LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Strada...

23
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Strada LIBERTĂŢII NR.11 Telefon/Fax: 040/0267/313147 E-mail: [email protected] SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA Nr. ________/_____________ RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PE ANUL ŞCOLAR 20192020 I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. DATE GENERALE: Denumirea şcolii: Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Adresa şcolii: Sfântu Gheorghe, strada libertății, nr.11 Telefon, fax: 0267- 313147 Limba de predare: română Structuri arondate: nu este cazul SCURT ISTORIC AL ŞCOLII: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna a luat fiinţă în 1949 ca unitate şcolară în sistem cooperatist pregătind, până în 1990, muncitori calificaţi, contabili, tehnicieni pentru cooperativele comunale din di ferite judeţe ale ţării. Iniţial, unitatea a funcţionat ca liceu, pregătind cadre medii în meseriile de contabil, merceolog, statistician, tehnician, lucrător comercial etc. Ulterior, după 1990, şcoala s - a menţinut având profiluri solicitate frecvent pe piaţa muncii. Cu timpul numărul de clase a crescut, profilurile s -au diversificat, iar în ultimii ani a fost introdusă şi forma postliceală de învăţământ. Oferta educaţională: Şcoala având în prezent un număr de 350 elevi oferă educaţie la liceu cursuri de zi şi seral, şcoala postliceală şi şcoala profesională. Având în vedere că şcoala asigură o instruire de specialitate de nivelurile 3, 4 şi 5 în domeniile economic, turism şi alimentaţie, estetica şi îngrijirea corpului omenesc și comerț, ea recrutează elevi din comunitatea română şi maghiară din judeţul Covasna, dar şi din judeţele

Transcript of LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Strada...

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Nr. ________/_____________

  RAPORT

  PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PE

  ANUL ŞCOLAR 2019– 2020

  I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

  1. DATE GENERALE:

  Denumirea şcolii: Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși

  Adresa şcolii: Sfântu Gheorghe, strada libertății, nr.11

  Telefon, fax: 0267- 313147

  Limba de predare: română

  Structuri arondate: nu este cazul

  SCURT ISTORIC AL ŞCOLII: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din

  municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna a luat fiinţă în 1949 ca unitate şcolară în sistem cooperatist

  pregătind, până în 1990, muncitori calificaţi, contabili, tehnicieni pentru cooperativele comunale din

  diferite judeţe ale ţării.

  Iniţial, unitatea a funcţionat ca liceu, pregătind cadre medii în meseriile de contabil,

  merceolog, statistician, tehnician, lucrător comercial etc. Ulterior, după 1990, şcoala s-a menţinut având

  profiluri solicitate frecvent pe piaţa muncii.

  Cu timpul numărul de clase a crescut, profilurile s-au diversificat, iar în ultimii ani a fost

  introdusă şi forma postliceală de învăţământ.

  Oferta educaţională:

  Şcoala având în prezent un număr de 350 elevi oferă educaţie la liceu cursuri de zi şi seral,

  şcoala postliceală şi şcoala profesională. Având în vedere că şcoala asigură o instruire de specialitate de

  nivelurile 3, 4 şi 5 în domeniile economic, turism şi alimentaţie, estetica şi îngrijirea corpului omenesc și

  comerț, ea recrutează elevi din comunitatea română şi maghiară din judeţul Covasna, dar şi din judeţele

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  limitrofe – Braşov, Harghita, Bacău – mulţi dintre aceşti elevi locuiesc în internatul cu o capacitate de 90

  de locuri.

  Fiecare formă dezvoltă un demers educativ propriu fundamentat pe nevoile şi posibilităţile

  individuale care să satisfacă de o manieră pozitivă fie continuarea studiilor, mai ales pentru liceeni, fie

  integrarea în câmpul muncii prin meserii şi specializări cu impact pe piaţa forţei de muncă din zonă şi nu

  numai.

  2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ŞCOLII Resurse umane:

  Personal angajat: Şcoala are un personal didactic format din 31 de persoane, personal

  didactic auxiliar format din 8 persoane şi un personal administrativ (nedidactic) de 8 persoane.

  Elevi:

  În anul şcolar 2019-2020, în această şcoală au fost înscrişi 374 de elevi la cursurile de zi,

  cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani şi seral, cu vârste cuprinse între 19-45 ani.

  Resurse materiale

  Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” dispune de toată infrastructura necesară cu care

  să realizeze un proces instructiv educativ de calitate. Un punct tare în analiza resurselor materiale îl

  constituie existenţa unui micro-hotel şcoală pentru calificarea technician în turism, precum şi a unor

  laboratoare de gastronomie, de tehnica servirii/ banqueting, comerț, de informatică și atelier de

  frizerie-coafură-manichiură-pedichiură, dotate la nivelul cerinţelor actuale de instruire teoretică şi

  practică, având în vedere faptul că există resurse umane specializate şi, conform măsurilor din PLAI,

  acest domeniu de formare profesională constituie o prioritate la nivel regional şi local.

