Curriculum disciplinar Ghid de implementare · Iulia CROITOR, grad did. întâi, IPLT „Lucian...

of 128 /128
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA CURRICULUM NAŢIONAL LIMBA STRĂINĂ Clasele X-XII Curriculum disciplinar Ghid de implementare Chişinău, 2020

Embed Size (px)

Transcript of Curriculum disciplinar Ghid de implementare · Iulia CROITOR, grad did. întâi, IPLT „Lucian...

 • 1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

  CURRICULUM NAŢIONAL

  LIMBA STRĂINĂ

  Clasele X-XII

  • Curriculum disciplinar • Ghid de implementare

  Chişinău, 2020

 • 2

  CURRICULUM DISCIPLINAR

  Aprobat:- Consiliul Național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 22 din 05.07.2019- Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 906 din 17.07.2019

  COORDONATORI: Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC Valentin CRUDU, dr., șef Direcție învățământ general, MECC, coordonator

  al managementului curricular Natalia GRÎU, consultant principal, MECC, coordonator al grupului de

  lucru

  EXPERŢI-COORDONATORI: Vladimir GUŢU, dr. hab., prof. univ., USM, expert-coordonator general Ion GUŢU, dr. conf. univ., USM, expert-coordonator pe aria curriculară

  Limbă şi comunicare

  GRUPUL DE LUCRU: Daniela MUNCA-AFTENEV (coordonator), dr. lect. sup., Academia de

  Inovare și Schimbare prin Educație, Chișinău Aliona AFANAS, dr. conf. univ., IŞE, Chișinău Aliona BACALÂM, grad did. întâi, IPLT „Miguel de Cervantes”, Chișinău Iulia CROITOR, grad did. întâi, IPLT „Lucian Blaga”, Chișinău Ludmila CUTCOVSCHI, grad did. doi, IPLT „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău Stela GRAMA, grad didactic întâi, LCI „Prometeu-Prim”, Chișinău Angela GRAUR, grad didactic întâi, IPLT „Miguel de Cervantes”, Chișinău Svetlana LUNGU, grad did. superior, IPLT „Mihai Eminescu”, Chișinău Tamara NEGARĂ, grad did. superior, IPLT „Ginta Latină”, Chișinău Angela OSIPOV, grad did. superior, IPLT „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău Daniela TÎRSÎNĂ, grad did. superior, IP Centrul de Excelență în Economie

  și Finanțe, Chișinău Silvia VORONIUC, grad did. superior, LCI „Prometeu-Prim”, Chișinău

  Limba străină : Curriculum național : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ; coordo-natori: Angela Cutasevici, Valentin Crudu, Natalia Grîu; grupul de lucru: Daniela Munca-Aftenev (coordonator) [et al.]. – Chișinău: Lyceum, 2020 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : fig., tab.

  Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referințe bibliogr.: p. 125-127 (55 tit.). – 2500 ex.

  ISBN 978-9975-3437-9-4.373.5.091:811(073)=00L 62

 • 3

  GHID DE IMPLEMENTARE

  Elaborat în conformitate cu prevederile Curriculumului disciplinar, aprobat la ședința Consiliului Național pentru Curriculum, prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 906 din 17.07.2019

  COORDONATORI: Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC Valentin CRUDU, dr., șef Direcție învățământ general, MECC , coordonator

  al managementului curricular Natalia GRÎU, consultant principal, MECC, coordonator al grupului de

  lucru

  EXPERŢI-COORDONATORI: Vladimir GUŢU, dr. hab., prof. univ., USM, expert-coordonator general Ion GUŢU, dr. conf., USM, expert-coordonator pe aria curriculară Limbă şi

  Comunicare

  GRUPUL DE LUCRU: Daniela MUNCA-AFTENEV (coordonator), dr. lector superior, Academia de

  Inovare și Schimbare prin Educație, Chișinău Aliona AFANAS, dr. conf. univ., IŞE, Chișinău Aliona BACALÂM, grad did. întâi, IPLT „Miguel de Cervantes”, Chișinău Iulia CROITOR, grad did. întâi, IPLT ,,Lucian Blaga”, Chișinău Ludmila CUTCOVSCHI, grad did. doi, IPLT „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău Stela GRAMA, grad did. întâi, LCI „Prometeu-Prim”, Chișinău Angela GRAUR, grad did. întâi, IPLT „Miguel de Cervantes”, Chișinău Svetlana LUNGU, grad did. superior, IPLT „Mihai Eminescu”, Chișinău Tamara NEGARĂ, grad did. superior, IPLT „Ginta Latină”, Chișinău Angela OSIPOV, grad did. superior, IPLT „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău Daniela TÎRSÎNĂ, grad did. superior, IP Centrul de Excelență în Economie

  și Finanțe, Chișinău

 • 4

  PRELIMINARII

  Curriculumul la Limba străină (LS) pentru învățământul liceal este parte componen-tă a Curriculumului Național și componentă a ariei curriculare Limbă şi comunicare, reprezintând un document reglator și act normativ pentru implementare în procesul educațional în clasele liceale. Prezentul Сurriculum este a patra generație de acest tip de documente și a doua generație de curricula centrate pe competențe. Scopul Curri-culumului pentru învățământul liceal constă în concretizarea și valorificarea politicilor educaționale naționale și europene legate de procesul de proiectare-predare-învățare-evaluare a disciplinei LS la nivelul învățământului liceal.

  Nevoia schimbărilor a fost condiționată de mai mulți factori, precum:• imperativul demarării unui nou ciclu curricular, urmare a expirării perioadei de

  funcționare a ultimei generații de curriculum, aprobate în anul 2010;• elaborarea și promovarea unor noi politici educaționale și curriculare cu referire

  la dezvoltarea sistemului de învățământ per ansamblu și a sistemului de formare a competențelor la LS în particular;

  • revizitarea și îmbunătățirea aspectelor vulnerabile, depistate în procesul evaluă-rii Curriculumului Național, inclusiv al Curriculumului la LS, în baza experiențelor educaționale acumulate de comunitatea profesorală din republică, precum și a rezultatelor evaluărilor naționale a competențelor lingvistice ale elevilor;

  • corelarea conținuturilor educaționale din Curriculumul la LS cu cele din curricula disciplinelor conexe de la nivelul liceal, mai ales din aria Limbă şi comunicare;

  • recomandările noilor documente europene privind elaborarea Curriculumu-lui la disciplina LS și achiziționarea eficientă a competențelor-cheie în cadrul învățământului obligatoriu;

  • racordarea competențelor elevilor la nivelurile de performanță lingvistică con-form noilor completări la Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (2018).

  Schimbările produse în plan european și național care au dictat revizitarea sistemică a Curriculumului sunt fundamentate de prevederile mai multor documente normative naționale și internaționale de politici educaționale: Strategia sectorială „Educaţia 2020” (2014), Codul educaţiei, 2014, Cadrul Naţional de Referinţă al Curriculumului, 2017, CURRICULUM DE BAZĂ. Sistem de competenţe pentru învăţământul general, 2018, Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, 2018, Standardele de Competenţe Digitale pentru Cadrele Didactice din Învăţământul General, 2015, Standardele de Competenţe Digitale ale Elevilor din Ciclul Primar, Gimnazial şi Liceal, 2015.

 • 5

  Toate aceste documente promovează abordarea sistemică a conceptului de curri-culum, modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe și finalități, adică pe produs sau pe achizițiile finale ale procesului complex de predare-învățare-evaluare. Menționăm, totodată, faptul că dezvoltările/reconceptualizările efectuate în cadrul Curriculumului actual au avut ca premisă elementele de noutate ale CRCN: delimitarea clară a profilului absolventului, precizarea noțiunii de competență, redefinirea și arti-cularea în perspectivă pragmatic-funcțională a unor competențe specifice, restructu-rarea sau reorganizarea unor domenii, apariția conceptului de unitate de competență care l-a substituit pe cel de sub-competență etc., toate aceste aspecte fiind expuse mai amănunțit în Ghidul de implementare a Curriculumului la disciplina Limba străină (în continuare Ghid).

  Acești factori au determinat orientarea conceptuală a Curriculumului la LS pentru ni-velul liceal spre formarea la elevi a competențelor de receptare, producere, interacțiune și mediere specifice nivelului B1 conform versiunii actualizate CECRL din 2018. În acest scop, Curriculumul prevede eșalonarea corectă și dozarea adecvată a conținuturilor educaționale cu specificarea finalităților concrete pentru fiecare clasă aparte, cu luarea în considerare a particularităților de vârstă și de învățare ale elevilor claselor liceale, cu ajustarea conținuturilor educaționale la cerințele actuale ale elevilor (exigența de necesitate, utilitate, plăcere).

  Funcțiile Curriculumului la LS reies din stipulările CRCN și au caracter de conceptu-alizare și proiectare, de reglare și normare, de orientare și sincronizare cu tendințele naționale și internaționale actuale în sistemul educațional, cum ar fi funcția reglatoare ce ține de componenta teleologică și funcția strategică ce se referă la componentele conținutală și procesuală.

  Noul Curriculum la nivel liceal abordează predarea limbii străine prin prisma a șase elemente cheie: abordarea comunicativ-acțională/comunicativ-situativă, centrarea pe elev ca actor activ în procesul de predare-învățare-evaluare, introducerea activităților transdisciplinare, promovarea alternativelor metodologice de predare-învățare-evalua-re, evaluarea formativă și completă a învățării și concentrarea pe actualitate și contexte autentice de învățare.

  Beneficiarii prezentului document sunt atât conceptorii de curricula, autorii de re-surse didactice, managerii și cadrele didactice, elevii și părinții, cât și alte persoane in-teresate.

 • 6

  I. REPERE CONCEPTUALE

  Curriculumul la disciplina LS este parte componentă a Curriculumului Național și re-prezintă un sistem de concepte, procese, produse și finalități care asigură funcționalitatea și dezvoltarea disciplinei Limba străină la nivel de învățământ liceal.

