New Environment Agreement _119483_am Revizuit Lugoj Deva

of 106 /106
 M N ST RUL M IULlJI  a cons erva rea habitatelor s ă l b a t i c e cu m o d i f i c ă r i l e ş i c o m p l e t ă r i l e ulterioare;  Ordinul ş i nr.1 aprobarea metodolo giei de aplicare a e v a l u ă r i i impactului pentru proiecte publice ş i private;  ş i P ă d u r i l o r nr.19/2010 pentru aprobarea metodologie privind evaluarea  d e v t ă a efectelor petentiele ale planurilor sau proiectelor asupra arii/or naturale protejate interes comunitar;  nr.1000/2012 privind reorga niza rea ş i fun cti ona rea Agentiei N a ţ i o n a l e pentru Pr ot ec ti a Mediului ş i a instit uti ilor publice aflate În subordinea acesteia;  Ordinului MMP nr.2387/2011 pentru modificarea Ord MMOO nr 1964/2007 privind instituirea regimului de arie n a t u r a l ă p r o t e j a t ă a siturilor de i m p o r t n t ă c o m u n i t a r ă ca parte i n t e g r a n t ă a r e ţ e l e i ecologice eu ro pe ne Natu ra 2000 În Ro ni a;  H o t ă r ă r i i Guvernului /2011 modificarea ş i completarea nr pri vind declararea arii/ar s p e c i a l ă a v i f a u n i s t i c ă ca parte i n t e g r a n t ă a r e ţ e l e i ecologice europene România se ş i la la a Municipiului Lugoj de la km 0 000 - km 10 518 care face legatura Între variantele de ocolire a o r ş e l o r Lugoj ş i având În vedere c ă Autostrada Lugoj - Deva este n e e s r ă ş i o p o r t u n ă cu a  l u i i z ă r i i traficul ui de tranzit a c r e ş t e r i i s i g u r a n ţ e i p o l u ă r i i m a n i f e s t a t ă În prezent În zonele tranzitate de drumurile existente se emite acordul de mediu revizuit În scopul stabilirii c o n d i ţ i i l o r ş i m ă s u r i l o r pentru p r o t e c ţ i a mediului. Splaiul I n d e p e n d e n ţ e i nr.294 S ector 6 u c u r e ş t i  cod060031 www.anpm.ro E-mai l: [email protected].ro Tel: 021-207.1 Fax:021-207.1

Embed Size (px)

description

Acord de mediu revizuit

Transcript of New Environment Agreement _119483_am Revizuit Lugoj Deva

 • MINISTERUL MEDIULlJI

  ~ aconservarea habitatelor slbatice, cu modificrile i completrileulterioare;~ Ordinul i nr.1 aprobarea metodologiei de

  aplicare a evalurii impactului pentru proiecte publice i private;~ i Pdurilor nr.19/2010 pentru aprobarea

  metodologie privind evaluarea adecvat a efectelor petentiele ale planurilor sauproiectelor asupra arii/or naturale protejate interes comunitar;~ nr.1000/2012 privind reorganizarea i functionarea Agentiei Naionale

  pentru Protectia Mediului i a institutiilor publice aflate n subordinea acesteia;~ Ordinului MMP nr.2387/2011 pentru modificarea Ord. MMOO nr.1964/2007 privind

  instituirea regimului de arie natural protejat a siturilor de important comunitar, caparte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia;~ Hotrrii Guvernului /2011 modificarea i completarea nr.

  privind declararea arii/ar special avifaunistic ca parte integrant a reeleiecologice europene Romnia,se

  i la la aMunicipiului Lugoj de la km 0+000 - km 10+518, care face legatura ntre variantele deocolire a oraelor Lugoj i avnd n vedere c, Autostrada Lugoj - Deva este

  necesar i oportun, cu a fluidizrii traficului detranzit, a creterii siguranei polurii manifestat n prezent nzonele tranzitate de drumurile existente, se emite acordul de mediu revizuit n scopulstabilirii condiiilor i msurilor pentru protecia mediului.

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-207.1

 • 27+620 lala 1

  56+220;77+361 ;

  &1 99+764;Poriunea vestic a traseului (de la Lugoj la Margina) situat a

  rurilor Timi i Bega i a afluenilor Terenul etse relativ plat, cu o cotaproximativ 110 m la Lugoj i 180 m la Margina;

  de Margina, traseul strbate un teren deluros, la o altitudine de aproximativ 200 -220m, n zona localitii Dobra traseul se continu la o altitudine de 170m;

  Anumite poriuni traseuluimunilor de la nord la sud de rul Mure;

  Drumul de legtur Lugoj are o lungime de 1 8 km_i se la autostradintermediul nodului rutier Balint amplasat la km 10+154 i prin nodul rutier Lugoj Nord se

  racordeaz la varianta a oraului

  va fi 775,54 i include: platforma autostrzil (conform profilelor transversale),canalele colectoare, rigole, benzi de accelerare i deccelerare, canale colectoare, deblee,ramblee, zona de siguran, consolidri de maluri, spaii parcare, spaii servicii, suprafeedrumuri relocate i utiliti relocate.

  suprafaa de 775,544 000 care va fi definitiv autostrad nare urmtoarele categorii de folosin:

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-207.1

 • are

  :::

  zona cu debenzi pentru staionarea de urgen cuacostamente de 2 x 0,5 m ::: 1acostamente cu parapet marginal - m

  (band pentru glisiera urgen,'''''''-'.AI'-''''''' o lime total - 27,50 m, ....... """'-' ....... ....,IL, .......

  limea benzilor auxiliare (limea0,50m);lungimea minim a benzilor ....... _,"'11 .......

  II n cazul bretelelor cu o singur band , limea total asfaltat va fi de 6 m (5mmarginilacostamente consolidate cu o lime de O,50m fiecare)

  duble, limea total a autostrziiacces

  26+620, avnd o lime de cte 2mla

  n zonele foarte nalte n se va un cm carefie poziionat n apropierea bazei rambleului pentru a mpiedica ridicarea niveluluiumezeal n cadrul acestuia.

  Dac este cazul, pentrumai sczut de nghe - nivelul structuri rutiere.

  Straturile rutiere n cazul structurilor se s aib un strat de uzur de 4 cmstrat de legtur de 6 cm.

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207. t1.01Fax: 021-207.11.03

 • De la km,----t-----------!----,------t--------!

  strat de uzur din asfalt

  amun..Prezinta elemente geometrice

  1 km/h, dup cumraza minima a racordarilor concave: 15

  Il raza minima a racordarilor convexe: 18declivitate maxim: 3,50%;declivitate minim: 0,30%.

  proiectat=> 2Profiluri transversale tip 1 care se

  ~ km 0+000 - km 10+000:5 cm MASF16 mixtur cu6 cm BAD25m sau echivalent beton asfaltic cu criblur;9 cm AB2 anrobat bituminos cu agregate mari, n strat de baz;22 crn aweQate natural~ stabilizate cu ciment, n strat superior fundaie;20 cm balast, n strat inferior

  pmnt de fundare i cm cu var :=170 MPa).~ 10+000--

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • :::

  :::

  170MPa);>- 7

  0+000 -- km 27+620:4 cm BA16 beton ~C"'T'~I'f11"6 cm sau

  cm spart, optimal;cm Balast, in strat de fundatie;Pmnt de fundare i 50cm cu var =170MPa)

  >- transversal tip 8km 0+000 - km 27+620:

  4cm 66cm

  cmcm Balast, in strat fundatie;Pmnt de fundare i 50cm strat cu var170MPa);

  >- Profil transversal 9km 0+000 - km 27+620:

  15 cm Piatra15 cm Balast, in15 cm Nisip;

  " Pmnt de fundare;y transversale tip 1 1

  km 0+000 - km 27+620:ti 4 cm MASF16 mixtura cu n de uzur;

  6 cm BAD25m sau echivalent, beton asfaltic deschis cu criblura;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

 • OII 6 cm AB2 anrobat biturninos cu agregate mari, n strat de baz;IlO 20 cm Agregate naturale stabilizate cu ciment, in strat superior fundatie;IlO 20 cm Balast, n strat inferior de fundaie;OII Pmnt de fundare i 50cm strat de forma din pmnt stabilizat cu var (Eech =

  170MPa);Ampriza

  Se modific la data revlzulrf acordului de mediu:y Ampriza autostrzii variaz ntre 28,6m i 150m n funcie de tipul de relief strbtut.y Mrimea arnprizei autostrzii pe sectoarele amplasate n interiorul ariilor naturale

  protejate prezint un grad de variabilitate major, astfel se nregistreaz valori de 28,60m,pe sectorul cuprins ntre km 69+100-km 69+175 (ROSCI0064), valoarea maxim aamprizei de 149,24m fiind ntalnit n aria protejat ROSC10355, n zona km 53+000.

  TerasarnenteLucrrile de terasamente constau n lucrri de umpluturi pentru realizarea rambleuluiautostrzii i lucrri de excavaii n zonele de debleu.

  Debleele vor avea o lungime total de aproximativ 15975m (se modific la datarevizuirii acordului de mediu) i adncime cuprins ntre 0,7 m i 36,8 m, iar rambleelevor avea o lungime total de cea. 79 802 m i cu o nalime care variaz ntre 0,5 m i 15 m.

  In cadrul lucrrilor de excavaii se estimeaz urmtoarele cantiti:fii 1 745 278 m3 material din decopertare;III 5 868 000 m3 material din excavaii utilizat la umpluturi;III 2 665 120 m3 surplus de material excavat evacuat la depozit;li 450 000 m3 derocri utilizate la umplutur;Se modific la data revizuirii acordului de mediu:III 18 100 000 m3 umplutura de pmnt.Lucrri de consolidare

  ? lucrri de consolidare i de protecie a taluzurilor pentru asigurarea protecieimpotriva eroziunii;

  y ziduri de sprijin de rambleu i debleu;? vor fi utilizate ziduri de beton armat sau ziduri cu nveli de beton, primul strat al

  umpluturii din spatele zidului va fi din material granular compact i permeabil;? vor fi prevzute guri de drenaj/barbacane n zid i n spatele zidurilor pentru

  evitarea acumulri presiunii hidrostafice:? drenarea apelor din taluzuri, versani i terenul de fundare;Se modific la data revizuirii acordului de mediu:In urma realizrii investigatiilor geotehnice, pn la km 27+620 nu vor fi necesare lucrri

  de consolidare.S-au prevzut msuri speciale pentru evitatarea daunelor aduse terasamentelorautostrzii n cazul inundaiilor, pe termen scurt i lung. Acestea includ proiectarea

  podeelor n punctele joase din teren pentru a asigura permeabilitatea rambleelor afectatede inundaii, anturilor transportatoare i de distribuie ntre podee i stabilirea unei proteciidin gabioane la toate rambleele. La fundaiile culeelor se va plasa protecie din plasagabioane sau geosintetice.