  În anii 2003 şi 2008 au fost instalate prin program guvernamental două laboratoare

  moderne de de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în anul 2007 a fost instalat al treilea laborator de

  informatică, prin programul PHARE TVET 2004-2006, de coeziune socială iar în anul 2006 au fost

  instalate prin sume alocate de către Consiliul Local şi prin forţe proprii un laborator modern de

  studiere a limbilor străine precum şi o staţie modernă de radioamplificare. În luna iulie 2008 au

  fost finalizate lucrările pentru construcţia unui corp de clădire cu 4 laboratoare de specialitate

  dotate conform normelor europene şi realizarea mico-hotelului şcoală prin reabilitarea clădirii în

  care a funcţionat internatul şcolar, prin acelaşi program PHARE TVET 2004-2006, de coeziune

  socială. În anul şcolar 2007-2008 a fost reabilitat şi dotat cu mobilier şi aparatura necesară, atelierul de

  estetica şi igiena corpului omenesc, prin PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU

  DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ. În septembrie 2017 , unul din laboratoarele de informatică a fost dotat

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  cu 25 calculatoare performante care au fost conectate în ianuarie 2018 la rețeaua de internet de mare

  viteză. Laboratorul de banqueting a fost reparat și renovat astfel încît elevii care se pregătesc în meseria

  de ospătar( chelner)-vânzător în unități de alimentație și organizator banqueting să poată învăța meseria

  într-un spațiu adecvat. În anul școlar 2019- 2020 s- reabilitat o sală de clasă și s-a dotat cu mobilier de

  specialitate, creându-se un laborator de turism. Atelierul de frizerie- coafură- manichiură – pedichiură a

  fost dotat cu mobilier de specialitate nou și s-a început dotarea laboratorului de comerț.

  Resurse financiare

  Finanţarea activităţii este realizată de la bugetul de stat, bugetul local şi din surse

  extrabugetare: închirieri de spaţii, sponsorizări, finanţări de proiecte din cadrul programului european

  PHARE TVET 2004-2006, de coeziune socială, proiecte de Grant-uri, proiecte culturale ale Asociației

  ȘCOALA CONSTANTIN BRÂNCUȘI de care beneficiază elevii școlii.

  Experienţa în derulare de proiecte

  Astăzi când comunitatea locală se confruntă cu probleme grave ca dezindustrializarea,

  şomaj, sărăcie, şcoala prin rolul şi competenţele pe care le deţine, a devenit o instituţie cu rol determinant

  în gestionarea cu succes a “bătăliei pentru viitor”, ca atare este implicată în toată problematica ce o

  frământă.

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” a fost şi mai este implicat într-o serie de

  programe şi parteneriate prin care speră să dea actului educativ o noua deschidere spre standardele

  europene actuale ca:

  - Programul PHARE, prin care s-a restructurat fundamental cadrul de desfăşurare a

  învăţământului profesional şi tehnic, prin crearea bazei materiale pentru noile domenii asumate de şcoală

  (servicii, estetica şi igiena corpului omenesc) relevante în noul context economic şi social al zonei impuse

  de strategia de dezvoltare a regiunii centru.

  Câştigat în anul 2004, proiectul din Programul PHARE 2004-2006, componenta

  „coeziune economică şi socială” a fost demarat în anul 2006 prin acţiuni de dezvoltare instituţională, la

  început prin dotarea cu tehnică de ultimă generaţie (tehnică de calcul, birotică, multimedia şi mijloace

  didactice), executându-se lucrări de reabilitare a unor laboratoare şi ateliere din domeniul serviciilor,

  construindu-se un corp de clădire cu patru laboratoare şi dotarea tuturor acestora cu aparatură şi tehnică

  moderne. Proiectul s-a fi finalizat cu activităţi de perfecţionare a pregătirii personalului didactic. Suma

  totală alocată prin acest proiect este de 345 mii EURO.

  - Programul de proiecte de Grant-uri, prin care atelierul destinat calificărilor din

  domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc a fost reorganizat şi dotat cu materiale pentru instruirea

  practică în valoare de 10 000 EURO.

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  - Programul ECO-ŞCOALĂ, un program mondial care vizează formarea elevilor in

  spiritul protejării mediului.

  - Parteneriatul din cadrul programului european COMENIUS, prin care şcoala a

  desfăşurat activităţi educative şi culturale alături de şcoldin Franţa, Belgia, Italia şi Polonia.

  - Proiectul de turism în care sunt cuprinse 18 licee din țară și parteneri din Franța,

  „ Rencontre franco-roumaines du tourisme”

  - Proiect de parteneriat strategic în domeniul tineretului Erasmus +, Once upon

  today in Europe…y(our) 1989

  - Şcoala este cuprinsă totodată în Proiectul privind învățământul secundar -

  ROSE (Romania Secondary Education Project)- runda 3.

  Cultura organizaţională

  Colectivul de cadre didactice este eterogen sub aspectul culturii profesionale situaţie

  determinată de numărul de debutanţi, 2 (6,45%) şi suplinitori 13 (41,93%).

