BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina,...

28
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA BIOLOGIA Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial (clasele VI - IX) Chişinău, 2010

Transcript of BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina,...

Page 1: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

BIOLOGIA

Curriculumpentru învăţămîntul gimnazial

(clasele VI - IX)

Chişinău, 2010

Page 2: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

2

Aprobat:- la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces verbal nr.10 din

21 aprilie 2010;- prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 245 din 27 aprilie 2010

Echipele de lucru

Curriculumul modernizat (2010):Bîrnaz Nina, doctor în pedagogie, grad didactic superior; USM, coordonator;Gînju Stela, dr., conf. univ., USP;Subotin Constantin, grad didactic întîi, specialist principal-metodist biologie şi chimie, DGETS, mun. Chişinău;Rotaru Maria, profesor, grad didactic superior, LT „V. Alecsandri”;Cotruţă Maria, profesor, grad didactic superior, LT „M. Eliade”;Brumă Eugenia, profesor, grad didactic superior, LT „M. Eminescu”;Călugăru Ana, profesor, grad didactic superior, LT „Gh. Asachi”;Chiriac Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”.

Ediţia a II-a (2006):

Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator;Gînju Stela, dr., conf. univ., USP;Leşanu Mihai, dr., conf. univ., USM;Subotin Constantin, grad didactic întîi, specialist principal-metodist biologie şi chimie, DGETS.

Ediţia I (2000):

Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator;Copil Violeta, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti.

Page 3: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

3

Preliminarii

Curriculumul gimnazial la biologie este un document de tip proiectiv care orien-tează şi monitorizează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului de învăţămînt la biologie.

Curriculumul gimnazial la biologie are următoarele funcţii:reprezintă actul normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare a biolo-•giei în contextul unei pedagogii axate pe competenţe;asigură repere privind proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului edu-•caţional din perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe;reprezintă baza elaborării strategiei de evaluare la biologie;•orientează procesul educaţional spre formarea de competenţe la elevi;•asigură baza privind elaborarea manualelor şcolare, ghidurilor metodologi-•ce, testelor de evaluare.

Curriculumul este destinat profesorilor de biologie din instituţiile preuniversita-re, specialiştilor principali la disciplină, autorilor de manuale şi ghiduri metodolo-gice, elevilor.

Administrarea disciplinei:

Statutul disciplinei Ariacurriculară Clasa

Nr. de unităţi de conţinut

pe clase

Nr. de orepe an

Disciplină obligatorie

Matematicăşi ştiinţe

VI 20 34VII 42 68VIII 48 68IX 30 68

I. Concepţia didactică a disciplinei

Biologia este ştiinţa care studiază organismele vii, relaţiile dintre organisme şi relaţiile lor cu mediul înconjurător.

La treapta gimnazială, biologia se studiază în calitate de disciplină obligatorie în clasele a VI-a – a IX-a.

Valoarea formativă a disciplinei constă în formarea unor competenţe referitoare la protecţia mediului ambiant, la menţinerea propriei stări de sănătate şi a celor din jur, competenţe care contribuie la acomodarea elevului la condiţiile reale, mereu în schimbare ale vieţii.

Astfel, curriculumul gimnazial la biologie orientează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea demersului educaţional în contextul unei pedagogii axate pe compe-tenţe.

Page 4: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

4

Competenţa reprezintă un ansamblu de cunoştinţe, capacităţi, şi abilităţi, or-ganizate pentru a rezolva o sarcină sau un ansamblu de sarcini corespunzătoare exigenţelor sociale.

În contextul definiţiei expuse mai sus competenţa include în sine:- aspectul cognitiv, care vizează utilizarea teoriilor şi a noţiunilor, precum şi a

cunoştinţelor dobîndite prin experienţa de viaţă;- aspectul funcţional (priceperi şi deprinderi), care reprezintă ceea ce trebuie să

facă omul în domeniul său de activitate: profesional, educaţional, social;- aspectul etic, care vizează prezenţa valorilor personale şi profesionale. Rezultanta acestor trei aspecte determină competenţa persoanei, aceasta vizînd

deprinderile comportamentale într-o situaţie concretă. Curriculumul gimnazial la biologie propune un model de studiu integrat al aces-

tei discipline, model care contribuie la formarea la elevi a unei concepţii unitare asupra naturii.

În acest context se conturează următoarele principii specifice biologiei:Principiul abordării integrate a disciplinei - 1. structurarea conţinuturilor în-tr-o viziune integrată, modulară, concentrică, urmărindu-se dezvoltarea com-petenţelor de investigaţie complexă a naturii.

2. Principiul centrării activităţii/demersului didactic pe elev – adoptarea unui demers de învăţare activă, prin propunerea unor activităţi individuale sau în grup, în care elevii să-şi dezvolte independenţa de acţiune, originalitatea şi creativitatea, realizînd/desfăşurînd activităţile în ritm propriu fiecăruia.

3. Principiul funcţionalităţii/utilităţii sociale ale procesului didactic presu-pune elaborarea unor situaţii de problemă, rezolvarea cărora contribuie la autoactualizare.

4. Principiul lateralizării echilibrate a informaţiei presupune propunerea unui set de sarcini didactice pentru dezvoltarea echilibrată a emisferelor ce-rebrale (stîngă şi dreaptă). Principiul corelaţiei interdisciplinare 5. presupune abordarea unui demers di-dactic interdisciplinar cu geografia, fizica, chimia, matematica, desenul, lite-ratura etc. care motivează şi condiţionează caracterul sistemic al învăţării.

Curriculumul gimnazial la biologie este astfel conceput, încît să permită profeso-rilor libertatea de a-şi elabora o strategie eficientă de proiectare/organizare a demer-sului educaţional în vederea formării la elevi a unor valori şi atitudini în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

II. Competenţe-cheie/transversale

Sistemul de competenţe-cheie/transversale stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Re-publica Moldova a fost definit pe baza competenţelor-cheie, determinate de Comisia Europea-nă, şi a profilului absolventului, după cum urmează:

Page 5: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

5

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi. 1. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat. 2. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 3. Competenţe acţional-strategice. 4. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 5. Competenţe interpersonale, civice, morale. 6. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie. 7. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 8. (TIC). Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori). 9. Competenţe antreprenoriale. 10.

III. Competenţe-cheie/ transversale şi competenţe transdisciplinarepentru treapta gimnazială de învăţămînt

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual, cît şi în •grup.

Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de statCompetenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/•limba de stat atît oral, cît şi în scris. Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice •disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină•Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. •

Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologieCompetenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, •Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din viaţa coti-diană.

Competenţe acţional-strategiceCompetenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezol-•vare. Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. •Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. •

Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC)

Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală •(telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc. ). Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază •(e-guvernare, e-business, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet.

Page 6: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

6

Competenţe interpersonale, civice, moraleCompetenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de con-•flict. Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, •a practicilor democratice şi a drepturilor omului. Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valori-•lor moral-spirituale.

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizareCompetenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru •dezvoltarea personală şi autorealizare. Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. •Competenţe de a se adapta la condiţii noi. •

Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. •Competenţe de a aprecia divesitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la •valorile culturale ale altor etnii.

Competenţe antreprenorialeCompetenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa •socială în vederea selectării viitoarei profesii. Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare •şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice ale disciplinei Biologie 1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse

situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea or-ganismelor.

