beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se...

49
Nr. ARACIP: 2495/03.09.2012 RAPORT DE ACTIVITATE Perioada de raportare: 01.09.2011 – 31.08.2012 AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Transcript of beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se...

Page 1: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Nr. ARACIP: 2495/03.09.2012

RAPORT DE ACTIVITATE

Perioada de raportare: 01.09.2011 – 31.08.2012

AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Page 2: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

cuprins

I. Evoluţia cadrului legislativ de funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

I.1. Elaborarea standardelor specifice pentru fiecare nivel de învăţământ şi tip de şcoală

I.2. Elaborarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar

I.3. Elaborarea actelor normative subsecvente Legii educației naționale nr. 1/2011

I.3.1. Elaborarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurieI.3.2. Elaborarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă

II. Direcţii de acţiune ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

II.1. Evaluarea externă a unităţilor de învăţământ preuniversitar

II.1.1. Evaluarea externă pentru autorizarea de funcţionare provizorie

II.1.2.Evaluarea externă pentru acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitarII.1.3.Evaluarea externă pentru autorizarea de funcționare provizorie și acreditare în cadrul acelorași unităţi de învăţământ preuniversitarII.1.4. Evaluarea externă a calității – evaluare periodică

II.2. Monitorizarea şi controlul calităţii

II.3. Recomandări de îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar

II.4. Analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar: Barometrul calităţii educaţiei nr. 4, 2010-2011

III. Amplificarea prezenţei problematicii calităţii în conştiinţa publică

III.1. Realizarea de activităţi, conferinţe, mese rotunde cu adresabilitate directă către publicul-ţintă al ARACIP

III.2. Realizarea şi distribuirea de materiale cu caracter informativ

III.2.1. „Calitate ARACIP”: materiale de informare şi documentare

III.2.2. Campania „Spre şcoala pe care o dorim!”

III.2.3. Materiale informative QUALVET@RO

IV. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Române de0

Page 3: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

IV.1. Aparatul propriu al ARACIP

IV.2 Colaboratorii externi ai ARACIP

IV.3. Implicarea în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale

V. Raport financiar

V.1. Evoluţia cheltuielilor ARACIP în perioada 2006 - 31.08.2012

V.2. Evoluţia veniturilor ARACIP în perioada 2006 - 31.08.2012

VI. Opţiuni strategice

VI.1. Progresul înregistrat în abordarea ţintelor strategice

1

Page 4: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

I. Evoluţia cadrului legislativ de funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar -

al șaptelea an de funcţionare: 01.09.2011 – 31.08.2012

I. 1.Elaborarea standardelor specifice pentru fiecare nivel de învăţământ şi tip de şcoală

În al şaptelea an de funcţionare, au fost elaborate, în cadrul proiectului strategic ,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurarea a calităţii în învăţământul preuniversitar”- ID 2984, finanţat prin FSE-POSDRU, standardele specifice pentru învăţământul preprimar, primar, gimnazial, liceal (teoretic, tehnologic, vocaţional) şi postliceal, pentru învăţământul special, pentru cluburi sportive şcolare, palate şi cluburi ale copiilor. Aceste standarde au fost dezbătute public şi pilotate, în perioada martie – iunie 2011, iar, ulterior, au fost revizuite.

Standardele specifice au fost aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin O.MECTS nr. 4688/29.06.2012.

I.2.Elaborarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar

În cadrul proiectului strategic ,,Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referință”, finanţat prin FSE-POSDRU (ID 55330), ARACIP a elaborat proiectul de metodologie de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar, pe baza experienţei de evaluare externă acumulate şi în vederea unei mai bune puneri în practică a legislaţiei în vigoare privind evaluarea externă periodică. Acest proiect de metodologie a fost dezbătut public și în cadrul a 8 mese rotunde, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România și a fost pilotat în 1023 de școli, având rolul de reacreditare şi atestare a nivelului de calitate.

În urma pilotării metodologiei, ARACIP a eliberat atestate unităților de învățământ preuniversitar evaluate extern privind nivelul calității educației oferite (1007 atestate), transmițând și notificări unităților de învățământ (16 notificări) la care s-a constatat neîndeplinirea, la nivel minimal şi obligatoriu, a unor indicatori din HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Totodată, pe baza analizei celor peste 1000 de rapoarte de evaluare externă a calității întocmite, ARACIP va elabora un raport privind starea calităţii la nivelul învăţământului preuniversitar şi va demara un studiu naţional privind stadiul culturii calităţii în educaţie. Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar va fi propusă, spre aprobare, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în septembrie 2012.

I.3. Elaborarea actelor normative subsecvente Legii educației naționale nr. 1/2011

I.3.1. Elaborarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, educația antepreșcolară se organizează în creșe și, după caz, în grădinițe și centre de zi. Prin proiectul de

2

Page 5: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

metodologie de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie, se reglementează procedurile specifice de evaluare externă a acestui tip de furnizori de educație. La momentul actual, metodologia sus-menționată a fost aprobată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin O.MECTS nr. 5418/23.08.2012, urmând ca, în perioada următoare, să fie aprobată și de Ministerul Sănătății.

I.3.2. Elaborarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de

învățare permanentă În conformitate cu prevederile art. 343 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, ,,centrele

comunitare de învățare permanentă se înființează de către autoritățile administrației publice locale în parteneriat cu furnizorii de educație și formare. Acestea au rolul de a implementa politicile și strategiile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții la nivelul comunității". Astfel, în prezentul proiect de act normativ se reglementează procedurile de evaluare în vederea acreditării și evaluării periodice a centrelor comunitare de învățare permanentă.

Acest proiect de act normativ a fost supus dezbaterii publice, dar și consultării cu partenerii sociali, urmând ca acesta să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului.

3

Page 6: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

II. Direcţii de acţiune ale ARACIP

II.1. Evaluarea externă a unităților de învățământ preuniversitar

În perioada de raportare, pentru activitatea de evaluare externă, s-au constituit 1470 de echipe de colaboratori externi, care au evaluat un număr de 1488 de unităţi de învăţământ preuniversitar, în baza a 78 de hotărâri de evaluare externă, rezultatele evaluărilor fiind discutate în 17 ședințe ale Consiliului ARACIP.

Analizând aceste date şi comparându-le cu cele ale anilor anteriori, se constată faptul că numărul unităţilor evaluate este considerabil mai mare (dealtfel, cel mai mare de la înfiinţarea instituţiei până în prezent), având în vedere faptul că a avut loc prima evaluare externă periodică din România, la un număr de 1023 de unităţi de stat şi particulare, ceea ce a determinat şi un aport considerabil de resurse umane implicate.

 

Primul an de

funcţionare

Al doilea an de

funcţionare

Al treilea an de

funcţionare

Al patrulea an de

funcţionare

Al cincilea an de

funcţionare

Al şaselea an de

funcţionare

Al şaptelea an de

funcţionareNumăr dehotărâri 14 27 29 44 44 27 78

Numărde echipe 32 184 221 300 364 368 1470Număr de

unităţievaluate

80 971 311 498 479 469 1488

Număr de rapoarte de

evaluareexternă

publicate

80 1020 340 520 534 503 1571

Număr deședințe aleConsiliuluiARACIP

2 19 22 14 10 15 17

Număr de ordine

deministruemise/

Atestate eliberate

35 192 157 303 435 448443/1007

4

Page 7: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

II. 1.1. Evaluarea externă pentru autorizarea de funcţionare provizorie

Activitatea de evaluare externă desfăşurată în anul raportat s-a axat, în continuare, pe direcţia autorizării de funcţionare provizorie, cu o foarte mică diferenţă între cele două subsegmente ale învăţământului preuniversitar (stat/particular). Totuşi, dacă se are în vedere faptul că şcolile particulare reprezintă aproximativ 15% din numărul total de unităţi de învăţământ din România, se poate afirma că cererile de autorizare provin preponderent din acest subsistem.

Situaţie comparativă – evaluare externă în vederea autorizării

  Învăţământ de stat Învăţământ particularNumăr de unităţi evaluate 155 160Număr de unităţi de învăţământ autorizate 151 155Număr de unităţi de învăţământ neautorizate 4 5

5

Page 8: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Rămân şi în acest ultim an de funcţionare aceleaşi frecvente motive de neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie :

Neidentificarea unor resurse umane calificate pentru nivelul/ specializarea /calificarea profesională solicitat(ă);

Neadecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor de demonstraţie la nivelul/specializarea/calificarea profesională solicitat(ă);

Inexistenţa dotărilor corespunzătoare nivelului/specializării /calificării profesionale solicitat(e) în spaţiile în care se dorea iniţierea activităţilor instructiv-educative.

Facem precizarea importantă că procedura de evaluare externă nu a demarat dacă petenţii nu au prezentat autorizaţia sanitară de funcţionare şi avizul de securitate la incendiu pentru fiecare spaţiu în care intenţionau să şcolarizeze.

