Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

171

Transcript of Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

Page 1: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6
Page 2: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

2

Ianuarie 2019

Page 3: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

3

Cuprins

Abrevieri .......................................................................................................................... 6

Index țări ......................................................................................................................... 8

Scopul acestei cărți ......................................................................................................... 9

Managementul resurselor forestiere: abordări conceptuale .......................................11

1.1. Definirea managementului forestier – de la simplu la complex..................11

1.2. Paradigma gestionării durabile .................................................................... 14

1.3. Management forestier – continuitate, durabilitate, responsabilitate ....... 17

1.4. Evoluția abordărilor sociologice, economice și ecologice în gestionarea

pădurilor ..................................................................................................................... 18

1.4.1. Evoluția paradigmelor dezvoltării economice.................................... 18

1.4.2. Servicii ecosistemice – între local și global ......................................... 19

1.4.3. Neoliberalism, economia mediului, economia forestieră ................. 24

1.4.4. Defrișări și tăieri ilegale ....................................................................... 31

1.4.5. Tipologii comportamentale în relația cu natura ................................ 39

1.5. Fundamentarea obiectivelor de management silvic .................................. 41

1.6. Noi perspective în managementul forestier .............................................. 46

1.6.1. Perspective bio-economice ................................................................ 46

1.6.2. Adaptarea managementului forestier la schimbările climatice ........ 48

1.6.3. Dimensiunea conservativă a managementului forestier .................. 50

1.6.4. Noua dimensiune socială a managementului forestier .....................52

Situația sintetică a pădurilor la nivel european și în România .................................... 54

2.1. Surse de date ............................................................................................... 54

2.2. Suprafața pădurilor și structura acestora .................................................. 55

2.3. Funcții atribuite pădurilor ........................................................................... 57

2.4. Stocul de lemn, acumulări anuale și extrageri ........................................... 58

Page 4: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

4

Cadrul instituțional de desfășurare a managementului forestier ............................... 63

3.1. Politica forestieră între guvernare și guvernanță ...................................... 63

3.2. Instituțiile sociale ......................................................................................... 68

3.3. Tipologia instrumentelor de politică forestieră .......................................... 71

3.4. Politicile europene privitoare la păduri ...................................................... 74

Management forestier: cu sau fără proprietari? ......................................................... 76

4.1. Repartiția pădurilor europene pe forme de proprietate ........................... 76

4.2. Modificarea structurii formelor de proprietate ..........................................77

4.3. Forme de administrare a pădurilor publice ................................................ 79

4.4. Sisteme de reglementare a drepturilor de proprietate ............................. 80

4.4.1. Metodologia de analiză comparativă ................................................ 80

4.4.2. Reglementarea dreptului de consum ................................................ 82

4.4.3. Dreptul de management .................................................................... 84

4.4.4. Dreptul de excludere .......................................................................... 88

4.4.5. Dreptul de înstrăinare......................................................................... 90

4.4.6. Sinteza distribuirii drepturilor de proprietate ................................... 90

4.5. Provocări în managementul pădurilor private din Europa ........................ 93

4.6. Provocări în managementul pădurilor private în România ....................... 95

4.6.1. Modificarea formelor de proprietate ................................................ 95

4.6.2. Impactul procesului de retrocedare .................................................. 96

4.6.3. Evoluția despăduririlor în pădurile retrocedate ................................ 98

4.6.4. Tipologia practicilor de management a pădurilor private de mici

dimensiuni 101

Instrumente financiare și informaționale de responsabilizare .................................. 105

5.1. Fonduri pentru împăduriri .......................................................................... 105

5.2. Susținerea cooperării și a activităților specifice de management forestier

106

5.3. Instrumente de taxare dedicate susținerii gestionării pădurilor .............109

Page 5: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

5

5.4. Instrumente informaționale și de marketing ............................................109

5.4.1. Informații dedicate proprietarilor .....................................................109

5.4.2. Informații dedicate publicului larg .................................................... 110

Managementul vânzărilor de lemn .............................................................................. 111

6.1. Reglementarea vânzărilor de masă lemnoasă ........................................... 111

6.2. Metode de stabilire a prețului lemnului .................................................... 114

6.3. Politici de comercializare a masei lemnoase ............................................. 120

6.4. Direcții de adaptare a managementului vânzărilor de masă lemnoasă ... 124

Politici utilizate în rețeaua de arii protejate Natura 2000 .......................................... 127

7.1. Implementarea rețelei Natura 2000 și a măsurilor de gospodărire ......... 127

7.2. Instrumente financiare de compensare .................................................... 129

Instrumente de guvernanță cu și fără guvern ............................................................ 132

8.1. Tipologia relațiilor stat-ONG-companii ...................................................... 132

8.2. Instrumente bazate pe implicarea organizațiilor non-guvernamentale de

mediu 134

8.3. Răspunderea socială și de mediu a companiilor (CSR) ............................. 139

8.4. Rolul standardelor voluntare de certificare a managementului forestier

143

8.4.1. Certificarea pădurilor la nivel european .................................................... 143

8.4.2. Implementarea certificării FSC în România............................................... 145

8.4.3. Evaluarea de risc națională centralizată privind achiziția de lemn controlat

.............................................................................................................................. 149

8.4.4. Standardul Național de certificare PEFC ................................................... 153

8.5. Instrumente de reglementare mixte: due diligence .................................. 155

Considerații finale ........................................................................................................ 159

Bibliografie ................................................................................................................... 161

Page 6: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

6

Abrevieri

Următoarele abrevieri sunt folosite în text fiind considerate terminologie comună.

C CAP Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (Common Agriculture

Policy)

CE Comisia Europeană

CSR Responsabilitatea Socială a Companiilor (Corporate Social Responsibility)

D DDS Sistemul „due diligence” conform regulamentului EUTR de prevenire a

tăierilor ilegale

E EUTR Regulamentul nr. 995/2010 al Parlamentului European privind

prevenirea tăierilor ilegale

ENRD Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (European Network for Rural Development)

F FAO Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite (Food

and Agriculture Organization of the United Nations)

FLEGT Planul UE de acțiune pentru aplicarea legii, guvernanței și comerțului cu lemn (Forest Law Enforcement and Governance and

Trade)

FSC Forest Stewardship Council

I INCDS Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Marin Drăcea

ISO Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organization for Standardization)

IFN Inventarul forestier național

M MM Ministerul Mediului

MAP Ministerul Apelor și Pădurilor

MCPFE Conferinței Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa

Page 7: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

7

O OECD Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (Organization

for Economic Cooperation and Development)

ONG Organizație non-guvernamentală

ONU Organizația Națiunilor Unite

P PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (fost

Pan European Forest Certification)

PDR Programul de Dezvoltare Rurală al Uniunii Europene (Rural Development Programme)

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală

PVRC Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare

R REDD Programul Organizației Națiunilor Unite împotriva defrișărilor

(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries)

RNP Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

UE Uniunea Europeană U UE28 Uniunea Europeană lărgită la 28 de țări

UN Organizația Națiunilor Unite (United Nations)

UNECE Comisia Economică pentru Europa (United Nations Economic Commission for Europe)

UNEP Programul ONU pentru Mediu (United Nations Environment Programme)

UNDP Programul ONU pentru Dezvoltare (United Nations Development Programme)

W WB Banca Mondială (World Bank)

WWF Fundația Mondială pentru Natură (World Wide Fund for Nature)

Page 8: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

8

Index țări Abrevierile folosite în unele tabele și figuri sunt corespunzătoare ISO3166-2

AT Austria LI Liechtenstein

AL Albania LT Lituania

AD Andora LU Luxemburg

AM Armenia MK Republica Macedonia

AZ Azerbaidjan MT Malta

BY Belarus MD Republica Moldova

BE Belgia MC Monaco

BA Bosnia și Herțegovina ME Muntenegru

BG Bulgaria NL Olanda

HR Croația NO Norvegia

CY Cipru PO Polonia

CZ Republica Cehă PT Portugalia

DK Danemarca RO România

EE Estonia RU Federația Rusia

FI Finlanda SM San Marino

FR Franța RS Serbia

GE Georgia SK Slovacia

DE Germania SI Slovenia

GR Grecia ES Spania

HU Ungaria SE Suedia

IS Islanda CH Elveția

IE Irlanda TR Turcia

IT Italia UA Ucraina

KZ Kazahstan GB Maria Britanie

LV Letonia VA Vatican

Page 9: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

9

Scopul acestei cărți

Gestionarea pădurilor prezintă un interes deosebit la nivel internațional, european și

național ținând cont de multitudinea de bunuri și servicii pe care acestea le oferă. În

afară de serviciile de aprovizionare (produsele lemnoase și ne-lemnoase utilizate în

consum), ecosistemele forestiere oferă servicii suport (ca de exemplu cele de

formare a solului), servicii de reglare (reprezentate prin funcțiile de protecție a

apelor, a solului, a factorilor climatici etc) și servicii culturale (de recreere, spirituale

și educaționale).

Modul de gestionare a pădurilor a devenit un subiect important în agenda politică

europeană, mai ales din perspectiva necesității armonizării politicilor forestiere

europene și naționale cu diferitele politici sectoriale, cum ar fi politicile agricole și de

dezvoltare rurală, politicile de conservare a naturii, politicile privind schimbările

climatice și strategia europeană pentru o bioeconomie durabilă.

Conceptul de gestionare durabilă a resurselor forestiere este însușit de fiecare stat

european semnatar al Conferinței Ministeriale privind protecția pădurilor

(actualmente Forest Europe). Cu toate acestea, transpunerea în legislația fiecărei țări

a criteriilor pan-europene privind gestionarea durabilă a pădurilor se concretizează în

diferențe semnificative privind reglementările aplicate la nivel național pentru

gestionarea pădurilor.

Cartea urmărește să prezinte, într-o analiză comparativă la nivel european,

rolul pe care statul și-l asumă în stabilirea unor norme și măsuri coercitive

menite să dirijeze acțiunile proprietarilor, a administratorilor de terenuri

forestiere și a companiilor care operează în sectorul forestier.

Există astfel o serie de țări (în special cele din nordul și vestul Europei) în care statul

atribuie o mai mare libertate decizională proprietarilor de păduri pentru stabilirea și

implementarea măsurilor de gestionare a pădurilor. În aceste țări, rolul principal al

guvernului este de a responsabiliza proprietarii de pădure prin instrumente

economice și informaționale. De partea cealaltă, multe din țările foste comuniste

folosesc în continuare un sistem normativ și prescriptiv în gestionarea pădurilor. Acest

sistem presupune crearea și implementarea unor instrumente de comandă și control

care reglementează funcționarea sectorului forestier.

Page 10: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

10

Strategia forestieră a Uniunii Europene (Comisia Europeană, 2018) subliniază în mod

particular ideea că implementarea acesteia trebuie să considere prevederile

legislative naționale, dar în același timp recomandă o abordare politică specifică a

situației micilor proprietari de pădure și utilizarea cu prioritate a instrumentelor

economice de piață. De asemenea, strategia subliniază necesitatea de a îmbunătăți

coordonarea, comunicarea și cooperarea între toate politicile sectoriale relevante

pentru sectorul forestier.

Prezentarea diversității de utilizare a instrumentelor politice oferă un grad mai

ridicat de înțelegere a contextului instituțional european de implementare a

principiilor de gestionare responsabilă a resurselor forestiere.

Prezentarea instrumentelor de politică forestieră folosite la nivel european nu

sugerează în mod automat necesitatea imitării lor în politica forestieră românească.

Evaluarea posibilităților de utilizare a acestor instrumente depinde de o multitudine

de factori cum ar fi dezvoltarea instituțională, conștiința forestieră, respectul față de

proprietate și capacitatea de implementare a legii.

Furnizarea unei analize comparative este o parte esențială în înțelegerea rolului

pe care sectorul forestier îl joacă în contextul provocărilor de mediu și a celor

socio-economice. Acest lucru va permite grupurilor interesate sau afectate de

gestionarea pădurilor să evalueze opțiunile existente și să se pronunțe în mod

avizat față de direcțiile de implementare a unui management forestier

sustenabil.

În final, se analizează modul de implementare în România a instrumentelor de

management forestier care fac apel la responsabilizarea companiilor și la implicarea

organizațiilor non-guvernamentale.

Prin urmare, cartea de față abordează managementul forestier dintr-o perspectivă

holistică, structurând și exemplificând diferitele procese de guvernanță a resurselor

forestiere în raport de gradul de implicare a statului în implementarea lor.

Deși structurată pentru un cititor avizat de contextul național de reglementare,

respectiv pentru studenți și practicieni din domeniul forestier, cartea se adresează în

egală măsură factorilor decizionali și publicului larg prin furnizarea unor date

obiective despre situația pădurilor europene și naționale și a diferitelor viziuni de

implementare a unei gestionări responsabile a resurselor forestiere.

Page 11: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

11

Managementul resurselor forestiere: abordări conceptuale

1.1. Definirea managementului forestier – de la simplu la complex

În cea mai simplă definiție, managementul este arta de a conduce.

Alăturarea termenului de un domeniu atât de divers cum este cel forestier poate duce

însă la multiple înțelesuri, diferențiabile prin nivelul la care managementul se aplică și

a consecințelor pe care le produce în plan temporal, spațial sau micro-economic:

▌ Silvicultorul practician, care are ca obiect de activitate cultura pădurilor,

implementează arta de a conduce arborete prin aplicarea sistematică a unor

lucrări tehnice menite să dirijeze ecosistemul forestier, în realizarea unei

structuri optime în raport de țelurile de gospodărire care au fost stabilite.

▌ Amenajistul, cel care are ca sarcină planificarea lucrărilor tehnice, își exercită

abilitatea de a conduce în contextul fundamentării cadrului organizatoric în

care țelurile de gospodărire se stabilesc, se planifică și se urmăresc.

▌ Autoritatea publică, care răspunde de dezvoltarea sectorului forestier își

exercită capacitatea de a conduce prin modul de reglementare, finanțare,

informare, monitorizare și control al activităților din silvicultură.

▌ Statul, cel care răspunde de formularea unei politici publice forestiere, își

asumă abilitatea de a conduce prin crearea unui cadru de colaborare între

toate grupurile interesate în stabilirea țelurilor și principiilor de urmărit prin

gestionarea pădurilor.

Toate aceste componente ierarhice de exercitare a managementului se

intercondiționează, în sensul că, activitatea silvicultorului practician este decisiv

influențată de abilitatea statului de a crea și transpune principiile de gestionare în

instrumente de implementare corespunzătoare necesităților practice.

Situația în care practica silvică nu răspunde corespunzător la modul de reglementare

folosit de autoritatea publică este o reflectare a ineficienței manageriale care trebuie

asumată de către stat.

1

Page 12: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

12

Din perspectivă organizațională, managementul este definit ca procesul de

organizare și coordonare a activităților unei firme în scopul atingerii obiectivelor

stabilite. “Organizația” este un corp cu personalitate juridică, înființat cu un scop

precis, pentru a-și realiza anumite obiective, prin proceduri specifice și cu ajutorul

propriului personal.

Procesul de management al organizației presupune exercitarea unor funcții de

prevedere, organizare, coordonare, motivare a personalului precum și de

monitorizare și reglare (tabelul 1).

Tabel 1: Funcțiile managementului din perspectivă organizațională

Funcții Întrebări definitorii Forme de realizare

Previziunea Ce trebuie și ce poate fi realizat în cadrul organizației?

Prognoze

Planuri

Programe

Organizarea Cine și cum contribuie la realizarea obiectivelor organizației?

Organigrama

Fișe de post

Proceduri de lucru

Coordonarea Cum se transmit informațiile în cadrul organizației?

Fluxuri informaționale

Antrenare și motivare

Cum să stimulez personalul să adere la obiectivele organizației?

Cultura organizațională

Motivarea personalului

Formare continuă

Monitorizare și control

Care sunt rezultatele procesului managerial?

Evaluarea comparativă rezultate – obiective

Determinarea cauzelor

Măsuri de prevenire și îmbunătățire

Conform acestei definiții, rolul managementului organizațional este similar,

indiferent de tipul de organizație care activează în sectorul economiei forestiere:

administrație silvică privată sau de stat, firmă de exploatare sau firmă de prelucrare

și industrializare (figura 1).

Prin urmare, în sectorul de silvicultură, managementul presupune administrarea și

gestionarea pădurilor respectiv “totalitatea activităților cu caracter tehnic, economic

și juridic exercitate de autoritățile publice sau private de specialitate silvică, în scopul

îndeplinirii legilor silvice, cu respectarea regimului silvic” (Legea 46, 2008).

Page 13: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

13

Figura 1: Organizații din sectorul economiei forestiere

Sectorul de exploatare cuprinde toate firmele care au ca obiect de activitate

realizarea exploatării pădurilor și transformarea masei lemnoase pe picior în

sortimente de lemn industrial: bușteni, lemn pentru celuloză și hârtie, lemn pentru

construcții, lemn de foc etc. Ca urmare, activitatea de management răspunde țelurilor

de eficientizare a lucrărilor de exploatarea, dar cu luarea în considerare a regulilor

silvice de exploatare stabilite de sectorul silvic, reguli care pot impune importante

cerințe restrictive.

Industria de prelucrare a lemnului face parte din grupa ramurilor industriale care

prelucrează lemnul în vederea obținerii unor bunuri semi-finite (cherestele, placaj,

furnire, plăci etc) sau finite (mobilier, hârtie, construcții din lemn etc). Acest sector

integrează și o componentă importantă de urmărire voluntară a întregului lanț de

achiziție, ca răspuns la cerințele crescute ale societății privind efectele de mediu

asociate exploatării pădurilor.

Conform definiției FAO (2015), managementul forestier este un sistem de măsuri

implementate în gestionarea pădurilor cu scopul de:

a proteja, menține, înființa și îngriji pădurile;

a asigura furnizarea de bunuri și servicii;

a proteja pădurile împotriva incendiilor, bolilor și dăunătorilor;

a reglementa procesul de producție;

a monitoriza pădurile și a verifica modul de utilizare a resurselor forestiere;

a planifica, organiza și implementa măsurile anterioare.

Page 14: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

14

Pădurile pot fi gestionate direct de proprietari, sau prin delegarea de atribuții către

administrații publice sau private, companii private sau experți. Modul de organizare

a producției este de cele mai multe ori stabilit în raport de existența unui plan formal

sau informal care stabilește măsuri pe o perioadă suficient de lungă de timp. Cu toate

acestea, potrivit abordărilor la nivel internațional, planificarea amenajistică nu este o

condiție obligatorie pentru implementarea managementului forestier.

Din perspectiva FAO, managementul forestier presupune aplicarea practică a

măsurilor de gospodărire a pădurilor, diferențiate la două nivele decizionale:

▌ decizii privind stabilirea țelurilor de amenajare și a funcțiilor necesar a fi

îndeplinite (nivelul de planificare amenajistică);

▌ decizii privind aplicarea activităților de gestionarea a arboretelor și de

organizare a producției silvice (nivelul de administrare al pădurilor).

Relațiile dintre organizațiile din sectorul forestier și sectoarele conexe au

devenit mai complexe în contextul diversificării formelor de proprietate și a

creșterii interesului social privind modul de elaborare și implementare a

deciziilor privind gestionarea pădurilor. De aceea, este necesară abordarea

managementului forestier într-o accepțiune mai largă decât cea amenajistică și

silvotehnică.

Managementul forestier presupune și integrarea componentei decizionale și de

organizare a gestionării pădurilor asumată de stat prin formularea cadrului

instituțional de implementare a gestionării pădurilor.

1.2. Paradigma gestionării durabile

Gestionarea durabilă este o viziune pe termen lung pentru găsirea unor abordări de

gestionare a resurselor care să considere într-o manieră integratoare interacțiunile

dintre omenire și resursele de mediu, resursele economice și cele sociale (figura 2).

Necesitatea acestei viziuni ține de multiplele exemple de contrastare a rațiunilor

economice cu exigențele de ordin social și ecologic. Astfel, deși capitalul natural este

baza dezvoltării economice, procesele socio-economice care domină societatea

modernă (globalizarea, industrializarea, urbanizarea și consumul energetic) au

importante efecte poluante.

Page 15: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

15

Figura 2: Interacțiuni între resursele de mediu, sociale și economice

Gestionarea durabilă nu este un concept care să ofere o soluție prestabilită. El oferă

însă o orientare, formulată prin diferite seturi de principii, către activități economice

care să considere prudență în utilizarea resurselor și o mai mare echitate socială în

distribuirea capitalului economic acumulat.

De la definirea sa în 1987, conceptul a evoluat astfel:

▌ inițial conceptul a plecat de la principiul asigurării echității între generații dar,

actualmente, urmărește și echitatea între diferite state și regiuni;

▌ s-a consacrat viziunea unei perspective globale de adresare a problemelor

de mediu, dar cu soluții aplicate local;

▌ s-a implementat ideea de responsabilizare a consumatorului ca partea a unui

model sustenabil de trai și implicit a sustenabilității lanțului de producție

care, de cele mai multe ori, are o dimensiune globală.

Asigurarea echității inter-regionale prin creșterea nivelului de bunăstare la nivel

global, ridică o serie de întrebări privind modul de implementare a viziunii de

dezvoltare durabilă:

▌ Cum răspundem cerințelor de dezvoltare a țărilor sărace economic, dar cu o

mare bogăție naturală, inclusiv forestieră?

▌ În ce măsură țările dezvoltate, își pot asuma o responsabilitate pentru modul

extensiv de utilizare în trecut a resurselor naturale care a dus la actualul lor

nivel de dezvoltare?

Page 16: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

16

▌ În ce măsură creșterea consumului, în special pe seama unor false nevoi, și

globalizarea producției, duce la externalizarea problemelor către regiunile

pentru care dezvoltarea economică este o necesitate?

Asigurarea echității inter-generații presupune soluții pentru stabilirea nivelului de

consum al resurselor actuale și al nivelului lor de conservare. Plecând de la ideea

formulată de Turner (1993), resursele pe care dorim să le lăsăm moștenire generațiilor

viitoare pot fi reprezentate de diferite forme de capital (natural, financiar,

tehnologic). Cu alte cuvinte, nivelul de consum al resurselor actuale ar putea fi

sustenabil dacă se concretizează în alte forme de capital. Variantele posibile de

substituire duc la patru abordări diferite de exprimare a sustenabilității:

▌ Sustenabilitate foarte slabă susține premisa că progresul tehnic, ca rezultat

al concurenței pe piețe libere, este în măsură să ofere capacități de

substituire nelimitate între formele de capital. De exemplu, migrarea

activităților de socializare în spațiu virtual ar putea fi un substitut pentru

spațiile de recreere naturale, iar producția sintetică a hranei un substitut

pentru nevoia de continuă creștere a producției agricole.

▌ Sustenabilitatea slabă se bazează pe noțiunea de „capital natural critic” ca

nivel minim care ar trebui păstrat pentru generațiile următoare peste care

este posibilă o înlocuire a capitalului natural cu cel produs din activități

economice. Modelul de dezvoltarea din Dubai arată cum o resursă naturală,

petrolul, a fost transformată într-o formă de capital financiar și tehnologic

care poate fi o “moștenire” mai apreciată de generațiile următoare. Riscul

economic al aplicării acestui model este dat de faptul că valoarea de utilizare

viitoare a resursei, în scopuri încă neidentificate, ar putea să genereze mai

multă bunăstare decât forma de capital în care a fost transformată.

▌ Sustenabilitatea strictă ridică problema riscului ridicat de ireversibilitate a

procesului distructiv al resurselor naturale militând pentru păstrarea unui

nivel constatat al acestora. Această formă de sustenabilitate presupune

luarea în considerare, în procesul economic, a oricăror acțiuni care pot avea

un impact destructiv asupra integrității ecosistemelor, care pot afecta

valorile de utilizare prezente și cele viitoare.

▌ Sustenabilitatea foarte strictă susține menținerea constantă a stocului

capitalului natural, urmărind ca fiecare componentă sau subsistem al

mediului natural să fie conservată. Este un model care presupune nu doar

scăderea consumului și orientarea pe producția locală, dar și scăderea

nivelului populației globale.

Page 17: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

17

1.3. Management forestier – continuitate, durabilitate, responsabilitate

Termenul de dezvoltare durabilă a pădurilor l-a precedat cu aproape 3 secole pe cel

definit de către Comisia Brundlant în 1987, ca fiind “dezvoltarea care urmărește

satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare

de a-și satisface propriile nevoi".

Principiul continuității în gestionarea pădurilor sta la baza fundamentării deciziilor de

planificare silvică. În formularea lui inițială, se urmărea ca pădurea să fie astfel

organizată și gospodărită încât să asigure an de an pe o durată nelimitată, producții

cel puțin constante sau crescânde de lemn și alte bunuri. În accepțiune actuală,

principiul continuității presupune un sistem de gospodărire silvică care să asigure

continuitatea unui venit ridicat, continuitatea bonității staționale și continuitatea

exercitării funcțiilor ecoprotective și sociale (Drăgoi, 2004).

În scopul alinierii la conceptul de dezvoltare durabilă, Conferința Ministerială privind

Protecția Pădurilor în Europa, desfășurată la Helsinki în 1993, a definit noțiunea de

management forestier durabil ca fiind „administrarea și folosirea pădurilor și terenului

forestier într-un mod și la un nivel la care se menține biodiversitatea, productivitatea,

capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini acum și în viitor

funcțiile ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, național și global și care

nu aduce prejudicii altor ecosisteme”.

Principiul responsabilizării organizațiilor din sectorul forestier a intrat în

discursul actual ca alternativă la politicile implementate de guverne.

Un management forestier responsabil presupune instrumente de activare a

componentelor sociale ale responsabilității: de a-ți păsa de activitatea

desfășurată, de a face ceea ce consideri că este lucrul potrivit nu doar pentru

tine ci și pentru ceilalți, de a-ți asuma răspunderea legală și morală în fața

societății și de a fi sensibil la argumentele raționale (Löfmarck, 2017)

Hans Carl von Carlowitz a fost preocupat de problema deficitului de lemn folosit

în special în industria mineritului. El a publicat în 1713 lucrarea Sylvicultura

Oeconomica – Manual pentru cultivarea pădurilor naturale. În această lucrare el

a introdus conceptul de nachhaltig (durabil) referitor la gospodărirea pădurilor.

Așa după cum singur explica, ideile prezentate se regăseau în mare parte în

Ordonanța lui Colbert, apărută în Franța încă din 1669. Conceptul a devenit, încă

din 1796, principiul continuității în amenajarea pădurilor, fiind fundamentat

tehnic de către silvicultorul german Hartig.

Page 18: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

18

1.4. Evoluția abordărilor sociologice, economice și ecologice în gestionarea pădurilor

1.4.1. Evoluția paradigmelor dezvoltării economice

Diversele modalități de abordare a gestionării pădurilor au fost influențate de

schimbările din mediul politico- economic internațional, silvicultura reprezentând una

dintre preocupările principale la nivel național, internațional și global (figura 3).

Figura 3: Evoluția abordărilor socio-economice și de politică forestieră (sursa: adaptare după Arts et al., 2010; Pülzl et al., 2014)

Într-o analiză a gândirilor socio-politice și economice care au avut impact asupra

formulării politicilor forestiere la nivel global, Arts et al (2009) identifică următoarele

etape:

▌ Etapa de modernizare, apărută după al doilea război mondial, este direct

legată de paradigma creșterii economice și a industrializării. În silvicultură

acest curent a dus la promovarea unui mod de gestionare care urmărea

creșterea productivității muncii și a producției de masă lemnoasă, uneori prin

promovarea de specii repede crescătoare și extinderea lor în afara arealului,

scopul final fiind dezvoltarea la nivel național a industriei forestiere.

▌ Etapa de asumare a limitelor dezvoltării economice a început în deceniul opt

al mileniului trecut, ca urmare a conștientizării faptului că resursele naturale

sunt limitate, în timp ce nevoile de dezvoltare sunt ne-limitate. Acest curent

Page 19: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

19

a făcut să fie promovată pe agenda globală necesitatea utilizării în producție

a resurselor regenerabile cum ar fi pădurea.

▌ Etapa de modernizare ecologică, apărută un deceniu mai târziu, este legată

de paradigma progresului tehnologic, văzut ca rezultat al competiției într-o

economie de piață, progres tehnic care poate asigura și creșterea economică

și protejarea mediului. Acest curent socio-economic a apărut în paralel cu

conceptul de dezvoltare sustenabilă, el fiind similar noțiunii de sustenabilitate

slabă, care presupune substituirea capitalului natural cu cel tehnologic.

Sub raport economic, ecosistemele forestiere și serviciile furnizate de acestea au fost

privite din diferite puncte de vedere. Pentru cea mai mare parte a timpului pădurile

au fost considerate doar ca sursă de materii prime, lemnoase sau nelemnoase.

Ultimele decenii au adus modificări importante în perceperea valorilor multiple și a

poli-funcționalității pădurilor. Rolul economic al pădurilor depinde de gradul de

dezvoltare a societății, țările sărace sau în curs de dezvoltare văzând în păduri o

importantă resursă de supraviețuire sau de dezvoltare economică, în timp ce țările

dezvoltate văd pădurea ca pe un furnizor complex de beneficii sociale și economice.

1.4.2. Servicii ecosistemice – între local și global

Principala modificare doctrinară privind serviciile ecosistemice furnizate de păduri

ține de considerarea pădurilor ca parte a sistemului ecologic global și nu doar ca o

resursă națională (figura 4). Acest lucru a fost rezultatul internaționalizării politicilor

forestiere ca parte a noilor politici globale care adresează provocările de mediu și

schimbările climatice.

Figura 4: Modificarea discursului politic privind rolul global al pădurilor

Page 20: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

20

Cu alte cuvinte, în noua abordare, pădurile naționale devin doar o “parcelă” din marea

unitate de producție și protecție globală. Abordările tradiționale de management

forestier, care se bazează pe stabilirea unor principii de gospodărire a pădurilor la

nivel național sunt astfel contestate de noua conceptualizare internațională a

pădurilor (Werland, 2009) care reclamă, într-o exprimare aluzivă, o zonare funcțională

globală. Această abordare vine în sprijinul principiului echității inter-regionale atât în

distribuirea beneficiilor cât și în asumarea responsabilităților necesare pentru o

gospodărire durabilă a pădurilor.

Pentru a oferi un suport în identificarea unitară a serviciilor ecosistemice, un amplu

efort de evaluare a acestora la nivel planetar a fost realizat pentru o perioadă de patru

ani sub egida ONU și concretizat prin raportul de Evaluare a Ecosistemelor Mileniului

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Figura 5: Clasificarea serviciilor ecosistemice conform categoriilor MEA 2005

Page 21: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

21

Conform acestui raport, serviciile ecosistemice constituie un flux de resurse și servicii

furnizate de către ecosisteme de care oamenii pot beneficia fie în mod direct, fie în

mod indirect. Acestea sunt clasificate în următoarele categorii:

▌ Servicii de furnizare (aprovizionare), se referă la bunurile corporale furnizate

de ecosisteme, cum ar fi: lemnul, produsele forestiere nelemnoase, plantele

medicinale, vânat etc;

▌ Servicii de reglare, se referă la procesele naturale ale unui ecosistem,

reprezentate prin funcțiile exercitate de ecosistemul forestier în

sechestrarea carbonului, protecția antierozională, calitatea apelor etc;

▌ Servicii culturale, se referă la beneficiile nemateriale furnizate de ecosisteme

forestiere, ca de exemplu: valoarea de patrimoniu, valoarea estetică,

apartenența la tradiții locale etc.

Serviciile suport (adiacente), cum ar fi formarea solului sau reciclarea substanțelor

nutritive sunt servicii necesare pentru realizarea celorlalte servicii ecosistemice

(figura 5). Sunt diferite de celelalte servicii prin faptul că efectele asupra oamenilor

sunt fie indirecte (prin servicii de aprovizionare, de reglare sau culturale), fie au loc

după foarte mult timp.

Această clasificare oferă o înțelegere holistică a capacității totale a ecosistemelor

forestiere de a satisface diferitele nevoi sociale. Există și câteva puncte discutabile în

modul de clasificare (Thorsen et al., 2014), ca de exemplu, diferențierea serviciilor de

aprovizionare, care se pot suprapune peste cele de reglare sau chiar cele culturale.

De exemplu, dacă este să evaluăm capacitatea ecosistemelor forestiere de a contribui

la menținerea calității apelor, acest serviciu de reglare reprezintă în fapt un serviciu

de aprovizionare pentru cei care captează apa curată și o folosesc în interes personal,

sau pentru distribuire și comercializare. Similar, un peisaj cu o valoare estetică

deosebită, considerat un serviciu cultural, poate fi un serviciu de aprovizionare pentru

cei care dezvoltă activități de ecoturism. De altfel, identificarea valorii culturale a unui

ecosistem este de asemenea considerată subiectivă în multe cazuri, mai ales în ceea

ce privește valoarea estetică: aceeași pădure poate fi considerată ca un peisaj

forestier deosebit pentru anumite persoane în timp ce pentru altele nu (Fish et al.,

2016).

Pentru evitarea dublei contabilizări în evaluarea acestor servicii, literatura de

specialitate recomandă urmărirea „beneficiilor finale” sau a „rezultatelor” realizate

de societate din serviciile furnizate de ecosisteme și nu pe serviciile și funcțiile care

contribuie la aceste rezultate (Popa et al., 2013).

Page 22: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

22

Silvicultura românească a integrat mare parte din aceste servicii în amenajarea

pădurilor încă din 1954, prin zonarea funcțională propusă de Popescu-Zeletin și

implementată la nivel legislativ prin HCM 114/1954 „Criterii pentru zonarea și

gospodărirea funcțională a pădurilor”.

Figura 6: Schema de zonare funcțională a pădurilor României realizată de Popescu-Zeletin în

1954 (Sursa: Milescu, 2002)

Principiul de bază al acestei zonări funcționale este acela de a diferenția, în raport de

criterii staționale, ecologice și sociale pădurile care exercită primordial funcții speciale

de protecție (grupa I), de cele care exercită primordial funcții de producție (grupa a

II a). Atribuirea la nivelul fiecărui arboret a uneia sau mai multor funcții este

componenta cea mai importantă a deciziilor amenajistice, ce se concretizează în

decizii tehnice privind stabilirea măsurilor silvotehnice posibil a fi executate, a

intensității și periodicității intervențiilor, a lungimii perioadei de regenerare sau a

structurii compoziționale a arboretului.

Page 23: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

23

Stabilirea și tipizarea categoriilor funcționale a evoluat pe măsura elaborării de noi

norme tehnice, ultima modificare a acestora survenind în 2017. În cei 60 de ani de la

introducerea zonării funcționale, încadrarea pădurilor României în grupa celor cu

funcții prioritate de protecție a evoluat de la 14% în 1955, la 34% în 1985 și la 53% în 2015

(Popa și Pache, 2016)

Necesitatea evaluării funcțiilor și a gradului lor de exercitare în diferite alternative de

management devine o preocupare comună a proprietarilor, administratorilor și

autorității publice în contextul stabilirii unor măsuri compensatorii pentru restricțiile

impuse de zonarea funcțională (Drăgoi și Cîrnu, 2016).

Abordarea clasică a evaluării serviciilor ecosistemice este aceea a costului de

oportunitate al zonării funcționale, ce presupune compararea a două

posibilități: cu zonare funcțională și fără zonare funcțională. Valoarea de

compensare ar rezulta din diferența dintre cele două volume, multiplicată cu

prețul lemnului. Metoda nu oferă în fapt o evaluare a funcțiilor exercitate,

pentru care se impun restricții, ci doar a costurilor private pe care le implică

exercitarea funcției de producție.

Principial, sistemul de zonare funcțională a pădurilor este un exemplu practic al

modului în care o viziune, aceea a dezvoltării durabile, poate fi implementată

prin stabilirea unui model de gestionare a resurselor care să armonizeze

aspectele de ordin economic, ecologic și social. Acest lucru este cu atât mai

meritoriu pentru știința silvică românească cu cât crearea sistemului a precedat

cu mult abordările de dezvoltare sustenabilă din alte sectoare de activitate.

În practica actuală, impunerea unui sistem de zonare funcțională normativ și

prea stufos poate duce însă la acordarea unor funcții simbolice arboretelor, și

astfel să nu existe o legătură clară între gradul de exercitare al funcției și

măsurile tehnice necesare. Acest lucru a făcut ca practica silvică să înțeleagă

sistemul de zonare funcțională mai mult ca pe un sistem de restricții și mai puțin

ca pe un sistem de evaluare a valorilor serviciilor ecosistemice și de menținere

a gradului lor de exercitare.

Certificarea managementului forestier, prin procedurile de identificare,

evaluare și monitorizare a valorilor ridicate de conservare a pădurilor, aduce o

schimbare de optică în această privință. Proprietarii și practicienii sunt puși în

postura de a evalua prezența diferitelor servicii ecosistemice, de a identifica

pragurile critice de exercitare a funcțiilor, de a stabili măsurile de management

în raport de aceste praguri critice și de a identifica și implementa indicatori de

monitorizare a exercitării valorilor de conservare stabilite.

Page 24: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

24

1.4.3. Neoliberalism, economia mediului, economia forestieră

Teoria liberală neoclasică rămâne sistemul economic predominant la nivel global,

fiind asimilată de noțiunea de capitalism. Principiile economiei neoclasice sunt:

▌ piața liberă este garanția alocării optime a resurselor și bunurilor în societate;

▌ proprietatea privată constituie baza economiei de piață și asigură

maximizarea utilității individuale;

▌ rolul statului este redus doar la asigurarea stabilității monetare

macroeconomice printr-o planificare bugetară echilibrată;

▌ o intervenția de reglementare a statului este necesară pentru garantarea

funcționalității piețelor printr-o politică concurențială care să prevină

formarea piețelor de monopol și a disfuncționalităților pieței;

▌ de-regularea și liberalizarea drepturilor de proprietate în sensul unei reduceri

a legilor și regulamentelor, când acestea sunt considerare birocratice și când

acțiunile economice individuale ar fi împiedicate.

Neoliberalismul consideră că rezolvarea problemelor asociate gestionării resurselor

naturale se poate face cel mai bine prin piață și prin inițiative din sectorul privat, iar

acolo unde nu există piață, prin creare a unor instrumente voluntare care vin în

întimpinarea nevoilor consumatorilor de servicii ecosistemice.

Ultimii 30 de ani de formulare a politicilor forestiere la nivel global reflectă o abordare

care se bazează pe dezvoltarea instrumentelor de piață și a sistemului neoclasic de

valorizare a serviciilor ecosistemice. Exemple de instrumente politice create la nivel

global pe principiul abordării neo-liberale sunt cerificarea forestieră, schema de

tranzacționare a permiselor pentru emisii de carbon elaborată prin protocolul de la

Kyoto sau schema Uniunii Europene pentru Tranzacționarea Emisiilor de Carbon.

Apariția în 1993 a schemei de certificare FSC® (Forest Stewardship Council®) a

reprezentat o cu totul nouă abordare prin care s-a demonstrat că un instrument de

piață voluntar poate îmbunătăți semnificativ modul de valorificare a lemnului,

concomitent cu crearea unor zone de conservare. De-a lungul implementării sale,

standardul de certificare a evoluat urmărind un consens al cerințelor celor trei camere

constituente, socială, economică sau ecologică.

În ciuda fundamentului teoretic, implementarea politicilor neoliberale se bazează pe

un rol important al statului, care trebuie să creeze noi piețe și instrumente de piață,

care să permită sectorului privat să intervină la timp în formularea sau reorientarea

politicilor forestiere (Humphreys, 2009). Inclusiv în implementarea schemelor

Page 25: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

25

voluntare de certificare s-a înregistrat o mai mare extindere atunci când guvernele

s-au implicat în promovarea lor, prin crearea unor instrumente de achiziții publice de

lemn certificat sau reduceri de taxe pentru pădurile certificate.

Economia forestieră pleacă de la premisa potrivit căreia pădurile nu sunt considerate

bunuri în sens strict economic, ceea ce face ca legile neoclasice care guvernează

producția, schimbul și distribuția mărfurilor să fie aplicate cu precauție în gestionarea

pădurilor. De exemplu, creșterea cererii pentru produsele lemnoase nu poate decât

să incite proprietarii în a efectua tăieri care pot să contravină principiului continuității,

bazat pe o gândire pe termen lung.

Ideea că gestionarea pădurii este un exemplu limită a raționării economice este

deseori combătută, în special de economiștii scandinavi, care aplică modelul

liberalismului neo-clasic. Afirmând că pădurea este un mod de ocupare a terenului

printre multe altele, homo oeconomicus susține teoria că pădurea nu ar trebui tratată

separat de celelalte mărfuri, doar datorită particularităților bioproductive specifice,

toate ramurile productive având la rândul lor particularități. Samuelson (1976)

consideră ca nefondate temerile unor defrișări masive a pădurilor urmărind cerințele

pieței. Conform acestei opinii, lemnul este o marfă oarecare și exploatarea sa nu

trebuie să suscite mai multe emoții decât cea a petrolului. Regulile pieței permit în

fapt o regularizare a cererii și ofertei, iar dacă prețul lemnului devine prea ridicat, va

exista tendința economisirii în utilizare. O ofertă redusă de lemn dată de raritatea

produsului ar duce la o creștere a prețului și, deci, la o scădere a cererii.

Totuși, și în accepțiune neo-liberalistă, se acceptă că piețele concurențiale produc

prea puține bunuri și servicii publice (adică bunuri ce pot fi consumate sau utilizate de

oricine), pentru producerea cărora sunt necesare intervenții guvernamentale.

Economia mediului pleacă de la ideea că piața liberă este afectată de distorsiuni și

face apel la piață în contextul găsirii unor soluții pentru valorizarea bunurilor publice

(tabelul 2), gestionarea externalităților (figura 7) și stabilirea valorii economice totale

a ecosistemelor forestiere (figura 8).

Bunurile de utilitate publică propriu zise sunt bunuri pentru care este imposibilă

excluderea și nu presupun rivalitate în utilizarea lor: în același timp, doi sau mai mulți

indivizi pot admira același peisaj, se pot bucura de același aer curat, de aceleași ape

limpezi. Unele bunuri pentru care nu este posibilă excluderea devin însă rivale în

consum, ceea ce face ca să apară o categorie intermediară, de bunuri comune, cum

ar fi, pescuitul în apele internaționale etc.

Page 26: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

26

Tabel 2: Clasificarea bunurilor din perspectiva posibilității de valorificare pe piață

Rivalitate în consum Non – rivalitate în consum

Posibilitatea

excluderii

Bunuri private

Restricționare posibilă și

subiect de epuizare, de

exemplu lemnul

Bunuri publice de tip ‘club’

Restricționare posibilă dar fără risc

de supraconsum, de ex. accesul în

parcuri naționale

Imposibilitatea

excluderii

Bunuri comune

Accesibile tuturor dar subiect

de epuizare, de exemplu

pestele din apele

internaționale, O2

Bunuri și servicii publice propriu zise

Accesibile tuturor și fără risc de

supraconsum, de exemplu serviciile

de protecție a apelor și solurilor

Bunurile de utilitate privată presupun rivalitate între doi consumatori precum și

posibilitatea legală de excludere a altor utilizatori de la folosirea lor. Există rivalitate

în consumul de lemn, dar proprietarul are posibilitatea legală și capacitatea fizică de

excludere a altor utilizatori. În unele situații, excluderea este posibilă doar pentru o

anumită categorie, ceea ce face ca unele bunuri să fie considerate de tip club.

Lemnul, ca orice marfă, este un bun tipic privat, pentru că există modalități legale de

excludere a non-proprietarilor de la exploatarea acestuia. Aerul curat este un bun

tipic public pentru că este imposibilă excluderea non-proprietarilor de la folosirea lui

(este practic imposibil ca un proprietar privat să ceară celor care trec pe lângă

pădurea lui să folosească o mască de oxigen). Biodiversitatea este un serviciu public

ce nu presupune rivalitate, ci doar respectarea anumitor condiții, impuse de cei ce

dețin în proprietate sau administrează ariile protejate. Deși vânatul este perceput ca

un bun public el este, în fapt, din perspectivă economică, un bun privat pentru că, la

fel ca în cazul lemnului, nimeni nu poate beneficia de dreptul nerestricționat de a

vâna. Serviciile de reglare climatică furnizate de păduri și conservarea unor specii și

ecosisteme rare, amenințate sau periclitate sunt exemple de bunuri publice globale.

Diferența dintre bunurile publice și private nu este deci dată de forma de proprietate

ci de capacitatea lor fizică și legală de a fi sau nu folosite pe piață. O pădure

proprietate privată furnizează atât bunuri private (lemnul) cât și bunuri publice (aer

curat, funcții de protecție). În definirea dreptului de proprietate există astfel o

diferențiere între abordarea legală, care presupune garantarea dreptului

constituțional la proprietatea asupra pădurii și abordarea economică – posibilitatea

legală pe care o are proprietarul de pădure de a valorifica bunurile și serviciile oferite

de pădurea sa, în mod direct sau prin intermediul schimbului de piață.

Page 27: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

27

Prin modul de distribuirea a drepturilor economice de proprietate, statul poate

decide care bunuri rămân în domeniul public și care bunuri rămân în domeniul privat

(tabelul 3).

Tabel 3: Exemplificarea modului în care legislația poate determina posibilitatea de excludere

Rivalitate în consum Non – rivalitate în consum

Posibilitatea

legală a

excluderii

Bun privat

Ciupercile din pădurile private din

România sau Franța

Legea prevede că acestea aparțin

proprietarului. Cu toate acestea,

posibilitatea fizică de excludere a

publicului este limitată.

Bunuri publice de tip ‘club’

Ciupercile din pădurile private

din anumite regiuni din Italia

Legea prevede că acestea

aparțin doar membrilor

comunității și cu respectarea

unor reguli care să nu ducă la

epuizarea resursei.

Imposibilitatea

legală a

excluderii

Bunuri comune

Ciupercile din pădurile private din

Suedia sau Finlanda

Proprietarul nu are nici un drept de

excludere. Din această cauză există

o presiune ridicată din partea unor

grupuri organizate de culegători

care beneficiază liber de bunul

respectiv.

Bunuri publice

Ciupercile din pădurile private

din Slovenia

Proprietarul nu are dreptul de

excludere, dar culegătorii au

obligația legală să nu extragă

mai mult de 2 kg, ceea ce reduce

rivalitatea în consum.

Un drept de proprietate clar definit și exercitabil oferă proprietarilor și comunităților

autoritatea de a stabili cum se folosește o resursă și informează utilizatorii privind

condițiile în care pot folosi bunul respectiv. Fără drepturile distincte de proprietate

sau de folosire, bunul sau serviciul devine disponibil tuturor. Din perspectiva bunurilor

care rămân rivale în consum, acest aspect poate duce la supra-exploatarea resursei

sau la tragedia bunurilor comune care aduce beneficii private, dar impune costuri

suportate public.

Modul de distribuire a drepturilor de proprietate influențează și gestionarea

externalităților. Acestea sunt definite ca “activitățile care au un impact negativ (sau

pozitiv) asupra unui terț și când nu se compensează pierderea prosperității ce rezultă

din acestea” (OECD, 2010)

Page 28: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

28

O externalitate pozitivă este un beneficiu adus unei terțe părți, fie prin anumite

procese de producție, fie prin consumul anumitor bunuri, fără ca o plată să fie făcută

pentru aceste servicii. Mare parte din funcțiile de protecție oferite de păduri sunt

externalități pozitive, generate de însăși bio-producția forestieră (diminuarea

efectului de seră, regularizarea scurgerii apei pe versanți și în sol, protecția solului

contra eroziunii și alunecărilor). Furnizarea externalităților pozitive implică costuri

sociale suportate de proprietarul resursei forestiere. Soluția oferită de economia

mediului este stabilirea unor drepturi de proprietate clare care să permită crearea

unor noi piețe de valorificare a serviciilor ecosistemice furnizate. Așa a apărut de

exemplu piața reglementată sau cea voluntară a carbonului sau conceptul de plată

pentru servicii ecosistemice (Drăgoi și Cîrnu, 2016).

