Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

290
BIBLIOTECA ªCOLARULUI LITERA CHIªINÃU 1998 Barbu DELAVRANCEA APUS DE SOARE

Transcript of Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

Page 1: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

������������������� �����������

������ ����������

�����

����� �

�����������

Page 2: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

�����������������

�� �!����������"�������"�# ���$���#���$�%�&��'�(�!�)���*���������������+���, ���# ���� ���* )���� ���)���� ����!�#�����''!����"������!��- .�/!*�#*���� ���$�� ���� ��� �����&�*���� ��)�!.�������0���)�!.��������0���)�!.���� ����1�� �� &��'��(�!�)���*���� ��23�(�� 34����� ���+���� ������!��/!*�#*���$��"������ �'�!� �*����!��*��������56���!*��� ����/���)���&�*���� �� ��1��� *�!�*��7&'!� �*�� $�� ��� ��7.

��$�� �%�������� �

�3&8����109�:;9:�9< =�>������?������

CZU 859.0–8D 28

Page 3: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

���� ������� �������������������

�@0@ �� ������3����� ��) ���!�#*� ���&��'��(�!�)���*����+������9!����(�!���8������&�*���� ��$��# ����5����!�����.������ +�"��!��!��- �"�������*���!'���# ���# �!��*������!���*���� ���#9$�� ���*����!��!��#*��!�!����A�������4! ����.

�@�� &��'����+�#*�#�!��-*��!��#�*��#�!����.�;���B��!������8�����B���* �+��*!�#������9��������*��*�$� �#��$���!���������*�!����� ������*���#*�!�!�������# ��������!��'#��*��3".�A�������8��.��# � ���!�3$����(���!�#*��������!��$������!�� � �!��#�9" �!� B9�#*�C�� �� �# "�!� ) ���!� #*� ��� $��� �� ����!�� &��'�- �"���#*�.

�@�1 3��+�#*���+��*!�#�������9��!��-*��!�������#*����!��/����!(�!�$�!�������*����� ��$��$��"�#���!�����5�* �#*���$�� � $�!����!������)�!������������ .

�@1: (�)����!�)�+��*!�#���9��!��A�����!�A�.���������&�*���� �����"��*)�� ������������� ���# ��.������������3�� ���#"����!��!*��!�3".�3�)�.

�@11 �������.�(�'� �����+������!������ ��������*��$�����$� �� *�B�� � �C��#���� ��&��'�.�(�$���'#�!)����!*��!��3".�3�)����9)���# ��� ��!�D�*�! �������$ ���&�*���� .

�@1@ ��'!*��$����$!�*�� ����)��#���!�� � �������#���� ��&��'�.E�*�$��#��!�*�����+�����*�������!������� ������.

�@@: 3��������+������� �������*��$#������!�����#.�@@< E����!*�����+����$ ��*�� ����!��� �" #�� ��� �$��%�"�$�������.

����,� ���!�"��!��5����F���!�"�� �!��#�����)�*� �!�8*��- �"���#*�����!�����!������� ��������$!��*��!�����#��$�� ���$���� ����* ��� �!��+����$ .

�@@; 3$���#"6�� �!����!��#��+� ���*��+��������"�����9��"�!�� ��* ��� �!+����$ �����*����#�!����)�# ��*�! ����! ����9�� # *�.3��+�#*���!��'����!��!"�).����*�!�'�������!������� ������.�������!��! �������&��'��(�!�)���*��.

�������$����)�!���!����������

Page 4: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4

��!�'�������!������ ��#�*�!# �����������������.��!�'�������!������!�&��� '

�@@� 3��������*��$#������!�����#�� �� ��������������+������!(��� ��!�!��A.�����.

�@@1 3*�� ���������������(��� ����� ��'�� ���+�����*�����)�"����������!��&.9�.�G�#��.��'!*��)�!���!����� ����'

�@@@H�@�;���!�'�������!������!�������� � ������� �� ��� �'�@�< ��'!*��)�!���!�! � *� ��'�@�I �$����)�!���!�+�����)�"�$��)� �'�@�; ���!�#��$� � �+��*�!���!����!���!��� .�@�� ����#��$�� �!�!'���!�� ��*��!��*��#��)� ����"����� �$�9

���� �!� *�$ �!��� �$�� �$� � � �� �� ����/������ �� 5�#!��)*�$����� ���!������������� 6������# ����!�!�*���!���$�'9!*�.

