Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

45
Etică Educaţie Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013 www.ceccar.ro CECCAR IN PRESA pag 3 CURIERUL FILIALELOR pag 10 ECHIPA REDACTIEI pag 44 NOUTATI LEGISLATIVE pag 36

Transcript of Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

Page 1: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

ww

w.c

ec

ca

r.ro

CECCAR

IN PRESA pag 3

CURIERUL

FILIALELOR pag 10

ECHIPA REDACTIEI pag 44

NOUTATI

LEGISLATIVE pag 36

Page 2: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 2

CECCAR IN PRESA ......................................................... 3

CURIERUL FILIALELOR ..................................................... 10

NOUATI LEGISLATIVE ..................................................... 36

ECHIPA REDACTIEI ......................................................... 44

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 3: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 3

CECCAR IN PRESA

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 4: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 4

CECCAR IN PRESA

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 5: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 5

CECCAR IN PRESA

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 6: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 6

CECCAR IN PRESA

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 7: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 7

CECCAR IN PRESA

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 8: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 8

CECCAR IN PRESA

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 9: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 9

CECCAR IN PRESA

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 10: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 10

Curierul filialelor

FILIALA CECCAR ARAD

ÎNTRUNIREA LUNARĂ CU MEMBRII ÎN ZILELE DE 06-07.11.2013 - În zilele de 06 - 07.11.2013 a

avut loc întâlnirea lunară cu membrii C.E.C.C.A.R. Filiala Arad, locaţia sala de curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie

Cameniţă’’. La această întâlnire au participat în ziua de 06.11.2013 – 106 membri experţi contabili şi în ziua de

07.11.2013 - 69 membri contabili autorizaţi.

D-nul Director executiv Micle Nicolae, a prezentat activitatea desfăşurată de executivul filialei în luna

octombrie 2013.

D-nul Prof.univ.dr. Cernuşca Lucian ne-a prezentat din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a

Consiliului, situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de

întreprinderi, prin care se urmăreşte uniformizarea criteriilor de mărime aplicabile entităţilor europene

în vederea stabilirii obligaţiilor de raportare financiară cât şi implementarea noilor praguri de clasificare: - se va

afecta piaţa serviciilor contabile şi de audit, - responsabilităţile referitoare la raportarea financiară, - previziuni cu

privire la incidenţa fiscală a implementării noilor praguri, - modificări în reglementările fiscale existente.

D-na lector Furca Teodora, a prezentat Codul etic –secţiunile 260,280 şi 290, precum şi câteva aspecte

privind auditul de calitate şi anume deficienţe ca neîntocmirea rapoartelor privind standardul, contracte de prestări

servicii incomplete, neîntocmirea criteriilor de evaluare personalului din societăţile de contabilitate si expertiza.

În partea a doua a întâlnirii d-nul Popa Vasile Ioan - lector formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele

reglementari fiscale:

Circulara privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României - 4,25% pe an; Ordin

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.

1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă; Lege pentru completarea art. 286 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal; Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013

privind reglementarea unor măsuri fiscale; Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere

Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în

România; Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum

şi a modelului şi conţinutului unor formulare; Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate

de zilieri; Ordin pentru aprobarea Procedurii de

înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea

adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) - d)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea

modelului şi conţinutului unor formulare.

Reglementările prezentate au fost dezbătute şi exemplicate

pentru o bună înţelegere şi aplicare de către membrii.

MASA ROTUNDĂ - În data de 19.11.2013, Filiala

CECCAR Arad, a organizat o masă rotundă cu tema

“Aspecte privind folosirea firmelor fantomă pentru

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 11: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 11

Curierul filialelor

decapitalizarea unor societaţi comerciale mari- tranzacţii suspecte privind spălarea banilor.” – participanţi 59

experţi contabili şi administratori de societăţi comerciale.

Moderator a acestei mese rotunde a fost preşedinte CECCAR filiala Arad- d-nul Horga Petru şi auditorul de

calitate a filialei CECCAR Arad - d-na Furca Teodora.

D-nul Horga Petru a prezentat în deschidere cadrul legislativ care reglementează activitatea de prevenire şi

combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.

Hotărârea 594/2008 pentru aprobarea ,,Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 656/2002 pentru

prevenirea şi spălarea banilor’’, noţiunea de spălare a banilor, procedurile de identificare a clienţilor şi de prelucrare

a informaţiilor referitoare la spălarea banilor, finanţarea actelor de terorism, tranzacţiile suspecte, operaţiunile care

potrivit legii intră în sfera de verificare, obligaţiile ce revin agenţilor economici privind modelul de raportare a

operaţiunilor financiare suspecte.

Caracterul lichid a masei monetare este de natură să facă numerarul foarte atractiv pentru persoanele care

încearcă să disimuleze originea ilicită a unor fonduri, în special prin ruperea fluxului documentar aflat la dispoziţia

autorităţilor administrative şi organelor de aplicare a legii şi care s-ar putea constitui în probe în cadrul uni

eventuale proceduri judiciare. Astfel, companiile către care se transmit fondurile sunt decapitalizate în mod

controlat, iar bani dupa ce sunt retraşi în numerar, sunt predaţi beneficiarilor reali. Modul de operare efectiv constă

în faptul că persoanele implicate în activităţi de spalarea banilor, indiferent de fenomenul în care se încadrează,

efectuează retrageri semnificative de numerar, după care banii sunt predaţi unor complici care reintroduc sumele

fracţionat în circuitul financiar cu diverse justificări nereale, făcând aproape imposibilă stabilirea unei legături

directe între sume, în lipsa unor informaţii legate de complicitatea celor implicaţi.

Procesul de spălare specific acestui tip de activitate are loc, in principal prin efectuarea unei tranzacţii

suplimentare între compania offshore la care au ajuns banii şi o altă companie offshore, controlată tot din Romînia ,

tranzacţie de natură să facă imposibilă urmărirea de către autorităţile din România a circuitului banilor fără o

cooperare corespunzătoare cu autorităţile din jurisdictiile implicate.

Întrucât aceste tranzacţii presupun înfiinţarea unor companiii offshore care, la randul lor creează alte

companii, este greu de precizat cine este persoana care controleză în realitate toate aceste persoane juridice şi cine

este adevaratul beneficiar al fondurilor.

Raportul ONPCSB arată că infracţiunile cibernetice, printre care se numără şi spălarea banilor pe canale

informatice, “ reprezintă o ameninţare serioasă şi au ca ţintă, în special, domeniile energiei, transporturilor, bancar,

serviciile de comunicaţii şi instituţiile politice şi militare”. Analizele au diferenţiat două vulnerabilităţi la riscul de

spălare a banilor prin intermediul

internetului , respectiv site-urile comerciale

şi comunicaţii virtuale.

Membrii CECCAR datorită

activităţii pe care o desfăşoară şi accesul la

informaţiile din companii, trebuie să

acorde o atenţie maximă a tranzacţiilor

financiare complexe cu sume mari de bani

şi să raporteze la CECCAR, care

centralizează raportările şi comunică la

ONPCSB.

La nivelul CECCAR, persoanele

desemnate şi ofiţerul de con­formitate vor

urmări în principal:

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 12: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 12

Curierul filialelor

să asigure desfăşurarea activităţii în conformitate cu le­gislaţia română şi cu normele Corpului Experţilor Con­tabili şi

Contabililor Autorizaţi din România, precum şi cu reglementările internaţionale în materie, ratificate de ţara noastră,

şi să întocmească raport de activitate anual sau atunci când conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi din România dispune analizarea sau întocmirea unor sinteze privind domeniul de activita­te, în vederea

informării conducerii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

să centralizeze informaţiile cu privire la operaţiunile sau tranzacţiile care intră sub incidenţa legii şi să ia măsurile

legale în condiţiile şi pe baza competenţei acordate;

să menţină legătura cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe probleme de prevenire şi

combatere a spălării banilor şi/sau a finanţării actelor de terorism;

să analizeze operaţiunile sau tranzacţiile suspecte şi să prezinte propuneri conducerii în legătură cu deciziile care

trebuie luate conform legii şi intereselor experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Totodată, să sesizeze

conducerea în cazurile în care se constată lipsa de interes sau când există indicii că activitatea la nivel local nu se

desfăşoară în condiţii normale;

să ridice nivelul de pregătire al personalului prin reuniuni de informare profesională la care să participe personalul

interesat, să desfăşoare activităţi de monitorizare, îndru­mare şi control (inclusiv prin organizarea de verificări

profesionale) care să conducă la asigurarea instruirii per­sonalului implicat în activităţi curente care au legătură cu

această activitate. Să prelucreze situaţiile apărute, studii­le de caz şi modificările legislative în domeniu.

FILIALA CECCAR ARGES

Conducerea C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş invitată la prima ediţie a evenimentului ,, Ziua Economistului” şi ,,

Ziua Profesorului Economist” organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti

În data de 22 noiembrie 2013 domnul Bănică Ion, preşedintele filialei şi doamna Pîrvulescu Marilena,

director executiv au participat în calitate de invitaţi la prima ediţie a evenimentului ,, Ziua Economistului” şi ,, Ziua

Profesorului Economist” organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti

Scopul evenimentului este de a marca importanţa pe care economiştii şi învăţământul economic o au într-

un context marcat de volatilitate şi profunde schimbări.

Domnul preşedinte, în numele C.E.C.C.A.R. a felicitat organizatorii pentru această iniţiativă, a subliniat

rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public şi pentru dezvoltarea economiei, invitându-i pe studenţi

să devină membri ai Corpului şi să participe la ,,Ziua Naţională a Contabilului Român”.

Cu ocazia acestui eveniment a fost semnat protocolul de colaborare între Facultatea de Ştiinţe Economice

şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş - Schimb de bune practici între învăţământul economic universitar şi

învăţământul economic liceal.

De asemenea, a avut loc premierea studenţilor şi elevilor ale căror lucrări ştiinţifice au fost desemnate

câştigătoare şi o prelegere susţinută pe tema ,,Măsuri şi politici menite să atenueze consecinţele crizei economice din

România”.

FILIALA CECCAR BACAU

In data de 15 octombrie 2013, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat

Masa rotundă cu tema: < Importanţa expertizei contabile ca mijloc de probă în cauzele civile şi penale >

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 13: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

avându-i ca moderatori pe dl. Bulinschi Marcel – Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau şi dl. Pastrav

Constantin - Director executiv.

Organizator: C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacău

Participanti la eveniment: ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE Bacau , Paul Stupu – sef adjunct BCCO - SCFTSB Bacau , Adrian SAVA – Sef serviciu SERVICIUL DE INVESTIGARE A FRAUDELOR Bacau , Ioan POPA - Comisar sef TRIBUNALUL BACAU, Dorin MELINCIANU – Director economic INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE Bacau, Cristi Nechitoaie - Comisar Sef D.N.A. , Cristian BECA - Specialist 38 membri ai filialei - experti contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari

Mediatizarea evenimentului s-a facut prin invitaţie scrisă transmisă oficialităţilor şi prin e-mail-uri transmise

membrilor experti contabili înscrişi în GEJ. In presa locală, evenimentul a fost a fost mediatizat prin următoarele articole:

“Cine expertizeaza problemele nerezolvate ale expertilor contabili judiciari” – Ziarul de Bacău, 16 octombrie

2013;

„Despre expertiza contabila in practica judiciara la CECCAR Bacau” – „Deşteptarea”, 16 octombrie 2013;

Problemele prezentate s-au axat pe următoarele puncte:

Cu privire la dispunerea expertizelor, numirea expertilor contabili judiciari si stabilirea obiectivelor :

Intr-un numar de 27 cazuri au fost numiti experti contabili care nu aveau specializarea inscrisa in tabloul GEJ

inaintat de CECCAR Ministerului Justitiei (18,24 %, din totalul lucrarilor dispuse de instantele de judecata). In

perioada corespunzatoare a anului 2012 s-a inregistrat tot un numar de 27 cazuri ;

Exista cazuri cand numirea expertilor contabili se face pe baza uno liste din anii anteriori si nu pe baza listei

expertilo care pot efectua expertize contabile judiciare care se comunica anual organelor cu atributii

jurisdictionale ;

Exista nemultumiri din partea expertilor contabili care nu au facut nici o expertiza, numarul acestora fiind de 72

(45%, din totalul celor inscrisi in GEJ) ;

Aducerea la cunostiinta prin scrisoare a expertilor contabili parte incuviintati de instantele de judecata ;