Unii autori consideră că externalitățile pozitive generate de o silvicultură durabilă,

fundamentată ecologic, împiedică adoptarea unui management orientat spre

eficiență economică pe termen scurt și mediu (Milescu, 2002). Asigurarea acestor

servicii nu ar fi posibilă fără o amenajare multifuncțională a pădurii, lucru echivalent

cu recoltarea lemnului continuu, pe o perioadă de timp nedeterminată, în cantități ce

depind de structura pădurii și în mai mică măsură de cerere. Acest lucru poate fi în

general asumat în contextul proprietății publice asupra pădurilor.

Lucrările de regenerare aplicate în România sunt clasificate în raport de gradul de

exercitare a funcțiilor de protecție, în tratamente care pot avea un caracter intensiv

sau extensiv (figura 7). La tratamentele intensive (tratamente de codru grădinărit,

codru cvasigrădinărit sau codru cu tăieri progresive) funcțiile de protecție sunt mai

puțin afectate de executarea tăierilor de regenerare. La tratamentele care pot avea

un caracter mai extensiv (codru cu tăieri succesive, tăieri rase în benzi sau tăierile rase

pe parchete mici) funcțiile de protecție pot fi afectate pe o perioadă mai mare de timp

prin aplicarea lucrărilor de regenerare. În ciuda faptului că avantajele de natură

ecologică sunt mai mari pentru tratamentele intensive, sistemul de reglementare nu

diferențiază prin preț valoarea masei lemnoase în raport de proveniența acesteia

după tipul de tratament aplicat. În acest caz, furnizarea de externalități pozitive se

face doar prin sistemul normativ de reglementare guvernamentală care impune

aplicarea unui anumit tratament, fără a lua în considerare costurile de oportunitate

pentru proprietar.

Promovarea externalităților pozitive se poate face și prin crearea unui mecanism de

piață prin care proprietarii să fie răsplătiți prin preț, dacă furnizarea lemnului vine din

păduri care mențin un anumit nivel al funcțiilor de protecție sau să fie penalizați prin

instrumente de taxare în cazul în care furnizarea acestora este deficitară.

Page 29: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

29

Figura 7: Ierarhizarea tratamentelor silvotehnice aplicate în pădurile de codru din România în

raport de externalitățile pozitive furnizate

Astfel, pentru proprietarii de păduri a fost fundamentat conceptul de plată pentru

serviciile ecosistemice, văzut ca un „un contract voluntar si condițional, încheiat între

cel puțin un vânzător și un cumpărător pentru un serviciu de mediu bine definit sau

pentru folosirea unui teren în vederea furnizării acelui serviciu” (Wunder, 2005).

În actualul context socio-economic din România, economia forestieră, ca știință

aplicativă, trebuie să se desprindă de caracterul normativ printr-un demers

dinamic și continuu de analiză a provocărilor actuale de gestionare a pădurilor.

Rolul primordial al economiei forestiere este de a aplica metode de analiză care

să vină în sprijinul proprietarului, amenajistului, administratorului de fond

forestier și statului în fundamentarea obiectivelor de management, la fiecare

nivel organizațional.

Un sistem participativ de planificare a obiectivelor de management face apel la

economia forestieră cel puțin pentru:

1. Analiza cost-beneficiu a investițiilor necesare pentru aplicarea diferitelor

alternative de management;

2. Estimarea valorii bunurilor și serviciilor în diferite alternative de management

(a costurilor de oportunitate).

Un rol important al economiei forestiere, ca parte din economia mediului, este acela

de a găsi metode de evaluare și pentru serviciile ecosistemice care nu au o piață de

desfacere (funcții de protecție, funcții de recreere etc) în scopul determinării unei

valori economice totale a ecosistemelor forestiere care să înglobeze atât bunurile de

utilitate publică cât și bunurile de utilitate privată.

Page 30: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

30

Figura 8: Componentele valorii economice totale pentru un ecosistem forestier

Posibilitatea de estimare a valorilor potențiale și ne-utilitare ale pădurilor constituie o

provocare din punct de vedere metodologic, dar însăși aplicarea tehnicilor existente

presupune oferirea unor scenarii pe termen lung, care să constituie un punct de

reflecție pentru proprietari privind valoarea totală a proprietății.

Page 31: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

31

1.4.4. Defrișări și tăieri ilegale

Defrișarea a devenit un subiect important pe agenda publică globală în anii 1980, fiind

asociată cu dispariția pădurilor tropicale (Arts et al., 2010). Dacă inițial defrișarea era

pusă pe seama modului de utilizare a terenului de către populația locală, în anii 1990

atenția s-a mutat asupra firmelor de exploatare și a conexiunilor lor cu piețele

internaționale (Cline-Cole, 2007).

Consecințele importante ale defrișării au fost mai întâi legate de pierderea

biodiversității, accentuarea sărăciei și inechitatea socială, ulterior mutându-se pe rolul

important al reducerii defrișărilor din perspectiva strategiilor de atenuare a

schimbărilor climatice. Cu această ocazie au început să fie create și primele

mecanisme internaționale de compensare a țărilor care reduc rata defrișărilor, ca

plată pentru reducerea emisiilor de carbon. Astfel, a apărut în 2008 programul

Națiunilor Unite de Reducere a Emisiilor provenite din Despăduriri și Distrugerea

Pădurilor (REDD-plus), implementat în țările în curs de dezvoltare.

Discursul privind defrișările în pădurile tropicale a dus la creșterea importantă a rolului

ONG-urilor de mediu în identificarea și adresarea problemelor de mediu asociate

sectorului forestier și în intrarea lor ca un actor important în formularea politicilor

internaționale și naționale și a standardelor voluntare de pe piața lemnului.

În paralel cu abordarea publică a problemelor cauzate de defrișarea pădurilor

tropicale, în Europa Centrală și de Est a apărut discursul privind declinului pădurilor,

cunoscut ca și “Moartea Pădurilor” (Barbu, 1991). Acest discurs a fost parte din

dezbatere privind efectele pe care ploile acide, produse de industrie și trafic, le au

asupra proceselor fiziologice ale arborilor. Discursul a avut un rol important în

stabilirea unor politici anti-poluare.

La momentul actual amploarea defrișărilor și a degradării ecosistemelor forestiere

este ridicată. Dezvoltarea unor instrumente satelitare de monitorizare a evoluției

vegetației forestiere accesibile publicului larg (figura 9) are un rol important în

cuantificarea și conștientizarea amplorii fenomenului dispariției vegetației forestiere

la anumite intervale de timp. Două dintre cele mai utilizate instrumente web pentru

monitorizarea și cuantificarea pierderii vegetației forestiere la nivel global sunt

adesea menționate în studiile de cercetare. Cercetătorii de la Universitatea Maryland

au observat pierderi semnificative în suprafața de pădure cu 2,3 mil. km2 și un câștig

de 0,8 mil. km2 în perioada 2000-2012 (Hansen et al., 2013). Comparativ, harta

interactivă a celor de la Global Forest Watch oferă, de asemenea, informații despre

pierderile și câștigurile pe tipuri de vegetație forestieră din 2001 până în prezent.

Page 32: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

32

Figura 9: Interfața aplicației dezvoltată de universitatea Maryland pentru a monitoriza

schimbările în suprafața pădurilor (captură ecran: https://earthenginepartners.appspot.com/)

Defrișarea reprezintă “acțiunea de înlăturare completă a vegetației forestiere, fără a fi

urmată de regenerarea acesteia, cu schimbarea folosinței și/sau a destinației terenului”

(Legea 46, 2008) în timp ce despădurirea presupune doar o fază temporară de tăiere și

regenerare a pădurilor. Legislația românească nu permite defrișarea unor suprafețe de

pădure, adică schimbarea modului de folosință a terenurilor, regenerarea tuturor

pădurilor despădurite incluse în fond forestier, fiind o obligație legală.

În acest sens, studiul lansat de Greenpeace privind dispariția celor 3 hectare de pădure

pe oră în România are importante lacune metodologice și de transmitere a informației

reale (Palaghianu și Nichiforel, 2015). Studiul a luat în evaluare o suprafață de 8,17

milioane de hectare de păduri, în condițiile în care existau date clare din inventarul

forestier național că suprafața de pădure din România este de 6,9 milioane de hectare.

Studiul a constatat că în perioada 2000-2010 a “dispărut pădurea” de pe 0,28 milioane

hectare fără a face o diferențiere între suprafețele definite ca pădure și cele 1,2 milioane

de hectare de alte terenuri incluse in studiu. Echipa Greenpeace nu a considerat

relevant să mediatizeze informația potrivit căreia, conform propriilor identificări,

suprafața acoperită de pădure în Romania ar fi mai mare cu 1,2 milioane hectare față de

cifrele IFN.

Există însă studii științifice relevante efectuate pe imagini satelitare care să arate că

despăduririle din ultimii 20 de ani din România au avut un impact important în

modificările structurale ale ecosistemelor forestiere (Griffiths et al., 2012; Kuemmerle

et al., 2009), în modificarea modului de exercitare a funcțiilor în zonele protejate

(Knorn et al., 2012) și în pierderi de valoare economică (Scriban et al., 2016).

Page 33: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

33

Un studiu recent publicat în revista Science, bazat pe imagini satelitare de înaltă

rezoluție (Curtis et al., 2018), a arătat că la nivel global defrișările (schimbarea

folosinței forestiere) au reprezentat 53% din modificarea zonelor cu vegetației

forestieră din perioada 2001-2015. Dintre acestea, 27% sunt consecința schimbării

destinației terenurilor pentru producția de bunuri de consum (ulei de palmier, soia,

creșterea intensivă a animalelor, extracția de minerale), 24% fiind dată de schimbarea

în terenuri agricole de subzistență, iar 0,6% de urbanizare. Modificarea vegetației dată

de despăduriri este fie consecința aplicării de tăieri silvice (26%), fie a incendiilor de

pădure (23%). Tăierea pădurilor ca urmare a aplicării lucrărilor silvotehnice reprezintă

așadar doar un sfert din modificările totale înregistrate la nivel global în gradul de

acoperire cu vegetație forestieră, pentru perioada analizată.

Deși majoritatea corporațiilor care utilizează în producție ulei de palmier, soia

sau carne, declară că producția lor nu are un impact în defrișarea pădurilor,

studiul demonstrează că aproximativ 5 milioane de hectare de pădure sunt

defrișate anual pentru producția de bunuri de larg consum, altele decât cele din

lemn. Între principalele cauze ale defrișărilor sunt astfel elemente din consumul

zilnic care nu au legătură cu lemnul, cum ar fi consumul de carne, de soia sau de

utilizare a produselor cosmetice pe bază de ulei de palmier. Problema poate fi

adresată printr-un comportament responsabil al consumatorului. Un

comportament civic față de mediu presupune ca îngrijorarea față de modul de

gestionare al pădurilor să fie asumată la nivel global.

Problematica tăierilor ilegale a intrat pe agenda publică globală la sfârșitul anilor

1990 devenind un discurs important concretizat în instrumente specifice pentru

adresarea fenomenului. Tăierile ilegale reprezintă una din cauzele importante ale

defrișărilor și degradării ecosistemelor forestiere, fiind o amenințare serioasă la

implementarea unui management forestier responsabil. In afară de impactul ecologic

și de pierdere a biodiversității, asociat tăierilor ilegale, ele duc și la importante pierderi

economice, prin necolectarea de taxe și impozite, aspect crucial pentru unele state

care sunt în curs de dezvoltare. Un studiu al Băncii Mondiale (Kishor și Oksanen, 2006)

estimează pierderea din neplata taxelor datorită activităților forestiere ilegale, la 5

miliarde de dolari.

Comerțul cu lemn ilegal este o afacere foarte profitabilă, fiind considerat una din cele

mai mari infracțiuni la nivel global, fiind depășit ca valoare estimată a tranzacțiilor

doar de traficul ilegal de droguri și cel de arme (May, 2017). WWF (2008), folosind o

analiză a importurilor și exporturilor de masă lemnoasă conform datelor statistice

furnizate de Eurostat a concluzionat că la nivelul anului 2006 piața europeană

absorbea aproximativ 30 milioane de m3 de lemn ilegal, Asia de Sud-Est, America

Page 34: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

34

Latină și Africa fiind principalele țări furnizoare. Raportul estima și că aproape un sfert

din lemnul intrat ilegal pe piața europeană provine din țările Europei de Est.

Recunoscând efectele multiple ale comerțului ilegal cu lemn, guvernele și ONG-urile

au urmărit crearea unor instrumente eficiente de garantare a legalității lemnului

importat si exportat. Grupul țărilor dezvoltate și Banca Mondială au fost actori

importanți în susținerea discursului tăierilor ilegale pe agenda politică (Arts, 2010).

La nivelul UE un prim pas notabil in abordarea acestei probleme a fost realizat in 2003,

o data cu lansarea Planului de acțiune pentru aplicarea legii, guvernanței și comerțului

cu lemn (Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan – FLEGT). Prin

acest program se urmărește oferirea de asistență țărilor tropicale care exportă lemn

în Europa și care doresc să își îmbunătățească legislația și mecanismele de control,

astfel încât riscul de ilegalitate să fie minim. Acordurile de parteneriat bilaterale dintre

UE și exportatorii de lemn sunt denumite Acorduri bilaterale voluntare (VPA -

Voluntary Partnership Agreements). Acordurile de parteneriat voluntar au patru faze:

a. pregătirea, pe parcursul căreia țările explorează domeniul de aplicare al

modelului de parteneriat;

b. negocierea, în timpul căreia partenerii cad de acord cu privire la standardele

și sistemele de control în baza cărora se vor încheia acordurile comerciale;

c. dezvoltarea sistemului, pe parcursul căreia părțile implicate implementează

sistemele convenite și evaluează credibilitatea lor;

d. punerea în aplicare completă, pe parcursul căreia sistemele sunt funcționale

și licențiate asigurând garanția ca numai lemnul legal poate fi exportat de la

țara parteneră pe piața europeană.

Odată ce un acord este pus în aplicare pe deplin între UE și o țară exportatoare, toate

importurile din țara parteneră vor necesita o licență FLEGT. Importurile fără licență

dintr-o țară parteneră, vor fi interzise. Comerțul produselor de lemn cu țările ne-

partenere nu va fi afectat. Țările exportatoare care au intrat în parteneriatele FLEGT

văd prin asta o modalitate de a-și asigura și spori accesul pe piețele europene precum

și posibilitatea de a îmbunătății reputația țărilor lor și a produse din lemn. De

asemenea, acordurile de parteneriat voluntar pot susține reformele sectoriale și pot

conduce la creșterea veniturilor colectate din sectorul lemnului. Scopul nu este doar

reducerea tăierilor ilegale, ci și combaterea sărăciei, încurajarea dezvoltării și crearea

unui climat mai bun pentru investiții pe termen lung în gestionarea pădurilor. Din

partea UE, parteneriatele sunt o recunoaștere explicită a faptului că există importuri

semnificative de lemn din regiuni în care nivelul de ilegalitate este ridicat.

Page 35: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

35

Începând cu 2008 apare o nouă abordare privind comerțul ilegal, odată cu

amendamentul adus de Guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Lacey Act ce

presupune ca lemnul exploatat ilegal să nu poată fi comercializat în SUA. După doi

ani, UE adoptă un regulament asemănător (Regulamentul 995/2010 - EUTR), fiind

urmată de Australia și de alte țări care au dorit să contribuie la stoparea comerțului

cu lemn ilegal. În cazul UE a fost nevoie de 5 ani pentru a începe implementarea

acestor cerințe de către statele membre.

U.S Lacey Act este o lege a SUA din 1900 care interzice traficul ilegal de animale

sălbatice. În 2008 legea a fost modificată pentru a include produsele provenite din

plante, cum ar fi lemnul și hârtia. Această legislație de referință este prima interdicție

din lume privind comerțul cu produse din lemn provenite din surse ilegale. Există două

componente majore ale amendamentelor la plante: interzicerea comercializării

plantelor sau a produselor vegetale recoltate prin încălcarea legii, respectiv o cerință

de a declara numele științific, valoarea, cantitatea și țara de recoltă pentru anumite

produse. Lacey Act are un statut bazat pe fapte, cu răspundere strictă, ceea ce

înseamnă că se ia în considerare doar situația de fapt (nici o schemă de certificare sau

verificare de terță parte nu poate fi folosită pentru a ”dovedi” legalitatea în temeiul

legii) și că cei care încalcă legea pot fi acuzați de infracțiuni și sancțiuni civile, chiar

dacă nu știau că au de-a face cu un produs recoltat ilegal.

Regulamentul UE de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe

piață lemn și produse din lemn (Regulamentul nr. 995/2010 al Parlamentului

European și al Consiliului din 20 octombrie 2010) are trei componente cheie: interzice

plasarea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal; impune existența unui sistem due

diligence la prima plasare pe piață a produselor; cere comercianților care

comercializează produse din lemn după prima plasare să demonstreze trasabilitatea

lanțurilor de aprovizionare. Sistemul ”due diligence” (DDS) în contextul acestui

regulament solicită operatorilor să fie parte a unui proces de minimizare a riscul de a

plasa pe piața UE produse de lemn recoltate ilegal. În practică, acest lucru este similar

cu conceptul de ”due care” în Lacey Act din SUA, dar în Europa el este un sistem mai

prescriptiv cu pași specifici care trebuie urmăriți.

Cele trei elemente ale implementării DDS în țările UE sunt:

a. obținere de informații, operatorul trebuie să aibă acces la informații care

descriu lemnul și produsele din lemn, țara de recoltare, speciile, cantitatea,

detaliile furnizorului și informațiile privind respectarea legislației naționale în

țara de recoltare;

Page 36: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

36

b. evaluarea riscului: operatorul trebuie să evalueze riscul introducerii lemnului

ilegal în lanțul de aprovizionare, pe baza informațiilor identificate în prima etapă

și ținând seama de criteriile stabilite în EUTR;

c. reducerea riscului, atunci când evaluarea demonstrează că există un risc de

lemn ilegal în lanțul de aprovizionare, operatorul trebuie să diminueze acest risc.

Comisia Europeană recunoaște oficial organizațiile de monitorizare, care sunt entități

private (comerciale sau non-profit) responsabile de furnizarea de sisteme operative

de due diligence operatorilor din UE. Autoritățile competente din statele membre ale

UE, care sunt departamente guvernamentale responsabile de punerea în aplicare a

regulamentului, trebuie să verifice organizațiile de monitorizare care își desfășoară

activitatea pe teritoriul lor la "intervale regulate". Produsele care poartă licențe CITES

sau FLEGT sunt considerate ca fiind legale în temeiul Regulamentului UE privind

lemnul.

Actul de interzicere a exploatărilor forestiere ilegale din Australia a fost conceput

pentru a sprijini comerțul de lemn legal pe piața australiană. Legile constau în Actul

privind interzicerea exploatărilor forestiere ilegale 2012 și Regulamentul privind

interzicerea exploatărilor forestiere ilegale 2012. Actul a apărut în 2012 și stabilește

cadrul privind exploatarea forestieră ilegală din Australia. Actul consideră infracțiune

penală importarea în mod intenționat, cu bună știință sau fără prudență a lemnului

ilegal, a celulozei și a produselor din hârtie în Australia sau prelucrarea lemnului

autohton ilegal. De asemenea, subliniază faptul că firmele trebuie sa implementeze

un sistem de due diligence.

Legea privind lemnul curat din Japonia a intrat în vigoare în 2017. Obiectivul legii este

de a promova utilizarea și comercializarea lemnului și a produselor din lemn realizate

din arbori recoltați în conformitate cu legile și reglementările din Japonia și din țările

de origine.

Adresarea problematicii tăierilor ilegale a fost și unul din principalele obiective

urmărite și de sistemele internaționale de certificare care urmăresc să ofere o

garanție consumatorului privind legalitatea pe lanțul de producție. În același timp, a

proliferat apariția codurilor de bune practici adresate companiilor private din

sectorul forestier (de exemplu: ghidul OECD pentru corporații), parteneriatele între

mediul privat de afaceri și ONG-uri de mediu sau alte inițiative ale ONG-urilor naționale

și internaționale create pentru a monitoriza sau împiedica acțiunile ilegale din

sectorul forestier (Global Witness, WWF, Greenpeace, Transparency International,

Friends of the Earth, World Rainforest Movement etc.).

Page 37: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

37

În ciuda unui număr mare de inițiative care doresc să prevină fenomenul tăierilor

ilegale, cauzele fenomenului nu sunt pe deplin studiate sau înțelese. Tacconi (2007)

identifică printre factorii care favorizează activitățile ilegale următoarele aspecte:

probleme instituționale (în special cele legate de sfera politică și de cea a proprietății),

incapacitatea guvernelor de a stopa tăierile ilegale, corupția, comportamentul

inadecvat al companiilor care operează în industria lemnului, comerțul

necorespunzător cu material lemnos, lipsa stimulentelor financiare etc.

Tabel 4: Comparație între diferite definiții ale termenului tăieri ilegale (Sursa: Bulinschi, 2011)

Organizația

Tipul de activitate inclusă WWF

WB

2003

Greenpeace

WWF

2004

ITTO

2002

FAO

2001

UNECE

FAO

2004

Încălcarea regulilor de

exploatare X X X X X

Transport ilegal și contrabandă X X X X

Comerț ilegal (vânzare,

cumpărare, export, import) X X X X

Procesarea ilegală a lemnului X X

Corupție sau mituire în vederea

obținerii accesului în pădure X X X

Evitarea plății taxelor X

Exploatare fără autorizație X X

Exploatare peste cantitatea

permisă X X X

Exploatare în arii protejate X X X

Exploatare în afara ariei

permise X X

Exploatare de specii interzise X X X X

Raportare falsă a speciilor sau a

volumului X X

Distorsionarea prețului

lemnului X X

Furturi de produse lemnoase X

Page 38: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

38

În abordarea politică a mecanismelor de combatere a activităților ilegale o primă

problemă o reprezintă faptul că nu există o definiție comună la nivel internațional

asupra acestui concept. Exploatarea, tranzacțiile comerciale, precum și consumul

materialului lemnos implică o multitudine de activități, practicile ilicite din cadrul

acestora fiind adesea incluse în definiția termenului de tăieri ilegale (tabelul 4).

În acest context trebuie înțeles că nu doar furturile de lemn se integrează în conceptul

de tăieri ilegale. De-a lungul procesului de exploatare și comercializare a lemnului se

pot identifica ilegalități la nivelul elaborării planurilor de amenajare, al estimării masei

lemnoase ce urmează a fi exploatată, extragerii ilegale de arbori, transportului ilegal

de arbori, procesării ilegale de material lemnos, precum și comercializarea fără

documente sau cu documente false a diferitelor produse lemnoase. Tocmai de aceea

definiția comun utilizată de UE face referire la ilegalitățile care pot apărea pe întregul

lanț de producției a masei lemnoase, prin operații care încalcă legislația națională și

convențiile internaționale.

Plecând de la această abordare sunt necesare câteva clarificări privind legătura dintre

legalitate și sustenabilitate în gestionarea pădurilor. În primul rând, prevederile

legislației naționale diferă esențial în ceea ce privește mecanismele de implementare

a unei gestionări responsabile a pădurilor. După cum s-a arătat deja, defrișările, adică

schimbarea folosinței terenului forestier în teren agricol, sunt o practică des întâlnită

în pădurile tropicale, pe când în majoritatea țărilor europene acest lucru este limitat

legislativ. Defrișările din pădurile tropicale ca urmare a culturilor intensive pentru

producerea de bunuri comerciale reprezintă practici de gestionare iresponsabilă a

resurselor forestiere, cu consecințe importante nu doar la nivel local ci și global. Ele

însă sunt bazate pe decizia guvernelor din țările respective de a gira aceste defrișări

prin legislația națională. Ca urmare, defrișările din aceste zone sunt, în marea lor

majoritate, un fenomen legal atâta timp cât ele nu contravin legislației din țările

respective. La polul opus, în țările cu un regim silvic foarte restrictiv se poate ajunge

la situația ca extrageri sustenabile de lemn, comparativ cu rata acumulărilor, să fie

considerate lemn ilegal dacă, pe parcursul procesului tehnologic de exploatare,

transport și procesare se încalcă unele restricții legale.

Este de concluzionat astfel că definirea conceptului de ilegalitate ar trebui să se

raporteze nu doar la legislația națională ci și la încălcarea unor norme comun

acceptate de gestionare sustenabilă a pădurilor. Adăugarea unei evaluări de

sustenabilitate a tăierilor, suplimentar față de cea de legalitate, este o

componentă mai bine adresată prin folosirea instrumentelor voluntare de piață

cum ar fi politicile de achiziție sustenabilă sau standardele de certificare.

Page 39: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

39

1.4.5. Tipologii comportamentale în relația cu natura

Marea majoritate a abordărilor privind problemele de implementare a unui

management forestier sustenabil țin de identificarea conflictelor între actori cu

interese diferite. Puține analize se bazează însă pe faptul că percepțiile și

comportamentele sociale derivă din perspectiva personală asupra realității și din

trecutul socio-cultural al actorilor implicați în conflict.

Tipologiile comportamentale culturale se structurează în raport de viziunea

personală despre lume reprezentând relația dintre oameni și mediu. Sociologia

diferențiază astfel viziunea antropocentristă, care consideră Pământul drept furnizor

de resurse ce pot fi exploatate pentru bunăstarea umană de viziunea ecocentristă

care consideră că oamenii sunt parte din natură și că umanitatea trebuie să coabiteze

cu celelalte elemente ale sistemului natural.

Thompson et al. (1990) au dezvoltat teoria culturală plecând de la identificarea a

patru categorii de viziuni asupra relației noastre cu natura care sunt corelate cu patru

tipologii comportamentale:

1. Natura persistentă se bazează pe percepția că natura are o mare capacitate

de auto-reglare care să-i permită reîntoarcerea la starea inițială. Acestui tip

de viziune asupra naturii îi corespunde o abordare individualistă, a celor care

percep că pot să controleze procesele naturale în interesul lor.

2. Natura efemeră este acea viziune a naturii care se bazează pe percepția că

procesele ecologice sunt foarte fragile și că orice perturbare a echilibrului

natural este ireversibilă. Viziunea este împărtășită de tipul comportamental

egalitarian, care grupează persoanele ce consideră ca toți trebuie să

beneficiem în mod egal de beneficiile oferite de natură.

3. Natura tolerantă este o viziune asupra naturii prin care se consideră că

natura poate să tolereze perturbări în anumite limite. Este o viziune

împărtășită de tipul comportamental ierarhic care se bazează pe crearea și

aplicarea unor reguli care să reglementeze relația cu natura.

4. Natura capricioasă este o perspectivă a celor care consideră că procesele

naturale sunt ne-predictibile și nu avem cum să știm cum vor răspunde la

perturbări. Tipul comportamental care împărtășește această viziune este cel

fatalist format din persoane care nu se implică în dezbaterile publice pentru

că nu văd vreo perspectivă care să le schimbe soarta.

Page 40: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

40

Fiecare tip comportamental exprimă preferința pentru de un anumit tip de

management. Individualiștii preferă un management adaptiv, care să răspundă la

probleme atunci când acestea apar. Egalitarienii preferă un stil de management

preventiv, prudent. Ierarhiștii preferă un stil de management bazat pe comandă și

control. Fataliștii nu au o nicio preferință în ceea ce privește managementul.

Figura 10: Tipologii comportamentale exprimând viziunea despre natură. Încadrarea tipurilor comportamentale este rezultatul unei aplicații cu studenții anului I de la Facultatea de Silvicultură Suceava. Imaginea din aplicație este a unui versant despădurit prin doborâturile de vânt din 2002, în județul Suceava.

Page 41: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

41

Încadrarea într-un anumit tip comportamental nu este însă caracteristică pentru

toate acțiunile unei persoane. Aceeași persoană poate avea comportamente diferite

în raport de tipul de problemă, de gradul de înțelegere a acesteia și de contextul

socio-instituțional. De exemplu, persoane cu un comportament fatalist în

problematica schimbărilor climatice pot avea un comportament ierarhic în problema

despăduririlor și individualist în problema reciclării deșeurilor.

Schanz (1997) a arătat că modul de implementare a conceptului de gestionare

durabilă a pădurilor reflectă percepția socială a realităților, percepție care este

determinată cultural și care variază în raport de contextul istoric și instituțional.

Într-o estimare empirică a relației dintre viziunea asupra naturii și principiile de

management sustenabil aplicate pădurilor amazoniene a reieșit că populația locală

aderă în majoritate la o tipologii de tip egalitarian și ierarhic (Pokorny și Schanz, 2003).

1.5. Fundamentarea obiectivelor de management silvic

Conform FAO (2015) silvicultura este definită ca fiind “arta și știința de a controla și

stabili creșterea, compoziția, starea de sănătate și calitatea pădurilor și a altor terenuri

cu vegetație forestieră în scopul atingerii valorilor și nevoilor impuse de proprietar și

societate pe o bază durabilă”. La modul general, planificarea obiectivelor de

management silvotehnic, presupune integrarea următoarelor elemente:

▌ regimul silvic, respectiv sistemul legislativ aplicabil la nivel național (ce pot să

decid în mod legal în raport cu cerințele societății?);

▌ potențialul stațional, care dictează favorabilitatea ecologică de folosire a

speciilor forestiere (ce decizii silvotehnice sunt posibile în condițiile staționale

existente?);

▌ obiectivele urmărite de proprietar în raport cu posibilitatea de valorificare

optimă a potențialului stațional (ce beneficii urmărește să obțină proprietarul

de pe urma aplicării măsurilor silvotehnice?).

▌ riscurile asociate aplicării unui anumit sistem de management din

perspectiva schimbărilor climatice, de piață sau instituționale.

Aplicarea unui tratament silvotehnic de cultură, mai intensiv sau mai

extensiv, este influențată în mod esențial de modul de stabilire a țelurilor de

gospodărire (adică a valorilor și nevoilor impuse de proprietar și societate),

aspecte transpuse în sistemul de legi și norme tehnice care definesc regimul

silvic (figura 11).

Page 42: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

42

Figura 11: Cadrul instituțional de fundamentare a deciziilor silvotehnice

Adaptarea tehnicilor de gestionare trebuie să răspundă celor două cerințe majore

sociale – creșterea consumului de lemn și al calității acestuia și necesitatea conservării

fondului forestier, aspecte care pot duce la modele total divergente (silvicultura

tehnologică contra silviculturii conservative) sau la modele de gestionare

integratoare (silvicultura multifuncțională).

Figura 12: Tipuri de silvicultură în raport de obiectivele economice, ecologice și sociale

Page 43: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

43

Modul de stabilire a regimului silvic este parte a procesului de politică forestieră, prin

care se urmărește găsirea soluțiilor pentru integrarea obiectivelor sociale, ecologice

și economice in diferite tipuri de abordări silviculturale (Figura 12). Silvicultura și

aplicarea măsurilor silvotehnice necesită transpunerea practică a obiectivelor care

reies din aplicarea de măsuri specifice cu caracter general (politici forestiere globale),

zonal (reglementări forestiere specifice unei zone forestiere) și local (tehnici și

procedee de intervenție specifice condițiilor la nivel de arboret).

Deși toate țările europene aderă la paradigma gestionării durabile, implementarea

acesteia arată o diversitate socio-politică în crearea țelurilor primordiale și a

sistemului de management durabil (Mori et al., 2016). Astfel, la nivel European, se

consideră că există trei mari abordări în implementarea politică a conceptului de

sustenabilitate în gestionarea pădurilor: sustenabilitatea producției de lemn, bazată

pe principiul continuității, sustenabilitatea multi-funcțională, bazată pe combinarea

serviciilor ecosistemice furnizate și sustenabilitatea ecologică, care urmărește

menținerea stării serviciilor de reglare (Winkel at al., 2009). Modul de combinare a

valorilor sociale, economice și ecologice este abordat diferit în politicile forestiere a

țărilor din Europa (tabelul 5).

Această diversitate este o consecință a contextul instituțional, istoric și cultural de

gestionare a pădurilor și reflectă înțelegerea diferită a rolului pădurilor în societate.

Aceste abordări diferite se traduc în sisteme de reglementare specifice fiecărui stat,

regim silvic care dirijează acțiunile proprietarilor, administratorilor de păduri și ale

utilizatorilor de servicii ecosistemice, reflectând și raportul de distribuție a puterii de

lobby între aceste grupuri.

Totodată, această constelație de abordări diferite a paradigmei gestionării durabile la

nivelul statelor membre arată de ce în UE nu s-a reușit adoptarea unei politici comune

forestiere sau a unui acord legal obligatoriu pentru toate țările membre.

Modelele silvotehnice cu obiective fundamental diferite nu trebuie să se

excludă ci, dimpotrivă, în raport cu cerințele societății și cu productivitatea

stațională este necesară implementarea lor complementară pentru obținerea

dezideratului de gestionare durabilă a resursei forestiere la nivel național. Acest

lucru poate presupune, de exemplu, realizarea unei rețele de arii protejate în

care sunt interzise intervențiile umane, inclusiv cele de exploatare a pădurilor

și practicarea, în raport de potențialul stațional, a unei silviculturi mai extensive

sau mai intensive, adaptate în raport de forma de proprietate, de cerințele

industriei locale și de cerințele sociale pentru servicii ecosistemice.

Page 44: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

44

Tabel 5: Diferite abordări ale sustenabilității în Europa (după Winkel et al., 2009)

Paradigmă

Obiectiv

Sustenabilitate în

producția de lemn:

principiul continuității

Sustenabilitate

multifuncțională:

principiul

multifuncționalității

Sustenabilitate

ecologică:

Managementul

serviciilor

Țelul

primordial

Randament maxim

posibil a lemnului

(cantitativ și calitativ)

Randament periodic

maxim posibil din

vânzarea lemnului cu

asigurarea altor servicii

ecosistemice

Îmbunătățirea

și/sau menținerea

stării serviciilor

ecosistemice

Producția

de lemn

Cantitatea maximă de

masă lemnoasă

exploatată nu trebuie

să depășească

creșterea anuală

Cantitatea maximă de

masă lemnoasă

exploatată este stabilită

în contextul funcțiilor

atribuite

Cantitatea

minimă de masă

lemnoasă ce

trebuie păstrată

Asigurarea

serviciilor

Menținerea ”sănătății”

ecosistemelor

forestiere

Continuitate în

exercitarea serviciilor

ecosistemice de reglare

Maximul

serviciilor

ecosistemice de

reglare

Limitări

primordiale

Menținerea pădurilor,

interzicerea

defrișărilor, obligația

de a reîmpăduri.

Menținerea pădurilor,

interzicerea defrișărilor,

obligația de a

reîmpăduri.

Menținerea

pădurilor,

interzicerea

defrișărilor

Grupuri de

țări

Europa de

Nord și Vest

Europa de

Vest

Europa Centrală și

de Est

Europa de

Sud

Europa de

Vest

FI, SE, EE, LV,

LT, AU, DK, PL

IE, GB FR, DE, CZ, SK, SI,

RO, HU

GR, IT, ES,

PT

BE, NL, LU

Rol

economic

Ridicat Scăzut Moderat Scăzut Marginal

Celuloză,

bioenergie,

bușteni

Plantații

cicluri

scurte

Furnire, Bușteni,

celuloză, lemn de

foc, bioenergie

Produse ne-

lemnoase

Valori de

conservare

Furnizate în

special în ariile

protejate

Furnizate în

păduri

semi-

naturale

Integrate în țelurile

de amenajare și în

arii protejate

Intensitate

scăzută a

silviculturii

Recreere și

conservarea

naturii

Page 45: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

45

La nivel european, stabilirea țelurilor de gospodărire se concretizează așadar în

diferite abordări silviculturale, a căror aplicabilitate ține de regimul silvic,

caracteristicile staționale și obiectivele urmărite de proprietar (figura 13).

Figura 13: Modele silvotehnice practicate la nivel european

Page 46: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

46

1.6. Noi perspective în managementul forestier

1.6.1. Perspective bio-economice

În ultima perioadă, două concepte tind să influențeze modul de abordare economică

a sustenabilității managementului forestier: discursul despre rolul pădurilor în

contextul schimbărilor climatice și noua strategie de promovare a bioeconomiei.

Ambele discursuri au ca numitor comun faptul că pădurile sunt o resursă regenerabilă

capabilă să stocheze carbon pe termen mediu și lung.

Conform acestor noi perspective utilizarea lemnului este una dintre cele mai sigure și

practice modalități de reducere a nivelului de CO2 din atmosferă, prin capacitatea de

sechestrarea a carbonului în procesul de creștere (un metru cub de lemn stocând în

medie o tonă de CO2), prelungită apoi cu o perioadă poate la fel de lungă de stocare

a CO2 în bunuri de folosință îndelungată, produse din lemn (efectul de stocare).

Inclusiv folosirea lemnului pentru energie, provenit din păduri cultivate (efectul de

substituire a combustibililor fosili) este considerată o alternativă mai bună

comparativ cu utilizarea resurselor fosile ne-regenerabile și poluante. Practic, în

același timp, lemnul are calitatea de a fi o resursă regenerabilă, dar și una reutilizabilă

și reciclabilă, toate aceste ipostaze fiind elemente cheie ale economiei circulare, în

consonanță cu noua paradigmă – bioeconomia.

Schimbările climatice au fost un catalizator important pentru a genera voința politică

de a include pădurile în arena dezbaterilor internaționale, prin acceptarea faptului că

pădurile joacă un rol important în ciclul carbonului, contribuind astfel la reducerea

emisiilor nete de gaze cu efect de seră. S-a pus inițial accentul pe potențialul pădurilor

de a fixa carbonul, subliniindu-se importanța împăduririlor și reîmpăduririlor.

Discursul privind defrișarea pădurilor tropicale a accentuat îngrijorarea societății

privind riscul eliberării necontrolate a carbonului, prin defrișări, incendii de pădure sau

prin degradarea pădurilor, care își pierd astfel capacitatea de stocare.

Tocmai de aceea, în UE s-a pus din ce în ce mai mult problema reducerii dependenței

de importurile de lemn din țările tropicale și asigurarea bunurilor de consum prin

politici de stimulare a producției folosind resursele forestiere existente la nivel

european, ca o strategie esențială pentru o bioeconomie viabilă (Simwood, 2017).

Bioeconomia presupune realizarea unor politici de promovare a utilizării resurselor

biologice pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare a societății și de promovare a

reciclării (economie circulară) ca o alternativă la economia liniară, bazată pe utilizarea

resurselor neregenerabile și poluante.

Page 47: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

47

Această nouă abordare economică susține menținerea în consum și utilizare a

lemnului, având un rol important în promovarea dimensiunii economice a

sustenabilității gestionării pădurilor la nivel global (Pülzl et al., 2014).

La fel ca și în interpretarea conceptului de sustenabilitate, există diferite interpretări

naționale privind direcțiile de urmat pentru implementarea strategiei europene

pentru bioeconomie. Grupurile de interese din sectorul forestier au preluat conceptul

încercând să-l integreze în diferite “nuanțe de verde” (Kleinschmit et al., 2014).

Cercetarea și dezvoltarea unor tehnologii și produse noi, cum ar fi bio-plasticul, pot

oferi noi valori de utilizarea a lemnului și extinderea pe piețe care nu erau tradițional

reprezentative pentru produsele lemnoase. Se urmărește, de asemenea, crearea unei

logistici și a unor lanțuri de aprovizionare pentru o utilizare în cascadă a biomasei și a

fluxurilor de deșeuri. Utilizarea “în cascadă” a lemnului presupune, din perspectivă

climatică, ca lemnul să fie utilizat și re-utilizat cât mai mult posibil în produse de lungă

durată și doar la final să fie consumat pentru producerea de energie. În acest sens au

apărut politici de descurajare a utilizării lemnului de valoare în scop energetic, ca de

exemplu în Regiunea Flamandă din Belgia, unde companiile din sectorul energetic

trebuie să demonstreze că lemnul folosit în scop energetic nu are altă utilizare, pentru

a putea beneficia de „certificate verzi” (Simwood, 2017).

Pe de altă parte, accentuarea utilizării biocombustibililor poate crea o problemă

pentru aplicarea unor sisteme silvotehnice care să urmărească producerea lemnului

de mare calitate. Experiența de până acum a arătat că producerea de biocombustibil

a constituit și o importantă cauză de defrișare în scopul plantării de plante energetice

(rapiță etc).

Practic, deși sprijinul politic pentru dezvoltarea unei economii „bio” este important,

strategiile forestiere trebuie să rezolve aceleași dileme:

Bioeconomia este definită ca o “economie care folosește resurse biologice din sol

și mare, precum și deșeuri, ca materii prime pentru alimente, pentru hrana pentru

animale și pentru producția industrială și energetică” (CE, 2012).

Paradigma dominantă a acestui nou model economic este progresul tehnologic

asigurat de o piață liberă, cu accent pe produse și biotehnologii inovatoare.

Mediul de afaceri este actorul cheie de implementare a acestui nou model, care

urmărește să sprijine aplicarea acestui model economic prin instrumente

voluntare de tipul politicilor de responsabilitate socială și de mediu, a achizițiilor

sustenabile sau a evaluării costului de mediu pentru ciclul de viață al produselor.

Page 48: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

48

▌ Care să fie raportul dintre utilizarea industrială a lemnului în produse de lungă

durată și utilizarea lemnului în producerea de energie, ca substitut pentru

resursele neregenerabile?

▌ Care să fie raportul dintre utilizarea terenurilor în scop productiv și

conservarea biodiversității?

Bioeconomia este un concept orientat pe resurse, iar simpla substituire a

resurselor neregenerabile cu cele regenerabile, fără asigurarea sustenabilității

producției, s-ar putea să crească îngrijorările sociale privind furnizarea

serviciilor ecosistemice de suport, reglare și a celor culturale.

1.6.2. Adaptarea managementului forestier la schimbările climatice

Relația dintre pădure și schimbările climatice este biunivocă. Pe de o parte,

ecosistemele forestiere sunt influențate de modificările climatice, fie pozitiv (prin

accentuarea acumulărilor de biomasă), fie negativ (prin riscuri climatice ridicate). Pe

de altă parte, pădurile joacă un rol esențial în atenuarea și prevenirea efectelor

negative ale schimbărilor climatice prin stocarea carbonului în biomasa arborilor și

prin efectul mediogen.

Din această perspectivă, unul din obiectivele cheie ale politicilor de management

forestier la nivel global este fundamentarea a două tipuri de strategii de

management, ca reacție la schimbările climatice:

▌ strategii de adaptare, care presupun implementarea de măsuri de creștere a

stabilității și productivității ecosistemelor forestiere în contextul

schimbărilor climatice;

▌ strategiile de atenuare, care presupun adoptarea de măsuri de creștere a

gradului de sechestrare a CO2 în păduri.

Diversitatea condițiilor de vegetație și a practicilor existente de management

forestier face și mai dificilă identificarea unor direcții unitare de acțiune. Practic, atât

strategiile de adaptare, cât și cele de atenuare trebuie să fie corelate cu

particularitățile legislative și staționale naționale.

Principalele riscuri induse de schimbările climatice sunt cele de creșterea a frecvenței

de apariție a doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă, a inundațiilor și a

perioadelor cu secetă prelungită. Toate aceste fenomene pot favoriza răspândirea de

boli și dăunători, mărind astfel riscul atacurilor de insecte și afectând stabilitatea

pădurilor. De asemenea, un fenomen îngrijorător este frecvența crescută a incendiilor

de pădure de proporții catastrofale și apariția acestora inclusiv în zone boreale, total

Page 49: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

49

nepregătite organizațional pentru acest fenomen. Pentru zonele temperate și

montane efectul schimbărilor climatice se observă și într-o creștere a productivității,

dar și în modificări ale distribuției speciilor, fiind așteptate fenomene de urcare a

molidului în altitudine și o extindere altitudinală a arealului foioaselor. În zonele de

câmpie și de deal sunt vizibile problemele de asigurare a regenerării naturale pentru

stejărete (Giurgiu, 2010).

Într-un raport recent privind adaptarea practicilor de gestionare a pădurilor europene

la schimbările climatice (EIP-AGRI, 2019), se identifică diferitele opțiuni de gestionare

a arboretelor care să rezulte într-o capacitate mai mare de stocare a carbonului. O

primă recomandare este aceea că aplicarea unor măsuri silvotehnice care să permită

regenerarea arboretelor la anumite intervale de timp (ciclul de producție) este, din

punct de vedere al sechestrării carbonului, o alternativă mai bună decât păstrarea

arborilor până la limita lor fiziologică. Pădurile seculare stochează o imensă cantitate

de carbon, dar rata lor de acumulare marginală este mai redusă decât în pădurile cu

un management forestier activ. De altfel, studiile arătă că se va diminua capacitatea

de stocare a pădurilor din Europa tocmai datorită creșterii vârstei medii a pădurilor

(Nabuurs et al., 2013).

Această constatare nu are rolul de a pune presiune pe efortul de conservare a

pădurilor seculare, care rămâne o prioritate a politicii de conservare a

biodiversității la nivel european, ci doar de a conștientiza opinia publică asupra

necesității de a aplica un management mai activ în pădurile cu rol de producție.

Cea mai mare capacitate de stocare a carbonului o au pădurile cu rol de

producție pentru care se aplică tehnici de îngrijire și conducere pentru

producerea de lemn de calitate cu destinație industrială (lemn de furnire și

lemn de cherestea).

Aplicarea unor tratamente bazate pe regenerări continue sau cu perioadă lungă de

regenerare este văzută ca o alternative mai viabilă decât practicarea unor tratamente

bazate pe tăieri rase, pentru că se diminuează astfel efectul de stocare redus din faza

de regenerare (Pukkala, 2014). Promovarea diversității compoziționale duce la

creșterea stabilității arboretelor și a productivității, dar alegerea speciilor este o

provocare importantă din perspectiva estimării riscurilor potențiale la acțiunea

factorilor climatici extremi.

Conștientizare efectelor schimbărilor climatice asupra gestionării pădurilor în rândul

practicienilor din România este redusă (Blujdea, 2015). Modificarea normelor tehnice

elaborate în anii ‘80, la recomandările actuale privind adaptarea managementului

forestier la schimbările climatice este imperios necesară (Giurgiu, 2010).

Page 50: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

50

1.6.3. Dimensiunea conservativă a managementului forestier

Discursul privind conservarea pădurilor a intrat mai puternic pe agenda politică

începând cu 1980 (Singer, 2008), fiind legat de necesitatea extinderii rețelei de

parcuri naționale și de legiferarea statutului de conservare al anumitor zone cu

diversitate biologică ridicată. Inevitabil, s-a ajuns la dezbateri aprinse privind

obiectivele de protejat, argumentele oscilând între ideea de a proteja un anumit

element de biodiversitate sau a de a proteja procesul natural care a dus la prezența

speciei în acel areal. Această diferențiere însemna practic a alege între o protecție

strictă bazată pe excluderea activităților umane, inclusiv a extragerilor de lemn

(abordarea prudentă) sau menținerea status quo-ului ariei respective.

