MANAGER PROIECT - Consiliul Concurentei · responsabil proiect, Dan Picu – asistent responsabil...

105
1 Se aprobă, PREŞEDINTE Bogdan M. CHIRIŢOIU DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Privind aplicarea procedurii de achiziţie publică CERERE DE OFERTA Pentru prestarea Serviciilor de audit financiar al proiectului: „ Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale”, cod CPV 79212000-3 Servicii de auditare (Rev.2). MANAGER PROIECT Oana NEG Octombrie 2012

Transcript of MANAGER PROIECT - Consiliul Concurentei · responsabil proiect, Dan Picu – asistent responsabil...

1

Se aprobă,

PREŞEDINTE

Bogdan M. CHIRIŢOIU

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Privind aplicarea procedurii de achiziţie publică

CERERE DE OFERTA

Pentru prestarea Serviciilor de audit financiar al proiectului: „ Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare

cu politicile sectoriale”, cod CPV 79212000-3 Servicii de auditare (Rev.2).

MANAGER PROIECT

Oana NEG

Octombrie 2012

2

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: CONSILIUL CONCURENŢEI

Adresă: PIAŢA PRESEI LIBERE, NR.1, SECTOR 1

Localitate: BUCUREŞTI Cod poştal:

013701

Ţara:ROMÂNIA

Punct(e) de contact: PIATA PRESEI LIBERE, CASA PRESEI

LIBERE, CORP B3, ET.5

În atenţia :Tatiana HAŢEGAN

Telefon:+40 21.405.45.92

E-mail:[email protected]

Fax: + 40 21.405.45.56

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.consiliulconcurentei.ro

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): Piata Presei Libere nr.1, Casa Presei Libere, Corp D1

Adresa profilului cumpărătorului (URL):www.e-licitatie.ro

Alte informaţii pot fi obţinute la:

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele

pentru dialogulcompetitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

■ Altele: completaţi anexa A.III

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile

I.2) ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE

□Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Colectivitate teritorială □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană ■Altele (precizaţi): Autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita atributiile

□ Servicii publice generale □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie □ Educaţie

3

potrivit Legii 21/1996, republicata . ■Altele (precizaţi):Asigură protecţia, menţinerea şi stimularea concurentei şi a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractanteda □ nu ■

□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie

termică

□ Electricitate

□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului

□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor

combustibili solizi

□ Apă

□ Servicii poştale

□ Servicii feroviare

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz

□ Activităţi portuare

□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectuluide autoritatea contractantă/entitatea contractantă

Servicii de audit financiar al proiectului : „ Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare

cu politicile sectoriale”

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

Servicii de audit financiar

Locul principal de prestare : P-ta Presei Libere , nr.1, (Casa Presei Libere), sector 1, Bucuresti

Codul NUTS :RO321- Bucuresti

a) Lucrări □ B) Produse □ c) Servicii ■

Executare □

Proiectare şi executare □

Executarea, prin orice □

mijloace, a unei lucrări,

conform cerinţelor

specificate de autoritatea

contractantă

Cumpărare □

Leasing□

Închiriere□

Închiriere cu opţiune de □

cumpărare

O combinaţie între acestea □

Categoria serviciilor: nr. 9

Locul principal de executare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare

La sediul Consiliului Concurentei, P-ta

Presei Libere, nr.1 ( Casa Presei Libere),

sector 1

Cod NUTS RO321 - Bucuresti

4

II.1.3) Procedura implică

Un contract de achiziţii publice ■

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □

Încheierea unui acord-cadru □

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

Nu este cazul

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Obiectul procedurii il constituie achizitionarea serviciilor de audit financiar al proiectului din fonduri europene

nerambursabile „ Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale „

cod SMIS – 39072 – necesare implementarii cu succes a proiectului.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Vocabular principal

Obiect principal 79212100-4 Servicii de auditare financiară

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)da □ nu ■

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da □ nu ■

Anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):

II.1.9) Vor fi acceptate variante(oferte alternative) da □ nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)

Obiectul procedurii il constituie achizitionarea serviciilor de audit financiar al proiectului din fonduri europene

nerambursabile „ Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale „ cod

SMIS – 39072 – necesare implementarii cu succes a proiectului

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 189.000,00 Monedă: RON

sau intervalul: între _______________ şi _______________ Monedă: __________

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite,calendarul prevăzut al

contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la dataatribuirii contractului)

II.2.3 Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terţi (după caz, în cazul

5

contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: 19 (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor)

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu ■

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞITEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanţie de participare da ■ nu □

Cuantumul garantiei de participare este in valoare de 3.780,00 RON

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor,

prezentat in anuntul de participare publicat in SEAP.Garantia de participare se poate constitui fie prin orice instrument de

garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante

( Formular nr.16), care se prezinta in original, fie prin depunerea prin ordin de plata in contul autoritatii contractante, RO

46TREZ7005005xxx000209 deschis la DTCPMB, cu conditia ca ofertantul sa prezinte dovada depunerii efectuate, cel tarziu

in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de

garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari, aceasta trebuie sa prevada, pe linga cele stipulate in

mod expres la art.86 din H.G. nr.925/2006 si posibilitatea ca autoritatea contractanta sa retina suma prevazuta la art.2781

din O.U.G. nr. 34/2006.

Garantia de participare se va constitui la jumatate, in situatia in care ofertantul de incadreaza in categoria IMM si face

dovada in acest sens.

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da ■ nu □

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se poate

constitui fie prin orice intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,

in favoarea autoritatii contractante ( formular nr.22) care se prezinta in original, fie prin depunerea prin ordin de plata in

contul

autoritatii contractante, RO46TREZ7005005xxx000209 deschis la DTCPMB.Operatorul economic castigator trebuie sa faca

dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de zece zile de la semnarea contractului.

Garantia de buna executie se va constitui la jumatate, in situatia in care ofertantul de incadreaza in categoria IMM si face

dovada in acest sens.

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiilerelevante

- Fonduri nerambursabile din F.S.E. prin programul operational „ Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-

6

2013”- cod SMIS 39072- 85%

- Cofinanţare (bugetul de stat) – 15 %

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i seatribuie contractul (după caz)

Asociere conform art.44 din O.U.G. nr.34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (dupăcaz) da □ nu ■

Dacă da, descrierea acestor condiţii

___________________________________________________________________________________________________

III.1.5. Legislaţia aplicabilă

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea

nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) HG nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

d) Legea nr.346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordinul ANRMAP nr.314/2010;

f) Ordinul ANRMAP nr.302/2011;

g) Ordinul ANRMAP nr.313/2011;

h) Ordinul ANRMAP nr.509/2011;

i) Alte reglementări legislative publicate pe site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau

al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Încadrarea în una din situaţiile prevăzute la art.69*1, art.180 şi art.181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările

ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achiziţie publică.

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006- se va completa formular nr.1 – cerinţă

obligatorie

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006- se va completa formularul nr.2 – cerinţă

obligatorie.Prezentarea certificatului de atestare fiscală, eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale al unităţii

administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea ofertantă are sediul social, din care să rezulte că ofertantul nu se

înregistrează cu debite la bugetul local şi nici la bugetul general consolidat, cel mai târziu la finele lunii precedente datei

limita de depunere a ofertelor.Certificatele se vor prezenta în original sau în copie certificată”conform cu originalul”

semnată şi ştampilată pe fiecare pagină.Ofertantul va fi exclus din procedură dacă se află în orice situaţie prevăzută la

art.181 din OUG 34/2006.

3. Declaraţie privind neâncadrarea în prevederile art. 69*1,din OUG 34/2006 – se va completa Formular nr.4

7

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi

finalizarea procedurii de atribuire sunt: Bogdan Chiriţoiu – preşedinte, Vasile Şeclăman – secretar general, Daria Drăguţ –

responsabil proiect, Dan Picu – asistent responsabil proiect, Georgeta Gavriloiu – expert în concurenţă, Florin Andrei –

expert IT&C, Horia Grigoraş – responsabil financiar, Luminiţa Popa – expert resurse umane, Tatiana Haţegan – expert

achiziţii publice;

4. Declaraţie privind calitatea de participare la procedură – se va completa formularul nr.5;

5. Se va prezenta Certificatul de participare la procedură cu ofertă independentă – se va completa formularul nr.3

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Prezentarea certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, cu cel mult 30 de zile înainte de date limită de depunere a ofertei, din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii şi domeniul de activitate.Acest document se va prezenta în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „ conform cu originalul”.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. După evaluarea ofertelor, participantul clasat pe primul loc, va prezenta, înainte de comunicarea privind rezultatul procedurii, originalul sau copie legalizată după aceste documente. Operatorii economici nerezidenţi ( străini) vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, din care să rezulte autorizarea persoanei juridice/fizice străine de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu ţara de origine.Toate documentele emise în altă limbă se vor prezenta însoţite de traducerea legalizată în limba română.

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării

cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

Cerinţa nr. 1

Declaratie privind media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.

Ofertantul trebuie să fi realizat o cifră medie de afaceri globală pe ultimii

trei ani de celpuţin 360.000,00 lei

B.

Modalitatea de îndeplinire

- Completare formular nr.8- Informatii

generale.

În cazul IMM, valoarea cifrei de afaceri

solicitata mai sus, va fi redusa la jumatate.

Pentru demonstrarea încadrarii în categoria

IMM ofertantul va prezenta în mod

obligatoriu declaratia pe propria

raspundere a

reprezentantului/reprezentantilor

legal/legali al/ai întreprinderii interesate

privind încadrarea în categoria IMM.

Declaratia pe propria raspundere privind

încadrarea în categoria IMM va fi

completata conform modelului prevazut în

Anexa nr.1 din Legea 346/2004 privind

stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu

modificarile si completarile

ulterioare.Pentru o oferta depusa de o

asociere, reducerea se aplica numai în cazul

în care asocierea este alcatuita exclusiv din

IMM-uri, indiferent daca acestea sunt

persoane fizice sau juridice, române ori

straine.

8

Cerinţa nr. 2

Bilanturile contabile la data de 31.12.2009, 31.12.2010 si 31.12. 2011

avizate si înregistrate la organele competente

Modalitatea de îndeplinire

- Bilanturile contabile vor fi prezentate in copiicertificate ,,conform cu originalul,, semnate de persoanaautorizata si stampilate pe fiecare pagina.