Au fost semnalate cazuri cand prin adresa de comunicare se dispune si notificarea expertului incuviiintat sa

participe la efectuarea expertizei, indicandu-se ca aceasta sa se faca la adresa sediului social al partii care a

solicitat acest lucru ; de asemenea, in comunicare nu se face referire la incheierea de sedinta prin care a fost

numit expertul contabil iar incheierea de sedinta nu exista la dosarul cauzei ;

Pentru suplimente de expertiza, obiectiuni la rapoartele de expertize sau unele lamuriri solicitate, comunicarea

cu expertii sa se faca in mod operativ (in interesul solutionarii cauzelor) prin intermediul internetului (casuta de

mail) ;

Nu se pune in vedere partilor, de a se invoi asupra numirii expertilor, si numai cand acest lucru nu se relizeaza,

numirea acestora de catre instanta de judecata sa se faca prin alegerea din tablou;

Comunicarea prin care se aduce la conostinta expertului contabil, ca a fost numit pentru efectuarea unei lucrari

de expertriza contabila se face cu intarzieri de cinci, opt sau chiar zece zile, ceea ce pune expertul contabil in

situatia de a solicita din start un nou termen pentru depunerea raportului ;

Stabilirea obiectivelor nu in toate cazurile se face de catre instanta de judecata prin incheiere de sedinta,

www.ceccar.ro 13

Curierul filialelor

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 14: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 14

Curierul filialelor

facandu-se trimitere la file din dosarul cauzei, unde sunt stabilite obiective de catre parti sau avocatii

acestora, care de cele mai multe ori nu sunt clare, concise, fara echivoc si fara a solicita expertului contabil sa

se pronunte asupra incadrarilor legale a faptelor supuse judecatii, sau obiective care nu au legatura cu cauza;

In unele cazuri, partile sau avocatii stabilesc obiective care n-au nici o legatura cu cauza supusa judecatii sau

nu sunt de competenta expertului contabil, instantele acceptand astfel de situatii ;

In majoritatea cazurilor, obiectiunile formulate de parti nu sunt fundamentate si exced constatarilor si

concluziilor expertilor. Totusi, instantele solicita raspuns in scris expertilor asupra asaziselor obiectiuni,

pierzandu-se mult timp pentru acest lucru. Precizam ca, munca expertilor , in acest caz, nu este remunerata ;

Se dispune ,,refacerea” expertizei contabile. In Codul de procedura civila nu exista o astfel de prevedere. A

reface inseamna a-i sugera expertului contabil sa-si schimbe opinia initiala, devenind astfel foarte subiectiv.

Acest lucru se realizeaza, de obicei, prin intocmirea unui supliment la raportul intocmit initial de expertul

contabil pe baza obiectiunilor formulate de parti sau avocatii acestora. Codul de procedura civila prevede ,,

intregirea” expertizei contabile prin stabilirea de catre instanta de judecata de obiective noi sau colaterale

celor stabilite anterior, atunci cand apar documente justificative care nu au fost avute in vedere la efectuarea

expertizei initiale ;

Se dispune refacerea raportului de expertiza cu aceleasi obiective motivat de neconvocarea partilor ;

In unele cazuri, solicitarea expertizei contrarie nu este motivata, astfel cum prevede Codul de procedura

civila;

Lipsa de solicitudine din partea unor instante de judecata la cererile expertilor contabili privind clarificarea

continutului obiectivelor, in special a celor formulate de parti sau de avocatii acestora, stiut fiind ca expertii

contabili nu au posibilitatea de a face observatii cu privire la formularea obiectivelor(intrebarilor) la care

trebuie sa raspunda;

In unele cazuri, desi expertii numiti au facut cunoscut in scris instantei ca se afla in stare de incompatibilitate

(conflicte de interese), au fost obligati, de organul care i-a numit, sa efectueze lucrarea de specialitate. In

aceasta situatie , expertii contabili au savarsit o abatere disciplinara care este sanctionata (potrivit normelor

organismului profesional CECCAR) cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 6

luni la un an.

2. Cu privire la onorarii:

Nici la aceasta data nu se cunoaste criteriile care stau la baza stabilirii cuantumului acestora ;

Tinand cont ca la multe instante din tara s-au stabilit si afisat in mod oficial onorarii minimale, solicitam ca

acest lucru sa se realizeze si la nivelul instantelor de pe raza judetului Bacau. Va propunem in acest sens

urmatoarele onorarii minimale :

-1.500 lei, pentru expertize privitoare la litigii comerciale, cauze penale, contencios (75 lei/ora x 20

ore) ;

- 500 lei, pentru expertize privitoare la stabilirea drepturilor de personal, pensii si alte drepturi

asimilate (50 lei/ora x 10 ore );

In cele mai multe cazuri stabilirea onorariilor nu se face in functie de complexitatea lucrarii si volumul de

munca depus de expertul contabil, acestea fiind neremuneratorii;

Nu se respecta prevederile C.p.c., in sensul ca instanta de judecata nu convoaca o audiere in camera de

consiliu in cadrul careia sa solicite expertului contabil sa se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrarii

ce urmeaza a fi efectuata;

Prin incheierile de sedinta in cele mai multe cazuri nu se specifica ca onorariul este provizoriu, situatie in

care expertul contabil desi solicita pe baza notei de evaluare suplimentarea acestuia, instanta de judecata nu

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 15: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 15

Curierul filialelor

pune in discutie cererea expertului;

In ordonantele de efectuare a expertizelor contabile emise de organele de cercetare penala nu se specifica

cine plateste onorariul pentru expertiza ;

In situatiile in care se pune in discutie cererea expertului si se aproba suplimentarea onorariului (putine la

numar), aceasta nu se face prin incheiere executorie data cu citarea partilor, si nu se dispune plata pana la

pronuntarea hotararii instantei de judecata. In aceasta situatie partile in cauza nu depun diferenta de onorariu

si eventual contravaloarea celorlalte cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei contabile prevazute de OG

nr.2/2000, expertul contabil fiind pus in situatia de a nu incasa valoarea muncii prestate si a recupera

cheltuielile efectuate;

Nerespectatrea de catre organele cu atributii jurisdictionale a prevederilor legale cu privire la pronuntarea

asupra sumei definitive a onorariului solicitat de expert, instiintarea partii despre suma ramasa de plata si

punerea in vederea acesteia sa efectueze plata in contul biroului local in termen de 5 zile da la instiintare.

3. Cu privire la expertizele dispuse de organele de cercetare si urmarire penala:

Cand se dispune efectuarea unei expertize contabile, la termenul fixat pentru aducerea la cunostinta partilor a

obiectului acesteia si a intrebarilor sau obiectivelor la care trebuie sa raspunda expertul, in unele cazuri,

acesta nu participa impreuna cu partile din dosar, acestia avand dreptul sa faca observatii cu privire la

continutul intrebarilor (obiectivelor) si sa ceara modificarea sau completarea lor ;

Nu in toate cazurile se inscrie in ordonanta daca la efectuarea expertizei contabile urmeaza sa participe si

partile sau in ce conditii se poate lua legatura cu acestea pentru a da expertului contabil explicatiile necesare,

avand in vedere ca expertul contabil nu are voie sa ia legatura cu partile decat cu incuviitarea organului de

cercetare penala ;

Nu in toate cazurile obiectivele la care trebuie sa raspunda expertul contabil sunt clare, concise, fara echivoc

si fara a se solicita acestuia sa se pronunte asupra incadrarilorlegale ale faptelor ;

Se stabilesc obiective care nu au legatura cu cauza sau care nu au drept suport documentele primare s

inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor, stiut finnd ca, in elaborarea lucrarilor expertul

contabil trebuia sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii ;

Se stabilesc obiective la care trebuie sa raspunda expertul contabil in legatura cu operatiuni ce au loc dupa

data dispunerii expertizei contabile ;

Pentru solutionarea unor cauze similare sa stabilesc obiective sablon, fara a se examina daca in contabilitatea

invinuitului au avut loc sau inregistrat astfel de operatiuni ;

Neluarea in unele cazuri de masuri privind punerea la dispozitia exprtilor contabili de catre invinuiti, a

materialului documentar necesar efectuarii expertizei contabile;

Neapelarea la serviciile mai multor experti contabili si utilizarea numai a unor experti, ceea ce a condus la

aparitia unor nemultumiri din partea profesionistilor contabili (cazul Gafencu), care se simt marginalizati de

organele beneficiare ale expertizelor contabile.

Fata de cele prezentate, persoanele participante - reprezentanţi ai instituţiilor, ca beneficiari ai expertizelor

contabile judiciare dar şi experţii contabili – au apreciat întâlnirea ca fiind utilă prin expunerea directă a

dificultăţilor întâmpinate cât şi prin promisiunea gasirii solutiilor rezolvării acelor aspecte care obstrucţionează, în

final buna desfăşurarea a actului de justiţie, dar si a expertului contabil judiciar.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 16: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

FILIALA CECCAR BISTRITA In perioada 01-05 noiembrie s-a asigurat organizarea si desfasurarea cursului din cadrul PNDPC “Accesarea,

contabilitatea, fiscalitatea si managementul proiectelor cu finantare europeana” lectori Breban Ludovica si Berce

Magdalena, participanti 79 membri.

In perioada 28-29 noiembrie s-a organizat si asigurat desfasurarea in conditii normale a cursului din cadrul

PNDPC “Reglementari privind expertiza contabila” lector Dobran Maria, 16 participanti.

FILIALA CECCAR BRAILA

Săptămâna europeana a IMM-urilor "Încurajează o Europă a întreprinderii " BRĂILA - 27 noiembrie 2013

Evenimentul dedicat Săptămânii Europene a IMM-urilor cu tema "Încurajează o Europă a întreprinderii ", a fost

organizat de către filiala CECCAR Brăila în cadrul actiunilor la nivel local cuprinse in Programul activitatilor

aplicabile la nivel teritorial aprobat de Conferinta Natională 2013, în colaborare cu Centrul de studii economice

Braila din cadrul Universitatii Constantin Brancoveanu .

Actiunea organizata a atins urmatoarele obiective : promovarea profesiei contabile la nivel local, continuarea

evenimentelor organizate sub egida “Expertul contabil –

partener de incredere al IMM-urilor” si a “Saptamanii

europene a IMM-urilor” si colaborarea tripartita intre

CECCAR , mediul universitar si institutiile publice la nivel

local .

Conducerea filialei a întreprins urmatoarele actiuni

necesare bunei organizari:

1.Locatia desfaşurarii evenimentului : Sala N.N.

Constantinescu – sediul filialei CECCAR BRĂILA

2. Data şi ora : 27 noiembrie 2013 , orele 15.00 – 18.00.

3. Program de desfaşurare, teme, vorbitori .

Programul de desfasurare a fost structurat pe sase teme

profesionale şi finalizat cu sesiunea de intrebari si

raspunsuri pentru participanti.

1. Discursuri introductive – Paula Ştefănescu –

preşedinte CECCAR filiala Braila şi dna Conf.univ.dr.

Camelia Vechiu – decan al Facultatii de Management si

marketing in afaceri economice Braila a Universitatii

Constantin Brancoveanu .

2. Importanţa măsurilor de sprijinire a IMM-urilor din

România - lect. univ. dr. Tudose Geanina, asist. univ.

dr.Popa Lucia

3. Business Clusterul - soluţie competitivă pentru

creşterea economică a unei regiuni - conf. univ. dr. Vechiu

Camelia, lect. univ. dr. Ciorăşteanu Gianina

4. Ghidul de promovare prin social media adresat IMM-

www.ceccar.ro 16

Curierul filialelor

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 17: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 17

urilor - prof. univ. dr. Enache Elena, conf. univ. dr. Morozan

Cristian

5. OIPPIMM - Acordarea ajutoarelor de minimis pentru

investiţiile realizate de IMM-uri - Programe de finanţare

nerambursabilă din bugetul de stat incepand din 2014 ,

implementate de OIPPIMM - Daniela Cojocaru, Consilier

OTIMMC Constanţa- centrul Braila

6. Asociaţia de Antreprenoriat din România – dipl.ec Camelia

Dragan

7. Surse finanţare pentru IMM-uri , Clubul Intreprinzatorului

privat – reprezentantii Bancii TRANSILVANIA – dna Nicoleta

Murariu si dl. Gabriel Stoica.

4 . Invitati.