��:< ����$�������!���.��.�������!���$�� �9����#��� �����$!�������+�$��*�#�!�� �� � �*�!���� ���!������.

��:I ��'!*��)�!���!�, ��-����"�'���� 3*�� ��)�!���!�3 �$6������ �.

�������������# ��*����� �� �����

���: (��!��)��!��$�#�!���� �� �����.������(��� .���'���� 3*�� ��)�!���!�(���$��#����� ����#������� ��� ��'���< �$����*�����+��I��* ��/����'

�# ���!�#����'����* )��!��*��������6��.���I J���#*��#�!�����*�$���!���*��������6���������"����� ����*���

���� ��.�$���� ��*�����+��;��* ��, ��-����"�.

���@ ��� ������3��# ������)����&��'��(�!�)���*��.(�$��������5K�A4����

Page 5: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

����������������������

������ !�"��#$%

Page 6: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6

���348�L�%

-��D�8�����/���&4A(�8�4A4DM�2���M2��43���8��2���4�(��54�8��2��L2�LG��/�82����&4���N��M��&2��(��A4-�N��M��&2�����O��N��M��&2��A�2/�PM�N��M��&2��-�8(�2�N��M��&2���43����N��M��&2��8�A���M&M��N82��-��D2���"�# �$6�*�!�'&M��N82��G�M/�8��"�# �$6�*�!�'��G��8��2��2�����2���2��G��8�45���5�/�-2���G����4����2���2��/4AG��M3�4�8��2��(�MA�8L��8����2��3��5M�����2�����-(4D�4�2�����48�/4�(����3�8�(4D�4�2��-/��(4D�4�2��Q��8A�83�4�8J2A2����/4AG��M28��������28��2����8(4�/8��/����

Page 7: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7

���8���"� ��$6�*�!�'�!��(�,'����-��;1���5����"� ��*��#�!��G�����-��;1�&M��-���"� ��$6�*�!�'�!��4�����-��;@;���8����"� ��$6�*�!�'�!��A��������-��;@;(4/8�����"� ���� ����!����'����8�2J���"� ��$6�*�!�'�!�������4���8���"� ��)���*�!��(���D�����"� ��$6�*�!�'�!��(�������3�8(����"� ��$6�*�!�'�!���!� �L4�J���"� ��$6�*�!�'�!���)��*�8��A���"� ��$6�*�!�'�!��-��������8���"� ��$6�*�!�'�!���)��*�G�����"� ��$6�*�!�'�!��A������3�M8�-4�����"� ��$6�*�!�'�!��������4�8�(4�G����$ ����*�$���*�#����$������� ������6�#����� *.

1 Hânsar, hinsar — nume dat unora dintre c[pitanii care st[teau ]n frun-teacelor 13 c[pitani din care se compunea armata \[rii ]n vechea Moldov[.

Page 8: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8

���2���

E��# 6���������$����*�# �!�!����3�*��)���*��"���# ���*����� ��"����#"6����9#��*���� ���#��$�#��$�� �!$���$� ��.�4�������$�� ���#�./���$�� ��#��)��� ����!�*�# �!�!�.�E�����$ �����$��� �.���)�����+�"�������$���*��������� ����*�����*�!�*���$� ��.�4��!'��*���$�����!' .��6����$������#�!*��$!� ��#�.�4����������#*���*����'����*�$�*�'� �6���+�*��,��� ��*������)�*�.�L������#*�' ��+��$� ����!���'���*�$�*!��.� E��"������$�� ���������!�3�*��)����)�!����6�!�3�*��)�����$����#$������ �.��������� �����.�56� �!�#�"!�.�D���9��!��*�.

3 � �8� ��

���8�����5�����&M��-������8��������8���(4/8�����8�2J���4���8���D�������3�8(����L4�J���G�����8��A��

3�M8�-4�����4�8���(4�G������J2A2����/4AG��M.�( � ����� �� � ��������� �� ��� ���� *�'�

���8�%������*��RD���%�������...�P*��#���#���#���#���$6���� ��9���'�9

!���...L4�JM%�/��+�*� ��G���.�(��$�# �����)�...�(�����*���P��9

"��R...�-� ����#������'� ��������!...�8�S������+�*��*� "��!�...

