Gheorghe Ciobanu

download Gheorghe Ciobanu

of 28

Embed Size (px)

Transcript of Gheorghe Ciobanu

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  1/28

           3         *         1         1

  W

  %

  < r i

  - M ^ · .

  *

  EDITURA

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  2/28

  Gheorghe C. Ionescu

  LEXICONAL CELOR CARE, DE-A LUNGUL VEACURILOR,S-AU OCUPAT CU

  MUZICA DE TRADIŢIE BIZANTINĂÎN ROMÂNIA

  Compozitori, teoreticieni, muzicologi,

  dascăli de psaltichie, copişti, interpreţi

  EDITURA DIOGENEBucureşti, 1994

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  3/28

  CIOBANU, Gfceergh· . pfesor universitar, etnomuzicolo

   bizantinolog (n. 4 II 1909, co

  Pidureni, jud. Ilfov).S ta d ii : Absolvent al Semin

  rulin' Central  din Bucureşti (193Urmează cursurile Academiei Rega

  de Muzică şi Artă Dramatrică dBucureşti (1931-1938) cu VictGheorghiu (teorie-solfegii), MihaJora (armonie), Dimitrie Cucli

  (forme muzicale). Constantin Brăloiu (istoria muzicii, folclor), GeorBreazul (pedagogia muzicii). ŞtefaPopescu (ansamblu coral, dirijat). specializează fn studiul paleografie

   bizantine  şi cântului loan D. Petrescu-Visarion (19441946) în cadrul aceleiaşi instituţisecţia specială  de muzică religioasă

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  4/28

  eorg u eor e-ao egu , vunarrJor* (armonie), Dimitrie Cucliij(forme muzicale), Constantin Brăi.lloiu (istoria muzicii, folclor), Georg

  Breazul (pedagogia muzicii). ŞtefanFopescu (ansamblu coral, dirijat). Sespecializează în studiul paleografiei

   bizantine ţi cântului gregorian ctloan D. Petrescu-Visarion (1944^

  1946) în cadrul aceleiaşi instituţii,secţia specială de muzică religioasă.Doctor în muzicologie la Conserjvatorul Gheorghe din Cluj·

   Napoca.

  F n c ţif îndeplin ite: Cântăreţ bisericesc în Bucureşti (1935-1943). Profesor de muzică biseri-4

  ceaşcă la Seminarul Central  dinBucureşti (1939-1952) şi de teorieisolfegii la Institutul Militar de]Muzică din Bucureşti (1942-1946)"

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  5/28

  Cercetător ştiinţific (1949-1953) şiŞef al Sectorului muzical (1954-1968) la Institutul de Etnografie şiFolclor din Bucureşti. Lector (1965-

  1966) şi Conferenţiar (1966-1971) laConservatorul George Enescu  dinIaşi.

  Cercetător ştiinţific şi cadru didactic de prestigiu, a depus o prodi

  gioasă activitate în domeniul publicisticii, folcloristicii şi bizantinologiei. A prezentat conferinţe, comunicări ştiinţifice, concerte lecţii,emisiuni radio-televizate. A parti

  cipat la numeroase sesiuni ştiinţificeinterne şi internaţionale, la Bucureşti, Cluj, Iaşi, la Moscova (1964),Celje-Cehoslovacia (1965), Sofia(1966), Bydgoszcz-Polonia (1966,1972), Grotta-Ferrata (1968), Bmo(1969, 1978), Viena (1981), Haga(1985). A publicat articole, studii,recenzii în principalele reviste despecialitate din ţară şi din străinătate(Franţa, Polonia, Italia, Bulgaria

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  6/28

  A obţinut Premiul Academiei  Române  (1957, 1978), Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor  din România  (1969. 1974, 1977,

  1979 şi 1992) şi  Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor   (anul 1987).Este decorat cu ordinul /

  Cultural, clasa a III-a (1969).

  Muz teologie* B iz an ţ in o lo- fgle. Volume: Studii de Etnomuzico-^ 

  logie şi BTfantinolog ie,  voi. I,BllCUfăŞli, ’Bdit 'MUzîcn 1974 (conţine 26 studii, din acestea 11 de bizantinologie): Un cântec din

  colecţia lui Anton Pann9 p. 146-153(din  Rev.de F olclor , Bucureşti, an. (1957), nr. 1-2, p. 149-155); U n  cântec al lui Dimitrie Cantemir în colecţia lui Anton Pann9 p. 154-170

  (din  Rev.de F olclor , Bucureşti, an. (1957), nr. 3, p. 81-96); Ş c o a l a  muzicală de la Putna,  p. 265-277 (apărut în:  M u zica,Bucureşti, an. XVI(1966), nr. 9, p. 14-20); C u l t u r a  muzicală bizantină pe teritoriul 

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  7/28

   României până în secolul al  -le a, p. 278-286 (apărut în:

  Bucureşti, an. XXV (1966), nr. 11-12

  (nov. dec.) p. 1052-1060);  Idem,  în: Muzica Antiqua Europae  ,

   B y d g o s z c s , Polsk a Acta ScientifCongressus, I, Zofia Lissa, Editor,

  Warszawa, 1966;  M anuscrisele  

   psaltice româneşti din secolul al  XVIII-lea, p. 287-296 (apărut în: GB, Bucureşti, an. XXVI (1967), nr. 11-12 (nov. dec.) p. 1118-1123);Cultura psaltică românească în 

  secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, p.297-306 (apărut în:  Musica Antiqua  Europae Or ient alis, Bydgoszcs,Polska, 1972, p. 487-504); Originea Canonului Stâlpărilor alcătuit de 

   Dascălul Şărban,  p. 307-316 (apărutîn:  MO,  Craiova, an. XXII (1970),nr. 5-8 (mai-aug.) p. 778-787);

   Anton Pann şi românirea cântărilor  bisericeşti,  p. 317-328 (apărut în:

   B O R,  Bucureşti, an. LXXXVII

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  8/28

  oisenceşti,  p. 317-328 (ap rut în: BOR, Bucureşti, an. LXXXVII

  (1969), nr. 11-12 (nov. dec.) p.► 1154-1160);  Muzicabiseric

  românî p. 329^401 (apărut în:  BOR, 

  Meiireşti, an?~XC (1972), nr. 1-2(ian. febr.) p. 162-195); Un Kyrie eleison la patru voci în bizantină la începutul secolului al 

   XVIII-lea, p. 402-417;  M u zica  bizantină, p. 418-440 (apărut în:

  Stud .  M u zic., voi. VI, Bucureşti,JP 1970, p. 69-97). Studii de Etnomu-  zicologie şi Bi zant invoi. II,BirgureşTiΓ Edit. Muzic., 1979(conţine 25 studii; din acestei 13 de

   bizantinologie): Ĉoşi muzic

  religioasă, p. 95-111 (apărut în: BOR, Bucureşti, an. LXV (1947), nr.1-3 (ian. mart.) p. 30-49clasificării mod ur ilo, p. 136-163(apărut în:  M u zica,Bucureşti, an. IV(1954), nr. 3 (mart) p. 5-10 şi nr. 4(april.) p. l-liytyechim gecromatic în muzica bizantină,  p. 164-169 (apărut în: Stud. Muzic.,  voi. IX,Bucureşti, 1973, p. 109-118);

   Muzică bizantină şi cântece de lume 

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  9/28

  muzicale în notaţie bizantină aflate în România, p. 245-246 (apărut în:

   Musikdes Ostens, 5Kassel-Paris-London, 1969, p. 23-

  24  yjăStudiereamuzicii bizantine tn  Rom ânia,  p. 247-251 (Comunicarela: I Congrese Internationale di Studi di musica Byzantina e orientale liturgica,  Grottaferrata-ltalia, 1968),

  3" Probleme ţi preocupări contem

   porane în paleografia muzicală românească, p. 252-256;

  dintre text ţi melodie în muzica  psaltică rom ânească,  p. 257-262(Comunicare la Colocviul interna

   ţional de la Brno-Cehoslovacia,  \969))fiRaportul dintre muzica liturgică românească ţi muzica bizantină,  p. 263-268,vtPripelele lui Filothei  Monahul,  p. 269-292,)\Manuscrisele 

  de laJPutna ţi unele probleme aculturii medievale româneţti, p. 293-

  305‘$Manuscriselemuzicale de la Putna ţi problema raporturilor muzicale româno-bulgare în perioadamedievală,  p. 306-322 (apărut în.

  ■ νΤίΙ Χ Η Rurn rocii

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  10/28

  culturii medievale româneşti, p. 293-305 '̂ Manuscriselemuzicale de la

  Putna şi problema raporturilmuzicale româno-bulgare în perioada

  m e d i e v a l ă ,  p. 306-3

  Sîud. M u zic. ,voi. XII, Bucureş1976, p. 99-118; k%ia muzical al lui Evstatie Protopsaltul dela Putna,  1511, p. 323-378. Studii de

   Etnomuzicologie şi Bizantinologvoi. III, Bucureşti, Edit Muzic.

  1992 (Conţine 32 studii; din acestea12 de bizantinologie): 4 Adoptareamuzicii bizantine ca muzică de cult

  Vechime. Căi de pătrundere,  p. 54-60  ţtŞcoalamuzicală de  p61-80Ş3te&7 nrrîS86 de 

  ~Drcrgv m irnavnpr~8t:S6J^Limbile dcult la români în lumina manuscriselor muzicale, p. 87-98 (apărut în: MB,  Timişoara, an. XXXI (1981), nr7-9 (iul. sept' p. 485-499; Muzicaromânească în secolul activităţi

  cores iene ,  p. 99-104 (apărut înCumidava, XIII, Coresi în culturaromânească.  Braşov, l983)J*Muzicade cult bănăţeană. Origine, vechimespecific,  p. 105-125 (apărut în:  MBTimişoara, an. XXXII (1982), nr. 10

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  11/28

   ţe  129; Teorie. Practică. Tradiţie: 

   tori complementari necesari des cifrării vechii muzici bizantine,  p130-135 (apărut în: Stud. Muzic.

  I voi. XVII, Bucureşti. Edit Muzic.1 983 . p. 191-198); 7 margineaCongresu lu i  Internaţional de 

  t tinologiede la Viena, (publicat în: Stud. Muzic.,  voi.

