FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM...

of 38 /38
FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N Revizia:4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 1/38 Elaborator: Serviciul Tehnic-Dezvoltare, Investitii Cod: FDS 01 1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS 1.1. Identificarea substanţei sau amestecului chimic periculos Denumire comerciala PETOL 410-4N Denumire chimica p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata baza Mannich polipropoxilata; Nr. EC 614-668-1 Nr. CAS 68610-97-9 Nr.inregistrare REACH 01-2119928014-47-0001 Tip substanta Substanta UVCB 1.2. Identificarea utilizarilor relevante ale substantei sau amestecului chimic si a utilizarilor contraindicate Petol PM 410-4N este un poliol Mannich utilizat in amestecuri de polioli pentru spume rigide cu apa ca agent de spumare utilizate pentru izolarea conductelor si pentru spumele rigide aplicate prin pulverizare. Principalele utilizari: spume poliuretanice rigide , semi-rigide si agent leticular . Utilizari contraindicate: Nu este cazul. 1.3. Identificarea firmei/întreprinderii Nume companie S.C. OLTCHIM S.A Adresa Strada Uzinei, nr.1, 240050 Ramnicu Valcea, Romania Numar telefon +40 250 701 785 +40 250 701 200 int.2785, 3001, 3115 Nr.fax +40 250 739 760; +40 250 735 030 E-mail persoana responsabila pentru FDS: [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM...

Page 1: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA

Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza Regulamentul 1907/2006, REACH

PETOL PM 410-4N

Revizia:4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 1/38

Elaborator: Serviciul Tehnic-Dezvoltare, Investitii Cod: FDS 01

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS 1.1. Identificarea substanţei sau amestecului chimic periculos

Denumire comerciala PETOL 410-4N Denumire chimica p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata

baza Mannich polipropoxilata; Nr. EC 614-668-1 Nr. CAS 68610-97-9 Nr.inregistrare REACH 01-2119928014-47-0001 Tip substanta Substanta UVCB 1.2. Identificarea utilizarilor relevante ale substantei sau amestecului chimic si a utilizarilor contraindicate Petol PM 410-4N este un poliol Mannich utilizat in amestecuri de polioli pentru spume rigide cu apa ca agent de spumare utilizate pentru izolarea conductelor si pentru spumele rigide aplicate prin pulverizare. Principalele utilizari: spume poliuretanice rigide , semi-rigide si agent leticular . Utilizari contraindicate: Nu este cazul. 1.3. Identificarea firmei/întreprinderii

Nume companie S.C. OLTCHIM S.A Adresa Strada Uzinei, nr.1, 240050 Ramnicu Valcea,

Romania Numar telefon +40 250 701 785

+40 250 701 200 int.2785, 3001, 3115 Nr.fax +40 250 739 760; +40 250 735 030 E-mail persoana responsabila pentru FDS: [email protected]

Page 2: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 2 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

1.4 Telefon pentru urgenţe: Numar national de urgenta: 112 Telefon companie: +40/250/738141

(disponibil 24h/zi/365zile) Organismul responsabil cu informarea în situaţii de urgenţă privind sănătatea este Institutul Naţional de Sănătate Publică prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional si Informare Toxicologică.

Telefon: 021.318.36.06, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800-1500.

________________________________________________________________________________ 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTANŢEI/AMESTECULUI CHIMIC PERICULOS 2.1. Clasificarea substantei/amestecului conform Regulamentului (EC) 1272/2008 Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant al pielii categ.1, H317 Cronic acvatic categ. 2, H411 2.2. Etichetarea conform regulamentului (EC) 1272/2008 Signal word: Atentie

Pictograme de pericol:

GHS07: Semnul exclamarii

GHS09: Mediu

Fraze de pericol: H315: Provoaca iritarea pielii H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

Page 3: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 3 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie: P264: Spălaţi-vă mainile bine după utilizare. P273: Evitaţi dispersarea în mediu. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391: Colectaţi scurgerile de produs. P501: Eliminati conţinutul/recipientul in conformitate cu reglementarile in vigoare. 2.3 Alte pericole: Nu intruneste criteriile de calasificare PBT/vPvB. Nu este rapid biodegradabila. 3. COMPOZIŢIA/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE

Denumire chimica Nr.CAS Nr.EC Nr.REACH Concentratie (%)

p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata baza Mannich polipropoxilata (PETOL PM 410-4N)

68 909-26-2 614-668-1

01-2119928014-47-0001

100

Impuritati: Nu contine impuritati ce pot influenta clasificarea. 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor In caz de expunere: se contacteaza un centru de toxicologie sau se solicita asistenta medicala. Se va arata medicului Fisa cu date de securitate Masuri de prim ajutor in caz de inhalare: Scoateti persoana afectata la aer proaspat.