��3�8(��%�(�����'�!���...�3 ��...���#�� � ��*����.����8�%�����6��!�!��4���.�(9�����#������ ���#���

*�����6��*�������"� ��'� �6��.

1 Tindeche — stinghie ]ngust[ de fier sau de lemn, cu zim\i la ambele capete,care se a=az[ la r[zboiul de \esut pentru a \ine pânza bine ]ntins[.

Page 9: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9

��5���%�&��*�����...���8�%�&��*�����...&M��-�%����)�...�*����...���8��%�(��������#�����$��$6�*�!�'�!��!� ����4���.8��A�%���#��"�*�!��'�#��!.�������$ �.�56� �!�#����"!�.

D�����!��*�.�5��"������'��%����$ ���),�!���'�#�������#�����������#*�!6�����������.

��- ��� �� � � $�� �������'���5���%�/����(�*������)������!�� ��*�.����'�# ��9

�!�"�� ���"���������������!*���!�*���$����*�.(4�G��%�39��*��������'��*����*�.���8���������0���� �%�-� �R����# ��*�������$�!��� R...

�� ��6���...���#�'�...�-�*�9��#��"�*�*����RJ2A2�����. �������� �� �$������ ����� �%�3�...���8�%�/����...J2A2���%�G+9�+...���8�%��6�R...J2A2���%���*���9�*���...���8�%�4S�'� �9 �9���$� *��S��+������'��39�,�������

(�*�.�(����)�������9��"�������9��$������ ���*��'�# ��9�!.

�1����� ��'�J2A2���%��$�...��...���*�����*�S��/�"�'�

3� �8� �� �

��!����#�#���"������J2A2������(4�G��.

��3�8(��%������#� �'���������)�*�R��5���%�8�� '� �� +� �9�� $�� �.� �$�*�� #$� �� ��$ � �

�,!�*.

1 Potc[ — belea, vrajb[.

Page 10: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 0

�8�2J�%�(�����R��5���%�/�� '��...�8�� # �6���� *6�!��!�...� ���...��69

�!�9��)��...�*����*��� �9��,�*�.(4/8���%�5���!���# �������# ��������)�*�R��5���%� ��)�� �� "���...� �*�� �*��!�� �� +�)��� ���.

����)���� �� ��#�� �$���#$� ����������$!����)���� �� �*��$ ����)�� ������ �� ��$�!�#*��$������"�!����������#�+�)�*��#*...�����*������...�(���'��...

3�M8�-4���%�2"S�(�������(�����S��5���%��������� �R�J�#9����6 R�&����.�A������"�!��

����'���.L4�J�%���*����'��'��$��� �!���)��*����G� �...���8�%�&��$���!� ���������*�����.G���%����#$��) .�8����������).&M��-�%�(������$����"����*��9��� RG���%�8����!�����.�����#"�*���!��"�*.4���8�%���'������)�*�R��5���%��S��������S����*��*����*6�� �9����#*� ��

"��*�9��'�6�.�(�...��...����!�*�������*����$��"�#�*�����"���$��.�8*����6!*�.�(�� �!�� �!����!��*����!����*����!�#� �$�� ����� "�#�!��'6��6����$!� �� ��$��*9����)�����$.�4S*� ����!�'��� ���� #�� �� *�#�� *9��� "�#...�(��� ���4����� *�#$��)���9��"�*� R

4�8�%�/�����$��� �!���!����!'�#*.��������! �.�-������$!6���*��#�� �$������! ������$�� ���*��#�� ���! ����$��$���6���...

��5���%�/��'�� ��T�*��$����$���!�'�!���*��$!����T��*��#$�R�����6���R

4�8�%�8��)����*����"6�R�-�+�*�� ���*����������9�!���������#��!����$�$�� ���#!�) �!������!�����...

���8��%�D��4���������9��!���.4�8�%�&�...&M��-�%�D��4���������9��"����.4�8�%�&�...&M��-�%�D��4�����$�� ��� ����������'��!��*�� �.4�8�%�(�...���8�%�D��4������*�U��9��� ����'� �!���# ��������� R

Page 11: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 1

4�8�%�3!�) �!'��5���%�(���$�*��"� �...�������4�����*���6���!�� �!�R4�8�%����#��"�R...��������! ��"6�...��������! �...��5���%�8�9� ��'��R�(��*�� ��$!6��R4�8�%�(�...� +� ��'��...�(��� �� *�� ���� ����! �R...� -

'�����������*6����!�9��� ���9���#%�B�6���#�����#��!�"�*...�-����!�����4��������!���.C�-9���" � .�-��$!�*6�����)��� 9��"�*6��9��*��*�.

