Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st...

16
Universitatca "Petre Andrei" din Facultatca de Drept Departamentul de Drept Concurs pcntru ocuparea postului de Conferentiar univcrsitar Disciplina(cle) postului: DREPT PENAL. PARTEA GENERAL.A. Domeniul de competenta DREPT Publicat In Monitorul Oficial al Romaniei parlca a III-a. nr. 1628 din data de 28.XI. 2016 Poz. postului : nr. 8 Fi$a de verificare a fndeplinirii standardelor universitiifii pentru ocuparea postului de conferenfiar universitar - cercetiitor $liinfific gradul II Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T Nume_$TEFANOAIA _______ , Prenume_MIHAI ___________ _ CNP __ l 750112330796 , Functia actuala _Leet. univ. dr. __ , Data numirii In functia actuala , Institutia Univ. "PETRE ANDREI", din ___ _ II. STUDll Nr. Institutia de lnvatamant superior Crl. Domcniul Perioada Titlul acordat Facultatea absolvita l. Studii universitare Universitatca"Mihai I Dre pt !997-2001 Licen\iat In Juridice Kogalniceanu". Facultatea de Drept: Univcrsitatea '"Petre Andrei'". din Rcla\ii lnterna\ionalc 2000-2004 Licen\iat In studii Politice Facultatea de Stiin\c Politicc 2. Studii doctorale Universitatea de Stat din Moldova, Drept 2009-2013 Doctor In Drept Facultatea de Drept Universitatea "Al. l.Cuza", Dre pt 2013 - doctorand Facultatea de Drept prezcnt 3. Studii postdoctorale Ill. iNDEPLINIREA CONDITllLOR DE CONCURS 1. indeplinirea standardelor najionale previizutii de Ordinul Ministrului educajiei, cercetiirii, tineretului $i sportului nr. 420412013 de modificare a OMEdCTS 656012012: I 1 Cursuri universitare, tratate, monografii, Iegislatie adnotata, lndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internaponal sau cu prestigiu recunoscut In domeniul juridice (10 puncte pe carte):

Transcript of Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st...

Page 1: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

Universitatca "Petre Andrei" din Ia~i Facultatca de Drept Departamentul de Drept Concurs pcntru ocuparea postului de Conferentiar univcrsitar Disciplina(cle) postului: DREPT PENAL. PARTEA GENERAL.A. Domeniul de competenta DREPT Publicat In Monitorul Oficial al Romaniei parlca a III-a. nr. 1628 din data de 28.XI. 2016

Poz. postului : nr. 8

Fi$a de verificare a fndeplinirii standardelor universitiifii pentru ocuparea postului de conferenfiar universitar - cercetiitor $liinfific gradul II

Domeniul $tiinJe J uridice

I. DA TE DES PRE CANDIDA T

Nume_$TEFANOAIA _______ , Prenume_MIHAI ___________ _ CNP __ l 750112330796 , Functia actuala _Leet. univ. dr. __ , Data numirii In functia actuala , Institutia Univ. "PETRE ANDREI", din la~i ___ _

II. STUDll Nr. Institutia de lnvatamant superior Crl. ~i Domcniul Perioada Titlul acordat

Facultatea absolvita l. Studii universitare

Universitatca"Mihai I Dre pt !997-2001 Licen\iat In ~tiin\e Juridice

Kogalniceanu". la~i. Facultatea de

Drept:

Univcrsitatea '"Petre Andrei'". din Rcla\ii lnterna\ionalc 2000-2004 Licen\iat In studii Politice

la~i. Facultatea de Stiin\c Politicc

2. Studii doctorale

Universitatea de Stat din Moldova, Drept 2009-2013 Doctor In Drept

Facultatea de Drept

Universitatea "Al. l.Cuza", la~i. Dre pt 2013 - doctorand

Facultatea de Drept prezcnt

3. Studii postdoctorale

Ill. iNDEPLINIREA CONDITllLOR DE CONCURS 1. indeplinirea standardelor najionale previizutii de Ordinul Ministrului educajiei, cercetiirii, tineretului $i sportului nr. 420412013 de modificare a OMEdCTS 656012012:

I 1 Cursuri universitare, tratate, monografii, Iegislatie adnotata, lndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internaponal sau cu prestigiu recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice (10 puncte pe carte):

Page 2: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

Titlul cursului/tratatului/ Autor(i) Editura I Categoria ISBN Anul Punctaj monografiei obtinut