  Curriculumul la treapta liceală reflectă cele mai recente elemente de noutate ale Planului-cadru, atât la nivel de unități de competențe, unități de conținut, activități și produse școlare recomandate, cât și la cel de sugestii tematice, o componentă inova-toare al prezentului Curriculum. Procesul de predare se va axa și în continuare pe as-pectul comunicativ și abordarea acțională a limbii în vederea extinderii competențelor de comunicare în limba străină, în orientarea spre o alegere academică și profesională și cultivarea atitudinilor respective la formarea personalității adolescentului. Au fost incluse activități și sugestii tematice legate de discipline noi obligatorii incluse în Planul-cadru, cum ar fi dezvoltarea personală, educația pentru societate și educația digitală. Acestea au rolul de a dezvolta nu doar competențele lingvistice, sociolingvistice, prag-matice și (pluri/inter)culturale, dar și de a favoriza autocunoașterea elevilor în deve-nirea lor ca cetățeni informați, activi și integri, care ar putea relaționa deschis și liber, demonstrând responsabilitate în luarea deciziilor de carieră și dezvoltarea personală pe parcursul întregii vieți.

  Curriculumul revizuit reflectă, ca și la treptele de școlaritate precedente, deplasarea accentului de pe procesul de predare pe procesul de învățare, reliefează predominanța rezultatelor în fața ofertelor, reiterează importanța învățământului formativ-dezvoltativ în fața celui informativ-reproductiv. Conținuturile educaționale au fost descongestiona-te și transformate în realități funcționabile, care promovează autonomia, creativitatea, ingeniozitatea și interesele elevilor și sunt corelate cu particularitățile de dezvoltare intelectuală, psihologică și de vârstă ale elevilor.

  Studierea limbii străine la nivel liceal va ține cont și de necesitățile formative ale ele-vilor care, după susținerea examenului de bacalaureat se vor încadra direct în câmpul muncii sau vor aspira la continuarea studiilor în învățământul universitar, ei urmând să achiziționeze toată paleta de competențe pentru utilizarea autonomă a limbii stră-ine studiate în activitatea lor socială și profesională conform indicatorilor din volumul complementar al CECRL din 2018 corespunzător nivelului B1. Clasa a X-a va proceda la omogenizarea, consolidarea și extinderea competențelor dobândite în gimnaziu, clasa a XI-a – la extinderea și aprofundarea acestor competențe, iar clasa a XII-a – la aprofundarea și sistematizarea competențelor achiziționate în etapa liceală cu eventu-ala orientare spre studiile de licență.

 • 7

  Noua viziune conceptuală pentru ciclul liceal este determinată de definiția competenței școlare promovată prin Codul Educaţiei și Cadrul de Referinţă al Curricu-lumului Naţional, și anume: „competenţa şcolară este un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, dobândite, formate şi dezvoltate prin învăţare, a căror mo-bilizare permite identificarea şi rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte şi situaţii”. Componenta-cheie în Curriculumul la LS o constituie sistemul de finalități axat pe sistemul de competențe format din:

  A. Competențe-cheie/transversale, categorie curriculară importantă cu un grad înalt de abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății privind par-cursul școlar și performanțele cele mai generale care pot fi atinse de elevi la încheie-rea școlarizării. Acestea reflectă atât tendințele din politicile educaționale naționale, reflectate în Codul Educaţiei (2014), cât și internaționale, stipulate în Recomandările Co-misiei Europene (2018). Competențele-cheie/transversale traversează diferite sfere ale vieții sociale, poartă un caracter pluri/inter/transdisciplinar, se pot concretiza în cadrul competențelor specifice disciplinei, unităților de competențe, unităților de conținut, activităților de învățare și produselor școlare recomandate, se formează și se dezvoltă progresiv și gradual pe niveluri și cicluri de învățământ.

  B. Competențe specifice disciplinei, ce rezultă din competențele transdisciplinare și competențele-cheie/transversale și reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, pe care și le propune să le dezvolte disciplina Limba străină până la finele clasei a IX-a la nivelul învățământului liceal.

  C. Unități de competențe, drept componente ale competențelor ce facilitează for-marea competențelor specifice și reprezintă etape sau preachiziții în construirea aces-tora. Unitățile de competențe sunt structurate și dezvoltate la disciplina Limba străină pentru fiecare dintre clasele a X-a – a XII-a pe parcursul unei unități de învățare/unui an școlar.

  Volumul complementar al CECRL publicat în 2018 a introdus interacțiunea on-line ca un element important al comunicării într-o limbă străină, alături de comu-nicarea orală și cea scrisă. În anul 2015, Ministerul Educației a publicat Standardele de competenţe digitale pentru cadrele didactice din învăţământul general și Standardele de competenţe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Pentru a reflecta această noutate, noul Curriculum pentru ciclul liceal include indicatori care se referă la capacitatea elevului de a înțelege informația publicată în diverse surse digitale, cum ar fi site-uri web, postere și anunțuri digitale, și de a se implica eficient în discuții și conversații on-line. A fost diversificată și lista de acte de limbaj și cea de activități și produse școlare recomandare, care include lectura povestirilor on-line, utilizarea tes-telor interactive on-line, crearea de postere digitale, formularea de mesaje scurte și

 • 8

  clare într-un chat sau pe un forum, crearea unui blog sau portofoliu on-line într-o limbă străină, înregistrarea unui mesaj audio (podcasturi) sau video într-o limbă străină, etc.

  În anul 2019, atât curriculumul la ciclul gimnazial, cât și cel la ciclul liceal au fost îmbogățite cu liste separate de sugestii pentru contexte și sarcini comunicative, divizate pe clase și plasate în creștere. Acestea au fost organizate în șase grupuri cheie: mediul personal al elevului, mediul familial, mediul social și informațional, mediul natural și mediul cultural. Ordinea în care vor fi abordate aceste sugestii tematice recomandate va fi determinată de specificul unității de învățare, de folosirea lor în situațiile sau con-textele cotidiene, de textele propuse pentru lectură sau pentru audiere și de realizarea sarcinilor acționale concrete.

  Alături de componentele Curriculumului Național, a Planul-cadru și volumului com-plementar al CECRL (2018), noul curriculum pentru treapta liceală își propune să echi-peze cadrul didactic și autorii de manual cu resursele necesare pentru a dezvolta toa-te cele patru competențe cheie de cunoaștere a unei limbi străine în conformitate cu exigențele procesului de predare-învățare-evaluare în secolul XXI. Competențele lingvis-tice, sociolingvistice, pragmatice și (inter/pluri)culturale vor fi valorificate prin interme-diul unor abordări tematice acționale care vor contribui la formarea personalității elevi-lor cu spirit de inițiativă, capabili de autodezvoltare și care vor demonstra independență de opinie și acțiune, responsabilitate, deschidere pentru dialogul intercultural în con-textul valorilor naționale și internaționale.

  Curriculumul la disciplina Limba străină include în structura sa următoarele produse: curriculumul ca programă şcolară; manualul; ghidul metodologic; testele de evaluare; alte materii curriculare.

 • 9

  II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

  Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an

  Obligatorie Limbă și comunicare

  X

  XI

  XII

  2

  2

  2

  68

  68

  66

  2.1. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE CONŢINUT

  Clasa Unităţi de conţinut Nr. de oreX Mediul personal

  Mediul familial Mediul școlarMediul naturalMediul culturalMediul social și informaționalOre la discreția cadrului didactic

  10667

  22125

  XI Mediul personalMediul familial Mediul școlarMediul naturalMediul culturalMediul social și informaționalOre la discreția cadrului didactic

  10667

  22125

  XII Mediul personalMediul familial Mediul școlarMediul naturalMediul culturalMediul social și informaționalOre la discreția cadrului didactic

  10667

  22123

  Detalierea orientativă și modalitatea de repartizare a temelor/unităților de conținut pe clase și unități de timp la disciplină, în raport cu conținuturile curriculare, se stabilește prin Reperele metodologice de organizare a procesului educaţional la disciplină, apro-bate prin ordin de ministru.

 • 10

  III. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

  1. Competența lingvistică: Utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol.

  2. Competența sociolingvistică: Actualizarea resurselor lingvistice în diverse situații de comunicare, valorificând dimensiunea socială a limbii.

  3. Competența pragmatică: Integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și imprevizibile, demonstrând precizie și fluență discursivă.

  4. Competența (pluri/inter)culturală: Integrarea trăsăturilor specifice culturii țării alo-fone în contexte de comunicare interculturală, exprimând empatie/toleranță și ac-ceptare a diversității culturale.

  IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

  Competențe specificeCS 1. Competența lingvistică: Utilizarea resurselor lingvistice formale în realizarea actelor comunicative, manifestând flexibilitate și autocontrol.CS 2. Competența sociolingvistică: Actualizarea resurselor lingvistice în diverse situații de comunicare, valorificând dimensiunea socială a limbii.CS 3. Competența pragmatică: Integrarea resurselor lingvistice în contexte cotidiene și impre-vizibile, demonstrând precizie și fluență discursivă.CS 4. Competența (pluri/inter) culturală: Integrarea trăsăturilor specifice culturii țării alo-fone în contexte de comunicare interculturală, exprimând empatie/toleranță și acceptare a diversității culturale.

  Contexte tematice1. Mediul personal2. Mediul familial3. Mediul şcolar4. Mediul natural5. Mediul cultural6. Mediul social şi informațional

 • 11

  CLAS

  A a

  X-a

  Uni

  tăți

  de c

  ompe

  tenț

  eU

  nită

  ți de

  con

  ținut

  Rece

  ptar

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/

  audi

  oviz

  uale

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te

  Com

  pone

  nta

  fono

  logi

  că1.

  1. D

  isting

  erea

  stru

  ctur

  ilor ș

  i tr

  ăsăt

  urilo

  r fon

  etice

  , spe

  cific

  e lim

  bii s

  trăi

  ne, r

  ostit

  e cl

  ar și

  co

  rect

  .

  Com

  pone

  nta

  lexi

  cală

  şi se

  man

  tică

  1.2.

