Evenimente de Botosani nr.1978

8
Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.196(1978)•Luni,10octombrie2011•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Ora\ul din mijlocul unui sat }nmaimultecomunesunt]nplin[ derulareinvesti`iiconsiderabile]nsta- dioane.Arenelecost[]njurde200.000 deeuro\isuntf[cutecubanidela Guvern\idelabugetelelocale. Pagina 5 Pag. 4 Controversepelefurileprofesorilor CMYK Arene de milioane la sate Elevi ]ncovoia`i de ghiozdane Zilniceleviisunt nevoi`is[carela scoal[zecide ma nuale\icaie- te.Profesorii spunc[a\alece - reprograma\co- lar[\ic[pentru calitateapre d[rii suntnecesare\i manualeleauxi- liare. Pag. 2 Pag. 6 angajeaz[ AGEN~I PUBLICITATE \i DISTRIBUITORI DE PRES{ Ceiinteresa`ipotdepuneCV-urilelasediulredac`iei-Pietonalul Transilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112

description

Ziarul orasului tau!

Transcript of Evenimente de Botosani nr.1978

Page 1: Evenimente de Botosani nr.1978

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I �• � n r . � 1 9 6 � ( 1 9 7 8 ) �• �Lun i , � 1 0 � o c t ombr i e � 2 0 1 1 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Ora\ul dinmijloculunui sat

}n�mai�multe�comune�sunt�]n�plin[derulare�investi`ii�considerabile�]n�sta-dioane.�Arenele�cost[�]n�jur�de�200.000de�euro�\i�sunt�f[cute�cu�bani�de�laGuvern�\i�de�la�bugetele�locale.

Pagina 5

Pag. 4Controverse�pe�lefurile�profesorilor

CMYK

Arene de milioane la sateElevi]ncovoia`i

deghiozdaneZilnic�elevii�suntnevoi`i�s[�care�lascoal[�zeci�dema�nuale�\i�caie-te.�Profesoriispun�c[�a\a�le�ce�-re�programa�\co�-lar[�\i�c[�pentrucalitatea�pre�d[riisunt�necesare�\imanualele�auxi-liare.

Pag. 2

Pag. 6

angajeaz[

AGEN~I PUBLICITATE\i

DISTRIBUITORI DE PRES{Cei�interesa`i�pot�depune�CV-urile�la�sediul�redac`iei�-�PietonalulTransilvaniei�nr.�5.�Rela`ii�la�telefon�0231.511.112

Page 2: Evenimente de Botosani nr.1978

Dup[�ce�duminic[�2octombrie�liderul�so�-cial-democrat,�VictorPonta,�venit�]n�vizit[la�Boto\ani,�sus`ineac[�to`i�cei�care�nu�res-pect[�directivele�parti-dului�trebuie�elimi-na`i,�consilierii�careau�votat�cu�PDL�aufost�ierta`i.

}n�urm[�cu�aproape�dou[�s[pt[�-mâni�consilierii�jude`eni�PSD�Mi�-hai� Darie� \i� Viorica� Teslaru� aupro�vocat�vâlv[�]n�sânul�filialei�bo�-to�\[nene� votând� ]n� plenul� Con�-

siliului�Jude`ean�pentru�comasareaspitalelor,�al[turi�de�PDL-i\ti.�De�-\i� pre\edintele�PSD�anun`a� ca� si�-gur[�excluderea�din�partid�a�celordoi,� ]n� cadrul� unei� \edin`e� a� Bi�-roului�Permanent�Jude`ean�al�PSDde�vineri�s-a�hot[rât�ca�cei�doi�s[fie� pedepsi`i,� dar� nu� exclu\i� dinpar�tid.�„Nu�au�fost�exclu\i,�au�pri-mit�doar�avertisment�verbal”,�a�de�-clarat� candidatul�PSD�pentru�Pri�-m[�ria�Boto\ani,�Gabriel�Opri\anu.De�pedeaps[�a�sc[pat�\i�consilierulNarcis� |tefan� care� a� lipsit� de� laaceea�\edin`[�de�CJ,�fiind�\i�el�luat]n� colimator� de� Victor� Ponta� cuocazia� vizitei� ]ntreprins[� la� Bo�to�-\ani,� s[pt[mâna� trecut[,� dar� \iCons�tantin� Manolahce,� care� s-aab`i�nut.�(Cosmin�Zamfirache)

10�octombrie�2011

STIMA~I�CET{~ENI,Societatea�comercial[�URBAN�SERV�SA��se�ocup[�cu�salubrizarea�municipiului�]n

baza�contractelor�]ncheiate�direct�cu�dumneavoastr[,�cu�institu`ii�\i�agen`i�economi-ci,�precum�\i�cu�PRIM{RIA�Boto\ani.�Tot�ce�facem�este�pentru�ca�dumneavoastr[s[�tr[i`i�]ntr-un��ora\�curat,�cu�adev[rat�european.V[�asigur[m�de�maxim[�seriozitate�\i�cele�mai�bune�inten`ii�]n�acti�vitatea�pe�care�o

desf[\ur[m,�dorind�sincer�ca�rela`iile�noastre�cu�dum�nea�voastr[,��precum�\i�cu�cei-lal`i�beneficiari,�s[�se�bazeze�pe�respectul�reciproc�\i�pe�dorin`a�comun[�de�a��existaechitate�între�ce�se�d[�\i�ce�se�cere,�pentru�a�exista�echilibru�]ntre�cantitatea,�calita-tea�serviciului��\i�pre`ul�pl[tit.Numai�]mpreun[�vom�putea�realiza�ce�ne�dorim�]n��privin`a�cu�r[�̀e�niei,�a�salubrit[`ii

ora\ului.Cu� eforturi� financiare� deosebite� am� achizi�̀io�nat� containere� speciale� pentrucolectarea�selectiv[�a�de\eurilor�din�sti�cl[,�plastic,�hârtie�\i�biodegradabile,�conformdirectivelor�euro�pe�ne.Aceste�containere�exist[�la�asocia`iile�de�proprietari.�Folosi`i-le�Pentru�ce�a`i�f[cut�pân[�acum��]n�acest�sens�\i�pentru�ce�speram�s[�face`i�]n�viitor,�

„URBAN�SERV”�V{�MUL~UME|TE�

Publicitate

Necazurile�se�`in�carâia�de�\colar

Dup[�’90,�dintre�toate�sectoarele�societ[`ii�sectorul�]nv[`[mânt�\i�Educa`ie�afost�cel�mai�afectat,�n-a�fost�ministru�care�s[�nu�se�bage�]n�seam[�\i�s[-l�bul-verseze�din�temelii.�Ai�no\tri�politicieni�au�vrut�s[�scape�de�tarele�comunistepe�spinarea�tinerilor,�au�gândit�c[�revolu`ionând�]nv[`[mântul�vor�ar[ta�lumiic[�sunt�]n�pas�cu�democra`ia,�dar�de�fapt�n-au�f[cut�decât�s[�creeze�un�soi�decea`[�peste� ]ntreaga� societate� ar[tând� cu�degetul� spre�progeniturile� noastre,exclamând�c[�tot�ce�vine�dup[�noi�e-o�ap[�\i-un�p[mânt.�Nimic�mai�fals,�cusi��guran`[�genera`iile�care�vin�sunt�din�toate�punctele�de�vedere�cu�mult�pestege�nera`ia�politicienilor�de�ast[zi,�iar�printr-o��limpezire�a�sistemului�de�]n�v[�̀[�-mânt�vor�]nvinge�complexul�mioritic�\i�vor�face�performan`[�oriunde�]n�lume.