III.2.3.a) Capacitatea tehnicăşi/sau profesională

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării

cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

Declaraţie privind efectivele medii anuale, ale personalului angajat şi al

personalului de conducere, pe ultimii trei ani.

Completare formular nr. 11

Experienţă similară

Se solicită prezentarea listei principalelor servicii prestate în ultimii trei ani

conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, prin care ofertantul

trebuie să demonstreze că în baza unuia sau a maximum treicontracte, a

prestat în ultimii trei ani servicii similare celor care fac obiectul prezentei

proceduri a carui/căror valoare cumulată este de cel puţin 150.000,00 lei

fără TVA

Formularul completat trebuie însoţit de certificate/documente emise sau

contrasemnate de beneficiarii serviciilor din contractele menţionate în

formular, care să conţină informaţii din care să rezulte îndeplinirea

condiţiilor de mai sus şi faptul că serviciile au fost prestate în conformitate

cu obligaţiile contractuale.Aceste documente trebuie prezentate în limba

romănă sau însoţite de traducere în limba română efectuată de un

traducător autorizat.

Modalitatea de îndeplinire

Se prezintă:

Lista principalelor prestări de servicii în

ultimii trei ani – formular nr.9 şi formular

nr.9a

Formularul va fi însoţit de

certificate/documente emise/

contrasemnate de beneficiarii serviciilor din

contractele menţionate în formular.

Notă:Condiţiile pot fi îndeplinite cumulativ

de un singur proiect.În cazul unei oferte

depuse in asociere, cerinţele de calificare

cu privire la experienţa similară se

demonstrează prin luarea în considerare a

resurselor tuturor membrilor grupului ( prin

cumul) cf.art.190 alin.3 din O.U.G.34/2006

Personal de specialitate

Se solicită prezentarea de informaţii referitoare la personalul de specialitate

din care trebuie să rezulte că ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul

de participare pentru o echipă de proiect pentru implementarea proiectului

care face obiectul acestei proceduri şi că persoanele nominalizate în cadrul

acestei echipe au experientă profesională şi cunoştinţele teoretice şi practice

relevante menţionate în cele ce urmează

Modalitatea de îndeplinire

Se prezintă:

Se va prezenta o declaraţie

dedisponibilitate, care conţine informaţii

referitoare la personalul de specialitate de

care dispune sau al cărui angajament de

participare a fost obţinut de către

ofertant.formular nr.11b, semnată de

persoana respectivă.Formularul completat

trebuie însoţit în mod obligatoriu de

atestările, certificatele şi/sau diplomele,

înscrisurile care atestă participarea la

proiecte, în original sau copie legalizată sau

9

copie lizibilă certificată de reprezentantul

ofertantului cu menţiunea „conform cu

originalul”Dacă este cazul, înscrisurile care

atestă participarea la proiecte trebuie

însoţite de traducere în limba română

efectuată de un traducător autorizat

a) Auditor financiar – 1 persoana

Calificari si abilitati:

Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniul economic;

Persoana fizica şi/sau juridica înscrisa în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) sau membru al unei organizatii similare recunoscute in plan european (de ex. ACCA) şi care deţine viza de membru activ pe anul 2012

să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CAFR sau similar;

Experienta profesionala relevanta:

Minimum 5 ani de experienta profesionala în domeniul economic;

trebuie sa fi participat, in calitate de auditor, la minimum 1 proiect similar

Ofertantul va depune:

Curriculum Vitae, formular nr.11a, din care

să reiasă calificarea si experienta personală,

în original, semnat;

Diplome şi certificări ,în copie conform cu

originalul;

Contracte sau alte documente justificative

din care să reiasă participarea la proiecte

care fac dovada experienţei similare (vor fi

solicitate ofertantului care va fi clasat pe

primul loc, in urma evaluării)

Auditorul financiar poate ocupa o singură

poziţie în cadrul echipei de proiect.

b) Expert contabil– 1 persoana

Calificari si abilitati:

Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniul economic;

Persoana fizica şi/sau juridica sa posede Certificat de atestare a calităţii de expert contabil eliberat de CECCAR sau membru al unei organizatii similare recunoscute in plan european, şi sa deţina viza de membru activ pe anul 2012

- expertul contabil să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CECCAR sau similar;

Experienta profesionala relevanta:

minimum 5 ani de experienta profesionala în domeniul economic;

expertul contabil trebuie sa fi participat la minimum 1 proiect similar

Ofertantul va depune:

Curriculum Vitae formular nr.11a din care

să reiasă calificarea si experienta personală,

în original, semnat;

Diplome şi certificări ,în copie conform cu

originalul;

Contracte sau alte documente justificative

din care să reiasă participarea la proiecte

care fac dovada experienţei similare (vor fi

solicitate ofertantului care va fi clasat pe

primul loc, in urma evaluării)

Expertul contabil poate ocupa o singură

poziţie în cadrul echipei de proiect.

Informaţii privind subcontractanţii sau asocierea.

În situaţia în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze

părţi din contract, se vor menţiona operatorii economici subcontractanţi şi

părţile din contract care se vor subcontracta.Pe timpul derulării contractului

modificarea datelor referitoare la subcontractare se face doar cu acordul

autorităţii contractante în condiţiile în care nu se modifică propunerea

tehnică şi financiară.

Se vorcompleta formularele nr.12 si nr. 13

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării

Modalitatea de îndeplinire

10

cerinţelor menţionate

Cerinţa nr. 1

Certificarea sistemului de management al calităţii pentru ofertant conform ISO 9001 sau echivalent. În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privindstandardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie îndeplinite cel putin decatre liderul asocierii.

Modalitatea de îndeplinire

Se va prezenta cerificatul, in copie

certificată „conform cu originalul”.Acesta

trebuie să fie in perioada de valabilitate la

data depunerii ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu ■

Contractul este rezervat unor ateliere protejate □

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocupare a forţei de muncă protejate □

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesiida □ nu ■

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:

După caz, menţionaţi care profesie (concurs de soluţii)

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările da □ nu ■

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul proceduriişi modalitatea de desfășurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire Offline ■ Online □

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerată □

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:

_________________________________________________________________________________________

Cerere de oferte ■

Negociere □

Au fost deja selectaţi candidaţi da □ nu □

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) - Informaţii suplimentare

Negociere accelerată □

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

_________________________________________________________________________________________

11

Dialog competitiv □

Concurs de soluţii □ Deschis □ Restrâns □

Numărul de participanţi estimat □□□ sau numărul minim □□□ / numărul maxim □□□

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)

Număr de operatori economici preconizat □□□

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□

Criterii de preselecţie:

.

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog

competitiv)

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a da □ nu □

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor

care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluţii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz,bifaţi rubrica sau rubricile

corespunzătoare sau enumeraţi criteriile de atribuire în cazul contractului de

concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de

soluţii)

Cel mai mic preţ

sau

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie

indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a

priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive

demonstrabile)

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o

ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da □ nu ■

12

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

IV.2.3. „Numele participanţilor deja selectaţi ( în cazul unui concurs de

soluţii restrâns)”

_______________________________________________________________

____________________________________

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) _________________________________________________________________________________________

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu ■

Dacă da,

Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilulcumpărătorului□

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare (după caz) □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunţ de intenţie

Numărulși data publicării în S.E.A.P.

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □

Altele: ____________________________________________________________________________-

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapă finală de L.E. - RON

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise,cerere

de oferte)

durata în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense și juriu ( în cazul unui concurs de soluţii)

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime da □ nu ■ Dacă da,

numărul și valoarea primelor care urmează să fie acordate (după caz)

___________________________________________________________________________________________________

IV.3.8.2) Detalii privind plăţile către toţi participanţii (după caz)

___________________________________________________________________________________________________

IV.3.8.3) Contracte atribuite în urma concursului: Contractele de servicii atribuite în urma concursului vor fi atribuite

câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului da □ nu □

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă/entitatea contractantă da □ nu □

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectaţi (după caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

13

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor care urmează a fi

prestate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică va trebui să prezinte în mod clar şi concis

metodologia pe care ofertantul o va aplica pentru atingerea obiectivelor contractului.

Propunerea tehnică va cuprinde toate cerintele mentionate in caietul de sarcini.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform Formularului de oferta nr. 19 - din secţiunea formulare şi o

anexă care să conţină detalierea elementelor de cost ce urmează propunerea financiară.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Operatorii economici au obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora menţionate în anunţul de participare

Oferta se va depune la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, P-ţa Presei Libere, nr.1 (Casa Presei Libere), sector 1,

cod.013701, corpul D1, Registratură.Oferta se va depune intr-un singur exemplar, în plic sigilat şi ştampilat pe care se va

menţiona: a) Ofertă pentru achiziţia de servicii de Management pentru proiect; b) A nu se dechide înainte de data de

08.01.2013 ora de 11,00

Plicul exterior va conţineîn interior câte un plic sigilat şi ştampilat după cum urmează:

a)Plicul nr.1- Documente de calificare (original şi copie)

b)Plicul nr.2- Propunerea tehnică (original şi copie)

c) Plicul nr.3- Propunerea financiară ( original şi copie)

Plicurile interioare/exterioare trebuie să fiemarcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea

ofertei fără a fi deschisă în situaţia în care respectiva ofertă este declarată întârziată

Documentele ofertei vor fi tipărite sau dactilografiate, numerotate, semnate şi ştampilate de catre reprezentantul legal

autorizat al ofertantului, pe fiecare pagină

Fiecare document constitutiv al ofertei va avea un opis al documentelor prezentate

Oferta va fi însoţită de următoarele documente:

1.Scrisoare de înaintare(formular nr.21)

2.Garanţia de participare, care nu va fi introdusă în plicul cu oferta ci ataşată acestuia.Operatorul economic care nu face

dovada constituirii garanţiei de participare va fi exclus din procedură.Documentele de calificare vor fi prezentate conform

cerinţelor fiecărei secţiuni a criteriilor de calificare şi/sau selecţie.Ofertantul trebuie să prezinte o imputernicire scrisă

pentru persoanele desemnate să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor.Persoanele fără împuternicire scrisă şi fără

B.I/C.I nu vor putea participa la sedinţa de deschidere a ofertelor.Oferta trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă de 90

de zile de la data depunerii acesteia.În situaţii excepţionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertanţilor de

extindere a valabilităţii ofertei.Cererea şi răspunsurile vor fi făcute în scris.Ofertantul poate refuza această cerere.Un

ofertant care acceptă cererea de extindere a valabilităţii ofertei nu-şi poate modifica oferta.Oferta depusă la o altă adresă

sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.Nici o ofertă nu

poate fi respinsă în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile art.33,

alin,3 din HG nr.925/2006.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC(după caz) da □ nu ■

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare/program

operaţional/program naţional de dezvoltare rurală da □ nu ■

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________

Tipul de finanţare:

Cofinanţare ■ – 15 %

Credite externe cu garanţia statului □

Fonduri europene ■- 85%Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Alte fonduri. □

14

In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face in functie

de pretul ofertat.In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cu punctaje si preturi egale,

departajarea se va face prin reofertarea pretului ofertei in plic inchis.

VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţară: România

E-mail: [email protected] Telefon: +40213104641,

Adresă Internet (URL)

http://www.cnsc.ro

Fax: +40218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

E-mail: Telefon:

Adresă Internet (URL) Fax:

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială:Consiliul Concurentei – Directia Juridic Contencios

Adresă:P-ta Presei Libere nr.1, Corp D1, et.2, sector 1,

Localitate:Bucuresti Cod poştal:013701 Ţară:Romania

E-mail: Telefon:+40214054406

Adresă Internet (URL)

www.consiliulconcur

entei.ro

Fax:+40214054406

15

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet (URL):

II) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL DE SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV

DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă Internet (URL):

III) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficială:CONSILIUL CONCURENTEI

Adresă:P-ta Presei Libere (Casa Presei Libere), nr.1, sector 1, corp D1,Registratura

Localitate:Bucuresti Cod poştal:013701 Ţară:Romania

Punct(e) de contact:

În atenţia:Tatiana Hategan

Telefon:+40214054592

E-mail:[email protected] Fax:+40214054556

Adresă Internet (URL):www.consiliulconcurentei.ro

16

Nr. S.G/ 10978/21.11.2012

SECŢIUNEA VII

CAIET DE SARCINI

Servicii de audit financiar al proiectului intitulat” Eficientizarea activităţii de aplicare

a politicilor de concurenţă în corelare cu politicile sectoriale” cod SMIS 39072.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru achiziţia publică de servicii de audit

financiar pentru proiectul “Eficientizarea activităţii de aplicare a politicilor de concurenţă în corelare

cu politicile sectoriale” cod SMIS 39072

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi

conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potenţialii ofertanţi să

elaboreze propunerea tehnică şi oferta financiară corespunzător cu necesităţile Autorităţii

Contractante.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu cerinţele tehnice impuse ce vor fi considerate ca fiind

minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel

calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele de servicii care nu satisfac

cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

I. DESCRIEREA PROIECTULUI

I.1. Contextul achiziţiei de servicii

Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Consiliul Concurenţei, este beneficiarul unui

Contract de Finanţare pentru proiectul “Eficientizarea activităţii de aplicare a politicilor de concurenţă

în corelare cu politicile sectoriale“, cod SMIS 39072, prin Programul Operaţional Dezvoltarea

17

Capacităţii Administrative, axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului

ciclului de politici publice”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a

deciziilor la nivel politico-administrativ”, operaţiunea “Elaborarea unui set de instrumente, metode şi a

unui cadru instituţional specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai bună

reglementare în administraţia publică”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi de la Bugetul de Stat.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni de la semnarea Contractului de Finanţare, in

perioada 04.05.2012 – 03.05.2014

I.2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea parteneriatului dintre Secretariatul General al

Guvernului (SGG) şi Consiliul Concurenţei (CRC) din România pentru promovarea principiilor de

concurenţă în administraţia românească. Proiectul răspunde obiectivului general al PO DCA de a

contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socioeconomic

al societăţii româneşti.

Obiective specifice:

- îmbunătăţirea cadrului naţional de reglementare în ceea ce priveşte principiile concurenţei şi creşterea

gradului de convergenţă cu legislaţia în materie a UE şi a celorlalte state membre

- creşterea rolului Consiliului Concurenţei în elaborarea politicilor şi principiilor de concurenţă.

- informarea şi cunoaşterea celor mai bune practici europene în domeniul concurenţei de către părţile

interesate.

- susţinerea proceselor de business şi a procedurilor de lucru prin intermediul instrumentelor TIC

performante

- consolidarea capacităţii administrative a autorităţii de concurenţă din România

Scopul proiectului îl constituie obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului

ciclului de politici publice în administraţia publică centrală.

Prin implementarea acestui proiect se va asigura coordonarea în timp real a politicilor sectoriale cu

politicile de concurenţă. De asemenea, rezultatele proiectului vor avea o contribuţie importantă la

îmbunătăţirea cadrului de politici şi strategii, ceea ce va duce la o îmbunătăţire semnificativă a performanţei

administrative. Componenta de dezvoltare a abilităţilor în formularea de politici publice şi în planificare

strategică va constitui un punct de plecare pentru mai bune opţiuni de politici publice, bazate pe analize

îmbunătăţite a informaţiilor.

18

I.3. Activităţile proiectului

Luna

Activitate

An de implementare 1 An de implementare 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

0. Derularea procedurilor de

achiziţii publice pentru serviciile

oferite în cadrul proiectului

1.Revizuirea şi adoptarea cadrului

legislativ privind concurenţa de piaţă

1.1 Analiza şi revizuirea cadrului

legislativ în domeniul concurenţei în

conformitate cu principiile UE

19

1.2 Revizuirea legislaţiei privind

obligativitatea păstrării datelor şi a

modalităţilor de utilizare a informaţiilor

clasificate

1.3 Elaborarea şi publicarea legislaţiei

secundare adoptată în conformitate cu

noua lege a concurenţei

1.4 Elaborarea protocoalelor cu

agenţiile de reglementare sectorială

pentru încurajarea practicilor de

cooperare şi identificare a cazurilor

concrete pentru punerea în aplicare

1.5 Elaborarea unui protocol de

colaborare în desfăşurarea

investigaţiilor cu Parchetul de pe Înalta

Curte de Casaţie şi Justiţie

20

2. Consolidarea activităţii de advocacy

în domeniul concurenţei în

organismele publice şi guvernamentale

2.1 Organizarea sesiunilor consultative

cu părţile interesate la nivel naţional

din sectorul public şi privat

2.2 Găzduirea de evenimente pentru a

împărtăşi cele mai bune practici

europene cu autorităţi din domeniul

concurenţei internaţionale

2.3 Dezvoltarea capacităţii de cercetare

şi analiză economică ca şi de

monitorizare a pieţelor

21

3. Implementarea unei noi arhitecturi

de business la nivelul Consiliului

Concurenţei din România bazată pe

înalta calitate şi securitate prin

folosirea mijloacelor, instrumentelor şi

serviciilor din domeniul TIC

3.1 Definirea şi fluidizarea proceselor

specifice derulării activităţii

3.2 Definirea arhitecturii TIC specifică

implementării proceselor de business

definite

3.3 Implementarea noii arhitecturi de

business folosind instrumente TIC

3.4 Achiziţia de licenţe software

22

3.5 Achiziţia de echipamente hardware

3.6 Crearea unei reţele de lucru

(network) pe probleme de concurenţă

la nivelul instituţiilor interesate,

folosind instrumente TIC

4. Creșterea capacității de resurse

umane

4.1 Pregatirea materialelor de curs si

sustinerea cursurilor pentru personalul

identificat in derularea activitatii ce

vizeaza reglementarile referitoare la

concurenta de piata (inclusiv inter-

ministerial)

4.2 Instruirea în vederea însuşirii şi

dezvoltării tehnicilor de investigaţii

23

4.3 Instruirea în utilizarea

instrumentelor TIC dezvoltate

5. Activități de management de proiect

5.1 Organizarea şi gestionarea

activităţilor între partenerii proiectului

(inclusiv organizarea conferințelor de

lansare și de închidere)

5.2 Monitorizarea și evaluarea

proiectului

6. Activități de informare și publicitate

a proiectului

6.1 Comunicat de presă într-un ziar

regional şi/sau local privind începerea

proiectului

24

6.2 Editarea si diseminarea de bannere/

afişe la locul de desfăşurare a

proiectului

6.3 Includerea pe materialele-suport

pentru activităţile de training, inclusiv a

certificatelor de orice tip, a elementelor

obligatorii de identitate vizuală

6.4 Realizarea de etichete pentru

mijloacele fixe achiziţionate in timpul

desfășurării proiectului

6.5 Conferinta de presa

6.6 Comunicat de presă la închiderea

proiectului cu menţionarea rezultatelor

obţinute

7. Activități de auditare externă a

proiectului

7.1 Audit intermediar

7.2 Audit final

25

I.4. Principalele categorii de cheltuieli

Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză

Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum şi consultanţă, asistenţă

juridică privind desfăşurarea activităţilor proiectului

Cheltuieli de personal

Cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuţii salariale aferente suportate de către angajator şi angajat, pentru personal angajat în cadrul

instituţiei, structurii care beneficiază de fondurile strcturale, sau în cadrul instituţiei structurii partener

Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar

Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul

Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

Cheltuileli cu achiziţia de licenţe

Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii

Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice

Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)

Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare

Cheltuieli cu închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi

conştientizare

Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit

Cheltuieli cu auditul extern al proiectului

26

Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de

instruire, activităţi transnaţionale

27

II. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

II.1 Activitati generale

In conformitate cu obligaţiile asumate de Beneficiarul proiectului (Secretariatul General al

Guvernului, în parteneriat cu Consiliul Concurenţei) prin Contractul de Finanţare, acesta trebuie să

transmită Autorităţii de Management/Organismului Intermediar un raport intermediar si un raport

final privind constatările factuale realizat de un auditor financiar independent, întrucât pe baza lor se

realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar.

In acest scop, tinând cont de anvergura şi de complexitatea proiectului care va fi implementat, se

doreşte contractarea unor servicii profesionale de audit, in masura sa supuna verificarii maniera in

care s-au realizat cheltuielile menţionate în cererile de rambursare pentru activităţile finanţate prin

Contractul de finanţare (daca sunt corecte si procedural solicitate, daca sunt eligibile, daca au fost

achitate in conformitate cu cele asumate prin contract), mai exact, toate informaţiile care fac posibilă

verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în cererile de rambursare a cheltuielilor.

