~f.. P.J::.fY..!!J.(( .. - Spitalul Orasenesc concursuri ocupare...¢ ...

download ~f.. P.J::.fY..!!J.(( .. - Spitalul Orasenesc concursuri ocupare...¢  2017-03-08¢  - proba scrisa

of 16

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ~f.. P.J::.fY..!!J.(( .. - Spitalul Orasenesc concursuri ocupare...¢ ...

 • Condltll generale de participare la concurs : - are ceta\enia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii

  Europene sau a statelor apartmand Spatiului Economic European §i domiciliul in Romania; cunoaste limba romana, scris §1 vorbit; are varsts minima reglementata de prevederile legale; are capacitate deplina de exercitlu: are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care

  candidem, atestata pe baza adeverintel medicale eliberate de medicul de famllle sau de unitatile sanitare abilitate;

  tndepuneste condifille de studli §l, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerinjelor postului scos la concurs;

  nu a fosl condamnata definitiv pentru savarslrea unei infractiunl contra umanita\ii. contra statului ort contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu servrclul, care impiedica infaptuirea justitiel. de fals ori a

  • unor fapte de corupjie sau a unei mfractiuni savflr§ite cu intenjie, care ar tace-o lncornpetibila cu exercitarea functiei, cu exceptla situatiei in care a intervenit reabilitarea. are virsta minima reglementata de prevederile legale;

  -infirmier debutant- C.P.U. -1 post-concurs In data de 30.03.2017,orele 9.00; -infirmier debutant-Sectia psihiatrie-2 posturi-concurs in data de 25.04.2017, orele.9.00; -infirmier debutant-Compartlment Pediatrie-1 post-concurs in data de 24.04.2017, orele 9.00.

  POSTURI VACANTE

  Spitalul Orasenesc Turceni,cu sediul in Ors.Turceni, str.Sanatatii,nr.1, jud.Gorj, organizeaza ln conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 (actualizata) pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale §I a criteriilor de promovare tn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs sau examen dupa caz, pentru ocuparea urmatcarelor posturi vacante , perioada nedeterminata:

  ANUNT

  SPITALUL ORASENESC TURCENI Str. SANATATll, Nr.1,

  Ors TURCENl,JUD.GORJ Tel/Fax:0253335035/0253335034

  Web : www.spltalturcenl.ro, E-mail:spitalulorasenescturceni@yahoo.com

  Nr _ /~f.. .t P.J::.fY..!!J.(( ..

  ,

 • 2

  lntocmit, Ec.Eremia Cristiana

  //ti Manager,

  J' ···o;,~0'9h•

  Dosarul de inscriere la concurs va contlne urmatoarele acte : - cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Orasenesc

  Turceni, in care sa se specifice postul; - copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit

  legii, dupa caz; copie certificat de nastere sl casatorie(daca este cazul):

  • certificat de studli-scoata genera la; - certificat de absolvire a cursulut de infirrnier; - certificat de cazier judiciar ;

  adeverinja rnedicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatcare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de famllle al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

  • CV(cumculum vitae). - taxa de inscriere- 100 lel ; - dosar slna, Adeverinta care atesta starea de sanatate conune, in clar, numarul, data, numele

  emltentului l}i calitatea acestuia, in forrnatul standard stabilit de Ministerul Sanatatil. Copiile de pe actele prevazute, se prezinla lnsotite de documentele originale,

  care se certifica pentru conforrnitatea cu originalul de catre reprezentantul resurse umane, sau in copii legallzate.

  Dosarele de concurs vor fi depuse la Biroul RUNOS din cadrul Spitalului Orasenesc Turceni din Ors.Turceni, Str.Sanatatii, nr.t, Jud.Gorj, pana la data de 22.03.2017, era 15.00.

  Concursul se va desfa.sura la sediul Spitalului Orasenesc Turceni din Ors.Turceni, Str.Sanalatii, nr.t, Jud.Gorj, si va consta din urrnatoarele probe: - proba scrisa - subiecte din tematica afi~ata - proba de interviu

  Probele se sustin in limba rornana. Promovarea probe! scrise este obligatorie pentru sustmerea probei de interviu. Sunt declarati admlsl candidatil care au obtinut minim 50 de puncte la flecare

  proba. Blbliogratla s1 tematica de concurs pentru fiecare post se va afisa pe site-ul

  spitalului-www.spitalulturceni.ro si la avlzteru' spitalului. Relalii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Spitalulul Orasenesc

  Turceni, telefon 0253335035, interior 104.