Fo\tii�mini\tri�ai�}nv[`[mântului�nu�numai�c-au�luat-o�hairupe\te�]n�restruc-turarea� lui,�ce-i�drept,�veneam�cu�cli\ee�marxiste�greu�de�digerat� ]n�demo-cra`ie,�au�]ncercat�s[-l�adapteze�unor�sisteme�occidentale,�n-au�p[strat�pu`inulce�r[m[sese�nealterat�de�ideologia�comunist[,�ci�au�r[sturnat�c[ru`a�cu�totul.Ce-a�ie\it,�am�v[zut:�o�ap[�\i-un�p[mânt.�Cine�nu-\i�mai�aduce�aminte�de�fos-tul�ministru�al�]nv[`[mântului�din��Guvernul�Stolojan,�Mihail�Golu,�care�pe�la]nceputul�anilor�90’�a�]ncercat�cu�orice�pre`�s[�reformeze�sistemul,�a�ie\it�unhaloim[s�de�nedescris.�A�urmat�Liviu�Maior�care�a�preluat�din�mers�acelea\igafe�f[când�pârtie�\i�universit[`ilor�particulare,�acestea�au�trecut�pe�func`ionezepe�dai�boji,�f[r[�un�sistem�emulativ�real,�singurul�principiu�vizibil�care�dinp[cate�]nc[�func`ioneaz[�sun[�a\a:�„ai�bani,�ai�diplom[”.

}n�’96�a�venit�Conven`ia�Democrat[�cu�reformele,�plin�de�entuziasm�profe-sorul�Andrei�Marga�a�schimbat�din�nou�structura�]nv[`[mântului,�introducândcu�mult�tam-tam�sistemul�Bologna�]n�]nv[`[mântul�superior,�cu�studii�supe-rioare�de�3�ani�\i�masterat�de�2�ani,�rezultatul�se�vede�ast[zi:�un�fel��stru`o-c[mil[.�Se�pare�c[�soarta�]nv[`[mântului�e�un�\ir�]ntreg�de�rateuri.�Ce�s[�maispunem�de�Ecaterina�Andronescu�care�\i-a� tras�\i�porecla�de�„bramburica”dup[��linia�comportamental[�bramburit[�fa`[�de�]nv[`[mântul�românesc.�|\i�caorice�tupeist,�mai�zilele�trecute�a�venit�cu-o�idee�de-a�dreptul�caraghioas[,�niciai�ei�colegi�de�partid�n-au�]mbr[`i\at-o,�domnia�sa�dore\te�ca�elevii�f[r[�baca-laureat�s[�fie...�recicla`i,�de�parc[�ar�fi�ni\te�obiecte�de�bun�casnic.

Ultimul�pe�list[�e�Daniel�Funeriu,�instruit�pe�la�\coli�europene,�\i�el�pare�puspe�lucruri�tr[snite,�numai�c[�ale�lui�con`in�\i-un�bob�de�speran`[.�Cel�pu`in�anulacesta� a� spart� complicitatea� elev-profesor-p[rinte� privind� furti\agurile� de� laexamene,�r[mâne�s[�vedem�cum�va�continua.�Trist�este� faptul�c[�din� toateaceste�orgolii�\i�]ncerc[ri�singurul�afectat�a�fost�\i�este�tân[rul,�cel�ce�are�obli-ga`ia�s[�schimbe�pe�viitor�societatea�româneasc[.

PS.�Acum,�]n�plin�mileniu�3,�]n�\colile�din�jude`ul�nostru�au�fost�descoperi-te�]n�jur�de�300�de�cazuri�de�râie�\i�p[duchi�]n�rândul�elevilor.�Vai�\i�amar�de\coala�româneasc[��(Lucian�Alecsa)

TABLETA

START�NEWS2

«A�schimbat�din�nou�structura]nv[`[mântului,�introducând�cu�mult�tam-tam�sistemul�Bologna�]n�]nv[`[mântul�supe-rior,�cu�studii�superioare�de�3�ani�\i�maste-rat�de�2�ani,�rezultatul�se�vede�ast[zi:�unfel��stru`o-c[mil[.�Se�pare�c[�soarta

]nv[`[mântului�e�un�\ir�]ntreg�de�rateuri»

Zilnic�elevii�sunt�nevoi`i�s[�care�lascoal[�zeci�de�manuale�\i�caiete.Profesorii�spun�c[�a\a�le�cere�pro-grama�\colar[�\i�c[�pentru�calita-tea�pred[rii�sunt�necesare�\imanualele�auxiliare.�Astfel,�zi�dezi,�ei�sunt�nevoi`i�s[�care�la�\coal[\i�]napoi�acas[�rucsacurile�pline�cumaterial�didactic�care�cânt[rescmulte�kilograme.

S[n[tatea�elevilor�poate�fi�pus[�]n�pericol�de�ghioz-danele�mult�prea�grele�pe�care�ace\tia�le�poart[�zilnic.Din� discu`iile� purtate� de� conducerea� Inspectoratului

|colar�Jude`ean�cu�psihologii�a�rezultat�c[,�]n�special�ceidin�]nv[`[mântul�primar,�duc�]n�spate�ghiozdane�grelecare�le-ar�putea�deforma�coloana�vertebral[.�Ur�m�are�a

acestei� situa`ii� Ada�Ma�co�vei,� ins�-pector�\colar�general,�recoman�-

d[� cadrelor� didactice� s[� segândeasc[�la�ma�nualele \iauxiliarele�pe�care�trebu-ie�s[�le�poarte�copiii�zil�-nic�la�\coal[.�Ma�nu�a�le,caiete,� bloc� de� de�sen,pe�nar,� acuarele,� hârtiecre�ponat[,� plastilin[,mân��care,� ap[,� e�chi�pa�-ment�sportiv�\i�alte�ma�te�-

riale� auxiliare� reprezint[]nc[rc[tura� pe� care� co�piii,

chiar�\i�cei�de�clasa�]n�tâi,�o�ca�-r[�pe�umeri.�]ngrijorarea�p[rin�̀i�lor

referitoare�la�ghiozdanele�care�de�p[�\escfrecvent�greutatea�de�5-6�kilograme,�ajungând�\i�la�10-12�kilograme,�revine�]n�fiecare�an.�(Petronela�Rotariu)

}ntr-adev[r�ghiozdanele�elevilordin�ciclul�primar�sunt�foarte�grele\i�dep[\esc�cu�mult�10�la�sut[�dingreutatea�copilului,�a\a�cum�artrebui�s[�fie�la�o�limit[�maximal[.Copiii�pot�s[�]\i�noteze�de�pe�o�zipe�alta�cu�ce�c[r`i�trebuie�s[�vin[la�\coal[�astfel�]ncât�cele�pe�carele�poart[�]n�ghiozdan�s[�fie�]ntr-adev[r�folosite.�Revenim�curug[mintea�de�a�nu�avea�mai�multde�un�material�auxiliar�la�fiecaredisciplin[,�iar�acest�material�s[�fieparcurs�integral�]n�anul�\colarpentru�ca�p[rin`ii�s[�]n`eleag[�pece�au�dat�banii

Ada�Macovei,inspector�\colar�general

„Tr[d[torii” PSD-i\tiau fost sanc`iona`i

cu iertare

Elevi ]ncovoia`ide ghiozdane

10peste�greutatea�nor-mal[�au�ghiozdaneleelevilor,�conform�psi-hologilor�CentruluiJude`en�de�Asisten`[

\i�ResurseEduca`ionale

Page 3: Evenimente de Botosani nr.1978

10�octombrie�2011 TOP�NEWS

Modernizare de100.000 de euro la

fostul SanepidDirec`ia�de�S[n[tate�Public[�a�ales

firma�care�va�reabilita�sediul�fostuluiSanepid.� La� licita`ie� au� participattrei�firme,�câ\tig[toare�fiind�desem-nat[�SC�Alsit�Con�BG�SRL.�Cons�-tructorii�se�vor�putea�apuca�de�trea�-b[�]n�scurt�timp,�dac[�nu�vor�fi�de�-puse�contesta`ii�\i�se�va�semna�con-tractul�]n�aceast[�s[pt[mân[.�„A�fostpu`in�]ntârziat[�licita`ia�pentru�c[�noiam�vrut� s[� alegem�oferta� cea�maiavantajoas[�financiar,�dar�s[�avem�\io�analiz[�tehnic[�riguroas[�a�oferte-lor.�Dar�nu�vor� fi� probleme� ]n� cepri�ve\te� finalizarea� lucr[rii�pân[� lasfâr\itul�anului”,�a�spus�Teodor�Fe�-ra�ru,�director� economic�DSP.�Fir�-ma�va�efectua�lucr[rile�cu�481.000de�lei.�Conducerea�DSP�]i�va�impu-ne� finalizarea� investi`iei� ]n� dou[luni,�astfel�]ncât�de�la�]nceputul�anu-lui�viitor�to`i�angaja`ii�direc`iei�s[�semute�]n�spa`iul�modernizat.�(A.D.)