  Ide

  ntific

  area

  sens

  ului

  cuv

  inte

  lor

  și ex

  pres

  iilor

  uzu

  ale

  din

  cont

  exte

  co

  tidie

  ne.

  Com

  pone

  nta

  gram

  atica

  lă1.

  3. D

  iscrim

  inar

  ea st

  ruct

  urilo

  r gr

  amati

  cale

  spec

  ifice

  lim

  bii

  stră

  ine

  utiliz

  ate

  frec

  vent

  în

  situa

  ții c

  otidi

  ene.

  • A

  se in

  form

  a•

  A în

  depl

  ini o

  rdin

  e și

  indi

  cații

  • A

  solic

  ita in

  form

  ații

  • A

  situa

  în sp

  ațiu

  /tim

  p•

  A de

  duce

  sem

  nific

  ația

  A ex

  prim

  a•

  A co

  nfirm

  a•

  A ne

  ga

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  Recu

  noaș

  tere

  a el

  emen

  telo

  r fon

  etice

  (sun

  ete,

  mod

  ele

  de

  into

  nație

  ) din

  vizi

  onar

  ea în

  regi

  stră

  rilor

  aud

  iovi

  zual

  e.•

  Com

  plet

  area

  spaț

  iilor

  lacu

  nare

  cu

  stru

  ctur

  i gra

  mati

  cale

  co

  resp

  unză

  toar

  e în

  baz

  a un

  ui m

  esaj

  aud

  iat.

  • De

  finire

  a se

  nsul

  ui c

  uvin

  telo

  r și e

  xpre

  siilo

  r în

  baza

  su

  port

  ului

  aud

  iovi

  zual

  .•

  Sele

  ctar

  ea v

  ocab

  ular

  ului

  che

  ie d

  intr

  -un

  mes

  aj a

  udia

  t.•

  Com

  plet

  area

  tabe

  lelo

  r cu

  cuvi

  ntel

  e/st

  ruct

  urile

  gr

  amati

  cale

  cor

  ecte

  în b

  aza

  unui

  mat

  eria

  l aud

  iat.

  • Se

  lect

  area

  var

  iant

  ei c

  orec

  te.

  • Id

  entifi

  care

  a afi

  rmaț

  iilor

  ca

  fiind

  ade

  văra

  te/f

  alse

  .Pr

  odus

  e:•

  Mes

  aje/

  text

  e/on

  -line

  .•

  Fișe

  de

  lucr

  u co

  mpl

  exe.

  • În

  scen

  ări d

  e se

  cven

  țe d

  ram

  atic

  e au

  dio/

  vide

  o di

  n em

  isiun

  i tel

  eviza

  te.

  • Co

  laje

  /pos

  tere

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  dig

  ital

  • În

  regi

  stră

  ri au

  diov

  izual

  e.•

  Prez

  entă

  ri în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și o

  n-lin

  e.•

  Proi

  ecte

  indi

  vidu

  ale/

  de g

  rup

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sau

  di

  gita

  l.

 • 12

  Prod

  ucer

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  leM

  edie

  rea

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te

  Com

  pone

  nta

  fono

  logi

  că1.

  4. A

  plic

  area

  stru

  ctur

  ilor f

  onol

  ogic

  e sp

  ecifi

  ce li

  mbi

  i str

  ăine

  pen

  tru

  a tr

  ansm

  ite m

  esaj

  e uz

  uale

  în m

  od

  clar

  și c

  oere

  nt.

  Com

  pone

  nta

  sem

  antic

  ăCo

  mpo

  nent

  a le

  xica

  lă1.

  5. U

  tiliza

  rea

  unui

  repe

  rtor

  iu

  sem

  antic

  și le

  xica

  l cor

  espu

  nzăt

  or

  pent

  ru a

  form

  ula

  mes

  aje

  clar

  e și

  coer

  ente

  .

  Com

  pone

  nta

  gram

  atica

  lă1.

  6. Fo

  losir

  ea su

  ficie

  nt d

  e co

  rect

  ă a

  stru

  ctur

  ilor g

  ram

  atica

  le u

  tiliza

  te

  frec

  vent

  e în

  situ

  ații

  uzua

  le.

  • A

  da in

  form

  ații

  • A

  indi

  ca d

  urat

  a în

  tim

  p/fr

  ecve

  nța

  • A

  expr

  ima

  emoț

  ii/se

  ntim

  ente

  • A

  da o

  rdin

  e•

  A afi

  rma

  • A

  nega

  • A

  prop

  une

  • A

  acce

  pta

  • A

  refu

  za•

  A re

  peta

  • A

  form

  ula/

  refo

  rmul

  a

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Re

  prod

  ucer

  ea c

  orec

  tă a

  cuv

  inte

  lor,

  expr

  esiil

  or și

  m

  odel

  elor

  de

  into

  nație

  noi

  .•

  Trad

  ucer

  ea sp

  onta

  nă a

  cuv

  inte

  lor/

  expr

  esiil

  or/

  enun

  țuril

  or.

  • Re

  form

  ular

  ea e

  nunț

  urilo

  r. •

  Form

  ular

  ea în

  treb

  ărilo

  r dup

  ă ră

  spun

  suril

  e da

  te.

  • Co

  ntinu

  area

  libe

  ră a

  fraz

  elor

  .•

  Elim

  inar

  ea c

  uvin

  telo

  r int

  ruse

  .•

  Form

  ular

  ea e

  nunț

  urilo

  r dup

  ă im

  agin

  e/se

  cven

  ță v

  ideo

  .•

  Anal

  iza su

  port

  urilo

  r ico

  nogr

  afice

  .Pr

  odus

  e:•

  Dram

  atiză

  ri/jo

  curi

  de ro

  l.•

  Prez

  entă

  ri în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și d

  igita

  l.•

  Repo

  rtaj

  e au

  diov

  izual

  e/on

  -line

  .•

  Eseu

  ri fo

  togr

  afice

  /vid

  eo.

  • In

  fogr

  afice

  .•

  Cola

  je in

  tera

  ctive

  . •

  Proi

  ecte

  indi

  vidu

  ale/

  de g

  rup

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sau

  di

  gita

  l.

 • 13

  Rece

  ptar

  ea m

  esaj

  elor

  scris

  e/au

  diov

  izua

  leAc

  te c

  omun

  icati

  veAc

  tivită

  ți şi

  pro

  duse

  de

  învă

  țare

  reco

  man

  date

  Com

  pone

  nta

  orto

  grafi

  că1.

  7. R

  ecun

  oașt

  erea

  nor

  mel

  or d

  e or

  togr

  afie

  spec

  ifice

  lim

  bii s

  trăi

  ne

  din

  cont

  exte

  fam

  iliar

  e.

  Com

  pone

  nta

  lexi

  cală

  şi se

  man

  tică

  1.8.

  Ded

  ucer

  ea se

  nsul

  ui u

  nor c

  uvin

  te

  și ex

  pres

  ii ne

  cuno

  scut

  e di

  n co

  ntex

  te u

  zual

  e.

  Com

  pone

  nta

  gram

  atica

  lă1.

  9. D

  isting

  erea

  stru

  ctur

  ilor

  gram

  atica

  le, s

  peci

  fice

  limbi

  i st

  răin

  e, u

  tiliza

  te fr

  ecve

  nt în

  sit

  uații

  pre

  vizib

  ile.

  • A

  iden

  tifica

  • A

  se in

  form

  a•

  A ce

  re e

  xplic

  ații

  • A

  se c

  onsu

  lta•

  A ac

  cept

  a •

  A re

  fuza

  • A

  repe

  ta•

  A pr

  eciza

  A ce

  re sp

  rijin

  A co

  nfirm

  a/a

  infir

  ma

  • A

  dedu

  ce•

  A co

  mpa

  ra•

  A de

  scrie

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Le

  ctur

  area

  unu

  i tex

  t cu

  voce

  tare

  cu

  resp

  ecta

  rea

  tem

  poul

  ui, i

  nton

  ație

  i și e

  xpre

  sivită

  ții.

  • At

  ribui

  rea

  enun

  țuril

  or la

  supo

  rtul

  aud

  iovi

  zual

  . •

  Subl

  inie

  rea

  cone

  ctor

  ilor l

  ogic

  i.•

  Recu

  noaș

  tere

  a sin

  onim

  elor

  /ant

  onim

  elor

  om

  onim

  elor

  /pa

  roni

  mel

  or d

  in c

  onte

  xt.

  • O

  rdon

  area

  cuv

  inte

  lor î

  n en

  unțu

  ri.•

  Asoc

  iere

  a co

  loan

  elor

  dup

  ă se

  ns.

  • Re

  pera

  rea

  form

  elor

  gra

  mati

  cale

  stud

  iate

  din

  text

  .Pr

  odus

  e:•

  Text

  e, m

  esaj

  e au

  diov

  izual

  e/on

  -line

  .•

  Care

  uri d

  e cu

  vint

  e.•

  Fișe

  de

  lucr

  u.•

  Tabe

  le.

  • In

  fogr

  afice

  .•

  Cola

  je/c

  olaj

  e in

  tera

  ctive

  /ben

  zi de

  sena

  te în

  form

  at

  trad

  ițion

  al și

  dig

  ital.

  • Ar

  ticol

  e de

  pre

  să/a

  udio

  vizu

  ale/

  on-li

  ne.

  • Pr

  oiec

  te in

  divi

  dual

  e și

  de g

  rup

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sa

  u di

  gita

  l.

 • 14

  Prod

  ucer

  ea m

  esaj

  elor

  scris

  e/on

  -line

  Med

  iere

  aAc

  te c

  omun

  icati

  veAc

  tivită

  ți şi

  pro

  duse

  de

  învă

  țare

  reco

  man

  date

  Com

  pone

  nta

  orto

  grafi

  că1.

  10. R

  espe

  ctar

  ea re

  gulil

  or d

  e or

  togr

  afie,

  spec

  ifice

  lim

  bii

  stră

  ine,

  în sc

  riere

  a co

  rect

  ă a

  mes

  ajel

  or.

  Com

  pone

  nta

  gram

  atica

  lă1.

