CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

13
CENTRUL CENTRUL CENTRUL CENTRUL D D DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE Ş Ş ŞTIIN TIIN TIIN TIINŢ Ţ ŢIFICĂ IFICĂ IFICĂ IFICĂ PENTRU FOR PENTRU FOR PENTRU FOR PENTRU FORŢ Ţ ŢELE NAVALE ELE NAVALE ELE NAVALE ELE NAVALE Director de proiect: conf. univ. dr. ing. Georgică SLĂMNOIU 82 82 82 82- - -101 101 101 101 Sistem pentru detec Sistem pentru detec Sistem pentru detec Sistem pentru detecţ ţ ţia, clasificarea ia, clasificarea ia, clasificarea ia, clasificarea ş ş şi identificarea factorilor i identificarea factorilor i identificarea factorilor i identificarea factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate subacvatici locali generatori de riscuri de securitate subacvatici locali generatori de riscuri de securitate subacvatici locali generatori de riscuri de securitate - - -S S SECRIS ECRIS ECRIS ECRIS

Transcript of CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

Page 1: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

CENTRUL CENTRUL CENTRUL CENTRUL DDDDE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ŞŞŞŞTIINTIINTIINTIINŢŢŢŢIFICĂ IFICĂ IFICĂ IFICĂ PENTRU FORPENTRU FORPENTRU FORPENTRU FORŢŢŢŢELE NAVALEELE NAVALEELE NAVALEELE NAVALE

Director de proiect: conf. univ. dr. ing. Georgică SLĂMNOIU

82828282----101101101101Sistem pentru detecSistem pentru detecSistem pentru detecSistem pentru detecţţţţia, clasificarea ia, clasificarea ia, clasificarea ia, clasificarea şşşşi identificarea factorilor i identificarea factorilor i identificarea factorilor i identificarea factorilor

subacvatici locali generatori de riscuri de securitatesubacvatici locali generatori de riscuri de securitatesubacvatici locali generatori de riscuri de securitatesubacvatici locali generatori de riscuri de securitate ---- SSSSECRISECRISECRISECRIS

Page 2: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

PARTENERI / FINANłARE

Denumirea organizaŃiei Codificare in proiect Buget CofinanŃare

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIIłIFICĂPENTRU FORłELE NAVALE, ConstanŃa

CCSFN 900.000 0

UNIVERSITATEA NATIONALA DE APĂRARE, Bucureşti

UNAp 100.000 0

S.C. EEI ELTEX S.R.L., Bucureşti Eltex 300.000 84.460

DIRECTIA HIDROGRAFICA MARITIMĂ, ConstanŃa

DH 100.000 0

AGENłIA SPAłIALĂ ROMÂNĂ, Bucureşti ROSA 400.000 0

S.C. DIGITAL BIT S.R.L., Bucureşti Digital 200.000 56.689

TOTAL 2.000.000 141.149

www.acttm.ro

Page 3: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

OBIECTIV

� Realizarea unui sistem performant în configuraŃia:� platformă subacvatică autonomă (AUV) clasa „Man-portable”

� consolă operator (CO)

destinat integrării în sisteme de cercetare îndepărtată, interoperabil cu sistemele de detecŃie, identificare si clasificare existente în NATO/UE.

� Misiune - detecŃia, localizarea si clasificarea factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate pentru teritoriu, obiective militare proprii si aliate, activităŃi economice, personal, cai de navigaŃie, mediu etc.:� desfăşurarea de studii şi inspecŃii hidrografice, localizarea, cartografierea zonelor cu

epave etc;

� inspecŃie carenă nave, operaŃiuni MCM, securitatea portuară;

� inspecŃii şi monitorizare mediu, monitorizare zone marine protejate, sprijin în activităŃi de pescuit şi acvacultură;

� operaŃiuni de căutare si salvare;

� simularea amprentei platformelor de tip submarin în misiuni de antrenament pentru lupta antisubmarin;

� cercetarea-dezvoltarea si experimentarea de senzori subacvatici (senzori magnetici, chimici, hidroacustici etc.)

Page 4: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

OBIECTIV – ConfiguraŃie de principiu

Page 5: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

OBIECTIV – ConfiguraŃie de principiu – cont.

Page 6: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

ORIGINALITATE

� MODULARITATE şi EXPANDABILITATE

� Integrarea diverşilor senzori pe un vehicul subacvatic fără operator uman şi operarea unui astfel de vehicul pentru detecŃia, clasificarea şi identificarea factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate reprezintă o noutate absolută pentru România

� Control încărcare acumulatori şi monitorizare consum cu modul electronic echiaptcu microcontroler – creştere de autonomie, modificare automată plan misiune în situaŃia epuizării resursei energetice

� CPU suplimentar cu HDD propriu – utilitate în activităŃi viitoare de CDI

� Există prevăzute pe corp treceri etanşe – se permite ataşarea/tractarea unor senzori externi.

� Există patru suprafeŃe independente de control direcŃie – creşterea performanŃelor manevriere în spaŃii restrânse

� InterfaŃă wireless de comunicare (802.11g Ethernet / 900MHz) între consola operator şi AUV

� Software intuitiv de planificare misiune şi afişare date.