  Nr crt. Ru km Tipul lucrrii1 Ru Bega 1+030 Protec ia culeelor cu oabioane2 Canal Timis - Brga 2+900 Protec ia culeelor cu gabioane3 Canal Gfavita Bega 23+705 Protec ia culeelor cu gabioane4 Ru Glavita 1+500 Protec ia culeelor cu gabioane5 Ru Bini 5.1..'7r.;n Protectia culeelor cu gabioane I"';U

  Lucrri hidrotehniceLucrarile hidrotehnice vor cuprinde:

  CI corectii i recalibrri ale albiilor, cursurilor de ap din apropierea autostrzii; 6Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,

  Bucureti, cod 060031www.anpm.ro

  E-mail: [email protected]: 021-207.11.01Fax: 021-207.11,03

 • m, aces e SIS eme vor I ampiasa e a 1111-1 1-1 ~Nr. Crt. Pozitia kilometrica Amplasare

  1 3+060 Stnga2 23+650 Stnga3 23+760 Stnga4 23+770 Dreapta5 0+170 Bret G Stnga6 0+180 Bret G Dreapta7 0+240 Bret G Dreapta8 0+040 Bret A Stnga9 0+080 Bret A Dreapta10 0+080 Bret A Stnga

  Pozitia kilometrica1+4805+7205+7205+820

  AmplasareDreaptaStn aDreaptaStn a

  a

  la autostrzi' se colecteaz n anuriamplasate la piciorul taluzului n rambleu sau la marginea acostamentului n debleu i se

  preepureaz n decantoare i separatoare de produse petroliere (sunt prevzute rigole deacostament, rigole de scurgere, anuri amplasate la piciorul taluzului pentru

  83 la km 21+720 de canalizare ape menajere, staie deepurare mecano biologic i staie pompare ape uzate, reea de canalizare ape pluviale,

  separator produse

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • antre Drumul de legatur i Varianta de ocolire Lugoj. Aceasta intersecie

  giratorie prezint o raz de giraie m i o parte carosabil 7,00 m:

  Pentru tronsonul de autostrad Lugoj - n necesareutilizatorilor au fost propuse urmatoarele spaii de odihn/parcri:

  km 21+720 spaiu de odihn/parcare; km 36+000 spaiu de odihn/parcare;

  km 79+000 spaiu de serviciulocaii de tip i 83 amplasate pe ambele pri ale drumului i deservesc traficul

  ambele sensuri, accesul ntre prile opuse fiind restricionat.Spaiile de parcare /odihn i servicii sunt prevzute cu locuri de

  autobuze i camioane. n plus fa de spaiile de parcare i facilitisanitare, spaiile pot include:

  spaiul de tip S1 ... cu o suprafa cea. 1 un snak...bar i o staie dealimentare carburani, zon de odihn/picnic, precum i o facilitate pentru furnizarea de

  hran i vnzare cu amnuntul;spaiul de tip S3 ... cu o suprafa cea 20.000m2 un restaurant i unmotel/hotel, o staie de alimentare cu carburani i un service auto, zon deodihn/picnic, faciliti pentru aprovizionarea cu hran i vnzarea cu amnuntul, locuri

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti ~ cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • rezervor rezervor

  Pozitie Dimensiuni totale ale Detalii traseukllometric i deNr. tJUUUllIUI supra... autostradaoblici Observatii

  crt, a ucturiiDe la I I Latime de Orizon- Vertical

  ...

  ..... tablier tai tate

  Gr simplu Pod pe1. 1+030 198,9 m 27 R=3501 R=20000 90 autostrada pesterezemate

  raul Bega

  Gr simplu Pod pe2. 2+900 310,8 m 27 R=3501 R=20000 92 autostrada pesterezemate

  canal Timis-Bega

  Gr simplu Pod pe3. 19+570 1 x 24 m 27 R=3501 R=20000 60 autostrada pesterezemate

  canalul Glavita

  24,85 + 37,3 + Gr simplu Alinia- Pod pe23+705 27 61 autostrada. peste24,85 =87,0 mcanal Glavita

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • traseuNr. de

  oblici- ObservatiiDe la Vertical tate-----

  Pod peautostrada

  1. 39+500 39+605 3 x105

  culee=

  pe

  2. 4 x = Panta 7~Oo rul43+250 43+390 140 F R=3500m -0,96% Bega.nalimeculee= 4,7 rn,Hmax =7,6 mPod pe

  Concav autostrada3 x 20 :: a peste prul3. 74+852 74+912 60 G R= la30000

  m

  Pod pe

  3 x 20 = Curba,R= Rampaautostrada

  81+840 81+900 60 G 10000 m peste CanalValea Batrnala 45Pod pe

  3 x 20 Curba,R= Panta autostrada= 265 87+060 87+120 60 28,8 G 2400 m -0,30 % peste prulBozu la 26Hmax=7.2 m

  Pozitie totale Detalii traseuNr. kilometrica (m) supra- autostradacrt, Latime struc.. Orizon.. ObservatiiDe la La tabller turii tai Verticalde

  Gr Pasaj peautostrada

  1. 24+445 27 R=3501 R=26000 500 peste CF Ilia-rezem Lugoj si drumate

  agricol

  Observatii

  Pasaj peautostradapeste caleaferata, unghi deobiicitate 34nal ime

  Pozitie Detalii traseu

  Nr. kllometrica supra.. autostradacrt, struc- Orizon..Dela La turii tai Verticalde

  1 20 = Curba, Convexa1. 42+465 42+485 x 28,8 G R=3500 R= 3420m 25000 m

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • 20 = Convexa42+695 5 x F R=3500 R=20 drumuluim 25000 m DC 106 cu

  DN 68A estenecesatarelocareadrumuluicomunal pe olungime de680mNod rutierDobra. Pasajpe autostrada

  35 = Aliniam Convexa calea3. 67+040 67+110 x F R= 38 peste70 ent 20000 m dela

  nodul la38 oblicitate

  Concava Nod rutierR= Soimus.Pasaj25000 m pe autostrada

  +peste DN 76 la

  4. 99+131 99+761 18 x 35 = 28,8 G R=1010 Rampa+ 0 km 99+500 si630 prul Boholt lam +1,6 % km 99+150,Convexa

  R= Hmax=13,8 m

  16000 m nalime culee=11,5 m

  ~

  Pozitie -- totale Detalii traseukllometrica ale (m) supra... autostradaNr. de

  crt, I Latime struc.. oblici ... Obser..vatllDe la La - turii Orizontal Verticaltabller de pod tateConcava Viaduct pe autostrada

  Curba, R=12000 pentru traversareaR=1200 m m+Rampa cale ferata. Supra -

  1. 51+760 52+460 20 x 35 = 28,8 F +Clotoida +3J'o+ 0 traversarea caii ferate700+Curba, Convexa se face laR=1600m km 52+605.R=720 m Rampa+ Inaltime,culee=8,7m

  +1% Hmax=17,2 mViaduct pe autostrada

  5 x 35 =Curba, Rampa+ pentru traversare

  2. 53+365 53+540 175 28,8 F R=720 m3% 0 vale si drum forestier.

  + Clotoida Hculee = 9 mHmax = 20 m

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • Is6 x 35 + Convexa Viaduct pe autostrada50 + 2 x Curba, R= pentru traversarea68+770 69+710 70 + 50 + 28,8 F+B+F R=3500 m 50000 m + 0 raului Mures14 x 35 = Panta - Hculee = 9,6 m,940 0,5% Hmax = 16 m

  -

  Rampa + Nod rutier llia.1,5% + Viaduct pe autostrada

  Curba, Convexa pentru traversarea31 x 35 + R=3500 m R= linii de cale ferata la50 + 70 + + Clotoida 17000 m + km 75+558 la 61 si

  4. 75+165 76+595 50 + 5 x 28,8 F+B+F + Curba, Rampa + 0 la km 76+335 la 2535 = R=1500 m 0,07% + si DN7 la1430 + Convexa km 76+585, ca parte

  Clotoida R= a nodului rutier lIia.16000 m Hculee = 9,8 m

  Hmax = 17,6 mPanta -3% Viaduct pe autostrada+

  5. 90+805 91+225 12 x 35 = 12 G Curba, Concava 0 pentru DJ 706A.420 R=750 m Inaltime culee =R= 9,6m,Hmax = 17,8 m13000 mViaduct pe autostradapentru traversaredrum agricol la

  Curba, Rampa+ km 96+275, peste50 + 5 x 3% + DJ 706" la6. 96+220 96+620 60 + 50 = 28,8 A R=720 m Convexa 0 km 96+427, peste

  400 + R= DN 76 la km 96+532Clotoida 16000 m si peste calea feratala km 96+600.Hculee = 11,5 mHmax = 20,1 m

  Convexa Viaduct pe autostrada50 + 5 x Curba, R= peste DN 76 la7. 97+750 98+150 60 + 50 = 28,8 A 16000 m + 0 km 97+810.400 R=720 m Panta Hculee = 11,5 m

  -3% Hmax = 18,7 m

  )-- Pasaje peste autostrad ale altor drumuriSe modific la data revizuirii acordului de mediu

  Pozitie Dimensiuni totale Tipul Detalii traseu Unghikm ale podurilor (m) supra- autostradaNr.struc- de Observatii

  crt, De la Lungime Latime turii Orizontal Vertical obllcl-pod tablier de pod tate

  1. 0+097 L=31 m 12 Gr simplu Aliniament R=1600 90 Pasaj pe DJ 609A pesterezemate autostrada

  2. 5+055 L=31 m 6 Gr simplu Aliniament R=1100 90 Pasaj pe drum agricolrezemate peste autostrada

  3. 7+277 L=31 m 6 Gr simplu Aliniament R=1300 90 Pasaj pe drum agricolrezemate peste autostradaGr simplu 90

  Pasaj pe drum local4. 10+154 L=31 m 12

  rezemate R=180 m R=5500 peste autostrada (Nodrutier Balint)

  5. 10+729 L=31 m 12 Gr simplu Aliniament R=1600 90 Pasaj pe DJ 609B pesterezemate autostrada

  L=2x36.45 Gr simplu 90Pasaj pe DC 127 peste

  6 13+890 11 Aiiniament R=1300 autostrada si CF llia-= 72.90m rezemate Lugoj la km 13+890

  7. 18+620 L=35,6 m 12 Gr simplu Aliniament R=1600 72 Pasaj pe DJ 609 pesterezemate autostrada

  8. 21+980 L=31 m 11 Gr simplu Aliniament R=1300 90 Pasaj pe DC 118 pesteIL

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • --~-rezemate autostrada

  - f---- f--------f-------1---

  9. 23+375 L=35,6 m 12 Gr simplu Aliniament R=1600 73 Pasaj pe DJ 681C pesterezemate autostradaGr simplu 90

  Pasaj pe drum agricol10. 25+515 L=31 m 6

  rezemate Aliniament R=2500 peste autostrada lakm 25+515

  Gr simplu Pasaj pe DN 68A peste11 27+491 L=31 m 12 R=1000 m R=1500 90 autostrada la km 27+491rezemate (nod rutier Dumbrava)

  Conform acordului de mediuPozitie Dimensiuni totale Tipul Detalii traseu Unghi

  Nr. km ale podurilor (m) supra- autostrada decrt, Lungime Latime struc- obllcl- ObservatiiDela turii Orizontal Verticalpod tablier de pod tate

  Pasaj peste autostrada1 x 35 = Curba, Rampa+ 20---> pentru drum agricol.1 30+735 6 G35 R=5500 m 0,87% 0 Drumul agricol se va

  redresa la 0 oblicitate1 x 35 = Curba, R= Rampa+ 0 Pasaj peste autostrada2 33+930 35 6 G 17000 m 0,6% pentru drum forestier

  Pasaj peste autostrada1 35 Curba, R= Convex pentru DJ 681 sprex =3 37+465 35 12 G 10000 m a R= 0 Colonia Mica, cu40000m retrasare pe o lungime

  de cea 615 m.