O altă abordare actuală în discursul conservator este aceea de evaluare monetară a

valorilor de conservare, aspect ce a permis identificarea unui limbaj comun cu adepții

economiei neo-clasice. Economia Ecosistemelor și a Biodiversității (The Economics of

Ecosystems and Biodiversity - TEEB) este un studiu major bazat pe o inițiativă

academică care atrage atenția asupra beneficiilor biodiversității, subliniind costurile

pierderilor de biodiversitate și a celor de degradare a ecosistemelor forestiere (Ring

et al., 2010). Inițiativa reunește experiența metodologică din științe sociale, politice

și economice pentru identificarea unor instrumente practice de conservare a

biodiversității. Inițiativa s-a dezvoltat prin crearea unor grupuri naționale de lucru care

oferă studii de caz naționale, dar obiectivele acestora și modul de implementare

diferă în raport de serviciile ecosistemice evaluare, tehnicile de lucru și gradul de

implicare al experților (Ten Brink, 2012). Valoarea economică totală a biodiversității

poate fi un argument convingător pentru a investi în conservarea și exploatarea

sustenabilă a resurselor biologice.

Rețeaua ariilor naturale

protejate Natura 2000

implementată la nivelul UE

este principalul instrument

de conservare a

biodiversității și de

protejare a speciilor rare și

a habitatelor naturale de

interes comunitar.

Adaptarea măsurilor

silvotehnice la cerințele

planurilor de management ale ariilor protejate Natura 2000 reprezintă o nouă

provocare pentru abordările silvotehnice tradiționale.

Page 51: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

51

Raporturile dintre cerințele de conservare și modul de gestionare anterior declarării

siturilor Natura 2000 pot fi chiar conflictuale, așa cum se arată în tabelul 6. Tocmai de

aceea, impunerea unor măsuri speciale de conservare trebuie precedată de

demersuri susținute de conștientizare a necesității măsurilor de conservare.

Tabel 6: Conflicte posibile între obiectivele de conservare și urmărirea țelurilor de producție

Măsuri conservative

propuse

Argumente pentru

măsurile conservative

Conflicte cu țelurile de

producție

Menținerea

proceselor naturale

Folosirea proceselor

naturale pentru crearea

habitatelor reprezentative

din punct de vedere al

biodiversității sau esteticii

Silvicultura văzută ca

intervenție menită să

îmbunătățească structura

arboretelor pentru a atinge

țelurile de producție

Păstrarea tipului

natural fundamental

de pădure

Criteriul principal pentru

protecția naturii și a

pădurilor care prezintă grad

de naturalețe

Conflict considerabil cu

silvicultura bazată pe cultura

rășinoaselor;

Există însă și sinergii cu o

producție ridicată de masă

lemnoasă

Menținerea lemnului

mort

Habitat pentru specii pe

cale de dispariție, păstrarea

gradului de naturalețe a

pădurilor, crearea unui

peisaj natural

Lemnul mort văzut ca

potențială sursă de dăunători și

boli cu risc ridicat de infestare a

arborilor sănătoși;

Pierderi de venit

Menținerea arborilor

scorburoși, rău

conformați ca arbori

de biodiversitate

Habitat natural pentru

specii și păstrarea gradului

de naturalețe

Arborii de calitate inferioară

considerați ca arbori

“dăunători” pentru arborii de

calitate superioară („arbori de

viitor”)

Păstrarea unei

diversități

compoziționale

Biodiversitate și estetica

peisajelor

Speciile clasificate în raport de

valoarea lor economică în specii

„principale” și specii

„secundare”

Crearea unor structuri

pluriene

Stabilitate, biodiversitate și

peisaj apropiat de pădurile

naturale

Aplicarea structurii pluriene

limitată de temperamentul

speciilor și de posibilitate de

optimizare a recoltării masei

lemnoase

Page 52: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

52

1.6.4. Noua dimensiune socială a managementului forestier

Rezultatele unui studiu realizat la nivelul UE în 2009 (ECORYS, 2009) privind percepția

publicului față de managementul pădurilor a arătat că publicul larg este îngrijorat de

starea pădurilor europene, principalele temeri fiind legate de rata despăduririlor.

Capitolul următor va arăta că gestionarea pădurilor la nivel european a devenit mai

responsabilă prin creșterea suprafețelor împădurite, prin creșterea și interconectarea

ariilor protejate și prin instrumente politice diversificate de asigurare a unui

management durabil. Percepția publicului este însă diferită.

Pentru publicul larg, protecția mediului și a peisajului a devenit principalul criteriu de

a judeca modul de gestionare a pădurilor (Schmithüsen, 2007). Practicile tradiționale

de gestionare a pădurilor și în mod special aplicarea de tăieri rase creează puternice

reacții sociale. Pentru societatea contemporană europeană, pădurile sunt percepute

ca un spațiu public de care societatea trebuie să beneficieze gratuit sau cu costuri

minime, ca urmare a unei cereri crescute a populației urbane de evadare în natură.

Din punct de vedere al formelor organizate ale societății civile (ONG), percepțiile

privind funcțiile pe care trebuie să le asigure pădurea converg către un interes comun

de gestionare a pădurilor pentru furnizarea serviciilor ecosistemice de reglare și

culturale. Divergențele pot apărea în ceea ce privește rolul pădurilor în aprovizionarea

societății cu produse lemnoase și ne-lemnoase și nivelul la care se evaluează

dezideratul de sustenabilitate, local, național, european sau global.

O provocare importantă în acest sens este noua abordare conceptuală definită ca și

“telecoupling” (Liu et al., 2013), care urmărește înțelegerea modului în care

conexiunile globale funcționează și ce impact au acestea asupra sistemului socio-

economic. Similar efectului fluturelui, în care o mică schimbare într-un loc poate fi

amplificată la dimensiuni apocaliptice într-o cu totul altă zonă geografică,

telecoupling-ul analizează în ce măsură anumite decizii locale au consecințe globale.

De exemplu, modelul a fost aplicat în analiza efectelor conservării pădurilor arătând

că eforturile de conservare din țările dezvoltate au un impact major prin pierderi de

biodiversitate în țările slab dezvoltate, care devin furnizoare de bunuri pentru

consumul tot mai ridicat din țările dezvoltate (Boillat et al., 2018). Așa cum s-a arătat

anterior, pădurile din zonele tropicale sunt tăiate în principal pentru transformarea

lor în terenuri agricole pentru a produce mai multă carne, mai mult ulei de palmier,

rapiță, soia, celuloză și alte asemenea bunuri, majoritatea acestor materii prime

susținând consumul ridicat din țările dezvoltate. În acest context, certificarea originii

sustenabile a produselor și capacitatea de a asigura trasabilitatea lanțului de

producție într-un timp real sunt considerate oportunități pentru a utiliza conexiunile

Page 53: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

53

globale în conservarea biodiversității în țările producătoare de bunuri de larg consum

(Carassco et al., 2017).

Educarea consumatorului în direcția utilizării unei resurse regenerabile trebuie să

preocupe, în egală măsură, atât guvernele, cât și ONG-urile de mediu, astfel ca

întreaga societate să înțeleagă, spre exemplu, că produsele de lemn din producție

locală sunt o alternativă de consum mult mai responsabilă față de mediu comparativ

cu produsele lemnoase importate din zone mai puțin productive (Palaghianu și

Nichiforel, 2016)

Comunicarea cu publicul larg, dincolo de prezentarea unor acțiuni de împădurire,

devine un element cheie al managementului forestier. Acest lucru presupune inclusiv

pregătirea specialiștilor silvici prin cursuri de comunicare și de gestionare a

conflictelor de mediu pentru a face față provocărilor tot mai insistente venite din

partea societății civile (Lupuleasa și Popa, 2018).

Stabilirea unei politici eficiente de comunicare cu publicul larg trebuie să plece de la

identificarea percepțiilor societății privind așteptările pe care aceasta le are de la

managementul forestier și să considere viziunile diferite de abordare a relației dintre

om și natură. Modul în care silvicultorii văd pădurea și arborii din ea, diferă substanțial

de modul în care societate percepe valorile ecosistemice pe care aceasta le furnizează

(figura 14).

Figura 14: Zona Borșa la 25 de ani după despăduririle abuzive. Pentru ochiul fotografului

acesta este un peisaj mirific de toamnă, pentru ochiul ecologistului este o expresie a diversității compoziționale, iar pentru ochiul silvicultorului este o pădure degradată care necesită investiții în lucrări de îngrijire, diferitele “trăiri” fiind împărtășite de aceeași persoană.

Page 54: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

54

Situația sintetică a pădurilor la nivel european și în România

2.1. Surse de date

Situația pădurilor din Europa este un raport de sinteză elaborat de FOREST EUROPE

(2015) pe baza raportărilor celor 46 de țări semnatare ale Conferinței Ministeriale

pentru Protecția Pădurilor din Europa (MCPFE), inclusiv Federația Rusă. Raportul este

disponibil atât în format de sinteză cât și ca interogare de bază de date furnizând

informații pentru 35 de indicatori cantitativi asupra situației pădurilor europene și

tendințelor identificate și 12 indicatori calitativi care furnizează informații despre

politicile și instrumentele de politică forestieră utilizate pentru a răspunde

dezideratului de gestionare responsabilă a resurselor forestiere.

De asemenea, există date statistice privind situația pădurilor la nivelul Uniunii

Europene oferite de Eurostat, existând însă și date sintetice privind statistica pe

domeniul agricol, forestier și piscicol (EUROSTAT, 2016).

Datele sintetice privind situația pădurilor României pot fi preluate din:

▌ Rezultatele Inventarului Forestier Naționale (IFN, 2018) – acesta fiind

principalul instrument de evaluare a situației resurselor forestiere specific

țării de origine. El se bazează pe o rețea sistematică de piețe de probă cu o

periodicitate a ciclului de inventariere de cinci ani. Primul ciclu de

inventariere s-a realizat în perioada 2008-2012, iar cel de al doilea ciclu de

inventariere în perioada 2013-2018.

▌ Raport privind starea pădurilor României (MM, 2017) - acesta este un raport

anual elaborat de ministerul de resort. În raport de apartenența

instituțională a departamentului de păduri pe site-ul Ministerul Mediului se

găsesc rapoartele anuale din perioada 2005-2015. Datele folosite sunt din cel

mai recent raport, pentru anul 2017, disponibil pe site-ul Ministerul Apelor și

Pădurilor.

2

Page 55: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

55

2.2. Suprafața pădurilor și structura acestora

Definiția pădurii, utilizată atât în raportul de sinteză european, cât și în inventarul

forestier național este bazată pe următoarele caracteristici:

▌ are o suprafață de minim 0,5 hectare, acoperită cu arbori cu înălțimea minimă

de 5 m și un indice de acoperire (consistență) mai mare de 10%;

▌ se includ ca pădure zonele aflate în regenerare unde arborii pot să ajungă la

aceste dimensiuni in situ, suprafețe exploatate sau cu doborâturi produse de

vânt care urmează să se regenereze, pepinierele și plantajele forestiere,

jnepenișuri și aninișuri de anin verde, micile suprafețe goale din pădure,

perdelele forestiere de protecție cu suprafața mai mare de 0,5 ha și lățimea

mai mare de 20 m;

▌ se exclud zonele acoperite cu vegetație forestieră cu utilizare agricolă (de

exemplu livezi) sau urbană (scuaruri, parcuri etc).

Tabel 7: Indicatori de caracterizare comparativă a datelor privind suprafața pădurilor

Indicator Europa - Forest Europe, 2015

UE 28 – EUROSTAT, 2016

România - IFN ciclu 2013-2018

Suprafața pădurilor (hectare)

215 milioane 160,9 milioane 7,03 milioane

Ponderea pădurilor din suprafața uscatului

33% 38% 30,2%

Suprafața medie pe cap de locuitor

1,2 hectare 0,32 hectare 0,35 hectare

Aproximativ jumătate dintre țările europene au procente de împădurire între 30-45%

din suprafață. Dacă ne raportăm doar la țările din Uniunea Europeană procentul

mediu de împădurire este de 38%. Din acest punct de vedere România este o țară cu

un procent de împădurire sub media UE. Pădurile României reprezintă 3,4% din

pădurile Europei, incluzând și Federația Rusă și 4,4% din pădurile UE28. Suedia (16,8%),

Spania (15,2%) și Finlanda (12,7%) sunt țările cu cea mai mare contribuție în suprafața

pădurilor la nivelul UE.

Suprafața medie pe cap de locuitor prezintă variații între Nordul Europei (2,2 hectare

pe cap de locuitor) și Europa Vestică și Centrală, unde densitatea este de 0,1 hectare

de pădure pe cap de locuitor. La nivelul UE28 media de pădure pe cap de locuitor este

de 0,32 hectare, un procent relativ similar fiind și în România (0,35 hectare/locuitor).

Page 56: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

56

Codul silvic (Legea 46, 2008) definește pădurile incluse în fond forestier ca având o

suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori care trebuie să atingă o înălțime

minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație. Sunt considerate păduri

și acele pășuni împădurite unde consistența este mai mare sau egală cu 0,4, calculată

numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră, perdelele forestiere

de protecție și jnepenișurile. Conform datelor furnizate de Institutul Național de

Statistică (INS) suprafața de pădure inclusă în fondul forestier național așa cum este

definită în codul silvic, era la finalul anului 2017 de 6,405 milioane hectare.

Datele sintetice privind structura pădurilor sunt următoarele:

Din punct de vedere structural la nivel european 30% dintre păduri sunt

arborete cu structură neregulată, diferența fiind dată de păduri cu structuri

regulate. În România, 16% dintre păduri au structuri neregulate (pluriene și

relativ pluriene), 74% având structuri relativ echiene și 10% structuri echiene.

Din punct de vedere al repartiției pe clase de vârstă, 12% din pădurile Europei

sunt păduri cu vârstă mai mică de 20 de ani, 40% sunt păduri cu vârste între

20 și 80 de ani și 18% din pădurile Europei sunt păduri cu vârste mai mari de

80 de ani. Diferența de 30% o reprezintă arboretele cu structură neregulată.

Comparativ, 30% din pădurile României au vârste mai mari de 80 de ani, 57%

din păduri au vârste cuprinse între 20 și 80 de ani și 11% sunt păduri tinere

până în 20 de ani.

Din punct de vedere compozițional, aproximativ 70% din pădurile Europei

sunt constituite din amestecuri din două sau trei specii, iar 30% sunt

monoculturi, în special de conifere. Se remarcă o scădere în ultimii 15 ani a

ponderii arboretelor pure. În România, 27% din păduri sunt păduri pure, 50%

sunt păduri de amestec din 2-3 specii și 33% sunt păduri de amestec cu mai

mult de 4 specii. De asemenea, 77% din pădurile României au compoziții

corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, diferența fiind dată

de arborete derivate (14%) și de arborete artificiale (9%).

Din punct de vedere structural, pădurile României se caracterizează în mare

parte prin compoziții corespunzătoare tipului natural fundamental de

pădure. Doar 500.000 de hectare de pădure (7,6% din pădurile României) sunt

păduri bătrâne, cu vârste mai mari de 120 de ani. România păstrează și

importante suprafețe de pădure cu structuri primare, comparativ cu alte țări

din zona temperată, păduri pentru care există cerința legislativă de

identificare și protejare.

Page 57: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

57

2.3. Funcții atribuite pădurilor

Datele sintetice comparative privind funcțiile atribuite pădurilor la nivel european și a

celor din România sunt:

Pădurile protejate, având ca obiectiv principal conservarea biodiversității și

a peisajelor reprezintă 14% din pădurile Europei (aproximativ 30 milioane de

hectare). În ultimii 15 ani suprafețele incluse în zone de conservare au crescut

la nivel european cu aproximativ jumătate de milion de hectar anual.

Măsurile de gestionare a zonelor incluse în conservare variază însă

semnificativ la nivel european. Strategia Europeană de Biodiversitate este

principalul instrument de direcționare a politicilor naționale în direcția

integrării într-o oarecare măsură a instrumentelor informaționale și

financiare în conservarea biodiversității (CE, 2011). În România, 23% din

pădurile incluse în fond forestier sunt încadrate în tipul funcțional I – în care

nu sunt permise lucrări (3%) și în tipul funcțional II în care sunt permise doar

lucrări de conservare (20%).

Rețeaua de arii protejate Natura 2000 este principalul instrument de

conservare a biodiversității din UE. La nivelul UE28, aproximativ 50% din

suprafața siturilor de importanță comunitară Natura 2000 sunt constituite

din păduri, ceea ce face ca aproximativ 20% din pădurile UE28 să fie incluse

într-o arie naturală protejată Natura 2000 (Sotirov, 2017). La nivel național,

ariile naturale protejate ocupă peste 23% din suprafața terestră, peste 50%

din pădurile țării fiind incluse într-o arie naturală protejată Natura 2000.

Pădurile cu rol de protecție (în special a solului, apelor și altor servicii

ecosistemice) reprezintă 11,8% din pădurile europene și 13% din pădurile

UE28. În România, zonarea funcțională a pădurilor atribuie funcții speciale de

protecție pentru 57,3% din suprafața fondului forestier, din care cele cu

funcții de protecția solului sunt atribuite pentru 23% din păduri, iar funcția de

protecția apelor pentru 17% din păduri.

Funcția de recreere a pădurii este asigurată în majoritatea țărilor europene,

mai mult de 90% din suprafața pădurilor europene fiind considerate

accesibile publicului larg. Cu toate acestea, doar în jumătate din țările UE28

legislația permite accesul nerestricționat în pădurile private. În România

funcția de recreere a pădurilor este integrată în deciziile de amenajare prin

zonarea funcțională, aproximativ 5% din păduri având funcții prioritare de

interes social și de agrement.

Page 58: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

58

Rolul social al pădurilor este important și din perspectiva asigurării locurilor

de muncă, în special la nivelul zonelor rurale. În Europa se estimează că cel

puțin 3 milioane de locuri de muncă sunt asigurate de sectorul forestier, la

care se adaugă numeroase locuri de muncă cu caracter sezonal sau informal.

În România, la nivelul anului 2013 erau înregistrați aproximativ 53.900 de

angajați în sectorul silvic și de exploatare. Conform Eurostat (2016),

productivitatea aparentă a muncii în România este una din cele mai scăzute

din Europa, cu o medie a exploatărilor de 300 m3/angajat comparativ cu țări

cu relief similar ca Slovenia (900 m3/angajat) sau Austria (1900 m3/angajat).

Pădurile considerate disponibile pentru recoltarea lemnului reprezintă 77%

din pădurile Europei (166 milioane hectare), 83% din pădurile UE28 (134,4

milioane hectare) și 80% din pădurile României (5,57 milioane hectare).

Diferența este constituită din păduri în care recoltarea de masă lemnoasă nu

este posibilă din cauza unor restricții legislative sau din considerente

economice (zone inaccesibile). România are un nivel foarte scăzut de

accesibilizare a pădurilor comparativ cu țările cu un sector forestier

dezvoltat.

2.4. Stocul de lemn, acumulări anuale și extrageri

Stocul de lemn reprezintă volumul total de lemn existent în păduri la un moment dat.

La nivel european stocul de lemn este de 35 miliarde de m3, din care 26,3 miliarde de

m3 sunt stocate în pădurile din UE28. În ultimii 25 de ani stocul de lemn din pădurile

Europei a crescut în medie cu 403 milioane de m3 anual.

Rezultatele IFN (2018) arată că volumul de lemn pe picior existent în pădurile

României este de 2,354 miliarde de m3, în creștere față de determinările anterioare.

Acest volum este repartizat astfel:

▌ 20% din volumul de lemn se regăsește stocat în pădurile aflate în tipurile

funcționale I și II (strict protejate și incluse în conservare);

▌ 18% se regăsește stocat în pădurile din tipurile funcționale III și IV în care

funcțiile de protecție au importanță mare și medie;

▌ 62% din volumul de lemn se regăsește stocat în pădurile din tipurile

funcționale V și VI în care funcțiile de producție de lemn pot fi prioritare

conform zonării funcționale.

Page 59: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

59

România contribuie cu 6,7% în volumul de lemn existent la nivel european (la o

contribuție de doar 3,3% în suprafață) și cu 9% în volumul de lemn existent la nivelul

UE28 (la o contribuție în suprafață de 4,4%).

Stocul mediu de lemn la hectar este estimat la o valoare de 133 m3/ha la nivel global

și la o valoare de 163 m3/ha atât la nivel european cât și la nivelul UE28. În România,

volumul de lemn existent la hectar este de 340 m3/ha, adică dublu față de volumul

mediu existent la hectar în pădurile europene.

Din această perspectivă, trebuie de conștientizat faptul că asigurarea

consumului de produse lemnoase bazate pe importuri de lemn din zone mai

slab productive, este contraindicată și din perspectivă ecologică, pentru că

același volum de lemn care ar rezulta în medie din tăierea unui hectar de pădure

din România are ca echivalent volumul rezultat din tăierea a două hectare de

pădure, considerând stocul mediu existent la hectar la nivel european.

Acumulările anuale de lemn reprezintă volumul adăugat anual prin procesul de

creștere a arborilor din componența unei păduri. Acest indicator este relevant pentru

înțelegerea rolului pădurii din perspectiva eforturilor de a atenua efectul schimbărilor

climatice. Pădurile stochează astfel o mare cantitate de carbon atât la nivelul

biomasei, cât și la nivelul solului.

Acumularea anuală netă presupune deducerea din creșterile curente anuale a

eliminărilor naturale. La nivel european valoarea creșterii anuale nete este de 839,7

milioane de m3/an, iar la nivelul UE28 este de 720,6 milioane de m3/an. Creșterea

curentă anuală a pădurilor României este de 58,6 milioane de m3/an. Pădurile

României contribuie astfel cu 8% în creșterea anuală netă la nivel UE28.

Creștere curentă anuală la hectar este de 8,46 m3/ha/an la nivelul României

comparativ cu o medie europeană de 3,9 m3/ha/an și de 4,4 m3/ha/an la nivel UE28.

Extragerile anuale de lemn, raportate la valoarea anuală a creșterilor nete, reprezintă

un indicator important de gestionare responsabilă a pădurilor, din perspectiva

asigurării continuității stocului de lemn.

La nivel UE, raportul dintre extragerile anuale de lemn și creșterile anuale nete

este de 70,5%. Există variații importante între rata extragerilor și creștere, la

nivelul țărilor europene. Suedia (102%) și Austria (94%) au înregistrat cele mai

mari rate de extrageri dintre țările UE, la polul opus fiind Italia cu o rată de

extragere de 39% din creșterea netă anuală (Forest Europe, 2015).

Page 60: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

60

Figura 15: Raportul procentual dintre volumul extras anual comparativ cu creșterea medie anuală (sursa datelor: Forest Europe, 2015)

Tabel 8: Indicatori de caracterizare comparativă a datelor furnizate de IFN în Cehia și România

Cehia România

Rezultate IFN Valori fond

forestier Rezultate IFN

Indicatori 2015 2015* 2017

Suprafața de pădure [mii ha] 2904,2

(36,8 %)

2668,4

(34 %) 7037,6 (30,2%)

Stocul de lemn total [mil. m3] 935,8 692,6 2354,7

Volum mediu la hectare [m3/ha] 328,2 260,0 340

Volum acumulat anual [mil. m3] 24,97 20,9 58,6

Creșterea medie anuală [m3/ha] 9,28 8,1 8,46

Extrageri [mil. m3] 19,61 15,79 18,31**

Extrageri [m3/ha] 7,29 5,95 2,7**

Extrageri [% din creșterea anuală] 78,5% 75,5% 31,2%

Note: * conform centralizării amenajamentelor și planurilor de gestiune realizată la nivelul anului 2015. În

România, nu există centralizări actuale ale informațiilor din amenajamentele silvice altele decât cele realizate

de RNP Romsilva, care acoperă doar pădurea proprietatea statului.

**datele privind extragerile în România nu au fost furnizate de IFN ci reprezintă valorile furnizate de INS ele

fiind volumele extrase conform raportărilor statistice. Compararea lor cu datele din IFN are doar rol orientativ.

Page 61: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

61

Analiza comparativă a datelor între România și Cehia (tabelul 8) arată că, la o

suprafață de 2,42 ori mai mare de pădure, în România este permisă extragerea legală

a unui volum aflat sub volumul extras anual în Cehia. Rata extragerilor, planificată

amenajistic în Cehia, este de 75% din creștere și reprezintă echivalentul unei extrageri

de 6 m3/an/ha, dublă față de cea permisă legal în România.

Rezultatele IFN din Cehia (UHUL, 2018) arată și că, prin comparație cu valorile

înregistrate prin amenajamentele silvice, există un surplus de lemn în valoare medie,

atât pentru volumul mediu existent la hectar cât și pentru creșterea medie anuală,

ceea ce demonstrează că, în medie, datele statistice IFN indică o acumulare mai mare

de lemn în păduri decât o surprind metodele de inventariere amenajistică.

Adaptarea volumelor din amenajamentele silvice la situația reală din teren nu

poate decât să ducă la reducerea pieței ilegale a lemnului în România prin

transparentizarea intrărilor în piață.

În România, valoarea extragerilor, conform datelor statistice IFN, nu a fost furnizată

oficial în prezentarea rezultatelor celui de al doilea ciclu IFN (MAP, 2018). Valoarea

legală a extragerilor pentru anul 2017, furnizată de INS a fost de 18,31 milioane de m3.

Pentru asigurarea transparenței procesului decizional, este necesară furnizarea

de informații relevante din IFN privind raportul dintre creșterea curentă netă și

volumul anual de lemn extras. Diferențierea valorilor extragerilor de lemn cel

puțin pe tipuri de categorii funcționale este o informație centrală pentru o

analiză a strategiilor de utilizare a resurselor forestiere naționale pe termen

mediu și lung.

Exemplele altor țări arată că pot exista diferențe semnificative între volumele extrase

identificate prin inventarul forestier și volumele înregistrate în statistica națională,

fără a fi identificate riscuri majore de ilegalități:

▌ În Germania, Jochem et al. (2015), arată că diferența dintre rezultatele IFN și

datele statistice a fost de 20,6 milioane de m3 în 2010. În acest caz, diferența

este argumentată de faptul că lemnul folosit de proprietari în interes propriu

nu este fiscalizat și deci nu trebuie raportat în nici o statistică. De asemenea,

obligativitatea de evidențiere a volumului de lemn achiziționat aparține doar

firmelor cu un anumit număr de angajați (pentru producătorii de cherestea

obligativitatea de raportare a lemnului achiziționat apare pentru firmele cu

mai mulți de 10 angajați, pentru producerea de semifabricate raportarea

lemnului achiziționat se face pentru firmele cu mai mulți de 12 angajați).

Page 62: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

62

▌ În Republica Cehă, diferența a fost de 1,2 milioane de m3, reprezentând 19%

din volumul extras. Valoare este argumentată de diferențele apărute în

folosirea instrumentelor de măsurare a diametrelor și înălțimilor dintre IFN și

practică, de lăsarea lemnului de mici dimensiuni în pădure și de volumul de

lemn extras de proprietari pentru consumul propriu (UHUL, 2007).

În situația României, există obligativitatea ca fiecare extragere de lemn din pădure să

se facă pe baza unui Act de Punere în Valoare (APV) și toată cantitatea de lemn care

pleacă din pădure să fie înregistrat în sistemul on-line SUMAL. Ca urmare, toată

cantitatea de lemn extrasă din pădure, într-o anumită perioadă de timp, trebuie

raportată statistic. Acest lucru face ca orice diferență înregistrată între volumul

extragerilor constatat de IFN (exceptând eliminările naturale) și cel constatat de INS

să constituie o vulnerabilitate majoră privind eficiența actualului sistem de măsurare,

autorizare și transport al lemnului din pădure către procesatorii primari.

Altfel spus, atunci când îți asumi ca stat că vrei să înregistrezi, fără nici un fel de

marjă de eroare, toată cantitatea de lemn care pleacă din pădure, trebuie să ai

și capacitatea umană și tehnică să faci acest lucru. Comparativ cu exemplul

Germaniei și al Cehiei unde diferențele sunt explicate de existența unei piețe

informale, România riscă sancțiuni importante din perspectiva implementării

regulamentului european 995/2010 EUTR (DDS) atâta timp cât diferențele

înregistrate între valorile determinate prin IFN și cele înregistrate oficial de INS

sunt considerate de legislația națională ca fiind lemn extras ilegal.

Page 63: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

63

Cadrul instituțional de desfășurare a managementului forestier

3.1. Politica forestieră între guvernare și guvernanță

În ultimii 20 de ani s-a conturat tot mai puternic termenul de guvernanță de mediu, ca

un proces de luare a deciziilor prin apel la toate grupurile influențate sau afectate de

modul de gestionare a resurselor naturale.

Figura 16: Componentele procesului de

guvernanță

În teorie, se identifică trei sfere de influență

în procesul de guvernanță, care se

intersectează și se suprapun parțial: statul,

sectorul privat și societatea civilă (care

include ONG-uri, grupurile organizate de

cetățeni, organizații comunale, autorități

tradiționale etc.). Acestea au roluri bine

definite, care pot fi rezumate simplificat,

după cum urmează: statul creează mediul

politic și legal, mediul privat oferă locuri de

muncă și salarii, iar societatea civilă

facilitează interacțiunile politice și sociale.

Guvernarea tradițională este caracterizată prin faptul că guvernele definesc

scopurile și stabilesc prioritățile, iau decizii autoritare și folosesc instrumente de

comandă-control (implementare top-down) în gestionarea resurselor forestiere.

Această situație este bazată pe teoria etatistă, care pornește de la premisa că doar

statul este în măsură să rezolve problemele sociale și să apere interesul public.

De-a lungul ultimelor trei decenii, la nivel internațional se poate observa o schimbare

a modului ierarhic de gestionare a resurselor naturale, statul pierzându-și rolul

central, pe măsură ce alte grupuri interesate și/sau afectate au câștigat un loc

important în acest proces. În același timp, varietatea actorilor, diversitatea

intereselor acestora și complexitatea relațiilor dintre aceștia au sporit. Această

diversificare a fost și mai accentuată în cazul României, care a trecut prin importante

schimbări instituționale ca urmare a căderii blocului comunist și a alinierii la principiile

economiei de piață.

3

Page 64: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

64

Factorii care au dus la conturarea acestor noi aspecte sunt de natură socială,

economică și politică. Dintre aceștia, menționăm: creșterea preocupării

internaționale privind defrișările; capacitatea de intervenție tot mai scăzută a

guvernelor în soluționarea problemelor; presiunile venite din partea consumatorilor;

implicarea crescândă a ONG-urilor internaționale de mediu și influența schimbărilor

climatice (Agrawal et al., 2008). De asemenea, apariția noilor stimulente ale pieței a

jucat un rol foarte important în guvernanța pădurilor, mai ales prin procesele de

certificare a pădurilor și prin schimbarea preferinței consumatorilor.

Guvernanța presupune schimbarea viziunii rolului și responsabilităților unui guvern,

de la stilul tradițional de guvernare bazat doar pe autoritate, la o nouă situație în care

sunt implicați actori reprezentativi în procesul de luare a deciziilor. Un factor principal

care a dus la apariția termenului de guvernanță a fost alterarea rolului statului, prin

prisma noilor roluri și responsabilități ale sectorului privat și ale ONG-urilor. Chiar dacă

guvernele din întreaga lume sunt încă cele mai importante instituții în procesele

legislative și de implementare a legilor, alte grupuri precum ONG-urile, mediul de

afaceri, consumatorii etc., joacă de asemenea un rol semnificativ în creionarea noilor

politici și instrumente politice.

Zürn (2002) identifică trei feluri diferite de folosință a conceptului de guvernanță:

guvernanța de către guvern, guvernanța cu guvernul și guvernanța fără guvern:

▌ Guvernanța de către guvern (Governance by Government) se referă la modul

tradițional de guvernare, cu implementarea ierarhică.

▌ Guvernanța cu guvernul (Governance with Government) este un stil de

guvernare în care granițele dintre sectorul public și cel privat au devenit

neclare (Stoker, 1998). Această formă de guvernanță este legată de

responsabilitatea participativă în alocarea resurselor și în rezolvarea

conflictelor (Schmitter, 2002).

▌ Guvernanța fără guvern (Governance without Government) se bazează pe

formele de conducere fără sisteme ierarhice, mai precis, fără participarea

guvernului și în absența unei instanțe centrale (Rhodes, 1997).

Ultimele două concepte ilustrează o schimbare de la guvernare la guvernanță, numite

de asemenea și noi moduri de guvernanță. Această schimbare este caracterizată atât

de includerea actorilor sociali și ai mediului privat în procesul decizional, cât și de

moduri neierarhice de guvernare.

Page 65: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

65

Figura 17: Schimbarea modului de adresare a politicii forestiere (adaptată după Werland, 2009)

După Agrawal et al., (2008), principalele tendințe ale guvernanței pădurilor în secolul

XXI sunt: descentralizarea managementului forestier; rolul semnificativ al

responsabilizării companiilor din lanțul de producție și importanța tot mai mare

acordată certificării și a altor instrumente voluntare, în special în pădurile temperate

din țările dezvoltate.

La nivel global, cea mai dramatică modificare a ultimelor 3 decenii a fost schimbarea

modului de guvernanță de la finalul anilor 1980, de la reglementările impuse de stat

către de-reglementare și crearea unor mecanisme de piață (Arts et al., 2010). Înainte

de această schimbare, politica forestieră din statele vestice se baza pe instrumente

de comandă și control, prin care statul impunea decizii privind modul de gestionare

al resurselor. Guvernele au fost însă criticate datorită faptului că nu au luat măsuri

concrete în afara unor liste de propuneri care ar trebui întreprinse, fapt ce ar putea

explica frustrarea celorlalți actori și nevoie acestora de a iniția acțiuni alternative cu

cele ale guvernelor, așa-numitele inițiative non-guvernamentale (Glück et al., 2005).

Ideea că un sistem dinamic și complex, așa cum este ecosistemul forestier, poate fi

guvernat de instrumente rigide de comandă și control a devenit astfel deseori

chestionabilă (Ostrom și Schlager, 1996).

Page 66: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

66

Conceptul de bună guvernanță (good governance) se referă la calitatea procesului de

guvernare. Este un concept normativ, reprezentând o viziune politică prin care se

subliniază faptul că procesul de guvernanță ar trebui să se exercite astfel încât

societatea să aibă beneficii maxime. Compararea principiilor de bună guvernanță

duce la identificarea unor termeni recurenți, precum: transparență, asumarea

răspunderii, participare publică, coerență, eficiență, stabilitate, sustenabilitate etc.

(Rametsteiner, 2009; Secco et al., 2010).

În sens larg, conceptul de bună guvernanță intenționează să creeze relații de

cooperare și suport reciproc între stat, sectorul privat și societatea civilă. Din această

perspectivă, conceptul de bună guvernanță reprezintă o paradigmă similară cu

conceptul de dezvoltare durabilă, având caracter global și fiind normativ

(Rametsteiner, 2009).

Principiile de bună guvernanță sunt caracterizate prin transparență decizională și

participarea asociațiilor profesionale și non-guvernamentale la procesul decizional.

Statul își pierde deplina autoritate decizională, dar se concentrează pe coordonarea

grupurilor interesate în arena politică, cu accent pe independență și colaborare, în

vederea luării unor decizii reciproc acceptate.

În România, politica forestieră este o politică publică, deoarece “statul, prin

autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, elaborează politici în

domeniul forestier național și al vegetației forestiere din afara acestuia,

indiferent de natura proprietății, și exercită controlul asupra modului de

gospodărire a acestora” (Legea 46, 2008). Acest lucru nu exclude faptul că

formularea politicii publice, conform principiilor de bună guvernanță,

presupune integrarea intereselor și opiniilor proprietarilor forestieri, a

beneficiarilor produselor și serviciilor pădurii și a grupurilor și organizațiilor

direct interesate sau afectate de gestionarea pădurilor.

Aplicarea principiilor de bună guvernanță, în special prin organizarea de dezbateri

publice, a creat o oportunitate importantă pentru ca toți actorii din sectorul forestier

să participe la procesul de formulare a politicii publice.

Arena politică în domeniul forestier din România a evoluat de la o agendă politică

dominată de administratorul pădurilor de stat (Bulinschi, 2011) la o politică

participativă, în care majoritatea factorilor interesați se implică activ în formularea

dezbaterilor legislative (figura 18). Această diversificare a actorilor participanți în

procesul de guvernanță se manifestă și într-o diversificare a instrumentelor folosite

pentru un management forestier responsabil, aspect ce va fi detaliat în capitolul 8.

Page 67: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

67

Figura 18: Constelația grupurilor interesate și afectate de formularea politicilor forestiere în

România. Reprezentarea grafică a instituțiilor locale, regionale și internaționale s-a bazat pe o clasificare a acestora în actori primari (direct implicați), secundari (indirect implicați) și terțiari (indirect afectați).

Schimbările instituționale apar de regulă atunci când grupurile interesate și/sau

afectate sunt organizate și au o capacitate de lobby pentru a influența modul de

formulare a politicii forestiere. O bună guvernanță a pădurilor se bazează așadar pe

instituții eficiente ale statului, pentru crearea unui cadru în care principalele sectoare

din acest proces, respectiv statul, mediul de afaceri și societatea civilă, conlucrează

pentru a obține un rezultat optim și consensual în echilibrarea intereselor privind

eficiența economică, echitatea socială și protecția mediului.

Asumarea răspunderii constituie un aspect foarte important al procesului de

guvernanță, menită să asigurare faptul că guvernul servește nevoilor societății.

Aceasta presupune delimitarea clară a sarcinilor și responsabilităților

persoanelor implicate în procesele legislative și executive și explicarea clară de

către fiecare instituție a acțiunilor întreprinse.

Page 68: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

68

3.2. Instituțiile sociale

Instituțiile sociale, definite ca ”reguli ale jocului” (North, 1990) creează cadrul pentru

gestionarea durabilă a pădurilor. Din această perspectivă o instituție este o convenție

socială care are rolul de a direcționa comportamentul în societate. Aceste instituții

pot fi formale (de exemplu: regulamente, legi, norme, contracte comerciale, regimuri

ale proprietății în comun etc.) sau informale (seturi de convenții, tradiții, obiceiuri,

tipare comportamentale).

Instituțiile sociale sunt reguli în vigoare care stabilesc ce pot oamenii să facă, ce ar

trebui sau nu să facă într-o situație anume (Ostrom, 2005). Cadrul instituțional utilizat

pentru implementarea gestionării durabile a pădurilor influențează deciziile

privitoare la toate componentele managementului forestier, luând în considerare

multiple niveluri decizionale (figura 19), astfel:

▌ Stabilesc ce drepturi și obligații au proprietarii de terenuri forestiere și

indirect care este modul de distribuire a serviciilor ecosistemice în domeniul

public sau privat;

▌ Definesc tipurile de instrumente politice prin care se implementează politica

forestieră considerând sau nu diferențierea acestora în raport de formele de

proprietate existente;

▌ Reglementează modul în care se desfășoară serviciile de administrare a

pădurilor, respectiv de reglementare și control, de planificare și amenajare,

de executare a lucrărilor silvotehnice și de exploatare a pădurilor.

Dreptul de proprietate este definit legal ca fiind “dreptul titularului de a poseda, folosi

și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege”

(Legea 287, 2009). Statul poate interveni în limitarea exercitării drepturilor de

proprietate atunci când are legitimitatea și acceptabilitatea socială de a impune

anumite restricții care pot duce la creșterea bunăstării sociale. Modul în care diferitele

state europene abordează reglementarea drepturilor de proprietate variază

semnificativ (Nichiforel et al, 2018) așa după cum va fi prezentat în capitolul următor.

Cadrul instituțional este într-un continuu proces de adaptare în raport de

interacțiunile care au loc între participanți la procesul de guvernanță. Modificarea

cadrului instituțional presupune practic soluții noi la problemele drepturilor de

proprietate, a structurilor de administrare sau a regulilor de piață (Fligstein, 1996).

Page 69: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

69

Figura 19: Sistemul decizional multi-nivel în managementul forestier

Page 70: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

70

Modificarea cadrului instituțional poate fi făcută prin acțiuni legitime considerate

acțiuni antreprenoriale, care urmăresc schimbarea cadrului legal și de implementare

a sistemului legislativ, la nivel politic, administrativ și de piață (Beckert, 1999). Toate

acțiunile care urmăresc schimbarea reglementărilor de ordin administrativ, birocratic

sau a relațiilor de piață, pot avea un caracter antreprenorial dacă sunt justificate din

punct de vedere social și dacă duc la creșterea bunăstării sociale.

Privind pădurea ca un sistem de producție integrat, schimbările instituționale

influențează atât sectorul de gestionare a pădurilor, cât și sectorul de exploatare și

industrializare care formează sistemul de piață a lemnului (figura 19). Acțiunile care

urmăresc relaxarea condițiilor de gestionare a pădurilor private pot avea un impact

în stimularea activităților antreprenoriale cu rol productiv în sectorul de exploatare și

prelucrare. Pe de altă parte, unele acțiuni cu caracter antreprenorial manifestate pe

piața lemnului (de ex. implementarea unor sisteme de producție de mare capacitate)

pot duce la o creștere a cererii pe piața lemnului și implicit la o presiune mai mare pe

furnizorii de lemn.

Figura 20: Legătura dintre acțiuni – schimbări instituționale – efecte în sectorul forestier

Page 71: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

71

3.3. Tipologia instrumentelor de politică forestieră

Eficiența unei politici publice nu se măsoară în țeluri declarativ asumate ci în atingerea

acestora prin folosirea adecvată a unor instrumente politice de implementare

adaptate contextului național. Diversitatea intereselor de natură socio-economică și

de mediu care rezidă din modul de gestionare a resurselor forestiere presupune

elaborarea unei politicii forestiere care să răspundă printr-o gamă diversificată de

instrumente politice.

Există un număr mare de clasificări ale instrumentelor disponibile pentru

managementul resurselor naturale. Bemelmans-Videc et al. (1998) au realizat cea mai

metaforică clasificare a instrumentelor politice în: (1) morcovi (carrots) – politici care

oferă în principal stimulente economice pentru a încuraja un anumit comportament;

(2) bici (sticks) – politici punitive și (3) predici (sermons) – politici informaționale, de

exemplu educația. Cubbage et al. (2007) elaborează șase categorii de instrumente

care susțin managementul multifuncțional al pădurilor: (1) reglementări legale –

regulamente, ordine si ordonanțe; (2) instrumente pentru educație și cercetare; (3)

instrumente pentru protecția pădurilor – împotriva incendiilor, a atacurilor de insecte

și a activităților ilegale; (4) taxe și subvenții; (5) instrumente financiare, de piață –

împrumuturi bancare, investiții străine; (6) noi abordări ale pieței – certificarea

pădurilor, răspunderea socială corporatistă, plata serviciilor ecosistemice, bursa

carbonului etc. Pettenella și Santi (2004) descriu trei categorii de instrumente: (1)

instituționale – reglementări și acorduri naționale și internaționale; (2) voluntare –

inițiative ale companiilor private și ale societății civile și (3) informaționale, de

relaționare și de creștere a capacităților manageriale.

O tipologie a acestor instrumente politice care diferențiază atât tipul acestora

(regulatorii, financiare și informaționale) cât și rolul statului în implementare rezultă

în următoarele patru tipuri de instrumente:

Instrumentele de comandă și control sunt bazate pe ideea unui rol central al

autorității statului ca reglementare și implementare. Țelurile de gospodărire

stabilite prin politica forestieră sunt transpuse în reglementări și norme

prescriptive prin care guvernele controlează tipurile de activități permise sau

interzise. Implementarea acestor instrumente se bazează pe o autoritate

publică centrală influentă în raport cu toate celelalte grupuri interesate.

Eficiența implementării instrumentelor de comandă depinde de capacitatea

de control a statului, de resursele financiare utilizate pentru sistemul de

control și de riscul la corupție.

Page 72: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

72

Instrumentele economice de stat denumite și instrumente stimulatorii sau

de taxare, funcționează prin încurajarea sau descurajarea anumitor

comportamente. Dintre instrumentele economice frecvent utilizate în

protecția mediului, dar care pot fi utilizate și în silvicultură menționăm:

instrumente diferențiate de taxare în raport cu o anumită rată de folosire a

resurselor naturale, respectiv subvenții pentru activitățile cu impact ecologic

sau economic pozitiv. Diferența față de instrumentele de comandă și control

este că proprietarul sau utilizatorul resursei forestiere are posibilitatea de a

alege calea de urmat în raport cu o analiză cost-beneficiu, prin acceptarea

sau nu a condițiilor impuse de accesarea instrumentului economic.

Instrumentele voluntare de piață cuprind inițiative ale sectorului privat și

societății civile de responsabilizare a producătorilor și consumatorilor. Dintre

exemplele de instrumente voluntare de piață amintim codurile de bune

practici, auditările externe, adoptarea standardelor pentru responsabilitatea

socială, raportarea socială și de mediu, implementarea certificării pădurilor

sau a lanțului de custodie etc. Interesul firmelor în implementarea acestor

instrumente voluntare este acela de a răspunde îngrijorărilor exprimate de

consumatori cu privire la sustenabilitatea lanțului de aprovizionare.

Autoritățile naționale sau locale pot sprijini aceste inițiative (de exemplu

politici de achiziții publice sau inițiative ale guvernului care stimulează

investițiile în procese de producție prietenoase cu mediul înconjurător).

Instrumentele de informare și educare intenționează să rezolve problemele

care apar datorită lipsei de informație sau a informațiilor distorsionate și a

lipsei abilităților de a folosi informația. Ele pot fi adresate tuturor grupurilor

interesate de gestiunea forestieră putând lua diferite forme, ca de exemplu:

de conștientizare a proprietarilor forestieri privind beneficiile utilizării unui

anumit sistem silvotehnic, de conștientizare a comunităților locale privind

necesitatea conservării unor elemente de biodiversitate sau de educare a

publicului larg privind rolul implementării unor măsuri silviculturale.

Ținând cont de caracterul complex și dinamic al relațiilor dintre actorii din sectorul

forestier, o diversificare a modului de folosire a acestor instrumente este de dorit,

luând în considerare contextul de aplicare culturală a acestora. Instrumentele de

comandă și control pot însemna costuri publice mai reduse pentru reglementările

care se bucură de acceptabilitate socială, dar și costuri ridicate de implementare și

monitorizare atunci când există riscuri mari ca regulile să nu fie acceptate social. Pe

de altă parte, folosirea unor instrumente voluntare de piață presupune costuri

tranzacționale ridicate cu efecte vizibile după o perioadă mai mare de timp.

Page 73: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

73

Tabel 9: Clasificarea instrumentelor politice și estimarea costurilor publice (sursa: Thorsen,

2014; Drăgoi, 2008)

Categorie de instrument

Tip de instrument

Exemple Costuri directe publice

Participarea actorilor din mediul privat

Reglementări de comandă și control

Reglementări directe

Restricții ale dreptului de proprietate: drepturi și obligații; Zonarea internă și ariile protejate; Licențe și permise de exploatare; Condiții de vânzare

Ridicate pentru monitorizare

Obligatorie

Gestionarea pădurilor de stat

Managementul pădurilor publice; Arii protejate; Furnizarea bunurilor publice

Relativ ridicate Impusă de Stat

Instrumente economice

Sprijin financiar de stat

Subvenții și granturi; Scutiri de taxe și impozite; Credite cu dobândă mică

Relativ ridicate Voluntară

Permise negociabile și credite transferabile

Limitări ale dreptului de poluare Piața reglementată sau voluntară a carbonului

Ridicate pentru monitorizare

Obligatorie pentru unele părți

Contracte pentru serviciile de mediu

Plata serviciilor ecosistemice Contracte public-privat

Zero sau scăzute pentru scheme complet private, moderate spre ridicate pentru cele publice

Voluntară, cel puțin pentru furnizorii de servicii

Informare și educare

Etichetarea ecologică și certificare

Certificarea Etichetarea ecologică

Zero spre scăzute

Voluntară, cel puțin pentru furnizorii de servicii

Întărirea capacităților

Asistență tehnică Educare și formare

Moderate spre ridicate

Voluntară

Page 74: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

74

3.4. Politicile europene privitoare la păduri

Aderarea la Uniunea Europeană creează o nouă sferă de influență instituțională a

politicilor naționale, care direcționează politica forestieră națională prin

instrumentele politice utilizate pentru îndeplinirea unor obiective strategice de

importanță comunitară. Acest lucru se realizează prin directive (care au caracter de

reglementare și la nivel național), strategii (care au caracter de referință pentru

politica națională) sau instrumente economice corespunzătoare mecanismelor de

alocare și management al fondurilor europene (tabelul 10).