Page 4: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 4 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Masuri de prim ajutor in caz de contact cu pielea: Se spala imediat pielea contaminata cu sapun si multa apa timp de cel putin 15 minute, pana la indepartarea tuturor urmelor de produs. Masuri de prim ajutor in caz de contact cu ochii: Se vor spăla ochii cu apă(sau ser fiziologic) multă timp de 15 minute. Dacă se menţine durerea, clipirea, lăcrimarea sau roşeaţa, se va solicita consult medical. Masuri de prim ajutor in caz ingerare: Acest produs are o toxicitate orala foarte scazuta . Este putin probabil ca inghitirea unor cantitati mici de produs sa provoce afectiuni. La înghiţirea accidentală, se va solicita imediat consult medical. 4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate Prin contact cu pielea: Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Prin contact cu ochii Provoacă o iritare gravă a ochilor care determina dureri sau iritaţii, lăcrimare sau roseata. Prin inhalare: Datorita presiunii de vapori scazute la temperatura camerei , este putin probabila inhalarea vaporilor de poliol. Ingerare:In caz de inghitire, nu apar efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 4.3. Acordarea de consult medical imediat si aplicarea unui tratament special Nu exista un antidot specific. Tratamentul va fi simptomatic şi de susţinere. 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 5.1. Medii de stingere Mijloace de stingere adecvate : apa pulverizată, dioxid de carbon, spumă rezistentă la alcool, pudre chimice uscate. Mijloace de stingere care nu trebuie folosite : Nici o restrictie 5.2. Pericole speciale legate de substanta sau preparat Pericole de expunere: Pericol scazut de incendiu in cazul expunerii la flacara deschisa sau caldura. deoarece Petol PM 410-4N are presiunea de vapori foarte scazuta si punctul de aprindere la 1840C. In consecinta este un produs cu risc scazut de incendiu. Totusi, deoarece este un produs organic, va arde in conditii de temperature ridicata si de alimentare cu oxigen sau in cazul producerii unui incediu in proximitate. Acest poliol este toxic pentru viata acvatica cu efecte de lungă durată. Apa de incendiu contaminată cu acest material trebuie să fie colectată pentru a nu permite deversarea ei în cursuri de apă, drenaje sau canalizare.

Page 5: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 5 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

5.3. Masuri de protectie pentru pompieri Echipament de protecţie pentru pompieri: Pompierii trebuie sa fie echipati cu echipament personal de protectie si aparate respiratorii izolante autonome. Alte informatii : Pentru reducerea daunelor, pe containerele expuse la incendiu se va pulveriza apa rece. 6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE 6.1.Măsuri de precauţie pentru personal Măsuri de precauţie pentru personal: Nu se impun masuri speciale. Se ventileaza zona afectata de scurgerea produsului.Se va purta echipament de protectie corespunzator.Produsul împrăştiat produce suprafeţe alunecoase. Pentru evitarea alunecărilor se va imprastia un material absorbant granulat. 6.2. Măsuri de precauţie pentru mediu Se izolează zona afectată în vederea prevenirii scurgerilor de produs în sol şi în apele de suprafaţă. Este toxic pentru viata acvatica cu efecte de lungă durată, iar produsul împrăştiat se va strânge în containere închise care se vor gestiona în concordanţă cu reglementările în vigoare privind protecţia mediului. 6.3. Metode si materiale de curatare Metode de curăţare: Se absoarbe produsul scurs cu nisip, pamant sau material absorbant similar . Amestecul este colectat în containere si va fi trmis catre incinerare sau ingropare in instalatii special destinate. In cazul scurgerilor mici: Scurgerile mici pe suprafete din beton sau suprafete tari similare pot fi maturate sau adunate cu mopul. Si scurgerile mici pot fi absorbite cu nisip, pamant , vermiculit , amestecul este colectat in containere mici si trimis la incinerare in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare. In cazul scurgerilor mari: Scurgerile industriale sau scurgerile accidentale sunt, in general, colectate in containere mari. Produsul scurs va fi colectat prin pompare in rezervoare adecvate. Materialul rezidual scurs poate fi absorbit cu material absorbant (nisip, pamant, vermiculit).Se spala zona cu multa apa. Apele reziduale se dirijeaza catre instalatia de tratare ape uzate.

Page 6: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 6 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Eliminarea se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Indicaţii speciale: Nu utilizati materiale combustibile cum ar fi rumegusul. Apele rezultate de la spalare nu vor fi dirijate catre sistemul de canalizare. Pentru evitarea alunecărilor se va împrăştia un material absorbant granulat. _____________________________________________________________________________ 7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 7.1. Masuri pentru manipularea in conditii de siguranta Manipulare: Nu se impun masuri speciale. In cele mai multe aplicatii industriale produsul nu este considerat ca fiind periculos.Fumatul şi utilizarea surselor de foc deschis sunt interzise la manipularea acestui produs. Masuri generale de igiena ocupationala: Se evita contacul produsului cu ochii si pielea. Pentru manipularea produsului in conditii de siguranta se vor aplica masuri generale de igiena ocupationala, cum sunt regulile de buna practica ( purtarea echipamentului de protectie adecvat, folosirea dispozitivelor de curatare corespunzatoare) , interzicerea consumului de alimente si bauturi precum si a fumatului la locul de munca. La terminarea schimbului, personalul va face dus si isi va schimba hainele. Hainele contaminate nu se vor purta si acasa. 7.2. Depozitarea in conditii de siguranta , inclusiv incompatibilitati Depozitare: Produsul se depoziteaza in containere etanse, in spatii uscate, bine ventilate, ferite de radiatiile UV, la temperaturi intre 20-30oC. Daca containerele nu sunt inchise corespunzator, produsul va absorbi apa . Acest lucru poate afecta reactivitatea, aspectul si caracteristicile produsului. De aceea, pentru a preveni contaminarea, containerele trebuie sa fie inchise etans. Containerele se pastreaza sub perna de azot. Se evita contactul cu izocianatii. Materiale incompatibile: se evita contactul cu acizii puternici, alcalii si agentii de oxidare si apa. Se evita contactul neintentionat cu izocianatii. Materiale incompatibile: Evitati contactul cu cupru, aliaje de cupru si zinc. Materiale adecvate pentru containerele de depozitare/transport: otel inoxidabil, butoaie din tabla de otel protejate interior, recipiente din polietilenă IBC (HDPE). Furtunurile trebuie să fie din polipropilenă, otel inoxidabil sau pânză ramforsata cu sârmă.