  La nivel managerial se poate vorbi de capacitatea de a coordona şi conduce activitatea

  curentă a şcolii, centrarea pe elevi şi pe comunitate, capacitatea de proiectare strategică, de relaţionare cu

  alte organizaţii similare şi de alt tip, locale regionale si naţionale. A fost îmbunătăţit sistemul de evaluare

  şi recompensare, urmărindu-se încurajarea şi susţinerea efectivă a diversificării activităţilor, ieşirea din

  rutină, formalism prin participare şi asumarea de responsabilităţi.

  3.1. Tipul unităţii de învăţământ: Liceu tehnologic cu clase de liceu, zi și seral, școală profesională și

  postliceal

  3.2. Nivelurile de învăţământ existente în unitate: liceal, postliceal și profesional

  3.3. Profile de studiu existente, pe tipuri de unităţi: filieră tehnologică

  3.4. Detalii privind tipul unităţii de învăţământ

  1. unitate pentru învăţământul de masă

  3.5. Forme de şcolarizare din unitate în funcţie de forma de finanţare (proprietate) public (B)

  3.6. Alternative educaţionale în unitate: Învățământ tradiţional

  3.7. Formele de învăţământ din unitate : zi și seral

  3.8. Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  3.8.1 Structuri ale claselor/grupelor după modul de funcţionare:

  predare normală – nr. clase15

  3.9. Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare din şcoală

  (pentru unităţile care nu se regăsesc în structurile menţionate se va încercui varianta "nu este cazul")

  3.9.1 Limbi materne de predare în unitatea școlară: Romana

  3.9.2 Limbi străine studiate în şcoală, pentru învățământul de masă

  1. Engleza 2. Franceza 3. Germana

  3.10. Responsabilităţi în reţea

  3.10.1. Unitatea şcolară este: nu este cazul

  3.11. Servicii oferite

  3.11.1. Internat: DA cu 90 locuri cazare

  Cantină: 1.DA numărul de locuri în sala de mese: 100

  capacitatea de pregătire (bucătărie): 100 porții/ zi

  3.11.2. Bufet: DA- dat în chirie unei societăți comerciale

  3.11.3. Cabinet de asistenţă medicală : NU,

  asigurarea asistenţei medicale preventive cu medic şcolar : 1. DA - cabinetul medical este în incinta Colegiului Național Mihai Viteazul

  3.11.4. Cabinet stomatologic : NU

  asigurarea asistenţei stomatologice cu medic de specialitate DA – cabinwul stomatologic este în

  incinta Colegiului Mikes Kelemen

  3.11.5. Cabinet de asistenţă psihopedagogică : 1. DA

  încadrarea şcolii cu specialist -consilier cu norma parţială prin CJRAE

  3.12. Construcția școlară

  3.12.1. Vechimea şi calitatea construcţiei

  Anul în care a fost dată în folosinţă: 1949/ 1972

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Construcţie din: zid din cărămidă și zid (beton)

  3.12.2. Anul ultimei reparații capitale: 2007

  3.13. Unitatea funcţionează în: clădire cu destinaţie de şcoală

  3.14. Construcția găzduiește numai unitatea Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși

  3.15. Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare:

  număr total de clădiri 6

  număr de clădiri care găzduiesc spații de învățământ 4

  3.16. Suprafaţa desfășurată a clădirilor(suprafața construită(mp) x numărul de nivele al clădirii)

  suprafața totală 1200 mp

  suprafața sălilor de clasă 340 mp

  3.17. Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii:

  Spaţii de învăţământ: 1. săli de clasă 2.laboratoare 3.cabinete 4. sală de sport 5.ateliere

  şcolare

  3.18 Spații auxiliare

  l. ateliere de întreținere 2. cancelarie 3. sală de bibliotecă

  4. sală de festivităţi 5. terenuri de sport

  3. 19. Situaţia juridică a clădirilor în care funcționează unitatea şi a terenurilor aferente

  3.19.1. Unitatea funcţionează în: spaţii mixte

  3.20. Utilități

  3.20.1. Curent electric:

  în localitate: DA

  în școală: DA

  3.20.2. Apă

  în localitate: 1. reţea stradală

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  în şcoală: 1.din reţeaua stradală în curte 2. din reţeaua stradală în clădire

  3.20.3. Closet

  1. cu apă curentă

  dacă există, precizaţi numărul de cabine: total: 19. din care în stare corespunzătoare: 19

  3.20.4. Canalizare:

  în localitate: reţea stradală

  în şcoală: conectată la reţea stradală

  3.20.5. Sistem de încălzire

  în localitate: există reţea termoficare sau de gaze naturale

  în şcoală: încălzire centrală

  3.20.6. Telefon:

  în localitate:Da

  în școală: Da

  3.20.7. Spațiu de gunoi amenajat: Da

  3.21. Elemente de dotare 3.21.1. Starea mobilierului şcolar: 1. stare bună

  3.21.2. Biblioteca școlară 1. Da dacă Da nr de volume:

  3.21.3. Dotarea cu calculatoare

  număr total de calculatoare: 40

  număr de calculatoare utilizate de către elevi: 30

  utilizarea calculatorului de către administraţia şcolii: DA

  există conectare la INTERNET: DA

  3.21.4. Dotarea cu copiatoare: Da

  3.21.5. Număr de copiatoare: Da

  3.22. Context geo-economic

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  3.22.1 Caracteristici ale localităţii

