BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA...

81
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE BIBLIOTECA ACHIZIŢII BIBLIOTECA AMTAP 2017 Buletin informativ Chişinău 2018

Transcript of BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA...

Page 1: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE BIBLIOTECA

ACHIZIŢII

BIBLIOTECA AMTAP

2017

Buletin informativ

Chişinău

2018

Page 2: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

2

CZU 017

A 18

Responsabil de ediţie: Rodica Avasiloaie

Alcătuitori: Irina Scorpan, Svetlana Teodor

Redactor: Vasilisa Nechiforeac

Redactare bibliografică şi tehnoredactare: Svetlana Teodor

Achiziţii Biblioteca AMTAP, 2017 : buletin informativ /

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; alcăt.:

Irina Scorpan, Svetlana Teodor ; resp. de ed.: Rodica Avasiloaie ;

red.: Vasilisa Nechiforeac ; red. bibliogr. şi tehnored.: Svetlana

Teodor. – Chişinău : AMTAP, 2018. – 81 p.

Page 3: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

3

Cuprins Argument………………………………………………………………..5

CĂRŢI…………………………………………………………………....6 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. ORGANIZARE.

INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOTECONOMIE. ..…......6

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................10

1/14 Filozofie ......................................................................................10

2 RELIGIE…………………………………………………………….10

3 ŞTIINŢE SOCIALE ...........................................................................11

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber....................................11

39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Mod de viaţă. Folclor...12

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. …………………………….....13

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT..........................................13

75 Pictură…………………………………………………………….14

77 Fotografie........................................................................................14

78 Muzică ............................................................................................15

781 Teoria muzicii. Probleme generale .......................................19

782/785 Genuri muzicale .............................................................20

79 Divertisment. Recreere. Jocuri.........................................................22

791 Divertismente. Spectacole. Reprezentaţii publice .................22

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale ..........................26

796 Sport ………………………………………………………………….33

8 LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ .......................................33

81 Lingvistică ......................................................................................33

811 Limbi individuale…………………………………………….34

811.111 Limba engleză…………………………………….. 34

811.133 Limba franceză…………………………………….36

811.135.1 Limba română……………………………………37

82 Literatură ........................................................................................37

821 Literatura limbilor individuale ..............................................38

821.111 Literatură engleză şi americană.................................39

821.112.2 Literatură germană……………………………….42

821.131.1 Literatură italiană………………………………...42

821.133.1 Literatură franceză ...............................................42

821.134.2 Literatură spaniolă ……………. .........................44

821.135.1 Literatură română .................................................44

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova ..49

821.161.1 Literatură rusă ......................................................58

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................61

93/94 Istorie…………………………………………………………...61

DOCUMENTE DE MUZICĂ TIPĂRITĂ……………………..63

780.8 Muzică pentru instrumente individuale ..............................63

Page 4: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

4

780.8:780.614 Muzică pentru instrumente cu coarde...........63

780.8:780.616 Muzică pentru instrumente cu claviatură.......71

780.8:780.64 Muzică pentru instrumente de suflat................74

781 Teoria muzicii. Lucrări pentru studiu şi practică...................77

783 Muzică bisericească. Muzică sacră……………………….... 77

784 Muzică vocală……………………………………………….77

785 Muzică instrumentală……………………………………….79

Page 5: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

5

Argument

Buletinul informativ Achiziţii Biblioteca AMTAP apare din anul

2003, având o periodicitate anuală.

Lucrarea, deja tradiţională, este realizată în scopul informării

utilizatorilor despre achiziţiile anuale ale Bibliotecii, indiferent de

anul de apariţie.

Este o publicaţie profesională, care aduce în atenţie noutăţile

colecţiilor Bibliotecii şi reprezintă un instrument de lucru dinamic

pentru toţi utilizatorii. Publicaţia contribuie deopotrivă la

promovarea colecţiilor din domeniul artelor şi altele.

Acest volum înregistrează toate descrierile bibliografice ale

documentelor noi de tip carte şi documente de muzică tipărită intrate

în colecţiile Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

în anul 2017.

Buletinul reproduce un volum de 405 înregistrări bibliografice în

diferite limbi.

Descrierile bibliografice sunt prezentate în limba originalului

conform standardelor în vigoare.

Documentele sunt grupate după domenii, conform Clasificării

Zecimale Universale (CZU), iar în cadrul diviziunilor – în ordine

alfabetică. Descrierile bibliografice sunt însoţite de cota şi de

numerele de inventar ale documentului. De asemenea, este indicată

şi localizarea documentului.

Toate ediţiile Buletinului pot fi consultate şi în format electronic, pe

site-ul www.amtap.md

Adresăm mulţumiri tuturor susţinătorilor Bibliotecii pentru

donaţiile de carte oferite, de asemenea tuturor utilizatorilor pentru

interesul acordat serviciilor noastre.

Rodica Avasiloaie, directorul Bibliotecii

Page 6: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

6

CĂRŢI

0 – GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE.

INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOTECONOMIE

Băduţ, Mircea. Calculatorul în trei timpi / Mircea Băduţ. – Ed. a 4-a,

rev. şi ad. – Iaşi : Polirom, 2012. – 264 p. : il. – ISBN 978-973-46-

2581-9 : 128,00 lei.

004

B 16 48039 bl.2

Biblioteconomia Moldovei : Cadru de reglementare. Vol. 6 (2012–

2015) / dir. gen.: Elena Pintilei ; elab.: Ecaterina Dmitric ; red.:

Raisa Plăieşu ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău : BNRM,

2016. – 240 p. – ISBN 978-9975-4368-7-8. – ISBN 978-9975-9696-

4-2 : 60,00 lei.

02

B 51 48126 L.R.

Calendar Naţional, 2017 / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ,

Madlena Puşcaşu [et al.] ; col. de red.: Petru Soltan, Iurie Colesnic,

Andrei Eşanu [et al.] ; dir. gen.: Elena Pintilei ; Bibl. Naţ. a Rep.

Moldova. – Chişinău : BNM, 2017. – 404 p. – ISSN 1857-1549 :

100,00 lei.

0

C 13 48354 L.R.

Cismaru, Diana-Maria. Managementul reputaţiei în mediul online /

Diana-Maria Cismaru. – Bucureşti : Tritonic, 2015. – 258 p. –

(Comunicare media). – ISBN 978-606-749-027-5 : 145,00 lei.

004

C 54 48386 bl.1

Computer şi Internet fără profesor : [16 vol.] : curs compl. / red.:

Georgiana Harghel ; trad.: Graal Soft. – Bucureşti : Litera Interna-

ţional, 2011. – 64 p. + 1 CD. – ISBN 978-606-600-033-8.

Vol. 6 : Word : editorul de texte. – 2011. – ISBN 978-606-600-

280-6 : 29,00 lei.

Page 7: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

7

Vol. 7 : Excel : foile de calcul. – 2011. – ISBN 978-606-600-281-3

: 29,00 lei.

Vol. 8 : Access şi Powerpoint. – 2011. – ISBN 978-606-600-282-0

: 29,00 lei.

Vol. 9 : Resurse avansate din Word. – 2011. – ISBN 978-606-600-

283-7 : 29,00 lei.

Vol. 10 : Muzica digitală. – 2011. – ISBN 978-606-600-284-4 :

29,00 lei.

004 (075)

C 63 48400–48404 bl.1

CZU. Clasificarea Zecimală Universală : Tabele prescurtate / ed.

îngr. şi adapt.: Valentina Chitoroagă ; Camera Naţ. a Cărţii din Rep.

Moldova. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii, 2017. – 192 p. – ISBN

978-9975-49-245-4 : 100,00 lei.

02

C 99 48518 bl.1

Dicţionar de simboluri / coord.: Jean Chevalier, Alain Cheerbrant ;

trad.: Micaela Slăvescu, Laurenţiu Zoicaş (coord.), Daniel Nicolescu

[et al.]. – Iaşi : Polirom, 2009. – 1072 p. – ISBN 978-973-46-1286-4

: 450,00 lei.

008(03)

D 39 48038 bl.3

Dicţionar explicativ al termenilor infrastructurii calităţii / Andrei

Chiciuc (coord.), Igor Chiciuc, Stela Guvir [et al.]. – Chişinău : [s.

n.], 2016. – 224 p. – ISBN 978-9975-87-146-4 : 90,00 lei.

005

D 39 48167–48170 bl.1, 48165,48166 bl.2

48164 bl.3

Lupu, Viorica. Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca sistem

tehnologic / Viorica Lupu ; red. şt.: Nelly Ţurcan ; Asoc.

Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM.

– Chişinău : [s. n.], 2016. – 100 p. – ISBN 978-9975-56-326-0 :

25,00 lei.

02

L 95 48125 L.R.

Page 8: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

8

Lyons, Martyn. Istoria cărţilor / Martyn Lyons ; trad. din lb. engl.:

Ştefania Ferchedău. – Bucureşti : Art, 2011. – 224 p. : il. – ISBN

978-973-124-636-9 : 426,00 lei.

002

L 99 48375 bl.1

Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1.2003 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание : Общие

требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică.

Descrierea bibliografică : Cerinţe şi reguli generale de alcătuire» /

coord.: Valentina Chitoroagă, Silvia Hăbăşescu ; Consiliul Biblio-

teconomic Naţ., Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova. – Chişinău

: [s. n.], 2016. – 152 p. – ISBN 978-9975-49-153-2 : 100,00 lei.

02

M 61 48519 DC

Elena Mironenco : biobibliografie / alcăt.: Svetlana Teodor, Vasilisa

Nechiforeac ; coord.: Rodica Avasiloaie ; coord. şt., red. resp.:

Larisa Balaban ; red. şt.: Victoria Melnic, Irina Ciobanu-Suhomlin ;

red. bibliogr.: Svetlana Teodor ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte

Plastice, Biblioteca ; Proiect şt. „Patrimoniul muzical din Rep.

Moldova (folclor şi creaţie componistică) : actualizare, sistematizare,

digitalizare”. – Chişinău : AMTAP, 2017. – 186 p. – ISBN 978-

9975-4461-1-2 : 50,00 lei.

01

M 78 48142, 48143 bl.1, 48144–48146 bl.2

48147 bl.3

Muscă, Annie. Tudor Vornicu / Annie Muscă. – Focşani : Terra,

2008. – 236 p. : fot. – ISBN 978-973-8370-57-9 : 60,00 lei.

070

M 98 48134 bl.1

Osoianu-Filip, Vera. Biblioteca publică între percepţia tradiţională şi

utilizatorul modern / Vera Osoianu-Filip ; red.: Raisa Plăieşu ; Bibl.

Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău : Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, 2015.

–232 p. – ISBN 978-9975-4493-8-0 : 70,00 lei.

02

O-85 48350 L.R.

Page 9: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

9

Pelin, Valentina. Manuscrise româneşti din secolele XIII–XIX în

colecţii străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia) : catalog / Valentina

Pelin ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie ; Bibl. Naţ. a Rep.

Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2017. – 408 p. – ISBN 978-9975-85-

087-2 : 110,00 lei.

0

P 49 48327, 48328 bl.1

Le Petit Larousse illustré : 90000 articles : 5000 il., 355 cartes, 160

planches : chronologie univ. / pref.: Bernard Cerquiglini. – Paris :

Larousse, 2016. – 2044 p. : il. – ISBN 978-2-03-590125-5 : 722,00

lei.

030

P 55 48501 bl.2

Pöppelmann, Christa. 100 de erori din „cultura generală” :

Incredibil, dar adevărat! / Christa Pöppelmann ; trad.: Iulia Ionescu.

– Bucureşti : ALL, 2009. – 320 p. – ISBN 978-973-684-720-2 :

121,00 lei.

008

P 84 48391 bl.1

Răilean, Elena. Managementul proiectului : Dezvoltare profesională

& instituţională / Elena Răilean ; red.: Roxana Demetra Stratulat. –

Iaşi : Lumen, 2017. – 136 p. – ISBN 978-973-166-473-6 : 175,00 lei.

005

R21 48420–48424 bl.1

Robinson, Andrew. Istoria scrisului / Andrew Robinson ; red.:

Georgia Paraschiv ; trad. din lb. engl.: Mihnea Gafiţa. – Bucureşti :

Art, 2009. – 232 p. : il. – ISBN 978-973-124-390-0 : 387,90 lei.

0

R 62 48448 bl.1

Ungureanu, Elena. Cuvinte şi linkuri / Elena Ungureanu. – Chişinău

: Arc, 2017. – 184 p. – ISBN 978-9975-0-0029-1 : 81,00 lei.

004

U 52 48444 bl.1

Page 10: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

10

Zavtur, Natalia. Biblioteca Tehnico-ştiinţifică a UTM : Parcurs

evolutiv – 50 de ani : (sinteză documentară) / Natalia Zavtur ; red-

consultanţi: Zinaida Stratan, Georgeta Ghenghea ; Univ. Tehn. a

Moldovei, Bibl. Tehnico-Şt. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 208

p. – ISBN 978-9975-45-338-7 : 50,00 lei.

02

Z 39 48326 L.R.

1– FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 – FILOZOFIE

Filosofia în orizontul vieţii. Profesorul universitar, doctor habilitat în

filosofie Vasile Ţapoc la 75 de ani / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova,

Univ. de Stat din Moldova ; Alexe Rău ; ed. alcăt. şi îngr.: Svetlana

Coandă. – Chişinău : [s. n.], 2014. – 244 p. : fot. – ISBN 978-9975-

4493-2-8 : 80,00 lei.

1

F 55 48186 bl.1

2 – RELIGIE. TEOLOGIE

Bock, Emil. Cercul sărbătorilor anului / Emil Bock ; trad.: Diana

Sălăjanu ; red.: Maria Stanciu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Univers

Enciclopedic ; [Cluj-Napoca] : Triade, 2015. – 232 p. – (Iniţieri.

Christologie). – ISBN 978-606-704-086-9. – ISBN 978-973-633-

124-4 : 135,00 lei.

27

B 61 48388 bl.1

Isbouts, Jean-Pierre. Iisus. O viaţă în imagini / Jean-Pierre Isbouts ;

trad, din lb. engl.: Georgiana Harghel ; red.: Ilieş Câmpeanu. –

Bucureşti : Litera, 2017. – 352 p. : il. – ISBN 978-606-33-1364-6 :

645,00 lei.

27

I-82 48248 bl.1

Page 11: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

11

Mitropolitul Gurie – opera zidită în destinul Basarabiei : Culegere de

articole şi studii ale Mitropolitului Gurie (Grosu) al Basarabiei

(1877–1943) / îngr. şi coord.: Silvia Grossu. – Chişinău : Epigraf,

2016. – 320 p. – ISBN 978-9975-125-96-3 : 90,00 lei.

27

M 82 48355 bl.1

3 – ŞTIINŢE SOCIALE

Faust, Bill. CV-ul perfect : tot ce trebuie să ştii, să spui şi să faci ca

să obţii postul dorit / Bill Faust, Michael Faust ; trad.: Doina Tonner.

– Iaşi : Polirom, 2007. – 232 p. – (Practic). – ISBN 978-973-46-

0377-0 : 99,00 lei.

33

F 27 48047 bl.2

Machiavelli, Nicolò. Principele / Nicolò Machiavelli ; trad.: Nina

Façon ; red.: Simona Pelin. –Bucureşti : Antet, [2009]. – 96 p. –

ISBN 978-973-636-372-6 : 25,00 lei.

32

M 15 48121 bl.1

Segalen, Martine. Sociologia familiei / Martine Segalen ; trad.:

Mihai Dos, Alexandra-Maria Cgeşcu, Giuliano Sfichi. – Iaşi :

Polirom, 2011. – 440 p. – ISBN 978-973-46-1995-5 : 178,00 lei.

316

S 41 480042 bl.1

37 – EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

Cucoş, Constantin. Pedagogie / Constantin Cucoş ; pref.: Adrian

Neculau. – Iaşi : Polirom, 1996. – 232 p. – (Colegium. Şt. educaţiei).

– ISBN 973-9248-03-9 : 55,00 lei.

37

C 93 48668 bl.1

Gagim, Ion. Studii de filosofia educaţiei / Ion Gagim. – Bălţi : [s. n.],

2017. – 160 p. – Texte: lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-50-191-0 :

40,00 lei.

Page 12: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

12

37

G 13 48189 bl.1

„Învăţământul artistic-dimensiuni culturale”, conferinţa şt. intern.

(2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul

artistic-dimensiuni culturale” : rez. lucrărilor / col. de red.: Tatiana

Comendant, Angela Rojnoveanu ; Min. Culturii al Rep. Moldova,

Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : AMTAP,

2015. – 40 p. – ISBN 978-9975-9617-5-2 : 59,50 lei.

378

Î-59 48174, 48175 bl.1, 48176, 48177 bl.2

48178, 48179 bl.3

„Învăţământul artistic-dimensiuni culturale”, conferinţa şt. intern.

(2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul

artistic-dimensiuni culturale” : rez. lucrărilor / col. de red.: Tatiana

Comendant, Angela Rojnoveanu, Eugenia Banaru ; Min. Culturii al

Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău

: AMTAP, 2017. – 68 p. – ISBN 978- 9975-9617-8-3 : 34,80 lei.

378

Î-59 48180, 48181 bl.1, 48182, 48183 bl.2

48184, 48185 bl.3

Petrov, Elena. Implementarea cursului „Educaţie incluzivă” în

formarea cadrelor didactice la nivel universitar : raport de evaluare /

Elena Petrov ; coord.: Galina Bulat. – Chişinău : [s. n.], 2016. – 100

p. – ISBN 978-9975-87-173-0 : 40,00 lei.

37

P 60 48070, 48071 bl.1

39 – ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII.

DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR

Ghinoiu, Ion. Mitologie română : dicţionar / Ion Ghinoiu. – Ed. a 2-

a, rev. – Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2013. – 352 p. –

ISBN 978-973-45-0659-0 : 186,30 lei.

398.22(03)

G 51 48440 bl.1

Page 13: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

13

Ghinoiu, Ion. Mitologie română : Zeii Pastorali / Ion Ghinoiu. –

Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2014. – 168 p. : fot. – ISBN

978-606-704-075-3 : 98,10 lei.

398.22

G 51 48442 bl.1

Olinescu, Marcel. Mitologie românească / Marcel Olinescu ; des. şi

xilograf.: Marcel Olinescu. – [Bucureşti] : Casa Şcoalelor, [1944]. –

534 p. : il. – 20,00 lei.

398.22

O-43 48283 bl.2

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ

Ardelean, Marinela Vasilica. Cartea vinurilor româneşti = The wine

book of Romania : 2015–2016 / Marinela Vasilica Ardelean ; trad.:

Marius Constantinescu. – Bucureşti : RAO, 2016. – 304 p. : fot. –

Texte: lb. rom., engl. – ISBN 978-606-776-119-1 : 200,00 lei.

6

A 73 48310 bl.1

Berchină, Doina. Filmul şi moda : Fashion la cinema şi ce decurge

din asta / Doina Berchină ; red.: Dorina Oprea. – Bucureşti :

Mediagraf, 2010. – 160 p. : fot. – 40,00 lei.