  XVIII, Bucureşti,1984,

   p.169-183);

  3   *·Cercetări în domeniul muziciibizantine întreprinse în România, p. 

  q   150-152?Trăsături caracteristice alemuzic i i  populare  ş i de cult din 

  i_  R om ânia ş i unele probleme ale

  ^ raporturilor cu muzica slavă, p. 153-r_ 15 7'i*  AntonPann  ş i m

  r o m â n e s c ,  p. l75-i76;^Atenfie la ei terminologia  folosită, p. 180-181', le Johann Sebastian Bach  ş i Contionale le catholicum de loan Catoni, p. 196-

  201 (publicat în:  Muzica,  Bum  an.,XXVII (1977),  nr. 12 (dec), p.  27- Ir   29; Circulaţia în ţară a unor creafii ale  p

  a tg i D im itrie Can tem ir, p.  2 0 2 - 2 0 ^ J — mmm rîsMâ* /ih /»i^ -   ___________

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  12/28

  29;Circulaţia tn ţară a unor creajfHtui Dimitrie Cah

   p> Etudes de musiqueancienne Bucureşti, Edit. Muzicală, 19

  (conţine 18 studii; din acestea 9 muzicologie-bizantinologie). Geor

   Breazul et ses recherde folklore,  p. 55-83 (Prefaţă la vV, George Breazul: Pagini din istormuzicii româneşti.  Bucureşti, 198Sur l'anciennele du genre chromatiqdans la musique byzantine,  p. 93-9

  Thiorie,pratique, tradition  —  Ja

  te urs complementaires indispesables aux dichiffragebyzantine ancienne,   p. 100-10(publicat în:  XVI International

   Byzantinis tenkongress,Akten 11/

   Jahrbuchdes Osterreichischen  zantinis tik, 32/7, SondendrucWien, 1981,  p. 29-37);  Adoption dla musique byzantine comme musiquliturgique. Ancienneteet voies

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  13/28

  dans hi musiqueTheorie,  pratique, tradition —  tears complementaires  sables aux ddchiffrage de la musiq

  byzan tine an cienn e ,   p. 100-10

  (publicat în:  X V / In terna tiona le Byzantinis tenkongress , Akten  

   Jahrbuch des Osterreichischen   zan tin istik ,  32/7, SondendruckWien, 1981,  p. 29-37);  Adoption d

  la musique byzantine comme musiquliturgique.  Anciennete

   penetration,  p. 107-115;  L ’Ecole dmusique de Putna,  p. 116-I3^~(publcat în: Key. Routndifie,  B nearesXXXIV-e annee (1980), nr. 7-8, p248-253; Idem, The Music SchollP u t n a , în:  R om a n ian Review

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  14/28

  XXXIVth year (1980). nr. 7-8 p. 251-2 S T ) z ~ b e s m a n u s c r i t s  

  certains' aspects de 

  metMvale r oumaine , p. 135-150(publicat în: Per. Roum. d ’Hist. de  I ’Art, s. TMC, Tom. XIII, Buca rest.1976, p. 65-76);  Lgiqueschez les roumains â la 

  des manuscritsm

   164;  La musique psaltique roumaineaux XVII-e et XVIIl-e  p. 165-174 (publicat în:  Muzica,  Bucureşti,an. XXIII (1973), nr. 3 (mart.) p. 42-

  46);  Le rapport entrele texte et lmelodie dans la musique psaltiqueroumaine,  p. 175-181 (publicat în:

   Muzica,  Bucureşti, an. XXVI (1976),nr. 2 (febr.) p. 40-44;  Les traits ca- 

  ractdristiques de la musique folklo-rique et de culte roumain el certains aspects de ses raportsavecla mslave,  p. 182-188 (publicat în:  M u

   zica,  Bucureşti, an. XXVIII (1978),

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  15/28

  eleison4 quatrevoixen notation  zantineau commencement XVlII-e

  sitele, p. 189-196 (publicat în:  Rev.  Room. a ’H ist .de l'Art, s. TMC, Tom

  VII, Bucarest, 1970, p. 45-52).

  E diţii c r it ic e : Anton Pann,Cântece de lume.  Transcrise din psaltică în notaţia modernă, cu un

  studiu introductiv de Gh. Ciobanu,Bucureşti, ESPLA, 1955;  Izvoare ale muzicii r omâne şt i, voi. I, Documenta: Culegeri de folclor şi cântece de lume.  Bucureşti, Edit Muzicală,

  1976; Izyoare ale muzicii româneşti, voi. II, Documenta:  M u z i c ăinstrumentală, vocală şi psaltică din secolele XVI-XIX, Bucureşti, EdilMuzicală, 1978: hvoare ale 

  româneşti,  voi. III, Documenta:Şcoalămuzicală de la Putna.  Manuscrisul nr. !PSfSf%T57&i de la

   MănăstireaPutna. An hion. Ediţie îngrijită, prefaţată~şr adnotată

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  16/28

  Şcoala muzicală de la Putna. Manuscrisul nr , Ι-26/lEdiţie lngnjit&, prefaţată şi adnotatăde Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescuşi Titus Moisescu, Bucureşti; Edit.