�4���%�D�*6��9��*��*�R4�8�%�(�...�/��+������#�������'�...�4���%��S���8��%����'�...�*������! ����"�#�#�...��$���$�����

��...�-�#�9�$!��#*������*��������*6��$6�*�!�'�A�9������T�'� �!� � ��T� ��4����� �)�����!� !��� $*���� � ����!� �� ��9�!'�...� -9�� �#�4���� !�� A������%� B3*�$� �SC...� -9�� ��#$��#�A������� !��4���%� B&�� �SC...� -� #9����, ���6�������9����� � �$�*� �!�����!��! ��...�-9���#4����!��A������%�BJ�9!�(��������$��- �"��SC...�-9���#A�������!��4���%�B���SC...�-9���$�� ���*�� �����!��...

���8�%�3�� ������*� �� ��$ ������� +�*�������*6�$��� "!������/�!�)�� !�����'���.� ���#���� *� � ��� �9*� �9��$�$����#!�) �!���# ���)��)�...�D!�*��!��#�9��!���$6���!��*��...�-��!��$�%�B8��)��!�#��SC...�-�$6�*�!�'�!�(�9,'���� '� �!� � ��� 9�� �#%� B8�� ��9��� !�#��� ��� �9 �C...� -*��#�!�G�������$�# �!�*�!�G�6�*��+!� 6�6����"������!�$ ����$6��9�)�# �� �!����$���!����9����#%�B(�9 ���*��/�!9�)�����$�����9���$��� ��C...� -� #9��� # �#� ��G�6�*��� �G�������(�,'����*�� ���'�����������*��'� �6���� ����$6���!�����!��*��/�������)��6��9������$ � !�*��6�%B4�S�������*��# �����)�� "������SC...�-�#"6� �!�#9���#��9����� � $!����� �9�� ��!��*� � $��/������ !�)��9!� ���$������!� ���$6�U�!9�� ��*� �(������...�-9��$�#�$� ��#�$� ��������# � �'� �!������ ��#��!��%�B�*�������"�# �"�6� ��#��*����#*����#��� �� �� ��#�"!������������*���"�# �*��)�����!��(��������*��#�����$��$#��#*��$�� ��$�*� �!����!�����!��� �#��"������!��!��+��)��*�!�)�*!��C.

Page 12: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 2

�4���%����S��5���%� E��$� ����*� �� ��#���� ���� ����*� �� ��� �

'� �!������"�����'6����� ����*���������'����S��!�#� ���#*�����/�!�)��9��'��S

����8�%�5�� ���*6 �/� �#�!����� ����...(4/8���%�-���...��3�8(��%�-���...L4�J�%�-���...G���%���+����� S8��A�%��6��#9����#*� ��!9��#*�!� �+��#6���������$��9

*�...���8�%�-���)�! ��...�3��#��# ��*�������#��#��+��!��...

3 � �8� �� � �

(4�G�����*���$9���*6�$� �����'�# ���!�#$�� �+��'�*��.���#��'��.J2A2�����$������ �)������� ��"�������������$������# �����.

4�8��#���*��*�����)��"���"6��!��$�����!�9�������+���!'�.J2A2���%���*�� !�*...�# ���������*��...�$��*�����"� !�*9

��...���"�����*�����#���#�!*��...���$����*�...��5���%����RJ2A2���%���*����)��'�.��5���%�(������ � R...� - ����9 �� !����#...�2"S� �� �� �

#�'�...�/�! �����*��� �� ...J2A2���%�3�� ���!�)���...�J���!����!� !��/���!�...

3������6�������...�/���9#���������9��$�#�#�9�)���#!�,'������#*�...��6�U�!��#�'�...

��5���%�36 S...�5��...