Noua lege a]nv[`[mântului seaplic[ \i nu preaNoua�lege�a�]nv[`[mântului�pen-

tru�care�Guvernul� \i-a�asumat� r[s�-punderea� se� aplic[� ]n� foarte� mic[m[�sur[.� |efa� educa`iei� boto\[nenesus`ine�c[� la�ora�actual[� �se�aplic[acele�articole�care�nu�̀ in�neap[rat�deelaborarea� unor� metodologii.� „Lafiecare�articol�din�lege�scrie,�dac[�seaplic[�sau�nu�o�metodologie,�iar�me�-to�dologiile� sunt� cele� dintotdeauna:re�feritor�la�mi\carea�personalului�di�-dactic,� la� calendarul� diferitor� con-cur�suri,�olimpiade,�structura�anului\colar.�Sunt�tot�felul�de�metodologiipentru� tot� felul� de� etape� de� per-fec`ionare�a�cadrelor�didactice�\i�aicise�discut[� foarte�multe,�dac[�de� laun�grad�didactic�la�altul�sunt�obliga-torii� sau� facultative�anumite�condi�-`ii”,� a� declarat� Ada� Macovei.� Easus�̀ine�c[�legea�va�aduce,�cu�sigu-ran`[,� beneficii� sistemului:� „Dinanul� \colar� 2012-2013� va� intra� \iclasa�zero.�Mai�avem�]nc[�un�an�s[preg[tim�aceast[�etap[�foarte�impor-tant[�pentru�copii”.�(P.R.)

Animale salvatede pompieri

Pompierii�boto\[neni�au�avut�par�-te�vineri�\i� sâmb[t[�de�dou[� inter-ven�̀ii�mai�pu`in�obi\nuite.�Echi�pa�-jele�de�interven`ie�ale�Inspectoratuluipentru�Situa`ii�de�Urgen`[�au�inter-venit� vineri� la� Stânca� -� |tef[ne\tipentru�a�salva�o�bovin[�c[zut[�]ntr-ofântân[� p[r[sit[.� Interven`ia� a� fostdificil[�pentru�c[�pu`ul�era�adânc�decâ`iva�metri� \i� ]ngust.� }ns[� ]n� celedin� urm[� pompierii� au� reu\it� s[scoa�t[�animalul�din�groap[�nev[t[�-mat.� Sâmb[t[� diminea`[� pompieriiau�avut�parte�de�o�interven`ie�ase�m[�-n[toare,� fiind� solicita`i� de� aceast[dat[�la�Ipote\ti�pentru�a�salva�tot�obovin[�c[zut[�]ntr-un�\an`�adânc�decâ`iva�metri.�Animalul�a�rupt�funiade�care�era�legat�\i�a�c[zut�]n�\an`,proprietarul� fiind�nevoit�s[�sune� la112�pentru�a-\i�recupera�bovina.�|ide�aceast[�dat[�a�intervenit�un�echipajal�ISU,�dup[�aproximativ�40�de�minu-te�animalul�fiind�eliberat.�(D.R.)

BOTO|ANIpe o coloan[

3

Câteva�sute�de�boto�-\[neni�\i-au�schimbat,de�la�]nceputul�anului,medicul�de�familie.Unii�abia�a\teapt[�s[treac[�cele�\ase�luni�]ncare�sunt�obliga`i�s[stea�pe�lista�unui�me�dicde�familie,�pentru�apu�tea�s[�ajung[�pa�-cien`ii�unor�al`i�me�dici.

Nemul`umi`i� c[� nu� ]\i� g[sesc]ntotdeauna�la�cabinet�medicii,]n� timpul� orelor� de� pro-gram,� c[� ace\tia� nu� leacord[�aten`ia�de�carear�vrea�s[�se�bucureatunci�când�ajung�laconsulta`ii,� sau� c[nu� primesc� re`etecompensate� sau� tri-miteri� la� specialistori�la�analize�medicalede�câte�ori�solicit[�acestlucru,� unii� asigura`i� abiaa\teapt[� s[� treac[� cele� \aseluni,� perioada� minim[� de� stat� pelista�unui�medic.�Astfel�de�ne�mul�-`umiri�nu�au�fost�transmise�la�Casade� Asigur[ri� de� S[n[tate� (CAS)

sub� forma� unorreclama`ii,�]ns[�au

reie\it� din� chestio-narele� de� satisfac`ie

pe�care�le-au�completatpacien`ii� ]n� s[lile� de

a\teptare�ale�cabinetelor�din�medi-cina�primar[,�atunci�când�institu`iaa� ini`iat�astfel�de�sondaje.�Desprepacien`ii� care� se� mut[� de� la� un

medic� de� familie� la� altul,�RodicaHu`uleac,�pre\edintele�CAS,�spunec[� sunt� din� categoria� „ve\nicilornemul`umi`i”,� c[� sunt,� adeseori,„persoane�mai�irascibile”.

Penaliz[rileau pus cap[t certurilor

de la pacien`iCele�mai�multe�persoane�care�]\i

schimb[�medicul�de�familie�cât�dedes� le� d[� posibilitatea� legea� suntdin�mediul�urban� \i�din�categoriapensionarilor.� }n� mediul� rural,chiar� dac[� sunt� nemul`umi`i,� decele� mai� multe� ori� asigura`ii� des[n[tate�nu�prea�au�de�unde�alege.A-\i� schimba� medicul� de� familie]nseamn[�ca�pacientul�s[�se�]nscriepe� lista� unui� doctor� dintr-o� alt[comun[,� asta� ]nsemnând� s[� str[�-

bat[�distan`e�mari�pân[�la�cabinet]n� situa`ia� ]n� care� apar� problememedicale.�Dac[�]n�anii�trecu`i�]ntremedici� mai� ap[reau� discu`ii� dincauza�pacien`ilor,�acum,�penaliza-rea� doctorilor� cu� mai� mult� de2.200� de� asigura`i� pe� list[� a� puscap[t� disputelor� de� acest� gen.„Chiar�nu�am�mai�auzit�de�mult�cala�noi�]n�jude`�s[�se�mai�certe�medi-cii� pe� pacien`i.� S-a� dep[\it� acelmoment,� acum� se�pune� accent� ]nprimul�rând�pe�serviciile�medicalela� plat[,� nu�mai� conteaz[� atât� demult� lista�de�pacien`i”,�a�declaratpre\edintele� CAS.� ]n� plus,� \efiiCAS�spun�c[�nu�sunt�doar�anumi`imedici�pe�care�]i�p[r[sesc�mai�despacien`ii.�Majoritatea�medicilor�defamilie� din�mediul� urban� au� avutpe�liste�pacien`i�care�au�preferat�s[se�transfere�pe�listele�altor�doctori.(Aurora�Dimitriu)

Asta�reiese�din�declara`iiledeputatului�C[t[lin�Buh[ianu.El�a�precizat�c[�discu`ia�pri-vind�regionalizarea�`[rii,�prindesfiin`area�jude`elor,�a�intrat

]ntr-un�blocaj�dincauza�UDMR-ului.