Tabel 10: Principalele politici europene cu impact în domeniul forestier

Document Rol principal

Strategia forestieră europeană (CE, 2013) și Evaluarea strategiei forestiere europene (CE, 2018)

Oferă cadrul de referință pentru elaborarea politicilor forestiere naționale printr-un set de principii comune la nivel european; este promovat principiul subsidiarității, adică statele membre au independența necesară de formulare a instrumentelor politice pe care le consideră cele mai adecvate contextului național.

Directiva Păsări (CE, 2009) Directiva Habitate (CE, 1992)

Asigură protecția și conservarea speciilor rare, amenințate sau endemice în special prin crearea rețelei Natura 2000. De asemenea, se urmărește conservarea pentru aproximativ 200 de habitate caracteristice. Directivele au fost transpuse în legislația națională a statelor membre.

Strategia Europeană de Biodiversitate (CE, 2011)

Reducerea pierderilor de biodiversitate asociate habitatelor forestiere naționale. Strategia formulează țeluri specifice de îndeplinit pentru 2020 prin politica forestieră, respectiv adoptarea planurilor de management sustenabile pentru toate pădurile publice din Europa și finanțarea elaborării planurilor de amenajare pentru păduri private, din fonduri europene.

Strategia Europeană pentru Bioeconomie (CE, 2012)

Susține utilizarea resurselor regenerabile de natură biologică provenite dintr-o gestionare responsabilă.

Directiva Europeană pentru Energie Regenerabilă (CE, 2009)

Stabilește țelul de utilizare de 20% resurse regenerabile în consumul energetic al UE până în 2020. Directiva conține un cadru de reglementare pentru utilizarea biomasei. Propunerea de revizuire a directivei (2016), propune o definire mai strictă privind producția sustenabilă a resurselor utilizabile în scop energetic, cu impact și asupra biomasei.

Sistemul EUTR due dilligence (CE, 2010) Planul de acțiune FLEGT-UE (CE, 2005)

Previne importul de lemn ilegal pe piața europeană. Implementarea sistemului EUTR presupune ca fiecare importator și operator care plasează lemn pentru prima dată pe piața europeană să cunoască originea lemnului și să dovedească legalitatea acestuia

Politica Agricolă Comună Principalul instrument de finanțare a sectorului forestier prin Programul European Agricol de Dezvoltare Rurală.

Page 75: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

75

Politica Agricolă Comună reprezintă principala sursă de finanțare a sectorului

forestier european, aproximativ 90% din fonduri fiind alocate prin Programul

European Agricol de Dezvoltare Rurală (Simwood, 2017). Statele membre au

libertatea de a decide care din măsurile destinate pădurilor necesită a fi integrate în

programele naționale de finanțare. Cea mai veche dintre măsurile finanțate o

constituie prima împădurire a terenurilor agricole, dar sunt și măsuri de prevenire a

riscurilor și de reabilitare a ecosistemelor forestiere, măsuri de plată a serviciilor

ecosistemice și măsuri compensatorii aplicată în rețeaua Natura 2000.

Un alt instrument de finanțare este programul LIFE al UE, implementat încă din 1992.

Programul are trei domenii prioritare pe componenta de mediu: domeniul prioritar

natură și biodiversitate este un mecanism de gestionare a rețelei Natura 2000,

domeniul prioritar guvernanță și informare în domeniul mediului urmărește să

promoveze sensibilizarea publicului și sprijinirea comunicării, iar domeniul prioritar de

utilizare eficientă a resurselor sprijină proiecte elaborate în sectorul public și privat.

De asemenea, noul subprogram al LIFE+ pentru finanțarea politicii climatice sprijină

practici noi sau existente de gestionare a pădurilor, care limitează emisiile de carbon.

Din perspectiva instrumentelor de reglementare este de menționat că strategia

forestieră europeană oferă doar un cadru general de reglementare. Ideea pe care se

pune accentul în strategia forestieră europeană este aceea că gestionarea durabilă a

resurselor forestiere se poate obține printr-o varietate de vectori și mijloace, atât

guvernamentale cât și non-guvernamentale.

“Strategia și punerea sa în aplicare ar trebui să se bazeze pe legislația existentă

și pe inițiativele internaționale, inclusiv pe activitatea desfășurată în cadrul

FOREST EUROPE, să ia în considerare situația specifică a micilor proprietari de

păduri și să includă instrumente bazate pe piață disponibile în sectorul privat,

ca de exemplu certificarea” (CE, 2013).

În lipsa unei politici europene comune pentru sectorul forestier, modul de aliniere la

principiile strategice europene și de folosire a fondurilor alocate diferitelor măsuri cu

relevanță pentru sectorul silvic ține doar de capacitatea autorității publice naționale

de formulare a unei politici forestiere care să integreze cele trei principii directoare

strategice: (1) rolul multifuncțional al pădurilor, menite să ofere numeroase bunuri și

servicii într-un mod echilibrat și să asigure protecția pădurilor; (2) utilizarea eficientă

a resurselor și (3) optimizarea contribuției pădurilor și a sectorului forestier la

dezvoltarea rurală, la creșterea economică, la crearea de locuri de muncă și la

promovarea producției durabile și a consumului durabil de produse forestiere.

Page 76: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

76

Management forestier: cu sau fără proprietari?

4.1. Repartiția pădurilor europene pe forme de proprietate

Raportul de sinteză privind situația pădurilor europene (Forest Europe, 2015)

identifică o suprafață de 107 milioane de hectare ca fiind în domeniul privat (51%) și

102 milioane de hectare de pădure ca fiind în proprietate publică. Același raport

estimează existența unui număr de 16 milioane de proprietari privați la nivel

european, peste 65% din aceștia având în proprietate suprafețe mai mici de 3 hectare.

Tabel 11: Indicatori de caracterizare comparativă a datelor privind formele de proprietate

Indicator Europa - Forest Europe, 2015

UE 28 – EUROSTAT, 2016

România – Situația pădurilor 2017

Suprafața pădurilor private (hectare)

107 milioane 97 milioane 2,23 milioane

Ponderea pădurilor private

51% 60,3% 35,6%

Clasificarea formelor de proprietate la nivelul statisticilor internaționale face de cele

mai mult ori diferențierea între forma de proprietate publică și forma de proprietate

privată. În general, forma de proprietate privată este reprezentată de păduri

aparținând persoanelor fizice sau juridice, fundaților și ONG-urilor și formelor

asociative (de tipul composesoratelor, obștilor etc). Forma de proprietate publică,

este reprezentată de pădurile statului și de pădurile municipalităților (similar noțiunii

de proprietate publică a unităților administrativ teritoriale).

Există însă și diferențe în abordările naționale față de unele forme de proprietate. De

exemplu, formele asociative tradiționale sunt considerate o formă privată de

proprietate în majoritatea țărilor, dar apar ca păduri publice în legislația din Elveția.

De asemenea, pădurile municipale intră sub categoria pădurilor publice în Estonia,

Polonia și România, și în categoria pădurilor private în Cehia, Slovacia și Bulgaria

(Weiss et al., 2019).

4

Page 77: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

77

Din punct de vedere al repartiției formelor de proprietate la nivel european (figura 21)

se observă o diferențiere importantă între țările din Nord-Vestul Europei și cele din

Estul Europei:

▌ Forma de proprietate publică aspra pădurilor este cvasi-majoritară în

Belarus, Georgia, Malta, Moldova, Ucraina, Albania și Turcia.

▌ Forma de proprietate privată asupra pădurilor depășește 70% în Austria,

Franța, Danemarca, Norvegia, Suedia, Slovenia, Portugalia și Spania.

Figura 21: Ponderea pădurilor private în suprafața totală (sursa datelor: UNECE, 2015)

4.2. Modificarea structurii formelor de proprietate

Ponderea pădurilor particulare europene a crescut semnificativ în ultimele două

decenii, creșterea fiind generată de doi factori:

▌ Măsurile de împădurire a terenurilor agricole, proces caracteristic în special

țărilor din Europa de Vest, care au accesat finanțări din fondurile furnizate

de UE prin Politica Agricolă Comună;

▌ Retrocedarea și privatizarea pădurilor din fostele țări comuniste, ca urmare

a tranziției acestora de la o economie centralizată la o economie de piață.

Page 78: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

78

Tabel 12: Modificarea ponderii proprietății private asupra pădurilor în țările post-comuniste

Țara Tipul de naționalizare

Ponderea proprietății private (%)

Forma principală de modificare a structurii proprietății 1990 2015 Creștere

Slovenia Naționalizare parțială a proprietății private

60,4 76,6 16,2 Restituirea proprietăților private suplimentar față de cele existente în perioada comunistă

Serbia 50,6 57,4 6,8

Croația 24,3 28,4 4,1

Bosnia-Herțegovina

18,2 20,4 2,2

Polonia

16,6 18,1 1,5

Fără restituire a proprietății, creșterea este dată de plantații forestiere pe terenuri agricole

Estonia Naționalizare totală a proprietății private

0,0 59,0 59,0 Restituirea integrală a proprietății într-o singură etapă

Letonia 0,0 39,7 39,7

Slovacia 0,0 37,8 37,8

Republica Ceha

0,0 23,5 23,5

Romania 0,0 35,6 35,6 Restituirea integrală a proprietății în mai multe etape

Bulgaria 0,0 12,4 12,4

Statele foste comuniste au avut abordări diferite în modul de restituire al proprietății

(tabelul 12), aspect care a depins și de forma de naționalizare a pădurilor în perioada

comunistă:

▌ Restituirea pădurilor a produs schimbări majore asupra structurii pădurilor

pe forme de proprietate în Romania, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă,

Slovacia, Letonia, Lituania, Slovenia, Estonia, Albania și Germania de Est.

▌ În unele țări din fosta Iugoslavia (Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina)

impactul restituirilor de pădure nu a fost atât de semnificativ întrucât forma

de proprietate privată asupra pădurilor a existat și în perioada comunistă. În

Serbia de exemplu, proprietarii privați puteau să dețină suprafețe de teren

de 5-10 hectare, în timp ce mănăstirile și bisericile puteau avea în proprietate

suprafețe de până la 30 de hectare.

▌ Polonia este singura țară fostă comunistă care a aderat la UE și care a

menținut forma de proprietate asupra pădurilor existentă în 1990 fără

retrocedări suplimentare. Argumentul principal pentru această abordare

este dat de modificarea importantă a teritoriului Poloniei după cel de al

doilea război mondial ce a făcut ca majoritatea proprietarilor de terenuri să

nu mai fie rezidenți polonezi după căderea blocului comunist.

Page 79: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

79

4.3. Forme de administrare a pădurilor publice

Suplimentar modificării formelor de proprietate, țările europene au și diferite

abordări în modul de administrare a pădurilor de stat (figura 22). Formele de

management a pădurilor publice variază între o structură etatizată care integrează

toate serviciile silvice, de exploatare și de control în domeniul public (ca de exemplu

în cazul Turciei) spre forme în care statul păstrează în domeniul public doar

autoritatea de control, asigurarea serviciile silvice fiind atribuția unui management

privat al unei companii cu cotă majoritară de stat (ca de exemplu în Austria și Irlanda).

Figura 22: Forme de management integrat aplicate pentru pădurile de stat (Sursa: WB, 2005)

În România, organizarea sistemului de administrare a pădurilor publice a fost marcată

de câteva etape importante (Abrudan, 2012; Nichiforel et al., 2015):

▌ Privatizarea sectorului de exploatare și industrializare începând cu anul 1995

a făcut ca la momentul actual majoritatea lucrărilor de exploatare în păduri

publice să fie executate integral de către companii private, care

achiziționează fie lemn pe picior, fie prestează servicii de exploatare.

Schimbările legislative din ultima perioadă au diminuat ponderea

exploatărilor în regie proprie pe care le putea executa RNP Romsilva.

▌ Externalizarea serviciilor silvice pentru lucrările de împădurire și a celor

necesare pentru îngrijirea și conducerea arboretelor, începând cu anul 2000;

▌ Apariția ocoalelor silvice de regim, ca formă alternativă de gestionare a

pădurilor publice municipale, începând cu anul 2002. Ocoalele de regim

gestionează în momentul de față aproximativ jumătate din fondul forestier

național. La sfârșitul anului 2017 erau autorizate 467 ocoale silvice, din care

316 ocoale din structura RNP Romsilva și 144 ocoale silvice de regim (MAP,

2017).

Page 80: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

80

4.4. Sisteme de reglementare a drepturilor de proprietate

4.4.1. Metodologia de analiză comparativă

Analiza comparativă a sistemelor de reglementare existente la nivel european în

stabilirea drepturilor și obligațiilor pe care le au proprietarii privați de pădure

(Nichiforel et al., 2018) a urmărit să ofere informații sistematizate privind următoarele

întrebări:

▌ În ce măsură drepturile și obligațiile proprietarilor particulari au aceeași

semnificație în Europa sau măcar în contextul fostelor țări comuniste?

▌ Care sunt instrumentele politice utilizate la nivel european pentru

gestionarea responsabilă a pădurilor private?

Drepturile de proprietate au fost analizate pe baza a 37 de indicatori identificați și

clasificați folosind cadrul teoretic definit de Schlager și Ostrom (1992). Acest cadru

diferențiază cinci drepturi de proprietate în gestionarea resurselor naturale:

Dreptul de acces [1 indicator]: Sunt situații în care accesul proprietarului în

pădurea sa este restricționat?

Dreptul de consum [11 indicatori]: Poate stabili proprietarul cantitatea de

masă lemnoasă de extras din pădurea sa? Care sunt autorizațiile necesare

pentru a putea extrage masa lemnoasă? Cine are dreptul de a face

exploatarea arborilor de extras? Poate proprietarul să utilizeze fără restricții

produsele ne-lemnoase de pe proprietatea sa? Cine deține drepturile de

proprietate asupra vânatului? Care sunt restricțiile privind pășunatul?

Dreptul de management [13 indicatori]: Care sunt cerințele legale privind

schimbarea folosinței terenului? Există obligația reîmpăduririi după tăieri

programate și după catastrofe naturale? Există obligativitatea realizării unui

amenajament și integrarea obiectivelor proprietarilor în amenajamentele

silvice? Cine decide selecția arborilor de extras și cine stabilește compoziția

de regenerare?

Dreptul de excludere [7 indicatori]: Care sunt regulile privind accesul

publicului în pădurile private și cele de campare? Are proprietarul dreptul de

a restricționa accesul publicului larg de la produse ne-lemnoase ? Poate

restricționa activitățile de vânătoare?

Dreptul de vânzare [5 indicatori]: Există limitări privind vânzarea terenurilor

forestiere (drept de preempțiune)? Există limitări în modalitatea de vânzare

a produselor lemnoase și ne-lemnoase? Există limitări legislative în stabilirea

prețurilor impuse pentru teren/masă lemnoasă?

Page 81: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

81

Răspunsul la fiecare întrebare a rezultat prin identificarea lui de către experți

naționali în prevederile legislative din țara respectivă. Datele prezentate sunt

valabile pentru legislația aplicabilă în țările/regiunile analizate la data de 1

Octombrie 2015 și se referă doar la situația pădurilor private.

Cercetarea s-a desfășurat în perioada 2013-2016 în contextul acțiunii FP 1201

FACESMAP COST care a avut ca tematică analiza pădurilor private și a schimbărilor

instituționale cu impact în gestionarea acestora.

Analiza a fost realizată pentru 31 de țări și regiuni. În 24 de țări prevederile legislative

sunt valabile la nivel național (țările sunt prezentate în tabele prin codul de două litere

ISO 3166). În 7 situații reglementările legislative au caracter regional: Regiunea

Walona – Belgia (BE-WAL), Baden-Württemberg – Germania (DE-BW), Bavaria –

Germania (DE-BY), Veneto – Italia (IT-34), Catalonia – Spania (ES-CT), Aargau – Elveția

(CH-AG) și Scoția – Marea Britanie (GB-SCT).

Răspunsurile la fiecare indicator au fost centralizate și ierarhizate în ordinea

descreșterii gradului de restricționare, fiecare alternativă fiind evaluată după

următoarea scară:

Figura 23: Schema de ierarhizare a drepturilor de proprietate

În final, a rezultat un scor care caracterizează gradele de libertate ale proprietarilor,

pentru fiecare țară/regiune inclusă în evaluare. Acest scor reprezintă media obținută

pentru cei 37 de indicatori și reprezintă indexul dreptului de proprietate. Practic o

valoare nulă a indexului – înseamnă că proprietarul nu are nici o posibilitate de a

exercita dreptul respectiv, iar o valoare de 100 – că proprietarul are toată libertatea

de exercitare a dreptului respectiv.

Metodologia de cercetare a fost validată prin publicarea acesteia într-o revistă

științifică internațională (Nichiforel et al., 2018), rezultatele analizei fiind preluate în

publicații elaborate de Institutul Forestier European (Winkel, 2017), UNECE (2019) și

Comisia Europeana (EIP-AGRI, 2019).

Page 82: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

82

4.4.2. Reglementarea dreptului de consum

Dreptul de consum pentru produse lemnoase prezintă variații importante între țările

și regiunile analizate, în special în ceea ce privește posibilitatea de a decide asupra

cantităților de lemn posibil a fi extrase și a aprobărilor necesare (tabelul 13).

Tabel 13: Situații identificate privind dreptul de utilizare a produselor lemnoase (sursa:

Nichiforel et al., 2018)

Indicatori relevanți și alternativele identificate

Țări / regiuni Total

Număr (%)

Cantitatea de lemn posibil a fi extrasă se stabilește:

de către proprietar cu limitări impuse doar în cazuri excepționale

FI, NL 2 (6)

de către proprietar în contextul unor prevederi de ordin general (vârste minime de tăiere, suprafețe maxime de tăieri)

AT, BE-WAL, DE-BW, DE-BY, DK, IE, LV, NO, PT, ES-CT, SE

11 (36)

de către proprietar în anumite limite de suprafață / volum

FR: [<4 ha, volum maxim de 50% din volumul pe picior] IT-34: [2.5 ha in crâng / < 100 m3/an pentru codru]; EE: [20 m3/an], GB-SCT: [5 m3/trimestru] BG, CH-AG: [10 m3/an] CZ, LT, RO: [3 m3/an]

9 (29)

cantitatea de extras este decisă doar prin prevederile amenajamentului

BA, HR, GR, MK, HU, PL, RS, SK, SI

9 (29)

Aprobări necesare pentru a extrage masa lemnoasă

nu este necesară nici o informare sau aprobare

DK 1 (3)

necesar de a obține o aprobare doar în cazul tăierilor rase pe suprafețe mai mari de: [mărime]

BE-WAL, DE-BY: [ > 5 ha] DE-BW: [>1ha] ; AT: [>0,5 ha] 4 (13)

necesar a informa autoritatea și de a se lua în considerare cerințele acesteia doar dacă acestea sunt formulate

FI, HU, NL, NO, PT, SE

6 (19)

nu este necesară o informare sau aprobare dacă volumul este sub o anumită cantitate prevăzută legislativ

EE, LT, GB-SCT

3 (10)

necesar a se cere aprobare doar pentru situațiile în care nu există un amenajament silvic.

CZ, FR 2 (6)

necesar a se cere o aprobare în orice situație când proprietarul dorește extragerea de lemn

BA, BG, ES-CT, HR, GR, MK, IE, IT-34, LV, PL, RO, RS, SK, SI, CH-AG

15 (49)

Page 83: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

83

Este de remarcat că decizia privind volumul de lemn posibil a fi extras este la

latitudinea proprietarilor în 13 țări în care restricțiile impuse sunt doar de ordin general

(de exemplu: vârste minime după care se poate face tăierea sau suprafețe maxime

prevăzute pentru tăierile rase). În unele țări vestice există restricționări în raport de

cantitatea de lemn de extras, dar și aceste condiții prezintă numeroase variații: în

regiunea Veneto (Italia) proprietarul poate decide singur cantitatea de extras pentru

suprafețe de până în 2,5 ha, pentru arboretele de crâng și în limita unor extrageri de

maxim 100 m3/an pentru arboretele de codru. În Franța, proprietarii de pădure de

până la 4 hectare, pot să decidă volumul de extras pe deceniu, dar acest volum nu

poate să depășească limita de 50% din volumul existent pe picior.

Dintre țările foste socialiste doar în Letonia limitările sunt de ordin general. În Estonia

proprietarul poate decide în limita a 20 m3/an, în Bulgaria în limita a 10 m3/an, iar în

Cehia și Lituania în limita a 3 m3/an. Există nouă țări în care volumul de extras de către

proprietar este stabilit doar prin prevederile amenajistice, indiferent de suprafața

aflată în posesie (Bosnia și Herțegovina, Croația, Grecia, Macedonia, Serbia, Slovenia,

Slovacia, Ungaria și Polonia). În România, conform ultimelor reglementări,

proprietarii de pădure cu suprafețe de până în 10 hectare au dreptul la extragerea

unui volum de 5m3/an/ha.

Tabel 14: Decizia privind modul de exploatare a masei lemnoase

Alternativele identificate Țări/regiuni Total

Număr %

proprietarul are dreptul de a face exploatarea

Restul țărilor 24 (78)

proprietarul are dreptul de a face exploatarea cu mijloace proprii doar pentru cantități mai mici de:

RO: [ < 20 m3] 1 (3)

proprietarul are dreptul de a face exploatarea doar dacă deține un certificat în acest sens

BG, HR, HU, LV, SK, 5 (16)

proprietarul trebuie să contracteze o firmă de specialitate

GR 1 (3)

Dreptul de consum pentru produse ne-lemnoase introduce mai puține restricții

comparativ cu drepturile de utilizare a produselor lemnoase. Excepție fac dreptul de

exercitarea a pășunatului și dreptul de utilizare a vânatului (tabelul 15).

În Franța, un important amendament la legea vânătorii a apărut în 1999 și a fost

confirmat în 2012 printr-o decizie a Curții Europene a drepturilor omului. Conform

acestui amendament proprietarii de terenuri pot restricționa activitățile de

vânătoare, din motive etice.

Page 84: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

84

Tabel 15: Situații identificate privind dreptul de utilizare a produselor ne-lemnoase

Indicatori Țări / Regiuni*

Restricții privind pășunatul în pădure

fără restricții sau nu există reglementări legale

BG, NO, ES-CT, GB-SCT, EE, FI, LV, NL, PT

pășunatul este permis în anumite condiții prevăzute de lege

AT, MK, IE, IT-34, LT, RO, SE

pășunatul este restricționat sau permis numai dacă este prevăzut în planuri speciale de amenajare

BA, HR, DE-BW, DE-BY, DK, FR, GR, RS, SI, BE-WAL, CZ, HU, PL, SK, CH-AG

Proprietarul poate stabili cota de vânătoare?

da, fără nici o aprobare DK

da, dar cu validarea din partea autorității competente

AT, ES-CT

da, pentru anumite specii de vânat mic EE, FI, LV, LT, NL

da, prin negocieri între grupurile interesate FR, GB_SCT

Nu Restul țărilor analizate

Poate decide proprietarul cine vânează pe terenul lui?

proprietarul are atribuit dreptul de a decide cine vânează

BE-WAL, EE, FI, IE, LT, NO, PT, SE, GB-SCT

proprietarul poate decide numai dacă are o anumită suprafață de teren

AT, HR, CZ, DE-BW, DE-BY, DK, FR, NL, RO, SK, ES-CT

proprietarul nu poate decide BG, HU, LV, BA, GR, MK, IT, PL, RS, SI, CH

4.4.3. Dreptul de management

Datorită particularităților productive, drepturile de management au fost, sunt și vor

fi de jure restricționate prin intervenția statului în scopul menținerii bunurilor publice

furnizate de pădure privind biodiversitatea, funcțiile de protecție, funcțiile de

recreere etc. Cu toate acestea, gradul de restricționare a dreptului de management

este principalul criteriu care face diferența între abordările de politică forestieră la

nivel european între sisteme stricte de reglementare a modului de gestionare a

pădurilor și sisteme liberalizate de gestionare.

Astfel, majoritatea țărilor europene impun obligații pentru menținerea folosinței

forestiere a terenurilor sau creează bariere birocratice pentru schimbarea folosinței

forestiere. De exemplu, este de remarcat că în Danemarca, unde gradele de libertate

ale proprietarilor sunt cele mai mari, este impusă obligativitatea de menținere a

folosinței forestiere ca regulă obligatorie.

Planificarea amenajistică este un instrument important de direcționare a modului de

gospodărire a pădurilor către țelurile dorite de proprietar și societate. Obligativitatea

legală a planificării amenajistice în proprietatea privată este un alt punct care

diferențiază esențial abordările de politică forestieră la nivelul statelor europene.

Page 85: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

85

Tabel 16: Situații identificate privind dreptul de management (Sursa: Nichiforel et, al, 2018)

Indicatori relevanți și alternativele identificate

Țări / regiuni Total

Număr (%)

Dreptul proprietarilor de a decide asupra folosinței forestiere a terenului

proprietarii au dreptul de a schimba folosința forestieră după o prealabilă aprobare

AT, BA, CZ, DE-BW, DE-BY, EE, FI, FR, NO, PT, RS, SI, ES-CT, SE

14 (45)

proprietarii au dreptul de a schimba folosința forestieră doar pentru o suprafață redusă și cu plata unor compensații

BG, HU, IE, LV, LT, NL, RO, SK

8 (26)

proprietarii nu au dreptul schimbării folosinței acesta putând fi făcut doar în interes public

BE-WAL, HR, DK, GR, MK, IT-34, PL, GB-SCT, CH-AG 9 (29)

Obligativitatea proprietarilor de a avea un plan amenajistic:

nu este necesară vreo formă de planificare amenajistică

DE-BW, DE-BY, FI, NO, SE 5 (16)

planificarea amenajistică este necesară doar în cazuri speciale (ex. subvenții etc.)

AT, BE-WAL, DK, GR, IE, NL, ES-CT, GB-SCT

8 (26)

este necesar doar un inventar al arboretelor

EE, IT-34, LV 3 (10)

planificarea amenajistică este necesară doar pentru tăieri de produse principale

LT 1 (3)

planificarea amenajistică este necesară pentru pădurile cu o suprafață mai mare de:

CZ, [50 ha] MK: [30 ha] FR, PT: [25 ha] CH-AG: [20 ha] RO, PL: [10 ha]

7 (22)

planificarea amenajistică este tot timpul necesară pentru pădurile private

BA, BG, HR, HU, RS, SK, SI 7 (22)

Integrarea obiectivelor proprietarilor în deciziile de management

proprietarii au libertate totală în alegerea țelurilor de gospodărire

DK, FI, NL, NO, ES-CT, SE 6 (19)

proprietarii pot să aleagă țelurile de gospodărire în contextul unor reglementări tehnice generale (de ex. suprafața maxima a tăierilor rase)

AT, BE-WAL, DE-BW, DE-BY, EE, FR, IE, LV, LT, PT, CH-AG, GB-SCT

12 (39)

proprietarii pot să influențeze țelurile de gospodărire, dar nu au libertatea de a decide

BG, HR, CZ, GR, HU, SK, SI 7 (23)

țelurile de gospodărire ale proprietarilor sunt informative, dar nerelevante pentru planificarea amenajistică

IT-34, PL, RO, RS 4 (13)

țelurile de gospodărire ale proprietarilor nu sunt considerate sub nici o formă

BA, MK 2 (6)

Page 86: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

86

Există 11 țări în care nu este necesară nici o formă de planificare amenajistică în

proprietatea privată, exceptând cazurile în care se aplică pentru subvenții sau când

se dorește obținerea certificării managementului forestier (Austria, Belgia, Germania,

Irlanda, Scoția, Spania, Olanda, Finlanda, Danemarca, Norvegia, Suedia). Între țările

vestice, planificarea amenajistică este o obligație legală doar în Franța și Portugalia,

pentru păduri peste 25 hectare, și în Aargau (Elveția), pentru păduri peste 20 de

hectare. În Franța, pentru pădurile între 4 și 25 de hectare este necesară elaborarea

unui plan simplu de gestiune.

Toate țările foste comuniste aveau la începutul perioadei de tranziție obligativitatea

de amenajare a pădurilor. Țările Baltice au abordat o politică de liberalizare a

drepturilor proprietarilor care s-a concretizat în faptul că realizarea unui

amenajament nu mai este o cerință obligatorie în proprietatea privată. În Letonia este

necesară o descriere parcelară doar pentru arboretele care urmează a fi parcurse cu

tăieri de produse principale. În Estonia și Letonia este necesară realizarea unei fișe

de inventariere a arboretelor, pe baza cărora un cadru tehnic decide lucrările de

executat.

Planificarea amenajistică este cerută pentru suprafețe mai mari de 50 hectare în

Cehia, 30 de hectare în Macedonia și 10 hectare în Polonia și România. În Macedonia

planurile simple de gestiune se aplică pentru suprafețe de pădure între 10 și 30 de

hectare, iar în Cehia pentru suprafețe de până la 50 de hectare. Tot în Cehia, pentru

proprietarii care nu vor să realizeze un plan de gestiune există posibilitatea extragerii

de maxim 3 m3 /an/ha.

În șapte țări, planificarea amenajistică este obligatorie indiferent de mărimea

proprietății (Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Ungaria, Serbia, Slovacia și

Slovenia). În toate aceste țări, statul plătește pentru realizarea amenajamentelor

silvice în păduri private, exceptând Bulgaria, unde statul suportă costurile de

amenajare numai pentru suprafețe mai mici de 2 hectare. Aceste amenajamente se

realizează fie la nivel de municipalitate, integrând toate suprafețele private, fie la

nivel de asociații de proprietari.

În ceea ce privește obligativitatea planificării amenajistice, diferențele înregistrate în

cadrul grupului țărilor foste comuniste se reflectă și în gradele de libertate a

proprietarilor în alegerea țelurilor de gospodărire și de implementare a deciziilor

tehnice. Este de remarcat că în Cehia, Lituania și Letonia proprietarul este cel care

poate decide asupra arborilor de extras, dacă face dovada unui stagiu de pregătire de

specialitate.

Page 87: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

87

Tabel 17: Situații identificate privind dreptul proprietarului de a lua decizii silvotehnice

Indicatori relevanți și alternativele identificate

Țări / regiuni Total

Număr %

Cine poate decide asupra arborilor de extras

proprietarul poate face selecția arborilor de extras

AT, BE-WAL, DE-BW, DE-BY, DK, EE, FI, IE, NL, NO, PT, SE, CH-AG, GB-SCT

14 (45)

proprietarul poate face selecția dacă face dovada unei pregătiri în domeniu sau cu avizarea unei autorități

CZ, FR, LV, LT, ES-CT 5 (16)

doar un cadru tehnic poate face selecția, dar proprietarul nu plătește

HR, GR, PL, SI 4 (13)

doar un cadru tehnic poate face selecția și proprietarul plătește

BA, BG, HU, IT-34, MK, RO, RS, SK

8 (26)

Dreptul proprietarilor de a decide asupra speciilor de folosit în regenerare

proprietarul poate decide speciile fără limitări

AT, DK, NL, GB-SCT 4 (13)

proprietarul poate decide, în baza unor reglementări generale (limitări pentru anumite specii invazive sau exotice)

BE-WAL, DE-BW, DE-BY, EE, FI, FR, GR, IE, LV, NO, PT, ES-CT, SE, CH-AG

14 (45)

speciile sunt decise prin amenajament conform unor norme tehnice care consideră cerințele proprietarilor

BA, HR, CZ, MK, HU, IT-34, LT, PL, RS, SK, SI 11 (36)

speciile sunt decise prin amenajament conform unor norme tehnice care nu consideră cerințele proprietarilor

BG, RO 2 (6)

Faptul că în majoritatea țărilor din vestul Europei nu există obligativitatea unui

amenajament silvic, nu înseamnă neapărat că pădurile private din țările

respective nu sunt amenajate. În acest caz, statul se implică în stimularea

proprietarilor pentru amenajare prin programe specifice de subvenționare sau

taxare. Unele din țările vestice (Austria, Germania, Spania, Franța și Italia), au

creat programe care permit proprietarilor să realizeze amenajamente silvice

accesând finanțări prin Măsura 16, a PDR 2014-2020. Olanda și Finlanda au

programe similare finanțate din bugetul național. La aceste stimulente se

adaugă faptul că standardele de certificare a pădurilor impun realizarea unui

amenajament silvic ceea ce face ca acei proprietari care identifică o

oportunitate de a obține beneficii de pe piața lemnului certificat, să realizeze în

mod voluntar un plan de amenajare. Acesta este un exemplu concret de

îmbinare a diferitelor instrumente politice menite să responsabilizeze deciziile

proprietarilor. În România, menținerea până în 2015 a obligativității amenajării

tuturor pădurilor a fost în fapt un eșec de implementare, atâta timp cât peste

0,65 milioane hectare de pădure au rămas neamenajate (Curtea de Conturi,

2013).

Page 88: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

88

4.4.4. Dreptul de excludere

Dacă pentru dreptul de utilizare și management al produselor lemnoase țările

occidentale acordă mult mai multe grade de libertate decizională proprietarilor

privați, accesul la funcțiile de recreere și la produsele ne-lemnoase este atribuit, de

obicei, publicului larg. Astfel, în 16 țări europene accesul publicului în pădurile private

nu poate fi restricționat, iar în țările nordice inclusiv culegerea de produse ne-

lemnoase și camparea în pădurile private constituie drepturi atribuite publicului larg.

Tabel 18: Situații identificate privind dreptul de excludere (Sursa: Nichiforel et al., 2018)

Indicatori relevanți și alternativele identificate

Țări / regiuni Total

Număr (%)

Dreptul proprietarului de a exclude accesul publicului în pădure

accesul publicului în pădurile private este restricționat prin lege

PT 1 (3)

proprietarul poate restricționa, dar trebuie să semnalizeze acest lucru

BE-WAL, EE, FR, IT-34, LV, NL, PL, ES-CT

8 (26)

accesul public în pădure, în scop recreativ este permis doar pe trasee marcate

BG, DK, RO, IE 4 (13)

accesul public în pădure nu este reglementat

GR, MK 2 (6)

accesul în pădure este un drept al tuturor, proprietarul neputând restricționa accesul

AT, BA, HR, CZ, DE-BW, DE-BY, FI, HU, LT, NO, RS, SK, SI, SE, CH-AG, GB-SCT

16 (52)

Dreptul proprietarului de a exclude culegătorii de produse ne-lemnoase (ciuperci)

dreptul de excludere este atribuit prin lege proprietarului

FR, HU, IT-34, NL, RO 5 (16)

proprietarul poate restricționa, dar trebuie să semnalizeze acest lucru

AT, BE-WAL, HR, EE, MK, IE, LV, PL, PT, RS, ES-CT

11 (35)

proprietarul are dreptul să restricționeze doar peste anumite cantități

BA, DK, LT, CH-AG, SI 5 (16)

proprietarul nu are dreptul să restricționeze culegătorii de ciuperci

BG, CZ, DE-BW, DE-BY, FI, GR, NO, SK, SE, GB-SCT

10 (33)

În România abordarea a fost diferită. Sistemul legislativ a menținut restricții ridicate

pentru proprietari în exercitarea drepturilor de utilizare a produselor lemnoase și în

exercitarea deciziilor de management. Aceste restricții au fost compensate prin

atribuirea unor drepturi ridicate de excludere, ceea ce face ca proprietarii privați din

România să aibă dreptul de excludere a accesului publicului în pădure și de excludere

a utilizatorilor de produse ne-lemnoase, acestea aparținând prin lege proprietarului.

Implementarea practică a acestui lucru este însă dificilă și, așa cum unele exemple

apărute în media o demonstrează, încercările de restricționare a accesului în pădurile

private pot crea tensiuni sociale.

Page 89: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

89

Figura 24: Distribuția spațială a gradelor de libertate pentru dreptul de management (Sursa:

Nichiforel et al., 2018)

Figura 25: Distribuția spațială a gradelor de libertate pentru dreptul de excludere (Sursa:

Nichiforel et al., 2018)

Page 90: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

90

4.4.5. Dreptul de înstrăinare

Dreptul de vânzare apare restricționat legal doar în cazul terenurilor forestiere.

Principalul argument al unei intervenții a statului în această direcție este acela de a

reduce gradul de fragmentare al pădurilor. În mai mult de jumătate din țările analizate

proprietarii trebuie să notifice vecinii, municipalitatea sau statul privind intenția de

vânzare aceștia putând să-și exercite dreptul de prim cumpărător.

Tabel 19: Situații identificate privind dreptul de vânzare al terenurilor forestiere

Indicatori relevanți și alternativele identificate

Țări / regiuni Total

Număr (%)

Dreptul proprietarului de a decide cui să vândă terenul forestier

proprietarul poate să decidă cui să vândă terenul fără nici o restricție

BE-WAL, CZ, DK, IE, LV, NL, PL, PT, CH-AG

9 (29)

proprietarul poate să decidă în limita unor reglementări generale

HR, EE, SK, GB-SCT 4 (13)

proprietarii trebuie să informeze municipalitatea

DE-BY, FI, NO, SE 4 (13)

dreptul de preempțiune se aplică tot timpul: proprietarul trebuie să informeze autoritățile

AT, BA, BG, DE-BW, FR, GR, HU, IT-34, LT, RO, RS, SI, ES-CT, MK

14 (45)

În Cehia, anterior intrării în UE, doar cetățenii cehi aveau dreptul de cumpărare a

terenurilor forestiere, dar la momentul actual oricine poate cumpăra păduri. Statul

ceh își menține (și exercită) dreptul de preempțiune doar în parcuri naționale și

naturale. În România, dreptul de preempțiune există în Codul Silvic încă din 1996.

Tocmai de aceea, situațiile de achiziționare a unor mari proprietăți forestiere de către

persoane juridice sunt și rezultatul lipsei de voință a statului român în exercitarea

acestui drept.

4.4.6. Sinteza distribuirii drepturilor de proprietate

Analiza modului de reglementare a drepturilor de proprietate arată că există

diferențe semnificative între viziunile de formulare a politicilor forestiere. Principalele

componente care diferențiază ierarhizarea generală a țărilor ține de modul de

acordare a drepturilor de management și a celor de excludere.

În țările Nordice și Vestice există restricții scăzute asupra dreptului de proprietate.

Suedia are implementată în codul silvic sintagma de “libertate cu responsabilități”,

ceea ce conferă un mare grad de libertate decizională proprietarilor, dar îi pune într-

un context în care aceștia trebuie să caute expertiză tehnică pentru deciziile luate

pentru a nu intra în conflict cu prevederile legislației de mediu (Löfmarck, 2016)

Page 91: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

91

Țările scandinave au drepturi de management și utilizare aproape complete, dar în

aceste țări proprietarii nu pot restricționa accesul publicului la produse ne-lemnoase.

În țările occidentale există cerințe legislative specifice în zonele desemnate ca și arii

protejate Natura 2000, legislația de mediu fiind cea care poate impune

responsabilități suplimentare celor silvice. De exemplu, în Danemarca, începând cu

anul 2017, s-a renunțat la ideea unui cod silvic separat care aducea foarte puține

restricții, legislația silvică și cea de mediu fiind integrate într-un singur act normativ.

Figura 26: Diferențierea țărilor analizate după gradele de libertate atribuite proprietarilor

(sursa: Nichiforel et al., 2018)

În rândul țărilor foste-socialiste, cele mai importante schimbări ale drepturilor de

proprietate au avut loc în țările baltice (Estonia, Letonia și Lituania) care au atribuit

drepturi comparabile cu cele ale proprietarilor din țările nordice.

România, alături de celelalte țări balcanice, păstrează un regim al dreptului de

proprietate foarte restrictiv, bazat în largă măsură pe instrumente de comandă și

control. Eficiența instrumentelor de comandă și control țin însă de capacitatea

statului de a le implementa fără abuzuri și beneficii ilicite. Așa după cum reiese din

corelația gradelor de libertate cu indicele de percepție al corupției, statele care

păstrează un sistem supra-reglementat sunt percepute ca țări care au un nivel ridicat

al corupției.

Page 92: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

92

Figura 27: Corelația dintre gradele de libertate și percepția gradului de corupție

Regulile de gestionare a pădurilor publice din fostele țări socialiste au fost create

pentru a funcționa în contextul unei forme de proprietate integrală de stat. Acolo

unde forma de proprietate a rămas preponderent de stat, cum ar fi cazul Poloniei,

sistemele de reglementare se bucură în continuare de acceptabilitatea corpului silvic

(Lawrence, 2009).

În majoritatea țărilor în care statul a devenit minoritar în ponderea totală a

proprietății asupra pădurilor (de exemplu în țările Baltice), reglementările au fost

simplificate și urmate de o diversificare a instrumentelor de implementare a politicii

forestiere (Bouriaud et al., 2013; UNECE, 2019).

În România, păstrarea unui regim silvic strict, fără a apela la instrumente alternative

de atragere a proprietarilor pe calea gestionării responsabile, a dus la o gravă criză de

respect față de autoritatea silvică (Lawrence, 2009) și la importante pierderi

economice, ecologice și sociale (Scriban et al., 2019). La nivel global, doar Canada mai

are un sistem de reglementare atât de autoritar, sistemul fiind aplicat cu succes în

contextul în care forma de proprietate publică este predominantă (UNECE, 2019).

În mod paradoxal, în timp ce în țările din Balcani sistemul restrictiv este menținut ca

o barieră împotriva riscului de supra-utilizare a resursei și de degradare a pădurilor

private, țările din vest încep să se confrunte cu probleme de abandon a

managementului pădurilor private și caută instrumente politice pentru a convinge

proprietarii să facă intervenții silvotehnice pentru mobilizarea resurselor forestiere

naționale (Weiss et al., 2019; Simwood, 2017).

Page 93: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

93

4.5. Provocări în managementul pădurilor private din Europa

La nivel european, gestionarea pădurilor private ridică câteva provocări pe care

politicile forestiere încearcă să le adreseze în mod specific. Tocmai de aceea s-au

elaborat o serie de studii comparative care oferă o imagine comparativă a structurii

formelor de proprietate, cum ar fi studiul UNECE/FAO (Schmithüsen et al., 2008) și

raportul EFI privind distribuția formelor de proprietate în Europa (Pulla et al., 2013).

Pe de altă parte, se pune un accent ridicat pe studii socio-economice și politice care

adresează specific formele de proprietate privată, în special cele de mici dimensiuni,

cea mai recentă analiză fiind realizată în cadrul acțiunii COST FP1201 FACESMAP

(Živojinović et al., 2015).

Modificarea atitudinilor și a gradului de implicare a proprietarilor din nordul și vestul

Europei în gestionarea pădurilor a devenit un subiect important de analiză la nivel

european (Matilainen et al., 2019). Numărul proprietarilor care se implică activ în

gestionarea pădurilor este într-o continuă descreștere, în special pentru că generația

tânără preferă zonele urbane și nu mai găsește atractivă implicarea în sectorul

forestier. Acest nou fenomen este caracterizat prin creșterea numărului de

proprietari “absenți”, “urbani” sau “ne-tradiționali” (Weiss et al., 2019). De aceea, în

aceste țări, statul se implică în acțiuni de conștientizare a proprietarilor privind

beneficiile economice, sociale și de mediu care apar dintr-o gestionare responsabilă a

resurselor forestiere, comparativ cu situația de abandonare a producției forestiere.

Proprietarii juridici și industriali care dețin suprafețe mari de pădure oferă o

alternativă la fragmentarea pădurilor. Proprietățile de pădure de mari dimensiuni se

regăsesc în special în Suedia și Finlanda, fiind specifice companiilor private din

industria lemnului sau fondurilor de investiții care au achiziționat terenuri forestiere

(Weiss et al., 2017). Acest model de afaceri a fost transferat și în achiziționarea de

terenuri din unele țări foste socialiste (de exemplu în România și Cehia).

Apariția unui nou tip de proprietar reprezentând “al treilea sector – al ONG-urilor”

crește complexitatea relațiilor dintre valorile de utilizare și conservare a pădurilor. În

Marea Britanie exemple de fundații care devin proprietari în scopul protejării

pădurilor au apărut încă din 1880 (Wong et al., 2015). Și în România unele ONG-uri și

fundații (de exemplu Fundația Conservation Charpatia) au devenit implicate în

achiziții directe de terenuri forestiere în scopul implementării unor măsuri de

conservare a biodiversității (Nichiforel et al, 2015).

Page 94: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

94

Fragmentarea proprietății este o caracteristică general valabilă pentru pădurile

europene. Conform unui studiu elaborat de UNECE (Schmithüsen et al., 2008), 61%

din suprafețele private la nivel european sunt identificate ca fiind proprietăți

individuale de sub un hectar, doar 1% din proprietarii europeni de pădure având

suprafețe mai mari de 50 de hectare.

În toate țările, administrarea pădurilor private în condiții de rentabilitate și cu

respectarea regimului silvic este dificilă în contextul fărâmițării proprietății. Tocmai

de aceea, majoritatea țărilor europene au creat sisteme instituționale de

impulsionare a formelor de asociere între proprietari și de oferire de stimulente

economice și informaționale. Procesul de fragmentare este adresat în multe țări

europene prin instrumente politice specifice:

Reguli privind moștenirea terenurilor, ca de exemplu în Austria, unde terenurile

forestiere și agricole din cadrul fermelor tradiționale pot fi transferate doar unui

singur moștenitor. În Suedia, transferul proprietății către moștenitori se poate

face fără a scădea suprafețele de pădure sub o limită care să asigure un anumit

nivel de venit moștenitorului de drept (actualmente de aproximativ 50 de

hectare). În Slovacia este folosit un instrument de taxare astfel încât divizarea

sub 1 hectar a parcelelor între moștenitori implică plata unei taxe suplimentare

de 20% din valoarea terenului (Živojinović et al., 2015)

Politici privind consolidarea proprietăților private, prin redistribuirea

proprietăților dispersate și comasarea lor pentru reducerea gradului de

fragmentare. Există exemple de consolidare a proprietăților în Germania,

Spania, Franța, în unele țări procesul fiind susținut inclusiv din fonduri UE.

Procedurile de consolidare sunt de lungă durată și este nevoie în general de o

autoritate locală care să coordoneze procesul și de o bază cadastrală clară (Kolis

et al., 2017). În România, lipsa unui cadastru forestier poate constitui o barieră,

dar și o oportunitate de consolidare a proprietăților forestiere, cu condiția de a

fundamenta o lege specifică pentru intabularea tuturor suprafețelor forestiere

care să includă și măsuri stimulatorii de consolidare a proprietăților.

