C U P R I N S - cemf.mdcemf.md/upload/Instruirea_practica/CURRICULA_SPS_/CURRICULA_SPS_2018/... ·...

65
1

Transcript of C U P R I N S - cemf.mdcemf.md/upload/Instruirea_practica/CURRICULA_SPS_/CURRICULA_SPS_2018/... ·...

1

2

3

C U P R I N S

1. Preliminarii 5

2. Motivaţia, utilitatea curriculum-ului pentru dezvoltarea

profesională

9

3. Competenţe profesionale specifice stagiului de practică 11

4. Administrarea stagiilor practice 16

5. Stagiul practic, anul I de studii 16

5.1 Administrarea stagiului 16

5.2 Practica de inițiere în nursing 17

5.2.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 17

5.2.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 18

5.2.3 Deprinderi practice obligatorii 19

5.3 Stagiul practic de specialitate nr. I Îngrijirea gravidelor în

staţionar

20

5.3.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 20

5.3.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 22

5.3.3 Deprinderi practice obligatorii 23

6. Stagierea practică, anul II de studii 24

6.1 Administrarea stagiului 24

6.2 Stagiul practic de specialitate nr. II Îngrijiri individualizate a

parturuentelor și lăuzelor

25

6.2.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 25

6.2.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 26

6.2.3 Deprinderi practice obligatorii 28

6.3 Stagiul practic de specialitate nr. III Îngrijiri individualizate

în sarcina patologică

28

6.3.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 28

6.3.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 30

6.3.3 Deprinderi practice obligatorii 31

4

7. Stagierea practică, anul III de studii 31

7.1 Administrarea stagiului 31

7.2 Practica ce precede probele de absolvire 33

7.3 Medicina internă, geriatrie cu nursing specific 33

7.3.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 33

7.3.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 34

7.3.3 Deprinderi practice obligatorii 36

7.4 Pediatrie cu nursing specific 37

7.4.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 37

7.4.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 39

7.4.3 Deprinderi practice obligatorii 40

7.5 Obstetrica cu nursing specific/ginecologia cu nursing specific 41

7.5.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 41

7.5.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 44

7.5.3 Deprinderi practice obligatorii 47

7.6 Asistenţa medicală de familie 48

7.6.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice 48

7.6.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 49

7.6.3 Deprinderi practice obligatorii 51

8. Sugestii metodologice 53

9. Sugestii de evaluare a stagiilor de practică 53

10. Cerinţe faţă de locurile de practică 56

11. Resursele didactice recomandate elevilor 58

5

1. PRELIMINARII

Contextul social. Protejarea sănătăţii reproducerii ca una din problemele

medico-sociale de importanţă majoră, devine tot mai actuală luând în considerare

impactul atât asupra sănătăţii generale a populaţiei, cât şi influenţa asupra evoluţiei

situaţiei demografice. Concomitent se constată o sporire a frecvenţei diverselor

probleme privind sănătatea reproducerii, determinate în primul rând de

comportamentul cu risc, cum ar fi sarcina nedorită, maladiile sexual-trasmisibile,

drogurile, SIDA, violenţa, etc.

Moaşa contribuie semnificativ la reducerea mortalităţii materne, precum şi la

ameliorarea stării sănătăţii societăţii în general. Femeile, bărbaţii şi copiii trebuie să

beneficieze de prezenţa unui număr suficient de moaşe bine instruite şi antrenate

pentru a servi nevoilor populaţiei privitor la problemele sănătăţii reproducerii.

Ameliorarea şi fortificarea parametrilor de sănătate a populaţiei pot fi

realizate doar prin intervenţii multidisciplinare şi intersectoriale cu implicarea

tuturor sectoarelor sociale, ale căror politici şi programe au impact asupra sănătăţii

publice. Asigurarea securităţii sociale, economice, ecologice, alimentare şi

promovarea unui mod sănătos de viaţă au conturat o nouă viziune privind ocrotirea,

fortificarea sănătăţii şi reducerea discrepanţelor în termeni de sănătate dintre

diferitele categorii de populaţie. Aceasta presupune crearea celor mai bune condiţii

pentru sănătate prin diminuarea factorilor de risc şi realizarea acţiunilor de prevenire

a bolilor pentru individ şi comunitate.

Accentul în domeniul sănătăţii ia amploare în direcţia promovării, păstrării

sănătăţii şi îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, având ca scop educarea medicală

a comunităţii şi în privinţa menţinerii sănătăţii reproducerii. Dezvoltarea

competenţelor de luare a deciziilor pentru menţinerea sănătăţii reproducerii sunt

competenţe cruciale ale moaşelor, datorită faptului că sănătatea reproducerii este o

problemă medico-socială de importanţă majoră, care devine tot mai actuală.

Formarea și dezvoltarea abilităţilor specifice și competenţelor profesionale a

viitoarelor moașe în cadrul stagiilor de practică vor contribui la informarea medicală

a populaţiei conform vârstei, statutului social şi stării de sănătate: pentru omul

sănătos – menţinerea sănătăţii, pentru omul bolnav – prevenirea complicaţiilor şi

menţinerea timp îndelungat a stării de bine. Moaşa este specialistul medical cu

studii postsecundare nonterțiare, cu formare specială în domeniul obstetricii şi

ginecologiei, care demonstrează competenţe în supravegherea, îngrijirea și

consilierea femeilor în timpul sarcinii, naşterii şi în perioada postnatală, acordă

asistenţă în naşterea fiziologică, asigură îngrijiri femeilor cu afecţiuni ginecologice,

evaluează şi promovează sănătatea reproductivă în comunitate.

Aceste premise au impus necesitatea formării specialiştilor medicali medii,

capabili prin acţiunile sale specifice educaţionale, preventive, terapeutice şi de

6

recuperare să contribuie la promovarea şi menţinerea sănătăţii femeilor în timpul

sarcinii, naşterii şi în perioada de după naştere. Necesitatea modernizării procesului

de formare a specialistului medical cu studii medii de specialitate, ajustată la

reformele actuale din domeniul ocrotirii sănătăţii, a fost influenţată de apariţia şi

implementarea noilor acte legislative. Procesul de instruire practică în Centrul de

excelență se organizează în corespundere cu documentele legislative şi normative

din ţară, prin coordonarea şi racordarea la cerinţele europene, care promovează

calitatea pregătirii cadrelor medicale vocaţionale.

A. Documentele principale ale politicii Statului Republica Moldova în

domeniul educaţiei şi ocupării forţei de muncă:

1. Codul Educaţiei al Republicii Moldovei, (promulgat prin Decretul Nr. 633,

Monitorul Oficial nr.319-324, din 24.10.2014);

2. Programul de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în

Republica Moldova pe anii 2011-2020 (Hotărârea Guvernului nr.1006 din 27

octombrie 2010);

3. Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-

2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei (Hotărârea Guvernului

nr. 97 din 01.02.2013);

4. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017;

5. Planul strategic de dezvoltare a Sistemului Naţional Informaţional de

Sănătate, 2008-2017;

6. Noua Politică de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021;

7. Protocoalele Clinice Naţionale;

8. Standartu procedurelor operaționale în prevenirea cancerului de col

uterin;

9. Programul Naţional de dezvoltare a serviciilor paliative în Republica

Moldova pentru anii 2014-2018;

10.Strategia Sănătatea 2020.

B. Documente europene:

1. Cadru de calificare european – o coordonare a proceselor de la Bolognia,

Kopenhaga şi Lisabona: Studiu de lungă durată. Sursa:KOH (2001) 678 endg. din

21.11.2001;

2. Comisia Europeană (2001): Noile pieţe europene de forţă de muncă

deschise şi accesibile pentru toţi, KOM (221) 116 endg., Brüssel Comisia

Europeană (2002): Instruire generală şi profesională în Europa;

7

3. Comisia Europeană (2005): Pe calea spre cadru de calificare european în

studii de lungă durată, Documente de lucru a comisiei, (2005) 957 din 08.07.2005,

Brüssel;

4. Comisia Europeană (2005): Modernizarea instruirii generale şi

profesionale în Europa: aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în

Europa, KOM (2005) 549 valabil din 10.11.2005;

5. Consiliul Europei, Comisia Europeană (2006): Modernizarea instruirii

generale şi profesionale: aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în

Europa, raportul comun referitor la progrese în cadrul programului de lucru

"Instruire generală şi profesională 2010", din Instrucţiuni Europene (EU ABl.) C

79/1 din 01.04.2006, Brüssel;

6. Directiva UE2013/55/EG a Parlamentului European şi a Consiliului de

recunoaştere a calificărilor profesionale;

7. European Union Standards for nursing and Midwifery: Information for

Accession Countries, Bruxell, 2009.

C. Documentele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în domeniul pregătirii

cadrelor medicale vocaţionale.

1. Framework for Action on Interprofesional Education and Collaborative

Practice. Geneva, WHO, 2010;

2. Health 2020 policy framework and strategy. EUR/RC62/8. Copenhagen,

WHO Regional Office for Europe. Regional Commitete for Europe. Sixty-secong

session. Malta, 10-13 september, 2012;

3. WHO health for all datebase;

4. The Wold Health Report 2006 – Working toghether for health. Geneva,

WHO, 2006;

5. Nursing Midwifery Services. Strategic Directions 211-2015.

WHO/HRH/HPN/10.1. Geneva, WHO;

6. Munich Declaration. Nurses and midwives: A Force for Health, 2000,

Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2000.

Statutul. Curriculum-ul stagiilor de practică este un document de tip

normativ, un instrument care organizează şi monitorizează evoluţia eficientă a

procesului de instruire practică a viitoarelor moaşe. În cadrul învăţământului axat pe

competenţe, Curriculum-ul stagiilor de practică are ca scop formarea la viitorii

specialişti medicali cu studii medii de specialitate a unui sistem de competenţe

profesionale, care vor asigura încadrarea fluidă a moaşelor în sistemul naţional de

sănătate.

Curriculum-ul stagiilor de practică vizează Planul de învăţământ, care este

elaborat în baza Planului – cadru pentru învăţământul postsecundar nonterţiar, axat

8

pe Sistemul Credite de Studii aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului

Educaţiei nr. 3/3 din 08.07.2014 şi pus în aplicare prin ordinul Ministerului

Educaţiei nr. 811 din 14. 07.2014, Codul Educaţiei din Republica Moldova,

Strategia Sănătate 2020.

Structura Curriculum-ul stagiilor de practică include: preliminarii, repere

conceptuale ale instruirii practice, competenţe - cheie/transversale, competenţe

pentru calificarea moaşe, administrarea stagiilor de practică, stagierea practică la

anii I, II, III de studii, tehnologii de evaluare, sugestii de documentare a stagiilor de

practică, referinţe bibliografice.

Curriculum-ul stagiilor de practică este calificat ca document de tip proiectiv,

care monitorizează proiectarea, organizarea, desfășurarea şi evaluarea eficientă a

competenţelor specifice moaşelor în conformitate cu:

Cadrul Naţional al Calificărilor;

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al profesiilor;

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităţilor şi

calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar.

În elaborarea Curriculum-ul stagiilor de practică s-a ţinut cont de următoarele

principii:

valorificarea paradigmelor educaţionale moderne în corelaţie cu viziunea şi

misiunea învăţământului medical postsecundar și postsecundar nonterțiar;

asigurarea corelaţiei cu cerinţele sistemului ocrotirii sănătății;

complementaritatea funcţională dintre tradiţiile învăţământului medical

profesional, imperativele modernizării şi condiţiile de realizare a procesului

educaţional;

asigurarea continuităţii şi coerenţei între nivelurile educaţionale;

posibilitatea accederii la niveluri mai înalte ale calificării profesionale –

studii farmaceutice superioare;

corelarea etapelor funcţionale ale dezvoltării curriculare: proiectare,

implementare, evaluare;

orientarea formării medicale postsecundare spre finalităţi, exprimate în

termeni de competenţă;

armonizării cu tendinţele Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale ale

Sănătății de dezvoltare a învăţământului medical postsecundar și postsecundar

nonterțiar.

Curriculum-ul stagiilor de practică este axat pe următoarele funcţii didactice:

funcţia normativă – reprezintă actul normativ al procesului de proiectare,

organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului de instruire practică în contextul

unei pedagogii axate pe competenţe.

9

funcţia axiologică – formarea la elevi a valorilor caracteristice medicinii

moderne, ca elemente ale competenţelor specifice calificării.

funcţia ştiinţifică – presupune prezentarea structurată, logică a noţiunilor ce

ţin de activitatea moaşelor, racordarea şi sincronizarea conţinuturilor cu Planul de

învăţământ la calificarea Moaşe.

funcţia procesuală – crearea condiţiilor de formare la elevi a experienţelor

de rezolvare autonomă a problemelor medico-sociale, inclusiv aplicarea strategiilor

interactive şi creative de prelucrare şi prezentare ale informaţiei.

funcţia evaluativă – asigurarea suportului pentru evaluarea competenţelor

specifice calificării Moaşe şi elaborarea instrumentelor, criteriilor de evaluare.

Beneficiarii Curriculum-ului. Curriculum-ul este destinat:

cadrelor didactice din colegiile de medicină din țară;

autorilor de ghiduri metodologice;

elevilor care îşi fac studiile la specialitatea Obstetrică, calificarea Moașă

membrilor comisiilor pentru examenele de calificare;

membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor

învăţării, dobândite în contexte nonformale şi informale.

2. MOTIVAŢIA, UTILITATEA CURRICULUM-ULUI

PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Procesul de instruire în Centrul de excelență este unul dinamic, bine

structurat, organizat şi sensibil la cerinţele societăţii şi practicii medicale, iar

specialiştii pregătiţi corespund standardelor naţionale de calificare. Actuala

concepţie a procesului educaţional în Centrul de excelență prevede nu numai

acumularea de cunoştinţe la specialitate, dar şi formarea, dezvoltarea competenţelor

de îngrijire, comunicare, consiliere, abilităţilor creative şi manageriale, care permit

viitoarelor moaşe să se încadreze plenar în activităţile practice profesionale, în

promovarea reformelor din domeniul medicinei moderne.

În formarea viitoarelor moaşe prin instruirea practică, se pune accentul pe

activitatea elevilor în instituţiile medicale de profil, în proporţie de 50 la sută din

numărul total de ore acordate pentru formarea iniţială.

Stagiile de practică sunt parte componentă obligatorie a programului de

formare profesională şi orientate spre aprofundarea competenţelor profesionale în

domeniul de formare profesională. Stagiile de practică includ: practica de inițiere în

nursing, stagii practice de specialitate (nr.I, nr.II, nr.III) şi practica ce precede

probele de absolvire.

10

STRUCTURA INSTRUIRII PRACTICE

Practica de inițiere în nursing este organizat în semestrul I, pe parcursul a 2

săptămâni, precede examenele de promovare şi se desfăşoară în instituţiile medico-

sanitare publice de tip staţionar.

Stagiile practice de specialitate includ trei tipuri de practică: îngrijirea

gravidelor în staționar, îngrijiri individualizate a parturientelor, îngrijiri

individualizate în sarcină patologică.

Stagiul practic de specialitate nr. I - Îngrijirea gravidelor în staționar este

organizat în semestrul II, pe parcursul a 4 săptămâni, se desfăşoară în instituţiile

medico-sanitare publice de tip staţionar, secția terapia gravidelor.

Stagiul practic de specialitate nr. II - Îngrijiri individualizate parturientelor

este organizat în semestrul III, pe parcursul a 2 săptămâni şi se desfăşoară în

instituţiile medico-sanitare publice de tip staţionar, secția obstetricală.

Stagiul practic de specialitate nr. III - Îngrijiri individualizate în sarcină

patologică este organizat în semestrul IV, pe parcursul a 4 săptămâni, după

susţinerea examenelor de promovare şi se desfăşoară în instituţiile medico-sanitare

publice de tip staţionar, secția urgențe obstetricale.

Practica ce precede probele de absolvire este realizată în semestrul VI de

studii, cu o durată de 21 săptămâni şi se creditează cu 25 credite (756 ore, respectiv

1 credit valorificat cu 36 ore). Practica ce precede probele de absolvire este

desfăşurată în secţiile de profil terapeutic, pediatric, obstetrical şi ginecologic,

Centrele medicilor de familie.

11

Practica ce precede probele de absolvire este etapa finală de consolidare a

competențelor profesionale a viitorilor moașe. Această formă de instruire practică

asigură aprofundarea competențelor profesionale specifice calificării:

diagnosticarea și acordarea asistenței medicale necesare gravidelor,

parturientelor, lăuzelor, bolnavelor cu afecţiuni ginecologice; aplicarea îngrijirilor

medicale orientate spre pacient; acordarea asistenţei medicale de urgenţă în

diverse stări patologice.

Planificarea stagiilor de practică se organizează separat de orele teoretice, cu

o durată de 2 săptămâni în semestrele I și III, care asigură acumularea a câte 2

credite; 4 săptămâni în semestrele II și IV, care asigură acumularea a câte 4 credite.

Durata săptămânii în cadrul stagiilor practice constituie 36 ore pe săptămână,

respectiv un credit săptămânal. La practica de iniţiere în specialitate, stagiile

practice de specialitate și practica ce precede probele de absolvire grupa poate fi

formată din 15-25 elevi.

Bazele practice, unde se desfăşoară instruirea practică a elevilor corespund

următoarelor cerinţe:

profilul instituţiei medico-sanitare publice corespunde conţinuturilor de

instruire;

mentorii - personalul medical mediu din instituţiile medico-sanitare publice,

responsabil de instruirea practică a elevilor, care este instruit în domeniul

psihopedagogiei;

mentorii manifestă respect şi reponsabilitate pentru educaţia profesională a

viitorilor specialişti şi participă activ în procesul de formare a competenţelor

profesionale a viitoarelor moaşe;

instituţiile medico-sanitare publice manifestă un management instituţional de

performanţă, participativ, abordat complex şi sistemic, încât personalul medical

implică activ elevii în procesul de acordare a serviciilor medicale populaţiei;

instituţiile medico-sanitare publice au capacitatea necesară pentru încadrarea

tuturor elevilor în activităţile curativ-preventive şi de îngrijire;

multitudinea de servicii medicale prestate de instituţia medico-sanitară

publică corespunde cu volumul de competenţe şi abilităţi necesare pentru antrenare

în conformitate cu programul stagiului practic.

3. COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE STAGIULUI

DE PRACTICĂ

Taxonomia competenţelor. Elementul de bază al Curriculum-ului sunt

competenţele ce trebuie formate şi dezvoltate în procesul de desfășurare a stagiilor

de practică. Sistemul de competenţe – cheie/transversale stabilit pentru sistemul de

12

învăţământ din Republica Moldova a fost definit pe baza competenţelor cheie

determinate de Comisia Europeană. Acestea sunt clasificate în următoarele

categorii: competenţe – cheie și competenţe profesionale.

Competenţe – cheie – reprezintă un ansamblu multifuncţional, transferabil de

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi membrii societăţii pentru

împlinire şi dezvoltare profesională, incluziune socială şi găsirea unui loc de muncă.

Articolul 11. Finalităţile educaţionale din Codul Educaţiei al Republicii Moldova,

pet.2, include 9 competenţe – cheie:

1. Competenţe de comunicare în limba română.

2. Competenţe de comunicare în limba maternă.

3. Competenţe de comunicare în limbi străine.

4. Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie.

5. Competenţe digitale.

6. Competenţa de a învăţa să înveţi.

7. Competenţe sociale şi civice.

8. Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă.

9. Competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.

Pe lângă competenţele-cheie, recunoscute ca şi sistem integrator

comportamental, care facilitează dezvoltarea omului ca personalitate şi integrarea

socio - profesională, învăţământul profesional tehnic are misiunea de formare şi de

dezvoltare a competenţelor profesionale.

Competenţa profesională reprezintă capacitatea confirmată de a folosi

cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile personale şi sociale în situaţii de muncă sau de

studiu, în dezvoltarea profesională şi personală. În proiectarea curriculară pentru

învăţământul profesional tehnic conform Cadrului de referinţă al curriculum-ului

pentru învăţământul profesional tehnic și Ordinului Ministerului Educaţiei nr.1128

din 26 noiembrie 2015, sunt stabilite două categorii de competenţe profesionale:

competenţe profesionale generale

competenţe profesionale specifice.

Competenţele profesionale generale sunt proprii unui grup de profesii-

specialităţi înrudite în cadrul unui domeniu ocupaţional, iar raportarea

competenţelor generale la o profesie/specialitate concretă se efectuează prin

formularea competenţelor profesionale specifice. Competenţele profesionale

generale constituie comportamente profesionale ce trebuie demonstrate în mai multe

activităţi profesionale. Sistemul de competenţe profesionale generale asigură

succesul/reuşita activităţii profesionale în toate situaţiile de manifestare, influenţând

calitatea acestora printr-o corelaţie sistemică.

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe,

abilităţi şi atitudini, care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea

13

individual sau în grup a unor sarcini stabilite din contextul activităţii profesionale.

Aceste competenţe vor fi formulate în termini de cerinţe asociate unei singure

profesii, pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini anumite

lucrări în cadrul unei profesii/specialităţi şi pentru a se integra în câmpul muncii.

A. COMPETENȚE PROFESIONALE GENERALE

1. Aplicarea principiilor de îngrijire în baza criteriilor ce ţin de cadrul

juridic, economic şi ecologic.

1. 1. Aplicarea cadrului legal şi normativ în activitatea profesională din domeniul

sănătății reproducerii.

1. 2. Asumarea responsabilităţii privind planificarea, organizarea, evaluarea şi

furnizarea serviciilor medicale.

1. 3. Crearea condiţiilor şi asigurarea regimului igienic, antiepidemic şi de

securitate a muncii în activitatea profesională.

1. 4. Aplicarea intervenţiilor proprii, delegate și planificate în baza PCN/standarde

instituționale/ ghiduri practice în domeniul sănătății reproducerii.

1. 5. Gestionarea corectă şi în termeni stabiliţi a documentelor medicale cu

utilizarea TIC cu referire la activitatea moaşei.

2. Autoinstruirea şi educaţia profesională continuă în depăşirea

provocărilor profesionale.

2. 1. Respectarea principiilor de bază ale eticii şi deontologiei medicale în cadrul

activităţii profesionale a moaşei.

2. 2. Promovarea autoinstruirii şi educaţiei profesionale continue în perspectiva

reformelor din domeniul sănătății reproducerii.

2. 3. Participarea la elaborarea politicilor din domeniul sănătății reproducerii în

profesia de moaşă.

2. 4. Preluarea iniţiativei proprii şi motivarea responsabilităţii în studiul individual

cu aplicarea elementelor de cercetare în sănătatea reproducerii.

3. Comunicarea, consilierea şi susţinerea pacientelor în problemele

relevante de sănătate şi sociale.

3. 1. Comunicarea eficientă în limba oficială a statului în diverse situaţii socio-

profesionale în echipa multidisciplinară.

3. 2. Utilizarea unei limbi moderne la nivel de comunicare profesională.

3. 3. Consilierea în sănătatea reproducerii.

3. 4. Promovarea educaţiei pentru sănătate, despre sexul fără risc, prevenirea ITS.

3. 5. Consilierea gravidelor în cadrul vizitelor antenatale.

3. 6. Pregătirea psihoemoţională a gravidei şi membrilor familiei ei către naştere.

14

3. 7. Comunicarea eficientă în baza standardelor profesionale cu susţinerea

psihologică şi informarea adecvată a pacientei în dependenţă de vârstă.

3. 8. Promovarea autodeciziei şi integrării sociale a ginecopatelor.

4. Activitatea în parteneriat în bază de cooperare şi colaborare în echipă

4. 1. Participarea în procesul de diagnosticare medicală și realizarea măsurilor

curative în echipa multidisciplinară.

4. 2. Cooperarea interdisciplinară în asigurarea consilierii gravidelor, lăuzelor,

bolnavelor cu afecţiuni ginecologice şi membrilor familiei, vizând transferul

competent în altă unitate medicală sau la domiciliu a pacientelor în caz de

necesitate.

4. 3. Determinarea şi realizarea necesităţilor de îngrijire în echipa

intra/extradisciplinară cu participarea în comun la elaborarea conceptului de

tratament şi de îngrijire în sănătatea reproducerii.

4. 4. Delimitarea responsabilităţilor individuale cu implicarea altor experţi în

scopul realizării eficiente a procesului de îngrijire în sănătatea reproducerii.

B. COMPETENȚE PROFESIONALE SPECIFICE

1. Diagnosticarea și acordarea asistenței medicale necesare gravidelor,

parturientelor, lăuzelor, bolnavelor cu afecţiuni ginecologice conform patologiei

şi nevoilor de sănătate în baza cunoștințelor științific actuale.

1. 1. Identificarea problemelor de sănătate cu stabilirea diagnosticului de îngrijire

conform patologiei și nevoilor de sănătate ale gravidei, parturientei, lăuzei,

bolnavei cu afecțiuni ginecologice.

1. 2. Diagnosticarea și supravegherea evoluţiei sarcinii fiziologice.

1. 3. Informarea medicului vizând starea de sănătate a bolnavelor cu afecțiuni

ginecologice, a stărilor patologice depistate la gravide şi parturiente,

tratamentul şi îngrijirile acordate conform indicaţiilor din foaia de observaţie.

1. 4. Pregătirea gravidelor, parturientelor, lăuzelor, bolnavelor cu afecţiuni

ginecologice pentru examinări paraclinice instrumentale, de laborator şi

intervenţii chirurgicale.

1. 5. Efectuarea examinărilor paraclinice instrumentale, clinice și de laborator

necesare pentru diagnosticarea și supravegherea evoluţiei sarcinii fiziologice,

diagnosticarea timpurie a sarcinii cu risc.

1. 6. Asistarea naşterii fiziologice și îngrijirea parturientei în timpul travaliului în

maternitate sau la domiciliu.

1. 7. Monitorizarea stării fetusului in utero prin mijloace clinice şi tehnice

adecvate.

1. 8. Asistarea nașterii și îngrijirea parturientei în prezentaţie pelviană, în cazuri de

urgenţă- efectuarea epiziotomiei.

15

1. 9. Supravegherea și îngrijirea lăuzei cu monitorizarea evoluţiei perioadei

postnatale.

1. 10. Examinarea şi îngrijirea nou-născutului sănătos la termen, prematur,

supramaturat şi acordarea sfaturilor utile mamei privind îngrijirea nou-

născutului în cele mai bune condiţii.

1. 11. Recunoaşterea la nou-născut a anomaliilor de dezvoltare care necesită

intervenţia unui medic şi asistarea acestuia.

1. 12. Pregătirea gravidelor, lăuzelor, bolnavelor cu afecțiuni ginecologice pentru

externare.

2. Aplicarea îngrijirilor medicale orientate spre pacient și evaluarea

calității îngrijirilor.

2. 1. Elaborarea planului de îngrijiri medicale a gravidelor, parturientelor,

lăuzelor bolnavelor cu afecțiuni ginecologice.

2. 2. Aplicarea măsurilor de îngrijire gravidelor, parturientelor, lăuzelor bolnavelor

cu afecțiuni ginecologice în staţionar, staţionarul de zi, ambulator şi la

domiciliu.

2. 3. Aplicarea îngrijirilor diferenţiate în sănătate reproducerii în dependenţă de

statutul social, religie, etnie, cultură şi alte aspecte specifice bazate pe

principiile eticii şi deontologiei medicale.

2. 4. Aplicarea măsurilor de îngrijire în sănătatea reproducerii pentru

îmbunătăţirea, restabilirea și menținerea sănătăţii populaţiei pe parcursul

întregii vieţi umane.

2. 5. Evaluarea îngrijirilor medicale de calitate în sănătatea reproducerii prin

aplicarea intervenţiilor după scop, tip şi durată cu ajustarea continuă a

îngrijirilor la necesităţile gravidelor, parturientelor.

3. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în diverse stări patologice

conform Protocoalelor Clinice Naţionale.

3. 1. Evaluarea stării de sănătate a gravidei, parturientei, lăuzei cu determinarea

și aplicarea măsurilor medicale necesare pentru susţinerea funcţiilor vitale

până la sosirea medicului.

3. 2. Realizarea asistenţei medicale de urgenţă adecvate situaţiilor în sarcină,

naştere şi post-partum conform Ghidurilor de Perinatologie şi Protocoalelor

Clinice Naţionale actualizate în limita competenţei moaşei.

3. 3. Extracţia manuală a placentei şi controlul manual al uterului la necesitate în

absența medicului.

3. 4. Examinarea nou-născutului cu utilizarea tehnicilor de evaluare a parametrilor

vitali și inițierea măsurilor de reanimarea în caz de nevoie.

16

4. ADMINISTRAREA STAGIILOR PRACTICE

Semestre Stagiile practice Nr. săptămâni/ ore Perioada Credite

1. I

Practica de inițiere în

nursing

2 săptămâni x 36

ore/săptămână = 72

ore

15.12 – 28.12 2

2.

II Stagiul practic de

specialitate nr. I

4 săptămâni x 36

ore/săptămână =

144 ore

01.06 - 28.06 4

3. III

Stagiul practic de

specialitate nr. II

2 săptămâni x 36

ore/săptămână = 72

ore

15.12 – 28.12 2

4. IV

Stagiul practic de

specialitate nr. III

4 săptămâni x 36

ore/săptămână =

144 ore

01.06 - 28.06 4

5.

V - - - -

6. VI

Practica ce precede

probele de absolvire

21 săptămâni x 36

ore/săptămână =

756 ore

12.01 - 07.06 25

TOTAL ORE

1188 ORE

TOTAL CREDITE 37

5. STAGIUL PRACTIC, ANUL I DE STUDII

5.1. ADMINISTRAREA STAGIULUI

Nr.

d/o

Semes

tre Stagiul

Practic

Nr. săptămâni/

ore

Perioda Repartizarea activităţii

în secţii

1.

I

Practica de inițiere

în nursing

2 săptămâni x 36

ore/săptămână

72 ore

2 credite

15.12 – 28.12

1. Activitate în secţia

internare - 2 zile.

2. Activitate cu asistenta

medicală de salon - 5 zile.

3. Activitate în sala de

tratament -3 zile.

2.

II

Stagiul practic de

specialitate nr. I

Îngrijirea

gravidelor în

staționar

4 săptămâni x 36

ore/ săptămână

144 ore

4 credite

01.06 – 28.06 1. Activitate în secţia

internare -3 zile.

2. Activitate cu moașa de

salon – 10 zile.

3. Activitate în sala de

tratament -7 zile.

TOTAL ORE 216 ore 6 săptămâni

TOTAL CREDITE 6 credite

17

5.2. PRACTICA DE INIȚIERE ÎN NURSING

5.2.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Identificarea tipurilor şi metodelor de dezinfecţie şi

sterilizare în instituţii medicale

prepararea soluţiiilor dezinfectante;

spălarea şi dezinfectarea mâinilor;

prelucrarea utilajului medical.

2. Aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor în

instituţiile curative

prelucrarea suprafeţelor şi obiectelor din unităţile sanitare;

igienizarea încăperilor în instituţiile curative.

3. Prelucrarea igienică a pacientului pregătirea şi utilizarea

patului funcţional

alegerea poziţiei bolnavului în pat în funcţie de starea generală şi afecţiunea

bolnavului;

schimbarea lenjeriei de corp şi de pat;

efectuarea toaletei igienice zilnice a bolnavului grav;

îngrijirea cavităţii bucale, ochilor, cavităţii nazale, urechilor, părului şi

unghiilor;

profilaxia şi tratamentul escarelor.

4. Administrarea medicamentelor

identificarea medicamentelor prescrise după doză, aspectul calitativ,

culoare, formă de prezentare, concentraţie, reacţii adverse, termen de

valabilitate;

specificarea căilor de administrare a medicamentelor (calea externă, calea

internă şi calea parenterală);

păstrarea şi distribuirea medicamentelor;

administrarea pe cale internă a medicamentelor (calea bucală, calea

rectală, sublinguală, vaginală);

efectuarea injecţiei intradermice, injecţiei subcutanate, intramusculare,

intravenoase şi perfuziei intravenoase.

5. Pregătirea pacienţilor pentru investigaţii de laborator şi

instrumentale

pregătirea utilajului necesar pentru diverse investigaţii;

transportarea corectă a produselor biologice la laborator;

pregătirea psihică a pacientelor pentru efectuarea recoltărilor indicate;

completarea bonului de trimitere.

18

6. Recoltarea produselor biologice şi patologice

colectarea urinei, maselor fecale, maselor vomitive şi sputei;

recoltarea sângelui din venă;

reorganizarea locului de muncă;

determinarea grupelor de sânge (cu seruri standarde şi reagenţi

monoclonali).

7. Efectuarea de spălături

efectuarea spălăturii gastrice;

îngrijirea gravidelor după efectuarea spălăturii gastrice;

pregătirea materialelor necesare şi a pacientei pentru efectuarea sondajului

duodenal;

efectuarea sondajului duodenal şi orb.

8. Monitorizarea indicilor vitali

determinarea respiraţiei (tipul respirator, simetria mişcărilor respiratorii,

amplitudinea mişcărilor respiratorii, frecvenţa mişcărilor respiratorii);

înregistrarea frecvenţei respiraţiei în foaia de temperatură;

aprecierea pulsului;

înregistrarea frecvenţei pulsului în foaia de temperatură.

5.2.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea zilnică a elevilor este desfășurată în instituțiile medico-sanitare

publice de tip staționar sub supravegherea și monitărizarea personalului medical

mediu de specialitate și superior de profil, în scopul asigurării calității și

siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor medicale este efectuată de

moașe, asistenți medicali și personalului medical superior de profil în baza

protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale și Protocoalelor/

algoritmelor deprinderilor practice, ediția Chișinău, 2017.

1. Activitatea în secţia de internare (2 zile)

Amenajarea şi funcţiile secţiei de internare a instituţiei medicale de profil

terapeutic sau chirugical, fişa de post a asistentului medical. Familiarizarea cu

documentaţia secţiei de internare. Primirea şi înregistrarea pacienţilor.

Determinarea datelor antropometrice, termometria. Prelucrarea igienică a

bolnavilor internaţi, prelucrarea sanitară a bolnavilor cu pediculoză. Pregătirea

soluţiilor dezinfectante. Dezinfecţia unor obiecte de îngrijire a pacienţilor conform

ordinelor în vigoare. Transportarea pacienţilor în secţiile instituţiilor curative.

19

2. Activitatea cu asistenta medicală de salon (5 zile)

Elevii se familiarizează cu obligaţiunile de serviciu a asistentului medical de

salon. Completează documentaţia medicală. Participă împreună cu asistenta

medicală la igienizarea încăperilor secţiei staţionarului. Respectă cerinţele faţă de

echipamentul asistentului medical. Utilizează patul funcţional, schimbă lenjeria de

pat şi corp. Efectuează toaleta tegumentelor, cavitaţii bucale, ochilor, cavităţii

nazale, urechilor, părului, unghiilor şi măsuri de profilaxie a escarelor.

Aplică plosca, efectuiază toaleta igienică totală şi parţială. Participă la

alimentaţia bolnavilor, dezinfectarea încăperilor şi veselei folosite pentru

alimentaţie. Aplică măsuri de fizioterapie elementară (punga cu gheaţă, prâşniţe reci

şi calde, sinapisme, termoforul). Determină la pacienţi temperatura corpului,

completează foia de temperatură. Participă la primirea şi predarea serviciului, la

extragerea indicaţiilor din foile din prescripţii medicale. Sub supravegherea

asistentului medical de salon se vor forma deprinderi de comunicare corectă cu

pacienţii şi rudele lor.

