PERFORMANTELE SI CALITATILE IMBINARILOR PRIN SUDARE A FIBRELOR OPTICE DE TELECOMUNICATII

57
1. OBIECTIVELE TEZEI ............................................................................................................. 1 2. ELEMENTE TEORETICE DE TRANSMITERE A INFORMAŢIEI ..................................... 5 2.1. CONSIDERAŢII GENERALE, SCURT ISTORIC ............................................................... 5 2.2. CARACTERISTICILE CANALELOR DE COMUNICAŢIE .............................................. 7 2.2.1. CONSIDERATII GENERALE ............................................................................................ 7 2.2.1.1. CANALE RADIO ( PROPAGAREA PRIN ATMOSFERA ) ......................................... 8 2.2.1.2. FIBRA OPTICA ............................................................................................................... 9 3. FIBRA OPTICĂ ...................................................................................................................... 10 3.1. CONSIDERAŢII GENERALE ............................................................................................ 10 3.2. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A FIBRELOR OPTICE ............................................... 12 3.2.1. METODA CREUZETULUI DUBLU ................................................................................13 3.3. CABLURI OPTICE .............................................................................................................. 19 3.4. CONCLUZII ......................................................................................................................... 22 4. TEHNOLOGII DE ÎMBINARE A FIBRELOR OPTICE ....................................................... 24 4.1. DATE GENERALE .............................................................................................................. 24 4.2. TEHNOLOGII DE ÎMBINARE A FIBRELOR OPTICE .................................................... 25 4.2.1. ÎMBINAREA MECANICĂ .............................................................................................. 25 4.2.2. IMBINAREA SUDATA .................................................................................................... 27 4.2.2.1. PREGATIREA FIBRELOR PENTRU SUDARE .......................................................... 28 4.2.2.3. ASAMBLAREA ............................................................................................................. 37 4.2.3. ANALIZA MICROSCOPICA A SUDURII FIBREI OPTICE ......................................... 38 4.3. EVALUAREA INALTEI REZISTENTE IN CONEXIUNILE FIBREI OPTICE .............. 42 4.3.1.DISTRUGEREA IZOLATIEI FIBREI .............................................................................. 43 5. DEFECTE LA IMBINAREA FIBRELOR OPTICE .............................................................. 46 5.1. DEFECTE CE POT APAREA IN URMA SUDURII FIBRELOR OPTICE ...................... 46 5.2. CONCLUZII ......................................................................................................................... 50 6. BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 51

description

Lucrare de dizertatie

Transcript of PERFORMANTELE SI CALITATILE IMBINARILOR PRIN SUDARE A FIBRELOR OPTICE DE TELECOMUNICATII

1. OBIECTIVELE TEZEI ............................................................................................................. 1

2. ELEMENTE TEORETICE DE TRANSMITERE A INFORMAŢIEI ..................................... 5

2.1. CONSIDERAŢII GENERALE, SCURT ISTORIC ............................................................... 5

2.2. CARACTERISTICILE CANALELOR DE COMUNICAŢIE .............................................. 7

2.2.1. CONSIDERATII GENERALE ............................................................................................ 7

2.2.1.1. CANALE RADIO ( PROPAGAREA PRIN ATMOSFERA ) ......................................... 8

2.2.1.2. FIBRA OPTICA ............................................................................................................... 9

3. FIBRA OPTICĂ ...................................................................................................................... 10

3.1. CONSIDERAŢII GENERALE ............................................................................................ 10

3.2. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A FIBRELOR OPTICE ............................................... 12

3.2.1. METODA CREUZETULUI DUBLU ................................................................................13

3.3. CABLURI OPTICE .............................................................................................................. 19

3.4. CONCLUZII ......................................................................................................................... 22

4. TEHNOLOGII DE ÎMBINARE A FIBRELOR OPTICE ....................................................... 24

4.1. DATE GENERALE .............................................................................................................. 24

4.2. TEHNOLOGII DE ÎMBINARE A FIBRELOR OPTICE .................................................... 25

4.2.1. ÎMBINAREA MECANICĂ .............................................................................................. 25

4.2.2. IMBINAREA SUDATA .................................................................................................... 27

4.2.2.1. PREGATIREA FIBRELOR PENTRU SUDARE .......................................................... 28

4.2.2.3. ASAMBLAREA ............................................................................................................. 37

4.2.3. ANALIZA MICROSCOPICA A SUDURII FIBREI OPTICE ......................................... 38

4.3. EVALUAREA INALTEI REZISTENTE IN CONEXIUNILE FIBREI OPTICE .............. 42

4.3.1.DISTRUGEREA IZOLATIEI FIBREI .............................................................................. 43

5. DEFECTE LA IMBINAREA FIBRELOR OPTICE .............................................................. 46

5.1. DEFECTE CE POT APAREA IN URMA SUDURII FIBRELOR OPTICE ...................... 46

5.2. CONCLUZII ......................................................................................................................... 50

6. BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 51

Cap. 1. OBIECTIVELE LUCRARII DE DIZERTATIE In ultimele decenii, tehnologia comunicaţiilor a progresat continuu, de la descoperirea

telegrafului în 1837 de către Samuel Morse până în zilele noastre când comunicaţiile prin

fibra optică ajung din ce în ce mai aproape de utilizatorul fmal, datorită reducerii costurilor

fibrei şi a tehnologiilor de îmbinare ale fibrelor ce au devenit accesibile.

O dată cu noile tehnologii a crescut şi puterea de transmisie, noile transmiţătoare fiind

echipate cu transmiţătoare echipate cu diode laser de mare putere.

Laserul, în aparenţă un dispozitiv cuantic sofisticat, este atât fenomenologic cât şi

aplicativ la îndemâna tehnicienilor epocii pe care o trăim. Laserul, (light amplification by

stimulated emission of radiation sau lumina amplificată prin stimularea emisiei radiaţiei), este

capabil să emită o radiaţie optică coerentă şi monocromatică, într-un fascicul cu o divergenţă

extrem de mică, capabil de puteri disponibile în impulsuri extrem de scurte şi posibilitatea de

a focaliza radiaţia pentru obţinerea unor densităţi de energie deosebit de mari (109W/cm

2).

Pentru fibrele singlemod care au miezul de numai 9µm, nici nu se poate concepe o altă

variantă de a introduce lumina în aceasta decât folosind o lumină laser modulată.

In ultimii ani, odată cu introducerea tehnologiei de multiplexare a lungimii de undă

(wavelength-division multiplexing - WDM), capacitatea comunicaţiilor prin fibra optică au

crescut exponenţial. S-a ajuns astfel la capacităţi de transport curente de ordinul a 10 Gbps.

O altă noutate în domeniul transmisiunilor pe fibră o reprezintă soluţia GPON (Gigabit

Pasive Optical Network), tehnologie ce permite cuplarea pe un singur fir de fibră optică a

unui număr de 64 de terminale la care se pot transmite servicii de televiziune, date şi

telefonie.

Aceasta reduce foarte mult costurile in ceea ce priveşte construcţia magistralelor, un alt

avantaj constând în faptul că nu necesită echipamente active pe traseu, necesitând doar

elemente pasive de ramificaţie.

Dar fibra optică nu se poate construi tehnologic cu lungimi mai mari de 4000 ml. De

multe ori însă în practică sunt necesare efectuarea de îmbinări, pentru prelungirea sau

ramificarea fibrelor optice.

Această lucrare îşi propune sa ne familiarizeze cu fibra optică de la obţinere până la

tehnologia folosită pentru îmbinarea fibrelor optice, dar şi cu fenomenele ce se produc în

cazurile unor îmbinări defectuoase sau în cazul unor manipulări necorespunzătoare la montaj,

respectiv încovoieri sub un diametru limită admis.

Lucrarea este împărţită pe mai multe capitole, încercând să răspundă tuturor întrebărilor

pe care le-ar ridica un operator de telecomunicaţii.

Astfel în capitolul ―Elemente teoretice de transmitere a informaţiei‖ se face o descriere

a sistemelor de comunicaţii cunoscute până în prezent.

După un scurt istoric, se descrie un sistem de comunicaţii plecând de la schema bloc şi

se analizează pe rând caracteristicile canalelor de comunicaţie

In analiza sistemelor de comunicaţii pe suport metalic s-au atins subiecte ca închiderea

liniei metalice, modul de calcul al impedanţei caracteristice, modelul matematic al liniei fară

pierderi, linia fără distorsiuni şi efectul modificării parametrilor unei linii de comunicaţie.

Deasemenea sunt dezbătute aspecte privind atenuarea globală a unui sistem de

comunicaţii, caracteristica de frecvenţă, fenomenul de ecou - ce este , de ce apare şi cum

poate fi evitat - , pierderile pe retur, fenomenul de zgomot.

Un loc important în acest capitol însă îl reprezintă studiul fibrei optice ca mediu de

comunicaţie. Se prezintă un scurt istoric cu privire la descoperirea fibrei optice, condiţiile de

transmisie a luminii prin fibră şi schema bloc a unui sistem de comunicaţii prin fibră optică.

Se prezintă cele două tipuri constructive de fibră optică, singlemod sau unimod şi

respectiv fibră multimod, fibră care la rândul ei se împarte în fibră cu discontinuitate (FOD)

şi fibră cu indice gradat (FOG), prezentând caracteristicile de transmisie ale acestora.

Prezentarea caracteristicii atenuare-lungime de undă pentru o fibră unimod cu

evidenţierea punctelor minime de atenuare (ferestre) ne lămureşte cu privire la oportunitatea

alegerii anumitor frecvenţe de emisie a luminii prin fibra optică.

In capitolul ―Modelul matematic de transmitere a informaţiei prin fibra optică‖ se

examinează în detaliu fibra optică ca mediu de transmitere a informaţiei prin intermediul unei

purtătoare luminoase, numită în general radiaţie luminoasă.

Se studiază fundamentele matematice ale propagării acestei radiaţii prin fibra optică

ideală, respectiv un mediu dielectric lipsit de pierderi. Acest studiu este necesar pentru a

înţelegefenomenul transmiterii luminii prin fibra optică şi calitatea pe care trebuie să o aibă

îmbinarea fibrelor pentru ca aceasta sa nu provoace atenuari sau distorsiuni ale radiaţiei.

Tot în acest capitol este definit mecanismul de atenuare al radiaţiei prin fibra optică,

determinat de absorbţia materială a fibrei optice, difuzia materială, difuzia geometrică a

ghidului de undă, radiaţia de curbură a fibrei, radiaţia externă şi diafonia optica.

In finalul capitolului se prezintă câteva consideraţii practice asupra atenuării radiaţiei

prin fibra optică.

In capitolul următor, "Fibra optică‖, prima parte este dedicată tehnologiei de fabricaţie a

fibrelor optice, prezentându-se tehnologia creuzetului dublu, a depunerii chimice din stare de

vapori, aratând cele două modele de depunere - depunerea internă şi respectiv externă,

precum şi metoda de producere a fibrelor optice prin separarea fazelor, la toate acestea

prezentându-se avantajele şi dezavantajele folosirii metodei respective.

