galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin...

69
GAL Mărginimea Sibiului, Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156 APEL DE SELECȚIE Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 19.2 (M 07/6A) – 1/17 – 31.08.2017 Grupul de Acțiune Locală GAL Mărginimea Sibiului anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M 07/6A “ Afaceri rurale non-agricole din SDL”. 1. Data lansării apelului de selecție: 31.07.2017 2. Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2017 3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea poiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală “GAL Mărginimea Sibiului” din comuna Rășinari, str. Copacele, nr. 189, cod 557200, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00 4. Beneficiarii eligibili: micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din spaţiul rural; fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente. 5. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări: Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M 07/6A: 360.000 Euro

Transcript of galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin...

Page 1: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

APEL DE SELECȚIE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 19.2 (M 07/6A) – 1/17 – 31.08.2017

Grupul de Acțiune Locală GAL Mărginimea Sibiului anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M 07/6A “ Afaceri rurale non-agricole din SDL”.

1. Data lansării apelului de selecție: 31.07.20172. Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.20173. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea poiectelor se va face

la sediul Grupului de Acțiune Locală “GAL Mărginimea Sibiului” din comuna Rășinari, str. Copacele, nr. 189, cod 557200, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00

4. Beneficiarii eligibili: micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din

spaţiul rural; fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază

agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente.

5. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări:

Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M 07/6A: 360.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 90.000 Euro

6. Intensitatea sprijinului va fi de : 85%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism si pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

7. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să l folosescă ‐ solicitanții (versiune editabilă) se găsește pe site-ul http://galmarginimeasibiului.ro/ , http:// galms.ro .ro/ . La aceeași adresă se găsesc toate formularele care însoțesc Cererea de finanțare. Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Page 2: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL Mărginimea Sibiului pentru măsura respective sunt următoarele:

1. 1. Studiul de Fezabilitate, Memoriu justificativ (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa

utilajele achiziționate prin investiția FEADR, cheltuielile cu realizarea construcției vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism și va întocmi Studiul de Fezabilitate.

Important! În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

- cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;;

- devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei::

- „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

- detalierea capitolului 3 pct. 3.5 – Proiectare şi din capitolul 3 pct. 3.7 – „Consultanţă”, în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi”;

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;

Atenție!

În situația în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informații identice din alte proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat se poate decide diminuarea cheltuielilor de la Cap.3 – Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea dacă nu se dovedește o particularizare la specificul proiectului.

Page 3: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

- devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:

1.2. Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente1.3. Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

Page 4: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;

Sau

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :

3.1. Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-

judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

Page 5: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de mai sus vor fi însoțite de:

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențe de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).

3.2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile certifice, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să după caz :

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

Page 6: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct ;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex. : contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Documentele de mai sus vor fi însoţite de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Atenţie !

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Atentie !

La depunerea cererii de finanțare se accepta si extras de carte funciară cu mențiunea „imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar” cu condiția redepunerii după selectarea proiectului, odată cu depunerea documentelor obligatorii în vederea contractării, a extrasului de carte funciară care va trebui să conțină mențiunea planului parcelar (localizare certă)

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008 :

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului

Page 7: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte documente”

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea « Conform cu originalul » pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole,

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole ;

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

7. Certificate de cazier judiciar : al solicitantului – persoană juridică și al reprezentantului legal-persoană fizică, (doc. 7.1 şi 7.2 în Cererea de Finanțare) ;

8. Certificate de atestare fiscală, atât pentru întreprindere cât și pentru reprezentantul legal, emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. (doc. 8.1 şi 8.2 in Cererea de Finanțare)

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea : Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.

9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM.

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

12. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise în original de către o instituţie financiară (extras de cont şi/ sau contract de credit), în termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea Cererii de Finanţare.

Page 8: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

13. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria « firma în dificultate », semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

19. (Doc.22) Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea.

20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății ;

21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info;

22. Certificat de cazier fiscal al solicitantul.

Page 9: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Atenţie ! În cazul modernizărilor solicitantul trebuie să prezinte, dupa caz, documentul de autorizare eliberat de AJPM/DSP/DSVSA pentru unitatile vizate de proiect, iar acesta trebuie eliberat/ vizat cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare.