  Muzicală, 1981; izvoare ale muzicii româneş t i ,   voi. V, Documenta:Şcoală muzicală dela ghionul lui EvstatieProtopsaltul r u i n e i . Ediţie îngrijită, prefaţată şadnotată de Gheorghe Ciobanu şiMarin ionescu. Bucureşti, EditMuzicală, 1983;  Izvoare ale muromâneşti, voi. III B, Transcripta:

  Şcoala muzicală dela Putn Manuscrisul nr. 5

  Stihirar. Transcrieri în notaţie liniarăde Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescuşi Titus Moisescu, Bucureşti, EditMuzîcaîărT984;  Izvoare ale muzicii rortrârreştt7~\o\.  IX, Transcripta:Cântece de lume; Secolele XVIII-XIX. 

  Bucureşti, 1985.

  M i zlcologle· Bizantin olo- «*«; Articole, Studii:  R o m e o  Ghircoiaşu, “Contribuţii la istoria 

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  17/28

  M «zic o log le· B izan ţ la olo-I f« ; Articole» Studii:  R o m e o  Ghirco iaşii,  * * Contribuţiilamuzicii româneşti” şi unele problemeale cercetării trecutului nostru 

  muzical, în:  Muzica Bucureşti» an.XIV (1964). nr. 2 (febr.) p. 34-39(Recenzie);  Aspecte ale culturii româneşti în epoca feudală. Câteva manuscrise bi zant ine, în: ,Bucureşti, an. XIV (1964), nr. 5-6

  (mai-iun.) p. 57-59; Un creator de muzică la începutul secolului al XV!· lea,în:  M u zica,an. XIV (1964), nr.

  5-6 (mai-iun.) p. 60-61 (în colab. cuCr. Ghenea); Şcoala muzicală de la 

  Pptna de pe tirhputlui Şt şi a! urmaşilor său  Bucureşti, Edit.Ac. Române, (Extras din  Analele Ac. 

   Rămâne,  Bucureşti, an. 100 (1966),secţ. IV-a, voi. XVI» p. 587-593); Ritmica neumelor bizantine în 

  transcrierile lui I.D. Petrescu şi Egon Welesz în raport cu practica  ,în: S C I A ,   s. TMC, Tom 34,Bucureşti, 1987, p. 34-41.

  Etnom uzicolog de excepţie,

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  18/28

   bizantinologiei, Gheorghe Ciobanu acules, a transcris şi a publicat folclormuzical, vocal şi instrumental. O

   parte din acesta a constituit sursa

  unor articole şi studii reproduse Incele trei volume: “Studii de Etnomuzicologie ş i Bizantinologii*  şi în âtudes de musique ancienne  roumaine**, altele fiind publicate

  separat în  Revista de Folclor   şi în

  diverse alte reviste de profil. Reţinemdirf ciclul tipăriturilor folcloricevolumele: 200 cântece  — încolaborare cu Vasile Nicolescu(1955) , Vechi cântece de viteji — încolaborare cu Alexandru Amzulescu

  (1956) şi  Lăutarii din C le jan(1969

  Bibliografie: Prichici, Constantin, Anton Pann. Cântece de lume,  In:Folclor,  Bucureşti, nr. 1-2, 1956;Oikonomides, D.V.,  B

  Pann. Cântece de lume, în: Laographia, Atena, Tom. 16, 1956; Gbircoiaşu, Romeo,

   Răspuns unei r ecen z, în:  MBucureşti, an. XIV (1964), nr. 10 (oct), p.33-35; Cosma, Viorel, Compozitori şi

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  19/28

  ucure t , an. , ar. u , r33-35; Coama, Viorel, Compozitori ţi  muzicieni români. Mic  , Bucureşti,Edit. Muzic., 1965. p. 72-73; Idem.

   Muzicieni români. Lexicon, Bucureşti, Edit.Muzic., 1970,  x  117-118;  Idem, Muzicieni din România. Lexicon bvI (A-O, Bucureşti, Edit Muzic., 1989, p.314-318; xxx, Gheorgbe Ciobanumuzicală bizantină pe teritoriul României 

   până în secolul al  Iu: S T ,Bucureşti, s. Π -a, an. XIX (1967), nr. 7-8(sept oct) p. 550 (Recenzie); A(lexan-drescu), L(ucia), Gheorgbe Ciobanu,  Les modes chromatique dans la musique  popul a ir e roumaine, în: SC IA,  s. TMC,Bucureşti, Tom. 17, nr. 1, 1970;

  Zottoviceanu, E.,  Le XlV-e  In ternational d*âtudes B yzantines, Buca rest, 1971, în:  Rev. d*Hist deTArt, s. TMC, Tom. IX, nr. 1, Buca rest,1972, p. 89; Cosma, Lazăr-Octavian,

   H ronicul m uzicii rom âneşti,  voi. 1,Bucureşti, 1973, p. 384-385; Raţiu, I.,Drăgoi, C., Gh. C ioba, în:  MBucureşti, an. XXIV (1974), nr. 3 (m art) ,

   p. 48-49; Kurzgefasstes TonkUnstler 

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  20/28

  a  Lexic**,  voi. I (A-fC), H « i ir i c l f l o i e i ,i 197

  Moldoveana, Nici», GheorgheStudii de e

   Bucureşti, 1974, ta: BOR,  Bucureşti, «aXCffl (1975), ar. 3-4 (mart april.) p. 47482 (Recenzie);  Idem, Preocupări d

   muzică şi muzicologie în biserica ortodox română î* ultimii 50 de ani (1925-1975),