In partea a doua a acestui capitol se prezintă diferite tipuri constructive de cabluri optice

produse de firma ALCATEL, prezentându-se caracteristicile constructive şi mecanice ale

fiecărui tip de cablu prezentat.

Un capitol extrem de interesant este cel intitulat ―Tehnologii de îmbinare a fibrelor

optice‖, în prima parte a acestui capitol sunt prezentate cauzele atenuărilor ce apar într-un

mediu de comunicaţie prin fibră optică, apărute în cuplajul dintre sursa de radiaţie şi fibra

optică, respectiv dintre fibra optică si receptorul optic. Dintre tipurile de atenuări amintim

radiaţia neinterceptată, apertura numerică, reflexiile Fresnel.

In partea a doua a capitolului se studiază tehnologiile de îmbinare a fibrelor optice,

respectiv tipurile de îmbinări mecanice şi îmbinările sudate. La acestea din urmă se prezintă

detaliat fazele pregătitoare pentru sudare, sudarea propriuzisă şi asamblarea fibrelor după

sudare.

Partea a treia a capitolului este dedicată experimentărilor

Partea a patra a capitolului se dedică studierii microscopice a unei îmbinări sudate a

două fibre optice, punându-se accent pe aspectul imbinării sudate.

In partea a cincea se prezintă defecţiunile ce pot apărea printr-o manipulare defectuoasă

a fibrei optice în cutia de conexiuni, respectiv prin distrugerea interfeţei de conectare prin

zgâriere sau contaminare cu diferite substanţe sau prin folosirea unei puteri

necorespunzătoare, fapt ce poate duce în anumite condiţii la sudarea interfeţei de conectare.

Deasemenea se prezintă tipurile de distrugere ale izolaţiei în cazul îndoirii fibrei optice

sub un anumit diametru limită.!

In capitolul ―Defecte la îmbinarea fibrelor optice‖ în prima parte se prezintă defectele

datorate parametrilor fizico-geometrici diferiţi ai fibrelor, defecte datorate reflexiei şi difuziei

la îmbinările demontabile, defectelor de îmbinare prin nealiniere, a diferitelor defecte ce apar

în îmbinările sudate.

Bibliografia de la final conţine peste 100 de titluri şi autori a căror lucrări consacrate m-

au inspirat şi m-au ajuat în întocmirea acestei teze.

Cap.2. ELEMENTE TEORETICE DE TRANSMITERE A INFORMAŢIEI

2.1. CONSIDERAŢII GENERALE, SCURT ISTORIC INFORMAŢIA reprezintă - ―comunicare, veste, ştire care pune pe cineva la curent cu o

situaţie‖. Pornind de ia acest concept, putem afirma că informaţia reprezintă ―ştire‖ sau

―veste‖ şi este strâns legată de conceptul de comunicaţie.

In 1837, S. Morse (1791-1872) a realizat un sistem care folosea curentul electric pentru

transmiterea de mesaje codificate: telegraful.

In 1876, G. Bell (1847-1922) a inventat un aparat electric care putea transmite glasul

uman: telefonul.

Cele două instrumente de comunicare au cunoscut un mare succes. In multe ţări s-au

creat reţele de fire telegrafice sau telefonice. Liniilor aeriene, susţinute de stâlpi, li s-au

adaugat, pentru transmiterea mesajelor de la un continent la altul, cablurile scufundate pe

fundul oceanelor.

Alte cercetări au deschis calea telecomunicaţiilor care nu mai folosesc firele. In 1873,

J.C. Maxwell (1831-1879) a intuit existenţa undelor produse de oscilaţia sarcinilor electrice,

care se propagă în toate direcţiile cu viteza luminii, transportând energie. Lumina nu ar fi

decât o categorie aparte a acestor unde, numite "unde electromagnetice‖.

In 1888, H.Hertz (1857-1894) a demonstrat aceasta teorie: el a reuşit să producă unde

electromagnetice invizibile şi a stabilit că au exact aceleaşi proprietăţi ca lumina. Acestea sunt

undele radioelectrice (sau undele radio), pe care în mod obişnuit le mai numim şi ―unde

hertziene‖. în urma cercetărilor făcute în domeniul emisiei şi recepţiei de unde radio, G.

Marconi (1874-1937) a realizat un sistem care permite transmiterea de semnale morse cu

ajutorul undelor hertziene: el a creat in 1896 telegraful fără fir, sau T.F.F.

Pentru a transmite nu numai semnale codificate, dar şi cuvinte sau muzică era nevoie de

o serie de îmbunătăţiri: debutul radiodifuziunii a fost conceput prin anii ’20.

Dacă undele radio pot transmite sunete la mari distanţe, de ce nu s-ar putea face acelaşi lucru şi

în cazul imaginilor? Aceasta a fost întrebarea de la care s-a dezvoltat televiziunea. De la sfârşitul

secolului al XDi~lea, cercetătorii au studiat aceasta posibilitate. Dar au înţeles foarte repede ca o

imagine nu poate fi transmisă ca atare pe unde Hertziene: mai întâi imaginile trebuie descompuse în

elemente foarte mici pentru a fi transformate în semnale electrice. La recepţionarea semnalelor,

imaginea este reconstituită.

In 1926, J.L. Baird (1888-1946) a efectuat prima demonstraţie publica de televiziune.

Dezvoltări semnificative ale comunicaţiei prin semnale electrice au avut loc înainte, în timpul şi după

cel de-al doilea război mondial, prin descoperirea sistemul RADAR (Radio Detection and Ranging) în

1935 de către Robert Watson-Watt sau descoperirea inginerului roman Gogu Constantinescu care a

pus la pus la punct SON ARUL, de care s-a folosit armata britanică împotriva avioanelor germane.

In această perioadă s-a dezvoltat şi teoria generală a transmiterii discrete a informaţiei [5]

(Shannon -1950).

Progresele tehnologice: tranzistori, circuite integrate, microprocesoare, laserii, sateliţii de

comunicaţie au făcut ca în prezent, sistemele evoluate de comunicaţie să permită transportul în orice

punct de pe glob a oricărui tip de informaţie: voce, text, imagini, desene, etc.

Totodată, epoca industrială actuală a însemnat şi creşterea gradului de automatizare a

proceselori industriale şi posibilităţii de conducere prin calculator a acestora. Această evoluţie a

condus la necesitatea comunicaţiei între diferite echipamente inteligente şi sisteme de calcul, precum

şi între echipamente (maşini) şi operatorul uman.

Natura informaţiilor transmise a evoluat deci spre simbolurile utilizate în tehnica discretă

(digitală), care a înlocuit în mare măsură tehnica analogică de transmitere a informaţiilor.

2.2. CARACTERISTICILE CANALELOR DE COMUNICAŢIE

2.2.1. CONSIDERAŢII GENERALE

Prin canal de comunicaţie se înţelege porţiunea din sistemul de comunicaţie care transmite o

undă electromagnetică şi care urmează după modulator şi precede demodulatorul.

Undele electromagnetice în funcţie de frecvenţă se clasifică astfel (figura 2.1):

Fig 2.1 – Clasificarea undelorelectromagnetice in functie de frecventa

- infrasunete < 10 Hz

- unde audio (perceptibile de urechea umană) 10 Hz ... 25KHz

- unde radio (lungi, medii,scurte,ultrascurte) 25 KHz ... 1GHz

- microunde 1 ... 300 GHz

- luminii infraroşu 0,3 THz ... 389 THz

- spectrul luminii vizibile 389 THz ... 768 THz

- ultraviolet 768 THz ... 30 PHz

- raze X 6 PHz ... 600 XHz

- raze γ 1,5 XHz ... 30000 Xhz

- raze cosmice > 6000 Xhz

Canalul de comunicaţie implică în plus faţă de mediul fizic în care se propagă semnalul,

o serie de echipamente hardware (adaptoare, conectică, suduri, egalizoare, amplificatoare,

receptoare, ş.a.) care pot produce perturbaţii suplimentare faţă de cele datorate mediului de

transmitere. Un canal ―ideal‖ din punct de vedere al transmiterii unui semnal electric,

considerat de exemplu o tensiune ui(t), ar trebui să aibă o funcţie de transfer liniară, astfel

încât la ieşirea semnalului să avem u2(t) = k uı(t).

Deci:

în care A(ω) — 1 şi Ф(ω) = 0 pentru orice funcţie din banda semnalului.

Aceste caracteristici ideale nu se întâlnesc în practică. De obicei apar neliniarităţi, atenuări şi

distorsiuni de fază care pot afecta definitiv forma semnalului.

O altă problemă o constituie fenomenele de interferenţă datorate transmisiei simultane a mai

multor semnale utile pe acelaşi suport.

Problema cea mai importantă în transmiterea datelor pe canale de comunicaţie rămâne cea a

zgomotelor datorate mediului fizic.In funcţie de acest mediu se pot deosebi mai multe categorii de

canale de comunicaţie, dintre care cele mai esenţiale sunt:

a) Circuite (linii) fizice independente

b) Canale radio (propagarea prin atmosferă)

c) Fibra Optică

2.2.1.1. Canale radio (propagarea prin atmosferă)

Mai puţin utilizată în transmiterea de date cu caracter industrial, canalele radio au o mare

importanţă în tehnica telecomunicaţiilor. Se deosebesc mai multe categorii de canale radio, în funcţie

de tipul de antenă utilizat, de frecvenţă şi de modul de propagare:

- propagare în linie dreaptă - antena de emisie şi cea de recepţie sunt reciproc

―vizibile‖.Comunicaţiile de acest tip se fac cu frecvenţe relativ joase (3-30 MHz) şi sunt

specifice telegrafiei fără fir sau radiofoniei pe mare, dar se pot întâlni şi în aplicaţii

industriale (telecomanda unei bariere, porţi, pod rulant, etc)

- microunde radio - se utilizează practic în transmisiile de radio şi TV, ocupând gama de până la 10

GHz, şi care utilizează în transmisie difracţia la nivelul suprafeţelor. Comunicaţiile sunt afectate

de perturbaţii atmosferice, variaţii de temperatură şi umiditate.

- canale cu disipare troposférica, utilizând antene de mari dimensiuni (18-36 m în diametru), pentru

comunicaţii de până la 1000 Km, bazată pe reflecţii în troposfera.

- canale radio cu reflexie ionosférica, datorate prezenţei unor molecule ionizate în ionosferă (până

la 50 km altitudine). In această categorie se transmit semnale de bandă largă la frecvenţe sub

50MHz.

- transmisii prin satelit - acesta fiind considerat un releu staţionar (la înălţime de aproximativ 35

km) pentru microunde, facilitând transmisii multiple în bandă largă.

2.2.1.2. Fibra optică

Sistemele de comunicaţie prin fibre optice constituie mijlocul cel mai eficace de transmisie prin

cabluri a semnalelor, ocupând o bandă mare de frecvenţă, pentru diferite scopuri; telefonie multiplă,

transmisiuni de date, transmisiuni video, videotelefon şi pentru siguranţă deosebită şi frecvenţă

ridicată.

Se pot obţine ghiduri de undă cu frecvenţa luminii (IO14

...1015

Hz) deci de peste 10.000 de ori

mai mari decât în cazul microundelor.