În anul școlar 2011-2012, ARACIP a inițiat și procedura de ridicare a autorizației de funcționare provizorie pentru 2 unități de învățământ de stat și 42 de unități de învățământ preuniversitar particular, ca urmare a faptului că unele unități de învățământ preuniversitar de stat și particular fie s-au desființat, fie, din diferite motive, nu mai școlarizează elevi/copii, după caz. Procedura s-a derulat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație.

6

Page 9: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

II.1.2. Evaluarea externă pentru acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitar

Situaţie comparativă-evaluare externă în vederea acreditării

  Învăţământ de stat Învăţământ particularNumăr de unităţi evaluate 62 49Număr de unităţi de învăţământ acreditate 62 45Număr de unităţi de învăţământ neacreditate 0 4

Rămân şi în acest ultim an de funcţionare aceleaşi frecvente motive de neacordare a acreditării, respectiv:

Nerespectarea prevederilor legale privind acoperirea cu personal didactic calificat (minim 85%), mai ales în învăţământul preşcolar şi postliceal sanitar;

Nerespectarea prevederilor legale privind acoperirea cu personal didactic titular în unitate (minim 50 %);

Nerespectarea, în dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare.

Facem precizarea că aceste situaţii au fost întâlnite exclusiv în învăţământul particular.

7

Page 10: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

II.1.3. Evaluarea externă pentru autorizarea de funcționare provizorie și acreditare în cadrul acelorași unităţi de învăţământ preuniversitar

  Învăţământ de stat Învăţământ particularNumăr de unităţi evaluate 13 2Număr de unităţi de învăţământ autorizate/acreditate 13 2Număr de unităţi de învăţământ neautorizate/neacreditate 0 0

După cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în egală măsură procesului evaluare externă în vederea autorizării, dar şi a acreditării (pentru diferite niveluri/ specializări/calificări profesionale), constatându-se îndeplinirea tuturor cerinţelor din standardele naţionale.

Prin urmare, atât şcolile publice, cât şi cele private demonstrează o corectă cunoaştere şi aplicare a legislaţiei în vigoare privind atestarea, prin autorizare şi acreditare, a capacităţii instituţionale.

II.1.4. Evaluarea externă a calității – evaluare periodică

Întrucât evaluarea externă periodică (o dată la 3-5 ani) este o obligaţie pentru fiecare şcoală, iar anul şcolar 2011-2012 s-a constituit ca punct de „start” pentru derularea primei evaluări periodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, acreditate prin efectul legii la nivelul anului şcolar 2006-2007, ARACIP a demarat această activitate din luna iunie 2011, în cadrul pilotării Metodologiei de evaluare externă a calității educației, în proiectul strategic ”Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România – ID 55330”, proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU.

În acest sens, în perioada octombrie – noiembrie 2011, ARACIP a elaborat și implementat 41 de hotărâri de evaluare externă a calității educației (organizate pe cele 8 regiuni de dezvoltare), pe baza cărora au fost evaluate 1023 de unități de învățământ acreditate. Au fost implicați, în total, 695 de evaluatori externi, care au îndeplinit roluri diferite – de evaluatori externi (601 persoane), și de monitori (94 de persoane), aceștia din urmă validând rapoartele de evaluare externă întocmite de evaluatori.

Activitatea s-a fundamentat pe evaluarea nivelului de calitate al serviciilor educaționale furnizate de aceste unități de învățământ, raportat la 24 de indicatori de performanță prevăzuți în H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, având în vedere rezultatele obținute în ultimii 3 ani școlari, respectiv perioada 2008-2011. Deşi unii dintre indicatori s-au referit la funcţionarea întregii unităţi, realizând o evaluare generală a managementului şcolar, scopul evaluării a vizat cu deosebire un anumit nivel de învățământ din unitate.

Lista celor 24 de indicatori de performanţă (cuprinşi în demersul de evaluare) este următoarea:

8

Page 11: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂStructurile instituţionale, administrative şi manageriale

I01 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

I02 Organizarea internă a unităţii de învăţământI03 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externăI04 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământI05 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea,

prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.I06 Asigurarea serviciilor medicale pentru eleviI07 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul

desfăşurării programuluiI08 Managementul personalului didactic şi de conducereI09 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidacticDOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

Conţinutul programelor de studiuI10 Existenţa ofertei educaţionaleI11 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii I12 Proiectarea curriculumuluiI13 Realizarea curriculumului

Rezultatele învăţăriiI14 Evaluarea rezultatelor şcolareI15 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după cazI16 Activitatea ştiinţificăI17 Activitatea metodică a cadrelor didacticeDOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţiiI18 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională I19 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţiiI20 Dezvoltarea profesională a personalului

Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

I21 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltareProceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

I22 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţăriiProceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

I23 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoralFuncţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

I24 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

În demersul de evaluare globală au fost vizate atât aspecte cantitative, referitoare la contextul de funcţionare şi resursele unităţii, pe de o parte, precum şi la rezultatele obţinute cu elevii, pe de altă parte, cât şi aspecte calitative, referitoare la nivelul de performare de către şcoli a celor 24 de

9

Page 12: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

indicatori sus-menţionaţi, evidenţiat pe o scară de apreciere de cinci trepte: „nesatisfăcător”, „satisfăcător”, „bine”, „foarte bine” şi „excelent”, cu punctaj corespunzăzor, de la 0 la 4 puncte.

Din punctul de vedere al nivelului serviciilor educaționale oferite de cele 1023 de unități de învățământ evaluate, s-a constatat faptul că 98,43 % (1007 școli) îndeplinesc standardele naționale cel puțin la nivel minimal (la nivelul standardelor de acreditare), pentru ele eliberându-se Atestate privind nivelul calității educației oferite, în care se menţionează atât punctajul total obţinut la cei 24 de indicatori, cât şi punctajul final, ca urmare a „ponderării” punctajului total prin intermediul „indicelui de eficiență” (care realizează raportarea rezultatelor obţinute la resursele educaţionale şi condiţiile de funcţionare a unităţii, pe baza Hărții Naționale a Riscului Educațional).

În ceea ce privește celelalte 16 școli din eșantion (1,57%), s-a constatat atât îndeplinirea anumitor indicatori, cât și neîndeplinirea, la nivel minimal și obligatoriu, a altor indicatori din H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar. Indicatorul cu cea mai mare frecvenţă de neîndeplinire o constituie Managementul personalului didactic şi de conducere (Domeniul A – Capacitate instituţională, criteriul c) resurse umane).

II.2. Monitorizarea şi controlul calităţii

În perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2012, s-au desfăşurat vizite de monitorizare şi control la 23 de unităţi de învăţământ preuniversitar (4 de stat și 19 particulare) din 16 judeţe, respectiv: Galați, Hunedoara, Prahova, Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Mureș, Dolj, Bihor, Ilfov, Timiș, Vrancea, Brăila, Constanța și municipiul București.

Vizitele au urmărit: activitatea desfăşurată de echipele de evaluatori (obiectivitatea, completitudinea şi

corectitudinea rapoartelor de evaluare externă realizate de experţii în evaluare şi acreditare ai ARACIP) - 2 unităţi din judeţul Bihor;

modul în care unităţile de învăţământ şi-au remediat aspectele constatate ca neconforme la prima vizită de evaluare pentru autorizare/ acreditare - 20 unităţi din judeţele Galați, Hunedoara, Prahova, Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Dolj, Ilfov, Timiș, Vrancea, Brăila, Constanța și municipiul București;

reverificarea modului în care o unitate de învăţământ particular acreditată din judeţul Mureş (controlată în anul anterior de ARACIP împreună cu Inspectoratul Școlar Județean), a adus activitatea educațională la nivelul standardelor naționale, conform Ordonanţei de urgență nr.75/2005 privind asigurarea calității educației; activitatea de control a evidenţiat faptul că, şi după al doilea an, unitatea de învăţământ nu a probat desfăşurarea activităţilor educaţionale la nivelul minim de calitate prevăzut de Hotărârea de guvern nr. 21 /2007, iar ARACIP a propus ridicarea acreditării.

II.3. Recomandări de îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar.

În perioada de analiză, ARACIP a solicitat celor 1023 de unități de învățământ evaluate extern periodic pentru prima dată în România, pe baza standardelor de referință, un nou format de Raport anual de evaluare internă-RAEI, în vederea completării cu informațiile corespunzătoare anului școlar 2010-2011, necesare actualizării Hărții Naționale a Riscului Educațional.

10

Page 13: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Analiza a 1023 de noi rapoarte anuale de evaluare internă a condus la evidenţierea atât a unor aspecte pozitive, cât şi negative referitoare la modul de implementare a legislaţiei calităţii şi sistemelor de management al calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ.