2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensi-lelor de laborator.

3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, repre-zentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, pro-cese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosisteme-lor.

5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.

Page 7: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

7

V. Repartizarea unităţilor de conţinut pe clase şi pe unităţi de timp

Clasa Unităţi de conţinut Nr. de ore

VI

I. Diversitatea în lumea vieOrganisme monocelulare şi organisme pluricelulare. •Diversitatea plantelor şi animalelor din R. Moldova. •Efectele acţiunii omului asupra diversităţii mediului. •

7 ore

II. BioritmuriOrganisme diurne. •Organisme nocturne. •

2 ore

III. Sisteme vitaleComportamente alimentare la animalele carnivore, erbivore, om-•nivore. Nutriţia la animale.•Nutriţia la plante (fotosinteza).•Respiraţia în lumea vie. •Transportul substanţelor prin corpul plantelor şi animalelor. •Eliminarea deşeurilor din organismele vegetale şi animale. •

10 ore

IV. Sisteme de susţinere Structuri de susţinere la plante. •Structuri de susţinere la animale. •

3 ore

V. Reproducerea în lumea vie Tipuri şi modalităţi de reproducere. •Comportamente de reproducere la animale şi la plante. •

5 ore

VI. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu Reacţia plantelor la factorii de mediu. •Comportamente de integrare ale animalelor în mediu. •

4 ore

VII. Ocrotirea mediului Rezervaţii naturale şi parcuri naţionale din Republica Moldova. •Plante şi animale pe cale de dispariţie din Republica Moldova. •

3 ore

VII

I. Diversitatea în lumea vie Diversitatea formelor de mişcare în lumea vie: mişcarea la plante.•M• odalităţi de locomoţie la animale în mediul terestru-aerian şi ac-vatic. Locomoţia omului în diverse condiţii de mediu. •

12 ore

II. Sisteme de susţinere Particularităţi ale structurilor de susţinere la animale adaptate pen-•tru locomoţie în mediul acvatic, terestru, aerian.

8 ore

III. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu Orientarea şi comunicarea la animale şi la om. •Organe de simţ şi funcţiile lor la animale. •Organe de simţ şi funcţiile lor la om: ochiul şi văzul, urechea şi •auzul, nasul şi mirosul, limba şi gustul, pielea şi pipăitul. Acuitatea simţurilor. •Igiena organelor de simţ la om. •

14 ore

Page 8: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

8

VII

IV. Reproducerea în lumea vie Reproducerea sexuată la animale. •Cicluri de dezvoltare la animale. •Reproducerea sexuată la plante. •Polenizarea şi fecundaţia la plante. •Ciclul de dezvoltare a unei plante cu flori. •

10 ore

V. Bioritmuri Aspecte sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante. • Migraţii. • Hibernări. •

6 ore

VI. Sisteme vitale Sisteme vitale cu funcţii metabolice la om: sistemul digestiv, respi-•rator, circulator şi excretor. Schimbul de substanţe şi de energie între organism şi mediu. •Igiena sistemelor vitale. •

14 ore

VII. Ocrotirea mediului Surse alternative de obţinere a hranei. •

4 ore

VIII

I. Diversitatea în lumea vie Sistematica organismelor. •Regnul Protiste• . Diversitatea algelor. Regnul Ciuperci. • Diversitatea ciupercilor. Regnul Plante• . Filumuri: Muşchi; Ferigi; Gimnosperme; Angio-sperme. Clase: Monocotiledonate, Dicotiledonate. Licheni. •Regnul Animale. • Animale nevertebrate. Încrengături: Celenterate; Viermi laţi; Viermi cilindrici; Viermi inelaţi; Moluşte: lamelibran-chiate, gasteropode, cefalopode; Artropode: insecte, arahnide, crus-tacee. Animale vertebrate: Peşti osoşi şi cartilaginoşi, Amfibieni, Reptile, Păsări, Mamifere.

20 ore

II. Sisteme vitale Compoziţia chimică a celulei. •Structura celulei. Particularităţi structurale ale celulei vegetale şi •animale. Schimbul de substanţe şi energie la nivel celular. •Organizarea structurală a organismelor: celulă-ţesut-organ-orga-•nism.

8 ore

III. Ocrotirea mediului Influenţa factorilor nocivi: • tutun, alcool, droguri asupra organis-mului uman.

5 ore

Page 9: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

9

VIII

IV. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu Sisteme de coordonare şi reglare la om. •Particularităţi ale sistemului nervos la om. •

Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic. Reflexe condiţionate şi necondiţionate. Activitatea nervoasă superioară. Igiena sistemului nervos.

Particularităţi ale sistemului endocrin la om. •Glande endocrine: • hipofiza, epifiza, glanda tiroidă, glandele supra-renale, timusul şi glande mixte: pancreasul, gonadele.

10 ore

V. Sisteme de susţinere Sistemul osos la om. Scheletul. Caracteristica oaselor. •Sistemul muscular la om. Grupele principale de muşchi. Structura, •compoziţia şi proprietăţile muşchilor. Fiziologia sistemului locomotor. •Afecţiuni ale sistemului locomotor şi acordarea prim ajutor în caz •de afecţiuni. Igiena sistemului locomotor. •

12 ore

VI. Reproducerea în lumea vie Reproducerea la om. Organe de reproducere la om. •Fecundaţia, gestaţia şi naşterea omului. •Creşterea şi dezvoltarea omului. Perioada de sugar, copilărie, ado-•lescenţă, adult şi senescenţă. Educaţia sexuală. •

8 ore

VII. Bioritmuri Bioritmuri fiziologice de lungă durată la om: ciclul ovarian, ciclul •uterin. Bioritmuri fiziologice de scurtă durată la om: ciclul cardiac, biorit-•mul temperaturii corpului etc. Bioritmurile şi sănătatea. •

5 ore

IX

I. Diversitatea în lumea vie Diversitatea ecosistemelor. Ecosistemele şi componentele lor. •Relaţii trofice în ecosistem. •Ecosisteme: terestru, acvatic, subteran şi organisme caracteristice. •

14 ore

II. Bioritmuri Aspecte sezoniere ale ecosistemelor. •

4 ore

III. Sisteme de susţinere Rolul sistemelor de susţinere în supravieţuirea organismelor •

4 ore

IV. Sisteme vitale ale ecosistemelor Circuitul materiei şi energiei în natură. Rolul organismelor în cir-•cuitul materiei şi al energiei în natură. Cicluri biogeochimice: ciclul apei, carbonului şi azotului în natură. •

12 ore

Page 10: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

10

V. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu Reglarea echilibrului ecosistemelor. •Succesiunea unui ecosistem. •Relaţii concurente şi neconcurente în ecosistem. •Selecţia naturală – factor de menţinere a echilibrului ecosistemu-•lui.

10 ore

VI. Reproducerea în lumea vie şi bazele geneticii Gametogeneza. •Ereditatea şi variabilitatea la om. •Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Legile lui G. Men-•del. Genetica umană. Maladii ereditare genice şi cromozomiale. •Profilaxia bolilor ereditare. •

16 ore

VII. Ocrotirea mediului Influenţa omului asupra biodiversităţii. •Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii din Republica Mol-•dova. Impactul acţiunii omului asupra propriei existenţe. •

8 ore

Page 11: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

11

VI. Subcompetenţe, unităţi de conţinut, activităţi de învăţare şi evaluare pe clase

Clasa a VI-a

Subcompetenţe ConţinuturiActivităţi

de învăţare şi evaluare (recomandate)

Definirea noţiunilor: •organisme monocelulare şi organisme pluricelula-re.