Page 7: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 7 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

________________________________________________________________________________ 8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALULUI 8.1 Parametrii de control 8.1.1. Valori ale limitelor ocupationale de expure: Limitele de expunere ocupationala (OEL), 8 h TWA: Nu au fost stabilite. Limitele de expunere pe termen scurt (STEL), 15 min: Nu au fost stabilite. 8.1.2. Informatii asupra procedurilor de monitorizare Denumire substanta: p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata; CAS: 68610-97-9 EC: 614-668-1 Valori DNEL Numele produsului Tip Expunere Value Populatie Efecte p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata

baza Mannich polipropoxilata (Petol 410-4N)

DNEL Termen lung Inhalare

4,9 mg/m³

Muncitori

Sistemic

DNEL Termen lung Dermal

1,4 mg/kg

Muncitori

Sistemic

DNEL Termen lung Dermal

0,8 mg/kg

Consumatori

Sistemic

DNEL Termen lung Inhalare

1,4 mg/m³

Consumatori Sistemic

DNEL Termen lung Oral

0,8 mg/kg

Consumatori Sistemic

Valori PNEC Numele produsului Compartiment

mediu Valore PNEC Metoda detaliu

Page 8: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 8 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata

baza Mannich polipropoxilata (Petol 410-4N)

Apa poaspata

5,6 µg/l

Factori de evaluare

Apa de mare

0,56 µg/l

Factori de evaluare

Apa proaspata

0,102 mg/kg

Echilibtul partitiei

Apa de mare

0,0102 mg/kg

Echilibrul partitiei

Statie tratare ape reziduale

3,14 mg/l

Factori de evaluare

Sol

0,0171 mg/kg dwt

Echlibrul partitiei

8.2. Controlul expunerii Controlul expunerii ocupationale: In conditii normale de utilizare nu se impune asigurarea unei ventilatii speciale. O ventilare generala buna este suficienta pentru majoritatea conditiilor de utilizare. 8.2.2. Echipament de protectie personal Protecţia ochilor: Este necesară în cazul lucrului direct cu posibilitate de stropire. Se vor purta ochelari şi/sau viziere de protecţie chimică, in conformitate cu standardul EN 166. Se va evita utilizarea lentilelor de contact la locul de muncă. Protectia pielii : In general, nu este un produs periculos pentru piele. Se va purta echipament de protecţie impermeabil cu mâneci lungi in conformitate. După lucru şi înainte de masă sau de fumat se vor spăla mâinile cu apă şi săpun. Protecţia mâinilor: Sunt recomandate mănuşi de protectie, testate in conformitate cu EN374-3. Utilizati tehnica corecta de înlaturare a manusilor (fara a atinge suprafata exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. Materiale recomandate: cauciuc nitrilic, neoprenic, elastomeri fluoruraţi. Pentru expuneri de scurta durata se recomanda manusi din cauciuc nitrilic cu o grosime de 0,85 mm si un timp de strapungere de 30 min.

Page 9: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 9 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Pnetru expuneri de lunga durata: manusi din cauciuc nitrilic cu o grosime de 1,2 mm si un timp de expunere de min. 480 min. In general: pentru contactul prelungit sau frecvent repetat, se recomandă o mănusi din clasa de protectie 4 ori mai mare (timp de străpungere mai mare de 120 de minute conform EN 374). Pentru un contact de scurta durata, se recomandă o mănusă cu o clasă de protectie de 1 sau mai mare (timp de străpungere mai mare de 10 minute conform EN 374). Nota! Daca este utilizat in amestec cu alte substante si in conditii ce difera de cele din EN 374, se va contacta furnizorul de manusi pentru solicitarea de informatii suplimentare. Recomandarea de mai sus este consultativa si trebuie sa fie evaluata de catre un specialist in igiena si siguranta industriala. Aceasta nu trebuie interpretata ca oferind o aprobare pentru orice scenariu de expunere Protectia respiratiei: In conditii normale de utilizare, in zone prevazute cu o ventilatie adecvata, nu este necesara protectia respiratorie. In cazul generarii de vapori in exces , se recomanda protecţia respiratorie prin utilizarea unei masti cu cartuş filtrant pentru substanţe organice. Controlul expunerii mediului: Emisiile provenite de la echipamentele de ventilatie sau de la cele de proces trebuie verificate pentru a ne asigura ca ele respectă cerințele legislatiei privind protectia mediului. Măsuri suplimentare de protecţie: Locurile de muncă vor fi dotate cu: puncte de spălare a ochilor, duşuri şi spaţii de curăţare a echipamentului contaminat. ________________________________________________________________________________ 9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS Informatii generale Aspect Lichid vâscos de culoare galben-brun Miros caracteristic Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu pH Nestabilit Temperatura de fierbere Descompunere la 2300C Temperatura de aprindere , min 1840C Inflamabilitate Nu este inflamabil Proprietati explozive nu este exploziv Proprietati oxidante Nu este oxidant Presiune de vapori la 20 oC 61.5 Pa Coeficient de partitie (log Kow) 2.2 la 25 °C

