OFERTA de formare profesională continuă pentru anul …ccdph.ro/pdf/ofertaccd2016.pdf ·...

82
OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012- 2013 Casa Corpului Didactic Prahova OFERTA de formare profesională continuă pentru anul şcolar 2016-2017

Transcript of OFERTA de formare profesională continuă pentru anul …ccdph.ro/pdf/ofertaccd2016.pdf ·...

OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Casa Corpului Didactic Prahova

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

1

CASA CORPULUI DIDACTIC

PRAHOVA

______________________________

OFERTA

de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Str. Democrației nr. 35, Ploiești,

jud. Prahova, cod 100559

Tel/Fax: +40 (0)244 577 338

www.ccdph.ro

[email protected]

Avizat,

Inspector şcolar general,

Prof. Angelescu Oprea Nicolae

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

2

CUPRINS

CUPRINS ............................................................................................................................................ 2 A. PROGRAME ACREDITATE................................................................................................... 4

Management Educaţional ............................................................................................................................ 4 Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în invățământ

și concursul național pentru ocuparea posturilor ......................................................................................... 4 Management şi comunicare ......................................................................................................................... 4 Competențe cheie TIC ................................................................................................................................. 4 Asigurarea calității în unitățile școlare ........................................................................................................ 4 Calitate în managementul inspecţiei şcolare ............................................................................................... 5

Instrumente multimedia în școală................................................................................................................ 5

Instruirea în societatea cunoaşterii (Intel Teach) ........................................................................................ 5

Tehnologii Informaționale Computerizate .................................................................................................. 5 Utilizarea avansată a instrumentelor TIC .................................................................................................... 5 Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI .............................................. 5 Educație pentru informație .......................................................................................................................... 6 Împreună împotriva violenței ...................................................................................................................... 6

Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini ................................................................................... 6 Istoria recentă a României ........................................................................................................................... 6 Asigurarea calităţii în educaţie .................................................................................................................... 7

B. PROGRAMELE PROPUSE PENTRU AVIZAREA M.E.N.C.Ș. ............................................ 8 A fi dascăl azi .............................................................................................................................................. 8 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare ................. 9

Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial ........................................................................................ 10 Activitatea educativă – componentă a educației permanente .................................................................... 11

Adaptarea curriculei şi a învăţării – condiţie a succesului şcolar .............................................................. 12 Administrarea rețelelor de calculatoare ..................................................................................................... 13 Asigurarea calității în școală ..................................................................................................................... 14

Aplicarea principiului egalității de șanse în școală ................................................................................... 15 Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu ....................................................... 16

Aspecte metodice privind predarea matematicii în gimnaziu și liceu ....................................................... 17 Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie şi didactica specialităţii .................................. 18 Comportamentul violent şi absenteismul – prevenire şi intervenţie ......................................................... 19 Consilierea în grădiniţă şi şcoală ............................................................................................................... 20

Colaborare, cooperare și comunicare între școală și familie ..................................................................... 21

Cunoașterea principiilor comportamentale de bază – factor esențial pentru lucrul cu copiii cu autism .. 22 Curs practic de consiliere şi orientare ....................................................................................................... 23 Dansul tradiţional românesc. Metodologie şi studii de caz ....................................................................... 24 Dezvoltarea măiestriei profesionale a profesorului de biologie prin dezvoltare personală și preocuparea

pentru autoperfecționare ............................................................................................................................ 25 Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din

programele de examene naţionale ............................................................................................................. 26 Deselecția și eliminarea publicațiilor din colecțiile bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și

informare ................................................................................................................................................... 27 Educaţia centrată pe copil – noi abordări .................................................................................................. 28 Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari .................................................................................... 29

Elemente de legislaţie şcolară ................................................................................................................... 30

Evaluare pentru învățarea la clasă – Curs interactiv ................................................................................. 32 Elemente de psihopedagogia supradotării ................................................................................................. 33 Educație nutrițională.................................................................................................................................. 34

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

3

Evaluarea la MATEMATICĂ – pas cu pas – la gimnaziu ........................................................................ 36

Evaluarea la MATEMATICĂ– pas cu pas – la liceu ................................................................................ 37 Evaluarea, componentă esenţială a procesului didactic ............................................................................ 38 Evaluare prin probe practice/orale și inspectii speciale la clasă ............................................................... 39 Formarea metodiştilor ............................................................................................................................... 40

Formarea suplinitorilor în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante .... 41 Formarea profesorilor la standarde europene- poarta elevilor către o piață a muncii competitivă în context

european .................................................................................................................................................... 42 Formarea utilizatorilor de aplicație CONCRET – Banca națională a formării continue a personalului

didactic din învățământul preuniversitar ................................................................................................... 43

Instruirea profesorilor de informatică pe tehnologia .Net ......................................................................... 44 Instrumente multimedia în școală.............................................................................................................. 45 Managementul activităţilor de secretariat din şcoli în contextul noii legislaţii ......................................... 46

Managementul financiar al organizaţiei şcolare ........................................................................................ 47 Managementul proiectelor ........................................................................................................................ 48 Managementul situațiilor de urgență ......................................................................................................... 49 Mentoratul – de la teorie la practică .......................................................................................................... 50 Management și consiliere pentru cariera didactică ................................................................................... 51

Managementul clasei de elevi ................................................................................................................... 52 Managementul schimbării în educație ....................................................................................................... 53 Mituri și realități în educația finlandeză – Curs interactiv ........................................................................ 55 Noile educații și problematica lumii contemporane .................................................................................. 56

Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020 ................................................................. 57 Perfecționarea cadrelor didactice care predau disciplina educație tehnologică. ....................................... 58

Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar ............................. 59 Predarea religiei ca disciplină şcolară, la clasa pregătitoare ..................................................................... 61

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română

................................................................................................................................................................... 62

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de limba latină la clasa a

VIII-a ......................................................................................................................................................... 63 Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare ........................................... 64

Probleme ale evaluării în gimnaziu şi liceu la limba şi literatura română ................................................ 65 Profesorul proactiv - atelier practic de învățare experiențială ................................................................... 66

Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale din calendarul de activități educaționale

................................................................................................................................................................... 67

Receptarea textelor din literatura populară în studiul la clasă................................................................... 68

Repere psihopedagogice pentru susținerea examenelor ............................................................................ 69

Sistemul de valori într-o şcoală prietenoasă .............................................................................................. 71 Să comunicăm eficient în limba franceză .................................................................................................. 73 Strategii de prevenire a problemelor de comportament ............................................................................ 74 Șahul în școală ........................................................................................................................................... 75 TIC pentru personalul didactic auxiliar ..................................................................................................... 76

Utilizarea instrumentelor multimedia ........................................................................................................ 77 .Religie şi cunoaştere ştiinţifică ................................................................................................................. 78

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

4

A. PROGRAME ACREDITATE

Management Educaţional

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

-public ţintă: cadre didactice de conducere, de îndrumare și de control și cadre didactice aspirante la

funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

-durata/ perioada: 180 ore

- număr credite profesionale transferabile: 60

- acreditat prin O.M.E.N. nr. 3655/29.04.2013

-program categoria 1, durata acreditării - 4 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova, filiale C.C.D.

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în invățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

-public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

-durata/ perioada: 120 ore

- număr credite profesionale transferabile: 30

- acreditat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 3114/01.02.2016

-program categoria 1, durata acreditării - 3 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova și filiale C.C.D.

Management şi comunicare

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: institutori, învăţători, educatoare

- durata/ perioada: 90 ore

- număr credite profesionale transferabile: 30

- în curs de acreditare

- locaţia: C.C.D. Prahova și filiale

Competențe cheie TIC

(Furnizor: C.N.E.E.)

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, inspectori, directori ai caselor corpului

didactic, directori de unități de învățământ

- durata: 62 ore

- acreditat prinO.M.E.C.T.S. nr. 3284/17.02.2012

- număr credite profesionale transferabile: 15

- program categoria a 2-a , durata acreditării - 5 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

Asigurarea calității în unitățile școlare

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

- durata: 45 ore

- număr credite profesionale transferabile: 11

- în curs de acreditare

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

5

Calitate în managementul inspecţiei şcolare

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar

- durata: 52 ore

- număr credite profesionale transferabile: 13

- acreditat O.M.E.C.S. 3680/08.04.2015

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 3 ani, modul mediu

- locaţia: C.C.D. Prahova și filiale

Instrumente multimedia în școală

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

- durata: 40 ore

- număr credite profesionale transferabile: 10

- acreditat prin O.M.E.C.S. nr.3680/08.04.2015

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 3 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova și filiale

Instruirea în societatea cunoaşterii (Intel Teach)

(Furnizor: SC SIVECO Romania SA)

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

- durata: 89 ore

- număr credite profesionale transferabile: 25

- acreditare O.M.E.C.T.S. nr. 6569/20.12.2012

- categoria a 2-a, durata acreditării - 4 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

Tehnologii Informaționale Computerizate

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar

- durata: 100 ore

- număr credite profesionale transferabile: 30

- acreditat prin O.M.E.N. 3655/ 29.04.2013

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 4 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

Utilizarea avansată a instrumentelor TIC

(Furnizor: SC SIVECO Romania SA)

- public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar

- durata: 89 ore

- număr credite profesionale transferabile: 25

- acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3284 / 17.02.2012

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 5 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI

(Furnizor: SC SIVECO Romania SA)

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

6

- public ţintă: personal didactic şi didactic auxiliar cu responsabilități în administrarea laboratoarelor de

informatică

- durata: 89 ore

- număr credite profesionale transferabile: 25

- acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3599/ 23.03.2012

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 5 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

Educație pentru informație

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar: profesori documentariști,

bibliotecari, cadre didactice.

- durata: 48 ore

- acreditat prin O.M.E.N. nr. 5550/21.11.2013

- număr credite profesionale transferabile: 13

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 3 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

Împreună împotriva violenței

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

- durata: 48 ore

- număr credite profesionale transferabile: 12

- acreditat prin O.M.E.N. nr. 4383/22.08.2014

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 3 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova și filiale

Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini

(Furnizor: C.C.D. Prahova)

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

- durata/ perioada: 60 ore

- număr credite profesionale transferabile: 15

- acreditat prin O.M.E.C.S. nr.3680/08.04.2015

- program categoria a 3-a, durata acreditării – 3 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova şi filialele

- certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

Istoria recentă a României

(Furnizor: CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU)

- public ţintă: personalului didactic din învăţământul preuniversitar cu specializarea istorie

- durata/ perioada: 90 ore

- număr credite profesionale transferabile: 25

- acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 4623/27.07.2015

- program categoria a 1, durata acreditării – 3 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

- certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

7

Asigurarea calităţii în educaţie

(Furnizor: CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA)

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

- durata/ perioada: 89 ore

- număr credite profesionale transferabile: 22

- acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 4383/ 22.08.2014.

- program categoria a 3-a, durata acreditării – 3 ani

- locaţia: C.C.D. Prahova

- certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

Notă! Cost curs acreditat / cursant:

15 lei/credit

Pentru cursurile acreditate * Locaţia de desfăşurare a cursurilor este, după caz: C.C.D. Prahova, filiale C.C.D. Prahova * Înscrierile se vor face online la link-ul www.ccdph.ro Dosarul de înscriere, care va conţine Formularul de inscriere, Adeverinta tip şi celelalte documente precizate în Formularul de înscriere, se va aduce în prima zi de curs. * Listele cu cadrele didactice cărora li se va aproba înscrierea la diferite programe de formare, precum şi datele de începere a cursurilor, vor fi postate pe site-ul instituţiei. * Certificare: Atestat/Certificat de formare continuă însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

8

B. PROGRAMELE PROPUSE PENTRU AVIZAREA M.E.N.C.Ș.

A fi dascăl azi

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: A fi dascăl azi

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

A fi profesor e un har, trebuie să te naşti pentru asta, şi dacă faci bine, cu dăruire, lucrul pentru care ai fost

dotat sau trimis în lume, atunci acest lucru te poate face fericit. Fericit e profesorul care îşi face meseria cu dragoste

şi dăruire, fericit medicul, fericit preotul ş.a.m.d. În plus, anumite profesii au parcă şi ceva mai nobil, prin aceea

că ele constă în servirea celorlaţi. Iar a fi profesor înseamnă a-i servi, a le aduce servicii elevilor sau studenţilor.

A-i face mai bogaţi în cunoştinţe, uimiri, curiozităţi, interese, a le explica, a-i învăţa, a le deschide ochii asupra

frumuseţii lumii - iar acest lucru poţi să îl faci indiferent dacă eşti profesor de matematică, de desen sau poate

chiar şi de contabilitate. Pentru că a fi profesor nu înseamnă doar a informa, ci şi a forma. Nu înseamnă doar a

prezenta inteligibil nişte cunoştinţe, ci şi a lucra cu intelectul, sufletul şi conştiinţa elevilor sau studenţilor. A-şi

lăsa amprenta asupra devenirii, fiinţei lor. Şi asta înseamnă responsabilitate. Cursul se adresează cadrelor

didactice

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- facilitarea identificării stilului personal;

- manifestarea unei conduite inovative în plan profesional;

- dezvoltarea competenţelor de comunicare cu publicul ţintă şi relaţionare instituţională;

- manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/ pedagogice proprii.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Profesorul – ambasadorul lumii copilului

2. Metode de implicare activă a elevilor, bazate pe abilitățile fiecăruia

3. Metode de abordare diferite ale elevilor din generația de astăzi, prin întelegerea psihologiei acestora

și managementul clasei

4. Gestionarea momentelor de criza

5. Negocierea

6. Leadership personal

7. Schimb de experienta si crearea de conexiuni intre cadrele didactice

•Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

9

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru

clasa pregătitoare

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Prahova

• Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul

şcolar 2016-2017 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare

• Durata (număr de ore de formare): 16 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic;

- competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific clasei pregătitoare;

- competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;

- competenţe de evaluare.

Planificarea modulelor tematice:

- Proiectare

- Strategii (desfăşurare de proces)

- Evaluare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

10

Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial

• Public – ţintă vizat: profesori debutanţi din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

În condiţiile actuale, când sistemul ştiinţelor educaţiei este într-un continuu progres, iar reforma

învăţământului şi a educaţiei a devenit o prioritate naţională, este tot mai evidentă necesitatea implementării

unor modalităţi şi strategii de ameliorare a practicii instructiv – educative.

Valorificând experienţa didactică proprie, precum şi informaţiile selectate din surse bibliografice

reprezentative, intenţia de a veni în sprijinul cadrelor didactice debutante s-a materializat într-un program de

formare continuă denumit „Elemente de didactică pentru debutanţi”.

Obiectivul fundamental pe care-l urmăreşte acest program constă în asigurarea suportului teoretic

necesar înţelegerii diferitelor laturi ale procesului de învăţământ.

Principalele aspecte abordate în cadrul acestui stagiu vizează curriculum-ul şcolar, conţinutul

învăţământului, metodologia didactică, mijloacele de învăţământ, învăţarea, predarea şi evaluarea ş.a.

Sperăm astfel ca acest program să contribuie la ameliorarea practicii educative şi la fundamentarea

ştiinţifică a demersurilor educaţionale întreprinse de toate cadrele didactice debutante.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în proiectarea activităţilor de învăţare - instruire –

evaluare

Alegerea judicioasă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice

Alegerea judicioasă a strategiilor, mijloacelor şi procedeelor pentru realizarea şi autoevaluarea activităţii

profesionale

Manifestarea unei conduite inovative şi procalitate în plan profesional

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare

Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi

Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi particularităţile individuale/ de grup

Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, complexă, multiplă,

diversificată şi adecvată activităţilor

Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor

Manifestarea responsabilă şi calitativă în îndeplinirea atribuţiilor profesionale

Utilizarea curentă şi diversificată a calculatorului în procesul instructiv-educativ

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Procesul de învăţământ

Modulul II – Obiectivele procesului didactic

Modulul III – Conţinutul învăţământului

Modulul IV – Metode de învăţământ

Modulul V – Proiectarea pedagogică

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

11

Activitatea educativă – componentă a educației permanente

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Activitatea educativă – componentă a educației permanente

• Public – ţintă vizat: învățători, profesori diriginți, consilieri educativi

• Justificare (necesitate, utilitate):

”Toata viața e o școală” – Jan Amos Comenius;

Societatea contemporană este caracterizată prin dinamism, prin înnoire continuă. Ea nu poate fi

cunoscută decât prin interpretări personale, variabile şi în mare măsură subiective,simbolice. P Drucker: ceea

ce înţelegem acum prin cunoaştere este „informaţie efectivă înacţiune, informaţie orientată spre rezultate”.-

Trecerea de la cunoaşterea ca un ansamblu de cunoştinţe, informaţii, date, la cunoaştereca un ansamblu de

competenţe („a şti să faci/ să acţionezi”) determină o mutare de accentîn educaţie, de la expunerea „ex-

cathedra” la învăţarea prin experienţă/ prin practică, de la transmiterea şi memorarea de informaţii

(informare), la formarea de abilităţi, capacităţi,competenţe.- Apare astfel nevoia formării unor indivizi

capabili, în primul rând, să analizeze situaţiile concrete, noi, şi să răspundă adecvat utilizând capacităţi de

gândire logică, de rezolvare de probleme, de gândire critică, de gândire divergentă etc. Trebuie astfel formate

deprinderi de învăţare continuă, capacităţi de adaptare la noile situaţii

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- . Proiectarea de activităţi specifice interdisciplinare care să realizeze corelaţia obiective – resurse –

conţinuturi

- - Utilizarea de metode eficiente în învăţarea/evaluarea în contexte nonformale şi informale

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Legislație

2. Noţiuni generale şi reguli de bază în managementul proiectelor;

3. Consilierul educativ – rol, funcții

4. Abordarea integrată a curriculum-ului. Temele cross-curriculare aplicabile în școală;

5. Metode, tehnici, procedee utilizate pentru eficientizarea învăţării în contexte nonformale şi

informale aplicabile în activitățile educative;

6. Proiectarea şi evaluarea în activităţile transdisciplinare

7. Evaluarea finală.

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

12

Adaptarea curriculei şi a învăţării – condiţie a succesului şcolar

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Adaptarea curriculei şi a învăţării – condiţie a succesului şcolar

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, special şi special integrat

• Justificare (necesitate, utilitate):

Alternativa şcolarizării obişnuite, în învăţământul public, a elevilor cu dizabilităţi/ dificultăţi de

învăţare este o realitate a reformei instituţionale în judeţul nostru. Raportul dintre elevii cu cerinţe educative

speciale aflaţi în şcolile speciale şi cei integraţi în şcolile de masă este de 1 la 1.

Din păcate, reforma curriculară nu ţine pasul cu reforma instituţională. Motivele sunt multiple:

numărul insuficient al cadrelor didactice itinerante/ de sprijin; atitudinea refractară a cadrelor didactice din

învăţământul de masă; experienţa didactică încă necristalizată; o insuficientă ofertă a programelor de formare

continuă în acest domeniu.

Motivarea intrinsecă a elevilor cu cerinţe educative speciale nu este posibilă fără un învăţământ

adaptat potenţialului practic al fiecăruia, în componentele sale cele mai palpabile: curriculum-ul şi evaluarea.

Proiectele în domeniu, validate de comunitatea ştiinţifică internaţională, demonstrează că drumul spre

bunele practici trece prin abilitarea metodologică a cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu dizabilităţi/

dificultăţi de învăţare, integraţi şcolar. Sub aspect formal, programele oferite prin Casa Corpului Didactic

sunt o modalitate viabilă de transformare a situaţiei existente în cadrul învăţământului special.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Promovarea unor metode şi strategii adecvate elevilor cu CES

- Alegerea judicioasă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice

- Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional

- Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi/ al echipei

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Evaluarea funcţională – baza proiectelor de intervenţie educaţională sau a revizuirii acestora (spre a fi mai

eficiente în activitatea de învăţare)

2. Intervenţia bazată pe evaluarea educaţională

3. Programa şcolară adaptată

4. Organizarea diferenţiată a predării – învăţării – evaluării la clasă

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

13

Administrarea rețelelor de calculatoare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Administrarea rețelelor de calculatoare

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Acest curs este conceput astfel încât, la sfârşitul lui, cursantii să poată configura cu uşurinţă o retea locala.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- crearea unui sistem de calculator personal, incluzând sistemul de operare, plăcile de expansiune şi

dispozitivele periferic.

