Iubesti viata Gestioneaza timpul - Libris.ro

5
KEVIN KRUSE IUBESTI VIATA? GESTIONEAZATIMPUL! 15 secrete ale unor oameni de succes Traducere: Oana llinca Moldoveanu NICULESCU

Transcript of Iubesti viata Gestioneaza timpul - Libris.ro

Page 1: Iubesti viata Gestioneaza timpul - Libris.ro

KEVIN KRUSE

IUBESTI VIATA?GESTIONEAZATIMPUL!

15 secrete ale unor oameni de succes

Traducere: Oana llinca Moldoveanu

NICULESCU

Page 2: Iubesti viata Gestioneaza timpul - Libris.ro

Descrierea CIP este disponibilila Biblioteca NaJionali a Romdniei

@ 2015 by Kevin Kruse

Titlu original: 15 Secrets SuccessJul People Know About Time ManagemenL The Productivity Habitsof 7 Billionaires, 13 Olympic Athletes, 29 Straight-A Students, and 239 Entrepreneursby Kevin Kruse

@ Editura NICULESCU, 2016Bd. Regiei 6D,060204 - Bucuregti, RomdniaTelefon: 02 1 312 97 82; Fu: 021 312 97 83

E-mail: [email protected] m.niculescu.ro

Comenzi online: m.niculescu.roComenzi e-mail: [email protected] telefonice: 0724 505 385,021 312 97 82

Redactor: Lilima ScarlatTehnoredactor: Dragog DumitrescuCoperta: Carmen Lucaci

Tipirit Ia Tipografia REAL

ISBN 978-606-38-00s1-1

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei ce(i nu poate fi reproduse sau transmise sub nicio forme

$i prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, inregistrare sau prin orice sistemde stocare Siac@sare a datelor, fer5 permisiunea Editurii NICULESCU.Orice nerespectare a acestor prevederi conduce in mod automat la respunderea penale fale de legilenationale $i internationale privind proprietatea intelectualS.

Editura NICULESCU este partener ti distribuitor olicial OXFORD UNIVERSITY PRESS in RomaniaE-mail: odord@niorlosc{t.ro; lntamst wvwv.o)dord-nlcxiloscr.r.ro

CuprinsINTRODUCERE.,,Extenuat ti copleSit' pe o autostrada

din New Jersey . .

Capitolul 1. Puterea lui 1440..........

Capitolul2. Cum i1i influenleaz; viala prioritalilebine stabilite

Capitolul 3.lnceteazd sd mai faci liste cu ce ai de facut -cel mal bine este chiar sa faci ce ai de facut............33

Capitolul 4. Remediul pentru amanare 47

Capitolul5. Cum sd plecide la birou la ora 5 dup5-amiaza -fard sa te simli vinovat ................................59

Capitolul 6. lnstrumentul secret pentru productivitateal lui Richard Branson

Capitolul 7. invala sA delii controlul asupra cesulei talede e-mail cu 321 -2ero................... ,.......81

Capitolul 8. Trucuri de la Google, Apple 5i Virgin pentrugedinle de succes.....

Capitolul 9. Un cuv6nt simplu care sporegte succesul

13

22

69

91

Capitolul 10. Puterea principiului Pareto

Capitolul 1 1. Cele,3 intrebdri de Harvard'care te ajutasd c65tigi B ore pe saptdm6na

Capitolul 12. Motivul pentru care Jack Dorsey, cofondatorulTwitter, i9i tematizeazd 2iua...........................................148

Capitolul 13. Nu pune mana! (P6nJ nu etti gata).........................156

106

122

132

Page 3: Iubesti viata Gestioneaza timpul - Libris.ro

Capitolul 1 4. Schim ba-!i diminea!a, schimbS-1i viala................. 1 66

Capitolul 15. Energia este totul ..........178

Capitolul 16. Sistemul E-3C:pune cap la cap tot ce

ai invalat .............................189

Capitolul 17. Alte 20 de trucuri care te ajuta sd cagtigi timpgi sd fii mai productiv....................... ......196

Capitolul 18. 7 miliardari ;i secretele lor in gestionareatimpului........ .......................206

Capitolul 19. 1 3 sportivi olimpici ;i secretele lor ingestionarea timpului........ ......................212

Capitolul 20.29 de elevide nota 10 gisecretele loringestionarea timpului........ ......................227

Capitolul 21.239 de antreprenori 5i secretele loringestionarea timpului........ ......................229

Bonusul nr. 1. Chestionar: Descoperd care este modul tdude raportare la timp.......