  Concav Pasaj peste autostrada1 x 35 = Curba, R= 0 pentru DC 113 spre4 39+880 35 11 G 10000 m a R= Satesti, cu o retrasare35000m de cea 570 mPasaj peste autostrada

  1 35 Curba, Concav 33---> pentru drum agricol dex =5 44+200 35 6 G R=3500 m a R= 0 legatura de la Margina la88000m Sintesti, cu retrasare peo iunoirne de cea 525 m

  1 x 35 = Curba, Rampa+ Pasaj peste autostrada6 45+145 35 11 G R=8000 m 0,5% 20 pentru DC 113 spreZoraniConvex Pasaj peste autostrada1 x 35 = 67---, pentru DC 113 spre7 47+090 11 G Aliniament a R=35 25000m 20 Margina. DCse va

  redresa la 20 oblicitate

  3 x 35 = Curba, Rampa+ Pasaj peste autostrada8 54+322 105 6 G R=720 m 3% 0 pentru drum forestier ndebleu de 18,2 m3 x 35 Curba, Convex Pasaj peste autostrada=9 55+404 105 6 G R=1500 m a R= 20 pentru drum agricol n16000m debleu de 20,1 m

  Pasaj peste autostrada3 x 35 = Panta - 28---, pentru drum agricol n10 56+220 105 6 G Clotoida 1,7% 20 debleu de 15,2 m.Drumul agricol se va

  retrasa la 20 oblicitatePasaj peste autostrada

  3 x 45 = Curba, Panta - 43---, pentru DN 68A n debleu11 56+587 105 12 F R=900 m 1,7% 30 25,6 m. DN se varedresa la 30Pasaj peste autostrada

  1 x 35 = G Curba, Panta - 0 pentru drum agricol12 61+188 35 6 R=720 m 1,25% langa Ohaba, in debleude 8,4 m

  13 62+447 3 x 35 = 6 G Curba, Concav 32---> Pasaj peste autostrada13

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • ------

  si calea feratadrum caruitraseu se corecteaza pe

  ----- ---- ----

  o lungime de cea. 355 m

  14 64+846 1 x 35 11 G 035

  autostrada

  1 x 35 = drum agricol, al15 73+574 35 6 carui traseu secorecteaza pe ode cea 700 m.Pasaj pesteConcav1 x 35 = pentru DJ 706, al carui16 81+050 35 12 G aR= traseu se corecteaza pe90000mo lun ime de cea. 490 mPasaj peste autostrada

  17 88+016 1 x 35 11 G pentru DC 147, al carui35 traseu se corecteaza peo lungime de cea. 664 m

  autostrada1 x 35 = pentru drum agricol la18 89+650 6 G35 R=3500 m 1,75k 20 Pietroasa, cu retrasare

  de cea. 540 m

  1 35 Convex 63~ Pasaj peste autostradax ==19 90+330 35 11 G Clotoida a R= 20 pentru DC 146A, cu16000m retrasare de cea. 530 m1 x 35 == Panta - Pasaj peste autostrada20 90+350 35 12 G Aliniament 0,75% 0 pentru DJ 706A, cu

  retrasare de cea. 760 m

  DimensiuniPozitie totale ale Detalii traseu

  Nr. km structurilor autostrada de Observatiicrt casetate (m) obiici ...

  De la Inalti Latl- Orizontal Vertical tate-rne me

  Pod casetat raul Valea Volnicu la km 0+0511 0+051 4 8 Aliniament Palier 40 bretea A (nod rutier Drumbrava)

  2 0+207 3-5 10 Aliniament Palier 87 Pod casetat raul Valea Volnicu lakm 0+207 bretea G (nod rutier Drumbrava)3 3+225 5-5 12 Aliniament Palier 90 Pod casetat pe DC 83 la km 3+225

  4 27+593 2 2 Aliniament - 75.94 Pod casetat cadru prefabricat tip C2,L=58,34

  Dimensiuni

  Pozitie totale ale Detalii traseuNr. km structurilor autostrada de

  casetate Observatiicrt (m) obllci ...

  Inalti Lati tateDe la Orizontal Vertical

  Curba,29+908 3 6 R==5500 m +0,21 % 14 paraul Timisel la 14o oblicitate

  2 32+000 6 12 Curba, Rampa 20 Strctura casetata pe autostrada peste cursR==5500 m +0,35% de apa, la 20 oblicitate

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • ...-----,------- ,-------.--"

  casetata pe autostrada ca3 32+31 5 1 R=5500 m 6 inferior DJ 694 spre RII~f"l\l~t la 6

  oblicitateR= Structura casetata pe autostrada

  --

  4 34+375 3 6 28 curs17000 m--~Q,~~ de apa la Valea Neagra la 28 oblicitateR= Structura casetata pe au ,J~ aYQ curs5 35+370 3 6 17000 m +0,6J'o 48 de apa la Valea Pietri la 48 oblicitate

  6 36+530 3 6 R= 0 casetata pe autostrada curs10000 m +0,6J'o de apa la Valea Zopa la

  7 37+225 3 6 R= Convexa, 0 Structu ra casetata curs de apa10000 m R=40000m

  8 39+420 5 6 R= Panta - Structura casetata pe autostrada ca10000 m 0,96J'o inferior pentru drum agricol spre Satesti9 42+095 6 12 Rampa 20 Structura casetata pe autostrada pesteR=3500 m ,O 14J'o Paraul Sopot, la 20 oblicitate

  Curba, Rampa 10 Structura casetata pe autostrada10 45+025 3 6 R=8000 m +0,5J'o 8 canal11 20 3 6 - - 0 Structura casetata pe De 103 canal

  12 45+535 3 6 Curba, R= 36 Structura casetata pe autostrada pesteR=8000 m 18000m canal

  Rampa Structura casetata pe autostrada ca13 46+475 6 6 Aliniament+0,1J'o inferior pentru drum forestier langa Zorani.Drumul forestier se va retrasa la 0 oblicitate

  Structura casetata ~I ca

  14 48+045 6 6 R= 0 inferior pentru drum de acces spre caleaR=3500 m 16000m ferata cu relocarea drumului comunalDC 100 pe o lungime de 100 mConvexa, Structura casetata pe autostrada peste curs15 48+406 3 6 Aliniament R= 018000m de apa

  16 49+221 3 6 Curba, Rampa 46 Structura casetata pe autostrada peste cursR=1500 m +1% de apa si pasaj pentru animaleStructura casetata pe autostrada ca pasaj

  17 49+590 5 6 Curba, 0 inferior pentru drum de acces spre caleaR=1500 m +1% drumul de acces se va reloca pe olungime de 270 m

  Convexa, Structura casetata pe autostrada peste curs18 50+335 3 6 Clotoida R= 018000m de apa si ca pasaj pentru animale

  Curba, Concava, Structura casetata pe autostrada ca pasaj19 50+848 3 6 R= 0R=720 m 20000m pentru animale

  Rampa Structura casetata pe autostrada peste20 51+115 4 2x 6 Clotoida+0,8% 48 Paraullcuiu, la 48 si ca pasaj pentru

  animaleConcava, Structura casetata pe autostrada ca pasaj21 52+600 5 6 Clotoida R=12000m 0 inferior pentru drum forestier

  Structura casetata pe autostrada ca pasaj22 55+976 6 12 Curba, Panta - 0 inferior pentru DC 144 langa Cosevita.R=720 m 1,7J'o DC 144 se va retrasa pentru a sub-traversa

  autostrada

  23 59+888 6 12 Clotoida Panta - 0 Structura casetata pe autostrada peste1,70/0 Paraul Ungurean

  Curba, Panta - Structura casetata pe autostrada ca pasaj24 60+005 6 6 R=1000 m 1,7% 0 inferior pentru drum agricol, relocare drumagricol pe o lungime de 275 m

  Convexa ;:u25 60+437 6 6 Curba, R= 0 agricol langa Ohaba. Drum agricol se vaR=1000 m 16000m retrasa la 0 oblicitate

  26 61+330 3 2x 6 Curba, Panta - 39 Structura casetata pe autostrada peste cursR=720 m 1,25J'o de apa la Valea Mare

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • -~._-----,---..

  27 62+11 Panta =casetata Paraul

  6 Clotoida 0 Sunt necesare lucrari de I t:yUlcH ILeU e a1albiei minore a lp

  28 62+591 6 12 Clotoida 23 Structura casetata pe autostrada+1% Paraul Ungurean

  29 62+837 3 2x 6 32 casetata pe autostradam +1% Paraul I ~nlltllli la 32 oblicitate

  30Convexa" Structura casetata pe autostrada ca

  63+020 5 1 R= 9 inferior DJ 6800 spre I ~nll~ill de JosR=720 16 10 la 9 oblicitate31 66+811 6 14 Aliniament Panta - 21 casetata pe autostrada ca0,63% inferior pentru DN 68A la 21 oblicitate

  32 69+868 3 12 Panta - 0 Structura casetata pe autostrada caR=3500 m 0,5% de echilibrare

  33 70+055 3 12 Curba, Panta - 0 Structura casetata pe autostrada caR=3500 m 0,5% de echilibrare

  34 70+819 3 6 Aliniament Rampa 10 Structura casetata pe autostrada peste curs+0,08k de apa la Cimpuri Surduc, la 10 oblicitate

  35 77+361 6 12 Curba, Rampa 0 Structura casetata pe autostrada ca podetR=3500 m +0,07k de echilibrare

  36 77+541 6 12 0 Structura casetata pe autostrada ca podetR=3500 m +0,07% de echilibrare

  37 77+800 6 12 0 Structura casetata pe autostrada caR=3500 m +0,07k de echilibrare

  38 78+226 1 R~35UU m '0,07% 5Structura casetata pe autostrada ca

  inferior pentru De 154 spre CUles39 78+342 5 6 R=3500 m 13

  Structura casetata pe autostrada peste+0,07% Paraului Bacisoara la 13 oblicitate

  40 78+497 Curba, Structura casetata pe oI1-"';:

  6 12 0A ca

  R=3500 m +0,07k de echilibrare

  41 78+807 6 12 Curba, Rampa 0 Structura casetata pe autostrada ca podetR=3500 m +0,07k de echilibrare

  42 79+200 6 12 Aliniament Rampa 0 Structura casetata pe autostrada ca podet+0,07k de echilibrare

  43 79+518 6 2x6 Aliniament Rampa 63 Structuri casetate gemene pe autostrada+0,07k peste canal la 63

  44 79+900 6 2x6 Aliniament Rampa 63 Structuri casetate gemene pe autostrada+0,07k peste canal la 63

  45 80+150 6 12 Curba, R- Rampa 11 Structura casetata pe autostrada ca pasaj10000 m +0,07A> inferior pentru DC 153 spre Bacea46 80+335 6 2x 6 Curba, R- Rampa 63 Structuri casetate gemene pe autostrada10000 m +0,07% peste canal la 63

  47 80+675 6 2x 6 Curba, R= Rampa 36 Structuri casetate gemene pe autostrada10000 m +0,07% peste canal la 36

  48 80+892 6 12 Curba, R- Rampa 0 Structura casetata pe autostrada peste10000 m +0,07k canal

  49 81+162 3 6 Curba, R= Concava, 0 Structura casetata pe autostrada peste curs10000 m R=90000m de apa

  50 81+712 6 12 Curba, R- Rampa 0 Structura casetata pe autostrada ca podet10000 m +0,37% de echilibrare

  RampaStructura casetata pe autostrada ca pasaj

  51 83+014 5 6 Aliniament 15 inferior pentru drum agricol spre Negrele, al+0,37k carui traseu se corecteaza pe o lungime de

  cca.165 m

  52 83+400 5 6 Curba, Rampa 15Structura casetata pe autostrada ca pasaj

  R=2100 m +0,37% inferior pentru drum agricol, al carui traseuse corecteaza pe o lungime de cea. 306 m

  ~lntnrl~ Panta - 0Structura casetata pe autostrada ca pasaj

  inferior pentru drum forestier, al carui traseuse corecteaza pe o lungime de cea. 672 m

  54 86+350 6 12 Clotoida Panta -52~0 Structura casetata ca pasaj inferior pentru

  2,69% DC 147C spre 80z. De se va retrasa de la0 oblicitate pe o lungime de 292 m

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

 • -------------

  88+703 Structura casetata pe autostrada

  91+500 6 0 casetata pe autostrada cade echilibrare92+000 6 0 Structura casetata pe autostrada ca

  92+468 3 0 casetata pe autostrada cade echilibrareStructura pe autostrada ca59 93+020 3 0 de echilibrare

  60 93+320 3 12 Curba, 0 Structura autostrada ca podeR=3,500m de echilibrare61 94+050 3 3 0 Structura casetata pentruR=10,00m +0,05% existente de transport cenusa si apa

  Convexa, Structura casetata pe autostrada ca pasaj62 95+225 6 6 Aliniament R=50,00 0 pentru drum agricol colector, cu o retrasarede cca.170m63 98+300 3 12 Concava, 0 Structura casetata pe autostrada ca podeR=720m R=8,000 de echilibrare64 98+550 3 Concava, 0 Structura casetat pe autostrada ca pode de

  echilibrare

  65 98+880 3 0 Structura casetata pe autostrada ca podede echilibrareStructuri casetate gemene peste prul