Page 10: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 10 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Densitate de vapori relativa (aer=1) Nestabilita Vascozitate la 250C 8000-15000 cP Densitate, 250C 1.01-1.10, g/cm3

Solubilitatea in apa 14.24 g/L at 20 °C Alte informaţii Temperatură de topire 3 °C la101.3 kPa Temperatură de autoaprindere 338 °C la 1013 hPa 10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 10.1. Reactivitate: Stabil. 10.2 Stabilitate chimica: Stabil in conditii normale de temperatura si presiune, dar higroscopic. 10.3 Condiţii de evitat: Umezeală, surse de aprindere şi materiale incompatibile. 10.4 Materiale de evitat (incompatibile): Izocianatii, acizii puternici, alcalii si oxidantii. 10.5. Produse de decompunere periculoase: In conditii normale de depozitare si utilizare,produse periculoase de descompunere nu are trebui sa apara. ________________________________________________________________________________ 11. INFORMATII TOXICOLOGICE Concluzii Toxicitate acuta

Calea orala:

Sobolan: LD50 > 2200 mg/kg bw (masculi/female) (conform cu ghidul OECD 423 (Toxicitate orala acuta) Calea dermala:

Iepure, LD50: >2000 mg/kg bw (masculi/female); (conform cu ghidul OECD 402 Toxicitate dermala acuta) Nu intruneste criteriile pentru clasificarea ca toxic acut oral si dermal.

Page 11: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 11 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Iritare/Coroziune Piele

Iepure: expunere 72h la 0.5 ml a obtinut scorul 3 (conform cu ghidul OECD 404 Iritare acuta dermala / Coroziune) Expunerea la substanta produce eriteme/escare. Ochi Iepure: expunere 72 h la 0.1 ml a obtinut scorul ≥2 (Conform ghidului OECD 405 (Iritare acuta ochi/Coroziune) Concluzie: Piele: Cauzeaza iritatii ale pielii. Eyes: Cauzeaza iritatii serioase ale ochilor.

Sensibilizare Piele Specie (Soarece)- Sensibilizant Concluzie: sensibilizant al pielii, conform ghidului OECD 429 (Sensibilizare piele: Local Lymph Node Assay)

Toxicitate la doze repetate In conditiile studiului toxicitatii orale la doze repetate la iepure (OECD 422, GLP), NOAEL pentru toxicitate generala, fertilitate si dezvoltarea toxicitatii a fost determinat a de: 100, 500, si respective 250 mg/kg corp.

NOAEL: 100 mg/kg corp/zi (subacut; sobolan) Mutagenitate

Substanta nu este mutagena in testul mutatia bacteriana, conform OECD 471, si evaluarea mutatiilor genitice in celulele mamare, conform OECD 476, in prezenta si in absenta activarii metabolice.

Concluzie: Toxicitate genetica: negative.

Carcinogenitate Nu este carginogenetic.

Toxicitate pentru reproducere NOAEL: 500 mg/kg corp/zi (Oral-sobolan) Concluzie: nu este clasificat ca reprotoxic.

Page 12: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 12 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

12. INFORMATII ECOLOGICE Toxicitate acuta Toxicitate pe termen scurt Pesti Danio rerio (reported as Brachydanio rerio)/apa proaspata/ static LC50 (96 h): 8.8 mg/L Nevertebrate acvatice Daphnia magna/ apa proaspata /static EC50 (48 h): 6.5 mg/L Alge si plante acvatice Pseudokirchnerella subcapitata (alge) / apa proaspata / static EC50 (72 h): 5.6 mg/L test (alga, Testul de inhibare a cresterii) Toxicitate pe termen lung Pesti: nu este necesar a se realiza Nevertebrate acvatice: nu este necesar a se realiza Alte informatii privind toxicitatea Toxicitate asupra macro-organismelor din sol EC50/LC50 pentru micro-organisme acvatice : 114.2 mg/L EC10/LC10 or NOEC pt. micro-organisme acvatice: 31.4 mg/L Toxicitate pentru plante terestre: nu este necesar a se realiza, pe baza valorii coeficientului de particitie (Koc) de 146 L/kg, substanta va avea un potential scazut de absorbtie in sol. 12.2. Persistenta si degradabilitate: Biodegradare: Nu este rapid biodegradabil, conform criteriilor din OECD 301 D (Biodegardare testul sticlei inchise): 8.9% in 28 zile. 12.3. Potential de bioacumulare: Numele produsului Log Pow BCF Potential

p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata baza Mannich polipropoxilata (Petol 410-4N)

2.2 - mic

Page 13: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 13 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