Conducerea executiva a realizat invitatii model extras de pe site-ul ec.europa.eu-sme-week tradus in limba

romana si programul de desfasurare al evenimentului ce a fost transmis :

Membrilor – prin posta electronica;

Intreprinzatorilor locali – prin posta electronică si in plic in format hartie;

Vorbitorilor si altor institutii locale – in plic in format hartie.

Au raspuns invitatiei de participare un numar de 56 membri ai filialei , 3 intreprinzatori privaţi , vorbitorii

sus amintiti , iar din partea altor institutii prezente enumeram pe dna Doinita Ciocan viceprimar al Municipiului

Braila , dna Anca Constantin director executiv a Directiei Regionale de Statistica Braila, dna Iuliana Panaitescu –

din partea ADR Sud-Est Braila .

5. Materiale publicitare realizate

Au fost realizate urmatoarele materiale publicitare in vederea promovarii evenimentului : mape color –

Saptamana europeana a IMM-urilor 2013, afis color aplicat la intrarea in sala N.N.Costantinescu , la intrarea in

sediu si in cladire, programe si invitatii cu insemnele color ale CECCAR , Saptamana europeana a IMM-urilor si

Centrul Universitar Braila a Universitatii Constantin Brancoveanu .

Electronic : prezentari electronice având insemnele Saptamânii europeane a IMM şi ale organizatorilor

proiectate pe ecranul din sală in cadrul evenimentului , actualizarea site-ului filialei si transmiterea prin email a

materialelor realizate către membri .

6. Actiuni mediatice

Simpozionul a fost mediatizat pe site-ul filialei si urmeaza a fi publicate articole referitoare la eveniment in ziarele

Dialog studentesc brancovenesc (editat de Univesitatea Constantin Brancoveanu) si ziarul local Braila .

7. Vorbitori . Concluzii

7.1-Discursul introductiv- Presedintele filialei CECCAR BRAILA dna Paula Stefanescu a mentionat

importanţa evenimentelor dedicate Saptamânii europene a

IMM-urilor atat la nivel European cat si national, faptul ca

filiala CECCAR Brăila este la a treia editie organizată la

nivel local iar in acest an este o onoare să aibe ca partener in

organizare Centrul universitar Braila din cadrul Universitatii

Constantin Brancoveanu – un leader important in mediul

economic local. Domnia sa a mentionat că din experienta

anilor precedenti ideile desprinse din partea tuturor factorilor

institutionali locali participanti la acest eveniment au atras

masuri sau idei de imbunatatire a activitatii IMM-urilor.

A subliniat faptul ca IMM-urile duc greul societatii

românesti fiind supuse unui risc crescut al lichidarii in

situatia aparitiei unor dezechilibre economice sau decizii

eronate , iar un bun antreprenor trebuie să aibe la bază o

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 18: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 18

Curierul filialelor

gândire economică , bazată pe legislaţie dar şi

indispensabil un profesionist contabil.

Domnia sa a pus accent pe nevoia din ce in ce mai

stingentă a dezvoltarii educatiei antreprenoriale

românesti si implicarea în acest proces a tuturor

factorilor institutionali pornind de la guvern si

legislatie si continuând cu actiuni efective din partea

patronatelor, asociatiilor oamenilor de afaceri,

Camerelor de comert si nu numai , fie individual cat

si in parteneriate .

A fost invitată pentru a lua cuvantul dna

conf.univ.dr. Camelia Vechiu decan al Faculatatii

MMAE Braila care a multumit pentru invitatie si a

mentionat faptul ca evenimentul este a treia actiune

comună intre CECCAR filiala Braila si Universitate

si salută initiativele CECCAR de a organiza astfel

de evenimente locale si nationale cu vocatie

europeană.

Doamna decan a mentionat implicarea permanenta a mediului academic in sustinerea si formarea viitorilor

antreprenori, participarea prin diverse actiuni la educatia tinerilor si nu numai , participarea in cadrul

parteneriatelor in vederea dezvoltarii economiei locale , contributia prin sprijinirea mediului de afaceri , a

comunitatii locale si institutiilor publice locale, a serviciilor si profesiilor liberale si nu numai, sprijinirea

economiei locale si a partenerilor interesati prin cercetare si idei inovatoare. Se declară convinsă ca discutiile din

cadrul evenimentului vor fi constructive si benefice IMM-urilor dar si tuturor celor care lucrează pentru IMM-uri .

A menţionat necesitatea si contributia deosebit de important a profesionistilor contabili in mediul privat in

relatia cu IMM-urile intrucat acestia sunt cei mai la indemână specialisti pentru micii antreprenori mai ales atunci

cand legislatia se schimbă .

7.2 Au fost invitate să prezinte tema “ Importanţa măsurilor de sprijinire a IMM-urilor din România” - lect.

univ. dr. Tudose Geanina, asist. univ. dr.Popa Lucia, in cadrul căreia: a fost pus accentul pe rolul deosebit de

important al antreprenoriatului şi al IMM-urilor in Europa, contributia acestora de peste 70% in PIB-ul României,

asigurarea a peste 65% din locurile de muncă si generarea de valoare adaugata.

Au fost mentionate efectele benefice pe care acestea il au aduc in cadrul economiei romanesti , posibilitatile

avute in contextul crizei economice, analiza perceptiilor intreprinzatorilor cu privire la contributia mediului

economic si al guvernului de a gasi solutii de iesirea din criza, factorii care determina declinul IMM-urilor ,

relansarea economica prin accesul IMM-urilor la finantare, sectoarele de activitate preferate de agentii economici ,

directii prioritare si masuri concrete in dezvoltarea IMM-urilor . (Material atasat).

7.3 A continuat dna conf.univ.dr. Camelia Vechiu cu prezentarea : “Business Clusterul - soluţie competitivă

pentru creşterea economică a unei regiuni „ alături de lect. univ. dr. Ciorăşteanu Gianina .

Pornind de la evolutia clusterului in lume si a definitiilor aparute initial ca fiind aglomerari industriale (Alfred

Marshall sf. sec. XIX -inc. sec. XX) , continuand cu cea de „concentrări geografice de instituţii şi companii

interconectate dintr-un anumit domeniu – (Michael Porter anii '80) si incheind cu cea aparuta dupa anii 90 ca fiind

„ platformă pentru inovare, cuprinzând întreprinderi, universităţi şi institute de cercetare, autorităţi locale sau

regionale „ s-a subliniat faptul ca iniţiativele de tip cluster trebuie să fie percepute ca un instrument de

îmbunătăţire atât a competitivităţii naţionale, cât şi a celei regionale.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 19: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 19

Curierul filialelor

Prin cluster o naţiune poate să-şi asigure dezvoltarea economică, să promoveze cooperarea între întreprinderi,

universităţi, institute de cercetare, clienţi, concurenţi şi furnizori dintr-o anumită zonă geografică. Stabilindu-şi

priorităţile şi acceptând colaborarea cu entităţi de cercetare – inovare, cu statul în cadrul unui cluster, mediul de

afaceri poate să-şi îmbunătăţească imaginea, să investească în modernizare şi să asigure creşterea eficienţei.

Au fost puse in discutie avantajele asocierii de tip cluster, politica UE de sustinere a clusterelor , experienţa

României în domeniul asocierii prin clustere incă din perioada de dupa 1938 si elaborarea din anul 2009 a unui

Ghid pentru implementarea în România a conceptului de cluster inovativ elaborat de Ministerul Economiei .

A fost explicat modelul clusterului românesc si constituirea din anul 2011 a Asociatiei Clusterelor din Romania

care are ca scop promovarea, relansarea şi dezvoltarea economică prin susţinerea creării, extinderii şi cooperării

între clustere la nivel regional, naţional şi internaţional.

De asemenea, au fost exemplificate clusterele din regiunea de S-E a Romaniei si discutate posibilitatile si

domeniile existente de promovare a acestei soluţii competitive pentru creştere economică in regiunea Brailei si

avand in vedere apropierea Dunarii unde se pot dezvolta piscicultura, turismul , etc (Material atasat).

7.4 Cea de-a treia tema “ Ghidul de promovare prin social media adresat IMM-urilor „ ce a starnit un real

interes tuturor participantilor dat fiind caracterul inovator , a fost prezentată de prof. univ. dr. Enache Elena si conf.

univ. dr. Morozan Cristian.

Prezentarea s-a axat pe avantajele promovarii afecerii unui IMM prin intermediul internetului , explicatia

termenului de social media, motivaţiile promovării online şi în social media , pasii pentru punerea in practica a

promovarii unei afaceri IMM, experienta nationala redata de studiile recente de marketing si promovare ,

caracteristicile publicului tinta ce utilizeaza social media . (Material atasat)

7.5 Tema “ Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri - Programe de

finanţare nerambursabilă din bugetul de stat, implementate de OIPPIMM Braila” –a fost prezentata de dna

consilier Daniela Cojocaru

In cadrul expunerii Dna Daniela Cojocaru s-a referit la ajutoarele de minimis acordate de Guvern IMM-urilor

prin HG 276/2013 cu aplicabilitate din 2014 , valoarea ajutoarelor, criteriile de eligibilitate, beneficiarii eligibili,

durata derularii schemei de ajutor , cheltuieli eligibile, documente justificative , pasi inscriere in aplicatia on line ,

grila de punctaj la inscrierea pe website a intreprinderii solicitante. (Material atasat)

Asociatia pentru Antreprenoriat din Romania a fost reprezentata de dna dipl.ec. Camelia Dragan – care a

multumit pentru invitatie si a felicitat organizatorii pentru evenimentul sustinut la nivel local .

Domnia sa a mentionat: “ Suntem aici mai multe institutii si avem nevoie sa fim impreuna mai ales ca si

Uniunea Europeana ne sprijina . Sunt foarte multi tineri care au nevoie de indrumare intrucat energia cu care vin

din scoala trebuie sa fie canalizata ulterior in piata . Este bine sa strangem randurile sa vedem ce nevoi sunt in acest

oras si cu ce putem veni noi si institutiile si cum le putem dezvolta. In domniul agriculturii de exemplu vin foarte

multi straini , poate ca ar trebui sa sprijinim mai mult oamenii din mediul rural. “

Apreciaza calitatea temelor puse in discutie si afirma ca acestea sunt de un real folos antreprenorilor , din

pacate putini in sala . Afacerile trebuie sa fie inovative, tinerii sunt foarte inteligenti , comertul e un business de

domeniul trecutului iar pentru Braila serviciile pot fi un obiectiv strategic si un domniu de interes in dezvoltare .

7.7 Tema “Surse de finantare pt IMM-uri “– a fost prezentata de reprezentantii Bancii Transilvania Braila – dna

Nicoleta Murariu si dl Gabriel Stoica .

Au fost prezentat pachetele special concepute pentru IMM-uri si informatii despre proiectul aflat in derulare

Clubul intreprinzatorului privat .

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 20: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 20

Curierul filialelor

Creditele pentru capital de lucru in agricultura / silozuri

Creditele de nevoi temporare de lichiditati

Finantarea proiectelor de investitii

Pachetele special pentru agricultori : pachete pentru achizitia de terenuri agricole,

Conditiile pentru obtinerea surselor de finantare pentru demararea si implementarea proiectelor europene

Informatii despre proiectul Clubul Intreprinzătorului Român.

8. Concluzii si incheiere .

La finalul evenimentului dna viceprimar Doinita Ciocan a luat cuvantul apreciind initiativa CECCAR BRAILA

si colaboratorii Universitatii Constantin Brancoveanu – centrul universitar Braila , fiind o onoare pentru Primaria

Municipiului de a marca Saptamana Europeana a IMM-urilor la BRAILA .

Se bucura pentru ca a participat la eveniment si a urmarit cu interes prezentarile , iar din toate temele au reiesit

idei practice ce vor fi transpuse in propuneri pertinente in cadrul sedintelor Primariei Braila .

Mentioneaza ca exista la Braila o intiativa de business cluster in domeniul agricol si se incearca atragerea de

intreprinzatori locali din zona. Domnia sa confirma ca intradevar Braila ofera un potential imens in agricultura si

zona culturala si se fac eforturi mari investionale la nivel local intrucat se doreste ca pana in 2021 Braila sa se

inscrie in randul oraselor “capitala europeana”.

Exista motivare suficienta iar in ceea ce privesc tinerii se simte nevoia ca acestia sa invete mult mai mult din

ceea ce este practic nevoie .