Caracteristicile favorabile ale transmisiunii prin fibre optice sunt:

- posibilitatea de transmisiune a radiaţiilor laser şi cu aceasta a unei lărgimi de bandă de

frecvenţă foarte mare (de la infraroşu până la ultraviolet)

- diametru foarte mic al fibrelor optice şi ca urmare a cablurilor constituite din fibre optice.

- atenuare relativ mică ce ajunge sub 1 dB/km.

- diafonia foarte redusă între canale

- consumul unei materii prime de un cost redus şi în volum mic, ceea ce constituie un avantaj

net faţă de cablurile coaxiale.

Cap.3. FIBRA OPTICĂ

3.1. CONSIDERAŢII GENERALE

In acest capitol am studiat principalele tehnologii curent folosite în fabricaţia fibrelor

optice şi a cablurilor optice multifibră, scoţând în evidenţa progresele obţinute în fabricaţia

unor fibre cu atenuări şi dispersii cât mai mici.

In tehnologia de fabricaţie a fibrelor optice unimod sau multimod în plină dezvoltare ,

cercetările încununate de succese notabile sunt îndreptate în două direcţii principale:

- găsirea unor materiale cu caracteristici superioare;

- punerea la punct a unor tenologii si instalatii cat mai performante, capabile să

asigure calitatea dorită, la costuri cât mai accesibile.

Indiferent de compoziţia aleasă , materialul dielectric utilizat pentru obţinerea fibrelor

optice trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

- să aibă transparenţa cât mai bună la lungimea de undă a semnalului luminos folosit;

- să posede stabilitate chimică cât mai buna in timp;

- să fie uşor prelucrabil în toate fazele procesului tehnologic.

Pe baza experienţei producătorilor de fibră optică , materialele cu cea mai larga

utilizare se pot grupa în trei categorii:

- bioxid de siliciu pur şi amestecuri ale acestuia cu alţi oxizi în cantitaţi mici , denumiţi şi

dopanti;

- sticle multi-compozite;

- materiale plastice.

Daca se are in vedere gradul de prelucrare al materialelor mentionate mai sus, este

evidentă superioritatea polimerilor, care nu necesită temperaturi de lucru prea înalte. Cu

toate că utilizarea materialelor plastice nu numai pentru învelişul optic, ci şi pentru miez este

un subiect interesant de cercetat şi experimentat, caracteristicile optice net inferioare în

raport cu cele ale sticlei le recomandă numai pentru transmisii la distanţe mici, unde

atenuarea semnalului optic de-a lungul fibrei are o importanta secundara.

Deosebirile dintre cele două grupe de materiale apar cel mai pregnant când se pune

problema alegerii tehnologiei de prelucrare pentru obţinerea fibrei optice. Performanţele

produsului final - fibra optică - depind în mod direct de materialul întrebuinţat, dar şi de

tehnologia de realizare, existând însă şi un sistem de restricţii prin care materialul

condiţionează tehnologia care face posibilă prelucrarea sa, astfel încât să rezulte fibra optică

cu parametri doriţi.

Atat bioxidul de siliciu pur, cât şi sticla multicompozită au structură amorfa, sunt

antizotrope şi se trag în fire din stare lichidă la temperaturi înalte.Răcirea rapidă a

materialului topit duce la formarea unei sticle stabile şi omogene, în pofida tranziţiei printr-

un domeniu termic în care este posibilă apariţia cu totul nedorită a cristalelor.

Dintre toate tehnologiile care se vor analiza în continuare, depunerea chimică în stare

de vapori este cea care permite obţinerea unei game largi de compoziţii chimice, de la

bioxidul de siliciu pur până la sticla multicompozită rezultată prin adăugarea în concentraţii

considerabile a unor substanţe de aditivare cu scopul modificării sensibile a indicelui de

refracţie.

Dată fiind variaţia continuă şi previzibilă a proprietăţilor în funcţie de compoziţia

chimică, parametrul care deosebeşte net sticla cu conţinut înalt de SiO2 de cea

multicompozită este temperatura de topire şi, implicit, de tragere a fibrei. în timp ce

temperatura de topire a sticlei multicompozite se situează în intervalul 800 - 1200 °C ,

bioxidul de siliciu se topeşte la circa 2000 °C.

In primul caz, temperaturile de lucru relativ scăzute permit utilizarea cuptoarelor

tradiţionale în cadrul metodei cu dublu creuzet, fiind posibilă obţinerea cu uşurinţă a unor

fibre cu deschidere numerica mare dar cu indice de refracţie care variază într-un domeniu de

valori destul de restrâns. Pe de alta parte, tehnologia depunerii chimice din faza de vapori

utilizată pentru obţinerea fibrelor optice din sticle cu conţinut înalt de SiO2 elimină o mare

parte a surselor de impurificare a sticlei care, în cazul metodei dublului creuzet, sunt în mod

inevitabil mai numeroase, mai ales în timpul depozitării şi manipulării materiilor prime.

Tocmai impurităţile din material determină creşterea nedorită a dispersiei semnalului optic

peste valoarea intrinsecă a dispersiei Rayleigh.

3.2. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A FIBRELOR OPTICE

Am arătat în capitolul anterior că o fibră optică adecvată transmisiei informaţiei pe

purtătoare luminoasă trebuie să satisfacă trei condiţii principale:

- trebuie să ghideze radiaţia în interiorul miezului, astfel încât să apară calmai puţine

pierderi externe de radiaţie;

- pierderile prin absorbţie şi difuzie în interiorul fibrei să fie cât mai reduse;

- forma impulsului de radiaţie transmis prin fibră să se păstreze nealterată pe o distanţă cât

mai mare, ceea ce înseamnă că fibra optică trebuie să aibă o dispersie cât mai redusă, şi deci o

banda de trecere cât mai ridicată.

Studiile făcute de numeroase laboratoare au arătat ca sticla de amestec, complexă, ca şi

sticla de silica (SiO2) pot fi considerate ca materie primă, de bază, în fabricarea fibrelor optice

pentru comunicaţii.

Procedeele de fabricaţie a fibrelor optice din sticlă de amestec se bazează pe metode

clasice folosite în tehnologia sticlei optice. în majoritatea lor aceste procedee folosesc un creuzet

dublu (double crucible). Dacă însă la fabricarea fibrelor optice se utilizează sticla din silica

(SiO2) care are un punct de topire mult mai ridicat decât sticlele de amestec, se folosesc tehnici

de depuneri chimice, prin oxidare în stare de vapori - DCSV (CVD = Chemical Vapor

Deposition). Aceste tehnologii sunt cunoscute în tehnologia diodelor laser şi a altor dispozitive

semiconductoare. Sticla de amestec folosită în procedeul cu dublu creuzet permite tragerea

continuă a fibrei optice, ceea ce constituie un avantaj economic important în cazul unei producţii

industriale. Pe de altă parte, in fabricaţia fibrelor optice prin tehnici DCSV se realizează mult

mai bine şi relativ simplu condiţiile de înaltă puritate a fibrei, şi deci atenuări reduse. în cele ce

urmează se vor analiza în detaliu ambele tehnici menţionate, fiecare dintre ele prezentând atât

avantaje cât şi dezavantaje, asupra cărora timpul va decide.

3.2.1. METODA CREUZETULUI DUBLU

Pentru a se obţine o fibră optică cu indici de referinţă diferiţi în miez şi înveliş, prin

metoda creuzetului dublu, ca materiale de bază se folosesc două sortimente de sticlă optică

de amestec cu indici de refracţie diferiţi. Sticla cu indice de refracţie mai mare va forma

miezul fibrei iar cealaltă învelişul. Printr-un procedeu de schimburi ionice se pot obţine

variaţii mici, continue, ale indicelui de refracţie în sticlă. Este însă clar că, fără măsuri

speciale, profilul indicelui de refracţie va fi foarte departe de profilul cvasiparabolic optim,

dorit la fabricaţia unor fibre de tip FOG. Se aleg de regulă schimbători de ioni monovalenţi,

deoarece numai aceştia difuzează suficient de rapid în sticlă. Cele mai rapide schimburi

ionice au loc între ionii de taliu Tl+ şi ionii de sodiu Na+ sau potasiu K+. Există însă unele

probleme legate de folosirea taliului care este toxic şi volatil la temperatura de topire a

sticlei şi are tendinţa să ia valenţe diferite de unitate.

Dacă se utilizează ca materiale de bază două tipuri de sticlă optică clasică, schimbul ionic

între Na+ şi K+ nu va produce o diferenţă suficient de mare între indicii de refracţie ai celor

două sticle. Se poate realiza însă diferenţa respectivă utilizând sticla alcalină dopată cu

germaniu (Ge) şi siliciu (Si). Această sticlă conţine pe lângă Na2O sau K2O şi Si2O, GeO2 şi

cantităţi mici de AI2O3 şi CaO, adăugate pentru stabilizarea compoziţiei. Pentru a obţine un

grad de înaltă puritate a acestei sticle se porneşte de la izolarea bioxidului de siliciu prin

hidroliza unui compus organic apropiat:

Si(OC2H5) + 2H2O -> SiO2 + 4C2H5OH

In acest fel se ob ine un produs n care con inutul de fier este mai mic de 1*1 ⁷.

Celelalte materii prime componente ale sticlei optice de amestec (oxizii alcalini sub

formă de carbona i) sunt disponibile cu o puritate suficient de buna Fabricarea sticlei şi

apoi tragerea fibrei se execută ntr-o incintă lipsita de impurită i. Materialele

componente ale sticlei de amestec se depun mai ntâi ntr-un creuzet din platină pură şi

se topesc la o temperatură de 12 ...15 °C, ntr-un cuptor electric cu pat de siliciu, ca

n figura 3.1.

Fig. 3.1 – Tragerea din topitura a barelor de sticla

In ultima etapa de fabricaţie a sticlei optice de amestec, topitura va fi supusă unui tratament

termic de ―finisare‖ pentru eliminarea bulelor de gaz rezultate mai cu seamă prin descompunerea

carbonatilor alcalini.

In următoarea etapă a procesului, topitura este menţinută la o temperatură constantă de 800

°C trăgându-se din ea, ca în figura 3.1, cu o viteză de circa 10 m/min, o bară de sticlă cu secţiune

circulară, şi diametrul de circa 5 cm, printr-un procedeu de rotire.

Se obţine o preformă ce poate fi depozitată în scopul folosirii, într-o viitoare etapă la

tragerea fibrei optice. Ea poate fi supusă unei preselecţii înaintea procesului final de

fabricaţie a sticlei.

Sticla este trasă în fibră optică cu ajutorul unui creuzet dublu, schiţat în figura 3.2.

Fig.3.2 – Tragerea fibrelor optice prin metoda creuzetului dublu

Bara din care se va trage miezul fibrei se introduce în creuzetul interior, iar cealaltă,

din care se va trage învelişul în creuzetul exterior. Trebuiesc luate unele măsuri de a se

asigura o topire lentă, la o temperatură suficient de ridicată pentru a preveni apariţia bulelor

de incluziuni.