Dup[�ce�acum�o�s[pt[mân[,alt�deputat�PDL,�Stelic[�Stru�-ga�ru,�d[dea�ca�sigur[�des-fiin`area�jude`ului�\i�alipi-rea� acestuia� la� jude`eleNeam`�\i�Suceava�]n�cadrulunei�regiuni�nord-estice,�trata-tivele� privind� regionalizarea� Ro�-mâniei� au� intrat� ]ntr-un� blocaj.� Celpu�̀in�asta�sus`ine�deputatul�C[t[lin�Bu�-h[ianu�care�de\i�sprijin[�politica�de�regio-nalizare,�recunoa\te�c[�deocamdat[�tratati-vele� la� nivelul� coali`iei� s-au� cam� ]n`epenit.„La�nivelul�coali`iei,�lucrurile�au�intrat�]ntr-unblocaj� de� aproximativ� dou[� s[pt[mâni”,� adeclarat�Buh[ianu.�Deputatul�PDL-ist�d[�vinape�cei�de�la�UDMR�pentru�acest�blocaj.�Dis�cu�-`iile�privind�regionalizarea�\i�o�posibil[�desfiin�-

`are�a�jude`ului�Bo�-to�\ani,� vor� fi� re�-luate�peste�o�lun[

de� zile.� (Cos�-min� Za�m�fi�-rache)

Pe�cei�de�la�UDMR�]i�intere-seaz[�mai�pu`in�ce�]nseamn[Boto\ani,�Suceava�sau�Neam`.Pe�ei�]i�intereseaz[�mai�mult,Harghita�sau�Covasna

C[t[lin�Buh[ianu,�deputat

Ungurii ne-ar putea salva jude`ului dela desfiin`are

Dac[�]i�urm[re\ti,�vezi�c[�sunt�mereu�aceia\icare�tot�trec�de�la�un�medic�la�altul�dup[�\aseluni�de�stat�pe�o�list[.�Nu�au�venit�cu�reclama`iila�noi,�dar�sunt�din�categoria�celor�care�s[�zicemc[�sunt�greu�adaptabili,�c[�mereu�ar�vrea�maimult�de�la�medic

Rodica�Hu`uleac,�pre\edinte�CAS

Pacien`i ]mboln[vi`ide plimbare

300de�asigura`i�\i-auschimbat�medicul

de�familie�]nacest�an

Page 4: Evenimente de Botosani nr.1978

CMYK

10�octombrie�2011TOP�NEWS4

Profesorii�vor�fi�printre�bu�-getarii�care�vor�câ\tiga�celmai�bine,�dup[�ce�va�intra]n�vigoare�legea�sala-riz[rii�unitare.�Ospune�chiar�mi�nis�-trul�Educa`iei,Daniel�Fu�neriu.Acest�lucru�se�va]n�tâmpla�abiaatunci�când�cadreledidactice�se�vor�aflala�sfâr\itul�carierei.Minis�trul�este�]ns[�contra-zis�de�sindicali\tii�dineduca`ie,�care�sus`in�c[acest�lucru�este�imposibil.

Salariile�prezentate�de�Liviu�Axinte,�lide-rul�Ligii�Sindicatelor�din�}nv[`[mânt�(LSI),sunt�pe�departe�de�a�fi�unele�mari.�„Cât�vaputea�un� cadru�didactic� s[� aib[� salariul� de

care�vorbe\te�Ministrul�Educa`iei.�V[dau� exemplu� de� ce� salarii� iau

colegii� no\tri,� f[r[� indemni-za`ie� sau� f[r[� spor� de� diri-gen`ie.�Mul`i�din�acest�sala-riu� mai� dau� aproapejum[tate� pe� navet[� \i� cumce� mai� r[mân?”,� a� spusLiviu� Axinte.� Conformdatelor�prezentate�de�liderul

sindical,�cel�mai�mic�salariula� nivelul� sistemului� edu�-

ca`ional,�f[r[�orice�alt�spor,�estede�922�de�lei�brut,�respectiv�678�de

lei� net,� ce� apar`ine� debutan`ilor.� Cele�maimari� venituri� sunt� ale� celor� ce� au� graduldidactic�I,�au�peste�40�de�ani�vechime,�\i�auun�salariu�brut�de�2.370�de�lei,�respectiv�netde�1.659�de�lei.

|efa�educa`iei�boto\[nene�Ada�Macovei�aluat�]n�vizor�retribu`iile�unor�cadre�didacticedin�sistemul�educa`ional�local.

Salarii de peste1.000 de euro

Atacul�inspectorului�\colar�general�a�avutloc�la�]nceputul�acestui�an�când�o�parte�din-tre� cadrele� didactice� de� la� unit[`ile� \colaredin�municipiu� au� protestat� la� Inspectoratul|colar� Jude`ean� (I|J),� nemul`umite� c[� nuprimesc�lefurile�m[rite�cu�25�la�sut[.��AtunciAda�Macovei�a�dat�citire�la�o�serie�de�veni-

turi� salariale� aflate�pe� statul�de�plat[�de� laColegiul�Na`ional�„Mihai�Eminescu”,�caredep[\esc�pragul�de�1.000�de�euro,�fiind�]ns[vorba�despre�salariile�brute.�„Uita`i�5.635�delei,�4.461,�4.695�de�lei,�4.400,�4.800.�De�cenu� ]n`elege`i� c[� nu� ave`i� cum,� din� venitulbrut�s[�pl[tesc�toate�cotiza`iile�\i�toate�dedu-cerile�la�stat,�toate�cheltuielile.�}n`elege`i�c[este� acesta�venitul�din� care� calcul[m�\i�nudup[�ce�lua`i�dvs.�]n�mân[”,�le-a�spus�AdaMacovei.�Una�dintre�explica`iile�celor�pre-zen`i�cu�privire�la�salariile�de�peste�5.000�delei� a� fost� c[,� de� aceast[� sum[� beneficiaz[personalul� aflat� ]n� conducere� datorit[� unorsporuri.�(Petronela�Rotariu)

Inspectorii�sanitari�dincadrul�Direc`iei�deControl�]n�S[n[tatePublic[�au�verificatsociet[`ile�de�produc�̀iedin�mai�multe�sectoarede�activitate,�de�laconfec`ii�pân[�la�pani-fica`ie�\i�industriamobilei.�~inta?�Modulcum�respect[�legisla`iaprivind�evitarea�]m�bol�-n[virilor�profesionale.

Inspectorii�au�verificat�dac[�an�-gaja`ii�au�]ntocmite�fi\ele�privindstarea�de�s[n[tate,�dac[�s-au� f[cut� verific[ri� pri-vind� nivelul� de� zgo-mot� ]n� halele� depro�duc`ie,� dac[sunt� amenajates[li�de�mese�pen-tru�salaria`ii�fabri-cilor.�Pentru�c[�oparte� dintre� con-troale� au� fost� efec-tuate� ]ntr-o� perioad[de� vid� legislativ,� cândse�f[cea�trecerea�de�la�ve�-chea�lege�privind�sanc`ionarea�ne�-conformit[`ilor� ce� afecteaz[� s[n[�-

ta�tea� public[,� la� cea� nou[,� nu� aufost� aplicate� amenzi.� S-au� dat

]ns[�termene�de�conforma-re�de�cel�mult�\ase�s[p�-

t[mâni.�Dup[�expira-rea� acestor� terme-ne,�inspectorii�vorrelua� controalelela� unit[`ile� demun�c[.� Potrivitnoii� legisla`ii,� in�-trate�]n�vigoare�din

a� doua� jum[tate� alunii� septembrie,� a�-

men�zile� pentru� neres-pec�tarea� condi`iilor� de

munc[� sunt� cuprinse� ]ntre� 2.000\i�5.000�de�lei.�(Aurora�Dimitriu)

30dintre�societ[`ileverificate�nu�res-pect[�legisla`ia�pri-vind�condi`iile�de

munc[

Controale cu amân[ri f[cute de inspectorii sanitari

Am�mers�la�unit[`i�de�confec`ii,�la�unit[`i�de�prelucrare�a�lemnului,�la�unit[`ide�panifica`ie,�dar�\i�din�alte�sectoare�de�activitate�\i�au�fost�destul�de�multecazurile�de�nerespectare�a�legisla`iei�privind�condi`iile�de�munc[.�Nu�s-auf[cut�m[sur[tori�privind�nivelul�de�zgomot,�nu��s-au�]ntocmit�fi\ele�de�aptitu-dini,�nu�sunt�amenajate�s[li�de�mese�dup[�cum�prevede�legisla`ia.�Amenzilenoi�pentru�astfel�de�abateri�sunt�dintre�cele�mai�mari

Stela�Cre`u,�director�adjunct�Direc`ia�de�S[n[tate�Public[

Controverse pe lefurile profesorilor

922lei�brut�este�celmai�mic�salariudin�educa`ie,f[r[�orice�alt

spor

Salarii�pl[tite�la�Boto\ani

Page 5: Evenimente de Botosani nr.1978

CMYK

10�octombrie�2011 ESEN~IAL 5

La�Pomârla�sunt�]nplin[�desf[\urare�lu�-cr[rile�la�ceea�ce�vadeveni�probabil�ceamai�modern[�aren[din�mediul�rural�bo�-to\[nean. Chiar�lâng[Prim[rie�este�]n�cursde�amenajare�un�sta-dion�cu�1.000�de�lo�-curi.�La�Mihai�Emi�-nescu�se�construie\tede�asemenea�o�moder�-n[�aren[,�iar�la�B[lu�-\eni�s-a�inaugurat�uncochet�complex�spor-tiv.�Colegiul�Na`ional„Mihai�Eminescu”din�municipiu�are�]ncontinuare�aceea\isal[�]nvechit[�dinaintede�revolu`ie.