In incheiere participantii au adresat intrebari invitatilor si au propus :

implicarea Primariei mai mult in finantarea mediului preuniversitar in educatia antreprenoriala a tinerilor ,

gasirea unor strategii de dezvoltare economica locala astfel incat tinerii sa nu mai plece din regiune ,

demersuri pe langa parlamentari si deputati ca legea privind voluntariatul in Romania sa fie promulgata ,

continuarea capaniilor in mediile on line de promovare a orasului si judetului Braila ,

implicarea tuturor factorilor in educatia antreprenoriala ,

sprijinirea programelor educationale “la cheie” de dezvoltare antreprenoriala , si gasirea solutiilor de cofinantare a

acestora ,

actualizarea site-ului Primariei Braila cu informatii de ultima ora si de calitate .

In incheiere , presedintele filialei CECCAR BRAILA dna Paula Ştefanescu a multumit tuturor celor prezenti

pentru participare , a concluzionat afirmand ca materialele prezentate au avut un continut extrem de interesant iar

pentru viitor filiala CECCAR Braila va continua organizarea de astfel de actiuni care sa contribuie pozitiv si sa vină

atat în sprijinul activitatilor profesionale ale membrilor , dar si a mediului de afaceri si comunitatii locale .

FILIALA CECCAR CALARASI În data de 27 noiembrie 2013, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi a avut loc întrunirea de lucru cu G.E.J.

aferentă semestrului II 2013, la care au participat: din partea Tribunalului Călăraşi, domnul Enache Traian –

judecător, iar din partea filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi, doamna Chiru Cornelia – preşedinte şi domnul Gheorghe

Tudor – auditor de calitate. Tema acestei întruniri a fost: termene, onorarii şi proceduri.

FILIALA CECCAR COVASNA

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei

În data de 12 noiembrie 2013, începând cu orele 16,30 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 21: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 21

Curierul filialelor

membrii cu ocazia căruia au fost prelucrate 21 acte legislative apărute în perioada 10 octombrie – 11 noiembrie ac.

Un accent deosebit s-a acordat Legii nr. 277/2013 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu

caracter ocazional desfășurate de zilieri.

2. Seminar cu tema „Închiderea exerciţiul financiar 2013”

Datorită multitudinilor de modificări care au avut loc în ultimele 10 luni

am considerat necesar selecţia acelor acte normative care concură la

închiderea exerciţiului financiar 2013.

La reuşita acestui seminar din 15.11.2013 a contribuit şi reprezentantul

Agenţiei Fiscale Covasna în persoana d-lui Mathis Istvan şef

administraţia adjunct-colectare.

Cu această ocazie s-a prelucrat o multitudine de noutăţi privind

complectarea unor Ordine al ANAF şi MF (OPANAF nr. 878/2013;

OMFP nr. 966/2013 – Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2 M Of. nr.

451/23.07.2013; OPANAF nr. 938/2013; OPANAF nr. 2224/2013;

OPNAF nr. 2223/2013; OMFP nr. 1479/2013; OMFP nr. 1520/2013;

OPANAF nr. 2986/2013).

O atenţie deosebită s-a acordat problemelor privind tratamentul fiscal

pentru pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor

neîncasate; provizioane deductibilitate fiscală totală respectiv limitat

pentru creanţe asupra clienţilor neîncasate;cheltuieli cu dobânzile cu

deductibilitate limitată art. 23 din Codul Fiscal.

Ca urmare inventarierea reglementărilor care contribuie la stabilirea

corectă a impozitului pe profit şi de reflectare corectă a situaţiei financiară

anuală a fost apreciată pozitiv de către participanţii la seminar, iar cei

tineri începători în profesie au fost foarte mulţumiţi adresând cele mai

multe întrebări.

3. Curs „Managementul pieţelor de capital”

În perioada 5 – 7 noiembrie 2013, în sala de şedinţă al filialei a avut loc

cursul cu tema „Managementul pieţelor de capital”. La acest curs au

participat un nr. de 113 membrii, lector fiind d-l Miricescu Emilian.

FILIALA CECCAR DOLJ În conformitate cu reglementările C.E.C.C.A.R., filiala Dolj a organizat pe data de 4 dec. a.c., la sala de curs

„Constantin C. Demetrescu” din Craiova, str. Lipscani nr. 10., festivitatea de depunere a jurământului de către cei 26

stagiari care au promovat examenul de aptitudini, sesiunea nov. 2013, la categoria profesională expert contabil.

Menţionăm că la această festivitate au participat circa 50 persoane, fiind invitaţi:

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 22: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 22

Curierul filialelor

directorul executiv adjunct al Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice Craiova, dr. ec. Mihail Antonescu;

d-na director al Departamentului de contabilitate din cadrul Facultăţii de Economie şi Adminstrarea Afacerilor

Craiova, prof. univ. dr. Mihai Magdalena

domnul Gligor Stan, consilier în cadrul Biroului local de expertiză judiciară - Tribunalul Dolj;

membrii Consiliului filialei, ai Comisiei de disciplină, auditorul de calitate;

Festivitatea a fost deschisă de către preşedintele filialei, conf. univ. dr. Valeriu Brabete, care a urat bun venit

tuturor participanţilor şi invitaţilor, prezentând nominal membrii Consiliului filialei, ai comisiei de disciplină,

invitaţii.

În continuare, s-a trecut la depunerea propriu-zisă a jurământului, preşedintele dând citire acestuia, alături de viitorii

membri ai Corpului.

Directorul executiv al filialei, a felicitat proaspeţii membrii ai Corpului, urându-le „bun venit” în familia

profesioniştilor contabili. De asemenea, a făcut unele precizări referitoare la înscrierea în Grupul Experţilor

Judiciari.

Domnul Nicolaescu Ion, auditor de calitate, a recomandat ca din biblioteca fiecărui profesionist contabil să nu

lipsească codul etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi standardele profesionale elaborate de Corp. De

asemenea, o atenţie deosebită trebuie acordată calităţii lucrărilor profesionale.

De asemenea, auditorului de calitate a menţionat obligaţia experţilor judiciari de a prezenta, în vederea verificării,

rapoartele de expertiză contabilă judiciară, înainte de depunerea acestora beneficiarilor.

Noii membri ai filialei CECCAR Dolj au fost informaţi şi despre iniţiativa înfiinţării unui punct de documentare la

sala de curs a Corpului din str. Lipscani nr. 10, dotat cu program informatic legislativ, abonamente la publicaţii de

specialitate în domeniu, lucrări profesionale ale editurii CECCAR, publicaţii din fondul de bibliotecă al filialei,

precum şi de faptul că sala de curs poate fi utilizată, la cerere, pentru convocarea părţilor în cazul expertizelor

contabile judiciare şi studierea materialelor profesionale din biblioteca filialei.

Domnul director Mihail Antonescu a recomandat noilor membri să consilieze în mod profesional administratorii

societăţilor comerciale, atrăgându-le atenţia asupra faptului că, în caz contrar, faptele contravenţionale sau

infracţionale de care administratorii se fac vinovaţi se pot răsfrânge şi asupra lor.

Doamna prof. univ. dr. Mihai Magdalena a transmis noilor profesionişti contabili că există o concurenţă mare pe

piaţa serviciilor contabile din judeţul Dolj, drept pentru care numai prin educaţie şi calitate a lucrărilor se pot afirma

şi obţine un portofoliu de clienţi.

Preşedintele filialei a urat proaspeţilor membri ai Corpului succes în activitate şi să facă cinste profesiei lor,

respectând deviza profesioniştilor contabili: „Ştiinţă, Independenţă, Moralitate“, recomandându-le să respecte

principiile de bază ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi să nu uite că sunt confidenţii societăţilor

comerciale.

FILIALA CECCAR HARGHITA

În data de 6 noiembrie 2013 a avut loc întâlnirea lunară cu membrii C.E.C.C.A.R. Filiala Harghita, locaţia sala de

curs C.E.C.C.A.R. ,,George Baritiu’’. La această întâlnire au participat 29 membri experţi contabili şi contabili

autorizaţi.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 23: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 23

Curierul filialelor

Directorul executiv d-na Popa Aved Marta Csilla, a prezentat

activitatea desfăşurată de executivul filialei în luna octombrie 2013

şi noutăţi apărute în legislaţia fiscală cum ar fi Ordonanţa de

urgenţă nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor

pentru intreprinderi mici si mijlocii; Ordinul nr. 1714/3246/2013

pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de

stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar

de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ

-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a

schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei

Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul

unităţilor administrativ-teritoriale; Ordinul nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a

vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;Ordinul nr. 1229/2013

pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind

acordarea ajutorului de stat pentru motorină utilizată în agricultură; Ordinul nr. 3330/2013 pentru aprobarea

Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea

adaugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor

formulare.

D-na Ferenţ Ana preşedinte ales al filialei CECCAR Harghita

mandatul 2014-2018 a prezentat Legea nr. 250/2013 pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi

pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi

combaterea marginalizării sociale publicată in Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 457, din 24 iulie 2013.

Au urmat dezbateri pe marginea reglementărilor prezentate cu exemplificări pentru o mai bună înţelegere şi aplicare

de către membrii.

La întâlnire a fost prezent şi preşedintele în exerciţiu d-ul Kanyaro Ivan care prin precizările de ordin juridic a

facilitat înţelegerea şi interpretarea legislaţiei dezbătute.

În perioada11-14 noiembrie 2013 s-a organizat în cadrul programului

anual de perfecţionare profesională obligatorie, un curs pentru sectorul

bugetar. Cursul care a fost a XII-a ediţie consecutivă s-a desfăşurat sub

deviza „Contribuţia profesionistului contabil în gestionarea austerităţii

bugetare”, la care au participat contabilii din cadrul

primăriilor, unităţile de învăţământ, sănătate şi cultură din subordinea

consiliilor locale.

La cele 40 de ore de curs au participat 184 de profesionişti contabil din

instituţiile publice din judeţul Harghita.

Lectorii formatori au fost lectori CECCAR: Popa Adriana Florina,

Kanyaro Ivan precum şi reprezentanţi ai AJFP, ISJ şi Camera de

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 24: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 24

Curierul filialelor

Conturi Harghita.

În cadrul acestor cursuri pe lângă pregătirea deontologică şi etică a

membrilor au fost abordate teme precum:

- Standarde internaţionale de audit, - au fost accentuate principiile şi

responsabilităţile generale în domeniu;

- Organizarea auditului public intern –directorul Camerei de Conturi

Harghita d-ul dr.ec.Szekely Csaba Istvan a prezentat organizarea

şi evaluarea sistemelor de control intern în instituţii publice, atrăgând

atenţia asupra riscurilor în evaluarea controlului intern;

Angajarea cheltuielilor bugetare în perioadă de criză precum şi

problemele actuale în finanţarea învăţământului – prezentat de directorul economic ISJ Harghita d-ul Csukas

Leventa. Au fost abordate problemele legate de impozitele şi taxele locale accentuând importanţa elaborării

politicilor fiscale locale.

FILIALA CECCAR IALOMITA În data de 26 noiembrie 2013 filiala Ialomiţa a organizat întâlnirea semestrială a membrilor Grupului

Experţilor Judiciari la care au fost participat în calitate de invitaţi dl.

Toma Ion– preşedintele Tribunalului Ialomiţa şi dna. subinspector

Ungureanu Ancuţa – reprezentant al IPJ Ialomiţa.

Întâlnirea membrilor Grupului experţilor judiciari din acest

semestru a avut ca temă , ” Jurisprudenţa şi bunele practici în

expertiza contabilă” temă care a fost dezbătută de 30 de membrii

GEJ alături de invitaţii prezenţi.

Această întâlnire a avut ca obiective: analiza activităţii de

expertiză contabilă judiciară în primele 10 luni ale anului văzut prin

prisma auditului de calitate, prezentarea bunelor practice existente în

modul de lucru cu beneficiarii de expertize contabile judiciare şi

analiza comportamentului deontologic al membrilor care întocmesc

lucrări de expertiză contabilă judiciară .

În data de 27 noiembrie 2013 începând cu ora 14,00 în sala de

Consiliu a Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea filiala Ialomiţa a

organizat Simpozionul cu tema ”Să fii tânăr antreprenor în

România prezentului” acţiune prin intermediul căreia filiala

Ialomiţa a dorit să marcheze în cadrul Săptămânii Europene a IMM-

urilor rolul şi importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii în viaţa

economică şi social a comunităţii.