3. Activitatea în sala de tratament (3 zile)

Elevii se familiarizează cu măsurile regimului sanitaro - igienic în sala de

tratament, cu respectarea cerinţelor ordinelor în vigoare ale MS RM. Elevii

utilizează substanţele dezinfectate pentru igienizarea sălii, participă la pregătirea

sălii de tratament şi pansament pentru lucru, aranjează măsuţa şi tava sterilă,

pregătesc casoleta pentru sterilizare. Participă la dezinfecţia, prelucrarea

presterilizatorie şi sterilizarea utilajului medical (Ord. Nr. 408 MSPS). Fac

cunoştinţă cu păstrarea şi evidenţa remediilor medicamentoase în sala de tratamente.

Completează documentaţia din sala de tratament.

5.2.3 Deprinderi practice obligatorii

1. Pregătirea soluţiilor dezinfectante.

2. Curăţenia generală în sala de tratament şi pansament.

3. Prelucrarea instrumentului medical.

4. Antropometria.

5. Prelucrarea sanitară în pediculoză.

6. Pregătirea casoletei pentru sterilizarea şi regulile de lucru cu casoleta.

7. Acoperirea măsuţei sterile.

8. Evidenţa şi păstrarea stupefiantelor.

9. Montarea seringii sterile şi aspirarea soluţiei din fiolă şi flacon.

10. Dizolvarea antibioticilor (penicilinei) pentru probă şi injecţii.

11. Alimentaţia bolnavilor gravi.

12. Aplicarea agenţilor fizici calzi (prâşniţa caldă, termoforul, sinapismele).

13. Aplicarea agenţilor fizici reci (prâşniţa rece, punga cu gheaţă).

20

14. Măsurarea temperaturii corpului.

5.3 STAGIUL PRACTIC DE SPECIALITATE NR.I

ÎNGRIJIREA GRAVIDELOR ÎN STAŢIONAR

5.3.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Identificarea dezvoltării fiziologice a sistemului

reproductiv uman

inspecția organelor genitale;

examenul în valve;

tactul vaginal.

2. Diagnosticul sarcinii

efectuarea testului la sarcină;

palparea abdomenului după Leopold;

măsurarea circumferinței abdomenului și înălțimii fundului uterin;

realizarea pelvimetriei externe și interne.

3. Monitorizarea stării fetusului in utero prin mijloace

clinice şi tehnice adecvate

instalarea cardiotocometrului;

auscultarea bătăilor cordului fetal;

înregistrarea bătăilor cordului fetal în fișa de observație a gravidei.

4. Îngrijirea gravidelor cu evoluţie fiziologică a sarcinii

proiectarea şi realizarea consilierei cu gravidele la subiectele:

- igiena şi vestimentaţia gravidei;

- alimentaţia gravidei în sarcină;

- regimul de muncă şi odihnă în sarcină;

- comportamentul sexual în sarcină;

- exercițiul fizic în sarcină;

- deplasările în sarcină;

- factorii nocivi (fumatul, alcoolul, drogurile) în sarcină;

- medicamentele în sarcină;

- metode de relaxare în sarcină.

proiectarea şi realizarea consilierei cu gravidele pentru diminuarea

problemelor minore de disconfort în sarcină:

- greaţa şi voma dimineaţa;

- indispoziţie, labilitate emoţională;

- dureri de cap;

21

- durere de spate;

- pirozis;

- micţiuni frecvente;

- constipaţii, hemoroizi;

- dilatarea varicoasă a venelor;

- eliminări vaginale.

identificarea semnelor de urgenţă în sarcină.

realizarea consilierii despre necesitatea adresării la timp la apariţia semnelor

de urgenţă în sarcină.

5. Administrarea medicamentelor

păstrarea şi distribuirea medicamentelor;

administrarea pe cale internă a medicamentelor (calea bucală, calea rectală,

sublinguală, vaginală);

efectuarea injecţiei intradermice, injecţiei subcutanate, intramusculare,

intravenoase şi perfuziei intravenoase la gravide după indicația medicului.

6. Pregătirea gravidelor pentru investigaţii de laborator şi

instrumentale

pregătirea utilajului necesar pentru diverse investigaţii;

transportarea corectă a produselor biologice la laborator;

pregătirea psihică a pacientelor pentru efectuarea recoltărilor indicate;

completarea bonului de trimitere.

7. Recoltarea produselor biologice şi patologice

prelevarea conținutului vaginal pentru examenul bacteriologic și

bacterioscopic;

colectarea urinei, materiilor fecale, maselor vomitive şi sputei la gravide;

recoltarea sângelui din venă;

determinarea grupelor de sânge (cu seruri standarde şi reagenţi

monoclonali).

8. Monitorizarea indicilor vitali la gravide

determinarea respiraţiei la gravide (tipul respirator, simetria mişcărilor

respiratorii, amplitudinea mişcărilor respiratorii, frecvenţa mişcărilor

respiratorii);

înregistrarea frecvenţei respiraţiei în foaia de temperatură;

aprecierea pulsului, TA la gravide;

înregistrarea frecvenţei pulsului, valorilor TA în foaia de temperatură.

22

5.3.2. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea zilnică a elevilor este desfășurată în instituțiile medico-sanitare

publice cu departamente obstetricale și ginecologice, sub supravegherea și

monitărizarea personalului medical mediu de specialitate și superior de profil, în

scopul asigurării calității și siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor

medicale este efectuată de moașe, asistenți medicali și personalului medical

superior de profil în baza protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale

și Protocoalelor/algoritmelor deprinderilor practice, ediția Chișinău, 2017.

1. Activitatea în secţia de internare (3 zile)

Amenajarea şi funcţiile secţiei internare a Centrului Perinatologic. Primirea şi

înregistrarea gravidelor și ginecopatelor. Completarea documentaţiei din secţia

internare şi introducerea datelor în baza de date. Culegerea anamnezei, aprecierea

stării generale a gravidelor și ginecopatelor. Aprecierea şi înregistrarea datelor

antropometrice, tensiometriei şi termometriei. Determinarea dimensiunilor

bazinului, înălţimii fundului uterin, circumferinţei abdomenului, auscultarea bătăilor

cordului fetal, palparea după Leopold. Poziționarea femeii pentru a fi examinată pe

masa ginecologică. Prelevarea materialului biologic pentru examinări paraclinice la

indicaţia medicului. Prelucrarea igienică a pacientelor internate (în caz de

pediculoză şi scabie). Pregătirea soluţiilor dezinfectante şi dezinsecţia unor obiecte

de îngrijire a pacientelor conform actelor normative în vigoare. Transportarea

parturientei în salonul de travaliu.

2. Activitatea cu moașa de salon (10 zile)

Recunoaşterea şi completarea documentaţiei medicale. Participarea la

primirea şi predarea serviciului, la extragerea indicaţiilor din foile din prescripţii

medicale. Respectarea cerinţelor faţă de echipamentul moașei. Determinarea,

aprecierea, înregistrarea şi monitorizarea indicilor vitali (frecvenţa mişcărilor

respiratorii, pulsul, tensiunea arterială, diureza, evidenţa bilanţului hidric, cântărirea

gravidelor). Determinarea prezenţei edemelor. Aprecierea vârstei sarcinii, datei

concediului de maternitate, datei naşterii. Monitorizarea bătăilor cordului fetal.

Dozarea corectă şi administrarea medicamentelor pe diverse căi sub supravegherea

moașei de salon cu respectarea tehnicii securităţii. Pregătirea fizică şi psihică a

gravidelor, lăuzelor și ginecopatelor pentru investigaţii instrumentale și de laborator.

Asistarea moașei în prelevarea frotiului pentru examenul bacterioscopic şi

conţinutului vaginal pentru examenul bacteriologic, la efectuarea lavajului gastric,

sondajului duodenal, recoltarea materialului biologic (sânge, urină, materii fecale,

spută, bilă, suc gastric) pentru investigaţiile de laborator cu completarea bonului

pentru analiză şi transportarea corectă a produselor biologice la laborator. Asistarea

23

pacientei în cursul investigaţiilor de laborator şi imagistice. Realizarea pregătirii

psiho-emoţionale a gravidei şi membrilor familiei ei către naştere.

Consilierea gravidelor în:

igiena, vestimentaţia şi alimentaţia gravidei în sarcină;

exerciţiul fizic, relaţiile sexuale, deplasările în sarcină;

probleme minore de disconfort în sarcină;

semnele de urgenţă în sarcină;

alcoolul, fumatul, drogurile şi medicamentele în sarcină;

naşterea fiziologică, perioadele naşterii, prodroamele naşterii;

importanţa comportamentului activ, poziţiile în naştere fiziologică;

rolul partenerului în naştere;

metode nemedicamentoase de analgezie în naştere, metode de relaxare în

naştere.

3. Activitatea în sala de tratament (7zile)

Familiarizarea elevilor cu măsurile regimului sanitaro - igienic în sala de

tratament, cu respectarea cerinţelor ordinelor în vigoare ale MS RM. Utilizarea de

către elevi de substanţe dezinfectate pentru igienizarea sălii de tratament.

Participarea la pregătirea sălii de tratament şi sălii de examinare pentru lucru,

aranjarea măsuţei şi tăvilor sterile, pregătirea casoletei pentru sterilizare. Montarea

seringii. Dizolvarea antibioticelor pentru injecţii şi proba intradermică. Aspirarea

soluţiilor din fiolă şi flacon, dozarea insulinei. Sub supravegherea asistentei

medicale efectuarea injecţiei intradermale, subcutanate, intramusculare,

intravenoase, perfuzii, recoltarea sângelui din venă, determinarea grupelor de sânge.

Dezinfectarea seringelor şi acelor de unică folosinţă, prelucrarea utilajului medical

conform ordinilor în vigoare. Famialiarizarea cu păstrarea şi evidenţa remediilor

medicamentoase în sala de tratamente. Completarea documentaţiei din sala de

tratament. Promovarea modului sănătos de viaţă.

5.3.2 Deprinderi practice obligatorii

1. Culegerea anamnezei la gravidă.

2. Completarea formelor de evidenţă a gravidelor.

3. Măsurarea înălţimii fundului uterin şi circumferinţei abdomenului.

4. Instalarea cardiomonitorului.

5. Auscultaţia bătăilor cordului fetal.

6. Palparea abdomenului după Leopold.

7. Pelvimetria externă şi internă.

8. Măsurarea indicelui Soloviov.

9. Examinarea rombului Mihaelis.

24

10. Injecţiile intradermice.

11. Injecţiile subcutanate.

12. Injecţiile intramusculare.

13. Injecţiile intravenoase.

14. Montarea sistemei pentru perfuzie şi tehnica perfuziei intravenoase.

15. Aprecierea pulsului.

16. Măsurarea tensiunii arteriale.

17. Spălătura gastrică.

18. Cateterizarea vezicii urinare.

19. Clizma evacuatoare.

20. Colectarea materialului biologic la gravide (sânge, spută, urină, materii

fecale, suc gastric, suc duodenal) pentru investigaţii.

6. STAGIEREA PRACTICĂ, ANUL II DE STUDII

6.1. ADMINISTRAREA STAGIULUI

Nr.

D/o Semestre

Stagiul

Practic

Nr. săptămâni/

ore/credite Perioada

Repartizarea

activităţii în secţii

1. III

Stagiul

practic de

specialitate

nr. II

Îngrijiri

individualizate

a

parturientelor

și lăuzelor

2 săptămâni x 36

ore/săptămână

72 ore/

2 credite 15.12 – 28.12

1. Activitate în secţia

internare - 2 zile.

2. Activitate în sala

de naștere - 5 zile.

3. Activitate în secția

de lăuzie - 3 zile.

2. IV

Stagiul

practic de

specialitate

nr. III

Îngrijiri

individualizate

în sarcină

patologică

4 săptămâni x 36

ore/săptămână

144 ore/

4 credite 01.06 - 28.06

Activitate în secţiile

terapia gravidelor,

patologia sarcinii și

urgențe obstetricale -

20 zile.

TOTAL ORE 216 ore 6 săptămâni

TOTAL

CREDITE 6 credite

25

6.2. STAGIUL PRACTIC DE SPECIALITATE NR. II

ÎNGRIJIRI INDIVIDUALIZATE A PARTURUENTELOR ȘI LĂUZELOR

6.2.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Implementarea în practica medicală a prevederilor actelor

normative

implementarea Politicii Naţionale de Sănătate;

respectarea reglementărilor privind prevenirea, controlul şi combaterea

infecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico – sanitare, a circuitelor sanitare

conform ordinelor în vigoare;

completarea corectă a documentaţiei medicale.

2. Îngrijirea parturientelor în nașterea fiziologică

îngrijirea, asistarea parturientei în timpul travaliului şi monitorizarea stării

fetusului in utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;

aplicarea metodelor nemedicamentoase de analgezie în naștere;

asistarea naşterii fiziologice, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de urgenţă,

practicarea naşterii în prezentaţie pelviană;

acordarea asistenţei de urgenţă care se impune în absenţa medicului, în

special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea

manuală a uterului;

examinarea şi îngrijirea nou-născutului, luarea tuturor iniţiativelor care se

impun în caz de nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării imediate;

supravegherea şi îngrijirea (cuprizând examinarea) parturientelor sănătoase

şi a nou-născuţilor sănătoşi;

supravegherea şi îngrijirea nou-născuţilor care necesită îngrijiri speciale.

3. Îngrijirea lăuzelor în perioada post-partum fiziologică

îngrijirea lăuzei, monitorizarea evoluţiei perioadei postnatale;

acordarea sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune

condiţii;

suturarea rănii după epiziotomie şi a rupturilor simple a perineului;

supravegherea şi îngrijirea (cuprizând examinarea) parturientelor sănătoase

şi a nou-născuţilor sănătoşi;

urmărirea şi îngrijirea nou-născuţilor care necesită îngrijiri speciale.

4. Pregătirea şi asistarea parturientelor și lăuzelor în

investigaţiile de laborator şi instrumentale

pregătirea parturientelor, lăuzelor pentru examinări paraclinice

instrumentale şi de laborator;

26

prelevarea materialului biologic pentru examinări paraclinice la indicaţia

medicului;

asistarea parturientelor, lăuzelor în cursul investigaţiilor de laborator şi

imagistice;

participarea în procesul de diagnosticare medicală şi realizarea măsurilor

curative în echipa multidisciplinară;

utilizarea metodelor moderne de recoltare, documentare şi transportare a

produselor biologice pentru investigaţiile de laborator.

5. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă conform

Protocoalelor Clinice Naţionale

recunoaşterea complicaţiilor în naştere, post-partum şi acordarea ajutorului

de urgenţă la timp şi corect;

realizarea asistenţei medicale de urgenţă adecvate situaţiilor de urgenţe

medicale conform Ghidurilor de Perinatologie şi Protocoalelor Clinice

Naţionale.

6.2.2. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea practică a elevilor este desfășurată în instituțiile medico-sanitare

publice cu departamente obstetricale și ginecologice, sub supravegherea și

monitărizarea personalului medical mediu de specialitate și superior de profil, în

scopul asigurării calității și siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor

medicale este efectuată de moașe, asistenți medicali și personalului medical

superior de profil în baza protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale

și Protocoalelor/algoritmelor deprinderilor practice, ediția Chișinău, 2017.

Activitatea în secţia de internare (2 zile)

Primirea parturientelor în maternitate. Completarea documentaţiei din secţia

de internare şi introducerea datelor în baza de date. Culegerea anamnezei, aprecierea

stării generale a parturientei. Aprecierea şi înregistrarea datelor antropometrice,

tensiometriei şi termometriei. Determinarea dimensiunilor bazinului, înălţimii

fundului uterin, circumferinţei abdomenului, auscultarea bătăilor cordului fetal,

palparea după Leopold. Instalarea femeii pentru a fi examinată pe masa

ginecologică. Prelevarea materialului biologic pentru examinări paraclinice la

indicaţia medicului. Prelucrarea igienică a parturientelor internate (în caz de

pediculoză şi scabie). Pregătirea soluţiilor dezinfectante şi dezinsecţia unor obiecte

de îngrijire a pacientelor conform actelor normative în vigoare. Transportarea

parturientei în sala de naștere.

27

Activitate în sala de naștere (5 zile)

Familiarizarea cu obligaţiunile de serviciu ale moaşei.

Îngrijirea parturientelor în perioada de dilatare. Supravegherea parturientei.

Aprecierea stării generale a parturientei. Instalarea cardiomonitorului. Determinarea

frecvenţei, duratei şi intensităţii contracţiilor uterine. Auscultaţia bătăilor cordului

fetal. Aplicarea metodelor nemedicamentoase de analgezie în naştere. Îndeplinirea

rolului persoanei de suport în naştere. Completarea partogramei.

Îngrijirea parturientelor în perioada de expulsie. Pregătirea necesarului pentru

asistenţă la naştere. Asistarea la naştere fiziologică. Aprecierea stării generale a

parturientei. Determinarea frecvenţei, duratei şi intensităţii contracţiilor uterine.

Aprecierea scremetelor. Auscultaţia bătăilor cordului fetal. Completarea

partogramei.

Îngrijirea parturientelor în perioada de delivrenţă. Aprecierea stării generale a

parturientei. Aprecierea semnelor de decolare a placentei. Asistenţa la conduita

activă a perioadei de delivrenţă. Examinarea placentei. Determinarea cantităţii de

sânge pierdut în naştere. Efectuarea examenului căilor de naştere. Pregătirea

casoletei pentru sterilizare cu materialul şi instrumentarul necesar pentru asistenţă

la naştere.