  ST,  Bucureşti, au  XXIX (1977),  3-(mart. april) p. 278-279; QeorgcscuFlorian,  Izvoare ale muzicii româneşti, vo/, Gheorghe Ciobatm, Culegeri defolclor ş

   cântece de lume, k  Muzica, Bucureşti, auXXVII (1977), ar. 3 (mart,) p. 39-41(Recenzie); Mem, Sour cel a

   roumaine, voi. I, par GA. Ciobanu,  fa: Muzica, Bucureşti, an. XXVIQ (1978), or5 (mai) p. 43-46; Bucur-Barbu, Sebastian,

   Documents de la cuen Muntenie, Motdavie et î

   Muzica, Bucureşti, an. XXVII, nr. 10,1977, p. 44-46; Idem,  Izvoare ale muzicii 

   româneşti, voi.  I  I  I ,fa: Ma®. XXXI (1981), nr. 2 ( fe b r^

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  21/28

  aphia. Anton  a o g r a p h i a ,  

  şe , Romeo , M u z i c

  1 0 ( o c t ) ,  p. 

  z i t o r i şi  

  U Bucureşti ,73; Idem.icşti , Edit

  UMu z i c i e n i   

  r a f i c ,  voi.

  U 1989. p.u, C u l t u r a  

  l R o m â n i e i 

  a, t a : S T ,  

  ) , a r . 7 -8

  A ( l e x a n -

  an u ,  L e s  

  m u s i q u e  

  %. T  MC 1 9 7 0 ;

  C o n g r d s  

  n t i n e s ,  

  9H i s t d e  

  uca res t ,

  c t av ian ,v o L l ,  

  ţ ia , L ,  

  u z i c a ,  

  mart),n s t i er 

  en Mumtinte,Moldavi*  7«wi^»—  M u tic e ,   Bucureşti» an. XXVII. or. 101977.  p.44-46;  Idem.  Izvoare aromâneşti, voi. III, fu:  Muzica,  Bucureştia a. XXXI (1981). ar. 2 (febr.) p. 40-4(Recenzie): Buzera, Alexie, GheorghC iob a nu,  Izvoare ale muzic ii româneşt

  voi. II. Muzica instrumentală, vocală  p sa ltică din secolele Edi M uzica lă , B ucureşti, 1978,  la:  M OCraiova, au. XXX (1978), ar. 3-4 (marapril.)  p. 185; Idem, Gheorghe CiobanuStudii de etnomuzicologie şi bizantinologivoi. II, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979, în

   MO,  Craiova, an. XXXIII (1981), nr. 4-

  (april, iun.) p. 347-348 (Recenzie); Sava

   Iosif  — Vartolomei, Luminiţa,  Dicţionar d

  m u z i c ă ,  Bucureşti, Edit. Ştiinţ. Encici

  1979, p. 46; Stihi-Boos, Constantin, CiobanGheorghe. Studii de Etnomuzicologie ş

   Bizantinologie (Studies in Ethnomusicologan d Byzantinology), Bucarest, The Musica

  Publishing House, voi. 1,1974,444 p. (voi

   II, 1979, 380p.), In:  Rev. Roum. d

  VArt,  s. TMC, Tom. XVII, Bucureşti, 1980 p. 122-133 (Recenzie);  Ibidem,  în: SCIA, s

  TMC, Tom. 27, Bucureşti, 1980, p. 162169; Cozmei, Mihai, Pledoarie pentrutrecutul nostru muzical ,  în: Cronica,  Iaşian. XV, nr. 13 (739), 28 III 1980;Dumitrescu, Iancu,  Izvoare, în: Săptămâna

  Bucureşti, nr. 500, 4 VII 1980; Idem

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  22/28

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  23/28

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  24/28

  d ui Central  al Oonser- 

  eclamaţiune riac (teorie- 

  c u   Pasărea 

  Licenţiat al n Bucureşti

  Curtea devocală şi

  şi profesor31*1936) ia

  Vodă dinde capaci-dar în anulregătitoareori (1918-area şcoliidin Curtea

  934-1938).cu Chiriiriţă, -

  Ştefanacheasărea, înla unison,

  , 1936). Aică pentruparte din

  vriil Musi-înoeşte-te i compozi-e, tipărite,

  CIOBANII» G heo rgk · . pr°fesor universitar, etnomuzîcolog, bizantinolog (n. 4 11 1909, corn. Pidureni, jud. Ilfov).

  Stadii: Absolvent al Semina*rului Central  din Bucureşti (1931).Urmează cursurile Academiei Regalede Muzică şi Artă Dramatrică dinBucureşti (1931-1938) cu VictorGheorghiu (teorie-solfegii), Mihail

  Jora (armonie), Dimitrie Cuclin(forme muzicale). Constantin Brăi-loiu (istoria muzicii, folclor), GeorgeBreazul (pedagogia muzicii). ŞtefanPopescu (ansamblu coral, dirijat). Sespecializează în studiul paleografie

   bizantine şi cântului gregorian cu

  loan D. Petrescu-Visarion (19441946) în cadrul aceleiaşi instituţisecţia specială de muzică religioasăDoctor în muzicologie la Conservatorul Gheorgke Dima  din Cluj Napoca.