12.4. Mobilitate: Coeficfinet de partitie Sol/ apa (Koc)=146 12.5. Evaluarea PBT and vPvB : Nu intruneste criteriile clasificarii PBT or vPvB. PBT : Nu. P: Da. B: Nu. T: Nu. vPvB : Nu. _______________________________________________________________________________ 13. MĂSURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI CHIMIC PERICULOS Aceasta sectiune contine informatii generice. 13.1. Metode de tratare a deşeurilor 13.1.1 Produs Tratare deseuri: Pe cat este posibil, se recomanda ca generarea deseurilor sa fie evitata. Containerele si traseele goale pot contine reziduuri de produs. Produsul si containerele trebuie sa fie depozitate in conditii de siguranta. Surplusul de produs sau produsul nereciclabil va fi gestionat de catre un contractor autorizat pentru distrugerea deseurilor. Deseurile vor fi gestionate in conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu privind regimul deşeurilor aplicabile la nivel local si regional. Se va evita dispersia produsului si patrunderea acestuia in sol, cursuri de apa, sisteme de canalizare. Cod de deseu: 16 03 05*: deseuri organice cu continut de substante periculoase, in conformitate cu Anexa Nr. 2 la HG 856/2002: Lista cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase Nota: Acest cod poate varia, pentru stabilirea codului corect se va tine cont utilizarea specifica si de compozitia deseului care rezulta. 13.1.2. Tratarea ambalajelor: Pe cat este posibil, se recomanda ca generarea deseurilor sa fie evitata. Ambalajele trebuie reciclate. Atunci cand reciclarea nu este posibila, se va lua in consideratie incinerarea sau trimiterea la depozitele de deseuri corespunzatoare. Containerele nu se expun la caldura si nu sunt taiate prin sudura cu arc electric sau taiere cu gaz. Prevederi relevante ale legislaţiei naţionale armonizată si legislatiei UE, privind deseurile si gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Page 14: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 14 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Legislatie nationala: Legea 27/2007 privind aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor. Legea 265/2006 - Legea protecţiei mediului. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. HG 856/2002 –privind evidenţa gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile inclusiv deseurile periculoase cu completarile si modificarile ulterioare (Hotărârea 210/2007) Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Legislatie EU Directiva 2008/98/RC privind deseurile; Decizia Comisiei 2000/532/EC privind evidenţa gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile inclusiv deseurile periculoase cu completarile si modificarile ulterioare; Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare. 14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

Transport Labeling

RID/ADR UN No . 3082 Nume propriu de expedietie p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata

baza Mannich polipropoxilata (Petol 410-4N) Clasa de pericol 9 Grupa de ambalare UN III Numar de identificare a pericolului 90 IMDG/IMO UN No. 3082 Hazard class 9 UN Packing Group III Proper shipping name p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata

baza Mannich polipropoxilata (Petol 410-4N)

Page 15: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 15 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Număr EmS F-A, S-F Poluant marin da IATA/IT-ICAO Nume propriu de expedietie p-Nonilfenol, formaldehida, dietanolamina propoxilata

baza Mannich polipropoxilata (Petol 410-4N) UN No. 3082 Clasa de pericol 9 Grupa de ambalare UN III Transport aerian personae si cargo Cantitate limiatata: 450 L Instructiuni de ambalare: 964 Transport aerian cargo: Cantitate limitata: 450 L Instructiuni de ambalare: 964 Cantitati limitate – Transport aerian persoane Cantiati limitate: 30 kg Instructiuni de ambalare: Y964 Prevederi speciale: A97, A158, A197 Informatii suplimentare Acest produs nu este considerat ca fiind periculos la transport daca este transportat in cantiati cuprinse intre ≤5 L or ≤5Kg. Cod Tunel: (E) 15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE 15.1 Reglementari privind siguranta, sanatatea si mediul specifice pentru aceasta substanta Informaţii relevante privind legislaţia naţională Legea securităţii si sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare si HG. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale. Informaţii relevante privind legislaţia UE Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Page 16: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 16 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor si a amestecurilor. Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) Reglementări privind transportul internaţional maritim al mărfurilor periculoase (IMDG) Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) Anexa XIV - Lista substantelor supuse autorizarii Substante cu risc ridicat (CMR): Petol PM 410-4N nu este listat in aceasta anexa, nu este supus procedurii de autorizare. Anexa XVII – Restrictii la fabricatia, plasarea pe piata si utilizarea anumitor substante, preparate si articole periculoase Petol PM 410-4N –nicio restrictie Directiva D 2012/18/CEE (Seveso III) –intra sub incidenta prevederilor acestei directive Criterii de pericol seveso:

- E2-Periculos pentru mdediul acvatic-Cronic2 - C9ii-Toxic pentru mediu

Alte reglementari UE: Regulamentul (EC) No 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon- nu afecteaza stratul de ozon Regulamentul (EC) No 850/2004 privind poluantii organici persistenti- nu este poluant organic persistent Regulamentul (EC) No 649/2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezintă risc- nu se afla sub incidenta acestui regulament

15.2. Evaluarea sigurantei chimice

Pentru aceasta substanta a fost realizata o evaluare a sigurantei chimice, iar un CSR a fost elaborat. 16. ALTE INFORMAŢII Informatiile prezentate se bazeaza pe date de ultima ora si nu reprezinta o garantie a caracteristicilor specifice ale produsului si nu pot fi utilizate pentru validarea relatiilor comerciale intre parti. 16.1. Textul integral al frazelor-H H315 Provoaca iritarea pielii H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