  66 99+105 6 33 Boholt la 33 pe breteaua de legaturaarte a nodului rutier la 33

  Structuri casetate gemene pe autostrada67 99+185 6 2x 6 58 peste prul Boholt pe breteaua de legatura

  Nordica a nodului rutier Soimus, la 58

  Pozitie Detalii traseukilornetrica autostrada de Observatii

  crt De la La Orizontal Vertical oblici-tate

  1 x 35 = Panta - Pasaj pe DJ 706A1. 94+333 35 12 G Aliniament 0,75A> 0 peste bazin dedisipare1 x 35 = Panta - Pasaj de2. 94+315 94+350 35 28,8 G Aliniament 0,750/0 0 autostrada pestebazin de disipare

  curs

  Nr Denumire/Pozitie Lungime Latime Detalii traseu Oblicitcrt kilometrica pod (m) tablier

  - 'II' _n U\"U.U B orizontal vertical ate( 1)1 Pod pe drum de legatura 35,6 Gr. simplu

  Lugoj peste raul Glavita 2X 13,50 rezemate aliniament R=18000 90la km 1+500

  2 Pod peste raul Binis la 2 x 36,45 2 X 13,50 Gr. simplu R=2030 Pantakm 5+750 = ,,9 rezemate 90

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti 1 cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • mNr. Denumire/Pozitie I IInnimA Latime Detalii traseu ObUci-crt kilometrica tablier

  orizontal vertical tatestructuri1 Pasaj pe DJ 6098 peste drum 31 Gr. simplude IC~C:u.UI~ .ugOJ la km 1+392 12.00 rezemate aliniament R=1600 902 Pasaj pe bretelele nodului rutier Gr. simplu

  Tipari peste drum de legatura la 31 12.00 rezemate aliniament R=1800 90km 2+305

  3 Pasaj pe drum agricol 31 Gr. simplu R=1300drum de legatur la km 4+449 6.00 rezemate aliniament 90pe drum agricol peste 31 Gr. simplu Rampadrum de legatur la km 5+462 6.00 rezemate aliniarnent 90

  5 Pasaj pe drum agricol peste 31 Gr. simpludrum de legatur la km 7+243 6.00 rezemate aliniarnent R=1300 90

  ipentru a nu influena rutele

  Nr Recomandare I Km sfarsit Limite tehnice de realizarecrt de lucrare Km L (1 1) Hmin (1 1) I (m)

  Ecoduct nr. 1 - Tunelnr.1 52+820 53+200 380,00 5,5 2 x 20,00Tunel- Viaduct 53+365 53+540 175,00 10 28.60

  1 Viaduct existentexistent la SF Tunelnr.2 53+675 54+205 530,00 5,5 2 x 20,00

  - Tunel*)2

  Ecoduct nr. 2 - 51+420 51+760 340,00 10 28,60Viaduct existent la SF **)

  3 Ecoduct nr. 3 - Viaduct 48+170 48+510 340,00 10 28,60

  *) in cadrul Ecoductului nr.1, diferenele de km ntre iesirea din tunelul nr. 1 - intrareaviaduct i nr. 2 lungimile rampelor deacces pe viaduct.**) lungimea totala a n care va fi inclus i prelungirea sa va fi de 1040 m,respectiv de la km 51+420 pn la km 52+460.

  Soluiile pentruLugoj i Deva au fost alese

  permeabilitate a carnivorelor mari.

  continuitii coridorului ",",V""'IV""'IIIV IVV\AIII'-\AII.baza analizelor care au stat la baza studi.ului de

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • ila cota 85,0 i a

  - o suprafa de 55 ha;- o capacitate ocupat- nlime de aproximativ m - m, cu un unghi al pantei cca.materialul din care este compus depozitul cenua I zgur are onchis, cu aspect de praf uor consolidat sau nisip; fraciuni de argil i mai rrucidect 0,05 mm de 43%, respectiv fraciuni nisip sau particule mai mari de57A>; dimensiunea maxim a granulelor este 5 mm (zgur aglomerat);

  din depozitul nu va fi ca umplutur autostrad;Protectia Mediului a anul 2008 acordul de mediu

  proiectul "Extindere pe orizontal a depozitului zgura i cenus mal drept ru Mures".Depozitul este amplasat n extravilanul localitii Soimu, jud. Hunedoara i dup extindereva avea o suprafa total 40ha, de 36ha i nlimea de 25m.

  a

  Autostrada intersecteaz calea ferata tlia-Dobra de mare vitez la Km 73+574 i76+335, lng staia de cale ferat a comunei Gurasada.

  1__1_'_' se. fac urmtoarele precizri:I-'a:salele menionate lucrri de care au impact asupra solului i subsoluluiprin realizarea fundaiilor mai adnci la culee i la pile, ocuparea unor suprafee de teren

  rambleelor care linia roie (cota superioar la axul autostrzii) cotelecorespunztoare;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-"207.1

 • li! I --relocat Pozitia km lt9 (~ 1) Observatiiert relocare de drum

  1 Drumul DJ 609A km 0+097 Lot 1 10532 Drumul De 83 km 3+225 Lot 1 8353 Drumul agricol km 5+055 1 6604 Ig km 7+277 Lot 1 6625 Drumul DJ 6098 km 10+729 Lot 1 8806 Drumul DC 127 km 1 Lot 1 6657 Drumul DJ 609 km 18+620 Lot 1 6658 Drumul DC 118 km 21+980 Lot 1 6209 Drumul agricol km 25+515 Lot 1 226

  10 Drumul DN 68A km 27+491 Lot 1 34711 DJ609B km 1+392 Drum de l;:Ig~tB Ir~ 108512 Drumul agricol km 4+449 Drum de legatura 42413 19 km 5+462 Drum de legatura 27214 Drumul 19 km 7+243 de 1:)~~tB Ir~ 530

  Nr li! IDrum retocat Pozitia km - (;;,) Observatiiert .., ,_..,_. .., de drum1 Drumul agricol km 30+735 4802 Drumul agricol km 33+930 5003 Drumul DJ 681 km 37+465 6154 Drumul DC 113 km 39+880 5705 Drumul DC 106 in apropierea km 43 6806 Drumul agricol km 44+200 5257 Drumul DC 100 km 47+090 815

  8 Drumul DC 100 + drum km 47+580- 710 In interiorul arieiacces cale ferata km 48+190 Lot 2 Natura 2000

  9 Drumul agricol km 49+590 270 In interiorul arieiNatura 200020 Drumul DC 100 km 50+520- 430 In interiorul arieikm 50+950 Natura 200021 Drum forestier km 52+600 150 In interiorul arieiNatura 2000

  22 Drumul agricol km 55 +404 350 In interiorul arieiNatura 200023 Drumul DC 144 km 55+976 230 In interiorul arieiNatura 2000

  24 Drumul DN 68A km 56+587 695 In interiorul arieiNatura 2000

  25 Drumul agricol km 60+005 275 In interiorul arieiNatura 200026 Drumul agricol km 60+437 31027 Drumul agricol km 61+188

  Lot 3310

  28 Drumul agricol km 62+447 355!I29 Drum DC km 64+846 Hll~IIUIUINatura 2000

  30 Drumul agricol km 73+574 700

  31 Drum DN 7 aproximativ 540km 76+650

  la

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti 1 cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.1

 • --

  706 km81+050 490 ariei-

  Natura 2000

  33 Drumul krn 83+400 306 In arieif.-~.

  Natura 2000

  34 Drumul forestier km ~km 672 In interiorul ariei84+700 Natura 200035 Drumul DC147C km 86+350 292

  36 Drumul DC147 km 88+016 664 In interiorul arieiNatura 200037 Drumul 19 km 89+650 54038 Drumul De 146A km 90+330 530

  39 Drumul DJ 706A km 93+350 ~ 320km 95+225

  40 Drumul de acces Mintia km 94+450- 440km 94+90041 Drumul agricol km 95+225 170

  carosabil.

  nI"l~~I"'\1III'I"II""~ lala km 0+000 -- retele Romtelecom;la 10+800 -- 10+900 -- reelela km 18+590 -- 18+620 -- reele Rorntelecom;lakmla 1

  la 56+623 -- cula km 63+072 - la intersecia cu 6808 spre Lapugiu de Jos, n interiorul arieiNatura 2000;la km 64+898 -- la intersecie cu 137la km 66+863 -- n zona podului peste DN 68A;n zona Nodului rutier Dobra, km

  .. Ia km 76+388 -- km 77+400, n zona cu 7, zonapodului peste DN 7 , parial n interiorul ariei Natura 2000;

  De 153 spre Bacea;la 81+100 -Ia intersecia cu 706 spre Sarbi, n interiorul ariei Natura 2000;la km 88+095 -Ia intersecia cu 147 spre 80z, n interiorul ariei Natura 2000;la km 91+095 la intersecia cu n interiorul Natura 2000;la km 93+960 la km 98+000;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11;01Fax: 021-207.t1.03

 • modific la datala km 27+000 =- detinator

  f) netocere

  ~ Semnalizari, marcaje i iluminatulSemnalizarea, marcajele i

  pentru siguranta circulaiei rutiere.se vor

  o de 4 m i km 50+990

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • cucorpurile de iluminat (proiectoare) prin intermediul consolelor de susinere a

  iluminat. Stlpii vor fi cu montat cu prezoane n fundaie turnata i

  Nod Rutier Dumbrava km segment de drum va fi iluminat prinrealizarea unui iluminat folosind stlpi metalici conici cu nlime de 25 rn, pe care se

  monteaz corpurile iluminat intermediul consolelor de susinerea corpurilor de iluminat. Stlpii vor fi cu montat cu prezoane n fundaieturnat n terenul natural, pentru a respecta configuraia i ergonomia propus;

  Spaiile servicii tip la km 36+000 i la kmiluminatul se va realiza folosind stlpi metalici conici cu nalimea de m, care se

  intermediul consolelor desusinere a corpurilor de iluminat. Stlpii vor fi cu flans montat cu prezoane nfundaie turnat n terenul natural, pentru a respecta configuraia i ergonomia

  propus;Spaiile ntreinere i n zona nodurilor rutiere Tipari,Margina i oimu;Nodul rutier Margina -- intersecf la nivel/sensuri giratorii cuDN 68A;

  celor doua intersecii la nivel/sensuri giratorii cu68A;

  Nodul rutier llia -- iluminarea intersecii la nivel/sensuri giratorii cu DN 7;Nodul rutier - iluminarea In'll"i"~rr-'''\,",'lI''11''''\1 la nivel/sensuri giratorii al bretelelor cu

  76.

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • cummarcaje longitudinale:

  separare ade separare a benzilor

  II"'V'\"' ....,..."'!I""\ de delimitare amarcaje transversale:

  de oprire;a

  pentru ghidare;pentru interzicerea

  locuri de parcare;sgei sau inscripii;

  pentru I~UIUu'vlva efectua marcaj rutier cu la n

  termoplastic, care au o durat de via de minimum 2 ani, cu efect rezonator.sau

  ItJIQIY'{;;4II.\J n an de O.4m cu adncimea 1 Din nprincipal se realizeaz cmine de vizitate. Infrastructura gzduiete cabluri cu fibre opticei cabluri pentru cureni slabi care conecteaz echipamentele sistemului, se amplasa

  24

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • Nrcrt

  Zona 1t"'_1l''''1t'''.1\I..... I'''' Msuri barierelor

  Inlimea apanourilor

  fonoabsorbante/limea perdelei

  forestiere

  m

  m

  m

  5,0

  m

  m

  m

  cea.

  cea. 800 m

  cea. 800 m

  cea. 300 m

  cea. m

  panouri /barierefonoabsorbante

  panouri / barierefonoabsorbante

  perdele forestiere

  perdele forestiere

  /fonoabsorbante + cea.perdele roresnara

  panouri / barierefonoabsorbante +

  1 Margina la km cas la 432 m,km 45+560, casa la 427 m, lakm 46+500

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • mm

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  cea. 400 m

  cca.1500 m

  cea. 500

  -t----~-__+---------

  - cca 1 m

  Breteala km

  8 la km

  9

  10 Rovina -cca. m

  la km cas la 62 m,12 la km 98+650 1 m,

  la km cas la 182 m,la km cas la 112 m

  cca. 1 m m

  medie apanourilor

  Zona fonoabsorbante/barierelor

  forestiere

  m - la km 11+360 770m 2,5m

  m, la km 21+275 / bariere Omfonoabsorbante m

  m,lakm Panouri / 270mfonoabsorbante m

  4 Paru cca.350 m, la km 2+877 / 473mfonoabsorbante m

  km 47+730 - kmZona eeoduet E3 - sunt i /

  5 suprafaa eare se suprapune cu fonoabsorbante + 1720 m mROSCI0355 perdele forestiereNemesesti - cea. m

  Aria protejata ROSPA 0029 / bariere 5,0mMuresului Inferior Dealurile Lipovei fonoabsorbante cea. m6 ntre km 50+300 si km 52+600

  traverseazzona de margine a sitului perdele forestiere cea. 200 m mZona eeoduct E2 -ROSC10355

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • ------!----------1

  cea. 1200 m

  nl

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  400m

  940m

  cea.

  cea.

