GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

148
1 GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME - 2007 -

Transcript of GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Page 1: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

1

GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME

- 2007 -

Page 2: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

2

Instituţiile participante la elaborarea Programului Naţional de Reforme 2007-2010

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Periculoase Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Autoritatea Naţională de Reglementări în Domeniul Energiei Autoritatea Naţională de Reglementare in Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică Agenţie Naţională de Administrare Fiscală Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere Banca Naţională a României Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale Consiliul Concurenţei Departamentul pentru Afaceri Europene Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Ministerul Economiei şi Finanţelor Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului, Turismului şi Profesiilor Liberale Ministerul Justiţiei Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Ministerul Sănătăţii Publice Ministerul Transporturilor Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Secretariatul General al Guvernului

Page 3: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

3

Cuprins 1. Introducere 52. Policy Executive 63. Îmbunătăţirea capacităţii administrative – Reforma administraţiei 93.1. Asigurarea coeziunii teritoriului în procesul de dezvoltare 93.2. Dezvoltarea durabilă a localităţilor 93.3. Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice 103.4. Consolidarea sistemului funcţiei publice 113.5. Continuarea şi dinamizarea procesului de simplificare administrativă 123.6. Promovarea TIC în administraţie prin sisteme e-guvernare 123.7. Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a lansa licitaţii publice 134. Combaterea corupţiei 144.1. Consolidarea sistemului judiciar 14

NIVELUL MACROECONOMIC 5. Stabilitatea macroeconomică 155.1. Stabilitatea preţurilor 155.2. Stabilitatea financiară 155.3. Accesul la finanţare 186. Îmbunătăţirea calităţii managementului cheltuielilor guvernamentale pentru a asigura realizarea investiţiilor productive în contextul politicilor macro-economice prodente

19

6.1. Consolidarea cadrului bugetar pe termen mediu 196.2. Reforma sistemului de asigurări sociale şi a sistemului de pensii 236.3. Reforma sistemului de sănătate 24

NIVELUL MICROECONOMIC 7. Îmbunătăţirea funcţionării pieţelor 257.1. Creşterea calităţii reglementărilor 257.2. Continuarea liberalizării pieţelor de energie 257.3. Asigurarea securităţii în aprovizionarea cu energie 267.4. Continuarea modernizării reţelei rutiere şi a infrastructurii rutiere de-a lungul reţelei TEN-T

27

7.5. Continuarea modernizării reţelei de cale ferată naţională şi a infrastructurii de cale ferată TEN-T

27

7.6. Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor în transportul aerian 277.7. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor în transportul maritim şi fluvial 287.8. Dezvoltarea şi creşterea accesibilităţii infrastucturii de broadband 287.9. Vânzarea participaţiunilor statului deţinute la companiile de sectorul comunicaţiilor electronice

29

7.10. Asigurarea unui mediu concurenţial pe piaţa comunicaţiilor electronice 307.11. Dezvoltarea echilibrată a sectorului agricol primar prin sprijin acordat înfiinţării grupurilor de producători

30

7.12. Asigurarea funcţionării normale a pieţelor în baza mecanismelor concurenţiale 318. Continuarea îmbunătăţirii mediului de afaceri 328.1. Reducerea costurilor administrative şi procedurale asupra mediului de afaceri 328.2. Dezvoltarea consultărilor cu mediul de afaceri 338.3. Actualizarea strategiei pentru susţinerea dezvoltării IMM 338.4. Crearea şi dezvoltarea punctelor de contact one-stop şi a reţelei naţionale de susţinere a IMM

34

Page 4: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

4

8.5. Intrarea / ieţirea întreprinderilor pe / de pe piaţă mai rapidă şi mai puţin costisitoare 348.6. Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru afaceri şi promovarea antreprenoriatului 358.7. Dezvoltarea mediului e-business 368.8. Creşterea capacităţii tehnologice a întreprinderilor 378.9. Întărirea bazei industriale 378.10. Facilitarea accesului la capital 388.11. Cunoaştere şi inovare pentru întreprinderi 389. Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi atenuarea schimbărilor climatice

39

9.1. Fundamentarea ştiinţifică a politicilor şi strategiilor sectoriale de mediu şi conştientizarea publicului faţă de problematica protecţiei mediului

39

9.2. Gestionarea durabilă şi managementul resurselor naturale şi al deşeurilor 409.3. Conservarea biodiversităţii 409.4. Creşterea eficienţei energetice, sursele de energie regenerabilă şi biocarburanţii 419.5. Gestionarea schimbărilor climatice 43

PIAŢA MUNCII 10. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin transformarea muncii nedeclarate în angajare, în special prin creşterea eforturilor de a reduce costurile nesalariale pe piaţa muncii

45

10.1. Promovarea unei abordări integrate a flexibilizării şi securităţii pe piaţa muncii 4610.2. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii 4810.3. Inserţia tinerilor pe piaţa muncii 4910.4. Prelungirea vieţii active 5010.5. Promovarea potenţialului local pentru implementarea măsurilor de ocupare şi incluziune socială

51

10.6. Promovarea iniţiativelor favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale

52

11. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin dezvoltarea abilităţilor, educaţiei şi îmbunătăţirea pieţei muncii

54

11.1. Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman 5511.2. Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe 5711.3. Educaţia şi formarea profesională continuă 5911.4. Mobilitatea forţei de muncă 60 12. Acţiunile Prioritare propuse de Consiliul European de Primăvară 2006 61

BUNA GUVERNARE 13. Pregătirea PNR 6514. Implementare şi monitorizare 6515. Convergenţa cu CNSR 65 Convergenţa cu PNDR 67

Anexa 1 – Evoluţia economică a României pe termen scurt şi mediu Anexa 2 – Provocări pentru perioada 2007-2010 (Executive summary) Anexa 3 – Corespondenţa PNR - CNSR Anexa 4 – Indicatori structurali Anexa 5 – Evoluţia şi prognoza anumitor indicatori structurali în România

Page 5: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

5

1. Introducere Obiectivul central, stabilit la Lisabona în 2000, de a transforma UE până în anul 2010, în cea mai

competitivă şi dinamică economie, bazată pe cunoaştere, cu locuri de muncă mai numeroase şi mai

bune şi o incluziune socială mai mare, reprezintă provocările care, ulterior relansării Agendei

Lisabona în 2005, au determinat Statele Membre să se angajeze tot mai mult în procese ample de

reformă pentru atingerea acestor obiective. 2006 a reprezentat anul în care Strategia Lisabona

relansată a dat rezultate atât la nivelul statelor membre cât şi la nivel comunitar.

Guvernul României s-a angajat cu seriozitate în respectarea Agendei Lisabona relansată, motiv

pentru care a elaborat Programul Naţional de Reformă pe perioada 2007-2010 (PNR) printr-un efort

participativ al instituţiilor implicate în procesul de identificare a priorităţilor naţionale relevante,

necesare continuării şi adâncirii reformelor destinate atingerii obiectivelor de creştere economică şi

ocupare, anunţate pentru anul 2010, şi reducerii decalajelor economice şi sociale faţă de media

statelor membre UE.

Documentul pune în evidenţă provocările asupra cărora trebuie să se concentreze Guvernul

României în perioada 2007-2010, ca răspuns la liniile directoare ale Agendei Lisabona relansate de a

integra politicile de dezvoltare (macro, micro şi piaţa muncii) şi reformele iniţiate într-un program

coerent, care să evidenţieze valorificarea sinergiilor dintre aceste politici, indicând, după caz, factorii

de echilibru care se impun.

România se află într-o perioadă de consolidare a economiei sale de piaţă, în care apare ca necesară

această abordare integrată a politicilor pentru a putea răspunde eficient la provocările cu care se

confruntă.

Parteneriatul creat între COM şi cele 27 de SM este determinat de o participare susţinută a tuturor

statelor la procesul Lisabona, România fiind angajată să-şi aducă contribuţia naţională la atingerea

obiectivelor sale.

Page 6: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

6

Programul Naţional de Reformă 2007-2010 a fost elaborat în baza Programului de Guvernare 2004-2008 care reprezintă cadrul naţional de implementare a politicilor sectoriale ce revin administraţiei centrale şi locale. Totodată s-au avut în vedere strategiile sectoriale de dezvoltare promovate prin Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 şi Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi Comunicarea Comisiei în cadrul Consiliului European de Primăvară - COM(2005)24 din 02.02.2005 ‘’Working together for growth and jobs, A new start for the Lisbon Strategy’’ şi Recomandările integrate pentru creştere şi ocupare (2005-2008) - COM (2005)141 final din 12.04.2005.

Un succes al implementării Programului de Guvernare 2005-2008, la 2 ani de bilanţ (Raport asupra îndeplinirii Programului de guvernare 2005-2008 – martie 2007), îl reprezintă ritmul susţinut al implementării măsurilor anunţate, ce au contribuit la finalizarea procesului de aderare la 1 ianuarie 2007.

Efectele reformei fiscale se fac resimţite, astfel practicarea cotei unice a determinat schimbarea comportamentului contribuabililor în achitarea obligaţiilor bugetare şi pentru prima dată rata de impozitare realizată (17,4%) a fost peste rata legală a impozitului pe profit (16%), impozitele şi taxele pe bunuri şi servicii s-au transformat în principala sursă de venituri la bugetul de stat, impozitarea muncii declarate a determinat creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi atragerea de venituri suplimentare, descurajându-se astfel munca la negru. În anul 2006, creşterea reală a veniturilor la bugetul general consolidat a fost, raportat la anul 2005, de 14,6%.

În ceea ce priveşte reforma de pe piaţa muncii: câştigul salarial mediu brut a înregistrat o creştere de 40,6%, reprezentând 2/3 din creşterea totală de 60%, prevăzută în Programul de Guvernare; eliminarea inechităţilor din sistemul de pensii prin recalcularea pensiilor din 3.554.474 de dosare, ca urmare 1.614.405 persoane (45,4%) au obţinut un punctaj mai mare decât cel actual, iar pensia medie a acestei categorii de beneficiari a înregistrat la sfârşitul anului 2005 o creştere de 21,3% faţă de nivelul existent înainte de recalculare; prin completările aduse sistemului asigurărilor pentru şomaj s-a diferenţiat indemnizaţia acordată şomerilor în funcţie de stagiul de cotizare şi de media salariilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate (rata şomajului înregistrat s-a redus cu 1,1 puncte procentuale, de la 6,3 % în decembrie 2004 la 5,2% în decembrie 2006); implementarea măsurilor prevăzute în programul de ocupare, îndeplinit de Serviciul Public de Ocupare, în urma căruia au fost încadrate în muncă peste 1 milion de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în perioada 2005 - 2006; protejarea şi majorarea puterii de cumpărare a pensiilor s-a realizat prin actualizarea periodică a valorii punctului de pensie valabil în cadrul sistemului public de pensii (asigurări sociale de stat şi agricultori), pensia medie a crescut de la 211 lei în decembrie 2004 la 325 lei în decembrie 2006, respectiv cu 54,0% în termeni nominali şi cu 35,2% în termeni reali.

Relaxarea mediului de afaceri prin înregistrarea firmelor în termen de 3 zile, s-a realizat prin eliminarea unor categorii de autorizaţii obligatorii şi înlocuirea acestora cu declaraţii pe propria răspundere, ceea ce a permis realizarea unor investiţii străine în valoare de 14,3 miliarde Euro, ajungând la un nivel apropiat celor înregistrate în întreaga perioada 1990-2004 (16 miliarde Euro).

2. Policy Executive

Page 7: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

7

Creşterea investiţiilor în economie s-a produs pe fondul creşterii încrederii în sistemul judiciar, generată de reforma din sistem prin care s-au implementat măsuri ce au urmărit garantarea independenţei efective a puterii judecătoreşti prin: asigurarea integrităţii profesionale a magistraţilor, combaterea actelor de corupţie care afectează actul de justiţie, creşterea transparenţei în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, consolidarea rolului de garant al puterii judecătoreşti conferit Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi prin simplificarea procedurilor judiciare şi a celor administrative şi asigurarea celerităţii soluţiilor litigiilor.

În domeniul sănătăţii obiectivul fundamental al reformei a fost acela de a pune serviciile medicale în slujba cetăţeanului, de aceea prioritare au fost pe de o parte îmbunătăţirea actului de conducere şi administrare reglementate printr-o nouă Lege a spitalelor promovată în 2006, iar pe de altă parte restructurarea asistenţei medicale care presupune reforma instituţiei medicului de familie.

Pentru perfecţionarea administraţiei publice au fost întreprinse reforme privind accelerarea procesului de descentralizare a serviciilor publice şi reorganizarea acestora în raport cu cerinţele populaţiei, prin: promovarea unui nou cadru legislativ privind serviciile publice de gospodărie comunală, a unei strategii de descentralizare sectorială pentru serviciile publice de bază (educaţie, sănătate, ordine publică şi asistenţă socială); stabilirea unui sistem de planificare strategică pentru fiecare autoritate din administraţia publică centrală şi locală; creşterea transparenţei şi integrităţii în exercitarea funcţiilor publice în administraţie.

În domeniul educaţiei şi cercetării au fost întreprinse măsuri pentru: compatibilizarea sistemului educativ şi al cercetării cu sistemele europene, dezvoltarea infrastructurii şcolare şi de cercetare şi reconsiderarea statutului cadrelor didactice şi al cercetătorilor, inclusiv din perspectiva salariilor obţinute. Pentru prima oară după 1990, Guvernul derulează proiecte de dezvoltare în domeniul educaţiei şi face investiţii importante în domeniul cercetării prin amplificarea programelor de sprijinire socială a elevilor şi studenţilor.

Aceste evoluţii au permis României ca în perioada următoare să-şi concentreze eforturile pe adâncirea reformelor relevante pentru atingerea obiectivelor Lisabona: reforma politicii fiscale, reforma în domeniul cheltuielilor publice şi al managementului resurselor, reforma administraţiei publice, reforma sistemului de pensii, reforma în domeniul serviciilor de asistenţă socială şi de sănătate, reforma educaţiei în toate mediile de învăţământ şi a formării continue – creşterea capacităţii serviciului public de ocupare şi a structurilor de formare profesională, reforma în domeniul pieţelor concurenţiale (energie, gaze naturale, transporturi, telecomunicaţii, achiziţii publice, piaţa muncii, piaţa produselor agricole), reforma în domeniul reglementărilor. Începând cu anul 2007 au fost alocate sume importante din buget pentru susţinerea acestor reforme, acestea implementându-se prin programe concrete asumate de ministerele de linie şi de instituţiile administraţiei centrale şi locale implicate în procesul Lisabona.

Pentru a menţine ritmul reformelor, România consideră că îndeplinirea obiectivelor sale de reformă este strâns legată de mai multe aspecte, precum: rezolvarea deficitului de infrastructură (educaţie, transporturi, comunicaţii, piaţa muncii, mediu de afaceri, CDI); implementarea prudentă a politicilor care să menţină un mediu economic stabil, prin asigurarea unui management adecvat al finanţelor publice şi al inflaţiei; dezvoltarea unei culturi în administraţia centrală şi locală, care să permită funcţionarilor publici să facă faţă provocărilor generate de calitatea de stat membru; consolidarea pieţelor concurenţiale, în special în domeniul energiei cuplate cu iniţiative de promovare a mediului înconjurător sustenabil; promovarea bazei industriale şi a reglementărilor mai bune; reducerea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; reducerea impozitării muncii şi dezvoltarea relaţiilor de muncă flexibile care să permită o mai bună remuneraţie a muncii; măsurile de flexibilizare să fie însoţite de cele de asigurare a securităţii locului de muncă; măsuri de promovare pe piaţa muncii a grupurilor sociale dezavantajate, în special a tinerilor şi a persoanelor în vârstă.

Page 8: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

8

Astfel, fiind conştientă de evoluţia rapidă a economiei globale, România îşi pregăteşte contribuţia naţională pentru a asigura convergenţa cu obiectivele Strategiei Lisabona relansate: • Europa un loc mai atractiv pentru a investi şi a munci; • Cunoaştere şi inovare pentru dezvoltare economică; • Crearea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune,

Pentru România atingerea performanţelor economice şi de ocupare interne, corelate cu un sistem social echitabil sunt cruciale pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. De aceea, pentru atingerea acestor obiective, România a concentrat în PNR o largă paletă de politici şi iniţiative, stabilindu-şi următoarele priorităţi: 1. Îmbunătăţirea capacităţii administrative este o prioritate orizontală de o deosebită importanţă,

prin care vor fi evidenţiate politicile / măsurile specifice care trebuie întreprinse pentru asigurarea cadrului necesar pentru susţinerea competitivităţii în domenii cheie: (1) sistemul judiciar, (2) autoritatea de concurenţă, (3) capacitatea autorităţilor publice de a lansa licitaţii publice, (4) managementul cheltuielilor guvernamentale.

2. Îmbunătăţirea calităţii şi managementului cheltuielilor guvernamentale pentru a asigura investiţii productive în contextul iniţierii unor politici macro-economice prudente;

3. Îmbunătăţirea funcţionării pieţelor (în special piaţa de energie şi de transporturi, inclusiv investiţiile pentru interconectare);

4. Continuarea îmbunătăţirii mediului de afaceri (în principal prin reducerea şi reorientarea ajutorului de stat către o abordare orizontală, creşterea calităţii cadrului de reglementare, îmbunătăţirea predictibilităţii afacerilor şi facilitarea accesului la capital);

5. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin: - transformarea activităţii de prestare a muncii nedeclarate în activităţi desfăşurate în temeiul unor contracte de angajare, în special prin creşterea eforturilor de a reduce costurile nesalariale pe piaţa muncii; - dezvoltarea abilităţilor, educaţiei şi îmbunătăţirea pieţei muncii; întreprinderea măsurilor specifice, destinate unei mai bune integrări a grupurilor dezavantajate (cu referinţă asupra fermelor din agricultura de subzistenţă şi asupra etniei rrome) şi a creşterii accesului lor pe piaţa muncii.

România îşi va concentra eforturile pe dezvoltarea capacităţii administrative de implementare, evaluare şi monitorizare a reformelor asumate prin PNR, ţinând cont că în procesul de evaluare efectuat de către COM vor fi apreciate progresele înregistrate în funcţie de capacitatea României de implementare a acestor reforme şi de atingere a obiectivelor propuse. Aceste aspecte sunt direct corelate cu evaluarea şi monitorizarea performanţelor, rezultate din implementarea fondurilor structurale, ce sunt alocate României pentru perioada 2007-2013.

Începând cu anul 2005, România a demarat realizarea de parteneriate de consultare a mediului de afaceri şi a asociaţiilor profesionale în vederea elaborării şi definitivării documentelor programatice enumerate, prin care au fost asumate măsuri şi acţiuni concrete de creştere economică şi ocupare, convergente cu Programul Naţional de Reformă 2007-2010. Anul 2007 va fi marcat de continuarea consultării sectoriale a partenerilor pentru reformele propuse, precum şi a Parlamentului pentru atingerea consensului naţional cu privire la respectarea angajamentelor asumate pe perioada 2007-2010.

În procesul de parteneriat iniţiat alături de COM şi SM, Guvernul României va promova în cadrul PNR noi măsuri şi acţiuni, rezultate din pregătirea noului ciclu Lisabona care va fi anunţat la Consiliul de primăvară din 2008.

Page 9: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

9

3.1.) Asigurarea coeziunii teritoriului în procesul de dezvoltare România consideră că modalitatea de îndeplinire a obiectivelor sale de reformă este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii: a resursei umane şi a infrastructurii materiale, precum şi asigurarea distribuţiei teritoriale care să faciliteze dinamizarea potenţialului naţional, accesul la pieţele de desfacere şi pregătirea condiţiilor pentru conectarea la sistemele teritoriale europene corespondente. Aceste aspecte şi consolidarea lor teritorială se regăsesc în construcţia Programului Naţional de Reforme pe diverse paliere.

Elaborarea şi implementarea Conceptului de Dezvoltare Spaţială a României 2007 - 2025 Adoptarea la orizontul de timp 2007 şi implementarea Conceptului Strategic de Dezvoltare Spaţială a României şi reintegrare în structurile spaţiale ale Uniunii Europene 2007-2025 (CSDSR) va facilita în mod semnificativ atingerea priorităţilor Programului Naţional de Reforme. Principalul scop urmărit este dezvoltarea durabilă prin integrarea dimensiunii teritoriale pentru consolidarea coeziunii socio-economice. Totodată se va realiza sinergia cu Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 şi Programele Operaţionale, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu ale României prin utilizarea instrumentelor structurale. Măsura beneficiază de finanţare naţională.

Elaborarea Planurilor de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional Planurile de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional fundamentează planurile de dezvoltare regională, fiind esenţiale pentru reuşita accesării fondurilor structurale, prin identificarea şi mobilizarea potenţialului fiecărei categorii de teritoriu (regiune, judeţ, localitate etc.). Măsura beneficiază de finanţare naţională, având ca orizont de timp în vederea realizării anul 2008.

Elaborarea strategiilor pentru polii de dezvoltare În vederea asigurării condiţiilor necesare consolidării şi afirmării competenţelor-cheie la nivelul polilor de dezvoltare ai României şi pentru definirea profilului competitiv naţional în cadrul UE, vor fi elaborate strategiile şi planurile spaţiale şi de investiţii aferente, pe baza identificării rolurilor regional / naţional / internaţional pentru polii de creştere ai României, potrivit CSDSR 2007-2025. 3.2.) Dezvoltarea durabilă a localităţilor Introducerea componentelor strategice şi financiare în planurile urbanistice generale Este necesar ca planurile urbanistice să asigure condiţiile dezvoltării durabile a oraşelor. În acest sens, Guvernul îşi asumă demararea a două activităţi: introducerea în legislaţie (Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismului) a necesităţii corelării următoarelor documente: strategia de dezvoltare, planul spaţial, planul multianual de investiţii (potrivit exigenţelor şi practicilor curente în UE) şi implementarea unui program naţional de instruire pentru autorităţile locale, având termen de realizare 2008.

Constituirea sistemelor de baze de date urbane şi spaţiale şi asigurarea sistemelor de fundamentare tehnică a procesului de luare a deciziilor Măsura rezidă din necesitatea structurării unui sistem integrat şi coerent la nivel local / regional / naţional de baze de date urbane şi spaţiale, compatibil cu sistemele similare la nivelul UE în vederea monitorizării evoluţiei tendinţelor intersectoriale la nivel teritorial. Aceste sisteme vor furniza situaţii şi rapoarte, în timp real, potrivit domeniului de interogare şi aspectelor specifice de interes, în sprijinul procesului de luare a deciziilor. Până la nivelul anului 2010 România îşi propune constituirea sistemului de baze de date urbane şi spaţiale la nivel local / regional / naţional; definirea sistemului de sprijin tehnic în procesul de luare a deciziilor, precum şi elaborarea actului normativ aferent. De asemenea, România îşi propune să realizeze strategiile şi planurile spaţiale şi de investiţii aferente, pe baza identificării rolurilor regional / naţional / internaţional pentru polii de creştere ai

3. Imbunătăţirea capacităţii administrative – Reforma administraţiei

Page 10: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

10

României, în conformitate cu CSDSR 2007 – 2025. Măsura beneficiază de finanţare naţională şi va contribui la definirea competenţelor - cheie ale polilor de dezvoltare ai României.

Dezvoltarea metodelor şi mecanismelor capabile să sprijine autorităţile administraţiei publice locale în vederea asigurării unor servicii publice de calitate Eficienţa cheltuielilor publice depinde în mod fundamental de capacitatea administraţiei publice de a formula şi pune în practică politici publice. Analiza stadiului descentralizării în România relevă deficienţe care afectează calitatea serviciilor publice şi abilitatea autorităţilor administraţiei publice de a le gestiona într-un mod corespunzător În aceste condiţii, activităţile derulate de aparatele de lucru ale ministerelor în elaborarea unor strategii sectoriale pentru transferul unor noi competenţe către administraţia publică locală sau optimizarea serviciilor publice deja descentralizate au fost sporadice şi incomplete. România îşi propune ca la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale să realizeze dezvoltarea organizaţională / instituţională bazată pe metode moderne de evaluare a situaţiei existente şi de planificare strategică prin finanţări din FSE prin PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 şi de la bugetul naţional: elaborarea studiului privind serviciile publice în România; elaborarea metodologiei cadru privind standardele de calitate si de cost; promovarea şi implementarea instrumentelor de modernizare a administraţiei publice, adaptate la specificul administraţiei publice româneşti (de exemplu Cadrul comun de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice – CAF şi Programul Multianual de Modernizare); dezvoltarea metodologiei de monitorizare procesului de descentralizare la nivel sectorial; identificarea şi dezvoltarea de noi instrumente care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate cetăţenilor. 3.3.) Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice Elaborarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a politicilor publice Procesul politicilor publice în România este marcat de mai multe inconsistenţe printre care una dintre cele mai importante este slaba calitate a monitorizării şi evaluării politicilor publice. Acestă etapă a procesului este importantă deoarece indică succesul sau insuccesul unei politici precum şi eficienţa cu care s-au folosit fondurile publice. Insuficienta capacitate de a monitoriza şi evalua politicile publice are efecte negative multiple printre care amintim slaba calitate a legislaţiei şi lipsa de coerenţă a direcţiilor de politici publice. Având în vedere dificultăţile unei schimbări de procedură în activitatea guvernamentală, pe lângă pregătirea şi aprobarea actelor normative, se vor realiza acţiuni ce ţintesc o bună implementare / aplicare. În faza de elaborare, ministerele de linie vor organiza întâlniri cu actorii interesaţi, iar în faza premergătoare aprobării actului normativ şi / sau a

Caseta 1: Analiza stadiului descentralizării - lipsa evaluării ansamblului serviciilor publice asigurate de cătreautorităţile administraţiei publice centrale şi locale; - transferul unor competenţe privind serviciile publice a fost efectuatfără resurse financiare suficiente; - alocarea responsabilităţilor către toate nivelurile administrativeimplicate în exercitarea unor competenţe partajate a fost adeseaconfuză sau incompletă; - sistemele de monitorizare a serviciilor publice descentralizate şi afuncţionării administraţiei publice locale, în general, suntnecorespunzătoare sau lipsesc cu desăvârşire; - cooperarea interministerială şi cu structurile asociative aleadministraţiei publice locale, deşi legiferată şi instituţionalizată, nu adevenit o practică curentă pentru ministerele de resort; - eforturi limitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şicentrale cu privire la dezvoltarea organizaţională / instituţionalăbazată pe metode moderne de evaluare a situaţiei existente şi deplanificare strategică

Page 11: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

11

intrării în vigoare se vor organiza sesiuni de instruire cu reprezentanţii administraţiei publice centrale. România îşi propune elaborarea metodologiei de monitorizare si evaluare a politicilor publice, precum şi realizarea unui ghid explicativ şi de bune practici pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor publice. Măsura va beneficia de finanţare naţională şi din FSE prin PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Definirea sistemului de indicatori pentru monitorizarea Programului de guvernare Programele de guvernare, documente de planificare a activităţii guvernamentale nu se referă în mod explicit la indicatorii sociali pe care acţiunile guvernamentale ar trebui să îi modifice. Practica administrativă curentă foloseşte un tip de raportare asupra implementării prevederilor programului de guvernare prin care se preferă descrierea procesului şi nu a rezultatelor. Astfel, este dificil atât pentru reprezentaţii administraţiei publice cât şi pentru cetăţeni sau mediul privat să îşi producă propriile opinii şi evaluări asupra succesului politicilor guvernamentale. Măsurile de reformă prevăd elaborarea şi implementarea sistemului de indicatori pentru monitorizarea Programului de guvernare. Măsura va beneficia de finanţare naţională şi din FSE prin PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Dezvoltarea metodologiilor sectoriale de evaluare a impactului politicilor publice Evaluarea ex-ante a impactului politicilor publice şi a legislaţiei este încă puţin folosită în practica administrativă romanească. Recent, s-au realizat paşi importanţi în direcţia elaborării unor standarde minime de elaborare a politicilor publice, precum şi a realizării analizelor de impact ca parte a procesului de elaborare şi adoptare a actelor normative. Cu toate acestea este încă necesară dezvoltarea capacităţii administrative şi a instrumentelor de evaluare sectorială a impactului. Măsura prevede realizarea, până în 2009, a metodologiilor sectoriale (mediu, economic, educaţie, sanatate, etc). Măsura va beneficia de finanţare naţională şi din FES prin PO Creşterea Capacităţii Administrative. 3.4.) Consolidarea sistemului funcţiei publice Conform analizelor periodice elaborate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a rapoartelor de ţară întocmite de către Comisia Europeană, a diverselor studii şi sondaje întocmite de societatea civilă1 precum şi în urma valorificării experienţei de lucru a personalului din cadrul ANFP, principalele probleme constatate în domeniul funcţiei publice sunt: inexistenţa unui sistem unitar de salarizare motivant şi transparent al funcţionarilor publici, slaba dezvoltare a departamentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; capacitatea administrativă insuficientă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; imaginea deteriorată a funcţionarilor publici încadrată în cea a administraţiei publice în general. Consolidarea sistemului funcţiei publice se referă la aspectele privind cadrul instituţional şi legal, imaginea corpului funcţionarilor publici, precum şi la instrumentele care facilitează gestionarea sistemului funcţiei publice. Măsurile de reformă prevăzute a fi implementate se vor concentra pe dezvoltarea capacităţii institutionale a ANFP – implementarea sistemului informatic al funcţiei publice.

Modernizarea funcţiei publice Inexistenţa unui sistem unitar de salarizare motivant şi transparent care, corelat cu lipsa unor politici de resurse umane eficiente, conduce la creşterea gradului de demotivare a funcţionarilor şi, astfel, la

1 Barometrul funcţiei publice în România – Institutul pentru Politici Publice; Bucureşti, 2004; Raportul de analiză şi prognoză anuală – Societatea Academică Română; Bucureşti, 2006; Sondajul de opinie “Percepţia funcţiei publice de către cetăţeni” – IRSOP, 2006 – sondaj realizat în cadrul proiectului PHARE - Societate civilă 2003/005-551.01.05/04 „Transparenţă şi etică în administraţia publică”

Page 12: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

12

apariţia a cel puţin două riscuri majore: confruntarea cu o mare fluctuaţie a funcţionarilor publici; stagnarea şi / sau scăderea performanţelor profesionale ale acestora. Măsurile privind modernizarea funcţiei publice vizează elemente ce ţin de cariera funcţionarilor publici, de motivarea acestora, de identificarea necesităţilor de instruire, sistemul de perfecţionare profesională, sistemul de salarizare, precum şi de normele deontologice şi de cultura organizaţională În acest sens România îşi propune: - elaborarea, adoptarea şi implementarea legislaţiei secundare în vederea dezvoltării carierei funcţionarilor publici - modificarea cadrului legislativ actual, - implementarea sistemului privind salarizarea unitară a funcţionarilor publici. Măsurile de reformă beneficiază de finanţare din fonduri de preaderare şi din PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. 3.5.) Continuarea şi dinamizarea procesului de simplificare administrativă Simplificarea procedurilor administrative este un act necesar în cadrul reformei administraţiei publice şi o provocare adresată factorilor decizionali, din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, în a identifica soluţii prin care să se vină în sprijinul cetăţeanului şi al administraţiei însăşi. O problema acută, existentă în starea serviciilor publice din România, este excesul de birocraţie, resimţit de utilizatorii acestor servicii, datorat, în principal, redundanţei ridicate a datelor manipulate şi a problemelor de comunicare existente între instituţiile publice. Una dintre cauze se regăseşte în dezvoltarea insuficientă a reţelelor şi structurilor de coordonare. Lipsa de coordonare între diferitele organisme ale administraţiei publice se traduce, printre altele, printr-o dispersie a iniţiativelor administrative. În consecinţă, întreprinderile şi populaţia se confruntă cu o creştere a formalităţilor birocratice în relaţia cu administraţia, ceea ce constituie un obstacol major în dezvoltarea lor economică şi descurajează spiritul de iniţiativă. Aşa cum reiese din studiile efectuate până acum, mai bine de jumătate din populaţia urbană a României percepe ca slabă, ori foarte slabă relaţia cu autorităţile şi instituţiile care oferă servicii de interes cetăţenesc. Majoritatea cetăţenilor sunt nemulţumiţi de timpul îndelungat şi de numărul mare de etape care trebuie parcurse pentru finalizarea unui demers. Măsurile care se au în vedere pentru simplificarea obligaţiilor administrative privesc într-o primă etapă identificarea domeniilor de interes major (studii comparative privind simplificarea procedurilor administrative în domenii de interes major). Abilitatea tehnică, la nivelul Guvernului, pentru gestionarea unui proces de simplificare coerent şi uşor de implementat, susţinut la nivel politic, precum şi de contribuţiile societăţii civile, este un element de bază pentru dezvoltarea socio-economică. Pentru realizarea priorităţilor de reformă unul dintre mijloace este crearea sistemelor de coordonare şi îmbunătăţirea capacităţii de management a structurilor guvernamentale. Pentru îmbunătăţirea procesului de simplificare administrativă, coordonarea şi managementul întregului proces se va realiza la nivelul punctului unic, pentru a se asigura coerenţa implementării strategiilor de simplificare. Măsurile de reformă avute în vedere beneficiază de finanţare din fonduri de preaderare şi din FSE prin PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. 3.6.) Promovarea TIC în administraţie prin sisteme e-guvernare Dezvoltarea sistemelor e-guvernare Deşi administraţia publică, centrală şi locală, constituie unul dintre cei mai mari achizitori de tehnologie, eficienţa integrării tehnologiei în activitatea curentă, în sensul creşterii productivităţii muncii şi a reducerii costurilor, nu se situează la dimensiunea oportunităţilor oferite de aceste tehnologii. Numărul redus de aplicaţii contribuie la menţinerea unui nivel scăzut al interacţiunii prin mijloace electronice între administraţia publică şi cetăţeni sau mediul de afaceri, în ciuda receptivităţii arătate de cei din urmă. România înregistrează rămâneri în urma mediei UE, nu doar la

Page 13: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

13

numărul de servicii (39% dintre servicii fiind disponibile electronic, majoritatea oferă doar posibilitatea de informare), ci şi la gradul de sofisticare (20% comparativ cu 50% media EU25). Începând cu anul 2001, în România, au fost luate măsuri în vederea creării cadrului legislativ necesar pentru dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii pentru guvernarea electronică. De asemenea, au fost implementate proiecte precum Sistemul Electronic Naţional, punct unic de acces la servicii electronice şi formulare, sistemul electronic de achiziţii publice e-licitaţie, sistemul electronic de atribuire a autorizaţiilor de transport, viza on-line, plata on-line a taxelor şi impozitelor, declaraţii vamale, etc. În cadrul POS CCE 2007-2013 A.P. 3, domeniul major de intervenţie 2 - Dezvoltarea şi cresterea eficientei serviciilor electronice publice - sunt prevăzute operaţiuni indicative privind dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor electronice publice de e-government, e-learning şi e-sănătate.

Sistemul integrat de emitere şi reînnoire a documentelor de stare civilă: procesul actual de emitere şi reînnoire a documentelor de stare civilă presupune interacţiunea directă dintre cetăţeni şi funcţionarii administraţiilor locale responsabili cu starea civilă. S-a demonstrat în timp faptul că acest lucru poate genera erori ale factorului uman: duplicare de CNP-uri, întârzieri în actualizarea bazei centrale de evidenţă a persoanelor, întârzieri în actualizarea modificărilor de stare civilă, lipsa unei inter-relaţionări între datele personale, deţinute de mai multe instituţii. Prin implementarea sistemului integrat de stare civilă se va crea un mediu informatizat şi securizat de introducere, actualizare, modificare a datelor de stare civilă şi evidenţa persoanelor, care va genera o administrare şi inter-relaţionare în timp real a datelor personale.

Creşterea securizării reţelelor de comunicaţii electronice - consolidarea instituţională a Centrului de Expertiză şi Răspuns la Incidente de Securitate-CERIS: Complexitatea infrastructurii sistemelor informatice şi dificultatea în administrarea acestora conduc la o gestionare dificilă a securităţii reţelei. Numărul administratorilor de reţea şi de sistem este insuficient, iar experienţa lor în domeniul securităţii nu este suficient de vastă pentru a putea rezista atacurilor şi pentru a putea minimiza pagubele produse. O soluţie modernă o constituie centrele de expertiză în domeniul securităţii sistemelor informatice şi reţelelor de comunicaţii care să ofere informaţii actualizate şi soluţii la problemele curente. În acest moment Centrul de Expertiză şi Raspuns la Incidente de Securitate (CERIS) este disponibil pentru administraţia publică, Guvernul român urmărind extinderea acestuia la nivel naţional 3.7.) Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a lansa licitaţii publice Dezvoltarea unui punct de contact tip help-desk pentru autorităţile contractante O modalitate eficientă de acordare a consultanţei metodologice pentru autorităţile contractante o reprezintă posibilitatea obţinerii de răspunsuri intr-o perioadă foarte scurtă de timp atât prin formularea de intrebări transmise direct pe mail cât şi prin consultarea unei pagini de “intrebări si răspunsuri frecvente – de tip Frequently Asked Questions. Programele de instruire periodică reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a capacităţii autorităţilor contractante de a aplica procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Măsura se implementează anual. Iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de valori mari, presupune asigurarea publicitatii corespunzatoare a acestor proceduri prin publicarea anunţurilor în JOUE. Pentru reducerea birocraţiei prin scurtarea perioadelor de timp aferente aplicării procedurilor, transmiterea anunţurilor se face pe cale electronică facilitând comunicarea, asigurând totodată utilizarea riguroasa a formatelor standard de publicare.

Elaborarea de ghiduri pentru achiziţii publice şi concesiuni În scopul promovării unor modalităţi concrete de aplicare a legislaţiei în materie de achiziţii publice precum şi a “bunelor practici” în acest domeniu este necesară elaborarea de ghiduri, materiale informative şi alte instrumente operaţionale care să fie puse la dispoziţia autorităţilor contractante. Dintre care menţionăm Ghidul pentru achiziţii publice, Ghidul pentru concesiuni de lucrări publice şi

Page 14: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

14

servicii, Ghidul pentru “achiziţii verzi care sunt în curs de elaborare sau vor fi elaborate până la finele anului 2008.

4. Combaterea corupţiei 4.1.) Consolidarea sistemului judiciar Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate şi operaţionalizarea acesteia Înfiinţarea ANI reprezintă una din principalele priorităţi în domeniul luptei împotriva corupţiei pentru perioada 2007 – 2013 şi vizează, în special, creşterea rezistenţei la corupţie în administraţia publică, reprezentând una din cele 4 condiţionalităţi, stabilite de către Comisia Europeană prin ultimul Raport prezentat Parlamentului European în septembrie 2006, pe care România va raporta în continuare. Această măsură presupune adoptarea în cursul lunii iunie 2007 a legii, care să permită înfiinţarea, conform angajamentelor asumate, a unei agenţii de integritate cu responsabilităţi în verificarea averilor şi potenţialelor conflicte de interese şi în emiterea unor decizii obligatorii pe baza cărora să se poată aplica sancţiuni descurajatoare.

Reorganizarea instanţelor Reorganizarea instanţelor se va realiza prin măsuri de raţionalizare ce vor determina realocarea resurselor umane, conform necesităţilor rezultate pe baza studiilor de evaluare. Până în luna decembrie 2007, vor fi reorganizate 40 de instanţe cu volum redus de activitate, precum cele cu un volum mare de activitate, prin repartizarea echitabilă a volumului de activitate şi redirecţionarea personalului spre instanţele cu deficit de personal. Criteriile de reorganizare ţin cont de volumul de activitatea înregistrat între anii 2005 – 2006. Analiza va avea în vedere şi instanţele din ţară cu un volum mare de activitate, în vederea identificării unei soluţii pentru distribuirea corespunzătoare a schemelor de personal. Repartizarea echitabilă a personalului şi a volumului de activitate în cadrul instanţelor şi parchetelor va avea un impact pozitiv asupra activităţii acestora prin îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie şi eficientizarea activităţii lor. Acest obiectiv se va realiza prin degrevarea instanţelor care au fie un volum prea mare de muncă, fie personal prea puţin, fie ambele, în acest fel permiţându-le acestora să aloce mai mult timp soluţionării eficiente a cauzelor.

Îmbunătăţirea infrastructurii instanţelor şi parchetelor Măsura vizează în principal îmbunătăţirea infrastructurii sistemului judiciar prin construirea de sedii de instanţă şi continuarea lucrărilor de reabilitare a celorlalte sedii de instanţe şi parchete de pe teritoriul României. Până la orizontul de timp 2011, România are in vedere reabilitarea a 18 de sedii de instanţe – cu finanţare din bugetul Guvernului; reabilitarea şi construirea a 25 de sedii de instanţe (din care 5 reprezintă construcţii noi) pe teritoriul României – printr-un proiect finanţat de Banca Mondială.

Continuarea procesului de informatizare a sistemului judiciar Măsura are în vedere implementarea până în anul 2008 a următoarelor componente: dotarea instanţelor cu echipamentul IT necesar desfăşurării activităţii; dotarea a peste 600 de instanţe cu sisteme performante de înregistrare audio a şedinţelor de judecată; achiziţia de infochioşcuri pentru toate instanţele; dezvoltarea sistemului ECRIS care va include un modul de evidenţă statistică pentru managementul cazurilor; dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru întregul sistem judiciar. Implementarea acestei măsuri va avea impact pozitiv asupra eficienţei actului de justiţie, a calităţii hotărârilor judecătoreşti şi unificării practicii judiciare. De asemenea, dezvoltarea aplicaţiilor informatice din cadrul sistemului judiciar va contribui la definitivarea unor politici coerente în domeniul managementului judiciar.

Page 15: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

15

5. Stabilitatea macroeconomică

5.1.) Stabilitatea preţurilor Scăderea inflaţiei sub 10 la sută începând cu anul 2004 a contribuit la crearea condiţiilor favorabile adoptării în luna august 2005 a unei noi strategii de politică monetară – ţintirea directă a inflaţiei. O astfel de strategie creează premisele unui mediu economic mai stabil, predictibilitatea ratei inflaţiei având un rol important în acest sens. Procesul dezinflaţionist a continuat şi în 2005, când rata anuală a inflaţiei a ajuns la 8,6 la sută (decembrie/decembrie), depăşind doar marginal intervalul de variaţie de ±1 puncte procentuale care încadra ţinta de 7,5 la sută. Anul 2006 a marcat consolidarea dezinflaţiei, variaţia anuală a preţurilor coborând în luna decembrie la 4,87 la sută, nivel ce s-a încadrat în jumătatea inferioară a benzii de ±1 puncte procentuale în jurul ţintei de 5 la sută. Dinamica descendentă a ritmurilor anuale de creştere a preţurilor a fost mai accentuată în cea de-a doua jumătate a anului, pe fondul scăderii puternice a preţurilor legumelor şi fructelor, ca urmare a ofertei abundente de astfel de produse, şi al reducerii preţului petrolului pe pieţele internaţionale. Un impact nefavorabil asupra nivelului general al preţurilor a continuat să aibă în anul 2006 ajustarea preţurilor administrate (în special gaze naturale, energie termică şi energie electrică). În aceste condiţii, deşi ritmul anual de creştere a preţurilor administrate s-a diminuat cu până la 4 puncte procentuale faţă de decembrie 2005, acesta a rămas net superior mediei. În acelaşi sens au acţionat parcurgerea unor noi etape din calendarul de armonizare a accizelor la nivelurile din Uniunea Europeană şi respectiv introducerea în luna mai a taxei pe viciu, cu efect asupra preţurilor produselor din tutun şi băuturilor alcoolice. În primele două luni ale anului 2007, rata anuală a inflaţiei şi-a menţinut tendinţa descendentă, ajungând la 3,81 la sută – cel mai scăzut nivel din perioada de după anul 1990; reducerea acestuia cu 1,06 puncte procentuale faţă de sfârşitul anului anterior s-a datorat evoluţiei favorabile a preţurilor administrate (în principal ca urmare a scăderii tarifelor gazelor naturale) şi accentuării dinamicii negative a preţurilor volatile. Pentru anul 2007 este prevăzută o ţintă de inflaţie de 4,0 la sută ±1 puncte procentuale, iar pentru anul 2008 o ţintă de 3,8 la sută ±1 puncte procentuale. În continuare, ţintele anuale vor fi stabilite luându-se în considerare necesitatea de a nu se stopa trendul descendent al ratei inflaţiei şi de a se asigura coborârea relativ rapidă a acesteia spre un nivel sustenabil pe termen mediu şi compatibil cu criteriile de convergenţă nominală. Strategia de ţintire directă a inflaţiei va fi menţinută cel puţin până la intrarea în Mecanismul Cursului de Schimb II (MCS II), al cărei moment urmează a fi ales astfel încât: (i) să ofere, pentru o perioadă limitată de timp, politicii monetare şi de curs de schimb flexibilitatea necesară pentru a favoriza continuarea procesului de ajustare structurală, precum şi (ii) să menţină motivaţia pentru implementarea în continuare a reformelor într-un ritm susţinut şi pentru consolidarea disciplinei la nivel macroeconomic. Totodată, momentul oportun al intrării în MCS II este cel la care se consideră că un interval de doi ani este suficient pentru îndeplinirea concomitentă a tuturor criteriilor de la Maastricht, minimizându-se astfel perioada de participare la acest mecanism de curs de schimb. Date fiind aceste constrângeri, adoptarea monedei Euro este proiectată a avea loc la orizontul anilor 2012-2014. 5.2.) Stabilitatea financiară Capacitatea sistemului financiar de a face faţă şocurilor sistemice, de a aloca eficient resursele către economia reală şi de a identifica şi gestiona riscurile s-a îmbunătăţit în ultimii ani. Riscurile rămân benigne, dar unele sunt în creştere, solicitând o monitorizare mai atentă din punctul de vedere al stabilităţii financiare: deficitul de cont curent este persistent, dar sustenabil pe termen scurt, gradul de îndatorare al populaţiei s-a mărit, iar serviciul datoriei în valută al companiilor este în creştere.