Se va prezenta de asemenea Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

23. Alte documente (se vor specifica de către solicitant, după caz).Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt precizate în Fișa de verificare a conformității proiectului/Metodologia de verificare a conformității, respectiv în Fișa de evaluare a eligibilității proiectului/Meodologia de verificare a eligibilității, anexe la Ghidul solicitantului publicat pe site-ul http ://galmarginimeasibiului.ro/ , http :// galms.ro

Pentru conformitate, experții GAL Mărginimea Sibiului vor parcurge urmatoarele etape :I. VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Mărginimea Sibiului a Cererii de finanţare aferentă măsurii M 07/6A în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL ?Se verifică dacă modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL Mărginimea Sibiului a Cererii de finanţare aferentă măsurii M 07/6A în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul GAL Mărginimea Sibiului și care este aferentă prezentului support de selecție), cererea de finanţare este respinsă.

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant ?Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant.

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare ?Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.

4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant ?

Page 10: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Se verifică dacă solicitantul a completat, a bifat și a semnat/ștampilat toate rubricile din Cererea de finanțare.

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii ?Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă ?Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

7. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare ?Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.

8. Copia pe support de hartie a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe support de hârtie ?Expertul verifică dacă copia pe support de hartie a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe support de hârtie.

9. Fiecare dosar al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie electronică a Cererii de finanțare ?Expertul verifică dacă fiecare dosar al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie electronică (pe CD) a Cererii de finanțare

10. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie ?Expertul verifică concordanța copiei pe support electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?Expertul verifică dacă este completat bugetul ndicative, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.

12. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție ?Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

13. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 90.000 Euro ?Expertul verifică dacă sprijinul public nerambursabil depășește suma de 90.000 Euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

14. Localizarea proiectului de investiții este în teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală GAL Mărginimea Sibiului?Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL – conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Mărginimea Sibiului care a selectat proiectul.

Page 11: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

15. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului ?Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL GAL Mărginimea Sibiului. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

16. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL ?Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Mărginimea Sibiului. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

17. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective ? Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

18. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant ?Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează « DA cu diferențe » și completează tabelul cu informația corectă.

Page 12: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

1. Cererea de Finanțare, cu toate secțiunile și rubricile completate și cu toate semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele corespunzătoare

Se verifica daca Cererea de finantare este completata, toate secțiunile și rubricile sunt completate și cu toate semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele corespunzătoare.

1.1.Studiu de Fezabilitate / Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu justificativ întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.

Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei Studiului de fezabilitate/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu justificativ si daca respectă structura prezentată în Ghidul solicitantului. În acest caz se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele elaboratorilor.

1.2.Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului si daca aceasta respectiv Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente este conforma,

1.3.Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, respectiv Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor

Page 13: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

(numai in cazul constructiilor nefinalizate),

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei urmatoarelor documente : Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0), În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit

Page 14: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Sau (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

3.1. Pentru proiectele care presupun realizarea Controlul conformităţii va consta în

Page 15: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de

verificarea existentei documentului, dupa caz :a) Dreptul de proprietate privată

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind

Page 16: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

concedent care să specifice:

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de mai sus vor fi însoțite de:

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențe de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).

retrocedarea.

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de mai sus vor fi însoțite de:

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențe de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).

Page 17: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

3.2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile certifice, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să după caz :

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct ;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex. : contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Documentele de mai sus vor fi însoţite de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Atenţie !

În situaţia în care imobilul pe care se execută

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile certifice, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să după caz : dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune,

dreptul de superficie, dreptul de uzufruct ; dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ; împrumutul de folosință (comodat) dreptul de închiriere/locațiune.

Page 18: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Atentie !

La depunerea cererii de finanțare se accepta si extras de carte funciară cu mențiunea „imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar” cu condiția redepunerii după selectarea proiectului, odată cu depunerea documentelor obligatorii în vederea contractării, a extrasului de carte funciară care va trebui să conțină mențiunea planului parcelar (localizare certă)

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008 :

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă

Page 19: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte documente”

4. Extras din Registrul Agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea « Conform cu originalul » pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole.

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Extras din Registrul Agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea « Conform cu originalul » pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole.

