P.F. ANGHEL STELIAN Studii...

19
P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnice Autorizaţie nr. 302/19.05.04 nr. O.R.C. F 04/329/03.07.02 Bacău, str. Mihai Vitcazu, Bl. 3, scara D, ap. 16, Tel. 0234/53 67 55 CIF 19839055 0740/51 46 28 STUDIU GEOTEMNIC PROIECTUL : EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SEDIU SOCIAL FIRMA SI BIROURI AVOCATURA - BACAU BENEFICIAR : DMP ENTREPRISES SRL ÎNTOCMIT : Inginer geolog

Transcript of P.F. ANGHEL STELIAN Studii...

Page 1: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

P.F. ANGHEL STELIAN Studii GeotehniceAutorizaţie nr. 302/19.05.04 nr. O.R.C. F 04/329/03.07.02 Bacău, str. Mihai Vitcazu, Bl. 3, scara D, ap. 16, Tel. 0234/53 67 55

CIF 19839055 0740/51 46 28

STUDIU GEOTEMNIC

PROIECTUL : EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SEDIU SOCIAL FIRMA SI BIROURI

AVOCATURA - BACAU

BENEFICIAR : DMP ENTREPRISES SRL

ÎNTOCMIT :

Inginer geolog

Page 2: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

Numele si prenumele verificatorului atestat Ing. Geolog Trifan Liviu

Nr. I I2.din. 16. 10.2014

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinţa : Af a proiectului:

Extindere si supraetajare sediu social firma si birouri avocatura-Bacau

Faza DTAC1. DATE DE IDENTIFICARE- Proiectant de specialitate: P.F.A. Anghel Stelian

-Beneficiar: DMP ENTREPRISES SRL

-Amplasament : str. Mihai Eminescu , nr. I bis Bacau

-Data prezentării proiectului pentru verificare: 16.10.2014

2. Documente ce se prezintă la verificare:

- Piese scrise: - Memoriu tehnic

- Piese desenate ;- planuri

3. Caracteristici principale:

-Risc geotehnic redus.

-Teren de fundare: praf argilos

- Presiune convenţională: 250 kPa

Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se considera proiectul corespunzător din punct de vedere al

cerinţei Af, semnându-se şi stampilându-se conform îndrumătorului

Page 3: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ţii PURISMULUI

SE ATESTĂ DOMNUL / DOAMNA ii bau ccrjfcâtaiai o»_______________________4a» 2 C & .$

j) pc*™ * y& e/h’ixiT& e /zootercreL.2) Ir dasouil:: - 7 --------------------------------

.M în spccuM aer ___

ViJjtxl <xvi veut)a (o s

c > h c w tâ t i a k p : o c .IC V I'» ?? SERIA M NR. 06372

Page 4: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.
Page 5: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

LEGITIMAŢIE

Page 6: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

1. Date generale

1.1. Prezentul studiu a fost întocmit pentru verificarea condiţiilor şi soluţiei tehnice

de fundare la proiectul : EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SEDIU SOCIAL FIRMA SI

BIROURI AVOCATURA - BACAU, beneficiar: DMP ENTREPRISES SRL.

1.2. Terenul destinat construcţiei este proprietatea beneficiarului şi este situat în

intravilanul Municipiului Bacău, str.Mihai Eminescu, nr. Ibis.

1.3. Suprafaţa cercetată este în prezent ocupata parţial de o construcţie si parcare

betonată.

1.4. Terenul nu este traversat de linii electrice aeriene.

1.5. A fost executată o prospecţiune geotehnică de suprafaţă şi două sondaje

geotehnice pentru verificarea litologiei terenului.

1.6. Pentru cunoaşterea caracteristicilor fizico mecanice au fost efectuate analize de

laborator prezentate în fişa forajului.

2. Morfologia.

2.1. Amplasamentul este situat pe terasa medie a râului Şiret, comuna cu Bistriţa,

pe partea dreaptă a văii.

2.2. Ca unitate geomorfologică majoră, se încadrează în zona externă a

Subcarpaţilor Orientali, pe Culuarul Şiretului, unitate depresionară cu formă

alungită pe direcţia aproximativ nord-sud, care separă Subcarpaţii de Podişul

Moldovenesc.