Sticla de amestec devine fluidă la circa 800°C. Schimbul ionic între miez şi înveliş are

loc într-o regiune îngustă, între cele două creuzete, în care viteze de curgere a sticlei este

foarte redusă. Alegerea parametrilor de bază, ca de exemplu timpul de difuzie şi

temperatură, determină distribuţia, radială a ionilor de Na+ şi K+ şi deci profilul radial al

indicelui de refracţie în fibra optică de tip FOG, profil care poate fi controlat între anumite

limite. Cu un echipament ca cel din figura 3.2 se pot trage fibre optice cu un diametru

exterior de circa 100µm.

Fig.3.3 – Principiul si echipamentele de tragere ale fibrei optice

Inainte ca fibra să ajungă pe tamburul pe care se înfăşoară, ea trece printr-un vas

conţinând un material plastic de acoperire, de regulă un polimer şi apoi printr-un cuptor cu

ultraviolete tubular în care acesta polimerizează. Un dispozitiv de micromăsurătoare cu

buclă de reacţie asigură un control permanent, de precizie al diametrului fibrei. După

aplicarea celui de-al doilea strat protector şi polimerizarea acestuia în cel de-al ! doilea

cuptor cu ultraviolete, se face o ultimă verificare a diametrului. Dispozitivele de

micromăsurătoare pe lângă rolul permanent de a verifica grosimea fibrei au şi rolul de a

comanda viteza de înfăşurare a tamburului şi temperatura creuzetelor astfel încât grosimea

fibrei sa se menţină constantă. Figura 3.3

Metoda poate fi aplicată atât pentru fabricarea fibrelor tip FOD, cât şi a celor de tip

FOG. Asa cum se vede în tabelul 3.1 princiipalele caracteristici ale metodei creuzetului dublu

sunt posibilitatea variaţiei în limite relativ largi, atât a compoziţiei miezului şi învelişului, cât

şi a geometriei fibrei optice, putandu-se obţine astfel fibre cu apertură numerică mare

(AN=0,4÷0,5).

Tabelul 3.1

Caracteristicile procedeului Consecinte asupra fibrei optice

1. Calită i:

flexibilitate n compozi ie şi geometrie ...................................... favorizează proiectarea fibrei

(AN, Dmiez / Dinvelis )

tragere continua.............................................................................. scad costurile

etape intermediare pu ine ............................................................. scad costurile

2.Deficiente:

controlul difícil al profilului indicelui de refrac ie şi

al vitezei de tragere. ........................... ................................ scade banda de trecere, cresc costurile

impurită i n fibră, necesită materiale pure, mediu

“curat”........... ......................... ............................................. creşte atenuarea, cresc costurile

Metoda permite realizarea unui proces continuu de tragere şi totodată, necesită un

număr minim de etape intermediare, fiind din acest punct de vedere compatibilă cu

metodele clasice de obţinere a unor fibre de sticlă obişnuită. De aici, un preţ de cost redus şi

o producţie de masă. Ca dezavantaje trebuie notate atât dificultatea controlului asupra

profilului indicelui de refracţie, dependent de viteza de tragere, cu implicaţii asupra benzii de

trecere a fibrei optice, precum şi posibilitatea apariţiei impurităţilor provenite atât din

materialul de amestec, cât şi din compoziţia creuzetului, impurităţi care afectează direct

coeficientul de atenuare al fibrei.

Fibrele optice gradate se pot obţine prin difuzie sau schimbări ionice în constituenţii

sticlei de amestec la limita de separaţie miez-înveliş, în procesul de tragere continuă a fibrei,

ceea ce introduce o dependenţă între banda de trecere şi viteza de tragere. Acest lucru

limitează viteza de tragere a fibrei la 0,2...0,3 m/s pentru o bandă de trecere de 100 MHz •

km. Atenuările specifice în fibrele realizate prin această metodă pot ajunge la minim 5dB/km

în condiţii deosebite. Cercetările efectuate de Beales *....+, subliniază însă avantajele tehnico-

economice ale metodei în cazul unei producţii de masă. Utilizând o bară de sticlă de Na2O –

B2O3 - SiO2, acesta a obţinut o fibră de sticlă de tip FOD cu AN - 0,43, un miez cu diametrul

de 73 µm şi o atenuare minimă de lOdB/km, utilizând adaosuri de BaO şi GeO22 în miez.

Printr-o difuzie rapidă de CaO în miezul fibrei s-a putut obţine o fibră gradată cu AN = 0,2 şi

bandă de trecere de 400...900 MHz * km la o viteză de tragere de numai 0,5 m/s. Atenuarea

minimă a fibrei, în lungime de 80 km, a fost de 3,6 dB/km.

Metoda creuzetului dublu permite tragerea directă, continuă şi a unui cablu optic

format dintr-un număr mare de fibre optice, aşa cum au arătat recent Aulich şi

colaboratorii săi *....+. S-a reuşit astfel tragerea directă a 19 fire optice de tip FOD, dintr-un

creuzet dublu, Iară ca fibrele optice obţinute să prezinte deformări sau variaţii structurale.

Schiţa dispozitivului de tragere este cea din figura 3.4.

Cele două creuzete concentrice (1 şi 2) sunt confecţionate dintr-un aliaj de 90% Pt şi

10% Rh şi au fiecare la bază 19 orificii circulare concentrice dispuse într-o matrice inelară. Un

distanţier din cuarţ (3), serveşte la reglarea distanţei între plăcile de bază, cu orificii, ale celor

două creuzete, această distanţă determinând raportul dintre diametrii miezului şi învelişului

fibrelor optice trase dm creuzete. Creuzetele se încarcă continuu cu sticlă de amestec,

rezultată din topirea celor două bare de sticlă (4,5) , din care se vor obţine învelişul,

respectiv miezul fibrei.

Diametrul celor 19 fibre trase simultan prin cele 19 orificii circulare, se măsoară

continuu, iar viteza de tragere se reglează automat. Variaţiile diametrului fibrei s-au încadrat

în ±2%. Temperatura creuzetului în momentul tragerii este de 750°C iar viteza de tragere

lOm/min. Inainte de înfăşurarea pe un tambur (6), mănunchiul de fibre optice este trecut

printr-o instalaţie de depunere a unei răşini siliconice în care sunt impregnate cele 19 fibre.

Prin polimerizarea termică, într-un cuptor inelar, a acestei umpluturi se obţine un cablu

optic flexibil şi bine protejat Atenuarea firelor optice astfel obţinute din sticlă de amestec a

fost mare, 300 dB/km la 800 nm lungime de undă.

Utilizarea sticlelor de mare puritate, poate să ducă, folosind metoda creuzetului

dublu, la obţinerea unor fibre optice cu atenuare specifică mai mică de 3db/km.

Fig. 3.4 – Dispozitiv cu dublu creuzet folosit pentru tragerea simultana a 19 fibre optice

3.3. CABLURI OPTICE

Fibrele optice trase din preformă au o rezistenţa mecanică destul de bună, însă

exista factori externi care slăbesc serios această rezistenţă. Dintre aceştia putem

menţiona:

- torsionările puternice cu raze de curbură mici;

- frecările dintre fibră şi mediul înconjurător sau dintre ele;

- atacul coroziv al unor agenţi chimici.

Diminuarea rezistenţei mecanice a fibrei optice este însoţită adesea de modificări

ireversibile ale structurii şi geometriei acesteia, microfisuri, microdeformări, variaţii locale

ale diametrului, toate acestea ducând la creşterea atenuării transmisiei prin fibră.

Intr-o fibră optică supusă unor forţe de deformare, solicitările mecanice se

concentrează în defecte de turnare şi în microfisurile de tragere, astfel încât vârful fisurii

creşte de câteva ori când este solicitată, forţa de coeziune a materialului este depăşită, iar

peste un anumit prag, fibra se rupe.

In prezenţa umidităţii, defectele de suprafaţă ale fibrei se măresc sub acţiunea unor

forţe exterioare, deoarece umezeala contribuie la slăbirea legăturilor chimice în SiO2.

Deasemenea variaţiile de temperatura vara-iamă duc în prezenţa umidităţii la forţe de

presiune şi forfecare datorită îngheţării şi dezgheţării apei.

Din acest motiv, obţinerea unor fibre optice de mare rezistenţă este condiţionată de

realizarea unor suprafeţe iară defecte de tragere, asigurându-se totodată o izolaţie

corespunzătoare faţă de mediul ambiant.

Aplicarea unui înveliş de protecţie din material plastic la sfârşitul procesului de tragere

a fibrei menţine rezistenţa mecanică a acesteia şi în plus, reduce pierderile de radiaţie în

afara fibrei. Ca materiale de acoperire se folosesc răşini siliconice, fluoropolimeri cu

permeabilitatea

redusă la vaporii de apă, ca de exemplu Kynarul, care se poate aplica prin trecerea fibrei

prin soluţie, teflonul şi poliuretanul care se pot aplica prin extruzie sau prin depuneri

electrostatice. In interiorul unui cablu pot fi una, doua sau mai multe astfel de fibre.

Proiectarea cablurilor optice ţin în mare măsură seama de cerinţele practice ale

numeroaselor aplicaţii la care se utilizează cabul. Printre cele mai importante se enumără.

- o proiectare corespunzătoare pentru minimizarea pierderilor optice introduse de

şocurile mecanice;

- rezistenţă mare la întindere, şi pătrunderea vaporilor de apă;

- stabilitate termică în gama temperaturilor de lucru;

- flexibilitate de încovoiere la rece;

- rezistenţă la agenţi chimici şi casare;

- uşurinţă de interconectare şi instalare;

- preţ scăzut şi întreţinere ieftină.

Cablul optic multifilar sau unifilar, are o secţiune mult mai mare decât a miezului optic

prin care se propagă radiaţia, deoarece un cablu conţine fibrele optice şi acoperirile lor de

protecţie, unul sau mai multe elemente de fixare şi rezistenţă, precum şi o cămaşă

extreioară (figura 3.5)

Fig. 3.5 – Componentele unui cablu optic

Fibrele optice se încorporează în cablu prin înfăşurarea în jurul unui element central de

rezistenţă, ceea ce introduce tensiuni mecanice, în urma torsionării, tensiuni de care trebuie

ţinut seama în proiectarea cablului. Aceste tensiuni se pot totuşi compensa reciproc în

interiorul cablului dacă se folosesc metode de înfăşurare perfecţionate, figura 3.6, în care se

prezintă un procedeu de cablare nou.

Fig. 3.6 – Procedeu de cablare prin infasurarea fibrelor optice in

canalele elicoidale ale unui element central de rezistenta

Maşina de cablat prin înfăşurare este prevăzută cu două roţi mari (1) ce se rotesc

înfăşurând fibrele optice (2) în jurul unui element cilindric de rezistenţă (3), din metal

acoperit cu material plastic, în care sunt practicate canale elicoidale al căror sens alternează

periodic (4), astfel încât în timpul înfăşurării fibrele optice poziţionate în aceste canale

suferă compresii şi tensionări succesive de sensuri opuse, tensiunea rezultată aplicată fibrei

tinzând să se anuleze.

