Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe...

179
1 Coordonatori volum: Catrina Hȋrciagă-Costache Carolina Stanciu Educaţia incluzivă şi managementul conflictelor Un material realizat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 “Porţi deschise pentru toţi copiii!” Cluj-Napoca 2019 Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată str. Bucureşti nr. 32, 400148, Cluj-Napoca Tel./fax: 0264 432431 e-mail: [email protected]

Transcript of Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe...

Page 1: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

1

Coordonatori volum: Catrina Hȋrciagă-Costache

Carolina Stanciu

Educaţia incluzivă şi managementul

conflictelor

Un material realizat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1

“Porţi deschise pentru toţi copiii!”

Cluj-Napoca

2019

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi

Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată

str. Bucureşti nr. 32, 400148, Cluj-Napoca

Tel./fax: 0264 432431

e-mail: [email protected]

Page 2: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

2

Coordonatori volum: Catrina Hîrciagă-Costache, Carolina Stanciu

Educaţia incluzivă şi managementul conflictelor

ISBN

978-606-94498-3-8

Page 3: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

3

CUPRINS

Pag. Introducere…………………………………………………………………………….. 5 I. Incluziunea în mediul şcolar-clarificări conceptuale………………………… 7

I.1. Principiile incluziunii………………………………………………………. 7 I.1.1. Conceptul de incluziune…………………………………………. 7 I.1.2. Principiile educaţiei incluzive…………………………………… 9 I.2. Caracteristicile psiho-sociale ale indivizilor care provin din grupuri

vulnerabile………………………………………………………………………

12 I.2.1. Definirea grupurilor vulnerabile…………………………………. 12 I.2.2. Stadiile dezvoltării psihice……………………………………… 14 I.3. Coeziunea grupului şcolar incluziv……………………………………… 18 I.3.1. Jocuri şi activităţi destinate creşterii coeziunii grupului şcolar. 20 I.3.2. Strategii didactice care vizează creşterea gradului de

incluziune şcolară ............................................................................

24 I.4. Caracteristicile clasei speciale din şcoala incluzivă…………………… 29 I.4.1. Clasa specială într-o şcoală încluzivă..................................... 29 I.4.2. Integrarea copiilor cu CES în România................................... 30 I.4.3. Clase speciale în şcoli incluzive – Grecia.............................. 31 II. Managementul comportamentelor disruptive în clasa incluzivă………… 35 II.1. Managementul conflictelor………………………………………………. 35 II.1.1. Managementul clasei și comportamentele disruptive............. 35 II.1.2. Conflictul –obstacol sau oportunitate?.................................. 37 II.1 3. Managementul conflictelor. Particularități ale conflictelor în

școală...............................................................................................

39 II.1.4. Strategii comunicative pentru prevenirea, abordarea și

rezolvarea conflictelor în clasa de elevi (aspecte practice)............

44 II.1.4.1. Strategiile comunicative de prevenire a conflictelor

în clasă....................................................................................

44 II.1.4.2. Strategiile comunicative de abordare și rezolvare a

conflictelor în clasă.................................................................

50 II.2.Managementul comportamentelor antisociale…………………………. 54 II.2.1. Comportamente antisociale agresive şi violente…………… 54 II.2.2. Tipologia şi etiologia violenţei şcolare………………………… 59 II.2.3. Comportamentul de tip „bullying” la elevi – manifestare a

violenţei şcolare…………………………………………………………

62 II.2.4. Tehnici de soluţionare a conflictelor………………………… 68 II.2.5. Opiniile profesorilor privind eficienţa diferitelor modele de

management a disciplinei elevilor....................................................

71 II.2.6. Intervenţii psihologice pentru creşterea rezilienţei elevilor

care sunt victime ale bullying-ului……………………………………..

74 II.2.6.1.Suportul teoetic al proiectării intervenţiilor

psihologice pentru creşterea rezilienţei………………………..

74 II.2.6.2. Program de intervenţii psihologice pentru creşterea

Page 4: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

4

rezilienţei………………………………………………………….. 77 II.2.7. Propuneri de intervenţii psihologice şi psihopedagogice

pentru diminuarea violenţei şcolare şi a consecinţelor acesteia…

80 II.3. Tehnici de restructurare şi autoreglare emoţională…………………… 87 II.3.1. Conceptul de ” Inteligență emoțională”................................... 87 II.3.2. Exemple de exerciții simple de mindfulness…………………. 88 II.3.3. Strategii de Mindsight…………………………………………… 89 III. Strategii şi metode alternative de facilitare a demersurilor educaţionale în clasa incluzivă……………………………………………………………………...

92

III. 1.Design-ul clasei incluzive………………………………………………. 92 III.1.1. Experiența Românească………………………………………. 92 III.1.1.1.Forme ale incluziunii…………………………………… 96 III.1.1.2. Perspective privind managementul clasei………… 97 III.1.1.3. Perspective privind strategiile didactice…………….. 101 III.1.1.4. Perspective privind conţinutul învăţării……………… 112 III 1.2. Experiența grecească…………………………………………. 117 III.1.2.1. Educația Incluzivă…………………………………….. 117 III.1.2.2. Componentele educaţiei incluzive…………………… 118 III.2. Conceptual de “Flipped Classroom”…………………………………… 121 III.2.1. Ce este clasa răsturnată/ inversă ?....................................... 121 III.2.2. „Pilonii” clasei răsturanate/inverse........................................ 123 III.2.3. Avantajele şi dezavantajele clasei răsturanate/inverse…….. 125 III.2.4. Exemple de aplicare a metodei flipped classroom………….. 127 III.3 Metode specifice de predare în contextul clasei incluzive………….. 129 III. 4. Aplicaţii TIC în sprijinul facilitării incluziunii…………………………... 147 III.4.1. Aplicaţii TIC utilizate în activitatea didactică ca urmare a

competenţelor dobândite la cele două cursuri de formare………….

148 III.4.2. Alte aplicaţii şi instrumente TIC utilizate în activitatea

didactică………………………………………………………………….

161 Bibliografie…………………………………………………………………………….. 171

Page 5: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

5

Introducere

Societatea românească, ca de altfel întreaga societate contemporană, se

confruntă cu probleme diverse: migraţia populaţiei, lipsa locurilor de muncă etc toate

aceste probleme reflectându-se şi la nivelul sistemului de învăţământ. Astfel, şcoala

românească se confruntă cu creşterea absenteismului şi a riscului de abandon şcolar,

diversificarea formelor de violenţă, scăderea motivaţiei pentru învăţare etc. Strategiile

educaţionale, atât cele de la nivel european, cât şi cele de la nivel naţional, precum şi

proietele şi programele implementate indică preocupare forurilor decizionale pentru

rezolvarea aceste probleme.

Strategia “Europa 2020” reliefează fapul că ţările europene au nevoie de societăţi

mai coezive şi incluzive care să permită cetăţenilor să joace un rol activ în viaţa

democratică. Plecând de la premisa că educaţia joacă un rol important în: promovarea

valorilor europene; consolidarea înţelegerii interculturale; integrarea socială şi

prevenirea escaladării violenţei, obiectivele programului Erasmus+ pentru perioada

2016-2020 promovează combaterea discriminării şi promovarea incluziunii persoanelor

provenite din medii defavorizate, reducerea abandonului şcolar, sportul etc.

Şcoala Gimnazială Specială - Centru de Resurse şi Documentare privind

Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj-Napoca şcolarizează elevi cu deficienţe uşoare,

moderate şi elevi cu deficienţe profunde şi asociate, iar 29 dintre profesorii şcolii

noastre lucrează în şcoli integratoare ca şi profesori de sprijin. Un procent ridicat din

rândul elevilor şcolii noastre, ca şi dintre elevii cu CES cu care lucrează profesorii de

sprijin provin din medii sociale defavorizate: familii monoparentale, familii cu statut

socio-economic precar, cu nivel cultural scăzut etc. Astfel că, instituţia noastră, la fel ca

multe dintre şcolile din România şi nu numai, se confruntă cu probleme diverse:

interesul scăzut pentru învăţare al elevilor, comportamente indezirabile ale acestora,

lipsa de preocupare a părinţilor pentru activităţile şcolare ale propriilor copii etc.

Din dorinţa de realiza o educaţie incluzivă de calitate şi pentru crearea unui

climat de securitate în care fiecare elev să se simtă în siguranţă şi valorizat la

potenţialul său maxim am derulat în cadrul şcolii proiectul Erasmus+ KA1 “Porţi

deschise pentru toţi copiii!”, în cadrul căreia ne-am propus formarea unei echipe de

Page 6: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

6

specialişti care să elaboreze o Strategie integrată pentru combaterea violenţei,

managementul conflictelor şi reducerea segregării şi discriminării prin incluziune

socială. Am optat să abordam aceste teme împreună şi nu separat pentru că le

considerăm interconectate: pe de o parte excluziunea, discriminarea şi marginalizarea

elevilor poate povoca, ca reacţie din partea acestora, comportamente violente; pe de

altă parte violenţa de orice formă poate avea ca rezultat excluziunea. Astfel că, crearea

unui mediu incluziv în clasa de elevi va conduce la scăderea incidentelor nedorite şi

viceversa.

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse, am participat la trei cursuri de

formare: „Towards the Inclusive Classroom” în Kalamata, Grecia; „Behaviour and

conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies” în Florenţa, Italia şi

"Designing Inclusive Educational Environments" în Barcelona, Spania, în cadrul cărora

ne-am format competenţe necesare unei acţiuni de calitate şi eficiente în direcţia

reducerii comportamentelor indezirabile şi realizării unei incluziuni şcolare reale.

Conţinutul acestui volum reprezintă modalitatea prin care valorificăm achiziţiile

dobândite în cadrul acestor cursuri.

Acest volum cuprinde o selecţie din materialele realizate ca urmare a participării

la cele trei cursuri structurate şi l-am realizat din dorinţa ca un număr cât mai mare de

profesori şi nu numai interesaţi de această tematică să beneficieze de rezultatele pe

care noi le-am obţinut în cadrul acestui proiect.

Autorii

Page 7: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

7

Capitolul I INCLUZIUNEA ÎN MEDIUL ŞCOLAR – CLARIFICĂRI

CONCEPTUALE

I.1. PRINCIPIILE INCLUZIUNII

Prof. Camelia Balog

Prof. Elisabeta Bazso

I.1.1. Conceptul de incluziune

Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor

Omului (ONU, 1948), care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere şi egale în

demnitate şi drepturi. Această declarație induce ideea că incluziunea este acceptarea

tuturor oamenilor, independent de diferențele dintre ei. Este vorba despre aprecierea

persoanelor pentru ceea ce sunt și competențele lor, mai degrabă decât despre felul în

care merg, vorbesc sau se comportă. Incluziunea permite oamenilor să valorifice

diferențele dintre ei, prin aprecierea că fiecare persoană este unică în felul său. Ulterior,

conceptul a fost completat, îmbogățit, fiindu-i atribuite diferite nuanţe semantice.

Organizații internaționale prestigioase, precum UNESCO, UNICEF, Banca

Mondială şi altele, au lansat viziunea lor asupra educației incluzive şi a conceptelor ce

derivă din aceasta.

Page 8: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

8

UNICEF – promovează modelul şcolii prietenoase copilului – un concept holistic

(cu contribuţie-cheie în asigurarea calităţii educaţiei), care se referă la un mediu sigur,

sănătos şi protector de învăţare.

Școala prietenoasă copiilor este incluzivă, efectivă, sănătoasă şi protectoare,

încurajând participarea copiilor, familiilor şi comunităţilor; se bazează pe respectarea

drepturilor copilului, dă prioritate celor mai dezavantajați copii.

UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la

o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile de bază de învăţare şi îmbogăţeşte

viaţa. Cu accent deosebit asupra grupurilor vulnerabile şi marginalizate, educația

incluzivă urmăreşte să dezvolte întregul potential al fiecărui individ.

Banca Mondială – susține că principiul fundamental al şcolii incluzive este că toţi

copiii trebuie să înveţe împreună, ori de câte ori este posibil, indiferent de ce dificultăţi

sau diferenţe pot avea. Școlile incluzive trebuie să recunoască şi să răspundă

necesităților diverse ale elevilor. Pentru abordarea adecvată a copiilor cu CES este

necesară alocarea de resurse suplimentare, care să sprijine educația atunci când elevii

au anumite dificultăți de acces la curriculumul general.

Incluziunea se referă la faptul că oricine, indiferent de deficiența sa sau de

dificultățile pe care le întâmpină în învățare, trebuie tratat ca un membru al societății, iar

diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor

sociale, educaționale, medicale şi a altor servicii puse la dispoziția tuturor membrilor

societății. Astfel, incluziunea şi “educația incluzivă” pun accentul pe necesitatea ca

sistemul educaţional să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde

diversității copiilor şi nevoilor ce decurg din acestea. În Declarația de la Salamanca

(1994) se stipulează: ”Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toți copiii

trebuie să învețe împreună , oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultățile pe

care aceştia le pot avea sau de diferențele care pot exista între ei”.

„Educația incluzivă”, ca sintagmă, apare prin 1990, bazându-se pe principiul

incluziunii care este mai cuprinzător decât cel al integrării. La Conferința Mondială

“Educația pentru toți; satisfacerea nevoilor de bază ale învățării”, de la Jomtiem –

Thailanda, 1990, s-a elaborat o nouă strategie a educației, fundamentată pe paradigma

Page 9: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

9

“educația pentru toți”, iar „educația incluzivă” a devenit parte integrantă a educației

pentru toți.

I.1.2. Principiile educaţiei incluzive

Transpuse în practica educațională, principiile educației incluzive se

complementează cu următoarele:

1. Educația este universală. Toți copiii învață într-un mediu comun, incluziv, alături de

semenii lor.

2. Educația este individualizată. Performanța fiecărui copil depinde de gradul în care

procesul de predare și învățare se bazează pe potențialul și interesele lui, valorifică

forțele copilului și răspunde necesităților lui.

3. Educația este flexibilă. Procesul de predare și învățare este organizat și furnizat în

așa fel încât este receptiv la schimbare și se adaptează continuu necesităților celor ce

învață. Astfel, în context incluziv, are loc trecerea de la învățarea bazată pe performanțe

academice la învățarea bazată pe satisfacerea necesităților, însemnând achiziționarea

de valori, atitudini, competențe pentru viața independentă și inserția socio-profesională.

Educația incluzivă se definește prin următoarele particularități:

susține şi confirmă că toți copiii pot învăța şi au nevoie de o formă de sprijin

pentru învățare;

urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învățării, presupunând un efort

continuu de identificare şi eliminare a barierelor din calea accesului copiilor la

educație;

este mai cuprinzătoare decât educația formală obişnuită cuprinzând: educația

pentru familie, pentru comunitate, pentru alte oportunități de educație în afara

şcolii

presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă

diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu CES;

este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcție de cultură şi context

pentru a face educația cât mai prietenoasă şi benefică pentru toți copiii

este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăți incluzive

Page 10: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

10

presupune flexibilizarea sistemului de învățămînt, pentru ca acesta să fie adecvat

cerințelor oricărui elev.

este un proces participativ, care implică diverşi actanți (cadre didactice, părinți,

membri ai comunității, factori de decizie, lideri locali, reprezentanți ai ONG-urilor

etc.)

Educaţia incluzivă se poate sintetiza în următoarele cuvinte:

Toţi

Împreună,

Acceptându-ne,

Sprijinindu-ne reciproc.

Principiile de bază ale educației incluzive sunt cele consfințite în actele de politici

educaționale, în declarațiile forurilor mondiale în domeniu, în alte documente

importante. Astfel, cele mai importante principii sunt:

• principiul drepturilor egale şi egalizării şanselor;

• principiul interesului superior al copilului;

• principiul nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor care vor

constitui o sursă de bogăție și diversitate nicidecum o problemă;

• principiul intervenţiei timpurii;

• principiul individualizării procesului de educaţie şi dezvoltării la maximum a

potenţialului fiecărui copil;

• principiul asigurării serviciilor de sprijin;

• principiul flexibilităţii în activitatea didactică;

• principiul designului universal, care permite crearea unui mediu accesibil

tuturor;

• principiul managementului educaţional participativ;

• principiul dreptului părintelui de a alege;

• principiul cooperării şi parteneriatului social.

Fiecare copil trebuie înţeles ca un participant activ la învăţare pentru că fiecare

aduce cu sine, în procesul complex al învăţării şi dezvoltării, o experienţă, un stil de

învăţare, un model social, o valoare.

Page 11: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

11

De ce să fim incluzivi şi să realizăm educaţie incluzivă? O simplă analiză SWOT

răspunde la întrebare şi ne determină să abordăm integrarea copiilor cu nevoi speciale

în oricare din unităţile de învățământ.

Puncte tari Puncte slabe

- se oferă sprijin educaţional după nevoile

copiilor, aceştia nu sunt excluşi

- se asigură dezvoltarea personală a

fiecăruia

- se lucrează în echipă: cadru didactic,

părinte, psiholog sau consilier şcolar

- stabilirea planului de intervenţie

personalizat pentru fiecare dintre copiii

beneficiari;

- monitorizarea progreselor intervenţiei;

- eliminarea prejudecăţilor legate de

apartenenţa la un anumit mediu şi

spargerea barierelor existente între

diferitele grupuri din interiorul unei

comunităţi

- reliefează importanţa relaţiilor, a

interacţiunii sociale dintre copii, având

efecte pozitive pentru toţi copiii.

- condiţiile materiale insuficiente

- din păcate mai există instituții de

învățământ în care copiii cu deficienţe sunt

excluşi într-un fel sau altul

- continuitatea programelor de integrare şi

după finalizarea unui ciclu de învățământ

- implicare insuficientă a comunitaţii locale

în problematica integrării

- elaborarea unui Plan de intervenţie

necesită timp şi pregătire temeinică

- pregătirea insuficientă a cadrelor

didactice din învățământul de masă în a

lucra cu elevi cu CES (se realizează un fel

de „pregătire din mers”)

Oportunităţi Ameninţări

- îi învăţăm pe copii că noi suntem diferiţi

deşi avem multe în comun, că trebuie să

trăim împreună în armonie...unitate în

diversitate!

- îmbunătăţirea atitudinilor adulţilor şi

copiilor faţă de diversitatea culturală,

umană şi etnică dintr-o comunitate.

- problematica integrării este greşit

înţeleasă de unii părinţi (şi nu numai)

- condiţii sociale precare într-un număr, din

ce în ce mai mare, de familii ale elevilor

-sistem de salarizare care nu atrage

personalul calificat din domeniu

- rigiditatea celor implicaţi într-un program

Page 12: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

12

- copiii cu CES, ca viitori adulţi, pot fi

integraţi în societate valorificând

aptitudinile pe care le au

de intervenţie, incapacitatea de a lucra în

echipă

Aceste concepte au fost însușite în cadrul cursului de formare: "Designing

Inclusive Educational Environments", Barcelona, Spania, organizat de EUROPASS

Teacher Academy, din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Porţi deschise pentru toţi

copiii!”, în perioada 22-27.10.2018.

I.2. CARACTERISTICI PSIHO-SOCIALE ALE INDIVIZILOR CARE

PROVIN DIN GRUPURI VULNERABILE

Prof. Adela Petrenciu

Prof. Viorica Feldrihan

I.2.1. Definirea grupurilor vulnerabile

Grupurile vulnerabile sunt definite la nivelul Uniunii Europene și a legislației în

vigoare, în funcție de o serie de indicatori:

venituri/niveluri de trai/sărăcie;

acces pe piața muncii;

nivel de educație;

deprivare de locuință;

stare de sănătate;

tip de gospodărie sau comunitate;

participare socială;

probleme sociale precum: instituționalizare, exploatare, trafic, violență domestică

sau consum de droguri, ponderea persoanelor care trăiesc în gospodării în care

niciun membru nu este angajat;

abandon școlar timpuriu;

speranța de viață la naștere;

Page 13: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

13

speranța de viață de la 65 de ani.

Grupurile vulnerabile sunt grupuri lipsite de suport, care se află adesea în stare

cronică de sărăcie, fiind în incapacitate de a profita de oportunități sau de a se apăra în

fața problemelor care pot apărea. Acestea reprezintă o categorie care cumulează riscuri

pe toate dimensiunile vieții, fiind incapabile de a face față dificultăților, sunt persoane

expuse la riscuri care pot conduce la un nivel de bunăstare plasat sub pragul a ceea ce

consideră societatea a fi acceptabil/dezirabil. Această categorie cuprinde:

persoane cu dizabilităţi;

persoane de etnie romă;

persoane care trăiesc din venitul minim garantat;

familii cu mai mult de 3 copii;

familii monoparentale.

Analiza nevoilor copiilor din comunitățile defavorizate evidenţiază următoarele:

- un nivel socio-economic scăzut, resurse insuficiente;

- acces redus la cunoștințe și surse de informare;

- un nivel scăzut de educație al părinților;

- lipsa posibilității părinţilor de a-i sprijini pe copii la sarcinile școlare;

- plecarea părinților în străinătate și lăsarea lor în grija altor persoane;

- risc de eşec şcolar;

- risc de absenteism;

- risc de abandon școlar.

În decursul vieții și a existenței sale, omul este supus unor transformări,

schimbari de ordin cantitativ și calitativ. În funcție de nivelul la care au loc aceste

modificări, desprindem următoarele tipuri de dezvoltare:

biologică, care constă în schimbări morfologice și biochimice ale organismului;

psihică, care constă în transformarea proceselor, funcțiilor psihice;

socială, care constă în reglarea conduitei individului în conformitate cu cerințele

și normele impuse de colectivitate, de mediul social.

Page 14: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

14

I.2.2. Stadiile dezvoltării psihice

Dezvoltarea parcurge o succesiune de faze, etape sau stadii în care echilibrul

alternează cu dezechilibrul. Astfel, în anumite limite de vârstă, există un tablou psiho-

comportamental asemănator la toți cei ce se încadrează între acestea. Perioadele de

vârstă în care tabloul psiho-comportamental este relativ asemănător la toți copiii, sunt

denumite stadii ale dezvoltarii.

Pentru stabilirea stadiilor dezvoltării psihice se are în vedere un ansamblu de criterii:

vârsta cronologică;

tipul de activitate dominantă;

locul ocupat și rolul îndeplinit de individ în sistemul relațiilor sociale.

În funcție de aceste criterii, au fost desprinse următoarele grupe și stadii ale dezvoltării

psihice:

grupa vârstelor premergătoare școlarității;

grupa vârstelor școlare;

grupa vârstelor adulte.

Dezvoltarea psihică poate fi diferită de la un individ la altul. Aceste diferențieri

sunt datorate fie moștenirii ereditare, fie intervenției factorilor de mediu și educație.

Astfel, dezvoltarea psihică și manifestarea ei este diferită de la un individ la altul în

funcție de:

ritm (rapid-lent);

conținutul trăirilor (bogat, diversificat - sărac, limitat);

consumul energetic (foarte mare-foarte mic);

rezonanța psihică (foarte impresionabili - puțin impresionabili);

continuitate (uniformă - discontinuă);

tăria (rezistenți la factori perturbatori - fragili).

Dezvoltarea psihică este determinată de două grupe de factori: interni și

externi.

În cadrul factorilor interni ai dezvoltării sunt cuprinși: ereditatea și factorii

psihoindividuali.

a) Ereditatea - vizează un complex de elemente de ordin biologic și

psihofuncțional.

Page 15: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

15

Purtătorii materiali ai informației ereditare sunt genele.

Particularitățile ereditare individuale ce realizează continuitatea genealogică a

descendenților unei familii se referă la caracteristicile anatomo-morfologice: culoarea

pielii, a ochilor, a părului; statura și configurația corpului, grupa sanguină, amprentele

degetelor etc.

În relație cu fenomenele psihice, factorii ereditari sunt considerați premise

necesare pentru dezvoltarea acestora. Dintre predispozițiile naturale ale dezvoltării

psihice menționăm:

particularitățile anatomofiziologice ale sistemului nervos;

particularitățile anatomofiziologice ale organelor de simț;

aptitudinile psihomotorii simple;

memoria;

dispozițiile afective fundamentale etc.

Predispozițiile native au un caracter polivalent. Aceasta înseamnă ca pe același

fond ereditar se pot realiza sub influența factorilor de mediu și educație, profiluri și

însușiri psihice diferite. Este important să cunoaștem și să valorificăm acele premise

ereditare care condiţionează și influențează evoluția vieții psihice.

b) Factorii psihoindividuali - se referă la predispozițiile naturale ale dezvoltării

psihice și la următoarele aspecte:

particularități la nivelul inteligenței;

particularitățile spiritului de observație;

organizarea perceptiv- motrică;

calitatea atenției;

calitatea memoriei;

voința;

nivelul de cunoștințe;

cantitatea și calitatea experienței anterioare;

capacitatea de a învăța;

motivațiile și aspirațiile prezente etc.

Page 16: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

16

c) Mediul (fizic și social)

În sens larg, mediul cuprinde ansamblul elementelor naturale, sociale, culturale

care ne înconjoară. Suntem în interacțiune permanentă cu mediul pe tot parcursul

vieții sale. Putem vorbi de mai multe categorii de mediu: fizic, biologic, geografic,

economic, familial, școlar, extrașcolar, instituțional, profesional etc.

Mediul fizic (natural) este format din totalitatea condițiilor bioclimatice în care

trăiește omul. Acesta acționează asupra omului producând anumite modificări

organice sau orientând anumite comportamente privind modul şi calitatea vieţii.

Mediul social este alcătuit din totalitatea condițiilor economice, politice,

culturale, de organizare socială, instituțională. În cadrul acestora, relațiile sociale,

familiale, școlare, de muncă, au un rol deosebit în dezvoltarea psihică.

Mediul poate declanșa și actualiza predispozițiile naturale, astfel încât

dezvoltarea diferitelor procese și însușiri psihice este o rezultantă a conlucrării celor

doi factori (fizic şi social).

Mediul social, ca sursă a dezvoltării psihice, oferă:

circumstanțele și condițiile concrete de viață, informațiile, modelele de conduită

susceptibile de a fi percepute și imitate;

prilejuri de comunicare și de schimburi afective între individ și cei care-l

înconjoară;

exercită o puternică influență moderatoare asupra datelor de fond biologic a

eredității.

Numeroși factori fiziologici (nutriția, vitaminele, igiena, alcoolismul mamei în

timpul sarcinii, etc.) sunt determinanți pentru dezvoltarea copilului. Acei copii care nu au

asigurată rația de proteine corespunzătoare, nu vor putea avea o dezvoltare

intelectuală normală.

Mediul regrupează atât factorii ce privesc stimulările senzorio-motorii, lingvistice,

afective, sociale din prima copilărie, cât și influența atitudinilor parentale, factorii socio-

economici, ai culturilor sociale și etnice, ai influențelor cognitive și culturale.

d) Educația devine factorul determinant al dezvoltării psihice pentru că își

propune în mod deliberat perspectiva ce urmează a fi insuflată dezvoltării tinerilor, se

desfășoară pe întregul parcurs al vieții unui individ.

Page 17: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

17

Sunt autori care au intervenții importante privind factorii dezvoltării psihice. Astfel,

sunt cercetători contemporani în această problematică, care pun accentul pe importanța

studierii ecologiei dezvoltării. Prin ecologie înțelegem condițiile de mediu în care o

persoană trăiește sau este afectată de acestea în mod direct sau indirect.

O ramură a educației pe care ar trebui să o includem tot mai mult în procesul

instructiv-educativ al elevilor din categoria grupurilor vulnerabile și nu numai, este

educația emoțională. De ce? Pentru că ea aduce o serie de beneficii. Cum?

Previne stările de disconfort.

Îi face pe copii/elevi/tineri imuni la riscuri de a dezvolta bulimie sau anorexie, de

a fi dependenți de droguri, de a deveni alcoolici.

Promovează starea de bine.

Asigură o dezvoltare armonioasă a personalităţii.

Completează educaţia primită în familie.

Ajută profesorii să acționeze mai competent.

Se adresează tuturor cadrelor didactice.

Reduce părăsirea timpurie a școlii.

Oferă soluții practice la situațiile problematice care pot să apară în clasă:

scăderea atenției și motivației, copii care intimidează și agresează, bullying.

Educația emoțională nu interferează cu nevoile de învățare.

Dezvoltarea psihică este rezultatul interacțiunii dintre factorii interni și externi,

ponderea lor fiind diferită. lnteracțiunea exprimă faptul că un factor nu mai joacă același

rol în momentul în care intervine un alt factor.

Ereditatea nu provoacă diferențe individuale decât pentru o mică parte a

populației; mai degrabă mediul este acela care-și va exercita influența asupra majorității

indivizilor.

Dintre acești factori, educația deține rolul conducător. Aceasta intervine dirijând

și organizând acțiunile factorilor de mediu în raport cu gradul de dezvoltare al

potențialului psihic al individului.

Dezvoltarea psihică este stadială, fiecare dintre acestea determină o structură de

ansamblu și în același timp o calitate superioară. Stadiul actual se bazează pe cel

anterior și pregătește elementele stadiului următor. Ordinea în care se succed stadiile

Page 18: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

18

este invariabilă și se impune cu necesitate. Astfel, nu este posibilă dezvoltarea gândirii

abstracte înaintea celei concrete. În fiecare stadiu, unul dintre procesele psihice ocupă

un loc determinant în raport cu celelalte. Acestea se dezvoltă în ordinea următoare:

emoția, percepția, reprezentarea, memoria, voința, gândirea, sentimentul, imaginația

(P. Popescu-Neveanu, 1987).

Cunoașterea de către profesori a faptului că limitele dezvoltării psihice sunt

impuse de factorii interni sau externi, permite organizarea acțiunilor educaționale în

forme adecvate.

Fără o ereditate normală și în condiții de imaturitate nu este posibilă dezvoltarea

psihică optimă. În afara socializării, a educației, nu se poate elabora personalitatea

individului. Relația dintre educație și dezvoltare are o dinamică proprie, are

particularități specifice, manifestă anumite oscilații în funcție de stadiul de dezvoltare

psihică a individului, de vârsta la care acesta se găsește.

I.3. COEZIUNEA GRUPULUI ŞCOLAR INCLUZIV

Prof. Olga Simina

Prof. Beatrice Runcan

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de

învăţământ a tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa lor etnică, socială, religie,

naţionalitate sau handicap şi este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea

diversităţii - condiţie normală a convieţuirii umane. Copiii diferiţi au drepturi egale cu

ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare, împiedicând

formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii.

,,Diferenţele individuale nu sunt probleme ci oportunităţi de învăţare”(Unesco,

2005). Aceste diferenţe pot reprezenta o problemă doar în situaţia în care noi,

profesorii, nu găsim căile potrivite pentru a le transforma în oportunităţi de învăţare. Cu

alte cuvinte, calitatea educaţiei nu se măsoară în termeni de performanţă,

Page 19: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

19

promovabilitate, infrastructură, tehnologie şi confort, ci în capacitatea sistemului, a şcolii

şi a dascălului de a crea oportunităţi de învăţare pentru orice copil/elev. Incluziunea se

referă tocmai la identificarea şi îndepărtarea barierelor şi oferirea resurselor care să

susţină învăţarea şi participarea tuturor elevilor.

Ideea de incluziune pleacă de la principiul că orice individ, oricât ar fi de diferit,

aparţine de fapt şi de drept grupului social, educaţia incluzivă implicând mai ales o

atenţie deosebită faţă de grupurile cu risc crescut de marginalizare, excludere sau

nereuşită şcolară. Pentru ca activitatea didactică să funcţioneze la cote maxime în

contextul grupului incluziv, trebuie pentru început să stabilim acele strategii care vor

duce la creşterea coeziunii grupului. Coeziunea grupului este reprezentată de gradul în

care membrii grupului interacţionează împreună ca o unitate pentru a atinge un obiectiv

comun. Elevii sunt diferiţi la fel ca instrumentele dintr-o orchestră însă dirijorul este cel

care reuşeşte să conducă orchestra în aşa fel încât sunetele să fie armonioase. Tot

aşa, profesorul este chemat să găsească strategiile care să ajute elevii să

interacţioneze în aşa fel încât să se obţină un rezultat special şi o învăţare eficientă.

Pentru început, trebuie acordată o atenţie specială mediului în care se

desfăşoară activitatea educativă.

Transformarea mediului poate schimba complet angajarea elevilor în activităţile

de învăţare. Este foarte important ca aceştia să poată relaţiona, să împărtăşească idei,

să coopereze cu toată încrederea, respectând opinia celuilalt.

Cum ar trebui organizat mediul (sala de clasă) pentru a fi propice învăţării,

cooperării, precum şi a răspunde nevoilor elevilor? Depinde de grupul de elevi. Dascălul

trebuie să cunoască foarte bine personalitatea şi caracteristicile fizice sau intelectuale

ale propriilor elevi. Unii elevi adoră să înveţe în poziţii confortabile în cele mai

năstruşnice locuri care nu se întâlnesc în mod obişnuit în cazul învăţământului

tradiţional. În cadrul cursului ,,Designing Inclusive Educational Environments”, curs care

a făcut parte din Proiectul Erasmus+ KA1 și s-a desfăşurat la Barcelona (22-

27.10.2018) ne-au fost prezentate clase de elevi care învăţau cu plăcere stând în

bărcuţe, pe jos, pe perne, pe fotolii, în colţuri de citit special amenajate sau alte locuri

ascunse, dar în care unii elevi se simt confortabil, se simt protejaţi şi învaţă cu plăcere.

Orice loc este permis atât timp cât este un loc sigur pentru elev.

Page 20: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

20

Aranjarea sălii de clasă trebuie făcută în aşa fel încât să sprijine cooperarea

elevilor, să nu lucreze izolat. Piesele de mobilier trebuie să corespundă nevoilor şi

dorinţelor elevilor putând fi chiar piese de mobilier personale, scăunele sau fotolii

preferate ale acestora. S-ar putea ca elevii să adore să participe la aranjarea sălii de

clasă cu piese de mobilier aduse de acasă (scăunele preferate) şi acest lucru este

permis atât timp cât sunt sigure şi susţin învăţarea (mediul devine familiar). O activitate

utilă în acest sens ar fi aceea în care se formează perechi şi fiecare poate spune

celuilalt ce anume din clasă îl face să se simtă confortabil, binevenit şi ce îl deranjează,

în ce loc nu îi place să stea, etc. Împărtăşirea informaţiilor obţinute în cazul fiecărei

perechi ajută apoi cadrul didactic să aranjeze spaţiul din clasă astfel încât să fie plăcut

tuturor. Rafturile cu cărţi mobile sunt o alegere foarte potrivită, acestea putând fi mutate

după dorinţa elevilor şi astfel realizându-se un mediu de învăţare cât mai creativ, de fapt

o comunitate creativă în care fiecare elev îl poate vedea pe celălalt şi poate participa în

egală măsură la lecţie.

O strategie care pare să funcţioneze foarte bine în mediul şcolar incluziv este ca

atunci când elevul intră în clasă să i se recomande să se aşeze în locul în care simte că

poate învăţa cel mai bine. În acest fel elevul va fi mai relaxat şi mai fericit.

Din momentul în care elevii sunt aşezaţi confortabil şi sunt pregătiţi pentru a primi

informaţii noi, profesorul trebuie să-i implice în activităţi planificate pentru a creşte

eficienţa grupului. Datorită faptului că gradul de incluziune este direct proporţional cu

gradul de coeziune al grupului şcolar, considerăm că este necesară realizarea a două

tipuri de activităţi:

- jocuri şi activităţi destinate creşterii coeziunii grupului şcolar

- strategii didactice care vizează creşterea gradului de incluziune şcolară

I.3.1. Jocuri şi activităţi destinate creşterii coeziunii grupului şcolar

Jocurile/activităţile ludice se recomandă (mai ales la elevii din clasele primare)

pentru captarea atenţiei, pentru sporirea unităţii şi integrării elevilor. Prezentăm mai jos

câteva exemple de jocuri care contribuie la creşterea coeziunii grupului incluziv:

Page 21: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

21

1) Cine sunt eu ?

Fixează un prenume sau o poză a unei persoane celebre pe spatele fiecărui

participant, astfel încât acesta să nu-l vadă. Apoi roagă-l să se deplaseze prin sală,

punându-şi unii altora întrebări despre identitatea persoanei lor. Răspunsul poate fi dat

prin da sau nu. Jocul continuă până când fiecare participant îşi dă seama cine este. În

locul prenumelor pot fi introduse alte categorii sau cuvinte legate de subiectul abordat în

cadrul activităţii.

2) Sărmana pisicuţă

Participanţii şed jos aranjaţi în cerc. Un voluntar va fi „sărmana pisicuţă”. El va

merge la un alt participant, mieunând şi torcând. Acesta va trebui să mângâie pisicuţa

pe cap spunând : „Sărmana pisicuţă”. Dacă participantul râde, el va fi noua pisicuţă şi

va încerca să-i facă şi pe alţii să râdă. Ca alternativă, „pisicuţele” pot merge împreună la

alţi participanţi.

3) Peştele

Un voluntar care va fi „peştele” pleacă să se ascundă în timp ce alţii numără

până la 10/20/30 cu ochii închişi. Când numărătoarea a luat sfârşit, participanţii pornesc

în căutarea peştelui. Cel care îl găseşte nu trebuie să spună nimănui, ci să stea acolo

cu el în ascunziş. Dacă nu stau în linişte, vor fi descoperiţi foarte repede! Când toţi au

găsit peştele şi s-au adunat în acelaşi loc, se poate repeta jocul. Noul peşte devine cel

care a găsit primul peştele precedent.

4) Membrii familiei

Scrie pe fişe diferite tipuri de profesii, practicate de familii întregi, de exemplu,

Mama fermier, Tata fermier, Sora-fermier şi Frate-fermier. La fel poţi folosi denumiri de

animale sau de fructe. Fiecare familie trebuie să aibă câte 4-5 membri în componenţa

sa.

Dă fiecărui participant câte o fişă şi roagă-i să se deplaseze prin sală. Explică-le

că atunci când vei spune ,,Reuniune de familie” toţi vor forma „un grup de familie” cât

mai repede posibil.

Echipa nu se formează în mod natural, ci trebuie susţinută mereu prin diverse

activităţi.

Page 22: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

22

Munca profesorului cu grupul-clasă de elevi este similară cu munca antrenorului

unei echipe de fotbal. Antrenorul trebuie să ţină cont de personalitatea fiecărui sportiv şi

de abilităţile fiecăruia. Pe parcursul meciurilor sportivii îşi pot pierde concentrarea sau

pot fi frustraţi dacă reuşitele nu apar repede, antrenorul trebuind să găsească mereu

modalităţi de a-şi motiva sportivii. Profesorul este asemenea antrenorului care caută

mereu modalităţi de a menţine coeziunea grupului pentru a-l transforma într-o echipă

puternică, în cadrul căreia fiecare membru devine conştient de importanţa pe care o are

şi acţionează determinat în vederea atingerii unui scop comun, adică pentru a fi

eficientă învăţarea pe termen lung.

Mai jos sunt alte exemple de activităţi şi jocuri relativ simple care pot fi aplicate

cu succes în educaţia incluzivă.

a) Activitate de cunoaştere reciprocă: ,,Cine sunt eu?”

Fiecare elev din clasă va primi un post-it pe care va scrie câteva informaţii

despre el (de ex.: cum îl cheamă, câţi ani are, care este culoarea, animalul, floarea,

jucăria, etc. preferată, ce pasiuni are, şi altele). Apoi, fiecare îşi va da bileţelul colegului

din dreapta pentru a-l prezenta colegilor.

b) Activitate de cunoaştere şi observare a diferenţelor şi asemănărilor: ,,Să ne

cunoaştem!”

1) Profesorul aranjează elevii în perechi, fiecare stând în picioare în faţa celuilalt.

Ei se privesc cu atenţie un minut, apoi ambii se întorc cu spatele. Fiecare începe să-i

pună întrebări colegului din pereche ( ex. Ce culoare are părul meu? Am părul lung sau

scurt? Ce culoare au ochii mei? Port ochelari? Ce culoare are bluza, pantalonii? etc.).

Elevul care va răspunde corect la mai multe întrebări, îl va ajuta pe colegul din pereche.

Apoi, fiecare va forma pereche cu alt coleg/colegă.

2) Profesorul aranjează elevii în perechi, fiecare stând în picioare în faţa celuilalt.

