Memoriu-instalatii-incalzire

download Memoriu-instalatii-incalzire

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Memoriu-instalatii-incalzire

DOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 1 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA 2. MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE Incalzire cu corpuri statice A. DATE GENERALE : 1. Denumirea obiectivului Prezentul proiect se refera la partea de instalatii te rmice incalzire cu radiatoare pentru IMOBIL str. DIMITRIE ONCIU nr. 10, sector 2 , Bucuresti. 2. Amplasarea obiectivului si adresa Investitia va fi situata in Bu curesti, str. Dimitrie Onciu nr. 10, sector 2 Bucuresti conform planului de ampl asament existent in prezenta documentatie. 3. Proiectantul lucrarii Proiectantul acestei investitii este S.C. FBCR Project srl, str. Dogarilor nr. 9, sector 2, Bucuresti e-mail: [email protected] 4. Beneficiarul si titularul lucrarilor 5. Per ioada de executie Executia lucrarilor va incepe dupa obtinerea autorizatiei de c onstruire si se va desfasura in termenul stabilit de aceasta. 6. Categoria de im portanta Contructia va avea un caracter permanent si se inscriu, in conformitate cu HGR 766/1997, Anexa 3 publicat in Monitorul Oficial nr. 352 din 12/10/1997, in categoria C de importanta. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 2 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA B. BAZELE PROIECTARII Cladirea este proiectata pentru a asigura un grad corespunzator normelor interna tionale fiind dotata cu instalatii de incalzire centrala cu radiatoare din otel pentru toate spatiile principale si anexe. Proiectul este intocmit in baza temei de proiectare si a planurilor de arhitectura si in concordanta cu celelalte spe cialitati. Prezenta investitie are la baza elaborarii ei urmatoarele: certificat ul de urbanism nr. ..... eliberat de primaria Bucuresti cu anexe planuri cadastr ale situatia juridica a locatiei releveul constructiei existente tema de proiect are Spatiul destinat investitiei se compune din trei apartamente pe trei nivelur i diferite. C. BAZE DE CALCUL Sarcina termica interioara pentru incalzire s-a determinat conform STAS 1907/92 pentru conditii de vant 5m/s (zona eoliana II), cladirea fiind amplasata in loca litate, altitudinea sub 1100m, temperaturile interioare de calcul fiind cele cor espunzatoare destinatiei fiecarei incaperi (180C220C) si pentru temperatura exte rioara de calcul de -150C (zona termica II). Coeficientii globali de transfer te rmic utilizati in calculul necesarului de caldura au urmatoarele valori: perete exterior K=0.715 W/m2 K; perete interior K=1.43 W/m2 K; fereastra exterioara K=1 .4 W/m2 K (geam termopan); pardoseala K=0.333 W/m2 K; plafon K=0.333 W/m2 K. A r ezultat sarcina de incalzire cu radiatoare apartamentul 1 - 18 KW apartamentul 2 - 20 KW apartamentul 3 24 KW Sarcina termica pentru prepararea apei calde menaj ere a fost determinata in functie de cerintele proiectantului cu specialitatea i nstalatii sanitare. In urma acestor considerente s-a prevazut o centrala murala, cu camera de ardere etansa , cu aprindere electronica, echipata cu schimbator d e caldura in placi, pompa de circulatie pentru circuitul de incalzire, vas de ex pansiune inchis, robinet cu 4 cai cu servomotor, avand sarcinile: apartament 1 3 0KW, apartament 2 30KW, apartament 3 30KW S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 3 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA D. DESCRIEREA SOLUTIEI Incalzirea interioara a spatiilor principale se realizeaza prin radiatoare din o tel, cu ventile de reglaj, ventile de aerisire si robinete de golire la fiecare radiator. Agentul termic apa calda 75/650C este furnizat de la cazan la doua cir cuite: incalzire cu radiatoare si circuite de preparare apa calda de consum. Ins talatia functioneaza cu prioritate pe apa calda, ceea ce presupune ca in momentu l sesizarii circulatiei apei in secundarul schimbatorului in placi ventilul cu 4 cai isi schimba pozitia pentru a se putea alimenta cu agent termic primarul sch imbatorului, pornindu-se pompa de ciculatie si, ulterior, arzatorul. In momentul incetarii consumului de apa calda robinetul cu 4 cai revine in pozitia de alime ntare a circuitului de incalzire. Instalatia de incalzire cu radiatoare a fost r ealizata cu distributie in sapa, acesta avand inaltimea de minim 7 cm. Conductel e de distributie a agentului termic si legaturile la radiatoare sunt din cupru, izolate cu Armaflex de 9mm grosime sau similar.E. NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de in mativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire I.13/1-96 Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de venitlare 1.5.-98 SR 1907/1-97 Instalat ii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul. SR 1907/ 2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interi oare conventionale de calcul STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de caldura din exterior STAS 66 48/2-82 Parametrii climatici exteriori STAS 9960 Instalatii de ventilare si clim atizare STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladir ilor sau partilor de cladire, limite admisibile Norme tehnice de proiectare si r ealizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P.118-99 STAS 11 357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si element elor de constructie din punct de vedere al combustibilitatii Norme generale de p rotectia muncii MMPM 1996 Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construc tii Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in c onstructii Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de const ructii si instalatii aferente C56-85 S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 4 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA HG 273/1994 Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei luc rarilor, si a constructiilor HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii F. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de respectare a prevederilor cuprinse in Planul de securitate si sanatate in munca al santierului si Planurile proprii de securitate si sanatate in munca specifice subantreprenorilor de lucrari de instalatii. Se vor respecta cerintele minime g enerale de securitate si sanatate in munca referitoare la locurile de munca spec ifice executiei lucrarilor de instalatii. Pentru asigurarea securitatii muncii a ntrepriza de montaj va lua masuri in vederea instruirii personalului de lucru as tfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitate a muncii specifice fiecarui loc de munca. Conducerea antreprizei va elabora masuri de as igurare a securitatii si sanatatii personalului care trebuie dotat cu echipament de lucru conform Normativului individual de protectia muncii aprobat de Min isterul Muncii si Protectiei Sociale, aditia 1991. Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa ce se constata ca sau respectat pr evederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje. Pe perioada realizari i investitiei, in activitatea de constructii montaj se vor respecta normele spec ifice de securitatea muncii dintre care mentionam: personalul muncitor va execut a numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau maistru si numai acelea pe ntru care este calificat; incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea mater ialelor se va face de personal autorizat specializat, dotat cu echipament de pro tectie corespunzator; materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau st elaje, asigurate impotriva rostogolirii si miscarii necontrolate, fara a se spri jini de pereti, schele, utilaje; personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu echipament de lucru si protectie corespunz ator, iar sculele vor fi pastrate in ladite; zonele de lucru vor fi bine luminat e si ventilate; nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sa u a oricaror persoane aflate in zona; este interzisa intrarea persoanelor strain e in zona de lucru; conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentin ea disciplinei, a ordinii si a curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces; S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 5 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gauri re si sudura a tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare d e functionare; operatiile de prelucrare a tevilor vor fi efectuate pe bancul de lucru, cu echipament de protectie adecvat; montarea tevilor se va face pe suport uri dimensionate pentru a rezista la greutatea conductei umpluta cu apa si acope rita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare; in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere a alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului; fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante pentru e ventuale zgarieturi sau rani usoare; in timpul probelor ce se fac la conducte es te interzisa stationarea personalului muncitor in apropierea conductelor; in tim pul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor t rebuie sa foloseasca ochelari, manusi si masti de protectie; in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se interzice depozitarea alimen telor si luarea masei; se interzice circulatia pe conducte. Precizam ca aceste m asuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de antrepr iza de montaj. G. MASURI DE PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curaten ie deosebita a spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni izbucnirea unor incendii. Personalu l care efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusi v spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor mater iale. Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotr iva incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul co respunzatoare normativelor in vigoare. Personalul de executie va fi instruit pri vind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie luate in cazul iz bucnirii unui incendiu. La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor benef iciarul trebuie sa verifice daca toate masurile de protectia muncii si de preven ire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare. Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca robinetel e de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect. La terminarea lucrului conduc atorul compartimentului de lucru va verifica: oprirea tuturor masinilor si utila jelor S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 6 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA curatarea locului de munca evacuarea deseurilor scoaterea de sub tensiune a tutu ror aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile. Periodic si d upa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de in cendiu. Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prev enire si stingerea incendiilor. Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intr eprinderea executanta are responsabilitatea asigurarii tuturor masurilor de prot ectie contra incendiilor. Instructajul tuturor muncitorilor din santier. Formare a unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor. Echi parea santierului cu mijloace de stingere a incendiului. Asigurarea unui post te lefonic pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu. 1. La intocmir ea prezentului proiect au fost respectate au fost respectate prevederile legale ale urmatoarelor acte normative: a) Legea nr.90/1996 a protectiei muncii; b) Nor me generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Prote ctiei Sociale (M.M.P.S.) - editia 1998, in mod expres cap. 3 subcap. 3.1,3.4,3.6 ,3.9, cap.2 subcap.2.3,2.4, cap.4 si 5; c) Norme specifice de securitate a munci i pentru lucrari de zidarie, montaj, prefabricate si finisaj in constructii, emi se prin Ordinul M.M.P.S. In 1996 (cod 27). 