Scopul acţiunii noastre a fost de a difuza informaţii în legătură cu

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 25: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 25

Curierul filialelor

asistenţa oferită de Uniunea Europeană şi autorităţile naţionale întreprinderilor mici şi mijlocii, să inspire şi să

motiveze IMM-urile existente să-şi lărgească orizonturile şi să-şi dezvolte şi extindă activitatea, să încurajeze şi să

convingă tinerii că antreprenoriatul este o opţiune profesională atractivă.

Au răspuns invitaţiei de a participa la această acţiune dl. Alexandru Stoica primarul Municipiului Slobozia, dl

Cezar Zamfir – viceprimar, dl. Horbat Zoltan şi Moroianu Aurelian reprezentanţi ai ADR Sud Muntenia, dl. Bratu

Constantin – director al ORC Ialomiţa, dl. Cioacă Ilie – director în cadrul

Consiliului Judeţean Ialomiţa, dl. Costea Marian – preşedintele

Patronatului IMM Ialomiţa, dl. Şerbănescu Virgil preşedintele UGIR

Ialomiţa, dl. Dubălaru Eugen – preşedintele Patronatului Tinerilor

Întreprinzători filiala Ialomiţa, reprezentantaţi ai sistemului bancar local-

dna. Răileanu Marcelica – director al CEC BANK sucursala Ialomiţa, dna.

Petrache Elena – director al Garanti Bank, dna. Anca Iulia Onel şi Zahiu

Elena din partea Raiffeisen Bank, firme de consultanţă, oameni de afaceri

locali şi profesionişti contabili

În cadrul tuturor luărilor de

cuvânt participanţii şi-au

manifestat satisfacţia că filiala

Ialomiţa a creat cadrul desfăşurării unei astfel de întâlniri în cadrul căreia

reprezentanţii ADR au putut face cunoscute preocupările agenţiei pentru

perioada următoare şi să poată răspunde direct întrebărilor mediului de

afaceri; consultanţii au putut face cunoscute celor prezenţi condiţiile

necesare accesării fondurilor europene şi modul în care tinerii antereprenori

chiar pot beneficia de anumite programe de sprijin; administraţia locală a

putut să promoveze soluţiile pe care le-a găsit pentru încurajarea

antreprenoriatului local prin acordarea ajutoarelor de minimis pentru

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 26: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 26

Curierul filialelor

scutirea de taxe locale pentru noile investiţii pe care antreprenorii le vor pune în funcţiune; administraţia judeţeană

să poată creiona coordonatele de dezvoltare pe care le au în vedere şi la care invită mediul de afaceri să subscrie;

reprezentanţii sistemului bancar pentru faptul că s-a creat posibilitatea ca informaţiile să ajungă al mediul de afaceri;

reprezentanţii mediului de afaceri pentru faptul că au posibilitatea ca în cadrul acestor acţiuni să poată să-şi facă

auzite problemele să ceară soluţii la acestea, să poată să cunoască preocupările administraţiei locale şi judeţene

pentru dezvoltarea economică a zonei .

FILIALA CECCAR MARAMURES

Ziua de 23 noiembrie prezintă o însemnătate deosebită deoarece prilejuieşte sărbătorirea Zilei Economiştilor

şi Ziua Profesorului de Economie, evenimente deosebite, încărcate de profunde semnificaţii.

Aceste evenimente au fost marcate în acest an de două mari aniversări care au readus în atenţie importanţa

profesiei de economist, evenimente omagiate în cadrul şedinţei festive comune organizată de Asociaţia Facultăţilor

de Economie din România – AFER şi Asociaţia Generală a Economiştilor din România – AGER, eveniment care a

avut loc în Aula Magna din cadrul Academiei de Studii Econimice din Bucureşti în data de 22 noiembrie, sub

coordonarea Rectorului ASE prof. univ. dr. Pavel Năstase.

Pe lângă reprezentanţii celor două asociaţii profesionale organizatoare, respectiv prof. univ. dr. Gheorghe

Zaman – Preşedintele AGER şi membru correspondent al Academiei Române şi prof. univ. dr. Nicolae Istudor –

Preşedintele Comitetului director al AFER şi prorector al ASE Bucureşti, la acest eveniment au fost invitaţi şi au

participat reprezentanţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR, care au

fost reprezentaţi de d-na Director general ec. Daniela Vulcan, Societăţii Române de Statistică - SRS, reprezentată de

prof. univ. dr. Constantin Mitruţ, studenţi şi cadre didactice din cadrul ASE Bucureşti.

Judeţul Maramureş a fost prezent la acest eveniment prin conf. univ. dr. Cucoşel Constantin – reprezentantul

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare în AFER şi Preşedinte al Filialei

CECCAR Maramureş.

După deschiderea lucrărilor conferinţei de către Rectorul ASE prof. univ. dr. Pavel Năstase care a transmis şi

cuvântul de salut din partea ASE Bucureşti, au fost transmise mesaje din partea reprezentanţilor Societăţii Române

de Statistică, Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Camera Auditorilor Financiari

din România, instituţii şi organizaţii din ţară.

În continuare a fost prezentată emisiunea numismatică de argint a BNR dedicată a 100 de ani de la iniţiativa

convocării primului congres al economiştilor români şi a fost prezentat volumul omagial editat de AFER “Pagini din

istoria învăţământului superior economic din România, 1843-2013 cu subtitlul 170 de ani de la primul curs de

Economie politică ţinut de Ion Ghica la Academia Mihăileană din Iaşi”.

Cei doi organizatori ai evenimentului au conferit distincţii şi premii speciale, precum şi

moneda jubiliară, reprezentanţilor unor organisme profesionale din domeniu, cadre didactice

de la instituţii de învăţământ superior din România şi instituţii sau organizaţii din ţară.

Şedinţa festivă s-a încheiat cu lansarea apelului comun AGER, AFER şi SRS pentru

convocarea primului Congres Naţional al Economiştilor din România care urmează a fi

organizat în anul 2014.

Evenimente deosebite în activitatea profesioniştilor contabili din România

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 27: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 27

Curierul filialelor

În perioada 7 – 8 noiembrie, Corpul Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR, a

organizat două evenimente deosebit de importante în

activitatea profesioniştilor contabili din România,

evenimente la care a participat şi preşedintele Filialei

CECCAR Maramureş, conf. univ. dr. Cucoşel

Constantin.

Primul eveniment, întitulat sugestiv „Cina preşedinţilor

filialelor Corpului”, a avut loc în data de 7 noiembrie la

Hotel Ambasador din Bucureşti şi a reunit preşedinţii

filialelor Corpului şi conducerea CECCAR.

Întâlnirea s-a axat pe tema „Expertul contabil – pilon

central al strategiilor financiare ale unei întreprinderi”,

temă în deschiderea căreia preşedintele interimar al

CECCAR d-na Necşulescu Ecaterina a scos în evidenţă

rolul deosebit ce revine experţilor contabili în

gestionarea afacerilor unei întreprinderi şi obiectivele asupra cărora trebuie să îşi concentreze efortul profesioniştii

contabili astfel încât aceştia să fie „pilonul central” al deciziilor pe care le iau cei care au investit capitalul în cadrul

societăţilor comerciale.

D-na Băghină Domnica – preşedintele ales al CECCAR a îndemnat la unitate în profesia contabilă, iar

directorul general d-na Vulcan Daniela a punctat câteva din problemele actuale cu care se confruntă profesia

contabilă din România, în special cele generate de legislaţia din domeniu.

Cel de-al doilea eveniment l-a constituit Conferinţa internaţională cu tema „Implicarea profesiei contabile în

dezvoltarea calităţii raportărilor financiare din sectorul public” şi s-a desfăşurat în data de 8 noiembrie în sala

Rotonda din cadrul Hotelului Intercontinental.

Conferinţa s-a desfăşurat pe parcursul a patru secţiuni şi s-a bucurat de prezenţa unor reprezentanţi ai

profesiei contabile din ţară şi străinătate, cadre didactice, reprezentanţi ai unor firme din domeniul auditului

financiar şi ai mediului de afaceri.

În cadrul primei secţiuni „Tendinţe în normalizarea de standarde la nivel internaţional, european şi naţional”

au prezentat teme deosebit de interesante din domeniu referitor la contabilitatea pe bază de angajamente şi cadrul

conceptual al acesteia, dl. Andreas Bergmann – Preşedintele Consiliului pentru Standarde Internaţionale de

Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), dl. Thomas Müller-Marqués Berger – Preşedintele Comitetului

pentru Sectorul Public din cadrul Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE) şi membru IPSASB IFAC, iar în

final a luat cuvântul d-na Adriana Tiron Tudor – reprezentant CECCAR, membru IPSASB IFAC şi al Comitetului

pentru Sectorul Public al FEE, care de altfel a fost iniţiatoarea şi organizatoarea acestui eveniment.

A doua secţiune a avut ca temă „Rolul factorilor cheie în servirea interesului public” şi i-a avut ca vorbitori

pe d-na Georgeta Alecu – Şef serviciu Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia de metodologie

contabilă instituţii publice, Ministerul Finanţelor Publice, d-na Lidia Baros – Şef serviciu Direcţia generală

trezorerie şi contabilitate publică, Ministerul Finanţelor Publice, dl. Alexandru Costache – Director, Curtea de

Conturi a României, d-na Angela Bichi – Şef serviciu Autoritatea de Supraveghere Financiară şi dl. Lazăr Balaj –

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România.

În cadrul acestei secţiuni au fost abordate aspecte deosebit de interesante privind reforma contabilităţii

publice, modificările propuse în sistemul de raportare al instituţiilor publice, situaţiile financiare consolidate şi s-au

dezbătut Standardele Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS).

Secţiunea a treia „Provocări ale noului sistem de contabilitate – între conformitate şi performanţă” a avut ca

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 28: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 28

Curierul filialelor

vorbitori reprezentanţii celor mai importante firme din domeniul auditului, respectiv: Clemente Kiss, senior

Manager Audit – KPMG România şi Moldova, Teodora Dănilă, Executive director – Ernst and Young, Bogdan

Belciu, Partener, Advisory Consulting – PwC România (material prezentat de Roxana Ungureanu) şi Adrian

Covăcescu, Manager public Sector – Deloitte, care au abordat aspecte referitoare la implementarea IPSAS în cadrul

statelor membre UE şi paşii implementării.

În secţiunea 4 „Rolul educaţiei contabile în îmbunătăţirea raportărilor din sectorul public” au expus

prezentări deosebit de importante d-na Domnica Băghină – Preşedinte ales CECCAR, d-na Aurelia Ştefănescu –

Profesor Academia de Studii Economice din Bucureşti şi dl. Ştefan Bunea – Director Institutul Naţional de

Dezvoltare Profesională Continuă, care au evidenţiat demersul mediului academic privind îmbunătăţirea

cunoştinţelor absolvenţilor cu privire la reglementările contabile specifice sectorului public şi perspectivele privind

îmbunătăţirea cunoştinţelor absolvenţilor prin interrelaţionarea mediului academic cu cel profesional.

În încheierea lucrărilor conferinţei, d-na Prof. Univ. Dr. Adriana Tiron Tudor a tras câteva concluzii asupra

aspectelor dezbătute, luărilor de cuvânt şi intervenţiilor participanţilor, mulţumind pentru atenţia cu care au fost

urmărite temele abordate de către participanţii la acest eveniment deosebit organizat cu sprijinul CECCAR.