Identificarea părţilor com-•ponente ale celulei.

Recunoaşterea părţilor •componente ale unui organism monocelular.

Identificarea organelor •unui organism pluricelu-lar (plantă cu flori).

Recunoaşterea unui şir de •organisme monocelulare şi pluricelulare.

Recunoaşterea plantelor •şi animalelor din Republi-ca Moldova.

Analiza influenţei acti-•vităţi omului asupra me-diului.

Argumentarea rolului •plantelor şi a animalelor pentru om.

Planificarea acţiunilor de •ocrotire a animalelor şi a plantelor din localitate.

I. Diversitatea în lumea vie

Organisme monocelulare •şi organisme pluricelula-re.

Diversitatea plantelor şi •animalelor din Republica Moldova.

Efectele acţiunii omului •asupra diversităţii mediu-lui.

Recunoaşterea la microscop, •pe planşe, în natură a unor organisme monocelulare (ex. bacterii, amibă, clorelă) şi pluricelulare (unele animale, plante, ciuperci).

Observarea la microscop/ pe •planşe a părţilor principale ale celulei.

Realizarea excursiilor în zona •apropiată şcolii pentru obser-varea plantelor şi animalelor.

Completarea unei fişe didac-•tice cu datele observaţiilor din teren şi formularea unor concluzii despre diversitatea organismelor din localitate.

Observarea efectelor interven-•ţiei omului în localitate.

Întocmirea unei schiţe de te-•ren, în care elevii să indice aspecte ale activităţii umane în localitate.

Amplasarea de căsuţe pentru •păsări.

Planificarea şi realizarea acţi-•unilor pentru creşterea şi în-grijirea plantelor de cultură, plantelor decorative şi a ani-malelor domestice.

Proiectarea acţiunilor de ocro-•tire a plantelor şi a animalelor din localitate.

Page 12: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

12

Identificarea animalelor •şi a plantelor diurne şi nocturne.

Compararea unor ani-•male şi plante diurne şi nocturne.

Interpretarea comporta-•mentelor la plante şi la animale în funcţie de bi-oritm.

II. Bioritmuri

Organisme diurne. •

Organisme nocturne. •

Observarea activităţii lilieci-•lor, cărăbuşilor, aricilor, pi-sicilor, vrăbiilor, bufniţelor, iepurilor, uliului etc. în timpul zilei şi nopţii.

Observarea şi înregistrarea •datelor referitoare la închide-rea şi deschiderea florilor.

Reprezentarea artistică a unor •bioritmuri la plante şi la ani-male (de ex. prin desen, eseu, poezii, ghicitori etc. ).

Descrierea diferitor com-•portamente alimentare la animale.

Identificarea organelor şi •a sistemelor de organe care realizează funcţii de nutriţie la unele plante şi animale.

Clasificarea animalelor •după tipul de nutriţie şi respiraţie.

Argumentarea rolului •nutriţiei în viaţa animale-lor.

III. Sisteme vitale

Comportamente alimen-•tare la animalele carnivo-re, erbivore, omnivore.

Nutriţia la animale. •

Nutriţia la plante (foto-•sinteza).

Respiraţia în lumea vie. •

Transportul substanţelor •prin corpul plantelor şi animalelor.

Eliminarea deşeurilor din •organismele vegetale si animale.

Observarea unor comporta-•mente alimentare la animale.

Realizarea experimentului de •evidenţiere a fotosintezei la plante.

Realizarea unor clasificări a •animalelor (ex. rîmă, broască, peşti, cîine, porumbel, şopîr-lă, cărăbuş etc.) după tipul de respiraţie, modul de nutriţie, tipul sistemului circulator.

Realizarea experimentelor •pentru evidenţierea respiraţi-ei şi a transpiraţiei la o plantă cu flori.

Recunoaşterea organelor cu •funcţie de nutriţie la unele or-ganisme.

Scrierea unor texte metaforice •în care să reflecte importanţa nutriţiei în viaţa animalelor.

Page 13: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

13

Recunoaşterea structuri-•lor de susţinere la plante şi la animale.

Compararea diferitor •structuri de susţinere la plante şi la animale.

Argumentarea rolului •sistemelor de susţinere pentru organism.

IV. Sisteme de susţinere

Structuri de susţinere la •plante.

Structuri de susţinere •la animale.

Observarea pe planşe, imagini, •filme a unor structuri de sus-ţinere la plante (ex. la fasole, mazăre, stejar, iederă, viţă de vie, coacăz, grîu, porumb etc.) şi descrierea particularităţilor acestora.

Colectarea unor structuri de •susţinere din material natura-lizat.

Modelarea unor structuri de •susţinere la plante şi la anima-le din diverse materiale.

Identificarea tipurilor de •reproducere la unele ani-male şi plante.

Compararea tipurilor de •reproducere la unele ani-male şi plante.

Argumentarea importan-•ţei comportamentelor de reproducere la animale şi la plante.

V. Reproducerea în lumea vie

Tipuri şi modalităţi de re-•producere.

Comportamente de •reproducere la animale şi la plante.

Recunoaşterea pe planşe, în •filme a tipurilor de reproduce-re la animale şi la plante.

Observarea comportamente-•lor de reproducere la unele animale.

Schiţarea particularităţilor •structurilor plantelor adaptate pentru polenizare.

Scrierea unor texte plastice, în •care să reflecte comportamen-te de reproducere.

Realizarea unor lucrări practi-•ce de înmulţire a plantelor de cameră prin diverse modali-tăţi.

Page 14: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

14

Stabilirea relaţiilor dintre •reacţiile plantelor şi ale animalelor şi factorii de mediu.

Argumentarea impor-•tanţei comportamentelor de integrare în mediu la plante şi la animale.

VI. Sisteme de coordona-re şi integrare ale organis-

melor în mediu

Reacţia plantelor la facto-•rii de mediu.

Comportamente de •integrare ale animalelor în mediu.

Observarea comportamentelor •de integrare la unele animale (ex. a furnicilor, a unor păsări etc.).

Realizarea unor experimente •pentru evidenţierea experi-mentală a reacţiilor plantelor la factorii de mediu.

Crearea condiţiilor favorabile •de mediu pentru dezvoltarea optimă a unor plante sau ani-male.

Recunoaşterea plantelor •şi a animalelor pe cale de dispariţie din Republica Moldova.

Identificarea rezervaţiilor •naturale şi a parcurilor naţionale din Republica Moldova.

Interpretarea rolului re-•zervaţiilor naturale şi a parcurilor naţionale pen-tru ocrotirea naturii.

Proiectarea acţiunilor de •protecţie a animalelor şi a plantelor pe cale de dis-pariţie din localitate.

VII. Ocrotirea mediului

Rezervaţii naturale şi par-•curi naţionale din Repu-blica Moldova.

Plante şi animale pe cale •de dispariţie din Republi-ca Moldova.