Ei se privesc cu atenţie un minut, apoi ambii se întorc cu spatele. Fiecare elev va

schimba ceva în înfăţişarea sa, în poziţia corpului sau în expresia feţei (ex. închide sau

deschide fermoarul bluzei, îşi încheie sau descheie un nasture, îşi dezleagă un şiret, îşi

îndoaie mânecile, exprimă o faţă zâmbitoare/ tristă/ mirată, ridică o mână, îşi pune

mâinile pe cap, etc.). Elevii se întorc cu faţa, iar cel care observă primul schimbarea

făcută de celălalt, schimbă locul cu câştigătorul altei perechi.

Page 23: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

23

c) Activitate de învăţare prin cooperare: ,,Ascultă şi desenează!”

Profesorul aranjează elevii în grupuri de 4-5 elevi. Fiecare grup primeşte o coală

mare de hârtie şi creioane colorate/ carioci. Profesorul citeşte o propoziţie, poezie sau

poveste scurtă. Fiecare grup va trebui să reprezinte ce a înţeles, printr-un desen

comun, fiecare din membrii grupului trebuind să realizeze măcar un element din întreg.

La sfârşitul activităţii, vor fi afişate şi apreciate toate lucrările.

d) Activitate de valorizare a tuturor elevilor: ,,Lucrăm şi învăţăm!”

Profesorul împarte clasa în două grupe de elevi. Fiecare grupă va trebui să

decupeze şi să lipească pe o coală de flipchart cât mai multe imagini pe o temă dată

(ex. fructe, legume, animale domestice/sălbatice, anotimpuri, obiecte de îmbrăcăminte,

de mobilier, de uz casnic, etc.). Câştigă echipa care decupează şi lipeşte cele mai multe

imagini corespunzătoare temei date. La o altă activitate, se vor forma grupele cu alţi

elevi.

e) Activitate de dezvoltare a comunicării verbale şi nonverbale şi de creştere a nivelului

de solidaritate: Jocul ,,Ajută-mă să ghicesc!”

Profesorul pregăteşte un set de imagini sau cartonaşe pe care sunt scrise

cuvinte, eventual propoziţii. Apoi, aruncă o minge (mascotă) spre un elev invitându-l în

faţă. Acesta trebuie să îşi aleagă un ,,ajutor” din clasă. Profesorul lipeşte pe spatele

elevului chemat o imagine sau cartonaş. El va trebui să ghicească imaginea sau

cuvântul/ propoziţia scrisă. ,,Ajutorul” îi va da indicaţii mimând, vorbind sau desenând,

fără a pronunţa ce este pe imagine (cartonaş). Dacă elevul ghiceşte, atunci ,,ajutorul”

are dreptul să rămână el ,,ghicitor” sau să arunce mingea (mascota) altui elev din clasă.

Dacă elevul nu ghiceşte, ,,ajutorul” poate apela la ajutorul altor colegi. Jocul se termină

când fiecare elev îndeplineşte cel puţin un rol (,,ghicitor” sau ,,ajutor”)

f) Activitate de dezvoltare a spiritului de echipă: Jocul ,,Seamănă şi culege”

Jocul se desfăşoară în curte. Elevii vor fi aşezaţi pe două şiruri paralele aliniate

dincolo de o linie de pornire. În faţa lor au, din zece în zece paşi, câte un ,,cerc” de un

lat de palmă, distinct marcat. Cercurile, în număr de 8-10 nu sunt aşezate însă în linie

dreaptă, ci în zig-zag.

,,Semănătorii”, primii jucători, pornesc, la semnalul de începere, în pas alert,

ţinând într-o mână un coşuleţ cu atâtea pietricele albe, câte cercuri sunt. Din mers, ei

Page 24: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

24

vor lăsa, când pe dreapta, când pe stânga, câte o pietricică în cerc, apoi se vor întoarce

cât mai repede spre echipa lor şi vor transmite coşuleţele jucătorilor următori:

,,culegătorii”. Aceştia trebuie, din fugă, să culeagă pietricelele în coşuleţ şi să le predea

următorilor jucători-semănători, care înaintează între timp spre linia de pornire.

Echipa care a revenit prima în formaţia iniţială, executând corect toate mişcările,

câştigă jocul.

S-a constatat că majoritatea echipelor puternice se bazează pe atribuirea de

roluri. Maximizarea eficienţei unei echipe intervine atunci când performanţa acesteia

este construită în jurul abilităţilor fiecărui membru în parte. Delegarea sarcinilor pe baza

rolurilor din cadrul echipei determină apariţia unui comfort şi dezvoltarea încrederii la

nivelul fiecărui elev.

I.3.2. Strategii didactice care vizează creşterea gradului de incluziune şcolară

Strategiile didactice, alegerea metodelor potrivite, influenţează creşterea gradului

de incluziune şcolară. Noi ne vom opri la descrierea celor prezentate în cadrul cursului

,,Designing Inclusive Educational Environments”, din cadrul Proiectului Erasmus+ KA1,

desfăşurat la Barcelona, în perioada 22 - 27.10.2018. În acest curs, focalizat pe tema

educaţiei incluzive, ni s-au recomandat diferite metode, dintre care amintim: metoda

,,Mozaicului” (Jigsaw) şi metoda ,,Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi”

(Think-Pair-Share).

1) Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) este o strategie bazată

pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care

trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii

informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi.

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi această metodă are

avantaje:

dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup;

dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul

grupului;

dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente;

optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva;

Page 25: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

25

stimulează încrederea în sine a elevilor;

Mozaicul presupune următoarele etape:

Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 - 5 elevi, fiecare dintre aceştia

primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi

ale unei unităţi de cunoaştere.

Prezentarea succintă a subiectului tratat

Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere

Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de

experţi: toţi elevii care au numărul 1 „ EXPERŢII 1” vor forma un grup, cei

cu numărul 2 „ EXPERŢII 2” vor forma alt grup ş.a.m.d.

Învăţarea prin cooperare a părţii care a revenit grupului din unitatea de

cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să

înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au

înţeles colegilor din grupul din care au făcut parte iniţial. Strategiile de

predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de experţi.

Este foarte important ca fiecare membru al grupului de experţi să

înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii respective celorlalţi

membri ai grupului iniţial.

Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri.

Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile

persistă se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert

pentru secţiunea respectivă. Dacă persistă dubiile, atunci problema

trebuie cercetată în continuare;

Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată

clasa/ cu toţi participanţii.

Metoda „MOZAICULUI” sau metoda JIGSAW este o metodă promovată de

susţinătorii predării-învăţării în maniera gândirii critice şi poate fi utilizată la diverse

discipline.

APLICAŢIE

Clasa –nivel gimnazial

Page 26: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

26

Aria curriculară : Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba română

Unitatea de învăţare: „S-au aurit a toamnă pădurile…”

Detalieri de conţinut: Genul substantivelor

Obiective de referinţă:

- să integreze adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcţie a

comunicării studiate;

- să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării

învăţate;

Obiective operaţionale:

- să identifice substantivele din text, specificând felul, numărul şi ce denumesc ele;

- să identifice genul substantivelor prin numărare;

- să dea exemple de substantive de genul masculin, feminin şi neutru

Activităţi de învăţare:

- exerciţii de identificare a substantivelor din text

- comunicări orale între membrii grupului care să ducă la soluţionarea sarcinilor

care le au spre rezolvare;

- exerciţii de scriere, memorare şi completare a fişelor

Conţinutul învăţării:

„Experţii 1” – Exerciţii de identificare a substantivelor din text, specificând felul,

numărul lor şi ce denumesc ele.

„Experţii 2” – Exerciţii de trecere a unui substantiv masculin de la nr. singular la

nr. plural

- Exemple de substantive comune de gen masculin

- Suportul teoretic referitor la substantivele de gen masculin

- Exemple de substantive proprii de gen masculin

„Experţii 3” - Exerciţii de trecere a unui substantiv feminin de la nr. singular la

nr. plural

- Exemple de substantive comune de gen feminin

- Suportul teoretic referitor la substantivele de gen feminin

- Exemple de substantive proprii de gen feminin

Page 27: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

27

„Experţii 4” – Exerciţii de trecere a unui substantiv neutru de la nr. singular la

nr. plural

- Exemple de substantive comune de gen neutru

- Suportul teoretic referitor la substantivele de gen neutru

Elevii se reîntorc la grupele iniţiale, explicând ceea ce au învăţat fiecare în

grupele de experţi. La finalul orei, învăţătorul pune întrebări suplimentare tuturor elevilor

pentru a se convinge că au înţeles ceea ce le-a fost „ predat” de către colegii lor.

Strategia mozaicului este focalizată pe dezvoltarea capacităţilor de ascultare,

vorbire, cooperare, reflectare, gândire creativă şi rezolvare de probleme. Astfel, elevii

trebuie să asculte activ comunicările colegilor, să fie capabili să expună ceea ce au

învăţat, să coopereze în realizarea sarcinilor, să găsească cea mai potrivită cale pentru

a-i învăţa şi pe colegii lor ceea ce au studiat.

"Esenţială pentru această modalitate de structurare a travaliului clasei

este interdependenţa dintre membrii grupului stimulându-se cooperarea. Sarcina

comună nu poate fi îndeplinită decât dacă fiecare elev îşi aduce contribuţia.. Prin

intermediul ei se anihilează tendinţa de instituire a unor ierarhii în grupuri, întrucât elevii

cu status înalt şi cu abilităţi deosebite învaţă de la ceilalţi în aceeaşi măsură în care ei

îşi ajută colegii să înţeleagă şi să-şi însuşească o sub-temă”.

2) Metoda Gândiţi – Lucraţi în perechi - Comunicaţi

Metoda Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi (Think-Pair-Share) este o

strategie de discuţie prin cooperare, care cuprinde trei etape de acţiune, în care elevii

vorbesc despre conţinut şi discută idei înainte de a le împărtăşi cu întregul grup. Metoda

introduce elementele de „timp de gândire” şi interacţiune „cu colegul”, acestea fiind

două caracteristici importante ale învăţării prin cooperare. Scopul metodei Gândiţi –

Lucraţi în perechi – Comunicaţi este de a-i ajuta pe elevi să proceseze informaţii şi să le

dezvolte competenţele de comunicare şi procesele de gândire.

Prin această strategie, profesorul:

1. Adresează o întrebare deschisă sau ridică o problemă

2. Le dă elevilor un minut sau două pentru a se gândi la răspuns

3. Îi grupează pe elevi în perechi pentru a discuta răspunsul şi a-şi împărtăşi ideile

Page 28: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

28

4. Le oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi răspunsul unui grup mic sau cu

toată clasă

Deoarece elevii au timp să se gândească la răspuns, apoi îl comunică unui coleg

şi au parte de o perspectivă diferită, pot fi mai dornici şi mai puţin îngrijoraţi de a-şi

împărtăşi răspunsul unui grup mai mare. Această metodă le oferă şi timp pentru a-şi

schimba răspunsul dacă este necesar şi diminuează teama de a da un răspuns „greşit”.

Învăţarea în grup - în grupuri flexibile, de mărimi diferite are mai multe avantaje:

Sporeşte retenţia. Verbalizarea conceptelor şi explicarea materialului şi altor

colegi de grupă ajută elevul să îşi întărească ideile în memorie şi să îmbunătăţească

forma conţinutului stocat. Cu cât elevul repetă mai mult nişte informaţii, cu atât mai bine

acestea vor fi stocate în memorie. Prin repetare, informaţiile trec din memoria de scurtă

durată (memoria de lucru) în memoria de lungă durată. Învăţarea în grup oferă

oportunitatea de a auzi informaţia şi de la alte persoane, aspect care este foarte util în

situaţii în care există o cantitate mare de material care trebuie înţeles şi învăţat.

Facilitează şi măreşte accesul la informaţie. Învăţarea în grup permite mai

multe puncte de vedere, opinii, iar informaţia este împărtăşită într-un acelaşi spaţiu.

Această împărtăşire permite discuţii libere bazate pe subiect şi întăreşte abilităţile de

logică şi argumentare ale elevului. Elevii care învaţă împreună tind să împartă notiţe şi

alte materiale de studiu, construind şi lărgindu-şi sfera de cunoştinţe şi de înţelegere

asupra unui subiect dat fără a depune un efort prea mare. Această bogăţie a

cunoştinţelor poate însemna mai mult timp pentru concentrarea pe concepte cheie şi

mai puţin timp pe idei care pot bloca sau împiedica progresul.

Întăreşte motivaţia. Timpul alocat învăţării în grup este o oportunitate excelentă

pentru a primi feedback eficient. Acest tip de feedback este mai uşor acceptat, fiind

primit de la un coleg cu care elevul a împărtăşit greutăţile în învăţare, care este de

„aceeaşi parte a baricadei”. Se dau teste de verificare, se întreabă unii pe alţii sub

formă de concursuri informale cu scopul de verificare a cunoştinţelor, stimulând astfel o

competiţie pozitivă care este extrem de motivatoare şi plăcută.

Creşte coeziunea grupului. Se oferă ajutor celor care au dificultăţi în a înţelege

un concept. A avea o echipă sau o grupă care depinde de un coleg sau care se

Page 29: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

29

bazează pe el în cadrul unui proiect, poate să determine creşterea motivaţiei acestuia

de a se concentra pe studiu individual mai mult sau poate determina creşterea

concentrării în grup, pentru că există o interdependenţă în a avea succes.

I.4. CARACTERISTICILE CLASEI SPECIALE

DIN ȘCOALA INCLUZIVĂ

Prof. Ariadna Ichim-Pop-Tereu

În acest subcapitol este prezentat modelul de incluziune şcolară observat în

Grecia în cadrul cursului de formare „Towards the Inclusive Classroom”

I.4.1. Clasa specială într-o şcoală încluzivă

Clasa Specială din școala incluzivă este un termen introdus în literatura de

specialitate în mai multe țări, printre care și Grecia, țară a cărei legislație cu privire la

integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de masă, a urmat un model implementat în

SUA. Această clasă a fost constituită în urma unor reglementări apărute la nivelul

sistemului de învățământ, reglementări cuprinse în actul legislativ IDEA (Individuals

with Disabilities Education Act). Tot IDEA aduce pe tapet termenul de Least

Restrictive Environment (LRE) sau Mediul cu cele mai puține restricții, în 2004. Actul

normativ asigură accesul elevilor ce prezintă diferite deficiențe la educație în școlile

publice de masă (FAPE- Free Appropriate Public Education), iar modalitatea de

abordare a acestora se urmărește a fi croită pentru fiecare individ în parte și pentru

nevoile sale. Grecia este deci, una dintre țările europene care a adoptat ideea de

Clasă specială într-o școală incluzivă.

Experiența profesională oferită de proiectul Erasmus +, prin cursul „Towards

the Inclusive Classroom” devine una importantă la observarea beneficiilor diversificării

modalităților de furnizare a serviciilor educaționale pentru copiii cu CES, cu ocazia

vizitelor la Școlile Incluzive din zona Kalamata-Messini.

Page 30: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

30

Orientarea elevilor către cea mai benefică formă de școlarizare se poate face

doar dacă există și o diversificare amplă a acestor modalități de furnizare a seviciilor

educaționale.

I.4.2. Integrarea copiilor cu CES în România

În România, situația actuală permite părintelui să aleagă mediul școlar în care

fiul, fiica sa își va desfășura activitatea, și astfel copii cu CES, cazuri grave de autism

sau alte deficiențe asociate ajung să fie prezenți în rândurile elevilor învățământului de

masă, din dorința unor părinți de a-i integra și de a-i supune furnizării unor servicii

educaționale standard, în speranța că așa, dizabilitatea copilului va dispărea. Din

păcate, însă, de cele mai multe ori lucrurile stau exact pe dos. Dacă, cu eforturi

susținute din partea familiei, cadrelor didactice și deschiderii întreg personalului unei

școli, în vederea integrării oricărui elev care necesită modificări curriculare de mare

amploare, se reușește trecerea elevului înspre ciclul gimnazial, odată ajuns aici, clasa

a V-a reprezintă o provocare atât de mare, încât, părinții și mai debusolați decât la

intrarea în clasa pregătitoare, trebuie să ia o decizie cu privire la continuarea sau nu a

furnizării serviciilor sub această formă. Dacă nu mai repede de atât, la intrarea în

clasa a V-a, în unele cazuri, furnizarea de servicii educaționale în școlile de masă cu

profesor de sprijin este ineficientă și insuficientă, deoarece aici vorbim nu doar de o

adaptare curriculară astfel încât elevul să poată atinge standardele minimale ale unei

materii, ci de o modificare curriculară, activitatea de predare – învățare desfășurându-

se în vederea atingerii unor competențe ce nu se regăsesc în programa materiilor

predate la clasa de elevi pentru nivelul de școlarizare urmărit. Ne confruntăm astfel cu

situații în care elevul cu CES din clasa a VI-a, a VII-a, care conform programei la

Limba și Literatura Română sau Matematică, trebuia să-și fi însușit deja algoritmi de

lucru complecși, nu reușește încă să facă adunări și scăderi simple, în concernul 1-10,

să identifice acțiunea dintr-o propoziție, să citească conștient și să răspundă corect la

întrebări formulate pe baza unor texte scurte și simple etc.

Unde este locul acestui elev în sistemul de învățământ? Ce reprezintă în acest

caz termenul Least Restrictive Environment? Câte generații de părinți frustrați trebuie

să treacă prin școală pentru ca un semnal de alarmă să fie tras? Dacă elevul cu CES,

Page 31: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

31

a cărui anxietate școlară crește atât de mult încât dezvoltă și anumite fobii pe care nu

le avea la intrarea în sistem, se simte și mai dezavantajat decât acum câțiva ani, care

este locul dintre sisteme, spre care eu, mediator și furnizor de servicii de sprijin și

consultative, îl pot orienta?

I.4.3. Clase speciale în şcoli incluzive – Grecia

Modelul ideal pentru aceste situații, care ar putea fi răspunsul multora dintre

problemele de incluziune școlară cu care noi, profesorii de sprijin ne confruntăm la ora

actuală, este un model observat în Școlile 1st Gymnasium of Messini și 10th Primary

School, unde pe lângă încluziune școlară cu profesor de sprijin, am întâlnit și Clasa

Specilă integrată în școala de masă. Unii dintre elevii cu CES ai școlii, au posibilitatea

să beneficieze de serviciile unui profesor psihopedagog într-un mediu spcial amenajat

să întâmpine nevoile acestor elevi.

Pentru a putea înțelege pe deplin care sunt beneficiile existenței unei astfel de

clase în școlile de masă, e necesară clarificarea terminologiei LRE, Mediul cu cele mai

puține restricții, deoarece de multe ori acest termen a fost înțeles greșit de către

părinții elevilor cu CES și uneori chiar de către cadrele didactice, care din lipsa

posibilității furnizării de servicii complexe, perfect croite după nevoile unor elevi, au

acceptat compromisul integrării lor în școlile de masă într-o formă care nu întotdeauna

le-a fost de folos.

Least Restrictive Environment (LRE) nu este un loc, ci un principiu care

ghidează programul educativ al unui elev cu CES.

Pentru ca acest principiu să funcționeze, în alegerea variantei optime de

școlarizare trebuie să se țină cont de punctele tari, abilitățile elevlui,

punctele sale slabe și nivelul de performanță școlară din momentul

prezent, tipul de dizabilitate, gradul de independență, afecțiunile asociate.

Un elev trebuie să petreacă cât mai mult timp posibil cu alți elevi de acceași

vârstă, care nu beneficiează de servicii educaționale speciale, însă cuvântul

cheie aici este POSIBIL (Timp posibil, nu timp standard), care poate varia în

funcție de punctele tari, punctele slabe și nivelul de performanță școlară din

momentul prezent.

Page 32: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

32

A nu ține cont de acești trei factori poate conduce la o formă de școlarizare mai

puțin benefică elevului în cauză, în unele situații.

Modelul grecesc de integrare a copiilor cu CES, cuprinde astfel și Învățământ

de masă, în clasă specială, cu profesor psihopedagog cu posibilitatea elevilor de

prezentare la orele din cadrul claselor standard, în funcție de abilitățile, interesele,

punctele tari ale elevului, (ex. doar la orele de matematică, pentru că are abilități

matematice corespunzătoare, nu și la orele de geografie sau istorie, unde nivelul de

înțelegere a termenilor cu care se operează este foarte scăzut și performanțele sub

nivelul cerut sau la orele de educație fizică și sport, alături de colegii de aceeași

vârstă, pentru că are abilități sportive și comportament adecvat, nu și la orele de

matematică, unde nivelul de înțelegere este mult prea scăzut pentru a face față

cerințelor ș.a.m.d).

Un elev școlarizat în programul claselor speciale dintr-o școală de masă poate

ajunge să participe chiar și la 3-4 activități ale claselor de tip Curriculum General, în

funcție de punctele sale forte, abilități, rezistența la efort, gradul de independență,

interesele urmărite.

Activitățile de la clasa specială incluzivă din cadrul școlilor din Messini, Grecia

se desfășoară după orarul școlilor incluzive și urmăresc atât dezvoltatea cognitivă a

fiecărui elev în parte, cât și dezvoltatea autonomiei personale și creșterii gradului de

independență a acestora. Accentul se pune și pe activitățile cu conținut vocațional, în

care se urmărește dezvoltarea eventualelor talente sau abilități speciale pe care le are

elevul.

Nu în ultimul rând, accentul cade și pe activități de dezvoltare emoțională,

deoarece, de cele mai multe ori, cazurile mai puțin obișnuite de elevi integrați prezintă

disfuncții la nivel emoțional, astfel încât, decodificarea emoțiilor, am învățat că, e

necesar să ocupe un loc bine stabilit în orarul claselor încluzive.

Gradul de inventivitate și adaptabilitate al cadrelor didactice din școlile vizitate

se ridică uneori la nivel de artă. Am asistat astfel, cu foarte mare plăcere la

desfășurarea unor activiăți scurte și aparent simple, dar cu un grad forte mare de

Page 33: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

33

complexitate, menite să stabilească contactul direct cu elevul, pe o altă cale, decât

cea clasică, de cele mai multe ori rigidă, calea orală.

O chitară perfect acordată și două scaune cu perniță și păturici, mi-au atras

atenția de când am intrat în sala de clasă. Am aflat că aceea era zona de relaxare.

Doamna profesor ne-a explicat și exemplificat foarte repede că cele două scaune

reprezintă canapeaua terapeutică. Îi întâmpină pe elevi la fiecare ora cu un cântec

scurt, acompaniat de chitară, unele comenzi în vederea intrării elevului în sarcină,

sunt cântate, nu vorbite și, nu în ultimul rând, când elevul devine agitat și face câte-o

boroboață, nu este nicidecum pedepsit, ci mai degrabă susținut emoțional să se

redreseze cât mai repede, cum altfel, decât printr-o intervenție muzicală?! Am

observat astfel, cum și cât de repede, efectele muzicii pot fi atât inhibitoare, cât și

activatoare, atunci când educatorul, pasionat de cunoașterea profundă a elevilor săi,

aplică tratamentul muzical, în funcție de starea acestuia, de momentul zilei sau

activitatea în care urmărește să-l antreneze pe copil.

Sigur, nu toți educatorii și dascălii sunt talentați și știu să cânte la un instrument

muzical, dar cu siguranță, cu mult mai mulți ar avea posibilitatea să facă lucrurile altfel

și în sistemul de învățământ românesc, dacă, nu pe cont propriu, ci, la modul real,

inserat în programa facultăților de pshopedagogie specială, ar exista cursuri, măcar

opționale de învățare a unui instrument muzical sau a oricărei alte forme de artă, care

ar putea în orice moment deveni canal de comunicare între profesor și elevul său cu

nevoi speciale, a fost gândul cu care am rămas, în urma asistențelor la clasa integrată

din școala integratoare 1st Gymnasium of Messini.

Durata activităților din cadrul clasei speciale poate varia, în funcție de

diponibilitatea unui elev de recepționare a mesajelor de la momentul predării sau

incapacitatea de a se concentra la momentul prezent.

Numărul elevilor dintr-o clasă specială variază, dar nu depășește 12.

Furnizorul principal de servicii educaționale este profesorul psihopedagog, care

orchestează activitatea clasei și asigură ghidarea elevilor catre alte servicii din cadrul

școlii, de tipul: logopedie, terapii compensatorii, ore împreună cu clasa de elevi etc,

astfel încât pe parcursul unei zile de studiu, nu toți cei 12 elevi sunt prezenți în clasa

specială în același interval orar.

Page 34: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

34

Pentru funcționarea cât mai fluidă a acestui sistem de integrare școlară, ideal

este ca alături de profesorul psihopedagog, la clasa specială să fie prezent și un

educator care să asigure intervenția imediată în situațiile problematice sau a unui

însoțitor pentru cazurile mai grave.

Clasa specială incluzivă este veriga lipsă din sistemul de învățământ românesc

de la ora actuală. Nevoia constituirii unor astfel de clase a fost identificată la scară

mică în cadrul școlilor în care mi-am desfășurat activitatea ca profesor de sprijin,

începând cu anul 2007. În unele cazuri părinții descurajați din cauza felului în care se

petrec lucrurile pentru unii elevi care ar fi putut fi candidații perfecți la incluziunea

școlară sub modelul de clasă specială incluzivă, nu au avut încotro decât să accepte

reorientarea copiilor spre o altă formă de învățământ. Nemulțumirea acestora a fost

reflectată în răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat părinților în fiecare an

școlar.

Care este motivul pentru care ați optat pentru integrarea copilului în școala de

masă?

Ce alte variante de școlarizare există pentru fiul/fiica dumneavoastră?

Care sunt avantajele și dezavantajele școlarizării în școală de masă cu

profesor de sprijin în cazul dumneavoastră?

Ce model de școlarizare vi s-ar părea cel mai util în cazul fiului/ ficei

dumneavoastră?

La acestă ultimă întrebare, 3 din 5 părinți găsesc absolut necesară existența unei

clase speciale în școlile de masă. Aceștia și-au exprimat totodată nemulțumirea cu

privire la numărul mic de profesori de sprijin existent în școlile de masă și a

imposibilității acestora de a se adresa în fiecare zi nevoilor reale a unor copii cu

tulburări grave de învățare.

Page 35: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

35

Capitolul II. MANAGEMENTUL COMPORTAMENTELOR

DISRUPTIVE ÎN CLASA INCLUZIVĂ

II.1. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

Prof. Luminiţa Puşcaş

Prof. Mihaela Cioban

II.1.1. Managementul clasei și comportamentele disruptive

Una din preocupările constante ale profesorilor, indiferent de specialitate sau de

experiența acestora, este managementul clasei de elevi. Acesta presupune o serie de

comportamente de organizare a clasei, inițiate de profesor, în scopul creării și

menținerii unui climat care să-i permită realizarea obiectivelor instrucționale și să

faciliteze activitatea de învățare a elevilor. Iată de ce managementul clasei de elevi

poate fi considerat una din sarcinile cele mai dificile pe care trebuie să le îndeplinească

profesorul în școală.

Perspectiva psihosocială asupra managementului clasei arată că universul

clasei „ nu constituie un domeniu static, ci un câmp dinamic în care se desfășoară

jocul unor forțe multiple: atracție, respingere, afirmare de sine, ascensiune, retragere,

suspiciune, pretenții, stimă . Clasa este un grup care are propria taină.”(Kriekemans, La

Pedagogie generale, PUF, Paris, 1989, apud Romiță Iucu, 2006).

Adeseori cadrele didactice se confruntă cu situații care afectează bunul mers al

activităților la clasă. Elevii, sunt implicați, la rândul lor, într-un angrenaj social, activitatea

lor intelectuală și afectivă se desfășoară în strânsă interdependență cu mediul social

înconjurător.

Managementul clasei de elevi, din perspectivă sociorelațională, presupune

două aspecte fundamentale:

1. Prevenirea comportamentelor negative

2. Intervenția și tratarea acestora

Page 36: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

36

În literatura de specialitate, perspectiva modificărilor comportamentale în

managementul clasei , presupune din partea profesorului un set de comportamente prin

care:

- să promoveze și să stimuleze comportamentele adecvate ale elevilor;

- să reducă frecvența și probabilitatea apariției unor comportamente

dezadaptative;

- să faciliteze relații interpersonale și un climat socioemoțional pozitiv în sala de

clasă.

Pentru a preveni comportamentele disruptive în clasa de elevi, profesorul

trebuie săfie conștient de rolul său în determinarea climatului clasei și a relațiilor

interpersonale.

Carl Rogers (1975) apud. Stoica-Constantin (2004), a identificat mai multe

atitudini ale profesorului pe care le consideră esenţiale în facilitarea învăţării în şcoală:

congruenţă, acceptare, înţelegere empatică.

1.Congruenţă – a fi tu însuţi, onest, conştient de propriile sentimente, a le accepta şi a

acţiona conform lor;

2.Acceptare – profesorul manifestă o atitudine de încredere şi respect faţă de fiecare

elev;

3.Înţelegerea empatică – respectiv înţelegerea punctului de vedere al elevului, a

modului în care percepe, simte şi gândeşte acesta realitatea.

La cele enumerate mai sus, B. Ginott (1993) a adăugat comunicarea eficientă,

care presupune evitarea criticii şi etichetării, focalizarea conversaţiei asupra

comportamentului şi nu asupra persoanei.

Comportamentele disruptive sau dezadaptative reprezintă răspunsurile

indezirabile ale elevilor la o serie de contexte educaționale.

După Zarkowska şi Clements (1997), există două criterii generale pe baza cărora

se poate decide dacă un comportament este dezadaptativ sau nu:

1. comportamentul persoanei este contar normelor sociale,

2. comportamentul cauzează un stres semnificativ celor care interacționează cu

acea persoană.

Page 37: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

37

În context școlar, un comportament este considerat dificil dacă întrunește unul

sau mai multe din criteriile următoare:

Comportamentul împiedică elevul să participe la activităţile curriculare.

Comportamentul are un efect negativ asupra procesului educativ şi asupra

performanţelor de învăţare ale elevului şi ale clasei.

Comportamentul nu este adecvat vârstei şi nivelului de dezvoltare a elevului.

Comportamentul duce la izolarea elevului de colegi.

Comportamentul are un impact negativ asupra independenţei elevului.

Comportamentul constituie o potenţială ameninţare (pericol) pentru colegi,

profesori sau resursele şcolii. Acesta include şi comportamentul de

autovătămare.

Comportamentul reduce oportunităţile elevului de dezvoltare personală (abilităţi,

stimă de sine, aptitudini)

Însă simpla descriere a comportamentului dezadaptativ nu oferă soluții, căi de

urmat pentru eliminarea acestora. Intervenția educațională a profesorului în situațiile

amintite presupune:

- Modificări comportamentale,

- Dezvoltarea stimei de sine,

- Dezvoltarea abilităților sociale,

- Educația parentală,

- Analiza funcțională a comportamentului,

- Realizarea planului comportamental individual.

În cele ce urmează vom încerca să identificăm cât mai multe instrumente,

metode pe care cadrele didactice ar putea să le utilizeze în vederea intervenției și

soluționării acestor comportamente într-o fază cât mai incipientă.

II.1.2. Conflictul –obstacol sau oportunitate?

„Conflictul este o dramă, iar modul în care oamenii

se confruntă cu conflictele vă arată felul lor de a fi”

(Stephen Moyer)

Page 38: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

38

Termenul de conflict provine de la verbul latinesc confligo, ere, având sensul de

ciocnire, luptă împotriva cuiva, ceartă iar dicționarul explicativ al limbii române definește

conflictul ca pe o neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord, ceartă, diferend, discuție

violentă. Credința generală subliniază caracterul competitiv, violent și de tip câștig –

pierdere a conflictului. Tradițional, el este văzut ca un element negativ, de care oamenii

se feresc, iar când sunt implicați în el încearcă să iasă cât mai repede. Linda Adams,

președinte al GTI ( Gordon Training International), subliniază că “ avem o atitudine

negativă față de conflict, în primul rând pentru că nu am învățat modalități

constructive de abordare al acestuia - în realitate, reversul este adevărat: am învățat

modalități distructive de a trata conflictele. În calitate de copii, ca studenți și ca angajați,

am experimentat pierderea într-un conflict deoarece părinții, profesorii și șefii își

folosesc puterea de a câștiga pe seama noastră. Chiar dacă știm sentimentele și

resentimentele de furie, de dispreț, chiar de ostilitate pe care le trăim ca urmare a

pierderii, poziția câștig-pierdere este adânc înrădăcinată și atunci când ajungem în

poziții în care avem putere asupra oamenilor, alegem adesea să câștigăm pe seama

lor.”

După B. Mayer ( Dinamica rezolvării conflictullui,2000), conflictul este un

fenomen psihosocial tridimensional care implică o componentă cognitivă (gândirea,

percepția situației conflictuale), o componentă afectivă (emoțiile și sentimentele) și o

componentă comportamentală (acțiunea, comunicarea).

Accepțiunile actuale asupra conflictului subliniază aspectele pozitive ale

acestuia, valorizând elementele indezirabile:

- „ Conflictul este o parte indispensabilă a vieții, a schimbării ….” după R. Barron

1990, apud M.Fryer în A. Stoica Constantin, 1998).

Page 39: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

39

- T. K. Gamble și M. Gamble( 1993, apud I.O.Pânișoară, 2004) : “ dincolo de toate

perspectivele, conflictul este o consecință naturală a diversității “.

Conflictul contribuie la schimbările sociale, asigurând astfel dinamica

interpersonală și intrer-grupuri. Conflictul dintre grupuri produce unitatea intragrup.

(https://viaconflict.wordpress.com).

Privite comparativ, cele două viziuni asupra conflictelor pot fi sintetizate în

următorul tabel:

Viziunea veche asupra conflictelor/

tradițională

Viziunea nouă asupra conflictelor/

comportamentală

- Conflictul poate fi evitat;

- Conflictul e cauzat de erori;

- Conflictele dezbină și împiedică

obținerea performanței optime;

- Obiectivul managementului este de a

elimina conflictul;

-Performanța optimă necesită

îndepărtarea conflictului.

- Conflictul este inevitabil;

- Conflictul este cauzat de nevoi/ interese,

percepții, valori diferite;

- Obiectivul managementului este de a

conduce nivelul conflictului spre

obținerea de performanțe optime;

- Performanța optimă necesită reducerea

nivelului conflictului.

(după Mușata Bocoș, Gavra Rodica, Marcu Sorina, 2008 ,p.10)

În concluzie, conflictele sunt experiențe ambivalente: au un potențial pericol

dar pot fi privite și ca oportunitate, șansă de a progresa, ele au și un potențial pozitiv,

totul depinde de modul de abordare a acestora. Astfel, abordat printr-o gândire

pozitivă,conflictul poate fi valorificat în scopul propriei dezvoltări personale sau pentru

schimbarea socială. La polul opus, abordarea unilaterală ( câștig-pierdere) poate avea

rezultate negative în plan emoțional și fizic.

II.1 3. Managementul conflictelor. Particularități ale conflictelor în școală

În literatura de specialitate se poate observa că preocupările actuale asupra

rezolvării conflictelor:

- lărgesc sensul conceptului de conflict;

Page 40: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

40

- recunosc, acceptă omniprezența acestuia;

- transformă conflictele în oportunități, șanse de progres;

- propun o nouă metodă de rezolvare a conflictelor la sfârșitul căreia toți protagoniștii

beneficiază de avantajele care reveneau doar învingătorului (câștig-câștig) (după

Stoica- Constantin, Ana, 2004).

Managementul conflictului se referă la “gestionarea corespunzătoare a

dezacordurilor, neînțelegerilor, situațiilor conflictuale astfel încât să se valorifice

potențialul lor pozitiv. …presupune cultivarea unor strategii și tehnici distincte de a

aborda, controla și trata conflictele…În consecință, managementul conflictului

presupune educarea în spiritul păcii, al cooperării, prin dezvoltarea atitudinilor

corespunzătoare față de ceilalți și față de conflict” (Mușata Bocoș, Gavra Rodica, Marcu

Sorina, 2008,p.15 ).

Managementul conflictului presupune dezvoltarea mai multor strategii:

- strategii de prevenire și evitare a conflictului

- strategii de control, rezolvare și gestionare a acestuia.

Sursele generatoare de conflict pot fi:

Controlul asupra resurselor

Activitatea interdependentă; abordări individuale

Obiective diferite

Probleme de comunicare

Diferențe în percepții și valori

Mediul de lucru

Diferența de personalitate și atitudine

Structuri de autorități neclare .... (Europass Teacher Academy - Conflict

Management)

Page 41: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

41

Clasa de elevi este un spațiu de comunicare complex care are un potențial

crescut pentru apariția unor conflicte ce pot să deturneze actul didactic de la finalitățile

sale pozitive.

Tipurile de conflicte care pot să apară în clasa incluzivă și cauzele lor sunt:

conflicte între elevi- atmosfera competitivă, de intoleranță, comunicarea slabă,

exprimarea nepotrivită a emoțiilor, absența priceperilor de rezolvare a

conflictelor, utilizarea greșită a puterii de către profesor ( care potențează sau

diminuează factorii enumerați anterior);

conflicte între profesori și elevi- lipsa regulilor organizatorice sau a discutării

acestora, lipsa consecințelor pentru încălcarea regulilor, sancțiuni exagerate,

neînțelegerea de către elev a motivului pentru care a fost sancționat, umilirea

etc.;

conflicte între profesori și părinți –comunicarea defectuoasă, numărul mic de

contacte pe parcursul anului școlar, prejudecățile părinților bazate pe

experiențele lor anterioare;

conflicte între profesori-intoleranța față de ideile diferite, lipsa unor soluții

concrete în abordarea comportamentelor disruptive ale elevilor, discuțiile în

diferite contexte.

Sintetizând, putem spune că principalele cauze ale confictelor în școală sunt

competiția, intoleranța, comunicarea slabă și utilizarea defectuoasă a emoțiilor. Iată de

ce un management de calitate al conflictelor își va propune ca obiective dezvoltarea

comunicării interpersonale, dezvoltarea toleranței și dezvoltarea socio-emoțională a

actorilor implicați în educație.

Ceea ce este important în toate situațiile conflictuale amintite mai sus este faptul

că educatorii trebuie să stăpânească tehnici clare și corecte de gestionare a acestora

astfel încât să găsească în conflicte energia provocării, motivării și progresului cognitiv

și afectiv al elevilor.

Premisele de la care ar trebui să pornească orice cadru didactic în abordarea,

managementul conflictelor sunt:

- creșterea motivației pentru schimbare,

- creșterea capacității de adaptare la realitate,

Page 42: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

42

- dezvoltarea creativității,

- cunoașterea elevilor și creșterea coeziunii grupului-clasă,

- ameliorarea capacității de a identifica problemele și a găsi rapid soluții.

Managementul conflictelor în clasa de elevi trebuie să țină cont de următoarele

aspecte:

1. Menținerea unei relații pozitive pe perioada conflictului prin: ascultarea activă,

utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor;

2. Diferențierea dintre evenimente, comportament și interpretarea lor, evaluarea

diferitelor opțiuni;

3. Focalizarea pe problemă nu pe persoane, folosirea unor termeni concreți, specifici,

comportamentali în descrierea situației și nu generali;

4. Utilizarea comunicării directe, fără a reacționa cu propriile argumente, clarificarea

întrebărilor, solicitarea informațiilor pentru înțelegerea situației, evaluarea impactului

conflictului asupra relației și a grupului;

5. Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea persoanei

și nu evaluarea mesajului, căutarea de contraargumente, reacția prematură,

ascultarea interlocutorului pentru a identifica greșelile și nu pentru a înțelege

mesajul, convingerea că numai el/ea are dreptate;

6. Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea conflictelor.

În încercarea noastră de a surprinde aspectele esențiale pe care le presupune

managementul conflictelor în mediul școlar considerăm important să subliniem și 3 aspecte

pe care trebuie să le evităm întotdeauna în rezolvarea conflictelor:

Blamarea, dezaprobarea în public,

Judecarea celuilalt,

Implicarea emoțională excesivă.

Importanța acordată în prezent acestei problematici în educație, se reflectă și în

politicile învățământului românesc care își propune, în cadrul programei disciplinei

Consiliere și dezvoltare personală, să dezvolte elevilor:

- competențe de conştientizare a propriilor resurse şi a mecanismelor personale

de a face faţă situaţiilor dificile;

Page 43: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

43

- competențe socio-emoționale și interpersonale;

- competențe de rezolvare a conflictelor.