Page 7: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

BENEFICIARI

� Misiuni specifice şi servicii suport de inspecŃie, monitorizare, dezvoltare senzori, etc., pentru aplicaŃii la alŃi beneficiari:

� DirecŃia Hidrografica Maritima - Constanta;

� Ministerul Apărării NaŃionale – Statul Major al ForŃelor Navale;

� Centrul de Scafandri – Constanta;

� Centrul de Cercetare ŞtiinŃifica pentru ForŃele Navale - Constanta;

� Academia Navala „Mircea cel Bătrân”

� InspecŃii, monitorizare mediu:� CNE Cernavoda – monitorizare temperaturii apei in bazinele de răcire;

� Hidroelectrica – inspecŃii si supraveghere lacuri de acumulare;

� Gospodărirea apelor – evaluarea impactului în circulaŃia apei, îmbunătăŃirea calităŃii apei, inspecŃia integrităŃii structurilor subacvatice, batimetrie, acumulare sedimente în rezervoare şi lacuri de acumulare tampon;

� ActivităŃi proprii de cercetare mediu, hidrologie/hidrografie, senzori, biologie marina, şi eco-sisteme, orientate către protejarea resurselor naturale, managementul pescuitului: universităŃi, centre de cercetare

� Salvare, recuperare, localizare obiecte etc.� Politia de frontiera – Constanta

Page 8: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

STADIU DE REALIZARE - 2010

� Etape parcurse:

� 1. STUDII ŞI ANALIZE (B: 250.000 lei; C:12.050 lei)

� Identificarea şi analiza cerinŃelor operaŃionale

� Elaborarea studiului de concept privind realizarea sistemului SECRIS

� 2. PROIECTARE ŞI MODELARE (B: 366.415 lei-credit de angajament; C:139.073 lei)

� Identificarea şi analiza soluŃiilor constructive hardware

� Identificarea şi analiza soluŃiilor software

� Elaborare proiect preliminar

Page 9: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

� În proiect sunt implicaŃi tineri (7 doctoranzi) care au participat cu lucrări de la sesiuni de comunicări ştiinŃificenaŃionale şi internaŃionale

� Prin noutatea domeniului şi tehnologiilor propuse s-a estimat că în perspectivă CCSFN, UNAp şi ROSA îşi vor putea dezvolta laboratoare de formare a personalului înalt calificat în domeniile mijloacelor de detecŃie, clasificare şi identificare subacvatice, sisteme COTS „generatoare” de securitate

IMPLICARE TINERI CERCETĂTORI

Page 10: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

� Studiu - „Identificarea şi analiza cerinŃelor operaŃionale”

� Studiu de concept privind realizarea sistemului SECRIS

� Studii de identificare şi analiză a soluŃiilor constructive hardware

� Studii de identificare şi analiză a soluŃiilor software

� Proiect preliminar - documentaŃii, schiŃe, desene CAD

� Algoritmi de calcul şi modelări matematice

� Lucrări publicate la sesiuni de comunicări

INDICATORI DE REZULTAT

Page 11: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

� SoluŃii hardware - au fost identificate, analizate şi s-au simulat efectele aplicării unor soluŃii constructive de realizare a platformei AUV referitoare la:� caracteristicile de gabarit ale vehiculului: optimizare dimensiuni, minimizare masa

totală/ maximizare capacitate de transport, centru de greutate/centru de flotabilitate, atitudine.

� caracteristicile de deplasare şi manevră (viteză maximă şi minimă, manevrabilitate la viteze mici şi /sau in zone restrânse), sistem de propulsie, trasabilitatea poziŃiei vehiculului în raport cu datele achiziŃionate.

� caracteristicile de comunicaŃie şi securitate: interfaŃă de comunicaŃie radio, pingerde semnalizare sau alte dispozitive / soluŃii de semnalizare în cazul pierderii.

� SoluŃiilor software - au fost identificate modulele software ce trebuie dezvoltate, algoritmi aplicabili, dimensionare resurse hardware, elaborarea de modele matematice si logice referitoare la:� achiziŃia date senzorii de navigaŃie (compas, adâncime, acceleraŃie 3 axe, GPS) şi

controlul suprafeŃelor de ghidare (înclinare, cârmă) şi propulsiei vehiculului.� achiziŃia, prelucrarea şi memorarea informaŃiilor de la senzori de tip sonar, senzori

chimici, senzori video, etc.� controlul şi comanda de la distanŃă a deplasării vehiculului.� transferul datelor la şi de la Consola operator.� control încărcare şi monitorizare utilizare acumulatori.

DETALIERI REZULTATE

Page 12: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

ACTIVITĂłI PREVĂZUTE PENTRU 2011

1.383.585 leiTOTAL

DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA

SISTEMULUI SECRIS11/30/11 BUGET

Actualizare proiect preliminar si realizare partiala configuratie hardware SECRIS

3/30/11Raport de cercetare privind realizarea

documentaŃiei constructive de execuŃie hard si soft a ME

415.000 lei

Realizare configuratie hardware si software SECRIS

6/30/11Raport de cercetare privind realizarea

hardware şi software-ului aplicativ685.000 lei

Testare si evaluare sistem integrat 9/30/11Raport de cercetare privind analiza

conformitatii si testarea si evaluareaModelului Experimental

230.000 lei

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală

11/30/11Raport de cercetare privind

identificarea si atribuirea drepturilor depropietate industriala

53.585 lei

Page 13: CENTRUL DE CERCETARE E CERCETARE E CERCETARE ...

�Realizarea unui sistem (consolă + AUV) în configuraŃia standard cu posibilitatea integrării ulterioare a unor sisteme de senzori.

�Este primul AUV integrat în ROMANIA.

�Studiile şi proiectele preliminare realizate constituie o bazăteoretico – aplicativă pentru abordarea unor proiecte viitoare.

OBIECTIVE CE SE VOR ATINGE