Comparativ cu anul anterior, s-au înregistrat progrese la următoarele aspecte:

majoritatea unităţilor de învăţământ şi-au îndeplinit obligaţia legală de raportare cu un grad mai redus de formalism, ca urmare a conştientizării de către conducerea şi personalul acestora a utilităţii demersului de autoevaluare;

reducerea atât a procentului indicatorilor notaţi cu „Excelent”, cât şi a numărului unităţilor de învăţământ care l-au acordat, ceea ce denotă o înţelegere a mecanismelor autoevaluării în vederea ameliorării şi progresului; rămâne preponderent calificativul „Foarte bine”, căci teama şi neîncrederea nu au fost eliminate în procesul de raportare publică.

Totuşi, rămân anumite aspecte de semnalat şi care necesită îmbunătăţire: peste 50% dintre unitățile de învățământ din eșantionul celor 1023 au introdus, în noul format de

RAEI, informații care nu se corelau, fapt ce a împiedicat, într-o prima fază, prelucrarea statistică a informațiilor, în scopul calculării indicelui de eficiență al școlilor respective la nivel național;

se constată persistenţa tendinţei de supraevaluare, prin calificative de „Foarte bine”; nu se realizează corelația între calificativele acordate la autoevaluare și cele date la evaluarea

externă; chiar și puținii indicatori autoevaluați de școli cu ”Satisfăcător” sau ”Bine” nu se regăsesc printre

obiectivele planului de îmbunătățire propus pentru anul școlar următor.

II.4. Analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar: Barometrul calităţii educaţiei nr. 4, 2010-2011

Barometrul calităţii educaţiei nr. 4 face parte dintr-o serie de analize de sistem (una pe an) în care se analizează rezultatele privind calitatea educaţiei în anul şcolar precedent.

Această publicaţie şi-a propus „redarea” sintetică a situaţiei calităţii educaţiei pe baza datelor existente la nivelul ARACIP, dar şi realizarea unei analize comparative, cu înregistrarea progresului de la un an la altul.

Cercetarea din anul şcolar 2010 – 2011, a patra, este prima care se desfăşoară din resurse proprii, în afara Proiectului FSE POSDRU – „Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar” - ID 2984, încheiat la data de 01.11.2011.

Spre a rămâne în coordonatele specifice acestui tip de lucrare, reamintim câteva linii principale ale sale:

Scopul este, în primul rând, unul descriptiv: să ofere publicului larg o imagine a calităţii educaţiei din România, pe baza informaţiilor din şi despre sistemul educaţional deţinute de ARACIP sau prelucrate de către experţii săi din diferite surse;

Portretul şcolii din România anului şcolar 2010 -2011 „este construit”, în continuare, în baza informaţiilor provenite din trei surse: imaginea şcolii româneşti reflectată de sistemul social, prin intermediul mass-media; analiza rezultatelor rapoartelor de evaluare externă (evaluare realizată de către ARACIP la cererea unităţilor de învăţământ) – direcţie obiectivă de analiză;

analiza rapoartelor anuale de evaluare internă a calităţii (rapoarte realizate chiar de către şcoli – „autoportret”) şi transmise la ARACIP – direcţie subiectivă de analiză.

11

Page 14: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

În ceea ce priveşte prima direcţie de analiză, „Imaginea şcolii româneşti reflectată de sistemul social, prin intermediul mass-media”, aceasta a fost centrată pe reflectarea în presă a imaginii educaţiei din Romania, aşa cum a fost ea percepută, analizată şi interpretată de către presa scrisă şi online. Documentaţia a fost pusă la dispoziţie de către serviciul de presă al MECTS care, prin Revista Presei zilnice, monitorizează ştirile din domeniul educaţiei apărute în publicaţiile periodice şi cotidienele tipărite: Adevărul, Azi, Cotidianul, Cronica Română, Curentul, Click, Dilema Veche, Economistul, Evenimentul zilei, Financiarul, Gardianul, Gazeta Sporturilor, Gândul, Jurnalul Naţional, Libertatea, România Liberă, Săptămâna financiară, Ziua, Ziarul Financiar, în săptămânalele: Academia Caţavencu, Capital şi Revista 22, precum şi în ziarele online: Agerpress, AmosNews, ziare.com., ziuaveche.ro, HotNews, Puterea, Ring, Mediafax sau variantele online ale presei scrise.

Pentru perioada analizată, septembrie 2010 – august 2011, au fost publicate şi supuse studiului un număr de 4921 de articole, cu 3058 de articole mai mult decât în anul şcolar 2009-2010, cu 1371 de articole mai mult decât în anul şcolar 2008-2009 şi cu 1885 articole mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului şcolar 2007-2008. Această statistică arată o revigorare substanţială a orientării presei către educaţia tinerilor şi problemele sistemului de învăţământ, în contextul unor transformări legislative majore.

Urmărind primul criteriu de analiză utilizat, tematica abordată, cele mai mediatizate teme privind Educaţia au fost:

Tema/subiectul Numărul de articoleBacalaureat 2011 498Legea Educaţiei Naţionale 458Ministrul Educaţiei 188Violenţa in şcoli 173Educaţia prin sport 138Admiterea 133Inserţia tinerilor pe piaţa muncii 122Performanţa în educaţie 108Cercetare 108Corupţia din sistemul educaţional 102

După cum se observă, două sunt temele majore în jurul cărora au gravitat abordările variate ale presei - Examenul naţional de Bacalaureat şi Legea Educaţiei Naţionale, ca şi în anul şcolar 2009-2010, de altfel (dar diferit faţă de anul şcolar 2007-2008 când Examenele finale ale elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a au constituit subiectele de top ale presei scrise româneşti, sau de anul şcolar 2008-2009 când ,,Legea salarizării cadrelor didactice” şi ,,Exploatarea sistemului educaţional ca subiect în campaniile electorale” au fost subiectele favorite ale ziarelor).

Bacalaureatul revine în topul subiectelor de mare interes atât din cauza procentului redus de promovabilitate sau a modalităţii de desfăşurare a acestuia, cât şi din cauza cazurilor de corupţie care au avut legătură cu acest examen.

Presa abordează temele din anul anterior, ,,Bacalaureatul” şi ,,Legea Educaţiei Naţionale” (din perspectiva modalităţii de promovare prin asumarea răspunderii guvernului, dar şi sub aspectul prevederilor ei), dar insistă, in plus, pe prestaţia ministrului educaţiei şi a activităţii ministerului condus de acesta.

12

Page 15: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

O altă temă des întâlnită pe prima pagină a ziarelor este aceea a ,,violenţei în şcoli” (a elevilor, cel mai adesea, dar şi a personalului şcolilor, în unele cazuri).

Lucru îmbucurător, apar numeroase articole referitoare la educaţia prin sport a tinerilor (sunt promovate exemplele de bună practică, rezultatele şcolilor cu profil sportiv şi performanţele tinerilor), precum şi referitoare la realizările din domeniul cercetării, la implicarea în proiecte naţionale şi europene, la afirmarea unor profesori, studenţi şi elevi în cadrul unor universităţi de prestigiu, la preocupările societăţii şi şcolii pentru orientarea şi inserţia profesională a tinerilor pe piaţa muncii şi în societatea civilă.

Urmărind cel de-al doilea criteriu de analiză utilizat, tipul de abordare a subiectelor – pozitivă/negativă/neutră, situaţia este următoarea:

Tema Abordare pozitivă

Abordare neutră

Abordare negativă

Total

Bacalaureat 2011 3 343 152 498Legea Educației 14 186 258 458Ministrul Educației 2 63 123 188Violența în școli 3 29 141 173Sport 65 48 25 138Admitere 3 115 15 133Inserția profesională 29 66 27 122Performanţa în educaţie 79 29 0 108Cercetare 57 24 27 108

Corupția din sistem 0 25 77 102

În ceea ce priveşte primele trei teme cel mai des dezbătute de către presă - Bacalaureatul,

Legea Educaţiei Naţionale și Ministrul Educaţiei - se poate observa că abordarea este: neutră (comunicarea calendarului, a metodologiei, relatări de situaţii/ rezultate din perioada examenului etc.) în ceea ce priveşte bacalaureatul şi predominant nefavorabilă în ceea ce priveşte celelalte două (în cazul acestora din urmă făcându-se deseori conexiuni cu sfera politicului). În plus, teme precum violenţa în şcoli şi corupţia din sistem contribuie şi ele la o imagine negativă generală asupra sistemului de învăţământ din România.