2.3. Terenul este plan şi se poate considera orizontal.

2.4. Cursul de apă major care drenează zona este râul Şiret.

Page 7: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

A

Fig. 1. încadrarea în zonă a terenului studiat

3. Clima

3.1. Zona Municipiului Bacău se înscrie într-un climat continental moderat, în

etajul climatic al dealurilor joase cu influenţe locale determinate de către formele

de relief învecinate. Climatul local este caracterizat prin temperaturi medii anuale

de +9° C . Iarna, masele de aer continental rece venit din nord-est determină

temperaturi medii multianuale de -5°C cu abateri foarte mari în ultimii ani,

atingând minima de -25° C. Vara de asemenea apar abateri de la media de +21°C,

atingînd şi maxima de + 40°C

Page 8: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

3.2. Dinamica atmosferei este dirijată în lungul văii Şiretului, cu vânturi pe direcţia

nord-sud dar apar şi curenţi descendenţi de pe versanţii subcarpatici cu direcţia

nord-vest sud-cst.

3.3. Umiditatea atmosferică este ridicată datorită evaporării apei din lacurile de

acumulare de pe Şiret şi Bistriţa, generând frecvente ceţuri.

Indicele de umiditate Im: 0... 20.

Tipul climateric: tip II

3.4. Adâncimea maximă de îngheţ în zonă este de 0,90 m.

4. Geologia generală

4.1. Situată pe un fundament Sarmatian Superior (Bessarabian-Kersonian), care

cuprinde formaţiuni de molasă argilo - nisipoasă de origine salmastră, terasa

superioară a Şiretului este formată din depozite ale Pleistocenului superior care

încep cu bolovănişuri şi pietrişuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri şi argile

nisipoase - prăfoase şi se încheie cu prafuri argiloase nisipoase loessoide şi loess.

La suprafaţă este un strat superficial de sol vegetal Holocen şi posibile umpluturi

datorită intensei activităţi de construcţii din zonă.

4.2. Stratificaţia depozitelor pleistocene este orizontală, în discordanţă cu stratele

sarmatiene monoclinale.

Litologia depozitelor pleistocene are variaţii laterale datorită schimbării condiţiilor

locale din timpul depunerii şi a existenţei unui relief îngropat.

5. Hidrogeologia

5.1. Terenul nu prezintă pericol de inundare din partea râului Şiret.

5.2. Apele freatice din zonă se găsesc la o adâncime de circa 8,00 m în pietrişul de

la baza terasei. Nivelul freatic este stabil în funcţie de anotimp.

5.3. Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

5.4. Metode şi utilaje folosite.

Sondajele au fost executate manual cu prelevare continua de probe, folosind trusa

de foraj Eijkelkamp.

Normative utilizate

Studiul de faţă a fost realizat în baza următoarelor normative:

Page 9: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

- NP 074-2007: Normativ privind documentaţiile geotchnice pentru construcţii,

- NP112-2004: Normativ pentru proiecatrea structurilor de fundare directă,

- STAS 1242/3-87: Teren de fundare, cercetări prin sondaje,

- STAS 6054-84: Teren de fundare,adîncimi maxime de îngheţ,

- STAS 3300/1 -85Teren de fundare, principii generale de calcul,

- STAS 3300/2-85Tcren de fundare, principii generale de calcul,

- SR 11100/1-93: Zonarea seismică a României,

- STAS 1243-88: Clasificarea şi identificarea pămînturilor,

- STAS 1913/1-82: Teren de fundare.Determinarea umidităţtii,

- STAS 1913/3-76: Teren de fundare. Determinarea densităţii pămînturilor,

- STAS 1913/5-85: Teren de fundare. Determinarea granulozităţii.

- P 100-2013: Zonarea seismică a României

6. Geotehnica

6.1. Zona în care este situat amplasamentul este stabilă şi nu prezintă nici un

pericol viitor al unei alunecări de teren. Nu prezintă eroziuni şi nici nu este expusă

la pericolul unor potenţiale erodări.

6.2. Pentru cercetarea structurii litologice şi a stratului de fundare au fost forate 2

sondaje geotehnice manuale cu prelevare continuă de probe.A

In urma examinării probelor, a fost stabilită următoarea coloană litologică:

6.2.1. Sondaj 1

- 0,00 - 1,10 m - umpluturi la suprafaţă si sol vegetal

- 1,10- 2,50m - praf argilos galben cafeniu, cu plasticitate mare,consistenţă

plastic-vârtos,compresibilitate medie, umed

-2,50 4,50m - argilă prăfoasă, cu plasticitate mare,consistenţă plastic-vârtoasă,

compresibilitate medie, umedă

- 4,50 - 5,40 m - praf argilos galben cafeniu cu plasticitate mare

- 5,40 - 7,00m - argila nisipoasă cu plasticitate mare, plastic vârtoasă, cu

compresibilitate medie, umedă..