II.2 Activități specifice

Auditorul elaborează şi îndeplineşte programul de lucru privind verificarea în conformitate cu

obiectivul şi scopul acestui angajament şi procedurile care trebuie realizate aşa cum sunt

specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici precum

ancheta şi analiza, (re)calcularea, comparaţia, alte verificări ale exactitatii, observaţii, inspectarea

înregistrărilor şi a documentelor, inspectarea activelor şi obţinerea confirmărilor.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, graficul I.3. Activitatile proiectului, precum si graficul I.4

Principalele categorii de cheltuieli, regasite mai sus, vin in sprijinul Auditorului, oferindu-i

posibilitatea sa isi contureze categoriile de cheltuieli cu care va opera, precum si perioadele

aferente desfasurarii activitatilor in care aceste cheltuieli sunt repartizate.

Va transmitem spre exemplificare lista indicativă a tipurilor şi naturii probelor pe care auditorul

trebuie sa le identifice si sa le utilizeze la verificarea cheltuielilor, ce include, fara a se limita la

acestea:

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante;

- Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru licitaţii şi rapoartele de evaluare;

- Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă; - Dovada prestării serviciilor; - Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor; - Dovada finalizării lucrărilor; - Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, etc.;

28

Aceasta lista poate fi diferita în funcţie de natura cheltuielilor.

Auditorul va executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract

finanţat PO DCA:

- în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente

pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC şi adoptat

de către CAFR;

- în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR

- in conformitate cu cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic.

Va transmitem spre exemplificare Procedurile de verificare a eligibilitatii cheltuielilor solicitate de

catre Parteneri:

1. Procedura Generala

In aceasta etapa Auditorul va verifica daca:

- cererea de Rambursare este conforma cu conditiile Contractului de Finantare;

- fiecare Partener tine o evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar

sistemul contabil utilizat este in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

- este posibila evaluarea eficienta si eficace a cheltuielilor cuprinse in Cererea de Rambursare;

- informatiile cuprinse in cererea de rambursare corespund cu inregistrarile din contabilitate ale

Partenerilor (ex. Balanta de verificare, inregistrari din conturile analitice si sintetice).

2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul Proiectului

Auditorul efectueaza o verificare analitica a categoriilor de cheltuieli cuprinse in Cererea de

Rambursare si va analiza daca:

- categoriile de cheltuieli din Cererea de Rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din

bugetul Proiectului;

- cheltuielile efectuate au fost prevazute in bugetul Proiectului;

- cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;

- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislatia nationala si comunitara;

29

- suma totala solicitata la plata de catre fiecare Partener nu depaseste finantarea nerambursabila

prevazuta in Contractele de Finantare;

- au fost efectuate modificari ale bugetului Proiectului prin transferuri intre liniile din cadrul

aceluiasi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, si daca acestea au modificat valoarea totala eligibila

a Proiectului;

- Partenerii au efectuat modificari asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de

prevederile regulamentelor comunitare sau nationale sau de regulile de eligibilitate stabilite de

AM.

3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

Categorii si tipuri de cheltuieli;

- Categoriile de cheltuieli solicitate de Parteneri prin Cererea de Rambursare trebuie sa

corespunda cu cele din bugetul Proiectului. Categoriile de cheltuieli pot fi, in principiu, defalcate in

tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleasi caracteristici sau

caracteristici similare. Forma si natura probei suport (de exemplu o plata, un contract, o factura,

etc.) si modul in care cheltuielile sunt inregistrate (de exemplu nota contabila, registrele de

contabilitate) variaza in functie de tipul si natura cheltuielilor si a actiunilor sau tranzactiilor de

baza. In toate situatiile, tipurile de cheltuieli reflecta valoarea contabila (sau financiara) a actiunilor

sau tranzactiilor de baza, indiferent de natura si tipul actiunii sau tranzactiei in cauza.

4. Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifica cheltuielile si prezinta in Raport toate exceptiile ce rezulta din aceasta verificare.

Exceptiile verificarii reprezinta toate abaterile de la reglementarile cuprinse in termenii de referinta

descoperite pe parcursul realizarii procedurilor de auditare. In toate cazurile auditorul evalueaza

impactul financiar (estimat) al exceptiilor in termeni de cheltuieli neeligibile.

Auditorul va verifica daca pentru cheltuielile selectate se respecta criteriile specificate mai jos:

a) Eligibilitatea cheltuielilor – conditii generale:

Ca regula generala, Auditorul va analiza daca cheltuielile efectuate de catre Parteneri sunt

justificate prin facturi si ordine de plata aferente sau alte documente contabile cu valoare

justificativa echivalenta.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilita inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a

Partenerilor.

Pentru a fi considerate eligibile, in contextul Proiectului, costurile trebuie sa indeplineasca

cumulativ urmatoarele conditii generale:

30

- sa fie necesare pentru realizarea Proiectului, sa fie prevazute in Contractul de Finantare si sa fie in

conformitate cu principiile unui management financiar sanatos (riguros), respectiv utilizarea

eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu;

- sa fie efectuate si platite de Parteneri pana la termenul de depunere a Cererii de Rambursare,

dupa cum este definit in cadrul Contractelor de Finantare;

- sa fie inregistrate in contabilitate avand la baza documente justificative, sa fie identificabile si

verificabile, sa fie dovedite prin documente originale.

Auditorul de asemenea verifica costurile neeligibile. In consecinta, Auditorul verifica in special daca

cheltuielile includ anumite taxe, inclusiv TVA. Daca este cazul, Auditorul verifica daca Partenerii nu

pot sa recupereze aceste taxe si daca regulile, regulamentele si practicile permit includerea acestor

taxe in cheltuieli.

b) Exactitate si inregistrare

Auditorul verifica:

- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost inregistrate cronologic, cu acuratete atat

in sistemul contabil al Beneficiarului cat si in Cererea de Rambursare si Raportul de Progres si

sistematic in conturile analitice distincte ale Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului

de Finantare, si daca cheltuielile sunt sustinute prin dovezi corespunzatoare si prin documente;

- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost incadrate corect in capitolul/subcapitolul

de cheltuieli din bugetul Proiectului;

- daca cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul Proiectului si sunt sustinute prin documente

justificative corespunzatoare;

- daca au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor Contractului de

Finantare.

c) Realitatea cheltuielilor

In aceasta etapa Auditorul va verifica:

- daca bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei si a locului primirii si au fost

inregistrate in gestiune si in contabilitate, cu specificarea gestiunii si a notei contabile de

inregistrare;

- daca, dupa caz, lucrarile au fost executate si serviciile prestate;

- existenta documentelor care atesta ca bunurile au fost livrate, lucrarile executate si serviciile

prestate (factura fiscala si factura).

31

d) Verificarea achizitiilor publice

Auditorul va verifica:

- daca atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrari s-a facut in conformitate cu prevederile

legislatiei nationale si europene in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- daca atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii Proiectului s-a realizat cu

respectarea urmatoarelor principii:

Nesdicriminare;

Tratament egal;

Recunoastere reciproca;

Transparenta;

Proportionalitate;

Eficienta utilizarii fondurilor publice;

Asumarea raspunderii.

Auditorul va mentiona in raportul de audit daca a identificat cazuri de neconformitate cu

procedurile de achizitii, iar cheltuielile aferente platii bunurilor/serviciilor/lucrarilor astfel

achizitionate vor fi considerate neeligibile.

e) Costuri indirecte

Auditorul va verifica in ce masura aceste cheltuieli se incadreaza in procentele ratelor forfetare

stabilite prin Contractele de Finantare.

De asemenea, Auditorul va obţine probe adecvate şi suficiente din aceste proceduri pentru a putea

elabora un raport al constatărilor factuale, verificand atat legalitatea, regularitatea şi realitatea

operaţiunilor financiare, cat si înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente

proiectului. În acest scop, auditorul trebuie sa utilizeze “Probe de audit”, exercitand o judecată

profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate şi suficiente.

Toate aceste activităţi trebuie considerate ca fiind cerinţe minime, iar dacă alte activitaţi relaţionate

sunt necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de servicii, acestea vor face parte din

responsabilitatea Auditorului.

II.3 Rezultate aşteptate

Serviciile prestate de către Auditor vor asigura obţinerea următoarelor rezultate:

A) Realizarea unor proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de beneficiar în

raportul financiar al acţiunii.

32

De asemenea, imediat dupa semnarea contractului de prestari servicii, este necesar ca Auditorul sa

obtina o intelegere suficienta a Proiectului, a termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare si a

anexelor la acesta.

Procedurile vor fi analizate şi integrate într-un document consolidat în vederea aplicării acestora, în

conformitate cu specificaţiile tehnice arătate în acest document.

B) Planificarea activităţii astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor, dar în timp

util pentru depunerea de către Beneficiar a cererii de rambursare a cheltuielilor.

C) Utilizarea eficientă a probelor obţinute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor

factuale, precum şi utilizarea documentelor care sunt importante în furnizarea probelor pentru

sprijinirea raportului privind constatările factuale şi probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în

conformitate cu aceste specificaţii tehnice şi cu ISRS 4400.

D) Raportul privind constatările factuale trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui

angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de

Management/Organismului Intermediar să înţeleagă natura şi măsura procedurilor realizate de către

auditor.

Pentru perioada 04.05.2012 – 03.05.2014 vor trebui întocmite, in limba romana, următoarele

rapoarte privind constatările factuale:

- 1 raport intermediar (in anul 1 de implementare, luna 12 a proiectului), privind constatările factuale

corespunzătoare cererii de rambursare intermediare;

- 1 raport final (in anul 2 de implementare, luna 24 a proiectului), care va insoti cererea de

rambursare finala SAU raportul final al proiectului.

Prin semnarea contractului de servicii, Auditorul recunoaşte importanţa strategică a serviciilor pe

care trebuie să le presteze cât şi constrângerile legate de termenii de timp ai proiectului. În cadrul

proiectului va fi asistat de Autoritatea Contractantă pentru a nu permite nici o întârziere sau

schimbare de direcţie.

Serviciile oferite de Auditor implică o cooperare directă între personalul echipei propusă de acesta

şi echipa de proiect din partea Autorităţii Contractante.

III. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă

Consiliul Concurenţei va îndeplini rolul de Autoritate Contractantă pentru contract şi, în această

calitate, va fi responsabil pentru toate aspectele privitoare la coordonarea implementării eficiente

a activităţilor prevăzute în contract.

Consiliul Concurenţei are responsabilitatea aprobării rapoartelor transmise de Auditor.

Consiliul Concurenţei va furniza Auditorului capacitatea managerială şi de expertiză necesară

pentru buna derulare a activitatii de audit financiar, constând în:

sprijin tehnic prin contribuţia experţilor proprii la realizarea obiectivelor propuse prin prezentul contract;

sprijin în asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părţile implicate, în vederea implementării cu succes a activităţilor;

33

acces la sursele de informare disponibile, etc.

Auditorul

Prestatorul de servicii audit, numit „Auditorul”, este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să desfăşoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate, aşa cum sunt specificate în aceste specificaţii tehnice, şi pentru transmiterea către Beneficiar a rapoartelor privind constatările factuale.

Auditorul va îndeplini sarcinile incluse în contract cu atenţia, eficienţa şi promptitudinea necesare,

în conformitate cu bunele practici din domeniu.

Auditorul va furniza experţii desemnaţi să îndeplinească sarcinile prevăzute în acest caiet de sarcini,

fiind responsabil pentru activitatea acestora. Auditorul nu va opera schimbări de personal fără

aprobarea în scris prealabilă a Autorităţii Contractante. Se recomandă operarea de schimbări doar

în cazuri excepţionale (de exemplu, deces, boală, accident, demisie sau lipsă de eficienţă pe durata

contractului, etc.).

Toate rapoartele, datele si materialele obţinute, compilate sau pregătite de către Auditor în

derularea contractului sunt confidenţiale şi vor rămâne în proprietatea absolută a Autorităţii

Contractante.

IV. LOGISTICĂ ŞI STABILIREA CALENDARULUI PROIECTULUI

IV.1. Locul de desfăşurare

Baza operaţională a proiectului va fi în Bucureşti, la sediul Autorităţii Contractante.

Auditorul va fi responsabil cu cheltuielile legate de materiale consumabile, comunicaţii, transport,

activităţi de secretariat, etc. pentru a duce la îndeplinire activităţile prevăzute în contract.

Dacă Auditorul este constituit în asociere, se vor lua măsuri pentru a se asigura o flexibilitate

maximă în implementarea proiectului. Trebuie specificat rolul, calificarea şi experienţa pentru

fiecare membru al grupului în parte. Pentru fiecare membru al asocierii trebuie făcută dovada

eligibilităţii şi a faptului că nu există conflicte de interese.

Nici un echipament nu va fi achiziţionat în numele Autorităţii Contractante ca parte a acestui

contract de servicii sau transferat Autorităţii Contractante la sfârşitul acestui contract.

IV.2. Data de începere şi perioada de execuţie a contractului

Contractul va demara efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea Contractantă şi

Auditor, iar execuţia sa va începe la data notificării din partea Autorităţii Contractante, nu mai târziu

de 5 zile după semnare.

Durata contractului este de aproximativ 17 de luni.

Pentru fiecare sesiune de auditare, auditorul va avea la dispoziţie 7 zile lucratoare de la primirea

tuturor documentelor necesare, pentru a prezenta raportul de audit.

34

V. CERINŢE REFERITOARE LA PERSONALUL PROPUS PENTRU INDEPLINIREA

CONTRACTULUI

Auditorul trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare, de a-şi îndeplini activităţile şi

de a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp stabilit.

In acest scop, auditorul va trebui să dispună de o reţea profesionistă de experţi pentru a furniza

expertiza necesară pentru proiect.

Toţi experţii cu rol important în implementarea contractului sunt denumiţi experţi cheie ai

Auditorului.

Pe toată durata contractului, Auditorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice

situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor

contractuale, asigurandu-se ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine şi să

înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului.

Un expert poate fi nominalizat pentru o singură poziţie din cele identificate mai jos.

În toate cazurile în care înlocuirea unui expert este necesară, Auditorul are obligaţia de a propune

Autorităţii Contractante spre aprobare, ca înlocuitor, un expert care are cel puţin aceleaşi

aptitudini, calificări şi acelaşi nivel de experienţă profesională ca expertul înlocuit, în termen de

maximum 3 zile de la intervenţia situaţiei care necesită înlocuirea expertului respectiv. Expertul

înlocuitor îşi va începe activitatea la data indicată de Autoritatea Contractantă.

Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca experţii Auditorului sunt:

Expertul cheie 1: auditor financiar

a)Pregatire profesionala si aptitudini:

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniul economic;

- persoana fizica şi/sau juridica înscrisa în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera

Auditorilor Financiari din România (CAFR) sau echivalent şi care deţine viza de membru activ pe

anul 2012; referitor la expertii propuşi, facem precizarea că în cazul în care, pe perioada de

derulare a contractului, aceştia nu mai pot obţine menţiunea “Activ” pe carnetul de membru CAFR

sau similar, atunci Auditorul are obligaţia sa il înlocuiască pe acel expert cu altul care să se

încadreze în condiţiile prezentate mai sus.

- auditorul financiar să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare

şi competenţă profesională al CAFR sau similar;

Expertul cheie 2: expert contabil

a)Pregatire profesionala si aptitudini:

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniul economic;

- persoana fizica şi/sau juridica sa posede Certificat de atestare a calităţii de expert contabil eliberat

de CECCAR sau echivalent, şi sa deţina viza de membru activ pe anul 2012; referitor la expertii

35

propuşi, facem precizarea că în cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, aceştia nu mai

pot obţine menţiunea “Activ” pe carnetul de membru CECCAR sau similar, atunci Auditorul are

obligaţia sa il înlocuiască pe acel expert cu altul care să se încadreze în condiţiile prezentate mai

sus;

- expertul contabil să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare

şi competenţă profesională al CECCAR sau similar;

Nota: Cerintele referitoare la expertii cheie reprezinta conditii minime obligatorii, ofertantul putand

include si alti specialişti, suplimentari faţă de experţii principali, implicaţi în realizarea

activităţilor cu asigurarea şi demonstrarea faptului că sunt asigurate toate expertizele necesare

pentru realizarea activităţilor. Costurile pentru personalul auxiliar trebuie incluse în tarifele

experţilor.

VI. RAPORTAREA

VI.1. Cerinţe minime în materie de raportare

Toate rapoartele elaborate de catre Auditor trebuie sa fie:

- complete, respectiv sa contina toate informatiile si argumentele pentru sustinerea indeplinirii obiectivelor auditului;

- accesibile, fapt ce implica utilizarea unui limbaj cat mai clar si mai simplu, pentru a fi inteles cu usurinta de catre beneficiarii rapoartelor; acestea trebuie sa fie logice si sa nu ofere posibilitatea unor interpretari eronate; in cazul utilizarii unor termeni tehnici, de specialitate sau abrevieri, acestia vor fi descrisi in mod distinct, intr-un glosar de termeni;

- obiective, ceea ce presupune ca ele sa fie echilibrate, fara distorsiuni, pentru a nu crea suspiciuni privind credibilitatea si independenta auditorului;

- concise, ceea ce presupune redactarea numai a acelor aspecte ce reies din obiectivele auditului, evitandu-se detaliile, formularile si constatarile inutile;

- constructive, respectiv sa prezinte clar si echilibrat toate aspectele constatate, astfel incat sa se evite repetarea unor probleme evidentiate de auditor in raportul de audit (erori, abateri de la legalitate si regularitate, s.a.)

- oportune si competente, prin respectarea termenelor de elaborare, fara intarzieri, in asa fel incat sa reflecte competenta si profesionalismul expertilor implicati, si implicit, o activitate de audit de calitate;

- convingatoare, ceea ce presupune prezentarea concludenta si exacta a rezultatelor auditului, iar concluziile si recomandarile din raport trebuie sa fie sustinute cu probe de audit suficiente si adecvate.

Limba oficială de comunicare şi pregătire a tuturor documentelor este limba română.

VI.2. Depunerea şi aprobarea rapoartelor

Documentele vor fi depuse spre aprobare la Autoritatea Contractantă, în format tipărit, în două

exemplare originale, semnate şi ştampilate.

Având în vedere cerinţa Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional pentru

Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PODCA) ca rapoartele emise de prestatorul de servicii

să aibă avizul de opinie al reprezentantului legal al instituţiei beneficiare, fiecare dintre rapoartele

36

aprobate vor avea menţiunea “Avizat”, semnătura şi ştampila atât a managerului de proiect din

partea Consiliului Concurenţei cât şi a reprezentantului legal al beneficiarului contractului de

finanţare (Secretariatul General al Guvernului).

VII. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului.

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Detaliile cu privire la graficul de plăţi se vor stabili prin contractul de prestări servicii care se va

încheia.

Este necesar ca ultima factură să fie emisă în perioada de implementare a proiectului.

VIII. ELABORAREA OFERTEI- CERINŢE MINIME OBLIGATORII

Ofertantul va trebui să prezinte în cadrul ofertei modul de organizare a activităţii sale pentru a

atinge rezultatele asteptate. De asemenea, va descrie detaliat metodele folosite în timpul

contractului, principalele activităţi desfasurate, experţii cheie, programul şi livrabilele. Descrierea

trebuie să fie suficient de clară astfel incat achizitorul sa poata determina conformitatea cu obiectul

achizitiei si cerintele minime obligatorii.

VIII.1. Oferta tehnică va avea, în mod obligatoriu, următoarea structură:

A. Modul in care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate

B. Metodologia de prestare a serviciilor

C. Organizarea şi planificarea în timp a activităţilor pe durata contractului

Nota: Neregăsirea aspectelor menţionate va atrage declararea ofertei ca fiind neconformă.

VIII.2. CERINŢE SPECIALE

Pe toate materialele elaborate în cadrul contractului vor fi inserate elementele obligatorii de

identitate vizuală, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru

Instrumentele Structurale 2007-2013 în România, disponibil pe site-ul

www.fonduriadministratie.ro.

37

IX. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: ,,PREŢUL CEL MAI SCĂZUT” cu respectarea cerinţelor minime din

prezentul caiet de sarcini.