Studierea plantelor şi a anima-•lelor pe cale de dispariţie din localitate şi din ţară prezenta-te în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

Vizitarea muzeelor ţinutului •natal cu scopul cunoaşterii plantelor şi animalelor rare din Republica Moldova.

Vizionarea de filme didactice •despre ocrotirea plantelor şi animalelor.

Colecţionarea şi afişarea di-•feritor imagini / fotografii cu animale şi plante pe cale de dispariţie.

Realizarea unui proiect de •ocrotire a naturii în localitate.

Page 15: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

15

Clasa a VII-a

Subcompetenţe ConţinuturiActivităţi

de învăţare şi evaluare (recomandate)

Diferenţierea diversită-•ţii formelor de mişcare la animale.

Analiza mişcării la plan- •te. Interpretarea importan-•ţei locomoţiei omului în diverse condiţii de mediu. Argumentarea rolului •diversităţii formelor de mişcare în lumea vie.

I. Diversitatea în lumea vie

Diversitatea for-•melor de mişcare în lumea vie:

- Mişcarea la plante.- Modalităţi de loco-

moţie la animale în mediul terestru – aerian şi acvatic.

Locomoţia omului •în diverse condiţii de mediu.

Observarea în natură, pe film didac-•tic şi la microscop a diverselor mo-dalităţi de deplasare la unele animale (ex. la broască, cal, iepure, şarpe, porumbel, liliac, şopîrlă, melc, peş-te, rac, rîmă, maimuţă, parameciu, etc.). Observarea în natură, pe filme didac-•tice, la microscop a mişcării la plante (ex. la alge, floarea-soarelui, păpădie etc.). Realizarea experimentelor pentru •evidenţierea mişcării la plante. Elaborarea unor comunicări/ prezen-•tări referitoare la locomoţia omului în diverse condiţii de mediu şi im-portanţa acestora pentru om.

Identificarea structuri-•lor implicate în diverse modalităţi de locomoţie la animale.

Analiza particularită-•ţilor structurilor im-plicate în locomoţie la animale.

Stabilirea relaţiilor în-•tre structura scheletului şi modalitatea de loco-moţie.

II. Sisteme de susţinere

Particularităţi ale •structurilor de sus-ţinere la animale adaptate pentru lo-comoţie în mediul acvatic, terestru, aerian.

Observarea pe planşe, material natu-•ralizat, mulaj a scheletului la unele animale (iepure, şarpe, broască, po-rumbel, peşte, liliac etc.). Completarea fişelor de observaţie cu •particularităţile structurilor implicate în locomoţie. Reprezentarea schematică a adaptă-•rilor pentru locomoţie a membrelor anterioare şi posterioare la unele ani-male. Elaborarea unor tabele comparative •ale scheletului la diverse animale. Modelarea unor părţi de schelet la ani-•male pentru evidenţierea anumitor po-ziţii în timpul unei mişcări concrete.

Page 16: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

16

Identificarea organelor •de simţ şi a modalită-ţilor de comunicare la animale.

Recunoaşterea princi-•palelor părţi compo-nente ale organelor de simţ la om.

Recunoaşterea organe-•lor de simţ ca mijloace de comunicare între organism şi mediul în-conjurător.

Compararea acuităţii •simţurilor la animale şi la om.

Aplicarea regulilor de •igienă pentru menţine-rea stării de sănătate a organelor de simţ la om.

III. Sisteme de co-ordonare şi integra-re ale organismelor

în mediu

Orientarea şi co-•municarea la ani-male şi la om.

Organe de simţ şi •funcţiile lor la ani-male.

Organe de simţ şi •funcţiile lor la om: - ochiul şi văzul, - urechea şi auzul, - nasul şi mirosul, - limba şi gustul, - pielea şi pipăitul.

Acuitatea simţuri-•lor.

Igiena organelor •de simţ la om.

Investigarea modalităţilor de comu-•nicare la unele animale (ex. la cîine, liliac, albine, privighetoare etc.) şi formularea concluziilor referitoare la semnalele emise şi percepute de ani-male.

Observarea particularităţilor structura-•le ale organelor de simţ la unele ani-male şi la om.

Realizarea unor experimente pentru •evidenţierea acuităţii auzului, cîmpu-lui vizual, mirosului, gustului la om.

Realizarea unor experimente pentru •evidenţierea conexiunii dintre miros şi gust la om.

Elaborarea unor comunicări referi-•toare la importanţa diferitor modali-tăţi alternative de comunicare la om: semnale Morse, alfabet surdo-mut, steguleţe, alfabet Braile etc.).

Prezentarea unor aparate (ex. aparat •de fotografiat, radar) construcţia că-rora s-a realizat pe baza unor organe de simţ.

Elaborarea unor buletine informative •referitoare la igiena organelor de simţ la om.

Elaborarea unor comunicări referitoa-•re la importanţa organelor de simţ la animale şi la om.

Page 17: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

17

Identificarea organelor •de reproducere sexuată la animale şi la plante. Descrierea procesului •de reproducere sexuată la animale şi la plantele cu flori. Compararea celulelor •sexuale feminine şi masculine la animale. Analiza etapelor de •reproducere la animale şi la plante. Compararea ciclurilor •de dezvoltare la unele animale. Argumentarea im-•portanţei reproducerii pentru organism.

IV. Reproducrea în lumea vie

Reproducerea se-•xuată la animale. Cicluri de dezvol-•tare la animale. Reproducerea se-•xuată la plante. Polenizarea şi fe-•cundaţia la plante. Ciclul de dezvolta-•re a unei plante cu flori.

Analiza structurii florii pe material •natural, mulaj, planşe. Schiţarea procesului de polenizare şi •fecundaţie la plante. Descrierea procesului de formare a •fructului şi a seminţei la plante. Observarea pe filme sau în natură a •modalităţilor de răspîndire a fructelor şi a seminţelor la unele plante (ex. la păpădie, brusture, arţar, păducel, ulm etc.). Observarea pe planşe şi mulaje a or-•ganelor de reproducere la iepure sau şoarece. Întocmirea unor tabele comparative •cu structura celulelor sexuale (ovule, spermatozoizi) la animale. Observaţii pe planşe a etapelor de •creştere şi dezvoltare la unele animale (ex. la cărăbuş, fluturi, albine, lăcuste, broaşte etc.). Întocmirea unor tabele comparative •pentru cicluri de dezvoltare la animale. Elaborarea unor eseuri metaforice, în •care să se evidenţieze particularităţile şi importanţa răspîndirii fructelor şi a seminţelor.

Identificarea particu-•larităţilor morfologice sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante. Analiza cauzelor mi-•graţiilor şi a hibernări-lor la animale. Diferenţierea particu-•larităţilor fiziologice la animale în timpul peri-oadei active şi a hiber-nării. Argumentarea rolului •migraţiilor şi a hiber-nărilor în viaţa anima-lelor.

V. Bioritmuri

Aspecte sezoniere •ale ciclurilor de dezvoltare la plan-te. Migraţii. •Hibernări. •

Elaborarea unor proiecte pentru obţi-•nerea seminţelor de plante anuale şi bienale. Întocmirea unui calendar al înmuguri-•rii, înfloririi, formării fructelor şi căde-rii frunzelor la o plantă perenă. Înregistrarea datelor plecării şi sosirii •unor păsări migratoare şi a intrării şi ieşirii din hibernare a unor animale. Determinarea parametrilor factorilor •de mediu (temperatură, umiditate, nu-măr de insecte, viermi, aspectul vege-taţiei) în perioada migraţiilor. Observarea în natură a perioadei de •construire a cuiburilor la păsările din localitate (rîndunici, vrăbii, berze etc.).