Bonusul nr. 2. Cele mai bune 1 10 citate pe tema gestion;rii232

243

231

Resurse. Alatura-te miscdrii #1 440

INTRODUCERE

,,Exten uat ;i coplegit"pe o autostrada din New Jersey

,,Permisul gi certificatul de inmatriculare!"

Ora5l.20 dimineala. E intuneric gi rece, iar eu sunt tras pe

dreapta pe acostamentul Autostrizii I in New fersey. Eram

in drum spre serviciu.

,,$tili de ce v-am tras pe dreapta?"

De ce a trebuit sd fipe?

,,Presupun c[ aveam vLtezil', am rispuns eu cu voce tre-

murindi.

,Yitezer." Polilistul se aplecl pin[ cind borul caschetei

lui atinse marginea de sus a geamului meu. Uitindu-se fix in

ochii mei, spuse: ,,A[i iegit glon! din spatele meu, afi trecut

razant pe lingl bara mea de protec]ie, afi virat ugor, m-a{i

deplgit gi v-a]i continuat drumul. Mergeam eu cul041a oripe banda destinatd vehiculelor lentel'

Mi-ag dori s[ pot spune c[ agentul conducea o maEinl fhriinsemnele poliliei, dar nu eracaztl. Conducea un Crown Vic

mare Ei alb, cu platforml cu semnale luminoase. Pe portiere

,,EXTENUAT 5I coPLESIT" PE o AUToSTRADA DIN NEW JERSEY

Page 4: Iubesti viata Gestioneaza timpul - Libris.ro

se citea ,,Poli1ia statalf', scris cu litere enorme, albastre gi

galbene.

Nu prea pot s[ explic ce s-a intdmplat. Nu-mi amintesc sifi intilnit vreo maginl, cu atAt mai pufin o magini de poliliecu insemnele la vedere.

Din cite se pare, fiind pe jumitate adormit gi cu gindulla muncl, conduceam cu peste 128 km la ori cAnd am dat

peste un agent al poliliei statale care abia circula cu 104 la

o16, aqa ci nu am fbcut altceva dec6t si schimb banda Si s[-ldepiqesc.

,,imi cer scuze, domnule polilist. Cred c6, pur qi simplu,

am fost neatent..."

,,Neatent?!"

,,N-am apucat si dorm prea mult gi..."

Am avut noroc c[ nu m-a arestat.

Am fost cu adevirat norocos c[ nu am fhcut accident si

nu am omorAt pe cineva.

Asta se intimpla in urmi cu 20 de ani, cand eram tdnlr gi

bltut in cap. Eram atit de ,,ocupat p6.ni peste cafl incAt con-

tinuam si adaug si mai multe ore la zi:uamea de lucru gi mai

multe sarcini pentru fiecare ori. Plecam de acasl Ia 5 dimi-nea{a gi lucram pand la miezul nopfii. Nu aveam timp si iau

masa ca lumea. La micul dejun: cafea gi o chifli cu unt inmaqinl. S[ream peste prinz. infulecam cina stind in picioare.

Am blut atit de mult Red Bull frri zahdr,incit incepusem s[m[ uit Ia dozele acelea argintii cu albastru aqa cum se uitlun alcoolic la o sticll cu vin. Dozele acelea m[ atr[geau irezis-

tibil.

ruBESTr vrATA? GESTToNEAZA TrMpuLr ,,EXTENUAT Sr copLESrr" pE o AUToSTRADA DtN NEW JERSEy

Depigirea unui agent de polilie pe autostrad[, fIr[ ca

mdcar s[-mi dau seama, eta, clar, cea mai mare gregeali pe

care o frcusem, ins[ au existat qi alte semne ci pierdeam

controlul, inainte de episodul acesta.

Ca atunci cAnd mi-am {bcut plinul, am plecat gi PAF!

Uitasem si decuplez pompa de benzinl de la maqin[. E unmiracol c[ n-am aruncat benziniria in aer.

$i situatiile in care solia mea lmi tot spunea: ,,Simt, pur gi

simplu, ci nu mai am leglturl cu tinel'Acum, este fosta mea

sofie.