687

B 46 48119 bl.3

7 – ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT

Arnheim, Rudolf. Forţa centrului vizual : Un studiu al compoziţiei în

artele vizuale / Rudolf Arnheim ; trad.: Luminiţa Ciocan. – Iaşi :

Polirom, 2012. – 216 p. : il. – (Arta). – ISBN 978-973-46-3073-8 :

144,00 lei.

7.01

A 81 48385 bl.3

Arta, 2016 : arte audiovizuale : muzică, teatru, cinema / Acad. de Şt.

a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor ; col.

Page 14: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

14

de red.: Victor Ghilaş (red.-şef) [et al.] – Chişinău : [s. n.], 2016. –

154 p. – ISSN 2345-1181 : 50,00 lei.

7

A 84 4175, 4176, bl.1, 4177 bl.2

4178, 4179 bl.1, 4180 bl.3

Educaţia artistică în preşcolaritate : ghid teoretico-metodologic /

Marina Morari, Vladimir Pâslaru, L. Alekseeva [et al.] ; coord.:

Marina Morari, Vladimir Pâslaru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din

Bălţi. – Chişinău : Pontos, 2016. – 248 p. : n. muz. – ISBN 978-

9975-51-787-4. – ISMN 979-0-3480-0285-9 : 65,00 lei.

7.01

E 19 48060 bl.1, 48061 bl.2

Florea, Vasile. Arta românească de la origini până în prezent / Vasile

Florea. – Bucureşti : Litera, 2016. – 816 p. : il. – ISBN 978-606-33-

1953-9 : 995,00 lei.

7.03(498)

F 67 48247 bl.1

••• Сулин, Сергей Игоревич. Чернобыльский репортаж : графика,

живопись, архитектура, скульптура, фотография, проза : альбом

/ Сергей Сулин ; Uniunea Cernobîl Rep. Moldova. – Кишинѐв : [б.

и.], 2017. – 112 р.: il., fot. – ISBN 978-9975-9958-6-3 : 40,00 lei.

7.03(478).07

С 896 48353 bl.3

75 – PICTURĂ

Banu, George. Uşa, o geografie intimă / George Banu ; trad. din lb.

fr.: Anca Măniuţiu. – Bucureşti : Nemira, 2017. – 196 p. : il. – ISBN

978-606-43-0037-9 : 220,00 lei.

75.03

B 27 48551 bl.1

77 – FOTOGRAFIE

Пондопуло, Глеб Константинович. Фотография : История.

Эстетика. Культура : учеб. пособие для студ. режиссѐрского и

операторского факультетов / Глеб Константинович Пондопуло.

Page 15: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

15

– Москва : ВГИК, 2009. – 336 р. : fot. – ISBN 978-5-87149-110-2 :

170-00 lei.

77(075)

П 56 48019 bl.1

78 – MUZICĂ

Badrajan, Svetlana. Literatura muzicală pentru şcolile de muzică şi

de artă : anii 1-2 de studii : clasele 4-5 (2-3) / Svetlana Badrajan,

Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; Min. Culturii al Rep. Moldova. –

Chişinău : Grafema Libris, 2015. – 236 p. : n. muz. – ISBN 978-

9975-52-189-5. – ISMN 979-0-3480-0229-3 : 60,00 lei.

78.01.087.5

B 15 48331 bl.2

Badrajan, Svetlana. Literatura muzicală pentru şcolile de muzică şi

de artă : anii 3-4 de studii : clasele 6-7 (4-5) / Svetlana Badrajan,

Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; Min. Culturii al Rep. Moldova. –

Chişinău : Grafema Libris, 2015. – 280 p. : n.muz. – ISBN 978-

9975-52-190-1. – ISMN 979-0-3480-0232-3 : 60,00 lei.

78.01.087.5

B 15 48332 bl.2

Bernstein, Leonard. Cum să înţelegem muzica : Concerte pentru

tineret / Leonard Bernstein. – Chişinău : Hyperion, 1991. – 166 p. :

n. muz. – ISBN 5-368-00945-3 : 20,00 lei.

78.01

B 49 48295 bl.2

Cosumov, Marina. Educaţia muzicală permanentă : concept şi

strategii de realizare / Marina Cosumov, Ion Gagim ; Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi. – Chişinău : Pontos, 2016. – 140 p. – ISBN

978-9975-51-799-7 : 40,00 lei.

78.01:37

C 77 48062 bl.2

Crişciuc, Viorica. Teoria şi metodologia predării cunoştinţelor

muzicale : st. monografic / Viorica Crişciuc, Ion Gagim ; Univ. de

Page 16: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

16

Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Chişinău : Pontos, 2016. – 184 p. –

ISBN 978-9975-51-780-5 : 50,00 lei.

78.01:37

C 86 48063 bl.2

Histoire illustrée de la musique / Ian Blenkinsop, Kiku Day, Reg

Grant [et al.] ; coord.: Robert Ziegler. – [Paris] : Gründ, 2014. – 400

p. : il. – ISBN 978-2-324-00832-0 : 879,00 lei.

78.03

H 66 48500 bl.2

Nistor, Tudor. Metodă de contrabas / Tudor Nistor ; red. şt.: Diana

Bunea. – Chişinău : Grafema Libris, 2015. – 370 p. : n. muz. – ISBN

978-9975-52-193-2. – ISMN 979-0-3480-0235-4 : 95,00 lei.

780.8:780.614.335.087.5

N 78 48053, 48054 bl.2

Şorban, Elena-Maria. Festivaluri, valuri : însemnări despre

sărbătorile muzicii culte şi cronica muzicală din România / Elena-

Maria Şorban ; pref.: Oana Bălan. – Bucureşti : Eikon ; Cluj-Napoca

: Şcoala Ardeleană, 2016. – 296 p. – ISBN 978-606-711-462-1. –

ISBN 978-606-797-015-9 : 75,00 lei.

78.03(498)

Ş 69 48057 bl.2

Ştefănescu, Elena.Tudor Gheorghe : la curţile dorului / Elena

Ştefănescu ; red.: Auraş Albu. – Timişoara : Augusta, 1999. – 152 p.

: fot. – ISBN 973-9353-86-X : 60,00 lei.

78.03(49).07

Ş 82 48277 bl.2

•••

Андросова, Дарья Владимировна. Символизм и поликлавир-

ность в фортепианном исполнительстве ХХ в. : монография /

Дарья Владимировна Андросова. – Одесса : Астропринт, 2014. –

400 р. – ISBN 978-966-927-002-3 : 80,00 lei.

780.8:780.616.432.071.2

А 66 48275 bl.2

Page 17: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

17

Бинцян, Лю. Музыкально-исторические параллели развития

искусства Китая и Европы : моногр. по истории муз. культуры

для муз. академий, ун-тов и вузов искусства / Лю Бинцян. –

Одесса : Астропринт, 2014. – 440 p. : n. muz. – ISBN 978-966-

190-882-5 : 80,00 lei.

78.03(4/9)

Б 627 48284 bl.2

Варданян, Алѐна. Фортепианный концерт в творчестве

композиторов Республики Молдова : вторая половина ХХ-

начало XXI вв. / Алѐна Варданян. – Berlin : Lambert Academic

Publishing RU, 2017. – 374 p. : n. muz. – ISBN 978-620-2-00603-3

: 95,00 lei.

780.8:780.616.432

B 18 48187 bl.2

Зенкин, Константин Владимирович. Музыка-Эйдос-Время : А.

Ф. Лосев и горизонты современной науки о музыке /

Константин Владимирович Зенкин ; Московская Гос. Консерва-

тория им. П. И. Чайковского. – Москва : Памятники истори-

ческой мысли. – 2015. – 464 р. – ISBN 978-5-88451-339-6 :

100,00 lei.

78.01

З-563 48287 bl.2

Касьяненко, Людмила Олеговна. Программа освоения пианис-

тизма в гаммах и других конструктивных упражнениях :

пособие для обучения в начальных классах / Л. О. Касьяненко ;

НМАУ им. П. И. Чайковского. – Киев : [б. и.], 2004. – 22 р. –

30,00 lei.

780.8:780.616.432.087.5

К 289 C 196

Касьяненко, Людмила Олеговна. Работа пианиста над фактурой

: учеб.-метод. пособие по изучению исполнительской интер-

претации фактуры фортепианного произведения / Людмила

Олеговна Касьяненко. – Киев : НМАУ, 2003. – 168 p. : n. muz. –

ISBN 966-7357-08-2 : 50,00 lei.

780.8:780.616.432.087.5

Page 18: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

18

К 289 48050, 48051 bl.2

Левик, Борис Вениаминович. История зарубежной музыки :

учебник для консерваторий. Вып. 2. Вторая половина XVIII /

Борис Вениаминович Левик. – 4-е изд. – Москва : Музыка, 1980.

– 280 р. : n. muz. – 40,00 lei.

78.03(4/9)

Л 362 48285 bl.2

Михно, Александр Васильевич. Джованни Боттезини : жизнь и

творчество (1821–1889) / Александр Васильевич Михно. –

Москва : Музыка, 2008. – 192 р. : ноты, фот. – ISBN 978-5-7140-

0738-5 : 99,00 lei.

78.03(4/9).07

M 699 48549 bl.2

Проблемы музыкального мышления : сб. статей / сост. и ред.:

Марк Генрихович Арановский ; АН СССР, Науч. совет по

истории мировой культуры, Ленинградский гос. ин-т театра,

музыки и кинематографии. – Москва : Музыка, 1974. – 336 р. –

15,00 lei.

78.01

П 781 48276 bl.2

Римский-Корсаков, Николай Андреевич. Летопись моей

музыкальной жизни / Н. Римский-Корсаков. – 8-е изд. – Москва

: Музыка, 1980. – 454 p. : n. muz. – 24,00 lei.

78.03(470).07

Р 515 48278 bl.2

Рябошапка, Людмила Зиноновна. Зарождение и основные этапы

развития молдавской фортепианной музыки XIX века : автореф.

дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / Людмила Зиноновна

Рябошапка ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайков-

ского. – Москва : [б. и.], 1991. – 26 р. – 10,00 lei.

780.8:780.616.432

Р 982 A 24 bl.2

Page 19: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

19

Рябошапка, Людмила Зиноновна. Особенности предмета :

дидактика преподавания специальности : науч.-метод. разработ-

ка / Людмила Зиноновна Рябошапка ; науч. ред.: Анжела

Рожновяну ; Акад. музыки, театра и изобразительных искусств.

– Кишинѐв : [б. и.], 2017. – 40 р. – ISBN 978-9975-87-172-3 : 45,

00 lei.

78.01:37

Р 982 C 191–C 193, C 195 bl.2

Санько, Анатолий Константинович. Становление национальных

композиторских школ в Московской и Санкт-Петербургской

консерваториях : историко-архивное исследование / Анатолий

Константинович Санько. – Москва : Композитор, 2016. – 368 р.

– ISBN 978-5-4254-0094-9 : 100,00 lei.

78.03(47+57).07

C 189 48148 bl.2

Слово о музыке : Рус. композиторы XIX века : хрестоматия : кн.

для учащихся ст. кл. / сост.: В. Б. Григорович, З. М. Андреева. –

2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1990. – 320 р. – ISBN 5-

09-001009-9 : 80,00 lei.

78.03(470).07

С 483 48301 bl.2

781 – TEORIA MUZICII. PROBLEME GENERALE

Gagim, Ion. Studii de muzicologie / Ion Gagim. – Bălţi : [s. n.],

2017. – 268 p. –Texte: lb. rom., engl., ital., rusă, germ. – ISBN 978-

9975-9904-6-2. – ISMN 979-0-3480-0283-5 : 67,00 lei.

781

G 13 48188 bl.2

•••

Чугаев, Александр Георгиевич. Учебник контрапункта и

полифонии для композиторских факультетов музыкальных

вузов / Александр Георгиевич Чугаев ; ред.-сост.: И. М.

Иглицкая. – Москва : Композитор, 2009. – 438 p. : n. muz. –

ISBN 5-85285-323-2 : 120,00 lei.

781.42.087.5

Page 20: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

20

Ч-83 48293 bl.2

Янкелевич, Юрий Исаевич. Педагогическое наследие / Юрий

Исаевич Янкелевич ; сост.: Елена Исаевна Янкелевич ; ред.: С.

Р. Сапожников. – Москва : Музыка, 1983. – 256 р. : n. muz. –

60,00 lei.

781.1

Я 627 48273 bl.2

782/785 – GENURI MUZICALE

Cosma, Octavian Lazăr. Oedip-ul enescian / Octavian Lazăr Cosma.

– Bucureşti : Ed. Muzicală, 1967. – 496 p. : n. muz. – 55,00 lei.

782.1

C 74 48294 bl.2

Galaicu, Violina. Filonul bizantin în cultura muzicală naţională :

(Dimensiuni şi etape valorizării din vechime până în pragul

modernităţii) : eseu / Violina Galaicu. – Chişinău : Cartier, 2016. –

208 p. – (Rotonda). – ISBN 978-9975-86-097-0 : 60,00 lei.

783

G 15 48347, 48433 bl.2

Nevoie, Victor. Când inimile cânta-n cor / Victor Nevoie ; red.:

Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fund. „Dragiştea”, 2016. – 164 p. : n.

muz., fot. – ISBN 978-9975-3031-9-4 : 50,00 lei.

784.087.68.071.2(478)

N 55 48055, 48056 bl.2

Nistreanu, Elena. Contribuţia tenorului Mihail Muntean la

dezvoltarea artei vocale de operă în Republica Moldova : autoref. tz.

doct. în studiul artelor şi culturologie : 653.01 / Elena Nistreanu ;

Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : [s. n.], 2017. –

26 p. – 40,00 lei.

782.1.07

N 78 D 10 bl.2

Nistreanu, Elena. Contribuţia tenorului Mihail Muntean la

dezvoltarea artei vocale de operă în Republica Moldova : tz. doct. în

Page 21: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

21

studiul artelor şi culturologie : 653.01 / Elena Nistreanu ; Acad. de

Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : [s. n.], 2017. – 212 p. –

40,00 lei.

782.1.07

N 78 D 12 bl.2

Poiată, Mihai Ştefan. Mihai Dolgan. De ce plâng ghitarele / Mihai

Ştefan Poiată. – Chişinău : ARC, 2017. – 336 p. : fot. + 1 CD. –

ISBN 978-9975-0-0065-9 : 174,00 lei.

785.161

P 74 48376 bl.2

••• Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 6. Артуро

Тосканини / Сэмюэл Хоцинов, С. Антек, Бернард Хэггин ; сост.,

предисл., ред. пер.: Георгий Эдельман. – Москва : Музыка,

1971. – 312 p. : fot. – 60,00 lei.

785.1.071.2

И 883 48296 bl.2

Савельева, Тамара. Итальянская вокальная музыка эпохи

Возрождения : метод. разработка по курсам «Концертмейстер-

ское мастерство», «История музыки», «Музыкальные формы»

для высших и средних музыкальных учеб. заведений / Тамара

Савельева, Татьяна Березовикова ; науч. ред.: Светлана

Циркунова ; Академия музыки, театра и изобразительных

искусств, Фак. музыкального искусства, Департамент форте-

пиано, Департамент музыковедения, композиции и джаза. –

Кишинѐв : AMТИИ, 2018. – 44 р. : ноты. – Аннотация: рум., рус.

яз. – ISBN 978-9975-9617-9-0. – ISMN 979-0-3480-0319-1 : 15,00

lei.

784(07)

C 128 C 197–C 201 bl.2

Черкашина, Марина Романовна. Историческая опера эпохи

романтизма : (oпыт исследования) / Марина Романовна

Черкашина. – Киев : Музична Украïна, 1986. – 152 р. –30,00 lei.

782.1

Ч-483 48300 bl.2

Page 22: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

22

Юссон, Рауль. Певческий голос : исследование основных фи-

зиологических и акустических явлений певческого голоса /

Рауль Юссон. – Москва : Музыка, 1974. – 264 р. : il. – 20,00 lei.

784.9

Ю 899 48281 bl.2

79 – DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI

791 – DIVERTISMENTE, SPECTACOLE, REPREZENTAŢII

PUBLICE

ClassFest : Festivalul Internaţional al Şcolilor de Film, ed. a VI-a,

21–26 noiem. 2016 / Acad. of Music, Theatre and Fine Arts. –

Chişinău : Bons Offices, 2016. – 36 p. : fot. – Texte: lb. rom., engl. –

15,00 lei.

791

C 56 48173 bl.1

Michaud, Juliette. Il était une fois Hollywood / Juliette Michaud ;

préf. de Michel Hazanavicius. – Paris : Flammarion, 2013. – 288 p. :

fot. – ISBN 978-2-0813-0076-7 : 120,00 lei.

791.6

M 65 48056 bl.1

Razzakov, Fedor. Nikita Mihalkov : Străin printre ai tăi : O biografie

completă a celebrului actor şi regizor, Nikita Mihalkov / Fedor

Razzakov; trad. din lb. rusă: Mariana Mantu. – Iaşi : Junimea, 2014.

– 570 p. – ISBN 978-973-37-1770-6 : 239,00 lei.

791.63

R 34 48548 bl.1

Solomon, Alexandru. Reprezentări ale memoriei în filmul

documentar / Alexandru Solomon ; pref.: Anca Oroveanu. – Iaşi :

Polirom, 2016. – 232 p. : il. – (Cinema). – ISBN 978-973-46-6126-8

(print). – ISBN 978-973-46-6190-9 (ePub) . – ISBN 978-973-46-

6191-6 (PDF) : 182,00 lei.

791.2

S 67 48536 bl.1

Page 23: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

23

Tarkovski, Andrei Arsenievici. Sculptând în timp / Andrei Tarkovski

; trad. din lb. rusă: Alice Barb. – Bucureşti : Nemira, 2015. – 312 p.

– (Yorick). – ISBN 978-606-758-469-1 : 125,00 lei.

791.01

T 22 48554 bl.1

•••

Кино и коллективная идентичность / Михаил Иванович

Жабский, Владимир Сергеевич Жидков, Николай Андреевич

Хренов [и др.] ; под общ. ред.: Михаила Ивановича Жабского. –

Москва : ВГИК, 2013. – 304 р. – ISBN 978-5-87149-162-1 :

202,00 lei.

791

К 415 48029 bl.1

«Кинообразование: традиции и инновации»: материалы между-

народной научно-практической конференции (2010 ; Москва)

Материалы международной научно-практической конференции

«Кинообразование: традиции и инновации», 2–3 нояб. 2009 /

сост.: Т. Н. Сторчак, А. М. Буров ; пер.: Л. Д. Горевцова [и др.].

– Москва : ВГИК, 2010. – 126 р. – В надзаг.: Всерос. гос. ин-т

кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). – ISBN 978-5-

87149-122-5 : 139,00 lei.

791

К 415 48022 bl.1

Машковцев, Борис Александрович. Продюсирование анимаци-

онных фильмов : учеб. пособие для студентов вузов / Борис

Александрович Машковцев, Павел Константинович Огурчиков ;

Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 248 p. – (Продюсерство). –

ISBN 978-5-238-02953-5 : 353,00 lei.

791.2(075)

М 383 48023 bl.1

Мелкумов, Александр Сергеевич. Стереоскопический

кинематограф : учеб. пособие для студ. вузов / Александр

Page 24: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

24

Сергеевич Мелкумов. – Москва : ВГИК, 2013. – 142 p. : fot. –

ISBN 978-5-87149-145-4 : 145,00 lei.