Acţiuni desfăşurate în luna noiembrie 2013

- Consultarea legislaţiei, a publicaţiilor, analizarea materialelor primite de la aparatul

central

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate legate de

exercitarea profesiei contabile

- Intensificarea supravegherii modului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil

autorizat

- Participarea în data de 11 noiembrie la seminarul de diseminare din cadrul proiectului

„Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente – OFFICCE” organizat de Agenţia

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş împreună cu partenerii

transnaţionali italieni, eveniment desfăşurat la Hotelul RIVULUS din Baia Mare

- Conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Filialei Maramureş din data de 21.11.2013 la

care s-a analizat proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, respectarea

regulamentului de înscriere la stagiu a candidaţilor promovaţi la examenul de admitere la

stagiu din sesiunea 29 septembrie şi 6 octombrie 2013, analiza membrilor care nu au obţinut

viza de exercitarea profesiei şi nu au depus raportul de activitate pe anul 2012, analiza unor

cereri transmise de membrii filialei

- Participarea la seminarul din data de 27 noiembrie 2013, organizat în cadrul proiectului

STATUS – Strategii teritoriale integrate pentru zonele metropolitane (Strategic Territorial

Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems), finanţat în cadrul

Programului de Cooperare Transfrontalieră Sud Estul Europei, implementat de Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”, eveniment ce a avut loc în

data de 27 noiembrie 2013 în cadrul Centrului de Afaceri Millenium, Clădirea M1, Sala

Mare

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 29: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 29

Curierul filialelor

FILIALA MEHEDINTI

În data de 05 noiembrie 2013, preşedintele împreună cu directorul executiv al filialei şi o delegaţie compusă din

reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi - domnul Fănică Cercel, reprezentantul

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi - doamna Codruţa Iutu, juristul Administraţiei Judeţene a

Finanţelor Publice Mehedinţi- doamna Claudia Crăciunescu, auditorul de calitate al filialei – doamna Mirela

Filip, preşedintele şi un membru al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei Mehedinţi – domnul

Chisălescu Ion, respectiv domnul Dumitrele Dorin, membrul Consiliului filialei – doamna Bucur Georgeta şi 6

experţi contabili, au participat, la Craiova, la seminarul cu tema „Deziderate deontologice, profesionale şi

relaţionale privind creşterea credibilităţii şi utilităţii expertizelor contabile judiciare” organizat de filialele

CECCAR Mehedinţi, Dolj şi Olt. La acest seminar au participat atât reprezentanţi ai tuturor instituţiilor statului

beneficiare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară din cele trei judeţe (instanţe, parchet, poliţie, organe

fiscale), cât şi experţi contabili judiciari. Această intâlnire a constituit un prilej de a purta un dialog constructiv

în vederea expunerii problemelor apărute în activitatea de expertiză contabilă, a găsirii de soluţii de rezolvare,

precum şi a prezentării noutăţilor legislative în domeniu, această acţiune fiind în folosul tuturor factorilor

implicaţi în activitatea de expertiză contabilă judiciară.

În data de 21 noiembrie 2013 , în sala de curs ”Virgil Cărbunescu” a filialei a avut loc prezentarea lucrărilor

profesionale ale stagiarilor înscrişi în sistem colectiv- lector formator stagiu Bunea Ştefan, întâlnire la care a

participat un număr de 31 stagiari.

În perioada 22-24 noiembrie 2012, filiala Mehedinţi a organizat în sala de curs ”Virgil Cărbunescu cursul pentru

membri la disciplina Standarde Internaţionale de Raportare Financiară avându-l ca lector pe domnul profesor

univ.dr. Bunea Ştefan, curs la care a paricipat un număr de 60 membri. Suportul de curs standard este un manual

cuprinzător care facilitează formularea consecventă şi logică a IFRS-urilor pentru asigurarea bazei în vederea

utilizării propriului raţionament în soluţionarea aspectelor legate de contabilitate. Studiind fişele de evaluare

completate de cursanţi se observă interesul crescut al participanţilor privind IFRS, importanţa aprofundării

noţiunilor respective, ţinând cont de faptul că situaţiile financiare ale unei întreprinderi, indiferent de ţara de

origine, întocmite conform Standardelor Contabile

Internaţionale, vor fi acceptate pe orice piaţă de

capital din lume. De asemenea cursanţii apreciază

în mod deosebit suportul de curs care reprezintă un

set de standarde “ bazate pe principii”, întrucât

stabilesc reguli generale, dar şi anumite tratamente

specifice.Înţelegerea şi aplicarea IFRS poate fi

făcută numai cu ajutorul unor lectori bine pregătiţi,

bine documentaţi şi pe înţelesul tuturor,aşa cum

este domnul lector univ.dr. Bunea Ştefan.

În data de 28 noiembrie 2013 la sediul filialei a avut

loc întâlnirea lunară cu membrii, unde pe lângă

problemele curente cu care aceştia se confruntă,

preşedintele filialei i-a informat despre problemele

dezbătute la seminarul organizat în data de 05

noiembrie 2013 la Craiova cu beneficiarii expertizelor

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 30: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 30

Curierul filialelor

contabile judiciare , implicarea mai mult a profesiei contabile în

conducerea, organizarea şi ţinerea contabilităţii publice, dar mai

ales armonizarea acesteia cu Standardele de contabilitate publică

elaborate de IFAC.

În perioada 29-30 noiembrie 2013, în sala de curs a filialei a avut

loc cursul de pregătire profesională pentru membri la disciplina ”

Expertiză contabilă ”, avându-l ca lector pe domnul Ionescu

Oprea, curs la care a participat un număr de 78 membri.

Toţi cei prezenţi la cursuri au apreciat modul cum au fost

organizate şi ţinute cursurile, temele abordate la cursuri, modul

cum s-au prezentat lectorii şi cum au reuşit să se facă înţeleşi,

acest lucru observându-se şi din “Fişele de evaluare”, pe care le-

au completat la sfârşitul fiecarui curs.

FILIALA CECCAR MURES

- Participarea presedintelui filialei la o intalnire organizata la Liceul Economic din Tg Mures cu elevii claselor a XI

A si a XI-a B, clase de contabilitate. Scopul intalnirii a fost prezentarea profesiei de expert contabil si contabil

autorizat, structura CECCAR si rolul organismului profesional in pregatirea profesionala continua a membrilor sai.

Intalnirea a fost organizata la Liceul economic, in data de 19 noiembrie 2013, orele 9,00.

- Intalnire de lucru la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş cu director Ruja Marta – Intalnirea a avut

ca principal obiectiv intarirea relatiilor de colaborare intre membrii CECCAR si institutia finantelor publice murese.

S-a hotarat organizarea unei mese rotunde care sa aiba ca tema: prezentarea noii structuri a administatiei finantelor

muresene, atributii si structura, luna de organizare decembrie 2013.

- Organizarea si desfasurarea cursului de pregatire al examenului de aptitudini in perioada 01 octombrie – 14

noiembrie 2013, cu durata de 40 de ore si cu participarea 21 de stagiari, mediatizarea examenului de aptitudini in

randul stagiarilor, comunicarea locatiei de desfasurare a examenului si a rezultatelor obtinute.

Organizarea si desfasurarea cursului de „Control de gestiune” in perioada 15,16,17 noiembrie 2013, cu

participarea 125 de membrii, Lector formator Conf.univ.dr. Alexandra Mutiu – Cluj Napoca. La terminarea

cursului au fost testati membrii participanti .

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 31: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 31

Curierul filialelor

FILIALA CECCAR PRAHOVA

În cursul lunii noiembrie, filiala Prahova a organizat următoarele acţiuni:

În data de 6 a fost organizată o masă rotundă cu absolvenţii examenului de aptitudini din anii 2011 şi 2012 pe tema

“ Necesitatea aplicării normelor profesionale într-un cabinet” la care au participat 35 membri;

În data de 14 XI în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UPG Ploieşti şi Colegiul Naţional

Economic “ Virgil Madgearu” Ploieşti, am organizat o acţiune de îndrumare-orientare a elevilor din clasa a XII-a ai

Colegiului. Au participat 42 elevi din 2 clase;

În data de 19, directorul executiv al filialei a avut o întâlnire la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova cu

directorul de programe europene . Cu această ocazie s-a stabilit organizarea de către Camera de Comerţ şi Industrie

Prahova în cadrul proiectului

“ Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM” la Sinaia, a două cursuri gratuite unul în

luna decembrie pentru personalul de conducere (manageri) din societăţile membre ale Corpului şi unul în luna

ianuarie pentru asociaţii/acţionarii acestor societăţi (competenţe antreprenoriale);

În zilele de 19 şi 28, s-a organizat instruirea şi perfecţionarea cenzorilor din economie (26 persoane în prima zi şi

30 în a doua zi) . A fost întocmit şi prezentat un suport de curs pe baza Standardului profesional nr.23, s-au

actualizat evidenţele, iar participanţii au susţinut un test.

Pe data de 29 am organizat un seminar de fiscalitate având ca temă – aplicarea impozitului forfetar şi O.U.G.

102/2013, la care au participat 20 persoane. Seminarul a fost susţinut de dl. lector univ. dr. Dobre Florin.

Cursuri organizate

IFRS şi elemente de doctrină şi deontologie – 40 ore în perioada 5-9 XI, lectori dl. Caloian Florentin şi Iancu Ion;

au participat 40 membri.

Curs facultativ la disciplina “ Contabilitatea Instituţiilor Publice” – 15 ore în perioada 11-13 XI, lector Ştefănescu

Aurelia; au participat 16 profesionişti contabili.

Evaluarea Economică a întreprinderilor – 40 ore în perioada 25-29 XI, lector dna Necşulescu Ecaterina; au

participat 65 persoane.

FILIALA CECCAR SALAJ

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ a organizat în perioada

11-15 noiembrie 2013 curs de pregătire profesională din cadrul PNDPC ”Accesarea, contabilitatea şi auditul

fondurilor europene” de 50 experti contabili şi contabili autorizaţi. Locul de desfăşurare a cursului a fost Sala

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 32: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 32

Curierul filialelor

”Andrei Cosma” din cadrul filialei Sălaj. Lector ai cursului au fost dl. lect.univ.dr. Borlea Nicolae Sorin şi d-na dr.

ec. Breban Ludovica director executiv al filialei. La finele acestui curs in baza testului de verificare a cunoştinţelor

şi a promovării acestuia toţi participanţi au primit certificate de absolvire.

În data de 6 noiembrie 2013 a avut loc şi întâlnirea lunară cu membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi

unde s-au discutat probleme privind modificările fiscal prin OG nr.102/2013 dar şi proiectul de modificare a OMFP

nr. 3055/2009. De asemenea, a avut loc curusul de deontologie profesională pentru stagiarii anul III experţi contabili

şi contabili autorizaţi care au participat la examenul de aptitudini din sesiunea noiembrie 2013.

Pe baza protocolului incheiat cu Inspectoratul Teritorial de Munca-Salaj in data de 7 noiembrie 2013 la sediul ITM

Sălaj a vut loc o îtâlnire cu d-na inspector şef ing. Nemeş Luminiţa privind noiel modificări legislative în domeniul

legislaţiei muncii începând cu anul 2014. La această întâlnire au participat dl. dr. ec. Tamba Alexandru şi d-na

director executiv dr. ec.Breban Ludovica. De asemenea, in data de 27 noiembrie 2013 la sediul filialei CECCAR

Sălaj s-a desfăşurat testarea experţilor contabili care au dat examen de admitere în GEJ în anul 2011.

FILIALA CECCAR SATU MARE

In data de 13.11.2013,la sediul CECCAR Filiala Satu Mare a avut loc o Intilnire de lucru a Grupului expertilor

contabili judiciari cu reprezentantul Judecatoriei Satu Mare – judecator Camelia Pop.Participantii au fost in numar

de 40 de persoane si au expus diferite aspecte rezultate din activitatea proprie de efectuare a expertizelor contabile

judiciare,cum ar fi:

- obiectivele expertizei nu sint atasate Incheierii de sedinta,la intilnirea cu partile fiecare vine cu obiective separate

- onorariu provizoriu in general este de 500 lei,fiind foarte mic,iar daca partea nu plateste c.val.expertizei conform

decontului,expertul ramine doar cu onorariul provizoriu

- de la firmele in insolventa nu exista surse din care sa se incaseze onorariile

- se doreste ca decontarea expertizelor sa se faca saptaminal si nu lunar

- apar situatii cind lipsesc documente contabile si expertiza nu se poate efectua,este necesar ca instanta sa dispuna

punerea la dispozitia expertului a documentelor contabile

- nu se practica stabilirea intilnirilor in Camera de consiliu,concomitent a expertului si a partilor in cauza.

Instantele de judecata,deasemenea informeaza expertii contabili judiciari:

numirile pentru efectuarea expertizelor contabile se fac la alegerea instantei fara reguli impuse,tinindu-se

seama de rezolvarea judicioasa a cauzei

expertii contabili trebuie sa aiba in vedere sa nu faca lucrari partinitoare,sa nu stabileasca valori

exagerate ,pentru ca vor fi contestati de partea adversa

onorariile inclusiv cele pentru lucrari suplimentare sa se deconteze cu partea in cauza doar prin intermediul

instantelor de judecata .

Urmare acestor discutii Tribunalul Satu Mare va da un raspuns in scris la problemele ridicate de membrii GEJ.