5.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6.Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1. Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole ;

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole ;

6.2.Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă

7. Certificate de cazier judiciar : al solicitantului – persoană juridică și al reprezentantului legal-persoană fizică, (doc. 7.1 şi 7.2 în Cererea de Finanțare) ;

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Certificate de cazier judiciar : al solicitantului

Page 20: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

– persoană juridică și al reprezentantului legal-persoană fizică, (doc. 7.1 şi 7.2 în Cererea de Finanțare) ;

8. Certificate de atestare fiscală, atât pentru întreprindere cât și pentru reprezentantul legal, emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. (doc. 8.1 şi 8.2 in Cererea de Finanțare)

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea : Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.

Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest/aceste document/e este/sunt completat/e, semnat/e şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este/sunt valabil/e la data depunerii proiectului. În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui/acestor document/e.

Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.

9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM.

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului.

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, si faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana

Page 21: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

„Concordanta copie cu originalul”

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

12. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise în original de către o instituţie financiară (extras de cont şi/ sau contract de credit), în termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea Cererii de Finanţare.

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise în original de către o instituţie financiară (extras de cont şi/ sau contract de credit), în termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea Cererii de Finanţare.

13. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.

Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă investiţia prevede construcţii, si faptul că acest certificat este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. În cazul în care certificatul de

Page 22: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

urbanism este emis pe numele unei persoane fizice/juridice diferită de solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul emitent. Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria « firma în dificultate », semnată de

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Declaraţie pe propria răspundere a

Page 23: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria « firma în dificultate », semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

19. (Doc.22) Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea.

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea.

20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății

21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info;

Controlul conformităţii va consta în verificarea existentei documentului, Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info;

Page 24: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

22. Certificat de cazier fiscal al solicitantul.

Atenţie ! În cazul modernizărilor solicitantul trebuie să prezinte, dupa caz, documentul de autorizare eliberat de AJPM/DSP/DSVSA pentru unitatile vizate de proiect, iar acesta trebuie eliberat/ vizat cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare.

Se va prezenta de asemenea Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest/aceste document/e este/sunt completat/e, semnat/e şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă este/sunt valabil/e la data depunerii proiectului. În funcţie de tipul de solicitant se va verifica prezenţa obligatorie a acestui/acestor document/e.

Se solicita originalul documentului si expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu originalul”.

23. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest/aceste document/e este/sunt completat/e, semnat/e şi poartă ştampila.

Pentru eligibilitate, experții GAL MS vor parcurge următoarele etape:

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilității solicitantului

Verificare efectuată

DA NU

1.1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect

Page 25: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)

1.2 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR ?

1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)

1.4 Solicitantul a bifat punctele obligatorii și cele specifice, dupa caz, în Declaratia pe propria raspundere F din cuprinsul Cererii de Finanțare și a semnat această declarație?

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate.

Verificare efectuată

DA NU

Solicitare informatii

suplimentare

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)

Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)

Page 26: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)

Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile și completările ulterioare)

Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile și completările ulterioare)

Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările și completările ulterioare

Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înființate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activități neagricole

Cooperativă agricolă de grad 1 (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare și gestionare a terenurilor agricole și a efectivelor de animale.

Cererea de Finanțare – Secțiunea B1Doc.6.1 Hotarare judecatoreasca/ 6.2 Act constitutivBaza de date a serviciul online RECOM a ONRCDeclaratii partea F a Cererii de FinantareDoc. 11- Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlociiDoc. 12 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis

Page 27: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6)Fișa măsurii din SDLEG2 Investiția trebuie să se încadreze în categoria investitiilor non-agricole, respectiv Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.

Doc.1 Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ

Doc 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor

Doc.16 Aviz specific privind amplasamentul și functionalitatea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția / modernizarea sau extinderea structurii de primire turistica, după caz,

Doc.17 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul modernizării/extinderii).

Site-ul ANSVSA

Fișa măsurii din SDL

Page 28: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

EG3– Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției;

Declaratia pe propria raspundere nr. 18 din Sectiunea F din cuprinsul Cererii de Finanțare

EG4 – Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

Doc.1- Studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativ Doc 2 - Situatii financiareMatricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului;EG5 - Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;

Doc. 2.- Situațiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de finantare;Doc. 18 - Declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate" Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC

EG 6.Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata la cap. 8.1 din PNDR

Doc.1- Studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativ

EG 7. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura intretinerea si mentenanţa investiției pe o perioada de 5 ani

Page 29: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Doc 1- Declaratie de angajament

EG 8. Solicitantul trebuie să îşi desfăşoare activitatea aferentă investiţiei finanţate în spațiul rural, respectiv în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, dar comercializarea productiei poate fi facuta si in afara teritoriului GAL

Doc.1- Studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativ

EG 9. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 85 %. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism si pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole.