791.6(075)

М 477 48026 bl.1

Михальченко, Светлана Алексеевна. Экранизация-интерпрета-

ция : учеб. пособие / Светлана Алексеевна Михальченко ;

Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, Каф.

драматургии. – Москва : ВГИК, 2001. – 64 р. – ISBN 5-87149-

075-1 : 70,00 lei.

791.6(075)

М 693 48024 bl.1

Михальченко, Светлана Алексеевна. Экранизация рассказа :

учеб. пособие / Светлана Алексеевна Михальченко ; Всерос.

гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, Каф.

драматургии кино. – Москва : ВГИК, 2004. – 74 р. – ISBN 5-

87149-092-1 : 70,00 lei.

791.6(075)

М 693 48025 bl.1

Михеева, Юлия Всеволодовна. Ночь Никодима : Человек

постхристианской эпохи в западноевропейском и отечествен-

ном кинематографе : монография / Юлия Всеволодовна Михе-

ева ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова

(ВГИК), НИИ киноискусства. – Москва : ВГИК, 2014. – 204 p. :

fot. – ISBN 978-5-87149-159-1 : 158,00 lei.

791.2

М 69 48028 bl.1

«От продюсерской идеи до зрителя» : материалы круглого стола

(2014 ; Москва). Материалы круглого стола, посвящѐнного 70-

летию факультета продюсерства и экономики и 95-летию

ВГИКа «От продюсерской идеи до зрителя», 21 марта 2014 /

сост.: Виталий Игнатьевич Сидоренко, Павел Константинович

Огурчиков, Марина Валерьевна Калугина [и др.]. – Москва :

ВГИК, 2015. – 24 р. : fot. – В надзаг.: Всерос. гос. ин-т

кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). – ISBN 978-5-

87149-180-5 : 79,00 lei.

Page 25: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

25

791.6

О-80 48031 bl.1

Поддубицкий, Владимир Николаевич. Киносъѐмочная аппара-

тура : учеб. пособие / Владимир Николаевич Поддубицкий. –

Москва : ВГИК, 2009. – 224 р. : il. – ISBN 978-5-87149-117-1 :

196,00 lei.

791.6(075)

П 441 48020 bl.1

«Российский кинобизнес: современность и перспективы»:

материалы научно-практической конференции (2011 ; Москва).

Материалы научно-практической конференции «Российский

кинобизнес: современность и перспективы», 3 дек. 2009 / сост.:

Павел Константинович Огурчиков, Виталий Игнатьевич

Сидоренко. – Москва : ВГИК, 2011. – 162 р. – В надзаг.: Всерос.

гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). – ISBN

978-5-87149-127-0 : 126,00 lei.

791.6

Р 764 48030 bl.1

Управление кинопроектом : учеб. пособие для студентов вузов /

под ред.: Виталия Игнатьевича Сидоренко, Юрия Васильевича

Криволуцкого, Павла Константиновича Огурчикова ; Всерос.

гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). –

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 303 р. – (Продюсерство). –

ISBN 978-5-238-02961-0 : 433,00 lei.

791.6(075)

У 677 48021 bl.1

Цыркун, Нина Александровна. Американский кинокомикс :

эволюция жанра / Нина Александровна Цыркун ; НИИ киноис-

кусства ВГИК. – Москва : ВГИК, 2014. – 248 p. : fot. – ISBN

978-5-87149-163-8 : 164,00 lei.

791.2

Ц 795 48027 bl.1

Page 26: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

26

792 – TEATRU. ARTĂ SCENICĂ. REPREZENTAŢII

TEATRALE

Banu, George. Cehov, aproapele nostru / George Banu ; trad. din lb.

fr.: Vlad Russo. – Bucureşti : Nemira, 2017. – 160 p. – (Yorick). –

ISBN 978-606-758-975-7 : 182,00 lei.

792.01

B 27 48537 bl.1

Banu, George. Convorbiri teatrale : Festivalul Internaţional de

Teatru de la Sibiu / George Banu. – Bucureşti : Nemira, 2016. – 264

p. – (Yorick). – ISBN 978-606-758-688-6 : 83,00 lei.

792.01

B 27 48527 bl.1

Banu, George. Iubire şi neiubire de teatru / George Banu ; trad.:

Ileana Littera ; red.: Giuliano Sfichi. – Iaşi : Polirom, 2013. – 264 p.

– (Ego grafii). – ISBN print 978-973-46-3798-0. – ISBN ePub 978-

973-46-4026-3. – ISBN PDF : 978-973-46-4027-0 : 146,00 lei

792.01

B 27 48080 bl.1

Banu, George. Monologurile neîmplinirii / George Banu ; il.:

Helmut Stürmer, Roxana Popescu. – Iaşi : Polirom, 2014. – 192 p. :

il. – (Ego grafii). – ISBN print 978-973-46-4491-9. – ISBN ePub

978-973-46-4644-9. – ISBN PDF : 978-973-46-4645-6 : 130,00 lei.

792.01

B 27 48081 bl.1

Banu, George. Repetiţiile şi teatrul reînnoit : sec. regiei / George

Banu ; coord.: Alina Mazilu ; trad. din lb. fr.: Mirella Nedelcu-

Patureanu ; red.: Monica Andronescu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti :

Nemira, 2016. – 448 p. – (Yorick). – ISBN 978-606-758-723-4 :

303,00 lei.

792.02

B 27 48529 bl.1

Barba, Eugenio. Casa în flăcări : despre regie şi dramaturgie /

Eugenio Barba ; trad. din lb. engl.: Diana Cozma. – Ed. a 2-a. –

Page 27: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

27

Bucureşti : Nemira, 2013. – 408 p. – (Yorick). – ISBN 978-606-579-

688-1 : 110,00 lei.

792.01

B 29 48533, 48534 bl.1

Boal, Augusto. Teatrul oprimaţilor şi alte poetici politice / Augusto

Boal ; pref.: George Banu ; postf.: Julián Boal. – Bucureşti : Nemira,

2017. – 312 p. – (Yorick). – ISBN 978-606-758-974-0 : 205,00 lei.

792.01

B 60 48378 bl.1

Brook, Peter. Spaţiul gol / Peter Brook ; trad. din lb. engl.: Monica

Andronescu ; pref.: Andrei Şerban. – Bucureşti : Nemira, 2014. –

216 p. – (Yorick). – ISBN 978-606-579-879-3 : 243,00 lei.

792.01

B 84 48525 bl.1

Cartea Atelierelor / vol. coord.: Monica Andronescu, Cristina

Gavrilă ; Academia Itinerantă „Andrei Şerban”. –Bucureşti :

Nemira, 2013. – 408 p. : fot. –(Yorick). – ISBN 978-606-579-697-3

: 110,00 lei.

792.04(4/9)

C 27 48524 bl.1

Catereva, Irina. Mijloace transcendentale de expresivitate

actoricească în teatrul european în a doua jumătate a secolului XX :

autoref. tz. doct. în studiul artelor şi culturologie : 654.01 / Irina

Catereva ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. –

Chişinău : [s. n.], 2017. – 26 p. – 45,00 lei.

792.02

C 29 A 26 bl.1

Chekhov, Michael. Gânduri pentru actor : despre tehnica actoriei /

Michael Chekhov ; trad. din lb. engl.: Oana Bogzaru, Crista Bilciu. –

Bucureşti : Nemira, 2017. – 240 p. – (Yorick). – ISBN78-606-758-

973-3 : 165,00 lei.

792.02

C 40 48552 bl.1

Page 28: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

28

ClassFest : Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru, 1–6 mai

2017 / Acad. of Music, Theatre and Fine Arts. – Chişinău : Bons

Offices, 2017. – 40 p. : fot. – Texte: lb. rom., engl. – 15,00 lei.

792

C 56 48074 bl.1

Colocvii teatrale (22) / Univ. Naţ. de Arte „George Enescu , Fac. de

Teatru, Centrul de cercetare „Arta teatrului – studiu şi creaţie” ; red.:

Ioana Bujoreanu, Tamara Constantinescu, Ioana Cantemir [et al.]. –

Iaşi : ARTES, 2016. – 256 p. – ISBN – L 1584-4927 : 100,00 lei.

792.01

С 62 48171 bl.1

Coroliov, Elfrida. Regizor. Actor. Spectacol : anii 1930–2010 :

Creaţia scenică a Teatrului Naţ. „Mihai Eminescu”, Teatrului Naţ.

Satiricus „Ion Luca Caragiale”, Teatrului „Eugène Ionesco”,

Teatrului de Revistă „Ginta Latină” / Elfrida Coroliov ; trad.: Pavel

Pelin. – Chişinău : UNITEM, 2016. – 272 p. – (UNITEM ; 11). –

ISBN 978-9975-9821-5-3 : 80,00 lei.

792.03(478).07

C 72 48312–48316, 48333 bl.1

Dolgodvorov, Veaceslav. Particularităţile regiei în teatrele ruse din

Republica Moldova la intersecţie de veacuri : autoref. tz. doct. în

studiul artelor şi culturologie : 654.01 / Veaceslav Dolgodvorov ;

Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul

Studiul Artelor. – Chişinău : [s. n], 2017. – 26 p.

792.03(478)

D 64 A 22 bl.1

Esrig, David. Commedia dell’arte : O istorie în imagini a artei

spectacolului / David Esrig ; trad. din lb. germ.: Victor Scoradeţ ;

red.: Monica Andronescu. – Bucureşti : Nemira, 2016. – 256 p. : il. –

ISBN 978-606-758-726-5 : 659,00 lei.

792.04(4/9)

E 79 48522 bl.1

Gorceakov, Nicolai Mihailovici. Lecţiile de regie ale lui Vahtangov /

Nicolai Mihailovici Gorceakov ; trad. din lb. rusă: Raluca

Page 29: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

29

Rădulescu. – Bucureşti : Nemira, 2017. – 328 p. – ISBN 978-606-

758-976-4 : 155,00 lei.

792.03(470).07

G 70 48538, 48539, 48583 bl.1

Haşcu-Ghimpu, Dina. Teatrul „Eugene Ionesco” : istoria unei

disidenţe / Dina Haşcu-Ghimpu ; pref.: Vitalie Ciobanu. – Chişinău :

[s. n.], 2016. – 416 p. : fot. – ISBN 978-9975-53-706-3 : 150,00 lei.

792.03(478)

H 34 48156 bl.1

Levintza, Doina. De la schiţă la miracol : costumul de teatru / Doina

Levintza. – Bucureşti : Nemira, 2015. – 454 p. : fot. – Texte: lb.

rom., engl. – ISBN 978-606-758-489-9 : 954,00 lei.

792.02

L 55 48520 bl.1

Mărculescu, Olga. Adela / Olga Mărculescu, Ion Moldovan. – Blaj :

Buna Vestire, 2009. – 176 p. + 51 fot. – ISBN 978-973-1785-65-3 :

60,00 lei.

792.03(4/9).07

M 34 48141 bl.1

Nistor, Ana-Maria. Urzeala teatrului : Principii de analiză şi

construcţie a textului dramatic : curs universitar / Ana-Maria Nistor.

– Iaşi : Artes, 2017.– 200 p. – ISBN 978-606-547-348-5 : 245,00 lei.

792.02(07)

N 78 48541 bl.1

Păsăreanu, Eugen. De ce nu dispare teatrul? : Arta dramatică între

dislocare şi consolidare / Eugen Păsăreanu ; pref.: Sorin Crişan. –

Bucureşti : Elcon, 2017. – 150 p. – ISBN 978-606-711-620-5 :

149,00 lei.

792.01

P 38 48550 bl.1

Saiu, Octavian. Teatru la persoana 1 : Robert Lepage, Simon

Mc’Burney, Pippo Delbono / Octavian Saiu. – Bucureşti : Nemira,

Page 30: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

30

2016. – 136 p. – (Yorick. Actual). – ISBN 978-606-758-780-7 :

138,00 lei.

792.03(4/9)

S 15 48540 bl.1

Scutaru, Irina. Educaţia şi expresia vorbirii scenice : curs, anul 1,

licenţă, domeniul Teatru / Irina Scutaru. – Iaşi : Artes, 2017. – 92 p. :

il., fot. – ISBN 978-606-547-340-9 : 210,00 lei.

792.02(07)

S 39 48556 bl.1

Stanislavski, Konstantin Sergeevici. Munca actorului cu sine însuşi.

Vol. 2. Munca actorului cu sine însuşi în procesul de întrupare ;

Jurnalul unei elev / Konstantin Sergeevici Stanislavski ; trad. din lb.

rus.: Raluca Rădulescu ; pref.: Yuri Kordonsky ; red.: Monica

Andronescu. – Bucureşti : Nemira, 2014. – 720 p. – (Yorick). –

ISBN 978-606-579-878-6 : 418,00 lei.

792.03(470)

S 78 48542–48545 bl.1

Şerban, Andrei. O biografie / Andrei Şerban ; postf.: Basarab

Nicolescu. – Iaşi : Polirom, 2006. – 400 p. – (Ego grafii). – ISBN

973-46-0153-9 (10). – ISBN 978-973-46-0153-0 : 122,00 lei.

792.03(4/9).07

Ş 47 48048 bl.1

Şerban, Andrei. Regia de operă, gânduri şi imagini = Opera

directing, thoughts and images : [album] / Andrei Şerban ; fot.:

Mihaela Marin ; pref.: George Banu ; trad. din lb. engl.: Samuel

Onn. – Bucureşti : Nemira, 2015. – 256 p. : fot. – Texte: lb. rom.,

engl. – ISBN 978-606-758-276-5 : 513,00 lei.

792.5

Ş 47 48521 bl.1

Tatos, Alexandru. Teatrul, dragostea dintâi / Alexandru Tatos ; vol.

alcăt.: Liana Tatos, Alexandra Greceanu. – Bucureşti : Semne, 2017.

– 402 p. – ISBN 978-606-15-0982-9 : 165,00 lei.

792.03(4/9)

T 26 48531 bl.1

Page 31: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

31

Târţău, Svetlana. Avangardă şi experiment în teatrul contemporan :

Ciclul II Masterat / Svetlana Târţău ; Acad. de Muzică, Teatru şi

Arte Plastice, Fac. Teatru, Film şi Dans, Catedra Teatrologie,

Dramaturgie şi Scenografie. – Chişinău : [s. n.], 2016. – 38 p. –

ISBN 978-9975-87-163-1.

792.03(075)

T 24 C 187–C 190 bl.1

Vartic, Andrei. Purificarea Istoriei din Oglinda Scenei / Andrei

Vartic. – Chişinău : [s. n.], 2016. – 352 p. : fot. – ISBN 978-9975-

53-701-8 : 120,00 lei.

792.03(478)

V 30 48312 bl.1

Vişan, Sanda. Răzvan Mazilu : De la dans la muzical / Sanda Vişan.

– Bucureşti : Nemira, 2017. – 296 p. : fot. – (Yorick). SBN 978-606-

758-755-5 : 165,00 lei.

792.8.07

V 67 48530 bl.1

••• Актѐрский тренинг по системе Станиславского : упражнения и

этюды / сост.: Ольга Лоза. – Москва : АСТ : Полиграфиздат ;

Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 192 р. – (Золотой

фонд актѐрского мастерства). – ISBN 978-5-17-058496-3 (АСТ).

– ISBN 978-5-4215-0200-5 (Полиграфиздат). – ISBN 978-5-

93878-871-8 (Прайм-ЕВРОЗНАК) : 50,00 lei.

792.02(075)

А 431 48153 bl.1

Долгодворов, Вячеслав. Особенности режиссуры в русских

театрах Республики Молдова на рубеже веков : автореф. дис. д-

ра искусствоведения и культурологии : 654.01 / Вячеслав

Долгодворов ; Акад. наук Молдовы, Ин-т культурного

наследия, Центр искусствоведения. – Кишинѐв : [б. и.], 2017. –

26 р. – 45,00 lei.

792.03(478)

Д 64 A 23 bl.1

Page 32: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

32

Долгодворов, Вячеслав. Особенности режиссуры в русских

театрах Республики Молдова на рубеже веков : дис. … д-ра

искусствоведения и культурологии : 654.01 / Вячеслав

Долгодворов ; Акад. наук Молдовы, Ин-т культурного

наследия, Центр искусствоведения. – Кишинѐв : [б. и.], 2017. –

172 р. – 60,00 lei.

792.03(478)

Д 64 D 11 bl.1

Катерева, Ирина. Трансцендентальные средства актѐрской

выразительности в европейском театре второй половины ХХ

века : автореф. дис. … д-ра искусствоведения и культурологии :

654.01 / Ирина Катерева ; Акад. наук Молдовы, Ин-т

культурного наследия. – Кишинѐв : [б. и.], 2017. – 30 р. – 45,00

lei.

792.02

K 293 A 25 bl.1

Катерева, Ирина. Трансцендентальные средства актѐрской

выразительности в европейском театре второй половины ХХ

века : дис. … д-ра искусствоведения и культурологии : 654.01 /

Ирина Катерева ; Акад. наук Молдовы, Ин-т культурного

наследия. – Кишинѐв : [б. и.], 2017. – 208 р. – 55,00 lei.

792.02

К 293 D 13 bl.1

Мастерство актѐра в терминах Станиславского / сост.: М. А.

Венецианова ; под ред.: Л. Ф. Макарьева. – Москва : АСТ ;

Владимир : ВКТ, 2010. – 512 р. – (Золотой фонд актѐрского

мастерства) (Актѐрский тренинг). – ISBN 978-5-17-067631-6. –

ISBN 978-5-02525-9 (ВКТ) : 130,00 lei.

792.02

М 328 48150 bl.1

Сарабьян, Эльвира. Актѐрский тренинг по системе

Станиславского : речь, слова, голос, максимальная достовер-

ность и убедительность / Эльвира Сарабьян. – Москва : АСТ,

2010. – 160 р. – (Золотой фонд актѐрского мастерства). – ISBN

978-5-17-070041-7 : 40,00 lei.

Page 33: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

33

792.02(075)

С 20 48151 bl.1

Cтаниславский, Константин Сергеевич. Работа актѐра над

ролью / К. С. Cтаниславский. – Москва : АСТ, 2010. – 480 р. –

(Золотой фонд актѐрского мастерства) (Актѐрский тренинг). –

ISBN 978-5-17-064485-8 : 120,00 lei.

792.02

С 764 48149 bl.1

Cтаниславский, Константин Сергеевич. Учебник актѐрского

мастерства : Работа актѐра над собой : Работа над собой в

творческом процессе воплощения / Cтаниславский. – Москва :

АСТ : Полиграфиздат ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК,

2010. – 448 р. – (Золотой фонд актѐрского мастерства)

(Актѐрский тренинг). – ISBN 978-5-17-063672-3 (АСТ). – ISBN

978-5-4215-0116-9 (Полиграфиздат). – ISBN 978-5-93878-845-9

(Прайм-ЕВРОЗНАК) : 110,00 lei.