Lucrările de specialitate identifică existența unor strategii, stiluri individuale de

abordare a conflictelor. Astfel Thomas-Kilmann a identificat 5 comportamente de bază

într-un conflict:

1. Evitarea (renunțarea) – “atunci când nici eu nici tu nu ne satisfacem dorințele,

preocupările”, abandonul, părăsirea situației ( pierdere-pierdere),

2. Acomodarea (stilul adaptativ) - “atunci când îți satisfac dorințele tale în detrimentul

propriei mele dorințe”, se focalizează pe nevoile celorlalți (pierdere-câștig),

3. Competiția ( stilul competitiv)- „atunci când îmi satisfac dorințele pe seama ta” (

câștig-pierdere),

4. Compromisul –„atunci când amândoi renunțăm la jumătate din preocupările noastre

pentru a satisface cealaltă jumătate”,

5. Colaborarea (rezolvarea problemei) – „în colaborare abordăm conflictul ca o

problemă reciprocă, permițându-ne să descoperim alternative care să satisfacă toate

preocupările noastre” ( câștig-câștig).

Toate aceste stiluri sunt ilustrate de autor în grila de mai jos, în funcție de două

axe : asertivitatea ( măsura în care individul încearcă să-și satisfacă preocupările) și

cooperarea (măsura în care individul încearcă să satisfacă preocupările celeilalte

persoane).

Fig. 1 Europass Teacher Academy - Conflict Management

Page 44: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

44

Aceste modalități de rezolvare a conflictelor își găsesc corespondența și în

abordarea de către cadrul didactic a conflictelor din clasa de elevi: implicarea,

rezolvarea de probleme, compromisul, neimplicarea și ignorarea. Evitarea, ignorarea și

neimplicarea în raport cu situațiile conflictuale din clasă nu sunt de dorit având în

vedere rolul profesorului de manager al clasei.

În concluzie, conflictul este o componentă a realității școlare, iar profesorii, în

intervențiile lor asupra acestei realități, sunt puși în situația de a demonstra abilități și

strategii de management educațional în general și de management al conflictului în

particular.

II.1.4. Strategii comunicative pentru prevenirea, abordarea și rezolvarea

conflictelor în clasa de elevi (aspecte practice)

Comunicarea și conflictul se află într-o relație de interdependență, astfel acolo

unde există comunicare apare și conflictul iar în prevenirea, gestionarea, rezolvarea,

diminuarea unui conflict abilitățile de comunicare sunt vitale..

Conflictul este definit adeseori ca un blocaj apărut în comunicare, însă nu

apariția sa în sine este o problemă ci modul în care el este soluționat.

II.1.4.1. Strategiile comunicative de prevenire a conflictelor în clasă trebuie

să conțină următoarele aspecte ( adaptare după I.O.Pânișoară, 2004, apud. Mușata

Bocoș, 2008):

existența unor sarcini stabile, bine structurate și acceptate de întregul grup;

încurajarea comunicării;

evitarea situațiilor de tip câștig –pierdere;

este important ca fiecare participant să aibă senzația că are locul său în grup;

moderatorul stabilește tonul și regulile;

oricine este în siguranță să-și spună părerea;

participanții exprimă propriile așteptări de la activitate;

participanții știu că o idee contrazisă este de fapt o altă idee.

Page 45: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

45

Pentru ca această strategie să poată fi aplicată este necesar ca profesorul să

dezvolte elevilor prin exerciții/tehnici specifice următoarele aspecte:

1. Ascultarea activă

2. Exprimarea asertivă

3. Încurajarea stimei de sine a celuilalt

1.. Ascultarea activă

Pentru a fi un bun interlocutor trebuie să fii mai întâi un bun ascultător.

Ascultarea activă

optimizează comunicarea, iar în conflict are rol de informare, suport moral, consiliere a

celuilalt și răspuns la atacul verbal, la iritarea celuilalt.

Ascultarea activă presupune parafrazare, clarificare și feed-back. Regulile care

trebuie respectate într-o ascultare activă sunt:

după Europass Teacher Academy - Conflict Management

Etapele unei ascultări active pot lua și forma unor recomandări

1. Lăsați interlocutorul să vorbească!

2. Nu întrerupeți!

3. Nu vă oferiți ajutorul, sugestiile!

4. Nu vorbiți despre sentimente sau evenimente similare din viața voastră

5. Prindeți ideea principală și puneți-vă în locul interlocutorului (empatie)!

6. Puneți întrebări pentru a ănșelege mai bine!

1. Adresați întrebări

deschise

2. Rezumați

3. Reflectați

4. Clarificați

5. Oferiți cuvinte de

încurajare

6. Reacționați

Page 46: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

46

7. Verificați dacă ați înțeles!

Exerciții pentru dezvoltarea ascultării active

a. Propoziția ciudată

Vârsta: 7 – 16 ani

Durata : 60 minute (variabilă în funcţie de numărul de elevi)

Participanţi: minim 4

Obiective: utilizarea abilităţii de ascultare activă

Echipament:hârtie, creioane, două scaune

Desfăşurare:

Anterior activităţii, alcătuiţi o serie de propoziţii scurte, corecte şi complete, dar

care să aibă un element de nebunie, ciudăţenie în structura lor. Apoi scrieţi fiecare

propoziţie pe un bileţel (ex: Vaca albastră înoată pe lună, vezi şi Anexa 2.12). Lăsaţi-

vă creativitatea să lucreze în alcătuirea acestor propoziţii.

Înainte de începerea jocului aşezaţi două scaune în faţa clasei. Selectaţi două

persoane care să se aşeze pe scaunele din faţa clasei.

Daţi fiecăreia din cele două persoane câte un bileţel cu propoziţia ciudată. Cei

doi citesc bileţelele în gând, iar apoi încep o conversaţie. Propoziţia ciudată este

strecurată în discuţie fără ca ceilalţi, observatorii, să ştie despre asta.

Conducătorul jocului poate da ca subiect de început ceva legat de pescuit,

muzică populară sau orice altceva ce nu are legătură cu propoziţiile.

Daţi două minute timp limită pentru a insera propoziţia în conversaţie, astfel

încât elevii să nu o poată identifica.

Dacă propoziţia nu a fost ghicită, elevul are un punct. Cel din clasă care a ghicit

propoziţia începe jocul din nou.

Discuţii:

Ce tehnici aţi folosit pentru a identifica propoziţia veselă, ciudată?

Când îţi foloseşti abilităţile de ascultare activă? De ce?

Când este important pentru tine să asculţi activ?

Variantă:

Jucătorul cu biletul poate spune o poveste, în loc să iniţieze o conversaţie cu colegii.

Page 47: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

47

Jocul se poate desfăşura pe echipe. Permiteţi fiecărei echipe să construiască

propoziţii pentru cealaltă echipă.

b. Traducător ( după Sylvia Rotter, 2015)

Cum efectuăm exercițiul?

Un copil joacă rolul reporterului care relatează despre un eveniment.Simultan, un

copil traduce relatarea acestui într-un limbaj al semnelor inventat de el.

Scopul – însuflețirea cuvintelor prin gesturi, dezvoltarea comunicării nonverbale

și a empatiei.

c. Oglinda ( după Sylvia Rotter, 2015)

Cum efectuăm exercițiul?

Copiii trebuie să lucreze în perechi și să hotărască între ei care este „oglinda” și

care este persoana care stă în fața oglinzii. Sarcina „oglinzii” este să reflecte toate

mișcările și expresiile copilului care stă în fața ei.După un timp rolurile se schimbă.

Scopul: dezvoltarea spiritului de observație, a empatiei și a ascultării active

.

2. Exprimarea asertivă

Exprimarea asertivă a mesajelor, adică formularea acestora la persoana I

(mesajul –eu) exprimă ce simte cel care transmite mesajul față de comportamentul

celeilalte persoane. Astfel se evită judecarea și blamarea celuilalt și se previne reacția

defensivă în comunicare .

Mesajele la persoana I conțin trei elemente:

Descrierea comportamentului,

Exprimarea emoțiilor personale (eu simt),

Efectul comportamentelor unei persoane asupra celeilalte.

În sala de clasă pot fi afișate drepturile elevului formulate într-un mod asertiv ca

în exemplul de mai jos:

CE DREPTURI AM EU? CE DREPTURI AU CEILALȚI?

1.Am dreptul să fiu responsabil pentru

propriile mele acțiuni.

2. Am dreptul să fac greșeli.

1.Eu nu sunt responsabil pentru acțiunile

celorlalți.

2. Și ceilalți colegi ai mei au dreptul să facă

greșeli.

Page 48: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

48

3.Am dreptul să fiu eu însumi.

4.Am dreptul să fiu tratat cu respect.

5. Am dreptul să–mi exprim sentimentele

și opiniile.

6.Am dreptul să spun nu și să nu mă simt

vinovat.

7.Am dreptul să-mi exprim supărarea .

8. Am dreptul să consider că nevoile mele

sunt mai importante decât ale celorlalți.

9.Am dreptul să fac lucruri pe care ceilalți

nu le aprobă.

10. Am dreptul să întreb „De ce? sau De

ce nu?”

11. Am dreptul să cer ajutorul.

12. Am dreptul să spun ‚Nu înțeleg’

3. Și ceilalți colegi au dreptul să fie ei înșiși.

4.Și ceilalți colegi au dreptul să fie tratați cu

respect.

5.Și ceilalți colegi au dreptul să-și exprime

sentimentele și opiniile.

6. Și ceilalți colegi au dreptul să spună nu și să

nu se simtă vinovați.

7. Și ceilalți au dreptul să-și exprime supărarea

.8.Ceilalți au dreptul să considere că nevoile

lor sunt mai importante decât ale mele.

9. Ceilalți au dreptul să facă lucruri pe care eu

nu le aprob.

10 Ceilalți au dreptul să întrebe „ De ce? sau

De ce nu?”

11. Ceilalți au dreptul să ceară ajutorul.

12. Și ceilalți au dreptul să spună ‚Nu înțeleg’

3. Încurajarea stimei de sine a celuilalt

Acest aspect important vizat de strategia comunicativă pentru prevenirea

conflictelor se poate realiza prin:

-utilizarea frecventă a întăririlor pozitive,

- crearea și valorificarea șanselor de succes,

- evitarea exprimării brutale și umilitoare a evaluărilor negative,

- complimentare.

În practica curentă la clasă sunt cunoscute o multitudine de exerciții în acest

sens, din care exemplificăm și noi câteva mai jos.

a. Afişul pe spate

Vârsta: peste 7 ani

Durata: 45 de minute

Participanţi: oricâţi

Materiale:-Foi de hârtie, bandă de lipit,

Page 49: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

49

Obiective:-Dezvoltarea stimei de sine

Desfăşurare:

Se cere fiecărui participant să noteze pe o foaie de hârtie 3 calităţi personale.

Foaia este lipită pe spatele fiecăruia cu partea scrisă în jos astfel încât nimeni

să nu poată citi ce este scris.

Fiecare participant se va plimba prin clasă şi va nota câte un lucru bun, pozitiv

pe foaia de pe spatele fiecăruia dintre colegi.

După ce fiecare a scris fiecăruia dintre colegi, foile se iau jos şi fiecare citeşte

mesajele primite.

Discuţie: Se discută despre concordanţa dintre părerea proprie despre sine şi părerea

celorlalţi..

b. Oglinda

Vârsta: 8 – 14 ani

Durata : 50 minute

Participanţi: cel puţin 1

Obiective: - explorarea modului în care membrii clasei se percep,

- compararea auto-percepţiei cu percepţia altora despre ei,

- creşterea stimei de sine prin primirea unor informaţii pozitive despre sine

de la ceilalţi

Echipament: foi de hârtie, rigle, carioci, creioane

Desfăşurare:

Daţi fiecărui elev o foaie de hârtie pe care să deseneze conturul unei oglinzi, în

aşa fel încât să rămână şi spaţiu în exterior. Elevul îşi notează numele sus pe pagină.

În interiorul oglinzii, fiecare elev notează cuvinte sau propoziţii care îl descriu.

După ce fiecare a terminat această sarcină, foile se dau celorlalţi elevi din clasă

pentru a completa în spaţiul din exteriorul oglinzii, câte o calitate de la fiecare elev. Se

încurajează elevii să noteze doar aspectele pozitive.

Apoi oglinda revine la posesori. Se citesc, apoi se discută.

Discuţii:

Există o diferenţă între auto-percepţie şi percepţia celorlalţi?

Eşti surprins să afli ce cred ceilalţi despre tine?

Page 50: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

50

De ce este important să cunoaştem aspectele pozitive ale persoanei noastre?

II.1.4.2. Strategiile comunicative de abordare și rezolvare a conflictelor în

clasă

Una din modalitățile de rezolvare a unui conflict este colaborarea.

Există o relație reciprocă între soluționarea constructivă a unui conflict și

cooperarea eficientă. Relațiile de bună cooperare facilitează soluționarea constructivă a

conflictului iar abilitatea de a soluționa conflictele inevitabile ce apar în timpul cooperării,

facilitează consolidarea relațiilor de cooperare.

Aldo Civico, antropolog, co-fondator al Institutului Internațional pentru Pace

subliniază faptul că, în gestionarea eficientă a conflictului este esențială, vitală chiar,

capacitatea de a crea și a menține o relație de colaborare, comunicare între părțile

implicate.

Așa cum am mai arătat, rezolvarea conflictelor în clasă face parte din

managementul acesteia, de aceea este important ca profesorul să aibă în vedere

următoarele aspecte:

1. Stabilirea împreună cu elevii și postarea în sala de clasă a principalilor pași

care să fie urmați în rezolvarea unui conflict.

Exemple

a)

După Europass Teacher Academy - Conflict Management

Page 51: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

51

b) PAȘI DE APLICAT ÎN REZOLVAREA UNUI CONFLICT

1. Spune-i agresorului să te lase în pace.

2. Ridică mâna și spune stop.

3. Părăsește locul conflictului și mergi într-un spațiu unde ești în siguranță.

4. Vorbește cu un profesor.

5. Păstreză-ți calmul.

c) Modelul C.A.L.M.

C Clarificați problema

A. Adresați problema

L Ascultați pe celălalt

M Găsiți o cale de rezolvare

Bineînțeles că modelele prezentate anterior pot fi adaptate nivelului clasei și pot

fi îmbunătățite.

2. Încurajarea elevilor să găsească singuri o soluție înainte de a vorbi cu un

adult

3. Discutarea împreună cu elevii a consecințelor comportamentelor lor

Exemple

a) Se pot realiza afișe colorate care să cuprindă fapta și consecința acesteia.

b) Se pot afișa în clasă mesaje tip –Eu sau Roata tehnicilor de control

emoțional

Mesaj–Eu- pentru întrebare

Eu mă simt……………..

Când tu………………….

Poți te rog……………..

Și eu pot……………..

Mesaj- Eu pentru răspuns

Tu spui............................................

Page 52: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

52

Pentru că...............................................

Data viitoare eu voi.....................................

Și voi...........................................

Utilizarea la clasă a jocului de rol

Exemple

a) Cartonașe cu scenarii

Conflict între prieteni

Anda și Elena sunt bune prietene, dar

când Elena începe să petreacă mai

mult timp cu o colega de clasă, Anda

încetează să-i mai vorbească.

Conflict între colegi

Rareș și David sunt colegi de clasă și

joacă fotbal împreună, dar când la un

meci, Rareș nu îî pasează mingea,

David devine nervos și își

îmbrâncește colegul.

Conflict părinte-copil

Anca ar vrea să fie vegetariană, dar

mama sa nu o ia în serios. Când

mama îi pregătește la cină pui la

cuptor, ea se enervează și începe să

strige.

Conflict părinte-copil

Tatăl lui Victor a fost jucător de fotbal.

El insistă ca și fiul său să joace fotbal,

deși acestuia îi place mai mult polo.

Page 53: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

53

b) Organizator grafic pentru jocul de rol

Model de organizare a unui joc de rol

Indicații: În perechi, elevii se pregătesc să realizeze un scenariu comun al unei situații

conflictuale, urmând pașii de mai jos:

1. Se alege un scenariu- poate fi conflictul dintre doi colegi, unul dintre ei este

supărat pe celălalt pentru că nu a fost și el invitat la petrecerea de ziua lui.

2. Se stabilește rolul pe care îl joacă fiecare elev:

Rol 1# ______________________

Rol 2#_____________________

Nume elev____________________

Nume elev___________________

Conflict între prieteni

Alex și George sunt prieteni și

amândorura le place aceeași fată,

Maria. Când Alex îi face complimente

Mariei, George refuză să mai iasă

împreună.

Conflict elev-profesor

Radu a primit nota 5 în teză la

matematică și consideră că merita

mai mult. În semn de protest,

mototolește lucrarea.

Conflict între prieteni

Emil și Claudiu sunt buni amici, dar

uneori Claudiu face glume proaste pe

seama înălțimii lui Emil. Acesta

hotărăște să întrerupă relația cu

Claudiu.

Conflict părinte-profesor

La o ședință cu părinții, mama Alinei

reclamă faptul că fiica sa nu a fost

selectată de către profesoara de sport

să facă parte din echipa de majorete

a școlii.

Page 54: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

54

3. Se stabilește cine va iniția conversația de rezolvare a conflictului și se lucrează la

scrierea replicilor. Fiecare dintre personaje trebuie să se pună în pielea celuilalt

și să răspundă la următoarele întrebări:

a) Ce simt? b) De ce simt asta? c) Ce vreau să aud pentru a

(emoții ca: tristețe, Spune-ți punctul de vedere merge mai departe?

furie,confuzie, etc) legat de ceea ce s-a întâmplat

hguyfytyffg

Exemplu de scenariu ce va deschide jocul de rol.

,,Sunt .................................................................................... (descrie emoția) pentru că

.....................................................................................................(îți spui punctul de

vedere). Aș vrea să știu .....................................................(Ce vreau să aud pentru a

trece peste asta).

II.2. MANAGEMENTUL COMPORTAMENTELOR ANTISOCIALE

Prof. Vasile Radu Preda

II.2.1. Comportamente antisociale agresive si violente

Comportamentul prosocial este acel comportament intenţionat care este orientat

spre susţinerea, conservarea şi promovarea valorilor şi normelor sociale, cuprinzând

fenomene foarte variate precum: ajutorarea, protejarea şi sprijinirea dezvoltării celorlalţi

(Chelcea, 1996, p. 445), iar comportamentele antisociale se referă la totalitatea acţiunilor

unor persoane care sunt contrare legilor sau normelor sociale, cele mai periculoase fiind

cele săvârşite cu agresivitate, cu violenţă.

Page 55: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

55

Comportamentul antisocial este orientat spre nesusţinerea, nepromovarea sau

nesocotirea anumitor norme socialmente acceptabile sau a valorilor morale. Un

comportament al unei persoane este considerat antisocial atunci când el are urmări

grave asupra sa (de exemplu, autoagresivitatea, suicidul) sau asupra altor persoane (de

exemplu, delincvenţa juvenilă, infracţiunile săvârşite cu violenţă etc.).

Agresivitatea se referă la toate acţiunile voluntare orientate asupra unei persoane

sau asupra unui obiect, acţiuni care au drept scop producerea - într-o formă directă sau

simbolică - a unei pagube, jigniri sau dureri (Ranschburg, 1979). În opinia lui T. Bogdan

(1983) agresivitatea rezidă în acele forme de comportament ofensiv, consumate pe plan

acţional sau verbal, care în mod obişnuit constituie o reacţie disproporţionată la o

opoziţie reală sau imaginară.

Agresivitatea este adesea un „produs cultural”, atât la nivelul emoţiilor, cât şi la

nivelul comportamentului. Culturile, respectiv subculturile, inclusiv prin mass-media, pot

dezvolta diferite combinaţii ale agresivităţii, ceea ce în anumite condiţii constituie

premisele declanşării unor comportamente deviante (Iluţ, 1994; Albulescu, 2003).

Agresivitatea este un produs al istoriei individuale. În cadrul normelor culturale,

experienţa personală întăreşte adesea emoţiile sau comportamentele agresive la unii

oameni, în timp ce la alţii le orientează sau le stinge. Într-adevăr, în dezvoltarea unui

comportament agresiv o contribuţie mare o are cultura sau subcultura la care aparţine

un individ. Din momentul în care s-a stabilizat o subcultură care aprobă violenţa,

învăţarea socială – inclusiv prin intermediul mass-mediei, devine principalul factor de

propagare a ei (Hardy, Heyes, Crews, Rookes , Wren , 1990, p.116).

Persoanele imature afectiv şi moral au o toleranţă redusă la frustrare din cauza

egocentrismului şi pot ajunge la încercări de satisfacere a trebuinţelor pe căi ilegale,

inclusiv prin agresivitate şi violenţă. Stările afective conflictuale sunt mult mai frecvente

la delincvenţi faţă de cei nedelincvenţi (Preda, 1998).

Un factor important al comportamentelor agresive şi violente este intoleranţa la

frustrare. Pe baza unei sinteze a mai multor cercetări privind relaţiile frustrare -

agresivitate, T. Bogdan (1983) arată că: a) sunt cazuri când frustrarea duce aproape

sigur la agresivitate; b) sunt fapte agresive care se comit în absenţa oricărei frustrări; c)

există stări frustrante care nu duc la comportamente agresive.

Page 56: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

56

Lipsa sentimentului de culpabilitate şi tendinţa de a considera actele lor

agresogene drept legitime, în raport cu frustrările suportate, alături de atitudinile de

devalorizare a exponenţilor ordinii publice şi a adulţilor, în general, creează două

circuite de autoalimentare a agresivității (Mucchielli 1981, p.82). Capacitatea empatică

este un factor de protecţie în privinţa formării si dezvoltării conduitelor agresive şi

violente. Abilitatea de a discrimina, de a identifica şi eticheta trăirile afective ale celor

din jur, reprezintă o posibilitate de a lua în calcul nevoile celorlalţi, de a trăi emoţiile şi

sentimentele altora, de a anticipa consecinţele indezirabile ale propriilor acte prin

lezarea altor persoane.

Capacitatea de rezistenţă la frustrare se educă prin diminuarea egocentrismului

şi dezvoltarea unei structurări motivaţionale în care trebuinţele personal-individuale să

se îngemăneze cu cele personal-sociale.

În mare măsură, agresivitatea are la bază egocentrismul persistent care duce la

instalarea unei "etici egocentrice". După Mucchielli (1981, p. 89), spre egocentrismul

etic converg două surse: "valorile" negative izvorâte direct din dezangajarea socio-

morală şi "valorizarea" în sens delictogen a forţei eului. În cazul celor două circuite de

autoalimentare a agresivităţii, propuse de R. Mucchielli, agresivitatea şi comportamentul

delictogen sunt în mare măsură expresia nerecunoaşterii autorităţii adulţilor, precum şi

expresia intoleranţei la frustrare. Insuficientul autocontrol comportamental, toleranţa

scăzută la frustrare, orientarea inadecvată a scopurilor, răspunderea şi

responsabilitatea socială insuficient structurate reprezintă factori care pot contribui la

manifestarea unor comportamente agresogene, mai ales în contextele în care controlul

social este inexistent sau diminuat, iar mass-media promoveaza repetitiv diferite forme

ale comportamentelor agresive.

Atunci când copiii sau tinerii urmăresc un film cu imagini agresive în care actele

respective sunt recompensate de alţii, aceştia consideră că propria lor agresivitate

poate fi răsplătită. Astfel, se creează premisele propriei angajări în forme de agresivi tate

instrumentală (Figura nr. 1).

Page 57: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

57

Dezinhibiţie

Învăţarea de tehnici

agresive

Expunerea la violenţă

prin mass-media Afectează operaţionalitatea Agresivitate/violenţă

judecăţilor morale

Desensibilizarea faţă de victimă

Catharzis

Fig. 1. Efectele mass-mediei asupra agresivităţii şi violenţei

(adaptare de P. Iluţ, 1994, după Baron şi Byrne).

Psihologia, pedagogia şi sociologia contemporană aduc dovezi concludente

privind rolul jucat de învăţare şi de imitaţie, inclusiv prin promovarea agresivităţii prin

mass-media, în constituirea comportamentului agresiv (Albulescu, 2003).

Având în vedere posibila învăţare a comportamentului violent prin observarea şi

imitarea unor tehnici agresogene, părinţii multor copii, alături de psihologi, pedagogi,

sociologi, asistenţi sociali, jurişti etc. consideră scenele de la televizor ca un factor

incitativ la rezolvarea multor conflicte din viaţa cotidiană prin acte de violenţă (Eron,

Huesman, 1987)..

Pentru copii şi tineri, învăţarea unor comportamente agresogene prin imitaţie sau

prin observaţie („observational learning”) şi identificarea cu cei care dezvoltă asemenea

comportamente se poate produce mult mai uşor decât la adulţi. Încărcate cu conţinuturi

Page 58: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

58

informaţionale pe tema violenţei, gândirea şi memoria indivizilor este orientată în sensul

violenţei iar prin proeminenţa lor, scenele agresogene mobilizează cogniţia (subliminal

sau conştient) pentru interpretări şi acţiuni agresogene. La aceasta se adaugă faptul că

expunerea la violenţă prin mass-media presupune adesea şi însuşirea unor scenarii

după care se desfăşoară evenimentele agresogene/violente. Astfel, întâmplări

asemănătoare cu cele din unele filme vor degaja şi declanşa secvenţe acţionale

similare şi în viaţa reală.

Deci, conţinutul agresogen, violent, imoral al unor filme, romane, reviste etc.

poate precipita o devianţă latentă. În acelaşi timp, mijloacele de comunicare în masă

pot fi veritabile canale de transmisie a diverselor tipuri de conduite infracţionale, a

tehnicilor infracţionale etc.

Unii cercetători, ca de exemplu, Murray (1980) au încercat să utilizeze

programele TV pentru a încuraja comportamentul pro-social. Astfel, s-a demonstrat că

acei copiii care au urmărit programe TV ce evidenţiau bunătatea şi solicitudinea s-au

dovedit mai atenţi în relaţiile interpersonale decât copiii care nu au vizionat asemenea

programe. Deşi astfel de experienţe sunt doar incipiente şi concluziile lor nu pot fi

generalizate, totuşi asemenea modalităţi pot fi utile în educarea şi promovarea

comportamentului pro-social al copiilor şi tinerilor.

În mod firesc, se pune întrebarea dacă se poate interveni prin anumite modalităţi

pentru a se reduce efectul filmelor violente asupra comportamentului copiilor şi tinerilor.

Eron (1980) arată că dacă un părinte urmăreşte filmul împreună cu copilul său şi

condamnă violenţa din diferite scene se poate reduce frecvenţa şi gradul imitării

comportamentului agresiv. De exemplu, timp de 3 ore, li s-a făcut copiilor o pregătire

pentru vizionarea filmului, subliniindu-se natura ficţională a violenţei şi explicându-li-se

că prin efecte speciale acţiunile violente nu rănesc, de fapt, pe nimeni. Copiii care au

beneficiat de această pregătire au manifestat un nivel semnificativ mai scăzut de

violenţă în comparaţie cu cei care nu au beneficiat de această pregătire.

Controlul social, inclusiv al mass-mediei, este bazat pe acceptarea valorilor

sociale, dar şi pe folosirea coerciţiei înt cazul unor persoane care au o slabă capacitate

de autocontrol şi manifestă comportamente agresive, violente.

Page 59: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

59

Agresivitatea şi violenţa trebuie privite în raport cu trăsăturile negative ale unei

personalităţi structurate dissocial sau antisocial, precum şi în raport cu factorii

psihosociali şi societali care au favorizat sau au determinat instalarea comportamentului

agresiv (Mucchielli, 1981, Preda, 1998). Deci, agresivitatea şi violenţa au o determinare

multifactorială cumulativă, iar mass-media, şi mai ales internetul, prin unele reţele de

aşa-zisă „socializare” promovează repetitiv agresivitatea, fiind un factor incitativ pentru

declanşarea unor comportamente agresive la copii şi tineri. Astfel, în ultimii ani se

manifestă tot mai frecvent violenţa şcolară.

II.2.2. Tipologia şi etiologia violenţei şcolare

Violenţa şcolară este un fenomen complex care implică diferite componente ale

sistemului şcolar (elevi, profesori, mediul familial şi socio-economic) aflate în iteracţiune,

ajungându-se la o lezare fizică, psihică sau morală cel puţin a uneia dintre aceste

componente (Mouvet, Munten şi Jardon, 2000, p. 6).

Violenţa şcolară se derulează în cadrul şcolii, dincolo de spaţiul şcolii, pe drumul

spre şcoală, precum şi prin cyberbullying.

Există mai multe forme ale violenţei, inclusiv ale violenţei şcolare, iar

consecinţele pot fi temporare sau permanente, precum şi de o gravitate mai mică sau

mai mare. Violenţa şcolară se caracterizează printr-o acumulare şi o repetare a a

faptelor indezirabile, agresogene, care deteriorează climatul clasei sau al şcolii. Aceste

acte pot fi minore, fiind catalogate din punct de vedere juridic ca micro-violente, dar

provoacă o suferinţă fizică sau psihică victimei. Unele acte de violenţă şcolară pot fi

însă grave, intrând sub incidenţa codului penal. Debarbieux (2001), coordonator

Observatorului european al violenţei şcolare, distinge, la rândul său, următoarele

comportamente sau acte indezirabile :

acte definite în termeni de comportamnet necivilizat şi de microvictimizare.

acte delictogene care intră sub incidenţa Codului Penal şi care sunt pedepsite

penal (acte agresive, acte violente, furturi etc.);

Violenţa poate fi: verbală, psihologică, fizică, sexuală.

Violenţa verbală se referă la orice expresie verbală care umileşte sau insultă o

persoană. Ea poate să se manifeste prin comentarii, tachinări verbale sau orice aluzii

Page 60: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

60

verbale care lezează sau distrug sentimentul valorii personale, stima de sine,

încrederea în forţele proprii. De asemenea, ea desemnează orice atac la adresa

sentimentului de securitate al persoanei, cauzată de expresii verbale agresive, de

ameninţări de diferite genuri.

Violenţa psihologică se traduce prin orice atitudine care vizează izolarea forţată,

manipularea emoţională, şantajul afectiv, terorizarea copilului.

Violenţa fizică se referă la orice act deliberat care are ca şi consecinţe atingerea,

lezarea integrităţii fizice a persoanei, prin aplicarea unei forţe fizice care provoacă sau

riscă să provoace răni, leziuni permanente ori temporare sau care pune în pericol viaţa

persoanei.

Violenţa sexuală se referă la orice gest, comportament, activitate cu caracter

sexual, impuse unei persoane – copil, tânăr sau adult. Această formă de abuz cuprinde

voaierismul, exhibiţionismul, incitarea la vizionarea de filme sau materiale pornografice,

incitarea la acte sau relaţii sexuale, incitarea la perversiuni sexuale sau obligarea unei

persoane de a întreţine astfel de acte, relaţii sau perversiuni sexuale.

Violenţa şcolară se structurează adesea pe fondul unor tulburări de

comportament care pot duce la acte dissociale sau antisociale, la un comportament

care îi stresează pe ceilalţi, acest pattern comportamental, conform clasificărilor din

DSM –IV, fiind prezent pentru cel puţin 6 luni la o persoană. Acest tip de comportament

include: cearta, minciuna, furtul, agresiunea fizică (bătaia, rănirea), tâlhăria, violul etc.

În SUA, aproximativ 72.000 de tineri sunt instituţionalizaţi din cauza

comportamentului antisocial.

Prevalenţa tulburărilor de conduită este estimată între 3-5% în rândul copiilor

şi adolescenţilor, frecvenţa fiind mai mare de 4-5 ori la băieţi decât la fete.

În DSM-IV-TR (2003) sunt menţionate trei subtipuri de tulburări de conduită:

a) tipul solitar – care adesea are mari dificultăţi de a stabili relaţii interpersonale,

afective; poate săvârşi agresiuni împotriva altor persoane sau împotriva

proprietăţii;

b) tipul grupal („group type”) – care manifestă ataşament faţă de de cei

consideraţi prieteni, persoane semnificative, dar pot manifesta agresiuni faţă

de alte persoane sau împotriva bunurilor, a proprietăţii;

Page 61: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

61

c) tipul nediferenţiat, care are caracteristicile de la ambele subtipuri de mai sus.

Copiii şi tinerii pot manifesta tulburări comportamentale de tip opoziţional.

Aceşti copii sau tineri se caracterizează printr-un pattern de comportament negativist,

contradictoriu şi ostil. Adesea, copilul îşi pierde controlul, sfidează regulile, refuză să

înveţe, îi blamează pe ceilalţi pentru greşeli nesemnificative, ajungând uneori şi la

comportament agresiv, violent. Acest tip de comportament este direcţionat cel mai

frecvent împotriva autorităţii: părinţi, profesori, alte persoane autoritare. Dar simptomele

acestei tulburări se pot găsi şi în cadrul altor tulburări comportamentale infantile sau ale

tinerilor. De exemplu, un studiu care a cuprins preadolescenţi ce frecventau şcoala,

indică faptul că 15,8% dintre aceştia manifestau comportamente ce se suprapuneau

peste simptomatologia tulburărilor de comportament opoziţional. Aceste tulburări sunt

asociate cu probleme de disciplină, dificultăţi de învăţare, interacţiuni negative cu

colegii. Persoanele cu acest tip de tulburare provin cel mai adesea din medii socio-

economice defavorizate.

Copiii şi tinerii cu tulburări de conduită de nuanţă agresogenă sau violentă se

caracterizează, în linii mari, prin următaorele: încalcă drepturile celorlalţi, mint, înşeală,

distrug în mod deliberat diferite lucruri, fură, absentează de la şcoală sau abandonează

şcoala, manifestă un comportament de cruzime faţă de alţii sau faţă de animale, iniţiază

bătăi, dispute fizice, şăvârşesc violuri etc.

Mulţi adolescenţi care prezintă un comportament antisocial sau delincvenţial au

prezentat patternuri similare în copilăria mică sau mijlocie. De fapt, comportamentul

antisocial precoce este un indicator cvasipredictor pentru delincvenţa juvenilă, în special

la băieţi.

Factorii de risc ai comportamentelor dissociale sau antisociale se pot

împărţi în următoarele categorii, între care, de obicei, există strânse interacţiuni:

a) Factorii familiali de risc: includ istoria familiei, referitoare la un

comportament de risc, cum ar fi: perturbările climatului socio-afectiv, moral,

atitudini parentale neadecvate, inclusiv agresogene, o implicare scăzută în

educarea copiilor etc;

b) Factorii şcolari de risc: includ grupurile cu un comportament dissocial sau

antisocial din cadrul şcolii, un management deficitar al instituţiei şcolare,

Page 62: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

62

insuficienta colaborare cu părinții elevilor, lipsa consilierii psihologice a

elevilor etc;

c) Factorii individuali de risc: includ disfuncţiile afective, motivaţionale,

tulburările caracteriale, tendinţele agresogene, mecanismele de coping

neadecvate rezolvării unor situaţii stresante, unor conflicte etc;

d) Vecinii şi comunitatea ca factori de risc: facilitarea accesului la arme de

foc, la arme albe, la droguri, alcool, condiţii socio-economice şi culturale

precare, dezorganizare comunitară, fenomene de anomie (slabul control

social) etc.

Perioada mai mare de timp şi riscul la care copilul este expus cresc

probabilitatea apariţiei unui stil comportamental disfuncţional, declanşator al

agresivităţii. Moffit (citat de Debarbieux, 2001) a studiat un grup de copii care

manifestau comportamente dissociale şi antisociale, ca o sfidare la adresa adulţilor şi

care se comportau brutal, agresiv cu cei de aceeaşi vârstă (îi ironizau, ţipau la ei, îi

tachinau, îi supărau, îi împingeau, îi loveau etc). Acesţi copii cu comportament agresiv

au venit la şcoală cu aceste patternuri comportamentale, care s-au stabilizat ori s-au

exacerbat datorită expunerii precoce la mai mulţi factori perturbatori, la mai mulţi factori

de risc. Problemele acestor copii s-au exacerbat şi din cauza faptului că datorită

comportamentului lor perturbant erau respinşi de către profesori şi de către colegi.

Această respingere a determinat, în multe cazuri, renunţarea la şcoală, ceea ce a

crescut riscul structurării unor comportamente delincvenţiale. Cercetările indică faptul că

aproape toţi copiii care prezintă riscul comportamentelor dissociale sau antisociale nu

posedă nici măcar competenţe minimale pentru a avea succes şcolar şi relaţii

interpersonale adecvate. Respinşi de către profesori şi colegi, aceşti elevi au tendinţa

de a abandona şcoala, de a se asocia în bande cu comportament violent.

II.2.3. Comportamentul de tip „bullying” la elevi – manifestare a violenţei şcolare

Comportamentul de tip „bullying” este considerat ca o formă specifică a

comportamentului agresiv, manifestat relativ frecvent în rândul unor elevi (Whitney,

Smith, 1993; Carney, Merrell, 2001).

Page 63: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

63

Deşi, termenul “bullying” tinde să fie adoptat şi utilizat ca atare în limbajul de

specialitate universal (Neamţu, 2003 p. 220), totuşi în limba română se poate folosi

sintagma „comportament agresiv-abuziv-repetitiv”, ca şi corespondent al termenului

englezesc “bullying”.

Bullying-ul - este o formă specifică a violenţei şcolare care cuprinde toate formele

de manifestare ale agresivităţii (verbală, fizică, psihologică) având specific faptul că

aceste comportamente agresive se repetă în timp şi victima nu se poate apăra

deoarece agresorul este mai puternic fizic sau/şi psihic. Agresorii de tip bullying pot

avea probleme cu fumatul, alcoolul sau drogurile şi pot prezenta o atitudine de

încurajare a violenţei. De asemenea, agresorii de tip bullying au o probabilitate mai

crescută să sufere simptome psihosomatice, senzaţii de tensiune şi iritare, ''explozii''

emoţionale (Debarbieux, 1991; Olweus, 1993).

Conform unor definiţii date de diferiţi autori, bullying-ul este caracterizat după trei

criterii (Olweus 1999; Smith, Cowie, Olafsson, Liefooghe 2002; Smith, Ananiadou,

2003):

a) este un comportament agresiv sau o acţiune de lezare fizică sau/şi psihică a

altor persoane în mod intenţionat;

b) relaţiile interpersonale se caracterizează printr-un dezechilibru de putere, de

forţă fizică şi/sau psihică;

c) este un comportament care se repetă în timp.

Fiind un comportament agresiv repetitiv, acesta se focalizează asupra unei

victime sau mai multor victime. Între agresori şi victime este o forţă fizică şi/sau psihică

inegală: victimele sunt incapabile să se apere deoarece sunt în inferioritate numerică

sau mai puţin puternice fizic sau emoţional decât agresorul/agresorii.

Dintre tipurile de comportament specifice bullyng-ului menţionăm:

- exprimarea inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare;

- ameninţare, hărţuire;

- bruscare, lovire, rănire;

- vandalismul – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă.

- comportamente care intră sub incidenţa legii (de exemplu, furturile, tâlhăriile, abuzul

sexual, amenințarea cu arme albe, arme de foc).

Page 64: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

64

Avînd la bază formele comportamentului de tip bullying, Debarbieux (1991) şi

Olweus (1993) realizează un model de clasificare a formelor comune de bullying

întâlnite la elevi.

Forme verbale ale comportamentului de tip bullying: tachinarea,

provocarea, jignirea (direct bullying) şi bârfirea (indirect bullying).

Forme fizice ale comportamentului de tip bullying: lovirea, îmbrâncirea

(direct bullying) și incitarea la violență (indirect bullying)

Forme non-verbale/ non-fizice ale comportamentului de tip bullying:

ameninţarea, gesturi obscene (direct bullying) şi excluderea altora dintr-un

grup, manipularea prietenilor, e-mail-uri ameninţătoare (indirect bullying).

O tipologie de manifestare a agresivităţii elevilor faţă de profesori este prezentată

de Debarbieux (1991) care a identificat următoarele forme: zgomotul sfidător; refuzul

elevului de a realiza o sarcină, exprimată prin - sabotaj, negativism, rezistenţă pasivă;

intrările sau ieşirile din clasă ale elevilor neautorizate de profesor.

Cel mai adesea comportamentul de tip bullying poate să se manifeste fără nici o

provocare, iar acţiunile negative agresive pot fi realizate prin contact fizic brutal, cuvinte

jignitoare, gesturi obscene, excludere intenţionată dintr-un grup a elevilor victimizaţi.

O formă specifică a bullyingului datorită mediul virtual de realizare, răspândită pe

întregul mapamond datorită accesului larg la reţelele de aşa-zisă „socializare” este

cyberbullying-ul (bullyingul on-line).