Doc.1- Studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativ

Atenție!

Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.

3. Verificarea bugetului indicativ Verificare efectuată

Page 30: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)

DA NU NU ESTE CAZUL

3.1 ..........................................

................................................................

4. Verificarea rezonabilității prețurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)

Verificare efectuată

DA NU NU ESTE CAZUL

4.1. ................................................................

...........................................................................

5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată

DA NU NU ESTE CAZUL

5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției si un plafon maxim al sprijinului nerambursabil de 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor)?

5.2 Ajutorul public nerambursabil se încadrează în plafonul maxim prevăzut de regula de minimis ?

5.3 Valoarea totală eligibilă a proiectului este mai mare sau cel putin egala cu 10.000 euro ?

Page 31: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

5.4 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?

6. Verificarea condițiilor artificiale

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)

Verificare efectuată

DA NU

....................................................................

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRCBaza de date proiecte FEADRDeclaratii partea F a Cererii de finantare Registrul Cererilor de FinantareStudiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de FinantareOBSERVAȚII: ..............................................................................................................................................

VERIFICAREA PE TEREN Verificare efectuată

DA NU

Verificare la GAL MARGINIMEA SIBIULUI

10. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Mărginimea Sibiului:

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și îndeplinirii sarcinilor ce revin GAL Mărginimea Sibiului în conform art. 34 al Regulamentului (UE) NR. 1303/2013 și care vizează acest articol sunt cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare a GAL Mărginimea Sibiului. Sarcinile ce revin GAL Mărginimea Sibiului legate de selecția proiectelor sunt: conceperea unei

Page 32: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă și asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei. Grupul de Acțiune Locală Mărginimea Sibiului va primi proiectele de la solicitanți și va efectua evaluarea și selecția acestora după care va întocmi Raportul de Evaluare si Rapoartele de selecție. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, în momentul selecției vor fi prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana în cauză nu va avea drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Criteriile generale de evaluare pentru selecție vot ține cont de criteriile specifice măsurilor din SDL și de prioritățile din SDL. La fiecare ședință se va alege un președinte de ședință și se va nominaliza un secretar care va întocmi procesul verbal. În cadrul Regulamentului de funcționare a Comitetului de Selecție și a Comitetului de Contestații cuprinde etapele și termenele obligatorii ale procedurii de selecție.

Etapele și termenele obligatorii ale procedurii de evaluare și selecție sunt următoarele: Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale a Asociației GAL MS numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare submăsură în parte sau o perioadă de depunere continuă. Totodată, acest Calendar de depunere proiecte este votat în cadrul Adunării Generale a GAL Mărginimea Sibiului. Alte etape importante sunt: Publicarea în presa locală si/sau online, pe pagina de internet a GAL și la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL Mărginimea Sibiului a anunțului de lansare a procedurii de selecție a propunerilor de proiecte, cu trimitere la descărcarea detaliilor de pe un site și adresă e-mail de contact, cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de termenul fixat pentru inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor. Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GALMS, numai în situația în care acest apel de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție cu excepția alocării financiare. Termenul de evaluare lunara a proiectelor este, după caz, de maxim 20 de zile lucrătoare pentru evaluarea proiectelor. Termenul se poate prelungi cu maxim 10 zile lucrătoare dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau mai multe măsuri. Cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități

Page 33: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

publice și permite selecția prin procedură scrisă. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50 % membrii comitetului de selecție, dintre care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic se realizează de către 2 experţii evaluatori din cadrul Compartimentului tehnic al GALMS, cu respectarea principiului celor 4 ochi pentru fiecare proiect.Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la sedintele Comitetului de selecție va lua parte și un reprezentant al DADR Sibiu.Raportul de Evaluare va fi publicat pe site-ul www.galms.ro în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la închiderea sesiunii de selectie. Raportul de Selecție Intermediar se intocneste in ziua sedintei Comitetului de Selectie si conține proiectele selectate înainte de depunerea contestațiilor si va fi elaborat in ziua sedintei Comitetului de Selectie a proiectelor. Solicitanţii, după consultarea Raportului Intermediar de Selecţie au posibilitatea de a depune contestaţii. Contestațiile pot fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maxim 8 zile lucrătoare de la publicarea pe website-ul GALMS a Raportului de Selecție Intermediar. Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu încă maximum 5 zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsură este mare.

Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.galms.ro in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii termenului de depunere a acestora.

După încheierea acestei etape, GAL MS va publica Raportul final de selecție pe pagina web proprie www.galms și îl va afișa la sediul GALMS.

Page 34: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție, semnat și aprobat de către toți membrii prezenți, specificându-se apartenența la mediul public sau privat, după caz. Raportul de Selecție va fi semnat de membri titulari/supleanți prezenți la ședință. Raportul de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă la ședință în calitate de observator. Raportul de Selecție va fi datat și avizat de Președintele GAL sau de alt membru mandatat de Consiliul Director, printr-o hotârâre a acestui organ. Raportul de Selecție Final conține lista finală a proiectele selectate după soluționarea contestațiilor. Adunarea Generală a GAL Mărginimea Sibiului a stabilit și votat Comitetul de Selecție a proiectelor care este alcătuit din 7 membrii și 7 membrii supleanți, reprezentanți ai membrilor publici și privați GAL Mărginimea Sibiului. În cadrul GAL Mărginimea Sibiului există și un Comitet de Contestații care funcționează după procedurile cuprinse în Regulamentul de funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comitetului de Contestații.

Componența Comitetului de Selecție a proiectelor în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului:

PARTENERI PUBLICI 28,57%

Partener Funcția în CS Tip/ Observații

Comuna Șugag Membru Administrație publică locală - Rural

Comuna Orlat Membru Administrație publică locală - Rural

Comuna Sadu Membru Supleant Administrație publică locală - Rural

Comuna Jina Membru Supleant Administrație publică locală - Rural

PARTENERI PRIVAȚI 28,57 %

Scheau Cosmin II Membru Întreprindere Individuală – Rural

SC Lungu Cosmis SNC Membru Societate Comercială – Rural

IF Serban Nicolae Ionuț Membru Supleant Întreprindere familială - Rural

Page 35: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Vitoroi Veronica PFA Membru Supleant Întreprindere Individuală – Rural

Societate Civila 42,86%

Asociația GAL Mărginimea Sibiului

Membru Societate Civilă - Rural

Asociația „UN SAT PENTRU UN SAT” Tilișca -Aubais

Membru Societate Civilă - Rural

Asociația Prietenii Berzelor Cristian

Membru Societate Civilă - Rural

Asociația de Înfrumusețare a Comunei Gura Rîului

Membru Supleant Societate Civilă - Rural

Asociația Crescătorilor de Ovine din Sibiu „Marginea”

Membru Supleant Societate Civilă - Rural

Asociația Rășinari Confluențe Europene

Membru Supleant Societate Civilă - Rural

Persoane fizice relevante (maxim 5 %)

Partener Funcția în CS Tip/ Observații

- - -

Componenţa Comitetul de Contestatii a proiectelor în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului:

PARTENERI PUBLICI

Page 36: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Partener Funcţia in CS Tip /Observaţii

Comuna Gura Riului Membru Administraţie publică locala - RuralComuna Poiana Sibiului Membru Supleant Administraţie publică locala - RuralPARTENERI PRIVAŢI

Partener Funcţia in CS Tip /Observaţii

Bolota C Maria PFA Membru Întreprindere Individuală - RuralIF Beu Ileana Membru Supleant Întreprindere Individuală- RuralSocietate Civila

Partener Functia in CS Tip /Observaţii

Asociatia Pensiunilor Agroturistice din Rășinari- APAR

Membru Societate Civilă - Rural

Asociația Mărginimea Sibiului în Dezvoltare Săliște

Membru Supleant Societate Civilă - Rural

11. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

DESCRIERE CRITERII DE SELECȚIE

CS1. Diversificarea activităţii agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activităţi non-agricole (Maximum 15 puncte)

1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol ( in UAT in care se realizeaza investitia sau in UAT limitrof) și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)Documente:

Page 37: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Documente care atestă forma de organizare a solicitantului Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. Document expert contabil Serviciul online RECOM Registrul Agricol Baza de date APIA/Registrul ANSVSA

Situatii financiare/ Doc2.2 Declaraţie specială 200/ Doc 2.3 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole 221