- Planificarea unei rețele .

- gestionarea conectivității la reţea şi la Internet.

- partajarea resurselor precum fişiere şi imprimante între mai multe calculatoare.

- gestionarea programelor cu privire la securitatea unei reţele de domiciliu.

- configurarea aplicaţiilor de Internet frecvent întâlnite.

- configurarea serviciilor IP de baza folosind interfaţă grafică.

Planificarea modulelor tematice:

- Concepte fundamentale ale retelisticii

- Modelul TCP/IP si modelul OSI

- Adresarea IP si Subnetizare

- Cablarea unei retele

- Configurare routere si switch-uri

- Elaborarea unor proiecte care sa valorifice capacitatea de organizare si creativitatea tehnica

- Evaluarea finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

14

Asigurarea calității în școală

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Asigurarea calității în școală

• Public – ţintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Asigurarea reuşitei în domeniul Reformei învăţământului românesc presupune structurarea unei strategii

coerente cu privire la perfecţionarea cadrelor didactice. Din acest punct de vedere, asigurarea calitatii in

educatie reprezintă o prioritate, drept urmare, organizarea acestui curs este binevenită.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- reactualizarea competenţelor de diagnoză, autoevaluare a mediului instituţional;

- elaborarea şi implementarea unor strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii în educaţie;

- formarea şi dezvoltarea capacităţii de elaborare a instrumentelor de evaluare;

- dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor eficiente de evaluare a calităţii în managementul şcolar;

▪ Planificarea modulelor tematice:

- Contextul legislativ de desfăşurare a activităţilor de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar

- Activităţi de asigurare a calităţii la nivel instituţional

- Autoevaluarea instituţională- necesitate în dezvoltarea şcolară

- Monitorizarea şi evaluarea externă- procese de îmbunătăţire continuă a activităţii

- Comunicarea şi interacţiunea

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

15

Aplicarea principiului egalității de șanse în școală

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Aplicarea principiului egalității de șanse în școală

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar și nedidactic

• Justificare (necesitate, utilitate):

Conform Eurobarometrului, europenii considera ca cele mai frecvente situatii de discriminare au loc pe

criteriul originii etnice, al dizabilitatii, al orientarii sexuale, al varstei, al religiei si credintelor si al genului

persoanei discriminate. Discriminarea de gen este perceputa ca realitate de o medie de 40% din populatia UE.

Intre state exista, insa, diferente importante de perceptie asupra genului ca motiv principal pentru a discrimina.

Europenii cred ca cele mai mari dificultati apar in cazul femeilor, al persoanelor cu dizabilitati si al persoanelor

in varsta. Ținând cont de acest context, se impune ca necesară optimizarea și dobândirea de noi cunoștințe și

competențe privind aplicarea principiului egalității de șanse în școală.

În acest sens, cursul urmărește creșterea nivelului de formare profesională a personalului care își

desfășoară activitatea în sistemul de învățământ dar și a parsoanelor care sunt interesate de această tema.

• Durata (număr de ore de formare): 16 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Comunicarea interactivă și interpersonală

- Aplicarea strategiilor specifice comportamentului asertiv

- Colaborarea și lucrul în echipă

- Egalitate de șanse și nediscriminare, respectarea diversității și a valorilor celorlalți

- Comportament social activ și responsabil

- Drepturile pe piața muncii.

▪ Planificarea modulelor tematice:

- Egalitatea de şanse în legislaţia europeană: origini şi evoluţie

- Legislaţie naţională: ce este egalitatea de şanse şi unde se aplică?

- Instituţionalizarea egalităţii de şanse în România

- Planificarea acţiunilor din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

- Egalitate de şanse şi egalitate de gen

- Discriminare

- Egalitate de şanse şi de gen pe piaţa muncii

- Bune practici in egalitate de sanse

- Politici educaţionale in domeniu

- Pedagogie interculturală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

16

Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu

• Public – ţintă vizat: profesori de informatică de gimnaziu și de liceu debutanți sau înscriși la examenele de

obținere a gradelor didactice (definitivat sau gradul didactic II)

• Justificare (necesitate, utilitate): Îmbunătățirea calității demersului didactic al profesorilor de informatică

aflați la început de carieră.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Utilizarea eficientă a instrumentelor/documentelor curriculare în activitatea didactică.

Proiectarea eficientă a lecțiilor de informatică.

Folosirea unor instrumente și tehnici diversificate de evaluare la orele de informatică

Planificarea modulelor tematice:

Modul I: Proiectarea lecției de informatică:strategii, metode și mijloace didactice .

Modul II: Rolul intuiției, al exemplului și al cazului particular în predarea informaticii

Modul III: Metode și tehnici de evaluare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

17

Aspecte metodice privind predarea matematicii în gimnaziu și liceu

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Aspecte metodice privind predarea matematicii în gimnaziu și liceu

• Public – ţintă vizat: profesori de matematică de gimnaziu și de liceu debutanți sau înscriși la examenele

de obținere a gradelor didactice (definitivat sau gradul didactic II)

• Justificare (necesitate, utilitate): Îmbunătățirea calității demersului didactic al profesorilor de matematică

aflați la început de carieră.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Utilizarea eficientă a instrumentelor/documentelor curriculare în activitatea didactică.

Proiectarea eficientă a lecțiilor de matematică.

Folosirea unor instrumente și tehnici diversificate de evaluare la orele de matematică

Planificarea modulelor tematice:

Modul I: Proiectarea lecției de matematică:strategii, metode și mijloace didactice .

Modul II: Rolul intuiției, al exemplului și al cazului particular în predarea matematicii

Modul III: Metode și tehnici de evaluare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

18

Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie şi didactica specialităţii

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina Istorie şi didactica

specialităţii

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învătământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate): Ca disiplină de învatamant, făcând parte din aria curriculară Om şi

Societate, Istoria trebuie să fie predată de cadre didactice bine pregătite din punct de vedere al specialităţii,

dar mai ales metodic şi psihopedagogic. Prin programul pe care dorim să-l demaram urmărim să punem la

dispoziţia profesorilor de Istorie din judeţul Prahova informaţiile de care au nevoie pentru ai sprijinii în

realizarea unui demers didactic în concordanţă cu exigenţele actuale.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- utilizarea adecvată cunoştinţele de didactică generală în proiectarea activităţilor de învăţare - instruire –

evaluare

- alegerea strategiile, mijloacele şi procedeele pentru realizarea şi autoevaluarea activităţii profesionale

- proiectarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare.

Planificarea modulelor tematice:

- Dezvoltarea unei atitudini favorabile dezvoltării profesionale

- Proiectarea didactică

- Individualizarea predării/învăţării

- Evaluarea finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant :3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

19

Comportamentul violent şi absenteismul – prevenire şi intervenţie

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Comportamentul violent şi absenteismul – prevenire şi intervenţie

• Public – ţintă vizat: învăţători şi diriginţi

• Justificare (necesitate, utilitate):

Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă a arătat că şcoala este în prezent scena unor

frecvente situaţii de violenţă, formele sale de manifestare fiind unele dintre cele mai diverse. De asemenea,

realitatea şcolară a arătat că absenteismul reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie

a sistemului de educaţie. Cele două fenomene alimentează insuccesul şcolar, ca urmare ele trebuie

monitorizate, prevenite şi reduse. Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice privind

dezvoltarea unor competenţe de gestionare eficientă a celor două fenomene la nivelul şcolii şi promovarea

unor valori, atitudini precum comunicare optimă, toleranţă, responsabilitate între toţi partenerii implicaţi în

activitatea instructiv–educativă. Scopul programului este dezvoltarea unor abilităţi la nivelul cadrelor

didactice necesare în depăşirea constructivă a oricăror forme de manifestare a unor comportamente violente/

absenteismului şcolar în vederea evitării evenimentelor cu potenţial disfuncţional întâlnite în activitatea

instructiv-educativă şi a adâncirii relaţiilor de cooperare în cadrul şcolii, a prevenirii insuccesului şcolar.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului

▪ Competenţe vizate:

1. Competenţe metodologice :

a. de elaborare a unor planuri de acţiune personală în contexte educaţionale variate cu potenţial disfuncţional

(violenţă/ absenteism şcolar);

b. utilizarea adecvată a strategiilor didactice interactive;

2. Competenţe de comunicare şi relaţionare:

a. abilităţi de lucru în echipă;

b. comportament prosocial/ empatic;

c. comunicare asertivă;

3. Competenţe psiho-sociale:

a. de aplicare a tehnicilor constructive de management al conflictelor, de construire a echipei, comunicare

asertivă, etc. în influenţarea/ reglarea comportamentului propriu şi al grupurilor de elevi cu care lucrează;

b. de promovare a unor exemple de bune practici la nivelul clasei de elevi/ şcolii în domeniul iniţiativelor/

proiectelor anti-violenta/ prevenirii absenteismului şcolar

4. Competenţe manageriale:

a. de proiectare, implementare şi evaluare a unor strategii de prevenire a acestor fenomene

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Violența în școală. Considerații generale

2. Elevul violent versus elevul victimă. Descriere și identificare

3. Rolul comunicării în prevenirea comportamentului violent

4. Managementul conflictului. O soluție pentru prevenirea și combaterea violenței în școală

5. Rolul cadrului didactic în prevenirea și combaterea violenței în școală

6. Absenteismul şcolar – specific şi consecinţe

7. Modalităţi de prevenţie şi intervenţie în cazul absenteismului/ eşecului şcolar

8. Violența în școală. Considerații generale

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

20

Consilierea în grădiniţă şi şcoală

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Consilierea în grădiniţă şi şcoală

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Prin facilitarea accesului la oferta de educaţie şi formare profesională și îmbunătăţirea continuă a

procesului de utilizare a resurselor umane, cadrele didactice își îmbogățesc competențele personale și profesionale.

Consilierea cadrelor didactice pune in evidenţă modalităţile de intervenţie ale partenerilor

educaţionali în vederea formării şi dezvoltării coerente a personalităţii copiilor de vârstă preşcolară.

Prin abordarea problematicii generale din perspectiva pedagogică, printr-o atitudine ştiinţifică şi

interdisciplinară se pot construi idei pozitive, care să dinamizeze un domeniu atât de vizibil, dar insuficient

analizat ştiinţific la nivel didactic şi epistemic.

Pe de altă parte este nevoie de o cunoașterea unor concepte cu care specialiştii în domeniul consilierii

operează şi de cunoașterea unor exemple de bună practică în activitatea didactică.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

1. Competențe metodologice

- Promovarea unei conduite inovative în vederea aplicării unor practici educaţionale în serviciile de educaţie

timpurie şi şcolară

- Asigurarea unui management eficient al grupului de preşcolari şi elevi pentru asigurarea echităţii în educaţie

- Manifestarea unei conduite inovative şi procalitate în organizarea şi administrarea mediului educaţional

- Colaborarea cu părinţii şi comunitatea educaţională locală în scopul realizării unui autentic parteneriat în

educaţie

2. Competențe de comunicare și relaționare

- Manifestarea comportamentului empatic și a orientării helping

- Proiectarea și realizarea procesului de informare și de consiliere a cadrelor didactice și părinților ca act de

comunicare

3. Competențe de evaluare a cadrelor didactice

- Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală și de grup

4. Competențe psihosociale

- Organizarea și administrarea mediului de învățare în colaborare cu colectivul de cadre didactice, cu familia

și consilierul școlar

5. Competențe tehnice și tehnologice

- Utilizarea metodelor specific gândirii reflexive

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Repere conceptuale privind cunoaşterea și educația copilului la vârsta preșcolară

Modulul II: Practici educaţionale în serviciile de educaţie timpurie şi şcolară pentru o educaţie formală

Modulul III: Disciplina pozitivă

Modulul IV: Managementul clasei în serviciile de educaţie din grădiniţă şi şcoală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

21

Colaborare, cooperare și comunicare între școală și familie

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Colaborare, cooperare și comunicare între școală și familie

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Când copilul merge la școală, ne gândim automat, că este datoria învățătorului/ profesorului să-l

învețe. Pe de o parte, așa și este: este datoria lui să-l învețe și să descopere în copil care-i sunt abilitățile și talentele. Pe de altă parte, acesta trebuie să îl învețe pe părinte cum să își ajute copilul să se descopere, căci

ne dorim adesea, ca el să fie așa cum ni-l imaginăm noi și nu îl vedem așa cum este el. În țările Comunității Europene, un raport asupra relațiilor dintre școală și familie, bazat pe cercetări comparative, documentare și empirice enumeră patru motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele:

- părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor;

- învățământul nu este decât o parte din educația copilului, o bună parte a educației petrecându-se în

afara școlii.

- cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare, în special asupra

motivației învățării, precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită

dialogului cu școala;

- grupurile sociale implicate în instituția școlară au dreptul să influențeze gestiunea școlară.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

a) Conștientizarea permanentizării legăturii școală-familie, pentru generalizarea succesului școlar

(socializarea copiilor, adaptarea lor la specificul activității în gimnaziu precum și obținerea unor rezultate

performante);

b) Implicarea învățătorilor și a profesorilor în realizarea unor forme alternative de organizare a procesului

școlar la gimnaziu (clase speciale, clase de nivel, grupe de lucru diferențiate);

c) Optimizarea competenței pedagogice a profesorilor.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Importanţa educaţiei în familie

2. Când începe şi cât durează educaţia în familie?

3. Participarea familiei la educaţia copilului

4. Roluri parentale şi educaţia în familie

5. Disfuncţii ale educaţiei în familie

6. Evaluare finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

22

Cunoașterea principiilor comportamentale de bază – factor esențial pentru lucrul cu copiii cu autism

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Cunoașterea principiilor comportamentale de bază – factor esențial pentru

lucrul cu copiii cu autism

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

• Justificare (necesitate, utilitate):

În România anului 2011 încă este mare nevoie de specialiști pentru domeniul educației speciale, în

general, și pentru lucrul cu copiii ce au fost diagnosticați cu afecțiuni din spectrul autist, în mod special.

Autismul face parte din categoria bolilor complexe cu posibilitatea recuperării totale sau măcar parțiale dacă

diagnosticul este pus cât mai de timpuriu și dacă copiii sunt integrați în programe de recuperare bazate pe

terapia ABA. ABA este prescurtarea recunoscută pe plan mondial pentru analiza comportamentală aplicată

(applied behaviour analysis din limba engleză). Terapia ABA este o abordare ştiinţifică a înţelegerii

comportamentului şi a modului în care acesta poate fi afectat de către mediul înconjurător. Terapia ABA este

recunoscută pe plan mondial ca tratament eficient în majoritatea cazurilor de diagnostic cu afecțiuni din

spectrul autismului . Cursul nostru își propune să facă cunoscute principiile comportamentale de bază care

sunt esențiale în lucrul cu copiii cu autism. Scopul cursului este diversificarea și optimizarea strategiilor

educaționale de intervenție globală și specifică, în scopul realizării unui învățământ special eficient,

adaptativ la nevoile celor care învață.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Promovarea unor metode și strategii adecvate elevilor cu nevoi speciale

- Promovarea unor metode și strategii adecvate inteligențelor multiple

- Alegerea judicioasă a mijloacelor și auxiliarelor didactice

- Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional

- Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi

- Cunoașterea și aplicarea corectă a legislației generale și specifice

- Manifestarea comportamentului empatic

- Adaptarea la specificul organizației școlare și la munca în echipă

- Asumarea rolului educațional și social al personalului didactic,

- Formarea capacităților de adaptare rapidă la schimbările de natură socială

- Valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare a elevilor

- Colaborarea cu părinții și comunitatea educațională în scopul realizării unui autentic parteneriat în educație

- Susținerea muncii în echipă și a parteneriatelor profesionale

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Comportamentul şi mediul înconjurător

2. Consolidarea comportamentului

3. Stingerea situațiilor problemă și întărirea diferențiată

4. Modelarea comportamentelor complexe

5. Lucrul cu copiii cu comportament provocator

6. Evaluarea portofoliilor cursanților

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

23

Curs practic de consiliere şi orientare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Curs practic de Consiliere şi Orientare

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Necesitatea parcurgerii unui curs de formare care are ca obiect Consilierea şi orientarea rezidă din

particularităţile diverse ale relaţiilor care se stabilesc între elevi – şcoală – familie şi care îi solicită cadrului

didactic multiple competenţe în vederea managerierii optime a potenţialelor manifestări ale factorilor implicaţi.

În contextul actual al schimbărilor rapide, care de multe ori surprind într-un mod mai puţin dezirabil atât elevii

cât şi părinţii acestora, cadrului didactic îi revine misiunea de a facilita înţelegerea, acceptarea diversităţii

informaţionale, culturale, sociale, relaţionale astfel încât să se asigure de succesul şi adaptarea eficientă a elevilor.

Cursul vizează familiarizarea/ iniţierea cu potenţiale tehnici/ instrumente de lucru utilizabile din perspectiva

autocunoaşterii elevilor, a intercunoaşterii, a relaţionării optime, a managerierii situaţiilor conflictuale sau a

diverselor situaţii care pot apărea la nivelul clasei.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Actualizarea informaţiilor specifice domeniului consiliere şi orientare

Iniţiere în formarea capacităţii de intervenţie în situaţii problematice apărute la nivelul clasei (din perspectiva

consilierii şi orientării)

Dezvoltarea capacităţii de a evalua/ recunoaşte tabloul comportamental (la nivel iniţiatic) specific diferitelor

manifestări ce reprezintă obiectul consilierii şi orientării

Instrumentarea cu seturi de exerciţii, tehnici de lucru imediat în abordarea problematicii specifice consilierii

şi orientării (la nivelul de iniţiere)

Dezvoltarea abilităţii de a elabora scenarii de intervenţie în situaţii problematice la nivelul clasei de elevi

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Ce reprezintă consilierea şi orientarea?

2. Metode şi tehnici moderne de lucru în consiliere

3. Dezvoltarea personală a elevilor

4. Comunicarea şi rezolvarea conflictelor

5. Managementul stresului. Prevenirea comportamentelor de risc.

6. Managementul clasei

7. Strategii de învăţare eficientă

8. Consiliere pentru carieră

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

24

Dansul tradiţional românesc. Metodologie şi studii de caz

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Dansul tradiţional românesc. Metodologie şi studii de caz

• Public – ţintă vizat: educatoare, învăţători, diriginţi

• Justificare (necesitate, utilitate):

Folclorul este unul dintre elementele fundamentale care au determinat păstrarea entităţii noastre

naţionale, chiar dacă apare divizat pe zone geografice.

Prin aceste program vor fi puse în valoare valenţele artistice ale cadrelor didactice, care la rândul lor, să

dezvolte pasiunea şi interesul tinerei generaţii pentru folclorul românesc tradiţional, reprezentat de muzica,

dansurile şi costumele populare româneşti.

Dansul dezvoltă talentul, impune eleganţă şi ţinută, fiind o artă capabilă să emoţioneze pe oricine,

indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire.

Lecţiile de dans popular tradiţional ne învaţă dobândirea unei poziţii corecte a corpului în timpul

dansului, muzicalitatea, coordonarea şi uşurinţa în mişcare.

Dansul popular împreună cu cântecul şi cu strigăturile ce îl însoţesc, formează un tot armonios ce nu

poate fi despărţit. Jocurile populare româneşti, prin frumuseţea costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi

expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe care o imprimă oamenilor, contribuie în mare măsură la

realizarea educaţiei estetice.

Derularea instituirii într-un cadru organizat face posibilă desfăşurarea unor acţiuni de învăţare şi

executare a dansului popular tradiţional, având menirea de a direcţiona cadrele didactice spre activităţi

cultural – artistice şi educative lucrative, care vor educa la rândul lor preşcolarii, şcolarii, inclusiv elevii din

gimnaziu şi de la liceu.

Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Identificarea zonelor folclorice după muzica şi costumele populare

- Învăţarea eficientă a dansului popular tradiţional autentic

- Familiarizarea cadrelor didactice şi prin acestea a tinerei generaţii, cu muzica, dansurile şi portul

popular tradiţional românesc, în primul rând prahovean

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice necesare lucrului în echipă

- Dezvoltarea sentimentului de mândrie locală şi naţională, de valorizare a potenţialului artistic de care

dispune judeţul Prahova şi celelalte zone folclorice tradiţionale ale României;

Planificarea modulelor tematice:

- Folclorul românesc

- Dansul tradiţional românesc

- Dansuri prahovene

- Evaluarea finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

25

Dezvoltarea măiestriei profesionale a profesorului de biologie prin dezvoltare personală și preocuparea pentru autoperfecționare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Dezvoltarea măiestriei profesionale a profesorului de biologie prin dezvoltare

personală și preocuparea pentru autoperfecționare

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Inovaţia se manifestă la nivelul întregii societăţi, oferind răspunsuri la nevoi existente sau

îmbunătăţirea celor existente, uneori chiar prin schimbări majore, deci, în mod firesc, se manifestă şi la

nivelul învăţământului. Huberman (1973) defineşte inovaţia ca „o ameliorare măsurabilă, deliberată, durabilă

şi puţin probabilă să se producă frecvent”. În condiţiile actuale, când reforma învăţământului şi a educaţiei

a devenit o prioritate naţională, este tot mai evidentă necesitatea definirii inovaţiei în învăţământ şi a

modalităţilor de abordare a inovaţiei în procesul didactic, precum schimbări tehnice (introducerea utilizării

TIC în predarea-evaluarea biologiei), introducerea unei noutăţi într-un context dat, dar şi ameliorarea

substanţială a pregătirii elevilor ca urmare a abordării unor metode noi interactive. O definiţie dată în 2005,

de către Consiliul Cercetării Sociale şi a Activităţii asupra Inovaţiei Tehnologice şi Sociale din Canada,

abordează inovaţia în învăţământ ca un „proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei

noutăţi curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei diseminări şi care vizează

ameliorarea durabilă a reuşitei educative a elevilor şi studenţilor”. Obiectivul fundamental urmărit de acest

program constă în asigurarea suportului teoretic necesar înţelegerii conceptului de inovare în învăţământ

precum şi a modalităţilor în care poate fi abordată, din perspectiva ameliorării durabile a reuşitei educative a

elevilor. Principalele aspecte ale acestui stagiu vizează proiectarea şi metodologia didactică, mijloacele de

învăţământ, învăţarea, predarea şi evaluarea ş.a., venind în sprijinul profesorilor debutanţi, cu puţină

experienţă în învăţământ, dar urmărind totodată diseminarea experienţelor pozitive în acest domeniu. Prin

acest program dorim să contribuim la ameliorarea practicii educative şi la fundamentarea ştiinţifică a

demersurilor educaţionale întreprinse de toate cadrele didactice debutante sau cu mai puţină experienţă în

predarea biologiei.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

▪ Competenţe vizate: - Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică şi metodică în proiectarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare

- Alegerea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice, a strategiilor, mijloacelor şi procedeelor pentru realizarea demersului

didactic

- Abordarea unei conduite inovative şi procalitate în plan profesional

- Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv–educativ, ca act de comunicare a cunoştinţelor, cu accent pe

formarea competenţelor şi evidenţierea caracterului formativ-aplicativ al biologiei

- Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi

- Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop, particularităţile individuale/de grup, dar şi cu rol de motivare în

învăţare

- Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, complexă, multiplă, diversificată şi adecvată

activităţilor

- Valorificarea metodelor şi tehnicilor moderne de cunoaştere şi activizare a elevilor

- Utilizarea curentă şi diversificată a calculatorului în procesul instructiv-educativ

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Cerințele activității didactice

Modulul II – Tehnologia didactică

Modulul III – Evaluarea randamentului şcolar în concordanţă cu obiectivele curriculare

Modulul IV – Profesorul de biologie și rolul său în educația elevilor

Evaluare finală • Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

26

Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene

naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Acest program de formare continuă răspunde nevoii obiective şi continue de perfecţionare şi de

eficientizare a activităţii instructiv-educative, în măsura în care orice act didactic se manifestă ca

interdependenţă între predare – învăţare – evaluare, pentru a evita consecinţele negative ale unui management

defectuos al clasei şi a stimula asigurarea unui nivel de reusită acceptabilă pentru fiecare elev în parte, în

planul formării personalităţii, ajutând astfel la minimalizarea eşecurilor în educaţie, fiind cunoscut faptul că

eşecurile înregistrate în procesul de formare pot avea consecinţe nefaste în plan individual şi social (v.

incompetenţa, inadaptarea, delincvenţa). Programul răspunde, de asemenea, nevoilor de sprijinire a cadrelor

didactice în consolidarea metodelor eficiente de evaluare, în conformitate cu, sprijinindu-se astfel ideea că

evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.Scopul este dezvoltarea unor abilităţi de natură

managerială a cadrelor didactice în domeniul evaluării şcolare, din perspectiva problematicii contemporane

a teoriei şi practicii evaluării educaţionale.

• Durata (număr de ore de formare): 16 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Competenţe metodologice :

utilizarea adecvata/ valorificarea conceptelor specifice teoriei şi practicii evaluării educaţionale;

analiza/ operarea cu principiile, criteriile, metodele, tehnicile şi instrumentele fundamentale

corespunzătoare teoriei şi practicii evaluării educaţionale;

elaborarea de instrumente de evaluare adecvată;

Competenţe de comunicare şi relaţionare:

demonstrarea spiritului critic şi a gândirii divergente în analiza şi interpretarea evaluării tradiţionale

comparativ cu evaluarea modernă;

abilităţi de lucru în echipă şi comunicarea asertivă;

Competenţe psihosociale:

de promovare a bunelor practici în domeniul evaluării şi strategiilor de optimizare a învăţării

Competenţe manageriale:

proiectarea unor strategii de evaluare adecvate în sensul orientării şi optimizării procesului de învăţare

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Evaluarea randamentului şcolar – componentă a demersului didactic. Funcţiile şi operaţiile evaluării

2. Strategii de evaluare. Formele evaluării şi rolul lor. Metode de evaluare

3. Obiectivitate şi subiectivism în evaluare. Factori ai variabilităţii aprecierii şi notarii

4. Testul docimologic – instrument de măsurare a rezultatelor şcolare. Etape de elaborare şi aplicare.

Tipologia itemilor

5. Rolul evaluării în optimizarea învăţării. Strategii interactive de predare - învăţare

6.Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

27

Deselecția și eliminarea publicațiilor din colecțiile bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Deselecția și eliminarea publicațiilor din colecțiile bibliotecilor școlare și

centrelor de documentare și informare

• Public – ţintă vizat: bibliotecari școlari, profesori documentariști, responsabili CDI;

• Justificare (necesitate, utilitate):

Datorită spaţiilor de depozitare insuficiente, a bugetelor nesatisfăcătoare şi existenţei unui număr mare de

publicaţii al căror indice de circulaţie este scăzut, structurile infodocumentare trebuie să-şi restructureze

permanent colecţiile. Pentru aceasta, este necesar un studiu al colecţiilor şi implicit, un studiu al nevoilor

utilizatorilor , al comunităţii pe care biblioteca / centrul de documentare și informare o deserveşte. În spiritul

biblioteconomiei moderne, în care primează principiul eficienței serviciilor de informare, în cazul structurilor

infodocumentare româneşti, funcţia eliminării documentelor inutile, care nu fac obiectul intereselor de

lectură ale utilizatorilor, trebuie acceptată ca fiind complementară şi necesară funcției de dezvoltare a

colecțiilor. În acest sens, programul de formare propus, urmărește creșterea nivelului de cunoștințe și

competențe necesare unei efectuări responsabile și riguroase, a acestei operațiuni biblioteconomice, prin:

- Ameliorarea cunoștintelor legislative de specialitate, referitoare la gestiunea fondului documentar;

- Optimizarea cunoştinţelor și metodelor de tehnică biblioteconomică, necesare îndeplinirii corecte a

operațiilor de deselecție și eliminare a documentelor din gestiunea bibliotecilor școlare / centrelor de

documentare și informare;

- Dezvoltarea cunoștințelor privind întocmirea documentației în vederea deselecției și eliminării

publicațiilor din evidențele bibliotecilor școlare / centrelor de documentare și informare;

- Exploatarea eficientă a resurselor documentare ale bibliotecilor / centrelor de documentare și informare,

în acord cu nevoile utilizatorilor ;

- Aplicarea corectă a normelor biblioteconomice specifice.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului

▪ Competenţe vizate:

- Dezvoltarea competențelor de manageriere gestionară a fondului documentar;

- Aplicarea corectă a criteriilor și normelor de deselecție a documentelor în vederea eliminării din fondul de

gestiune ;

- Dezvoltarea competențelor de proiectare a documentației în vederea deselecției și eliminării documentelor;

- Optimizarea cunoștințelor privind modalitățile de restructurare şi reciclare a a documentelor eliminate din

colecțiile Îmbunătățirea competențelor de aplicare a legislației specifice.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Elemente de legislație privind eliminarea documentelordin evidențele bibliotecilor școlare / centrelor de

documentare și informare (expunere, dezbatere)

2. Statutul gestionar al documentelor din structurile infodocumentare (expunere)

3. Selecţia / deselecția publicaţiilor inutile din fondurile uzuale ale bibliotecilor școlare / centrelor de documentare și

informare (activități teoretice și practice)

4. Eliminarea publicațiilor din colecțiile bibliotecilor școlare / centrelor de documentare și informare - criterii, norme,

metode, responsabilități, valoarea gestionară a documentelor eliminate (activități teoretice și practice)

5. Întocmirea documentației în vederea scoaterii publicațiilor din gestiune (expunere, dezbatere)

6. Consemnarea eliminărilor în documentele de inventar (expunere)

•Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

28

Educaţia centrată pe copil – noi abordări

• Denumirea programului: EDUCAȚIA CENTRATĂ PE COPIL – noi abordări

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învătământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate): Transfer de bune practici din gradinițele de copii (România, Italia, Suedia,

Spania, Franța, Anglia).

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Profesionalizarea actului didactic de predare – învațare și evaluare În învățământul preșcolar prin

asimilarea unor noi abordări de bună practică.

Planificarea modulelor tematice:

- Delimitari conceptuale – curriculum nartional, ghiduri metodologice de predare in invatamantul

prescolar

- Metode si tehnici interactive de invatare prin cooperare

- Transfer de bune practici, continuturi specifice unui invatamant prescolar modern

- Alternativele educationale

- Evaluarea finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

29

Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari

• Public – ţintă vizat: profesori debutanţi din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

În condiţiile actuale, când sistemul ştiinţelor educaţiei este într-un continuu progres, iar reforma

învăţământului şi a educaţiei a devenit o prioritate naţională, este tot mai evidentă necesitatea implementării

unor modalităţi şi strategii de ameliorare a practicii instructiv – educative.

Valorificând experienţa didactică proprie, precum şi informaţiile selectate din surse bibliografice

reprezentative, intenţia de a veni în sprijinul cadrelor didactice debutante s-a materializat într-un program de

formare continuă denumit „Elemente de didactică pentru debutanţi”. Obiectivul fundamental pe care-l

urmăreşte acest program constă în asigurarea suportului teoretic necesar înţelegerii diferitelor laturi ale

procesului de învăţământ. Principalele aspecte abordate în cadrul acestui stagiu vizează curriculum-ul şcolar,

conţinutul învăţământului, metodologia didactică, mijloacele de învăţământ, învăţarea, predarea şi evaluarea

ş.a. Sperăm astfel ca acest program să contribuie la ameliorarea practicii educative şi la fundamentarea

ştiinţifică a demersurilor educaţionale întreprinse de toate cadrele didactice debutante.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în proiectarea activităţilor de învăţare -

instruire – evaluare

- Alegerea judicioasă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice

- Alegerea judicioasă a strategiilor, mijloacelor şi procedeelor pentru realizarea şi autoevaluarea

activităţii profesionale

- Manifestarea unei conduite inovative şi procalitate în plan profesional

- Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare

- Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi

- Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei generale şi specifice

- Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi particularităţile individuale/ de grup

- Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, complexă, multiplă,

diversificată şi adecvată activităţilor

- Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor

- Manifestarea responsabilă şi calitativă în îndeplinirea atribuţiilor profesionale

- Utilizarea curentă şi diversificată a calculatorului în procesul instructiv-educativ

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Procesul de învăţământ

Modulul II – Obiectivele procesului didactic

Modulul III – Conţinutul învăţământului

Modulul IV – Metode de învăţământ

Modulul V – Proiectarea pedagogică

Evaluare finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

30

Elemente de legislaţie şcolară

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Elemente de legislaţie şcolară

• Public – ţintă vizat: personal încadrat în învăţământul preuniversitar,

• Justificare (necesitate, utilitate):

În sistemul naţional de învăţământ, formarea culturii juridice este o condiţie deosebit de importantă

pentru realizarea competenţelor manageriale ale cadrelor didactice, indiferent de planul activităţii didactice

în care îşi desfăşoară activitatea.

Cultura juridică presupune:

- cunoaşterea temeinică a cadrului legislativ;

- capacitatea de interpretare corectă a reglementărilor în vigoare, în litera şi spiritul lor;

- aplicarea riguroasă a acestora.

Cadrele didactice au nevoie de o pregătire juridică generală (drept administrativ, codul civil, codul

penal, codul muncii, codul mediului, codul familiei etc.), dar şi de o pregătire juridică în domeniul legislaţiei

învăţământului unde activează pentru a-şi asigura:

- cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor;

- rezolvarea problemelor în carieră cunoscând cui să se adreseze şi când;

- evitarea unor încălcări ale regulamentelor, metodologiilor care ar atrage sancţionări;

- o responsabilitate conştientă în activitatea cu tinerii.

Legea Educaţiei Naţionale menţionează la art. 4 Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi

a adulţilor cu ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi

transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi

aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi

universală şi pe stimularea dialogului intercultural;

e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru

natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.

Tinerii, mai ales adolescenţii au nevoie de un minim de cunoştinţe juridice generale, pentru a

preîntâmpina delincvenţa juvenilă, care, uneori poate duce la delicte grave, de natură penală, cum sunt

furturile, violenţele sau chiar crimele.

Acestea le pot marca negativ viaţa datorită consecinţelor ca: punerea sub supravegherea părinţilor

(tutorilor), internarea în instituţii speciale de reeducare (şcolile de corecţie), iar în cazuri grave chiar pedeapsa

cu închisoarea.

Pregătirea juridică a cetăţenilor (deci şi a tinerilor) conduce la conturarea unor trăsături de

personalitate şi accentuarea calităţilor profesionale, cum sunt:

- o conştiinţă şi o gândire cu conotaţii juridice, care-i vor face capabili să înţeleagă rolul legilor;

- convingeri şi sentimente cu semnificaţii juridice, care-i vor face să trăiască efectiv rolul legilor;

- abilităţi şi conduită, cu note practice juridice, care să-i ajute să respecte, într-adevăr legile şi să evite

încălcarea lor ş.a.

Programul îşi propune ca participanţii să se familiarizeze cu elementele specifice din legislaţia

şcolară: sistem de învăţământ, reformă, statut, regulamente, metodologii, drepturi, obligaţii, formarea iniţială

şi formarea continuă, relaţiile între cadrele didactice, relaţiile între cadrele didactice şi elevi, relaţiile dintre

cadrele didactice şi părinţi precum şi reguli deontologice pe diferite niveluri în condiţiile dinamicii reformei

şi în acord cu drepturile copilului, elevului, omului.

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

31

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

Competenţe vizate:

aplicarea corectă a legislaţiei generale şi specifice;

asumarea responsabilă a rolului social de cadru didactic;

manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor profesionale proprii;

adaptarea de conduite eficiente pentru depăşirea „situaţiilor de criză”;

asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice (ore la clasă, evaluator, evaluat, candidat,

supraveghetor etc.);

manifestarea responsabilă şi calitativă în îndeplinirea atribuţiilor profesionale şi în respectarea drepturilor

copilului.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Concepte de bază: învăţământ, educaţie, reformă, legislaţie generală, legislaţie specifică, cultură juridică;

(2h)

2. Sistemul naţional de învăţământ; (2h)

3. Reforma învăţământului: cauze, direcţii, etape (2h)

4. Strategia reformei învăţământului din România după decembrie 1989. Realizări. Reforma avansată.

Reforma legislativă (2h)

5. Elemente fundamentale ale legislaţiei şcolare: legea învăţământului, statutul p.d. (4h)

6. Legea educaţiei naţionale (L.E.N.) (Legea nr. 1/2011) : scop, structură, elemente/prevederi noi, aplicare.

Acte normative de aplicare a L.E.N. (2h)

7. Drepturi, îndatoriri/obligaţii, atribuţii cadre didactice şi elevi. Organisme funcţionale şi instituţii de

învăţământ la nivel central şi teritorial. Descentralizarea în învăţământ; (2h)

8. Evaluarea şi examenele în învăţământ. Metodologii, regulamente, ordine de ministru; (2h)

9. Formarea continuă a c.d. un drept şi o obligaţie; (2h)

10. Recompense şi răspunderea disciplinară (2h)

11. Evaluarea: prezentarea portofoliilor (2h)

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

32

Evaluare pentru învățarea la clasă – Curs interactiv

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Evaluare pentru învățarea la clasă – Curs interactiv

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate): Cursul este proiectat astfel încât să îi ajute pe participanți să înțeleagă

prin ce diferă evaluarea învățării de evaluarea pentru învățare, care sunt contextele în care se pot folosi și

care pot rezultatele. Profesorii vor putea înțelege legătura dintre scopul educației și evaluare. Cursul poartă

o puternică amprentă practică și are menirea testării de noi practici și mentalități.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Extinderea cunoștințelor despre tehnicile de evaluare

- Familiarizarea profesorilor cu noi abordări și dezvoltarea abilităților de analiză și explicare a acestora

Planificarea modulelor tematice:

Abordarea teoretică a evaluării pentru învățare (6h)

Procesul de învățare și predare + evaluare (6h)

Elevii ca evaluatori + evaluare (6h)

Feedback care ajută la învățare + evaluare (6h)

•Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

33

Elemente de psihopedagogia supradotării

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: elemente de psihopedagogia supradotării

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar/gimnazial/liceal din unităţile şcolare din

judeţul Prahova

• Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasele de excelenta in

vederea relationarii/adaptarii eficiente a acestora cu/la particularitatile psihocomportamentale ale categoriei

de elevi ce prezinta supradotare

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- competenţe de ordin pedagogic vizand posibilitati de adaptare a continuturilor la particularitatile

psihopedagogice specifice supradotarii in general/in particular;

- competenţe de management al procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva dimensiunilor

socio-emotionale, volitiv-motivationale specifice supradotatilor;

- competenţe de comunicare şi relaţionare eficienta cu elevul/clasa de elevi ce prezinta supradotare

(indiferent de domeniul in care se manifesta);

- competente de ordin cognitiv (informational-aplicative) din perspectiva specificului

psihocomportamental al supradotarii in contextul invatamantului de masa;

Planificarea modulelor tematice:

- Clarificari conceptuale ale supradotarii

- Teorii psihopedagogice privind supradotarea

- Dimensiunile psihologice ale supradotarii / Profilul psihopedagogic al elevului supradotat

- Strategii de lucru specifice supradotarii

- Aplicatii

- Evaluare

•Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

34

Educație nutrițională

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Educație nutrițională

• Public – ţintă vizat: ...educatori, învățători, profesori, diriginți...

• Justificare (necesitate, utilitate):

Educația nutrițională este o componentă a noilor educații care își propune să armonizeze nevoile

fiziologice ale oamenilor cu oferta unei piețe a produselor alimentare extrem de agresivă.

În acest context copiii, elevii , profesorii, oamenii în general trebuie să poată face alegeri în cunoștință

de cauză, bazate pe identificarea factorilor care le potențează starea de sănătate , în detrimentul celor

care țin de ecoul prea sonor al marketingului.

Se are în vedere formarea/ remodelarea unui stil de viață care să adauge alegerilor nutriționale

activitatea fizică (desfășurată mai ales în aer liber).

Vom putea spune în câțiva ani că a crescut o generație mai bine informată, mai atentă la alegerile

nutriționale, mai activă și mai sănătoasă.

• Durata (număr de ore de formare): .30. ore

• Curriculum-ul programului (descrierea pe scurt a programului de formare)

Competențele pe care le propune programul contribuie la formarea unor persoane autonome, capabile

de a formula răspunsuri la o mare diversitate de situații si sarcini de lucru si de a-și asuma roluri

fundamentale, într-o lume a schimbărilor rapide.