  Mediul de rezidenţă: Urban

  Dezvoltarea economică a zonei (declarata oficial): zonă dezvoltată

  Tipul localităţii unde este situată şcoala: Municipiu reşedinţă de judeţ

  3.23. Caracteristici ale școlii

  3.23.1. Poziţia unităţii în localitate zonă centrală

  3.23.2. Accesul elevilor la unitatea de învăţământ (descriere):

  3.23.3. Unitatea şcolarizează:

  elevi din localitate – nr. elevi: 215

  elevi din alte localităţi, care fac navetă zilnică – nr. elevi: 126

  elevi din alte localităţi, care fac naveta săptămânal – nr. elevi:32

  elevi din alte localităţi care stau în gazdă sau la internat (nu fac naveta) – nr. elevi: 32

  3. RELAȚIA CU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

  Din fondurile alocate de la Consiliul Local, dar şi din venituri proprii s-a reuşit să se realizeze

  investițiile necesare pentru înlocuirea boilerului de la centrala termică care era deteriorată grav( acest

  lucru creând probleme de asigurare cu apă caldă și încălzire a spațiilor din clădirile școlii în sezonul

  rece). Totodată, cu fonduri de la bugetul local și forța de muncă proprie s-a reușit în perioada vacanței de

  vară să se repare și să se zugrăvească o sală de clasă care a fost dotată cu mobilier pentru a deveni

  laborator de turism. De asemenea s-au făcut investiții în atelierul de frizerie - coafură unde a fost înlocuit

  mobilierul de specialitate care era vizibil deteriorat. O altă investiție minimală cu mobilier și echipamente

  s-a făcut într-o sală de clasă neutilizată care a devenit laborator de comerț. Totodată, în zece săli de clasă

  s-a tras cablu de internet ( cu fibră optică) pentru a se putea derula orele de curs și în online.

  4. RELAȚIA CU COMUNITATEA LOCALĂ (implicarea părinților în viața școlii, sprijinirea activităților derulate în școală, contribuții la dezvoltarea școlii, implicarea în proiecte

  educaționale,participarea părinților la ședințe/ alte activități care vizează situația școlară a elevilor (%)

  ș.a.).

  Reconfirmarea Consiliului reprezentativ al părinţi pe şcoală;

  Organizarea de şedinţe cu părinţii la nivelul claselor şi în mod special la clasele

  terminale;

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Legătura cu familia prin telefon şi corespondenţă.

  5. ORGANIGRAMA

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  V

  COMISIA DE

  CONTROL INTERN MANAGERIAL-CSCIM

  CONSILIULCONSUL-

  TATIV al părinților

  CONSILIUL

  PROFESORAL

  Director (preşedinte) –

  Cadrele didactice 19

  DIRECTOR

  1

  CO

  NT

  AB

  ILIT

  AT

  E

  1,5

  2

  AD

  MIN

  IST

  RA

  ŢIE

  1

  ÎNT

  RE

  ŢIN

  ER

  E 7

  ,75

  ÎNGRIJITORI 1

  PAZNICI 2,5

  PERSONAL

  BUCĂTĂRIE 2

  PERSONAL

  ÎNTREŢINERE ȘI

  PAZĂ/ MUNCITOR

  2,25

  SE

  CR

  ET

  AR

  IAT

  2

  ŞE

  F C

  TE

  DR

  Ă

  SO

  CIO

  -UM

  AN

  E

  1

  ŞE

  F C

  TE

  DR

  Ă

  ŞT

  IIN

  ŢE

  1

  ŞE

  F C

  OM

  ISIE

  DIR

  IGIN

  ŢI

  1

  ŞE

  F C

  AT

  ED

  TE

  HN

  OLO

  GII

  1

  CADRE DIDACTICE- 26 posturi

  31

  26

  PERSONAL AUXILIAR 3 -pedagog 1 -supraveghetor noapte 0,75 -bibliotecar 0,25 -informatician 1

  2

  AD

  MIN

  IST

  RA

  ŢIA

  LO

  CA

  PĂRINŢI ELEVI

  374

  CA

  SA

  CO

  RP

  ULU

  I D

  IDA

  CT

  IC

  CE

  NT

  RU

  L J

  UD

  EA

  N D

  E A

  SIS

  TE

  Ă P

  SIH

  OP

  ED

  AG

  OG

  ICĂ

  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

  1 Director

  3 Cadre didactice

  1 Reprezentant al Consiliului Local Sf. Gheorghe

  1 Reprezentant al Primăriei Sfântu Gheorghe

  2 Reprezentanți ai agenților economici

  1 Reprezentant al părinţilor

  1 Lider sindical (cu rol de observator)

  9+1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

  COMISIA DE EVALUARE

  ȘI ASGURAREA

  CALITĂŢII 8

  RE

  SP

  ON

  SA

  BIL

  CU

  PR

  OM

  OV

  AR

  EA

  IMA

  GIN

  II Ş

  CO

  LII

  1

  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

  COVASNA

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  II. DIAGNOZA INSTITUȚIONALĂ