J.Reglementarea riispunderii Mihai Centrul Editorial 978-9975-pentru infracfiunile privind $TEFANOAJA Poligrafic al USM, 7J-260-6 2012 JO traficul de persoane fn dreptul Chi~iniiu comparat;

2. Traficul de fiin(e umane Mihai $TEFANOAJA ~i Centrul Editorial 978-9975- 20J5 5 Ludmila Poligrafic al USM, 7J-748-9 DUMNEANU Chi~iniiu

3. Drept Penal Roman. Partea Mihai Universul Juridic, 978-606- 20J6 JO Genera/ii J STEFANOAJA Bucuresti 763-939-0

Punctaj obfinut la Indicatorul I J: 25 puncte

I 2 Articole I Studii care prezinta contributii in extenso, publicate In reviste cotate ISi avand un factor

I.

2.

de impact.f (1+18 xf pe articol I studiu): Titlu articol Autor(i) Nume revista ISSN Anul Factor de Punctaj

impact/ obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul I 2:

I 3 Articole I studii care prezinta contributii in extenso, publicate In reviste ~tiintifice cu prest1gm recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice sau indexate In baze de date internationale recunoscute (1 punct pe articol I studiu):

Titlu articol/studiu Autor(i) Nume revista ISSN Baze de date Anul Punctaj obfinut

Considera(ii privind Mihai Jumalul de Studii JSSN:18 2009 I

infrac fiunea ~tefanoaia Juridice a Facultii(ii 41-6195 complexii fn Codul de Dre pt din cadrul penal fn vigoare; Universita(ii "Petre

Andrei" din Ia~i, nr. 3-412009

Minorul delicvent fn Mihai Alecart, nr. 3 JSSN:20 2009 I

documentele 0.N.U. ~tefanoaia 65-7749 ~i ale Consiliului Europei;

2

Page 3: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

3. Traficul de persoane - Mihai Alecart, nr. 2 ISSN:20 2009 I cea mai gravii f ormii de ~tefanoaia 65-7749 restriingere a libertiifii umane; 4. Reglementarea Mihai CEPUSM ISSN 2012 I riispwzderii pentru ~tefanoaia 1811-infrac(iunile privind 0770 traficul de persoane fn dreptul comparat.

5. Analiza juridico- Mihai Revista Nafionalii de 2012 I comparativii a $tefanoaia Drept, nr. 4 reglementiirilor care stabilesc riispunderea pentru infrac(iunile privind traficul de persoane in legea penalii a Republicii Moldova ~i a Romiiniei

6. Analiza juridico- Mihai Revista Na(ionalii de 2012 I

comparativii a normelor ~tefanoaia Drept, nr. 6 care stabilesc riispunderea pentru infrac(iunile privind traficul de persoane in legea penalii a Franfei, ltaliei ~i Suediei

7. Obiectuljuridic ~i obiectul material al Mihai Revista Na(ionalii de 2012 I infracfiunilor privind ~tefanoaia Drept, nr.8 traficul de persoane in dreptul comparat

8. Analiza Mihai Studia Universitatis ISSN! 8 2014 I reglementiirilor ~teranoaia Moldaviae, nr. 8(78) 14-referitoare la 3199 infracfiunile privind traficul de persoanedin legisla(iile in care fapta de trefic de persoane(presupuniind ca circumstanf ii agravantii siiviir~irea faptei asupra unui

3

Page 4: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

minor ( copil) este incriminata alaturi defapta de tra/ic de copi 9. Analiza Mihai Studia Universitatis ISSNI 8 2014 I reglementarilor $tefanoaia Moldaviae, nr. 8(78) 14-referitoare la 3199 infracfiunile privind traficul de persoane din legislafiile in care fapta de trafic de persoane in scop de exploatare sexuala este incriminata alaturi de fapta de trafic de persoane de sex feminin, avfndu-se fn vedere ca cele doua fapte se refera la ipoteze diferite

10. Analiza juridico- Mihai Studia Universitatis ISSN 2014 I comparativa a normelor $tefanoaia Moldaviae, nr. 3(73) 1814-care stabilesc 3199 raspunderea pentru infrac fiunile privind traficul de persoane in legea penala a Albaniei $i fn cea a Germaniei 11. Analiza judridico- Mihai Studia Universitatis ISSN 2014 I comparativa a normelor $tefanoaia Moldaviae, nr. 3(73) 1814-care stabilesc 3199 raspunderea pentru infracfiunile privind traficul de persoane in legea penala a Georgiei, a Irlandei ~i in cea a Republicii Palau

