CUPRINS - colegiu-diriginti-santier.rocolegiu-diriginti-santier.ro/norme/NP_061_2002.pdf ·...

45
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA �I EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLDIRI INDICATIV NP-061-02 v' CUPNS l. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ·:····:'············.·············63 2. TERMINOLOGIE .....................................................................64 ' ' ·, 3. CONDITII CANTITATIVE �I CALITATIVE PENTRU REALIZAREA MEDIULUI LUMINOS IN INTERIORUL CLADIRILOR ............................. : ............ · ...... :: .......................68 \ ' 4. ALEGEREA SURSELOR DE LUMINA (LAMPILOR) ....... 80 5. ALEGEREA CORPURILOR DE ILUMINAT ·········;,·············84 6. SISTEME �I INSTALATII DE ILUMINAT .......................... 90 7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT NORMAL .................................................................... · ..............92 8. SISTEME DE ILUMINAT LOCAL ........................................ 99 9. ILUMINATUL SPATIILOR DE INVATAMANT ............... 107 IO. ILUMINATUL IN SPITALE �I SPATII DESTINATE ACTIVITATII MEDICALE ............ ' .................................... 109 ll. ILUMINATUL SPAIILOR DESTINATE ACTIVITATIILOR DE LUCRU INTELECTUAL ............ 114 ., 12. ILUMINATUL INDUSTRIAL ............................................... 118 61

Transcript of CUPRINS - colegiu-diriginti-santier.rocolegiu-diriginti-santier.ro/norme/NP_061_2002.pdf ·...

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA

�I EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT

ARTIFICIAL DIN CLJ\DIRI

INDICATIV NP-061-02 v'

CUPRINS

l. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ·:····:'.············ .. ··············63

2. TERMINOLOGIE ..................................................................... 64 ' ' ·,

3. CONDITII CANTIT A TIVE �I CALIT A TIVE PENTRUREALIZAREA MEDIULUI LUMINOS IN INTERIORULCLADIRILOR .....................•........ : ............ · ...... :: ....................... 68

\ '

4. ALEGEREA SURSELOR DE LUMINA (LAMPILOR) ....... 80

5. ALEGEREA CORPURILOR DE IL UMIN AT ·········;,·············84

6. SISTEME �I INSTALATII DE ILUMINAT .......................... 90

7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINATNORMAL .................................................................... · .............. 92

8. SISTEME DE ILUMINAT LOCAL ........................................ 99

9. ILUMINATUL SPATIILOR DE INVATAMANT ............... 107"'

IO. I LUM INA TUL IN SPIT ALE �I SPA TII DESTINA TE ACTIVITATII MEDICALE ............ '. .................................... 109

ll. ILUMINATUL SPA'fIILOR DESTINATEACTIVITATIILOR DE LUCRU INTELECTUAL ............ 114

.,

12. IL UMIN A TUL INDUSTRIAL ............................................... 118

61

13. REALIZAREA LUCRARILOR PENTRU SISTEMELESI INST ALATIILE DE ILUMINAT .................................... 120

14. MA.SURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SIEXPLOZIILOR ...................................................................... 122

ANEXA 1. Reglementari privind proiectarea �i executarea instalatiilor de ihtminat din cladiri ................................. 124

ANEXA 2. Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat normal - general ····································:···· 128

ANEXA 3. Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta ................................................. 147

62

11\i\l:1'4)/,•:,. ,,, '::'7,,�

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA $1 EXECUT AREA SISTEMELOR DE ILUMINA T ARTIFICIAL DIN CLADIRI

Indicativ NP-061-02

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului normativ se aplica la proiectarea �i executarea sistemelor �i instalatiilor de iluminat din constnictiile civile, industriale (de productie, depozitare etc.) cat �i producatorilor de surse �i corpuri de iluminat.

1.2. Prevederile normativului se aplica la: - instalatiile noi;- instaiatiile care se modemizeaza sau se transforma prin

schimbarea destinatiei; - instalatiile efectuate in urma reparatiilor capitale.

1.3. Prin proiectarea �i executarea instalatiilor de iluminat se va asigura realizarea urmatoarelor cerinte de calitate 1

:

A. Rezistenta �i stabilitate.B. Siguranta in expl,oat�re.C. Siguranta la'roc.' · . . . . .. D. lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea �i protectfa mediului.E. Izolatia termica, hidrofuga �i economia de energieF. Protectia impotriva zgomotului. '

1.4. La proiectarea �i executarea instalatiilor de iluminat se vor respecta �i prevederile cuprinse in reglementarile mentionate in ANEXA 1 a normativului.

1 Prevazute de Legea calitatii lucrarilor de constructii, L 10/1995.

63