792.02(075)

C 764 48152 bl. 1

796 – SPORT

Josanu, Efim. Cartea Jocurilor Olimpice : cronici, portrete, reflecţii /

Efim Josanu ; red.: Liliana Armaşu, Dinu Mihail. – Chişinău : Arc,

2017. – 720 p. : fot. – ISBN 978-9975-0-0047-5 : 200,00 lei.

796/799

J 74 48325 bl.1

8 – LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

81 – LINGVISTICĂ

Германия = Deutschland Realienwörterbuch : лингво-страновед-

ческий словарь : cвыше 5000 статей / под ред. и общ. pук.:

Натальи Викторовны Муравлѐвой. – Москва : АКТ : Астрель,

2011. – 992 р. – ISBN 978-5-17-076413-6. – ISBN 978-5-271-

38343-4 : 250,00 lei.

81’374.822=112.2=161.1

Page 34: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

34

Г 381 48058 bl.2

811 – LIMBI INDIVIDUALE

811.111 – LIMBA ENGLEZĂ

English Today : [in 22 vol.] / red.-şef: Meri Bartalacci, Filippo Meli

; trad.: Marina Loghin, Smaranda Câmpeanu. – Bucureşti : Litera

Internaţional, 2010–2011. – ISBN 978-973-675-933-8.

Vol. 1 : beginner level : coursebook one : nivel începător. – 2010.

– 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-933-8 : 29,00 lei.

Vol. 2 : beginner level : coursebook two : nivel începător. – 2010.

– 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-934-5 : 29,00 lei.

Vol. 3 : beginner level : coursebook three : nivel începător. –

2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-935-2 : 29,00

lei.

Vol. 4 : beginner level : coursebook four : nivel începător. – 2010.

– 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-936-9 : 29,00 lei.

Vol. 5 : elementary level : coursebook one : nivel elementar. –

2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-937-6 : 29,00

lei.

Vol. 6 : elementary level : coursebook two : nivel elementar. –

2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-938-3 : 29,00

lei.

Vol. 7 : elementary level : coursebook three : nivel elementar. –

2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-939-0 : 29,00

lei.

Vol. 8 : elementary level : coursebook four : nivel elementar. –

2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-675-940-6 : 29,00

lei.

Vol. 9 : lower intermediate level : coursebook one : nivel

intermediar 1. – 2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-

675-941-3 : 29,00 lei.

Vol. 10 : lower intermediate level : coursebook two : nivel

intermediar 1. – 2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-

675-942-0 : 29,00 lei.

Vol. 11 : lower intermediate level : coursebook three : nivel

intermediar 1. – 2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-

600-009-3 : 29,00 lei.

Page 35: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

35

Vol. 12 : lower intermediate level : coursebook four : nivel

intermediar 1. – 2010. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-

600-010-9 : 29,00 lei.

Vol. 13 : upper intermediate level : coursebook one : nivel

intermediar 2. – 2011. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-

600-011-6 : 29,00 lei.

Vol. 14 : upper intermediate level : coursebook two : nivel

intermediar 2. – 2011. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-

600-012-3 : 29,00 lei.

Vol. 15 : upper intermediate level : coursebook three : nivel

intermediar 2. – 2011. – 96 p. + 1 DVD + 1 CD. – ISBN 978-973-

600-013-0 : 29,00 lei.

811.111(075)

E 57 48405–48419 bl.2

Oxford wordpower dictionary : for intermediate learners of English /

ed. by Sally Wehmeier. – Oxford : University Press, 1998. – 752 p. –

ISBN 0-19-431386-7 : 50,00 lei.

811.111’374

O-97 48304 bl.2

Schonbeck, Carl. Scoop tracks in the English-speaking world / Carl

Schonbeck. – Recanati : Modern Languages, 2007. – 192 p. : il. + 1

CD. – ISBN 88-468-2459-8 : 180,00 lei.

811.111(075)

S 35 48498 bl.2

Soars, John. New headway : Intermediate : student’s book / John

and Lis Soars. – Ed. a 4-a. – Oxford : University Press, [2012]. – 160

p. : il. + 1 DVD. – ISBN 978-0-19-476966-2 : 345,00 lei.

811.111(075)

S 65 48449–48458 bl.2

Soars, John. New headway : Intermediate : workbook with key /

John and Lis Soars. – Ed. a 4-a. – Oxford : University Press, [2012].

– 104 p. : il. + 1 CD. – ISBN 978-0-19-477023-1 : 240-00 lei.

811.111(075)

S 65 48459–48468 bl.2

Page 36: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

36

Soars, John. New headway : Pre-Intermediate : student’s book / John

and Lis Soars. – Ed. a 4-a. – Oxford : University Press, [2012]. – 160

p. : il. + 1 DVD. – ISBN 978-0-19-476966-2 : 350,00 lei.

811.111(075)

S 65 48469–48484 bl.2

Soars, John. New headway : Pre-Intermediate : teacher’s book / John

and Lis Soars, Amanda Maris. – Ed. a 4-a. – Oxford : University

Press, [2012]. – 176 p. : il. + 1 CD. – ISBN 978-0-19-476965-5 :

450,00 lei.

811.111(075)

S 65 48495, 48496 bl.2

Tierney, James. Carousel : The English-speaking world / James

Tierney. – Loreto : Modern Languages, 2008. – 128 p. : il. + 1 CD. –

ISBN 978-88-493-0355-1 : 100,00 lei.

811.111(075)

T 58 48499 bl.2

811.133 – LIMBA FRANCEZĂ

Bienvenue! : manual de limba franceză : nivelurile A1, A2, B1, B2 /

Mira-Maria Cucinschi (coord.), Georgeta Barbu-Anghel, Liliana

Rusu [et al.]. – Iaşi : Polirom, 2010. – 416 p. + 2 CD. – ISBN 978-

973-46-1638-1 : 277,00 lei.

811.133.1(075) 48043 bl.2

B 52

Conjuguez sans faute : 8000 verbes : Votre conjugateur de poche /

Dominique Le Fur. – Paris : Le Robert, 2009. – 282 p. – ISBN 978-

2-84902-586-4 : 25,00 lei.

811.133.1

C 65 48308 bl.2

Dollez, Catherine. Alter Ego 3 + : méthode de français B1 /

Catherine Dollez, Sylvie Pons. – Paris : Hachette, 2013. – 224 p. : il

+ 1 CD-ROM. – ISBN 978-2-01-155814-5 : 343,00 lei.

811.133.1(075)

D 64 48502–48512 bl.2

Page 37: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

37

Pons, Sylvie. Alter Ego 3 + : cahier d'activités B1 / Sylvie Pons,

Pascale Trévisiol, Anne Veillon Leroux. – Paris : Hachette, 2013. –

224 p. : il + 1 CD. – ISBN 978-2-01-155815-2 : 191,00 lei.

811.133.1(075)

P 77 48513–48517 bl.2

811.135 – LIMBA ROMÂNĂ

Cazacu, Tamara. Cheia comunicării : Utilizarea verbelor în vorbire :

3000 de verbe / Tamara Cazacu, Iulia Iordăchescu. – Chişinău :

Integritas, 2008. – 256 p. – (Româna pentru toţi). – ISBN8-9975-

9928-7-9 : 74,70 lei.

811.135.1(07)

C 32 48443 bl.1

Vorbeşte corect româneşte! : Ghid de exprimare corectă / Vasile

Bahnaru, Inga Druţă, Galaction Verebceanu [et al.]. – Ed. a 2-a, rev.

şi ad. – Chişinău : Arc, 2017. – 108 p. – ISBN 978-9975-0-0021-5 :

39,00 lei.

811.135.1

V 90 48372 bl.1

82 – LITERATURĂ

Ciubotaru, Adrian. „Sfârşit de secol” românesc : Decadentismul

literar şi ideea de decadenţă / Adrian Ciubotaru. – Chişinău : Ştiinţa,

2016. – 200 p. – ISBN 978-9975-85-037-7 : 80,00 lei.

82

C 55 48334 bl.1

Grati, Aliona. Dicţionar de teorie literară : Concepte operaţionale şi

instrumente de analiză a textului literar / Aliona Grati, Nina

Corcinschi. – Chişinău : Arc, 2017. – 500 p. – ISBN 978-9975-0-

0036-9 : 168,30 lei.

82(03)

G 77 48432 bl.1

Page 38: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

38

821 – LITERATURA LIMBILOR INDIVIDUALE

50 cele mai frumoase scrisori de dragoste din toate timpurile /

antologie realizată de David H. Lowenherz ; trad. din lb. engl., fr.,

germ.: Ruxandra Toma. – Bucureşti : Nemira, 2017. – 256 p. – ISBN

978-606-758-832-3 : 176,00 lei.

821(100)

C 50 48380 bl.1

Esop. Cele mai frumoase fabule ale lui Esop / texte îngr.: Stefania

Leonardi Hartley ; trad. din lb. ital: Rodica Chiriacescu ; il.:

Alessandra Fusi, Luca Poli, Laura Sighinolfi. – Chişinău : Arc, 2016.

– 124 p. : il. – ISBN 978-9975-61-955-4 : 139,00 lei.

821’01/’02

E 78 48374 bl.1

Kusturica, Emir. Unde sunt eu în toată povestea asta? :

Autobiografia unuia dintre cei mai îndrăgiţi şi nonconformişti

regizori contemporani / Emir Kusturica ; trad. din lb. fr. şi note:

Daniel Nicolescu şi Dan Radu Stănescu. – Iaşi : Polirom, 2012. –

321 p. – (Bibloiteca Polirom. Proza XXI). – ISBN 978-973-46-2392-

1 (print). – ISBN 978-973-46-2412-6 (ePub). – ISBN 978-973-46-

2413-3 (PDF) : 85,00 lei.

821.1/.9

K 94 48112 bl.1

Meyer, Rudolf. Înţelepciunea basmelor populare / Rudolf Meyer ;

trad.: Petre Papacostea, Traian Dragoş. – Bucureşti : Univers

Enciclopedic ; Cluj-Napoca : Triade, 2008. – 336 p. – (Iniţieri). –

ISBN 978-973-637-170-7. – ISBN 978-973-633-027-8 :109,00 lei.

821(100).09

M 63 48384 bl.1

Muşina, Alexandru. Eseu asupra poeziei moderne ; Teoria şi practica

literaturii / Alexandru Muşina. Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2017.

– 400 p. – (Cartier popular). – ISBN 978-9975-86-213-7 : 89,10 lei.

821(100).09

M 98 48267 bl.1

Page 39: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

39

Pamuk, Orhan. Mă numesc Roşu / Orhan Pamuk ; trad. din lb. turcă,

note şi glosar: Luminiţa Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2014. – 660 p. –

(Top 10+). – ISBN 978-973-46-5078-1 : 137,70 lei.

821.1/.9

P 17 48446 bl.1

Vrabie, Diana. Lecturi în oglindă : Literatura pentru copii în studii

critice / Diana Vrabie. – Chişinău : Prut Internaţional, 2016. – 252 p.

– (Scriitori contemporani). – ISBN 978-9975-54-279-1 : 80,00 lei.

821(100).09

V 93 48324 bl.1

821.111 – LITERATURĂ ENGLEZĂ ŞI AMERICANĂ

Galsworthy, John. Floarea întunecată / John Galsworthy ; trad, din

lb. engl.: Aristiţa Avramescu. – Bucureşti : Litera, 2016. – 288 p. –

(Cele mai frumoase romane de dragoste). – ISBN 978-606-33-0924-

3 : 119,00 lei.

821.111

G 16 48253 bl.1

Hardy, Thomas. Idilă pe un turn / Thomas Hardy ; trad. din lb. engl.

şi note: Antoaneta Rălian. – Bucureşti : Litera, 2016. – 320 p. –

(Cele mai frumoase romane de dragoste). – ISBN 978-606-33-992-2

: 119,00 lei.

821.111

H 25 48251 bl.1

Joyce, James. Portret al artistului la tinereţe / Jame Joyce; trad, din

lb. engl.: Frida Papadache. – Bucureşti : Litera, 2014. – 304 p. –

(Clasici moderni). – ISBN 978-606-747-318-2 : 109,00 lei.

821.111

J 74 48255 bl.1

London, Jack. Dragoste de viaţă şi alte povestiri / Jack London ; sel.,

trad. din lb. engl. şi note: Radu Pavel Gheo. – Iaşi : Polirom, 2015. –

272 p. – (Top 10+ ; 275). – ISBN print 978-973-46-4497-1. – ISBN

ePub 978-973-46-5556-4. – ISBN PDF : 978-973-46-5557-1 : 85,00

lei.

Page 40: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

40

821.111(73)

L 77 48089 bl.1

Măniuţiu, Mihai. Cursa de şoareci şi alte eseuri shakespeariene /

Mihai Măniuţiu. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008. – 164

p. – ISBN 978-973-133-270-3 : 45,00 lei.

821.111.09

M 25 48157 bl.1

Modorcea, Grid. Shakespeare şi Eminescu / Grid Modorcea. –

Craiova : Aius Printed, 2006. – 308 p. – ISBN 973-87810-5-1 :

90,00 lei.

821.111.09

M 84 48154 bl.1

Munro, Alice. Prea multă fericire / Alice Munro ; trad. din lb. engl.:

Ioana Opaiţ. – Ed. a 3-a, rev. – Bucureşti : Litera, 2014. – 336 p. –

(Clasici moderni). – ISBN 978-606-741-188-1 : 144,00 lei.

821.111

M 95 48393 bl.1

O’Neill, Eugene. Lungul drum al zilei către noapte / Eugene O’Neill

; trad. din lb. engl. şi note: Mihaela Negrilă. – Iaşi : Polirom, 2013. –

184 p. – (Top 10+ ; 139). – ISBN 978-973-46-3807-9 : 65,00 lei.

821.111(73)-2

O-55 48084 bl.1

Shakespeare, William. Hamlet ; Antoniu şi Cleopatra ; Iuliu Cezar /

William Shakespeare ; trad. de Leon D. Leviţchi, Dan Duţescu. –

Ed. bilingvă. – Bucureşti : Adevărul, 2009. – 896 p. – (Adevărul). –

ISBN 978-606-539-059-1 : 200,00 lei.

821.111-2

S 52 48102 bl.1

Shakespeare, William. Îmblânzirea scorpiei ; Mult zgomot pentru

nimic ; Furtuna / William Shakespeare ; trad. de Dan Amadeu

Lăzărescu. – Ed. bilingvă. – Bucureşti : Adevărul, 2009. – 704 p. –

(Adevărul). – ISBN 978-606-539-053-9 : 175,00 lei.

821.111-2

Page 41: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

41

S 52 48103 bl.1

Shakespeare, William. Othello ; Troilus şi Cresida ; Macbeth /

William Shakespeare ; trad. de Ion Vinea. – Ed. bilingvă. –

Bucureşti : Adevărul, 2009. – 816 p. – (Adevărul). – ISBN 978-606-

539-058-4 : 200,00 lei.

821.111-2

S 52 48104 bl.1

Shakespeare, William. Sonete / William Shakespeare ; trad.: Radu

Ştefănescu ; fot.: Natalia Gârbu. – Chişinău : Cartier, 2016. – 200 p.

: fot. – (Cartier de colecţie ; nr. 5). – ISBN 978-9975-86-096-3 :

124,20 lei.

821.111-1

S 52 48237 bl.1

Steinbeck, John. Iarna vrajbei noastre / John Steinbeck ; trad din lb.

engl. şi note: Mihu Dragomir şi Tatiana Maliţa. – Iaşi : Polirom,

2016. – 372 p. – (Top 10+). – ISBN 978-973-46-6117-6 (print). –

ISBN 978-973-46-6200-5 (ePub). – ISBN 978-973-46-6201-2 (PDF)

:119,70 lei.

821.111(73)

S 83 48223 bl.1

Vasiliu, Dan. De la Platon la Shakespeare / Dan Vasiliu. – Târgu

Mureş : Academprint, [20–?]. – 244 p. – ISBN 97-99830-3-3 : 45,00

lei.

821.111.09

V 32 48158 bl.1

Woolf, Virginia. Trei guinee : eseu / Virginia Woolf ; trad. din lb.

engl. de Camelia Boca. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2014. – 212

p. – (Cartier popular). – ISBN 978-9975-79-887-7 : 79,20 lei.

821.111

W 83 48190 bl.1

•••

Толкин, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец. Т. 1. Хранители

Кольца / Джон P. P. Tолкин ; пер. с англ.: В. Муравьѐва, А.

Page 42: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

42

Кистяковского. – Москва : АСТ, 2017. – 376 р. – ISBN 978-5-17-

103035-3 : 124,20 lei.

821.111

Т 522 48261 bl.1

821.112.2 – LITERATURĂ GERMANĂ

Brecht, Bertolt. Teatru / Bertolt Brecht. – Bucureşti : Ed. de Stat

pentru Literatură şi Artă, 1958. – 568 p. – 90,00 lei.

821.112.2-2

B 32 48120 bl.1

Goethe, Johann Wolfgang. Faust : o tragedie / Johann Wolfgang

Goethe ; trad. de Mihail Nemeş ; red.: Dan Flonta. – Ed. a 2-a. –

Piteşti : Paralela 45, 2008. – 520 p. – (Capodopere ale literaturii

universale). – ISBN 978-973-47-0052-3 : 130,00 lei.

821.112.2-2

G 70 48139 bl.1

Grimm (fraţii). Cele mai frumoase poveşti / Jacob şi Wilhelm

Grimm ; repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; trad. din lb. ital.:

Rodica Chiriacescu. – Chişinău : Arc, 2016. – 124 p. : il. – ISBN

978-9975-61-980-6 : 139,00 lei.

821.112.2-34

G 86 48373 bl.1

821.131.1 – LITERATURĂ ITALIANĂ

Piranddello, Luidgi. Şase personaje în căutarea unui autor şi alte

piese / Luidgi Piranddello ; trad. din lb. ital. şi postf. de Alice

Georgescu ; red.: Adina Dragomirescu. – Bucureşti : Art, 2008. –

416 p. – (Laur). – ISBN 978-973-124-091-6 : 100,00 lei.

821.131.1-2

P 37 48118 bl.1

821.133.1 – LITERATURĂ FRANCEZĂ

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de. Nunta lui Figaro : comedie

în cinci acte / Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ; trad.: Anda

Page 43: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

43

Boldur. – Bucureşti : Adevărul, 2012. – 208 p. – (101 cărţi de citit

într-o viaţă). – ISBN 978-606-644-026-4 : 60,00 lei.

821.133.1-2

B 36 48113 bl.1

Camus, Albert. Teatru / Albert Camus ; trad.: Marcel Aderca, Victor

C. Bercescu, Laurenţiu Fulga [et al.] ; pref.: B. Elvin. – Bucureşti :

Univers, 1970. – 352 p. – (Teatru). – 65,00 lei.

821.133.1-2

C 17 48114 bl.1

Flaubert, Gustave. Un suflet curat ; Legenda sfîntului Iulian

Ospitalierul ; Irodiana / Gustave Flaubert ; trad. din lb. fr.: Anda

Boldur. – Iaşi : Polirom, 2013. – 206 p. – (Top 10+ ; 140). – ISBN

print 978-973-46-3797-3. – ISBN ePub 978-973-46-4006-5. – ISBN

PDF : 978-973-46-4007-2 : 83,00 lei.