  ---------'--r-~-

  7

  8

  9 111"""'\ 1""''''_

  10n.ocantatea

  - sunt icare se suprapune cu

  14 o distan de 250m, la kmkm 90+300 la km 90+600, lakm 91+400, la km 88+550

  1---+------,----------1-------

  i """,vv'l.vlU._"-".,,,._,.... nr. s-a

  i nu va fi necesar

  saupentru a fi utilizat la dup nchiderea gropilor de mprumut;

  b. perimetrul gropii de mprumut va fi marcat cu borne i panouri avertizare;c. vor fi lucrrilor la carierele

  din zon sau transportate la vecintatea zonelorde amplasare a acestora;

  al

  i ""' .......".'-'1'-'aproximativ 1,5 ha;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • 958 t

  66900 t346MW

  Resurse folosite n

  energie electricaditivi mixturi asfaltice

  3006619 m3

  CantitateaDenumirea

  2 balast3 piatr concasat 254386 rrr'4 vopsea marcaje 418600 I5 parapei confecii

  metalice421200 mi

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • 162501

  ale beneficiarului;

  vederea

  dup execuiantreinere,_11"1""'_1_"'. din '--"~I'''-''-A'LIl.AInecontrolat i

  peisagistic prevzute__11"'1.""'+'" n

  iexistente vor fi demontate i

  redrii folosinelor anterioare;staiile asfalt vor ficonstructorului, n

  a caredeeurilor tehnologice i menajere depozitate

  respectnd proiectele de amenajareamplasamente. Amenajarea peisagistic va

  i taluzelor;mprumuturmtoarele lucrri: taluzare i reprofilare pentru realizarea unor pantenivelare i Inierbare:

  i se vori integrarea

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • I P biodiversittn va fi f rntoai t::lt:: zoneII I IfJdl;lNr. crt De la km Pn la km Arie Natura 2000 afectat I tronson afectat

  ....

  1 48+000 60+000 ROSCI0355 12000

  2 48+000 53+000 ROSPA0029 5000

  3 65+000 ROSPA0029 2000

  4 69+080 69+180 ROSCI0064 100

  5 72+500 73+300 ROSCI0064 800

  6 77+205 77+350 ROSCI0064 145

  7 80+650 81+670 ROSCI0373 1020

  8 83+300 86+200 ROSCI0373 2900

  9 87+700 88+800 ROSCI0373 1100

  10 90+500 91+200 ROSCI0373 700

  Pozitia km Arie afectat Arie afectatacrt ROSPA ROSel

  1 km 48+025- pdure de producie ikm 48+190 9.600 stejar (90

  0k) si protecie 91YO ROSPA0029 ROSCI0355carpen (10 % ) forestier

  2 km 52+450- pdure de producie ikm 54+320 190.500 foiase protecie 91VO ROSPA0029 ROSCI0355forestier

  3*

  Ecoduct nr.1 - Tunel km53+010 iTunel km -108.20053+940Ltot. tunele=910 m

  defoiase (fag)

  iprotecieforestier

  91VO ROSPA0029 ROSCI0355

  ROSCI0355pdure de productie si

  stejar (75k) si protectiecarpen (25 % ) forestiera

  32.300

  *) Suprafata salvata de la defrisare prin executia tunelelor din habitatul protejat 91 va

  km 55+3004

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • ROSCI0355

  ROSCI0355

  ROSCI0355

  ROSCI0064

  ROSCI0373

  ROSCI0373

  91FO

  i

  i

  forestier

  aterenului i

  solului

  aterenului i

  soluluinrn1r~~tl~ a

  terenului isolului

  de semine)

  foioase

  defoioase

  deamestec. de-a

  lungul lunciiMuresului

  4.800

  38.000

  la Sud-Vest

  5de satulHaldea 18.900

  km 55+430-km 56+000

  6 km 56+308- 37.000km 56+945

  7 km 57+500- 64.800km 58+760

  8km 65+320- 7.200km 67+900

  9 km 69+080-km 69+180

  10 km 85+600-km 86+000

  11 km 90+700-km 90+800

  12 km 96+600 -km 97+800 82.200

  forestier dinafara fondului

  forestier

  Total suprafa defriat din ROSCI0355 (mp) (poz. 1,2,3,4,5,6,7) 244.900Total suprafaa defriat din ROSPA0029 (mp) (inclus in total supr. defriat ROSC10355)

  1 91.900

  Total suprafa salvat de la defriare prin execuia tunelului (mp) (poz.3) -108.200Total suprafa defriat din ROSCI0064 (mp) (poz. 9) 343,20

  Total suprafa defriat din ROSCI0373 (mp) (paz.10,11) 42.800Total suprafa defriata din afara ariilor Natura 2000 (mp) (poz. 8,12) 99.400

  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12), din care:

  Total sunratat oernsata din care:

  (8+12)38,74 ha

  0= Total suoratat de1~riat din ariile Natura 2000

  ... Total eucrarata oemsata din

  ha

  ha

  2450 m28500 m2

  e necesara1. km 9+936 - 9+962 - S =2. km 35+070 - 35+340 - S =3. =

  -8=5. 46+025 - - S =6. km 55+580 - 55+715 - S :::

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

 • i ntreinerea

  'f'vo,...,....,...t...,... ..... animalelor:

  i

  o 4+ 135 pe o lungime de 594 m;

  zona - Defileulexistente sau propuse.

  n comunei oimu lng DN76, la km 97+200 al autostrzii este Petera Tunelidentificate chiroptere speciile Rhinolophus hipposideros i

  ferrumequinum, protejate prin de la Convenia de la Bonn iHabitate 92/43/CEE i n n categoria de specii vulnerabile.

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

 • In urma __ '''''.1'''7_1nivel superior performan a VlVl,"V..,;p\,.

  impactul negativ asupra mediului.o

  i limitareatraseul re"'!.r"If""'l.t'"V"'I_n,,....,T

  a variantelor - 1B +

  s-avigoare la data revizuirii acordului de mediu:

  Guvernuluii private asupra mediului, care Directivei 1/92/UE aParlamentului European i a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice iprivate asupra mediului i implementat prin,

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • sei acestuia,

  evacuare a apelor vor conduce la evacuarea'"7""Il""'II,""I_ .....,"",... _1""1,_ ......_..._ vor fi _-.... __..... 1_1~_

  dispozitivele de scurgere,dirijat a acestora..

  n perioada vorse depun pe sol, acestea nu vor y ""' ....' """'01 1Nu vor exista probleme care

  __ If"I __I_ invecinate.Autostrada va ,...._'lI_ ......_II""I._ t::'1H",}rI~re':.~~

  unitilor teritorial-administrative traversate, nu va produce disconfort populaiei n niciuna din etapele de implementare. sute locuri munc, n etapa

  construcie i reconstrucie ""_"""1_'..... 1_''''''''. proiectul va avea impact pozitiv asupra standarduluivia al acestora i familiilor

  investiiei vatraficului din localiti cu consecinedin zon.

  ecologice, structural sau funcionale dinrespetrii msurilor recomandate i a soluiilor

  pentru speciile protejate i limitarea

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-207.1

 • aa In't/",,\V"'t'/""\I"''''ll cu - Tronsonul de

  mare

  i

  la o a sonore i aexecuie i de transport de antier.Pasajul de cale ferat la_1"'ll1~'t"_1I"1i""V'\_1 de In

  utilaje, careatmosferice cu poluanii specifici activitii

  i la'l.A_ ......'_,,_ condiii impactul asupra zonelor ,__"""'''' ...".....

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • Activitile carerealizarea infrastructurii, relocrile

  acces 1L.'li:SllillllL.l1l1U'1!IDrumurile de acces temporare fi cu

  materiale de construcii a fronturilor de lucru n perioada de execuie a autostrzii, acesteaa platformei autostrzii pn la km 27+620, vor aveai se vor ncadra n coridorul de expropriere. Drumurile de acces temporare

  drumuri tehnologice pn la km n vederea asigurrii ntreineriiun n cadrul amprizei

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • Nr lIA Icrt relocat Pozitia km

  ..., Observatiirelocare de (' 1)

  1 Drumul DJ 609A km 0+097 Lot 1 1053Drumul DC 83 km 3+225 Lot 1 835

  3 Drumul agricol km 5+055 Lot 1 6604 Drumul agricol km 7+277 Lot 1 6625 Drumul DJ 6098 km 10+729 Lot 1 8806 Drumul DC 127 km 13+890 Lot 1 6657 Drumui DJ 609 km 18+620 Lot 1 6658 Drumul DC 118 km 21+980 Lot 1 6209 Drumul agricol km 25+515 Lot 1 226

  10 Drumul DN 68A km 27+491 Lot 1 34711 DJ609B km 1+392 Drum de legatura 108512 Drumul agricol km 4+449 Drum de legatura 42413 Drumul agricol km 5+462 Drum de legatura 27214 Drumul agricol km 7+243 Drum de legatura 530

  Nr A IDrum relocat Pozitia km v ..... Observatiicrt relocare de drum (m)1 Drumul agricol km 30+735 4802 Drumul agricol km 33+930 5003 Drumul DJ 681 km 37+465 6154 Drumul DC 113 km 39+880 5705 Drumul DC 106 in apropierea km 43 6806 Drumul agricol km 44+200 5257 Drumul DC 100 km 47+090 815

  8 Drumul DC 100 + drum km 47+580- Lot 2 710 In interiorul arieiacces cale ferata km 48+190 Natura 2000

  9 Drumul agricol km 49+590 270 In interiorul arieiNatura 200020 00 km 50+520- 430 In interiorul arieiNatura 200021 Drum forestier km 52+600 150 In interiorul arieiNatura 2000

  22 Drumul agricol km 55 +404 350 In interiorul arieiNatura

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • r----r-"

  km 55+976 230 ~ INatura 2000

  24 Drumul DN 68A km 56+587 695 In interiorul arieilatura 2000

  25 Drumul km 60+005 275 arieilatura 200026 Drumul 19 km 60+437 31027 Drumul 19 km 61 88 31028

  Lot 3Drumul 19 km 62+447 355

  29 Drum De 137 km 64+846 450 In ~ INatura 200030 Drumul Ig km 700

  31 Drum DN 7 aproximativ 540km 76+650

  32 Drumul DJ 706 km 81+050 490 In interiorul arieiNatura 2000

  33 Drumul km 83+400 306 In interiorul arieiNatura 2000

  34 Drumul forestier km 84+200 - km 672 In interiorul ariei84+700 Natura 200035 Drumul DC147C km 86+350 292

  36 Drumul DC147 km 88+016 Lot 4 664 In interiorul arieiNatura 200037 Drumul Ig km 89+650 54038 Drumul DC 146A km 90+330 530

  39 Drumul DJ 706A km 93+350- 1320km 95+225

  40 Drumul de acces Mintia km 94+450- 440km 94+90041 Drumul agricol km 95+225 170

  carosabil.