12. Analiza Mihai Studia Universitatis ISSN 2014 I reglementarilor $tefanoaia Moldaviae, nr. 3(73) 1814-referitoare la 3199 infracfiunile privind traficul de persoane din legislafiile fn care este incriminata o singura fapta - traficul de persoane

13. Modalitati de Mihai Studia Universitatis ISSN 2015 I

4

Page 5: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

exprimare a ac(iunii de ~teranoaia Moldaviae, nr. 8(88) 1814-trafic de persoane in 3199 dreptul comparat

14. Subiectul Mihai Revis ta National a de ISSN 18 2015 I infrac(iunilor privind ~tefanoaia Drept, nr. 4 I I -traficul de persoane in 0770 dreptul comparat

15. Cercetiiri fliin(ifice Mihai Revista Nationala de ISSN 2015 I referitoare la ~teranoaia Drept, nr. 5 1811-infracfiunile privind 0770 traficul de persoane

Punctaj obfinut la Indicatorul 13:15 puncte

I 4 Capitole de carte, studii In volume colective sau In volume ale conferintelor care prezinta contributii In extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice (1 punct pe publicafie):

Titlul capitolului/studiului ~i Numele volumului ISBN Editura ~i categoria Anul Punctaj autor(i) colecti v/conferintei obtinut

1. Considera(ii privind 1. Considera(ii privind ISSN: 1454- Editura lnstitutul 2009 1 tratamentul sanc(ionar al tratamentul sanc(ionar al 4814 European, Iafi participa(iei in Codul participa(iei in Codul penal in vigoare, Mihai penal in vigoare, Mihai $tef iinoaia $tef iinoaia

2.Elemente de Colocviul interna(ional de ISBN: 978- CEPUSM, 2011 1 terminologie a dreptului fliin(e ale limbajului 9975- 71- Chifiniiu penal in limba romanii "Eugeniu Coferiu" 217-0, p.282-actualii, Mihai $tefiinoaia (Chifiniiu - Suceava - 289

Cerniiu(i), Chifiniiu, 12-14 mai 2011, vol 1.

3. Unele observa(ii cu Interferen(e universitare - ISBN 978- CEP USM, 2012 1 privire la reglementarea integrare prin cercetare fi 606-27-0138- Chifiniiu riispunderii pentru inovare. Conferin(ii cu 3 infracfiunile privind participare intema(ionalii traficul de persoane in Rezumate ale Codul penal al Lituaniei, comuniciirilor. $tiin(e Mihai $tefiinoaia juridice, $tiin(e

economice. Chifiniiu

5

Page 6: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

4. Considerafii in legiiturii Interferen(e universitare - ISBN978- Editura Hamangiu 2012 I cu reglementarea integrare prin cercetare fi 606-625-140-riispunderii penale pentru inovare. Conferin(ii cu 2 faptele privind traficul de participare internafionalii persoane in Codul penal Rezumate ale al Armeniei, Mihai comuniciirilor. $tiin(e $tef iinoaia juridice, $tiin(e

economice, Chifiniiu

5.Evolufia istoricii a Sesiunea nafionalii de ISBN 978- Editura George 20I4 1 controlului comuniciiri ftiinfifice, 973-I 16-404- To fan constitutionalitatii legilor, edifia a XX/I- a, 5 Mihai $tef iinoaia Dimensiuni

contemporane ale dezvoltiirii. Fundalul romanesc al sincroniziirii europene

6. Efectele deciziilor Uniformizarea dreptului, ISSN I843- Editura Vasiliana 20I4 I interpretative in materia efecte juridice fi implicafii 6722 98, lafi dreptului penal, Mihai sociale, politice si $tef iinoaia administrative

7. Informarea Optimizarea fi ISBN 978- Nicolae Biilcescu 20I5 I adolescenfilordespre eficientizarea procesului 606- 28- Land Forces evolufia legislafiei penale- educafional in contextul 0229-5 Academy for ma cea mai eficientii societiifii europene Publishing House, de combatere prin Sibiu prevenfie a gradului de infracfionalitate, Mihai $tef iinoaia