NIVELUL MACROECONOMIC

Page 16: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

16

Sistemul financiar este robust şi sănătos, deşi încă mic şi neechilibrat în dezvoltarea componentelor sale. Din această perspectivă se simte nevoia unei vigilenţe faţă de dezvoltările pe termen mediu, căci păstrarea dezechilibrelor structurale, dar la valori substanţial ridicate, poate conduce la creşterea gradului de vulnerabilitate a întregului sistem. Alte obiective pe termen mediu au în vedere: (i) perfecţionarea instrumentelor construite până în prezent pentru monitorizarea riscurilor (cum ar

fi sisteme de avertizare timpurie a crizelor, analize de tip stress-testing pentru sectorul bancar), (ii) construirea şi implementarea altora (ex: proceduri de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii de

criză sistemică, modele de tip stress-testing pentru companii nefinanciare şi de analiză a probabilităţii de nerambursare),

(iii)creşterea monitorizării unor pieţe sau instituţii, din perspectiva rolului acestora asupra stabilităţii financiare (ex: piaţa instrumentelor financiare derivate, fondurile de pensii, sistemele de plăţi) şi

(iv) creşterea capacităţii băncii centrale de a putea colabora cu alte autorităţi în cazul apariţiei unor factori exogeni de risc, cum ar fi dezastre naturale sau epidemii, în scopul menţinerii stabilităţii financiare

Sistemul de avertizare timpurie (EWS) pentru crize valutare: monitorizarea probabilităţii de criză valutară pentru România pe baza unei analize de tip avertizare timpurie şi identificarea factorilor de risc la nivel macroeconomic. Măsura are ca ţintă îmbunătăţirea performanţelor modelului, extinderea bazei de indicatori monitorizaţi, includerea unor indicatori de contagiune financiară şi dezvoltarea unui model de analiză a impactului unei crize regionale (severity crises indicators). Măsura este de tip analitic, stadiul fiind cel de dezvoltare a modelului, Banca Naţională a României fiind resposabilă de implementarea măsurii. Termenul limită de realizare este anul 2009. Impactul aşteptat asupra altor provocări importante: instrumentul va completa analizele de tip stress-testing privind riscurile din sistemul financiar.

Monitorizarea riscurilor din sectorul companiilor prin analize de tip stress-testing: identificarea, cuantificarea şi monitorizarea vulnerabilităţilor sectorului companiilor nefinanciare din perspectiva stabilităţii financiare. Măsura presupune construirea următoarelor module: (i) modulul de cuantificare a probabilităţii de nerambursare companiilor, (ii) modulul de stress-testing a situaţiilor financiare ale companiilor pornind de la şocuri asupra

variabilelor macroeconomice. Pentru dezvoltarea şi implementarea celor două module este necesară şi construirea unui sistem informatic capabil să integreze toate sursele primare de date şi să răspundă cerinţelor de date care vor apărea pe parcurs. Ţinta propusă este definitivarea celor două module, elaborarea unui sistem de validare, precum şi implementarea suportului informatic care este suport al analizelor. Îmbunătăţirea periodică a modelelor va fi ulterior o altă ţintă. Măsura este de tip analitic. Stadiul măsurii: primul modul este în stadiu de elaborare, iar cel de-al doilea este în faza de documentare. În cazul primului modul se vor identifica factorii explicativi ai falimentului tehnic cu puterea discriminatorie cea mai ridicată. Pentru obţinerea datelor, este foarte necesară furnizarea situaţiilor financiare ale companiilor, pe bază semestrială, de către MEF. Banca Naţională a României este instituţia resposabilă de implementarea măsurii. Termenul limită de realizare este anul 2009. Impactul aşteptat asupra altor provocări importante: monitorizarea riscurilor din sectorul companiilor prin acest instrument se va integra sistemului de analiză a stabilităţii financiare, alături de instrumentele de avertizare timpurie şi stress-testing pe populaţie şi instituţii de credit.

Monitorizarea riscurilor din sectorul populaţiei prin analize de tip stress-testing: este un instrument de monitorizare a stabilităţii financiare din perspectiva riscurilor care provin din sectorul populaţiei. Presupune trei etape principale: (i) modelarea probabilităţii de nerambursare a populaţiei în funcţie de factorii determinanţi, (ii) construirea unor scenarii de evoluţie a factorilor determinanţi şi (iii)analiza periodică a impactului acestor scenarii şi elaborarea unor recomandări, după caz.

Page 17: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

17

Măsura are ca ţintă construirea modelului şi a scenariilor, precum şi îmbunătăţirea permanentă a acestora. Măsura este de tip analitic. Stadiul este de documentare şi de construire a bazelor de date. Informaţiile din cadrul Centralei Riscurilor Bancare din BNR vor fi completate cu date existente la Biroul de Credit SA. În acest sens, în Protocolul dintre BNR şi Biroul de Credit SA, au fost incluse prevederi privind transmiterea informaţiilor legate de creditele persoanelor fizice. Banca Naţională a României este resposabilă de implementarea măsurii. Termenul limită de realizare este anul 2010. Impactul aşteptat asupra altor provocări importante: monitorizarea riscurilor din sectorul populaţiei prin acest instrument se va integra sistemului de analiză a stabilităţii financiare, alături de instrumentele de avertizare timpurie şi stress-testing pe companii şi instituţii de credit

Monitorizarea echilibrului extern al României (analiză şi previzionare) este un instrument de monitorizare a echilibrului extern din perspectiva stabilităţii financiare, pe baza unei abordări la nivel microeconomic, susţinută de analize macroeconomice. Obiectivul este de construire a unui set de indicatori relevanţi şi monitorizarea periodică a acestora. Măsura este de tip analitic. Stadiul măsurii: identificarea factorilor cu impact semnificativ asupra echilibrului extern şi a setului de indicatori relevanţi. Construirea bazei de date privind comerţul exterior şi fluxurile de capital pe termen scurt, mediu şi lung, pentru fiecare companie în parte. În acest sens, se vor reconsidera protocoalele cu instituţiile care deţin asemenea baze de date. Banca Naţională a României este resposabilă de implementarea măsuri. Termenul limită de realizare este anul 2010. Impactul aşteptat asupra altor provocări importante: prin monitorizarea echilibrului extern se va îmbunătăţi sistemul de analiză a stabilităţii financiare, contribuind şi la realizarea altor obiective ale BNR (precum stabilitatea preţurilor).

Încheierea Protocolului cu Ministerul Economiei şi Finanţelor în domeniul managementului crizelor financiare şi înfiinţarea Comitetului Naţional permanent, având responsabilităţi pe această linie: a) Încheierea Protocolului cu Ministerul Economiei şi Finanţelor în domeniul managementului crizelor financiare, prin care să se statueze principiul cooperării între autorităţile semnatare şi care să asigure schimbul regulat de informaţii privind situaţia sistemului financiar şi riscurile la care sunt expuse instituţiile sau grupurile financiare mari, precum şi de opinii referitoare la potenţialele efecte ale reglementărilor aflate în stadiul de proiect asupra stabilităţii financiare. b) Înfiinţarea Comitetului Naţional de stabilitate financiară, cu caracter permanent, în care să fie reprezentate instituţiile semnatare ale Protocolului încheiat în domeniul managementului crizelor financiare, având cel puţin următoarele atribuţii: - efectuarea analizelor periodice asupra stabilităţii sistemului financiar şi asupra riscurilor la care

sunt expuse instituţiile şi pieţele financiare naţionale; - elaborarea planurilor naţionale pentru situaţii neprevăzute (contingency plans); - implicarea în gestionarea şi evaluarea analizelor de tip stress test efectuate la nivel naţional; - organizarea periodică, la nivel naţional, a exerciţiilor de simulare a situaţiilor de criză financiară,

cu participarea tuturor autorităţilor reprezentate în comitet; - participarea la exerciţiile organizate de Uniunea Europeană pentru simularea situaţiilor de criză

financiară, alături de celelalte state membre; - funcţionarea ca organism central însărcinat cu cooperarea şi schimbul de informaţii între

autorităţile naţionale şi cele internaţionale, precum şi cu gestionarea problemelor cu potenţial impact negativ asupra sistemului financiar naţional sau european.

Ţinta măsurii este de creştere a capabilităţilor instituţionale de gestionare a crizelor financiare cu impact sistemic şi transfrontalier. Tipul măsurii este de reglementare, măsura fiind în curs de elaborare. Banca Naţională a României şi Ministerul Economiei şi Finanţelor sunt instituţiile resposabile pentru implementarea acestei măsuri. Termenul limită de realizare este iulie 2007. Impactul aşteptat asupra altor provocări importante: asigurarea stabilităţii sistemului financiar românesc

Page 18: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

18

Monitorizarea riscurilor din sectorul bancar prin analize de tip stress-testing: monitorizarea vulnerabilităţilor endemice ale sistemului bancar pe baza testării rezistenţei instituţiilor de credit la şocuri extreme, dar plauzibile. Ţinta măsurii: îmbunătăţirea metodologiei „stress test”, în special pe linia cercetării mai amănunţite a expunerii indirecte la riscul de curs de schimb aferent portofoliului de credite. Direcţia principală de dezvoltare constă în modelarea riscului de credit pe baza unui sistem unitar de provizionare compatibil cu exigenţele BASEL II, menit să cuantifice cu o acurateţe superioară efectul indirect. În acest sens, se urmăreşte înlocuirea metodologiei actuale cu un model statistic al estimării pierderii aşteptate (expected loss), conform cu cerinţele specifice abordării bazate pe modele interne privind riscul de credit din Noul Acord de Capital. De asemenea, se are în vedere şi includerea impactului expunerilor populaţiei asupra solvabilităţii instituţiilor de credit. Măsura este de tip analitic. Stadiul măsurii este de dezvoltare a modelului. Banca Naţională a României este instituţia resposabilă pentru implementarea acestei măsuri. Termenul limită de realizare este anul 2009. Impactul aşteptat asupra altor provocări importante: instrumentul va completa cadrul de analiză macroprudenţială, alături de sistemele de rating bancar şi avertizare timpurie privind riscurile din sistemul financiar. 5.3.) Accesul la finanţare Legat de scopul facilitării accesului la finanţare, în ceea ce priveşte furnizorii de servicii financiare nebancare – instituţii financiare nebancare, a fost creat cadrul legislativ şi de reglementare care să asigure premisele necesare creşterii sustenabile a creditului neguvernamental şi crearea unui mediu concurenţial nediscriminatoriu pentru toţi participanţii din sectorul creditării, în înţelesul său cel mai larg. Prin cadrul de reglementare s-au stabilit categorii de instituţii financiare nebancare diferenţiate în funcţie de natura şi de volumul activităţii de creditare desfăşurate, impunându-se cerinţe minime pentru organizarea şi funcţionarea fiecărei categorii de entităţi, a căror îndeplinire este verificată de Banca Naţională a României în cadrul procesului de notificare la care sunt supuse instituţiile financiare nebancare. Banca Naţională a României monitorizează instituţiile financiare nebancare cu un volum de activitate ce nu ar putea pune probleme din perspectiva obiectivului de stabilitate financiară urmărit şi supraveghează instituţiile financiare nebancare al căror volum efectiv şi potenţial al activităţii depăşeşte un nivel critic, nivel stabilit prin reglementare. Constituirea fondurilor de garantare a creditelor pe diferite segmente ale economiei (IMM-uri, agricultură) coroborat cu recunoaşterea legitimităţii activităţii de creditare desfăşurată de instituţiile financiare nebancare prin stabilirea unor condiţii echivalente cu ale celorlalţi creditorii, inclusiv în ceea ce priveşte recunoaşterea deductibilităţii fiscale a provizioanelor specifice de risc de credit, se va traduce în creşterea accesului la împrumuturi a acelor categorii de entităţi neeligibile pentru creditare din perspectiva instituţiilor de credit. Crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea de noi instrumente / forme de finanţare pe piaţa românească, prin definitivarea cadrului legislativ şi de reglementare necesar dezvoltării pieţei secundare a creditului ipotecar şi securitizării creanţelor, se înscrie în acelaşi context, al facilitării accesului la finanţare. Reglementarea instrumentelor de natura obligaţiunilor ipotecare şi instrumentelor financiare securitizate va asigura creşterea intermedierii financiare cu menţinerea unei calităţi generale ridicate a activelor şi va atrage interesului investitorilor de talie internaţională pentru piaţa de capital românească. Un factor cu efect potenţial de stimulare a accesului la finanţare, în special pe segmentul de retail, segment în care s-ar putea încadra, în anumite condiţii, şi creanţele asupra IMM-urilor, este

Page 19: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

19

implementarea în legislaţia românească, de o manieră completă, a prevederilor acquis-ului comunitar referitoare la noile cerinţe de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

6. Îmbunătăţirea calităţii managementului cheltuielilor guvernamentale pentru a asigura realizarea investiţiilor productive în contextul politicilor macro-economice prudente

6.1.) Consolidarea cadrului bugetar pe termen mediu Una dintre provocările bugetare principale pe termen mediu şi lung este necesitatea de a elimina disparităţile structurale ce au fost identificate în sectoarele de infrastructură, învăţământ, sănătate şi cercetare şi dezvoltare, menţinând în paralel poziţia bugetară caracterizată de niveluri prudente ale deficitului bugetar. Guvernul va susţine acest echilibru prin îmbunătăţirea administrării veniturilor şi prin sporirea eficienţei cheltuielilor bugetare.

Îmbunătăţirea prioritizării cheltuielilor publice şi perfecţionarea sistemului de planificare bugetară pe termen mediu Deşi nivelul cheltuielilor guvernamentale va creşte pe termen mediu, se impune îmbunătăţirea gradului de eficienţă a modului de cheltuire a fondurilor publice, mai ales prin stabilirea de priorităţi clar formulate, în special pentru proiectele de investiţii. Procesul de reformă se realizează prin coordonarea orizontală a politicilor economice, îmbunătăţirea în continuare a programării bugetare pe termen mediu şi creşterea transparenţei acestui proces. Implementarea reformelor structurale subliniate mai sus, este esenţială pentru creşterea eficienţei şi pentru sporirea gradului de responsabilizare, incluzând creşterea ponderii asistenţei medicale şi profilactice în totalul cheltuielilor, consolidarea procesului de descentralizare a învăţământului prin definirea şi implementarea finanţării per capita, promovarea schemelor de învăţare continue şi a pregătirii profesionale, şi prin îmbunătăţirea legăturii dintre sectorul de cercetare şi dezvoltare şi sectorul corporatist şi IMM-uri. În anul 2006, Guvernul României a iniţiat un proces de reformă prin introducerea sistemului de planificare strategică la nivelul administraţiei publice centrale. În România acest sistem este implementat în două etape: elaborarea componentei de management a planurilor strategice şi respectiv componenta de programare bugetară. În acest sens, Guvernul a adoptat Metodologia privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu a instituţiilor administraţiei publice centrale, Etapa I - Componenta de Management. Obiectivele sistemului de planificare strategică sunt reprezentate de creşterea predictibilităţii acţiunii guvernamentale, managementul eficient al politicilor publice, crearea conexiunii dintre planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului, precum şi creşterea coerenţei şi eficienţei în cheltuirea fondurilor publice.

Caseta 2 - Priorităţile sistemului de planificare strategică - îmbunătăţirea elaborării şi fundamentării politicilorsectoriale (sistemului de proceduri, metodologii şi standardeîn domeniul politicilor publice, extinderea şi perfecţionareasistemului de bugetare pe bază de programe multianuale, atâtla nivel central cât şi local); - eficientizare şi raţionalizare instituţională; - utilizarea eficientă a resurselor existente în bugetulconsolidat, pentru atingerea obiectivelor asumate deRomânia în documentele strategice; - corelarea cu programarea bugetară prin perfecţionareasistemului de planificare bugetară pe termen mediu; - procesul de planificare bugetară se va concentra pecalitatea utilizării fondurilor publice prin perfecţionareasistemului de buget pe programe, definirea de obiective înmaniera SMART, definirea rezultatelor / efectelor, proceduride fundamentare şi colectare a indicatorilor de monitorizare.

Page 20: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

20

În anul 2007, ministerele de linie vor beneficia de asistenţă pentru aplicarea metodologiei de elaborare a bugetului pentru 2008 şi pentru elaborarea Metodologiei de Planificare Strategică Etapa II - Componenta de bugetare pe programe, precum şi a metodologiei privind stabilirea indicatorilor de performanţă pentru programele bugetare. România va promova măsuri consistente de reformă în scopul accelerării procesului de descentralizare şi creşterii eficienţei, precum şi a îmbunătăţirii sustenabilităţii în sectoarele pensii, sănătate, educaţie şi cercetare-dezvoltare. Procesul bugetar în ansamblu va cunoaşte o aprofundare a procesului de reformă prin extinderea gradului de cuprindere a programelor bugetare şi a cadrului pe termen mediu cu scopul creşterii predictibilităţii şi transparenţei modului de cheltuire a resurselor publice. Procesul de programare bugetară este consolidat cu scopul trecerii accentului de la bugetarea axată pe costuri la implementarea bugetarii bazată pe performanţă, în sensul proiectării bugetelor pe obiective şi corelarea acestora cu indicatori de performanţă. Bugetul pentru anul 2007 a fost în mare parte proiectat în structura bazată pe programe (din totalul cheltuielilor bugetului de stat, 64% au fost alocate pe bază de programe), acest tip de programare urmând să fie extins la majoritatea cheltuielilor bugetare. De asemenea, trebuie menţionat că bugetul pe anul 2007 şi cadrul bugetar pe termen mediu asociat reprezintă un progres important în condiţiile în care conţin un număr limitat de priorităţi formulate clar şi transparent, susţinute corespunzător din punct de vedere al finanţării. Operarea eficientă a programării bugetare va necesita o perioadă mai lungă de timp pentru a-şi arăta beneficiile, deoarece implică eforturi de îmbunătăţire a capacităţii de analiză, de management şi de implementare în toate structurile guvernamentale. În vederea întăririi capacităţii de programare pe termen mediu în domeniul finanţelor publice, Guvernul dezvoltă activitatea de modelare economică care să ofere estimări fundamentate pentru proiecţia bugetară şi de implementare a metodologiei de programare bugetară multi-anuală, inclusiv un mecanism transparent pentru luarea deciziilor în cadrul Guvernului relativ la activităţile viitoare şi cheltuielile aferente. Prin implementarea reformelor structurale în domeniul educaţiei, sănătăţii, pensiilor şi prioritizarea investiţiilor publice va îmbunătăţi sustenabilitatea finanţelor publice, România va întări gradul de responsabilitate şi eficienţa în asigurarea serviciilor publice şi va crea condiţiile pentru accelerarea ritmului de creştere economică potenţială, implicit a procesului de convergenţă în ansamblu.

Îmbunătăţirea colectării şi reforma administraţiei fiscale În România politica fiscală va fi orientată spre asigurarea unui mediu stimulativ şi nediscriminatoriu, concentrându-se în acelaşi timp pe măsuri de consolidare a simplităţii, transparenţei şi predictibilităţii sale. Guvernul a început procesul de reformă a administraţiei veniturilor cu scopul creşterii eficienţei colectării, reducerii poverii de conformare voluntară şi îmbunătăţirii serviciilor către contribuabili, inclusiv promovarea integrităţii şi transparenţei. România a implementat măsuri substanţiale de îmbunătăţire a procesului de colectare prin accelerarea procesului de executare silită, facilitat şi de reforma procesului de faliment şi de înăsprirea exigenţelor bugetare, atât faţă de companiile publice cât şi cele private. România va continua acest proces în paralel cu implementarea de măsuri suplimentare de lărgire a bazei de impozitare în sectoare precum protecţia mediului, agricultură şi întreprinderi de stat. În perioada următoare va avea loc o revizuire cuprinzătoare a sistemului de taxe extrabugetare cu scopul analizei oportunităţii din punct de vedere economic si studierii impactului asupra bilanţurilor corporative. Nivelul ratelor de taxare în domeniul impozitului pe profit, venit şi TVA, nu vor fi modificate de-a lungul orizontului de prognoză. Problemele majore cu care se confruntă colectarea şi administrarea impozitelor şi taxelor sunt reprezentate de lipsa unui sistem IT funcţional şi schimbul lent de informaţii referitoare la declaraţii, plăţi şi executare silită. În plus, o mare parte a deconturilor de TVA sunt supuse unui control preventiv şi selecţia pentru control este dominată de lucrări redirecţionate de la alte instituţii

Page 21: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

21

(Parchetul General etc), situaţia este agravată şi de dezechilibrele substanţiale evidente în alocarea resurselor între autoritatea centrală şi direcţiile judeţene (şi între acestea din urmă). Principalele activităţi care vor fi puse în practică în perioada următoare se referă la: 1. crearea unor unităţi pilot pentru contribuabilii mijlocii şi extinderea acestora în teritoriu; 2. instituirea unui sistem de analiză şi identificare bazat pe risc în domeniul controlului

contribuabililor în vederea economisirii de resurse şi sporirii eficientei procesului de executare silită;

3. menţinerea momentum-ului creat în domeniul executării silite şi accelerarea recuperării arieratelor fiscale;

4. menţinerea unor rate reale pozitive ridicate ale dobânzilor de penalizare cu scopul descurajării comportamentului de hazard moral din partea întreprinderilor de a amâna plata datoriilor curente şi de a se imprumuta de la autorităţile fiscale;

5. schimbarea ordinii de plată a obligaţiilor, cu prioritate cele din înlesniri la plata iar celelalte în ordinea vechimii, evitând astfel riscul prescrierii datoriilor;

6. îmbunătăţirea modului de alocare a resurselor în conformitate cu volumul de activitate identificat în funcţie de numărul de contribuabili, acordarea unei priorităţi maxime în alocarea de resurse zonei Bucureşti;

7. delegarea responsabilităţilor de control la nivel local, către direcţiile judeţene şi dezvoltarea unei strategii naţionale de control

Menţinerea în limite sustenabile a datoriei publice Politica bugetara va fi orientată către menţinerea stabilităţii macroeconomice şi consolidarea procesului de dezinflaţie prin promovarea unui deficit bugetar redus şi prin caracterul restrictiv al politicii salariale şi de transferuri. Obiectivul principal al managementului datoriei guvernamentale îl reprezintă menţinerea în limite sustenabile a nivelului acesteia şi asigurarea surselor necesare finanţării deficitelor bugetare şi a resurselor de plată a serviciului datoriei la un cost cât mai redus şi un nivel al riscului acceptabil. De altfel, în anul 2007 se intenţionează promovarea Strategiei privind managementul datoriei guvernamentale pentru perioada 2007-2009, care va defini obiectivele pe care Guvernul le are în vedere în administrarea datoriei guvernamentale precum şi instrumentele pe care intenţionează să le utilizeze pentru atingerea acestor obiective. Pentru asigurarea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice se vor avea în vedere, în principal, sursele interne, atât pentru reducerea costurilor cu datoria internă cât şi pentru reducerea riscului valutar aferent portofoliului de datorie guvernamentală.

Unul dintre obiectivele managementului datoriei publice îl reprezintă dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, pentru asigurarea finanţării deficitului bugetar şi a refinanţării datoriei publice, în principal din surse de pe piaţa internă, avându-se în vedere lansarea, în prima parte a anului 2007, a unor emisiuni de tip benchmark, pe termen mediu şi lung, care vor putea fi redeschise în scopul creşterii lichidităţii acestora. Dezvoltarea pieţei secundare prin crearea de referinţe (benchmark) este esenţială, atât prin prisma diminuării costurilor de finanţare ale statului, prin câştigarea unui premiu de lichiditate la tranzacţionarea acestora pe piaţa secundară, cât şi pentru emisiunile de obligaţiuni municipale şi corporatiste. Dezvoltarea pieţei titlurilor de stat ţine cont de creşterea semnificativă pe partea cererii, odată cu finalizarea liberalizării contului de capital şi a apariţiei fondurilor de pensii private, urmare a implementării reformei pensiilor în anul 2007. Totodată, periodic se vor organiza consultări permanente cu reprezentanţii Băncii Naţionale a României pentru coordonarea politicilor fiscale şi monetare, precum şi cu dealerii primari şi investitorii, în vederea analizării evoluţiilor şi cerinţelor investiţionale specifice pieţei financiare interne.

Page 22: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

22

Aspectele esenţiale în administrarea datoriei publice guvernamentale sunt: reducerea graduală a finanţării pe proiecte prin contractarea de împrumuturi, în special de la instituţiile financiare internaţionale, şi creşterea ponderii datoriei negociabile, contractate prin emisiuni de titluri de stat, preponderent de pe Piaţa Internă, dar şi prin accesarea pieţelor internaţionale de capital, pentru menţinerea accesului constant al României, în contextul îmbunătăţirii succesive a ratingului suveran. În privinţa finanţării în valută, vor predomina împrumuturile denominate în Euro, având în vedere reducerea riscului valutar, în perspectiva trecerii la moneda unică europeană, precum şi cele pe termen lung cu rata a dobânzii fixă, ţinând cont de nivelele reduse ale ratelor de referinţă ale dobânzilor pe piaţa europeană. Pe plan instituţional, Guvernul are în vedere îmbunătăţirea infrastructurii interne prin implementarea unui sistem de management al datoriei publice care să conţină şi facilităţi pentru dezvoltarea capacităţii de administrare a riscurilor aferente portofoliului de datorie guvernamentală, precum şi a unui sistem electronic pentru licitaţiile aferente emisiunilor de titluri de stat. De asemenea, se intenţionează îmbunătăţirea cadrului legal al managementului datoriei publice, cel mai important element avut în vedere este eliminarea posibilităţii ca Ministerul Economiei şi Finanţelor să contracteze împrumuturi pe care să le subîmprumute ministerelor de linie. Acordarea garanţiilor de stat şi contractarea de împrumuturi de către Guvern şi subîmprumutarea diferiţilor beneficiari se va realiza numai pentru proiecte de importanţă majoră aprobate prin lege. În vederea utilizării veniturilor încasate din activitatea de privatizare (în prezent de cca. 3.000 MEuro) a fost adoptat actul normativ privind înfiinţarea Fondului Naţional de Dezvoltare. În cadrul bugetului de stat, se înfiinţează Fondul Naţional de Dezvoltare, la dispoziţia Guvernului, destinat finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură, necesităţilor provocate de retrocedarea / restituirea activelor imobiliare şi suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe / proiecte care beneficiaza de finanţare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinanţarea şi cofinanţarea acestora.

Creşterea investiţiilor pentru cercetare şi dezvoltare Decalajele tehnologice şi competitive între România şi celelalte SM sunt încă foarte serioase. Recuperarea acestor decalaje este condiţionată de creşterea capacităţii şi a competitivităţii resurselor de care dispune sistemul CDI naţional. În acord cu orientarea europeană privind apropierea, până în anul 2010, de nivelul mediu al cheltuielilor totale pentru cercetare de 3% din PIB, din care 1% fonduri publice, România s-a angajat să crească cheltuielile pentru cercetare. La nivel naţional, bugetul alocat pentru cercetare înregistrează în 2007 o creştere a fondurilor publice de cca. 50% faţă de 2006, aproximativ 0,5% din PIB. Fondurile publice alocate în 2008 pentru CDI vor creşte la cca. 0,75% din PIB, respectiv cca 0,9% în anul 2009, pentru a atinge în anul 2010 nivelul de 1% din PIB, conform obiectivelor Strategiei Lisabona. Investiţia publică pentru domeniul CDI se va orienta cu prioritate spre domeniile de interes major pentru dezvoltarea economică şi socială: tehnologii informaţionale şi comunicaţii; tehnologii avansate, materiale şi produse inovative, inclusiv bio - şi eco-tehnologii, în industrie, agricultură şi alimentaţie, sănătate, energie, mediu, transporturi, securitate şi spaţiu. În acelaşi timp, Guvernul continuă demersurile şi acţiunile privind urmărirea creşterii cheltuielilor pentru CDI ale întreprinderilor, pentru apropierea de ţinta de 2% din PIB la orizontul de timp 2013-2015. Menţionăm următoarele măsuri importante pentru susţinerea creşterii investiţiilor pentru CDI în mediul de afaceri: - în anul 2006 a fost elaborată procedura de evidenţiere a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare ale agenţilor economici în bilanţul anual de venituri şi cheltuieli, urmărind metodologia aplicată de EUROSTAT pentru cercetarea statistică privind activităţile de inovare (Regulament CE 1450/ 2004);

Page 23: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

23

- prin noul Cod Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, a fost introdus un pachet de măsuri fiscale special dedicat stimulării activităţilor CDI realizate de către sau în sprijinul întreprinderilor, inclusiv deductibilitatea 100% a anumitor tipuri de cheltuieli pentru CD, deducerea a 20% din valoarea investiţiilor directe CD cu impact în economie, neimpozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din aplicarea (de către titular sau licenţiaţi) sau din concesionarea brevetelor; reducerea de impozit prin opţiuni flexibile de amortizare a cheltuielilor pentru active corporale şi necorporale. 6.2.) Reforma sistemului de asigurări sociale şi a sistemului de pensii Reducerea poverii fiscale asupra locului de muncă prin diminuarea graduală a contribuţiilor la asigurările sociale În anul 2001, România a făcut primul pas în reformarea sistemului public de pensii, prin intrarea în vigoare a Legii privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. În prima etapă de aplicare a reformei, legea prevede măsuri de reducere pe termen lung a dezechilibrului fiscal din bugetul asigurărilor sociale de stat, şi anume: creşterea vârstei de pensionare standard de la 57 la 60 ani pentru femei şi de la 62 la 65 ani pentru bărbaţi, treptat, până în 2014; acordarea de puncte de pensie suplimentare, în vederea stimulării participării la piaţa muncii chiar şi după îndeplinirea condiţiilor cumulative de pensionare; creşterea perioadei minime de contribuţie pentru ambele sexe de la 10 la 15 ani până în 2014; introducerea metodologiei noi de calcul pentru corelarea contribuţiilor cu nivelul beneficiilor, bazată pe un sistem de puncte, care ia în considerare veniturile realizate de-a lungul carierei cu puternice elemente de redistribuire. Reducerea în continuare a ratelor contribuţiilor la asigurările sociale este justificată de intenţia de diminuare a înclinaţiei întreprinderilor de a păstra activităţile în economia gri, pentru a da un impuls pozitiv evoluţiilor pieţei muncii, contribuind în paralel la atingerea obiectivelor formulate în Strategia Lisabona relansată. A doua etapă a reformei, iniţiată în anul 2005, a constat într-un set de măsuri de reformă a sistemului de pensii prin crearea unui cadru multi-pilon şi continuarea eforturilor de consolidare a primului pilon de pensii publice. Guvern are în vedere consolidarea şi creşterea sustenabilităţii sistemului de pensii prin fundamentarea unor măsuri de restricţionare a pensionarii anticipate, cu scopul înnăspririi criteriilor de eligibilitate. Un element cheie al consolidării sistemului public redistributiv de pensii (pilonul I) este reprezentat de eliminarea prestaţiilor non-contributive din sfera de cuprindere a primului pilon de pensii. Astfel s-au externalizat din bugetul asigurărilor sociale de stat o serie de beneficii, precum: - plata pensiilor agricultorilor a fost transferată la bugetul de stat începând cu anul 2005; - din anul 2006, plata indemnizaţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor sub 2 ani şi plata concediilor

medicale au fost transferate bugetului de stat, respectiv bugetului asigurărilor de sănătate. Pilonul II, reprezentat de schema pensiilor obligatorii administrate privat, va fi implementat începând cu 1 ianuarie 2008, fiind legiferat prin Legea privind fondurile de pensii administrate privat. În urma aplicării prevederilor legii, o parte din contribuţiile asigurărilor sociale din sistemul public urmează să fie redirecţionate în mod obligatoriu către fondurile private de pensii (2% din câştigurile salariale pentru primul an, procentul urmând să crească gradual timp de 8 ani până la atingerea cotei de 6% la sfârşitul intervalului de timp). Contribuţia la aceste fonduri private va fi obligatorie pentru toţi asiguraţii sistemului public cu vârsta de până la 35 ani, iar pentru cei cu vârsta cuprinsă între 36 şi 45 ani va fi opţională. Fondurile de pensii vor funcţiona sub supravegherea unei instituţii nou create – Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Pilonul III – schema de pensii opţionale administrate privat va fi implementat începând cu 2007 (Legea privind pensiile facultative). Se aşteaptă ca aproximativ 300.000 de persoane să adere în primul an la acest sistem, numărul acestora urmând să crească cu încă 200.000 în 2008. Se estimează că totalul contribuţiilor se va situa în jurul sumei de 100 MEuro, la sfârşitul celui de-al doilea an de implementare.

Page 24: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

24

În anul 2005, în sectorul primar, din totalul persoanelor ocupate un procent de 18,5 % avea între 55-64 de ani, iar 15,3% avea 65 de ani si peste. Pensionarea timpurie pentru fermieri şi/sau muncitorii agricoli are drept scop asigurarea de venituri pentru aceştia, măsura beneficiind de finanţare din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Prin aplicarea măsurii de pensionare timpurie se vor asigura venituri pentru fermieri şi/sau lucrătorii agricoli în vârstă de peste 55 de ani, şi pe de altă parte sunt încurajaţi tinerii să preia spre administrare exploataţiile acestora şi să se stabilească în mediul rural. 6.3.) Reforma sistemului de sănătate Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin programele naţionale de sănătate Strategia de creştere şi ocupare este o componentă esenţială a obiectivului subsumat de dezvoltare durabilă asumat prin Tratat, prin îmbunătăţirea bunăstării şi a condiţiilor de viaţă într-o manieră durabilă pentru generaţiile viitoare şi prezente. Strategia Lisabona precum şi strategia de dezvoltare durabilă contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv. România îşi asumă prin Programele Naţionale de Sănătate ansamblul de acţiuni de prevenire şi control al bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei în vederea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor.. Accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază, indiferent de veniturile realizate Pentru realizarea efectivă a accesului cetăţenilor la îngrijirile sanitare se are în vedere diminuarea birocraţiei excesive care grevează atât accesul populaţiei la medicamentele gratuite şi compensate, cât şi activitatea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice. Politica Guvernului este de a facilita accesul cetăţenilor la îngrijirile de sănătate şi la accesul la eliberarea medicamentelor compensate şi gratuite. Astfel, s-au reproiectat listele de medicamente compensate şi gratuite la care au dreptul asiguraţii, prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi respectiv procesul de compensare al medicamentelor. Guvernul a asigurat, încă din 2005, o creştere semnificativă a cheltuielilor publice pentru sănătate, care s-au majorat cu 40% în 2006 faţă de 2004, iar ca pondere în PIB de la 3% în 2004 la 4% în prezent. In acelaşi timp, Guvernul a asigurat o mai bună utilizare a lor, dublând alocările pentru medicamente, de la 281 MEuro în 2004 la 569 MEuro în 2006.

Modernizarea infrastructurii de sănătate conform standardelor Uniunii Europene În anul 2006 a fost creat cadrul legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii referitor la spitale. În acest sens, Guvernul a întocmit proiectul de act normativ privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Comisiei Naţionala de Acreditare a Spitalelor. A fost elaborat cadrul legislativ privind procedurile şi condiţiile de acreditare a spitalelor şi standardele de calitate medicală. Prin măsurile de reorganizare a unităţilor sanitare cu paturi se urmăreşte o adaptare a structurii spitalelor în funcţie de adresabilitatea populaţiei deservite. Astfel, s-a realizat o împărţire în spitale de urgenţă, spitale clinice (institute şi spitale de excelenţă), spitale de cronici, spitale sociale (subordonate ministerului de linie). Modernizarea infrastructurii de sănătate este finanţată din FEDR prin POR 2007-2013 A.P. 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.

Caseta 3- Programele naţionale de sănătate vizează - rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate,în conformitate cu strategia naţională de sănătate aGuvernului; - utilizarea eficientă a resurselor alocate pentruîndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor asumaţi; - fundamentarea programelor pe nevoile populaţiei;- asigurarea concordanţei cu politicile, strategiile şirecomandările instituţiilor şi organizaţiilorinternaţionale în domeniu

Page 25: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

25

7. Îmbunătăţirea funcţionării pieţelor

7.1.) Creşterea calităţii reglementărilor În cadrul procesului de elaborare a proiectelor de acte normative, analiza de impact ex-ante a reglementărilor este realizată, în prezent, de către ministerele de linie. Legislaţia actuală prevede obligativitatea elaborării proiectelor de acte normative pe baza unei metodologii de prezentare şi motivare care prevede identificarea posibilele consecinţe ale reglementării asupra economiei, mediului de afaceri, cadrului legislativ, societăţii. În ciuda progreselor semnificative realizate în ultimii ani, există încă bariere administrativ-birocratice care impun costuri adiţionale nejustificate pentru întreprinzători la înfiinţarea şi în timpul funcţionării întreprinderilor. În ciuda faptului că la nivelul Guvernului au existat o serie de iniţiative în vederea îmbunătăţirii analizei de impact a proiectelor de acte normative în continuare este necesară implementarea anumitor măsuri de întărire a capacităţii ministerelor de aplicare corespunzătoare a prevederilor existente: Definitivarea cadrului de reglementare: amendarea legislaţiei cu privire la elaborarea proiectelor de acte normative, adoptarea legislaţiei complementare privind procedurile de elaborare, avizare şi prezentare a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative; Dezvoltarea bazei de date cu privire la aplicarea legislaţiei in vederea elaborării programelor de formare profesională pentru întărirea capacităţii ministerelor de linie de a dezvolta studii de impact. Măsura beneficiaza de finanţare din fonduri naţionale, de preaderare şi din FES prin PO Creşterea Capacităţii Administrative, operaţiunea indicativă – Sprijin pentru abordarea aspectelor legate de o mai bună activitate legislativă în cadrul administraţiei publice în România 7.2.) Continuarea liberalizării pieţelor de energie Finalizarea liberalizării pieţei de energie electrică Piaţa de energie electrică din România a fost deschisă gradual din anul 2000. Începând cu luna iulie 2005, gradul de deschidere a pieţei este de 83,5%, fiind eliminate criteriile de eligibilitate, toţi consumatorii cu excepţia celor casnici fiind liberi să-şi aleagă furnizorul. Guvernul îşi propune implementarea prevederilor directivei 2003/54/CE privind regulile comune pentru piaţa internă de energie electrică referitoare la liberalizarea completă a pieţei energiei electrice şi la separarea legală a activităţilor de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice, respectând termenul prevăzut de directivă, respectiv 1 iulie 2007. Modificarea Legii energiei electrice, în anul 2007, solicită revizuirea şi completarea legislaţiei secundare şi anume a cadrului de reglementare privind relaţia furnizor - consumator. Este necesară revizuirea actului normativ de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, a ordinelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei de aprobare a contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice şi a celor privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică. Legea introduce de asemenea categoriile de furnizor implicit şi de ultimă opţiune pentru care cadrul de reglementare va fi completat cu reglementări specifice

Revizuirea şi completarea cadrului de reglementare privind supravegherea pieţelor en-gros şi cu amănuntul de energie electrică. Activitatea de supraveghere a pieţei de energie electrică tinde să devină una dintre atribuţiile importante ale reglementatorului în condiţiile liberalizării totale a acesteia. Creşterea performanţelor acestei activităţi presupune completarea cadrului de reglementare cu o metodologie de monitorizare a pieţei cu amănuntul şi revizuirea metodologiei existente pentru piaţa en-gros în cazul în care practica aplicării acesteia o impune

NIVELUL MICROECONOMIC

Page 26: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

26

Implementarea prevederilor europene referitoare la managementul informaţiilor şi transparenţa pieţelor de energie electrică Una dintre problemele principale ale pieţelor de energie electrică în UE este lipsa transparenţei pe piaţă, aspect relevat şi de raportul Comisiei Europene privind concurenţa. Pornind de la rolul pe care transparenţa pieţei îl are în promovarea concurenţei prin informarea nediscriminatorie a participanţilor, grupul reglementatorilor europeni în domeniul energiei electrice şi gazului natural - ERGEG - a propus în anul 2006 un ghid de bune practici în gestionarea informaţiilor şi a transparenţei pe piaţa de energie electrică. Astfel sunt promovate un set de reguli minime pentru organizarea şi diseminarea informaţiilor pe piaţa europeană şi principii generale referitoare la confidenţialitatea informaţiilor. Creşterea transparenţei pe piaţa din România şi armonizarea regulilor aplicate, cu cele europene, solicită adaptarea graduală a cadrului de reglementare astfel încât să fie preluate propunerile ERGEG.