Sondaj 2

- 0,00 1,30 m umpluturi la suprafaţă si sol vegetalu

Page 10: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

1,30 2,60 m - praf argilos galben cafeniu, cu plasticitate mare,consistenţă

plastic-vârtos,compresibilitate medie, umed

2,60 4,70 m - argilă prăfoasă, cu plasticitate mare,consistenţă plastic-

vârtoasă, compresibilitate medie, umedă

4,70 5,40 m - praf argilos galben cafeniu cu plasticitate mare

5,40 - 7,00m - argila nisipoasă cu plasticitate mare, plastic vârtoasă, cu

compresibilitate medie, umedă..

6.3. Apa subterană

Apa subterană este situata la circa 8,00m.

7. Date seismice

în conformitate cu normativul P 100-2013, amplasamentul se înscrie în

zona seismică de calcul caracterizată de următorii parametri, (pentru un

interval mediu de recurenţă IMR = 225 de ani):

ag = 0,35 g Tc = 0,7 s

Fig 3. Zonarea teritoriului României în termenii valorilor de vârf ale

acceleraţiei terenului au cu lMR=225ani

Page 11: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

Fig.4. Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control Tc a

spectrului de răspuns O Amplasament

După prevederile normativului SR 11100/1-93, terenul se încadrează în

macrozona de intensitate 8, cu perioada de revenire la 50 de ani.

8. Rezultatele încercărilor de laborator.

Analiza prin sedimentare a prafului argilos a dat următoarele rezultate:

- nisip 27 %

- praf 48 %

- argilă 25 %

Parametrii geotehnici medii pentru praf argilos:

umiditatea naturală w = 14,48

limita superioară de plasticitate w,= 35,2

limita inferioară de plasticitate wp= 7,90

indice de plasticitate Ip= 27,3

Indice de consistentă Ic=0,86

Coeficient de deformare laterală v 0,42

Coeficient de pat 15

Page 12: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

- Coeficientul lui Poisson 0,35

- Greutate volumică deasupra apei y 21 kN/mc

- Modulul de elasticitate dinamic Ep 80 MPa

8. încadrarea în categoria geotehnica

în conformitate cu prevederile din NP 074-2007: Normativ privind

documentaţiile geotchnice pentru construcţii, amplasamentul cercetat se

încadrează în categoria geotehnica 1 risc geotehnic redus(punctaj total

9).Factorii luaţi în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:

Condiţii de teren teren bun 2

Apa subterană fără epuismente 1

Clasa construcţiei normală 3

Vecinătăţi fără risc 1

Zona seismică ag=0,35 g 2

Total 9puncte

In afara factorilor de risc din normativ se va avea în vedere ca terenul fiind

într-o zona centrală cu construcţii vechi, pot exista accidente geotehnice ca :

- beciuri vechi abandonate şi umplute cu deşeuri municipale,

- conducte nemarcate pe planuri

- cabluri electrice nesemnalizate în teren

De asmenea se va avea în vedere că viitoarea construcţie este situata într-

o intersecţie cu trafic intens.

9. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Amplasamentul ocupă o suprafaţă plană şi aproximativ orizontală.

Terenul este ferit de pericolul inundaţiilor, eroziunilor sau alunecărilor de

teren.O

Page 13: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

Stratul natural de fundare va fi praful argilos. Adâncimea minimă de

fundare va fi de l,20m de la cota terenului natural pentru a se asigura o

încastrare suficientă în strat. Daca sunt interceptate umpluturi vechi se va

adânci săpătură în trepte până la interceptarea prafului argilos pe minin

0,20m.

In cazul construirii de beci sau subsol fundaţia se va coborî cu 0,60 m

sub cota planscului. Dimensionarea fundaţiilor se va face utilizând pentru

presiunea convenţională în grupa de baza valoarea:

Pconv= 250 kPa, conform NP 074/2007.

Săpătura fundaţiei nu se va nu se va lăsa deschisă, recomandăm

betonarea imediat după atingerea cotei de fundare.aîmprejurul construcţiei se vor executa trotuare etanşe dispuse pe un

strat de pământ compactat gros de 0, 2 m, cu o lăţime de 1,00 m şi cu pantă

3% spre exterior.

Nu se vor planta pomi la distanţă mai mică de 3 m faţă de fundaţie.

în conformitate cu P 100-2013 amplasamentul se înscrie în zona

seismică de calcul caracterizată de următorii parametri :

aK = 0,35g

Tc =0,7s

După prevederile normativului SR 11100/1-93, terenul se

încadrează în macrozona de intensitate 8, cu perioada de revenire la 50 de

ani.

Excavaţia pentru fundaţii se poate executa în regim uscat, la taluze

verticale cu sprijiniri. Nu sunt necesare umpluturi perimctrale.