Page 18: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

18

Identificarea sistemelor •vitale cu funcţii meta-bolice la om.

Recunoaşterea orga-•nelor principale ale sistemului digestiv, respirator, circulator şi excretor la om.

Argumentarea rolu-•lui sistemelor vitale în procesele metabolice la om.

Definirea noţiunii de •metabolism.

Compararea etapelor •metabolismului.

Determinarea semnifi-•caţiei nutriţiei, respira-ţiei, circulatiei, excre-ţiei ca funcţii esenţiale pentru întreţinerea vie-ţii.

Propunerea regulilor •de igienă a sistemelor vitale.

VI. Sisteme vitale

Sisteme vitale cu •funcţii metaboli-ce la om: sistemul digestiv, respirator, circulator şi excre-tor.

Schimbul de sub-•stanţe şi de energie între organism şi mediu.

Igiena sistemelor •vitale.

Recunoaşterea pe imagini, mulaje a •organelor sistemului digestiv, respira-tor, circulator şi excretor la om.

Reprezentarea schematică a corelaţiei •sistemelor vitale în procese metaboli-ce.

Întocmirea unor scheme pentru evi-•denţierea schimbului de substanţe şi de energie între organism şi mediu.

Interviuri cu membrii familiei pentru a •determina cantitatea de alimente con-sumată de fiecare membru al familiei pe zi. Formularea concluziilor privind variaţia necesarului de alimente în ra-port cu vîrsta şi cu alţi parametri.

Vizionarea, audierea unor emisiuni •medicale referitoare la echilibrul me-tabolic la om.

Dezbateri referitoare la bolile metabo-•lice la om.

Prezentarea unor comunicări referi-•toare la consumul alimentar calitativ şi cantitativ la adolescenţi.

Elaborarea unui regim alimentar pen-•tru menţinerea echilibrată a metabolis-mului.

Identificarea surselor •alternative de obţinere a hranei.

Argumentarea rolului •surselor alternative de obţinere a hranei.

VII. Ocrotirea mediului

Surse alternative •de obţinere a hra-nei.

Redactarea unor comunicări referi-•toare la surse alternative de obţinere a produselor alimentare.

Elaborarea unor proiecte de creştere a •unor plante în soluţii nutritive.

Page 19: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

19

Clasa a VIII-a

Subcompetenţe ConţinuturiActivităţi

de învăţare şi evaluare (recomandate)

Definirea noţiunilor: •sistematică, taxono-mie, unităţi taxonomi-ce. Identificarea unităţilor •taxonomice. Descrierea particula-•rităţilor regnurilor de organisme. Diferenţierea trăsă-•turilor distinctive ale filumurilor de plante şi încrengăturilor de animale. Compararea particula-•rităţilor structurale ale plantelor monocotile-donate şi dicotiledo-nate. Determinarea carac-•terelor generale ale claselor de animale vertebrate. Clasificarea plantelor •şi a animalelor din lo-calitate. Argumentarea rolului •plantelor şi animalelor în natură şi în viaţa omului.

I. Diversitatea în lumea vie

Sistematica organisme-•lor. Regnul Protiste• . Diversi-tatea algelor. Regnul Ciuperci. • Diver-sitatea ciupercilor. Regnul Plante• . Filumuri: Muşchi; Ferigi; Gim-nosperme; Angiosperme. Clase: Monocotiledona-te, Dicotiledonate. Licheni. •Regnul Animale. • Anima-le nevertebrate. Încrengă-turi: Celenterate; Viermi laţi; Viermi cilindrici; Viermi inelaţi; Mo-luşte: lamelibranchiate, gasteropode, cefalopode; Artropode: insecte, arah-nide, crustacee. Animale vertebrate: Peşti osoşi şi cartilaginoşi, Amfibieni, Reptile, Păsări, Mamife-re.

Reprezentarea schematică ierar-•hică referitoare la sistematica organismelor. Redactarea şi prezentarea unor •fişe instructive referitoare la particularităţile organismelor la nivel de regn, încrengătură, re-prezentant. Observarea în natură, pe planşe, •material naturalizat a unor plan-te cu flori (ex. măr, măceş, faso-le, grîu, lalea, mac, molid etc.) şi a unor plante fără flori (ferigi, muşchi).Observarea în natură, pe planşe, •mulaj a unor animale vertebrate (mamifere, păsări, reptile, am-fibieni, peşti) şi nevertebrate (artropode, moluşte, viermi, ce-lenterate).Aplicarea fişelor de observaţie •pentru recunoaşterea organisme-lor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri, încrengături. Ierarhizarea unei plante cu flori •(ex. vişin) şi a unui mamifer car-nivor (ex. cîine) pe unităţi taxo-nomice. Creşterea şi îngrijirea unor plan-•te, a unor animale. Elaborarea afişelor publicitare •referitoare la importanţa orga-nismelor în natură şi în viaţa omului. Proiectarea şi realizarea unor •acţiuni de protecţie a organis-melor.

Page 20: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

20

Identificarea substanţe-•lor chimice din celulă. Diferenţierea compo-•nentelor celulei ve-getale şi animale şi a funcţiilor lor. Compararea structurii •celulei vegetale şi ani-male. Argumentarea impor-•tanţei schimbului de substanţe şi energie la nivel celular. Ierarhizarea nivelurilor •de organizare structu-rală a organismelor. Propunerea unor regi-•muri alimentare pentru creşterea şi dezvoltarea normală a omului.

II. Sisteme vitale

Compoziţia chimică a •celulei.

Structura celulei. Particu-•larităţi structurale ale celu-lei vegetale şi animale

Schimbul de substanţe şi •energie la nivel celular.

Organizarea structurală a •organismelor: celulă-ţe-sut-organ-organism.

Realizarea unor experimente pen-•tru evidenţierea prezenţei anumi-tor substanţe în celulele vegetale. Observarea la microscop a unei •celule vegetale (ex. la ceapă, ro-şii, măr etc.) şi a unor celule ani-male (ex. mucoasă din cavitatea bucală) şi identificarea compo-nenţilor principali. Modelarea unei celule vegetale •sau animale din diverse materiale (pungi de plastic, butelii de plas-tic, apă, fructe, seminţe etc.). Reprezentarea schematică a •nivelurilor structurale ale orga-nismelor (celulă-ţesut-organ-or-ganism). Alcătuirea unor raţii alimentare •care să includă norma zilnică de substanţe nutritive necesare pentru creşterea şi dezvoltarea normală a unui adolescent.

Identificarea factorilor •cu influenţă nocivă asupra organismului uman.

Compararea organe-•lor şi a organismelor sănătoase cu organe şi organisme afectate de factori nocivi.

Formularea consecin-•ţelor nocive a unor substanţe toxice, tutu-nului, alcoolului, dro-gurilor asupra organis-mului uman.

Argumentarea impor-•tanţei unui mod sănă-tos de viaţă.

III. Ocrotirea mediului

Influenţa factorilor no-•civi: tutun, alcool, dro-guri asupra organismului uman.