Cyberbullying-ul este o formă de bullying care se manifestă prin mijlocirea

tehnologiei digitale (Cassidy, Faucher, & Jackson, 2013). Astfel cyberbullying-ul, ca şi

bullyingul offline, este un comportament agresiv; repetat în timp; făcut de un individ

sau un grup împotriva unui individ sau grup cu intenţia de a harţui, de a răni în condiţiile

unui dezechilibru de forţe între victimă(e) şi agresor(i). Aceste caracteristici care se

regăsesc şi în bulying şi în cyberbullying îi face pe unii autori să considere că ceea ce le

diferenţiază pe cele două este mediul de manifestare: faţă în faţă – bullying (bullying

offline) sau prin tehnologie digitală – cyberbullying (bullying online). Deci, cele două

medii de manifestare nu sunt de natură să schimbe în mod fundamental caracteristicile

fenomenului de hărţuire sau de agresivitate (Cassidy şi colaboratorii 2013).

Page 65: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

65

Alţi autorii consideră că prin mediul virtual de manifestare, cyberbullying-ul

capătă câteva caracteristici proprii. Pentru Grigg (2010), cerinţa de „dezechilibru de forţe”

dintre victimă şi agresor şi cea a „repetiţiei” (actului) trebuie să fie reevaluate şi

reinterpretate pentru a se aplica cyberbullying-ului. Astfel, vechile variabile (vârsta,

sexul şi puterea) care defineau dezechilibrul de forţă din bullying tradiţional, par să nu

mai aibă relevanţă în mediul electronic unde anonimitatea şi distanţa fizică sunt

caracteristici care definesc interacţiunea dintre persoane (Strom & Strom, 2006; Smith

et al., 2008; Grigg, 2010).

O caracteristică a cyberbullying-ului, datorită depăşirii spaţiului fizic şi trecerii în

virtual, rezidă în deteritoriarea actului comunicării şi pervertirea mesajelor. Dacă

bullying-ul tradiţional era studiat preponderent cu referire la spaţiul şcolii şi la locul de

joacă – ceea ce avea implicaţii la nivelul politicilor sau reglementărilor pentru reducerea

fenomenului – cyberbullying-ul pierde limitele spaţiale şi temporale. Consecinţele

depăşesc problema prevenţiei şi sancţionarii în ceea ce priveşte cine şi cum poate

pedepsi un astfel de comportament, având implicaţii profunde asupra unei stări

generalizate de nesiguranţă şi de teamă, pentru victimă. Copilul sau tânărul poate fi

hărţuit sau agresat în orice moment şi în orice loc (inclusiv acasă, care trebuie sa fie un

spaţiu al „siguranţei”). Astfel, victimele cyberbullying-ului se pot simţi ameninţate

permanent (Kernaghan & Elwood, 2013).

În ceea ce priveşte criteriul repetabilităţii actului în timp, există păreri conform

cărora folosirea internetului ca mediu prin care are loc agresiunea imprimă acesteia

automat caracteristica repetabilităţii prin caracterul public şi cvasi-permanent al acestui

mediu. Astfel, audienţa practic nelimitată – ca răspândire în populaţie, dar şi ca durată

de manifestare – a unui act de agresiune manifestat public pe internet îi conferă

acestuia caracterul repetitiv. Concret, arată Grigg (2010, p. 145), împărtăşirea publică în

online a secretelor celorlalţi (outing), difuzarea unor înregistrări ale victimei în situaţii

jenante – unele dintre cele mai cunoscute find „palmele vesele” (happy slapping) – sau

difuzarea unor materiale sexuale ale victimei - imagini video, mesaje text – (sexting)

sunt forme de cyberbullying care vor dura atâta timp cât sunt circulate în reţea,

indiferent dacă agresorul iniţial mai este sau nu implicat în acel act de agresiune.

Page 66: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

66

Din baza de date EU Kids Online (citată de Velicu, 2014, p. 27-30) rezultă că

dintre mai multe ţări investigate, România se află pe locul doi, după Estonia, în ceea ce

priveşte bulying-ul (cu 41 % - faţă de media europeană de 19 %), cât şi în ceea ce

priveşte cyberbulying-ul (13 % faţă ede media europeană de 6 %). Din totalul copiilor

din Romania utilizatori de internet, care au fost investigaţi cu chestionarul EU Kids

Online, 41,1 % au fost victime ale unei forme de bullying. Astfel, 24,8 % au fost victime

prin acte de hărţuire sau agresogene petrecute faţă în faţă (bullying offline), 6,5 % prin

intermediul telefonului mobil şi 13,4 % pe internet (bullying online). Fetele sunt cu 2 %

mai frecvent victimizate decât băieţii. De asemenea, la loturile de copii cu vârste

cuprinse între 9 si 16 ani, s-a constatat, că pe măsură ce înaintează în vârstă sunt mai

predispuşi să fie victime ale unei forme de cyberbullying. Probabil, acest fapt se explică

prin accesul mai mare la internet al copiilor cu varste mai mari.

Unii cercetători consideră că în cazul cyberbullying-ului pentru agresori sunt

necesare competenţe sociale persuasive şi digitale sporite, dar deţinerea acestora nu

le garantează că ei înşişi sunt feriţi de a deveni victime ale cyberbullying-ului. Or, în

bullying-ul tradiţional se considera că o forţă fizică sporită poate minimiza sau chiar

elimina riscul de a deveni victimă (Kernaghan & Elwood, 2013).

Analizând multiplele consecinţe ale accesului la internet, diferiţi cercetători

(Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011) au evidenţiat nu numai beneficiile, dar

şi pericolele reţelelor de „socializare” mai ales pentru copii si tineri. Astfel, privind

riscurile internetului aceşti cercetători au propus să se facă distincţia între ceea ce este

considerat „riscant” (risky) şi ceea ce este „dăunător” (harmful).

Conform clasificării operate în cadrul proiectului EU Kids Online (menţionat de

Livingstone, Haddon & Görzig, 2012; Velicu, 2014), riscurile pe care copilul le poate

întâlni pe internet pot fi clasificate după două dimensiuni. Prima dimensiune o reprezintă

domeniul de manifestare al riscului, iar cea de-a doua o reprezintă locul sau rolul

copilului în raport cu respectivul risc. După prima dimensiune există riscuri care se

manifestă în domeniul agresivităţii sau al sexualităţii. După cea de-a doua dimensiune,

riscurile pot fi „de conţinut”, în care copilul este receptor (el primeşte şi consumă un

conţinut cu potenţial dăunător), „de contact”, în care copilul este participant (într-o

activitate iniţiată de un adult) şi „de conduită”, în care copilul este actor (fie în postura de

Page 67: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

67

victimă, fie în cea de făptaş). Combinate, cele două dimensiuni formează o matrice care

se referă exhaustiv la riscurile pe care le poate întâlni copilul sau tânărul pe internet. În

cadrul acestei matrici, cyberbullying-ul se află la intersecţia domeniului agresivităţii cu

riscurile de conduită indezirabilă, de nuanţă dissocială sau antisocială (Livingstone,

Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011).

Având în vedere pericolul cyberbullying-ului pentru sănătatea psihică şi fizică a

copiilor şi tinerilor victimizaţi, mulţi ajungând la anxietate, angoasă, depresie, unii chiar

la suicid, este necesar să se evite dependenţa acestora de internet şi de reţelele de

„socializare”. Pentru a evita această dependenţă, părinţii, psihologii sau consilierii

şcolari, psihologii clinicieni şi profesorii diriginţi trebuie să gasească alternative

educaţionale şi de gestionare sau petrecere a timpului liber al elevilor.

Nansel şi colaboratorii (2001) au evidenţiat că victimele bullying-ului, inclusiv ale

cyberbullying-ului dau dovadă de abilităţi reduse de adaptare socială şi emoţională, au

mari dificultăţi în legarea prieteniilor, au mai puţine relaţii cu copiii de aceeaşi vârstă şi

prezintă un sentiment de singurătate. Victimele pot prezenta: absenteism cronic,

randament şcolar scăzut, simptome psihosomatice - dureri de cap, dureri abdominale,

tulburări ale somnului, enurezis nocturn, anxietate sau depresie (Beale, 2001;

Salmivalli, 2004).

Victimele comportamentelor de tip bullying pot fi clasificate în două categorii:

pasive şi agresive.

Victimele pasive ale agresiunilor de tip bullying reprezintă acea categorie de elevi

care sunt victimizaţi de unii colegi, dar care la rândul lor nu manifestă comportamente

agresive de tip bullying faţă de alţi elevi. Victimele pasive prezintă un risc mai mare de a

avea diverse probleme de sănătate mentală comparativ cu cei neimplicaţi în astfel de

comportamente. Unele studii sugerează că victimizarea este corelată pozitiv cu unele

probleme de internalizare precum anxietatea, depresia, ideaţie suicidală (Kaltiala-Heino

şi colab., 2000- citaţi de Beldean-Galea, 2012)

Victimele - agresor de tip bullying reprezintă acea categorie de elevi care sunt

agresaţi de unii colegi, dar care la rândul lor manifestă comportamente de tip bullying

faţă de alţi colegi. Victimele - agresor prezintă o slabă funcţionare psiho-socială,

reprezentând un grup cu un risc deosebit de ridicat privind devierile comportamentale,

Page 68: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

68

un auto-control şi o competenţă socială scăzută, o funcţionare în mediul şcolar mai

slabă comparativ cu agresorii şi victimele pasive (Haynie şi colab., 2001; Nansel şi

colab., 2001). De asemenea această categorie de elevi pot prezenta probleme de

sănătate mentală, anxietate, simptome psihosomatice, tulburări de alimentaţie,

simptome depresive, sunt mai puţin capabili să lege prietenii pozitive cu colegii, iar unii

sunt implicaţi în grupuri deviante (Kaltiala-Heino şi colab., 2000; Haynie şi colab., 2001).

Smokowski şi Kopasz (2005), analizând rezultatele unor studii longitudinale au

subliniat faptul că statutul de agresor de tip bullying şi victimă se poate transmite de la o

generaţie la alta. Comportamentul de tip bullying se perpetuează adesea de la părinţi la

copii şi astfel apare riscul de a se ajunge la un cerc vicios în care adultul care a fost

agresiv de tip bullying în copilărie va avea copii care tind să devină şi ei agresivi de tip

bullying. Victimele pot să inhibe dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor la

copiii lor datorită manifestării unei protecţii exagerate în cazul unor comportamente pe

care le consideră ca fiind de tip bullying, supunându-i astfel unui risc crescut de a

deveni următoarea generaţie de victime.

Comportamentele de tip bullying sunt cauzate în mod frecvent de diferite

conflicte sau sunt generatoare de perpetuarea unor conflicte. Tocmai de aceea se

impune ca profesorii sa stăpânească diferite tehnici de soluţionare a conflictelor.

II.2.4. Tehnici de soluţionare a conflictelor

Într-un fel sau altul, toţi participanţii la procesul de instruire şi educare pot să fie

implicaţi în conflicte dintre cele mai diferite cu unii elevi. De cele mai multe ori,

identificarea şi „manipularea“ elevilor în sens pozitiv, depinde în bună măsură de

abilitatea profesorului, de capacitatea sa de persuasiune raţional-afectivă. De exemplu,

un prim pas poate fi făcut printr-o reconstituire clară a faptelor care au condus la o astfel

de situaţie şi identificarea persoanelor implicate în conflict. Desigur, fiecare dintre

acestea are trebuinţe, interese sau perspective de abordare diferite. Conştientizarea

unor astfel de aspecte este necesară pentru o bună gestionare şi soluţionare a

conflictului. Pentru soluţionarea conflictelor dintre elevi, dar şi dintre profesor şi elevi pot

fi întrebuinţate mai multe tehnici (Miall, Ramsbothan, Woodhouse, 2000), pe care le

redăm în cele ce urmează.

Page 69: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

69

a) Aplanarea tensiunilor. Presupune o încercare a profesorului de a mulţumi

toate părţile implicate în conflict. În această situaţie există riscul neglijării problemelor

reale pe care elevii le au, el acţionând de dragul „calmării“ situaţiei. Altfel spus,

intervenţia profesorului este posibilă atunci când una dintre părţi este dispusă să

satisfacă interesele celeilalte, în dauna propriilor sale interese, considerând că armonia

şi stabilitatea sunt vitale în clasă şi, atunci, trebuie menţinute cu orice preţ.

b) Forţarea înţelegerii. Este utilizată îndeosebi în cazul în care profesorul

doreşte, cu orice preţ, obţinerea armoniei, fără a manifesta consideraţie faţă de

aşteptările, nevoile şi sentimentele elevilor. De obicei, această modalitate de rezolvare

a conflictului se bazează pe puterea de constrângere a profesorului, care se foloseşte

abuziv de influența pe care o are asupra elevilor săi. Pe termen scurt, este posibilă o

reducere a conflictului, dar efectele nu sunt dintre cele favorabile pe termen lung. Într-un

climat de constrângere randamentul va scădea, pot apare frustrări şi, în consecinţă,

conflicte mai grave.

c) Compromisul. Presupune concesii reciproce, ambele părţi obţinând o

oarecare satisfacţie. Această posibilitate de soluţionare a conflictelor porneşte de la

supoziţia că există întotdeauna o cale de „mijloc“ pentru soluţionarea diferendelor,

dezacordurile fiind rezolvate prin negocierea unei soluţii de compromis. Compromisul

este, de fapt, o soluţie de împăcare a tuturor părţilor implicate.

d) Confruntarea. Această cale de abordare este adoptată atunci când se

încearcă o rezolvare definitivă a conflictului şi constă în acceptarea diferenţelor legitime

dintre părţi, deoarece se consideră că soluţionarea conflictului rezidă în recunoaşterea

onestă a diferenţelor.

e) Medierea. Se dovedeşte a fi eficientă atunci când cele două părţi aflate în

conflict nu mai sunt dispuse la o confruntare onestă, datorită neîncrederii reciproce. O a

treia persoană, cu rol de mediator (profesorul), va încerca să provoace o întâlnire între

părţi şi să favorizeze comunicarea deschisă. În acest fel, se creează oportunităţi egale

pentru ambele părţi de a-şi exprima sentimentele. Pentru a reuşi în demersul său,

mediatorul trebuie să inspire încredere, armonie şi stabilitate, deoarece, numai

procedând astfel, oferă o şansă de împăcare a părţilor adverse şi apoi crearea unui

cadru propice pentru comunicarea constructivă.

Page 70: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

70

f) Negocierea. Participanţii la procesul instructiv-educativ, profesorul şi elevii,

negociază câte ceva în fiecare zi. Situaţiile în care este necesară negocierea sunt dintre

cele mai diverse: adoptarea unui punct de vedere comun într-o anumită chestiune,

adoptarea unei strategii de acţiune etc. Poziţiile exprimate sunt diferite şi pentru a

aborda aceste diferenţe şi a le depăşi, ei recurg la negociere. Este de aşteptat ca

ambele părţi să-şi modifice într-un fel cererile sau solicitările şi să cedeze din punctele

şi argumentele lor de plecare. În schimb, negocierile cu adevărat creative pot să nu se

bazeze doar pe compromis, pentru că părţile sunt capabile să inventeze o soluţie, care

să satisfacă pe toată lumea.

g) Arbitrajul. Este necesar atunci când părţile au căzut de acord că nu se

înţeleg şi îşi exprimă dorinţa de a ceda profesorului controlul asupra situaţiei. În general,

putem stabili următoarele situaţii în care este necesar arbitrajul profesorului: emoţiile

intense par să blocheze realizarea unui acord între elevi, percepţii greşite sau

stereotipuri care blochează relaţiile pozitive, comportamente negative repetate (furie,

acuzaţii aduse celorlalţi, insulte), care creează bariere în calea înţelegerii între părţi,

incompatibilitatea intereselor pe care părţile nu pot să le reconcilieze.

Evident, profesorul nu ar trebui să fie părtinitor sau influenţabil de către una

dintre părţile aflate în conflict.

Câtă vreme elevii reuşesc să-şi rezolve în mod direct şi într-o manieră

constructivă diferendele nu este necesară intervenţia profesorului. Când disputa ajunge

într-un impas major (de pildă, este extrem de pasională, agresivă, comunicarea fiind

blocată), intervenţia profesorului rămâne, adesea, singura soluţie.

În cazul elevilor cu abateri disciplinare, comportamentul dezirabil se poate obţine

atunci când el acceptă în mod liber scopurile urmărite şi normele de conduită necesare

pentru realizarea lor, se arată interesat de valorile vehiculate de profesori şi doreşte să

şi le însuşească. Deci, disciplinarea elevilor nu se obţine doar prin constrângerea

bazată pe sancţiuni, ci mai ales prin convingere şi acceptarea regulilor de comportare

civilizată.

Page 71: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

71

II.2.5. Opiniile profesorilor privind eficienţa diferitelor modele de management a

disciplinei elevilor

Problemele create de indisciplina elevilor şi mai ales de violenţa şcolară

influenţează epuizarea emoţională a profesorilor sau a unor elevi (Anaut, 2003). Faţă

de comportamentele indezirabile ale elevilor care produc situaţii stresante profesorii pot

avea diferite atitudini pedagogice, concretizate în diferite modalităţi manageriale, de

gestionare a disciplinei elevilor, inclusiv pentru prevenirea comportamentelor de tip

bullying în afara clasei.

În tabelul I prezentăm datele obţinute de la 126 profesori din învăţământul

preuniversitar - care au răspuns la un chestionar referitor la atitudinile si conduitele la

care s-a recurs în cazul actelor de violenţă şcolară, iar în tabelele II si III prezentăm

răspunsurile profesorilor la chestionarul referitor la modelele de gestionare a conduitei

indezirabile a elevilor.

Tabelul I

Atitudini şi conduite ale cadrelor didactice din mediul urban în contextul

actelor de violenţă şcolară (N=126)

ITEMII

Niciodată

%

Foarte

rar

%

Relativ

frecvent

%

În mod

sistematic

%

1. Recurg la pedepse

40,5

51,5

6,0

2,0

2. În cursul anului

şcolar am recurs la

violenţa fizică

împotriva unor elevi

85,5

11,5

2,5

0,5

3. În cursul anului

şcolar am recurs la

violenţa verbală

42,5

22,5

27,5

7,5

Page 72: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

72

împotriva unor elevi

4. În cursul anului am

fost victima violenţei

fizice cel puţin din

partea unui elev (unei

eleve)

74,5

17,2

5,6

2,7

5. În cursul anului am

fost victima violenţei

verbale cel puţin din

partea unui elev (unei

eleve)

49,1

21,8

21,4

7,7

6. În cursul anului am

fost victima violenţei

verbale cel puţin din

partea unui părinte al

unui elev (unei eleve)

52,4

27

14,8

5,8

Comportamentele indezirabile, perturbatoare, agresive ale unor elevi contribuie la

epuizarea emoţională a profesorilor, astfel încat unii pot sa apeleze ei înşişi la atitudini şi

comportamente de nuanţă violentă, dar acestea de cele mai multe ori nu au efectul

scontat. Tocmai de aceea, s-a investigat opinia profesorilor privind strategiile care pot fi

aplicate pentru a preveni actele de indisciplină şi de violenţă scolară, pentru a diminua

frecvenţa acestora, pentru a le elimina din mediul şcolar (tabelele II şi III).

Tabelul II

Opiniile privind utilizarea modelelor de gestionare a disciplinei elevilor

Tipuri ale

modelelor de

gestionare a

disciplinei

Moduri de a

Exemple de comportamente pentru gestionarea

disciplinei elevilor (N = 126)

%

Modelul Profesorii optează pentru o reglare a 75 %

Page 73: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

73

controlului comportamentelor elevilor în clasă / şcoală prin intermediul

unui sistem clar de reguli, constând în întăriri – recompense

sau pedepse.

Modelul

gestionării

grupului

Profesorii organizează grupul de elevi astfel încât

aceştia să ia ei înşişi decizii în privinţa regulilor de

comportare în clasă/ şcoală.

10 %

Modelul influenţei

pozitve

Profesorii gestionează şi administrează autonomia

elevilor în manieră individuală, permiţând, astfel acestora să

îşi aleagă propriile modalităţi de comportare, dar în acelaşi

timp să şi experimenteze conscinţele comportamentelor lor.

15 %

În tabelul III prezentăm opiniile profesorilor investigaţi de noi privind utilitatea şi

eficienţa utilizării diferitelor modele de gestionare a disciplinei elevilor.

Tabelul III

Opiniile profesorilor privind utilitatea şi eficienţa utilizării diferitelor modele

de gestionare a disciplinei (N = 126)

Tipuri ale modelelor de

gestionare a disciplinei

Utilitate/

eficienţă

foarte mare

Utilitate/

eficienţă

destul de

mare

Utilitate/

eficienţă

redusă

Modelul controlului 25 % 35 % 40 %

Modelul gestionării

grupului

40 % 45 % 15 %

Modelul influenţei pozitve 45 % 35 % 20 %

Analizând datele din tabelele I, II si III deducem că profesorii apelează cel mai

frecvent pentru gestionarea disciplinei elevilor la modelul controlului şi mai puţin la

modelul gestionării grupului şi la modelul influenţei pozitiv. Totuşi – pe baza experienţei

acumulate, pe care o consideră că nu este suficient de mulţumitoare, – profesorii

investigaţi îşi exprimă opinia că ultimele două modele ar fi probabil mai eficiente pentru

gestionarea disciplinei elevilor.

Page 74: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

74

Neutilizarea mai frecventă a modelului gestionării grupului şi a modelului

influenţei pozitive se poate explica prin faptul că majoritatea profesorilor nu au încă

pregătirea psihopedagogică necesară pentru aplicarea unor asemenea modele. Tocmai

de aceea se impune ca prin sistemul de formare iniţială şi mai ales prin sistemele de

formare continuă, cadrele didactice să beneficieze de o pregătire psihopedagogică mai

intensă în domeniul managementului educaţional, al gestionării disciplinei elevilor şi al

gestionării conflictelor.

Observarea comportamentelor violente în şcoală este esenţială pentru

proiectarea unor programe menite să creeze un climat de securitate în şcoală, întrucât

această instituţie trebuie să asigure respectul integrităţii psihice şi fizice a tuturor

elevilor.

II.2.6. Intervenţii psihologice pentru creşterea rezilienţei elevilor care sunt victime

ale bullying-ului

II.2.6.1.Suportul teoetic al proiectarii intervenţiilor psihologice pentru

creşterea rezilienţei

Elevii care sunt victime ale comportamentelor de tip bullyng trăiesc frecvent

situaţii stresante şi stări de anxietate sau depresie. Tocmai de aceea sunt necesare

intervenţiile psihologice şi psihopedagogice pentru reducerea stresului perceput de

elevii victimizaţi şi pentru creşterea rezilienţei acestora pe baza utilizării strategiilor de

coping eficiente.

Stresul perceput de elevii victimizaţi solicită resursele lor fizice, psihologice şi

sociale pentru a face faţă diferitelor forme de violenţă, or aceste resurse sunt adesea

limitate. Cel mai adesea stresul este descris ca o rezultantă a experienţei individuale,

produs printr-o tranzacţie persoană-mediu, şi care - datorită unei activări fie excesive,

fie insuficiente - se traduce printr-un sentiment de pericol, fie psihologic, fie fiziologic, fie

pe ambele planuri (Graziani, Swendsen, 2004). Aceste tranzacţii sunt influenţate de mai

mulţi factori, inclusiv de experienţele anterioare victimizării.

Cercetătorii au considerat că noţiunea de stres este insuficientă pentru

explicarea relaţiei dintre persoană şi mediu deoarece nu surprinde modalităţile/

mecanismele - cu caracter preventiv sau adaptativ - de ajustare/ gestionare a situaţiilor

Page 75: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

75

stresante, în vederea reducerii intensităţii stresului. Pentru aceasta a fost introdusă

noţiunea de coping (Larazus, Folkman, 1984, Folkman, 1984).

Conform teoriei tranzacţionale, copingul este definit ca efortul desfăşurat la nivel

cognitiv, fiziologic şi comportamental pentru a reduce/ minimiza, elimina, stăpâni sau

tolera solicitările interne sau externe în contextul tranzacţiei persoană - mediu, solicitări

care depăşesc resursele/ posibilităţile reale personale (Lazarus, Folkman, 1987).

În general, coping-ul desemnează un proces stabilizator în gestionarea

evenimentelor perturbante, gestionare care urmăreşte două scopuri principale: a) să

ajute persoana să menţină o adaptare psihosocială în mediul său existenţial; b) să o

ajute să elimine sau să reducă disstresul psihic inerent situaţiilor perturbante,

periculoase.

Procesele psihologice care sunt implicate în gestionarea dificultăţilor sunt

comune proceselor de coping sau de ajustare în faţa adversităţilor (Bruchon-

Schweitzer, Dantzer, 1994). Teoria coping-ului este esenţială pentru înţelegerea

reglărilor emoţionale. Coping-ul poate fi focalizat pe problemă (pe situaţia stresantă)

sau poate fi focalizat pe emoţia trăită de individ (Chabrol, Callahan, 2004; Graziani,

Swendsen, 2004).

Situaţia stresantă implică, în general, un proces de evaluare cognitivă (Lazarus şi

Folkman, 1984) - un proces psihologic prin care sunt evaluaţi doi factori:

- Presiunile sau exigenţele mediului ameninţă explicit adaptarea persoanei?

- Resursele disponibile sunt suficiente pentru a răspunde presiunilor sau

exigenţelor?

Aceşti factori permit distincţia între cele două tipuri de evaluări ale situațiilor

stresante.: primară şi secundară. Copingul parcurge trei etape: anticiparea/ avertizarea

(stresul de anticipare), confruntarea/ impactul şi post-confruntarea.

Evenimentele stresante fac şi obiectul unei evaluări suplimentare privind implicaţiile lor:

• câştig/pierdere: suma pierderilor care deja s-au produs sau suferinţa generată de

stres;

• ameninţare: aşteptarea ca în viitor să se producă ceva rău (evaluările cognitive

ale stresului par a depinde de factorii câştig/pierdere şi ameninţare);

Page 76: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

76

• sfidarea stresorilor: prin punerea în acţiune a resurselor excepţionale ale

persoanei pentru a surmonta stresul perceput (Lazarus şi Folkman, 1984).

Resursele individuale de adaptare la stres rezidă în capacitatea cognitivă,

emoţională şi comportamentală de a reduce, stăpâni sau tolera solicitările interne sau

externe care depăşesc capacitatea de răspuns automat a organismului. Adaptarea la

stres implică atât existenţa unor resurse reale (intelectuale, emoţionale, fizice, sociale

etc.) dar, de cele mai multe ori decurge din autoevaluarea propriilor resurse pentru a

face faţă evenimentelor evaluate ca fiind negative sau ameninţătoare (evaluare

secundară). Factorii individuali, cum sunt stima de sine, asertivitatea, optimismul sau

sentimentul de auto-eficacitate sunt factori de protecţie împotriva stresului. Factorii

stresanţi sunt percepuţi mai mult sau mai puţin ameninţători, iar reacţia de stres se

declanşează sau nu în funcţie de gradul în care persoana este capabilă să-şi activeze

mecanismele de coping.

Copingul, ca proces multidimensional, se referă la activarea dintr-un repertoriu,

în mare parte învăţat, a unei strategii de gestionare a stresului, în funcţie de situaţia

specifică şi de caracteristicile personale (de exemplu, vulnerabilitatea individuală fizică

sau/și psihică).

Literatura de specialitate, bazată pe analize teoretice şi empirice, aminteşte şi

de conduita de coping, definită ca totalitatea eforturilor cognitive şi comportamentale de

a reduce sau de a tolera solicitările create de o tranzacţie stresantă (Folkman, Lazarus,

1987; Folkman, 1984). Tocmai prin conduita eficientă de coping, respectiv prin

strategiile de coping centrate pe problemă, se poate ajunge la creşterea rezilienţei

persoanelor.

În elaborarea programului de intervenţie pentru dezvoltarea rezilienţei, am

avut în vedere următoarele idei susţinute de mai mulţi cercetători:

a) Conceptul de rezilienţă individuală se referă la capacitatea unei persoane de a

putea face faţă unei situaţii percepută ca dăunătoare, de a-şi continua dezvoltarea

personală şi de a-şi mări competenţele chiar pornind de la situaţiile adverse (Anaut,

2003).

b) Lebosse şi Lavalee (1993), apoi Luthar (2000) au arătat că prin procesul de

rezilienţă o persoană care se găseşte în condiţii de viaţă mai mult sau mai puţin

Page 77: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

77

invalidante îşi dezvoltă, totuşi, sentimentul că poate exercita un tot mai mare control al

diferitelor aspecte ale realităţii psihologice şi sociale, punând în lucru acţiuni

stenicizante. Situaţia stresantă pare atunci a fi o condiţie a emergenţei procesului

rezilient, adică a abilităţii de funcţionare în mod adaptat şi de a deveni competent în

confruntarea cu o situaţie adversă.

c) Rutter (1993) enumeră următoarele caractersitici ale persoanelor care

manifestă rezilienţă: conştiinţa autoaprecierii, a stimei de sine şi a sentimentului de

sine; sentimentul autoeficacităţii şi stăpânirea unui repertoriu de abilităţi de rezolvare a

problemelor sociale.

Rezilienţa – ca resursă individuală - ar putea permite elevilor care sunt victime

ale bullying-ului să depăşească factorii stresanţi din contextele agresogene şi să îşi

dezvolte auto-eficacitatea.

II.2.6.2. Program de intervenţii psihologice pentru creşterea rezilienţei

Programul de intervenţie pentru creşterea rezilienţei, respectiv a autoeficacităţii

elevilor victimizaţi elaborat de noi (Preda, 2018, p. 118-119) se bazează pe tehnici

terapeutice cognitiv-comportamentale şi raţional-emotive (tabeleul IV).

Tabelul IV.

Strategii de coping utilizate pentru creşterea rezilienţei

FORMA

COPINGULUI/

DIRECŢIA

RĂSPUNSULUI

COMPORTAMENTAL

MODIFICAREA/

SCHIMBAREA DE

FACTO SAU

SIMBOLICĂ A

STRESORULUI

(focalizare pe

stresori)

ADAPTARE LA

STRESORI

(schimbare

personală în raport

cu răspunsul la

stresori)

Page 78: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

78

AFECTIV

Direcţionarea sau

focalizarea emoţiei

asupra stresorului

(Ex.: manifestarea

mâniei faţă de

agentul stresor,

prin modalităţi

asertive - cu scopul

de a comunica

distresul provocat)

Modelare afectivă

(căutare de suport

emoţional, creşterea

capacităţii de

autoreglare

emoţională)

COGNITIV

Copingul orientat

spre reevaluare,

care se referă la

redefinirea situaţiei

stresante în termeni

mai acceptabili;

Reclasificarea

(„reetichetarea”)

mentală a

stresorului

(reinterpretare sau

reevaluare pozitivă,

de tip simbolic a

stresorului:

schimbarea

percepţiei din

ameninţare în

oportunitate)

Adaptarea cognitivă

(acceptarea

stresorului, ca un fapt

real de viaţă)

Page 79: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

79

COMPORTAMENTAL

Planificarea trecerii la

acţiunile de

dezvoltare personală

(proiectarea şi

realizarea unor acţiuni

îndreptate direct

asupra stresorilor şi

pentru ceşterea

capacităţii de

dezvoltare personală,

chiar şi în mediul

perceput a fi aversiv)

Antrenarea unor

resurese de coping,

precum: stima de sine,

autoeficacitatea, sensul

controlului asupra

fenomenelor, sensul

coerenţei, energia

fizică şi psihică.

Adoptarea unor noi

pattern-uri

comportamentale

(efectuarea de

activităţi care aduc

satisfacţii şi/sau

exersarea

comportamentelor

adaptative)

Antrenarea conduitei de coping destinată creşterii rezilienţei cuprinde, în

fapt, trei categorii majore, privind: (1) rezolvarea, transformarea/ modificarea sau

controlul direct al situaţiei stresante; (2) schimbarea semnificaţiei/ sensului sau a

evaluării situaţiei stresante (schimbarea opticii/ perspectivei, stabilirea de noi priorităţi,

ignorarea selectivă a problemelor); (3) gestionarea sau controlul simptomelor de distres

(de exemplu, detensionare emoţională prin exersarea unor procedee de autoreglare).

Strategiile proactive, respectiv metodele şi procedeele proactive care pun accent

pe înfruntarea şi controlul situaţiei stresante, vor avea efect pozitiv în privinţa dezvoltării

rezilienţei elevilor. Strategiile cognitiv-comportamentale şi rațional-emotive pot avea

efecte pozitive asupra moralului şi stării de bine (sănătate şi satisfacţie) a elevilor

Page 80: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

80

victimizati care manifestă simptome ale stresului perceput, dezvoltându-le rezilienţa, cu

efecte benefice în viaţa şcolara şi extra-școlară.

II.2.7. Propuneri de intervenţii psihologice şi psihopedagogice pentru diminuarea

violenţei şcolare şi a consecinţelor acesteia

Elevii din categoria agresorilor de tip bullying cât şi cei din categoria victimelor

acestui comportament indezirabil prezintă riscul de a avea probleme de adaptare

şcolară, psiho-socială şi un nivel scăzut al stării de bine pe plan şi emoţional şi social,

ceea ce impune luarea din timp a unor strategii şi măsuri de intervenţie psihologică şi

psihopedagogică.

În diferite ţări occidentale, precum şi în ţara noastră s-au aplicat mai multe

programe care au cuprins diferite strategii, tehnici şi procedee prin care s-a urmarit

diminuarea comportamentelor de bullying (Herbert, 1991; Pearce, Thompson, 1998;

Debarbieux, 2000; Neamţu, 2003; Bernard, 2008; Roşan, 2009; Beldean-Galea, 2012).

Astfel, „Programul Anti-agresivitate în şcoală” elaborat de Bernard (2008)

vizează dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale atât ale agresorilor şi victimelor cât

şi ale celor neimplicaţi în astfel de comportamente. Acest program a fost aplicat la noi în

ţară de Beldean-Galea (2012), care a confirmt faptul că strategiile de dezvoltare ale

abilităţilor sociale şi emoţionale aplicate la elevi cresc nivelul stării de bine sociale şi

emoţionale al acestora şi implicit duc la scăderea frecvenţei comportamentelor violente.

Pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale „Programul Anti-

agresivitate în şcoală” a inclus influenţele factorului „şcoală” şi ale factorulului „familie”

prin lecţii predate de profesorii diriginţi pe baza „Programului Realizează-te! Da, Poţi,

Reuşeşti” elaborat de Bernard (2008) şi utilizarea „Jurnalului pentru părinţi, care

avea scopul de a familiariza părinţii cu unele informaţii şi modalităţi educative. Odată

cunoscute şi aplicate acestea ar putea contribui la creşterea nivelului stării de bine

sociale şi emoţionale a copiilor lor.

În urma aplicării „Programului Anti-agresivitate în şcoală” cercetătoarea a

constatat că elevii din grupul experimental au demonstrat: a) un nivel mai crescut al

abilităţilor de management al stresului şi atitudini raţionale pentru controlul

comportamental şi reglarea emoţională referitoare la furie, depresie, îngrijorare

Page 81: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

81

excesivă şi rezistenţă la frustrare; b) un nivel semnificativ mai crescut al abilităţilor

sociale – spiritul de cooperare (empatie, soluţionarea conflictelor, abilitatea de a-şi face

prieteni) şi al interiorizarii unor valori (onestitate, integritate, corectitudine, toleranţă faţă

de alţii, simţul responsabilităţii, politeţe, respectarea angajamentului).

S-a constatat că „Programul Anti-agresivitate în şcoală” este util pentru consilierii

şcolari şi profesorii care lucrează în şcoli gimnaziale şi care se confruntă cu probleme

de violenţă în rândul elevilor, oferind nu numai informaţii cu privire la natura şi

amploarea comportamentului de tip bullying, ci şi un model de intervenţie având ca

scop îmbunătăţirea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor şi diminuarea violenţei

școlare.

Diminuarea sau dezamorsarea violenţei presupune optimizarea sistematică a acţiunilor

educative în familiile elevilor şi în cadrul instituţiilor şcolare. Experienţa dobândită în diferite ţări

occidentale (Herbert, 1991 ; Debarbieux, 1991; 2000, 2001) precum şi în ţara noastră (Iluţ,

1994; Preda, 1998; Neamţu, 2003; Roşan, 2009; O, Preda, 2015) în elaborarea programelor de

prevenţie a violenţei şcolare a pus în evidenţă importanţa următoarelor obiective:

- dezvoltarea aptitudinilor şcolare ale elevilor, pentru asigurarea succesului şi

pentru creşterea stimei de sine, optimizându-se integrarea şcolară;

- combaterea absenteismului;

- responsabilizarea elevilor şi a familiilor privind regulile vieţii şcolare;

- apelarea la mediere şi la măsuri alternative individualizate în cadrul consiliului de

disciplină al şcolii;

- dezvoltarea capacităţii de mediere şi de negociere ca modalităţi de rezolvare a

conflictelor generatoare de violenţă;

- dezvoltarea acţiunilor de informare şi de consiliere a părinţilor şi elevilor;

- înfiinţarea unor centre sau cabinete de consultanţă specializate în selectarea şi

- consilierea psihologică a elevilor care prezintă comportamente agresive şi

violente;

- în aceste centre sau cabinete se va asigura şi consilierea familiilor care

reprezintă posibile medii de structurare a comportamentelor violente la copii şi

tineri;

- aplicarea unor tehnici cognitiv-comportamentale şi raţional-emotive pentru

- dezvoltarea judecăţilor morale şi atenuarea/eliminarea agresivităţii, cum ar fi, de

Page 82: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

82

exemplu: jocul de rol şi experienţa conflictului cognitiv; programe de dezvoltrare

a maturităţii psiho-sociale în relaţiile interpersonale; antrenarea abilităţilor

sociale; ameliorarea competenţelor de tratare a informaţiilor referitoare la

problemele existenţiale ale vieţii cotidiene; programul „întăririi prin simboluri”;

tehnica respectării „contractului comportamental”;

- susţinerea iniţiativelor şi strategiilor educative bazate pe pedagogia interactivă

diferenţiată;

- crearea unui climat şcolar stenicizant, atrăgător;

- asigurarea unor modalităţi interesante de petrecere a timpului liber, care să

îmbine aspectele distractive şi cele formative, ţinându-se seama de

particularităţile de vârstă ale copiilor şi tinerilor.

- extinderea acţiunilor „şcolii deschise” în timpul vacanţelor pentru copii şi tinerii

cu situaţii familiale şi economice precare, cu scopul unei ameliorări a relaţiilor

dintre tineri şi adulţi şi pentru inducerea unor raporturi noi între elevi şi instituţia

şcolară;

- educaţia civică prin orele de dirigenţie şi de consiliere psihopedagogică.

elaborarea unor acte normative coerente privind prevenirea, atenuarea sau chiar

eliminarea comportamentelor indezirabile de tip bullying.

Orice regulament privind comportamentul elevilor trebuie să prevadă regulile

ce trebuie respectate şi sancţiunile ce se iau în cazul nerespectării fiecărei reguli. Se

insistă mai ales asupra următoarelor aspecte implicate în violenţa şcolară:

- sunt strict interzise încercările şi acţiunile de introducere în şcoală a

stupefiantelor şi consumul de droguri;

- se interzice consumul de alcool;

- introducerea şi portul de arme şi obiecte periculoase (arme de foc şi arme albe),

indiferent de natura lor este strict interzisă.

- violenţele, furturile, deteriorarea bunurilor constituie comportamente care, în

raport cu gravitatea lor, trebuie să facă obiectul unor sancţiuni disciplinare sau/şi

al sesizării autorităţii poliţieneşti sau judiciare.

Page 83: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

83

Profesorii diriginţi şi consilierii şcolari trebuie să facă apel la diferite activităţi şi

metode de modificare a situaţiilor generatoare de conflicte, care pot genera

comportamentul de bullying (tabelul V).

Tabelul V

Activităţi şi metode de evaluare şi de modificare a situaţiilor generatoare de

conflicte

Evaluarea Prevenţie

proactivă

(primară)

Prevenţie reactivă

(secundară)

Prevenţie terţiară

- curativă

Evaluarea climatului

şcolar:

- Metoda observaţiei

participative

- Scala “Confort-

Disconfort” (Ria şi

colaboratorii, 2001)

Politici preventive

pentru asigurarea

disciplinei elevilor şi

comportamentului

dezirabil social al

cadrelor didactice

(Regulamentele ale

inspectoratelor şi

ale şcolii)

Desfăşurarea unor

dezbateri cu

cadrele didactice,

organizate de

direcţiune,

referitoare la

situaţiile

conflictuale

profesori-profesori,

profesori-elevi,

profesori-părinţi

Activităţi de

consiliere

psihopedagogică -

individuale şi pe

grupuri - a

profesorilor,

elevilor şi părinţilor

care se confruntă

cu situaţii

conflictuale.