Asocierea proprietarilor este o altă formă de reducere a impactului

fragmentării asupra unui management forestier responsabil, în special prin

diminuarea costurilor tranzacționale asociate elaborării și implementării

planurilor de management (Górriz -Mifsud et al., 2017). Cu toate acestea, în

special în fostele țări comuniste, există o reticență față de asociere, datorită

experiențelor din timpul colectivizării comuniste (Nichiforel și Schanz, 2011;

Sarvasova et al., 2015).

Page 95: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

95

4.6. Provocări în managementul pădurilor private în România

4.6.1. Modificarea formelor de proprietate

Așa după cum s-a arătat, în comparație cu celelalte state foste comuniste, România a

avut un proces specific de restituire a pădurilor către foștii proprietari, proces

caracterizat printr-o succesiune de legi care au crescut gradual suprafețele

retrocedate:

▌ Legea 18/1991 prevedea reconstituirea dreptului de proprietate în limita a 1

ha și doar pentru persoane fizice deposedate de proprietate sau pentru

moștenitori ai acestora.

▌ Legea 169/1997 a ridicat plafonul retrocedărilor de terenuri forestiere pentru

persoane fizice la 30 ha de familie și a introdus noi categorii de proprietari:

composesorate și obști medievale, consilii parohiale, schituri, mănăstiri,

instituții de învățământ (în limita a 30 ha), comune, orașe, municipii.

▌ Legea nr.1/2000 a ridicat plafonul la 10 ha de persoană și a crescut numărul

formelor asociative arhaice de proprietate: composesorate, obști și pădurile

grănicerești.

▌ Legea nr.247/2005 a reluat reconstituirea dreptului de proprietate asupra

pădurilor, urmărindu-se restituirea integrală a terenurilor forestiere.

Ca urmare a aplicării acestor legi, la data de 31.12.2017 suprafața fondului forestier

deținută de alți proprietari decât statul era de 3,37 milioane ha (MAP, 2017),

reprezentând 52% din fondul forestier, din care:

proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice era de 2,24 milioane ha;

proprietate publică a unităților administrative era de 1,04 milioane ha;

proprietate privată a unităților administrativ – teritoriale 93 mii ha.

Fragmentarea proprietății private este evidentă din datele existente privind structura

proprietății în România (Fordaq, 2018). Există o structură bipolară care caracterizează

proprietatea persoanelor fizice și juridice asupra pădurilor (figura 28):

41% din suprafață pădurilor private este reprezentată de proprietăți sub 10

hectare (unde se regăsesc 99% dintre proprietari);

40% din pădurile private sunt proprietăți de peste 1000 de hectare

(reprezentând 0,8% dintre proprietari).

Page 96: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

96

Figura 28: Repartiția pădurilor României pe forme de proprietate (sursa: MAP, 2017; Fordaq, 2018)

4.6.2. Impactul procesului de retrocedare

Modificările apărute în structura formelor de proprietate din România, ca urmare a

primei legi de restituire din 1991, au ridicat numeroase puncte de discuție referitoare

la eficiența și validitatea procesului de restituire și la calitatea modului de gestionare

a pădurilor private. În ciuda unui potențial ridicat de analiză sunt puține studii care să

adreseze problemele specifice de gestionare ale pădurilor private din România,

acestea putând fi clasificate pe câteva direcții principale de cercetare.

O parte importantă a studiilor și rapoartelor se axează pe prezentarea situației

procesului de restituire a pădurilor (Bouriaud et al., 2005; Nichiforel, 2007; Ioraș și

Abrudan, 2006; Abrudan et al., 2009). Raportul Curții de Conturi (2013) sintetizează

constatările privind procesul de retrocedare caracterizându-l ca fiind “haotic și lipsit

de viziune”, generator de conflicte (Măntescu și Vasile, 2009) și deschizând calea

către activități ilegale (Nichiforel și Schanz, 2011). Procesul haotic de retrocedare a

făcut ca la finalul anului 2012, mai mult de 0,5 milioane hectare să fie păduri aflate în

litigiu (Curtea de Conturi, 2013).

Page 97: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

97

În special primele suprafețe de pădure retrocedate prin legea 18/1991 au fost puternic

destructurate (Nichiforel, 2007) în contextul unui vid legislativ, a unei situații socio-

economice precare și a nesiguranței (Abrudan et al., 2009; Dorondel, 2008; Bouriaud,

2005). În absența unor politici care să impulsioneze proprietarii privați în direcția

gestionării responsabile a pădurilor, interesul economic pe termen scurt este cel care

primează în motivarea proprietarilor privați (Scriban et al., 2019).

Studiile recente analizează, pe baza imaginilor satelitare, efectele retrocedării

pădurilor asupra folosinței forestiere a terenurilor (Griffiths et al., 2012; Kuemmerle

et al., 2009), asupra eficienței ariilor protejate (Knorn et al., 2012) și a valorii

economice a pădurilor (Scriban et al., 2016).

Abordările sociologice s-au axat pe identificarea motivelor, atitudinilor și

comportamentelor proprietarilor de păduri din România, cu un accent special pe

membrii comunităților istorice (Măntescu, 2012; Dorondel, 2008; Măntescu și Vasile,

2009; Lawrence și Szabo, 2005) sau proprietari persoane fizice (Nichiforel și Schanz,

2011; Nichiforel, 2010). Ca urmare a incapacității de a își gestiona pădurile conform

cerințelor legale, proprietarii de pădure au fost percepuți într-un sens negativ, de un

sistem silvic și politic obișnuit cu o gestionare unitară a pădurilor (Milescu, 1997;

Vorobeț 1997; Balabasciuc, 1997). Rațiunea legii 18/1991 a fost aceea că se va

retroceda cel mult un hectar de pădure la 400 mii foști proprietari, dar “se vor salva

… restul pădurilor proprietate privată” (Giurgiu, 2010). În urma inundațiilor din 2004,

proprietarii privați de pădure au fost acuzați în mod public de către președintele de

atunci al țării, care a considerat că aceștia nu pot să-și gestioneze responsabil pădurile

(Dorondel, 2008). Scriban et al. (2019) au arătat influența modificărilor coalițiilor

politice în procesul de retrocedare, subliniind că legile de retrocedare au fost un

argument important în convingerea populației locale de a vota anumite partide.

Unele studii au urmărit și schimbările aduse principiilor de gestionare a pădurilor

private, cu accent pe repartiția drepturilor de proprietate (Bouriaud et al., 2013;

Nichiforel și Schanz, 2011; Nichiforel 2010; Irimie și Essmann, 2009; Bouriaud, 2006).

Strîmbu et al. (2005) a arătat că în ciuda modificărilor de structură a formelor de

proprietate, modul de planificare a obiectivelor de management pentru pădurile

private rămâne tributară unor norme tehnice elaborate pentru pădurile de stat.

Săndulescu et al. (2007) și Drăgoi (2016) au testat modele alternative de gestionare a

pădurilor private concluzionând că există abordări tehnice posibil a fi luate în calcul în

gestionarea pădurilor private de mici dimensiuni.

Page 98: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

98

4.6.3. Evoluția despăduririlor în pădurile retrocedate

Cartografierea gradului de despădurire a ecosistemelor forestiere a devenit o

abordare metodologică frecvent uzitată la nivelul comunității științifice (Knorn et al.,

2012). Dinamica fenomenelor de perturbare a vegetației forestiere poate fi

evidențiată prin analiza stării ecosistemelor forestiere la un moment dat comparativ

cu o stare anterioară.

În cadrul proiectului de cercetare INFORMA (INFORMA, 2013) s-a urmărit realizarea

unor studii de caz pentru identificarea dinamicii suprafețelor acoperite cu vegetație

forestieră, în raport de formele de proprietate. Pentru aceasta s-a aplicat o metodă

generală de detectare a schimbărilor în acoperirea cu vegetație forestieră a

terenurilor prin compararea post-clasificare a imaginilor LANDSAT (Cosofreț et al.,

2015).

Clasificarea despăduririlor s-a concretizat în hărți de distribuție a zonelor afectate la

nivelul a 4 perioade de analiză: 1989-1994, 1994-2001, 2001-2002 și 2002-2007. Trei

dintre perioadele de analiză au fost alese pentru diferențierea despăduririlor în raport

cu procesul de retrocedare a pădurilor. Perioada 2001-2002 a fost introdusă pentru

cuantificarea efectului doborâturilor de vânt, care au avut loc în martie 2002, în

diferite forme de proprietate. S-a identificat astfel măsura în care, un anumit grad de

despădurire survenit într-o perioadă de timp poate fi diferențiat în raport de forma

de proprietate și de cauzele sale naturale sau antropice (INFORMA, 2014)

În toate cele cinci unități silvice studiate pe raza DS Suceava (OS Vama, OS Frasin , OS

Moldovița, OS Solca și OS Dolhasca) s-a observat că cel mai mare grad de despădurire

a avut loc în pădurile private. În raport de legile retrocedării, cele mai importante

despăduriri au avut loc în perioada 1994-2001, perioadă în care au fost exploatate

între 65 și 85% din pădurile retrocedate prin legea 18/1991 (figura 29). Situația este

explicată de lipsa unui cadru instituțional care să susțină gestionarea responsabilă a

acestor suprafețe. Prima autoritate guvernamentală cu rol de monitorizare și control

a modului de gestionare a pădurilor private a fost înființată în 1999. De asemenea,

fragmentarea excesivă a proprietăților restituite a avut un impact important.

După anul 2002, amploarea despăduririlor este mult diminuată sub raport procentual,

dar ridicată în valoare absolută a suprafețelor despădurite (datorită retrocedării unor

suprafețe mult mai mari). Îmbunătățirea situației este datorată includerii suprafețelor

retrocedate prin legea 1/2000 și 247/2005 într-o formă de administrare, de stat sau

privată, care au exercitat mai bine funcția de pază și control.

Page 99: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

99

Figura 29: Extras din harta despăduririlor pentru două perioade reprezentative, 1994-2001

(efectul legii 18/1991) (sus) și 2001-2002 (efectul doborâturilor de vânt) (jos) (sursa: Coșofret, et al., 2015)

Page 100: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

100

Intensitatea și concentrarea tăierilor în arboretele retrocedate în baza legii 18/1991 a

variat zonal între exemplele întâlnite în zona Poieni Solca - unde pădurea retrocedată

a fost tăiată integral și cele de pe raza OS Vama - unde gradul de despădurire a fost

treptat și a afectat 65% din pădurile retrocedate. Trupurile de pădure în care

retrocedarea s-a realizat în mod compact, dar în care fragmentarea ulterioară între

proprietari a fost mare, au fost mai predispuse despăduririlor (INFORMA, 2014).

Suprapunerea planului cadastral

peste o zonă puternic

despădurită arată că pe o

suprafață de 620 de ha există

1300 de proprietari, ceea ce face

ca suprafața fiecărui proprietar să

fie sub 0,5 ha (figura 30). Zona a

fost despădurită la nivelul anilor

1992-1994, actualmente fiind în

mare parte regenerată natural.

Datorită faptului că limitele dintre

proprietăți sunt practic imposibil

de identificat în teren, asistăm în

fapt la un comportament de

utilizare în comun a unor

proprietăți individuale de pădure,

în scopul aprovizionării cu lemn

de foc.

Figura 30: Exemplu de fragmentare cauzată de legea 18/1991

Analizând impactul despăduririlor în pădurile retrocedate la legea 18/1991, de pe raza

OS Vama, Barbu et al. (2015) au concluzionat că în cazul pădurilor private studiate,

modul inadecvat de gestionare a acestora a dus la o scădere cu 25% a indicelui de

exercitare a funcțiilor ecoprotective. Asta în condițiile în care majoritatea

suprafețelor retrocedate analizate (57%) au suferit perturbări antropice și naturale pe

mai mult de 70% din suprafață. Pentru aceleași păduri (800 hectare) s-au cuantificat

pierderile economice înregistrate de proprietari prin vânzarea lemnului exploatat în

perioada 1994-2000 la un preț de 5-10 USD. Pierderea totală estimată a fost calculată

la 11 milioane USD, în valori actualizate 2014, comparativ cu alternativa de vânzare a

aceluiași volum 20 de ani mai târziu la un preț de 50 USD (Scriban et al., 2016).

Page 101: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

101

4.6.4. Tipologia practicilor de management a pădurilor private de mici dimensiuni

Conform prevederilor legale existente până în 2015, modul de gestionare a pădurilor

private se stabilește prin amenajamentele silvice, fiecare pădure fiind necesar a fi

amenajată pe baza normativelor tehnice în vigoare. În practică însă, prevederile

legale nu au fost aplicate, iar gestionarea pădurilor de mici dimensiuni s-a făcut în

mare parte în absența unui amenajament (Curtea de Conturi, 2013). Începând cu 2015

pădurile private sub 10 hectare nu mai necesită un amenajament silvic. De aceea,

modul de gestionare a pădurilor de mici dimensiuni, trebuie să constituie o problemă

aparte, care să se concretizeze în stabilirea unor ghiduri de management specifice

acestor suprafețe, pornind de la realitatea stării lor actuale.

Proiectul INFORMA (INFORMA, 2013) a stabilit atât o metodologie de identificare a

caracteristicilor structurale în arboretele private de mici dimensiuni, cât și o clasificare

tipologică a modului lor de management. Această metodă este utilă în special pentru

stabilirea măsurilor de management în acele suprafețe care nu sunt incluse în

amenajamente silvice și pentru care se pot face eforturi de gestionare pentru

reintroducerea lor în circuitul productiv.

Metoda de identificarea a caracteristicilor structurale pleacă de la situațiile diverse

care se pot întâlni în teren la nivelul fiecărei proprietăți. În majoritatea situațiilor,

despăduririle din anii ‘90 au fost urmate de abandonarea zonelor respective care au

intrat într-un proces de regenerare naturală.

Majoritatea proprietăților particulare de mici dimensiuni nu mai au caracterul

de omogenitate caracteristic definirii unui arboret ci prezintă o mare

neomogenitate compozițională (datorită regenerării naturale cu o prezență

mare de specii pioniere) și structurală (o diversitate a stadiilor de dezvoltare

întâlnite). În acest caz, măsurile silvotehnice necesare trebuie să se bazeze

inițial pe identificarea diversității structurale și compoziționale (figura 31).

Astfel, pădurile private de mici dimensiuni pot fi caracterizate de prezența unor

elemente de arboret pre-retrocedare, reprezentate prin arbori cu vârsta mai mare de

30 de ani, care provin din arboretul existent înainte de retrocedare și a unor elemente

de arboret post-retrocedare, reprezentate prin arbori cu vârste cuprinse între 5 și 30

de ani, instalate după momentul retrocedării. De asemenea, pot fi identificate și

porțiuni fără vegetație sau aflate în regenerare.

Page 102: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

102

Figura 31: Diversitatea situațiilor structurale în păduri private de mici dimensiuni (sursa: Barbu

et al., 2015)

Clasificarea tipologică a modului de management a luat în considerare atât tipul de

intervenții identificate în teren cât și caracteristicile structurale esențiale pentru

stabilirea măsurilor posibile de gestionare. Fiecare situație tipologică este descrisă

printr-un cod care urmărește patru caracteristici:

▌ Prima cifră (I, II, III sau IV) reprezintă tipul actual de intervenție, adică

intervenții silvotehnice conform cerințelor legale (I), intervenții antropice cu

caracter distructiv (II), sau suprafețe abandonate, fără urmă de intervenții

actuale (III). Există și situații în care modul anterior de gestionare a dus în

fapt la schimbarea folosinței forestiere din pădure, în pășune (IV).

▌ Litera mare (A, B, C, D) reprezintă gradul de închidere a arboretului (K)

determinat pentru porțiunea de pădure existentă la momentul retrocedării.

O consistență mai mare de 0,7 arată că arboretul restituit a fost puțin afectat

de tăieri pe când, o consistență mai mică de 0,3 arată că acesta a fost parcurs

cu tăieri de intensitate ridicată.

▌ A doua cifră (1 sau 2) reprezintă modul de regenerare a arboretelor fiind

determinată în raport de gradul de realizare a stării de masiv după tăierile de

pe suprafața respectivă („1”, dacă suprafața este regenerată în proporție

mai mare de 0,7 sau „2”, dacă suprafața este parțial regenerată).

Page 103: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

103

▌ Litera mică (a, b, c) reprezintă calitatea regenerării și este determinată în

raport cu speciile existente în zonele nou regenerate, respectiv specii de

bază corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure (a), specii

pioniere corespunzătoare unor arborete degradate (c) sau amestec între

aceste grupe de specii care caracterizează un stadiu intermediar (b).

Figura 32: Tipologia de analiză a modului de gestionare a pădurilor private de mici dimensiuni

Aplicarea acestei tipologii, prin identificarea situațiilor existente pe teren pentru o

suprafață de 1.645 hectare de păduri private retrocedate la legea 18/1991 pe raza OS

Solca (INFORMA, 2014), a relevat că pe 1.515 ha (92%) suprafețele de pădure erau

abandonate și lăsate să se regenereze natural fără intervenție. Pe restul suprafeței

s-au identificat intervenții antropice recente, în special pentru recoltarea lemnului de

foc, doar într-un singur caz fiind întâlnită o gestionare conform planului de amenajare.

Page 104: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

104

Pe 57% din suprafață există regenerare naturală într-o proporție de peste 70%, dar

prezența speciilor pioniere este definitorie pentru mare parte din aceste suprafețe.

Această diversitate a elementelor de arboret face dificilă stabilirea unor măsuri

implementabile practic, conform actualelor prevederi normative, în special datorită

costurilor investiționale ridicate pe care acestea le-ar implica.

Tabel 20: Analiza măsurilor silvotehnice necesare conform condițiilor de arboret și prevederilor normelor tehnice, în pădurile retrocedate la legea 18/1991 din OS Solca

LP D C R T.ig Î Rf Cp Sbs Total

Nr. u.e 8 41 20 24 11 13 56 13 186

Supr. (ha)

29,47 379,09 193,22 199,77 79,3 17,04 226,48 17,04 1141,41

Notă: LP – lucrări propuse; D – degajări; C – curățiri; R – rărituri; T.ig – tăieri de igienă; Î –

împăduriri; Cp – completări; Sb – substituiri; Nr. u.e. = număr unități omogene

În studiul de caz analizat, suma cumulată pentru toate categoriile de lucrări ce ar

trebui executate pe cele 1141 ha de pădure retrocedată în baza legii 18/1991 este de

2.605.423 lei (578.983 Euro). Această sumă ar trebui investită de proprietari în

următorii ani pentru a ajunge la o structură a pădurilor adecvată condițiilor specifice

de vegetație. Costul mediu la hectar pentru implementarea lucrărilor (exceptând

suprafețele de parcurs cu rărituri și igienă) ar fi de 730 de Euro.

Alternativa la o variantă investițională ridicată ar fi ca, în raport de caracteristicile

fiecărei zone, pentru pădurile private de mici dimensiuni să se urmărească folosirea

procesului de regenerare naturală și aplicarea măsurilor de îngrijire și conducere din

fazele inițiale (degajări și curățiri) pentru a reuși promovarea speciilor de valoare,

chiar și în cazul unor exemplare din speciile pioniere (mesteacăn, plop). Acolo unde

există o diversitate structurală dată de prezența unor faze de dezvoltare diferite este

indicată promovarea unei structuri neregulate.

Analiza a arătat că abordarea instituțională din ultimii 30 de ani bazată pe instrumente

de comandă și control în gestionarea pădurilor private din România a fost ineficientă.

Elaborarea unor politici de gestionare a pădurii private de mici dimensiuni trebuie să

ia în considerare că în aceste condiții este dificilă realizarea unui amenajament silvic și

impunerea unor măsuri de gestionare prea normative. Este necesară elaborarea unor

instrumente economice sau de informare care să direcționeze adaptarea practicilor

de management către un management responsabil, în raport de diferitele tipologii

comportamentale ale proprietarilor.

Page 105: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

105

Instrumente financiare și informaționale de responsabilizare

5.1. Fonduri pentru împăduriri

Cele mai vizibile instrumente financiare pentru sectorul forestier le constituie

fondurile de susținere a primei împăduriri a terenurilor din afara fondului forestier cu

scopul de a crește procentul de împădurire a teritoriului. Implementarea acestui

instrument are însă variații la nivel european.

Scheme bazate pe fonduri europene. Majoritatea fondurilor pentru împăduriri au

fost accesate prin Politica Agricolă Comuna (PAC) a UE și anume prin Programul de

Dezvoltare Rurală (PDR). În exercițiu bugetar 2007-2013 s-au împădurit 287.490

hectare la nivelul întregii uniuni (Simwood, 2017). Pentru 2014-2020 au fost alocate

pentru această măsură 31% din fondurile pentru măsuri pe domeniul forestier. Spania,

Italia, Portugalia și Irlanda sunt țările vestice care au implementat cu succes această

politică încă din 1990. Dintre țările foste socialiste Cehia, Polonia și Ungaria au

implementat cu succes această măsură. În Romania interesul pentru accesarea

fondurilor din PNDR pentru împăduriri este redus.

Figura 33: Evoluția împăduririlor în Irlanda (sursa: Department of Agriculture, Food and

Forestry, 1996)

5

Page 106: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

106

În Irlanda, până în 1990, majoritatea proiectelor de împădurire erau pe terenuri

publice. Prin implementarea unei scheme de finanțare, s-a reușit stimularea

plantațiilor executate în terenuri private, cu o creșterea anuală a suprafeței pădurilor

între 6.000 și 15.000 de hectare. Pe lângă susținerea costurilor cu împădurirea,

schema de finanțare susține și plata anuală pentru următorii 15 ani a unei plăți

compensatorii echivalentă veniturilor care s-ar fi putut obține din producția agricolă.

Ciclurile de producție pentru plantațiile acceptate la finanțare sunt situate între 30 și

45 de ani.

Programe naționale de susținere a împăduririlor au fost implementate în Islanda,

unde statul finanțează integral costul de împădurire și lucrările de îngrijire și în

Germania, unde aproape fiecare regiune are o schemă proprie de subvenționare a

extinderii suprafețelor împădurite (UNECE, 2019).

Mecanismele de piață pentru sprijinirea împăduririlor au început să prindă contur

într-o serie de țări. În Marea Britanie, o perioadă lungă de timp proiectele de

împăduriri au fost finanțate din subvenții din fonduri europene și naționale. În

momentul de față accentul se pune pe dezvoltarea unei piețe voluntare a carbonului,

astfel încât proiectele de împăduriri să fie finanțate din fondurile private ale

companiilor care vor să investească în proiecte de responsabilitate socială.

Există și țări în care statul nu se implică în susținerea proiectelor de împăduriri. În

Croația, împădurirea terenurilor cu destinație agricolă nu este permisă, iar în Suedia

împăduririle nu pot fi subvenționate de către stat, pentru că se consideră că ar intra

sub incidența legii pieței libere. În Elveția, suprafața de pădure a crescut cu 7% față de

1995 doar prin extinderea naturală a pădurilor pe suprafețe agricole abandonate și de

aceea statul nu are mecanisme financiare de susținere a împăduririlor.

5.2. Susținerea cooperării și a activităților specifice de management forestier

Există o mare diversitate de programe guvernamentale menite să subvenționeze

activități specifice din domeniul forestier. O parte din aceste programe sunt

dezvoltate în contextul fondurilor europene pentru măsurile prevăzute în PDR, iar

altele sunt scheme susținute din fonduri naționale. Crearea unor scheme de

subvenționare presupune o transparență în stabilirea și implementarea criteriilor de

eligibilitate și în alocarea fondurilor către posibilii beneficiari.

Page 107: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

107

Principalele direcții finanțate sunt:

1. Susținerea cooperării dintre proprietari este o măsură de sprijin

direcționată către proprietarii cu suprafețe de mici dimensiuni. În Austria,

măsura este prevăzută în codul silvic și presupune un sprijin acordat de către

stat pentru elaborarea planurilor de amenajare și pentru achiziția de

echipamente de exploatare pentru asociații de proprietari nou formate. Un

alt exemplu de susținere a cooperării dintre proprietari a fost implementat

în codul silvic francez începând cu 2014 prin definirea unei forme specifice de

asociație dintre proprietari denumită Grup forestier de interes economic și de

mediu (GIEEF). Asociația trebuie să integreze minim 20 de proprietari și să

dețină o suprafață mai mare de 300 de hectare, sub un plan comun de

management. Aceste asociații beneficiază de reduceri de taxe și au prioritate

în accesarea subvențiilor pentru sprijinirea activităților de management

forestier. O altă formă de susținere a cooperării în contextul PDR este cea

privind cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse și tehnici de producție

pe domeniul forestier. Pentru exercițiul bugetar 2007-2013 măsura a fost

implementată cu succes în Austria, Germania, Danemarca, Estonia, Finlanda,

Italia, Suedia, Spania și Marea Britanie.

2. Măsuri pentru refacerea ecosistemelor degradate și îmbunătățirea

serviciilor ecosistemice furnizate de păduri sunt folosite în acele țări în care

gradele de libertate ale proprietarilor sunt ridicate. De exemplu în Franța,

există implementată o măsură prin PNDR (FEADER Dispositif 122 A) care

urmărește îmbunătățirea calității arboretelor prin susținerea costurilor

necesare pentru lucrări de îngrijire și conducere, incluzând alegerea arborilor

de viitor, elagajul artificial și protecția împotriva vânatului. Schema se

adresează suprafețelor de pădure mai mari de 4 hectare și acoperă 40% din

costurile respective (Simwood, 2017). În Irlanda, există o schemă de

susținere a lucrărilor de conducere a plantațiilor pentru suprafețe de mici

dimensiuni în valoare de până la 750 de euro pe hectar.

În RPD 2007-2013 au existat fonduri dedicate pentru Revitalizarea

ecosistemelor forestiere și introducerea unor măsuri preventive (M226)

care au fost accesate de 16 țări europene. Valoarea finanțărilor accesate s-a

ridicat la 2 miliarde de euro din care 60% au fost finanțări pentru măsuri de

prevenție pentru o suprafață de peste 7 milioane de hectare de pădure. Prin

aceeași măsură s-au aplicat proiecte de revitalizare a ecosistemelor

forestiere pentru 430 mii de hectare. În RPD 2014-2020 acțiunile de

Page 108: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

108

revitalizare a ecosistemelor forestiere fac parte din Măsurile 8.3, 8.4 și 8.5 și

au o alocație de 31% din fondurile totale dedicate măsurilor forestiere

(Alliance Environnement EEIG, 2017).

Figura 34: Accesarea fondurilor europene pentru măsura 226 din PDR 2007-2013 (sursa: ENRD,

2015)

3. Creșterea accesibilității pădurilor este o măsură implementată în

majoritatea țărilor vestice cu scopul de a facilita aplicarea unui management

forestier responsabil și de a permite exploatarea eficientă a masei lemnoase.

Măsurile guvernamentale se referă atât la construirea de noi drumuri cât și

la întreținerea celor existente. Schemele guvernamentale sunt în general

susținute din fonduri europene și permit finanțarea în medie cu 80% a

costurilor de construcție a unor noi drumuri forestiere. În Irlanda, există o

subvenție de 100% pentru accesibilizarea arboretelor care necesită lucrări de

îngrijire și conducere (Simwood, 2017).

4. Promovarea competitivității sectorului forestier este de asemenea

susținută în multe țări europene prin fonduri guvernamentale. Principalele

activități ce pot fi finanțate sunt: (i) sprijin pentru achiziționarea de mașini și

echipamente care să răspundă noilor cerințe ale bioeconomiei; (ii)

promovarea construcțiilor din lemn și a creșterii utilizării lemnului în sectorul

de construcții; (iii) finanțări pentru substituirea combustibililor fosili prin

promovarea utilizării biomasei. De exemplu, în PNDR Franța există o măsură

care permite firmelor de exploatare cu mai puțin de 10 angajați accesarea

unor fonduri pentru achiziționarea utilajelor pentru exploatare cu impact

redus asupra solului, incluzând atât tractoare articulate forestiere cât și

funiculare.

Page 109: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

109

5.3. Instrumente de taxare dedicate susținerii gestionării pădurilor

Croația și Portugalia sunt țările europene care au instrumente specifice de taxare care

urmăresc colectarea de fonduri dedicate exclusiv proiectelor de gestionare a

pădurilor.

În Croația, “taxa verde” este un instrument de taxare stabilit la începutul anilor ‘90

pentru a atrage fonduri de susținere a pădurilor din zonele carstice, slab productive.

Fiecare companie care activează în Croația, indiferent de domeniul de activitate,

trebuie să plătească o taxă pentru serviciile ecosistemice furnizate de pădure. Inițial

taxa era de 0,07% din cifra de afaceri dar, începând din 2012, aceasta a scăzut la

0,0265%. Fondurile acumulate anual sunt folosite integral pentru proiecte de

împăduriri, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, pentru finanțarea lucrărilor

de îngrijire în păduri private și pentru construcția drumurilor forestiere.

Fondul Permanent pentru Păduri (“Fundo Florestal Permanente”) este un instrument

de taxare folosit în Portugalia începând din 2004. Este constituit dintr-o taxă pe

consumul de combustibil dedicat promovării gestionării durabile a pădurilor, creșterii

suprafeței pădurilor și acțiunilor de prevenire a incendiilor. Funcționează ca un sistem

de granturi disponibile pentru diferite categorii de proprietari și este singurul

instrument care poate oferi plăți pentru serviciile ecosistemice furnizate.

Instrumentul promovează asocierea de proprietari și susține elaborarea planurilor de

amenajare care garantează furnizarea pe termen mediu a serviciilor ecosistemice.

5.4. Instrumente informaționale și de marketing

5.4.1. Informații dedicate proprietarilor

Ghidurile de bună practică și portalurile web dedicate sunt principalele instrumente

create pentru a informa proprietarii privați despre metodele de gestionare

responsabilă a pădurilor și pentru a crea legătura cu asociații profesionale sau

furnizori de servicii silvice. Platformele online permit și folosirea unor lecții video

privind activitățile specifice de management forestier care pot crește valoarea

stocului de lemn și a proprietății.

În unele state, o atenție deosebită este acordată noilor proprietari forestieri care au

cumpărat sau moștenit pădure recent și care ar putea avea mai multă nevoie de

informații specializate. În Austria, Finlanda, Suedia și Bavaria, pe baza informațiilor

cadastrale privind achizițiile de terenuri forestiere, autoritatea trimite broșuri

Page 110: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

110

informative noilor proprietari referitor la condițiile de gestionare responsabilă a

pădurilor. În Franța există și un portal web dedicat furnizării de informații diverse

noilor proprietari de pădure (http://www.nouveauxproprietairesforestiers.com/).

Alte instrumente informaționale sunt utilizate pentru a informa proprietarii

indiferenți care au abandonat gestiunea pădurilor despre beneficiile economice, dar

și ecologice ale aplicării unui management forestier responsabil. De exemplu, în

Austria, începând cu anul 2011 a fost lansată de către asociația producătorilor de

hârtie o campanie de marketing sub sloganul: Cine ai vrea sa-ți gestioneze pădurea? Un

tehnician sau gândacii de scoarță?

Bursa terenurilor disponibile este un instrument informațional implementat de

guvernul portughez pentru terenurile agricole și forestiere cu scopul de a atrage noi

investitori. Informațiile despre terenurile disponibile, care pot fi publice sau private și

despre condițiile de arendă, închiriere sau vânzare sunt introduse în acest sistem

informatic și puse la dispoziția publicului.

5.4.2. Informații dedicate publicului larg

Există diverse forme de informare a publicului larg privind principiile gestionării

pădurilor, realizate în special de administratorii pădurilor de stat și de reprezentanții

asociațiilor de profil. Pe lângă acestea, există diferite campanii care urmăresc să

promoveze utilizarea lemnului ca resursă regenerabilă.

În Austria, reprezentanții sectorului forestier au creat o asociație la care scopul

principal este de a crea campanii de marketing dedicate publicului larg (proHolz) și de

a comunica avantajele folosirii lemnului în construcții. Cele mai populare campanii

sunt concursurile pe teme arhitecturale privind proiecte inovatoare pentru clădirile

din lemn (www.proHolz.at).

În Elveția, o campanie similară este coordonată de Ministerul Federal al Mediului sub

logoul Woodvetia având scopul de a promova, într-o manieră accesibilă publicului,

diversitatea produselor lemnoase și beneficiile folosirii lor. Un eveniment important

de promovare l-a constituit crearea a 19 statui din lemn cu personalități istorice și

expunerea lor în diferite locații (https://www.woodvetia.ch/fr/ ).

Page 111: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

111

Managementul vânzărilor de lemn

6.1. Reglementarea vânzărilor de masă lemnoasă

Vânzarea eficientă a lemnului prezintă un interes deosebit pentru sectorul economic

public și privat, valorificarea lemnului fiind sursa principală de dezvoltarea a sectorului

forestier în marea majoritate a țărilor europene. Diferitele modalități de stabilire a

valorii de comercializare a lemnului afectează procesele decizionale privind modul de

alocare a veniturilor rezultate.

Literatura de specialitate prezintă numeroase rezultate empirice care arată că

politicile de prețuri au efecte profunde asupra gestionării durabile a resurselor

forestiere (Buttoud, 1990; Ghani și Othman, 2003; Pearce et al., 1999). Stabilirea unor

politici de prețuri distorsionate pentru piața primară a lemnului, care înclină balanța

în favoarea unor grupuri de actori ai pieței, poate avea consecințe puternice asupra

tuturor componentelor pieței lemnului.

Punctul de pornire în stabilirea politicilor de preț ține de măsura în care piața primară

a lemnului este considerată o piață liberă sau o piață reglementată (Drăgoi, 2008).

Acest lucru face ca la nivel internațional să existe o diversitate ridicată a politicilor de

prețuri și a condițiilor de vânzare pentru masa lemnoasă (Quayle, 2002). Unele țări au

adoptat o politică puternic orientată spre mecanismele libere ale pieței (SUA, țările

din Europa de Nord și de Vest), în timp ce altele se bazează pe mecanisme regulatorii

guvernamentale (Canada, Australia, țările foste comuniste din Europa).

Politicile de prețuri bazate strict pe intervenții guvernamentale pot deveni

perturbatoare pentru agenții economici atunci când induc schimbări bruște ale

contextului instituțional care asigură funcționarea pieței, având drept consecințe:

▌ creșterea gradului de incertitudine în privința accesului la materia primă și în

privința planificării resurselor financiare ale agenților economici;

▌ creșterea costurilor tranzacționale (Coase, 1960), adică a costurilor legate de

pierderea de timp și de resurse generată de birocrație, de efortul făcut de

agent și de producător pentru a re-valida o tranzacție deja încheiată etc.;

▌ favorizarea tendințelor de constituire a piețelor paralele (evaziune fiscală,

tăieri ilegale de lemn etc).

6

Page 112: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

112

Din perspectiva furnizorului de masă lemnoasă, un sistem de prețuri bine

fundamentat trebuie să creeze premisele unei mai bune utilizări a resurselor

forestiere, care să asigure continuitatea producției și a funcțiilor ecoprotective, dar și

încurajarea dezvoltării piețelor din aval și evitarea migrării agenților economici pe

piața neagră.

Din perspectiva proprietarilor privați, valorificarea eficientă a resurselor lemnoase

este singura sursă viabilă de asigurare a sustenabilității economice a întreprinderii

forestiere pe care o gestionează. Proprietarii privați identifică o serie de bariere

instituționale pe care aceștia le percep în eficientizarea producție de lemn în

contextul țelurilor de gospodărire actuale (Nichiforel, 2010). Aceasta și în condițiile în

care importanța care s-a acordat inovării în segmentul produselor accesorii nu a dat

rezultatele scontate în cazul micilor proprietăți private (Bouriaud et al., 2005).

Din perspectiva firmelor de exploatare și industrializare a lemnului, utilizarea

resurselor forestiere pare a fi dictată de alegerea opțiunilor care să aducă cele mai

mari beneficii financiare private. În consecință, funcționarea piețelor din avalul pieței

primare a lemnului este supusă principiilor economiei neo-clasice, ducând la formarea

prețului de echilibru prin mecanismele cererii și ofertei.

Practica lucrurilor arată că, în țările în care politica de prețuri este dictată de marii

procesatori (de exemplu prin implementarea unor contracte pe termen lung sau de

concesionare), veniturile micilor proprietari privați sunt puternic influențate, și în plus

variațiile bruște ale prețului pe piață lemnului afectează într-o mai mare măsură

proprietarii particulari decât gestionarii resurselor publice (Quayle, 2002).

Literatura de specialitate identifică și diferite forme de alianțe strategice cu caracter

oligopsonic create între agenții economici (Athey et al., 2002), cum ar fi:

crearea unor scheme alternative de câștigare a partizilor prin care membrii

oligopsonului adjudecă partizile dintr-o anumită zonă în mod schematic;

constrângeri din partea firmei dominante pentru retragerea din competiție

a firmelor din zonă care nu licitează sau licitează formal sub presiunea unor

amenințări;

coruperea concurenților în scopul participării formale la licitație, atunci când

un agent economic plătește membri cartelului să liciteze formal;

utilizarea de firme fantomă de către firma dominantă pentru a licita formal

în scopul de a crea impresia de competiție.

Page 113: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

113

Lengwiler şi Wolfstetter (2010) au creat un model care urmărește identificarea

legăturilor dintre comportamentul agenților economici la licitații și probabilitatea

existenței corupției în sistemul de vânzare, concluzionând că practicile de corupție

contribuie la direcționarea rentei dinspre vânzător spre cumpărător. De aceea, o

parte a literaturii economice se ocupă cu identificarea mecanismelor de control a

alianțelor strategice (An et al., 2010; Bajari și Hortacsu, 2001). Politicile de prețuri

bazate pe stabilirea unor prețuri de rezervă, definite ca prețuri minim eficiente pentru

vânzător, sunt considerate un instrument eficient pentru limitarea alianțelor

strategice (Kirkegaard, 2005), în timp ce stabilirea unor prețuri maximale de vânzare

sunt considerate instrumente eficiente în limitarea practicilor ilegale (Chowdhury,

2008).

O altă componentă decizională importantă în managementul vânzărilor de lemn ține

de stabilirea unor serii cronologice de preț ca instrument esențial în fundamentarea

economică a țelurilor de gospodărire a pădurilor. Stabilirea pe principii econometrice

a vârstei optime de tăiere (Gong et al., 2005; Jacobsen și Helles, 2006), a ciclului optim

de producție (Gong și Löfgren, 2007; Jöbstl, 2010; Sterba et al., 2000) și a modului de

execuție a lucrărilor de îngrijire (Lu și Gong, 2005) necesită o analiză a evoluției

temporale a prețului pe specii și sortimente care să permită prognozarea pe o bază

analitică a beneficiilor financiare așteptate din vânzarea lemnului. Dacă la aceasta

s-ar adăuga o estimare a valorii serviciilor ecosistemice pentru care nu există piață,

prin tehnicile folosite în economia mediului, proprietarul ar avea o fundamentare

cost-beneficiu integrată pentru stabilirea țelurilor de producție.

Cercetările întreprinse la noi în țară în ultimul deceniu, au subliniat în special

importanța stabilirii corecte a prețurilor din perspectiva gestionarului pădurilor

publice, evidențiind riscurile supra și subevaluării prețului de pornire pentru licitațiile

deschise sau a prețului de rezervă pentru licitațiile închise (Drăgoi, 2008).

Ceea ce trebuie urmărit la îmbunătățirea managementului vânzărilor de lemn

nu este maximizarea prețului de vânzare a lemnului, ci găsirea unor metode de

evaluare și de comercializarea a lemnului, care să ofere posibilitatea de a

planifica și finanța mai realist lucrările silviculturale, pe baza unor venituri

estimate cu o precizie rezonabilă. Stabilitatea prețului și a volumelor oferite pe

piață este o condiție importantă atât pentru proprietar, public sau privat, cât

și pentru agenții economici din lanțul de exploatare – industrializare de

planificare responsabilă a politicilor de comercializare și achiziție.

Page 114: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

114

6.2. Metode de stabilire a prețului lemnului

Literatura de specialitate grupează câteva modalități clasice de determinare a

prețului pentru lemnul tranzacționat pe piață primară. Există diferite moduri de

clasificare a acestora, toate ducând însă la diferențierea a trei tehnici de evaluare:

metoda costurilor complete și metoda valorii reziduale, ca metode analitice și metoda

analizei vânzărilor anterioare, ca metodă direct bazată pe analiza statistică a pieței.

Metoda costurilor complete este cea mai simplă dintre posibilitățile de determinare

a prețului de pornire a licitațiilor, implicând costuri tranzacționale și de administrare

scăzute. Metoda este însă criticată pentru că nu este în măsură să ofere cele mai bune

soluții, deoarece nu poate folosi toate criteriile de diferențiere operante într-o piață

concurențială (Quayle, 2002). De aceea, eficiența economică a metodei depinde de

măsura în care se pot prognoza costurile investiționale, luând în calcul schimbările de

tehnologie și variația costurilor de exploatare în diferite condiții. Gradul de utilizare a

metodei este însă ridicat, metoda fiind caracteristică în special vânzărilor din pădurile

publice.

Metoda este aplicată și în calculul nivelului de preț de către RNP-Romsilva și

presupune calculul unui preț mediu de referință la nivel anual. Metodologia de

fundamentare a prețului mediu de referință (Petrescu, 1993), se bazează pe principiile

de calcul a taxei forestiere propuse la nivelul anilor 60 și presupune raportarea

cheltuielilor totale preliminate anual (la care se adaugă o marjă de profit de 5-6%), la

cota anuală de masă lemnoasă. Coeficienții valorici convenționali utilizați de RNP

Romsilva la determinarea prețurilor de pornire sunt actualmente diferențiați pe 18

grupe specii, 5 sortimente dimensionale și 5 grade de accesibilitate.

Analiza valorii reziduale urmărește determinarea prețului pe piața primară a

lemnului, ca diferență dintre valoarea lemnului pe piețele secundare și cheltuielile cu

procesarea în produsul respectiv (la care se adaugă profitul). Practic, valoarea

lemnului pe picior se poate determina în raport de valoarea de piață a cherestelei sau

a mobilei. Esențial, din punct de vedere economic, este nivelul la care se face analiza,

mai precis, ce produs este considerat de referință. Cu cât produsul este mai

neomogen și încorporează mai multe valori materiale și mai multă muncă, cu atât este

mai nepotrivit pentru o astfel de analiză. Pornind de la aceste particularități, produsul

de referință trebuie să fie primul produs finit sau semifinit, a cărui valoare se stabilește

pe o piață liberă. Piața internațională a cherestelei poate oferi o asemenea referință

pentru calculul valorii reziduale folosită în determinarea lemnului pe picior.

Page 115: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

115

Serviciul Forestier din Statele Unite ale Americii aplică metoda valorii reziduale luând

în considerare valorile medii ale costurilor cu exploatarea și procesarea primară a

lemnului pe picior și previzionând valoarea produselor comercializabile rezultate în

urma exploatării (Chen, 2010). Cu toate acestea, metoda este criticată prin faptul că,

bazându-se pe valori agregate, poate masca ineficiența unor activități din lanțul de

exploatare – prelucrare primară – industrializare.

În România metoda fost testată pentru identificarea tranzacțiilor aflate dincolo de

bariera impusă de principiile de eficiență ale valorificării masei lemnoase (Nichiforel,

2011), tranzacții care pot fi considerate cu un grad ridicat de risc la existența unei

subevaluări a masei lemnoase puse în valoare față de realitate.

Limitele extreme ale eficienței economice au fost identificate în ipoteza vânzării

sortimentelor rezultate la valoarea cea mai mare de piață, respectiv a exploatării

partizilor cu costurile de exploatare cele mai mici. Atingerea acestui preț maximal nu

înseamnă doar că agentul economic este capabil să valorifice cel mai eficient

sortimentele obținute, reducând cel mai mult cheltuielile de exploatare, ci şi faptul că

profitul rezultat în urma unui asemenea efort este nul. Păstrând logica economică, de

cele mai multe ori, recuperarea marjei de profit se realizează prin presiuni

suplimentare asupra pădurilor, concretizate în tăieri ilegale.

Modalitatea practică de calcul a prețului maximal poate utiliza înregistrările existente

privind vânzarea lemnului la drum auto, respectiv licitarea serviciului de exploatare

pentru partizile de prestări servicii. Testarea metodei pentru licitațiile de masă

lemnoasă de la direcția silvică Suceava, din perioada 2008-2010 a arătat că 37 din cele

75 de partizi reziliate la cererea agenților economici au avut prețuri de adjudecare mai

mari decât cele rentabile economic, volumul acestora fiind de 21.466 m3 (Nichiforel,

2011). Din aceste considerente, se consideră oportună implementarea practică a

principiului de fundamentare a acestui indicator și ca o modalitate de reducere a

gradului de reziliere a partizilor.

O aplicare analitică a metodei valorii reziduale pentru stabilirea prețurilor de

pornire ar putea să ia în considerare randamentele declarate de operatorii

economici de conversie din lemn pe picior în buștean respectiv din buștean în

cherestea. În acest fel, declararea unor randamente mai mari decât cele reale

ar duce la o creștere a prețului de pornire ceea ce ar putea responsabiliza

agenții economici în asumarea unor randamente reale.

Page 116: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

116

Analiza tranzacțiilor presupune determinarea prețului actual prin compararea cu

prețurile obținute la vânzările anterioare pentru partizile prezentând caracteristici

similare. Evaluările bazate pe analiza vânzărilor prezintă avantajul că permit

managerului înțelegerea condițiilor pieței în care au loc tranzacțiile și examinarea

măsurii în care lemnul are un preț competitiv (Niquidet și van Kooten, 2006).

Modelul prețurilor hedonice reprezintă abordarea teoretică și metodologică

dominantă pentru analiza tranzacțiilor de lemn și descrie modalitatea în care

caracteristicile individuale ale partizii influențează prețul lemnului pe picior. Prin

urmare, prețul poate fi exprimat ca o funcție statistică dependentă de caracteristicile

bunului respectiv. Analiza vânzărilor anterioare nu este o prognoză în sensul

tradițional, de extrapolare a unei serii cronologice, ci de estimare indirectă a valorii

unei viitoare partizi, descrisă de un set definit de variabile, presupunând că cel ce va

adjudeca respectiva partidă acordă aceeași importanță factorilor ce influențează

prețul cum a făcut și în tranzacțiile anterioare (Niccolucci și Schuster, 1994).

Metoda prețurilor hedonice este prezentată ca o metodă alternativă de succes în

fundamentarea politicilor de prețuri, fiind testată recent în țări cu tradiție in economia

de piață ca SUA (Brown et al., 2010; Chen, 2010), Canada (Athey et al., 2003; Leefers

și Potter-Witter, 2006; Niquidet și van Kooten, 2006), Franța (Preget și Waelbroeck,

2006) şi Austria (Puwein, 2008). Aplicarea eficientă a modelului prețurilor hedonice

ține de informația disponibilă pentru fiecare partidă, respectiv de modalitatea în care

se aleg variabilele dependente și de adaptarea tipului de analiză în concordanță cu

variabilele selectate.

Literatura economică relevă o multitudine de caracteristici care pot influența

disponibilitatea agenților economici de a plăti pentru lemnul pe picior:

caracteristicile cantitative și calitative ale masei lemnoase – sortimente

dimensionale și specii (MacKay, 1994; Buongiorno și Young, 1984; Carter și

Newman, 1998; Niquidet și van Kooten, 2006);

condițiile de exploatare – distanța de scos apropiat, volumul arborelui

mediu, numărul de fire la hectar și panta medie (Buongiorno și Young, 1984;

Carter și Newman, 1998; Niquidet și van Kooten 2006);

condițiile de comercializare – concurența dintre cumpărători, gradul de

informare a potențialilor cumpărători privind acele caracteristici ce nu apar

în actul de punere în valoare, numărul agenților economici ce participă la

licitarea aceleiași partizi, prețul de pornire la licitație, forma de licitare (Carter

și Newman, 1998; Leefers și Potter-Witter, 2006);

Page 117: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

117

caracteristicile pieței sau piețelor secundare pe care pot fi vândute produsele

lemnoase semifinite sau finite – prezența sau nu a restricțiilor de export,

exportul direct sau prin intermediari (Carter și Newman, 1998; Chen, 2010).