RESPONSABIL DE PROIECT

Oana NEG

RESPONSABIL FINANCIAR PROIECT

Horia GRIGORAS

38

Nr.12716/2/BMC/09.11.2012

SECŢIUNEA 3

FORMULARE

Secţiunea 3 conţine formularele destinate, pe de o parte, să facilitize elaborarea şi prezentarea

ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de Evaluare

examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

SECTIUNEA a III a

FORMULARE

Documente de

calificare

Formularul nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea

Formularul nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in art. 181 din OUG34/2006

Formularul nr. 3 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

Formularul nr. 4 Declaratie privind neincadrarea in art.691 din OUG34/2006

Formularul nr. 5 Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Formularul nr. 6 Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici

Formularul nr. 8 Fisa de informatii generale

Formularul nr. 9 Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani

Formularul nr. 9a Fisa de experienta similara

Formularul nr. 11 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani

Formularul nr. 11a Curriculum vitae

Formularul nr. 11 b Declaratie de disponibilitate

Formularul nr. 12 Declaratie privind partea/partile angajate din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora

Formularul nr. 13 Acordul de subcontractare

Formularul nr. 14 Declaratie privind partea/partile angajate din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora

Formularul nr. 15 Acord de asociere

Alte documente

însoțitoare

Formularul nr. 16 Garantie de participare

Formularul nr. 23 Declaratie de IMM

Formularul nr. 21 Scrisoare de inaintare

Propunere

financiară Formularul nr. 19 Formularul de oferta

Formularul nr. 20 Anexa la Formularul nr. 19

Alte formulare

Formularul nr. 22 Garantie de Buna executie

Formularul nr. 23 Declaratie initială privind indeplinirea cerintelor de calificare

39

Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind eligibilitatea

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile prevazute la art. 69 si 180 din Ordonanţa

de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv:

- nu avem printre membrii consiliului de administratie/organ de conducere sau supervizare

si/sau printre actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al

patrulea inclusiv, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

- nu ne aflam in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu

persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti

pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare

de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de

operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună,

nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

40

…………………

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

41

Formularul nr. 2

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din O.U.G. nr. 34 / 2006

Subsemnatul ____________________________ , în calitate de ofertant la procedura

„cerere de oferta” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect

„..................................”, la data de _____________, organizată de ....................., declar pe proprie

răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotãrârii pronunţate de judecãtorul-sindic;

b)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată...................(data

deschiderii ofertelor).

c) în ultimii 2 ani nu au existat situaţii în care să nu îmi îndeplinesc sau să-mi îndeplinesc în

mod defectuos obligaţiile contractuale,

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei

greşeli în materie profesională,

e) nu prezint informaţii false în scopul demonstrãrii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,

orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este

conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în

declaraţii.

Data completării

…………………

42

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

43

Formularul nr. 3

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................, reprezentant/reprezentanti legali al/ai....................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de .................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr.........din data de ............. certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/certificam prin prezenta, in numele ........................, urmatoarele:

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care

cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze

oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti in oferta; 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta

decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in perspectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in

prezenul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

44

Operator economic Formularul nr. 4

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art.69¹

(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele

operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert

sustinator la procedura de ….........................................…………………………………… (se

mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect

........................................................................................…………………………………………...

(denumirea produsului, seviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .......................... (zi/luna/an),

organizata de ..............................................……… (denumirea autoritatii contractante), declar pe

propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G.

nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de

supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la

gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la

art.69 lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii

contractante ………………………………………………….. (denumire autoritate contractanta),

despre care am luat la cunostinta din documentatia de atribuire atasata anuntului/invitatiei de

participare nr................................din SEAP.

Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

45

ANEXA

CONSILIUL CONCURENTEI

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE

IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr. crt.

Numele si Prenumele Functia

1. Bogdan Chiriţoiu preşedinte

2. Vasile Şeclăman secretar general

3. Daria Drăguţ responsabil proiect

4. Dan Picu asistent responsabil proiect

5. Georgeta Gavriloiu expert în concurenţă

6. Florin Andrei expert IT&C

7. Horia Grigoraş responsabil financiar

8. Luminiţa Popa expert resurse umane

9. Tatiana Haţegan expert achiziţii publice

–,–

Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

46

OFERTANTUL Formularul nr. 5

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea operatorului

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca,

la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin cerere de oferta, având ca obiect

................................................, la data de ................., organizata de ................................., particip

si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociatiei .......................................................;

[ ] ca subcontractant al ..................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni

modificari în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a

contractului de achizitie publica sau, în cazul în care vom fi desemnati câstigatori, pe parcursul

derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,

situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii

datelor din prezenta declaratie.

47

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............................................... cu privire

la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

48

Formularul nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

Formularul nr. 8 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător

financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în

mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru

îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei

prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea

contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor

care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la

dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de

.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară),

necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii

asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie

publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a

49

primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi

irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să

renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de

autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care

ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod

necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem

să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării

obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186

alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii

contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg

din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,

50

OFERTANTUL Formularul nr. 8 ____________________ (denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare

________________________________________

(numarul, data si locul de

inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de

inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

__________________________________________________

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala

Anul la 31 decembrie la 31 decembrie

(lei) (echivalent euro)*

_________________________________________________________________________

1. 2009

_________________________________________________________________________

51

2. 2010

_________________________________________________________________________

3. 2011

_________________________________________________________________________

Media anuala:

_________________________________________________________________________

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

52

Formularul nr. 9 OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________(denumirea/numele si

sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei

de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul

verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _________________

(denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură

cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii:…………………

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

53

Nr.

Crt.

Denumirea si

obiectul

contractului

+

Numarul si data

contractului

Codul

CPV

Denumirea/numele

beneficiarului/clientului

+

Adresa

Calitatea in

contract*)

Pretul total al

contractului

(lei)

Pretul total al

contractului

(valuta**)

Procent

îndeplinit de

ofertant

Perioada

de livrare

Observatii

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

54

Data completarii: ……………………. Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

_______

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);

contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

55

Formularul nr. 9.a

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________

Ţara: _________________________

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

□ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

□ contractant asociat

□ subcontractant

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

4. Valoarea contractului (exprimată în moneda în care s-a încheiat

contractul)

a) iniţială (la data semnării contractului):

b) finală (la data finalizării contractului):

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora, valoarea în litigiu

(echivalentul în EURO) şi modul lor de

soluţionare:_______________________________

6. Durata de execuţie a lucrării (luni)

a) contractată: __________

b) efectiv realizată: _________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie: ______________

56

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: ____________

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară: ______

Data completarii:…………………

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

57

Formularul nr. 11

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL

PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE DIN

ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

_____________________________________,

(denumirea/numele şi sediul/adresa

ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele

prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

Data ________________

58

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

59

Formularul nr. 11 a

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

Curriculum vitae Europass

Inserati fotografia. (rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Informatii personale

Nume / Prenume Nume, Prenume

Adresa(e) Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara

Telefon(oane) Mobil:

Fax(uri)

E-mail(uri)

Nationalitate(-tati)

Data nasterii

Sex

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

Se va completa cu pozitia propusa in proiect

Experienta profesionala

Perioada Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, incepand cu cea mai recenta dintre acestea.

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Educatie si formare

Perioada Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program de formare profesionala absolvite, incepand cu cel mai recent. (vezi instructiunile)

60

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale

dobandite

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de

formare

Nivelul in clasificarea nationala sau internationala

Aptitudini si competente personale

Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna, vezi instructiunile)

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversatie

Discurs oral Exprimare scrisa

Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

Competente si abilitati sociale Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.

Competente si aptitudini organizatorice

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.

Competente si aptitudini tehnice Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.

Competente si aptitudini artistice Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.

Alte competente si aptitudini Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.

Permis(e) de conducere Mentionati daca detineti un permis de conducere si categoria.

Informatii suplimentare Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.

Anexe Enumerati documentele anexate CV-ului.

61

Formularul nr. 11 b

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul ……………………………............……………….declar ca sunt de acord să particip în

mod exclusiv la cererea de oferta organizată de Consiliul Concurentei, pentru achiziţionarea de

„Servicii de audit financiar al proiectului: Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de

concurenta in corelare cu politicile sectoriale”, pentru compania ……………

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt capabil

şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada:

62

De la Pana la

Înţeleg faptul că nerespectarea prezentei declaraţii va conduce la excluderea mea şi a ofertei din

această procedura de licitatie deschisa online şi poate conduce la excluderea mea de la participarea

la alte licitaţii şi contracte finanţate din fonduri europene.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că

indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă

majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage

după sine anularea contractului.

Nume

Semnătură

Dată

Ofertant / Lider de asociaţie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

63

Formularul nr. 17

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ……………(numele complet), reprezentant imputernicit al …...............

(denumirea/numele si sediul/adresa Ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile

aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat, privind executia

contractului ………………………………………sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,

64

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii

datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii

contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii …..................(ziua, luna anul).

Ofertant,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)

65

Nume entitate legala Activitati din contract Valoarea

aproximativa

% din valoarea

contractului Adresa

Acord subcontractor cu

specimen semnatura

Liderul asociatiei

Subcontractor 1

Subcontractor 2

Nota: Daca nu sunt subcontractanti, se va bifa mai jos:

□ NU ESTE CAZUL.

Data completarii …..................(ziua, luna anul).

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

_______ (denumire/nume operator economic)

Formularul nr. 13

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între ________________ privind

execuţia_____________

(denumire autoritate contractantă)

la “_______________________________________________________________”.

(denumire contract)

1. Părti contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în

_______________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentată prin __________________ Director General şi______________ Director Economic,

denumită în cele ce urmeaza contractant general

şi

S.C. _______________ cu sediul în __________________________, reprezentată

prin____________________

(adresa,tel.,fax)

Director General şi ____________________ Director Economic, denumită în cele ce urmează

subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(servicii)

_____________________

_____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(servicii)

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general

a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate în perioada

respectivă.

(serviciilor)

- plata ___________________________ se va face în limita asigurării finanţării

___________________________

(serviciilor)

(serviciilor)

de către beneficiarul __________________________

(denumire autoritate contractantă)

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ este în conformitate cu contractul,

eşalonată

(serviciilor)

conform graficului anexă la contract.