Finalizarea liberalizării pieţei gazelor naturale România implementează prevederile Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, referitoare la liberalizarea completă a pieţei gazelor naturale şi la separarea legală, în cadrul companiilor de transport, distribuţie şi înmagazinare a gazelor naturale, a operatorului de sistem de restul activităţilor derulate de companiile respective, respectând termenul prevăzut de Directivă, respectiv 1 iulie 2007. Gradul de deschidere a pieţei gazelor naturale va fi de 100% pentru toţi consumatorii de gaze naturale, orice consumator de gaze naturale fiind liber să îşi aleagă furnizorul. Pentru aplicarea principiilor şi mecanismelor privind accesul la conductele de transport gaze naturale, prevăzute în Regulamentul 1775/2005/CE privind condiţiile de acces la conductele de transport a gazelor naturale, este necesară completarea cadrului de reglementare în sectorul gazelor naturale, prin elaborarea şi adoptarea Codului reţelei de gaze naturale, care va conţine cerinţele şi regulile privind accesul la Sistemul Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale. În scopul asigurării unui nivel adecvat de calitate a serviciilor furnizate în sectorul gazelor naturale, în cursul anului 2006, au fost elaborate Standardele de performanţă pentru serviciul de distribuţie, respectiv transport al gazelor naturale. Acestea reglementează criteriile de calitate comercială, definite prin indicatori de performanţă, pentru asigurarea serviciilor de transport, respectiv distribuţie gaze naturale şi a serviciilor conexe, realizate de către operatorul sistemului de transport, respectiv operatorii sistemelor de distribuţie. În completarea cadrului existent, în cursul anului 2007 urmează să fie adoptat Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. 7.3.) Asigurarea securităţii în aprovizionarea cu energie Pentru asigurarea securităţii în aprovizionarea cu energie electrică România îşi propune creşterea ponderii energiei nucleare în mix-ul energetic naţional la aproximativ 16% prin punerea în funcţiune a unităţii 2, respectiv la un nivel estimat de aproximativ 30% prin realizarea unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Cernavoda. În vederea dezvoltării programului de investiţii în sectorul nuclear, Guvernul are în vedere continuarea programului de investiţii prin finalizarea unităţii 2, totodată a fost promovat proiectul de act normativ privind strategia de atragere a investiţiilor pentru unităţile 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Cernavoda. Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie - pentru acoperirea necesarului de consum intern cu resurse de petrol se urmăreşte integrarea României în circuitul ţiţeiului din Marea Caspică către Europa de Vest. În acest sens, este vizată construirea oleoductului Constanţa – Trieste în cadrul proiectului Pan European Oil Pipeline. De asemenea, se au în vedere proiecte majore de investiţii în domeniul gazelor naturale, care vor contribui la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale, la creşterea gradului de siguranţă în alimentare şi vor asigura interconectarea pieţei europene la resursele existente în afara graniţelor UE, respectiv Proiectul NABUCCO, precum şi interconectarea la sistemul european de gaze naturale. În sectorul energiei electrice se are în vedere

Page 27: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

27

continuarea procesului de interconectare transfrontalieră cu Ungaria, Republica Moldova şi Serbia care urmează să contribuie la diversificarea ofertei şi integrarea pieţei româneşti în pieţele regionale. 7.4.) Continuarea modernizării reţelei rutiere naţionale şi a infrastructurii rutiere de-a lungul reţelei TEN-T Asigurarea legăturilor cu reţeaua de autostrăzi din celelalte SM - reţeaua naţională de autostrăzi este insuficient dezvoltată comparativ cu cea din celelalte SM, fapt ce afectează calitatea, siguranţa şi timpul de călătorie de la punctul de plecare la destinaţie, atât pentru persoane cât şi pentru mărfuri. Măsura vizează construirea de noi autostrăzi şi de rute ocolitoare, la profil de autostradă, pentru oraşele amplasate pe reţeaua TEN-T şi în afara acesteia şi beneficiază de finanţare din Fondul de Coeziune prin POS Transport. Modernizarea drumurilor naţionale - sistemul de drumuri naţionale este insuficient dezvoltat şi de o calitate necorespunzătoare comparativ cu cel din celelalte SM. Libera circulaţie inter-regională pe distanţe mari a persoanelor şi mărfurilor este dezavantajată din cauza lipsei infrastructurii de transport la standarde europene pe drumurile naţionale. Măsura are în vedere modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de drumuri naţionale care sunt amplasate pe şi în afara reţelei TEN-T ceea ce va conduce la intensificarea traficului de persoane şi mărfuri, un grad ridicat de siguranţă, creşterea calităţii serviciilor, cu finanţare naţională şi din FEDR. 7.5.) Continuarea modernizării reţelei de cale ferată naţională şi a infrastructurii de cale ferată TEN-T Creşterea vitezei de circulaţie pe calea ferată - sistemul de transport feroviar naţional este insuficient dezvoltat şi de o calitate necorespunzătoare comparativ cu cel din celelalte SM, aceasta afectând calitatea, siguranţa şi timpul de călătorie de la punctul de plecare la destinaţie, pentru persoane şi mărfuri. Măsura are în vedere în primul rând aducerea liniilor de cale ferată aflate în exploatare la parametrii proiectaţi; simultan, se va trece la asigurarea condiţiilor tehnice pentru circulaţia trenurilor de călători si marfă cu viteze sporite (160 km/h pentru trenurile de călători, 120 km/h pentru trenurile de marfă), realizându-se astfel încadrarea în parametrii tehnici solicitaţi prin acordurile internaţionale AGC, AGTC, TER; se are în vedere cu prioritate reabilitarea / modernizarea reţelei TEN-T: Curtici-Constanţa. Măsura beneficiază de o finanţare mixtă, bugetul de stat, FEDR şi din Fondul de Coeziune prin POS Transport. Creşterea calităţii serviciilor pentru transportul feroviar - serviciile române de transport feroviar de persoane şi mărfuri sunt insuficient dezvoltate şi de o calitate necorepunzătoare comparativ cu standardele UE, aceasta afectând calitatea, siguranţa şi timpul de călătorie. Măsura vizează realizarea unor servicii mai diversificate, mai sigure şi de calitate mai bună la standarde europene de interoperabilitate atât pentru transportul de mărfuri cât şi pentru cel de persoane. Măsura beneficiază de o finanţare mixtă, bugetul de stat şi FEDR prin POS Transport. Modernizarea mijloacelor de transport - serviciile române de transport feroviar de persoane sunt insuficient dezvoltate şi de o calitate necorepunzătoare comparativ cu standardele UE, aceasta afectând calitatea, siguranţa şi timpul de călătorie. Măsura vizează modernizarea materialului rulant motor pentru încadrarea în normele europene; dotarea şi modernizarea vagoanelor de călători pentru a se asigura condiţii de confort la standarde europene. 7.6.) Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor în transportul aerian Modernizarea şi dezvoltarea aeroporturilor - în contextul creşterii traficului aerian de pasageri ca urmare a aderării la UE, sistemul de transport aerian naţional este insuficient dezvoltat şi de o calitate necorespunzătoare comparativ cu cel din SM; pe unele aeroporturi se poate atinge limita capacităţii existente (congestia) şi în consecinţă scăderea gradului de siguranţă a traficului. Măsura va viza creşterea eficienţei utilizării infrastructurii aeroportuare existente şi asigurarea în avans a

Page 28: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

28

capacităţii aeroportuare necesare, având în vedere prognozele de creştere a traficului odată cu aderarea la UE. Măsura beneficiază de finanţare naţională şi din FEDR. Modernizarea flotei companiei TAROM - odată cu aderarea României la UE şi intrarea în vigoare a regulilor privind accesul liber pe piaţa transportului aerian comunitar, compania TAROM va trebui sa facă faţă unei concurenţe mult sporite, atât pe plan intern cât şi internaţional. Măsura are în vedere promovarea unui transport aerian eficient, sigur şi de calitate. 7.7.) Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor în transportul maritim şi fluvial Modificarea cadrului legislativ privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile. Măsura vizează îmbunătăţirea modului de exploatare şi de punere la dispoziţia operatorilor, a infrastructurilor portuare. De asemenea, aceasta va avea impact în ceea ce priveşte stimularea investiţiilor private în porturi şi în special în portul Constanţa; reducerea numărului de autorizări şi avize; dezvoltarea de terminale specializate; creşterea volumului de marfuri în tranzit; dezvoltarea regimului concurenţial în sectorul portuar; crearea de noi locuri de muncă. Dezvoltarea transportului maritim pe distanţe scurte în Marea Neagră şi în ţările riverane - amplasarea geografică strategică a portului Constanţa la intersecţia axelor prioritare TEN-T (rutieră, fluvială, feroviară) nu este suficient valorificată, traficul de tranzit românesc şi intereuropean fiind dezavantajat în mod special din cauza lipsei infrastructurii de transport naval la standarde europene. Măsura va viza derularea unor programe de investiţii în portul Constanţa pentru a transforma acest port într-un port hub la Marea Neagră. Reabilitarea infrastructurii porturilor fluviale - starea tehnică a infrastructurii porturilor de pe Dunăre este precară. În prezent datorită vechimii mari a construcţiilor de acostare existente, cât şi datorită unei exploatări neconforme cu reglementările în domeniu, corelate cu schimbarea condiţiilor climatice înregistrate în ultimii ani, au apărut deteriorări cu consecinţe negative în desfăşurarea activităţilor portuare. Dezvoltarea transportului maritim şi fluvial beneficiază de finanţare din fonduri naţionale, FEDR şi din Fondul de Coeziune. Creşterea siguranţei transportului naval - implementarea prevederilor Directivei nr. 2005/44/EC a Parlamentului şi a Consiliului European privind sistemul RIS pe căile navigabile interioare. Măsura va viza asigurarea informaţiilor privind transportul naval şi accesul la aceste informaţii a tuturor instituţiilor şi agenţilor economici implicaţi; interconectarea la sistemul european RIS. Intervenţiile în cadrul acestei măsuri beneficiază de o finanţare mixtă din fonduri naţionale şi FEDR. 7.8.) Dezvoltarea şi creşterea accesibilităţii infrastructurii de broadband Determinanţii noii economii sunt inovarea, interconectarea şi competitivitatea, iar rolul comunicaţiilor în bandă largă este comparat pe buna dreptate cu cel al autostrazilor şi căilor ferate în economia tradiţională, contribuind la dezvoltarea economică, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea calităţii vieţii. Comunicaţiile în bandă largă reprezintă un catalizator major al progresului către o noua economie, bazată pe cunoaştere. Implementarea Strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice de bandă largă în România este axată pe trei piloni: îmbunătăţirea capacităţii administrative, dezvoltarea mediului de afaceri şi integrarea grupurilor dezavantajate şi creşterea accesului lor pe piaţa municii. Existenţa unor decalaje mari între mediul rural şi cel urban din punct de vedere al penetrării infrastructurii în bandă largă a impus necesitatea unor intervenţii publice (buget de stat şi FEDR) pentru realizarea infrastructurii de broadband şi facilitarea accesului public la aceasta în zonele de eşec al pieţei – zone rurale şi urbane mici, dezavantajate din punct de vedere al accesului. Discrepanţele dintre mediul urban şi cel rural din punct de vedere al accesului la cunoaştere, la informaţie şi la resurse variate reprezintă o realitate de facto a României. Ameliorarea acestor discrepanţe, precum şi schimbarea mentalităţilor reprezintă o provocare pentru mediul

Page 29: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

29

guvernamental, în acest sens unul dintre obiectivele Guvernului este de a îmbunătăţi accesul la mijloacele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru comunităţile dezavantajate prin intermediul Reţelelor Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL). Prin proiectul „Economia bazată pe Cunoaştere” se creează premizele ameliorării acestor discrepanţe prin dotarea cu infrastructură de acces la informaţie de ultimă generaţie, servicii dedicate administraţiei publice şi cetăţenilor, software educaţional, platforme de comunicare, instruire în utilizarea tehnologiilor TIC în 260 de comunităţi locale dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoaştere.

Studiile efectuate au relevat faptul că în anumite regiuni (cu preponderenţă în mediul rural) accesul la bucla locală este limitat şi neatractiv, acoperirea naţională a operatorilor de telecomunicaţii nu reprezintă o realitate, Serviciul Universal este dificil de implementat iar accesul la internet este limitat şi prohibitiv din punct de vedere al costurilor. România îşi propune revizuirea Strategiei privind implementarea Serviciului Universal în sectorul comunicaţiilor electronice pe perioada 2007-2010. Revizuirea este urmarea evoluţiilor înregistrate în dezvoltarea pieţei de comunicaţii din România în perioada care a trecut de la liberalizare, a impactului strategiei aplicată în această perioadă şi a eventualelor oportunităţi de finanţare alternative ce pot fi identificate pentru susţinerea programelor cu scop creşterii accesului la servicii de comunicaţii în zonele rurale defavorizate. Implementarea de noi tehnologii de acces pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice se constituie într-un demers în direcţia încurajării investiţiilor eficiente în infrastructură, promovarea inovaţiei, încurajarea utilizării eficiente şi asigurarea administrării eficace a resurselor limitate precum şi a luării tuturor măsurilor necesare pentru ca toţi utilizatorii să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor. De asemenea, pentru implementarea Power Line Communication a fost realizat un studiu de fezabilitate şi un proiect pilot, urmat de un studiu de impact asupra implementării proiectului pilot, Guvernul îşi propune să adopte cadrul legislativ în vederea implementării. Au fost contractate studii privind modul de implementare a sistemelor WiMAX la nivel european, urmând să fie creat cadrul legislativ de implementare. În contextul existenţei unei multitudini de servicii, de modele de afaceri, tipuri de reţele şi tehnologii, convergenţa reprezintă un obiectiv major pentru toţi factorii interesaţi, pentru a-şi putea dezvolta sustenabil şi pe termen lung ofertele şi pentru a putea oferi consumatorului o experienţă completă. 7.9.) Vânzarea participaţiunilor statului deţinute la companiile din sectorul comunicaţiilor electronice Recomandările Comisiei Europene precum şi cerinţele specifice unei pieţe bazate pe principii concurenţiale impun realizarea acestui obiectiv. Ca urmarea a aprobării Guvernului României, s-a semnat contractul de consultanţă privind serviciile financiare pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de statul român la Societatea Naţională Radiocomunicaţii SA. De asemenea, s-a semnat contractul de consultanţă privind serviciile financiare pentru vânzarea pe piaţa de capital a pachetului de acţiuni deţinut de statul român la RomTelecom. În ceea ce priveşte restructurarea Companiei Naţionale ‘’Poşta Română’’ a fost iniţializat contractul de consultanţă privind serviciile financiare pentru restructurare. Prin încheierea acestui contract, se urmăreşte atingerea unuia dintre obiectivele principale ale programului de guvernare în ceea ce priveşte sectorul poştal - elaborarea strategiei de restructurare a Companiei Nationale “Poşta Română” SA şi implementarea acestei strategii în perspectiva privatizării companiei.

Page 30: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

30

7.10.) Asigurarea unui mediu concurenţial pe piaţa comunicaţiilor electronice În scopul creşterii coerenţei şi eficienţei deciziilor de reglementare adoptate, simultan cu creşterea transparenţei şi predictibilităţii cadrului de reglementare a sectorului comunicaţiilor electronice din România, se are în vedere elaborarea Strategiei de reglementare a sectorului comunicaţiilor electronice pentru perioada 2007-2010. Documentul de strategie va sta la baza reglementării sectorului comunicaţiilor electronice în perioada 2007-2010. Astfel, strategia de reglementare va conţine o analiză-diagnostic a dezvoltării sectorului comunicaţiilor electronice de la liberalizare şi până în prezent. Totodată, strategia va urmări adaptarea politicilor şi instrumentelor de reglementare a sectorului de comunicaţii electronice în scopul atingerii obiectivelor definite de cadrul legislativ: promovarea concurenţei, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovării, protecţia drepturilor şi a intereselor utilizatorilor finali, promovarea transparenţei faţă de utilizatori, promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale, protecţia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţă privată, promovarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii, promovarea convergenţei media şi a neutralităţii tehnologice, promovarea diversităţii lingvistice şi culturale, precum şi a pluralismului media

Adoptarea Planului operaţional de revizuire a pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice va sta la baza efectuării de către România a notificărilor prevăzute la articolul 7 din Directiva 2002/21/EC privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. Planul operaţional va fi stabilit după publicarea de către Comisia Europeană a versiunii revizuite a Recomandării privind pieţele relevante. În perioada 2007-2008 se vor efectua analize de piaţă în sectorul comunicaţiilor electronice, în vederea determinării gradului de competitivitate de pe aceste pieţe Activitatea furnizorilor de servicii de certificare este supravegheată, conform legii, de autoritatea specializată (ARS - autoritatea de reglementare şi supraveghere). Dat fiind că autoritatea nu a fost creată, în acest moment toate atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de către ministerul de linie. În vederea operaţionalizării activităţii de supraveghere Guvernul îşi propune înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Supraveghere în domeniul semnăturii electronice 7.11.) Dezvoltarea echilibrată a sectorului agricol primar prin sprijin acordat înfiinţării grupurilor de producători Măsura vizează dezvoltarea echilibrată, atât sub aspect calitativ, cât şi cantitativ a sectorului primar în raport cu sectoarele din amonte şi aval cu finaţare din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. O atenţie specială este acordată încurajării constituirii grupurilor de producători în vederea unei mai bune adaptări a acestora la cerinţele crecânde ale pieţei Uniunii Europene, comercializării în comun a produselor, care să aibă ca efect obţinerea de economii de scară şi o mai bună gestionare a rezultatelor finale, precum şi necesităţii stabilirii de norme şi reguli comune. Prin implementarea acestei măsuri se doreşte combaterea dualităţii actuale de pe piaţa agricolă românească, punându-se un accent deosebit pe creşterea gradului de conştientizare a avantajelor pe care le presupune o abordare comună, care înseamnă o mai bună adaptare la cerinţele în continuă schimbare de pe piaţa agricolă, mai ales având în vedere faptul că politica agricolă comună este “o ţintă în mişcare”. România îşi propune sprijinirea a 1.600 grupuri de producători până la orizontul de timp 2013. În acest sens, vor fi avute în vedere şi aspecte referitoare la pregătire, consiliere şi consultanţă, precum şi cele ce vizează o creştere a conştientizării avantajelor pe care le oferă formele asociative, tocmai din dorinţa de a combate reticienţa şi interesul scăzut faţă de acestea.

Page 31: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

31

7.12.) Asigurarea funcţionării normale a pieţelor în baza mecanismelor concurenţiale Întărirea capacităţii administrative şi a independenţei decizionale a Consiliului Concurenţei Începând cu data aderării, regulile de concurenţă conţinute de Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (în special articolele 81 şi 82) şi regulamentele comunitare adoptate în aplicarea acestora, sunt direct şi imediat aplicabile în dreptul românesc. Consiliul Concurenţei trebuie să îşi îndeplinească rolul de membru cu drepturi depline în Reţeaua Europeană a Concurenţei (ECN), care reprezintă elementul esential al sistemului de implementare al regulilor comunitare în domeniul concurenţei. Aceasta determină o creştere calitativă şi cantitativă a activităţii autorităţii române de concurenţă. De aici, rezultă necesitatea întăririi capacităţii administrative a instituţiei de concurenţă, astfel se va urmări în continuare creşterea calităţii expertizei în vederea întăririi independenţei decizionale pentru a face faţă rigorilor impuse de calitatea de autoritate de concurenţă într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi de membru al ECN. Un accent deosebit va fi pus pe intensificarea utilizării analizei economice, a tehnicilor şi metodelor specifice pentru fundamentarea corespunzătoare a deciziilor emise în cazurile de concurenţă şi concentrarea atenţiei pe cazurile cele mai grave de încălcare a legislaţiei. În acest context, Consiliul Concurenţei trebuie să fie beneficiar de formare specializată a experţilor săi în vederea aplicării legislaţiei comunitare. Asigurarea unui nivel adecvat de pregătire profesională pentru personalul existent va fi însoţită, concomitent, de măsuri prin care să se asigure recrutarea de personal cu înaltă calificare.

Asigurarea coerenţei între politicile economice naţionale, regulile privind ajutorul de stat şi instrumentele structurale În domeniul ajutorului de stat, una dintre priorităţi va fi reprezentată de implementarea planului de acţiune elaborat în baza „Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013”. Se va urmări alinierea politicii naţionale în domeniu la evoluţiile înregistrate în Uniunea Europeană mai ales prin limitarea ajutoarelor de stat şi mai buna direcţionare a acestora. În acest scop, abordarea naţională în domeniu se va orienta, cu prioritate, către acordarea de ajutoare de stat sub forma de scheme axate pe obiective orizontale (ajutoare pentru dezvoltare regională, pentru cercetare-dezvoltare, pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru pregătire profesională, pentru ocuparea forţei de muncă). Consiliul Concurenţei va acorda asistenţă de specialitate furnizorilor de ajutor de stat pentru întocmirea de scheme de ajutor de stat care să respecte criteriile de compatibilitate din legislaţia comunitară şi să asigure convergenţa cu regulile care guvernează instrumentele structurale. O modalitate eficientă de îmbunătăţire a implementării reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat o reprezintă crearea unei reţele informatice interactive, care să asigure legătura permanentă dintre Consiliul Concurenţei (autoritatea naţională de contact) şi autorităţile iniţiatoare şi furnizoare de ajutor de stat. Crearea reţelei va permite iniţierea şi dezvoltarea de contacte directe între experţi, schimbul de informaţii relevante, identificarea corectă a situaţiilor în care este necesară intervenţia statului prin ajutoare de stat, elaborarea proiectelor de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor naţionale de dezvoltare şi a coerenţei cu instrumentele structurale, precum şi identificarea, discutarea şi rezolvarea, încă din fază incipientă, a eventualelor probleme de compatibilitate cu regulile de ajutor de stat. Reţeaua va fi coordonată de Consiliul Concurenţei şi va include, alături de experţii Consiliului Concurenţei, experţi din toate autorităţile publice centrale implicate în acordarea de ajutoare de stat, în calitate de iniţiatori sau furnizori.

Administrarea eficientă a legislaţiei concurenţei în vederea asigurării şi menţinerii unui mediu concurenţial normal şi concentrarea resurselor pentru detectarea şi sancţionarea, în principal, a celor mai grave practici anticoncurenţiale Consiliul Concurenţei va continua să aplice legislaţia naţională în materie de concurenţă cu privire la practicile care afectează exclusiv piaţa românească. Activitatea de aplicare a legislaţiei concurenţei

Page 32: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

32

se va concentra, cu prioritate, asupra detectării şi sancţionării celor mai grave încălcări ale Legii concurenţei. Aplicarea corectă a regulilor de concurenţă nu este posibilă fără o bună cunoaştere a pieţelor pe care activează firmele implicate în practicile analizate, fără înţelegerea mecanismelor şi dinamicii care caracterizează sectoarele economice respective. Consiliul Concurenţei va continua monitorizarea pieţelor, în special a sectoarelor sensibile din punct de vedere al recurenţei practicilor anticoncurenţiale, aceasta fiind o activitate esenţială pentru aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei concurenţei. De asemenea, prin realizarea unor studii sectoriale, vor putea fi obţinute informaţii esenţiale despre domenii în care intervenţia Consiliului Concurenţei este necesară pentru restabilirea mediului concurenţial normal. Consiliul Concurenţei va dezvolta şi îmbogăţi mijloacele specifice de analiză economică utilizate în aplicarea legislaţiei concurenţei şi mai ales în fundamentarea deciziilor emise în cazurile de concurenţă. Analiza economică aprofundată ajută la definirea corectă a pieţelor afectate de practicile anticoncurenţiale, la o mai bună evaluare a efectelor acestora asupra concurenţei şi comerţului şi la identificarea celor mai potrivite soluţii pentru instaurarea / restabilirea concurenţei. Utilizarea mijloacelor specifice de analiză economică conduce, încă din fază incipientă, la departajarea cazurilor care ridică probleme de concurenţă faţă de celelalte cazuri. Consiliul Concurenţei va continua analiza reglementărilor existente, în scopul eliminării din legislaţia naţională a prevederilor cu posibil impact anticoncurenţial şi promovării mecanismelor concurenţiale. Pentru asigurarea concordanţei cu regulile de concurenţă a procesului de ajustare a celorlalte politici economice, activitatea Grupului de lucru interministerial în domeniul concurenţei va continua. De asemenea, va fi utilizată în continuare consultarea ex-ante în cadrul unităţii specializate de aplicare a tehnicilor de tip AIR (Analiza de Impact a Reglementării).

8. Continuarea îmbunătăţirii mediului de afaceri Creşterea economică generală şi progresele înregistrate referitoare la procesul de intrare pe piaţă al firmelor au avut un impact pozitiv asupra ratei de naştere a întreprinderilor. Analizele efectuate indică faptul că peste 99% din economia românească este reprezentată de IMM – uri, acestea aducând o contribuţie importantă în ceea ce priveşte numărul total de angajaţi şi cifra de afaceri per întreprindere. Pentru perioada 2007 - 2010, România îşi propune realizarea unui set de elemente de reformă în termenii îmbunătăţirii mediului de afaceri şi consolidării creşterii economice. 8.1.) Reducerea costurilor administrative şi procedurale asupra mediului de afaceri Deşi s-au făcut progrese în direcţia evaluării ex-ante pentru proiectele de acte normative, există încă paşi importanţi de parcurs în cuantificarea costurilor reglementării, ca parte componentă a evaluării de impact a reglementărilor (Regulatory Impact Assessment). Percepţia mediului de afaceri rămâne în continuare nefavorabilă în privinţa eforturilor pe care operatorii economici trebuie să le facă pentru îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi procedurale, generate de reglementări, iar perspectiva nu poate fi schimbată în lipsa unor iniţiative guvernamentale de elaborare a unei metodologii standard care să vizeze evaluarea şi minimizarea poverii administrative În vederea reducerii poverii administrative generată de legislaţia existentă, Guvernul îşi propune elaborarea metodologiei standard de evaluare a costurilor administrative. De asemenea, după definitivarea metodologiei va fi demarat procesul de simplificare a stocului de reglementări în parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi alte instituţii centrale. Procesul actual de autorizare şi înregistrare a întreprinzătorilor este consumator de resurse financiare atât pentru administraţia publică locală cât şi pentru cetăţeni. Prin implementarea sistemului on-line de autorizare şi înregistrare a întreprinzătorilor durata procesului se va reduce la 2-3 zile, de

Page 33: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

33

asemenea se vor reduce cheltuielile aferente acestui proces şi se va încuraja dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri local. Implementarea sistemul de formulare electronice (e-forms) inteligente - sistemul e-forms facilitează înregistrarea on-line în Registrul Comerţului şi obţinerea de informaţii on-line din Registrul Comerţului computerizat, reducând astfel costurile întreprinderilor legate de deplasarea la sediul Oficiilor Registrului Comerţului. 8.2.) Dezvoltarea consultărilor cu mediul de afaceri Dezvoltarea sistemului de consultare a partenerilor în elaborarea politicilor publice adresate IMM, se realizează prin intermediul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM (CCDIMM) ca instrument de parteneriat şi consultare. CCDIMM a fost creat în vederea dezvoltării funcţiei de interfaţă între Guvern şi mediul de afaceri, pentru facilitarea consultării actorilor principali în susţinerea IMM, pe principiul parteneriatului. În organizarea lui, au fost avute în vedere trei nivele: cel instituţional (format din administraţia publică centrală), parteneriatul socio economic al organizaţiilor profesionale şi sindicale, precum şi cel al organizaţiilor patronale, sistemului bancar şi al mediului academic. Astfel este asigurat un grad de reprezentativitate şi participare eficientă în procesul de consultare dezvoltat de Guvern, în scopul promovării noilor măsuri strategice racordate la politicile UE pentru IMM care vizează consolidarea bazei antreprenoriale şi dezvoltarea sectorului din România, precum şi proiectarea şi dimensionarea bugetară adecvată a programelor de finanţare. Noua dimensiune a CCDIMM, şi anume dimensiunea regională a procesului, are în vedere consultarea preliminară la nivel regional şi local a partenerilor, asigurând dezbaterea temelor bazată pe o informare prealabilă cât mai completă. Măsura beneficiază de finanţare naţională. 8.3.) Actualizarea strategiei pentru susţinerea dezvoltării IMM Prin recunoaşterea rolului IMM de motor al creşterii economice, Guvernul României va continua, în perioada postaderare, eforturile de susţinere a sectorului IMM, în scopul reducerii riscurilor şi maximizării avantajelor generate de libera circulaţiei bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor, în concordanţă cu Concluziile Preşedinţiei Consiliului de Primăvară 2006. Guvernul va adopta, în cursul anului 2008, măsuri strategice de intervenţie publică în scopul promovării antreprenoriatului şi îmbunătăţirii mediului de afaceri

Caseta 4 - Măsurile strategice de promovarea antreprenoriatului - dezvoltarea antreprenoriatului şi aptitudinilor manageriale prinstimularea potenţialului şi talentului antreprenorial, reducerea risculuiîn afaceri, promovarea transferului afacerilor ca alternativă la start-up;- îmbunătăţirea accesului pe piaţă prin organizarea achiziţiilor publiceîntr-un sistem transparent; - facilitarea procesului de implementare a standardelor (obţinerea deinformaţii on-line); - facilitarea valorificării drepturilor de proprietate intelectuală,incluzând taxele aferente; - utilizarea reţelelor de informare precum Centrele Euro Info şifacilitarea accesului la informaţii şi cooperării între firme, susţinereacooperării internaţionale între IMM din SM, în specialtransfrontaliere, prin facilitarea comunicării; - măsuri adecvate pentru impozitarea IMM, în special amicroîntreprinderilor; - reducerea barierelor administrative legate în special de crearealocurilor de muncă; - utilizarea instrumentelor de politica întreprinderii oferite prinprogramul comunitar CIP; - încurajarea IMM în vederea participării la programele comunitareprintr-o informare adecvată; - dezvoltarea parteneriatului instituţional şi a consultării cureprezentanţii IMM, respectiv asigurarea unui dialog permanent prinstructuri adecvate la nivel naţional, regional şi local;

Page 34: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

34

8.4.) Crearea şi dezvoltarea punctelor de contact one-stop şi a reţelei naţionale de susţinere a IMM Guvernul va continua extinderea şi consolidarea reţelei oficiilor teritoriale pentru IMM, prin înfiinţarea în cursul anului 2007, a încă două oficii teritoriale pentru IMM, (pe lângă cele 8 existente) şi întărirea rolului acestora de multiplicatori ai suportului pentru IMM, la nivel local prin întărirea parteneriatului cu reprezentanţii mediului de afaceri, organizaţiilor şi autorităţilor locale. Implicarea oficiilor teritoriale pentru IMM în procesul de pregătire a portofoliului de proiecte, în implementarea asistenţei financiare pentru IMM, din resursele bugetare naţionale sau comunitare, va asigura nivelul de help-desk pentru IMM prin furnizarea informaţiilor complete şi orientarea acestora în accesarea schemelor de finanţare dedicate. Totodată oficiile pentru IMM îşi vor dezvolta rolul de interfaţă între Guvern şi comunităţile locale de afaceri privind aplicarea politicilor pentru IMM-uri, asigurând feedback-ul în procesul de formulare şi luare a deciziilor strategice pentru sector, prin identificarea eşecului de piaţă şi a specificităţii regionale şi locale. Măsura beneficiază de finanţare naţională. 8.5.) Intrarea / ieşirea întreprinderilor pe / de pe piaţă mai rapidă şi mai puţin costisitoare Guvernul acordă o atenţie specială dezvoltării spiritului şi talentului antreprenorial al tinerilor, încurajându-i pentru demararea unei afaceri sau angajarea în activităţi antreprenoriale prin implementarea programelor naţionale multianuale. Guvernul are în vedere orientarea tinerilor către preluarea IMM viabile deţinute de întreprinzătorii vârstnici sau care nu mai pot asigura managementul propriilor afaceri din varii motive, prin facilitarea transferului IMM. Guvernul va susţine împreună cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului introducerea unui program naţional pentru facilitarea transferului afacerilor, având ca obiectiv susţinerea financiară a costurilor pentru operaţiunile aferente înregistrării transferului întreprinderii (servicii de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului, taxe şi tarife pentru operaţiunile de înscriere a modificărilor, taxe pentru publicarea încheierii de modificare, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerţ). Acestea vor fi complementate de măsuri soft pentru informarea IMM precum şi accesul la baza de date asigurată în cadrul Portalului IT pentru IMM creată in acelaşi scop

Actualizarea “Manualului privind bunele practici în aplicarea procedurii insolvenţei” Măsura vizează monitorizarea implementării noii legi a insolvenţei, identificarea şi promovarea bunelor practici în materie. Guvernul va elabora, până în decembrie 2008, ediţia a doua a „Manualului privind bunele practici în aplicarea procedurii insolvenţei”. Totodată va fi instituit un mecanism de actualizare periodică a acestui instrument prin: crearea unui grup de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ai instanţelor judecătoreşti – judecători sindici-, ai organismelor profesionale interesate - Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă, Uniunea Barourilor din România-, reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri. Grupul de lucru are ca obiectiv identificarea şi reunirea într-o colecţie editată periodic de Guvern a celor mai bune practici (jurisprudenţă, metode de ieşire din situaţia de criză financiară şi/sau de lichidare – maximizarea veniturilor).

Evaluarea funcţionării „dosarului electronic de insolvenţă” şi a sistemului electronic de citare (Buletinul procedurilor de insolvenţa). Dezvoltarea celor două sisteme informatice şi asigurarea fluenţei funcţionării lor simultane şi corelate va avea loc până în luna iunie 2008. Măsura are ca obiective: - identificarea efectelor pozitive ale noii legislaţii asupra derulării procedurii insolvenţei prin indictori a căror evoluţie este monitorizată şi cuantificată: verificarea evoluţiei duratei procedurii;

Page 35: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

35

verificarea eficienţei activităţii practicienilor în insolvenţă şi a eficienţei mecanismelor de redresare; evaluarea formării profesionale continue; - cuantificarea performanţelor celor două sisteme electronice de gestionare a dosarului de insolvenţă / de citare, comunicare, convocare şi identificarea metodelor de îmbunătăţire a celor două mecanisme.

Identificarea şi consacrarea legislativă a unei proceduri pre-insolvenţă Măsura prevede identificarea şi consacrarea legislativă a unei proceduri de pre-insolvenţă, centrată pe redresarea economică a comerciantului aflat în dificultate financiară; procedura, în esenţă este extra-judiciară. Guvernul va elabora şi promova proiectului de act normativ privind procedura concordatului preventiv până în luna septembrie 2007, urmând ca adoptarea să se realizeze în cursul lunii decembrie 2007. Măsura va vea un impact pozitiv asupra activităţii instanţelor judecătoreşti, prin reducerea numărului de cauze care apelează la procedura reorganizării judiciare (procedura care, dat fiind momentul în care intervine – după declanşarea stării de criză financiară -, are şanse reduse de reuşită, degenerând, de cele mai multe ori, în faliment). 8.6.) Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru afaceri şi promovarea antreprenoriatului Un element cheie al creării bazei antreprenoriale îl reprezintă serviciile suport în domeniul larg al consultanţei şi pregătirii antreprenoriale. În absenţa unei culturi reale a afacerilor, a serviciilor de calitate, precum şi datorită dezvoltării insuficiente a reţelelor de diseminare a informaţiilor pentru IMM, consolidarea antreprenoriatului în România rămâne încă un deziderat. Este necesară promovarea modulelor de pregătire şi a cursurilor adecvate necesităţilor IMM pentru îmbunătăţirea capacităţii managerilor de a-şi conduce propriile companii mai eficient şi de a adopta sisteme moderne de îmbunătăţire a managementului, productivităţii, flexibilităţii şi competitivităţii.

Piaţa serviciilor suport pentru întreprinderi trebuie să fie competitivă şi diversificată, astfel încât să permită IMM-urilor să beneficieze de consultanţă specializată pentru a deveni mai competitive. Pentru a răspunde nevoilor IMM, care sunt interesate în achiziţionarea de servicii specializate, în cadrul Portalului pentru IMM va fi disponibil index-ul furnizorilor de servicii de consultanţă pentru afaceri ca instrument de dezvoltare a “culturii afacerilor”. Dezvoltarea indexului furnizorilor de servicii suport pentru afaceri va susţine crearea de noi întreprinderi, consolidarea şi dezvoltarea IMM-urilor competitive, încurajarea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor CD şi a celor inovative. Dezvoltarea durabilă a serviciilor suport pentru afaceri va fi susţinută din FEDR prin POS Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 A.P. 1 - Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

Transpunerea Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar al conturilor anuale şi consolidate şi de amendare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/340/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului Directiva a opta îşi propune să realizeze o armonizare la nivel înalt a cerinţelor privind auditul statutar, cerinţe referitoare la aspecte cum sunt: educaţie şi instruire, înregistrarea auditorilor, etica şi independenţa, standarde de audit, investigaţii şi sancţiuni, reglementarea sistemului de supraveghere independentă, cerinţe speciale privind entităţile de interes public. Principalele implicaţii ale Directivei a opta sunt: necesitatea transpunerii în legislaţia românească a prevederilor acesteia în termenul prevazut de Directivă şi constituirea unui sistem de supraveghere publică a activităţii de audit. Acest obiectiv presupune adaptarea cadrului instituţional existent prin crearea de noi structuri responsabile cu supravegherea activităţii auditorilor statutari Transpunerea în legislaţia naţională, în cursul anului 2008, a Directivei a opta presupune modificarea şi actualizarea mai multor acte normative adiacente, cum sunt legea contabilităţii şi legea societăţilor comerciale, precum şi legislaţia specifică asociaţiei profesionale din domeniul auditului, respectiv legea privind profesia de audit.

Page 36: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

36

Transpunerea Directivei 2006/123/CE privind serviciile în Piaţa Internă Directiva 2006/123/CE privind serviciile pe Piaţa Internă reprezintă un pas esenţial către realizarea pieţei unice a serviciilor ce oferă, pe întreg teritoriul UE, o reală valoare adăugată prestatorilor de servicii şi consumatorilor ca beneficiari ai acestora. În scopul stimulării potenţialului de creştere a sectorului serviciilor şi de sporire a competitivităţii economiei naţionale, România îşi asumă transpunerea Directivei 2006/123/CE privind serviciile în Piaţa Internă în anul 2009, în vederea reducerii substanţiale a costurilor administrative suportate de furnizorii de servicii şi de consumatori. 8.7.) Dezvoltarea mediului de e-business Pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti se impune dezvoltarea unui mediu sigur şi dinamic de e-Business, prin creşterea numărului şi a gradului de exploatare a oportunităţilor de e-Business de către firme, în general, şi special de către IMM-uri. Accesul scăzut la aplicaţii TIC are un impact important asupra capacităţii IMM de a concura pe piaţă. Lipsa infrastructurii şi a abilităţilor TIC sunt considerate a fi cele mai importante piedici în dezvoltarea unor instrumente e-business şi e-commerce, ca elemente de creştere a potenţialului IMM. Este necesară dezvoltarea unor servicii ale societăţii informaţionale, precum şi promovarea în rândul IMM a avantajelor oferite de tehnicile e-business, încurajarea lor pentru intrarea pe piaţa mondială de e-business, precum şi crearea capacităţii instituţionale şi a potenţialului uman pentru introducerea şi susţinerea unei platforme şi reţele e-business în România.

Suport pentru dezvoltarea şi implementarea soluţiilor de e-business şi e-commerce Pentru a se diminua discrepanţele din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii în ceea ce priveşte tehnologiile inovative, de înaltă productivitate, care pot asigura sustenabilitatea şi trecerea la un mediu de afaceri performant, prin proiectul ’’Economia bazată pe cunoaştere’’ se acordă sprijin pentru IMM sau consorţii în efortul acestora de adoptare a soluţiilor inovatoare tip e-business cu scopul de a îmbunătăţi competivitatea acestora pe pieţele naţionale şi internaţionale În cadrul POS CCE 2007-2013, AP 3 TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie 3 – Dezvoltarea e-Economiei, se vor finanţa din FEDR operaţiuni pentru dezvoltarea de sisteme TIC integrate pentru afaceri precum şi dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pentru facilitarea afacerilor între companii.

Creşterea accesibilităţii IMM-urilor la internet în bandă largă IMM-urile vor beneficia de finanţare pentru conectarea la internet prin conexiuni broadband (de bandă largă) şi pentru achiziţionarea de hardware şi software corespunzătoare. Oeraţiunea va fi finanţată din FEDR, prin POS Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, A.P. 3 - ICT pentru sectorul public şi privat, domeniul major de intervenţie ‘’Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor’’.

Crearea portalurilor pentru promovarea comerţului electronic şi a reţelelor de business Prin proiectul ’’Economia bazată pe cunoaştere’’ este susţinută dezvoltarea portalurilor locale pentru promovarea comerţului electronic şi a reţelelor e-business, în vederea creării unui mediu virtual în vederea promovării soluţiilor de tip e-commerce şi e-business. Măsura are ca obiectiv dezvoltarea economiilor locale, crearea unei noi culturi inter-relaţionale între întreprinderi, adoptarea soluţiilor inovative de tip e-business şi crearea planurilor de dezvoltare locală şi integrarea lor în strategia regională. Dezvoltarea Portalului pentru IMM-uri (proiect finanţat din fonduri de preaderare), va conţine un pachet dedicat de instrumente şi aplicaţii adecvate: soluţii e-guvernare, baze de date pentru IMM, soluţii de benchmarking dedicate IMM care doresc fie să-şi dezvolte propriile sisteme e-business, fie să interacţioneze cu alte platforme (market-places) care le sunt recomandate sau impuse de către clienţi.

Page 37: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

37

8.8.) Creşterea capacităţii tehnologice a întreprinderilor Decalajele pe care România le înregistrează faţă de celelalte SM, în ceea ce priveşte avantajele competitive ale întreprinderilor, se datorează productivităţii reduse, în majoritatea sectoarelor industriale, situată in urma mediei UE, inclusiv a unor ţări din regiune. Nivelul productivităţii în industria prelucrătoare este de cca. 4,5 ori mai mic decât media la nivelul UE, deşi aceasta a avut o evoluţie crescătoare ea nu a fost un rezultat al modernizării producţiei şi al unui management competitiv. Creşterea productivităţii depinde atât de dezvoltarea tehnologică realizată prin investiţii tangibile (echipamente, tehnologii noi) şi intangibile (licenţe, brevete, mărci si know-how), cât şi de creşterea calităţii produselor, a marketingului şi a aplicării rezultatelor cercetării-inovării, dar şi de alte surse ce determină creşterea valorii adăugate. Investiţiile în tehnologii şi echipamente noi, precum şi introducerea şi certificarea sistemului de management al calităţii şi a produselor atrag importante beneficii pentru firme, conducând la creşterea competitivităţii întreprinderilor în Piaţa Internă. Certificarea sistemelor de management al calitatii si de mediu va fi finanţata din FEDR, prin implementarea POS Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, A.P. 1 - Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie.

Promovarea strategiei in domeniul produselor chimice - REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals Obiectivul măsurii este de a îmbunătăţi protecţia sănătăţii umane şi a mediului, simultan cu menţinerea competitivităţii şi perfecţionarea capacităţii de inovare din industria chimicalelor. În acest sens, 30.000 de substanţe existente vor fi procesate pe baza etapizării, într-o perioadă de 11 ani, începând cu cele comercializate în cea mai mare cantitate. România pregăteşte în acest moment un proiect de act normativ pentru aplicarea Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) prin care se stabileşte autoritatea compententă să furnizeze informaţii şi să realizeze legătura cu Agenţia Europeană de Substanţe Chimice. De asemenea actul normativ stabileşte sancţiunile în caz de încălcare a prevederilor regulamentului. Totodată, Guvernul şi-a propus realizarea unui Studiu privind impactul socio-economic al implementării Regulamentului REACH. 8..9.) Întărirea bazei industriale Guvernul va realiza o evaluare asupra productivităţii în România ca destinaţie pentru investiţii, de asemenea studiul va identifica sectoarele industriale în care România deţine avantaje competitive, acestea fiind analizate comparativ în raport cu standardele internaţionale. Analiza va include previziuni referitoare la impactul potenţial al creşterii productivităţii asupra creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pe baza concluziilor rezultate din analiza privind creşterea productivităţii, în cursul anului 2008, va fi elaborat Planul Naţional de Productivitate, în cadrul unui proces de consultare şi facilitare cu principalii actori implicaţi, respectiv de integrare a direcţiilor de acţiune identificate. Dezvoltarea economică redusă, în special în unele regiuni şi sectoare economice, este influenţată în mare măsură de baza antreprenorială insuficient dezvoltată şi diversificată. Sprijinul acordat pentru crearea şi consolidarea infrastructurii de afaceri nu a asigurat, până în prezent, premisele şi logistica necesare dezvoltării unei reale baze a afacerilor, în absenţa culturii parteneriatului şi colaborării. Ca rezultat, comunitatea de afaceri este încă fragmentată, iar oportunităţile de realizare a unei sinergii considerabile nu sunt eficient exploatate. În scopul compensării acestor deficienţe, infrastructurile de afaceri de interes naţional (parcuri industriale, incubatoare de afaceri, parcuri ştiinţifice) vor fi abordate într-o manieră coordonată la nivel naţional, pe baza unei strategii elaborate de Guvern. În cadrul POS CCE 2007-2013, va fi promovata co-finantarea infrastructurilor suport pentru afaceri de importanta nationala, prin intervenţii publice semnificative care vizează dezvoltarea acestora,

Page 38: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

38

precum şi stimularea unui comportament de tip cluster al firmelor, care să asigure totodată dezvoltarea IMM ca furnizori pe termen lung si pentru a le încuraja să coopereze în activităţi economice competitive. Guvernul, prin programul naţional INFRATECH pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, susţine constituirea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic (parcuri ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică precum şi oficii de legătură cu industria). 8.10.) Facilitarea accesului la capital Analizele socio-economice realizate indică un eşec de piaţă semnificativ, în ceea ce priveşte instrumentele financiare specifice pentru IMM, în pofida faptului că IMM-urile sunt considerate un actor important pentru dezvoltarea economică în perioada postaderare. Crearea unor astfel de instrumente este cu atât mai necesară, cu cât cererea potenţială de credit de către IMM este superioară ofertei bancare, iar costul creditului în termeni de dobândă şi colaterale este foarte ridicat în România, comparativ cu alte ţări din UE. În contextul creşterii capacităţii lor pentru investiţii în noi echipamente şi tehnologii printr-o utilizare eficientă a fondurilor structurale alocate în cadrul POS CCE- AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, asigurarea unui portofoliu de măsuri complementare pentru facilitarea accesului la finanţare este absolut necesară. În acest scop, un întreg domeniu major de intervenţie este dedicat creării unui pachet de instrumente pentru dezvoltarea surselor de finanţare existente şi alternative pentru IMM, prin utilizarea iniţiativei JEREMIE. 8.11.) Cunoaştere şi inovare pentru întreprinderi Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 urmăreşte creşterea competitivităţii economiei romaneşti prin inovare, cu impact la nivelul agenţilor economici şi transferul cunoştinţelor în practica economică. Prin politicile CDI promovate România îşi asumă stimularea activităţilor CDI realizate, la nivelul întreprinderilor, în parteneriat între instituţiile cu profil de cercetare-dezvoltare, universităţi şi întreprinderi. Aceste obiective vor fi susţinute prin implementarea Planului Naţional CDI 2007-2013 - programul Parteneriate în domeniile CDI prioritare - se urmăreşte stimularea parteneriatelor în domenii ştiinţifice şi tehnice, specifice tehnologiilor de vîrf, în vederea realizării de tehnologii, produse şi servicii inovative. Programul Inovare susţine proiecte iniţiate şi dezvoltate de întreprinderi, orientate spre creşterea capacităţii de inovare, dezvoltarea tehnologică şi asimilarea în producţie a rezultatelor cercetării, punându-se accentul pe dezvoltarea surselor interne de competenţă ştiinţifică şi expertiză tehnică în domeniile de înaltă tehnologie. Prin adoptarea în cursul primului semestru al anului 2007 a Planului Naţional CDI 2007-2013, România îşi propune să dezvolte resursele şi performanţele sistemului CDI - programele Resurse umane, Capacităţi, Idei şi Susţinerea performanţei instituţionale. Creşterea capacităţii CD şi stimularea inovării prin dezvoltarea cooperării între instituţiile de cercetare-dezvoltare şi mediul de afaceri sunt finanţate de asemenea din FEDR prin POS Creşterea Competitivităţii Economice A.P. 2 – Creşterea competitivităţii economice prin CDI. Măsura prevede finanţarea cercetării în parteneriat intre universităţi / institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile; susţinerea investiţiilor în infrastructura de CDI; promovarea accesului întreprinderilor, in special IMM, la activităţi de CDI. În vederea întăririi capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin dezvoltarea portofoliului de proiecte CDI, Guvernul finanţează programul naţional IMPACT care urmăreşte implementarea proiectelor cu impact asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor şi a celor cu infrastructură CDI, în special la nivel regional.

Page 39: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

39

Crearea şi dezvoltarea platformelor şi reţelelor de cercetare integrate De asemenea, prin programul Cercetare de Excelenţă (CEEX) România susţine proiecte de cercetare-dezvoltare complexe în domenii specifice tehnologiilor de vârf, dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare şi promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare. Prin program se urmăreşte dezvoltarea activităţilor şi infrastructurilor de cercetare-dezvoltare cu impact economic la nivel regional (Modulul I). Totodată, România îşi asumă dezvoltarea infrastructurii de cercetare în organismele specializate, cum sunt laboratoarele de experimentare şi testare, laboratoarele de etalonare, sau organismele de certificare (Modulul IV), precum şi participarea la programele europene şi internaţionale de cercetare (Modulul III).

9. Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi atenuarea schimbărilor climatice

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală, care necesită un proces susţinut de cooperare la nivel internaţional pentru elaborarea unor strategii de acţiune eficiente, capabile să ofere rezultate concrete. Uniunea Europeană, prin obiectivele stabilite la nivel comunitar, şi-a asumat rolul de lider global în combaterea schimbărilor climatice. Uniunea Europeană îşi propune reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de gaz cu efect de seră (GHG) până în anul 2020, comparativ cu nivelul anului 1990, precum si obţinerea, prin negocieri internaţionale, a angajamentului statelor dezvoltate de reducere cu 30%, până în 2020, a acestor emisii în raport cu acelaşi an. Acest deziderat este considerat ca fiind condiţia necesară pentru atingerea obiectivului de limitare a creşterii temperaturii globale cu 2°C, faţă de perioada preindustrială. 9.1.) Fundamentarea ştiinţifică a politicilor şi strategiilor sectoriale de mediu şi conştientizarea publicului faţă de problematica protecţiei mediului Măsura are ca obiectiv fundamentarea ştiinţifică a politicilor şi stategiilor sectoriale de mediu, prin sprijinirea elaborării studiilor de cercetare, în vederea eficientizării procesului de implementare a politicilor de mediu. Totodată, implementarea Planului naţional de acţiuni pentru sensibilizarea şi conştientizarea publicului faţă de problematica protecţiei mediului se va realiza cu implicarea directă a Gărzii Naţionale de Mediu, a Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului şi a structurilor subordonate acestora la nivel regional şi local. 9.2.) Gestionarea durabilă şi managementul resurselor naturale şi al deşeurilor Activitatea la nivel comunitar în domeniul energiei şi acţiunea de combatere a schimbărilor climatice sunt considerate interdependente, context în care se urmăreşte atingerea a trei obiective: siguranţa aprovizionării, competitivitatea pieţei interne şi protecţia mediului - pilonii de bază ai viitoarei politici comune în domeniul energiei. România sprijină caracterul obligatoriu al ţintei de 20% propusă pentru energia regenerabilă, precum şi consolidarea pieţei interne de energie în vederea producerii energiei curate şi a reducerii efectelor sectorului energetic asupra schimbărilor climatice.