Valori și atitudini:

1. Respect pentru adevăr si rigurozitate în procesul de investigare si de cunoaștere, în general

2. Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanțe în domeniul cunoasterii

3. Disponibilitatea de a verifica (testa) diferite aspecte ale vieții ce se pot constitui în ipoteze de lucru

4. Receptivitate si flexibilitate pentru aplicarea cunostințelor stiințifice în viața cotidiană

5. Aprecierea critică a raportului dintre beneficii si efecte indezirabile în alimentație

Modul/ Tema Scurtă descriere Competențe specifice

Stil de viață sănătos Se prezintă pe scurt influența

tuturor factorilor care concură la

formarea unei personalități

sănătoase: aerul, apa, soarele,

activitatea fizică, hrana, somnul,

socializarea, buna- dispoziție

mentală . Omul trăiește într-un

mediu care îl modifică, dar pe

care îl influențează, deseori

negativ.

Identificarea factorilor de stil de

viață

Exprimarea opiniilor privind

influența fiecărui factor pentru

sănătate

Evaluarea stilului de viață personal

Alimentele- între

necesitate și risc

Se prezintă grupele principale de

alimente și rolul lor în

Clasificarea alimentelor

Identificarea rolului alimentelor

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

35

Modul/ Tema Scurtă descriere Competențe specifice

alimentație.

Rolul aditivilor alimentari

Dezechilibre prin lipsa a

alimentelor, dezechilibre prin

exces alimentar . Tipuri de diete

Aprecierea calității senzoriale a

produselor

Analiza comparată a tipurilor de

diete pe glob.

Substanțe nutritive

din alimente

Principalele substanțe nutritive

din alimente: proteine, lipide,

glucide, săruri minerale,

vitamine, enzime, apă

Rolul substanțelor nutritive în

organism

Necesar de nutrienți

Calcule calorice

Identificarea substanțelor nutritive

din alimente

Evidențierea rolului nutrienților

pentru organism

Rezolvarea de probleme privind

asocierea alimentelor

Eticheta produsului

alimentar

Informații incluse pe etichetă.

Beneficii și riscuri pentru

sănătate din consumul unor

produse

Calcule calorice

Identificarea informațiilor de pe

etichete

Transpunerea informațiilor în

termeni de sănătate, substanțe

permise și interzise pentru diferite

grupe de consumatori

Jurnal de nutriție și

sport

Se elaborează o modalitate de

armonizare a tipului de dietă cu

tipul de exerciții fizice propuse.

Completarea unui jurnal

Realizarea unui transfer între

cunoștințele acumulate și aplicarea

acestora pentru dezvoltare

personală/ dezvoltarea grupului

(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):

▪ Competenţe generale vizate:

- Recunoașterea factorilor care determină stilul de viață

- Utilizarea nutrienților din alimente în beneficiul sănătății

- Analizarea diferitelor tipuri de alimente/ diete

- Asumarea conștientă a informațiilor înscrise pe etrichetele produselor alimentare

- Dezvoltarea unui program pentru un stil de viață sănătos

•Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

36

Evaluarea la MATEMATICĂ – pas cu pas – la gimnaziu

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Evaluarea la MATEMATICĂ – pas cu pas – la gimnaziu

• Public – ţintă vizat: profesori de matematică (gimnaziu)

• Justificare (necesitate, utilitate):

Acest program corespunde nevoii permanente de formare a profesorilor de matematică din gimnaziu

în ceea ce priveşte optimizarea competenţelor de evaluare, de perfecţionare a metodelor de eficientizare a

procesului de instruire şi educaţie, în toate componentele sale: predare-învăţare-evaluare. Asigurarea

succesului şcolar pentru fiecare elev în parte, dezvoltarea unei platforme motivaţionale individualizate şi

eliminarea efectelor perturbatoare ale evaluării trebuie să stea în atenţia oricărui profesor care îşi doreşte o

activitate eficientă. Îmbunătățirea rezultatelor școlare trebuie să devină o obișnuință, o parte constantă a

activității profesionale a cadrelor didactice și nu să rămână un eveniment sporadic și lipsit de consecință.

Succesul constă într-o bună cunoaștere a stării inițiale, a nevoilor educaționale individuale și a realizării unui

demers didactic adecvat în vederea minimizării eșecurilor în educație. În acest sens, activitatea de formare

vizează dezvoltarea profesională, devoltarea elevilor și încurajarea autoreflecției pentru eficientizarea

metodelor de evaluare. Scopul este optimizarea evaluării prin familiarizarea cursanților cu aspecte teoretice

și practice privind evaluarea, dar și utilizarea noilor standarde de evaluare și a descriptorilor de performanță.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Utilizarea și aplicarea documentelor curriculare în pregătirea și realizarea demersului didactic;

- Selectarea unor strategii activ-participative variate, moderne și atractive adecvate;

- Demonstrarea gândirii critice în analiza și interpretarea datelor;

- Dezvoltarea de noi capacităţi creative şi de cooperare prin utilizarea alternativelor metodologice

moderne;

- Abilități de lucru în echipă și colaborare;

- De promovare a metodelor adecvate particularităților elevilor;

- Elaborarea unor instrumente de evaluare în funcție de particularitățile individuale/de grup pentru

optimizarea rezultatelor;

- Interpretarea rezultatelor evaluării.

Planificarea modulelor tematice:

1. Niveluri și ipostaze ale evaluării. Funcțiile evaluării

2. Strategii de evaluare. Rolul evaluării. Metode de evaluare

3. Variabilitatea evaluării. Efecte perturbatoare în evaluare

4. Proiectarea evaluării

5. Instrumente TIC pentru evaluarea elevilor

6. Evaluare și autoevaluare

7. Evaluarea la concursurile școlare și la examene

8. Evaluarea finală – prezentarea și susținerea portofoliului

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 2,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

37

Evaluarea la MATEMATICĂ– pas cu pas – la liceu

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Evaluarea la MATEMATICĂ– pas cu pas – la liceu

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Programul propus vine în sprijinul cadrelor didactice care doresc să-și lărgească permanent cultura în

disciplina pe care o predau, în pedagogie și nu în ultimul rând să-și dezvolte competențele comunicative,

necesare pentru practicarea unui învățământ modern - care cere dinamism și o adaptare rapidă la noile

solicitări pedagogice. Îmbunătățirea rezultatelor școlare trebuie să devină o obișnuință, o parte constantă a

activității profesionale a cadrelor didactice și nu să rămână un eveniment sporadic și lipsit de consecință.

Succesul constă într-o bună cunoaștere a stării inițiale, a nevoilor educaționale individuale și a realizării unui

demers didactic adecvat în vederea minimizării eșecurilor în educație. În acest sens, activitatea de formare

vizează dezvoltarea profesională, devoltarea elevilor și încurajarea autoreflecției pentru eficientizarea

metodelor de evaluare.

Scopul este optimizarea evaluării prin familiarizarea cursanților cu aspecte teoretice și practice

privind evaluarea, dar și utilizarea noilor standarde de evaluare și a descriptorilor de performanță.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Utilizarea și aplicarea documentelor curriculare în pregătirea și realizarea demersului didactic;

- Selectarea unor strategii activ-participative variate, moderne și atractive adecvate;

- Demonstrarea gândirii critice în analiza și interpretarea datelor;

- Dezvoltarea de noi capacităţi creative şi de cooperare prin utilizarea alternativelor metodologice

moderne;

- Abilități de lucru în echipă și colaborare;

- De promovare a metodelor adecvate particularităților elevilor

- Elaborarea unor instrumente de evaluare în funcție de particularitățile individuale/de grup pentru

optimizarea rezultatelor

Planificarea modulelor tematice:

1. Niveluri și ipostaze ale evaluării. Funcțiile evaluării

2. Strategii de evaluare. Rolul evaluării. Metode de evaluare

3. Variabilitatea evaluării. Efecte perturbatoare în evaluare

4. Proiectarea evaluării

5. Instrumente TIC pentru evaluarea elevilor. Evaluare și autoevaluare

6. Evaluarea la concursurile școlare și la examene

7. Evaluarea finală – prezentarea și susținerea portofoliului

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

38

Evaluarea, componentă esenţială a procesului didactic

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Evaluarea, componentă esenţială a procesului didactic

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Acest program de formare continuă răspunde nevoii obiective şi continue de perfecţionare şi de

eficientizare a activităţii instructiv-educative, în măsura în care orice act didactic se manifestă ca

interdependenţă între predare – învăţare – evaluare, pentru a evita consecinţele negative ale unui management

defectuos al clasei şi a stimula asigurarea unui nivel de reusită acceptabilă pentru fiecare elev în parte, în

planul formării personalităţii, ajutând astfel la minimalizarea eşecurilor în educaţie, fiind cunoscut faptul că

eşecurile înregistrate în procesul de formare pot avea consecinţe nefaste în plan individual şi social (v.

incompetenţa, inadaptarea, delincvenţa).

Programul răspunde, de asemenea, nevoilor de sprijinire a cadrelor didactice în consolidarea

metodelor eficiente de evaluare, în conformitate cu, sprijinindu-se astfel ideea că evaluarea are drept scop

orientarea şi optimizarea învăţării.

Scopul este dezvoltarea unor abilităţi de natură managerială a cadrelor didactice în domeniul evaluării

şcolare, din perspectiva problematicii contemporane a teoriei şi practicii evaluării educaţionale.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Competenţe metodologice :

utilizarea adecvata/ valorificarea conceptelor specifice teoriei şi practicii evaluării educaţionale;

analiza/ operarea cu principiile, criteriile, metodele, tehnicile şi instrumentele fundamentale corespunzătoare

teoriei şi practicii evaluării educaţionale;

elaborarea de instrumente de evaluare adecvată;

Competenţe de comunicare şi relaţionare:

demonstrarea spiritului critic şi a gândirii divergente în analiza şi interpretarea evaluării tradiţionale

comparativ cu evaluarea modernă;

abilităţi de lucru în echipă şi comunicarea asertivă;

Competenţe psihosociale:

de promovare a bunelor practici în domeniul evaluării şi strategiilor de optimizare a învăţării

Competenţe manageriale:

proiectarea unor strategii de evaluare adecvate în sensul orientării şi optimizării procesului de învăţare

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Evaluarea randamentului şcolar – componentă a demersului didactic. Funcţiile şi operaţiile evaluării

2. Strategii de evaluare. Formele evaluării şi rolul lor. Metode de evaluare

3. Obiectivitate şi subiectivism în evaluare. Factori ai variabilităţii aprecierii şi notarii

4. Testul docimologic – instrument de măsurare a rezultatelor şcolare. Etape de elaborare şi aplicare.

Tipologia itemilor

5. Rolul evaluării în optimizarea învăţării. Strategii interactive de predare - învăţare

6.Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi

7. Evaluare – prezentarea şi susţinerea portofoliului de evaluare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

39

Evaluare prin probe practice/orale și inspectii speciale la clasă

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Evaluare prin probe practice/orale și inspectii speciale la clasă

• Public – ţintă vizat: inspecvtori și metodiști I.S.J. Prahova

• Justificare (necesitate, utilitate):

Cursul îşi propune să formeze, dezvolte şi să accentueze competenţele esenţiale ale cursanţilor legate

de organizarea și desfășurare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la

clasă, conform prevederilor anexei la ordinul ministrului educației naționale nr.4895/10.11.2014 privind

mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

• Durata (număr de ore de formare): 16 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a documentelor şi proceselor verbale specifice inspecţiei

şcolare

Consilierea profesorilor/ învăţătorilor / institutorilor / educatoarelor în legătură cu organizarea şi

conducerea procesului de predare - învăţare

▪ Planificarea modulelor tematice:

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar –

inspecţia şcolară realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor

didactice –

Realizarea asistenţelor la lecţii şi a documentelor evaluative în urma inspecţiei şcolare –

activitate practică – –

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

40

Formarea metodiştilor

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Formarea metodiştilor

• Public – ţintă vizat: metodiști ISJ

• Justificare (necesitate, utilitate):

Cursul îşi propune să formeze, dezvolte şi să accentueze competenţele esenţiale ale cursanţilor legate

de inspecţia şcolară.Programul propune crearea unui mediu de învăţare pentru formabil în care să poată

câştiga experienţă în ceea ce priveşte aplicarea informaţiilor de actualitate privind inspecţia şcolară.

Formabilul va fi abilitat să utilizeze aceste cunoştinţe astfel încât, la finalul cursului, să deţină un portofoliu

de lucru necesar desfăşurării cu succes a activităţii profesorului metodist

• Durata (număr de ore de formare): 16 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a documentelor şi proceselor verbale specifice inspecţiei şcolare

- Consilierea profesorilor/ învăţătorilor / institutorilor / educatoarelor în legătură cu organizarea şi

conducerea procesului de predare - învăţare

- Monitorizarea formării continue a cadrelor didactice

- Însuşirea principalelor repere legislative pe care le implică abordarea problematicii formării continue a

cadrelor didactice

- Orientarea cadrelor didactice în reevaluarea propriei activităţi didactice

- Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare care să

răspundă atât cerinţelor impuse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi a necesităţii de evoluţie în

carieră

▪ Planificarea modulelor tematice:

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare –

- Metodologia de aplicare a regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare –

- Inspecţia şcolară realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor

- didactice –

- Realizarea asistenţelor la lecţii şi a documentelor evaluative în urma inspecţiei şcolare –

- activitate practică –

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

41

Formarea suplinitorilor în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante

Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Formarea suplinitorilor în vederea participării la concursul național de

ocupare a posturilor vacante

• Public – ţintă vizat: profesori debutanţi din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

În condiţiile actuale, când sistemul ştiinţelor educaţiei este într-un continuu progres, iar reforma

învăţământului şi a educaţiei a devenit o prioritate naţională, este tot mai evidentă necesitatea implementării

unor modalităţi şi strategii de ameliorare a practicii instructiv – educative.

Valorificând experienţa didactică proprie, precum şi informaţiile selectate din surse bibliografice

reprezentative, intenţia de a veni în sprijinul cadrelor didactice debutante s-a materializat într-un program de

formare continuă denumit „Elemente de didactică pentru debutanţi”.

Obiectivul fundamental pe care-l urmăreşte acest program constă în asigurarea suportului teoretic

necesar înţelegerii diferitelor laturi ale procesului de învăţământ.

Principalele aspecte abordate în cadrul acestui stagiu vizează curriculum-ul şcolar, conţinutul

învăţământului, metodologia didactică, mijloacele de învăţământ, învăţarea, predarea şi evaluarea ş.a.

Sperăm astfel ca acest program să contribuie la ameliorarea practicii educative şi la fundamentarea

ştiinţifică a demersurilor educaţionale întreprinse de toate cadrele didactice care participă la concursul

național de ocupoare a posturilor vacante.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în proiectarea activităţilor de învăţare - instruire – evaluare

- Alegerea judicioasă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice

- Alegerea judicioasă a strategiilor, mijloacelor şi procedeelor pentru realizarea şi autoevaluarea activităţii profesionale

- Manifestarea unei conduite inovative şi procalitate în plan profesional

- Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare

- Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi

- Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei generale şi specifice

- Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi particularităţile individuale/ de grup

- Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, complexă, multiplă, diversificată şi

adecvată activităţilor

- Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor

- Manifestarea responsabilă şi calitativă în îndeplinirea atribuţiilor profesionale

- Utilizarea curentă şi diversificată a calculatorului în procesul instructiv-educativ

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Procesul de învăţământ

Modulul II – Obiectivele procesului didactic

Modulul III – Conţinutul învăţământului

Modulul IV – Metode de învăţământ

Modulul V – Proiectarea pedagogică

Evaluare finală▪

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

42

Formarea profesorilor la standarde europene- poarta elevilor către o piață a muncii competitivă în context european

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Formarea profesorilor la standarde europene- poarta elevilor către o piață a

muncii competitivă în context european

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul profesional și tehnic

• Justificare (necesitate, utilitate): Informaţia se află pretutindeni, iar căile de a ajunge la ea sunt variate. În

era digitală lucrurile sunt într-o perpetuă mişcare, iar neţinerea pasului într-un ritm apropiat limitează – sau

chiar îngrădeşte – liberul drept de acces la informaţie, dar şi mai mult la diseminarea acesteia într-un cadru

organizat, parţial adaptat schimbărilor tehnologice, dar mai ales de mentalitate. Rolul profesorului este de a

servi drept – sau de a deschide – mediu de propagare a informaţiei către auditoriul său: elevi, studenţi şi

chiar profesori. Profesorul redevenit elev, aflat în faţa unui profesor real sau virtual, creează premisele

formării continue. Ideea nevoii de formare continuă a profesorilor de liceu ce predau discipline tehnice a

fost fundamentată şi documentată în cadrul proiectului POSDRU „Competenţe pentru o piaţă a muncii

competitivă în context european!”.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Organizarea activităţii didactice pe platforma;

- Crearea de conţinuturi on-line şi teste aferente găzduite pe platforma

- Folosirea metodelor şi mijloacelor moderne, interactive de predare;

- Asumarea unor metode de îmbunătăţire a atractivităţii conţinuturilor didactice prin metode TIC;

- Asumarea unor tehnici de realizare a prezentărilor şi documentelor;

- Asumarea unor tehnici de realizare a documentelor conforme cu cerinţele pieţei de muncă;

- Organizarea unui mediu colaborativ on-line (email, e-grupuri, chat, căutări, aplicaţii etc) subordonat

procesului de instruire;

- Folosirea instrumentelor de comunicare prin Internet;

- Organizarea activităţii didactice cu ajutorul instrumentelor TIC;

- Realizarea unor produse utilizabile în procesul educaţional, rezultat al însuşirii conţinuturilor.;

Planificarea modulelor tematice:

- Prezentarea şi utilizarea platformei

- Instrumente informatice în predarea modernă a disciplinelor

- Evaluarea finală a competenţelor dobândite în cadrul programului de formare

- Evaluarea finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

43

Formarea utilizatorilor de aplicație CONCRET – Banca națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

1. Criterii curriculare: Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS

”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar”

(ID 63931)

• Denumirea programului: Formarea utilizatorilor de aplicație Concret – Banca națională a formării

continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

• Public – ţintă vizat: esponsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar

(cadre didactice și didactic auxiliar)

• Justificare (necesitate, utilitate): Conform metodologiei în vigoare, cadrele didactice trebuie să participe

la cursurile de pregătire profesionala continuă și să acumuleze cel puțin 90 de CPT la interval de 5 ani. Ele

se pot înscrie la programele de pregătire puse la dispoziție de către furnizorii de formare, în urma cărora

acumuleazaă creditele necesare, acumula credite transferabile prin obţinerea unui nou grad în urma unui

examen sau doctorat.

Cu ajutorul aplicației CONCRET vor putea accesa Banca națională de date și, astfel, un cadru didactic va

putea căuta cu uşurinţă un program de formare care să corespundă cu obiectivele proprii de dezvoltare a

carierei, va putea să-şi calculeze creditele profesionale obţinute, săşi verifice datele profesionale sau să-şi

introducă o nevoie de formare..

• Durata (număr de ore de formare): 16 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

Principalul obiectiv al aplicaţiei CONCRET este îmbunătățirea managementului și a calității programelor de

formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar și fundamentarea politicilor și

strategiilor educaționale în domeniu.

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare

profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite

profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea

de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării

continue.

▪ Competenţe vizate:

Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea aplicației CONCRET

Gestionarea bazei de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul

preuniversitar

Dezvoltarea competențelor de management al programelor de formare continua

Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în actualul context.

Planificarea modulelor tematice:

- Prezentarea aplicației CONCRET

- Utilizarea aplicaţiei CONCRET

- Scenarii de utilizare

- Exerciţii practice

- Consultare Rapoarte ȘI STATISTIC

- Evaluare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

44

Instruirea profesorilor de informatică pe tehnologia .Net

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Instruirea profesorilor de informatică pe tehnologia .Net

• Public – ţintă vizat: profesori de informatică

• Justificare (necesitate, utilitate): Schimbarea programei la clasa a XII-a, profil Matematică-Informatică.

Noua programă are în vedere un modul de programare vizuală şi altul de creare de pagini Web dinamice.