Stadionul� de� la� Pomârla� estecon�struit�pe�fostul�teren�de�fotbal�allocalit[`ii,� ]ns[�deja�mai�nimic�numai� seam[n[� cu� ce� a� fost� odat[acolo.�}ntrucât�suprafa`a�de�joc�era]nclinat[� s-au� dislocat� 30.000� demetri� cubi� de� p[mânt� pentru� a� oaduce�la�nivelul�corespunz[tor.�Eava�avea�115x68�metri,�va�fi�prev[�-zut[�cu�sistem�de�iriga`ie�subteran\i�pist[�de�atletism.�Spectatorii�voravea� la�dispozi`ie�1.000�de� locuri]n�dou[�tribune,�una�fiind�deja�ridi-cat[.�Acestea�vor�fi�unite�printr-ocl[dire�cu�etaj�]n�care�la�parter�s-aamenajat�deja�vestiar,�cu�centrale,du\uri.�}ntreaga�investi`ie�se�ridicala�700.000�de�lei,�din�care�500.000de�lei�reprezint[�contribu`ia�Gu�ver�-nului,� iar� restul� cea�a�comunit[`iilocale.�Aceasta�va�fi�completat[�cuo�dona`ie�din�Italia,�existând�pro-misiuni� de� la� o� asocia`ie� privindfurnizarea� unor� scaune� de� la� unstadion�din�peninsul[.�„Este�o�baz[sportiv[� multifunc`ional[.� NuNord�Star�Pomârla�va�fi�unic�bene-ficiar,�cei�500�de�copii�de�la�LiceulAnastasei�Ba\ot[�vor�fi�principaliibeneficiari.� Dup[� terminarea� lu�-cr[rilor�am�ca�obiectiv�organizareade� competi`ii� na`ionale.� Dac[� aicondi`ii�omene\ti�po`i�s[�organize-ze� orice”,� ne-a� declarat� DumitruCh�e�lariu,� primarul� de� Pomârla.Chiar� \i� acesta� va� fi� unul� dintrebeneficiari�deoarece,�fost� fotbalistde�liga�a�doua�\i�a�treia,�]nc[�evo-lueaz[�pentru�echipa�local[,�NordStar�Pomârla.�A�`inut�totu\i�s[�pre-cizeze�c[�proiectul�a�fost�demarat]naintea� declan\[rii� crizei� econo-mice,�]ns[�finan`area�a�venit�multmai�târziu,�astfel�]ncât�nu�se�poatevorbi� de� utilizarea� banilor� pentrusalarii�la�o�asemenea investi`ie,�datfiind� faptul� c[� la� institu`ie� exist[]ntârzieri�cu�plata�lefurilor.

Stadioane de sutede mii de euro pentru

s[teniInvestirea�unor�sume�considera-

bile� ]n� baze� sportive� a� devenit� o

ade�v[rat[� mod[� ]n� mediul� ruralboto\[nean.�De\i�nu�au�echipe�nicim[car�cu�performan`e�minore,�pri-marii� bag[� sume� considerabile� ]nstadioane.�}n�prim[vara�acestui�anla� �B[lu\eni,�comun[�care�nu�aredrum�asfaltat�spre�satul�Draxini,�s-a� inaugurat� un� complex� formatdin�tr-un� teren� de� sport� sinteticmultifunc`ional� pentru� fotbal,volei,� tenis,� handbal� sau� baschet.Acesta� dispune� \i� de� vestiare� cudu\uri�\i�ap[�curent[.�Investi`ia�seridic[�la�circa�700.000�de�lei�\i�afost� realizat[�exclusiv�din� fonduriproprii.�„Investi`ia�a�durat�aproxi-mativ�un�an�de�zile,�valoarea�total[este�de�7�miliarde�de�lei�vechi,�cufinan`are� din� munca� noastr[� pro-prie� a� Prim[riei,� din� economiileper�sonale�ale�Prim[riei,�pentru�c[,cu�ajutorul�guvernan`ilor,�nu�am�fireu\it�s[�facem�nimic”,�a�declaratNiculae�Stratulat,�primarul�de�B[�-lu�\eni.� Comuna� n-are� echip[� dehan�d�bal,� baschet� sau�volei� \i� nicicu�fotbalul�nu�se�poate�l[uda.�For�-ma`ia�localit[`ii�evolueaz[�momen-tan� ]n� ultimul� e\alon� fotbalistic,mai� exact� ]n� campionatul� „Onoa�-re”.� Odat[� cu� inaugurarea� bazeipri��marul� promite� ]ns[� alocareaunor� fonduri� de� la� bugetul� localpentru� ]nt[rirea� forma`iei,� astfel]ncât�s[�se�bat[�la�promovarea�]n�li�-ga�jude`ean[.�Suma�la�care�s-a�gân-dit?�}ntre�50.000�\i�100.000�de�lei.Gândurile� investi`ionale� ale� pri�-marului�nu�se�opresc�doar�aici.�Ni�-culae�Stratulat�vrea�s[�]nfiin`eze�\io�echip[�de�volei�astfel� ]ncât�ba�zaspor�tiv[,� pe� care� deocamdat[� nuprea�are�cine�s[�evolueze,�s[�g[z�-

duiasc[� competi`ii� sportive,� cu� oparticipare� larg[� a� oamenilor� dincomun[�\i�nu�numai.�Ca�atare,�pla-nurile� prev[d� amenajarea� unei� tri-bu�ne�\i�a�unei�instala`ii�de�nocturn[.

Stadion de peste200.000 euro lâng[casa lui Eminescu

}n� comuna� Mihai� Eminescu,peste�drum�de�Memorialul�Ipo�te\ti,sunt� ]n� plin[� derulare� lu�cr[rile� lanoua�aren[�a� localit[`ii.�Este�ame-najat[�pe�locul�fostului�stadion�,cufonduri�de�la�Mini�s�terul�Dezvolt[riiRegionale�\i�Tu�rismului�(MDRT)�\ide� la� bugetul� local.� Investi`ia� seridic[� la� circa� 900.000� de� lei,

funda`ia�s-a� turnat�\i�s-au�executatinclusiv� ra�cordurile� lare`eaua�de�ap[�\i�canali-zare.� Tri�bunele� suntgata�„la�ro\u”,�suba�ces�tea�sun�came-re� pentru� arbitri\i� vestiare,� totulurmând� s[� fieacoperit� cu� co�-pertin[.�Comunaa� avut� ]n� dou[rân�duri� echip[� ]ndi�vizia�C,�]ns[�Lu�-cea�f[rul�evolueaz[�a�-cum� doar� ]n� liga� jude�-`ean[.�Primarul� sus`ine� ]ns[c[� investi`ia� nu� se� adreseaz[� doarechipei�de�fotbal,�ci�\i�celor�500�depre\colari� \i� \colari� din� Ipote\ti.