  1. Date referitoare la resursele umane:

  1.1. Cadre didactice:

  1.1.1. Situația încadrării

  Modul de încadrare Învățământ

  liceal Total

  Nr. total cadre didactice,

  din care: 31 31

  cu normă întreagă 14 14

  cu normă parţială 17 17

  Modul de încadrare Învățământ

  liceal Total

  Nr. total cadre didactice,

  din care: 31 31

  Titulari 15 15

  Detaşaţi din altă unitate - -

  Detașați în altă unitate - -

  Suplinitori calificaţi 9 9

  Profesori asociați 2 2

  Pensionari 4 4

  Suplinitori necalificaţi 1 1

  1.1.2. Situația gradelor didactice

  Învățământ

  liceal Total

  Debutanţi 4 4

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Definitivat 5 5

  Grad didactic II 1 1

  Grad didactic I 21 21

  Total 31 31

  1.1.3. Situația cadrelor didactice în funcție de vechime

  Anul şcolar

  Pe grupe de vechime

  Sub 5

  ani

  Între

  5-10 ani

  Între

  10-15

  ani

  Între

  15-20

  ani

  Între

  20-25

  ani

  Între

  25-30

  ani

  Între

  30-35 ani

  Peste

  35 ani Total

  Învățământ

  liceal 5 3 4 7 5 5 1 1 31

  Total 5 3 4 7 5 5 1 1 31

  1.1.4. Raportul număr elevi/ număr personal didactic:

  An şcolar Nivel Nr. cadre

  didactice Nr. elevi

  Număr elevi/cadru

  didactic

  Liceal 31 165 5,32

  Profesional 31 158 5,10

  Postliceal 11 44 4

  TOTAL

  1.1.5. Indicatori de performanţă pentru cadre didactice:

  Ciclul Învățământ

  liceal Total

  Nr. gradaţii de merit 1 1

  Calificative anuale (nr.) S B FB S B FB

  31 31

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  1.1.6. a. Participări la cursuri de formare:

  Ciclul Denumirea cursului Organizator Acreditat/

  Neacreditat

  Participări

  Nume și prenume

  Învățămân

  t liceal

  „Prevenirea consumului

  de droguri la adolescenti

  prin interventii active in

  scoala”

  Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS

  Acreditat Tordai Carmen, Bartok

  Piroska, Prahovean

  Roxana, Voiculescu

  Vasile, Munteanu

  Constanța, Apostu

  Lăcrămioara, Cotîrlan

  Anca

  Inteligența emoțională și

  dezvoltarea profesională

  a cadrelor didactice.

  Asociația Egomundi Acreditat Tordai Carmen,

  Munteanu Constanța

  1.1.6. b. Participanți la cursuri de formare – TOTAL:

  Anul școlar/

  Ciclu

  Învățământ

  liceal Total

  Nici un curs 18 18

  1 curs 3 3

  2 cursuri 9 9

  3 cursuri 1 1

  Mai mult de 3

  cursuri

  0 0

  1.1.6. c. Situația obținerii celor 90 de credite profesionale transferabile, în ultimii 5 ani:

  Nivel Nr. cadre didactice care au obținut în ultimii 5 ani:

  0 credite 1-90 credite peste 90 de credite

  Învățământ

  profesional

  0 0 0

  Învățământ liceal 18 11 2

  TOTAL 18 11 2

  1.2. Personal nedidactic:

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați

  Muncitor întreținere 1/1

  Muncitor 1/1

  Spălătoreasă 0,25/0,25

  Paznic 2,5/2,5

  Îngrijitor 1/1

  Muncitor în bucătărie 2/2

  Total 7,75/ 7,75

  1.3. a. Personal auxiliar: Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați

  Secretar șef 1/1

  Administrator patrimoniu 2/2

  Administrator finaciar 0,5/ 0,5

  Contabil 1/1

  Pedagog școlar 1/1

  Supraveghetor de noapte 0,75/ 0,75

  Bibliotecar 0,25/0,25

  Administrator rețea 1/1

  Total 7,5/ 7,5

  1.3. b. Participări la cursuri de formare a personalului auxiliar: Ciclul/

  Nr .participanți

  Învățământ

  liceal Total

  Nici un curs 3 3

  1 curs 2 2

  2 cursuri - -

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  3 cursuri - -

  Mai mult de 3

  cursuri

  - -

  1.4. Elevi

  1.4.1. Efective elevi / clase:

  Situația statistică la începutul anului școlar 2019- 2020

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Liceu zi

  IX A

  SERVICII/TURISM ȘI

  ALIMENTAȚIE

  Organizator banqueting

  31

  MELEG

  CARMEN

  Liceu zi

  X A

  SERVICII/TURISM ȘI

  ALIMENTAȚIE

  Tehnician in turism

  24

  MOCAN

  U

  CLAUDI

  A

  Liceu zi XI A SERVICII/TURISM ȘI

  ALIMENTAȚIE

  Tehnician in gastronomie

  24 APOSTU

  LRĂMIO

  ARA

  Liceu zi XII A SERVICII/COMERȚ

  Tehnician in activități de

  comerț

  21 CZINTOS

  BALINT

  TOTAL LICEU ZI 4 clase 100

  Liceu seral XI seral ESTETICA ȘI IGIENA

  CORPULUI

  OMENESC/Coafor- stilist

  37 PRAHOV

  EAN

  ROXANA

  Liceu seral XIIseral SERVICII/TURISM ȘI

  ALIMENTAȚIE

  Tehnician in gastronomie

  13

  BARTOK

  PIROSKA

  Liceu seral XIII seral SERVICII/TURISM ȘI

  ALIMENTAȚIE

  Tehnician in turism

  12 VOICULE

  SCU

  VASILE

  TOTAL LICEU

  SERAL

  3 clase SERVICII/TURISM ȘI

  ALIMENTAȚIE

  Tehnician in turism

  65

  Învățământ prof. IX B

  sc prof.

  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

  Ospătar( chelner) vânzător în

  unități de alimentație

  33 COTARL

  AN

  ANCA

  Învățământ prof. IX C

  sc prof.

  COMERŢ

  Comerciant - vânzător

  30 MUNTEA

  NU

  CONSTA

  NTA

  Învățământ prof. X B

  sc prof.

  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

  Bucatar

  21 HESS

  MARLEN

  A

  BEATRIC

  E

  Învățământ prof. X F

  sc prof.

  ESTETICA ȘI IGIENA

  CORPULUI OMENESC/

  Frizercoaformanichiuristpedi

  chiurist

  23 BONG

  ILONA

  Învățământ prof. XI B

  sc prof.

  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

  Ospătar/cofetar -patiser

  28 IESAN

  JUDITH

  Învățământ prof. XI C

  sc prof.

  COMERŢ

  Comerciant - vânzător

  27 VULPE

  IULIA

  TOTAL ÎNV.

  PROFESIONAL

  6 clase 158

  Învățământ postliceal AN I INDUSTRIE

  ALIMENTARĂ

  30 VIERAȘU

  TIMOTEI

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Efective elevi 2020-2021

  Statistică SC 0

  Nr. Crt.

  Nivel de învăţământ

  Clasa SPECIALIZARI Diriginte Total elevi Din care fete

  1 Liceu zi a IX– a A

  SERVICII Tehnician in activități de

  comerț

  Vulpe Iulia 30 11

  2 Liceu zi a X-a A SERVICII Organizator banqueting

  Rusandu Lucian 29 15

  3 Liceu zi a XI-a A SERVICII Tehnician în turism

  Mocanu Claudia 25 11

  4 Liceu zi a XII– a A

  SERVICII Tehnician in gastronomie

  Apostu Lăcrămioara

  23 13

  TOTAL LICEU ZI 4 clase 107 50

  5 Liceu seral a XI – a SERVICII Organizator banqueting

  Voiculescu Vasile

  28 12

  6 Liceu seral a XII – a SERVICII Coafor stilist

  Prahovean Roxana

  28 13

  7 Liceu seral a XIII – a SERVICII Tehnician in gastronomie

  Bartok Piroska 7 6

  TOTAL LICEU SERAL 3 clase 63 31

  8 SCOALA PROFESIONALA

  a IX-a B Lucrător hotelier Dull Mariana

  15 8

  SCOALA PROFESIONALA

  a IX-a B Bucătar 15 10

  9 SCOALA PROFESIONALA

  a IX-a C Comerciant-vânzător Vierașu Timotei 22 16

  10 SCOALA PROFESIONALA

  a X-a B Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentatie

  Cotarlan Anca 29 13

  11 SCOALA PROFESIONALA

  a X-a C Comerciant-vânzător Munteanu Constanța

  27 10

  12 SCOALA PROFESIONALA

  a XI-a B Bucătar Hess Marlena 21 9

  13 SCOALA PROFESIONALA

  a XI-a F Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

  Bong Ilona 24 15

  SCOALA PROFESIONALA

  6 clase 153 81

  14 I COSMETICIAN I COSM COSMETICIAN Vidican Ildiko 21 21

  15 II TCCPA II TCCPA TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR AGROALIMENTARE

  Costache Gheorghe

  9 8

  POSTLICEAL II 2 clase 30 29 Total general - 15 CLASE- 353 elevi 191

  Tehnician controlul calității

  produselor agro-alimentare

  Învățământpostliceal AN II TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

  Tehnician nutriționist

  33 COSTAC

  HE GH

  TOTAL ÎNV. POSTLICEAL

  2 clase 63

  TOTAL 15 383

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  1.4.2. Numărul/ procentul elevilor cu nevoi educative speciale: 12/ 3,22%

  1.4.3. Indicatori de calitate pentru elevi

  Indicatori de calitate %

  Învățământ

  liceal

  Învățământ

  profesional Total

  Promovabilitate 100% 93, 08% 96,58%

  Elevi repetenţi 0,6% 7,85% 8,45%

  Situaţie şcolară neîncheiată/

  abandon 10,5% 2,53%

  13,03%

  Elevi cu nota scăzută la purtare 8,45% 20,55% 29%

  Până la sfârșitul anului școlar 2019- 2020 au fost declarați în stare de abandon școlar

  -4 elevi de la învățământul profesional din totalul de 158

  -19 elevi din învățământul postliceal din totalul de 63

  -17 elevi din învățământul liceal( zi și seral) din totalul de 162.

  Procentul de abandon în anul școlar 2019- 2020 a fost de 10,44%

  În anul școlar 2019- 2020 au fost declarați repetenți

  - 12 elevi de la învățământul profesional din totalul de 158

  - nici un elev din învățământul postliceal

  - nici un elev din învățământul liceal seral din totalul de 162 .

  Procentul de elevi repetenți în anul școlar 2019- 2020 a fost 8,45% în creștere comparativ cu procentul de

  elevi repetenți în anul școlar 2018- 2019 care a fost de 7,52%.

  1.4.4.Situaţia privind rezultatele la examenul de Bacalaureat:

  Total elevi clasa a XII/ XIII-a, din care: 31

  Prezentaţi la examen 20

  Admişi 12

  Respinşi 8

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  Promovabilitate 60%

  În cele două sesiuni ale examenului de bacalaureat 2020 au fost declarați reușiți 14 elevi (2 din

  seriile anterioare). Din cei 20 elevi din seria curentă care au fost prezenți la examenul de

  bacalaureat(sesiunile de vară și toamnă), 12 au promovat, procentul de promovabilitate fiind de 60 %, mai

  mare decât rezultatele la bacalaureat al absolvenților din anul școlar 2018- 2019 (35,00%). Din totalul

  elevilor înscriși la examenul de bacalaureat( seria curentă și seriile anterioare), în număr de 30, 14 elevi

  au reușit să promoveze examenul, adică 46,66%, ceea ce înseamnă că absolvenții din seriile anterioare au

  scăzut și în anul școlar trecut procentul de promovabilitate. Foarte mulți elevi înscriși la bacalaureat au

  obținut nota finală între 6.05 și 7.88 (6 elevi în prima sesiune și 8 elevi în a doua sesiune) , adică 46,66%,

  din totalul elevilor înscriși .Nota minim 5 trebuie să fie obiectiv pentru proba de examen matematică.

  Totodată, elevii din seriile anterioare care se înscriu la bacalaureat trebuie convinși să se prezinte la orele

  de pregătire suplimentară.

  3.Programe şi proiecte de investiţii în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ în anul școlar

  2019- 2020:

  Investițiile necesare pentru înlocuirea boilerului de la centrala termică care era deteriorată grav( acest

  lucru creând probleme de asigurare cu apă caldă și încălzire a spațiilor din clădirile școlii în sezonul

  rece), ]n valoare de 60000 lei. Totodată, cu fonduri de la bugetul local și forța de muncă proprie s-a reușit

  în perioada vacanței de vară să se repare și să se zugrăvească o sală de clasă care a fost dotată cu mobilier

  pentru a deveni laborator de turism. De asemenea s-au făcut investiții în atelierul de frizerie - coafură

  unde a fost înlocuit mobilierul de specialitate care era vizibil deteriorat. O altă investiție minimală cu

  mobilier și echipamente s-a făcut într-o sală de clasă neutilizată care a devenit laborator de comerț.

  Totodată, în zece săli de clasă s-a tras cablu de internet ( cu fibră optică) pentru a se putea derula orele de

  curs și în online. Valoarea totală a investițiilor în spațiile de învățământ în anul școlar trecut fiind de

  79000 lei. Toate investițiile au fost făcute cu fonduri de la bugetul local.

  4.Facilităţi pentru elevi: se va menţiona numărul beneficiarilor

  Tipul facilității acordate (burse, bani de liceu ș.a.) Nr. elevi

  Bursa Bani de liceu 3

  Bursa profesională 128

  Bursă medicală 1

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  5.Programe, proiecte şi parteneriate educaţionale: Agenția Antidrog, ISU Covasna, IPJ

  Covasna

  Activităţi extraşcolare:

  Balul Bobocilor;

  Participarea la Concursul “Cea mai frumoasă clasă” pentru sărbătorile de iarnă;

  Participarea la Concursul „Mihai Viteazul”

  Participarea la bursa locurilor de muncă;

  Parteneriatele cu instituțiile publice pentru desfășurarea de acțiuni educative în cadrul

  Săptămânii altfel;

  Editarea revistei şcolii și înscrierea ei în lista revistelor școlare cu ISSN;

  6.Participarea la programe şi proiecte comunitare: Proiectul Erasmus + de mobilitate de

  tineret, ONCE UPON TODAY IN EUROPE..Y(OUR) 1989

  7.ANALIZA DE NEVOI SWOT

  Activitatea anului şcolar 2019-2020 s-a centrat pe atingerea obiectivelor şi a prevederilor

  impuse de Legea Nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale și s-a derulat respectând prevederile din ROFUIP.

  Reformarea sistemului educațional, modernizarea acestuia, compatibilizarea cu sistemele

  educaţionale europene care vizează eficienţa, competenţa şi performanţa, precum şi asigurarea calităţii

  procesului educațional, au constituit principalele obiective majore pe care Liceul Tehnologic „Constantin

  Brâncuși” și le-a propus să și le îndeplinească în anul școlar trecut.