Coroborând topul primelor cinci publicaţii din presa scrisă (al celor care au cele mai frecvente intervenţii în sfera educaţiei) şi tipul de abordare, s-a constatat faptul că acestea au o abordare preponderent neutră, obiectivă:

Nr. crt. Titlul publicaţiei Abordare pozitivă

Abordare neutră

Abordare negativă

1. Adevărul 237 537 3142. Cronica Română 35 208 1673. Evenimentul Zilei 49 134 132

13

Page 16: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

4. Puterea 21 149 1435. Curentul 62 119 108

  Prin urmare, din punct de vedere al „Imaginii şcolii româneşti reflectată de sistemul social, prin intermediul mass-media”, analiza presei, pentru anul şcolar 2010 -2011, a constatat următoarele elemente pozitive:

interesul în creştere al presei pentru subiectele din domeniul educaţiei (reflectat în numărul mare de articole);

abordarea unui spectru mai larg de teme (sport, cercetare, proiecte internaţionale, continuarea studiilor în străinatate etc.);

caracterul neutru al abordării primelor cinci publicaţii; contribuţia crescândă a presei la propagarea exemplelor de bună practică,

dar şi următoarele elemente negative:

interesul, în continuare destul de sporit, pentru subiectele „picante”, de scandal, precum şi de defăimare a unor instituţii, persoane publice etc.;

atitudinea subiectivă, unilaterală sau intenţionat ostilă a unor publicaţii.

În ceea ce priveşte „Analiza rezultatelor rapoartelor anuale de evaluare internă a calităţii (rapoarte realizate chiar de către şcoli – „autoportret”), aceasta s-a bazat pe RAEI transmise de cele 1023 de unități de învățământ evaluate extern periodic, pentru prima dată în România, în cadrul proiectului strategic ”Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România – ID 55330”, proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU.

RAEI a fost regândit şi reorganizat într-un nou format, care să permită atât prelucrarea statistică a informaţiilor, cât şi analiza calitativă a lor.

De aceea, el a fost structurat în 4 părţi, grupate câte două în format distinct, Excel şi Word: RAEI – Partea I (Indicatori de structură şi context; rezultate), format Excel, numai itemi cu

răspuns închis; RAEI – Partea a II-a (Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar

anterior), format Word, numai itemi cu răspuns deschis; RAEI – Partea a III-a (Evaluare internă pe baza indicatorilor de performanţă), format Excel,

numai itemi cu răspuns închis; RAEI – Partea a IV-a (Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs)

format Word, numai itemi cu răspuns deschis.

Structura eşantionului de unităţi intrate în evaluarea externă periodică, pe niveluri supuse analizei, a fost următoarea:Nivel de învăţământ evaluat Nr. unităţi Procent Preşcolar 205 20,0%Primar 8 0,8%Gimnazial 539 52,7%Liceal 238 23,3%

14

Page 17: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Postliceal 33 3,2%Total 1023 100,0%

Analiza conținuturilor RAEI pe fiecare județ / regiune de dezvoltare a avut drept principale criterii următoarele:

procentul unităților de învățământ la care:- peste 50% dintre indicatori notați cu „Foarte bine” și „Excelent”;- peste 50% dintre indicatori notați cu „Satisfăcător” și “Bine”;- peste 50% dintre indicatori notați cu „Nesatisfăcător”;- planul de îmbunătăţire propus are în vedere acţiuni de remediere /îmbunătăţire a nivelului

de realizare a indicatorilor;- măsurile din planul de îmbunătățire propus se corelează cu specificul /nivelul unității de

învățămât;- măsurile de îmbunătățire propuse au rezultate măsurabile (nu formulări generale,

ambigue, limbaj de „lemn”) aspecte pozitive /negative identificate la nivelul fiecărui judeţ/ regiune de dezvoltare.

Analiza realizată a condus la următoarele concluzii, la nivel procedural, dar şi la nivel de conţinut: peste 50% dintre unitățile de învățământ din eșantionul celor 1023 au introdus, în noul format de

RAEI, informații care nu se corelau, fapt ce a împiedicat, într-o prima fază, prelucrarea statistică a informațiilor; au fost solicitate completări/modificări ale informaţiei transmise, prelungindu-se, astfel, procesul de analiză statistică;

s-a menţinut tendinţa de supraevaluare, prin calificative de „Foarte bine”, dar a scăzut tendinţa de evaluare prin calificative de „Excelent”; s-a remarcat, îndeosebi la nivel liceal, tendinţa de supraevaluare la indicatorul „Evaluarea rezultatelor şcolare”, în condiţiile unor rezultate modeste la examenul naţional de bacalaureat (respectiv, un procent de promovabilitate situat între 30% şi 50%);

puțini indicatori autoevaluați de școli cu „Satisfăcător” sau ”Bine”, dar pentru aspectele astfel evaluate, în cele mai multe cazuri nu au fost prevăzute acţiuni/activităţi de remediere pentru anul școlar următor;

planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei este realizat, în multe cazuri, ca un plan managerial/de activitate, fără a cuprinde elemente/termeni de „progres”; măsurile de îmbunătăţire propuse nu au rezultate măsurabile, indicatorii sunt formulări generale, ambigue, nu oferă o imagine exactă asupra rezultatelor ce se vor obţine;

RAEI-ul majorităţii unităţilor de învăţământ nu cuprinde observaţii/măsuri referitoare la toate nivelurile de învăţământ şcolarizate în unitatea de învăţământ respectivă.

În ceea ce priveşte „Analiza rezultatelor rapoartelor de evaluare externă” aceasta s-a bazat pe evaluările externe derulate de ARACIP la solicitarea furnizorilor de educaţie (evaluări externe în vederea autorizării şi acreditării), dar şi pe evaluările externe derulate de ARACIP din proprie iniţiativă (monitorizări ale şcolilor autorizate sau acreditate, pentru a se verifica respectarea indicatorilor de performanţă; pilotarea standardelor specifice; identificarea factorilor care au condus la un procent de promovabilitate scăzul al examenului de bacalaureat în sesiunea iunie 2010).

15

Page 18: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Analiza a reliefat faptul că ARACIP a evaluat, de la momentul înfiinţării (anul 2005) până la momentul actual 3157 unităţi de învăţământ, numărul acestora în anul şcolar 2010 -2011 fiind de 749 (455 unităţi de învăţământ evaluate în vederea autorizării/acreditării; 14 unităţi de învăţământ monitorizate/controlate; 300 de unităţi de învăţământ introduse în activitatea de pilotare a standardelor specifice, dintre acestea 215 fiind unităţi la care s-a înregistrat un procent de promovabilitate mai mic de 30% la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2010). După cum se observă, odată cu creşterea capacităţii instituţionale, s-a diversificat paleta activităţilor de evaluare, ARACIP fiind capabilă să ofere analize şi răspunsuri pentru diferite aspecte ale serviciilor educaţionale.

Dacă ne referim strict la evaluările în vederea autorizării/acreditării, în perioada de analiză a Barometrului nr. 4, 01.09.2010 – 31.08.2011, ARACIP a evaluat extern un număr de 455 unităţi de învăţământ preuniversitar (cu 43 mai puţine decât în anul şcolar precedent). Dintre acestea, 277 au fost unităţi de învăţământ de stat şi 178 au fost unităţi de învăţământ privat.

Analizând dinamica evaluărilor externe în vederea autorizării/ acreditării, se constată o scădere considerabilă a acestora comparativ cu anii precedenţi, mai ales pentru subsegmentul învăţământului de stat (277 de unităţi, faţă de 368 în 2009-2010, 300 în 2008-2009 şi 314 în 2007-2008). La nivelul subsegmentului învăţământului privat, se constată o creştere (178 de unităţi, faţă de 111 în 2009-2010, 290 în 2008-2009 şi 174 în 2007-2008).

Printre posibilele cauze ale acestui trend general descrescător pentru învăţământul de stat, şi general crescător pentru învăţământul privat, distingem următoarele:

- existenţa, deja, a unei corespondenţe între comanda socială şi oferta sistemului de educaţie şi formare profesională prin învăţământul profesional şi tehnic de stat, respectiv continua adaptare a iniţiatorilor privaţi la comanda socială (în ciuda crizei economico-financiare, care a continuat);

- iminenta implementare a unor reforme profunde ale sistemului educaţional românesc, inclusiv de structură (trecerea clasei pregătitoare de la nivelul de educaţie preşcolar la cel primar; desfiinţarea şcolii de arte şi meserii şi renunţarea la pregătirea, prin învăţământul preuniversitar, a calificărilor profesionale de nivel 1; înfiinţarea învăţământului profesional).

Rezultatele acestor activităţi - 379 de unităţi de învăţământ autorizate (din 388 solicitante, adică 97,68 %), respectiv 63 de unităţi acreditate (din 65 solicitante, adică 96,92 %), demonstrează faptul că un număr din ce în ce mai mare de solicitanţi fac dovada respectării cerinţelor minimale privind iniţierea, respectiv derularea de servicii educaţionale. Având în vedere procentul din ce în ce mai mic al solicitanţilor care nu primesc autorizarea/acreditarea, considerăm că, în ciuda exigenţelor, care nu au scăzut (standardele, cerinţele minimale rămânând aceleaşi) şi a numeroaselor comentarii privind „munţii de hârtii solicitaţi de ARACIP”, furnizorii de servicii educaţionale realizează din ce în ce mai mult importanţa PDI (ca instrument real de proiectare, monitorizare şi dezvoltare), importanţa identificării, recrutării şi angajării unor resurse umane calificate.