821.133.1

F 64 48086 bl.1

Sagan, Françoise. Vă place Brahms? / Françoise Sagan ; trad. din lb.

fr.: Ana Antonescu. – Iaşi : Polirom, 2014. – 152 p. – (Biblioteca

Polirom). – ISBN 978-973-46-5017-0 : 114,00 lei.

821.133.1

S 14 48045 bl.1, 48046 bl.2

Sartre, Jean-Paul. Teatru : [în 2 vol.] / Jean-Paul Sartre ; trad.:

Nicolae Minei, Any Florea, Mihai Şora [et al.]. – Bucureşti : Ed.

pentru Literatură Universală, 1969.

821.133.1-2

S 24 48116 bl.1

Zola, Émile. La „Paradisul femeilor” / Émile Zola ; trad. din lb. fr.:

Sarina Cassvan ; pref.: Liliana Anghel. – Bucureşti : Corint, 2016. –

464 p. – (Clasici ai literaturii universale). – ISBN 978-606-793-063-

4 : 146,70 lei.

821.133.1

Z 81 48266 bl.1

Page 44: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

44

821.134.2 – LITERATURĂ SPANIOLĂ

Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha : în 2 vol.

/ Miguel de Cervantes ; trad. din lb. span. şi note: Edgar Papu. –

Iaşi : Polirom, 2016. – (Top 10+ ; 330 ; 331). – ISBN 978-973-46-

6064-3.

821.134.2

C 36 48093, 48094 bl.1

Garcia Marqez, Gabriel. Toamna patriarhului / Gabriel Garcia

Marqez ; trad. din lb. span.: Tudora Sandu Mehedinţi. – Bucureşti :

Rao, 2014. – 288 p. – (Rao clasic). – ISBN 978-606-609-572-3 :

198,90 lei.

821.134.2

G 21 48445 bl.1

821.135.1 – LITERATURĂ ROMÂNĂ

Alecsandri, Vasile. Teatru / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : Art,

2006. – 304 p. – (Mari scriitori români). – ISBN 973-124-021-7

(10). – ISBN 978-973-124-021-3 : 75,00 lei.

821.135.1-2

A 36 48136 bl.1

Binder, Irina. Fluturi. În 3 vol. Vol. 3 / Irina Binder. – Bucureşti :

For You, 2016. – 300 p. – ISBN 978-606-639-098-9 : 152,25 lei.

821.135.1

B 53 48238 bl.1

Cantemir, Dimitrie. Chameleonul : din Istoria ieroglifică / Dimitrie

Cantemir ; adapt. şi il.: Lică Sainciuc. – Chişinău : Cartier, 2016. –

32 p. : il. – (Cartier codobelc). – ISBN 978-9975-86-105-2 : 45,00

lei.

821.135.1

C 19 48216, 48217 bl.1

Cantemir, Dimitrie. Istoria ieroglifică / Dimitrie Cantemir ; repere

cron., text stabilit şi glosar de Stela Toma ; st. introd. de Elvira

Page 45: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

45

Sorohan. – Chişinău : Ştiinţa, 2016. – 400 p. : il. – (Moştenire). –

ISBN 978-9975-85-025-4 : 150,00 lei.

821.135.1

C 19 48330 bl.1

Caragiale, Ion Luca. Teatru / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti : Ers

Press, 2009. – 286 p. – (Cartea de acasă). – ISBN 978-973-157-505-

6 : 70,00 lei.

821.135.1-2

C 23 48135 bl.1

Daneliuc, Mircea. Teatru / Mircea Daneliuc. – Ed. rev. şi ad. –

Bucureşti : Tracus Arte, 2017. – 542 p. – ISBN 978-606-664-801-1 :

292,00 lei.

821.135.1-2

D 16 48547 bl.1

Delavrancea, Barbu. Teatru / Barbu Delavrancea. – Bucureşti :

Cartex 2000, 2008. – 208 p. –ISBN 978-973-104-164-3 : 50,00 lei.

821.135.1-2

D 28 48133 bl.1

Dosoftei. Psaltirea în versuri / Dosoftei. – Chişinău : Litera, 1998. –

424 p. – (Bibl. şcolarului). – ISBN 9975-74-141-6 : 15,00 lei.

821.135.1-1

D 71 48392 bl.1

Eliade, Mircea. Domnişoara Christina / Mircea Eliade. – Chişinău :

Pro Libra, 2017. – 256 p. – ISBN 978-9975-9818-9-7 : 67,50 lei.

821.135.1

E 38 48262 bl.1

Eminescu, Mihai.Versuri din manuscrise / Eminescu ; ed.: Ioana

Bot, Cătălin Cioabă. – Bucureşti : Humanitas, 2015. – 296 p. – ISBN

978-973-50-5019-1 : 260,00 lei.

821.135.1-1

E 48 48381 bl.1

Page 46: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

46

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Răzvan şi Vidra : poemă dramatică în

cinci cânturi / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; postf., tab. cron. şi

apricieri critice: Constantin Mohanu. – Bucureşti : Gramar, 2008. –

192 p. – (Pagini alese. Literatura română). – ISBN 978-973-591-

617-6 : 50,00 lei.

821.135.1-2

H 34 48127 bl.1

Isanos, Magda. Scrieri / Magda Isanos ; ed., st. introd, repere cron.,

note şi coment., referinţe bibliogr.: Aliona Grati. – Chişinău : Ştiinţa,

2016. – 564 p. – (Moştenire). – ISBN 978-9975-85-009-4 : 180,00

lei.

821.135.1

I-81 48329 bl.1

Isrtati, Panait. Chira Chiralina / Panait Isrtati. – Chişinău : Cartier,

2008. – 144 p. – (Cartier clasic). – ISBN 978-9975-79-475-6 : 50,00

lei.

821.135.1

I-87 48206 bl.1, 48207 bl.2

Jean-Blain, Marguerite. Eugène Ionesco : mistic sau necredincios? /

Marguerite Jean-Blain ; trad. din lb. fr.: Monica Grădinaru. –

Bucureşti : Curtea Veche, 2010. – 176 p. – (Ştiinţă. Spiritualitate.

Societate). – ISBN 978-606-588-010-8 : 102,60 lei.

821.135.1.09

J 36 48227 bl.1

Kiriţescu, Alexandru. Gaiţele ; Nunta din Perugia / Alexandru

Kiriţescu ; pref. de Valeriu Râpeanu ; ed. îngr. şi note de Sanda

Râpeanu. – Bucureşti : Gramar, 2009. – 160 p. – (Pagini alese.

Literatură română). – ISBN 978-973-591-644-2 : 40,00 lei.

821.135.1-2

K 47 48122 bl.1

Naum, Gellu. Opere : [în 3 vol.] / Gellu Naum ; ed. îngr. şi pref.:

Simona Petrescu. – Iaşi : Polirom, 2011–2014. – ISBN 978-973-46-

1818-7.

Page 47: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

47

Vol. 1 : Poezii. – 2011. – 800 p. – ISBN 978-973-46-1819-4 :

290,00 lei.

Vol. 2 : Proză. – 2012. – 472 p. – ISBN 978-973-46-2265-8 print.

– ISBN 978-973-46-2607-6 e-Pub. – ISBN 978-973-46-2608-3 PDF

: 232,00 lei.

Vol. 3 : Teatru / ed. îngr.: Simona Petrescu şi Ion Cocora ; pref.:

Simona Petrescu ; fişă de dramaturg: Ion Cocora. – 2014. – 408 p. –

ISBN 978-973-46-3892-5 print. – ISBN 978-973-46-4640-1 e-Pub. –

ISBN 978-973-46-4641-8 PDF : 236,00 lei.

821.135.1

N 27 48032–48037 bl.1

Negruzzi, Constantin. Opere : în 2 vol. / Constantin Negruzzi ; ed.

critică, st. introd., tab. cron., note şi coment., iconografie: Liviu

Leonte. – Chişinău : Ştiinţa, 2017. – (Moştenire). – ISBN 978-9975-

67-986-2. – ISBN 978-9975-85-076-6.

Vol. 1 : Păcatele tinereţelor. – 2017. – 444 p. – ISBN 978-9975-

85-077-3 : 211,50 lei.

Vol. 2 : Proză. Poezie. Traduceri. – 2017. – 492 p. – ISBN 978-

9975-85-078-0 : 234,00 lei.

821.135.1

N 42 48257, 48258 bl.1

Nicolau, Valentin. Taina îngerilor / Valentin Nicolau. – Bucureşti :

Nemira, 2009. – 608 p. – ISBN 978-606-8073-90-3 : 196,00 lei.

821.135.1-2

N 63 48535 bl.1

111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română /

argument şi sel.: Marius Chivu, Radu Vancu. – Ed. a 2-a. –

Bucureşti : Nemira, 2017. – 208 p. – ISBN 978-606-758-880-4 :

125,10 lei.

821.135.1-1(082)

O-10 48271 bl.1

Petreu, Marta. Filosofia lui Caragiale / Marta Petreu. – Ed. a 2-a,

rev. şi ad. – Iaşi : Polirom, 2012. – 240 p. – ISBN 978-973-46-2558-

1 (print). – ISBN 978-973-46-2656-4 (ePub) . – ISBN 978-973-46-

2657-1 (PDF) : 120,00 lei.

Page 48: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

48

821.135.1.09

P 57 48438 bl.1

Pop, Ion. Avangarda în literatura română / Ion Pop. – Ed. a 3-a. –

Chişinău : Cartier, 2017. – 516 p. – (Cartier popular). – ISBN 978-

9975-86-237-0 : 116,10 lei.

821.135.1.09

P 78 48431 bl.1

Rebreanu, Liviu. Nuvele / Liviu Rebreanu. – Bucureşti : Regis Print,

[20-?]. – 384 p. – ISBN 978-973-88681-7-5 : 59,00 lei.

821.135.1

R 35 48390 bl.1

Sebastian, Mihail. Teatru / Mihail Sebastian. – Bucureşti : Eminescu,

1985. – 338 p. – 70,00 lei.

821.135.1-2

S 40 48131 bl.1

Serghi, Cella. Cartea Mironei / Cella Serghi. – Bucureşti : Litera,

2016. – 496 p. – (Carte pentru toţi). – ISBN 978-606-33-077-5 :

49,00 lei.

821.135.1

S 49 48254 bl.1

Steinhardt, Nicolae. Jurnalul fericirii / N. Steinhardt ; argument de P.

S. Justin Hodea Sighereanul ; ed. îngr., st. introd., repere bibliogr. şi

indice de Virgil Bulat ; note de Virgil Bulat ; cu „Un dosar al

memoriei arestate” de George Ardeleanu. – Iaşi : Polirom, 2008. –

760 p. – ISBN 978-973-46-1079-2 : 150,00 lei.

821.135.1

S 83 48124 bl.1

Vişniec, Matei. Dezordinea preventivă : roman / Matei Vişniec. –

Iaşi : Polirom, 2017. – 304 p. – (Top 10+ ; 360). – ISBN print 978-

973-46-6629-4. – ISBN ePub 978-973-46-2603-8. – ISBN PDF :

978-973-46-2604-5 : 76 lei.

821.135.1

V 68 48078 bl.1

Page 49: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

49

Vişniec, Matei. Domnul K. eliberat : roman / Matei Vişniec. – Iaşi :

Polirom, 2015. – 264 p. – (Top 10+ ; 291). – ISBN print 978-973-

46-5779-7. – ISBN ePub 978-973-46-5758-2. – ISBN PDF : 978-

973-46-5759-9 : 73,00 lei

821.135.1

V 68 48077 bl.1

Vişniec, Matei. Negustorul de începuturi de roman : roman

caleidoscop / Matei Vişniec. – Iaşi : Polirom, 2014. – 384 p. – (Top

10+ ; 241). – ISBN print 978-973-46-4977-8. – ISBN ePub 978-973-

46-4122-2. – ISBN PDF : 978-973-46-4129-9 : 82,00 lei.

821.135.1

V 68 48075 bl.1

Voronca, Ilarie. Peste diagonala sângelui / Ilarie Voronca ; poeme

alese de Emilian Galaicu-Păun ; fot. de Aurel Cepoi. – Chişinău :

Cartier, 2016. – 256 p. – (Cartier de colecţie ; nr. 8). – ISBN 978-

975-86-122-9 : 94,50 lei.

821.135.1-1

V 90 48222 bl.1

821.135.1(478) – LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN REPUBLICA

MOLDOVA

Băluţă, Dumitru. Căderea turnurilor Eiffel : Teatru / Dumitru Băluţă.

– Chişinău : Pontos, 2014. – 140 p. – ISBN 978-9975-51-525-2 :

35,00 lei.

821.135.1-2

B 24 48064–48065 bl.1

Băluţă, Dumitru. Faţa din oglindă / Dumitru Băluţă ; red.: Vlad

Pohilă. – Chişinău : Prometeu, 2006. – 96 p. – ISBN 978-9975-919-

58-6 : 30,00 lei.

821.135.1-1

B 24 48069 bl.1

Băluţă, Dumitru. Linia limită / Dumitru Băluţă. – Chişinău : Pontos,

2008. – 188 p. – ISBN 978-9975-72-075-5 : 50,00 lei.

Page 50: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

50

821.135.1-1

B 24 48068 bl.1

Băluţă, Dumitru. Refugiu în a fi / Dumitru Băluţă. – Bucureşti :

Minerva, 2011. – 112 p. –ISBN 978-973-21-0760-7 : 35,00 lei.

821.135.1-1

B 24 48066 bl.1

Băluţă, Dumitru. Sensul circumferinţei / Dumitru Băluţă ; red.:

Manole Negru. – Chişinău : Pontos, 2009. – 108 p. – ISBN 978-

9975-51-079-0 : 30,00 lei.

821.135.1-1

B 24 48067 bl.1

Beşleagă, Vladimir. Cumplite vremi : roman în 3 c. / Vladimir

Beşleagă. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Cartier, 2017. – (Cartier

popular). – ISBN 978-9975-79-891-4.

821.135.1

B 50 48208–48211 bl.1

48212–48215 bl.2

Bordeianu, Leo. Harta : poezie / Leo Bordeianu. – Chişinău : Prut

Internaţional, 2017. – 220 p. – ISBN 978-9975-54-330-9 : 70,00 lei.

821.135.1-1

B 69 48345 bl.1

Butnaru, Leo. Cota de atenţie / Leo Butnaru. – Chişinău : Princeps,

2016. – 340 p. – (Antologia unui autor). – ISBN 978-9975-3037-8-1

: 120,00 lei.

821.135.1-1

B 97 48336 bl.1

Butnaru, Val. Negru şi Roşu : 1930–2056 / Val Butnaru. – Chişinău :

Litera, 2016. – 280 p. – ISBN 978-9975-74-879-7 : 54,00 lei.

821.135.1

B 97 48243, 48244 bl.1

Buzdugan, Ion. Scrieri. În 2 vol. Vol. 1. Poezie, publicistică,

corespondenţă. / Ion Buzdugan ; st. introd.: Eugen Lungu ; text sel.

Page 51: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

51

şi îngr., repere cron., note şi coment.: Mihai şi Teodor Papuc. –

Chişinău : Ştiinţa, 2014. – 548 p. – (Moştenire). – ISBN 978-9975-

67-934-3. – ISBN 978-9975-67-935-0 : 150,00 lei.

821.135.1

B 98 48319 bl.1

Calamanciuc, Gheorghe. Piese de teatru / Gheorghe Calamanciuc. –

Iaşi : Tipo Moldova, 2015. – 252 p. – (Opera Omnia. Teatru

contemporan ; 28). – ISBN 978-606-676-706-4 : 43,20 lei.

821.135.1-2

C 13 48436 bl 1

Cartea poeziei, 2017 / antologator: Călina Trifan. – Ed. a 5-a. –

Chişinău : Arc, 2017. – 148 p. – ISBN 978-9975-0-0004-8 : 40,00

lei.

821.135.1-1(082)

C 29 48315 bl.1

Cărare, Petru. Umbrela / Petru Cărare ; des. de Lică Sainciuc. – Ed. a

4-a. – Chişinău : Cartier, 2016. – 32 p. : il. – (Cartier. Codobelc). –

ISBN 978-9975-86-070-3 : 58,50 lei.

821.135.1-1

C 23 48191, 48192 bl.1

Cărăuş, Tamara. Limba de hârtie : Eseu / Tamara Cărăuş. – Chişinău

: Cartier, 2017. – 196 p. – (Cartier. Rotonda). – ISBN 978-9975-86-

190-8 : 60,00 lei.

821.135.1

C 23 48348 bl.1

Ciobanu, Ion. Când moldovenii se adună... : (epigrame) / Ion

Ciobanu. – Chişinău : Integritas, 2013. – 64 p. – ISBN 978-9975-

4464-2-6 : 19,80 lei.

821.135.1

C 51 48241, 48242 bl.1

Ciobanu, Mircea V. Aureliu Busuioc : poetul, prozatorul, dramatur-

gul : pentru elevi, studenţi, profesori / Mircea V. Ciobanu. –

Page 52: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

52

Chişinău : Arc, 2013. – 80 p. – (Cartea care te salvează). – ISBN

978-9975-61-758-1 : 24,00 lei.

821.135.1.09(075)

C 51 48366, 48367 bl.1

Ciobanu, Mircea V. Tratat cu literatură : eseuri / Mircea V. Ciobanu.

– Chişinău : Prut Internaţional, 2015. – 288 p. – ISBN 978-9975-54-

194-7 : 90,00 lei.

821.135.1

C 51 48346 bl.1

Codru, Anatol. Orga de piatră / Anatol Codru ; antologie şi pref.:

Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Arc, 2016. – 64 p. – (Primăvara

poeţilor). – ISBN 978-9975-61-977-6 : 43,00 lei.

821.135.1-1

C 60 48352, 48356, 48357 bl.1

Costenco, Nicolai. Din bezdna temniţei... : (scrisori din Gulag) /

Nicolai Costenco ; red.: Gheorghe Chiriţă. – Chişinău : Arc, 2004. –

88 p. – ISBN 9975-61-338-1 : 20,00 lei.

821.351.1

C 76 48368, 48369 bl.1

Cubleşan, Constantin. Ion Druţă : conştiinţă a istoriei basarabene :

lecturi / Constantin Cubleşan. – Chişinău : Cartier, 2015. – 176 p. –

ISBN 078-9975-79-976-8 : 79,20 lei.

821.135.1.09

C 93 48202,48203 bl.1

Dabija, Nicolae. Reparatorul de vise : Antologie de versuri / Nicolae

Dabija. – Chişinău : Cartier, 2016. – 256 p. – (Cartier popular). –

ISBN 978-9975-86-133-5 : 89,10 lei.

821.135.1-1

D 11 48235, 48236 bl.1

Dabija, Nicolae. Te blestem să te îndrăgosteşti de mine : Cartea

iubirilor imposibile / Nicolae Dabija. – Chişinău : Ed. pentru

Literatură şi Artă, 2017. – 432 p. – ISBN 978-9975-3014-7-3 : 78,00

lei.

Page 53: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

53

821.135.1

D 11 48382 bl.1

Damian, Liviu. Mândrie şi răbdare : poezie / Liviu Damian ; sel.:

Vasile Romanciuc. – Chişinău : Prut Internaţional, 2017. – 152 p. –

ISBN 978-9975-54-329-3 : 50,00 lei.