Implementarea Planului şi a Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor Punerea în practică a Planului Naţional şi a Planurilor regionale pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor are în vedere implementarea de activităţi care să conducă la dezvoltarea unui sistem integrat de managemant al deşeurilor solide în localităţile urbane şi rurale. Măsura va avea impact asupra utilizării durabile a resurselor regenerabile şi a creşterii calităţii ecosistemelor şi a mediului ambiant fiind finanţată prin POS Mediu 2007-2013 A.P. 2 –

Page 40: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

40

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric.

Gestionarea durabilă a sistemelor de apă şi apă uzată Măsura are ca obiective gospodarirea asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile, asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane, îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă, îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate şi crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei. Măsura este finanţată din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013 A.P. 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. În vederea dezvoltării teritoriale echilibrate, măsuri de dezvoltarea infrastructurii şi creşterea atractivităţii zonelor rurale sunt finanţate din FEADR prin PNDR 2007-2013. De asemenea Guvernul îşi asumă implementarea proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea sistemului de gospodărirea apelor în perioada 2007 – 2009. Măsura care beneficiază de finanţare de la Banca Mondială şi Banca Europeana de Investiţii, se implementează prin Proiectul Servicii Municipale şi are ca obiectiv pregătirea de proiecte şi întărirea capacităţii instituţionale la nivel regional şi local, în vederea delegării de competenţe, pentru gestionarea instrumentelor structurale. În vederea creşterii calităţii vieţii şi îmbunătăţirea calităţii mediului urban în oraşele mici, Guvernul, prin Compania Naţională de Investiţii, implementează Programul integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori. Programul vizează îmbunătăţirea infrastructurii de aprovizionare cu apă, canalizare şi prelucrare a apei uzate. 9.3.) Conservarea biodiversităţii Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii - măsura vizează protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice si utilizarea durabilă a componentelor acestora, dezvoltarea şi buna administrare a Reţelei naţionale de arii protejate în acord cu strategiile, politicile şi practicile puse în aplicare la nivel european şi internaţional. În acest scop, va fi finanţată elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate (inclusiv pentru siturile Natura 2000), dezvoltarea infrastructurii pentru protecţia biodiversităţii, precum şi monitorizarea speciilor aflate în pericol. Utilizarea durabilă a resurselor naturale şi stoparea pierderii biodiversităţii este finanţată din FEDR prin POS Mediu 2007-2013 A.P. 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii. În vederea dezvoltării rurale durabile şi conformării la standardele de mediu impuse prin legislatia în vigoare, managementul efectiv al siturilor Natura 2000 şi conservarea diversităţii biologice prin menţinerea activităţilor agricole tradiţionale sunt finanţate din FEADR prin PNDR 2007-2013. Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi Conservarea Biodiversităţii - măsura rezidă din necesitatea asigurării unei cât mai bune implementări a politicii naţionale în domeniul biodiversităţii. Se are în vedere definitivarea legislaţiei prin care se prevede cadrul de organizare şi funcţionare al agenţiei, ca urmare a modificării legislaţiei cu privire la regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice. România îşi asumă acordarea de sprijin în vederea managementului raţional al pădurii şi asigurarea continuităţii şi biodiversităţii ecosistemelor forestiere, având-se în vedere rolul semnificativ al acestora în ecologia şi economia spaţiului rural. Măsura, finanţată din FEADR prin PNDR 2007-2013, are în vedere diversificarea producţiei, identificarea şi valorificarea unor noi oportunităţi şi nişe de piaţă, concomitent cu promovarea unui management durabil, utilizarea energiei regenerabile şi creşterea rolului multifuncţional al pădurii. 9.4.) Creşterea eficienţei energetice, sursele de energie regenerabilă şi biocarburanţi

Page 41: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

41

Transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului Promovarea eficienţei energetice pentru consumatorii finali are un impact pozitiv asupra reducerii consumului de energie primară, reducerii emisiilor de CO2 şi a altor emisii de gaze cu efect de seră. România îşi asuma ca în cursul anului 2008 să transpună prevederile Directivei 2006/32/CE Elaborarea Planului Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice reprezintă o obligaţie a SM, stabilită de Directiva 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice. În conformitate cu prevederile Directivei 2006/32/CE, România îşi asumă ca până la data de 30 iunie 2007 să finalizeze primul Plan Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice, stabilind obiectivul indicativ intermediar privind economiile de energie pentru anul 2010 şi măsurile pentru atingerea acestuia. În vederea creşterii calităţii vieţii, România îşi propune reducerea cu 15-25% a facturii de energie termică a populaţiei prin stimularea unui volum de investiţii de peste 300 milioane lei/an şi realizarea unor importante economii de energie, de peste 150.000 tep/an. În cursul anului 2007, Guvernul va derula programul de reducerea costurilor cu energia pentru populaţie prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile are ca obiectiv reabilitarea şi eficientizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a populaţiei (producere, transport şi distribuţie), promovarea producerii de energiei în sisteme de co-generare, modernizarea şi extinderea reţelelor termice de transport şi distribuţie a energiei termice în circuit primar şi circuit secundar, finanţarea lucrărilor pentru automatizarea funcţionării sistemelor şi instalaţiilor şi contorizarea consumului de energie termică aferent consumatorilor finali cuplaţi la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie, promovarea investiţiilor pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice. România îşi propune să reducă intensitatea energetică, prin creşterea eficienţei energetice atât în întreprinderi cât şi la consumatorii casnici, prin implementarea Programului multianual de reabilitare termică a clădirilor multietajate. Prin program se realizează lucrări de reabilitare termică pentru a atingerea ţintei de 20000 MWh/an economii energie.

Transpunerea Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie şi de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi Directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului În contextul dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a nivelului de protecţie a mediului, cu efecte pozitive asupra siguranţei alimentarii de energie, România îşi asumă ca în cursul anului 2007 să transpună prevederile Directivei 2005/32/CE

Susţinerea producerii energiei prin cogenerare de înaltă eficienţă România îşi asumă implementarea integrală a Directivei 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei, acordându-se o importanţă deosebită condiţiilor de exploatare a unităţilor de cogenerare, în vederea maximizării economiilor de energie şi evitării pierderii acestor economii. În acest context, pentru preluarea în legislaţia naţională a prevederilor directivei 2004/8/CE a fost elaborat actul normativ privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă. Prin crearea cadrului legal se va promova şi dezvolta cogenerarea de înaltă eficienţă a energiei termice şi a energiei electrice, bazate pe cererea de energie termică utilă şi pe economisirea energiei primare pe piaţa de energie, pentru creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirii securităţii alimentării cu energie, ţinând seama de condiţiile climatice şi economice specifice României. În vederea aplicării integrale a prevederilor Directivei se are în vedere elaborarea legislaţiei secundare pentru adoptarea

Page 42: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

42

valorilor de referinţă armonizate şi a factorilor de corecţie aplicabili, procedura de emitere a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerarea de înalt eficientă eficientă, inclusiv criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, aprobarea schemei de sprijin de tip bonus, aplicată producţiei de energie electrică în cogenerare, analiza potenţialului naţional de cogenerare al României.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice, în condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energetic prin utilizarea fondurilor structurale Măsura este aplicabilă în domeniul eficienţei energetice, promovării surselor de energie regenerabilă şi al stimulării producerii şi utilizării biocombustibililor. Axa prioritara 4 - Creşterea eficienţei energetice şi asigurarea securităţii alimentării cu energie în contextul combaterii schimbărilor climatice, din POS Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, va susţine reducerea intensităţii energetice la utilizatorii finali, determinând astfel creşterea productivităţii acestora, reducerea poluării în sectorul energetic şi asigurarea securităţii alimentării cu energie prin diversificarea interconectărilor reţelelor de gaze şi energie electrică cu cele ale altor ţări europene.

Continuarea promovării energiei electrice produse din surse regenerabile Impunerea unei ţinte obligatorii de 20%, până în 2020, a cotei de energie regenerabilă din consumul intern brut de energie la nivelul UE, impune corelarea ţintelor naţionale cu cele stabilite la nivel european şi introducerea de măsuri de susţinere a micilor producători. România, în vederea atingerii ambiţiosului obiectiv de 33% din energie produsă din surse regenerabile, încurajează producerea energiei electrice din surse regenerabile, având însă în vedere influenţa acesteia în creşterea preţului energiei electrice la consumatorul final, necesitatea întăririi reţelelor electrice pentru preluarea energiei electrice provenite din valorificarea surselor de energie regenerabilă, în principal în zonele cu potenţial ridicat de astfel de resurse şi evitarea producerii gazelor cu efect de seră, în principal a CO2. Încă din anul 2004 s-a stabilit sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse de energie regenerabilă. Sistemul adoptat pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile este cel al cotelor obligatorii combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi. Au fost stabilite următoarele cote obligatorii, ca valori procentuale anuale din consumul brut de energie electrică: 2,2% pentru anul 2006, 3,74% pentru anul 2007, 5,26% pentru anul 2008, 6,78% pentru anul 2009 şi 8,35% pentru 2010-2012. Prin POS Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, A.P. 4- Creşterea eficienţei energetice şi asigurarea securităţii alimentării cu energie în contextul combaterii schimbărilor climatice, domeniul major de interventie 2: Valorificarea resurselor de energie regenerabile pentru producerea de energie curată, sunt sprijinite investiţii care să valorifice astfel de resurse: energia apei în micro hidrocentrale, biocombustibilii, biomasa, energia solară, a vântului, geotermală, etc.

Completarea cadrului legislativ prin care s-a transpus Directiva 2003/30/CE privind utilizarea biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili În vederea îmbunătăţirii legislaţiei naţionale care transpune Directiva 2003/30/CE, a fost elaborat un nou act normativ pentru modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare, privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport. Legislaţia naţională a stabilit ţinta privind consumul de biocarburanţi si alţi carburanţi regenerabili la minimum 5,75%, calculată pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de benzină şi motorină utilizate în transport, introduse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2010. De asemenea, în Planul de Acţiune pentru perioada 2007 – 2009, adoptat în cadrul Consiliului European din 8-9 martie 2007 a fost stabilită o ţintă minimă cu caracter obligatoriu la nivelul UE de 10% privind biocarburanţi din consumul global de benzină şi motorină de la nivelul UE, până în anul 2020.

Încurajarea investiţiilor pentru producerea şi procesarea biomasei în vederea obţinerii de biocarburanţi

Page 43: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

43

Unul din obiectivele Programul Naţional de Dezvoltare Rurală constă în susţinerea şi dezvoltarea investiţiilor pentru producerea şi procesarea biomasei în vederea obţinerii de biocarburanţi. În cadrul Axei 1 „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” prin măsura „Modernizarea exploataţiilor agricole”, vor fi sprijinite achiziţiile de echipamente şi utilaje pentru producerea de biomasă / biocombustibil în cadrul fermelor, iar prin măsura „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice” vor fi sprijinite IMM-urile care işi desfăşoara activitatea în mediul rural şi care în cadrul primei procesări a produselor agricole şi silvice pot achiziţiona şi instalaţii pentru producerea de biocombustibil. Prin Axa 3 „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, în cadrul măsurii „Sprijin pentru diversificarea de activităţi non-agricole, crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” se vor susţine procesarea integrată (prima şi a doua procesare) de către IMM-uri a produselor agricole şi forestiere, precum şi microîntreprinderile implicate în procesarea secundară în vederea producerii de biocarburanti. 9.5.) Gestionarea schimbărilor climatice România este prima ţară inclusă în Anexa I (ţările dezvoltate şi ţările cu economie în tranziţie) a Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), care a ratificat Protocolul de la Kyoto la UNFCCC, angajându-se să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) cu 8% în prima perioadă de angajament (2008-2012), faţă de anul de bază (1989). Emisiile totale de GHG (fără luarea în considerare a absorbanţilor) au scăzut cu 46% în perioada 1989-2003, iar emisiile nete de GHG (luând în considerare absorbţia de CO2) au scăzut cu 49,5%, în conformitate cu ultimul Inventar Naţional al emisiilor de GHG. În acest context, prin implementarea Planului Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei, pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei corelate cu rezultatele evaluării preliminare a calităţii aerului se asigură pârghiile pentru îndeplinirea acestor obiective. Prin înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se promovează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră intr-un mod eficient din punct de vedere economic.

Implementarea Planului Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice Măsura vizează realizarea inventarului naţional al emisiilor de GHG şi îndeplinirea cerinţelor de raportare catre Secretariatul UNFCCC, elaborarea de studii şi scenarii pentru adaptarea la schimbările climatice, sprijinirea de măsuri si acţiuni pentru reducerea emisiilor GHG - Scheme de investiţii verzi, promovarea utilizării resurselor regenerabile şi a măsurilor de eficienţă energetică.

Înfiinţarea pieţei de emisii de gaze cu efect de seră Măsura are ca obiectiv limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătăţirea şi stimularea tehnologiilor nepoluante şi gestionarea eficientă a activităţii instalaţiilor EU ETS. Prin punerea în aplicare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, România îşi propune ca în 2007 să atingă ţinta de 84,2 Mt CO2, respectiv 487,7 Mt CO2 în perioada 2008 – 2012.

Implementarea Planului Naţional privind Protecţia Atmosferei pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei corelate cu rezultatele evaluării preliminare a calităţii aerului Măsura vizează punerea în practică a Planului National privind Protecţia Atmosferei pentru realizarea obiectivelor pe termen lung ale Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei prin

Page 44: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

44

sprijinirea de măsuri pentru managementul şi gestionarea calităţii aerului corelate cu rezultatele evaluării preliminare a calităţii aerului. Investiţiile în domeniul îmbunătăţirii calităţii aerului sunt promovate din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013 A.P. 3 – Îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare în zonele prioritare selectate, precum şi din FEDR prin POS Creşterea Competitivităţii Economice AP 4 – Creşterea eficienţei energetice şi asigurarea securităţii alimentării cu energie în contextul combaterii schimbărilor climatice.

Asigurarea capacităţii laboratoarelor la nivel naţional, regional şi local pentru monitorizarea calităţii aerului, calităţii apelor, controlul poluării industriale, protecţiei naturii, zgomotului ambiental şi managementului deşeurilor şi substanţelor chimice Măsura are ca obiectiv crearea unui sistem funcţional de monitorizare cu delegarea de responsabilităţi la nivel regional şi local. Măsura va asigura capacitatea laboratoarelor la nivel naţional, regional si local pentru monitorizarea factorilor de mediu în conformitate cu Directivele europene privind calitatea aerului, calitatea apelor, controlul poluării industriale, protecţia naturii, zgomotul ambiental, managementul deşeurilor şi substanţelor chimice

Consolidarea cadrului instituţional În vederea implementării politicilor sectoriale de mediu, România îşi asumă consolidarea cadrului instituţional pentru a se asigura eficientizarea activităţii ANPM, AFM-urilor, ARPM-urilor, Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi Conservarea Biodiversităţii, Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi Gărzii Naţionale de Mediu.

Crearea sistemului informatic integrat de mediu şi asigurarea interfeţei cu sistemul informaţional european Implementarea măsurii va conduce la creşterea eficienţei implementării legislaţiei de mediu, în România, prin accesarea operativă a bazelor de date şi printr-o bună mai bună comunicare şi schimb de informaţii la nivel comunitar

Page 45: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

45

10. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin transformarea muncii nedeclarate în angajare, în special prin creşterea eforturilor de a reduce costurile nesalariale pe piaţa muncii Asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabile creării locurilor de muncă, reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi managementului adecvat al schimbării la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor Piaţa muncii din România a suferit profunde transformări generate de reformele economice din ultimele aproape două decenii, cu influenţe directe asupra calităţii factorului uman. Condiţiile sociale au determinat reducerea sporului demografic natural şi accentuarea migraţiei definitive, care au cauzat la rândul lor scăderea constantă a populaţiei şi implicit a populaţiei active. Analizând structura populaţiei active pe grupe de vârste se constată evidente tendinţe de îmbătrânire a acesteia. Ponderea cea mai mare este deţinută de persoane cu vârste de peste 35 de ani. Ratele de activitate şi de ocupare pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani) au înregistrat tendinţe sinuoase, atingând în 2005 nivelul de 62,4% pentru rata de activitate şi 57,7% pentru rata de ocupare, inferioare faţă de media UE 25 cu 7,8, şi respectiv cu 6,1 puncte procentuale. Cu toate acestea, există domenii precum construcţiile, tranzacţiile imobiliare, închirierile şi activităţile de servicii prestate în principal întreprinderilor, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică şi apărare, comerţ, hoteluri şi restaurante, intermedieri financiare, în care populaţia ocupată a înregistrat creşteri, domenii considerate cu potenţial de dezvoltare în perioada următoare. Populaţia activă totală va scădea ca efect al reducerii populaţiei de peste 65 ani, iar populaţia activă de 15-64 ani va creşte, rata de activitate ajungând la circa 67,6% în anul 2010. Restructurarea economiei şi privatizarea au determinat o migraţie a populaţiei urbane disponibilizate către zonele rurale. Agricultura a devenit angajator de ultimă instanţă, ceea ce a determinat o rată de ocupare în rural mai mare decât cu cea din mediul urban. În perioada următoare, se estimează o orientare a populaţiei active din mediul rural către sectorul serviciilor din agricultură, ca efect al dezvoltării unei agriculturi competitive concentrată pe fermele de dimensiuni mijlocii. Noua tendinţă va fi dublată de măsuri pentru orientarea populaţiei ocupate în agricultura de subzistenţă către sectorul serviciilor neagricole. Procesul va fi accentuat şi datorită creşterii performanţelor economice din sectorul producţiei şi al serviciilor, precum şi al oportunităţilor oferite prin diversificarea instrumentelor de intervenţie în susţinerea competitivităţii acestor domenii. În acest context, în anul 2008, se estimează atingerea punctului de echilibru între rata din ocupare rural şi rata de ocupare din urban, nivelele acestora situându-se la 58,5%, şi respectiv 58,2%2. Piaţa forţei de muncă din România este caracterizată printr-o rată de inactivitate relativ înaltă, rate ridicate ale şomajului în cazul grupelor de vârstă 15-19 ani şi 20-24 ani, un procent mare de retragere timpurie de pe piaţa formală a muncii şi o rată de ocupare semnificativă în sectorul agriculturii caracterizat de relaţii de muncă nefiscalizate. În 2005, rata şomajului BIM pe total a fost de 7,2%, din care pentru bărbaţi 7,7% şi pentru femei 6,4%. Este prognozată o scădere a ratei şomajului pe total la 6,47% până în anul 2010, respectiv cu 0,5 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2005. Diferenţa dintre urban şi rural în ceea ce priveşte rata şomajului BIM se ridica, în 2005, la 3,6 puncte procentuale în defavoarea mediului urban. Acesta va deţine în continuare un nivel mai ridicat al ratei şomajului faţă de rural. Ratele şomajului din urban şi din rural vor continua un parcurs descendent, şi respectiv ascendent, astfel încât la orizontul anului 2010 se estimează o egalizare a nivelului celor două rate. Principalele provocări pe termen scurt şi mediu ale pieţei muncii sunt: efectele procesului de restructurare economică, participarea redusă a tinerilor şi a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, rata de ocupare semnificativă în sectorul agriculturii şi nivelul calitativ al resurselor umane.

2 Estimare efectuată de Comisia Naţională de Prognoză

PIAŢA MUNCII

Page 46: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

46

În ceea ce priveşte politicile sociale, România îşi va concentra eforturile asupra celor trei priorităţi prevăzute de Agenda Lisabona revizuită: atragerea şi menţinerea mai multor persoane pe piaţa forţei de muncă, îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi a lucrătorilor, precum şi creşterea investiţiilor în capitalul uman pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia. Aceste elemente vor asigura convergenta cu prevederile conţinute în obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă – problema demografică şi migraţia, excluziunea socială, precum şi elementele asociate cum ar fi sănătatea populaţiei.

La nivel naţional, pentru alinierea la Strategia Europeană de Ocupare şi implementarea Memorandumului Comun pentru Incluziunea Socială au fost asumate: Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004-2010, Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare 2006, Planul Strategic privind Incluziunea Socială şi Raportul Naţional Strategic pentru Protecţie Socială şi Incluziune Socială, Planul Naţional de Dezvoltare şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 – Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU). Intervenţia Fondului Social European în România, în perioada 2007-2013, vizează obiectivele Lisabona şi se va concentra pe modernizarea sistemelor de educaţie şi formare iniţială şi continuă, creşterea accesului la servicii de educaţie şi formare, creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, modernizarea serviciului public de ocupare, precum şi promovarea măsurilor active de ocupare şi a celor destinate incluziunii sociale. Obiectivul PNR pentru creşterea ocupării forţei de muncă (2007 – 2010) este Creşterea participării pe piaţa muncii şi promovarea calităţii ocupării forţei de muncă

Prioritatea transversală esenţială pentru susţinerea îndeplinirii obiectivului asumat este îmbunătăţirea capacităţii administrative a instituţiilor publice centrale, regionale şi locale şi a partenerilor sociali. Pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative sunt vizate aplicarea Strategiei guvernamentale de descentralizare; creşterea calităţii serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare, consolidarea principiilor de parteneriat social şi asigurarea calităţii în dezvoltarea organismelor specifice domeniilor ocupării şi formării forţei de muncă, înfiinţarea de noi instituţii în domeniul social (Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, Inspecţia Socială şi Observatorul Social). Aceste elemente de reformă vor fi finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, fonduri de preaderare şi Fondul Social European. 10.1.) Promovarea unei abordări integrate a flexibilizării şi securităţii pe piaţa muncii Obiectivul principal de politică economică al României este păstrarea unui nivel redus al şomajului în condiţiile continuării restructurării industriale. Pentru atingerea acestui obiectiv Guvernul şi-a propus creşterea calităţii ocupării şi a siguranţei locului de muncă prin reducerea impozitării muncii, simultan cu crearea de oportunităţi de învăţare pe toată durata vieţii. De asemenea, se vor introduce măsuri favorabile mediului de afaceri în scopul creşterii productivităţii şi flexibilităţii pe piaţa muncii. Pe termen scurt şi mediu, ariile prioritare de acţiune sunt asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabile creării locurilor de muncă, reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi managementului adecvat al schimbării la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor.

Caseta 5 - Principalele priorităţi - asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabilăcreării locurilor de muncă, reducerii fenomenuluimuncii nedeclarate şi a managementului adecvat alschimbării la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor; - îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentrugrupurile vulnerabile; - promovarea competitivităţii pe piaţa muncii, înspecial prin mai buna corelare dintre sistemuleducaţional şi de formare şi cerinţele pieţei muncii

Page 47: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

47

Flexibilizare şi securitate pe piaţa muncii În condiţiile globalizării, piaţa muncii din România trebuie să răspundă nevoii companiilor de a se adapta permanent cerinţelor de creştere a competitivităţii. Din acest motiv politicile de ocupare trebuie să conţină rezultatele colaborării constante cu mediul de afaceri, reprezentanţii lucrătorilor şi ai asociaţiilor profesionale, pentru reglementarea eficientă a relaţiilor de muncă. Legislaţia muncii din România a cunoscut în anii 2005-2006 un amplu proces de modernizare în vederea flexibilizării relaţiilor de muncă şi alinierii complete a legislaţiei naţionale la actele normative comunitare Modificările aduse Codului Muncii flexibilizează relaţiile de muncă atât în avantajul angajaţilor, cât şi al angajatorilor, iar efectele pe termen mediu vor fi: dinamizarea activităţii economice şi aducerea la suprafaţă a relaţiilor de muncă din zona gri. România îşi asumă implementarea actelor normative care au transpus în legislaţia naţională directivele europene relevante pentru reglementarea relaţiilor de muncă: Legea privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, Legea privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, Legea privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, Legea privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Legislaţia privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a fost modificată substanţial. Începând cu 1 ianuarie 2006 s-a diferenţiat indemnizaţia acordată şomerilor, în funcţie de stagiul de cotizare şi de media salariului brut realizat în ultimele 12 luni de activitate. Astfel, au fost puse bazele unui sistem echitabil de asigurări pentru riscul de pierdere a locului de muncă, cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă lunară, acordată diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare. Creşterea securităţii în ceea ce priveşte ocuparea implică nu numai componenta de intervenţie, ci şi cea preventivă, care implică stabilirea responsabilităţilor în relaţia angajat-angajator. În România există un sistem de stabilire a salariului minim pe economie, precum şi posibilitatea de a stabili / negocia compensaţii băneşti pentru pierderea locului de muncă. Periodic, este redimensionată baza de referinţă pentru calcularea salariului minim pe economie, ca fundament pentru negocierea contractelor colective de muncă. Partenerii sociali din România au încheiat recent un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel naţional, cu o valabilitate de 4 ani (2007 – 2010). Se asigură, astfel, stabilitatea nivelului minim al standardelor pentru încheierea contractelor de muncă. Modificările legislative referitoare la modul de stabilire a criteriilor de reprezentativitate a organizaţiilor patronale şi sindicale vor contribui la îmbunătăţirea dialog social tripartit şi bipartit. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor se află în procedură parlamentară şi are în vedere: structurarea organizaţiilor patronale pe principiul domeniului de activitate, precizarea modalităţilor de constituire şi afiliere a organizaţiilor patronale, introducerea unei proceduri distincte pentru înregistrarea organizaţiilor patronale, constituirea unui registru de evidenţă a organizaţiilor patronale, precizarea tipului de servicii pe care organizaţiile patronale le pot

Caseta 6 - Modificările şi completările legislative au caprioritate flexibilizarea relaţiilor de muncă şi reducereapresiunilor administrative asupra angajatorului - relaxarea restricţiilor privind încheierea contractelorindividuale de muncă pe perioadă determinată; - reglementarea unor forme noi de angajare prin contracte demuncă cu timp parţial, prin agent de muncă temporară saupentru munca la domiciliu; - simplificarea procedurilor de evidenţă a salariaţilor prinintroducerea registrului general de evidenţă a salariaţilor; - flexibilizarea procedurilor de concediere individuală şicolectivă, precum şi garantarea drepturilor salariaţilor în cazulacestor concedieri.

Page 48: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

48

presta pentru membrii lor. Modificările propuse vizează creşterea numărului de contracte colective de muncă încheiate la nivel sectorial precum şi creşterea capacităţii organizaţiilor patronale de a participa eficient în structurile dialogului social prin stimularea constituirii organizaţiilor patronale pe principiul domeniului de activitate. Guvernul va încuraja îmbunătăţirea sistemului de negociere a salariilor în cadrul contractelor colective şi individuale de muncă, astfel încât acestea să reflecte pregătirea profesională şi experienţa în muncă a angajatului. Obligativitatea includerii în contractele colective de muncă a clauzelor privind formarea profesională, precum şi a unor compensaţii în cazul desfacerii contractului individual de muncă sunt măsuri de natură să asigure un anumit nivel de securitate a angajatului şi şanse mai bune de reintegrare pe piaţa muncii. La 1 octombrie 2006, a intrat în vigoare Legea securităţii şi sănătăţii în muncă care transpune acquis-ului comunitar relevant şi asigură cadrul pentru promovarea calităţii condiţiilor de muncă şi a protecţiei sănătăţii lucrătorilor. Campaniile naţionale vizează controlul implementării pe domenii de activitate a legislaţiei naţionale prin care s-au transpus directivele europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În acelaşi context, autorităţile publice promovează în colaborare cu partenerii sociali programe de normalizare a condiţiilor de muncă în întreprinderile care au locuri de muncă încadrate în condiţii speciale şi deosebite de muncă, precum şi crearera a 6 centre pilot pentru schimbul de bune practici. Acest angajament va duce la îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii muncii şi va reduce riscurile de accidente de muncă şi boli profesionale.

Reducerea impozitării muncii şi a fenomenului muncii nedeclarate Din punct de vedere economic principala măsură adoptată de Guvern, începând cu anul 2005, a fost instituirea şi menţinerea cotei unice de impozitare. Procesul urmăreşte diminuarea procentului de lucrători cu activitate nedeclarată (în cursul anului 2006, s-a clarificat situaţia a cca. 150.000 de lucrători3). Reducerea costurilor cu forţa de muncă reprezintă o preocupare permanentă. Având în vedere faptul că nivelul ridicat al contribuţiilor la sistemele de asigurări sociale reprezintă, încă, o barieră în crearea de noi locuri de muncă se urmăreşte reducerea poverii fiscale asupra locului de muncă. În ultimii ani, cotele de contribuţie la sistemele de asigurări sociale au fost reduse, iar această tendinţă va fi continuată in perioada 2007 – 2009 prin asumarea unui program de diminuarea a acestor cote de contribuţii. Simultan se urmăreşte promovarea campaniilor în rândul angajatorilor cu privire la stoparea muncii la negru şi întărirea capacităţii instituţiilor de control abilitate pentru respectarea legislaţiei fiscale, precum şi pe cea a muncii. 10.2.) Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii În contextul general al modificării pieţei muncii şi al provocărilor de ordin demografic, România este preocupată de atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii a grupurilor cu participare redusă. Acestea sunt: tinerii (grupa de vârstă 15-24), lucrătorii în vârstă (grupa 55-64 de ani), persoanele rezidente în mediul rural, persoanele de etnie rromă, persoanele cu handicap. Autorităţile publice îşi asumă o abordare integrată a politicilor de promovare a ocupării şi incluziunii sociale, în care asigurarea accesului la un loc de muncă a persoanelor supuse riscului de excluziune socială reprezintă un element central. Acest tip de abordare va fi utilizat şi în cursul procesului de realocare a unor competenţe de implementare a politicilor deţinute în prezent la nivel central către nivelul autorităţilor publice locale. Prin transferul competenţelor către nivelul cel mai apropiat de cerinţele cetăţenilor, se va asigura o mai bună adaptare a serviciilor publice oferite din punct de

3 Estimare a Comisiei Naţionale de Prognoză.

Page 49: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

49

vedere cantitativ şi calitativ (fie că ţin de domeniul educaţional, de asistenţă şi incluziune socială sau stimulare a ocupării), inclusiv focalizarea pe grupurile sociale vulnerabile4.

Dezvoltarea managementului adecvat al schimbărilor la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor Procesul de restructurare economică şi de adaptare la noile tehnologii, precum şi presiunile integrării în economia europeană impun o altă zonă de intervenţie prioritară – instrumentele de acompaniere pentru managementul schimbării. Aceste instrumente vizează atât sprijinirea întreprinderilor cât şi a lucrătorilor afectaţi de procesele de restructurare. Serviciul Public de Ocupare (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) va consolida serviciile de preconcediere, destinate celor care vor fi disponibilizaţi în urma operaţiunilor de restructurare efectuate de angajatori. Aceste servicii constau în activităţi de informare, plasare pe locurile de muncă vacante existente şi reorientare profesională. De asemenea, lucrătorii disponibilizaţi colectiv beneficiază de un pachet complex de măsuri de stimulare a ocupării. Se urmăreşte, de asemenea, orientarea forţei de muncă către desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, ca persoane fizice autorizate sau ca asociaţii familiale, şi au fost iniţiate o serie de măsuri de simplificare administrativă şi de acompaniere pentru operaţionalizarea efectivă a întreprinderii, care constau în acordarea de consultanţă inclusiv asupra ideii de afacere în faza premergătoare înfiinţării firmei. O altă componentă a abordării integrate a conceptelor de flexibilitate şi securitate pe piaţa muncii o reprezintă promovarea investiţiei în resursele umane. Serviciul Public de Ocupare (SPO) acordă alocaţii financiare nerambursabile pentru organizarea de către întreprinderi a programelor de formare pentru angajaţi şi şi-a asumat o creştere progresivă a ponderii cursurilor de formare profesională în pachetul măsurilor de stimulare a ocupării5.

Prin intervenţia FSE în România, POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 A.P. 3 – Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, s-au alocat resurse financiare importante creşterii adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor. Acestea sunt focalizate pe promovarea unei culturi antreprenoriale, formarea şi sprijinirea întreprinderilor şi salariaţilor pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltarea parteneriatelor şi a iniţiativelor pentru partenerii sociali. În acest context, o serie de măsuri concrete vizează sprijinirea formării şi obţinerea calificărilor manageriale, încurajarea responsabilităţii corporative prin oferirea de stimulente pentru angajatori în scopul dezvoltării companiilor şi carierelor, conştientizarea angajatorilor şi a angajaţilor cu privire la necesitatea formării profesionale continue.

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de ocupare şi a gradului de participare la măsurile active de ocupare Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de ocupare şi adaptarea la cerinţele beneficiarilor reprezintă preocupări ale Serviciului Public de Ocupare. Pe termen mediu, această instituţie îşi asumă prioritatea de a adapta măsurile active de ocupare la cerinţele individuale (servicii personalizate). Acest efort va fi susţinut şi prin utilizarea resurselor FSE, POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, A.P. 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare. 10.3.) Inserţia tinerilor pe piaţa muncii Pactul European pentru Tineret pune accent pe facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, combaterea şomajului în rândul tinerilor şi creşterea calităţii actului de învăţământ. Rata şomajului BIM în rândul tinerilor era, în 2005, de 19,7%. Din cele 210,3 mii persoane şomeri din grupa de

4 Vezi Strategia guvernamentală de descentralizare 2006 – 2008. 5 În conformitate cu Planul de Acţiune al Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă, ANOFM va creşte gradual până în anul 2010, cu minim 10% anual, fondurile alocate asigurării accesului persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la programe de formare profesională.

Page 50: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

50

vârstă 15-24 de ani, 162,1 mii persoane erau şomeri care nu au lucrat niciodată. Rata şomajului de lungă durată în rândul tinerilor era de 13,1%, din care în mediul urban era de 18,2%, mai mare decât în rural cu 9,5 puncte procentuale. În aceste condiţii, acţiunile Guvernului pe termen scurt şi mediu pentru promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii sunt: - facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin consolidarea serviciilor de informare şi consiliere în carieră şi implementarea Programului naţional de informare a elevilor şi studenţilor din anii terminali cu privire la oportunităţile şi riscurile de pe piaţa muncii; - promovarea uceniciei la locul de muncă în calitate de alternativă pentru tinerii cu un nivel scăzut de instruire şi fără calificare; - implementarea măsurilor de stimulare a ocupării tinerilor acordate de Serviciul Public de Ocupare (prime de angajare, reducerea contribuţiilor la sistemul de asigurări pentru şomaj, subvenţionarea salariului, programe de recalificare profesională, acordarea de credite cu dobânzi preferenţiale pentru studenţii care doresc să-şi deschidă o afacere); - focalizare pe situaţia tinerilor proveniţi din centrele de plasament prin implementarea Programului special de integrare socio-profesională. În perioada 2008 – 2010, Guvernul va implementa Programul Naţional pentru Promovarea Ocupării Tinerilor ale cărui obiective sunt îmbunătăţirea capacităţii administrative a actorilor publici şi partenerilor sociali pentru proiectarea unor măsuri de ocupare focalizate pe tineri, creşterea eficienţei intervenţiilor care vizează atragerea tinerilor pe piaţa muncii şi a gradului de conştientizare a publicului cu privire la provocările determinate de situaţia precară a tinerilor pe piaţa muncii..

În prezent, forţa de muncă tânără ocupată în agricultură joacă un rol important pentru dezvoltarea mediului rural. Deşi populaţia sub 40 de ani ocupată în sectorul primar deţine o pondere de circa 35 %, locurile de muncă ocupate de tineri sunt insuficiente şi neatractive, determinând o creştere a şomajului şi a migraţiei acestora, în special a femeilor, atât spre mediul urban cât şi în străinătate. Guvernul îşi propune să acorde sprijin de instalare tinerilor agricultori, va facilita adaptarea structurală şi dezvoltarea unor exploataţii agricole competitive care practică o agricultură durabilă prin îmbunătăţirea managementului şi revigorarea forţei de muncă. Măsura beneficiază de finanţare din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 10.4.) Prelungirea vieţii active În România, intervenţiile pentru prelungirea vieţii active vizează creşterea progresivă a vârstelor de pensionare ale bărbaţilor (65 de ani) şi femeilor (60 de ani), eliminarea barierelor faţă de menţinerea în muncă a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare (modificarea recentă a legislaţiei muncii în acest sens), aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării lucrătorilor vârstnici (reducerea contribuţiilor la sistemul de asigurări pentru şomaj, subvenţionarea salariilor). Având în vedere creşterea în procentaj relativ ridicat a pensionărilor anticipate (în luna mai 2006, în comparaţie cu luna mai 2005, se înregistrau cu 3 % mai multe pensionări anticipate şi cu 5% mai multe pensionări pentru cazuri de invaliditate de muncă), Guvernul intenţionează prevenirea pensionărilor anticipate prin reanalizarea criteriilor de eligibilitate pentru pensionarea anticipată şi de invaliditate şi identificarea de instrumente active pentru prelungirea activităţii la sfârşitul carierei.

Problematica prelungirii carierei vizează iniţierea de măsuri menite să schimbe cultura angajatorilor, în sensul orientării spre investiţii în resurse umane, în scopul asigurării sustenabilităţii afacerii şi a adaptării la noile provocări concurenţiale. În acest context, se urmăreşte creşterea participării la formare profesională continuă. Alături de categoria şomerilor tineri care întâmpină dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii, POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013 recunoaşte că un alt grup confruntat cu dificultăţi este cel al şomerilor vârstnici, cărora le sunt adresate măsuri active de

Page 51: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

51

ocupare prin dezvoltarea unor servicii specializate pentru reinserţia şomerilor vârstnici pe piaţa muncii. În perioada 2008 – 2011, Guvernul va derula Programul Naţional pentru Promovarea Ocupării Lucrătorilor Vârstnici. Programul ţinteşte prelungirea vieţii active prin creşterea gradului de conştientizare asupra tendinţelor demografice negative care determină deficite cantitative şi calitative ale forţei de muncă. Prin studii şi activităţi de diseminare vor fi promovate iniţiative complexe de menţinere a lucrătorilor în vârstă pe piaţa muncii care vizează îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă (din punct de vedere al protecţiei sănătăţii şi securităţii în muncă), acordarea de şanse egale la educaţie şi formare profesională continuă, promovarea mobilităţii în carieră.

10.5.) Promovarea potenţialului local pentru implementarea măsurilor de ocupare şi incluziune socială La nivel regional, începând cu anul 2005, au fost realizate Planurile regionale de acţiune pentru ocupare şi incluziune socială pentru aplicarea cărora s-au agreat 43 de Pacte Regionale şi Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială, care vizează promovarea potenţialului local de ocupare, creşterea competenţelor forţei de muncă, precum şi combaterea discriminării pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile. Funcţionarea va fi asigurată din fonduri guvernamentale, în conformitate cu Planul de acţiune pentru creşterea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, urmărindu-se fundamentarea procesului de decizie şi de diseminare a informaţiilor tuturor actorilor implicaţi în scopul utilizării eficiente a finanţărilor din FSE. Pentru consolidarea acestora, fiecare Pact Regional de Ocupare şi Incluziune Socială beneficiază de consultanţă oferită de un Secretariat Tehnic Permanent, cu statut de ONG de interes public.

Calitatea ocupării în mediul rural O problemă specifică pentru România o reprezintă numărul mare de locuitori angajaţi în activităţi agricole, în mare parte nefiscalizate. Ocuparea în sectorul agricol reprezintă aproximativ o treime din ocuparea totală pe sectoare economice (cu o tendinţă de descreştere în ultimii ani), o mare parte a lucrătorilor fiind lucrători pe cont propriu şi lucrători familiali neremuneraţi. Legislaţia privind stimularea ocupării forţei de muncă a fost modificată pentru a acorda şanse suplimentare persoanelor rezidente în mediul rural la ocupare de calitate. O măsură specifică este accesul gratuit la servicii de formare şi perfecţionare profesională a acestor persoane. De asemenea, Serviciul Public de Ocupare îşi focalizează intervenţiile pe mediul rural prin efectuarea de campanii de informare. Reducerea fenomenului de ocupare în activităţi agricole de subzistenţă şi asigurarea tranziţiei către o prezenţă formală pe piaţa muncii necesită un tip de intervenţie integrată care adresează multiple domenii: - încurajarea modificării structurii economice în zona rurală, a tipului de producţie şi de comercializare a produselor agricole (crearea şi dezvoltarea unor ferme agricole moderne); - creşterea şanselor de ocupare în sectorul serviciilor; - îmbunătăţirea infrastructurii şcolare şi a celei fizice pentru creşterea mobilităţii geografice a forţei de muncă; - furnizarea de suport financiar pentru programe de formare profesională continuă şi creşterea disponibilităţii şanselor de şcolarizare a adulţilor din mediul rural. Prin POS DRU, A.P. 5 – Măsuri de stimulare a ocupării se asigură un domeniu de intervenţie specific provocărilor ridicate de mediul rural – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale prin dezvoltarea resurselor umane (acces la educaţie şi formare) şi creşterea calităţii ocupării în zonele rurale, prin atragerea unui segment important de populaţie ocupată în agricultura de subzistenţă în sectorul serviciilor. De asemenea, efectele aplicării strategiei de descentralizare şi de

Page 52: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

52

orientare a serviciilor publice pe nevoile locale vor contribui la îmbunătăţirea intervenţiei actorilor publici pentru reducerea acestor decalaje.

Încurajarea activităţilor economice în mediul rural pentru evitarea depopulării Prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 - Axa 3, România va acorda o atenţie specială sprijinirii fermelor de semi-subzistenţă. Scopul sprijinului acordat prin această masură este de a se asigura tranziţia către ferme competitive, printr-un set de măsuri individuale care vizează în principal îmbunătăţirea veniturilor în fermele de semi-subzistenţă şi atragerea tinerilor în activităţile agricole prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi muncă. Un set de măsuri vizează crearea de locuri de munca în mediul rural prin diversificarea activităţilor agricole, promovarea antreprenoriatului, crearea de servicii pentru populaţia rurala, încurajarea activităţilor agro-turistice, precum şi a celor meşteşugăreşti cu finanţare din FEADR. În vederea absorbţiei unui număr ridicat de forţă de muncă tânără şomeră ocupaţi în agricultura de subzistenţă, Guvernul sprijină constituirea de microîntreprinderi care vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele rurale şi să diversifice modelul tradiţional al majorităţii ofertelor orientate spre servicii din localităţile rurale. Deosebit de importantă rămâne îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale ale capitalului uman din mediul rural, aceasta reprezentând baza pentru iniţierea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole. Măsura este susţinută prin operaţiunile finanţate din FES. POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, A.P. 5 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale prin dezvoltarea resurselor umane finanţează măsuri de stimulare a ocupării printr-un domeniu de intervenţie specific provocărilor ridicate de mediul rural (acces la educaţie şi formare) şi creşterea calităţii ocupării în zonele rurale, prin atragerea unui segment important de populaţie ocupată în agricultura de subzistenţă în sectorul serviciilor. 10.6.) Promovarea iniţiativelor favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale Crearea unei pieţe a muncii flexibile şi inclusive implică promovarea unor instrumente pe care grupurile dezavantajate să le poată utiliza în scopul creşterii şanselor de ocupare, simultan cu accesul la servicii sociale adecvate şi la servicii educaţionale şi de formare continuă. Participarea persoanelor cu handicap la piaţa muncii este foarte scăzută în România. La sfârşitul anului 2005, numărul persoanelor cu handicap încadrate în muncă a fost de 13.684. Numărul unităţilor protejate a fost de 42, în 16 judeţe, numărul total de persoane cu handicap angajate în aceste unităţi fiind de 812.

Pentru asigurarea unui nivel decent de trai şi promovarea incluziunii sociale, sistemul de asistenţă socială a fost orientat pe asigurarea venitului minim garantat (VMG). Se asigură astfel legătura dintre sistemul de asistenţă socială şi cel de stimulare a ocupării, prin formularea unui obiectiv complex: promovarea ocupării în scopul de a reduce sărăcia şi în special tendinţa către sărăcia extremă. Programul priveşte asigurarea veniturilor globale ale gospodăriei, pe de o parte prin stimularea muncii, existenţa unui membru al gospodăriei care munceşte conduce la creşterea dreptului la ajutor social cu 15%, iar pe de altă parte prin responsabilizarea membrilor familiei care trebuie să presteze o muncă în folosul comunităţii, fără de care persoana asistată îşi pierde dreptul la asistenţă socială. În plus, acordarea VMG reprezintă o măsură complementară cu acordarea altor beneficii, cum ar fi: asigurarea medicală, ajutorul de urgenţă, ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Reglementările din anul 2006 prevăd reevaluarea condiţiilor pentru acordarea ajutorului social, în sensul aplicării unitare a criteriilor de evaluare a veniturilor nete şi bunurilor disponibile în gospodărie. În anul 2005, a fost promovată „Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 - Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”. Pentru implementarea acestei strategii au fost iniţiate măsuri de

Page 53: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

53

formare profesională în vederea integrării în muncă a persoanelor cu handicap, derulate în baza unui program naţional. Măsurile urmăresc, pe de o parte acordarea nevoilor acestor persoane cu ergonomia locului de muncă, iar pe de altă parte dezvoltarea abilităţilor şi încadrarea în muncă, prin programe de tip „a doua şansă”. De asemenea, sunt acordate facilităţi fiscale atât persoanelor cu handicap grav sau accentuat angajate, cât şi angajatorilor, prin promovarea în anul 2006 a Legii privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Consolidarea capacităţii instituţionale a Serviciului Public de Ocupare de a furniza servicii adaptate pentru persoane cu handicap reprezintă o prioritate, fiind înfiinţate 8 centre regionale pentru consilierea şi orientarea în carieră a acestora şi stabilindu-se anual măsuri focalizate de stimulare a ocupării. De asemenea, prin intervenţia FSE se acordă o atenţie specială îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, POS DRU, A.P. 6 – Promovarea incluziunii sociale fiind focalizată pe domenii de intervenţie specifice: dezvoltarea economiei sociale, îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, promovarea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii. Serviciul Public de Ocupare aplică măsuri de subvenţionare a locurilor de muncă şi reducerea contribuţiei la sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru anumite grupuri ţintă: tineri absolvenţi, lucrători în vârstă de peste 45 de ani, lucrători unici întreţinători de familie, persoane cu handicap (pentru a creşte şansele acestora de integrare / reintegrare pe piaţa muncii). Măsuri similare pentru subvenţionarea locurilor de muncă create pentru grupuri ţintă vor fi susţinute şi din FSE, prin POS DRU.