Dacă ne referim strict la activităţile de monitorizare, în perioada de analiză a Barometrului nr. 4, 01.09.2010 – 31.08.2011, ARACIP a monitorizat/controlat un număr de 14 unităţi de învăţământ preuniversitar care au vizat:

activitatea desfăşurată de echipele de evaluatori (obiectivitatea, completitudinea şi corectitudinea rapoartelor întocmite de colaboratorii externi) ;

16

Page 19: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

modul în care unităţile de învăţământ şi-au remediat aspectele constatate ca neconforme într-o primă vizită de evaluare pentru autorizare/acreditare;

aspecte manageriale în conducerea unei unităţi de învăţământ de stat, la solicitarea inspectoratelor şcolare;

monitorizarea unei reţele şcolare (aspecte privind încadrarea cu resursa umană calificată, completarea documentelor şcolare, forme de învăţământ dezvoltate);

controlul activităţii unor unităţi de învăţământ autorizate/ acreditate, împreună cu inspectoratul şcolar judeţean, în vederea stabilirii gradului de respectare a standardelor care au stat la baza autorizării/ acreditării.

Comparativ cu anul şcolar anterior (când au fost monitorizate 9 unităţi de învăţământ), se constată o intensificare, dar şi o diversificare a problematicii de monitorizare şi control, iar rezultatele acestora au condus la următoarele concluzii:

echipele de evaluatori monitorizate respectă criteriile de obiectivitate, completitudine şi corectitudine în realizarea rapoartelor de evaluare externă;

cu excepţia unei unităţi de învăţământ, toate celelalte şi-au remediat aspectele constatate ca neconforme într-o primă vizită de evaluare pentru autorizare/acreditare;

aspectele manageriale evaluate (management proiectiv şi management operaţional) se situau la nivelul stabilit de standardele de acreditare, adică la nivel minim obligatoriu;

în toate unităţile monitorizate din reţeaua şcolară vizată s-au constatat aspecte neconforme cu standardele naţionale (nerespectarea prevederilor legale), iar pentru două dintre acestea s-a propus ridicarea autorizaţiei de funcţionare;

în toate unităţile de învăţământ controlate împreună cu inspectoratul şcolar judeţean s-au constatat aspecte neconforme cu standardele naţionale (nerespectarea prevederilor legale). În cazul a două unități s-a ridicat autorizația de funcționare provizorie, iar pentru unitatea acreditată, s-a acordat un termen de un an pentru aducerea activității educaționale la nivelul standardelor naționale.

Dacă ne referim strict la activitatea de pilotare a standardelor specifice de calitate, aceasta s-a realizat pe un eşantion de 300 de unităţi de învăţământ, în cadrul proiectului strategic POS DRU al ARACIP,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar’’ – ID 2984.

Această activitatea s-a derulat în perioada 28 martie – 7 iunie 2011, pe eşantionul anterior menţionat, cuprinzând unităţi de toate nivelurile şi profilurile, respectiv: 215 au fost unităţi de învăţământ la care s-a înregistrat un procent de promovabilitate mai mic de 30% la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2010 (lista acestora fiindu-ne furnizată de Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare), precum şi 85 au fost unităţi de învăţământ de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal vocaţional, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special, cluburi sportive şcolare, palate şi cluburi ale copiilor.

Întrucât la începutul anului şcolar 2010-2011 au fost realizate modificări ale structurii reţelei şcolare naţionale, respectiv unitaţi de învăţământ care au fost desfiinţate / comasate, din 215 unităţi de învăţământ în care ar fi trebuit analizate motivele care au determinat înregistrarea unui procent de promovabilitate mai mic de 30% la examenul de Bacalaureat (sesiunea iunie 2010), doar 211 au fost vizitate şi au constituit obiectul analizei.

17

Page 20: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Rezultatele acestei analize au constituit obiectul unui raport distinct al ARACIP, înaintat conducerii MECTS.

Analiza motivelor care au condus la la înregistrarea unui procent de promovabilitate mai mic de 30% la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie 2010, s-a realizat din perspectiva celor 43 de indicatori de performanţă din standardele de acreditare (standarde minime de calitate), aprobate prin HG nr. 21/ 2007, precum şi a celor de referinţă, aprobate prin HG nr. 1532/ 2008, iar rezultatele au fost sintetizate sub următoarele categorii de motive:

a) Managementul strategic şi/sau operaţional deficitar; b) Deficienţe în procesul didactic; c) Motivaţia insuficientă/atitudinea necorespunzătoare a elevilor faţă de învăţare; d) Fluctuaţia cadrelor didactice; e) Alte cauze.

Din această perspectivă, frecvenţa apariţiei categoriilor de motive mai sus menţionate este următoarea, raportată la cele 211 unităţi de învăţământ (trebuie avut în vedere faptul că, la o unitate de învăţământ, au fost identificate una sau mai multe categorii de motive):

a) Managementul strategic şi/sau operaţional deficitar – 35 de unităţi de învăţământ (16,27 %);

b) Deficienţe în procesul didactic – 72 de unităţi de învăţământ (33,49%); c) Motivaţia insuficientă/atitudinea necorespunzătoare a elevilor faţă de învăţare– 193 unităţi

de învăţământ (89,77 %); d) Fluctuaţia cadrelor didactice – 57 de unităţi de învăţământ (26,51 %); e) Alte cauze - 189 de unităţi de învăţământ (87,90 %).

În categoria „Alte cauze” au fost identificate următoarele:

Modificarea metodologiei de bacalaureat după începerea anului şcolar; Inexistenţa unui examen de bacalaureat diferenţiat pe rute de învăţământ

direct/progresiv având în vedere că admiterea elevilor în clasa a IX-a s-a făcut diferenţiat în funcţie de promovarea/nepromovarea testelor naţionale;

Calitatea achizițiilor fundamentale din ciclul gimnazial al elevilor a fost/este sub nivelul cerințelor minime pentru liceu. Aceasta a determinat, în cea mai mare parte, insuccesele de la examenul național de bacalaureat din anul 2010, în special pentru absolvenții proveniți de pe ruta progresivă, precum și a acelor proveniți din învățământul seral și cu frecvență redusă, care prezintă dificultăți în învățare și nu au promovat nici un examen național în cursul celor 13 ani de școlarizare;

Renunţarea la aprecierea cu note la probele orale a dus la nepromovabilitate prin ratarea pragului mediei 6.00, deşi probele au fost promovate cu note peste 5.00;

Nivel de sărăcie accentuat, elevii provenind din familii cu posibilităţi materiale reduse, mulţi dintre ei având părinții plecaţi la muncă în străinătate. Toate acestea au determinat o rată mare a absenteismului la cursuri, aceşti elevi lucrând în gospodăriile părinţilor sau fiind angajaţi);

Interes scăzut pentru promovarea examenului de bacalaureat (pentru absolvenții învățământului profesional și tehnic). Mulţi elevi consideră că examentul de bacalaureat nu aduce nici un beneficiu pe piața forței de muncă, manifestând, comparativ, un interes major în promovarea examenelor de certificare a competențelor profesionale și în obținerea

18

Page 21: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

certificatelor de competențe, care permite intrarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pe piața muncii.

III. Amplificarea prezenţei în conştiinţa publică

a problematicii calităţii

III.1.Realizarea de activităţi, conferinţe, mese rotunde cu adresabilitate directă către publicul-ţintă al ARACIP

1. În cadrul Proiectului strategic al ARACIP ”Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România – ID 55330”, proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU, au fost organizate următoarele evenimente adresate atât publicului-țintă vizat în proiect, cât și tuturor celor interesați de sistemul de învățământ preuniversitar din România:

8 mese rotunde, câte una în fiecare din cele 8 Regiuni de dezvoltare ale României (luna septembrie 2011); activitățile au fost prilejuite de pregătirea desfășurării, pe parcursul lunii octombrie 2011, a primelor vizite de evaluare externă a calităţii educaţiei în 1023 de unități de învățământ preuniversitar publice și private şi au oferit cadrul necesar abilitării participanților cu specificul și exigenţele primelor vizite de evaluare externă de acest tip; la mesele rotunde au participat 631 de persoane - experți, evaluatori externi precum și inspectorii școlari care sunt persoane-resursă ale ARACIP în teritoriu;

9 conferinţe de presă, una la nivel național, desfăşurată la Bucureşti, în data de 29 septembrie 2011, la sediul ARACIP şi alte 8 conferinţe de presă organizate cu prilejul desfășurării meselor rotunde din cele 8 Regiuni de dezvoltare ale României, toate în luna septembrie 2011; la cele 9 conferinţe de presă au participat 57 de jurnalişti (32 din presa scrisă – cotidiene şi săptămânale, 22 de la posturi locale de radio şi televiziune, 3 jurnaliști de la agenții de presă), iar subiectele dezbătute au fost reflectate în presă astfel: 20 articole publicate în cotidiene şi săptămânale și 12 înregistrări ale manifestărilor difuzate la posturile de televiziune.