In afară de elementul central de rezistenţă în jurul căruia se înfăşoară fibrele optice, în

cablu se încorporează şi alte elemente de rezistenţă cu modul de elasticitate ridicat.

Alegerea materialului acestor elemente depinde de raza de curbură permisă fibrei

optice din cablu şi de tensiunile mecanice admisibile asupra fibrei.

Se pot utiliza în acest scop materiale plastice (kevlarul, FRP, etc) sau oţelul. Kevlarul

este un material plastic rezistent cu un modul Young ridicat.

In continuare se enumera câteva tipuri de cabluri produse de firma de comunicaţii

Alcatel:

a) cablu optic multifilar amplasat într-un tub central;

b) cablu optic multifilar montat în tuburi înfăşurate în jurul unui element central

de rezistenţă;

c) cablu autoportant cu tub central întărit;

d) cablu optic combinat cu cablu telefonic (perechi de fire de cupru)

e) cablu tip coloană

3.4. CONCLUZII

1. O fibră optică adecvată transmisiei informaţiei pe purtătoare luminoasă trebuie să

satisfacă trei condiţii principale:

- trebuie să ghideze radiaţia în interiorul miezului, astfel încât să apară cât mai puţine

pierderi exteme de radiaţieT

- pierderile prin absorbţie şi difuzie în interiorul fibrei să fie cât mai reduse;

- forma impulsului de radiaţie transmis prin fibră să se păstreze nealterată pe o distanţă cât

mai mare, ceea ce înseamnă că fibra optică trebuie să aibă o dispersie cât mai redusă, şi deci o

banda de trecere cât mai ridicată.

2. Utilizarea sticlelorde mare puritate, poate să ducă, folosind metoda creuzetului jublu, la

obţinerea unor fibre oftice cu atenuare specifică mai mică de 3db/km.

3. Avantajele metodei cu plasmă prin microunde , constau în faptul că se pot depunestraturi

de sticlă foarte subţiri la fiecare trecere a rezonatorului prin zona de reacţie, de aici posibilitatea

de obţinere a unor profiluri foarte diferite a indicelui de refracţie.

4. Acordând o atenţie deosebită detaliilor procesului de depunere, inclusiv

utilizării unor materiale chimice pure şi asigurând şi o sinterizare completă, ca şi o geometrie

uniformă, s-au obţinut prin acest procedeu fibre optice unimod - FOD - cu diametrul

miezului de 9,4 jxm, cu atenuări minime de numai 0,2 dB/km la lungimea de undă de 1550

nm. Această valoare a atenuării specifice este practic egală cu valoarea teoretică minimă e

0,18 dB/km a atenuării intrinseci, calculate pentru acest tip de fibră optică. Dacă utilizarea

unui tub suport din silică, în procedeul DISV reprezintă un avantaj, în sensul că asigură un

mediu închis curat, calitatea şi compoziţia acestui tub influenţează hotărâtor geometria,

atenuarea fibrei şi banda de trecere a acesteia.

5. Prin procedeul DESV cu depunere axială se pot obţine atât fibre muitimod, cât

şi unimod. Folosind acest procedeu se obţin preforme de sticlă ajungând la o bară de 5 m

lungime cu o greutate de 120 Kg din care se trag 4000 ml de fibră cu diametrul de 125µm.

6. Cablurile cu fibră optică ce se produc satisfac toate cerinţele de pe piaţa

telecomunicaţiilor, având posibilitatea de a se monta pe stâlpi cu deschideri foarte mari,

datorită unor elemente de autosustinere şi deasemenea se pot monta pe stâlpi de medie

tensiune datorită construcţiei fară elemente metalice, fiind complet dielectrice.

Deasemenea, datorită posibilităţii cuplării cu perechi de fire de cupru face mult mai

accesibilă montarea şi folosirea acestora în domeniul telecomunicaţiilor.

Cap.4. TEHNOLOGII DE ÎMBINARE PRIN SUDARE

A FIBRELOR OPTICE

4.1. DATE GENERALE

Fibrele optice folosite pe scară largă în tehnica comunicaţiilor sunt înglobate în cabluri

care constructiv au o lungime limitată la aproximativ 4 km. Deoarece această distanţă nu

satisface condiţiile din teren, când se doreşte realizarea unei linii de telecomunicaţii prin fibră

optică, de lungime mare, de zeci şi chiar sute de kilometri, este necesară îmbinarea acestor

cabluri între ele, îmbinare demontabilă sau fixă, caz în care sunt necesari conectori optici sau

sudură optică de înaltă tehnicitate. Totodată, atât sursa de radiaţie folosită la emisie cât şi

fotodetectorul de la recepţie, trebuie conectate la cablul optic tot prin intermediul unor

conectori cu atenuare cât mai redusă. Este evident că între emiţător şi receptor apar atenuări

suplimentare ale radiatiei fata de atenuarea specifică a fibrei optice. Aceste atenuări

suplimentare sunt date de:

a) cuplajul de intrare dintre sursa de radiatie (dioda electroluminescentă sau dioda

laser) şi cablul optic;

b) cuplajul de ieşire dintre cablul optic şi fotodetectorul optic;

c) îmbinările intermediare de-alungul fibrei.

In aceste puncte de cuplaj radiaţia suferă atenuări caracterizate de relaţia generală:

unde Pi este puterea radiaţiei la intrarea în cuplaj, iar P2 este puterea radiaţiei luminoase

la ieşirea din cuplaj. Atenuarea totală a radiaţiei în canalul optic de comunicaţii se va calcula

cu relaţia generală:

unde α1 şi αe sunt atenuările cuplajelor de intrare şi de ieşire, αF este atenuarea specifică a fibrei

care se calculează în funcţie de distanţa dintre emiţător şi receptor, N reprezinta

numărul sudurilor sau cuplajelor mecanice intermediare de-alungul canalului de fibră iar ac

reprezintă atenuarea medie pe cuplajele intermediare.

4.2. TEHNOLOGII DE ÎMBINARE A FIBRELOR OPTICE Imbinările dintre diverse segmente de cablu optic în timpul instalării unei linii de

comunicaţii prin fibre optice trebuie să asigure următoarele:

- pierderi reduse de radiaţie;

- să fie uşor de realizat;

- să fie stabile în timp;

- să fie rezistente la şocuri, forţe de apăsare şi torsionare;

- să fie de mici dimensiuni.

In principal se cunosc 2 metode de îmbinare a fibrelor optice:

a) imbinare mecanică

b) îmbinare sudată.

4.2.1. ÎMBINAREA MECANICĂ prezentată în figura 4.1 se poate realiza cu dispozitive

speciale figura 4.2, ce aliniază fibrele optice foarte precis, pentru a se putea asigura trecerea

luminii de la o fibră la cealaltă.

Fig. 4.1 – Principiul unei imbinari mecanice

Fig. 4.2 – Dispozitive speciale de imbinare mecanica

Imbinarea mecanică, din punct de vedere economic, are o investiţie iniţială mică (1000 -

2000 $), dar costul pentru fiecare îmbinare este destul de ridicat (12 - 40 $).Acest mod de

conectare are o pierdere tipică de 0,3 dB.

Modul de îmbinare a fibrei optice prin metoda mecanică se face urmând 4 paşi:

Pasul 1: Se pregăteşte fibra optică, respectiv se curăţă de stratul de protecţie, tubul de

protecţie, lacul acoperitor, etc. Se va avea în vedere obţinerea unei fibre optice foarte curate.

Pasul 2: îndreptarea suprafeţelor de contact ale fibrei optice. îndreptarea se realizează cu

o sculă specială cu diamant care realizează o tăietură perfectă, fară a deforma capătul.

Pasul 3: Realizarea îmbinării mecanice. Aceasta nu necesită căldură pentru îmbinare, ci

numai o simplă poziţionare cap la cap a fibrelor optice în dispozitivul de îmbinare mecanică,

dispozitiv ce are un ghidaj pentru cele două fibre. Gelul ce se află în interiorul sistemului în

dreptul indexului, asigură un cuplaj optim a celor două fibre.

Pasul 4: Protejarea fibrei - Dispozitivul de îmbinare mecanică asigură prin închiderea

acestuia şi protecţia mecanică a îmbinării, (figura 4.3)

Fig. 4.3 – Exemplu de imbinare mecanica

Tot prin îmbinare mecanică se pot asambla şi mufele de conectare. O mufa de tip SC

este prezentată în figura 4.4 desfăcută. Se observă că există elementele de ghidare şi fixare a

fibrei optice, iar manşonul final strânge un tub de plastic în care se află fibra optică, protejată

de o textură din materiale sintetice.

Fig. 4.4 – Mufa tip SC pentru imbinarea mecanica

4.2.2. IMBINAREA SUDATA prezentată în figura 4.5, este actul prin care se unesc

două fibre optice cap la cap utilizând căldura. Scopul este de a fuziona cele două fibre

împreună realizând o legătură continuă între cele două fibre. Astfel lumina ce trece prin

fibrele sudate nu e risipită sau reflectată înapoi de îmbinarea cap la cap, rezultând sudura iar

regiunea înconjurătoare este aproape identică cu fibra neîntreruptă.

Pierderea tipică pentru acest fel de conexiune este de 0,1 dB.

Sursa de caldura este data de obicei de un arc electric, dar poate fi, de asemenea data de

un laser, sau de o flacără de gaz, sau de un filament de tungsten prin care circulă un curent.

Din punct de vedere economic, această îmbinare necesită o investiţie iniţială foarte mare

(15000$ - 50000$), în funcţie de acurateţea aparatului de sudare achiziţionat, dar costul pentru

o sudură este mic (0,5$ - 1,5$).

Fig. 4.5 – Principiul imbinarilor sudate

In principal, pentru îmbinarea fibrelor optice de telecomunicaţii prin sudură se disting

trei faze determinante:

a) Pregatirea fibrelor pentru sudare

b) Sudarea propnu-zisa

c) Asamblarea

4.2.2.1. PREGATIREA FIBRELOR PENTRU SUDARE

Cablul de fibră optică poate avea de la 1 fir pana la 432 sau chiar mai multe fire de

fibră optică. Pentru a putea suda aceste fire, cablul trebuie mai întâi să fie dezizolat. Se

îndepărtează pe rând cămaşa exterioară, firele de mătase şi apoi mantaua interioară, astfel

încât să avem acces la bufferele care conţin fibrele optice ( fig. 4.6 ; fig 4.7 )

Fig.4.6 – Cablul de fibra optica dupa indepartarea camasii exterioare de protectie

Fig. 4.7 - Departarea cămăşii

interioare de protecţie a

cablului de fibra optica

Odată îndepărtate

protecţiile se observă ca bufferele

sunt acoperite cu un gel ce previne

pătrunderea apei. Acest gel se curăţă

folosind solvenţi pe baza de alcool.