În ceea ce priveşte integrarea etniei rrome pe piaţa muncii, Agenţia Naţională pentru Rromi (ANR) este abilitată să implementeze politica şi strategia Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii rromilor. ANR şi-a îmbunătăţit capacitatea instituţională prin înfiinţarea birourilor regionale pentru rromi, care lucrează în parteneriate naţionale şi regionale pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor cu organizaţiile neguvernamentale ale etnicilor rromi, precum şi cu instituţiile publice relevante: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (acestea având în structurile lor personal specializat pe problematica rromilor). ANOFM implementează măsuri active focalizate pe inserarea pe piaţa muncii a rromilor (campanii de informare cu privire la piaţa muncii, servicii gratuite de formare profesională, burse specializate ale locurilor de muncă). Prin programarea fondurilor europene pre şi post aderare s-a urmărit asigurarea unor fonduri pentru finanţarea intervenţiilor la nivel local pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor, intervenţii în care organizaţiile neguvernamentale joacă un rol esenţial în promovarea incluziunii sociale a persoanelor rrome şi schimbarea atitudinii autorităţilor şi societăţii faţă de aceştia.

Asigurarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi Asigurarea egalităţii de gen reprezintă o prioritate transversală a Programului Naţional de Reformă, însă comportă şi aspecte specifice în ceea ce priveşte creşterea ratei de ocupare a femeilor şi recuperarea decalajelor înregistrate între bărbaţi şi femei în cazul anumitor indicatori specifici pieţei muncii (rate de activitate şi ocupare, diferenţe salariale, calitatea ocupării). Pentru reducerea decalajelor de gen a fost asumată, de către Guvern, Strategia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi şi Planul General de Acţiuni aferent care cuprinde obiective şi acţiuni legate de integrarea pe piaţa muncii a femeilor în situaţie sau risc de marginalizare, de promovare a accesului femeilor în activităţi economice unde au o reprezentare scăzută şi de promovare a accesului egal al femeilor şi bărbaţilor la educaţie şi formare iniţială şi continuă. Urmărirea implementării şi evaluării aplicării acestor obiective revine Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Page 54: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

54

Guvernul îşi asumă măsuri pentru asigurarea tranziţiei de la perioade inactive la perioade active pe piaţa muncii: acordarea de servicii gratuite de formare şi perfecţionare profesională pentru tranziţia de la perioada de îngrijire a copilului la inserarea pe piaţa muncii, facilitarea reducerii perioadei de îngrijire a copilului (până la vârsta de 2 ani în conformitate cu legislaţia română) prin acordarea tichetelor de creşă şi a unei indemnizaţii de completare a salariului, dezvoltarea de servicii sociale pentru îngrijirea comunitară a copiilor şi a persoanelor dependente de familie. Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă în POS DRU 2007-2013 atât o prioritate orizontală, cât şi un domeniu specific de intervenţie. Programele specifice urmăresc creşterea gradului de conştientizare a femeilor cu privire la drepturile lor, promovarea acestora în domenii economice care nu le sunt accesibile în mod tradiţional, promovarea ocupării femeilor din mediul rural, eliminarea stereotipurilor de gen în societate. Prin POS DRU 2007-2013 vor fi susţinute iniţiative inovative de promovare a ocupării şi formării profesionale cu un impact special asupra femeilor: dezvoltarea sistemelor de muncă la domiciliu, asigurarea de oportunităţi de învăţare prin internet (e-learning).

11. Creşterea ocupării şi a ratei de activitate prin dezvoltarea abilităţilor, educaţiei şi îmbunătăţirea pieţei muncii

Studiile şi datele disponibile privind contribuţia educaţiei şi formării profesionale la promovarea creşterii economice, relevă faptul că educaţia şi formarea profesională sunt principalii contributori ai dezvoltării economice şi progresului, orice creştere a nivelului de educaţie constituind un factor important de creştere economică. Din punct de vedere al educaţiei, în România s-a înregistrat o creştere permanentă a ponderii populaţiei între 25 şi 64 ani având cel puţin studii medii, de la 67,9% în 1999 la 73,1% în anul 2005, mai mare chiar decât a multor alte ţări europene. Ponderea celor cu studii superioare încheiate este în creştere în România, de la 8,7% în 1999 la 11,1% în 2005 deşi este mult mai scăzută faţă de ratele din ţările cu economie dezvoltată. S-a identificat necesitatea creşterii investiţiilor în modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, acordându-se sprijin pentru dezvoltarea educaţiei preşcolare, învăţământului profesional şi tehnic şi învăţământului superior (în special la nivel de programe doctorale). Efectele acestor investiţii vor fi susţinute şi prin investiţii de modernizare şi asigurare a calităţii în formarea profesională continuă. Modernizarea şi îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue vor asigura premisele generale pentru furnizarea competenţelor, aptitudinilor cerute pe piaţa muncii. Dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional va fi urmărită cu precădere, o atenţie deosebită fiind acordată creşterii atractivităţii acestui tip de învăţământ şi dezvoltării capacităţii de adaptare, de răspuns la cerinţele sectoriale şi regionale, astfel încât să poată asigura atât profesionalizarea absolvenţilor în vederea integrării pe piaţa muncii, cât şi posibilitatea continuării educaţiei.

Caseta 7 - Intervenţiile prevăzute pentru perioada2007-2013 - redefinirea conţinutului şi finalităţilor educaţie şiformării profesionale, - îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, - asigurarea calităţii în educaţie şi formare şi omai bună corelare a educaţiei şi formăriiprofesionale cu cerinţele pieţei muncii; - asigurarea oportunităţilor egale în educaţie şiformare profesională iniţială şi continuă,incluziunea socială vor constitui obiectiveorizontale urmărite în toate tipurile de intervenţii.

Page 55: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

55

Creşterea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de răspuns/de adaptare la cerinţele pieţei muncii, va presupune continuarea/intensificarea eforturilor întreprinse până prezent pentru redefinirea conţinutului şi finalităţilor învăţării astfel încât absolvenţii să dispună de competenţele cheie şi tehnice solicitate de angajatori. În acest context, o atenţie deosebită se acordă sistemului de Şcoli de Arte şi Meserii, modernizării infrastructurii şi dotărilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, formării profesorilor şi profesorilor instructori, dezvoltării practicii în întreprinderi.

Învăţământul superior reprezintă un element cheie în dezvoltarea societăţii bazată pe cunoaştere, universităţile fiind principalii furnizori de forţă de muncă înalt calificată şi de cunoaştere. În acest context, învăţământul superior va constitui un capitol aparte în preocupările Guvernului. Eforturile întreprinse se vor concentra asupra consolidării relaţiei universităţii cu mediul de afaceri şi sectorul de cercetare-dezvoltare în vederea îmbunătăţirii capacităţii de răspuns a educaţiei universitare la schimbările care au loc la nivelul societăţii şi pentru stimularea şi susţinerea competitivităţii şi inovării. Principalele acţiuni avute în vedere în acest sens vizează dezvoltarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii, dezvoltarea ofertelor de studii universitate de licenţă şi masterat în vederea furnizării de calificări universitare relevante pentru piaţa muncii, dezvoltarea de programe şi şcoli doctorale, ca parte a procesului „Bologna”.

În ceea ce priveşte formarea profesională continuă, România înregistrează o rată foarte scăzută de participare în rândul populaţiei din grupa de vârstă 25 – 64 (1,1%- 2001, 1,1% - 2002, 1,3% - 2003, 1,6% - 2005). Fragmentarea ofertei de formare profesională continuă, acoperirea geografică inconsistentă a furnizorilor de formare pentru adulţi, interesul scăzut al antreprenorilor / întreprinderilor pentru investiţia în dezvoltarea resurselor umane, concentrarea ofertei de formare profesională continuă pe programe pentru aptitudini generale şi mai puţin pe aptitudini specifice au contribuit la această rată scăzută de participare.

Părăsirea timpurie a şcolii afectează negativ rata de ocupare / participare pe piaţa muncii. La nivelul anului 2006, rata de părăsire timpurie a şcolii se situa la un nivel de 23,4%, în scădere uşoară faţă de anul anterior. Această rată indică faptul că 23,4% din tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani părăsesc şcoala fără a avea competenţe de bază şi calificările necesare pentru a ocupa un loc de muncă, ceea ce determină intrarea acestora în rândul şomerilor pe termen lung, fiind confruntaţi cu dificultăţi de recuperare a decalajului de educaţie şi formare şi de menţinere pe piaţa muncii. Fenomenul în ansamblul său are un impact negativ direct asupra competitivităţii şi calităţii capitalului uman, dar şi asupra ansamblului. societăţii, întrucât lipsa de cunoştinţe şi abilităţi determină o dezvoltare socială şi economică lentă. Grupurile ţintă vizate de acţiunile întreprinse în această direcţie sunt comunităţile vulnerabile, respectiv rroma şi comunităţile sărace (atât cele rurale, cât şi comunităţile din polii de sărăcie urbană), dat fiind faptul că aceste comunităţi sunt cele mai expuse acestui fenomen şi nu dispun de calificările şi competenţele de bază necesare pentru ocuparea unui loc de muncă. 11.1.) Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate În ceea ce priveşte grupurile dezavantajate analizele au indicat următoarele aspecte: rata ridicată a abandonului şcolar în special în rândul populaţiei de etnie rromă, cu preponderenţă în învăţământul obligatoriu; neparticiparea într-un proces ridicat la învăţământul preşcolar a copiilor de etnie rromă şi, în consecinţă, înregistrarea unor rezultate şcolare slabe în învăţământul primar; segregarea şcolilor / claselor pe criterii etnice are efecte negative asupra calităţii educaţiei din aceste şcoli; numărul redus al cadrelor didactice calificate în şcolile din comunităţile cu populaţie preponderent rromă; manifestarea unei atitudini de neîncredere a comunităţii rrome faţă de şcoală şi teama de alterare a propriilor valori prin participarea copiilor la educaţia promovată de instituţiile şcolare; necesitatea formării cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive şi inexistenţa unei strategii

Page 56: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

56

locale în domeniul educaţiei pentru asigurarea accesului egal la educaţie al copiilor rromi, ai copiilor cu CES (copiii cu nevoi speciale de educaţie) sau al copiilor din comunităţi dezavantajate socio-economic. Problemele identificate au stat la baza idenficării programelor privind accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate. O cauză a ratei crescute a absenteismului şi a abandonului şcolar, dar şi a numărului mare de elevi neşcolarizaţi o constituie veniturile mici ale familiilor din care provin elevii. Prin programul „Bani de liceu” sunt sprijiniţi, în cursul anului şcolar 2006-2007, 105.046 de elevi care urmează cursurile de zi ale unui liceu sau şcoală de arte şi meserii şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Aceştia primesc un sprijin financiar lunar de 180 RON.

Îmbunătăţirea calificărilor cadrelor didactice Slaba atractivitate a carierei didactice, sistemul relativ rigid din punct de vedere al evoluţiei carierei profesorilor limitează posibilităţile furnizorilor de educaţie, la toate nivelele, de a recruta şi menţine tinerii absolvenţi în cariera didactică. Existenţa unor deficite calificare a profesorilor între mediul urban şi mediul rural, deficitul de profesori calificaţi / fluctuaţiile de personal, în domenii cerute pe piaţa muncii, reprezintă factori de natură să afecteze în mod negativ calitatea şi capacitatea de reacţie adecvată a sistemului educaţional şi a învăţământului profesional şi tehnic iniţial la cerinţele pieţei muncii, mai ales în cazul noilor ocupaţii. Pentru a rezolva aceste deficienţe programul „Formarea continuă a cadrelor didactice” are ca obiectiv apropierea de mediul şcolar. Sprijinul acordat din FSE în cadrul POS DRU 2007-2013 pentru îmbunătăţirea formarii iniţiale a profesorilor va fi completat de dezvoltarea unei oferte flexibile de formare continuă pentru profesori; conţinutul formării va acoperi atât formarea pedagogică / metodica disciplinei, cât şi formarea în specialitate.

Restructurarea sistemului de educaţie În România nu există un organism de reglementare responsabil în problema creşelor şi, de aceea, responsabilitatea administrativă rămâne în grija autorităţilor locale, din păcate încă mai funcţioneaza sistemul tradiţional prin care se furnizează numai servicii de pază şi sprijin medical. Aspectele care ţin de educaţie şi de îngrijirea psihologică nu sunt îndreptate către copiii care vin în aceste instituţii. Un studiu recent al UNICEF arată că, în România, 42% din personalul creşelor se înscrie în categoria îngrijitorilor primari (infirmiere), cărora le lipseşte calificarea profesională. Procentul personalului calificat pentru educaţie timpurie este în jur de 4%. Datele statistice demonstrează, de asemenea, că 50% din personalul creşelor nu a participat la nici un program de formare continuă. Cealaltă jumătate a parcurs variate programe de formare numai în domeniul sănătăţii sau pe probleme înrudite. În ceea ce priveşte rata de înscriere în învăţământul preşcolar este o diferenţă de 9% între mediul rural şi cel urban – 76.9% în mediul urban şi 67.9% în mediul rural, aceasta fiind dată de aspecte de natură socio-economică. În acest sens, Guvernul a promovat proiectul de reformă a educaţiei timpurii. Programul promovează formarea profesională a educatorilor şi a angajaţilor din cadrul departamentelor de îngrijire medicală, precum şi finanţarea reabilitării gradiniţelor, dotarea acestora cu mobilier specific şi material de predare-învăţare.

În România au fost făcute progrese în ceea ce priveşte accesul în învăţământul preşcolar pentru copiii din grupurile dezavantajate şi grupurile minorităţilor, în special cei de etnie rroma. Totuşi, există încă o diferenţă mare între înscrierile copiilor preşcolari în general şi înscrierile celor proveniţi din grupurile vulnerabile. Guvernul consideră necesare în continuare eforturile pentru îmbunătăţirea accesului acestor copii în învăţământul preşcolar. Sunt necesare mai multe programe de formare pentru cadrele didactice şi pentru personalul administrativ pentru a le da acestora cunoştinţe şi abilităţi în domeniul incluziunii sociale. De asemenea, este importantă promovarea cooperării şi comunicării între părinţi, cadre didactice şi membrii comunităţii prin care se sprijină creşterea accesului minorităţilor şi a altor grupuri dezavantajate la învăţământul preşcolar.

Page 57: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

57

În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, Guvernul a promovat proiectul de educaţie timpurie inclusivă. Proiectul are ca obiectiv reabilitarea şi dotarea conform standardelor a grădiniţelor din comunităţile dezavantajate, construirea de noi grădiniţe, precum şi promovarea modulelor şi cursurilor de formare pentru manageri, educatori şi părinţii copiilor din unităţile selectate. Nivelul scăzut de educaţie şi părăsirea timpurie a şcolii sunt considerate a fi factori care duc la sporirea riscului de a deveni şomer şi de a intra în şomajul pe termen lung. Cum studiile disponibile arată că un număr foarte mic dintre cei care părăsesc şcoala de timpuriu sunt reintegraţi în educaţie sau participă la programe de formare profesională continuă, POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 va finanţa programe de sprijin pentru reintegrarea acestora în educaţie. Acţiunile preconizate a rezolva problema părăsirii timpurii a şcolii vor avea un caracter integrat preventiv şi corectiv. 11.2.) Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe Investiţii în infrastructură / îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare Un obiectiv major al perioadei postaderare este necesitatea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic pentru relaţionarea numărului absolvenţilor specializaţi pe anumite profesii tehnice cu cererea pieţei. Domeniile de calificare au fost stabilite în concordanţă cu documentele strategice de planificare operaţională la nivel de sistem, de exemplu: Planul Regional de Acţiune în Învăţământ, Planul Local de Acţiune în Învăţământ, Planul de Acţiune al Şcolii. Guvernul susţine programul pentru promovarea şcolii de arte şi meserii prin care se vor dota cu echipamente didactice pentru formare profesională unităţile de învăţământ selectate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. Problemele cu care se confruntă sistemul educaţional din România şi care sunt legate de infrastructura şcolară ţin, în principal, de costurile ridicate pentru întreţinerea mai multor clădiri, numărul ridicat de clase simultane, rata ridicată a absenteismului, numărul ridicat al elevilor neşcolarizaţi, numărul ridicat al cadrelor didactice necalificate. De aceea proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar are în vedere, pe lângă componenta educaţională şi asigurarea condiţiilor de învăţare, cazare şi petrecere a timpului liber corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ competitiv, în acord cu exigenţele UE. Totodată se are în vedere şi ancorarea în realitatea socială şi în perspectiva de dezvoltare economică a diferitelor zone geografice ale ţării, propunându-se în acest scop crearea de campusuri şcolare. Programul ‘’campusuri şcolare’’ oferă comunităţilor locale unităţi şcolare polifuncţionale, eventual specializate, apte să devină unităţi complexe pentru educarea şi pregătirea resursei umane solicitată pe piaţa forţei de muncă. Programul Phare TVET de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic - programul continuă procesul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic început prin programul multianual 2001-2003. În program sunt incluse 150 de unităţi de învăţământ din mediul rural şi din localităţi mici şi mijlocii şi vizează reabilitarea infrastructurii de pregătire profesională, dotarea cu echipamente didactice şi formarea managerilor, cadrelor didactice, inspectorilor, partenerilor sociali pentru a raspunde cerinţelor de adaptare a ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţei muncii. Programul de dezvoltare a infrastructurii învăţământului superior - Lipsa unor dotări adecvate din laboratoarele universităţilor, necesare derulării procesului instructiv-educativ, sau uzura morală ridicată a celor existente a dus la scăderea calităţii educaţiei. Prin program vor fi susţinute 49 de universităţi de stat (aprox. 400.000 studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice) vor beneficia de lucrări de investiţii şi dotări (platforme educaţionale, de licenţă). Investiţii în infrastructura pre-universitară şi universitară sunt susţinute din FEDR, prin POR 2007-2013, A.P. 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.

Dezvoltarea competenţelor si abilitatilor necesare pentru Societatea Informaţională În ceea ce priveşte educarea tinerilor ca participanţi activi în economia bazată pe cunoaştere şi pentru stimularea dezvoltării abilităţilor pentru economia digitală sunt prevăzute programe de

Page 58: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

58

informatizare a şcolilor din mediul rural şi introducerea alfabetizării digitale încă din primii ani de şcoala. În cadrul proiectului „Economia bazată pe Cunoaştere” au fost selectate 260 de comunităţi locale participante. Proiectul vizează acumularea unui nivel optim de abilităţi, cunoştinţe şi competenţe în domeniul TIC ceea ce va asigura o calitate superioară serviciilor implementate şi sustenabilitatea reţelei create, precum şi sprijinirea activităţilor de formare pentru alfabetizarea digitală şi implementarea unor proiecte culturale locale menite să susţină dezvoltarea comunităţilor eligibile. De asemenea un alt proiect, implementat în 485 de şcoli din 260 de comunităţi locale, vizează măsuri de instruire, utilizare tehnologii TIC, revizuirea curriculei şcolare, acces la cunoaştere. Obiectivul măsurii este de creştere a potenţialului de acumulare în procesul de educaţie prin mijloace TIC - dotarea şcolilor cu mijloace didactice şi echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educaţionale, echipamente multimedia), conectarea şcolilor selectate la Internet de mare viteză, creşterea atractivităţii procesului de învăţare prin introducerea TIC în procesul de predare, dezvoltarea de noi competenţe atât pentru elevi cât şi pentru profesori. Implementarea aplicaţiilor e-learning este finanţată din FEDR prin POS Creşterea Competitivităţii Economice A.P. 3 - TIC pentru sectorul public şi privat, pentru proiecte având ca beneficiari instuţiile publice.

Dezvoltarea învăţământului superior Programul de dezvoltare a educaţiei universitare şi postuniversitare – „Educaţia universitară şi postuniversitară din România”. Guvernul consideră necesară finanţarea de către stat a învăţământului superior, având la bază o diagnoză a nevoii de resurse umane cu pregătire superioară pe domenii de specialitate. Prin program se finanţează 375.188 studenţi echivalenţi - programul multianual finanţează bursele, transportul studenţilor, subvenţiile de cazare, finanţarea de bază.

Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem naţional de calificări din învăţământul superior Creşterea participării la învăţământul superior, specifică ultimilor 15 ani, se explică prin dezvoltarea învăţământului universitar privat, prin dezvoltarea reţelelor de universităţi, prin înfiinţarea de noi universităţi sau prin dezvoltarea filialelor marilor universităţi în locaţii netradiţionale, creşterea interesului pentru învăţământul superior determinat de existenţa unui grad mare de absorbţie pe piaţa muncii a forţei de muncă înalt calificată şi în consecinţă a unui risc redus de şomaj pentru absolvenţii acestui nivel de educaţie. La nivelul sistemului naţional de învăţământ superior, sunt asigurate, în linii generale, mecanismele necesare implementării procesului Bologna. Începând cu anul 2004 a fost adoptată structura pe 3 cicluri universitare a învăţământului superior. Consecinţă a implementării Procesului Bologna, dintre persoanele înscrise în învăţământul universitar ponderea cea mai mare o deţin cei înscrişi pentru studii de licenţă (aprox 40%). Numărul persoanelor înscrise în programe de masterat a crescut de-a lungul ultimilor ani datorită şanselor sporite ale absolvenţilor de masterat de a se integra pe piaţa muncii. Rata celor care au obţinut titlul de doctor a scăzut urmare a modificării condiţiilor de admitere la acest nivel de educaţie, cu efecte negative asupra potenţialului uman din cercetare şi dezvoltare. Restructurarea învăţământului universitar a demarat în anul 2005/2006 ca parte a procesului Bologna. În cadrul eforturilor de restructurare şi modernizare a învăţământului superior, progrese recente s-au înregistrat în ceea ce priveşte cadrul instituţional şi sprijinul metodologic pentru dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi pentru asigurarea calităţii prin crearea, în anul 2005 a Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social, respectiv a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Măsura vizează:

Page 59: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

59

- elaborarea, implementarea, actualizarea şi monitorizarea Cadrul National al Calificărilor pentru Invăţământul Superior (CNCIS) care va permite o largă recunoaştere şi atestare a rezultatelor învăţării exprimate în termeni de subcompetenţe şi competenţe pe 292 programe şi 72 domenii de studii, respectiv cicluri de studii (licenţă, masterat şi doctorat); - crearea, implementarea şi actualizarea / întreţinerea permanentă a Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) pentru calificările certificate în învăţământul superior; Guvernul îşi asumă promovarea cadrului de reglementare prin elaborarea metodologiilor necesare (Metodologia de acreditare a unei noi calificări şi introducerea acesteia în RNCIS şi Metodologia de descriere a calificărilor pe programe de studii, domenii de studii şi discipline de învăţământ) şi a Legii calificărilor din România. Măsura beneficiază de finanţare din fonduri structurale prin POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 11.3.) Educaţia şi formarea profesională continuă România şi-a asumat, pentru anul 2010, ţinta strategică de 7% a ratei de participare la educaţie şi formare profesională pentru grupa de vârstă 25 – 64 de ani, prin adoptarea „Strategiei pe termen scurt şi mediu de formare profesională continuă 2005-2010”, care urmăreşte dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent şi flexibil, cu o finanţare adecvată, cu o puternică implicare a partenerilor sociali, care să asigure creşterea ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă, dezvoltarea învăţării de-a lungul întregii vieţi, luând în considerare restructurarea economică şi alinierea la piaţa europeană. În perioada 2007 – 2009 este prevăzută revizuirea legislaţiei privind formarea profesională continuă şi consolidarea capacităţii administrative a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor cu rol de Autoritate Naţională pentru Calificări. Dezvoltarea sistemului de formare continuă se face pe principiul parteneriatului social prin sprijinirea înfiinţării şi funcţionării comitetelor sectoriale. Partenerii sociali sunt implicaţi în definirea şi validarea calificărilor, precum şi în procesul de autorizare a furnizorilor de formare pentru adulţi şi de evaluare a competenţelor. Se urmăreşte dezvoltarea complementarităţii programelor de formare profesională continuă şi iniţială, în vederea asigurării unei mai mari atractivităţi şi flexibilităţi a acestora. Totodată, Guvernul va implementa, în perioada 2008-2009, un program la nivel naţional pentru creşterea gradului de conştientizare în rândul angajatorilor şi lucrătorilor asupra avantajelor formării profesionale continue. Intervenţia FSE prin POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se va focaliza pe consolidarea şi îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de educaţie şi formare profesională iniţiale şi continue (A.P. 1 – educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere) şi asigurării unor şanse crescute de participare la educaţie şi formare de calitate (A.P. 2 – Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii). De asemenea, în vederea îmbunătăţirii capitalului uman şi acordarea de sprijin în vederea adaptării la noul context, din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este susţinută formare profesională continuă în domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. 11.4.) Mobilitatea forţei de muncă România a înregistrat o dinamică semnificativă pe piaţa muncii în ceea ce priveşte mobilitatea geografică internă şi cea ocupaţională. În contextul diversificării pieţei muncii, trebuie continuat procesul de adaptare a serviciilor de formare în conformitate cu cerinţele angajatorilor şi perspectivele de dezvoltare şi apariţie de noi ocupaţii, astfel încât persoanele cu abilităţi să poată trece uşor de la o ocupaţie la alta, prin dobândirea de noi competenţe. România are în vedere introducerea unui sistem de certificare a competenţelor şi a calificărilor parţiale, care permite

Page 60: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

60

practicarea uneia sau mai multor ocupaţii şi obţinerea calificărilor complete, inclusiv dezvoltarea capacităţii cetăţenilor de a desfăşura activităţi în mod independent. De asemenea, pentru creşterea mobilităţii geografice interne se urmăreşte acoperirea deficitului de forţă de muncă în domenii solicitate de pieţele locale şi regionale, prin creşterea vizibilităţii locurilor de muncă disponibile şi a facilităţilor promovate de angajatori, astfel încât lucrătorii să fie motivaţi în demersul de schimbare a locului de muncă. În ceea ce priveşte dimensiunea externă a mobilităţii geografice, România va urmări gestionarea adecvată a migraţiei economice pentru compensarea deficitului de forţă de muncă internă în anumite sectoare. România îşi asumă gestionarea eficientă a fluxurilor de emigranţi români în scop de muncă prin implementarea unor sisteme eficiente de monitorizare acestora. De asemenea vor fi negociate noi acorduri bilaterale în domeniul reglementării şi organizării circulaţiei forţei de muncă şi vor fi întreprinse demersurile necesare în vederea limitării perioadelor de tranziţie impuse de către cele 25 de State Membre în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor.

Page 61: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

61

România a preluat în angajamentele naţionale de reformă cele 4 domenii prioritare stabilite la Consiliul de primăvară din 2006 - Cunoaştere şi inovare; Mediul de afaceri, în special pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Politica de ocupare şi Politica energetică – integrând totodată documentele comunitare adoptate şi anunţate de Comisia Europeană în Programul Comunitar Lisabona SEC (2005)195 din 3.03.2005 (PCL). Din perspectiva domeniilor prioritare identificate la nivel european principalele angajamente asumate de România pentru perioada 2007-2010 sunt următoarele: Politici macro-economice În perioada 2007-2010 se estimează că produsul intern brut va creşte cu ritmuri în medie de 6,1%, pe seama măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii şi servicii. În ceea ce priveşte formarea brută de capital fix aceasta va creşte în medie cu circa 12,0%, în condiţiile în care cererea internă, în ansamblul său, va creşte cu un ritm mediu de circa 8,2%. Populaţia activă totală va creşte, ca efect al reducerii ponderii populaţiei de peste 65 ani în total populaţie activă în favoarea populaţiei active cu vârsta de 15-64 ani. În aceste condiţii rata de activitate va ajunge la circa 67,6% în anul 2010. Continuarea consolidărilor fiscale va fi corelată cu intensificarea reformelor structurale anunţate. Datoria guvernamentală a reprezentat 15,1% din PIB la sfârşitul anului 2006, cu mult sub limita de 60% din PIB. În ultimii ani, deficitul bugetar al României s-a situat constant sub valoarea de referinţa de 3% din PIB, iar tendinţa descrescătoare a acestuia relevă desfăşurarea unui proces de consolidare fiscală. - Continuarea implementării strategiei de ţintire directă a inflaţiei, astfel se urmăreşte atingerea unei ţinte a inflaţiei de 4 ± 1% în anul 2007 şi 3,8 ± 1% în anul 2008; - Politica monetară îşi va păstra în perioadele imediat următoare conduita fermă, manifestată prin caracterul relativ restrictiv al ratei dobânzii de politică monetară, prin controlul ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară şi prin menţinerea măsurilor complementare adoptate în vederea temperării creşterii creditului neguvernamental; - Continuarea reformei fiscale, în special a administraţiei fiscale prin care se urmăreşte: stabilirea unui deficit bugetar de 2,8% în 2007 din produsul intern brut, pentru a susţine dezinflaţia şi deficitul de cont curent în limite rezonabile, în perioada următoare; restructurarea cheltuielilor publice prin prioritizarea programelor de anvergură naţională; crearea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor structurale, care reprezintă resursa cea mai importantă de care va beneficia România pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă; creşterea veniturilor bugetare, în 2007, cu 2,9 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut faţă de anul 2006 (incluzând şi fondurile externe nerambursabile). Majorarea deficitului bugetar de la 0,5% din produsul intern brut la 2,5% din produsul intern brut a fost justificată de necesitatea demarării unor proiecte pentru infrastructură în domeniile prioritare în vederea susţinerii reformelor propuse: transporturi şi mediu, a unor proiecte de investiţii în domeniul învăţământului şi sănătăţii, pregătirii proiectelor publice finanţabile din fonduri structurale pentru perioada 2007-2013, pentru a evita eventualele probleme în accesarea acestora în anul 2007. - Continuarea reformelor pentru contracararea consecinţelor economice şi bugetare ale îmbătrânirii populaţiei prin reducerea datoriei publice: 1) creşterea ratei de participare pe piaţa forţei de muncă şi a productivităţii; 2) reformarea sistemului de pensii prin punerea în practică a unor măsuri de consolidare suplimentară a pilonului de pensii publice redistributiv, in paralel cu crearea unui sistem multipilon (masuri care sa descurajeze pensionarea timpurie si sa reducă costurile de pensionare); 3) reforma sistemului de sănătate prin creşterii gradului de participare a sectorului privat si diversificarea resurselor de finanţare, continuarea eforturilor de restructurare a spitalelor si creşterea accentului pus pe latura preventiva a sistemului.

12. Acţiunile Prioritare propuse de Consiliul European de Primăvară din 2006

Page 62: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

62

4) creşterea eficientei cheltuielilor publice prin îmbunătăţirea orientării pe termen mediu a cadrului bugetar. - Asigurarea convergenţei între PNR, Programul de covergenţă depus în luna ianuarie 2007 şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 aprobat în noiembrie 2006 în vederea reducerii decalajelor economice, pregătirea pentru adoptarea monedei unice Euro şi creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi fondurilor de coeziune, pentru care au fost asumate alocări importante pentru atingerea obiectivelor Lisabona. Nivelul indicativ al cheltuielilor de tip Lisabona estimat la cca. 55,98% din totalul alocărilor din Fondurile Structurale şi de Coeziune pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013. Începând cu anul 2007, România trebuie să asigure plata contribuţiei sale pentru finanţarea bugetului Uniunii Europene în cadrul sistemului resurselor proprii. Nivelul maxim al resurselor proprii necesare finanţării cheltuielilor comunitare nu poate depăşi, pe ansamblul bugetului comunitar, nivelul de 1,24% din venitul naţional brut comunitar. Sumele estimate a fi plătite de România pentru finanţarea bugetului comunitar sunt în sumă de circa 1.123,6 milioane euro pentru 2007, 1.207,7 milioane euro pentru 2008, 1.187,4 milioane euro pentru 2009 şi 1.307,4 milioane euro pentru 2010. În următoarea perioadă România va gestiona 7 programe operaţionale pentru obiectivul convergenţă şi 8 programe pentru obiectivul de cooperare transfrontalieră. Din cele 7 programe operaţionale, două dintre acestea sunt destinate continuării reformei în administraţia publică centrală şi locală (respectiv Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Asistenţă Tehnică). - România va asigura complementaritatea politicilor şi măsurilor naţionale din PNR cu măsurile cuprinse în programele comunitare: Programul cadru pentru cercetare-dezvoltare FP7 şi Programul pentru Competitivitate şi Inovare –CIP 2007-2013.

Cunoaştere şi inovare - Concentrarea cheltuielilor publice pe R&D la nivelul România îşi propune să atingă nivelul de 3% din PIB pentru activitate de CDI (din care 1% fonduri publice naţionale şi 2% fonduri private) în jurul anului 2015. Pentru anul 2010 România şi-a asumat un nivel al cheltuielilor publice de 1% din PIB şi estimează un nivel al cheltuielilor din domeniul privat pentru cercetare dezvoltare de 0,8% din PIB; - Diversificarea instrumentelor destinate promovări cunoaşterii şi dezvoltării şi diversificării infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi inovare; - Implementarea coerentă a politicii de TIC pentru promovarea cunoaşterii: prin implementarea Planului i2010, dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice (e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate), securizarea reţelelor de comunicaţii electronice, dezvoltarea şi creşterea accesibilităţii infrastructurii de broadband şi îmbunătăţirea accesului la tehnologia informaţiei, precum şi introducerea radiodifuziunii şi televiziunii digitale pe scară largă. - România va promova modernizarea sistemului de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală considerând că aceasta va contribui efectiv la creşterea competitivităţii întreprinderilor şi la promovarea inovării.

Mediul de afaceri - Dezvoltarea instrumentelor de evaluarea impactului actelor normative şi a politicilor publice; - Dezvoltarea politicilor de sprijin a IMM în conformitate cu principiul „Think small first” – dezvoltarea structurilor de informare a IMM; impozitarea microîntreprinderilor au fost modificate cotele de impozitare astfel: 2% pentru anul 2007, 2,5% pentru anul 2008 şi 3% pentru anul 2009, iar contribuabilii care depăşesc 100.000 euro în cursul anului plătesc pentru acel an impozit pe profit; uniformizarea cotei de impunere pentru categoriile de venit la cota de 16%; - Continuarea procesului de reducere a barierelor administrative prin evaluarea sistemelor actuale de autorizare, evaluare iniţiată din perspectiva transpunerii Directivei Serviciilor în Piaţa Internă, urmărind crearea unei pieţe funcţionale a serviciilor;

Page 63: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

63

- România a acceptat sarcina de reducere a poverii administrative la nivelul Uniunii Europene cu 25% până în 2012, în condiţiile dezvoltării unei metodologii unitare de evaluare a costurilor administrative; - Dezvoltarea spiritului antreprenorial - educare si instruire pentru încurajarea spiritului antreprenorial (mai ales in rândul femeilor şi tinerilor), corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei, educarea spiritului antreprenorial; - Creşterea accesului la finanţare pentru IMM-uri si crearea unei pieţe financiare complet integrate - maximizarea potenţialului fondurilor structurale prin instrumente tradiţionale şi noi instrumente financiare inovative (încheierea Memorandumului pentru iniţiativa Jeremie). - România şi-a asumat măsuri pentru întărirea şi extinderea Pieţei Interne şi urmăreşte transpunerea, implementarea şi aplicarea completă a legislaţiei CE pentru a permite consumatorilor, lucrătorilor si întreprinderilor (mediului de afaceri) să beneficieze de avantajele oferite de participarea pe pieţe competitive. România şi-a asumat reducerea graduală a deficitului de transpunere stabilită la nivel comunitar de la 1,5% la 1% până în 2009. - România acordă prioritate Agendei privind reglementari mai bune (Better Regulation) prin utilizarea studiilor de impact care sa măsoare costurile administrative si sa ajute la simplificarea reglementărilor din sectoare prioritare şi va implica mediul de afaceri, în special IMM-urile în procesul de legiferare. Totodată va proceda la abrogări şi codificări urmărind simplificarea legislaţiei actuale. Pentru a da consistenţa necesară acestor aspecte România a iniţiat procesul de elaborare a Strategiei pe better regulation. Totodată s-a adoptat actul normativ privind "Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de planificare şi elaborare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale" care se va constitui în instrument de evaluare a politicilor publice, de asemenea au fost elaborate proceduri de fundamentare a actelor normative la nivel central bazate pe studii de impact. - România desfăşoară o politică concurenţială pro-activă în conformitate cu Planul de acţiuni privind implementarea politicii în domeniul ajutorului de stat, aprobată în 2006, prin care se urmăreşte promovarea unui cadru legislativ care să uşureze accesul pe piaţă (aplicarea art.81 şi 82 din TCE, în ceea ce priveşte concentrările economice) şi aplicarea reformei ajutorului de stat (limitarea şi direcţionarea ajutoarelor de stat pentru politici orizontale).

Politica de ocupare şi coeziune socială - Creşterea participării la piaţa muncii prin îmbunătăţirea funcţionării sistemului instituţional şi de reglementare, creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor şi lucrătorilor în vârstă şi prin activarea grupurilor sociale vulnerabile; - Crearea şi susţinerea funcţionării unor parteneriate regionale pentru ocupare şi incluziune socială menite să promoveze la nivel regional şi local o viziune comună şi activă asupra elementelor de ocupare şi incluziune socială şi să stimuleze utilizarea fondurilor europene disponibile în acest sens; - Utilizarea conceptului de flexisecuritate ca bază a elementelor de reformă asupra cadrului instituţional şi reglementativ specific pieţei muncii, protecţiei sociale, promovării educaţiei pe întreg parcursul vieţii; - Politicile de incluziune sociala ţintesc un impact decisiv asupra reducerii sărăciei si excluziunii sociale pana in 2010, fiind îndreptate spre grupuri ţintă, ca de exemplu reducerea riscului de sărăcie si marginalizare sociale în rândul copiilor, implementarea de măsuri active de ocupare destinate grupurilor dezavantajate supuse riscului de sărăcie extremă. - Abordarea provocărilor demografice prin creşterea sustenabilităţii sistemului de pensii (pe cei trei piloni), creşterea ratelor de ocupare, promovarea reconcilierii vieţii profesionale cu cea de familie, servicii sociale şi de îngrijire a sănătăţii accesibile şi de bună calitate; - Promovarea unei abordări integrate, la nivel naţional, regional şi local, a politicilor privind educaţia, formarea profesională continuă, ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, mobilitatea ocupaţională şi geografică.

Page 64: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

64

- participarea la metodele deschise de coordonare în domeniile ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale, promovate la nivel comunitar (asumarea orientărilor şi ţintelor comune statelor membre, promovarea şi preluarea de bune practici în aceste domenii);

Politica energetică şi de mediu - România dă consistenţă acţiunilor sale în domeniul politicii energetice pentru a răspunde într-o manieră echilibrată a celor trei obiective majore: securitatea (securizarea) aprovizionării cu energie, competitivitatea sectorului energetic şi sustenabilitatea mediului înconjurător prin noul document de Strategie în domeniul energiei lansat recent în dezbatere publică. România va reduce progresiv intensitatea energetică cu 2,5-3% anual. România va fi un promotor activ al proiectelor de interconectare şi a proiectelor de infrastructură care să contribuie la diversificarea ofertei şi integrarea pieţelor regionale în piaţa europeană internă (proiectul Nabuco, oleoductul Constanţa-Trieste) Totodată va continua investiţiile la Centrala Nucleară de la Cernavodă. România va continua procesul de liberalizarea a pieţelor în domeniul energiei şi a gazelor naturale: liberalizarea integrală a pieţei de energie electrică, inclusiv pentru consumatorii casnici, va avea loc în anul 2007, iar liberalizarea integrală a pieţei gazelor naturale va avea începând cu 01.07.2007. România trebuie să adopte măsuri de consolidare pe piaţă a autorităţii de reglementare ANRE care să îi confere autonomia în relaţia cu producătorii şi furnizorii din domeniu. - România a armonizat legislaţia privind tehnologiile de producere a biocarburanţilor ţintele stabilite pentru utilizarea în transport a biocarburtanţilor fiind evaluate la nivelul anului 2007 la 2% din totalul de conţinut energetic al tuturor tipurilor de benzină şi motorină, acesta ajungând la 5,75% în 2010. - România şi-a exprimat deschiderea către consolidarea poziţiei în ceea ce priveşte conservarea biodiversităţii pentru care îşi propune reducerea graduală până în 2010 a ratei actuale de pierdere de diversitate. - În ceea ce priveşte schimbările climatice va implementa Planul naţional de acţiune pentru schimbările climatice în conformitate cu angajamentele stabilite prin protocolul de la Kyoto, totodată se vor pregăti condiţiile pentru "Pregătirea negocierilor şi acţiunilor post-2012".

Page 65: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

65

13. Pregătirea PNR

Pregătirea PNR pentru România a fost coordonat de coordonatorul naţional pe strategia Lisabona: Adrian CIOCĂNEA, Secretar de Stat - Departamentul pentru Afaceri Europene Mecanisme pentru cooperarea interdepartamentală ______________________________ Consultarea următorilor parteneri sociali: - Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti - Confederaţia Naţională a Patronatului Român Input-urile de la aceşti parteneri sociali au (n-au) fost încorporate în timpul realizării PNR PNR a fost prezentat Parlamentului la data de ________ şi a fost discutat de Comisia pentru _______________________ Poziţia Parlamentului în legătură cu PNR este ______. Implicarea autorităţilor regionale ____________________

14. Implementare şi monitorizare Implementarea PNR va fi coordonată de: Departamentul pentru Afaceri Europene Progresul implementării va fi monitorizat de: Departamentul pentru Afaceri Europene Creşterea gradului de conştientizare-activităţi în acest scop: ……………

15. Covergenţa cu CSNR PNR urmăreşte promovarea şi susţinerea reformelor structurale şi instituţionale în sectoarele prioritare ale economiei şi în domeniul social, având ca obiectiv îmbunătăţirea proceselor şi procedurilor şi asigurarea condiţiilor de mediu astfel încât România să poată beneficia de oportunităţile care îi sunt oferite (definirea unei structuri instituţionale, economico-socială mai eficientă şi mai flexibilă, care ar facilita absorbţia Fondurilor Structurale şi de Coeziune, cu efect pozitiv în ceea ce priveşte impactul acestora). România va asigura coerenţa acţiunilor prevăzute în cadrul CSNR şi PNR, având în vedere în primul rând faptul că ambele documente au la bază aceleaşi linii directoare strategice (strategia Lisabona revizuită). Mai specific, acţiunile în domeniul dezvoltării economice şi sociale prevăzute în PNR vor contribui la atingerea obiectivului general şi priorităţilor definite prin CSNR, precum şi la implementarea eficientă a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. În mod egal, strategia CSNR va contribui la atingerea obiectivelor definite în cadrul PNR, prin coerenţa obiectivelor acţiunilor prevăzute. Stabilitatea macroeconomică şi sustenabilitatea finanţelor publice ca obiective ale PNR, vor crea condiţiile necesare pentru implementarea strategiei prevăzute prin CSNR. Pe de altă parte, acţiunile prevăzute în CSNR în cadrul priorităţii tematice “Consolidarea unei Capacităţi Administrative Eficiente” vor contribui la atingerea obiectivului PNR de îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice şi eficienţei administraţiei. Acţiunile din CSNR cu privire la o mai bună utilizare a energiei vor contribui la realizarea priorităţii PNR de asigurare a unei balanţe energetice echilibrate. Acţiunile prevăzute în CSNR în domeniul inovării, promovării antreprenoriatului, îmbunătăţirii accesului la finanţare şi dezvoltării în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, aşa cum sunt definite în cadrul priorităţii tematice “Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti”, alături de acţiunile prevăzute în domeniul transportului şi energiei contribuie la realizarea obiectivului PNR de “Îmbunătăţire a competitivităţii şi productivităţii economice”. În

BUNA GUVERNARE

Page 66: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

66

acelaşi scop, prin PNR România îşi asumă măsuri de gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi ne-regenerabile, prin achiziţionarea de servicii nepoluante, creşterea gradului de reciclare a materialelor, precum şi prin îmbunătăţirea calităţii sistemelor de management al deşeurilor şi promovarea eco-tehnologiilor, acţiuni care sunt de asemenea sprijinite prin CSNR. Mai mult, acţiunile prevăzute în cele două documente se sprijină reciproc şi contribuie la maximizarea impactului fondurilor. Creşterea ocupării pentru toate grupele de vârstă şi îmbunătăţirea adaptabilităţii forţei de muncă, extinderea oportunităţilor pentru educaţie şi promovarea incluziunii sociale pentru toate grupurile vulnerabile reprezintă domenii de acţiune atât în cadrul PNR cât şi în cadrul CSNR, cu scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii şi creşterii competitivităţii pieţei forţei de muncă, îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării profesionale pentru a răspunde mai bine cerinţelor unei economii de piaţă bazate pe cunoaştere. Mai specific, CSNR va contribui la atingerea obiectivelor PNR prin direcţionarea unor fonduri importante în următoarele domenii: cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat; societatea informaţională; transport (în special în domeniul reţelelor şi coridoarelor TEN-T); energie (prin promovarea inter-conectivităţii cu reţelele europene şi promovarea utilizării resurselor de energie regenerabile); dezvoltarea capitalului uman; creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi companiilor, firmelor şi antreprenorilor; îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii şi creşterea sustenabilităţii pieţei muncii, precum şi întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi local şi îmbunătăţirea capacităţii de management şi implementare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Fondurile Structurale vor aduce o contribuţie esenţială în următoarele domenii ale PNR: Calitatea serviciilor publice este una dintre componentele principale ale dezvoltării socio-economice şi prosperităţii populaţiei, ceea ce conduce la creşterea încrederii publice în administraţia publică din România. Dezvoltarea capacităţii administrative şi sprijinirea eforturilor de modernizare ale administraţiei publice româneşti reprezintă una dintre priorităţile PNR ce vor fi sprijinite prin intermediul Programului Operaţional - Dezvoltarea Capacităţii Administrative. (alocări Lisabona 100,00%)

Promovarea unui sistem de transport care să faciliteze siguranţa şi eficienţa circulaţiei persoanelor şi mărfurilor la nivel naţional şi internaţional este unul dintre pilonii importanţi al PNR. Dezvoltarea infrastructurii de transport susţinută prin Programul Operaţional Sectorial - Transport contribuie la dezvoltarea economică şi socială a României (alocări Lisabona 83,23%).