„Anul� acesta� facem� tribunele� cuves�tiare�\i�utilit[`i”,�a�afir-

mat�primarul�Vergi�nelGiread[.� MDRT� aalocat�]ntr-o�pri�m[etap[�400.000�delei,� iar�primarulmai� a\�teapt[]nc[�150.000�delei,� restul� ur�-mând�s[�fie�asi-gurat�din�fonduriproprii.�Stadionul

va�a�vea�la�finaliza-rea�lu�cr[rilor�\i�]n�jur

de�500�de�locuri�,�astadeoarece� vechea� aren[� nu

avea� nici� o� tribun[,� iar� oameniiurm[reau�partidele�de�pe�un�deal.(Sergiu�B[l[\c[u)

Localit[`ile�]n�care�se�investesc�sume�considera-bile�de�bani�]n�baze�sportive�nu�numai�c[�nu�auechi�pe�cu�performan`e,�dar�nici�nu�se�pot�l[uda�cuun�nivel�de�trai�deosebit.�Astfel,�]n�timp�ce�baniiguvernamentali� sunt� utiliza`i� pentru� construc`iaunui�stadion,�pentru�drumuri�\i�canaliz[ri�Prim[riaMihai�Eminescu� a� accesat� ]n� acest� an� un� creditbancar�de�5,3�milioane�de�lei.�Din�fondurile�astfelpro�curate�se�asfalteaz[�\apte�kilometri�de�uli`e�pie-truite�din�satele�Ipote\ti�\i�C[t[m[r[\ti�Deal.�Deasemenea,�se�execut[�aduc`iuni�de�ap[�\i�canaliza-re�]n�cele�dou[�sate�men`ionate,�dar�\i�]n�C[t[�m[�-r[\ti�Vale�\i�Cucor[ni.�Joi�29�septembrie� la�Po�-mâr�la�primarul�a�inaugurat�lucr[rile�de�2,5�milioa-ne�de�euro�realizate�prin�Programul�Na`ional�de

Dez�voltare�Rural[.�Prin�intermediul�acestei�fi�nan�-`[ri�se�vor�asfalta�peste�9�km�de�drumuri�comuna-le�]mp[r`ite�]n�trei�tronsoane,�se�va�construi�o�gr[�-dini`[�cu�dou[�s[li�de�clas[�\i�o�capacitate�de�40�decopii�\i�se�va�amenaja�un�amfiteatru�cu�circa�500de�locuri�]n�aer�liber�pentru�organizarea�festivalu-ri�lor�cu�specific�local.�„Este�o�zi�special[�pentrucomuna�Pomârla,�o�zi�mult�a\teptat[.�M[�bucur]m�preun[�cu�prietenii�mei�cu�care�am�muncit�circadoi�ani�pentru�acest�proiect.�Este�un�proiect�istoric,un�proiect�consistent�financiar�\i�nu�]n�ultimul�rândfoarte� necesar.� Acoperim� o� component[� de� in�-frastructur[,�una�cultural[�\i�una�social[�prin�acestproiect�integrat”,�a�declarat�Dumitru�Che�la�riu,�pri-marul�comunei�Pomârla.�(Sergiu�B[l[\�c[u)

Drumuri�asfaltate�pe�credit

Arene de milioane la sate

700.000de�lei�a�cheltuit

Prim[ria�B[lu\eni�dinfonduri�proprii�pen-tru�amenajarea�unei

baze�sportive

Stadionul din Ipote\ti vaavea tribun[ acoperit[

Page 6: Evenimente de Botosani nr.1978

TOP�NEWS 10�octombrie�20116

Primarulsfin`e\te�locul

Acum� vreo� 3� decenii� a� desc[licat� ]n� Buceceabucovineanul� Andron� `âmp[u,� medic� veterinar,chiar�dac[�la�]nceput�a�cam�strâmbat�din�nas,�dardragostea�de�animale�\i�de�st[pânii�acestora�i-au�ali-nat�dorul�de�cas[.�Când�spun�c[�e�o�personalitate�\iun�edil�adev[rat�nu�amplific�cu�nimic�realitatea,�aintrat� ]n� politic[� sub� presiunea� cons[tenilor� \i� nupentru�a�se�c[p[tui�precum�fac�majoritatea.�Odat[]nh[mat�la�cârma�ob\tii�a�]nceput�s[�se�lupte�pentrubinele�celor�care�l-au�ales,�]nceputul�a�fost�greu,�demulte�ori�a�luat�]n�piept�\i�mori�de�vânt,�dar�]ncre-derea�]n�sine�plus�impulsul�primit�din�partea�local-nicilor�l-au�ajutat�s[�]nving[.�Este�la�al�doilea�man-dat�\i�sper[�s[-l�ob`in[�\i�pe�al�treilea�pentru�a�ducela�bun�sfâr\it�munca�]nceput[,�vorba�domniei�sale:când�am�intrat�la�prim[rie�Bucecea�era�un�sat�cevamai�mare,�când�voi�pleca�din�prim[rie�vreau�s[�lascelui� care�va�veni� un�ora\.�Pu`ini� sunt� cei� care-lcontest[,�pân[�când�\i�adversarii�politici�se�bâlbâie

când� vor� s[-l� atace� \i� nu-\i� prea� g[sesc� muni`ianecesar[,�iar�de�cele�multe�ori�nu�nimeresc�`inta,faptele�lui�]i�deruteaz[.�(Lucian�Alecsa)

Ora\ul din mijlocul unui satPân[�]n�89’�Bucecea�eraconsiderat[�singuraa\ezare�rural[�din�jude`cu�ecou�na`io�nal,�aicifunc`iona�una�dintre�celemai�mari�fa�brici�de�zah[rdin�`a�r[,�bucecenii�erauin�vidia`i�de�to`i�cet[�̀eniidin�jude`,�aveau�c[l�du�r[,ap[�cald[�non-stop�\i�gazmetan,�cu�rentul�nu�li�se]ntrerupea�decât�dumini-ca,�]n�tr-adev[r,�pentru�a�-cele�sinistre�vremuri�lo�-calitatea�avea�tr[s[�tu�rileunui�or[\el�mo�dest.Odat[�cu�instaurarea�democra`iei�\i�a�capi-

talismului� s[lbatic� localitatea� a� ]nceput� s[sufere,� fabrica� a� ]nceput� s[� dea� rateuri,� sespune�c[�datorit[�tehnologiei�perimate,�tot�ce-i�posibil,�dar,�cu�certitudine,�la�mijloc�au�fost\i�ceva�interese�ob�scu�re,�unde�mai�pui�c[�laanchiloza�rea�\i�apoi�vinderea�ei�a�pus�um[�rul\i� politicul� prin�mânu`a�FPP� � anilor� ’90,� ac[rui�\efu`�a�fost�nimeni�altul�decât�actualulsenator�de�pe�Co�legiul�Dorohoi-Buce�cea-Fl[�-mânzi,�Gheorghe�Marcu.�Se�pare�c[�gestulbucecenilor�de�a-l trimite�pe�acest�domn�]nParlament�a�fost�cel�mai�cre\tinesc�gest�post-decembrist,� bie`ii� oameni� n-au� f[cut� decâts[-i�]ntoarc[�\i�cel[lalt�obraz.�|i�cum�nimicnu�este�]ntâmpl[tor�]n�lumea�româneasc[,�]n2004,�pe�1�Aprilie�(aten`ie,�ziua�p[c[lelii�)locuitorii� acestor� `inuturi� au� fost� tra\i� pesfoar[�a�doua�oar[,�au�fost�invita`i�s[�devin[or[\eni,�efectul�acestui�gest�]i�cost[�\i�ast[zi,este�\tiut�faptul�c[�]n�mediul�urban�taxele�\iimpozitele�sunt�mai�mari.�S[�nu�uit[m�c[�luiOctav�Cozmânc[�i-a�trecut�prin�cap�o�astfelde� n[zdr[�v[nie,� paradoxal,� individul� esten[scut�la�câ`iva�kilometri�de�Buce�cea,�vorbaunui� localnic� hâtru:� „cum� `i-o� facecons[teanul,�nu�`i-o�face�nici�du\manul”.�Pescurt,�Bu�cecea� e�un�ora\�n[scut� prematur,dar�\i�cu�ajutorul�forcepsului,�la�mijloc�a�fostun�act�de� iresponsabilitate�din�partea�auto-rit[`ilor�acelor�vremuri,�când�s-a�hot[rât�s[devin[�ora\�localitatea�era�]n�ruin[,�ar[ta�cadup[�un�cutremur:�câteva�blocuri�debran\ate