821.135.1-1

D 13 48344 bl.1

Deleanu, Liviu. Dincolo de crudul mâine / Liviu Deleanu ; antologie

şi pref.: Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Arc, 2017. – 64 p. – (Primăvara

poeţilor). – ISBN 978-9975-61-977-6 : 43,00 lei.

821.135.1-1

D 28 48351, 48358, 48359 bl.1

Dramaturgie / sel., st. introd., note bibliogr.: Irina Nechit. – Chişinău

: Ştiinţa : ARC, 2017. – 312 p. – (Literatura din Basarabia. Început

de secol XXI). – ISBN 978-9975-85-095-7 (Ştiinţa). – ISBN 978-

9975-0-0050-5 (ARC) : 114,30 lei.

821.135.1-2(082)

D 81 48425 bl.1

Druţă, Ion. Grădina Domnului : eseuri, balade, amintiri, 1951–2017 /

Ion Druţă. – Chişinău : Cartier, 2017. – 366 p. – (Cartier popular). –

ISBN 978-9975-86-165-6 : 161,10 lei.

821.135.1

D 85 48447 bl.1

Erizanu, Gheorghe. Ce spun cărţile : Bookiseli / Gheorghe Erizanu.

– Chişinău : Cartier, 2012. – 208 p. – (Cartier. Rotonda). – ISBN

978-9975-79-799-3 : 74,70 lei.

821.135/1

E 67 48198 bl.1

Erizanu, Gheorghe. Texte egoiste : Blogograme / Gheorghe Erizanu.

– Chişinău : Cartier, 2017. – 248 p. – (Cartier. Rotonda). – ISBN

978-9975-86-173-1 : 70,00 lei.

821.135.1

E 67 48340 bl.1

Page 54: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

54

Eseu. Critică literară / sel., st. introd., note bibliogr.: Adrian

Ciubotaru. – Chişinău : Ştiinţa : ARC, 2017. – 280 p. – ISBN 978-

9975-85-094-0 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-0-0049-9 (ARC) : 88,20

lei.

821.135.1.09

E 77 48427 bl.1

Eseuri 2016 : O antologie la zi / sel.: Mircea V. Ciobanu, Eugen

Lungu. – Chişinău : Arc, 2016. – 192 p. – ISBN 978-9975-137-04-1

: 67,50 lei.

821.135.1(082)

E 77 48228, 48229 bl.1

Frumoasă-i limba noastră : lecturi şcolare / col. îngr. de Anatol

Vidraşcu ; il. de Simion Zamşa. – Bucureşti : Litera, 2016. – 32 p. :

il. – (Scriitori români ilustraţi). – ISBN 978-606-33-0980-9 : 79,00

lei.

821.135.1-1

F 94 48249 bl.1

Gherman, Marcel. Universuri paralele : proză SF / Marcel Gherman.

– Chişinău : Ştiinţa, 2017. – 272 p. – ISBN 978-9975-85-059-9 :

70,00 lei.

821.135.1

G 45 48339 bl.1

Grati, Aliona.Vladimir Beşleagă : Cronotopul zborului frânt : pentru

elevi, studenţi, profesori / Aliona Grati. – Chişinău : Arc, 2013. –

104 p. – (Cartea care te salvează). – ISBN 978-9975-61-775-8 :

29,00 lei.

821.135.1.09(075)

G 77 48361 bl.1

Guţu, Valentin. Duşi cu Titanicu’ : Lingvistică prozaică sau/şi Proză

lingvistică / Valentin Guţu. – Chişinău : Cartier, 2017. –180 p. –

(Cartier. Rotonda). – ISBN 978-9975-86-193-9 : 50,00 lei.

821.135.1

G 98 48337 bl.1

Page 55: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

55

Hadârcă, Ion. Lira din acvariu : poeme / Ion Hadârcă. – Chişinău :

Cartier, 2014. – 56 p. – ISBN 978-9975-79-908-9 : 43,20 lei.

821.135.1-1

H 12 48200, 48201 bl.1

Leahu, Nicolae. Poezia generaţiei '80 : eseu / Nicolae Leahu ; postf.

de Eugen Lungu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2015. – 344 p. –

(Cartier popular). – ISBN 978-9975-79-994-2 : 89,10 lei.

821.135.1.09

L 36 48193 bl.1

Lungu, Eugen. Panta lui Sisif : eseuri / Eugen Lungu. – Chişinău :

Cartier, 2014. – 216 p. – (Rotonda). – ISBN 978-9975-79-884-6 :

79,20 lei.

821.135.1

L 92 48194, 48195 bl.1

Lungu, Eugen. Portret de grup : O altă imagine a poeziei basarabene

: antologie / Eugen Lungu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2015. –

208 p. – (Cartier popular). – ISBN 978-9975-79-989-8 : 50,00 lei.

821.135.1-1

L 92 48314 bl.1

Marinat, Alexei. Eu şi lumea : proză documentară / Alexei Marinat.

– Ed. a 3-a. – Chişinău : Cartier, 2017. – 264. – (Cartier popular). –

ISBN 978-9975-86-176-2 : 80,00 lei.

821.135.1

M 39 48349 bl.1

Marinat, Alexei. Urme pe prag : roman / Alexei Marinat. – Chişinău

: Cartier, 2017. – 360 p. – (Cartier popular). – ISBN 978-9975-86-

177-9 : 125,10 lei.

821.135.1

M 39 48259 bl.1

Matcovschi, Dumitru. Bucuraţi-vă : Antologie de versuri / Dumitru

Matcovschi ; ed. îngr.: Andrei Ţurcanu, Emilian Galaicu-Păun. – Ed.

Page 56: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

56

a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2017. – 352 p. – (Cartier popular). –

ISBN 978-9975-86-153-3 : 125,10 lei.

821.135.1-1

M 46 48199 bl.1

Pânzaru, Victor. Muzeul seminţelor : Antologie de versuri / Victor

Pânzaru. – Chişinău : Cartier, 2017. – 160 p. – (Cartier popular). –

ISBN 978-9975-86-170-0 : 50,00 lei.

821.135.1-1

P 27 48320 bl.1

Poclitari, Radu. Hymen : Proză puberă / Radu Poclitari. – Chişinău :

[s. n.], 2017. – 168 p. – ISBN 978-9975-4374-312-5 : 108,00 lei.

821.135.1

P 73 48269 bl.1

Poezie / sel., st. introd., note bibliogr.: Lucia Ţurcanu. – Chişinău :

Ştiinţa : ARC, 2017. – 264 p. – (Literatura din Basarabia. Început de

secol XXI). – ISBN 978-9975-85-093-3 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-

0-0048-2 (ARC) : 88,20 lei.

821.135.1-1(082)

P 74 48426 bl.1

Pom înaurit : Ghicitori populare calendaristice / sel. de Sergiu

Moraru ; il. de Lică Sainciuc. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2016.

– 28p. : il. – (Cartier. Codobelc). – ISBN 978-9975-86-104-5 : 45,00

lei.

821.135.1

P 77 48218, 48219 bl.1

Proză scurtă / sel., st. introd., note bibliogr.: Iulian Ciocan. –

Chişinău : Ştiinţa : ARC, 2017. – 264 p. – (Literatura din Basarabia.

Început de secol XXI). – ISBN ISBN 978-9975-0-0043-7 (ARC) . –

ISBN 978-9975-85-091-9 (Ştiinţa) : 108,00 lei.

821.135.1-(082)

P 95 48428 bl.1

Page 57: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

57

Roman / sel., st. introd., note bibliogr.: Maria Şleahtiţchi. – Chişinău

: Ştiinţa : ARC, 2017. – (Literatura din Basarabia. Început de secol

XXI).

Vol. 1. – 2017. – 408 p. – ISBN 978-9975-0-0052-9 (ARC). –

ISBN 978-9975-85-096-4 (Ştiinţa) : 144,00 lei.

Vol. 2. – 2017. – 416 p. – ISBN 978-9975-0-0053-6 (ARC). –

ISBN 978-9975-85-097-1 (Ştiinţa) : 144,00 lei.

821.135.1.09

R 69 48429, 48430 bl.1

Romanciuc, Vasile. Lumina glasului lăuntric / Vasile Romanciuc. –

Chişinău : Prut Internaţional, 2016. – 324 p. : fot. – ISBN 978-9975-

54-230-2 : 117,00 lei.

821.135.1-1

R 69 48230, 48231 bl.1

Tarlapan, Efim. Epigramiada românească : antologie exhaustivă /

Efim Tarlapan ; ed. îngr.: Zina Cenuşă. – Chişinău : Prut

Internaţional, 2016. – 700 p. – ISBN 978-9975-54-278-4 : 180,00

lei.

821.135.1-1

T 23 48323 bl.1

Ţîbuleac, Tatiana. Vara în care mama a avut ochii verzi : roman /

Tatiana Ţîbuleac. – Chişinău : Cartier, 2017. – 160 p. – (Rotonda). –

ISBN 978-9975-86-135-9 : 86,40 lei.

821.135.1

Ţ 58 48224 bl.1, 48225 bl.2

Ţurcanu, Lucia. Caligrafii : O antologie a poeziei şaptezeciste din

Basarabia / Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Cartier, 2017. – 208 p. –

(Cartier popular). – ISBN 978-9975-86-191-5 : 60,00 lei.

821.135.1-1

Ţ 94 48338 bl.1

Vasilache, Vasile. Jurnal / Vasile Vasilache ; ed. îngr.: Victor

Vasilache. – Chişinău : Arc, 2017. – 208 p. – ISBN 978-9975-0-

0024-6 : 76,50 lei.

821.135.1

Page 58: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

58

V 32 48321, 48260 bl.1

Vasile Vasilache – un filosof al literelor basarabene / Acad. de Şt. a

Moldovei ; coord.: Vasile Malaneţchi ; resp. de ed.: Mihai Papuc. –

Chişinău : Ştiinţa, 2017. – 320 p. : fot. – (Personalităţi notorii). –

ISBN 978-9975-85-083-4 : 80,00 lei.

821.135.1.09

V 32 48318 bl.1

Vasiliev, Boris. Stalin mi-a furat copilăria / Boris Vasiliev. – Ed. a

2-a. – Chişinău : Litera, 2012. – 470 p. : fot. – ISBN 978-9975-74-

282-5 : 96,00 lei.

821.135.1

V 34 48396 bl.1

821.161.1 – LITERATURĂ RUSĂ

Bulgakov, Mihail Afanasievici. Garda albă ; Roman teatral :

(Însemnările unui răposat) / Mihail Bulgakov ; trad. din lb. rusă şi

note: Alexandru Calais ; ed. îngr. şi pref.: Ana-Maria Brezuleanu. –

Iaşi : Polirom, 2009. – 648 p. – (Biblioteca Polirom). – ISBN 978-

973-46-1200-0 : 269,00 lei.

821.161.1

B 91 48095 bl.1

Bulgakov, Mihail. Maestrul şi Margarita : roman / Mihail Bulgakov ;

trad. din lb. rusă: Vsevolod Ciornei. – Ed. a 4-a. –Chişinău : Cartier,

2017. – 520 p. – (Cartier popular). – ISBN 978-9975-86-124-3 :

161,10 lei.

821.161.1

B 91 48265 bl.1

Cehov, Anton Pavlovici. Insula Sahalin : Însemnări de călătorie /

Anton Pavlovici Cehov ; trad. din lb. rusă: Alice Gabrielescu,

Tatiana Panaitescu. – Iaşi : Polirom, 2017. – 368 p. – (Biblioteca

Polirom). – ISBN 978-973-46-6576-1 (print). – ISBN 978-973-46-

6722-2 (e-Pub). – ISBN 978-973-46-6723-9 (PDF) : 172,80 lei.

821.161.1

C 34 48264 bl.1

Page 59: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

59

Cehov, Anton Pavlovici. Pescăruşul ; Unchiul Vanea / Anton

Pavlovici Cehov ; trad. din lb. rusă: Moni Ghelerter, [Radu]

Teculescu. – Iaşi : Polirom, 2016. – 192 p. – (Top 10+ ; 308). –

ISBN print 978-973-46-5861-9. – ISBN ePub 978-973-46-5982-1. –

ISBN PDF : 978-973-46-5983-8 : 76,00 lei.

821.161.1-2

C 34 48090 bl.1

Gorki, Maxim. Copilăria / Maxim Gorki ; trad. din lb. rusă: Cezar

Petrescu. – Iaşi : Polirom, 2013. – 264 p. – (Top 10+ ; 142). – ISBN

print 978-973-46-3888-8. – ISBN ePub 978-973-46-3990-8. – ISBN

PDF : 978-973-46-3991-5 : 93,00 lei.

821.161.1

G 71 48088 bl.1

Ilf, Ilia Arnoldovici. America fără etaje / Ilia Arnoldovici Ilf, Evgeni

Petrovici Petrov ; trad. din lb. rusă şi note de Ana-Maria Brezuleanu

; fot. de Ilia Ilf. – Iaşi : Polirom, 2012. – 528 p. : fot. –(Top 10+ ;

49). – ISBN 978-973-46-2397-6 : 130,50 lei.

821.161.1

I-42 48245 bl.1

Tolstoi, Lev Nokolaevici. Învierea / Lev Tolstoi ; trad. din lb. rusă şi

note: Adriana Liciu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 496 p. – (Bibl.

Polirom). – ISBN 978-973-46-1855-2 : 236,00 lei.

821.161.1

T 70 48044 bl.1

Tolstoi, Lev Nikolaevici. Părintele Serghie şi alte proze / Lev

Nikolaevici Tolstoi ; antologie, cuv. înainte şi tab. cron.: Alina Sârbu

; trad. din lb. rusă: Anca Irina Ionescu. – Bucureşti : Corint, 2017. –

288 p. – (Clasici ai literaturii universale). – ISBN 978-606-793-095-

5 : 125,10 lei.

821.161.1

T 70 48256 bl.1

Tolstoi, Lev Nikolaevici. Război şi pace : în 2 vol. / Lev Nikolaevici

Tolstoi ; trad. şi note: Ion Frunzetti, Nicolae Parocescu. – Iaşi :

Page 60: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

60

Polirom, 2016. – (Top 10+ ; 317 ; 318). – ISBN print 978-973-46-

6121-3. – ISBN ePub 978-973-46-6130-5. – ISBN PDF : 978-973-

46-6131-2.

821.161.1

T 70 48091 bl.1, 48092 bl.2

Tolstoi, Lev Nicolaevici. Teatru : (1886–1910) / Lev Tolstoi ; trad.

de Alexandru Kiriţescu, Tamara Gane, Svetlana Marosin [et al.] . –

Bucureşti : Adevărul, 2008. – 480 p. – (Adevărul). – ISBN 978-973-

1999-14-2 : 110,00 lei.

821.161.1-2

T 70 48105 bl.1

•••

Акунин, Борис. Кладбищенские истории / Борис Акунин,

Григорий Чхартишвили. – Москва : АСТ, 2017. – 288 р. – ISBN

978-5-17-099047-4 : 77,40 lei.

821.161.1

А 442 48263 bl.1

Набоков, Владимир Владимирович. Волшебник / Владимир

Набоков. – Санкт-Петербург, 2013. – 144 р. – ISBN 978-5-389-

05663-3 : 57,80 lei.

821.161.1

Н 141 48270 bl.1

Толстой, Лев Николаевич. Война и мир. Т. 3/4 / Лев Николаевич

Толстой. – Кишинѐв : Картя Молдовеняскэ, 1975. – 768 р. –

32,00 lei.

821.161.1

Т 53 48299 bl.2

Юнко, Александра. Слова на ветер : книга стихов в шести

тетрадях / Александра Юнко. – Кишинѐв : [б. и.], 2017. – 152 р.

– ISBN 978-9975-9958-9-4 : 40,00 lei.

821.161.1-1(478)

Ю 537 48342 bl.1

Page 61: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

61

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

Hîncu, Ion. Scara vieţii / Ion Hîncu ; ed. îngr.: Gheorghe Postică. –

Chişinău : Cartdidact, 2016. – 300 p. : fot. – Texte: lb. rom., rusă. –

ISBN 978-9975-9682-6-3 : 85,00 lei.

902/904

H 63 48316 bl.1

Republica Moldova. Chişinău cultural / idee şi concepţie: Ioan

Mânăscurtă ; coord. de proiect: Ana Maria Osadci ; trad.: Ana Maria

Osadci, Antonina Bahrina. – Chişinău : Princeps, 2017. – 208 p. :

fot. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-3110-7-6 :

395,00 lei.

908

R 46 48379 bl.1

93/94 – ISTORIE

Bezviconi, Gheorghe. Profiluri basarabene. Vol. 1 / Gheorghe

Bezviconi ; text sel. şi îngr.: Mihai Papuc ; pref.: Florin Faifer. –

Chişinău : Ştiinţa, 2017. – 324 p. – (Pagini despre Basarabia). –

ISBN 978-9975-85-080-3. – ISBN 978-9975-85-081-0 : 90,00 lei.

94(478)

B 50 48341 bl.1

Bezviconi, Gheorghe. Profiluri basarabene. Vol. 2 / Gheorghe

Bezviconi ; text sel. şi îngr.: Mihai Papuc ; pref.: Florin Faifer. –

Chişinău : Ştiinţa, 2017. – 328 p. – (Pagini despre Basarabia). –

ISBN 978-9975-85-080-3. – ISBN 978-9975-85-082-7 : 90,00 lei.

94(478)

B 50 48322 bl.1

Carte de istorie : O aventură interactivă. Vol. 1. Începuturile lumii

(hadean) – Descoperirea Americii (1492) / red.-şef: Cristian Lascu ;

trad.: Maria Manolescu, Alexandru Sandu. – Bucureşti : Marcus

Cowper, 2010. – 80 p. : il. – (National Geographic). – ISBN 594-

8490-3522-8-3 : 50,00 lei.

Page 62: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

62

94

C 27 48097 bl.1

Istoria ilustrată a României / aut.: Susana Andea, Ioan Bolovan,

Ionuţ Costea [et al.] ; coord.: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan. – Ed. a

2-a. – Bucureşti : Litera, 2016. – 608 p. : il. – ISBN 978-606-33-

0388-3 : 845,00 lei.

94(498)

I-87 48250 bl.1

Mandalache, Diana. Regele Mihai : album istoric / Diana

Mandalache. – Bucureşti : Litera, 2013. – 352 p. : fot. – ISBN 978-

606-686-467-1 : 417,00 lei.

94(498)

M 22 48398 bl.1

Plutarh. Oameni iluştri ai Romei antice / după Plutarh ; ed. îngr.:

Inga Druţă, Dorin Onofrei. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Cartier, 2016. –

336 p. – (Cartier popular). – ISBN 978-9975-79-929-4 : 89,10 lei.

94

P 72 48232, 48234 bl.1, 48233 bl.2

Ţurcanu, Ion. Istoria Basarabiei. Vol. 1. Preludii : Din paleolitic pînă

la sfîrşitul Antichităţii / Ion Ţurcanu. – Chişinău : Ştiinţa, 2016. –

868 p. + 82 il. – ISBN 978-9975-85-052-0 : 387,00 lei.