Unul dintre obiectivele Strategiei Lisabona revizuită este de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Priorităţile pe termen mediu şi lung în acest domeniu pentru România sunt de asigurare a accesului general la utilităţile publice de bază şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (alocări Lisabona 4.92%).

Strategia Lisabona revizuită îşi propune ca prioritate încurajarea atitudinii antreprenoriale şi creşterea investiţiilor în CDI. Modernizarea şi dezvoltarea întreprinderilor, în special a IMM din sectorul productiv şi al serviciilor, este o condiţie pentru creşterea productivităţii în România. Dezvoltarea accesului la finanţare, calitatea infrastructurilor de afaceri, dezvoltarea infrastructurii ICT pentru sectorul public şi privat, reducerea intensităţii energetice, producerea energiei din resurse regenerabile, precum şi reducerea emisiilor sunt obiective ale PNR şi ale Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice (alocări Lisabona 85.57%)

Creşterea participării la piaţa muncii a forţei de muncă calificată şi adaptabilă, îmbunătăţirea sistemului de învăţământ şi adaptarea acestuia la cerinţele pieţei muncii pentru a promova formarea profesională continuă, adaptabilitatea întreprinderilor şi a anagajaţilor, asigurarea calificărilor necesare pentru integrare şi mobilitate pe piaţa muncii este una dintre priorităţile PNR. Programul

Page 67: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

67

Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane contribuie la implementarea reformelor ca mijloc de asigurare a incluziunii sociale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile (alocări Lisabona 96.81%)

Dezvoltarea durabilă a polilor de dezvoltare urbană, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi creşterea speranţei de viaţă a acestora prin investiţii ce vizează infrastructura de sănătate şi regenerarea urbană sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional (alocări Lisabona 15,6%)

Creşterea / menţinerea unui nivel adecvat de personal în structurile responsabile cu gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Gestionarea adecvată a Instrumentelor Structurale reprezentată prin Fondurile Structurale şi de Coeziune presupune existenţa unui număr suficient de mare de personal în structurile direct implicate pentru a asigura desfăşurarea în condiţii optime a tuturor funcţiilor caracteristice coordonării şi implementării Programelor Operaţionale. (Programare, Evaluare şi Selecţie a proiectelor, Monitorizare, Management financiar şi control, Comunicare, etc.). Pentru aceasta a fost estimat un necesar de personal, prevăzut în Planul Unic de Acţiune pentru îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a fondurilor acordate României de către Uniunea Europeană (fonduri de pre-aderare şi instrumente structurale), aprobat de către Guvern în iulie 2005. În decursul anului 2006, România a depus un efort deosebit pentru asigurarea unui număr suficient de angajaţi în structurile implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale. Astfel, în noiembrie 2006, nivelul de angajare crescuse cu 115% faţă de iunie 2005. În continuare România îşi asumă ţinta de angajare a unui număr suplimentar de minim 200 de persoane până la sfârşitul anului 2006.

Continuarea instruirii profesionale / specializarea personalului din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare Pentru ca sistemul de gestionare a Instrumentelor Structurale să funcţioneze eficient, măsurile de instruire a personalului din unităţile specializate trebuie să continue pe parcursul anului 2007, conform Planului de instruire pentru 2007 În vederea funcţionării eficiente a sistemului, aceste măsuri de instruire trebuie continuate şi în anul 2007. România îşi asumă instruirea unui număr de 5.906 de persoane din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare pe diverse tematici: Monitorizare, Management Financiar şi Control, Evaluarea şi selecţia proiectelor, Analiza cost-beneficiu şi Funcţionarea Comitetelor de monitorizare, etc. Măsura este finanţată din fondurile de preaderare PHARE

Convergenţa cu PNDR O principală problemă post-aderare a României o constitue „punerea în funcţiune a structurilor” care să sprijine comunităţile rurale, în baza strategiilor de dezvoltare a comunităţilor rurale. Pentru a asigura implementarea FEADR, Agenţia SAPARD s-a transformat în Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. La nivel teritorial, în toate din cele 42 de judeţe ale României, Direcţiile de Agricultura si Dezvoltare Rurală au departamente specifice de dezvoltare rurală. Acestea furnizează informaţii beneficiarilor privind posibilităţile de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Mai mult decât atât, centrele judeţene de Consultanţa Agricolă, în profil teritorial, vin de asemenea în sprijinul potenţialilor beneficiari. În ceea ce priveşte structura Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală, aceasta are de asemenea o capacitate administrativă bine pusă la punct, atât în profil regional (reprezentata prin 8 Centre regionale) cât şi la nivel judeţean (Oficiile judeţene de plată), cu personal calificat şi cu experienţa în implementarea fondurilor comunitare.

Page 68: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

68

Contribuţia la obiectivele Lisabona Priorităţile de acţiune în jurul cărora este structurat sprijinul acordat prin FEADR contribuie în mod general la obiectivele programului de reformă Lisabona. Printre subobiectivele identificate pentru implementarea FEADR în România, următoarele contribuie în mod special la obiectivele programului de reformă Lisabona : - restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice în vederea îmbunătăţirii competitivităţii - restructurarea şi dezvoltarea industriilor agro-alimentare şi a industriei lemnului în vederea îmbunătăţirii competitivităţii - rezvoltarea multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale - îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a capacităţilor de management ale exploatanţilor agricoli şi forestieri. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală asigură reducerea disparităţilor de dezvoltare între regiunile UE şi, implicit diminuarea decalajelor de dezvoltare între rural şi urban În cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa LEADER prezintă o importanţă deosebită întrucât se adresează membrilor comunităţilor rurale, îi încurajează să ia parte la procesul de dezvoltare locală, modul de funcţionare fiind unul „jos în sus”, ceea ce presupune ca aceştia să ia deciziile referitoare la dezvoltarea zonelor rurale. Prin intermediul axei LEADER se poate realiza, în principal, valorificarea potenţialului endogen al teritoriilor (zonelor rurale), menţinerea şi creşterea numărului de locuri de muncă în special pentru tineri şi femei, întărirea spiritului antreprenorial, îmbunătăţirea calităţii vieţii, diversificarea activităţilor economice si dezvoltarea economiei rurale. Beneficiarii axei LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală constituite din reprezentanţi ai mediilor socio-economice din teritoriu, rolul lor fiind de a elabora strategii locale de dezvoltare integrată.

Uniunea Europeană -Linii directoare strategice ale Comunităţii (LDSC) LDSC1 LDSC 2 LDSC 3 LDSC 4

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 -Transfer de cunoştinţe, -Modernizare, inovare şi calitate în lanţul alimentar, -Sectoare prioritare

-Biodiversitate; -Conservarea şi dezvoltarea sistemelor din agricultură şi silvicultură cu valoare naturală ridicată, precum şi a peisajelor agricole tradiţionale -Apă, -Schimbări climatice.

- Crearea condiţiilor de creştere economică şi a oportunităţilor de ocupare

- Îmbunătăţirea capacităţii administrative la nivel local - Mobilizarea potenţialului endogen de dezvoltare a zonelor rurale

Alocări financiare FEADR pe axe

(mld. €)

3,17 (43,95%)

1,88 (26,04%)

1,98 (27,4%)

0,19 (2,6%)

Page 69: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

1

Anexa nr. 1

EVOLUŢIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU Eforturile întreprinse de România pe calea pregătirii pentru aderarea la UE au permis în ultimii ani o evoluţie economică pozitivă. În acest context România îşi propune continuarea şi adâncirea reformelor începute din perspectiva îndeplinirii obiectivelor generale ale Strategiei Lisabona relansate: "mai multă creştere economică şi mai multă ocupare”. În elaborarea Programului Naţional de Reforme s-au luat în considerare atât condiţionalităţile interne cât şi realităţile europene şi mondiale în scopul prioritizării măsurilor naţionale şi utilizării echilibrate a resurselor. În ceea ce priveşte creşterea economică România se află în prezent în al şaptelea an de evoluţii pozitive. După o creştere moderată în anul 200 (2,1%), ritmul mediu anual de 6,0% din perioada 2001-2006 a asigurat reducerea graduală a decalajelor faţă de ţările Uniunii Europene. Ritmul de creştere a produsului intern brut, de 7,7 % în anul 2006, este unul din cele mai ridicate înregistrate în ultimii ani. Produsul intern brut pe locuitor a crescut de la 1.795 Euro în 2000 la 4.500 Euro în 2006. Raportat la Statele Membre ale Uniunii Europene, în anul 2006 produsul intern brut pe locuitor la PPS a fost de 8.800 PPS, reprezentând circa 36,0% din media UE25 faţă de 24,9% în anul 2000, când a fost de 5.000 PPS. Cererea internă a reprezentat pe întreaga perioadă 2001-2006 principalul factor de creştere, înregistrând un ritm mediu anual de 8,9%. Un factor important de creştere a cererii interne l-a constituit introducerea la 1 ianuarie 2005 a cotei unice de impozitare de 16% care a determinat reducerea impozitelor pe venitul personal şi pe profitul întreprinderilor. Din 2005, pe fondul măsurilor de stimulare a sectorului privat, proporţia în cadrul cererii interne dintre consum şi investiţii s-a îmbunătăţit. Astfel, formarea brută de capital fix a crescut, în medie, cu 11,0% anual, iar cheltuielile cu consumul privat cu 9,8% anual. În condiţiile creşterii salariului real şi a creditelor de consum, în anul 2006 s-a continuat tendinţa, manifestată în 2005, de majorare mult mai rapidă a investiţiilor comparativ cu consumul (16,1% faţă de 11,5%).

Tabelul nr.1.1 Produsul intern brut pe elemente de utilizare

-modificări procentuale anuale -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008 2009 2010

Ritm mediu

2007-2010 (%)

Cererea internă, din care:

4,3 8,4 3,9 8,4 12,0 8,0 12,8 9,5 8,5 7,9 7,1 8,2

- Cheltuielile cu consumul privat -0,6 7,1 5,2 8,4 14,6 9,6 13,9 9,7 8,4 7,9 6,8 8,2 - Cheltuielile cu consumul public 11,9 2,8 3,2 7,7 -4,9 9,0 2,5 2,9 3,6 2,4 1,9 2,7 -Formarea brută de capital fix 5,5 10,1 8,2 8,6 11,1 12,6 16,1 14,2 12,0 11,3 10,6 12,0 Exporturi de bunuri şi servicii 23,4 12,1 17,5 8,4 13,9 8,1 10,6 10,0 9,0 8,6 7,5 8,8 Importuri de bunuri şi servicii 27,1 18,4 12,0 16,0 22,1 16,6 23,0 16,5 13,8 12,9 10,1 13,3 Produsul intern brut 2,1 5,7 5,1 5,2 8,5 4,1 7,7 6,5 6,3 5,9 5,8 6,1

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză Tabelul nr.1.2

Page 70: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

2

Produsul intern brut pe ramuri (modificări procentuale anuale)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ritm mediu

2007-2010 (%)

Industrie 5,9 4,4 5,1 4,4 6,4 2,3 6,9 4,8 5,2 5,4 5,4 5,2 Agricultură -18,1 28,0 -6,7 5,2 18,6 -18,7 3,3 3,0 3,2 3,5 3,5 3,3 Construcţii 6,3 11,1 7,6 7,0 9,1 9,8 19,4 14,6 11,0 10,5 10,5 11,6 Servicii 5,5 3,6 7,1 5,5 6,8 9,4 7,3 6,7 6,5 6,0 5,8 6,2 Produsul intern brut 2,1 5,7 5,1 5,2 8,5 4,1 7,7 6,5 6,3 5,9 5,8 6,1

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză

În perioada 2007-2010 se estimează că produsul intern brut va creşte cu ritmuri în medie de 6,1%, pe seama măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii şi servicii. În ceea ce priveşte formarea brută de capital fix aceasta va creşte în medie cu circa 12,0%, în condiţiile în care cererea internă, în ansamblul său, va creşte cu un ritm mediu de circa 8,2%. Cheltuielile cu consumul privat se vor majora cu un ritm mai lent (în medie cu 8,2%), având, în schimb, o dinamică mai mare decât cheltuielile cu consumul public, ultimul fiind restrâns în principal datorită măsurilor luate în scopul consolidării fiscale. Atât investiţiile interne, cât şi cele străine au crescut semnificativ în ultimii ani, creând un potenţial de creştere economică pe termen lung. Investiţiile străine directe au fost de circa 20 mld. Euro în perioada 2004-2006, valoarea lor fiind dublă faţă de stocul cumulat în perioada 1990-2003. Creşterea încrederii investitorilor străini în mediul de afaceri din România s-a concretizat în reinvestirea unei părţi importante din profit în economia românească (1,5 mld. Euro în 2004, 1,2 mld Euro în 2005 şi 2,0 mld. Euro în 2006).

Tabelul nr.1.3 Evoluţia investiţiilor străine directe

Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rata de investiţie (% din PIB)

18,9 20,7 21,3 21,4 21,8 23,1 24,6 26,3 27,5 28,8 30,0

Investiţii străine - MEuro -

1147 1294 1212 1946 5183 5213 9082 7100 6900 6100 5000

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză Pentru perioada următoare se preconizează ca, în condiţiile păstrării competitivităţii fiscale actuale, să se menţină ritmul investiţiilor private în economie.

Exportul net a avut, în general, o contribuţie negativă la creşterea PIB, ca urmare a unor importuri crescute de bunuri şi servicii cauzate, în primul rând, de dependenţa ridicată a economiei româneşti de importurile energetice şi de materii prime, iar în al doilea rând de importurile de bunuri de capital. Creşterea competitivităţii produselor româneşti, înregistrată începând cu anul 2004 s-a reflectat în schimbarea structurii exportului de produse industriale, tendinţă care a continuat şi în 2006.

Contribuţia negativă a exportului net la creşterea reală a PIB s-a majorat în 2006 faţă de 2005, respectiv 6,4 procente faţă de 4,5 procente. În timp ce exporturile de bunuri şi servicii au avut o creştere reală cu doar 2,5 puncte procentuale (10,6% faţă de 8,1%), importurile de bunuri si servicii au înregistrat o creştere mai mare cu circa 6,5 puncte procentuale (23,0% faţă de 16,6%).

Pentru perioada următoare se estimează că exportul net va continua să aibă o contribuţie negativă la creşterea reală a produsului intern brut, dar în scădere. Importul de bunuri şi servicii se apreciază că va avea în continuare creşteri reale superioare exportului de bunuri şi servicii, respectiv cu o medie de 13,3% faţă de 8,8%.

Page 71: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

3

Valoarea schimburilor comerciale se va majora în perioada 2007-2010, exporturile de bunuri urmând să crească cu un ritm mediu anual de 16%, iar importurile de bunuri cu un ritm mediu anual de 16,2%. De asemenea, se aşteaptă ca serviciile să îşi îmbunătăţească contribuţia la acoperirea deficitului de cont curent. Astfel, deficitul comercial se va extinde urmând să reprezinte circa 13% din PIB.

Deficitul de cont curent s-a majorat, în principal, ca urmare a evoluţiei balanţei comerciale, dar a fost acoperit din surse autonome de finanţare în proporţie de 90% în 2006. Previziunile pe termen mediu privind îmbunătăţirea contribuţiei exportului net la creşterea reală a produsului intern brut sunt fundamentate, în principal, pe evoluţia pozitivă a comerţului exterior, caracterizată prin apropierea sensibilă a creşterii valorice a exportului de bunuri de creşterea valorică a importului de bunuri.

Tabelul nr.1.4 Balanţa comercială

(MEuro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exporturi de bunuri 11273 12722 14675 15614 18935 22255 25850 30250 35300 40900 46800 Creşteri - % 41,3 12,9 15,4 6,4 21,3 17,5 16,2 17,0 16,7 15,9 14,4

Importuri de bunuri FOB 13140 16045 17427 19569 24258 30061 37609 44950 52700 6100 68500

Creşteri - % 43,4 22,1 8,6 12,3 24,0 23,9 25,1 19,5 17,2 15,7 12,3 Deficitul comercial -1867 -3323 -2752 -3955 -5323 -7806 -11759 -14700 -17400 -20100 -21700

% din PIB -4,6 -7,4 -5,7 -7,5 -8,8 -9,8 -12,1 -12,8 -13,0 -13,3 -12,9 Contul curent -1494 -2488 -1623 -3060 -5099 -6883 -9973 -12150 -13600 -15200 -16300

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză

Pentru perioada următoare, s-a estimat că ponderea deficitului de cont curent în PIB va scădea de la 10,5% în 2007 la 9,7% în 2010. Integrarea în Uniunea Europeană va crea o bază solidă de sustenabilitate a deficitului, atât prin intrări importante de investiţii străine, cât şi prin utilizarea instrumentelor structurale europene.

.În ceea ce priveşte inflaţia, România se află pe o traiectorie pozitivă. După ce în anul 2005 procesul dezinflaţionist a cunoscut o uşoară încetinire, evoluţia preţurilor de consum în anul 2006 certifică continuarea acestei tendinţe. Astfel, preţurile de consum s-au majorat în decembrie faţă de decembrie 2005 cu 4,87%, iar rata medie lunară înregistrată în anul 2006 se situează cu 0,3 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2005. In perioada 2007 – 2010 se aşteaptă o creştere economică rapidă fără efecte inflaţioniste. De altfel, este prevăzută şi o politică fiscală şi monetară strânsă, care va face posibil controlul inflaţiei. Creşterea economică se aşteaptă să fie aproape de PIB-ul potenţial, cu asigurarea unei stabilităţi economice de durată. Output-gap va fi în scădere, ceea ce ar evidenţia continuarea procesului dezinflaţionist.

Tabelul nr.1.5 Evoluţia inflaţiei şi a deficitului de cont curent

Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inflaţia (sfârşitul anului - %) 40,7 30,3 17,8 14,1 9,3 8,6 4,87 4,3 3,5 3,0 2,5

Deficitul de cont curent (% din PIB)

-3,7 -5,5 -3,3 -5,8 -8,4 -8,7 -10,3 -10,5 -10,2 -10,1 -9,7

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză

În perioada următoare procesul dezinflaţionist va continua pentru îndeplinirea obiectivului pe termen mediu, respectiv de a ajunge la orizontul anului 2010 la un nivel al inflaţiei comparabil cu cel din Uniunea Europeană. O asemenea evoluţie este susţinută, în principal, de reducerea expectaţiilor inflaţioniste, în special prin adoptarea strategiei de politică monetară de ţintire directă

Page 72: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

4

a inflaţiei, creşterea mai moderată a preţurilor reglementate în raport cu perioadele anterioare şi de continuarea aprecierii în termeni reali a monedei naţionale în raport cu Euro . Construcţia şi execuţia bugetului României au înregistrat o serie de evoluţii în anii 2005 şi 2006. În acest sens, construcţia bugetară pe anul 2005 a fost marcată de necesitatea corelării priorităţilor generate de continuarea susţinerii reformelor structurale în general şi a măsurilor sociale generate de recalcularea pensiilor în special precum şi de acordarea creşterilor salariale. La acestea s-a adăugat imperativul acoperirii necesarului de fonduri pentru finanţarea activităţilor şi structurilor cu deficite de pregătire pentru procesul de aderare la UE, cheltuieli ocazionate de unele recorelări din domeniul sănătăţii precum şi înlăturarea efectelor inundaţiilor. Evoluţia bugetului general consolidat pe anul 2005 relevă faptul că veniturile colectate au reprezentat 32,4% din P.I.B, iar cheltuielile 33,8% din PIB, astfel că deficitul a atins 1,4 % din PIB ( calculate în metodologia ESA 95). În 2006, politica fiscal-bugetară s-a confruntat cu două provocări majore: menţinerea unei abordări prudente în vederea asigurării sustenabilităţii externe şi continuarea procesului de dezinflaţie, şi, în acelaşi timp, asigurarea şi consolidarea surselor de finanţare necesare pentru a susţine angajamentele ce derivă din aderarea la UE. Dintre provocările din acest an se enumeră:

- menţinerea unui nivel redus şi prudent al deficitului bugetar - întărirea administraţiei fiscale şi consolidarea colectării veniturilor - continuarea procesului de reducere a ratelor de taxare la contribuţiile la asigurările sociale

în vederea diminuarii costului muncii - îmbunătăţirea transparenţei şi utilizării eficiente a fondurilor publice - crearea condiţiilor pentu o mai bună prioritizare a politicilor publice.

Bugetul pe anul 2006 a fost rectificat de patru ori în lunile aprilie, iunie, august şi noiembrie, ajungându-se de la un deficitul initial programat de 0,4% din PIB, la 1,91% din PIB (calculat în metodologia ESA). Rectificarea bugetară a vizat majorarea cheltuielilor prin alocarea de fonduri suplimentare pentru finanţarea unor proiecte sociale şi de investiţii în domenii prioritare, printre care: transporturi şi construcţii, educaţie şi cercetare, sănătate, administraţie şi afaceri interne, muncă şi solidaritate socială, mediu şi gospodărirea apelor, apărare naţională. O atenţie specială s-a acordat pregătirii proiectelor publice finanţabile din fonduri structurale pentru perioada 2007-2013, pentru a evita eventualele probleme în accesarea acestora în anul 2007.

Tabelul nr.1.6

Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Datoria guvernamentală % 24,7 26,0 25,0 21,5 18,8 15,9 12,4 13,5 12,6 11,7 11,6 Cheltuielile bugetare cu dobânzile % 3.8 3.2 2.2 1.6 1.3 1,1 0,8 1,1 1,1 1,0 0,8

Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice; datele sunt calculate după metodologia ESA 95 Cadrul fiscal pe termen mediu reflectă necesitatea consolidării veniturilor prin îmbunătăţirea colectării impozitelor şi taxelor şi prin lărgirea bazei de impozitare, în vederea acoperirii angajamentelor guvernamentale de cheltuieli publice în creştere. Consolidarea continuă a veniturilor şi majorarea cheltuielilor publice în domenii cheie precum învăţământul, cercetarea şi dezvoltarea, infrastuctura de transport şi de mediu devin obligatorii având în vedere necesităţile economiei româneşti din punct de vedere a competitivităţii economice. Actualul cadru de cheltuieli pe termen mediu crează suficient spaţiu fiscal pentru a acoperi costurile aferente aderării (inclusiv contribuţia noastră la bugetul UE) şi pentru a susţine angajamentele rezultate din perspectiva agendei de reforme structurale de la Lisabona.

1 Date preliminare, conform Notificării fiscale din 30 martie 2007

Page 73: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

5

Principalele coordonate pe care se bazează politica fiscal-bugetară sunt:

- continuarea relaxării fiscale în domeniul asigurărilor sociale, lărgirea bazei de impozitare şi îmbunătăţirea colectării veniturilor;

- îmbunătăţirea cheltuielilor publice prîntr-o mai bună stabilire a priorităţilor şi promovarea unor eforturi continue de restructurare în domenii cheie, în vederea unei mai bune corelări între politicile sectoriale, rezultatele măsurabile şi resursele bugetare alocate;

- îmbunătăţirea cadrului de utilizare eficientă a instrumentelor structurale; - consolidarea politicilor cu privire la promovarea capitalului uman (învăţământ, sănătate)

ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul forţei de muncă;

- continuarea finanţării unor politici publice de ajustare structurală (transporturi, agricultură, industrie, educaţie) pentru creşterea competitivităţii performanţelor economiei româneşti în context european şi mondial;

- finanţarea politicilor convergente cu cele promovate de Uniunea Europeană (infrastructura fizică, infrastructura pentru cercetare-dezvoltare, de mediu şi dezvoltare rurală);

- eficientizarea politicilor de acompaniament social (asistenţă socială, reforma sistemului public de pensii precum şi a sistemului de asigurări de sănătate).

Implementarea masurilor de reforma institutionala preconizate, inclusiv continuarea eforturilor de realizare a bugetelor pe baza de programe si cresterea accentului pus pe cadrul de investitii pe termen mediu vor conduce la o creştere a capacitatii de absorbtie atat a resuselor interne căt şi a celor din Uniunea Europeană. Un element esenţial pentru completarea viziunii economice pe termen scurt şi mediu îl reprezintă ocuparea. Îmbătrânirea demografică va influenţa în următorii ani populaţia activă şi populaţia ocupată. Urmând tendinţa manifestată de scădere a numărului persoanelor active şi ocupate care au peste 65 ani, aceasta grupă de vârstă va scădea cu aproximativ 50 mii persoane în perioada 2007-2010. Dacă în anul 2006 ponderea acestora în total populaţie activă era de 4,5%, în anul 2010 va ajunge la 3,8%. Se aşteaptă ca atât rata de activitate cât şi cea a ocupării să se redreseze începând cu anul 2006.

Tabelul nr.1.7 Evoluţia forţei de muncă

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ritm mediu

2007-2010 (%) Populaţia activă

*) -1,6 1,4 -1,1 3,5 1,5 1,4 1,0 0,5 1,1

Populaţia ocupată *)

0,0 0,2 -0,1 3,4 1,7 1,5 1,2 0,7 1,3 Salariaţi 1,1 4,8 -1,9 5,6 2,6 2,2 1,6 1,2 1,9 Rata de activitate

*) 62,4 63,2 62,4 64,5 65,5 66,5 67,2 67,6

Rata de ocupare*)

57,.8 57,9 57,7 59,6 60,7 61,6 62,4 62,9 Rata şomajului BIM 7,0 8,0 7,2 7,3 7,1 7,0 6,9 6,7

*) populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză

În intervalul 2007 – 2010 se aşteaptă o creştere a ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă cu 3,3 puncte procentuale (datorată în principal politicilor fiscale, politicilor de stimulare a creării întreprinderilor mici şi mijlocii, sporirii nivelului investiţilor străine şi creşterii competitivităţii) spre deosebire de anul 2005 când s-a înregistrat o scădere a ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă faţă de anul 2004. Un aport deosebit în vor avea politicile orientate spre modernizarea agriculturii (restrângerea populaţiei ocupate din această ramură şi creşterea numărului populaţiei ocupate în celelalte ramuri), precum şi crearea unor locuri de muncă durabile şi performante şi a unui echilibru între flexibilitatea ocupaţională şi securitatea locului de muncă. Populaţia ocupată în

Page 74: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

6

sectorul public va înregistra în perioada 2007-2010 o tendinţă de scădere, ajungând la 18,5% din total populaţiei ocupate faţă de 20,5% în anul 2006. Populaţia ocupată din sectorul privat va continua trendul crescător, în anul 2010 urmând să reprezinte 81,5%, cu 2 puncte procentuale mai mare decât în anul 2006. Rata şomajului BIM va înregistra o evoluţie descendentă, estimându-se o rată de 6,7% în anul 2010. Aceasta scădere va fi posibilă datorită implementării mai eficiente a politicilor ocupării forţei de muncă, chiar dacă programul de reforme structurale va menţine presiune asupra pieţei muncii.

Pentru perioada 2007-2010, se estimează creşteri ale productivităţii sub cele ale produsului intern brut ca efect al măsurilor active de ocupare care au ca scop majorarea ratei de ocupare corespunzător ţintei Lisabona.

Tabelul nr.1.8 Dinamica productivităţii muncii şi a salariului real

- modificări procentuale anuale -

Indicatori 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ritm mediu 2007-2010

(%) Productivitatea muncii (PIB/populaţia ocupată) 5,3 9,3 4,2 4,5 4,9 4,9 5,0 5,2 5,0

Salariul real 10,8 10,5 14,3 8,4 11,0 8,0 6,9 5,5 7,8 Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză

Page 75: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

1

Anexa nr.2 EXECUTIVE SUMMARY

PROVOCARI PENTRU PERIOADA 2007 – 2010

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE Asigurarea coeziunii teritoriului în procesul de dezvoltare

16 Elaborarea şi imple-mentarea Conceptului de Dezvoltare Spaţială a României 2007 - 2025

Planificarea strategică de dezvoltare a localităţilor

În procedură parlamentară de adoptare

MDLPL 2007

0,4

16 Elaborarea Planurilor de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional

În curs de implemen-tare

MDLPL 2008

1,8

16 Elaborarea strategiilor pentru polii de dezvoltare

În curs de elaborare

MDLPL 2007

0,04

Dezvoltarea durabilă a localităţilor

16 Introducerea componentelor strategice şi financiare în planurile urbanistice generale

16 - modificarea Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

MDLPL 2008

0,1

16 - implementarea unui program naţional de instruire pentru autorităţile locale.

În curs de elaborare

MDLPL 2008

multianual

16 Constituirea sistemelor de baze de date urbane şi spaţiale şi asigurarea sistemelor de funda-mentare tehnică a procesului de luare a deciziilor

În curs de elaborare

MDLPL 2010

13 Dezvoltarea metodelor şi mecanismelor capabile să sprijine autorităţile administraţiei publice locale în vederea asigurării unor servicii publice de calitate

Page 76: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

2

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

13 - elaborarea studiului privind serviciile publice în România

Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor

În curs de implemen-tare

MIRA 2007-2008

0,02 0,02 Aplicarea rezultatelor studiului

13 - elaborarea metodologiei cadru privind standardele de calitate şi de cost

MIRA 2007-2008

0,02 0,04 Aplicarea metodologei

13 - promovarea şi im-plementarea instru-mentelor de modernizare a administraţiei publice

MIRA 2007-2009

0,005 0,01 0,005 Instrumente aplicabile

13 - dezvoltarea meto-dologiei de monitorizare a procesului de descen-tralizare la nivel sectorial

Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor

În curs de implemen-tare

MIRA 2008-2009

- 0,02 0,03 Aplicarea metodologiei

13 - identificarea şi dezvoltarea de noi instrumente de îmbu-nătăţire a calităţii serviciilor publice furnizate cetăţenilor

MIRA 2008-2010

- 0,02 0,01 Instrumente aplicabile

Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice

3, 13

Da 61

Elaborarea şi aprobarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a politicilor publice

3, 13

Da 61

- elaborarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a politicilor publice

Responzabilizarea institutii lor initiatoare de politici publice in raport cu atingerea obiectivelor propuse

În curs de elaborare

SGG 2007-2009

0,045 (0,06 confi-

nanţare)

0,250 (0,037)

Metodologie aplicată

3, 13

Da 61

- realizarea Ghidului explicativ şi de bune practici pentru moni-torizarea şi evaluarea politicilor publice

Responzabilizarea institutii lor initiatoare de politici publice in raport cu atingerea obiectivelor propuse

SGG 2007

Ghid explicativ diseminat

Page 77: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

3

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

3, 13

Da 61

Definirea sistemului de indicatori pentru monitorizarea Progra-mului de guvernare – elaborarea şi imple-mentarea sistemului de indicatori

Cresterea capacitatii de urmarire a indeplini rii obiective lor Programului de guvernare si a capacitatii de adaptare a politicilor publice pe parcursul implementarii lor

În curs de elaborare

SGG 2007-2008

Set indicatori

3, 13

Da 61

Dezvoltarea metodo-logiilor sectoriale de evaluare a impactului

Creşterea calităţii analizelor de impact elaborate în vederea fundamentării politicilor publice şi a reglementărilor

SGG 2009

0,03 (0,2)

0,06 (0,4)

0,06 (0,4)

- 3 metodologii sectoriale

Consolidarea sistemului funcţiei publice

3, 13

Da 61

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ANFP – implementarea sistemului informatic al funcţiei publice.

Modernizarea funcţiei publice

În curs de implemen-tare

ANF 2007

1,945 (Phare)

- baza de date funcţională şi actualizată în timp real - circuit informatic al documentelor - nr. de actualizări ale bazei de date/an - nr. funcţionari publici cu date complete - grad de utilizare a sistemului - portal naţional de management al resurselor

Page 78: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

4

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

umane Modernizarea funcţiei publice 3,

13 Da 61

Elaborarea, adoptarea şi implementarea legislaţiei secundare în vederea dezvoltării carierei funcţionarilor publici - modificarea cadrului legislativ actual

Modernizarea funcţiei publice

În curs de implemen-tare

ANFP 2007

- acte normative adoptate si implementate

3, 13

Implementarea sistemului privind salarizarea unitară a funcţionarilor publici

Modernizarea funcţiei publice

În curs de implemen-tare

ANFP 2007

0,49 (Phare)

- nr. sesiuni de instruire/comunicare efectuate - nr. acţiuni de îndrumare metodologică - nr. acte administrative privind salari-zarea atacate în instanţă - nr. acte administrative privind salari-zarea anulate în instanţă - nr. modificări ale instrumen-telor de imple-mentare

Continuarea şi dinamizarea procesului de simplificare administrativă în administraţie

14 Da 61

Identificarea domeniilor de interes major în vederea simplificării procedurilor admi-nistrative

Creşterea calităţii serviciilor; Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.

MAI 0,150 nr. analize nr. studii nr de proceduri simplificate nr de formulare evaluate şi rescrise

Promovarea TIC în administraţie prin sisteme e-guvernare

9, 16

Da 61, 64

Dezvoltarea de sisteme e-guvernare

Creşterea calităţii vieţii

În curs de implemen-tare

MCTI 2007-2010

0,615 0,615 0,615 0,615

Page 79: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

5

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

Intervenţii publice pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice (e-government, e-health, e-learning) (POS CCE, A.P. 3)

Creşterea calităţii serviciilor

MCTI 20072013

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior obţinerii aprobări

POS CCE

9, 16

Da 61, 64

Sistemul integrat de emitere şi reînnoire a documentelor de stare civilă

Creşterea calităţii vieţii

În curs de implemen-tare

MCTI 2009

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior obţinerii aprobărilor

Băncii Mondiale

9, 16

Da 61, 64

Consolidarea institu-ţională a Centrului de Expertiză şi Răspuns la Incidente de Securitate-CERIS

Creşterea securităţii sistemelor informatice

În curs de implemen-tare

MCTI 2008

Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a lansa licitaţii publice

12, 13

Dezvoltarea unui punct de contact tip help-desk şi instruire pentru auto-rităţile contractante

Transparenţă şi eficienţă în organizarea licitaţiilor publice

În curs de implemen-tare

ANRMAP anual

12, 13

Elaborarea de ghiduri pentru achiziţii publice si concesiuni

În curs de elaborare

ANRMAP 2008

Combaterea corupţiei 14 Consolidarea sistemului judiciar 14 - înfiinţarea Agenţiei

Naţionale de Integritate şi operaţionalizarea acesteia

Transparenţa şi eficienţa sistemului judiciar

MJ Iunie 2007

14 - reorganizarea instanţelor MJ 2007

14 - îmbunătăţirea infra-structurii instanţelor şi parchetelor

MJ 2011

In evaluare

79 (BM) 20,15 Guv. RO

40 instanţe in reorganizare 25 instanţe 18 instanţe

Page 80: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

6

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

14 - continuarea procesului de informatizare a sistemului judiciar

MJ 2008

10, 4 Phare 2004 0,5 Phare 2005

1,65 Phare 2004

48,1 BM

nr echipamente Dezvoltarea sistemului ECRIS

NIVELUL MACROECONOMIC Stabilitatea macroeconomică

Stabilitatea preţurilor

6 Menţinerea strategiei de ţintire directă a inflaţiei cel puţin până la intrarea în Mecanismul Cursului de Schimb II.

O astfel de strategie creează premisele unui mediu economic mai stabil, predicti-bilitatea ratei inflaţiei având un rol important în acest sens.

In curs de derulare.

BNR

- - - - IPC

Stabilitatea financiară Stabilitatea financiară 1 - sistemul de avertizare

timpurie (EWS) pentru crize valutare

Acest instrumentva completaanalizele de tipstress-testing privind riscuriledin sistemulfinanciar.

Dezvoltarea modelului.

BNR 2009

- - - - -

1 - monitorizarea riscurilor din sectorul companiilor prin analize de tip stress-testing

Monitorizarea riscurilor dinsectorul companiilor prinacest instrumentse va integrasistemului deanaliză astabilităţii financiare,

Primul moduleste în stadiude elaborare,iar cel de-aldoilea este înfaza dedocumentare. În cazulprimului modul se vor

BNR 2009

- - - - -

Page 81: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

7

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

alături deinstrumentele deavertizare timpurie şistress-testing pepopulaţie şiinstituţii decredit.

identifica factorii explicativi aifalimentului tehnic cuputerea discriminatorie cea mairidicată. Pentru obţinerea datelor necesare, estefoarte necesară furnizarea situaţiilor financiare alecompaniilor pe bazăsemestrială decătre MFP.

1 - monitorizarea riscurilor din sectorul populaţiei prin analize de tip stress-testing

Monitorizarea riscurilor dinsectorul populaţiei prinacest instrumentse va integrasistemului deanaliză astabilităţii financiare, alături deinstrumentele deavertizare timpurie şistress-testing pecompanii şi

Stadiul este dedocumentare şi deconstruire abazelor dedate. Informaţiile din cadrulCentralei Riscurilor Bancare dinBNR vor ficompletate cudate existentela Biroul deCredit SA. În

BNR 2010

- - - - -

Page 82: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

8

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

instituţii decredit.

acest sens, înProtocolul dintre BNR şiBiroul deCredit SA, aufost incluseprevederi privind transmiterea informaţiilor legate decreditele persoanelor fizice.

1 - monitorizarea echili-brului extern al României (analiză şi previzionare)

Prin monitorizarea echilibrului extern se vaîmbunătăţi sistemul deanaliză astabilităţii financiare, contribuind şi larealizarea altorobiective aleBNR (precumstabilitatea preţurilor).

Identificarea factorilor cuimpact semnificativ asupra echilibrului extern şi asetului deindicatori relevanţi. Construirea bazei de dateprivind comerţul exterior şifluxurile decapital petermen scurt,mediu şi lung,pentru fiecarecompanie înparte. În acestsens, se vorreconsidera

BNR 2010

- - - -

Page 83: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

9

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

protocoalele cu instituţiilecare deţinasemenea bazede date.

1 - - încheierea Protocolului cu MEF în domeniul managementului crizelor financiare şi înfiinţarea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, permanent, având responsabilităţi pe această linie

Asigurarea stabilităţii sistemului financiar românesc.

În curs de elaborare.

BNR 2007

-

1 - - monitorizarea riscurilor din sectorul bancar prin analize de tip stress-testing

Acest instrument vacompleta cadrulde analizămacroprudenţială, alături desistemele derating bancar şiavertizare timpurie privindriscurile dinsistemul financiar.

Dezvoltarea modelului.

BNR 2009 -

Îmbunătăţirea calităţii managementului cheltuielilor guvernamentale pentru a asigura realizarea investiţiilor productive in contextul politicilor macro-economice prudente

Consolidarea cadrului bugetar pe termen mediu

2, 3, 13

Da 54

Îmbunătăţirea prioritizării cheltuielilor publice perfecţionarea sistemului de planificare bugetară pe termen mediu

Page 84: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

10

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

2, 3, 13

- aplicarea Metodologiei de Planificare Strategică pentru elaborarea bugetului pentru anul 2008 şi a instrucţiunilor aferente

Sustenabi-litatea finan-ţelor publice Creşterea coerenţei, eficienţei şi transparenţei în cheltuirea fon-durilor publice

Implemen-tare

MEF SGG

Ministere 2007

Institutii care elaboreaza planuri strategice in concordanta cu metodologia de planificare strategica

2, 3, 13

- extinderea bugetării pe programe: definirea de obiective în maniera SMART, definirea re-zultatelor/efectelor, proceduri de funda-mentare şi colectare a indicatorilor de moni-torizare

Implemen-tare

MEF ministere

64% 70%

Creşterea ponderii veniturilor bugetului general consolidat

2, 3 Da 54, 56

Creşterea capacităţii de administrare a veniturilor bugetare-reforma administraţiei fiscale

0,6% PIB

0,6% PIB

0,6% PIB

0,6% PIB

2, 3 Da 54, 56

- crearea unor unităţi pilot pentru contribuabilii mijlocii şi extinderea acestora în teritoriu

Creşterea calităţii servi-ciilor prestate contribuabi–lilor

Implemen-tare

MEF

ANAF lunar

2, 3 Da 54, 56

- instituirea unui sistem de analiză şi identificare bazat pe risc în domeniul controlului contribu-abililor în vederea economisirii de resurse şi sporirii eficienţei procesului de executare silită

Asigurarea integrităţii şi transparenţei administraţiei fiscale

Implemen-tare

MEF ANAF

trimestrial

Din totalul cheltuielilor bugetare

Page 85: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

11

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

2, 3 Da 54, 56

- menţinerea momentum-ului creat în domeniul executării silite şi accelerarea recuperării arieratelor fiscale

Implemen-tare

MEF

ANAF trimestrial

2, 3 Da 54, 56

- menţinerea unor rate reale pozitive ridicate ale dobânzilor de penalizare

Implemen-tare

MEF ANAF lunar

2, 3 Da 54, 56

- schimbarea ordinii de plata a obligatiilor, cu prioritate cele din inlesniri la plata iar celelalte in ordinea vechimii, evitand astfel riscul prescrierii datoriilor

În curs de implemen-tare

MEF 2007

2,3 Da 54, 56

- îmbunătăţirea modului de alocare a re-surselor în conformitate cu volumul de activitate identificat în funcţie de contribuabili, acordarea unei priorităţi maxime în alocarea de resurse zonei Bucureşti

MEF

2, 3 Da 54, 56

- delegarea atribuţiilor de control către direcţiile judeţene şi dezvoltarea unei stra-tegii naţionale de control

MEF

Reducerea datoriei guvernamentale Menţinerea în limite sustenabile a datoriei publice guvernamentale

2, 3

Da 52

Eficientizarea administrării datoriei publice guvernamentale

13,5% PIB

12,3% PIB

11,7% PIB

11,6% PIB

2, 3

- dezvoltarea pieţei titlurilor de stat

Sustenabilitatea finanţelor publice

În curs de imple-mentare

MEF anual

nr. emisiuni de tip benchmark

Page 86: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

12

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

2, 3

- dezvoltarea pieţei secundare prin crearea de referinţe

În curs de imple-mentare

MEF anual

nr emisiuni de obligaţiuni municipale şi corporatiste

2, 3

- reducerea graduală a finanţării pe proiecte prin contractarea de împrumuturi

În curs de imple-mentare

MEF anual

nr. proiecte finanţate prin contractarea de împrumuturi nr. proiecte finanţate emisiuni de titluri de stat

2, 3

- îmbunătăţirea infrastructurii interne – implementarea unui sistem de management al datoriei publice

În curs de imple-mentare

MEF anual

nr facilităţi Sistem electronic pentru licitaţiile aferente emisiunilor de stat

2, 3 - modificarea cadrului legislativ de management al datoriei publice

În curs de elaborare

MEF

Creşterea investiţiei pentru cercetare şi dezvoltare şi inovare

7 Da 18

Creşterea investiţiei pentru CDI în sectorul public

Creşterea competi-tivităţii economiei

În curs de imple-mentare

MEF ANCS

0,5% PIB

0,7% PIB

0,9% PIB

1,0% PIB

7 Da 18

Creşterea investiţiei pentru CDI în sectorul privat

În curs de imple-mentare

Mediul privat

0,35% PIB

0,4% PIB

0,65% PIB

2,0% PIB

7 Da 18

- implementarea procedurii de evidenţiere a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare ale agenţilor economici în bilanţul anual de venituri şi cheltuieli

În curs de imple-mentare

Mediul privat MEF

(urmărirea procesului

prin administra-

ţiile financiare)

nr de întreprin-deri

Page 87: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

13

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

7 Da 18

- iniţierea pachetului de măsuri fiscale special dedicat stimulării activităţilor CDI

În curs de imple-mentare

MEF (urmărirea procesului

prin administra-

ţiile financiare)

nr. întreprin-deri

Reforma sistemului de asigurări sociale şi a sistemului de pensii

2 Da Consolidarea pilonului I de pensii redistributiv

Reforma sistemului de asigurări sociale şi a sistemului de pensii

2 - definitivarea procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public

Reducerea deficitului bugetar Creşterea sustenabilităţii sistemului public de pensii Corectarea inechităţilor din sistem

Imple-mentare

MEF MMFES CNPAS

Procesul a permis aplicarea legislaţiei unificate cu păstrarea drepturilor financiare a 3.557.474 beneficiari, din care 1.614.405 au înregistrat creşteri ale cuantumului pensiei. Procesul încheiat în anul 2005 este urmat de o etapă de revizuire a drepturilor recalculate, în funcţie de elemente noi, de natură salarială, pe care pensionarii le dovedesc după această primă recalculare. Având în vedere că rezultatele acestor revizuiri de drepturi pot, sau nu, să conducă la creşteri ale pensiilor, iar pe de altă parte nu s-a stabilit încă procentul de actualizare a valorii punctului de pensie pentru anii următori, consecinţele financiare asupra Bugetului Asigurărilor Sociale de stat, respectiv asupra bugetului de stat (pentru suportarea pensiilor agricultorilor) nu pot fi estimate la acest moment (sursa CNPAS)

nr. persoane la care a fost recalculată pensia nr. persoane la care s-au înregistrat creşteri ale pensiilor

2 - implementarea cadrului legislativ privind pilonul I

Reducerea deficitului bugetar Creşterea calităţii vieţii contribualilor

În curs de imple-mentare

MEF MMFES

2 Pensionarea timpurie a fermierilor şi a muncitorilor agricoli

Revigorarea forţei de muncă ocupată în agricultură

În curs de elaborare

MADR 2010-2013

Buget orientativ 2007-2013

- 63,5 contribuţie FEADR - 15,9 contribuţie publica naţională

Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

nr. de fermieri şi de muncitori agricoli sprijiniţi

Page 88: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

14

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

2 Da Introducerea componentelor administrate privat in sistemul de pensii

- implementarea siste-mului de pensii obligatorii administrate privat – pilonii II

Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor

In curs de realizare

MMFES MEF

Comisia de suprave-ghere a

Sistemului de Pensii Private

0,17% PIB

0,23% PIB

0,3% PIB

nr. de fonduri de pensii administrate privat înfiinţate Nr. beneficia ri cotizanţi Redirecţio-narea a 2% din căştigurile salariale către fondurile administrate privat până în 2008 Creşterea procentului până la 6% în 2016

2 Da - implementarea schemei de pensii opţionale administrate privat – pilonul III

In curs de realizare

MMFES MEF

300.000 persoane cotizante în 2007 200.000 persoane cotizante în 2008

2 Da Funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Implemen-tare

Comisia de suprave-ghere a

Sistemului de Pensii Private

nr autorizaţii eliberate pentru funcţionarea fondurilor administrate privat

Reforma sistemului de sănătate – Sănătate publică durabilă

2 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin programele naţionale de sănătate

Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi creşterea speranţei de viaţă

MSP anual

0,45 0,46 0,49 0,51 nr. echipamente achiziţionate

Page 89: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

15

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

2 Accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază, indiferent de veniturile realizate (creşterea chel-tuielilor publice pentru sănătate)

MSP anual

4,0% PIB

3,7% PIB

3,6% PIB

3,7% PIB

nr. acţiuni sănătate finan- ţate

2 Modernizarea infra-structurii de sănătate conform standardelor Uniunii Europene (POR, AP 1)

MDLPL AM POR 2007-2013

Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea programelor operaţionale

nr. unităţi finanţate

NIVELUL MICROECONOMIC ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII PIEŢELOR

Creşterea calităţii reglementărilor

14 Da 62

Definitivarea cadrului de reglementare privind elaborarea proiectelor de acte normative

Sistem eficient şi coerent de elaborare a politicilor publice şi a reglementărilor

În curs de implemen-tare

SGG 2008-2010

0 (0

cofinan-ţare)

0,128 (0,85)

0,045 (0,3)

0,075 (0,5)

Baza de date politici publice Baza de date acte normative

14 Elaborarea programelor de formare profesională

Capacitate crescută a decidenţilor politici şi funcţionarilor publici în domeniul elaborării politicilor şi a reglementărilor

În curs de implemen-tare

SGG 2008-2010

0 (0

cofinan-ţare)

0,015 (0,1)

0,015 (0,1)

0,015 (0,1)

nr. funcţionari publici care participă la cursuri de formare nr. module de training elaborate

Continuarea liberalizării pieţelor de energie

11 16

Da 43 Finalizarea liberalizarea pieţei de energie electrică

11 16

Da 27, 43

- implementarea prevederilor directivei 2003/54/CE

Creşterea calităţii serviciilor furnizate – diversificarea furnizorilor

În curs de implemen-tare

MEF 2007

Page 90: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

16

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

16 Da 43

- revizuirea şi completarea cadrului de reglementare privind relaţia furnizor-consumator

Creşterea calităţii serviciilor furnizate Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor

MEF ANRDE

2008

16 Da 43

- revizuirea şi completarea cadrului de reglementare privind supravegherea pieţelor engros şi cu amănuntul de energie electrică.