Metoda prețurilor hedonice a fost testată și pentru ierarhizarea variabilelor calitative

cu impact în formarea prețului lemnului fasonat, în special pentru vânzarea buștenilor

de mare valoare (Knoke et al., 2006). Metoda presupune identificarea acelor

caracteristici calitative vizibile sau măsurabile la vânzarea loturilor de bușteni și

estimarea unei funcții de regresie pentru identificarea influenței acestor factori în

preț. Aplicarea metodei necesită însă date de la licitațiile de bușteni realizate pe piese

individuale.

În situațiile în care partizile sunt omogene din punct de vedere al calității lemnului și

al condițiilor de exploatare sau în lipsa unor înregistrări detaliate și ușor de folosit

referitoare la vânzările anterioare, pot fi folosite variante simplificate, ce pornesc însă

de la aceleași premise ca și procedeul prețurilor hedonice: pentru partizi

asemănătoare se plătesc prețuri asemănătoare.

Aplicarea metodei poate însă fi folosită și ca o bază de înțelegere a pieței și de

fundamentare economică a managementului vânzărilor. De exemplu, ecuația de

regresie realizată prin analiza celor 2465 partizi achiziționate prin licitați la DS

Suceava, în perioada mai 2008-mai 2010 a relevat că (Nichiforel, 2011):

▌ prezența fagului în partizile în care apar și rășinoase are caracteristica de a

reduce prețul de achiziție;

▌ volumul arborelui mediu are un coeficient de regresie cu semn negativ,

contrar previziunilor, explicația ținând de faptul că partizile cu volume ale

arborilor medii mari, sunt partizi care provin din tăieri de conservare, iar actul

de punere în valoare încadrează mare parte din volumul brut în categoria

lemnului de lucru, deși în realitate, prezența putregaiului roșu la fag, la vârste

înaintate, declasează mare parte din lemnul de lucru în lemn de foc;

▌ corelația negativă a prețului cu volumul arborelui mediu relevă direcția în

care se concentrează cererea pieței lemnului pe picior, în situația analizată,

adică pe partizile de rășinoase cu un volum al arborelui mediu mai redus;

▌ prețurile medii mai mari pentru produsele lemnoase de igienă comparativ cu

produsele secundare, contravin logicii de aplicare a acestor tăieri, întrucât

eficiența ar trebui să fie redusă de costurile de exploatare mult mai ridicate

datorită dispersării arborilor în parchet și calității reduse a lemnului;

Page 118: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

118

▌ desele distorsiuni ale ofertei date de apariția produselor accidentale

(aproximativ 45% din partizile tranzacționate) au dirijat piața locală către o

adaptare în utilizarea acestor produse care au o valoare de piață ridicată,

uneori similară produselor principale;

▌ prețurile ridicate pentru produsele accidentale sunt un semnal privind

posibile subevaluări a volumului de lemn existent în partizile respective;

▌ certificarea managementului forestier apare semnificativă și cu semnul

pozitiv, conform fundamentării sale ca instrument economic; cu toate

acestea, cercetarea calitativă a relevat scepticismul ambelor părți privind

valoarea economică a certificării, ceea ce poate însemna că semnificația

actuală este rezultatul multicorelării cu alte caracteristici ale unităților silvice.

În concluzie, metodele prezentate diferă una față de alta, nu numai prin principiile de

bază, dar și prin eficiența lor economică, prin costurile tranzacționale necesare

aplicării sau al implementării și prin gradul de adaptare la condițiile pieței (tabel 21).

Tabel 21: Ierarhizarea metodelor de evaluare a lemnului

Metoda Reflectarea valorii de piață a lemnului

Costuri tranzacționale

Grad de adaptabilitate la variațiile pieței

Gradul de utilizare

Metoda costurilor complete

Scăzută Scăzute Scăzut Ridicat

Metoda valorii reziduale

Ridicată Medii Mediu Mediu

Analiza statistică a tranzacțiilor

Medie Ridicate Ridicat Scăzut

Dintre metodele de stabilire a prețului de pornire, metoda prețurilor hedonice se

bucură de cel mai mare interes pe orice piață pe care se tranzacționează lemn pe

picior, datorită multiplelor sale avantaje. Analiza statistică a vânzărilor este dificil de

aplicat fără mijloace informatice de evidență a vânzărilor. Metoda valorii reziduale

este utilizată în practica comercializării lemnului pe picior, dar nu pentru calcularea

prețului de pornire, ci a prețului maxim admisibil, adică a prețului rezonabil din punct

de vedere economic pe care firma de exploatare poate să îl ofere pentru ca achiziția

să fie profitabilă. Metoda costurilor complete este o metodă simplă și eficientă de

calcul a prețului minim (sau a prețului de rezervă) acceptabil de către vânzător. O

metodologie adaptabilă de fundamentare a prețului lemnului presupune integrarea

avantajelor tuturor celor trei forme de evaluare.

Page 119: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

119

Sistemul de preț indexat este un sistem practic și eficient atât pentru furnizor cât şi

pentru consumator, oferind informația pentru prețul actual în raport de evoluția

anterioară a pieței. Acest sistem constă în faptul că prețul de vânzare la un moment

dat va fi rezultatul unor calcule de fundamentare bazate pe evoluția anterioară a

prețului. Aplicarea lui se bazează însă pe existența unei piețe mature și stabile a

lemnului care să nu fie influențată de variații bruște induse de modificări conjunctural

guvernamentale (cum a fost de exemplu obligativitatea de furnizare a lemnului de

foc către populație inclusă la nivelul Codului silvic în 2017-2018).

Avantajele aplicării unui asemenea sistem țin de adaptarea continuă a prețurilor de

pornire la fluctuațiile normale ale pieței, rezultând în general într-un „preț logic”,

stabilit de tendința pieței. Un avantaj major îl constituie ușurința aplicării, dată de

costurile reduse de implementare a metodei. Practic, față de analiza statistică a

vânzărilor, a cărei implementare se bazează pe existența unei baze de date cât mai

complete, implementarea acestui sistem presupune existența de seturi de înregistrări

ale prețurilor de pornire şi de adjudecare, stratificate doar în funcție de natura

produsului şi, eventual, distanța de apropiat.

Sistemul indexat de prețuri este folosit cu succes în practica vânzărilor într-o

serie de țâri europene cu tradiție pe piața liberă a lemnului (Austria, Norvegia,

Suedia), în care ponderea formei de proprietate privată asupra pădurii este

însemnată. De exemplu, vânzarea lemnului provenit din pădurile private din

Austria se bazează pe negocieri directe care au ca punct de plecare un Indice de

Preț a Buștenilor, utilizat începând cu 2005 şi calculat trimestrial de către un

institut de statistică comisionat de asociația proprietarilor privați. În felul

acesta, proprietarii particulari au garanția obținerii unor prețuri care să reflecte

condițiile pieței, fără a fi necesar un studiu de piață individual. Evident că

aplicarea acestui sistem este cu atât mai oportună cu cât omogenitatea

condițiilor de cerere şi ofertă este mai ridicată, o caracteristică a tuturor țărilor

menționate.

Metoda este de asemenea folosită pe piața nord-americană, fiind de altfel oficializată

de serviciul forestier al Statelor Unite încă de la începutul anilor `80, sub denumirea

de metoda primei medii de licitare. Prima medie de licitare se determină ca diferență

procentuală între preturile de pornire și prețurile de adjudecare din perioada

analizată.

Avantajul metodei de preț indexat este că permite utilizarea aceluiași algoritm de

fundamentare și stabilire a prețului de pornire și la licitațiile practicate pentru masa

lemnoasă fasonată, unde condițiile de vânzare sunt mai omogene.

Page 120: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

120

6.3. Politici de comercializare a masei lemnoase

Modalitățile de comercializare a masei lemnoase reprezintă un domeniu distinct, prea

puțin abordat până acum din punct de vedere al managementului organizațional. În

ultimii ani, ca urmare a presiunii economice și a nevoii de rentabilizare a activității de

cultură a pădurilor, s-au încercat diverse modalități de a dinamiza activitatea

comercială, precum: contractarea pe termen lung a masei lemnoase destinate

industrializării, prestarea de servicii de către terți pentru activitatea de exploatare sau

exploatarea în regie proprie.

Analiza metodelor de vânzare practicate la nivel european și nord american arată că

administratorii și proprietarii de păduri vând în general lemnul prin licitație. Renta

captată prin vânzarea masei lemnoase la licitație poate fi astfel calculată ca valoarea

adăugată prin fiecare tranzacție, dată de diferența dintre prețul de adjudecare și cel

de pornire (figura 35).

Figura 35: Renta captată prin vânzarea lemnului pe picior prin licitație pentru cele 2846 partizi

licitate la DS Suceava în perioada mai 2008 – mai 2010 (sursa: Nichiforel, 2011)

Volumul ridicat al tranzacțiilor pe piața lemnului are drept consecință faptul că fiecare

unitate monetară adăugată suplimentar prețului de pornire, la nivelul fiecărui metru

cub de lemn vândut, duce la creșteri semnificative ale valorii totale pe partidă. De

exemplu, Nichiforel (2011) a arătata că diferența dintre valoarea de adjudecare a

partizilor și valoarea de pornire a acestora, la licitațiile de masă lemnoasă pe picior din

cadrul Direcției Silvice Suceava din perioada 2008-2010, a fost de peste 10 milioane

dolari americani (USD) reprezentând 30% din valoarea finală a tranzacțiilor efectuate

prin aceste licitații.

Page 121: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

121

Metodele de licitarea cel mai frecvent folosite în vânzarea mărfurilor, care se aplică și

în cazul vânzărilor de lemn, sunt licitația crescătoare (englezească), licitația simplă

închisă și licitația descrescătoare (olandeză).

Pe continentul nord-american, metoda de comercializare cea mai comună atât pentru

proprietarii privați (Blin și Hendricks, 1997), cât și pentru vânzările din pădurile publice

(Stone și Rideout, 1997), este licitarea lemnului pe picior prin licitații crescătoare cu

oferte deschise (prin strigare) sau prin licitații simple închise (cu oferte în plic).

Ambele metode sunt implementate în momentul de față și la nivelul țării noastre în

regulamentul de vânzare a masei lemnoase din pădurile publice. Trebuie de precizat

că în sensul regulamentului, termenul de licitații deschise face însă referire la faptul

că licitarea este deschisă participării oricărui agent economic care îndeplinește

criteriile de clasificare, și nu la forma deschisă de anunțare a ofertelor. De aceea,

terminologia din regulament asimilează licitațiile englezești ca fiind licitații prin

ofertare cu strigare, respectiv licitațiile simple închise ca fiind licitații prin ofertare în

plic închis.

Majoritatea cercetărilor realizate în sfera licitațiilor de masă lemnoasă se

concentrează pe determinarea unei metode optime de licitare analizând comparativ

licitația deschisă cu strigare față de licitația simplă închisă, cu oferte în plic (Athey et

al., 2004). Licitațiile deschise sunt considerate mai eficiente atunci când investițiile în

capitalul fix necesar exploatării sunt ridicate, costurile de transport sunt ridicate,

vânzările sunt frecvente, iar sursele de finanțare pentru administratorii pădurilor sunt

limitate (Bajari și Hortacsu, 2001). Dezavantajul licitațiilor deschise este că acestea

sunt mai susceptibile la a da naștere unor alianțe strategice între participanții la

licitație (Che și Kim, 2009).

De aceea vânzările din pădurile publice nord-americane se bazează în momentul de

față pe licitații închise (cu oferta în plic), percepute ca având un potențial mai ridicat

de a reduce numărul de partizi adjudecate la nivelul prețului de rezervă (Carter et

Newman, 1998) și de a reduce din riscul unor practici de licitare agresive și uneori

emoționale care apar frecvent la licitațiile deschise (Brown et al., 2010; Chen, 2010).

La nivel European, studiile economice sunt însă direcționate și pe identificarea unor

politici de comercializare adaptabile formelor de proprietate privată și care să

integreze caracteristicile regionale ale mediului concurențial (Størdal, 2004). Într-o

analiză comparativă, Toivonen (1997) prezintă modul în care țări cu tradiție pe piața

europeană a lemnului realizează vânzarea lemnului (tabel 22).

Page 122: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

122

Tabel 22: Compararea modalităților de comercializare a lemnului provenit din păduri private

(sursa: Toivonen, 1997)

Page 123: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

123

În Marea Britanie, Comisa Forestieră organizează licitații simple închise, forma de

comercializare preferată fiind vânzarea lemnului pe picior. Oferta de preț se depune

în plic, iar cel mai mare preț care atinge sau depășește prețul de rezervă al ofertantului

(ținut secret) este cel câștigător (Elyakime și Loisel, 2005).

Cu toate aceste, vânzarea lemnului pe picior nu este o metodă uzuală în țări ca

Norvegia, Finlanda, Germania sau Suedia. În acest caz, există un proces de negociere

al prețurilor la nivel central sau regional între grupurile co-interesate reprezentând

asociațiile de proprietari particulari și pe cei din industria lemnului. Așa după cum se

observă, un rol important în vânzarea eficientă a lemnului în condițiile unei ponderi

ridicate a formelor private de proprietate o constituie asocierea dintre proprietari.

Asociațiile de proprietari negociază prețurile pentru vânzarea lemnului pe picior sau

la drum auto (Toivonen, 1997). În Norvegia de exemplu, formele asociative dintre

proprietari asigură vânzarea a trei sferturi din totalul masei lemnoase comercializate

la nivel național (Størdal, 2004)

În Austria, licitațiile deschise sau închise au un rol minor în vânzarea masei lemnoase.

Marea majoritate a proprietarilor privați preferă vânzarea directă a masei lemnoase

pe baza unor contracte încheiate între proprietari și reprezentanții companiilor de

exploatare (Hangler, 2010). Metoda practicată se bazează în general pe contracte de

vânzare multianuale la nivel de asociații de proprietari, deși ca efect al crizei

economice contractele individuale pe perioadă mai scurtă au revenit în actualitate. În

cazul contractelor multianuale, prețurile de vânzare se actualizează trimestrial cu

ajutorul Indexului de Preturi al Buștenilor, calculat de un institut privat de statistică

comisionat de Asociația Proprietarilor Privați de Pădure din Austria.

Prin comparație, proprietarii privați din Franța și gestionarul pădurilor publice

organizează licitații anuale la care se comercializează jumătate din necesarul de masă

lemnoasă al industriei interne a lemnului (Elyakime și Loisel, 2005). Aceste licitații fac

posibilă fixarea prețului lemnului pe piețele europene, în special pentru vânzarea

lemnului de cvercinee pe picior (Elyakime și Cabanettes, 2009). Metoda de licitare

este fie prin licitații simple închise, cu preț de rezervă secret, fie prin licitații deschise

descrescătoare (licitații olandeze), sistem care caracterizează vânzarea lemnului

fasonat în Franța. Potrivit acestei ultime metode, se pornește de la un preț suficient

de mare, care apoi scade treptat, până când obiectul vânzării este adjudecat. Treapta

de licitare – de data aceasta de coborâre a prețului – poate fi constantă, pentru toate

partizile scoase la vânzare, sau variabilă, în funcție de volumul acestora și, eventual,

de alte caracteristici.

Page 124: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

124

6.4. Direcții de adaptare a managementului vânzărilor de masă lemnoasă

Ideea de fundamentare a unui “preț corect” presupune determinarea prețului care

este acceptat de către un consumator în raport cu calitatea ofertei. Contrar

așteptărilor, rezultă deci că „prețul corect” nu este prețul cel mai ridicat din

perspectiva furnizorului, ci acela care asigură un raport eficient între valoare și

calitate.

Principiile neo-clasice de fundamentare a prețului bazate pe estimarea funcției cererii

şi ofertei sunt limitate în cazul gestionării resurselor forestiere, datorită dificultăților

de prognozare a funcției ofertei și a funcției cererii. Acest lucru este în principal

consecința deselor perturbații ale mediului concurențial, fie prin politicile

guvernamentale de reglementare a raportului cerere-ofertă, fie prin perturbări

naturale de tipul doborâturilor de vânt.

În situațiile în care condițiile de producție care determină nivelul prețului sunt foarte

greu de anticipat sau când există riscul unor fluctuații foarte mari - așa cum este cazul

pieței actuale a lemnului - se recomandă folosirea unui sistem de preț rediscutat la

fiecare comandă.

Un asemenea sistem de preț poate fi avantajos pentru furnizor în condițiile relevate

de creștere a cererii potențiale pe piețele secundare. Decizia în acest sens, trebuie să

se bazeze atât pe analiza istorică a dinamicii prețurilor, cât și pe analiza eficienței

economice estimată prin valoarea reziduală. Adaptarea sistemului de preturi la

fluctuațiile pieței este avantajoasă și pentru cumpărători, existând astfel posibilitatea

ajustării prețurilor în situații de criză similare celor introduse de crahul economic

global, care s-a resimțit și pe piața primară a lemnului începând cu primăvara anului

2009. Perturbările care apar în structura cererii și ofertei scot la iveală o serie de

neajunsuri ale sistemului de formare a prețului, cel mai important în acest sens fiind

lipsa de flexibilitate a acestuia.

Cercetările realizate în această direcție (Nichiforel, 2011) propun fundamentarea unei

metode integrate de stabilire a prețului de pornire, adaptabilă la condițiile locale, care

combină avantajele și dezavantajele metodelor de evaluare existente în acest

moment.

Metoda presupune folosirea, în raport de diferitele raporturi conjuncturale ale pieței,

a unei combinări inteligente dintre metodele de determinare a prețului și metodele

de comercializare, astfel încât costurile tranzacționale să fie reduse.

Page 125: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

125

Stabilirea prețului masei lemnoase pe picior se poate face, în raport de necesități

astfel:

▌ stabilirea unui preț minim acceptabil se poate realiza prin utilizarea metodei

costurilor complete în forma prezentată în acest capitol. Prețul minim este

un indicator necesar atunci când nivelul concurențial este scăzut și când este

necesară o negociere cu agenții economici (de exemplu atunci când din

considerente silvotehnice sau fitosanitare exploatarea partizilor este

stringentă);

▌ stabilirea unui preț de pornire indexat pentru licitațiile de masă lemnoasă

pe picior bazat pe sistemul de prețuri indexat prezentat în acest capitol are

avantajul unei implementări facile, adaptată la condițiile locale ale pieței și la

fluctuațiile cererii pe piețele din aval.

▌ stabilirea unui preț maxim acceptabil bazat pe metoda valorii reziduale, pe

principiile prezentate în acest capitol, care să asigure echitatea vânzărilor şi

responsabilizarea gestionarului resurselor forestiere în eforturile de

combatere a tăierilor ilegale. Acest preț maxim poate reprezenta prețul de

pornire la folosirea unor licitații descrescătoare.

Alternativele de fundamentare a prețului de pornire propuse în această secțiune sunt

necesar a fi adaptate la metodele de licitare, pe următoarele două direcții:

I. Utilizarea licitației descrescătoare, pornind de la nivelul maximal al prețului,

care apoi scade treptat prin licitare, fiind limitat de prețul de rezervă (ținut

secret) - adică de prețul minim acceptabil. Treapta de licitare presupune de

data aceasta o valoare de coborâre a prețului, care poate fi constantă pentru

toate partizile scoase la vânzare sau variabilă, în funcție de volumul acestora

și de indicatorii de caracterizare a cererii. Folosirea acestei forme de licitare

consideră că:

Metoda de licitare descrescătoare are avantajul de a reduce mult

costurile asociate fundamentării unui preț minim de pornire și de

explicare a coeficienților de diferențiere a acestui preț;

Metoda reduce din practicile de licitare impulsive care pot ridica artificial

valoarea unor partizi peste limitele valorificări lor eficiente;

Metoda necesită o dimensionare corectă a garanției de contractare a

partizilor.

Page 126: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

126

II. Utilizarea licitației crescătoare, plecând de la sistemul de preț indexat

prezentat în această lucrare și ținând cont de următoarele aspecte:

Metoda are avantajul că prin utilizarea sistemului de preț indexat

limitează riscurile subevaluării valorii masei lemnoase, prețul de pornire

reflectând valoarea dată de piață. Chiar dacă partizile se vor adjudeca la

prima treapta, valoarea de comercializare va fi mai mare sau mai mică

comparativ cu situația anterioară a pieței, reflectată de valoarea

creșterilor medii procentuale înregistrate între cele două perioade.

Sistemul indexat de prețuri, bazându-se pe creșterile medii procentuale

din perioada anterioară, poate fi artificial influențat prin alianțe

strategice la nivel local. În felul acesta, într-o perioadă de creștere a

prețurilor pe piețele din aval, care ar trebui să se concretizeze prin

creșteri medii procentuale pe piața primară, înțelegerile dintre

participanți pot menține valorile creșterii sub limitele date de piața

liberă. În acest sens, este recomandată folosirea coeficienților de

indexare determinați la nivel regional, care să estompeze eventualele

tendințe de diminuare a prețului la nivel local;

Datorită avantajelor subliniate prin studiul literaturii de specialitate, este

de preferat utilizarea licitației cu oferte în plic închis, care reduce gradul

de înțelegere dintre participanți.

Alternarea metodelor de licitare între utilizarea licitației descrescătoare bazată pe

sistemul maximal de preț și respectiv forma de licitare crescătoare bazată pe sistemul

de preț indexat trebuie analizată în raport de situația internațională a piețelor din

avalul pieței primare a lemnului. De asemenea, ele pot fi adaptate ca soluție pentru a

detensiona crizele care pot apărea în vânzarea lemnului din pădurile publice. De

exemplu, boicotul agenților economici din anul 2016, creat de modul de

fundamentare a prețului de pornire, ar fi putut fi foarte ușor detensionat dacă s-ar fi

aplicat metoda unei licitații descrescătoare care să plece de la un nivel maximal al

prețului. Realitatea a arătat că, deși boicotul a plecat de la faptul că prețurile de

pornire la licitații erau considerate mult prea mari, prețurile de adjudecare au

înregistrat creșteri semnificative față de prețul de pornire, la majoritatea direcțiilor

silvice din țară (Fordaq, 2016).

Page 127: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

127

Politici utilizate în rețeaua de arii protejate Natura 2000

7.1. Implementarea rețelei Natura 2000 și a măsurilor de gospodărire

Rețeaua ariilor naturale protejate Natura 2000 este principalul instrument de

conservare a biodiversității și de protejare a speciilor sălbatice și a habitatelor

naturale de interes comunitar. Implementarea acestei rețele se fundamentează pe

două directive ale UE: Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea

habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și Directiva 2009/147/CE

privind conservarea păsărilor sălbatice, ce reglementează modul de selectare și

desemnare a siturilor. Statele Membre au obligația de a reglementa modalitățile de

implementare practică a prevederilor din aceste Directive, la nivel național. Acest

lucru care a dus la diferite modalități de abordare a desemnării siturilor de interes

comunitar, de stabilire a măsurilor de gospodărire și de folosire a instrumentelor

politice în implementarea acestor măsuri.

Institutul Forestier European a realizat un studiu comparativ privind implementarea

rețelei Natura 2000 și impactul acesteia asupra sectorului forestier (Sotirov, 2017).

Studiul concluzionează că ambele etape, de desemnare a siturilor și de implementare

a măsurilor de gospodărire, au fost generatoare de conflicte cu autoritățile locale și

proprietarii de terenuri, în special datorită unei abordări inițiale de tip autoritar,

bazată pe consultări publice formale. Cele mai vehemente reacții au fost în Austria,

Franța, Germania și Finlanda, țări în care asociațiile de proprietari au reușit să schimbe

direcția inițială de implementare către un mod de guvernanță participativ de

dezvoltare a rețelei Natura 2000. Olanda, Germania, Spania și Austria sunt țări care

au avut mai multe proceduri de infringement în procesul de desemnare a rețelei

Natura 2000. În fostele state socialiste care au aderat la UE după 2004,

implementarea procesului a fost mult mai rapidă datorită exercitării unei autorități

ridicate din partea agențiilor guvernamentale.

Instrumentele folosite în desemnarea măsurilor la nivelul ariilor naturale protejate

Natura 2000 diferă, de asemenea, la nivelul țărilor europene.

7

Page 128: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

128

Planurile de management Natura 2000, în majoritatea țărilor vestice, au măsuri de

gospodărire vag formulate, planul fiind văzut ca un instrument informativ din

perspectiva necesității implementării unor măsuri de conservare și ca un instrument

de prezentare a oportunităților de finanțare (Sotirov, 2018). Se consideră că

implementarea eficientă a măsurilor de gospodărire se poate face prin

responsabilizarea proprietarilor pe baza recomandările practice care se

concretizează prin semnarea unui contract de finanțare a măsurilor de conservare.

Unele studii științifice punctează însă că țelurile de gospodărire asumate sunt încă

sub nivelul cerințelor de conservare necesare a fi puse în practică (Winkel et al., 2015).

Conform cu Winter et al. (2014) sistemul legislativ care este aplicat ariilor naturale

protejate este un proces greoi și, de aceea, unele planuri de management ale acestora

au fost implementate ”fără o analiză detaliată a terenului și fără un proces adecvat

de consultare a părților interesate.” Într-o analiză comparativă, la nivelul unor țări

vest-europene, s-a constat că aplicarea măsurilor de management în pădurile de fag

din ariile protejate Natura 2000 nu a dus la o modificare a practicilor tradiționale de

gestionare (Winkel et al., 2015).

Și în rândul țărilor foste socialiste există diferențe privind implementarea măsurilor

de gospodărire. În Ungaria a fost introdusă obligația legală ca amenajamentele silvice

să fie revizuite pentru a lua în considerare obiectivele de protejat prin Natura 2000.

Acest proces este coordonat de autoritatea publică centrală care răspunde de păduri

și de autoritatea publică care se ocupă de conservarea naturii. În Slovacia,

amenajamentele silvice sunt acceptate ca planuri de gospodărire Natura 2000, dar

problema este subiect activ în dezbaterile publice și tehnice. În România, planurile de

management Natura 2000 sunt planuri separate, amenajamentele silvice trebuind

adaptate la cerințele impuse de planurile de management.

Rețeaua Natura 2000 poate deveni eficientă și corespunzător gestionată, dacă

se asigură în egală măsură și sustenabilitatea financiară a pădurilor, prin

sisteme de compensare care să acopere toate tipurile și categoriile drepturilor

de proprietate (Winter et al., 2014).

Raportată la situațiile țărilor UE, în România întocmirea planurilor de management ale

ariilor naturale protejate au fost implementate ”într-un ritm mai alert” (Evans, 2012).

Conservarea biodiversității devine un subiect prioritar atâta timp cât la stabilirea

obiectivelor participă toți factorii interesați, în special comunitatea locală. În unele

situații, acestea pot deveni ”neclare”, deoarece conservarea speciilor și habitatelor

de interes european este prioritară (Iojă, 2010), și de aceea, organele administrative

sunt subestimate și slab finanțate.

Page 129: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

129

7.2. Instrumente financiare de compensare

Pentru rețeaua Natura 2000, instrumentele de compensare a proprietarilor au fost

prevăzute în PDR al UE, dar cu toate acestea, ele au fost accesate de un număr redus

de țări. Pentru exercițiul bugetar 2007-2013 măsura 224 de compensare a

proprietarilor de pădure pentru restricțiile impuse de rețeaua Natura 2000 a fost

accesată de 11 țări (figura 36).

Figura 36 Valoarea fondurilor accesate prin măsura 224 (2007-2013) pentru plăți

compensatorii Natura 2000 (sursa ENRD, 2015)

După cum se observă din fișa de evaluare a măsurii 224, Ungaria este țara care a

susținut prin plăți compensatorii cea mai mare suprafață (122 mii de hectare),

accesând o finanțare dublă față de Letonia.

Tabel 23: Implementarea măsurilor compensatorii Natura 2000 în foste țări socialiste

Stat Suprafața programată (ha)

Număr beneficiari programat

Suma planificată (EURO)

Suma plătită (EURO)

Gradul de accesare

Republica Cehă

37.000 450 375.000 218.823 58,3%

Estonia 61.300 5.000 20.351.000 18.407.749 90,4%

Ungaria 145.000 5.000 27.508.000 24.748.476 89,9%

Letonia 27.000 1.700 8.340.000 9.046.656 108,4%

Lituania 85.000 18.000 2.318.000 3.099.774 133,7%

Slovacia 30.000 150 4.222.000 4.312.984 102,1%

Page 130: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

130

Măsura a fost implementată cu succes mai ales în țările foste socialiste care și-au

adaptat instrumentele politice de reglementare și au oferit proprietarilor

posibilitatea să acceseze scheme compensatorii. Implementarea măsurii a stârnit

interesul proprietarilor, bugetul prevăzut inițial fiind depășit în Lituania (133%),

Letonia (107%) și Slovacia (102%) sau s-a apropiat de valoarea prevăzută în cazul

Ungariei (89%) și a Estoniei (90%). Doar Cehia a realizat o rată de implementare de 58%

față de bugetul alocat inițial.

Tabel 24: Valoarea de finanțare pentru măsurile propuse în schema compensatorie în Lituania

Tip de restricție eligibilă pentru finanțare Valoarea finanțării (euro/an/ha)

Restricționarea tăierilor de produse principale 272 în primii 5 ani, apoi 200

Executarea doar a unor tăieri intensive (max. 10% din volum)

272 în primii 5 ani, apoi 200

Restricționarea răriturilor sau a tăierilor de igienă 155

Păstrarea arborilor de biodiversitate / arbori habitat 156

Restricționarea extragerii de lemn mort 62

În exercițiul bugetar 2014-2020, se implementează o singură măsură compensatorie

pentru toate terenurile integrate în rețeaua Natura 2000 – Măsura 12 – Plăți pentru

zone Natura 2000 cu Directiva de Protecție a Apelor. Măsura este în curs de

implementare în 17 țări (figura 37).

Figura 37 Valoarea plăților compensatorii preconizate pentru măsura 12 în RDP 2014-2020

(sursa: Sotirov, 2017)

Page 131: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

131

Concluzia raportului de evaluare a implementării măsurilor de compensare este că

tocmai în țările în care ponderea pădurilor integrate în Rețeaua Natura 2000 este

importantă, gradul de accesare a măsurilor compensatorii oferite de PDR lipsește sau

este foarte redus. Una din explicații ține de faptul că măsurile compensatorii sunt

implementate de autoritatea care se ocupă de agricultură și care are o competență

instituțională mai redusă în implementarea măsurilor în sectorul forestier.

În România, principala barieră ține de faptul că majoritatea restricțiilor impuse prin

planurile de management Natura 2000 se regăsesc în măsuri obligatorii date de

planurile de amenajare, astfel încât sunt puține măsuri suplimentare pentru care se

poate crea o schemă compensatorie (Drăgoi și Cîrnu, 2016).

Unele state au dezvoltat scheme compensatorii naționale cum ar fi Programul

austriac pentru rezervații forestiere sau Programul estonian de conservare a

habitatelor forestiere importante. În ambele cazuri proprietarii de terenuri forestiere

pot solicita evaluarea și considerarea suprafeței de pădure ca ecosistem forestier cu

valori de conservare importante. Dacă în urma evaluării se constată valoarea de

conservare, proprietarul semnează un contract pe o perioadă de 20 de ani cu

autoritate prin care își asumă să nu intervină cu tăieri în pădure, în schimbul unei plăți

anuale compensatorii.

În Bavaria, există o schemă de subvenționare pentru măsuri de conservare active

care promovează o silvicultură apropiată de natură cu menținerea arborilor de

biodiversitate și arborilor morți, precum și a pădurilor cu valoare ridicată de

conservare.

Politicile de consolidare a proprietății publice în arii protejate sunt gândite ca un

mecanism care are menirea de a reduce conflictul cu proprietarii de terenuri și de a

limita valoarea compensațiilor necesar a fi plătite. De exemplu, în Cehia și Croația

statul are drept de preempțiune în achiziționarea terenurilor din ariile naturale

protejate atunci când proprietarul dorește să vândă. În Bulgaria, proprietarii privați

de pădure cu suprafețe în ariile naturale protejate au oportunitatea de a solicita

schimbarea locației cu terenuri din afara ariilor protejate. Suplimentar, există o

implicare activă a unor ONG-uri și fundații în achiziționarea de terenuri private cu

scopul includerii lor în conservare (ca de exemplu în Slovacia, Grecia și România).

Page 132: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

132

Instrumente de guvernanță cu și fără guvern

8.1. Tipologia relațiilor stat-ONG-companii

Numeroase studii încadrează politica forestieră din România ca fiind o politică

forestieră foarte coercitivă (Barbu, 1997; Bouriaud et al., 2013; Scriban et al., 2019).

Statul rămâne gardianul binelui comun dar, în noul context național al tranziției spre

economia de piață, statul a fost criticat mai ales pentru birocrație, lipsă de flexibilitate

și instabilitate instituțională. Ultimii 20 de ani au însemnat o diversificare a relațiilor

create în procesul decizional sub forma unor procese participative de guvernanță,

similare celor consacrate pe plan internațional.

Pentru a ilustra tipologia relațiilor de guvernanță, Abbot și Snidal (2008) au

reprezentat cele 7 posibilități de combinare a legăturilor dintre stat-sectorul privat și

societate civilă sub forma triunghiului guvernanței (figura 38).

Figura 38: Triunghiul de guvernanță (adaptare din Abbot și Snidal, 2008)

Și în sectorul forestier din România, în ciuda menținerii unui regim silvic coercitiv

statul a început să dezvolte parteneriate cu celelalte două sectoare. Asistăm la o

diversificare a instrumentelor de guvernanță a sectorului, cu exemple care s-au

înmulțit mai ales în contextul discursului privind amploarea tăierilor ilegale și a

modului de gestionare a pădurilor din arii protejate (tabel 25).

8

Page 133: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

133

Tabel 25: Exemplificări ale componentelor triunghiului de guvernanță în sectorul forestier

național

Tip Exemple din sectorul forestier național

1 Reglementări de stat

- Sistem supra-reglementat prin peste 150 de legi, Ordonanțe și Hotărâri.

2 Reglementări private

- Majoritatea marilor companii din sectorul de prelucrare din România au elaborat politici de achiziții sustenabile: de exemplu, ca urmare a reacției societății civile Holzindustrie Schweighofer a luat numeroase măsuri suplimentare în politica de achiziție, cum ar fi excluderea de la achiziții a lemnului provenit din parcuri naționale sau adoptarea unui sistem propriu de asigurare a trasabilității lemnului.

3 Standarde ale ONG-urilor

- WWF România a coordonat elaborarea Standardul național de certificare FSC;

- Romontana a coordonat un proiect care a permis elaborarea Standardului național de certificare PEFC;

- WWF și NEPCon au realizat evaluarea de risc națională pentru lemn controlat în sistemul de certificare FSC.

4 Parteneriat stat-companii

- Statul susține certificarea pădurilor prin excluderea proprietăților certificate de la plata impozitului pe teren.

5 Parteneriat stat-ONG

- Protocolul semnat de WWF România și Ministerul Apelor și Pădurilor pentru finalizarea procesului de identificare a pădurilor virgine;

- Protocolul semnat de Greenpeace România cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție pentru combaterea tăierilor ilegale;

- Platforma de sesizări Salvez Pădurea, creată de Greenpeace România care înaintează sesizări către Gărzile Forestiere.

6 Parteneriat ONG – companii

- Protocol de colaborare dintre Ikea și WWF România pentru elaborarea ghidului de identificare a PVRC.

- Protocolul de colaborare dintre Agent Green și Holzindustrie Schweighofer pentru identificarea PVRC și a pădurilor cu structuri primare de pe proprietate companiei;

7 Sisteme dezvoltate în comun

- Implementarea sistemului due dilligence: statul creează cadrul de implementare, companiile găsesc cel mai bun sistem de evaluare și adresare a riscurilor, organizațiile de monitorizare a implementării sistemului pot fi ONG-uri (de exemplu: Soil Association sau NEPCon).

- Proiecte finanțate prin Grupuri de Acțiune Locală sau prin programul LIFE+

Exemplele prezentate mai sus arată noua constelație de instrumente folosite pentru

gestionarea pădurilor, apărute în special ca reacție la ineficiența implementării

instrumentelor guvernamentale. Exemplele se bazează pe o analiză succintă a

datelor existente în spațiul public, neexistând în literatura de specialitate o

identificare sistematică a acestor componente pentru țara noastră. Secțiunile

următoare a acestui capitol vor aduce detalii privind exemplele prezentate.

Page 134: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

134

8.2. Instrumente bazate pe implicarea organizațiilor non-guvernamentale de mediu

Legislația națională definește organizațiile neguvernamentale (ONG) ca fiind

“persoane juridice constituite din persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc

desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale

ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial” (Legea nr. 246/2005).

Termenul de ONG, folosit în contextul guvernanței de mediu, descrie o largă gamă de

grupuri și organizații, de la grupurile de activiști de mediu, la agenții de dezvoltare și

la organizații dedicate influențării procesului politic. In discursul public, ONG-urile se

identifică fie ca “organizații reprezentând interesul societății civile”, fie ca

„organizații voluntare non-profit” (McGann și Johnstone, 2006). În procesul de

guvernanță, ONG-urile se definesc ca organizații care urmăresc interesul public în

formularea agendei politice și nu un interes privat sau comercial de care ar putea

beneficia prin acțiunile întreprinse (Hall-Jones, 2006).

ONG-urile de mediu au început să aibă un rol important în acțiuni de conștientizare a

publicului și în inițierea și implicarea în dezbaterile politice privind reglementarea

modului de gestionare a pădurilor, atât la nivelul procesului internațional de

guvernanță de mediu (Humphreys, 2004), cât și la nivel local (Cook et al., 2017). Rolul

acestora poate fi diferit în raport de nivelul de acțiune și de problematica adresată

(Gemmill și Bamidele-Izu, 2002), astfel:

▌ Conștientizarea și mobilizarea publicului larg privind problemele de mediu

sau privind impactul unor propuneri legislative. Acest rol este cel mai adesea

adresat prin campanii publice, proteste și investigații difuzate către mass-

media.

▌ Reprezentarea politică a intereselor societății civile, aspect ce presupune

implicarea directă a ONG-urilor în inițierea unor politici publice și în

dezbaterile publice existente. Instrumentele utilizate sunt de obicei scrisorile

deschise și comunicate oficiale. Pentru a asigura legitimitatea demersului

politic, ONG-urile apelează deseori și la formularea și înaintarea unor petiții

prin strângerea de semnături de la membrii societății civile. Campaniile de

strângeri de fonduri pentru o anumită cauză oferă de asemenea o bază de

susținere a demersului politic, asigurarea transparenței finanțării fiind

necesar a fi adresată de ONG-uri pentru a asigura participanții la procesul

decizional de legitimitatea demersului (McGann și Johnstone, 2006).

Page 135: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

135

▌ Oferirea de expertiză și analiză în procesele politice prin apel la instrumente,

teorii, metode care nu sunt aplicate de guvern. De obicei ONG-urile au

capacitatea de a răspunde mult mai rapid prin analize și studii referitoare la

problemele de mediu comparativ cu autoritățile publice care urmează niște

etape birocratice. Rolul de expertiză al ONG-urilor se concretizează în studii

și rapoarte folosite ca suport în procesul decizional, studii care trebuie însă

analizate din punct de vedere metodologic și al datelor folosite.

▌ Oferirea de servicii către sectorul privat, presupune transferul tehnic sau de

expertiză către companii, aspect ce presupune implicarea directă a ONG-

urilor în crearea unor mecanisme comune de rezolvare a problemelor de

mediu identificate.

▌ Monitorizarea efectelor implementării politicilor publice este o activitate

care combină multe din instrumentele menționate anterior (rapoarte de

analiză, mijloace de conștientizare, investigații etc). Această activitate poate

fi realizată și prin platforme dedicate care fac apel la implicarea societății

civile în monitorizarea și raportarea problemelor identificate.

În România, ultimii ani au însemnat o creștere exponențială a vizibilității naționale și

internaționale a acțiunilor întreprinse de aceste asociații (tabel 26), comparativ cu

deceniul 2000-2010 când rolul ONG-urilor de mediu în procesul de guvernanță era

perceput ca nesemnificativ (Bulinschi, 2011).

Tabel 26: Exemple de acțiuni ale unor ONG-uri de mediu în domeniul pădurilor

Acțiune ONG Subiect Sursa

Dezbateri legislative

WWF Arii Naturale Protejate și Păduri Virgine

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pozitie_wwf_pl_x_nr__58_2018_l51_sv.pdf

Strategia Forestieră Națională http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=323271

Zonarea funcțională http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=335136

Plăți compensatorii http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=322631

Scrisoare deschisă

Agent Green

Rezultate IFN și tăieri ilegale https://www.agentgreen.ro/scrisoare-deschisa-adresata-presedintelui-romaniei-cu-privire-la-inventarul-forestier-national-si-nivelul-exploatarilor-forestiere-ilegale/

Protejarea populației de urși https://www.agentgreen.ro/in-atentia-doamnei-gratiela-leocadia-gavrilescu-viceprim-ministru-ministru-al-mediului/

Solicitare reziliere contract de administrare a PN

https://www.agentgreen.ro/scrisoare-deschisa-cu-privire-la-planul-de-management-al-parcului-national-semeniccheile-carasului-si-dezinformarile-echipei-manageriale/

Trasabilitatea lemnului https://www.agentgreen.ro/catre-ministerul-apelor-si-padurilor/

WWF Regulamentul de valorificare a lemnului

http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=333697

WWF Inspectorul Pădurii http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=308070

Page 136: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

136

Tabel 26: Exemple de acțiuni ale unor ONG-uri de mediu în domeniul pădurilor (cont)

Acțiune ONG Subiect Sursa

Petiție Agent Green

Protejarea Parcurilor Naționale

https://www.agentgreen.ro/stop-taieri/

WWF Salvarea pădurilor virgine

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/petitia_paduri_virgine_wwf_final.pdf

Campanie -strângere fonduri

Agent Green

Stoparea tăierilor de păduri din Rezervații Naturale

https://www.agentgreen.ro/category/salveaza-padurea/

Green-peace

Sustine Greeenpeace https://www.greenpeace.org/romania/ro/2-la-suta/

WWF Susține WWF – proiecte, salvează urșii

https://sustine.wwf.ro/?utm_source=wwf&utm_medium=button&utm_campaign=owned&_ga=2.261066442.630480021.1547897109-1171867052.1547111214

Protest Agent Green

Tăieri în Parcuri Naționale

https://www.agentgreen.ro/romania-stop-exploatarii-forestiere-in-parcurile-nationale/

Defrișare în sit UNESCO

https://www.agentgreen.ro/dezastru-situl-unesco-sarmizegetusa-regia/

Platformă Green-peace

Forest Guardians – monitorizarea pădurilor virgine

https://forestguardians.ro/

WWF Lemn controlat http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=337670#

Protocol de colaborare

WWF Identificarea pădurilor virgine

http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=334931

Agent Green

Păduri virgine pe proprietatea Schweighofer

https://www.agentgreen.ro/padurile-virgine-descoperite-recent-pe-proprietatile-schweighofer-vor-fi-protejate/

Raport / studii / investigații

WWF Rapoarte anuale - Ape, Păduri și arii protejate

http://www.wwf.ro/resurse/raport_anual/

Agent Green

Exploatări în parcuri naționale

https://www.saveparadiseforests.eu/wp-content/uploads/2017/12/BACKGROUND-DOSSIER_ROMANIAN_NATIONAL-PARKS_fin.pdf

Agent Green

Studiu percepții despre administrarea pădurilor

https://www.agentgreen.ro/wp-content/uploads/2015/05/Raport_Studiu_Pa%CC%86duri_Mercury_7May15.pdf

EIA Trasabilitatea lemnului la companiile mari

https://content.eia-global.org/assets/2018/07/EIA-Romania-2018-RO.pdf

Green-peace

Păduri Virgine https://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/paduri/Paduri%20virgine/Situa%C8%9Bia_p%C4%83durilor_virgine_din_Rom%C3%A2nia_low_res.pdf

Green-peace

Tăieri ilegale https://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/publicatii/Raportul-taierilor-ilegale-din-padurile-Romaniei-2017/

Green-peace

Suprafață despădurită – 3 ha pădure/oră

https://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/Activitati/Evolutia-suprafetelor-forestiere-din-Romania-2000-2011/

Societatea civilă a început să aprecieze activitățile ONG-urilor de mediu pentru rolul

important pe care îl exercită prin eforturilor susținute de combatere a tăierilor ilegale,

de protejare a parcurilor naturale și a pădurilor cu structuri primare. Pe de altă parte

au existat și critici pentru modul distorsionat folosit de unele organizații în a prezenta

informațiile în spațiul public (Palaghianu și Nichiforel, 2017).

Page 137: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

137

Cea mai de succes acțiune politică a unui ONG de mediu din România a fost adoptarea,

în 2012, a legii privind protejarea pădurilor cu structuri primare, la inițiativa legislativă

a WWF România. Legea este rezultatul implicării a peste 100.000 de membri ai

societății civile în campaniile “Salvați pădurile virgine!” și “Virgine și Neprotejate!” De

asemenea, WWF s-a implicat în identificarea și evaluarea a peste 250.000 de hectare

de pădure din care au fost incluse în conservare 41.000 de hectare (WWF, 2018). În

Septembrie 2018, WWF România a semnat un protocol de colaborare, pe doi ani, cu

Ministerul Apelor și Pădurilor pentru identificarea, cartarea și înscrierea în Catalogul

național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România a unor noi suprafețe de păduri

(WWF, 2018). Tot pe acest domeniu, ONG-ul de mediu Agent Green a identificat, pe

baza unui protocol de colaborare, pădurile virgine și cele cu valoare ridicată de

conservare de pe proprietatea grupului de firme Schweighofer.

Greenpeace România a furnizat un nou raport privind potențialele zone de păduri cu

structuri primare (Biriș, 2017). Raportul este susținut de o bază de date GIS disponibilă

publicului larg privind localizarea pădurilor virgine potențiale, bază realizată

împreună cu Universitatea Eberswalde, din Germania și Universitatea Al. I. Cuza, din

Iași. Harta stă la baza unei aplicații mobile de sesizare a intervențiilor în zonele cu

potențiale păduri virgine, aplicație lansată de Greenpeace în 2018 și denumită Forest

Guardians (https://forestguardians.ro/).

Greenpeace a lansat în 2016 și o platformă de sesizare a reclamațiilor privind tăierile

de păduri denumită Salvez pădurile (www.salvezpădurile.ro), platformă care are ca

rol documentarea și trimiterea de sesizări către Garda forestieră și prezentarea

publică a răspunsurilor primite. Aplicația are la baza un “Ghid de identificare a tăierilor

ilegale” (Greenpeace România, 2015) în care sunt trecute o serie de elemente vizibile

pe teren care ar putea sugera publicului larg că activitățile pe care le observă sunt

ilegale. Lipsa pe cioată a amprentei ciocanului de marcat este singurul element

verificabil în privința legalității tăierii, dar aplicația listează alte 14 activități “ilegale”

care țin de respectarea regulilor silvice de exploatare (de exemplu, parchet fără

panou informativ, trecere prin albiile pâraielor, arbori alterați mecanic, drum de acces

nemarcat sau lucrări de exploatare executate pe timp de noapte). Sesizările trimise

nu pot fi anonime și se recomandă a fi însoțite de fotografii. În perioada septembrie

2016 – ianuarie 2019 pe platforma on-line erau înregistrate un număr de 82 de sesizări.