La sfârşitul sesiunii de instruire, profesorii participanţi la curs vor fi capabili să:

- • Înţeleagă limbajul C# şi platforma .NET

- • Stăpânească OOP, utilizând C#

- • Utilizeze clase generice în .NET

- • Trateze excepţiile din aplicaţii

- • Înteleagă concepte de bază ale programării vizuale

- • Construiască interfeţe utilizator

- • Utilizeze modelul de programare .Net Framework să C# astfel încât să acceseze şi

- să prelucreze date în format relaţional, ierarhic sau text

- • Creeze o aplicaţie Windows

- • Înteleagă şi utilizeze instrumente de programare ASP.NET

- • Înteleagă metodica de predare şi planificare

• Durata (număr de ore de formare): 30 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- utilizarea conceptelor POO şi C#;

- realizarea de proiecte complexe în C#;

- realizarea de site-uri Web folosind ASP.NET

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

45

Instrumente multimedia în școală

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Instrumente multimedia în școală

• Public – ţintă vizat: Cadre didactice, cadre didactice auxiliare și nedidactice din învăţământul

preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Importanţa utilizării noilor tehnologii în educaţie este recunoscută. Integrarea noilor tehnologii în

educaţie a fost analizată din multiple perspective, evidenţiind avantajele, resursele necesare şi implicaţiile

estimate la diferite niveluri. La nivelul şcolilor s-a realizat dotarea acestora cu tehnologie informatică,

racordarea la Internet, dezvoltarea de soft educaţional, elaborarea de materiale suport şi furnizarea de

activităţi de formare pentru cadrele didactice. Foarte multe programe sau proiecte au urmărit promovarea

noilor tehnologii în educaţie şi susţinerea învăţării asistate de calculator.Utilizarea noilor tehnologii în

practica didactică nu se rezumă la formarea abilităţilor de utilizare a calculatorului, având cel puţin un scop

mult mai important, de susţinere a proceselor de predare şi de învăţare.

Instrumentele TIC sunt folosite pentru a creşte calitatea educaţiei, pentru a facilita trecerea la modelul

de instruire centrat pe elev, pentru a susţine o abordare pedagogică în proiectarea lecţiilor, pentru a spori

eficienţa situaţiilor educative, pentru a facilita acţiunile de evaluare continuă formativă, de îmbunătăţirea

managementului şcolar etc. Utilizarea noilor tehnologii în educaţie vizează, în primul rând, acele elemente

care conduc la o achiziţie mai bună de cunoştinţe din diverse domenii, la formarea şi dezvoltarea de abilităţi,

deprinderi şi capacităţi de gândire specifice disciplinelor şcolare, dar şi transdisciplinare, la modelarea de

comportamente şi atitudini specifice cetăţenilor societăţii cunoaşterii. Introducerea competenţelor TIC are ca

scop îmbunătăţirea şi chiar restructurarea modului de predare-învăţare-evaluare prin adaptarea

curriculumului fiecărei discipline la cerinţele societăţii informatizate, care necesită utilizarea, perfecţionarea

şi adaptarea continuă la conceptele din sfera informațională şi care răspund totodată necesităţii dezvoltării

profesionale.

• Durata (număr de ore de formare): 40 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor

multimedia şi resurselor digitale în activitatea didactică;

- Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare si

documentare multiple;

-Integrarea competenţelor multimedia cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a

resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice;

- Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile

pentru o învăţare integrată eficientă.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Utilizarea caalculatorului și a internetului ca sursă de informare şi documentare

2. Microsoft Word

3. Microsoft Power Point

4. Microsoft Excel

5. Instrumente multimedia

6. Instrumente Google: GoogleDocs, Calendar, Bloguri, site-uri, Formulare etc.▪

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

46

Managementul activităţilor de secretariat din şcoli în contextul noii legislaţii

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Managementul activităţilor de secretariat din şcoli în contextul noii legislaţii

• Public – ţintă vizat: secretare din şcoli şi licee

• Justificare (necesitate, utilitate):

Este incontestabil faptul că prezenţa unei secretare într-o instituţie este esenţială, căci pregătirea,

calităţile şi profesionalismul acesteia fac adesea ca lucrurile să meargă bine într-o companie.

Tocmai de aceea, programul de formare continuă „Managementul activităţilor de secretariat din şcoli

în contextul descentralizării” contribuie la familiarizarea secretarilor de şcoli cu actualele direcţii ale reformei

învăţământului preuniversitar.

Totodată, programul jalonează cunoaşterea în profunzime şi aplicarea corectă a elementelor noi de

legislaţie, rezultatul final fiind reprezentat de sporirea eficienţei activităţii de secretariat în şcoală.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Proiectarea, conducerea şi realizarea activităţii de secretariat ca act de comunicare

Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării şi/sau comunicării

Participarea la actul managerial

Formarea capacităţilor de adaptare rapidă la schimbare

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul 1 – Legislaţie şi reformă

Modulul 2 – Normare, salarizare, disponibilizare

Modulul 3 – Drepturi elevi

Modulul 4 – Documente formare continuă şi răspunderea disciplinară

Modulul 5 – Competenţe şi atribuţii secretar şcoală

Evaluare finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

47

Managementul financiar al organizaţiei şcolare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Managementul financiar al organizaţiei şcolare

• Public – ţintă vizat: administratori financiari din licee şi centre financiare

• Justificare (necesitate, utilitate): Multiplele şi contradictoriile transformări economice şi sociale

ale perioadei de tranziţie prin care trece ţara noastră au repercusiuni ample şi asupra sistemului educaţional.

Sistemul educaţional al României trebuie privit şi sub aspectul său economic, mai ales în condiţiile actuale.

Pentru mulţi dintre noi este greu de acceptat faptul că o structură şcolară este, în acelaşi timp, şi o structură

economică. Descentralizarea sistemului de învăţământ din punct de vedere financiar este un instrument

deosebit de valoros pentru cei care ştiu cum să-l folosească. În acest context, am considerat extrem de utilă

iniţierea unui stagiu de formare destinat administratorilor financiari din cadrul liceelor şi din cadrul centrelor

financiare.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Însuşirea principiilor privind gestiunea eficientă a resurselor economice ale instituţiei

Dezvoltarea capacităţii organizatorice

Manifestarea unei conduite inovative pe plan profesional

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare

Cunoaşterea procedurilor operaţionale şi aplicarea corectă a acestora

Utilizarea metodelor optime în vederea formării şi dezvoltării gândirii şi culturii economice

Cunoaşterea mecanismelor de funcţionare a sistemului economic

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Prezentarea rolului departamentului contabil într-o unitate patrimonială

2. Legislaţie – legislaţia care ghidează activitatea financiar contabilă

3. Documente contabile utilizate în contabilitatea stocurilor. Baza legală. Implicaţii asupra stocurilor

4. Documente contabile privind mijloacele băneşti şi decontările. Baza legală; implicaţii asupra modificării

elementelor patrimoniale

5. Elemente de contabilitate financiară

6. Achiziţii publice – legislaţie, aplicare şi studii de caz

7. Proceduri operaţionale – elaborarea procedurilor operaţionale

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

48

Managementul proiectelor

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Managementul proiectelor

• Public – ţintă vizat: cadre didactice de diferite specialităţi cu responsabilităţi în proiecte de parteneriat

• Justificare (necesitate, utilitate):

În contextul actual, scrierea de proiecte reprezintă pentru unităţile de învățământ o prioritate sau chiar

o necesitate în unele cazuri. În funcţie de tipurile de proiecte, acestea pot contribui la dezvoltarea

instituţională, la creşterea calităţii actului didactic etc.

Cadrele didactice nu au formate abilităţi pe componenta scrierii de proiecte, deşi există convingerea

utilităţii acestora.

Cursul vizează familiarizarea grupului ţintă cu componenta managementului de proiect, cu sursele de

finanţare, tipurile de proiecte ce pot fi accesate, cu particularităţile unei fişe de proiect în vederea elaborării

unor proiecte eligibile.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

actualizarea informaţiei referitoare la fondurile ce pot fi accesate de şcoli prin scrierea de proiecte;

dezvoltarea abilităţii de completare a unei fişe de proiect;

exersarea muncii în echipă;

prezentarea unor exemple de bune practici în acest domeniu;

dezvoltarea abilităţii de evaluare şi autoevaluare;

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Abordări teoretice cu privire la managementul proiectelor

2. Etapele elaborării unui proiect

3. Etapele unui proiect

4. Surse de finanţare şi specificul lor

5. Cazuri de succes

6. Completarea unei cereri de finanţare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

49

Managementul situațiilor de urgență

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Managementul situațiilor de urgență

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar cu responsabilități în domeniul

situațiilor de urgență, consilieri educativi, diriginți

• Justificare (necesitate, utilitate):

Primul ajutor este ajutorul temporar oferit unei persoane ranite sau bolnave inainte de acordarea

tratamentului medical profesionist. Viaţa unei persoane accidentate depinde, într-o mare măsură, de

momentul acordării primului ajutor şi de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului.

Acest ajutor in timp util, ce cuprinde tehnici medicale simple, este critic pentru victime, si de multe

ori, salveaza vieti omenesti. Orice persoana poate fi invatata sa acorde primul ajutor, folosind echipamente

medicale de baza. Potrivit “Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor,

elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior”, încheiat între Ministerul de

Interne și Ministerul Educației Naționale, este recomandată formarea cadrelor didactice în domeniul

situațiilor de urgență în cadrul unor cursuri specializate (art. 5, alin (2)), cu scopul dezvoltării unui

comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Efectuarea instruirii în domeniul situațiilor de urgență

Organizarea apărării împotriva incendiilor

Identificarea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecție, precum și a

modului de acțiune și comportare în situația producerii lor

Formarea deprinderilor privind modul de comportare și modul de acțiune în perioada premergătoare, pe

timpul manifestării și pentru limitarea/ înlăturarea efectelor situațiilor de urgență;

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență

Modulul II Organizarea apărării împotriva incendiilor

Modulul III Instrucțiuni privind comportamentul în caz de incendiu, cutremur, inundații și alte tipuri de

riscuri identificate la nivelul județului

Modulul IV Aspecte specifice privind comunicarea în cazul unor situații de urgență

Modulul V Acordarea primului ajutor

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

50

Mentoratul – de la teorie la practică

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Mentoratul – de la teorie la practică

• Public – ţintă vizat: profesori mentori pentru coordonarea stagiului practic

• Justificare (necesitate, utilitate):

Mentoratul este una dintre cele mai eficace metode de a realiza punţi de comunicare, colaborare şi

transfer de valori între generaţii; programele de mentoring sunt recunoscute pentru impactul benefic,

dezvoltarea şi retenţia talentului în organizaţii.

În acest sens, cursul urmăreşte dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin elaborarea

unui set de instrumente ce pot fi utilizate eficient în activitatea de mentorat:

- demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi de conducere;

- adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi, colaborarea productivă cu ceilalţi;

- identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor- capacitatea de a depista, formula,

analizta şi soluţiona probleme;

- înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări eficiente verbale, scrise şi multimedia

intr-o varietate de forme si contexte;

- dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor noi altor persoane;

- monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare, localizarea resurselor

corespunzătoare, transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul;

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Dezvoltarea competenţelor mentorilor în realizarea analizei de nevoi pentru profesorii debutanţi/ stagiari;

- Facilitarea identificării stilului personal în formare;

- Abilitarea mentorilor în planificarea, organizarea şi gestionarea eficientă a programului de mentorat;

- Dezvoltarea competenţelor de planificare, organizare şi evaluare a unui stagiu de formare;

- Utilizarea instrumentelor şi documentelor de lucru necesare în procesul de implementare şi raportare.

- Dezvoltarea competenţelor de comunicare cu publicul ţintă şi relaţionare instituţională.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Profesorul mentor : tipologii, roluri

2. Planificarea şi proiectarea activităţii de mentorat

3. Resurse utilizate în activitatea de mentorat

4. Elaborarea unui set de instrumente de planificare şi raportare

5. Portofoliul cadrului didactic

6. Exemple de bune practici europene – «Mentoring» ateliere de lucru

7. Evaluarea cursanţilor

▪ Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

51

Management și consiliere pentru cariera didactică

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Management și consiliere pentru cariera didactică

• Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactic auxiliar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Actualizarea legislaţiei europene şi naţionale cu privire la formarea cadrelor didactice din

învăţământul preuniveristar

Analiza etapelor privind evoluţia în cariera didactică, a nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor

didactice şi a profilului de competenţe profesionale

• Durata (număr de ore de formare):12 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului carierei didactice;

- Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;

- Formarea abilităţilor de autoreflexie profesională;

- Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională;

- Proiectarea propriului traseu al carierei didactice şi al tinerilor debutanţi

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Consilierea si managementul carierei didactice

2. Cariera didactică – vocație sau întâmplare?

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

52

Managementul clasei de elevi

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Managementul clasei de elevi

• Public – ţintă vizat: educatori, învățători, profesori

• Justificare (necesitate, utilitate):

Se constată adesea că profesorii ştiu mai mult sau mai puţin să conducă procesul instructiv educativ, dar ştiu

destul de puţini cum să planifice şi să organizeze activităţile clasei, astfel încât să asigure un climat favorabil învăţării

rapide, eficiente şi durabile. Aceasta se explică prin faptul că managementul clasei de elevi este un proces complex

care nu înseamnă dirijare, se realizează în timp şi nu se poate asigura imediat succesul unei acţiuni. Un grup de intruire

bine condus este unul în care elevii sunt permanent angajaţi în activităţile şi sarcinile de învăţare, pe care profesorul

le-a pregătit pentru ei.

Crearea şi menţinerea unui mediu de învăţare adecvat în care elevii să participe cu entuziasm şi în mod activ

la activităţi reprezintă o adevarată provocare pentru orice profesor care aspiră la statutul de manager de succes al

colectivului de elevi.

De aceea, consider că profesorul trebuie să dețină un ansamblu de activităţi şi strategii care să urmărească

întreţinerea unei atmosfere de cooperare şi de implicare a elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare care le revin. Un

grup de intruire bine coordonat este unul în care elevii sunt permanent angajaţi în activităţile şi sarcinile de învăţare

care au fost pregătite pentru ei.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (descrierea pe scurt a programului de formare) Programul de formare

continuă Managementul clasei de elevi face parte din cursurile de formare dedicate domeniului psihopedagogic şi

vizează cunoaşterea conceptelor de bază ale managementului, a componentelor structural sistemice şi dinamice ale

acesteia. După parcurgerea modulelor, cursanţii vor putea să stabilească specificitatea abordării manageriale în

procesul de învăţământ; să opereze cu conceptele specifice temei, precum: planificare, organizare, coordonare, control,

evaluare, decizie, intervenţie, situaţie de criză, gestionarea situaţiilor de criză educaţională; să cunoască structura

dimensională a managementului clasei de elevi; să descopere și soluționeze situațiile de criză educaţională etc.

Cursul este structurat în patru module/ teme cu sarcini de lucru la fiecare unitate de învățare. Vor fi desfășurate

sesiuni de lucru interactive alternate cu ateliere de lucru, analize argumentate şi exerciţii ghidate pentru experimentarea

a cât mai multe şi mai diverse situaţii.

▪ Competenţe vizate:

- Cunoașterea diverselor aspecte ale procesului instructiv educativ, formele, structurile principale ale

acestuia şi relaţiile dintre acestea din perspectiva managementului clasei de elevi;

- Utilizarea unor structuri organizaționale variate şi flexibile, de individualizare în clasa de elevi;

- Identificarea principalelor strategii de intervenţie în situaţiile de criză educaţională;

- Participarea la propria dezvoltare personală și profesională.

▪ Planificarea modulelor tematice:

I. Cunoştinţe teoretice- 6 ore 1. Managementul clasei de elevi- delimitări conceptule- 1 ore

2. Profesorul- manager al clasei de elevi- 2 ore

3. Structura dimensională a managementului clasei- 2 ore

4. Componente ale managementului clasei de elevi- 3 ore

II. Aplicații practice- 16 ore

1. Profesorul- manager al clasei de elevi- 4 ore

Aspecte metodologice

2. Structura dimensională a managementului clasei- 3 ore

3. Componente ale managementului clasei de elevi- 9 ore

III. Evaluare - 2 ore

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

53

Managementul schimbării în educație

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Managementul schimbării în educație

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar (cu deosebire profesori care predau

la clasele de început de ciclu de învățământ – clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a)

• Justificare (necesitate, utilitate):

Schimbarea face parte din viață, iar educația nu rămâne în afara ritmului accelerat al schimbărilor,

care antrenează atât indivizii, oamenii școlii, cât și organizațiile școlare. Fie că aduce modificări calitative

sau cantitative, fie că este planificată sau nu, fie că se produce sub forma unui salt rapid și brusc sau se

produce gradual, schimbarea reprezintă un mijloc de evoluţie inevitabil şi pozitiv care conduce la adaptarea

organizaţiei la realitatea prezentă şi viitoare, la mediu, pentru a asigura succesul activităţii (Iosifescu,

Nedelcu, Palade, 2009, p. 47). Schimbarea în educație poate avea înfățișări diferite: modificare, inovare,

înlocuire, prefacere, transformare, deplasare/mutare de accent, deviere, reformare, preschimbare, toate

rezultând din caracterul deschis a sistemului care este școala ca organizație, supus presiunilor dictate de

mediul în care funcționează, și toate introduse, de regulă, prin intermediul eforturilor de implementare a

reformelor. Orice formă ar lua, schimbarea în educație este necesară, ca premisă a progresului, a evoluției.

Prin urmare, managementul schimbării cu deosebire în contextul școlii (mai conservatoare decât alte

organizații, de alt tip), își dovedește utilitatea, pentru că un bun management al schimbării conduce spre:

înțelegerea corectă a schimbării în organizațiile/sistemele care doresc sau au nevoie să se schimbe;

înțelegerea corectă a schimbării in cazul indivizilor care doresc sau sunt obligați să se schimbe; realizarea

eficientă a schimbării; înțelegerea dinamicii schimbării (Passenheim, 2010, p. 11).

Numai dacă aceste condiții sunt îndeplinite, rezistența la schimbare (firească între anumite limite) se

reduce, și traseul eforturilor de schimbare, de inovare devine mai lin, cu mai puține obstacole sau cu obstacole

mai ușor de depășit. Numai astfel schimbarea va deveni vizibilă, alături de efectele benefice preconizate.

Considerăm că profesorii sunt primii care trebuie sa gestioneze eficient schimbarea, pentru a educa, la rândul

lor, elevii să gestioneze schimbările cu care se confruntă. De aceea, cursul se adresează cu precădere celor

care predau la clasele de început de ciclu școlar, unde atât profesorii cât și elevii se confruntă cu probleme

legate de schimbările inerente la intrarea într-un nou ciclu de învățământ. Capacitarea în managementul

schimbării este primul pas spre compatibilizarea dintre schimbarea proiectată și cea implementată.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (descrierea pe scurt a programului de formare)

Programul de formare urmărește formarea/dezvoltarea a patru categorii de competențe (privind cunoașterea

și înțelegerea, în domeniul explicării/interpretării, instrumental-aplicative și atitudinale). Suportul de curs

este realizat pe baza unei bibliografii cuprinzătoare și recente, incluzând titluri importante ale domeniului,

din literatura de specialitate autohtonă și străină.