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării procesului

verbal încheiat la terminarea ________________________.

(serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile

legale.

3. Alte dispoziţii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ____________(serviciilor) şi neîncadrarea din

vina

subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului,

subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea ____________________

(serviciilor)nerealizată la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităti de

_____ % pe zi întârziere la suma datorată.

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care

contractantul le are faţă de investitor conform contractului______________________ (denumire

contract).

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile

se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________ _________________________

(contractant) (subcontractant)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante Nr. ________/________

Operator economic,

Formularul nr. 15

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform _________________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ __________________

_________________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

3. ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica

comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

liderul asociatiei S.C. __________________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;

modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de

fiecare asociat pentru executie obiectivului supus cererii de oferte:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze:

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,

__________ _______________

Formularul nr. 16 CANDIDATUL/OFERTANTUL

........................................... (denumirea/numele)

SCRISOARE DE GARANTIE FINANCIARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Garantia Nr.: <XXXXXXXXXX>

Din data:[ZZ.LL.AAAA] Catre: Consiliul Concurentei Adresa: Piata Presei, Nr. 1, Bucuresti, sector 1, Romania

Titlu proiect: „Servicii de audit financiar al proiectului: Eficientizarea activitatii de

aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale”

Codul proiectului: [Cod SEAP] Noi, [nume Banca, adresa], semnatarii acestei scrisori de garantie, avind sediul

inregistrat la [adresa sediului social al bancii], ne obligam in mod neconditionat si irevocabil fata de Consiliul Concurentei, in calitate de Autoritate Contractanta, sa platim suma de [X.XXX,XX] Lei, (cifra si in litere), corespunzatoare garantiei pentru participarea (numele si adresa ofertantului) cu oferta la procedura de atribuire pentru proiectul sus-mentionat.

Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea Contractanta, fara obiectiuni de orice fel, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa Autoritatea Contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul [denumirea/numele ofertantului] si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

d) în măsura în care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor respinge contestaţia depusă de către ofertantul _______________________, autoritatea contractantă va reţine contestatorului suma de 1.890 lei

(denumirea/numele)

ără TVA, potrivit prevederilor art. 2781 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și

completările ulterioare.

Ne obligam sa nu intirziem in niciun fel efectuarea platii.

Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepand cu data de [ZZ.LL.AAAA] si este valabila pana la data de [ZZ.LL.AAAA].

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil.

Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia nr. 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) rectificata in iulie 2010 de Camera Internationala de Comert – Paris si va intra sub incidenta legilor romanesti in vigoare.

Nume: …………………………… Functie: ………………… Semnatura: …………….. Stampila………………….. Data: [ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL Formularul nr. 23

____________________ (denumirea/numele)

ANEXA Nr. 1

din Ordonanta nr.27/2006

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria

întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ..................................................................................... Adresa sediului social ............................................................................................ Cod unic de înregistrare ............................................................................................ Numele şi funcţia ............................................................................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2. [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

Exerciţiul financiar de referinţă2)

Numărul mediu anual de

salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul [ ] Nu financiar anterior, datele financiare au [ ] Da (în acest caz se va completa şi se va înregistrat modificări care determină încadrarea ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul întreprinderii într-o altă categorie (respectiv financiar anterior) micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). Semnătura ..................................................................................... (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii .................................... Semnătura ..........................................

1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi

activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare

anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu

privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se

determină şi se declară pe propria răspundere.

ANEXA Nr. 2

din Ordonanta nr.27/2006

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum

şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum

şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinţă

Numărul mediu anual

de

salariaţi

Cifra de afaceri anuală

netă (mii lei/mii Euro)

Total active

(mii lei/mii Euro)

1. Datele1)

întreprinderii solicitante

sau din situaţiile

financiare anuale

consolidate (se vor

introduce datele din

tabelul B1 din

secţiunea B2)

2. Datele cumulate1) în

mod proporţional ale

tuturor întreprinderilor

partenere, dacă este

cazul (se vor introduce

datele din

secţiunea A)

3. Datele cumulate ale

tuturor

întreprinderilor legate1)

(dacă există) dacă nu

au fost deja incluse

prin

consolidare la pct. 1

din acest tabel (se vor

introduce datele din

tabelul B2 din

secţiunea B)

TOTAL

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru

a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.

___________

1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi

activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare

anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu

privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se

determină şi se declară pe propria răspundere.

2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza

situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza

situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale

consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ............................................................................................ Adresa sediului social ............................................................................................ Codul unic de înregistrare ............................................................................................ Numele, prenumele şi funcţia ............................................................................................ preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprinderea legată

Perioada de referinţă

Numărul mediu anual

de salariaţi3)

Cifra de afaceri anuală

netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

Total

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere,

consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele

întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile

consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile

întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru

întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea

legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea

parteneră la care se referă această fişă:

............................................................................................ ............................................................................................ .......................................................................................... .

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă

această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

............................................................................................ .......................................................................................... .

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui

mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la

pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2.

Procent Numărul mediu anual

de salariaţi

Cifra de afaceri anuală

netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale5)

(mii lei/mii Euro)

Valoare rezultată în

urma

aplicării celui mai mare

procent la datele

introduse în tabelul de

la pct. 1.

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

___________

3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de

personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste

procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare

întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

Secţiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă

pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere

parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile

financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de

parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A1

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numele sau

denumirea

întreprinderi

i

Adresa

sediului

social

Cod unic de

înregistrare

Numele şi

prenumele

preşedintelu

i consiliului

de

administraţi

e,

director

general sau

echivalent

Numărul

mediu anual

de salariaţi

Cifra de

afaceri

anuală netă

(mii lei/mii

Euro)

Active totale

(mii lei/mii

Euro)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat",

pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect

parteneră.

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru

tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale

întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele

întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea

nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.

Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile

care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Secţiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria

întreprinderilor mici şi mijlocii:

[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este

inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu

întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale

consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare

anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în

mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi

legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6).

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa

tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

Numărul mediu

anual

de salariaţi7)

Cifra de afaceri

anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii

Euro)

Total

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din

tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată

(denumire/date de

identificare)

Adresa sediului social Cod unic de

înregistrare

Numele şi prenumele

preşedintelui consiliului

de administraţie,

director general sau

echivalent

A.

B.

C.

D.

E.

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile

financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante.

Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

___________

6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.

7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de

personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi

legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele

din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2

de mai jos.

Tabelul B2

Întreprinderea

numărul:

Numărul mediu anual

de salariaţi

Cifra de afaceri anuală

netă (mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

1.*)

2.*)

3.*)

4.*)

5.*)

│ Total

NOTĂ

Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din

tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile

legate).

___________

*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............

din tabelul B2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse

în situaţiile financiare anuale consolidate)

Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ............................................................................................ Adresa sediului social ............................................................................................ Codul unic de înregistrare ............................................................................................ Numele, prenumele şi funcţia

............................................................................................ preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinţă

Numărul mediu anual

de salariaţi7)

Cifra de afaceri anuală

netă (mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

Total

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare

anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă

în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate,

situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile

financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu

întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse

în secţiunea A.

___________

7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul

mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Formularul nr. 19

CANDIDATUL/OFERTANTUL ........................................... (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea lucrării)

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,

reprezentand

(suma in litere si in cifre)

________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa

prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea

perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,

impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este

stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta

separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din

documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice

alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

(Numele reprezentantului legal/imputernicit)_____________, in calitate de

_____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

__________________________________ (denumirea/numele ofertantului)

(semnatura si stampila operatorului economic)

Formularul nr. 20 – Anexa la Formularul nr. 19

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

BUGET DEFALCAT

Note

Număr estimat

de zile

lucrătoare

Rata zilnică a

onorariului

(lei / zi) fără

TVA

Total (Lei)

Onorarii

Expert contabil

Auditor financiar

Total fără TVA

Total cu TVA inclus

1. Ratele zilnice ale onorariilor experţilor trebuie să includă: - remuneraţia efectiv plătită experţilor pe zi de lucru; - costuri administrative de angajare a experţilor respectivi (ex: cheltuieli legate de

schimbarea locului de rezidenţă, repatriere, cazare, concediu, asigurare medicală etc., acordate de prestator expertului);

- marja de profit, inclusiv cheltuieli de regie şi facilităţi de sprijin (backstopping etc.)

2. Pentru acest proiect nu sunt prevăzute cheltuieli de rezervă. Acestea trebuie incluse în onorariul experţilor.

Data completarii : _____/_____/_____ (zi, luna, an)

(Numele reprezentantului legal/imputernicit)_____________, in calitate de

_____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

__________________________________ (denumirea/numele ofertantului)

(semnatura si stampila operatorului economic)

Formularul nr. 21

CANDIDATUL/OFERTANTUL ........................................... (denumirea/numele)

…………………………….. Autoritatea Contractanta

Denumirea (numele Ofertantului)

Nr. ………din ……………2009 (data) Nr. …….din ……….…....., ora……... 2009 (data)

(se va completa la Registraturaautoritatii

contractante)

SCRISOARE DE INAINTARE

Ca urmare a invitatiei de participare aparuta in SEAP privind aplicarea procedurii de atribuire

de cerere de oferta a contractului de servicii …………………………….., noi

............................................. (denumirea/numele Ofertantului) va transmitem alaturat

urmatoarele:

1. Documentul ................................... privind garantia pentru participare (tipul, seria/numarul, emitentul), in valoare de ………………..lei.

2. Documentul ………..privind incadrarea Ofertantului in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul). Acesta este Formularul nr. 7, care se va atasa si in copie, in plicul necesar pentru sedinta de deschidere.

3. Coletul continand proiectul si documentele care il insotesc. 4. Informatii in legatura cu procedura de licitaatie deschisa privind contractul mai sus

mentionat: - numele persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze documentele pentru

prezenta procedura de licitatie deschisa online: ………………….. - numele persoanei imputernicite sa reprezinte Ofertantul la sedinta de

deschidere: …………………… - adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta

procedura: ………………. - telefon valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: ………….. - fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: ………………. - e-mail: …………… - site Internet (daca e cazul): ………….. - adresa necesara pentru restituirea garantiei de participare.

Data completarii ...............