  F u n c ţi i î n d e p l in i te : Cântăreţ bisericesc în Bucureşti (1931943). Profesor de muzică bisercească la Seminarul Cent ra l  dBucureşti (1939-1952) şi de teorisolfegii la Institutul Militar d

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  25/28

  79   Ciobanii

  Cercetător ştiinţific (1949-1953) şiŞef   al Sectorului muzical (1954-1968) la Institutul de Etnografie şiFolclor din Bucureşti. Lector (1965-1966) şi Cbnferenţtar (1966-1971) laCtaservatoru! George Enescu  din

  laşiCercetător ştiinţific şi cadru didactic de prestigiu, a depus o prodi -(toată activitate în domeniul publicisticii, folcloristicii şi bizantinologiei A prezentat conferinţe, comunicări ştiinţifice, concerte lecţii ,emisiuni radio-televizate. A participat la numeroase sesiuni ştiinţificeinterne şi internaţionale, la Bucureşti, Cluj, laşi, la Moscova (1964),Celje-Cehoslovacia (1965), Sofia

  (1966), Bydgoszcz-Polonia (1966,1972), Grotta-Ferrata (1968), Brno(1969, 1978), Viena (1981), Haga(1985). A publicat articole, studii,recenzii în principalele reviste despecialitate din ţară şi din străinătate(Franţa, Polonia, Italia, Bulgaria**·)

  A obţinut Premiul Academiei  Române (1957, 1978), Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor  

  din România  (1969, 1974, 1977,1979 şi 1992) şi  Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor   (anul 1987).Este decorat cu ordinul  M e r itu l  Cultural, clasa a Ill-a (1969).

  M uzico logie-B izanţ in olo-Me. Volume:Studii de Etnomuzica- loţie ţi BT&mtinotogie, voi. I,BtEtBEŞÎÎ, WttrMuzTcT, 1974 (conţine 26 studii, din acestea 11 de

   bizantinologie): Un cântec dincolecţia lui Anton Pann9 p. 146-153■ I Rer. de Folclor , Bucureşti, an. II(1957), ar. 1-2, p. 149-155); U n  cântec oi lui Dimitrie Can te mir în colecţia lui Anton Pann,  p. 154-170iimRef.de Folclor, Bucureşti, an. II(1957), ar. 3, p. 81-96); Ş c o a l a  muetceti de la Putna,  p 265-277(aşăndîa: Muzica, Bucureşti, an. XVI

  9, p. 14-20); Cul tura  bizantină pe teritoriul

   României până tn secolul al XVIII- le a,  p. 278-286 (apărut în: G B, Bucureşti, an. XXV (1966), nr. 11-12(nov. dec.) p. 1052-1060);  Idem,  în:

   Muzica Antiqua Europae Orientalis,  Bydgoszcs, Polska,  Acta Scientiflca 

  Congressus, I, Zofia Lissa, Editor,Warszawa, 1966;  M a n u scr ise le   psaltice româneşti din secolu l al  XVIII-lea , p. 287-296 (apărut în: GB, Bucureşti, an. XXVI (1967), nr. 11-12 (nov. dec.) p. 1118-1123);Cultura ps attic & românească în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, p.297-306 (apărut în:  Musica Antiqua  

   Europae Orienta lis,  Bydgoszcs,Polska, 1972, p. 487-504); Originea Canonului Stâlpărilor alcătuit de 

   Dascălul Şărban,  p. 307-316 (apărutîn:  MO,  Craiova, an. XXII (1970),nr. 5-8 (mai-aug.) p. 778-787);

   Anton Pann şi românirea cântărilor  bisericeşti , p. 317-328 (apărut în:

   B O R ,  Bucureşti, an. LXXXVII(1969), nr. 11-12 (nov. dec.) p.

  ► 1154-1160);  Muzica bisericească la români,  p. 329-401 (apărut în:  BOR, Bucureşti, an. ^XC (1972), nr. 1-2(ian. febr.) p. 162-195); Un Kyrie 

  eleison la patru voci în notaţie bizantină la începutul secolului al  X V III - le a ,   p. 402-417;  M u z ic a  bizant ină ,  p. 418-440 (apărut în:Stud, Muzic.,  voi. VI, Bucureşti,

   ţg  1970, p. 69-97). Studii de Etnomu - zicologie şi Bizantinologie,  voi. II,B UC0fe şti, TEditr Muzic., 1979(conţine 25 studii; din acestea 13 de

   bizantinologie): ^Colindele şi muzica rel igioasă,  p. 95-111 (apărut în:

   BOR,  Bucureşti, an. LXV (1947), nr.