  11. A

  plic

  area

  nor

  mel

  or g

  ram

  atica

  le

  spec

  ifice

  lim

  bii s

  trăi

  ne în

  sc

  riere

  a co

  rect

  ă a

  mes

  ajel

  or.

  • A

  prec

  iza

  • A

  desc

  rie•

  A pr

  opun

  e•

  A co

  mpl

  eta

  • A

  form

  ula

  • A

  apro

  ba•

  A ne

  ga•

  A afi

  rma

  • A

  confi

  rma

  • A

  infir

  ma

  • A

  expr

  ima

  • A

  loca

  liza

  în ti

  mp/

  spaț

  iu

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Co

  mpl

  etar

  ea sp

  ațiil

  or la

  cuna

  re c

  u cu

  vint

  ele/

  sinta

  gme

  gram

  atica

  le c

  ores

  punz

  ătoa

  re.

  • In

  tegr

  area

  stru

  ctur

  ilor l

  exic

  o-gr

  amati

  cale

  co

  resp

  unză

  toar

  e în

  enu

  nțur

  i/des

  crie

  ri/m

  esaj

  e, ta

  bele

  , ch

  estio

  nare

  , etc

  .•

  Subs

  titui

  rea

  cuvi

  ntel

  or c

  u sin

  onim

  e/an

  toni

  me.

  • Fo

  rmar

  ea fa

  mili

  ei le

  xica

  le.

  • Co

  mpl

  etar

  ea d

  escr

  ieril

  or/le

  gend

  elor

  în b

  aza

  supo

  rtur

  ilor

  icon

  ogra

  fice.

  • Co

  mpl

  etar

  ea fi

  șelo

  r de

  lucr

  u/ta

  bele

  lor/

  sche

  mel

  or.

  • Id

  entifi

  care

  a gr

  eșel

  ilor ș

  i cor

  ecta

  rea

  lor.

  • Re

  stab

  ilire

  a se

  mne

  lor d

  e pu

  nctu

  ație

  .•

  Tran

  sfor

  mar

  ea fr

  azel

  or d

  upă

  mod

  el.

  Prod

  use:

  • Te

  xte/

  mes

  aje/

  on-li

  ne.

  • Pa

  nour

  i inf

  orm

  ative

  /tab

  ele.

  Cola

  je/c

  olaj

  e in

  tera

  ctive

  .•

  Fișe

  de

  lucr

  u.•

  Sche

  me

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  dig

  ital.

  • Ar

  ticol

  e/pa

  gini

  de

  ziar ș

  i rev

  istă

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sa

  u di

  gita

  l.•

  Port

  ofol

  ii le

  xica

  le il

  ustr

  ate.

  • Pr

  oiec

  te in

  divi

  dual

  e și

  de g

  rup.

  • Pr

  ezen

  tări

  indi

  vidu

  ale/

  de g

  rup/

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sa

  u di

  gita

  l.

 • 15

  Rece

  ptar

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/s

  cris

  e/au

  diov

  izua

  leAc

  te c

  omun

  icati

  veAc

  tivită

  ți şi

  pro

  duse

  de

  învă

  țare

  reco

  man

  date

  2.1.

  Rec

  unoa

  șter

  ea a

  ctel

  or d

  e vo

  rbire

  util

  e pe

  ntru

  div

  erse

  sit

  uații

  de

  com

  unic

  are.

  2.2.

  Des

  cifr

  area

  inst

  rucț

  iuni

  lor s

  cur-

  te, î

  n ba

  za im

  agin

  ilor s

  au sc

  he-

  mel

  or p

  reze

  ntat

  e.

  2.3.

  Iden

  tifica

  rea

  stra

  tegi

  ilor a

  dec-

  vate

  scop

  ului

  și ti

  pulu

  i de

  mes

  aj

  sau

  conv

  ersa

  ție.

  2.4.

  Sel

  ecta

  rea

  info

  rmaț

  iei r

  elev

  ante

  di

  n do

  cum

  ente

  le d

  e uz

  cur

  ent.

  • A

  solic

  ita in

  form

  ații

  pers

  onal

  e sa

  u de

  spre

  eve

  nim

  ente

  din

  via

  ța d

  e fa

  mili

  e•

  A so

  licita

  opi

  nii,

  suge

  stii

  • A

  acce

  pta/

  refu

  za o

  fert

  e sa

  u in

  vita

  ții•

  A of

  eri i

  nstr

  ucțiu

  ni•

  A ex

  prim

  a in

  terd

  icții

  • A-

  și ex

  prim

  a in

  tere

  sul/a

  cord

  ul/d

  eza-

  A-și

  expr

  ima

  inte

  resu

  l/aco

  rdul

  /dez

  a-co

  rdul

  • A

  loca

  liza

  pers

  oane

  , obi

  ecte

  , acț

  iuni

  • A

  solic

  ita in

  form

  ații

  desp

  re p

  rețu

  ri,

  serv

  icii

  • A

  com

  para

  ofe

  rte

  și al

  tern

  ative

  • A

  conc

  luzio

  na

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Co

  rect

  area

  gre

  șelil

  or in

  tenț

  iona

  te în

  tr-u

  n te

  xt/d

  ialo

  g.•

  Lect

  ura

  prec

  edat

  ă de

  aud

  iții,

  vizio

  nare

  a un

  or se

  cven

  țe

  cine

  mat

  ogra

  fice.

  • Le

  ctur

  a po

  stăr

  ilor o

  n-lin

  e (p

  e bl

  ogur

  i, pe

  foru

  mur

  i, pe

  re

  țele

  de

  soci

  aliza

  re).

  • Ex

  erci

  ții d

  e re

  cuno

  aște

  re a

  term

  enilo

  r car

  e ap

  arțin

  câm

  -Ex

  erci

  ții d

  e re

  cuno

  aște

  re a

  term

  enilo

  r car

  e ap

  arțin

  câm

  -pu

  lui l

  exic

  al a

  l unu

  i cuv

  ânt.

  • St

  abili

  rea

  rela

  țiilo

  r de

  sinon

  imie

  con

  text

  uală

  .•

  Com

  plet

  area

  unu

  i for

  mul

  ar sa

  u a

  unei

  anc

  hete

  .•

  Sele

  ctar

  ea se

  cven

  țelo

  r tex

  tual

  e tr

  ucat

  e ca

  re a

  parț

  in u

  nui

  alt r

  egist

  ru.

  • Au

  dier

  ea p

  odca

  st-u

  rilor

  on-

  line.

  • Vi

  ziona

  rea

  emisi

  unilo

  r tel

  eviza

  te (s

  ecve

  nțe)

  .Pr

  odus

  e:•

  Scur

  te c

  omen

  tarii

  a u

  nor a

  rtico

  le d

  in m

  ass-

  med

  ia.

  • În

  regi

  stră

  ri au

  dio/

  vide

  o.•

  Rezu

  mat

  e al

  e te

  xtel

  or/s

  ecve

  nțel

  or a

  udio

  /vid

  eo.

  • Be

  nzi a

  nim

  ate/

  dese

  ne în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și/s

  au d

  igi-

  Benz

  i ani

  mat

  e/de

  sene

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sau

  dig

  i-ta

  l.•

  Repr

  ezen

  tări

  grafi

  ce/h

  ărți

  conc

  eptu

  ale/

  tabe

  le.

  • An

  chet

  e/so

  ndaj

  e/in

  terv

  iuri.

  • Co

  lecț

  ii de

  arti

  cole

  scur

  te, a

  nunț

  uri.

  • Co

  laje

  tem

  atice

  /Scr

  apbo

  ok-u

  ri/La

  pboo

  k-ur

  i.

 • 16

  Prod

  ucer

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/s

  cris

  e/on

  -line

  Med

  iere

  aAc

  te c

  omun

  icati

  veAc

  tivită

  ți şi

  pro

  duse

  de

  învă

  țare

  reco

  man

  date

  2.5.

  Exp

  lora

  rea

  repe

  rtor

  iulu

  i soc

  io-

  cultu

  ral î

  n di

  vers

  e sit

  uații

  de

  com

  unic

  are.

  2.6.

  Util

  izare

  a lim

  baju

  lui v

  erba

  l și

  non-

  verb

  al p

  entr

  u a

  susț

  ine

  un p

  unct

  de

  vede

  re, c

  onfo

  rm

  situa

  ției d

  e co

  mun

  icar

  e.

  2.7.

  Ada

  ptar

  ea re

  surs

  elor

  ling

  visti

  ce

  pent

  ru a

  reda

  cta

  text

  e fu

  ncțio

  nale

  scur

  te, f

  olos

  ind

  un

  limba

  j sta

  ndar

  d.

  • A

  ofer

  i inf

  orm

  ații

  desp

  re si

  ne

  • A

  expr

  ima

  punc

  te d

  e ve

  dere

  , opi

  nii

  pers

  onal

  e•

  A ex

  prim

  a pr

  efer

  ințe

  • A-

  și ex

  prim

  a ne

  /mul

  țum

  irea

  • A

  cere

  per

  misi

  une

  • A

  form

  ula

  o ce

  rere

  pol

  itico

  asă

  • A

  cere

  scuz

  e •

  A ex

  prim

  a gr

  atitu

  dine

  • A

  com

  para

  ava

  ntaj

  ele/

  deza

  vant

  ajel

  e pu

  blic

  ității

  , ser

  vici

  ilor

  • A

  enum

  era

  bene

  ficiil

  e un

  ei a

  ctivi

  tăți

  • A

  com

  para

  pro

  duse

  le să

  năto

  ase

  și se

  mi-p

  repa

  rate

  le•

  A so

  licita

  reze

  rvar

  ea u

  nei m

  ese

  la

  rest

  aura

  nt, a

  une

  i odă

  i la

  hote

  l

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Co

  mpl

  etar

  ea u

  nui c

  hesti

  onar

  , for

  mul

  ar c

  u in

  form

  ații

  pers

  onal

  e.