 • 1

  - Nr.crt. Etapa concursulul data

  1 Anuntarea organizarii concursului in 08.03.2017 M.O.,sediul unitatll, cotldian si site-ul unitatil(cel putin 15 zile lucratoare inainte de orlma proba)

  2 Constitulrea Comisie de concurs(pana la data 03.03.2017 oublicarii concursului)

  3 Data limita pana la care se pot depune 22.03.2017 ,orele 15.00 dosarele de concurs(ln termen de 1 O zi!e lucratoare de la data afisarii)

  4 Data selectiei dosarelor(maxlm 2 zile 24.03.2017,orele 15.00 lucratoare de la expirarea termenulul de deounere)

  5 Data aflsarli rezultatului selectiel dosarelor(ln 27.03.2017 termen de o zl de la selectare) _

  6 Data hmita de depunere a contestatiilor 28.03.2017 prlvind rezultatul selecliel dosarelor(ln termen de eel mult o zi lucratoare de la afisarea

  L---- rezullalulul selectieil

  7 Data afisarii rezultatelor contestatlilor privmd 29.03.2017 select!a dosare!or(in termen de max. o zl de la exolrarea deounerii contestatiilor)

  8 Data probel scrisetcet putin 15 zile lucratoare 25.04.2017,orele 09.00 de la oublicare)

  9 Data afisaril rezultatului probei scrise(max.o zi 26.04.2017.orele 15.00 lucratoare de la finalizarea probei)

  -

  de desfa~urare a concursului sau examenulul dupa caz.pentru ocuparea postulul contractual vacant.dupa cum urmeaza:

  - Infirm/er debutant - sect/a ps1h1atne- 2 oosturi

  CALENDAR ORGANIZARE CONCURS

  SPITALUL ORASENESC TURCENI Str. SANATATll, Nr.1,

  Ors.TURCENl,JUD.GORJ Tel/Fax:0253335035/0253335034

  Web: www.spltalturceni.ro, E-mall:spltalulorasenescturceni@yahoo.com

  Nr /f.1_~ .J oz :.f?J !!!_(f .

 • 2

  lntocmlt,

  Ec.Ere~rana Manager, J'P"(S~'gho

  10 Data limlta de depunere a contestaliilor 27.04.2017 privind rezultatul probe! scrise(in termen de eel mull o zi lucratoare de la afisarea rezultatulul)

  11 Data aflsarii rezullalelor contestaliilor privind 28.04.2017 proba scisa(cel multo zi lucratoare de la afisarea rezultatului)

  12 Data probei interviu 02.05.2017, orele 9.00 -

  13 Data afisarli rezultatulul probei interviu(max.o 03.05.2017 zl lucratoare de la finalizarea orobeil

  14 Data-limita de depunere a oontestatlilor 04.05.2017 privlnd rezultatul probei interviu(in termen de eel mult o zl lucratoare de la afisarea rezultatului l

  15 Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind 05.05.2017 proba lnterviuto zi lucratoare de ta expirarea termenului de deounerel

  16 Data afisarii rezultatului final al concursului 08.05 .. 2017 -

 • 1

  - Nr.crt. Etapa concursului data 1 Anuntarea organizarli concursului in 08.03 2017

  M.O.,sediul unitalil, cotidian si site-ul unitatii(cel putin 15 zile lucratoare inainte de o.rima oroba l

  2 Constituirea Comisie de concurs(pana la data 03.03.2017 oublicaril concursuluil

  3 Data limita pana la care se pot depune 22.03.2017,orele 15.00 dosarele de concurs(in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii)

  4 Data selectiei dosarelor(maxim 2 zile 24.03.2017,orele 13.00 lucratoare de la expirarea termenului de deounerel

  5 Data afisarii rezultatulul selectiei dosarelor(in 27.03.2017 termen de o zi de la seiectare)

  6 Data limita de depunere a contestaUilor 28.03.2017 privind rezultatul selecUei dosarelor(in termen de eel mull o zi lucraloare de la afisarea rezultatului setecnel)

  7 Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind 29.03.2017 serecna dosarelor(in tennen de max. o zi de la expirarea deounerii conteslatiilor)

  8 Data probe! scrlse(cel putln 15 zile lucratoare 24.04.2017.orele 09.00 de la oublicarel

  9 Data aflsaril rezultatului probei scrise(max.o zi 25.04.2017,orele 15.00 iucratoare de la finalizarea probei}

  de desfa~urare a concursului sau examenului dupa caz,pentru ocuparea postului contractual vacant.dupa cum urmeaza:

  - infimuar debutant - comparliment pedialrie -1 post

  CALENDAR ORGANIZARE CONCURS

  SPITALUL ORASENESC TURCENI Str. SANATATll, Nr.1,

  Ors.TURCENl,JUD.GORJ Tel/Fax:0253335035/02S3335034

  Web: www.spltalturceni.ro, E-mail:spitalulorasenescturceni@yahoo.com

  14L J ti/ 03 $l/;f Nr Z: J.. .

 • 2

  lntocmit,

  EoEra~''"' Manager,

  Jr.Pasarin G~rghe

  G

  10 Data limita de depunere a contestatiilor 26.04.2017 privind rezultatul probei scrise(in termen de eel mull o zl lucratoare de la afisarea rezultatuluil >-

  11 Data afisarli rezultatelor contestatiilor privind 27.04.2017 proba scisa(cel mull o zi lucratoare de la afisarea rezultatuluil

  12 Data probei intervru 28.04.2017 13 Data afisarii rezultatului probe! interviu(max.o 02.05.2017

  zl lucratoare de la finalizarea nrobel) 14 Data-limita de depunere a contestatiilor 03.05.2017

  prlvind rezultatul probet rntervlu(in termen de eel mull o zi lucratoare de la afisarea

  ,_ rezultatulu!J 15 Data afisarli rezultatelor contestaliilor privind 04.05.2017

  proba interviu(o zi lucratoare de la expirarea termenului de deounerel

  16 Data afisar