2. In conformitate cu Normele general e de protectia muncii, executantul lucrarilor este obligat: a) Sa analizeze docu mentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii si daca e ste cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare c onform reglementarilor legale; b) Sa aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare realizarii obiectivelor; c) Sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realiz arii unei exploatari ulterioare a obiectivelor in conditii de securitate a munci i si sa sesizeze beneficiarul si proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare; d) Sa ceara beneficiarului ca proiectantu l sa acorde asistenta tehnica in vederea rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea obiectivelor; S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 7 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA e) Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, pre cum si cele constatate la receptia obiectivelor; 3. Beneficiarului ii revin, con form normelor generale de protectia muncii, urmatoarele obligatii legale privind realizarea obiectivelor: a) Sa analizeze proiectul din punct de vedere al masur ilor de protectie a muncii si, in cazul cand constata deficiente, lipsuri sau ne concordante fata de prevederile legislatiei in vigoare, sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau puner ea in concordanta a prevederilor din proiect cu cele legislative; b) Sa colabore ze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul rezolvarii tuturor proble melor de securitate a muncii; c) Pentru lucrarile care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie, sa incheie cu executantul un protocol in c are se delimiteaza suprafata pe care se executa lucrarea, pentru care raspundere a privind asigurarea masurilor de protectie a muncii revine executantului; in pr otocol se vor specifica si conditiile care trebuie respectate de catre executant , astfel incat desfasurarea procesului de productie in conditii de securitate sa nu fie afectata de realizarea obiectivului concomitent cu acesta; d) Sa control eze, cu ocazia receptiei lucrarilor, realizarea de catre executant a tuturor mas urilor de protectie a muncii prevazute in documentatia tehnica, refuzand recepti a lucrarilor daca nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii; e) Sa emita instructiuni proprii de securitate a muncii pe activitatile sau grupele de activitati necesare exploatarii obiectivelor. 4. Dupa autorizarea obiectivului, beneficiarul este obligat sa respecte la exploatarea acestuia prevederile legal e privind securitatea muncii, dintre care principalele sunt incluse in urmatoare le acte: - Legea nr. 90/1996 a protectiei muncii; - Norme generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (M.M.P.S.) - editia 1998, cap. 3 subcap. 3.3. In mod deosebit se atrage atentia asupra obli gativitatii respectarii cu strictete a Ordonantei Guvernului publicata in Monito rul Oficial nr. 18/01.1994 privind asigurarea durabilitatii, calitatii riguroase , sigurantei in functionare si functionabilitatii constructiilor. H. MASURI DE PAZA SI STINGERE A INCENDIILOR Cladirea de birouri are gradul II de rezistenta la foc si risc mic de incendiu. 1. La intocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale din: a) Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor nr. 60/1997 aprobata cu Lege a nr. 212/16.12.1997; b) norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul Ministerului de Interne nr. 775/22.07.1998; c) Normativ priv ind siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 8 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA 2. In timpul executiei se vor respecta: a) prevederile in legatura cu executia d in actele normative mentionate la pct.1; b) normele PSI elaborate de forul tutel ar al organizatiei de constructii montaj; c) recomandarile proiectantilor si fur nizorilor de echipamente; d) spatiul invecinat obiectivului va fi astfel aranjat incat sa permita permanent accesul masinilor de pompieri la el, conform proiect ului de organizare; e) respectarea dispozitiilor organelor de control PSI. 3. Be neficiarului ii revin urmatoarele obligatii legale: a) trimiterea in termen lega l a eventualelor obiectiuni pe linie de PSI la prezentul proiect; b) respectarea obligatiilor ce ii revin din actele normative indicate mai sus inclusiv procura rea si intretinerea mijloacelor PSI in conformitate cu lista de lucrari; c) resp ectarea dispozitiilor organelor de control. Proiectat Ing. Catalina Diaconu S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 9 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-NA POCA 3. CAIET DE SARCINI INSTALATII DE INCALZIRI INTERIOARE GENERALITATI a. Continutul In cadrul fiecarei categorii de lucrari se vor specifica: standard e, normative si prescriptii de executie materiale probe, verificari conditii de livrare si depozitare pentru materiale si utilaje defecte admise si neadmise ver ificari in vederea receptiei Caietul de sarcini se va derula pe urmatoarele capi tole: 1. Instalatii incalzire 2. Norme de protectia muncii, masuri de protectia muncii, norme PSI, masuri PSI 3. Instructiuni de exploatare 4. Instructiuni de i ntretinere la cazane 5. Producatori propusi b. Domeniul de referinta 1. Antrepre norul va procura toate materialele, utilajele siva asigura manopera si supravegh erea pentru furnizarea si instalarea tuturor lucrarilor de incalzire si a lucrar ilor legate de acestea, complete, conform cu planurile, schemele si specificatii le anexe. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 10 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA 2. Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect si complet, astfel incat s a conduca la indeplinirea conditiilor beneficiarului. Acesta va avea dreptul sa respinga orice lucrare si materiale care nu corespund specificatiei proiectului sau normelor in vigoare. 3. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efect uate in conformitate cu normele si standardele in vigoare. Antreprenorul va asig ura obtinerea aprobarilor de executie, controlul organelor departamentale si a a vizelor acestora. 4. Lucrarile prezentate in planurile de executie vor fi atent verificate de antreprenor in ceea ce priveste toate gabaritele, conditiile de pe teren, respectarea conditiilor de arhitectura si coordonarea corespunzatoare cu toate specialitatile de pe santier. Orice contradictie va fi semnalata din timp proiectantului, inainte de inceperea lucrarilor. 5. Dupa contactarea utilajelor , antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului documentatia tehnica necesa ra pentru intocmirea eventualelor modificari fata de proiectul inaintat. c. Prec izari Executantul si beneficiarul vor solicita furnizorilor certificate de calit ate si garantie. Acestea vor fi prezentate Comisiei de receptie. In timpul execu tiei, daca este cazul, se vor intocmi dispozitii de santier prin care se dau der ogari sau modificari la solutia proiectului. Dispozitiile de santier vor fi pred ate in proces verbal Dirigintelui se santier. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari sa vor putea face numai cu avizu l intocmitorului. d. Indicatii generale Executarea instalatiilor se va face coor donat cu celelalte instalatii, tinand seama de sectiunile coordonatoare ale proi ectului. Aceasta coordonare se va urmari pe intreg parcursul executiei incepand de la trasare. La traversarea planseelor sau a peretilor din beton armat se vor folosi golurile prevazute prin proiect sau golurile pieselor de trecere. In aces t scop se va coordona cu constructorul modul de verificare a executarii golurilo r proiectate odata cu turnarea betoanelor. Situatia realizarii golurilor se va c onsemna. La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate pr in proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si apro bata de proiectant si beneficiar. Toate materialele vor trebui sa fie insotite d e Certificate de calitate. Inainte de depunerea in opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor inlatura. Toate aparatele care au aplicate sigilii de protectie vor fi montate ca atare, pastrand intact sigiliul in vederea receptiei. Pastrarea materialelor de instalatii se face in magazii sa u spatii de depozitare, organizate in acest scop, in conditii care sa asigure bu na lor conservare si securitate deplina conform I.9/91 si anume: S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 11 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA in spatii libere materialele feroase, profile, asupra carora intemperiile nu au influenta practica in spatii acoperite cele care se deformeaza datorita actiunii directe a soarelui, ploii, etc., tabla, materiale de izolatii, accesorii; in sp atii inchise, armaturi, aparate diverse, utilaje, etc.; La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deterioararii lor. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii. 1. INSTALATII INCALZIRE 1.1 Standarde, normative si prescriptii de referinta privind executarea lucarilo r 1. I.13-96 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzir e centrala 2. C56-85 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala 3. C204-80 Normativ cadru privind verificarea calitatii lucra rilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiectivele de investitii 4. Decret nr. 290/1977 Norme generale impotriva incendiilor la proie ctarea si realizarea constructiilor si instalatiilor 5. P118-99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului 6. MC Ind.Ordin Norme de prevenire si stingere a incendiilor nr. 742/D/1981 si n orme de dotare pentru prevenirea incendiilor. 7. MM si MS Ordin 34/60/1975 Norme republicane de protectia muncii. 8. MC Ind. 1980 Norme de protectia muncii in a ctivitatea de constructii montaj 9. PE 003/79 Nomenclator de verificari, incerca ri si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a inst alatiilor energetice. 1.2 Materiale si produse 1. STAS 8013-87 Flanse rotunde, p late, pentru sudare Pn 10 bar 2. STAS 7451-87 Flanse oarbe Pn 10 bar 3. STAS 173 3-89 Garnituri pentru suprafete de etansare plana 4. STAS 3498-87 Placi din azbe st cu cauciuc pentru garnituri, placi de marsit 5. STAS 424-86 Otel cornier cu a ripi egale 6. STAS 1946-80 Otel laminat la cald tabla neagra 7. STAS 385-88 Otel laminat la cald otel lat 8. STAS 8810-80 Reductii 9. STAS 8805/1-80 Coturi din teava la 900 dimensiuni 10. STAS 8808-80 Teuri 11. STAS 1518-86 Robinete cu sert ar Pn 6 dimensiuni 12. STAS 1516-87 robinete de retinere cu arc (Pn 16, montare in orice pozitie) S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 12 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA 13. STAS 6898/1-80 Teava sudata elicoidal 14. STAS 1519-87 Robinete cu ventil Pn 6 15. STAS 1357-87 Robinete cu ventil Pn 6 1.3. Alimentare cu agent termic 1.3.1 Conducte si montarea lor a. Conductele pen tru instalatii de distributie, coloane si racorduri la obiete sunt tevi din cupr u Dimensiunile variaza intre 12x1 si 28x1.5 b. Conductele se vor monta dupa ce i n prealabil s-a facut trasarea lor. c. Etansarea imbinarilor se va face cu mater iale specializate, omologate, sau in lipsa altor specificatii in proiect, cu fui or de canepa, miniu de plumb sau pasta de grafit in ulei de in dublu fiert. d. G arniturile imbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trcere a conductei. e. In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatarii se vor folosi imbinari demontabile. Se vor face imbinari cu racorduri olandeze sau flanse, numai in locuri accesibile, vizitabile. IN PORTIUNILE IN CARE CONDUC TELE TRAVERSEAZA ELEMENTELE DE CONSTRUCTII NU SE ADMIT IMBINARI. f. Instalatia d e distributie se traseaza conform proiectului. La montarea conductelor in plasa pe un singur rand sau pe mai multe randuri, se va lasa spatiu suficient intre ra ndurile de conducte si elementele de constructii pentru plecarile derivatiilor, manevrarea robinetelor precum si pentru intretinere, revizii, reparatii, etc.Dis tante minime intre conducte montate pe traseu paralel, vor corespunde conform no rmativ I13-96. REFERINTA Intre conturul conductelor neizolate Intre conturul con ductelor neizolate si constructia finala Intre fetele exterioare a conductelor i zolate Intre fata exterioara a izolatiei si constructia finala Intre flansele ap ropiate Observatie: La conductele izolate, pozitia armaturilor va fi decalata as tfel incat distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia ac esteia sa fie 3cm. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe DISTANTE MINIME 3 cm 3 cm 4 cm 4 cm 3 cm armaturilor a doua conducte /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 13 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA Fata de conductorii electrici (1000V) sau conductele de gaze combustibile, trasee le conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin no rmativul I7-94 respectiv I6-94. g. Conductele vor fi sustinute prin suporti susp endati. Suporti ficsi daca nu sunt precizati ca poziutie prin proiect se vor mon ta conform tabel 14.4 din normativul I13-96. Suportii ficsi se vor realiza confo rm detaliilor omologate prevazute in normative. Se pot utiliza suporti propusi d e constructor cu conditia acceptarii lor de catre proiectant. La montarea suport ilor se va tine seama de pantele conductelor, Suportii de sustinere a conductelo r trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatarea fara modificarea geom etriei traseului. h. Preluarea dilatarilor conductelor de agent termic se realiz eaza prin schimbari de directie si schimbari ale nivelului traseului etc., asa c um sunt prevazute prin proiect. i. Conductele instalatiilor de incalzire se vor monta in panta, asigurand dezaerisirea si golirea centralizata a instalatiei. Pa nta conductelor va fi minim 2%. j. Conductele montate in exterior cu pericol de inghet vor fi montate pe suporti cu distantieri de lemn, izolate si imbracate in tabla galvanizata sau tabla inox. 1.3.2 Masuri de protectie impotriva transmite rii zgomotelor k. Se vor respecta cu stritete toate masurile impotriva transmite rii zgomotelor si anume: bratari de sustinere la conducte din metal cu strat ant ifonic (cauciuc sau pasla 0,3...0,8mm) racorduri elastice intre conductele de di stributie si agregatele hidromecanice (pompe, compresoare, etc.) izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al cazanelor, pompeloir etc.de elem entele fixe ale constructiei (pardoseli, socluri din beton, etc.) 1.3.3 Armaturi l. Se vor prevedea armaturi: de trecere de inchidere si reglaj de golire de retinere de siguranta de echilibrare hidraulica Acestea se vor monta in pozitiile indicate, cerute prin desenele proiectului. Armaturile prevazute vo r corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: pana la presiuni de 10 ba r se vor utiliza robinete de trecere cu ventil si scaun, cu mufe filetate pentru Pn16 bar STAS 1601 (din fonta) pentru diametre peste 1-1 /2 se vor utiliza armatur i cu flanse din fonta cu sertar pana. m. Se vor monta armaturi de golire in toat e punctele cerute prin proiect. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, STAS 1602, corp din alama pentru turnat AmT1 si mufa filetata pentru racordarea la te vi de cupru la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port furtun la celalalt capat. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 14 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCASe vor utiliza robinete de golire cu dop filetat din p.p., cu lant pentru protec tia racordului pentru portfurtun. n. Se vor monta armaturi de retinere (clapete de sens) cu ventil si scaun, mufe filetate pentru tevi de cupru, corp din alama AmT1, Pn10, dn11 /2 cu clapeta si flanse de racordare, corp din fonta, Pn10, 2 la con ucta de refulare a pompelor o. Se vor monta armaturi de siguranta, corp din alam a AmT1, mufe filetate pentru tevi de otel, cu contragreutate (2 STAS 5735 tipizare) , la aparatele pentru expansiunea agentului termic. p. Armaturile se vor monta t inand seama de uramtoarele conditii: usor accesibile usor demontabile r. Toate a rmaturile vor fi montate in pozitia inchis tinand seama de sensul de curgere al fluidelor 1.4. Izolatii 1.4.1. Generalitati Protejarea elementelor metalice (con ducte, distribuitoare, colector, butelie de egalizare, utilaje, canale de gaze a rse) de agresivitatea mediului in care se afla, se realizeaza prin protectie ant icoroziva executata conform prevederilor STAS 10166/1-77, 10702/2-80 si a instru ctiunilor tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii met alice, indicator C.139-87. Reducerea pierderilor de caldura, evitarea aparitiei condensului si a pericolului de accidente prin contact cu suprafetele cu tempera tura peste 500C se realizeaza prin izolarea termica a conductelor, distribuitoar elor, colectoarelor, utilajelor si a canalelor de gaze arse. Elementele componen te ale structurii izolatiei termice sunt: a) protectia anticoroziva, executata p e intreaga suprafata metalica; b) elementele de sustinere contra alunecarii si t asarii stratului izolator; c) stratul termoizolator; d) stratul de protectie a t ermoizolatiei cu rol de protectie mecanica. 1.4.2. Standarde, normtaive si presc riptii de referinta STAS 10128-86 Protectia contra coroziunii a constructiilor s upraterane din otel. Clasificarea mediilor agresive. STAS 1066-77 Protectia cont ra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Pregatirea mecanica a supra fetelor STAS 10702/2-80 Protectia contra coroziunii din otel supraterane, acoper iripreotectoare pentru constructii situate in medii neagresive si agresivitate m edie C.139-87 Instrucuni tehnice privind protejarea anticoroziva a elementelor d e constructii metalice I13-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalat iilor de incalzire centrala S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 15 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA C142-85 Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente le de instalatii C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrar ilor de constructii si instalatii aferente IPCT- vol.D.C. catalog de detalii, el emente si subansamble tip de instalatii pentru constructii grupa DC3 IZOLARI, ed .1988 P 118-99- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privin d protectia la actiunea focului1.4.3. Materiale si produse STAS 3097-80 - Lacuri si vopsele. Grunduri pe baza d e ulei STAS 2091/3-83 - Materiale textile refolosibile STAS 2028-80 - Tabla zinc ata STAS 5838/2-80 - Saltele din vata minerala STAS 3123-85 - Diluant pentru lac uri pe baza de rasini alchidice NI 3907-80 - Grund de miniu de Pb 6351-4 NI 3907 -80 - Grund rosu oxid anticoroziv GT31-3 NI 3907-80 - Grund rosu oxid G735/4(180 0C) NI 90-73 - Vopsea si email pe baza de ulei STAS 44-84 - Produse petroliere S TAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortar STAS 889-80 - Sarma rotunda de uz gene ral Materialele si produsele principale care se utilizeaza sunt: grund de miniu de Pb vopsea pe baza de ulei produse petroliere materiale refolosibile din bumba c izolatie tip Armaflex saltele din vata minerala tip SPS1 cusute pe impletitura din sarma zincata pe o singura fata tabla aluminiu grosime 0,4mm 1.4.4. Livrare , depozitare, manipulare Izolatia tip Armaflex se livreaza in colaci, preasambla ta legata la capete cu sarma, se transporta in mijloace de transport acoperite. Izolatia se livreaza la grosimea ceruta. Saltelele din vata minerala se livreaza rulate in suluri preasamblata legate la capete cu sarma, se transporta in mijlo ace de transport acoperite. Saltelele se livreaza la grosimea ceruta. Se coase p e plasa de sarma pe santier. Plasa se sarma se livreaza in suluri. Tabla din alu miniu se livreaza sub forma de foi. Toate materialele se vor depozita in magazii inchise ferite de intemperii si lovituri mecanice. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 16 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA 1.4.5. Executia lucrarilor Se vor respecta normele in vigoare, precum si normele executantului. Inainte de trecerea la executie se va face o examinare a meteria lelor pentru a corespunde cerintelor din proiect. Punerea in opera se va face in urmatoarele conditii: lipsa de praf temperatura aerului si a pieselor metalice intre +50C si 400C Umiditatea relativa trebuie sa fie sub 70%, daca producatorul materialului nu specifica si alte conditii. Protectiile se aplica pe suprafete metalice curatate de rugina si impuritati. Curatarea se face manual cu peria de sarma pana se realizeaza luciul metalic, gradul de curatire de rugina. Protectia cu grund si vopsele se aplica in straturi succesive. La conducte, armaturi, gru nduirea se face in doua straturi cu grund rosu oxid G731-3. Constructiile metali ce se grunduiesc cu grund aplicat intr-un strat. Vopsirea constructiilor metalic e se face cu vopsea de ulei in doua straturi. Utilajele se vor grundui cu doua s traturi de miniu de Pb. Izolarea conductelor se face cu Armaflex, pentru conduct ele montate in exterior acesta fiind protejat cu tabla zincata cu grosimea 0,4mm . Izolarea nu se face decat dupa ce s-au efectuat probele de presiune si etansar e. Izolatia la conducte si canale va fi continua. In dreptul suportilor mobili i zolatia se va intrerupe pe o lungime de 30-35mm pentru a se evita degradarea ace steia la dilatarea (contractarea ) conductelor. La nivelul flanselor, armaturilo r izolatia conductei se intrerupe pe o lungime care sa permita demontarea acesto ra. Pentru preluarea dilatarilor protectia din tabla zincata a termoizolatiei se va prevedea cu rosturi de dilatare. Acestea se realizeaza prin suprapunerea tab lei fara prindere pe o latime de 60cm. Termoizolatia se fixeaza pe conducte dist ribuitoare, colectoare, butelie de egalizare prinse cu inele din sarma de otel m oale zincata de 1.25mm grosime. Distanta dintre inele va fi de 250mm. La strange rea inelelor se va evita producerea de denivelari locale mai mari de 6-8mm. Toat e agregatele, aparatele, conducte de agent termic apa calda precum si armaturile retelelor exterioare aeriene se vor izola termic cu grosimea de 40mm protejate cu folie de aluminiu. Izolarea termica a conductelor si aparatelor se va aplica numai dupa curatirea si protejarea lor cu straturi anticorozive. Izolatia termic a si invelisul protector a armaturilor si imbinarilor cu flanse va fi demontabil a. Izolatia conductelor termice montate in exterior se va proteja cu tabla de al uminiu corespunzator contra intemperiilor. 1.4.6. Controlul calitatii in vederea receptiei Controlul calitatii lucrarilor se efectueaza conform prevederilor nor mativului pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii a ferente indicativ C56-85 si a instructiunilor pentru verificarea si receptionare a lucrarilor ascunse la constructii si instalatii. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 17 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA Controlul executiei se efecueaza in faze de executie, rezultatele verificatorilo r fiind consemnate in procese verbale de lucrari ascunse. Se verifica: livrarea materialelor cu certificat de calitate; manipularea, depozitarea si conservarea materialelor in conditii care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii; pr otectia anticoroziva (grosime, continuitate, calitate) stratul termoizolator (gr osime, continuitate, fixare, sustinere); stratul de protectie a termoizolatiei ( calitate, etanseitate, grosime, fixare) 1.5. Probe Probele instalatiei de incalz ire se vor executa conform normativ I13-96, capitolul 23. Conditii tehnice pentru verificarea instalatiilor de incalzire. Instalatiile de incalzire se vor supune ur matoarelor probe: proba la rece proba la cald proba de eficacitate 1.5.1. Proba de presiune la rece: Are ca scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei. Se executa inainte de fin isarea elementelor instalatiei (vopsire, izolare), in perioada anului cu tempera tura ambianta mai mare de +50C. In vederea executarii se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj. Inainte de proba de presi une la rece, instalatia va fi spalata cu apa potabila. Spalarea consta in umpler ea instalatiei sub jet de apa continuu, la presiunea retelei de alimentare, pana capa evacuata nu mai prezinta impuritati vizibile. Operatiunea se va repeta dup a inversarea sensului de circulatie al apei. Proba de presiune a conductelor se va realiza la 16 atm., proba de presiune a intregii instalatii va fi realizata l a 10 atm. Masurarea presiunii se va face cu manometrul inregistrator sau cu mano metrul indicator prin citire la intervale de 10 minute. Rezultatul probei la rec e se va considera satisfacator, daca pe toata durata probei manometrul nu indica variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi, pi erderi de apa la imbinari. In cazul constatarii unor defectiuni, se trece la rem edierea lor si se repeta proba. Dupa efectuarea probei, golirea instalatiei este obligatorie. 1.5.2. Proba la cald: Se va efectua cu agentul termic la parametri i prevazuti in proiect. Ea are ca scop verificarea modului de comportare la dila tare contractare si functionare a instalatiei. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 18 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA Nu se vor supune probei la cald decat instalatiile ca s-au comportat corespunzat or la proba de presiune la rece. Dupa doua ore de functionare se verifica daca t oate elementele instalatiei se incalzesc uniform si nu sunt pierderi de agent te rmic. Proba la cald se va efectua inainte de vopsirea si izolarea instalatiei. O data cu proba la cald se va efectua si reglajul calitativ al instalatiei. Dupa r acirea instatiei la temeratura mediului ambiant, se va proceda la o noua incalzi re, urmata de un control identic. Daca si la cea de a doua proba la cald instala tia se comporta corespunzator se considera proba incheiata. 