  • Re

  dact

  area

  com

  enta

  riilo

  r/te

  xtel

  or p

  osta

  te o

  n-lin

  e.•

  Com

  plet

  area

  form

  ular

  elor

  sau

  sond

  ajel

  or d

  e op

  inie

  în

  regi

  m o

  n-lin

  e.•

  Exer

  ciții

  de

  mod

  ifica

  re și

  tran

  sfor

  mar

  e a

  text

  elor

  fu

  ncțio

  nale

  (red

  ucer

  e, e

  xpan

  siune

  , res

  taur

  are)

  .•

  Audi

  erea

  pod

  cast

  -uril

  or/v

  izion

  area

  em

  isiun

  ilor t

  elev

  iza-

  Audi

  erea

  pod

  cast

  -uril

  or/v

  izion

  area

  em

  isiun

  ilor t

  elev

  iza-

  te, u

  rmat

  e de

  disc

  uții

  în g

  rup.

  • Pr

  ezen

  tare

  a un

  ui d

  iscur

  s în

  publ

  ic, c

  onfo

  rm m

  odel

  ului

  pr

  esta

  bilit

  . •

  Exer

  ciții

  de

  repr

  ezen

  tare

  gra

  fică

  (Dia

  gram

  a Ve

  nn,

  Tabe

  lul T

  , Clu

  ster

  ing,

  Fish

  bone

  ).Pr

  odus

  e:•

  Scris

  ori d

  e in

  tenț

  ie.

  • Ar

  ticol

  e sc

  urte

  pen

  tru

  ziar s

  au b

  log.

  • M

  ater

  iale

  vid

  eo/a

  udio

  cu

  scop

  pub

  licita

  r. •

  SMS-

  uri,

  mes

  aje

  post

  ate

  on-li

  ne.

  • Co

  laje

  /pos

  tere

  /des

  ene/

  benz

  i ani

  mat

  e.•

  Jocu

  ri de

  rol.

  • Re

  țete

  cul

  inar

  e.•

  Broș

  uri.

  • Li

  ste

  cu d

  orin

  țe.

  • Re

  zum

  ate

  ale

  artic

  olel

  or d

  in m

  ass-

  med

  ia.

 • 17

  Inte

  racț

  iune

  a or

  ală/

  scris

  ă/on

  -line

  Med

  iere

  aAc

  te c

  omun

  icati

  veAc

  tivită

  ți şi

  pro

  duse

  de

  învă

  țare

  reco

  man

  date

  2.8.

  Ini

  țiere

  a un

  ei c

  onve

  rsaț

  ii,

  adap

  tând

  stru

  ctur

  ile li

  ngvi

  stice

  sp

  ecifi

  ce c

  omun

  icăr

  ii sp

  onta

  ne

  și au

  tenti

  ce la

  div

  erse

  con

  text

  e so

  cial

  e.

  2.9.

  Res

  pect

  area

  nor

  mel

  or so

  cioc

  ul-

  tura

  le în

  dep

  ende

  nță

  de ro

  l și

  rela

  țiile

  cu

  inte

  rlocu

  torii

  .

  2.10

  . Util

  izare

  a efi

  cien

  tă a

  co

  nect

  orilo

  r log

  ici ș

  i a a

  ltor

  elem

  ente

  de

  rela

  ție în

  re

  dact

  area

  text

  elor

  func

  ționa

  le.

  2.11

  . Tra

  duce

  rea

  info

  rmaț

  iei

  rele

  vant

  e di

  n te

  xte

  func

  ționa

  le

  scur

  te (e

  tiche

  te, n

  otițe

  , mes

  aje

  tele

  foni

  ce, a

  nunț

  uri p

  ublic

  e),

  din

  limba

  mat

  ernă

  în li

  mba

  st

  răin

  ă și

  vice

  vers

  a.

  • A

  solic

  ita și

  a o

  feri

  info

  rmaț

  ii de

  spre

  ac

  tivită

  țile

  pref

  erat

  e/ne

  cesa

  re p

  entr

  u a

  com

  plet

  a un

  che

  stion

  ar, f

  orm

  ular

  , et

  c.•

  A ar

  gum

  enta

  pre

  ferin

  țe•

  A în

  cura

  ja•

  A fa

  ce p

  ropu

  neri

  • A

  refu

  za p

  oliti

  cos o

  ofe

  rtă

  • A

  stab

  ili o

  întâ

  lnire

  • A

  ofer

  i și a

  exe

  cuta

  inst

  rucț

  iuni

  • A

  anul

  a o

  reze

  rvar

  e la

  hot

  el•

  A ce

  re p

  erm

  isiun

  ea d

  e a

  într

  erup

  e o

  conv

  ersa

  ție•

  A ex

  plic

  a pl

  anul

  une

  i acț

  iuni

  • A

  inci

  ta la

  acț

  iune

  • A

  iniți

  a, a

  con

  tinua

  , a în

  chei

  a un

  sc

  him

  b ve

  rbal

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Ex

  erci

  ții c

  u în

  treb

  ări b

  inar

  e, c

  are

  lans

  ează

  con

  trov

  erse

  și

  argu

  men

  te p

  entr

  u op

  țiune

  a da

  sau

  nu.

  • El

  abor

  area

  uno

  r stu

  dii d

  e ce

  rcet

  are

  indi

  vidu

  al sa

  u în

  gr

  up.

  • So

  luțio

  nare

  a co

  nflic

  telo

  r în

  situa

  ții im

  agin

  are.

  • El

  emen

  te d

  e de

  zbat

  eri:

  activ

  ități

  în g

  rup.

  • În

  regi

  stra

  rea

  unei

  con

  vers

  ații

  tele

  foni

  ce.

  • Si

  mul

  area

  situ

  ațiil

  or d

  e co

  resp

  onde

  nță

  ofici

  ală:

  felic

  itări,

  in

  vita

  ții, e

  tc.

  • Tu

  rul g

  aler

  iei.

  • Co

  ncep

  erea

  unu

  i pla

  n de

  căl

  ător

  ie p

  entr

  u o

  săpt

  ămân

  ă de

  vac

  anță

  .•

  Audi

  erea

  disc

  ursu

  rilor

  Ted

  Talk

  s și p

  reze

  ntar

  ea u

  nui d

  is-cu

  rs p

  ropr

  iu.

  • Di

  alog

  uri s

  pont

  ane.

  • În

  regi

  stra

  rea

  (și a

  uto-

  eval

  uare

  a) u

  nui d

  ialo

  g/di

  scur

  s cu

  ajut

  orul

  inst

  rum

  ente

  lor w

  eb.

  • În

  tâln

  iri fo

  rmal

  e/no

  n-fo

  rmal

  e cu

  vor

  bito

  rii n

  ativi

  .Pr

  odus

  e:•

  Inte

  rviu

  ri.•

  Prog

  ram

  e de

  acti

  vită

  ți zil

  nice

  .•

  Jurn

  ale

  lingv

  istice

  .•

  Mes

  aje

  elec

  tron

  ice.

  • Ar

  ticol

  e și

  mes

  aje

  post

  ate

  on-li

  ne.

  • Hă

  rți c

  once

  ptua

  le.

  • Li

  ste

  de d

  orin

  țe.

  • Pl

  anur

  i de

  călă

  torie

  /itine

  rare

  turis

  tice.

  • Co

  laje

  /pos

  tere

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  dig

  ital.

  • Afi

  șe/p

  anou

  ri în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și d

  igita

  l.•

  Înre

  gist

  rări

  audi

  o/vi

  deo.

  Mat

  eria

  le v

  ideo

  /aud

  io c

  u sc

  op p

  ublic

  itar.

  • Po

  rtof

  olii

  pers

  onal

  e/șc

  olar

  e.

 • 18

  Rece

  ptar

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/s

  cris

  e/on

  -line

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te

  3.1.

  Disti

  nger

  ea in

  form

  ațiil

  or p

  erti-

  nent

  e di

  n sc

  rieri

  cotid

  iene

  .

  3.2.

  Înțe

  lege

  rea

  mes

  ajul

  ui p

  rinci

  pal

  din

  conv

  ersa

  ții c

  otidi

  ene

  arti-

  cula

  te c

  lar,

  solic

  itând

  repe

  tare

  a un

  or c

  uvin

  te sa

  u a

  unor

  exp

  resii

  ne

  înțe

  lese

  .

  3.3.

  Rec

  unoa

  șter

  ea st

  ruct

  urii

  conv

  ențio

  nale

  a u

  nui t

  ext î

  n flu

  -xu

  l act

  ului

  com

  unic

  ativ.

  • A

  loca

  liza

  • A

  prez

  enta

  • A

  ordo

  na•

  A of

  eri/a

  solic

  ita in

  form

  ații

  (din

  scrie

  ri sim

  ple:

  scris

  ori,

  broș

  uri,

  artic

  ole

  de

  ziar,

  etc.

  )•

  A re

  mar

  ca se

  nsul

  uno

  r cuv

  inte

  nec

  u-no

  scut

  e di

  n co

  ntex

  t•

  A re

  mar

  ca c

  arac

  teris

  tici i

  mpo

  rtan

  te

  ale

  unui

  text

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Ex

  erci

  ții d

  e id

  entifi

  care

  a u

  nor i

  nfor

  maț

  ii pe

  baz

  a un

  ui

  text

  lect

  urat

  .•

  Ord

  onar

  ea/g

  rupa

  rea

  unor

  imag

  ini p

  e ba

  za in

  form

  ațiil

  or

  dint

  r-un

  text

  scur

  t și c

  lar.

  • Co

  mpl

  etar

  ea u

  nor t

  exte

  lacu

  nare

  .•

  Sele

  ctar

  ea d

  iferit

  or in

  form

  ații

  din

  mes

  aje

  audi

  ate/

  citit

  e/vi

  ziona

  te.

  • N

  otar

  ea in

  form

  ație

  i prin

  cipa

  le d

  in e

  misi

  uni T

  V/fil

  me

  în

  baza

  une

  i list

  e de

  pun

  cte/

  într

  ebăr

  i la

  conț

  inut

  . •

  Com

  plet

  area

  de

  grile

  de

  lect

  ură.

  • O

  rdon

  area

  enu

  nțur

  ilor î

  ntr-o

  succ

  esiu

  ne lo

  gică

  .•

  Exer

  ciții

  de

  tip a

  devă

  rat/

  fals,

  ale

  gere

  mul

  tiplă

  , înt

  rebă

  ri cu

  răsp

  uns s

  curt

  .•

  Exer

  ciții

  de

  asoc

  iere

  , de

  disc

  rimin

  are.

  Prod

  use:

  • Co

  laje

  /afiș

  e/po

  ster

  e în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și d

  igita

  l.•

  Ches

  tiona

  re, h

  ărți

  conc

  eptu

  ale.

  • Iti

  nera

  rii d

  e va

  canț

  ă.•

  Plan

  uri d

  e id

  ei.

  • Pl

  iant

  e/br

  oșur

  i/tab

  ele

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  dig

  ital.

 • 19

  Prod

  ucer

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/s

  cris

  e/on

  -line

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te

  3.4.

  Org

  aniza

  rea

  resu

  rsel

  or li

  ngvi

  stice

  în

  mod

  flex

  ibil

  pent

  ru a

  des

  crie

  sim

  plu

  și di

  rect

  subi

  ecte

  din

  do-

  men

  iul c

  otidi

  an.

  3.5.

  Cre

  area

  anu

  nțur

  ilor m

  ici c

  u re

  fe-

  rire

  la su

  biec

  te fa

  mili

  are

  de o

  rdin

  co

  tidia

  n.

  3.6.

  Exp

  licar

  ea p

  unct

  elor

  prin

  cipa

  le

  ale

  unei

  idei

  /pro

  blem

  e în

  con

  -te

  xte

  cotid

  iene

  .

  3.7.

  Util

  izare

  a, în

  mod

  flex

  ibil,

  a

  resu

  rsel

  or li

  ngvi

  stice

  pen

  tru

  a el

  abor

  a ce

  reri/

  avize

  cu

  refe

  rire

  la

  subi

  ecte

  din

  dom

  eniu

  l per

  sona

  l/pr

  ofes

  iona

  l.

  • A

  expr

  ima

  opin

  ia, i

  nter

  esul

  • A

  loca

  liza

  • A

  expr

  ima

  adm

  irația

  • A

  clas

  ifica

  text

  ele

  scris

  e•

  A ca

  ract

  eriza

  • A

  inte

  roga

  • A

  face

  com

  plim

  ente

  • A

  justi

  fica

  o id

  ee si

  mpl

  ă•

  A ex

  prim

  a op

  oziți

  a•

  A cr

  ea•

  A re

  zum

  a•

  A ap

  reci

  a un

  serv

  iciu

  într

  -un

  loca

  l•

  A co

  men

  ta/a

  apr

  ecia

  o si

  tuaț

  ie•

  A ex

  prim

  a bu

  curia

  /nem

  ulțu

  mire

  a•

  A pr

  ezen

  ta

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  Argu

  men

  tare

  a sim

  plă

  a un

  ei id

  ei, c

  u re

  ferir

  e la

  info

  rma-

  Argu

  men

  tare

  a sim

  plă

  a un

  ei id

  ei, c

  u re

  ferir

  e la

  info

  rma-

  ții d

  e or

  din

  pers

  onal

  și o

  biec

  te fa

  mili

  are.

  • El

  abor

  area

  unu

  i pla

  n de

  idei

  refe

  ritor

  la in

  form

  ații

  de

  ordi

  n co

  tidia

  n.•

  Reda

  ctar

  ea u

  nui t

  ext c

  oere

  nt, m

  esaj

  ora

  l/scr

  is în

  baz

  a un

  or sc

  hem

  e.

  • Fo

  rmul

  area

  une

  i cer

  eri/u

  nui a

  viz c

  onfo

  rm st

  ruct

  urii

  prez

  enta

  te.

  • Fo

  rmul

  area

  opi

  niei

  ca

  reac

  ție d

  e ră

  spun

  s la

  info

  rmaț

  ia

  prez

  enta

  tă.

  • Sc

  riere

  a un

  ei c

  ărți

  poșt

  ale.

  • El

  abor

  area

  unu

  i pro

  gram

  de

  vizit

  ă.•

  Exer

  ciții

  de

  prod

  ucer

  e de

  anu

  nțur

  i scu

  rte

  cu re

  ferir

  e la

  su

  biec

  te fa

  mili

  are

  de o

  rdin

  coti

  dian

  .Pr

  odus

  e:•

  Eseu

  ri/pr

  ezen

  tări

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sau

  dig

  ital.

  • Co

  men

  tarii

  .•

  Expo

  zeur

  i.•

  Nar

  ațiu

  ni.

  • Co

  nver

  sații

  coti

  dien

  e/in

  terv

  iuri

  ghid

  ate.

  • Te

  xte

  info

  rmati

  ve si

  mpl

  e/ad

  apta

  te d

  in e

  ncic

  lope

  dii,

  publ

  icat

  e și/

  sau

  elec

  tron

  ice.

  • E-

  mai

  luri,

  scris

  ori,

  cărț

  i poș

  tale

  .•

  Cere

  ri.•

  Avize

  .

 • 20

  Inte

  racț

  iune

  a or

  ală/

  scris

  ă/on

  -line

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te3.

  8. A

  dapt

  area

  resu

  rsel

  or li

  ngvi

  stice

  la

  situ

  ații

  cu re

  ferir

  e la

  subi

  ecte

  fa

  mili

  are

  deta

  liate

  .

  3.9.

  Par

  ticip

  area

  în c

  adru

  l uno

  r int

  er-

  acțiu

  ni sc

  rise/

  on-li

  ne c

  u de

  tali-

  eri r

  elev

  ante

  de

  ordi

  n pe

  rson

  al

  și co

  tidia

  n.

  3.10

  . Util

  izare

  a re

  surs

  elor

  ling

  visti

  ce

  pent

  ru a

  real

  iza sa

  rcin

  i com

  une

  simpl

  e în

  cad

  rul g

  rupu

  lui ș

  i/sau

  în

  acti

  vită

  ți on

  -line

  .

  • A

  se a

  ngaj

  a în

  con

  vers

  ații

  • A

  expr

  ima

  pref

  erin

  țe

  • A

  solic

  ita/a

  ofe

  ri in

  form

  ații

  • A

  repr

  oșa

  • A

  solic

  ita o

  repe

  tare

  a u

  nui c

  uvân

  t sau

  a

  unei

  fraz

  e•

  A so

  licita

  cla

  rifică

  ri•

  A ce

  re c

  uiva

  să sc

  rie c

  eva

  • A

  într

  eba,

  dac

  ă aț

  i fos

  t înț

  eles

  • A

  furn

  iza u

  n cu

  vânt

  sau

  o ex

  pres

  ie

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • El

  abor

  area

  și/s

  au su

  sțin

  erea

  unu

  i int

  ervi

  u și/

  sau

  unei

  co

  nver

  sații

  .•

  Parti

  cipa

  rea

  în c

  adru

  l uno

  r con

  vers

  ații

  indi

  vidu

  ale

  și de

  gr

  up p

  entr

  u a

  preg

  ăti u

  n ev

  enim

  ent/

  o ac

  tivita

  te.

  • Fo

  rmul

  area

  uno

  r jus

  tifică

  ri sim

  ple

  pent

  ru a

  susț

  ine

  opin

  ia p

  ropr

  ie în

  cad

  rul u

  nei d

  iscuț

  ii/pe

  ntru

  a a

  prec

  ia

  un p

  roie

  ct/u

  n di

  scur

  s al c

  oleg

  ului

  /col

  egilo

  r.•

  Form

  ular

  ea u

  nor r

  ăspu

  nsur

  i/rep

  lici l

  a m

  esaj

  e sc

  rise/

  elec

  tron

  ice

  desp

  re im

  pres

  ii, e

  xper

  ienț

  e pe

  rson

  ale.

  • Ex

  prim

  area

  opi

  niei

  și ju

  stific

  area

  sim

  plă

  a ac

  este

  a în

  ca

  drul

  . •

  Publ

  icar

  ea u

  nor c

  omen

  tarii

  on-

  line/

  impr

  esii

  pe u

  n sit

  e cu

  refe

  rință

  la u

  n ev

  enim

  ent d

  e in

  tere

  s per

  sona

  l/în

  reţe

  le so

  cial

  e.Pr

  odus

  e:•

  Dial

  ogur

  i str

  uctu

  rate

  /inte

  rviu

  ri.•

  Proi

  ecte

  de

  grup

  (col

  aje/

  post

  ere/

  afișe

  ).•

  Jocu

  ri de

  rol.

  • E-

  mai

  l-uri.

  • Po

  stăr

  i/com

  enta

  rii o

  n-lin

  e/fo

  rmul

  are.

 • 21

  Med

  iere

  a or

  ală/

  scris

  ă/on

  -line

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te3.

  11. R

  ezum

  area

  info

  rmaț

  iei p

  rinci

  -pa

  le, î

  n te

  rmen

  i pro

  prii,

  din

  tex-

  te sc

  rise

  cu re

  ferir

  e la

  subi

  ecte

  di

  n vi

  ața

  cotid

  iană

  .

  3.12

  . Int

  erpr

  etar

  ea in

  form

  ațiil

  or

  rele

  vant

  e, p

  reze

  ntat

  e în

  di

  agra

  me,

  cu

  refe

  rire

  la

  subi

  ecte

  de

  ordi

  n co

  tidia

  n.

  3.13

  . Rez

  umar

  ea m

  esaj

  elor

  sim

  ple,

  ar

  ticul

  ate

  lent

  și c

  lar,

  din

  prog

  ram

  ele

  de ști

  ri te

  levi

  zate

  sa

  u em

  isiun

  i rad

  io.

  3.14

  . Tra

  duce

  rea

  oral

  ă, c

  u ap

  roxi

  -m

  ație

  , a c

  onțin

  utul

  ui u

  nui t

  ext

  info

  rmati

  v sim

  plu,

  cu

  refe

  rire

  la

  subi

  ecte

  de

  ordi

  n co

  tidia

  n.