Realizarea unor desene cu evi-•denţierea consecinţelor acţiunii factorilor nocivi:tutun, alcool, droguri asupra organismului uman. Realizarea unor experimente •pentru evidenţierea influenţei tu-tunului asupra plămînilor. Completarea unor chestionare •privind influenţa nocivă a tutu-nului, alcoolului, drogurilor asu-pra organismului. Compararea pe imagini a plă-•mînilor sănătoşi cu cei afectaţi de fumat. Redactarea unor comunicări / •prezentări Power Point referi-toare la modificările organismu-lui uman în timp sub influenţa factorilor nocivi.Formularea unor recomandări cu •privire la dauna fumatului, con-sumului de alcool, drogurilor.

Page 21: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

21

Identificarea elemen-•telor constitutive ale sistemelor nervos şi endocrin la om.

Interpretarea rolului •de coordonare ale sis-temelor nervos şi en-docrin în activitatea organismului uman.

Planificarea acţiunilor •de menţinere a stării de sănătate ale sistemelor nervos şi endocrin la om.

IV. Sisteme de coordonare şi integrare

ale organismelor în mediu

Sisteme de coordonare şi •reglare la om.

Particularităţi ale siste-•mului nervos la om. Sis-temul nervos central şi sistemul nervos periferic. Reflexe condiţionate şi necondiţionate.

Activitatea nervoasă superioară.Igiena sistemului nervos.

Particularităţi ale siste-•mului endocrin la om.

Glande endocrine: • hipo-fiza, epifiza, glanda tiroi-dă, glandele suprarenale, timusul şi glande mixte: pancreasul, gonadele.

Recunoaşterea pe mulaje, plan-•şe a elementelor constitutive ale sistemelor nervos şi endocrin la om.

Efectuarea unor experimente •pentru evidenţierea unor reflexe la om.

Alcătuirea unor tabele compara-•tive pentru reflexele condiţiona-te şi necondiţionate.

Aplicarea unor teste psihologice •pentru determinarea tempera-mentului.

Întocmirea unui program optim •de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemelor nervos şi endocrin la om.

Recunoaşterea elemen-•telor componente ale sistemului locomotor la om.

Descrierea fiziologíei •sistemului locomotor la om.

Analiza unor afecţiuni •ale sistemului locomo-tor.

Aplicarea acţiunilor •de acordare a prim aju-tor în caz de entorse, fracturi, luxaţii etc.

V. Sisteme de susţinere

Sistemul osos la om. •Scheletul. Caracteristica oaselor.

Sistemul muscular la om. •

Grupele principale de •muşchi. Structura, com-poziţia şi proprietăţile muşchilor.

Fiziologia sistemului lo-•comotor.

Afecţiuni ale sistemului •locomotor şi acordare a prim ajutor în caz de afecţiuni.

Igiena sistemului loco-•motor.

Recunoaşterea pe mulaje, plan-•şe a elementelor constitutive ale sistemului locomotor la om.

Realizarea unor experimente •pentru evidenţierea compoziţiei osului.

Alcătuirea unui set de exerciţii •fizice pentru dezvoltarea nor-mală a sistemului locomotor la adolescenţi.

Redactarea unor fişe instructive •care să includă condiţii favorabi-le pentru creşterea şi dezvoltarea normală a scheletului şi muşchi-lor la adolescenţi.

Demonstrarea unor acţiuni de •acordare a primului ajutor în caz de entorse, fracturi, luxaţii etc.

Page 22: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

22

Recunoaşterea orga-•nelor de reproducere la om. Descrierea procesului •de fecundaţie, gesta-ţie şi naştere la om. Stabilirea corelaţiei •între creşterea şi dez-voltarea fizică la om cu aspecte ale dez-voltării psihice. Determinarea pe baza •măsurării unor pa-rametri a creşterii şi dezvoltării propriului organism. Formularea recoman-•dărilor pentru profila-xia maladiilor sexu-al-transmisibile. Argumentarea im-•portanţei planificării familiei.

VI. Reproducerea în lumea vie

Reproducerea la om •Organe de reproducere la om.

Fecundaţia, gestaţia şi • naşterea la om.

Creşterea şi dezvolta-•rea la om. Perioada de sugar, copilărie, adoles-cenţă, adult şi senescen-ţă.

Educaţie sexuală. •

Observarea pe planşe a organe-•lor de reproducere la om. Întocmirea de grafice privind •dezvoltarea fizică şi psihică la om. Măsurări ale înălţimii, peri-•metrului toracic, greutăţii etc. la elevi într-un interval de 1-6 luni. Dezbateri referitoare la ma-•turizarea sexuală şi psihică la adolescenţi, la manifestarea comportamentală în perioada pubertăţii. Dezbateri referitoare la con-•cepţie şi contracepţie, planifi-carea familiei. Redactarea unei liste de reco-•mandări care ar contribui la menţinerea stării de sănătate a sistemului reproducător.

Identificarea biorit-•murilor fiziologice de lungă şi de scurtă durată la om.

Argumentarea impor-•tanţei bioritmurilor în activitatea organis-mului uman.

VII. Bioritmuri

Bioritmuri fiziologice •de lungă durată la om: ciclul ovarian, ciclul uterin.

Bioritmuri fiziologice •de scurtă durată la om: ciclul cardiac, bioritmul temperaturii corpului etc.

Bioritmurile şi sănă-•tatea.

Întocmirea unui grafic al ovu-•laţiei pentru un ciclu menstrual normal. Dezbateri referitoare la modi-•ficările fiziologice şi a simpto-melor care însoţesc ovulaţia şi ciclul menstrual. Măsurarea pulsului, ritmului •respirator în condiţii de repaus şi de activitate fizică. Studiu de caz pe tema “Ore de •somn şi de activitate”. Întocmirea unor grafice pentru •bioritmul cardiac, respirator şi al temperaturii corpului în diverse condiţii de activitate a organismului.

Page 23: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

23

Clasa a IX-a

Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

Definirea noţiunii de •ecosistem. Determinarea particula-•rităţilor ecosistemelor. Clasificarea ecosisteme-•lor. Reprezentarea schemati-•că a relaţiilor trofice în ecosistem. Argumentarea impor-•tanţei relaţiilor trofice în ecosistem. Diferenţierea biodiversi-•tăţii în diferite tipuri de ecosisteme: terestru, ac-vatic, subteran. Stabilirea relaţiilor între •condiţiile de mediu şi bi-odiversitate. Proiectarea acţiunilor de •ameliorare a stării eco-sistemelor din localitate.

I. Diversitatea în lumea vie

Diversitatea ecosiste-•melor. Ecosistemele şi componentele lor.

Relaţii trofice în eco-•sistem.

Ecosisteme: • terestru, acvatic, subteran şi organisme caracte-ristice.

Crearea unui album cu fotografii, •imagini cu diverse ecosisteme. Observarea şi înregistrarea în fi-•şele de observaţie a factorilor bi-otici, abiotici şi antropogeni din cel mai apropiat ecosistem din zona şcolii. Realizarea unor activităţi practice •de calculare a frecvenţei plante-lor şi animalelor pe m2 dintr-un ecosistem (ex. parc, lac, pădure etc.). Analiza categoriilor trofice dintr-•un ecosistem local (ex. parc, rîu, grădină etc.). Reprezentarea grafică a lanţurilor •trofice, piramidelor ecologice, re-laţiilor trofice din diverse ecosis-teme (ex. pădure, lac, cîmpie, lan de grîu etc.). Redactarea unor eseuri referitoare •la aspectul unor ecosisteme din localitate. Proiectarea unor acţiuni de ame-•liorare a stării unui ecosistem din localitate.