▪ Competenţe vizate:

Competențe privind cunoașterea și înțelegerea:

- Utilizarea a conceptelor din sfera managementului schimbării și inovării în contexte adecvate;

- Recunoașterea manifestărilor rezistenței la schimbare;

- Conștientizarea rolului profesorului ca agent principal al schimbării

Competenețe în domeniul explicării și interpretării:

- Interpretarea rolului schimbării în activitatea didactică;

- Explicarea cauzelor principalelor blocaje în procesul schimbării;

- Motivarea opțiunii pentru un anumit model al managementului schimbării într-un context dat

Competenţe instrumental - aplicative: - Analiza etapelor procesului de schimbare

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

54

- Examinarea contextelor care favorizează/blochează procesul de schimbare

- Proiectarea unor strategii de depășire a rezistenței la schimbare

Competenţe atitudinale: - Dezvoltarea unei atitudini reflexive în abordarea conceptelor specifice

- Responsabilizarea în asumarea rolului de agent al schimbării educaționale

- Dezvoltarea atitudinii de deschidere față de posibilele efecte benefice ale unei schimbări

▪ Planificarea modulelor tematice:

Tema 1. Schimbarea în educație. Delimitări conceptuale (3 ore curs, 6 ore aplicații)

Tema 2. Rezistența la schimbare. Depășirea rezistenței la schimbare (modele de management al

schimbării) (4 ore curs, 8 ore aplicații)

•Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

55

Mituri și realități în educația finlandeză – Curs interactiv

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Mituri și realități în educația finlandeză – Curs interactiv

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate): Cursul este proiectat astfel încât să îi ajute pe participanți să înțeleagă

mai bine aspectele culturale, principiile și metodele de predare finlandeze. În plus, cursul urmărește

cuprinderea aspectelor cheie din educație care pot schimba radical rezultatele prin instrumente aflate la

îndemâna profesorilor. Cursul poartă o puternică amprentă practică și are menirea testării de noi practici și

mentalități.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Extinderea cunoștințelor despre istoria, structurile și principiile sistemului educațional finlandez

Familiarizarea profesorilor cu diferite studii internaționale și dezvoltarea abilităților de analiză

și explicare a acestor studii

Planificarea modulelor tematice:

1. De la mediocritate la excelență – traseul ultimilor 50 de ani (6h)

2. Calitatea profesorilor ca factor determinant al calității educației + evaluare (6h)

3. Mai puțin înseamnă mai mult: teorii și practici + evaluare (6h)

4. Competiție vs. competitivitate + evaluare (6h)

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

56

Noile educații și problematica lumii contemporane

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Noile educații și problematica lumii contemporane

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul primar și gimnazial

• Justificare (necesitate, utilitate):

Sub presiunea societății cunoașterii, a globalizării și a impactului noilor tehnologii de informare și

comunicare trebuie să ne modificăm modul în care gândim prezentul și viitorul școlii.

În acest context, orientarea prospectivă a educatiei impune conceperea unor programe educative care

să-i pregătească pe oameni pentru a se adapta la problemele cu care se estimează că se vor confrunta în

viitor.,,Noile educații’’constituie răspunsuri ale sistemelor educaționale la provocările lumii contemporane

de natură economică, politică, ecologică, sanitară etc.

Cursul își propune îmbogățirea practicilor educative care să vizeze prioritar optimizarea capacității

elevului de adaptare continuă la schimbare.

• Durata (număr de ore de formare): 12 ore

• Curriculum-ul programului (descrierea pe scurt a programului de formare)

Tematica cursului prezintă aspecte educaționale din perspectiva noilor educații prin care sunt vizate

noi obiective și noi tipuri de conținuturi generate de căutarea unui răspuns pertinent și util la problematica

lumii contemporane. Noile educații corespund unor trebuințe de ordin social și pedagogic și se constituie în

alternative educaționale care coexistă cu sistemul tradițional de învățământ.

Scopul cursului: formarea/dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora instrumente de

proiectare didactică, de a aplica metode interactive de predare – învăţare - evaluare în contexte

disciplinare/transdisciplinare, formale sau non-formale pentru valorificarea noilor educații.

(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):

▪ Competenţe vizate:

- dezvoltarea deprinderilor de comunicare, relaționare și colaborare

- explicitarea oportunităților pe care le oferă introducerea noilor educații

- formarea unor capacități care să valorifice elemente specifice noilor educații

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modul I: Noile educații – paradigmă a sistemului educațional modern

Tema 1: Problematica lumii contemporane – imperative ale educației

Tema 2: Noile educații –direcții de evoluție a educației contemporane

Modul II: Aspecte metodologice ale integrării noilor educații în sistemul de învățământ

Tema 1: Modalități principale de realizare a noilor educații

Tema 2: Finalități specifice ale noilor educații

•Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

57

Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020

• Public – ţintă vizat: cadre didactice de diferite specialităţi

• Justificare (necesitate, utilitate):

În contextul actual, scrierea de proiecte reprezintă pentru unităţile de învățământ o prioritate sau chiar

o necesitate în unele cazuri. În funcţie de tipurile de proiecte, acestea pot contribui la dezvoltarea

instituţională, la creşterea calităţii actului didactic etc.

Apariția noului program Erasmus + va reuni tot curentul scheme internaționale pentru educație,

formare, tineret și sport UE și, înlocuind șapte programe existente cu unul. Acest lucru va spori eficiența, va

facilita solicitarea granturilor și va reduce duplicarea și fragmentarea.

Cadrele didactice nu au formate abilităţi pe componenta scrierii de proiecte, deşi există convingerea

utilităţii acestora.

Cursul vizează familiarizarea grupului ţintă cu componenta managementului de proiect, cu sursele de

finanţare, tipurile de proiecte ce pot fi accesate, cu particularităţile unei fişe de proiect în vederea elaborării

unor proiecte eligibile.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

actualizarea informaţiei referitoare la fondurile ce pot fi accesate de şcoli prin scrierea de proiecte;

dezvoltarea abilităţii de completare a unei fişe de proiect;

exersarea muncii în echipă;

prezentarea unor exemple de bune practici în acest domeniu;

dezvoltarea abilităţii de evaluare şi autoevaluare;

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Abordări teoretice cu privire la managementul proiectelor

2. Etapele elaborării unui proiect

3. Etapele unui proiect

4. Surse de finanţare şi specificul lor

5. Cazuri de succes

6. Completarea unei cereri de finanţare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

58

Perfecționarea cadrelor didactice care predau disciplina educație tehnologică.

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Program de perfectionare a cadrelor didactice care predau disciplina educatie

tehnologica.

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate): Completarea nevoii de formare in domeniul metodico-stiintific; formarea

corecta a deprinderilor teoretice si aplicative

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului:

▪ Competenţe vizate:

- Competente de baza in stiinte si tehnologii

- Competenta digitala

- Spirit de initiativa si antreprenoriat

Planificarea modulelor tematice:

Tipuri fundamentale de lectii: formare de priceperi si deprinderi,mixte sau combinate, predare-invatare

Metode traditionale de evaluare

Metode complementare de evaluare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant :3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

59

Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din învăţământul

preuniversitar

• Public – ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

La ora actuală, politicile educaționale vizează dezvoltarea şi sprijinirea a numeroase programe de

pregătire a cadrelor didactice. Aceste programe urmăresc actualizarea informaţiilor din diverse domenii

educaţionale tradiţionale. De asemenea, apar specializări care stau sub semnul noutăţii curriculare şi a

integrării europene într-o eră a informatizării şi a globalizării. Ca o consecinţă, cadrele didactice sunt expuse

unei explozii de activităţi de instruire, evenimente comunitare, informaţii didactice sau de specialitate, o nouă

paradigmă educaţională, documente curriculare şi noi metodologii în predarea la clasă. De acum înainte, în

şcoli, fiecare cadru didactic poate avea opţiuni. Diversitatea de abordări şi complexitatea de teme conduce

astfel în mod explicit la necesitatea coerentizării pregătirii profesionale la nivelul unităţii şcolare. Într-un

asemenea context cu implicaţii sociale, educaţionale şi economice, strategia Ministerului Educaţiei sprijină

explicit dezvoltarea unei capacităţi instituţionale cu resurse umane specializate care să asigure

descentralizarea învăţământului pre-universitar, premisă necesară pentru construirea unei societăţi

democratice integrate în structurile europene.

Strategiile europene au ca obiective strategice opt domenii relevante pentru educaţie şi formare

profesională şi anume:

1. Accesul la educaţie

2. Competenţele de bază, antreprenoriat şi limbi străine

3. Consiliere şi orientare profesională

4. Educaţie antreprenorială

5. Egalitate de şanse

6. Formare de formatori

7. Societatea TIC

8. Formarea continuă

În aceste condiţii, dezvoltarea profesională a profesorilor pentru îmbunătăţirea competenţelor

personale şi profesionale devine o prioritate. Programul de perfecţionare a responsabililor cu formarea

continuă a personalului didactic propus contribuie în mod semnificativ la atingerea acestor deziderate incluse

ca prioritate şi în strategia ministerului pentru perioada următoare. Ceea ce reiese din ambele documente

strategice este faptul că descentralizarea ca proces se susţine ca prioritate a politicii educaţionale româneşti

şi se bazează pe resursele umane formate şi pe calitatea în educaţie. Ambele obiective generale sunt vizate

prin contribuţia pe care o aduce programul de perfecţionare a responsabililor cu formarea continuă a

personalului didactic propus.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului

▪ Competenţe vizate:

- Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de formare continuă

- Manifestarea unei conduite inovative în plan profesional

- Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/ pedagogice proprii

- Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale a cadrelor

didactice

- Proiectarea şi realizarea procesului de informare şi de consiliere pentru formarea continuă a cadrelor

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

60

didactice, ca act de comunicare

- Proiectarea auto/ evaluării

- Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/ de grup

- Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi de particularităţile individuale/ grup

- Valorificarea metodelor şi a tehnicilor de cunoaştere şi activizare a profesorilor

▪ Planificarea modulelor tematice:

1 - Responsabilul cu dezvoltarea profesională a personalului didactic. Comunicare şi relaţionare eficientă

2 - Proiectarea unui program de Responsabil cu dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

3 - Adaptări curriculare, metodologice şi legislative

4 - Organizarea unui schimb de experienţă prin prezentarea activităţilor de succes, a nevoilor, a dificultăţilor

întâmpinate.

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

61

Predarea religiei ca disciplină şcolară, la clasa pregătitoare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: PREDAREA RELIGIEI CA DISCIPLINĂ ŞCOLARĂ, LA CLASA

PREGATITOARE

• Public – ţintă vizat: profesorii de religie din judeţul Prahova

• Justificare (necesitate, utilitate):

Avându- se în vedere faptul că la clasa pregătitoare disciplina Religie va fi predată de profesorul de

religie, şi nu de învăţător, am considerat că este oportun să derulăm un curs de formare pentru profesorii de

religie din judeţul nostru.

Apariţia ghidului metodologic de predare a Religiei la clasa pregătitoare este un alt motiv pentru ca

programul propus să se desfăşoare conform indicaţiilor metodologice cuprinse în lucrare.

Cursul cu tema”Predarea Religiei ca disciplină şcolară, la clasa pregătitoare”este util grupului ţintă

selectat, considerându-se că profesorii participanţi au nevoie de îndrumări de specialitate, în domeniul

religios, psihopedagogic, moral, socio-educaţional.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe didactice, morale, psihopedagogice, psihoafective şi de comunicare vizate la grupul

ţintă:

Dezoltarea capacităţii cadrului didactic de a opera cu conţinuturile religioase adaptate nivelului de

dezvoltare intelectuală a copilului şi de respectare a particularităţilor de vârstă şi individuale ale acestuia;

Dezvoltarea capacităţii cadrului didactic de a comunica într-un limbaj adecvat vârstei şcolarităţii mici;

Dezvoltarea capacităţii de a opera cu conţinuturile(selectarea, transmiterea propriu-zisă a cunoştinţelor

religioase cuprinse în programa de religie a clasei pregătitoare);

Capacitatea de a selecta cele mai adecvate modalităţi de evaluare a copiilor şi de motivare faţă de

disciplina religie( prezentarea conţinuturilor în forme atractive, motivante, stimulative);

Capacitatea de determinare a gradului de dificultate a conţinuturilor religioase pe care le transmite copiilor

de 6ani;

Capacitatea de înţelegere a micilor şcolari şi a nevoilor lor, specifice dezoltării intelectuale şi capacităţii

de receptare şi prelucrare a conţinuturilor religioase prevăzute în programa de religie pentru clasa

pregătitoare.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Activităţi de „deschidere „ a grupului ţintă

2. Regulile grupului, aşteptări.

3. Temă introductivă: Repere conceptuale şi metodologice în curriculum naţional.

4. Ce este clasa pregătitoare?

5. Ce rol are religia ca disciplină de studiu la clasa pregătitoare şi ce aduce nou programa şcolară la această

clasă?

6. Proiectarea didactică la clasa pregătitoare

7. Prezentarea metodelor de învăţământ utilizate în predarea religiei la clasa pregătitoare

8 .propuneri aduse de fişele de lucru pentru ora de religie la clasa pregătitoare

9. Evaluarea la clasa pregătitoare în cadrul orei de religie

10. Prezentarea unui proiect didactic de religie la clasa pregătitoare

11. Jocuri didactice, scenete, poezii

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

62

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor

de limba şi literatura română

• Public – ţintă vizat: profesori de limba şi literatura română de gimnaziu şi de liceu

• Justificare (necesitate, utilitate):

În condiţiile actuale, când sistemul ştiinţelor educaţiei este într-un continuu progres, iar reforma

învăţământului şi a educaţiei a devenit o prioritate naţională, este tot mai evidentă necesitatea implementării

unor modalităţi şi strategii de ameliorare a practicii instructiv – educative. Valorificând experienţa didactică

proprie, precum şi informaţiile selectate din surse bibliografice reprezentative, intenţia de a veni în sprijinul

profesorilor de limba română debutanţi, aflaţi în perioada pregătirii gradelor didactice sau după susţinerea

lor debutante s-a materializat într-un program de formare continuă denumit „Pregătirea, organizarea şi

desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română”. Obiectivul fundamental

pe care-l urmăreşte acest program constă în asigurarea suportului teoretic necesar unei corecte proiectări şi

desfăşurări a demersului didactic. Principalele aspecte abordate în cadrul acestui stagiu vizează curriculum-

ul şcolar, conţinutul învăţământului, metodologia didactică, mijloacele de învăţământ, învăţarea, predarea şi

evaluarea.

Sperăm astfel ca acest program să contribuie la ameliorarea practicii educative şi la fundamentarea

ştiinţifică a demersurilor educaţionale întreprinse de toate cadrele didactice care predau limba şi literatura

română în judeţ.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în proiectarea activităţilor de învăţare -

instruire – evaluare;

- Alegerea judicioasă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice;

- Alegerea judicioasă a strategiilor, mijloacelor şi procedeelor pentru realizarea şi autoevaluarea

activităţii profesionale;

- Manifestarea unei conduite inovative în plan profesional

- Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;

- Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi;

- Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei generale şi specifice

- Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi de particularităţile individuale/ de gru;p

- Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor

- Manifestarea responsabilă şi calitativă în îndeplinirea atribuţiilor profesionale

- Utilizarea competenţelor-cheie T.I.C.în curriculumul şcolar la disciplina limba şi literatura română.

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Procesul de învăţământ

Modulul II – Obiectivele procesului didactic

Modulul III – Conţinutul învăţământului

Modulul IV – Metode de învăţământ

Modulul V – Proiectarea pedagogică

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

63

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de limba latină la clasa a VIII-a

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Pregătirea,organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul

lecţiilor de limba latină la clasa a VIII-a

• Public – ţintă vizat: profesori de limba şi literatura română de gimnaziu

• Justificare (necesitate, utilitate): În condiţiile actuale, când sistemul ştiinţelor educaţiei este într-un

continuu progres, iar reforma învăţământului şi a educaţiei a devenit o prioritate naţională, sunt tot mai

evidente necesitatea cunoaşterii gramaticii limbii latine si implementarea unor modalităţi şi strategii de

ameliorare a practicii instructiv – educative la clasa a VIII-a. Valorificând experienţa didactică proprie,

precum şi informaţiile selectate din surse bibliografice reprezentative, intenţia de a veni în sprijinul

profesorilor de limba română, debutanţi sau nu, care predau limba latina la clasa a VIII-a, s-a materializat

într-un program de formare continuă, program denumit „Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului

didactic în cadrul lecţiilor de limba latină la clasa a VIII-a”. Obiectivul fundamental pe care-l urmăreşte acest

program constă în asigurarea suportului teoretic necesar unei corecte proiectări şi desfăşurări a demersului

didactic, dar şi întelegerea necesităţii predării conştiente a acestui obiect, luptând împotriva îndepărtării

posibililor mari filologi de matca unei corecte şi coerente comunicări, în orice domeniu de activitate, de

tezaurul antic al valorilor perene internaţionale. Principalele aspecte abordate în cadrul acestui stagiu vizează

curriculum-ul şcolar, conţinutul învăţământului, metodologia didactică, mijloacele de învăţământ, învăţarea,

predarea şi evaluarea, specifice limbii latine, la clasa a VIII-a. Sperăm astfel ca acest program să contribuie

la ameliorarea practicii educative şi la fundamentarea ştiinţifică a demersurilor educaţionale întreprinse de

toate cadrele didactice care predau limba latină la clasa a VIII-a, atât în mediul urban, cât şi în cel rural.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Cunoaşterea materiei de specialitate, prevazute de programa de limba latină pentru clasa a VIII-a;

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în proiectarea activităţilor de învăţare - instruire –

evaluare;

Alegerea judicioasă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice;

Alegerea judicioasă a strategiilor, mijloacelor şi procedeelor pentru realizarea şi autoevaluarea activităţii

profesionale;

Manifestarea unei conduite inovative în plan profesional;

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;

Asigurarea unui management eficient al grupului de elevi;

Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi de particularităţile individuale/ de grup;

Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;

Utilizarea competenţelor-cheie T.I.C. în curriculumul şcolar la disciplina limba latină.

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Conţinutul învăţământului

Modulul II – Aspecte fundamentale în predarea-învăţarea limbii latine

Modulul III– Metode de învăţământ

Modulul IV – Proiectarea pedagogică

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

64

Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

În contextul eforturilor României de prevenire și combatere a corupției din ultimii ani, dar și al necesității

adecvării acestor eforturi în vederea adoptării unei abordări bine planificate și sustenabile pe termen mediu și

lung în domeniul prevenirii corupției, rolul sectorului educațional se conturează a fi unul fundamental pentru

asigurarea succesului acestor demersuri. Începând cu anul 2007, în paralel cu aderarea României la Uniunea

Europeană, Comisia Europeană a instituit Mecanismul de Cooperare și Verificare, mecanism ce vizează

monitorizarea progreselor realizate de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în

domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei și care se materializează prin publicarea

periodică a unor rapoarte de progres. Inițiativele aferente sectorului educațional se încadrează în Condiționalitatea

4 - Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei

locale și au menționat pozitiv până în prezent unele inițiative și proiecte ale Ministerului Educației Naționale în

domeniul prevenirii corupției. Raportul de Progres al Comisiei Europene din luna iulie 2012 menționa: „În

alte sectoare ale activității guvernamentale nu au fost obținute rezultate comparabile. Cazurile de corupție sunt

numeroase în domenii precum administrația fiscală, educația, sănătatea și investițiile în infrastructură. Cu toate

acestea, activitatea de analizare a riscurilor în aceste sectoare a fost demarată abia de curând (...). În sectorul

educației au fost introduse câteva măsuri-pilot de prevenire, cum ar fi propunerile Centrului Național de

Integritate (de exemplu, supravegherea video la examenele de bacalaureat), și este în curs de elaborare o strategie

sectorială în contextul unui proiect anticorupție finanțat de UE. Alte domenii-cheie de risc care trebuie avute

în vedere sunt investițiile în infrastructura școlară și corupția în cadrul sistemului de examinare în școli și al

sistemului de acordare a diplomelor în unitățile de învățământ superior. (...) Aceste activități-pilot desfășurate

în domenii sensibile din punctul de vedere al corupției au fost utile și au avut un impact important asupra

bugetului de stat, însă ele trebuie continuate pentru a deveni parte dintr-o abordare sistematică.”

Cursul vizează familiarizarea grupului ţintă elemente de strategie anticorupție la nivelul educației. Scopul

cursului este conștientizare a prevenirii si reducerii fenomenului corupției la nivelul sectorului educațional și

valorizării rolului important al procesului educațional în demersurile de prevenire a corupției pe termen mediu și

lung, la nivelul societății românești. Programul de formare a grupului țintă vizează participarea la trei module de

curs circumscrise problematicii prevenirii și combaterii faptelor de corupție în domeniul educației. Tematica

generală de curs este împărţită în trei module: modul 1 - Legislație, modul 2 - Managementul activității unității

de învățământ şi modul 3 - Comunicare și conduită inter și intra instituțională.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului

▪ Competenţe vizate:

- Dobândirea de cunoştinţe pe problematica corupției în educație și a căilor și modalităților de prevenire;

- Identificarea rolului şi responsabilităţilor personalului de conducere şi/sau de execuţie de la nivelul

ministerului şi structurilor sale/autoritatilor locale în prevenirea corupției în educatie;

- Identificarea modalităţilor prin care incidența faptelor de corupție poate fi redusă;

- Crearea „culturii anticorupţie" în educație, prin încurajarea respectării legilor şi a regulamentelor etc;

- Diseminarea informaţiilor relevante referitoare la prevenirea corupției la nivel teritorial.▪

Planificarea modulelor tematice:

modul 1 - Legislație

modul 2 - Managementul activității unității de învățământ

modul 3 - Comunicare și conduită inter și intra instituțională ▪

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

65

Probleme ale evaluării în gimnaziu şi liceu la limba şi literatura română

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Probleme ale evaluării în gimnaziu şi liceu la limba şi literatura română

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar din învăţământul gimnazial şi liceal.