Evaluarea gradului de

pregătre a colectivului

şcolii pentru

prevenirea/rezolvarea

conflictelor:

-Metoda observaţiei

participative

Măsuri de securitate

în cadrul

şcolii/claselor

Precizarea unui

evantai de întăriri

pozitive/negative în

funcţie de

Monitorizarea

conflictelor;

Prevenirea

cronicizării

Activităţi de

consiliere

psihopedagogică -

individuale şi pe

grupuri - a

profesorilor,

elevilor şi părinţilor

care se confruntă

Page 84: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

84

- Analiza datelor privind

comportamentele de

risc din cadrul şcolii

- Chestionare

administrate membrilor

Consiliului de

administraţie,

profesorilor, elevilor şi

părinţilor elevilor

-Analiza metodelor de

asigurare a unui climat

şcolar stenic, echilibrant

comportamentele

manifestate de

profesori şi de elevi

Stabilirea unor

reguli clare de

comportament, de

disciplină în

contextele şcolare

conflictelor

Analize/studii de

caz vizând cauzele

şi tipologia

conflictelor

cu situaţii

conflictuale

Consiliere

psihologică

Tehnici de

psihoterapie

raţional-emotivă şi

cognitiv-

comportamentală

Profesorii psihopedagogi pot utiliza diferite activităţi, metode şi procedee

validate ştiinţific pentru diminuarea comportamentelor de tip bullying (tabelul VI).

Tabelul VI

Activităţi şi metode pentru prevenirea apariţiei emoţiilor negative, a conflictelor şi

comportamentelor de tip bullying

Obiective pentru

prevenirea emoţiilor

negative, a

conflictelor şi a

bullying-ului

Prevenţie proactivă

(primară)

Prevenţie reactivă

(secundară)

Prevenţie terţiară

- curativă

- Abilitarea elevilor din

grupul-ţintă pentru a

înţelege emoţiile şi

sentimentele celorlalţi,

- Exerciţii de identificare,

descifrare şi exprimare

a propriilor emoţii şi

sentimente şi ale altor

- Formarea unor

mecanisme de

prevenire a

emoţiilor negative

- Tehnici de

psihoterapie

raţional-emotivă şi

cognitiv-

Page 85: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

85

precum şi ale lor. persoane . şi a unor strategii

de gestionare a

emoţiilor.

comportamentală.

- Evaluarea cogniţiilor

sociale pentru

dezvoltarea lor.

- Implicarea profesorilor

şi elevilor în activităţi de

grup, în activităţi

competiţionale,

concurenţiale.

- Antrenament

asertiv pentru elevii

care prezintă risc

de a fi în situaţii

conflictuale şi/sau

de a manifesta acte

conflictuale.

- Mentorat,

Consiliere

psihopedagogică.

- Consiliere

psihologică

individuală şi de

grup;

-Intervenţii

psihopedagogice

pentru promovarea

unor activităţi prin

cooperare.

- Evaluarea imaginii

de sine pentru

optimizarea acesteia.

- Activităţi care să le

asigure reuşita unor

relaţii interpersonale

adecvate, pentru

formarea unei imagini

de sine pozitive.

-Formarea capacităţii de

a se raporta în primul

rând la sine, la propriile

resurse şi reuşite, şi

apoi la ale celorlaţi.

- Proiectarea unor

activităţi vizând

“zona proximei

dezvoltări” a

fiecârui elev.

-Aplicarea

metodologiei

învăţării mediate.

- Consiliere

psihologică pentru

dezvoltare

personală;

- Asigurarea

suportului

emoţional şi

instrumental,

specific pentru

rezolvarea

diferitelor conflicte.

- Evaluarea gradului

de rezistenţă la

frustrare şi a reacţiilor

la frustrare care pot

duce la unele

conflicte.

- Eliminarea/ diminuarea

situiaţiilor frustrante din

mediul şcolar;

- Exerciţii de antrenare a

capacităţii de rezistenţă

- Antrenarea

capacităţii de

amânare a

satisfacerii unor

trebuinţe ce nu pot

fi rezolvate pe loc.

- Tehnici de

psihoterapie

raţional-emotivă şi

cognitiv-

comportamentală.

- Consiliere

Page 86: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

86

- Dezvoltarea unui

optim al rezistenţei la

frustrări.

la situaţii frustrante din

contextul şcolar,

proiectate “in vitro” sau

“in vivo”.

- Antrenarea

capacităţilor de

autocontrol în

situaţii frustrante,

pentru

eliminarea/diminuar

ea stărilor

conflictuale.

psihologică.

- Evaluarea gradului

de

stabilitate/instabilitate

emoţională si

dezvoltarea

inteligenţei

emoţionale.

- Exerciţii de identificare

şi exprimare a propriilor

emoţii şi sentimente ;

- Exerciţii de relaxare;

- Formarea unor

abilităţi de

prevenire a

emoţiilor negative,

a instabiliăţii

emoţionale şi a

unor strategii de

gestionare a

emoţiilor.

- Tehnici de

educaţie raţional-

emotivă şi

comportamentală.

- Consiliere

psihologică.

- Starea de

“wellbeing”

Antrenament vizând

autocontrolul,

comportamentul asertiv

şi abilităţile de

structurare a relaţiilor

interpersonale

prosociale.

- Per-mediation;

- Dezvoltarea

inteligenţei

emoţionale,

inteligenţei

intrapersonale şi

interpersonale.

- Tehnici de

educaţie raţional-

emotivă şi

comportamentală.

- Programul

“întăririi prin

simboluri”

- Sedinţe

activizante “follow-

up”.

Atingerea obiectivelor de diminuare a violenţei şcolare poate fi facilitată dacă

elevii iau cunoştinţă de prevederile regulamentelor de ordine interioară privind disciplina

şcolară, dacă managementul disciplinei şcolare este optimizat, dacă se cooperează cu

Page 87: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

87

familia elevilor şi dacă se acordă consultanţă psihologică şi psihopedagogică elevilor,

părinţilor acestora, precum şi personalului şcolii.

II.3. TEHNICI DE RESTRUCTURARE ŞI

AUTOREGLARE EMOŢIONALĂ

Prof. Catrina Hîrciagă-Costache

Prof. Carolina Stanciu

II.3.1. Conceptul de ” Inteligență emoțională”

Educația pentru autocunoaștere și acceptarea celuilalt reprezintă un aspect

important al desăvârșirii personalității umane. Copiii trebuie să învețe încă de la vârste

mici să își recunoască și să îsi gestioneze emoțiile, în scopul de a se autoregla și de a-

și exersa capacitatea de a acționa just în cele mai diverse situații.

Arhitectura societății actuale, modul în care ne desfășurăm viața, sistemele

sociale în care evoluăm, moștenirea genetică, mediul familial și cel educațional - sunt

doar câteva componente ale universului propriu, care amprentează viața noastră

interioară și determină specificul emoțional individual.

Conceptul de ”Inteligență emoțională” a fost adus în atenția psihologilor,

sociologilor, practicienilor în educație, dar și părinților, de către Daniel Goleman. În

viziunea sa, inteligența emoțională reprezintă abilitatea individului de a-și recunoaște și

gestiona propriile emoții, de a empatiza cu cei din jur, în scopul de a crea relații

echilibrate cu propria persoană și cu ceilalți.

Conceptul de ”Inteligență emoțională” este construit pe patru piloni:

Cunoașterea emoțiilor personale reprezintă abilitatea de a ne identifica și denumi

propriile emoții și sentimente. Decodificarea corectă a acestora conduce la o mai bună

autocunoaștere și la răspunsuri adecvate în diverse situații de viață.

Page 88: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

88

Gestionarea emoțiilor reprezintă capacitatea fiecăruia dintre noi de a identifica

modalitatea corectă de a ne manifesta. Dar, în absența unei bune cunoașteri a

emoțiilor, gestionarea nu se poate produce în parametri optimi.

Utilizarea emoțiilor se referă la capacitatea de a ne utiliza emoțiile în scopul

menținerii optimismului, a unui orizont de expectanță a rezolvării pozitive a majorității

situațiilor.

Empatia este acea capacitate de a recunoaște sau intui starea emoțională a celorlalți.

este capacitatea de a intui sau de a recunoaste emoțiile celorlalți. Empatia nu înseamnă

transfer, ci abilitatea de a ne deschide spre celălalt și de a identifica emoții transmise pe

canale non-verbale.

În ultimii ani s-a constatat tot mai mult necesitatea ca școala să asigure

pregătirea copiilor și din punct de vedere emotional, întrucât generațiile actuale prezintă

un profil psiho-individual diferit, iar incidența tulburărilor neurodevelopmentale și a celor

emoționale a crescut.

O strategie eficientă, aplicată în tot mai multe școli din Europa și din lume, este

Mindfulness-ul, o tehnică de meditație desprinsă din filosofia budistă, ce presupune

contemplarea și acceptarea propriilor stări emoționale. Mindfulness este o atenție

concentrate asupra propriilor trăiri interioare, având multiple beneficii secundare, cum

sunt gestionarea stress-ului și a anxietății, atenuarea unor simptome ale tulburărilor

neurologice sau de alte tipuri (inclusiv tulburări de spectru autist), ori creșterea

performanței școlare.

II.3.2. Exemple de exerciții simple de mindfulness

În cele ce urmează, vom prezenta câteva exerciții simple de mindfulness, ce pot

fi aplicate în grădiniță sau școală.

1. Norișorii gândurilor

Copilul este rugat să inspire adânc pe nas și să expire de trei ori. Pe măsura ce

inspiră, i se spune, pe un ton calm, să-și imagineze cum gândurile sale formează mai

mulți norișori deasupra capului, care se îndepărtează la fiecare expir. Respirațiile trebuie

să fie lente și adânci, iar atenția să fie concentrată exclusiv pe gândurile din acel

moment.

Page 89: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

89

2. Legătura dintre trup și minte

Exercițiul se desfășoară într-un spațiu linstit. Copilul va efectua diferite miscări, în

timp ce se gândește la ceea ce simte atunci când le execută. Postura și mișcările

influențează modul în care ne simțim și modul în care suntem perceputți de către ceilalți.

Superman Copilul trebuie să adopte postura Superman, cu picioarele în stând

depărtat și brațele cu pumnii încleștați deasupra capului, astfel încât corpul să se

afle în extensie. Scopul exercițiului este acela de a conferi o poziție de putere.

Wonder Woman Poziția este în picioare, cu spatele drept, picioarele depărtate

ușor și mâinile așezate pe șolduri. Privirea înainte, capul drept. Această postură,

la fel ca cea precedentă, conferă senzația de putere și încredere. Este un

exercițiu util pentru copiii anxioși.

3. Safari

Exercițiul simulează un safari în mediul natural, în aer liber. Copilul este încurajat

să își folosească toate simțurile, pentru a identifica animale, plante, insecte, ca într-o

misiune de cercetare.

4. Mixul de arome

O altă tehnică de mindfulness presupune asocierea miros-stare. Diferite arome

determină rememorarea unor evenimente sau asocierile cu situații plăcute. Vanilia poate

sugera aroma tortului aniversar, lavanda – o seară dintr-o vacanță la munte, portocalele

– cozonacul făcut de bunica de Crăciun.

Aceste exerciții simple antrenează conștientizarea sinelui, și facilitează

autocunoașterea, antrenează abilitățile de autocontrol, ajută la depășirea anxietății și

îmbunătățirea autocontrolului, la armonizarea relațiilor cu cei din jur.

II.3.3. Strategii de Mindsight

O strategie care promovează antrenarea abilităților empatice este strategia

”Mindsight”, propusă de psihiatrul și terapeutul american Daniel Siegel. El definește

”Mindsight” ca fiind ”un fel de atenție concentrată” spre ”oceanul nostru interior”, care ne

permite să analizăm mecanismele interne ale minții noastre.

Vă prezentăm în cele ce urmează, câteva strategii de Mindsight ce se pot aplica

la clasă cu succes.

Page 90: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

90

1. Tip de integrare: Integrarea sinelui cu ceilalţi

Strategie de integrare a creierului: ”Conectează-te prin conflict”.

Deși primul impuls al adultului atunci când observă situații conflictuale între copii,

este să îl stopeze, noua abordarea a educației ne sugerează exact contrariul. Mai

specific, ne demonstrează că o sursă de conflict poate fi o situație potrivită pentru a

învăța deprinderi de manageriere a acestora. Acest lucru este posibil dacă îl învățăm să

fie atent, în egală măsură, atât la el cât și la ceilalți. Este un moment oportun pentru a

învăța indicii nonverbale care trădează o escaladare a situației de criză, dar mai ales

context propice pentru a pune în practică tehnici de negociere.

2. Tip de integrare: Integrarea emisferelor cerebrale

Strategie de integrare a creierului: ”Conectează-te şi redirecţionează”

Conectarea este tipul de interacțiune cu o altă persoană, pe care ne-o dorim și

noi adulții atunci când suntem într-o situație care ne tulbură. Simțim nevoia să fim

ascultați, să arate răbdare față de ceea ce avem de spus și să intervină atunci când

șirul logic al narațiunii s-a încheiat. Acest proces trebuie realizat și în interacțiunea

dintre adult și copil, îndiferent de rolul avut.

3. Tip de integrare: Integrarea memoriei

Strategie de integrare a creierului: ”Foloseşte telecomanda minţii”

După un eveniment tulburător, telecomanda îi permite copilului să facă pauză,

să deruleze înapoi şi înainte secvențele poveștii. Pe măsură ce se apropie de

adolescenţă, copilul poate deveni mult mai reticent în a vorbi cu tine despre

experienţele dureroase sau cele care-i produc nemulțumire. În aceste situații, adultul îi

poate explica importanţa amintirilor implicite şi modul în care asocierile cu o experienţă

din trecut poate să-l afecteze în continuare.

4. Tip de integrare: Integrarea memoriei

Strategie de integrare a creierului: ”Aminteşte-i să-şi amintească”

Exersarea memoriei ca proces, se realizează prin oferirea de ocazii pentru a

stoca informație. Acest lucru este valoros, mai ales atunci când e vorba despre cele mai

importante momente din viaţa lui, cum ar fi experienţele de familie, prieteniile deosebite

şi riturile de trecere de la un ciclu de învățământ la altul. Adresându-i întrebări şi

încurajând meditaţia, îl putem ajuta să-şi amintească şi să înţeleagă evenimentele

Page 91: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

91

importante din trecut, ceea ce-l va ajuta să înţeleagă mai bine ce i se întâmplă în

prezent.

5. Tip de integrare: Integrarea diferitelor părţi ale sinelui

Strategie de integrare a creierului: ”Lasă norii emoţiei să treacă”

Cu toții știm că stările emoționale sunt trecătoare. Chiar și copiii cunosc acest

fapt. Cu toate acestea, puși în fața unui stimul activator, simțim că starea de fond va

persista pentru totdeauna. Acest lucru se întâmplă dacă nu recurgem la analizarea

situației, verbalizarea experienței și identificarea unei soluții optime de ieșire din criză.

Pe măsură ce narațiunea prinde contur, putem ajuta, prin intermediul clarificărilor, dacă

starea de tensiune a mai scăzut din intensitate.

În cadrul grupei/clasei de elevi se pot concepe și aplica numeroase jocuri pentru

stimularea și antrenarea abilităților empatice, cum sunt, spre exemplu, ”Etichetele

adezive ale sentimentelor”, o tehnică terapeutică dezvoltată de Liana Lowenstein, ce

ajută copiii să își exprime emoțiile și sentimentele la niveluri mai scăzute ale anxietății.

Pe o coală mare de hârtie se trasează conturul corpului copilului. Instructajul

original este următorul:

”Astăzi vom face ceva care ne va ajuta să vorbim despre sentimente. Toată lumea are

sentimente. Uneori, trăim sentimente plăcute, cum ar fi fericirea și mândria. Alteori trăim

sentimente neplăcute, cum sunt tristețea sau furia. Este normal să avem atât

sentimente plăcute, cât și neplăcute.”

Aplicarea tehnicii continuă cu întrebări modelatoare adresate de terapeut, pentru

numirea emoțiilor de către copil și asocierea acestora cu evenimente sau situații în care

le simte. Fiecare emoție identificată, căreia copilul i-a stabilit și o zonă a corpului în care

le simte, este marcată cu un emoticon care zâmbește.

Exemplu: Ce te face să te simți fericit? Unde simți fericirea?”

Pentru emoțiile/sentimentele negative, se pot folosi aceleași emoticoane, intoarse cu

capul în jos.

Paleta de exerciții pentru dezvoltarea abilităților empatice este, practic,

nelimitată, depinzând de gradul de cunoaștere a colectivului de copii de către profesor,

de disponibilitatea acestuia pentru a desfășura acdest tip de activități și nu în ultimul

rând, de măiestria sa didactică.

Page 92: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

92

Capitolul III. STRATEGII ŞI METODE ALTERNATIVE DE FACILITARE A

DEMERSURILOR EDUCAŢIONALE ÎN CLASA INCLUZIVĂ

III.1. DESIGN-UL CLASEI INCLUZIVE

Prof. Ana-Maria Boncuţ

Prof. Corina Letiţia Pop

III.1.1. Experiența Românească

În anul 1993 Adunarea Generală O.N.U a adoptat rezoluția numită "Regulile

standard pentru egalizarea șanselor persoanelor cu dizabilități în contexte integrate”.

Conform acestui document, incluziunea și integrarea copiilor în programe educaționale

trebuie să constituie o parte integrată a sistemului național de planificare a

învățământului, a dezvoltării curriculumului și a organizării școlare. Pentru adaptarea

programelor educaționale din învățamântul obișnuit/de masă la cerințele elevilor cu

dizabilități, statele trebuie să-și asume anumite responsabilități la nivel școlar și

comunitar :

- să permită flexibilitatea;

- să permită îmbogățirea și adaptarea curriculumului școlar;

- să asigure materiale didactice de calitate și o pregătire continuă a

personalului didactic și a serviciilor/profesorilor de sprijin;

La Conferința Mondială asupra educației speciale, desfășurată sub egida

U.N.E.S.C.O la Salamanca, Spania, iunie 1994, delegații a 88 de guverne și 25 de

organizaţii internaționale au adoptat o declarație comună care conține, printre altele și

următoarele aspecte :

fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil trebuie să

i se ofere șansa de a ajunge și de a se putea menține la un nivel

acceptabil de învățare;

Page 93: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

93

fiecare copil posedă caracteristici, interese, aptitudini și necesități de

învățare proprii;

proiectarea sistemelor educaționale și implementarea acestora trebuie să

țină seama de marea diversitate a caracteristicilor și trebuințelor copiilor

incluși în procesul educațional;

persoanele cu cerințe speciale trebuie să aibă acces în școlile

obișnuite/de masă care la rândul lor își vor adapta procesul didactic

conform unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în

întâmpinarea nevoilor de cunoaștere a fiecărui copil în parte;

școlile de masă, care au adoptat acestă orientare, sunt cele mai

reprezentative medii de combatere a atitudinilor discriminatorii construind

o societate bazată pe spiritul de toleranță și acceptare, oferind tuturor

șanse egale la educație ;

În consecință, conform acestor noi viziuni conturate de-a lungul timpului, în

ultimile decenii ale sec. XX s-a încurajat promovarea ideii de societate incluzivă,

flexibilă și deschisă la fenomenul diversității umane. Pentru a susține acest scop,

au fost elaborate politici sociale și strategii centrate pe următoarele direcții

prioritare de acțiune:

măsuri legislative;

schimbarea de atitudine mai exact implicarea în activități educative pentru

înțelegerea cerințelor și drepturilor persoanelor cu dizabilități și

participarea lor activă și a organizațiilor acestora în efortul de înlăturare a

prejudecăților și tendințelor de stigmatizare la nivelul opiniei publice;

servicii care să promoveze o existență independentă, adică resursele

trebuie orientate astfel încât să determine dezvoltarea unor servicii care

să răspundă nevoilor copiilor cu CES și să determine creșterea capacității

de participare a acestora în perspectiva integrării lor profesionale și

sociale;

sprijin pentru familie, adică alocarea resurselor către familiile copiilor cu

CES pentru asigurarea sprijinului și suținerea incluziunii sociale;

Page 94: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

94

caracterul public al dizabilității, persoanelor cu nevoi speciale să li se

asigure accesul la serviciile publice medicale, vocaționale, sociale și de

educație;

accesul la un loc de muncă, factor cheie al incluziunii și integrării sociale a

persoanelor cu dizabilități și de a promova o existență independentă și

demnă;

mass-media care să dezvolte programe de informare a opiniei publice

pentru a îmbunătăți imaginea acestor persoane și a sensibiliza membrii

comuității asupra diversității umane;

sistemul de învățământ, instituțiile de învățământ trebuie să participe și să

sprijine înțelegerea și acceptarea drepturilor copiilor cu CES, contribuind

la eliminarea temerilor, miturilor și concepțiilor greșite privind calitatea

umană a acestor persoane. De asemenea sistemul de învățământ trebuie

să dețină un rol cheie pentru asigurarea dezvoltării individuale și a

incluziunii sociale, care să permită copiilor si tinerilor cu nevoi speciale să

atingă cel mai înalt grad posibil de autonomie și independență.

„Actul incluziunii nu poate fi realizat în totalitate dacă nu este precedat de o

adaptare privită ca un proces pregătitor și anterior integrării. Adaptarea solicită

conformare, acceptare, în timp ce incluziunea presupune modificarea, însușirea,

asimilarea unor norme și valori” (Gherguț, 2006).

Din punct de vedere psihopedagogic, incluziunea este privită sub un triplu

aspect:

ca obiectiv, ca proces și ca rezultat (Gherguț, 2006). În legatură cu primul

aspect, Gherguț (2006) precizează faptul că incluziunea se referă la realizarea unei

concordanțe între cerințe și manifestări, mai exact o subordonare a aspectelor

secundare celor care servesc orientarea. Este vorba aici de motivație, dezvoltarea

acesteia, precizarea aspirațiilor și a modelelor care sunt capabile să faciliteze adaptarea

și incluziunea (Gherguț, 2006). Ca proces însă, incluziunea este considerată a fi

complexă și dinamică, aceasta constând într-un ansamblu de mecanisme și operații

care pregătesc, finalizează și desăvârșesc acțiunea propriu-zisă. Iar ca rezultat,

Page 95: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

95

incluziunea este strâns legată atât de munca educativă, cât și de viața socială, de

evoluția unor fenomene sociale (Gherguț, 2006).

În contextul școlar, incluziunea reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau

fără cerințe educaționale speciale în același spațiu și în aceleași condiții, fără

discriminări, având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la activitățile

școlare și extrașcolare, luându-se în considerare mai ales obiectivele legate de

școlarizarea normalizată a copiilor cu cerințe educaționale speciale . În ceea ce privește

integrarea școlară a copiilor cu dizabilități în cadrul școlilor obișnuite, aceasta este

practicată la nivel mondial de peste două decenii, iar părerile profesorilor care

acționează în sistemul de integrare școlară sunt împărțite (Gheorghiu, 2005).

„Dorim ca toți copiii să știe că nu este nici o problemă dacă sunt diferiți. La urma

urmei îi pregătim pentru viață și societate.” ( profesor din Africa de Sud)

„Multe dintre cerințele copiilor pot fi îndeplinite înainte de a fi dați la o parte sau

ignorați.” (profesor în Canada)

„Incluziunea este benefică din punct de vedere social pentru întreaga școală,

inclusiv pentru cadrele didactice. Ea susține o atmosferă de lucru în echipă între elevi

și, ideal, între profesori.” (profesor în Norvegia)

„Educația incuzivă desemnează o modalitate instituționalizată de școlarizare a

copiilor cu dizabilități, în școli și clase obișnuite sau în structuri școlare cât mai

apropiate de cele obișnuite, dacă nu este posibil chiar în acestea” (Vrășmaș, 2004, p.

241).

Integrarea școlară a copiilor cu CES este fundamentală pentru realizarea

finalității educației speciale, iar în ceea ce privește condițiile integrării lor eficiente,

acestea constă în creearea unor servicii de sprijin, specializate în asistența

educațională, de pe urma cărora să beneficieze atât copiii integrați, cât și ceilalți copii și

colectivele didactice din școlile în care are loc integrarea (Gherguț, 2006).

Referindu-ne la domeniile incluziunii școlare pentru elevii cu CES,acestea pot fi

de mai multe tipuri:

- domeniul instituțional: acest domeniu se referă la serviciile de sprijin acordate, la

reglementările legislative și existența școlilor pentru toți copiii, evitându-se astfel

discriminarea și stigmatizarea;

Page 96: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

96

- domeniul curriculum-ului școlar: acest domeniu implică delimitările curriculum-

ului comun și diferențiat;

- iar cel de-al treilea se referă la sistemul unitar de formare a personalului didactic

din școli (Gherguț, 2006).

III.1.1.1.Forme ale incluziunii

Pentru a clasifica formele incluziunii școlare a copiilor cu CES, este necesar să

trecem în revistă un criteriu fundamental care se referă la durata prezenței copiilor cu

cerințe educative speciale în școlile obișnuite, menționând astfel următoarele forme de

integrare:

- forme de incluziune totală: elevii cu cerințe educaționale speciale își petrec

majoritatea timpului în școlile obișnuite, exceptând timpul programelor

terapeutice, acestea desfășurându-se în cadrul aceleiași școli sau uneori în afara

acesteia;

- forme de incluziune parțială: aici elevii petrec doar o mică parte din timp în școlile

obișnuite, participând doar la disciplinele la care aceștia pot face față, restul

activităților având loc într-un centru de zi sau de reabilitare, unde programul

școlar este asemănător cu cel al școlilor speciale (Gherguț, 2006).

Dacă ne raportăm la numărul copiilor integrați într-o anumită clasă, atunci putem

întâlni:

- integrare individuală, aici realizându-se integrarea unui singur copil într-o clasă

obișnuită;

- integrarea în grupuri mici, atunci când se realizează integrarea unui grup de cate

2-3 copii într-o clasă obișnuită;

- clase integate, se realizează integrarea unei clase a câte 8-12 copii cu nevoi

speciale într-o unitate de învățământ obișnuită (Gherguț, 2006).

Din perspectiva tematicii abordate, clasa incluzivă poate fi definită drept contextul

educațional în care învață împreună copii cu și fără CES. Totodată, categoriile,

complexitatea, severitatea CES poate fi foarte diferită de la dificultăți ușoare și

moderate de învățare până la comportamente provocatoare și necesități de asistență

complexe. Prezența în clasa de elevi a copiilor cu diferit potențial de învățare și diferite

Page 97: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

97

necesități conferă un alt nivel de complexitate managementului clasei, solicitând

profesorului la clasă competențe speciale de proiectare, structurare a demersului

didactic.

III.1.1.2. Perspective privind managementul clasei

Designul clasei din perspectivă incluzivă presupune, înainte de toate, crearea condițiilor

pentru asigurarea accesului la curriculum. Aceasta înseamnă crearea oportunităților

prin activități, spațiu și materiale, astfel încât toți elevii să poată învăța. Cel puțin

următoarele câteva elemente de bază ar contribui la asigurarea unui mediu cât mai

incluziv la clasă:

1. Așezarea „incluzivă” a meselor

Nu există o piesă de mobilier mai importantă într-o sală de clasă incluzivă decât

o masă suficient de mare pentru grupuri mici de elevi. Mobilierul trebuie să fie așezat în

clasă în așa fel încât să permită organizarea activităților în grup. Elevii pot lucra împreună

pe proiecte comune, pot comunica. Masa este, de obicei, plasată într-o zonă

proeminentă a sălii de clasă și facilitează numeroasele oportunități pentru ca toți copiii să

se simtă membri ai grupului.Tehnologiile sunt vitale pentru sala de clasă. Tehnologiile nu

doar permit elevilor să țină pasul cu lumea în schimbare, ci oferă acces la curriculum

pentru elevii cu cerințe speciale. Fie că este vorba de un computer, de i-Pad, de

Page 98: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

98

echipamente audio/vizuale sau de dispozitive de asistență, tehnologia poate juca diverse

roluri în sala de clasă incluzivă. Tehnologiile pot oferi softuri educaționale pentru

accesibilizarea curriculumului, în special pentru copiii cu CES, și diferențierea sarcinilor,

modalităților de învățare. Tehnologia se adresează majorității grupurilor de copii și

încurajează incluziunea în numeroase moduri.

2. Materialele manipulative

Pentru unii copii, manipularea cu obiecte/lucruri este cea mai eficientă metodă de

învățare. Materialele manipulative pot sprijini procesul de învățare, permițând copiilor

să-și demonstreze cunoștințele, să dezvolte noi niveluri de înțelegere și să exploreze

concepte mai profunde. Aceste materiale pot fi ușor grupate, plasate în recipiente de

plastic și puse pe rafturi. Utile pentru toate vârstele, materialele manipulative sunt o

modalitate ușoară de a face o clasă mai incluzivă.

3. Dispozitivele vizuale

Dispozitivele vizuale sunt, fără îndoială, niște elemente foarte importante în clasa

incluzivă. Acestea atrag atenția copiilor, explică o idee sau ajută elevul să înțeleagă o

lecție. Dispozitivele vizuale sunt în mai multe forme și ar trebui să existe o varietate

disponibilă într-o sală de clasă pentru a facilita incluziunea. Câteva exemple: orare,

postere, linii de numere, diagrame, grafice, organizatori grafici, smart-board, televizor

Page 99: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

99

sau i-Pad. Clasele incluzive au întotdeauna numeroase tipuri de dispozitive vizuale la

îndemână pentru a ajuta la livrarea, adaptarea sau modificarea unei lecții.

4. Sistemul de management al comportamentului pozitiv

Un sistem de management al comportamentului pozitiv poate susține și menține

un mediu de învățare sigur și optim, permite profesorului să evidențieze și să

consolideze punctele tari ale elevilor și să le ofere îndrumări de comportament adecvat.

Sprijinirea comportamentului elevilor, menținerea unui mediu de învățare calm și

furnizarea de rutine previzibile ajută la oferirea/crearea condițiilor de învățare optime.

5. Cărți cu nivel ridicat de interes

Clasele incluzive recunosc că elevii învață în moduri și la niveluri diferite.

Profesorii nu numai că doresc să ofere lecții care abordează abilitățile variate ale

copiilor, ci și le oferă materiale didactice pe care toți copiii le pot folosi. Pe lângă

manuale, o clasă incluzivă ar trebui să ofere și cărți care pot fi citite pentru bucuria

copiilor. Oferirea de cărți adecvate vârstei (editate sau audio), interesante și care pot fi

citite de cititori la diferite niveluri, reprezintă o modalitate importantă de a face o clasă

mai incluzivă.

6. Graficul de lucru

Graficul de lucru servește mai multor scopuri într-o sală de clasă. În primul rând,

ajută la menținerea bunei desfășurări a activităților la clasă. În al doilea rând, el ajută

elevilor să se orienteze mai ușor în programul școlar. În cele din urmă, și cel mai

Page 100: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

100

important, permite tuturor elevilor să contribuie la organizarea cu succes a activităților în

sala de clasă.

7. Portofoliul elevilor

Deoarece o clasă incluzivă este binevoitoare cu copiii cu diferite abilități, este

extrem de important ca profesorii să urmărească punctele forte și nevoile fiecărui elev.

Datele importante cum ar fi evaluările, observațiile, PEI-urile și alte informații pot fi

păstrate împreună, într-un singur loc. Profesorii pot folosi aceste informații pentru a se

asigura că toți elevii sunt incluși și participă la programul clasei. Un profesor poate

combina cu ușurință informațiile utile în a sprijini elevi în procesul de învățare și accesul

la curriculumul incluziv.

8. Jocurile

Jocurile sunt adesea folosite de rofesori pentru a consolida un nou concept. Ele

au, de asemenea, un rol important în predarea competențelor sociale și a muncii în

echipă. Deoarece alegerile jocului sunt nesfârșite, ele oferă multe moduri diferite în care

un elev poate participa. Cel mai important lucru este că jocurile permit copiilor să se

relaxeze în mediul de învățare, să se bucure de compania semenilor și să formeze

relații.

Un element definitoriu al managementului clasei în context incluziv îl constituie

managementul conținuturilor, care se referă, în principal, la modul de organizare a

conținutului predării, stilul predării propriu-zise. În acest proces intervin elemente

importante, precum:

Page 101: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

101

• alegerea și coordonarea materialelor de predare-învățare (manuale, materiale

demonstrative, distributive);

• identificarea strategiilor de predare, adecvate potențialului de învățare al copiilor;

• coordonarea colectivului de elevi (antrenarea în activități prealabile sau succesoare

desfășurării lecției (de exemplu, căutarea informațiilor suplimentare la o temă anumită,

elaborarea proiectelor, eseurilor, referatelor la temă etc.), așezarea în bănci, crearea

grupurilor etc.);

• coordonarea lucrului individual;

• evaluarea și aprecierea continuă a eforturilor copiilor;

• gestionarea timpului și altor resurse;

• ordonarea mediului (așezarea mobilierului, echipamentelor) etc.

III.1.1.3. Perspective privind strategiile didactice

Din perspectiva strategiilor didactice, managementul conținuturilor este

determinant pentru asigurarea reușitei activităților la clasă. Deciziile cadrului didactic în

ceea ce privește strategiile de învățare vor fi influențate de cunoștințele sale referitoare

la copii, potențialul, interesele și capacitata de participare a acestora.

În proiectarea și organizarea procesului educațional în general și, pentru copiii cu

CES, în particular, este valoroasă strategia învățării centrate pe elev – activitatea de

construire individuală a cunoașterii; subiectul se informează, selectează, apreciază,

analizează, compară, clasifică, transferă, descoperă, rezolvă, concluzionează etc. Cu

alte cuvinte, elevul construiește traiectoria/traseul propriu de învăţare în raport cu

potenţialul individual și cadrul interacţional. În acest sens, M. Bocoș recomandă:

• Corelarea modului de predare al cadrului didactic cu modul de învățare al elevului;

conţinutul care trebuie învăţat, volumul și natura lui – noţiuni, concepte, procedee,

competenţe etc. – determină în mod specific felul în care trebuie să prezentăm

informaţiile, structurarea, succesiunea lor logică, precum și explicaţiile și suportul

cognitiv și metacognitiv care se impun.

• Necesitatea asigurării că elevii deţin cunoștinţele și achiziţiile necesare înţelegerii

noului material; prezentarea informaţiilor într-o manieră structurată și organizată, care

să creeze premisele învăţării, să o amorseze, să o faciliteze și să o promoveze; este

Page 102: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

102

foarte dificil pentru elevi să abordeze un material amorf, să încerce să-l prelucreze și

să-l structureze în vreun fel. • Elaborarea unei variante proprii de structurare a temei,

care să le ofere elevilor o viziune sistemică și să le faciliteze identificarea modului în

care diferite părţi ale materialului se corelează, (inter)relaţionează și ierarhizează. După

ce a fost clarificat propriul mod de a privi, a gândi și operaţionaliza tema, aceasta poate

fi prezentată elevilor într-o formă structurată (în scopul de a induce învăţare), urmând ca

ei să o accepte în forma prezentată și apoi să-și construiască propriile structuri de

cunoștinţe.

• În procesul de construire a schemelor/structurilor de cunoștinţe și de personalizare a

cunoștinţelor, este important ca elevul să reflecteze la noul material, la strategiile

cognitive, dar și la strategiile metacognitive pe care le utilizează în asimilarea lui. În

asistența copiilor cu CES, o preocupare permanentă ar trebui să fie stimularea acestora

pentru a reflecta asupra propriului proces de cunoaștere, astfel încât ei să devină

conștienţi de punctele lor tari, dar și de punctele lor slabe, pe care le pot compensa prin

modurile personale de valorificare a informaţiei, prin managementul personal al

informaţiilor și al cunoștinţelor, gestionându-și astfel eficient propria cunoaștere.

• Prin misiunea sa, cadrul didactic este un facilitator al învăţării și are responsabilitatea

de a încuraja elevii să reflecteze la materialul prezentat, să-l integreze în propriul sistem

cognitiv, în viziune sistemică, să-l relaţioneze cu ceea ce ei cunosc deja, să încerce să

dea sens noii cunoașteri în propria lor viziune, să identifice posibilităţi de aplicare și

valorificare a ei în viitor etc. Procedând astfel, elevul nu doar descoperă noul și creează

sensul cunoașterii, ci și își consolidează propriile abilităţi cognitive și metacognitive.

(Bocoș M. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013).

Elevii vor putea realiza demersuri constructiviste în măsura în care profesorul se

asigură că procesul de predare, învăţare și evaluare nu se rezumă la furnizarea de

informaţii (ce să înveţe), ci sprijină/îndrumă/ajută/ elevii să înveţe (cum să înveţe) și să

gândească, exersându-și deprinderi de gândire logică, analitică, critică, în activități de

analiză, sinteză, evaluare și rezolvare de probleme.

1. Strategia didactică centrată pe cel ce învață este o strategie activă și

interactivă.

Page 103: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

103

Învățarea activă reprezintă un tip de învățare care se bazează pe activizarea

subiecţilor învățării, respectiv pe implicarea și participarea lor activă și deplină

(intelectuală/cognitivă, afectiv-motivaţională și psihomotorie) în procesul propriei

formări, prin stabilire de interacţiuni intelectuale, verbale, social-emoţionale și afective

cu cadrul didactic și prin stabilire de interacţiuni cu conţinuturile curriculare.

Învățarea activă/interactivă valorifică activismul individului cu sine însuși și cu

alţii, comunicarea intra- și interpersonală ca și condiție de realizare a activității mentale,

psihofizice și axiologice.

Promovarea învățării active/interactive se realizează prin intermediul strategiilor

didactice respective. Abordarea strategiilor didactice interactive se încadrează în

problematica generală a dezvoltării paradigmei educaţionale cu referire la dimensiunea

de predare-învăţare-evaluare, evidenţiind caracterul activ-participativ din partea celor ce

învaţă și posibilitatea de cooperare și de comunicare eficientă.

Interactivitatea are la bază relaţiile reciproce și se referă la procesul de învăţare activă,

în cadrul căreia cel care învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma în

una nouă, personală și interiorizată.

Ca strategii de grup, strategiile didactice interactive:

• presupun munca în colaborare a elevilor organizaţi în microgrupuri sau echipe de lucru

în vederea atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o problemă, crearea de

alternative);

• se bazează pe sprijinul reciproc în căutare-cercetare și învăţare, stimulează

participările individuale, antrenând subiecții cu toată personalitatea lor (abilităţi

cognitive, afective, volitive, sociale);

• solicită efort de adaptare la normele de grup, toleranţă faţă de opiniile, părerile

colegilor, dezvoltând capacităţile autoevaluative.

După C. Oprea, învăţarea interactivă, care se realizează în relaţie cu ceilalți și cu

materialul de studiu, are la bază procese de construcţie creativă, inovatoare. Ea apare

ca urmare a eforturilor individuale și colective prin intermediul interacțiunii dintre elevi

și/sau dintre elevi și profesori, pe de o parte, și dintre elev și conţinutul de învăţat, pe de

altă parte. Învăţarea interactivă vizează schimburile sociale în dobândirea noului,

stimulând construirea și redefinirea sensurilor, receptivitatea faţă de experienţele noi,

Page 104: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

104

căutate și rezolvate prin explorare, deducție, analiză, sinteză, generalizare,

abstractizare, concretizare, punând accentul pe realizarea conexiunilor dintre noţiuni și

solicitând o profundă implicare intelectuală, psihomotorie, afectivă și volițională.

Din acest punct de vedere, principiile care stau la baza promovării strategiilor

interactive sunt:

a. Construirea propriilor înțelesuri și interpretări ale conținuturilor instruirii.

b. Discutarea și negocierea, nu impunerea obiectivelor.

c. Promovarea alternativelor metodologice de predare-învăţare-evaluare.

d. Solicitarea informațiilor trans-disciplinare și analizele multidimensionale ale realității.

e. Evaluarea mai puţin criterială și mai mult reflexivă, prin metode alternative de

evaluare.

f. Promovarea învăţării prin descoperire și rezolvare de probleme

Învăţarea interactiv-creativă este un proces de producere de semnificaţii vizavi

de noua informare și de cunoștinţele anterioare, de transformare a structurilor cognitive

ale elevului, consecinţă a încorporării noilor achiziţii (cunoștinţe, capacităţi), prin

angajarea eforturilor intelectuale și psihomotorii de construire a cunoașterii.