1.5.3. Proba de efic acitate: Se face prin masuratori la minimum 5% din totalul incaperilor. Proba se va executa in conditii normale de exploatare pe o durata de 24 ore. Pe timpul p robei, instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele s a fie inchise. Rezultatul probei de eficacitate se considera corespunzator, daca temperatura aerului din incaperi corespunde cu cea din proiect, cu o abatere de -10C pana la +20C. 2. NORME DE PROTECTIA A MUNCII, MASURI DE PROTECTIA A MUNCII, NORME SI MASURI P. S.I. 2.1. INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCII LA MONTAJUL INSTALATIILOR TERMICE 2.1.1. I nstructiuni de protectia muncii la montaj Acest capitol prezinta masurile de pro tectia muncii ce trebuie luate pe parcursul montajului in scopul asigurarii cond itiilor de siguranta pentru personalul de executie. 2.1.1.1. Normative care treb uie respectate: a. b. c. d. e. Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Normele me todologice de aplicare; Norme generale de protectia muncii, inclusiv anexele, ed itia 1996; Norme specifice de protectia muncii pentru producerea energiei termic e Norme specifice de securitatea muncii pentru distributia si utilizarea gazelor Norme generale de protectia muncii si igiena muncii in constructii, aprobate cu OMLPAT nr. 9/N/1998 f. Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari la in altime nr. 12/1995 g. Norme specifice de securitatea muncii pentru sudarea si ta ierea metalelor, editia 1994 h. Norme de protectia muncii in activitatea de cons tructii montaj, editia 1983 i. Normativ I13-1994 pentru proiectarea si executare a instalatiilor de incalzire centrala S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 19 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executiei, montarea, instalarea, reparar ea si verificerea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa cald a C.31-1984 k. Prescriptii tehnice ISCIR C15-1984 pentru proiectarea, executarea , montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificarea conductelor de abu r si apa fierbinte sub presiune j. 2.1.1.2. Principalii facori de risc si masuri de prevenire In tabelul de mai jos sunt prezentati principalii factori de risc cu precizarea pericolelor si masurile de prevenire a lor. Tipul pericolului Alun ecare Cauze supafete de lucru alunecoase stivuire necorespunzatoar e a materiale lor manevrarea necorespunzatoar e a mijloacelor de ridicat nerespectarea vitezei de incalzire a conductelor prindere necorespunzatoar e a sarcinilor sau ruperi de cabluri lipsa echipamentului de protectie atingerea directa sau indirecta a c ablurilor sub tensiune Efecte posibile entorse luxatii fracturi contuzii strivir i fracturi contuzii striviri fracturi ruperea conductelor contuzii striviri frac turi ridicarea si transportare a materialor la pornirea instalatiei manipulari e fectuate cu mijloace de ridicat sortarea manuala a materialelor motoare electric e, tablouri electrice, cabluri sub tensiune Activitatea circulatie pe scari, pla tforme, scheme Masuri de prevenire incaltaminte cu tapli antiderapante, masuri d e protectie specifice depozitarea materialor in spatii amenajate corespunzator d isciplina in munca, instructaj de protectia muncii corespunzator manevre corecte , incalzire lenta a traseului, aerisirea si purjarea conductelor utilizarea mijl oacelor de ridicat autorizatet utilizarea de cabluri corespunzatoare prinderea c orecta a sarcinii utilizarea echipamentului individual de protectia muncii legar ea la pamant a utilajelor interventii la instalatii electrice numai de personal autorizat deconectare de la retea Rostogolire Balans Lovituri de berbec sau vibratii Cadere libera Intepari rani, plagi cu taieturi arsuri, electrocutari Electrocutari S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 20 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA 2.1.1.3. Masuri de protectia muncii Pentru asigurarea securitatii muncii antrepr iza de montaj va lua masuri in vederea instruirii personalului de lucru astfel i ncat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitatea muncii specif ice fiecarui loc de munca. Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului care trebuie dotat cu echipament de luc ru conform Normativului individual de protectia muncii aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, editia 1991. Receptionarea instalatiei si punerea in func tiune este posibila numai dupa ce se vor respecta normele specifice de securitat ea muncii dintre care mentionam: personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau maistru si numai acelea pentru care este cal ificat incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator material ele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva ros togolirii si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaj e personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi do tat cu echipament de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastra te in ladite zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane aflate in z ona este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru conducatorii lo curilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea disciplinei, a ordinii si a cu rateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces prelucr area tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si s udura a tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de funct ionarfe operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de protectie adecvat montarea tevilor se va face pe suporturi dime nsionate pentru a rezista la greutatea conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare in cazul montarii tevilor i n apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere a alimenta rii cu energie electrica pe toata perioada montajului fiecare trusa de instalato r trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante pentru eventuale z garieturi sau rani usoare in timpul probelor ce se fac la conducte este interzis a stationarea personalului muncitor in apropierea conductelor in timpul confecti onarii saltelelor de vata minarala personalul muncitor trebuie sa foloseasca och elari, manusi si masti de protectie in locurile unde se confectioneaza sau se lu creaza cu vata minerala se interzice depozitarea alimentelor si luarea mesei se interzice circulatia pe conducte Precizam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de antrepriza de montaj. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 21 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA2.2. INSTRUCTIUNI P.S.I. LA MONTAJ 2.2.1. Norme si reglementari P.S.I. La elabor area acestei documentatii s-au avut in vedere urmatoarele acte normative care su nt obligatorii pentru personalul de executie. H.G. 5/1992, republicata in Monit rul Oficial nr. 49/1996 Norme generale P.S.I. aprobate prin ordinul comun al M.I . nr. 381/4.03.1994 si M.L.P.A.T. nr. 1819/MC/2.03.1994, care complementeaza reg lementarile existente aprobate prin Decretul nr. 290/1977 Norme generale de prot ectie impotriva incendiilor la proiectarea si exploatarea constructiilor, instal atiilor aprobate de Consiliul de Stat cu Decretul nr. 290/1977 Norme generale P. S.I. la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor ICCPDC/1993 Nor me tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la acti unea focului P118/1999 Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor energetice din punct de vedere al prevenirii incendiilor PE-01 0/1971 Instructiuni P.S.I. pentru ramura energiei electrice si termice PE-009/19 71 2.2.2. Masuri P.S.I. Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a spatiului de lucru, eventualele resturi de m ateriale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni izbucnirea uno r incendii. Personalul care efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozita rea diferitelor materiale. Executantul are obligatia sa asigure securitatea spat iului de lucru impotriva incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare. Personalul de execut ie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce treb uie luate in cazul izbucnirii unui incendiu. La efectuarea probelor si reception area lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate masurile de protecti a muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare. La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile se vor insta la in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise. S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 22 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrulu i pentru ca robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect. La termi narea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica: oprirea tutur or masinilor si utilajelor curatarea locului de munca evacuarea deseurilor scoat erea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cablu ri flexibile Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de incendiu. Personalul muncitor trebuie sa fie informat as upra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor. Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor. Instructajul tuturor muncito rilor din santier. Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul execu tat conform normelor. Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiulu i. Asigurarea unui post telefon pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu. 3. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE Mentinerea permanenta in stare de functionare a instalatiilor de incalzire este determinata de unele reguli generale de care trebuie sa se tina seama in timpul exploatarii. Personalul care va exploata si intretine aceasta instalatie trebuie sa respecte unele regului generale si anume: sa cunoasca instalatia si sa respe cte limitele de temperatura indicate in proiect; sa mentina in permanenta corpur ile de incalzire in stare perfecta de curatenie; sa indeparteze imediat toate sc urgerile de agent termic care apar la dopuri, imbinari demontabile sau armaturi; sa inlocuiasca aparatele si armaturile ce prezinta defecte de etenseitate; sa m entina protectia anticoroziva corespunzatoare a tuturor suprafetelor protejate p rin revopsire periodica (cel mult 4 ani); sa mentina in stare buna de functionar e toate aparatele si armaturile; sa nu amplaseze mobilier sau alte elemente de o bturare in fata aparatelor, armaturilor etc. care sa blocheze accesul pentru ver ificare, curatare sau reparare; S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.docDOCUMENTATIE LICITATIE Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, sector 2, Bucuresti Proiectant general: SC FBCR PROJECT S.R.L. Pr.nr. 115-06 Revision 0: 10.10.2007 Page 23 of 23 BENEFICIAR: S.C. HERMES ROMARTA S.A. CLUJ-N APOCA inainte de a incepe perioda de incalzire se efectueaza o verificare generala a c orpurilor de incalzire, a armaturilor si dispozitivelor montate pe conducte, sa verifice daca armaturile se inchid etans; periodic sa manevreze usor armaturile de inchidere si dezaerisire, chiar daca nu este nevoie, pentru a evita blocarea acestora datorita depunerilor de piatra sau impuritati; sa verifice starea izola tiei termice, in special a conductelor montate in subsoluri, canale termice sau plafoane false.4. INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE LA CAZANE Pentru o buna functionare a centralei termice trebuie respectate urmatoarele reg uli de baza: controlul starii de etanseitate a cazanului, canalului si cosu e fum urmarirea aparatelor de masura si control si mentinerea lor in permanenta stare de functionare. Este necesara verificarea metrologica cu regularitate; ver ificarea permanenta a starii depozitelor de combustibil pentru a se evita scapar ile de gaze sau combustibil lichid; verificarea si curatarea permanenta a dispoz itivelor de ardere precum si a aparaturii de automatizare; nu se permit instalat ii improvizate pentru alimentarea cu combustibil sau energie electrica; in jurul cazanului si in general in centrala termica se va mentine curatenie; periodic s e vor curati filtrele de combustibil de apa sau de aer; la inceputul fiecarei pe rioade de incalzire se va face o verificare generala a elementelor cazanului si a celorlalte echipamente; periodic si in mod obligatoriu, la inceputul perioadei de incalzire se va face o verificare a instalatiei de dezaerisire (vase, ventil e). 5. PRODUCATORI PROPUSI VIESSMANN BUDERUS FERROLI DE DIETRICH Proiectant Ing. Catalina Diaconu S.C. FBCR PROJECT Prepared: Catalina Diaconu Checked: Dan Kpe /var/www/apps/collegelist/repos/collegelist/trunk/collegelist/tmp/scratch0/71424 77.doc