de� la� c[ldur[�pe� fa`adele� c[rora�viermuiauzeci� de� `evi� de� iriga`ii� ce� jucau� rolul� unorhornuri�\i-un�singur�drum�plin�de�gropi�careface�leg[tura�]ntre�Bo�to�\ani�\i�Siret,�cunos-cut�drept�„drumul�`igaretei”�datorit[�traficu-lui�de�`ig[ri�din�Ucraina.�}ntre�timp�lu�crurilepar� s[� se� fi� schimbat,� Buce�cea� ]ncepe� s[capete�tr[s[turi�urbane,�s-au�finalizat�câtevaproiecte� mari� ini`iate� de� actualul� primar,care�se�]nc[p[`âneaz[�s[�rea\eze�zâm�betul�pefe`ele�concet[`enilor�s[i.�Iaca,�de�\apte�ani�]nfruntea�ob�\tii�este�un�edil�cu�adev[rat�price-put�\i�plin�de�ini`iative,�ce�]n�cear�c[�s[�schim-be�]n�bine�fizionomia�localit[`ii,�s[-i�\tearg[orice� urm[� de� rid� rural,� s-o� urbanizeze� ]ntotalitate.

Realiz[ri \ine]mpliniri

Chiar� dac[� ]n� ultimii� doi� ani� a� avut� ]ndesf[\urare�câteva�proiecte�mari,��unele�din-tre�ele�fiind�deja�finalizate,�primarul�]nc[�nueste�pe�deplin�mul`umit�de�cum�arat[�locali-tatea:�inten`ia�mea�e�s[�aduc�câ`i�mai�mul`iinvestitori� ]n� zon[,� abia� dac[� sunt� 300� deoameni�care�au�câte�un�salariu,�dintre�care�otreime� sunt� bugetari,� cei� mai� mul`i� suntcuprin\i�]n�]nv[`[mânt,�peste�o�sut[�lucreaz[la�sta`ia�de� tratare�a�apei.� }n� investi`iile�pecare� le-a� f[�cut� a� ]ncercat� pe� cât� posibil� s[acopere� mai� toate� palierele:� s-au� asfaltatpeste� 4� km�de� str[zi,� s-au� reabilitata� toateunit[`ile�\colare,�de�ase�menea�s-au�renovatCentrul�Cultural� \i� Biblioteca� or[\eneasc[,iar�din�fonduri�proprii�s-a�construit�sala�desport� \i� s-au� adus� ]mbu�n[�t[`iri� stadionului.S[pt[mâna�trecut[�ora\ul�a�fost�]n�plin[�s[r�-b[toa�re,�liceul�din�localitate�a�]mplinit�vene-rabila�vârst[�de�50�de�ani,�sute�de�intelectuali\i-au�luat�zborul�de�pe�b[ncile�acestei�unit[`ide�]nv[`[�mânt,�primarul�ne-a�vorbit�cu�p�a�tosdespre�istoria�liceului,�se�mândre\te�cu�fap-tul�c[-i�sunt�aproape�de�suflet�unii�dintre�ceimai�mari�dasc[li�ai�acestei�\coli.�La�fel�demân�dru�este�de�epigramele�lui�Va�si�le�Larcu,mai� ales� c[� au� un� iz� bucecean,� daradev[ratul�spirit�al�acestor�locuri�s-a�expri-mat�\i�se�ex�prim[�]n�profesionalismul�unordasc[li�de�neuitat,�precum�profesorii�Maria\i� Mircea� Com[nescu,� regretatul� profesorMihai�Chi\,� apoi� profesorii�Petru�Belciug,Ma�ria�Bontea,�Vasile�Bulgaru�\i�mul`i�al`ii.Tot� aici� \i-a� f[cut� liceul� \i� de�putatulConstantin�Macale`i,�nu�mai�c[�faptele�lui�depolitician� nu� dovedesc� prin� nimic� c-ar� filegat�de�Bucecea.�(Lucian�Alecsa)

Page 7: Evenimente de Botosani nr.1978

*� Vând�apartament�3�ca�-mere,�parter,�SD,�str.�|te�fanLuchian,�bun�pentru�pri�-vatizare.�Rela`ii�la�te�lefon:0748.874.655.�(G-1)

*� Primesc�]n�gazd[�doi�elevi(b[ie`i)�de�liceu.�Rela`ii�latel.0744.952.992.

*�Cump[r�teren�agricol,�zo�naPop[uti,�Br[ie\ti,�Leor�da,Bu�cecea.�Tel.�0747/114.140.(15)

*� Vând�CIELO�]n�per�fect[stare�de�func`ionare�cu�insta�-la�̀ie�de�gaz.�Pre`�rezonabil�\inegociabil.�Telefon:0746.607.247.�(G-2)

*� Vând�societate�cu�afacere]n�comer`,�f[r[�datorii,�cutoate�actele�la�zi.�Contact:0746.792.523.�(2218-10)

*� SC�AGRARIA�NORDSRL�solicit[�autoriza`ie�demediu�pentru�obiectivul„FERM{�VEGETAL{”�si�-tuat�]n�loc.�Dr[gu\eni.�Con�-tes�ta`iile�se�pot�depune�la�se�-diul�APM�Boto\ani�din�b-dulMihai�Eminescu�nr.44.(2225-1)

*� Aceast[�informare�esteefec�tuat[�de�SC�TRICONCOM�SRL�Boto\ani,�str.Ocolitor�Sud-Vest,�nr.96,jud.�Boto\ani,�CUI-16527350�ce�inten`ioneaz[�s[solicite�de�la�SGA�Suceava�-aviz�de�gospod[rire�a�apelorpentru�desf[\urarea�activit[`iide�exploatare�nisip�\i�pietri\amplasat�]n�localitatea�Corni,jud.�Boto\ani,�]n�albia�râuluiSiret�-�TRICON�II.�Persoa-nele�care�doresc�s[�transmit[observa`ii,�sugestii�\i�reco�-mand[ri�se�pot�adresa�la�SGASuceava.�(2216�-1)

*� Direc`ia�General[�de�Asis�-ten`[�Social[�\i�Protec`ia�Co�-pilului�Boto\ani,�organizeaz[]n�data�de�07.11.2011respectiv�10.11.2011,�con�-curs�pentru�ocuparea�uneifunc`ii�publice�de�execu`iede�consilier�principal ]n�ca�-drul�Biroului�proiecte�pro�-grame,�strategii�\i�monito�ri�-zare.Anun`ul�de�organizare,�con�-di`iile�de�participare�a�con�-cursului�\i�tematica�biblio-grafic[�este�afi\at[�laDGASPC�Boto\ani,�str.�Ma�-xim�Gorki�nr.4.De�talii�suplimentare�se�potob`ine�zilnic�la�num[rul�detelefon�0231/537.993�laServiciul�resurse�umane�sala-rizare�astfel:�luni-joi,�]ntreorele�8.00-16.00,�vineri,�]n�treorele�8.00-13.00.�(2220-2)

angaj[ri

anun`uri

v^nz[ri�diverse

auto

cump[r[ri

v^nz[ri�apartamente

]nchirieri

Salvare:�112Pompieri:�112Poli`ie:�112Poli`ia�de�frontier[:�959Distrigaz�Nord:�928;�585886Index�contor�ap[:�0331711802Deranjamente�E.ON�Moldova�SA:�929Termica:�535340;�517953Agen`ia�TAROM:�518222Agen`ia�CFR:�517521

Gar[:�511806Autogar[:�511129ACR:�512345Tribunal:�511739Jandarmerie:�956Ad.�pie`elor:�512392Protec`ia�civil[:�982;�511704Protec`ia�consumatorilor:�512958;�512221Protec`ia�mediului:�584136

Telefoane utile

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Redactor \ef:Sergiu�B{L{|C{U

Redactori:Aurora�DIMITRIUPetronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIUCosmin ZAMFIRACHE

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Distribu`ie:Dan�IACOB

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianul

Evenimente�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

7PUBLICITATE10�octombrie�2011

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

10�L�Sfin`ii�Mucenici�Evlampie�\i�Evlampia�

calendar ortodox

Firma�de�transportpersoane�RVG�asi-gur[�deplasarea�laM[n[stirea�Giur�-geni,�jud.�Neam`:7.10,�21.10,�4.11,

18.11,�2�\i16.12.2011.