Concluzionând, putem spune că interactiv este individul care inter-relaţionează

direct cu ceilalţi, pe de o parte, sau cu materialul de studiu, pe de altă parte, prin

procese de acţiune transformatoare și de filtrare cognitivă, de personalizare a

conţinuturilor de învăţat. În această ordine de idei, strategiile didactice interactive sunt,

în primul rând, cele de învăţare prin cooperare și colaborare.

În condițiile utilizării adecvate, se dovedesc a fi eficiente în asistența copiilor cu

CES strategiile cooperative, strategiile tutoriale, strategiile de asistență

poli/multisenzorială.

Strategiile cooperative sunt valoroase datorită faptului că facilitează nu numai

învăţarea, ci și comunicarea, socializarea, cunoașterea reciprocă dintre elevi, conduc la

acceptarea reciprocă și la integrarea, din toate punctele de vedere, a elevilor cu CES în

colectivul clasei. Toţi elevii învaţă datorită acestor strategii să asculte activ, să fie

toleranţi, să ia decizii și să-și asume responsabilităţi în cadrul grupului.

Numeroase studii de specialitate demonstrează superioritatea strategiilor

didactice cooperative faţă de cele competitive și individuale în dezvoltarea proceselor

Page 105: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

105

cognitive, a abilităţilor de comunicare, în îmbunătățirea motivației, a stimei de sine, în

dezvoltarea personalităţii. Plecând de la această premisă, învăţarea prin cooperare este

abordată ca strategie didactică ce încurajează elevii să lucreze împreună în

microgrupuri în vederea îndeplinirii unui scop comun, în comparaţie cu învăţarea prin

competiţie. Experienţa educaţională dovedește că utilizarea strategiilor cooperative

determină o serie de rezultate pozitive pentru copii:

• creșterea motivaţiei pentru activitatea de învăţare;

• consolidarea stimei de sine;

• dezvoltarea competenţelor sociale;

• modificarea pozitivă a relaţiilor dintre copii;

•formarea unei atitudini pozitive faţă de personalul didactic, disciplinele de studiu și

conţinutul acestora;

• capacităţi sporite de a percepe o situaţie, un eveniment și din perspectiva celuilalt.

Învăţarea în grupuri mici, activă și colaborativă, asigură, pe termen lung, efecte

benefice pentru toţi membrii grupului:

• interacţiune reală și intercomunicare;

• redistribuire corectă de recompense sociale (apreciere, considerare, respect);

• restructurare firească a distribuirii autorităţii în grup;

• distribuţie eficientă a sarcinilor de lucru;

• împărtășire, atât ca reciprocitate, cât și ca ajutor asimetric acordat;

• un simţ al disponibilităţii și al solicitării sau acordării ajutorului sporite.

Strategiile cooperative cuprind:

• Împărţirea pe grupuri de lucru: clasa este împărţită în grupuri de 4-6 membri; membrii

au roluri specifice care li se atribuie consecutiv; toate grupurile primesc aceeași sarcină,

care este rezolvată prin contribuţia tuturor membrilor;

• Învăţarea în grupuri cooperative: sarcinile de învăţare per grup sunt elemente

componente ale unei sarcini mari, complexe, la nivel de clasă; fiecare grup rezolvă o

parte a sarcinii, după care, din contribuția tuturor grupurilor, se constituie rezolvarea

generală a sarcinii;

• Învăţarea în grupuri competitive: grupurile de lucru pot deveni la un moment dat

competitive, pentru o secvenţă dată;

Page 106: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

106

• Învăţarea competitiv-aditivă tip puzzle: sarcinile de învăţare sunt divizate până la

nivelul fiecărui membru, pentru a se reîntregi ulterior din juxtapunerea selectivă a

contribuţiilor membrilor;

• Învăţarea competitiv-aditivă tip JIGSAW: grupurile primesc aceeași sarcină, care se

divizează membrilor; „omologii de sarcină din grupuri “ (numiţi experţi) se întâlnesc,

lucrează în comun pentru descoperirea soluţiilor, apoi se reîntorc în grup, devenind

responsabili de predarea conţinutului studiat celorlalţi membri ai grupului iniţial.

Învăţarea prin cooperare solicită efort intelectual și practic atât din partea

elevilor, cât și din partea profesorului care coordonează bunul mers al activităţii. Pentru

o bună reușită în utilizarea strategiei învățării prin cooperare, profesorul trebuie să

deţină următoarele competenţe:

• Competenţa energizantă: are în vedere capacitatea profesorului de a-i face pe elevi să

dorească să se implice în activitate, în rezolvarea problemei date. Elevii trebuie

încurajaţi și stimulați să nu se oprească la prima soluţie descoperită, ci să se antreneze

în căutarea de soluţii alternative;

• Competenţa empatică: presupune abilitatea de a lucra cu elevii, profesorul reușind să

se transpună în situaţiile pe care aceștia le parcurg. În acest mod, profesorul își va

cunoaște mai bine discipolii și va îmbunătăţi comunicarea cu ei;

• Competenţa ludică: se referă la capacitatea profesorului de a răspunde mesajului

elevilor săi prin măiestrie, favorizând integrarea elementelor ludice în activitatea de

învăţare pentru a o face mai atractivă și pentru a întreţine efortul intelectual și fizic al

elevilor;

• Competenţa organizatorică: are în vedere abilitatea cadrului didactic de a organiza

colectivul în echipe de lucru, de a menţine și a impune respectarea regulilor care

privesc învăţarea prin cooperare, în grup. Totodată, profesorul este cel care poate

interveni în situaţii limită, în situaţii de criză, aplanând conflictele și favorizând

continuarea activităţii pe direcţia dorită. El menţine legătura dintre intervenţiile

participanţilor și subiectul discuţiei, evitând devierile;

• Competenţa inter-relaţională: presupune disponibilităţi de comunicare cu elevii săi,

menită să dezvolte la aceștia abilităţile sociale necesare integrării optime în colectiv.

Toleranţa și deschiderea faţă de nou, precum și încurajarea originalităţii răspunsurilor

Page 107: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

107

elevilor, va avea ca efect crearea de disponibilităţi asemănătoare elevilor săi în relaţiile

cu ceilalţi.

Rolurile profesorului se redimensionează și capătă noi valenţe, depășind optica

tradiţională prin care el era doar un furnizor de informaţii. În organizarea învăţării prin

cooperare el devine un co-participant, alături de elev, la activităţile desfășurate. El

însoţește și încadrează elevul în actul de cunoaștere. Dimensiunile procesului

educațional (predare-învăţare-evaluare) capătă, în cazul strategiilor de lucru în echipă,

valenţe formative și formatoare, încurajândprogresul individual și colectiv, personal și

social. O misiune importantă a cadrului didactic cu referire la selectarea și utilizarea

strategiilor de predare-învățare o constituie autoevaluarea acestora.

2. Tehnici de învățare multisenzorială

După cum s-a demonstrat în (sub)capitolele anterioare, incluziunea în

învățământul general a copiilor cu CES a necesitat și a atras după sine reconsiderarea,

în esență, a procesului de predare-învățare-evaluare, cu accent pe satisfacerea

cerințelor diversificate ale copiilor. În special, este vorba despre identificarea și

aplicarea celor mai adecvate tehnici care să faciliteze învățarea. În ultimii ani, în rândul

acestora se evidențiază tehnicile de învățare multisenzorială ca fiind cele mai eficiente

metode/ strategii în asigurarea performanțelor școlare ale copiilor cu dificultăți de

învățare.

Aplicarea tehnicilor de învățare multisenzorială presupune valorificarea în

procesul de învățare a cât mai multe simțuri. Este cunoscut faptul că în pedagogia

tradițională predarea-învățarea se face, de regulă, utilizând auzul și văzul: pentru citirea

informațiilor, analiza textelor, imaginilor etc. și pentru audierea informațiilor (de regulă,

furnizate de învățător). În mod evident și natural, în grupurile de copiii întotdeauna

există/vor exista dintr-acei care au/pot avea dificultăți legate de procesarea (urmărirea,

prelucrarea) vizuală sau auditivă a informațiilor/conținutului învățării.

Dificultățile de învățare ale copiilor pot fi în unul sau mai multe domenii: citit,

scris, ortografie, matematică, înțelegere etc., variind de la simplu la complex, în funcție

de nevoile copilului și de sarcina de învățare care urmează a fi rezolvată. Soluția pentru

atare dificultăți sunt tehnicile multisenzoriale, care permit copiilor să își folosească

punctele personale forte, care îi vor ajuta să învețe. Implicarea mai multor simțuri ale

Page 108: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

108

copilului, în special utilizarea atingerii (tactile) și a mișcării (cinetice) stimulează creierul

copilului să dezvolte competențe tactile și cinetice pe care, ulterior, să le exploreze în

procesul cunoașterii/învățării.

Tehnicile și strategiile de predare multisenzorială stimulează învățarea prin

implicarea unor sau a tuturor simțurilor pentru:

• colectarea, înțelegerea informației privind sarcina de realizat;

• corelarea informațiilor cu conceptele deja cunoscute și înțelese;

• perceperea logică implicată în rezolvarea problemelor;

• învățarea sarcinilor de rezolvare a problemelor;

• aplicarea abilităților de gândire nonverbală;

• înțelegerea relațiilor dintre concepte;

• stocarea și păstrarea informațiilor pentru utilizare/revalorificare ulterioară.

Practica educațională demonstrează că toți copiii, cu sau fără CES, învață mult

mai ușor, memorează și pot aplica mai ușor concepte pentru învățarea viitoare, dacă în

predare sunt folosite metode compatibile cu particularitățile personale de dezvoltare ale

simțurilor lor, asociate și stilurilor de învățare . Tehnicile multisenzoriale oferă o

varietate de oportunități de angajare a simțurilor personale în procesul de învățare.

Prezentăm mai jos câteva exemple din cele mai utilizate astfel de tehnici.

2. Tehnici pentru stimularea raționamentului vizual:

• Text și/sau imagini pe hârtie, postere, modele, ecrane de proiecție, calculatoare, flash

carduri etc.;

• Utilizare culori pentru evidențierea, organizarea informațiilor sau a imaginilor;

• Organizatori grafici etc.

Organizatorii grafici sunt foarte frecvent utilizați în instruirea/asistența copiilor cu

dizabilități de învățare. Această tehnică îi ajută pe profesori să predea și pe elevi să

înțeleagă mai bine materia nouă, să relaționeze conceptele noi cu cele deja cunoscute,

să identifice ideile principale/esența unei informații, să soluționeze probleme etc.

Organizatorii grafici sunt de diferite formate și pot fi utilizați în diferite scopuri:

• clasificare;

• expunerea șirului de acțiuni/evenimente;

• semantizare;

Page 109: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

109

• stabilirea relației cauză-efect;

• matricea comparație-contrast;

• modelul Frayer etc.

Exemple:

Tabelul de clasificare

Facilitează clasificarea sau gruparea informațiilor/obiectelor în diferite categorii

Lanțul de acțiuni/evenimente

Se utilizează pentru a demonstra modul în care o secvență liniară duce la un rezultat

specific

Tipuri de roci, cu exemple Magmatice Sedimentare Metamorfice •• Bazalt •• Granit ••

Cuarț •• Diorit •• Pegmatit •• Calcar •• Gresie •• Ghips •• Argilă •• Fosile •• Marmură ••

Ardezie •• Skarn •• Șist •• Gnais

Mapa semantică Ilustrează modalitățile în care cuvintele, categoriile, conceptele sunt

legate între ele.

Modelul Frayer

Este utilizat dezvoltarea abilităților de vorbire (de vocabular) mai cuprinzătoare:

Vertebrate

Păsări

Amfibii/Mamifere

Pești /Reptile

Cu sânge rece Născute în apă

Cu sânge cald/ Au păr pe corp/ Puii beau lapte

Trăiesc doar în apă /Au branhii și aripioare

Cu sânge rece/ Născute terestru

Triunghiul

Definiție O formă geometrică de bază; o formă plană având trei laturi și trei unghiuri

Exemple: Dreptunghic, echilateral, isoscel

Caracteristici : Un triunghi este un poligon de trei laturi cu trei vârfuri

Non-exemple: Pătrat (patru laturi), octagon (opt laturi), cerc (fără laturi)

Page 110: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

110

Unele dintre cele mai la îndemână formate ale organizatorilor grafici este Rețeaua de

cuvinte, fiind foarte atractivă și ușor de administrat în lucrul cu copiii (poate avea forma

de păianjen). Îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine un termen prin conectarea cu

termeni relativi.

Un exemplu:

Sinonime/ Cuvântul zilei/ Antonime

Vesel

Definiție: Starea când avem, afirmăm ѕau ѕuntem marcați de bucurie, Adj.

Când sunt vesel, zâmbesc.

Păsările vesele, cântă un cântec plăcut.

Bucuros- trist

voios -abătut

satisfăcut –nefericit

3. Tehnici pentru stimulare auditivă:

• Texte/cărți înregistrate pe bandă, lectură asistată de colegi, lectură asociată, cititoare

de text computerizate etc.;

• Video cu audio însoțitor;

• Muzică, cântece, instrumente, vorbire orală, rime, jocuri ritmate etc.

4. Tehnici pentru stimulare tactilă:

• Obiecte: tăvi cu nisip, hârtie gofrată, obiecte texturate;

• Puzzle-uri pentru îmbunătățirea abilităților motorii fine;

• Materiale de modelare: argilă, plastilină, aluat, alte materiale sculpturale;

• Materiale mici, numite manipulative (în special, pentru reprezentarea valorilor

numerice, pentru predare calcul etc.).

5. Tehnici pentru stimulare chinestezică:

• Jocuri – sărituri cu coarda, cântecele cu mișcări ritmice, aplauze;

• Activități cu mișcări de amploare – dansuri, competiții, jocuri de învățare etc.

O altă clasificare a tehnicilor de învățare multisenzorială le partajează după

competențele de format: scris, citit, calcul etc.

Page 111: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

111

6. Tehnici pentru formarea abilităților de citit-scris

a. Scrierea pe nisip (pe făină, crema de ras sau alte asemenea materii)

• Permite copiilor să utilizeze văzul, atingerea și sunetul pentru a conecta litere/sunete.

•Este foarte ușor de realizat.

• Este stimulativă și distractivă în același timp.

• Poate fi aplicată pentru remedierea celor mai severe deficiențe de scris.

b. Scrierea în aer

• Denumită și ”scrierea pe cer”, această tehnică este, de asemenea, foarte ușor de

realizat.

• Constă în conturarea în aer, cu două degete, a literelor.

• Are loc dezvoltarea așa-numitei ”memorii musculare”.

• Tehnica implică văzul, simțul tactil; poate fi combinată cu rostirea sunetelor

corespunzătoare literelor conturate.

c. Construirea cuvintelor

• Este o tehnică foarte simplă, constând în alcătuirea cuvintelor din litere separate

(magnetice sau de alt fel).

• Literele pot fi diferențiate după culori. De ex., vocale roșii și consoane albastre.

• În procesul construirii cuvintelor, copiii pot rosti sunetele corespunzătoare.

d. Bețișoare cu istorioare

• Tehnică utilă în lucrul cu copiii care înțeleg mai greu un text.

• Istorioara/povestea este împărțită în părți. Esența fiecărei părți va fi înscrisă pe un

bețișor de culoare diferită.

e. Scrierea cu litere decupate

• Copiii fac conturul literei cu degetele și pronunță sunetul cu voce tare.

• Ajută copiii să își cultive memoria tactilă a literelor și sunetelor.

• Din mai multe astfel de litere pot fi constituite cuvinte, sintagme, propoziții scurte etc.

f. Urmărește și fă labirinturi

• Una dintre cele mai simple tehnici de dezvoltare a competenței de scris (prin

dezvoltarea motoricii fine, capacității de urmărire a conturului etc.).

• Labirintul trebuie să aibă două puncte de bază care să orienteze copilul în conturare:

”start” și ”finiș”.

Page 112: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

112

• În funcție de capacitățile copiilor, pot fi propuse contururi mai late sau mai înguste.

• Pentru a fi mai atractiv, labirintul poate fi completat și cu eroi/imagini: de ex., ajută-l pe

Făt-Frumos să ajungă la castel!

6. Tehnici pentru formarea abilităților de calcul

a. Vizualizare cu obiecte (manipulative) mici

• Se folosesc diverse obiecte mici (mărgele, boabe etc.), pentru a face diferite operații:

adunare; scădere; grupare;

înmulțire/împărțire etc.

• Este o tehnică multisenzorială care implică simțul tactil, dar și văzul, auzul.

b. Construire cu cuburi și plăci colorate

• Se utilizează diverși itemi care ajută la formarea/consolidarea competențelor de

grupare, comparare, măsurare etc. De ex., cadrul didactic stivuiește obiecte a câte 2, 4,

6 și, ulterior, le propune copiilor să continue următoarele 2-3 de stive.

• Ca și alte tehnici de învățare multisenzorială, contribuie la dezvoltarea mai mult decât

a unui simț, consolidând, astfel, competențele formate.

c. Efectuarea conexiunilor muzicale

• Există mai multe moduri de a conecta matematica cu muzica!

• Copiii pot folosi melodii pentru a memora reguli, legități, algoritmi.

• Notele muzicale și durata lor pot fi utilizate în predarea numerelor întregi, fracționate

etc.

d. Desenarea problemei

• Este o metodă mai avansată după mărgele, plăci, cuburi!

• Implică, alături de simțurile menționate, și gândirea logică.

• Exemplu: multiplicarea 4x6. Copilul desenează 6 rânduri a câte 4 stele. Vizualizează

problema și identifică mai ușor soluția.

III.1.1.4. Perspective privind conţinutul învăţării

Din punctul de vedere al conținutului învățării și realizării finalităților

educaționale, în cazul copiilor cu CES vor fi aplicate adaptări psihopedagogice și

modificări curriculare, corespunzătoare (a se vedea capitolul IV).

Page 113: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

113

La fel de important este și managementul relațiilor inter-personale, care, în sens

larg, vizează clasa ca microsistem social, în care se concentrează responsabilitățile și

așteptările subiecților procesului educațional. Managementul relațiilor se referă la întreg

spectrul de relații cadru didactic-elev, cadru didactic-cadru didactic, cadru didactic-

părinți, cadru didactic-comunitate etc. Acest tip de management presupune abordarea

unor forme de lucru și de comunicare care să valorizeze atât pe cei care învață, cât și

pe cei care îi învață. Altfel spus, cultura organizațională a clasei ca microsistem va fi

determinată și de calitatea relațiilor inter-personale, dar și de cultura comunității în care

funcționează (școlară și socială).

Școala ca entitate trebuie să colaboreze strâns cu comunitatea și această

legătură urmează a fi modificată continuu în conformitate cu dinamica socială, în

general.

Privit dintr-o altă perspectivă, designul clasei incluzive presupune crearea unui

mediu de învățare bine gestionat, cu structuri și rutine clare pentru toți. Cele mai

cunoscute strategii în acest sens sunt următoarele:

1. Crearea în clasă a unui mediu încurajator/suportiv

Este vorba despre ceea ce în învățământ se denumește, de regulă, cu termenul

climat psihologic. Școala și, implicit, clasa trebuie să fie un mediu sigur și protector

unde copilul vrea să vină să învețe, fără teamă: copiii trebuie să se simtă confortabil și

în siguranță în clasă, să pună întrebări și să își expună opinia fără frica de fi pedepsit,

criticat sau intimidat. O clasă în care „temperatura emoțională” este caldă și congenială

este aceea în care copiii vor fi mai dispuși să învețe.Fără voia lor, profesorii se lasă,

deseori, prinși în ceea ce în literatura de specialitate se numește ”ciclul de

comportament aversiv reciproc”: cu cât mai mult ei încearcă să limiteze comportamentul

necorespunzător al copiilor prin utilizarea metodelor de dezaprobare și pedeapsă, cu

atât mai mult comportamentul considerat neadecvat se afirmă. Acest ciclu de

interacțiune poate continua și se escaladează, în timp, ajungând la cote greu de

administrat. Experții susțin că schimbarea comportamentului neadecvat al copiilor

necesită schimbarea comportamentului profesorului. Iată de ce este recomandată

crearea mediului incluziv, în care se construiesc alte cicluri „de interacțiune reciprocă”,

unde toți actanții se înțeleg și colaborează.

Page 114: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

114

Așadar, reținem că aprobarea și dezaprobarea sunt reciproce și de felul

comportamentului pe care îl abordăm în sala de clasă va depinde calitatea actului

educațional realizat în acea sală.

2. Aplicarea metodei ignorării selective

Considerată una dintre cele mai dificile de aplicat tehnici de operare în

managementul clasei, ignorarea planificată este folosită pentru a reduce devierile de

comportament. Această metodă are efecte scontate cu condiția utilizării adecvate, care

va depinde, în cea mai mare măsură, de capacitatea cadrului didactic de a identifica

situația când tehnica respectivă va funcționa. La modul practic, profesorul are câteva

alegeri. El ar trebui să își anunțe dezaprobarea privind comportamentul problematic sau

să ignore comportamentul necorespunzător sau să dea exemple de comportamente

adecvate.Ultima opțiune este cea corectă, deoarece abordează problema din

perspectivă pozitivă. Ignorarea selectivă a comportamentelor dezaprobatoare este doar

o parte a procesului. Profesorul trebuie să angajeze copiii în dezvoltarea

comportamentelor corecte, nedăunătoare pentru ei și pentru alții. Ignorarea selectivă

oferă profesorului o strategie alternativă care poate ajuta la limitarea dezaprobării și la

concentrarea pe menținerea în sala de clasă a unei atmosfere prietenoase, incluzive,

sigure din punct de vedere emoțional și bine reglementate.

3. Concentrarea pe structură şi rutină

Crearea unui mediu de clasă în condiții de siguranță din punct de vedere

emoțional, în care copiii pot reuși, implică nu numai un nivel ridicat de interacțiune între

elevi și profesori, dar necesită, de asemenea, accentul pe structură și rutină. Copiii, în

special cei cu dificultăți de învățare și de comportament ușoare până la moderate,

însușesc mai ușor lucrurile structurate (spații, mobilier, obiecte, procese) și rutina.

Structurarea și rutina îi ajută pe copii să învețe, să însușească scheme de acțiune și

comportamente adecvate și compatibile mediului școlar și statutului de elev. Copiii cu

CES trebuie să fie pregătiți, în avans, pentru orice modificare a programului zilnic sau a

rutinei. Pentru unii din ei vor fi necesare memento-uri cu privire la schimbările

așteptate.Structura și rutina implică, de asemenea, comportamente care sprijină

performanța academică. Astfel, profesorul poate forma/consolida abilitatea de a asculta

a copilului, dând instrucțiuni repetitive. Dacă executarea sarcinii necesită mai mulți pași,

Page 115: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

115

aceasta este împărțită pe segmente ordonate de la primul până la ultimul pas. O astfel

de procedură deliberată va diminua din întrebările nejustificate despre ce trebuie de

făcut.Atunci când selectează sarcini academice, profesorul trebuie să fie încrezător că

fiecare elev are capacitatea de a-și îndeplini sarcina care îi este atribuită. Mai mult, el

trebuie să știe dacă elevul cu CES va realiza această sarcină singur sau cu instrucțiuni

suplimentare/complementare sau cu suportul cadrului de sprijin. Efectuarea unei sarcini

independente, prin definiție, ar necesita sprijin puțin sau deloc. Aceasta va depinde de

abilitatea pedagogului de a identifica sarcinile conform potențialului copiilor.

4. De-escaladarea crizelor de comportament

Crizele de comportament ale copiilor trebuie abordate de către cadrul didactic din

perspectivă profesională și nu personală. Aceasta înseamnă că el va apela la metodele

și tehnicile de diminuare a comportamentelor provocatoare, menținând controlul asupra

situației din clasă și neadmițând escaladarea crizei de comportament. În general, este

indicat să fie evitate și prevenite astfel de situații. În acest scop, profesorii trebuie să

recunoască situațiile de „înfierbântare” și potențialele consecințe, să păstreze distanța

față de spațiul copilului, să schimbe tonalitatea (dacă mai devreme a ridicat-o), să

utilizeze un limbaj calm, concentrat, scurt etc.

5. Creşterea locusului de control al copiilor

O componentă importantă a managementului clasei este de a ajuta elevii să

recunoască faptul că unele dintre alegerile pe care le fac cu privire la comportamentele

lor sunt mai bune decât altele. Atunci când fac alegeri bune, acestea trebuie să fie

aprobate, consolidate și celebrate. Atunci când fac alegeri greșite, nepotrivite, ei trebuie

să înțeleagă de ce au optat pentru o astfel de alegere și ce opțiuni alternative ar fi avut,

dacă ar fi făcut alegeri mai bune. Copiii, în special cei cu dificultăți de învățare și

comportamente provocatoare, necesită să fie învățați să își asume să accepte

responsabilitatea pentru alegerile care le fac. Acest tip de responsabilitate este

identificat în literatura de specialitate ca „locus intern de control”. Cei mai mulți dintre

copiii cu dificultăți de învățare și comportamente provocatoare îi învinovățesc pe alții

sau identifică factori externi pentru alegerile problematice pe care le fac – este vina

oricui, cu siguranță nu a lor! Astfel de situații sunt denumite drept „locus extern de

control”.

Page 116: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

116

În scopul formării abilității copiilor de a-și asuma responsabilitatea pentru

alegerile făcute, sunt câțiva pași de urmat:

• Copilul este rugat să își explice comportamentul și ce s-a întâmplat; să identifice ce

reguli ale clasei/școlii a încălcat;

• Copilul este ajutat să exploreze și alte opțiuni pentru a răspunde la aceeași situație

data viitoare;

• Odată identificate alternativele, apare și întrebarea: Care este cea mai bună alegere?

Care este cea mai bună a doua opțiune? De ce? ș.a.m.d.Urmând acest algoritm,

profesorii reușesc să ajute copiii să recunoască faptul că comportamentul este guvernat

situațional și că este posibil ca o singură modalitate de a răspunde situației să nu fie

adecvată, având în vederea diferiți factori. Cel mai important element în această

procedură este întrebarea despre data viitoare când se prezintă o situație specifică. O

bună intervenție comportamentală ar trebui întotdeauna să se concentreze asupra

modului de a îmbunătăți situația de data viitoare74.

6. Limitarea utilizării pedepsei

În mod tradițional, majoritatea modelelor de management al clasei se bazează

pe metode punitive. Copiii cu probleme de deficit de atenție, în virtutea particularităților

de dezvoltare, deseori prezintă sensibilitate redusă la recompense și pedepse (o

consecință neurologică a tulburării). În timp, se întâmplă că pedepsele ușoare nu au

efectul scontat și atunci profesorii au tentația să crească pedepsele ca severitate și

durată. Problema cu această abordare este faptul că utilizarea pedepsei nu învață

comportamentul țintit și doar generează resentimente din partea copiilor; pedeapsa

ușoară, aversivă produce un comportament evitant, și nu rezultatul de a-l ajuta pe copil

să învețe să se comporte mai adecvat. Cheia pentru profesori este să folosească în

mod predominant suporturi și strategii de comportament pozitiv. De prea multe ori

profesorii folosesc strategiile de pedeapsă ca o primă opțiune în gestionarea

comportamentului provocator. O formă frecventă de pedeapsă este excluderea de la

activitățile extracurriculare, or pentru copiii cu dificultăți de învățare/tulburări de

comportament acestea sunt ocazii așteptate cu nerăbdare, deoarece sunt mai puțin

academice și copii tind/speră să exceleze în aceste activități. Eliminarea privilegiilor sau

Page 117: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

117

a activităților favorizate, cum ar fi cele extradidactice, este emoțională și generează

resentimente și rezistența la pedeapsă.

III 1.2. Experiența grecească

Experiența trăită în cadrul proiectului KA1 – „Porți deschise pentru toți copii!”

prin cursul de formare „Towards The Inclusive Classroom: Best Practice”,

Kalamata, Grecia a fost una extraordinară din mai multe punctele de vedere. Primul ar

fi acela al dobândirii de noi cunoștințe cu o largă aplicabilitate în mediul incluziv,

experiențe noi, modele de bune practici, metode și strategii pentru Educația Incluzivă.

Un al doilea aspect ar fi acela al dezvoltării relatiilor interumane, al socializării într-un

context similar cu cel de acasă, favorabil schimbului de experiență și formării

profesionale. Nu în ultimul rând am reușit să descoperim locuri minunate în care gazde

ne-au fost niște oameni extraordinari care s-au dovedit a fi adevarati profesori în

incursiunea noastră prin Kalamata, Grecia.

III.1.2.1. Educația Incluzivă

În opinia acestora Educația Incluzivă este definită ca fiind mediul de învățare

centrat pe persoană/dezvoltarea personală, academică și profesională a tuturor elevilor

indiferent de rasă, clasă socială, culoare, dizabilitate, stiluri de învățare și limbă.

Page 118: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

118

Educația Incluzivă

– ESTE: „ Diversitatea este atât de vitală încât fiecare persoană

să-și satisfacă nevoile astfel încât toți să aibă acces la aceleași oportunități de învațare,

joacă și viață.”

- NU ESTE: „ Dacă dorești să participi conform normelor

culturale/sociale ale majorității.”

Obiectivele Educației Incluzive

Educația pentru toți

Protejarea derepturilor

Identificarea unor abilități

Dezvoltarea conștiinței sociale

Pregătirea pentru noi provocări

Îmbunătățirea calității educației

Beneficiile Clasei Incluzive

Profesorii din școlile normale și profesorii de educție specială, lucrează împreună

Permite copiilor cu CES să rămână într-un mediu mai puțin restrictiv

Toți copii beneficiează de resursele adiționale și de tehnicile suportive utilizate

III.1.2.2. Componentele educaţiei incluzive

1. Instruirea Diferențiată

Există 4 zone unde profesorii pot diferenția învățarea:

Conținut – Identificând nevoile elevului pentru învățare și care sunt

materialele/resursele care îl vor ajuta

Metode – Activități care să îi ajute pe elevi să înțeleagă ceea ce învață

Proiecte - Modalitatea prin care elevii să arate ceea ce au reușit să învețe/ceea

ce știu

Mediul Școlar – Cum „simte” clasa și cum lucrează elevii împreună/clasă

Ex. grupuri mici / lecții unu la unu / învățare reciprocă

NU FUNCȚIONEAZĂ!

1. Dacă clasa are prea mulți elevi

2. Profesorul nu este instruit/nu are experiență pentru o astfel de abordare, diferențiată

Page 119: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

119

2. Strategii de învățare suportivă/de sprijin

- sunt în folosul tuturor elevilor nu doar pentru cei cu dificultăți de învățare și deficit de

atenție

3. Reducerea stigmatizării

Clasa Incluzivă ----------------------------- Diverși cursanți

Elevii realizează că fiecare învață în felul lui, în funcție de particularitățile

individuale ale fiecăruia.

Elevii descoperă că au cât mai multe în comun cu ceilalți copii.

Reducerea stigmatizării pentru elevii cu dificultăți de învățare și deficit de atenție.

Elevii construiesc și mențin prietenii între ei.

4. Utilizarea eficientă a resurselor

Educația Specială este adusă adesea în clasă pentru a oferi suport tuturor elevilor prin

intermediul unui logoped, psihopedagog, profesor de sprijin.

Rezultate: - toți elevii beneficiează

- elevii cu CES nu sunt stigmatizați

Ex.

Modelul de predare al echipei de specialiști ( co-teaching)

Profesorii din învățământul special împing anumite momente din timpul zilei

pentru a preda

Ambii profesori sunt la dispoziția tuturor elevilor

Page 120: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

120

Cum arată modelul CO- Teaching?

Un profesor ________Un observator

Un profesor dirijeză procesul de învățare în timp ce celălalt în calitate de

observator colectează date care urmează să fie revizuite după lecție.

Un profesor_________Un asistent

Un profesor dirijează învățarea în timp ce celălalt se plimbă prin clasă și oferă

ajutor elevilor care au nevoie. Această metodă ar trebui să fie utilizată cel mai

puțin!

Parallel Teaching

Ambii profesori distribuie același conținut, dar la o clasă împărțită pe grupe de

nivel. Aceasta permite diferențierea, profesorii ar trebui să alterneze grupurile cu

care lucrează.

Învățarea în echipă

Ambii profesori împărtășesc transmiterea aceluiași conținut, în acelaș timp,

întregii clase. Acesta este cel mai complex stil și necesită o planificare riguroasă.

Station Teaching

Ambii profesori împart conținuturile și elevii. Elevii petrec timp cu fiecare

profesor. O a treia oprire poate fi adăugată prin munca independentă.

Alternative Teaching

Un profesor transmite instrucțiunile întregii clase în timp ce celălalt profesor

lucrează în grupe mici pentru a putea oferi pre-predare și re-predare, după cum

este necesar.

Predarea diferențiată împreună cu Co-Teachingul în clasele din educația

generală face să fie mai ușor de asimilat conținuturile pentru elevii care necesită PIP ,

deoarece pot învăța același material ca și colegii lor doar că e adaptat în funcție de

particularitățile fiecăruia.

Page 121: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

121

III.2. CONCEPTUL DE “FLIPPED CLASSROOM”

Peof. Mădălina Tuhuţ

Prof. Mihaela Cioban

Această abordare a clasei răsturnate a fost introdusă pentru prima dată de Dr.

Eric Mazur de la Universitatea Harvard în 1991. Ceea ce a făcut a fost să ceară elevilor

săi să citească notele sale de curs înainte de clasă, astfel încât timpul orei să poată fi

folosit pentru discuții. Modelul de clasă răsturnată s-a folosit oficial în 2010 la

Clintondale High School din Michigan unde rata de abandon era foarte mare.

III.2.1.Ce este clasa răsturnată/ inversă ?

Clasa răsturnată este o metodă de instruire și un tip de învățare mixtă care oferă

conținut de instruire, de multe ori online, în afara clasei și multe activități, inclusiv cele

care ar fi putut fi în mod tradițional considerate teme, în sala de clasă. Conținuturile de

bază ale unei noțiuni sau teme din programă, sunt structurate de profesor într-un

scenariu didactic digital și/sau videoclip-uri online și sunt parcurse de elevi acasă în

ritmul propriu, ori de câte ori este necesar, pentru a ajunge la înțelegerea lor.

Page 122: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

122

Învăţarea este individuală, unică pentru fiecare în parte. Flipped classroom se

centrează pe elev, îl pune în centrul procesului de învăţare, îl determină să fie activ, să

selecteze informaţiile dorite şi cel mai important lucru este faptul că se ţine cont de

dorinţele şi nevoile elevului.

O clasă răsturnată ”tradițională” este centrată pe ideea că explicațiile oferite în

clasă sunt înregistrate și postate într-o formă oarecare pentru ca elevii să le poată

vedea acasă ca temă. Video-urile pot fi postate pe YouTube, pe un site al profesorului,

copiate pe un stick sau pe un DVD. O lectură tipică de 45 de minute poate fi redusă la

10 – 15 minute. Elevii și-ar putea lua notițe, exact așa cum fac în clasă, apoi vin în clasă

gata să se angajeze în activități care să întărească materialul pe care l-au învățat cu o

seară înainte.

Flipped Classrooms permite elevilor să privească explicațiile acasă și să se

angajeze în teme în școală. Profesorii îi ghidează pe elevi printr-o serie de fișe sau

activități tradiționale care îi ajută să-și atingă obiectivele și să câștige cunoașterea

necesară pentru a trece evaluările.

Flipped Learning permite educatorilor să utilizeze o varietate de metodologii de

predare pentru a-i ajuta pe elevi să atingă obiectivele de învățare

(www.flippedlearning.org). În loc să se concentreze pe conținutul pe care ei trebuie să-l

învețe, elevii sunt angajați în activități care îi ajută să își însușească conținutul, cât și să

își formeze abilitățile care le sunt necesare pentru succes.

Clasa este un mediu dinamic și colaborativ, unde toate nivelurile celor care

învață sunt susținute. Principala caracteristică a acestui concept de învățare răsturnată

este aceea că fiecare profesor îl individualizează pentru a se potrivi școlii în care

predă, elevilor și abilităților personale. Unii profesori utilizează filme video gata făcute

de pe internet, alții și le fac singuri (http://flippedlearning.org/syndicated/school-leader-

magazine-article/).

Prin această metodă, fiecare elev poate învăța în propriul lui ritm. Învățarea

devine personalizată pentru fiecare elev. Elevii au posibilitatea de a viziona un curs ori

de câte ori au nevoie; ei pot să deruleze înapoi, dacă este necesar sau pot să ”sară”

peste unele părți în cazul în care doresc, sau pur și simplu ei pot pune „pauză“

Page 123: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

123

profesorului lor. Astfel elevii au posibilitatea să înțeleagă la nivelul la care se află sau

să revadă o parte din explicațiile pe care le-au uitat.

Un exemplu de lecție inversă găsiți aici:

https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g

(https://facultyinnovate.utexas.edu/sites/default/files/flippedgraphic(web960px).png)

III.2.2. „Pilonii” clasei răsturanate/inverse

Răsturnarea unei clase poate, dar nu este neapărat necesar, să conducă la

învățarea răsturnată. Mulți dintre profesori ar putea deja să fi aplicat ideea răsturnării

unei clase, punând elevii să citească texte în afara clasei, să privească filme video

suplimentare sau să rezolve probleme în plus, dar pentru a își angaja elevii în învățarea

răsturnată, profesorii trebuie să încorporeze în practica lor următorii patru piloni.

F – Mediu Flexibil (Flexible Environment)

Învățarea răsturnată permite adoptarea unor moduri variate de învățare;

educatorii deseori rearanjează spațiile de învățare pentru a ajuta elevii să se

acomodeze cu specificul lecției sau capitolului, pentru a susține fie munca de grup, fie

studiul independent. Ei creează spații flexibile în care elevii aleg când și unde să învețe.

Educatorii care își ”răstoarnă” clasele au așteptări flexibile față de derularea în timp a

învățării elevilor și în evaluarea învățării elevilor.

L – Cultura învățării (Learning culture)

În modelul tradițional centrat pe profesor, profesorul este principala sursă

primară de informație. Prin contrast, învățarea răsturnată schimbă în mod deliberat

Page 124: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

124

instruirea pe o abordare centrată pe cel care învață, unde timpul din clasă este dedicat

explorării temelor în profunzime și creării de oportunități bogate de învățare. Ca rezultat,

elevii sunt activ implicați în construirea cunoașterii pe măsură ce participă la ea și sunt

implicați și în evaluarea propriei învățări într-o manieră care este semnificativă la modul

personal.

I – Conținut intențional (Intentional content)

Educatorii care utilizează învățarea răsturnată se gândesc continuu cum pot să

utilizeze acest concept pentru a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte înțelegerea conceptuală,

ca și fluența procedurală. Ei determină ce au nevoie să predea și ce materiale trebuie

să exploreze elevii singuri. Educatorii utilizează un conținut intențional pentru a

maximiza timpul clasei și pentru a adopta metode centrate pe elev, strategii active de

învățare, în funcție de nivelul clasei și subiectul materiei.

P – Educator profesionist (Proffesional educator)

Rolul Educatorului Profesionist este chiar mai important și deseori mai solicitant

într-o clasă răsturnată decât într-una tradițională. În timpul orei, ei observă continuu

elevii, furnizându-le un feed-back relevant pentru acel moment și le evaluează munca.

Educatorii profesioniști reflectează asupra propriilor practici, se conectează unii cu alții

pentru a-și îmbunătăți instruirea, acceptă criticismul constructiv și tolerează haosul

controlat din clasele lor. În timp ce educatorii profesioniști adoptă roluri mai puțin

proeminente într-o clasă răsturnată, ei rămân ingredientul esențial care permite învățării

răsturnate să se petreacă (https://creeracord.com/2017/03/25/ce-este-flipped-learning-

invatarea-rasturnata/)

Diferențele dintre utilizarea metodei prezentate mai sus și metoda clasică de

învățare sunt prezentate structurat în forma grafică(Fig.1)

Page 125: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

125

Fig.1 Modelul Taxonomiei lui Bloom

Organizarea clasei e diferită deoarece elevii nu stau aliniați ascultându-l pe

profesor, ci lucrează în grup și se pot ajuta reciproc.