• Justificare

Acest program de formare vine în întâmpinarea profesorilor de limba şi literatura română care

urmează a fi implicaţi în activitatea de evaluare la examenele naţionale Evaluare Naţională şi Bacalaureat),

dar şi la concursurile şcolare în specialitate, inclusiv la olimpiadă.

Statistica evaluării din ultimii ani a demonstrat că nu există concordanţă absolută între evaluatori, în

diferite etape ale evaluării. Practic, nici nu este posibil, dar nici nu dorim ca acest lucru să rămână un

deziderat.

Programul răspunde nevoilor de sprijinire a cadrelor didactice în consolidarea metodelor eficiente de

evaluare, sprijinindu-se astfel ideea că evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării, atingerea

performanţei, a unui echilibru absolut necesar în demersul obiectivării rezultatelor învăţării, în toate etapele

procesului educaţional.

Sperăm că absolvenţii acestui curs să fie mai aproape de o evaluare obiectivă. Urmărim, deopotrivă,

stabilirea unui numitor comun între perspective diferite ale tuturor celor implicaţi în acest proces.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Competenţe metodologice :

utilizarea adecvata/ valorificarea conceptelor specifice teoriei şi practicii evaluării educaţionale;

analiza/ operarea cu principiile, criteriile, metodele, tehnicile şi instrumentele fundamentale corespunzătoare

teoriei şi practicii evaluării educaţionale;

elaborarea de instrumente de evaluare adecvată;

Competenţe de comunicare şi relaţionare:

demonstrarea spiritului critic şi a gândirii divergente în analiza şi interpretarea evaluării tradiţionale

comparativ cu evaluarea modernă;

abilităţi de lucru în echipă şi comunicarea asertivă;

Competenţe psihosociale:

de promovare a bunelor practici în domeniul evaluării şi strategiilor de optimizare a învăţării

Competenţe manageriale:

proiectarea unor strategii de evaluare adecvate în sensul orientării şi optimizării procesului de învăţare

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Curriculum şi evaluare. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare.

2. Teste pedagogice / teste docimologice. Tipologia itemilor.

3. Matricea de specificaţie. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare.

4. Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării. Stereotipii în evaluare.

7. Evaluare – prezentarea şi susţinerea portofoliului de evaluare.

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

66

Profesorul proactiv - atelier practic de învățare experiențială

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Profesorul proactiv - atelier practic de învățare experiențială

• Public – ţintă vizat: profesori pentru învăţământul preşcolar, profesori pentru învăţământul primar,

profesori din învăţământul gimnazial/ liceal

• Justificare (necesitate, utilitate):

Cercetǎrile legate de diferenţele dintre profesorii cu experienţǎ şi cei novici (Berliner, 1997) şi schimbările

semnalate de studenţi în perioada de perfecţionare (Calderhead si Robson, 1991) sugerează faptul cǎ

profesorii trec printr-un proces complex şi multidimensional de dezvoltare profesionalǎ. Cercetările

contemporane legate de învǎţarea artei de a preda ajung la concluzia cǎ dezvoltarea profesionalǎ survine într-

o serie de domenii:

1. Profesorii novici îşi îmbogăţesc cunoştinţele pe care le au despre elevi, despre modul acestora de a învǎţa

şi realizează importanţa cunoaşterii mediului din care provin aceştia.

2. Centrul lor de atenţie se mutǎ de la propria persoanǎ perceputǎ ca actor în clasǎ spre elevi.

3. Rutina de a preda devine automatǎ şi nevoia de a gândi fiecare pas se diminuează.

4. Profesorii novici devin mai conştienţi de modul în care gândesc la ceea ce fac şi la impactul pe care

acţiunile lor î1 au asupra elevilor; se dezvoltǎ deci meta - cunoaşterea.

5. Capacitatea de a rezolva probleme legate de instrucţie crește la profesorii novici. Aceastǎ capacitate devine

mai nuanţatǎ, este multidimensionalǎ şi specificǎ contextului.

Dezvoltarea profesională este, aşadar, complexǎ şi, având în vedere faptul cǎ toate cunoştinţele legate de

procesul de predare se acumulează în diferite modalităţi (Shulman,1986), programele de dezvoltare

profesionalǎ destinate profesorilor ar trebui sǎ includă o paletǎ mai largǎ de experienţe şi de sarcini de lucru

şi ar trebui sǎ se desfăşoare în medii diferite pentru a dezvolta diversele forme de cunoaştere.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

▪ Competenţe vizate:

- facilitarea identificării stilului personal în formare;

- dezvoltarea competenţelor de planificare, organizare şi evaluare a unui stagiu de formare;

- utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/ de grup, scopului şi

tipului lecţiei;

- manifestarea unei conduite inovative în plan profesional;

- dezvoltarea competenţelor de comunicare cu publicul ţintă şi relaţionare instituţională;

- manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/ pedagogice proprii.

▪ Planificarea modulelor tematice:

Autocunoaştere/ Intercunoaştere/ Listă interogativă Osborn

Elemente de comunicare relaţională. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare

Contexte de învăţare. Învăţarea experienţială

Echipă şi networking. Dinamica grupului educaţional

Managementul schimbării. Profesorul PROACTIV

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

67

Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale din calendarul de activități educaționale

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale din

calendarul de activități educaționale

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate): În contextul actual, scrierea de proiecte reprezintă pentru unităţile de

învățământ o prioritate sau chiar o necesitate în unele cazuri. În funcţie de tipurile de proiecte, acestea pot

contribui la dezvoltarea instituţională, la creşterea calităţii actului didactic etc.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Cunoaşterea şi aplicarea de instrumente de analiză a mediului intern şi extern instituţiilor

educaţionale;

Elaborarea şi implementarea unor categorii diferite de proiecte;

Cunoaşterea, elaborarea şi aplicarea de instrumente de monitorizare şi evaluare a proiecte.

Coordonarea implementării unor categorii diferite de proiecte;

Coordonarea activităţii echipelor de proiect, în funcţie de diferitele categorii de proiecte.

Gestionarea resurselor implicate pentru diferite categorii de proiecte.

Formarea abilităţilor de întocmire a fişei de proiect şi de identificare a stadiilor principale în

dezvoltarea unui proiect;

Consolidarea pregătirii în domeniul întocmirii de proiecte prin prezentarea realizărilor în acest

domeniu dar şi a unor neajunsuri legate de unele detalii/particularităţi specifice proiectului, în scopul

evitării eşecurilor în acest domeniu;

Familiarizarea cu conceptele şi tehnicile specifice managementului de proiect;

Înţelegerea importanţei realizării unor proiecte educaţionale şi a beneficiilor ce decurg pentru elevi,

cadre didactice şi pentru viaţa şcolară;

Înţelegerea şi aplicarea demersurilor necesare pentru iniţierea, implementarea, gestionarea şi

evaluarea unui proiect educaţional.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul 1 Schema elaborării unui proiect: 3 ore

Modulul 2 Ciclul de viaţă al unui proiect: 3 ore

Modulul 3 Managementul unui proiect: 3 ore

Modulul 4 Tipuri de proiecte şi finanţări: 3 ore

Modulul 5 Identificarea nevoilor şi propunerilor de proiect: 3 ore

Modulul 6 Modalităţi de alegere a finanţatorului: 3 ore

Modulul 7 Prezentarea propunerilor de proiect: 3 ore

Modulul 8 Analiza şi evaluarea propunerilor: 3 ore

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

68

Receptarea textelor din literatura populară în studiul la clasă

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Receptarea textelor din literatura populară în studiul la clasă

• Public – ţintă vizat: profesori de limba şi literatura română de gimnaziu şi de liceu

• Justificare (necesitate, utilitate):

În programele şcolare ale disciplinei limba şi literatura română, cu precădere de gimnaziu, textele-

suport extrase din literatura populară au o pondere semnificativă. Din păcate, manualele alternative nu oferă

posibilitatea unor abordări variate, complete şi chiar corecte a multora dintre aceste texte, iar profesorii nu

au suficiente repere pentru studierea lor împreună cu elevii, la clasă.

Valorificând experienţa didactică proprie, precum şi informaţiile selectate din surse bibliografice

reprezentative, intenţia de a veni în sprijinul profesorilor de limba română care au de parcurs, conform

programei, conţinuturi ce vizează studierea operelor de factură populară s-a materializat într-un program de

formare continuă denumit „Receptarea textelor din literatura populară în studiul la clasă”.

Cursul îşi propune să îmbine cunoştinţele din domeniul teoriei literare şi ale folclorului literar

românesc, dobândite de profesori în timpul formării lor iniţiale şi continue, cunoştinţele de pedagogie a

învăţării şi cele de metodică a disciplinei limba şi literatura română.

Obiectivul fundamental pe care-l urmăreşte acest program constă în asigurarea suportului teoretic

necesar unei corecte realizări a demersului didactic, atunci când cunoştinţele vizate sunt din sfera literaturii

populare.

Sperăm ca acest program să contribuie la clarificare conceptelor operaţionale specifice literaturii

române, la dobândirea unor strategii eficiente de predare- învăţare- evaluare a noţiunilor din sfera folclorului

literar, regăsite în programele de gimnaziu şi de liceu ale disciplinei.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de teorie literară şi din sfera literaturii

populare în realizarea activităţilor de predare - învăţare – evaluare a noţiunilor de folclor literar;

- Dezvoltarea competenţelor de abordare a a textului literar folcloric in şcoală, de încadrare

corespunzătoare în contextul teoriei literare;

- Dezvoltarea capacităţii de receptare a valorilor etico- estetice ale creaţiilor literare folclorice;

- Alegerea judicioasă a strategiilor, mijloacelor şi procedeelor pentru realizarea activităţilor de învăţare

- instruire – evaluare;

- Manifestarea unei conduite inovative în plan profesional

- Manifestarea responsabilă şi calitativă în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Aspecte ale literaturii populare

Modulul II – Reflexe metodice în receptarea textului literar folcloric

Evaluare finală

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

69

Repere psihopedagogice pentru susținerea examenelor

Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Repere psihopedagogice pentru susținerea examenelor

• Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante şi stagiari de diferite specialităţi

• Justificare (necesitate, utilitate):

Programul de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (profesori din

învăţământul gimnazial şi liceal), propus de CCD Prahova, Pedagogie şi elementelor de psihologie a

educaţiei , a fost conceput şi realizat astfel încât să respecte următoarele criterii recomandate de CNEE prin

Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a

definitivării în învăţământ şi cu priorităţile de formare continuă la nivel naţional, local şi instituţional,

raportate la caracteristicile colective şi individuale ale grupului ţintă beneficiar (profesori care predau în

ciclurile gimnazial şi liceal), identificate pe baza analizei nevoilor de formare a cadrelor didactice calificate.

Programul pentru formarea continuă a personalului didactic are în vedere concordanţa cu politicile şi

strategiile naţionale de dezvoltare a învăţământului, este corelat cu Strategia de dezvoltare a Sistemului de

formare iniţială şi continuă din învăţământul preuniversitar, elaborată de Direcţia Generală pentru Educaţie

Continuă, Formare şi Perfecţionare a Personalului Didactic din MECTS, precum şi cu standardele privind

competenţele şi categoriile de activităţi pentru personalul didactic.

Politicile şi strategiile de dezvoltare a învăţământului românesc determină priorităţile de formare

continuă la nivel naţional pe care MECTS le stabileşte pe baza Legii Educației Naționale (Legea 1/2011 cu

completările ulterioare) şi a Statutului personalului didactic (care prevede: Perfecţionarea personalului

didactic se realizează prin forme şi programe şi în funcţie de necesităţile şi interesele de perfecţionare ale

diferitelor categorii de cadre didactice), reflectate şi într-o serie de documente şcolare oficiale reglatorii, care

recomandă spre aplicare obiectivele reformei curriculare. Dintre aceste documente şcolare menţionăm:

1.Curriculum Naţional. Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar (1998);

2.Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă(1998);

3.Curriculum Naţional. Programe şcolare(10 volume, 1998-2001);

4.Ghiduri metodologice pentru învăţământul obligatoriu şi liceal;

5.Ordine şi dispoziţii.

6.metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar

2015-2016 capitolul 5 Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ

Secţiunea I

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

(1) pedagogice – definite de abilităţile candidaţilor de a proiecta, conduce şi evalua procesul de instruire, în

armonie cu procesele de cunoaştere, asistare şi intervenţie specializată a dezvoltării personalităţii elevilor;

(2) psiho-pedagogice – exprimând cunoaşterea şi consilierea elevilor, luarea în considerare a diferenţelor în

învăţare, abordarea diferenţiata a acestora, adaptarea şi tratarea elevilor cu cerinţe educative speciale ( copii

cu dizabilităţi ), precum şi a celor dotaţi .

(3) psiho-sociale - reflectate în capacităţile de proiectare a strategiilor de stimulare, control şi monitorizare

a interacţiunilor sociale cu elevii şi cu grupurile şcolare;

(4) manageriale – obiectivate în stăpânirea proceselor de planificare, de organizare şi de conducere a clasei

de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulţi, se stimulare a relaţiilor interpersonale pozitive

(5) instituţionale – exprimate în participarea la proiectele de dezvoltare instituţională , la iniţierea şi

promovarea inovaţiilor; în angajarea unor relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia, cu alte instituţii

şi organizaţii care au responsabilităţi educaţionale;

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

70

(6) managementul carierei - implicând participarea la propria dezvoltare profesională, la promovarea

abilităţilor reflective, la afirmarea unui stil propriu de instruire şi de viaţă profesională.

Acestor competenţe li se asociază un registru bogat de valori, atitudini şi conduite specifice profesiei

didactice, care, de asemenea, constituie obiect al evaluării profesionale. Integrate în registrul de scopuri,

obiective şi ţinte acest registru de valori, atitudini şi conduite cuprinde explicit:

- cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi pe relaţii democratice;

- promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, în concordanţă cu idealul educaţional;

- crearea unui climat socio-afectiv securizant, în clasa de elevi şi în spaţiul educaţional non-formal;

- încrederea în puterea educaţiei, in capacitatea de formare si dezvoltare a individului

▪ Planificarea modulelor tematice:

I. Sistemul de invatamant din Romania: structura, legislatie, retea scolara. Relatia scoala-comunitate

(familie, autoritati locale, agenit economici)

II. Calitatea în educaţie. Mecanisme de asigurare a calitatii la nivelul scolii

III. Statutul epistemologic al pedagogiei. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii

educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala).

Noile educaţii. Alternative educaţionale.(Step-by-Step, Montessori, Waldorf)

IV.Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educaţia omul insusi/sinele ). Teorii fundamentale

(ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian).

V. Structura şi dinamica personalităţii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru cariera

didactica.

VI. Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective) proceduri de operationalizare.

Avantaje si limite ale operationalizarii

VII. Teoria si metodologia curriculum-ului: concepte, tipuri, documente curriculare.

VIII. Procesul de învăţământ – analiză conceptuală, abordări structural -sistemice , funcţionale şi

interacţionale.

IX. Învăţarea: concept, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Aplicaţii .

X. Predarea: concept şi stiluri de predare. Aplicaţii.

XI.Strategii didactice, metode si mijloace de invatamant. Forme de organizare a procesului de invatamant

(frontal, grupal si individual). Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara. Aplicatii.

XII. Comunicarea didactica: elemente, tipuri, particularitati. Bariere in comunicarea didactica. Aplicatii.

XIII. Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si complementare).

Elaborarea probei de evaluare. Factori perturbatori/erori de evaluare scolara. Aplicaţii.

XIV. Proiectarea activitatiilor didactice: concept, niveluri, exigente, avantaje si limite Variante de redactare

a proiectelor de activitate didactica. Aplicaţii.

XV. Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi forme de manifestare. Strategii de abordare psihopedagogică a

dificultăţilor în învăţarea şcolară. Programe de intervenţie personalizată. Consiliere si orientare personala,

sociala si profesionala. Aplicaţii..

XVI Managementul clasei de elevi : concept, modele, functii, strategii de interventie. Metode si tehnici de

cunoastere si caracterizare psihopedagogica a elevilor. Studiul relatiilor interpersonale din clasa de

elevi.Managementul microgrupurilor educationale.

XVII. Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate, inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a

copiilor/elevilor/tinerilor cu potenţial aptitudinal ridicat. Educatia pentru diversitate.

XVIII. Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competenţe,

standarde. Formare initiala si continua, evaluare si.autoevaluare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

71

Sistemul de valori într-o şcoală prietenoasă

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Sistemul de valori într-o şcoală prietenoasă

• Public – ţintă vizat: profesori pentru învăţământul primar

• Justificare (necesitate, utilitate):

În contextul abordării integrate a curriculum-ului la ciclul primar, este necesară o formare pentru

înţelegerea noutăţilor ce trebuie aplicate în practica la clasă, precum şi modele de bună practică ce

pot servi unor iniţiative de succes în predare-învăţare-evaluare.

• Durata (număr de ore de formare): 12 ore

• Curriculum-ul programului (descrierea pe scurt a programului de formare)

Curriculum-ul programului “Sistemul de valori într-o şcoală prietenoasă” se va centra pe

transformarea procesului învăţării prin implementarea celor mai adecvate strategii didactice cu impact ridicat

asupra elevilor.

Programul se bazează pe:

1. Sistemul de valori în educaţie. (Educaţia formală, nonformală şi informală – rolul acestora în

demersul didactic.) "Templul lui Knecht". (Centrarea pe valori a educaţiei - modelată simbolic

într-o construcţie)

2. Învăţarea vizibilă. Şcoala prietenoasă. (Procese specifice lecţiei şi interacţiunilor profesor-elev –

motivare suficientă pentru a învăţa) Nevoile societăţii în viitor.

3. Aplicabilitatea teoriilor şi a bunelor practici din sisteme de învăţământ performante.

(Caracteristicile şcolii Montessori. Exemple de bună practică. Informaţii despre sistemul de educaţie

finlandez şi exemple de bune practici ale şcolii finlandeze)

4. Alegerea metodelor activ-participative pentru lecţia cu caracter integrat. Schimb de bune

practici. (Delimitări conceptuale. Sesiuni demo interactive prezentate de participanți cu focus pe

obiective, structură, conținut și resurse.)

(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):

▪ Competenţe vizate:

Competențe vizate:

a) Competenţe de comunicare şi relaţionare:

utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, complexă, diversificată

şi specifică;

proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca un act de comunicare;

valorificarea metacomunicării în optimizarea relaţiilor între cadre didactice;

accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;

b) Competenţe metodologice:

abordarea praxiologică a teoriilor cognitive moderne, în vederea stimulării, formării şi dezvoltării

capacităţilor de cunoaştere ale elevului;

manifestarea unei conduite metodologice flexibile şi inovative în plan profesional.

c) Competenţe de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice:

utilizarea conceptelor cu care operează evaluarea şi a teoriilor moderne în domeniu;

proiectarea unei evaluări eficiente, organic integrată în activitatea instructiv-educativă;

utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/ autoevaluare individuală/ de grup, precum şi a strategiilor

de interevaluare.

d) Competenţe psiho-sociale:

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

72

selectarea şi aplicarea unor comportamente prosociale adecvate, de adaptare eficientă şi rapidă la

schimbările sociale şi la provocările existente;

identificarea şi aplicarea unor metode şi mijloace eficiente de lucru cu copiii, pentru stimularea şi

facilitarea procesului de socializare a acestora;

e) Competenţe tehnice şi tehnologice

adoptarea unei conduite psihopedagogice inovatoare în plan profesional;

selectarea metodelor optime în vederea asigurării formării deprinderilor practic.

f) Competenţe de management al carierei

modelarea atitudinilor pozitive necesare elevilor aflaţi în contexte evaluative;

asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice (examinator/ examinat/ concurent/

supraveghetor).

