Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica...

of 12 /12

Transcript of Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica...

Page 1: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor
Page 2: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor
Page 3: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

1

Contract de vânzare de certificate verzi Nr. …… /…..2014

Părţile contractante:

Între S.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi, cu sediul în com. Ususau, Nr.FN, Judet Arad, cu număr de înmatriculare J2/1242/05.07.2006, cod fiscal RO18828546, cod IBAN RO28 BTRL RONC RT00 A184 6203 deschis la banca Transilvania – Agentia din Ineu, avand Licenta de producere energie electrica nr. 1584 din 30.12.2013, reprezentată prin Gianbattista Cazzago având calitatea de vânzător, pe de o parte,

si S.C. …………………….., furnizor de energie electrica, participant la Piata Centralizata a Certificatelor Verzi, cu sediul in localitatea ………., str. ………., n r………., ju d et ………., tel. ………., fax: ………., CIF ………., inscris la Registrul Comertului la nr. J………., cont de virament IBAN ………., deschis la ………., titular al Licentei ANRE nr. ………., reprezentata legal prin Director General / Administrator ………., in calitate de cumparator, pe de altă parte.

s-a incheiat prezentul contract in baza codului ofertei atribuite nr………………..si a rezultatului sesiunii de licitatie organizata pe data de ………..pe Piata Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi.

Vanzatorul si Cumparatorul vor fi denumiti in continuare in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Partile”. Partile au decis incheierea prezentului contract (denumit in continuare „Contractul”) cu respectarea urmatoarelor prevederi:

Terminologie Art.1 Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa 1.

Obiectul contractului Art.2 (1) Vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător, în vederea îndeplinirii cotei anuale legal stabilite de achiziţie de certificate verzi, a numărului de certificate verzi prevăzut în anexa 2.

(2) Preţul de contract al certificatelor verzi este cel precizat în anexa 3 şi se încadrează în limitele legal stabilite, respectiv 130.69 ÷ 266.22 lei/CV( respectiv 29.280 euro/certificat verde ÷ 59.647 euro/certificat verde).

Art.3 Contravaloarea certificatelor verzi consumate de cumpărător pentru îndeplinirea cotei

obligatorii legal stabilite se recuperează de către acesta de la consumatorii cărora le furnizează

energie electrică la preţul mediu de achiziţie al acestora.

Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării Art.4 Cumpărătorul achiziţionează de la vânzător, numărul de certificate verzi prevăzute în anexa 2 la prezentul contract la preţul de contract stabilit în anexa 3.

Art.5 Vânzatorul poate să-şi îndeplinească obligaţia de a vinde numărul de certificate verzi contractate prin:

Page 4: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

2

a) producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie şi livrarea acesteia înreţelele electrice astfel încât să asigure emiterea, în contul său, de către OTS a unui numărde certificate verzi care să acopere cel puţin numărul contractat;

b) cumpărarea de certificate verzi de pe piaţa centralizată de certificate verzi pentru acoperireanumărului contractat, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare apieţei de certificate verzi.

Art.6 În vederea producerii efectelor contractului: a) fiecare Parte se înregistreaza la Operatorul pieţei de certificate verzi ca participant la piaţa de

certificate verzi,b) Vânzătorul înregistrează contractul încheiat la Operatorul pieţei de certificate verzi.

Facturarea şi condiţiile de plată Art.7 (1) Contravaloarea certificatelor verzi ce urmează a fi primită de către vânzator de la cumparator, conform anexei 2, se calculează cu următoarea formulă:

Vk = N k × p [lei]

unde: - Vk este valoarea facturii în luna k;

- Nk este numărul de certificate verzi vândut în luna k; - p este preţul de contract pentru un certificat verde, determinat conform anexei 3,

în lei/CV. (2) Vânzătorul notifică Operatorului pieţei de certificate verzi, codul certificatelor verzi

vândute cumpărătorului până cel târziu în a doua zi lucrătoare după semnarea contractului;

Art.8 Dupa semnarea contractului, Vînzătorul emite către Cumpărător o factură pentru numărul

de certificate verzi care trebuie plătite de Cumpărător pentru respectiva Lună de Contract, calculată

conform prevederilor Art.7 şi la care anexează lista codurilor certificatelor verzi vândute.

Art.9 Cumpărătorul va plăti factura pana in data de …..2014 cu conditia primirii acesteia in original.

Art.10 Partea contractanta care are calitatea de Vanzator, transmite Operatorului pieţei de certificate verzi in cel mult 2 zile lucratoare ulterioarei datei platii Nota de informare sub semnatura privata privind incasarea sumelor facturate în baza căreia Operatorul pieţei de certificate verzi va proceda la transferul certificatelor verzi notificate de Vânzător în contul Cumpărătorului în conformitate cu Procedura privind admnistratrea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi.

Art.11 Operatorul pieţei de certificate verzi: a) verifică corectitudinea codurilor certificatelor verzi tranzacţionate;b) operează transferul certificatelor verzi notificate de vânzător în contul cumpărătorului în

Registrul unic al certificatelor verzi;c) transmite părţilor notificarea de confirmare a transferului până la sfârşitul lunii următoare

Lunii de contract.