FILIALA CECCAR SIBIU

La sediul filialei Sibiu, zilnic se reunesc membrii, stagiarii, si alte persoane interesate de dezvoltarea cunostintelor

profesionale. Astfel, luna octombrie a debutat cu doua cursuri de dezvotare profesionala la care au participat 150

profesionisti contabili:

►Cursul de contabilitate de gestiune, moderat de conf.univ. dr Alexandra Mutiu

►Cursul Managementul pietelor de capital , moderat de prof.univ.dr. Emilian Miricescu

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 33: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 33

Curierul filialelor

Ambele cursuri au fost primite cu interes de catre membri, iar

lectorii prin maniera interactiva si neconventionala de abordare a

cursului au obtinut feed-back-uri excelente.

1 In lunile noiembrie si decembrie filiala Sibiu a cuprins in

calendarul cursurilor Standardele Internationale de Raportare

Financiara (I.F.R.S), cu lectori acreditati C.E.C.C.A.R.,

prof.univ.dr. Corina Graziella Dumitru si lector univ.dr. Cristian

Rapcencu, cursurile find organizate in doua module. Modului I al

cursurilor de I.F.R.S. s-a desfasurat in luna noiembrie, in cadrul

acestui modul, doamna profesor Corina Dumitru a prezentat si

transpunerea I.F.R.S. in legislatia nationala prin intremediul

Ordinului 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor

contabile conform cu IFRS aplicabile la societatile comerciale

ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o

piaţă reglementată.

2 In acest timp toti stagiarii anului III, dornici sa promoveze

examenul de aptitudini, au participat la cursurile de pregatire

organizate de filiala la toate disciplinele de examen. Temeinica

pregatire si seriozitatea cu care stagiarii si formatorii au tratat

activitatea din perioada de stagiatura s-a reflectat in gradul

ridicat de pomovabilitate la examen.

In luna decembrie, activitatea de dezvoltare profesionala

continua cu modulul II al cursurilor de I.F.R.S. si doua seminarii

de fiscalitate (T.V.A si Impozit pe profit) in cadrul carora

specialisti din finante, alaturi de practicieni din piata serviciilor

contabile si fiscale vor dezbate modificarile legislative aplicabile

din 2014 precum si problemele generate de legislatia fiscala in

vigoare.

FILIALA CECCAR SUCEAVA

Filiala CECCAR Suceava a organizat în zilele de 18 - 20 octombrie 2013 cursul cu tema „Audit şi certificare” la

care a participat un număr de 89 de experţi contabili. Lectorul formator al acestui curs a fost domnul Florentin

Caloian – preşedintele filialei CECCAR Bucureşti.

Filiala CECCAR Suceava a organizat în zilele de 01- 03 noiembrie 2013 cursul cu tema „Controlul de calitate

într-un cabinet de expertiză contabilă, Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă” la care a participat un

număr de 44 de experţi contabili.

Lectorul formator al acestui curs a fost domnul Filip Şerban – auditor de calitate al filialei CECCAR Suceava.

Suporturile de curs utilizate au fost publicaţiile CECCAR „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă” şi „Cartea

auditului de calitate”.

În data de 14 noiembrie 2013, la sediul filialei CECCAR Suceava a avut loc reuniunea profesională cu tema

„Noutăţi fiscale în anul 2013” .

Din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava a participat dna Felicia Strugaru.

Au participat din partea filialei dl preşedinte Dionisie Marcan , dl auditor de calitate Filip Şerban şi un număr de 52

de membri.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 34: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 34

Curierul filialelor

1 Reprezentantul DGFP Suceava a prezentat principalele modificări

aduse Codului fiscal, cu referire la următoarele aspecte :

2 - Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de Tva a persoanelor

impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea conform Ordinului

preşedintelui ANAF nr 3330/17.10.2013;

3 - Stabilirea cotei de TVA de 9% pentru pâine şi covrigi de la

01.09.2013, iar pentru grâu cota de 9% şi taxarea inversă;

4 - Aplicarea taxării inverse de la 01.09.2013 pentru furnizorii de

energie, cu menţiunea că Ministerul Finanţelor va afişa pe site lista

comerciaţilor care aplică taxarea inversă;

5 - Lărgirea bazei de impozitare pentru arendă, închiriere începând cu

01.01.2014, chiar dacă realizează şi alte venituri şi declararea

contractelor de arendă la primărie şi la organul fiscal.

Declararea contractelor cu nerezidenţii care desfăşoară activităţi pe

teritoriul României.

FILIALA CECCAR VRANCEA

În data de 12 noiembrie 2013, în sala de curs ”V. V. Protopopescu” , cu

începere da la ora 15.00, a avut loc întâlnirea de lucru cu membrii filialei

Vrancea privind ”Noutăţile legislative în interesul profesioniştilor contabili”.

Tema a fost susţinută de ec. Crenguţa Bodoc în colaborare cu alţi membri ai

Consiliului filialei, respectiv ec. Budeanu Viorel – preşedinte al filialei CECCAR Vrancea şi ec. Vornicoglu Vasile -

vicepreşedinte. Tema s-a dovedit a fi de mare interes pentru profesioniştii contabili, fapt evidenţiat prin numărul

mare de participanţi din sală.

Principalele prevederi legislative care au făcut dezbătute s-au referit la:

1.Legea nr. 261/2013 publicată în M.O. 621/07.10.2013 pentru aprobarea O.G. nr. 6/2013 privind instituirea unor

măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale. In această lege este

prevăzut modul diferenţiat de calcul al impozitului datorat atât de operatorii economici care exploatează resursele

naturale şi le valorifică ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/pregătire /sortare fără a fi folosite de aceştia

pentru obţinerea altor tipuri de produse, cât şi de operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca

materii prime pentru obţinerea altor produse (de ex. produse energetice) şi al căror preţ este cotat la bursă.

2.Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal care se referă la ”impozitul

forfetar”, respectiv stabileşte care sunt contribuabilii cărora li se aplică inclusiv codurile CAEN aferente, care sunt

regulile generale de aplicare a sistemului forfetar de impunere, modul de calcul şi plată a impozitului forfetar etc.

Pentru o bună înţelegere a acestei prevederi legislative a fost prezentat un exemplu practic concret privind stabilirea

impozitului forfetar care trebuie plătit de un bar situat în municipiul Focşani cu suprafaţă de 50 mp.

3.Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a

Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la OMFP nr. 3055 pentru aprobarea Reglementărilor

contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis

din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de ordin se va aplica începând cu

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 35: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 35

Curierul filialelor

situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale

aferente exerciţiului financiar 2013, cu excepţia prevederilor

referitoare la programele de fidelizare a clienţilor, care se aplică

pentru contractele încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Potrivit referatului de aprobare, principalele prevederi propuse

prin proiectul de ordin se referă la: creanţele preluate prin

cesionare, sediile permanente din România, tratamentul contabil al

certificatelor verzi amânate la plată, cheltuielile suportate de

utilizatori cu racordarea la reţeaua electrică, programele de

fidelizare a clienţilor, terenurile scoase din evidenţă, criteriile de

recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor etc.

Toate aceste prevederi legislative au un impact semnificativ

asupra activităţii desfăşurate de profesioniştii contabili, prin urmare întâlnirea de lucru a fost apreciată ca fiind foarte

utilă, atât pentru informaţiile prezentate cât şi datorită modului interactiv în care s-a desfăşurat, deoarece membrii şi-

au exprimat opinia referitor la cele expuse precum şi la modul în care acestea se vor reflecta în contabilitatea

agenţilor economici.

II. La invitaţia Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Vrancea, pe data de 14 noiembrie 2013, directorul

executiv şi Crenguţa Bodoc – membru al Consiliul filialei au participat la Top I.M.M.-Vrancea. Festivitatea a fost

organizatã la Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” din Focşani. Am avut bucuria sã constatãm cã printre premiaţi s-au

numãrat mai multe firme mici sau mijlocii la care contabilitatea este condusã de cãtre profesionişti contabili membri

ai filialei.

III. Filiala a organizat în aceastã perioadã mai multe cursuri prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare

Profesională Continuă:

În perioada 28 octombrie – 12 noiembrie 2013 s-a desfãşurat cursul pe tema Contabilitate şi control de gestiune, cu

durata de 20 ore; la acest curs au participat 57 profesionişti contabili.

În perioada 15 – 27 noiembrie 2013 a avut loc un curs de pregãtire profesionalã pe temele: Doctrina şi deontologia

profesiei contabile (10 ore) şi Standarde profesionale emise de

Corp (10 ore); la acest curs au participat 65 profesionişti contabili.

Pe data de 28 noiembrie 2013 a început un curs de Expertizã

contabilã, cu durata de 20 ore; cursul se va încheia pe data de 5

decembrie 2013.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 36: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 36

NOUTATI LEGISLATIVE

Aferente perioadei

15 noiembrie 2013 – 16 decembrie 2013

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României a unor acte normative de interes pentru profesia

contabilă, propunem publicarea acestora în e-newsletter-ul Corpului:

1.Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată in Monitorul Oficial al

României nr. 703 din 15 noiembrie 2013

2.Cele mai importante modificări ale Codului Fiscal privesc introducerea unor scutiri la plata impozitului pe profit,

modificarea condiţiilor de încadrare a microîntreprinderilor, un nou impozit pe construcţii şi creşterea accizelor la

carburanţi.

I. Impozitul pe profit

1. Scutirea câştigurilor de capital pentru favorizarea societăţilor holding prin:

- scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o

convenţie de evitare a dublei impuneri;

- scutirea câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;

- scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice;

Aceste facilităţi se acordă în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum

10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Corelat cu aceste măsuri, condiţiile de deţinere (minimum 10% din capitalul social şi perioada neîntreruptă de 1 an)

au fost introduse, respectiv modificate şi pentru prevederile referitoare la:

- scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;

- scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică stăină situată într-un stat

membru;

- neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.

2. Schimbarea anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit prevederilor

art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care rămân

nededuse în anul fiscal întrucât depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit (3 la mie din cifra de

afaceri şi nu mai mult de 20% din impozitul pe profit), în următorii 7 ani consecutivi.

4. Reglementarea posibilităţii şi condiţiile de reportare a dreptului de deducere a cheltuielilor cu dobânzile şi cu

pierderea netă din diferenţele de curs valutar, de la persoana juridică cedentă la persoana juridică beneficiară, în

cazul contribuabililor care intră în fuziuni, divizari.

5. Se creează cadrul legal pentru ca veniturile impozitate în străinătate, incluse în profitul impozabil atribuibil

sediului permanent din România al unei persoane juridice din alt stat membru al UE sau dintr-un stat din SEE, să

beneficieze de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice române, indiferent dacă

convenţia de evitare a dublei impuneri aplicabilă încheiată între România şi statul sursă a veniturilor prevede sau nu

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 37: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 37

NOUTATI LEGISLATIVE

în mod explicit acest avantaj fiscal în favoarea sediului permanent.

II. Impozitul pe venit

1. Asigurarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi

juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor

care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determină pe baza datelor din

contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la Titlul II –

Impozitul pe profit (art. 23, alin. (5), lit. b), în vederea corelării prevederilor.

2. Crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni,

indiferent de faptul dacă acestea sunt plătite în România sau într-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE,

potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislaţiei SEE sau a convenţiilor/acordurilor privind

coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte.

3. Includerea în Codul fiscal a posibilităţii de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil

în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.

4. Simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal

prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitul net din arendă în sistem

real.

5. Clarificări privind deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a

contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.

6. Clarificare de natură tehnică privind neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante

furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinată furajării animalelor deţinute de

contribuabilii pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit sau care obţin venituri neimpozabile din

activităţi agricole.

7. Stabilirea tratamentului fiscal în cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre,

puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

8. Introducerea unor prevederi referitoare la termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor

organelor de inspecţie fiscală.

9. Crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau SEE care obţin venituri impozabile

din România, să beneficieze de deducerile fiscale prevăzute de lege pentru contribuabilii rezidenți, ținând seama de

situația contribuabilului.

10. Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor

obţinute din România în situaţia în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplică acelaşi

tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.

III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1. Modificarea condiţiilor de încadrare în categoria microîntreprinderilor şi de aplicare a sistemului de impunere pe

veniturile microîntreprinderilor:

- introducerea condiţiei de aplicare a acestui impozit dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi

management în total venituri este sub 20%;

- ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor dacă ponderea veniturilor realizate din

consultanţă şi management în total venituri este peste 20%.