1 Cârp[tor — fund de lemn.

Page 13: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 3

3 � �8� �� 5

-��D�8�)�����!�����$ ���������.�/�# ��!����$���!���$���$��!'�.��9���6�������$��(4�/8��/������*���! ����#�'�����$ �

*���6����!�*��*�.����*6�)��$����*6�)��*�� ������$���+�������+�$��' �.

-��D�8%������ �*������*��# ���"� �!��R����*��#�� ���$��������*6�� ��*���!��!...����*��#�� ������# �!���)��'+�*����� ��+��# ��������������*6������*�� �!...����*�#�� ��� �� �� "!��� �� !��*�� *6���9��� )6� �!...� 3��� �R/����9��$!�*�������#����...�5����#��)��'!���#!�)�#*.�1�����"�� �������".�� "�'�� E�$��,���!����...����...����...�*���'��!��*������$��'� �6��!� �����!�3�*�)�...�(�...��...#��� �����'������� ��#"���!�*�...����'����"� ��$6�*�!�'�!�(�,'��...�(�...��...�$���6�...� �!�����������*��*6��$��G�6�*�...�-� ���4!��������#��)���$�� � 9 ���(���.���� ��"�������� ��������'�0���� ����"����$��#�%���������'��(�� �R������ �# ������$� ��R���#�'�R��R�&��.�(���������/���!�.����������� � � %�������� ��� .$���� %������'��(�� �R�&�'� �S����#$�!R�- � ��$�� ���*�����!'�� R

4�8�%�(�...-��D�8%���� ���*��R4�8�%���� ���$���#!�) �!���# ���# �$6�...-��D�8%���� ���$���#!�) �!���# ���# �$6�...���� ����#�!

!�S�(��*6 �����+��+�"���$�!$�����$ ���*������%�B4����$*���!����.��*���!������)���*�*��4���.C���� ���" �� %���- ���"'��4���...��� � ��������" �� #��-�����$�����"�-��"������� #�� ���-�� 2����'��3�����*�'���!�� �������#�� �9��!��!����R���)�� �� ��$ � +�� ��$ �!� �*�!�����.��S� �� $!6���4���R�-���*�R���...�)���+�*��*�...�'� �6�������$�� ���.���*��� � �!� ���#��*���#��� � �!�)��)��!��*��$!����$�#9 ����!�!��)���.����"������%�����$���'��(�# �!����!�*�� .��1 ��"���� "�� "�� ����'� 1����� "�� ���� ����$��� $�� %�� ������'�� �$���#����!��$���$�� �6�'�!��"����.�3��!�*��������.��������������������#�� �� �"������� � '�

Page 14: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 4

(4�/8��/����%�3�������*������9 �...��������$*� �����$�...

-��D�8%�2���*����$*���*������! ��*������$*� ����9���...��'��...��#$ ...����������)�...�$��*��!�! �...

3 � �8� �5

-��D�8���/����.

(4�/8��/����%�3 �$6��!������ ��������#�# ��#����!��$���� �# ����+�������!�����'�! ����#6���.�5��������#��#�# �*�...��!��#�'���*����$� ���...�"��...�)#*�!...����6��#"6�9 �!�����# �$6�...

-��D�8� ��������-"�� ��� ��� 2� �%� ��� ���� *�� ��� *�$!...+� 6���� �...

(4�/8��/����%�E� 6���� �...��+��� ������� ������'���S�/�!�)���*�*�����9���!�...

-��D�8%�/!�R(4�/8��/����%�(�����...-��D�8%�(�� �������/�!�)�.�(������"�����! �����...

��9��# �9��$� ���.�(����!�*�����#$�� ��*�����!�!����*����!����...

(4�/8��/����%�(������)�������9 �...-��D�8%����#�� �'� �6�...(4�/8��/����%�8�...-��D�8%����#�� �'�!��)...(4�/8��/����%�8�...���...��*�...-��D�8%��*����...(4�/8��/����%��'�� ��)�������'��...-��D�8%�/�����/�����*��'�!��)R����$*��R�2 �9 ��!�

���...�����$�)�� ��������'�!��)R�-���������'��R��1 ��� �) �� $�#� ��"�����) �� �� ��������������������'�� �����9���6�'��*6��+�*�!�*��$��5� �R

(4�/8��/����%�(�...������������������!S-��D�8%��...(4�/8��/����%����6��# �$6��S�E���,�� ���/�!�9

)��+���,����#��� � ��� �...

