CATEDRA DE MECANICA, STATICA SI DINAMICA … - sl poz 25.pdf · de eforturi, probleme practice in...

4

Click here to load reader

Transcript of CATEDRA DE MECANICA, STATICA SI DINAMICA … - sl poz 25.pdf · de eforturi, probleme practice in...

Page 1: CATEDRA DE MECANICA, STATICA SI DINAMICA … - sl poz 25.pdf · de eforturi, probleme practice in calculul de ... Bia, C, Ilie, V., Soare, M.V. – Rezistenta materialelor si teoria

CATEDRA DE MECANICA, STATICA SI DINAMICA CONSTRUCTIILOR  In  vederea  publicarii  pe  pagina  web  a  Univeristatii  Tehnice  de  Constructii  Bucuresti  va trimitem urmatoarele date referitoare la  Post 25. Structural Analysis II, Dynamics and earthquake eng., Mecanica si dinamica constructiilor  a. DESCRIEREA POSTULUI SCOS LA CONCURS a1. Structural Analysis II Obiectivul  principal  al  acestui  curs  il  constituie  analiza  sistemelor  structurale    static nedeterminate,  la  diferite  tipuri  de  actiuni,  cu  caracter    static:  forte  exterioare,  cedari  de reazeme si variatii de temperatura. Competentele  dobanite  de  studentii  care  parcurg  acest  curs  sunt:  identificarea  tipului actiunii  exercitate  asupra  sistemelor  structurale,  modelarea  sistemelor  structurale, calcularea  raspunsului  structurilor  static  nedeterminate  (distributia  eforturilor  sectionale in  elementele  structurale,  deplasari  punctuale),  familiarizarea  cu  programe  de  calcul automat a2. Dynamics and Earthquake eng. Obiectivul  principal  al  acestui  curs  este  reprezentat  de  calculul  sistemelor  structurale  la diferite  tipuri  de  actiuni  cu  caracter  dinamic.  Determinarea  raspunsului  structural reprezinta  elementul  esential  in  proiectarea  sistemelor  structurale  la  actiuni  dinamice  si seismice, pentru diferite categorii de constructii. Competentele  dobanite  de  studentii  care  parcurg  acest  curs  sunt:  identificarea  efectelor diferitelor  categorii  de  actiuni  dinamice  asupra  constructiilor,  determinarea  raspunsului sistemului  dinamic  cu  un  grad  de  libertate,  exprimat  prin  vibratii  libere  si  fortate, determinarea  raspunsului  sistemului  dinamic  cu  un  numar  finit  de  grade  de  libertate, exprimat  prin  vibratii  libere  si  fortate,  principii  de  normare  a  fortelor  seismice,  calculul structurilor de rezistenta la actiuni seismice. a3. Mecanica si dinamica constructiilor Obiectivul  disciplinei  este  insusirea  elementelor  de  baza  din  mecanica  teoretica  si rezistenta materialelor, in vederea asimilarii notiunilor necesare la disciplinele tehnice si de specialitate, specifice domeniului constructiilor. Competentele dobanite de studentii care parcurg acest curs sunt: schematizarea actiunilor, a comportarii materialelor si a structurilor de rezistenta, exprimarea ecuatiilor de echilibru pentru calculul reactiunilor, tipuri de solicitari si deformatii, reguli de trasare a diagramelor de eforturi, probleme practice in calculul de solicitare axiala, forfecare si incovoiere.  

  

Page 2: CATEDRA DE MECANICA, STATICA SI DINAMICA … - sl poz 25.pdf · de eforturi, probleme practice in calculul de ... Bia, C, Ilie, V., Soare, M.V. – Rezistenta materialelor si teoria

b. ATRIBUTIILE AFERENTE POSTULUI Postul presupune 40ore/sapt. din care: b1. Activitati didactice: 12 ore Ore curs conventionale medii anuale/saptamana: 6.25 ore  Ore aplicatii conventionale medii anuale/saptamana: 5.75 ore b2. Restul de 28 ore se vor utiliza pentru: coordonare studenti la diploma (0.68ore/sapt.), partcipare  la  examene  si  lucrari  de  degrevare,  participarea  in  comisiile  de  licenta  si admitere,  activitate  de  cercetare,  participarea  la  concursuri  profesionale,  organizarea  de manifestari  stiintifice,  intocmirea  fiselor  disciplinelor,  pregatirea  cursurilor  si  aplicatiilor, publicarea de materiale suport (carti de curs, culegeri de probleme).  c. SALARIUL MINIM DE INCADRARE A POSTULUI LA MOMENTUL ANGAJARII Conform Legii 63/2011 din Monitorul Oficial nr. 323/ 10.05.2011  d. CALENDARUL CONCURSULUI Inscrierea candidatilor: 15 iulie‐30 august 2011 Sustinerea concursului: 16 septembrie 2011  e. TEMATICA PROBELOR DE CONCURS  PROBA 1. Prelegere profesionala 

1. Metoda deplasarilor.  Identificarea gradului de nedeterminare geometrica. Structuri cu  noduri  fixe,  structuri  cu  noduri  deplasabile.    Necunoscute,  sistem  de  baza, expresia si semnificatia ecuatiilor de conditie, trasarea si verificarea diagramelor de eforturi sectionale. 