Îngrijirea nou-născtului sănătos în primele 2 ore după naştere. Examinarea

complexă a nou–născutului cu identificarea semnelor patologice. Aplicarea

contactului „piele la piele”. Dezobstruarea căilor respiratorii. Antropometria,

cântărirea nou-născutului. Secţionarea cordonului ombilical. Profilaxia

gonoblenoragiei. Profilaxia hemoragiilor cu vit. K. Respectarea „lanţului curat” şi

„lanţului cald”. Promovarea alăptării la sânul mamei. Promovarea mediului

securizant privind îngrijirea copilului. Consilierea mamei privind îngrijirea nou-

născutului.

Activitate în secția lăuzie (3 zile)

Îngrijirea lăuzei în perioada post-partum fiziologică. Aprecierea stării generale

a lăuzei, stării glandelor mamare, involuţiei uterine, cantităţii şi calităţii lohiilor.

Consilierea lăuzei:

alimentaţia lăuzei;

igiena lăuzii;

exerciţiul fizic în lăuzie (Keghel);

probleme posibile în lăuzie;

semnele de urgenţă în lăuzie;

aplicarea precoce la sân;

contracepţia post-partum.

Îngrijirea lăuzelor sănătoase.

28

Proiectarea şi realizarea convorbirilor la subiectele: igiena lăuzei, organizarea

mediului de îngrijire a nou – născutului la domiciliu.

6.2.3 Deprinderi practice obligatorii

1. Aprecierea stării generale a parturientei.

2. Pelvimetria externă și internă.

3. Determinarea frecvenţei, duratei şi intensităţii contracţiilor uterine.

4. Auscultaţia bătăilor cordului fetal.

5. Efectuarea metodelor nemedicamentoase de analgezie în naştere.

6. Îndeplinirea rolului persoanei de suport în naştere.

7. Completarea partogramei.

8. Pregătirea necesarului pentru asistenţă la naştere.

9. Efectuarea tactului vaginal în naștere.

10. Aprecierea semnelor de decolare a placentei.

11. Asistenţa la conduita activă a perioadei de delivrenţă.

12. Examinarea placentei.

13. Determinarea cantităţii de sânge pierdut în naştere.

14. Efectuarea examenului căilor de naştere.

15. Pregătirea casoletei pentru sterilizare cu material şi instrumentar necesar în

asistenţă la naştere.

16. Aplicarea contactului „piele la piele„.

17. Dezobstrucția căilor respiratorii la nou-născut.

18. Antropometria, cântărirea nou-născutului.

19. Secţionarea cordonului ombilical.

20. Profilaxia gonoblenoragiei.

21. Profilaxia hemoragiilor cu vit. K

22. Respectarea „lanţului curat” şi „lanţului cald”.

6.3. STAGIUL PRACTIC DE SPECIALITATE NR. III

ÎNGRIJIRI INDIVIDUALIZATE ÎN SARCINA PATOLOGICĂ

6.3.1. Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Implementarea în practica medicală a prevederilor actelor

normative:

implementarea Politicii Naţionale de Sănătate;

respectarea reglementărilor privind prevenirea, controlul şi combaterea

infecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico – sanitare, a circuitelor sanitare

conform ordinelor în vigoare;

completarea corectă a documentaţiei medicale.

29

2. Îngrijirea gravidelor în sarcina patologică.

culegerea anamnezei, evaluarea stării de sănătate a gravidei, diagnosticarea

şi îngrijirea gravidelor cu patologii în sarcină conform prescripţiilor

medicului;

consilierea privind examinările necesare pentru diagnosticarea timpurie a

sarcinii cu risc;

îngrijirea gravidelor care prezintă patologii obstetricale;

elaborarea rapoartelor scrise necesare;

consilierea privind examinările clinice şi paraclinice necesare pentru

diagnosticul patologiilor obstetricale.

3. Pregătirea şi asistarea gravidei în investigaţiile de

laborator şi instrumentale:

pregătirea gravidelor pentru examinări paraclinice instrumentale şi de

laborator;

prelevarea materialului biologic pentru examinări paraclinice la indicaţia

medicului;

asistarea gravidelor în cursul investigaţiilor de laborator şi imagistice;

participarea în procesul de diagnosticare medicală şi realizarea măsurilor

curative în echipa multidisciplinară;

utilizarea metodelor moderne de recoltare, documentare şi transportare a

produselor biologice pentru investigaţiile de laborator.

4. Comunicarea, consilierea şi promovarea modului sănătos

de viaţă:

pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi membrilor familiei ei către naştere;

consilierea populaţiei în activităţi de promovare şi menţinere a modului

sănătos de viaţă;

organizarea şi desfăşurarea programelor de educaţie pentru sănătate;

comunicarea eficientă în depăşirea situaţiilor de criză şi conflict.

5. Participarea în diagnosticarea medicală şi tratament:

identificarea problemelor de sănătate şi stabilirea planurilor de îngrijire la

gravide;

aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate planificate în baza standardelor

profesionale cu susţinerea psihologică şi informarea adecvată a gravidelor.

30

6. Selectarea, implementarea şi evaluarea îngrijirilor:

recunoaşterea şi aplicarea intervenţiilor de îngrijire în sănătatea reproducerii

cu diverse stări patologice acute şi cronice, complicaţii posibile, disabilităţi,

limitări fizice şi psihice temporare;

aplicarea intervenţiilor după scop, tip şi durata necesară de îngrijire în

sănătatea reproducerii;

evaluarea rezultatelor îngrijirii în sănătatea reproducerii şi ajustarea continuă

a îngrijirilor la necesităţile pacientelor;

manifestarea toleranţei în aplicarea îngrijirilor gravidelor.

7. Aplicarea îngrijirilor orientate spre pacientă:

aplicarea autonomă a îngrijirilor individualizate gravidelor;

aplicarea îngrijirilor diferenţiate în dependenţă de statutul social, religie,

etnie, cultură şi alte aspecte specifice bazate pe principiile eticii şi

deontologiei medicale.

8. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă conform

Protocoalelor Clinice Naţionale:

recunoaşterea complicaţiilor în sarcină, naştere, post-partum şi acordarea

ajutorului de urgenţă la timp şi corect;

realizarea asistenţei medicale de urgenţă adecvate situaţiilor de urgenţe

medicale conform Ghidurilor de Perinatologie şi Protocoalelor Clinice

Naționale.

6.3.2. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea practică a elevilor este desfășurată în instituțiile medico-

sanitare publice, cu departamente obstetricale și ginecologice, sub supravegherea

și monitărizarea personalului medical mediu de specialitate și superior de profil,

în scopul asigurării calității și siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor

medicale este efectuată de moașe, asistenți medicali și personalului medical

superior de profil în baza protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale,

Protocoalor Clinice Naționale și Protocoalelor/algoritmelor deprinderilor

practice, ediția Chișinău, 2017.

Pregătirea locului de muncă, documentaţiei, instrumentarului. Familiarizarea

cu programul de activitate în secţie. Elevii supraveghează şi îngrijesc gravide cu

diverse patologii în sarcină, apreciază starea generală a gravidei, măsoară Ps, TA,

greutatea corporală, apreciază vârsta sarcinii, data concediului prenatal, data

naşterii. Pregătesc gravide pentru examinări paraclinice instrumentale şi de

laborator. Efectuiază prelevarea frotiului pentru examenul bacterioscopic şi

31

conţinutului vaginal pentru examenul bacteriologic. Asistă pacienta în cursul

investigaţiilor de laborator şi imagistice. Realizează pregătirea psiho-emoţională a

gravidei şi membrilor familiei ei către naştere.

Consiliază gravidele în:

igiena, vestimentaţia şi alimentaţia gravidei în sarcină;

exerciţiul fizic, relaţiile sexuale, deplasările în sarcină;

probleme minore de disconfort în sarcină;

semnele de urgenţă în sarcină;

alcoolul, fumatul, drogurile şi medicamentele în sarcină;

naşterea fiziologică, perioadele naşterii, prodroamele naşterii;

importanţa comportamentului activ, poziţiile în naştere fiziologică;

rolul partenerului în naştere;

metode nemedicamentoase de analgezie în naştere, metode de relaxare în

naştere.

6.3.3 Deprinderi practice obligatorii

1. Culegerea anamnezei la gravidă.

2. Aprecierea stării generale a gravidei.

3. Determinarea TA, ps, temperaturei corpului a gravidei.

4. Cântărirea gravidei.

5. Completarea formelor de evidenţă a gravidelor.

6. Pelvimetria externă şi internă.

7. Examenul în valve şi tactul vaginal bimanual.

8. Măsurarea înălţimii fundului uterin şi circumferinţei abdomenului.

9. Instalarea cardiomonitorului.

10. Auscultaţia bătăilor cordului fetal.

11. Palparea abdomenului după Leopold.

12. Aprecierea atitudinii fătului în uter.

7. STAGIEREA PRACTICĂ, ANUL III DE STUDII

7.1. ADMINISTRAREA STAGIULUI

Nr.

d/o

Semes

tre

Stagiul

practic

Nr. săptămâni/ ore/ Perioda Repartizarea

activităţii în secţii

1. V - - -

2.

VI

Practica ce

precede probele

de absolvire

21 săptămâni x 36

ore/săptămână = 750 ore

25 de credite 12.0

1 -

07.0

6

Total ore 750 ore 21 săptâmâni

Total credite 25 credite

32

Nr.

D/o

Locul desfăşurării Durata

Zile/săptămâni Ore

MEDICINA INTERNĂ, GERIATRIE CU NURSING SPECIFIC

1. Activitatea în secţia internare 2 zile 36 ore

2. Activitatea cu asistentul medical de salon 10 zile 72 ore

3. Activitatea în sala de tratamente 8 zile 36 ore

Total 20 zile (4

săptămâni)

144 ore

PEDIATRIE CU NURSING SPECIFIC

1. Activitatea în secţia internare 2 zile 36 ore

2. Activitatea cu asistentul medical de salon 10 zile 72 ore

3. Activitatea în sala de tratamente 8 zile 36 ore

Total 20 zile (4

săptămâni)

144 ore

OBSTETRICÂ CU NURSING SPECIFIC/GINECOLOGIE CU NURSING SPECIFIC

1. Activitatea în secţia internare 3 zile 36 ore

2. Activitatea în sala de naştere 17 zile 108 ore

3. Activitatea în secţia de lăuzie şi nou-născuţi 10 zile 72 ore

4. Activitatea în secţia patologia sarcinii şi urgenţe

obstetricale

10 zile 72 ore

5. Activitatea în secţia ginecologie 10 zile 72 ore

Total 50 zile (10

săptămâni)

360 ore

ASISTENŢA MEDICALĂ DE FAMILIE

1. Îngrijirea bolnavului adult la domiciliu (îngrijiri

paliative, geriatrice, pacientului terapeutic

4 zile 36 ore

2. Îngrijirea copilului (nou-născutului şi sugarului)

la domiciliu

4 zile 36 ore

3. Îngrijirea gravidelor în cadrul vizitelor antenatale 3 zile 21,6 ore

4. Îngrijirea ginecopatelor la domiciliși bolnavelor

cu afecțiuni ginecologice la domiciliu

2 zile 7,2 ore

5. Realizarea controloului oncoprofilactic

(screening-ul cervical și glandei mamare)

2 zile 7,2 ore

15 zile (3 săptămâni) 108 ore

33

7.2 PRACTICA CE PRECEDE PROBELE DE ABSOLVIRE

7.3 MEDICINA INTERNĂ, GERIATRIE CU NURSING SPECIFIC

7.3.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Aplicarea principiilor de examinare şi îngrijire în baza

criteriilor ce ţin de cadrul juridic, economic şi ecologic.

Identificarea şi aplicarea actelor normative, Protocoalelor Clinice Naţionale,

ghidului pacientului conform PCN a pacienţilor cu afecţiuni terapeutice;

Implementarea Politicii Naţionale de Sănătate, Strategia “Sănătate 2020”.

2. Identificarea patologiilor terapeutice cu stabilirea

măsurilor de îngrijiri orientate spre pacient în baza

cunoştinţelor şi competenţelor dobândite cu asigurarea calităţii

îngrijirilor.

Realizarea trierii primare a pacienţilor;

Colectarea anamnezei pacientului;

Recunoaşterea semnelor patologice ale afecţiunilor terapeutice.

Identificarea problemelor de sănătate a pacientului cu stabilirea

diagnosticului de nursing.

3. Examinarea complexă a adultului cu identificarea

semnelor patologice ale afecţiunilor terapeutice.

Aprecierea stării generale a pacientului;

Aprecierea şi înregistrarea datelor antropometriei, tensiometriei,

termometriei, spirometriei, electrocardiografiei, glucometriei;

Determinarea, înregistrarea şi monitorizarea indicilor vitali;

Determinarea edemelor şi bilanţului hidric;

Examinarea cu efectuarea inspecţiei generale a unui pacient.

4. Pregătirea pacientului terapeutic, asistarea şi

participarea în diagnosticarea medicală şi tratament.

Pregătirea pacientului şi necesarului pentru investigaţiile instrumentale şi

imagistice conform standardelor/protocoalelor deprinderilor practice;

Prelevarea materialului biologic pentru examinări paraclinice la indicaţia

medicului;

Asistarea pacientului în cursul investigaţiilor de laborator şi imagistice.

5. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în diverse

situaţii de criză conform Protocoalelor Clinice Naţionale.

Realizarea asistenţei medicale de urgenţă adecvate situaţiilor medicale;

34

Aplicarea tehnicilor de evaluare a parametrilor vitali cu utilizarea

metodologiilor moderne de tratament actual.

6. Planificarea situaţiilor de îngrijire şi stabilirea în mod

independent a asistenţei medicale necesare în baza

cunoştinţelor teoretice şi clinice ştiinţific argumentate.

Proiectarea obiectivelor de îngrijire;

Planificarea şi organizarea îngrijirilor preventive, curative, reabilitative şi

paliative specifice cazului medical concret;

Realizarea intervenţiilor autonome, delegate, interdelegate;

Evaluarea aplicării planului de îngrijire.

7. Aplicarea individualizată a îngrijirilor terapeutice

conform modulului, indiferent de statutul social, religie, etnie,

cultură şi alte aspecte specifice bazate pe principiile etice şi

deontologiei medicale.

Efectuarea îngrijirilor paliative conform problemelor de sănătate;

Monitorizarea şi supravegherea funcţiilor vitale ale pacientului;

Specificarea cu informarea regimului alimentar conform patologiei;

Fortificarea sănătăţii pacienţilor prin promovarea modului sănătos de viaţă;

Realizarea îngrijirilor pentru menţinerea stării de bine.

8. Consilierea, susţinerea şi instruirea membrilor familiei în

scopul implicării acestora în acordarea îngrijirilor necesare.

Susţinerea membrilor familiei în scopul implicării în îngrijirile necesare;

Informarea membrilor familiei în scopul respectării eticii şi deontologiei

medicale.

7.3.2. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea practică a elevilor este desfășurată în instituțiile medico-sanitare

publice, cu departamente terapeutice, sub supravegherea și monitărizarea

personalului medical mediu de specialitate și superior de profil, în scopul

asigurării calității și siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor medicale

este efectuată de moașe, asistenți medicali și personalului medical superior de

profil în baza protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale,

Protocoalelor Clinice Naționale și Protocoalelor/algoritmelor deprinderilor

practice, ediția Chișinău, 2017.

Activitatea în secţia de internare (2 zile)

35

Elevii asigură primirea şi înregistrarea pacienţilor (identifică bolnavul

conform actelor de identitate, verifică biletul de trimitere, completează biletul de

internare, foaia de observaţie şi trece datele pacientului în registrul de internări).

Realizează trierea primară a pacienţilor. Colectează anamneza de la pacient şi

determină semnele patologice ale afecţiunilor terapeutice. Prelevează materialul

biologic pentru examinări paraclinice la indicaţia medicului. Apreciază starea

generală a pacientului, determină şi înregistrează datele antropometriei,

tensiometriei, termometriei, electrocardiografiei, glucometriei. La necesitate

acordă asistenţă medicală de urgenţă adecvată situaţiilor medicale. Realizează

prelucrarea igienică a bolnavilor internaţi (în caz de pediculoză şi scabie).

Pregătesc soluţii dezinfectante şi fac dezinsecţia unor obiecte de îngrijire a

pacienţilor conform actelor normative în vigoare. Asigură transportarea

pacienţilor în secţiile curative sau alte instituţii curative.

Activitatea cu asistentul medical de salon (10 zile)

Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor

profesionale şi cerinţelor postului cu respectarea regulamentului de ordine interioară

a spitalului. Preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi

îl repartizează în salon. Informează pacientul cu privire la structura secţiei şi asupra

obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară. Participă la asigurarea

unui climat optim şi de siguranţă al pacientului internat în secţie. Asigură

monitorizarea specifică a bolnavului din secţie conform protocoalelor şi prescripţiei

medicale. Pregăteşte fizic şi psihic pacienții pentru investigaţiile de laborator,

funcţionale şi instrumentale. Determină edemele şi bilanţul hidric, examinarea cu

efectuarea inspecţiei generale a pacientului. Identifică problemele de ingrijire ale

pacienţilor cu afecţiuni terapeutice, stabileşte priorităţile, elaborează, implementează

planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării.

Observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în fişa de îngrijiri şi

informează medicul. Determină la pacienţi temperatura corpului, respiraţia, pulsul,

tensiunea arterială cu înregistrare în foaia de temperatură. Intervine în limita

sarcinilor sale în toate cazurile de urgență până la sosirea medicului. Participă la

acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia pentru efectuarea acestora.

Supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de

observaţie şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi. Acordă sfaturi de igienă şi

nutriţia ulterioară. Pentru efectuarea diverselor examene însoţeşte pacientul.