Plecarea:�ora�15:30de�la�sediul�firmei.Informa`ii�la�tel0745/585.438�sau0231/531.589.

mica publicitate • mica publicitate

Capitalele EuropeiPoli`ia� Capitalei� decide� s[-i

pre���g[teasc[� pe� poli`i\tii� de� lacir�cula`ie� pentru� a� face� fa`[noi�lor�cerin`e�impuse�de�intra-rea�]n�Co�mu�nitatea�European[.Poli�̀i\�tii�sunt�trimi\i�]n�„va�can�-`[�de�studii”�ca�s[�]nve`e�capi-talele� `[�rilor� europene.�La� ]n�-toar�cere,�comisia�de�examinare

pune�prima�]n�tre�bare:-�Ce�capital[�are�Marea�Br�i�ta�nie?}n� sal[,� t[cere� de� mormânt.

Examinatorul�insist[:-�Hai�b[ie`i,�a`i�avut�10�zile�de

vacan`[,� nimeni� n-a� ]nv[`atnimic?}n�sfâr\it,�unul�mai�]ndr[zne`:-�P[i�bine,�\efu’,�ne-a`i�zis�s[

]n�v[`[m�capitalele� `[rilor,�nu� \iale�m[rilor.

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri

VREI�S{C@|TIGI�BANI?VINO�S{�TE

ANGAJEZI�CA

AGENT DEPUBLICITATEDEPUNE�UN�

C.V.�LA�SEDIUL�

PUBLICA~IEIEVENIMENTE DE

BOTO|ANI,�PIETONALUL

TRANSILVANIEI

NR.5.

Page 8: Evenimente de Botosani nr.1978

10�octombrie�2011

CMYK

ULTIMA�OR{

VOTEAZ{Sondaj�pe

www.evbt.ro�

Sunt�prea�greleghiozdanele�elevi-lor�din�ciclul�pri-mar?

E DE LA EI

Pe�cei�de�la�UDMR]i�intereseaz[�maipu`in�ce�]nseamn[Boto\ani,�Suceavasau�Neam`.�Pe�ei�]iintereseaz[�maimult,�Harghita�sauCovasna

C[t[lin�Buh[ianu,deputat

Citi`i ]n edi`iaelectronic[:

Bolnavi�„opera`i”de�birocra`ie

O�\oferi`[�a�lovit�opersoan[�\i�a�fugitde�la�locul�faptei

Ai�un�pont?�Sun[�la0231/511112��sau

scrie-ne�la�[email protected]

D[-ne un like peFacebook

Al[ture-te�celor�peste500�de�prieteni

8

Fotbali\tii�boto\[neni�s-au�impuspe�stadionul�din�Crâng�cu�scorulde�1-0.�Conducerea�clubului�de�peMunicipal,�mul`umit[�de�joc,�adeclarat�c[�juc[tori�ro\-alb-alba\�-trii�]\i�vor�primii�primele�promise]nc[�de�la�meciul�cu�Delta�Tulcea.

FC� Boto\ani� a� reu\it� s[� câ\tige� duminic[meciul�cu�Gloria�Buz[u,�cu�scorul�de�1� la�0.Partida�a�contat�pentru�etapa�a�VIII�a�din�liga�adoua�de�fotbal�\i�a�adus�primul�gol�\i�totodat[]ntâia�victorie�]n�deplasare�din�acest�campionata� ro\-alb-alba\trilor.� Meciul� a� debutat� cu� o

dominare�categoric[�a�boto\[nenilor,�f[r[�a�seconcretizeze�]ns[�pe�tabela�de�marcaj.�}nc[�de�ladebutul� reprizei� secunde,� antrenorul� ro\-alb-alba\trilor,�Marius�Popescu,�face�o�mutare�ins�-pirat[,�sco`ându-l�de�pe�teren�pe�Mati\�\i�intro-

ducându-l� pe� atacantul� Homneac.� Suceveanuldin�tab[ra�boto\[nenilor�se�]ntoarce�dup[�o�lun��-g[� perioad[� de� accidentare� \i� ]n� minutul� 56,profitând�de�o�respingere��]n�lateral�a�balonului,dup[�un�\ut�violent�la�poarta�buzoian[,�reu\e\tes[� deschid[� scorul,� trimi`ând�mingea� ]n� plasapor`ii�ap[rat[�de�Zdrâng[.�La�câteva�minute�dela�marcarea�golului,�Homneac�iese�din�nou�]neviden`[,�fiind�]ns[�blocat�de�portarul�buzoian.Meciul� se� ]ncheie� cu� 0–1,� iar� dup[� aceast[reu\it[�forma`ia�boto\[nean[�ajunge�pe�locul�8,la�doar�trei�puncte�de�locurile�promovabile.�Du�-p[�nemul`umirile�generate�de�rezultatele�slabeale� echipei,� patronatul� clubului� boto\[�nean� sede�clar[�mul`umit�de�aceast[�victorie.�Pre\e�din�-tele�clubului�Cornel�|fai`er�a�promis�c[�juc[toriiboto\[neni�]\i�vor�primii�bani�pe�primele�de�joc.(Cosmin�Zamfirache)

Consider�c[�am�sc[pat�de�ghi-nion.�M[�bucur�enorm�fiindc[am�avut�o�victorie�clar[�\iechipa�a�dat�dovad[�de�mult[determinare.�M[�bucur�c[�nuam�luat�gol

Cornel�|fai`er,pre\edinte�FC�Boto\ani

Duminic[�la�amiaz[�o�ma\in[�]ncare�se�aflau�patru�persoane�a�fostimplicat[�]ntr-un�accident�rutier�peDE�58,�]n�localitatea�Baisa.�AlinaC.,�]n�vârst[�de�27�de�ani�aflata�lavolanul� unui� Volkswagen� circuladinspre�Suceava�spre�Boto\ani�iarla�un�moment�dat,�]ntr-o�curb[,�pefondul� vitezei� ]n� condi`iile� unuicarosabil�umed,�a�pierdut�controlulvolanului.� Atunci� autoturismul� a

derapat� izbindu-se� ]ntr-un� cap� depod,�r[sturnându-se�pe�o�parte.�|nurma� accidentului� \oferi`a� a� fostr[nit[�u\or,�fiind�transportat[�de�oambulan`[� la� spital,� ceilal`i� treipasageri� din� ma\in[,� fratele� \ip[rin`ii� ei� sc[pând� nev[t[ma`i.Poli`i\tii� ce� au� f[cut� cercet[ri� ]nacest�caz�au�stabilit�c[�Alina�C.�nuse� afla� sub� influen`a� b[uturiloralcoolice. (D[nu`�Rotariu)

Accident cu patrupasageri la Baisa

Premier[ de trei puncte la Buz[u

Gloria� Buz[u: Zdrânc[� -� Jerc[l[u,Filip,�C.�Pu\c[,�Potera\u� -� Pu\c[,�Bo�-boc,� Sp[taru,� Corcoveanu� -� Prodan,Câm�peanu.�Antrenor:�Mihai�Ciobanu

FC�Botosani: Curileac�–�Patache,�Po�-verlovici,� Atudorei,� Acsinte� –� Mati\(min� 46� Homneac),� Bordeanu,� Rudac,Boro\tean� -�Matei� (62�Chi\u),�Ferreira(82�sandu).�Antrenor:�Marius�Popescu