CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si...

of 11 /11
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R E privind aprobarea finanjarii Programului unitar de igienizare de la bugetul Municipiului Bucuresti pentru anul 2016 Avand Tn vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure§ti si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice; VSzand raportul Comisiei pentru salubritate, Comisiei economice, buget, finanje si avizul Comisiei juridice si de discipline din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; In conformitate cu prevederile: - art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata; - art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitafllor nr. 101/2006; - art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - art. 103 alin. (1) si alin. (7) din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; - art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalS Tn administratia publica, republicata; In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pet. 14, art, 45 alin. (2) si art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republican, cu modificarile si completarile ulterioare. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI HOTARA§TE: Art.1 In conformitate cu prevederile art.103 alin. (1) si alin. (7) din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, se aproba finantarea de la bugetul Municipiului Bucuresti a Programului unitar de igienizare pentru anul 2016, prevazut Tnanexa care face parte integrants din prezenta hotarare. Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari. Aceasta hotarare a fost adoptata Tn sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de PRE§EDINTE DE §EDINjA, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI, Tudor TOMA Bucuresti, Nr.

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si...

Page 1: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TIH OT A R A R E

privind aprobarea finanjarii Programului unitar de igienizare de la bugetulMunicipiului Bucuresti pentru anul 2016

Avand Tn vedere expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucure§ti si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

VSzand raportul Comisiei pentru salubritate, Comisiei economice, buget,finanje si avizul Comisiei juridice si de discipline din cadrul Consiliului General alMunicipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a

localitatilor, republicata;- art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii

serviciului de salubrizare a localitafllor nr. 101/2006;- art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati

publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;- art. 103 alin. (1) si alin. (7) din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea

Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalS Tn

administratia publica, republicata;In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pet. 14, art, 45 alin.

(2) si art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republican,cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TIH O T A R A § T E :

Art.1 In conformitate cu prevederile art.103 alin. (1) si alin. (7) din OrdinulANRSC nr. 82/2015 aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare alocalitatilor, se aproba finantarea de la bugetul Municipiului Bucuresti a Programuluiunitar de igienizare pentru anul 2016, prevazut Tn anexa care face parte integrantsdin prezenta hotarare.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General alMunicipiului Bucuresti vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata Tn sedinta a Consiliului General alMunicipiului Bucuresti din data de

PRE§EDINTE DE §EDINjA, SECRETAR GENERAL ALMUNICIPIULUI BUCURE§TI,

Tudor TOMA

Bucuresti,Nr.

Page 2: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

Anexa 1

Nr.crt.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

OBIECTIVE

1Imobile cu spatii destinate locuintelor, asociatii de

locatari/proprietari, camine studentesti, camine elevi,locuinte sociale, etc.

Locuinte individuate (case)

Zone cu vegetatie: parcuri, gradini publice, scuaruri, locuride agreement, terenuri de sport, cimitire

* Malurile lacurilorPiete agroalimentare

Societal comerciale cu profil agroalimentar

Societal de producjie, transport, distribute si furnizarede energie termica Tn sistem centralizat

APA NOVA Bucuresti - Societate furnizoare de serviciipublice de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul

BucurestiCladiri si terenuri aparfinand institufiilor publice, aleautoritatilor locales! entitatitorsubordonate PMB

Cladiri si terenuri apartinand institufiilor publice ale altorautoritati decat cele locale (ministere, etc.)

Societal comerciale cu alt profil decat agroalimentar.

Re^ele edilitare de telefonie, internet (Telekom),

Retele edilitare de telefonie, internet prin fibra optica(Netcity)

Sistemul de monitorizare a traficului ?n Bucuresti

Refeaua metropolitan! de transport subteran METROREX

Zona Vacaresti, Gradina BotanicaGradina Zoologica

** Zone cu vegetate: parcuri, gradini publice, scuaruri,locuri de agrement, terenuri de sport, cimitire, aliniamente

stradale.malul iazurilor, malul lacurilor, lunci etc-tratamente de sol Tn sistem ULV

Deratizare Nr. treceri

2

2

1

3

3

3

2

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

2

-

Combateretantari

Nr. treceri3

-

•' - •

-

3

3

.

3

3

3

1

-

-

-

-

-

1

1

12

* se efectueaza tratamente de combatere larve de tanjari de-a lungul malului pe luciul de apa pe o la(ime de1.50m de la mal.

** se trateazS doar tantarii adulji

Splaiul Independent "r 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, Romania Tel central: 021/305.55.00, httpyAvww.pmb.ro

Page 3: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TICabinet Primar General

Nr. .2016

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea I inani f ir i i Programului Unitar de Igenizare de la bugetul local alMunicipiului Bucuresti pentru anul 2016

La nivelul Municipiului Bucuresti se desfasoara Programul Unitar de Igienizare, program incadrul caruia se aplica tratamente de deratizare impotriva sobolam'lor si combatere {an^ari ( larve siadulj i) .

Pentru organizarea serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsecfie, dezinfec^ie sideratizare, este necesar a se aproba finanjarea de la bugetul C.G.M.B a Programului Unitar deIgienizare in Municipiul Bucuresti pentru a fi in concordats si in conformitate cu art. 103 alin. (7) dinOrdinul nr.82/09.03.2015- privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare alocalitajilor, emis de catre Autoritatea Nafionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare deUtilitati Publice.

Avand in vedere art. 103 alin(l) si alin.(7) din Ordinul nr.82/09.03.2015 emis de A.N.R.S.C -privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a local itSfilor.

Pentru aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, la capitolul74.02.05.01 - salubrizare, este prevazuta suma necesar^ pentru Contract Program Unitar Igienizare.

In conformitate cu art.2 alin (3) lit. k din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare alocalitatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

De asemenea art. 3 alin (1) Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare deutilitfiti publice, republicata, stabileste :

Art. 3(1) Serviciile de utilitdfi publice sunt in responsabilitatea autoritdfilor administrafiei publice

locale sau, dupd caz, a asociafiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate Serviciile deutilita^i publice, mandatate prin hotarari ale autoritafilor deliberative ale unitafilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitdfi publice se infiinfeazd, se organizeazd fi se gestioneaza curespectarea prevederilor legate, potrivit hotdrarilor adoptate de autoritdfite deliberative ale unitafiloradministrativ-teritoriale, in funcfie de gradul de urbanizare, de importanfa economico-sociala alocalitafilor, de mdrimea $i de gradul de dezvoltare ale acestora $i in raport cu infrastructuratehnico-edilitara existenta.

Tot conform prevederilor art. IV din Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legiiserviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006:

ART.IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr.

215/2001. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 81 alin.(4) din aceeasi lege, autorita^ile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti au competente

Splaiul Independents! nr. 291 -293, cod postal 060042. sector 6, Bucure§ti, RomaniaTej. Central: 021/305.55.00. 021/305.55.55.http://www.pnt>.ro

/^^\R jl<!*\ngs

&s/

U K A S

001

X^^\l

iL.

^^KAS

• - i

Page 4: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

exclusive in ceea ce priveste infiinfarea, organizarea, atribuirea §i derularea activitSfilorserviciului de salubrizare, cu exceptia ;u-th iliitilor care sunt in competenfa unitatii administrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti, respectiv de dezinsectie, dezinfecfie, deratizare, deorganizare a prelucrarii, neutralizarii 51 valorificarii materiale si energetice a de§eurilor, de organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare, de administrate adepozitelor de deseuri si/sau instalafiilor de eliminate a deseurilor municipale si a deseurilor similare,precum §i de coordonare, monitorizare si control al serviciului de salubrizare, de stabilire §i aprobare aindicatorilor de performan$ ai serviciului de salubrizare, dupa dezbaterea publica a acestora.Autoritafile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt obligate sa respecte strategialocala cu privire la dezvoltarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, aprobata deConsiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Prin excepfie de la prevederile alin. (1), prin hotarare a Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti pot fi preluate de c5tre autoritatea deliberative a municipiului Bucure§ti, partial sau total,competence autoritatilor deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti cu privire la infiinfarea,organizarea, atribuirea §i derularea activitajilor serviciului de salubrizare, la solicitarea motivata aacestora.

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pet. 14 din Legea nr. 215/2001, aadministrate! publice locale, republicata cu modiflcarile si completarile ulterioare, Consiliul Generalal Municipiului Bucuresti aproba hotSrari, in condifiile legii si asigura cadrul necesar pentru furnizareaserviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publicfi.

Continuitatea serviciului Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie este obligatorie tinand cont ca prinactivitafile de deratizare, dezinsecfie, dezinfecjie sunt combatuti vectori (sobolani, ^an^ari) caremigreaza de la un obiectiv la altul, Tnmul|indu-se foarte rapid, neexistand nici un control asupraevolufiei acestora.. Tratamentele pentru combaterea acestor vectori trebuie sa se aplice in modcontinuu, Tntreruperea acestora ar conduce la compromiterea rezultatelor realizate pana in prezent.

Astfel, este imperios necesar ca tratamentele impotriva lan^arilor si sobolanilor responsabili detransmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea,tularemia, trichineloza etc. iar (anjari pot transmite meningo-encefalia prin virus WEST Nile simalaria, sa fie continuate an de an fara Tntrerupere astfel incat sS se menfina sub control vectorii sisS se impiedice raspandirea in randul populajiei a unor boli grave a§a cum am amintit.

Avand in vedere cele expuse mai sus, in temeiul art. 36 alin. (2) lit. b si d, alin. (6) lit. a) pet. 3,pet 14, art. 45 alin(2) si a art. 85 din Legea nr. 215/2001, a administratei publice locale, republicata cumodiflcarile si completarile ulterioare supun spre dezbatere si aprobare Consiliului General alMunicipiului Bucuresti proiectul de hotarare privind aprobarea I in ;u i i : i i ii Programului Unitar deIgienizare de la bugetul local al Muncipiului Bucuresti.

PRIMAR GENERAL

loan Ri

Splaiul Independents! nr. 291 -293, cod postal 060042, sector 6. Bucuresti, RomaniaTel. Central: 021/305.55.00,021/305.55.55.http://www.pmb.ro

Page 5: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

PRIMARIA MUNICIPIULUIBUCURE§TIDirectia Generala Infrastructure §i Servicii PubliceDirectia Utilitati Publice

(U-2016

APROBAT

VICEPRIMAR

M1RCE

RAPORT DE SPECIALITATE \d aprobarea finantarii Programului Unitar de Igienizare de la bugetul local al

Muncipiului Bucuresti pentru anul 2016La nivelul municipiului Bucuresti se desfasoariS Programul Unitar de Igienizare program

in cadrul caruia se aplica tratamente de deratizare impotriva sobolanilor si combatere Janfariflarve• ; i adulti).

Pentru organizarea serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsec(ie,dezinfecjie si deratizare, este necesar a se aproba finanjarea de la bugetul C.G.M.B a ProgramuluiUnitar de Igienizare in Municipiul Bucuresti pentru a fi in concordanja si in conformitate cuart. 103 alin. (7) din Ordinul nr.82/09.03.2015- privind aprobarea Regulamentului - cadru alserviciului de salubrizare a localitailor, emis de catre Autoritatea Nafionala de Reglementarepentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

Avand in vedere art. 103 alin(l) si alin.(7) din Ordinul nr.82/09.03.2015 emis deA.N.R.S.C - privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitafilor.

In conformitate cu art.2 alin (3) lit. k din Legea nr. 101/2006 a serviciului desalubrizare a localitafilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea art. 3 alin (1) Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare deu l i l i h i t i publice, republicata, stabileste :

Art. 3(1) Serviciile de Utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritafilor administrafiei

publice locale sau, dupd caz, a asociafiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitateserviciile de utilitdfi publice, mandatate prin hot&rari ale autoritatilor deliberative ale unitafiloradministrativ-teritoriale membre. Serviciile de Utilitati publice se inftinfeazd, se organizeazd $i segestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritafiledeliberative ale unitdfilor administrativ-teritoriale, in funcfie de gradul de urbanizare, deimportanfa economico-sociala a localitafilor, de mdrimea §i de gradul de dezvoltare ale acestora$i in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Tot conform prevederilor art. IV din Legea 99/2014 pentru modificarea si completareaLegii serviciului de salubrizare a localitftfilor nr. 101/2006:

ART.IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr.

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 81alin. (4) din aceea§i lege, autoritafile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti aucompetence exclusive in ceea ce priveste infiinfarea, organizarea, atribuirea si derulareaactivitati lor serviciului de salubrizare, cu exceptia activit i i l i lor care sunt in competenfa u n i t a t i iadministrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti, respectiv de dezinsecfie, dezinfecfie,deratizare, de organizare a prelucrarii, neutralizarii §i valorificarii materiale §i energetice adeseurilor, de organizare a tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a de§eurilor

Splaiul Independent nr. 291-293. cod postal 060042. sector 6, Bucuresti, Romania

Tel: 021.305.55.00; Fax; 021.305.55.54 inL 1153

tittpJAwww.pmb.ro

Page 6: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

similare, de administrare a depozitelor de deseuri si/sau instalatiilor de eliminare a deseurilormunicipale si a deseurilor similare, precum si de coordonare, monitorizare si control al serviciuluide salubrizare, de stabilire s,i aprobare a indicatorilor de performan|a ai serviciului de salubrizare,dupa dezbaterea publica a acestora. Autoritafile deliberative ale sectoarelor municipiuluiBucuresti sunt obligate sa respecte strategia locala cu privire la dezvoltarea pe termen mediu silung a serviciului de salubrizare, aprobata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Prin excepjie de la prevederile alin. (1), prin hotarare a Consiliului General alMunicipiului Bucuresti pot fi preluate de catre autoritatea deliberative a municipiului Bucuresti,partial sau total, competence autoritityilor deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti cuprivire la Tnfiin^area, organizarea, atribuirea si derularea activitafilor serviciului de salubrizare, lasolicitarea motivata a acestora.

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pet. 14 din Legea nr. 215/2001, aadministrate! publice locale, republicata cu modificarile §i completarile ulterioare, ConsiliulGeneral al Municipiului Bucuresti aproba hotarari, in condi{iile legii si asigurS cadrul necesarpentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitatepublica.

Pentru dezvoltarea si functionarea serviciului public de salubrizare - activitafile dedezinsecfie, dezinfecjie si deratizare in Municipiul Bucuresti, este necesar sa se aprobefinanfarea Programului Unitar de Igienizare de la bugetul local al Muncipiului Bucuresti.

In consecinta, tinand seama de cele menfionate mai sus, in temeiul art. 36 alin. (2) lit. b sid, alin. (6) lit. a) pet. 3, pet 14, art. 45 alin(2) si a art. 85 din Legea nr. 215/2001, a administrajieipublice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se prezinta alaturat proiectulde hotarare privind aprobarea finantarii Programului Unitar de Igienizare de la bugetullocal al Muncipiului Bucuresti spre dezbaterea si aprobarea Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti.

Di rectoCosmin FI GHEOgGIp&rA <fc>

-nT Jjfur ( w&fWJl O

Director E^ecuti:Magdajena II

Intermit ins.sup.R-lfeH*nty

Splaiul Independentei nr 291-293, cod postal 060042, sector 6, BucufBfti, Romania

Tel: 021.305.55.00; Fax: 021.305.55.54 int.! 153

httpj'/www.pmb.ro

Page 7: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

ll.JtfH.2Ulb 0*13072567 MS_DAM #1779 P . 0 0 1 /002

MINISTERUL SANATA-TllSECRETAR DE STAT

PP.!MARIA KUNICIFJUL'JI B'JC'JRh^Ttv .•-, 11 i, n, >."") »"> r~ \:— i~' n 1r ;», !vi A r< la b f -- KAL

Catre

Primaria Municipiului BucurestiDomnului Primar General

Fax:0213120030

Ref:prevenir$a infecfieicu virusulZika

JPRIMARW MU^ICiPIULUI BUCURESViD.G.I.S.P,

DiVectia UtilU|fi,fft)p\eNR. ...j.

.Zl.

Stimate Domnule Primar General

In urma declararii de c^tre Organizajia Mondiala a SanStatii a Urgenfei de S3n5tatePublics de Important Internationals ca urmare a apan'tiei cazurilor de malforma iicongenitaie si tulburari neurologice (Sindromul Guillain Barre) In posibiia legStura cuinfeotia produsd de virusul Zika, dupa consuttariie cu specialistii Ministerului Sanatatii, v3recomandam:

• revizuirea planului primariei de combatere a tanjarilor In municipiul Bucure^ti, astfelTncat sa fie asigurata folosirea substanjelor active (larvicide si insecticide) si pentrucombaterea {antarilor din specia Aedes albopictus (vectori pentru transmitereavirusului Zika) a caror existenja a fost demonstrata si documentatd $i Tn MunicipiulBucuresti de catre specialistii din Institutul Cantacuzino.

(http://www.ncbi.nlm:nih.aov/pubmed/26181695)

• intensificarea masurilor de desfantarizare Tn zonele cunoscute a fi posibile locajii deTnmuljire a tanfarilor (parcuri, lacuri, etc, inclusiv depozitele de anvelope), cat si Tnjurul celor doua man spitale de boli infec|ioase din Bucuresti (Institutul National deBoli Infecjioase Matei Bals si Spitalui Clinic Dr.Victor Babes) Tn care existaposibiirtatea intemarii cazurilor suspecte de infectie Zika de import, pentru a preveniraspandirea virusului Tn popula ia de tantari autoh'toni.

Mentionam ca In conformitate cu informatiiie primite de la specialistii din InstitutulCantacuzino, pentru Aedes Atbopictus, stadiul eel mai vulnerabil Tl reprezinta larva, deaceea stadiul larvar reprezinta finta principalelor masuri de control, dintre care cea maiimportanta este eliminarea/reducerea cuiburilor larvare. Pentru specia Aedes Albopictus,majoritatea cuiburilor larvare sunt create de activitatatea uman3: mici containere Tn care seacumuleaza apa de ploaie (cutii de conserve, galeti, borcane, butoaie, anvelope uzateexpuse la precipitatii), vaze cu flori, camine de vizitare, canale pluviale, jardiniere, fantani

Page 8: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

MS_DAM #1779 P . 0 0 2 /002

ornamentals, bazine, canale de drenaj, canale pluviale stradale, balti, barcl pe fundulcarora se afla apa etc.

De asemenea o atenjie deosebita" trebuie acordata anvelopelor si se recomanda aplicareaunor masuri In depozitele /magazinele de Envelope fn aer liber:'orico anvelopa degradatdsQ fie rapid distrusaVreciclata; anvelopele sd fie adecvat depozitate astfel Tncat sa nu fieexpuse la precipitatii. sa fie aranjate astfel Tncat sa fie usor de accesat pentrusupraveghere si control larvar. Anvelopele depozitate timp Tndelungat la umbra, careacumuleaza" frunze moarte si alt material organic, expuse la precipitatii, au rise mare deinfestare.

Cu deosebita considerate

SECRETAR DE SI

Victor Dan Eu

Page 9: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTIDirectia Generala Infrastructure §i Servicii PubliceDirectia Utilitati Publice

Nr.

Domnului Tudor TOMA - Secretar General

Stimate Domnule Secretar General,

Va transmitem alaturat Proiectului de hotarare privind aprobarea finantarii

Programului unitar de igienizare de la bugetui local al Municipiul Bucuresti

pentru anul 2016, pentru a II supus aprobarii Consiliului General al

Municipiului Bucuresti in $edinta din data de 29.02.2016.

Cu stima,

Direc

Magd

Intoemii insp. Romeo,

Splaiul Independent nr. 291-293, cod po?tal 060042, sector 6, Bucuresti, Romania

Tel: 021.305.55.00; Fax: 021.305.55.54 ht 11 S3

httprfwww.pmb.ro

Page 10: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TIDirectia Generala Infrastructure §i Servicii PubliceDirectiaHJtilitati Publice

QPIS

Va transmitem alaturat Proiectul de hotarare privind aprobarea finant&rii Programuluii i n i I a r de igienizare de la bugetul local al Municipiul Bucure§ti pentru 2016

Adresa de inaintare D.U.P nr. 1824/15.02.2016;

Adresa Ministerului SanatStii nr. 8421/12.02.2016 ( copie )

Expunere de Motive (original), privind aprobarea I i r i ; in l ; i r i i Prgramului Unitar de

Igienizare de la bugetul local al Municipiului Bucure$ti pentru anul 2016,

Raport de Specialitate (original), privind aprobarea finanturii Prgramului Unitar de

Igienizare de la bugetul local al Municipiului Bucure§ti pentru anul 2016,

Proiect de Hotarare privind aprobarea finanfarii Prgramului Unitar de Igienizare

de la bugetul local al Municipiului Bucure?ti pentru anul 2016,( original)+ Anexa 1.

Total pagini - 9

I n i . i i n i l 1:1 |i . i i | • I : , .in i

Splaiul Independenlei nr. 291 -293. cod postal 060042. sector 6, Bucure§ti, RomaniaTel:http://www.pmb.ro

Page 11: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI H OT A R A R … · transmitere a unor boli grave si epidemii cum sunt leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichineloza

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

HOTARARE

privind aprobarea finantarii Programului unitar de igienizarede la bugetul local al Municipiului Bucuresti pentru anul 2016

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportulde specialitate al Direcfiei Utilita{i Publice;

In conformitate cu urmatoarele prevederi:- art. 2 alin 3 lit k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;- art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare alocalitatilor nr. 101/2006;-art. 3 alin 1 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice- art. 103 alin 1 si alin 7 din Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadrual serviciului de salubrizare a localit&{ilor;- art. 7 alin. 15 din Legea 52/2003 privind transparent decizionala in administra(ia publics,republicata- art. 36 alin. (2) lit. b si d, alin. (6) lit. a) pet. 3, pet 14, art. 45 alin(2) si a art. 85 din Legea nr.215/2001, a ad mini stra|ie i publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIH O T A R A § T E :

Art. 1 In conformitate cu prevederile art. 103 alin 1 si alin 7 din Ordinul ANRSC nr.82/2015privind Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localitailor, se aproba finantarea de la bugetullocal al Muncipiului Bucuresti a Programului unitar de igienizare care se aplica la nivelul MunicipiuluiBucuresti, prevazut in Anexa 1, anexa care face parte integrants din prezenta hotarare.

Art. 2 Direc^iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al MunicipiuluiBucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinja ordinarS a Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti din data de

PRE§EDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI

Tudor TOMA

Bucuresti,

Splaiul Independent nr. 291 -293, cod postal 060042. sector 6, Bucura?tl, Romania Tel centrala: 021/305.55.00, http^/www.pmb.ro