Ofertant / Lider de asociatie,

................ …………………(numele operatorului economic)

………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura)

Nota: Acest formular se va completa numai de catre Ofertant / liderul de asociatie.

Formularul nr. 22 BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE FINANCIARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Garantia Nr.: <XXXXXXXXXX> Din data:[ZZ.LL.AAAA]

Catre: Consiliul Concurentei Adresa: Piata Presei, Nr. 1, Bucuresti, sector 1, Romania

Titlu proiect: „Servicii de audit financiar al proiectului: Eficientizarea activitatii de

aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale”

Codul SEAP: ………………………… Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului si

numarul), incheiat intre ............................, in calitate de Prestator, si Consiliul Concurentei,cu sediul în Piata Presei, nr. 1, sector 1, Bucuresti, Romania, in calitate de Autoritate Contractanta, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, pâna la concurenta sumei de [X.XXX,XX] LEI, reprezentând 5% din valoarea contractului, fara TVA, (sau [X.XXX,XX] euro numai pentru societati bancare care nu emit in lei) respectiv, orice suma ceruta de aceasta la prima sa cerere fara drept de obiectie insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin Prestatorului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara

din partea Autoritatii Contractante sau a achizitorului. Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepând cu data de [ZZ.LL.AAAA]/ data

semnarii contractului. Prezenta garantie se va elibera in cel mult 14 zile de la emiterea procesului verbal de

acceptanta finala. Garantia nu poate fi restituita Prestatorului decât cu acordul scris al Autoritatii

Contractante. In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de

valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil;

Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia nr. 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) rectificata in iulie 2010 de Camera Internationala de Comert – Paris si va intra sub incidenta legilor romanesti in vigoare.

Parafata de Banca ........................ in ziua .......... luna .......... anul ......... (semnatura autorizata) Nume: …………………………… Functie: ………………

Formularul nr. 23 – Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea

operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV

.............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................

zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel

cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

Situaţia personală

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Situaţia economico-financiară

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Standarde de asigurare a calităţii

Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi

Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la

procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1 la Formularul 23

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea

operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de

îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către

autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•.................................... •……………………… •………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•.................................... •……………………… •………………………

C Situaţia economico-financiară:

•.................................... •……………………… •………………………

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•.................................... •……………………… •………………………

E Standarde de asigurare a calităţii:

•.................................... •……………………… •………………………

F Standarde de protecţie a mediului:

•.................................... •………………………

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte

asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare

de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă

îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul

stabilit.

Data completării Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

BMC/12716/1/09.11.2012

Model

Contract de servicii nr.______________data_______________

1. Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract

de furnizare de produse, între

CONSILIUL CONCURENŢEI, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1 –

Casa Presei Libere, sector 1, telefon/fax: 317.11.91/316.49.09, cod fiscal 8844560 cont trezorerie RO98TREZ70023510120XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul Bogdan M. CHIRIŢOIU , având funcţia de Preşedinte şi de domnul Vasile ŞECLĂMAN, având funcţia de Secretar General în calitate de achizitor, pe de o parte

şi ……... ................ ........................... ……………. cu sediu

…………………………….. (denumire operatorul economic)

adresa.......................................................................telefon/fax.................................... număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont trezorerie ......................................................deschis la ……………….reprezentat prin..................................................................... funcţia................................................ (denumirea conducătorului)

în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. DEFINIŢII 2.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. servicii – activitati a caror prestare face obiectul contractului e. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică ; f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 3. INTERPRETARE 3.1- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2- Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

4.1.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile de audit financiar al proiectului din fonduri europene nerambursabile pentru implementarea proiectului „Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale „ cod SMIS – 39072” în conformitate cu oferta prezentată şi obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2.- Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii, în conformitate cu oferta de preţ anexată prezentului contract. 4.3.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de ------------------ lei la care se adaugă TVA în valoare de ....... lei.

5. DURATA CONTRACTULUI 5.1 - Durata prezentului contract este de 19 luni, începând de la data semnării acestuia de către ambele părţi, însă vor fi asigurate fără costuri suplimentare pentru achizitor, servicii de asistenţă pentru o perioadă de trei ani după data de expirare a valabilităţii contractului. 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 6.1 - Documentele contractului sunt:

a) - Nota justificativăl de alegere a procedurii de licitaţie deschisă nr.SG/94681din

08.10.2012

b) - Caietul de sarcini nr.11250/BMC/11.10.2012; c) - Invitaţia de participare publicată în SEAP cu nr. .. .. .. .. / .. ../00/2012; d) - Procesul verbal al şedinţei de deschidere nr.SG/ .. .. .. ../ .. ../02/2012; e) - Propunerea tehnică şi propunerea financiară; f) - Raportul procedurii nr. SG/ .. .. .. ../ .. ../00/2012; g) - Anexele la contract 7. STANDARDE 7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea tehnică, precum şi cerinţele cuprinse în cererea de finanţare. 8.CONFIDENŢIALITATEA CONTRACTULUI 8.1.- O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a. de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b. de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndepli obligaţiile contractuale.

2. Dezvăluirea oricărei informaţii fată de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

8.2. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract, dacă:

a. Informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau

b. Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

c. Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia

9. .DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 9.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală ( brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor, şi

b. daune- interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 10.1- (1). Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de/şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 10.2. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu calendarul activităţilor de consultanţă cuprins în cererea de finanţare a proiectului. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 10.3. Prestatorul are obligaţia de a :

Analiza şi revizui cadrul legislativ în domeniul concurenţei în conformitate cu principiile UE;

Revizui legislaţiei privind obligativitatea păstrării datelor şi a modalităţilor de utilizare a informaţiilor clasificate);

Elabora legislaţia secundară adoptată în conformitate cu noua lege a concurenţei;

Elabora protocoalele cu agenţiile de reglementare sectorială pentru încurajarea practicilor de cooperare şi identificare a cazurilor concrete pentru punerea în aplicare ;

Elabora un protocol de colaborare în desfăşurarea investigaţiilor cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

10.4. Prestatorul are obligaţia de a realiza consolidarea activităţii de advocacy în domeniul concurenţei în organismele publice şi guvernamentale prin următoarele activităţi specifice:

Organizarea sesiunilor consultative cu părţile interesate la nivel naţional din sectorul public şi privat;

Găzduirea de evenimente pentru a împărtăşi cele mai bune practici europene cu autorităţi din domeniul concurenţei internaţionale;

Dezvoltarea capacităţii de cercetare şi analiză economică ca şi de monitorizare a pieţelor.

10.5. Prestatorul va asigura implementarea unei noi arhitecturi de business la nivelul Consiliului Concurenţei din România bazată pe înalta calitate şi securitate prin folosirea mijloacelor, instrumentelor şi serviciilor din domeniul TIC prin:

Definirea şi fluidizarea proceselor specifice derulării activităţii;

Definirea arhitecturii TIC specifică implementării proceselor de business definite;

Crearea unei reţele de lucru (network) pe probleme de concurenţă la nivelul instituţiilor interesate, folosind instrumente TIC;

11.OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 11.1.- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea sa şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 11.2.- Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate,

trimestrial în baza facturii fiscale şi a unui raport privind serviciile prestate în trimestrul respectiv, întocmit de către prestator şi acceptat de achizitor. Ultima factură se va plăti înainte de cererea de rambursare finală.

11.3.- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, atunci prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plata, aplicând o cotă procentuală de 0,1% pe zi din valoarea facturii. 12.SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 12.1.- În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de 0,1% pentru fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 12.3.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 13.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 13.1.- Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului prin scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de 3 zile de la data semnarii prezentului contract. 13.2.- Achizitorul se obligă să-i elibereze prestatorului garanţia de participare la procedura de achiziţie publică numai după ce acesta a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 13.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 13.4.- Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cuantum 5% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 13.5.- Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 14.1. Recepţia serviciilor prestate se va face în baza proceselor verbale de receptie a rapoartelor trimestriale şi a raportului final, întocmite de prestator şi verificate şi acceptate de achizitor. 14.2. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea sa, şi a cerinţelor cuprinse în cererea de finanţare. 15. SUBCONTRACTANŢI 15.1.- Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 15.2.- (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

- (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 15.3.- (1) Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

- (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

- (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

15.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 16. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 16.1. (1) - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat după data semnării contractului.

(2) - În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord, prin act adiţional, totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 16.2. – Serviciile prestate în baza contractului, sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util achizitorului. Modificarea datei/perioadei de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 16.4. Cu excepţia modificărilor acceptate de ambele părţi, în ceea ce priveşte graficul de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului, conform aliniatului 12.1 17. MODALITĂŢI DE PLATĂ 17.1. – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii emisă de prestator, trimestrial în baza raportului de activitate întocmit de acesta şi acceptat de achizitor. 17.2. – Facturile pentru serviciile prestate vor fi depuse la sediul achizitorului, trimestrial, după ce cererile de rambursare au fost aprobate de autoritatea de management, cu excepţia ultimei plăţi care este necesară a se efectua înaintea cererii de rambursare finală. 18. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 18.1. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului

19. AMENDAMENTE 19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 20. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 20.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de 0,1% pentru fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 20.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, atunci prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plata, aplicând o cotă procentuală de 0,1% pe zi din valoarea facturii. 21. REZILIEREA CONTRACTULUI

21.1. Nerespectarea de către prestator, din culpa sa exclusivă, a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de daune interese, al căror cuantum este de 10% din valoarea fără TVA, respectiv...............lei. 21.2. Rezilierea se va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificării scrise de către achizitor, dacă prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în acest termen, iar cu privire la plata dunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu. 21.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 21.4. Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor. 21.5. În cazul prevăzut la 21.2 şi 21.3 , prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 22. FORŢA MAJORĂ 22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 22.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 22.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 22.6. - Nu pot fi asimilate forţei majore următoarele cazuri: litigii cu alte părţi, greve declarate de personalul părţii contractante (cu excepţia grevelor generalizate la nivel naţional) şi altele care privesc sau sunt consecinţa managementului părţii contractante. 23. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 23.2. - Orice litigiu născut din încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract, care nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă, se va soluţiona de instanţele judecatoresti.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 25. COMUNICĂRI

25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 26. Legea aplicabilă contractului 26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Achizitor Furnizor ............................ .............................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) LS LS