8. European policies Collaboration in complex ISBN 978- Editura 2015 I regarding the control of systems- Fusion between 606-625-I92- Uni vers itarii, human trafficking, Mihai arts, theology, I Bucurefti $tef iinoaia engineering, managrment

and social sciences

9. Elemente Materialele Conferin(ei ISBN 978- Editura Ion 2015 1 circumstanfiale agravante $tiinfifice Internafionale 9975-7I-8I5- Ionescu de la Brad, ale traficului depersoane cu genericul: ROLUL 8 lafi in dreptul comparat, TFIINTEI $I Mihai $tef iinoaia EDUCA Tf EI JN

IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE LA UNIUNEA EUROPEANA

6

Page 7: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

JO. Modem- Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815 Tofan, Suceava the 21st century Knowledge based -8

Organization

11. Aspecte comune Conferin(a ftiin(ificii ISBN CD: CEP USM, 2015 1 infrac(iunilor privind interna(ionalii 978-606-673- Chifbziiu traficul de persoane ce PROVOCARI $1 605-3 rejlectii evolu(ia dreptului STRATEGII iN penal pri11 adoptarea ORDINEA $1 codului pe11al f11 vigoare, SIGURANTA PUBLICA, Mihai $tefiinoaia edi(ia all-a

12. Role of the Co11feri11(a na(ionalii CEP USM, 2015 1 Constitutional Court of Drepturi # libertii(i Chifiniiu Roma11ia in Criminal Law fu11damentale: Co11stitutio11alising, Mihai dime11siu11e istoricii fi $tef iinoaia constitu(ionalii- in

memeriam Prof Univ. Dr. Grigore Theodoru - 1919-2015

13. Evolu(ia politicilor Simpozion Intema(ional ISBN 978- Ed. George Tofan 2016 1 europe11e privind CARTEA- $COALA- 606-625-192-combaterea fi prevenirea VIA r A- 0 abordare 1 traficului de fiin(e umane, creativii fi Mihai $tefiinoaia interdisciplinarii

14. Cazuistica traficului Conferin(a $tiin(ificii Editura Universul 2016 1 de fiin{e umaane, Mihai na(ionalii cu participare Juridic, Bucurefti $tef iinoaia inte ma(io 11alii:

INTEGRARE PRIN CERCETARE $1 JNOVARE

15. Traficul de fiin(e Conferin(a $tiin(ificii 2016 I umane: instrumente de na(ionalii cu participare reglementare, Mihai i11tema(ionalii: $tef iinoaia INTEGRARE PRJN

CERCETARE $1 JNOVARE

16. Perspective Co11ferin{a 2015 1 constitu(ionale fi penale SIMPLIFICAREA -asupra dreptului la via(ii IMPERATIV AL privatii, Mihai $tefiinoaia MODERN/ZARI/

AMELIORARII $1

CALJTATII

7

Page 8: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

DREPTULUI 17. ldentificarea fi Conferin(a 2016 I cunoafterea fenomenului PREVENIREA SI numit terorism, a tipurilor COMBATEREA fi formelor actului TERORISMULUJ PRIN terorist, condi(ie MJJLOACELE fwzdamentalii in procesul DREPTULUIPENAL de combatere eficientii a terorismului contemporan, Mihai $tef iinoaia

Punctaj obfinut la lndicatorul I 4: 17 puncte

I 5 Director I responsabil In granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internationale (4 puncte pe grant I contract):

Grantul de cercetare/contractul Beneficiar Finantator Perioada de Punctaj desfasurare obtinut

Punctaj obfinut la Jndicatorul I 5:

I 6 Membru In echipa In granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internationale (2 puncte pe grant contract : I )

Grantul de cercetare/contractul Beneficiar Finantator Perioada de Punctaj desfasurare obtinut

"Modernizarea legisla/iei Universitatea "Al. I. U11iu11ea Europeanli Mai 2014 - 2 nafionale in contextul Cuza", lafi (FSEJ )'I Guvernul noiembrie uniformizarii dreptului la nivel Romiiniei 2015 european $i implica/iile socio-politice a supra sistemului administrativ" Contract nr. POSDRU/15911.5151141699

Punctaj obfinut la Jndicatorul I 6: 2 puncte

I 7 Director I responsabil In granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare nationale (2 puncte pe grant I t t) con rac

Grantul de cercetare/contractul Beneficiar Finantator Perioada de Punctaj desfasurare obtinut

Punctaj obfinut la lndicatorul I 7:

I 8 Membru In echipa In granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare nationale (1 punct pe rant I contract):