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • n apropierea km 42+000 n apropierea km 57+500,

  n apropierea km 95+200

  4 m i kmom.

  relocare pru Icuiu la km- km 51 35 o

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • i

  raportate la legislaia actual.n nl""'\1l'ln"'I"II"'ll

  i activitiilornoi locuri de munc pentru populaia local.

  LJI""'\.F"'\II...,'_w-r''''ll autostrzii va latraficul comercial.

  cuceoaseasca limitele stabilite prin legislaia specific n

  unor graficecu

  Alegerea de trasee optime din punct de vedere al proteciei mediului pentru vehiculelecare transport materiale de construcie ce elibera n atmosfer particule fine;transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate:

  Instalaiile de preparare de i asfaltice vor fi dotate cu instalaii"-'''-1 ..... '''''' ....... 1''-' i

  Echiparea cu filtre performante a isilozurilor de stocare a cimentului i verificarea periodic a etaneitii instalaiilorpneumatice de ncrcare-descrcare, nct emisiile s se tncadreze n valoarea limit

  prevzut de legislaia n vigoare;staiilor de mixturi

  nct nivelul Iv'Vu,II""'III'''\w-

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • eapament.

  sauzonele intreinere echipamente, zonele

  amplasare a staiei betoane i a staiei asfalt vor fi betonate/pietruite,respectiv se vor pietrui drumurile acces i drumurile de serviciu;

  n cu vor fi cu la ...........,.........,........ .-.

  ap nu cua investiiei se va ncheia un protocol cuAdministraia Bazinal de Banat, pentru

  niveluri ale cursurilor de pe care sen caz fenomene periculoase;

  Vy ...tV"llv vor fi cu sistemeprovenite de la cantine i spaii igienico-

  cutransportate la cea mai apropiat staieepureze.

  periodic iV{,A.JUt../II~ s preia aceste cantiti i s le

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • nu vor irul Mure, n zona Termocentralei de la Mintia;

  Beneficiarul ca intermediul constructorului s realizezeI""">.VIC"'t'l""">.nt'1""">. Ia cota acces ale autostrzii;

  conductele existente de transport cenu i ap din dreptul km 94 +autostrad Lugoj Deva prevede un pode supratraversare, astfel nct acestea nu vor

  o

  o

  o

  o

  o

  fi _"'_,~'i"_1"_'

  Reducerea suprafeelor care saumarcareapersonalului angajat n aceste lucrri;

  Depozitarea provizorie a se va suprafee ctpreferat pe terenuri plate, care nu sunt amplaste n apropierea cursurilor de ap,

  zone inundabile sau n zone limitrofe cu pduri sau arii naturale protejate;Controlul activitilor a vegetaiei fr a se afecta stabilizareaAmplasamentul gropilor de mprumut va fi ales de antreprenori astfel nct

  mediului s fie minim..Amplasamentele alese vor fi avizate de ctre acestea, cude mediu;

  se vor mprumut n zonele unde solul prezint instabilitate-Gropile de mprumut vor fi mprejmuite evitarea depozitrii ilegale de deeuri i

  vor fi cu anuri pentru mpiedicarea colectrii apei

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • i

  cu custozii naturalespeciilor i habitatelor de

  asupra strii vegetaiei imediataa nu se distruge deteriora.""'bAII&-_'!,,"" din plexiglas transparent,

  n perioadaa

  Panourile de !l"'\V',...T,.....I'..TI~

  diminua cu 1habitatul

  I"'i,....,Trllf"""" devenindva fi de

  Zonele mpdurite, fi rempduriteamprizei (aceste plantri se vor necesare a secompensare), unde este posibil, astfel Incat se asigure utilizarea soluiilor complexepropuse (n cazul viaductelor); de asemenea, n zona n care se va realiza tunelul nu seafecteze structura arbustiv existent.

  Tipurile de specii plantate vor fia se introduce specii invazive (salcm,

  5%va fi alcatuit

  viaductele i vor fi47+730 - 49+050 i km 50+300 - 52+600. n zona tunelului vor fi amplasate panouri ntre

  - 54+700.durata V'''''''''''II''''7''"\nl ""~'U'H..'t'n

  pentru1t"\'tB.rf'.t""'I.t'" comunitar.

  Pe ampriza autostrzf nu au zone hrnire, sau reziden apsrilor, dar n situaia n care, datorit unui comportament anormal, n timpul lucrrilor de

  se vor psri, acestea vor fi relocate de personal

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti 1 cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • sauMeninerea parametrilor climatici ai

  pentru existena i .__l""" "",,,"""".

  nemodificnd intrrile n peter, i configuraiai

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • tipurii

  i

  Funcionareapentru

  Executarea lucrrilor fr asi vibraii;

  1_1_'..41 __ ivor controla periodic autobetonierele pentru a preveni n totalitate descrcrile

  accidentale pe traseu sau splarea tobelor i aruncarea cu

  programului de lucru aa locuitorilor din apropierea frontului de lucru.

  Utilizarea de mijloace de construcie

  lucrrilor astfel nct s fie scurtat perioadaexecuie a autostrzii, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative i n

  "'"""" ...... "'""""". timp pentru ca fie zonei ntr-un

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207011Fax: 021-207.11.03

 • necesare a fi adoptate urmtoarele msuri:

  a

  _,.... '..,....,"'''' ...1_ a

  plas montat pe stlpi din metal i....,,,,_'y,.,._ animalelor pentru

  necontrolat al animalelorca urmare aslbatice i domestice In zona autostrzii:zonele cu alunecri vor fi '''''''11,'-_'._ i se vorprevenirea i nlturarea a urmrilor unor \.AV'J'I Y 1...... I

  mprejmuirea locaiei fiecruilucrrilor proiectate, de la execuie pn la finalizarea acestora;securizarea depozitelor pentru materialele de construcii ce pot genera riscuri printr-omanipulare improprie, (prin limitarea accesului persoanelor);respectarea perioadei i a proiectelor care stau lacontrolul strict al personalului muncitor privind disciplina n antier, instructajul

  '''--A''''--''~'''''--ALA echipamentuluiurmrirea modului deuleiurilor i carburanilor pentru de i utuareierealizarea de mprejmuiri, sernnalizri i alte avertizri pentru a delimita zonele de lucru;

  II delimitare prin indicatoare a n anumite zone prin plcuteindicatoare cu semne de V"!o,...IFIIf""\I",\I'

  tuturorvitez i prioritate,

  perceap i s acioneze;garduri de protecie pentru

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • a iMsurile propuse au ca efect

  care se vormari pentru scurgerea apelor pluviale,

  separatoare de substane petroliere;Sunt prevzute bazine de i

  colectate de pe poduri i drumului astfel contaminate vor fi__ 1'__ "_1._ i tratate nainte de a fi evacuate n receptori naturali cu respectarea limitelelor de

  cu poluani conform nmedie pe kilometru, vor fi necesare un cu

  rezervor iproiect canale colectoare (10900 m), rigole (72840 m), canale de scurgere (32190 m),

  drenaj (38690 m).Pentru spaiile cu de uleiuri minerale

  petroliere i rezervor vor fi pri ale autostrziispaiile de i ntreinere sunt

  vidanjabile i/sau instalaii de epurare a menajere, respectiv separatoare deproduse petroliere pentru apele uzate colectate de la parcri i de la staile de distribuie

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • aprintr-un dispozitiv de reglarenivelul din rezervor. Bazinele

  servicn I suprafeele acestora se vordistribuie) vor fi montate n cuve

  beton.i

  evacuare a apelor rezultate urma epurrii apeloruzate provenite din spaiile spaiile de servicii vor fi colectate periodic i

  la staiile Nmolurile i hidrocarburile separatepluvial epurat n bazinele de sedimentare i n separatoarele prevzute la

  capetele anurilor autostrzii vor fi colectate periodic i duse la cele mai apropiate staii deepurare;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • Recomandare II Km sfarsit Limite tehnice de realizarecrt de lucrare Km L ( 1) Hmin I (m)

  Ecoduct nr. 1 - Tunelnr.1 52+820 53+200 380,00 5,5 2 x 20,00Tunel- Viaduct

  53+540 175,00 10 28.601 Viaduct existentexistent la SF Tunel nr.2 53+675 54+205 530,00

  - Tunel*) 5,5 2 x 20,00

  2Ecoduct nr. 2 - Prelungire 51+420 51+760 340,00 10 28,60Viaduct existent la SF **)

  3 Ecoduct nr. 3 - Viaduct 48+170 48+510 340,00 10 28,60

  11I"'\#"IIIIf"I""'\ ..... sa va fii

  tunelul nr. 1 - II"'\TIf"""If",..\ .....nr. 2 reprezinta lungimile rampelor de

  ...... ""'''''''''''''.. '''''' ....... 1\".411 nr.1,..."A"". ""","1' i ieirea de peacces viaduct.**) lungimea totala a

  la km

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • la

  menirea

  a toat averificarea respectrii msurilor, nregistrarea situaiilor

  a crea o barier impotriva particulelor de

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • r---.---------~---------....__-------_._. ---------,--------_

  cea. 600 m

  m, la

  Bacea - cea. 1 m - la km 80+150 casa7 la 132 m, la km 80+200 casa la 172 m

  Bretea Muresana - cea. 150 m,la km casa la m,

  8 la km casa la m,la km 84+250 casa la 37 m,la km 84+600 casa la 77 m

  1"f"H..'I"\~hC"jf"\rt"'\,~n11"~ + cea. 1perdele forestiere

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  Branisca - cea. 150 m,la km 88+550 cas la 187 m,

  9 la km 89+350 cas la 92 m,la km 90+300 cas la 257 m,la km 90+600 cas la152 m,la km 91+400 cas la 237 m

  I bariere1"l"'\r',",~hC"jP'\rt"'\,~n11"~ + cea. 1perdele forestiere

  m m

  11 Soimu - cea 100 m

  la km 98+350 cas la rn,12 la km 98+650 cas la 132 rn,

  la km 99+100 cas la 182 m,la km 99+250 cas la 112 m

  m

  m

  5,Om

  m

  cea. 400 m

  cca.1500 m

  Ifonoabsorbante + cea. 1perdele forestiere

  m10 Rovina -cca.

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • mm

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  m

  610 m

  270m

  940m

  473m

  720m

  m

  770m

  400m

  2480m

  cea.

  cea. 600 m

  cea.

  cea.

  panouri / barierefonoabsorbante + cea. 1 mperdele forestiere

  Ifonoabsorbante + cea. 1000 mperdele forestiere

  o-zona

  m la km 11

  8

  Branisca - sunt i pentru suprafaa care

  km -km11 Localitatea Gothatea

  Nrcrt

  14 distan de 250m, la km 89+350 ,Iakm 90+300 la km 90+600, la km 91la km 88+550

  Bretea Muresana - la km la13 km 83+650, la km 84+250, la km

  sunt i pentru suprafaa care sesuprapune cu ROSCI0373

  Bacea -Ia km 80+15, la km sunt12 i pentru suprafaa care se suprapune cu

  ROSCI0373

  10 km 74+500 - kmLocalitatea Gothatea

  53Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,

  Bucureti, cod 060031www.anpm.ro

  E-mail: [email protected]

 • i '-JU..::IlL'LuDUnr. s-a

  i nu va fi necesar

  i

  i

  intreinere ii utilizrii

  H:II\IIl;;-tlfd care va fio

  i eliminatedup caz);

  Evacuarea Y""~~""UIal autostrzii

  Instruirea personalului alale autostrzii a fi

  lacurilor i diluanilor;i

  reviziile tehnice efectuate la termenele corespunztoare i schimburile de ulei efectuate nateliere specializate.