După îndepărtarea gelului de pe

tuburile de protecţie (buffere), acestea se taie cu un cleşte special ce are rolul de a tăia doar

cămaşa din material plastic, fară a atinge şi zgâria fibrele optice. Acest cleşte este prezentat în

figura 4.8

Fig. 4.8 – Cleste special de taiattuburile de protectie ale fibrei optice

Se observă că partea activă a cleştelui are un număr de caneluri n care se aşează

bufferul ce urmează a fi tăiat. In partea de sus a cleştelui se poate observa existen a unui

opritor pe fiecare falcă, opritor ce nu permite nchidera cleştelui mai mult de 2mm,

diametru la care fibrele ce se află n interiorul bufferului nu sunt deteriorate. In

practică, pentru a creşte productivitatea opera iei de dezizolare a cablului de fibră

optică, acesta se docojeşte pe o por iune de 2 cm la o distan ă de 1 m fa ă decapătul

terminal şi apoi după ce sunt tăiate bufferele (lasându-se o distan ă de 1 cm fa ă de

cămaşa interioară), se dezizolează uşor prin tragere, gelul Ce Se află pe fibrele optice

permi ând alunecarea uşoară a buffere-lor peste fibrele optice. Această opera ie nsă

necesită o grijă deosebită pentru că există riscul fracturării fibrelor optice n momentul

tragerii.

In urma decojirii bufferelor vom avea acces la fibrele optice din bufferele

respective. Aceste fibre sunt la rândul lor protejate de un gel care protejează fibrele

optice de lichide, care prin nghe le-ar putea fractura. Acest gel se ndepărtează

folosind alcool metilic. Această opera ie se numeşte decapare (fig.4.9).

Fig. 4.9 – Curatarea fibrelor optice

Pe tot parcursul acestor operaţii, mâinile trebuiesc protejate pentru evitarea contactului

cu gelul protector al fibrei.

Trebuie acordată o foarte mare importanţă operaţiei de curăţire şi decapare deoarece

prezenţa gelului protector face imposibilă sudarea fibrelor optice. Deasemenea prezenta

gelului poate face ca să alunece cuţitul ghilotinei ce îndreaptă capătul fibrei astfel încât să nu

iasă o tăietură perpendiculară pe axul fibrei, ceea ce duce deasemenea la imposibilitatea

sudurii fibrei.

Dupa decaparea fibrelor optice se introduce un manşon termoretractabil pe fibra ce

urmează a fi sudată figura 4.10, manşon ce are ca rol asigurarea rigidităţii sudurii şi protecţiei

acesteia la forţele de forfecare şi tracţiune, datorită elementului metalic de rezistenţă aflat în

interiorul acestuia.

Fig. 4.10 – Introducerea mansonului termocontractabil

Acest manson este prezentat in figura 4.11

Fig. 4.11 – Manson termocontractabil de protectie

Acesta este compus dintr-un tub interior ce este un adeziv la cald - poz. 1, un tub

exterior ce are proprietatea de a se contracta sub prezenţa căldurii - poz. 2, şi o inserţie

metalică ce conferă rezistenţă - poz. 3.

Adezivul din tubul interior se topeşte sub acţiunea căldurii şi aderă la fibrele sudate, iar

tubul exterior prin contracţia acestuia face ca elementul de rezistenţă metalic sa facă corp

comun cu cele două fibre sudate oferind rezistenţa mecanică a sudurii. Totodată manşonul

oferă şi o amortizare a vibraţiilor mediului precum şi un sigiliu faţă de mediu, protejând fibra

de daune şi contaminanţi.

Folosind cleştele stripper pentru fibră optică (figura 4.12) se decojeşte fibra de stratul de

lac protector {figura 4.13). Acest cleşte, produs de firma Miller, este de o construcţie specială,

având feţele călite şi cementate şi un orificiu de 125 µm realizat prin găurire cu laser de înaltă

precizie. Acest stripper practic înlătură lacul protector de la grosimea de 250 µm şi lasă fibra

curată, fară a o zgâria sau deforma. Decojirea se realizeaza de bicei pe o lungime de 20-25

mm.

Fig. 4.12 – Cleste stripper

Fig. 4.13 – Decojirea fibrei optice

În figura 4.13 se poate observa că în momentul decojirii, stripperul se ţine înclinat astfel

încât axa creată de cele două falei să fie perpendiculară pe axul fibrei, evitându-se astfel

fracturarea fibrei. După ce fibra s-a decojit, se pregăteşte faţa ce urmează a fi sudată, printr-o

tăiere la un unghi de 90 grade folosind o ghilotină speciala (Fiber Cleaver) acestui

scop.(figura 4.14). Se pot folosi ghilotine produse de firma Fujikura - model CT-07, CT-30

sau CT 100B, de firma Jilong - model KL21B, de firma Techwin - model TC 301, sau altele .

Elementul principal al acestor ghilotine îl constituie discul din titan cu care este dotata

ghilotina, disc ce suportă până la 48.000 de tăieri.

Fig.4.14 – Ghilotina tip Fujikura model CT-30 Fig.4.15 – Taierea fibrei optice pentru sudare

Tăierea se realizează simplu, prin aşezarea fibrei în ghilotină. Aceasta are un element

de fixare, o clapetă care se lasă si fixează fibra înainte de a fi tăiată (in figura 4.14- poz.l). Se

fixează fibra cu partea nedecojită la distanta de lOmm pe rigla gradată a ghilotinei figura 4.16

şi se apasă partea superioară a ghilotinei peste discul aflat în partea de jos şi se realizează

tăierea fibrei (figura 4.15).

Fig. 4.16 – Elementul de ghidare si fixare al ghilotinei

Atât stripperul cât şi ghilotina sunt scule speciale, de foarte bună calitate şi sunt

esenţiale în pregătirea fibrei optice în vederea sudurii, de calitatea acestora depinzând modul

în care a fost decojită şi tăiată fibra optică.

Pentru sudarea fibrelor optice avem nevoie de un aparat special capabil sa sudeze fibrele

optice, ţinând cont de dimensiunile şi tipul de îmbinare. In figura 4.17 este prezentat aparatul

FSM 50S al firmei Fujikura. Acesta are ca părţi componente principale mecanismul de sudare

figura 4.17 poz.l, compus la rândul sau din capul de sudare, microcamere si mecanismul de

fixare şi ghidare al fibrei optice, afişajul LCD figura 4.17 poz.2 pe care se poate vizualiza în

timp real deplasarea fibrelor, sudura, precum şi rezultatul analizei sudurii, blocul de încălzire

figura 4.17 poz.3 unde manşonul termocontractant după ce a fost pus peste sudură se lipeşte de

fibrele sudate, făcând corp comun cu acestea, corpul aparatului cu blocul de comenzi figura

4.17 poz.4 şi sursa de alimentare figura 4.17 poz.5 .

Mecanismul de sudare este prezentat în figura 4.18

- capul de sudare poate fi compus din doi electrozi ca în poz.2, figura 4.18, un laser cu

gaz sau electric, o flacără de gaz, sau un filament de tungsten prin care circulă un curent

electric. In cazul aparatului produs de Fujikura FSM 50S capul de sudare este format din doi

electrozi de titan ce realizează un arc electric capabil să creeze temperatura de topire a sticlei.

Fig.4.17 – Aparat de sudat fibra optica Fig. 4.18 – Mecanismul de ghidare, microcamerele

Tip Fujikura, model FSM 50S si electrozii aparatului de sudat fibra optica

- două microcamere plasate la un unghi de 90 grade una faţă de cealaltă astfel încât să

arate în orice moment fibra pe doua axe (poz.l, figura4.18).

mecanismul de ghidare al fibrei situate de o parte si de alta a electrozilor (poz.3, figura 4.18).

Acest mecanism are rolul de a asigura centarea fibrelor optice precum si de a impinge fibrele

una spre cealalta in momentul fuziunii pentru a realiza îmbinarea.

Etapele procesului de sudare

După ce capetele fibrelor ce urmează să fie sudate sunt pregătite respectiv decojite si

taiate, acestea se fixează în aparatul de sudură în mecanismul de ghidare al fibrei poz. 3 figura

4.18, lăsând un spaţiu de aproximativ 1 mm până la axa electrozilor în figura 4.20 se vede

distanţa până la axa electrozilor a fibrei din partea stângă. Acelaşi spaţiu se lasă si pentru fibra

din partea dreaptă, figura 4.21 după care se lasă apărătoarea de protecţie a capului de sudură

şi se apasă butonul SET care porneste operatia de sudare.

Fig4.20 – Modul de fixare al fibrelor in vederea efectuarii sudurii

Fig4.21 – Distanta de la fibrele pentru sudat la electrozii de sudura

inaintea procesului de sudare

Aceasta se face in mod automat, in urmatoarele faze:

Faza 1 - setarea decalajului (gap setting) - figura 4.22 - pe ecranul LCD-ului apar

imagini de la ambele microcamere care ne dau poziţia pe axa x, respectiv y a fibrei, la o

mărire de 147 ori. Astfel ne putem face o primă părere cu privire la suprafeţele ce urmează a

fi sudate. Dacă apar neregularităţi în ceea ce priveşte suprafaţa, se reia procedeul de decojire

şi respectiv tăiere a suprafeţei de contact. In decursul acestei faze se poate observa cum

aparatul aliniază cele două fibre pe cele două axe.

Faza 2 - Alinierea - figura 4.23 - pe ecranul LCD-ului apare de această dată o singură

vedere a fibrelor ce vin in contact la o mărire de 295 ori. Se fac ultimele ajustări de fineţe

pentru alinierea celor două fibre, indicând gradul de înclinare a acestora faţă de axade

simetrie. Dacă acest unghi este mai mare de 3° sudura nu se poate realiza şi trebuiesc

repoziţionate fibrele. în tot acest timp fibrele se apropie din ce în ce mai mult.

Fig.4.22 – Setarea decalajului Fig.4.23 – Alinierea fibrelor

Fig4.24 – Sudarea propriuzisa printr-un Fig4.25 – Masurarea

atenuarii

arc electric

Faza 3 - Arcul electric -figura 4.24 - Când fibrele optice sunt în contact, o scurtă descărcare a

electrozilor este folosită pentru a arde orice urmă de praf sau murdărie de pe capetele fibrelor.

La un timp ce se poate regla între lms şi Îs dupa acest prim arc se produce arcul electric între

cei doi electrozi, arc ce dezvoltă o temperatura de 2000°C, temperatură ce duce la topirea

fibrei în zona de contact. în acest timp fibrele mecansismul de ghidare al fibrei apropie fibrele

una faţă de cealaltă, cu 5µm, distanţă ce acoperă eventualele diferenţe de taiere ale fibrei, în

urma sudurii rezultând o fibră continuă.

Faza 4 - Masurarea atenuării sudurii - figura 4.25 - Se face o estimare a atenuării

semnalului prin fibra optică, inserând un semnal într-una din fibre şi măsurând radiaţia în

cealaltă fibră, trecând prin zona sudată. Principiul de măsurare se bazează pe refracţia luminii

prin mediile de densitate diferită. Astfel lumina ce se emite de o sursă sub un anumit unghi,

trece prin învelişul primei fibre (în zona decojită), este refractată la contactul cu miezul

acesteia pătrunzând în miez, este reflectată în interiorul miezului, trece prin zona sudată în

cealaltă fibră şi după ce trece din miez în înveliş este captată şi măsurată. Cunoscând valoarea

radiaţiei emisă şi receptată aparatul face o conversie prin care se estimează pierderea la

nivelul sudurii. Aceasta nu trebuie să fie mai mare de 0,03dB. în caz că se depăşeşte această

valoare se reiau paşii descrişi mai sus, reluându- se îmbinarea sudată.