2. Eliminarea din baza de impunere a veniturilor reprezentând diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale

acordate, pentru reducerea influenţei din cursul valutar şi a unor elemente de venit care sunt reflectate specific din

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 38: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 38

NOUTATI LEGISLATIVE

punct de vedere contabil.

IV. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor

străine înfiinţate în România

Reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la 2 ani la 1 an

pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către

persoane juridice nerezidente.

Măsura este similară cu prevederea care va fi introdusă pentru persoana juridică română care primeşte dividende de

la o filială a ei, în contextul favorizării societăţilor de tip holding.

V. TVA

1. Modificarea prevederilor referitoare la ajustarea TVA în sensul că nu se impune ajustarea în cazul bunurilor

pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate

corespunzător. Măsura este impusă de declanşarea procedurii contencioase împotriva României ca urmare a punerii

în întârziere de către Comisia Europeană în dosarul nr.2012/4017 TAXU.

2. Eliminarea condiţiei referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele impozabile

nestabilite în România. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în

România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte

conditii prevăzute de lege. Măsura de compatibilizare a legislaţiei naţionale cu prevederile Directivelor 2008/9/CE şi

86/560/CEE are ca scop evitarea declanşării procedurii de infrigement, în contextul dosarului EU PILOT 3927/12/

TAXU.

3. Excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face

obiectul contractului de leasing, atunci acest cost este recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la

utilizatori, ca urmare a obligativităţii transpunerii în legislaţia naţională a hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene în cauza C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o.

Excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face

obiectul contractului de leasing are un impact negativ asupra veniturilor din TVA pentru acele servicii prestate către

persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

4. Măsuri de ordin tehnic în scopul alinierii unor prevederi din legislaţia naţională în domeniul TVA cu prevederile

Directivei 206/112/CE privind sistemul comun al TVA şi alte măsuri de ordin tehnic.

VI. Accize

1. Se interzice vânzarea de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul

declarat.

2. Măsuri de ordin tehnic privind reducerea valorii garanţiilor maxime, precum şi precizarea faptului că nivelul

garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mic decât nivelul garanţiei minime.

3. Interzicerea practicării vânzărilor cu prime, iar pentru cele din categoria promoţiilor doar în anumite condiţii,

pentru produsele accizabile din grupa tutunului prelucrat şi din grupa alcoolului şi băuturilor alcoolice.

4. Stabilirea unui mod de calcul al valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 39: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 39

NOUTATI LEGISLATIVE

zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic

decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, în

sensul că valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat,

stabilite potrivit titlului VII din Codul fiscal în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin

transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi

lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul

precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie.

Media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 comunicată de Institutul

Naţional de Statistică este de 104,77%.

5. Creşterea nivelului accizei la benzina cu plumb de la 547,00 euro/tonă la 637,91 euro/tonă, respectiv de la 421,19

euro/ 1000 de litri la 491,19 euro/1.000 de litri.

6. Creşterea nivelului accizei la benzina fără plumb de la 467,00 euro/tonă la 557,91 euro/tonă, respectiv de la

359,59 euro/1000 de litri429,59 euro/1.000 de litri.

7. Creşterea nivelului accizei la motorină de la 391,00 euro/tonă la 473,85 euro/tonă, respectiv de la 330,395

euro/1000 de litri la 400,395 euro/1.000 de litri.

8. Creşterea nivelului accizei la petrolul lampant (kerosen) – utilizat drept combustibil pentru motor de la 469,89

euro/tonă la 557,39 euro/tonă, respectiv de la 375,91 euro/1000 de litri la 445,91 euro/1.000 de litri.

VII. Impozite şi taxe locale

1. Se modifică art. 253 alin. (51), în sensul că prevederile acestui articol nu sunt aplicabile doar instituţiilor de credit,

ci se extind asupra tuturor persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară.

VIII. Impozitul pe construcţii

Se instituie un nou impozit asupra valorii construcţiilor, altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe

clădiri potrivit titlului IX din Codul fiscal, astfel:

- contribuabili: persoane juridice române; persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui

sediu permanent în România; persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

- excepţii: institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; instituţiile publice; asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane

juridice fără scop patrimonial.

- baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31

decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din

care se scade:

1.valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere

pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează

impozit pe clădiri, conform titlului IX din Codul fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

2.valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate

sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale.

3.valoarea construcţiilor reprezentând terase pe teren arabil, plantaţii pomicole şi viticole conform subgrupei 1.2.9.

din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 40: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 40

NOUTATI LEGISLATIVE

Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu modificările ulterioare.

Această deducere din baza impozabilă a avut în vedere atât evitarea dublei impuneri cât şi stimularea agenţilor

economici care administrează construcţii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrări de consolidare,

modernizare sau extindere.

- declararea şi plata: impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 1 ianuarie 2014 iar calculul şi

declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care

se datorează impozitul. Plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv;

- cota: 1,5%

Impozitul asupra valorii construcţiilor reprezintă venit la bugetul de stat.

IX. Redevenţe miniere

Se majorează cota redevenţelor cuvenite bugetului de stat ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub

incidenţa Legii minelor nr.85/2003.

Majorarea aplicată urmează să fie de 25% faţă de cotele în vigoare, cu excepţia:

- cotei de redevenţă pentru exploatarea metalelor nobile, în cazul cărora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4%

din valoarea producţiei miniere la 6% din această valoare;

- cotei de redevenţă pentru exploatarea cărbunilor în cazul cărora cota procentuală a redevenţei rămâne nemodificată

faţă de cota în vigoare, respectiv 4%..

2.Hotărârea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în

plată a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

3.

Hotărârea Guvernului stabileşte majorarea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 800 lei la 850

lei, din luna ianuarie 2014, şi la 900 lei, începând cu luna iulie 2014.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei

lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar,

pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub

nivelul celui menţionat mia sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

3.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale

nr. 4/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 720 din 22 noiembrie 2013.

4.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 41: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 41

NOUTATI LEGISLATIVE

Actul normativ detaliază situatiile în care subvenţiile primite de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de

TVA sunt incluse în baza de calcul a TVA, în scopul aplicării unitare a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din

Codul fiscal, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2009.

Astfel, potrivit prevederilor legale menţionate mai sus, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este

constituită, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, din tot ceea ce constituie contrapartidă obţinută sau care

urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv

subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni.

Decizia ANAF aduce clarificări privind modalitatea de recunoaştere a subvenţiilor legate de preţ, astfel:

- în prima situaţie se precizeză că suma subvenţiei depinde de volumul bunurilor livrate/serviciilor prestate atunci

când suma totală a subvenţiei acordate în cursul unei perioade stabilite de persoana care acordă subvenţia creşte sau

scade direct proporţional cu numărul de unităţi de măsură subvenţionate, subvenţia fiind acordată pe fiecare unitate

de măsură subvenţionată;

- în cea de-a doua situaţie, se consideră că suma subvenţiei poate fi determinată înainte de desfăşurarea activităţii

atunci când beneficiarul subvenţiei cunoaşte înainte de prestarea serviciilor/livrarea bunurilor suma absolută sau

procentuală a subvenţiei care va fi acordată pe fiecare unitate de măsură subvenţionată.

4.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor

contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.

3.055/2009 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 727 din 26 noiembrie 2013.

5.

Actul normativ modifică şi completează Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.

Dintre noutăţile aduse de acesta, menţionăm:

- se modifică prevederile privind creantele preluate prin cesionare, în sensul că acestea vor fi evidențiate în

contabilitate la costul de achiziție, valoarea nominală a acestora fiind urmarită în afara bilanțului;

- se modifică Planul de conturi general, prin introducerea unui nou cont - 809 “Creanțe preluate prin cesionare”;

- punctele cadou acordate de firme în cadrul programelor de fidelizare a clienților urmează să fie contabilizate ca

venit în avans;

- se introduc prevederi cu privire la terenurile și cladirile scoase din evidența contabilă, care au fost reevaluate și au

făcut obiectul unei cedări parțiale sau pentru care au fost primite subvenții. În cazul acestor terenuri şi clădiri, actul

normativ precizează că, la scoaterea din evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se

consideră surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a

clădirilor, scoase din evidenţă, şi se evidenţiază în contul 1065 ”Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve

din reevaluare”;

- se stabilesc noi criterii de recunoaștere a veniturilor și cheltuielilor;

- se menţioneză că piesele de schimb şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi

recunoscute în profit sau pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb importante şi

echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează că le va utiliza

pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 42: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 42

NOUTATI LEGISLATIVE

- se introduc menţiuni cu privire la subvenţiile guvernamentale. În acest sens, se prevede că subvenţiile

guvernamentale nu trebuie recunoscute până când nu există suficientă siguranţă că entitatea va respecta condiţiile

impuse de acordarea lor şi subvenţiile vor fi primite.

Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanţare, potrivit

contractelor încheiate, fără a se întocmi situaţii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.

Actul normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.

5.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3582/2013 privind organizarea

activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 728 din

26 noiembrie 2013.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a

finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii

mijlocii, persoane juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a

judeţelor sau a municipiului Bucureşti, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi

contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul

României şi îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în actul normativ.

Contribuabilii mijlocii sunt selectaţi potrivit următoarelor criterii de selecţie:

Criteriul de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectaţi din punct de

vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

– volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%;

– cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se

efectuează actualizarea – 50%.

Criteriul insolvenţei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi sub incidenţa Legii nr.

85/2006 privind procedura insolvenţei, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe fiscale înscrise la masa

credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane lei.

6.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3582/2013 privind organizarea

activităţii de administrare a marilor contribuabili a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 728 din 26

noiembrie 2013

Potrivit actului normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de

persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele

contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător

potrivit criteriilor de selecţie prevăzute în actul normativ. Prin excepţie, în categoria marilor contribuabili intră şi

contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali.

Criteriul de selecţie de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectaţi din

punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

- volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%;

- cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se

efectuează actualizarea – 50%.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 43: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

www.ceccar.ro 43

NOUTATI LEGISLATIVE

Criteriul specific de activitate desfăşurată:

– Banca Naţională a României;

– societăţile bancare;

– societăţile de asigurări;

– societăţile de investiţii financiare.

Criteriul investiţional:

Prin derogare de la prevederile criteriului de bază se înregistrează ca mari contribuabili cei nou-înfiinţaţi care, la

data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze investiţii a căror valoare în lei să fie

echivalentul a minimum 10 milioane euro.

Marii contribuabili vor fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili de la

celelalte organe fiscale teritoriale, pe bază de protocol de predare-primire.

Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor

contribuabili.

7.Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi

mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 755 din 5 decembrie 2013

Programul adoptat prin OUG nr. 92/2013 constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maxima de 5 milioane

lei/IMM, pe o perioadă de maxim 24 luni, şi garantarea creditului de către stat, în procent de maxim 50% din

valoarea finanţării.

Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern stipulează faptul că tragerile din linia de credit se pot

efectua integral sau parțial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituţiei de credit. Sumele

trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru

refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

Prelungirea valabilității liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă

de maxim 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenței finanțării prevăzută în

contractul de credit inițial.

Programul se va desfășura pe o perioadă de trei ani, de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare, iar

garanțiile pentru împrumuturile contractate de firme vor fi acordate în limita unui plafon de două miliarde de lei,

prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2013, beneficiarul trebuie să prezinte finanţatorului garanţii colaterale

care, împreună cu garanţia de stat acordată prin program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.

De asemenea, actul normativ detaliază activităţile care nu pot fi finanţate din lina de credit.

Astfel, nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului, IMM-urile din următoarele sectoare de

activitate: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție

sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante,

substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 44: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

Echipa redacţiei Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România

Directorul General al CECCAR

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale

CECCAR din ţară.

www.ceccar.ro 44

Noiembrie 2013, Nr. 11 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Page 45: Etică • Educaţie • Calitate Noiembrie 2013, Nr. 11/2013

Acest newsletter este realizat cu sprijinul: Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Directorul General al CECCAR

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară.

Le mulţumim tuturor!

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, Romania, cod postal 040296

Telefon: +40 (0)21 330 88 69 / +40 (0)21 330 88 70 / +40 (0)21 330 88 71

Fax: +40 (0)21 330 88 88, E-mail: [email protected]

www.ceccar.ro