Nu ci ag fi fost complet ignorant in materie de gestiona-

rea timpului. Citisem toate bestsellerurile. Eram maestru la

listele cu lucruri de fhcut gi imi stabileam sear[ de seari prio-ritilile pentru ziua urmitoare. La un moment dat, aveam

o listl atit de lungi, incit am luat o foaie obignuitl dintr-uncaiet liniat gi am umplut-o pe doud coloane - 35 de rAnduriliniate,2 sarcini pe rAnd, in total 70 de lucruri pe care tre-buia si le fac.

Mi uit in urmi la acea perioadi din viafa mea cu groazd,

gi ruqine.

Din fericire, astlzi sunt o persoan[ diferitl.imi cresc singur cei trei copii. ii ajut la teme in fiecare

seari gi sunt acasi cflnd lulm cina, la masa din bucitirie, de

cele mai multe ori. Particip la majoritatea meciurilor, spec-

tacolelor gi recitalurilor lor muzicale. Nu sunt o fire spor-

tivi, insl fac sport cu regularitate gi mi men]in la o greutate

slnitoasd. Reugesc s[ petrec cu prietena mea cel pufin una

sau doud seri pe slptlmAn[.

Page 5: Iubesti viata Gestioneaza timpul - Libris.ro

in ceea ce privegte activitatea profesionall, conduc o miclfirmi de consultanli, scriu doui c[r]i P€ on, {in discursuri in

toatl lumea gi supraveghez investitiile pe care le-am fhcut

in diferite afaceriaflate la inceput de drum gi in sectorul imo-

biliar comercial.

imi iau gi multe zile de concediu. Numai anul trecut am

fost in Puerto Rico, la Cancun gi pe litoralul din New )ersey;

am petrecut citeva weekenduri la New York; iar pe fiica

mea, pentru aniversarea celor 16 ani ai ei, am dus-o intr-o

excursie de vis la Barcelona,la Madrid qi la cursa cu tauri de

la Pamplona.

Fac toate astea - iar acesta este aspectul esenlial - sim{in-

du-md doar rareori stresat, supraaglomerat, cople;it sau vino-

vaf. Nu m[ simt in niciun caz ,,oaJprtpAni peste cap" qi nici

nu simt nevoia si m[ laud celor din jur c[ sunt ,,ocupat pAni

peste cap'.

Nu-i aga c[ m[ ur[gti pentru asta?

in ceea ce mi priveqte, schimbarea felului in care mi ra-

portam la timp qi la stres a inceput cind m-am apucat si-iintreb pe prietenii mei care se bucurau de succes cum igi

gestionau ei timpul.Am remarcat imediat c[ niciunul dintre ei nu a amintit

ideile care sunt prezentate in clr]ile clasice de managemenhrl

timpului.Curiozitatea mea s-a transformat, curind, in ciutare, qi

am intreprins o cercetare originall, prin sondaje in rAndul

profesionigtilor, incercind s[ gisesc posibile leglturi intre

anumite practici de gestionare a timpului gi productivitate,

stres gi fericire. Am finanfat un studiu pe mii de profesionigti

10 IUBESTI VIATA? GESTIONEAZA TIMPUL!

qi am ajuns la concluzia c[ nu existi nicio leglturl intre pre-

gitirea in materie de gestionarea timpului gi o productivitate

mai mare sau un nivel mai scizut de stres. Niciuna!

Am intervievat, apoi, sute de oameni de succes, printrecare Mark Cuban gi alli miliardari, antreprenori celebri, spor-

tivi medaliali cu aur la )ocurile Olimpice, precum Shannon

Miller, qi elevi cu nota 10 pe linie.

Am descoperit cd oamenii de succes nu-;i prioritizeazd

sarcinile scriindu-le pe o listd cu luuuri pe care le au de fdcut,nu se ghideazd dupd vreun sistem complex in cinci pa;i ;i nici

nu apeleazd la diagrame logice arborescente ca sd ia decizii.

De fapt, oamenii de succes nici nu prea se gindesc la timp.

in schimb, se gindesc la valori, la prioritili Ei sd fie consec-

venli ln obiceiurile lor.

Degi frecare om iEi gestioneazl timpul in felul s[u, existlpractici recurente. Dac[ ai s[ le testezi, s-ar putea s[ ajungi

la concluzia c[ pdnl gi numai unul dintre ,,secretele" acestor

oameni are puterea s[-]i transforme cariera Ei viafa.

KnvrN Knusn

Bucks County, Pennsylvania

,,EXTENUAT 5r COPLESTT" PE O AUTOSTRADA DIN NEW JERSEY 11