Creşterea calităţii serviciilor furnizate

ANRDE 2008

nr. consumat-orilor care au schimbat furnizorul

16 Da 47

- implementarea prevederilor europene referitoare la mana-gementul informaţiilor şi transparenţa pieţelor de energie electrică

Creşterea competiti-vităţii

ANRDE 2008

Continuarea liberalizării pieţelor de energie

11 16

Da 43 Finalizarea liberalizării pieţei gazelor naturale

11 16

Da 27, 43

- implementarea prevederilor directivei 2003/55/CE

Crearea unei pieţe liberali-zate, concu-renţiale de gaze naturale, cu be-neficii pentru consumatori şi operatorii din sector

ANRDE 2007

16 Da 43 - elaborarea şi adoptarea Codului reţelei de gaze naturale

Asigurarea condiţiilor necesare pentru o piaţă funcţională de gaze naturale

ANRDE 2007

Page 91: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

17

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

16 Da 47 - adoptarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

Asigurarea unui nivel adecvat de calitate a serviciilor furnizate in sectorul gazelor naturale

ANRDE 2007

Asigurarea securităţii în aprovizionarea cu energie electrică

1 16

Da 46 Continuarea programului de investiţii în sectorul nuclear prin finalizarea unităţii 2 Cernavoda

Asigurarea sustenabilităţii sistemului energetic

În curs de realizare

MEF 2008

Creşterea ponderii energiei nucleare în mixul energetic naţional

1 16

Da 46, 75 Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie

MEF 2011

Continuarea modernizării reţelei rutiere naţionale şi a infrastructurii rutiere de a lungul reţelei TEN-T

13, 16

Da 65 Asigurarea legăturilor cu reţeaua de autostrăzi din celelalte state membre

Libera circulaţie circulaţie a mărfurilor şi persoanelor

În curs de execuţie şi/sau pregătire a proiectelor

MT 2013

398,0 430,0 645,5 743,6 582 Km

13, 16

Da 65 Modernizarea drumurilor naţionale

În curs de execuţie şi/sau pregătire a proiectelor

MT 2013

688,6 687,9 693,2 913,2 3.345,4 Km

Continuarea modernizării reţelei de cale ferată naţionale şi a infrastructurii de cale ferată TEN-T

13, 16

Da 65 Creşterea vitezei de circulaţie pe calea ferată

Libera circulaţie circulaţie a mărfurilor şi persoanelor

În curs de execuţie şi/sau pregătire a proiectelor

MT 2014

496,9 401,8 347,5 371,6

13, 16

Da 65 Creşterea calităţii serviciilor pentru transportul feroviar

În curs de realizare şi/sau pregătire a proiectelor

MT 2013

16,9 12,9 11,9 11,6 18 staţii cf

13, 16

Da 65 Modernizarea mijloacelor de transport

Libera circulaţie circulaţie a mărfurilor şi persoanelor

În curs de realizare şi/sau pregătire a proiectelor

MT 2015

460,9 400,4 410,7 427,8

Page 92: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

18

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor în transportul aerian

13, 16

Modernizarea şi dezvoltarea aeroporturilor

În curs de realizare şi/sau pregătire a proiectelor

MT 2015

40,2 47,2 52,0 20,0

13, 16

Modernizarea flotei companiei TAROM

În curs de realizare

MT 2007

86,9 95,5 46,7 45,4 Achiziţionarea a 2 aeronave

Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor în transportul maritim şi fluvial

13, 16

Modificarea cadrului legislativ privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile

Libera circulaţie circulaţie a mărfurilor şi persoanelor

MT 2013

- - - -

13, 16

Dezvoltarea transportului maritim pe distanţe scurte în Marea Neagră şi în ţările riverane

În curs de pregătire proiecte

MT 2013

10,9 9,7 9,6 9,5

13, 16

Reabilitarea infrastructurii porturilor fluviale

Libera circulaţie circulaţie a mărfurilor şi persoanelor

În curs de pregătire proiecte

MT 2013

32,0 49,2 21,4 21,9

13, 16

Creşterea siguranţei transportului naval

În curs de pregătire proiecte

MT 2009

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS T

Dezvoltarea şi creşterea accesibilităţii infrastructurii de broadband

16 Da 65 Implementarea Strategiei Guvernamentale de dezvoltare a comuni-caţiilor electronice de bandă largă în România

Dezvoltare durabilă a societăţii

În curs de implemen-tare

MCTI 2007

- - - -

Page 93: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

19

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

16 Da 65 Intervenţii publice pentru realizarea infrastructurii de broadband şi facilitarea accesului public la aceasta în zonele de eşec al pieţei (POS CCE, AP3)

MCTI 2007-2013

Alocările bugetare vor fi comunicate după finalizarea negocierilor privind fondurile

structurale

- nr. de pro-iecte de retele de brod-band - nr. de puncte publice pentru acces la internet

16 Da 65 Îmbunătăţirea accesul la mijloacele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru comunităţile dezavantajate prin intermediul Reţelelor Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL)

În curs de implemen-tare

MCTI 2007

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior obţinerii aprobărilor

Băncii Mondiale

16 Da 65 Revizuirea Strategiei privind implementarea Serviciului Universal în sectorul comunicaţiilor electronice pe perioada 2007-2010

Dezvoltarea durabilă a localităţilor

În curs de elaborare

ANRCTI 2008

- - - -

16 Da 65 Implementarea de noi tehnologii de acces pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 16 Da 65 - implementarea Power

Line Communication MCTI 2008

- - - -

16 Da 65 - implementarea sistemelor WiMAX

Creşterea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice

În curs de implemen-tare MCTI

2008 - - - -

Vânzarea participaţiunilor statului deţinute la companiile din sectorul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale – Creşterea calităţii serviciilor

12 Vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de statul român la Societatea Naţională Radiocomu-nicaţii SA

Creşterea competitivităţii

MCTI 2008

12 Vânzarea pe piaţa de capital a pachetului de acţiuni deţinut de statul

MCTI 2007

Page 94: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

20

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

român la RomTelecom Elaborarea strategiei de

restructurare a Com-paniei Naţionale “Poşta Română” SA şi implementarea acestei strategii

MCTI 2008

12 Restructurarea Com-paniei Naţionale ‘’Poşta Română’’

MCTI

Asigurarea mediului concurenţial pe piaţa comunicaţiilor electronice

12 Elaborarea Strategiei de reglementare a sectorului comunicaţiilor electronice pentru perioada 2007-2010

Creştere economică, asigurarea mediului concurenţial

În urs de elaborare

ANRCTI 2007

- - - -

12 Adoptarea Planului operaţional de revizuire a pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice

Asigurarea unui mediu concurenţial pe pieţele de comunicaţii electronice

În curs de elaborarea

ANRCTI 2008

- - - -

Înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Regle-mentare şi Supraveghere în domeniul semnăturii electronice

Creşterea calităţii serviciilor

În curs de elaborare

MCTI 2008

- - - -

Dezvoltarea echilibrată a sectorului agricol primar prin sprijin acordat înfiinţării grupurilor de producători

12 Constituirea grupurilor de producători

Facilitarea valorificării producţiei

In curs de elaborare

MADR 2007-2013

Buget orientativ 2007-2013 - 158,7 contribuţie FEADR - 39,7 contribuţie publică natională

Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

nr. de grupuri de producători sprijinite

Asigurarea funcţionării normale a pieţelor în baza mecanismelor concurenţiale

12, 13

Da 63

Întărirea capacităţii administrative şi a independenţei decizio- nale a Consiliului Concurenţei – creşterea calităţii expertizei

Funcţionarea corectă a pieţelor

Implemen-tare

CC anual

Page 95: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

21

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

12, 13

Da 63 Asigurarea coerenţei între politicile economice naţionale, regulile privind ajutorul de stat şi instrumentele structurale

Da 63

- implementarea planului de acţiune elaborat în baza „Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013”

Îmbunătăţi-rea managemen-tului cheltuie-lilor guverna-mentale şi a mediului de afaceri

Implemen-tare

CC anual

12, 13

Da 63

- crearea unei reţele informatice interactive între autorităţile care iniţiază şi furnizează ajutoare de stat

In curs de proiectare

CC

12, 13

Da 61, 63

Administrarea eficientă a legislaţiei concurenţei în vederea asigurării şi menţinerii unui mediu concurenţial normal şi concentrarea resurselor pentru detectarea şi sancţionarea în principal celor grave practici anticoncurenţiale

12, 13

Da 63

- monitorizarea pieţelor, în special a sectoarelor sensibile din punct de vedere al recurenţei practicilor anticoncu-renţiale

Implement-are

CC anual

12, 13

Da 61

- consultarea ex-ante în cadrul unităţii specia-lizate de aplicare a tehnicilor de tip AIR (Analiza de Impact a Reglementării)

Implemen-tare

CC anual

Continuarea îmbunătăţirii mediului de afaceri Îmbunătăţirea calităţii reglementărilor

Reducerea costurilor administrative şi procedurale asupra mediului de afaceri

Page 96: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

22

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

14 Da 29, 61 - elaborarea metodologiei standard de evaluare a costurilor administrative.

Costuri administrative reduse pentru mediul de afaceri

SGG 2007-2010

0,045 (0,3

cofinan-ţare)

0,135 (0,9)

0,255 (1,7)

0,075 (0,5)

nr de specialişti formaţi în domeniul utilizării modelelor standard de evaluarea a costurilor administrative Procent de reducere a costurilor administrative

14 Da 29

- implementarea siste-mului on-line (e-forms) de autorizare şi înregistrare a întreprinzătorilor

ONRC 2007

0,66

15 Da 28

Dezvoltarea consultărilor cu mediul de afaceri

permanent MIMM CTPL

- - - - 4 reuniuni/ an

15 Da 26, 28, 61

Actualizarea strategiei pentru susţinerea dezvoltării IMM

Creşterea competitivităţii întreprinderilor

În curs de revizuire

MIMM CTPL

2008

- - - -

15 Da 30

Crearea şi dezvoltarea punctelor de contact one-stop şi a reţelei naţionale de susţinere a IMM

Îmbunătăţirea accesului pe piaţă al IMM

În curs de implemen-tare

MIMM CTPL 2007

2,941 3,030 3,076 3,125 Nr. one-stop înfiinţate

Intrarea / ieşirea întreprinderilor pe/de pe piaţă mai rapide şi mai puţin costisitoare

15 Da 31

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor şi dezvoltarea spiritului şi talentului antreprenorial al tinerilor

Dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri

Implemen-tare

MIMM CTPL anual

0,2 0,3

0,2 0,4

0,2 0,4

0,2 0,4

nr de beneficiari

15 Da 31

Facilitarea transferului IMM.

Menţinerea pe piaţă a întrep-rinderilor

În analiză MIMM CTPL

2008-2010

În curs de evaluare

nr. de IMM asistate

15 Da 31

Actualizarea “Manua-lului privind bunele practici în aplicarea

Reducerea costurilor procedurale la

MJ 2008

Page 97: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

23

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

practici în aplicarea procedurii insolvenţei” şi instituirea unui mecanism de actualizare periodică a acestuia

ieşirea de pe piaţă

15 Da 31

Evaluarea funcţionării şi dezvoltarea „dosarului electronic de insolvenţă” şi a sistemului electronic de citare (Buletinul pro-cedurilor de insolvenţă).

Reducerea costurilor procedurale la ieşirea de pe piaţă

MJ 2008

15 Da 31

Identificarea şi consa-crarea legislativă a unei proceduri preinsolvenţă

MJ 2007

Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru afaceri şi promovarea antreprenoriatului

15 Da 31

Crearea indexului furnizorilor de servicii de consultanţă pentru afaceri

Creşterea competitivităţii întreprinderilor şi serviciilor prestate întreprinderilor

Implement-are

MIMM CTPL

Fonduri Phare

Fonduri Phare

Fonduri Phare

Fonduri Phare

480 consultanţi înregistraţi

15 Da 27

Transpunerea Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar a conturilor anuale şi consolidate

În curs de elaborare

MEF 2008

15 Da 27, 57

Transpunerea Directivei 2006/123/CE privind serviciile în Piaţa Internă

În analiză DAE ministere de

linie 2009

Dezvoltarea mediului de e-business

9 Sprijin pentru între-prinzători sau consorţii (în cadrul KBE) pentru adaptarea soluţiilor inovatoare de e-business

Dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri

Implemen-tare

MCTI 2008

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior obţinerii aprobărilor

Băncii Mondiale

nr. de întreprinderi şi consorţii

Page 98: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

24

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

Susţinerea dezvoltării de sisteme TIC integrate pentru afaceri, sisteme de comerţ electronic precum şi alte soluţii electronice pentru facilitarea afa-cerilor (POS CCE, AP 3)

MCTI 2007-2013

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior aprobării POS CCE

nr. de beneficiari

Creşterea accesibilităţii IMM-urilor la internet în bandă largă (POS CCE AP 3)

MCTI 2007-2013

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior aprobării POS CCE

nr. de beneficiari

9 Dezvoltarea de portaluri locale pentru promovarea comerţului electronic şi a reţelelor de e-business

In curs de implemen-tare

MCTI 2008

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior obţinerii aprobărilor

Băncii Mondiale

9 Da - dezvoltarea Portalului pentru IMM (Phare 2004-2005)

In curs de implemen-tare

MIMM CTPL

2007

0,5 1,1 - - nr de aplicaţii/ număr vizitatori

Creşterea capacităţii tehnologice a întreprinderilor

13 Da 32

Creşterea capacităţii tehnologice a între-prinderilor (investiţii în echipamente şi tehnologii noi, certificarea sistemelor de management) (POS CCE AP 1)

Creşterea productivităţii IMM

În curs de aprobare POS

MIMM CTPL

OI IMM 2007-2013

Buget 2007-2013 orientativ: 350 Alocarea financiară va fi definitivată

odată cu aprobarea POS CCE

nr. de întreprinderi beneficiare (2000)

11, 13

Da 56

Promovarea strategiei în domeniul produselor chimice REACH, Evaluare şi Autorizarea produselor chimice

Protecţia sănătăţii umane şi a mediului

În curs de implemen-tare

MMDD ANSPCP ANPM

0,003 Studiu privind impactul socio-economic al implementării Regulamentului 1907/2006

Întărirea bazei industriale Întărirea bazei industriale 10 Da

31 - studiu privind evaluarea productivităţii în România

Creşterea productivităţii întreprinderilor

MEF ANDZM

2007

500000 USD

Page 99: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

25

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

10 Da 31

- realizarea Planului Naţional de Produc-tivitate, implementarea şi monitorizarea măsurilor cuprinse în PNP

MEF ANDZM

2008-2012

10 Da 31

- strategia privind infrastructura de afaceri în România

MEF

8 Da 31

- susţinerea infrastruc-turilor suport pentru afaceri de interes naţional (POS CCE AP1)

MEF, AM POS

CCE MIMM CTPL

2007-2013

Buget 2008-2013 orientativ: 180 Alocarea financiară va fi definitivată

odată cu aprobarea POS CCE

nr de infrastructuri de afaceri create

7, 8, 10

Da 31

- implementarea programului naţional INFRATECH pentru dezvoltarea infra-structurii de inovare si transfer tehnologic

Imple-mentare

MEdCT/ ANCS

7,5 12,0 14,9 22,4 nr de proiecte depuse nr de proiecte acceptate

Facilitarea accesului la capital 15 Da 32

Crearea unui pachet de instrumente pentru dezvoltarea surselor de finanţare existente şi alternative pentru IMM (POS CCE AP1)

Consolidarea sectorului IMM

În curs de elaborare sub iniţiativa JEREMIE

MIMM CTPL

OI IMM 2007-2013

Buget 2007 estimativ: 100 Alocarea financiară va fi definitivată

odată cu aprobarea POS CCE

se vor stabili de FEI/ JEREMIE

9,75 22,19 47,76 60,22 Cunoaştere şi inovare pentru întreprinderi

7 Da 18

Creşterea competitivităţii economice prin CDI (POS CCE – AP 2)

Creşterea productivităţii IMM

Imple-mentare

MEdCT/ ANCS

2007-2013 Buget estimativ Alocările financiare vor fi definitivate

odată cu aprobarea POS CCE

nr. de întreprinderi beneficiare

Planul Naţional CDI II 2007-2013 (investiţii CD – infrastructură, echi-pamente; instalaţii CD de interes naţional, Pro-gramul de inovare)

Creşterea capacităţii de difuzare şi absorbţie în economie a cunoştinţelor

35,86 69,03 157,9 188,9 nr de întreprin-deri beneficiare

7,8 Da Implementarea progra-mului IMPACT

Creşterea capacităţii de b b i S

Imple-mentare

ANCS 2007-2010

10,1 10,1 13,1 22,3 nr de întreprin-deri beneficiare

Page 100: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

26

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

18 (destinat pregătirii proiectelor din POS CCE – AP 2)

absorbţie a FS

7 Da 18

Crearea şi dezvoltarea platformelor şi reţelelor de cercetare integrate -programul Cercetare de Excelenţă (CEEX/ modulul I, PNCD II/ Program parteneriate)

Creşterea capacităţii de difuzare şi absorbţie în economie a cunoştinţelor

Imple-mentare

MEdCT/ ANCS anual

15,64 44,19 97,16 115,4 nr. de întreprinderi beneficiare

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi atenuarea schimbărilor climatice Fundamentarea ştiinţifică a politicilor şi strategiilor sectoriale de mediu

11 Da 75

Implementarea planului naţional de acţiuni pentru sensibilizarea şi conştientizarea publicului

Dezvoltarea durabilă a localităţilor

Implemen-tare

MMDD 2007-2010

2,609 9,744 9,886 6,576 nr studii de mediu realizate

Gestionarea durabilă şi managementul resurselor naturale şi deşeurilor

11 Da 75

Implementarea Planului şi a Strategiei Naţionale de Gestionare a deşeurilor

Implemen-tare

MMDD 2007-2010

28,67 38,59 96,68 64,65

11 Da 75 Gestionarea durabilă a sistemelor de apă şi apă uzată 18,37 145,3 155,83 195,642 11 - extinderea şi

modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (AP 1 POS M)

În curs de aprobare POS

MMDD 2007-2013 Buget estimativ

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS M

11 - implementarea Proiectului Servicii Municipale 2007 – 2009, pregătirea porto-foliului de proiecte pentru FS

Dezvoltarea durabilă a localităţilor

Implemen-tare

MMDD 2007-2009

1,897 15,04 1,538 -

Page 101: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

27

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

11 - implementarea Pro-gramului integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori

În negociere MDLPL 2010-2012

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu finalizarea negocierii acordului-

cadru cu BDCE

2,740 3,910 5,052 3,216 Conservarea biodiversităţii 11 Da 75

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii (AP 1 POS Mediu)

Utilizarea durabilă a resurselor regenerabile

MMDD 2007-2013 Buget estimativ

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS M

11 Da 75

Finanţarea Planurilor de management pentru ariile protejate – siturile Natura 2000

MMDD 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS M

nr. planuri de management finanţate

11 Da 75

Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi Conservarea Biodiversităţii

Stoparea pierderilor de biodiversitate şi creşterea durabilităţii ecosistemelor

Consultare publică

MMDD 2008

1,029 1,212 1,385 1,562

11 Da 75

Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin menţinerea unui management durabil şi respectarea rolului multifuncţional al pădurilor.

Asigurarea continuitătii si biodiversitătii ecosistemelor forestiere

In curs de elaborare

MADR 2007-2013

Buget orientativ 2007-2013

- 158,7 contribuţie FEADR - 39,7 contribuţia naţionala publica

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea PNDR

nr. de exploataţii forestiere sprijinite

Creşterea eficienţei energetice, sursele de energie regenerabilă şi biocarburanţi

11 Da 75

Elaborarea Planului Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice

Creşterea competitivităţii şi dezvoltare durabilă a localităţilor

În curs de realizare

MEF+ instituţii

responsabile 2007

Page 102: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

28

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

11 Da 46

Transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamen-tului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006

Dezvoltarea durabilă a sistemului energetic

MEF 2008

11 Da 46

Implementarea Progra-mului de reducerea costurilor cu energia pentru populaţie prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile

Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor

In curs de elaborare

MEF ARCE 2007

8,945 nr. beneficiari

11 Implementarea Progra-mului multianual de reabilitare termică a clădirilor multietajate

Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi dezvoltarea durabilă a localităţilor

Implemen-tare

MDLPL 2007-2010

2,79 2,45 6,15 2,58 nr. beneficiari

11 Da 75

Transpunerea Directivei 2005/32/CE a Parlamen-tului European si a Consiliului din 6 iulie 2005

Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi dezvoltarea durabilă a localităţilor

În curs de elaborare

MEF 2007

11 Da 46 Susţinerea producerii energiei prin cogenerare de înaltă eficienţă 11 - adoptarea valorilor de

referinţă armonizate şi a factorilor de corecţie aplicabili

Dezvoltarea durabilă a sistemului energetic

ANRDE 2007

11 - procedura de emitere a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerarea de înaltă eficienţă

ANRDE 2007

% de energie electrică produsă prin cogenerare

11 - aprobarea schemei de sprijin de tip bonus

MEF, MIRA 2008

Page 103: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

29

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

11 - analiza potenţialului naţional de cogenerare al României

MEF, MIRA 2008

11 Da 46,75

Creşterea eficienţei energetice şi asigurarea securitatii alimentarii cu energie in contextul combaterii schimbarilor climatice (AP 4 POS CCE)

Dezvoltarea durabilă a sistemului energetic

MEF 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS CCE

11 Da 46,75

Continuarea promovării energiei electrice produse din surse regenerabile

MEF, ANRDE

2010

% energiei produsă din surse regenerabile

11 Da 75

Completarea cadrului legislativ prin care s-a transpus Directiva 2003/30/CE privind utilizarea biocarburan-ţilor şi a altor carburanţi regenerabili

Creşterea competitivităţii întreprinderilor şi dezvoltare durabilă

In curs de elaborare

MEF 2007

11 Da 46, 75

Încurajarea investiţiilor pentru producerea şi procesarea biomasei în vederea obţinerii de biocarburanţi

Creşterea competitivităţii întreprinderilor şi dezvoltare durabilă

In curs de elaborare

MADR 2007-2013

Aceasta acţiune se regăseşte in cadrul mai multor masuri din PNDR . Buget orientativ 2007-2013

- 279,3 contribuţie FEADR - 69,8 contribuţie publica naţionala Alocarea financiară va fi definitivată odată cu

aprobarea PNDR

nr. de întreprinderi beneficiare

11 Da 46, 75

- modernizarea exploa-taţiilor agricole / creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice (axa 1 PNDR)

MADR 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea PNDR

Page 104: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

30

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

11 Da 46, 75

- sprijin pentru diversificarea de activităţi non-agricole, crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi (axa 3 PNDR)

MADR 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea PNDR

Gestionarea schimbărilor climatice

11 Da 76

Implementarea Planului Naţional de Schimbări Climatice pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice

Creşterea calităţii ecosistemelor şi a mediului ambiant

Implemen-tare

MMDD 2007-2010

0,74 0,909 1,200 1,500

11 Da 76

Înfiinţarea pieţei de emisii de gaze cu efect de seră

Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi dezvoltarea durabilă a întreprinderilor

Implemen-tare

MMDD 2007-2010

16,905 5,343 0 0 11 Da 76

Implementarea Planului Naţional privind Protecţia Atmosferei corelat cu rezultatele evaluării preliminare a calităţii aerului (AP 3- POS M)

Creşterea calităţii ecosistemelor şi a mediului ambiant

Implemen-tare

MMDD

2007-2010 Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS

11 Investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii aerului 11 Da

46, 75 - AP 4 Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic – POS CCE

Implemen-tare

MEF OI Energie 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS CCE

11 Da 75

Asigurarea capacităţii laboratoarelor la nivel naţional, regional si local pentru monitorizarea calităţii aerului, calităţii apelor, controlul poluării industriale, protecţiei

Creşterea calităţii vieţii

Implemen-tare

MMDD 2007-2010

1,790 6,185 18,688 18,271

Page 105: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

31

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

naturii, zgomotului ambiental si manage-mentului deşeurilor si substanţelor chimic

11 Da 75

Crearea sistemului informatic integrat de mediu şi asigurarea interfeţei cu sistemul informaţional european

Asigurarea interfeţei cu sistemul european

În curs de implemen-tare

MMDD 0 7,768 5,538 0

11 Da 75

Consolidarea cadrului instituţional

În curs de implemen-tare

MMDD 2007-2010

3,239 4,170 4,618 2,813

PIAŢA MUNCII Creşterea ocupării si a ratei de activitate prin transformarea muncii nedeclarate in angajare, în special prin creşterea eforturilor de a reduce costurile nesalariale pe piaţa muncii - Asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabile creării locurilor de muncă, reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi managementului adecvat al schimbării la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor Promovarea unei abordări integrate a flexibilizării şi securităţii pe piaţa muncii

21 Da 5, 41

Implementarea legislaţiei aplicabile utilizării forţei de muncă, recent modificată şi completată

Flexibilizarea relaţiilor de muncă şi reducerea presiunilor administrative asupra angajatorului

În curs de implemen- tare

MMFES permanent

- - - -

4, 18

Da 5, 41

Implementarea siste-mului echitabil de asigurări pentru riscul de pierdere a locului de muncă şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

Asigurarea unui nivel adecvat de protecţie în cazul pierderii locului de muncă

În curs de implemen-tare

MMFES-ANOFM

permanent

4,265 2,309

21 Da 5, 41

Îmbunătăţirea dialogului social prin adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi com-pletarea Legii patro-

Creşterea calităţii vieţii salariaţilor

În procedură parlamentară

MMFES 2007

- - - - nr de contracte colective de muncă încheiate la nivel sectorial

Page 106: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

32

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

natelor 21 Da

5, 41 Crearea cadrului pentru informarea şi consultarea lucrătorilor în între-prinderile de dimensiune comunitară (proiect CIPE-CES)

Creşterea capacităţii de consultare bipartită

În curs de implemen-tare

MMFES-CES

1,2

21 Da 41

Implementarea noului cadru legislativ privind asigurarea securităţii şi sănătăţii şi definitivarea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor specifice ale acquis-ului comunitar

Creşterea calităţii condiţiilor de muncă şi a protecţiei securităţii şi sănătăţii în muncă

În curs de implemen-tare

MMFES Permanent

(2007 pentru

preluarea completa a acquis-ului în domeniu)

- - - - -

21 Da 5, 41

Promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin instruiri, campanii de conştientizare a anga-jatorilor şi angajaţilor şi crearea a 6 centre pilot pentru schimbul de bune practici în domeniu

În curs de implemen-tare

MMFES-Inspecţia Muncii

0,0586 nr de acţiuni de conştientizare şi promovare a bunelor practici 6 centre pilot pentru schimb de bune practici

0,36% PIB

0,74% PIB

0,95% PIB

În curs de

evaluare

Reducerea impozitării muncii şi a fenomenului muncii nedeclarate

4, 22

Reducerea presiunii fiscale asupra locului de muncă prin scăderea nivelului contribuţiilor de asigurări sociale

Diminuarea muncii nedeclarate

În curs de implemen-tare

MEF MMFES

MSP

În condiţiile menţinerii a contribuţiilor la nivelul anului 2007

reducerea progresivă a ratei de impozitare cu 2 pp pe an în perioada 2007-2009

21 Promovarea campaniilor cu privire la stoparea muncii la negru

În curs de implemen-tare

MMFES – Inspecţia Muncii

permanent

1,50 1,54 1,59 nr de campanii

21 Întărirea capacităţii instituţiilor de control al respectării legislaţiei muncii (Inspecţia Muncii)

În curs de implemen-tare

MMFES – Inspecţia Muncii

permanent

0,19 0,19 0,20 nr inspectori de muncă instruiţi şi numărul sesiunilor de conştientizare

Page 107: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

33

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

conştientizare pentru partenerii sociali, judecători, etc.

Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii

Da 31, 34, 35, 36

Dezvoltarea managementului adecvat al schimbărilor la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor

17, 21

Da 35

- dezvoltarea serviciilor de preconcediere

Reintegrarea rapidă pe piaţa muncii

În curs de implemen-tare

MMFES-ANOFM

permanent

0,702 0,593 0,612 nr de beneficiari

17, 21

Da 35

- acompaniere pentru operaţionalizarea efectivă a întreprinderii

Dezvoltarea antrepreno-riatului

În curs de implemen-tare

MMFES-ANOFM

permanent

0,032 0,033 0,034

12,32 19,10 26,18 31,15 17, 21

Da 31

- formare si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi in vederea promovării adaptabilităţi (POS DRU- AP 3)

În curs de implemen-tare

MMFES-AM POS

DRU 2007-2013

Buget orientativ Alocarea financiară va fi definitivată

odată cu aprobarea POS DRU

-nr persoane instruite -nr parteneri sociali si ONG-uri sprijinite

21 Da 35, 36

- dezvoltarea parte-neriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă

Gestionarea adecvată a schimbărilor economice prin parteneriatele iniţiate

4,9 7,6 10,47 12,46

20 Da 34, 36 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de ocupare şi a gradului de participare la măsurile active de ocupare 20 Da

35 - consolidarea manage-mentului pe baza in-dicatorilor de perfor-manţă a activităţii Serviciului Public de Ocupare

Adaptarea SPO la cerinţele de dezvoltare ale pieţei muncii

În curs de imple-mentare

MMFES - ANOFM

anual

- - - - indicatori de performanţă stabiliţi anual în contractul de management încheiat între MMSSF şi ANOFM

Page 108: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

34

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

20 Da 35

- modernizarea Serviciului Public de Ocupare prin întărirea capacităţii de furnizare a serviciilor de ocupare şi formarea personalului (POS DRU-AP 4)

Adaptarea SPO la cerinţele de dezvoltare ale pieţei muncii

În curs de implemen-tare

MMFES AM POS

DRU 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS DRU

-nr angajaţi ANOFM formaţi ; Nr. agenţii de ocupare sprijinite pentru implementarea sistemului de management al calităţii; Nr. de agenţii de ocupare cu facilităţi self-service; -ponderea şomerilor din mediul rural şi a celor de lungă durată care beneficiază de cel puţin o măsură activă de ocupare

Inserţia pe piaţa muncii a tinerilor

18 Da 34 Implementarea măsurilor de stimulare a ocupării tinerilor

Inserarea mai rapidă pe piaţa munci a tinerilor

În curs de implemen-tare

MMFES-ANOFM

30,67 38,46 39,64 creşterea ratei de ocupare a tinerilor

17, 18

Da 34

Facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin implementarea Programului naţional de informare a viitorilor absolvenţi

În curs de implemen-tare

MMFES-ANOFM

0,123 creşterea ratei de ocupare a tinerilor

17, 18

Da 34

Programul Naţional pentru Promovarea Ocupării Tinerilor

tinerilor În curs de fundamen-tare bugetară

MMFES 0,4 0,169 0,172 nr de studii efectuate; număr de campanii de conştientizare

17, 18

Da 34

Promovarea uceniciei la locul de muncă

Inserarea mai rapidă pe piaţa munci a

În curs de implemen-tare

MMFES-ANOFM

0,204 1,292 1,332 nr de beneficiari

Page 109: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

35

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

17, 18

Da 34

Implementarea programului special de integrare socio-profesională a tinerilor proveniţi din centrele de plasament

Inserarea mai rapidă pe piaţa munci a tinerilor

În curs de fundamen-tare bugetară

MMFES

18 Da 34

Instalarea tinerilor fermieri

Îmbunătăţirea managemen-tului în agricultură

În curs de elaborare

MADR 2007

Buget orientativ 2007-2013 - 190,4 contribuţie FEADR - 47,6 contribuţie publica naţionala

Alocarea financiară va fi definitivată

odată cu aprobarea PNDR

nr. de tineri fermieri sprijiniţi

Prelungirea vieţii active 2, 18

Da 39

Reanalizarea criteriilor eligibilitate pentru pensionarea anticipată şi de invaliditate

Reducerea presiunilor asupra sistemului public de pensii

În curs de elaborare a proiectului de modifi-care a Legii 19/2000

MMFES - - - - nr pensionă-rilor anticipate, inclusiv cele pe caz de invalidi-tate

18 Da 34

Programul Naţional pentru promovarea ocupării lucrătorilor vârstnici

Dezvoltarea durabilă a întreprinde-rilor

În curs de funda-mentare bugetară

MMFES 0,4 0,169 0,172 nr de lucrători vârstnici angajaţi

Promovarea potenţialului local pentru implementarea măsurilor de ocupare şi incluziune socială

16, 19

Da 34, 35, 72

Implementarea si actualizarea continuă a Planurilor regionale de acţiune pentru ocupare şi incluziune socială şi sprijinirea funcţionării pactelor regionale şi locale pentru ocupare şi incluziune socială (POS DRU AP 3, DI 3)

Utilizarea eficientă a finanţărilor din FSE

În curs de imple-mentare

MMFES-AM POS

DRU

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS DRU

nr de pacte regionale şi locale opera-ţionale

Page 110: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

36

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

16, 19

Da 34

Promovarea măsurilor active de ocupare (POS DRU AP 5, DI 1)

Integrarea şi menţinerea pe piaţa muncii a şomerilor, inclusiv a celor proveniţi din grupurile vulnerabile

În curs de imple-mentare

MMFES-AM POS

DRU 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS DRU

nr de participanti la programe de măsuri active nr şomerilor de lunga durată participanti la programe de măsuri active

16, 19

Da 34, 37 Creşterea calităţii ocupării în mediul rural

16, 19

- promovarea sustena-bilităţii pe termen lung în zonele rurale prin dezvoltarea resurselor umane (POS DRU, AP 5, DI 2)

Reducerea decalajelor dintre rural şi urban – promovarea sectorului terţiar

În curs de imple-mentare

MMFES-AM POS

DRU 2007 - 2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS DRU

16, 19

- încurajarea activităţilor economice în mediul rural şi limitarea depopulării (Axa 3-PNDR)

În curs de imple-mentare

MADR 2007-2013

Buget orientativ 2007-2013 - 593,7 contribuţie FEADR - 148,4 contribuţie publica naţionala

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea PNDR

nr de ferme de subzistenţă sprijine nr de micro-întreprinderi sprijinite

Promovarea incluziunii sociale

4, 19

Da 34, 35, 72

Promovarea unor iniţiative favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale:

- dezvoltarea serviciilor dedicate persoanelor cu dizabilităţi furnizate de ANOFM (înfiinţarea şi dotarea a 8 centre pilot pentru consiliere şi mediere)

Egalitatea de şanse pe piaţă muncii a persoanelor cu risc de excluziune solcială

În curs de imple-mentare

MMFES-ANOFM

0,29 (BM) 0,10

(BAS)

0,29 (BM) 0,10

(BAS)

nr. persoanelor cu handicap care beneficiază de serviciile ANOFM

Page 111: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

37

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

4, 19

- dezvoltarea economiei sociale (POS DRU AP 6 DI 1-3)

În curs de implemen-tare

MMFES-AM POS

DRU 2007-2013

Alocări orientative 26,29 –2007; 40,75-2008; 55,87-2009

66,47-2009 Alocarea financiară va fi definitivată

odată cu aprobarea POS DRU

nr structurilor de economie socială înfiinţate, nr participanţilor la programe de formare pentru grupuri vulnerabile

4, 19,

- implementarea măsu-rilor active pentru inserţia pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile

În curs de implemen-tare

ANOFM Alocări din fonduri de preaderare nr de beneficiari

4, 19,

Da 35

- asigurarea venitului minim garantat

Implemen-tare

MMFES

18 Da 40

Implementarea Strategiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse

Egalitatea de şanse pe piaţă muncii între femei şi bărbaţi

În curs de implemen-tare

MMFES– ANESFB

0,05 0,05 0,05 creşterea participării femeilor la piaţă muncii

Creşterea ocupării si a ratei de activitate prin dezvoltarea abilitaţilor, educaţiei şi îmbunătăţirii pieţei muncii Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman

Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate

23 Da 72

- implementarea pro-gramelor privind accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate.

Asigurarea accesului egal la educaţie

Implemen-tare

MEdCT 2007-2008

0,995 (cofinanţare)

2,33 (cofinanţare)

rata abandonului şcolar

23 Da 38

- implementarea pro-gramului „Bani de liceu”

Implemen-tare

MEdCT 2007-2009

0,067 rata abandonului şcolar

Page 112: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

38

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

23 Da 23, 24

Îmbunătăţirea calificărilor cadrelor didactice - Programului „Formarea continuă a cadrelor didactice”

Creşterea calităţii actului de învăţământ

Implemen-tare

MEdCT 2007-2009

11,76 15,15 15,38 nr. cadre didactice instruite gradul de satisfacţie al beneficiarilor gradul de atingere a standardelor de calitate de către unităţile de învăţământ

Restructurarea sistemului de educaţie 23 - reforma educaţiei

timpurii Creşterea calităţii actului de învăţământ

Implemen-tare

MEdCT 2007-2011

8,5 (BDCE)

5 (Guv. Ro)

15 (BDCE)

8,8 (Guv. Ro)

15 (BDCE)

8,8 (Guv. Ro)

15 (BDCE)

8,8 (Guv. Ro)

nr. de beneficiari

23 Da 72

- implementarea Proiectului de educaţie timpurie inclusivă

Asigurarea accesului egal la educaţie

Implemen-tare

MEdCT 2007-2011

0,4 (BIRD);

0,2 (Guv. Ro)

2,6 (BIRD);

0,6 (Guv.

Ro

2,5 (BIRD);

0,6 (Guv.

Ro

0,6 (BIRD);

0,2 (Guv.

Ro

rata participării la educaţia timpurie

Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe

Investiţii în infrastructura

24 Da 38

- implementarea Pro-gramului pentru pro-movarea şcolii de arte şi meserii

Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare

Implemen-tare

MEdCT 2007

91,76

nr. absolvenţi

24 Da 38

- implementarea Pro-gramului ‘’campusuri şcolare’’

Implemen-tare

MEdCT 2007

106,45

nr. găzduiţi in campusuri nr. campusuri

Page 113: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

39

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

24 Da 38

- implementarea pro-gramului Phare TVET de modernizare a învăţământului pro-fesional şi tehnic 2004-2006

Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare

În curs de implemen-tare progra-mul Phare TVET 2004 Dezvoltare instituţio-nală (DI) În curs de implementa-re Phare 2003 Reabilitare (R) În curs de implementare Phare 2003 Echipamente TIC şi birotică 100 şcoli (E)

MEdCT 2007-2009

2,5 DI

12,8

R

6,2 E

3 DI

45,6

R

23 E

1,5 DI

30,2 E

nr. scoli reabilitate nr. şcoli dotate

24 - implementarea Pro-gramului de dezvoltare a infrastructurii învă-ţământului superior

Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare

Implemen-tare

MEdCT 2007

388,99 nr. universităţi dotate

24 Da 22, 36 Dezvoltarea competenţelor si abilităţilor necesare pentru Societatea Informaţională 24 Da

36, 22 - dezvoltarea resurselor umane şi implementarea TIC în şcolile din comunităţile locale

Reducerea decalajelor între urban şi rural

Implemen-tare

MCTI 2008

Alocările bugetare defalcate pe ani vor fi comunicate ulterior obţinerii aprobărilor

Băncii Mondiale

- implementarea apli-caţiilor e-learning (POS CCE AP 3)

În curs de implemen-tare

MCTI 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS CCE

24 Da 38

- implementarea Pro-gramului de dezvoltare a educaţiei universitare şi postuniversitare – „Educaţia universitară şi postuniversitară din România”.

Asigurarea accesului egal la educaţie

MEdCT 2007

525,6

Page 114: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

40

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

24 Da 23 Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem naţional de calificări din învăţământul superior 24 - elaborarea, imple-

mentarea, actualizarea şi monitorizarea Cadrul Naţional al Calificărilor pentru Învăţământul Superior (CNCIS)

Adaptarea la cerinţele de pe piaţa muncii Libera circulaţie a persoanelor

În curs de proiectare

MEdCT 0,200 0,300 0,400 0,100 nr. de calificari dezvoltate Gradul de adaptare a programelor universitare la cadrul calificărilor

24 - crearea, implementarea şi actualizarea/ întreţinerea permanentă a Registrului Naţional al Calificărilor din Învă-ţământul Superior (RNCIS)

În curs de proiectare

MEdCT 0,200 0,400 0,100 0,100

24 - promovarea cadrului de reglementare (Meto-dologia de acreditare a unei noi calificări şi introducerea acesteia în RNCIS şi Metodologia de descriere a calificărilor pe pro-grame de studii, domenii de studii şi discipline de învăţământ) şi a Legii calificărilor din România

În curs de implemen-tare

MEdCT 2007-2010

0,200 0,400 0,100 0,100

24 Educaţia şi formarea profesională continuă - Dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent şi flexibil 24 Da

23 - revizuirea legislaţiei privind formarea profe-sională continuă (proiectul Legii privind FPC)

Creşterea calităţii actului de FPC Creştere economică

In procedura de avizare şi aprobare

MMFES 2007-2008

24 Da 23

- consolidarea capacităţii administrative a Consi-liului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

In curs de implemen-tare

MMFES-CNFPA

2007-2009

1,0 1,0 1,0

Page 115: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

41

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

23 Da 23

- educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere (POS DRU, AP 1)

In curs de implemen-tare

MMFES-AM POS

DRU 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS DRU

23 Da 23

- conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii (POS DRU, AP 2)

In curs de implemen-tare

MMFES -AM POS

DRU 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS DRU

24 Da 23

- implementarea meca-nismelor de asigurare a calităţii în FPC (POS DRU-AP 1, DI 4 - Calitate în FPC)

In curs de implemen-tare

MMFES -AM POS

DRU 2007-2013

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS DRU

-

23 Da 23

- implementarea pro-gramului de con-ştientizare în favoarea participării la formare profesională şi învăţare pe întreg parcursul vieţii

Creşterea participării la FPC

In faza de fundamen-tare bugetară

MMFES 2007-2008

0,55 0,523 nr acţiuni de conştienitizare

24, 19

Da 23

Creşterea ofertei de programe FPC pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de munca

Creşterea participării la FPC -integrarea durabilă pe piaţa muncii

In curs de implemen-tare

MMFES -ANOFM

2007-2010

Creştere de 10% anual a sumelor alocate FPC din BAS

nr de beneficiari ai programe-lor FPC oferite de ANOFM

24, 19

Da 23

Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe în domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

Îmbunătăţirea capitalului uman şi sprijin în vederea adaptării la noul context

În curs de elaborare

MADR 2007-2013

Buget oriectativ 2007-2013

- 95,2 contribuţie FEADR - 23,8 contribuţie publica naţionala

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea PNDR

nr. de persoane beneficiare de cursuri de formare

Mobilitatea forţei de muncă 20 24

Introducerea unui sistem de certificare a competentelor şi calificărilor parţiale

Creşterea mobilităţii ocupaţionale

Fundamen-tarea modifi-cărilor legislative

MMFES - - - - -

20 Gestionarea adecvată a Compensarea d fi i l i d

În curs de i l

MMFES 100 100 100

Page 116: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

42

Măsura

Costuri bugetare - MEuro (2007-2010)

Obiectiv

LD

Concluziile Consiliului

de primăvară

Descrierea măsurii Impactul

Stadiul

Ministerul

responsabil/ Termen de realizare

2007 2008 2009 2010

Indicatori

migraţiei forţei de muncă deficitului de forţă de muncă

implemen-tare

2007-2009

20 Monitorizarea fluxurilor de emigranţi români angajaţi în străinătate

Limitarea perioadelor de tranziţie impuse

În curs de implemen-tare

MMFES 320 320 320

Convergenţa cu CSNR Îmbunătăţirea capacităţii administrative de implementare eficientă a fondurilor comunitare

3, 13

Creşterea / menţinerea unui nivel adecvat de personal în structurile responsabile cu gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Implemen-tare conform OUG 1/2006

MEF, MDLPL,

MT, MMDD, MMFES, MIRA, MIMM CTPL,

MECT, , ARPM,

Autoritatea de Audit

Decembrie 2007

0,155

200 noi angajaţi.