2. În cadrul Proiectului strategic al ARACIP ”Sprijin pentru unităţile şcolare în

implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei” ID 55668 au fost organizate:

5 seminarii regionale, în diferite municipii din 4 Regiuni de dezvoltare ale României (București, Brașov, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea). În cadrul acestor seminarii, desfășurate în prezența reprezentanţilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, dar şi a reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ai altor instituţii publice, a fost prezentată prima versiune a manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei, care, cu ajutorul unei aplicaţii informatice, va uşura semnificativ munca responsabililor cu asigurarea calităţii educaţiei, prin:

facilităţile de elaborare a documentelor şi instrumentelor privind evaluarea internă a calităţii şi de prelucrare statistică a rezultatelor;

oferirea unor instrumente de planificare, realizare, evaluare şi revizuire a activităţilor de îmbunătăţire a calităţii şi a activităţilor de evaluare internă;

prelucrarea statistică a datelor şi automatizarea parţială a raportării;

19

Page 22: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

utilizarea, la nivelul unităţii şcolare, a datelor colectate la nivel judeţean şi naţional;

îmbunătăţirea comunicării interne şi externe.

3. În cadrul Proiectului Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Punctului Naţional de Referinţă al EQAVET: Promovarea calităţii - QUALVET@RO (finanţat prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, programul Leonardo da Vinci) au fost organizate:

O conferinţă naţională – cu reprezentanţii institutţiilro publice centrale, ai comitetelor sectoriale, ale furnizorilor de educaţie şi formare profesională (iniţială şi continuă) în care s-au discutat aspectele strategice ale implementării politicilor europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu precădere a Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET)

Opt seminare regionale, în cele opt regiuni de dezvoltare, care a continuat, la nivel regional, dezbaterea iniţiată în cadrul conferinţei naţionale.

La aceste evenimente au participat peste 400 de persoane (pentru mai multe informaţii, vezi www.gnac.ro).

III.2. Realizarea şi distribuirea de materiale cu caracter informativ

III.2.1. „Calitate ARACIP” – materiale de informare şi documentare

În cadrul proiectului strategic al ARACIP „Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar” - ID 2984, proiect co-finanţat din FSE prin POSDRU, în cursul lunii august 2011, au fost tipărite 25 de broşuri, în câte 10.000 de exemplare fiecare, iar în cursul lunii septembrie 2011, acestea au fost distribuite în fiecare unitate de învățământ preuniversitar, de stat şi privat, din România.

Materialele, realizate şi distribuite, cuprind informații de referință pentru asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din România şi au fost alcătuite din:

Setul nr. 1 Barometrul calităţii educaţiei din România – nr. 1 (anul școlar 2007-2008); Barometrul calităţii educaţiei din România – nr. 2 (anul școlar 2008-2009); Barometrul calităţii educaţiei din România – nr. 3 (anul școlar 2009-2010); Conferința Națională ARACIP ”Calitatea educației din perspectiva beneficiarilor”

București, 2-3 aprilie 2009 – sinteza intervențiilor; Conferința Națională ARACIP “Calitatea educaţiei în contextul descentralizării” Galați,

28-29 mai 2010 – sinteza intervențiilor; Conferinţa „Rolul cadrului didactic în asigurarea unei educaţii de calitate”, Sinaia, 17-19

martie 2011 – sinteza intervențiilor.

Setul nr. 2 Calitate în şcoala din România prin standarde și standarde de referință - ghid general; Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de învăţământul preşcolar;

20

Page 23: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de învăţământul primar/ primar integrat;

Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de învăţământul gimnazial/ gimnazial integrat;

Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de învăţământul liceal teoretic/ liceal integrat;

Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de învăţământul liceal şi postliceal, filiera vocaţională;

Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de învăţământul liceal şi postliceal, filiera tehnologică – inclusiv învăţământ special integrat;

Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de învăţământul special; Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de palate/ cluburi ale copiilor; Cerinţele minimale pentru serviciul educaţional furnizat de cluburile sportive şcolare.

Setul nr. 3 Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru nivelul preşcolar; Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru nivelul primar/ primar

integrat; Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru nivelul gimnazial/

gimnazial integrat; Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru nivelul liceal teoretic/

liceal integrat; Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru nivelurile liceal și

postliceal, filiera vocaţională (profilul artistic respectiv profilul pedagogic); Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru nivelurile liceal și

postliceal, filiera vocaţională (profilul militar și ordine publică respectiv profilul teologic); Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru nivelul de învăţământ

liceal şi postliceal, filiera tehnologică – inclusiv învăţământ special integrat; Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru învăţământul special; Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru palate/ cluburi ale

copiilor; Standarde specifice de calitate (de acreditare și de referință) pentru cluburile sportive

şcolare.

III.2.2. Campania „Spre şcoala pe care o dorim!”

În cadrul proiectului strategic al ARACIP „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă” - ID 55330, prin Campania de conştientizare a stadiului culturii calităţii şi a dreptului la o educaţie de calitate - ”Spre școala pe care o dorim!” care a continuat și pe parcursul anului școlar 2011-2012, au fost distribuite, în lunile noiembrie 2011 și mai 2012, numerele 3 și 4 ale revistei bianuale cu titlul „NOTE PENTRU CALITATE – JURNAL AL EDUCAŢIEI DIN ROMÂNIA” - realizate de ARACIP. Tirajul fiecărui număr în parte a fost de 10.000 de exemplare, câte un exemplar pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, de stat şi privat, din România.

21

Page 24: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Tot în cadrul campaniei sus-menționate, au fost distribuite, fiecare în 10 000 de exemplare, patru materiale promoţionale, respectiv: o agendă, un afiş, o broșură, precum și un stick-memorie de 2 GB, cu documente importante privind sistemul de management al calităţii:

Standardele de autorizare, de acreditare și de calitate; Ghidul CEAC; Ghidul general – Calitate în şcoala din România prin standarde și standarde de

referință; Model de RAEI (Raport anual de evaluare internă, în 4 părţi, în format Excel şi

Word),

toate acestea contribuind la diseminarea în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar a informaţiilor esenţiale referitoare la definirea, documentarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii.

III.2.3. Materiale informative QUALVET@RO

În cadrul Proiectului Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Punctului Naţional de Referinţă al EQAVET: Promovarea calităţii - QUALVET@RO (finanţat prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, programul Leonardo da Vinci) a început distribuirea, în câte 2000 de exemplare, a următoarelor materiale informative (care pot fi consultate pe website-ul proiectului, www.gnac.ro):

Pliantul de prezentare a proiectului; Trei broşuri de bune practici, realizate de partenerii străini în proiect, privind

asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională şi, mai ales, comunicarea cu toţi factorii interesaţi;

Trei numere ale newsletter-ului „Promovăm calitatea !”

22

Page 25: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

IV. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ARACIP

IV.1. Aparatul propriu al ARACIP

În baza prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, au fost reduse, iniţial, 10 posturi, ARACIP funcţionând, în perioada noiembrie 2009 – august 2010, cu 40 de posturi, din care doar 28 au fost ocupate. Mai mult, în august 2010, prin HG nr. 830/2010 pentru modificarea unor acte normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unor entităţi din subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, numărul de posturi din aparatul propriu al ARACIP a fost redus de la 40 la 20, situaţia rămânând neschimbată până în septembrie 2012, când ARACIP funcționează cu un număr de 13 angajați.

În aceste condiţii, departamentele şi compartimentele din cadrul ARACIP continuă să funcţioneze şi la momentul actual cu un număr foarte mic de angajaţi, ceea ce face ca aceştia să acumuleze sarcini suplimentare, iar activitatea instituţională să fie îngreunată.