94(478)

Ţ 94 48246 bl.1

Page 63: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

63

DOCUMENTE DE MUZICĂ TIPĂRITĂ

780.8 – MUZICĂ PENTRU INSTRUMENTE INDIVIDUALE

780.8:780.614 – MUZICĂ PENTRU INSTRUMENTE CU

COARDE

Album de piese : pentru violoncel / Gh. Ciobanu, Vl. Burlea, B.

Dubosarschi, L. Ciubuc, V. Mosiiciuc. – Chişinău : Lumina, 2016. –

54 p. – ISBN 978-9975-65-405-0. – ISMN 979-0-3480-0287-3 :

50,00 lei.

780.8:780.614.333/.335(478)

A 33 22429, 22473, 22474 bl.2

Jazz рiano. Вып. 7 : Уильям Хэнди, Дюк Эллингтон, Оскар

Питерсон, Генри Манчини, Жозеф Косма, Виктор Полторацкий

/ сост.: В. Самарин. – Москва : Музыка, 2014. – 72 р. – Н. д.

17118. – ISMN 979-0-66006-107-7 : 145,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22510 dmt bl.2

Ştefăneţ, Anatol. Piese pentru vioară şi pian / Anatol Ştefăneţ. –

Chişinău : [s. n], 2018. – 75 p., 1 şt. (24 p.) – ISMN 979-0-3480-

0322-1 : 40,00 lei.

780.8:780.614.332(478)

S 82 22573–22576 bl.2

•••

Ауэр, Леопольд. Избранное = Selected Pieces : для скрипки и фп.

/ Л. Ауэр ; сост.: Т. Ямпольский. – Москва : Музыка, 2014. – 36

р., 1 şt. (28 p.). – (Из наследия великих скрипачей). – Н. д. 16167.

– ISBN 979-0-66006-212-8 : 112,00 lei.

780.8:780.614.332

A 939 22539 dmt bl.2

Бах, Иоганн Себастьян. Концерт № 2 = Concerto nr. 2 : Ми

мажор : для скрипки с оркестром / И. С. Бах ; ред.: А.

Page 64: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

64

Ямпольский : клавир. – Москва: Музыка, 2014. – 32 р., 1 şt. (8

p.). – (Шедевры мировой классики). – Н. д. 13558. – ISMN 978-

0-66006-234-0 : 92,00 lei.

780.8:780.614.332.082.4

Б 30 22538 bl.2

Бетховен, Людвиг ван. Соната № 2 = Sonata nr. 2 : для скрипки и

фп. / Л. Ван Бетховен ; ред. Д. Ойстраха и Л. Оборина. – Москва

: Музыка, 2006. – 32 р., 1 şt. (12 p.). – Н. д. – ISBN 5-7140-0676-3

: 73,00 lei.

780.8:780.614.332.082.2/.3

Б 547 22488, 22489 bl.2

Брамс, Иоханес. Венгерские танцы = Hungarian Dances / И.

Брамс ; обраб. для скрипки и фп. Й. Иоахима и Ф. Крейслера. –

Москва : Музыка, 2011. – 40 р., 1 şt. (16 p.). – Н. д. 08159. –

ISMN 979-0-706380-01-8 : 112,00 lei.

780.8:780.614.332

Б 873 22509 dmt bl.2

Венявский, Генрик. Избранное 2 : для скрипки и фп. / Г.

Венявский. – Москва : Музыка, 2014. – 44 р., 1 şt. (16 p.). – (Из

наследия великих скрипачей). – Н. д. 06856. – ISMN 979-0-

706359-19-9 : 112,00 lei.

780.8:780.614.332

B 299 22514 bl.2

Вильгельм, Август. Избранное = Selected рieces : для скрипки и

фп. / А. Вильгельм ; сост.: Т. Ямпольский. – Москва : Музыка,

2016. – 54 р., 1 şt. (24 p.). – ( Из наследия великих скрипачей). –

Н. д. 17309. – ISMN 979-0-66006-471-9 : 158,00 lei.

780.8:780.614.332

B 46 22478 dmt bl.2

Виртуозные пьесы 1 = Virtuoso рieces 1 : для скрипки и фп.

Москва : Музыка, 2016. – 28 р., 1 şt. (16 p.). – Н. д. 17324. –

ISBN 979-0-66006-499-3 : 99-00 lei.

780.8:780.614.332

В 526 22506 bl.2

Page 65: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

65

Виртуозные пьесы 2 = Virtuoso рieces 2 : для скрипки и фп. –

Москва : Музыка, 2016. – 36 р., 1 şt. (16 p.). – Н. д. 17325. –

ISMN 979-0-66006-500-6 : 106,00 lei.

780.8:780.614.332

B 526 22507 bl.2

Виртуозные пьесы 3 = Virtuoso рieces 3 : для скрипки и фп. –

Москва : Музыка, 2016. – 36 р., 1 şt. (16 p.). – Н. д. 17326. –

ISMN 979-0-66006-501-3 : 106,00 lei.

780.8:780.614.332

B 526 22508 bl.2

Вьетан, Анри. Избранное = Selected рieces : для скрипки и фп. /

А. Вьетан. – Москва : Музыка, 2016. – 44 р., 1 şt. (24 p.). – (Из

наследия великих скрипачей). – Н. д. 17004. – ISMN 979-0-

66006-529-7.

780.8:780.614.332

B 96 22541 bl.2

Гайдн, Йосеф. Избранные произведения : перелож. для

шестиструнной гитары / Й. Гайдн ; сост., перелож., исп. ред.: В.

Агабабов. – Москва : Музыка, 2015. – 28 р. – (Мировая

музыкальная классика в перелож. для гитары). – Н. д. 17307. –

ISMN 979-0-66006-453-5. : 73,00 lei.

780.8:780.614.131

Г 14 22481 bl.2

Гендель, Георг Фридрих. Сонаты № 4/6 = Sonatas nos. 4/6 : для

скрипки и фп. / Г. Ф. Гендель. – Москва : Музыка, 2014. – 28 р.,

1 şt. (12 p.). – Н. д. 10209. – ISMN 979-0-706359-74-8 : 92,00 lei.

780.8.780.614.332.082.2/.3

Г 34 22549, 22550 bl.2

Григ, Эдвард. Избранные произведения : перелож. для шести-

струнной гитары / Э. Григ ; сост.: В. Агабабов. – Москва :

Музыка, 2013. – 28 р. – (Мировая музыкальная классика в

перелож. для гитары). – Н. д. 17140. – ISMN 979-0-66006-193-0 :

86,00 lei.

Page 66: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

66

780.8:780.614.131

Г 83 22482 bl.2

Григорян, Асатур Григорьевич. Гаммы и арпеджио : для

скрипки / А. Григорян. – Москва : Музыка, [2014]. – 56 р. – Н. д.

01263. – ISMN 979-0-706373-84-3 : 106,00 lei.

780.8:780.614.332.087.51

Г 835 22518 bl.2

Донт, Якоб. Этюды и каприсы = Studies and caprices : для

скрипки / Я. Донт. – Москва : Музыка, [2014]. – 44 p. – F. de tit.:

lb. rusă, engl. – Н. д. 06117. – ISMN 979-0-66006-075-9 : 92,00 lei.

780.8:780.614.332.087.51

Д 676 22558 bl.2

Етюди = Этюды : для скрипки на разные виды техники : 7 кл. :

учеб. репертуар ДМШ / ред.-сост.: В. К. Стеценко, К. И.

Тахтаджиев. – Изд. 4-е. – Киïв : Музична Украïна, 1987. – 104 р.

– Texte: lb. ucr., rusă. – 40,00 lei.

780.8:780.614.332.087.51

E 889 22421 bl.2

Карулли, Фердинандо. Избранные произведения : для шести-

струнной гитары / Ф. Карулли ; сост.: Е. Ларичев. – Москва :

Музыка, 2010. – 72 р. – (Классическая библиотека гитариста). –

Н. д. 16874. – ISMN 979-0706359-96-0 : 158,00 lei.

780.8:780.614.131

K 274 22484 bl. 2

Моцарт, Вольфганг Амадей. Концерт № 1 = Concerto nr. 1 : для

скрипки с оркестром : К. 207 / В. А. Моцарт ; клавир. – Москва :

Mузыка, 2013. – 36 р., 1 şt. (12 p.). – (Шедевры мировой

классики). – Н. д. 12337. – ISMN 979-0-66006-046-9 : 92,00 lei.

780.8:780.614.332.082.4

M 862 22535 bl.2

Моцарт, Вольфганг Амадей. Концерт № 4 = Concerto nr. 4 : для

скрипки с оркестром : К. 218 / В. А. Моцарт ; клавир. – Москва :

Page 67: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

67

Mузыка, 2014. – 36 р., 1 şt. (15 p.). – (Шедевры мировой

классики). – Н. д. 05959. – ISMN 979-0-66006-235-7 : 99,00 lei.

780.8:780.614.332.082.4

M 862 22536 bl.2

Моцарт, Вольфганг Амадей. Концерт № 5 = Concerto nr. 5 : для

скрипки с оркестром : К. 219 / В. А. Моцарт ; ред. Ю.

Янкелевича ; клавир. – Москва : Mузыка, 2011. – 40 р., 1 şt. (15

p.). – (Шедевры мировой классики). – Н. д. 8519. – ISMN 978-5-

714011-98-6 : 125,00 lei.

780.8:780.614.332.082.4

M 862 22534 bl.2

Паганини, Никколо. 24 каприса = 24 caprices : для скрипки соло

/ Н. Паганини ; ред. А. И. Ямпольского. – Москва : Музыка,

2014. – 64 р. – Н. д. 14178. – ISMN 979-0-66006-188-6 : 152,00

lei.

780.8:780.614.332

П 126 22505 dmt bl.2

Паганини, Никколо. Избранное = Selected pieces : для скрипки

и фп. / Н. Паганини. – Москва : Музыка, [2013]. – 48 р., 1 şt. (16

p.). – (Из наследия великих скрипачей). – Н. д. 15663. – ISMN

979-0-66006-139-8 : 112,00 lei.

780.8:780.614.332

П 126 22542 bl.2

Паганини, Никколо. Избранное = Selected pieces : для скрипки и

фп. / Н. Паганини. – Москва : Музыка, [2013]. – 40 р., 1 şt.(16

p.). – (Из наследия великих скрипачей). – Н. д. 15618. – ISMN

979-0-66006-133-6 : 125,00 lei.

780.8:780.614.332

П 126 22543 bl.2

Паганини, Никколо. Избранное 2 = Selected pieces 2 : для

скрипки и фп. / Н. Паганини. – Москва : Музыка, [2014]. – 28 р.,

1 şt. (12 p.). – (Из наследия великих скрипачей). – Н. д. 13469. –

ISMN 979-0-66006-429-0 : 86,00 lei.

780.8:780.614.333

Page 68: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

68

П 126 22515 bl.2

Популярные мелодии из опер : перелож. для скрипки и фп. /

сост.: Т. Ямпольский. – Москва : Музыка, 2015. – 32 р., 1 şt. (16

p.). – Н. д. 17188. – ISMN 979-0-66006-267-8 : 106,00 lei.

780.8:780.614.332

П 588 22529 bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 1 : для

скрипки соло / И. Хандошкин. – Москва : Музыка, 2015. – 32 р.

– Textе: lb. rusă, engl. – Н. д. 17220. – ISMN 979-0-66006-390-3 :

85,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22495 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 2 : для

скрипки и фп. / М. Глинка, М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков.

– Москва : Музыка, 2015. – 36 р., 1 şt. (12 p.). – Н. д. 17281. –

ISMN 979-0-66006-391-0 : 105,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22496 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 3 : для

скрипки и фп. / А. Алябьев, А. Рубинштейн. – Москва : Музыка,

2015. – 48 р., 1 şt. (20 p.). – Н. д. 11600. – ISMN 979-0-66006-392-

7 : 125,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22497 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 4 : для

скрипки и фп. / Ц. Кюи. – Москва : Музыка, 2015. – 48 р., 1 şt.

(16 p.). – Н. д. 17282. – ISMN 979-0-66006-393-4 : 118,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22498 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 5 : для

скрипки и фп. / А. Львов, Н. Афанасьев, И. Котек, В.

Безекирский, К. Гаврилов. – Москва : Музыка, 2015. – 42 р., 1 şt.

(16 p.). – Н. д. 11067. – ISMN 979-0-66006-394-1: 118,00 lei.

Page 69: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

69

780.8:780.614.332

P 892 22499 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 6 : для

скрипки и фп. / А. Аренский, А. Гречаников. – Москва :

Музыка, 2015. – 52 р., 1 şt. (24 p.). – Н. д. 17283. – ISMN 979-0-

66006-395-8 : 132,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22500 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 7 : для

скрипки и фп. / A. Глазунов. – Москва : Музыка, 2015. – 40 р., 1

şt. (16 p.). – Н. д. 17262. – ISMN 979-0-66006-396-5 : 112,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22501 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 8 : для

скрипки и фп. / Н. Метнер. – Москва : Музыка, 2015. – 60 р., 1

şt. (24 p.). – Н. д. 15414. – ISMN 979-0-66006-397-2 : 145,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22502 dmt bl.2

Русская скрипичная музыка = Russian violin music 9 : для

скрипки и фп. / Ан. Александров, Р. Глиэр, Л. Николаев, С.

Василенко. – Москва : Музыка, 2015. – 52 р., 1 şt. (20 p.). – Н. д.

17263. – ISMN 979-0-66006-398-9 : 132,00 lei.

780.8:780.614.332

P 892 22503 dmt bl.2

Cкарлатти, Доменико. Избранные произведения : перелож. для

шестиструнной гитары / Д. Скарлатти ; сост.: В. Агабабов. –

Москва : Музыка, 2015. – 40 р. – (Мировая музыкальная

классика в перелож. для гитары). – Н. д. 17146. – ISMN 979-0-

66006-328-6. : 86,00 lei.

780.8:780.614.131

C 424 22480 bl. 2

Сор, Фернандо. Избранные произведения : для шестиструнной

гитары / Ф. Сор ; сост.: Е. Ларичев. – Москва : Музыка, [2014]. –

Page 70: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

70

72 р. – (Классическая библ. гитариста). – Н. д. 15696. – ISMN

979-0-66006-114-5 : 158,00 lei.

780.8:780.614.131

C 65 22483 bl.2

Телеман, Георг Филипп. Фантазии = Fantasias : для скрипки

соло / Г. Ф. Телеман ; ред. К. Мостраса. – Москва : Музыка,

2014. – 52 р. – Н. д. 10069. – ISMN 979-0-706380-95-7 : 106,00

lei.

780.8:780.614.332

T 311 22557 dmt bl.2

Фрэнк, Сезар. Соната = Sonata : для скрипки и фп. / С. Фрэнк. –

Москва : Музыка, 2015. – 44 р., 1 şt. (12 p.). – (Шедевры

мировой классики). – Н. д. 10679. – ISMN 979-0-66006-329-3.

780.8:780.614.332.082.2/.3

Ф 833 22545, 22546 bl.2

Хачатурян, Арам Ильич. Произведения = Works : для альта и

фп. и альта соло / А. Хачатурян. – Москва : Музыка, 2011. – 20

р., 1 şt. (16 p.). – Н. д. 17021. – ISMN 979-0-706373-76-8 : 70,00

lei.

780.8:780.614.333

X 29 22523 dmt

Чайковский, Петр Ильич. Альбом пьес = Album of pieces :

перелож. для альта и фп. / П. Чайковский. – Москва : Музыка,

2007. – 36 р., 1 şt. (12 p.). – Н. д. 16448. – ISMN 979-0-66006-605-

8 : 139,00 lei.

780.8:780.614.333

Ч 154 22512 dmt

Шостакович, Дмитрий Дмитриевич. Восемь концертных пьес из

балетов = Eight сoncert рieces from the вallets / Д. Шостакович ;

транскр. для скрипки и фп. Г. Фейгина. – Москва : Музыка,

2015. – 60 р., 1 şt. (32 p.). – Н. д. 16164. – ISMN 979-0-66006-106-

0 : 172,00 lei.

780.8:780.614.332

Ш 799 22520 dmt bl.2

Page 71: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

71

780.8:780.616 – MUZICĂ PENTRU INSTRUMENTE CU

CLAVIATURĂ

Brediceanu, Tiberiu. Pagini alese din muzica instrumentală : Jocuri

româneşti : pentru pian / T. Brediceanu. – Bucureşti : Ed. Muzicală,

1965. – 88 p.

780.8:780.616.432(498)

B 82 22414 bl.2

Ciolac, Vladimir. Iluzii : pentru pian / Vladimir Ciolac. – Chişinău :

Pontos, 2017. – 24 p. – ISMN 979-0-3480-0306-1 : 50,00 lei.

780.8:780.616.432(478)

C 52 22432–22436 bl.2

Comendant, Nichita. Album folcloric : 77 de prelucrări pentru

ţambal şi pian / Nichita Comendant. – Chişinău : [s. n.], 2017. – 308

p. – ISBN 978-9975-53-802-2. – ISMN 979-0-3480-0300-9 : 120,00

lei.

780.8:780.616.41(478)

C 63 22467, 22468 bl.2

Gondiu, Laurenţiu. Un 8 pentru pian / Laurenţiu Gondiu. –

[Chişinău] : Cartier, [19-?]. – 38 p. – ISBN 9975-949-28-2 : 25,00

lei.

780.8:780.616.432(478)

S 69 22465 bl.2

Liszt, Ferenc. Etudes : pour piano. I. Étudies d’exécution

transcendante / F. Liszt. – Budapest : Ed. Musica, 1966. – 112 p. –

Nr. pl. Z. 3984 : 50,00 lei.

780.8:780.616.432.087.51

L 65 22353 bl.2

Liszt, Ferenc. Etudes : pour piano. II / F. Liszt. – Budapest : Musica,

1962. – 104 p. – Nr. pl. Z. 3985 : 50,00 lei.

780.8:780.616.432.087.51

L 65 22354 bl.2

Page 72: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

72

Liszt, Ferenc. Rhapsodies Hongroises : pour piano. I / Ferenc Liszt.

– Budapest : Musica, 1962. – 84 p. – Nr. pl. 3986 : 50,00 lei.

780.8:780.616.432

L 65 22351 bl.2

Liszt, Ferenc. Rhapsodies Hongroises : pour рiano. II. / Ferenc Liszt.

– Budapest : Musica, 1962. – 116 p. – Nr. pl. 3987. – 40,00 lei.

780.8:780.616.432

L 65 22352 bl.2

•••

Бетховен, Людвиг Ван. Соната № 1 = Sonata nr. 1 : для фп. / Л.

Ван Бетховен ; ред. А. Гольденвейзера. – Москва : Музыка,

[2010]. – 24 р. – F. de tit.: lb. rusă, engl. – Н. д. 15716. – ISBN 979-

0-66006-542-0 : 79,00 lei.

780.8:780.616.432.082.2/.3

Б 547 22551, 22552 bl.2

Бетховен, Людвиг Ван. Соната № 3 = Sonata nr. 3 : для фп. / Л.

Ван Бетховен ; ред. А. Гольденвейзера. – Москва : Музыка,

2010. – 36 р. – F. de tit. : lb. rusă, engl. – Н. д. 15679. – ISBN 978-

5-7140-0553-4 : 112.00 lei.