III.2.3. Avantajele şi dezavantajele clasei răsturanate/inverse

Avantajele (inclusiv cele prezentate în fig. 2) folosirii metodei flipped

classroom:

elevii lecturează lecția acasă în propriul ritm, în liniște, fără a fi presați de timp

comunică cu ceilalți elevi din clasă și cu profesorul on-line,

pot căuta informații suplimentare pe alte site-uri

se pot implica 125direct în actul de formare, fără a asculta inerți prelegerea

profesorilor

se combină predarea 125directă cu învățarea de tip constructivist

elevii își asumă responsabilitatea pentru propria lor învățare

elevii pot relua conținutul informațiilor oricând, doarece este păstrat permanent

Page 126: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

126

Fig. 2

Printre dezavantajele ( inclusiv cele prezentate în Fig. 3) utilizării acestei metode

ar putea fi considerate următoarele:

nu toți elevii au calculatoare/acces la internet;

mulți părinți nu sunt de acord cu folosirea mult timp a calculatorului;

rezistența la nou a cadrelor didactice;

lipsa unor strategii de evaluare adecvate pentru această metodă;

nu toți elevii vor acumula cunoștințe în ritmul impus, de aceea e necesară

diversificarea materialelor

Fig. 3

Page 127: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

127

III.2.4.Exemple de aplicare a metodei flipped classroom:

1. Într-o lecție ce presupune învățarea unor noțiuni de gramatică a limbii

franceze, elevii au citit informațiile noi acasă, iar la școală îi pot grupa în echipe pentru

a comunica folosind acele noțiuni. Dacă un elev sau mai mulți nu au înțeles lecția, pot

ruga un alt elev să le explice, în cadrul altei grupe sau, dacă preferă studiul individual, îi

îndrept către munca independentă. În cazul lecțiilor de cultură și civilizație, elevii pot

beneficia în timpul orei de imagini, materiale video sau mărturii on-line despre locurile și

perioadele despre care au citit acasă. De asemenea, elevii pot împărtăși din propria

experiență informații despre cultura și civilizația franceză. Întrucât profesorul este doar

un ghid, elevii au ocazia să se exprime mai mult și să-și îmbunătățească competențele

de comunicare, primind din partea acestuia doar îndrumări și un feed-back. Un model

de lecție on-line puteți găsi aici: https://www.powtoon.com/online-

presentation/fTmccql6pXa/?mode=movie

2. Pentru o lecție de chimie, în care elevii învață despre soluții, în prima zi ei vor

participa la o activitate de cercetare ghidată numită Introducere în realizarea de soluții

(http://bit.ly/seigelsolutionmaking) în care ei vor învăța despre calcularea concentrației

soluțiilor făcând două cupe cu punci de fructe. După ce ei au preparat băuturile, ei

citesc mai departe și li se spune să folosească masa de pudră de băutură pe care au

măsurat-o și volumul de apă pe care l-au utilizat, pentru a calcula concentrația. Acesta

este momentul în care ei realizează că nu au măsurat nimic și trebuie să înceapă din

nou.

Notă: Când obiectivul principal este să învețe cum să calculeze concentrația,

elevii învață mai mult din greșelile pe care le fac în producerea de soluții. La sfârșitul

activității, elevii sunt liberi să-și bea soluțiile în timp ce privesc un video instrucțional

despremodul în care se calculează concentrația.

Page 128: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

128

:

(https://creeracord.com/2017/03/29/sa-incepem-sa-vorbim-despre-flipped-learning-

invatarea-rasturnata/)

Elevii trec apoi printr-o serie de sarcini obligatorii și opționale pentru acel capitol.

În timp ce unele sarcini sunt marcate ca cerute, se poate da elevilor libertatea fie să le

suplimenteze, fie să le înlocuiască cu alte sarcini pe care ei le concep. Aceasta

modalitate de organizare dă tuturor elevilor posibilitatea de a-și demonstra înțelegerea

în moduri care se potrivesc mai bine nevoilor lor (https://edict.ro/o-privire-asupra-

conceptului-flipped-classroom-clasa-rasturnata/)

3. În cadrul activităților de

stimulare cognitivă pe care elevii cu

cerințe educative speciale le desfășoară

în școala specială, în programul de

terapie educațională complexă și

integrată, poate fi abordată tema Poluarea

mediului. Elevii primesc informațiile în

format electronic, un material video pe

care îl vor viziona acasă, precum și

informații pe suport de hârtie. Ei sunt rugați să își acceseze mail-ul sau conturile de

rețele de socializare unde profesorul trimite materialul de vizionat. Pentru a fi mai

motivați, elevii sunt anunțați că a doua zi, la activitate, se va desfășura un concurs cu

Page 129: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

129

premii, iar întrebările vor fi din materialul parcurs acasă. Conținutul materialului

informativ face referire la tipurile de poluare, factorii poluanți, efectele poluării asupra

mediului. Pentru a verifica la clasă dacă elevii au urmărit materialul trimis, profesorul va

propune un concurs. Organizează clasa pe grupe de elevi și împarte sarcinile de lucru

legate de poluare, aceleași pentru toate grupele. În funcție de nivelul clasei și de

obiectivele propuse, sarcinile pot consta în: realizarea unor afișe/postere, desene,

colaje, chestionare, fișe de lucru, puzzle-uri. Poate fi introdusă ca cerință și un set de

măsuri de prevenire a poluării pe care elevii să-l propună. Pe durata desfășurării

activității, elevii se pot consulta între ei. Dacă se observă că în grupe sunt elevi care

întâmpină dificultăți în realizarea sarcinilor, ei vor fi ajutați, fie de către coechipieri, fie

vor fi rugați să parcurgă din nou materialele teoretice. Echipele care-și duc la bun sfârșit

sarcinile vor fi recompensate cu reviste, jocuri, stickere, etc.

Folosirea metodei Flipped Classroom se pliază pe orice materie, dar pentru

reușita procesului de ,,inversare” a clasei trebuie să ne asigurăm că toți elevii au acces

la internet și să punem la dispoziție materiale didactice celor care nu au internet acasă

sau un computer personal. De asemenea, părinții trebuie să fie informați asupra acestui

concept, iar materialele didactice să fie elaborate și sub forma unor prezentări video.

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.”

Nicolae Iorga

III.3. DESIGN-UL SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN CONTEXTUL

INTEGRĂRII ELEVILOR CU CES

-EXEMPLU DE BUNE PRACTICI-

Prof. Simona Prisneac

Prof. Codruţa Dumitriu

Adaptarea elevului cu CES în cadrul colectivului și crearea unui climat

educațional prietenos și stimulativ pentru toți elevii este direct proporțională (la clasele

Page 130: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

130

primare) cu implicarea cadrului didactic în viața colectivului: observarea

comportamentului elevilor, medierea relațiilor dintre aceștia, îndrumarea elevilor prin

activități de consiliere care să le faciliteze înțelegerea diferențelor ce există între stilurile

de învățare ale elevilor, să le sporească toleranța și să stimuleze colaborarea între

aceștia.

În elaborarea designului situațiilor de învățare, cadrul didactic va aborda strategii

flexibile și incluzive, astfel încât toți elevii să aibă acces la o varietate de soluții de

învățare, personalizate și ajustate în funcție de diferențele, preferințele și nevoile pe

care le prezintă. Aceste abordări flexibile vor reduce semnificativ barierele în calea

învățării, menținând în același timp așteptări înalte pentru toți elevii. Ele vor așeza în

concordanță potențialitățile existente ale elevului (zona proximei dezvoltări, Vîgotski) cu

cerințele (școlare, sociale) care îi sunt adresate, în vederea obținerii autonomiei

acestuia, a independenței sale în acțiunile pe care dorește/trebuie să le realizeze.

Prin experiențe de învățare dinamice și interactive va fi favorizată învățarea

activă a elevilor, va fi stimulată motivația pentru învățare, va fi facilitat progresul şcolar

al fiecărui elev în funcţie de particularităţile individuale de dezvoltare: vârstă, nivelul

dezvoltării cognitive determinată de tipul dizabilității/tulburării, nivelul și specificitatea

mijloacelor de comunicare, stilul și ritmul de învățare. Prezentarea multisenzorială a

informațiilor prin antrenarea diferiților stimuli (vizuali, auditivi, tactili) și eșalonarea

dificultății sarcinilor de la simplu la complex vor crea algoritmi de lucru, vor facilita

transmiterea de informații și consolidarea achizițiilor. Eforturile elevului de a se adapta

solicitărilor școlare vor fi recompensate prompt în vederea consolidării unor

comportamente adecvate de învățare. În organizarea situațiilor de învățare, pot fi

utilizate dezbaterile, expozițiile tematice, jocurile didactice și jocurile de rol,

dramatizările și pot fi integrate cu succes aplicații interactive specifice smartboard-urilor

(ex. http://exchange.smarttech.com/details.html?id=12ed50c5-e481-471c-a69f-

a6f699f233d8) sau aplicații interactive online, înregistrări multimedia etc.

În acest context, metodele activ-participative stimulează și dezvoltă învăţarea

prin cooperare, învățarea prin exersare practică (learning by doing), care permite

elevului satisfacerea cerinţelor educaţionale prin efort personal sau în colaborare cu alţi

colegi. Învăţarea prin cooperare (lucrul în perechi sau în grupuri mici de elevi),

Page 131: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

131

facilitează comunicarea, cooperarea și sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor sarcini

sau pentru explorarea unor teme noi, gândirea critică, libertatea de exprimare,

conştientizarea responsabilităţii, operaţionalizarea cunoştinţelor, exersarea priceperilor

şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii,. De asemenea, favorizează cunoaşterea

reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă, integrarea eficientă a fiecărui

copil în colectivul clasei. Eficienţa învăţării prin cooperare nu este vizibilă doar la nivelul

activităţii didactice, ci şi la nivelul dezvoltării personale a elevilor, stimulând o serie de

aptitudini şi capacităţi referitoare la spiritul de toleranţă, ascultarea activă, luarea

deciziei, autonomia personală, responsabilitatea şi participarea socială, formarea

opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii.

Dintre metodele de învăţare prin cooperare o parte pot fi adaptate cu succes

condiţiilor instructiv-educative şi recuperativ-compensatorii ale elevilor cu CES:

„Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”, „Turul galeriei”, „Metoda cubului”, „Creioanele la mijloc”,

„Brainstorming-ul”, „Ciorchinele”, „Gândiţi/ Lucraţi în perechi/ Comunicaţi”, „RAI

(Răspunde/Aruncă/ Interoghează)”, „Mozaicul” etc.

Reușita școlară a elevului cu CES depinde în mare măsură de cooperarea dintre

toate cadrele didactice implicate în actul educațional al acestuia. Sincronizarea

tehnicilor și metodelor abordate poate facilita învățarea elevului cu CES, sporind

motivația pentru învățare prin creșterea stimei de sine (ca urmare a dobândirii

autonomiei în activităte), prin crearea unui confort psihic

sporit (atunci când elevul are formate rutine de

învățare), prin dezvoltarea capacităţii de adaptare la

situaţii noi și prin creşterea capacităţii de efort.

Utilizarea metodelor activ-participative și interactive va fi

facilitată de activitatea în parteneriat a cadrelor

didactice, prin abordarea unor modalități diferite de

realizare a activității didactice prin colaborare de tip co-

teaching: predare-observare, predare-asistare

(acordare de sprijin), predare-predare (predare în paralel), predarea pe centre, predare

alternativă, predare în echipă (team teaching).

Page 132: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

132

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:

CLASA: I

DESCRIEREA COLECTIVULUI: 7 elevi cu deficiență mintală ușoară, sindrom de

nedezvoltare a limbajului și întârziere în achiziții, 2 prezintă sindrom hiperkinetic cu

deficit de atenție și 1 elev cu sindrom Down.

ŞCOALA: GIMNAZIALĂ SPECIALĂ – C.R.D.E.I.I.

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare

OBIECTUL: Citire-scriere-comunicare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Recapitularea cunoștințelor din clasa pregătitoare

(elemente de construcţie a comunicării – propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul).

SUBIECTUL: „Toamna. Propoziția, cuvântul, silaba.”

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL (COMPETENŢA): să dezvolte priceperile și

deprinderile de receptare și exprimare a mesajului oral.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Toți elevii: - O1: să imite personajele sau animalele solicitate în cadrul jocului de

spargere a gheții; (psihomotor)

- O2: să reproducă muzical și motor (semnele corespunzătoare versurilor)

cântecelul propus; (psihomotor)

- O3: să colaboreze în cadrul grupei pentru rezolvarea sarcinilor solicitate;

(afectiv)

- O4: să aprecieze activitatea celorlalți colegi cu fețe zâmbitoare; (afectiv)

Gr. I: - O1: să formuleze cel puțin 2 răspunsuri la cele 3 întrebări solicitate pe baza

imaginilor prezentate; (cognitiv)

- O2: să grupeze cel puțin 4 elemente ale anotimpului toamna în funcție de categoriile

stabilite, pe baza imaginilor prezentate; (cognitiv)

- O3: să rezolve corect cel puțin 2 exerciții din fișa de lucru; (cognitiv)

Gr. II: - O1: să formuleze cel puțin 1 răspuns fără sprijin la cele 3 întrebări solicitate pe

baza imaginilor prezentate; (cognitiv)

Page 133: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

133

- O2: să grupeze cel puțin 3 elemente ale anotimpului toamna în funcție de categoriile

stabilite, pe baza imaginilor prezentate; (cognitiv)

- O3: să rezolve fără sprijin cel puțin 1 exercițiu din fișa de lucru; (cognitiv)

Gr. III 1: - O1: - să formuleze cel puțin 1 enunț fără sprijin din cele 4 solicitate, pe baza

imaginilor prezentate; (cognitiv)

- O2: - să formeze cel puțin 3 perechi între imaginile prezentate pe cartonașe;

(cognitiv)

- O3: - să rezolve cel puțin 1 exercițiu din fișa de lucru; (cognitiv)

STRATEGIA DIDACTICĂ – metode didactice/mijloace didactice:

- metode didactice: conversaţia, exerciţiul, jocul de spargere a gheții, metoda cubului,

metoda ciorchinelui, brainstorming;

- mijloace didactice: fișe de lucru, planșe/cartonaşe cu imagini, calculator, flipchart,

lipici.

- forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală.

TIPUL LECŢIEI: de recapitulare și sistematizare. Lecţie realizată în parteneriat de tip

co-teaching cu profesorul logoped de la clasă: în prima parte, predare-asistare

(acordare de sprijin elevului cu sindrom Down), apoi predare-predare (predare în

paralel).

Prof. psihopedagog Simona Prisneac și prof. logoped Codruța Dumitriu

TIMP: 45 min.

ETAPE Timp

OBIECTIVE OPERAŢIONAL

E

DEMERSUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV

STRATEGIA DIDACTICĂ

metode, mijloace,

forme

EVALUARE

1. Pregătirea pentru activitate.

5 min

.

- să se pregătească pentru oră; - să imite personajele sau animalele solicitate în cadrul jocului de spargere a gheții;

- pregătirea calculatorului, a flipchart-ului şi a celorlalte materiale pentru activitate; - joc de spargere a gheții „Haideți

frontal

Aprecieri verbale

1 elevul cu sindrom Down

Page 134: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

134

să imităm!” (Anexa 1);

2. Anunţarea titlului lecţiei și precizarea materiei supuse

recapitulării.

5 min

.

- să reproducă muzical împreună cu ceilalți colegi cântecelul propus însoțit de semnele corespunzătoare versurilor realizate prin imitație; - anunţarea obiectivelor într-o manieră accesibilă;

- cântecelul „Bate vântul frunzele”; (Anexa 2) „Toamna. Propoziția, cuvântul, silaba.”

frontal (elevul cu sindrom

Down are sprijinul prof.

logoped)

întăriri pozitive prin aprecierea activităţii elevilor

3. Desfășurarea activității. Recapitularea conținutului.

15 min

- să colaboreze în cadrul grupei pentru rezolvarea sarcinilor solicitate;

Cubul va avea 3 laturi de o culoare și celelalte 3 de altă culoare. Fiecărei grupe îi corespunde o culoare, având așadar sarcina de a rezolva trei din cele 6 solicitări de pe fațetele cubului, în funcție de nivelul de dezvoltare intelectuală al elevilor din cadrul grupului. Elevii din cele două grupe vor interacționa în

pe grupe Grupa I și II

metoda cubului

cub, planșe, cartonașe cu

imagini (Anexa 3) predare în paralel –

prof. psihopedago

g

Observarea comportamentului elevilor, întăriri pozitive (prin aprecierea răspunsurilor elevilor), analiza, aprecierea. Activitatea celor două cadre este îmbinată în funcție de nevoile elevilor. Sarcinile celor două grupe sunt prezentate și realizate în așa fel încât să nu devină un factor de distragere a atenției pentru grupa cealaltă. Grupa I: - foarte bine: rezolvă toate cele trei solicitări

Page 135: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

135

Grupa I: - să formuleze cel puțin 2 răspunsuri la cele 3 întrebări solicitate pe baza imaginilor prezentate; Grupa II: - să formuleze cel puțin 1 răspuns fără sprijin la cele 3 întrebări solicitate pe baza imaginilor prezentate; Grupa III: - să formuleze cel puțin 1 enunț fără sprijin din cele 4 solicitate pe baza imaginilor prezentate;

rezolvarea sarcinilor. „Cubul se rostogoleşte şi la .....el soseşte”. Grupa I: - elevii vor formula cel puțin 2 din cele 3 răspunsuri solicitate pe baza imaginilor prezentate; Grupa II: - elevii vor formula cel puțin 1 răspuns fără sprijin din cele 3 solicitate pe baza imaginilor prezentate; Grupa III: - elevul va formula cel puțin 1 enunț fără sprijin din cele 4 solicitate pe baza imaginilor prezentate;

Grupa III

conversația planșă,

cartonașe cu imagini

(Anexa 4) predare în paralel –

prof. logoped

formulate (100%); - bine: rezolvă doar două solicitări (60%); - suficient: rezolvă doar o solicitare (30%); Grupa II: - foarte bine: rezolvă toate cele trei solicitări formulate (100%); - bine: rezolvă doar două solicitări (60%); - suficient: rezolvă doar o solicitare (30%); Grupa III: - foarte bine: formulează 3-4 enunțuri cu sprijin pe baza imaginilor prezentate (100%); - bine: formulează 2 enunțuri cu sprijin pe baza imaginilor prezentate (60%); - suficient: formulează 1 enunț cu sprijin pe baza imaginilor prezentate (30%);

Page 136: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

136

4. Verificarea și consolidarea cunoștințelor.

10 min

- să colaboreze în cadrul grupei pentru rezolvarea sarcinilor solicitate; Grupa I: - să grupeze cel puțin 3 elemente ale anotimpului toamna pentru fiecare categorie stabilită, pe baza imaginilor prezentate; Grupa II: - să grupeze cel puțin 2 elemente ale anotimpului toamna în funcție de categoriile stabilite, pe baza imaginilor prezentate; Grupa III: - să formeze cel puțin 3 perechi între imaginile

Ciorchinele cu denumirea „Toamna” va avea 7 categorii: - grupa I: flori, lunile anului, caracteristici, activități ale oamenilor; - grupa II: fructe, legume, îmbrăcăminte; Grupa I: - elevii vor grupa cel puțin câte 2 elemente ale anotimpului toamna pentru fiecare din cele 4 categorii alocate grupei pe baza imaginilor prezentate; Grupa II: - elevii vor grupa cel puțin câte 2 elemente ale anotimpului toamna pentru fiecare din cele 3 categorii stabilite pe baza imaginilor prezentate; Grupa III: - elevul va asocia cel puțin 6

pe grupe Grupa I și II

metoda ciorchinelui „Toamna” (Anexa 5) flipchart, coală de

hârtie pentru flipchart,

planșe, lipici, cartonașe cu

imagini ce vor fi lipite

pe coala de hârtie pentru a completa categoriile ciorchinelui predare în paralel –

prof. psihopedago

g

Grupa III exercițiul

cartonașe cu

Probă practică. Observarea comportamentului elevilor, întăriri pozitive (prin aprecierea răspunsurilor elevilor), analiza, aprecierea. Sarcinile celor două grupe sunt alternate în așa fel încât să nu se suprapună activități de același tip care ar putea deveni un factor de distragere a atenției pentru grupa cealaltă. Grupa I: - foarte bine: completează câte 4 elemente pentru toate cele 4 categorii (100%); - bine: completează câte 3 elemente pentru toate cele 4 categorii (60%); - suficient: completează câte 2 elemente pentru fiecare din cele 4 categorii (30%); Grupa II: - foarte bine: completează câte 4 elemente

Page 137: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

137

prezentate pe cartonașe;

cartonașe cu imagini pentru a forma perechi în funcție de asemănări;

imagini (Anexa 6) predare în paralel –

prof. logoped

pentru toate cele 3 categorii (100%); - bine: completează câte 3 elemente pentru toate cele 3 categorii (60%); - suficient: completează câte 2 elemente pentru fiecare din cele 3 categorii (30%); Grupa III: - foarte bine: formează 5-6 perechi între imaginile date (100%); - bine: formează 4 perechi între imaginile date (60%); - suficient: formează 3 perechi între imaginile date (30%);

7 min

Grupa I: - să rezolve corect cel puțin 2 exerciții din fișa de lucru;

Grupa I: - elevii vor realiza corect cel puțin 2 exerciții din fișa de lucru (1. notarea numărului de cerculețe corespunzător numărului de silabe identificate în cadrul analizei cuvintelor

individuală Grupa I și II

exercițiul fișe de lucru cu grad de

complexitate diferit pentru fiecare grupă

(Anexa 7) predare în paralel –

prof. logoped

Probă scrisă. Observarea comportamentului elevilor, întăriri pozitive (prin aprecierea răspunsurilor elevilor), proba scrisă, analiza, aprecierea. Sarcinile celor două grupe sunt alternate în așa fel încât să nu se suprapună

Page 138: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

138

Grupa II: - să rezolve fără sprijin cel puțin 1 exercițiu din fișa de lucru; Grupa III: - să rezolve cel puțin 1 exercițiu

reprezentate prin imagini; 2. asocierea imaginilor corespondente; 3. asocierea caracteristicilor reprezentate prin imagini cu anotimpul toamna); Grupa II: - elevii vor realiza fără sprijin cel puțin 1 exercițiu din fișa de lucru (1. notarea numărului de cerculețe corespunzător numărului de silabe identificate în cadrul analizei cuvintelor reprezentate prin imagini; 2. stabilirea cronologiei etapelor procesului reprezentat în imagini; 3. asocierea caracteristicilor reprezentate prin imagini cu anotimpul toamna); Grupa III: - elevul va realiza cel

Grupa III

activități de același tip care ar putea deveni un factor de distragere a atenției pentru grupa cealaltă. Grupa I: - foarte bine: rezolvă toate cele 3 exerciții (100%); - bine: rezolvă 2 exerciții (60%); - suficient: rezolvă 1 exercițiu fără sprijin și 1 exercițiu cu sprijin (30%); Grupa II: - foarte bine: rezolvă toate cele 3 exerciții fără sprijin (100%); - bine: rezolvă 2 exerciții fără sprijin și 1 exercițiu cu sprijin (60%); - suficient: rezolvă 1 exercițiu fără sprijin și 1 exercițiu cu sprijin (30%); Grupa III: - foarte bine: rezolvă ambele exerciții (100%); - bine: rezolvă 1 exercițiu fără sprijin și 1 exercițiu cu sprijin (60%);

Page 139: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

139

din fișa de lucru; puțin 1 exercițiu din fișa de lucru (1. stabilirea cronologiei etapelor procesului reprezentat în imagini; 2. notarea numărului de cerculețe corespunzător numărului de silabe identificate în cadrul analizei cuvintelor reprezentate prin imagini;);

exercițiul fișă de lucru (Anexa 8) predare în paralel –

prof. psihopedago

g

- suficient: rezolvă 1 exercițiu cu sprijin (30%);

5. Concluzii, aprecieri.

3 min

- să aprecieze activitatea celorlalți colegi cu fețe zâmbitoare;

- analizarea posterului cu ciorchinele „Toamna” și a fişelor de lucru; - se fac aprecieri colective şi individuale asupra modului în care au activat elevii pe parcursul orei;

conversația explicația

stickere cu fețe

zâmbitoare

Analiza rezultatelor obținute de către elevi. Evaluarea reciprocă între elevi, aprecieri verbale.

Anexa 1

Joc de spargere a gheții – „Haideți să imităm!”

„Haideți să ne mișcăm ca ursul, ca roboții, ca balerinele, ca pinguinii! Cum se spală

rățuștele, pisica, elefantul?” Elevii pot alege și ei un animal pe care să îl imite.

Page 140: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

140

Anexa 2

Bate vântul frunzele

„Bate vântul frunzele,/ Se învârt moriștile,/ Rândunica așa zboară,/ Iar eu trag zmeul de

sfoara. // Mama la plăcinte coace,/ Și bunica lână toarce,/ Tata trage la rindea,/ Iar eu

bat din palme-așa. // Moșul taie lemnele,/ Eu adun surcelele,/ O fetiță dă la pui,/ Iar eu

în copac mă sui.”

Anexa 3

Grupa II:

1. Descrie anotimpul tomna.

2. Compară anotimpul toamna

cu anotimpul primăvara

Page 141: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

141

3. Asociază imaginile următoare, care ilustrează anotimpul toamna.

Grupa I:

4. Analizează – Cum ne îmbrăcăm toamna?

5. Aplică – La ce se pot folosi fructele și legumele?

6. Argumentează – De ce culeg oamenii fructele și legumele toamna?

Page 142: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

142

Anexa 4

Page 143: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

143

Anexa 5

grupa I: flori, lunile anului, caracteristici, activități ale oamenilor;

grupa II: fructe, legume, îmbrăcăminte;

elevii vor selecta imaginile potrivite și vor lipi cartonașele în dreptul categoriei

corespunzătoare;

Anexa 6

TOAMNA lunile anului

fructe legume

flori

activitățile

oamenilor

caracteristici

îmbrăcăminte

Page 144: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

144

Anexa 7

Page 145: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

145

Anexa 7

Page 146: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

146

Anexa 8

Page 147: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

147

III.4. APLICAŢII TIC ÎN SPRIJINUL FACILITĂRII INCLUZIUNII

Prof. Monica Nechita

Prof. Delia Pal

Ultimii ani au adus cu ei o creștere însemnată a importanței utilizării tehnologiei

informatice în activitatea curentă cu elevii, la toate disciplinele. Apariția unor noi

dispozitive și dezvoltarea celor vechi a condus și la sporirea posibilităților de realizare a

unor lecții moderne, utile și atractive.

Inovația în procesul de educație constă şi în preocuparea cadrelor didactice de a

găsi metode, soluții ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de

învățare, de dezvoltare cognitivă socială şi comportamentală în prim plan.

Elevii de azi fac parte dintr-o generaţie nouă, dezvoltată pe plan digital, care a

crescut cu o altă expunere la stimuli şi care astăzi reacţionează destul de diferit faţă de

generaţiile anterioare. Elevii sunt afectaţi de avalanşa informaţională, nu mai au răbdare

şi se concentrează din ce în ce mai greu. Motivaţia şi implicarea scad din cauză că li se

oferă multe alternative.

La nivel mondial, în diferite domenii, inclusiv în educaţie, se dezvoltă o nouă

tendinţă: m-learning. Instruirea pe mobil se dezvoltă din ce în ce mai puternic, se

consideră că jocurile, aplicaţiile on-line pe mobil vor conta din ce în ce mai mult în

procesul de învăţare.

Motivele utilizării dispozitivelor mobile în lecții sunt diverse: în primul rând o largă

răspândire a lor în rândul elevilor (aproape fiecare elev are deja un smartphone sau/și o

tabletă), obișnuința elevilor de a le folosi (elevii folosesc curent diferite aplicații pe

smartphone-uri), dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor educaționale, posibilitatea

utilizării dispozitivelor în diferite medii, nu doar în sala de clasă şi nu în ultimul rând

posibilitatea instruirii diferenţiate pentru elevi.

O provocare pentru cadrul didactic este însă dificultatea de a convinge elevii să

folosească dispozitivele mobile în timpul orei numai în scop educațional. Aici intervine

abilitatea cadrului didactic de a manageria situaţiile de acest fel în timpul activităţii

didactice, de a impune reguli foarte clare și de a observa cu atenție și vigilență dacă ele

Page 148: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

148

se respectă în timpul activităţilor didactice. De asemenea, profesorii trebuie să

pregătească foarte bine aceste activități, să atribuie elevilor sarcini clare și feed-back,

să folosească aceste activități pentru a impulsiona elevii să devină activi și mai angajați

în procesul învățării și a le facilita învățarea în contexte cât mai diferite.

Utilizarea instrumentelor TIC în timpul activităţii didactice urmăreşte modelarea

comportamentul elevilor nu numai pentru a învăţa cunoştinţe, reguli, algoritmi, ci şi

pentru a le stimula interesul, motivaţia şi implicarea în activitatea de învățare.

Prin integrarea în activităţile didactice a instrumentelor TIC, învăţarea nu se

produce ca o obligaţie, ci în urma unei motivaţii interioare. Este cea mai valoroasă şi

trainică învăţare. Evaluarea elevilor, în mod tradiţional, crează un anumit grad de

disconfort. Utilizarea competentă a instrumentelor TIC în evaluare este o premiză atît a

obţinerii unor informaţii relevante privind calitatea actului didactic, cât şi o pârghie

motivaţională a învăţării.

Însă utilizarea instrumentelor trebuie gândită cu mare atenţie astfel încât să ţină

cont de: obiective, specificul activităţilor derulate, specificul elevilor cărora li se

adresează, nivelul de implicare, durata, etc.

În cadrul cursurilor ,,Behaviour and conflicts new methodologies, motivation

and cooperation strategies” desfăşurat în luna iulie 2018 la Florenţa, Italia şi

"Designing Inclusive Educational Environments" desfăşurat în luna octombrie 2018

la Barcelona, Spania, cursuri cuprinse în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 ,,Porţi

deschise pentru toţi copiii!”, formatorul EUROPASS Teacher Academy, a acordat o

atenţie sporită aplicaţiilor TIC, a deprinderilor şi abilităţilor pe care este necesar să le

deţină un cadru didactic pentru un management eficient al clasei, pentru a creşte

interesul şi motivaţia elevilor de a participa la activităţile instructiv-educative.

III.4.1. Aplicaţii TIC utilizate în activitatea didactică ca urmare a competenţelor

dobândite la cele două cursuri de formare

1. EDMODO www.edmodo.com

Prezentare

Platforma educațională Edmodo permite comunicarea conținuturilor, distribuirea

de chestionare, sarcini de lucru, gestionarea comunicării cu elevii, colegii și părinții.

Page 149: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

149

Utilizare:

Crearea contului pentru profesor:

1. Profesorul își crează cont accesând opțiunea I’m a teacher.

2. Completează câmpurile din formular. Înregistrarea se face automat. Procesul

este simplu, gratuit și accesibil.

Crearea contului pentru elevi:

1. Elevul își crează cont accesând opțiunea I’m a student.

2. Completează câmpurile din formular. Înregistrarea se face automat pe baza

codului de acces primit de la profesor.

Crearea contului pentru părinţi:

1. Părintele își creează cont, accesând opțiunea I’m a parent.

2. Completează câmpurile din formular. Înregistrarea se face automat pe baza

codului de acces primit de la profesor.

Crearea unei clase/grup:

Adăugarea elevilor se face prin comunicarea codului clasei (generat de platformă

aleatoriu, format din şase cifre), care va fi folosit de elevi în momentul creării contului pe

aplicația Edmodo. Grupul se află sub atenta supraveghere a profesorului.

Profesorul are următoarele opţiuni:

- De a restricţiona/elimina persoanele nedorite care ajung în grup;

- De a gestiona materialele trimise;

- De a vedea postările recente din clasa/grupul respectiv;

- De a vizualiza rezultatele fiecărui elev;

Page 150: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

150

- De a prezenta părinţilor anumite informaţii legate de clasă/grup;

Crearea unui test

Pentru consolidarea/verificarea informațiilor predate,

profesorul poate crea un test cu cinci tipuri de întrebări pe

care îl poate refolosi de câte ori dorește, alegând opțiunea

Quiz.

Platforma permite administrarea de teste cu întrebări

de diferite tipuri, construite aleatoriu din seturi de întrebări,

corectarea lor automată şi generarea de rapoarte.

Poate fi stabilită limita de timp pentru rezolvarea

testului astfel că, elevul va ști cât timp mai are pentru

rezolvarea testului. La expirarea timpului alocat, testul va fi

inchis automat și sistemul va prezenta acestuia rezultatul obținut.

Pentru crearea unui test, profesorul are două opțiuni:

1. Să creeze testul (Create a Quiz) cu patru tipuri de întrebări (de completare,

cu alegere multiplă, A/F, cu răspuns scurt). Întrebările pot fi însoțite de

imagini, clipuri video sau link-uri externe.

2. Să distribuie unul dintre testele deja create, salvate în Librărie (Load From

Collection).

Pașii creării testului sunt următorii:

1. Se selectează opțiunea Create a Quiz.

2. Se stabileşte numele, timpul limita și tipul primului item;

3. Se adaugă primi itemi, pe rând, alegând tipul lor;

Rezultatele testului sunt redate:

- pe grup/clasă grupate în ordine descrescătoare, cu statistică pe fiecare

întrebare;

- individual, afișându-se și răspunsurile date de acesta;

Profesorul poate ține evidența situației fiecărui elev în parte, precum și o

statistică globală a activității acestora.

Page 151: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

151

Elevii pot primi rezultatele imediat după încheierea activității, fie ulterior, în funcție

de opțiunea aleasă de profesor în momentul în care creează testul. La sfârșit, elevii pot

vedea ce greșeli au făcut și care ar fi fost variantele corecte de răspuns.

Temele pentru acasă pot fi transmise prin intermediul opţiunii Assignment. Pe

lângă sarcina scrisă, se poate anexa orice fel de fișier. După predarea unei anumite

teme, aceasta poate fi corectată în multiple feluri – profesorul poate sublinia sau tăia

porțiuni de text, poate lăsa diverse notițe pe margine, poate realiza desene și poate

adăuga documente suplimentare. Astfel, elevul poate vedea unde anume a greșit și de

ce, care îi sunt punctele tari și cele slabe și unde trebuie să mai lucreze

Avantajele platformei Edmodo:

- Este gratuită;

- Are interfață prietenoasă (asemănătoare cu

Facebook);

- Este accesibilă on-line sau folosind orice

dispozitiv mobil;

- Pentru utilizarea platformei Edmodo nu este necesară decât o conexiune la

Internet, nefiind nevoie ca utilizatorii să instaleze vreun program;

- Platforma Edmodo este un mediu controlat în care profesorul poate vedea

fiecare mesaj, fișier sau conținut distribuit de către membrii clasei lui. Toate

aceste date sunt vizibile și pentru părinți;

- Se pot posta materiale şi cursuri destinate clasei, link-uri şi clipuri video;

Dezavantajele platformei Edmodo:

- Este in limba engleză;

- Materialele sunt încărcate sub forma unor foldere, iar organizarea lor este

condiţionată de abilitatea profesorului de structurare a acestor resurse;

2. SOCRATIVE www.socrative.com

Prezentare

Socrative este o platformă foarte utilă, care

poate înlocui testele clasice, pe suport de hârtie, la

Page 152: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

152

orice disciplină care permite aplicarea testelor grilă. Permite elevilor să participe

utilizând smartphone-uri, laptop-uri și tablete, la activitățile create de profesor.

Utilizare:

1. Se creează un cont (gratuit) de profesor. Pentru aceasta este nevoie de

existenţa unui cont @gmail.com

2. Se crează testul utilizând tipuri de itemi diferiți,

selectând butonul Create Quiz (se denumeşte

testul, se aleg tipurile de itemi: cu alegere

multiplă, cu răspuns scurt, cu alegere duală, se

salvează). Testul va primi un cod care se

utilizează în momentul în care testul se

importă.

3. Se aplică testul:

- elevii, folosind un echipament IT (PC, Laptop, tabletă, telefon), introduc codul

furnizat de profesor în aplicaţia ,,Student Socrative”, apasă butonul ,,JOIN”,

introduc numele și prenumele, apoi apasă butonul ,,DONE” (este nevoie şi în

acest caz de un cont de @gmail.com)

- profesorul, apăsând butonul ,,Start a quiz” (din meniul ,,Dashboard”) selectează

testul care doreşte să fie aplicat şi apoi apasă butonul ,,Start”;

- profesorul poate urmări conectarea elevilor (organizaţi individual sau pe echipe)

şi progresul rezolvării testului (cu ajutorul butonului ,,Live results”), iar rezultatele

pot fi vizualizate la finalul administrării testului (individual sau pe clasă);

Avantajele platformei SOCRATIVE:

- Crearea cu ușurință a unui test;

- Rezolvarea testului se poate face utilizând dispozitive IT diferite, conectate la

Internet, în sala de clasă, acasă, în parc, la bibliotecă, etc;

- Testul creat de profesor poate fi accesat de oriunde, oricând și de câte ori

propune profesorul;

- Rapoartele generate îi sugerează profesorului un plan de remediere, de

intervenție în vederea creșterii randamentului școlar;

Page 153: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

153

Dezavantajele platformei Socrative:

- Este nevoie de existenţa unui cont de @gmail.com atât pentru profesori cât şi

pentru elevi;

- Oferta platformei gratuite este limitată, pentru utilizarea în condiţii bune este

nevoie de un abonament;

3. PLICKERS www.plickers.com

Prezentare

Plickers este o platformă şi o aplicaţie care

permit profesorului să evalueze în timp real

cunoştinţele elevilor şi să genereze statisticile

aferente per clasă şi per elev.

Utilizare

1. Se crează un cont de către profesor pe aplicaţia www.plickers.com;

2. Se crează un test prin formularea întrebărilor, a numărului de răspunsuri, tipurilor

de răspunsuri, adăugarea unor imagini (opţional);

3. Se înregistrează elevii unei clase/grup în aplicaţie, fiecărui elev îi este alocat un

număr ce va corespunde cu numărulul cardului;

4. Se imprină cardurile din aplicaţia www.plickers.com. Cardurile sunt gratuite,

unice prin formă şi personalizate;

5. Se descarcă aplicaţia (gratuită) Plickers pe telefonul mobil al profesorului (din

Magazin Play/App Store), necesară pentru citirea cardurilor;

6. Se aplică testul prin proiectarea pe un ecran a întrebărilor şi a variantelor de

răspuns. Elevii aleg varianta corectă şi ridică cardul poziționat cu litera

corespunzătoare răspunsului corect, în sus. Profesorul scanează cu telefonul

mobil, prin intermediul aplicaţiei instalate, cardurile ridicate de elevi. Răspunsurile

elevilor se înregistrează automat.

Page 154: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

154

Utilizarea cardurilor PLIKERS pentru un material la disciplina ,,Istorie”

Avantajele platformei PLICKERS:

- Aplicația are o interfață prietenoasă;

- Nu este nevoie ca elevii să dispună de vreun echipament IT ci sunt folosite

doar cardurile care pot fi refolosite de nenumărate ori;

- Feed-back-ul oferit elevilor îi va motiva şi mai mult. Evaluarea este imediată,

obiectivă, pe baza cunoştinţelor lor;

- Oferă profesorului o metodă alternativă de evaluare, mult mai atractivă pentru

elevi, metodă ce implică gadgeturi și aplicații pe care ei le folosesc zilnic

(Internet, tabletă, smartphone).

- Aplicaţia permite profesorului listarea unor rapoarte individuale, pe clasă/grup,

pe întrebări, rapoarte care pot fi salvate, exportate în Excel;

Dezavantajele platformei PLICKERS:

- Varianta gratuită a aplicaţiei oferă posibilitatea conceperii materialelor cu doar

5 întrebări. Profesorul are posibilitatea de a plăti un cont Premium, fără

anumite limite.

4. KAHOOT www.kahoot.com

Prezentare

Kahoot este o platformă gratuită de învățare

bazată pe joc și tehnologie educațională, care se

adresează tuturor disciplinelor în orice moment al

activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea

Page 155: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

155

cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau ca evaluare sumativă.

Putem alcătui quizzes sau utiliza unele deja create, cu adăugarea unor secvențe

media. Se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator, laptop, tabletă, telefon care

dispune de un browser web. Materialele realizate pot fi partajate.