23

Page 26: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Organigrama ARACIP, la data de 31.08.2012conform H.G. nr. 1258/2005

-20 posturi aprobate –

24

Biroul executiv al ARACIP Constantin - Şerban IOSIFESCU – preşedinte, Constanţa-Valentina MIHĂILĂ - vicepreşedinte,

Gabriela-Alina PARASCHIVA - şef Departamentul de Acreditare, Mariana DOGARU - şef Departamentul de evaluare externă a calităţii,

Consiliul ARACIP Constantin - Şerban IOSIFESCU – preşedinte, Constanţa-Valentina MIHĂILĂ - vicepreşedinte,

Gabriela-Alina PARASCHIVA - şef Departamentul de Acreditare, Mariana DOGARU - şef Departamentul de evaluare externă a calităţii, Alina-Aura RÂPĂ consilier juridic, experţi: Virginia BLAGA, Nina HANCIUC, Gabriela-Margareta KACSO-BODO, Florica CRIVINEANU, Mioara

ŞERBAN, Violeta DARIA

Departamentul de Acreditare

Şef departament:Gabriela-Alina PARASCHIVA Experţi:Florica CRIVINEANUGabriela-Margareta KACSO-BODO2 posturi expert IA

Departamentul de evaluare externă a calităţii

Şef departament:Mariana DOGARUExperţi:Virginia MARCUS Nina HANCIUCMioara ŞERBAN

Serviciul economic şi administrativ

Şef serviciu:1 post expert I A Experţi: 1 post expert IRevizor-contabil: Petruța FLUIERAȘ (1/2 post)1 post revizor –contabil I

CompartimentulJuridic

Consilier juridic:Alina-Aura RÂPĂ

Compartimentulaudit intern

Auditor intern:

1 post auditor intern IA

Compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie

publicăConsilier juridic:Cristiana LEPĂDATU1 post expert I

Compartimentulcomunicare şi relaţii publice

Expert:Violeta DARIA

Page 27: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

IV.1.2.Colaboratorii externi ai ARACIP

Întrucât numărul cadrelor didactice din Registrul ARACIP (experţi în domeniul propriu de activitate, din toate judeţele ţării) este suficient pentru a acoperi necesarul de expertiză pe niveluri/ domenii, instituţia nu a mai recrutat și selectat alte persoane pentru a fi formate.

Prin urmare, în luna septembrie 2012, în Registrul ARACIP, figurează un număr de 768 de persoane, din care, 9 angajaţi ai ARACIP şi 759 colaboratori externi (72 dintre aceştia solicitând, din diferite motive, dar, în principal, pentru că au fost numiţi pe posturi de inspectori şcolari, să fie suspendaţi), experţi în evaluare şi acreditare, distribuţia pe regiuni de dezvoltare fiind următoarea:

Regiune de dezvoltare Număr total de colaboratori externi 2012

Din care, suspendaţi 2011 -2012

Vest 70 6Nord Vest 73 5Centru 76 7Nord Est 123 15Sud Vest 82 9Sud Est 98 11Sud Muntenia 118 6Bucureşti - Ilfov 119 13TOTAL 759 72

25

Page 28: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

26

Page 29: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

IV.3. Implicarea în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale

LISTA PROIECTELOR EUROPENE ÎN CARE AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (ARACIP) ESTE IMPLICATĂ, ÎN CALITATE DE PROMOTOR SAU PARTENER (2005-2012)

Nr. Crt. Anul Programul Activitatea Nr./cod contract Promotor Denumire proiect Bugetul proiectului (euro)

1. 2006 LLP-LdV Leonardo da Vinci

2006-4049/001+001 LE2 /(CQAF

SC Fiatest România

Development of Good Practices in Quality Assurance of VET providers against CQAF

4 140

2. 2006 LLP-LdV Leonardo da Vinci

RO/2006/97153/EX ARACIP Eforturi comune pentru asigurarea calităţii în educaţie

11 850

3. 2008 LLP-LdV Leonardo da Vinci -Mobilitate

LLP-LdV/VETPRO/08/RO/106

ARACIP Eforturi comune pentru dezvoltarea profesională –asigurarea calităţii în educaţie

14 200

4. 2008 Transversal programme

Key Activity 1 147742-LLP-2008-RO-KA1-KA1NLLS

ANPCDEFP Identification of critical success factors for implementing NLLS, through collaboration and exchange of expertise

19483

5. 2008-2011

FSE-POSDRU FSE-POSDRU FSE POSDRU 2984 ARACIP Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar ID_2984; promotor: ARACIP, durata: 36 de luni

5 000 000

6. 2009 LLP-LdV Leonardo da Vinci -Mobilitate

LLP-LdV/PLM/2009/RO/037

ARACIP Evaluarea şi inspecţia şcolară: contribuţii comune la dezvoltarea profesională a experţilor în evaluarea externă EVIN

23 000

7. 2010 - 2013

FSE-POSDRU FSE-POSDRU FSE POSDRU ID 33057 FSLI "Împreună pentru calitate în educaţie!” Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional", durata: 36 de luni

2 500 000

8. 2010-2013

FSE-POSDRU FSE-POSDRU FSE-POSDRU ID 55330 ARACIP Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă, ID 55330,

5 000 000

27

Page 30: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Nr. Crt. Anul Programul Activitatea Nr./cod contract Promotor Denumire proiect Bugetul proiectului (euro)

durata 36 de luni9. 2010-

2013 FSE-POSDRU FSE-POSDRU FSE-POSDRU ID 55668 ARACIP Sprijin pentru unităţile şcolare în

implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei, ID 55668, durata 36 de luni

5 000 000

10. 2010-2013

FSE-POSDRU FSE-POSDRU FSE POSDRU ID 63160 ISJ Prahova “Calitate în managementul unităţii şcolare” – ID 63160, durata: 36 de luni

4 000 000

11. 2010 LLP-LdV Leonardo da Vinci -Mobilitate

LLP-LDV/PLM/2010/RO/186

ARACIP Evaluarea şi inspecţia şcolară: contribuţii comune la dezvoltarea profesională a experţilor în evaluarea externă EVIN

10 864

12. 2010-2013

FSE POSDRU FSE POSDRU FSE POSDRU ID 58914 ISJ CĂLĂRAŞI “MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII, cu ID 58914, durata 36 luni

4 500 000

13. 2010-2013

FSE POSDRU FSE POSDRU FSE POSDRU ID 57551 CNDIPT Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale ID 57551, durata 36 de luni

3 000 000

14. 2010-2011

FSE POSDRU FSE POSDRU FSE POSDRU ID 37412 Editura Sigma Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM ID 37412, durata 12 luni

450 000

15. 2010-2013

FSE POSDRU FSE POSDRU FSE POSDRU ID 25088 CNCEIP Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare ID 25088, durata 36 de luni

4 500 000

16. 2011- 2012

LLP-LdV Leonardo da Vinci – proiecte

centralizate

191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET

ARACIP Capacity Building for the Romanian National Reference Point:Promoting Quality – QUALVET@RO

220 725

17. 2012 - 2013

LLP-LdV Leonardo da Vinci -Mobilitate

LLP-LdV/PLM/2012/R0/027

ARACIP Rolul cadrului didactic în "triunghiul" calităţii: elev-profesor- evaluarea externă a calităţii educaţiei

15 120

28

Page 31: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

V. Raport financiar

V. 1. Evoluţia cheltuielilor ARACIP în perioada 2006 - 31.08.2012

Cheltuieli31.12.2006

(lei)31.12.2007

(lei)31.12.2008

(lei)31.12.2009

(lei)31.12.2010

(lei)31.12.2011

(lei)31.08.2012

(lei)Cheltuieli totale, din care: 830,454 1,765,200 2,768,147 4,922,172 4,713,742 10,354,109 6,940,339

Cheltuieli de personal 598,665 875,186 1,136,150 1,161,287 919,584 437,654 312,660Cheltuieli materiale 212,779 835,810 1,566,385 1,270,247 848,433 3,428,845 1,061,415

Cheltuieli aferente FSE, din care: 0  0  0  2,409,141 2,766,266 6,360,293 5,426,328Cheltuieli aferente FEDR 0 0 0 446,949 0 526,514 11,435

Cheltuieli de capital 19,010 54,204 65,612 81,497 179,459 127,317 139,936

V. 2. Evoluţia veniturilor ARACIP în perioada 2006 - 31.08.2012

Venituri / Prefinantari 31.12.2006 (lei)

31.12.2007 (lei)

31.12.2008 (lei)

31.12.2009 (lei)

31.12.2010 (lei)

31.12.2011 (lei)

31.08.2012 (lei)

1.Venituri totale, din care: 1,404,184 3,153,856 6,557,366 2,665,331 3,145,902 22,988,171 10,810,1661.1 Venituri din tarife şi prestări servicii 1,401,889 3,134,372 6,531,623 1,739,335 2,613,574 1,892,553 1,828,3421.2 Venituri din dobânzi 2,295 3,208 18,983 26,848 16 5,827 2221.3 Venituri de la org. internaţ. 0  16,276 6,760 128,699 532,312 18,815 01.4 Venituri din prod.risc.asig. 0  0  0  11,003 0 3,422 01.5 Venituri din subvenţii 0 0 0 0 0 5,875,374 3,700,0001.6 Venituri din fonduri ext.neramb. 0  0  0  759,446 0 15,192,180 5,281,6022. Prefinantari din fonduri externe nerambursabile 0 0 0 2,310,105 6,439,729 1,741,174 0

29

Page 32: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

VI. Opţiuni strategice

VI.1. Progresul înregistrat în abordarea ţintelor strategice

2011 a fost primul an de aplicare a Strategiei ARACIP pentru perioada 2011 – 2015 „Recâştigarea încrederii în educaţie”. Noul document strategic este o continuare firească a strategiei pentru perioada 2007 – 2010, care, prin realizarea, în cea mai mare parte, a ţintelor strategice şi a programelor asociate, a dovedit adecvarea liniilor strategice stabilite la contextul educaţional românesc, precum şi fezabilitatea programelor de implementare.