Page 17: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 17 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung P501: Eliminati conţinutul/recipientul in conformitate cu reglementarile in vigoare. 16.2. Explicatia abrevierilor mentionate in sectiuniile anterioare ale FDS FDS- Fisă cu Date de Securitate CE - Comisia Europeană CSR-Raport de Securitate Chimica PBT: Persistent, bioacumulativ si toxic. vPvB: foarte persistent si foarte bioacumulativ BCF-factor de bioacumulare DNEL - Nivel Calculat Fără Efect DMEL - Nivel Minim Fără Efect PNEC - Concentraţie Predictibilă Fără Efect NOAEL - Nivelul neobservabil al efectelor adverse NOAEC- Concentraţia la care nu se observă efecte adverse LOAEC- Concentratia cea mai mica la care se observa efecte adverse LOAEL- Nivelul cel mai coborat de la care se observa efecte adverse TD- Timp de dispersie OEL- Limita de expunere ocupationala. CMR-cancerigen, mmutagen, toxic pentru repreoducere EC50 - Concentraţia materialului toxic pentru care 50% din organismele testate supravieţuiesc LD50 - Doză letală pentru 50% din populaţia sub testare LC50 - Concentraţie letală pentru 50% a populaţiei în cadrul testului ES- Scenariu de expunere WGK- Wassergefährdungsklasse: clasa de pericol pentru apa Germania ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat ADR - Acordul European privind Transportul International de Marfuri periculoase pe cale rutiera (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID-Tranportul International de Marfuri Periculoase pe calea ferata (International Carriage of Dangerous Goods by Rail) IMDG : Codul International de transport maritim a marfurilor periculoase. (International Maritime Dangerous Goods Code) ICAO/IATA: Organizatia Internationala de Aviatie Civila/Asociatia Internationala de Transport Aerian (International Civil Aviation Organization/ International Air Transport Association)

Page 18: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 18 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

16.3. Referinte de literatura Informatiile furnizate in FDS sunt in conformitate cu informatiile furnizate in CSR. CSR contine o lista completa de referinta pentru toate datele utilizate. Informatiile neconfidentiale din dosarul de inregistrare REACH sunt publicate de catre ECHA, a se vedea: http://chelist.jrc.ec.europa.eu http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html; http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus 16.4. Revizia: Revizia 4 inlocuieste revizia 3 din 23.11.2015. S-au revizuit urmatoarele sectiuni: - Sectiunea 7.2. „Conditii pentru depozitarea in siguranta, inclusiv incompatibilitati” - Sectiunea 8.2.2. Echipament de protectie personal - Sectiunea 15: s-au completat informatiile privind legislatia specifica - Sectiunea 16: s-au introdus referinte de literatura Conţinutul Fişei cu Date de Securitate este în conformitate cu prevederile legale in vigoare: Regulamentul REACH nr.1907/2006 amendata de Reglementarea no. 830/2015/CE si Regulamentul 1272/2008 (CLP). Informaţiile conţinute în această fişă sunt prezentate în scopul înştiinţării asupra riscurilor legate de manipularea şi utilizarea produsului. Această fişă nu prezintă informaţii privind calitatea produsului. Se vor solicita fişe cu date de securitate pentru toate produsele cumpărate de la OLTCHIM pentru procesare sau distribuţie şi se recomandă să atrageţi atenţia celor care vin în contact cu astfel de produse asupra informaţiilor conţinute în fişă.

Page 19: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 19 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Anexa 1- Scenarii de expunere

Anexa 1- Scenarii de expunere

Scenariul contributor nr.1 : Utilizarea in procese continue inchise , fara probabilitatea expunerii (PROC 1)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articolului) • Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii: < 8 ore Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice •Ventilatie generala:Ventilatie generala de baza (1-3 aerisiri/ventilari per ora)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem: proces continuu in sistem inchis (contact minim in timpul operatiilor normale)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Ventilatie exhaustiva locala: nu [ Eficacitate Inhalatorie: 0%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 20: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 20 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda • Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele : Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie respiratorie : Nu [Eficacitate Inhalatorie: 0%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi : Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si contaminarea ochilor prin intermediul mainilor . Utilizati protectie adecvata pentru ochi )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervizare (W-4): Se va verifica daca masurile de management a riscului sunt corect aplicate

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid ): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Suprafata pielii cu potential de expunere : Fata unei singure maini (240 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH •Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si

Page 21: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 21 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor nr. 2: Utilizarea in procese continue, inchise cu expunere ocazionala controlata (PROC 2)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articolului) • Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii: < 8 ore Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala:Ventilatie generala de baza (1-3 aerisiri/ventilari per ora)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem: Proces continuu in sistem inchis cu expunere ocazionala controlata

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala: da [Eficacitate Inhalatorie: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori

Page 22: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 22 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele : Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie respiratorie : Nu [Eficacitate Inhalatorie: 0%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi : Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si contaminarea ochilor prin intermediul mainilor . Utilizati protectie adecvata pentru ochi )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervizare (W-4): Se va verifica daca masurile de management a riscului sunt corect aplicate

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid ): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Suprafata pielii cu potential de expunere : Fetele celor doua maini (480 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil,

Page 23: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 23 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor nr.3: Utilizarea in procese discontinue inchise (sinteza sau formulare) (PROC 3)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articolului) • Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii: < 4 ore Sau utilizarea unei masti de protectie respiratorie - APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala:Ventilatie generala de baza (1-3 aerisiri/ventilari per ora)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem: Proces discontinuu inchis, cu expunere ocazionala controlata

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala: Da [Eficacitate Inhal: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 24: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 24 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda • Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele : Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie respiratorie : Nu [Eficacitate Inhal: 0%] Daca durata depaseste 4 ore ,se utilizeaza o masca de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi : Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si contaminarea ochilor prin intermediul mainilor . Utilizati protectie adecvata pentru ochi )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervizare (W-4): Se va verifica daca masurile de management a riscului sunt corect aplicate

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid ): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Suprafata pielii cu potential de expunere : Fata unei singure maini (240 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei

Page 25: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 25 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor nr.4: Utilizarea in procese discontinue sau de alt tip ( sinteza) in care apare posibilitatea expunerii (PROC 4)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articolului) • Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii: 1 ora Sau utilizarea unei masti de protectie respiratorie - APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala:Ventilatie generala de baza (1-3 aerisiri/ventilari per ora)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem : Proces semi-inchis cu expunere ocazionala controlata Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala: Da [Eficacitate Inhal: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori

Page 26: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 26 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele : Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie respiratorie : Nu [Eficacitate Inhal: 0%] Daca durata depaseste 1 ora ,se utilizeaza o masca de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi : Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si contaminarea ochilor prin intermediul mainilor . Utilizati protectie adecvata pentru ochi )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervizare (W-4): Se va verifica daca masurile de management a riscului sunt corect aplicate

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid ): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Suprafata pielii cu potential de expunere : Fetele celor doua maini (480 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru

Page 27: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 27 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor nr. 5: Amestecarea in procese discontinuue de formulare a preparatelor si articolelor (contact multifazic si/sau semnificativ) (PROC 5)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articolului) • Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii : < 1 ora sau utilizarea unei masti de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala: ventilatie generala de baza (1-3 Evaluare riscuri

Page 28: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 28 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda aerisiri/ventilari per ora) pentru lucratori

(TRA) tip 3.0 • Incapsulare: Nu Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala: da [Eficacitate Inhal: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele : Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi : Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si contaminarea ochilor prin intermediul mainilor . Utilizati protectie adecvata pentru ochi )

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervizare (W-4): Se va verifica daca masurile de management a riscului sunt corect aplicate

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid ): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Suprafata pielii cu potential de expunere : Fetele celor doua maini (480 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 29: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 29 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor nr. 6: Transferul substantei sau prepararea ( incarcare/ descarcare) din /in vase /containere mari in instalatii nededicate (PROC 8a)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articlolului) Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii: < 15 minute Sau utilizarea unei masti de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala: Ventilatie generala buna (3-5 aerisiri/ventilari per ora)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 30: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 30 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda • Incapsulare: Nu Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Ventilatie exhaustiva locala : da [Eficacitate Inhal: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele: Da : Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Protectie respiratie : Nu [Eficacitate Inhal: 0%] Daca durata depaseste 15 minute se utilizeaza masca de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi: Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si cel prin intermediul mainilor . Se va utiliza echipament de protectie a ochilor )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervizare (W-4): Se va verifica daca masurile de management a riscului sunt corect aplicate

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Suprafata pielii cu potential de expunere : cele doua maini (960 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 31: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 31 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor nr.7: Transferul substantei sau prepararea ( incarcare/ descarcare) din /in vase /containere mari in instalatii dedicate (PROC 8b)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articlolului) Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii: < 4 ore Sau utilizarea unei masti de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala:ventilatie generala buna (3-5 aerisiri/ vetilari per ora)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 32: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 32 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda • Sistem: Proces semi-inchis cu expunere controlata ocazionala Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Ventilatie exhaustiva locala : da [Eficacitate Inhal: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele: Da Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Protectie respiratorie: Nu [Eficacitate Inhal: 0%] Daca durata depaseste 4 ore, se va utiliza masca de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi: Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si cel prin intermediul mainilor . Se va utiliza echipament de protectie a ochilor )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervizare (W-4): Se va verifica daca masurile de management a riscului sunt corect aplicate .

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Suprafata pielii cu potential de expunere : cele doua maini (960 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 33: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 33 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor nr.8: Transferrul substantei sau prepararea in containere mici (linii de umplere dedicate, inclusiv cantarirea ) (PROC 9)

Conditii de utilizare Method Caracteristicile produsului (articlolului) Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • Durata activitatii: < 1ora Sau utilizarea unei masti de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala:ventilatie generala buna (3-5 aerisiri/ vetilari per ora)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 34: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 34 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Method • Sistem: Proces semi-inchis cu expunere controlata ocazionala Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Ventilatie exhaustiva locala : da [Eficacitate Inhal: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele: Da Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

•Protectie respiratorie: Nu [Eficacitate Inhal: 0%] Daca durata depaseste 1 ora, se va utiliza masca de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi: Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si cel prin intermediul mainilor . Se va utiliza echipament de protectie a ochilor )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervision (W-4): Check that RMMs are used correctly (Supervision in place to check that the RMMs in place are being used correctly and OCs followed.)

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Suprafata pielii cu potential de expunere :fetele celor doua maini (480 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori

Page 35: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 35 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Method (TRA) tip 3.0

Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Scenariul contributor 9: Utilizarea ca reactivi de laborator (PROC 15)

Conditii de utilizare Metoda Caracteristicile produsului (articlolului) Concentratia substantei in amestec: >25% Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Cantitatea utilizata (sau continuta in articlole), frecventa si durata utilizarii/expunerii • • Durata activitatii: < 1ora Sau utilizarea unei masti de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri tehnice si organizatorice • Ventilatie generala:ventilatie generala buna (1-3 aerisiri/ventilari Evaluare riscuri

Page 36: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 36 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda per ora) pentru lucratori

(TRA) tip 3.0 • Incapsulare: Nu Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala : da [Eficacitate Inhal: 90%] Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Ventilatie exhaustiva locala (pentru piele): nu [Eficacitate dermala: 0%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Sistem de management masuri de siguranta si sanatate in munca: Avansat

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Conditii si masuri privind protectia , igiena si securitatea in munca • Protectie piele: Da Da (manusi rezistente la actiunea chimicalelor conform EN374 si instruire adecvata ) [Eficacitate dermala : 95%]

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie respiratorie: Nu [Eficacitate Inhal: 0%] Daca durata depaseste 1 ora, se va utiliza masca de protectie respiratorie tip APF 10 (Inhal: 90%)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Protectie ochi: Da (Se va evita contactul direct al produsului cu ochii , precum si cel prin intermediul mainilor . Se va utiliza echipament de protectie a ochilor )

• Protectie suplimentara piele :Se va purta echipament adecvat care sa previna expunerea pielii.