Identificarea aspectelor •sezoniere ale unor eco-sisteme.

Stabilirea relaţiilor între •condiţiile de mediu şi bio- ritmurile sezoniere ale organismelor.

II. Bioritmuri

Aspecte sezoniere ale •ecosistemelor.

Observarea fenofazelor la unele •plante şi a bioritmului sezonier la unele animale din diverse ecosis-teme din localitate. Desfăşurarea unor activităţi prac-•tice de determinare a cantităţii de amidon în frunzele plantelor în

perioada de vară şi toamnă. Formularea concluziilor.

Page 24: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

24

Recunoaşterea adaptări-•lor organelor de susţine-re pentru integrarea orga-nismelor în mediu.

Argumentarea rolului •structurilor de susţinere în supravieţuirea organi-smelor.

III. Sisteme de susţinere

Rolul sistemelor de •susţinere în supravie-ţuirea organismelor.

Modelarea unor structuri de sus-•ţinere la plante (ex. rădăcini, vase conducătoare, cîrcei etc.). Realizarea unor activităţi practice •de identificare a ţesuturilor meca-nice la plante. Organizarea unor concursuri cu •prezentări de fotografii şi imagini ce conţin structuri de susţinere la animale pentru supravieţuirea acestora în anumite medii de trai.

Reprezentarea schema-•tică a ciclurilor biogeo-chimice.

Argumentarea impor-•tanţei organismelor în circuitul materiei şi ener-giei în natură.

IV. Sisteme vitale

Circuitul materiei şi •energiei în natură. Rolul organismelor în circuitul materiei şi al energiei în natură.

Cicluri biogeochimi-•ce: ciclul apei, car-bonului şi azotului în natură.

Reprezentarea schematică a ciclu-•rilor biogeochimice (ciclul apei, ciclul carbonului, ciclul azotului). Schiţarea unor lanţuri trofice prin •care să demonstreze rolul orga-nismelor în circuitul materiei şi energiei în natură. Realizarea unor activităţi practi-•ce pentru evidenţierea absorbţiei apei de către plantă.

Identificarea factorilor ce •determină starea de echi-libru şi factorii care pro-duc dezechilibrul ecosis-temului. Descrierea procesului de •succesiune a unui eco-sistem. Argumentarea rolului di- •feritor categorii de or-ganisme şi a omului în menţinerea echilibrului ecosistemului. Proiectarea acţiunii de •ocrotire a ecosistemelor din localitate.

V. Sisteme de coordonare şi integra-re ale organismelor în

mediu

Reglarea echilibrului •ecosistemelor. Succesiunea unui eco-•sistem. Relaţii concurente şi •neconcurente în eco-sistem. Selecţia naturală – •factor de menţinere a echilibrului ecosiste-mului.

Investigarea unor factori (ex. •vînătoare, pescuit intensiv, mo-dificarea condiţiilor de mediu, introducerea de noi specii de or-ganisme etc. ) ce produc dezechi-librul în ecosistem. Crearea unui ecosistem artificial •(de ex. acvariu, heleşteu). Observarea şi interpretarea rela-•ţiilor concurente şi neconcurente dintre organismele unor ecosiste-me: parc, pădure, rîu, grădină etc. Demonstrarea experimentală a in-•fluenţei usturoiului, cepei asupra mucegaiului. Elaborarea unor proiecte de ocro-•tire a ecosistemelor din localitate.

Page 25: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

25

Descrierea procesului de •gametogeneză. Compararea ovogenezei •şi spermatogenezei. Descrierea mecanismelor •de transmitere a caracte-relor ereditare conform legilor lui Mendel. Utilizarea simbolurilor •genetice în situaţii de co-municare. Analiza acţiuni factorilor •de mediu asupra variabi-lităţii organismelor. Argumentarea rolului •eredităţii şi variabilităţii în viaţa organismelor. Analiza acţiunii factori-•lor de mediu în apariţia maladiilor ereditare la om. Propunerea modalităţilor •de profilaxie a maladiilor ereditare la om.

VI. Reproducerea în lumea vie.

Bazele geneticii

Gametogeneza. •

Ereditatea şi variabili-•tatea la om.

Mecanismele transmi- •terii caracterelor ere-ditare. Legile lui Gre-gor Mendel.

Genetica umană. Ma-•ladii ereditare genice şi cromozomiale.

Profilaxia bolilor ere-ditare.

Observarea la microscop, pe plan-•şe a celulelor sexuale şi schiţarea structurii acestora. Elaborarea unor scheme demon-•strative referitoare la transmiterea caracterelor ereditare la mazăre. Rezolvarea problemelor focali-•zate pe mecanismul transmiterii caracterelor ereditare (legile lui Gregor Mendel). Investigarea cauzelor apariţiei •unor boli ereditare la om (polidac-tilia, hemofilia, sindromul Down etc.). Alcătuirea unui arbore genealogic •al familiei.

Interpretarea consecinţe-•lor acţiunii omului asu-pra biodiversităţii.

Argumentarea rolului •complexelor naturale protejate de stat din Re-publica Moldova.

Analiza efectelor poluă-•rii mediului asupra pro-priei existenţe.

VII. Ocrotirea mediului

Influenţa omului asu-•pra biodiversităţii.

Rezervaţii naturale şi •monumente ale na-turii din Republica Moldova.

Impactul acţiunii •omului asupra pro-priei existenţe.

Elaborarea unui album cu foto-•grafii şi date despre consecinţele pozitive şi negative ale intervenţi-ei omului într-un ecosistem natu-ral din localitate. Redactarea unor comunicări refe-•ritoare la rolul ariilor protejate de stat din Republica Moldova. Organizarea dezbaterilor referi-•toare la găurile de ozon, ploile acide, încălzirea globală etc. Elaborarea unui proiect de reci-•clare a deşeurilor din propria gos-podărie.

Page 26: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

26

VII. Strategii didactice

Curriculumul gimnazial la biologie orientează proiectarea, organizarea şi des-făşurarea demersului educaţional în contextul unei pedagogii axate pe competenţe. O astfel de abordare prevede proiectarea demersului didactic la biologie în vederea formării unor competenţe la elevi care contribuie la integrarea/acomodarea elevilor la condiţiile reale, mereu în schimbare ale vieţii.

Modelul grafic de formare a unei competenţe este prezentat în figura de mai jos.

Prezentarea schematică a modelului formării competenţei demonstrează că ea nu este o sumă adiativă a trei componente, ci reprezintă rezultanta acestora. În procesul de învăţămînt componentele date se formează prin sarcini didactice corespunzătoare şi prin adaptarea unei game de tehnici interactive care asigură o educaţie dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă.

Componenta • Savoir/cunoştinţe are scopul de a interioriza informaţia co-municată. În acest caz sînt implicate anumite procese psihice (percepţia, memoria şi unele operaţii elementare de gîndire). La elaborarea sarcinilor didactice pentru acest nivel se foloseşte pe larg taxonomia lui Bloom, orientată spre formarea la elevi a minimumului intelectual necesar şi suficient.