Implicarea Greenpeace România în problematica tăierilor ilegale se face și prin

prezentarea anuală a unui raport privind ilegalitățile documentate de instituțiile de

control. De altfel, Greenpeace România și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de

Casație și Justiție, au încheiat în 2018 un protocol prin care “cele două părți semnatare

Page 138: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

138

au convenit să colaboreze pentru creșterea eficienței acțiunilor de prevenire,

descoperire și combatere a oricăror fapte păgubitoare pentru integritatea fondului

forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia, pentru integritatea

fondului cinegetic național și pentru integritatea mediului”. Protocolul este disponibil

pe pagina ministerului de resort (Ministerul Public, 2019).

Agent Green este o altă organizație care a devenit foarte activă mai ales pe domeniul

activităților forestiere din Parcurile Naționale. Organizația folosește ca instrument

principal de acțiune realizarea de investigații pe teren și prezentarea lor în mass

media. De asemenea, ONG-ul face apel la mobilizarea de voluntari pentru acțiuni de

protest, desfășurate atât la nivel național cât și la nivel internațional. Demersul

declarat al organizației este acela de a se interzice total exploatările în parcuri

naționale.

Federația Coaliția Natura 2000 grupează 15 ONG-uri din domeniul protecției naturii,

fiind activă pe elaborarea de proiecte și strategii privind ariile protejate, conservarea

biodiversității și implementarea rețelei Natura 2000 în România. Coaliția a formulat o

viziune strategică pe termen lung de management a ariilor protejate cu priorități

pentru perioada 2019-2028 urmărind o colaborare cu autoritățile publice.

Certificarea managementului forestier și alte programe regulatorii ale societății civile

au sporit numărul de actori implicați în dezvoltarea și implementarea instituțiilor de

guvernanță transnațională. Ambele standarde naționale de certificare (FSC și PEFC)

au fost elaborate sub coordonarea unor ONG-uri de mediu la fel ca și evaluarea de risc

la nivel național pentru lemn controlat.

Exemplele prezentate arată că în ultimul deceniu constelația de forțe implicate în

stabilirea modului de gestionare a pădurilor s-a modificat esențial. Ultimii ani au

însemnat stabilirea unor legături atât între actorii de pe plan local și global, cât și între

societatea civilă, piață și stat, relații mult mai intense decât se credea posibil cu câțiva

ani în urmă.

În ciuda unor tensiuni existente între ONG-uri și reprezentanții sectorului silvic,

exemplele prezentate arată că reprezentanții societății civile au identificat

metode și tehnici creative de adresare a problemelor folosind de asemenea

tehnici de comunicare incisive. Creșterea rolului ONG-urilor de mediu în plan

național arată și că valul descentralizării și reducerii rolului statului în procesul

de guvernanță, care a caracterizat Europa acum mai bine de 30 de ani, a ajuns

și la noi.

Page 139: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

139

8.3. Răspunderea socială și de mediu a companiilor (CSR)

Comisia Europeană definește conceptul de responsabilitate socială corporatistă (în

engleză Corporate Social Responsibility - CSR) ca fiind “un concept conform căruia

companiile integrează în mod voluntar preocupări față de problemele sociale și de

mediu, în operațiunile și activitățile de afaceri și în interacțiunile lor cu grupurile

cointeresate” (CE, 2001).

Termenul a apărut în anii ’60- ’70 în Statele Unite ale Americii și a fost adoptat

entuziast și în Europa în anii ’80- ’90. CSR este prezentat ca un concept politic, social

și economic de o importanță crescândă, fiind astfel recunoscut la nivel mondial de

către guvernanți, ONG-uri și de către mediul de afaceri ca un instrument important în

adresarea problemelor de mediu (Gordon, 2001). Ideea de bază a conceptului este că,

deși principalul scop al companiilor este generarea de profit, acestea pot contribui în

același timp la rezolvarea unor probleme sociale și de mediu, prin introducerea în

activitatea lor a unor acțiuni voluntare de responsabilitate socială și de mediu.

În literatura de specialitate există o multitudine de termeni asociați cu CSR cum ar fi :

Etica Afacerilor (Business Ethics), Responsabilitate Corporatistă (Corporate

Accountability), Cetățenie Corporatistă (Corporate Citizenship), Durabilitate

Corporatistă (Corporate Sustainability), Performanță Socială Corporatistă (Corporate

Social Performance) etc.

Carroll (1991) a fundamentat un model de analiza CSR conform căruia ”o companie ar

trebui să aducă profit, să respecte legea, să fie etică și să fie un bun cetățean

corporatist”. Componentele de la baza Piramidei lui Carroll (figura 39) sunt

obligatorii, în timp ce celelalte două sunt dorite ca o companie să le îndeplinească.

Deși tratate separat, aceste componente nu se exclud, mai mult, ele ar trebui

îndeplinite simultan.

Figura 39: Piramida responsabilităților companiilor (Sursa: Carroll, 1991)

Page 140: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

140

Apariția conceptului a avut mai multe motivații, cum ar fi:

implicarea crescândă a grupurilor cointeresate și a ONG-urilor internaționale

în identificarea holistică a cauzelor problemelor de mediu;

presiunile de transparentizare a producției din partea clienților și furnizorilor;

de-reglementarea și apariția de coduri, standarde, indicatori și norme

pentru companii bazate pe stimulente de piață.

La baza majorității consecințelor nefaste asupra modului de utilizare a resurselor

naturale stă comportamentul consumatorului. Acesta, în dorința de a își maximiza

utilitatea individuală, ignoră consecințele de mediu pe care le poate produce decizia

sa de cumpărare, având așteptări de la companiile producătoare să adreseze aceste

probleme. Prin urmare, potențiale beneficii pe care companiile le-ar putea avea prin

adoptarea unui comportament responsabil țin de îmbunătățirea performanțelor

financiare, creșterea imaginii brandului și a reputației, creșterea loialității clienților,

creșterea capacității de a atrage și menține angajații precum și o serie de beneficii

sociale, cum ar fi susținerea din partea comunităților locale.

Pe de altă parte, există și un număr mare de sceptici care leagă comportamentul etic

al companiilor de problemele pe care acestea le întâmpină (Prasad și Holzinger, 2013).

Se consideră astfel că puține companii au un comportament pro-activ de abordare a

impactului de mediu și că strategiile de CSR sunt în majoritatea lor o reacție la

problemele intrate în atenția publicului, care afectează imaginea companiei, și implicit

profitul acesteia. S-a creat astfel o tipologie a strategiilor de răspuns la problemele

companiilor (Laufer, 2003; Seele și Gatti, 2017):

▌ companii spoite în verde (în engleză green wash) reprezintă companiile care

prin acțiunile lor afectează mediul sau comunitățile locale, dar în același timp,

prin marketing vor să-și păstreze sau să-și extindă piața, promovându-se

drept prieteni ai mediului și lideri în lupta pentru protejarea mediului;

▌ companii spoite în albastru (în engleză blue wash) sunt companiile care fac

caz de angajamentul lor față de cauze umanitare precum lupta împotriva

sărăciei, ajutorarea populațiilor afectate de dezastre naturale, drepturile

omului sau dezvoltare sustenabilă, în vreme ce acțiunile lor contrazic acest

angajament;

▌ companii spălate de transpirație (în engleză sweat wash) sunt companiile

care sunt recunoscute pentru condițiile grele de muncă oferite angajaților,

dar care totodată încearcă să abată atenția publicului de la aceste practici

prin acțiuni de promovare a unor standarde ridicate de securitate în muncă.

Page 141: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

141

Cert este că adoptarea voluntară de către sectorul privat a unui comportament etic a

devenit din ce în ce mai importantă la nivel mondial, având un potențial semnificativ

în lupta cu problemele sociale și de mediu. Pentru sectorul forestier, mediul privat de

afaceri este un operator important și constituie un element cheie în controlul

activităților ilegale și al corupției. Așadar, responsabilitatea socială în acest sector

este foarte relevantă, deoarece acțiunile voluntare ale sectorului privat ar putea

contribui la lupta împotriva problemelor sociale și de mediu cauzate de folosirea

resurselor forestiere (Bulinschi, 2011).

Într-o analiză a politicilor de CSR adoptate de cele mai mari 66 de companii

internaționale din sectorul forestier, Toppinen et al. (2012) au concluzionat că

majoritatea companiilor (58%) urmează o strategie defensivă, de reacție la acuzațiile

aduse și doar 18% din companii au o abordare pro-activă. Diferența este dată de

companiile care au o strategie nediferențiată.

În țara noastră, conceptul de CSR a intrat mai târziu în practica companiilor din

sectorul forestier decât în practica altor companii internaționale care operează în

România. Astfel, în anul 2001, nici o companie din sectorul forestier nu era asociată cu

domeniul CSR în mass-media românească (ZeList Monitor, 2001). Într-un studiu

preliminar desfășurat în 2008 cu cele mai mari 9 companii care operau în industria

forestieră, Bulinschi (2009) a constatat că managerii intervievați nu conștientizau o

nevoie generală pentru responsabilitatea socială, iar înțelegerea și practicarea

conceptului de CSR se reducea la domeniul acțiunilor filantropice. Acest lucru era

valabil și pentru companiile străine care operau în sectorul forestier. Florian (2008) a

analizat responsabilitatea socială a companiilor italiene active în industria lemnului

din România, concluzionând că acestea nu desfășoară aceleași activități din sfera CSR

precum în țara de origine, ci tind să se adapteze standardelor sociale și de mediu din

țara gazdă, fără să fie pro-active. Într-un alt studiu, desfășurat în 2010, care a urmărit

percepția agenților economici din sectorul de exploatare privind rolul lor în integrarea

unor responsabilități sociale, s-au identificat aceleași abordări limitate ale conceptului

de CSR, concept redus la sfera filantropică asumată de 48% din cei chestionați (figura

40). Mai mult, inclusiv respectarea legislației de mediu nu era considerată posibilă de

aproape jumătate din cei chestionați (Bulinschi, 2011).

În ultimii ani, companiile din sectorul forestier național au început să facă eforturi

serioase pentru implementarea unor politici de achiziții sustenabile, în contextul unei

presiuni internaționale crescute și a unor reacții interne adverse față de lipsa de

transparență a provenienței lemnului. Practic, tendința evidențiată la nivel global s-a

dovedit valabilă și pentru România, eforturile de implementare a unor activități de

CSR fiind rezultatul problemelor din lanțul de producție a unor companii importante.

Page 142: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

142

Figura 40: Distribuția și frecvența activităților responsabile întreprinse de agenții de

exploatare (N = 122) la nivelul anului 2011 (sursa: Bulinschi, 2011)

La momentul actual, numeroase companii din industria lemnului se implică în politici

de CSR atât în sectorul de mediu (în special prin susținerea unor proiecte de

împăduriri) cât și în cel social (de exemplu prin susținerea construcțiilor de case

sociale, oferirea de burse pentru elevi și studenți sau investiții în zone publice de

agrement). Practicile de CSR cu trimitere la gestionarea pădurilor au ieșit din sfera

companiilor din sectorul forestier fiind întâlnite la companii din cele mai diverse

domenii (de exemplu facturarea electronică promovată ca o soluție pentru limitarea

consumului de hârtie).

Cea mai mare amploare internațională privind poblemele de asigurare a

sustenabilității lanțului de aprovizionare cu produse lemnoase a avut-o

dezasocierea dintre FSC International și compania Holzindustrie Schweighofer,

începând cu anul 2017. Dezasocierea a survenit ca urmare a unei plângeri

formulate de WWF Germania în 2015 privind presupusa implicare a companiei în

activități de achiziție de lemn de proveniență nesigură (FSC, 2018). Începând cu

aprilie 2018 FSC Internațional a impus companiei un set de măsuri necesar a fi

urmate pentru a putea fi reconsiderată asocierea. Ca urmare, compania a adoptat

o politică intensă de CSR care să crească transparența lanțului de achiziție și să

câștige încrederea cumpărătorilor pe piața internațională și națională. Acțiunile

prevăzute de companie sunt diverse, de la implementarea unui sistem propriu de

trasabilitate și urmărire prin GPS a transporturilor de masă lemnoasă (Timflow),

la excluderea de la achiziții a lemnului provenit din parcuri naționale și la

finanțarea unor proiecte sociale și de mediu.

Page 143: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

143

8.4. Rolul standardelor voluntare de certificare a managementului forestier

8.4.1. Certificarea pădurilor la nivel european

Certificarea forestieră este un instrument voluntar care se bazează pe standarde de

certificare internaționale sau naționale prin care se definesc un set de principii și

criterii necesar a fi respectate pentru o gestionare sustenabilă a pădurilor.

Certificarea este un proces prin care se confirmă faptul că o anumită suprafață

forestieră este gospodărită în conformitate cu cerințele standardului, în urma unui

audit efectuat de o instituție independentă, denumită organism de certificare.

Procesul de certificare este un proces voluntar, nefiind o obligație legală. Certificarea

pădurilor se face așadar la cerința pieței, pentru că mulți dintre producătorii de

produse pe bază de lemn trebuie să ofere consumatorilor o garanție suplimentară

privind proveniența sustenabilă a produselor lemnoase. Prin certificare, proprietarii

suprafețelor certificate primesc dreptul de etichetare a produselor comercializate cu

acronimul sau logo-ul schemei de certificare, în scopul asigurării originii și trasabilității

masei lemnoase certificate și a marketingului produselor lemnoase.

O schemă de certificare are astfel două componente interdependente:

1. Certificarea managementului forestier (adică a operațiilor din pădure);

2. Certificarea lanțului de custodie, adică certificarea fiecărei verigi din lanțul de

producție, începând din pădure până la consumatorul final.

Deși este un instrument voluntar, procesul de certificare poate fi sprijinit prin anumite

măsuri de către stat. Principalele instrumente de stimulare sunt cele de reducere a

taxelor și impozitelor pentru proprietăți sau bunuri certificate sau achiziții publice cu

preferință pentru lemnul certificat.

Există mai multe scheme de certificare a managementului forestier elaborate pentru

aplicarea lor internațională, regională sau chiar națională. Există de exemplu

standarde specifice pentru comercializarea lemnului provenit din pădurile tropicale

sau pentru pădurile din America Latină. La nivel internațional există însă două sisteme

care asigură o acoperire globală pe piața lemnului, FSC® (Forest Stewardship

Council®) și PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification®).

Sistemele funcționează independent unul față de altul și diferă ca mod de aplicare.

De asemenea, trasabilitatea lanțului de custodie nu este transferabilă între sisteme.

Page 144: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

144

Deși sunt două sisteme diferite este posibilă certificarea managementului forestier în

ambele sisteme. Sistemul FSC® este susținut activ de o serie de organizații de mediu

și sociale cât și de unele industrii la care imaginea companiei față de ONG-uri este

importantă. Sistemul PEFC® este susținut în special în Europa de către asociațiile de

proprietari și de un număr semnificativ de firme din sectorul forestiere (figura 41).

Figura 41: Ponderea suprafețelor certificate din totalul suprafeței pădurilor la nivel European

Ambele sisteme de certificare oferă statistici oficiale privind situația implementării

certificării la nivelul fiecărei țări. Începând cu 2017, problema dublei certificări a

început să fie abordată de comun acord de către FSC și PEFC care oferă un raport

anual privind suprafețele certificate în ambele sisteme. Dubla certificare se aplică pe

aproape 65 milioane de hectare, reprezentând 15% din suprafața certificată la nivelul

Europei, Canadei și Statele Unite ale Americii (UNECE, 2019).

Analizând modul de folosire a celor două sisteme la nivelul țărilor europene se pot

identifica următoarele situații:

1. Certificarea FSC este implementată cu preponderență în țările în care sistemul

de reglementare și control este mai rigid și unde ponderea importantă în

certificare o au pădurile publice (de exemplu Croația, Bosnia și Herțegovina,

Lituania, Ucraina, Romania, Bulgaria, Serbia și Ungaria)

2. Certificarea PEFC este majoritară în țările unde ponderea pădurilor private este

mai mare și unde sistemul de reglementare și control alocă mai multe grade de

libertate decizională proprietarilor (de exemplu în Danemarca, Luxemburg,

Letonia, Belgia, Franța, Norvegia, Germania, Slovacia, Cehia, Finlanda și Austria).

3. Dubla certificare apare în majoritatea țărilor care au implementat ambele

sisteme de certificare, dar în proporții diferite. De exemplu mai mult de 90% din

pădurile certificate FSC în Belarus, Cehia, Danemarca, Finlanda, Norvegia și

Polonia sunt de asemenea certificate PEFC, iar toate pădurile certificate PEFC

din Irlanda, UK și Elveția sunt certificate și în sistem FSC.

Page 145: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

145

8.4.2. Implementarea certificării FSC în România

În România, peste 2,65 milioane de hectare de păduri, reprezentând aproximativ 40%

din suprafața fondului forestier național sunt certificate conform standardului

internațional de certificare FSC.

Figura 42. Evoluția certificării în sistem FSC în România (sursa: Buliga și Nichiforel, 2019)

Primul certificat a fost acordat în România la nivelul anului 2002, dar certificarea

managementul forestier a luat amploare în 2005, atunci când RNP-Romsilva a decis

să certifice prima grupă de direcții silvice (figura 42). În Ianuarie 2018, erau înregistrate

în baza de date FSC internațional un număr de 27 de certificate, dintre care 24

aparțineau unor ocoale silvice de regim și 3 aparțineau RNP-Romsilva. Suprafața

certificată este însă predominant în proprietatea statului, ocoalele de regim având

certificată doar o suprafață de 0,35 milioane hectare, reprezentând aproximativ 10%

din pădurile care nu sunt în proprietatea statului. Multe companii din sectorul

forestier au optat pentru certificarea lanțului de custodie, România având în 2015 cea

mai mare creștere a numărului de companii certificate la nivel mondial.

Procesul de certificare a managementului forestier este sprijinit atât de companiile

de pe lanțul de producție, cât și de stat. Statul a venit în sprijinul eforturilor de

certificare prin includerea în codul fiscal a unei prevederi prin care pădurile certificate

se exclud de la plata impozitului pe teren. Compania Ikea a implementat un proiect

de sprijinire a certificării ocoalelor silvice private și a companiilor de pe lanțul de

custodie, ca urmare a politicii de a achiziționa doar produse din lemn certificat FSC,

impusă furnizorilor la finalul anului 2016. Multe alte companii acordă bonusuri

financiare pentru furnizorii care oferă lemn certificat.

Page 146: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

146

Ce adaugă în plus certificarea managementului forestier? Comparând legătura

dintre prevederile legislative și cerințele standardului (Buliga și Nichiforel, 2019), se

constată că 69% din cerințele standardului internațional de certificare sunt acoperite

de legislația națională (tabel 27). Gradul de acoperire legală este și mai ridicat dacă

luăm în considerare Standardul Național FSC validat în 2019 care face o legătură mai

clară între prevederile legale și indicatorii din standard. Acest lucru ar trebui să facă

mai ușoară implementarea acestui sistem în România comparativ cu alte țări în care

legislația silvică este mult mai permisivă.

Tabel 27: Nivelul de legalitate al standardului de certificare FSC al managementului forestier

in contextul legislativ din Romania (sursa: Buliga și Nichiforel, 2019)

Numărul și [%] din indicatori: Principiul FSC FM

Complet prescris

În mare măsură prescris

Parțial prescris

Nu este abordat

Procent de acoperire legală

[1] Acordul cu legislația și principiile FSC (N =17 indicatori)

9 [53%] 3 [18%] 2 [12%] 3 [18%] 71.8%

[2] Proprietatea, drepturile de folosință și responsabilitățile aferente (N = 12 indicatori)

5 [42%] 6 [50%] 1 [8%] 0 [0%] 84.2%

[4] Relațiile cu comunitățile și drepturile angajaților (N = 21 indicatori)

8 [38%] 9 [43%] 4 [19%] 0 [0%] 75.2%

[5] Beneficii din partea pădurii (N = 21 indicatori)

11 [52%] 6 [29%] 4 [19%] 0 [0%] 79.5%

[6] Impactul asupra mediului (N = 61 indicatori)

22 [36%] 21 [34%] 13 [21%] 5 [8%] 68.4%

[7] Planul de management (N = 28 indicatori)

16 [57%] 7 [25%] 3 [11%] 2 [7%] 77.9%

[8] Monitorizarea și evaluarea (N = 19 indicatori)

3 [16%] 7 [37%] 8 [42%] 1 [5%] 55.8%

[9] Menținerea pădurilor de mare valoare conservativă (N = 8 indicatori)

0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 8 [100%] 0%

[10] Plantațiile (N = 25 indicatori) 9 [36%] 10 [40%] 3 [12%] 3 [12%] 70.8%

Total Principii (N = 9) 0 [0%] 8 [89%] 0 [0%] 1 [11%] -

Total Criterii (N = 52) 13 [18%] 38 [53%] 13 [18%] 8 [11%] -

Total Indicatori (N = 212) 83 [39%] 69 [33%] 38 [18%] 22 [10%] 69.2%

Restricțiile suplimentare importante adăugate de standard fac referire, în special, la

identificarea și monitorizarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare (PVRC), la

protecția integrală a ecosistemelor reprezentative, la identificarea habitatelor

marginale și la păstrarea arborilor de biodiversitate și a arborilor morți. Este de

subliniat că, mare parte din aceste cerințe au început să fie replicate și cerute și legal

prin planurile de management ale ariilor protejate. Un rol foarte important al

certificării este și acela de a asigura transparența informațiilor și de a lua în

considerare sugestiile primite prin consultările publice și procedura de sesizări.

Page 147: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

147

Analizând percepțiile managerilor ocoalelor silvice de regim certificate, Hălilișan et al.

(2018) arată că aceștia au adoptat sistemul voluntar de certificare, în special pentru a

obține avantaje economice. Se consideră că sistemul aduce cerințe importante

pentru îmbunătățirea managementului forestier, în special în ceea ce privește

consultările publice, transparența, monitorizarea unor indicatori socio-economici și în

conservarea biodiversității. Pe de altă parte managerii nu văd în certificarea

managementului forestier un instrument de stopare a tăierilor ilegale. Studiul

concluzionează că adoptarea voluntară a standardului în cadrul administrațiilor silvice

private arată interesul silvicultorilor de a se adapta la cerințele de piață și de a-și

clarifica poziția în societate (Hălilișan et al., 2018).

Implementarea practică a certificării arată însă principalele provocări pe care le

întâmpină administrația silvică în implementarea unui management forestier

responsabil. Analizând abaterile identificate de auditori față de implementarea

standardului, pentru cele 108 rapoarte publice de audit din perioada 2008-2017 aflate

în baza FSC, se constată că 54% din neregulile identificate de echipele de audit sunt în

fapt abateri de la cerințele legislative (Buliga și Nichiforel, 2019). Pentru a oferi o mai

bună analiză a non-conformităților (NCR), autorii au clasificat neregulile în funcție de

4 domenii principale care cuprind 20 de categorii (tabel 28). Primul domeniul include

74 de NCR (16% din total) care fac referire la activitățile desfășurate pentru stabilirea,

îngrijirea, protejarea și exploatarea pădurilor. Problemele sociale integrează 164 de

NCR (35% din total) fiind legate de siguranța în muncă, evaluarea impactului social,

transparența și comunicarea publică. Domeniul de probleme de mediu include 185 de

NCR (40% din total) legate de evaluarea impactului asupra mediului, zonele de

conservare, PVRC, speciile rare și pe cale de dispariție, habitate ripariene și marginale,

lemnul mort și arborii de biodiversitate. Ultimul domeniu face referire la respectarea

unor cerințe administrative legale și punerea în aplicare a procedurilor specifice

certificării FSC și cuprinde doar 45 de NCR. Majoritatea neregulilor constatate în

auditurile de certificare sunt în activitatea de exploatare a pădurilor, fiind cauzate de

lipsa echipamentelor de protecție a muncii și de abateri de la implementarea regulilor

silvice și de mediu în activitatea de exploatare.

Analiza non-conformităților identificate prin certificare arată că un sistem

legislativ rigid, în condițiile unor deficiențe importante de implementare, nu

asigură garanția sustenabilității lanțului de aprovizionare cu produse

lemnoase. Certificarea identifică cu succes acele activități care au un risc ridicat

de ilegalitate și care necesită o mai mare atenție din partea autorităților și a

companiilor din sectorul forestier. Certificarea nu are însă autoritatea de a

soluționa problemele legale, decât prin suspendarea certificatului.

Page 148: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

148

Tabel 28: Distribuția non-conformităților identificate in funcție de domeniu si categorie. NCR-

legal – presupun non-conformități care reprezintă încălcarea unor cerințe legale; NCR-voluntar reprezintă încălcarea unor cerințe voluntare (sursa: Buliga și Nichiforel, 2019)

Domeniu și Categorie

NCR-uri Legale

NCR-uri Voluntare

Total NCR-uri

Nr. % Nr. % Nr. %

A. Probleme de gestionare a pădurilor 47 19 27 13 75 16

Gestionarea activităților de exploatare 25 10 9 4 35 7

Amenajarea pădurilor 9 4 5 2 14 3

Protecția pădurilor și gestionarea pesticidelor

0 0 13 6 13 3

Posibilitatea de exploatare 9 4 0 0 9 2

Aplicarea normelor tehnice 4 2 0 0 4 1

B. Probleme sociale 106 42 58 27 164 35

Sănătatea și siguranța în muncă 96 38 11 5 99 21

Evaluarea impactului social 0 0 26 12 26 6

Transparența și comunicarea publică 4 2 21 10 25 5

Drepturile muncitorilor 4 2 0 0 4 1

Impactul social al activităților de exploatare

2 1 0 0 2 0

C. Probleme de mediu 89 35 96 45 186 40

Impactul de mediu asupra activităților de exploatare

66 26 0 0 67 14

Pădurile cu Valoare Ridicata de Conservare

0 0 45 21 45 10

Evaluarea impactului de mediu 8 3 19 9 27 6

Alte efecte asupra mediului 15 6 1 0 16 3

Speciile rare, amenințate și pe cale de dispariție

0 0 15 7 15 3

Habitatele ripariene și marginale 0 0 8 4 8 2

Lemn mort și arborii de biodiversitate 0 0 7 3 7 1

Siturile de conservare 0 0 1 0 1 0

D. Probleme administrative 11 4 34 16 45 10

Diferite proceduri 11 4 17 8 28 6

Contabilitatea 0 0 17 8 17 4

Total 253 100 215 100 468 100

Page 149: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

149

Pentru certificarea lanțului de custodie organizația care dorește certificatul FSC

trebuie să facă eforturi suplimentare pentru:

Controlul reclamațiilor și a non-conformităților legate de lanțul de custodie;

Aprovizionarea cu material lemnos certificat numai de la furnizori care în

prealabil au fost acceptați ca furnizori de materiale certificate;

Verificarea existenței codului și declarației FSC de pe factură și aviz, la

recepția cantitativă și calitativă și evidențierea intrărilor de material certificat

în registrul de intrări/ieșiri masă lemnoasă al firmei;

Depozitarea materialelor certificate în spații separate de materialele

necertificate (evidențiate prin panou, pancartă);

Calcularea factorilor de conversie/randamentelor pe baza înregistrărilor în

producție, separat pentru fiecare grupă de produse specificate în lista

produselor certificate FSC;

Înregistrarea zilnică a volumelor de material procesate și a produselor FSC

realizate și verificarea periodică atât din punct de vedere cantitativ cât și al

declarațiilor FSC;

Facturarea și avizare cu declarația FSC și codul certificatului.

Practic, rolul acestor cerințe suplimentare este de a putea documenta intrările și

ieșirile de material lemnos certificat considerând randamentul de conversie în

activitatea de producție. Regulile privind facturarea și verificarea codului sunt

importante pentru a preveni intrarea în lanțul de producție certificat a unor cantități

de lemn pentru care există emise facturi cu coduri de certificare false sau expirate.

8.4.3. Evaluarea de risc națională centralizată privind achiziția de lemn controlat

Sistemul de lemn controlat reprezintă o altă modalitate de certificare a originii și a

modului de prelucrare a materialelor lemnoase, dezvoltată în cadrul sistemului de

certificare FSC. El are o dublă importanță:

▌ sistemul poate fi folosit ca un instrument de a garanta trasabilitatea și

legalitatea achizițiilor de lemn pentru organizațiile care nu doresc

certificarea în sistemul complet FSC;

▌ lemnul controlat reprezintă singura categorie de material lemnos care poate

fi amestecată cu lemnul certificat în procesul de producție pentru produsele

pentru care se acceptă certificarea unor origini mixte.

Page 150: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

150

Spre deosebire de aplicarea integrală a standardului FSC de certificare a

managementului forestier, prin care se verifică sistematic îndeplinirea tuturor

principiilor și criteriilor, în cazul sistemului de lemn controlat, se folosește o abordare

bazată pe evaluarea riscului de achiziție a materialelor lemnoase. Evaluarea surselor

neacceptabile se realizează la nivelul unității de achiziție a materialului lemnos, la nivel

regional sau la nivel național, pentru următoarele categorii inacceptabile, definite de

sistemul de lemn controlat:

Categoria 1 – Lemn provenit din surse ilegale, recoltat prin încălcarea

prevederilor legislației naționale și internaționale;

Categoria 2 – Lemn provenit prin încălcarea drepturilor omului;

Categoria 3 – Lemn provenit din păduri în care valorile de conservare sunt

amenințate de activitățile de management;

Categoria 4 – Lemn provenit din activități de conversie a pădurilor naturale

în alte folosințe sau plantații;

Categoria 5 – Lemn provenit din păduri în care sunt plantați arbori modificați

genetic.

În raport cu specificul legislației naționale, aceste categorii pot să implice diferite

riscuri care pot fi identificate printr-o evaluare de risc națională centralizată (în

engleză CNRA – Centralized National Risk Assessment). O asemenea evaluare

națională poate fi dezvoltată la inițiativa FSC, contractată pentru întocmire unor firme

de consultanță specializate și supusă consultării în grup de experți naționali,

consultării publice la nivel național și în final aprobată și însușită în cadrul FSC.

În România, în momentul de față, există o evaluare de risc națională centralizată,

valabilă începând din 21.03.2018 (https://ic.fsc.org/en/document-center/id/240).

Practic, procedura de achiziție a lemnului controlat din pădurile necertificate

presupune utilizarea în România a acestei evaluări de risc, structurată separat, pe cele

cinci categorii de lemn controlat pentru care se pot identifica riscuri.

Pentru fiecare categorie, s-au identificat indicatori relevanți, pe subcategorii, care să

ușureze identificarea prevederilor relevante și sursele de date care să indice

eventuale riscuri. Clasificarea riscului în această situație face diferența dintre risc

scăzut și risc specificat. Prima categorie se referă la riscurile neglijabile, neluate în

considerare la achiziția materialului lemnos, iar cea de a doua situație la un risc

specificat, pentru care trebuie să fie luate măsuri de reducere a riscului și măsuri de

control (tabel 29).

Page 151: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

151

Tabel 29: Categoriile identificate ca având un risc specificat la ilegalități conform evaluării de

risc centralizată național (sursa: www.lemncontrolat.ro)

Indicator Descrierea categoriei Riscuri specificate

Categoria 1. Lemn recoltat ilegal

1.1 Drepturi de proprietate și

administrare

Risc specificat

1.4 Autorizarea exploatării Risc specificat

1.5 Plata tarifelor de exploatare și a

taxelor specifice domeniului forestier

Risc specificat

1.8 Respectarea regulilor de exploatare

a lemnului

Risc specificat

1.9 Arii și specii protejate Risc specificat

1.10 Cerințe de mediu Risc specificat

1.11 Sănătatea și securitatea în muncă Risc specificat

1.12 Angajarea legală Risc specificat

1.16 Determinarea speciilor, volumelor de

lemn și a calității lemnului la vânzare

Risc specificat

1.17 Comerțul cu lemn și transportul

materialelor lemnoase

Risc specificat

1.21 Legislația care cere aplicarea

regulamentului EU995/2010 la

introducerea lemnului pe piață

Risc specificat

Categoria 3. Lemn recoltat din păduri în care valorile de conservare sunt amenințate

3.1 Amenințări asupra PVRC 1 (păduri

importante pentru biodiversitate)

Risc scăzut: zone strict protejate,

păduri din arii protejate, plantații

private pentru biomasă;

Risc specificat: în păduri din afara

ariilor protejate, pășuni împădurite

3.3 Amenințări asupra PVRC 3

(ecosisteme rare, amenințate sau

periclitate)

Risc scăzut: zone strict protejate,

păduri din arii protejate, plantații

private pentru biomasă;

Risc specificat: în păduri din afara

ariilor protejate, pășuni împădurite

3.5 Amenințări asupra PVRC 5 (păduri

destinate furnizării resurselor de

bază pentru comunitățile locale)

Risc scăzut: zone strict protejate,

plantații pentru biomasă;

Risc specificat: în păduri de producție,

păduri supuse regimului de

conservare, pășuni împădurite

3.6 Amenințări asupra PVRC 6 (păduri cu

funcții culturale și estetice)

Risc scăzut: în zone strict protejate,

plantații private pentru biomasă, zone

supuse regimului de conservare;

Risc specificat: în păduri de producție,

pășuni împădurite

Page 152: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

152

Evaluarea de risc a fost realizată de un ONG internațional (NEPCon) și susținută de

WWF-Romania, partener FSC în România, care a facilitat un proces participativ și

transparent de consultare astfel încât factorii interesați la nivel național

(reprezentând cele trei domenii de interes economic, social și de mediu) să se poată

implica in determinarea riscurilor de ilegalitate pentru Romania. Evaluarea de risc a

dus la identificarea a 15 indicatori cu risc specificat (din 33 posibili) pentru 2 din cele 5

categorii de riscuri.

Categoria 1 de lemn controlat este cea mai complexă și este legată de identificarea

legislației naționale și modul în care este aplicată, respectiv dacă există situații

semnificative la nivel național în care încălcarea legislației nu este controlată

corespunzător. Un factor important luat în considerare la evaluarea riscului privind

legislația este reprezentat de încadrarea țării în clasificarea dată de Indicele Percepției

Corupției (Corruption Perception Index CPI), care în România avea o valoare de 46 în

momentul întocmirii CNRA. Valoarea fiind sub 50, încadrează țara într-o zonă de risc

important de nerespectare a legislației pe motive de corupție. Tocmai de aceea

această categorie prezintă cele mai multe riscuri specificate.

Categoria 3 se referă la lemnul recoltat din păduri în care valorile de conservare sunt

amenințate. Evaluarea riscului pentru această categorie se realizează din două puncte

de vedere, respectiv:

Amenințări datorate faptului că aceste păduri nu sunt identificate sau

cunoscute în momentul planificării activităților de exploatare;

Amenințări care rezultă din modul inadecvat de administrare a acestor

păduri.

Pentru această categorie au fost identificate riscuri specificate pentru acele valori de

conservare care nu sunt adresate prin zonarea funcțională din amenajament, păduri

importante pentru biodiversitate, ecosisteme rare, amenințate sau periclitate, păduri

cu funcții culturale sau cu importanță economică pentru comunitățile izolate. Pentru

această categorie riscurile au fost însă diferențiate în raport de existența unei arii

naturale protejate unde, datorită reglementărilor suplimentare existente, riscurile

sunt considerate scăzute.

Evaluarea bazată pe riscuri este o abordare din ce în mai folosită și în alte sisteme de

certificare, cum ar fi Programul pentru Biomasă Sustenabilă (Sustainable Biomass

Program –SBS), dar și în abordări guvernamentale, fiind de exemplu principala

metodă de evaluare a sustenabilității achiziției de biomasă prevăzută în noua

Directivă UE pentru Energie Regenerabilă care va intra în vigoare în 2021.

Page 153: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

153

8.4.4. Standardul Național de certificare PEFC

Schema de certificare PEFC® lucrează ca un mecanism internațional de aprobare al

schemelor naționale care îndeplinesc cerințele schemei internaționale. De aceea

implementarea sistemului într-o anumită țară nu este posibilă decât în condițiile

elaborării unui standard național.

Tabel 30: Criterii și indicatori din standardul național PEFC Romania (sursa: PEFC international)

Nr. Criteriu Subcriteriu Număr indicatori

1. Resurse forestiere - Distribuția pădurii 4

2. Sănătate si vitalitate - Fondul de producție 2

- Structura arboretului si a pădurii 2

- Supravegherea sănătății 6

3. Funcții productive - Combaterea silviculturală 2

- Combaterea biologică și chimică 4

- Posibilitatea și recoltarea lemnului 1

- Produse ne-lemnoase 3

- Servicii valorificabile ale pădurii 1

- Păduri amenajate 1

- Tehnici, tehnologii de gospodărire 4

4. Diversitatea biologică - Diversitatea structurală 8

- Specii amenințate 4

- Regenerarea pădurii 2

5. Funcții de protecție - Protecția apelor 2

- Protecția solurilor 2

- Protecția infrastructurii 1

- Alte funcții de protecție 1

6. Funcții social-economice - Proprietatea 2

- Dezvoltarea rurală 2

- Condiții de muncă 3

- Educație și cercetare 3

- Servicii recreative 2

- Valori culturale 1

- Relații publice 2

∑ 6 26 65

Page 154: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

154

Elaborarea standardului național PEFC s-a realizat într-un proces care a durat doi ani,

fiind coordonat de ONG-ul Romontana și susținut din fonduri publice elvețiene.

Procesul de elaborare s-a bazat pe grupuri de lucru cu experți și pe organizarea de

dezbateri publice. Standardul PEFC național se bazează pe 6 criterii și 65 de indicatori

pentru evaluarea gestionării durabile a pădurilor din România (tabel 30). Principiile

standardului național de certificare PEFC sunt:

Cerințele impuse de amenajarea pădurilor și legislația silvică din România

sunt suficient de cuprinzătoare pentru a acoperi criteriile de gestionare

durabilă cerute la nivel internațional;

Standardul stabilește indicatori specifici care să permită urmărirea și

monitorizarea aplicării corespunzătoare a prevederilor legale;

Verificarea indicatorilor se bazează pe evidențe cerute legal (evidențe

amenajistice, rapoarte de pază și protecție, evidențe privind controlul

exploatării etc) dar și pe vizite pe teren.

Condițiile preliminare necesare certificării sunt:

Suprafața inclusă in certificare trebuie să fie amenajată;

Trebuie să existe documente care să ateste dreptul de proprietate și lipsa

litigiilor privind proprietatea inclusă în certificare;

Trebuie să existe un contract de administrare/prestări servicii cu un ocol silvic

de stat sau privat;

Este necesar să existe un contract realizat între ocol și proprietar care să

prevadă modul de furnizare a informațiilor prevăzute în indicatorii de

certificare.

Printre cerințele suplimentare aduse de standardul de certificare PEFC, se regăsesc:

Implementarea unei proceduri de identificare a lemnului mort;

Identificarea unor posibile valori culturale ale pădurilor (neacoperite de

amenajament);

Implementarea unei proceduri privind asigurarea transparenței în

soluționarea reclamațiilor și sesizărilor și realizarea unor consultări publice.

Standardul Național PEFC presupune în principal documentarea faptului că cerințele

legale sunt respectate, fiind din acest punct de vedere un instrument mult mai ușor

de aplicat, în special în proprietățile private de dimensiuni mai reduse. Din perspectiva

indicatorilor de mediu, standardul PEFC nu adresează alte valori de conservare decât

funcțiile de protecție identificate de amenajamentele silvice și cele din arii protejate.

Page 155: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

155

8.5. Instrumente de reglementare mixte: due diligence

Așa după cum s-a arătat în capitolul introductiv, efortul UE de a reduce tăierile ilegale

s-a concretizat în elaborarea Regulamentului EUTR 995/2010 (CE, 2010) privind

obligativitatea operatorilor economici de a utiliza sistemul “due diligence” (DDS), cu

scopul de a reduce exploatările forestiere ilegale și de a diminua comerțul cu lemn

exploatat ilegal.

Regulamentul interzice plasarea pe piața UE a lemnului și produselor din lemn

exploatate ilegal, diferențiind cerințele de implementare pentru “operatori” adică

agenții economici care plasează lemn sau produse de lemn pentru prima data pe piață

UE și “comercianți” adică agenți economici care achiziționează lemn ce a fost

comercializat anterior in UE.

Deși instrumentul este perceput ca un instrument de comandă și control, el este

configurat pe principiul instrumentelor voluntare de piață care urmăresc să asigure

trasabilitatea lemnului pe lanțul de achiziție. Implementarea DDS are multe

similitudini cu implementarea sistemului de lemn controlat din sistemul FSC, tocmai

pentru că face apel la evaluarea și atenuarea riscurilor din lanțul de achiziții, având însă

o structură formală de implementare care trebuie adresată de fiecare stat membru.

Tocmai de aceea, implementarea DDS poată fi considerată un instrument mixt de

guvernanță, atâta timp cât:

▌ Statul creează contextul administrativ de implementare a sistemului, în

cadrul fiecărui stat membru fiind definită cel puțin o Autoritate Competentă

pentru verificarea modului de implementare a DDS și a modului de

monitorizare a acestuia;

▌ Agenții economici (operatori și comercianți) își creează și implementează un

sistem specific DDS adaptat în raport cu contextul instituțional în care

operează și locația din care provine lemnul;

▌ Monitorizarea implementării sistemului se poate face prin ONG-uri

acreditate în acest sens, sub denumirea de organizații de monitorizare.

Aceste organizații au rolul de a efectua audituri anuale și de a semnala

autorității competente abaterile majore de la Regulamentul EUTR.

Practic, implementarea Regulamentului EUTR a dus la crearea unei noi piețe de

servicii, existând în momentul de față 13 organisme de monitorizare acreditate la

nivelul UE. In plus, acestea trebuie sa realizeze un model de proceduri pentru DDS

Page 156: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

156

care să fie disponibil in mod gratuit pentru operatori. Prin urmare, operatorii

informați pot alege între sistemele de DDS disponibile gratuit pe piață și pot contracta

un organism de monitorizare pentru verificarea modului de implementare. Nu există

însă obligația ca operatorii să utilizeze DDS-ul unei organizații de monitorizare putând

folosi propriile sisteme, atâta timp cât acestea răspund scopului regulamentului.

Din punct de vedere al managementului organizațional, implementarea DDS

presupune eforturi importante pentru crearea în cadrul organizației a unui

sistem de management al calității, a unui sistem de management al informației,

a unui sistem de management al lanțului de aprovizionare și a unui sistem de

management al riscurilor.

Sistemul de management al calității presupune elaborarea unor proceduri pentru a

furniza cadrul sistematic necesar implementării DDS și pentru a permite evaluarea

externa a sistemului. Axarea sistemului doar pe colectarea unor documente, fără a fi

identificată necesitatea colectării lor și legătura cu procesul de identificare și atenuare

a riscului, poate crea un lanț birocratic care să ducă la identificarea unor riscuri

neglijabile și la o implementare formală a sistemului. Rolul organizațiilor de

monitorizare este de a direcționa acest sistem procedural către unul care să ofere

rezultate conforme cu realitatea.

Sistemul procedural de management al calității trebuie să adreseze componentele

principale ale DDS respectiv: accesul la informații, evaluare riscului și diminuarea

riscului. De aceea, el trebuie să cuprindă:

▌ Definirea domeniului de aplicare pentru lanțul de aprovizionare si produsele

supuse evaluării de risc;

▌ Un angajament de aprovizionare legală și politici specifice anticorupție;

▌ Un sistem de stabilire a responsabilităților și de asigurare a competențelor

necesare pentru implementarea sistemului;

▌ Un set de indicatori de monitorizare a performanțelor.

Managementul lanțului de aprovizionare presupune în primă fază crearea unei

”hărți” a lanțului de aprovizionare. Scopul identificării organizațiilor de pe lanțul de

aprovizionare este de a colecta informații relevante despre produsele achiziționate și

de a verifica dacă declarațiile furnizorului sunt corecte. Această hartă poate simplifica

mult procesul birocratic astfel încât obținerea documentelor să fie făcută doar in

scopul evaluării riscurilor posibile și nu în scopul documentării riscurilor neglijabile.

Page 157: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

157

Sub raport procedural, managementul lanțului de aprovizionare presupune stabilirea

unor relații contractuale clare cu furnizorii, care să integreze politica de achiziție și

cerințele de legalitate conform DDS. Furnizorii trebuie să fie deschiși să ofere

informațiile necesare pentru evaluarea riscurilor și să își dea consimțământul pentru

realizarea unor auditări interne și externe a lanțului de aprovizionare.

Managementul riscurilor presupune proceduri de identificare a riscurilor majore și

atenuarea acestora. Evaluarea se face în raport de riscul ca produsele să fie

exploatate ilegal, transportate sau comercializate ilegal sau amestecate cu material

de origine ilegală. Harta lanțului de aprovizionare permite o identificare sistematică a

punctelor din lanț unde pot exista riscuri care necesită o evaluare aprofundată.

Pentru identificarea riscurilor existente într-o anumită zonă de aprovizionare se poate

face apel la datele existente privind profilul de risc al unei țări.

(sursa: captura ecran www.nepcon.org/sourcinghub)

(sursa: captura ecran www.lemncontrolat.ro)

Figura 43: Instrumente suport de identificare a riscurilor la ilegalități în aprovizionarea cu lemn

Page 158: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

158

Pentru facilitarea procesului de implementare DDS, NEPCon are a lansat in 2017

„Sourcing Hub”, un instrument disponibil gratuit care oferă informații generale

despre riscurile prezente în mai mult de 60 de țări din lume. Profilul țării cuprinde un

rezumat al riscurilor prezente pentru fiecare dintre țări (figura 43). Evaluarea de risc

generică include informații detaliate cu privire la riscurile existente în raport de

respectarea cerințelor legale din cadrul a 5 categorii de legalitate, însumând 20 de

sub-categorii.

Pentru România, riscurile identificate prin evaluarea de risc națională centralizată

privind achiziția de “lemn controlat” sunt o bază importantă de evaluare și pentru

sistemul DDS (figura 43). De aceea, pe portalul dedicat evaluării pe lemn controlat se

găsesc și documente suport pentru implementarea sistemului DDS

(www.lemncontrolat.ro).

Pentru managerul unei companii din sectorul forestier, măsurile de diminuare a

riscurilor din lanțul de aprovizionare trebuie să fie evaluate și din perspectiva riscului

la care organizația se supune în momentul ne adresării lor. De exemplu, riscurile cu

un grad mare de recurență, dar care pot avea un impact major în legalitatea

produsului trebuie adresate prin măsuri mai drastice, care pot duce la realizarea unor

auditări externe sau la excluderea furnizorului din lanț. Riscurile comune sistemului,

cum ar fi cele de respectare a regulilor de securitatea muncii, trebuie adresate prin

acțiuni concertate stabilite împreună cu furnizorii și adresate prin stabilirea unor

reguli procedurale de furnizare a informațiilor relevante de atenuare a riscului

(evidența instructaje, testări, controale interne etc).

Sistemul due dilligence face astfel apel la ideea de responsabilizare a actorilor de pe

lanțul de producție care primesc un grad ridicat de libertate în documentarea zonelor

de risc și în stabilirea măsurilor de prevenție și de atenuare a riscurilor. Practic, acest

lucru stimulează capacitatea companiilor de a garanta sustenabilitatea lanțului de

producție prin mecanisme specifice economiei de piață. Implementarea formală a

sistemului, de către firmele din sectorul forestier, fără adresarea concretă a

problemelor existente pe lanțul de producție, nu poate să ducă decât la repunerea

statului pe o poziție autoritară prin folosirea instrumentelor de comandă și control.