  1-3 (ian. mart) p. 30-49),g st o r icul clasificării modurilor , p. 136-163(apărut în:  Muzica,  Bucureşti, an. IV(1954), nr. 3 (mart) p. 5-10 şi nr. 4(april.) p. lA' iytyechimea genului cromatic în muzica bizantină,  p. 164-169 (apărut în: Stud, Muzic.,  voi. IX,Bucureşti, 1973, p. 109-118);

  iţ Muzică bizantină şi cântece de lume în manuscrise oltene în notaţie 

   psa ltică,  p. 238-244; "Manuscrise

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  26/28

  Ciobanii

  muzicale tn notaţie bizantină aflate  în România,  p. 245-246 (apărut în:

   M usik des O s te ns,  5, BârenreiterKassel-Paris-London, 1969, p. 23-24 y& Studierea m uzic ii b iz antin e tn   R om ân ia ,  p. 247-251 (Comunicarela: I Congreso Inte m azio nale di Studi di musica Byzantina e orientale  liturgica,  Grottaferrata-Italia, 1968);Probleme ş i preocupăr i contem

   p orane în p a leo g ra fia m uzica lă  r omâne as c ă ,   p. 252-256 R a p o r t u l  dintre text şi melodie în muzica  

   p sa ltică rom ânească ,  p. 257-262(Comunicare la Colocviul interna

   ţional de la B rno-C ehoslovacia , 1969))$Raportul dintre muzica liturgică românească şi muzica bizantină,  p. 263-2 68 \yJPripelele lu i F ilothei 

   M onahul,   p. 269-292; \\Ma n u ser is ele  de la Putna şi unele probleme ale  culturii medievale româneşti,  p. 293-305'yManuscrisele muzicale de la Putna ş i problem a raportur i lor   muzicale româno-bulgare în perioada  me die v a lă ,   p. 306-322 (apărut în:Stud. Muzic. ,  voi. XII, Bucureşti,1976, p. 9 9 - \î% \V M a n u s c r is u i  muzical al lui Evstatie Protopsaltul de  la Putna,  1511, p. 323-378. Studii de 

   Et no m uzic o log ie şi Bizantin olo gie , voi. III, Bucureşti, Edit Muzic.,1992 (Conţine 32 studii; din aces tea12 de bizantino log ie):4 Adopta rea  muzicii bizantine ca muzică de cult .Vechime. Căi de pătrundere,  p. 54-6 0 ţlŞcoala muzicală de la Putna, p 61-80;VMr. nrrl886 de la mănăstirea 

   Dragomirnar,  p. S I S e ^ L i m b i le de cult la români în lumina manuscriselor muzicale,  p. 87-98 (apărut în:

   MB,  Timişoara, an. XXXI (1981), nr.

  7-9 (iul. sept' p. 485-499;*Muzica  românească în secolul activităţii c o r e s i e n e ,  p. 99-104 (apărut în:C u m i d a v a ,  XIII, Coresi în cultura  românească.  Braşov, 19S3)\LMuzica de cult bănăţeană. Origine, vechime,specific,  p. 105-125 (apărut în:  MB, Timişoara, an. XXXII (1982), nr. 10-12 (oct. dec.) p. 624-643);! V a l o -rificarea muzicii bizantine,  p· 126-

  129; Teorie. Practică. Tradiţtori complementari necesacifrării vechii muzici biza130-135 (apărut în: Stud .voi. XVII, Bucureşti. Edit1983, p. 191-198); VPe mCongresului Internaţional detino log ie de la Viena, p (publicat în: Stud. MuzXVIII, Bucureşti, 1984, p. 1

  **Cerce tări în domeniul bizantine întreprinse în Rom150-152^Trăsături caracterimuzicii populare şi de  România şi unele probleraporturilor cu muzica slavă157'^Anton Pann şi mromânesc ,  p. 175-176;^Atterminologia folosită,  p.

  λ Joh ann Sebas tian Ba ch şi Ccatholicum de loan Caioni201 (publicat în:  M uzica ,  Ban .,X XVII (1977), nr. 12 (de29; Circulaţia în ţară a unor clui Dimitrie CaHtemir,  p.

  W Etudes de musique ancienne rB uc ure şti, Edit. M uz ica lă(conţine 18 studii; din acestmuzicologie-bizantinologie).

   Breazul e t ses recherches d'hi

  de folk lore , p. 55-83 (PrefaţăV, George Breazul: Pagini dinmuzicii româneşti.  BucureştiSur Γ ancienne t i du genr e chrodans la musique byzantine , pTheorie, pratique, tradition  teurs complementaires insables aux dichifjrage de la  by z an t ine anc i e nne , p. (publicat în:  X V I In ter nat

   B yzantinistenkongress, Akte Jahrbuch des Osterreichisch

   z a n tin is t ik ,   32/7, SondenWien, 1981, p. 29-37);  Adopla musique byzantine comme mliturgique .  Ancienne te et vo

   p ini trat ion , p. 107-115;  L *Ismusique de Putna , p. 116-134cai în:  Rev. Roum aine,  BuXXXIV-e ann6e (1980). nr 248-253; Idem, The Music ScP u t n a ,   în:  R o m an ian Re

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  27/28

  81   Ciobanii

  XXXIVdi year (1980), nr. 7-8 p. 251-2Sfk ixs mamtscrits de Putna et  certotns aspects i e la Ctvlttsarion medidvmti roumaine, p. 135-150(putffclt în:  fter. Room. d'Hisl. de VAH , t. TMC, Tom. XIII, Bucarest,

  1976, p. 65-76);  Les langues litur -giques chei les roumains â la lumidre des marmscrits musicaux, p. 151-164;  I m  musique psaltique roumaine aux XVU-e ei XVIII-e side les,  p. 165-174 (publicat în:  Mutica,  Bucureşti,»i. XXIII (1973), nr. 3 (mart) p. 42-46); Le rapport entre le texte et la mdfadie dans la musique psaltique roumaine,  p. 175-181 (publicat în:

   Muzica,  Bucureşti, an. XXVI (1976),

  nr. 2 (febr.) p. 40-44;  Les traits ca-ractdristiaues de la musique folklo- rique et de culte roumain et certains aspects de ses reports avec la musique slave,  p. 182-188 (publicat în:  M u

   zica,  Bucureşti, an. XXVIII (1978),nr. 12 (dec.) p. 44-47); Un Kyrie eleison â quatre voix en notation by-

   zantine au commencement du XVIII-e siecle,  p. 189-196 (publicat în:  Rev. 

   Rown. d'Hisl. de l'Art,  s. TMC, Tom.VII, Bucarest, 1970, p. 45-52).

  Ediţii cr it ice: Anton Pann,Cântece de lume.  Transcrise din

   psalţică în notaţia modernă, cu unstudiu introductiv de Gh. Ciobanu,Bucureşti, ESPLA, 1955; Izvoare ale muzicii româneşti,  voi. I, Documenta: Culegeri de folclor şi cântece de lume.  Bucureşti, Edit Muzicală,1976; Izvoare ale muzicii româneşti, vol. II, Documenta:  M u z ic ăinstrumentală, vocală şi psalţică din secolele XVI-XIX,  Bucureşti, EditMuzicală, 1978:  Irvoare ale mujicii româneşti, voi. III, Documenta:Şcoală muzicală de la Putna. tiSuiâhsuTnr. 56/544Τ 576Ύ Ί Ζ la  Mttnăsfirea- Putna. AntoToghion.

  îngrijit*, -prefaţată şi adnotatădr0heorjhe Ciobanu, Marin Ionescub  Trtut Moticecn, Bucureşti, EditMqpcală. 1980;  

  Şcoala muzicală de la Putna. Manuscrisul nr. t-26/laşi. Antologhion. EdiITe îngrijită, prefaţată şi adnotatăde Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescuşi Titus Moisescu, Bucureşti, Edit.Muzicală, 1981;  Izvoare ale muzicii 

  româneşt i ,  voi. V, Documenta:Şcoală muzicală de la Putna. Antolo-ghionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei. Ediţie îngrijită, prefaţată şiadnotată de Gheorghe Ciobanu şiMarin Ionescu, Bucureşti, EditMuzicală, 1983;  Izvoare ale muzicii româneşti,  voi. III B, Transcripta:Şcoala muzicală de la Putna. 

   Manuscrisul nr. 56/544/576 l.P.II. Stihirar.  Transcrieri în notaţie liniară

  de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescuşi Titus Moisescu, Bucureşti, EditMUzrcaîări984;  Izvoare ale muzicii romăweytK~\ ol. IX, Transcripta:Cântece de lume; Secolele XV1II-XIX, Bucureşti, 1985.

  M uzico log ie -Bizan t in o logi*: Articole, Studii:  R o m e o  Ghircoiaşu, “Contribuţii la istoria muzicii româneşti” şi unele probleme ale cercetării trecutului nostru muzical, în:  Muzica,  Bucureşti, an.XIV (1964). nr. 2 (febr.) p. 34-39(Recenzie);  Aspecte ale culturii româneşti în epoca feudală. Câteva manuscrise bizantine,  în:  M uzica ,Bucureşti, an. XIV (1964), nr. 5-6(mai-iun.) p. 57-59; Un creator de muzică la începutul secolului al XVI -lea, în:  Muzica, an. XIV (1964), nr.5-6 (mai-iun.) p. 60-61 (în colab. cuCr. Ghenea); Şcoala muzicală de la Pptna de pe timpul tui Ştefan ce! Mare 

   şi al urmaşilor săi.  Bucureşti, Edit.Ac. Române, (Extras din  Analele Ac. KZnrnăne,  Bucureşti, an. 100 (1966),secţ. IV-a, voi. XVI, p. 587-593); Ritmica neumelor bizantine în transcrierile lui I.D. Petrescu şi Egon Welesz în raport cu practica actuală, în: S C I A,  s. TMC, Tom. 34,Bucureşti, 1987, p. 34-41.

 • 8/16/2019 Gheorghe Ciobanu

  28/28

  Ciobanii

   bizantinologiei, Gheorghe Ciobanu acules, a transcris şi a publicat folclomuzical, vocal şi instrumental. O parte din acesta a constituit sursaunor articole şi studii reproduse înce le trei volum e: ** E tnom upco log ieşi în “  Etudesder o u m a i n e”, altele Hind publicate

  separat în  Revista de Folclor   şi îndiverse alte reviste de profil. Reţinemdirf ciclul tipăriturilor folcloricevolumele: 200 cântece şi doine ~ înco laborare cu Vasile Nicole seu(1955) . Vechi cântece de viteji — colaborare cu Alexandru Amzulescu(1956) şi Lă t ii din Clejani (1969)