Page 15: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 5

-��D�8%���*���...(4�/8��/����%������...�5#*�!�...-��D�8%���S���*���S(4�/8��/����%�3��+�*��$��$���)���...-��D�8%����������*�� � �������������*�� ��$���)���

���)�����#�#.� �������*�!�������!�)���# ��'� �*���� #9���# �*��*��)"���!���*���#�$���*� ��!����� �����!��!���#������.�5"���!������*�S�-�$��*6������� ���#*��$6� $��� ������� !��� #�� *�*�!���#*� !��G�!*�� !�� ��V�� *���� $������$�*�.

(4�/8��/����%�/���9 �S-��D�8%� �...� (�����!�� ��� #�� � "���...� D���� #��

�# �!�...(4�/8��/����%�8�������9 �...�������'�-��D�8%��������/���S��6#�!� ��...�������$�#$����*�

���*6���9���6#�+� 6...���S�/�� ���*�S���9��# �*��#�9*� �!!�...�/�� 6������"�����9�����"...

(4�/8��/����%�4S�*���*...-��D�8%�(�� �����*� �� ��� ��*� # �$6��#*���!�� �

�� � ��9�!'���*�� !����9������ � +�)��!�.�� �#� !��������$�$���!��# �� ��'���#��#���*�� !���������$ �.�3�� �)����#����...�������!'�� ...�����!���!...�����!���!���...�������������� ��)�!�� �� +��/�!�)�.� E!� �'�#*� !�� ��#���� +�(��'��)�9�������9!��*�+�)�#��'�!��)����! ��$6����$���$�����V.�(�'��6� ��"�� ����!���!�.��� +������*��� � !����9!�����- �"��� +�� "������!����� +������*�����!���� +�� "���!��- �"��S...����# �$6����$����*���.�����#*�,��*� ��*���9!��2���������!��5!�#!�)����"���6��9#��.�3���!������!���9 ���!����#�����"�*��!���.�-�!������$�#���+�$� ���*��!����)�.�-� �*����*���+������)�# ������A��������$6�*�!�'�!�����������*��!���#����� ��$��#�'�$��!�!��G�!*�!�.��$�����/����� ��� #�� $�� ��� ��'��� #�� # �$6��� � ��*����� *��*��# �� '�*� �� �� $��6� � �������! ���!�)����#*�� *�!����#*����9���������!���$��'���'�����$�����# �����!����9���)���*������!�����# ������- �"����9����� �+�*�...

28��2����8%�/���9 ���$6�*�!�'.-��D�8��. ���"����"��)���%�/���...�!�#�...�!�#�...

��� �� �3 �� � ��"�� ��� �$ � ���� "��� '�

Page 16: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 6

3 � �8� �5 �

-��D�8���� ����!���&4����$6�*�!�'�!�8�A���M��$6�*�!�'�!(��A4-��$6�*�!�'�!����O���$6�*�!�'�!��43�����$6�*�!�'�!-�8(�2��"�# �!�$6�*�!�'�'� �6��!�G�M/�8��)���*�!�L2�L.

��� �� ������ ��� �� �� � ���� ��� �� '�-��D�8%�&������)�� ��'����9)��# ��S�4J�%�3�� ���� ������9 �S-��D�8%���� ��.������� ����� �����$������-��"�����'�

�S�������G�����S�A� �S�5���S������ �S����"��� ��#���...���*��"��#���...������!���$ ����,�#...��6���# 6����*������*...��� �!�����' �...��'�� ������...�������)����'� �6��R89��)��� ��# �!�R

G�M/�8%�8���9��� �#��)�����#���#�����)����.�5��������9 �!���)��������.�(��)����$�*���$�*�����)�������'�����'�.�(���9���"�)�� ���9���"�)�� �*��)��������9 �...�-9�$��# �����$� ...

-��D�8%����*���# ����� ���!���$6�*�!�'�� *���$��*��+�*�����*������������������.

�N��M��&2��8�A���M%����!�#��$�...-��D�8%������.�N��M��&2��8�A���M%�(��� !��G� �.� &��.� � )��� �

����#�� �*���� ����*6��9��*���� �����9 �.�N��M��&2�����O�%�(�� ����!���!��4�����*����#���

�� ��$� .� 3���� *6 � '� �� �*��!.� �� !�� � $�# � ��!�� 9�!����!�8# ��!�.�-9�$�����!�#� �$�...