Participă la primirea şi predarea serviciului, la extragerea indicaţiilor din foile de

prescripţii medicale.

Consiliază pacienţii în activităţi de promovare şi menţinere a modului sănătos de

viaţă. Argumentează necesitatea modificării stilului de viaţă în afecţiunile

terapeutice. Completează corect documentaţia medicală. Respectă reglementările în

36

vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale, la fel

comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care vine

în contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei

conduite civilizate faţă de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi.

Activitatea în sala de tratament (8 zile)

Completează documentaţia din sala de tratament. Pregăteşte medicaţia

conform fişei de observaţie, respectând protocolul: masca, halatul, mănuşi sterile,

regulile de asepsie. Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele,

testările biologice etc. conform prescripţiei medicale. Pregăteşte echipamentul,

instrumentarul şi materialul steril necesar pentru anumite intervenţii specifice.

Prelevează produsele biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției

medicului. Pregăteşte pacientul şi necesarul pentru investigaţiile instrumentale şi

imagistice conform standardelor/protocoalelor deprinderilor practice şi ajută

medicul la efectuarea lor. Efectuiază tratamentul indicat de medic: injecţii

intradermale, subcutanate, intramusculare, intravenoase, perfuzii, recoltează sânge

din venă etc.. Completează documentaţia din sala de tratament. În urgenţe: anunţă

medicul, inspectează pacientul, determină, stabileşte şi aplică măsuri necesare

imediate în limita competenţei în funcţie de diagnostic şi starea generală,

monitorizează funcţiile vitale (temperatura corpului, respiraţia, pulsul, tensiunea

arterială). Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor,

precum şi a medicamentelor cu regim special.

7.3.3. Deprinderi practice obligatorii

1. Examenul subiectiv al bolnavului şi inspecţia generală.

2. Completarea dosarului de nursing.

4. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru bronhoscopie.

5. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru

fibroesofagogastroduodenoscopia (FEGDS).

6. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru examenul radiologic al

stomacului şi intestinului subţire.

7. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru examenul endoscopic şi

radiologic al intestinului gros.

8. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru examenul radiologic al vezicii

biliare şi căilor biliare.

9. Pregătirea bolnavului pentru examenul radiologic al rinichilor.

10. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru puncţia pleurală.

11. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în lipotimie, colaps.

12. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în şoc anafilactic.

13. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în hemoptizie şi hemoragia

37

pulmonară.

14. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în acces de angină pectorală.

15. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în infarct miocardic acut.

16. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în acces de astm bronşic.

17. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în puseu hipertensiv, acces de

astm cardiac şi edem pulmonar.

18. Tehnica înregistrării electrocardiogramei (ECG).

19. Pregătirea pacientului pentru monitorizarea Holter ECG,

cicloergometrie/veloergometria.

20. Pregătirea pacientului pentru RMN (cu sau fără substanţă de contrast).

21. Pregătirea pacientului către ecografie şi elastografie (fibroscan).

22. Pregătirea pacientului pentru examinarea cu radioizotopi a organelor

parenchimatoase.

23. Pregătirea pacientului şi efectuarea Peak-flowmetriei.

24. Tehnica de aplicare în practica moașei a inhalatorului, nebulizatorului şi

pulsoximetrului.

25. Determinarea glicemiei prin metoda expres.

7.4 PEDIATRIE CU NURSING SPECIFIC

7.4.1.Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Promovarea dezvoltării corecte şi multilaterale a copiilor

de diferite vârste în condiţii sănătoase familiale:

monitorizarea dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiilor de diferite vârste,

promovarea relaţiilor afectuoase în familie;

prevenirea violenţei şi a abuzului faţă de copil în familie, asigurarea

securităţii copilului în condiţii casnice şi instituţionale;

organizarea respectării regimurilor igienice şi antiepidemice în instituţiile

medicale şi infantile;

promovarea Programului Naţional al Imunizărilor Preventive.

2. Examinarea complexă a copilului cu identificarea

semnelor patologice ale afecţiunilor pediatrice:

realizarea interviului cu mama privind evoluţia stării de sănătate a copilului;

realizarea eficientă a vizitelor postnatale;

evaluarea dezvoltării fizice, neuropsihice şi a particularităţilor anatomo-

fiziologice conform vârstei;

completarea fişei de dezvoltare a copilului;

recunoaşterea semnelor de pericol pentru viaţă şi sănătate la copilului mic;

38

identificarea semnelor de boală la copilul mare;

organizarea triajului copilului bolnav;

identificarea, izolarea şi supravegherea copiilor contagioşi.

3. Pregătirea şi asistarea copilului în investigaţiile de

laborator şi instrumentale:

pregătirea fizică şi psihologică a copilului bolnav pentru investigaţiile de

laborator;

pregătirea copilului pentru investigaţii instrumentale şi imagistice;

recoltarea probelor biologice pentru examinări de laborator;

asistarea copiilor în cursul investigaţiilor de laborator şi imagistice;

aprecierea corectă a rezultatelor investigaţiilor realizate.

4. Realizarea tratamentului complex şi individualizat a

copiilor de diferite vârste conform prescripţiilor medicului:

administrarea medicamentelor pe diverse căi cu respectarea tehnicii

securităţii, dozării corecte a medicamentelor;

utilizarea corectă a instrumentelor de administrare;

asistarea medicului în cazul tratamentelor specifice;

asistenţa medicală în cazul complicaţiilor după manipulaţii şi urgenţelor

pediatrice.

5. Îngrijirea copilului sănătos:

organizarea îngrijirii nou-născutului în maternitate şi a sugarului în familie;

promovarea mediului securizant privind îngrijirea copilului;

promovarea şi organizarea alimentaţiei conform vârstei copilului sănătos;

fortificarea sănătăţii copilului prin masaj, gimnastică, călire;

realizarea îngrijirilor pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

6. Îngrijirea copilului bolnav:

organizarea îngrijirii nou-născutului bolnav în maternitate;

organizarea mediului de îngrijire şi supraveghere a sugarului bolnav în

familie;

organizarea îngrijirii copilului bolnav cu patologii somatice în staţionarul

pediatric;

organizarea şi realizarea alimentaţiei copilului în diverse patologii;

îngrijirea copilului la domiciliu în perioada de reabilitare.

7. Comunicarea eficientă în situaţii socio-profesionale şi

promovarea modului sănătos de viaţă:

39

consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi dezvoltarea sănătoasă a

copilului;

consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind îngrijirea copilului bolnav;

comunicarea eficientă în echipa multidisciplinară;

completarea corectă a documentelor medicale, elaborarea rapoartelor de

autoevaluare;

soluţionarea cazurilor de conflict şi lezare a drepturilor copilului.

7.4.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea practică a elevilor este desfășurată în instituțiile medico-sanitare

publice cu departamente pediatrice, sub supravegherea și monitărizarea

personalului medical mediu de specialitate și superior de profil, în scopul asigurării

calității și siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor medicale este

efectuată de moașe, asistenți medicali și personalului medical superior de profil în

baza protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale, Protocoalelor Clinice

Naționale, CIMC și Protocoalelor/algoritmelor deprinderilor practice, ediția

Chișinău, 2017.

Activitatea moaşei în secția de internare a spitalului de copii (2 zile).

În secţia internare a spitalului de copii moașa respectă reglementările

funcţionale ale secţiei de internare, respectă codul de etică şi deontologie. Poartă

echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordin intern, menţine igiena

şi aspectul estetic personal. Completează actele din secţia de internare cu

introducerea datelor în baza de date. Participă la internarea copilului bolnav, verifică

igiena corporală, efectuează măsurile antropometrice și termometria, pregătește

bolnavul pentru diverse investigaţii şi intervenţii, recoltează materiale pentru

examenul de laborator, identifică problemele de îngrijire a bolnavului, stabilește

diagnosticul și priorităţile planului de îngrijire, însoţește bolnavului în secţia

specializată şi informează părinţii despre drepturile și obligațiunile copilului bolnav.

Pregăteşte soluţiile dezinfectante şi dezinfecţia unor obiecte de îngrijire a pacienţilor

conform ordinelor Nr. 288, 744, 408, 264 al MS. Coordonează activităţile

personalul din subordine. Realizează predarea şi preluarea serviciului de gardă şi

activităţile desfășurate în timpul serviciului de gardă. Este responsabilă de

raporturile statistice privind copiii internaţi în timpul serviciului de gardă. Anunţă

asistentul şef, şef secţiei, medicul de gardă despre stările excepţionale şi situaţii de

conflict. Respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea

infecţiilor nosocomiale.

Activitatea moaşei în secţia de copii (10 zile)

40

Moașa în secţia de copii respectă regulamentul de activitate a secţiei de copii,

poartă echipamentul de protecţie, respectă codul de etică şi deontologie. Menţine

igiena și aspectul estetic personal. Informează părinţii despre îngrijirea şi

tratamentul necesar de realizat copilului bolnav, completează documentaţia

medicală şi este responsabilă de păstrarea ei. Supraveghează, monitorizează şi

acordă îngrijiri medicale pacienţilor din secţie. Monitorizează funcţiile vitale.

Efectuează termometria dimineaţa şi seara, supraveghează realizarea igienei

personale. Aplică tehnici de îngrijiri în conformitate cu starea pacientului, gradului

de dependenţă şi la indicaţia medicului. Administrează medicamente pe cale orală,

parenterală, prin inhalaţii, pe tegumente, mucoase etc. Pregăteşte şi asistă medicul în

cadrul efectuării unor intervenţii medicale, acordă asistenţă în stările de urgenţă.

Supraveghează respectarea cerinţelor privind alimentarea copilului. Pregăteşte

soluţiile dezinfectante şi realizează dezinfecţia unor obiecte de îngrijire a pacienţilor

conform ordinelor Nr. 288, 744, 408, 264 al MS. Coordonează activităţile

personalul din subordine. Organizează şi desfășoară programe de educaţie pentru

sănătate. Este responsabilă de raporturile statistice privind migraţia pacienţilor în

secţie. Realizează predarea şi preluarea serviciului de gardă şi activităţile

desfăşurate în timpul serviciului de gardă. Respectă reglementările privind

prevenţia, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. Anunţă asistenta şefă,

șeful secţiei, medicul de gardă despre stările excepţionale şi situaţiile de conflict.

Activitatea moaşei în sala de tratamente (8 zile)

În sala de tratamente moașa respectă regulamentul de activitate în sala de

tratamente, poartă echipamentul de protecție, respectă codul de etică și deontologie,

respectă normele de asepsie și antisepsie, este responsabilă de instrumentarul,

medicamentele, registrele de evidenţă. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de

regulamentul de ordin intern. Consiliază mamele/copiii despre necesitatea efectuării

unor interveţii medicale. Foloseşte limbajul de comu nicare adecvat pentru copil în

dependență de vârstă. Administrează medicamente pe cale orală, parenterală şi

supraveghează copilul în timpul manipulaţiilor. Anunţă de urgenţă medicul despre

modificările apărute la copil în cadrul manipulaţiei. Acordă asistenţă de urgență în

caz de reacţii adverse până la sosirea medicului conform Protocoalelor Clinice

Naţionale. Verifică evidenţa medicamentelor utilizate, inclusiv a medicamentelor

toxice, stupefiante.

7.4.3 Deprinderi practice obligatorii

1. Antropometria nou-născutului.

2. Realizarea toaletei matinale n.n. și sugarilor.

3. Tehnica alăptării la sân, poziţionarea şi aplicarea corectă.

4. Alimentaţia sugarului cu cana, cu biberonul, cu linguriţa, cu seringa.

41

5. Stoarcerea laptelui matern.

6. Determinarea frecvenţei respiraţiei.

7. Determinarea temperaturii corporale.

8. Determinarea PS şi TA.

9. Realizarea băiţei igienice a sugarului.

10. Realizarea toaletei intime.

11. Administrarea pastilelor la copii.

12. Instilarea picăturilor în nas, ochi, urechi.

13. Aplicarea unguentului oftalmic.

14. Recoltarea secreţiilor nazale, nazofaringiene şi faringiene pentru analiza

bacteriologică.

15. Recoltarea fecalelor la ouă de helminţi.

16. Recoltarea fecalelor în vederea examenului microscopic.

17. Recoltarea fecalelor în vederea examenului bacteriologic.

18. Raclajul perianal.

19. Tubajul şi spălătura gastrică la copii de diferite vâste.

20. Aplicarea tubului de evacuare a gezelor la copii de diferite vârste.

21. Realizarea clismei evacuatoare şi curative la copii de diferite vârste.

22. Recoltarea urinei la sugari.

23. Toaleta urechii în otita purulentă.

24. Îngrijirea cavităţii bucale în stomatite.

25. Prepararea soluţiilor SRO şi administrarea în diferite grade de deshitratare.

26. Îngrijirea copiilor în caz de vărsături.

27. Asistenţa în febră, convulsii, sindromul bronhoobstructiv.

28. Tratarea hipoglicemiei la copiii gravi.

29. Realizarea imunizărilor profilactice cu vaccinul BCG, HVB.

30. Pregătirea fizică şi psihologică a copilului bolnav pentru investigaţiile de

laborator, instrumentale şi imagistice și asistarea în cursul manipulației.

31. Asistarea copiilor în cursul investigaţiilor de laborator şi imagistice.

7.5 OBSTETRICA CU NURSING SPECIFIC/GINECOLOGIA CU

NURSING SPECIFIC

7.5.1. Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Implementarea în practica medicală a prevederilor actelor

normative:

Identificarea şi aplicarea actelor normative, Protocoalelor Clinice Naţionale

de către moașe în asigurarea sănătății reproductive a populației;

42

Responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul

autonom şi delegat, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

Respectarea reglementărilor privind prevenirea, controlul şi combaterea

infecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico – sanitare, a circuitelor sanitare

conform ordinelor în vigoare;

Îndeplinirea corectă a documentaţiei medicale.

2. Îngrijirea gravidelor, parturientelor, lăuzelor şi bolnavelor

cu afecţiuni ginecologice:

diagnosticarea sarcinii, supravegherea sarcinii fiziologice, efectuarea

examinărilor necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii fiziologice;

consilierea privind examinările necesare pentru diagnosticarea timpurie a

sarcinii cu risc;

îngrijirea, asistarea parturientei în timpul travaliului şi monitorizarea stării

fetusului in utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;

asistarea naşterii fiziologice, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de urgenţă

practicarea naşterii în prezentaţie pelviană;

recunoaşterea la gravidă sau la copil, a anomaliilor de dezvoltare care necesită

intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia;

acordarea asistenţei de urgenţă care se impune în absenţa medicului, în special

extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea manuală a

uterului;

examinarea şi îngrijirea nou-născutului, luarea tuturor iniţiativelor care se

impun în caz de nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării imediate;

îngrijirea lăuzei, monitorizarea evoluţiei perioadei postnatale şi acordarea

sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune condiţii;

acordarea îngrijirilor prescrise de medicul de familie şi obstetrician-

ginecolog;

elaborarea rapoartelor scrise necesare;

participarea activă la naşterile asistate;

practicarea epiziotomiei şi iniţierii asupra suturilor;

practica suturilor va cuprinde suturarea rănii după epiziotomie şi a rupturilor

simple a perineului;

supravegherea şi îngrijirea gravidelor cu risc şi a naşterii acestora;

supravegherea şi îngrijirea (cuprizând examinarea) parturientelor sănătoase şi

a nou-născuţilor sănătoşi;

urmărirea şi îngrijirea nou-născuţilor care necesită îngrijiri speciale;

îngrijirea pacientelor care prezintă patologii obstetricale;

43

culegerea anamnezei, evaluarea stării de sănătate a pacientei, diagnosticarea şi

îngrijirea pacientelor cu patologii ginecologice conform prescripţiilor

medicului;

consilierea privind examinările clinice şi paraclinice necesare pentru

diagnosticarea precoce a patologiilor ginecologice;

efectuarea screening-ului cancerului de col uterin;

efectuarea screening-ului cancerului glandei mamare.

3. Pregătirea şi asistarea pacientei în investigaţiile de

laborator şi instrumentale:

pregătirea gravidelor, parturientelor, lăuzelor şi bolnavelor cu afecţiuni

ginecologice pentru examinări paraclinice instrumentale şi de laborator;

prelevarea materialului biologic pentru examinări paraclinice la indicaţia

medicului;

asistarea pacientei în cursul investigaţiilor de laborator şi imagistice;

participarea în procesul de diagnosticare medicală şi realizarea măsurilor

curative în echipa multidisciplinară;

utilizarea metodelor moderne de recoltare, documentare şi transportare a

produselor biologice pentru investigaţiile de laborator.

4. Comunicarea, consilierea şi promovarea modului sănătos de

viaţă:

informarea şi consilierea în Planificare Familială;

pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi membrilor familiei ei către naştere;

promovarea educaţiei pentru sănătate, informare şi consiliere despre sexul

fără risc, prevenirea ITS;

consilierea populaţiei în activităţi de promovare şi menţinere a modului

sănătos de viaţă;

organizarea şi desfăşurarea programelor de educaţie pentru sănătate;

comunicarea eficientă în depăşirea situaţiilor de criză şi conflict.

5. Participarea în diagnosticarea medicală şi tratament:

identificarea problemelor de sănătate şi stabilirea planurilor de îngrijire la

gravide, parturiente, lăuze şi bolnave cu afecţiuni ginecologice;

aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate planificate în baza standardelor

profesionale cu susţinerea psihologică şi informarea adecvată a gravidelor,

parturientelor, lăuzelor şi bolnavelor cu afecţiuni ginecologice.