Paşii întreprinşi în perioada de implementare a Strategiei pentru perioada 2007-2010 – adoptarea legislaţiei esenţiale (standarde şi metodologii), evaluarea externă pentru autorizare şi pentru acreditare a unui număr de circa 2000 de unităţi şcolare, experienţa internaţională obţinută de ARACIP în urma participării la proiecte, reţele şi organizaţii internaţionale – ne-au îndreptăţit să construim noua strategie pe rezultatele obţinute, deci pe un teren deja consolidat. Ca urmare, primul set de premise în elaborarea noii strategii îl constituie experienţa câştigată, împlinirile, dar şi nerealizările perioadei 2007-2010. Un al doilea set de premise îl constituie documentele programatice europene pentru următorul deceniu (orizont 2020), adoptate în cursul ultimilor ani. În anii 2009 şi 2010 au fost adoptate mai multe documente europene, cu relevanţă generală la nivelul educaţiei, dar şi specifică, în domeniul calităţii educaţiei şi a formării profesionale.

Viziunea asumată în 2006 (pentru perioada 2007-2010) a fost, în cea mai mare parte, corectă: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este operaţională,

încadrată cu personal (propriu şi experţi-colaboratori în evaluare şi acreditare) recunoscut pentru competenţă profesională şi probitate morală.

Standardele de calitate sunt operaţionale, pe baza unui concept comun de calitate, împărtăşit de către toţi purtătorii majori de interes (elevi, cadre didactice, părinţi, angajatori etc.) şi construit pe baza „modelului european al excelenţei”.

Există un dialog permanent între principalii purtători de interes, în privinţa calităţii educaţiei, iar educaţia este temă majoră a interesului public (manifestat inclusiv prin subiectele abordate în mass-media).

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar se bucură de prestigiu pe plan european, participă la proiecte comune şi este solicitată să ofere expertiză şi consultanţă în domeniul ei de activitate.

Există, însă, şi condiţii interne şi externe care au determinat neatingerea unor ţinte asumate în perioada 2007-2011 şi care se constituie, în continuare, în factori de risc semnificativi:

Instabilitatea legislativă (în general şi în domeniul educaţional, în special) şi lipsa unei orientări strategice stabile la nivelul Ministerului Educaţiei. Instabilitatea legislativă se va constitui, şi pe viitor, în principalul factor de risc în implementarea oricărei politici publice şi strategii.

Criza economică şi financiară, care a determinat scăderea veniturilor, reducerea drastică a personalului propriu şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea alocării unor resurse financiare şi umane pentru realizarea unor obiective şi programe stabilite în strategia asumată. Totodată, întârzierile în evaluarea şi aprobarea proiectelor finanţate prin FSE-POSDRU şi dificultăţile (care nu sunt imputabile ARACIP) în implementarea acestor proiecte, au redus şi mai mult posibilităţile de acţiune. Toate aceste probleme (scăderea veniturilor, restructurarea personalului, dificultăţi în implementarea proiectelor) vor impune un management financiar şi al resurselor umane mult mai flexibil şi orientat pe rezultate – în condiţiile în care legislaţia va permite acest lucru.

30

Page 33: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Primul ciclu de evaluare instituţională este departe a fi încheiat – a fost iniţiat, prin evaluarea unui număr de 1023 de unități de învățământ preuniversitar de stat și particular (15% din totalul unităților școlare cu personalitate juridică din România). Prin urmare, este necesară intensificarea intervenţiilor publice şi a demersurilor oficiale în vederea continuării și finalizării primului ciclu de evaluări externe periodice a unităților de învățământ, pe de o parte, şi a consolidării capacităţii ARACIP de a opera cu indicatori, baze de date şi statistici, pe de altă parte.

În privinţa realizării programelor şi activităţilor asumate în vederea atingerii ţintelor strategice stabilite, situaţia este următoarea:

1. În privinţa ţintei strategice „Reclădirea încrederii în şcoala românească pe baza noului concept de calitate a educaţiei”, principalele rezultate au fost:

A crescut exigenţa în evaluarea externă, referitoare la îndeplinirea condiţiilor minimale de funcţionare pentru unităţile şcolare evaluate. Dacă ne referim doar la ultimul an şcolar, au fost iniţiate 20 de ordine de ministru de neacordare a autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a acreditării, de retragere a autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a acreditării, pentru un număr de 56 de unităţi de învăţământ.

A demarat implementarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Grupului Naţional pentru Asigurarea Calităţii (GNAC) - QUALVET@RO, derulat de ARACIP, care are ca scop realizarea unei platforme de comunicare între toţi factorii interesaţi, în vederea implementării cadrului comun european privind calitatea educaţiei şi formării profesionale (EQAVET) – descriptori indicativi şi indicatori la nivel de sistem şi de furnizor.

A fost dezvoltată şi pilotată metodologia de evaluare externă (în cadrul proiectului finanţat prin FSE-POSDRU ,,Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă" - ID 55330) şi au fost evaluate periodic 1023 de unităţi şcolare, pentru un număr de 1007 fiind eliberate Atestate privind nivelul calității educației oferite. În cadrul acestui proces a fost utilizat instrumentul de evaluare a valorii adăugate „Harta Națională a Riscului Educaţional”.

Nu a fost realizat un consens la nivelul principalilor purtători de interese, în privinţa criteriilor care definesc ”excelenţa în educaţie”. Astfel, deşi a fost promovat de către ARACIP conceptul de „excelenţă” şi definirea excelenţei pe baza „valorii adăugate” şi a progresului, unităţile şcolare au continuat să se situeze în diferite clasificări pe baza rezultatelor brute obţinute, în ciuda faptului că acestea (aşa cum dovedesc toate cercetările naţionale şi internaţionale) sunt datorate, în primul rând, mediului de provenienţă, în special celui familial.

În privinţa prezenţei în conştiinţa publică, a continuat participarea reprezentanţilor ARACIP la evenimente naţionale şi internaţionale organizate de CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale), UNICEF, Roma Education Fund, Ministerul Culturii, Reţeaua Europeană de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională (Reţeaua EQAVET), Centrul Național de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Naţională pentru calificări, Federaţia Sindicatelor Libere din Invăţământ etc.

2. Ţinta strategică ,,Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ARACIP" a fost abordată prin următoarele activităţi:

Au fost derulate procedurile de achiziţie publică pentru reînnoirea echipamentelor şi asigurarea bazei logistice pentru implementarea proiectelor cu finanţare europeană pe care le derulează ARACIP.

Este în curs de elaborare (aproape de finalizare) portalul „aracip.eu”, care va deveni principalul mijloc de comunicare între ARACIP şi furnizorii de educaţie.

31

Page 34: beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP... · Web viewDupă cum se observă, a existat un număr de 15 unităţi de învăţământ care s-au supus în

Baza de date şi sistemul de evaluare pe baza „valorii adăugate” numit „Harta Națională a Riscului Educaţional” este operaţională şi a fost folosită în evaluarea periodică a primului lot de unităţi şcolare.

A continuat participarea personalului ARACIP la programe de formare şi alte evenimente, cu conţinut formativ. Experţii ARACIP au beneficiat de participări la programe de formare şi la evenimente naţionale şi internaţionale cu rol formativ: programe de formare în domeniul managementului de proiect, la școli de vară, vizite de studiu etc.

A fost documentat sistemul propriu de management al calităţii şi a fost implementat sistemul de control managerial prevăzut de legislaţia în vigoare.

A fost continuat parteneriatul intern şi extern, inclusiv prin proiecte comune. În 2012, ARACIP a devenit membru instituţional al Societăţii Europene de Evaluare (European Evaluation Society – EES).

A fost iniţiată externalizarea serviciilor - cu serviciile de contabilitate şi management financiar, precum şi a celor de IT.

ARACIP a suportat, din veniturile proprii, o parte din cheltuielile efectuate în cadrul celor 2 proiecte strategice pe care le implementează la momentul actual (Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă- ID 55330, respectiv Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei – ID 55668).

Registrele ARACIP (al colaboratorilor externi, al formatorilor „Marca ARACIP”, al unităţilor şcolare autorizate şi acreditate, de stat şi particulare) sunt operaţionale şi actualizate periodic.

A fost asigurată vizibilitatea ARACP prin publicarea și distribuirea în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România a materialor promoţionale realizate (12), precum și organizarea de evenimente: conferinţe (4), precum și mese rotunde şi seminarii regionale (30).

32