  • A

  se a

  ngaj

  a/în

  tr-o

  disc

  uţie

  de

  grup

  • A

  rem

  arca

  pre

  ferin

  țe/g

  ustu

  ri/do

  rințe

  • A

  cara

  cter

  iza p

  erso

  ane/

  even

  imen

  te•

  A ap

  reci

  a•

  A ex

  plic

  a•

  A pr

  esup

  une

  • A

  prop

  une

  • A

  perm

  ite/a

  inte

  rzic

  e•

  A re

  proș

  a•

  A su

  gera

  • A

  justi

  fica

  o op

  inie

  /o a

  cțiu

  ne

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Po

  vesti

  rea

  unor

  eve

  nim

  ente

  /une

  i suc

  cesiu

  ni d

  e fa

  pte

  din

  mes

  aje

  citit

  e/au

  diat

  e de

  inte

  res p

  erso

  nal ș

  i/sau

  ge

  nera

  l. •

  Prez

  enta

  rea

  info

  rmaț

  iei d

  in a

  nunț

  uri,

  afișe

  , pos

  tere

  , pr

  ospe

  cte,

  etc

  .•

  Form

  ular

  ea u

  nor j

  ustifi

  cări

  simpl

  e pe

  ntru

  a su

  sțin

  e op

  inia

  pro

  prie

  .•

  Expr

  imar

  ea o

  pini

  ei și

  justi

  ficar

  ea si

  mpl

  ă a

  aces

  teia

  în

  cadr

  ul a

  prec

  ierii

  unu

  i pro

  iect

  , unu

  i disc

  urs a

  l col

  egul

  ui/

  cole

  gilo

  r.•

  Stru

  ctur

  area

  în sc

  ris și

  /sau

  ora

  l al m

  esaj

  ului

  unu

  i tex

  t sim

  plu

  în b

  aza

  unei

  list

  e de

  cuv

  inte

  /a u

  nei g

  rile/

  a un

  ei

  hărț

  i a v

  rem

  ii.•

  Tran

  spun

  erea

  ora

  lă, a

  prox

  imati

  vă d

  in li

  mba

  A în

  lim

  ba

  B a

  conț

  inut

  urilo

  r rel

  evan

  te d

  intr

  -un

  mes

  aj c

  itit/

  audi

  at/

  şi/sa

  u di

  ntr-o

  secv

  ență

  vid

  eo.

  Prod

  use

  :•

  Proi

  ecte

  de

  grup

  /col

  aje.

  • Jo

  curi

  de ro

  l.•

  E-m

  ail-u

  ri.•

  Inte

  rviu

  ri.•

  Eseu

  ri st

  ruct

  urat

  e sim

  ple.

  • Tr

  aduc

  eri o

  rale

  .

 • 22

  Rece

  ptar

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/s

  cris

  e/on

  -line

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te

  4.1.

  Ide

  ntific

  area

  sens

  ului

  glo

  bal ș

  i de

  det

  aliu

  cu

  refe

  rire

  la su

  biec

  -te

  de

  ordi

  n pe

  rson

  al sa

  u ge

  ne-

  ral î

  n te

  xte

  liter

  are/

  nonl

  itera

  re,

  pies

  e m

  uzic

  ale.

  4.2.

  Disti

  nge

  rea

  aspe

  ctel

  or c

  ultu

  ra-

  Disti

  nger

  ea a

  spec

  telo

  r cul

  tura

  -le

  pe

  subi

  ecte

  de

  ordi

  n pe

  rso-

  nal s

  peci

  fice

  cultu

  rii a

  lofo

  ne.

  • A

  evid

  enția

  info

  rmaț

  ii de

  talia

  te

  • A

  loca

  liza

  în sp

  ațiu

  /tim

  p pe

  rsoa

  ne,

  obie

  cte,

  locu

  ri, e

  veni

  men

  te

  • A

  face

  o a

  lege

  re•

  A ju

  sti fi

  ca g

  ustu

  ri, p

  refe

  rințe

  , com

  -A

  justi

  fica

  gust

  uri,

  pref

  erin

  țe, c

  om-

  port

  amen

  te, a

  titud

  ini

  • A

  antic

  ipa

  • A

  expr

  ima

  o pă

  rere

  , o o

  pini

  e, o

  idee

  • A

  rela

  ta o

  iniți

  ativa

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • As

  ocie

  rea

  lege

  ndel

  or/d

  escr

  ieril

  or c

  u im

  agin

  i/des

  ene

  și ex

  plic

  area

  ale

  gerii

  , în

  bază

  de

  docu

  men

  te a

  uten

  tice,

  te

  xte

  liter

  are/

  nonl

  itera

  re.

  • Se

  lect

  area

  info

  rmaț

  iilor

  prin

  cipa

  le d

  in p

  rogr

  ame

  de

  tele

  viziu

  ne/s

  ecve

  nțe

  din

  film

  e/câ

  ntec

  e.

  • Ex

  erci

  ții d

  e ti p

  ade

  văra

  t/fa

  ls, a

  lege

  re m

  ulti p

  lă, s

  elec

  ta-

  Exer

  ciții

  de

  tip a

  devă

  rat/

  fals,

  ale

  gere

  mul

  tiplă

  , sel

  ecta

  -re

  a in

  trus

  ului

  .•

  Rela

  tare

  a id

  eilo

  r prin

  cipa

  le d

  in in

  terv

  iuri

  cu

  pers

  onal

  ități

  cele

  bre

  alof

  one

  (scr

  iitor

  , act

  or, i

  nven

  tato

  r, in

  terp

  ret,

  etc.

  ).•

  Com

  plet

  area

  gril

  elor

  de

  lect

  ură

  cu in

  form

  ații

  sele

  ctat

  e di

  n te

  xt/fi

  lm/s

  pot p

  ublic

  itar.

  • Ex

  erci

  ții d

  e se

  lect

  are

  a ca

  ract

  eristi

  cilo

  r per

  sona

  jelo

  r din

  te

  xte

  stud

  iate

  (pov

  estir

  i, po

  ezii,

  poe

  me,

  ben

  zi de

  sena

  -te

  , nuv

  ele

  simpl

  e).

  Prod

  use:

  • Hă

  rți c

  once

  ptua

  le.

  • Co

  laje

  /pos

  tere

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sau

  dig

  ital.

  • Pl

  anur

  i de

  idei

  .•

  Jurn

  ale

  de le

  ctur

  ă.

 • 23

  Prod

  ucer

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/s

  cris

  e/on

  -line

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te

  4.3.

  Car

  acte

  rizar

  ea p

  erso

  naje

  lor ș

  i te

  mel

  or p

  rinci

  pale

  din

  text

  e lit

  e-ra

  re/n

  onlit

  erar

  e st

  udia

  te.

  4.4.

  Justi

  ficar

  ea o

  pini

  ilor,

  impr

  esiil

  or,

  emoț

  iilor

  per

  sona

  le, c

  u re

  ferir

  e la

  secv

  ențe

  din

  ope

  ra li

  tera

  ră sa

  u ar

  tistic

  ă.

  4.5.

  Em

  itere

  a de

  ipot

  eze

  cu re

  ferir

  e la

  pro

  xim

  itate

  a sa

  u di

  stan

  ța c

  ul-

  tura

  lă în

  tre

  țara

  de

  orig

  ine

  și ța

  ra

  alof

  onă.

  4.6.

  Inte

  grar

  ea st

  ruct

  urilo

  r lex

  ical

  e,

  form

  elor

  gra

  mati

  cale

  , con

  ecto

  -ril

  or lo

  gici

  uzu

  ali î

  n el

  abor

  area

  te

  xtel

  or im

  agin

  are

  și fu

  ncțio

  nale

  pe

  tem

  e de

  cul

  tură

  .

  • A

  expr

  ima

  stăr

  i, em

  oții,

  senti

  men

  te,

  atitu

  dini

  , com

  port

  amen

  te•

  A de

  scrie

  stăr

  i fizic

  e, e

  moț

  ii, a

  pare

  nțe

  • A

  expr

  ima

  opin

  ia•

  A di

  scut

  a de

  spre

  o o

  peră

  lite

  rară

  A po

  vesti

  • A

  suge

  ra•

  A co

  mpa

  ra•

  A re

  dact

  a•

  A fa

  ce o

  ale

  gere

  • A

  reco

  man

  da•

  A ex

  prim

  a ca

  uza,

  con

  seci

  nța

  • A

  face

  suge

  stii ș

  i ipo

  teze

  • A

  prez

  enta

  inve

  nții

  • A

  solic

  ita o

  pini

  a •

  A ex

  prim

  a sc

  opul

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Co

  mpl

  etar

  ea fi

  șei d

  e id

  entit

  ate/

  pașa

  port

  ului

  ling

  visti

  c a

  pers

  onaj

  ului

  lite

  rar.

  • Re

  dact

  area

  unu

  i tex

  t de

  cara

  cter

  izare

  a p

  erso

  naju

  l prin

  -Re

  dact

  area

  unu

  i tex

  t de

  cara

  cter

  izare

  a p

  erso

  naju

  l prin

  -ci

  pal/p

  refe

  rat d

  in te

  xte

  liter

  are/

  nonl

  itera

  re st

  udia

  te/

  film

  e.•

  Expu

  nere

  a op

  iniil

  or/e

  moț

  iilor

  per

  sona

  le în

  rapo

  rt c

  u pe

  rson

  aje,

  acț

  iuni

  , sec

  venț

  e di

  n op

  era

  liter

  ară

  stud

  iată

  , fil

  m, p

  iesă

  muz

  ical

  ă.•

  Elab

  orar

  ea d

  e afi

  șe/g

  hidu

  ri/po

  ster

  e te

  mati

  ce.

  • Pr

  oduc

  erea

  ese

  urilo

  r pe

  tem

  e de

  cul

  tură

  în b

  ază

  de

  repe

  re.

  Prod

  use:

  • De

  scrie

  ri.•

  Nar

  ațiu

  ni.