6. Selectarea, implementarea şi evaluarea îngrijirilor:

44

recunoaşterea şi aplicarea intervenţiilor de îngrijire în sănătatea reproducerii

cu diverse stări patologice acute şi cronice, complicaţii posibile, disabilităţi,

limitări fizice şi psihice temporare;

planificarea, selectarea şi aplicarea măsurilor de îngrijire în staţionar, staţionar

de zi şi ambulator;

aplicarea intervenţiilor după scop, tip şi durata necesară de îngrijire în

sănătatea reproducerii;

aplicarea îngrijirilor în sănătatea reproducerii prin comunicarea eficientă în

baza standardelor profesionale cu susţinerea psihologică şi informarea

adecvată a pacientei în dependenţă de vârstă;

evaluarea rezultatelor îngrijirii în sănătatea reproducerii şi ajustarea continuă

a îngrijirilor la necesităţile pacientelor;

manifestarea toleranţei în aplicarea îngrijirilor gravidelor, lăuzelor şi

bolnavelor cu afecţiuni ginecologice.

7. Aplicarea îngrijirilor orientate spre pacientă:

aplicarea autonomă a îngrijirilor individualizate gravidelor, parturientelor,

lăuzelor şi bolnavelor cu afecţiuni ginecologice;

aplicarea îngrijirilor diferenţiate în dependenţă de statutul social, religie, etnie,

cultură şi alte aspecte specifice bazate pe principiile eticii şi deontologiei

medicale.

8. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă conform

Protocoalelor Clinice Naţionale:

recunoaşterea complicaţiilor în sarcină, naştere, post-partum, stărilor acute în

ginecologie şi acordarea ajutorului de urgenţă la timp şi corect;

realizarea asistenţei medicale de urgenţă adecvate situaţiilor de urgenţe

medicale conform Ghidurilor de Perinatologie şi Protocoalelor Clinice

Naţionale.

7.5.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea practică a elevilor este desfășurată în instituțiile medico-sanitare

publice cu departamente obstetricale și ginecologice, sub supravegherea și

monitărizarea personalului medical mediu de specialitate și superior de profil, în

scopul asigurării calității și siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor

medicale este efectuată de moașe, asistenți medicali și personalului medical

superior de profil în baza protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale,

Protocoalelor Clinice Naționale, SOP și Protocoalelor/algoritmelor deprinderilor

practice, ediția Chișinău, 2017.

45

Activitatea în secţia internare (3 zile)

Elevii pregătesc locul de muncă, documentaţia, instrumentarul necesar pentru

examenul obstetrical. Fac cunoştinţă cu programul de activitate în secţie, cu ordinele

în vigoare în maternitate. Culeg anamneza, apreciază starea generală a parturientei,

cântăresc gravida (parturienta), determină TA, ps, temperatura corpului, măsoară

dimensiunile bazinului, înălţimea fundului uterin, circumferinţa abdomenului,

auscultă bătăile cordului fetal, palpează după Leopold. Poziționează femeia pentru a

fi examinată pe masa ginecologică. Înregistrează datele în „Fişa de observaţie

obstetricală” şi în „Registrul internărilor în maternitate”, dirijează transportarea

parturientei în salonul de travaliu.

Activitatea în sala de naştere (17 zile)

Elevii supraveghează parturiente, apreciază frecvenţa, durata şi intensitatea

contracţiilor uterine, auscultă bătăile cordului fetal, îndeplinesc partograma, aplică

metode nemedicamentoase de analgezie la naştere, îndeplinesc rolul persoanei de

suport în naştere. Pregătesc necesarul pentru asistenţă la naştere. Se pregătesc

pentru asistenţă la naştere. Participă activ la naşterile asistate, apreciază starea

parturientei, asistă la degajarea capului. Apreciază semnele de decolare a placentei,

aplică procedeele de expulzie a placentei. Participă la conduita activă a perioadei de

delivrenţă. Apreciază integritatea placentei. Apreciază cantitatea de sânge pierdut în

naştere.

Asistă la practicarea epiziotomiei şi iniţierii asupra suturilor cu suturarea rănii

după epiziotomie şi a rupturilor simple a perineului. Participă la secţionarea

cordonului ombilical, apreciază starea nou-născutului, asigură contactul „piele la

piele”, înițiază prima alăptare, asigură contactul dintre mamă – prunc şi familie,

aplică măsuri profilactice pentru prevenirea hemoragiilor, realizează profilaxia

gonoblenoragiei. Efectuiază antropometria, eticheta. Pregătesc casoleta pentru

sterilizare cu materialul şi instrumentarul necesar pentru asistenţă la naştere.

Activitatea în secţia de lăuzie și nou-născuți (10 zile)

Elevii supraveghează lăuze şi nou-născuţi. Pregătesc lăuzele pentru examinări

paraclinice instrumentale şi de laborator. Efectuiază evaluarea şi conduita nou-

născutului, realizează aprecierea grupei sanguine şi Rh-factor în caz de conflict,

examinează în caz de risc de infecţie, administrează antibioticele în caz de suspecţie

la infecţie intrauterină, administrează surfactantul la copii prematuri cu scopul

profilaxiei SDR. Prelucrează bontul ombilical, plaga ombilicală. Asistă la

vaccinarea copiilor. Realizează îngrijirea zilnică a nou-născutului ( ataşamentul faţă

de nou-născut, prelucrarea igienică a plăgii ombilicale şi a tegumentelor, scăldatul

copilului, măsurarea temperaturii corporale a nou-născutului).

46

Apreciază starea generală a lăuzei, starea glandelor mamare, involuţia

uterului, calitatea şi cantitatea lohiilor. Consiliază lăuzele despre: alimentaţia lăuzei,

igiena lăuzei, aplicarea corectă la sân, poziţiile de alăptare, avantajele alimentaţiei

naturale, dezavantajele alimentaţiei artificiale, colectarea manuală a laptelui,

probleme posibile în lăuzie, semnele de urgenţă în lăuzie, îngrijirea nou-născutului,

contracepţia post-partum.

Activitatea în secţia patologia sarcinii și urgențe obstetricale (10 zile)

Elevii supraveghează şi îngrijesc gravide cu diverse patologii în sarcină,

apreciază starea generală a gravidei, măsoară Ps, TA, greutatea corporală, apreciază

vârsta sarcinii, data concediului de maternitate, data naşterii. Pregătesc gravidele

pentru examinări paraclinice instrumentale şi de laborator. Efectuiază prelevarea

frotiului pentru examenul bacterioscopic şi conţinutului vaginal pentru examenul

bacteriologic. Asistă pacientele în cursul investigaţiilor de laborator şi imagistice.

Realizează pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi membrilor familiei ei către

naştere.

Realizează consilierea gravidelor în:

igiena, vestimentaţia şi alimentaţia gravidei în sarcină;

exerciţiul fizic, relaţiile sexuale, deplasările în sarcină;

probleme minore de disconfort în sarcină;

semnele de urgenţă în sarcină;

alcoolul, fumatul, drogurile şi medicamentele în sarcină;

naşterea fiziologică, perioadele naşterii, prodroamele naşterii;

importanţa comportamentului activ, poziţiile în naştere fiziologică;

rolul partenerului în naştere;

metode nemedicamentoase de analgezie în naştere, metode de relaxare în

naştere.

Activitatea în secţia ginecologie (10 zile)

Elevii supraveghează şi îngrijesc bolnave cu afecţiuni ginecologice.

Completează fişele de examinare a bolnavei cu afecţiuni ginecologice.

Aplică asistenţa medicală şi îngrijirea bolnavelor cu simptome cardinale în

ginecologie (durere, leucoree, hemoragii). Realizează inspecţia organelor genitale

externe, efectuiază examenul în valve, tactul vaginal, tactul vaginal bimanual,

examenul rectal, examenul recto-vaginal.

Participă la pregătirea bolnavelor pentru investigaţii de laborator,

endoscopice, radiologice. Participă la pregătirea bolnavelor pentru operaţii, îngrijesc

bolnavele după operaţie. Asigură administrarea enterală şi parenterală a

medicamentelor.

47

7.5.3 Deprinderi practice obligatorii

1. Culegerea anamnezei la gravidă.

2. Cântărirea gravidei.

3. Măsurarea PS, t0 C, TA.

4. Efectuarea clisterului la parturiente.

5. Completarea formelor de evidenţă a gravidelor.

6. Pelvimetria externă şi internă.

7. Examenul în valve şi tactul vaginal bimanual.

8. Prelevarea conținuiului vaginal pentru examenul bacteriologic.

9. Prelevarea conținuiului vaginal pentru examenul bacterioscopic.

10. Prelevarea testului Babeș-Papanicolau.

11. Măsurarea înălţimii fundului uterin şi circumferinţei abdomenului.

12. Auscultaţia bătăilor cordului fetal.

13. Palparea abdomenului după Leopold.

14. Consilierea gravidelor la înmânarea Carnetului Medical Perinatal.

15. Tactul vaginal în naştere.

16. Completarea partogramei.

17. Aprecierea frecvenţei, duratei şi intensităţii contracţiilor uterine.

18. Asistenţa manuală în naştere.

19. Biomecanismul naşterii în prezentaţia occipitală varietatea anterioară şi

posterioară.

20. Semnul Piscacek – aprecierea nivelului de progresiune a craniului fetal.

21. Secţionarea cordonului ombilical.

22. Profilaxia gonoblenoreei la nou-născuţi.

23. Semnele de decolare a placentei.

24. Procedeele de expulsie a placentei.

25. Determinarea cantităţii de sânge pierdut în naştere.

26. Controlul integrităţii placentei.

27. Conduita activă a perioadei de delivrenţă.

28. Epiziotomia şi suturarea rupturii de gradul I.

29. Consilierea în planificarea familială.

30. Decolarea manuală a placentei și controlul manual al cavităţii uterine.

31. Culegerea anamnezei la bolnave cu afecţiuni ginecologice.

32. Examenul rectal şi examenul recto-vaginal.

48

7.6 ASISTENŢA MEDICALĂ DE FAMILIE

7.6.1 Competenţe profesionale şi abilităţi specifice

1. Aplicarea actelor normative în vigoare referitor la

acordarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale

primare, asigurarea confidenţialităţii şi intimităţii clientului.

Identificarea şi aplicarea actelor normative, Protocoalelor Clinice Naţionale,

protocoalelor medicului de familie care reglementează prestarea serviciilor

de îngrijiri de către asistentul medical în condiţii de asistenţă medicală

primară (AMP).

Enumerarea actelor normative care reglementează respectarea

confidenţialităţii şi intimităţii în cadrul AMP.

Explicarea rolului asistentului medical în respectarea confidenţialităţii în

cadrul echipei multidisciplinare.

2. Realizarea unui management efectiv a asistenţei medicale

primare persoanelor conform vârstei, genului, patologiei şi

nevoilor de sănătate în baza cunoştinţelor ştiinţific

argumentate.

Identificarea situaţiilor de îngrijire din domeniile specifice: medicina de

familie, medicina internă, pediatria, ginecologia, obstetrica, geriatria şi

gerontologia.

Planificarea îngrijirilor persoanelor din cadrul AMP conform cauzelor

îmbolnăvirii, accidentării şi dizabilităţii în dependenţă de necesităţile

apărute.

Evaluarea, motivarea şi organizarea îngrijirilor persoanelor în condiţiile

medicinii primare conform etapelor demersului de nursing.

Planificarea activităţilor de prestare a serviciilor de informare, comunicare şi

consiliere în cadrul asistenţei medicale primare.

Comunicarea, consilierea şi susţinerea bolnavilor şi membrilor familiei în

problemele relevante sociale şi de sănătate.

3. Mobilizarea comunităţii în promovarea sănătăţii populaţiei

şi soluţionarea problemelor privind sănătatea în

conformitate cu Regulamentul instituţiei medicale (Oficiul

Medicilor de Familie, Centrul Medicului de Familie, Centrul

de Sănătate, Oficiul de Sănătate).

49

Identificarea şi colaborarea cu partenerii locali (Centrele de Sănătate Publice

Teritoriale (CSPT), autorităţile publice locale (APL), ONG-uri în domeniu,

liderii religiosi, etc.) în mobilizarea comunităţii pentru promovarea sănătăţii.

Realizarea prevederilor regulamentului instituţiei medicale în mobilizarea

comunităţii pentru promovarea sănătăţii populaţiei şi soluţionarea

problemelor privind sănătatea ei.

Participarea în planificarea şi implementarea planului anual al instituţiei

medicale în conlucrare cu CSPT, APL, ONG-uri în domeniu, liderii religioşi,

etc.

4. Acordarea serviciilor comprehensive bolnavilor în

conformitate cu standardele medicinii de familie.

Identificarea problemelor de sănătate şi stabilirea diagnosticului de îngrijire

în dependenţă de vârstă, gen, patologie şi nevoile de sănătate.

Realizarea şi evaluarea măsurilor de îngrijire în cadrul echipei

multidisciplinare.

Aplicarea intervenţiilor autonome şi delegate în baza standardelor

profesionale cu susţinerea psihologică şi informarea adecvată.

Realizarea asistenţei medicale de urgenţă adecvate situaţiilor de urgenţe

medicale în cadrul AMP.

Utilizarea tehnicilor de evaluare a parametrilor vitali şi realizarea tehnicilor

medicale necesare în situaţii de calamităţi naturale şi conflicte sociale.

5. Autoinstruirea şi formarea profesională continuă în

depăşirea provocărilor profesionale.

Promovarea autoinstruirii şi educaţiei profesionale continuă prin prisma

reformelor din sistemul sănătăţii.

Comunicarea eficientă cu pacientul, membrii familiei, reprezentanţii

comunităţii în depăşirea situaţiilor de criză şi conflict.

Respectarea principiilor de bază ale eticii şi deontologiei medicale în cadrul

acordării serviciilor în condiţii de AMP.

Motivarea propriei responsabilităţi în studiile individuale cu aplicarea

elementelor de cercetare a nursing-ului ştiinţific.

7.6.2 Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activitatea elevilor în cadrul stagiului de practică este desfășurată în

instituțiile medico-sanitare publice de tip AMT, CMF, CS, OMF sub supravegherea

și monitărizarea personalului medical mediu de specialitate și superior de profil, în

scopul asigurării calității și siguranței actului medical. Evaluarea manoperilor

50

medicale este efectuată de moașe, asistenți medicali și personalului medical

superior de profil în baza protocoalelor instituționale, Procedurilor Operaționale,

Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii de familie, Ghidurilor de

asistență antenatală, Standardului Naţional al procedurilor operaţionale privind

screening-ul cervical și Protocoalelor/algoritmelor deprinderilor practice, ediția

Chișinău, 2017.

Îngrijirea bolnavului adult la domiciliu (îngrijiri paliative, geriatrice,

pacientului terapeutic) (4 zile)

Îngrijirile la domiciliu sunt o alternativă la spitalizare, respitalizare şi

spitalizare prelungită. Îngrijirea bolnavului la domiciliu este prestată de personal

specializat care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestui din punct de

vedere fizic şi psihic. Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu

afecţiuni acute sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o

capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării

îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici.

Asistentul medical asigură următoarele îngrijiri la domiciliu:

monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, respiraţie, puls, tensiunea

arterială, diureza, scaun);

toaleta pacientului cu probleme medicale şi/sau imobilizat: toaleta parţială;

toaleta totală la pat, toaleta totală la baie cu ajutorul dispozitivelor de

susţinere;

manevre terapeutice: administrarea medicamentelor per os, intravenos,

intramuscular, subcutanat, intradermic, intravezical pe sondă vezicală, prin

perfuzie endovenoasă, pe suprafaţa mucoaselor, pe seringa automată, în

cateter subclavia, măsurarea glicemiei cu glucometru etc.;

tehnici de îngrijiri chirurgicale: îngrijirea plăgilor simple şi infectate,

îngrijirea escarelor, îngrijirea zonei de drenaj, etc.

Îngrijirea copilului (nou-născutului şi sugarului) la domiciliu (4 zile)

Caracterizarea diversilor metode de alimentaţie nou-născutului şi sugarului.

Aplicarea principiilor de diversificare a alimentaţiei nou-născutului şi sugarului.

Enumerarea particularităţilor de îmbrăcare a nou-născutului şi sugarului. Aprecierea

stării nou-născutului. Realizarea activităţilor de îngrijire a copilului sănătos şi

bolnav la domiciliu. Consilierea părinţilor în organizarea mediului pentru

nou-născut şi sugar.

Îngrijirea gravidelor în cadrul vizitelor antenatale (3 zile)

Elaborarea planului individual de supraveghere a gravidei pe parcursul

sarcinii. Asistarea medicului de familie și asistentei medicale de sector în

51

organizarea şi realizarea îngrijirilor în perioada antepartum în cadrul celor șapte

vizite antenatale ale gravidei. Completarea gravidogramei. Recunoaşterea şi

soluţionarea problemelor minore de disconfort în sarcină. Pregătirea

psihoemoţională a gravidei şi membrilor familiei.

Îngrijirea lăuzelor și bolnavelor cu afecțiuni ginecologice la domiciliu

(2 zile)

Aprecierea stării generale a lăuzei, toC, TA, PS, caracterul lohiilor, involuției

uterine, stării glandei mamare. Consilierea lauzei în stările psihoemoţionale

postpartum (melancolia post-partum, depresia post-partum). Realizarea

managementului lăuzei în stările de urgenţă caracteristice perioadei postpartum.

Consilierea lăuzei în contracepţia postpartum.

Realizarea controlului oncoprofilactic (screening-ul cervical și glandei

mamare) (2 zile)

Conştiintizarea rolului moașei în diagnosticului precoce al cancerului de col

uterin. Participarea în recrutarea femeilor în screening de col. Planificarea femeilor

pentru screening cervical conform listelor medicului de familie. Prelevarea testului

Babeș-Papanicolau. Managementul rezultatelor probei citologice. Identificarea

semnelor precoce al cancerului de col uterin. Aplicarea prevederilor Standartului

Procedurilor Operaționale în Screening-ul colului uterin pentru diagnosticul

timpuriu al patologiei cervicale. Caracterizarea factorilor de risc şi semnelor precoce

ale cancerului mamar. Identificarea rolului moașelor în diagnosticul precoce al

cancerului mamar. Examinarea glandei mamare. Aplicarea prevederilor Protocolului

Clinic standardizat pentru medicii de familie – Cancerul glandei mamare în

diagnosticul timpuriu al cancerului mamar. Instruirea femeilor în autoexaminarea

glandei mamare.