La traversarea fundaţiilor sau pereţilor conductele purtătoare de apă

vor fi prevăzute cu racorduri etanşe elastice.

Săpătura fundaţiei nu se va lăsa deschisă, recomandăm betonarea

imediat după atingerea cotei de fundare. Dacă o ploaie suiprinde săpătura

nebetonată se va adânci cu 0,20m.

Page 14: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

Potrivit Indicatorului de Norme de Deviz Comasate pentru Lucrări

de Terasamente TS-81, pămîntul se va încadra astfel:

D enum irea CoeziuneaSăpătură

m anuala

Săpătură

m ecanizata

G reu tatea

kg/mc

A fînare

%

Sol vegetal Slab coeziv m ijlociu 1 1 1 1700 20

P ra f argilos Foarte coeziv Foarte tare II II - 2000 26

In conformitate cu NP 074-2007: Normativ privind documentaţiile

geotehnice pentru construcţii, monitorizarea geotehnica a execuţiei se va face

de către elaboratorul studiului geotehnic, de unităţi autorizate sau de

specialişti atestaţi pentru domeniul Af. Programul de monitorizare geotehnică

a execuţiei va cuprinde verificarea naturii terenului la cota de ftindare si

compararea cu prevederile prezentului studiu geotehnic, urmat de încheierea

procesului verbal de recepţie a naturii terenului de fundare.

La terminarea săpăturii pentru fundaţie se va chema geotehnicianul ,

pentru confirmarea terenului de fundare.

Proiectant geotehnic.

Inginer geolog

U V

Page 15: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

Anghel Stelian

1 1

©> ■» X- K> o§ vi3 InO O 8

X \ \•o

' 3

■ oo

\x S

\■0_ ~3_ a“ I r :s' 1:5 &g a2 « o1 Š 3 g1 5 ?

\ i

&\

l iS5-5 = 23 5- o — — —-to

3 « "3i g»3 3 9 r-■2. -5 «

B - S .?3 . c: V. ? £ 05 < o 2.! s ? g o 3

CMi i < *2. £ 3r. c 3 3-

00VO XVl

K»X -

K»OO

N>'- J

V»O ■o u>-o X -0 0

wo K*>1 V>V i

K>V »

N>OO

Xko> •uo o

u» Xk w wy> O >J VIvi Xk K» woo

ooo

K>O

-J<5

K» w K> N>vj o vj •«J" o KJ

© p o*00 oo 00VJ w

£•3

Adâncimea limitei

Nivel hidrostatic

o.o

*2 .3

ÎS o—! ţ/i

! ip

Greutatea volumică

pietriş

n i s i p

praf

argilă

O53CO3o3 .o

Umiditate naturală

Limita de curgere

Limita de frământare

Indice de plasticitate

Indice de consistensă

Unghi de frecare internă

PRO

FIL SON

DA

J Nr.l

Page 16: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.
Page 17: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

PRO

FIL SO

ND

AJ N

r.I

Page 18: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

PLAN DE ÎNCADRARE IJN ZONASC A R A I : 5 0 0 « t

Nomenclatura : L-35-54-ll-{l-I-J

\MPLASA\tENTSTLivU l ( & ' ' A

\r ZUGEH r ^

ctemiu '.iMiMcjuoi•iN.loaiHU

v'or«l StofanBOiCfUC

ÎENEFKJIAR DMP INTinPfUSES SR1

DENUMIREA PROIECTULUI UTUI01B! SJ SUPRAETAUUU SIDIdlSlHlTR rmau SI IIIOOII AVOCATURA • BACAUamplasament Slr. Mlhal Emlnescu Nr. 1 bis fosta Slr. Oltiu Mr. 34

Mua Bacau. Jui Bacau

lOIECTNR.3OIN:

2014

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

O.T.A.C.

PLANŞA:

Page 19: P.F. ANGHEL STELIAN Studii Geotehnicearhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/2.1_Studiu_geo-tehnic.pdf · Apele pluviale sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.

U1WIM W

PFA A N G H E L S T E L I/JN S tu d ii G eo teh n icc

C U ! 19839055 A ut.. 3 0 2 /1 9 .0 5 .2 0 0 4

P R O IE C T U L : E X T IN D E R E SI S U P R A E T A JA R E SE D IU S O C IA L F IR M A SI B IR O U R I A V O C A T U R A -B A C A U

B E N E F IC IA R D M P E N T R E P R IS E S S R L

FA ZA

SG

Proiectat Anghel Stei ian scara PlanşaDesenat Arh. A babei Dan

________________t______________________________1 /5 0 0 PLAN DL SITUAŢIE 1

Sef proiect Data