  Analiza activităţii desfăşurate pe cele două semestre ale anului şcolar trecut porneşte de la

  atingerea obiectivelor formulate în planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020, analiza făcându-se

  diagnostic şi comparativ, pentru a permite evidenţierea evoluţiei pe termen mediu şi scurt, în vederea

  conturării unei imagini obiective asupra stării procesului instructiv educativ din şcoală. Aceasta în

  vederea conturării unei imagini obiective a activităţii desfăşurate şi a stabilirii unor măsuri corective acolo

  unde acestea se impun.

  Activitatea desfăşurată în anul şcolar precedent se axează pe următoarele obiective:

  1. Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic cu accent deosebit pe dezvoltarea

  învăţământului profesional, susținut de către MEN cu 200 lei lunar/elev;

  2. Reducerea ratei de abandon şcolar;

  3. Reducerea absenteismului şi prevenirea lui;

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  4. Asigurarea calităţii învăţământului

  5. Formarea continuă a cadrelor didactice şi didactic auxiliare;

  6. Intensificarea acţiunii de participare a şcolii la programe şi proiecte comunitare;

  7. Dezvoltarea managementului imaginii şi comunicării instituţionale;

  8. Eficientizarea procesului de predare – învăţare;

  9. Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calităţii procesului instructiv – educativ.

  10. Realizarea parteneriatelor cu agenţii economici;

  11. Elaborarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020/2021.

  ANALIZA SWOT

  1. PUNCTE TARI:

  Realizarea integrală a planului de

  şcolarizare;

  Pregătirea şcolii pentru începerea

  noului an şcolar în bune condiţii;

  Proiectarea activităţii didactice;

  Activitatea CEAC (raport de evaluare)

  Participarea cadrelor didactice la

  examenele de obținere a gradelor didactice (

  Apostu Lăcrămioara- gradul didactic I) și la

  cursuri de perfecționare( Munteanu

  Constanța, Tordai Carmen, Prahovean

  Roxana, Bartok Piroska, Cotîrlan Anca,

  Vierașu Timotei, Apostu Lăcrămioara).;

  Legătura cu agenţii economici pentru

  desfăşurarea activităţilor de practică a

  elevilor;

  Participarea elevilor la olimpiade și

  concursuri în domeniu de profesionalizare,

  educative sau sportive cu rezultate deosebite

  la fazele județene( fazele regionale și

  2. PUNCTE SLABE:

  Gradul inegal de exigenţă al profesorilor şi

  al diriginţilor faţă de elevi în aplicarea ROI.

  Nu se respectă punctualitatea la intrarea şi

  ieşirea de la ore;

  Nu se semnează condica;

  Nu se efectuează sistematic asistenţe la ore;

  Nu se organizează la nivelul claselor, de

  către profesorii diriginţi, suficiente acţiuni

  educative, aceste activităţi reducându-se la cele

  organizate la nivelul şcolii

  Absenteism ridicat în învățământul

  profesional, postliceal și liceu seral.

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  naționale nu au mai avut loc din cauza

  pandemiei);

  Pregătirea elevilor pentru examenul de

  certificare a calificării de nivel 3, 4 și 5 și de

  pregătire a examenului de bacalaureat în noile

  condiții online și față în față, cu respectarea

  regulilor de distanțare și protecție;

  Activităţi de colaborare cu Poliţia şi

  Direcţia Naţională a Traficului de persoane,

  Agenția Antidrog

  Participarea la activităţi culturale şi

  sportive la nivel municipal şi judeţean;

  Activităţi de voluntariat la Căminul de

  bătrâni Zathureczky;

  Participarea la Concursul Business Plan

  – faza școlară.

  3. AMENINŢĂRI:

  Creșterea numărului de elevi ce provin din

  medii defavorizate și cu probleme

  disciplinare majore;

  Situaţia materială dificilă a familiilor elevilor;

  Abandonul şcolar în creștere;

  Dezinteresul familiei faţă de şcoală;

  Părinţi aflaţi la muncă în străinătate.

  Scăderea numărului de elevi din învățământul

  gimnazial.

  4. OPORTUNITĂŢI:

  Specializările/ calificările oferite de școală

  prin planul de şcolarizare sunt căutate pe piața

  muncii.

  Implicarea agenților economici în

  desfăşurarea procesului instructiv – educativ.

  8. CONCLUZII:

  Activitatea instructiv – educativă din şcoală în anul şcolar 2019 – 2020, a avut ca obiectiv

  suprem creşterea calităţii procesului instructiv – educativ care a fost atins parțial din motive obiective(

 • LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

  Strada LIBERTĂŢII NR.11

  Telefon/Fax: 040/0267/313147

  E-mail: [email protected]

  SFÂNTU GHEORGHE-JUDEŢUL COVASNA

  calitatea cunoștințelor și abilităților de învățare cu care elevii intră în școală) , realizarea integrală a

  planului de şcolarizare şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale, în județ și regiune

  fiind obiective ce au fost îndeplinite mulțumitor.

  Data Localitatea

  30.09.2020 Sfântu Gheorghe

  Director

  Prof. Tordai Carmen