• Supervision (W-4): Check that RMMs are used correctly (Supervision in place to check that the RMMs in place are being used correctly and OCs followed.)

Alte conditii care afecteza expunerea operatorilor (lucratorilor) • Locul utilizarii : La interior Evaluare riscuri

pentru lucratori (TRA) tip 3.0

• Temperatura de proces (pentru lichid): <= 40 °C Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Page 37: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 37 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

Metoda • Suprafata pielii cu potential de expunere: Fata unei singure maini (240 cm2)

Evaluare riscuri pentru lucratori (TRA) tip 3.0

Reguli suplimentare de buna practica. Nu se aplica obligatiile prevazute in Articolul 37(4) al REACH • Masuri generale pentru persoane sensibile (R43): Da [G20] (Se iau in consideratie masuri avansate (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor . Se minimizeaza expunerea prin utilizarea sistemelor inchise, a instalatiilor dedicate si prin asigurarea unei ventilatii generale/locale adecvate. Se golesc si se curata sistemele si liniile de transfer inainte de deschiderea acestora. Unde este posibil, inainte de executarea operatiilor de mentenanta , se vor spala si curata echipamentele. Unde exista potential de expunere : se permite doar accesul persoanelor autorizate ; se asigura instruirea operatorilor astfel incat expunerea sa fie minima ; se vor purta manusi si echipament de protectie pentru a preveni contaminarea pielii ; se va purta masca de protectie respiratorie atunci cand scenariile contributoare specifica acest lucru ; se vor curata imediat scurgerile , iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in siguranta . Se utilizeaza sisteme de siguranta pentru muncitori sau aranjamente echivalente pentru gestionarea riscurilor . Regulat se vor verifica, testa si intretine toate mijloacele si masurile de control.)

Concluzii privind caracterizarea riscurilor

Substanta este clasificata ca avand un efect sensibilizant asupra pielii (H317/R43 –Poate provoca o reactie alergica a pielii, Cat. 1A), iritanta pentru piele (H315/R38) si iritanta pentru ochi (H319/R36). In conformitate cu prevederile ghidurilor de aplicare RAECH partea E, se realizeaza o evaluare calitativa pentru a identifica masurile de management a riscului adecvate pentru efectele identificate. Expunere piele Probabilitatea/frecventa expunerii este considerata ca fiind scazuta pentru acest scenariu datorita procedurilor stricte de lucru in laboratoare. Expunerea actuala va fi chiar redusa prin utilizarea salopetelor de lucru si a manusilor de protectie. Lucratorii sunt instruiti pe tipuri de activitati si

Page 38: FISA CU DATE DE SECURITATE EXTINSA PETOL PM 410-4Noltchim.ro/uploaded/2011/FDS/PETOL PM 410-4N_ROM_REV0.pdf · Iritant al pielii categ. 2, H315 Iritant al ochilor categ. 2, H319 Sensibilizant

FISA CU DATE DE SECURITATE-extinsa Intocmita in conformitate cu Regulamentul 830/2015 care amendeaza

Regulamentul 1907/2006, REACH PETOL PM 410-4N

Revizia: 4 Data ultimei revizii: 20.04.2017 Data emiterii: ianuarie, 2011 pag. 38 /38

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi valide pentru alti produsi sau alte procese. Informatiile de mai sus se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna credinta, dar fara nicio garantie. Ramane in sarcina utilizatorului ca informatiile sunt corespunzatoare si complete pentru utilizarea specifica a acestui produs. Cod: FDS 011

asupra modului de utilizare a echipamentului de protectie. Masurile de control vor fi supervizate. Masurile de control si echipmentul de protectie sunt verificate, testate si intretinute in mod regulat. Prin aplicarea acestor masuri, intensitatea expunerii este considerata ca fiind foarte scazuta si riscul este considerat ca fiind un risc controlat. Expunere ochi Expunerea ochilor poate avea loc pe doua cai : direct din aer (improscari, aerosoli, praf) sau indirect via contact ochi-mana. Probabilitatea/frecventa contactului mana-ochi este considerata ca fiind foarte scazuta datorita procedurilor stricte de lucru in laboratoare si , in plus, expunerea actuala este foarte scazuta deoarece lucratorii poarta manusi de protectie si sunt instruiti pentru a preveni expunerea. Utilizarea unui echipament de protectie a ochilor impiedica orice expunere via contact direct cu aerosolii . Prin aplicarea acestor masurti, intensitatea expunerii este considerata ca fiind foarte redusa si riscul este considerat ca fiind un risc controlat.

Expunerea prin inhalare Nu este necesara evaluarea inhalarii prin expunere de lunga durata. Nu sunt necesare informatii privind toxicitatea prin inhalare locala deoarece exista informatii privind expunerea de lunga durata si despre toxicitatea acuta via ingerare sau prin contactul cu pielea in REACH Anexa VII - Anexa X si capitolul R.7.4 din ghidul ECHA.