Art.12 În cazul neachitării la data scadenţei a obligaţiilor de plată prevăzute la Art.9, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv).

Page 5: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

3

Art.13 În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată integral sau în parte de către cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei.Contestaţiile ulterioare termenului menţionat nu se vor lua în considerare. Vânzătorul se obligă să răspundă contestaţiei în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată şi care se aplică conform prevederilor Art.12. Art.14 Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei în vigoare, în contul vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al cumpărătorului.

Obligaţii şi garanţii Art.15 (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate

aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract,

respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.

(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, în condiţii de

confidenţialitate conform prevederilor Art.19, la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau

cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.

(3) Daunele directe dovedite a fi produse uneia dintre Părţi din vina celeilalte Parţi vor fi suportate de partea vinovata.

Art.16 (1) Parţile garanteaza una celeilalte ca prezentul contract reprezinta o obligaţie valida, legala, opozabila în justiţie în termenii acestui contract.

(2) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, Părţile răspund conform legii şi prevederilor art.15 (3)

(3) Partile convin ca orice dispute referitoare la sau in legatura cu acest contract, inclusiv cu privire la semnarea, executarea sau incetarea contractului, sa fie solutionate prin arbitraj, de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de organizare si functionare ale Curtii, regulile de procedura ale Curtii, Art.4 al Conventiei Europene cu privire la Arbitrajul Comercial International semnata in Geneva, pe 21 Aprilie 1961, intr-un complet de 3 (trei) arbitri, numiti in conformitate cu Art.15.1. ale regulilor mentionate mai sus. Locul arbitrajului va fi sediul Curtii de Arbitraj iar limba aplicabila va fi limba engleza.

(4) Nici una din părţi nu poate cesiona parţial sau în totalitate drepturile şi obligaţiile decurgând din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.

Modificarea circumstanţelor Art.17 În sensul prezentului contract, “modificare de circumstanţe” semnifică modificarea cadrului legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, existenţa unor condiţii sau modificări ale statutului parţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii prevazute în reglementarile specifice emise de ANRE. Durata contractului şi condiţii de desfăşurare a acestuia Art.18 Prezentul contract intră în vigoare: la data semnarii contractului şi este valabil pîna la

data de 30.10.2014.

Page 6: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

4

Confidenţialitatea Art.19 (1) Fiecare Parte se bligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1): a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în

vigoare; b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu

prevederile cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi; (3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii prezentului

contract

Forţa majoră Art.20 (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor evenimente deosebite (calamităţi naturale, război, embargou şi altele) care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, cu confirmarea ulterioara a organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi, prin faptul necomunicării.

Încetarea contractului Art.21 Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:

a) terminarea perioadei de valabilitate stabilita conform prevederilor Art.18;b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante,

părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se afla în una din aceste situaţii are obligaţia sa notifice celeilalte parţi data apariţiei situaţiei, care va fi considerata data de la care prezentul contract înceteaza sa-şi produca efectele, în cel mult 3 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei;

c) prin Ordin / Decizie ANRE de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a foststabilit prezentul contract.

d) prin rezolutiune, in acest sens, oricare Parte poate rezolvi prezentul Contract printr-onotificare scrisa transmisa celeilalte Parti, fara interventia instantei de judecata, in situatia in care acesta din urma nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile asumate prin Contract cu indicarea obligatiei/lor neexecutate sau executate necorespunzator. In acest caz, prezentul contract este rezolvit in termen de 3 zile de la data primirii notificarii, exceptand cazul in care Partea in culpa si-a indeplinit in aceasta perioada de 3 zile obligatia conform prevederilor prezentului contract.

Dispoziţii finale Art.22 Acest contract şi toate obligaţiile Părţilor care rezultă din derularea acestuia, se supune în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.

Page 7: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

5

Art.23 (1) Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract. (2) Daca printr-un act normativ (Lege, Ordonanţa a Guvernului, Ordonanţa de Urgenta a

Guvernului, Hotarâre de Guvern, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar parţile contractante au obligaţia preluarii modificarii/completarii într-un act adiţional la contract.

Art.24 In cazul in care exista discrepante intre versiunea in limba Romana si cea in limba Engleza,

prevaleaza versiunea in limba Română.

Prezentul contract a fost încheiat la data de …. …. 2014 în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă.

Reprezentantul legal al Vânzatorului Reprezentantul legal al Cumparatorului

S.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. S.C ……………………………

Gianbattista Cazzago ……………………………

Administrator Director General / Administrator

Page 8: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

6

ANEXA 1 TERMINOLOGIE

ANRE Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare în Domeniul Energiei

Certificat Verde (CV) Document care atestă o cantitate de un megawattoră de

energie electrică produs din surse regenerabile de

energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacţiona

distinct de cantitatea de energie electrică asociată

acestuia, pe o piaţă a contractelor bilaterale sau pe piaţa

centralizată de certificate verzi; Certificat verde consumat Certificat verde utilizat de către un furnizor pentru a

dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii; un certificat

verde consumat nu mai poate fi tranzacţionat pe piaţa de

certificate verzi; Cod de Identificare pe Piaţa centralizată de certificate verzi