Copie act de identitate Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2 si sau M1/6A

CS2. Prioritizarea sectoarelor cu potenţial de creştere, respectiv agro-turism, activităţi meşteşugăreşti, activităţi recreaţionale şi producţie

( Maxim 20 puncte)

Proiectul prevede investitii in urmatoarele sectoare cu potențial de creștere : agroturism, activități recreaționale, meșteșuguri

(20 puncte dacă DA)

Proiectul prevede investitii in sectoarul cu potențial de creștere : productie

(10 puncte dacă DA)

Criteriul va fi punctat daca proiectul vizează investitii in sectoarelor cu potenţial de creştere, respectiv agro-turism, activităţi meşteşugăreşti, activităţi recreaţionale şi producţie

Documente: Studiul de fezabilitate, Memoriu justificativLista detaliată a acţiunilor conform codurilor CAEN M1/6A cu sectoare prioritare Baza de date online RECOM Cerere de finanţare

CS3: Domiciliul solicitantului/acţionarului majoritar se află în teritoriul GAL Mărginimea

Page 38: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

Sibiului

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Criteriul va fi punctat în cazul în care domiciliul permanent al administratorului/asociatului majoritar al solicitantului se află în teritoriul Mărginimea Sibiului, in momentul depunerii Cereri de Finantare. Nu va fi luată în considerare reședința temporară (viză de flotant).

Documente: C.I. administrator/asociat majoritar al solicitantului

CS4. Proiecte care prevăd investiţii în protecţia mediului şi acţiuni inovative

(Max. 20 de puncte)

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că: Proiecte care prevăd investiţii în protecţia mediului (10 p)

Acest criteriu va fi punctat în cazul în care proiectul prevede investiții care își aduc aportul la protecția solului și a apelor subterane, protecția biodiversității, producerea energiei din surse regenerabile. Investitiile privind protectia mediului trebuie sa reprezinte minim 5% din valoarea eligibila a proiectuluiProiecte care prevăd investiţii în acţiuni inovative (10 p)

Criteriul va fi punctat in cazul in care proiectul sprijină dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii noi în teritoriul GAL Marginimea Sibiului. Solicitantul va primi punctaj la acest criteriu de selecție dacă dovedeşte că nu exista nicio societate comercială cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Marginimea Sibiului care furnizează servicii similare cu cele prevazute in proiect si/sau in cadrul proiectului tehnologia/tehnologile si/sau softurile necesare desfasurarii activitatii nu sunt mai vechi de 3 ani.

Proiectele care prevad investiţii în protecţia mediului si investiţii în acţiuni inovative vor fi punctate cu 20 puncte.

Documente: Cerere de finanțare, Studiu de fezabilitate, Memoriu justificatv

CS5. Numărul locurilor de muncă nou create

( Maxim 25 puncte)

5.1 Proiectul prevede înființarea a mai mult de 2 locuri de muncă cu normă întreagă

Page 39: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

(25 puncte dacă DA)

5.2 Proiectul prevede înființarea a 2 locuri de muncă cu normă întreagă (20 puncte dacă DA)

5.3 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă

(15 puncte dacă DA)Documente: Cerere de finanțare , Studiu de fezabilitate, Memoriu justificativ

Total punctaj: 100 de puncte

PUNCTAJ MINIM – pentru această submăsură este de 15 puncte.

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:

In cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru departajare :

1. Numărul locurilor de muncă nou create 2. Investiții în activități de agroturism, recreaționale, meșteșuguri3. Valoarea productiei agricole din exploatatie alocată pentru agroturism

In cazul Cererilor de finantare cu acelasi puctaj proiectele vor fi selectate cele care au numarul cel mai mare de locuri de munca nou create conform criteriului 1 de departajare), urmand ca apoi sa se aplice Criteriul 2 (Investiții în activități de agroturism, recreaționale, meșteșuguri) si ulterior Criteriul 3 de departajare (numar de animale, suprafata agricola, s.a. )

Documente prezentate Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate

CS1. Diversificarea activităţii agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activităţi non-agricole

Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificatv

Expertul verifică în Cererea de finanțare și în informațiile din Memoriul justificativ, dacă: proiectul este inițiat de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și

Page 40: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acestuia

Se vor acorda 15 p dacă DA, 0 p dacă NU

CS2. Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere, respectiv agro-turism, activități meșteșugărești, activități recreaționale și producție