Sunt patru tipuri de Kahoot-uri: Quiz, Survey, Discussion și Jumble, fiecare fiind

diferit în felul său.

Utilizare

1. Crearea unui cont pentru profesor, accesând pagina www.kahoot.com (opțiunea

Sign up for free) şi completând datele din câmpurile solicitate;

2. Crearea unui test se face prin alegerea comenzii ,,Quiz”. Se scriu întrebările, pe

rând, pentru fiecare întrebare nouă se apasă opţiunea ,,Add question”. Se scriu

răspunsurile posibile, iar varianta corectă se marchează cu o bifă. La fiecare

întrebare există posibilitatea adăugării unor imagini sau filme.

3. Aplicarea testului se face prin accesarea opţiunii ,,Play”. Pentru a oferi acces

individual elevilor se alege opţiunea ,,Classic”. După încărcarea testului se

generează un cod format din 6 cifre. Acest cod trebuie introdus de către elevi la

accesarea paginii www.kahoot.it pentru a se conecta la test. Fiecare elev işi va

scrie numele, apoi va fi înregistrat în aplicaţie. Profesorul verifică dacă toţi elevii

s-au conectat apoi porneşte testul din opţiunea ,,Start”

4. Răspunsurile elevilor se înregistrează după apăsarea de către aceştia pe formele

geometrice colorate apărute pe echipamentul IT prin care s-au conectat (telefon

mobil) corespunzătoare variantei corecte de răspuns. După terminarea timpului,

sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu răspunsurile primilor trei

(se alocă un punctaj pentru corectitudine şi rapiditatea răspunsului). La sfârșitul

jocului apare podiumul (rezultatele primilor trei), dar există şi opţiunea de a fi

afişate rezultatele tuturor elevilor (opţiunea ,,Get results”).

5. Rezultatele pot fi salvate în calculator (prin opțiunea Save results) şi folosite

pentru diferite rapoarte.

Page 156: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

156

Avantajele platformei KAHOOT:

- Kahoot! facilitează crearea, descoperirea, redarea și partajarea jocurilor

distractive de învățare în câteva minute - pentru orice subiect, la orice

disciplină, în orice limba, pe orice dispozitiv, pentru toate vârstele.

- Aplicaţia este proiectată să fie susţinută în faţa clasei şi utilizată de întreaga

clasă (individual sau pe echipe), în timp real.

- Evaluarea este obiectivă;

- Feedback-ul este imediat atât pentru elev cât şi pentru profesor;

- Utilizarea aplicației în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare

plăcut, relaxant, reduce stresul pe care elevii îl resimt în cazul evaluărilor

clasice;

- Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a

acestora permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul

lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de

ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp

Dezavantajele platformei Kahoot:

- Necesită utilizarea unor echipamente IT individuale sau de grup conectate la

internet;

5. EDPUZZLE www.edpuzzle.com

Prezentare

EdPuzzle, este un instrument excelent

pentru a face ca videoclipurile să devină mai

atractive. Prin intermediul EdPuzzle se pot

furniza uşor şi eficient videoclipuri în sala de

Page 157: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

157

clasă. Videoclipul nu mai este o experiență pasivă, şi poate veni împreună cu note

audio și întrebări.

EdPuzzle este o resursă excelentă pentru sala de clasă, care permite cadrelor

didactice să creeze și să prezinte cursuri inovatoare într-un mediu sigur

Utilizare

1. Crearea contului de profesor

2. Alegerea videoclipului din galeria existentă

3. Editarea videoclipului: decupare (pentru a avea o lungime corespunzătoare

pentru lecția pe care o predați), adăugarea de voce (permite profesorului să

mențină o voce în lecție), adăugarea unor întrebări (testare);

4. Analiza evoluţiei fiecărui elev (referitor la durata necesară fiecărui elev pentru

a termina lecţia, răspunsurile corecte sau greşite)

Profesorii pot plasa, de asemenea, restricții asupra videoclipului, astfel încât

elevii să nu poată să avanseze rapid prin videoclip.

Material editat ,,Figuri şi corpuri geometrice”

Avantajele platformei EDPUZZLE:

- Este ușor de utilizat;

- Orice videoclip poate deveni subiectul central al lecţiei (oferta de videoclipuri

disponibile gratuit on-line este foarte mare);

Page 158: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

158

- Aplicaţia este extrem de utilă în cazul aplicării metodei Flipped, când aplicaţia

dă posibilitatea de a adapta complet o lecție în ziua următoare, pe baza

rezultatelor evaluărilor care se obțin de la temele la domiciliu;

- Profesorul poate alege videoclipuri, poate să le editeze, să le distribuie

elevilor; videoclipurile pot fi personalizate pentru diferiți elevi și pentru nevoile

sau domeniile lor de interes.

- Aplicaţia poate fi uşor integrată/corelată cu o altă aplicaţie prezentată anterior,

Edmodo, dând eficienţă sistemului de management al învăţării;

- Edpuzzle oferă o modalitate mai ușoară de a învăța prin lecții video înafara

sălii de clasă. Elevii pot descărca aplicația și se pot înscrie pentru a primi

sarcini video direct cu întrebări, astfel încât să se poată verifica înțelegerea

conținutului prin intermediul videoclipului.

Dezavantaje

- Nu se pot combina două sau mai multe videoclipuri într-o singură sarcină;.

6. QUIZLET www.quizlet.com

Prezentare

Quizlet este o platformă complexă de

materiale online, ce conţine o serie de aplicaţii

interactive de studiu pentru discipline variate.

Permite elevilor să studieze informații prin

instrumente de învățare, flash-carduri și jocuri,

toate gratuite. Pot fi create propriile cartoane și

seturi de studiu sau pot fi alese altele, gata create din oferta generoasă.

Utilizare

1. Aplicaţia poate fi utilizată atât pe echipamente fixe, cât şi pe echipamente mobile

(smartphone, tableta)

2. Cu ajutorul unui cont @gmail, conectarea se poate face foarte uşor;

3. Pentru crearea unui set de studiu se procedează astfel:

a. Se alege butonul ,,Create”

Page 159: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

159

b. Se denumeşte titlul setului de studiu;

c. Se stabilesc setările de limbă, vizibilitate, condiţii de editare;

d. Se definesc cardurile (conţinut faţă/spate). Există posibilitatea adăugării

unor imagini sau a unei voci;

4. După creare, setul poate fi utilizat pentru studiu sau poate fi împărtăşit cu alţi

utilizatori;

Există 8 posibilităţi de utilizare a setului de studiu creat personal sau ales dintre

cele existente on-line:

1. Utilizarea flash-cardurilor – este un mod este similar cartonaşelor de hârtie.

Elevilor le este arătată o faţă a cardului care poate să conţină un indiciu (cuvânt,

imagine, etc.) iar pe verso este prezentat răspunsul corect (cardul se întoarce

printr-un click pe imagine);

2. Învățarea - se prezintă o întrebare şi variante de răspuns. Dacă alegerea este

corectă, se poate trece la următoarea întrebare din setul de studiu. În cazul unui

răspuns greşit, este explicat răspunsul corect;

3. Scriere/ortografie – elevilor le este prezentat un termen sau definiție și trebuie

să scrie răspunsul care se potrivește cu ceea ce este afișat. După ce au introdus

răspunsul, utilizatorii văd dacă fost corect sau nu;

4. Exprimare - termenul este citit cu voce tare și utilizatorii trebuie să introducă

termenul cu ortografie corectă.

5. Test/chestionar - elevilor li se prezintă un test cu itemi de diferite tipuri: de

răspuns scurt, de alegere multiplă, alegere duală, de completare (în funcţie de

opţiunile selectate în momentul creerii setului de studiu)

6. Joc prin asociere de cărţi – elevilor le este prezentată grilă de termeni aranjați

aleatoriu. Elevii ”trag” termeni în partea de sus a definițiilor asociate, pentru a

le elimina din în cel mai scurt timp;

7. Gravitație – în acest caz definițiile se deplasează vertical pe ecran în formă de

asteroizi. Elevul trebuie să scrie termenul care urmează definiției, înainte de a

ajunge în partea de jos a ecranului;

8. Joc live – este varianta de joc pe care pot să o joace mai mulţi elevi, on-line;

Page 160: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

160

Interfaţa unui set de studiu şi jocul ,,gravitaţie”

Avantajele platformei QUIZLET:

- Există variante multiple de utilizare a unui set de studiu;

- Ofertă variată de seturi de studiu on-line;

- Cardurile flash odată create pot fi împărtăşite prin intermediul reţelelor de

socializare cu alţi prieteni;

- Pot fi ascultate materiale pronunţate corect în mai multe limbi;

- Este un instrument extrem de util în cazul învăţării diferenţiate, pentru

utilizarea la clasă pe tabla interactivă sau în cabinetele de terapia tulburărilor

de limbaj;

Dezavantaje:

- Meniul este în limba engleză;

- Există câteva limitări pentru varianta gratuită, dar Quizlet Plus oferă funcţii

suplimentare;

7. UNDERSTOOD www.understood.org

Prezentare

Understood este o resursă online

gratuită și cuprinzătoare pentru profesorii şi

părinții copiilor cu probleme de învățare și

atenție care oferă răspunsuri clare,

instrumente simple și suport permanent. Se

Page 161: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

161

poate utiliza pe computer, tabletă și smartphone, folosind cele mai bune tehnici pentru

persoanele cu probleme de învăţare şi atenţie.

Utilizare

Simpla navigare prin meniul platformei propune materiale centrate pe:

- Probleme de învățare şi atenţie ale copiilor;

- Relaţia dintre şcoală şi educaţia copilului (parteneriatul şcoală – familie, tipuri

de evaluări, servicii speciale, învăţarea la domiciliu, tehnologii ajutătoare, etc.)

- Managementul emoţiilor la tineri şi adolescenţi;

- Relaţii de familie;

- Comunitate şi evenimente;

Avantaje:

- Fiind elaborată de o echipă de specialişti, oferă materiale bine documentate şi

de specialitate;

- Există posibilitatea comunicării directe a părinţilor direct cu specialişti;

Dezavantaje:

- Materialele sunt utilizabile pentru dezvoltarea personală şi profesională a

utilizatorilor, nu în mod direct în activitattea didactică la clasă sau cabinet;

III.4.2. Alte aplicaţii şi instrumente TIC utilizate în activitatea didactică

1. CLASSROOMSCREEN www.classroomscreen.com

Prezentare:

Este un instrument gratuit și

simplu de utilizat, al cărui scop este

acela de a ajuta elevii să se

concentreze mai mult pe munca lor.

Profesorul poate obţine rapid un

cronometru, să proiecteze o sarcină de

lucru, unelte de desen, selector de

nume, simboluri de lucru și multe

altele.

Page 162: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

162

Utilizare

1. Vizitați https://classroomscreen.com/. Browserul devine o placă interactivă și are

capacitatea de a afișa diverse instrumente în același timp.

2. Proiectați-l pe un ecran în sala de clasă și utilizați-l în timpul oricărei părți a lecției!

3. Există un număr de widget-uri digitale încorporate care pot fi proiectate pe un

ecran pentru întreaga clasă:

a. Simboluri - reprezintă o modalitate excelentă de a stabili așteptări în clasă

pentru o activitate. Aceste simboluri le reamintesc elevilor nivelul de zgomot

necesar în timpul desfășurării unei activități, fie că este vorba de tăcere, de

șoaptă, de întrebare despre vecin sau de muncă în echipă.

b. Ceas și calendar

c. Cronometrul pe care îl puteți seta pentru cât timp doriți

d. Semafor - un memento vizual excelent pentru a arăta starea actuală a sălii

de clasă. O propunere poate fi: verde înseamnă muncă, galben înseamnă

pregătiți și roșu - oprește orice faci.

e. Text/cuvânt – pot fi prezentate instrucțiuni de lucru suplimentare pe care

doriți ca clasa să o urmeze;

f. Receptor sonor/zgomot - un instrument eficient pentru monitorizarea

nivelului de zgomot al elevilor! Acest instrument va afișa o bară de progres

roșie sau verde pentru a ajuta clasa să știe când trebuie să se liniștească;

g. Instrumentul de desenare și încărcarea imaginii – util pentru tabla

interactivă, afișează un ecran de desen care include pixuri și forme simple și

un fundal de hârtie tip graf.

h. Fundalul poate fi selectat din galeria de imagini puse la dispoziţie în galerie.

Avantaje:

- Instrument util pentru o activitate didactică atractivă, interesantă, pentru

motivarea elevilor;

- Foloseşte diferiţi prompteri;

- Rulează foarte bine atât pe echipamentele fixe cât şi pe cele mobile;

- La finalul orei, elevii pot da feed-back activităţii prin alegerea unui emoticon;

Page 163: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

163

Dezavantaje:

- Necesită existenţa unui videoproiector în sala de clasă pentru ca proiecţia să

fie vizibilă pentru clasa întreagă

2. TABLA INTERACTIVĂ- suport educaţional eficient

Prezentare

Tabla interactivă este o tablă touch screen de

dimensiuni mai mari, care, cu ajutorul unei conexiuni

dintre un calculator și un videoproiector, proiectează

imaginea de pe un PC, laptop, direct pe suprafața

tablei. Proiectorul poate fi așezat pe o masă destinată

prezentărilor în fața tablei sau poate fi instalat pe

tavan cu ajutorul unui suport.. Tabla interactivă poate fi fixată la perete sau pe un suport

mobil pentru proiector.

Tabla interactivă vine însoţită de câteva accesorii care formează penarul: un set

de patru creioane speciale, un ,,burete” de şters. Acest ,,penar” permite şi a fişarea

tastaturii virtuale pe ecran prin apăsarea butonului corespunzător penarului.

Utilizare

Tablele interactive folosesc tehnologii diferite care determină poziția markerului

sau al degetului pe suprafața tablei. Fiecare tablă interactivă are software-ul propriu.

Pe tabla interactivă putem realiza o serie de acţiuni:

- Scriere sau desenare cu creioanele speciale sau cu degetul;

- Accesarea diverselor documente existente pe calculator;

- Observaţii, completări la materialele afişate

sau accesate;

- Salvarea materialelor prelucrate, tipărirea

lor sau trimiterea pe e-mail;

- Convertirea scrisului de mână în scris

electronic (are o componentă de

recunoaştere a scrisului de mână);

- Importul şi punerea în comun a fişierelor (de ex. PPT-uri)

Page 164: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

164

- Importul clipart-urilor din galerie;

- Salvarea documentelor realizate;

Cadru didactic are la dispoziţie diferite modalităţi de utilizare a tablei interactive în

procesul educaţional:

- Realizarea unor scenarii didactice interactive, bazându-se pe aplicaţiile pe

care le are soft-ul sau pe diferite platforme on-line;

- Realizarea unor schiţe, salvarea acestora în calculator, în vederea folosirii

ulterioare sau a îmbunătăţirii lor;

- Importarea şi prezentarea unor fişiere (video, PPT-uri, etc.) realizate de

profesor sau elevi;

- Accesarea directă a unor site-uri de internet;

- Evaluarea elevilor prin aplicarea unor teste grilă sau cu caracter interactiv;

Avatantaje:

- creșterea gradului de atenție și de implicare la ore în rândul elevilor;

- sporește nivelul de inventivitate și creativitate al utilizatorilor;

- crește capacitatea de memorare, fiind antrenate atât memoria auditivă, cât

și memoria vizuală;

- în timpul activităţilor didactice la care se utilizează tabla interactivă se

observă o implicare chiar și a celor mai timizi sau introvertiți copii;

- Software-ul tablei interactive conține o bogată galerie de imagini specifice

curriculei școlare și aplicații interactive pentru orice domeniu de predare;

Dezavantaje:

- Cost relativ ridicat al întregului pachet de echipamente (tablă, videoproiector şi

calculator);

Exemple de activităţi didactice create cu ajutorul softului Smart Notebook 11:

1. Lecţie de matematică – consolidare, clasa a V-a, învăţământ special

http://express.smarttech.com/?url=http://exchangedownloads.smarttech.com/publ

ic/content/94/94cae8b0-f612-4077-8a9a-

f0fc811f17fb/Nechita_Monica_5_special_matematica.notebook#

Page 165: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

165

3. Aplicaţii pentru Terapia Tulburărilor de limbaj

PAŞI PRIN LUMEA SUNETELOR!

Prezentare

Aplicaţia „Paşi prin lumea sunetelor!” este un

material elaborat de conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan

şi lect. asociat dr. Dorina Talaş, Departamentul de

Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, cu

sprijinul Cochlear şi ASTTLR.

Utilizare:

Materialul imagistic şi lingvistic cuprins în această aplicaţie este structurat şi

organizat după criterii logopedice. Astfel, fiecare sunet din inventarul limbii române este

localizat la nivelul cuvintelor, în cele trei poziţii de bază: poziţie iniţială, poziţie mediană

şi poziţie finală. Excepţie de la această regulă o face repartizarea sunetului „ă” doar la

nivelul a două cuvinte unde sunetul se află în poziţie mediană şi finală, precum şi a

sunetului „î” care este localizat doar în poziţie iniţială şi mediană. Astfel, aplicaţia

reuneşte o colecţie de 79 de cuvinte şi imagini care permit evaluarea abilităţilor

articulatorii ale copilului, precum şi notarea pronunţiei corecte, omisiunii, distorsiunii sau

substituirii/înlocuirii sunetului ţintă. Terapeutul sau părintele rulează aplicaţia alături de

copil şi înregistrează răspunsurile copilului (corecte sau greşite).

Page 166: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

166

Avantaje:

Aceasta este un material util atât specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj, cât

şi părinţilor preocupaţi de modalităţi prin care pot contribui la dezvoltarea abilităţilor de

pronunţie a propriilor copii. Aplicaţia oferă şi posibilitatea de a asculta înregistrarea

sonoră a cuvântului reprezentat în imagine.

Rezultatele sunt condensate într-un tabel care redă în procente, în funcţie de

diferite categorii clasificatorii ale sunetelor din limba română, performanţa copilului.

Aceste rezultate pot fi trimise pe o adresăde e-mail ceea ce face posibilă reevaluarea şi

compararea rezultatelor obţinute la diferite intervale de timp.

Dezavantaje:

- Au existat perioade în care aplicaţia nu se putea descărca din Magazin play,

deşi este gratuită.

https://asttlr.wordpress.com/2015/06/17/pasi-prin-lumea-sunetelor/

Carolina Bodea-Haţegan, (2016), Logopedia. Terapia Tulburărilor de limbaj. Structuri

deschise., Editura Trei, Bucureşti

4. ONOMATOPOEIA VOCEA ANIMALELOR

Prezentare

Este o aplicaţie pentru echipamente TIC

mobile, atât pentru sistemul iOS cât şi pentru

sistemul android. Un joc de învăţare a sunetelor

animalelor potrivit pentru copiii de toate vârstele.

Utilizare:

Utilizatorul trasează cu degetul o linie de la

stânga la dreapta, sau de la dreapta spre stânga pentru a trece la imaginea

anterioară/următoare. În momentul în care pe ecran apare imaginea unui animal, copilul

aude şi denumirea acelui animal iar prin atingerea imaginii animalului prezentat, copilul

aude sunetul pe care îl produce acel animal.

Copiii vor învăţa numele diferitelor animale de la ţară cât şi sunetele pe care

acestea le fac.

Page 167: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

167

Cu fiecare slide copiii vor vedea animalele iar la fiecare click vor afla sunetul pe

care îl fac cât şi onomatopeea corespunzătoare.

Avantaje:

- Această aplicaţie este utilă în etapa de emitere a sunetelor.

- Copilul învaţă numele diferitelor animale, sunetele şi onomatopeele acestora.

- Stimulează copilul să identifice şi să denumească obiectele şi fiinţele întâlnite

Dezavantaje:

- Este contra cost.

http://www.kidsopia.com

5. SPEECH COMPANION SPEECH THERAPY (Medando)

SMALLTALK ORAL MOTOR EXERCISES (Lingraphica)

Prezentare

Sunt aplicaţii pentru dispozitive mobile, prima

pentru sistemul Android , iar a doua pentru iOS

care oferă mai multe secvenţe video cu modele

de exerciţii pentru dezvoltarea musculatorii oro-

faciale.

Utilizare:

Fiecare exerciţiu este prezentat într-un scurt video.

Avantaje:

- Terapeutul poate sugera părintelui diferite exerciţii

pe care să le exerseze împreună cu copilul acasă sau în

alt mediu familiar copilului, iar părintele va avea acces la

modele corecte de realizare a acestor exerciţii.

- oferă o gamă variată de modele de exerciţii pentru

dezvoltarea musculaturii şi mobilităţii diferitelor componente ale aparatului

fonoarticulator.

Dezavantaje:

- Sunt contra cost;

Page 168: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

168

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medando.speechcompanion&hl=en_

US

https://itunes.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/id337145605?mt=8

6. MAGIC CANDLE

Prezentare

Magic Candle pentru sistemul android este o

aplicaţie care permite copilului să „sufle” lumânarea

virtuală prin îndreptarea aerului expirat spre microfonul

tabletei.

Utilizare

Scopul utilizării acestei aplicaţii este învăţarea dirijării respiraţiei copilului pentru

remedierea unor probleme de pronunţie. Copilul îndreaptă aerul expirat spre

lumânarea de pe ecranul echipamentului mobil (smartphon, tabletă).

Prin atingerea ecranului tabletei cu degetul, lumânarea se aprinde din nou.

Avantaje:

- Lumânarea virtuală elimină pericolul care poate să apară în momentul în care

se utilizează o lumânare aprinsă;

- În funcţie de volumul de aer expirat de către copil, se poate apropia sau

îndepărta tableta, pentru a mări volumul de aer expirat.

- Se descarcă gratuit

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appbasic.candle&hl=ro

7. CUBULEŢ

Prezentare

Cubuleţ este un site de jocuri

educaţionale creat împreună cu ASTTLR

(Asociaţia Specialiştilor în Terapia Tulburărilor de

Limbaj).

Page 169: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

169

Site-ul prezintă 3 tipuri de jocuri educaţionale:

a. Bingo educaţional;

b. Fişe la matematică;

c. Fluenţa citirii;

Utilizare

Utilizatorii accesează jocurile puse la dispoziţie în funcţie de domeniul de

interes.

Jocul ,,Bingo educaţional” are două variante:

- Creare a unei lecţii noi, în care introduci un număr de întrebări cu răspunsurile

corecte în câmpurile predefinite, pentru o anumită

disciplină sau transdisciplinar, apoi generezi biletele;

- Alegerea unei lecţii deja existente în aplicaţie, pe

domeniul de interes/disciplina dorită şi generarea

biletelor;

După generarea biletelor, aceastea se salvează în

format PDF, se printează şi se tipăresc odată cu întrebările

alese. Jocul aplică regulile unui joc ,,Bingo” clasic. Elevii trebuie să găsească cât mai

repede răspunsurile corecte aflate pe o ,,Linie” sau pe tot biletul de ,,Bingo”. Pe site

există şi instrucţiuni de generare a biletelor şi de joc la secţiunea ,,Instrucţiuni”.

,,Fişele de lucru la matematică” oferă

posibilitatea utilizatorului de a genera într-un timp

foarte scurt diferite tipuri de fişe de lucru cu aplicarea

celor patru operaţii matematice de bază: adunarea,

scăderea, înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale.

Fişele sunt generate odată cu rezolvarea corectă a

exerciţiilor.

,,Fluenţa citirii” propune, la fel ca jocul ,,Bingo educaţional” două variante:

- Crearea unei lecţii noi, unde poţi adăuga

cuvinte alese pe diferite criterii, obiective

stabilite;

- Alegerea unei lecţii deja existente;

Page 170: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

170

Elevii primesc un text sau o listă de cuvinte alese şi au sarcina de a le citi

corect şi fluent. La finalul probei sunt analizate numărul de cuvinte citite corect de pe

fişă/de pe rând/de pe paragraf, iar cadru didactic are posibilitatea de a genera un raport

cu privire la performanţa elevului în raport cu obiectivele vizate în activitate.

Avantaje ale utilizării site-ului educaţional:

- Se generează foarte repede fişe personalizate în funcţie de nivelul cognitiv de

dezvoltare al elevilor;

- Propune utilizarea în activitatea de învăţare a unui joc care necesită aplicarea

unor cunoştinţe, dezvoltarea atenţiei şi a orientării spaţiale;

- Domeniile de interes/disciplinele sunt variate, jocurile pot fi propuse pentru

orice domeniu;

Dezavantaje:

- Fişele de matematică se limitează la aplicarea celor patru operaţii matematice

cu numere naturale, de aceea se adresează în special elevilor din ciclul

primar sau elevilor din învăţamântul special;

www.cubuleţ.ro

Page 171: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

171

BIBLIOGRAFIE

1. Albulescu, I. (2003) Educaţia şi mass-media. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

2. Anaut, M. (2003). La résilience. Paris: Nathan

3. Barbara D. Bateman and Cyntia M. Herr, (2010), Writig measurable IEP goals

and objectives. IEP resources, Attainement Company, INC, Verona Wisconsin,

ISBN- 978-1-578617-25-8

4. Beale, A.V.(2001). Bullybusters: Using drama to empower students to take a

stand against bullying behavior. Professional School Counseling, 4, 300-306.

5. Beldean-Galea, I.E. (2012). Violenţa la elevi. (Teză de doctorat). Cluj-Napoca:

Universitatea Babes-Bolyai.

6. Beldean-Galea, I.E, Dobrean, A., Stan, N.C. (2012). Forme ale comportamentului

de tip „bullying” în şcoli gimnaziale din municipiul Cluj-Napoca, Conferinţa

internaţională ” Drepturile copiilor, bunăstarea şi protecţia lor” 26-27 aprilie.

7. Bernard, M.E. (2008). You can do it! Education. Program Achieve – A social &

emotional learning curriculum. Third Edition, Grades 5-6, Australia: Ed.

Australian Council for Educational Research LTD.

8. Birch, A. (2000), Psihologia dezvoltării, Ed. Tehnică., Bucureşti

9. Bocoș, M. (coord.), (2008), Comunicarea și managementul conflictului, Editura

Paralela 45, Pitești

10. Bogdan, T. (1983). Date privind psihologia devianţei. În: I. Radu (coord.).

Psihologia educaţiei şi dezvoltării. Bucureşti: Editura Academiei, p.285-292.

11. Bruchon-Schweitzer, M.L., Dantzer, R. (1994). Introduction à la psychologie de la

santé, Paris : P.U.F

12. Carney, A.G, Merrell, K.W. (2001). Bullying in schools: perspectives on

understanding an preventing an international problem. School Psychology

International, 22, 364-382.

13. Cassidy, W., Faucher, C. & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A

comprehensive review of current international research and its implications and

Page 172: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

172

application to policy and practice. School Psychology International. DOI:

0.1177/0143034313479697 (accesat:10 ianuarie 2019).

14. Chabrol, H., Callahan, S. (2004). Mécanismes de défense et coping. Paris :

Dunod.

15. Chapman, L.P., Mullis, L.R. (1999). Adolescent Coping Strategies and Self-

Esteem Clinical Psychology Review, 7, 3, p. 275-303.

16. Chelcea, S. (1996). Comportamentul prosocial. În: A. Neculau (coord.)

Psihologie socială, Aspecte contemporane (pp.444-457). Iaşi: Ed. Polirom.

17. Debarbieux, E. (1991). La violence dans la classe. 2-e edition Paris: ESF.

18. Debarbieux, E. (2000). La violence en milieu scolaire, VEI Enjeu, revue du

CNDP, janvier.

19. Debarbieux, E. (2001). Epistemological and methodological elements for an

international comparaison of violence in schools, „International Conference on

Violence in Schools and Public Policier”, UNESCO, Paris.

20. DSM-IV-TR. (2003). Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale.

Bucureşti: Asociaţia psihiatrilor liberi din România.

21. Dumitru, I. A., (2000), „Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă”, Editura

de Vest, Timişoara,

22. Eron, L.D. (1980) Parent-child interaction television violence and aggresion of

children. American Psychologist, 25, p. 244-252.

23. Eron, L.D., Huesman, L.R. (1987). TV as a source of maltreatment of children.

Social Psychology Review, 16, 195-202

24. Folkman, S. (1984). Personal control of stress and coping process. A theoretical

Analysis. Journal of Personality and Social psychology, 46, 839-852

25. Graziani, P., Swendsen, J. (2004). Le stress. Ėmotions et strategies

d’adaptation, Sejer : Nathan.

26. Gerard Kaduson, H., Schaefer, C., 101 Tehnici favorite ale terapiei prin joc, Ed.

Trei, 2015

27. Gherguț, A. (2005). Sinteze de psihopedagogie specială: ghid pentru concursuri

şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi

28. Gherguț, A. (2016). Educație specială: ghid metodologic, Editura Polirom, Iaşi

Page 173: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

173

29. Grigg, D.W. (2010). Cyber-Aggression: Definition and Concept of Cyberbullying.

Australian Journal of Guidance and Counselling, 20 (2), p. 143–156, DOI:

10.1375/ajgc.20.2.143 (accesat: 2 decembrie 2018).

30. Hardy, Heyes, Crews, Rookes, Wren (1990). Studying Child Psychology.London:

Butler and Tanner Ltd.

31. Haynie, D., Nanel, T., Eitel, P. (2001). Bullies, Vistims, and bully/vistims; distinct

group of a risk youth. Journal of Early Adolescence, 21, 29-49.

32. Hăvârneanu, C., Amorăriţei, C. (2001). Agresivitatea în relaţia elev profesor. În:

L. Şoitu, C. Hăvârneanu, Agresivitatea în şcoală (pp. 87-113). Iaşi: Ed. Institutul

European.

33. Herbert, J. (1991). La violence à l`école. Guide de prévention et techniques

d`intérvention. Montreal: Edition Logiques.

34. Hinduja, S. & Patchin, J.W. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of

Factors Related to Offending and Victimization. Deviant Behavior, 29(2), p. 129–

156. DOI: 10.1080/01639620701457816 (accesat: 14 noiembrie 2018).

35. Iluţ, P. (1994). Comportament prosociaol – comportament antisocial. . În: I. Radu

(coord.). Psihologie socială. Cluj-Napoca: Editura EXE, p. 266-292).

36. Iucu, R, (2006), Managementul clasei de elevi, Editura Polirom, Iași.

37. Jennifer A. Kurth and Megar Goss, (2014), The Inclussion Toolbox. Strategies

and tehniques for all teachers, SAGE Publications, ISBN-

1483344142,9781483344140

38. Johnson, D. & Johnson, R. (1998). Cooperative learning and social

interdependence theory: Cooperative learning. www.co-

operation.org/pages/SIT.html*

39. Kabat-Zinn, J.,(2016) Mindfulness zi de zi, Ed. Herald, Bucureşti

40. Kaltiala-Heino, R., Rimpela, M., Rantanen, P., Rimpela, A. (2000). Bullying at

school – an indicator of adolescences at risk for mental disorders. Journal of

Adolescence, 23, 661-674.

41. Kernaghan, D. & ELWood, J. (2013). All the (cyber) world’s a stage: Framing

cyberbullying as a performance. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial

Page 174: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

174

Research on Cyberspace, 7(1), DOI: 10.5817/CP2013-1-5 (accesat 19

decembrie 2018).

42. Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York:

Springer Publ. Company.

43. Lazarus, R.S., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on

emotions and coping. European Journal of Personality, 1, p. 141-170.

44. Lebosse, Y., Lavalee, M. (1993). Empowerment et psychologie communautaire.

Cahiers internationaux de psychologie sociale, 18, p. 7-19.

45. Lemeni, G., Miclea, M., (2004), Consiliere și orientare-Ghid de educație pentru

carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca.

46. Leyens, J-P., Comino, L, Parke, R.D., Berkowits, L. (1985). Effects of movie

violence on aggressionin a field-setting as a function of group dominance and

cohesion. Journal of Personality and Social Psychology: 346-601.

47. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. (2012).Children, risks and safety on the

internet. Research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The

Policy Press.

48. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig , A., & Ólaffson, K. (2011). Risks and safety on

the internet: The perspective of European children. Full findings. London: London

School of Economics.

49. Luthar, S. (2000). The construct of Resilience.Child Development, 71, 3, p. 543-

562.

50. Miall, H., Ramsbothan, O., Woodhouse, T. (2000). Contemporany Conflict

Resolution, Cambridge: Polity Press.

51. Modul Online, Autor: Turza, M. M. (2017), Curs Introductiv de Educaţie Incluzivă,

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, Bucureşti,

52. Mouvet, B., Munten, J., Jardon, D. (2000). Compremdre et prévenir la violence à

l’école. Vers un rérferentiel critique des mesures actuelles de prévention et bde lutte

contre la violence scolaire. Recherches en éducation, nr.69/99, p. 5-14.

53. Mucchielli, R. (1981). Comment ils deviennent délinqunts. Genése et

developpement de la socialisation et de la dissocialisation.Paris: ESF.

Page 175: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

175

54. Murray, J.P. (1980). Television and Youth – 25 years of Research and

Contraversy, Stanford, California.Nansel, R.T., Overpeck, M., Pilla, R.S., Ruan,

W.J., Simons-Morton, B., Scheidt, P. (2001). Bullying Behaviors Among US

Youth: Prevalence and Association with Psychosocial Adjustment. Journal of the

American Medical Association, 285(16), 2094-2110. On line version, URL: http://

jama.ama-assn.org/cgi/content/full/285/16/2094 ((accesat: 21 noiembrie 2018).

55. Neacşu, I. (1990), Instruire şi Învăţare, Ed. Ştiinţifică. Bucureşti

56. Neamţu, C. (2003). Devianţa şcolară - Ghid de intervenţie în cazul problemelor

de comportament ale elevilor. Iaşi: Ed. Polirom

57. Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. New-

York: Wiley-Blackwell

58. Olweus, D. (1999). The Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective

( pp. 7–21). London, UK: Publisher Routledge, Taylor & Francis Group, accesabil

la:

http://books.google.ca/books?id=Fj6i8AHNT5AC&printsec=frontcover&hl=ro&sou

rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (accesat: 23 octombrie

2018)

59. Pânișoară, I.O., (2004), Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iași.

60. Păun, E. (1982), Sociopedagogie şcolară, EDP, Bucureşti

61. Pearce, J.B., Thompson, A.E. (1998). Practical approaches to reduce the impact

of bullying, Archives of Disease in Childhood, 79, 528-531.

62. Praxis Special Education Team, (2010), Praxis II- Special Education Study

Guide- Core knowledge and aplications, ISBN- 13:978-1941759127

63. Popescu-Neveanu, P., Zlate, M., Creţu, T. (coord.), (1987), Psihologia şcolară,

EDP, Bucureşti.

64. Preda, O. (2015). Intervenţii psihosociale şi psihopedagogice pentru prevenirea

şi diminuarea violenţei şcolare. În: Studii şi cercetări din domeniul știinţelor socio-

umane, vol.28, Cluj-Napoca: Editura Limes & Argonaut, p.368-376.

65. Preda, V. (1998). Delincvenţa juvenilă. O abordare multidisciplinară. Cluj-

Napoca: Presa Universitară Clujeană

Page 176: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

176

66. Preda, V.R. (2018). Factori stresanţi și strategii de coping la elevii de liceu. Cluj-

Napoca: Editura Argonaut.

67. Ranscburg, J. (1979). Frică, supărare, agesivitate. Bucurşti: E.D.P.

68. Ria, L., Saurvy, J., Seve, C., Durand, M. (2001). Les dillemes des enseignants

débutants: Etudes lors des premieres expréiences de classe en Education

Physique, Science et motricité, 42: 47-52.

69. Roşan, A. (2009). Comportamentul violent-screening şi strategii de intervenţie.

Cluj-Napoca: Editura Alma Mater

70. Rotter, S., Dr. Sindelar, B., (2015), Sus Cortina…pentru viață!, Teatru

educational, U.N.A.T.C. Press, București.

71. Rutter, M. (1993). Resilience: Some conceptual Consideration. Journal of

Adolescent Health,14, 8, p. 626-631.

72. Salmivalli, C. (2004). Consequences of School Bullying and violence. În: E.

Munthe, E. Solli, E. Ytre-Arne, & E. Roland, (Eds), Taking fear out of schools

(pp. 29-35). Stavanger, Norway, accesabil:

http://saf.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/Taking%20

Fear%20out%20of%20Schools.pdf (accesat: 25 octombrie 2018).

73. Sălăvăstru. C., (1995), Logică şi limbaj educaţional, EDP, Bucureşti.

74. Siegel, D., J.,(2018) Mindsight – Noua știință a transformării personale, Ed.

Herald, Bucureşti

75. Smith, P.K., Cowie, H., Olafsson, R.F., Liefooghe P.D. (2002). Definition of

bullying: A comparison of terms used, and age and gender differences, in a

fourteen-country international comparison. Child Development, 73(4), 1119-1133.

76. Smith, P.K., Ananiadou, K. (2003). The Nature of School Bullying and the

Effectiveness of School-Based Interventions. Journal of Applied Psychoanalytic

Studies, 5(2), 189-209.

77. Smith, P.K., Mahvadi, J., Carvalho, M.; Fisher, S.; Russell, S. & Tippett, N.

(2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. Journal

of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), p. 376–385, DOI: 10.1111/j.1469-

7610.2007.01846.x. (accesat: 23 ianuarie 2019).

78. Stoica-Constantin, A., (2004), Conflictul interpersonal, Editura Polirom, Iași

Page 177: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

177

79. Strom, P.S. & Strom, R.D. (2006). Cyberbullying by Adolescents: A Preliminary

Assessment.The Educational Forum, 70(1), p. 21–36,

80. Smokowski, P.R., Kopasz, K.H. (2005). Bullying in School: An Overview of Type

s, Effects, Family Characterictics, and Intervention Strategies. Children & School,

27 (2), 101-110.

81. Suport de curs (2018), Behaviour and conflicts new methodologies, motivation

and cooperation strategies, EUROPASS Teacher Academy, Florenţa, Italia

82. Suport de curs (2017), Towards the Inclusive Classroom

Handbook&StudyGuide, Areadne Lifelong Learning Centre ,Kalamata, Grece

83. Suport de curs (2018), Designing Inclusive Educational Environments,

EUROPASS Teacher Academy, Barcelona, Spania

84. Ungureanu,D. (2000), Educația integrată și școala incluzivă, Editura de

Vest,Timișoara

85. Velicu, A. ( 2014). Bullying-ul online şi offline: victime versus agresori, Revista

română de sociologie, serie nouă, anul XXV, nr. 1–2, Bucureşti, p. 19–36,.

86. Vrășmaș, T., Daunt P., Musu I. (1996), Integrarea în comunitate a copiilor cu

cerințe educative speciale, Reprezentanța UNICEF în România

87. Vrășmaș, T. (2001), Învățământul integrat și / sau incluziv pentru copiii cu cerințe

educative speciale, Ed. Aramis, București

88. Vrășmaș, E., Vrășmaș, T. (coordonatori) (2012), Educația incluzivă în grădiniță :

dimensiuni, provocări şi soluţii, București

89. Whitney, I. & Smith, P.K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in

primary and secondary schools. Educational Research, 35, 34-39.

www.coe.int

www.eenet.org.uk

www.eur-lex.europa.

www.european-agency.org

www.justice.md

www.infoeuropa.md

www.oecd.org

www.un.org

Page 178: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

178

www.unesco.org

www.unicef.org

www.worldbank.org

www.educațieincluzivă.info

http://www.scritub.com/profesor-scoala/METODA-JIGSAW243531616.php

https://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/45/51/18/metodeeuristice.doc

www.flippedlearning.org

http://flippedlearning.org/syndicated/school-leader-magazine-article/

https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g

https://facultyinnovate.utexas.edu/sites/default/files/flippedgraphic(web960px).pn

g

https://creeracord.com/2017/03/25/ce-este-flipped-learning-invatarea-rasturnata/

https://www.powtoon.com/online-presentation/fTmccql6pXa/?mode=movie

http://bit.ly/seigelsolutionmaking

https://creeracord.com/2017/03/29/sa-incepem-sa-vorbim-despre-flipped-

learning-invatarea-rasturnata/

https://edict.ro/o-privire-asupra-conceptului-flipped-classroom-clasa-rasturnata/

Page 179: Educaţia incluzivă şi managementul...UNESCO – declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, care satisfice necesitățile

179

Volumul “Educaţia incluzivă şi managementul conflictelor” a fost realizat cu

sprijinul financiar al Comisiei Europene prin intermediul programului Erasmus+,

acţiunea cheie 1.