Cod alfanumeric alocat fiecărui participant la piaţa

centralizată de certificate verzi de către Operatorul Pieţei

de Certificate Verzi Consumator final Consumator de energie electrică care cumpără energia

electrică pentru a fi utilizată doar în scopuri proprii Energie electrică produsă din surse

regenerabile de energie Energia electrică produsă de centrale care utilizează

numai surse regenerabile de energie, precum şi proporţia

de energie electrică produsă din surse regenerabile de

energie în centrale hibride care utilizează şi surse

convenţionale de energie, incluzând energia electrică

consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de

energie convenţională şi excluzând energia electrică

obţinută din aceste sisteme Furnizor de energie electrică Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare a

energiei electrice, care asigură alimentarea cu energie

electrică a unuia sau mai multor consumatori, în baza

unui contract de furnizare Operator Piaţă de Certificate Verzi Persoană juridică ce asigură tranzacţionarea certificatelor

verzi şi care determină preţurile pe piaţa centralizată a

certificatelor verzi, îndeplinind funcţiile prevăzute de

prezentul Regulament; Operatorul Pieţei de Certificate Verzi este S.C. OPCOM S.A.

Operator de Transport şi de Sistem Persoană juridică, titulară de licenţă pentru transportul

energiei electrice şi servicii de sistem. Operatorul de

Transport şi de Sistem este CN Transelectrica S.A. Parte/Parţi [PRODUCĂTOR DE ENERGIE ELECTRICĂ din surse

regenerabile de energie] sau [FURNIZOR de energie

electrică la consumatorii finali] / [FURNIZOR de energie

electrică la consumatorii finali] Participant la piaţa de certificate verzi Producătorii de E-SRE, furnizorii de energie electrică şi

consumatorii de energie electrică care doresc să

Page 9: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

7

cumpere, în mod voluntar, certificate verzi; Producător de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE)

Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de producere a

energiei electrice, în centrale care utilizează surse

regenerabile de energie Piaţă centralizată de certificate verzi Cadrul de desfăşurare a tranzacţiilor cu certificate verzi

între participanţii la piaţă, organizat şi administrat de S.C.

OPCOM S.A., pe baza unor reguli specifice Piaţă a contractelor bilaterale de certificate verzi

Totalitatea contractelor bilaterale negociate între

producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi

furnizorii de energie electrică pentru vânzarea /

cumpărarea de certificate verzi Registrul certificatelor verzi Registru întocmit şi ţinut la zi de Operatorul Pieţei de

Certificate Verzi în care sunt înregistrate:

1. tranzacţiile încheiate lunar pe piaţa de certificate verzi,

cererile şi ofertele lunare de certificate verzi;

2. lista producătorilor de energie electrică din surse

regenerabile de energie, a furnizorilor de energie

electrică, precum şi a certificatelor verzi deţinute,

consummate de producători, respectriv de furnizorii de

energie electrică;

3. alte informaţii necesare în procesul de validare a

ofertelor de certificate verzi Surse regenerabile de energie (SRE) Surse de energie nefosile, cum sunt: vântul, soarele,

apele geotermale, valurile, mareele, hidroenergia,

biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor denumit gazul

de depozit, gazul de fermentare a nămolurilor din

instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogazul; Zi financiara Orice zi în care banca prin care operează părţile este

deschisă pentru operaţiuni financiare Zi lucrătoare Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a

oricărei zile declarate sărbătoare legală în România

Page 10: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

8

ANEXA 2 NUMĂR DE CERTIFICATE VERZI TOTAL CONTRACTATE: 431

Nr.crt Luna Număr de certificate verzi Coduri certificate verzi

1

De la ….

Pana la ….

2

De la ….

Pana la ….

3

De la ….

Pana la ….

Reprezentantul legal al Vânzatorului

Reprezentantul legal al Cumparatorului S.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L.

S.C …………………………… Gianbattista Cazzago

…………………………… Administrator

Director General / Administrator

Page 11: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

9

ANEXA 3

PREŢUL DE CONTRACT

Preţul de Contract este de ………… lei /certificat verde

Reprezentantul legal al Vânzatorului

Reprezentantul legal al Cumparatorului S.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L.

S.C …………………………… Gianbattista Cazzago

…………………………… Administrator

Director General / Administrator

Page 12: Nr. - opcom.ro fileS.C Compania de Dezvoltare Imobiliara S.R.L. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant la Piaţa Centralizată a Certificatelor

10

ANEXA 4

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Persoane de contact din partea Vânzatorului:

Elena COSERARU tel. +40.757.066.855

e-mail: [email protected]

tel/fax: +40.356.171.950

Christian LINA tel. +40.755.138.315

e-mail: [email protected]

tel/fax: +40.356.171.950

Persoana de contact din partea Cumparatorului:

Nume Prenume ………………

Telefon fix: …………..

Telefon mobil: …………….

Adresa de e-mail: ……………………………

Cǎile de comunicare convenite:

Email şi telefon.

Repere de timp privind transmiterea datelor specifice între parţi, precum şi între parţi şi autoritaţile

desemnate prin lege sau reglementari sa le primeasca.