Cererea de finantareStudiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ

Expertul verifică în Cererea de finanțare și în informațiile din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă: proiectul vizează servicii din sectoarele cu

potențial de creștere, (cu excepția agroturism, servicii medicale și sanitar-veterinare);

Proiectul vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, servicii medicale, sanitar-veterinare;

proiectul vizează prestarea de activități/servicii conform codului CAEN aferent activității/serviciului scorat

Se vor acorda maxim 20 de puncte, astfel: 20 de puncte dacă proiectul vizează prestarea de activități/servicii conform codului

CAEN aferent activității/serviciului scorat 10 puncte dacă proiectul vizează prestarea de activități/servicii conform codului CAEN

aferent activității/serviciului scorat

CS3. Domiciliul solicitantului/acționarului majoritar se află în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului Act de identitate (CI, BI ) Expertul verifică în Cererea de finanțare și în

informațiile din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă domiciliul solicitantului/acționarului

Page 41: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

majoritar se află în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului

Se vor acorda 20 de puncte dacă domiciliul solicitantului/acționarului majoritar se află în teritoriul GAL Mărginimea SibiuluiCS4. Proiecte care prevăd investiții în protecția mediului și acțiuni inovative

Cerere de Finanțare/Memoriu justificativStudiul de fezabilitate/DALI

Expertul verifică în Cererea de finanțare și în informațiile din Studiul de fezabilitate/DALI, dacă sunt prevăzute investitii in protecția mediului (eficientizare energetică, ecologizare etc) si actiuni inovative

Se vor acorda 10 puncte dacă „Proiectul cuprinde investitii pentru protecția mediului”Se vor acorda 10 puncte dacă „Proiectul nu cuprinde acțiuni inovative”Proiectele care prevad investiţii în protecţia mediului si investiţii în acţiuni inovative vor fi punctate cu 20 puncte.CS5. Numărul locurilor de muncă nou create

Cerere de Finanțare/Memoriu justificativStudiul de fezabilitate/DALI

Expertul verifică în Cererea de finanțare și în informațiile din Studiul de fezabilitate/DALI.Memoriu justificatv dacă vor fi create cel putin 4 locuri de muncă

Se vor acorda cîte 25 puncte pentru mai mult de 2 locuri de muncă cu normă întreagă Se vor acorda cîte 20 puncte pentru 2 locuri de muncă cu normă întreagă Se vor acorda cîte 15 puncte pentru 1 loc de muncă cu normă întreagă Se vor acorda 0 puncte dacă in faza de operationalizare a investitiei nu se vor crea locuri de muncăTotal punctaj: 100 puncte

Pentru Măsură M 07/6A, pragul minim este de 15 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.

1. Numărul locurilor de muncă nou create 2. Investiții în activități de agroturism, recreaționale, meșteșuguri3. Valoarea procentuală a productiei agricole din exploatatie alocată pentru agroturism

In cazul Cererilor de finantare cu acelasi puctaj proiectele vor fi selectate cele care au numarul cel mai mare de locuri de munca nou create conform criteriului 1 de departajare), ), urmand ca apoi sa

Page 42: galmarginimeasibiului.ro · Web viewContract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării

GAL Mărginimea Sibiului,Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

se aplice Criteriul 2 (Investiții în activități de agroturism, recreaționale, meșteșuguri) si ulterior Criteriul 3 de departajare (numar de animale, suprafata agricola, s.a. )

12. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);

GAL va transmite solicitanților Notificări asupra rezultatului evaluării și selecției in 3 zile calendaristice de la elaborarea Raportului Intermediar de Selectie ; transmiterea se realizează cu confirmare de primire. Notificările transmise solicitanților vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. Contestațiile pot fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maxim 8 zile lucrătoare de la publicarea pe website-ul GALMS a Raportului de Selecție Intermediar. Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu încă maximum 5 zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsură este mare. Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.galms.ro in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii termenului de depunere a acestora. După încheierea acestei etape, GAL MS va publica Raportul Final de Selecție pe pagina web proprie www.galms și îl va afișa la sediul GALMS. 13. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii se pot obține la sediul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL Mărginimea Sibiului - Jud. Sibiu, Com. Rășinari, nr. 189, cod 557200, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Tel 0744526156 (Bogdan Marina)

14. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților).

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, în calitate de beneficiar al proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul.