~~CNPAS CASA NA TIONALA DE marioara.pdf Casa Na\ionala de Pensii ~i Alle Drepluri de Asigurari...

download ~~CNPAS CASA NA TIONALA DE marioara.pdf Casa Na\ionala de Pensii ~i Alle Drepluri de Asigurari Sociale

of 8

 • date post

  04-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ~~CNPAS CASA NA TIONALA DE marioara.pdf Casa Na\ionala de Pensii ~i Alle Drepluri de Asigurari...

 • -

  Casa Na\ionala de Pensii ~i Alle Drepluride AsigurariSociale

  ROMANIA CASA NATIONALA DE PENSII

  ~I ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE Strada Latinii nr. 8, sector 2 Bucure~ti

  Tel.: 250.24.33; fax: 250.94.96

  ..... ~~CNPAS

  CASA JUDETEANA DE PENSII CONSTANT A

  . ,.,I tIe

  ')

  .

  ~c~

  .

  . 14 .

  DECLARATIE DE AVERE

  I~ _ 0/;' ()/, 0;\ . Subsemnatm (a) C('n.ct!t:: §.I!.f tYt!!!..~~d functia de ~...Nt:...~.,

  la G4J..A.:(f2~ ¥ p.q(-JjZ 9!?~.r"0::~.??t::dec1arpepropriadispundere,di impreunacu familialdetinurmatoareleactive~idatorii.

  I. BUNURIIMOBILE

  1. Terenuri

  Nota: se vor declara inclusiv cele af/ate in alte {ari

  * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2)forestier; (3) intravilan; (4) luciu apii; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dadi se af/a lif circuitul civil

  2. Cliidiri

  Nota: se vor declara inc/usiv cele a.f!ate i'n alte (ari

  Adresa Categoria* Anul

  dobandirii Suprafata Titularuf

  , fO~ L~OVW

  tJr JJ l't;fJ

  * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de focuit; (3) casa de vacan{ii; (4) spa{ii comerciale7de produc{ie

  Adresa Categoria* Anul

  Suprafata Cota Valoarea de Modul de Titularuf

  dobfmdirii parte impozitare dobandire '-

  -=::::::

  -------

  / ;7

 • "11. BUNURI MOBILE

  1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~ialte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

  Natura Marca Nr. buditi IAnul de fabricatie Modul de dobandire

  2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta ~ide cult, colectii de arta ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depa~e~te 5.000 Euro

  Notci:se vor men/ioll" to"te bunurile c!{latein proprietate. ind!ferent dacciele se o,{liisau nu pe teritoriul Romdniei la momentul declahirii

  Descriere sumara Anul dobandirii Valoare estimata

  Ill. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPA~E~TE 1000 EURO FIECARE, ~I BUNURI IMOBILE iNSTRAINATE iN ULTIMELE 12 LUNI

  Natura bunului instrainat

  Data instrainarii

  Persoana catre care s-a instrainat Forma instrainarii Valoarea

  2

 • --- ------ --

  IV. ACTIVE FINANCIARE 1. Conturi ~idepozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ~i

  investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 Euro Notcl: se \'01'declara inc/usiv cele q{late I'nbclnci sew institu(iifinanciare din striiincltate

  Institutia care administreaza ~i adresa acesteia Tipul *

  Valuta Oeschis in

  anul Sold/valoare la zi

  * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investi!ii sau ecl1ivalente, inclusiv/onduri private de pensii sau alte sisteme eu acumulare

  2. Plasamente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depa~e~te5.000Euro

  Nota: se \'Or deelara inelusiv investi(iile ~'ipartieipc;rile I'nstniinatate

  Emitent titlu/ societatea in care persoana este actionar sau asociatl beneficiar de imprumut

  Tipul* Valoare totala la zi

  * Categoriile indicate sunt: (1) Heirtii de valoare (titluri de stat, cert(ficate, obliga!iuni); (2) Ac!iuni sau pclr!i sociale I'n societa(i comerciale; (3) imprumuturi acordate I'nnume personal

  3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

  Notcl: se vor declara inc/usiv cele e~{lateI'nstre;incltate

  ..............................................................................................

  ~...............

  3

 • ¥.DATORII Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ~ialte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 Euro Notit: se \'or deda/"(/ indl/sir pasire!e/inanciare aCl/nIulate in stniiniitate

  Creditor Contract in anul Scadent la Valoare

  VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depa~e~te 300 Euro*

  * Se excepteazci de la declarare cadourile :ji trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradull ~'ilJ

  VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile ~icompletarile ulterioare) Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strciiniitate

  Cine a realizat venitul Sursa venitului, nume Serviciu prestatJ obiectul Venit anual incasat adresa generator de venit

  1.] Titular - --::>--

  1.2Sotlsotie ---=>--

  1.3Copii c /

 • 5

  Cine a realizat venitul Sursa venitului, nume Serviciu prestat/obiectul Venit anual incasat adresii generator de venit

  1. Venituri din salarii 1.1 Titular

  {2,.\/ r r:1t77 Atiit ' /1

 • IPrinfamilie se intelege sotullsotia ~icopiii atlati in intretinerea acestora. 2La "titular", se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularului,

  sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~inumele coproprietarilor. Prezenta declaratie constituie act public ~iraspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea

  sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

  Data~?~r: ~r

  sL7:

  6. Venituri din activitati agricole 1.1 Titular

  ,/ ---- /

  1.2 SoVsotie / ./'

  /- 7. Venituridin premii i dinjocuri de noroc 1.1Titular

  ------

  7 1.2 SoVsotie 7

  /' /'

  1.3 Copii / /

  8. Venituridin alte surse 1.4Titular

  7 1.5Sot/sotie /

  / 1.6 Copii /

  ( ---

 • --- ---

  ..... ~~CNPAS Casa Na\ionalA de Pensii ~i Alte Drepturi de Asigurari Sociale

  ROMANIA CASA NATIONALA DE PENSII

  ~I ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE Strada Latina nr. 8, sector 2 Bucure~ti

  Tel.: 250.24.33; fax: 250.94.96

  CASA JUDETEANA DE PENSII CONSTANT A ""1"'\ "

  ...

  lit 'N:J~ T \

  r :

  _3!,~~,OJ

  DECLARATIE DE INTERESE,

  Subsemnatul(a) r;/9.0...4: ~!-!.? /1.1&a.rf#t;.Vandfunctiade ..&!f !.r!e...~

  la Wk.~ 1......+.?:r"

 • - -- --

  4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ~icontrol, retribuie sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinutii ~idenumirea DartiduluiDolitic 4.1

  Prezenta dec1aratieconstituie act public ~idispund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

  Dajf~~l{i:k 1 (fra