  Deeurile menajere la i servicii, centrele de ntreinerevor fi depozitate n containere speciale care s nu permit animalelor s ajung la acestea.

  impactului asupra peisajuluiStabilizarea i nierbarea taluzurilor

  au ca drumuriRealizarea amenajrilor peisagistice pe baz de proiect pentru spaii de parcare/odihn,

  centre de ntreinere, sensuri giratorii, intersecii i noduri rutiere;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11

 • urma unor se vorintervenie n cazcazurile poluare

  vederea

  la amplasamente prin grijalucrri de reconstrucie ecologic;nB~rr'lll"'\V'1 accidentale vor fi eliminate

  constau n indepartarea balastului prinacestuia la alte obiective ale

  n situaia n care va fi necesar ""'''''''t.;''''''''I'__ ''''~1autoritatea competentprevederilor legale

  - drumurilorII n cazuri speciale n

  ~""I"'l"'\rf''i'B'''lI ariilortip de lucrri), acestea vor fi ""'''''''~::-'''''I'v_"UI.''''''

  vor calucrrile de dezafectare a acestor drumurincrcarea n mijloacele ibeneficiarului;

  - organizrilorII organizrile de i

  existente vor fi demontate iredrii folosinelor anterioare;staiile de asfalt vor ficonstructorului, iar n amplasament se

  deeurile de produse petroliereintermediul firmelor abilitate;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • nr. se

  .\. V\..4'."-' zone sau reziden aunui comportament n timpul lucrrilor de

  ~,...r,~,.r,~ vor fi !f"1"'\."'''''I'''\'Il'';''\

  """'''''''''-'''''''Il.I'J se vora zonelor ocupate temporar, pentru a nu se distruge sau deteriora.

  Panourile de protectie a psrilor vor fi din plexiglas transparent, cugeometrice, ori cu linii orizontale sau sau cu benzi opace orizontale, la distan de2 - 5cm pe toat suprafaa panourilor, pentru a putea fi observate de psrile n zbor.

  perioada de preconstrucie se vor defriare, pentrucolonii din zon, marcnd corespunztor arborii respectivi i va lua msuri

  necesare pentru relocarea coloniilor n siguran cu personalul de specialitate n biologiachiropterelor, care va alege modalitatea optim de relocare.

  Lucrrile care vor implica defriri se realiza __","U,....,.",...._II,...."""''''''''.... ''''''''.""..- 1 noiembrie, pentru a evita de alptare la chiroptere.

  va inspecta periodic amplasamentul fronturilor lucruspeciilor reptile i amfibieni zon;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

  1,011.03

 • necesaresau care cu

  negative asupra populaiei piscicole. afara utilajelor care prin natura lucrrilor trebuie samplasate n apropierea lucrrilor, restul echipamentelor vor fi amplasate la puincorpul de ap, pentru a limita emisii poluani atmosferici.

  va

  Pentru asigurarea proteciei pentru vor fistlpi din metal i ngropate 60 cm, pe toat lungimea autostrzii pentru protecia

  animalelor i pentru prevenirea eventualelor accidente ca urmare a accesului necontrolat alzona "'"""VI ,"'V"""".

  mpletitura (plasa) gardului care nutrecerea animalelor;nlimea gardului nu le

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • Recomandare II Km sfarslt Limite tehnice de realizarecrt de Km l (i 1) Hrnin ( 1) I ( 1)

  Ecoduct nr. 1 - Tunelnr.1 52+820 53+200 380,00 5,5 2 x 20,00Tunel- Viaduct 53+540 175,00 10 28.601 Viaduct existent

  existent la SF Tunel nr.2 53+675 54+205 530,00 5,5 2 x 20,00- Tunel*)

  2 Ecoduct nr. 2 - Prelungire 51+420 51+760 340,00 10 28,60Viaduct existent la SF **)

  3 Ecoduct nr. 3 - Viaduct 48+170 48+510 340,00 10 28,60

  acces**) a care va firespectiv de la km 51 +420 pn la km 52+460.

  i 1 m,

  and/

  /

  "green

  "green

  kmcover", cu lime minim 80 mntre km 85+750 -- km 86+000

  Soluiile secundare de asigurare a permeabiiitiinl"'\e~lhlll"'Fi"'1I de creare a fenomenului saunct s se asigure suficiente posibiliti

  Soluiile propuse sunt urmtoarele:ntre km 57+550 -- km 58+300

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • nu se vorlucru, pentru transportul

  o parte i de a

  "C"ir"'lIC"irc:3. alavea o mobilitate scazut sau depind n totalitate

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  sensibil

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  de

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • a imnactunn

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.1

 • aer n reglementrile legale;Centralele termice i vorcorespunztori: gaze cu coninut de sulfmaxim 1%. Instalaiile se vor ntreine mod corespunztor i vor fi verificateperiodic pentru asigurarea randamentelor maxime la arderea combustibilului i ncadrarea

  limitele admise a n ardere;vor lua msuri de acoperire a padocurile pentru agregate fine;vor a lancrcarea lui n vehiculele care-I transport pn la frontul de lucru;

  Utilajele vor fi periodic verificate punct tehnic;vor folosi utilaje i camioane de generaie recent, prevzute cu sisteme performante

  minimizare i reinere a emisiilor de poluani in atmosfer;va ine seama de meteo zona

  oosiorutatea rebutrii de ca urmare a descrcrii acestuia inepunerii n opera n timp util;

  cu

  sau a

  vor respectasau de suprafa;

  Este interzis

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • i peare obligaia s curee albiile

  materialele rmase, pentru a nu obtura seciunea de scurgere antreprenorul va degajaamplasamentul de lucrrile provizorii, care ar afecta funcionalitatea ulterioar a

  lucrrilor existente i realizate;Execuia lucrrilor nu v-a pune n albia i malurile cursurilorap precum i execuia altor lucrri hidrotehnice existente sau necesare n viitor

  Lucrrile care se vor execuie a autostrzii nu vorstaomtatea haldei vechi i a haldei de cenu i zgur de la Mintia i construciile din

  cui

  dupa epurare uzateimpunerea respectarea limitelor stabilite prina culturilor

  Interzicerea amplasri""""..,""' ....' ...1"'" celor avizate ,

  Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizrile de antier se impune respectarealirnitelelor de Incarcare cu -001/2005 - n cazul n care acestea sevor evacua dup epurare ntr-un de

  Dac apele uzate se vor evacuaiI'"V'\"""ll'V'IV"V'\1"'\ admisibile vor fi stabiliteevacuare a apelor uzate n reelele canalizare localltllor", respectiv HG nr.352/2005privind conditiile de descarcare n mediul acvatic a apelor uzate), trebuie s se situeze sub

  nr. 756/1997.se vor descarca terenurile nvecinate, se

  9450 - 88 - "Conditii tehnice de calitate

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • i se va

  __..."'_ ...."''''''' ....''''''' pentru a nu fi spulberateUmectarea materialului __""_&-1i

  la umpluturicare se vor a se vor

  afecteze stabilitatea haldei vechi i a haldei noi de cenu i zgur de la Mintia.Umpluturile pentru rambleul i al drumului n zona

  i zgur de la Mintia se a fi perioad pentru a evitadegradrile i eventualele lucrri de nfrire (lucrri care permit ca rambleul autostrzii irambleul drumului s fie la diferite s comun);

  Pentru a nu afecta stabilitatea de cenu i zgur de la Mintia nu se vorspturi / excavaii la piciorul taluzului haldei;

  La finalizarea lucrrilor de execuie temporar vor fi redate,

  1'-I'-"i...AIIl..~ se nregistreaz depiri ale nivelului de10009-88, vor fi instalate panouri de

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • la

  se vor evacua

  dede

  n incint i se vor valorifica integral prin

  -ambalajele i se vor i ncontainere nchise etan sau n spaii special amenajate (platformebetonate cu praguri perimetrale, tmprejrunte i acoperite).

  Recipienii golii vor fi restituii productorilor sau distribuitorilor.se vor privind datele calendaristice, cantitile

  transport, conform prevederilori a de

  ambalaje, cu modificrile i completrile ulterioareII colectarea acestor va fi efectuat

  betonatedepozitarea se va realiza n n incinta

  organizrilor de antier! bazelor de producievor fi valorificate integral prin uniti specializatevor fi pstrate evidene cu cantiti le valorificate n cu

  1 privind regimul deeurilor, cu modificrile

  hrtiemetale 't'I""lIl"'J'....,.'\e"'i""lmetale neferoase

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • i

  cu

  bateriilor si

  i locul de descrcarei

  ............."., l' ........... 1f'_'t''''If'I't',..,,_If'_ laa

  cu

  n cuprivind depozitarea deeurilor, cumodificrile i ulterioare;

  depozitarea substanelor inflamabile sau explozive se va realiza curespectarea strict a legale specificese vor pstra n recipieni din plastic i se vor __....'''"'4-1'''_ n spaii

  vor fi colectate n pespecial amenajate n interiorul incintei i vor fi eliminate de ctre firmeautorizate pe baz de

  -vor fi

  se vor transporta cu mijloace care permit neexpunerea produsului laradiaii solarei cu respectarea reglementrilor n vigoareprivind transportul produselor inflamabile

  se vor pstra n recipieni etani din plastic, marcate cu semneavertizoare, se vor depozita n spaii aerisite, ferite de foc, de radiaiisolare i intern erii

  diluani

  acumulatori

  o II carburani

  9

  1

  [-

  AsigurareaMeninerea

  I~I"-I"-'Iln_,~ iSe interzice afectareaautostrzii:

  al

  unor '-A~II"""""""LI"-AIzona organizrilor antier.n cazul unor reclamaii din

  ""'''''''''I'='I'VI sau lucrrilor de interes public existente

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-207.1

 • Devierile,telecomunicaie,

  vor ficondiiile prevzute\,A""'''''vL.VI reele.

  Se vor i a lamediului care include i concluziile evalurii adecvate;

  Fronturile de lucru vor fi delimitate cu aperimetrele cu care se vor inscrie elementele lucrrii,

  cu numele i telefonul persoanei responsabileLucrrile pentru autostrad n zonele unde vor fi necesare devieri/ protecii a unorseciuni de cabluri, vor fi realizate dup ce aceste reele au fost mutate pe noile

  antierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • 123

  Mamifere*Chiroptere**

  Pasari**

  Zona sensmua

  48+000-44+000 - 45+500; 53+000 - 54+20050+000 - 52+000; 53+000 - 54+500; 58+500 - 60+000

  69+080 - 69+180; - 73+000Pesti***

  Herpetofauna(amfibieni si

  5

  4

  6 NevertebrateIntrucat arealul speciei este foarte extins iar distributia speciiloreste bine nu se poate identifica o zona sensibila

  *) pentru speciile de mamifere s-a indicat ca sensibila zona considerat optim pentruasigurarea permeabilitii, zona n care a fost recomandat i mprejmuire special.**)pentru speciile de chiroptere i psri au fost indicate zonele n care au fost semnalatecele mai multe tranzitri ale zonei, nefiind identificate colonii / cuiburi n zonele menionate.***)zonele sensibile indicate pentru peti sunt strns legate de traversarea sau apropiereaautostrzii de zona rului Mure.

  Este interzis amplasarea lagropilor de mprumut n zona ariilor naturale protejate i n zona pdurilor.