2. Structuri  cu  noduri  fixe,  incarcate  cu  forte,  cedari  de  reazeme  sau  variatii  de temperatura.  Rezolvare  prin  metoda  directa.  Rezolvarea  iterativa  a  cadrelor  cu noduri fixe. 

3. Structuri cu noduri deplasabile, incarcate cu forte, cedari de reazeme sau variatii de temperatura.  Rezolvare  prin  metoda  directa.  Rezolvarea  iterativa  a  cadrelor  cu noduri deplasabile. 

4. Analiza  matriceala  a  structurilor  prin  metoda  deplasarilor.  Axe  de  coordonate, matrice  de  rigidate  a  elementului,  matricea  de  rigiditate  a  structurii.  Analiza matriceala a structurilor in cadre. Analiza matriceala a structurilor articulate 

5. Caracterizarea sistemului structural dinamic cu un grad de  libertate. Vibratii  libere, in absenta si  in prezenta amortizarii. Vibratii  fortate,  in cazul actiunilor cu caracter armonic. 

6. Studiul sistemelor dinamice cu un numar finit de grade de libertate. Moduri proprii de  vibrație  prin  utilizarea  matricelor  de  flexibilitate  si  rigiditate.  Proprietatea  de ortogonalitate    a  vectorilor  proprii.  Metode  numerice  pentru  calculul  valorilor  şi vectorilor proprii. 

Page 3: CATEDRA DE MECANICA, STATICA SI DINAMICA … - sl poz 25.pdf · de eforturi, probleme practice in calculul de ... Bia, C, Ilie, V., Soare, M.V. – Rezistenta materialelor si teoria

7. Caracterizarea  actiunii  seismice.  Inregistrari  ale  miscărilor  seismice.  Parametrii miscării  seismice.  Raspunsul  sistemelor  cu  1  GLD  si  n  GLD  la  actiunea  seismica (ecuatia  de  miscare;  raspunsul  seismic  instantaneu;  raspunsul  seismic  maxim; spectre seismice de raspuns; conceptul de forta seismica).  

8. Principii de normare a fortelor seismice. Coduri de proiectare.  9. Schematizarea  actiunilor,  comportarii  materialelor,  legaturilor  si  a  structurilor  de 

rezistenta. Tipuri de calcul ale structurilor de rezistenta.  Ecuatii de echilibru pentru calculul reactiunilor. Reguli de trasare a diagramelor. 

10. Tipuri  de  solicitari  si  deformatii.  Probleme practice  in  calculul  de  solicitare  axiala, forfecare si incovoiere. 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Banuț, V. – Calculul neliniar al structurilor, Editura tehnica Bucureşti 1981 2. Bia, C, Ilie, V., Soare, M.V. – Rezistenta materialelor si teoria elasticitatii, Editura 

didactica si pedagogica Bucuresti, 1983 3. Cod de proiectare seismică P1001/2006 Prevederi de proiectare pentru clădiri 4. Gheorghiu, Al. ‐ Statica Constructiilor, Vol. 2, Editura tehnica Bucuresti, 1965 5. Ifrim,  M.  ‐  Dinamica  constructiilor  si  inginerie  seismica,  Editura  tehnica  si 

pedagogica 1984 6. Ivan,  M.,  Vulpe,  A.,  Banut,  V.  –  Statica,  Stabilitatea  si  Dinamica  Constructiilor, 

Editura didactica si pedagogica Bucuresti, 1982 7. Macavei, F., Vlad, I., Zanfir, M. ‐ Statica, Stabilitatea si Dinamica Constructiilor, vol. 

3: Structuri geometric nedeterminate, analiza matriceala a structurilor, Institutul de Constructii Bucuresti, 1993 

8. Macvei,  F.,  Poterasu,  V.  F.  ‐  Complemente  de  dinamica  structurilor,  Editura Virginia, Iasi, 1994 

9. Teodorescu,  M.E.  ‐  Statica  Constructiilor.  Structuri  static  determinate,  Editura MatrixRom 2002 

10. Teodorescu, M.E.  ‐ Statica Constructiilor. Structuri static nedeterminate, Editura Conspress 2005 

11. Vlad,  I.,  Macavei,  F.  ‐  Calculul  sistemelor  structurale  la  actiuni  statice,  Editura Tehnica 2002 

 PROBA 2. Prelegere publica de minimum 45min.  in care candidatul isi prezinta cele mai semnificative rezultate profesionale si planul de dezvoltare a carierei universitare.   f. DESCRIEREA PROCEDURII DE CONCURS Comisia de concurs: Presedinte:   prof. dr. ing. Florin Macavei Membrii:  prof. dr. ing Sorin Demetriu      conf. dr. ing. Mircea Eugen Teodorescu 

conf. dr. ing. Ruxandra Enache sef lucr. dr. ing. Mihail Iancovici 

Page 4: CATEDRA DE MECANICA, STATICA SI DINAMICA … - sl poz 25.pdf · de eforturi, probleme practice in calculul de ... Bia, C, Ilie, V., Soare, M.V. – Rezistenta materialelor si teoria

 Adresa la care trebuie depus sau trimis dosarul de concurs Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Secretariat Rectorat, B-dul Lacul Tei nr. 124, sect. 2, cod postal: 020396