3, 13

Continuarea instruirii profesionale / speciali-zarea personalului din cadrul Autorităţilor de Management şi Organis-melor Intermediare

Implemen-tare În 2006 au fost instruite un număr de peste 6000 de persoane.

MEF, MDLPL,

MT, MMDD, MMFES, MIRA, MIMM CTPL,

MECT, , ARPM,

Autoritatea de Audit

Decembrie 2007

Proiecte Phare şi Twinning

5906 de persoane instruite în cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare

Convergenţa cu PNDR Îmbunătăţirea capacităţii administrative de gestionare a FEADR

3, 13

Realizarea la nivel judeţean a comparti-mentelor pentru pregă-tirea implementării unor măsuri din PNDR

Îmbunătăţirea accesării fondurilor comunitare

În curs de implemen-tare

MADR AM PNDR Oct. 2007

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea PNDR

Page 117: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

43

NOTĂ

2007 2008 2009 2010 Cursul de schimb - lei/euro - 3,40 3,30 3,25 3,20

PIB Bil Euro 115,2 133,5 150,7 168,5 LEGENDĂ Abrevieri termeni uzuali Denumire CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală POS M Program Operaţional Sectorial de Mediu POS T Program Operaţional Sectorial Transporturi POS CEE Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice POS DRU Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POR Program Operaţional Regional PO DCA Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative AM Autoritate de management OI Organism intermediar FEADR Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală FSE Fondul Social European FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională FC Fondul de Coeziune CDI Cercetare Dezvoltare Inovare TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii FPC Formare Profesională Continuă IPC Indicele preţurilor de consum

Abrevieri INSTITUŢII Denumire BM Banca Mondială BDCE Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Page 118: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

44

BNR Banca Naţională a României ANDZM Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energie ANRCTI Autoritatea Naţională de Reglementare in Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ONRC Oficiul Naţional al Registrului Comerţului CC Consiliul Concurenţei ANCS Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică ANFP Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ANAF Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANRMAP Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice ANSPCP Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Periculoase ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului CNPAS Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale SGG Secretariatul General al Guvernului MEF Ministerul Economiei şi Finanţelor MMDD Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile MJ Ministerul Justiţiei MDLPL Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului MSP Ministerul Sănătăţii Publice MIMMCTPL Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului, Turismului şi Profesiilor Liberale MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale MT Ministerul Transporturilor MCTI Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei MMFES Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse MIRA Ministerul Internelor şi Reformei Administrative MECT Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Page 119: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Anexa 3

Corespondenţa Programul Naţional de Reforme – Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

Program Operaţional 2007-2013 Alocare financiară Nr. Crt.

LD Obiectiv PNR Măsura PNR Axa Prioritară / Domeniul major

de intervenţie

Instituţia responsabilă 2007 2008 2009 2010

Îmbunătăţirea capacităţii administrative – reforma administraţiei 1 13 Asigurarea coeziunii

teritoriului în procesul de dezvoltare

Elaborarea strategiilor pentru polii de dezvoltare

POR, AP 1 - Susţinerea polilor de creştere urbană durabilă Domeniul major de intervenţie – Planuri integrate de dezvoltare urbană

MDLPL AM POR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POR

Introducerea componentelor strategice şi financiare în planurile urbanistice generale - implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană

POR, AP 1 - Susţinerea polilor de creştere urbană durabilă Domeniul major de intervenţie – Planuri integrate de dezvoltare urbană

MDLPL AM POR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POR

2 13 Dezvoltarea durabilă a localităţilor

Constituirea sistemelor de baze de date urbane şi spaţiale şi asigurarea sistemelor de fundamentare tehnică a procesului de luare a deciziilor

POS CCE, AP 3 – TIC pentru sectorul public şi privat, Domeniul major de intervenţie 2 - Dezvoltarea serviciilor publice electronice

MDLPL AM POR

Alocarea financiară va fi definitivată odată cu aprobarea POS CCE

3 13 Dezvoltarea durabilă a localităţilor

Dezvoltarea metodelor şi mecanismelor capabile să sprijine autorităţile administraţiei publice locale în vederea asigurării unor servicii publice de calitate

- elaborarea studiului privind serviciile publice în România

PO DCA, AP 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei livrării serviciilor publice descentralizate domeniu major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei livrării serviciilor publice

MIRA Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

Page 120: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

13 - elaborarea metodologiei cadru privind standardele de calitate şi de cost

PO DCA, AP 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei livrării serviciilor publice descentralizate, domeniu major de intervenţie 2.1 - Susţinerea procesului de descentralizare sectorială

MIRA Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

13 - promovarea şi implementarea instrumentelor de modernizare a administraţiei publice

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

MIRA Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

13 - dezvoltarea metodologiei de monitorizare a procesului de descentralizare la nivel sectorial

PO DCA, AP 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei livrării serviciilor publice descentralizate, domeniu major de intervenţie 2.1 - Susţinerea procesului de descentralizare sectorială

MIRA Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

13

- identificarea şi dezvoltarea de noi instrumente care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate cetăţenilor

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.2 - Creşterea gradului de responsabilitate

MIRA Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

4 3,13 Îmbunătăţirea proce-sului de elaborare a politicilor publice

Elaborarea şi aprobarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a politicilor publice

3,13 - elaborarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a politicilor publice

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.2 - Creşterea gradului de responsabilitate

SGG 0,45 0,250

3,13

- realizarea Ghidului explicativ şi de bune practici pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor publice

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.2 - Creşterea gradului de responsabilitate

SGG

Page 121: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

8 3,13 Definirea sistemului de indicatori pentru monitorizarea Programului de guvernare – elaborarea şi implementarea sistemului de indicatori

SGG

9 3,13 Dezvoltarea metodologiilor sectoriale de evaluare a impactului

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea sistemului politico-administrativ de luare a deciziei

SGG 0,2 0,4 0,4

10 14 Continuarea şi dinamizarea procesului de simplificare administrativă în administraţie

Identificarea domeni-ilor de interes major în vederea simpli-ficării procedurilor administrative

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului decizional

MIRA Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

11 9,16 Promovarea TIC în administraţie prin sisteme e-guvernare

Dezvoltarea de sisteme e-guvernare

POS CCE, AP 3 – TIC pentru sectoarele public şi privat Domeniul major de intervenţie 2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor electronice publice

MCTI Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

NIVELUL MACROECONIMIC Îmbunătăţirea calităţii managementului cheltuielilor guvernamentale pentru a asigura realizarea investiţiilor productive in

contextul politicilor macro-economice prudente 22 2, 3,

13 Consolidarea cadrului bugetar pe termen mediu

Îmbunătăţirea prioritizării cheltuielilor publice şi perfecţionarea sistemului de planificare bugetară pe termen mediu

Page 122: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

2, 3, 13

Consolidarea cadrului bugetar pe termen mediu

- aplicarea Metodologiei de Planificare Strategică pentru elaborarea bugetului pentru anul 2008 şi a instrucţiunilor aferente

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea sistemului politico-administrativ de luare a deciziei

MEF, SGG Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

2, 3, 13

- extinderea bugetării pe programe: definirea de obiective în maniera SMART, definirea rezultatelor/efectelor, proceduri de fundamentare şi colectare a indicatorilor de monitorizare

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea sistemului politico-administrativ de luare a deciziei

MEF, SGG Alocările vor fi definitivate odată cu aprobarea PO DCA

12 2 Reforma sistemului de asigurări sociale şi a sistemului de pensii

Pensionarea timpurie a fermierilor şi a muncitorilor agricoli

PNDR Axa 1 - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier, măsura 113 - pensionarea timpurie a fermierilor şi a muncitorilor agricoli

MADR 2010-2013

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

13 2 Reforma sistemului de sănătate - Sănătate publică durabilă

Modernizarea infrastructurii de sănătate conform standardelor Uniunii Europene

POR 2007-2013 A.P. 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate Domeniul major de intervenţie – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

MSP MLDPL AM POR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POR

NIVELUL MICROECONOMIC Îmbunătăţirea funcţionării pieţelor

Page 123: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

33 14 Creşterea calităţii reglementărilor

Definitivarea cadrului de reglementare privind elaborarea proiectelor de acte normative

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea sistemului politico-administrativ de luare a deciziei

SGG 0,85 0,3 0,5

34 14 Elaborare programe de formare profesională

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea sistemului politico-administrativ de luare a deciziei

SGG 0,1 0,1 0,1

14 16 Asigurarea legăturilor cu reţeaua de autostrăzi din celelalte SM

POS T AP 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritate TEN-T Domeniul major de intervenţie 1.1 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T 7 AP 2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Domeniul major de intervenţie 2.1. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

15 16

Continuarea modernizării reţelei rutiere naţionale şi a infrastructurii rutiere de a lungul reţelei TEN-T

Modernizarea drumurilor naţionale

POS T AP 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritate TEN-T Domeniul major de intervenţie 1.1 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T 7 AP 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii nationale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Domeniul major de intervenţie 2.1. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

Page 124: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

16 16 Creşterea vitezei de circulaţie pe calea ferată

POS T AP 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritate TEN-T Domeniul major de intervenţie - 1. 2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de lungul Axei prioritare TEN-T 22 AP 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Domeniul major de intervenţie 2.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

17 16 Creşterea calităţii serviciilor pentru transportul feroviar

POS T, AP 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Domeniul major de intervenţie 2.2. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

18 16

Continuarea modernizării reţelei de cale ferată naţionale şi a infrastructurii de cale ferată TEN-T

Modernizarea mijloacelor de transport

POS T, AP 3 - Modernizarea materialului rulant de cale ferată Domeniul major de intervenţie 3.1. - Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor cu trenuri de generaţie nouă

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

19 16 Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor în transportul aerian

Modernizarea şi dezvoltarea aeroporturilor

POS T, AP 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii nationale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Domeniul major de intervenţie 2.4.- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

20 16 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor în transportul maritim şi fluvial

Dezvoltarea transportului maritim pe distanţe scurte în Marea Neagră şi în ţările riverane

POS T, AP 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Domeniul major de intervenţie 2.3. - Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

Page 125: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

21 16 Reabilitarea infrastructurii porturilor fluviale

POS T AP 2. - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T Domeniul major de intervenţie 2.3. - Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

22 16

Creşterea siguranţei transportului naval

POS T AP 4. - Modernizarea sectorului transport în scopul în scopul creşterii gradul de protecţia mediului, sănătăţii umane şi securităţii pasagerilor Domeniul major de intervenţie 4.2. - Îmbunătăţirea siguranţei traficului

MT Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS T

23 16 Dezvoltarea şi creşterea accesibilităţii infrastructurii de broadband

Intervenţii publice pentru realizarea infrastructurii de broadband şi facili-tarea accesului public la aceasta în zonele de eşec al pieţei

POS CCE, AP 3 – TIC pentru sectoarele public şi privat domeniul major de intervenţie 1 - Susţinerea utilizării TIC

OI MCTI Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

24 12 Dezvoltarea echilibrată a sectorului agricol primar prin sprijin acordat înfiinţării grupurilor de producători

Constituirea grupurilor de producători agricoli

PNDR: Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de producători

MADR Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

Continuarea îmbunătăţirii mediului de afaceri 66 14 Îmbunătăţirea

calităţii reglementărilor

Reducerea costurilor administrative şi procedurale asupra mediului de afaceri şi elaborarea unei metodologii standard de evaluare a costurilor administrative.

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea sistemului politico-administrativ de luare a deciziei

SGG

0,3 0,9 1,7 0,5

Page 126: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

34 14 Elaborare programe de formare profesională

PO DCA, AP 1 - Îmbunătăţiri structurale şi de proces ale ciclului managementului politicilor publice, domeniu major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea sistemului politico-administrativ de luare a deciziei

SGG 0,1 0,1 0,1

25 15 Dezvoltarea

serviciilor de sprijin pentru afaceri şi promovarea antreprenoriatului

Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru afaceri

POS CCE, AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient Domeniu major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului

MEF AM POS

CCE OI

MIMMCTPL

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

26 9 Susţinerea dezvoltării de sisteme TIC integrate pentru afaceri, sisteme de comerţ electronic precum şi alte soluţii electronice pentru facilitarea afacerilor

POS CCE, AP 3 – TIC pentru sectoarele public şi privat Domeniul Major de Intervenţie 3 - Dezvoltarea e-Economiei

MCTI

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

27 9 Creşterea accesibilităţii IMM-urilor la internet în bandă largă

POS CCE, AP 3 – TIC pentru sectoarele public şi privat Domeniul Major de Intervenţie 1 - Susţinerea utilizării TIC

MCTI Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

28 13 Creşterea capacităţii tehnologice a întreprinderilor (investiţii în tehno-logii şi echipamente noi, introducerea şi certificarea sistemului de management al calităţii)

POS CCE, AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient Domeniu major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive care respectă mediul şi pregătirea pentru concurenţa de piaţă, în special a IMM

MEF AM POS

CCE

OI MIMMCTPL

Buget orientativ 2007-2010

167,5 Alocările vor fi definitivate odată cu

aprobarea POS CCE

29 8

Creşterea capacităţii tehnologice a întreprinderilor

Susţinerea infrastruc-turilor suport pentru afaceri (incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri ştiinţifice)

POS CCE, AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient Domeniu major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului

MEF AM POS

CCE OI

MIMMCTPL

Buget orientativ 2007-2010

123,4 Alocările vor fi definitivate odată cu

aprobarea POS CCE

Page 127: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

30 15 Facilitarea accesului la capital

Crearea unui pachet de instrumente pentru dezvoltarea surselor de finanţare existente şi alternative pentru IMM

POS CCE, AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient Domeniu major de intervenţie 1.2- Accesul la finanţare al IMM

MEF AM POS

CCE

OI MIMMCTPL

Buget estimativ 2007

100 Alocările vor fi definitivate odată cu

aprobarea POS CCE

31 7 Cunoaştere şi inovare pentru întreprinderi

Creşterea competitivităţii economice prin CDI

POS CCE – A.P. 2 - Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare pentru Competitivitate Domeniul major de intervenţie 1 - Parteneriate C&D între universităţi / institute de cercetare şi întreprinderi pentru generarea rezultatelor direct aplicabile în economie Domeniul major de intervenţie 2 – Investiţii în infrastructura CDI Domeniul major de intervenţie 3 – Suport CDI pentru întreprinderi

OI ANCS

Buget estimativ 2007-2010

139,92

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi atenuarea schimbărilor climatice 32 11 Implementarea Planu-

lui şi a Strategiei Naţionale de Gesti-onare a deşeurilor

POS M, AP 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

MMDD Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS M

11 Gestionarea durabilă a sistemelor de apă şi apă uzată POS M, AP 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată Domeniul major de intervenţie – Extinderea / modernizarea sistemelor de apă/apă uzată

MMDD Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS M

33 11

Gestionarea durabilă şi managementul resurselor naturale şi deşeurilor

- extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

PNDR, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi imbunătăţirea moştenirii rurale.

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

Page 128: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

34 11 Conservarea biodiversităţii

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

POS M, AP 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

MMDD Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS M

Conservarea biodiversităţii

PNDR, Axa 1 - Creşterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar şi forestier măsura 122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Axa 2 - Îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural măsura 213 - Plăţi compensatorii Natura 2000 pentru terenuri agricole; măsura 214 - Plăţi de agromediu, măsura 224 - Plăţi compensatorii Natura 2000 pentru terenuri forestiere

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

35 11 Conservarea biodiversităţii

Finanţarea Planurilor de management pentru ariile protejate – siturile Natura 2000

POS M, AP 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

MMDD Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS M

36 11 Creşterea eficienţei energetice, sursele de energie regenerabilă şi biocarburanţi

Implementarea Programului multia-nual de reabilitare termică a clădirilor multietajate

POR, AP 1 - susţinerea polilor de creştere urbană durabilă Domeniul major de intervenţie – Planuri integrate de dezvoltare urbană

MLDPL Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POR

37 11 Creşterea eficienţei energetice, sursele de energie regenerabilă şi biocarburanţi

Îmbunătăţirea eficienţei energetice, în condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energetic prin utilizarea fondurilor structurale

POS CCE, AP 4: Creşterea eficienţei energetice şi asigurarea siguranţei furnizării de energie, în contextul combaterii schimbărilor climatice Domeniul major de intervenţie: Energie eficientă şi durabilă (imbunătăţirea eficienţei energetice şi sustenabilităţii sistemului energetic)

MEF OI Energie

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

Page 129: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

38 11 Continuarea promovării energiei electrice produse din surse regenerabile

POS CCE, AP 4: Imbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic Domeniul major de intervenţie: Valorificare resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie curată

MEF ANRE

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

PNDR – Axa 1 - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier măsura 121 - modernizarea exploataţiilor agricole măsura 123 - creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

PNDR – Axa 3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale măsura 312 - sprijin pentru diversificarea de activităţi non-agricole, crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

39 11 Creşterea eficienţei energetice, sursele de energie regenerabilă şi biocarburanţi

Încurajarea investiţiilor pentru producerea şi procesarea biomasei în vederea obţinerii de biocarburanţi

POS CCE, AP 4: Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic Domeniul major de intervenţie: Valorificare resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie curată

MEF OI Energie

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

40 11 Gestionarea schimbărilor climatice

Implementarea Planu-lui Naţional privind Protecţia Atmosferei corelat cu rezultatele evaluării preliminare a calităţii aerului

POS M, AP 3 - Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate Domeniul major de intervenţie - Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

MMDD AM POS M

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS M

Page 130: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

41 11 Investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii aerului

POS CCE, AP 4: Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic Domeniul major de intervenţie - Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi sustenabilităţii sistemului energetic)

MEF OI Enegie

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

PIAŢA MUNCII Creşterea ocupării si a ratei de activitate prin transformarea muncii nedeclarate in angajare, în special prin creşterea eforturilor de a reduce costurile nesalariale pe piaţa muncii - Asigurarea unei funcţionări a pieţei muncii favorabile creării locurilor de muncă, reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi managementului adecvat al schimbării la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor

Dezvoltarea managementului adecvat al schimbărilor la nivelul întreprinde-rilor şi lucrătorilor

17, 21

- formare si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi in vederea promovării adapta-bilităţi

POS DRU, AP 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 2 - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

MMFES- AM POS

DRU

Buget orientativ 2007-2010

88,75

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

42

21 - dezvoltarea parte-neriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă

POS DRU, AP 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3 - Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă

MMFES Buget orientativ 2007-2010

35,49

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

20

Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii

- modernizarea Serviciului Public de Ocupare prin întărirea capacităţii de furnizare a serviciilor de ocupare şi formarea personalului

POS DRU, AP 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie 1 - Întărirea capacităţii de furnizare a serviciilor de ocupare AP 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie 2 - Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

MMFES- AM POS

DRU

Buget orientativ 2007-2010

59,15

32,53 Alocările financiare vor fi definitivate

odată cu aprobarea POS DRU

Page 131: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

43 18 Inserţia pe piaţa muncii a tinerilor

Instalarea tinerilor fermieri

PNDR, Axa 1 - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier măsura112 - Instalarea tinerilor fermieri

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

44 17, 18

Inserţia pe piaţa muncii a tinerilor

Facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin implementarea Programului naţional de informare a viitorilor absolvenţi

POS DRU, AP 2 Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie 1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

MMFES AM POS

DRU

OI CNDIPT

Buget orientativ 2007-2010

88,75

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

45 16, 19

Implementarea si actualizarea continuă a Planurilor regionale de acţiune pentru ocupare şi incluziune socială şi sprijinirea funcţionării pactelor regionale şi locale pentru ocupare şi incluziune socială

POS DRU, AP 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3 - Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă

MMFES AM POS

DRU

Buget orientativ 2007-2010

35,49

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

46 16, 19

Promovarea măsurilor active de ocupare

POS DRU, AP 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare Domeniul major de intervenţie 1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

MMFES AM POS

DRU

Buget orientativ 2007-2010

87,12 Alocările financiare vor fi definitivate

odată cu aprobarea POS DRU Creşterea calităţii ocupării în mediul rural 47 16,

19

Promovarea potenţialului local pentru implementarea măsurilor de ocupare şi incluziune socială

- promovarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale prin dezvoltarea resurselor umane

POS DRU, AP 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare Domeniul major de intervenţie 2 - Promovarea sustenbilităţii pe termen lung în mediul rural în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea

MMFES AM POS

DRU

Buget orientativ 2007-2010

159,16

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

Page 132: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

- încurajarea activităţilor economice în mediul rural şi limitarea depopulării

PNRD Axa 3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale măsura 312 - Sprijin pentru diversificarea de activităţi non-agricole, crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

48 4, 19

Promovarea incluziunii sociale

Promovarea unor iniţiative favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale - dezvoltarea servi-ciilor dedicate per-soanelor cu dizabilităţi

4, 19

- dezvoltarea economiei sociale

POS DRU, AP 6 - Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 1 - Dezvoltarea economiei sociale

MMFES AM POS

DRU

Buget orientativ 2007-2010 189,38

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

4, 19,

- implementarea măsurilor active pentru inserţia pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile

POS DRU, AP 6 - Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 2 - Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

MMFES

AM POS DRU

Buget orientativ 2007-2010 44,37

Alocările financiare vor fi definitivate

odată cu aprobarea POS DRU

49 18 Implementarea Strategiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse

POS DRU, AP6 - Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 3 - Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

MMFES AM POS

DRU

ANESFB

Buget orientativ 2007-2010 32,94

Alocările financiare vor fi definitivate

odată cu aprobarea POS DRU Creşterea ocupării si a ratei de activitate prin dezvoltarea abilitaţilor, educaţiei şi îmbunătăţirii pieţei muncii

Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate 50 23 Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman

- implementarea programelor privind accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate.

POS DRU, AP. 2 - Conectarea formării profesionale continue cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2 - Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii

OI MEdCT

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

51 23 Îmbunătăţirea calificărilor cadrelor didactice - Programului „Formarea continuă a cadrelor didactice”

POS DRU AP 1 – Educaţia şi formare pentru susţinerea creşterii şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 3 - Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare

OI MEdCT

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

52 23 Creşterea şi Restructurarea sistemului de educaţie

Page 133: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman

- implementarea Proiectului de educaţie timpurie inclusivă

POS DRU, AP 2 - Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie 2 - Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar

OI MEdCT

Buget orientativ 2007-2010

94,66

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

53 24 Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe

Investiţii în infrastructura

24 - Promovarea şcolii de arte şi meserii

POR, AP3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea infrastructurii pre-universitare, universitare şi cea pentru FPC

MEdCT

MDLPL AM POR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POR

24

- Construirea de ‘’campusuri şcolare’’

POR, AP3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea infrastructurii pre-universitare, universitare şi cea pentru FPC

MEdCT MDLPL AM POR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POR

24 - Dezvoltarea in-frastructurii învăţă-mântului superior

POR, AP3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea infrastructurii pre-universitare, universitare şi cea pentru FPC

MEdCT MDLPL AM POR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POR

54 24 Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe

Dezvoltarea competenţelor si abilităţilor necesare pentru Societatea Informaţională

Page 134: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

24 - dezvoltarea resurselor umane şi implementarea TIC în şcolile din comunităţile locale

POS DRU, AP 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1 - Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate POS CCE AP 3 - TIC pentru sectorul public şi privat Domeniul major de intervenţie 1 - Susţinerea utilizării TIC

MMFES AM POS

DRU OI MEdCT

OI MCTI

Buget orientativ 2007-2010

75,43

Alocările financiare or fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

Alocările financiare or fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

24

- implementarea aplicaţiilor e-learning

POS CCE A.P. 3 - TIC pentru sectorul public şi privat Domeniul major de intervenţie 2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor electronice publice

OI MCTI

Alocările financiare or fi definitivate odată cu aprobarea POS CCE

55 24 Dezvoltarea învăţă-mântului superior: - Programului de dezvoltare a educaţiei universitare şi postuniversitare – „Educaţia universitară şi postuniversitară din România”.

POS DRU, AP 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 2 - Calitate în învăţământul superior Domeniul major de intervenţie 5 - Programe doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării

OI MEdCT

Buget orientativ 2007-2010

53,87

147,91

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

56 24 Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem naţional de calificări din învăţământul superior 24

Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe

- elaborarea, implementarea, actualizarea şi monitorizarea Cadrul Naţional al Calificărilor pentru Învăţământul Superior (CNCIS)

POS DRU, AP 1 - Educaţia şi formare pentru susţinerea creşterii şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 2 - Învăţământ superior de calitate

OI MEdCT

Buget orientativ 2007-2010

53,87

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea POS DRU

Page 135: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

57 19, 23, 24

Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe

Educaţia şi formarea profesională continuă - Dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent şi flexibil

POS DRU, AP 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 4 - Calitate în FPC

MMFES AM POS

DRU OI MEdCT

Buget orientativ 2007-2010

78,54 Alocările financiare vor fi definitivate

odată cu aprobarea POS DRU 58 19,

23, 24

Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe în domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

PNDR Axa 1 - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier măsura 111 - Formare profesionala, informare şi difuzare de cunoştinţe

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

59 23 Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la noile cerinţe de competenţe

Program de conştientizare în favoarea participării la formare profesională şi învăţare pe întreg parcursul vieţii

POS DRU, AP 2 - Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii Domeniul major de intervenţie 3 - Creşterea accesului şi participării la FPC

MMFES AM POS

DRU OI CNDIPT

Buget orientativ 2007-2010

273,84 Alocările financiare vor fi definitivate

odată cu aprobarea POS DRU

BUNA GUVERNARE Convergenţa cu PNDR

60 3, 13

Îmbunătăţirea capacităţii administrative de gestionare a FEADR

Realizarea la nivel judeţean a compartimentelor pentru pregătirea implementării unor măsuri din PNDR

PNDR componenta Asistenta Tehnică.- măsuri specifice de îmbunătăţire a capacităţii administrative la nivel local, în vederea implementării FEADR

MADR AM PNDR

Alocările financiare vor fi definitivate odată cu aprobarea PNDR

Page 136: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Anexa nr. 4

INDICATORI STRUCTURALI1

1. NIVEL MACRO-ECONOMIC Grafic nr.1 Grafic nr.2

95.6 95.8 95.9 96100 100 100 100 100 100

109.2 108.9 108.6 108.2 108 107.4

28.1 29.9 32.6 34.2 36 37.3

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007

UE27

UE25

UE15

RO

96.4 96.4 96.5 96.6 96.7100 100 100 100 100 100

107 106.8 106.5 106.4 106.4 105.9

34 37 38.8 41.2 42.8

32.1

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007

UE27UE25UE15RO

6

Evoluţia PIB pe locuitor in PPS (UE25=100) Productivitatea muncii pe persoană ocupată - PIB la PPS pe persoana ocupata fata de UE25 (UE25=100) - Grafic nr.3 Grafic nr. 4

-2.3

-3

-2.2

-2.6

-2

-1.7

-1.3

-2.7

-2.3

-2.9

-2.3

-0.4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

02002 2003 2004 2005

%

UE25UE15RO

60.4 62 62.4 63.263

23.820.7

1815.2

61.564.563.3

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005

%

UE25UE15RO

Balanţa datoriei publice Datoria guvernamentală ca procent din PIB Capacitatea (+) sau Necesarul (-) de finanţare

1 Sursa de date: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL

Page 137: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

2. NIVEL MICROECONOMIC Grafic nr.5 Grafic nr.6

0

1.88 1.87 1.841.93

0.39 0.38 0.39 0.39

1.851.881.89 1.911.931.951.98

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2001 2002 2003 2004

%

UE27

UE25

UE15

RO

47.6

43

48.4 47.649

1.23

1.5 1.5

41.64445.4

8.25.55.5

7

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004

Ponderea chelt uielilor deC&D f inant at e din indust r ie

Ponderea chelt uielilor deC&D din f inant areguvernament ala

Ponderea chelt uielilor deC&D cu f inant are st raina

Ponderea chelt uielilor deC&D din alt e surse

Ponderea cheltuielilor de cercetare - dezvoltare în PIB Procentul cheltuielilor de C&D din diferite surse de finanţare in România Grafic nr.7 Grafic nr.8

76.7 76.877.1

76.3

7575.3

76

77.477.577.2

76.976.7

74.674.3

73.973.7

71

72

73

74

75

76

77

78

2002 2003 2004 2005

UE27

UE25

UE15

RO

79.3 79.3

79.980.180.2

77.777.7

80.3

79.579.4

76.6

77.4

76.7

75.776.1

76.8

73

74

75

76

77

78

79

80

81

2002 2003 2004 2005

UE27

UE25

UE15

RO

Nivelul de educaţie al tinerilor (20-24 ani) Nivelul de educaţie al tinerilor - Femei - procentul populaţiei cu vârstă 20-24 ani care au absolvit cel puţin învăţământul liceal - - procentul populaţiei feminine cu vârstă 20-24 ani care au absolvit cel puţin învăţământul Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA liceal

Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA

Grafic nr.9

74 74 74.2 74.374.774.8

74.374.6

75.274.7

74.374.3

71.571.171.170.9

68

69

70

71

72

73

74

75

76

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25UE15RO

Nivelul de educaţie al tinerilor - Bărbaţi - procentul bărbaţilor cu vârsta 20-24 ani care au absolvit cel puţin învăţământul liceal

Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA

Page 138: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

3. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Grafic nr.10 Grafic nr.11

62.3 62.5 62.963.4

62.8

64.2 64.3 64.765.2

57.6 57.6 57.7 57.6

63.863.362.9

52

54

56

58

60

62

64

66

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25UE15RO

54.454.8

56

5555.6

56

56.857.4

55.4

56.355.7

54.7

51.8 51.552.1

51.5

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

2002 2003 2004 2005

%

UE27

UE25

UE15

RO

Rata de ocupare - Total Rata de ocupare – Femei Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA Grafic nr.12 Grafic nr.13

70.3 70.3 70.370.8

72.8 72.7 72.7 72.9

63.6 63.8 63.4 63.7

70.8 70.971.371

58

60

62

64

66

68

70

72

74

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25UE15RO

38.5

4040.6

42.3

40.2

41.742.5

44.1

42.5

41

40.2

38.738.1

36.9

39.4

37.3

32

34

36

38

40

42

44

46

2002 2003 2004 2005

%UE27

UE25

UE15

RO

Rata de ocupare – Bărbaţi Rata de ocupare a persoanelor vârstnice - total Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA Persoanele ocupate în vârstă de 55-64 ani ca pondere în populaţia totală de aceeaşi vârstă Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de mu ncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA Grafic nr.14 Grafic nr.15

29.1

33.531.4

33.131.630.7

33.731.730.7

29.2

32.230.7

35.433.233.332.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25

UE15RO

48.4 49.9 50.3 51.5

42.7 43.5 43.146.7

51.850.750.348.853.152.251.650.1

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25

UE15RO

Rata de ocupare a persoanelor vârstnice – Femei Rata de ocupare a persoanelor vârstnice - Bărbaţi Numărul de femei ocupate cu vârsta cuprinsa intre 55-64 ani ca pondere in totalul populaţiei Numărul bărbaţilor cu vârsta cuprinsă intre 55-64 ani ca pondere in totalul populaţiei feminine cu aceeaşi vârstă masculine cu aceeaşi vârstă Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA

Page 139: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Grafic nr.16 Grafic nr.17

4 4.1 4.243.9 4 4.1

3.9

3.13.3 3.4 3.3

4.64.3

4.8

4

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25UE15RO

4.7 4.7 4.74.54.6 4.7 4.7

4.5

3.73.9 4

3.7

4.34.1

3.8

3.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25UE15RO

Rata şomajului de lungă durată – Total Rata şomajului de lungă durată - Femei Ponderea persoanelor in şomaj de lungă durată (12 luni şi peste) ca procent în populaţia Ponderea femeilor in şomaj de lungă durată (12 luni şi peste) ca procent în totalul activă totală populaţiei feminine Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA

Grafic nr. 18 Grafic nr.19

3.53.7 3.7 3.6

3.33.5 3.6 3.5

2.62.8

3 2.9

4.84.6

5.5

4.6

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005

%

UE27UE25UE15RO

13.3 12.912.2 11.9

12.511.9

11.1 10.9

3.2 3.5

4.9 4.5

0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005

UE25UE15RO

Rata şomajului de lungă durată – Bărbaţi Dispersia regională a ratei ocupării - Total Ponderea bărbaţilor in şomaj de lungă durată (12 luni şi peste) ca procent în totalul Coeficientul de variaţie al ratei ocupării (15-64 ani) intre regiunile NUTS 2 populaţiei masculine Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - pentru ROMÂNIA Grafic nr.20 Grafic nr.21

19.618.8

17.3 16.9

20.1 19.117.3 16.9

8.27.76.15.8

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005

UE25UE15RO

10.5 10.4 10.29.7

8.3 8.1 8.1 7.9

2.3 2.63.1 2.8

0

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005

UE25UE15RO

Dispersia ratei regionale a ocupării – Femei Dispersia ratei regionale de ocupare - Bărbaţi

Page 140: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Grafic nr.22 Grafic nr.23

16

15

16 16

15 15

17

16

18

17

18 18

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

2002 2003 2004 2005

%

UE25UE15RO

16 16

17 1717 17

18

17

18

17

18 18

15

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

2002 2003 2004 2005

%

UE25UE15RO

Rata sărăciei după transferurile sociale Rata sărăciei după transferurile sociale - Femei - Ponderea persoanelor din gospodăriile cu un venit mediu pe adult echivalent sub pragul sărăciei, respectiv sub 60% din venitul naţional mediu

Grafic nr. 24

14 1415 15

14 1415 15

1817

18 18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2003 2004 2005

%

UE25UE15

RO

Rata sărăciei după transferurile sociale – Bărbaţi

Page 141: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

4. REFORMA ECONOMICĂ Grafic nr.25 Grafic nr.26

100 100 100 100103.8 104 104.1 103.8

41.2 43.6 44

52.8

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005

UE25UE15RO

0 0

0.0673

0

0.06230.0648

0.0405

0.0468

0.07690.0752

0.0673

0.0755

0.0634

0.0682

0.07660.0773

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

2003 2004 2005 2006

Euro

/Kw

h UE27UE25UE15RO

Nivelurile de preţuri comparative Preţul la electricitate - pentru utilizatorii industriali Indicele nivelului preţurilor Grafic nr.27 Grafic nr.28

36.4

72

92100

92.7

70.3

38.7

100

18.5

50.1

83.6

0

20

40

60

80

100

120

Roman

ia

Repub

lica C

eha

Estonia

Cipru

Leton

ia

Litua

nia

Ungari

aMalt

a

Polonia

Sloven

ia

Slovac

ia

%

36.4

85

33

97

35

89.1

71

38.6

53.9

23

47

20.5

0

20

40

60

80

100

120

Roman

iaBelg

ia

Danem

arca

Grecia

Spania

Franta

Irland

aIta

lia

Portug

alia

Finlan

da

Suedia UK

%

Cota de piaţă deţinuta de cel mai mare producător de electricitate (2005) Cota de piaţă deţinută de cel mai mare producător de electricitate (2005) - Comparaţie România - noile State Membre - - Comparaţie România - vechile State Membre -

Grafic nr.29

0 0

6

0

5.355.56

2.292.83

3.68

5.04

8.06

6.12

8.22

5.44

6.22

8.35

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 2004 2005 2006

Euro

/GJ

UE27UE25UE15Romania

Preţul la gaze - pentru utilizatorii industriali

Page 142: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Grafic nr.30 Grafic nr.31

0.57

5.03

1.94 1.81 1.84

0.610.640.710.640.63 0.580.68

0

1

2

3

4

5

6

2001 2002 2003 2004

%

UE25UE15Romania

3.86

1.52 1.6 1.71

0.280.320.370.330.250.250.340.31

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2001 2002 2003 2004

%

UE25UE15Romania

Ajutorul de stat total, ca procent din PIB Ajutorul de stat sectorial şi ad hoc, ca procent din PIB

Grafic nr.32 Grafic nr.33

9.5 9.1 8.8 9.3 10.110.6 10.1 9.9 10.5

3233.1 33.4

35.533

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005

%

UE25UE15

Romania

17.8

17.2

16.9

17.1

17.4

16.8

17

18.3 18.3

17.2

17.7

17.4

16

16.5

17

17.5

18

18.5

2001 2002 2003 2004 2005

%

UE25UE15Romania

Integrarea comercială a bunurilor ca procent din PIB Investiţiile de afaceri

Grafic nr.34 Grafic nr.35

11.4512.59

18.74 18.96

10.2

21.76

10.2

14.93

10.55

12.45

10.03

14.54

10.3

12.72

8.83

14.97

10.13

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004

%

RomaniaLetoniaUngariaSlovaciaRepublica Ceha

11.4512.59

18.74 18.96

11.87 11.69

13.2414.3

9.08 9.3 9.78

7.727.197.367.696.496.076.096.58

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2002 2003 2004

%

RomaniaItaliaSuedia

UKSpania

Rata natalităţii întreprinderilor Rata natalităţii întreprinderilor - comparaţie România - unele dintre noile state membre - - comparaţie România - unele dintre vechile state membre -

Page 143: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Grafic nr.36 Grafic nr. 37

70.96 69.62

76.87

89.3783.54

66.43

0

67.62

00

65.91

0

74.669.88 68.66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004

RomaniaSlovaciaLetoniaUngariaRepublica Ceha

70.96 69.62

77.74 77.48 74.88

88.04 87.2 87.7881.82 82.48 81.95

71.1673.8

0

76.87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004

RomaniaItaliaSuediaUKSpania

Rata de supravieţuire a întreprinderilor Rata de supravieţuire a întreprinderilor - comparaţie România - unele dintre vechile state membre - - comparaţie România - unele dintre noile state membre - Grafic nr.38

11.31

9.87

8.24

5.18 5.14 5.29

11.16 11.5

10.37

7.41

16.94

0

10.48

11.7510.75

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2002 2003 2004

%

RomaniaSuediaUKSlovaciaLetonia

Rata mortalităţii întreprinderilor - comparaţie România - unele state membre -

Page 144: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

5. MEDIU ÎNCONJURĂTOR Grafic nr.39 Grafic nr.40

91.7 90.9 92.4 92.797.8 97.4 98.8 99.1

52.1 54.4 56.7 59

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004

UE25UE15Romania

191.35 188.42 189.48 187.48

1368.641316.48 1353.68

1226.95

209.71 206.51 207.56 204.89

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2001 2002 2003 2004

UE25UE15Romania

Emisiile de gaze cu efect de seră Intensitatea energetică - procentul de schimbare anual de bază (echivalentul dioxid de carbon) si ţinta - consumul intern brut de energie (calculat in kilograme petrol echivalent) stabilită la Kyoto raportat la PIB (preţuri constante in 1995=100) Grafic nr. 41

98.9 99.7 98.9104 104.6101

80

9095.6

104.3

131.2

101.4 99.7104.8 104.8

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005

UE25UE15Romania

Volumul transportului de mărfuri fata de PIB - indicele volumului de transport - mărfuri (tone-km) faţă de PIB (exprimat in Euro), măsurat in tone-km/PIB (preţuri constante 1995=100)

Page 145: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

Anexa nr. 5

EVOLUŢIA ŞI PROGNOZA ANUMITOR INDICATORILOR STRUCTURALI ÎN ROMÂNIA1

Grafic nr. 1 Grafic nr. 2

25

21.518.8

15.9

11.6

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 target2010

%

76.3

7575.3

7676.5

79

73

74

75

76

77

78

79

80

2002 2003 2004 2005 2006 target2010

%

Datoria guvernamentală ca % din PIB Nivelul de educaţie al tinerilor (20-24 ani) - procentul populaţiei cu vârstă 20-24 ani care au absolvit cel puţin învăţământul liceal -

Grafic nr. 3 Grafic nr. 4

57.6

59.6

62.9

57.757.657.6

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

2002 2003 2004 2005 2006 target2010

%

37.338.1

36.9

39.4

41.1

43.7

32

34

36

38

40

42

44

46

2002 2003 2004 2005 2006 target2010

Rata de ocupare - Total Rata de ocupare a persoanelor vârstnice - total Persoanele ocupate în vârstă de 55-64 ani ca pondere în populaţia totală de aceeaşi vârstă Grafic nr. 5 Grafic nr. 6

1 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ, MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICE

12.4

Page 146: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

4.64.3

4.8

4 3.93.4

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 target2010

%

0.04050.0468

0.07660.0769

0.0727

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

2003 2004 2005 2006 target2010

Euro

/Kw

h

Rata şomajului de lungă durată – Total Preţul la electricitate - pentru utilizatorii industriali Ponderea persoanelor in şomaj de lungă durată (12 luni şi peste) ca procent în populaţia activă totală Grafic nr. 7 Grafic nr. 8

33.133.4

35.5

3332.7

34.2

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

34.5

35

35.5

36

2002 2003 2004 2005 2006 target2010

%

23

1918.3

0

5

10

15

20

25

2002 2006 target 2010

%

Integrarea comercială a bunurilor ca procent din PIB Investiţiile de afaceri Grafic nr. 9

54.4

56.7

59

56.1

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2002 2003 2004 target 2010

Emisiile de gaze cu efect de seră - procentul de schimbare anual de bază (echivalentul dioxid de carbon) si ţinta stabilită la Kyoto

Page 147: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

LINIILE DIRECTOARE ŞI INDICATORII STRUCTURALI AFERENŢI STRATEGIEI LISABONA REVIZUITE

A. LINIILE DIRECTOARE Recomandări la nivel macroeconomic

(1) Asigurarea stabilităţii economice (2) Păstrarea sustenabilităţii economice şi fiscale (3) Promovarea alocării eficiente şi orientate spre creştere economică şi ocupare a forţei de

muncă a resurselor (4) Asigurarea stabilităţii economice în vederea realizării creşterii economice sustenabile (5) Asigurarea unei evoluţii a salariilor care să contribuie la dezvoltare şi stabilitate macro-

economică (6) Contribuţia la o bună şi dinamică funcţionare a Unităţii Monetare Europene (EMU)

Recomandări la nivel microeconomic

(7) Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, în special a celor din sectorul privat

(8) Facilitarea tuturor formelor de inovare (9) Facilitarea diseminării şi utilizării eficace a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi

construirea unei societăţi informaţionale pe deplin incluzivă (10) Consolidarea avantajelor competitive ale bazei industriale (11) Încurajarea utilizării durabile a resurselor şi consolidarea sinergiilor dintre protecţia mediului înconjurător şi dezvoltare (12) Extinderea şi adâncirea pieţei interne (13) Asigurarea unor pieţe deschise şi competitive, atât în interiorul, cât şi în exteriorul Europei pentru a beneficia de avantajele globalizării (14) Crearea unui mediu de afaceri mai atractiv şi stimularea iniţiativele private printr-o mai bună reglementare (15) Promovarea culturii antreprenoriale şi crearea unui mediu de sprijin pentru IMM-uri (16) Extinderea, îmbunătăţirea şi conectarea infrastructurilor europene şi definitivarea proiectelor prioritare trans-frontaliere.

Recomandări pentru ocuparea forţei de muncă (17) Implementarea politicilor de ocupare având ca scop realizarea ocupării totale a forţei de muncă, îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii şi consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale. (18) Promovarea muncii pe tot parcursul vieţii. (19) Asigurarea unei pieţe de muncă incluzive, creşterea atractivităţii muncii, crearea de locuri de muncă atractive pentru cei în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a persoanele dezavantajate şi a celor inactive. (20) Îmbunătăţirea gradului de satisfacere a nevoilor pieţei muncii (21) Promovarea flexibilităţii dublată de securitatea la locul de muncă şi reducerea segmentării pieţei muncii, având în vedere rolul partenerilor sociali. (22) Asigurarea evoluţiei „prietenoase” cu ocuparea a costurilor de muncă şi stabilirea mecanismelor de salarizare (23) Extinderea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman (24) Adaptarea sistemului de educaţie şi instruire la noile cerinţe de competenţe necesare.

Page 148: GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORME ...

B. PRINCIPALII 14 INDICATORI STRUCTURALI DE MĂSURARE A PROGRESELOR Cadrul economic general

(1) PIB pe locuitor în PPS (Paritatea Puterii de Cumpărare) (2) Productivitatea muncii

Ocuparea forţei de muncă

(3) Rata de ocupare∗ (4) Rata de ocupare a persoanelor vârstnice∗

Cercetare – dezvoltare şi inovare

(5) Nivelul de educaţie al tinerilor (20 – 24)∗ (6) Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB

Reforma economică

(7) Nivelurile preţurilor comparative – Indicele nivelului preţurilor (8) Investiţiile de afaceri

Coeziunea socială

(9) Rata sărăciei după transferurile sociale∗ (10) Rata şomajului de lungă durată∗ (11) Dispersia ratelor regionale de ocupare∗

Mediul înconjurător

(12) Emisiile de gaze cu efect de seră (13) Intensitatea energetică a economiei (14) Volumul transporturilor de mărfuri în PIB

∗ Indicatori dezagregaţi în funcţie de gen (total, femei, bărbaţi)