Pentru asimilarea/interiorizarea conştientă a informaţiei se utilizează metode de informare/ documentare: SINELG, interviul pe trei trepte, lectura ghidată; observa-ţia.

Componenta • Savoir faire/priceperi şi deprinderi are scopul de a dezvolta la maximum capacităţile intelectuale şi cele psihomotorii ale elevilor, acestea deter-minînd locul real al copilului în viitor. Pentru dezvoltarea potenţialului intelectual pot fi folosite taxonomiile: Tolingherova, Simpson, Dove etc.

În acest caz cele mai recomandate metode la lecţiile de biologie sînt observaţia, experimentul, lucrarea practică, lucrarea de laborator, modelarea, reprezentările grafice, – metode care au un caracter aplicativ şi formează la elevi priceperi şi de-prinderi acţional-practice.

“Savoir”

“Savoir faire”

“Savoir vivre”

“Savoir être”

“Savoir faire“

“Savoir vivre“

Page 27: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

27

În perioada postmodernă, un rol deosebit le revine tehnologiilor informaţionale. Din acest punct de vedere elevii vor utiliza diferite programe computerizate pentru selectarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei referitoare la particularităţile struc-turilor, proceselor, fenomenelor biologice.

Componenta • savoir vivre/atitudini urmăreşte să formeze la elevi atitudini şi comportament în contextul condiţiilor sociale bine determinate. Acest scop poate fi atins în cazul cînd la elaborarea sarcinilor didactice se va folosi taxonomia lui Krathwohl.

În acest context se vor aplica metode ce formează la elevi valori şi atitudini per-sonale; astfel de metode sînt: studiul de caz, interviul, jocul de rol, dezbaterea etc.

Unele metode/tehnici utilizate în procesul de formare a competenţei se realizează în cadrul activităţii în grup, iar altele – în cadrul activităţii individuale. Aceste forme de activitate prezintă anumite valenţe formative: activitatea în grup contribuie la for-marea abilităţilor/competenţelor de comunicare, parteneriat, cooperare, colaborare, luare de decizii etc.; activitatea individuală dezvoltă abilităţi de acţiune independen-tă/ personalizată, autoinstruire, autoresponsabilitate etc.

Savoire être• este rezultanta integrativă a trei componente: Savoir/cunoştinţe + Savoir faire/priceperi şi deprinderi + savoir vivre/atitudini şi reprezintă com-petenţa formată, manifestată prin comportament observabil şi măsurabil raportat la o situaţie concretă.

Abordarea unei astfel de strategii în procesul educaţional la biologie presupune diversitate şi creativitate în educaţie, aspect important ce deschide noi perspective în formarea personalităţii elevului şi transformarea societăţii.

VIII. Strategii de evaluare

Pedagogia axată pe competenţe orientează vectorul evaluării spre o evaluare continuă/formativă:

- prin motivarea elevilor şi realizarea feed-back-ului; - prin stimularea la elevi a efortului de autoevaluare formativă (autoevaluarea

formativă reprezintă procesul prin care elevul însuşi este pus să judece cali-tatea lucrului său în raport cu obiectivele definite şi cu criteriile de apreciere propuse);

- prin formarea deprinderilor de evaluare reciprocă (evaluarea reciprocă con-stituie un proces de interacţiune evaluativă orientat spre emiterea unor jude-căţi de valoare în baza unor criterii prestabilite);

- prin evidenţierea succesului, realizînd astfel principiul centrării pe persona-litatea celui evaluat (educat).

Valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a compe-tenţelor la elevi reflectate în standardele educaţionale.

În acest context, în activitatea didactică va reuşi acel profesor care va oferi la fiecare lecţie un set de sarcini didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomi-ilor corespunzătoare, fapt ce va permite valorificarea la maximum a potenţialului intelectual al fiecărui elev.

Page 28: BIOLOGIA Agnesa, profesor, grad didactic I, LT „S. Haret”. Ediţia a II-a (2006): Bîrnaz Nina, profesor, grad didactic superior, LT „S. Haret”, coordonator; Gînju Stela,

28

Prin sarcini didactice de divers nivel de complexitate, profesorul orientează şi dirijează activitatea de studiere a elevilor, evidenţiază ce şi cum trebuie să înveţe, formîndu-le un stil de muncă intelectual. Evaluarea realizată astfel evită caracterul de “surpriză” al rezultatelor. Ea nu se efectuează în scop de “sancţionare”, ci per-mite autoevaluarea rezultatelor obţinute, transformînd elevul în subiect al propriei formări.

În procesul de evaluare continuă la clasă, în cadrul lecţiilor de biologie, se vor folosi atît metode tradiţionale de evaluare: chestionare orale şi scrise, cît şi metode interactive: investigaţii, lucrări practice, lucrări de laborator, portofoliul etc., utili-zate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice, precum şi a gradului de stăpînire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic.

Pentru realizarea cu succes a unei activităţi practice, elevii trebuie să fie avizaţi de către profesor asupra:

- tematicii lucrărilor; - modului în care ele vor fi evaluate (baremele/grilele/criteriile de notare); - condiţiilor care le sînt oferite pentru a realiza aceste activităţi (aparate, usten-

sile de laborator, materiale etc.). Toate aceste metode permit profesorului să dispună de puncte de reper şi să adu-

ne informaţii asupra desfăşurării activităţii elevului, oferindu-i astfel elevului posi-bilitatea de a demonstra ceea ce ştie într-o varietate de contexte şi situaţii. Pe baza acestor informaţii profesorul îşi fundamentează judecata de valoare într-o apreciere obiectivă a achiziţiilor elevilor şi a progreselor înregistrate.

Evaluările realizate la finele anului de învăţămînt vor demonstra achiziţia sub-competenţelor indicate în curriculum pentru clasa respectivă.

Referinţe bibliografice

Bîrnaz N. 1. Formarea competenţelor la elevi – imperativul învăţămîntului de calitate. În: Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţi-onale, 30-31 octombrie 2008, Partea I. Chişinău: IŞE, (CEP USM). Bîrnaz N. 2. Formarea de competenţe la lecţiile de biologie: de la cadrul general la cel particular. În: Didactica Pro..., 2008, nr. 4-5 (50-51).

Bîrnaz N., Dandara O. 3. Posibilităţi de diferenţiere şi individualizare a învăţămîntului. Sar-cini didactice. Supliment al revistei Didactica Pro. . . , 2002, nr. 6.

Cartaleanu T. , Cosovan O., Goraş-Postică V. şi alţii. Formare de competenţe prin strategii 4. didactice interactive. Chişinău: Centrul Educaţional Pro Didactica, 2008.

Crişan A., Guţu V. Proiectarea curriculumului de bază. Ghid metodologic. Chişinău, 5. 1997.

Curriculum de bază – documente reglatoare. Chişinău, 1996. 6. Guţu V., Chicu V., Dandara O. şi alţii. Psihopedagogia centrată pe copil. Chişinău: CEP 7.

USM, 2008. Minder M. Didactica funcţională. Chişinău: Editura Cartier, 2003. 8. Piajet J. Psihologia inteligenţei (trad.). Chişinău: Editura Ştiinţa, 1985. 9.