7.6.3 Deprinderi practice obligatorii

1. Efectuarea pikfloumetriei şi înregistrarea datelor.

2. Toaleta pacientului cu probleme medicale şi/sau imobilizat la domiciliu.

3. Consilierea gravidei, lăuzei despre regimul alimentar.

4. Organizarea, planificarea, efectuarea imunoprofilaxiei şi supravegherea

postvaccinală.

5. Examenul clinic al nou-născutului.

6. Îngrijirea nou-născutului.

7. Toaleta pacientului cu probleme medicale şi/sau imobilizat.

8. Organizarea alimentaţiei copilului la diferite perioade de vârstă.

9. Aprecierea dezvoltării fizice şi psihice a copilului.

10. Antropometria.

52

11. Administrarea remediilor medicamentoase intravenos, intramuscular,

subcutanat, intradermal.

12. Pregătirea copilului pentru frecventarea organizaţiilor preşcolare şi şcolare.

13. Promovarea modului sănătos de viaţă.

14. Efectuarea consilierii în sănătatea reproducerii şi planificarea familială.

15. Completarea formularelor de evidenţă medical.

16. Examenul clinic al glandelor mamare.

17. Consilierea în autoexaminarea glandei mamare.

18. Pelvimetria.

19. Inspecția organelor genitale.

20. Examinarea cu specule vaginale.

21. Prelevarea testului Babeș-Papanicolau convențional.

22. Prelevarea testului Babeș-Papanicolau în mediul lichid.

23. Efectuarea palpării bimanuale (tuşeul vaginal).

24. Palparea abdomenului după Leopold.

25. Ascultarea bătăilor cordului fetal.

26. Aprecierea termenului de sarcină, calcularea datei probabile a naşterii şi a

concediului pre- şi postnatal (de maternitate).

27. Calcularea masei probabile a fătului.

28. Colectarea materialului pentru examenul bacterioscopic şi bacteriologic al

conţinutului vaginal.

29. Prelucrarea suturilor după naştere.

30. Prelucrarea fisurilor glandelor mamare.

31. Prelucrarea primară şi secundară a nou-născutului.

32. Cateterizarea vezicii urinare.

33. Spălătura gastrică prin sonde gastrice şi nazogastrice.

34. Efectuarea clismelor curative.

35. Alcătuirea planului de imunoprofilaxie.

36. Pregătirea şi interpretarea rezultatelor testului de toleranţă la glucoză.

37. Examinarea acuităţii vizuale la adulţi şi copii.

38. Efectuarea tonometriei ocular. Injecţiile intradermice.

39. Aprecierea pulsului, FCC, FR, temperatura corpului.

40. Măsurarea tensiunii arteriale.

41. Colectarea materialului biologic (sânge, spută, urină, materii fecale, suc

gastric, suc duodenal) pentru investigaţii.

42. Consilierea pacienţilor către diverse investigaţii medicale (endoscopice,

echografice, radioizotopice, nucleare, funcţionale).

43. Îngrijirea plăgilor simple şi a escarelor la domiciliu.

53

8. SUGESTII METODOLOGICE

Managementul activităţii profesorului metodist/mentorului este asigurată de o

gamă de documente reglementative şi de evaluare, care sunt perfectate şi gestionate

în termenii stabiliţi:

1. Obligaţiunile profesorului metodist/mentor în cadrul stagiului de practică.

2. Raportul de autoevaluare a activităţii profesorului metodist privind efectuarea

stagiului de practică.

3. Registrul de evidenţă a frecvenţei şi reuşitei elevilor pentru anul de

învăţământ, propus de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Pe parcursul realizării stagiilor practice elevii completează un set de acte

normative, specificate în Nomenclatorul de acte pentru stagiile practice (diferenţiat

pentru practica de inițiere în nursing, stagiul practic Nr.1, 2 3 şi practica care

precede probele de absolvire). Activităţile de perfectare/completare a documentaţiei

recomandate stimulează la elevi abilităţile specifice de lucru cu documentaţia de

referinţă, asigură posibilitatea de evaluare finală a fiecărui tip de stagiu practic.

Pentru elevi sunt propuse următoarele documente:

1. Nomenclatorul de acte pentru stagiile de practică (practica de inițiere în

nursing, stagiul practic de specialitate Nr.1, 2 3 şi practica care precede

probele de absolvire).

2. Codul deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului.

3. Raport privind realizarea stagiului de practică.

4. Referinţa elevului.

5. Dosarul de Nursing.

6. Agenda formării profesionale – model propus de Ministerul Educației al

Republicii Moldova.

7. Partograma/gravidograma – modelul propus de Ministerul Sănătăţii al

Republicii Moldova.

9. SUGESTII DE EVALUARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Activitatea didactică reprezintă un sistem al interferenţei celor trei activităţi:

predare – învăţare – evaluare, care se desfăşoară simultan şi asigură eficienţă doar în

cazul când formează o unitate, o continuitate. Evaluarea competenţelor porneşte de

la definirea clară a acestora, drept capacitate de soluţionare a problemelor într-un

context dat. Prin urmare, pentru evaluarea abilităţilor specifice şi a competenţelor

profesionale trebuie identificate cunoştinţele acumulate, deprinderile formate,

atitudinile şi abilităţile dezvoltate.

Obiectivele evaluării formării prin practica vor urmări progresul moaşelor cu

referire la abilităţile specifice şi competenţele profesionale formate, iniţiativa

profesională, atitudinile faţă de pacient şi faţă de profesia aleasă, interesele privind

54

evoluţia personală în diferite activităţi profesionale. Procesul de evaluare este

continuu, obiectiv şi deschis.

Evaluarea stagiilor de practică se realizează atât în perioada de

desfăşurare/zilnic, cât şi la finalizarea acestei activităţi. Utilizând diverse metode de

evaluare elevii sunt învăţaţi să aprecieze/evalueze fenomenele şi procesele medicale,

să aplice cunoştinţele dobândite în activităţi practice, să propună soluţii pentru

diferite situaţii. Urmărind formarea specialistului medical, care trebuie să activeze

autonom, calitativ, dar şi în colaborare şi cooperare în echipa multidisciplinară, în

relaţii de parteneriat, este important ca fiecare să-şi dezvolte capacităţi de

autoevaluare şi evaluare reciprocă, în scopul asigurării acordării asistenţei medicale

de calitate.

Elevii, care nu au realizat programul stagiului de practică din motive

întemeiate și neîntemeiate, sunt încadraţi repetat la stagiul de practică, ţinându-se

cont de posibilităţile desfăşurării acesteia pe parcursul vacanţei sau a semestrului

ulterior, după un orar stabilit de către instituția de învățământ.

Notele obţinute la stagiul de practică se iau în calculul mediei academice

semestriale a elevului. Creditele de studii transferabile se acordă pentru nota de

promovare 5.00 și mai mult.

I. Evaluarea Practicii de inițiere în nursing - se va realiza la sfârşitul

stagiului practic sub formă de colocviu oral în baza:

Realizării Curriculum-lui stagiului de practică (compartamentul Practica

de inițiere în nursing) şi activităţii elevului pe parcursul stagiului de practică,

evaluate de către asistentul medical/moaşă.

Completării şi prezentării Portofoliului stagiului practic, care include

actele normative în conformitate cu Nomenclatorul de acte a elevului.

Completării şi prezentării Agendei formării profesionale, în care se fixează

(zilnic) activitatea realizată conform Curriculum-lui stagiului de practică pe

parcursul a 2 săptămâni.

Susţinerea a Raportului stagiului de practică.

Nota finală este calculată din media notelor evaluării activităţii zilnice

(calcularea notei medii cu sutimi fără rotungire) şi susţinerii Raportului stagiului

de practică.

II. Evaluarea Stagiul practic de specialitate nr. I - Îngrijirea gravidelor în

staționar se va realiza la sfârşitul stagiului de practică sub formă de colocviu oral în

baza:

Realizării Curriculum-lui stagiului de practică (compartamentul Îngrijirea

gravidelor în staționar) şi activităţii elevului pe parcursul stagiului de practică,

evaluate de către asistentul medical/moaşă.

55

Completării şi prezentării Portofoliului stagiului practic, care include

actele normative în conformitate cu Nomenclatorul de acte a elevului.

Completării şi prezentării Agendei formării profesionale, în care se fixează

(zilnic) activitatea realizată conform Curriculum-lui stagiului de practică pe

parcursul a 4 săptămâni.

Prezentării şi susţinerii Dosarului de Nursing.

Nota finală este calculată din media notelor evaluării activităţii zilnice

(calcularea notei medii cu sutimi fără rotungire) şi susţinerii Dosarului de Nursing.

III. Evaluarea Stagiul practic de specialitate nr. II - Îngrijiri individualizate

a parturientelor și lăuzelor se va realiza la sfârşitul stagiului de practică sub formă

de colocviu oral în baza:

Realizării Curriculum-lui stagiului de practică (compartamentul Îngrijiri

individualizate parturientelor și lăuzelor) şi activităţii elevului pe parcursul

stagiului de practică, evaluate de către asistentul medical/moaşă.

Completării şi prezentării Portofoliului stagiului practic, care include

actele normative în conformitate cu Nomenclatorul de acte a elevului.

Completării şi prezentării Agendei formării profesionale, în care se fixează

(zilnic) activitatea realizată conform Curriculum-lui stagiiilor de practică pe

parcursul a 2 săptămâni.

Prezentării şi susţinerii Partogramei.

Nota finală este calculată din media notelor evaluării activităţii zilnice

(calcularea notei medii cu sutimi fără rotungire) şi susţinerii Partogramei.

IV. Evaluarea Stagiul practic de specialitate nr. III - Îngrijiri

individualizate în sarcină patologică se va realiza la sfârşitul stagiului de practică

sub formă de colocviu oral în baza:

Realizării Curriculum-lui stagiului de practică (compartamentul Îngrijiri

individualizate în sarcină patologică) şi activităţii elevului pe parcursul stagiului de

practică, evaluate de către asistentul medical/moaşă.

Completării şi prezentării Portofoliului stagiului practic, care include

actele normative în conformitate cu Nomenclatorul de acte a elevului.

Completării şi prezentării Agendei formării profesionale, în care se fixează

(zilnic) activitatea realizată conform Curriculum-lui stagiului de practică pe

parcursul a 4 săptămâni.

Prezentării şi susţinerii Gravidogramei.

Nota finală este calculată din media notelor evaluării activităţii zilnice

(calcularea notei medii cu sutimi fără rotungire) şi susţinerii Gravidogramei.

V. Evaluarea Practicii care precede probele de absolvire se realizează prin

evaluarea deprinderilor practice (examen integrat).

56

testarea teoretică la disciplinele de profil

evaluarea deprinderilor practice (examen integrat).

Testarea teoretică a absolvenţilor calificării Moaşă este realizată la

disciplinele de profil:

Obstetrică și ginecologie cu nursing specific

Medicina internă, geriatrie cu nursing specific

Pediatrie cu nursing specific

La fiecare disciplină sunt realizate trei testări, cu calcularea mediei şi notarea

notelor în registru. În borderoul de testare pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice la

Practica care precede probele de absolvire este calculată o notă medie, constituită

din mediile de la disciplinele de profil.

Evaluarea deprinderilor practice la Practica care precede probele de

absolvire este realizată în formă de examen integrat, comisia fiind constituită din:

Preşedinte – specialistul în domeniul practic (Preşedintele Asociaţiei

Moașelor, moașa principală a instituţiei medico-sanitare publice).

Vice - preşedinte – şef secţie, care asigură managementul secţiei unde îşi fac

studiile absolvenţii.

Membrii comisiei – moașele/asistentele medicale principale ale instituţiilor

medico-sanitare publice republicane, municipale cu categorii superioare în

specialitate.

În cadrul Practicii care precede probele de absolvire elevii completează şi

prezintă Portofoliul stagiului practic, care include actele normative în conformitate

cu Nomenclatorul de acte a elevului. Agenda formării profesionale este completată

săptămânal, în care se fixează activitatea realizată conform Curriculum-ului

stagiului de practică pe parcursul a 21 săptămâni.

Nota finală la Practica care precede probele de absolvire este calculată din

nota medie de la testarea disciplinelor de profil şi nota de la examenul practic

integrat.

10. CERINŢE FAŢĂ DE LOCURILE DE PRACTICĂ

Stagiile de practică se desfășoară în unitățile economice - instituţiile medico-

sanitare publice de tip staţionar, centrele de sănătate publică, asociații medicale

teritoriale, care desfășoară activităţi compatibile cu domeniul de formare medicală,

şi prin varietatea sa de servicii medicale oferite poate participa la procesul de

instruire practică al elevilor Centrului de excelență.

Modalitatea de identificare a unității economice pentru desfășurarea stagiului

de practică se realizează după cum urmează:

57

Unitatea economică propusă de Centrul de execelență în medicină și farmacie

„Raisa Pacalo” pentru aprobare Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

al Republicii Moldova.

Unitatea economică este selectată la propunerea elevului. Analiza și validarea

locurilor de practică selectate de elevi se realizează de către Centrul de execelență în

medicină și farmacie „Raisa Pacalo”;

Unitatea economică aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale al Republicii Moldova.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova aprobă

prin ordin instituţiile medico-sanitare publice de stat, private și departamentale în

calitate de baze clinice pentru realizarea instruirii practice.

Stagiile de practică efectuate în cadrul unităților economice se organizează și

se desfășoară în baza Contractului de parteneriat.

Bazele practice, unde se desfăşoară stagiile de practică a elevilor corespund

următoarelor cerinţe:

profilul instituţiei medico-sanitare publice corespunde conţinuturilor de

instruire;

mentorii - personalul medical mediu din instituţiile medico-sanitare publice,

responsabil de instruirea practică a elevilor, care este instruit în domeniul

psihopedagogiei;

mentorii manifestă respect şi reponsabilitate pentru educaţia profesională a

viitorilor specialişti şi participă activ în procesul de formare a competenţelor

profesionale a viitoarelor moaşe;

instituţiile medico-sanitare publice manifestă un management instituţional de

performanţă, participativ, abordat complex şi sistemic, încât personalul medical

implică activ elevii în procesul de acordare a serviciilor medicale populaţiei;

instituţiile medico-sanitare publice au capacitatea necesară pentru încadrarea

tuturor elevilor în activităţile curativ-preventive şi de îngrijire;

multitudinea de servicii medicale prestate de instituţia medico-sanitară

publică corespunde cu volumul de competenţe şi abilităţi necesare pentru antrenare

în conformitate cu programul stagiului practice;

instituţiile medico-sanitare publice asigură respectarea prevederilor

contractului/convenţiei-cadru de parteneriat privind efectuarea stagiilor de practică

ale elevilor;

instituţiile medico-sanitare publice organizează și asigură condiţii

corespunzătoare pentru desfăşurarea eficientă a stagiului de practică în corespundere

cu curriculum-ul stagiului de practică;

58

instituţiile medico-sanitare publice desemnează conducătorul de practică din

cadrul unităţii economice din rândul specialiştilor de înaltă calificare şi cu

experienţă în domeniu;

instituţiile medico-sanitare publice asigură accesul elevilor la fondul de

literatură de specialitate de care dispune unitatea economică, diverse proiecte de

dezvoltare, alte materiale, la utilajul şi echipamentele corespunzătoare, în

conformitate cu curriculum-ul stagiilor de practică;

instituţiile medico-sanitare publice efectuează instructajul elevilor privind

aspecte de organizare și norme de protecție/de securitate a muncii;

instituţiile medico-sanitare publice se include în procesul de formare prin

practică a elevilor, antrenându-se în organizarea şi desfăşurarea instruirii practice,

soluţionarea problemelor posibile;

instituţiile medico-sanitare publice evaluează nivelul competenţelor

profesionale obţinute de elev, precum şi comportamentul şi modalitatea de integrare

a acestuia în activitatea unităţii economice.

11. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR

OBSTETRICĂ, GINECOLOGIE CU NURSING SPECIFIC

1. Ancar V., Ionescu C. Obstetrica, Editura ”Naţional”, 1997.

2. Beck W.W. Obstetrică şi ginecologie, Ed „Almatea” ediţie în limba română

sub red. Vlădărescu R., Bucureşti, 1997.

3. Friptu V., Metaxa I., Cerniţchi O. Afecţiunile purulente-septice în obstetrică,

Chişinău, 2005.

4. Friptu V., Bologan I., Corcimari V., Buzdugan T., Comendant R., Baltag

V., Hodorogea S., Zarbailov N., Plugaru Al., Stratulat P., Ciocîrlă L.,

Crivceanschi L., Curteanu A., Carauş T., Buian G. Supliment la ghidul C

Naţional de Perinatologie (volumul 2), Protocoale de îngrijire şi tratament în

obstetrică şi neonatologie, Chişinău, 2005.

5. Friptu V., Cerneţchi O., Hodorogea S. H., Plugaru Al., Pavlenco A.,

Cotelnic A., Erhan P. Hemoragiile obstetricale, Chişinău, 2006.

6. Friptu V., Metaxa I., Moga M., Leahu V., Şaptefraţi V. Afecţiunile tractului

ginecourinar inferior, tipografia ”BALACRON”, Chişinău, 2009.

7. Moga M. Obstetrică şi ginecologie, Editura Universităţii, Transilvania, Braşov

2010.

8. Moşin V. şi coaut. Ghid al serviciilor de Planificare Familială, Ed

„Reclama”, Chişinău, 2001.