  Prepararea betoanelor i a prefabricatelor pentru obiective de art se vor "-__11"'7_ nariilor naturale protejate i a pdurilor, doar n organizrile de antier;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

  1.011.03

 • vibraii):i

  interzice depozitarea oricror materiale sau reziduuri;Meninerea parametrilor ai peterii,

  important pentru existena i IV""'I..... II&..._Isubterane;

  se

  Asigurarea accesului specialitilor spre i n interiorul inemodificnd intrrile n peter, configuraia i elementele reelei subterane;

  Se vor lua msuri de preintmpinare a deversrilor de substane cu potenial toxic sau(ape menajere,ape uleiuri, deterqeni,permaneni sau nepermaneni, la zonele evidente (vegetaie caracteristic) i lalimita sau n zona ariilor naturale protejate;

  68Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,

  Bucureti, cod 060031www.anpm.ro

  E-mail: [email protected]: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • anvelope.imarcarea autostrzii) va fiacces public i n rezervoareicorespunztoare (se va realiza n locuri asigurate, feritepotrivit reglementarilor specifice

  Platformele organizrilor de antier i ale bazelor __ \...41"'-""11"-' vor fi i vor fiprevzute cu sistem de colectare, canalizare i epurare a apelor pluviale, menajere sitehnologice uzate;

  Platformele depentru

  cuvederea reducerii turbiditii

  VU'-,\,,4(;;AIL'-' pe terenurile dinapele pluviale colectate vor fi preepurate

  apropiat staie de epurare;beton; zonele de stocare

  zona de intreinere echipamente, zona a staiei betoane i a staiei de asfaltvor fi prevzute cu sanuri i rigole reinere a scurgerilor accidentale i apelor pluviale,

  a asigura sedimentarea i separarea produselor petrolierede vor fi preepurate n sisteme compuse din decantori separator de produse petroliere, totodata platformele trebuie prevzute cu pante pentru aasigura colectarea scurgerilor accidentale ape uzate, uleiuri, carburanti:

  i evacuare att act i pentru

  se

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel:Fax:

 • sau

  s nu fie arnoiasates nu implice defnri:

  se asigure accesnu fie amplasatezonelor sensibile, cum ar fisiturilor arheologice sau a monumente ale naturii;

  II zonelor rrnpcurite, n ariile naturale protejate i n

  resoectareala distan fa zonele locuite;

  nu fie amplasate la o

  ~ aII terenurilor de caliti superioare; .

  m

  70Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,

  Bucureti , cod 060031www.anpm.ro

  E-mail: [email protected]: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • ROSPA0029ROSCI0355

  ROSCI0064ROSCI0064ROSCI0064ROSCI0373ROSCI0373

  Pdurea iiPdurea de pe Dealul Dosului

  Pdurea Valea Nevoia ului

  Pdurea CerbuPdurea Pleu Puli

  - 60+00063+000 - 65+00069+080 - 69+18072+500 - 73+30077+205 - 77+350

  - 81+67083+300 - 86+20087+700 - 88+800

  + 025 - km + 190+ 450 -- km 54 + 320

  Km 54 + 600 -- km 55 + 080,55 +232 -- km 56 + 000

  Km 56 + 308 -- km 56 + 945Km 57 + 500 -- km 58 + 760Km 65 + 320 -- km 67 + 900

  90 + 700 -- km 90 + 800Km 96 + 600 -- km 97 + 800

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • se intersecteaz cu traseulkm68+770-km +710

  zona n care

  zona n care se intersecteaz cu traseul ndreptul km 42 + 095

  Btrna

  Rul

  Rul

  Prul

  Prul U""'\.""'\t"'IJn""'\

  7

  6

  5

  o

  9

  3

  8

  11

  13

  14

  15

  de laNeagr

  de ap la ValeaPietrii

  la ValeaZopana

  zona n care de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 34 + 375

  zona n care cursul de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 35 + 370

  zona n care de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 36 + 530

  16 Curs de ap zona n care cursul de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 37 + 225

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  de ap

  Ungureanu

  zona n care cursul de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 48 + 406

  zona n care cursul de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 48 + 842

  zona n care cursul de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 49 + 221

  zona n care cursul de ap se intersecteaz cuautostrzii n dreptul km 50 + 335

  zona n care prul se intersecteaz cu ndreptul km 51+115

  zona n care se intersecteaz cu traseul autostrzii ndreptul km 59 + 888, km 62 + 113, km 62 + 591

  23 de ap Valea Mare zona n care cursul de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 61 + 330

  zona n care cursul de ap se intersecteaz cu traseulautostrzii n dreptul km 70 + 819

  zona n care prul se intersecteaz cu traseul autostrzii n

  zona n care cursul de ap se intersecteazautostrzii n dreptul km 88 + 703

  zona n care ap se intersecteaz cuautostrzii n dreptul km 81 + 162ap26

  27

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.1

 • organizrile de antier i bazele deproducie;staiile de cu

  staiile de ntreinere a utilajelor;monitorizarea lucrrilor n zona

  construciei hidrotehnice din deautostrad de la km 93 +800 - km 95 +550, pentru a nu fi afectat construcia

  fronturi de lucru;II n cadrul organizrii de antier;

  lng staiile de betoane, sortareagregate naturale, mixturi asfaltice iemulsii bituminoase;

  de ntreinere a \,AUI ......lvIVIsta iile de alimentare cu carburan i;

  03 pulberi nsuspensie, pulberisedimentabile

  HG nr. 188/2002pentru aprobarea unornorme privind

  condiiile dedescarcre nacvatic a apelor uzate,

  modificat icompletat

  Aerde

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • lai lai pulberile.i zgomotul, vor fi

  betoane, precum i la fronturile de lucru

  sectoare n zonele locuite, zgomot datorat autovehicule grele i a lucrrilor din zon.vor preleva periodic, din perimetrul organizrilorYI.'l",4I~III""1 de intretinere i alimentare cu carburani ale utilajelor.

  1l!lIl~UIIU se va

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • n zona

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-207.1

 • zona localitiizona localitii Branisca:zona localitii Rovina:

  i a

  i a

  i

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.fOE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-207.1

 • (lunar), precum i dup evenimente meteorologice extreme sau accidente majore n careimplicate substane periculoase/toxice;

  Obiectivele observaiilordirecte pentruidentificarea zonelor alturate autostrzii n care pot s apar Inmltirurl,exces de umiditate care pot s afecteze evoluia normal a vegetaiei;

  modificri a cianozari) i extindereaurcare a vegetaiei;

  arealizarea unei zona traseului

  rnenionndu-se ca urmare a autostrziii taluzurile rambleelor/debleelor \,A'-"lll.__ ll.1

  II retragerea de cuibrit i a faunei ca al prezenei autostrzii:II observaii privind vegetaiei limitrofe autostrzii;

  observaiile se vor efectua lnscnmdu-sedestinate activitii monitorizare;raportarea datelor rezultate din activitatea monitorizare se va realiza anual, lancheierea unui ciclu de vegetaie;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • o Prul Icuiu n zona de lao Prul Icuiu zona de autostrad

  +

  78Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,

  Bucureti, cod 060031www.anpm.ro

  E-mail: [email protected]: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • siconservareahabitatelorevaluareamasurilor deconservare aunor specii

  siahabitatelor lorurmarireaevolutieibiodiversitatii inzonele protejatein vedereamentinerii

  Lunar

  asigure oeficienta:cel putin 3monitorizari/ an inperioada favorabila(martie, mai, L.f"-""L'''-~'''IL6'si una in __w.,....'",,..,,6""1optima (aprilie - iunie),exceptand mamiferelepentru care se vorrealiza 4 monitorizari /an in perioadafavorabila (februarie,mai, august,octombrie)si cel putin una inperioada optima(noiembrie -

  observaie din lemn cu o cabana dede protecie al autostrzii;

  comportamentului speciilorzon. Observaiile asupra speciilor vor fi efectuate de ctre personal

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • si

  i oct Nov. Dec,

  Luna /etement de monitorizare

  Luna lelement de

  Pasari sedentara

  AmfibieniPasari care ierneazaPasari de

  Pasari culbarltoare

  Nevertebrate

  Amfibieni

  Pasari de

  Flora/Habitate

  Pasari care IOli"'r~o~~lil'~

  Pasari sedentara

  Nevertebrate

  ansfritul lunii Iulie), cnd vegetaia este deja dezvoltat, dar pe ct posibil inainteacoacerii seminelor, ca s fie posibil impiedicarea imediat a rspndirii lor;

  Responsabilitatea monitorizrii revineurma monitorizrii dupa realizarea construciei vor fi transmise ctre reprezentanii agentiilorpentru protecia mediului, pentru

  Perioada de monitorizarei una

  care se vor realiza 4i una

  Monitorizarea se vaamplasate la

  48+000 si 65+000,

  o

  o i veC:lnc3ta'rea __''''>"JIb'"",,,'_imprumut, drumurile tehnologice, zone de depozitare, antiere nchise,

  Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11Fax: 021-207.11

 • - a normativelor i prescripiilor- a msurilor i condiiilor

  a icolectare i evacuarea a apelor uzate care va conduce la evitarea emanaiilor de miros

  zona i a >,JW".... UII_.

  ntretinerea i meninerea n stare de funcionare a sistemului de drenaj, a anurilor iIVlVI""IVI pentru

  i adecantare i separare

  Verificarea periodic a funcionrii _..."""\..11'.....combustribil prevzute la spaiile

  cu i ala centrul de ntreinere i

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti , cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • vor mpiedica

  .,""n1,.I",1I'" nnl'""'ti""'I"'Il""lf'\P'\ autostrzii nainte de a fi deversate

  sauLucrrile proiectate pentru

  pentru epurarea apelorntr-un receptor natural.

  Lucrrile prevzute pentrustagnarea apei pe platforma drumului.

  diminuarea cantitiisau se pot infiltra n subteranul freatic,

  cu care vor fi iar rezidurilecolectate (materia care a sedimentat i grsimile) vor fi transportate la un depozit deeuri

  acombustribil prevzute la spaiile i

  precum i la centrul devariantele de din

  nu depaete valorileTronsonul de autostrad Lugoj Deva nu va afecta i instalaiile aferente barajului

  ....,.\,,;II,V\,,;III. pe rul Mure, n zona Termocentralei de la Mintia.

  semirosuri neplcute (n special n zona parcrilor i spaiilor

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

  Tel: 021-207.1Fax: 021-207.1

 • Asigurareaunor ntreinere, i condiii normale,

  astfel nct s fie evitate blocajele care ar genera creteri de noxe i zgomot afectndVe(~ln(:Ha'[ea drumului, i __Y'.__

  Panouriie fonoabsorbante vorale legislaiei n

  ""'''''''\t'''Y\I'''\ot vor fi luate msuriprotejate, prin montareade panouri fonoabsorbante /perdele forestiere.~

  Deeurile generate de spaiile de parcare i servicii, centrele de ntreinere, respectivautovehiculele participante la traficul rutier (deeuri menajere, deeuri rezultate din lucrride reparaii la autovehicule - piese metalice, cauciucuri, acumulatori), precum i nmoluriledin staiile de epurare, grimile i produsele petroliere de la separatoarele de grsimi, vorfi valorificate, eliminate contractelor ncheiate cu societi autorizate.

  i contientizarea la cureniei;Instituirea de personal administrativ care s monitorizeze starea de aautostrzii i care s aplice sanciuni n caz nerespectare a regulilor impuse;

  Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,Bucureti, cod 060031

  www.anpm.roE-mail: [email protected]

 • comunitar;

  Pentru evitarea rspndirii -..Jr.J"=,VIIIVInr-.I"'Il"'ilTI\ I al nrrt.Ir-.I"'1'u

  84Splaiul Independenei, nr.294, Sector 6,

  Bucureti , cod 060031www.anpm.ro

  E-mail: [email protected]: 021-207.11.01Fax: 021-207.11.03

 • la

  vorpentru aprobarea dei a motoarelormarf i stabilirea msurilor aprovenite de la acestea} n scopul protecieatmosferei;

  care se vor "-'1~'~.".UI~Adoptarea unor tehnologii mai puin poluante, folosirea unor

  i de betoane cu a gazelor evacuate n atmosfer i dereinere a pulberi, astfel nu depeasc limitele stabiliteLegea nr. 104/2011 privind calitatea aerului aerului nconjurtor;Staiile de asfalt trebuie obligatoriu cu filtre din saci textili, pentru ca nivelulemisiilor evacuare a arsemixturi asfaltice s se in limiteleaprobarea atmosferic iprivind determinarea emisiltor poluani atmosferici;

  Indicatorii de calitate ai apelor i pluviale colectate de pe spaiilentreinere i spaiile de i ",",V""",,,",\J'I,.U la evacuare limitele impuse

  gospodrire a apelor i nnr"m~~TI\I~I~ n \/I,..",....~II"_pluviale colectate se vor evacua

  prevzute de i condiiile de evacuare prevzute nde gospodrire a apelor;

  Legea apelor 107/1996, cu1& Hotrrea Guvernului completarea

  nr. 188/2002 privind co