Grantul de cercetare/contractul Beneficiar Finantator Perioada de desfasurare

Punctaj ob\inut

8

Page 9: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

Grantul de cercetare/contractul Beneficiar Finantator Perioada de Punctaj desfii~urare obtinut

Punctaj obfinut la Jndicatorul I 8:

I 9 Citari ale publicatiilor candidatului In articole publicate In reviste cotate ISi avand un factor de impact (nu se iau In considerare autocitarile) (0,6 + 1,5 x.f pe citare): Titlul lucriirii citate Nurne revistii + titlu lucriirii In care ISSN Factor de Anul Punctaj

s-a fiicut citarea ~i nurne autor impact f publiciirii obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul I 9:

I 10 Citari ale publicatiilor candidatului In ci'u1i, capitole de carti sau volume, publicate la edituri cu prestigiu international sau cu prestigiu recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice (nu se iau In

"d . - ·1 ) (0 2 t •t ) cons1 erare autoc1tan e ' punc e pe c1 are :

Tillul lucriirii citate Titlul ciirtii/capitolului/volurnului In ISBN Editurii/ Anul Punctaj care s-a fiicut citarea ~i nurnele Categorie obtinut

autorului

Punctaj obfinut la Indicatorul I 10:

I 11 Citari ale publicatiilor candidatului In reviste ~tiintifice cu prest1g1u recunoscut In domeniul ~tiinfelor juridice sau indexate In baze de date internationale recunoscute (nu se iau In considerare

. - ·1 ) (0 2 ) autoc1tan e ' puncte pe c1tare :

Titlul lucriirii Autor(i) Nu me revistii + titlul lucrii1i i In care ISSN Baze de date Anul Punctaj citate lucrare citatii s-a fiicut citarea ~i nurne autor obtinut

The effects of Mihai Drepturi .)i libertaf i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 the ~tefiinoaia fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline interpretetive istorica .)i constituf ionala Decisions in (Supliment al rev. Universul the Domain of juridic), Swot-analysis-huma12-Penal Law resources-romanian-publ ic-

ad111 i12ist ra !ion-context-european-regulations-civil-service-within-community-

institutions Lacramioara Veronica

The Kowledge Mihai Drepturi .)i libertaf i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 of the ~tefiinoaia fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline Ejfectil'e istorica .)i constituf ionala Lf:'gisflltio11 - A (Supliment al rev. Universul Norm for the juridic), Exercise-right-petition-EwJ/11tio11 <Jf rejl ec t ed-ia s i-coun ty-counc i Is-the activity, Conte111porany Maria Poraico Society

9

Page 10: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

Trajlctt! de Mihai Drepturi $i Libert a/ i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 flinte u11wne ~tefanoaia, fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline

istorica ~· i constitu{ionalc"i (Supliment al rev. Universul

juridic), Consolidation-legal-capacities-order-grant-

professional-assistance-people-mental-disabilities

Ludmila Dumneanu

The Mihai Drepturi $i libertafi 2393- EbscoHost, 2016 0,2 Knowledge of' Stefiinoaia fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline the effective istorica $i constitufionalii Legislation (Supliment al rev. Universul

juridic), The Economic Functions of Property Right, Carmen-Mariana Diaconu

Efectele Mihai Drepturi .yi libertaf i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 deciziilor Stefiinoaia fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline interpretative istoricii $i constitufionalii In mate ria (Supliment al rev. Universul dreptului penal juridic), The Economic

Functions of Property Right, Ca1men-Mariana Diaconu

The Mihai Drepturi $i libertaf i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 Knowledge of Stefiinoaia fitndamentale: dimensiune 3445 HeinOnline the effective istorica $i constituf ionalii Legislation - A (Supliment al rev. Universul norm for the juridic), The Optical Illusion of Evo/11tio11 of the Right of Defense, Carmen-the Mariana Diaconu, Elena Petrea Contemporary Societv Analizo Mihai Studia Universitatis Moldaviae, 1814- Categoria C 2014 0,2 ju ridico- Stefanoaia Analiza reglementarilor 3199 comparativii a referitoare la infracfiunile re gl em en tiiri lo privind traficul de persoane din r care stabilesc legislaf iile /11 care fapta de trafic riispunderea de persoane In scop de pentru exploatare sexuala este i nji·acf i 1111ile incriminata alaturi de fapta de privind traficul trafic de persoane de sex de per.mane fn feminin, avandu-se fn vedere ca legea penala a cele douafapte se refera la Republicii ipostaze diferite, Ludmila Moldova si Dumneanu