9. Moşin V. Cuplul infertil. Baze ştiinţifice şi aspecte clinice, Chişinău, 2001.

10. Moşin V. Ginecologie endocrinologică juvenilă, Chişinău, 2003

59

11. Ninescu V. Obstetrica şi ginecologia, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti

2006.

12. Paladii Gh. Ginecologie endocrinologică, Chişinău, 2004.

13. Paladi Gh., Ştemberg M. Inflamaţiile organelor genitale (material didactic),

1993.

14. Paladi Gh., Ştemberg M. Metode de diagnostic şi tratament în ginecologie

(indicaţii metodice), 1994.

15. Protocol clinic naţional Maladii benigne ale glandei mamare, Chişinău, 2008.

16. Protocol clinic naţional Cancerul glandei mamare, Chişinău, 2009.

17. Protocol clinic naţional Cancerul cervical, Chişinău, 2011.

18. Protocol clinic naţional Cancerul endometrial, Chişinău, 2011.

19. Protocol clinic naţional Cancerul vulvar, Chişinău, 2011.

20. Protocol clinic naţional Cancerul ovarian, cancerul trompei uterine şi cancerul

primar peritoneal, Chişinău, 2011.

21. Standart procedurelor operaționale în screening de col uterin, Chișinău, 2015.

22. Stratulat P., Crivceanschi L., Ciocîrlă L., Curteanu A., Carauş T.

Managementul îngrijirii nou-născutului, Chişinău, 2005.

23. Stratulat P., Eţco L., Roşca P., Friptu V., Bologan I., Baltag V., Belousova

T., Hodorogea S., Buzdugan T., Chitic L. Modul Asistenţă antenatală,

Chişinău, 2006.

24. Stratulat P., Curteanu A., Cararuş T. Buletin de perinatologie,

Chişinău,2008.

25. Stratulat P., Moşin V., Bologan I., Eţco L., Corcimari V., Dîng V.,

Serbencu A., Plugaru A., Curteanu A., Danii R., Vrînceanu M., Sorici N.,

Revenco V., Compendiu, Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi membrilor

familiei ei, Chişinău, 2006.

26. Stratulat P., Bivol G., Friptu V., Eţco L., Corcimari V., Buzdugan T.,

Baltag V., Comendant R., Bologan I., Hodorogea S., Şişcanu D., Zarbailov

N., Curocichin G., Samailov O., Curteanu A., Carauş T., Vasilov l., Rudi

M., Ţurea V., Cîrstea O. Ghid practic în asistenţa antenatală, Chişinău,

2006.

27. Ştemberg M., Gladun E., Rotaru M., Friptu R., Moşin V., Corolcova N.

Ginecologie neoperatorie, Chişinău, 1996.

28. Ştemberg M., Gladun E., Friptu V., Corolcova N. Obstetrica practică,

Ed.”Reclama”, Chişinău, 2004.

29. Vârtej P. Ginecologie (manual), Chişinău, 1997.

30. Vârtej P., Vârtej I. Ginecologie Endocrinologică, Ediţia a III-a, revizuită şi

completată, Ed.ALL, Braşov, 2006.

31. Vârtej P. Obstetrica fiziologică şi patologică, Ed. „ALL”, Bucureşti, 1997.

60

MEDICINA INTERNĂ, GERIATRIE CU NURSING SPECIFIC

1. Babiuc C., Dumbrava V-T. Medicina internă, vol.I, II, Centrul Editorial-

Poligrafic, Chişinău, 2007.

2. Bălănuţă M., Rubţova S., Bălănuţă E., Nistor I. Microbiologia, sanitaria şi

igiena alimentară. Editura Ruxanda, Chişinău 1999.

3. Bivol G. Ghid practic al medicului de familie, Cartier, Ediţia 1, noiembrie,

Chişinău, 2003.

4. Bocşan I., Rădulescu A., Brumboiu I., Şuteu O., Achimaş A. Epidemiologie

practică pentru medicii de familie, Editura medical universitară “Iuliu

Haţieganu”, Cluj – Napoca, 1999.

5. Bolocan L. Sănătatea psihică la copii şi adolescenţi, în Symposia profesorum,

seria Psihologie şi Pedagogie, Chişinău, 2001.

6. Borundel C. Medicină internă pentru cadre medii, Ed. BIC ALL, Bucureşti,

2004.

7. Botnaru V. Medicina interna, Breviar Modulul Cardiologie, Editura F. E. –P

Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.

8. Botnaru V. Medicina interna, Breviar Modulul Pneumologie, Editura F. E. –P

Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.

9. Botnaru V. Medicina interna, Breviar Modulul Gastroenterologie /hepatologie

Editura F. E. –P Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.

10. Botgros I., Boian I., Gantea I. Concepţia implementării, evaluării şi dezvoltării

curriculumului şcolar, Chişinău, 2002.

11. Butorov I., Negrean M., coaut. Gastroenterologie, curs de lecţii, Polidanus,

Chişinău, 2007.

12. Charles T., Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith. Aplicarea tehnicilor de

dezvoltare a gîndirii critice, Ghidul IV, Supliment al revistei Didactica

PRO,Nr. 2 (8), Chişinău, 2003.

13. Chicu V., Curocichin G., Friptuleac G. Promovarea sănătăţii (curs), Centrul

Editorial – Poligrafic Medicina, Chişinău, 2006.

14. Chicu V., Curocichin G., Nemerenco A. Comunicarea în promovarea

sănătăţii, în situaţii de risc şi de criză, Chişinău, 2009.

15. Chirlici A., Jalbă U. Igiena alimentaţiei (compendiu de lucrări practice),

Centrul Editorial – Poligrafic Medicina al USMF, Chişinău, 2000.

16. Cândea D., Cîndea R. Comunicarea managerială aplicată, Expert, Bucureşti,

1998.

17. Conflictele şi comunicarea: un ghid prin labirintul artei de a face faţă

conflictelor. Editura Arc, 1998.

18. Corcimaru I. Hematologie, Chişinău, Centru Editorial-Poligrafic Medicina,

2007.

61

19. Danii C., Babii V. Tinerii previn HIV/SIDA. Ghid de actiune pentru educatorii

de la egal la egal. Centrul National de Resurse pentru Tineri, Chisinău, 2008.

20. Ghidul consumatorului pentru produse alimentare. Chişinău, 2008.

21. Ghidul voluntarilor din cadrul Serviciilor de Sănătate Prietenoase

Tinerilor, 2007, p.104.

22. Friptuleac G. Ecologie umană, Centrul Editorial – Poligrafic Medicina,

Chişinău, 2006.

23. Hăbăşescu I. Igiena copiilor şi adolescenţilor (lucrări practice), Centrul

Editorial – Poligrafic Medicina, Chişinău, 2009.

24. Lungu S. Geriatrie, Editura Poligraf, Chişinău, 2004.

25. Manea M. Medicina de familie – viriga primordială a reformării sistemului de

sănătate// Materialele Congresului I al Medicilor de familie din republica

Moldova, Chişinău, 2000.

26. Manolache A., Negrean M. Managementul practicii medicale în îngrijiri

geriatrice, Asociaţia Acasă, Chişinău, 2012.

27. Manolache A., Negrean M. Standarde/protocoale ale deprinderilor practice,

Tipogr. Prag -3 SRL, Chişinău, 2008.

28. Medicina de familie – viriga primordială a reformării sistemului de

sănătate, Materialele Congresului I al Medicilor de familie din republica

Moldova, Chişinău, 14 septembrie 2000, pag,2

29. Melnic B. Formarea calităţilor omeneşti, Ştiinţa, Chişinău, 1992.

30. Monitorul oficial, 1316 Hotărîre privind aprobarea Programului naţional de

control al tuberculozei pentru anii 2011- 2015, decembrie, Chişinău, 2010.

31. Nicolau A. Cunoaşte-te pe tine însuţi, Polirom, Iaşi, 2003.

32. Opopol N., Russu R. Sănătatea mediului. Casa editorial – poligrafică BONS

Offices, Chişinău, 2006.

33. Planurile de învăţământ, calificarea: Asistent medical, Chişinău, 2013.

34. Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova, anii 2007- 2021.

35. Programul Naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod, 2011-

2015.

36. Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru anii

2012-2016.

37. Saulea A. Gerontologie, Editura Epigraf, Chişinău, 2009.

38. Stempovscaia E. Standarde de îngrijiri nursing pentru asistente medicale şi

moaşe,tipog. Grafema Libris, Chişinău, 2007.

39. Stog L. Responsabilitatea ca dimensiune a personalităţii. Chişinău 1998.

40. Volovei V., Mocanu V., Ciocanu M. Sănătatea populaţiei Republicii

Moldovei: aspecte medico-sociale (realizări, opinii, perspective), Polidanus

SRL, Chişinău, 2008.

62

41. Все в наших руках. Пособие по первичной профилактике ВИЧ/СПИДА.

Молодежный социально-профилактический центр "Двери", Москва, 2001.

42. Навыки необходимые для здоровья. Всемирная Организация

Здравоохранения, Алма-Aта, 2003.

43. Профилактика ВИЧ-ифекции. Информационный сборник для

руководителей школ, Бишкек, 2009.

44. www. ms.gov.md, Protocoalele Clinice Naţionale.

45. www. ms.gov.md, Protocoalele standardizate pentru medicii de familie.

PEDIATRIE CU NURSING SPECIFIC

1. Aprecierea şi clasificarea copilului bolnav în vîrstă de la 2 luni la 5 ani,

CIMC, OMS/UNICEF, Departamentul pentru Sănătatea şi Dezvoltarea

Copilului, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare MSRM, Agenţia

Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, 2007.

2. USMF „N.Testemiţanu”, „Evaluarea paraclinică în pediatrie”, Chişinău, 2009.

3. Cucieru E., Cuşnir R., Ţurcan T., Badicico L. Tehnici de îngrijire în

pediatrie, Chişinău, 2005.

4. Cucieru E., Cuşnir R., Botnarciuc L. Suport de curs pentru instruirea

studenţilor din colegiile de medicină în teoria şi practica îngrijirii copilului,

UNICEF-MOlDOVA, pag. 118, Chişinău, 2007.

5. Cerempei L., Cucieru E. Curs de lecţii la pediatrie, pag. 386, Chişinău, 2008.

6. Cucieru E., Botnarciuc L., Cuşnir R., etc. Standarde/protocoale a

deprinderilor practice, pag. 480, Chişinău, 2012.

7. Cobîleanschi S., Botnarciuc L. Cucieru E. Curs de prelegeri, Boli

infecţioase, pag. 278, Chişinău, 2010.

8. Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, OMS, Departamentul Sănătăţii şi

Dezvoltării Copilului, 2010.

9. Copilul nostru, Ghid pentru părinţi, Ministerul Sănătăţii al RM, UNICEF,

2004.

10. Consultaţi mama, CIMC, OMS/UNICEF, Departamentul pentru Sănătatea şi

Dezvoltarea Copilului, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

MSRM, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, 2007.

11. Conduita sugarului mic bolnav în vârstă de la 1 săptămînă pînă la 2 luni ,

CIMC, OMS/UNICEF, Departamentul pentru Sănătatea şi Dezvoltarea

Copilului, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare MSRM, Agenţia

Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, 2007.

12. Determinaţi tratamentul, CIMC, OMS/UNICEF, Departamentul pentru

Sănătatea şi Dezvoltarea Copilului, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi

Cooperare MSRM, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, 2007.

63

13. Protocolului clinic naţional Infecţiile respiratorii virale la copii, Chişinău,

2008.

14. Protocolului clinic naţional Convulsiile neonatale, Chişinău, 2008.

15. Protocolului clinic naţional Boala diareică acută la copii, Chişinău, 2009.

16. Protocolului clinic naţional Icterul neonatal, Chişinău, 2009.

17. Protocolului clinic naţional Sepsisul neonatal, Chişinău, 2009.

18. Protocolului clinic naţional Otita medie acută la copii, Chişinău, 2009.

19. Protocolului clinic naţional Fetopatia diabetică a nou-născutului, Chişinău,

2010.

20. Protocolului clinic naţional Rinita alergică la copii, Chişinău, 2011.

21. Protocolului clinic naţional Varicela, Chişinău, 2011.

22. Protocolului clinic naţional Gripa la copii, Chişinău, 2012.

23. Protocolului clinic naţional Infecţia meningococică la copii, Chişinău, 2012.

24. Protocolului clinic naţional Hepatita virală A la copii, Chişinău, 2012.

25. Protocolului clinic naţional Oreionul, Chişinău, 2012.

26. Protocolului clinic naţional Convulsiile febrile la copii, Chişinău, 2013.

27. Stratulat P. Ghid de îngrijire a nou-născutului şi sugarului pentru medicul de

familie, Chişinău, 2000.

28. Securitatea copilului UNICEF, Pas cu pas, Chişinău, 2004.

ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ CU NURSING COMUNITAR

1. Andriţchi V. Organizarea procesului educaţional. Ghid de formare

profesională a cadrelor didactice, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007.

2. Babiuc C., Dumbrava V-T. Medicina internă, Centrul Editorial- Poligrafic,

Chişinău, 2007.

3. Bivol G. Ghid practic al medicului de familie, Cartier, Ediţia 1, noiembrie,

Chişinău, 2003.

4. Borundel C. Medicină internă pentru cadre medii, Ed. BIC ALL, Bucureşti,

2004.

5. Botnaru V. Medicina interna, Breviar Modulul Cardiologie, Editura F. E. –P

Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.

6. Botnaru V. Medicina interna, Breviar Modulul Pneumologie, Editura F. E. –P

Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.

7. Botnaru V. Medicina interna, Breviar Modulul Gastroenterologie/hepatologie

Editura F. E. –P Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.

8. Botgros I., Boian I., Gantea I. Concepţia implementării, evaluării şi dezvoltării

curriculumului şcolar, Chişinău, 2002.

64

9. Butorov I., Negrean M., coaut. Gastroenterologie, curs de lecţii, Polidanus,

Chişinău, 2007.

10. Corcimaru I. Hematologie, Chişinău, Centru Editorial-Poligrafic Medicina,

2007.

11. Creţu C. Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei, curs Editura

Universităţii „Al.I.Cuza" Iaşi. 2000.

12. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. - Chişinău-Bucureşti: Grupul editorial

Litera Intornaţional, 2000.

13. Crişan A. Unele aspecte ale definirii conceptului de „curriculum” în literatura

de specialitate // Revista de Pedagogie şi Psihologie. - Chişinău, 1991. Nr.1.

14. Crişan Al. Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic,

Revista de pedagogie. – Bucureşti, 1994. Nr.3-4.

15. D'Hainaut L. Programe de învăţămînt şi educaţie permanentă. -Bucureşti:

Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.

16. Guţu V., Silistraru N., Platon C. Teoria şi metodologia curriculum-ului

universitar: Pedagogie universitară în dezvoltare//coord. şt.: Univ. de Stat din

Moldova. Fac. de Istorie şi Psihologie. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2003.

17. Guţu V., Cimpoeş Gh., Babuc V. Proiectarea curriculumului învăţămîntului

agrar din Republica Moldova, Chişinău, 2001.

18. Lungu Sv. Geriatrie, Editura Poligraf, Chişinău, 2004.

19. Manea M. Medicina de familie – veriga primordială a reformării sistemului

de sănătate// Materialele Congresului I al Medicilor de familie din republica

Moldova, Chişinău, 14 septembrie 2000.

20. Manolache A., Negrean M. Managementul practicii medicale în îngrijiri

geriatrice, Asociaţia Acasă, Chişinău, 2012.

21. Manolache A., Negrean M. Standarde/protocoale ale deprinderilor practice,

Tipogr. Prag -3 SRL, Chişinău, 2008.

22. Medicina de familie – veriga primordială a reformării sistemului de

sănătate, Materialele Congresului I al Medicilor de familie din republica

Moldova, Chişinău, 14 septembrie 2000, pag. 2.

23. Monitorul oficial, 1316 Hotărîre privind aprobarea Programului naţional de

control al tuberculozei pentru anii 2011- 2015, decembrie, Chişinău, 2010.

24. Niculescu R.M. Curriculum educaţional, Editura Pro Humanitate, Bucureşti,

2000.

25. Niculescu R.M. Teoria şi managementul curriculum-ului, Editura Universităţii

Transilvania, Braşov, 2003.

26. Panţuru S. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Aspecte

de management al curriculumului. Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2008.

27. Planurile de învăţămînt, calificarea: Asistent medical, Chişinău, 2013.

65

28. Pogolşa L., Bucun N. Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale -

deschidere spre o personalitate integrată// Materialele Conf. Şt. Intern. 22-23

oct. 2009/ coord. şt.: IŞE Chişinău.

29. Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova anii 2007- 2021.

30. Programul Naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod, 2011-

2015.

31. Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru anii

2012-2016.

32. Pleşa A. Managementul curriculum-ului, în Managementul educaţional pentru

instituţiile de învăţămînt, Bucureşti,, cap.V., 2001.

33. Stempovscaia E. Standarde de îngrijiri nursing pentru asistente medicale şi

moaşe,Tipog. GrafemaLibris, Chişinău, 2007.

34. Saulea A. Gerontologie, Editura Epigraf, Chişinău, 2009.

35. Ungureanu D. Teoria curriculum-ului (Note de curs), Editura Mirton, Timişoara,

2000.

36. Volovei V., Mocanu V., Ciocanu M. Sănătatea populaţiei Republicii

Moldova: aspecte medico-sociale (realizări, opinii, perspective), Polidanus

SRL, Chişinău, 2008.

37. Clarification of competency and capability requirements for family health

nurses working în communities, EACEA, Final Report, 10.10.2012.

38. www. ms.gov.md, Protocoalele Clinice Naţionale.

39. www. ms.gov.md, Protocoalele standardizate pentru medicii de familie.