Dacă sudura corespunde din punct de vedere calitativ, respectiv atenuarea este mai mică

de 0,03 dB, se trece la rigidizarea sudurii, în acest scop folosindu-se manşonul

termoretractabil.

Fig.4.26 – Dispozitiv de incalzire Fig4.27 – Mansonul de protectie al

sudurii

Se aşează manşonul peste sudura executată, având grijă să nu o fracturăm, după care se

aşează în dispozitivul de încălzire situat în partea superioară a aparatului de sudare figura

4.26,

unde se află o rezistenta electrica ce încălzeşte manşonul. In urma încălzirii, adezivul din

tubul interior se topeşte şi aderă la fibrele sudate, iar tubul exterior prin contracţia acestuia

face ca elementul de rezistenţă metalic sa facă corp comun cu cele două fibre sudate oferind

rezistenţa mecanică sudurii.

Manşonul figura 4.27 oferă o protecţie la şocurile mecanice precum şi a vibraţiilor mediului.

Totoată datorită aderenţei foarte bune, manşonul conferă o protecţie împotriva mediului

ambiant, protejând sudura de lichide şi contaminanţi.

4.2.2.3. ASAMBLAREA

După sudare bufferele cu fibre se montează în dischetele de sudură. Aceste dischete

sunt special prevăzute cu locaşuri unde se monteaza manşoanele de sudură, pentru a le

proteja împotriva ruperilor accidentale. Montarea fibrelor în dischetă se face de o parte şi de

alta a acesteia, bufferele fixându-se rigid de dischetă prin coliere de plasticfigura 4.28.

Dischetele la randul lor se pot monta in functie de caz in cutii de jonctiune, cutii terminale

sau in eclosure.

In figura 5.39 se prezinta o discheta de sudura unde se disting cele doua fibre sudate

precum si mansonul de sudura asezatintr-unul din locasurile speciale destinate acestui scop.

Fig.4.28 – Fixarea tubului de protectie al Fig.4.29 – Asezarea fibrei optice

sudate

fibrei optice de discheta de sudura intr-o discheta de sudura

4.2.3 ANALIZA MICROSCOPICA A SUDURII FIBREI OPTICE

Pentru această analiză s-a folosit un microscop electronic, având capacitatea de mărire

de 100x/500x/1000x/5000x/10000x/prezentat în figura 4.30

Scopul acestui studiu a fost acela de a examina fibra optică după ce aceasta a fost

supusă sudurii şi de a vedea o imagine în care să putem face diferenţierea între fibra optică şi

stratul de protecţie şi între fibra optică şi elementul de rezistenţă ce se află în manşonul ce

conferă rezistenţa sudurii

Pentru început s-a expus analizei o îmbinare sudată a două fibre multimod (l ,3) - figura

4.31.

Folosind o rezoluţie de 500x se observă că în zona sudurii (2) se distinge o zonă mai

închisă la culoare, ce se datorează arcului electric la care au fost supuse cele două fibre în

momentul sudurii.

Fig.4.30 – Microscop electronic

Fig.4.31 – Studiul microscopic al unei imbinari intre doua fibre multimod

In figura 4.32 se poate vedea la o rezoluţie de 500x diferenţa dintre învelişul exterior de

protecţie (2) cu diametrul de 245µm şi cămaşa fibrei (1) ce are diametrul de 125µm.

Fig.4.32 – Diferenta dintre invelisul exterior de protectie si diametrul fibrei optice

Se poate aprecia si calitatea stripper-ului ce decojeste stratul de protectie al fibrei, prin

aceea ca nu a lasat nici o urma vizibila pe suprafata camasiiexterioare a fibrei optice.

In figura 4.33 se prezinta o sudura cap la cap a doua fibre singlemod (1,3).

Fig.4.33 – Studiul microscopic al unei suduri cap la cap a doua fibre singlemod

Fata de sudura cap la cap a doua fibre multimod, se observa ca la fibra singlemod partea

afectată de sudură (2) nu este aşa vizibilă. Aceasta se datorează diferenţei de grosimi a

miezului fibrei, la fibra singlemod cămaşa având grosimea mai mare, a fuzionat mult mai bine

decât în cazul fibrei multimod unde grosimea cămăşii este mult mai mică.

In figura 4.34 se prezinta o fibra singlemod luminata cu ilumina alba.

Fig.4.34 – o fibra single-mod iluminata cu o lumina alba, vizibila

Se poate observa foarte clar miezul fibrei (2) şi de asemenea învelişul acesteia (1). Această

imagine a fost obţinută la o rezoluţie de 500x.

In figura 4.35 se prezintă o secţiune printr-un manşon de sudură.

Fig.4.35 – Sectiune printr-un manson de sudura

In interiorul tubului exterior al manşonului de sudură (4) se poate observa inserţia

metalică (5) cu un diametru de 0,5mm, fibra optică la care se vede învelişul de protecţie (3) în

grosime de 245 µm şi fibra (2) în grosime de 125xm ce se află într-un strat de protecţie

aderent la cald (1). Acest adeziv practic umple golul dintre fibră şi tubul exterior al

manşonului asigurând protecţia la şocuri precum si la forţe exterioare de apăsare şi/sau

torsiune.

Imaginea a fost obţinută la o rezoluţie de lOOx.

In figura 4.36 se prezintă o vedere printr-un manşon transparent de protecţie la o

rezoluţie de lOOx.

Se poate observa învelişul exterior colorat în roşu al fibrei optice (1) , fibra optică (3)

prin manşonul de sudură (2).

Elementul de rezistenţă (4) se distinge şi el în interiorul manşonului de sudură

transparent.

Fig.4.36 – Vedere printr-un manson de sudura transparent

4.3. EVALUAREA INALTEI REZISTENTE IN CONEXIUNILE FIBREI

OPTICE

Capacitatea comunicaţiilor pe reţelele de fibră optică a crescut rapid în ultimii ani cu

introducerea tehnologiei de multiplexare a lungimii de undă (WDM) şi deci puterea optică în

conexiunea fibrei a crescut în consecinţă. Totuşi, când puterea optică creşte, fiabilitatea

sistemului suferă şi apar probleme ca:

- avarierea fibrelor;

- avarierea componentelor optice;

- siguranţa corpului uman.

Iata trei probleme generate de puterea ridicată în comunicaţiile pe fibră:

1. distrugeri la nivelul interfeţei de conectare;

2. fenomenul cunoscut ca sudarea fibrei;

3. distrugerea izolaţiei fibrei.

Dintre care vom analiza distrugerea izolatiei fibrei

4.3.1. DISTRUGEREA IZOLATIEI FIBREI

Aceasta poate fi cauzată de fascicolul luminos din fibră când izolaţia este ruptă sau

strivită accidental şi când se folosesc puteri înalte de transmisie. Fascicolul laser luminos

este absorbit de izolaţia fibrei şi generează căldură şi în cel mai rău caz, izolaţia poate lua

foc.

Am cercetat distrugerea izolaţiei fibrei indusă de îndoirea fibrei în condiţii de înaltă

putere pentru scurt timp.

Figura 4.37 arată schema de lucru pentru experiment. Am folosit un transmiţător cu

o putere de 3 W la o lungime de undă de 1480nm.

Fig.4.37 – Schema de lucru pentru experimentul de studio al distrugerii izolatiei

Fibra testată a fost o fibră singlemod cu dispersie modificată, cu o izolaţie de 0,25µm,

din răşină transparentă, albă sau verde, rezistentă la ultra-violete sau cu o protecţie de 0,9

mm dintr-un nylon alb. Diametrul de îndoire a fibrelor au fost de 30 mm, 20 mm, 10 mm şi

ultima de mai puţin de 5 mm. Temperatura ambientală a fost de aproximativ 25°C.

S-a constatat că temperatura s-a schimbat la punctul la care diametrul de îndoire a

ajuns la 3 mm cu o putere de 3 W, aşa cum arată figura 4.38. Aceasta arată că echilibrul

termic este atins in 5 minute de aceea în testul realizat puterea optică a fost transmisă doar

pentru 5 minute.

Fig.4.38 – Reprezentarea grafica a punctului termic in care diametrul de indoire a ajuns la 3mm

Rezultatele experimentelor dupa 5 minute de expunere sunt ilustrate in tabelul 5.1

Tabelul 5.1

In cazul îndoirii cu diametre sub 5 mm, izolaţia de nylon se topeşte la 1W putere şi arde

la 3W. Izolaţiile rezistente la ultraviolete şi izolaţia de nylon au fost deformate pentru îndoiri

cu diametre de 10 mm la o putere peste 3W. In cazul diametrelor de 20 mm la puteri peste 3

W una din izolaţiile verzi a fost deformată.

Putem concluziona că îndoirile ale fibrelor sub diametrul de 10 mm pentru puteri de 1W

sau de 20 mm pentru puteri de peste 3 W vor trebui evitate.

La acest set de experimente, aprinderea nu apare la putere mai mare de 3 W atâta timp cât

fibra nu este indoită la un diametru mai mic de 4 mm. Oricum, pentru ca stabilitatea

transmisiei să nu sufere, îndoirea fibrei trebuie sa fie mai mare de 20 mm, pentru putere

introdusă în fibră de 1W şi 30 mm pentru puteri mai mari de 3 W. Nu în ultimul rând, s-a

determinat că izolaţia transparentă rezistentă la uv este mai rezistentă decât cea colorată.

Considera ii ale distrugerilor izola iei

S-a măsurat deasemenea temperatura la suprafaţă a fibrelor îndoite, cu ajutorul unui

termo- vizor, asa cum se poate vedea în figura 4.39. Temperatura nylon-ului a atins

temperatura de 160°C, ceea ce este aproape de punctul de topire, dar este sub punctul de

aprindere. Acest lucru este considerat şi foarte probabil că arderea izolaţiei în tabelul 5.1 a

apărut deoarece nylonul topit a condus la reducerea rezistenţei izolaţiei şi ruperea fibrei şi

radiaţia luminoasă din fibra ruptă.

Fig.4.39 – Masurarea temperaturii la suprafata fibrei indoite cu un termovizor

Cap.5 DEFECTE LA IMBINAREA FIBRELOR OPTICE

5.1 Defecte ce pot aparea in urma sudarii fibrelor optice:

In urma sudarii cap la cap a fibrelor optice pot aparea diverse defecte ce pot dauna

transmisiei prin fibra optica. Acestea sunt:

a) Spatiul gol ramas intre cele doua fibre

In figura 5.1 se prezintă schematic tipul de defect ―Spaţiu gol rămas între cele două

fibre‖, iar în figura 5.2 se prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură.

Cauzele apariţiei acestui defect pot fi: necurăţirea atentă a fibrelor, temperatură foarte

scăzută la sudare ce a dus la apariţia condensului care nu a permis sudarea capetelor fibrelor.

Fig.5.1 Fig.5.2

b) Excentritate

In figura 5.3. se prezintă schematic tipul de defect ―Excentricitate‖, iar în figura 5.4 se

prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură.

