CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE -...

7
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 18085/18.09.2015 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni; - prevederile art.2 alin.(3) din Contractul de concesiune nr. 2792/GPS03-001/3.04.2007; - adresa S.C. Renault Technologie Roumanie S.R.L. nr.KCS4000/847/18.09.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.1818128/21.09.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(3) şi art. 45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. In temeiul art.97 şi 98 coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată HOTĂRĂŞTE: Art.l.(l) Se modifică şi completează Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni şi la Contractul de concesiune pentru imobilul - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni, încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C.Renault Technologie Roumanie S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se împuterniceşte domnul conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu - Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa semneze Actul adiţional nr.3 la Contractul de concesiune pentru imobilul-teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni. Art.3.La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.269/28.08.2015, îşi încetează aplicabilitatea. Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget şi Serviciul administraţie ppblică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. PREŞEDINTE conf. univ. dr. Adrian ŢUŢ Nr£?.& Data: 25.09.2015 SECRETARUL JUDEŢULUI dr. Ivan Vasiïe IVANOFF

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE -...

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007

privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean

Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 18085/18.09.2015 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii

publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu -Boteni;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni;

- prevederile art.2 alin.(3) din Contractul de concesiune nr. 2792/GPS03-001/3.04.2007; - adresa S.C. Renault Technologie Roumanie S.R.L. nr.KCS4000/847/18.09.2015 înregistrată la

Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.1818128/21.09.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin.(3) şi art. 45 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al

Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare. In temeiul art.97 şi 98 coroborat cu art.115 alin.(l) lit.c) din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE: A r t . l . ( l ) Se modifică şi completează Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni şi la Contractul de concesiune pentru imobilul - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni, încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C.Renault Technologie Roumanie S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuterniceşte domnul conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu - Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa să semneze Actul adiţional nr.3 la Contractul de concesiune pentru imobilul-teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni.

Art.3.La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.269/28.08.2015, îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget şi Serviciul administraţie ppblică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

PREŞEDINTE conf. univ. dr. Adrian ŢUŢ

N r £ ? . & Data: 25.09.2015

SECRETARUL JUDEŢULUI dr. Ivan Vasiïe IVANOFF

Anexă

la Hotărârea nr. Z3B 725.09.2015

CONSILIUL JUDEŢEAN S.C. R E N A U L T T E C H N O L O G I E DÂMBOVIŢA ROUMANIE S.R.L.

Nr / Nr /

A C T ADIŢIONAL NR. 3 la Contractul de concesiune pentru imobilul - teren şi clădiri -

situat în localitatea Titu - Boteni

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de concèdent şi S.C.RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., în calitate de concesionar, de comun acord, încheie Actul adiţional nr.3 la Contractul de concesiune nr. 2792/GPS03-001/3.04.2007.

Având în vedere:

- Extrasul de carte funciară nr.41877/2015 - pentru imobilul cu nr. cadastral 71342 (nr. cadastral vechi 1905);

- Extrasul de carte funciară nr.75995/2014 - pentru imobilul cu nr. cadastral 1906; emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa ca urmare cererii Renault Technologie Roumanie S.R.L., cu sediul în Bulevardul Pipera nr.2/III, NORTH GATE BUSINESS CENTRE, având CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri TVA RO 18765472;

- Actul de dezmembrare autentificat sub nr.3508/22.09.2014; - prevederile art.17 din Contractul de concesiune nr. 2792/GPS03-001/3.04.2007; Contractul de concesiune nr.2792/GPS03-001/03.04.2007 se modifică după cum urmează: ART.I. Alineatul (2) al art.2 va avea următorul cuprins: Datele de identificare ale imobilului ce face obiectul concesiunii sunt următoarele:

- Vecini: N - D . E . 394 E - rest proprietate Cazarmă 1537

- teren administrat de Consiliul local Lunguleţu S - drum acces

- teren administrat de Consiliul local Lunguleţu V - teren administrat de Consiliul local Titu

- Suprafaţă totală incintă - 2.584.011,51 mp (Terenul) - Suprafaţă construită - 4.020 mp - Suprafaţa drumurilor şi aleilor interioare betonate - 16.850 mp

Suprafaţa totală a terenului concesionat de 2.584.012 mp este compusă din 2 (două) loturi, cu numerele cadastrale:

1) Lotul cu numărul cadastral 71342 (nr. cadastral vechi 1905) în suprafaţă de 2.459.748 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii, pe care sunt amplasate:

a) 11 construcţii ( C I - C i l ) proprietate a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu suprafaţa construită de 4.020 mp şi suprafaţa desfăşurată 4.373 mp;

b) 17 construcţii (C14-C30) proprietate Renault Technologie Roumanie S.R.L., cu suprafaţa construită de 6.631 mp şi suprafaţa desfăşurată de 6.631 mp, astfel cum se regăsesc individualizate/identificate în extrasul de carte funciară nr.41877/2015 şi în planurile de amplasament şi delimitare a imobilului (lot 71342) - Anexa nr.l la Actul adiţional nr.3.

2) Lotul cu numărul cadastral 1906 în suprafaţă de 124.264 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii, teren fară construcţii - Anexa nr.2 la Actul adiţional nr.3.

Anexele nr.l şi nr.2 la prezentul Act adiţional se regăsesc planurile de amplasament şi delimitare pentru cele 2 Ioturi cu numere cadastrale 71342 şi 1906.

ART.II . Alineatul (3) al art.2 va avea următorul cuprins: Pe terenul prevăzut la alin.2 sunt amplasate pe lângă cele 17 clădiri proprietatea Renault

Technologie Roumanie S.R.L. şi cele 11 clădiri proprietatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi mijloacele fixe proprietatea Concedentului, altele decât clădiri, respectiv obiecte de inventar care se regăsesc în Anexa nr. 2 la contract ("Construcţiile").

Anexa nr. 2 la Contractul de concesiune nr.2792/GPS03-001/03.04.2007 va avea următorul cuprins:

BUNURI DE R E T U R C E F A C O B I E C T U L CONCESIUNII

Nr. crt.

Denumirea bunului U.M. Cantitate Preţ unitar -lei-

Valoare -lei-

0 1 2 3 4 5 A. Teren total, din care: ha 258,40 - 36.341.412,86 1. Teren rară construcţii ha 17,3504 - 509.986,45 2. Teren cu construcţii ha 2,0807 - 2.223.695,81 3. Alte grupe de teren ha 24,8183 - 3.491.585,54 4. Teren agricol şi silvic ha 214,1517 - 30.116.145,06 B. Clădiri total, din care buc 11 - 2.731.116,89 t. C1 - Construcţie mp(Sc) 34 - 13.010,82 2. C2 - Construcţie mp(Sc) 35 - 11.649,32 3. C3 - Anexă hangar mp(Sc) 308 - 264.427,24 4. C4 - Administrativ, P+l mp(Sc) 353 - 183.856,06 5. C5 - Anexă hangar mp(Sc) 107 - 91.862,71 6. C6 - Anexă hangar mp(Sc) 310 - 266.144,30 7. C7-Hangar elicoptere (clădire activităţi de

inginerie) mp(Sc) 1.806 - 1.550.516,37

8. C8 - Săli pregătire mp(Sc) 378 - 98.083,44 9. C9 - Săli pregătire mp(Sc) 412 - 106.905,26 10. CIO-Punct control mp(Sc) 56 - 28.049,35 11. C i l -Uzinaelectrică mp(Sc) 221 - 116.612,02

C. Drumuri, alei, împrejmuiri, reţele utilităţi, din care:

- - - 207.325,76

1. Drumuri şi alei interioare m.p. 16.850 - 53.533,90 2. împrejmuire metalică m.l. 68 - 36.487,57 3. împrejmuire sârmă ghimpată m.l. 7.690 - 2.566,77 4. Reţea alimentare cu apă (585 p.v.c.) m.l. 4.097 - 1.260,26 5. Reţea canalizare m.l. 7.638 - 108.257,77 6. Reţea energie electrică aeriană m.l. 3.850 - 3.511,55 7. Reţea energie electrică subterană m.l. 2.110 - 1.707,94 D. Alte mijloace fixe - - - 63.425,76 1. Rezervor metalic 30 m.c. buc 2 542,40 1.084,80 2. Baracă metalică buc 4 7,58 30,32 3. Grup electrogen 6 FI 1390KW buc 1 11.856,76 11.856,76 4. Electropompă 4 KW buc 2 26,66 53,32 5. Rezervor metalic 10000 1 buc 1 214,79 214,79 6. Rezervor metalic 1-20 buc 3 0,65 1,95 7. Grup pompare hidrofor buc 1 16.233,44 16.233,44 8. Grup pompare monobloc pentru hidrofor şi apă buc 1 26.543,99 26.543,99 9. Regulator pornire cascadă buc 1 6.378,52 6.378,52 10. Livadă nuci peste 3 ani buc 1 53,07 53,07 11. Plantaţie pomi nefructiferi buc 1 28,30 28,30 12. Electromotor TS 10K40 buc 2 1,31 2,62 13. Rezervor cilindric 31,5 buc 1 943,88 943,88

E. Obiecte de inventar - - - 640,44 1. Suport rezervor buc 2 230,00 460,00 2. Gratii uşi 2,2 x 1,3 buc 2 90,20 180,40 3. Panou uşi 1500x2000 buc 1 0,01 0,01 4. Panouri împletitură sârmă 1,7 x 1000 buc 3 0,01 0,03 TOTAL GENERAL A+B+C+D+E - - - 39.343.921,71

ART .m. Restul clauzelor din Contractul de concesiune nr.2792/GPS-001/03.04.2007 care nu au fost în vreun fel modificate/completate de prezentul Act adiţional rămân nemodificate.

Prezentul Act adiţional a fost încheiat astăzi, , în 2 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru:

- Consiliul Judeţean Dâmboviţa - S.C. Renault Technologie Roumanie S.R.L.

CONCEDENT,

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

CONCESIONAR,

R E N A U L T T E C H N O L O G I E ROUMANIE S.R.L.

PREŞEDINTE conf.univ.dr. Adrian TUTUIANU

ADMINISTRATOR UNIC Nicolas MAURE

S E C R E T A R U L JUDEŢULUI dr. Ivan Vasile Ivanoff

VIZAT JURIDIC

D I R E C T O R E X E C U T I V jr. Dorina STOICA

D I R E C T O R E X E C U T I V ec. Mariana D E M E N E S C U

D I R E C T O R G E N E R A L ADJUNCT ing. Sorin RADU

D I R E C T O R E X E C U T I V ec. Nicoiae MĂŢĂOANU

VIZAT C.F.P.

VIZAT JURIDIC

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI, COORDONARE INSTITUŢII P U B L I C E , SOCIETĂŢI C O M E R C I A L E , ASOCIAŢII, FUNDAŢII, SPORT, TURISM, T I N E R E T , ORDINE PUBLICĂ Nr.18130/21.09.2015

asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea

imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 269/28.08.2015 s-a aprobat modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni.

S.C. Renault Technologie Roumanie S.R.L. solicită prin adresa nr.KCS4000/847/l 8.09.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr.1818128/21.09.2015, ca terenul ce face obiectul concesionării să fie prevăzut în Actul adiţional sub forma celor 2 loturi dezmembrate şi însuşite de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa, pentru a se vedea în mod distinct clădirile proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, respectiv clădirile proprietate a S.C.Renault Technologie Roumanie

Faţă de cele prezentate, vă supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.27/13.03.2007 privind concesionarea imobilului - teren şi clădiri - situat în localitatea Titu - Boteni.

APROB PREŞEDINTE

conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu

RAPORT

S.R.L..

AVIZAT D I R E C T O R E X E C U T I V ec. Nicolae MĂŢĂOANU

Direcţia administrarea patrimoniului Red/Dact: Ş.C. 1 ex.