  • Co

  nver

  sații

  .•

  Eseu

  ri pe

  tem

  e de

  cul

  tură

  . •

  Cola

  je/p

  oste

  re în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și/s

  au d

  igita

  l.•

  Org

  aniza

  tori

  grafi

  ci.

  • Pr

  ezen

  tări

  în fo

  rmat

  trad

  ițion

  al și

  /sau

  dig

  ital.

  • In

  terv

  iuri

  tem

  atice

  .•

  Jurn

  ale

  de le

  ctur

  ă.•

  Info

  grafi

  ce.

  • Sc

  rabo

  ok-u

  ri/la

  pboo

  k-ur

  i.

 • 24

  Inte

  racț

  iune

  a or

  ală/

  scris

  ă/on

  -line

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te4.

  7. A

  plic

  area

  nor

  mel

  or u

  zual

  e de

  co

  mpo

  rtam

  ente

  spec

  ifice

  cul

  turii

  ță

  rii a

  lofo

  ne p

  e su

  biec

  te d

  e in

  te-

  res p

  erso

  nal ș

  i gen

  eral

  .

  4.8.

  Par

  ti cip

  area

  la c

  onve

  rsaț

  ii pe

  n-Pa

  rtici

  pare

  a la

  con

  vers

  ații

  pen-

  tru

  schi

  mb

  de im

  pres

  ii și

  opin

  ii re

  ferit

  oare

  la te

  xte

  liter

  are/

  non-

  liter

  are,

  text

  e de

  art

  ă, p

  iese

  mu-

  zical

  e, fi

  lme,

  feno

  men

  e cu

  ltura

  le

  stud

  iate

  .

  • A

  plan

  ifica

  • A

  înde

  mna

  • A

  face

  o a

  lege

  re•

  A st

  abili

  un

  cont

  act s

  ocia

  l•

  A st

  abili

  o su

  cces

  iune

  de

  fapt

  e•

  A ex

  tinde

  o c

  onve

  rsaț

  ie•

  A an

  aliza

  • A

  expr

  ima

  și id

  entifi

  ca a

  titud

  ini

  • A

  expr

  ima

  entu

  ziasm

  , adm

  irație

  , bu-

  A ex

  prim

  a en

  tuzia

  sm, a

  dmira

  ție, b

  u-cu

  rie, r

  egre

  t•

  A ev

  alua

  și a

  prec

  ia•

  A fa

  ce o

  pro

  pune

  re, o

  suge

  stie

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Ex

  erci

  ții d

  e uti

  lizar

  e a

  norm

  elor

  cur

  ente

  de

  com

  unic

  are

  oral

  ă/sc

  risă

  în d

  iver

  se p

  rodu

  se c

  ultu

  rale

  . •

  Real

  izare

  a pr

  oiec

  tulu

  i ind

  ivid

  ual/d

  e gr

  up p

  entr

  u pr

  o-m

  ovar

  ea v

  alor

  ilor c

  ultu

  rale

  loca

  le/r

  egio

  nale

  /naț

  iona

  le/

  euro

  pene

  .•

  Org

  aniza

  rea

  (rea

  lă/v

  irtua

  lă/im

  agin

  ară)

  a m

  anife

  stăr

  i-lo

  r/ev

  enim

  ente

  lor c

  ultu

  rale

  în sp

  ațiu

  l urb

  an/r

  ural

  .•

  Real

  izare

  a sc

  him

  buril

  or d

  e te

  xte

  (opi

  nii/i

  mpr

  esii/

  expe

  rienț

  e pe

  rson

  ale/

  suge

  stii)

  pe fo

  rum

  on-

  line

  într

  e tin

  eri a

  lofo

  ni p

  e te

  me

  de in

  tere

  s com

  un.

  • Pa

  rtici

  pare

  a la

  inte

  racț

  iuni

  on-

  line

  cu u

  n pa

  rten

  er/g

  rup

  mic

  .Pr

  odus

  e:•

  Jocu

  ri de

  rol.

  • Pr

  oiec

  te in

  divi

  dual

  e și

  de g

  rup.

  Cola

  je/p

  oste

  re în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și/s

  au d

  igita

  l.•

  Form

  ular

  e/an

  unțu

  ri/afi

  șe în

  form

  at tr

  adiți

  onal

  și/s

  au

  digi

  tal.

  • Gh

  idur

  i/plia

  nte.

  • In

  terv

  iuri/

  ches

  tiona

  re/s

  onda

  je d

  e op

  inii.

 • 25

  Med

  iere

  a cu

  ltura

  lă o

  rală

  /scr

  isă/

  on-li

  neAc

  te c

  omun

  icati

  veAc

  tivită

  ți şi

  pro

  duse

  de

  învă

  țare

  reco

  man

  date

  4.9.

  Im

  plic

  area

  per

  sona

  lă în

  schi

  m-

  Impl

  icar

  ea p

  erso

  nală

  în sc

  him

  -bu

  ri in

  terc

  ultu

  rale

  cu

  refe

  rire

  la

  valo

  ri și

  com

  port

  amen

  te sp

  eci-

  fice

  limbi

  i și c

  ultu

  rii st

  udia

  te.

  4.10

  . Ges

  tiona

  rea

  schi

  mbu

  lui i

  n-te

  rcul

  tura

  l, în

  term

  eni s

  impl

  i, pe

  ntru

  a p

  reze

  nta

  pers

  oane

  de

  dife

  rite

  cultu

  ri, a

  ntici

  pând

  ne

  înțe

  lege

  ri de

  ord

  in c

  ultu

  ral.

  • A

  salu

  ta, a

  pre

  zent

  a po

  litico

  s•

  A st

  abili

  un

  cont

  act s

  ocia

  l•

  A ex

  prim

  a sim

  patii

  , înc

  uraj

  are,

  scuz

  e,

  dole

  anțe

  • A

  expr

  ima

  sfat

  uri,

  dorin

  țe, s

  olic

  itări,

  ac

  ord/

  deza

  cord

  • A

  solic

  ita o

  info

  rmaț

  ie•

  A de

  zbat

  e, a

  apr

  oba,

  a se

  opu

  ne, a

  nu

  anța

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  • Pa

  rtici

  pare

  a la

  disc

  uții

  într

  e pr

  iete

  ni/c

  oleg

  i alo

  foni

  des

  -pr

  e pl

  anifi

  care

  a ac

  tivită

  ților

  cul

  tura

  le, p

  rin a

  dres

  are

  de

  într

  ebăr

  i, so

  licita

  re d

  e in

  form

  ații,

  exp

  licar

  ea c

  ompo

  rta-

  men

  telo

  r cul

  tura

  le sp

  ecifi

  ce.

  • Ex

  plic

  area

  con

  ținut

  ului

  pan

  ouril

  or in

  form

  ative

  , plia

  n-te

  lor p

  ublic

  itare

  din

  muz

  ee, c

  entr

  e de

  cul

  tură

  și a

  rtă,

  pe

  rsoa

  nelo

  r alo

  fone

  .•

  Trad

  ucer

  ea re

  gula

  men

  tulu

  i clu

  bulu

  i/cen

  trul

  ui d

  e ag

  re-

  men

  t pen

  tru

  prie

  teni

  alo

  foni

  .Pr

  odus

  e:•

  Dial

  ogur

  i. •

  Inte

  rviu

  ri.•

  Com

  enta

  rii d

  e ar

  ticol

  e di

  n pr

  esă/

  film

  e.•

  Trad

  ucer

  i.•

  Para

  fraz

  ări.

  • Pr

  oiec

  te in

  divi

  dual

  e și

  de g

  rup.

 • 26

  CLAS

  A a

  XI-a

  Uni

  tăți

  de c

  ompe

  tenț

  eU

  nită

  ți de

  con

  ținut

  Rece

  ptar

  ea m

  esaj

  elor

  ora

  le/

  audi

  oviz

  uale

  Acte

  com

  unic

  ative

  Activ

  ități

  şi p

  rodu

  se d

  e în

  văța

  re re

  com

  anda

  te

  Com

  pone

  nta

  fono

  logi

  că1.

  1. D

  elim

  itare

  a pr

  in a

  udie

  re a

  st

  ruct

  urilo

  r fon

  etice

  spec

  ifice

  lim

  bii s

  trăi

  ne ro

  stite

  cla

  r și

  core

  ct.

  Com

  pone

  nta

  lexi

  cală

  și se

  man

  tică

  1.2.

  Rec

  unoa

  șter

  ea st

  ruct

  urilo

  r le

  xica

  le sp

  ecifi

  ce în

  div

  erse

  co

  ntex

  te.

  Com

  pone

  nta

  gram

  atica

  lă1.

  3. D

  ifere

  nție

  rea

  stru

  ctur

  ilor

  gram

  atica

  le st

  udia

  te în

  con

  text

  e uz

  uale

  .

  • A

  situa

  în sp

  ațiu

  /tim

  p•

  A im

  ita

  • A

  cons

  tata

  • A

  cere

  info

  rmaț

  ii•

  A of

  eri i

  nfor

  maț

  ii •

  A ex

  prim

  a •

  A se

  info

  rma

  • A

  afirm

  a•

  A ne

  ga

  Elem

  ente

  de

  cons

  truc

  ție a

  com

  unic

  ării*

  Activ

  ități:

  Recu

  noaș

  tere

  a el

  emen

  telo

  r fon

  etice

  (sun

  ete,

  mod

  ele

  de in

  tona

  ție) d

  in în

  regi

  stră

  ri au

  diov

  izual

  e.

  • Id

  entifi

  care

  a vo

  cabu

  laru

  lui

  chei

  e în

  baz

  a un

  ui s

  upor

  t au

  diov

  izual

  . •

  Înde

  plin

  irea

  inst

  rucț

  iuni

  lor.

  • Co

  mpl

  etar

  ea sp

  ațiil

  or la

  cuna

  re c

  u st

  ruct

  uri l

  exic

  ale/

  gram

  atica

  le c

  ores

  punz

  ătoa

  re în

  baz

  a un

  ui m

  esaj

  au

  dia