Page 159: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

159

Considerații finale

Managementul resurselor forestiere a devenit o ramură de studiu distinctă care

presupune o abordare holistică a modului în care organizațiile din sectorul forestier

își planifică activitățile, în contextul creșterii interesului socio-politic asupra elaborării

și implementării deciziilor privind gestionarea pădurilor. Globalizarea producției și a

consumului de produse lemnoase și rolul pădurilor în menținerea unor procese

ecosistemice trans-frontaliere, adaugă o perspectivă globală consecințelor pe care

deciziile de management forestier le produc în plan temporal și spațial.

Tocmai de aceea s-a considerat necesară abordarea managementului forestier într-o

accepțiune mai largă decât cea amenajistică și silvotehnică, prin integrarea unei

perspective de guvernanță forestieră, respectiv de definire și caracterizarea a noilor

interacțiuni dintre mediul politic, cel economic și cel social în gestionarea pădurilor.

În ultimii 30 de ani, relațiile dintre organizațiile din sectorul forestier și sectoarele

conexe au devenit mai complexe ținând cont de noile provocări la care trebuie să

răspundă managementul forestier, cum ar fi cele de furnizare de bunuri și servicii

multiple conform strategiilor de bioeconomie și de dezvoltarea rurală, de adaptare a

pădurilor la riscurile induse de schimbări climatice, de sechestrare a carbonului, de

conservare a biodiversității și a capitalului natural critic.

Conjunctura europeană de gestionare a pădurilor se bazează pe instrumente de

responsabilizare a tuturor participanților la procesul de guvernanță forestieră. După

cum s-a arătat, în marea majoritate a țărilor europene, inclusiv în multe țări din fostul

bloc socialist, există o abordare echilibrată a combinației dintre instrumentele de

politică forestieră de reglementare și control, financiare și informaționale.

Gestionarea responsabilă a pădurilor presupune așadar găsirea unei combinații de

instrumente adaptate contextului instituțional și socio-economic național, care să

ducă la maximizarea eficienței de implementare a acestora.

În Romania ultimilor 30 de ani, accentul s-a pus pe menținerea unui regim silvic

restrictiv, care are o fundamentare științifică și tehnică temeinică, realizată însă în

contextul existenței unitare a formei de proprietate de stat asupra pădurilor. Acest

lucru a dus la o abordare precaută atât în procesul de retrocedare a pădurilor (care s-

a dovedit însă haotic și cu grave consecințe asupra ecosistemelor forestiere) cât și în

acordarea de libertăți decizionale proprietarilor de păduri. Practic, s-a adoptat o

singură măsură de liberalizare a dreptului de proprietate, aceea prin care proprietarii

Page 160: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

160

de păduri de mici dimensiuni (sub 10 hectare) nu mai au nevoie de amenajament

pentru a recolta un anumit volum de lemn (5 m3/an/ha).

În ciuda schimbărilor instituționale majore care au avut loc în sectorul forestier, prin

retrocedarea pădurilor și privatizarea sectorului de exploatare și industrializare,

statul a încercat să mențină un sistem legislativ rigid care însă nu a avut eficiența

scontată. Experiența de implementare a instrumentelor de comandă și control în țara

noastră a arătat că acestea:

▌ nu au reușit să asigure o gestionare responsabilă a pădurilor private de mici

dimensiuni aspect relevat de dinamica despăduririlor din anii ‘90;

▌ au creat un risc ridicat la ilegalități în sectorul forestier prin modul de

inventariere, autorizare și transport a lemnului, abordare care și-a dovedit

ineficiența conform rezultatelor ultimului ciclu IFN;

▌ nu au convins proprietarii de necesitatea unor masuri de protecție și au

generat reacții adverse privind necesitatea protejării unor zone, în lipsa unor

instrumente compensatorii adecvate;

▌ nu s-au adaptat la modalitățile de adresare a țelurilor de conservare a

biodiversității conform noilor cerințe de gestionare a ariilor protejate Natura

2000; se mențin cerințe de conservare ridicate atribuite de zonarea

funcțională pentru zone care nu se află sub incidența unei arii protejate și în

aceeași măsură unele funcții sunt atribuite formal în arii protejate;

▌ au blocat capacitatea de a implementa instrumente financiare și de piață

folosite cu succes în multe țări din Europa, pentru că plățile pentru servicii

ecosistemice se pot activa doar atunci când proprietarul are drept de decizie

și renunță în mod voluntar la anumite beneficii;

▌ au limitat calea spre adaptare, inovare, planificare strategică și

responsabilizare a participanților la procesul de producție forestieră.

Insistența cu care statul încearcă să răspundă la problemele create de acest sistem

rigid, printr-o supra-reglementare, arată o viziune limitată de înțelegere a proceselor

internaționale de guvernanță, care fac apel la mediul privat și la organizațiile non-

guvernamentale pentru implementarea unor instrumente de răspuns mult mai rapide

și mai eficiente. Modul în care piața internațională a reacționat la problemele recente

privind legalitatea lanțului de aprovizionare cu lemn din România, arată importanța

instrumentelor de piață în responsabilizarea organizațiilor din sector. Nimeni nu își

dorește o gestionare a pădurilor în absența autorității statului, dar autoritatea unui

stat constă în capacitatea de a găsi și implementa soluții viabile la probleme concrete

și nu de a gestiona, prin supra-reglementări, eșecurile decizionale anterioare.

Page 161: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

161

Bibliografie

Abrudan, I.V., Ioras, F., Marinescu, V., Ioenscu, O., Horodnic, S.A., Sestras, R., 2009. Developments in the

Romanian forestry and its linkages with other sectors. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-

Napoca, 37(2), pp.14-21.

Abrudan, I.V., 2012. A decade of non-state administration of forests in Romania: achievements and

challenges. International Forestry Review, 14(3), pp.275-284.

Abbott, K. W., Snidal, D. 2009. The governance triangle: regulatory standards institutions and the shadow

of the state. The politics of global regulation, 44.

Agrawal, A., Chhatre, A., Hardin, R., 2008. Changing Governance of the World’s Forests. Science 13, Vol.

320, no. 5882, pp. 1460-1462, Special Issue on “Forests in Flux”.

Alliannce Environnement EEIG, 2017. Evaluation study of the forestry measures under Rural Development.

European Commision. Final Report.

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/forest/publications/pdf/eval-study-forestry-

measures-report_en.pdf

An, Y., Hu, Y., Shum, M., 2010. Estimating first-price auctions with an unknown number of bidders: A

misclassification approach. Journal of Econometrics 157(2), 328-341.

Arts, B. J. M., Appelstrand, M., Kleinschmit, D., Pülzl, H., Visseren-Hamakers, I. J., Atyi, R. E. A., Enters, T.,

McGinley, K., Yasmi, Y., 2010. Discourses, actors and instruments in international forest governance. In

Embracing complexity: Meeting the challenges of international forest governance. A global

assessment report. Prepared by the Global Forest Expert Panel on the International Forest Regime

(No. 28, pp. 57-74). International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).

Arts, B., Buizer, M., 2009. Forests, discourses, institutions: A discursive-institutional analysis of global forest

governance. Forest Policy and Economics, 11(5-6), 340-347.

Athey, S., Cramton, P., Ingraham, A., 2002. Auction-Based Timber Pricing and Complementary Market

Reforms in British Columbia. In Market Design Inc. and Criterion Auctions, p. 31.

Athey, S., Cramton, P., Ingraham, A., 2003. Upset Pricing in Auction Market: an Overview. In, p. 11. Market

Design Inc. and Criterion Auctions.

Athey, S., Levin, J., Seira, E., 2004. Comparing Open and Sealed Bid Auctions: Theory and Evidence from

Timber Auctions. In Auctions and Market Design: Theory, Evidence and Applications, (Consip,

F.E.E.M.a., Ed.). Roma.

Bajari, P., Hortacsu, A., 2001. Auction Models When Bidders Make Small Mistakes: Consequences for

Theory and Estimation. In. Stanford University and University of Chicago.

Balabasciuc, C., 1997. De la codrii Vlăsiei la Legea 18. Bucovina Forestieră 5(1-2): 10-15.

Barbu, C., Nichiforel, L., Scriban, R., Barnoaiea, I., Cenusă, R., 2015. Modificarea gradului de exercitare a

funcțiilor ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de stat si private. (Changes in the degree of

ecoprotective functions effectiveness: a comparative study in state and private forests) Bucovina

Forestieră 15 (2), 139–153

Barbu I, 1997. Directive ale politicii forestiere pentru menținerea echilibrului ecologic. Bucovina Forestieră

5(1-2): 22-29

Barbu, I. 1991. Moartea bradului–simptom al degradării mediului. Ed. Ceres, Bucureşti, 225p.

Bateman, I. J., Turner, R. K., 1993. Sustainable Environmental Economics and Management: Principles and

Practice. London: Bellhaven, 390p.

Beckert, J., 1999. Agency, entrepreneurs, and institutional change. The role of strategic choice and

institutionalized practices in organizations. Organization studies, 20(5), pp.777-799.

Page 162: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

162

Bemelmans-Videc, M.L., Rist, R.C. Vedung, E.O. (eds)., 2011. Carrots, sticks, and sermons: Policy instruments

and their evaluation (Vol. 1). Transaction Publishers.

Biriș, I.-A., 2017. Situația pădurilor virgine din România. Web:

https://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/paduri/Paduri%20virgine/Situa%C8%9Bia_p%C4%

83durilor_virgine_din_Rom%C3%A2nia_low_res.pdf

Blin, C.R., Hendricks, L.T., 1997. Marketing Timber from the Private Woodland. In. University of Minnesota,

College of Natural Resources.

Blujdea, V., 2015. Studiu privind perceptia asupra impactului schimbarii climatice asupra pădurilor. Analele

ICAS. 48

Buliga, B., Nichiforel, L., 2019. Voluntary forest certification vs. stringent legal frameworks: Romania as a

case study. Journal of Cleaner Production, 207, pp.329-342.

Boillat, S., Gerber, J. D., Oberlack, C., Zaehringer, J., Ifejika Speranza, C., Rist, S., 2018. Distant interactions,

power, and environmental justice in protected area governance: A telecoupling perspective.

Sustainability, 10(11), 3954.

Buongiorno, J., Young, T., 1984. Statistical appraisal of timber with an application to the Chequamegon

National Forest. Northern Journal of Applied Forestry 1(4), 72-76.

Bouriaud, L., 2001. Sustainable forest management: with or without privately owned forests? A Romanian

case survey. In Niskanen, A. and Vayrynen, J., eds., Economic sustainability of small scale forestry, EFI

Proceedings n. 36, 290 p., ISSN 12378801; ISBN 9529844824, pp. 143-159

Bouriaud, L., Schmithüsen, F., 2005. Allocation of property rights on forests through ownership reform and

forest policies in Central and Eastern European countries. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen,

156(8), pp.297-305.

Bouriaud, L., Nichiforel, L., Nastase, C., 2005a. Structural and institutional conditions of innovation process

in Romanian forestry: methodological aspects and research needed. Forestry and sustainable

development Buletin of the Transivania Univ. Brasov seria A, Brasov.

Bouriaud, L., 2006. Ownership and property rights – factors relevant for innovation and enterprise

development in small-scale forestry. In Niskanen, A., ed., 2006. Issues affecting enterprise

development in the forest sector in Europe. University of Joensuu, Faculty of Forestry, Research Notes

169. 406 p., 58-70, ISSN 1235-7421, ISBN 952-458-851-X

Bouriaud, L., Nichiforel, L., G. Weiss, A. Bajaktari, M. Curovic, Z. Dobsinska, P. Glavonjic, V. Jarský, Z.

Sarvasova, M. Teder, Z. Zalite, 2013. Governance of private forests in Eastern and Central Europe: An 7

analysis of forest harvesting and management rights. Annals of Forest Ressearch 56(1): 199-215.

Brown, R., Kilgore, M., Blinn, C., Coggins, J., Pfender, C., 2010. Assessing State Timber Sale Policies,

Programs and Stumpage Price Drivers. In Staff Paper Series Number 2009, p. 175. College of Food,

Agricultural and Natural Resource Sciences and the Agricultural Experiment Station, Minnesota.

Buttoud, G., 1990. Economie de la foret et offre de bois. ENGREF, Nancy.

Bulinschi, S.R., 2011, Responsabilități sociale și de mediu în guvernanța pădurilor din România. Teză de

doctorat. Universitatea Stefan cel Mare Suceava. 191p.

Carrasco, L. R., J. Chan, F. L. McGrath, and L. T. P. Nghiem., 2017. Biodiversity conservation in a telecoupled

world. Ecology and Society 22(3):24.

Carroll, A.B., 1991. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of

organizational stakeholders. Business horizons, 34(4), pp.39-48.

Carter, D.R., Newman, D.H., 1998. The impact of Reserve Prices in Sealed Bid Federal Timber Sale Auctions.

Forest Science 44(4), 485-495.

Che, Y.-K., Kim, J., 2009. Optimal collusion-proof auctions. Journal of Economic Theory 144(2), 565-603.

Chen, S.S.-I., 2010. Hedonic Valuation of Timber Stands in the Great Lakes Northern Forests. In Agricultural,

Food and Resource Economics, p. 46. Michigan State University.

Page 163: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

163

Chowdhury, P.R., 2008. Controlling collusion in auctions: The role of ceilings and reserve prices. Economics

Letters 98(3), 240-246.

Coase, R., 1960. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics 3(1), 1-44.

CE (Comisia Europeană), 1992. Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de

faună și floră sălbatică. Web: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043

CE (Comisia Europeană), 2001. Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie

2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042

CE (Comisia Europeană), 2005. Regulamentul (CE) 2173/2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT

pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană. Web: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32005R2173

CE (Comisia Europeană), 2005. Regulamentul (CE) 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune.

Web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005R1290

CE (Comisia Europeană), 2009. Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice. Web:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147

CE (Comisia Europeană), 2009. Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse

regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE. Web:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj

CE (Comisia Europeană),2010. Regulamentul (UE) 995/2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor

care introduc pe piață lemn și produse din lemn. Web: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN

CE (Comisia Europeană), 2019. Forest Practices and Climate Change: Final report. EPI-AGRI Focus Group.

Web: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-focus-group-forest-practices-and-

climate

CE (Comisia Europeană), 2011. Strategia Europeană de Biodiversitate.

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm

CE (Comisia Europeană), 2012. Strategia Comisiei Europene pentru o bioeconomie durabilă.

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy

CE (Comisia Europeană), 2018. O nouă strategie a Uniunii Europene pentru păduri și sectorul forestier.

Bruxel. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/forestry/documents/report-

progress-eu-forest-strategy-com-2018-811-f1_en.pdf

Cline-Cole, R., 2007. Woodfuel Discourses and the reframing of wood-energy. Forum for Development

Studies 34(1): 121–153

Cook, N. J., Wright, G. D., Andersson, K. P., 2017. Local Politics of Forest Governance: Why NGO Support

Can Reduce Local Government Responsiveness. World Development, 92, 203-214.

Coșofreț, C., Barnoaiea, I., Nichiforel, L., Iacobescu, O., 2015. Analiza dinamicii pertubării vegetației

forestiere la scară regională pe imagini satelitare LANDSAT, 21-22 Aprilie 2015, Reconstrucția ecologică

între deziderat și realitate, CROSSBORDER INVENTORY OF DEGRADED LAND, Clubul Bursei Iași

Cubbage, F., Harou, P., Sills, E., 2007. Policy instruments to enhance multi-functional forest management.

Forest Policy and Economics 9, pp. 833–851.

Curtea de Conturi, 2013. Raport de audit privind Situația patrimonială a fondului forestier din România, în

perioada 1990-2012. Web: http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/economie7.pdf

Curtis, P.G., Slay, C.M., Harris, N.L., Tyukavina, A., Hansen, M.C., 2018. Classifying drivers of global forest

loss. Science, 361(6407), pp.1108-1111.

Decreto-Lei 63, 2004. Fundo Florestal Permanent. Instituto Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas (ICNF). Web: http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente

Page 164: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

164

Department of Agriculture, Food and Forestry, 1996. Growing for the Future–A Strategic Plan for the

Development of the Forestry Sector in Ireland. Web:

http://www.agriculture.gov.ie/forestservice/publications/growingforthefuture/

Drăgoi, S., 2003. Cercetări privind costul de producție din silvicultură şi corelația acestuia cu prețul de livrare

al lemnului pe picior. In, Vol. Teză de doctorat, p. 256. Universitatea „Transilvania”, Braşov.

Drăgoi, M., 2004. Amenajarea pădurilor. Editura Universității ”Ştefan cel Mare” Suceava, Suceava. 268.

Drăgoi, M., 2008. Economie și Management Forestier. Editura Universității, Suceava.

Drăgoi, M., Cîrnu, M., 2016. Plata serviciilor ecosistemice: context legal și metode consacrate de evaluare,

cu aplicație la păduri. Bucovina Forestieră, 16(1), pp.95-106.

Drăgoi, M., 2016. Joining or not joining non-industrial private forests into a single management unit: A case

study shaped as an Analytic Network Process. In: Forest Policy Economics.

Dorondel, S., 2008. They should be killed. The Rights and Wrongs of Land Restitution:”Restoring What Was

Ours”, p.43.

Duncker, P. S., S. M. Barreiro, G. M. Hengeveld, T. Lind, W. L. Mason, S. Ambrozy, H. Spiecker., 2012.

Classification of forest management approaches: a new conceptual framework and its applicability to

European forestry. Ecology and Society 17(4): 51.

ECORYS, 2009. Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and

forestry. Tender no. AGRI-2008-EVAL-10. Web:

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2009/forest-

communication/finalreport_en.pdf

Elyakime, B., Loisel, P., 2005. An optimal standing timber auction? Journal of Forest Economics 11(2), 107-

120.

Elyakime, B., Cabanettes, A., 2009. How to improve the marketing of timber in France? Forest Policy and

Economics 11(3), 169-173.

ENRD (European Network for Rural Development), 2015. Output Indicators 2007-2013. Measure 226:

Restoring forestry potential and introducing prevention actions. Rural Development Programmes

2007-2013. Web: https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-

monitoring-indicator-tables/output-indicators_en

ENRD (European Network for Rural Development), 2015. Output Indicators 2007-2013. Measure 224:

Natura 2000 Payments. Rural Development Programmes 2007-2013. Web:

https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-

indicator-tables/output-indicators_en

EPI-AGRI, 2019. Forest Practices & Climate Change. Web:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/forestry-and-climate-change

EUROSTAT, 2016. Agriculture, forestry and fishery statistics Web:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7777899/KS-FK-16-001-EN-N.pdf/cae3c56f-53e2-

404a-9e9e-fb5f57ab49e3

Evans, D., 2012. Building the European union’s Natura 2000 network. Nature conservation, 1, p.11.

Fligstein, N., 1996. Markets as politics: A political-cultural approach to market institutions. American

sociological review, pp.656-673.

FORDAQ, 2016. Prețuri de referință unice la nivel național în 2017, la Romsilva. Comunicat de presă. Web:

https://lemn.fordaq.com/news/Preturi_de_referinta_unice_la_49028.html

FORDAQ, 2018. Dispar pădurile României? Ce ne spune Inventarul Forestier Național. Comunicar de presă.

Web: https://lemn.fordaq.com/news/Dispar_p%C4%83durile_Rom%C3%A2niei_Ce_ne_60937.html

Forest Europe, 2015. State of Europe’s Forests. Web: https://foresteurope.org/state-europes-forests-2015-

report/

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2015. FRA 2015 Terms and Definitions.

Forest Resources Assessment Working Paper 180. Food and Agriculture Organization of the United

Page 165: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

165

Nations, Rome. Web:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yugWNSL1tsAJ:www.fao.org/docrep/017/a

p862e/ap862e00.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ro

Fish, R., Church, A., Winter, M., 2016. Conceptualising cultural ecosystem services: a novel framework for

research and critical engagement. Ecosystem Services, 21, 208-217.

FSC (Forest Stewardship Council), 2018. Web: https://ic.fsc.org/en/web-page-/holzindustrie-schweighofer-

hs

Ghani, A.N.A., Othman, M.S.H., 2003. Forest Pricing Policy in Malaysia. In Economy and Environment

Program for Southeast Asia (EEPSEA). Research Report.

Gemmill, B., Bamidele-Izu, A., 2002. The role of NGOs and civil society in global environmental governance.

Global environmental governance: Options and opportunities, 77-100.

Giurgiu, V., Constantinescu, N., N, Costea, C., 1983. Cercetări privind fundamentarea prețului lemnului pe

picior. In Manuscris ICAS. Bucuresti.

Giurgiu, V., 2010. Considerații asupra stării pădurilor României, Revista pădurilor nr.2.

Giurgiu, V., 2010. Pădurile și schimbările climatice. Revista pădurilor.

Glueck P., Rayner J., Cashore B., 2005. Change in the governance of forest resources. în Mery G, Alfaro R,

Kanninen M, Lobovikov M (eds). Forests in the global balance: changing paradigms, IUFRO World

Series, Helsinki, pp. 51–74.

Global Forest Watch, 2014. Web: https://www.globalforestwatch.org/map

Gong, P., Boman, M., Mattsson, L., 2005. Non-timber benefits, price uncertainty and optimal harvest of an

even-aged stand. Forest Policy and Economics 7(3), 283-295.

Gong, P., Löfgren, K.G., 2007. Market and welfare implications of the reservation price strategy for forest

harvest decisions. Journal of Forest Economics 13(4), 217-243.

Gordon, K., 2001. “The OECD Guidelines and Other Corporate Responsibility Instruments: A Comparison”,

OECD Working Papers on International Investment, 2001/05, OECD Publishing.

Górriz-Mifsud, E., Donazar, L.O., Eseverri, E.M., Govigli, V.M., 2017. The challenges of coordinating forest

owners for joint management. Forest Policy and Economics.

Greenpeace, 2015. Ghidul Voluntarului pentru Protecția Pădurilor. Web:

https://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/publicatii/ghid-voluntar-paduri/

Griffiths, P., Kuemmerle, T., Kennedy, R.E., Abrudan, I.V., Knorn, J., Hostert, P., 2012. Using annual time-

series of Landsat images to assess the effects of forest restitution in post-socialist Romania. Remote

Sensing of Environment. 118, 199–214.

Hall-Jones, P., 2006. The Rise and Rise of NGOs Global Policy Forum, May 2006, 54-63.

Hangler, J., 2010. The roundwood sale system in Austria. In Wood Symposium. Poznan.

Hansen, M.C., Potapov, P.V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S.A.A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman,

S.V., Goetz, S.J., Loveland, T.R., Kommareddy, A., 2013. High-resolution global maps of 21st-century

forest cover change. Science, 342(6160), pp.850-853.

Halalisan, A.F., Abrudan, I.V., Popa, B., 2018. Forest management certification in Romania: motivations and

perceptions. Forests 9.

Humphreys, D., 2004. Redefining the issues: NGO influence on international forest negotiations. Global

Environmental Politics, 4(2), 51-74.

Humphreys, D., 2009. Discourse as ideology: Neoliberalism and the limits of international forest policy.

Forest Policy and Economics, 11(5-6), pp.319-325.

IFN (Inventarul Forestier Național), 2018. Rezultatele Inventarului Forestier Naționale. Web:

http://roifn.ro/site/

INFORMA, 2013. Analiza impactului antreprenoriatului instituțional în gestionarea durabilă a pădurilor în

România prin instrumente socio-economice și de teledetecție [Institutional entrepreneurship and

Page 166: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

166

impacts on sustainable forest management in Romania: bridging socio-economic and remote sensing

tools]. Raport de implementare pe anul 2013. Web: http://www.silvic.usv.ro/informa/index.php

INFORMA, 2014. Analiza impactului antreprenoriatului instituțional în gestionarea durabilă a pădurilor în

România prin instrumente socio-economice și de teledetecție [Institutional entrepreneurship and

impacts on sustainable forest management in Romania: bridging socio-economic and remote sensing

tools]. Raport de implementare pe anul 2014. Web: http://www.silvic.usv.ro/informa/index.php

Iojă, C.I., Pătroescu, M., Rozylowicz, L., Popescu, V.D., Vergheleț, M., Zotta, M.I., Felciuc, M., 2010. The

efficacy of Romania’s protected areas network in conserving biodiversity. Biological Conservation. 143,

2468-2476.

Ioras, F., Abrudan, I.V., 2006. The Romanian forestry sector: privatisation facts. International Forestry

Review, 8(3), pp.361-367.

Irimie, D.L., Essmann, H.F., 2009. Forest property rights in the frame of public policies and societal change.

Forest Policy and Economics. 11, 95–101.

Kirkegaard, R., 2005. Participation fees vs. reserve prices in auctions with asymmetric or colluding buyers.

Economics Letters 89, 328-332.

Kishor, N., Tapani, O., 2006. Combating illegal logging and corruption in the forestry sector. Environmental

Matters Annual Review, July 2005 – June 2006, Washington.

Kleinschmit, D., Lindstad, B. H., Thorsen, B. J., Toppinen, A., Roos, A., Baardsen, S., 2014. Shades of green:

a social scientific view on bioeconomy in the forest sector. Scandinavian journal of forest research,

29(4), 402-410.

Knoke, T., Stang, S., Remler, N., Seifert, T., 2006. Ranking the importance of quality variables for the price

of high quality beech timber (Fagus sylvatica L.). Annals of . Forest Science. 63(4), 399-413.

Knorn, J., Kuemmerle, T., Radeloff, V.C., Szabo, A., Mindrescu, M., Keeton, W.S., Abrudan, I., Griffiths, P.,

Gancz, V., Hostert, P., 2012. Forest restitution and protected area effectiveness in post-socialist

Romania. Biological Conservation, 146(1), pp.204-212. Laufer, W. S., 2003. Social accountability and

corporate greenwashing. Journal of business ethics, 43(3), 253-261.

Kolis, K., Hiironen, J., Riekkinen, K., Vitikainen, A., 2017. Forest land consolidation and its effect on climate.

Land Use Policy, 61, 536-542.

Kuemmerle, T., Müller, D., Griffiths, P. and Rusu, M., 2009. Land use change in Southern Romania after the

collapse of socialism. Regional Environmental Change, 9(1), p.1.

Laufer, W.S., 2003. Social accountability and corporate greenwashing. Journal of Business Ethics, 43(3),

pp.253-261.

Lawrence, A. Szabo, A., 2005. Forest restitution in Romania: challenging the value systems of foresters and

farmers. In Conference on european forests in ethical discourse, Vol. 18, p. 19.

Lawrence, A., 2009. Forestry in transition: Imperial legacy and negotiated expertise in Romania and Poland.

Forest Policy and Economics, 11(5-6), 429-436.

Leefers, L.A., Potter-Witter, K., 2006. Timber sale characteristics and competition for purchase stumpage:

a case study from the Lake States. Forest Science 52(4), 460-467.

Legea 46, 2008. Codul Silvic. Publicat în Monitorul Oficial la data de 19.03.2008. Web:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame.

Legea 287, 2009. Codul Civil. Publicat în Monitorul Oficial la data de 26.07.2009. Web:

http://www.dsclex.ro/coduri/cod.civil.pdf

Legea 246, 2005. Aprobarea Ordonanței 26/2000 cu privire la organizații și fundații. Publicat în Monitorul

Oficial, Partea I la data de 25.07.2005. Web:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=65255

Liu, J., Hull, V., Batistella, M., DeFries, R., Dietz, T., Fu, F., Hertel, T.W., Izaurralde, R.C., Lambin, E.F., Li, S.

Martinelli, L.A., 2013. Framing sustainability in a telecoupled world. Ecology and Society, 18(2).

Page 167: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

167

Löfmarck, E., Uggla, Y., Lidskog, R., 2017. Freedom with what? Interpretations of “responsibility” in

Swedish forestry practice. Forest Policy and Economics, 75, 34-40.

Lu, F., Gong, P., 2005. Adaptive thinning strategies for mixed-species stand management with stochastic

prices. Journal of Forest Economics 11(1), 53-71.

Lupuleasa, A., Popa, B., 2018. Percepția angajatorilor din domeniul administrației silvice asupra pregătirii

absolvenților de silvicultură: studiu de caz - județul Suceava. Buletinul Universității Transilvania Brașov.

Jacobsen, J.B., Helles, F., 2006. Adaptive and nonadaptive harvesting in uneven-aged beech forest with

stochastic prices. Forest Policy and Economics 8(3), 223-238.

Jöbstl, H.A., 2010. Do altered prices and logging costs for logs of small diameters affect the optimum

rotation of Norway spruce in mountainous regions? Forest Policy and Economics In Press, Corrected

Proof.

Jochem, D., Weimar, H., Bösch, M., Mantau, U., Dieter, M., 2015. Estimation of wood removals and fellings

in Germany: a calculation approach based on the amount of used roundwood. European Journal of

Forest Research, 134(5), 869-888.

Lengwiler, Y., Wolfstetter, E., 2010. Auctions and corruption: An analysis of bid rigging by a corrupt

auctioneer. Journal of Economic Dynamics and Control 34(10), 1872-1892.

May, C., 2017. Transnational crime and the developing world.

MacKay, D.G., Baughman, M.J., 1996. Multiple regression-based transactions evidence timber appraisal for

Minnesota’s state forests. Northern Journal of Applied Forestry 13(3), 129-134.

Mantescu, L., Vasile, M., 2009. Property reforms in rural Romania and community-based forests. Romanian

Sociology, 7(2), pp.95-113.

MAP (Ministerul Apelor și Pădurilor), 2018. Comunicat de presă privind rezultatele ciclului II IFN. Web:

http://apepaduri.gov.ro/rezultatele-inventarului-forestier-national-ciclul-ii-au-fost-anuntate-in-

prezenta-ministrului-ioan-denes-in-cadrul-forumului-padurilor-industriei-lemnului-si-economiei-verzi/

Matilainen, A., Koch, M., Zivojinovic, I., Lähdesmäki, M., Lidestav, G., Karppinen, H., Didolot, F., Jarsky, V.,

Põllumäe, P., Colson, V., Hricova, Z., 2019. Perceptions of ownership among new forest owners–A

qualitative study in European context. Forest Policy and Economics.

McGann, J., Johnstone, M., 2006. The power shift and the NGO credibility crisis. The International Journal

of Not-for-Profit Law. 8. 65-77.

Milescu, I., 1997. În legătură cu proprietatea asupra pădurilor. Bucovina Forestieră 5(1-2): 10-15.

Milescu, I., 2002. Economie forestieră. Editura Muşatinii, Suceava.

MEA (Millennium Ecosystem Assessment), 2005. Ecosystems and Human Well-being. Synthesis. Island

Press, Washington, DC. Web:

https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

MM (Ministerul Mediului), 2015. Raport privind starea pădurilor Românei. Ministerul Mediului, Apelor și

Pădurilor, 2005-2015. Web: http://www.mmediu.ro/categorie/starea-padurilor/209

Ministerul Public, 2019. Web: http://www.mpublic.ro/ro/content/cooperare-interinstitutionala

MAP (Ministerul Apelor și Pădurilor), 2017. Raport privind starea pădurilor României. Web:

apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2014/07/Starea-p%C4%83durilor-%C3%AEn-anul-2017.pdf

Mori, A.S., Lertzman, K.P., Gustafsson, L., 2016. Biodiversity and ecosystem services in forest ecosystems:

a research agenda for applied forest ecology. Journal of Applied Ecology.

Nabuurs, G.J., Lindner, M., Verkerk, P.J., Gunia, K., Deda, P., Michalak, R. Grassi, G., 2013. First signs of

carbon sink saturation in European forest biomass. Nature Climate Change, 3(9), p.792.

Nichiforel, G., 2007. Stadiul aplicării legilor retrocedării privitoare la păduri (Current status in forest

restitutions), Bucovina forestieră, XV, 21-43.

Nichiforel, L., Keary, K., Deuffic, P., Weiss, G., Thorsen, B.J., Winkel, G., Avdibegović, M., Dobšinská, Z.,

Feliciano, D., Gatto, P. …& Mifsud, E.G., 2018. How private are Europe’s private forests? A comparative

property rights analysis. Land Use Policy, 76, pp.535-552.

Page 168: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

168

Nichiforel, L., Bouriaud, L., Drăgoi, M., Dorondel, S., Măntescu, L. Terpe, H., 2015. Forest land ownership

change in Romania. COST Action FP1201 FACESMAP Country Report, European Forest Institute Central-

East and South-East European Regional Office, Vienna [Online publication].

Nichiforel, L., 2011. Cercetari privind fundamentarea pretului lemnului pe picior in diferite conditii de

comercializare si industrializare. Teză de doctorat. Universitatea Stefan cel Mare Suceava.

Nichiforel, L., 2010. Assessing patterns of forest owner’s behaviours in the implementation of multi-

functional forest management principles in Romanian small-scale forestry. Annals of Forest Research

53(1), 71-80.

Nichiforel, L., Schanz, H., 2011. Property rights distribution and entrepreneurial rent-seeking in Romanian

forestry: a perspective of private forest owners. European Journal of Forest Research, 130(3), pp.369-

381.

Nichiforel, R., Nichiforel, L., 2011. Perception of relevant stakeholders on the potential of the

implementation of the “Due Diligence” system in combating illegal logging in Romania.

Nichiforel, R., 2011. Stakeholder Analysis of the Romanian Forest Sector. The Annals of ”Ștefan cel Mare”

University of Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration, Vol. 11, No. 1 (13),

pp. 114-125, ISSN 2066-575X.

Niccolucci, M.J., Schuster, E.G., 1994,. Effect of database length and weights on transaction evidence

timber appraisal models. Western Journal of Applied Forestry 9(3), 71.

Niquidet, K., Kooten, C.v., 2006. Transaction Evidence Appraisal: Competition in British Columbia’s

Stumpage Markets. Forest Science 52(4), 451 - 459.

North, D.C., 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University

Press, Cambridge.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2010. Costul biodiversității.

Eficientizarea plăților pentru serviciile de mediu. Paris. Web:

http://www.oecd.org/env/resources/biodiversity.htm

Ostrom, E. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton university press.

Ostrom, E. Schlager, E., 1996. The formation of property rights. Rights to nature: Ecological, economic,

cultural, and political principles of institutions for the environment, 127156.

Palaghianu, C., Nichiforel, L., 2016. Între percepții și precepte în dialogul despre pădurile României.

Bucovina Forestieră, 16(1), pp.3-8.

Pearce, D., Putz, F., Vanclay, J.K., 1999. A sustainable forest future. In CSERGE Working Paper GEC 99-15.

Petrescu, M., 1993. Concepte şi metode de evaluare a prețului lemnului pe picior în condițiile economiei de

piață. In. ICAS, Bucuresti.

Preget, R., Waelbroeck, P., 2006. Hedonic Prices for Timber Auctions with Endogenous Participation. In, p.

27. ENGREF/INRA, Nancy.

Pokorny, B., Schanz, H., 2003. Empirical Determination of Political Cultures as a Basis for Effective

Coordination of Forest Management Systems, Society & Natural Resources: An International Journal,

16:10, 887-908.

Popa, B., Pache, R.G., 2016. The concept of ecosystem services-the solution to support the regulation

efforts of the forestry sector in Romania. Revista Pădurilor, 131(3/4), pp.41-53.

Popa, B., Coman C., Borz S. A., Niță D. M., 2013. Total economic value of natural capital - a case study of

Piatra Craiului National Park. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 412: 608-612.

Prasad, A., Holzinger, I., 2013. Seeing through smoke and mirrors: A critical analysis of marketing CSR.

Journal of Business Research, 66(10), 1915-1921.

Pülzl, H., Kleinschmit, D., Arts, B., 2014. Bioeconomy–an emerging meta-discourse affecting forest

discourses?. Scandinavian Journal of Forest Research, 29(4), pp.386-393.

Pukkala, T., 2014. Does biofuel harvesting and continuous cover management increase carbon

sequestration?. Forest Policy and Economics, 43, pp.41-50.

Page 169: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

169

Pulla, P., Schuck, A., Verkerk, P.J., Lasserre, B., Marchetti, M., Green, T., 2013. Mapping the distribution of

forest ownership in Europe. European Forest Institute, Joensuu.

Puwein, W., 2008. Price Formation on the Roundwood Market in Austria. WIFO Monatsberichte (monthly

reports) 81(6), 473-482.

Rametsteiner, E., 2009. Governance Concepts and their Application in Forest Policy Initiatives from Global

to Local Levels, Small-scale Forestry (2009) 8, pp. 143–158.

Rhodes, R.A., 1997. Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and

accountability. Open university press.

Ring, I., Hansjürgens, B., Elmqvist, T., Wittmer, H., Sukhdev, P., 2010. Challenges in framing the economics

of ecosystems and biodiversity: the TEEB initiative. Current Opinion in Environmental Sustainability,

2(1-2), 15-26.

Quayle, M.J., 2002. Alternative Price Adjustment Models for longterm log contracts – impacts on Small

Scale Forest Farmers. In International Symposium on Contributions of Family-Farm-Enterprises to

Sustainable Rural Development. IUFRO, Gengenbach, Germany.

Samuelson, P. A., 1976. Economics of forestry in an evolving society, Economic Inquiry, 14, pp. 466–492

Săndulescu, E., Wagner, J., Pailler, S., Floyd, D., Davis, C., 2007. Policy analysis of a government-sanctioned

management plan for community-owned forest in Romania. Forest Policy and Economics. 10, 14–24.

Sarvasova, Z., Zivojinovic, I., Weiss, G., Dobsinská, Z., Dragoi, M., Gál, J., Jarský, V., Mizaraite, D., Põllumäe,

P., Sálka, J., Schiberna, E., Sisák, L., Wolfslehner, B., Zalite, Z., Zalitis, T., 2015. Forest owners

associations in the Central and Eastern European Region. Small Scale Forestry. 14, 217–232.

Schanz, H., 1997. Sustainable forest management–on the meanings and functions of a central term in

forestry. In Voluntary Paper for XI. World Forest Congress, Antalya.

Schmithüsen, F.J., 2007. Multifunctional forestry practices as a land use strategy to meet increasing private

and public demands in modern societies. Working papers. Forest Policy and Forest Economics

Department of Forest Sciences. International series, 2007(2).

Schmithüsen, F., Hirsch, F., Korotkov, A., Guarin, H., Wilnhammer, M., Slaby, R., 2008. Private Forest

Ownership in Europe. Geneva, UN Economic Commission for Europe.

Schmitter, P.C., 2002. Participation in governance arrangements: is there any reason to expect it will

achieve “sustainable and innovative policies in a multi-level context”?. In Participatory governance

(pp. 51-69). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

Schlager, E. Ostrom, E., 1992. Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land

economics, pp.249-262.

Scriban, R., Nichiforel, L., Barnoaiea, I., 2016. Evoluția arboretelor retrocedate în baza Legii 18/1991 si

estimarea rentei economice asociate, în condiții alternative de gestionare. (Evolution of restituted

stands under the Law 18/1991 and estimation of associated economic rent, in different management

approaches). Bucovina Forestieră. 16 (1), 43–58.

Scriban, R.E., Nichiforel, L., Bouriaud, L.G., Barnoaiea, I., Cosofret, V.C. Barbu, C.O., 2019. Governance of

the forest restitution process in Romania: An application of the DPSIR model. Forest Policy and

Economics 99, pp 59-67.

Secco, L., Da Re, R., Gatto, P., Taku Tassa, D., 2010. How to measure Governance in Forestry: Key

dimensions and indicators from emerging economic mechanisms. Proceedings of the International

Conference- Forum on Emerging Economic Mechanisms: Implications for Forest-related policies and

Sector Governance. FAO/University of Tuscia (Italy), Rome, 6-8 October 2010.

Seele, P., Gatti, L., 2017. Greenwashing revisited: In search of a typology and accusation‐based definition

incorporating legitimacy strategies. Business Strategy and the Environment, 26(2), 239-252.

Simwood., 2017. Handbook for wood mobilisation in Europe. European Forest Institute. ISBN 978-2-

9519296-4-9. 116p.

Page 170: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

170

Singer, B., 2008. Putting the national back into forest-related policies: the international forests regime and

national policies in Brazil and Indonesia. International Forestry Review, 10(3), pp.523-537.

Sotirov, M., (ed)., 2017. Natura 2000 and forests: Assessing the state of implementation and effectiveness.

What Science Can Tell Us 7. European Forest Institute. Web: https://www.efi.int/publications-

bank/natura-2000-and-forests-assessing-state-implementation-and-effectiveness

Sterba, H., Golser, M., Moser, M., Schadauer, K., 2000. A timber harvesting model for Austria. Computers

and Electronics in Agriculture 28(2), 133-149.

Stoker, G., 1998. Governance as theory: five propositions. International social science journal, 50(155),

pp.17-28.

Stone, J., Rideout, D., 1997. Does sealed bidding promote competition in the auctioning of public timber?

Journal of Forest Economics 3(2), 133-142.

Størdal, S., 2004. Efficient timber pricing and purchasing behavior in forest owners' associations. Journal

of Forest Economics 10(3), 135-147.

Strîmbu, B.M., Hickey, G.M., Strimbu, V.G., 2005. Forest conditions and management under rapid

legislation change in Romania. The Forestry Chronicle. 81 (3), 350–358

Synek, M., 2017. Wood balance of the Czech Republic. Personal presentation, Jena, Germany.

Tacconi, L., 2007. Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade. Lucca Tacconi (ed),

Earthscan, London, Sterling, VA, ISBN-13: 978-1-84407-348-1.

Ten Brink, P., 2012. The economics of ecosystems and biodiversity in national and international policy

making. Routledge.

Thompson, M., Ellis, R., Wildavsky, A., 1990. Cultural theory. Boulder, Co: Westview Press.

Thorsen, J, B., Mauser, R., Tywhinen, L., Prokofieva, I. and Stenger, A., 2014. The provision of forest

ecosystem services. Volume I: Quantifying and Valuing Non-marketed Ecosystem Services. European

Forest Institute, pp.1-76.

Toivonen, R., 1997. Roundwood Price Reporting: Comparison of a Few European Countries. In Working

Papers. Pellervo Economic Research Institute, Helsinki.

Toppinen, A., Li, N., Tuppura, A., Xiong, Y., 2012. Corporate responsibility and strategic groups in the forest‐

based industry: Exploratory analysis based on the Global Reporting Initiative (GRI) framework.

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19(4), 191-205.

Turner, R.K., 1993. Sustainability: principles and practice. In: Turner, R.K. (Ed.), Sustainable Environmental

Economics and Management: Principles and Practice. Belhaven Press,New York/London, pp. 30-36.

UHUL (Forest Management Institute), 2007. National Forest Inventory of the Czech Republic. Introduction,

methods, results. Web: http://www.uhul.cz/what-we-do/national-forest-inventory

UNECE/FAO, 2015. Forests in the ECE Region: trends and challenges in achieving the global objectives on

forests. ECE/TIM/SP/37. Geneva: United Nations Publications.

UNECE, 2019. Who owns the forests? Forest ownership and tenure in the UNECE Region. Web:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20181214/unece-ownership_extract-

draft.pdf

Vorobeț, V., 1997. Unele considerații cu privire la aplicarea Legii nr. 18/1991 în silvicultură raportate la

prevederile Codului Silvic. Bucovina Forestieră 5(1-2): 10-15.

WB (World Bank), 2005. Forest institutions in transition : experiences and lessons from Eastern Europe

(English). Washington, DC: World Bank. Web:

http://documents.worldbank.org/curated/en/985721468249610029/Forest-institutions-in-transition-

experiences-and-lessons-from-Eastern-Europe

WCED (World Commission on Environment and Development), 1987. Our common Future. Brundtland

Report. Web:

file:///C:/Users/Computer%20User/Downloads/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf

Page 171: Ianuarie 2019 - silvic.usv.ro · 2 Ianuarie 2019. 3 Cuprins Abrevieri ..... 6

171

Werland, S., 2009. Global forest governance—Bringing forestry science (back) in. Forest Policy and

Economics, 11(5-6), pp.446-451.

Weiss, G., Lawrence, A., Hujala, T., Lidestav, G., Nichiforel, L., Nybakk, E., ... & Živojinović, I. 2019. Forest

ownership changes in Europe: State of knowledge and conceptual foundations. Forest Policy and

Economics. 99. 9-20.

Weiß, G., Lawrence, A., Nichiforel, L., 2017. How does forest ownership in Europe affect the forest-based

bioeconomy? (pp. 118-126) In Winkel, G (Eds.) Towards a sustainable European forest-based

bioeconomy, 160 pages. ISBN 978-952-5980-41-7

Winkel, G., Kaphengst, T., Herbert, S., Robaey, Z., Rosenkranz, L., Sotirov, M., 2009. EU policy options for

the protection of European forests against harmful impacts. Part of the tender: implementation of the

EU forestry strategy: how to protect EU forests against harmful impacts. Tech. Rep. No. OJ 2008/S 112–

149606. pp.142.

Winkel, G., Blondet, M., Borrass, L., Frei, T., Geitzenauer, M., Gruppe, A., Jump, A., de Koning, J., Sotirov,

M., Weiss, G., 2015. The implementation of Natura 2000 in forests: A trans-and interdisciplinary

assessment of challenges and choices. Environ. Sci. Policy 52, 23-32,

http://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.04.018.

Winkel, G. (ed)., 2017. Towards a sustainable European forest-based bioeconomy – assessment and the

way forward. What Science Can Tell Us 8. European Forest Institute. https://www.efi.int/publications-

bank/towards-sustainable-european-forest-based-bioeconomy-assessment-and-way-forward

Winter, S., Borrass, L., Geitzenauer, M., Blondet, M., Breibeck, R., Weiss, G., Winkel, G., 2014. The impact of

Natura 2000 on forest management: a socio-ecological analysis in the continental region of the

European Union. Biodiversity and conservation, 23(14), 3451-3482.

Wong, J., Lawrence, A., Urquhart, J., Feliciano, D.M.S., Slee, B., 2015. Forest Land Ownership Change in

United Kingdom. COST Action FP1201 FACESMAP Country Report, European Forest Institute Central-

East and South-East European Regional Office, Vienna. 72 pages. [Online publication]

Wunder, S., 2005. Payments for environmental services: some nuts and bolts. CIFOR paper No 42. 24p.

WWF (World Wildlife Fund), 2018. Comunicat de presă. Web:

http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?uNewsID=334931

WWF (World Wildlife Fund), 2008. Illegal wood for the European market. Web:

http://wwf.panda.org/wwf_news/?143421/Illegal-wood-for-the-European-market

Zelist Monitor, 2001. Petrom, Rompetrol și BCR – principalele 3 companii asociate cu domeniul CSR în social

media românească. Tendințe și cercetări: analiză publicată de CSR România. Web:

https://www.zelist.ro/monitor/

Živojinović, I., Weiss, G., Lidestav, G., Feliciano, D., Hujala, T., Dobšinská, Z., Lawrence, A., Nybakk, E.,

Quiroga, S., Schraml, U., 2015. Forest Land Ownership Change in Europe. COST Action FP1201

FACESMAP Country Reports, Joint Volume. EFICEEC-EFISEE Research Report. University of Natural

Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Vienna, Austria. 693 pages. ISBN 978-3-900932-26-8

[Online publication]

Zürn, M., 2002. Societal Denationalization and Positive Governance, in: Ougaard, M., Higgott, R.A.(eds)

Towards a Global Polity, London: Routledge, 78–104.