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. a) Sistemul de valori în educaţie.

b) "Templul lui Knecht".

2. a) Învăţarea vizibilă. Şcoala prietenoasă.

- Procese specifice lecţiei şi interacţiunilor profesor-elev – motivare suficientă pentru a învăţa

b) Nevoile societăţii în viitor.

3. Aplicabilitatea teoriilor şi a bunelor practici din sisteme de învăţământ performante.

- Caracteristicile şcolii Montessori. Exemple de bună practică.

- Informaţii despre sistemul de educaţie finlandez şi exemple de bune practici ale şcolii finlandeze.

4. Alegerea metodelor activ-participative pentru lecţia cu caracter integrat. Schimb de bune

practici.

5. • Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

73

Să comunicăm eficient în limba franceză

1.Criterii curriculare:

Denumirea programului: Să comunicăm eficient în limba franceză -curs interactiv

Public ţintă vizat: profesori,invatatori,educatori interesati în aprofundarea cunostintelor de limba

franceză

Justificare:

Cursul este destinat cadrelor didactice care au mai studiat limba franceză și doresc să

aprofundeze studiul acestei limbi. Structura sa permite asimilarea rapidă a cuvintelor

noi și a elementelor gramaticale astfel încat participantii la curs să poata susține o

conversație uzuală într-o perioadă relativ scurtă de timp. Programul de formare

asigură cursanților posibilitatea comunicării la un nivel mediu corespunzător

nivelelor A2 si B1 din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi straine.

Programul este destinat și profesorilor implicați în diferite programe europene unde

limba de comunicare este franceza precum și tuturor cadrelor didactice care din

motive profesionale doresc aprofundarea limbii franceze.

Durata (numarul total ore de formare):30 de ore (2 ore/saptamana)

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate: competențe de comunicare

Competențe psihosociale

competențe lingvistice

PLANIFICAREA MODULELOR TEMATICE

Partea I –(12 ore) Limba franceză în contextul conversației uzuale( intermediar):

- producerea și receptarea de mesaje orale sau scrise adecvate domeniilor imediate de

prioritate (informații personale sau familiale, mediul apropiat sau cel de muncă etc.)

Nivel A2 - Nivel intermediar

Partea a II-a –(18 ore) Interacțiuni în comunicarea orală și scrisă pe familiare și

referitoare la activitatea profesională:dialog, interviu, mesaj, scrisoare, discuție,

de grup. • Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

74

Strategii de prevenire a problemelor de comportament

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: ”Strategii de prevenire a problemelor de comportament”

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial

• Justificare (necesitate, utilitate):

Deși nu există o statistică, la nivel național, privind problemele de comportament

manifestate în școli, practica ne arată că în mediul școlar cadrele didactice se confruntă foarte des cu

astfel de probleme.

Utilitatea acestui program de formare constă în faptul că, pe lângă cunoaşterea tipologiilor și a

cauzelor problemelor de comportament, urmăreşte găsirea celor mai bune soluții practice pentru a

le prevenii sau elimina, prompt și eficient.

• Durata (număr de ore de formare): 30 de ore

• Curriculum-ul programului(descrierea pe scurt a programului de formare)

În mediul educațional accentul trebuie pus pe prevenirea tulburărilor de conduită și a efectelor negative ale

acestora pe termen lung. Copiii cu probleme de comportament atrag reacții punitive și ostile din partea

adulților şi de aceea ei învață să evite sancțiunile (pedepsele), mințind sau negând implicarea lor în

comportamentul negativ. De asemenea, aceste reacții ale adulților pot menține și alimenta furia și

resentimentele. Resentimentele și lipsa de încredere în ceilalți au drept consecință blocarea comunicării și

izolarea față de ceilalți. Cei mai mulți dintre acești copii se confruntă în realitate cu sentimentul că nu sunt

înțeleși, se simt neajutorați și au nevoie în mai mare măsură de afecțiune și înțelegere, decât de critici și

sancțiuni.

Cursul de față încearcă să ofere repere teoretice și sugestii practice pentru dezvoltarea competențelor

cadrelor didactice în prevenirea problemelor de comportament.

(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):

▪ Competenţe vizate:

1.Competențe de comunicare;

2.Competențe de prevenire, gestionare, mediere și negocierea conflictelor;

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul 1. Manifestări ale problemelor de comportament

Modulul 2. Caracteristici ale problemelor de comportament în funcție de vârstă

Modulul 3. Factori determinanți în dezvoltarea și menținerea problemelor de comportament

Modulul 4. Strategii de prevenție/intervenție în rezolvarea problemelor de comportament

Evaluarea cursului

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

75

Șahul în școală

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Șahul în școală

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate): Copiii, în aceasta perioadă critică a omenirii, ce abundă în crize

financiare, existențiale, și, nu în ultimul rând, morale, au nevoie de modele, direcții și perspective. Sahul își

poate aduce contribuția în dezvoltarea lor ca indivizi.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Utilizarea eficientă a instrumentelor/documentelor curriculare în activitatea didactică.

Proiectarea eficientă a lecțiilor

Folosirea unor instrumente și tehnici diversificate de evaluare la orele de șah

Planificarea modulelor tematice:

Curriculum: definiţii, componente, tipuri de curriculum

Regulamentul jocului de şah

Obiectivarea conţinuturilor în documentele şcolare (structura unui curs de şah)

Şahul în Curriculum-ul la decizia şcolii (programele de şah pe 2 nivele)

Proiectare didactică în funcţie de psihologia elevului jucător de şah (pregătirea psihologică,

tehnicile de lucru la tablă - antrenamentul practic - abordarea şi judecarea poziţiilor, prospectarea

şi elaborarea planurilor de joc, jocul bazat pe curse)

Programa şcolară de opţional – elaborare planificare, plan de lecție.

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

76

TIC pentru personalul didactic auxiliar

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: TIC pentru personalul didactic auxiliar

• Public – ţintă vizat: personal didactic auxiliar din şcoli

• Justificare (necesitate, utilitate):

Dezvoltarea politicii educaţionale pentru integrarea mijloacelor IT&C în sistemul de învăţământ

preuniversitar urmăreşte modernizarea procesului educaţional cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră,

furnizarea unor servicii publice prin mijloace electronice precum şi gestionarea afacerilor cu ajutorul

computerului. Astfel, în plin proces de informatizare a şcolilor, ca urmare a dotării acestora cu echipamente

de calcul şi comunicaţii (calculatoare, imprimante, fax-uri, scannere, videoproiectoare etc.) apare necesitatea

utilizării tehnicii de calcul şi a comunicaţiilor moderne de către secretare, contabile, laboranţi şi bibliotecare.

În acest context, programul „TIC pentru personalul didactic auxiliar” vine în întâmpinarea acestei necesităţi.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Accesarea diferitelor surse de informare în scopul documentării şi/ sau comunicării

Utilizarea curentă şi diversificată a calculatorului

Folosirea resurselor informatice în activităţile de redactare, stocare, gestionare de informaţii, de date,

statistici, materiale

Formarea unei atitudini favorabile reconversiei profesionale în viaţa activă

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul I - Concepte de bază ale Tehnologiei Informației (IT)

Modulul II - Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

Modulul III - Informație și comunicare

Modulul IV - Editoare de texte - Microsoft Word

Modulul V - Editoare de calcul tabelar - Microsoft Excel

Modulul VI - Prezentări – Microsoft Power Point

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

77

Utilizarea instrumentelor multimedia

1. Criterii curriculare:

• Denumirea programului: Utilizarea instrumentelor multimedia

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

• Justificare (necesitate, utilitate):

Propunem acest curs de instruire continuă a cadrelor didactice, ca o oportunitate pentru profesori de

a-şi forma competenţele cheie pentru activităţile didactice de tip nou. Aceste competenţe presupun cunoştinţe

şi abilităţi generale de utilizare a calculatorului, instrumente de lucru online, utilizarea calculatorului pentru

predare – învăţare - evaluare.

Rolul principal îl are în continuare profesorul, acesta trebuind să-şi asume toate schimbările care au

loc în contextul actual dinamic, marcat de utilizarea noilor tehnologii pe toate planurile. Totodată, el va trebui

să facă faţă schimbărilor rapide şi să se adapteze din mers la noutăţile care apar. Pentru a putea face acest

lucru este necesară formarea continuă a cadrelor didactice, şi de aceea sistemul românesc de formare a

cadrelor didactice este în plină restructurare.

Conţinând argumente atât pentru continuitate cât şi pentru înnoire, modelele propuse pentru formarea

iniţială şi continuă sunt rezultate ale echilibrărilor constructive între tradiţie, cererea socială şi nevoia de

armonizare la nivel european. În acest context favorabil modernizării, formarea cadrelor didactice în ce

priveşte utilizarea noilor tehnologii pentru predare, învăţare şi evaluare constituie o prioritate în agenda

factorilor de decizie. Viteza de import a noilor concepte face să folosim aceşti termeni fără însă a înţelege în

profunzime semnificaţia acestora.

Aşadar, e-learning se adresează tuturor celor ce doresc să înveţe, indiferent de vârstă sau pregătire,

deci atât elevilor cât şi dascălilor sau altor categorii sociale. E-learningul este o variantă a dezvoltării

profesionale şi a formării continue a educaţiei permanente în societatea informatizată.

Prin e-learning ne îndreptăm spre o nouă revoluţie în educaţie; rolul actual al profesorului, acela de

intermediar al cunoaşterii, devine desuet. Noi, profesorii - să zicem tradiţionali - am putea să devenim viitori

tutori care asigură managementul clasei virtuale. Tutorele planifică activitatea grupului de participanţi ai

clasei virtuale, supune dezbaterii acestora aspecte ale lecţiei în forumuri de discuţii, furnizează resurse

auxiliare pentru înţelegere, comentează temele, indicând fiecărui membru al clasei unde trebuie să mai

insiste.

Este un ghid util pentru cadrele didactice în vederea familiarizării cu caracteristicile Moodle şi wiki,

pentru a învăţa să le integreze în situaţii de învăţare constructiviste, precum şi datorită prezentării unor

aplicaţii şi exemple de bune practici. Comunitate online creată, ca parte a programului de formare, continuă

să fie utilizată după finalizarea cursului, ca un mijloc de a oferi sprijin pentru cei care întâmpină dificultăţi

în punerea în aplicare a ideilor care rezultă de la curs.

Printre competenţele formate/ dobândite la curs, enumerăm: folosirea proiectului ca metodă modernă

şi eficientă de învăţare, promovarea gândirii critice, colaborarea dintre elevi, promovarea cooperării între

şcoli, în vederea asigurării calităţii în educaţie, cunoaşterea şi folosirea unor metode virtuale, comune,

încurajarea utilizării rezultatelor, a produselor finale şi a schimbului de bune practici în activitatea didactică.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului):

▪ Competenţe vizate:

Utilizarea calculatorului şi a tehnologiilor multimedia, ca modalitate de comunicare pedagogică;

Dezvoltarea aptitudinii de a selecta şi evalua diversele tipuri de informaţii, în special de pe Internet;

Selectarea celor mai eficiente programe software pentru predarea/evaluarea diverselor tipuri de informaţii.

Acomodarea cu metodele e-learning, făcându-le accesibile şi persoanelor fără abilităţi tehnice

Favorizarea îndemânării în utilizarea mai multor instrumente care, împreună, să creeze diferite tipuri de e-

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

78

learning.

Împărtăşirea experienţelor participanţilor cu privire la utilizarea TIC în educaţia adulţilor.

Definirea unui profil posibil al formatorului şi al cursantului care utilizează o platformă de învăţare online

(în mod special Moodle);

Familiarizarea cu facilităţile oferite de platforma Moodle în formarea şi evaluarea adulţilor;

Aplicarea şi testarea unor instrumente de formare şi evaluare specifice învăţării adulţilor cu ajutorul

facilităţilor oferite de platforma Moodle;

Elaborarea unui set de principii de comunicare în cadrul platformelor de învăţare online;

Explorarea potenţialului portofoliului online ca instrument, proces şi produs al învăţării la adulţi.

Explorarea potenţialului pe care îl reprezintă platformele de învăţare online, în mod special platforma

Moodle, în vederea îmbunătăţirii şi inovării practicilor utilizate în educaţia adulţilor.

Împărtăşirea experienţelor participanţilor cu privire la utilizarea TIC în educaţia adulţilor;

Definirea unui profil posibil al formatorului şi al cursantului care utilizează o platformă de învăţare online

(în mod special Moodle);

Familiarizarea cu facilităţile oferite de platforma Moodle în formarea şi evaluarea adulţilor;

Aplicarea şi testarea unor instrumente de formare şi evaluare specifice învăţării adulţilor cu ajutorul

facilităţilor oferite de platforma Moodle;

Elaborarea unui set de principii de comunicare în cadrul platformelor de învăţare online;

Explorarea potenţialului portofoliului online ca instrument, proces şi produs al învăţării la adulţi.

▪ Planificarea modulelor tematice:

1. Introducere în e-learning - utilizarea TICT în educaţia adulţilor, interesele şi aşteptările noastre specifice.

2. Profilul formatorului şi al cursantului online

Definiţii şi concepte iniţiale legate de e-learning. Face2Face versus Învăţarea On-line.

Resursele informaţionale de învăţământ, iniţierea în utilizarea LCMS (Learning Content Management

System).

E-cărţi, Emiteri mass-media şi prezentări, Învăţare sincronă, Utilizarea aplicaţiei unei clase virtuale, Unelte

ca Dimdim, ooVoo şi WiZiQ.

3. Să explorăm Moodle! - editare pe platforma Moodle CCD Prahova, având astfel posibilitatea de a crea un

spaţiu online, utilizând instrumentele oferite de platforma Moodle.

Evenimente de e-learning în direct, interactivitate şi testare, evaluări on-line, jocuri şi simulări, aplicaţii

suplimentare privind utilizarea LCMS şi crearea de module de curs.

Utilizarea instrumentelor de testare precum HotPotatoes, de învăţare în colaborare, forumuri, wiki-uri, Blog-

uri, RSS, aplicaţii suplimentare privind utilizarea LCMS şi crearea obiectelor de învăţare SCORM.

4. Instrumente online pentru facilitarea şi evaluarea învăţării adulţilor. Elaborarea unei schiţe pentru o

propunere de program de formare a adulţilor, identificând instrumentele de facilitare şi evaluare a învăţării

adulţilor în spaţiul online (wiki, blog, portofoliu online, delicious, instrumente video şi audio).

Inovare în e-learning, studii de caz din proiectele malteze şi europene, programe de finanţare pentru e-

learning în Europa, învăţare Mobile şi Wireless, alte resurse, concluzii.

5. Principii de facilitare a învăţării în spaţiul virtual. Identificarea unui set de principii privind facilitarea

învăţării online, în viziunea participanţilor la comunitatea noastră de învăţare.

6. Evaluare. Prezentarea portofoliilor de învăţare

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

.Religie şi cunoaştere ştiinţifică

1. Criterii curriculare

• Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, nivel liceal.

• Justificare (necesitate, utilitate)

În contextul didactic de după 1989, când Religia a fost inclusă ca disciplină de studiu în planurile-cadru ale

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

79

învăţământului preuniversitar laic (figurând actualmente în trunchiul comun), alături de discipline

tradiţionale care au un incontestabil statut ştiinţific, unul dintre obiectivele de a cărui atingere depinde

acceptarea şi înţelegerea mesajului religiei de către elevi este de a le arăta, întâi de toate, că prezenţa ei în

acest ambient didactic şi ştiinţific nu este una ilicită, că nu există motive ca religia să fie percepută de către

ei ca un intrus anacronic, venit din vremuri medievale, nici ca o simplă curiozitate muzeală, fără legătură cu

formarea lor ca intelectuali ai secolului XXI.

Cu alte cuvinte, o metodă inter- şi chiar transdisciplinară de predare a Religiei se prezintă ca necesară, în

primul rând, dacă este asumată cu realism şi onestitate didactică o situaţie de fapt: prezenţa acestei discipline

în curricula învăţământului laic, axat pe educaţia ştiinţifică a elevilor. O bună receptare a Religiei de către

elevii de liceu, cât şi eficienţa formativă a acestei discipline vor fi condiţionate atunci de capacitatea

profesorului de a le arăta că religia poate face faţă cu prisosinţă celui mai dur test epistemic al actualităţii, că

ea nu este contrară spiritului ştiinţific ci, dimpotrivă, că întruneşte acele rigori care îi pot conferi formatul şi

statutul unei discipline (proto)ştiinţifice care se poate aşeza legitim în poziţia de partener al unui dialog nu

doar civilizat, ci şi fertil cu celelalte discipline.

Pe de altă parte, este un loc comun a constata emergenţa uimitoare a cunoaşterii ştiinţifice în ultimul secol

(mai ales în domeniul ştiinţelor naturii), precum şi provocările pe care aceasta le ridică pentru om; în atari

condiţii Religia, ca de altfel niciuna dintre disciplinele aşa-numite „umaniste”, nu-şi mai poate permite riscul

unui discurs insular, dezinteresat de frontierele tot mai avansate ale ştiinţei.

Propunerea de curs pe care o prezint, prima de acest fel la nivelul judeţului Prahova, vine să umple o certă

lacună de care se resimte, sub aspect metodic şi de conţinut, predarea Religiei în învăţământul românesc: faţă

de abordarea monodisciplinară şi apăsat catehetic-moralizatoare, care se practică de peste două decenii,

propunerea mea de curs oferă profesorilor alternativa unui studiu multi-, inter- şi transdisciplinar, care

accentuează nu atât latura exortativă şi militantă a religiei, cât capacitatea ei de a răspunde acelor exigenţe

care se impun, în general, cunoaşterii ştiinţifice. Prezentată în acest fel, religia poate găsi în elevi un interes

şi un ecou reale, dincolo de simplele şi vechile habitudini ale mentalităţii comune care o plasează în postura

de univers psihologic compensativ.

• Durata (număr de ore de formare): 24 ore

• Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul

programului)

Competenţe vizate

Cursanţilor li se oferă posibilitatea de a dobândi competenţe care nu sunt, în general, cultivate în timpul

studiilor de specialitate teologică, şi anume:

1) competenţa de a plasa problematica religioasă într-un context multi-, inter- şi chiar transdisciplinar,

răspunzând astfel exigenţelor specifice învăţământului european;

2) printr-o analiză epistemologică şi hermeneutică, competenţa de a decupa ceea ce numesc „formatul

protoştiinţific” al religiei în general, al creştinismului în special;

3) competenţa de a forma în elevi apetitul pentru o gândire asociativă, integrativă, debarasată de clişee

asupra religiei şi cunoaşterii în general.

Planificarea modulelor tematice:

1) Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate – deschideri şi oportunităţi pentru o

predare modernă a Religiei – 1 curs;

2) Argumente pentru compatibilitatea structurală dintre religie şi cunoaşterea ştiinţifică – 3 cursuri;

3) Structura protoştiinţifică a religiei – 2 cursuri;

4) „Mărcile”distinctive ale viziunii asupra realităţii în ştiinţă şi în religie. Teorie şi fenomen – 2 cursuri

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

80

5) Studiu de caz: structura protoştiinţifică a iudeo-creştinismului – 3 cursuri

Calendarul programului

Nr.

crt. Modul/ Tema

Nr.

ore Observaţii

1. Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate –

deschideri şi oportunităţi pentru o predare modernă a Religiei

2

2. Argumente pentru compatibilitatea structurală dintre religie şi

cunoaşterea ştiinţifică

6

3. Structura protoştiinţifică a religiei 4

4. „Mărcile”distinctive ale viziunii asupra realităţii în ştiinţă şi în

religie. Teorie şi fenomen

4

5. Studiu de caz: structura protoştiinţifică a iudeo-creştinismului 6

6. Evaluarea finală 2

TOTAL 24

3. Criterii economice

• Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant : 3,5 lei/ oră/ cursant

OFERTA de formare profesională continuă

pentru anul şcolar 2016-2017

Casa Corpului Didactic Prahova

___________________________________________________

81

DIRECTOR,

Prof. Daniela-Mariana CAZACU