Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

200
&DUWLFLFDGHFkQWHFHSHQWUXFKLWDUD 9HUVLXQHD UHDOL]DWDGH(XJHQ.DUEDQ ZZZHXJHQNDUEDQGH

Transcript of Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

Page 1: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD

9HUVLXQHD����

UHDOL]DWD�GH�(XJHQ�.DUEDQZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH

Page 2: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH �

&XSULQVXO&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD���������������������������� �&XSULQVXO������������������������������������������������������ �&RS\ULJKW������������������������������������������������������ �,QWURGXFHUH���������������������������������������������������� �&XP�SRWL�VD�PD�DMXWL������������������������������������������� �&kQWHFHOH������������������������������������������������������ �'DQ�$QGUHL�$OGHD ����������������������������������������������������&kQWHFXO�EXIRQXOXL ������������������������������������������������������ �2P�EXQ ����������������������������������������������������������������� ��2P�EXQ��YDULDQWD� ������������������������������������������������������ ��$OLIDQWLV�1LFX ������������������������������������������������������$SURDSH�OLQLVWH �������������������������������������������������������� ��$SURDSH�OLQLVWH��YDULDQWD� ��������������������������������������������� ��'HFHPEUH ��������������������������������������������������������������� ��(PRWLH�GH�WRDPQD ������������������������������������������������������� ��5DU �������������������������������������������������������������������� ��8PEUD ������������������������������������������������������������������ ��8PEUD ������������������������������������������������������������������ ��$OH[DQGUX�$QGULHV ���������������������������������������������������'UDFXOD�EOXHV ���������������������������������������������������������� ��0LKDL��FkWL�FRSLL�vPL�GDL" ��������������������������������������������� ��0LUFHD�%DQLFLX ������������������������������������������������������'HDOXO�FX�GRU ���������������������������������������������������������� ��(VDUID�vQ�GDU ���������������������������������������������������������� ��)UXQ]D ����������������������������������������������������������������� ��ÌQ�WUHQ ���������������������������������������������������������������� ��3LVLFD�QHDJUD ���������������������������������������������������������� ��6FULVRDUH�GH�EXQ�UDPDV ������������������������������������������������� ��6HFXQGD�FHD�IDUD�GH�EDWUkQHWH�VL�IDUD�GH�PRDUWH ������������������������ ��8Q�]YRQ ���������������������������������������������������������������� ��'XFX�%HUW]L ���������������������������������������������������������&kQWHF�EDWUkQHVF ������������������������������������������������������� ��'DQV ������������������������������������������������������������������� ��'UDJX�PLL�YHVHOLD ������������������������������������������������������ ��)ORDUH�GH�FROW ��������������������������������������������������������� ��)RFXO�YkQDW ������������������������������������������������������������ ��,HUWDULOH �������������������������������������������������������������� ��1X�DP�FHU �������������������������������������������������������������� ��2PXO�SDGXULL ����������������������������������������������������������� ��6L�GH�DU�IL ������������������������������������������������������������ ��0LUFHD�%RGRODQ ������������������������������������������������������'UDJRVWHD�SDVDULL ������������������������������������������������������ ��5DQLWXO�GLQWUH�OLQLL ��������������������������������������������������� ��&HOHODOWH�&XYLQWH ���������������������������������������������������'DFD�YUHL �������������������������������������������������������������� ��&RPSDFW �������������������������������������������������������������8Q�DOW�vQFHSXW ��������������������������������������������������������� ��*UXSXO�(FRXO ��������������������������������������������������������'LQ�FRSLODULH ���������������������������������������������������������� ��7DLQD ������������������������������������������������������������������ ��/XPLQD ����������������������������������������������������������������� ��/XPLQD��YDULDQWD� ������������������������������������������������������ ��

Page 3: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH�

1X�PD�QWUHED ����������������������������������������������������������� ��0LUFHD�)ORULDQ ��������������������������������������������������� ��3RGXO�GH�SLDWUD �������������������������������������������������������� ��6WHIDQ�+UXVFD ���������������������������������������������������� ��/D�QXQWD�WD ������������������������������������������������������������ ��ÌQWRDUFHUHD�WDUDQXOXL �������������������������������������������������� ��&HUXO�VL�SDPkQWXO ������������������������������������������������������ ��)ORULOH�GDOEH ���������������������������������������������������������� ��=RULRUL�GH�]LXD �������������������������������������������������������� ��5XJD�SHQWUX�SDULQWL ���������������������������������������������������� ��&RSDFXO�vQGUDJRVWLW ���������������������������������������������������� ��)RVWHOH�LXELUL ��������������������������������������������������������� ��)UXQ]H ����������������������������������������������������������������� ��1LQJH�OD�IHUHDVWUD ����������������������������������������������������� ��8UDUH�SHQWUX�vQGUDJRVWLWL���������������������������������������������� ��9DUD�SURPLVD ����������������������������������������������������������� ��)ORUL�GH�PDU ����������������������������������������������������������� ��/LQX�L�OLQ ������������������������������������������������������������� ��$GULDQ�,YDQLWFKL ������������������������������������������������� ��$UVXUD ����������������������������������������������������������������� ��.DUPD ������������������������������������������������������������ ��$L�YHQLW ��������������������������������������������������������������� ��%XQLFD ����������������������������������������������������������������� ��&ROLQGD�WULVWD ��������������������������������������������������������� ��/DFULPL�VL�VXUkV ������������������������������������������������������� ��$GD�0LOHD �������������������������������������������������������� ��(UD�9DVLOH�RP�IUXPRV ��������������������������������������������������� ��*UDVD ������������������������������������������������������������������ ��2DLD�PLFD �������������������������������������������������������������� ��3DVDUHD�&ROLEUL �������������������������������������������������� ��$OFRRO ����������������������������������������������������������������� ��%R[HUXO ���������������������������������������������������������������� ��0U��7DPERXULQH�0DQ ����������������������������������������������������� ��1X�L�QLPLF��DVWD�H� ���������������������������������������������������� ��2DPHQL�EXQL ������������������������������������������������������������ ��2DPHQL�EXQL��YDULDQWD� ������������������������������������������������� ��3ORDLD�FDUH�YD�YHQL ���������������������������������������������������� ��6IkUVLWXO�QX�L�DLFL ���������������������������������������������������� ��7RWL�VXQWHP�SXWLQ�OXDWL ������������������������������������������������ ��9kQDUH�GH�YkQW ��������������������������������������������������������� ��9LDWD�FRPSOLFDWD ������������������������������������������������������� ��3KRHQL[ ���������������������������������������������������������� ��$QGULL�3RSD ������������������������������������������������������������ ��&DQDUXO ���������������������������������������������������������������� ��&DQDUXO��YDULDQWD� ����������������������������������������������������� ��9UHPXUL ���������������������������������������������������������������� ��0X]LFD�VL�PX]LFKLD ����������������������������������������������������� ��0DPD��PDPD ������������������������������������������������������������� ��2FKLL�QHJULL�RFKL�GH�WLJDQ��������������������������������������������� ��3ULPDYDUD���3DSDUXJD ��������������������������������������������������� ��1HEXQXO�FX�RFKLL�vQFKLVL ����������������������������������������������� ��1XQWD ������������������������������������������������������������������ ��6WUXQJD ���������������������������������������������������������������� ��0XJXU�GH�IOXLHU �������������������������������������������������������� ��'DQVXO�FRGULORU �������������������������������������������������������� ��3UR�0XVLFD ������������������������������������������������������� ��'LQWUH�VXWH�GH�FDWDUJH ������������������������������������������������� ��6L�GDFD ���������������������������������������������������������������� ��6L�GDFD��YDULDQWD� ����������������������������������������������������� ��7KHR��+DUD�%DQG ������������������������������������������������� ��

Page 4: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH �

6XSDUDW ���������������������������������������������������������������� ��9DVLOH�6HLFDUX ������������������������������������������������������'UDJRVWHD�FX�SDWUX�IRL ������������������������������������������������ ���5RPDQWD�vQWUH�GRXD�WUHQXUL �������������������������������������������� ���7DQJR�UHWRULF ��������������������������������������������������������� ���9DOL�6WHULDQ ��������������������������������������������������������$PLQWLUH�FX�KDLGXFL ��������������������������������������������������� ���$PLQWLUH�FX�KDLGXFL��YDULDQWD� ���������������������������������������� ���&kQWHF�GH�RDPHQL ������������������������������������������������������ ���1RSWL ����������������������������������������������������������������� ���9LFWRU�6RFDFLX ������������������������������������������������������&kQWHF�SHQWUX�&KDUOLH�&KDSOLQ ����������������������������������������� ���'RQQD��'RQQD ���������������������������������������������������������� ���2DPHQL�GH�]DSDGD ������������������������������������������������������ ���'RUX�6WDQFXOHVFX ����������������������������������������������������)DUD�SHWDOH ����������������������������������������������������������� ���+DL�GL�KDL ������������������������������������������������������������ ���6WLJPD ��������������������������������������������������������������-XPDWDWH�WX��MXPDWDWH�HX ���������������������������������������������� ���6SLWDOXO�GH�XUJHQWD �������������������������������������������������7UDLDVFD�EHUHD �������������������������������������������������������� ���0LUFHD�9LQWLOD �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ���$OWH�FOLSH�WUDLWH�DOW�HSLORJ ������������������������������������������ ���$GLR��GHFL�SH�FXUkQG� ������������������������������������������������� ���&kQG�VH�ODVD�VHDUD ���������������������������������������������������� ���'LQWU�R�FDIHD ��������������������������������������������������������� ���'UDJRVWHD�H�R�VDODWD �������������������������������������������������� ���/RUGXO�-RKQ ����������������������������������������������������������� ���+DQXO�OXL�0DQXF ������������������������������������������������������� ���0DGDPD�GH�SLFD �������������������������������������������������������� ���0LHOXO ���������������������������������������������������������������� ���0LUXQD ���������������������������������������������������������������� ���3H�FRUVR �������������������������������������������������������������� ���3HVWH�UDEGDUL ��������������������������������������������������������� ���6WUDGD�3RSD�1DQ ������������������������������������������������������� ���8Q�RP�SH�QLVWH�VFDUL �������������������������������������������������� ���9LV�GH�SULPDYDUD ������������������������������������������������������ ���=GRE�VL�]GXE ��������������������������������������������������������'UDJD�2WHH ������������������������������������������������������������ ���&kQWHFH�SDWULRWLFH ��������������������������������������������������'HVWHDSWD�WH�URPkQH ��������������������������������������������������� ���+DL�VD�QWLQGHP�KRUD�PDUH ���������������������������������������������� ���+RUD�XQLULL ����������������������������������������������������������� ���7UHFHWL�EDWDOLRDQH�URPkQH�&DUSDWLL ������������������������������������ ���7UHFHWL�EDWDOLRDQH�URPkQH�&DUSDWLL��YDULDQWD� ������������������������� ���7X�$UGHDO ������������������������������������������������������������� ���&kQWHFH�GH�SHWUHFHUH ������������������������������������������������$VD�EHX�RDPHQLL�EXQL �������������������������������������������������� ���&LQH�L�QDVFXW�vQ��� ��������������������������������������������������� ���'X�PD�DFDVD�PDL�WUDPYDL ����������������������������������������������� ���/D�0XOWL�$QL� ��������������������������������������������������������� ���6L�DOWD�GDWD ���������������������������������������������������������� ���&kQWHFH�SRSXODUH ����������������������������������������������������$�UXJLQLW�IUXQ]D�GLQ�YLL ���������������������������������������������� ���%DGH�SDODULH�QRXD ����������������������������������������������������� ���&LREDQDV�FX�WUHL�VXWH�GH�RL ������������������������������������������� ���&LXOHDQGUD ������������������������������������������������������������ ���'H�DU�IL�PkQGUD�Q�GHDO�OD�FUXFH ��������������������������������������� ���

Page 5: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH�

7UDQGDILU�GH�OD�0ROGRYD ����������������������������������������������� ���'XSD�SXL�GH�PRURVDQ ��������������������������������������������������� ���)UXPRDVD�L�YHFLQD�QRDVWUD��������������������������������������������� ���0D�GXVH�L�VD�WUHF�OD�2OW ���������������������������������������������� ���0L�D�]LV�PDPD�FD�PL�R�GD ���������������������������������������������� ���3H�GHDO�SH�OD�&RUQDWHO ������������������������������������������������ ���&kQWHFH�VWXGHQWHVWL ��������������������������������������������� ���&DUROLQD�H�VWXGHQWD ��������������������������������������������������� ���&H�IDFHP�FX�VWXGHQWXO�EHDW"������������������������������������������� ���*DXGHDPXV�LJLWXU ������������������������������������������������������ ���6D�QX�XLWDP ����������������������������������������������������������� ���'H�FH ����������������������������������������������������������������� ���1RDSWH�GH�LXELUH ������������������������������������������������������ ���+HL�WUHQXOH ����������������������������������������������������������� ���9LQR��YLQR ������������������������������������������������������������ ���&ROLQGH ��������������������������������������������������������� ���1RDSWH�VIkQWD ��������������������������������������������������������� ���0RV�&UDFLXQ ����������������������������������������������������������� ���2��EUDG�IUXPRV� ������������������������������������������������������� ���&kQWHFH�WLJDQHVWL��FX�VL�GHVSUH�WLJDQL� ������������������������� ���&DUDYDQHOH ������������������������������������������������������������ ���,QLPD�GH�WLJDQFD ������������������������������������������������������ ���.DL�\RQH �������������������������������������������������������������� ���3KDEDM��+RS�KRS�KRS� �������������������������������������������������� ���6DWUD ����������������������������������������������������������������� ���7LJDQFXVD ������������������������������������������������������������� ���&kQWHFH�+RUURU�-- ������������������������������������������������ ���%LQJ�%DQJ ������������������������������������������������������������� ���ÌQ�SDGXUHD�YHUGH ������������������������������������������������������ ���-HDQ�IUL]HUXO ��������������������������������������������������������� ���&kQWHFH�GH�JDVFD ������������������������������������������������ ���$OLFH ����������������������������������������������������������������� ���&DYDOHUL�DL�PHVHL�URWXQGH��������������������������������������������� ���&DYDOHUL�DL�PHVHL�URWXQGH��YDULDQWD����������������������������������� ���&HDWD�QRDVWUD ��������������������������������������������������������� ���&H�QDVRDOD�HVWL ������������������������������������������������������� ���&kQWHFXO�YDFLL �������������������������������������������������������� ���'RL�ROWHQL ������������������������������������������������������������ ���(X�DVD�VL�HD�DVD ������������������������������������������������������ ���&X�JDOHDWD�vQ�PkQD ���������������������������������������������������� ���,PQXO�UHVLWHQLORU ����������������������������������������������������� ���*KH]HVX �������������������������������������������������������������� ���+RUD�EHWLYLORU �������������������������������������������������������� ���.DWLXVD ��������������������������������������������������������������� ���3DUDVFKLYD ������������������������������������������������������������ ���5HFODPH ��������������������������������������������������������������� ���&RSDFXO ��������������������������������������������������������������� ���7H�DP�FXQRVFXW�vQ�WUROHLEX]������������������������������������������� ���9LQR��YLQR��YDULDQWD�KDUGFRUH����������������������������������������� ���1RWLXQL�WHRUHWLFH�������������������������������������������� ���3URJUHVLL�GH�DFRUGXUL ������������������������������������������������� ���)RORVLUHD�XQXL�FDSRGDVWUX�VL�WDEHOD�GH�FDSRGDVWUX��������������������� ���'LVSR]LWLD�QRWHORU�SH�JULIXO�FKLWDUHL��������������������������������� ���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL ������������������������������������������� ���

Page 6: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH �

&RS\ULJKW(XJHQ�.DUEDQ������������7RDWH�GUHSWXULOH�UH]HUYDWH�x 7RDWH�GUHSWXULOH�SHQWUX�DFHVWH�PHORGLL�VL�YHUVXUL�DSDUWLQ�QXPDL DXWRULORUORU�x 0DWHULDOHOH�SUH]HQWDWH�DLFL�UHSUH]LQWD�LQWHUSUHWDUHD�vQ�PDQLHUD�PHD��VDX�DFHOXL�FDUH�D�WUDQVFULV�SLHVD��D�DFHVWRU�PHORGLL�VL�SRW�GLIHUL�PDL�PXOW�VDXPDL�SXWLQ�GH�RULJLQDO�x $FHVWH�PDWHULDOH�SRW�IL�IRORVLWH�QXPDL vQ�VFRS�GLGDFWLF�VDX�HGXFDWLY�x (VWH�LQWHU]LVD�SXEOLFDUHD�DFHVWXL�FDLHW�VDX�D�PHORGLLORU�GLQ�DFHVWD�SHDOWH�SDJLQL�GH�LQWHUQHW�IDUD�DFRUGXO�VFULV�DO�DXWRUXOXL��3HQWUX�SHUPLVLXQLVL�DOWH�vQWUHEDUL�SXWHWL�IRORVL�XUPDWRDUHD�DGUHVD�HPDLO�ZHEPDVWHU#HXJHQNDUEDQ�GHx 5HSURGXFHUHD�PDWHULDOXOXL�vQ�VFRS�FRPHUFLDO�VDX�vQ�YHGHUHD�REWLQHULLRULFDURU�FkVWLJXUL�vQ�EDQL�HVWH�LQWHU]LVD�x 0RGLILFDUHD�WH[WXOXL�QX�SRDWH�IL�HIHFWXDWD�IDUD�SHUPLVLXQHD�DXWRUXOXL�x 'DFD�DL�FRUHFWXUL�VL�SURSXQHUL�GH�vPEXQDWDWLUL�DFHVWHD�SRW�IL�WULPLVH�ODDGUHVD�HPDLO��ZHEPDVWHU#HXJHQNDUEDQ�GH�x 'DFD�DL�FkQWHFH�QRL�VL�VDX�YHFKL�FDUH�QX�DSDU�vQ�DFHDVWD�EURVXUD�SRWLIRORVL�OD�IHO�DFHHDVL�DGUHVD�GH�PDL�VXV�SHQWUX�R�HYHQWXDOD�SXEOLFDUH�1XPHOH�DXWRUXOXL�YD�IL�VSHFLILFDW��OD�FHUHUH�DFHVWD�QX�YD�IL�PHQWLRQDW��,QWURGXFHUHÌQ�SULPXO�UkQG�YUHDX�VD�DWHQWLRQH]�FD�DFHDVWD��&DUWLFLFD��HVWH�R�EURVXUDSHQWUX��FHHD�FH�vQ�OLPEDM�GH�VSHFLDOLWDWH�VH�QXPHVWH���HDV\�JXLWDU���)RUPD�GHVFULHUH�D�DFRUGXULORU�HVWH�SRDWH�SXWLQ�QHRELVQXLWD�SHQWUX�XQLL�GLQ�YRL�DFRUGXULOH�DSDU�vQWUH�YHUVXUL��vQ�SDUDQWH]H�GUHSWH��QX�GHDVXSUD�ORU��7RDWHDFHVWHD�QXPDL�SHQWUX�D�UHGXFH�QXPDUXO�SDJLQLORU�EURVXULL��SRDWH�XQLL�GLQWUHFHL�FH�YRU�GHVFDUFD�DFHVW�ILVLHU�YRU�GRUL�VD�O�VFRDWD�VL�OD�LPSULPDQWD��3HQWUX�FHL�FDUH�QX�VH�GHVFXUFD��LDWD�H[SOLFDWLD�vQ�FkWHYD�FXYLQWH��DFRUGXULOHVXQW�VFULVH�vQWUH�YHUVXUL�DFROR�XQGH�WUHEXLH�VFKLPEDWH��$FHVW�OXFUX�SUHVXSXQHLPSOLFLW�FXQRDVWHUHD�PHORGLHL�VL�D�ULWPXOXL�-���0DL�YUHDX�VD�YD�DWHQWLRQH]�FD�DFHDVWD�FDUWLFLFD�GH�FkQWHFH�QX�VH�YUHD�vQ�QLFLXQ�FD]�R�FRQFXUHQWD�D��&DLHWXOXL�GH�FkQWHFH�GH�PXQWH��SH�FDUH�vO�PDL�SXWHWLJDVL�SH�ZHE�OD�XUPDWRDUHD�DGUHVD�

KWWS���PHPEHUV�WULSRG�FRP�aYHUVXULFL�PDL�GHJUDED�R�FRPSOHWDUH�D�DFHVWXLD��8QHOH�GLQ�FkQWHFHOH�FDUH�DSDU�SHSDJLQLOH�FDUH�XUPHD]D�OH�YHL�JDVL�SRDWH�VL�vQ��&DLHWXO�GH�FkQWHFH��vQWU�RWUDQVFULHUH�LGHQWLFD�VDX�vQ�DOWD�YDULDQWD��IRORVLQG�SRDWH�R�DOWD�SURJUHVLH�GHDFRUGXUL���$VHPDQDULOH�GH�RULFH�IHO�VXQW�vQWkPSODWRDUH��PDWHULDOXO�QX�HVWH�IXUDW��GH�DLFL�VL�QLPLF�QX�D�IRVW�WUDQVFULV��SXU�VL�VLPSOX��GLQ�DFHVW�FDLHW�3H�WRW�FXSULQVXO��OXFUDULL��DP�IRORVLW�IRUPD�DPHULFDQD�GH�VFULHUH�DDFRUGXULORU��DFHDVWD�QX�DP�IDFXW�R�GLQ�FRQVLGHUDWLH�VL�UHVSHFW�SHQWUXDPHULFDQL�FL�DP�SUHIHUDW�DFHDVWD�IRUPD�GH�VFULHUH�GDWRULWD�IDSWXOXL�FD�HVWHIRORVLWD�SH�PDMRULWDWHD�SDJLQLORU�GH�LQWHUQHW��URPkQHVWL�VDX�LQWHUQDWLRQDOH��7DEXODWXUL�DP�IRORVLW�QXPDL�OD�FkQWHFHOH�OD�FDUH�DP�FRQVLGHUDW�QHFHVDU�'LFWLRQDUXO�GH�DFRUGXUL�O�DP�IRORVLW�OD�ILHFDUH�FkQWHF�SHQWUX�FD�GH�PXOWH�RULQRWDWLD��SHQWUX�DFRUGXUL��HVWH�GLIHULWD�VDX�DFRUGXO�VH�SULQGH�vQWU�R�DOWDSR]LWLH�8Q�GLFWLRQDU�FRPSOHW�GH�DFRUGXUL�HVWH�VL�OD�VIkUVLWXO�DFHVWHL�EURVXUL�GDUDFHVWD�HVWH�QXPDL�SHQWUX�DFHLD�FDUH�GRUHVF�VD�VH�SHUIHFWLRQH]H��3HQWUXFkQWHFH�DMXQJ�DFRUGXULOH�FH�VXQW�LQGLFDWH�OD�VIkUVLWXO�DFHVWRUD�

Page 7: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH�

/LWHUHOH�IRORVLWH�vQ�GRFXPHQW�DSDUWLQ�FDWHJRULHL�GH�IRQWXUL�ÄFRXULHU�QHZ³�VLSRDWH�SDU�D�IL�GHPRGDWH��GDU�OH�SUHIHU�SHQWUX�FD�SXWLQHOH�WDEXODWXUL�FH�DSDUvQ�EURVXUD�VD�UDPkQD�FLWLELOH�ÌQ�OHJDWXUD�FX�IRUPDWXO�IRORVLW�SHQWUX�DFHDVWD�EURVXUD�DP�DOHV�YDULDQWD�DGREH�SRUWDEOH�GRFXPHQW�IRUPDW���SH�VFXUW�3')��GXSD�SDUHUHD�PHD�DFHVW�IRUPDWHVWH�VLQJXUXO�FDUH�SRDWH�IL�FLWLW�VL�WLSDULW�SH�WRDWH�SODWIRUPHOH�VLVLVWHPHOH�GH�RSHUDUH�IDUD�D�VH�SLHUGH�QLPLF�GLQ�IRUPDWXO�LQLWLDO���$FHVWGRFXPHQW�SRDWH�IL�FLWLW�VL�WLSDULW�FX�SURJUDPXO�$GREH�$FUREDW�5HDGHU��'DFD�QXDL�vQFD�DFHVW�SURJUDP�SRW�QXPDL�VD�vWL�VSXQ�FD�HO�DSDUWLQH��GH�IDSW�VL�GHGUHSW��SH�RULFH�3&��VDX�0$&��ILLQG�XQ�VWDQGDUG��8Q�NLW�GH�LQVWDODUH�DOSURJUDPXOXL�JDVHVWL�GH�RELFHL�SH�RULFH�&'�GLQ�UHYLVWHOH�3&�VDX�SH�LQWHUQHW�ODDGUHVD� KWWS���ZZZ�DGREH�FRP0DULPHD�NLWXOXL�GH�LQVWDODUH�HVWH�GH�FFD�����0E�1X�DP�IRORVLW�vQ�DFHDVWD�EURVXUD�OLWHUHOH�URPkQHVWL�FXP�DU�IL��ú�� �����GLQFRPRGLWDWH��3H�3&�XO�PHX�DP�LQVWDODW�XQ�:LQGRZV����vQ�OLPED�JHUPDQD�VL�QX�DPGHORF�WLPS�VD�PL�EDW�FDSXO�FX�VFULHUHD�FDUDFWHUHORU�GLDFULWLFH��/LWHUHOH�v�VLk�OH�SRW�VFULH�UHODWLY�UHSHGH��GLUHFW�GH�SH�WDVWDWXUD��VL�GH�DFHHD�DSDU�vQDFHDVWD�EURVXUD��DFROR�XQGH�QX�DX�IRVW�XLWDWH�-����,QWHQWLRQH]�vQ�YLLWRU�VD�H[WLQG�DFHDVWD�OXFUDUH�VL�VD�IDF�GLQ�HD��SRDWH��XQPLF�PDUH�PDQXDO�GH�FKLWDUD��3HQWUX�DFHDVWD�VXQW�vQVD�GHSHQGHQW�VL�GH�DMXWRUXOYRVWUX��DO�FHORU�FDUH�FLWLWL�DFHDVWD�EURVXUD�VL�P�DV�EXFXUD�VD�SULPHVF�GH�ODYRL�PDWHULDOH��GH�RULFH�IHO��FDUH�FRQVLGHUDWL�FD�vVL�DX�ORFXO�DLFL�$VWHD�ILLQG�]LVH�YD�XUH]�WRDWH�FHOH�EXQH�VL����VSRU�OD�FkQWHF���-&XP�SRWL�VD�PD�DMXWL'DFD�vWL�SODFH�DFHDVWD�FDUWLFLFD�VL�FRQVLGHUL�FD�DL�SXWHD�VD�PD�DMXWL�VD�RIDFHP�VD�FUHDVFD�vQ�YROXP�SRWL�VD�PL�WULPLWL�PDWHULDOH�QRL��FkQWHFH�VDXOHFWLL�SHQWUX�FKLWDUD�'DFD�DL�FkQWHFH�VL�VDX�QRWLXQL�WHRUHWLFH�vQ�OLPED�URPkQD�SRWL�VD�PL�OHWULPLWL�SULQ�HPDLO�VL�HOH�YRU�IL�LQFOXVH�vQWU�R�YHUVLXQH�XOWHULRDUD�D�DFHVWHLEURVXUL�$FFHQWXH]�FD�HX�IRORVHVF�VL�SUHIHU�IRUPDWXO�WH[W�� �W[W���3HQWUX�HGLWDUHDILVLHUHORU�WH[W�DMXQJH��GH�RELFHL��SURJUDPXO�1RWHSDG��3HQWUX�FHL�FDUH�GRUHVFFHYD�PDL�PXOW�GHFkW�FHHD�FH�RIHUD�DFHVW�SURJUDP�UHFRPDQG�SURJUDPXO�IUHHZDUH1RWSDG� VDX�SURJUDPXO�VKDUHZDUH�7H[W3DG�'DFD�VWLL�XQHOH�FkQWHFH�FDUH�QX�DSDU�DLFL�VL�YUHL�VD�vWL�LHL�WLPS�VD�OHWUDQVFULL�SRWL�VD�R�IDFL�GXSD�FXP�XUPHD]D�DYkQG�YHUVXULOH�PHORGLHL�DFRUGXULOH�VH�VFULX�vQ�SDUDQWH]H�GUHSWH��vQWUHYHUVXUL��DFROR�XQGH�YLQ�VFKLPEDWH��'H�H[HPSOX�PHORGLD��$QGULL�3RSD��GH3KRHQL[�>'@&LQH�WUHFH�Q�9DOHD�6HDFD>*@&X�KDQJHUX�>'@IDUD�WHDFD>'@6L�FX�SLHSWX�GH]YHOLW>*@$QGULL�>$@3RSD�>'@FHO�YHVWLW>*@$QGULL�>$@3RSD�>'@FHO�YHVWLW5HIUHQ>'@(�KDL>*@GXF�VL�>$@H�YHV>'@WLW>*@$QGULL�>$@3RSD�>'@FHO�YRLQLFVDPG�3HQWUX�VROLVWLFL�VDX�IRUPH�GH�SLFNLQJ�SRW�IL�VFULVH�VL�WDEXODWXUL�3HQWUX�FHL�FDUH�VH�VWLX�PDL�ELQH��DFHDVWD�IRUPD�GH�VFULHUH�H�XQD�DVHPDQDWRDUHFX�FHD�IRORVLWD�SH�VLVWHPHOH�OLQX[�XQL[�SHQWUX�SURJUDPXO�&KRUGSUR��ÌQ�DFHVWIRUPDW�SRW�IL�JDVLWH�IRDUWH�PXOWH�FkQWHFH�vQ�LQWHUQHW��$FHDVWD�HVWH�VL�IRUPDLGHDOD�vQ�FDUH�DV�GRUL�VD�SULPHVF�FkQWHFH�GH�OD�YRL�3HQWUX�DVWIHO�GH�WUDQVFULHUL�UHFRPDQG�SURJUDPXO�IUHHZDUH�&DOHSLQ�6D�QX�YD�VSHULH�IDSWXO�FD�SDJLQD�UHVSHFWLYD�HVWH�vQ�OLPED�IUDQFH]D�-�SURJUDPXO�SHUPLWH�LQWURGXFHUHD�DFRUGXULORU�GLUHFW�GLQ�WDVWDWXUD��IDFH�DXWRPDWWUDQVSXQHUL�VL����HVWH�IRDUWH�VLPSOX�GH�IRORVLW�

Page 8: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH �

&kQWHFHOH'DQ�$QGUHL�$OGHD&kQWHFXO�EXIRQXOXL'DQ�$QGUHL�$OGHD�3DVDUHD�&ROLEUL�'DQ�$QGUHL�$OGHD�:��6KDNHVSHDUH�WUDG��0LKQHD�*KHRUJKLX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@&kQG�>)@HUDP�>&@IODFDX�OD�PDPD>)@+HL��FH�>&@SORDLH�>)@VL�FH�>*@YkQW�>&@'DP�VL�>)@HX�>&@vQ�IHWH�LDPD>)@)LLQGFD�>&@SORXD�>*@SH�SD>&@PkQW�>&@,DU�FkQG�>)@PL�D�>&@PLMLW�PXVWDWD>)@+HL��FH�>&@SORDLH�>)@VL�FH�>*@YkQW�>&@7RW�vQ�>)@UkV�DP�>&@OXDW�YLDWD>)@)LLQGFD�>&@SORXD�>*@SH�SD>&@PkQW�>&@'DU�GH�>)@FkQG�P�D�>&@DUV�QDSDVWD>)@+HL��FH�>&@SORDLH�>)@VL�FH�>*@YkQW�>&@6L�PL�DP�>)@OXDW�VL�>&@HX�QHYDVWD>)@3ORXD�>&@vQWU�XQD�>*@SH�SD>&@PkQW�>&@6L��GH�>)@DWXQFL��>&@EDWX�R�DU�JDLD>)@)LH�>&@SORDLH��>)@ILH�>*@YkQW�>&@%HDX�VL�>)@HX�FkW�>&@WRDWD�SORDLD>)@&DUH�>&@FDGH�>*@SH�SD>&@PkQW�>&@3LHVD�L�>)@JDWD��>&@WUDJ�REORQXO>)@+HL��FH�>&@SORDLH�>)@H�DI>*@DUD>&@'DFD�Y�>)@DX�SOD>&@FXW�EXIRQLL>)@0DL�SRI>&@WLWL�>*@VL�Q�DOWD�>&@VHDUD�1RWD��2�IRUPD�VLPSOLILFDWD�GH�D�FkQWD�DFHVW�FkQWHF�HVWH�IRORVLQG�GRDU�FXDFRUGXO�&�OD�ILHFDUH�SULP�YHUV�DO�VWURIHORU�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������

Page 9: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

2P�EXQ'DQ�$QGUHL�$OGHD�'DQ�$QGUHL�$OGHD�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@2P�EXQ�GHV>(@FKLGH�QH�>$P@SRDUWD>&@'D�QH�R�>*@FRDMD�VL�>(@QX�QH�JRQL>'P@6L�Q�VFKLPE�vWL�>$P@YRP�D>(@OXQJD�WULV>$P@WHWHD>'P@&X�YHVHOH�>$P@FkQWHFH�>(@VL�JKLGX>$P@VLL�>$P@9HQLP�GH�GH>(@SDUWH�VL�PHUJHP�GH>$P@SDUWH>&@7RFPDL�vQ�>*@]DUH�>(@VXV�OD�FDVWHO>'P@1H�DP�RSULW�>$P@DLFL�SH�>(@GUXP�QH�D�SULQV�QRDS>$P@WHD>'P@'D�DGD>$P@SRVW�XQRU�>(@ELHWL�PHQHV>$P@WUHOL�>$P@/D�FDVWHO�>(@PkLQH�YD�IL�VDUED>$P@WRDUH>&@3ULQWHVD�QSOL>*@QHVWH�>(@DQL�GRXD]HFL>'P@9RP�EHD�PXOW�>$P@YLQ��YRP�JR>(@OL�WDYL�FX�PkQ>$P@FDUH>'P@&H�YD�IL�D>$P@FROR�>(@VD�WRW�SH>$P@WUHFL�>$P@1RL�YRP�>(@FkQWD�QRDSWHD�vQ>$P@WUHDJD>&@2DVSHWLL�YH>*@VHOL�>(@YRU�GDQWXL>'P@6L�Q�WRLXO�SH>$P@WUHFHULL�>(@SUHW�GH�R�>$P@FOLSD>'P@2P�EXQ�VL�OD�>$P@WLQH�>(@QH�YRP�>$P@JkQGL�>$P@'HVFKLGH�>(@SRDUWD�VL�GD�QH�R�>$P@FRDMD>&@$L�PLOD�GH�>&@QLVWH�>(@ELHWL�PHQHVWUHOL>'P@9HVQLF�SH�>$P@GUXP�>(@DVWD�QL�L�>$P@VRDUWD>'P@9HVQLF�SH�>$P@GUXP�FDX>(@WkQG�XQ�>$P@FDVWHO�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������&� ������������*� ������������'P �;����������

Page 10: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

2P�EXQ��YDULDQWD�'DQ�$QGUHL�$OGHD��6ILQ[�'DQ�$QGUHL�$OGHD�"""���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��2P�>$P@EXQ�GHV>&@FKLGH�>*@QH�SRDU>$P@WD>*@'D�QH�R�>$P@FRDMD�VL�>&@QX�QH�>(@JRQL>$P@6L�Q�VFKLPE�>&@vWL�YRP�>*@DOXQJD�WULV>$P@WHWHD>*@&X�YHVHOH�>&@FkQWHFH�>$P@VL�JKLGX>$P@VLL>$P@9HQLP�GH�GH>&@SDUWH�VL�>*@PHUJHP�GH>$P@SDUWH>*@7RFPDL�vQ�>$P@]DUH�>&@VXV�OD�FD>(@VWHO>$P@1H�DP�RSULW�>&@DLFL�SH�>*@GUXP�QH�D�SULQV�>$P@QRDSWHD>*@'D�DGD>&@SRVW�XQRU�>$P@ELHWL�PHQH>$P@VWUHL�>$P@/D�FDVWHO�>&@PkLQH�YD�>*@IL�VDUED>$P@WRDUH>*@3ULQWHVD�PSOL>$P@QHVWH�>&@DQL�GRXD>(@]HFL>$P@9RP�EHD�PXOW�>&@YLQ�YRP�>*@JROL�WDYL�FX�>$P@PkQFDUH>*@&H�YD�IL�D>&@FROR�VD�>$P@WRW�SH>$P@WUHFL�>$P@1RL�YRP�>&@FkQWD�>*@QRDSWHD�vQ>$P@WUHDJD>*@2DVSHWLL�>$P@YHVHOL�>&@YRU�GDQ>(@WXL>$P@6L�Q�WRLXO�SH>&@WUHFHULL�>*@SUHW�GH�R�>$P@FOLSD>*@2P�EXQ�VL�OD�>&@WLQH�QH�>$P@YRP�>$P@JkQGL�>$P@'HVFKLGH�>&@SRDUWD�VL�>*@GD�QH�R�>$P@FRDMD>*@$L�PLOD�GH�>$P@QLVWH�>&@ELHWL�PHQHV>(@WUHL>$P@9HVQLF�SH�>&@GUXP�DVWD�>*@QL�L�VRDU>$P@WD>*@9HVQLF�SH�>&@GUXP�FDX>$P@WkQG�XQ�FDV>$P@WHO�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������&� ������������*� ������������(� ������������

Page 11: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

$OLIDQWLV�1LFX$SURDSH�OLQLVWH1LFX�$OLIDQWLV�VL�$XUD�8U]LFHDQX�1LFX�$OLIDQWLV�$OH[DQGUX�$QGULHV���WULPLVD�VL�WUDQVFULVD�GH�$OLQ�0LKDL�)HFLRUX�H0DLO�IDPVWURQJ#\DKRR�FRP��>(P@1RULL�V�GH�>%@DUJLQW�VL�]ERDUD�GH>(P@SDUWH>*@&HUXO�H�>%@QDOW��WDLDW�vQ�FOHV>(P@WDU>$P@1RDSWHD�H�R�SHU>$GLP�@GHD��VL�Q�>$GLP�)�@IHUHDVWUD�PHD>(P@'RDU�>&@XPEUH�FDUH�>%@QFHW�>(P@GLVSDU�>(P@&kQG�QX�HVWL�>%@DLFL��PL�H�FDPHUD�>(P@JRDOD>*@(�WLPSXO�>%@OHQHV��PXOW�SUHD�>(P@OXQJ>$P@'HORF�QX�PL�H�>$GLP�@VRPQ�VL�Q�>$GLP�)�@ORF�VD�DGRUP>(P@ÌQFHUF��>&@FX�JkQGXO��>%@VD�WH�D>(P@MXQJ%ULGJH6H�>&@vQVHQLQHD]D��>%@FHUXO��GH>(P@SDUWH&HDWD�>&@GLVSDUH��>%@UXSWD�vQ�Ik>(P@VLL6WUD]LOH�V�>&@SXVWLL��>%@GDFD�WX>(P@'DFD�WX�QX�YLL'HJHDED�>&@QFHSH��>%@vQFHSH�R�QRXD�>%�@]L�5HIUHQ�>$P@1X�WH�QGHSDU>(P@WD1X�PD�PDL�>%@ODVD6LQJXU�VD�WH�DV>(P@WHSW>$P@1X�WH�UD]JkQ>(P@GL1X�PD�RFR>%@OL1X�PDL�IX>$P@JL>(P@6L�H�OLQLVWH�>%@LDU�DSURSH�GH�>(P@PLQH>*@3UHD�WULVWH�>%@YLVHOH�vPL�>(P@VXQW>$P@'H�FH�QX�HVWL�>$GLP�@DLFL�VD�WL�SRW�>$GLP�)�@YRUEL��VD�PL�SRWL�>(P@YRUEL6�D>&@SURSLL�>%@FHUXO�GH�SD>(P@PkQW>(P@6L�H�OLQLVWH�>%@LDU��SUHD�DSURDSH�GH�>(P@PLQH>*@'H�FH�Q�D>%@X]L�FKHPDUHD�>(P@PHD>$P@7H�VWULJ�>$GLP�@PHUHX��WH�>$GLP�)�@VWULJ�vQ�JkQG>(P@6L�LQLPD�>&@PHD��H�FD�XQ�>%@FHDV�>(P@EDWkQG�%ULGJH5HIUHQ1RWH�3LHVD�vPL�VXQD�PDL�ELQH�FkQWDWD�OD�SR]LWLL�vQDOWH��9D�DYHUWL]H]�F�DPWUDQVSXV�R�GLQ�PHPRULH��SHQWUX�VLPSOXO�IDSW�FD�QX�DP�FDVHWD�FX�PLQH��������3ULQ�XUPDUH�Q�DP�SUHWHQWLD�FD�DFRUGXULOH�VXQW�FKLDU�DVWHD��QLFL�PDFDU�QX�VWLXGDFD�SH�FDVHWD�H�GLQ�PL�PLQRU��ÌQ�FD]XO�vQ�FDUH�VXQWHWL�OD�vQFHSXW�VL�YD�VSHULH�EDUHXULOH�DP�GDW�FkWH�GRXDSULQGHUL�SHQWUX�ILHFDUH�DFRUG��PDUH�ILORVRILH����-��ÌQ�WLPSXO�VWURIHORU�SXWHWL�FLXSL�FRU]LOH�VDX�vQFHUFD�XQ�ULWP�MD]]�LVWLF��GRDUH�FkQWDWD�GH�$XUD�8U]LFHDQX���-����'DFD�YD�GD�PkQD�VD�vQFHUFDWL�VL�VROR�XO�OXL�'DQ�%DGXOHVFX��YD�GRUHVFVXFFHV����YD�YRU�WUHEXL��HYLGHQW��GRXD�FKLWDUH��&XP�HX�FkQW�GH�XQXO�VLQJXU�VLGRDU�SH�FKLWDUD�DFXVWLFD��QX�P�D�SUHRFXSDW�LGHHD��-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P����� �;�����������VDX;����������

Page 12: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

%������ �;�����������VDX�����������*������ �������������VDX;����������$P����� �;�����������VDX�����������$GLP��� �;�;���������VDX;�;��������$GLP�)� �;�;��������&������ �;�����������VDX;����������%������ �;�����������VDX�����������

Page 13: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

$SURDSH�OLQLVWH��YDULDQWD�1LFX�$OLIDQWLV�VL�$XUD�8U]LFHDQX�1LFX�$OLIDQWLV�$OH[DQGUX�$QGULHV���WULPLVD�VL�WUDQVFULVD�GH�$OLQ�0LKDL�)HFLRUX�H0DLO�IDPVWURQJ#\DKRR�FRP��>(P@1RULL�V�GH�>%@DUJLQW�VL�]ERDUD�GH>(P@SDUWH>*@&HUXO�H�>%@QDOW��WDLDW�vQ�FOHV>(P@WDU>$P@1RDSWHD�H�R�SHU>$GLP�@GHD��VL�Q�>)�GLP�@IHUHDVWUD�PHD>(P@'RDU�>&@XPEUH�FDUH�>%@QFHW�>(P@GLVSDU�>(P@&kQG�QX�HVWL�>%@DLFL��PL�H�FDPHUD�>(P@JRDOD>*@(�WLPSXO�>%@OHQHV��PXOW�SUHD�>(P@OXQJ>$P@'HORF�QX�PL�H�>$GLP�@VRPQ�VL�Q�>)�GLP�@ORF�VD�DGRUP>(P@ÌQFHUF��>&@FX�JkQGXO��>%@VD�WH�D>(P@MXQJ%ULGJH6H�>&@vQVHQLQHD]D��>%@FHUXO��GH>(P@SDUWH&HDWD�>&@GLVSDUH��>%@UXSWD�vQ�Ik>(P@VLL6WUD]LOH�V�>&@SXVWLL��>%@GDFD�WX>(P@'DFD�WX�QX�YLL'HJHDED�>&@QFHSH��>%@vQFHSH�R�QRXD�>%�@]L�5HIUHQ�>$P@1X�WH�QGHSDU>(GLP�@WD1X�PD�PDL�>(EGLP�@ODVD6LQJXU�VD�WH�DV>(P@WHSW>$P@1X�WH�UD]JkQ>(GLP�@GL1X�PD�RFR>(EGLP�@OL1X�PDL�IX>$P@JL>(P@6L�H�OLQLVWH�>%@LDU�DSURSH�GH�>(P@PLQH>*@3UHD�WULVWH�>%@YLVHOH�vPL�>(P@VXQW>$P@'H�FH�QX�HVWL�>$GLP�@DLFL�VD�WL�SRW�>)�GLP�@YRUEL��VD�PL�SRWL�>(P@YRUEL6�D>&@SURSLL�>%@FHUXO�GH�SD>(P@PkQW>(P@6L�H�OLQLVWH�>%@LDU��SUHD�DSURDSH�GH�>(P@PLQH>*@'H�FH�Q�D>%@X]L�FKHPDUHD�>(P@PHD>$P@7H�VWULJ�>$GLP�@PHUHX��WH�>)�GLP�@VWULJ�vQ�JkQG>(P@6L�LQLPD�>&@PHD��H�FD�XQ�>%@FHDV�>(P@EDWkQG�%ULGJH5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P���� �;�����������VDX;����������%����� �;�����������VDX�����������*����� �������������VDX;����������$P���� �;�����������VDX�����������$GLP�� �;�;���������VDX;�;��������)�GLP� �;�;��������(GLP�� �;�;��������(EGLP� �;�;��������&����� �;�����������VDX;����������%����� �;�����������VDX�����������

Page 14: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

'HFHPEUH1LFX�$OLIDQWLV1LFX�$OLIDQWLV�*�%DFRYLD��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@7H�XLWD�FXP�QLQJH�'HFHPEUH�>$P@6SUH�JHDPXUL��LXELWR��SULYHVWH0DL�VSXQH�V�DGXFD�MD>%�@UDWLF6L�IRFXO�V�DXG�FXP�WURV>(P@QHVWH�>(P@6L�PkQD�IRWROLXO�VSUH�VRED�>$P@/D�KRUQ�VD�DVFXOW�YLMHOLD�6DX�]LOHOH�PHOH�WRW�>%�@XQD$V�YUHD�VD�OH�QYDW�VLP>(P@IRQLD�>(P@0DL�VSXQH�V�DGXFD�VL�FHDLXO�>$P@6L�YLQR�VL�WX�PDL�DSURDSH&LWHVWH�PL�FHYD�GH�OD�>%�@SROXUL�6L�QLQJD����]DSDGD�QH�>(P@QJURDSH�>(P@&H�FDOG�H�DLFHD�OD�WLQH>$P@6L�WRDWH�GLQ�FDVD�PL�V�VILQWH7H�XLWD�FXP�QLQJH�'H>%�@FHPEUH���1X�UkGH����FLWHVWH�>(P@QDLQWH�>(P@(�]LXD�VL�FH�vQWXQHULF���>$P@0DL�VSXQH�V�DGXFD�VL�ODPSD7H�XLWD��]DSDGD�L�FkW�>%�@JDUGXO�6L�D�SULQV�SURPRURDFD�VL�>(P@FODPSD�>(P@(X�QX�PD�PDL�GXF�D]L�DFDVD>$P@3RWRS�H�QDSRL�VL�QDLQWH�7H�XLWD�FXP�QLQJH�'H>%�@FHPEUH���1X�UkGH�����FLWHVWH�>(P@QDLQWH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������%� �;����������

Page 15: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

(PRWLH�GH�WRDPQD1LFX�$OLIDQWLV�1LFX�$OLIDQWLV�1LFKLWD�6WDQHVFX���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@$�YHQLW��D�YHQLW�>'P@WRDPQD>*@$FRSHUD�PL�LQLPD�>&@FX�FHYD>$P@&X�XPEUD�XQXL�FR>'P@SDF�VDX�PDL�ELQH>(@6DX�PDL�ELQH�FX�>$P@XPEUD�WD�>$P@$�YHQLW��D�YHQLW�>'P@WRDPQD>*@$FRSHUD�PL�LQLPD�>&@FX�FHYD>$P@&X�XPEUD�XQXL�FR>'P@SDF�VDX�PDL�ELQH>(@6DX�PDL�ELQH�FX�>$P@XPEUD�WD�>$P@0D�WHP�FD�Q�DP�VD�WH�PDL�>'P@YDG�XQHRUL>*�@&D�DX�VD�PL�FUHDVFD�DULSL�DVFX>&@WLWH�SkQD�OD�QRUL�>$P@&D�L�VD�WH�DVFXQ]L�vQWU�XQ�>'P@RFKL�VWUDLQ>(@6L�HO�R�VD�VH�FKLGD�FX�R�>$P@IUXQ]D�GH�SHOLQ�>$P@6L�DWXQFL�P�DSURSLL�GH�>'P@SLHWUH�VL�WDF>*@,DX�FXYLQWHOH�VL�OH�QHF�vQ�>&@PDUH>$P@6XLHU�OXQD�VL�R�UD>'P@VDU�VL�R�SUHIDF>(@ÌQWU�R�GUDJRVWH�>$P@PDUH�1RWD��6WURIHOH�VH�UHSHWD�R�GDWD�vQ�DFHHDVL�RUGLQH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������*� ������������&� ������������*� ������������(� ������������

Page 16: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

5DU1LFX�$OLIDQWLV�1LFX�$OLIDQWLV�*HRUJH�%DFRYLD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@6LQJXU��VLQJXU��VLQJXU��>&@VLQJXUÌQWU�XQ�KDQ�GH>'P@SDUWH>&@'RDUPH�VL�>'P@KDQJLXO6WUD]LOH�V�>&@GHVDUWH>%E@6LQJXU��>$@VLQJXU>'@3ORXD��SORXD��SORXD��>&@SORXD9UHPH�GH�>'P@EHWLH6L�V�>&@DVFXOWL��V�DVFXOWL�>'P@SXVWLXO&H�PHODQFR>&@OLH>%E@3ORXD��>$@SORXD>'@1LPHQL��QLPHQL��QLPHQL��>&@QLPHQL&X�DWkW�PDL�>'P@ELQH6L�GH�>&@DWkWD��GH�DWkWD�>'P@YUHPH1X�VWLH�GH�>&@PLQH>%E@1LPHQL��>$@QLPHQL>'@6LQJXU��VLQJXU��VLQJXU��>&@VLQJXU9UHPH�GH�>'P@EHWLH,�>&@DX]L�FXP�PDL�>'P@SORXD&H�PHODQFR>&@OLH>%E@6LQJXU��>$@VLQJXU5HIUHQ�6H�IOXLHUD�XUPDWRDUHD�SURJUHVLH�GH�DFRUGXUL�'P�&�%E�$'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������&� ������������'P �;�;��������%E ������������$� ������������

Page 17: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

8PEUD1LFX�$OLIDQWLV�1LFX�$OLIDQWLV�*HRUJH�%DFRYLD���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@(�XPEUD�DFHDVWD�SH�>&@FDUH>'@2�VHPHQL�vQ�VXIOHWXO�>*@PHX�>%�@>(P@&X�OXQJD�VL�WULVWD�>&@PLUDUH>'@9RL�GXFH�R�FX�PLQH�>*@PHUHX9RL�>%�@GXFH�R�FX�PLQH�>(P@PHUHX>(P@6L�DSRL�vQWU�R�]L�RDUH>&@FDUH>'@ÌQ�FDUH�PL�YD�IL�FHO�PDL�>*@JUHX�>%�@>(P@9RL�SXQH�R�vQ�YHFKL�FDOHQ>&@GDUH'X>'@PLQLFD�WUXSXOXL�>*@PHX'X>%�@PLQLFD�WUXSXOXL�>(P@PHX5HIUHQ�>'@)LRUL�SULQ�PLQH�>*@XPEOD�VL�>$P@QX�DP�WUH>(P@EXLQWD>'@7H�URJ�SH�WLQH�>*@XPEUD�VD�UH>%�@GHYLL�IL>(P@LQWD>'@)LRUL�SULQ�PLQH�>*@XPEOD�VL�>$P@QX�DP�WUH>(P@EXLQWD>'@7H�URJ�SH�WLQH�>*@XPEUD�VD�UH>%�@GHYLL�IL>(P@LQWD>(P@)ODPkQG�GH�LXELUHD�vQ>&@WUHDJD>'@3H�YUHPXUL�FX�DPRU�PRKR>*@UkW�>%�@>(P@&kQG�]RULOH�QRDSWHD�VL�GH]>&@OHDJD0D�>'@VDWXU�F�R�XPEUD�VL�>*@DWkW0D�>%�@VDWXU�F�R�XPEUD�VL�>(P@DWkW>(P@6L�VXIOHWXO�PHX�WH�PDL�>&@URDJD>'@0DJQHWLF�FDWDUJ�GRER>*@UkW�>%�@>(P@7X��XPEUD�WDFXWD�VL�>&@GUDJD$>'@VHD]D�WL�IXODUXO�OD�>*@JkW$>%�@VHD]D�WL�IXODUXO�OD�>(P@JkW5HIUHQ>(P@2�XPEUD�VH�QFKLGH�vQ�>&@PLQH>'@2�XPEUD�SULQ�PLQH�>*@WUHFX�>%�@>(P@(�DWkWD�GH�UDX��GDFD�H�>&@ELQH(�>'@DWkWD�GH�PXOW��GDFD�H�>*@QX(�>%�@DWkWD�GH�PXOW��GDFD�H�(P>@QX>(P@%DFRYLD�vVL�LHVH�GLQ�>&@VLQH>'@6L�UkGH�vQ�$�VL�vQ�>*@8�>%�@>(P@2�XPEUD�vQ�YLDWD�PD�>&@WLQH6L�>'@XPEUD�DFHHD�HVWL�>*@786L�>%�@XPEUD�DFHHD�HVWL�>(P@785HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������&� ������������'� �;�;��������*� ������������%� �;����������$P ������������

Page 18: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

8PEUD1LFX�$OLIDQWLV�1LFX�$OLIDQWLV�$GULDQ�3DXQHVFX���WUDQVFULVD�GH�$OLQ�)HFLRUX�0LKDL��(�0DLO�IDPVWURQJ#\DKRR�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR� 3�'_������������������������������������������__������������������������������������������__������������������������������������������__������������������������������������������__������������������������������������������__������������������������������������������_ 3���'_��������������������������������������������������������������������__��������������������������������������������������������������������__��������������������������������������������������������������������__��������������������������������������������������������������������__��������������������������������������������������������������������__��������������������������������������������������������������������_6L�GXSD�FkWHYD�PDVXUL�FDQWDWH�SH�RUJD�VL�VDX�IODXW""�����������KDEDU�Q�DP�FH�L�DFROR��WLPS�vQ�FDUH�FKLWDUD�VFKLWHD]D�GRDU�QLVWH�VROR�XUL��XUPHD]D�3�����������3���3�_�����������������������__�����������������������__�����������������������__�����������������������__�����������������������__�����������������������_(�XPEUD�DFHDVWD�SH�FDUH3��3���3��3���3�_���������������������__���������������������__���������������������__���������������������__���������������������__���������������������_2�VHPHQL�vQ�VXIOHWXO�PHX3�����������3���3�_�����������������������__�����������������������__�����������������������__�����������������������__�����������������������__�����������������������_&X�PLOD�VL�WULVWD�PLUDUH3��3���3��3�������3_������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������_9RL�GXFH�R�FX�PLQH�PHUHX3��3���3��'_����������������__����������������__����������������__����������������__����������������__����������������_9RL�GXFH�R�FX�PLQH�PHUHX

5HIUHQ�3��3���3��3�������3_������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������_)LRUL�SULQ�PLQH�XPEOD3��3���3��3�������3_������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������_6L�QX�DP�WUHEXLQWD3��3���3��3�������3_������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������__������������������������_7H�URJ�SH�WLQH�XPEUD3��3���3��3���'_��������������������__��������������������__��������������������__��������������������__��������������������__��������������������_6D�UHGHYLL�ILLQWD�

Page 19: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

>(P@(�XPEUD�DFHDVWD�SH�>&@FDUH>'@2�VHPHQL�vQ�VXIOHWXO�>*@PHX>%�@>(P@&X�PLOD�VL�WULVWD�PL>&@UDUH>'@9RL�GXFH�R�FX�PLQH�PH>*@UHX9RL�>%�@GXFH�R�FX�PLQH�PH>(P@UHX>(P@6L�DSRL�vQWU�R�]L�RDUH>&@FDUH>'@ÌQ�FDUH�PL�YD�IL�FHO�PDL�>*@JUHX>%�@>(P@9RL�SXQH�R�vQ�YHFKL�FDOHQ>&@GDUH>'@'XPLQLFD�WUXSXL�>*@PHX>%�@'XPLQLFD�WUXSXL�>(P@PHX5HIUHQ�>'@)LRUL�SULQ�PLQH�>*@XPEOD>$P@6L�QX�DP�WUH>(P@EXLQWD>'@7H�URJ�SH�WLQH�>*@XPEUD6D�>%�@UHGHYLL�IL>(P@LQWD�>(P@)ODPkQG�GH�LXELUHD�vQ>&@WUHDJD>'@3H�YUHPL�FX�DPXUJ�PRKR>*@UkW>%�@>(P@&kQG�]RULOH�QRDSWHD�VL�GH]>&@OHDJD>'@0D�VDWXU�F�R�XPEUD�VL�>*@DWkW>%�@0D�VDWXU�F�R�XPEUD�VL�>(P@DWkW>(P@6L�VXIOHWXO�PHX�WH�PDL�>&@URDJD>'@0DJQHWLF�FDWDUJ�FRER>*@UkW>%�@>(P@7X��XPEUD�WDFXWD�VL�>&@GUDJD>'@$VHD]D�WL�IXODUXO�OD�>*@JkW>%�@$VHD]D�WL�IXODUXO�OD�>(P@JkW>(P@2�XPEUD�VH�QFKLGH�vQ�>&@PLQH>'@2�XPEUD�SULQ�PLQH�>*@WUHFX>%�@>(P@,�DWkWD�GH�5$8�FD�H�>&@%,1(>'@,�DWkW�GH�08/7�GDFD�H�>*@18>%�@,�DWkW�GH�08/7�GDFD�H�>(P@18>(P@%DFRYLD�VL�LHVH�GLQ�>&@VLQH>'@6L�UkGH�vQ�$�VL�vQ�>*@8>%�@>(P@2�XPEUD�vQ�YLDWD�PD�>&@WLQH>'@6L�XPEUD�DFHHD�HVWL�>*@78>%�@6L�XPEUD�DFHHD�HVWL�>(P@781RWH�$FRUGDM�VWDQGDUG��7HPSR�����"�7RDWH�QRWHOH�VXQW�RSWLPL�FX�H[FHSWLD�FHORULQGLFDWH�3�SDWULPH��'�GRLPH�ÌQ�PHORGLH�VXQW�GRXD��FKLDU�WUHL�FKLWDUH�VXSUDSXVH�OD�XQ�PRPHQW�GDW���ÌQ�SOXV��ULWPXO�vPL�DGXFH�DPLQWH�GH�SHULRGD�SUHFODVLFD��6LQJXUD�PRGDOLWDWHGH�D�UHGD�PHORGLD�IDUD�VD�VFKLPE�WHPSR�XO�VDX�OLQLD�PHORGLFD�D�IRVW�VD�WLQFRQW�PDL�PXOW�GH�FKLWDUD���'DQ�%DGXOHVFX��FUHG���/D�vQFHSXW�VXQW�VLJXU�F�R�VDYD�YLQD�JUHX�VD�FkQWDWL�OD�FKLWDUD�FRQFRPLWHQW�FX�YRFHD��0LH�vPL�VXQD�GHVWXOGH�ELQH�FkQG�FkQW�RGDWD�FX�&G�XO��VSHU�FD�VL�YRXD���3XWHWL�vQFHUFD�VL�SH�GRXDFKLWDUH��XQD�WLQkQG�FH�VH�YHGH�PDL�VXV��FHDODOWD�R�SURJUHVLH�GH�JHQXO�(P�&�'�*���3HQWUX�VXJHVWLL�VL�LQMXUDWXUL����-��PD�JDVLWL�SH�DGUHVDIDPVWURQJ#\DKRR�FRP'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�((P ������������&� ������������'� �;�;��������*� ������������%� �;����������$P ������������

Page 20: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

$OH[DQGUX�$QGULHV'UDFXOD�EOXHV$OH[DQGUX�$QGULHV�$OH[DQGUX�$QGULHV�$OH[DQGUX�$QGULHV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR��$>1R�&KRUG@/D�FXUWHD�OXL�9RGD�H�VH>$@GLQWD�PDUH6WDX�ERLHUL�SH�VFDXQ��VWDX�VL�vQ�SLFLRDUH�6H�GLVFXWD�SUREOHPH��VH�DQDOL]HD]D&H�QX�PHUJH�ELQH��FH�LQFRPRGHD]D�ÌQ�>'@FDS�GH�PDVD��SH�VFDXQ��vQVXVL�9RGD�7HSHV�>$@VWD�%R>(@LHUXO�9HOHD�IDFH�SUH]HQ>'@WD�VL�QX>$@PDUD�>1R�&KRUG@6H�ULGLFD�9DVLOH��]LFH��>$@�7HSHV�'RDPQH���6WDP�ELQH�FX�SURGXFWLD�GH�FHUHDOH�VL�FDUQH���$P�GHSDVLW�SODQXO�vQ�LQGXVWULD�GH�]JXUD��6L�DP�IRVW�LQIRUPDW�FD�QLFL�QX�VH�PDL�IXUD���/D�>'@SURGXFWLD�GH�WHSH�VvQWHP��'RDPQH��SH�SULPXO�ORF�vQ�>$@OXPH���,�>(@DP�GHSDVLW�SH�DPHULFDQL��>'@IDUD�UXVLQH��SXWHP�VSX>$@QH��>1R�&KRUG@�'DU�H[LVWD�SUREOHPH�VL�vQ�LQ>$@GXVWULD�GH�WHSH��6H�ULGLFD�vQ�SLFLRDUH�ERLHUXO�6XOHD�7UHSH��1X�PDL�DYHP�OHPQ�GH�SDOWLQ��SURGXFWLD�VWDJQHD]D�GH�LHUL���,DU�VWHMDUXO��7HSHV�'RDPQH��vO�WLQHP�GRDU�SHQWUX�ERLHUL���'H�DFHHD�SUR>'@SXQ�VD�IDFHP�WHSHOH�GLQ�OHPQ�GH�>$@SUXQ���9RU�>(@IL�EHWLYL�PDL�SXWLQL��LDU�>'@OHPQXO�H�GHVWXO�GH�>$@EXQ����>1R�&KRUG@�(�R�SURSXQHUH�EXQD���]LFH�7HSHV��>$@�SURSXQ��&KLDU�GH�PkLQH�VD�QFHDSD�SURGXFWLD�FX�OHPQ�GH�SUXQ���7RWXO�VD�PHDUJD�ELQH��WHDSD�VD�LDVD�IDLQ���6D�QX�VH�QHJOLMH]H�SUREOHPD�GH�GHVLJQ���7HDSD�VD�ILH�VXSOD��VD�VDWLVIDFD�FOLHQWXO���6D�VH�SRWULYHDVFD�SHUIHFW�FX�FOLPD�VL�DPELHQWXO���6D�VH�WULPLWD�FDGUH�VD�VH�VSHFLDOL]H]H���(FRQRPLD�GH�OHPQ�VD�QX�VH�QHJOLMH]H���3ULQ>'@WU�R�UHSURLHFWDUH�MXVWD�VD�VH�HOLPLQH�RULFH�VR>$@ILVP���$VW>(@IHO�vQFvW�WHSHOH�VD�UH]L>'@VWH�VL�OD�VHL>$@VP�����1RWH�&kQWHFXO�H�XQ�IHO�GH�EOXHV�vQ�FDUH�$QGULHV�VH�MRDFD�OLEHU�FX�OXQJLPHDVWURIHORU��RDUH�QX�IDFH�HO�DVWD�vQ�PDMRULWDWHD�FkQWHFHORU�VDOH"��$LFL�H�GDWD�IRUPD�vQ�FDUH�LQWHUSUHWH]�HX�DFHVW�FkQWHF�VL�SRDWH�QX�HVWHWUDQVSXQHUHD�ILGHOD�D�RULJLQDOXOXL����3H�$�VH�WLQH�WRW�ULWPXO�PHORGLHL��$FRUGXULOH�'�VL�(�VH�EDW�R�VLQJXUD�GDWD�FXVXVWDLQ�0LH�vPL�VXQD�GHVWXO�GH�ELQH�'DFD�vWL�SODFH�R�IRUPD�PDL��URFN��SRWL�IRORVL�VL�DFRUGXULOH�$���'��vQ�SR]LWLDD���D��VL�(��vQ�SR]LWLD�D���D����YH]L�SXQFWXO�GH��SRZHUFKRUGV����'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($�� ������������'�� �;�;��������(�� ������������

Page 21: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

0LKDL��FkWL�FRSLL�vPL�GDL"$OH[DQGUX�$QGULHV�$OH[DQGUX�$QGULHV�$OH[DQGUX�$QGULHV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1RWD�2�SURJUHVLH��DSURDSH��WLSLFD�GH�EOXHV���5LWPXO�PHORGLHL�vO�SRWL�JDVL�VL�VLQJXU��OD�VIkUVLWXO�ILHFDUHL�VWURIH�SRWL�VDvQFHUFL�XQ��WXUQDURXQG��FDUH�VD�PHDUJD�OD�XQ�EOXHV�vQ�(�>(@�&UHG�FD�QX�PDL�H�WLPS��VH�>$@ULGLFD�Q�SLFLRDUH�9D>%�@VLOH�1H�RP�>(@DGXQD�VL�RP�YRU>$@EL�PDL�SHVWH�YUHR�GRXD�WUHL�>%�@]LOH��8LWH�>$@FH�H�ERLHUH��OD�XVD�H�VWUDMD�$VD�>(@FD�Q�R�VD�LHVL�VD�WH�SOLPEL�SH�SODMD�0L>%�@KDL��DFXP�H�YUHPHD6D�PL�>$@VSXL�FkWL�FRSLL�vPL�>(@GDL"�>(@�6HOLP���]LFH�DFHVWD���FR>$@SLLORU�PHL�OH�H�>%�@IRDPH�WX�>(@QX�DL�FDUWRIL��OD�>$@YRL�FUHVF�QXPDL�>%�@EDQDQH���/D>$@VD��QX�WL�ID�WX�JULML���YRUED�6HOLP�L�R�QWRDUQD��ÌL�>(@SXQ�VD�FXOHDJD�EDQDQH�OD�WRDPQD��0L>%�@KDL��DFXP�H�YUHPHD6D�PL�>$@VSXL�FkWL�FRSLL�vPL�>(@GDL"�>(@�$LFL�V�DX�QDVFXW���LQ>$@WHUYLQH�9DVLOH�GLQ�>%�@XVD��$>(@LFL�DX�FRQGLWLL��OD�>$@YRL�Q�DX�GHFkW�FkWH�R�PD>%�@WXVD��'H�>$@FH�WH�DPHVWHFL���6HOLP�vO�SULYHVWH��3RD>(@WH�FD�WRFPDL�PDWXVD�DFHHD�L�LXEHVWH��0L>%�@KDL��DFXP�H�YUHPHD6D�PL�>$@VSXL�FkWL�FRSLL�vPL�>(@GDL"�>(@�1X�WL�GDX�QLFL�XQ�FRSLO���0L>$@KDL�VH�EXU]XOX>%�@LHVWH��3k>(@QD�QX�PD�FRQYLQJ�FD�L�>$@DVD�FXP�]LFL�FD�>%�@HVWH�9UHDX�>$@VD�YHULILF�&RUDQXO�VL�EXJHWXO�DORFDW�3UR>(@JUDPXO�ORU�]LOQLF�VL�ILHFH�SDW��6H>%�@OLP�]LFH��+DL�&R>$@SLLL�VLQW�DL�PHL��0L>(@KDL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((� ������������$� �;����������%� �;����������

Page 22: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

0LUFHD�%DQLFLX'HDOXO�FX�GRU0LUFHD�%DQLFLX�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�%DQLFLX�'DQ�9HURQD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@)UDWLRDUH�YkQW��WX��>*@IUDWH>$P@&H�EDWL�YHDFXO�>*@IDUD�PRDUWH�>&@,D�PL�VHFXQGD�>*@FH�PD�WLQH�>$P@)DUD�PRDUWH�>*@VL�SH�PLQH�>&@=LXD��GRUXO�>*@PD�RPRDUD�>$P@*UHX�FD�SLHWUH>*@OH�GH�PRDUD�>&@,DUD�PRDUWHD�>*@PD�vQYLH>$P@&X�IORUL�PDUL�>*@GH�LQVRPQLH�5HIUHQ�>&@+DL��GD�PL�FDOXO�>*@VD�DMXQJ>$P@8QGH�DP�IRVW�>*@RGDWD�SUXQF�>&@6D�EHDX�DSD�>*@GH�EDXW>$P@8QGH�PDLFD�>*@P�D�QDVFXW�>&@1XPDL�YUHR�WUHL�>*@]LOH>$P@6D�PD�GXF�VL�>*@DSRL�>&@9RL�YHQL�OD�>*@WLQH>$P@)UDWH��>*@vQD>&@SRL�>&@'RUX�Q�PLQH�>*@WDLH�OHPQH>$P@6L�PHUHX�vPL�>*@IDFH�VHPQH>&@6D�XUF�LDUDVL�>*@OD�SULGYRDUH>$P@6L�VD�O�EDW�>*@vQ�JHDP�F�R�IORDUH�>&@6D�DUXQF�GRDU�>*@R�SULYLUH>$P@8QGH�WDLFD�>*@PHX�FD�PLUH>&@$�SXV�PkQD�>*@SH�KLPHUD>$P@&X�OXPHD�OD�>*@EXWRQLHUD�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������$P ������������

Page 23: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

(VDUID�vQ�GDU0LUFHD�%DQLFLX�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�%DQLFLX�9LFWRU�&DUFX���WUDQVFULVD�GH�%RJGDQ��ERJGDQDQJKHO#[QHW�UR�����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@7LQ�PLQWH�VL�DFXP�>%P@1H�DP�RSULW�GLQ�GUXP&H�ELQH�>)�P@PL�DPLQWHVF&H�FODU������WL�>(P@DP�vQIDVX>$@UDW�(VDUID�vQ�>*@GDU��>'@&X>'@ORULOH�DOHUJDX�>%P@ÌQ�YkQW�VH�FHUWDX)DWD�WRDWD�WL�OX>)�P@PLQD&X�DOEXO�GH�>(P@YDU�>$@(VDUID�vQ�>'@GDU��>*@�>$@$YHDP�>'@RSWVSUH]HFH�DQL>%P@(UDP�%HDWOHV�IDQL6L�XPEODP�vQ�WH>)�P@QHVL�DOEL3ULPDYDUD�Q�>(P@SDU>$@6L�PLURV�GH�>*@PDU��>'@>*@$DDDDD>$@DD�������PDL�>'@WUHFXW�GH�DWXQFL�>%P@FHYD>*@$DDDDD>$@DDOEXO�GH�YDU�QX�L�>'@FKLDU�OD�IHO�>%P@7X�JkQGHVWL�>)�P@DOWFHYD>(P@6L�PDL�H�VL�>$@HO>*@(X�DLFL��WX�D>$@FROR>(P@1LFLRGDWD�>$@QRL���7H�>'@PDL�YDG�FkQG�VL�FkQG>%P@(O�vQ�VWkQJD�WD6L�QX�SRW�VD�WL�>)�P@VSXQ�FH�JkQGHVF&kQG�OD�>(P@JkWX�L�YDG>$@(VDUID�vQ�>*@GDU��>'@&X�>'@DSH�GH�URVX�Q�RFKL>%P@9DOXUL�ODUJL�GH�DOE0RY�VL�YHUGH�]ERDUD�>)�P@FDOG3H�FKLSXO�WDX�>(P@GUDJ�>$@(VDUID�vQ�>'@GDU�>)�P@3H�FKLSXO�WDX�>(P@GUDJ�>$@(VDUID�vQ�>'@GDU�>)�P@3H�FKLSXO�WDX�>(P@GUDJ�>$@(VDUID�vQ�>*@GDU��>'@1RWD��3HQWUX�WRQDOLWDWHD�RULJLQDOD�IRORVHVWH�FDSR�vQ�SR]LWLD�D���D�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�('�� �;�;��������%P� ������������)�P ������������(P� ������������$�� ������������*�� ������������

Page 24: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

)UXQ]D0LUFHD�%DQLFLX�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�%DQLFLX�'DQ�9HURQD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��5HIUHQ���>)@$L�IUXQ]D�>&@JDOEHQD>)@&HDV�GHVIUXQ>&@]LW>'P@'H�FH�YUHL�>$P@WX�VD�FUHG>(@&D�WRDPQD�D�VL�YH>$P@QLW����>$P@,HUL�LXELWD�PL�D�>(@VSXV�WkU]LX�>$P@9H]L�WX�FRGUX�>(@FHO�YHVQLF�YLX�>'P@9DUD�QRDVWUD�VH�>$P@YD�VIkUVL>(@&kQG�JDOEHQ�GH�WRW�YD�>$P@IL�>$P@&RGUXO�YHUGH�VL�>(@DGkQF�HUD>$P@6L�DYHD�XPEUD�GH�>(@FDWLIHD>'P@6L�Q�WRW�FRGUXO�>$P@VXE�FHUXO�FODU�>(@2�JDOEHQD�IUXQ]D�>$P@GRDU�5HIUHQ���>)@$L�IUXQ]D�>&@JDOEHQD�>)@$L�JODVXO�>&@WDX�>'P@$L�IUXQ]D�>$P@JDOEHQD�>(@&D�YLVXO�>$P@WDX�>$P@3HQWUX�JDOEHQXO�>(@HL�QRURF>$P@1X�YD]X�SH�>(@SDPkQW�DOW�ORF>'P@'HFkW�LQLPD�>$P@PHD�Uk]kQG>(@6L�Q�HD�PD�ORYL�FD]>$P@kQG�5HIUHQ��5HIUHQ��>$P@,HUL�LXELWD�PL�D�>(@VSXV�WkU]LX�>$P@9H]L�WX�FRGUX�>(@FHO�YHVQLF�YLX�>'P@9DUD�QRDVWUD�VH�>$P@YD�VIkUVL>(@&kQG�JDOEHQ�GH�WRW�YD�>$P@IL�5HIUHQ��5HIUHQ��'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������(� ������������)� ������������&� ������������

Page 25: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

ÌQ�WUHQ0LUFHD�%DQLFLX�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�%DQLFLX�*HRUJH�7RSkUFHDQX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR��$�(�'�$�(�'�$�$�6H�FkQWD�VL�vQWUH�VWURIH�>$@(�ODUPD�VL�WUHQXO�VWD�JDWD�VD�SOHFH�>'@9DJRQXO�VH�XPSOH�GH�RDPHQL�VWUDLQL�>(@0L�H�LQLPD�VWUkQVD��H�VDSWH�VL�]HFH�>'@0D�QWRUF�OD�IHUHDVWUD�VL�>(@VWDX�FD�SH�>$@VSLQL�>$@'D�L��EDLHWH��GUXPXO��FD�Q�DYHP�UDEGDUH�>'@(�JDWD��XQ�VXLHU��XQ�UHSHGH�]YRQ>(@6L�VLPW�FD�VH�PLVFD�FX�QRL��VDOXWDUH�>'@7UHF�XPEUH�JUDELWH�SH�>(@OkQJD�>$@YDJRQ�5HIUHQ���>%�@(�FOLSD�FkQG�JODVXO�>(@GXUHULORU�WDFH�>$@'XF�PkQD�OD�IUXQWH�VL�>%�@RFKLL�PL�L�VWUkQJ>$@6L�Q�VXIOHW��GHRGDWD��>(@XQ�JRO�PL�VH�IDFH�>*@'D�L��EDLHWH�GUXPXO��FD�PL�YLQH�VD�>(@SOkQJ�>$@$FXP��SH�GH�ODWXUL��vQFHS�VD�UDPkQD>'@6HPQDOH��PDFD]XUL��YDJRDQH�VL�IXP�>(@7UHF�XPEUH�GH�RDPHQL�FX�VWHDJXUL�vQ�PkQD>'@6L�WUHQXO��QDYDOQLF��VH�>(@DVWHUQH�OD�>$@GUXP�>$@$GLR��DGLR��URPDQWLFD�XUEH�>'@$GLR��]DGDUQLF�VL�GXOFH�WUHFXW�>(@'LQ�JRDQD��FkQG�WUHQXO�VH�QGRDLH�OD�FXUEH�>'@6FRW�FDSXO�DIDUD�VL�>(@OXQJ�WH�>$@VDOXW�5HIUHQ���>%�@2UDVXO�UDPkQH�>(@VFOLSLQG�vQ�OXPLQD�>$@%LVHULFL�VL�FDVH��>%�@GHRGDWD��DSXQ�>$@ÌQ�IDWD�OH�FDGH�R�>(@YHUGH�FRUWLQD>*@6L�WUHQXO�DOHDUJD��DOHDUJD�>(@QHEXQ�>$@6H�VFKLPED�GHFRUXO��SULYHOLVWL�VXUH�>'@8Q�VHV�SHVWH�FDUH�WUHF�XPEUH�GH�QRUL�>(@8Q�GUXP�VLQJXUDWLF��XQ�FROW�GH�SDGXUH�>'@&X�YkUIXUL�XVFDWH�VL�>(@FXLEXUL�GH�>$@FLRUL�>$@ÌQ�DULH�ODUJD�VH�QYkUWH�SDPkQWXO>'@6L�IXJH�Q�URWLUH�vQWUHJXO�WHUHQ>(@3H�QHWHGH�FkPSXUL�QH�GXFHP�FD�YkQWXO�>'@&DQWRDQHOH�DOEH�VH�>(@XLWD�OD�>$@FHU�1RWH��'HVL�OD�SULPD�YHGHUH�XQ�FkQWHF�QX�IRDUWH�XVRU�GH�LQWHUSUHWDW�HVWHWRWXVL�VLPSOX�3DUWHD�FHD�PDL�JUHD�HVWH�VFKLPEDUHD�WRQDOLWDWLL�GLQ�$�vQ�(�OD�UHIUHQ�3HQWUX�SDUWHD�ULWPLFD�PDL�DVFXOWD�RGDWD�PHORGLD�VL�WRWXO�DU�WUHEXL�VDIXQFWLRQH]H���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;����������(� ������������%� �;����������*� ������������

Page 26: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

3LVLFD�QHDJUD0LUFHD�%DQLFLX�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�%DQLFLX�'DQ�9HURQD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(@&DXWkQG�vQ�DHU�SUDGD�>$@2�SLVLFD�WUHFH�VWUDGD>%@6L�H�QHDJUD��>$@YDL�GH�>(@QRL�>(@&KLDU�VL�YHDFXO�VH�RSUHVWH>$@6L�SULYLQG�R��VH�JkQGHVWH>%@&XP�V�R�VWHDUJD�>$@vQD>(@SRL�>(@&D�XQ�RP�IDUD�GH�PLQWH�>$@1XPDL�HX�PHUJ�LQDLQWH�>%@7RWL�vPL�VWULJD��>$@HVWL�>(@QHEXQ��">(@'DU�GH�FH�vPL�HVWH�GUDJD>$@6L�LXEHVF�SLVLFD�QHDJUD�>%@$VWD�Q�DP�FXP�VD�>$@OH�R�>(@VSXQ�>(@1X�WH�VSHULD��LXELWR�>$@&KLDU�GH�VSXQH�OXPHD�QWUHDJD>%@&�DL�DYHD�SH�vQVHUDWH>$@2FKLL�GH�SLVLFD�>(@QHDJUD�>(@'DFD�WX�SURYRFL�GH]DVWUH�>$@'RDU�GH]DVWUXO�PHX�VD�ILL�>%@7DLH�PL�FDOHD�YLDWD�WRDWD�>$@6L�GH�]HFH�>(@RUL�SH�]L�1RWD��2�PHORGLH�VLPSOD�VL�GH�HIHFW�FX�R�SURJUHVLH�WLSLFD�GH�URFN��'DFD�YUHLVD�IRORVHVWL�VL�R�FKLWDUD�HOHFWULFD�DWXQFL�SRWL�VD�WUDQVSXL�SRDWH�VL�ULII�XOFDUH�vQVRWHVWH�WRDWD�PHORGLD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((� ������������$� �;����������%� ������������

Page 27: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

6FULVRDUH�GH�EXQ�UDPDV0LUFHD�%DQLFLX�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�%DQLFLX�*KHRUJKH�7DUQHD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@,XELWR�FkWD�OXPH�vQWUH�QRL>(P@1XPDUDWRUL�GH�SORL�GLQ�GRL�vQ�GRL>*@6L�GLQWU�XQ�QRU�GH�GRU�QHFXQRVFXW>(P@&kWH�]DSH]L�SH�EX]H�QH�DX�FUHVFXW>$P@$VFXOWD�PD�VL�ODVD�PD�>'�@VD�VWULJ>*@0L�H�IULFD�GH�QWkPSODUH�VL�>(P@PL�H�IULJ>$P@6L�QX�PDL�YUHDX�VD�VWLX�SkQ�>'�@OD�VIkUVLW>*@FLQH�D�LXELW�IUX>'@PRV��FLQH�D�>(P@JUHVLW�>*@&LQH�D�LXELW��>%�@FLQH�D�JUH>(P@VLW�>*@&LQH�D�IDFXW�vQ�QRDSWH�SULPXO�SDV>(P@&LQH�D�SOHFDW�GLQ�MRF��FLQH�D�UDPDV>*@&LQH�VL�D�VPXOV�SHUHWLL�UkQG�SH�UkQG>(P@&LQH�V�D�QWRUV�PHUHX�FX�]LXD�Q�JkQG>$P@&LQH�D�SLHUGXW�VL�FLQH�D�>'�@FkVWLJDW>*@'H�WRDWH�PkQWXLW�V�D�>(P@GH]OHJDW>$P@&LQH�D�FUH]XW�PDL�PXOW�vQ�>'�@FHODODOW>*@6XE�FHUXO�SUHD�>'@VWUDLQ�VDX�SUHD�>(P@vQDOW�>*@6XE�FHUXO�SUHD�>%�@VWUDLQ�VL�>(P@QDOW�>*@,XELWR��FkWD�OXPH�L�vQWUH�QRL>(P@1XPDUDWRUL�GH�SORL�GLQ�GRL�vQ�GRL>*@6L�GLQWU�XQ�QRU�GH�GRU�QHFXQRVFXW>(P@&kWH�]DSH]L�SH�EX]H�QH�DX�FUHVFXW>$P@1�DP�VD�XLW�FXP�VXQD�>'�@JODVXO�WDX>*@'HFDW�WDFHUHD�FH�PL�YD�>(P@IL�PDL�UDX>$P@6L�WX�VD�SRWL�VXE�VWHOH�>'�@vQQRSWD>*@&kQG�QX�PDL�>'@VWLX�FH�QVHDPQD�>(P@XPEUD�WD>*@1X�VWLX�FH�QVHDPQD�>%�@XPEUD�>(P@WD�>(P@1XPDUDWRUL�GH�SORL�GLQ�GRL�vQ�GRL���>*@,XELWR�FkWD�OXPH�vQWUH�QRL���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������(P ������������$P ������������'� �;�;��������%� �;����������

Page 28: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

6HFXQGD�FHD�IDUD�GH�EDWUkQHWH�VL�IDUD�GH�PRDUWH0LUFHD�%DQLFLX0LUFHD�%DQLFLX�'DQ�9HURQD��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��5HIUHQ�>)@9DUD�VH�GXFH�>&@ODVkQG�DPLQWLUL>)@5HSH]L�FD�QLVWH�>$P@SORL>'P@9HVQLFD�HVWH�>$P@VHFXQGD�GLQ�QRL>(@3ULQ�FDUH�H[LVWL�VL�>$P@UHVSLUL>&@6L�DP�SOHFDW�OD�>$P@GUXP�vQ�]RUL�VSUH�>)@DFHO�FHDVRUQL>&@FDU+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR>&@&H�PDVRDUD�>$P@YLHWLOH�FX�XQ�>)@FHDV�GH�EX]X>&@QDU+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR,�DP�>'P@FHUXW�VHFXQGD�>$P@PHD�VD�PD�>(@QVRU�FX�>$P@HD+DL�>'P@OL�KDL�>(@OL�KDL�>$P@OR>&@,QLPD�EDWkQG�GH�>$P@GRU�vQ�>)@SLHSW�QHvQFH>&@WDW+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR>&@$�SULYLW�R�>$P@FD�SH�XQ�FHDV�FX�>)@PXOW�SUHD�FRPSOL>&@FDW+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR6L�PL�D�>'P@VSXV�FD�L�GD�GH�>$P@OHDF�SRDWH�>(@SHVWH�XQ�>$P@YHDF+DL�>'P@OL�KDL�>(@OL�KDL�>$P@OR>&@&D�VL�FXP�Q�DU�>$P@IL�DYXW�GH�>)@YLDWD�PHD�>&@KDEDU+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR>&@0HVWHUXO�VL�SUL>$P@YHD�DYDU�>)@LPHQVXO�VDX�>&@ED]DU+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR1XPDL�>'P@YHVQLFXO�WLF�>$P@WDF�QX�L�>(@HUD�SH�>$P@SODF+DL�>'P@OL�KDL�>(@OL�KDL�>$P@OR>&@'DU�HX�PHUV�>$P@vQ�]DGDU�OD�>)@FHO�FHDVRUQL>&@FDU+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR>&@7LPSXO�PDFL>$P@QD�DIDU�VL�>)@O�DP�OHJDW�GH�>&@SDU+DL�>$P@OL�KDL�>*@OL�KDL�>&@OR6L�DP�>'P@OXDW�VHFXQGD�>$P@PHD�FDUH�>(@P�DVWHS>$P@WD+DL�>'P@OL�KDL�>(@OL�KDL�>$P@OR5HIUHQ�>)@0XQWLL�VL�HL�VH�WUH>&@]HVF�vQWU�R�]L>)@6LPSOH�VL�YHU]L�>$P@FkPSLL>'P@7X�LD�WL�VHFXQGD�IL�>$P@YHVQLF�SULQ�HD>(@6HFXQGD�L�PLUHDVD�>$P@WD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�()� ������������&� ������������*� ������������$P ������������'P �;�;��������(� ������������

Page 29: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

8Q�]YRQ0LUFHD�%DQLFLX�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�%DQLFLX�'DQ�9HURQD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@,XELWD�>)@PHD��FkQG�WRFPDL�>&@QH�>*@LXEHDP>&@&X�YRLD�>)@FHORU�GH�OD�>*@SULPD>&@ULH�>&@$P�DX>)@]LW�FD�YHDFXO�>&@Q�DUH�>*@JHDP>&@6L�XQGH�>)@VXQW�JHDPJLL�>*@QX�VH�>&@VWLH�>&@$ELD�GH�>)@V�D�]YRQLW�SULQ�>&@WHOH>*@JUDI>&@2�DGL>)@HUH�FD�R�>*@vQWkP>&@SODUH>&@6L�LDWD�>)@FXP��GXPLQLFD��>&@vQ�>*@SUDI>&@ÌVL�IUkQJH�FRDVWH>)@OH�SH�>*@VWUDGD�>&@PDUH�>&@9D]kQG�FD�>)@QH�LXELP�FX�>&@DGHYD>*@UDW>&@6XE�FXLEXO�>)@YHFKL�FX�SXL�>*@GH�UkQGX>&@QLFD�>&@(��SRDWH��>)@FLQHYD�FDUH�>&@D�>*@DIODW>&@0RWLY�VD�WUHPX>)@UDP�VL�>*@QRL�GH�>&@IULFD�>&@3ULQ�JHDPXUL�>)@VSDUWH�PDL�>&@FD]XUD�>*@SORL>&@6L�Q�DOWH�>)@YHDFXUL��PXOW�PDL�>*@HIH>&@PHUH�>&@'DU�GDFD�>)@VXIOD�FULYD>&@WXO�vQ�>*@QRL�>&@$GLR��OXPk>)@QDUH�>*@GH�QYL>&@HUH�>&@3RDWH�]YRQX�L�>)@IDUD�URVW�>&@*HDPXUL�VSDUWH�>*@DX�PDL�IRVW�>&@'DU�GH�QX��H�>)@ELQH�D�VWL>&@&H�QH�IDFHP�>*@GH�JHDPJLL">&@6D�QX�WH�>)@VPXOJD�YkQWXO�>&@vQWU�R�>*@]L>&@'LQ�YLDWD�>)@PHD�FX�WRDWH�>*@DOH�>&@WDOH�>&@'H�DFXP��LX>)@ELWR��VWLX��>&@YD�WUH>*@EXL>&@6D�WH�>)@SD]HVF�FX�JDU]L�>*@LPSHUL>&@DOH�>&@'LQ�YHDFX�>)@DFHVWD�VD�LH>&@VLP�FXP>*@YD>&@3ULQ�JHDPXUL�>)@VSDUWH��DVD�FXP�>*@IDF�>&@FRSLLL>&@6L�SRDWH�Q�>)@FHODODOW��GH�>&@]LXD�>*@WD�>&@'H�QLFD>)@LHUL�VH�YRU�>*@LYL�>&@JHDPJLL�>&@3RDWH�]YRQX�L�>)@IDUD�URVW�>&@*HDPXUL�VSDUWH�>*@DX�PDL�IRVW�>&@'DU�GH�QX��H�>)@ELQH�D�VWL>&@&H�QH�IDFHP�>*@GH�JHDPJLL"+HL����'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������

Page 30: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

'XFX�%HUW]L&kQWHF�EDWUkQHVF'XFX�%HUW]L�SRSXODU�GLQ�0DUDPXUHV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��D�FDSSHOOD'D�L�VDUDFD�OXPHD�GH�PXOW��VDUDFD�OXPHD�GH�PXOW%XQ�R�IRVW�VL�V�R�WUHFXW��EXQ�R�IRVW�VL�V�R�WUHFXW�3DL�G�DLD�L�DVWD�GH�DPX��G�DLD�DVWD�GH�DPX'D�L�EDWDUD�VL�EDWkUQX��EDWR�UDU�PkQFD�IRFX�&DFL�OXPHD�L�DVWD�GH�VH�YHGH��OXPHD�DVWD�GH�VD�YHGH1X�L�VLU�GD�PDLHUDQ�YHUGH��QX�L�VLU�GH�PDLHUDQ�YHUGH�&D�L�XQ�VLUXW�GH�PDWUDJXQD��L�XQ�VLUXW�GH�PDWUDJXQD/D�SXWLQL�OH�SDUH�EXQD��OD�SXWLQL�OH�SDUH�EXQD�6L�FkW�DP�IR�OXPH�GH�WLQH��FkW�DP�IR�OXPH�GH�WLQH1X�WL�R�IR�XUkW�FX�PLQH��QX�WL�R�IR�XUkW�FX�PLQH�'DU�GH�FkQG�DP�vPEDWUkQLW��GD�GH�FkQG�DP�vPEDWUkQLW9DG�ELQH�FD�Wv�V�XUkW��YDG�ELQH�FD�Wv�V�XUkW�6L�FkW�DP�IRVW�OD�PDPD�PH��FkW�DP�IR�OD�PDPD�PH(UDP�SXL�GH�WXUWXUH��PD�LXEH�FLQ�PD�YHGH�'DU�GH�FkQG�vV�DO�QLPDUXL��GD�GH�FkQG�vV�DO�QLPDUXL'D�QLFL�vV�SDVDUH�QLFL�SXL��QLFL�SD�SODFX�QX�V�RUVLFXL�3DL�F�DVD�L�YLDWD�RPXOXL��F�DVD�L�YLDWD�RPXOXL&D�VL�IORDUHD�FkPSXOXL��DVWD]L�HVWH�SD�PkLQL�QX�L�

Page 31: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

'DQV'XFX�%HUW]L�'XFX�%HUW]L�"""���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@7RDPQD�vQHDFD�VXIOH>*@WXO�vQ�>$P@IXP�>)@7RDPQD�PL�WRDUQD�Q�VXIOHW�VWROXUL�>*@GH�IUXQ>&@]DUH>&@'DQVXO�WULVW�DO�WRDPQHL�vO�GDQ>*@VDP�D>$P@FXP>)@7UDJLFD�EHWLH��PRDOH�>*@OHJD>&@QDUH�>&@2FKLL�PHL�DX�FHDUFDQ��RFKLL�>*@WDL�vV�>$P@SXUL�>)@&kWD�GH]QDGHMGH�SDVLL�>*@QRVWULL�>&@PkQD�>&@&D�XQ�YkQW�FH�VPXOJH�IUXQ]D�>*@GLQ�SD>$P@GXUL�>)@&D�XQ�YkQW�FH�QYkUWH�XVD�>*@GLQ�Wk>&@WkQD�5HIUHQ�>*@0kLQH�GLPLQHDWD�R�VD�>&@ILP�VWUD>$P@LQL>)@9HL�SULYL�WDFXWD�PkLQH�>*@GLPL>&@QHDWD>*@&XP�SULQ�GHVFDUQDWH�WXIH�>&@vQ�JUD>$P@GLQL>)@6H�URWHVF�IXLRDUH�YHVWH>*@GH�GH�>&@FHDWD>&@6L�YHL�VWD�WDFXWD�FXP�DP�>*@VWDW�VL�>$P@HX>)@&kQG�QH�DP�SOkQV�LXELUHD�GHVWUD>*@PDWD�Q�>&@WRDPQD�>&@9HL�SULYL�FXP�FRUQXO�YkQWX>*@OXL�PH>$P@UHX>)@1RXULL�SH�FHUXUL�FDWUH�>*@]DUL�vQ>&@GHDPQD�>&@3H�FkQG�HX�YRL�WUHFH�VXE�FDV>*@WDQL�URV>$P@FDWL>)@&X�vPSLHWULWH�EX]H��SDOLG�>*@SH�FD>&@UDUH>&@2U�VD�PL�VH�VWLQJD�SDVLL�>*@FD�GH�>$P@]DW>)@ÌQ�QLVLS�VFUkVQLWD��ODVD�>*@UHPXV>&@FDUH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������$P ������������)� ������������

Page 32: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

'UDJX�PLL�YHVHOLD'XFX�%HUW]L�SRSXODU�GLQ�0DUDPXUHV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@'DDDL>*@'L�FH�EHX�LR�>'@FkWHRGDWD���>$@'L�FH�EHX�LR�>'@FkWHRGDWD&DVD�PkQGULL�>*@QX�L�VWULFDWD>$@%D�PDL�WDUH�>'@UDGLFDWD�5HIUHQ�>'@=L�]L�PDL�>*@9DVkOL5X>$@SHWL�VDU�DU>'@FX�Q�WULL6L�JUXPD]X�>*@FHWHULL>$@&D�PLMORFXO�>'@PkQGUXWLL�>'@'DDDL>*@'H�DLD�EHX�LR�>'@FkWXQ�SLF���>$@'H�DLD�EHX�LR�>'@FkWXQ�SLF&DVD�PkQGULL�>*@QX�L�R�VWULF>$@%D�PDL�WDUH�>'@L�R�UDGLF�>'@'DDDL>*@$P�R�PkQGUD�>'@FkW�XQ�PLH]���>$@$P�R�PkQGUD�>'@FkW�XQ�PLH]&kQG�R�WLSL�vQ�>*@SDW�R�SLHU]L>$@&kQG�R�WLSL�vQ�>'@SDW�R�SLHU]L�>'@'DDDL>*@6L�DPX�EHX��F�>'@DPX�PLH�ELQH���>$@6L�DPX�EHX��F�>'@DPX�PLH�ELQH&D�L�VL�PkQGUD�>*@OkQJD�PLQH>$@&D�L�VL�PkQGUD�>'@OkQJD�PLQH�1RWD��'LQ�QRX�IRDUWH�LPSRUWDQW�ULWPXO�PHORGLHL�SUHFXP�VL��WLPLQJ��XO�5HIHULWRU�OD�WLPLQJ�GXSD�SULPXO�YHUV�SULQGH�ELQH�R�SDX]D�-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������'� �;�;��������$� ������������

Page 33: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

�)ORDUH�GH�FROW'XFX�%HUW]L'XFX�%HUW]L�9LRUHO�3RSHVFX��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@9LV�GH�DU>(@JLQW�VL�GH�SH>$P@WDOH>'P@&XLEXO�WDX�H�VXV�SH�>$P@FUHVWH>'P@5D]D�WD�PL�FRERDUD�Q�>$P@FDOH>(@0DL�IUXPRV�FD�QWU�R�SR>$P@YHVWH5HIUHQ�>'P@7X�IORDUH�GH�>$P@FROW>(@0LQXQH�VXE�>$P@EROWL>'P@)UDJHGD�>$P@VWHD>(@,XELWD�>$P@PHD>'P@7X�IORDUH�GH�>$P@FROW>(@0LQXQH�VXE�>$P@EROWL>'P@)UDJHGD�>$P@VWHD>(@,XELWD�>$P@PHD>$P@)ORDUH�QLQVD�Q�>(@YkUI�GH�>$P@VWkQFD>'P@0DL�SUHVXV�GH�QRUL�VL�>$P@VWHOH>'P@&LQH�RDUH�VD�WH�DM>$P@XQJD>(@1XPDL�GRUXULOH�>$P@PHOH>$P@)ORDUH�GH�OX>(@PLQD�>$P@YLH>'P@=kPEHW�FDOG�GH�GLPL>$P@QHDWD>'P@7H�DVWHSW�GH�R�YHVQL>$P@FLH>(@7H�QWkOQHVF�R�GDWD�Q�>$P@YLDWD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������(� ������������

Page 34: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

)RFXO�YkQDW'XFX�%HUW]L�'XFX�%HUW]L�6HUJKHL�(VHQLQ�7UDG�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@)RFXO�YDQDW�>%�@H�JRQLW�GH�>(P@YDQW>'@>*@5DQLOH�DX�XL>$P@WDW�VD�PD�PDL�>(P@GR>%�@DUD>*@'H�LXELUH�LQ>$P@WDLD�RDUD�WL�>(P@FD>%�@QW>(P@/D�VFDQGDO�UH>%�@QXQW�LQWDLD�>(P@RDUD>(P@)RVW�DP�FUDQJ�>%�@SDUDJLQLW�GH�>(P@YDQW>'@>*@/D�IHPHL�VL�>$P@YRGFD�GDP�>(P@QDY>%�@DOD>*@1X�PL�PDL�SODFH�>$P@D]L�VD�EHDX�VD�>(P@FD>%�@QW>(P@6D�PL�SLHUG�YUHPHD�>%�@IDUD�VRFRWHD>(P@OD>(P@7X�FKLS�JLQJDV��>%�@WX�VXUDVXO�>(P@PHX>'@>*@'DFD�L�VWL�FD�>$P@LQLPD�L�>(P@SXVW>%�@LH>*@&DW�SRDWH�LX>$P@EL�XQ�GHU>(P@EH>%�@GHX>(P@6L�FDW�SRDWH�>%�@GH�VXSXV�VD�WL�>(P@ILH>(P@0L�H�GH�DMXQV�VD�>%�@WH�SULYHVF�WD>(P@FXW>'@>*@6D�WL�YDG�RFKLL�>$P@SOLQL�GH�WRW�>(P@LQDO>%�@WXO>*@&D�XLWkQG�vQ>$P@WUHJXO�WDX�>(P@WUHF>%�@XW>(P@7X�VD�QX�PDL�>%�@SRWL�SOHFD�FX�DO>(P@WXO>(P@&DUFLXPLOH�>%�@OH�DV�XLWD�SH�>(P@YHFL>'@>*@1�DV�PDL�VWL�QLFL�>$P@YHUVXO�FH�LQ>(P@VHDP>%�@QD>*@'H�DV�DWLQJH�>$P@DFHVWH�EUDWH�>(P@UH>%�@FL>(P@6L�DO�WDX�SDU�FD�>%�@IORDUHD�FHD�GH�WRD>(P@PQD>(P@9HVQLF�WH�DV�>%�@XUPD�SH�DFHVW�SD>(P@PDQW>'@>*@'HVSDUWLUHD�PL�>$P@DU�SDUHD�>(P@XVRD>%�@UD>*@'H�LXELUH�LQ>$P@WDLD�RDUD�WL�>(P@FD>%�@QW>(P@/D�VFDQGDO�UH>%�@QXQW�LQWDLD�>(P@RDUD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������%� �;����������*� ������������$P ������������

Page 35: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

,HUWDULOH'XFX�%HUW]L�'XFX�%HUW]L�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>%P@$L�VD�PD�LHUWL�GH�>(P@WRW�FH�PL�VH�Q>%P@WkPSOD>*@&D�RFKLL�PHL�VXQW�>)�@FkQG�VHQLQL�FkQG�>%P@YHU]L>%P@&D�SRUW�QRURL�VDX�>(P@SRUW�QLQVRUL�SH�>%P@WkPSOD>*@$L�VD�LHUWL�DOW>)�@IHO�DL�VD�PD�>%P@SLHU]L>%P@9DG�OXPHD�SULQ�OXQHWH�PDUL>%P@WRDUH>*@6L�YDG�JUDGLQL�FX�DUPH�PDUL�GH�>%P@IRF>%P@6XE�PkQD�PHD�GHMD�SODQHWD�>%P@PRDUH>*@6L�vQ�XUHFKHD�FRQWLQHQWX>%P@OXL5HIUHQ�$L�VD�PD�>*@LHUWL�vQ�ILHFDUH�>'@QRDSWH>(P@6L�DP�VD�WH�PLQW�vQ�ILH>)�@FDUH�]L6L�FkW�SX>*@WHD�YD�VXIOHWXO�VD�PL�>'@UDEGH>(P@&X�FkW�vWL�YRL�>)�@JUHVL�QH�YRP�>%P@LXEL>%P@$L�VD�PD�LHUWL�>(P@FD�VXQW�ODELOL>%P@WDWH>*@&D�WUHF�SHVWH�H[W>)�@UHPH�IXOJH>%P@UkQG>%P@$L�VD�PD�LHUWL�SUHD�>(P@EOkQGD�PHD�GH�>%P@WRDWH>*@(X�VXQW�QHPXUL>)�@WRUXO�WDX�GH�>%P@UkQG>%P@$L�VD�PD�LHUWL�FD�>(P@QX�SRW�IDUD�>%P@WLQH>*@6L�Q�DL�VD�SRWL�>)�@VL�Q�DL�VD�>%P@SRWL>%P@0LH�SLHU]kQGX�WH�>(P@PL�YD�IL�PDL�>%P@ELQH>*@(X�WULVWXO�FHO�PDL�>)�@OLEHU�GLQWUH�>%P@WRWL1RWD��6XQD�SDUFD�FHYD�PDL�ELQH�GDFD�SULQ]L�DFRUGXO�*�vQ�IRUPD�VD�EDUDWD�vQSR]LWLD�D���D�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(%P ������������(P ������������*� ��������������VDX*� ������������)� ������������'� �;�;��������

Page 36: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

1X�DP�FHU'XFX�%HUW]L�'XFX�%HUW]L�'DQLHOD�&UDVQDUX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��5HIUHQ�>$@1X�DP�FHU�QX�>(@DP�FXYLQWH�>'@2FKL�PL�PLQW�VL�>(@JXUD�PL�PLQWH�>'@8QGH�V�FkQWH>$@FXO�VL�KDUXO>)@&DUH�vPL�XP>(@SOHDX�SDKDUXO">$@1X�DP�FHU�QX�>(@DP�FXYLQWH�>'@2FKL�PL�PLQW�VL�>(@JXUD�PL�PLQWH�>'@8QGH�V�FkQWH>$@FXO�VL�KDUXO>)@&DUH�vPL�XP>(@SOHDX�SDKDUXO">$@&DUQHD�PHD�H�>(@SOLFWLVLWD>'@'H�QGRLDOD�>(@VL�LVSLWD>$@9DL�FH�WULVWD�L�>(@WkPSOD�PHD>'@&D�Q�DUH�GHD>(@VXSUD�VWHD>$@6XIOHWXO�L�XQ�>(@KDQ�SXIRV>'@3H�XQGH�WUH>(@FXUD�WRWL�>$@(�XQ�VFKLW�>(@SDUDJLQLW>'@6L�GH�vQJHUL�>(@RFRORLW�5HIUHQ�>$@'RDPQH�GH�P�DV�>(@QDVWH�LDU>'@1�DV�PDL�YLH>(@WXL�Q�]DGDU�>$@$V�DYHD�LQLPD�>(@WUHD]D>'@6L�DV�PXUL�VWUD>(@SXQV�GH�R�UD]D>$@(X�vQ�PLQH�V�>(@SUL]RQLHU>'@1�DP�OXPLQD�>(@VL�Q�DP�FHU�>$@*HDED�FHUF�VD�>(@PD�GHVSHUH>'@'LQ�FDPDVD�GH�>(@QWXQHUHF�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������'� �;�;��������)� ������������

Page 37: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

2PXO�SDGXULL&RERUkL�GLQ�GHDO�vQ�YDOH'XFX�%HUW]L�SRSXODU�GLQ�0DUDPXUHV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@)RVW�DP�RPXO�SDGX>'@ULL�>$@)RVW�DP�RPXO�SDGXULL�>$@6L�QX�P�RU�PkQFDW�OX>'@SLL�>(@6L�QX�P�RU�PkQFDW�OX>$@SLL�5HIUHQ�>$@+DL�QXPD�VL�>'@GD�GD��QX�>$@PD�SRW�GH]EUD>(@FLQD�>$@+DL�QXPD�VL�>'@QX�QX��KDL�>(@GH]EUDFLQD�PD�>$@WX�>$@&D�QLFL�OXSLL�QX�V�QH>'@EXQL>$@&D�QLFL�OXSLL�QX�V�QHEXQL>$@6D�PDQkQFH�RDPHQL�>'@EXQL�>(@6D�PDQkQFH�RDPHQL�>$@EXQL�>$@&RERUkL�GLQ�GHDO�vQ�>'@YDOH>$@&RERUkL�GLQ�GHDO�vQ�YDOH>$@0D�QWkOQLL�FX�GRUX�Q�>'@FDOH�>(@0D�QWkOQLL�FX�GRUX�Q�>$@FDOH�>$@'RUX�SULQVH�D�PD�>'@QWUHED>$@'RUX�SULQVH�D�PD�QWUHED>$@'RUX�WL�L�GH�FL>'@QHYD">(@'RUX�WL�L�GH�FL>(@QHYD">$@(X�OD�GRU�DP�SULQV�>'@D�L�VSXQH>$@0DL�GRUXOH��PDL�QHEXQH�>$@0DL�YD]XW�DL�RP�SH�>'@OXPH>(@6D�QX�L�ILH�GRU�GH�>$@QLPH">$@0DL�YD]XW�DL�RP�>'@IUXPRV>$@6D�QX�ILH�SDFDWRV">$@0DL�YD]XW�DL�RP�GH�>'@WUHDED�>(@6D�QX�L�ILH�OXPHD�>$@GUDJD">$@)RVW�DP�RPXO�SD>'@GXULL�>$@6L�QX�P�RU�PkQFDW�OXSLL�1RWD�'XFX�%HUW]L�IRORVHVWH�OD�DFHDVWD�PHORGLH��vQ�YDULDQWD�GH�SH�&'�XO��'RUGH�'XFD���R�FKLWDUD�GRXEOH�VL[�)RDUWH�LPSRUWDQW�HVWH�ULWPXO�SH�FDUH�vO�SRWL�GHVFRSHUL�XVRU�GDFD�DVFXOWL�FXDWHQWLH�PHORGLD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;�;��������(� ������������

Page 38: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

6L�GH�DU�IL'XFX�%HUW]L��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1RWD��0DVXUD����>$P@ÌPL�DGXF�D>(@PLQWH�>$P@GH�R�SRYHVWH�>(@YHFKH>$P@&X�LXELUHD�>(@QRDVWUD��>$P@PDL�VWLL�FXP�D�IRVW">$P@+DL�vQWLQGH�PL�>(@PkQD�>$P@VD�ILP�LDU�SH>(@UHFKH>$P@'HSDUWDUHD�>(@DVWD�>$P@QX�PDL�DUH�URVW�5HIUHQ���>'P@ÌQWUH�GRXD�>$P@]LOH�>'P@QX�L�GHFkW�R�>$P@QRDSWH>'P@2URORJLXO�>$P@EDWH�>(@PLH]XO�QRSWLL�>(@UDU�>'P@7H�YLVH]�>$P@IUXPRDVD�>'P@WULVWD�VL�GH>$P@SDUWH>'P@8QGH�VD�WH�>$P@FDXW�>(@VD�WH�JDVHVF�>$P@LDU5HIUHQ���>$P@6L�GH�DU�IL�>(@FkQG�YD�IL�>$P@LDU�GXPLQLFD�>'P@QWU�R�]L>$P@7X�VD�WH�JkQ>$P@GHVWL�OD�>(@PLQH>$P@1RSWL�OD�UkQG�>(@SRUW�vQ�JkQG�>$P@FKLSXO�WDX�VL�>'P@RUD�FkQG>$P@$P�VD�PD�vQ>(@WRUF�OD�>$P@WLQH>$P@2FKLL�WDL�PL�>(@DFRSDU�>$P@GH�GHSDUWH�>(@VWHDXD>$P@&kQG�vQ�HL�PDL�>(@FDXW�>$P@VLQJXU�DGDSRVW>$P@ÌQILRDUD�>(@QRDSWHD�>$P@UDWDFLQG�>(@SHUGHDXD>$P@7UHF�OD�>(@UkQG�GXPLQLFL�>$P@IDUD�QLFL�XQ�URVW5HIUHQ��5HIUHQ��5HIUHQ��>$P@*kQGXO�PHX�vQ>(@WRDUFH�>$P@DPLQWLUL�>(@XLWDWH>$P@+DL�vQVSUH�>(@GXPLQLFL�>$P@VD�SOHFDP�vQ�GRL>$P@9D�YHQL�VL�>(@]LXD�>$P@FHD�GLQWkL�GLQ�>(@WRDWH>$P@,QYHQWDWD�>(@SDUFD�>$P@QXPDL�SHQWUX�QRL5HIUHQ��5HIUHQ��5HIUHQ��'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������'P �;�;��������

Page 39: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

0LUFHD�%RGRODQ'UDJRVWHD�SDVDULL0LUFHD�%RGRODQ�0LUFHD�%RGRODQ�$GULDQ�3DXQHVFX"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@3DVDUL�PDUL�GH�SOXV>*@6H�URWHVF�SH�FHU&DX>&@WkQG�FXOFXV8Q�FXOFXV�GH�>*@ILHU>*@'LQWU�XQ�WLPS�XLWDW>*@&XUJH�URXD�JUHD&XUJH�>&@VDFDGDW3H�DUPXUD�>*@PHD5HIUHQ���>&@6WDX�>(P@SULQWUH�>$P@IORUL>'@6L�DVWHSW�>&@LDU�>(P@VD�>$P@FRER>*@UL>*@1D��QD��QD��>&@QD��QD��>*@QD�>*@6L�VD�PL�VSXL�GLQ�QRX>*@6RDSWH�GLQ�HFRX6L�SUL>&@YLUHD�WD6�R�DVFXQ]L�vQ�>*@HD>*@&kQG�YRP�EHD�XVRU>*@$SD�GH�L]YRU&DWL>&@IHDXD�HL5RWXQMLQG�FHU>*@FHL5HIUHQ���>&@$ULSL�>(P@YRP�D>$P@IOD>'@3HQH�PRL�>&@VL�>(P@YRP�>$P@]EX>*@UD>&@9RP�]EXUD�SRU>*@QLWL�vQ�SULSD>&@$GXFkQG�SH>*@VWH�DULSD>&@&DUWL�GH�DXU�>*@VL�VFkQWHL>&@6L�>(P@IORUL�>$P@GH�>*@WHL>&@$XU�>(P@VL�VFkQ>$P@WHL>'@)ORUL�GH�WHL�>&@YL>(P@QR�>$P@VD�WL�>*@LHL�>*@1D��QD��QD��>&@QD��QD��>*@QD�1RWH��3HQWUX�VWURIH�VH�SRDWH�IRORVL�FLXSLWXUD�XUPDWRDUH��H[HPSOLILFDWD�DLFLSHQWUX�DFRUGXO�&��_��������������������__��������������������__��������������������__��������������������__��������������������__��������������������_/D�SURJUHVLD�&�(P�$P�*�GLQ�UHIUHQ�VH�SRDWH�IRORVL�XUPDWRDUHD�FLXSLWXUD�&�������(P�%����$P�����*_������������������������������������__������������������������������������__������������������������������������__������������������������������������__������������������������������������__������������������������������������_'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������(P ������������$P �;����������'� �;�;��������

Page 40: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

5DQLWXO�GLQWUH�OLQLL0LUFHD�%RGRODQ�0LUFHD�%RGRODQ�'HPRVWHQH�%RWH]���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@&H�SOXPE�PD�OHDJD�>*�@GH�SDPkQW>&@&H�JUHX�PL�H�WUXSXO�>*�@VL�FH�IUkQW>&@&H�OLQLVWH�L�vQ�>*�@MXU�DFXP>&@0L�H�YLDWD�QXPDL�>*�@FD�XQ�IXP�>&@ÌPL�FDG�SH�IDWD�>*�@IXOJL�GH�QHD>&@&D�SH�XQ�EXOJDU�>*�@GH�PRUPkQW>&@6L�QX�L�QLFL�SORDLH�>*�@VL�QLFL�YkQW>&@&H�UHFH�H�SH�>*�@IDWD�PHD�>&@'H�XQGH�Q�JXUD�>*�@DWkW�FREDOW�">&@&H�PXOW�DV�YUHD�VD�PL�>*�@ILH�FDOG>&@6D�QX�VH�DXGD�>*�@QLFL�XQ�WXQ>&@&H�QDOW�H�FHUXO�>*�@VL�FH�EXQ�>&@7RDWH�V�DSURDSH�>*�@VL�GHSDUWH>&@6L�SDUFD�V�OHJD>*�@QDW�GH�DSH>&@&X�RFKLL�vQ�>*�@HWHUQLWDWH>&@&H�VWUDQLH�VLQ>*�@JXUDWDWH�>&@,DU�QLQJH�WDUH�>*�@VL�PL�H�IULJ>&@$V�YUHD�VD�PD�>*�@ULGLF�VD�VWULJ>&@&LQH�L�DODWXUL�>*�@VL�PD�FKHDPD�>&@0DPD���>*�@���1RWH��8Q�FkQWHF�IRDUWH�VLPSOX�GDU�VL�IRDUWH�IUXPRV��6H�SRDWH�FLXSL�IRORVLQGPRGHOXO�&�������������������������*�(__�������������������������_�������������������������__%__�������������������������_�������������������������__*__�������������������������_�������������������������__'__�������������������������_�������������������������__$__�������������������������_�������������������������__(__�������������������������_�������������������������__([HPSOLILFDW�DLFL�SHQWUX�&�VL�*���VLQJXUHOH�DFRUGXUL�IRORVLWH�vQ�PHORGLH��'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������

Page 41: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

&HOHODOWH�&XYLQWH'DFD�YUHL&HOHODOWH�&XYLQWH�0DUFHO�%UHD]X��0DUFHO�%UHD]X���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@'DFD�YUHL�>'@SULYLUHD�VD�PL�>$P@ODV�vQ�>'@SRGHD>'@&DOFD�SHVWH�>$P@HD>(P@�>'@FDOFD�SHVWH�>$P@HD>*@�>*@'DFD�YUHL�>'@GH�WLQH�VD�>$P@VLPW�FD�V�>'@URELW�>'@/DVD�PD�XL>$P@PLW>(P@�>'@ODVD�PD�XL>$P@PLW>*@�>*@'DFD�YUHL�>'@FX�WLQH�>$P@OXPLQD�V�R�vPSDUW�>'@/DVD�PD�VD�>$P@DUG>(P@�>'@ODVD�PD�VD�>$P@DUG>*@�>*@'DFD�WRW�>'@FH�L�GXV�YUHL�GLQ�>$P@XUPD�V�D>'@MXQJ�>'@/DVD�PD�VD�>$P@FXUJ>(P@�>'@ODVD�PD�VD�>$P@FXUJ>*@�>*@'DFD�YUHL�>'@VD�VWLL�FH�DP�vQ�>$P@VXIOHW�VL�Q�JkQG�>'@/DVD�PD�VD�>$P@FkQW>(P@�>'@ODVD�PD�VD�>$P@FkQW>*@�>*@/DVD�PD�VD�>$P@FkQW>(P@�>'@ODVD�PD�VD�>$P@FkQW>*@�>'@/DVD�PD�VD�>$P@FkQW>(P@�>'@ODVD�PD�VD�>$P@FkQW>*@���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(*� ������������VDX������������'� �;�;��������$P ������������(P ������������

Page 42: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

&RPSDFW8Q�DOW�vQFHSXW&RPSDFW�3DXO�&LXFL�3DXO�&LXFL���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@6WUDGD�SH�FDUH�DL�>*@VWDW�>$@SDVWUHD]D�VL�>'@DFXP>'@/RFXUL�SULQ�FDUH�DOWD>*@GDW�FX�>$@WLQH�DP�WUH>'@FXW>'@&kQG�SORDLD�vQ�SDUF�QH�>*@SULQGHD�VL�>$@WRWXO�HUD�OLQLV>'@WLW>'@7UDLDP�FOLSH�FDUH�DV�IL�>*@YUXW�VD�>$@Q�DLED�XQ�VIkU>'@VLW�5HIUHQ�>*@8Q�DOWXO�GHVL>$@JXU�WH�>'@YD�LXEL�PDL�>*@PXOW�>*@ >%P@ >$@>$@9D�IL�XQ�>*@DOW�vQFH>'@SXW>*@1X�VWLX�GHVL>$@JXU�FH�>'@WL�DL�GRUL�PDL�>*@PXOW�>*@ >%P@ >$@>$@3RDWH�XQ�>*@DOW�vQFH>'@SXW�>'@$FXPD�PL�H�JUHX�VD�PDL�>*@FUHG�FD�>$@WRW�FH�V�D�QWkP>'@SODW>'@0DL�SRDWH�IL�PDFDU�R�>*@GDWD�PDL�>$@SRDWH�IL�DGHYD>'@UDW>'@ÌQ�FOLSD�Q�FDUH�DL�VD�>*@SOHFL�FH�>$@URVW�DU�PDL�>'@DYHD>'@ÌQFHDUFD�GLQ�QRX�VD�>*@VSHUL�QL>$@PLF�QX�V�D�VFKLP>'@EDW�>'@6XQW�FOLSH�vQ�FDUH�PD�Q>*@WUHE�FH�>$@WH�DU�SXWHD�>'@RSUL>'@6D�ILX�WRW�HX�D>*@FHOD�SH�>$@FDUH�O�YHL�>'@GRUL>'@6XQW�VLQJXU�GH�DWkWD�>*@YUHPH��>$@VLQJXU�VL�GH�>'@PXOW>'@/D�XVD�PHD�QLFL�QX�>*@PDL�WLQ�PLQWH�GH�>$@FkQG�QX�DL�ED>'@WXW�1RWD��/D�UHIUHQ�SDUWHD�FX�*�%P�VL�$�VH�H[HFXWD�FX�FkWH�R�ORYLWXUD�SH�ILHFDUHDFRUG�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������*� ������������$� �;����������%P ������������

Page 43: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

*UXSXO�(FRXO'LQ�FRSLODULH*UXSXO�(FRXO�*UXSXO�(FRXO�"""���WULPLVD�GH�$OH[DQGUX�,OLHVFX��(�0DLO�ODOODVUR#\DKRR�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@6D�WURVQHDVFD�>*@OHPQH�Q�>'@IRF>*@6L�VD�YLQD�>'@PXOWD�>$@QRDSWH>'@8Q�SULGYRU�>*@GH�EXVX>'@LRF>*@&X�PLURV�GH�>'@PHUH�>$@FRDSWH>*@6L�VD�QLQJD�QLQV�>$@HQRUP>'@3kQC�OD�VWUHDVLQD�VL�SHVWH>*@6L�SH�XQ�VFDXQ�VD�>$@DGRUP��>'@DGRUP>*@&D�GH�XQ�>$@GURJ�VL�GH�R�SR>'@YHVWH>'@&X�]LDUXO�>*@SH�JHQXQ>'@FKL>*@6L�FX�SOHRD>'@SHOH�FD>$@]XWH>'@6D�PL�UDVDUD�>*@PRDUWHD�Q�WUXQ>'@FKL>*@6L�SH�RFKL�>'@VD�PD�VD>$@UXWH>*@&HL�EDWUkQL�VD�>$@ILH�YLL>'@3DFHD�OXPLL�ILH�JDWD>*@(X�FRSLO�vQWUH�>$@FRSLL��>'@FRSLL>*@,DU�SH�DIDUD�>$@WkQDU�>'@WDWD>'@6L�EXQLFD�>*@VD�PD�>'@LD>*@6D�PD�GXFD�>'@QFHW�VSUH�>$@SHUQD>'@6L�VD�VLPW�YH>*@QLQG�GLQ�>'@HD>*@7RDWD�OLQL>'@VWHD�H>'@WHUQD>*@6D�WURVQHDVFD�OHP>$@QH�Q�IRF>'@6XE�XQ�ELHW�LEULF�FX�ODSWH>*@6D�PLURDV�D�EX>$@VXLRF��VD�PL>'@URDVD>*@6D�PLURDV�D�>'@PHUH�>$@FRDSWH>*@6L�VD�QLQJD�QLQV�>'@HQRUP>'@3kQC�OD�VWUHDVLQD�VL�SHVWH>*@6L�LQ�VFDXQ�VD�>*@DGRUP��>'@DGRUP>*@&D�GH�XQ�>$@GURJ�VL�GH�R�SRY>'@HVWH>*@&D�GH�XQ�>$@GURJ�VL�GH�R�SRY>'@HVWH>*@3RYHVWH�>'@SRYHVWH���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������*� ������������$� �;����������

Page 44: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

7DLQD(FRXO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@'DFD�Q�DP�VD�YLQ�GH>'�@VHDUD0DPD�>*@XVD�Q�R�QFX>'@LD6SXQH�L�WDWHL�FD�V�OD�>*@SRDUWD6DX�JD>$@VHVWH�WX��VDX�JD>'@VHVWH�WX��VDX�JD>$@VHVWH�WX�FH>'@YD�5HIUHQ�>*@ÌQ�VHDUD�>$@DVWD�PDPD�>'@OXPHD�H�D�>'�@PHD>*@2�OXPH�GH�>$@GRXD]HFL�GH�>'@DQL>'�@>*@3ULYHVWH��>$@PDPD��MRFXO�VL�>'@WDFL��QX�vQWUH>'�@ED�>*@ÌQ�VHDUD�>$@DVWD�L�]LXD�>'@PHD�>'�@>'@1X�SXQH�QLFL�R�vQWUH>'�@EDUH'H�vQWUH>*@EDUL�P�DP�VDWX>'@UDW1HODPXULWD�VD�UD>*@PkQD)LH�>$@WDLQD�PHD��ILH�>'@WDLQD�PHD��Q�R�P>$@SDUW�FX�QLPH>'@QHD�>'@'H�P�DSXFD�PLH]XO�>'�@QRSWLL6L�HX��>*@PDPD��Q�DP�YH>'@QLW/DVD�WHOHIRQX�Q�>*@SDFH&DFL�vQ�>$@QRDSWHD�DVWD��vQ�>'@QRDSWHD�DVWD��>$@PDPD�QX�V�GH�JD>'@VLW�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������'� ������������$� ������������*� �������������VDX*� ������������

Page 45: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

/XPLQD(FRXO�(FRXO�"""���WULPLVD�GH�$OH[DQGUX�,OLHVFX��(�0DLO�ODOODVUR#\DKRR�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@/XPLQD�OXPLQD/X>)@PLQD�SLHU>*@GXWD�SULQ�>&@FUHQJL>)@$OHUJ�GXSD�>*@WLQH��>&@DOHUJ>&@/XPLQD�OXPLQD/X>)@PLQD�SH�XU>*@PHOH�WDOH�GH�>&@YkQW>)@$OHDUJD�XQ�VX>*@IOHW�IOD>&@PkQG>)@$LFL�HVWL�>*@DVFXQV�GXSD�>&@OXPH1X�YU>)@HL�VD�L�>*@DX]L�GH�>&@QXPH>)@$WLQJH�L�>*@OXPLQD�VR>&@ODUD>)@1X�O�OD>*@VD�VD�>&@SLDUD>&@/XPLQD�OXPLQD>)@/XPLQD�VRU>*@ELWD�GH�WUX>&@SXUL>)@$FXP�P�DW>*@LQJL��PD�WXO>&@EXUL>&@/XPLQD�OXPLQD>)@/XPLQD�FX�>*@VHWH�GH�>&@VRUE>)@6L�Q�YHFL�>*@Q�RL�PDL�IL�>&@RUE>)@/XPLQD�PHUHX�P�>*@DSURSLL�GH�>&@YLVH'HV>)@FRSHUL�VSH>*@UDQWHOH�>&@QLQVH>)@)DFkQGX�OH�>*@IORDUH�GH�>&@PDU>)@/XPLQD��>*@YLDWD��DGH>&@YDU>)@$WLQJH�O�OX>*@PLQD�VRO>&@DUD1X�O�>)@ODVD�>*@VD�PR>&@DUD>)@)DFkQGX�O�>*@IORDUH�GH�>&@PDU>)@/XPLQD��>*@YLDWD��DGH>&@YDU1RWD��$P�JDVLW�VL�HX�FkQWHFXO�SULQWUH�PS��XULOH�PHOH�VL�PL�VH�SDUH�FD�RYDULDQWD�FkQWDWD�vQ�PRO�VXQD�PDL�ELQH�9H]L�GHFL�VL�YDULDQWD�D���D�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������)� ������������*� ������������

Page 46: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

/XPLQD��YDULDQWD�(FRXO�(FRXO�"""���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@/XPLQD�OXPLQD/X>'P@PLQD�SLHU>(@GXWD�SULQ�>$P@FUHQJL>'P@$OHUJ�GXSD�>(@WLQH��>$P@DOHUJ>$P@/XPLQD�OXPLQD/X>'P@PLQD�SH�XU>(@PHOH�WDOH�GH�>$P@YkQW>'P@$OHDUJD�XQ�VX>(@IOHW�IOD>$P@PkQG>'P@$LFL�HVWL�>(@DVFXQV�GXSD�>$P@OXPH1X�YU>'P@HL�VD�L�>(@DX]L�GH�>$P@QXPH>'P@$WLQJH�L�>(@OXPLQD�VR>$P@ODUD>'P@1X�O�OD>(@VD�VD�>$P@SLDUD>$P@/XPLQD�OXPLQD>'P@/XPLQD�VRU>(@ELWD�GH�WUX>$P@SXUL>'P@$FXP�P�DW>(@LQJL��PD�WXO>$P@EXUL>$P@/XPLQD�OXPLQD>'P@/XPLQD�FX�>(@VHWH�GH�>$P@VRUE>'P@6L�Q�YHFL�>(@Q�RL�PDL�IL�>$P@RUE>'P@/XPLQD�PHUHX�P�>(@DSURSLL�GH�>$P@YLVH'HV>'P@FRSHUL�VSH>(@UDQWHOH�>$P@QLQVH>'P@)DFkQGX�OH�>(@IORDUH�GH�>$P@PDU>'P@/XPLQD��>(@YLDWD��DGH>$P@YDU>'P@$WLQJH�O�OX>(@PLQD�VRO>$P@DUD1X�O�>'P@ODVD�>(@VD�PR>$P@DUD>'P@)DFkQGX�O�>(@IORDUH�GH�>$P@PDU>'P@/XPLQD��>(@YLDWD��DGH>$P@YDU1RWD��$P�JDVLW�VL�HX�FkQWHFXO�SULQWUH�PS��XULOH�PHOH�VL�PL�VH�SDUH�FD�RYDULDQWD�FkQWDWD�vQ�PRO�VXQD�PDL�ELQH�9H]L�GHFL�VL�YDULDQWD���D�VL�DOHJH�R�SH�FHD�FDUH�vWL�VXQD�PDL�ELQH�-�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������

Page 47: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

1X�PD�QWUHED(FRXO�(FRXO�"""���WULPLVD�GH�$OH[DQGUX�,OLHVFX��(�0DLO�ODOODVUR#\DKRR�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@1X�PD�QWUHED�GH�FH�>)@SOkQJ�GH�FH�>&@SOkQJ1X�SRW�VD�VWHUJ�R�OD>)@FULPD�FX�XQ�HFRXO�>&@FXYkQWÌQ�]DGDU��vQ�]DGDU�R�WH>)@OHIRQX�O�PDL�>&@ULGLF1X�PD�QWUHED�GH�FH�>)@SOkQJ��Q�DP�FH�VD�WL�>&@]LF>&@'H�DWkWHD�RUL�vQ�QRSWL�>)@GH�YHJKH�PD�>&@DUXQFÌQJkQGXUDW�SH�D�WDOH�>)@WDUPXUL�VD�>&@DMXQJÌQ�]DGDU��vQ�]DGDU�R�VFUL>)@VRDUH�WL�PDL�WUL>&@PLW1�R�YHL�SULPL��VSHUDQWH�>)@PL�IDF��DVD�PD�>&@PLQW>&@'HVWLQXO�WDX�vO�VWLX�GLQ�>)@FHDVFD�GH�>&@FDIHD(VWL�VLQJXU�FXF��QLPLF�>)@FRQFUHW�vQ�YL>&@DWD�WDÌQ�]DGDU��DV�VSXQH�WRW��>)@Q�DUH�FLQH�P�>&@DVFXOWD7ULPLWH�PL�YHVWL��DV>)@WHSW�XQ�VHPQ�GLQ�SDU>&@WHD�WD1RWD��'LQ�SDFDWH�QX�VWLX�PHORGLD�LDU�DFRUGXULOH�OH�DP�SULPLW�GRDU�SHQWUXSULPD�VWURID��FHOHODOWH�OH�DP�FRPSOHWDW�GXSD�VLPWXO�PHX�ULWPLF�'HFL�GDFD�FHYD�QX�FRUHVSXQGH����'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������)� ������������

Page 48: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

0LUFHD�)ORULDQ3RGXO�GH�SLDWUD0LUFHD�)ORULDQ��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��5HIUHQ�>'@3RGXO�GH�SLDWUD�>$@V�D�GDUk>'@PDW>'@$�YHQLW�DSD�>$@VL�O�D�>'@OXDW�>*@9RP�IDFH�>'@DOWXO�>*@SH�PDO�>'@vQ�MRV�>*@$OWXO�PDL�>'@WUDLQLF�>$@VL�PDL�>'@IUXPRV�>'@&kWH�PLL�GH�>$@RDPHQL�>*@DX�FDOFDW�SH�>'@HO3kQD�VD�VH�>$@QDVFD�>*@SXLXO�GH�FkU>'@FHO�>*@&DUH�VD�SULP>'@HDVFD��>*@VD�SULPHDVFD�Q�>'@GDU>*@)RUWD�OXL�FHD�>'@RDUED��>$@IDUD�GH�KR>'@WDU�>'@6�D�GXV�EXO>$@ERDQD�Q�>*@PLH]XO�UDX>'@OXL6L�D�QFHSXW�VD�>$@XUOH�>*@vQ�YkOWRDUHD�>'@OXL�>*@$SHOH�UH>'@SH]L�DX�>*@FRERUkW�GLQ�>'@PXQWL>*@6D�DVFXOWH�>'@VIDWXO�>$@FHORU�D]L�FD>'@UXQWL�>'@)DUD�GH�VSH>$@UDQWD�>*@WRWXO�H�>'@SLHUGXW3RGXO�GH�SL>$@DWUD�>*@WUHEXLH�UHID>'@FXW�>*@9RP�IDFH�>'@DOWXO�>*@SH�PDO�vQ�>'@MRV�>*@$OWXO�PDL�WUD>'@LQLF�>$@VL�PDL�IUX>'@PRV�>'@3RGXO�GH�SLDWUD�>$@V�D�GDUk>'@PDW>'@$�YHQLW�DSD�>$@VL�O�D�>'@OXDW�>*@9RP�IDFH�>'@DOWXO�>*@SH�PDO�>'@vQ�MRV�>*@$OWXO�PDL�>'@WUDLQLF�>$@VL�PDL�>'@IUXPRV�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� ������������*� ������������

Page 49: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

6WHIDQ�+UXVFD/D�QXQWD�WD6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�$GULDQ�3DXQHVFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@(X�YLQ�OD�QXQWD�WD�LXELWR>*@6L�QX�GRUHVF�QLPLF�VD�WL�>$P@FHU'DU�URDJD�WL�QDVLL�VD�PD�>%�@ODVH6D�WL�FkQW�OD�QXQWD�OHUX�L�OHU�5HIUHQ�>$P@'UHSWXO�VD�FROLQG�vO�>*@FHU>$P@'DOEH�IORUL��VL�OHUX�L�>%�@OHU>$P@3HQWUX�HD�GRDU�SHQWUX�>*@HD>$P@0DULWDWD�>(P@PHD�>(P@$P�GUXP�vQ�IDWD�VL�vQ�XUPD>*@'LQ�FkQG�vQ�FkQG�PDL�PRU�SULQ�>$P@PXQWL'DU�DP�YHQLW�VD�WL�FkQW�FR>%�@OLQGXO3UHDIHULFLWHL�WDOH�QXQWL>(P@3RW�VD�O�URVWHVF�VL�GLQ�SLFLRDUH>*@1X�DP�SUHWHQWLL�GH�PH>$P@VHDQ8Q�VWURS�GH�YLQ�VL�XQ�VWURS�GH�>%�@SkLQH6L�DP�VD�WL�FROLQG�QHSDPkQWHDQ�5HIUHQ>(P@&ROLQGDWRU�IDUD�GH�FDVD>*@&ROLQGDWRU�IDUD�QR>$P@URF8Q�VWURS�GH�YLQ�VL�XQ�VWURS�GH�>%�@SkLQH9D�FkQW�V�DSRL�R�LDX�GLQ�ORF�>$P@0LUHDVD�PHD�YkQGXWD�OXPLL>*@1LPLF�Q�DV�PDL�SXWHD�VD�>$P@VSHU&D�IORULOH�QX�PDL�VXQW�>%�@GDOEH6L�OHUXO�QX�PDL�HVWH�OHU�>(P@'DU�HX�FROLQG�EDWXW�GH�ODFULPL�>*@&ROLQG�VL�YRL�PDL�FR>$P@OLQGD/D�WRDWH�QXQWLOH�GLQ�>%�@OXPH$IDUD�GRDU�GH�QXQWD�PHD�5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������*� ������������$P ������������%� �;����������1RWD��DFRUGXO�%��PDL�HVWH�FXQRVFXW�VL�VXE�QXPHOH�GH�+��

Page 50: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

ÌQWRDUFHUHD�WDUDQXOXL6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�$GULDQ�3DXQHVFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@$SOHDFD�WL�IUXQWHD�GH�VWDSkQVSUH�>)@EUD]GD�QRDVWUD�PLOH>&@QDUD�UHkQYLDW�WDUDQ�UR>*�@PkQVL�ID>)@FDWRUXOH�GH�>&@WDUD���>&@ÌQWU�XQ�SULGYRU�FX�EXVXLRFDVFX>)@WH�EULFLXO�SXV�OD�>&@JULQGD�SHVWH�XQ�OLJKHDQ�PXLDW�OD�>*�@IRFWX�EDUELH>)@UHVWH�WH�Q�RJ>&@OLQGD5HIUHQ�>&@$L�>*@FROLQGDW�FH�DL�FRO>&@LQGDWSULQ�>)@OXPHD�>*�@YHVQLF�IULJX>&@URDVD�D>*@FXP�ELQH�DL�YHQLW�vQ�>&@VDWPDL�>)@FDOG�H�>*�@WRWXVL�SH�>&@DFDVD�>&@7H�DVWHDSWD�EUD]GD�V�R�QIORUHVWLVL�>)@JUDMGXO�VD�O�vQGHVL�FX�>&@YLWHVL�YHFKL�FROLQGH�URPk>*�@QHVWLWH�>)@PXVWUD��SDUFD�SDUD>&@VLWH���>&@7DUDQ�URPkQ��0DULD�7D�VD�QX�>)@ODVL�FkPSXO�WDX�VD�PR>&@DUD�WL�DX�GDW�VWUDPRVLL�FH�>*�@OXFUD�FX�PkL>)@QLOH�DX�IDFXW�R�>&@WDUD>&@'D�LXWH�EULFLXO�SH�FXUHDVL�>)@EDUELHUHVWH�WH�GH�D�UkQ>&@GXO�FD�YH]L�FD�D]L�H�]LXD�>*�@WD�FDUH�GX>)@UHD]D�FkW�SD>&@PkQWXO>&@/D�FLPLWLU��SH�OD�FHL�GXVL�FR>)@ERDUD�Q�]RUL�VL�WH�vQ>&@FKLQD�VD�XQJL�WkWkQLOH�OD�>*�@XVL�GHVFKLGH�>)@JHDPXO�VSUH�OX>&@PLQD�>&@5HSDUD�JDUGXO�SXWUH]LW�GD�>)@FRDPD�FDOXOXL�SULQ�>&@PkQD�VL�FD�VD�VLPWL�FD�DL�>*�@YHQLW>)@VOHLHVWH�DSD�GLQ�IkQ>@WkQD>&@6L�QX�XLWD��GLQ�FkQG�vQ�FkQG�VD�>)@PDL�VL�PRUL�FXP�VH�FX>&@YLQH�vQ�WRWL�XUPDVLL�UHQDV>*�@FkQG�FXP�>)@WRWL�VWUDPRVLL�VXQW�vQ�>&@WLQH>&@7DUDQ�URPkQ��0DULD�7D�vQ>)@GUHDSWD�FDL�FH�VH�VWUkPE>&@DUD�SULQ�WLQH�WDUD�YD�>*�@GXUD�FD�WX�DL�>)@SDOPD�FkW�R�>&@WDUD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������*� ������������

Page 51: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

&HUXO�VL�SDPkQWXO6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�SRSXODU���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@&HUXO�VL�SDPkQWXO��FHUXO�VL�SDPkQWXO>*@ÌQ�FkQWHF�UDVX>&@QD>&@ÌQJHUL�VL�RDPHQL��vQJHUL�VL�RDPHQL>*@&kQWD�vPSUHX>&@QD�5HIUHQ�>)@+ULVWRV�VH�>&@QDVWH�>*@'RPQXO�FRERDUD>*@ÌQJHULL�FkQ>)@WD�>&@PDJLL�vO�>*@DGRDUD>&@3DVWRULL�DOHDUJD�LHVOHD�vQFRQMRDUD>*@0DUL�PLQXQL�VH�vQWkP>&@SODUD�>&@ÌQ�9LIODLP�D]L��vQ�9LIODLP�D]L>*@(�PDUH�PLQ>&@XQH>&@9HUJXUD�FXUDWD��YHUJXUD�FXUDWD>*@)LX�QDVFX�vQ�O>&@XPH�>&@'LQ�UDVDULW�YLQ��GLQ�UDVDULW�YLQ>*@0DJL�FX�EXFX>&@ULH>&@&X�GDU�GH�VPLUQD��FX�GDU�GH�VPLUQD>*@$XU�VL�WDP>&@kLH�>&@'LQ�FHU�FXYkQWXO��GLQ�FHU�FXYkQWXO>*@ÌQ�WUXS�VH�DU>&@DWD>&@1RDSWHD�GLQ�OXPH��QRDSWHD�GLQ�OXPH>*@=L�VH�IDFH�QG>&@DWD�>&@+ULVWRV�VH�QDVWH��+ULVWRV�VH�QDVWH>*@9HQLWL�OD�vQFKLQ>&@DUH>&@&X�YHVHO�VXIOHW��FX�YHVHO�VXIOHW>*@9HVHOD�FkQW>&@DUH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������

Page 52: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

)ORULOH�GDOEH6WHIDQ�+UXVFD6WHIDQ�+UXVFD�SRSXODU��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR��(P��$P��(P>(P@6FRDOD�JD]GD�>$P@GLQ�SDWXW��>(P@IORULOH�>$P@GDOEH>(P@6L�QH�GD�XQ�>$P@FRODFXW��>(P@IORULOH��>$P@IORULOH�>(P@GDOEH�>(P@&D�PDPXFD�>$P@Q�R�IDFXW��>(P@IORULOH�>$P@GDOEH>(P@7DWDUDUD�>$P@Q�R�DYXW��>(P@IORULOH��>$P@IORULOH�>(P@GDOEH�>(P@3H�FkQG�VkW�R�>$P@FDSDWDW��>(P@IORULOH�>$P@GDOEH>(P@&RYDWD�L�>$P@V�R�FUHSDW��>(P@IORULOH��>$P@IORULOH�>(P@GDOEH�>(P@/�R�VIDGLW�>$P@PDPD�SH�WDWD��>(P@IORULOH�>$P@GDOEH>(P@'L�FH�V�R�FUH>$P@SDW�FRYDWD��>(P@IORULOH�>$P@IORULOH�>(P@GDOEH�>(P@&kQG�FRYDWD�>$P@R�OLSLW��>(P@IORULOH�>$P@GDOEH>(P@&XSWRUXO�O�L�>$P@V�R�XUQLW��>(P@IORULOH��>$P@IORULOH�>(P@GDOEH�>(P@&kQG�FXSWRUXO�>$P@D�WRPQLW��>(P@IORULOH�>$P@GDOEH>(P@$QXO�QRX�D�>$P@VL�YHQLW��>(P@IORULOH��>$P@IORULOH�>(P@GDOEH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������$P ������������

Page 53: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

=RULRUL�GH�]LXD6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�SRSXODUH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@6FXODWL��>*@VFXODWL��>&@ERLHUL�>)@PDUL�>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@6FXODWL�>*@YRL��UR>&@PkQL�SOX>)@JDUL�>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@&D�YD�>*@YLQ�FR>&@OLQGD>)@WRUL>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@1RDSWHD�>*@SH�OD�>&@FkQWD>)@WRUL>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@6L�Y�D>*@GXF�SH�>&@'XPQH>)@]DX>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@6D�YD�>*@PkQWX>&@LD�GH�>)@UDX>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@'XPQH>*@]DX�D>&@GHYD>)@UDW>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@6RDUH��>*@5D]D��>&@/XPL>)@QDW�>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@6L�YD�>*@VSXQ�>&@VD�QH�WUD>)@LWL>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���>&@ÌQWUX�>*@PXOWL�>&@DQL�IHUL>)@FLWL>&@=RUL>*@RUL�GH�>&@]LXD���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������

Page 54: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

5XJD�SHQWUX�SDULQWL6WHIDQ�+UXVFD6WHIDQ�+UXVFD�$GULDQ�3DXQHVFX��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1RWD�7UDQVFULHUHD�VHDPDQD�GHVWXO�GH�PXOW�FX�FHD�GLQ��&DLHWXO�GH�FkQWHFH�GHPXQWH��GRDU�FX�FHYD�IRDUWH�PLFL�PRGLILFDUL�>$P@(QLJPDWLFL�VL�FX>'P@PLQWL�>*�@7HUPLQkQGX�VL�URVWXO�>&@ORU�>(@>$P@/kQJD�QRL�VH�VWLQJ�VL�>'P@PRU�>*�@'UDJLL�QRVWUL��GUDJL�SD>&@ULQWL�>(@>'P@&KHDPD�L�'RDPQH�vQD>&@SRL>'P@&D�VL�D>)@VD�DX�GXV�R�>(@SURVW�>$P@6L�ID�L�WLQHUL�FXP�DX�>'P@IRVW�>)@)D�L�PDL�WLQHUL�>(@GHFkW�>$P@QRL�>$P@3HQWUX�FHL�FH�QH�DX�ID>'P@FXW>*�@'D�XQ�RUGLQ��GD�FH>&@YD�>(@>$P@6D�L�PDL�SRWL�vQWkU]L>'P@D>*�@6D�R�LD�GH�OD�vQFH>&@SXW��>(@>'P@$X�SODWLW�FX�YLDWD�>&@ORU>'P@$OH�>)@ILLORU�H>(@URUL�>$P@'RDPQH�ID�L�QHPXUL>'P@WRUL>)@3H�SDULQWLL�>(@FDUH�>$P@PRU�>$P@,D�SULYLWL�L�FXP�VH�>'P@GXF�>*�@,D�SULYLWL�L�FXP�VH�>&@VWLQJ��>(@>$P@/XPkQDUL�vQ�FXLE�GH�>'P@FXF�>*�@3DUFD�WDF��VL�SDUFD�>&@QLQJ��>(@>'P@3OLQL�GH�EROL�VL�VXIH>&@ULQG>'P@1H�vQ>)@WRDUFHP�vQ�SD>(@PkQW�>$P@&kW�PDL�VXQWHP��FkW�PDL�>'P@VXQW�>)@0kQJkLDWL�L�>(@SH�SD>$P@ULQWL�>$P@(�SDPkQWXO�WRW�PDL�>'P@JUHX�>*�@'HVSDUWLUHD�L�WRW�PDL�>&@JUHD��>(@>$P@6DUXW�PkQD��WDWDO�>'P@PHX�>*�@6DUXW�PkQD��PDPD�>&@PHD��>(@>'P@'DU�GH�FH�SULYLWL�>&@DVD�>'P@)DWD�>)@PHD�VL�ILXO�>(@PHX�>$P@(X�VXQW�FHO�FH�YD�>'P@XUPD>)@'UDJLL�>(@PHL�PD�GXF�VL�>$P@HX�>$P@6DUXW�PkQD��WDWDO�>'P@PHX�>*�@6DUXW�PkQD��PDPD�>&@PHD��>(@>$P@5DPDV�EXQ��EDLDWXO�>'P@PHX�>*�@5DPDV�EXQ��IHWLWD�>&@PHD��>(@>'P@7DWDO�PHX��EDLDWXO�>&@PHX�>'P@0DPD�>)@PHD��IHWLWD�>(@PHD�>$P@7DWDO�PHX��EDLDWXO�>'P@PHX�>)@0DPD�>(@PHD��IHWLWD�>$P@PHD���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������(� ������������*� ������������&� ������������)� ������������

Page 55: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

&RSDFXO�vQGUDJRVWLW�8Q�FRSDF�FX�IORUL�6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�'DQ�9HURQD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@&kQG�SULYHVF�VSUH�YRL�DGHV3H�SDPkQW�HX�PD�YLVH]&D�VXQW�XQ�FRSDF�FX�>'@IORUL6L�OD�GUXPXO�PDUH�LHV&�XQ�VXUkV�GH�IUXQ]H�YHU]L6D�YD�>&@PEUDWLVH]�vQ�>*@]RUL8QLL�WUHF�PHUHX�JUDELWL6L�QX�YDG�FD�QIORUHVF3HQWUX�HL�DGH>'@VHRULÌQVD�FH�vQGUDJRVWLWL6L�FRSLL�VH�RSUHVF8LWH�>&@XQ�FRSDF�FX�>*@IORUL>*@8Q�FRSDF�FX�>'@IORUL6L�XQ�FROW�XLWDW�GH�>*@FHU>*@8Q�FRSDF�FX�>'@IOR>&@UL(VWH�WRW�FH�YD�>*@RIHU>*@8Q�FRSDF�FX�>'@IORUL6D�YD�SRW�vPEUDWL>*@VD>*@8Q�FRSDF�FX�>'@IOR>&@UL$VWD�HVWH�YLDWD�>*@PHD>*@8QGH�YDG�XQ�JHDP�GHVFKLV1RDSWHD�SH�FkQG�YRL�YLVDWL3ULQ�GH�IORUL�FXWUHLH>'@UDW6L�DSDU�DGHV�vQ�YLV'RDU�GH�YD�LPDJLQDWL&D�H[L>&@VW�FX�DGHYD>*@UDW1XPDL�WX�LXELWD�PHD1X�DSDUL�OD�JHDP�GHORF6D�WH�SRW�vPEUDWL>'@VD&KLDU�GH�LQLPD�PL�H�JUHD/DVD�PL�GRDU�DFHVW�QRURF6D�QIORU>&@HVF�OD�SRDUWD�>*@WD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������'� �;�;��������

Page 56: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

)RVWHOH�LXELUL6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�*KHRUJKH�7DUQHD���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@1LQJHD�FX�IORUL�GH�LDVRPLL6L�vQFD�>'P@PDL�HUDP�FRSLL&kQG�QH�D�OR>*@YLW�VXE�FHU�GHVFKLV�XQ�IHO�GH�>&@PRDUWH6L�DP�WRW�FD>'P@]XW�GLQ�YLV�vQ�YLV3kQD�OD�>$P@PDUHOH�DELV8QGH�QLFL�JkQ>(@GXO�QX�H�Q�VWDUH�VD�WH�>$P@SRDUWH>$P@6L�Q�FOLSD�DFHHD�VH�QDVWHD'LQ�MRFXO�>'P@QRVWUX�SULPD�VWHDÌQODQ>*@WXLQGX�QH�FX�GRU�SkQD�>&@GHSDUWH&RSLL�XL>'P@WDWL�GH�FDSXO�ORU&kW�GH�X>$P@VRU�SOXWHDX�vQ�]ERU)DUD�VD�>(@FUHGHP�FD�LXELUHD�QX�QH�>$P@YUHD�>$�@5HIUHQ�>'P@)RVWHOH�LXELUL��>$P@VLPSOH�DPLQWLUL>(@6WUDQVH�QWU�XQ�DOEXP>$P@0D�VRWHVF�>$�@VL�DFXP�SULQ�OXPH>'P@'DU�SXVWLX�DU�IL�>$P@GDFD�vQWU�R�]L>(@)DUD�LXELUH�OkQJD�WLQH�P�DV�>$P@WUH]L�>$P@1LFL�QX�PDL�VWLX�SH�XQGH�HVWL&XP�WH�DL�QX>'P@PLW�FXP�WH�QXPHVWL6L�SHQWUX�>*@FLQH�PDL�VXVSLQL�vQ�DVWHS>&@WDUH6XQW�SOLQH�>'P@YLHWLOH�GH�VSLQL6L�DL�VFDSD>$P@WDW�SULQWUH�OXPLQL'HVL�SH�QL>(@PHQL�Q�DP�LXELW�DVD�GH�>$P@WDUH�>$P@$X�IRVW�RGDWD�GRXD�VWDUL&DUH�QDOWDX�GLQ�>'P@MRDFD�VFDUL6D�GHD�R�IXJD�>*@SHVWH�]DUL�SkQD�OD�>&@VRDUH&RSLL�IUX>'P@PRVL�vQGUDJRVWLWL3DUHDP�SH�>$P@YHFL�vQODQWXLWL)DUD�VD�>(@FUHGHP�FD�LXELUHD�QX�QH�>$P@YUHD��>$�@'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������*� ������������&� ������������(� ������������$� �;����������

Page 57: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

)UXQ]H6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD����WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1X�>'P@PD�QWUHED�QLPLF�vQ�QRDSWHD�DVWD1LFL�>$@FkW�H�FHDVXO�QLFL�FH�JkQGXUL�>$�@DP0DL�>$@ELQH�ODVD�PD�VD�QFKLG�IH>$�@UHDVWUD6D�>'P@QX�YDG�IUXQ]HOH�FXP�FDG�GLQ�>$@UDP)D�>'P@IRFXO�VL�SUHXPEOD�WH�SULQ�FDVD)D>$@UD�VD�VSXL�QLPLF�QLFL�XQ�FX>$�@YkQW9UHDX�>$@VD�PD�VLPW�OD�WLQH�FD�D>$�@FDVD6D�>'P@Q�DXG�IUXQ]HOH�FXP�]ERDUD�Q�>$@YkQW�&XP�]ERDUD�Q�>'P@YkQW�5HIUHQ�>'P@,XEL>&@WR�Q�>$P@QRDSWHD�DVWD�PSDUD>'P@WHDVFD1X>$@PDL�WDFHUHD�ODV�R�VD�YRU>'P@EHDVFD>'P@,XEL>&@WR�Q�>$P@QRDSWHD�DVWD�PSDUD>'P@WHDVFD1X>$@PDL�WDFHUHD�ODV�R�VD�YRU>'P@EHDVFDÌQ>'P@YDOXLWD�Q�VWUDLH�GH�FXOFDUH$>$@VHD]D�PL�WH�DODWXUHD�F�XQ�>$�@JKHP�6L�>$@GHDSDQD�PHUHX�IDUD�QFH>$�@WDUH6D�>'P@Q�DXG�IUXQ]HOH�VXE�SDVL�FXP�>$@JHP�3D>'P@]HVWH�PD�vQ�FDOHD�WD�GH�YDVWD8U>$@JLD�WRDPQHL�FDUH�EkQ>$�@WXLH6L�>$@QX�PD�vQWUHED�vQ�QRDSWHD�>$�@DVWD'H�>'P@FH�PD�vQVSDLPkQWD�IUXQ>$@]HOH�)UXQ>'P@]HOH�5HIUHQ1RWD��,QWUR��LQWHUPHGLDU�VL�OD�ILQDO�VH�SRDWH�IOXLHUD�SH�DFRUGXULOH�'P�VL�$�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('P �;�;��������$� ������������$� ������������$P ������������&� ������������

Page 58: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

1LQJH�OD�IHUHDVWUD6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�'DQ�9HURQD���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@1LQJH�LDU�LXELWR�>'@vQ�DEVHQWD�WD>&@&D�R�GHVSOHWLUH�>%�@GH�FLUHVL�vQ�PDL>(P@'LQ�FRSLODULH�>'@Q�D�PDL�QLQV�DVD>&@'DFD�DL�IL�FX�PLQH�>%�@DP�IXJL�SH�FDL>(P@3DUFD�WRW�SDPkQWXO�H�>'@QYHOLW�GH�FHU>&@3ULQV�GH�2GLVHHD�>%�@IXOJLORU�GH�QHD>(P@$]L�PL�H�GRU�GH�WLQH�>'@FD�XQ�PHVDJHU>&@8UPDULW�GH�YLVFRO�>%�@VL�DEVHQWD�WD5HIUHQ�>*@1LQJH�FX�DUJLQWXO�>'@FRDPHORU�GH�FDL>&@1LQJH�FD�R�QXQWD�>%�@YHFKH�OD�IHUHDVWUD>*@'DF�DL�IL�FX�PLQH�>'@DVWD]L�vQ�DODL>&@$P�SRUQL�LXELWR�>%�@FDWUH�QXQWD�QRDVWUD>(P@&D�VL�FXP�DU�FXUJH�>'@YUHPHD�vQDSRL>&@6D�vPSDUWD�LDUDVL�>%�@GRXD�YHVQLFL>(P@1LQJH�FX�GXPLQLFL��>'@QLQJH�vQWUH�QRL>&@&HL�SLHUGXWL�vQ�OXPH��>%�@VLQJXUL�VL�FRSLL>(P@'DFD�DV�VWL�SH�XQGH�>'@HVWH�XPEUD�WD>&@$]L�SH�VXE�]DSDGD�>%�@WL�DV�VDSD�WXQHO>(P@6L�DP�UHIDFH�OXPHD�>'@FXP�D�IRVW�FkQGYD>&@ÌQWU�XQ�YLV�GH�VDQLL�>%�@VL�GH�FORSRWHL�1RWD��&kQWHFXO�H�vQ�PDVXUD�����/D�WUHFHUHD�GH�OD�UHIUHQ�OD�VWURIH�VL�GH�OD�VWURIH�OD�UHIUHQ�VH�FkQWD��GDFDPDL�vPL�DGXF�HX�ELQH�DPLQWH��R�SURJUHVLH�GH�EDVV�GH�JHQXO�

%�(__���������������_������������������__%__���������������_������������������__*__���������������_������������������__'__���������������_������������������__$__���������������_������������������__(__���������������_������������������__FX�R�WUHFHUH�vQ�(P�VDX�UHVSHFWLY��vQ�*�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������'� �;�;��������&� ������������%� �;����������*� ������������

Page 59: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

8UDUH�SHQWUX�vQGUDJRVWLWL6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�'DQ�9HURQD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@3ULHWHQL�FH�D>*@YHWL�ILH>&@FDUH>&@ÌQ�LQLPD�>)@GUDJRVWHL�>&@ORU>&@9D�IDF�OD�>*@WRWL�R�X>&@UDUH>&@'H�IORDUH�GH�>)@PDU�VL�QR>&@URF>*@'H�IORDUH�>)@PDU�VL�QR>&@URF�>&@/RJRGQD�GH�>*@DULSL�YD�>&@ILH>&@'XPLQLFD�>)@YLHWLL�vQ�>&@GRL>&@6L�WRW�FH�>*@H�EXFX>&@ULH>&@6D�PSDUWD�>)@OXPLQD�FX�>&@YRL>*@6D�PSDUWD�OX>)@PLQD�FX�>&@YRL5HIUHQ�>)@9LDWD�H�>&@WRW�>*@YLDWD�H�>&@WRW>*@7RW�FH�QH�D�>)@IRVW�GDU>&@XLW>)@7RWL�VD�WUD>&@LP�>*@WRWL�VD�LX>&@ELP>*@9LDWD�OD�>)@SOXV�LQIL>&@QLW>&@ÌQ�PkQD�LX>*@ELULL�FX>&@UDWH>&@0LUHDVPD�GH�>)@IORDUH�VXQ>&@WHP>&@6L�VWUXQH�>*@vQJHPD>&@QDWH>&@3H�FHUXO�D>)@FHOHLDVL�>&@YLHWL>*@3H�FHUXO�DFH>)@OHLDVL�>&@YLHWL>&@'H�DFHHD�VL�OXPHD�>*@YLEUH>&@D]D>&@&kQG�WUHFHP�SULQ�>)@HD�YLVD>&@WRUL>&@,XELUHD�PHD�>*@YD�D>&@VHD]D>&@3H�IUXQWH�>)@FXQXQD�GH�>&@IORUL�>*@3H�IUXQWH�FX>)@QXQD�GH�>&@IORUL�5HIUHQ>&@3ULHWHQL�YD�>*@IDF�D]L�XU>&@DUH>&@/D�ELQH�VD�>)@ILWL�VL�OD�>&@JUHX>&@6L�VD�LX>*@ELWL�ILH>&@FDUH>&@&X�GUDJRVWH�>)@GXEOD�PH>&@UHX>*@&X�GUDJRVWH�>)@GXEOD�PH>&@UHX>&@6L�WRW�FH�LX>*@ELWL�VD�QIORUH>&@DVFD>&@'HSDUWH�GH�>)@QRSWLOH�>&@UHFL>&@0XOWL�DQL��PXOWL�>*@DQL�VD�WUDL>&@DVFD>&@7UDLDVFD�LX>)@ELUHD�vQ�>&@YHFL>*@7UDLDVFD�LX>)@ELUHD�vQ�>&@YHFL5HIUHQ��;'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������)� ������������

Page 60: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

9DUD�SURPLVD6WHIDQ�+UXVFD�6WHIDQ�+UXVFD�'DQ�9HURQD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'P@7H�DV�IL�LXELW�FXP�Q�DL�PDL�>*P@IRVW>&@&D�XQ�VROGDW�vQ�>&�@SOLQ�UD]>)@ERL'DU��>'P@XLWH��SORXD�IDUD�>*P@URVW>$�@,DU�vQWUH�>'P@QRL�>'@>'P@&D�vQWU�R�JDUD��QX�VWLX�>*P@FXP>&@&kQG�XQXO�YLQH�VL�>&�@DOWX�L�>)@GXV>'P@0HUJkQG�SH�DFHODVL�>*P@GUXP>$�@ÌQ�VHQV�R>'P@SXV�>'@5HIUHQ�>*P@1H�UDVFR>&�@OHVWH�>)@WLPSXO��IH>'P@PHLH�>*P@3H�XQ�SH>$�@URQ�YHFKL�GH�>'P@JDUD�>'@>*P@7X��,OL>&�@DGD��>)@HX��2GL>'P@VHH>*P@6FULVD�GH>$�@PXOW�vQWU�R�>'P@YDUD�>'@>'P@&D�XQ�SkQGDU�WH�DV�IL�LX>*P@ELW>&@,HVLQG�OD�GUXP�vQ�>&�@FDOHD�>)@WD'DU�>'P@]LOQLF�WUHFH�vQ�]D>*P@GDU>$�@$OWFLQH>'P@YD�>'@>'P@6XQWHP�VL�QRL�FD�GRXD�>*P@SXQWL>&@3H�DSD�XQXL�VLQ>&�@JXU�>)@GRU'DU�>'P@GHVSDUWLWL�GH�QLVWH�>*P@PXQWL>$�@ÌQWkPSOD>'P@WRU�>'@>'P@&D�XQ�FRSLO�WH�DV�IL�LX>*P@ELW>&@&H�IXUD�PHUH�>&�@GLQ�>)@YHFLQL>'P@8LWkQG�FD�WRWXO�H�SD>*P@]LW>$�@'H�XQ�JDUG�GH�>'P@VSLQL�>'@>'P@'DU�YDUD�FH�QH�D�ORJR>*P@GLW>&@&XQXQL�GH�IORUL�QH�D�>&�@PSXUSX>)@UDW2UL�>'P@Q�DL�SOHFDW��RUL�Q�DL�>*P@YHQLW>$�@&X�DGHYD>'P@UDW�>'@1RWH�0DVXUD�HVWH�����/D�VWURIH�WUHFHUHD�GH�OD�&�OD�&��VH�IDFH�vQ�FDGUXO�DFHOHLDVL�PDVXUL�IRORVLQGQXPDL�OD�XOWLPD�EDWDLH�D�PDVXULL�DFRUGXO�&��'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('P �;�;��������*P ������������&� ������������&� �;����������)� ������������$� �;����������'� �;�;��������

Page 61: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

)ORUL�GH�PDU6WHIDQ�+UXVFD�WUDGLWLRQDO���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@$P�YHQLW�DLFL�OD�>'@YRL��DP�YHQLW�DLFL�OD�>*@YRL&XP�H�GDWLQD�OD�>'@QRL��FXP�H�GDWLQD�OD�>*@QRL>*@6FXODWL�JD]GH�>'�@QX�GXU>*@PLWL��>&@YUHPHD�H�VD�>'�@YD�WUH>*@]LWL>*@6FXODWL�JD]GH�>'�@QX�GXU>*@PLWL��>&@YUHPHD�H�VD�>'�@YD�WUH>*@]LWL>*@&DVD�VD�YL�R�PDWX>'�@UDWL��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@0DVD�VD�YL�R�vQFDU>'�@FDWL��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU�>*@&DVD�VD�YL�R�PDWX>'�@UDWL��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@0DVD�VD�YL�R�vQFDU>'�@FDWL��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU�>*@1RL�XPEODP�D�>'�@FROLQ>*@GD��>&@GL�O�R�FDVD�>'�@OD�DO>*@WD>*@1RL�XPEODP�D�>'�@FROLQ>*@GD��>&@GL�O�R�FDVD�>'�@OD�DO>*@WD>*@6L�YHQLP�FX�'RPQXO�>'�@EXQ��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@&D�H�VDUD�GH�&UD>'�@FLXQ��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU�>*@6L�YHQLP�FX�'RPQXO�>'�@EXQ��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@&D�H�VDUD�GH�&UD>'�@FLXQ��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU�>*@6L�OD�DQXO�>'�@RP�]L>*@QL��>&@QXPDL�GDFD�>'�@QL�WL�>*@SRIWL>*@6L�OD�DQXO�>'�@RP�]L>*@QL��>&@QXPDL�GDFD�>'�@QL�WL�>*@SRIWL>*@6L�PDL�PXOWH�YRP�>'�@XUD��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@8Q�SRFXW�GDFD�QL�WL�>'�@GD��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@6L�PDL�PXOWH�YRP�>'�@XUD��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@8Q�SRFXW�GDFD�QL�WL�>'�@GD��>&@IORUL�>'�@GH�>*@PDU>*@6L�FROLQGD�QX�L�PDL�>'@PXOWD��VL�FROLQGD�QX�L�PDL�>*@PXOWD6D�WUDLDVFD�FLQH�DV>'@FXOWD��VD�WUDLDVFD�FLQH�DV>*@FXOWD>*@6L�FROLQGD�L�DWk>'@WD��VL�FROLQGD�L�DWk>*@WD&LQH�DVFXOWD�VD�WUD>'@LD��FLQH�DVFXOWD�VD�WUD>*@LD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������'� �;�;��������'� �;�;��������&� ������������

Page 62: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

/LQX�L�OLQ6WHIDQ�+UXVFDWUDGLWLRQDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��5HIUHQ�>*@/LQX�L�OLQ�VL�LDUD�L�>&@OLQ%DWH�YkQWX�FkWL>*@OLQ�)UXQ]D�>'@YHUGH�GH�PD>*@OLQ�>*@/LQX�L�OLQ�VL�LDUD�L�>&@OLQ%DWH�YkQWX�FkWL>*@OLQ�)UXQ]D�>'@YHUGH�GH�PD>*@OLQ�>*@6FXODWL�JD]GH�>&@QX�GRU>'@PLWL>*@&D�QX�L�YUHPH�>&@GH�GRU>'@PLW>*@&D�L�YUHPHD�GH�>&@VD�>'@VFXOD>*@&DVDOH�OH�>&@DVH>'@]D�>*@3H�OD�XVD�>&@FX�EUkQ>'@GXVD>*@/D�IHUHVWL�FX�>&@IORUL�GRP>'@QHVWL�>*@6L�FROLQGD�>&@QX�L�PDL�>'@PXOWD>*@6D�WUDLD�FL>&@QH�R�DV>'@FXOWD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������'� �;�;��������

Page 63: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

$GULDQ�,YDQLWFKL$UVXUD$GULDQ�,YDQLWFKL�$GULDQ�,YDQLWFKL�$GULDQ�3DXQHVFX"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@7UXSXO�PHX�LQWUHJ>'P@(�R�OXPD>)@QDUH>&@'DU�HX�VXQW�R�>$P@IODFDUD�LQWU�XQ�>*@FHU�VWUDYH>&@]LX&D�>)@SDVDULOH�PRUW�YRL�FDQWD>*@ULL�PDL�JUHX�GHFDW�>&@YLX>&@7UXSXO�PHX�LQWUHJ>'P@(�R�OXPD>)@QDUH>&@'DU�HX�VXQW�R�>$P@IODFDUD�vQWU�XQ�>*@FHU�VWUDYH>&@]LX&D�>)@SDVDULOH�PRUW�YRL�FkQWD>*@ULL�PDL�JUHX�GHFkW�>&@YLX>&@2FKLXO�DU]kQG>'P@6H�KUDQHVWH�GLQ�>)@FHDUD>&@6L�IDFH�XQ�>$P@VWURS�GH�URXD�ILHU>*@ELQ>&@WH>)@2GDWD�DP�VWLXW�VD�]ERU��>&@RGD>*@WD>)@'RYDGD�Q�DP�GDU�>*@vPL�DGXF�>&@DPLQWH>&@7UXSXO�PHX�LQWUHJ>'P@(�R�OXPD>)@QDUH>&@'XSD�FH�VH�>$P@YD�IL�VFXUV�>*@WRDWD�LQ�WD>&@UDQD>)@6L�IODFDUD�VH�YH�WRSLL�DO>&@EDV>*@WUX>)@9HWL�PDL�VLPWL�>*@R�DUVXUD�SH�>&@PkQD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�(&� ������������'P �;����������)� ������������*� ������������$P ������������

Page 64: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

.DUPD$L�YHQLW.DUPD�.DUPD�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@7X�DL�YHQLW�vQ�FOLSD�>(P@FkQG2ERVLVHP�DVWHS>&@WkQG6L�FX�JkQGXO�SULQ�SX>'@VWLL$P�XLWDW�F�DL�VD�>*@YLL�>'@>*@7X�DL�YHQLW�vQ�]RUL�GH�>(P@]L&kQG�QX�WH�DVWHSWDP�VD�>&@YLL7RWXO�SDUH�DFXP�IL>'@UHVF0�DP�QDVFXW�VD�WH�LX>*@EHVF�>'@5HIUHQ�>*@1X��QX�YUHDX�ODFULPL��>(P@QX1X�YUHDX�SDWLPL��>&@QX/D�SOHFDUHD�WD�FX>'@UkQG$P�VD�WH�SHWUHF�UD>*@]kQG�>'@>*@1X��QX�YUHDX�ODFULPL��>(P@QX1X�YUHDX�SDWLPL��>&@QX/D�SOHFDUHD�WD�FX>'@UkQG$P�VD�WH�SHWUHF�UD>*@]kQG�>'@>*@6WLX��VWLX�FD�WUHEXLH�VD�>(P@SOHFL6D�WL�VDUXW�EX]HOH�>&@UHFL/DFULPLOH�QX�PL�D>'@MXQJ$VWD]L�QX�PDL�VWLX�VD�>*@SOkQJ�>'@>*@7X�SHQWUX�PLQH�DL�IRVW�XQ�>(P@YLV9LVXO�PHX�GH�PXOW�SUR>&@PLV5kQGXO�FH�O�DP�DVWHS>'@WDW$L�YHQLW�VL�DL�SOH>*@FDW�>'@5HIUHQ��;'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������(P ������������&� ������������'� �;�;��������

Page 65: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

%XQLFD.DUPD�.DUPD�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@$QLL�DX�WUH>(P@FXW�EXQLFR>&@)DUD�WLQH�PL�>'@HVWH�JUHX>*@0L�DL�WULPLV�XQ�>(P@YLV�DVHDUD>&@&H�DP�VD�O�SRUW�vQ�>'@JkQG�PHUHX>*@ÌPL�DGXF�VL�>(P@D]L�DPLQWH>&@&kQG�GH�EDQL�>'@QHYRLH�DYHDP>*@'HVIDFHDL�>(P@XVRU�EDWLVWD>&@6L�PL�GDGHDL�>'@FkW�vWL�FHUHDP5HIUHQ�>*@$P�JUHVLW�SUHD�>(P@PXOW�EXQLFR>&@6XIOHWXO�vPL�>'@HVWH�JUHX>*@'DU�WX�P�DL�LHUWDW�>(P@VWLX�ELQH>&@)LLQGFD�WX�PD�>'@LHUWL�PHUHX>*@&XP�GH�DP�>(P@XLWDW�EXQLFR>&@6L�DP�IRVW�>'@DWkW�GH�UDX>*@1�DP�DSULQV�>(P@R�OXPkQDUH>&@6D�R�SXQ�OD�>'@FDSXO�WDX>*@7L�DP�XLWDW�>(P@FKLDU�QXPHOH>&@6L�DVWD�QX�H�>'@FHO�PDL�UDX>*@$P�XLWDW�SkQD�>(P@VL�ORFXO>&@8QGH�H�PRU>'@PkQWXO�WDX5HIUHQ>*@/DFULPLOH�PL�>(P@XPSOX�RFKLL>&@&kQG�vQ�YLV�PD�>'@PEUDWLVH]L>*@0L�HVWH�DWkW�GH�>(P@GRU�GH�WLQH>&@1X�VWLX�GDFD�R�>'@VD�PD�FUH]L>*@6L�DP�VD�YLQ�GH>(P@DFXP�EXQLFR>&@6L�DP�VD�IDF�XQ�>'@OHJDPkQW>*@6L�DP�VD�WL�SXQ�R�>(P@OXPkQDUH>&@6L�IORDUH�SH�>'@PRUPkQW5HIUHQ��;��>*@0D�LHUWL�EX>(P@QLFR�>&@PD�LH>'@UWL'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������(P ������������&� ������������'� �;�;��������

Page 66: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

&ROLQGD�WULVWD.DUPD�.DUPD�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@$XG�FROLQGHOH�vQ>(@FHW�SH�FDOH>$P@6L�LDU�OH�WXOEXUD�>(@YUH�XQ�HFRX>'P@&kQG�DGHPHQLWRU�>$P@VRVHVF�vQ�YDOH>'P@6D�PL�LQWUH�vQ�FDVD�DQXO�>(@FHO�PDL�QRX>$P@1H�DVWHDSWD�RDPHQLL�SOLQL�GH�PLUDUH>$P@&D�DX�YHQLW�SHVHPQH�SUHD�FXUDQG>'P@&D�WRW�vPEDWUkQHVF�FX�GLVSHUDUH>'P@6L�FD�PDL�PRU�VL�HL�GLQ�FkQG�vQ�FkQG5HIUHQ�>'P@$VFXO>$P@WDWL��DVFXO>*@WDWL��FROLQGD�>&@WULVWD>'P@$VFXO>$P@WDWL��FROLQ>(@GD��FROLQGD�>$P@PHD�>'P@$VFXO>$P@WDWL��DVFXO>*@WDWL��FROLQGD�>&@WULVWD>'P@$VFXO>$P@WDWL��FROLQ>(@GD��FROLQGD�>$P@PHD�>$P@&D�OH�H�JUHX�VD�WRW�vVL�>(@SRDUWH�FUXFHD>$P@3H�VXE�IHUHVWUH�QRL�H�>(@WLPS�VDUDF>'P@&D�QX�PDL�VWLX�SH�XQGH�>$P@DU�IL�UDVFUXFHD>'P@'H�QWRUV�OD�0RV�&UDFLXQXO�GLQ�>(@DOW�YHDF>$P@ÌQFKLQD�XQ�SDKDU�>(@FX�YLQ�GH�FDVD>$P@$L�FDVHL�vL�UDVSXQG�>(@FD�XQ�HFRX>'P@6L�DGRUP�OLSLW�FX�FRD>$P@WHOH�GH�PDVD>'P@9LVkQG�FD�YD�IL�EXQ�>(@DQXO�FHO�QRX5HIUHQ�>$P@ÌPL�VWHUJ�XVRU�FX�>(@PkQD�OXL�FHD�VWkQJD>$P@8Q�ILU�GH�ODFULPD�>(@SRUQLW�KRLQDU>'P@&kQG�]XUJDODLL�VXLHUD�>$P@QWU�R�GXQJD>'P@3H�R�ILOD�XOWLPD�>>(@@GH�FDOHQGDU5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������'P �;����������*� ������������&� ������������

Page 67: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

/DFULPL�VL�VXUkV.DUPD�.DUPD�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@&kQG�ODFULPL�>'@FDOGH�WL�V�DX�>&@VFXUV>&@&kQG�ODFULPL�FDOGH�WL�V�DX�>$P@VFXUV'H�SH�>'@REUDML�vQ�SDOPD�>(P@PHD>(P@'H�SH�REUDML�vQ�SDOPD�>&@PHD>(P@$YHDL�SH�>'@EX]H�XQ�VX>&@UkV>&@$YHDL�SH�EX]H�XQ�>$P@VXUkV6L�FkW�GH�>'@ELQH�vWL�VW>*@D>'@WH>&@D>(P@$YHDL�GRDU�OD>'@FULPL�VL�VX>&@UkV>&@$YHDL�GRDU�ODFULPL�VL�VX>$P@UkV6L�RFKLL�Q�>'@QRDSWH�WL�VWDOX>(P@FHDX>(P@6L�RFKLL�Q�QRDSWH�WL�VWDOX>&@FHDX>(P@(X�DP�IRVW�>'@WDUH�WX�DL�>&@SOkQV>&@(X�DP�IRVW�WDUH�WX�DL�>$P@SOkQV6L�DPLQ>'@WLULOH�>*@GX>'@UH>&@DX>(P@1X�QWHOHJHDL�>'@FD�GHVSDU>&@WLUHD>&@1X�QWHOHJHDL�FD�GHVSDU>$P@WLUHD9HQLVH�D>'@WXQFL�LDU�vQWUH�>(P@QRL>(P@9HQLVH�DWXQFL�LDU�vQWUH�>&@QRL>(P@6L�vQFD�>'@PDL�VSHUDP�LX>&@ELUHD>&@6L�vQFD�PDL�VSHUDP�LX>$P@ELUHDÌQ�FHDWD�>'@SULQWUH�DWk>*@WHD�>'@SOR>&@L>(P@&H�DV�IL�SXWXW�>'@DWXQFL�VD�WL�>&@VSXQ>&@&H�DV�IL�SXWXW�DWXQFL�VD�WL�>$P@VSXQ1LFL�QX�PDL�>'@VWLX�VL�QLFL�QX�PL�>(P@SDVD>(P@1LFL�QX�PDL�VWLX�VL�QLFL�QX�PL�>&@SDVD>(P@&X�RFKLL�QFKLVL�>'@SRUQHVF�OD�>&@GUXP>&@&X�RFKLL�QFKLVL�SRUQHVF�OD�>$P@GUXP&DODWRU�SUL>'@EHDJ�FH�VH�vQWRDU>*@FH�>'@DFD>&@VD>(P@'H�PL�YHL�>'@YHQL�vQ�FDOHD�>&@PHD>&@'H�PL�YHL�YHQL�vQ�FDOHD�>$P@PHD6D�QX�PD�Q>'@WUHEL�QLPLF��QX�WL�YRL�UDV>(P@SXQGH>(P@6D�QX�PD�QWUHEL�QLPLF��QX�WL�YRL�UDV>&@SXQGH>(P@1�DMXQJH�R�>'@YRUED�VD�QFHDSD�>&@HD>&@1�DMXQJH�R�YRUED�VD�QFHDSD�>$P@HD7RW�FH�Q�>'@VXIOHW�VH�>*@DV>'@FXQ>&@GH'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������'� �;�;��������&� ������������*� ������������$P �;����������

Page 68: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

$GD�0LOHD(UD�9DVLOH�RP�IUXPRV$GD�0LOHD�$GD�0LOHD�$GD�0LOHD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@(UD�9DVLOH�RP�IUXPRV&X�FDSX�RWkU�FDP�SDWUD>'@WRV&X�PLQWHD�QJHVXLWD�Q�>(@FROW(UD�WDUH�IUX>$@PRV�&D�6vL�DWXQFL�FkQG�vO�YHGHD��>$@DKKKK,QLPD�Q�JkW�vL�DMXQJHD��>'@DKKK6L�SORPEHOH�L�SXVFDX�SH�UkQG>(@&kQG�vO�YHGHD�SH�HO�VH]kQGÌQ�>$@PLMORF�GH�VRVHD�6D�VWLL�PkQGUXWR�PD�>$@RPRU'DFD�FX�WLQH�QX�PD�>'@QVRU�6D�VWLL�PkQGUXWR�PD�>(@RPRU'DFD�FX�WLQH�QX�PD�>$@QVRU�6L�D�PXULW�9DVLOH�1RWD�&D�VL�PRGHO�GH�FLXSLWXUD�SHQWUX�DFHVW�FkQWHF�UHFRPDQG�

$�����������'�����������(�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_�����������_'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;����������(� ������������

Page 69: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

*UDVD$GD�0LOHD$GD�0LOHD�$GD�0LOHD��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@9DL�KL�FD�V�>(@WDUH�JUDVD>$@7XODL�+,�FD�V�>(@WDUH�JUDVD>'@6L�VODQLQD�>$@PD�DSDVD�,RDL>$@$P�YHQLW�>(@GH�OD�VSLWDO>$@6RWX�R�OX>(@DW�XQ�FDO>'@&X�FRSLWD�>$@P�R�ORYLW�>'@,�DPX�P�R�QH>$@QRURFLW�>$@$PX�V�JUDVD�>(@VL�VFKLORDGD�>$@$PX�V�JUDVD�>(@VL�VFKLORDGD>'@)XJ�YHFLQLL�>$@VD�PD�YDGD�>'@'�DLD�QX�PDL�LHV�>$@vQ�VWUDGD�>$@'D�FLQ�WH�R�SXV�>(@VD�WH�vQJUDVL�>$@'D�FLQ�WH�R�SXV�>(@VD�WH�vQJUDVL>'@,�DPX�QL�VD�>$@WH�GH]JUDVL�>'@,�DPX�QL�VD�>$@WH�GH]JUDVL�>$@3DL�GD�FLQ�P�R�SXV�>(@VD�PD�vQJUDVL�>$@3DL�GD�FLQ�P�R�SXV�>(@VD�PD�vQJUDVL>'@,�DPX�QL�VD�>$@PD�GH]JUDVL�>'@,�DPX�QL�VD�>$@PD�GH]JUDVL�1RWD�&D�VL�PRGHO�GH�FLXSLWXUD�SHQWUX�DFHVW�FkQWHF�UHFRPDQG�

$���������(�_���������_���������_�_���������_���������_�_���������_���������_�_���������_���������_�_���������_���������_�_���������_���������_'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������'� �;����������

Page 70: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

2DLD�PLFD$GD�0LOHD$GD�0LOHD�$GD�0LOHD��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@2DLD�PLFD�YUHD�VD�VDUD>(@*DUGX�SkQ�OD�>$P@SULPDYDUD�>$P@2DLD�PLFD�YUHD�VD�VDUD>(@*DUGX�SkQ�OD�>$P@SULPDYDUD�>$P@7RDWD�LDUQD�H[HUVHD]D�>'P@ÌQGHOXQJ�VH�>$P@DQWUHQHD]D�>$P@2DLD�PLFD�YUHD�VD�VDUD>(@*DUGX�SkQ�OD�>$P@SULPDYDUD�>$P@3ULPDYDUD�vQYHU]HVWH�>'P@2DLD�PLFD�VH�>$P@LYHVWH�>$P@)DFH�VDULWXUD�EXQD�>(@6L�DMXQJH�GUHSW�>$P@vQ�OXQD�>$P@%DFLX�WDUH�VXSDUDWX>(@&LQ�O�R�SXV�VD�>$P@IDFD�JDUGX>$P@3kQ�OD�OXQD�vQDOWDWX>(@6D�QX�O�VDUD�>$P@QHFXUDWX�>$P@%DFLX�WDUH�VXSDUDWX>(@&LQ�O�R�SXV�VD�>$P@IDFD�JDUGX>$P@3kQ�OD�OXQD�vQDOWDWX>(@6D�QX�O�VDUD�>$P@QHFXUDWX�1RWD�5HFRPDQG�IRORVLUHD�XQHL�FLXSLWXUL�FX�EDVV�DOWHUQDWLY�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������'P �;����������

Page 71: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

3DVDUHD�&ROLEUL$OWH�FkQWHFH�FkQWDWH��VL��GH�3DVDUHD�&ROLEUL�OH�PDL�SRWL�JDVL�OD�0LUFHD%DQLFLX VDX�0LUFHD�9LQWLOD$OFRRO3DVDUHD�&ROLEUL�5D\�'DYLHV�7KH�.LQNV�7UDG�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��(�R�SR>$P@YHVWH�F�R�FDGHUH$�FXLYD�FH�DYHD�SXWHUHÌQWU�R�YLDWD�SUHD�ERJDWD�vQ�SR>(@]LWLL�'DU�FX�VWUHVVXO�GH�OD�VOXMED�&X�REOLJDWLL�VRFLDOH6L�R�VRWLH�FX�IDQDWLFH�DP>$P@ELWLL�>$@6�D�SXV�SH�EDXWXUD�6�D�QFXUFDW�F�R�WkUkWXUD&H�O�D�GXV�VSUH�XQ�WUDL�OLSVLW�GH�LQWHU>'P@GLFWLL�>$P@'DU�WkUID�EDQLL�L�D�WRFDW6L�vQ�PRFLUOD�O�D�ODVDW8Q�DOW�EH>(�@WLY�vQ�]GUHQ>(@WH��FD�WRWL�>(�@SUD>$P@SD>(�@GL>$P@WLL�>(�@9DL��FH�SDFDW�5HIUHQ�>$P@2K��GHPRQ�>'P@DOFRRO�1�DP�DPLQWLUL��PL�H�>(�@FDSXO�JRO�>$P@&LQH�DU�>'P@IL�FUH]XW>(�@&D�GLQ�RP�>$P@DMXQJ�QH�RP�>$P@2K��GHPRQ�>'P@DOFRRO�1�DP�DPLQWLUL��PL�H�>(�@FDSXO�JRO�>$P@/LSVLW�>'P@GH�FRQWURO�>(�@6FODY�OD�GHPR>$P@QXO�>(�@DO>$P@FRRO�>'P@1�DP�DPLQWLUL��PL�H�>(�@FDSXO�JRO�>$P@/LSVLW�>'P@GH�FRQWURO�>(�@6FODY�OD�GHPR>$P@QXO�>(�@DO>$P@FRROÌQF�XQ�>$P@YLQ�RUL�JLQ�(O�EHD�FH�SXWHD�6SLUW��WXLFD��VXV�SD>(@KDUXO�5RP��VFRWFK��YRGFD�GLQ�LPSRUW�$WkWD�WLPS�FkW�vVL�vQHDFD�Q�HOH�D>$P@PDUXO�>$@'DU�HUD�XQ�RP�SLHUGXW�&kQG�QHYDVWD�VL�D�EDWXW�7kUID�D�SOHFDW�VL�VL�D�JDVLW�XQ�>'P@DOWXO�>$P@(D�O�vQGHPQD�PHUHX�VD�EHD�(D�VSUH�UXLQD�vO�GXFHD�'DU�>(�@EDQLL�FkQG�V�DX�>(@GXV��O�D�>(�@VL�ODVDW�>$P@SULQ�>(�@VDQ>$P@WXUL�>(�@9DL��FH�SDFDW�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������$� �;����������'P �;�;��������(� ������������1RWD��3DUWHD�FHD�PDL�GLILFLOD�D�FkQWHFXOXL�YLQH�OD�VIkUVWXO�VWURIHL��ODSHQXOWLPXO�YHUV��'DU�GXSD�FkWHYD�H[HUFLWLL�VL�GXSD�FH�PDL�DVFXOWDWL�RGDWDPHORGLD�SUREDELO�FD�YD�VXQD�GHVWXO�GH�ELQH��'DFD�QX�H[LVWD�VL�R�YDULDQWDVLPSOLILFDWD�XQGH�VH�SRW�ODVD�DIDUD�FkWHYD�GLQ�DFRUGXUL��8OWLPXO�DFRUG�(��OD�9DL�FH�SDFDW��VH�DUSHJLD]D�

Page 72: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

%R[HUXO3DVDUHD�&ROLEUL�3DXO�6LPRQ�3DXO�6LPRQ�WUDG��)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@8Q�EDLDW�VDUDF�VXQW6L�SR>$P@YHVWHD�PHD�R�VWLL�1X�P�DP�>*@PDL�SXWXW�RSXQH/D�XQ�SXPQ�GH�EkOEkLHOL�VL�GH�SUR>&@PLVLXQL�0LQFLXQL��SUR>$P@VWLL�'DU�>*@DX]L�GRDU�FH�GR>)@UHVWL�V�DX]L�ÌQ�UHVW�XUHFKHD�>&@DVWXSL�PPPK�PPPK>&@6L�DGLR�WRW�VL�IDPLOLH�6L�DP�SOHFDW�OD�GUXP��>$P@XQ�SXVWL$JD>*@WkQGX�PD�GH�RUL>*�@FLQH6L�DOHUJkQG�DSRL�FX�WHDPD'RDU�SULQ�>&@JDUL�SXVWLL�7RW�PDL�>$P@UDX&DX>*@WkQG�SULQ�PDKD>)@ODOH8QGH�FHL�vQ�]GUHQWH�>&@GRUP8Q�FXO>*@FXV��XQ�FROW�>)@GH�LDUED��XQ�>&@VXEVRO�5HIUHQ�>&@/DL�OD�>$P@ODL��ODL�OD�>*@ODL�OD�ODL�OD�ODL��ODL�OD�>$P@ODL�/DL�OD�>)@ODL�OD�OD�OD�OD�>*@ODL�OD�OD�OD�OD�>&@ODL�>&@$P�YHQLW�VD�PL�LDX�R�VOXMED&X�VD>$P@ODULX�vQ�EDFVLV�'DU�QX�>*@VXQW�RIHUWH�'RDU�XQ�YLQR�QFRD�Q�XUHFKH6RSWLW�GH�>&@IHWH�vQFHW�&LQVWLW�YD�>$P@VSXQ8QH>*@RUL��FkQG�HUDP�>)@VLQJXU�/D�HOH�DOHU>&@JDP�>*@ODL�OD�ODL�>)@OD�OD�>&@OD�OD5HIUHQ�>&@=DF�F�XQ�VORL�GH�JKHDWD�vQ�SDOWRQ&X�RFKLL�ODUJ�GHVFKLVL�VL�>$P@VXQW�GXV8QGH�>*@LDUQD�QX�WH�DWLQJH&KLDU�>&@DWkW�GH�UDX��QX�S>$P@UHD�UDX�6L�>&@VXQW�GXV>&@8Q�ER[HU�VWD�SULQ�JXQRDLH(O�FH�OXSWD�>$P@R�LXEHD6L�>*@SULQ�JkQG�vL�XPEOD�LDUD&DGHULOH�PXOWH�OD�SRGHD>*@6L�SXPQLL�FX�JUDPDGD>&@3kQFH�XUOD�SXV�SH�>$P@SOkQV8LWH�>$P@SOHF�HX��XLWH�>&@SOHF�HX'DU�UD>)@PkQH�SXPQXO�>&@VWUkQV�ODL�ODL�>*@ODL�ODL�>)@ODL�ODL�>&@ODL�ODL5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������&� ������������)� ������������*� ������������*� ������������

Page 73: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

0U��7DPERXULQH�0DQ3DVDUHD�&ROLEUL�%RE�'\ODQ�%RE�'\ODQ�7UDG��)ORULDQ�3LWWLV�5HIUHQ�>*@+HL�0U��>$@7DPERXULQH�0DQ�>'@FkQWD�PL�VD�WH�DV>*@FXOW�1X�PL�H�>'@VRPQ��VSUH�QLFD>*@LHUL�PD�>(P@SRDUWD�>$@SDVLL�PHL��>$VXV�@ >$@>*@+HL�0U��>$@7DPERXULQH�0DQ�>'@FkQWD�PL�VD�WH�DV>*@FXOW�'XSD�>'@WLQH�Q�]RUL�YRL�>*@PHUJH�SH�>(P@DOH�>$@WDOH�D>'@OHL��>'VXV�@ >'@>'VXV�@ >'@>$@6L�GH>*@VL�FDVWHOXO�>$@VHULL�vQ�>'@QLVLS�VH�vQWRU>*@FHD�&HU>'@QXW�SULQ�PkQD�>*@PHD�2UL�SUL>'@YHDP�FXP�GLVSD>*@UHD�vQ�>(P@]DUL�SUR>$@PLVH��>$VXV�@ >$@,DU�>*@SOLFWLVHDOD�PD�>$@QYLQJHD��FDO>'@FkLHOH�PD�>*@IULJ�3UL>'@HWHQL�Q�DP�VD�L�>*@VWULJ�$FXP�>'@VWUD]LOH�VXQW�>*@YLL�ID>(P@UD�GH�>$@YLVH��>$VXV�@ >$@5HIUHQ>$@'X�>*@PD�VL�PD�>$@SOLPED�SH�D�WD�>'@DUFD�OLQ�YDO>*@VkQG�ÌQ�>'@VLPWXUL�VXQW�IOD>*@PkQG��GDFD�Pk>'@LQLOH�DSX>*@FkQG��SL>'@FLRDUHOHFDO>*@FkQG�'RDU�>'@JKHWHOH�DV>*@WHSW�VD�>(P@PD�PDL�>$@SRDUWH��>$VXV�@ >$@6XQW�>*@JDWD�VD�SOHF�>$@XQGH�YUHL�VXQW�>'@JDWD�VD�P�D>*@IXQG�vQ�>'@IDOD�PHDGH�>*@SOXPE�'DQ>'@VXO�PHX�GH�H�SUR>*@IXQG��PD�>(P@YD�SXUWD�GH>$@SDUWH��>$VXV�@ >$@>$@6L�GH>*@VL�DX]L��D>$@X]L�VXE�VRDUH�D>'@WkWHD�QHEX>*@QLL�6SUH�>'@PLQH�PRUWL�>*@YLL�VXQW�GRDU�D>'@WkW�FRSLOD>*@ULL�6L�SH�>'@FHUXUL�HOH�>*@QX�V�GH>(P@ORF�R>$@IHQVH�>$VXV�@ >$@6L�GH>*@VL�DX]L��D>$@X]L�HFRXO�YDJ�GH�>'@ULPH�GH�H>*@IHFW/D�>'@ULWPXO�WDX�SHU>*@IHFW��H�>'@GRDU�XQ�FORZQ�DE>*@MHFW&H�>'@QX�L�GH�EXQ�UHV>*@SHFW��HO�QXPDL�>'@XPEUH�GRDU�Yk>*@QHD]D�>(P@SUHDL>$@PHQVH��>$VXV�@ >$@>$@'HFL�>*@LD�PD�VL�PD�>$@SLHUGH�SULQ�L>'@QHOHOH�GH�>*@IXP�ÌQWU�XQ�>'@WLPS�FH�QX�L�D>*@FXP��GH>'@SDUWH�GH�FR>*@SDFL��SUHD�>'@JRL�VL�SUHDVD>*@UDFL�%D>'@WXWL�GH�XQ�YkQW�VH>*@PHW��GH>'@SDUWH�GH�WUL>*@VWHWL�>(P@vQ�QHJUH>$@KDLQH��>$VXV�@ >$@&D�>*@VD�SOXWHVF�VXE�>$@FHUXO�OLEHU�FkW�>'@WLPS�QX�L�QH>*@EXQ�ÌQ�>'@PDUHD�VD�P�D>*@GXQ��QL>'@VLS�MXU�vPSUH>*@MXU&X�>'@VSHUDQWH�VL�DPLQ>*@WLUL�vQH>'@FDWH�GH�DPD>*@JLUL6L�VD�PDL�>'@XLW�SXWLQ�GH�>*@D]L�GRDU�>(P@SkQD�>$@PkLQH��>$VXV�@ >$@1RWH��/D�vQFHSXWXO�VWURIHORU�DFRUGXO�$�HVWH�IRDUWH�VFXUW��GRDU�XQ�WLPS��VL�VHOHDJD�FX�FHO�GH�OD�VIkUVLWXO�UHIUHQXOXL�7RW�OD�VWURIH�VL�OD�UHIUHQ�SURJUHVLD�*�(P�GXUH]D�R�PDVXUD�vQWUHDJD�FX�FkWHGRL�WLPSL�SH�ILHFDUH�DFRUG�ÌQ�UHVW�FUHG�FD�H�VLPSOX�GH�LQWHUSUHWDW�FX�XQ�ULWP�GH�JHQXO�_������������_������������_�H[HPSOLILFDW�DLFL�SHQWUX�GRXD�PDVXUL�-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('���� �;�;��������'VXV� �;�;��������'VXV� �;�;��������*���� ������������(P��� ������������$���� ������������$VXV� �;����������

Page 74: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

1X�L�QLPLF��DVWD�H�3DVDUHD�&ROLEUL�%RE�'\ODQ�7UDG�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@+HL��6L�OD�FH�EXQ�VD�>*@QWUHEL�GH�FH��>$P@LXELWR�>)@GDFD�Q�DL�DI>&@ODW�GH>*@MD">&@+HL��6L�OD�FH�EXQ�VD�>*@QWUHEL�GH�FH��>$P@LXELWR">'�@$FXP�WRW�Q�DU�PDL�FR>*@QWD�>*�@>&@&kQG�FRFRVLL�WDL�YRU�FkQ>&�@WD�vQ�]RUL>)@3H�JHDP�WH�XLWD��HX�VvQW�FDOD>'�@WRU�>&@7X�HVWL�GH�>*�%@YLQD�FD�PD�>$P@SLHUG�GLQ�QRX�vQ�>)@QRUL�'DU�>&@QX�L�QL>*@PLF��DVWD�>&@H�>&@+HL��6L�OD�FH�EXQ�V�>*@DSULQ]L�DFXP�>$P@OXPLQD�>)@FHD�GH�FDUH�>&@Q�DP�DI>*@ODW">&@+HL��6L�OD�FH�EXQ�V�>*@DSULQ]L�DFXP�>$P@OXPLQD">'�@'UXPXO�PHX�H�QWXQ>*@HFDW�>*�@>&@'DU�GRUHDP�FXPSOLW�VD�IL�JD>&�@VLW�FHYD�GH�VSXV>)@2�YRUED�EXQD�FH�QDSRL�P�DU�IL�>'�@DGXV�>&@7LPS�GH�YRUEH�PXO>*�%@WH�SHQWUX�>$P@QRL�Q�D�IRVW�GH�>)@DMXQV�'DU�>&@QX�L�QL>*@PLF��DVWD�>&@H�>&@+HL��6L�OD�FH�EXQ�VD�>*@PD�PDL�VWULJL�SH�>$P@QXPH�>)@FXP�QX�WH�DP�>&@PDL�DX>*@]LW">&@+HL��6L�OD�FH�EXQ�VD�>*@PD�PDL�VWULJL�SH�>$P@QXPH">'�@1X�WH�DXG��DP�DVX>*@U]LW�>*�@>&@'DU�PD�WRW�IUDPvQW�VL�PD�JkQG>&�@HVF�SH�FDOHD�PHD>)@,XEHDP�R�IHPHLH���ELHW�FRSLO��vPL�>'�@VSXQHD>&@(L�LQLPD�L�DP�>*�%@GDW��GDU�HD�VX>$P@IOHWX�PL�>)@GRUHD�'DU�>&@QX�L�QL>*@PLF��DVWD�>&@H�6L�GHFL��GHFL�DGLR��8QGH�SOHF"+P��SDL�QX�SUHD�VWLX�'DU�SH�FXUkQG�QX�L�EXQ�LXELWR��QX�8Q�DGLR�H�PDL�YLX�1X��QX�L�WLPS�DFXP�GH�YUHXQ�YDJ�UHSURV�3XWHDL�WX�PXOWH��GDU�FH�IRORV"7X�PL�DL�FKHOWXLW�DQLL�PHL�FHL�PDL�IUXPRVL�'DU�>&@QX�L�QL>*@PLF��DVWD�>&@H�'DU�>&@QX�L�QL>*@PLF��DVWD�>&@H�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&�� ������������*�� ������������)�� ������������$P� ������������'�� �;�;��������*�� ������������&�� �;����������*�% �[����������

Page 75: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

2DPHQL�EXQL3DVDUHD�&ROLEUL�vQ�RULJLQDO���6LOYLR��%RE�'\ODQ�7UDG�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@6H�QDVWH�XQ�PkLQH�GLQWU�XQ�>)@LHUL�EOHVWH>&@PDW>*@9LQH�HO��YLQH�FD�XQ�>)@DFFHOH>&@UDW�>*@1X��QX�PD�SOkQJ�SULQ�>)@FkWH�DP�>&@WUHFXW�>*@6H�SXWHD�VL�PDL�UDX��>)@GDU�FLQH�D�>&@VWLXW"5HIUHQ�>*@2DPHQL�EXQL��>)@RULFkW�GDWL�vQ�>&@GDU�2�>*@LQLPD�GH�SLDWUD�QX�>)@PDL�EDWH�>&@LDU�>*@2DPHQL�EXQL��GH�>)@Q�RL�PDL�IL�>&@YLX�>*@$IOX�HX�WDLQD�FH�GRDU�>)@PRUWLL�R�>&@VWLX�>*@6LQFHU��FLQVWLW��GDU�VL�>)@WUHD]�VL�GHV>&@WHSW�>*@&kQG�OD�XVD�vWL�EDW��QX�>)@SRPDQD�DV>&@WHSW�>*@6XQW�XQ�VXIOHW�KDL�KXL��>)@FDXWkQG�DGD>&@SRVW�>*@6L�GH�QX�WL�H�SH�SODF��vPL�>)@JDVHVF�HX�XQ�>&@URVW�>*@3ORDLH�Y�DGXF��RUL>)@FkQG�YHWL�>&@GRUL�>*@6L�VRDUHOH�O�VFRW�GLQ�>)@QRULL�FHL�>&@JUL�>*@ÌQ�WUXSXUL�WRUQ�YODJD�VL�>)@DGLR�GX>&@UHUL�>*@,DU�YLVHOH�WDOH�QX�PDL�>)@VXQW�GRDU�SD>&@UHUL�5HIUHQ>*@$P�GDW�FH�DP�SULPLW��SkQ�>)@Q�DP�PDL�DYXW�>&@FH�>*@$P�OXDW�FH�PL�DWL�GDW�VL�>)@Q�DP�VSXV�GH�>&@FH�>*@6WLL��WH�LXEHVF�VL�>)@HWFHWH>&@UD�>*@'DU�GHVFKLVD�WL�H�XVD�GH�>)@VSXL���9RL�>&@SOHFD��>*@2�VSXQ�FX�IUXPRVXO��SRW�>)@VD�VL�>&@VWULJ�>*@ÌWL�YLQH�VL�SODWD��GXSD�>)@RULFH�>&@FkVWLJ�>*@&XP�RULFH�SODFHUH�VH�>)@WHUPLQD�>&@SURVW�>*@3ODWHVWH�FkW�IDFH��VD�>)@SOkQJL�Q�DUH�>&@URVW�5HIUHQ>*@$VWD]L�VDX�PkLQH��>)@IRDUWH�FX>&@UkQG�>*@0D�GXF�vQWU�R�YDOH��XQ�>)@FkQWHF�VD�WL�>&@FkQW�>*@2�VD�O�FkQW��R�VD�O�VWULJ��>)@DVFXOWD�O�VL�>&@WX�>*@(FRX�PL�YD�VSXQH�GH�DP�>)@GUHSWDWH�VDX�>&@QX�5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� �������������VDX*� ������������)� ������������&� ������������

Page 76: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

2DPHQL�EXQL��YDULDQWD�3DVDUHD�&ROLEUL�vQ�RULJLQDO���6LOYLR��%RE�'\ODQ�7UDG�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1RWD�$FHDVWD�YDULDQWD�D�FkQWHFXOXL�IRORVHVWH�OD�ILHFDUH�YHUV�XQ�DFRUG�PDLPXOW��GDU�GUHSW�VD�YD�VSXQ�QX�VWLX�FDUH�GLQ�FHOH�GRXD�YDULDQWH�HVWH�PDLDSURDSH�GH�DGHYDU��&HUW�HVWH�IDSWXO�FD�DPEHOH�VXQD�OD�IHO�GH�ELQH���6DX���>*@6H�QDVWH�XQ�>)@PkLQH�GLQWU�XQ�>&@LHUL�EOHVWH>*@PDW>*@9LQH�HO��>)@YLQH�FD�XQ�>&@DFFHOH>*@UDW�>*@1X��QX�PD�>)@SOkQJ�SULQ�>&@FkWH�DP�>*@WUHFXW�>*@6H�SXWHD�VL�PDL�>)@UDX��>&@GDU�FLQH�D�>*@VWLXW"5HIUHQ�>*@2DPHQL�>)@EXQL��>&@RULFkW�GDWL�vQ�>*@GDU�2�>*@LQLPD�GH�>)@SLDWUD�QX�>&@PDL�EDWH�>*@LDU�>*@2DPHQL�>)@EXQL��GH�>&@Q�RL�PDL�IL�>*@YLX�>*@$IOX�HX�>)@WDLQD�FH�GRDU�>&@PRUWLL�R�>*@VWLX�>*@6LQFHU��FLQV>)@WLW��GDU�VL�>&@WUHD]�VL�GHV>*@WHSW�>*@&kQG�OD�XVD�vWL�>)@EDW��QX�>&@SRPDQD�DV>*@WHSW�>*@6XQW�XQ�VXIOHW�>)@KDL�KXL��>&@FDXWkQG�DGD>*@SRVW�>*@6L�GH�QX�WL�H�>)@SH�SODF��vPL�>&@JDVHVF�HX�XQ�>&@URVW�>*@3ORDLH�Y�>)@DGXF��RUL>&@FkQG�YHWL�>*@GRUL�>*@6L�VRDUHOH�O�>)@VFRW�GLQ�>&@QRULL�FHL�>*@JUL�>*@ÌQ�WUXSXUL�WRUQ�>)@YODJD�VL�>&@DGLR�GX>*@UHUL�>*@,DU�YLVHOH�>)@WDOH�QX�PDL�>&@VXQW�GRDU�SD>*@UHUL�5HIUHQ>*@$P�GDW�FH�DP�>)@SULPLW��SkQ�>&@Q�DP�PDL�DYXW�>*@FH�>*@$P�OXDW�FH�PL�DWL�>)@GDW�VL�>&@Q�DP�VSXV�GH�>*@FH�>*@6WLL��WH�LX>)@EHVF�VL�>&@HWFHWH>*@UD�>*@'DU�GHVFKLVD�WL�H�>)@XVD�GH�>&@VSXL���9RL�>*@SOHFD��>*@2�VSXQ�FX�IUX>)@PRVXO��SRW�>&@VD�VL�>*@VWULJ�>*@ÌWL�YLQH�VL�>)@SODWD��GXSD�>&@RULFH�>*@FkVWLJ�>*@&XP�RULFH�>)@SODFHUH�VH�>&@WHUPLQD�>*@SURVW�>*@3ODWHVWH�>)@FkW�IDFH��VD�>&@SOkQJL�Q�DUH�>*@URVW�5HIUHQ>*@$VWD]L�VDX�>)@PkLQH��>&@IRDUWH�FX>*@UkQG�>*@0D�GXF�vQWU�R�>)@YDOH��XQ�>&@FkQWHF�VD�WL�>*@FkQW�>*@2�VD�O�FkQW��>)@R�VD�O�VWULJ��>&@DVFXOWD�O�VL�>*@WX�>*@(FRX�PL�YD�>)@VSXQH�GH�DP�>&@GUHSWDWH�VDX�>*@QX�5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� �������������VDX*� ������������)� ������������&� ������������

Page 77: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

3ORDLD�FDUH�YD�YHQL3DVDUHD�&ROLEUL�'RULQ�/LYLX�=DKDULD��DGDSWDUH�GXSD�R�SLHVD�D�JUXSXOXL�(&+,3$���'RULQ�/LYLX=DKDULD�>'@6vQW�XQ�IUDWH�WkQDU��FDUH�>%P@FUHGH�vQ�GUHSWDWH�$P�RFKLL�>$@QHJUL��GDU�DP�>*@PkLQLOH�FX>'@UDWH�,X>'@EHVF�SOHWHOH�VL�SORDLD�VL�>%P@FDPDVLOH�QIORUDWH�1X�UDV>$@SXQG�FkQG�PL�VH�>*@DUXQFD�YRUEH�Q�>'@VSDWH�8Q�>(P@IDSW�IDUD�LPSRU>'@WDQWD�>*@PD�SRDWH�IDFH�VD�>'@VSHU�0D�>(P@QFOLQ�VL�SXQ�vQ�ED>'@ODQWD�>*@FH�L�VIkQW�FX�FH�L�HIH>'@PHU�3HVWH�WRW�DWkUQD�>(P@JUHX�>*@WHDPD�GH�VLQFHUL>'@WDWH���>'@'DU�GH�FkWH�RUL��SULHWHQL��Q�DP�VX>%P@UkV�FX�vQWULVWDUH�&kQG�VSH>$@UDQWHOH�SD>*@UHDX�vQVHOD>'@WRDUH�&kQG�QH>'@FLQVWHD�VL�SURVWLD�VL�DVFXQ>%P@GHDX�SULQ�JURSL�QRURFXO�6WLWL�GH�>$@FkWH�RUL��SUL>*@HWHQL��OH�DP�SULQV�>'@MRFXO�1H�DP�>(P@VDWXUDW�GH�SD>'@ODYUH��>*@GH�FDUWL�VL�ILOPH�GH�>'@VRF�&X�>(P@YDPSH��UHJL�VL�FD>'@GDYUH��>*@FX�VWHOH�GH�LDUPD>'@URF���3ORDLD�FDUH�YD�>(P@YHQL�OH�>*@YD�SRWRSL�SH�>'@WRDWH�>'@0L�H�OHKDPLWH�GH�PDUVXUL��GH�WURP>%P@ERDQH��GH�SORFRDQH�'H�EOD>$@]RDQH��GH�FD>*@QRDQH�VL�ID>'@VRDQH�>'@)LLQGFD�EDQXO�VL�SXWHUHD�VXQW�>%P@SHULFROH�PRUDOH�&LUFXO�>$@YLHWLL�QH�D�LP>*@SXV�VDOWXUL�PRU>'@WDOH�>(P@'HDVXSUD�IORULORU�QRD>'@VWUH��>*@FLXSHUFD�FKHDPD�D�SXV>'@WLX�>(P@'LQ�FHU�FDG�SDVDUL�DOED>'@VWUH��>*@VL�WRWXVL�QX�L�SUHD�WkU>'@]LX�3ORDLD�FDUH�YD�>(P@YHQL�>*@OH�YD�SRWRSL�SH�>'@WRDWH�6D�QFHUFDP�VD�IDFHP�>(P@QRL�>*@XQ�RUDV�IDUD�SD>'@FDWH�3ORDLD�FDUH�YD�>(P@YHQL�OH�>*@YD�SRWRSL�SH�>'@WRDWH�1RWH�&UHG�FD�SH�QHW�DP�YD]XW�WUDQVFULHUL�VL�GLQ�&�'XSD�SDUHUHD�PHD�SH�FG�XO�FX�3DVDUHD�&ROLEULH�HVWH�FkQWDWD�GLQ�'�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;����������%P ������������$� ������������(P ������������*� ������������

Page 78: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

6IkUVLWXO�QX�L�DLFL3DVDUHD�&ROLEUL�vQ�RULJLQDO���'HDWK�,V�1RW�7KH�(QG�$XWRU��%RE�'\ODQ�7UDGXFHUH��)ORULDQ�3LWWLV��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@&kQG�QHFD]XUL�WH�GRERDUD6L�SULHWHQL�Q�DL�VD�L�VWULJL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�>$@6L�FH�VODYHDL�vQ�WDLQD(�DVD�FXP�QX�WL�H[SOLFL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�5HIUHQ�>$@1X�L�DLFL���1X�QX�>$@1X�L�DLFL���1X��QX�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL���1X��QX�>$@&kQG�RSULW�OD�R�UDVFUXFH�'UXPXO�QX�VWLL�VD�O�SUH]LFL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�>$@&kQG�QX�PDL�DL�QLFL�YLVH6L�QX�VWLL�FXP�VD�WH�ULGLFL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�>$@&kQG�VH�DGXQD�QRULL�QHJUL�3ORDLD�FDGH�FD�XQ�EULFL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�>$@0kQJkLHUH�Q�DL��QX�YH]L�DFXP0kLQL�vQWLQVH�GH�DPLFL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�>$@3RPXO�YLHWLL�FUHVWH�PkQGUX8QGH�VSLULWXO�H�YLX�/XPLQHD]D�HD��VDOYDUHD�&HUXO�JRO�VL�FHQXVLX�>$@&kQG�RUDVHOH�V�vQ�IODFDUL�0XVXURDLH�GH�IXUQLFL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�>$@6L�FkQG�FDXWL�vQ�]DGDU�XQ�RP3ULQWUH�DWkWHD�PLL�GH�YHQHWLFL�7LQH�>(@PLQWH�VIkUVLWXO�QX�L�>$@DLFL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������

Page 79: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

7RWL�VXQWHP�SXWLQ�OXDWL�5DLQ\�'D\�:RPHQ�3DVDUHD�&ROLEUL�%RE�'\ODQ�7UDG�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��7H�>(@LDX�FkQG�FUH]L�FD�HVWL�VL�WX�PDL�EXQ�7H�>(@LDX�F�DVD�DU�WUHEXL��vWL�VSXQ�7H�>$@LDX�FkQG�YUHL�V�DMXQJL�VL�WX�DFDV�7H�>(@LDX�FkQG�QXPDL�WX�WL�DL�PDL�UDPDV�5HIUHQ�'DU�>%@KDL�VD�QH�DYHP�FD�IUDWL�>(@7RWL�VvQWHP�SXWLQ�OXDWL�7H�>(@LDX�FkQG�LHVL�VL�WX�SXWLQ�SH�VWUD]L�7H�>(@LDX�FkQG�ORFX�QFHUFL�VD�WL�O�SDVWUH]L�7H�>$@LDX�FkQG�SH�SDPkQW�FDOFL�vQ�VIkUVLW�7H�>(@LDX�FkQG�VSUH�LHVLUH�PHUJL�JUDELW�7H�>(@LDX�FKLDU�GH�OD�FHDL�FkQG�WH�WUH]HVWL�7H�>(@LDX�FkQG�WkQDU�VL�FDSDELO�HVWL�7H�>$@LDX�FkQG�EDQLL��EDQLL�QX�VWLL�FHV�7H�>(@LDX�VL�DSRL�vWL�]LF�]kPELQG��6XFFHV�7H�>(@LDX�VL�DSRL�vWL�VSXQ�FD�V�D�VIkUVLW�7H�>(@LDX�VL�DSRL�DSDU�GLQ�QRX�XLPLW�7H�>$@LDX�FkQG�FX�PDVLQD�PHUJL�KDL�KXL�7H�>(@LDX�FkQG�SH�JKLWDUD�PkQD�SXL�7H�>(@LDX�FkQG�QXPDL�WX�WL�DL�PDL�UDPDV�7H�>(@LDX�VL�DWXQFL�FkQG�PHUJL�VL�WX�DFDV�7H�>$@LDX�VL�DSRL�vWL�VSXQ�FD�HVWL�EDUEDW�7H�>(@LDX�FkQG�vQ�PRUPkQW�WH�DL�DVH]DW�1RWD��)LHFDUH�YHUV�VH�vQWLQGH�SH�GXUDWD�D�GRXD�PDVXUL�&kQWDW�FX�DFHVWH�DFRUGXUL�FkQWHFXO�VXQD�SXWLQ�ELQH�GDU�GDFD�vQFHUFL�VD�OFkQWL�DFRPSDQLDW�GH�R�D�GRXD�FKLWDUD�FDUH�LQWHUSUHWHD]D�XUPDWRDUHOH�ULII�XULDWXQFL�VXQD�DSURDSH�SHUIHFW�-(�ULII���������������$�ULII��������������%�ULII��������������������������������������������������������_������������_������__������������_�����__�������������_��������_������������_������__������������_�����__�������������_��������_������������_������__������������_�����__�������������_��������_������������_������__������������_�����__�������������_��������_������������_������__������������_�����__�������������_��������_������������_������__������������_�����__�������������_��������

'DFD�DVFXOWL�PDL�ELQH�PHORGLD�SRWL�VD�vPSRGREHVWL�DFHVWH�ULII�XUL�FX�FkWHYDEDWDL�VXSOLPHQWDUH�3H�GH�DOWD�SDUWH�WRDWD�PHORGLD�SRDWH�IL�LQWHUSUHWDWD�VL�IRORVLQG�QXPDL�DFHVWHULII�XUL'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((� ������������$� �;����������%� ������������

Page 80: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

9kQDUH�GH�YkQW�%ORZLQ�LQ�WKH�ZLQG�3DVDUHD�&ROLEUL�%RE�'\ODQ�%RE�'\ODQ�7UDG��$GULDQ�3DXQHVFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@+RZ�PDQ\�>)@URDGV�PXVW�D�>*�@PDQ�ZDON�>&@GRZQ>&@%HIRUH�KH�FDQ�>)@FDOO�KLP�D�>*�@PDQ<HV��DQG�>&@KRZ�PDQ\�>)@VHHV�PXVW�D�>*�@ZKLWH�GRYH�>&@VDLO%H>&@IRUH�VKH�FDQ�>)@VOHHS�LQ�WKH�>*�@VDQG<HV��DQG�>&@KRZ�PDQ\�>)@WLPHV�PXVW�D�>*�@FDQRQ�EDOOV�>&@IO\%H>&@IRUH�WKH\�DUH�>)@IRUHYHU�>*�@EDQQHG�5HIUHQ�HQJOH]D�7KH�>)@DQVZHU��P\�>*�@IULHQGV��LV�>&@EORZLQJ�LQ�WKH�>$P@ZLQG�7KH�>)@DQVZHU�LV�>*�@EORZLQJ�LQ�WKH�>&@ZLQG�7KH�>)@DQVZHU��P\�>*�@IULHQGV��LV�>&@EORZLQJ�LQ�WKH�>$P@ZLQG�7KH�>)@DQVZHU�LV�>*�@EORZLQJ�LQ�WKH�>&@ZLQG�>&@&kWH�GUXPXUL�XQ�>)@RP�DU�>*�@DYHD�GH�>&@IDFXW�>&@3kQD�HL�VD�O�FRQ>)@VLGHUH�>*�@RP">&@&kWH�PDUL�SHVFD>)@UXVLL�PDL�>*�@DX�GH�ED>&@WXW�>&@3kQ�DMXQJ�SH�Q>)@LVLS�SHQWUX�>*�@VRPQ"&kWH�>&@ERPEH�YRU�PDL�>)@VIkUWHFD�>*�@YLHWL�>&@vQWUHJL�>&@3kQVD�OH�LQWHU>)@]LFHP�SH�>*�@YHFL"5HIUHQ�URPkQD�5DV>)@SXQVXO��SUL>*�@HWHQL��H�Yk>&@QDUH�GH�>$P@YkQW�5DV>)@SXQVXO�H�Yk>*�@QDUH�GH�>&@YkQW�5DV>)@SXQVXO��SUL>*�@HWHQL��H�Yk>&@QDUH�GH�>$P@YkQW�5DV>)@SXQVXO�H�Yk>*�@QDUH�GH�>&@YkQW�>&@&kWL�DQL�SRDWH�>)@XQ�PXQWH�vQ�>*�@OXPH�>&@WUDL�>&@3kQD�PDUHD�VD�O�>)@VSHOH�QWU�R�>*�@]L"6L�>&@FkWL�DQL�VL�RD>)@PHQLL�>*�@SRW�YLH>&@WXL�>&@3kQD�OLEHUL�>)@SHUPLV�OL�L�D�>*�@IL">&@'H�FkWH�RUL�>)@RPXO�>*�@YHGH�XQ�>&@UDX�>&@6L�WDFH��vQWRU>)@FkQG�FDSXO�>*�@VDX"5HIUHQ�URPkQD>&@'H�FkWH�RUL�>)@RPXO�vQ�>*�@VXV�YD�>&@SULYL�>&@3kQD�FHUXO�VD�O�>)@YDGD�GH�>*�@DMXQV">&@&kW�GH�PXOWH�>)@XUHFKL�QHFH>*�@VDUH�vL�>&@VvQW>&@&D�V�DXGD�DO�>)@JXULORU�>*�@SOkQV">&@&kWL�PDL�DX�DX�GH�>)@PXULW�FD�V�>*�@DIODP�vQ�VIkU>&@VLW�>&@&D�RDPHQL�SUHD�>)@PXOWL�DX�>*�@PXULW"5HIUHQ�URPkQD5HIUHQ�HQJOH]D5HIUHQ�URPkQD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������)� ������������&� ������������$P ������������

Page 81: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

9LDWD�FRPSOLFDWD3DVDUHD�&ROLEUL�5D\�'DYLHV�7KH�.LQNV�7UDG�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR��VH�FkQWD�GH�GRXD�RUL�XUPDWRDUHD�SURJUHVLH�GH�DFRUGXUL'�$�$��'�*�'3DL��PD�>$@VFRO�GLPLQHDWD�F�R�GXUHUH�vQ�SLHSW�2�>'@GXUHUH�vQ�JkW�VL�vQ�LQLPD�WHSL�0�DP�>$@GXV�OD�XQ�GRFWRU��FH�vQGDWD�PL�D�VSXV��%DLHWH��>'@ODV�R�PDL�PRDOH�VDX�FXUkQG�YHL�IL�GXV�>*@5HQXQWD�OD�OXSWD�VL�>'@FKLQ�6L�WH�>$�@FRPSOLFD�PDL�SX>'@WLQ��'HFL��>$@IHPHL�DGLR��DOFRRO�VL�WX�1LFL�>'@FDPDVL�QX�PDL�VSDO��SDQWRILL�V�WDEX�1LFL�OD�>$@PXQFD�QX�PHUJ��QLFL�]LDUH�QX�LDX�1�DP�>'@QLPLF�GH�IDFXW�VL�WRW�VWDX�VL�LDU�VWDX�>*@0LQLPXP�GH�H>'@IRUW&D�YLDWD�>$�@JUHD�VD�R�VX>'@SRUW�>1R�&KRUG@6WDL�GUHSW�VL�ID�L�IDWD��H�R�DWkW�GH�FRPSOLFDWD�YLDWD�5HIUHQ�/D�GL�GD�GL�>'@GD�GD��OD�GL�GD�GL�>$@GD�GD�&XP�VFDSDP�R>$�@GDWD�GH�FRPSOLFDWD�>'@YLD>$@WD"�>'@9LDWD�L�>'@vQFDUFDWD��YLDWD�L�FRPSOL>$@FDWD�7UHEXLH�XVXUD>$�@WD�SUHD�FRPSOLFDWD�>'@YLD>$@WD��>'@>*@5HQXQWD�OD�OXSWD�VL�>'@FKLQ�6L�WH�>$�@FRPSOLFD�PDL�SX>'@WLQ�6L�>$@SOHF�OD�SOLPEDUH��Q�DP�QLPLFD�GH�PkQFDUH�*RDOH�>'@YDVH�VL�JRDOH�SDKDUH�*DXUL�vQ�>$@WDOSL��SXQ�SLFLRUX�Q�SDPkQW�/D�>'@PXQFD�QX�PHUJ��FD�QLFL�VOXMEH�QX�VXQW�>*@,PSR]LWXO�FUHVWH�>'@LDU�&H�YLDWD�>$�@FRPSOLFDWD�>'@DP�5HIUHQ/D�GL�GD�GL�>'@GD�GD��YLDWD�L�vQFDU>$@FDWD�/D�GL�GD�GL�>$�@GD�GD��YLDWD�L�>'@FRPSOL>$@FDWD��>'@&XP�VFDSDP�>'@RGDWD��GH�FRPSOLFDWD�>$@YLDWD"&XP�VFDSDP�>$�@RGDWD��GH�FRPSOLFDWD�>'@YLD>$@WD"�>'@9LDWD�L�vQFDU>'@FDWD��YLDWD�L�>$@FRPSOLFDWD�7UHEXLH�XVX>$�@UDWD�SUHD�FRPSOLFDWD�>'@YLD>$@WD��>'@&XP�VFDSDP�>$�@RGDWD�GH�FRPSOLFDWD�>'@YLD>$@WD"�>'@'H�DP�VFDSD�>$�@RGDWD�GH�FRPSOLFDWD�>'@YLD>$@WD��>'@'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;�;��������*� ������������$� �;����������1RWD��2�YDULDQWD�WUDQVSXVD�D�FkQWHFXOXL�SRDWH�IL�FkQWDWD�IRORVLQG�XUPDWRDUHDSURJUHVLH�GH�DFRUGXUL�*��&��)��*���DGLFD�VH�vQORFXLHVF�DFRUGXULOH�GXSD�FXPXUPHD]D��$��!*��'��!&��*��!)��$���!*��9H]L�WDEHOD�GH�FDSRGDVWUX�

Page 82: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

3KRHQL[$QGULL�3RSD3KRHQL[�3DVDUHD�&ROLEUL0LUFHD�%DQLFLX�SRSXODU��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR�>'@>'VXV�@>'@>'VXV�@>'@1RWD��LQWUR�VH�SRDWH�FkQWD�VL�vQWUH�VWURIH�>'@&LQH�WUHFH�Q�9DOHD�6HDFD>*@&X�KDQJHUXO�>'@IDUD�WHDFD>'@6L�FX�SLHSWXO�>*@GH]YHOLW">$@$QGULL�3RSD�>'@FHO�YHVWLW�>$@$QGULL�3RSD�>'@FHO�YHVWLW�>'@6DSWH�DQL�FX�YRLQLFLH>*@6L�D�EDWXW�MRF�>'@GH�GRPQLH>'@6L�WRW�SUDGD�>*@QH�QFHWDW>$@$QGULL�3RSD��>'@KRW�EDUEDW�>$@$QGULL�3RSD��>'@KRW�EDUEDW�5HIUHQ�>'@(�KDL>*@GXF�VL�>$@H�YHV>'@WLW>*@$QGULL�>$@3RSD�>'@FHO�YRLQLF�>'@(�KDL>*@GXF�VL�>$@H�YHV>'@WLW>*@$QGULL�>$@3RSD�>'@FHO�YRLQLF�>'@=L�VL�QRDSWH�WRW�FDODUH>*@7UDJH�ELU�GLQ�>'@GUXPXO�PDUH>'@6L�GLQ�WDUD��>*@SHVWH�WRW�>$@)XJ�QHIHULL�>'@FkW�FH�SRW�>$@)XJ�QHIHULL�>'@FDW�FH�SRW�>'@&DFL�HO�DUH�R�SXVFD�SOLQD>*@&X�WUHL�JORQWL�OD�>'@UDGDFLQD>'@6L�DUH�XQ�PXUJ�GH�>*@SDWUX�DQL�>$@&DUH�PXVFD�>'@GLQ�GXVPDQL�>$@&DUH�PXVFD�>'@GLQ�GXVPDQL�>'@6L�DUH�IUDWL�GH�FUXFH�VDSWH>*@&H�DX�VXSW�VkQJHOH�>'@FX�ODSWH>'@6L�QX�L�SDVD�>*@GH�QLPLF�>$@$QGULL�3RSD�>'@FHO�YRLQLF�>$@$QGULL�3RSD�>'@FHO�YRLQLF�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('���� �;�;��������'VXV� �;�;��������'VXV� �;�;��������*���� �������������VDX*���� ������������$���� ������������

Page 83: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

&DQDUXO3KRHQL[�3DVDUHD�&ROLEUL)��%RUGHLDQX�1��&RYDFL�9��6XYDJDX��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@&DQDUXO�JDOEHQ�>$P�@FD�XQ�JDOEH>$P@QXV>&@&X�SHQH�>(P�@PRL�>)@VL�RFKLL�>&@GXVL>&@&kQWD�GH�GXSD�VkU>$P�@PHOH�GH�DU>$P@JLQW>&@6L�YLHUVX�L�>(P�@VH�>)@SLHUGHD�vQ�>&@YkQW>&@'HRGDWD�RFKLL�WULVWL�>$P�@GLQ�FDS�WUH>$P@VDU>&@6L�GD�GLQ�>)@DULSL��>'P�@GDU�vQ�]D>&@GDU>&@/RYLQG�FX�SLHSWXO�>$P@VkUPHOH�GH�DUJLQW>&@&DGH�vQ�>)@MRV�>'P�@FX�SLHSWXO�>&@IUkQW>$P@6DUPDQ�FD>*@QDU��WL�V�D�>&@SDUXW>)@&D�]DUL>*@OH�WL�V�DX�GHV>&@FKLV>$P@'DU�Q�D�IRVW�>*@GRDU��GHFkW�XQ�>&@YLV>)@5DQLW�>*@WX�DL�FD>&@]XW>&@&DQDUXO�JDOEHQ�>$P�@FD�XQ�JDOEH>$P@QXV>&@&X�SHQH�>(P�@PRL�>)@VL�RFKLL�>&@GXVL>&@3OkQJHD�GH�GXSD�VkU>$P�@PHOH�GH�DU>$P@JLQW>&@6L�YLHUVX�L�>(P�@VH�>)@SLHUGHD�vQ�>&@YkQW>&@6L�YLHUVX�L�>(P�@VH�>)@SLHUGHD�vQ�>&@YkQW>&@6L�YLHUVX�L�>(P�@VH�>)@SLHUGHD�vQ�>&@YkQW'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������$P �;����������$P� ;����������(P� ;����������)� ������������

Page 84: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

&DQDUXO��YDULDQWD�3KRHQL[�3DVDUHD�&ROLEUL�)��%RUGHLDQX��1��&RYDFL�9��6XYDJDX���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@&DQDUXO�JDOEHQ�FD�XQ�JDOEHQXV>*@&X�SHQH�>$@PRL�>*@VL�RFKLL�>'@GXVL>'@&kQWD�GH�GXSD�VDUPHOH�GH�DUJLQW>*@6L�YLHUVX�L�>$@VH�>*@SLHUGHD�vQ�>'@YkQW>'@'HRGDWD�RFKLL�PLFL�GLQ�FDS�WUHVDU>*@6L�GD�GLQ�>$@DULSL�>*@GDU�vQ�]D>'@GDU>'@/RYLQG�FX�SLHSWXO�VkUPHOH�GH�DUJLQW>*@&D]X�vQ�>$@MRV�>*@FX�SLHSWXO�>'@IUkQW�5HIUHQ�>*@6DUPDQ�FD>$@QDU�WL�V�D�SD>'@UXW>*@&D�]DUL>$@OH�WL�V�DX�GHV>'@FKLV>*@'DU�Q�D�IRVW�>$@GRDU�GHFDW�XQ�>'@YLV>*@5DQLW�>$@WX�DL�FD>'@]XW>'@&DQDUXO�JDOEHQ�FD�XQ�JDOEHQXV>*@&X�SHQH�>$@PRL�>*@VL�RFKLL�>'@SOkQVL>'@3OkQJHD�GH�GXSD�VkUPHOH�GH�DUJLQW>*@6L�SOkQVX�L�>$@VH�>*@SLHUGHD�vQ�>'@YkQW�5HIUHQ1RWD�2�YDULDQWD�PDL�VLPSOD�D�PHORGLHL��5HFRPDQGDWD�SHQWUX�vQFHSDWRUL�-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� �;����������*� ������������

Page 85: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

9UHPXUL3KRHQL[�)ORULQ�%RUGHLDQX�1LFRODH�&RYDFL���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@+HL��WUDP>&@YDL��FX�>'@HWDM�VL�WUDV�GH�>*@FDL>*@+HL��MR>&@EHQ��FH�>'@XPEODL�OD�PRQ�MDU>*@GLQ>*@+HL��EX>&@QLF��FX�>'@PRQRFOX�HUDL�>*@VLF>*@+HL��FDQ�>&@FDQ��FX�>'@SLFLRDUHOH�Q�WD>*@YDQ�>(P@7RDWH�DX�IRVW�OD�WLPSXO�ORU&H>&@YD�H[DJH>'@UDW>(P@$QLL�DX�WUHFXW�vQ�]ERU6L�>&@OXPHD�OH�D�XL>'@WDW�>*@+HL��SOHW>&@RVL��FX�>'@SDQWDORQL�VWUkPWL�VL�VRL>*@RVL>*@&KLWDUL>&@VWL��]JRPR>'@WRVL�VL�IDQWH>*@]LVWL>*@0LQL�>&@MXS��IRDUWH�>'@VFXUW�VL�VWUkQV�SH�>*@WUXS>*@+HL��WX�>&@EUHDN�vQGUD>'@FLW�FD�XQ�EHU>*@EHF�>(P@7RDWH�VXQW�OD�PRGD�DFXP6L�>&@WRW�H[DJH>'@UDW>(P@7LPSXO�WUHFH�FD�XQ�IXP6L�>&@WRW�YD�IL�XL>'@WDW�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�(*� ������������VDX������������&� ������������'� �;�;��������(P ������������

Page 86: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

0X]LFD�VL�PX]LFKLD3KRHQL[,RVLI�.DSSO�6HUEDQ�)RDUWD��$QGUHL�8MLFD��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@3DVDUH�GH�JDOEHQ�FDUH�VWDL�vQ�>%P@FDUSHQ1X�YUHL�V�DVFXOWL�>*@PX]LFKLD">$@3DVDUH�YDL�FH�>'@SDVDUH�>'@'RPQXOH�vQ�QHJUX��FD�XQ�FDO�>%P@IXQHEUX�1X�YUHL�V�DVFXOWL�>*@PX]LFKLD">$@'RPQXOH�HVWL�XQ�>'@]DU]DUH�>'@=HXOH�$SROOR��FDUH�]DFL�>%P@DFROR1LFL�WX�QX�YUHL�V�DV>*@FXOWL��WDWD��>$@PX]LFD"(VWL�VL�WX�XQ�>'@GRPQ>'@6XUGXOH�SH�WLQH�VD�WH�QWUHE�vPL�>%P@YLQH'DFD�QX�YUHL�V�DV>*@FXOWL��WDWD��>$@PX]LFD���'DU�PL�H�IRDUWH�>'@VRPQ���>*@3DVDUH�>'@]DX�>*@'RPQX�H�DO�>'@WDX>*@=HXO�H�>'@UDX�6XU>$@GXOH�1DWD��0DL�MRV�DP�LQGLFDW�DFRUGXULOH�EDUDWH�/D�IHO�GH�ELQH�SRW�IL�IRORVLWH�VL�FHOH�vQ�SR]LWLD�vQWkL�IRDUWH�LPSRUWDQW�ODDFHVW�FkQWHF�ILLQG�GH�IDSW�ULWPXO�SH�FDUH�vO�SRWL�JDVL�VLQJXU�DVFXOWkQGPHORGLD�-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������%P ������������*� ������������$� ������������

Page 87: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

0DPD��PDPD3KRHQL[�1LFRODH�&RYDFL�9LFWRU�&kUFX���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@$FXP�R�]L�vPL�VSXQH�PDPD>*@&D�QX�PDL�VXQW�FRSLO>&@&D�DU�IL�ELQH�VD�IDF�FHYD>*@6D�ILX�VL�HX�XWLO>)@1X�VWLX�GH�QX�PD�WHOHJHWL>&@1X�DP�FUHVFXW�GHVWXO>*@0DPD��>&@PDPD>)@&H�>*@YUHL�>&@FX�PLQH�>&@'H�GLPLQHDWD�WDWD�PL�VSXQH>*@&kQG�QLFL�QX�P�DP�WUH]LW>&@&D�DU�IL�WLPSXO�VD�vPL�VFKLPE�YLDWD>*@6D�QX�ILX�SDUD]LW>)@1X�VWLX�GH�FH�QX�PD�QWHOHJHWL>&@1X�DP�FUHVFXW�GHVWXO>*@0DPD��>&@PDPD>)@&H�>*@YUHL�>&@FX�PLQH�>&@ÌQWUHDJD�FDVD�H�Q�SLFLRDUH>*@9RU�VD�PD�IDFD�RP>&@'H�OXQL�GH�]LOH�vQJKLW�PRUDOD>*@6L�PD�SUHIDF�FD�GRUP>)@'H�PkLQH�IRDLD�YRL�vQWRDUFH>&@6L�DP�VD�OH�IDF�SH�SODF>*@0DPD��>&@PDPD>)@$VWD�>*@DP�&>@VD�IDF���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������

Page 88: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

2FKLL�QHJULL�RFKL�GH�WLJDQ3KRHQL[�1LFRODH�&RYDFL�9LFWRU�&kUFX���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@)DWD�YHUGH�FX�>*@SDUXO�>'@SDGXUH>(P@)DWD�YHUGH�FX�>*@SDUXO�>'@SDGXUH>(P@6LPWL�FXP�SULYLUHD�ORU�>*@YUHD�VD�WH�>'@IXUH5HIUHQ�>*@1RDSWHD�Q�HL�>'@WHVH�>(P@LH>*@=EXUDWRULL�>'@FD�VD�>(P@YLH>*@1RDSWHD�Q�HL�>'@WHVH�>(P@LH1LPHQL�>*@XUPD�>'@VD�OH�R�>(P@VWLH>(P@)DWD�YHUGH�>*@HL�WH�VD>'@UXWD>(P@&X�SULYLUHD�>*@ORU�FHD�>'@PXWD>(P@2FKLL�QHJUL��>*@RFKL�GH�>'@WLJDQ5HIUHQ�>'@8PH]L�VXQW�GH�>*@GRU6L�DO�ORU�>&@YLV�>*@SOLQ�GH�>$P@]ERU>'@1RDSWHD�Q�HL�VH�>*@VFDOGDÌQ�VFOL>&@SLUL�>*@FD�GH�>$P@VDOED'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������*� ������������'� �;����������&� ������������$P ������������

Page 89: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

3ULPDYDUD���3DSDUXJD3KRHQL[�3UHOXFUDUH�1LFRODH�&RYDFL�3RSXODU���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>1R�FKRUGV@3DSDUXJD�UXJD,D�LHVL�GH�QH�XGD&�R�JDOHDWD�G�DSD3UDVWD�OXPHD�WRDWD�)�*�&�)�*�(P�)>&@3DSD>$P@UXJD�>)@UXJD>&@,D�LHVL�>$P@GH�QH�>*@XGD>&@&�R�JD>$P@OHDWD�G�>)@DSD>&@3UDVWD�>$P@OXPHD�>*@WRDWD�>&@3ORDLH�>$P@GRDPQH�>)@SORDLH>&@/RFX�>$P@VD�VD�>*@PRDLH>&@3ORDLH�>$P@GRDPQH�>)@SORDLH>&@/RFX�>$P@VD�VD�>*@PRDLH>&@0XJX>$P@UHO�G�DU>)@JLQW>&@9DUVD�>$P@SUD�SD>*@PkQW�>&@3ORL>$P@WD�FX>)@UDWD�>&@&HL�GLQ�>$P@FLHUL�>*@ODVDWD�>&@&XFX>$P@UX]kO>)@H>&@&kW�JUD>$P@JLQL>*@OH�>&@&XFX>$P@UX]kO>)@H>&@&kW�JUD>$P@JLQL>*@OH�>&@3DSD>$P@UXJD�>)@UXJD>&@,D�LHVL�>$P@GH�QH�>*@XGD>&@&�R�JD>$P@OHDWD�G�>)@DSD>&@3UDVWD�>$P@OXPHD�>*@WRDWD�>&@3ORDLH�>$P@GRDPQH�>)@SORDLH>&@/RFX�>$P@VD�VD�>*@PRDLH>&@3ORDLH�>$P@GRDPQH�>)@SORDLH>&@/RFX�>$P@VD�VD�>*@PRDLH'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������$P ������������)� ������������*� ������������(P ������������

Page 90: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

1HEXQXO�FX�RFKLL�vQFKLVL3KRHQL[�)ORULQ�%RUGHLDQX��1LFRODH�&RYDFL�)ORULQ�%RUGHLDQX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@3H�XQ�PXQWH�vQWU�R�>*@WDUD�IRDUWH�QGHSDUWDWD�>)@6WD�XQ�RP�FX�RFKLL�QFKLVL�VL�>(@VSXQH�FH�QH�DVWHDSWD�>$P@/XPHD�QX�O�DVFXOWD��vO�>*@FUHGH�XQ�QHEXQ�>)@&DFL�YRUEHOH�OXL�VXQW�FD�QLVWH�>(@ORYLWXUL�GH�WXQ�5HIUHQ�>$P@(O�VWD�VLQJXU�VL�>*@OLQLVWLW�>)@'DU�vQ�RFKLL�OXL�>(@vQFKLVL>$P@9HGH�DO�OXPLL�>*@DVILQWLW�>)@1HEXQXO�FX�>(@RFKLL�OXL�vQFKLVL�>$P@=LOHOH�WUHF�XQD�GXSD�>*@DOWD�VXV�SH�PXQWH>)@6L�YRFHD�OXL�VH�DXGH�FODU�>(@VSXQkQG�IRDUWH�PXOWH�>$P@/XPHD�FHD�vQWUHDJD�VH�>*@RSUHVWH�VD�O�DVFXOWH�>)@ÌO�FUHGH�XQ�QHEXQ�FH�>(@QGUXJD�PXOWH�YRUEH�DEVXUGH�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������*� ������������)� ������������(� ������������

Page 91: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

1XQWD3KRHQL[�1LFRODH�&RYDFL�9LFWRU�&kUFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@%LQH�L�PLUH>&@OXL>)@&D�QX�L�QLPHQL�Q�OXPH�>*@FD�PLUHDVD�OXL>$P@8LWD�WH�OD�>&@HD>)@5XSWD�H�GLQ�FHU�VL�>*@PkQGUD�FD�R�VWHD�5HIUHQ�>$P@0DL��FH�RP�>&@PDL�MXFD>)@/DL��OD��ODL��>*@OD��OD��ODL>$P@6L�FH�RP�>&@PDL�FkQWD�>)@/DL��OD��ODL��>*@OD��OD��ODL�>$P@&H�RP�PDL�>&@UXSH�>)@OD�RS>*@LQFL>$P@6L�RP�ID>&@FH�>)@JURSL�DGk>*@QFL>$P@'DUD�>&@QX�QH�>)@YRP�RS>*@UL>$P@3kQD�vQ�>&@]RUL�>)@GH�>*@]L�>$P@1DVLL�PLUH>&@OXL�>)@/H�GXF�IUDJD��JUkQD�>*@FkPSXOXL��OD��OD>$P@,DUD�QDVLL�>&@HL>)@5RXD�QRULORU�VL�>*@IORULOH�GH�WHL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($P ������������&� ������������)� ������������*� ������������VDX������������

Page 92: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

6WUXQJD3KRHQL[1LFRODH�&RYDFL�SRSXODU���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@ÌQ�SD>*@GXUHD�>)@GH�OD�>'@VWUXQJD��>(P@KHL>(P@6XQW�GH�>*@FHL�FX�>)@SXVFD�>'@OXQJD��>(P@KHL>(P@&DUH�>*@GDX�FKLR>)@UkV�OD�>'@SXQJD��>(P@KHL>(P@6XQW�GH�>*@FHL�FH�P>)@SXVFD�Q�>(P@OXQD>(P@&DUH�>*@QRDSWHD�Q�>)@IUXQ]H�>(P@VXQD>(P@)HFLRUL�>*@GH�OH>)@OH�QH>(P@EXQD�>(P@)HFLRUL�>*@GH�OH>)@OH�QH>(P@EXQD�>(P@'D�WH�Q�>*@ODWXUL��>)@PDL�FUHV>'@WLQH��>(P@PDL>(P@'DFD�>*@YUHL�VD�>)@WUHFL�FX�>'@ELQH��>(P@PDL>(P@6D�UD>*@PkL�FX�>)@YLDWD�Q�>'@WLQH>(P@>(P@2SW�YRL>*@QLFL�FX�>)@VSHWH�>(P@ODWH>(P@6L�FX�>*@PkQHFL�>)@VXIOHF>(P@DWH>(P@6WDX�FX�>*@SXVWL>)@OH�QFD>(P@UFDWH�>(P@6WDX�FX�>*@SXVWL>)@OH�QFD>(P@UFDWH�>(P@$OH>*@OHL�FLR>)@FRL��ER>'@JDWH��>(P@KHL>(P@,FL�YHL�>*@WUHFH�>)@GLQ�SDF>'@DWH��>(P@KHL>(P@6D�WL�D>*@UXQF�GRL�>)@JORQWL�vQ�>'@VSDWH>(P@>(P@&D�PL�H�>*@SXVFD�>)@KXOWX>(P@LWD�>(P@6L�PL�H�>*@JKLRDJD�>)@WLQWX>(P@LWD>(P@6L�PL�H�>*@LQLPD�>)@QFROW>(P@LWD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�((P ������������*� ������������VDX������������)� ������������'� �;�;��������

Page 93: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

0XJXU�GH�IOXLHU3KRHQL[�1LFRODH�&RYDFL�9LFWRU�&kUFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@ÌPL�VLPW�VXIOH>'@WXO�>$P@PXJXU�GH�>&@IOX>*@LHU>'@>*@&H�D�GRL>'@QLW�>$P@FkQWHF�FX�>&@VX>*@LHU>'@>*@3HQWUX�]LOH>'@OH�>$P@FH�DX�IRVW�>&@WUHFX>*@WH>'@>*@3HQWUX�QRSWL>'@OH�>$P@QHJUH�VL�>&@VOX>*@WH�>'@>*@$P�SRU>'@QLW�FX�>$P@URXD�Q�SL>&@FLRD>*@UH>'@>*@&D�VD�>'@FkQW�XQ�>$P@FkQWHF�GH�>&@VRD>*@UH>'@>*@3HQWUX�]LOH>'@OH�>$P@FH�DX�VD�>&@YL>*@H>'@>*@3HQWUX�QRSWL>'@OH�>$P@FX�LDVR>&@PL>*@H�>'@5HIUHQ�>*@)UHDPDWXO�>'@DSH>$P@ORU>$P@6L�IRVQHWXO�>'@FRGUL>$P@ORU>'@>*@ÌQ�HO�VH�>'@vQWkO>$P@QHVF>$P@6L�VXIOHWX�PL�>'@vQFDO>$P@]HVF�>'@>*@+HL��>'@KHL��>$P@YHUGH�H�>'@LDUED>*@6RDUHOH�L�>'@VXV�SH�>$P@FHU>'@>*@+HL��>'@KHL�>$P@GXVD�H�>'@LDUQD>*@&X�GLQWLL�>'@HL�GH�>$P@ILHU>'@'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�(*� ������������VDX������������'� �;�;��������$P ������������&� ������������

Page 94: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

'DQVXO�FRGULORU3KRHQL[,RVLI�.DSSO�9LFRWRU�&kUFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR�(P�'�(P�'>(P@8UVLL�>'@FHL�GLQ�FRGULL�>(P@QHJULL>(P@5kVLL�>'@XPEUH�LXWL�SULQ�>(P@UDPXUL>(P@%XIQLWL�>'@YHVWLWRULL�>(P@QRSWLL>(P@&RUELL�>'@QHJUH�>(P@IODPXUL>(P@6H�>'@DGXQDX>(P@6L�MRFXO�>'@vQFHSHDX>(P@0XQWL�>'@WUHPXUDX>(P@$SH�>'@YROEXUDX>(P@+H�+HHHH>(P@=LXD�>'@ILLQG�SH�>(P@WHUPLQDWH>(P@1RDSWHD�R�>'@DOXQJD�>(P@GHSDUWH>(P@&X�DOH�>'@HL�>(P@FRKRUWH>(P@=HFL�GH�>'@XPEUH�>(P@QHJUH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�((P ������������'� �;�;��������

Page 95: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

3UR�0XVLFD'LQWUH�VXWH�GH�FDWDUJH3UR�0XVLFD,OLH�6WHSDQ�0LKDL�(PLQHVFX��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@'LQWUH�VXWH�GH�FD>(@WDUJH>$P@&DUH�ODVD�PD>*@OXULOH�>&@&kWH�RDUH�OH�YRU�>*@VSDUJH�>$P@9kQWXULOH��>(@YDOXUL>$P@OH">$P@'LQWUH�SDVDUL�FDOD>(@WRDUH>$P@&H�VWUDEDW�SDPkQWX>*@ULOH�>&@&kWH�RDUH�RU�VD�OH�>*@QHFH>$P@9DOXULOH��>(@YkQWXUL>$P@OH">$P@'H�L�JRQL�ILH�QR>(@URFXO�>$P@)LH�LGHDOX>*@ULOH�>&@7H�XUPHD]D�vQ�WRW�>*@ORFXO>$P@9kQWXULOH��>(@YDOXUL>$P@OH�>$P@1H�QWHOHV�UDPkQH�>(@JkQGXO>$P@&H�WL�VWUDEDWH�FkQ>*@WXULOH�>&@=ERDUD�YHFLQLF��vQJk>*@QkQGX�O>$P@9DOXULOH��>(@YkQWXUL>$P@OH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������&� ������������*� ������������

Page 96: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

6L�GDFD3UR�0XVLFD,OLH�6WHSDQ�0LKDL�(PLQHVFX>$P@6L�GDFD�UDPXUL�>&@EDW�vQ�>$P@JHDP>)@6L�VH�FX>*@WUHPXU�>$P@SORSLL�>$P@(�FD�vQ�PLQWH�>&@VD�WH�>$P@DP>)@6L�QFHW�VD�>*@PL�WH�>$P@DSURSLL�>&@6L�QFHW�VD�>*@PL�WH�>$P@DSURSLL�>$P@6L�GDFD�VWHOH�>&@EDW�vQ�>$P@ODF>)@$GkQFXO�>*@OXPL>$P@QkQGX�O>$P@(�FD�GXUHUHD�>&@PHD�V�R�P>$P@SDF>)@ÌQVHQL>*@QkQGX�PL�>$P@JkQGXO�>&@ÌQVHQL>*@QkQGX�PL�>$P@JkQGXO�>$P@6L�GDFD�QRULL�>&@GHVL�VH�>$P@GXF>)@6L�LHVH�Q�>*@OXFLX�>$P@OXQD>$P@(�FD�DPLQWH�>&@VD�PL�>$P@DGXF>)@'H�WLQH�>*@QWRWGHD>$P@XQD�>&@'H�WLQH�>*@QWRWGHD>$P@XQD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������*� ������������)� ������������&� ������������

Page 97: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH��

6L�GDFD��YDULDQWD�3UR�0XVLFD,OLH�6WHSDQ�0LKDL�(PLQHVFX��UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1RWD��&D�VL�XUPDUH�D�H�PDLO�XOXL��SULPLW�GH�OD�1HOX�&KLYDUL�QHOXFKL#[QHW�UR�FX�XUPDWRUXO�FRQWLQXW�6XJHVWLL�SHQWUX����6L�GDFD������3UR�0XVLFDÌQFHDUFD�SHQWUX�SLHVD�DVWD�XUPDWRDUHOH�DFRUGXUL�(P��'��&$P��%���(P(P��*��$&��'��(P��$P��%���(P�6XQW�DFRUGXUL�SH�FDUH�OH�DP�GH�OD�,OLH�6WHSDQ�2�VD�VXQH�PXOW�PDL�ELQH�&X�UHVSHFW�����1HOXDP�UHYL]XLW��SXWLQ��PHORGLD��7UHEXLH�vQVD�VD�PDUWXULVHVF�FD�QLFL�YDULDQWD�PHDQX�VXQD�GHSDUWH�GH�DGYDU�GHVL�DFHDVWD�QRXD�YDULDQWD�VXQD�PXOW�PDL�ELQH�����-ÌQWU�XQ�PDLO�XOWHULRU�DP�DIODW�FD�1X�LO�FXQRVF�SHUVRQDO�SH�,OLH�6WHSDQ��DFXP�YUHR���DQL�O�DP�YD]XW�LQ�FRPSDQLDXQRU�FXQRVFXWL�GH�DL�PHL�GLQ�7LPLVRDUD��VL�L�DP�UXJDW�SH�DFHVWLD�VD�L�FHDUDDFRUGXULOH�SLHVHL��6L�GDFD��,PL�SDUH�UDX�FD�DP�SLHUGXW�EXFXWD�GH�KDUWLH�SH�FDUH�PL�D�VFULV�DFRUGXULOH�PDL�HUD�VL�LQWUR�XO�SH�QRWH�$Q\ZD\��IHOLFLWDUL�SHQWUX�SDJLQD��1X�DP�DSXFDW�LQFD�VD�YDG�WRDWH�SLHVHOH�FDUHDSDU�SH�VLWH�GDU�GDFD�PDL�VWLX�YUH�XQ�FDQWHF�SH�FDUH�QX�O�DL��R�VD�WL�OWULPLW�'HFL�FDP�DVWD�DU�IL�QRXD�YDULDQWD��SRDWH�FHD�PDL�DSUWRSLDWD�GH�DGHYDU���>(P@6L�GDFD�UDPXUL�>'@EDW�vQ�>&@JHDP>$P@6L�VH�FX>%�@WUHPXU�>(P@SORSLL�>(P@(�FD�vQ�PLQWH�>*@VD�WH�>$@DP>&@6L�QFHW�VD�>'@PL�WH�>(P@DSURSLL�>$P@6L�QFHW�VD�>%�@PL�WH�>(P@DSURSLL�>(P@6L�GDFD�VWHOH�>'@EDW�vQ�>&@ODF>$P@$GkQFXO�>%�@OXPL>(P@QkQGX�O>(P@(�FD�GXUHUHD�>'@PHD�V�R�P>&@SDF>&@ÌQVHQL>'@QkQGX�PL�>(P@JkQGXO�>$@ÌQVHQL>%�@QkQGX�PL�>(P@JkQGXO�>(PP@6L�GDFD�QRULL�>'@GHVL�VH�>&@GXF>$P@6L�LHVH�Q�>%�@OXFLX�>(P@OXQD>(P@(�FD�DPLQWH�>'@VD�PL�>(P@DGXF>&@'H�WLQH�>'@QWRWGHD>(P@XQD�>$P@'H�WLQH�>%�@QWRWGHD>(P@XQD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((P ������������'� �;�;��������&� ������������$P ������������%� �;����������*� ������������

Page 98: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ��

7KHR��+DUD�%DQG6XSDUDW7KHR��+DUD�%DQG�7KHR��+DUD�%DQG?"""���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@6XSDUDW��>'@VXSDUDW�VXQW�>(@'RDPQH�LDUDVL�>$@VXSDUDW>'@0XOW�YHQLQ�HVWH�>(@vQ�MXU�PXOWD�>$@PLQFLXQD>'@,DU�VH�DGXQD�>(@QRULL�D�IXU>$@WXQD�>$@6XSDUDW��>'@VXSDUDW�VXQW�>(@'RDPQH�LDUDVL�>$@VXSDUDW>'@7RWL�PD�QWUHDED�>(@FXP�vPL�PHUJH�>$@FH�L�FX�PLQH>'@3DUF�DU�IL�ORF�>(@WRWXVL�GH�PDL�>$@ELQH�5HIUHQ�ÌQ�>'@YLDWD�PHD�QX�V�>(@WRDWH�FKLDU�OD�>$@ORFXO�ORU>'@'DU�FHYD�QX�>(@SRW�XLWD�>$@XVRUÌQ�>'@YLDWD�PHD�QX�V�>(@WRDWH�FKLDU�OD�>$@ORFXO�ORU>'@ >1R�FKRUG@'LQWUH�DWkWHD�UHOH�EXQH�>(@ >1R�FKRUG@VXQW�GRDU�WUHFDWRU�SULQOXPH��>$@>$@6XSDUDW��>'@VXSDUDW�VXQW�>(@'RDPQH�LDUDVL�>$@VXSDUDW>'@3XWLQL�RDPHQLL�(>@vQ�FDUH�>$@DP�FUH]XW�>'@5HSHGH�VL�>(@LHIWLQ�P�DX�>$@YkQGXW�1RWD�6LPSOX�VL�GH�HIHFW�- &LXSLWXUD�HVWH�FHYD�GH�JHQXO�

$�������������������������'�������������������������(�������������������������$(__�������������������������_�������������������������_�������������������������_�������������������������__%__�������������������������_�������������������������_�������������������������_�������������������������__*__�������������������������_�������������������������_�������������������������_�������������������������__'__�������������������������_�������������������������_�������������������������_�������������������������__$__�������������������������_�������������������������_�������������������������_�������������������������__(__�������������������������_�������������������������_�������������������������_�������������������������__5HVWXO�PHUJH�FD�GH�OD�VLQH�GXSD�FD�DVFXOWL�PHORGLD�GH�FkWHYD�RUL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;�;��������(� ������������

Page 99: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

9DVLOH�6HLFDUX'UDJRVWHD�FX�SDWUX�IRL9DVLOH�6HLFDUX�9DVLOH�6HLFDUX�'DQ�9HURQD�>'@&X�WRW�FHUXO�OD�]HQLW>)�P@6L�FX�PDUH�WH�DP�LXELW>%P@)ORUL�VL�VSLQL�LXELWR�>)�P@DYHDL>(P@'DU�vQ�PLQH�VRDUH�UDVD>'@UHDL��UDVD>)�P@UHDL5HIUHQ�>(P@'H�YD�PDL�>$@ILL�YUHR�>'@GDWD�SHQWUX�>)P@QRL>(P@'UDJRV>$@WHD�WRW�FX�>'@SDWUX�>'�@IRL>*@6SXQH�PL�LX>$@ELWR�GH�>'@VWLL�SULQ�FH�>%P@QRURF>*P@7LPSXO�SRDWH�>'@ILL�RSULW�vQ�>*@ORF>'@6L�PHUHX�vQGUDJRVWLW>)�P@7RW�D]XUXO�WL�DP�VRUELW>%P@1RSWL�vQWUHJL�VXE�VWHOH�>)�P@DGHV>(P@)ORULOH�GLQ�SDU�WL�OH�DP�FX>'@OHV��OH�DP�FX>)�P@OHV5HIUHQ�>'@1RDSWHD�IORULORU�GH�WHL>)�P@2�PDL�WLQ�vQ�SXPQLL�PHL>%P@7X�VL�HX�FkQGYD�WRW�vQ�>)�P@GRL>(P@6D�VWUDEDWHP�GUXPXO�vQD>'@SRL��vQD>)�P@SRL5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('�� �;����������)�P ������������%P� ������������(P� ������������$�� �;����������'�� �;����������*�� ������������*P� ������������

Page 100: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

5RPDQWD�vQWUH�GRXD�WUHQXUL9DVLOH�6HLFDUX�9DVLOH�6HLFDUX�'DQ�9HURQD���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@6L�YLQH�YUHPHD�FkWHR>'P@GDWD>*@&kQG�GLQ�RJOLQGD�XQHL�>&@SORL>(@0LUHDVD�LQLPLL�XL>)@WDWD>)@ÌWL�IDFH�VHPQH�vQD>*@SRL>&@6L�DWXQFL�FRERUL�vQ�YHFKHD�>'P@JDUD>*@&X�JkQGXO�FD�YHL�UHYH>&@GHD>(@$FHODVL�WUHQ�GH�RGLQL>)@RDUD>)@'LQ�FDUH�DL�SOHFDW�>*@FkQGYD5HIUHQ�>&@(WHUQ�SDVD>(P@JHU��PDL�>)@YLQH�XQ�>&@WUHQ>'P@$GLR�PDL�>*@WUHFH�XQ�>&@WUHQ>&@,XELUHD�PH>(P@UHX��>)@DOHDUJD�VSUH�>&@QRL>'P@&�R�IORDUH�VL�R�>*@JDUD�vQ�>*@GRL>&@9D�PDL�SOHFD�XQ�WUHQ�VL�>'P@LDWD>*@8Q�YLV�SH�FDUH�O�FUHGHDP�>&@VWLQV>(@1H�OXPLQHD]D�YLDWD�>)@WRDWD>)@'H�PkQD�YUHPLL�QHD>*@WLQV>&@6L�QH�JUDELP�DWXQFL�VSUH�>'P@YDUD>*@8LWDWD�SH�XQ�YHFKL�SH>&@URQ>(@6L�DOHUJkQG�VD�SULQGHP�>)@VFDUD>)@6FOLSLQG�OD�XOWLPXO�>*@YDJRQ5HIUHQ�1RWD��'DFD�QX�PD�vQVHO�������FkQWHFXO�H�vQ�PDVXUD������6H�SRDWH�IRORVL�RFLXSLWXUD�GH�IHOXO�(__��������������������__%__��������������������__*__��������������������__'__��������������������__$__��������������������__(__��������������������__H[HPSOLILFDWD�DLFL�SHQWUX�DFRUGXO�&�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������'P �;����������*� ������������(� ������������)� ������������(P ������������

Page 101: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

7DQJR�UHWRULF9DVLOH�6HLFDUX�9DVLOH�6HLFDUX�*HRUJH�7DUQHD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@&LQH�WL�PDL�RIHUD�IORUL�&LQH�WH�PDL�VFDOGD�Q�SORL�GH�>(@VWHOH&LQH�WL�VWHUJH�XQHRUL�ODFULPD�WDFHULL�GLQ�FXY>$P@kQW>$�@&LQH�WL�PDL�FODGHVWH�Q�]RUL�GLQ�QLVLSXO�VRPQXOXL�FDV>'P@WHOH'DFD�L�>$P@YkQW�SH�SD>(@PkQW�VL�ODFULPL�QX�PDL�>$P@VXQW5HIUHQ�>$�@0DL�>'P@VWLL�>*@YDUD�FX�PLURV�GH�>&@DOJH6L�SLHUGXWHOH�FD>(@WDUJH�GH�OD�WDUPXO�XQHL�>$P@PDUL>$�@0DL�>'P@VWLL�VL�>*@DFHO�WDQJR�UH>&@WRULF3ULQ�GHFRUXO�DOHJ>(@RULF�GLQWU�XQ�YLV�IDUD�XU>$P@PDUL>$P@&LQH�WL�PDL�DGXFH�YHVWL�&LQH�WL�PDL�UDPkQH�OkQJD�>(@QXPH"&LQH�DIOD�XQGH�HVWL�GXSD�QRDSWHD�YLVXOXL�VWLQ>$P@JKHU>$P@&LQH�WL�FKHDPD�GLQ�SRYHVWL�YDUD�XQXL�ORF�XLWDW�GH�>'P@OXPH'DFD�Q�>$P@FHU�H�GRDU�>(@JHU�VL�WRWXVL�HX�PDL�>$P@VSHU5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P �;����������(� ������������$� �;����������'P �;����������*� ������������&� ������������

Page 102: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

9DOL�6WHULDQ$PLQWLUH�FX�KDLGXFL9DOHULX�6WHULDQ�9DOHULX�6WHULDQ�9DOHULX�6WHULDQ���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1RWD�2�YDULDQWD�VLPSOLILFDWD�D�PHORGLHL�&UHG�FD�vQ��&DLHWXO�GH�FkQWHFH�GH�PXQWH��H[LVWD�R�YHUVLXQH�FDYD�PDL�VWXIRDVD��vQ�FHHD�FH�SULYHVWH�QXPDUXO�GH�DFRUGXUL�IRORVLWH���>$P@ÌQ�FRGUXO�>&@YHUGH�>*@QX�VH�PDL>$P@ SLHUGH>&@1X�VH�PDL�>$P@YHGH�>*@XUPD�GH�>$P@FDO>$P@'H�OD�L]>&@YRDUH�>*@QX�PDL�D>$P@SDUH>&@8UPD�FD>$P�*�@ODUH�D�YUH>*@XQXL�KDL>$P@GXF�5HIUHQ�>$P@8QGH�V�DX�>&@GXV"�>*@&kQG�DX�D>$P@SXV>&@$QLL�GH�>$P@VXV�DL�>*@JORULHL�>$P@ORU">$P@8QGH�V�SLV>&@WRDOHOH"�>*@8QGH�V�SXP>$P@QDOHOH�>&@&DLL�VL�>$P@IOLQWHOH�>*@KDLGX>$P@FLORU">$P@/D�GUXPXO�>&@PDUH�>*@QX�PDL�D>$P@SDUH>&@6D�PDL�R>$P@PRDUH�>*@FkWH�XQ�FLR>$P@FRL>$P@6D�L�LD�WRWL�>&@EDQLL�>*@SHQWUX�WD>$P@UDQLL>&@3HQWUX�VDU>$P@PDQLL�>*@SOLQL�GH�QH>$P@YRL�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������&� ������������*� ������������

Page 103: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

$PLQWLUH�FX�KDLGXFL��YDULDQWD�9DOHULX�6WHULDQ�9DOHULX�6WHULDQ�9DOHULX�6WHULDQ���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'P@ÌQ�FRGUXO�>)@YHUGH�>&@QX�VH�PDL�>'P@SLHUGH�>&@1X�VH�PDL�>)@YHGH��>$@XUPD�GH�>'P@FDO�>'P@'H�OD�L]>)@YRDUH�>&@QX�PDL�D>'P@SDUH>&@8PEUD�FD>)@ODUH�D�>$@YUHXQXL�>'P@KDLGXF�5HIUHQ�>'P@8QGH�V�DX�>)@GXV��>&@XQGH�DX�>'P@DSXV>&@$QLL�GH�>)@VXV�DL�>$@JORULHL�>'P@ORU>'P@8QGH�V�SLVWRD>)@OHOH��>&@XQGH�V�SXP>'P@QDOHOH�>&@&DLL�VL�IOLQ>)@WHOH�>$@KDLGXFL>'P@ORU">'P@/D�GUXPXO�>)@PDUH�>&@QX�PDL�>'P@DSDUH>&@6D�PDL�R>)@PRDUH�>$@FkWH�XQ�FLR>'P@FRL�>'P@6D�L�LD�WRWL�>)@EDQLL�>&@SHQWUX�WD>'P@UDQLL>&@3HQWUX�VDU>)@PDQL�>$@SOLQL�GH�QH>'P@YRL�5HIUHQ1RWD��DFHDVWD�YDULDQWD�GLIHUD�SXWLQ�GH�FHD�WUDQVFULVD�GH�PLQH�GDU�VXQD�VL�HDELQH�-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('P �;�;��������)� ������������&� ������������$� ������������

Page 104: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQWHF�GH�RDPHQL9DOHULX�6WHULDQ�9DOHULX�6WHULDQ�9DOHULX�6WHULDQ���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@0D�GXF�DGHV�FX�>&@JkQGXO3ULQ�>*@YHDFXUL�vQD>$P@SRL>$P@6D�vQWHOHJ�LV>&@WRULD$>*@FHVWXL�QHDP�GH�>$P@VRL�5HIUHQ�>&@+HL�D>$P@LFL�OD�QRL>*@3H�DFHVW�SD>$P@PkQW>&@2DPHQL�>$P@EXQL�DX�IRVW>*@2DPHQL�EXQL�PDL�>$P@VXQW�>$P@6L�WRW�FH�FXUJH�vQ�>&@QRL,X>*@ELUH�VDX�GX>$P@UHUH>$P@(�GLQ�VWUDEXQL�>&@YHQLW6L�>*@FHL�VWUDEXQ�QX�>$P@SLHUH�5HIUHQ�>$P@(�WLPSXO�VD�QWH>&@OHJHP,V>*@WRULD�GH�>$P@PkLQH>$P@(�WLPSXO�VD�QWH>&@OHJHP&D�>*@SkLQHD�QDVWH�>$P@SkLQH5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������&� ������������*� ������������

Page 105: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

1RSWL9DOHULX�6WHULDQ�9DOHULX�6WHULDQ�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��5HIUHQ�>$P@'RDP>*@QH��YLQR�>$P@'RDP>*@QH>&@6D�YH]L�FH�D�PDL�UD>*@PDV�GLQ�>$P@RDPHQL>$P@'RDP>*@QH��YLQR�>$P@'RDP>*@QH>&@6D�YH]L�FH�D�PDL�UD>*@PDV�GLQ�>$P@RDPHQL>$P@1RSWL�OXQJL�VL�>*@WULVWH��>&@DFDVD�>(@PD�JkQ>$P@GHVF>$P@6L�SH�>*@YRL�>&@DFROR�>(@YD�>$P@]DUHVF>$P@6XQW�QRSWL�SOLQH�GH�>'P@JURD]D�SHQWUX�>*@PLQH�vQ�>&@UD]ERL>$P@6XQW�QRSWL�GH�>*@EDVP�>&@DFROR�>(@OD�>$P@YRL>$P@6L�'RDPQH�SHQWUX�>*@FH�R�YLDWD�>$P@SOLQD�GH�FRV>*@PDU>$P@6L�SHQWUX�>*@FLQH�VH�>&@PRDUH�vQ�>(@]D>$P@GDU>$P@6XQW�QRSWL�SOLQH�GH�>'P@JURD]D�vQ�FDUH�>*@WHDPD�PL�H�>&@VD�ILX>$P@6XQW�QRSWL�GH�>*@EDVP�GH�>&@FDUH�QX�>(@PDL�>$P@VWLX5HIUHQ�>$P@'H�FH�QX�QFH>*@WDWL�DFHVW�>&@FXPSOLW�>(@UD]>$P@ERL>$P@'H�FH�YD�JkQ>*@GLWL�QX>&@PDL�>(@OD�>$P@YRL>$P@6L�QLFL�QX�YD�>'P@SDVD�GH�>*@PDPD�FDUH�VL�>&@SOkQJH>$P@&RSLOXO�HL�>*@XFLV�FH�>&@]DFH�Q�EDOWL�>(@GH�>$P@VkQJH>$P@6L�QLFL�QX�YD�>'P@SDVD�GH�>*@FHL�FH�QX�PDL�>&@VXQW>$P@'H�FHL�FH�YD�D>*@FX]D�GH�D>&@FROR�GLQ�>(@PRU>$P@PkQW5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�(&� ������������(P ������������$P ������������)� ������������*� ������������

Page 106: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

9LFWRU�6RFDFLX&kQWHF�SHQWUX�&KDUOLH�&KDSOLQ9LFWRU�6RFDFLX�9LFWRU�6RFDFLX�"���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@5kGHWL��UkGHWL��UkGHWL��UkGHWL�FX�>'P@SDPkQW�FX�>$P@WRW>$P@3kQD�FkQG�YD�PDL�VXSRUWD�>(@XOWLPXO�&KDU>$P@ORW�>$P@5kGH�HO�FkQG�UkGHWL��UkGHWL��>'P@UkGHWL�YRL�GH�>$P@YRL>$P@&D�VXQW�VXQWHWL�JUDELWL�VL�FLQLFL�>(@VL�LQFXOWL�VL�>$P@JRL�>$P@&KDUOLH�&KDSOLQ�FDOFD�Q�GRGLL�>'P@FX�SDQWRIL�VWUkP>$P@EDWL�>$P@+RKRWLWL�GDU�Q�DYHWL�VWLUH�>(@YRL�FH�VWUkPE�FDO>$P@FDWL�>$P@)DFH�HO�FXP�IDFH�UDWD�>'P@VL�H�FDUD>$P@JKLRV�>$P@'DU�FH�FkUGXUL�PDUL�GH�UDWH�>(@WUHF�vQ�VXV�VL�Q�>$P@MRV�5HIUHQ�>'P@2�&KDUOLH�>$P@&KDSOLQ��>'P@vQJHU�YDJD>$P@ERQG>'P@+DL�EDWUkQH�>$P@YLQR�>(@GH�VXE�RUL>$P@]RQW�>'P@2�&KDUOLH�>$P@&KDSOLQ��>'P@KRKRW�LQWHU>$P@]LV>'P@5HGHVFKLGH�>$P@WHDWUXO�>(@FH�QL�O�DX�vQ>$P@FKLV�>$P@1X�PDL�VXQW�GH�ORF�SDUDOH��>'P@FDVLHULL�>$P@WULVWL>$P@$VWD]L�GDX�DXWRJUDIH�>(@QX�EDQL�OD�DU>$P@WLVWL�>$P@6�DX�QDVFXW�SUHD�PXOWL�SUDJPDWLFL��>'P@PX]LFD�QX�>$P@SRW>$P@+DL�3DPkQW�DPLQWHVWH�WL�>(@FD�DL�IRVW�&KDU>$P@ORW�>$P@8Q�VRIHU�FX�OHDID�PLFD�>'P@VL�FX�PXOW�>$P@XPRU�>$P@0L�WH�D�UHGXV�vQ�PLQWH�>(@FD�XQ�OXSWD>$P@WRU�>$P@&D�DL�IRVW�DO�FHORU�FHORU�VLPSOLL�>'P@VL�DO�ORU�>$P@UDPkL>$P@3HVWH�WRDWD�OXPHD�YHFKH�>(@KRKRWXO�GLQ>$P@WkL�5HIUHQ>$P@/DXWDULL�vPSUXPXWD�>'P@EDQL�SHQWUX�>$P@VDFk]�>$P@&LIUD�QRDVWUD�GH�DIDFHUL�>(@KRKRWXO�GH�>$P@UkV�>$P@)DFHP�%DQFD�0RQGLDOD�>'P@VL�EDJDP�vQ�>$P@HD>$P@5kVXO�VDUDFLPLL�WULVWH�>(@FD�GREkQ]L�VD�>$P@GHD�>$P@1X�H[LVWD�RPHQLH�>'P@XQGH�QX�HVWL�>$P@WX�>$P@&DFL�WX�HVWL�FXUDMXO�QRVWUX�>(@GH�D�VSXQH�>$P@QX�>$P@ÌQYkUWHVWH�WH�SULQ�FRVPRV�>'P@VSXQH�FH�L�GH�>$P@VSXV�>$P@ÌQWUH�DWkWHD�VWHOH�PRDUWH�>(@WX�SODQHWD�>$P@UkV�5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������'P �;�;��������

Page 107: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

'RQQD��'RQQD9LFWRU�6RFDFLX�6KRORP�6HFXQGD�6KRORP�6HFXQGD�WUDG��"���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@ÌQ�YD>(�@JRQXO�>$P@SHQWUX�>(�@SLDWD>$P@8Q�YLWHO�>'P@FX�RFKL�>(@WULVWL�SOkQ>$P@JkQG>$P@6XV�GHD>(�@VXSUD�>$P@UkQGX>(�@QLFD>$P@/HVQH�>'P@FHUXO�>(@VDJH>$P@WkQG�5HIUHQ�>*@$ULSL�vQWU�R�>$P@URWLUH>*@$ULSL�vQ�]ERU�>&@Uk]kQG>*@$ULSL�vQ�>&@FHUXO�>$P@]LOHL>(@6L�DO�QRSWLL�FLULS�>$P@UkG>(@'RQQD�GRQQD�>$P@GRQQD�>*@GRQQD�GRQQD�>&@GRQ�>(@'RQQD�GRQQD�>$P@GRQQD�>(@GRQD�GRQD�>$P@GRQ�>$P@1X�ER>(�@FL�VWUL>$P@JD�WD>(�@UDQXO>$P@&H�WH�>'P@GXFH�OD�>(@DED>$P@WRU>$P@1X�RUL>(�@FLQH�L�>$P@UkQGX>(�@QLFD>$P@ÌQWU�XQ�>'P@OLEHU�VL�>(@PkQGUX�>$P@]ERU�>$P@7X�QX�>(�@VWLL�>$P@GH�FH�YL>(�@WHLL>$P@&DVDSLWL�>'P@SLHUG�vQWU�>(@XQD�>$P@YLHWL>$P@'H�FH�>(�@Q�DL�FD�>$P@UkQGX>(�@QLFD>$P@$ULSL�FD�>'P@]ERUXO�>(@VD�O�vQ>$P@YHWL�1RWD�&kQWHFXO�HVWH�vQ�PDVXUD������&D�VL�PRGDOLWDWH�GH�FLXSLWXUD�UHFRPDQGXUPDWRDUXO�PRGHO�������������������������������������������������������������������������'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������(� ������������'P �;�;��������&� ������������*� ������������

Page 108: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

2DPHQL�GH�]DSDGD9LFWRU�6RFDFLX�9LFWRU�6RFDFLX�$GULDQ�3DXQHVFX���WUDQVFULVD�GH�$OLQ�)HFLRUX�0LKDL��(�0DLO�IDPVWURQJ#\DKRR�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@1LQJH�IDUD�>&@PLOD��>'P@FX�YLQRYD>$P@WLH>'P@&D�R�LQFXO>(@SDUH��>'P@FD�XQ�PDUWRU�>$P@PXW>$P@1LQJH��FD�R�>&@QXQWD��>'P@QLQJH�VL�>$P@VIkVLH>'P@6H�IDUkPL>(@WHD]D��>'P@XOWLPXO�>$P@VDOXW>$P@9DL�GH�QRL��>&@IHPHLH��>'P@QLQJH�D�GHVSDU>$P@WLUH>'P@9RP�SOHFD�GH>(@SDUWH��>'P@XQGH�DYHP�GH�>$P@PHUV>$P@1LQJH�VD�GHV>&@SDUWD��>'P@JKHDWD�VL�LX>$P@ELUH>'P@2DUEH�IHOL>(@QDUH�>'P@WUHF�VSUH�XQL>$P@YHUV�5HIUHQ�>$P@1LQJH�VI>'P@kQW��>&@VL�SD>(@JkQ>'P @1XPDL�>) @RFKLL�>*@QH�>)@UD>$P@PkQ>(@'HVSDUWLUHD�V�R�>$P@PDL�>(@YD>$P@GD>$P@&D�vQ�>'P@UHVW��>&@QRL�QH�DP�>(@VWLQV>'P @6L�DP�>) @DMXQV�>*@GH�D>)@WkWD�>$P@QLQV>(@1LVWH�RDPHQL�GH�>$P@]D>(@SD>$P@GD�>$P@1LQJH�SHVWH�>&@EX]H��>'P@QLQJH�SHVWH�>$P@SOHRDSH>'P@1LQJH�SHVWH�>(@vQJHUL��>'P@QLQJH�SHVWH�>$P@YDL>$P@1LQJH�SHVWH�>&@FORSRW��>'P@QLQJH�SHVWH�>$P@DSH>'P@1LQJH�LQFUH>(@GLELO��>'P@SHVWH�RFKLL�>$P@WDL�>$P@1LQJH�FD�Q�>&@(VHQLQ��>'P@VL�Q�SRHPD�>$P@UXVD>'P@1LQJH�IDQWR>(@PDWLF�>'P@VL�EDFR>$P@YLDQ>$P@1LQJH�FD�VXQW�>&@UHFH��>'P@QLQJH�FD�HVWL�>$P@GXVD>'P@1LQJH�FD�OD�>(@PRDUWHD�>'P@XOWLPXOXL�>$P@DQ�5HIUHQ��;0DL�MRV�H[HPSOLILFDWD�FLXSLWXUD�SHQWUX�VWURIH�VL�UHIUHQ�6WURID�,�3����2�3��3��'����'����3��3��3��3��'����'_����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������_1LQJH���IDUD�����PLOD����FX�����YLQRYDWLH2�2�3��3��3��'����'����3��3��3��3��'����'_��K�S�����������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������_&D���R�����LQFXOSDUH����FD�XQ�PDUWRU�PXW3����2�3��3��'����'����3��3��3��3��'����'_����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������_1LQJH��FD�R�QXQWD�������QLQJH��VL���VIkVLH

Page 109: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

2�2�3��3��3��'����'����3��3��3��3��'����'_��K�S�����������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������__����������������������������������������������_6H�����IDUkPLWHD]D������XOWLPXO�VDOXW5HIUHQ�3��2�2�2�2�3��3��3��'_��������������������������__��������������������������__��������������������������__��������������������������__��������������������������__��������������������������_1LQJH�VIkQW�����VL�SDJkQ3����2�3��3��3��3��3�_�������������������������__�������������������������__�������������������������__�������������������������__�������������������������__�������������������������_1XPDL�RFKLL��PDL��UDPkQ3��3��3��3��3��3��'����'����'_����������������������������������__����������������������������������__����������������������������������__����������������������������������__����������������������������������__����������������������������������_'HVSDUWLUHD�V�R���PDL����YDGD3��2�2�2�2�3��3��3��'_��������������������������__��������������������������__��������������������������__��������������������������__��������������������������__��������������������������_&D�vQ�UHVW��QRL�QH�DP�VWLQV3����2�3��3��3��3��'_�������������������������__�������������������������__�������������������������__�������������������������__�������������������������__�������������������������_6L�DP�DMXQV�GH�DWDWD�QLQV3��3��3��3��3��3��'����'_�����������������������������__�����������������������������__�����������������������������__�����������������������������__�����������������������������__�����������������������������_1LVWH��RDPHQL��GH���]DSDGD�

1RWH�$FRUGDM�VWDQGDUG��7HPSR�����"/HJHQGD���'�GRLPH��3�SDWULPH��2�RSWLPH�����SXQFWXO��GXSD�YDORDUHD�XQHL�QRWH�LQGLFD�FUHVWHUHD�GXUDWHL�QRWHLUHVSHFWLYH�FX�MXPDWDWH�GLQ�YDORDUHD�LQLWLDOD���GH�H[���'� �����'�� ������� ����K��OHJDWR�DVFHQGHQW�KDPPHU�RQ��S��OHJDWR�GHVFHQGHQW�SXOO�RII�3UREDELO�SH�FDVHWD�SLHVD�QX�L�GLQ�$P�FXP�DP�WUDQVSXV�R�HX���'DFD�DWL�vQFHUFD(P�VDX�'P�WUDQVFULHUHD�VH�FRPSOLFD�����5HOD[��RULFXP�PXOWH�PDVXUL�VH�UHSHWD�QX�L�DVD�GH�JUHD�SH�FkW�SDUH�����- �DVWD�SHQWUX�IODFDLL�FDUH�XUDVFWDEXODWXULOH�VL�EDUHXULOH���-�

Page 110: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

ÌQFD�FHYD��Q�R�OXDWL�FD�SH�R�OLSVD�GH�PRGHVWLH��GDU�GDFD�R�VD�vQFHUFDWL�SLHVDSH�GRXD�FKLWDUH��XQD�WLQkQG�FH�VH�YHGH�PDL�VXV��FHDODOWD�DUPRQLD��LHVH�DVD�GHIDLQ�vQFkW�DSURDSH�QX�PDL�PHULWD�VD�FkQWDWL�VL�GLQ�JXUD���-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($P� ������������&�� ������������'P� �;�;��������(�� ������������'P ������������) � ������������*�� ������������)�� ������������

Page 111: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

'RUX�6WDQFXOHVFX)DUD�SHWDOH'RUX�6WDQFXOHVFX�'RUX�6WDQFXOHVFX�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@1LVLSXO�>(P@ILQ�D�>$P@RIWDW>)@=kPEHVWH�Q�>&@HO�R�XU>*@PD�GH�SD>&@FDW>&@(�VHPQ�F�>(P@DLFL�vQ�>$P@]DGDU>)@ÌVL�FKHDPD�OXQD�>&@OXSLL�>*@OD�DO>&@WDU>&@8Q�VWURS�GH�>(P@YLQD�vQJUR>$P@SDW>)@&LRUFKLQL�GH�>&@VDUH>*@)DWD�L�DX�VSD>&@ODW>&@&ULVWDOH�UHFLL�>(P@WHV�vQ�>$P@IXP>)@&RSHUWD�Q�>&@DXU�VL�Q�>*@VLFULX�GH�>&@VFUXP�5HIUHQ�>&@ÌQFHDUFD��vQFHDUFD��vPL�>(P@SLDSWDQD2FKLL�>$P@HL��PD�Q>)@FHDUFDQD��DDD>&@D��DDD>*@D��DDD>&@D��DDD>*@D�>&@>&@ÌQFHDUFD��vQFHDUFD��vPL�>(P@SLDSWDQD2FKLL�>$P@HL��PD�Q>)@FHDUFDQD��DDD>&@D��DDD>*@D��DDD>&@D��DDD>*@D�>&@'D�FDSR�DO�ILQH����[5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�(&� ������������(P ������������$P ������������)� ������������*� ������������

Page 112: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

+DL�GL�KDL'RUX�6WDQFXOHVFX�'RUX�6WDQFXOHVFX�"""���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@1�D�VWL�QLPHQL�FD�P�DP�GXV>*@1XPDL�P�>$@RU�YH>'@GHD�FD�>$@QX�V>'@6XV�H�FHUXO��ODUJD�L�OXPHD>*@%LQH�F�>$@D�QIUX>'@Q]LW�SD>$@GXUH>'@D5HIUHQ�>'@+DL��>'�@KDL��>*@KDL��KDLGH�KDL>'@GH��KDL>$@3H�VXE�IORUL�PD�>'@OHJDQDL>$@+DL��KDLGH��>'@KDL>'@6XV�H�FHUXO�ODUJD�L�OXPHD>*@1�D�VWL�>$@QLPHQL�>'@FD�P�>$@DP�GXV>'@%LQH�F�D�QIUXQ]LW�SDGXUHD>*@1XPDL�P�>$@RU�YH>'@GHD�>$@FD�QX�>'@V1RWD�'����6H�FDQWD�OD�UHSHWDUHD�UHIUHQXOXL'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������$� �;����������'� �;�;��������'� �;�;��������

Page 113: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

6WLJPD-XPDWDWH�WX��MXPDWDWH�HX6WLJPD�6WLJPD�"""���WULPLV�VL�WUDQVFULV�GH�ERJGDQDQJKHO#[QHW�UR����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��

$P�����$P���������'P��������(�,QWUR����H�����������������������������������������������E�������K�����������K���������������������������J�����������������������������������������������G�����������������������������������������������D�����������������������������������������������H�����������������������������������������������>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�ELQH�>'P@HUD"7X�VL�>(�@HX�HUDP�vQ�>$P@VWDUH>$P@'LQWU�XQ�]kPEHW�VD�JDVLP�UDV>'P@SXQVÌQ�>(�@RULFH�vQWUH>$P@EDUH>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�ELQH�>'P@HUD"6D�vP>(�@SDUWLP�DFHHDVL�WL>$P@JDUD>$P@6L�XOWLPXO�SOLF�GH�>'P@FDIHDD>(�@DDDD>$P@DDDD>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�ELQH�>(@HUD���"5HIUHQ�>$P@-XPDWDWH�>$P�@WX��>$P@MXPDWDWH�>'P@HX&UH>(@GHDP�FD�YRP�>*@IL�vPSUH>'P@XQD�PH>$P@UHX>$P@-XPDWDWH�>$P�@WX��>$P@MXPDWDWH�>'P@HX(UDP�GRDU�DO�>(@WDX��HUDL�VXIOHWXO�>$P@PHX>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�VLPSOX�>'P@HUD����"�&H�>(�@VLPSOX�>$P@HUD>$P@6L�WRWXO�HUD�GH�OD�>'P@VLQH7RW�>(�@UDXO�GH�DFXP�HUD�>$P@ELQH>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�VLPSOX�>'P@HUD���"�&H�>(�@VLPSOX�>$P@HUD>$P@6D�WH�LHL�vQ�SLHSW�VL�FX�'XPQH>'P@]HX>$P@3HQWUX�GUDJRV>'P@WHD�W>(�@DDDDD>$P@DDD>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�VLPSOX�>(@HUD���">$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�ELQH�>'P@HUD"6D�SUL>V(�@YLP�GLQ�EDOFRQ�XQ�UDVD>$P@ULW�GH�VRDUH>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FXP�WD>'P@FHDP"6L�FX>(�@YLQWHOH�QX�DYHDX�YD>$P@ORDUH>$P@ÌWL�DPLQWHVWL�FH�ELQH�>'P@HUD���"�&H�>(�@ELQH�>$P@HUD6D�>$P@FUH]L�FD�QLFL�XQ�UDX�QX�WH�PDL�>'P@SRDWH�DWLQJH6L�>(�@OXPHD�H�D�WDDD>$P@DDDDDDD������Ì>$P@WL�DPLQWHVWL�FH�ELQH�>(�@HUD���"1RWD��3HQWUX�WRQDOLWDWHD�RULJLQDOD�IRORVHVWH�FDSR�vQ�SR]LWLD�D���D�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P� ��[����������$P� ��[����������'P� ��[�[��������(�� �������������(�� �������������*�� �������������

Page 114: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

6SLWDOXO�GH�XUJHQWD7UDLDVFD�EHUHD6SLWDOXO�GH�XUJHQWD�6SLWDOXO�GH�XUJHQWD���WULPLVD�VL�WUDQVFULVD�GH�%RJGDQ�$QJKHO��(0DLO��ERJGDQDQJKHO#[QHW�UR����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR���$P�,�>$P�,�@6WDX�vQWU�R�WDYHUQD��EDJ�FD�vQWU�R�FLVWHUQD>(�,�@6L�PL�H�UDX�GH�>$P�,�@PRU>$P�,�@)UDWH��ID�PL�XQ�ELQH��VSULMLQH�PD�ELQH>(�,�@&D�VD�EHDX�FX�>$P�,�@VSRU>$P�,�@1HQH��ILL�DPDELO��FD�PD�FDOFL�SH�PkQD>'P�,�@/DVD�PD�VD�>$P�,�@EHDX>$P�,�@6SLULWXDOLWDWH�>'P�,�@IDUD�EDQL�VL�DFWH>(�,�@7H�DL�vQHFDW�vQ�YLQ�VL�>$P�,�@EHDX>$P�,�@2�EDED�JUDWLRDVD�GDU�SXWLQ�FDP�JUDVD>(�,�@$�DWHUL>$P�,�@]DW>$P�,�@=LFH�FD�L�YLUJLQD��HD�Q�DUH�QLFL�R�YLQD>(�,�@&D�EDUEDWLL�V�GH�>$P�,�@UDKDW>$P�,�@6L�PD�XLW�OD�WLQH��FUHG�FD�QX�PL�H�ELQH>'P�,�@1X�vQWHOHJ�QL>$P�,�@PLF>$P�,�@0HVH�vPEkFVLWH��>'P�,�@IHWH�vPEDWUkQLWH>(�,�@9UHDX�DFXP�VD�WL�>$P�,�@]LF5HIUHQ�>$P@7UDLDVFD�>(�@EHUHD�vQ�FDUH�QH�DP�QDV>$P@FXW7UDLDVFD�EH>(�@UHD�FD�WDUH�QH�D�GX>$P@UXW)RDLH�YHUGH�VL�R�OD>'P@OHD)LH�SkLQHD�FkW�GH�>$P@UHD&KLDU�DLFL�vQ�WDUD�>(@WD7RW�WL�R�IXUD�FL>$P@QHYD>$P�,�@/D�R�OXPkQDUH��XQ�]LDULVW�FX�VWDUH>(�,�@3DUH�LQVSL>$P�,�@UDW>$P�,�@6H�XLWD�OD�PLQH��PkLQH�R�VD�VFULH>(�,�@&D�P�DP�vPED>$P�,�@WDW>$P�,�@8Q�GRFWRU�vQ�LVWRULH�]DFH�IDUD�JORULH>'P�,�@&D�XQ�FHUVH>$P�,�@WRU>$P�,�@'RDPQH��YLQ�vQGDWD�FDFL�>'P�,�@WH�DP�YD]XW�DVHDUD>(�,�@/D�WHOHYL>(�,�@]RU'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P�,� ������������$P��� �[����������(�,�� ������������(���� ������������(���� ������������'P�,� ������������'P��� �[�[��������

Page 115: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

0LUFHD�9LQWLOD��0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�+RULD�6WRLFDQX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��$QLL�WUH>*@FXWL��FkQG�HUDP�PLF�$PDUkW�>&@VL�SUDSDGLW�0L�VH�SX>*@VHVH�DVD�R�SDWD&D�Q�DP�VD�>&@FXFHUHVF�YUHR�IDWD�3H�XUPD�>*@YUHPHD�D�WUHFXW�2�WLSD�>&@WDUH�DP�FXQRVFXW6L�V�D�>*@DSULQV�vQ�PLQH�R�WRUWD�6D�GRYH>&@GHVF�SXWLQD�IRUWD'DU�FH�DP�>*@IDFXW�6L�FH�D�XUPDW�3H�PLQH�>)@IRDUWH>*@0�D�PL>&@UDW�5HIUHQ�+DEDU�Q�>)@DYHDP�FD�>*@SRW&kW�SRDWH�>&@&ROW�XO����&X�YHVWD�>*@DQWL�JORQW�SH�HD7RW�VkQ>)@JHUD�7RW�ODFULPD�>&@ÌQ�SLDWD�>)@GLQ�2ERU(X�L�DP�]kP>&@ELW�VXSHULRU6L�DVWD�>*@D�UDQLW�R>)@ÌQILRUD>&@WRU�'XSD�>*@DFHHD��EUDYR�PLH�0L�DP�>&@DUDQMDW�R�SUDYDOLH6L�D�SULQV�>*@GH�PLQH�PDUH�DPRU2�SROL>&@WLVWD�GH�VHFWRU�/D�VRO>*@GXO�HL�DXULIHU6H�OHJD>&@QD�XQ�UHYROYHU&X�FDUH��>*@GDFD�QX�PL�H�GUDJD�$PHQLQ>&@WD�FD�R�VD�WUDJD'DU�FH�DP�>*@IDFXW�VL�FH�D�LHVLW�3H�PLQH�>)@IRDUWH>*@0�D�XL>&@PLW�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������&� ������������*� ������������)� ������������1RWD��/D�VWURIH�UHFRPDQG�IRORVLUHD�DFRUGXULORU�*�VL�&�vQ�IRUPD�ORU�EDUDWDSHQWUX�D�UHGD�PDL�ELQH�ULWPXO��'H�DVHPHQHD�vQ�YHGHUHD�LQWHUSUHWDULL�VWURIHORUUHFRPDQG�VD�PDL�DVFXOWDWL�GH�FkWHYD�RUL�PHORGLD�SHQWUX�D�SULQGH�PDL�ELQHULWPXO�

Page 116: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

$OWH�FOLSH�WUDLWH�DOW�HSLORJ0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>)@,DU�XQ�FROW�GLQ�>$P@YLDWD�PHD$�>&@QGUD]QLW�VD�YD�vQ>$P@IUXQWH�>)@6D�YD�VWHDUJD�GH�>$P@DU�SXWHD�1RXD�>&@FXWD�GH�SH�>*@IUXQWH�>)@$P�FkQWDW�PDL�>$P@UDX��PDL�ELQH�&H�DP�vQ�>&@VXIOHW�VL�vQ�>$P@JkQG�>)@9UHDX�VD�VWLX�FH�>$P@H�FX�PLQH�&H�URVW�>&@DP�SH�DFHVW�SD>*@PkQW�>)@3ULQWUH�VWHOH�>$P@FXP�VH�IDFH&D�vQWU�>&@XQD�PD�vQ>$P@YkUW�>)@'H�FH��EHUHD�>$P@vPL�PDL�SODFH�&LQH�>&@VXQW�VL�GH�FH�>*@FkQW�>)@6XQW�R�XPEUD�>$P@FDODWRDWH&D�VL�>&@3XQFN��FD�>$P@$ULHO�>)@'H�DP�DGXV�R�>$P@VXSDUDUH6SD>&@UDWL�YD�QL>*@WHO�>)@'DU�GH�DP�UHX>$P@VLW�R�FOLSD6D�YD�>&@IDF�VD�PDL�YL>$P@VDWL�>)@'DWL�PL�WRWL�Fk>$P@WH�R�DULSD6L�VD�>&@ILP�SH�OXPH�>*@IUDWL�>)@'DF�DWL�IRVW�>$P@DWHQWL�SXWLQ�'DFD�>&@Y�D�IDFXW�SOD>$P@FHUH�>)@(X�VD�VSXQ�>$P@DWkW�PDL�WLQ��3H�FX>&@UkQG��/D�UHYH>*@GHUH��'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�()� ������������$P ������������&� ������������*� ������������

Page 117: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

$GLR��GHFL�SH�FXUkQG�0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>;@�>*@,XELWR��SRWL�>&@IXJL�FkW�YUHL�>;@�>*@ÌQ�JkQG�YHL�DX>&@]L�SDVLL�PHL�>;@�>*@3RWL�VSXQH�YRUEH�>&@PXOWH�vQ�YkQW�(X�Q�DP�VD�DV>'@FXOW�2K��1�DP�VD�OH�DVFXOW�>;@�>*@,XELWR��SRWL�>&@vQ�OXPH�XPEOD>;@�>*@'H�PLQH�QX�PDL�>&@SRWL�VFDSD�>;@�>*@9RL�WUHFH�]LOQLF�>&@SULQ�JkQGXO�WDX3ULQ�RFKLL�>'@WDL�3ULQ�RFKLL�WDL�5HIUHQ�>'@'DU�VSXQH�PL�>&@FLQH�WH�D�PDL�>*@SXUWDW�SULQ�QRUL"6L�VSXQH�PL�>&@FLQH�WH�D�PDL�>'@YLVDW�vQ�FXORUL"6L�VWLL�WX�>&@FLQH�GH�WRDWH�>*@D�XLWDW�'H�FkQG�FX�>&@WLQH��SULQ�SORDLH�>'@V�D�SOLPEODW">;@�>*@1X�XLWL�WX�]LOHOH�>&@GH�PLVWHU>;@�>*@1LFL�FOLSD�FkQG�>&@VWHOH�SLHU>;@�>*@1X�XLWL�]LXD�>&@DFHHD�GH�PDL&kQG�vPL�VSX>'@QHDL�0DL�VWDL��PDL�VWDL�>;@�>*@1X�XLWL�WX�]LOH>&@OH�GH�PLVWHU>;@�>*@1LFL�FOLSD�FkQG�>&@VWHOH�SLHU>;@�>*@&kQG�WLPSXO�SHQWUX�>&@QRL�GLVSDUHD6L�LQLPD�>'@WD%DWHD��EDWHD�5HIUHQ>;@�>*@7H�YDG�DFXP�JUD>&@ELWD�VD�SOHFL>;@�>*@&XP�FDXWL�GRDU�FX>&@YLQWH�PDL�UHFL>;@�>*@/H�VSXL��GDU�>&@vQ�VSDWHOH�ORU0DL�VLPW�FXP�>'@WH�GRU�0DL�VLPW�FXP�WH�GRU�>;@�>*@7H�YDG�FXP�PDL�>&@vQFHUFL�VD�]kPEHVWL>;@�>*@'DU�RFKLL�WDL�>&@IXJ�GH�SRYHVWL>;@�>*@6L�QX�WH�XLWL�>&@OD�PLQH�SOHFkQG'HFL��>'@SH�FXUkQG�'D��SH�FXUkQG�5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������'� �;�;��������;� �HVWH�GRDU�R�SURJUHVLH�GH�EDV�XUPDWD�GH�XQ�DFRUG�*��YH]L�WDEXODWXUD�PDLMRV�7XQLQJ���(�$�'�*�%�(� 7LPH�6LJQDWXUH�����_���_���_���_����_���_���_���_����_���_���_���__����������������_����������������_����������������__���������������E_����������������_����������������__���������������E_����������������_����������������__���������������E_����������������_����������������__���������������E_����������������_����������������__���������������E_����������������_����������������_

Page 118: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQG�VH�ODVD�VHDUD0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL0LUFHD�9LQWLOD�)ORULDQ�3LWWLV��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@8LW�R�FOLSD�>(P@GH�DL�WDL>&@6L�FRERDUD�>'�@VFDUD�>*@'RDU�WX�FX�PLQH�DV�>(P@YUHD�VD�ILP�>&@&kQG�VH�ODVD�>'@VHDUD�>*@/DVD�PDUHD��>(P@ODVD�OXQD�>&@1X�SULYL�EUD>'�@WDUD�>*@8LWD�WH�GRDU�vQ�>(P@RFKLL�PHL>&@6D�YH]L�SULPD>'@YDUD�>&@9HL�SDWUXQGH�>'@LDU�vQ�OXPHD�>*@YLVHORU�>(P@PL�>&@QX�>'�@QD�>'@WD�>&@7H�YRL�DSD>'@UD�GH�>*@RULFH�QRU>(P@7UHFDWRU�>&@LDU�YLVXO�YD�>'@IL�VRQRU�>'�@VL�WHKQL>*@FRORU�5HIUHQ�>*@'RDU�WX�FX�PLQH�DV�>(P@YUHD�VD�ILP�>&@'RDU�WX�FX�PLQH�DV�>'@YUHD�VD�ILP�>&@'RDU�WX�FX�>'@PLQH�DV�YUHD�VD�>*@ILP�>*@1X�H�QLPHQL�>(P@OkQJD�QRL�>&@1X�YRUEL�vQ�>'�@VRDSWD�>*@$LFL�H�VFDUD�>(P@FDWUH�FHU�>&@8UFD�vQF�R�>'@WUHDSWD�>*@7RW�FH�QH�DP�SUR>(P@PLV�GH�PXOW>&@9D�DMXQJH�>'�@IDSWD>*@7X�HVWL�YHGHWD�>(P@YLVXOXL�>&@2VFDU�XO�WH�>'@DVWHDSWD�>&@9RU�FkQWD�vQ�>'@FRU�SULYLJKH>*@WRULOH�>(P@R�>&@PL�>'�@QX�>'@QH�>&@)ORUL�YRU�IL�PH>'@UHX�vQ�>*@FDOHD�WD>(P@1X�XLWD��>&@SH�WRDWH�OH�>'@SRWL�DYHD�>'�@GH�YHL�VSXQH�>*@GD�5HIUHQ�>*@'DFD�WX�QX�>(P@PD�QWHOHJL�>&@&LQH�VD�QWH>'�@OHDJD">*@7H�YRL�LXEL�FkW�>(P@YRL�WUDL>&@6L�QF�R�]L�vQ>'@WUHDJD>*@7RW�HVWL�WX�D>(P@VD�FXP�HVWL�>&@=HFH�OD�SXU>@WDUH�>*@7H�URJ�vQ�YLDWD�>(P@VD�vPL�ILL>&@6HPQ�GH�H[FOD>'@PDUH�>&@9RL�FRPSXQH�>'@SHQWUX�WLQH�>*@FkQWHFH�>(P@PL�>&@QX�>'�@QD�>'@WH�>&@)ORUL�YRU�IL�>'@PHUHX�vQ�>*@FDOHD�WD�>(P@1X�XLWD��>&@SH�WRDWH�OH�>'@SRWL�DYHD�>'�@GH�YHL�VSXQH�>*@GD�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������(P ������������&� ������������'� �;�;��������'� �;�;��������

Page 119: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

'LQWU�R�FDIHD0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�+RULD�6WRLFDQX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@)D�XQ�>$P@FRVW�>(P@OD�XQ�>*@SURVW>(P@&DUH�D�UD>&@PDV�IDU�DGD>*@SRVW�>(P@9RL�SOD>$P@WL�>(P@GDU�YD�>*@VWL>(P@&D�QLPLF�QX�>&@PD�PDL�SRDWH�>*@RSUL�5HIUHQ�>(P@'D��FDOHD�L�>$�@ODUJD�>(P@/XPHD�L�>*@DOED>(P@6L�UDE>&@GDUH�>*@QX�PDL�DP>(P@6�R�>&@DXG�QH>*@WDP�QHVDP�>(P@%D�FD�YRU>$P@EHVF�>(P@%D�FD�SUHD�>*@WDF�>(P@%D�FD�EHDX�>&@FDIHDXD>*@1XPDL�>$P@FX�FDLPDF�>(P@%D�FD��VD�DV>&@FXOW�VL�VD�VWUkQJ�PDL�>*@PXOW&X>$P@UHDXD�>(P@%D�P�D�LX>$P@ELW�>(P@%D�P�D�X>*@UkW�>(P@%D�V�D�VD>&@WXUDW�GH�>*@PLQH>$P@3kQD�Q�JkW�>(P@3OXV�FD�PDL�>&@YUHD��L�DX]L��LD�>*@6D�PL�LDX�FDQD>$P@SHDXD�>(P@,QWUL>$P@JDW��>(P@WLPR>*@UDW�>(P@*HDPXO�GH�OD�>&@XVD�D�FUD>*@SDW�>(P@'H�QH>$P@FD]��>(P@FkQG�DP�>*@WUDV�>(P@&ODQWD�Q�PkQD�>&@GUHDSWD�PL�D�UD>*@PDV�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�((P ������������$P �;����������*� ������������&� ������������$� �;����������

Page 120: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'UDJRVWHD�H�R�VDODWD0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�+RULD�6WRLFDQX�+RULD�6WRLFDQX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@0DODGLD�FH�>&@DYHDP�VH�>*@WUDJHD�GLQ�D>&@PRU>&@6L�VXIHUHDP�>)@VHDUD�GHV>&@WXO�GH�QD>&@VRO�>)@&kWH�DP�>$P@OXDW��WRDWH�DX�>'�@IRVW�vQ�]D>$P@GDU>)@'DU�P�D�VDO>)@YDW�XQ�>&@ELHW�EXFD>)@WDU�>)@7RW�PRUPD>*@LQG�LDU�VL�>&@LDU�>*@FD���5HIUHQ���>&@'UDJRVWHD�>*@H�R�VD>&@ODWD�>&@>(P@&X�FHYD�>)@VDUH�vQ�>&@SOXV��>&@>$P@(D�VH�LD�>'@SH�IDUIX>'�@UL>)@H,DU�>$P@IHWHOH��>$P@GUDJD��>'P@IHWHOH��>'P@RK>&@)HWHOH�>*@VH�LDX�SH�>&@VXV��>&@5HIUHQ���>&@'UDJRVWHD�>*@H�FD�R�VX>&@SD�>&@>(P@&X�SDWUXQ>)@MHO�VL�PD>&@UDU��>&@>$P@6XSD�VH�>'@SXQH�SH�>'�@PD>)@VD,DU�>$P@IHWHOH��>$P@GUDJD��>'P@IHWHOH��>'P@RK>&@)HWHOH�>*@VH�SXQ�SH�>&@MDU��>&@>&@(X�GH�PDUHD�GX>&@UHUH�FD>*@]XVHP�OD�>&@SDW�>&@6H�SDUHD�FD�GHV>)@WLQXO�>&@PL�V�D�EOR>&@FDW>)@'DU�vQJHUXO�>$P@PHX�GLQ�>'�@SDUD>$P@QRUPDO>)@6H�vQWUX>)@SDVH�vQWU�XQ�>&@ELHW�EXFD>)@WDU>)@6L�PD�vQYD>*@WD�LDU�VL�>&@LDU�>*@FD���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������$P �;����������'� �;�;��������'� �;�;��������'P �;�;��������(P ������������*� ������������1RWD��3RDWH�DFHDVWD�H�R�YDULDQWD�GHVWXO�GH�VWXIRDVD�D�PHORGLHL��PDL�DOHV�vQFHHD�FH�SULYHVWH�QXPDUXO�GH�DFRUGXUL�IRORVLWH��GDU�GXSD�SDUHUHD�PHD�VXQDGHVWXO�GH�ELQH���

Page 121: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

/RUGXO�-RKQ0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�*HRUJH�&RVEXF���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@6H�]YRQLVH�>*@SULQ�]LDUH>$@&D�Q�,UODQGD�L�>'@vQWU�XQ�VDW>*@8Q�EDUEDW�JUR>'@]DY�GH�WDUH��>$@�>'@>'@/RUGXO�-RKQ�SULQ>*@]kQG�GH�YHVWH>$@&LQH�H�VL�>'@XQGH�HVWH>*@9UHD�VD�VWLH�>'@GDFD�H�>$@DGHYD>'@UDW>'@&D�PXOWL�ORU]L�GH�>*@YLWD�YHFKH>$@'LQ�vQGHSDU>'@WDWXO�QRUG>*@/RUGXO�-RKQ�H�QWU�R�>'@XUHFKH�>$@�>'@>'@)OXLHUD�SH�>*@GUXP�VL�FkQWD>$@6L�H�FHO�GLQ>'@WkL�OD�WUvQWD>*@6L�H�FHO�PDL�>'@WDUH�ORUG�>$@�>'@>'@$�JDVLW�vQ�>*@XUPD�VDWXO>$@3H�WDUDQ�HO�>'@O�D�JDVLW>*@2FXSDW�FX�>'@PDWXUDWXO�>$@�>'@>'@6L�DVD��RFKLQ>*@GX�O�ELQH�>$@/RUGXO�GUHSW�VSUH�>'@GkQVXO�YLQH�>*@)DU�D�L�]LFH��>'@IDU�D�L�]LFH�>$@EXQ�>'@JDVLW�>'@6L�DSRL�JDWD�>*@GH�EDWDLH>$@(O�VH�QGUHDSWD�>'@VSUH�WDUDQ�>*@6SXL�FD�HVWL�JUR>'@]DY�GH�WDUH�>$@�>'@>'@'H�WL�D�PHUV�FX>*@YkQW�SULQ�OXPH>$@(X�GLQ�/RQGUD�>'@YLQ�DQXPH>*@7UkQWD�>'@GHFL�FX�>$@WLQH�>'@YUHDX�>'@'DU�WDUDQXO�>*@VH�FUXFHVWH�>$@6LPWH�SDO>'@PHOH�FD�L�DUG>*@/HQHV�WkUQXO�>'@VL�O�SURSWHVWH�>$@�>'@>'@6FXLSD�Q�SDOPH�>*@VL�VH�QWLQGH>$@6L�SH�ORUG�GH�>'@EUkX�vO�SULQGH>*@6L�O�D]YkUOH��>'@VL�O�D]YkUOH�>$@SHVWH�>'@JDUG��>'@2�VD�VWDX�D>*@FXP�FX�WLQH>$@6D�PD�OXSW��0DL�>'@YUHL�FHYD">*@$X]L�WX�FX�>'@FH�JkQG�YLQH��>$@�>'@>'@/RUGXO�-RKQ�SUL>*@YLQG�FX�MDOH>$@6L�WLQkQGX�>'@VH�GH�VDOH>*@6SXQH�VD�L�D>'@]YkUOH�FDOXO�>$@VD�SRDWD�>'@SOHFD�>*@6SXQH�VD�L�D>'@]YkUOH�FDOXO�>$@VD�SRDWD�>'@SOHFD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������'� �;�;��������

Page 122: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

+DQXO�OXL�0DQXF0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�$GULDQ�3DXQHVFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@)DWD�IUXPRDVD��>)@IDWD�VWUDLQD�>&@'LVHDUD�DP�VD�WH�>*@GXF3HQWUX�>&@FRQYRUELUL�SHQWUX�>)@FLQD/D�>&@+DQXO�>*@OXL�0D>&@QXF�/D�>)@+DQXO�>*@OXL�0D>&@QXF�5HIUHQ�>&@1X�VvQW�WUD>)@VXUL�1X�>*@SRWL�VD�>&@SOHFL�>)@6HFROXO�>*@H�GRXD>&@]HFL�>&@1X�VvQW�WUD>)@VXUL�1�DL�>*@FXP�VD�>&@SOHFL�>)@6HFROXO�>*@H�GRXD>&@]HFL�>&@'LVHDUD�VD�IL�>)@SUHJDWLWD�'L>&@VHDUD�DP�VD�WH�>*@GXF3HQWUX�R�>&@FDIHD�WXUFHDVFD�VL�R�FOD>)@WLWD�/D�>&@+DQXO�>*@OXL�0D>&@QXF�/D�>)@+DQXO�>*@OXL�0D>&@QXF�5HIUHQ>&@1X�YLQ�KDLGXFLL��>)@VvQW�RVSDWDULL>&@'XOFH�LXELWR��HX�>*@VvQW*kQGXO�>&@PHX�DIOD�O�WX�>)@VL�WvOKDULL�/D�>&@+DQXO�>*@OXL�0D>&@QXF�/D�>)@+DQXO�>*@OXL�0D>&@QXF�5HIUHQ>&@+DLGH�IUXPRDVR��>)@KDLGH�VWUDLQR�>&@'UDJRVWHD�PHD�IDUD�>*@OHDF>&@9LQR�FX�PLQH��VX>)@Uk]L�VL�YLQR�/D�>&@+DQXO�>*@OXL�1DO>&@EHD�/D�>)@+DQXO�>*@OXL�1DO>&@EHD�>&@6vQW�VL�WUD>)@VXUL�>*@3RWL�VL�VD�>&@SOHFL�>)@0DL�H�XQ�PL>&@OHQLX�>*@SkQD�VD�>&@ILH>)@6HFROXO�>*@H�GRXD>&@]HFL�>&@6vQW�VL�WUD>)@VXUL�>*@3RWL�VL�VD�>&@SOHFL�>)@0DL�H�XQ�PL>&@OHQLX�>*@SkQD�VD�>&@ILH>)@6HFROXO�>*@H�GRXD>&@]HFL�>)@0DL�H�XQ�PL>&@OHQLX�>*@SkQD�VD�>&@ILH>)@6HFROXO�>*@H�GRXD>&@]HFL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������)� ������������*� �������������VDX*� ������������

Page 123: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

0DGDPD�GH�SLFD0LUFHD�9LQWLOD�0LUFHD�9LQWLOD��+RULD�6WRLFDQX�0LUFHD�9LQWLOD��+RULD�6WRLFDQX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@6HGHDP�vQ�FDPHUD�>%P@PHD>'@(UD�GHVFKLVD�IH>(@UHDVWUD>$@6LQJXU�MXFDP�R�>%P@FDQDVWD>$@6L�FDUWLOH�WRFPDL�>(@GDGHDP>$@&kQG�PL�D�DOXQH>%P�)P�@FDW>'@3H�PDVD�QHUYRDVD�R�>(@FDUWH>$@3H�HD�DYHD�VHPQXO�GH�>%P@PRDUWH>$@'DU�SDUFD�YLDWD�>(@SULQGHD5HIUHQ�>)P�@&X�RFKLL�ID>$@FHD�>(@QRDSWH>)P�@&X�PLMORFXO�>'@YUHD�>(@IDSWH>)P�@'DU�LQLPD�>'@PHD�>$@PD�DYHUWL>(@]D�(�>&P�@GDPD�GH�SLFD>)P�@)UXPRDVD�GH�SLFD'R>$@ULWD�vQ�XOWLPXO�>(@KDOÌQ�>&P�@OXPHD�WD�PLFD'H�>)P�@YUHD�HD�ULGLFD8Q�>$@YDO��R�>(@GD>$@&DWDVWUR>(@IDO�GD�GD>$@,QWUDYH>(@QDO�GD�GD�GD>$@0L�DP�]LV�FD�ILH�FH�R�>%P@IL>'@3DWLPD�HL�VD�P�>(@DWLQJD>$@ÌQ�PkQD�DYHD�R�VH>%P@ULQJD>$@6L�SURSXQHD�IDQ>(@WH]LL>$@,DU�GLQ�WDYDQ�FR>%P@ERUD>'@3H�PDVD��GXLRDVD��R�>(@FDUWH>$@2�GDPD�GLQ�MRFXO�GH�>%P@PRDUWH>$@&H�SDUFD�YLDWD�SULQ>(@GHD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($�� ������������%P� ������������'�� �;�;��������(�� ������������)P� ������������&P� ������������

Page 124: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

0LHOXO0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�$GULDQ�3DXQHVFX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@8QG�WH�GXFL�WX��>'�@PLHOX>*@OH">*@8QG�WH�GXFL�WX��>'�@PLHOX>*@OH">&@/D�SD>*@VXQH��>'�@GRPQX>*@OH�>&@/D�SD>*@VXQH��>'�@GRPQX>*@OH�>*@&H�VD�IDFL�WX��>'�@PLHOX>*@OH">*@&H�VD�IDFL�WX��>'�@PLHOX>*@OH">&@6D�SDVF�>*@LDUED��>'�@GRPQX>*@OH�>&@6D�SDVF�>*@LDUED��>'�@GRPQX>*@OH�>*@&LQ�WH�PkQD��>'�@PLHOX>*@OH">*@&LQ�WH�PkQD��>'�@PLHOX>*@OH">&@&LRED>*@QDVXO��>'�@GRPQX>*@OH�>&@&LRED>*@QDVXO��>'�@GRPQX>*@OH�>*@&H�DVFXOWL�WX��>'�@PLHOX>*@OH">*@&H�DVFXOWL�WX��>'�@PLHOX>*@OH">&@)OXLHU>*@DVXO�>'�@GRPQX>*@OH�>&@)OXLHU>*@DVXO�>'�@GRPQX>*@OH�>*@&H�VH�DXGH��>'�@PLHOX>*@OH">*@&H�DX]L�WX��>'�@PLHOX>*@OH">&@&RDVD�Q�>*@LDUED��>'�@GRPQX>*@OH�>&@&RDVD�Q�>*@LDUED��>'�@GRPQX>*@OH�>*@3OkQJL�GH�IULFD��>'�@PLHOX>*@OH">*@3OkQJL�GH�IULFD��>'�@PLHOX>*@OH">&@1X�SOkQJ��>*@QX�SOkQJ��>'�@GRPQX>*@OH>&@(X�Q�DP�OD>*@FULPL��>'�@GRPQX>*@OH>&@$P�FRU>*@QLWH��>'�@GRPQX>*@OH�>*@1X�SOkQJL�QX�SOkQJL��>'�@PLHOX>*@OH">*@1X�SOkQJ��QX�SOkQJ��>'�@GRPQX>*@OH>&@3OkQJ�FLR>*@EDQLL��>'�@GRPQX>*@OH>&@/DWUD�>*@FkLQLL��>'�@GRPQX>*@OH�>*@&LQ�WH�WDLH��>'�@PLHOX>*@OH">*@&LQ�WH�WDLH��>'�@PLHOX>*@OH">&@0DFH>*@ODUXO��>'�@GRPQX>*@OH�>&@0DFH>*@ODUXO��>'�@GRPQX>*@OH�>*@&LQ�WH�PkQFD��>'�@PLHOX>*@OH">*@&LQ�WH�PkQFD��>'�@PLHOX>*@OH">&@'XPQHD>*@YRDVWUD�>'�@GRPQX>*@OH�>&@'XPQHD>*@YRDVWUD�>'�@GRPQX>*@OH�>*@&LQH�PRDUH��>'�@PLHOX>*@OH">*@&LQH�PRDUH��>'�@PLHOX>*@OH">&@6L�QRL�>*@PLHLL��>'�@GRPQX>*@OH>&@6L�YRL�>*@GRPQLL��>'�@GRPQX>*@OH>&@1RL�FX�>*@WRWLL��>'�@GRPQX>*@OH�>&@1RL�FX�>*@WRWLL��>'�@GRPQX>*@OH�>*@&H�UDPkQH��>'�@PLHOX>*@OH">*@&H�UDPkQH��>'�@PLHOX>*@OH">&@$FHVW�>*@FkQWHF��>'�@GRPQX>*@OH�>&@$FHVW�>*@FkQWHF��>'�@GRPQX>*@OH�>*@&H�UDPkQH��>'�@PLHOX>*@OH">*@&H�UDPkQH��>'�@PLHOX>*@OH">&@$FHVW�>*@FkQWHF��>'�@GRPQX>*@OH�>&@$FHVW�>*@FkQWHF��>'�@GRPQX>*@OH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������'� �;�;��������&� ������������

Page 125: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

0LUXQD0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�0LUFHD�9LQWLOD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@'UDJD�0LUXQD��vWL�>$P@VSXQ�SULQWUH�VRDSWH>)@ÌPL�SODFH�FDPDVD�>(P@WD�GH�QRDSWH�>&@'DU��PDL�DOHV��YUHDX�VD�>$P@WL�GDX�GH�VWLUH>)@6D�PL�R�ODVL�FD�>*@DPLQWLUH�>)@6D�PL�R�ODVL�FD�>*@DPLQWLUH�>&@1HVSXV�GH�IUXPRV�GRUPHDL�>$P@R�QRDSWH�EOkQGD�>)@=kPEHDL�SULQ�VRPQ��LDU�HX�>(P@VWDWHDP�OD�SkQGD�>&@6D�QX�WH�WUH]HVF�VD�WL�WXOEXU�>$P@YLVHOH�WDOH�>)@'DU�YUHDX�VD�WL�LDX�VL�FR>*@VWXPXO�GH�EDLH�>)@6D�WH�DGPLU�FX�VL�IDUD�FR>*@VWXPXO�GH�EDLH�>$P@ÌQ�*UDGLQD�%RWDQLFD��>(P@ÌQWU�R�GXPLQLFD�>)@(D�VH�SOLPED��>*@>$P@1H�DP�IRWRJUDILDW��>(P@&X�XQ�YHFKL�DSDUDW�>)@$XWRPDW��>*@>&@8Q�FHOHEUX�VL�EXQ�FROHJ�>$P@GH�IDFXOWDWH>)@6SXQHD�F�DYHDL�EOXJLL�>(P@UXSWL�OD�VSDWH�>&@9HQHDL�VSUH�FDVD�FkQG�>$P@DIDUD�SORXD>)@&X�WUROHLEX]XO�>*@RSW]HFLVQRXD�>)@%ORQGD�VL�WULVWD�FXP�>*@QH�DL�SODFXW�QRXD�>&@&X�SDODULD�GH�SDLH�FX�>$P@SDQJOLFD�PRY�>)@,HVHDL�GLQ�FODGLUHD�GH�SH�>(P@VWUDGD�6QDJRY�>&@8VRU�WH�QGUHSWDL�VSUH�&DOHD�>$P@0RVLORU>)@6D�WL�LHL�EOX]D�SHSLW�GH�OD�>*@%XFXU�2ERU�>)@%OX]D�SHSLW�GH�OD�>*@%XFXU�2ERU�>$P@9HQLQG�GLQ�SUDFWLFD�>(P@3RVHWD�JDOEHQD>)@(D�vVL�OXD��>*@�>$P@ÌQ�PDJD]LQ�D�LQWUDW>(P@)XVWD�VL�D�FXPSDUDW�>)@0D[L�QIORUDW��>*@5HFLWDW��SH�DFHODVL�ULWP�VH�FkQWD�&��$P��)��(P��&��$P�'UDJD�0LUXQD��SHQWUX�FH�WRDWH�OXFUXULOH�DFHVWHD"�&KHOWXLHVWL�R�VXPD�SUHD�PDUHGH�EDQL���'RDU�VWLL�IRDUWH�ELQH�FH�WL�VSXQHDP�vQ�VHDUD�DFHHD�SULQWUH�VRDSWH�>)@ÌPL�SODFH�FDPDVD�>*@WD�GH�QRDSWH�>&@'DU��PDL�DOHV��YUHDX�VD�WL�>$P@GDX�GH�VWLUH>)@6D�PL�R�ODVL�FD�>*@DPLQWLUH�>)@6D�PL�R�ODVL�FD�>*@DPLQWLUH���>&@$FXP�PD�SULYHVWL�GLQWU�R�>$P@SR]D�FX�]LPWL�>)@$WXQFL�DYHDL�QHUYL��GDU�VL�>(P@EX]H�ILHUELQWL�>&@6L�WH�DX]HDP�FXP�VWULJDL��>$P@SULQWUH�VRDSWH�>)@�8QGH�L�FDPDVD�>*@PHD�GH�QRDSWH">)@8QGH�L�FDPDVD�>*@PHD�GH�QRDSWH"�>)@/D�PLQH�L�FDPDVD�>*@WD�GH�QRDSWH�>)@/D�PLQH�L�FDPDVD�>*@WD�GH�QRDSWH�>)@3OkQJ�SH�FDPDVD�>*@WD�GH�QRDSWH�>)@3OkQJ�SH�FDPDVD�>*@WD�GH�QRDSWH�>)@3OkQJ�SH�FDPDVD�>*@WD�GH�QRDSWH���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������$P �;����������)� ������������(P ������������*� ������������

Page 126: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

3H�FRUVR0LUFHD�9LQWLOD�0LUFHD�9LQWLOD�+RULD�6WRLFDQX���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@&DWHODQGUX�SH�>*@FkQG�HUDP>'@6L�SH�&RUVR�DP�>*@LHVLW>$@'H�PkQGUH�XL>'@WDW>*@6WDWHDP�QHFD>$@MLW>'@3kQD�FH�vQWU�R�>*@EXQD�]L>'@8Q�IDQWH�P�D�>*@OXDW>$@6L�P�D�vQYD>'@WDW>*@1LVWH�ILOR]RI>$@LL�=LFHD�HO��SULYHVWH�>*@&HDF�SDF��LDWD�>&@XQD�GH�PDUH�FODVD�>*@&HDF�SDF��vQVD�>&@IRDUWH�SHULFXORDVD>*@$X�DX�]kP>&@EHVWH�FD�R�KLPHUD>$@6L�PHUJH��PDPD�GRDPQH�>'@&D�R�FDUQDVLHUD�>*@>*@6LF��VLF��GRPQL>&@VRDUD�H�VLF��DVFXOWD�>*@1X�]LF��vQVD�>&@DUH�XQ�YRLQLF�vQ�XUPD�>*@(X�YLQ�FX�>&@XQ�VIDW�RPHQRV�>$@'HFkW�SHQWUX�PkQGUH��PDL�>'@ELQH6D�PRUL�VDQD>*@WRV�>'@$VWD]L�DP�VL�HX�>*@SH�REUD]>'@&kWHYD�FLFD>*@WULFL>$@%D�GH�OD�GR>'@PQLWH�>*@%D�GH�OD�YRLQ>$@LFL�>'@6L�SH�&RUVR�FkQG�>*@YDG�LHVLQG>'@9UH�XQ�FDWHO�FRQFX>*@UHQW�>$@&D�IDQWH�YHV>'@WLW�>@ÌO�VL�IDF�>$@DWHQW�$PLFH��SULYHVWH'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;�;��������(� ������������*� �������������VDX*� ������������)� ������������&� ������������

Page 127: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

3HVWH�UDEGDUL0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�*K��$]DS���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@$WXQFL�FkQG�>&@DL�>'@SURPLV�FD�>*@YLL�>*@0L�DP�SXV�FD>'@PDVD�GH�Q\>*@ORQ�>*@$FHHD�>&@FX�>'@SDVPDQ>*@WHULL�>*@6L�Q�VXIOHW�>'@vQFD�XQ�]RU>*@]RQ5HIUHQ�>*@0D�OXVWUXLVHP��>'@PD�OXVWUXLVHP>&@0D�OXVWUXLVHP�>*@SH�ERPEHX>*@3DVHDP�DWHQW��>'@SDVHDP�DWHQW>&@3DVHDP�DWHQW�VD�>*@QX�PD�VIDUP>*@0LVFkQGX�PD��>'@PLVFkQGX�PD>&@0LVFkQGX�PD�GHV>*@WXO�GH�JUHX>*@ÌQILSW�vQ�EOXJL��>'@vQILSW�vQ�EOXJL>&@ÌQILSW�vQ�EOXJLL�>*@EOHX�MDQGDUP>*@3HVWH�UDE>&@GDUL�>'@WH�DP�DVWHS>*@WDW>*@ÌQFLQV�GH�>'@XQ�SDWRV�X>*@ULDV�>*@6D�WL�GDUXL�>&@PRIWXO�>'@SUHIH>*@UDW>*@6L�R�WURWL>'@QHWD�FX�D>*@WDV�>*@'DU�Q�DL�VR>&@VLW�>'@QLFL�PDL�D>*@SRL>*@ÌQFkW��GH�D�>'@ELQHOHD�SR>*@VDF�>*@0L�DP�SURFX>&@UDW�>'@WLJDUL�GH�>*@IRL>*@6L�OH�DP�WR>'@SLW�SH�EDVD>*@PDF5HIUHQ>*@9H]L�WX�D>&@FXP�>'@OD�PLQH�Q�>*@SLHSW>*@6H�]EDW�VXV>'@SLQHOH�ILHU>*@ELQWL>*@6L�Q�DP�KD>&@EDU�>'@FH�PDL�DV>*@WHSW>*@ÌQ�OXPHD�Q�>'@FDUH�WX�PD�>*@PLQWL'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������'� �;�;��������

Page 128: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

6WUDGD�3RSD�1DQ0LUFHD�9LQWLOD�0LUFHD�9LQWLOD�'RULQ�/LYLX�=DKDULD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@ÌQ�3RSD�1DQ�VWD�XQ�EDUERV�>*@EDWUkQ�VL�IRWR>'@JUDI>'@3XVWLL�GH�SH�VWUDGD�>*@VSXQ�FD�H�XQ�>'@]HX>'@6WLH�FKLDU�GH�HVWL�>*@RP�EXQ�VDX�>'@UDX>'@'XSD�FKLSXO��>*@GXSD�FKLSXO�>'@WDX�5HIUHQ�>'@3RSD�>*@1DQ�H�R�VWUDGD�>$@vQVSUH�+DOD�>'@7UDLDQ>'@'H�OD�>*@)RLVRU�>$@SkQD�Q�3LDWD�>'@9LWDQ�>'@3RSD�>*@1DQ�H�R�VWUDGD�>$@vQVSUH�+DOD�>'@7UDLDQ>'@'H�OD�>*@)RLVRU�>$@SkQD�Q�3LDWD�>'@9LWDQ�>'@/D�XQ�FROW�H�R�IORUDUHDVD�>*@FH�QH�YLQGH�>'@IORUL>'@0HUHX�SOkQJH�GLQ�QLPLF�>*@VL�DUH�SDU�>'@FUHW>'@5kGH�UDU�QXPDL�>*@OD�VDUED>'@WRUL>'@7RDWH�IORULOH�>*@QX�PDL�DX�>'@SUHW�>'@ÌQ�3RSD�1DQ�H�R�IUL]HULH�>*@IDUD�PXV>'@WHULL>'@3HQVLRQDULL�VWDX�vQ�>*@SUDJX�L�OD�WDL>'@IDV>'@,DU�IUL]HUXO�JUDV�VL�>*@FKHO�GD�>'@JODV>'@8QRU�PHORGLL�>*@GH�FKHI>'@OLL�>'@=LOQLF�WUHFH�XQ�SRV>*@WDV�FX�RFKLL�GH�FD>'@IHD>'@7RDWH�IHWHOH�O�LX>*@EHVF�VL�L�VFULX�>'@YHGHUL>'@1XPDL�IDWD�OXL�FH�>*@VWD�vQ�>'@FDUWLHU>'@1X�H�QLFDLHUL��>*@QLFD>'@LHUL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� ������������*� ������������

Page 129: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

8Q�RP�SH�QLVWH�VFDUL0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL0LUFHD�9LQWLOD�$GULDQ�3DXQHVFX��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@ÌQ�OXPHD�>*@SOLQD�GH�XU>&@PDUL��HX�VvQW�XQ�>*@RP�SH�QLVWH�>&@VFDUL�>&@ÌQ�VXV�FH�>*@H"�ÌQ�MRV�QL>&@PLF��ÌQ�MRV�FH�>'P@H"�ÌQ�VXV�QL>&@PLF�>&@9RUEHVF�FX�FHL>*@ODOWL�FDUH�DX�>&@IRVW�VL�Q�VXV�VL�Q�>*@MRV�VL�XQGH>&@]LF�>&@(X�vQVXPL�>*@VSXQ�GH�ORFX>&@ULOH�SH�XQGH�DP�>'P@IRVW�QX�H�QL>&@PLF�>&@9HFLQXO�>*@PHX�SUDVHVWH�>&@FLRUL��YHFLQD�>*@PHD�SUDVHVWH�>&@IDUGXUL�>&@(X�VXQW�XQ�>*@RP�SH�QLVWH�>&@VFDUL��VL�XQ�FkLQH�>'P@EXOXFLQG�SULQ>&@JDUGXUL�>&@(X�VXQW�XQ�>*@RP�SH�QLVWH�>&@VFDUL��VL�XQ�FkLQH�>'P@EXOXFLQG�SULQ>&@JDUGXUL�>&@'DFD�>*@GH�PDL�PXOWH�>&@RUL��FDFL�FH�SRW�>*@IL�DFHVWH�>&@JDUGXUL�>&@'HFkW�FD>*@]XWH�IRVWH�>&@VFDUL��GHFkW�FD>'P@]XWH�IRVWH�>&@JDUGXUL�>&@'HFkW�FD>*@]XWH�IRVWH�>&@VFDUL��GHFkW�FD>'P@]XWH�IRVWH�>&@JDUGXUL�>&@9HFLQH��>*@GRPQXOH��VWUD>&@LQH��QX�vQWH>*@OHJ�FH�DYHWL�FX�>&@PLQH�>&@6WLX��VFDUL>*@OH�QH�VvQW�FR>&@PXQH��GDU�WUHF�>*@DWkW�GH�UDU�SH�>&@DLFL�>&@3RUWDUXO�>*@vQVXVL�SRDWH�>&@VSXQH�FD�DP�DP>'P@ELWLL�IRDUWH�>&@PLFL�>&@3RUWDUXO�>*@vQVXVL�SRDWH�>&@VSXQH�FD�DP�DP>'P@ELWLL�IRDUWH�>&@PLFL�>&@'LQ�FkQG�vQ�>*@FkQG�PDL�YLQ�SH�D>&@FDVD��GH�FH�YD�>*@VXSDUDWL�FkQG�>&@YLQ">&@$UDUH�>*@WDOSD�PHD�D>&@SDVD�SH�GDOH>'P@OH�FX�SDVL�VWUD>&@LQL�>&@$UDUH�>*@WDOSD�PHD�D>&@SDVD�SH�GDOH>'P@OH�FX�SDVL�VWUD>&@LQL�>&@9HFLQXO�>*@PHX�SUDVHVWH�>&@FLRUL��YHFLQD�>*@PHD�SUDVHVWH�>&@IDUGXUL�>&@$ELD�P�DP�>*@ULGLFDW�GLQ�>&@JDUGXUL��VL�PkUk>*@LQG�vQ�MRDVH�>&@VDOWXUL��HXVvQW�XQ�>'P@RP�SH�QLVWH�>&@VFDUL�>&@6L�PkUk>*@LQG�vQ�MRDVH�>&@VDOWXUL��HX�VvQW�XQ�>'P@RP�SH�QLVWH�>&@VFDUL�>&@6L�GDFD�>*@YUHWL�VD�ILX�Q�ED>&@ODGD��VL�ILLQGFD�>*@HX�QX�DP�R�>&@VWHD�>&@$FFHSW��UkY>*@QHVF��YLVH]�VD�>&@FDGD�XQ�FRUE�QHU>'P@YRV�OD�PRDUWHD�>&@PHD�>&@$FFHSW��UkY>*@QHVF��YLVH]�VD�>&@FDGD�XQ�FRUE�QHU>'P@YRV�OD�PRDUWHD�>&@PHD�>&@6L�DFXPD��>*@YD�LPSORU��]kP>&@ELWL��vQ�OXPHD�>*@SOLQD�GH�XU>&@PDUL�>&@9RL�FDUH�>*@IDUG�VL�FLRUL�SUD>&@VLWL��vQWXQH>*@FDWL�VL�VSDOD>&@FLWL�ODVDWL�>'P@PD�VD�ILX�SH�>&@VFDUL�>&@ÌQWXQH>*@FDWL�VL�VSDOD>&@FLWL��ODVDWL�>'P@PD�VD�ILX�SH�>&@VFDUL�1RWD��vQ�ORFXO�DFRUGXOXL�'P�SRDWH�IL�IRORVLW�VL�DFRUGXO�)'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������'P �;�;��������)� ������������

Page 130: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

9LV�GH�SULPDYDUD0LUFHD�9LQWLOD�3DVDUHD�&ROLEUL�0LUFHD�9LQWLOD�)ORULDQ�3LWWLV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR��6H�FkQWD�GH�GRXD�RUL�SURJUHVLD�GH�DFRUGXUL�&��*��)��&$FHODVL�LQWUR�VH�FkQWD�VL�vQWUH�VWURIH2�>&@FDPHUD�PLFXWD�GDU�>$P@GH�SULHWHQL�SOLQD&H�>)@DYHDX�VL�IRF�vQ�VXIOHW�VL�Q�>(P@RFKL�DYHDX�OXPLQD,>)@GHL�PXVWHDX�vQ�DHU�VD�>&@VWDL�VL�VD�WRW�VWDL6L�>*@DVWD�D�IRVW�WRWXO�vQ�>$P@DFHD�]L�GH�PDL6L�>)@DVWD�D�IRVW�WRWXO�vQ�>*@DFHD�]L�GH�>&@PDL�6WL>&@DP�FH�L�UDX�VL�ELQH�vQ�>$P@OXPHD�GH�DIDUD9RU>)@EHDP�GH�SROXDUH�FH�>(P@ELQH�H�OD�WDUD&D�>)@EDQLL�QX�FRQWHD]D�GDU�>&@H�JUR]DY�VD�L�DL6L�>*@WRDWH�DX�IRVW�JUR]DYH�vQ�>$P@DFHD�]L�GH�PDL6L�>)@WRDWH�DX�IRVW�JUR]DYH�vQ�>*@DFHD�]L�GH�>&@PDL�$>&@YHDP�PX]LFD�EXQD�IX>$P@PDP�GLQWU�R�WLJDUDÌQ�>)@FDPHUD�GRDU�]kPEHW�D>(P@IDUD�FHU�VL�VRDUH6L�>)@GH�HUDL�DFROR�SLHU>&@GXW�VL�WX�HUDL8L>*@WDW�GH�WRW�VL�WRDWH�vQ�>$P@DFHD�]L�GH�PDL8L>)@WDW�GH�WRW�VL�WRDWH�vQ�>*@DFHD�]L�GH�>&@PDL�6�>&@DX�GXV�DL�PHL�SULHWHQL�V�D�>$P@GXV�VL�DFHD�FOLSD0DL�>)@]ERDUD�ILHFDUH�ED>(P@WkQG�GLQWU�R�DULSD7UD>)@LHVF�PDL�UkG�IDF�JOXPH�VXQW�>&@VDQDWRVL�GDU�YDL$>*@FXP�QLPLF�QX�HVWH�FD�Q�DFHD�]L�GH�PDL$>)@FXP�QLPLF�QX�HVWH�FD�Q�>*@DFHD�]L�GH�>&@PDL�6L�>&@FXP�GRUHVF�DFXPD�VD�>$P@ILP�LDU�vPSUHXQD3LHU>)@GXW�vQWUH�SULHWHQL�FH�>(P@YLVXO�VL�O�DGXQD6L�>)@DV�GD�WRWXO��WRWXO��VL�>&@ORFXO�PHX�GLQ�UDL�&D�>*@YLDWD�PHD�vQWUHDJD�VD�>$P@ILH�R�]L�GH�PDL&D�>)@YLDWD�PHD�vQWUHDJD�VD�>*@ILH�R�]L�GH�>&@PDL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������$P �;����������)� ������������(P ������������*� ������������

Page 131: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

=GRE�VL�]GXE'UDJD�2WHH=GXE=GRE�=GXE=GRE�=GXE=GRE���WULPLVD�VL�WUDQVFULVD�GH�$OLQ�0LKDL�)HFLRUX�H0DLO�IDPVWURQJ#\DKRR�FRP��>(P@'UDJD�2>&@WHH��>'�@GXOFH�PL>*@UHDVPD>$P@/D�JXUD�IH>(P@PHLH��OD�>%�@PLMORF�PL>(P@UHDVD>(P@'UDJD�2>&@WHH��>'�@GXOFH�PL>*@UHDVPD>$P@/D�JXUD�IH>(P@PHLH��OD�>%�@PLMORF�PL>(P@UHDVD�����YRFHD�FUHVFHQGR�>%�@&XUJH�L]>(P@YRUXO��>'@JUkXO�>*@UDVDUH>$P@$FROR�SH�>(P@XQGH�WUHF�>%�@XUPHOH�>(P@WDOH>(P@9DOXUD�>&@GRUXO�>'�@GHV�FD�R�>*@LDUED>$P@3DUFD�UDV>(P@SXQGH�>%�@SDUFD�vQ>(P@WUHDED>(P@9DOXUD�>&@GRUXO�>'�@GHV�FD�R�>*@LDUED>$P@3DUFD�UDV>(P@SXQGH�>%�@SDUFD�vQ>(P@WUHDED&KLWDUD�,�XUPHD]D�SURJUHVLD��&�*�%��(P�[�vQ�WLPS�FH�FKLWDUD�,,�

6��6�6��6��6�6��6�6�6��6�6�6��6�6�6��6�6�6�2�2�2_���������������������������������������������������__���������������������������������������������������__���������������������������������������������������__���������������������������������������������������__���������������������������������������������������__���������������������������������������������������_6��6�6��6��6�6��6�6�6��6�6�6��6�6�6��6�6�6�3_������������������������������������������������__������������������������������������������������__������������������������������������������������__������������������������������������������������__������������������������������������������������__������������������������������������������������_>(P@'UDJD�2>&@WHH��>'�@GXOFH�PL>*@UHDVPD>$P@/D�JXUD�IH>(P@PHLH��OD�>%�@PLMORF�PL>(P@UHDVD>(P@'UDJD�2>&@WHH��>'�@GXOFH�PL>*@UHDVPD>$P@/D�JXUD�IH>(P@PHLH��OD�>%�@PLMORF�PL>(P@UHDVD

>%�@&XUJH�L]>(P@YRUXO��>'@JUkXO�>*@UDVDUH>$P@$FROR�SH�>(P@XQGH�WUHF�>%�@XUPHOH�>(P@WDOH>(P@9DOXUD�>&@GRUXO�>'�@GHV�FD�R�>*@LDUED>$P@3DUFD�UDV>(P@SXQGH�>%�@SDUFD�vQ>(P@WUHDED>(P@9DOXUD�>&@GRUXO�>'�@GHV�FD�R�>*@LDUED>$P@3DUFD�UDV>(P@SXQGH�>%�@SDUFD�vQ>(P@WUHDED1RWH�7HPSR����0HORGLH�WUDQVSXVD�vQ�(P��GLQ�&�P�FUHG�/HJHQGD�WDE��2�RSWLPH��3�SDWULPH��6�VDLVSUH]HFLPH'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�((P ������������&� ������������'� �;�;��������*� ������������$P ������������%� �;����������'� �;�;��������

Page 132: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQWHFH�SDWULRWLFH'HVWHDSWD�WH�URPkQH$QGUHL�0XUHVDQX��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@'HVWHDSWD�WH�5RPkQH��GLQ�>'P@VRPQXO�FHO�GH�>(@PRDU>$P@WH�>'P@ÌQ�FDUH�WH�DGkQ>$P@FLUD�>(@EDUEDULL�GH�WL>$P@UDQL�>(@%DUEDULL�GH�WL>$P@UDQL�>$P@$FXP�RUL�QLFLRGDWD��FUR>'P@LHVWH�WL�DOWD�>(@VRDU>$P@WD�>'P@/D�FDUH�VD�VH>$P@QFKLQH�VL�>(@FUX]LL�WDL�GXV>$P@PDQL�>(@6L�FUX]LL�WDL�GXV>$P@PDQL�>$P@$FXP�RUL�QLFLRGDWD�VD�>'P@DUDWDP�vQ�>(@OX>$P@PH�>'P@&DQ�DVWH�PkLQL�PDL�>$P@FXUJH�XQ�>(@VkQJH�GH�5R>$P@PDQ�>(@8Q�VkQJH�GH�5R>$P@PDQ�>$P@6L�FDQ�D�QRDVWUH�SLHSWXUL��SD>'P@VWUDP�FX�IDOD�XQ�>(@QX>$P@PH�>'P@7ULXPIDWRU�vQ�>$P@OXSWH��XQ�>(@QXPH�GH�7UD>$P@LDQ�>(@8Q�QXPH�GH�7UD>$P@LDQ�>$P@ÌQDOWD�WL�D�WD�IUXQWH�VL�>'P@YH]L�vQ�MXU�GH�>(@WL>$P@QH�>'P@&XP�VWDX�FD�EUD]LLQ�>$P@PXQWH��YRL>(@QLFL�VXWH�GH�>$P@PLL�>(@9RLQLFL�VXWH�GH�>$P@PLL�>$P@8Q�VHPQ�QXPDL�DVWHDSWD�VL�>'P@VDU�FD�OXSLLQ�>(@VWk>$P@QD�>'P@%DUEDWL��EDWUkQL�VL�WL>$P@QHUL���GLQ�>(@PXQWL�VL�GLQ�FkP>$P@SLL�>(@'LQ�PXQWL�VL�GLQ�FkP>$P@SLL�>$P@3ULYLWL�PDUHWH�XPEUH��0L>'P@KDL��6WHIDQ��&RU>(@YL>$P@QH�>'P@5RPkQD�1DWL>$P@XQH��DL�>(@YRVWUL�VWUDQH>$P@SRWL�>(@$L�YRVWUL�VWUDQH>$P@SRWL�>$P@&X�EUDWHOH�DUPDWH��FX�>'P@IRFXO�YRVWUXQ�>(@YL>$P@QH�>'P@9LDWDQ�OLEHU>$P@WDWH��RUL�>(@PRDUWH�VWULJD�>$P@WRWL�>(@2UL�PRDUWH�VWULJD�>$P@WRWL�>$P@5RPkQL�GLQ�SDWUX�XQJKLXUL��D>'P@FXP�RUL�QLFLR>(@GD>$P@WD�>'P@8QLWL�YD�vQ�>$P@FXJHW��X>(@QLWL�YDQ�VLP>$P@WLUL�>(@8QLWL�YDQ�VLP>$P@WLUL�>$P@6WULJDWL�vQ�OXPHD�ODUJD��FD�>'P@'XQDUHD�L�IX>(@UD>$P@WD�>'P@3ULQ�LQWULJD�VL�>$P@VLOD��YL>(@FOHQH�XQHO>$P@WLUL�>(@9LFOHQH�XQHO>$P@WLUL�>$P@3UHRWL�FX�FUXFHDQ�IUXQWH��FDFL�>'P@RDVWHD�H�FUH>(@VWL>$P@QD�>'P@'HYL]D�L��OLEHU>$P@WDWH�VL�>(@VFRSXO�HL�SUHD�>$P@VIkQW�>(@6L�VFRSXO�HL�SUHD�>$P@VIkQW�>$P@0XULP�PDL�ELQHQ�OXSWD�FX�>'P@JORULH�GH>(@SOL>$P@QD�>'P@'HFkW�VD�ILP�VFODYL�>$P@LDUDVL��SH�>(@DO�QRVWUX�VFXPS�SD>$P@PkQW�>(@3H�DO�QRVWUX�VFXPS�SD>$P@PkQW�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������(� ������������

Page 133: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

+DL�VD�QWLQGHP�KRUD�PDUHSRSXODU��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@+DL�VD�QWLQGHP�KRUD�>*@PDUH��>&@PDL�DLFL�VL�PDL�FR>*@OHD�>$P@0DL�>&@DSURDSH�>*@GH�KR>&@WDUH��FD�VD�WUHFHP�>*@JUDQL>&@WD�>$P@0DL�>&@DSURDSH�>*@GH�KR>&@WDUH��SkQD�Q�%DVD>*@UDEL>&@D�>&@1RL�VXQWHP�DL�5RPD>*@QLHL��>&@QRL�VXQWHP�VL�IUDWL�X>*@QLWL�>$P@6L�SH�>&@FkPS�GH�>*@EDWD>&@OLH�YRP�OXSWD�>*@QHELUX>&@LWL�>$P@6L�SH�>&@FkPS�GH�>*@EDWD>&@OLH�YRP�OXSWD�>*@QHELUX>&@LWL�>&@1X�QH�VSDLPkQWHD]D�>*@PRDUWHD��>&@QRL�VXQWHP�QHPXUL>*@WRUL�>$P@0RDUWHD�L�>&@VIkQWD�>*@GDFD�>&@VRDUWD��QH�YD�QFR>*@URQD�FX�>&@IORUL�>$P@0RDUWHD�L�>&@VIkQWD�>*@GDFD�>&@VRDUWD��QH�YD�QFR>*@URQD�FX�>&@IORUL�>&@3HQWUX�XQ�SLFXUHO�GH�>*@VkQJH��>&@QX�QH�YRP�vQVSDLPkQ>*@WD�>$P@)UDWLL�>&@QRVWULL�>*@QH�YRU�>&@SOkQJH��WDUD�QX�QH�>*@YD�XL>&@WD�>$P@)UDWLL�>&@QRVWULL�>*@QH�YRU�>&@SOkQJH��WDUD�QX�QH�>*@YD�XL>&@WD�>&@$VD�HVWH�WRW�UR>*@PkQXO��>&@GH�FkQG�HVWH�SH�SD>*@PkQW�>$P@$�OX>&@SWDW�SHQ>*@WUX�GUH>&@SWDWH�VL�SHQWUX�>*@SDPkQWXO�>&@VIkQW�>$P@$�OX>&@SWDW�SHQ>*@WUX�X>&@QLUH�VL�SHQWUX�>*@SDPkQWXO�>&@VIkQW�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������$P ������������

Page 134: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

+RUD�XQLULL��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@+DL�VD�GDP�PkQD�FX�PkQD>$@&HL�FX�LQLPD�UR>'@PkQD�6DQYkUWLP�KRUD�IUDWLHL>$@3H�SDPkQWXO�5R>'@PkQLHL�>'@,DUED�UHD�GLQ�KROGH�SLDUD�>$@3LDUD�GXVPDQLDQ�>'@WDUD�ÌQWUH�QRL�VD�QX�PDL�ILH�>$@'HFkW�IORUL�VL�YHVH>'@OLH�>'@0DL�0XQWHQH��PDL�YHFLQH�>$@9LQR�VD�WH�SULQ]L�FX�>'@PLQH�6L�OD�YLDWD�FX�XQLUH�>$@6L�OD�PRDUWH�FXQIUD>'@WLUH�>'@8QGH�L�XQXO�QX�L�SXWHUH�>$@/D�QHYRL�VL�OD�GX>'@UHUH�8QGHV�GRL�SXWHUHD�FUHVWH�>$@6L�GXVPDQXO�QX�VSR>'@UHVWH�>'@$PkQGRL�VXQWHP�GH�R�PDPD�>$@'H�R�IDSWXUD�VL�GH�R�>'@VHDPD�&D�GRL�RFKL�GLQWUR�OXPLQD�>$@&D�GRL�EUD]L�GLQWUR�WXO>'@SLQD�>'@$PkQGRL�DYHP�XQ�QXPH�>$@$PkQGRL�R�VRDUWDQ�>'@OXPH�(X�WLV�IUDWH��WX�PL�HVWL�IUDWH�>$@ÌQ�QRL�GRL�XQ�VXIOHW�>'@EDWH�>'@9LQOD�0LOFRY�FX�JUDELUH�>$@6D�O�VHFDP�GLQWUR�VRU>'@ELUH�&D�VD�WUHDFD�GUXPXO�PDUH�>$@3HVWH�D�QRDVWUH�YHFKL�KR>'@WDUH�>'@6L�VD�YDGD�VIkQWXO�VRDUH�>$@ÌQWUR�]L�GH�VDUED>'@WRDUH�+RUD�QRDVWUD�FHD�IUDWHDVFD�>$@3H�FkPSLD�URPk>'@QHDVFD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� ������������

Page 135: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

7UHFHWL�EDWDOLRDQH�URPkQH�&DUSDWLL�PDUV�RVWDVHVF���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@8Q�FkQWHF�LVWRULF�QH�DGXFH�DPLQWH��>'P@FD�IUDWLL�>'P�@vQ�YHFL�YRU�IL>(@IUDWL�>'P@8Q�FkQWHF�GH�OXSWD��>$P@EDWUkQ�FD�8QLUHD��>(@YRL�FRPSDWULRWLDVFXO>$P@WDWL�>'P@8Q�FkQWHF�GH�OXSWD��>$P@EDWUkQ�FD�8QLUHD��>(@YRL�FRPSDWULRWLDVFXO>$P@WDWL�>$P@7UHFHWL�EDWDOLRDQH�URPkQH�&DUSDWLL��>'P@OD�DUPH�FX�>'P�@IUXQ]H�VL>(@IORUL�>'P@9�DVWHDSWD�L]EkQGD��>$P@Y�DVWHDSWD�VL�IUDWLL�FX�>(@LQLPD�ODWUHFD>$P@WRUL�>'P@9�DVWHDSWD�L]EkQGD��>$P@Y�DVWHDSWD�VL�IUDWLL�FX�>(@LQLPD�ODWUHFD>$P@WRUL�>$P@$UGHDOXO��$UGHDOXO��$UGHDOXO�QH�FKHDPD��>'P@QDGHMGHD�H�>'P�@QXPDL�OD>(@QRL�>'P@6DUXWD�WL�FRSLOH�>$P@SDULQWLL�VL�IUDWLL�V�>(@DSRL�VD�PHUJHP�ODUD]>$P@ERL�>'P@6DUXWD�WL�FRSLOH�>$P@SDULQWLL�VL�IUDWLL�V�>(@DSRL�VD�PHUJHP�ODUD]>$P@ERL�>$P@1DLQWH��1DLQWH�VSUH�PDUHD�8QLUH��>'P@KRWDUXO�QH>'P�@GUHSW�VD�O]GUR>(@ELP�>'P@6D�WUHFHP�&DUSDWLL��QH�>$P@WUHEXLH�$UGHDOXO��>(@GH�R�IL�VD�QH�QJURSDP�GH>$P@YLL�>'P@6D�WUHFHP�&DUSDWLL��QH�>$P@WUHEXLH�$UGHDOXO��>(@GH�R�IL�VD�QH�QJURSDP�GH>$P@YLL�>$P@&X�VDELL�IDFXUDP�8QLUHD�FHD�PDUH��VSUH�>'P@$OED�FX�>'P�@WRWLL�SRU>(@QHDP�>'P@7RWL�RDPHQLL�WDULL�VHP>$P@QDX�vQWUHJLUHD��>(@YRLQWD�vQWUHJXOXL�>$P@QHDP�>'P@7RWL�RDPHQLL�WDULL�VHP>$P@QDX�vQWUHJLUHD��>(@YRLQWD�vQWUHJXOXL�>$P@QHDP�>$P@&X�WRWLL�HUDP�UHJLPHQWH�URPDQH��>'P@0ROGRYD��>'P�@0XQWHQLD��$U>(@GHDO�>'P@)LUHDVFD�XQLUH�FX�>$P@SDWULD�PXPD�QH�D�>(@IRVW�FHO�PDL�VIkQW�>$P@LGHDO�>'P@)LUHDVFD�XQLUH�FX�>$P@SDWULD�PXPD�QH�D�>(@IRVW�FHO�PDL�VIkQW�>$P@LGHDO�>$P@$FHDVWD�L�SRYHVWHD�$UGHDOXOXL�QRVWUX�VL�D�>'P@QHDPXOXL�>'P�@QRVWUXYL>(@WHD]�>'P@,VWRULD�QWUHDJD�FX�>$P@OXSWH�VL�MHUWIH�>(@WUDLHVWH�Q�XQLUHD�GH�>$P@D]L�>'P@,VWRULD�QWUHDJD�FX�>$P@OXSWH�VL�MHUWIH�>(@WUDLHVWH�Q�XQLUHD�GH�>$P@D]L�>$P@'UHSWDWHD�VL�SDFHD�YHJKHD]D�&DUSDWLL�VL�>'P@WDUD�H�>'P�@IUXQ]D�VL>(@IORUL�>'P@$�QRDVWUD�L�L]EkQGD��DL�>$P@QRVWULL�VXQW�IUDWLL��>(@WUDLDVFD�vQ�YHFL�WUHLFX>$P@ORUL�>'P@$�QRDVWUD�L�L]EkQGD��DL�>$P@QRVWULL�VXQW�IUDWLL��>(@WUDLDVFD�vQ�YHFL�WUHLFX>$P@ORUL�>$P@9UHP�OLQLVWH�Q�WDUD�VL�SDFH�vQ�OXPH��GDU�>'P@GDF�DU�>'P�@YHQL�YUHXQEOHV>(@WHP�>'P@&DUSDWLL�VL�IUDWLL�>$P@VDUL�YRU�FD�XQXO��XU>(@PkQG�FRPDQGDQWXOVX>$P@SUHP�>'P@&DUSDWLL�VL�IUDWLL�>$P@VDUL�YRU�FD�XQXO��XU>(@PkQG�FRPDQGDQWXOVX>$P@SUHP�>$P@7UHFHWL�EDWDOLRDQH�URPkQH�&DUSDLL��OD�>'P@DUPH�FX�>'P�@IUXQ]H�VL>(@IORUL�>'P@$�QRDVWUD�L�L]EkQGD��DL�>$P@QRVWUL�VXQW�IUDWLL��>(@WUDLDVFD�vQ�YHFL�WUHLFX>$P@ORUL�

Page 136: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

>'P@$�QRDVWUD�L�L]EkQGD��DL�>$P@QRVWUL�VXQW�IUDWLL��>(@WUDLDVFD�vQ�YHFL�WUHLFX>$P@ORUL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������'P� ;�;��������(� ������������1RWD�$FRUGXO�'P��SRDWH�IL�FkQWDW�VL�FD�'P����GDU�PLH�PLVH�SDUH�FD�VXQD�GHVWXOGH�ELQH�DFROR�1XPDUXO�GH�YHUVXUL�HVWH�FDP�PDUH�LDU�XQHOH�GLQ�HOH�PDL�SRDUWD�UHPLQHVFHQWHGLQ�YUHPHD�ÌPSXVFDWXOXL���7UHFHWL�EDWDOLRDQH�URPkQH�&DUSDWLL��YDULDQWD��PDUV�RVWDVHVF���WULPLVD�GH�6]RKD�7RPD��(�0DLO�V]RKDBWRPD#KRWPDLO�FRP����UH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��8Q�FkQ>$P@WHF�LVWRULF�QH�DGXFH�DPLQWH&D�>'P@IUDWLL�LQ�YHFL�YRU�IL�>$P@IUDWL8Q�FkQ>'P@WHF�GH�OXSWD�PDL�>$P@YHFKL�FD�81,5($9RL�>(P@FRPSDWULRWL�DVFXO>$P@WDWL�7UH>$P@FHWL�EDWDOLRDQH�URPkQH�&DUSDWLL/D�>'P@DUPH�FX�IUXQ]H�VL�>$P@IORUL1H�DV>'P@WHDSWD�L]EkQGD��QH�DV>$P@WHDSWD�VL�IUDWLL&X�>(P@LQLPD�OD�WUHFD>$P@WRUL�$U>$P@GHDOXO��$UGHDOXO��$UGHDOXO�QH�FKHDPD1D>'P@GHMGHD�H�QXPDL�>$P@vQ�QRL6D>'P@UXWD�WL�FRSLOH�SDULQWLL�VL�>$P@IUDWLL6L�>(P@DSRL�VD�PHUJHP�OD�UD]>$P@ERL�1D>$P@LQWH��1DLQWH��6SUH�0DUHD�8QLUH+R>'P@WDUXO�QHGUHSW�VD�O�>$P@]GURELP6D�>'P@WUHFHP�&DUSDWLL��QH�>$P@WUHEXLH�$UGHDOXO'H�R�>(P@IL�VD�QH�QJURSDP�GH�>$P@YLL�1RWD��2�YDULDQWD�VLPSOD�SHQWUX�vQFHSDWRUL�VL�FX�YHUVXULOH�RULJLQDOH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;����������(P ������������

Page 137: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

7X�$UGHDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��5HIUHQ�>$P@7X�$UGHDO��>&@WX�$UGHDO��>*@vWL�VXQWHP�>$P@RVWHQL�>$P@7HPSOX�VIkQW��>&@WHPSOX�VIkQW��>*@PXQWLL�>$P@$SXVHQL�>$P@&D�WX�QH�HVWL�>&@YDWUD�>*@VL�GLQ�SLDWUD�Q�>$P@SLDWUD�(�WDULD�>&@XQXL�>*@QHDP�GH�>&@PRWL�>$P@$VWD�L�WDUD�>&@QRDVWUD��>*@QRL�QX�VWDP�vQ�>$P@JD]GD�+RUHD�>&@QRVWUX�L�>*@ULVLSLW�SH�>$P@URWL�>$P@1H�DX�IXUDW�EDUEDULL��>*@QH�DX�ORYLW�PDL�>$P@PDULL�'DU�DYHP�vQ�SLHSWXUL�VDSWH�YLHWL�>$P@1H�YLEUHD]D�Q�VkQJH��>*@SkQ�OD�3XWQD�>$P@SOkQJH�&ORSRWXO�FH�EDWH�OD�>$P@5kPHWL�>$P@8QGH�L�$YUDP�,DQFX��>*@VD�PDL�IUkQJD�>$P@UDQJXO�&HORU�FH�$UGHDOXO�YRU�SXVWLX�>$P@,DWD�FD�UDVDUH��>*@,DQFX�GLQ�>$P@RULFDUH�(�Q�SXWHUHD�ILHFDUXL�>$P@ILX�>$P@1X�YUHP�UD]EXQDUH��>*@GDU�DWkW�QH�>$P@GRDUH�&D�VH�SLHUGH�DPLQWLUHD�Q�YDO�>$P@7DUD�GD�L�WDULH��>*@XQHL�PkLQL�VD�>$P@VFULH�%LEOLD�EDWUkQXOXL�$UGHDO�>$P@3HQWUX�DFHDVWD�WDUD��>*@SRDWH�VD�VL�>$P@PRDUD�)LHFDUH�GLQWUH�QRL�Uk]kQG�>$P@5HVWXO�H�GRULQWD��>*@GH�vQJD>$P@GXLQWD�6L�VD�ILH�SDFH�SH�SDPkQW�>$P@1X�XLWDWL�DFHDVWD��>*@GUHDSWD�QH�H�>$P@EUD]GD�&H�DP�OXFUDW�FX�DOH�QRDVWUH�PkLQL�>$P@)LHFDUH�PXQWH�>*@VWLH�DLFL�VD�>$P@FkQWH�,PQXO��'HVWHSWDWL�YD�>$P@URPkQL��'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($P ������������&� ������������*� ������������

Page 138: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQWHFH�GH�SHWUHFHUH$VD�EHX�RDPHQLL�EXQL3RSXODU�GLQ�PDUDPXUHV��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@$VD�EHX�RD>(@PHQLL�EXQL��>'@DVD�EHX�RD>(@PHQLL�EXQL>$@'H�VkP>'@EDWD�>(@SkQD�>$@OXQL��>$@GH�VkP>(@EDWD�>$@SkQD�OXQL�>$@$VD�EHX�RD>(@PHQLL�IUDWL��>'@DVD�EHX�RD>(@PHQLL�IUDWL>$@'H�VkP>'@EDWD�>(@SkQD�>$@PDUWL��>$@GH�VkP>(@EDWD�>$@SkQD�PDUWL�>$@$VD�EHX�RD>(@PHQL�FX�FHFXUL��>'@DVD�EHX�RD>(@PHQL�FX�FHFXUL>$@'H�VkP>'@EDWD�>(@SkQD�PLH>$@UFXUL��>$@GH�VkP>(@EDWD�>$@SkQD�PLHUFXUL�>$@$VD�EHX�RD>(@PHQL�FD�QRL��>'@DVD�EHX�RD>(@PHQL�FD�QRL>$@'H�VkP>'@EDWD�>(@SkQD�>$@MRL��>$@GH�VkP>(@EDWD�>$@SkQD�MRL�>$@$VD�EHX�RD>(@PHQLL�WLQHUL��>'@DVD�EHX�RD>(@PHQLL�WLQHUL>$@'H�VkP>'@EDWD�>(@SkQD�>$@YLQHUL��>$@GH�VkP>(@EDWD�>$@SkQD�YLQHUL�>$@6�DVD�EHX�VL�>(@HX�FX�WDWD��>'@V�DVD�EHX�VL�>(@HX�FX�WDWD>$@'LQWU�R�VkP>'@EDWD�>(@vQWU�>$@DOWD��>$@GLQWU�R�VkP>(@EDWD�>$@vQWU�DOWD�>$@'H�Q�DU�IL�KR>(@ULQFD�Q�VDW��>'@GH�Q�DU�IL�KR>(@ULQFD�Q�VDW>$@1LFLR>'@GDWD�>(@Q�DV�IL�>$@EDW��>$@QLFLR>(@GDWD�>$@Q�DV�IL�EDW�>$@'DU�DVD�KR>(@ULQFD�HVWH��>'@GDU�DVD�KR>(@ULQFD�HVWH�>$@,R�V�OD�>'@OXPH�>(@GH�SR>$@YHVWH��>$@LR�V�OD�>(@OXPH�>$@GH�SRYHVWH�>$@&D�PD�SRYHV>(@WHVF�vQ�VDW��>'@FD�PD�SRYHV>(@WHVF�vQ�VDW�>$@&�DP�ED>'@XW�VL�>(@LDUD�V�>$@EDW��>$@F�DP�ED>(@XW�VL�>$@LDUD�V�EDW�>$@7DWD�L�RP�GH�>(@YD]D�Q�VDW��>'@WDWD�L�RP�GH�>(@YD]D�Q�VDW�>$@1LFLR>'@GDWD�>(@Q�R�IRVW�>$@EDW��>$@QLFLR>(@GDWD�>$@Q�R�IRVW�EDW�>$@,DU�HX�IL>(@FLRUXO�OXL��>'@LDU�HX�IL>(@FLRUXO�OXL�>$@7RW�OD�>'@XVD�>(@ELUWX>$@OXL��>$@WRW�OD�>(@XVD�>$@ELUWXOXL�9DULDQWD�VWXGHQWHDVFD�>$@'H�Q�DU�IL�>(@EDUXO�GH�]L��>'@GH�Q�DU�IL�>(@EDUXO�GH�]L�>$@'H�OD�FXU>'@VXUL�>(@Q�DV�>$@OLSVL��>$@GH�OD�FXU>(@VXUL�>$@Q�DV�OLSVL�>$@'H�Q�DU�IL�>(@EDUXO�GH�QRDSWH��>'@GH�Q�DU�IL�>(@EDUXO�GH�QRDSWH�>$@$V�vQ>'@YDWD�>(@VL�HX�>$@FDUWH��>$@DV�vQ>(@YDWD�>$@VL�HX�FDUWH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;�;��������(� ������������

Page 139: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&LQH�L�QDVFXW�vQ����WUDGLWLRQDO���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@&LQH�L�QDVFXW�vQ�LD>&@QXDULH��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�>*@&LQH�L�QDVFXW�vQ�LD>&@QXDULH��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�5HIUHQ�>*@6D�EHD�SD>'@KDUXO�>&@SkQD�OD�>'�@IXQG�>(P@6D�EHD�SD>'@KDUXO�>&@SkQD�OD�>'�@IXQG�6WDL�>&@MRV��VWDL�>'@MRV��VWDL�>*@MRV�,WL�>&@PXOWX>'@PLP�IUX>*@PRV�>*@&LQH�L�QDVFXW�vQ�IH>&@EUXDULH��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�>*@&LQH�L�QDVFXW�vQ�IH>&@EUXDULH��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV����VL�WRW�DVD�OD�UDQG��WRDWH�OXQLOH�DQXOXL���>*@&LQH�L�QDVFXW�GLQ�>&@IORUL��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�>*@&LQH�L�QDVFXW�GLQ�>&@IORUL��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�>*@&LQH�V�D�UHQDVFXW�>&@YUHRGDW��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�>*@&LQH�V�D�UHQDVFXW�>&@YUHRGDW��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�>*@6L�FLQH�R�VD�VH�QDVFD�>&@LDU��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�>*@6L�FLQH�R�VD�VH�QDVFD�>&@LDU��KDL�>'@VXV��KDL�>'�@VXV��KDL�>*@VXV�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������'� �;�;��������'� �;�;��������

Page 140: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'X�PD�DFDVD�PDL�WUDPYDLWUDGLWLRQDO9�9DVLODFKH�9�9DVLODFKH�VL�6W��&ULVWRGXOR��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'P@'X�PD�D>$P@FDVD�>'P@PDL�WUDP>$P@YDL>'P@'X�PD�>$P@LXWH�>(@FH�PDL�>$P@VWDL>'P@'X�PD�>$P@OD�FD>'P@VXWD�>$P@PHD>'P@&X�SRU>$P@WLWD�>(@VL�FLV>$P@PHD>'P@1RDSWHD�VH�>$P@ODVD�>'P@vQ�PDKD>$P@OD>'P@6L�FkLQLL�>$P@ODWUD�>(@H�SXV>$P@WLX>'P@/D�R�SRU>$P@WLWD�>'P@VWD�FLQH>$P@YD>'P@6L�PD�DV>$P@WHDSWD�>(@FD�VD�>$P@YLX>'P@'X�PD�D>$P@FDVD�>'P@PDL�WUDP>$P@YDL>'P@'X�PD�>$P@LXWH�>(@FH�PDL�>$P@VWDL>'P@'X�PD�>$P@OD�FD>'P@VXWD�>$P@PHD>'P@&X�SRU>$P@WLWD�>(@VL�FLV>$P@PHD>'P@'XPL>$P@QLFD�>'P@GLPL>$P@QHDWD>'P@,HV�FR>$P@SLL�>(@PDUL�VL�>$P@PLFL>'P@3H�PDL>$P@GDQXO�>'P@OXL�0D>$P@WUHDWD>'P@6L�VH�>$P@MRDFD�>(@vQ�DU>$P@VLFL>'P@&RDQD�>$P@0LWD�D�>'P@OXL�0L>$P@WULWD>'P@6H�FHU>$P@WD�F�>(@XQ�SUHFX>$P@SHW>'P@3HQWU�XQ�>$P@RX�VL�R�>'P@SDWOD>$P@JLFD>'P@6D�L�PDL�>$P@VFDGD�XQ�>(@SLF�GLQ�>$P@SUHW>'P@'H�OD�>$P@FUkVPD�>'P@OXL�1D>$P@LWD>'P@8Q�VH�>$P@YLQGH�>(@WXOEX>$P@UHO>'P@,HVH�>$P@XQXO�>'P@IDFXW�>$P@FULWD>'P@&X�WDP>$P@EDOXO�>(@GXSD�>$P@HO>'P@&�DVD�H�>$P@YLDWD�>'P@GH�PDKD>$P@OD>'P@5XSWD�>$P@GLQ�L>(@QLPD�>$P@PHD1RWD��0DVXUD�FkQWHFXOXL�HVWH�����VL�VH�SRDWH�DFRPSDQLD�VLPSOX�FX�R�FLXSHDODGH�IRUPD�(__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������_%__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������_*__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������_'__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������_$__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������_(__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������_(__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������__%__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������__*__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������__'__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������__$__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������__(__�����������������_�����������������_�����������������_�����������������__���H[HPSOLILFDW�DLFL�SHQWUX�SULPHOH�GRXD�YHUVXUL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������(� ������������

Page 141: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

/D�0XOWL�$QL�WUDGLWLRQDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@0XOWL�DQL�WUDLD>'@VFD>*@0XOWL�DQL�WUDLD>&@VFD>*@/D�>'�@PXOWL�>*@DQL�>*@&LQH�VD�WUDLD>'@VFD>*@&LQH�VD�WUDLD>&@VFD>*@/D�>'�@PXOWL�>*@DQL�>*@�,RQHO��VD�WUDLD>'@VFD>*@�,RQHO��VD�WUDLD>&@VFD>*@/D�>'�@PXOWL�>*@DQL�>*@/D�0XOWL�$QL�FX�>'@VDQD>*@WDWH6D�YD�GHD�>'�@'RPQXO�WRW�FH�>*@GRULWL=LOH�VH>'�@QLQH�VL�IHUL>*@FLUH/D�0XOWL�>&@$QL�>'@VD�WUD>*@LWL�/D�0XOWL�>&@$QL�>'@VD�WUD>*@LWL�7H[WXO�vQ�HQJOH]D>*@+DSS\�%LUWKGD\�WR�>'�@\RX�+DSS\�%LUWKGD\�WR�>*@\RX�+DSS\�%LUWKGD\�GHDU�>&@�6RPHRQH���>*@+DSS\�>'�@%LUWKGD\�WR�>*@\RX�7H[WXO�vQ�JHUPDQD>*@=XP�*HEXUWVWDJ�YLHO�'�>@*O�FN�=XP�*HEXUWVWDJ�YLHO�>*@*O�FN�:�QVFKHQ�ZLU�GLU�OLHEHU�>&@ �6RPHRQH�>*@=XP�*H>'�@EXUWVWDJ�YLHO�>*@*O�FN�6L�R�PLFD�YDULDQWD�FX�SXWLQD�VROLVWLFD���DFRUGXUL�FDUH�DP�JDVLW�R�vQ�QHW�H_��������������������������_�������������������������_%_��������������������������_�������������������������_*_��������������������������_�������������������������_'_��������������������������_�������������������������_$_��������������������������_�������������������������_(_��������������������������_�������������������������_�����������������������������������������������+D���SS\�%LUWK���GD\������WR

'�H_����������[���������������_�������������������������_%_����������[���������������_�������������������������_*_����������[���������������_�������������������������_'_����������[���������������_�������������������������_$_����������[���������������_�������������������������_(_��������������������������_�������������������������_�����������������������������������������������<RX�������������+D���SS\�%LUWK���GD\������WR*H_����������[���������������_�������������������������_%_����������[���������������_�������������������������_*_����������[���������������_�������������������������_'_����������[���������������_�������������������������_$_����������[���������������_�������������������������_(_��������������������������_�������������������������_�����������������������������������������������<RX�������������+D���SS\�%LUWK���GD\�����GHDU

Page 142: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'�������&���������������������������������'���������*H_��������������������������_�������������������������_�����������%_��������������������������_�������������������������_�����������*_��������������������������_�������������������������_�����������'_��������������������������_�������������������������_�����������$_��������������������������_�������������������������_�����������(_��������������������������_�������������������������_������������������������������������������������������������������������6RPH���RQH������+D���SS\�%LUWK���GD\������WR�������\RX1RWD���,RQHO��VH�vQORFXLHVWH�FX�QXPHOH�VDUEDWRULWXOXL�VDUEDWRULWHL�-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������'� �;�;��������'� ������������&� ������������

Page 143: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

6L�DOWD�GDWD��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@6�DOWD�>*@GDWD��>&@V�DOWD�>*@GDWD�>&@2�V�R�>)@IDFHP��>*@IDFHP�VL�PDL�>&@ODWD�>&@7RW>*@GHDXQD��>&@WRW>*@GHDXQD�>&@2�V�R�>)@IDFHP��>*@IDFHP�FD�VL�>&@DFXPD�>&@&kWH�XQ�>*@SLF��SLF��SLF��>&@FkWH�XQ�>*@SLF�SLF��SLF�>&@3kQD�>)@Q�R�PDL�UD>*@PkQH�>&@QLPLF�>&@&kWH�XQ�>*@VWURS��VWURS��VWURS��>&@FkWH�XQ�>*@VWURS��VWURS��VWURS�>&@3kQD�>)@Q�R�PDL�UD>*@PkQHD�GH>&@ORF�>&@&kWH�XQ�SLFD��SLFD��SLFD��>&@FkWH�XQ�>*@SLFD��SLFD��SLFD�>&@3kQD�>)@Q�R�PDL�UD>*@PkQHD�QL>&@PLFD�>&@&kWH�R�>*@FDQD��FDQD��FDQD��>&@FkWH�R�>*@FDQD��FDQD��FDQD�>&@3kQ¶�>)@V�R�IDFH��>*@IDFH�GDPL>&@JHDQD�>&@6WUXJX>*@ULL�VH�>&@FRF�OD�VR>*@DUH�>&@9LQXO�>)@VH�EHD��>*@VH�EHD�GLQ�SD>&@KDUH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������1RWD��GHVWXO�GH�ELQH�VXQD�VL�FkQWDW�IRORVLQG�DFRUGXULOH�'�&���$�*���*�)���ÌQSDUDQWH]H�DP�SXV�FRUHVSRQGHQWXO�GLQ�WUDQVFULHUHD�GH�PDL�VXV�

Page 144: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQWHFH�SRSXODUH$�UXJLQLW�IUXQ]D�GLQ�YLL9HUVXUL�$UWXU�6WDYUL�PHORGLH�SRSXODUD��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@$�UXJL>%P@QLW�IUXQ]D�GLQ�>*@YLL6L�UkQGX>$@QHOHOH�DX�SOH>'@FDW3XVWLL�VXQW�>%P@ODQXUL�VL�FkP>*@SLL3XVWLL�VXQW�>$@KRUHOH�GLQ�>'@VDW�5HIUHQ�>'@7UD�OD�OD�>%P@OD�OD�OD�OD�OD�OD�OD�>*@OD�OD�OD�OD�OD�OD�OD>$@/D�OD�OD�OD�OD�OD�OD�>'@OD>'@7UD�OD�OD�>%P@OD�OD�OD�OD�OD�OD�OD�>*@OD�OD�OD�OD�OD�OD�OD>$@/D�OD�OD�OD�OD�OD�OD�>'@OD>'@&kQG�YLR>%P@ULFD�YD�QIOR>*@UL6L�UkQGX>$@QLFD�YD�VR>'@VL$WXQFL�YD�>%P@FUHVWH�LDU��vQ�>*@EROWL)UXQ]D�EX>$@WXFLORU�GH�>'@YLL�>'@,DU�FkQG�FX�>%P@IORUL�VL�IkQ�FR>*@VLW9D�WUHFH�>$@YDUD�SH�FkP>'@SLL�ÌQ�DXU�>%P@ODQXULOH�RU�>*@IL6L�KRUD�Q�>$@VDW�QH�R�QYHVH>'@OL�1RWD��&kQWHFXO�H�vQ�PDVXUD������'HVL�VH�SRW�IRORVL�VL�DFRUGXULOH�FODVLFH�HXOH�UHFRPDQG�SH�FHOH�EDUDWH��$VWIHO�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������%P ������������*� ������������$� ������������

Page 145: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

%DGH�SDODULH�QRXD�3RSXODU�GLQ�%DQDW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@%DGH�SDODULH�QRXD�>$@6D��UL�GD�UL�GD�UL�>'@GD>'@7X�PL�DL�UXSW�LQLPD�Q�GRXD�>$@6D��UL�GD�UL�GD�UL�>'@GD>'@7X�PL�DL�>*@UXSW�R��WX�PL�R�FRDVH�>'@&X�ILU�URVX�GH�PDWDVH�>$@6D�GL�UD�>'@6D�GL�UD�GL�GD>$@6D�GL�UD�GL�GD�GL�>'@UD>'@%DGHD�L�RP�GH�RPHQLH�>$@6D��UL�GD�UL�GD�UL�>'@GD>'@'DU�VDUXWXO�QX�O�SUHD�VWLH�>$@6D��UL�GD�UL�GD�UL�>'@GD>'@6L�PD�>*@URDJD�]LXD�WRDWD�>'@&D�VD�O�PDL�VDUXW�RGDWD�>$@6D�GL�UD�>'@6D�GL�UD�GL�GD>$@6D�GL�UD�GL�GD�GL�>'@UD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� ������������*� ������������

Page 146: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&LREDQDV�FX�WUHL�VXWH�GH�RL7UDGLWLRQDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@&LREDQDV�FX�>*�@WUHL�VXWH�GH�>&@RL�>&@&kQG�YLL�VL�WUHFL�FX�>)@WXUPD�>*�@SH�OD�>&@QRL�>&@'H�L�YHGHD�SH�>)@PkQGUD��>*�@GUDJD�>&@PHD�>&@6SXQH�L�FD�P�DP�>*�@GHSDUWDW�GH�>&@HD�>&@&kQG�OXQD�DSDUH�GLQWUH�>*�@PXQWL�vQ�>&@VXV�>&@3OHDFD�WL�PkQGUR�>)@RFKLL�>*�@FXP�WL�DP�>&@VSXV�>&@6SXQH�L�QXPDL�>)@OXL�FD�>*�@PD�LX>&@EHVWL>&@6L�DWXQFL�PkQGU�R�>*�@WRW�PDL�GUDJD�PL�>&@HVWL�>&@&kQG�VRDUHOH�UDVDUH�GLQWU�>*�@XQ�QHJUX�>&@QRU�>&@0D�FXSULQGH�>)@PkQGUR�>*�@DO�WDX�>&@GRU�>&@-DOH�PL�H�VL�>)@QX�WH�>*�@SRW�>&@XLWD�>&@'DU�Q�DP�FH�IDFH�>*�@F�DVD�L�VRDUWD�>&@PHD�1RWD��0DVXUD������&kQWHFXO�H�IRDUWH�VLPSOX�PHUJH�FkQWDW�VL�IRORVLQG�RSURJUHVLH�'�$��&�vQ�ORFXO�FHOHL�'�*��)'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������

Page 147: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&LXOHDQGUD�SRSXODUD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@)RDLH�YHUGH�VLPLQRF��WLQHWL�&LXOHDQGUD�SH�ORF�6L�vQF�RGDWD�PDL�ED>(@LHWL��>$P@KRS�V�>(@DVD�V�>$P@DVD�>$P@7LQHWL�R�IODFDL�DVD��SkQ�R�DMXQJH�3XLFD�6L�vQF�RGDWD�PDL�ED>(@LHWL��>$P@KRS�V�>(@DVD�V�>$P@DVD�>$P@ÌQWDULWL�R�QLWHOXV��FD�DMXQJH�DFXV�DFXV6L�vQF�RGDWD�PDL�ED>(@LHWL��>$P@KRS�V�>(@DVD�V�>$P@DVD�>$P@0DL�vQWDULWL�R�GH�XQ�SDV��F�D�DMXQV�VL�Q�D�UDPDV�6L�vQF�RGDWD�PDL�ED>(@LHWL��>$P@KRS�V�>(@DVD�V�>$P@DVD�>$P@'RXD�ILUH��GRXD�SDLH��OXDWL�&LXOHDQGUD�OD�EDWDLH�6L�vQF�RGDWD�PDL�ED>(@LHWL��>$P@KRS�V�>(@DVD�V�>$P@DVD�>$P@7RW�DVD��FD�QX�PD�ODV��FD�VXQW�FX�3XLFD�SH�XQ�SDV�6L�vQF�RGDWD�PDL�ED>(@LHWL��>$P@KRS�V�>(@DVD�V�>$P@DVD�>$P@'RXD�ILUH��GRXD�SDLH��LD�&LXOHDQGUD�OD�EDWDLH�6L�vQF�RGDWD�PDL�ED>(@LHWL��>$P@KRS�V�>(@DVD�V�>$P@DVD�>$P@/D�OD�OD�OD�>&@OD��>$P@OD�OD�OD�OD�>(@OD>$P@/D�OD�OD�OD�>&OD�>$P@KRS�>(@V�D>$P@VD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������&� ������������(� ������������

Page 148: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'H�DU�IL�PkQGUD�Q�GHDO�OD�FUXFH�SRSXODUD���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@'H�DU�IL�PkQGUD�Q�>'@GHDO�OD�>$@FUXFH�>$@'H�DU�IL�PkQGUD�Q�>'@GHDO�OD�>$@FUXFH�>'@'H�WUHL�RUL�SH�>$@]L�P�DV�GXFH��>(@OD��OD��OD��>$@OD��OD��OD>'@'H�WUHL�RUL�SH�>$@]L�P�DV�GXFH��>(@OD��OD��OD��>$@OD�>$@'DU�PkQGUXWD�L�FD>'@OH�GH>$@SDUWH�>$@'DU�PkQGUXWD�L�FD>'@OH�GH>$@SDUWH�>'@1X�SRW�PHUJH�>$@IDUD�FDUWH��>(@OD��OD��OD��>$@OD��OD��OD>'@1X�SRW�PHUJH�>$@IDUD�FDUWH��>(@OD��OD��OD��>$@OD�>$@&DUWHD�Q�DUH�>'@FLQH�R�>$@IDFH�>$@&DUWHD�Q�DUH�>'@FLQH�R�>$@IDFH�>'@&D�SULPDULX�>$@QRVWUX�]DFH��>(@OD��OD��OD��>$@OD��OD��OD>'@&D�SULPDULX�>$@QRVWUX�]DFH��>(@OD��OD��OD��>$@OD�>$@&X�QRWDULX�V�>'@PkQL>$@RV�>$@&X�QRWDULX�V�>'@PkQL>$@RV�>'@6L�PL�IDFH�FDU>$@WHD�SH�GRV��>(@OD��OD��OD��>$@OD��OD��OD>'@6L�PL�IDFH�FDU>$@WHD�SH�GRV��>(@OD��OD��OD��>$@OD�>$@'DU�P�RL�GXFH�>'@OD�SUH>$@GXUD�>$@'DU�P�RL�GXFH�>'@OD�SUH>$@GXUD�>'@6L�PL�RU�IDFH�>$@FDUWH�EXQD��>(@OD��OD��OD��>$@OD��OD��OD>'@6L�PL�RU�IDFH�>$@FDUWH�EXQD��>(@OD��OD��OD��>$@OD�>$@&X�SUHGRUX�V�>'@IUDWH�>$@GXOFH�>$@&X�SUHGRUX�V�>'@IUDWH�>$@GXOFH�>'@(O�PL�R�IDFH��>$@HO�PL�R�GXFH��>(@OD��OD��OD��>$@OD��OD��OD>'@(O�PL�R�IDFH��>$@HO�PL�R�GXFH��>(@OD��OD��OD��>$@OD�>$@&DUWH�Q�SDWUX�>'@FROWXUL�>$@UHOH�>$@&DUWH�Q�SDWUX�>'@FROWXUL�>$@UHOH�>'@6FULVD�FX�OD>$@FULPL�GH�D�PHOH��>(@OD��OD��OD��>$@OD��OD��OD>'@6FULVD�FX�OD>$@FULPL�GH�D�PHOH��>(@OD��OD��OD��>$@OD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������'� �;�;��������(� ������������

Page 149: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

7UDQGDILU�GH�OD�0ROGRYD3RSXODU��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@7UDQGDILU�GH�OD�0ROGRYD�>(@7H�DV�LXEL�GDU�QX�VWLX�>$@YRUED�>$@7UDQGDILU�GH�OD�0ROGRYD�>(@7H�DV�LXEL�GDU�QX�VWLX�>$@YRUED�5HIUHQ�>$@/XQFD�L�OXQFD��LDUED�L�YHUGH�>(@&H�DP�LXELW�QX�VH�PDL�>$@YHGH�>$@&H�D�IRVW�YHUGH�V�D�>'@XVFDW�>(@&H�DP�LXELW�V�D�VSXOEH>$@UDW�>$@7UDQGDILU�PROGRYHQHVF�>(@7H�DV�LXEL�GDU�QX�QGUD]>$@QHVF��PDL�>$@7UDQGDILU�PROGRYHQHVF�>(@7H�DV�LXEL�GDU�QX�QGUD]>$@QHVF��PDL�>$@7UDQGDILU�GH�OD�%DFDX�>(@9LQR�VD�WH�LXEHVF�>$@HX��PDL�>$@7UDQGDILU�GH�OD�%DFDX�>(@9LQR�VD�WH�LXEHVF�>$@HX��PDL�>$@7UDQGDILU�GLQ�'RURKRL�>(@6D�QH�LXELP�DPkQ>$@GRL��PDL�>$@7UDQGDILU�GLQ�'RURKRL�>(@6D�QH�LXELP�DPkQ>$@GRL��PDL�1RWD��&kQWHFXO�H�vQ�PDVXUD�����VL�GXSD�SDUHUHD�PHD�IRDUWH�VLPSOX�GHLQWHUSUHWDW�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������

Page 150: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'XSD�SXL�GH�PRURVDQ3RSXODU�GLQ�PDUDPXUHV��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@+DL��WXUDL�>'@SDL�GXSD�SXL�GH�>*@PRURVDQ�>'@'XSD�SXL�GH�>*@PRURVDQ�>$@'D�VD�QX�GDL�FX�>'@ERORYDQ�>$@'D�VD�QX�GDL�FX�>'@ERORYDQ�>'@&D�GDFD�OL�>*@QLPHULL�>$@9DL�GH�FDSXO�>'@WDX�D�IL�>'@+DL��WXUDL�>'@)RVW�DP�SXLX�>*@SDGXULL>'@)RVW�DP�SXLX�>*@SDGXULL>$@6L�QX�P�RU�PkQ>'@FDW�OXSLL�>$@6L�QX�P�RU�PkQ>'@FDW�OXSLL�>'@/XSLL�PkQFD�>*@FkLQL�VL�ERL�>$@1X�PkQFD�IL>'@FLRUL�FD�QRL�>'@+DL��WXUDL�>'@'D�SD�PDLHUX�>*@VWUDLWLL�PHOH>'@'D�SD�PDLHUX�>*@VWUDLWLL�PHOH>$@6FULVX�L�QXPHOH�>'@WDX�OHOH�>$@6FULVX�L�QXPHOH�>'@WDX�OHOH�>'@6FULVX�L�QXPHOH�>*@0DULH�>$@&X�PDUJHOHOH�>'@GH�R�PLH�>'@+DL��WXUDL�>'@'D�PDL�PDQGUXWR��>*@WX�0DULH�>'@'D�PDL�PDQGUXWR��>*@WX�0DULH�>$@'UDJD�PL�DL�IRVW�>'@GUDJD�PLH�>$@'UDJD�PL�DL�IRVW�>'@GUDJD�PLH�>'@6L�PDL�GUDJD�>*@WX�PL�YHL�ILL>$@&kW�LQ�OXPH�>'@RL�WUDL�>'@+DL��WXUDL�>'@'D�FkWH�PkQGUH�>*@Q�EUDWH�DP�VWUkQV�>'@'D�FkWH�PkQGUH�>*@Q�EUDWH�DP�VWUkQV�>$@7DWH�GXSD�>'@PLQH�RU�SOkQV�>$@7DWH�GXSD�>'@PLQH�RU�SOkQV�>'@6L�GH�DPX�FkWH�>*@RL�PDL�VWUkQJH�>$@7DWH�GXSD�>'@PLQH�RU�SOkQJH�>'@+DL��WXUDL�>'@'D�FkQG�HUDP�SUXQFXW�>*@vQ�IDVD�>'@'D�FkQG�HUDP�SUXQFXW�>*@vQ�IDVD�>$@7UDJHDP�FX�>'@RFKLL�OD�PRDVD�>$@7UDJHDP�FX�>'@RFKLL�OD�PRDVD�>'@6L�GH�DO�GUDFX>*@OXL�FH�DP�IRVW�>$@$P�FD]XW�GLQ�>'@OHDJDQ�MRV�>'@6L�OD�VFRDOD�>*@GDVFDOLWD�>$@0�R�QYDWDW�VD�L�>'@WXF�JXULWD�>'@6L�QX�P�R�>*@XLWDW�VRYDQ�>$@&D�V�ILFLRU�GH�>'@VDSkQWDQ�>'@+DL�WXUDL��WD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�('� �;�;��������*� ������������$� ������������

Page 151: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

)UXPRDVD�L�YHFLQD�QRDVWUD7LEHULX�&HLD�3RSXODU�GLQ�%DQDW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@)UXPRDVD�L�YH>*@FLQD�QRDVWUD�>$@6FRDWH�FDSXO�>'@SH�IHUHDVWUD�>'@6D�YDG�>*@FKLS�IUXPRV�>$@'UDJ�VL�OXPL>'@QRV�5HIUHQ�>'@$X��L>*@QLPD�PHD��>$@FH�IUXPRDVD�L�>'@GUDJRVWHD�>'@&D�HX�>*@FkW�WUDLHVF��>$@WRW�DP�VD�LX>'@EHVF�>'@$VHDUD�WUHFXL�FDODUH�>$@3H�OD�SRDUWD�>'@GXPLWDOH�>'@7H�]DULL�OD�OXPkQDUH�>$@1DFDMLWD�>'@WDUH�>'@'DF�DV�VWL�FD�>*@GH�OD�PLQH�>$@9LQH�QDFD>'@]XO�OD�WLQH�>'@$V�FkQ>*@WD�PHUHX�>$@7RW�GH�GUDJXO�>'@WDX�>'@'DF�DV�VWL�FD�>*@QX�L�DVD�>$@$V�VWD�WRW�OD�>'@XVD�WD�>'@&D�YUHDX�>*@VD�WUDLHVF>$@&X�FLQH�LX>'@EHVF�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� ������������*� ������������

Page 152: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

0D�GXVH�L�VD�WUHF�OD�2OWSRSXODU�SRSXODU��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��1RWD�&kQWHFXO�DUH�R�PDVXUD�LQWHUHVDQWD��3ULPXO�YHUV�H�vQ�PDVXUD�����LDU�DOGRLOHD�������'DU�FUHG�FD�H�DVD�GH�FXQRVFXW�FD�QX�PDL�WUHEXLH�DYXW�JULMD�OD�PDVXUL�->$@0D�GXVH�L��GD�PD�GXVH�L�VD�WUHF�OD�>(@2OW�>$@0D�GXVH�L��GD�PD�GXVH�L�VD�WUHF�OD�>(@2OW�&X�D�>$@PHD��FX�D�PHD��FX�D�>'@PHD�PkQGUD�FX�>$@WRW��OD��OD��>(@OD��OD��OD�OD��>$@OD���&X�D�>$@PHD��FX�D�PHD��FX�D�>'@PHD�PkQGUD�FX�>$@WRW��OD��OD��>(@OD��OD��OD�OD��>$@OD���>$@'DU�SRGDULXO��GDU�SRGDULXO�vPL�FHUH�XQ�>(@]ORW�>$@'DU�SRGDULXO��GDU�SRGDULXO�vPL�FHUH�XQ�>(@]ORW�6L�SH�D�>$@PHD�VL�SH�D�PHD�VL�SH�D�>'@PHD�PkQGUD�GH�>$@WRW��OD��OD��>(@OD�OD��OD��OD��>$@OD���6L�SH�D�>$@PHD�VL�SH�D�PHD�VL�SH�D�>'@PHD�PkQGUD�GH�>$@WRW��OD��OD��>(@OD�OD��OD��OD��>$@OD���>$@'DU�GHFkW��GDU�GD�GHFkW�VD�L�GDX�XQ�>(@]ORW�>$@'DU�GHFkW��GDU�GD�GHFkW�VD�L�GDX�XQ�>(@]ORW�0DL�>$@ELQH��PDL�ELQH��PDL�>'@ELQH�WUHF�2OWX¶Q�>$@vQRW��OD��OD��>(@OD��OD�OD��OD��>$@OD���0DL�>$@ELQH��PDL�ELQH��PDL�>'@ELQH�WUHF�2OWX¶Q�>$@vQRW��OD��OD��>(@OD��OD�OD��OD��>$@OD���>$@3H�XQGH�R�IL��SH�XQGH�R�IL�2OWXO�PDL�>(@PDUH�>$@3H�XQGH�R�IL��SH�XQGH�R�IL�2OWXO�PDL�>(@PDUH�0�R�>$@WUHFH��P�R�WUHFH��P�R�WUH>'@FH�PkQGUD�Q�VSL>$@QDUH��OD��OD��>(@OD��OD�OD��OD��>$@OD���0�R�>$@WUHFH��P�R�WUHFH��P�R�WUH>'@FH�PkQGUD�Q�VSL>$@QDUH��OD��OD��>(@OD��OD�OD��OD��>$@OD���>$@3H�XQGH�R�IL��SH�XQGH�R�IL�2OWXO�PDL�>(@PLF�>$@3H�XQGH�R�IL��SH�XQGH�R�IL�2OWXO�PDL�>(@PLF�ÌO�>$@WUHF�HX��vO�WUHF�HX��vO�WUHF�>'@HX�FD�VXQW�YRL>$@QLF��OD��OD��>(@OD�OD��OD��OD��>$@OD���ÌO�>$@WUHF�HX��vO�WUHF�HX��vO�WUHF�>'@HX�FD�VXQW�YRL>$@QLF��OD��OD��>(@OD�OD��OD��OD��>$@OD���6WURID�SHQWUX�YDULDQWD�VWXGHQWHDVFD�>$@3H�XQGH�R�IL��SH�XQGH�R�IL�2OWXO�PDL�>(@OHQW�>$@3H�XQGH�R�IL��SH�XQGH�R�IL�2OWXO�PDL�>(@OHQW�ÌO�>$@WUHF�HX��vO�WUHF�HX��vO�WUHF�>'@HX�FD�VXQW�VWX>$@GHQW��OD��OD��>(@OD�OD��OD��OD��>$@OD���ÌO�>$@WUHF�HX��vO�WUHF�HX��vO�WUHF�>'@HX�FD�VXQW�VWX>$@GHQW��OD��OD��>(@OD�OD��OD��OD��>$@OD���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������'� �;�;��������

Page 153: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

0L�D�]LV�PDPD�FD�PL�R�GD7UDGLWLRQDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@0L�D�]LV�PDPD�>$@FD�PL�R�>'@GD>'@9DOHOHX�>*@YDOH>'@OHX>'@=HVWUH�FkQG�P�RL�>$@PDUL>'@WD>'@9D>$@OHX�>'@YD>$@OHX�>'@YDOHOHX>'@'RXD]HFL�GH�>$@SHUQH�>'@PDUL�>'@9DOHOHX�>*@YDOH>'@OHX>'@7RDWH�SOLQH�>$@FX�WkQ>'@WDUL�>'@9D>$@OHX�>'@YD>$@OHX�>'@YDOHOHX>'@'RXD]HFL�GH�>$@SHUQH�>'@PLFL�>'@9DOHOHX�>*@YDOH>'@OHX>'@7RDWH�SOLQH�>$@FX�IXU>'@QLFL�>'@9D>$@OHX�>'@YD>$@OHX�>'@YDOHOHX>'@'RXD]HFL�GH�>$@SHUQH�>'@PRL�>'@9DOHOHX�>*@YDOH>'@OHX>'@7RDWH�SOLQH�>$@FX�JX>'@QRL�>'@9D>$@OHX�>'@YD>$@OHX�>'@YDOHOHX>'@'RXD]HFL�GH�>$@SROR>'@ERDFH�>'@9DOHOHX�>*@YDOH>'@OHX>'@)DU�GH�IXQG�VL�>$@IDU�GH�>'@GRDJH�>'@9D>$@OHX�>'@YD>$@OHX�>'@YDOHOHX>'@'RXD�UDWH�>$@FUDFD>'@QDWH�>'@9DOHOHX�>*@YDOH>'@OHX>'@$VWHD��FLFD�V�>$@YDFL�FX�>'@ODSWH�>'@9D>$@OHX�>'@YD>$@OHX�>'@YDOHOHX'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� ������������*� ������������

Page 154: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

3H�GHDO�SH�OD�&RUQDWHO3RSXODU��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@)RDLH�>(@YHUGH�>$@GHGL>(@WHO�>'@v>$@3H�GHDO�>(@SH�OD�&RUQD>$@WHO>$@)RDLH�>(@YHUGH�>$@GHGL>(@WHO�>'@v>$@3H�GHDO�>(@SH�OD�&RUQD>$@WHO>$@7UH>(@FH�GRUX�>$@PDUXQ>(@WHO>'@&X�GUDJRVWHD�>(@GXSD�>$@HO>$@7UH>(@FH�GRUX�>$@PDUXQ>(@WHO>'@&X�GUDJRVWHD�>(@GXSD�>$@HO>$@7UHFH�>(@GRUX�>$@PDUXQ>(@WHO�>'@v>$@&X�GUD>(@JRVWHD�>$@GXSD�>(@HO>$@7UHFH�>(@GRUX�>$@PDUXQ>(@WHO�>'@v>$@&X�GUD>(@JRVWHD�>$@GXSD�>(@HO>$@&D�>(@YDFD�GX>$@SD�YL>(@WHO>'@&D�RLWD�>(@GXSD�>$@PLHO>$@&D�>(@YDFD�GX>$@SD�YL>(@WHO>'@&D�RLWD�>(@GXSD�>$@PLHO1RWD�&kQWHFXO�H�vQ�PDVXUD�����VL��GXSD�SDUHUHD�PHD��H�GHVWXO�GH�VLPSOX�GHFkQWDW�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������'� �;�;��������

Page 155: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&kQWHFH�VWXGHQWHVWL1RWD��3RDWH�FD�XQHOH�GLQ�DFHVWH�FkQWHFH��VWXGHQWHVWL��VXQD�IRDUWH�SXWLQ�VWXGHQWHVWH��GDU�SkQD�vPL�YLQH�R�DOWD�LGHH�VL�SkQD�PDL�DGXQ�FkQWHFH�QRL��VDOH�vQFDGUH]�vQ�DOWH�FDWHJRULL�YRU�DSDUHD�vQ�DFHDVWD�FDWHJRULH�-&DUROLQD�H�VWXGHQWD>&@&DUROLQD�>*@H�VWXGHQWD(�>*�@VWXGHQWD�>&@HPLQHQWD>&@/D�GUDJRVWH�>*@UHSHWHQWD>*�@5HSHWHQWD�>&@]DX�5HIUHQ�>)@(X�QX�PHUJ�OD�>&@&DUROLQD>)@(X�QX�PHUJ��QX�>&@PHUJ�OD�HD>)@/DV�VD�YLH�>&@HD�OD�PLQH6�>*�@DSRL�RP�YH>&@GHD�GH�L�ELQH6�>*�@DSRL�RP�YH>&@GHD>&@0LH�PL�SODFH�>*@IDWD�PLFD>*�@&kW�GH�PLFD"�>&@&HD�PDL�PLFD�>&@&D�WL�GD�JXUD�>*@IDUD�IULFD>*�@)DUD�IULFD�>&@]DX�>&@0LH�PL�SODFH�>*@IDWD�QDOWD>*�@&kW�GH�QDOWD"�>&@&HD�PDL�QDOWD�>&@&D�WL�GD�JXUD�>*@SHVWH�SRDUWD>*�@3HVWH�SRDUWD�>&@]DX�>&@0LH�PL�SODFH�>*@IDWD�EORQGD>*�@&kW�GH�EORQGD"�>&@&HD�PDL�EORQGD�>&@&�DUH�SL GD�>*@FkW�R�VRQGD�>*�@&kW�R�VRQGD�>&@]DX�>&@0LH�PL�SODFH�>*@IDWD�JUDVD>*�@&kW�GH�JUDVD"�>&@&HD�PDL�JUDVD�>&@&�DUH�SL GD�>*@XQVXURDVD>*�@8QVXURDVD�>&@]DX�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������*� ������������)� ������������

Page 156: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&H�IDFHP�FX�VWXGHQWXO�EHDW"�WUDGLWRQDO��0HORGLD���:KDW�VKDOO�ZH�GR�WR�WKH�GUXQNHQ�VDLORU"����WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'P@&H�IDFHP�FX�VWXGHQWXO�EHDW">&@&H�IDFHP�FX�VWXGHQWXO�EHDW">'P@&H�IDFHP�FX�VWXGHQWXO�EHDW">$P@'LPL>&@QHDWD�Q�>'P@]RUL�5HIUHQ�>'P@+RRUD\�DQG�XS�VKH�ULVHV>&@+RRUD\�DQG�XS�VKH�ULVHV>'P@+RRUD\�DQG�XS�VKH�ULVHV>$P@(DUO\�>&@LQ�WKH�>'P@PRUQLQJ>'P@/DVD�O�FD�VH�WUH]HVWH�>&@/DVD�O�FD�VH�WUH]HVWH�>'P@/DVD�O�FD�VH�WUH]HVWH�>$P@'LPL>&@QHDWD�Q�>'P@]RUL�>'P@6D�O�VWURSLP�FX�DSD�>&@6D�O�VWURSLP�FX�DSD�>'P@6D�O�VWURSLP�FX�DSD�>$P@'LPL>&@QHDWD�Q�>'P@]RUL�>'P@3DL�VD�L�GDP�PDL�ELQH�R�EHUH�>&@3DL�VD�L�GDP�PDL�ELQH�R�EHUH�>'P@3DL�VD�L�GDP�PDL�ELQH�R�EHUH�>$P@'LPL>&@QHDWD�Q�>'P@]RUL�1RWD��$FRUGXO�$P�HVWH�RSWLRQDO�VH�SRDWH�IRORVL�LQ�ORFXO�OXL�VL�DFRUGXO�'P�&D�VL�DFRPSDQLDPHQW�VH�SRDWH�IRORVL�R�VFKHPD�GH�IHOXO�(__������������������������_������������������������_������������������������_������������������������__%__������������������������_������������������������_������������������������_������������������������__*__�������������K����������_�������������K����������_������������������������_������������������������__'__������������������������_������������������������_�������������K����������_�������������K����������__$__������������������������_������������������������_������������������������_������������������������__(__������������������������_������������������������_������������������������_������������������������__([HPSOLILFDW�DLFL�SHQWUX�DFRUGXULOH�'P�VL�&'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('P �;�;��������&� ������������$P �;����������

Page 157: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

*DXGHDPXV�LJLWXU�WUDGLWLRQDO���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@*DXGHDPXV�>)@LJLWXU��>*@MXYHQHV�GXP�>&@VXPXV�>&@*DXGHDPXV�>)@LJLWXU��>*@MXYHQHV�GXP�>&@VXPXV�>*@3RVW�MXFXQGDP�>&@MXYHQ>*@WXWHP�3RVW�PROHVWDP�>&@VHQHF>*@WXWHP>&@1RV�KD>)@EHELW�>&@KX�>(�@X�>$P@PXV�1RV�KD>)@EHELW�>&@KX�>*@X�>&@PXV�>&@9LWD�QRVWUD�>)@EUHYLV�HVW��>*@EUHYL�ILQL>&@HWXU�>&@9LWD�QRVWUD�>)@EUHYLV�HVW��>*@EUHYL�ILQL>&@HWXU�>*@9HQLW�PRUV�YH>&@ORFL>*@WHU�5DSLW�QRV�D>*@WURFL>&@WHU�>&@1HPL>)@QL�>&@SDUF>(�@H�H>$P@WXU�1HPL>)@QL�>&@SDUFH�>*@H�>&@WXU�>&@8EL�VXQW�TXL�>)@DQWH�QRV�>*@LQ�PXQGR�IX>&@HUH">&@8EL�VXQW�TXL�>)@DQWH�QRV�>*@LQ�PXQGR�IX>&@HUH">*@9DGLWH�DG�VX>&@SH>*@URV�7UDQVLWH�DG�>&@LQIH>*@URV�>&@+RV�VL�>)@YLV�>&@YLG�>(�@H�>$P@UH�+RV�VL�>)@YLV�>&@YLG�>*@H�>&@UH�>&@9LYDW�DFD>)@GHPLD��>*@9LYDQW�SURIHV>&@VRUHV�>&@9LYDW�DFD>)@GHPLD��>*@9LYDQW�SURIHV>&@VRUHV�>*@9LYDW�PHPEUXP�>&@TXRG>*@OLEHW�9LYDQW�PHPEUD�>&@TXDH>*@OLEHW�>&@6HPSHU�VLQW�>)@LQ�>&@IOR�>(�@R�>$P@UH�6HPSHU�VLQW�>)@LQ�>&@IOR�>*@R�>&@UH�>&@9LYDQW�RPQHV�>)@YLUJLQHV�>*@IDFLOHV��IRUPRVD>&@H�>&@9LYDQW�RPQHV�>)@YLUJLQHV�>*@IDFLOHV��IRUPRVD>&@H�>*@9LYDQW�HW�PX>&@OLH>*@UHV�7HQHUDH��D>&@PDEL>*@OHV�>&@%RQD>)@H��OD>&@ERUL>(�@RVD>$P@H�%RQD>)@H��OD>&@ERUL>*@RVD>&@H�>&@9LYDW�HW�UHV>)@SXEOLFD�>*@HW�TXL�LOODP�>&@UHJLW�>&@9LYDW�HW�UHV>)@SXEOLFD�>*@HW�TXL�LOODP�>&@UHJLW�>*@9LYDW�QRVWUD�>&@FLYL>*@WDV�0DHFHQDWXP�>&@FDUL>*@WDV�>&@4XDH�QRV�>)@KLF�>&@SUR>(�@WH>$P@JLW�4XDH�QRV�>)@KLF�>&@SUR>*@WH>&@JLW�>&@3HUHDW�WULV>)@WLWLD��>*@SHUHDQW�R>&@VRUHV�>&@3HUHDW�WULV>)@WLWLD��>*@SHUHDQW�R>&@VRUHV�>*@3HUHDW�GL>&@DER>*@OXV�4XLYLV�DQWL>&@EXUVFKL>*@XV�>&@$WTXH�>)@LU>&@UL>(�@VR>$P@UHV�$WTXH�>)@LU>&@UL>*@VR>&@UHV�>&@4XLV�FRQIOX[XV�>)@KRGLH�>*@DFDGHPLF>&@RUXP">&@4XLV�FRQIOX[XV�>)@KRGLH�>*@DFDGHPLF>&@RUXP">*@(�ORQJLQTXR�>&@FRQYH>*@QHUXQW�3URWLQXVTXH�>&@VXFFHV>*@VHUXQW>&@,Q�FRPPX>)@QH�>&@IR�>(�@R�>$P@UXP�,Q�FRPPX>)@QH�>&@IR�>*@R�>&@UXP�>&@9LYDW�QRVWUD�>)@VRFLHWDV��>*@YLYDQW�VWXGL>&@RVL>&@9LYDW�QRVWUD�>)@VRFLHWDV��>*@YLYDQW�VWXGL>&@RVL

Page 158: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

>*@&UHVFDW�XQD�>&@YHUL>*@WDV�)ORUHDW�IUD>&@WHUQL>*@WDV�>&@3DWULD>)@H�>&@SURVSH>(�@UL>$P@WDV�3DWULD>)@H�>&@SURVSH>*@UL>&@WDV�>&@$OPD�0DWHU�>)@IORUHDW��>*@TXDH�QRV�HG>&@XFDYLW�>&@$OPD�0DWHU�>)@IORUHDW��>*@TXDH�QRV�HG>&@XFDYLW�>*@&DURV�HW�FRP>&@PLOL>*@WRQHV�'LVVLWDV�LQ�>&@UHJL>*@RQHV>&@6SDUVRV��>)@FRQ>&@JUH>(�@JD>$P@YLW�6SDUVRV��>)@FRQ>&@JUH>*@JD>&@YLW�1RWD�&kQWHFXO�H�vQ�PDVXUD�����3DUWHD��GLILFLOD�HVWH�OD�VIkUVLWXO�VWURIHORU�XQGH�SURJUHVLLOH�&�(��$P�UHVSHFWLY�&�*�&�VH�FkQWD�FX�FkWH�R�EDWDLH�SH�WDFW��*DXGHDPXV�,JLWXU��HVWH�FHO�PDL�YHFKL�FkQWHF�VWXGHQWHVF�FXQRVFXW�VL�VHSUHVXSXQH�FD�HO�D�IRVW�FRPSXV�SULQ�DQXO������9HUVXULOH�DFWXDOH�SRW�IL�GDWDWH��FX�VLJXUDQWD��OD������FkQG�DX�IRVW�SXEOLFDWHvQWU�R�FDUWH�GH�FkQWHFH�VWXGHQWHVWL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������)� ������������*� ������������$P ������������(� ������������6D�QX�XLWDP"""�0HORGLD���6D�QX�XLWDP�VD�LXELP�WUDQGDILULL����WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(P@6D�QX�XLWDP�QLFLFDQG6D�QH�LXELP�SURIH>$P@VRULL(L�VXQW�SH�DFHVW�SD>%�@PDQW8Q�VLPERO�DO�WH>(P@URULL>(P@1X�HVWH�DGHYDUDW&D�DX�SODFHUL�WUHFD>$P@WRDUH'RUXO�GH�D�>%�@SLFD1LFLRGDWD�QX�>(P@PRDUH1RWD�&UHG�FD�HUDX�FHYD�PDL�PXOWH�VWURIH�GDU�GLQ�SDFDWH�QX�PL�OH�PDLDPLQWHVF���'DFD�vWL�DGXFL�DPLQWH�WX���YH]L�DGUHVD�GH�H�PDLO�GH�PDL�VXV�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(P ������������%� �;����������

Page 159: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

'H�FH�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@6SXQH�PL�GH�PD�PDL�LX>$P@EHVWL>)@6SXQH�PL�FH�GHSDUWH�>*@HVWL>&@3RDWH�PD�DVWHSWL�VD�>$P@UkG>)@3RDWH�WH�DP�FKHPDW�SOkQ>*@JkQG>&@'DFD�YD�YHQL�R�>$P@]L>)@'DFD�PD�YHL�SD>*@UDVL>&@3RDWH�DP�JUDVLW�>$P@FHYD>)@3RDWH�QX�H�YLQD�>*@PHD5HIUHQ�'H�>&@FH��GH�>$P@FH'H�>)@FH�QX�HVWL�>*@OkQJD�PLQH'H�>&@FH��GH�>$P@FHÌPL�>)@H�DWkW�GH�>*@GRU�GH�WLQH'H�>&@FH��GH�>$P@FH>)@6XQW�PHUHX�FX�>*@WLQH�Q�JkQG'H�>&@FH��GH�>$P@FH>)@0D�WUH]HVF�GLQ�>*@YLV�SOkQJkQG'H�>&@FH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&� ������������$P ������������)� ������������*� ������������

Page 160: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

1RDSWH�GH�LXELUH�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@6WLQJH�OXPLQD�VL�>&@YLQR�PDL�>'@DSURDSH>&@0DL�DSURDSH�GH�WLQH�VD�WL�>'@VLPW%DWDLD�>*@LQLPLL�ILHU>(P@ELQWL>&@6WLQJH�OXPLQD�VL�>'@YLQR�PDL�>*@DSURDSH>*@6L�PX]LFD�VD�>&@FkQWH�GH�>'@LXELUH>&@)RFXO�vQ�VRED�V�D�>'@VWLQV'RXD�>*@ODFULPL�V�DX�SUH>(P@OLQV>&@3H�REUDMLL�WDL�DS>'@ULQVL�GH�IHUL>*@FLUH>*@0DL�H�SXWLQ�VL�>&@EDWH�PLH]�GH�>'@QRDSWH>&@$P�VD�GHVFKLG�VL�YRP�JX>'@VWDÌPEUDWL>*@VDWL�VDPSD>(@QLD>&@6L�DL�VD�PL�VSXL�FD�PD�LXEHVWL�vQ�VRDSWH5HIUHQ>&@1RDSWH�GH�LX>'@ELUH�>&@QX�WH�XLW�QLFL>(P@FkQG>&@1RDSWH�GH�IHUL>'@FLUH��>*@PL�WH�DGXFH�Q�>(P@JkQG>*@&kQG�P�DP�WUH]LW�vQ�>&@]RUL�WX�GRU>'@PHDL>&@3H�FKLSXO�WDX�DP�]D>'@ULW,XELUHD�>*@QRSWLL�FH�D�IX>(P@JLW>&@6L�FUHG�FD�WX�SH�>'@PLQH�PD�YL>*@VDL>*@6L�UDWDFLQG�SH�>&@GUXPXUL�DP�SOH>'@FDW>&@7X�DL�UDPDV�vQ�XUPD�>'@PHD&X�WLQH�>*@WRDWD�GUDJRV>(P@WHD>&@1LFL�DVWD]L�QRDSWHD�>'@QRDVWUD�Q�DP�XL>*@WDW'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������'� �;�;��������(P ������������

Page 161: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

+HL�WUHQXOH�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@+HL��KHL��>&@KHL�WUHQX>'@OH�GX�PD�PDL�>*@UHSH>(P@GH&D�Q�>&@JDUD�PD�DV>'@WHDSWD�LXELWD�>*@PHD>*@+HL��KHL��>&@KHL�WUHQX>'@OH�GX�PD�PDL�>*@UHSH>(P@GH6L�>&@ODVD�PD�Q�JDUD�>'@FX�LXELWD�>*@PHD>*@&kQG��GLQ�GHSDU>&@WDUL�WUHQXO�>'@YLQH>&@6L�PL�IDFH�VHPQ�FD�>'@YRL�SOH>*@FD>*@*vQGXO�PHX�>&@]ERDUD�OD�>'@WLQH>&@&D�PD�DVWHSWL�vQ�>'@JDUD�LXELWD�>*@PHD>*@8��8��8��8��>&@8�WUHQXO�>'@VXQD>&@&vQG�VSUH�WLQH�>'@PD�SRUQ>*@HVF>*@1X�QH�DP�YD]XW�>&@GH�R�>'@OXQD>&@=ERU��]ERU��VSUH�>'@WLQH�PD�>*@QGUHSW'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(*� ������������VDX������������&� ������������'� �;�;��������(P ������������

Page 162: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

9LQR��YLQR�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@9LQR��YLQR�>&�@SULQWUH�>*�@PXQWL1X�WH�WHPH��Q�DL�VD�>&@XLWL>&@9LQR��YLQR��>&�@KDL�vQWUH�>*�@EUD]L1X�WH�WHPH��Q�DL�VD�>&@FD]L>&@9LQR��YLQR��>&�@QX�WH�>*@SULSL6L�DPDQGRL�QH�YRP�>&@LXEL5HIUHQ���>&@1RDSWHD�L�VH>)@QLQD��GH�YLVH�>&@SOLQD9LQR�OD�>*�@PLQH��LXELWD�>&@PHD�5HIUHQ���>&@3DGXUHD�L�>)@SOLQD�GH�FD>&@UDUL8UFL�>*�@XVRU��DSRL�FR>&@ERUL>&@9LQR��YLQR��>&�@KDL�vQWUH�>*�@VWkQFL1X�WH�WHPH��QX�WL�GDX�>&@EUkQFL�>&@9LQR��YLQR��>&�@KDL�vQWUH�>*�@IORUL1X�WH�WHPH��Q�DL�VD�>&@PRUL�>&@9LQR��YLQR��>&�@QX�WH�>*�@VILL9LDWD�QX�WUHFH�QWU�R�>&@]L�1RWD��R�YDULDQWD�VLPSOLILFDWD�SRDWH�IL�FkQWDWD�QXPDL�FX�'�vQ�ORF�GH�&�VL�&��$��vQ�ORF�GH�*��VL�*�vQ�ORF�GH�)���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������&� �;����������*� ������������)� ������������

Page 163: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&ROLQGH1RWD���$OWH�FROLQGH�PDL�SRW�IL�JDVLWH�VL�OD�GLIHULWL�FkQWDUHWL��YH]L�GH�H[�6WHIDQ�+UXVFD VDX�'XFX�%HUW]L�1RDSWH�VIkQWD7UDGLWLRQDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@1RDSWH�VIkQWD��IHULFLWD�>*�@/XPHD�L�>&@OLQLVWLWD�>)@1XPDL�IHFLRDUD�>&@PDL�YHJKHD]D>)@6L�VXV�EROWD�VH�>&@vQVWHOHD]D�>*@0DLFD�>*�@VIkQWD�vL�>&@FkQWD�>$P@OLQ�>&@3H�ILXO�>*@VDX�DGRUP>&@LQG�>*@0DLFD�>*�@VIkQWD�vL�>&@FkQWD�>$P@OLQ�>&@3H�ILXO�>*@VDX�DGRUP>&@LQG�>&@1RDSWH�VIkQWD��IHULFLWD�>*�@3DVWRUL��PDJL�OD�>&@GUXP�SOHFDUD�>)@ÌO�JDVLUD�vQ�>&@LHVOH�FXOFDW�>)@3H�0HVLD�PXOW�>&@DVWHSWDW�>*@+HUX>*�@YLPL�FkQWD�>&@OXL�>$P@,VXV�>&@�0DULWH�QWUX�>*@FHOH�GH�>&@VXV��>*@+HUX>*�@YLPL�FkQWD�>&@OXL�>$P@,VXV�>&@�0DULWH�QWUX�>*@FHOH�GH�>&@VXV��'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�(*� ������������*� ������������&� ������������)� ������������$P ������������

Page 164: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

0RV�&UDFLXQWUDGLWLRQDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@0RV�&UDFLXQ�FX�>&@SOHWH�>*@GDOEH>*@$�VR>&@VLW�GH�>'�@SULQ�QD>*@PHWL�>*@6L�DGXFH�>&@GDUXUL�>*@PXOWH>*@/D�IH>&@WLWH�>'�@VL�ED>*@LHWL�5HIUHQ�>*@0RV�&UD>&@FLXQ��>*@0RV�&UD>&@FLXQ�>*@(VWL�XQ�>&@RP�>'�@DWkW�GH�>*@EXQ�>*@0RV�&UD>&@FLXQ��>*@0RV�&UD>&@FLXQ�>*@(VWL�XQ�>&@RP�>'�@DWkW�GH�>*@EXQ�>*@'LQ�EDWUkQL�VH�>&@SRYHV>*@WHVWH>*@&D�Q�WRWL�>&@DQLL�>'�@QHJUH>*@VLW�>*@0RV�&UDFLXQ�FX�>&@GUDJ�VR>*@VHVWH�>*@1LFLR>&@GDWD�>'�@Q�D�OLS>*@VLW�5HIUHQ�>*@0RV�&UDFLXQH��>&@0RV�&UD>*@FLXQH>*@ÌQFR>&@WUR�YUHL�>'�@V�R�D>*@SXFL">*@7L�DV�FkQWD�IOR>&@ULOH�>*@GDOEH>*@'DF�DV�>&@VWL�FD�>'�@QX�WH�>*@GXFL�5HIUHQ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������'� ������������

Page 165: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

2��EUDG�IUXPRV�7UDGLWLRQDO��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��2��>)@EUDG�IUXPRV��>&@R�>)@EUDG�IUXPRV&X�FHWLQD�>&@WRW�YHU>)@GH�7X�HVWL�FRSDFXO�>&�@FUHGLQFLRV&H�IUXQ]D�QX�VL�R�>)@SLHUGH�2��EUDG�IUXPRV�>&@D�>)@OXL�+ULVWRV&X�FHWL>&�@QD�WRW�YHU>)@GH�2��>)@EUDG�IUXPRV��>&@R�>)@EUDG�IUXPRV9HUGHDWD�>&@WD�vPL�>)@SODFH�2ULFkQG�R�YDG�>&�@VXQW�EXFXURV6L�YHVHO�HD�PD�>)@IDFH�2��EUDG�IUXPRV�>&@D�>)@OXL�+ULVWRV&X�FHWL>&�@QD�WRW�YHU>)@GH�2��>)@EUDG�IUXPRV��>&@R�>)@EUDG�IUXPRV&X�IUXQ]D�WL�>&@QHVFKLP>)@EDWD�0D�PkQJkL�FkQG�PD�>&�@YH]L�GXLRV6L�PD�vQWDUDVWL�>)@vQGDWD�2��EUDG�IUXPRV�>&@D�>)@OXL�+ULVWRV&X�IUXQ]D�>&�@WL�QHVFKLP>)@EDWD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL

(�$�'�*�%�(&� �;����������&� ������������)� ������������

Page 166: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQWHFH�WLJDQHVWL��FX�VL�GHVSUH�WLJDQL�&DUDYDQHOHSRSXODUD"�WUDGLWRQDO"�SRSXODU�SRSXODU���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@6L�DVHDUD�DX�YHQLW>(@6L�DVHDUD�DX�YHQLW>'@7LJD>(@QLL�vQ�VDWXO�>$@PHX>$@&kLQLL�WRWL�ODWUDX>(@&kLQLL�WRWL�ODWUDX>'@6L�WL>(@JDQFLOH�GDQ>$@VDX�5HIUHQ�>$@&DUDYDQHOH��>(@FDUDYDQHOH>'@,D�XL>(@WDWL�WLJDQ>$@FLOH�>$@&DUDYDQHOH��>(@FDUDYDQHOH>'@&XP�OH�>(@MRDFD�IXV>$@WHOH�>$@6L�Q�VDWUD�HUD>(@6L�Q�VDWUD�HUD>'@2�WL>(@JDQFD�IUX>$@PXVD>$@&LQH�R�YHGHD>(@&LQH�R�YHGHD>'@'H�HD�>(@VH�vQGUDJRV>$@WHD�>$@6L�XQ�EDLDW�GLQ�VDW>(@6L�XQ�EDLDW�GLQ�VDW>'@'H�WL>(@JDQFD�D�D>$@IODW>$@6L�OD�HD�V�D�GXV>(@6L�OD�HD�V�D�GXV>'@6L�QR>(@URFXO�L�O�D�>$@VSXV�>$@&RQVWDQWLQ�WH�FKHDPD>(@&RQVWDQWLQ�WH�FKHDPD>'@'UDJD�>(@FDODWRUX>$@OH>$@(VWL�EDLDW�GH�VHDPD>(@(VWL�EDLDW�GH�VHDPD>'@'DU�WH�>(@VWULFD�IHWH>$@OH�>$@6L�DVHDUD�DX�SOHFDW>(@6L�DVHDUD�DX�SOHFDW>'@7LJD(>@QLL�GLQ�VDWXO�>$@PHX>$@&kLQLL�WRWL�ODWUDX>(@&kLQLL�WRWL�ODWUDX>'@6L�WL>(@JDQFLOH�GDQ>$@VDX�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������'� �;�;��������

Page 167: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

,QLPD�GH�WLJDQFDSRSXODUD"�WUDGLWRQDO"�SRSXODU�SRSXODU���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$@,QLPD�GH�>(@WLJDQ>$@FD�>$@,QLPD�GH�>(@WLJDQ>$@FD>$@7H�FKHDPD�VL�WH�>'@YUHD6D�ILP�DOD>$@WXUHD>$@,QLPD�GH�>(@WLJDQ>$@FD�_>$@6L�PDPD�D�IRVW�>(@QHD>$@JUD>$@6L�WDWLL�L�D�IRVW�>(@GUD>$@JD>$@6L�ILQGFD�V�DX�SOD>'@FXW3H�PLQH�P�DX�ID>$@FXW>$@6L�VSXQ�FD�ORU�OL�V�>(@GUD>$@JD>$@0DL�VXQW�IHWH�QH>(@JUX>$@WH>$@0DL�PDUL�VL�PDL�PL>(@FX>$@WH>$@'DU�WRDWH�VWLX�F�DU�>'@YUHD6D�DLEH�LQLPD�>$@PHD>$@,QLPD�GH�>(@WLJDQ>$@FD>$@&kQG�vQIORUHVF�FDV>(@WD>$@QLL>$@6H�DGXQD�WRWL�WL>(@JD>$@QLL>$@6L�IDF�DIDUD�XQ�>'@IRF6L�VH�vQFLQJ�OD�>$@MRF>$@,QLPD�GH�>(@WLJDQ>$@FD>$@'XPLQLFD�OD�>(@QXQ>$@WD>$@&X�WRWL�WLJDQLL�>(@FkQ>$@WD>$@&kQWD�VH�YHVH>'@OHVF)LQGFD�HL�VH�LX>$@EHVF>$@,QLPD�GH�>(@WLJDQ>$@FD6L�DLFL�VL�YDULDQWHOH�vQ�HQJOH]D��IUDQFH]D�VL�LWDOLDQD�OXDWH�GLQ��&DLHWXO�GHFkQWHFH�GH�PXQWH�>$@,�DP�D�ORYHO\�>(@JLS>$@V\�>$@,�DP�D�ORYHO\�>(@JL>$@SV\>$@,�VLQJ�,�VLQJ�IRU�>'@\RX�,�GDQFH�,�GDQFH�ZLWK�>$@\RX>$@,�DP�D�ORYHO\�>(@JL>$@SV\�>$@-H�VXLV�XQH�EHOOH�>(@JLW>$@DQQH�>$@-H�VXLV�XQH�EHOOH�>(@JLW>$@DQQH>$@-H�FKDQWH��MH�FKDQWH�SRXU�>'@WRL�-H�GDQFH��MH�GDQFH�SRXU�>$@WRL>$@-H�VXLV�XQH�EHOOH�>(@JLW>$@DQQH�>$@,R�VRQR�OD�JL>(@WDQ>$@QD�>$@,R�VRQR�OD�JL>(@WDQ>$@QD�>$@,R�DPR��DPR�>'@WH�,R�FDQWR��FDQWR�>$@WH>$@,R�VRQR�OD�JL>(@WDQ>$@QD�1RWD��$FRUGXO�'�SRDWH�IL�vQIORULW�OD�SHQXOWLPD�EDWDLH�FX�R�QRWD�$E�VL�VHSULQGH�vQ�DFHVW�FD]�GXSD�FXP�XUPHD]D��'� �;�;��������'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($� ������������(� ������������'� �;�;��������

Page 168: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

.DL�\RQH�"""�"""��'LQ�)LOPXO��6DWUD����WULPLVD�VL�WUDQVFULVD�GH�$OLQ�0LKDL�)HFLRUX�H0DLO�IDPVWURQJ#\DKRR�FRP��>'@.DM�MRQH�>$@5RPDOH�.DM�MRQH�>%P@PLUH�0D�SD�>'@VRQDMD��>(�@EXMX�>$@MH0H�QH�QH�>'@D�>'@*GH�MD�PDO�>$@VDWDQD�1DPHUDMD�>%P@]D�PH�6XJL�>'@DM�]DGML�>(�@SD�MD�>$@VD�0H�QH�QH�>$@D�1RWH�6H�UHSHDW�VWURID�,�PDULQG�ULWPXO��M��VH�FLWHVWH�WRWGHDXQD��L�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;����������$� ������������%P ������������(� ������������

Page 169: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

3KDEDM��+RS�KRS�KRS��"""�"""��'LQ�)LOPXO��6DWUD����WULPLVD�VL�WUDQVFULVD�GH�$OLQ�0LKDL�)HFLRUX�H0DLO�IDPVWURQJ#\DKRR�FRP��%P����������(P�������%P$QGURYHUGDQ�GUXNRV�QDQH(P���������$�������'PUL�SLUDQL�VXNDU�QDQH�(P������������%P��������)�/ROL�SKDEDM�SUHFLQDYD�KRS��KRS��KRS%P-HSDV�WXNH��MHSDV�PDQJH�KRS��KRS��KRS�(P�����%P��������)�7DM�OD�OD�ODM�OD�OD�OD�ODM�KRS��KRS��KRS�%P-HSDV�WXNH��MHSDV�PDQJH�KRS��KRS��KRS�%P�����(P����%P9H�YR]�HQHQL�RMH�(P��������$�������'PDMH�PLOD�KH]ND�QHQL�(P���������������%P�������)�&HUYHQH�MDEOLFNR�UR]SXOLP�KRS��KRS��KRS�%PSXONX�WREH��SXONX�VREH�KRS��KRS��KRS�(P�����%P��������)�7DM�OD�OD�ODM�OD�OD�OD�ODM�KRS��KRS��KRS�%P-HSDV�WXNH��MHSDV�PDQJH�KRS��KRS��KRS�1RWH���M�VH�FLWHVWH�L�6WURID�VH�UHSHWD�GH���RUL�VFKLPEkQGX�VH�GRDU�SULPXO�YHUV'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(%P ������������(P ������������$� ������������'� �;����������)� ������������

Page 170: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

6DWUDSRSXODUD"�WUDGLWRQDO"�SRSXODU�SRSXODU���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@7UHFH�VDWUD�>*@GH�WL>&@JDQL>)@$]L�DLFL�PkL>&@QH�FROHD>'P@&X�WLJDQFL�FX�>$P@IORUL�vQ�SDU>(@6L�FX�>$P@VkQLL�>(@FD�XQ�>$P@PDU�5HIUHQ�>$P@/DL�OD�OD�OD�>*@ODL�OD�OD�>&@ODL>)@/DL�OD�OD�OD�>&@ODL�ODL>'P@/DL�OD�OD�OD�>$P@OD�ODL>(@/DL�OD�>$P@OD�>(@OD�OD�>$P@ODL>$P@1�DP�QLFL�KDLQH�>*@QLFL�SDQ>&@WRIL>)@1�DP�QLFL�FDVD�>&@QLFL�QRURF>'P@ÌQ�FDUXWD�P�>$P@DP�QDVFXW>(@'LQ�FD>$P@UXWD�>(@VWLX�VD�>$P@FkQW�>$P@7LJDQFR�FX�>*@EDQL�vQ�>&@SDU>)@6L�FX�VkQXO�>&@FD�XQ�PDU>'P@+DL�FX�PLQH�Q�>$P@OXPHD�PDUH>(@6D�EHP�>$P@YLDWD�>(@GLQ�SD>$P@KDUH�>$P@0DL�URPkQH��>*@PDL�UR>&@PkQH>)@'X�WH�VLQJXU�>&@IDUD�PLQH>'P@1X�ODV�HX�>$P@WLJDQLL�PHL>(@1LFL�VD�PL�>$P@GDL�WX�>(@PLL�GH�>$P@OHL�1RWH��5HIUHQXO�VH�FkQWD�OD�IHO�FD�VL�VWURIHOHÌQ�FRQWLQXDUH�PLFL�YDULDWLXQL�GH�OD�XOWLPHOH�WUHL�VWURIH�>$P@1�DP�QLFL�URFKLL�>*@QLFL�SDQ>&@WRIL>)@1LFL�FDVWHO�FX�>&@VOXMLWRUL>'P@ÌQ�FDUXWD�P�>$P@DP�QDVFXW>(@'LQ�FD>$P@UXWD�>(@VWLX�VD�>$P@FkQW�>$P@7LJDQFR�FX�>*@EDQL�vQ�>&@SDU>)@6L�FX�VkQXO�>&@FD�GH�PDU>'P@+DL�FX�PLQH�Q�>$P@OXPHD�PDUH>(@6D�YH]L�>$P@FXP�H�>(@FX�SD>$P@UDOH�>$P@0DL�VWUDLQH��>*@PDL�VWUD>&@LQH>)@6WDL�vQ�OXPHD�>&@WD�FX�ELQH>'P@(X�QX�PL�ODV�HX�>$P@WLJDQLL�PHL>(@1LFL�VD�PL�>$P@GDL�WX�>(@PLL�GH�>$P@OHL�1RWH�6H�SRDWH�DFRPSDQLD�FX�XQ�ULWP��WLS�EUXVKLQJ�FX��VDX�IDUD�EDVVDOWHUQDWLY��GH�IRUPD��EXP�FKDN�D���YH]L�WDEXODWXUD�H[HPSOLILFDW�DLFL�SHQWUX$P��3�������A����������A(__������������������������__%__������������������������__*__������������������������__'__������������������������__$__������������������������__(__������������������������__'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($P� ������������*�� ������������&�� ������������)�� ������������(�� ������������'P� �;�;��������

Page 171: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

7LJDQFXVDSRSXODUD"�WUDGLWRQDO"�SRSXODU�SRSXODU���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@/D�R�PDUJL>(@QH�GH�VDW>$P@6WD�R�VDWUD�>(@GH�WL>$P@JDQL>'P@6L�R�WLJDQFD�>$P@IUXPXVLFD>(@0L�D�]kPELW�GH�>$P@VXE�>(@FDV>$P@WDQL�>'P@6L�R�WLJDQFD�>$P@IUXPXVLFD>(@0L�D�]kPELW�GH�>$P@VXE�>(@FDV>$P@WDQL�5HIUHQ�>'P@7LJDQFXVD�HVWL�IUXPRDVD>$P@7LJDQFXVD�PHD>(@7H�LXEHVF6L�>$P@QX�WH�>(@SRW�>$P@XLWD�>'P@7LJDQFXVD�HVWL�IUXPRDVD>$P@7LJDQFXVD�PHD>(@7H�LXEHVF6L�>$P@QX�WH�>(@SRW�>$P@XLWD�>$P@7LJDQFXVD�>(@HVWL�IUXPRDVD>$P@6L�VWLL�ELQH�>(@VD�JKL>$P@FHVWL>'P@6L�FX�RFKLL�>$P@WDL�FHL�QHJULL>(@3H�RULFLQH�>$P@FX>(@FH>$P@UHVWL�>'P@6L�FX�RFKLL�>$P@WDL�FHL�QHJULL>(@3H�RULFLQH�>$P@FX>(@FH>$P@UHVWL�>$P@7UHFH�YDUD��>(@YLQH�LDUQD�>$P@3OHDFD�VDWUD�>(@GH�WL>$P@JDQL>'P@6L�FX�HD�SOHD>$P@FD�WLJDQFD>(@&H�DP�LXELW�R�>$P@VXE�>(P@FDV>$P@WDQL�>'P@6L�FX�HD�SOHD>$P@FD�WLJDQFD>(@&H�DP�LXELW�R�>$P@VXE�>(P@FDV>$P@WDQL�>$P@7UHFH�LDUQD��>(@YLQH�YDUD�>$P@9LQH�VDWUD�>(@GH�WL>$P@JDQL>'P@'DU�WLJDQFD�>$P@IUXPXVLFD>(@$�IXJLW�FX�>$P@DOW�>(@WL>$P@JDQ�>'P@'DU�WLJDQFD�>$P@IUXPXVLFD>(@$�IXJLW�FX�>$P@DOW�>(@WL>$P@JDQ�1RWH��5LWPXO�HVWH�R�SDUWH�LQWHUHVDQWD�D�DFHVWHL�PHORGLL��6H�DFFHOHUHD]D�VL�VHvQFHWLQHVWH�GXSD�VLPW��$FRPSDQLDPHQWXO�VH�SRDWH�IDFH�IRORVLQG�R�WHKQLFD�FXEDV�DOWHUQDWLY�GXSD�FXP�XUPHD]D�$P��������������������������������������������((__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__%__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__*__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__'__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__$__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__(__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__/D��������R������������PDU�������JL�����������QH��������GH�����������VD���������DW�������HWF���

$P��������������������������������������������(����������������������$(__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__%__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__*__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__'__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__$__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__(__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__

Page 172: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'P��������������������������������������������$P(__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__%__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__*__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__'__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__$__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__(__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__(���������������������������������������������$P����������(����������$P(__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__%__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__*__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__'__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__$__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__(__����������������������_����������������������_����������������������_����������������������__H[HPSOLILFDW�DLFL�SHQWUX�SULPHOH�SDWUX�VWURIH�DOH�PHORGLHL��8OWLPHOH�GRXD�VHUHSHWD������

'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������'P �;����������

Page 173: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&kQWHFH�+RUURU�--%LQJ�%DQJ�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@7H�DP�vQWkO>*@QLW��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@ÌQ�FLPL>*@WLU��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@3H�SLHSW�DY>*@HDL��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@8Q�WUDQGD>*@ILU��>&@ELQJ�>*@EDQJ�5�>&@6L�FkQ>*@WDP�>&@VL�GD>*@QVDP>&@3ULQWUH�>*@FUXFL�>&@QH�OH>*@JDQDP>&@3DVD>*@UHOH�>&@FkQ>*@WDX>&@&LULS�>*@FLULS��>&@FUDX�>*@FUDX�>&@7H�DP�PkQJk>*@LDW��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@3H�REUD>*@MRU��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@'LQ�RFKL�vWL�LH>*@VHD��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@8Q�YLHUPL>*@VRU��>&@ELQJ�>*@EDQJ�>&@7H�DP�VDUX>*@WDW��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@3H�PD[L>*@ODU��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@7X�P�DL�PX>*@VFDW��>&@ELQJ�>*@EDQJ>&@,QYROXQ>*@WDU��>&@ELQJ�>*@EDQJ�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������

Page 174: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

ÌQ�SDGXUHD�YHUGH��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��0HORGLD�HVWH�XQD�GH�OD�XQ�FkQWHF�GHVWXO�GH�FXQRVFXW�GLQ�DQLL�GH�JUDGLQLWD�&HYD�GH�JHQXO�ÌQ�SDGXUHD�YHUGH9HVHOLH�PXOWD&X�EDLHWL�VL�IHWH&kQWD�FXFLL�FkQWD9HUVXULOH��DLFL�PRGLILFDWH��vQVD�VXQW�FkW�VH�SRDWH�GH�EUXWDOH�>&@ÌQ�SDGXUHD�>*@YHU>&@GH>)@,�XQ�FDGDYUX�>*@WD>&@SDQ>&@6L�XQ�URL�GH�>*@PXV>&@WH>)@6H�vQIUXSWD�>*@]GUD>&@YDQ5HIUHQ�>)@%X>&@KX>)@%X>&@KX>*@&DQFHU>&@X>*@&DQFHU>&@X��6LGD��6LGD�DOWH�YRFL�FD�XQ�HFRX��>&@'LQ�FDGDYUXO�>*@QH>&@JUX>)@,HVH�XQ�YLHUPH�>*@JDO>&@EDQ>&@6L�SULYLQG�OD�>*@VWH>&@OH>)@ÌQFHSX�VD�>*@]ELH>&@UH1RWD��2�YDULDQWD�D�VWURIHL�VLPSOLILFDWD��SHQWUX�vQFHSDWRUL��SRDWH�IL�FkQWDWDIRORVLQG�XUPDWRDUHD�SURJUDVLH�GH�DFRUGXUL�>&@ÌQ�SDGXUHD�>*@YHUGH>)@,�XQ�FDGDYUX�>&@WDSDQV�D�P�G�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������

Page 175: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

-HDQ�IUL]HUXO�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>1R�FKRUG@-HDQD�HUD�FURLWRUHDVD>*@6L�-HDQ�IUL]HUXO�R�>&@LXEHD�-DQD�D�PXULW�WXEHUFX>'@ORDVD6L�-HDQ�OD�FDSXO�HL�SOkQ>*@JHD�5HIUHQ�>1R�FKRUG@1X�PDL�SOkQJH�-DQH�>*@3OkQVXO�H�GH�>&@IRUPD�-HDQD�QX�H�>'@PRDUWD�-HDQD�VH�WUDQV>*@IRUPD�>1R�FKRUG@$WkUQDWD�GH�XQ�FHDUFHDIX�>*@ÌQ�VXIUDJH>&@ULH�&DGHDX�PLFURELL�GH�>'@IWL]LH�&DGHDX�vQFHW��>*@WUHSWDW��WUHSWDWX�>1R�FKRUG@9HQL�VL�]LXD�vQJURSDULL�>*@9HQL�VL�]LXD�FX�QJUR>&@SDWX�3ODQJHDX�VL�FDLL�GH�OD�>'@GULFX�3OkQJHD�VL�XOWLPX�>*@FDOLFX�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������'� ������������'� ������������1RWD��VH�SRDWH�FkQWD�FX�EDV�DOWHUQDWLY��ÌQ�ORFXO�DFRUGXOXL�'�VH�SRDWH�IRORVL'�

Page 176: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQWHFH�GH�JDVFD$OLFH�0HORGLD��/LYLQJ�1HW�'RRU�7R�$OLFH��6PRNLH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@(X�DP�R�YHFLQD��R�IDWD�GH�YLV>&@ÌL�SODFH�VD�FkQWH�VL�R�FKHDPD�$OLFH(X�>'@DP�R�FDVHWD�FDUH�L�>&@SODFH�SUH>*@FLV>*@$�DVFXOWDW�R�DSURDSH�SOkQJkQG>&@0�D�UXJDW�VD�L�R�SXQ����GH�WUHL�RUL�OD�UkQG,�DP�>'@WUDV�R�VL�HL��V�R�>&@DVFXOWH�RUL>*@FkQG�5HIUHQ�>*@&H�ER[H�DUH�$OLFH�VL�FH�FDVHWRIRQ�>&@&X�PLFURIRQX�Q�PkQD�R�SULYHVF�GH�SH�EDOFRQ6L�vPL�>'@LPDJLQH]�FXP�DV�>&@IDFH�QUHJLVWUDUL�FX�>*@$OLFH���$OLFH�ZKR�WKHIXFN�LV�$OLFH">*@ÌQUHJLVWUDUL�OD�IOXLHU��OD�FDYDO�VL�VD[RIRQ>&@6�R�LDX�GLQ�JDPD�Q�JDPD�VL�PDL�VXV�F�XQ�VHPLWRQ&D�RUL>'@FLQH�vVL�GRUHVWH�R�SDU>&@WLGD�GH�WURPERQ�FX�>*@$OLFH���$OLFH�ZKR�WKHIXFN�LV�$OLFH">*@$OLFH�H�VWUkPED�VL�Q�DUH�GRL�GLQWL�>&@$�IRVW�QDVFXWD�JUHVLW�GH�SDULQWL���%HD�>'@YRGFD��IXPHD]D�VL�>&@vQMXUD�GH�>*@VILQWL���>*@0DL�DUH�VL�6,'$�VL�FDQFHU�vQ�JkW>&@3URWH]D�GLQ�JXUD�vL�SXWH�XUkW�0DL�>'@DUH�XQ�SLFLRU����R�>&@PkQD�VL�>*@DWkW���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(*� ������������&� ������������'� �;�;��������

Page 177: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&DYDOHUL�DL�PHVHL�URWXQGH�QHFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@&DYDOHUL�DL�PHVHL�URWXQGH>*@6D�YHGHP�>$@GDFD�YLQX�L�>'@EXQ6D�>*@YHGHP�GD�GD�GD6D�>'@YHGHP�QX�QX�QX6D�>$@YHGHP�GDFD�YLQX�L�>'@EXQ�>$@VDX�>'@QX>'@(X�DV�EHD���VDX���VWLFOH>*@&�R�VWXGHQWD�>$@SH�JHQXQFKL�>'@PHL(X�>*@DV�EHD��GD�GD�GD(X�>'@DV�EHD�QX�QX�QX(X�>$@DV�EHD���VDX���>'@VW>$@LF>'@OH>'@6L�DV�PDL�EHD�VL�XQ�EXWRL�GH�EHUH>*@'H�DV�DYHD�>$@EDQL�vQ�EX]X>'@QDU$V�PDL�>*@EHD�GD�GD�GD$V�PDL�>'@EHD�QX�QX�QX$V�PDL�>$@EHD�VL�XQ�EXWRL�GH�>'@EH>$@U>'@H>'@&LRF��FLRF�FLRF�EDWH�OD�IHUHDVWUD>*@6D�YHGHP�>$@GDFD�L�VRWXO�>'@PHX6D�YH>*@GHP�GD�GD�GD6D�YH>'@GHP�QX�QX�QX6D�YH>$@GHP�GDFD�L�VRWXO�>'@PHX�>$@VDX�>'@QX>'@'DFD�L�HO�GX�FD�VH�OD�GUDFX>*@&�D�VWULFDW�SOD>$@FHUHD�PHD�VL�D�>'@WD'DFD�L�>*@HO��GD�GD�GD'DFD�L�>'@HO��QX�QX�QX'DFD�L�>$@HO��GXFD�VH�OD�>'@GU>$@DF>'@X>'@'DFD�PRU�YUHDX�VD�PD�vQJURDSH>*@,QWU�XQ�EHFL�>$@XQGH�YLQX�L�>'@EXQÌQWU�XQ�>*@EHFL�GD�GD�GDÌQWU�XQ�>'@EHFL�QX�QX�QXÌQWU�XQ�>$@EHFL�XQGH�YLQX�L�>'@EXQ�>$@VDX�>'@QX>'@,DU�SH�FUXFH�YUHDX�VD�PL�VH�VFULH>*@$LFL�]DFH�>$@XQ�VWXGHQW�EH>'@WLY$LFL�>*@]DFH�GD�GD�GD$LFL�>'@]DFH�QX�QX�QX$LFL�>$@]DFH�XQ�VWXGHQW�EH>'@WLY�>$@VDX�>'@QX1RWD�8OWLPHOH�WUHL�YHUVXUL�GH�OD�ILHFDUH�VWURID�DX�VL�UROXO�GH�UHIUHQ�VL�VHUHSHWD���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;����������*� ������������$� ������������

Page 178: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&DYDOHUL�DL�PHVHL�URWXQGH��YDULDQWD��WUDGLWLRQDO�IUDQFH]���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>(@&DYDOHUL�DL�PHVHL�URWXQGH6D�>%�@YHGHP�GDFD�YLQX�L�>(@EXQ6D�>$@YHGHP�GD�GD�GD��VD�YHGHP�QX�QX�QX6D�YHGHP�GDFD�YLQX�L�>(@EXQ6D�>$@YHGHP�GD�GD�GD��VD�>(@YHGHP�QX�QX�QX6D�>%�@YHGHP�GDFD�YLQX�L�>(@EXQ�VDX�QX>(@(X�DV�EHD���VDX���VWLFOH&�R�>%�@VWXGHQWD�SH�JHQXQFKL�>(@PHL(X�>$@DV�EHD��GD�GD�GD��HX�DV�EHD�QX�QX�QX(X�DV�EHD���VDX���VW>(@LFOH(X�>$@DV�EHD��GD�GD�GD��HX�>(@DV�EHD�QX�QX�QX(X�>%�@DV�EHD���VDX���VW>(@LFOH>(@6L�DV�PDL�EHD�VL�XQ�EXWRL�GH�EHUH'H�>%�@DV�DYHD�EDQL�vQ�EX]X>(@QDU$V�PDL�>$@EHD�GD�GD�GD��DV�PDL�EHD�QX�QX�QX$V�PDL�EHD�VL�XQ�EXWRL�GH�EH>(@UH$V�PDL�>$@EHD�GD�GD�GD��DV�PDL�>(@EHD�QX�QX�QX$V�PDL�>%�@EHD�VL�XQ�EXWRL�GH�EH>(@UH>(@&LRF��FLRF�FLRF�EDWH�OD�IHUHDVWUD6D�>%�@YHGHP�GDFD�L�VRWXO�>(@PHX6D�YH>$@GHP�GD�GD�GD��VD�YHGHP�QX�QX�QX6D�YHGHP�GDFD�L�VRWXO�>(@PHX6D�YH>$@GHP�GD�GD�GD��VD�YH>(@GHP�QX�QX�QX6D�YH>%�@GHP�GDFD�L�VRWXO�>(@PHX�VDX�QX>(@'DFD�L�HO�GX�FD�VH�OD�GUDFX&�D�>%�@VWULFDW�SODFHUHD�PHD�VL�D�>(@WD'DFD�L�>$@HO��GD�GD�GD��GDFD�L�HO��QX�QX�QX'DFD�L�HO��GXFD�VH�OD�GU>(@DFX'DFD�L�>$@HO��GD�GD�GD��GDFD�L�>(@HO��QX�QX�QX'DFD�L�>%�@HO��GXFD�VH�OD�GU>(@DFX>(@'DFD�PRU�YUHDX�VD�PD�vQJURDSHÌQ>%�@WU�XQ�EHFL�XQGH�YLQX�L�>(@EXQÌQWU�XQ�>$@EHFL�GD�GD�GD��vQWU�XQ�EHFL�QX�QX�QXÌQWU�XQ�EHFL�XQGH�YLQX�L�>(@EXQÌQWU�XQ�>$@EHFL�GD�GD�GD��vQWU�XQ�>(@EHFL�QX�QX�QXÌQWU�XQ�>%@EHFL�XQGH�YLQX�L�>(@EXQ�VDX�QX>(@,DU�SH�FUXFH�YUHDX�VD�PL�VH�VFULH$L>%�@FL�]DFH�XQ�VWXGHQW�EH>(@WLY$LFL�>$@]DFH�GD�GD�GD��DLFL�]DFH�QX�QX�QX$LFL�]DFH�XQ�VWXGHQW�EH>(@WLY$LFL�>$@]DFH�GD�GD�GD��DLFL�>(@]DFH�QX�QX�QX$LFL�>%�@]DFH�XQ�VWXGHQW�EH>(@WLY�VDX�QX1RWD��$LFL�R�YDULDQWD�JDVLWD�vQWU�R�FDUWH�FX�FkQWHFH�GLQ�UHSHUWRULOLQWHUQDWLRQDO�3HUVRQDO�SUHIHU�YDULDQWD�WUDQVSXVD�GH�PLQH�-'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((� ������������%� �;����������$� ������������

Page 179: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&HDWD�QRDVWUD�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@*DVFD�QRDVWUD�FHD�IXGXOD��GXOD����$VH]DWDQ�FDS�GH�>$@�FH�PD"������PDVD>*@&RQVXPD�PkQFDUH�D>'@OHDVD>$@&RQVXPD�PkQFDUH�D>'@OHDVD>'@%UkQ]D�DOED�FD�R�FRDOD��FRDOD����2�PDQkQFL�GH�WL�VH�>$@�FH�PD"������SDUH�>*@&D�H�EXQDWDWH�>'@PDUH�>$@&D�H�EXQDWDWH�>'@PDUH�>'@0LWLWHL�FX�DUGHL�LXWH�&XP�PkQDQFL�vWL�YLQHD�>$@�FH�PD"������VSXQH�>*@$K��FH�GH�EXFDWH�>'@EXQH��>$@$K��FH�GH�EXFDWH�>'@EXQH��>'@7XLFD�GH�3LWHVWL�EDODLH��ODLH����'H�WH�VFDUSLQD�OD�>$@�FH�PD"������OLPED�>*@'LVSR]LWLD�WLR�>'@VFKLPED�>$@'LVSR]LWLD�WLR�>'@VFKLPED�>'@)ULSWXULFD�GH�ERERFL��RFL����&X�JDUQLWXUD�GH�>$@�FH�PD"������FHDSD>*@'H�vWL�ODVD�JXUD�>'@DSD�>$@'H�vWL�ODVD�JXUD�>'@DSD�>'@0HUH��SHUH��FR]RQDFL���QDFL����6D�PkQDQFL�SkQD�WH�>$@�FH�PD"������FXOFL>*@'HDWkWHD�EXFDWH�>'@GXOFL�>$@'HDWkWHD�EXFDWH�>'@GXOFL�>'@&XL�PHQLX�QD�SODFXW��FXW����$SDL�PXPD�OXL�VDL�>$@�FH�PD"������IDFD>*@$OWFHYD�FDUH�VDL�>'@SODFD�>$@$OWFHYD�FDUH�VDL�>'@SODFD�>'@)DWD�PDPLL�VWD�SH�SULVSD��SULVSD����&X�PkQD�EDJDWD�Q�>$@�FH�PD"������RDOD>*@6�R�VSHOH�SH�GLQ>'@DIDUD�>$@6�R�VSHOH�SH�GLQ>'@DIDUD�>'@)DWD�PDPLL�FHD�IXGXOD��GXOD����8PEOD�QRDSWHD�GXSD�>$@�FH�PD"������SHVWH>*@&D�vQ�EDOWD�HL�QX�>'@FUHVWH�>$@&D�vQ�EDOWD�HL�QX�>'@FUHVWH�>'@%DLHWHOX�IDFH�EDLH��EDLH����6L�VH�VFDUSLQD�OD�>$@�FH�PD"������FHDID>*@&D�HVWH�FDP�UHFH�Q�>'@DSD�>$@&D�HVWH�FDP�UHFH�Q�>'@DSD�>'@'RXD�EDEH�V�XQD�VOXWD��VOXWD����$X�SOHFDW�FD�VD�VH�>$@�FH�PD"������SOLPEH>*@$HUXO�VD�vO�PDL�>'@VFKLPEH�>$@$HUXO�VD�vO�PDL�>'@VFKLPEH�>'@1�DX�IDFXW�QLFL�ELQH�XQ�WXU��WXU����/H�D�LQWUDW�R�WHDSD�Q�>$@�FH�PD"������JOH]QD>*@&D�HUD�QWXQHULF�>'@EH]QD�>$@&D�HUD�QWXQHULF�>'@EH]QD�

Page 180: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� �;����������*� ������������

&kQWHFXO�SRDWH�IL�FkQWDW�IRORVLQG�R�WHKQLFD�GH�ILQJHUSLFNLQJ�FX�EDVDOWHUQDWLY�ÌQWUH�VWURIH�SRDWH�IL�IRORVLW�XQ�PLF�SDVDM�GH�WUHFHUH�GXSD�FXP�XUPHD]D�_���_����_�V�_�V�_�V�_�V��_�V�_�V�_�V�_�V��_�V�_�V�_���_����_�V�_�V�_�V�_�V_��������_����������������_����������������_����������������_����������������__��������_����������������_����������������_����������������_����������������__��������_����������������_����������������_����������������_����������������__��������_����������������_����������������_����������������_����������������__��������_����������������_����������������_����������������_����������������__��������_����������������_����������������_����������������_����������������_H�T�T�V��T���H���H���H����H���H���H���H����H���H���H�T�T�V��H���H���H���H

Page 181: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&H�QDVRDOD�HVWL�QHFXQRVFXW���"""�,Q�7KH�6XPPHUWLPH���0XQJR�-HUU\�"""���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR��(���$���(���%����$���(>(@&H�QDVRDOD�HVWL�QX�WH�DV�IXWH�VD�PL�SODWHVWL&H�QDVRDOD�HVWL�QX�WH�DV�IXWH�VD�PL�>(�@SODWHVWL&H�>$@QDVRDOD�HVWL��FH�QDVRDOD��FH�QDVRDOD��FH�QD>(@VRDOD�HVWL>%�@ >$@�>(@>(@6D�PL�GDL�EDQLL�FX�FDUXWD�QX�WL�DV�DUDWD�QLFL�SXW]D6D�PL�GDL�EDQL�FX�FDFLXOD�QX�WL�DV�DUDWD�QLFL�>(�@SX D&H�>$@QDVRDOD�HVWL��FH�QDVRDOD��FH�QDVRDOD��FH�QD>(@VRDOD�HVWL>%�@ >$@�>(@>(@'H�FkQG�PD�WD�WH�D�IDFXW�WX�vQWU�XQD�WH�DL�IX XW'H�FkQG�PD�WD�WH�D�IDFXW�WX�vQWU�XQD�WH�DL�>(�@IX XW&H�>$@QDVRDOD�HVWL��FH�QDVRDOD��FH�QDVRDOD��FH�QD>(@VRDOD�HVWL>%�@ >$@�>(@>(@6L�WH�QYkUWL�vQ�MXUXO�SX LL�FD�$SROR�Q�MXUXO�/XQLL6L�WH�QYkUWL�vQ�MXUXO�SX LL�FD�$SROR�Q�MXUXO�>(�@/XQLL&H�>$@QDVRDOD�HVWL��FH�QDVRDOD��FH�QDVRDOD��FH�QD>(@VRDOD�HVWL>%�@ >$@�>(@>(@$L�SDUXO�FD�FRDGD�YDFLL�FkQG�WH�YDG�P�DSXFD�GUDFLL$L�SDUXO�FD�FRDGD�YDFLL�FkQG�WH�YDG�P�DSXFD�>(�@GUDFLL&H�>$@QDVRDOD�HVWL��FH�QDVRDOD��FH�QDVRDOD��FH�QD>(@VRDOD�HVWL>%�@ >$@�>(@1RWD�3UREDELO�FD�HVWH�R�IRUPD�OLEHUD�D�PHORGLHL�OXL�0RQJR�-HUU\�3DUWHD�GLQWUH�VWURIH�DP�DGDXJDW�R�FD�VL�WUHFHUH�GHVL�vQ�RULJLQDO�HVWH�SHYHUVXUL�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�((� ������������$� ������������%� �;����������

Page 182: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&kQWHFXO�YDFLL�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@6�DP�]LV�YHUGH�IRDLH�Q�>(@GXQJD>$P@6�DP�]LV�YHUGH�IRDLH�Q�>(@GXQJD>$P@9UX�YDFD�VD�PD�>(@vPSXQJD>$P@9UX�YDFD�VD�PD�>(@vPSXQJD��>$P@PDL�>(@GRGD�>$P@PDL���>$P@'DU�FkQG�vL�IX XL�R�>(@VWkQJD>$P@'DU�FkQG�vL�IX XL�R�>(@VWkQJD>$P@ÌQFHSX�YDFD�VD�>(@SOkQJD>$P@ÌQFHSX�YDFD�VD�>(@SOkQJD��>$P@PDL�>(@GRGD�>$P@PDL���>$P@6L�QX�VWLX�FXP�R�>(@ORYL>$P@6L�QX�VWLX�FXP�R�>(@ORYL>$P@3LFD�YDFD�VL�>(@PXUL>$P@3LFD�YDFD�VL�>(@PXUL��>$P@PDL�>(@GRGD�>$P@PDL���>$P@6L�GLQ�SLHOHD�GH�OD�>(@YDFD>$P@6L�GLQ�SLHOHD�GH�OD�>(@YDFD>$P@0L�DP�IDFXW�PLH�R�>(@MHDFD>$P@0L�DP�IDFXW�PLH�R�>(@MHDFD��>$P@PDL�>(@GRGD�>$P@PDL���>$P@,DU�SH�VSDWH�HX�DP�>(@VFULV>$P@,DU�SH�VSDWH�HX�DP�>(@VFULV>$P@&kW�GH�WDUH�Q�VWkQJD�>(@PL�V>$P@&kW�GH�WDUH�Q�VWkQJD�>(@PL�V��>$P@PDL�>(@GRGD�>$P@PDL���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������1RWH�6H�FkQWD�FX�IHHOLQJ�i�OD�7XGRU�*KHRUJKH

Page 183: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

'RL�ROWHQL�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@3DL�GRL�ROWHQL�VDSDX�R�JURDDSD>$P@3DL�GRL�ROWHQL�VDSDX�R�>'P@JURDDSDDDDDDDD6�DVD�>$P@OXQJD�V�>(@DVD�>$P@ODWD>$P@3DL�XQX�SXQH�R�QWUHEDDUH>$P@&H�IDFHP�FX�SDPkQWXO�>'P@FDUHHHHHHH5H]XO>$P@WD�GH�>(@OD�VD>$P@SDUH>$P@3DL�IDFHP�R�JURDSD�PDL�PDDUH>$P@6L�SXQHP�SDPkQWXO�>'P@FDUHHHHHHHH5H]XO>$P@WD�GH�>(@OD�VD>$P@SDUH>$P@'DU�FH�IDFHP�FX�SDPkQWXO�FDUH>$P@'DU�FH�IDFHP�FX�SDPkQWXO�>'P@FDUHHHHHHHH5H]XO>$P@WD�QRX�GH�>(@OD�VD>$P@SDUH>$P@3DL�IDFHP�R�JURDSD�PDL�PDDUH>$P@6L�SXQHP�SDPkQWXO�>'P@FDUHHHHHHHH5H]XO>$P@WD�QRX�GH�>(@OD�VD>$P@SDUH>$P@3DL�PDL�ODVDWL�ROWHQLL�Q�SDDFH>$P@0DL�ODVDWL�ROWHQLL�Q�>'P@SDDFHHHHHHHH&D�V�VL�>$P@DOWH�>(@GRELWR>$P@DFH'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������(� ������������1RWH�6H�FkQWD�FX�IHHOLQJ�i�OD�7XGRU�*KHRUJKH(X�DVD�VL�HD�DVD�QHFXQRVFXWB��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@&DIHDXD�FX�>*@ODSWH�>$�@HX�L�R�GDX�OD�>'@SDW>'@6L�PXQFHVF�FkW�>*@VDSWH�>$�@SDUFD�VXQW�>'@ ���>'@&DFkQG�VH�FHDUWD�Q>*@WUXQD�>$�@HX�PD�MH�PDP�>'@ILVK>'@2�ODV�VD�YRU>*@EHDVFD�>$�@VL�SOHF�VD�PD�>'@���>'@3LVFDWXUL�GH�>*@PXVWH�>$�@DP�SH�PLQ�R�>'@GURDLH>'@(X�FLWHVF�VL�>*@HD�PD�>$�@JkGLOD�OD�>'@���>'@&RDWHOH�PL�VXQW�>*@URDVH�GH�>$�@DWkWHD�IUHFD>'@WXUL�>'@(X�PXQFHVF�VL�>*@HD�VH�>$�@VFDUSLQD�vQ�>'@���>'@&XUWH]DQL�R�>*@PLH�>$�@VL�D�JDVLW�vQ�>'@JUDED>'@(D�VH�DVD�FX�>*@DOWLL�>$�@HX�IDF�QXPDL�>'@���>'@/D�EDUELHU�WH�>*@UDGH�>$�@VLPWL�FD�QX�PDL�>'@SRWL>'@&kQG�VLPWL�FD�WH�>*@UDGH�>$�@FKLDU�VL�SH�OD�>'@���

Page 184: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

>'@)ORUL�OD�SDOD>*@ULH�>$�@VL�D�SXV�0D>'@ULXWD�>'@(D�DU�IL�EDU>*@EDWXO�>$�@GDFD�DU�DYHD�>'@���>'@3XWLQWLFD�>*@PLQWH�>$�@V�DLED�HD�YD�>'@]LF>'@1�DU�VWD�]L�VL�>*@QRDSWH�FX�>$�@QDVX�Q�>'@���>'@/LQJHULD�>'@GkQVLL�>$�@FRVWD�R�D>'@YHUH>'@3ULQ�HD�YH]L�FH�>*@DUH�>$�@GDPD�QWUH�>'@���>'@3DL�FHUH�FkWHR>*@GDWD�>$�@vQ�'DFLH�V�R�>'@SOLPE>'@,HVH�GH]EUD>*@FDWD�>$�@VL�YUHD�QXPDL�>'@���>'@/LPED�FX�FDU>*@WRDIH�>$�@VL�YDU]D�XP>'@SOXWD>'@'DFD�QX�L�IDF�>*@JXVWXO�>$�@QX�YUHD�VD�VH�>'@���>'@)XUD�WRW�GLQ�>*@FDVD�>$�@MRDFD�OD�QR>'@URF>'@'H�PLQH�QX�L�>*@SDVD�>$�@FkQG�vL�GDX�OD�>'@���>'@&LRFRODWD�VL�>*@FKLDU�>$�@FUHPD�L�GDX�GHV>'@WXOD>'@'DU�FX�WRDWH�>*@DVWHD�>$@VWD�FD�SURDVWD�Q�>'@���>'@3XWLQD�FX�>*@EUkQ]D�>$�@D�UDPDV�LDU�>'@JRDOD�>'@(D�VH�DSOHFD�Q�>*@IDWD�>$�@PLH�PL�VH�>'@���>'@6FRDOD�FKLDU�VL�>*@PRUWLL�>$�@FkQG�IDFH�>'@VFDQGDO�>'@&UHGH�GHVSUH�>*@PLQH�>$�@FD�R�DP�GH�>'@���>'@&DOXO�GH�ED>J@WDLH�>$�@DP�DMXQV�PDL�>'@1DH>'@)DFH�KDUPD>*@ODLH�>$�@FkQG�PD�OLQJH�Q�>'@���>'@&RDWHOH�PL�VXQW�>*@URDVH�>$�@GH�DWkWHD�IUHFD>'@WXUL>'@(X�PXQFHVF�VL�>*@HD�VH�>$�@VFDUSLQD�vQ�>'@���1RWD�&DQWHFXO�O�DP�JDVLW�XQGHYD�SH�LQWHUQHW��QXPHOH�ILVLHUXOXL�ILLQG��5RPDQLDQ���(X�DVD�VL�HD�DVD��FRPLF��PS���0DL�PXOW�QX�VWLX��QX�VWLX�FLQH�O�FDQWD��GH�XQGH�SURYLQH�GDU�RULFXPLQUHJLVWUDUHD�H�XQD�GH�VWXGLR�$��VD�QX�XLW��LQ�ORFXO�DFRUGXOXL�$��PHUJH�IRORVLW�VL�XQ�$�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� �;����������$� �;����������*� ������������

Page 185: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

&X�JDOHDWD�vQ�PkQD�3H�0DULD�RU�JDVLWX���QHFXQRVFXW����WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��(VWH�XQXO�GLQ�FkQWHFHOH�PHOH�SUHIHUDWH�GDU�GHVWXO�GH�JUHX�GH�H[SOLFDW�FXP�VHFkQWD�&DQWHFXO�DUH�R�WHQWD�GH�EOXHV�SRUQLQG�GLQ�$�ÌQ�SULQFLSLX�VXQW�GRDU�WUHL�ULII�XUL�FDUH�VH�FkQWD�SURSULX�]LV�vQWUH�YHUVXULVL�XQ�PLF�WXUQDURXQG�FDUH�VH�FkQWD�OD�VIkUVLWXO�ILHFDUHL�VWURIH�3HQWUX�D�HYLWD�RULFH�QHvQWHOHJHUL�DFRUGXULOH�SULQVH�VXQW�OD�SULPXO�ULII�XQ�$�&HOHODOWH�XQ�&���GHSODVDW�SH�JULII�vQ�GLIHULWH�SR]LWLL�FXP�VH�YHGH�GLQWDEXODWXUD�5LII����������5LII�����������5LII����������7XUQDURXQG�������������_��[�����[�[���_�[�����[�[�[�_�����������������_������������������������������_��������������_�������������_�����������������_������������������������������_��������������_�������������_�����������������_������������������������������_��������������_�������������_�����������������_������������������������������_��������������_�������������_�����������������_������������������[�����[�[���_��[�����[�[���_�[�����[�[�[�_�����������������_�����������������6OLGH����������6OLGH���������6OLGH,QWUR��5LII����5LII����5LII��3DL�SD�0DULD�RU�JDVkWX>5LII��@'XS�R�VDSWDPkQD>5LII��@(UD�vQ�IkQWkQD>5LII��@&X�JDOHDWD�Q�PDQD>5LII�����7XUQDURXQG@5HIUHQ�3DL�FX�JDOHDWD�Q�PkQD�>5LII��@3DL�FX�JDOHDWD�Q�PkQD�>5LII��@3DL�FX�JDOHDWD�Q�PkQD�>5LII��@3DL�FX�JDOHDWD�Q�PkQD�>5LII�����7XUQDURXQG@3DL�SD�9DVLOH�O�RU�JDVkWX>5LII��@7RFPD�GXS�XQ�DQ>5LII��@(UD�OD�YRODQ>5LII��@ÌQJKHWDW�EXVWHDQ>5LII�����7XUQDURXQG@3DL�SH�*ULJRUH�O�R�JDVkWX>5LII��@'XS�XQ�DQ�MXPDWH>5LII��@=kPEHD�IHULVLWX>5LII��@&X�FXWkWX�Q�VSDWH�>5LII�����7XUQDURXQG@3DL�SH�7LPRIWH�O�R�JDVkWX>5LII��@'XS�XQ�DQ�V�R�YDUD�>5LII��@ÌQ�FKLRVFX�GH�IDQIDUD�>5LII��@$WkUQDW�GH�R�VIRDUD�>5LII�����7XUQDURXQG@3DL�SH�'XPLWUX�O�R�JDVkWX>5LII��@ÌQWU�XQ�PRG�FDP�GUDVWLF�>5LII��@ÌQWU�XQ�VDF�GH�SODVWLF�>5LII��@6L�]kPEHD�VDUFDVWLF�>5LII�����7XUQDURXQG@3DL�SH�)ORULFD�RU�JDVkWX>5LII��@ÌQ�EDLD�GH�HOHFWUROL]D�>5LII��@3DL��FX�SDUX�UDYDVkWX�>5LII��@6L�GHJHWHOH�Q�SUL]D�>5LII�����7XUQDURXQG@3DL�SH�0LKDLX�O�R�JDVkWX>5LII��@ÌQWU�XQ�DQ�ELVHFW�>5LII��@6H�FUHGHD�GHVWHSW�>5LII��@&X�R�UDQJD�Q�SLHSW�>5LII�����7XUQDURXQG@

Page 186: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

3DL�SH�*KHRUJKLWD�O�R�JDVkWX>5LII��@vQ�$XJXVW����>5LII��@(UD�MRV�vQ�EHFL�>5LII��@&X�FUHLHULL�IOHFL�>5LII�����7XUQDURXQG@1RWD�5HIUHQXO�VH�SRDWH��vQIUXPXVHWD��FX�GLIHULWH�YHUVXUL�ILQDOH�GH�ODVWURIHOH�XUPDWRDUH�VL�SRDWH�IL�FkQWDW�VL�SH�PDL�PXOWH�YRFL����,PQXO�UHVLWHQLORU%HDWOHV�<HORZ�VXEPDULQH���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@8Q�YD>'@SRU�>&@SOXWHD�SH�>*@DSD3DL�>(P@YD�VD�>$P@]LFD�>&@FH�ID>'@FHD3DL�QDYLJD���5HIUHQ�>*@$VWD�L�LPQXO�>'�@UHVLWHQLORU5HVLWHQLORU��>*@UHVLWHQLORU>*@$VWD�L�LPQXO�>'�@UHVLWHQLORU5HVLWHQLORU��>*@UHVLWHQLORU>*@0DUL>'@QDULL�V>&@SDODX�>*@SXQWHD3DL�>(P@YD�VD�>$P@]LFD�>&@FH�ID>'@FHDX3DL�R�IUHFDX�>*@&DSLWD>'@QXO�>&@IXPD�>*@SLSD3DL�>(P@YD�VD�>$P@]LFD�FH�ID>'@FHD3DL�SLSDLD�>*@'RXD�>'@IHWH�>&@VDUHDX�>*@FRDUGD3DL�>(P@YD�VD�>$P@]LFD�FH�ID>'@FHDX3DL�VH�FRGHDX�1RWD�5HIUHQXO�VH�SRDWH�LQWHUSUHWD�OLEHU��$P�DX]LW�YDULDQWH�FX�LPQXOKXQHGRUHQLORU��WLPLVRUHQLORU�V�D�P�G�&UHG�RULFXP�FD�DFHVW�FkQWHF�DYHD�PDL�PXOWH�VWURIH��&LQH�vVL�PDL�DPLQWHVWHSRDWH�VD�PL�OH�WULPLWD���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������'� �;�;��������&� ������������(P ������������$P ������������'� �;�;��������

Page 187: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

*KH]HVX�3RSXODU�GLQ�0DUDPXUHV���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>*@'H�OD�>&@6DOYD�>)@OD�9L>*@VHX>*@'H�OD�>&@6DOYD�>)@OD�9L>*@VHX>&@,XWH�PHUH�>)@JKH]HVX>*@,XWH�PHUH�>&@JKH]HVX5HIUHQ�>&@+DL�OL�OL�>)@OL�OL�OL�>&@+DL�OL�OL�>*@OL�OD�>*@*KH]H>&@VX�PH>)@UH�SH�>*@URDWH>*@*KH]H>&@VX�PH>)@UH�SH�>*@URDWH>&@(X�SH�PkQGUD�>)@HD�SH�VSDWH>*@(X�SH�PkQGUD�>&@HD�SH�VSDWH>*@*KH]H>&@VX�PH>)@UH�SH�>*@VLQH>*@*KH]H>&@VX�PH>)@UH�SH�>*@VLQH>&@(X�SH�PkQGUD�>)@HD�VXE�PLQH>*@(X�SH�PkQGUD�>&@HD�VXE�PLQH>*@3H�VXE�>&@SRDOH�>)@OD�PkQ>*@GUD>*@3H�VXE�>&@SRDOH�>)@OD�PkQ>*@GUD>&@3RWL�WUHFH�FX�>)@'DFLD�>*@3RWL�WUHFH�FX�>&@'DFLD�>*@'DFL>&@D�L�FX�>)@SDWUX�>*@URDWH�>*@'DFL>&@D�L�FX�>)@SDWUX�>*@URDWH�>&@&D�FX�VDVH�>)@QX�VH�SRDWH�>*@&D�FX�VDVH�>&@QX�VH�SRDWH�>*@3H�VXE�>&@SRDOH>)@OH�PkQ>*@GULL>*@3H�VXE�>&@SRDOH>)@OH�PkQ>*@GULL>&@3RWL�WUHFH�FX�>)@ELWLJOLL�>*@3RWL�WUHFH�FX�>&@ELWLJOLL�>*@%LWLJOLL�>&@L�FX�>)@GRXD�>*@URDWH�>*@%LWLJOLL�>&@L�FX�>)@GRXD�>*@URDWH�>&@&D�FX�SDWUX�>)@QX�VH�SRDWH>*@&D�FX�SDWUX�>&@QX�VH�SRDWH�>*@3H�VXE�>&@SRDOH�>)@OD�PkQ>*@GUX>*@3H�VXE�>&@SRDOH�>)@OD�PkQ>*@GUX>&@3RWL�WUHFH�FX�>)@&LHOX>*@3RWL�WUHFH�FX�>&@&LHOX�>*@&LHOX�>&@L�FX�>)@SDWUX�>*@URDWH>*@&LHOX�>&@L�FX�>)@SDWUX�>*@URDWH>&@&D�WDXUX�>)@QX�PDL�SRDWH>*@&D�WDXUX�>&@QX�PDL�SRDWH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������*� ������������)� ������������1RWD��&D�VL�YDULDQWD��DFHVW�FkQWHF�VH�SRDWH�LQWHUSUHWD�IRORVLQG�VL�QXPDLDFRUGXULOH�&�VL�)��0DL�H[DFW�vQ�ORFXULOH�vQ�FDUH�DSDUH�DFRUGXO�*�DFHVWD�VHSRDWH�vQORFXL�FX�&�

Page 188: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

+RUD�EHWLYLORU�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>'@+DL�VD�GDP�PkQD�FX�PkQD�>$@7RWL�EHWLYLL�>'@GLQ�FRPXQD�6D�QYkUWLP�KRUD�EHWLHL�>$@3H�SRGHDXD�EHUD>'@ULHL�>'@8QGH�L�XQXO�QX�L�SXWHUH>$@/D�EXWRLXO�>'@SOLQ�FX�EHUH�8QGH�V�GRL�SXWHUHD�FUHVWH>$@6L�EXWRLXO�VH�JR>'@OHVWH�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�('� �;�;��������$� ������������

Page 189: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

.DWLXVD�1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>$P@(UDP�WRWL�EDLHWL�vQDOWL�FkW�X>(@VD6�DP�SOHFDW�vQWUHJXO�UHJL>$P@PHQW6�DP�SOHF>'P@DW�V�R�IX HP�SH�.D>$P@WLXVD6�DP�YH>(@QLW�XPSOXWL�GH�VFXODP>$P@HQW6�DP�SOHF>'P@DW�V�R�IXWHP�SH�.D>$P@WLXVD6�DP�YH>(@QLW�XPSOXWL�GH�VFXODP>$P@HQW>$P@6�D�IDWDW�FDWHDXD�QRDVWUD�Q�SOR>(@DLH'UDJL�WDYDULVL�QX�L�D�IRVW�X>$P@VRU&LQFL�FD>'P@WHL�FX�WUHL�SHUHFKL�GH�FR>$P@DLH&LQVWH�>(@HL�VL�QWUHJXOXL�SOXW>$P@RQ&LQFL�FD>'P@WHL�FX�WUHL�SHUHFKL�GH�FR>$P@DLH&LQVWH�>(@HL�VL�QWUHJXOXL�SOXW>$P@RQ>$P@6�D�IDWDW�FDWDXD�QRDVWUD�Q�VX>(@UD'UDJL�WDYDULVL�QX�L�D�IRVW�X>$P@VRU&LQFL�FD>'P@WHL�FX�R�VLQJXUD�SX>$P@OD&LQVWH�>(@HL�VL�QWUHJXOXL�SOXW>$P@RQ&LQFL�FD>'P@WHL�FX�R�VLQJXUD�SX>$P@OD&LQVWH�>(@HL�VL�QWUHJXOXL�SOXW>$P@RQ1RWD��VH�SRDWH�FkQWD�FX�XQ�EDVV�DOWHUQDWLY�DFHOHUkQG�ULWPXO�VSUH�VIkUVLWXOVWURIHL�VL�vQFHSkQG�R�VWURID�QRXD�FX�XQ�ULWP�PDL�OHQW'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������(� ������������'P �;�;��������

Page 190: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

3DUDVFKLYD�1HFXQRVFXW�>1R�&KRUG@(X�WH�DP�LXELW�3DUDVFKLYR>$P@>1R�&KRUG@7L�DP�]LV�R�GH�R�PLH�GH�GDWL>'P@>'P@6L�GUHSW�FD�GRYDGD�WL�DP�>$P@OXDW�PDUPHODGD7L�DP�>(@OXDW�VL�R�EDVFXOD�FX�>$P@IORUL�>'P@6L�GUHSW�FD�GRYDGD�WL�DP�>$P@OXDW�PDUPHODGD7L�DP�>(@OXDW�VL�R�EDVFXOD�FX�>$P@IORUL�>1R�&KRUG@7H�DP�OXDW�GH�OD�PDWD�GH�DFDVD>$P@>1R�&KRUG@ÌQ�IXVWD�VL�IDUD�MXSRQ>'P@>'P@7L�DP�OXDW�WRDOH�Q�FDVD��>$P@FLRUDSL�GH�PDWDVD6L�R�IXVWD��>(@PLVWR��GH�>$P@QD\ORQ�>'P@7L�DP�OXDW�WRDOH�Q�FDVD��>$P@FLRUDSL�GH�PDWDVD6L�R�IXVWD��>(@PLVWR��GH�>$P@QD\ORQ�>1R�&KRUG@7H�DP�FXOWLYDW�3DUDVFKLYR>$P@>1R�&KRUG@7H�DP�GXV�OD�WHDWUX�VL�OD�PHFL>'P@>'P@7L�DP�OXDW�vQJKHWDWD�WL�DP�>$P@OXDW�VL�VHPLQWH7X�>(@IDFL�SH�QDVRDOD�VL�>$P@SOHFL�>'P@7L�DP�OXDW�vQJKHWDWD�WL�DP�>$P@OXDW�VL�VHPLQWH7X�>(@IDFL�SH�QDVRDOD�VL�>$P@SOHFL�>1R�&KRUG@'H�WH�DV�SULQGH�HX�3DUDVFKLYR>$P@>1R�&KRUG@%UDW�OD�EUDW�FX�XQ�DOW�EDUEDW>'P@>'P@7L�DV�EDWH�JDJLX��WL�DV�>$P@UXSH�MXSRQX�7L�DV�>(@VSXQH�>1R�&KRUG@KDL�EkVKWL�VL�DV�>$P@SOHFD�>'P@7L�DV�EDWH�JDJLX��WL�DV�>$P@UXSH�MXSRQX�7L�DV�>(@VSXQH�>1R�&KRUG@KDL�EkVKWL�VL�DV�>$P@SOHFD�'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�($P ������������'P �;�;��������(� ������������/D�vQFHSXWXO�PHORGLHL�VL�vQWUH�VWURIH�SRDWH�IL�IRORVLWD�R�PLFD�EXFDWD�LQWURFHYD�GH�JHQXO�7XQLQJ���(�$�'�*�%�(� 7LPH�6LJQDWXUH�����_�������_�������_�������_��������_�������_�������_�������_��������_�������_�������_�������__�����K��������������������������_��������������������������������_�������������E������������������__��������������������������������_��������������������������������_��������������������������������__��������������������������������_��������������������������������_��������������������������������__��������������������������������_���K����������������������������_��������������������������������__��������������������������������_�����������������E�������E������_�E�������E�������E��������������__��������������������������������_��������������������������������_��������������������������������_

Page 191: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

5HFODPH5HFODPHOH�VXQW�PLFL�FkQWHFHOH�FDUH�OD�VXVWLQHUHD�XQXL��FRQFHUW��VH�FkQWDvQWUH�PHORGLL�SHQWUX�D�FUHD�PRPHQWH�GH�EXQD�GLVSR]LWLH��$FHVWH�VH�LQWURGXFFX�>*@2�UH>(P@FODPD�>&@vQWUH�>'@PHOR>*@GLL>*@2�UH>(P@FODPD�>&@vQWUH�>'@PHOR>*@GLL'DFD�VH�FkQWD�PDL�PXOWH�UHFODPH�GHRGDWD�DFHVWH�SRW�IL�vQVRWLWH�VL�GH�PLFLUHIUHQH�FXP�DU�IL�>*@7LQHWL�PLQWH�>&@WUHL�FXYLQWH�>'@3X D��SDUX��>*@3RVWDYDUX���VDX>*@7LQHWL�PLQWH�>&@WUHL�FXYLQWH�>'@6kQLL��SLDWUD�>*@&OHRSDWUD���VDX>*@7LQHWL�PLQWH�>&@WUHL�FXYLQWH�>'@7kWD��URFD��>*@&OXM�1DSRFD���&D�UHIUHQXO�VH�FkQWD�VL�UHFODPHOH���&LRFRODWD�9HURQLFD�)DFH�PLFD�JDXULFD���)DFH�PLFD�JDXULFD�1X�PDL�LQWUD�QLFL�IXUQLFD���&LRFRODWD�3RVWDYDUX�)DFH�SX D�FD�VL�SDUX���7LQHWL�PLQWH�WUHL�FXYLQWH�3X D��SDUX��3RVWDYDUX���&LFRODWD�1LFROHWD�)DFH�SX D�FD�UDFKHWD���$OLILD�&OHRSDWUD�)DFH�VkQLL�FD�VL�SLDWUD���7LQHWL�PLQWH�WUHL�FXYLQWH�6kQLL��SLDWUD��&OHRSDWUD���9UHWL�VD�FXFHULWL�IHPHLD�)RORVLWL�VDSXQXO�&KHLD���6RDUHOH�VL�WHQLVXO�9D�QWDUHVWH�SHQLVXO����0RDUWH�VLJXUD�FX�FREUD�'DU�PDL�VLJXUD�FX�0REUD����0RWRFLFOHWD�&DUSDWL�6WDWL�vQ�FXU�VL�UHSDUDWL����&LRFRODWD�3LWLF�9D�IDFH�YRLQLF����9LQXO�URVX�GH�6HJDUFHD�)DFH�SL] D�KDUFHD�SDUFHD����1X�PDL�IXPDWL�WLJDUL�.HQW�&D�YD�ODVD�LPSRWHQW�

Page 192: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

���9UHWL�VD�GHYHQLWL�EDUEDWL�)XPDWL�GRDU�WLJDUL�&DUSDWL����6LILOLVXO�GH�&RQVWDQWD�)DFH�WHQXO�FD�IDLDQWD����3kQD�VL�PSDUDWXO�1HUR�6H�VSDOD�OD�FXU�FX�'HUR����&XUYHOH�VL�DWOHWLVPXO�9D�FDOHVF���FDOHVWH���RUJDQLVPXO����2SULWL�GULFXO�0RUWXO�YUHD�VD�EHD�XQ�&LFR�8Q�&LFR�GDF�DU�EHD�0RUWX�SRDWH�DU�vQYLD����&LRFRODWD�/DXUD�9D�ODUJHVWH�JDXUD����3DVWD�GH�GLQWL�&ULVWDO�)DFH�GLQWLL�FD�GH�FDO����6DSXQXO�'XUX�)DFH�IDWD�SUHFXP�FXUXO����1XPDL�FX�VDSXQXO�'XUX��'XUX��'XUX�&HDP�PDL�EXQD�SL] D�L�FXUX������9DULDQWD�+DLGD�'XUX��'XUX��'XUX�&HDP�PDL�EXQD�SL] D�L�FXUX������$TXDIUHVK�vQ�WUHL�FXORUL�&DULD]D�GH�WUHL�RUL����'DFD�EHL�XQ�6DSURVDQ�1�R�VD�WH�PDL�FDFL�XQ�DQ����'DFD�EHL�7XLFD�GH�SUXQD�2ULFH�EDED�WL�SDUH�EXQD����'DFD�EHL�WXLFD�vQWRDUVD�3X D�WL�YD�IL�QRGXURDVD����'DFD�EHL�WXLFD�vQWRDUVD�3X D�WL�YD�IL�PDL�YkQRDVD����6L�0XVFDWXO�2WRQHO�)DFH�SX D�GH�RWHO����9LQXO�URVX�GH�-LGYHL�6FRDOD�SX D�FkQG�QX�YUHL����9LQXO�URVX�GH�9DVOXL�)DFH�SX D�FD�XQ�FXL����2�YRGFXOLWD�&ULVWDO�)DFH�GLQWLL�FD�GH�FDO����9LQXO�GXOFH�GH�&RWQDUL�9D�WUDQVIRUPD�Q�DUPDVDUL����&RQVXPXO�GH�EDQDQH�9D�IDFH�GLQ�IHWH�GRDPQH�

Page 193: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

���'XOFHDWD�YHUGH�GH�QXFL�3XQH�SL] D�SH�EXWXFL����7RW�GXOFDWD�YHUGH�GH�QXFL�9D�WUDQVIRUPD�Q�HXQXFL����0kQFDWL�FRML�GH�PHUH�YHU]L�6L�R�V�DMXQJHWL�VRPDOH]L����3URGXVHOH�ILUPHL�.QRUU�9D�IDF�GLQ�RP�WUDFWRU����7LQHWL�PLQWH�WUHL�FXYLQWH�2PXO��.QRUUX�VL�WUDFWRUX����,QVHWLFLGXO�.XNL�,D�VL�SLHOHD�VL�SDGXFKLL����,QIX]LD�FX�IORUL�GH�WHL�9D�YD�VFDSD�GH�ODWHL����9UHL�VD�WL�VDWLVIDFL�QHYDVWD�&XPSDUD�WL�VDOWHD�5HOD[D����6XWLHQXO�GH�&OXM�1DSRFD�)DFH�WkWD�FD�VL�URFD����'LQ�FDPLQXO�GH�FKLPLH�2�VD�LHL�EOHQRUDJLH����ÌQ�FDPLQXO�PHGLFLQLL�7H�SRWL�IX H�FX�VWUDLQLL����ÌQ�FDPLQ�OD�PHGLFLQD�1LFL�R�IDWD�QX�L�YLUJLQD����'DFD�PHUJL�OD�PHGLFLQD�6D�WL�LHL�VL�R�SHQLFLOLQD����3DX]H�OXQJL�VL�GHVH&KHLD�PDULORU�VXFFHVH����&H�L�.LWH�.DW�SHQWUX�PkWH�(�VXWLHQXO�SHQWUX�WkWH���'XSD�VH[�QHEXQ�FX�/ROD�%HD�OD�EDU�R�&RFD�&ROD'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������(P ������������&� ������������'� �;�;��������

Page 194: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

&RSDFXO1HFXQRVFXW��WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��6L�>*@KHL�P�DP�GXV��KHL�P�DP�>(P@GXV�6D�>&@WDL�XQ�FR>'@SDF6L�D�>*@YHQLW��D�>(P@YHQLW�XQ�>&@PLF�SXL�GH�>'@GUDF�6L�HO�PL�D�>*@VSXV�HO�PL�D�>(P@VSXV�VD�QX�>&@WDL�FRSD>'@FXO&�R�VD�PL�>*@VFRDWD�XQ�>(P@RFKL�VL�R�VD�PL�>&@VSDUJD�VL�>'@FDSXO�ÌQVD�>*@HX��vQVD�>(P@HX�QX�O�DP�>&@DVFXO>'@WDW�VL+HL�P�DP�>*@GXV�KHL�P�DP�>(P@GXV�VD�>&@WDL�XQ�FR>'@SDF5HIUHQ�>*@&DGH�>(P@FDGH>&@&DGH�>'@FDGH>*@&DGH�>(P@FDGH>&@&DGH�>'@FDGH6L�>*@KHL�P�DP�GXV��KHL�P�DP�>(P@GXV�6D�>&@EHDX�XQ�FR>'@QLDF6L�D�>*@YHQLW��D�>(P@YHQLW�XQ�>&@PLF�SXL�GH�>'@GUDF�6L�HO�PL�D�>*@VSXV�HO�PL�D�>(P@VSXV�VD�QX�>&@EHDX�FRQLD>'@FXO&�R�VD�PL�>*@VFRDWD�XQ�>(P@RFKL�VL�R�VD�PL�>&@VSDUJD�VL�>'@FDSXO�ÌQVD�>*@HX��vQVD�>(P@HX�QX�O�DP�>&@DVFXO>'@WDW�VL+HL�P�DP�>*@GXV�KHL�P�DP�>(P@GXV�VD�>&@EHDX�XQ�FR>'@QLDF5HIUHQ'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(*� ������������(P ������������&� ������������'� �;�;��������

Page 195: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

7H�DP�FXQRVFXW�vQ�WUROHLEX]��5DLQGURSV�.HHS�)DOOLQJ�2Q�0\�+HDG���%�-��7KRPDV�"���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��,QWUR�&�*�)�*>&@7H�DP�FXQRVFXW�vQ�WUROHL>&0DM�@EX]>&�@(UD�PDUH�QJUDPD>)@GHDOD0L�DL�]kP>(P�@ELW>$�@'H�FXU�HX�WH�DP�FLX>(P�@SLW>$�@>'P�@3RDWH�VD�PL�FDGD�Q�FDS�VL�R�>*���@FDUD>*�@PLGD>*���@6XQW�>*�@IHUL>&@FLW>*@&UHG�FD�P�DP�>)@vQGUDJRV>*@WLW�>(P�@ >$�@ >'P�@ >*���@ >*�@>&@$L�FRERUkW�GLQ�WUROHL>&0DM�@EX]>&�@3HUXFD�WL�D�FD]XW�SH�R�>)@SDUWH6FKLRSD>(P�@WDL>$�@3LFLRU�GH�>(P�@OHPQ�D>$�@YHDL>'P�@3RDWH�VD�PL�FDGD�Q�FDS�VL�R�>*���@FDUD>*�@PLGD>*���@6XQW�>*�@IHUL>&@FLW>*@&UHG�FD�P�DP�>)@vQGUDJRV>*@WLW�>(P�@ >$�@ >'P�@ >*���@ >*�@>&@7H�DP�SULYLW�DSRL�vQ�>&0DM�@RFKL>&�@$PDQGRL�HUDX�GH�>)@VWLFOD6L�GLQ�>(P�@JkW>$�@9HQHD�PL>(P�@URV�X>$�@UkW>'P�@3RDWH�VD�PL�FDGD�Q�FDS�VL�R�>*���@FDUD>*�@PLGD>*���@6XQW�>*�@IHUL>&@FLW>*@&UHG�FD�P�DP�>)@vQGUDJRV>*@WLW�>(P�@ >$�@ >'P�@ >*���@ >*�@'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�

(�$�'�*�%�(&����� ������������*����� ������������)����� ������������*����� ������������&0DM�� �;����������&����� �;����������(P���� ������������$����� �;����������'P���� �;�;��������>*���@ ���;��������

Page 196: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

9LQR��YLQR��YDULDQWD�KDUGFRUH��1HFXQRVFXW���WUDQVFULVD�GH�(XJHQ�.DUEDQ��(�0DLO�JHQX.#JP[�QHW��>&@9LQR�YLQR�>&�@SULQWUH�>*�@EUD]L1X�IL�SURDVWD�Q�R�VD�>&@FD]L>&@9LQR��YLQR�>&�@OD�FD>*�@EDQD1X�IL�SURDVWD��QX�GH�SR>&@PDQD>&@9LQR��YLQR�>&�@SULQWUH�>*�@MHSL1X�WH�WHPH��QX�WH�Q>&@WHSL>&@1RDSWHD�L�VH>)@QLQD��OXQD�H�>&@SOLQD0kQGUD�L�YLU>*�@JLQD��HX�VXQW�XQ�>&@SURVW>&@9LQR�YLQR�>&�@SULQWUH�>*�@VWkQFL1X�IL�SURDVWD�QX�WL�GDX�>&@EUkQFL>&@9LQR�YLQR�>&�@OD�VWD>*�@WXLH1X�IL�SURDVWD�QX�WL�GDX����>&@PkQD>&@9LQR�YLQR�>&�@GXSD�>*�@VXUD1X�IL�SURDVWD�QX�WL�GDX����>&@GUXPX>&@9LQR��YLQR��>&�@QX�WH�>*�@VILL'LQWU�DWkW�QX�YHL�>&@PXUL���1RWD��R�YDULDQWD�VLPSOLILFDWD�SRDWH�IL�FkQWDWD�QXPDL�FX�'�vQ�ORF�GH�&�VL�&��$��vQ�ORF�GH�*��VL�*�vQ�ORF�GH�)���'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL�(�$�'�*�%�(&� ������������&� �;����������*� ������������)� ������������

Page 197: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

1RWLXQL�WHRUHWLFH3URJUHVLL�GH�DFRUGXUL0DL�MRV�HVWH�GDW�FHUFXO�FYLQWHORU���1XPHOH�VDX�SURYLQH�GH�OD�IDSWXO�FD�GDFDHVWH�FLWLW�vQVSUH�GUHDSWD��vQ�VHQVXO�DFHORU�FHDVRUQLFXOXL��QRWHOH�VH�VXFFHGGLQ�FYLQWD�vQ�FYLQWD�)RORVLQG�DFHVW�FHUF�VH�SRW�DIOD�DFRUGXULOH�FX�FHD�PDL�PDUH�SUREDELOLWDWH�GHDSDULWLH�vQWU�R�DQXPLWD�SLHVD�PX]LFDOD�

$P'P�����������������(P&)�����������**P�������������������������%P%E����������������'&P���(E������������������$���)�P

$E����������������()P�������������������������&�P'E����*E�����%)�%EP������������������*�P(EP'�P3HQWUX�FHL�FDUH�QX�UHXVHVF�VD�FLWHDVFD�QRWHOH�GLQ�FHUF�LDWD�OH�DLFL�VL�vQIRUPD�GH�WDEHO�0DMRU���0LQRU&�������$)�������'%E������*(E������&$E������)'E������%E*�������('�������%$�������)�(�������&�%�������*�)�������'�&XP�WUHEXLH�IRORVLW�FHUFXO�FYLQWHORU�'DFD�XQ�FkQWHF�HVWH�FkQWDW�vQ�&�IRORVLQG�FHUFXO�OD�VWkQJD�OXL�&�DYHP�)6XEGRPLQDQWD�OXL�&�LDU�OD�GUHDSWD�GRPLQDQWD�OXL�&��*�'DFD�vQ�PHORGLH�DSDU�VL�DFRUGXUL�PLQRUH�DWXQFL�DFHVWHD�SRW�IL�DFRUGXULOHLPHGLDW�DSURSLDWH�OXL�&�DQXPH�$P��'P�VL�(P�8Q�DOW�H[HPSOX��R�PHORGLH�FkQWDWD�vQ�'�FRQWLQH�GH�RELFHL�FHO�SXWLQ�XQXO�VDXPDL�PXOWH�GLQ�DFRUGXULOH�*��$�%P�(P�VL�)�P�'DU�SHQWUX�RULFH�UHJXOD�H[LVWD�VL�H[FHSWLL�DQXPLWH�PHORGLL�QX�VH�SRW�vQFDGUDvQ�DFHDVWD�VFKHPD�)RORVLQG�DFHVW�FHUF�VL�DYkQG�SXWLQD�XUHFKH�PX]LFDOD��VH�SRW�JDVL�VL�WUDQVFULHDFRUGXULOH�SHQWUX�FKLWDUD�SHQWUX�IRDUWH�PXOWH�GLQ�FkQWHFHOH�FXQRVFXWH���

Page 198: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

)RORVLUHD�XQXL�FDSRGDVWUX�VL�WDEHOD�GH�FDSRGDVWUX3RDWH�FD�DWL�REVHUYDW�GH�PXOWH�RUL�FD�XQ�FkQWHF�SH�FDUH�GH�RELFHL�vO�FkQWDWLIRORVLQG�R�DQXPLWD�SURJUHVLH�GH�DFRUGXUL�HVWH�FkQWDW�GH�DOWFLQHYD�IRORVLQG�RDOWD��6L�FX�WRDWH�DFHVWHD�DPEHOH�YDULDQWH�VXQD�ELQH��6HFUHWXO�HVWH�GRDUWRQDOLWDWHD�vQ�FDUH�HVWH�FkQWDWD�PHORGLD��6L�PXOWL�GLQWH�FHL�FDUH�FkQWD�ODFKLWDUD�IRORVHVF�DOWH�WRQDOLWDWL�SHQWUX�D�DGXFH�OD�XQLVRQ�DFRPSDQLDPHQWXO�FXYRFHD�3HQWUX�D�SXWHD�FkQWD�FkQWHFHOH�FX�DFHOHDVL�SULQGHUL��vQWU�R�WRQDOLWDWH�PDLvQDOWD��WUHEXLH�IRORVLW�XQ�FDSRGDVWUX��'H�H[HPSOX�GDFD�DFHVWD�HVWH�SULQV�vQSR]LWLD�D�,9�D�VL�XQ�FkQWHF�FDUH�QRUPDO�HUD�FkQWDW�vQ�&�YD�IL�DFXP�FkQWDW�vQ(�GRDU�SULQHUHD�DFRUGXULORU�HVWH�DFHHDVL�FD�VL�vQ�FD]XO�QHIRORVLULLFDSRGDVWUXOXL�ÌQ�FD]XO�vQ�FDUH�XQ�FkQWHF�VH�YUHD�FkQWDW�vQWU�R�WRQDOLWDWH�PDL�MRDVD��VDXDWXQFL�FkQG�FDSRGDVWUXO�OLSVHVWH�GLQ�GRWDUH�-��FkQWHFXO�WUHEXLH�WUDQVSXV�vQWRQDOLWDWHD�GRULWD��3HQWUX�DFHVWD�SRDWH�IL�IRORVLW�WDEHOXO�GH�PDL�MRV�3R]LWLL��&������'������(������)������*������$������%������&���������&��'E��'��(E��)������)��*E��*��$E��%E�����&������&��'E���������'������(������)��*E��*������$������%������&��'E��'���������'��(E��)������*������*��$E��%E�����&������'������'��(E���������(������)��*E��*��$E��$������%������&��'E��'��(E��(���������)������*������$������%E�����&������'������(������)���������)��*E��*��$E��%E�����%������&��'E��'��(E��)������)��*E���������*������$������%������&������'������(������)��*E��*���������*��$E��%E�����&������&��'E��'��(E��)������*������*��$E���������$������%������&��'E��'������(������)��*E��*��$E��$���������%E�����&������'������'��(E��)������*������$������%E���������%������&��'E��'��(E��(������)��*E��*��$E��%E�����%���������&������'������(������)������*������$������%������&1E��([�FX�&��V�DX�QRWDW�&�GLH]�LDU�FX�(E�QRWD�(�EHPRO�$FXP�GH�H[HPSOX�GDFD�PHORGLD�$QGULL�3RSD�3KRHQL[��FDUH�HVWH�FkQWDW�IRORVLQGDFRUGXULOH�'��$�VL�*��VH�GRUHVWH�D�VH�FkQWD�vQFHSkQG�FX�DFRUGXO�&�VH�SRDWHIRORVL�WDEHOD�GH�PDL�VXV��0HORGLD��vQ�WUDQVFULHUHD�GDWD��vQFHSH�FX�DFRUGXO�'�$FHVW�DFRUG�VH�FDXWD�vQ�FDSXO�WDEHOXOXL��DVD�]LVD�OLQLH�GH�SOHFDUH��'XSD�FXPVH�YHGH�DFHVWD�VH�DIOD�vQ�FRORDQD�D�GRXD��$SRL�vQ�FRORDQD�FH�FRQWLQH�DFRUGXOFDXWDW�VH�FDXWD�DFRUGXO�GRULW��vQ�FD]XO�QRVWUX�&���&�VH�DIOD�vQ�SR]LWLD�D����D��/D�IHO�VH�FDXWD�VL�FHOHODOWH�DFRUGXUL�FH�DSDU�vQ�WUDQVFULHUHD�FkQWHFXOXLvQ�FDSXO�WDEHOXOXL��$�VL�*��VL�FRUHVSRQGHQWHOH�ORU�GLQ�SR]LWLD�D����D�$VWIHO�FkQWHFXO�FkQWDW�LQLWLDO�IRORVLQG�DFRUGXULOH�'��$�VL�*�SRDWH�IL�FkQWDWDFXP�IRORVLQG�DFRUGXULOH��&��*�VL�)�5HJXOD�VH�DSOLFD�OD�IHO�VL�SHQWUX�DFRUGXUL�PLQRUH�VL�SHQWUX�FHOH�PDMRUH�&DP�DVWD�HVWH��)RORVLQG�WDEHOXO��RULFH�FkQWHF�SRDWH�IL�WUDQVSXV�vQWRQDOLWDWHD�GRULWD�

Page 199: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH���

'LVSR]LWLD�QRWHORU�SH�JULIXO�FKLWDUHL$LFL�R�PLFD�WDEHOD�GLVSR]LWLD�QRWHORU�SH�JULIXO�FKLWDULL��vQ�DFRUGDMXOVWDQGDUG���$FHDVWD�SRDWH�IL�IRORVLWRDUH�SHQWUX�FHL�FDUH�VWLX��SHQWUX�FHL�FDUHGRUHVF�VDX�SHQWUX�FHL�FDUH�VH�vQFDSDWkQHD]D�VD�FkQWH�SH�QRWH�-1RWHOH�DX�IRVW�WUDQVFULVH�SkQD�OD�SR]LWLD����D��8QHOH�FKLWDUL�QX�DX����GHSR]LWLL�GDU�vQ�FD]XO�DFHVWD�QRWHOH�GLQ�SR]LWLLOH�FDUH�OLSVHVF�SRW�IL�SXU�VLVLPSOX�LJQRUDWH�3HQWUX�D�QX�H[DJHUD�FX�ODWLPHD�ILVLHUXOXL�WH[W�JULIXO�D�IRVW�vPSDUWLW�vQ�GRXDVL�DX�IRVW�VFULVL�QXPDL�GLH]LL�3HQWUX�FHL�FDUH�FDXWD�EHPROLL�SH�JULI�LDWD�HFKLYDOHQWHOH�1RWH�PX]LFDOH�HFKLYDOHQWH$�� �%E%�� �&&�� �'E&E� �%'�� �(E(�� �))�� �*E)E� �(*�� �$E�������������������������������������������������������������H__�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_%__�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_*__�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_'__�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_$__�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_(__�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_��������������������������������������������������������������H�_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_%�_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_*�_�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_'�_�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_$�_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_(�_�)��_�)��_�*��_�*��_�$��_�$��_�%��_�&��_�&��_�'��_�'��_�(��_

Page 200: Carticica de Cantece Pentru Chitara 15

&DUWLFLFD�GH�FkQWHFH�SHQWUX�FKLWDUD�9HU����

9LVLW�P\�KRPHSDJH�KWWS���ZZZ�HXJHQNDUEDQ�GH ���

'LFWLRQDU�GH�DFRUGXUL8UPHD]D�vQWU�R�YHUVLXQH�YLLWRDUH���