780.8:780.616.432.082.2/.3

Б 547 22553, 22554 bl.2

Бетховен, Людвиг ван. Соната № 4 = Sonata nr. 4 : для фп. / Л.

ван Бетховен ; ред.: А. Гольденвейзер. – Москва : Музыка, 2010.

– 36 р. – Texte: lb. rusă, engl. – Н. д. 15782. – ISBN 978-5-7140-

0054-1 : 82,00 lei.

780.8:780.616.432.082.2/.3

Б 547 22373 bl.2

Бетховен, Людвиг ван. Соната № 4 = Sonata nr. 4 : для скрипки и

фп. / Л. Ван Бетховен ; ред. Д. Ойстраха и Л. Оборина. –

Москва : Музыка, 2006. – 32 р., 1 şt. (12 p.). – Н. д. 8738. – ISBN

5-7140-0664-X : 73,00 lei.

780.8:780.616.432.082.2/.3

Б 547 22486, 22487 bl.2

Page 73: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

73

Бетховен, Людвиг Ван. Соната № 5 = Sonata nr. 5 : для фп. / Л.

Ван Бетховен ; ред. А. Гольденвейзера. – Москва : Музыка,

2010. – 20 р. – F. de tit.: lb. rusă, engl. – Н. д. 15680. – ISBN 978-

5-7140-0555-8 : 46,00 lei.

780.8:780.616.432.082.2/.3

Б 547 22555, 22556 bl.2

Гендель, Георг Фридрих. Сонаты 1/3 = Sonatas nos. 1/3 : для

скрипки и фп. / Г. Ф. Гендель. – Москва : Музыка, [2014]. – 28

р., 1 şt. (12 p.). – Н. д. 13707. – ISBN 979-0-706359-73-1 : 119,00

lei.

780.8:780.616.432.082.2/.3

Г 34 22547, 22548 bl.2

Моцарт, Вольфганг Амадеус. Концерт № 20 : (Ре минор) : для

фп. с оркестром / В. Моцарт ; перелож. для двух фп. и ред.: А.

Гольденвейзер. – Москва : Музгиз, 1955. – 60 р. – Н. д. 6389 :

30,00 lei.

780.8:780.616.432.082.4

M 862 22396 bl.2

Рояль на троих. Тетрадь 2 / обраб. для фп. в шесть рук Г.

Пыстина. – Новосибирск : Окарина, 2004. – 32 р. – Н. д. 0 50 :

100,00 lei.

780.8:780.616.433

P 816 22400 bl.2

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано :

Пьесы. Вып. 2. – Москва : Музыка, 2013. – 64 р. – (ДМШ : 5

класс). – ISMN 979-0-66006-173-2 : 105,00 lei.

780.8:780.616.432

X 917 22374 bl.2

Шнитке, Альфред Гарриевич. Импровизация и фуга =

Improvisation and Fugue : для фп. / А. Шнитке. – Москва :

Музыка, 2017. – 16 р. – F. de tit.: lb. rusă, engl. – Н. д. 17113. –

ISMN 979-0-66006-384-2 : 73,00 lei.

780.8:780.616.432 (470)

Ш 773 22479 bl.2

Page 74: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

74

Шопен, Фридерик. Ноктюрны = Nocturnes : для фп. / Фридерик

Шопен ; ред. Я. Мильштейна. – Москва : Музыка, 2011. – 128 р.

– Н. д. – 257,00 lei.

780.8:780.616.432

Ш 791 22522 bl.2

780.8:780.64 – MUZICĂ PENTRU INSTRUMENTE DE

SUFLAT

Blodek, Vilém. Concerto : per flauto ed orchestra : Riduzione per

flauto e pianoforte / V. Blodek ; rev.: Josef Bok e Karel Šolc. –

Praha : Ed. Supraphon, 1961. – 24 p., 1 şt. (11 p.). – Repertoár

dechovỳch nástrojử 6). – Nr. pl. H 3314 : 20,00 lei.

780.8:780.641.2

B 58 22370 bl.2

Duja, Simion. Melodii de neuitat din folclorul românesc: (clarinet şi

pian) / S. Duja ; ed. îngr. de V. Tihoneac. – Chişinău : Pontos, 2017.

– 56 p., 1 şt. (16 p.). – Texte: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-51-

814-7. – ISMN 979-0-3480-0294-1 : 55,00 lei.

780.8:780.64(478)

D 88 22426 bl.2

Duja, Simion. Melodii de neuitat din folclorul românesc = Un

forgettable songs from Romanian folclore : (saxofon şi pian) / S.

Duja ; ed. îngr. de V. Tihoneac. – Chişinău : Pontos, 2017. – 56 p., 1

şt. (16 p.). – Texte: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-51-814-7. –

ISBN 978-9975-51-819-9. – ISMN 979-0-3480-0299-6 : 55,00 lei.

780.8:780.64(478)

D 88 22427 bl.2

Duja, Simion. Melodii de neuitat din folclorul românesc = Un

forgettable songs from Romanian folclore: (vioară şi pian) / S. Duja;

ed. îngr. de V. Tihoneac. – Chişinău : Pontos, 2017. – 56 p., 1 şt. (16

p.). – Texte: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-51-814-7. – ISBN

978-9975-51-816-1. – ISMN 979-0-3480-0296-5 : 55,00 lei.

780.8:780.64(478)

D 88 22428 bl.2

Page 75: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

75

Françaix, Jean. Suite : pour Flûte seule / J. Françaix. – Ed. Schott

4821. – Mainz : B. Schott’s Sohne, 1963. – 12 p. – 10,00 lei.

780.8:780.641.2

F 86 22367 bl.2

Haydn, Joseph. Sonate G-Dur : für Flöte (Violine) und Klavier /

Joseph Haydn; Bearbeitung des Streichquartetts op. 77 (Hob. III: 81)

von August Eberhard Müller. – Leipzig : Ed. Peters, 1989. – 20 p., 1

şt. (8 p.). – Nr. pl. 9236 : 30,00 lei.

780.8:780.641.2

H 41 22368 bl.2

Merlet, Michel. Le roque de sol-ut-re : 3 piéces pour flûte seule : op.

43 / Michel Merlet. – Paris : Ed. Choudens, 1997. – 10 p. – Nr. pl.

21169 : 20,00 lei.

780.8:780.641.2

M 60 22364 bl.2

Moyse, Marcel. Vingt-cing Etudes = Twenty-five virtuoso studies =

Fünfundzwanzig Virtuositäts-Etüden : De virtuosité, d’aprés Czerny

: adaptées a la flute / M. Moyse. – Paris : Alphonse Leduc, 1957. –

52 p. – Texte: lb. fr., engl., germ. – Nr. pl. 17.447 : 40,00 lei.

780.8:780.641.2

M 92 22365 bl.2

Mozart, Wolfgang Amadeus. Konzert G-Dur : für Flöte und

Orchester : KV 313 / W. A. Mozart ; Ausgabe für Flöte und Klavier

von August Horn. – Leipzig : Ed. Breitkopf, 1988. – 27 p., 1 şt. (10

p.). – Nr. pl. 20070 : 20,00 lei.

780.8:780.641.2

M 92 22416 bl.2

Piazzolla, Astor. Tango-Etudes : pour flûte seule / Astor Piazzolla. –

Paris : Ed. Henry Lemoine, 1992. – 12 p. – Nr. pl. 24897 : 30,00 lei.

780.8:780.641.2

P 64 22417 bl.2

Page 76: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

76

Salva, Tadeáš. Balada : pre flautu sólo / T. Salva. – Bratislava :

Slovensky Hudobny Fond, 1982. – 8 p. – (Komorna tvorba). – 10,00

lei.

780.8:780.641.2

S 17 22369 bl.2

•••

Виртуозные пьесы = Virtuoso рieces : для гобоя и фп. – Москва :

Музыка, 2010. – 40 р., 1 şt. (16 p.) – Н. д. 16748. – ISBN 978-5-

7140-0745-3 : 92,00 lei.

780.8:780.644.1

B 526 22521 bl. 1

Дыхание моря = The Breath of Sea : альбом популярных пьес :

для кларинета и фп. – Москва : Музыка, 2014. – 36 р., 1 şt. (12

p.). – Н. д. 16777. – ISMN 979-0-66006-305-7 : 86,00 lei.

780.8:780.643.1

Д 91 22516 bl.2

Музыка в стиле ретро = Music in retro style : для саксофона альта

и фп. / сост.: М. Шапошникова. – Москва : Музыка, 2014. – 72

р., 1 şt. (24 p.). – Н. д. 14372. – ISMN 979-0-706359-53-3 : 140,00

lei.

780.8:780.643.2

M 895 22408 bl.2

Щелоков, Вячеслав Иванович. Альбом пьес = Album of рieces :

для трубы и фп. / В. Щелоков. – Москва : Музыка, 2016. – 44 р.,

1 şt. (12 p.). – (Современные композиторы – детям: ХХ–ХХI

век). – Н. д. 14401. – ISMN 979-0-66006-530-3 : 119,00 lei.

780.8:780.646.1

Щ 462 22511 bl.2

Эшпай, Андрей Яковлевич. Концерт = Concerto : для габоя с

оркестром / А. Эшпай ; клавир. – Москва : Музыка, 2016. – 40

р., 1 şt. (15 p.). – Н. д. 17239. – ISMN 979-0-66006-522-8 : 119,00

lei.

780.8:780.644.1

Э 987 22531 bl.2

Page 77: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

77

781 – TEORIA MUZICII. LUCRĂRI PENTRU STUDIU ŞI

PRACTICĂ

Bucescu, Iulia. Solfegii cu acompaniament ritmic complementar :

(Fragmente din literatura muzicală) / Iulia Bucescu ; ed. îngr. şi

coord.: Luminiţa Duţică. – Iaşi : Artes, 2017. – 120 p. – ISMN 979-

0- 707660-02-7 : 51,00 lei.

781.22.087.5

B 86 22454 bl.2

Bucescu, Iulia. Solfegii din literatura muzicală românească şi

universală / Iulia Bucescu, Adrian Diaconu ; ed. îngr. şi coord.:

Luminiţa Duţică. – Iaşi : Artes, 2017. – 192 p. – ISMN 979-0-

707660-03-4 : 65,00 lei.

781.22.087.5

B 86 22452 bl.2

783 – MUZICĂ BISERICEASCĂ. MUZICĂ SACRĂ

Bach, Johann Sebastian. Hohe Messe : in H-moll / Joh. Seb. Bach ;

Klavier-Aszug von Gustav Rösler. – Leipzig : Ed. Peters, 1956. –

164 p. – Nr. pl. 8246 : 60,00 lei.

783

B 13 22415 bl.2

Händel, Georg Friedrich. Judas Maccabäus : Oratorium / G. F.

Händel ; Clavierauszug. – Breaunschweig : H. Litolff’s Verlag,

[1895]. – 234 p. – Texte: lb. germ., engl. – Nr. pl. 1706 : 150,00 lei.

783

H 22 22411 bl.2

784 – MUZICĂ VOCALĂ

Chelu Madeva, Florian. Sonet / Florian Chelu Madeva ; vers.:

Williamn Shakespeare. – Oradea : Primus, 2009. – 166 p. – Texte:

lb. rom., engl. – ISBN 978-973-1975-18-4 : 57,00 lei.

784.087.61(498)

C 40 22466 bl.2

Page 78: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

78

Doga, Eugen. Dialogurile dragostei : Arii şi romanţe pe versuri de

Mihai Eminescu şi Veronica Micle. 1 / Eugen Doga. – Chişinău :

Cartier, 2017. – 140 p. – ISBN 978-9975-86-148-9 : 161,10 lei.

784(478)

D 62 22477 bl.2

Niculescu, Ştefan. Cantata II : pentru tenor solo, cor mixt şi

orchestră / Ştefan Niculescu ; vers.: Gellu Naum. – Partitura. –

Bucureşti : Ed. Muzicală, 1967. – 64 p. – Texte: lb. rom., fr. – 24,00

lei.

784.087.68(498)

N 70 22461 bl.2

Vârlan, Petre-Marcel. Galaxia muziconauţilor : Coruri / Petre-

Marcel Vârlan. – Bucureşti : Ed. Muzicală, 2014. – 156 p. – ISBN

978-973-42-0793-0 : 70,00 lei.

784.087.68(498)

V 26 22581 bl.2

•••

Арии, романсы и песни из репертуара Валентины Левко = Arias,

romances and songs from the repertoire of Valentina Levco : для

меццо-сопрано и фп. / сост.: Дм. Киреев. – Москва : Музыка,

2014. – 160 р. + 1 СD. – Н. д. 17130. – ISMN 979-0-66006-245-6 :

218,00 lei.

784.2.087.61

A 81 22513 bl.2

Мирзоева, Мария Моисеевна. Вокализы : для высокого голоса в

сопровожд. фп. / М. Мирзоева. – Москва : Музыка, 2013. – 36 р.

– Н. д. 15765. – ISBN 978-5-7140-0801-6 : 92,00 lei.

784.94

M 634 22519 bl.2

Популярные оперные арии = Well-known operatic arias : для

меццо-сопрано в сопровожд. фп. / сост.: О. Макаренко. –

Москва : Музыка, [2014]. – 76 р. – Н. д. 15962. – ISMN 979-0-

706373-70-6 : 211,00 lei.

784.2.087.61

Page 79: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

79

П 588 22525 bl.2

Популярные оперные арии = Well-known operatic arias : для

сопрано в сопровожд. фп. / сост.: Н. И. Богданова. – Москва :

Музыка, [2014]. – 80 р. – Н. д. 15343. – ISMN 979-0-706373-69-0

: 158,00 lei.

784.2.087.61

П 588 22524 bl.2

785 – MUZICĂ INSTRUMENTALĂ

Beethoven, Ludwig van. Sinfonie nr. 9 : (d-Moll) : op. 125 / Ludwig

van Beethoven ; hrsg. von Darvas Gabor. – [Partitură]. – Budapest :

Musica, 1982. – 300 p. – (EMB Study Scores). – Texte: lb. germ.,

engl., ung. – Nr. pl. 40036 : 70,00 lei.

785.11.082.1

B 40 22412 bl.2

Bentoiu, Pascal. Simfonia VI / Pascal Bentoiu. – Partitura. –

Bucureşti : Ed. Muzicală, 1989. – 160 p. – ISBN 973-42-0036-4 :

52,00 lei.

785.1(498)

B 45 22460 bl.2

Creaţii pentru ansambluri camerale. În 2 vol. Vol. 1 / Min. Culturii

al Rep. Moldova. – [Partitură]. – Chişinău : Lumina, 2016. – 108 p.

– ISBN 978-9975-65-407-4. – ISMN 979-0-3480-0288-0 : 60,00 lei.

785.7(478)

C 84 22430, 22470, 22469 bl.2

Creaţii pentru ansambluri camerale. În 2 vol. Vol. 2 / Min. Culturii

al Rep. Moldova. – [Partitură]. – Chişinău : Lumina, 2016. – 92 p. –

ISBN 978-9975-65-409-8. – ISMN 979-0-3480-0298-7 : 60,00 lei.

785.7(478)

C 84 22431, 22471, 22472 bl.2

Durkó, Zsolt. Colloides : [pentru flaut solo şi orchestră] / Zsolt

Durkó. – Partitura. – Budapest : Musica, 1971. – 28 p. – Nr. pl

10084 : 20,00 lei.

Page 80: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

80

785.11

D 95 22360 bl.2

Marcello, Benedetto. Sonata : in la minore : per flauto e chitarra : op.

2, nr. 11 / B. Marcello ; hrsg. von Benko Daniel. – Budapest :

Musica, 1980. – 8 p. – Nr. pl. Z. 8868 : 10,00 lei.

785.72

M 33 22363 bl.2

Nemet szerzok muvei : ket fuvolara = Works by german composers :

for two flutes / Osszeallitotta: Fodor Akos. – Budapest : Musica,

1975. – 34 p. – Texte: lb. ung., engl. – Nr. pl. 7461 : 19,00 lei.

785.72

N 46 22362 bl.2

Niculescu, Ştefan. Simfonii : pentru 15 solişti / Ştefan Niculescu. –

Partitură. – Bucureşti : Ed. Muzicală, 1968. – 64 p. – 23,00 lei.

785.1(498)

N 70 22462 bl.2

Olah, Tiberiu. Echinocţii : Trio pentru voce, clarinet şi pian / Tiberiu

Olah. – Bucureşti : Ed. Muzicală, 1968. – 15 p., 2 şt. (câte 3 p.). –

17,00 lei.

785.7(498)

O 39 22458 bl.2

Patachich, Ivan. Sonata : per Flauto e Arpa / Ivan Patachich. –

Partitura. – Budapest : Musica, 1984. – 20 p. – Nr. pl. Z. 12206 :

20,00 lei.

785.72

P 43 22359 bl.2

Pop, Adrian. Opt bagatele pentru cvartet de coarde = Acht

Bagatellen für Streichquartett = Eight bagatelles for string quartet

(1996) / Adrian Pop. – Cluj-Napoca : MediaMusica, 2012. – 33 p., 4

şt. (cîte 8 p.). – ISBN 978-606-645-013-3 : 80,00 lei.

785.7(498)

P. 78 22437 bl.2

Page 81: BIBLIOTECA AMTAP£ii... · 2018. 7. 18. · ACA '(0,$'(08=,& 7 ($758ù,$57( PLASTICE B IBLIOTECA $&+,=,%,, BIBLIOTECA AMTAP 201 7 Buletin informativ &KLúLQX 2018

81

Różycki, Tadeusz. Grajaca Tabakierka : na kwartet instrumentow

detych z fortepianem / T. Różycki. – [Partitură]. – Krakow : PWM,

1976. – 16 p., 5 şt. – Nr. pl. 7835 : 15,00 lei.

785.74

R 87 22361 bl.2

Telemann, Georg Philipp. Konzert D-dur : für zwei Querflöten,

Violine, Violoncello, Streicher und Basso continuo / G. Ph.

Telemann ; hrsg. von Gunter Fleischhauer. – Partitur. – Leipzig : Ed.

Peters, 1978. – 67 p. – Nr. pl. 12936 : 20,00 lei.

785.6

T 34 22358 bl.2

Telemann, Georg Philipp. Konzert E-dur : für Flöte, Oboe d’amore,

(Violino con sord), Streichorchester und Cembalo / G. Ph. Telemann

; für den Vortrag bearbeitet und hrsg. von Fritz Stein. – Partitur. –

Leipzig : Ed. Peters, 1961. – 46 p. – 30,00 lei.

785.6

T 34 22366 bl.2

Vieru, Anatol. Simfonia IV / Anatol Vieru. – [Partitură]. – Bucureşti

: Ed. Muzicală, 1987. – 120 p. – 45,00 lei.

785.1(498)

V 57 22464 bl.2

•••

Глинка, Михаил Иванович. Патетическое трио = Trio pathetique

: для кларинета, фагота и фп. (с прилож. партий скрипки и

виолончели) / М. Глинка. – Москва : Музыка, 2006. – 48 р., 4 şt.

(8 p). – Н. д. 7672. – ISMN 979-0-66006-058-2 : 224,00 lei.

785.73

Г 542 22526 bl.2