10

Page 11: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

Romania Re glementarea Mihai Drepturi .}i libertaf i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 riispu nde ri i Stefi'inoaia fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline /H' nfru istoricii .yi constituf ionalii infracfiunile (Supliment al rev. Universul privind traficul juridic), The Optical Illusion of de persoane In the Right of Defense, Carmen-dreptul Mariana Diaconu, Elena Petrea comp a rat Analiza Mihai Studia Universitatis Moldaviae, 1814- Categoria C 2014 0,2 reg lementarilo Stefi'inoaia Analiza reglementarilor 3199 r referitoare la referitoare la infracf iunile i1~f!·acf iunile privind traflcul de persoane din privind rrajlcu! legislaf iile In care fapta de de persoane treafic de persoane este din legislaf iile incriminata alaturi de fapta de In ca re este traflc de copii, Ludmila incriminata o Dumneanu singura fapta -trafiett! de persoane Consideraf ii Mihai Drepturi .}i libertaf i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 privind Stefi'inoaia fundamentale: dimensillne 3445 HeinOnline i1~fi·a cf i un ea istoricii ~· i constituf ionala comp!exli In (Supliment al rev. Universul Codul penal In jll ridic), The Optical Illusion of v1goare the Right of Defense, Carmen-

Mariana Diaconu, Elena Petrea Considerafii Mihai Drepturi .}i liberta/i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 privind Stefi'inoaia fundamenta!e: dimensiune 3445 HeinOnline tratamentul istorica ~·i constitu/ionala sanc{ionator al (Supliment al rev. Universul participa{iei In juridic), The Optical Illusion of Codlll penal In the Right of Defense, Carmen-111 goare Mariana Diaconu, Elena Petrea Trajfrul de Ludmila Drepturi ~· i libertiif i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 jiin{e L1mane Dumneanu, fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline

Mihai istorica .}i constitu/ionalii Stefi'inoaia (Supliment al rev. Universul

juridic), The Optical Illusion of the Right of Defense, Carmen-Mariana Diaconu, Elena Petrea

Consolidation Ludmila Drepturi ~·i !ibertaf i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 (~/'Legal Dumneanu, fund amen ta I e: d imensiL1 ne 3445 HeinOnline Capacities in Mihai istoricii ~·i constitu/ionalii Order to Grant Stefi'inoaia (Supliment al rev. Universul Professional juridic), Consolidation of Legal Assistance to Capacities in Order to Grant

II

Page 12: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

People with Professional Assistance to Mental People with Mental Disabilities, Disabilities Ludmila Dumneanu-Splnu Reglementarea Mihai Drepturi .)i libertiif i 2393- EbscoHost, 2016 0,2 rc'ispunde rii Stefanoaia fundamentale: dimensiune 3445 HeinOnline pentru istorica ~·i constitu/ionala inji·ac/ iu 11 i le (Supliment al rev. Universul privind trafirn/ juridic), Rights and obligations de per.wane In of diplomatic staff, Cristian dreptul Gabriel Nicu comparat Reglementarea Mihai The modernization of the 978- Ed. Univ. 2014 0,2 raspunderii Steranoaia national legislation: a goal or an 9975-71- ,,Al. I. Cuza,, pentru obligation in the context of 260-6 i nji·acf i uni le Romania's status as a member of privind trcif/c;uf the European Union, de persoane In UNIFORMIZATION OF THE dreptu! LAW - LEGAL EFFECTS AND comparat SOCIAL, POLIT/AL,

ADMINISTRA71VE, Carmen Diaconu

Punctaj obfinut la lndicatorul I 11: 3 puncte

I 12 Premii ale Academiei Romane, ale celorlalte Academii lnfiintate prin lege, precum ~i ale Uniunii J . ·1 (1 t . ) unst1 or punc pe premm :

lnstitutia care a acordat premiul Premiul acordat Lucrarea pentru care s-a acordat Anul Punctaj premiul obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul 112:

I 13 Editor al unei reviste editate In strainatate sau In tara, care este cu prestigiu recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice, indexata ISi sau indexata de o baza de date internationala recunoscuta (1 punct pe revista):

Nume revista Link site revista ISSN Baze de date Perioada Punctaj obtinut

Punctaj obfinut la lndicatorul I 13:

I 14 Editor de volume publicate la edituri cu prest1g1u international sau cu prestigiu recunoscut In d . 1 I . .d. (2 t I d"t t) omenrn ~t1mte or1un ice punc e pe vo um e I a Titlul volumului coordonat ISBN Editura ~i categoria Anul Punctaj

obti nut

Punctaj obfinut la lndicatorul 114:

I 15 Membru In consiliul editorial al unei reviste ~tiintifice care este cu prest1g1u recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice, indexata ISi sau indexata de o baza de date internationala recunoscuta (0,5 puncte pe revista):

12

Page 13: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

Nume revista Link site revista ISSN Baze de date Perioada Punctaj obtinut

Puncta1 obfinut la Jndtcatorul J J 5:

I 16 Organizator de conferinte nationale sau internationale (1 punct pe conferinta):

Numele conferintei organizate de candidat Locatia Link site de prezentare Perioada de Punctaj conferinta desfasurare obpnut

Conferin(a na(ionalii Drepturi !fi Ia~i 11-12 libertii(i fundamentale: dimensiune decembrie istoricii !fi constitu(ionalii- in 2015 I memeriam Prof Univ. Dr. Grigore Theodoru - 1919- 2015;

Conferill(a PRE VEN/REA SJ Ia~i 14-17 I COMBATEREA TERORISMULUI decembrie PRIN MIJLOACELE DREPTULUJ 2016 PENAL

Punctaj obfinut la Indicatorul J 16: 2 puncte

I 17 Moderator la conferinte nationale sau internationale (1 punct pe conferinta): Numele conferintei moderate Locatia Link site de prezentare Perioada de Punctaj

conferinta desfa~urare obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul J 17:

I 181 .. mt1erea unor programe d e stu d" 11 umvers1tare (1 t punc pe program d t d'') esu II :

Denumirea ~i tipul programului de studii Institutia organizatoare Anul Punctaj (I icentii/master/doctorat) obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul I 18:

I 19 Profesor asociat I visiting I cadru didactic universitar la o universitate din strainatate pentrn o perioada de eel putin o luna; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durata de eel putin un an la o universitate din strainatate sau obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din strainatate (1

t 't t ) punc pe umvers1 a e : Profesor asociat/ visiting professor/stagiu Numele universitafii din strainatate Perioada (luna, anul) Punctaj

postdoctoral obtinut Obtinerea titlului de doctor in drept Universitatea de Stat din Moldova 2010 - 2013 1 Cadru didactic universitar la 0 Universitatea din Granada, 01. aprilie.2015 - I universitate din striiiniitate pentru 0 Spania 30. Mai. 2015

13

Page 14: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

I perioadii de eel pu(in o lunii Punctaj obfinut la lndicatorul I 19: 2 punct

I 20 Participarea, In calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative f d t I d b ~ (1 t . t d . ) Lill amen a e sau e aza punc pe pro1ec e act normat1v :

Comisia la care a partici pat In Institutia organizatoare Proiectul de act normati v elaborat Anul Punctaj calitate de expert obtinut

Punctaj obfinut la lndicatorul I 20:

I 21 Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru concursurile de admitere In profesiile . "d" (0 5 .. ) JUrI tee ' puncte pe colllls1e :

Profesia juridica pentru care s-au elaborat Institutia organizatoare Anul Punctaj subiectele obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul I 21:

I 22 Pre~edinte I membru In comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din lnvatamantul ju1idic superior (0,2 puncte pe comisie):

Postul didactic In concurs Pre~edinte/membru comisie Institutie organizatoare ~i nr. Deciziei de Anul Punctaj Rector prin care a fost numit In comisie obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul I 22:

I 23 Pre~edinte, conducator, referent de specialitate In comisiile pentru sustinerea publica a tezelor de d (0 5 .. ) octorat ' puncte pe colllls1e :

Institutia organizatoare de studii Numele studentului Pre~ed i nte/conducator Domeniul Anul Punctaj doctorale ~i nr. Deciziei de Rector doctorand ~i titlul lucrarii /referent de de obtinut prin care a fost numit In comisie de doctorat specialitate doctoral

Punctaj obfinut la lndicatorul I 23:

I 24 Membru al Consiliului Nationale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ~i Certificatelor Universitare, al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii In invatamantul Superior (1 punct pe consiliu -comisie):

Numele comisiilor ~i al structurii din care face parte Perioada Punctaj obtinut

Punctaj obfinut la Indicatorul I 24:

Condifii ~i proceduri (conform OMEN 4204115 iulie 2013): Cartile (cursuri universitare, tratate etc.) luate In considerare sunt exclusiv cele publicate, In eel putin 300 de exemplare, la edituri cu prestigiu international (categoria A I), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la edituri din Romania acreditate de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B). Pentru Stiin~e juridice, bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISi Web of Knowledge (http://www.webofknowledge.com/), Scopus (http://www.scopus.com/), EBSCO

14

Page 15: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

(http://www.ebscohost.com/), CEEOL (http://www.ceeol.com/), Spri ngerLi nk (http://www.springerlink.com/), Science Direct (http://www.sciencedirect.com/), West Law (http://www. westlaw .com/), Francis ( www .csa.com/factsheets/francis-set-c.php), Doctrinal (http://www.doctrinal.fr/), Hein Online (http://www.heinonlinc.org/), JSTOR (http://www.jstor.org/), Lexis Nexis (http://www.lexisnexis.com), ProQuest (http://www.proquest.com/), SSRN (http://www.ssrn.com/), Persee (http://www.persee.fr/). 0 publicatie sau o citare se lncadreaza la un singur indicator, luandu-se In considerare lncadrarea cea mai favorabila candidatului. Pentru editiile a II-a ~i urmatoarele ale unei publicatii se acorda jumate din punctajul mentionat In tabel (la indicatorul I 1 sau, dupa caz, 14), lnsa numai daca este vorba despre o editie revizuita, completata sau adaugita. Pentru publicatii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul mentionat In tabel (la indicatorii I 1 - 14) se acorda integral numai daca lucrarea este elaborata In calitate de autor unic. Pentru lucrarile realizate In colectiv, daca se poate stabili contributia fiecarui coautor, punctajul se acorda propo11ional cu contributia respectiva (spre exemplu, candidatul care are o contribupe de 60% la elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte), iar daca nu se poate stabili contributia fiecarui coautor, punctajul mentionat In tabel se va lmparti la numarul de coautori (de exemplu, In cazul unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de catre 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte).

Centralizare punctaj (urmiitoarele standarde trebuie fndeplinite cumulativ) Criteriu Denumire criteriu Standardul national pentru functia de Punctajul

conferentiar universitar, cercetator ~tiintific obfinut de gradul II candidat

Cl Numar de caqi Cel putin 3 carti, din care: 25 - eel putin putin o carte este carte de autor

unic sau prim autor (restul pot fi realizate In colectiv);

- eel putin 0 carte reprezinta un curs uni versitar sau tratat;

- eel putin 2 ca qi sunt realizate du pa obtinerea titlului de doctor.

C2 Numarul de articole I studii publicate In >=12 17 reviste cotate ISI, In reviste cu prestigiu recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice sau In reviste indexate In baze de date internationale recunoscute

CJ Numarul de a1ticole I studi i publicate In >=6 11 reviste cotate ISi, In reviste cu prestigiu recunoscut In domeniul ~tiintelor juridice sau In reviste indexate In baze de date internationale recunoscute, publicate dupa obtinerea titlului de doctor

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I I - I8 >=38 59 cs Suma punctajului pentru indicatorii 19 - I 11 >=3 3 C6 Suma punctajului pentru indicatorii I 12 - >=3 4

124 C7 Punctajul total (suma punctajului pentru >=60 66

indicatorii II - 124) C8 Punctajul total (suma punctajului pentru >=30 54

indicatori i I I - 124) realizat du pa obtinerea

15

Page 16: Domeniul $tiinJe J uridice I. DA TE DES PRE CANDIDA T · JO. Modem-Day Slavery The 21st International ISBN 978- Editura George 2015 1 - Human Trafficking in Conference - The 9975-71-815

Criteriu Denumire criteriu Standardul national pentru functia de Punctajul conferentiar uni versitar, cercetator ~ti inti fie obtinut de

gradul II candidat titlului de doctor

o Criteriu lndeplinit o Criteriu nelndeplinit

2. Detinerea diplomei de doctor (conditie obligatorie): Doctor In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . confirm at pn n OM ............................................... . o Criteriu lndeplinit o Criteriu nelndeplinit

Data: _________ _ Semnatura: ________ _

Certificam lndeplinirea I nelndeplinirea standardelor minimale ale institutiei Director Departament ______________ _ Data ....................... Semnatura ................. .

Avizat, Avocat ________ ~

Data ....................... Semnatura ....................... .

16