Cauzele apariţiei acestui defect pot fi: neasigurarea concentricităţii celor două fibre

înaintea sudării propriu-zise. Poate fi o eroare a aparatului sau se poate datora necurăţirii

atente a fibrei de gelul protector.

Fig.5.3 Fig.5.4

c) Unghiuri diferite la imbinare

In figura 5.5 se prezinta schematictipul de defect „ Unghiuri diferite la imbinare‖ ,iar în

figura 5.6 se prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură înainte şi după

sudare. Se observa in partea dreapta a ecranului ca una din microcamerele aparatului de

sudura nu mai poate estima unghiul prin care intra semnalul luminos in fibră, acesta fiind

deviat.

Cauzele apariţiei acestui defect pot fi: folosirea a două ghilotine cu unghi de tăiere

diferit sau uzarea ghilotinei, caz în care este necesară schimbarea acesteia.

Fig.5.5 Fig.5.6

d) Nepotrivire a aperturii numerice „NA”

In figura 5.7 se prezintă schematic tipul de defect ―Nepotrivire a aperturii numerice ―,

iar în figura 5.8 se prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură

Cauza principală de apariţie a acestui defect constă în folosirea a două tipuri de fibre cu

apertura numerică ―NA‖ diferită.

Fig.5.7 Fig.5.8

e) Capat murdar

In figura 5.9 se prezintă schematic tipul de defect ―Capăt murdar‖, iar în figura 5.10 se

prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură înainte şi după sudare. Se observa

in partea dreapta a ecranului că fibra prezintă urme de mizerie, urme care in urma sudurii lasă

un gol intre cele două fibre, gol atenţionat de aparatul de sudură.

Cauza principală a acestui defect îl constituie necurăţirea atentă a fibrei înainte de

sudare.

Fig.5.9 Fig.5.10

f) Defect de coaxialitate

Prezentat doar schematic în figura 5.11 acest defect se întâlneşte foarte rar în practică şi

se datorează folosirii unei fibre cu defect de fabricaţie, respectiv miezul fibrei nu este uniform

învelit de stratul de protecţie.

Fig.5.11

g) Dezaxare

In figura 5.12 se prezintă schematic tipul de defect ―Dezaxare iar în figura 5.13 se

prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură

Cauzele apariţiei acestui tip de defect sunt: neasigurarea concentricităţii celor două fibre

înaintea sudării propriu-zise. Poate fi o eroare a aparatului sau se poate datora necurăţirii

atente a fibrei de gelul protector.

Fig.5.12 Fig.5.13

h) Miez diferit

In figura 5.14 se prezintă schematic tipul de defect ―Miez diferit iar în figura 5.15 se

prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură.

Cauzele apariţiei acestui tip de defect constau în folosirea a două tipuri de fibre, cu

grosimea miezului diferit (sudarea unei fibre single-mod cu o fibră multimod)

Fig.5.14 Fig.5.15

i) Reflexie totala

Fig.5.16 Fig.5.17

Infigura 5.16 se prezintă schematic tipul de defect ―Reflexie totală iar în figura 5.17 se

prezintă acest tip de defect pe ecranul aparatului de sudură.

Cauza principală de apariţie a acestui defect o constituie necurăţirea atentă a fibrelor,

temperatură foarte scăzută la sudare ce face posibilă apariţia condensului care a dus la

opacizarea capetelor fibrelor.

5.2 CONCLUZII

1. Componentele atenuării intrinseci produse prin neconcordanţa dintre proprietăţile

fibrelor optice într-un punct de îmbinare sunt deci dependente de sensul de transmisie al

radiaţiei prin fibră. Aceasta înseamnă că un punct de cuplaj poate avea valori diferite ale

atenuării totale în funcţie de direcţia de măsură al acesteia.

2. Zgârierea sau murdărirea suprafeţelor terminale ale fibrei se poate produce accidental

prin atingere, ştergere cu materiale nepotrivite sau prin depuneri de praf. O particulă de praf

cu diametrul de 5µm pe suprafaţa frontală a unei fibre optice cu diametrul de 40µm poate

produce o atenuare de 0,1 dB, iar la o fibră unimod cu diametrul de 9µm poate duce la

atenuarea totală a transmisiei prin aceasta.

3. Nealinierile sunt greu de evitat practic într-un cuplaj optic mecanic, ceea ce explică

limpede ce probleme deosebite se ridică la execuţia unui cuplaj cu atenuare redusă, în special

în cuplajele demontabile, în comparaţie cu îmbinările permanente, în special cele sudate,

deoarece o acţionare repetată poate introduce atenuări foarte diferite.

4. Indoirile fibrelor sub diametrul de 10 mm pentru puteri de 1W sau de 20 mm pentru

puteri de peste 3 W vor trebui evitate.

5. Capacitatea reţelelor bazate pe transmisia pe fibră optică a crescut rapid în ultimii ani

cu introducerea tehnologiei de multiplexare a diviziunilor lungimii de undă (WDM), şi

puterea optică a crescut deasemenea. Trebuie avut în vedere faptul că atunci când puterea

creşte, stabilitatea şi fiabilitatea reţelei scade, cu posibilitatea distrugerii fibrei sau a

componentelor optice, siguranţa corpului uman, etc.

BIBLIOGRAFIE

1 *** (2008) http://www.fuiikura.com, America Fujikura Ltd., Accesed on: 27.05.2009

2 Andreescu A.B., Andreescu F.G. - Laseri cu gaz pentru prelucrări termice, ed. Lux

Libris (2008)

3 Blackmann N.H. - Noise and its effects on comunication, McGraw-Hill, New York,

1996

4 Carlson A.B. - Communications Systems, McGraw-Hill Co, N.Y. (1968)

5 Davis D.D., MettlerS.C., DiGiovanni-A comparative evaluation of fiber fuse models,

SPIE 2966(1997)

6 De Rosa M.E., Bhagavatula V.A., Wu Q., Matusick K.-High optical power testing of

physical contact connectors at 1550 nm, OFC 01, Technical Digest, (1994)

7 Emori Y, Akasaka Y., Namiki S. - Less than 4,7 dB noise figure broadband in line

EDFA with a Raman amplifier 1300 ps/nm DCF pumped by multi channel WDM laser

diodes, Tech. Dig. OAA (1998)

8 Freeman J.J. - Principles of noise, Wiley, New York, 1958

9 Gaftoneanu, V.; Floncel, D.I. & Trif, IN. (2007) - Joining fiber optics I - Manufacturing

technology - Bramat 2007 - Romania, pp.247, ISSN: 1223 - 9631 Brasov-Romania,

02.2007, ’’Transilvania” University of Brasov, Brasov

10 Gaftoneanu, V.; Floricel, D.I.; T rif, IN. (2007) - Joining fiber optics II - Welding technology

- Bramat 2007 - Romania, pp.248, ISSN: 1223 - 9631, Brasov - Romania, 02.2007,

“Transilvania” University of Brasov, Brasov

11 Gaftoneanu, V.; RCS & RDS Brasov; & Trif, I.N. (2007) Condiţii tehnice la sudarea fibrei

optice, pp.91 - 99, ISSN: 1843 - 4738, Timisoara - Romania, 09.2007, Editura Sudura

Timisoara, Timisoara

12 Gaftoneanu, V.; Trif, I.N. & Rosca, R. (2008) - Quality andflaw criterium at welding of

telecommunication opticalfibers, pp.405-408, ISSN: 1844 - 9158, Bucharest - Romania,

10.2008, Univers ity“Politehnica” of Bucharest, Bucharest

13 Gaftoneanu, Valentin; Trif Tudor; Rosca Robert; Tanco Cornel; Trif Nicolae* (2009)

WELDING JOINT EXPERIMENTS FOR TELECOMMUNICATION FIBER OPTICS - The 3rd

European DAAAM International Young Researchers' and Scientists' Conference 25-28th

November 2009, Vienna, Austria

14 Hand D.P., Russell P.StJ. - Solitary thermal shockwaves and optical damage in optical

fibers

- the fiber fuse, Opt. Lett. V13 (1988)

15 Headley C., Govind A. - Raman Amplificator in Fiber Optical Communication System,

Elsevier Inc - Fiber Optics (2005)

18 Howell D. - Optical communication system, Telecomunications, sept. 1978

19 John Wiley and Sons - Building Electro - Optical Systems - Making in All Work (2000)

20 King R. - Electrical noise, Chapman and Hall, Londra, 1966

21 Maghelesei -

22 Marschall Mc Luhan - Mass-media sau mediul invizibil - Ed. "Nemira", Bucureşti, 1997

23 Martin J. -Transmission Media, Prentice Hall, Englewod Cliffs, 1976

24 Middleton D. - Introduction to statistical communication theory McGraw-Hill, New

York, 1967

25 Niculescu Cl. Rv Doicaru V. - Laseri cu semiconductori şi aplicaţii - Ed. Tehnică, Bucureşti

(1978)

26 Niculescu C. R. - Referat pentru doctorantură, Catedra de Radiocomunicaţii, I.P.

Bucureşti,

(1979)

27 Niculescu C.R., losif !.M. - Iniţiere în comunicaţiile prin fibre optice, Ed. Tehnică,

Bucureşti, (1982)

28 Piquenard A. - Radio wawe propagation, MacMillan, Londra, 1976

29 Radu Dobrescu - Informaţie şi transmitere de date - Institutul politehnic Bucureşti -

1992

30 Raman Kashyap - Self propelled self focusing damage in optical fiber, Electronics Letters

7th, Jan. 1988, vol. 24.

31 Seo K., Nishimura N., Shiino M., Yuguchi R., Sasaki H. - Evaluation of High-power

Endurance in optical fiber links, Furukawa Review, nr. 24, 2003

32 Smith D.R., Hooper R.C., Garrett I. - Optical and Quantum Electronics, 10, (1978)

33 Spătaru A. - Teoria transmisiunii informaţiei, Ed. Tehnică, Bucureşti (1965)

34 Stein S., Jones I. - Modern Communication Principles, McGraw-Hill Co., N.Y.,(1967)

35 TeleWire supply an Antec Company - Fiber Optic Product Catalog -(2006)

36 Toplicean Laura - Referat Bateria - www.preferatele.com

37 Trif, I N, Pascicu, P.D.,Gaftoneanu,V., Rosea R. - SISTEME ROBOTIZATE DE

SUDARE LASERHIBRID - Buletinul AGIRnr. 1/2009 • ianuarie-martie

38 Trif, I.N. - Automatizarea proceselor de sudare

39 Trif, I.N. - Controlul sudurilor şi a produselor sudate

40 Trif, I.N. - Sudarea robotizată cu arc electric

41 Tugal D., Tugal O. - Data transmission, McGraw-Hill, NY, 1982

42 Valeriu Munteanu, Teoria Transmiterii Informaţiei, Editura "Gh. Asachi", laşi, 2001.

43 Wikipedia, enciclopedia liberă - Johann Gutenberg

44 Yeh L.P. - Fiber optic communication systems, Telecommunications, Sept. 1978