-��D�8%����$6�*�!�'�!��)��*�.�N��M��&2�����O�%�(�� ������ �� *� � *�� �������9

�!��� � ��#��$�����*�9!�*����$���!.�N��M��&2���43���%� E�� 3���*�� ��9� ����������� �

'����$�*�.�N��M��&2��-�8(�2%������*����*��������#������

�������#�*������ ������)���.�3�9�'�����#*��������#����

1 Suba=[ — agent de poli\ie, primar de sat.

Page 17: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 7

!��.�(�����*�����)�� �'���.�8�*�9��!����!�/!*�)�!�.����+��#*���# ���# ���&����.

54�8��2��L2�L%� E��J���9�9L�#�� ���.�8�����!� #��$�9 ��*�� "���� *6�*� �.� E����!�� �� �� � ��9�!'��T� *���� $��$�� ���!�*�!��)��T��������#�'����*����� �!���� ��*�*6 �#��$����#*��*� ��!�.

�N��M��&2��(��A4-%�2����������! �����#*�! ���*�)6� �!�����9 �!��*����*�)6� �!�*���!��!��.�-�$6�*�!�'���*������ � ��9�9&�! ���*�� !�����*�#�� +���!�*�!���9����.

-��D�8%�(���$�*����,����$��,���!������*����+�!��� ��!�.�(�...���� ���" �� ����2���� ����#����*����# ��*��$����!���������...�(���9��)�� �����6��!...�A� �����*�R

G��/�82����&4��%�A� �S28��2����8%�/���9#��&����.

3 � �8� �5 � �

�����#�#.�&4A(�8��'� �6��!�!���"� ��M2���'� �6��!�$�# �!�*-��D2���$6�*�!�'�!�A�2/�PM��*!�*���!�G��8�45�����)�����!�G����4����$�# �!�*�!��4�(����$�����*�!�2�����# �!�*�!

(�MA�8��, �*���!�3��5M���*!�*���!�/4AG��M������2�����-������!��*�$ �����6�#���� *.

�4J�%�3�� ���� ������9 �.-��D�8%���� ����'����9)��# ��S������������"����4��� �#

$�5�� ����� $�� "�� ����$��'�� ��S� ��� #�� �� +���$ � ��S�+���� �$� *�� ��� 4��� �'��/���9#�� � )���&����S�(�� $������...� E�#���� � +�� '� �!� +��� �� 9�� ���� #����...D��� ��*��#����...�����#��*�)�������"�*�����������!9�)���...��� ������#�� �*�����...

&4A(�8%���U�#�� �9�,�����$������9 �S-��D�8%���S...�-�#����9� ��*...�����#"�#�*����"�*�����

����� �#"�#�*6������!�*�!�!����#�'��)6,6����!�������*��"�!����!...�(����...�������A��������$��!�������������9*�!�R

�N��M��&2��A�2/�PM%�&��9���"...�����*��*!�*����G��9*�)*R

Page 18: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 8

-��D�8%��...��2���2��G��8�45���%���*���������9���...-��D�8%���*��������� $ �#��"�S��2���2��G��8�45���%����!���#�� ����!��,��*� ��!�

*�$ ����G�!*�!�����#��*�����!�)���#��#�$���!��!���������# ��.

-��D�8%�(���)��!�R5�/�-2���G����4��%�2��$!� �#*���!���*�*9���$!�

*����!�!�...��2���2��/4AG��M%��!��9#�)��!��)�����!�...-��D�8%������!�����!����'�!��)�� ��"����!���...��������

��*6 ���9��� ��'��#��"�R�-���*���*6 ����� ��'��#��"�...-� ������ R�-� ���- �"�!�R�4S�$�� �������*��'��'!��$6��+��$��6� �����������)�������������!'������,����)�����...

�4A4DM�2���M2�%���� �������������9 �...�43���8��2��-��D2�%�...�����'� 9��$�# �...�N��M��&2��G�M/�8%�5���!���� ��#����)��'�...�����

!��(���������# �...-��D�8%���# �!�*���������*��� ����$�����9����'9

!� R�����#R...���)��' �*�����!�R���9��'!���#!�) �#"6� �!��!������R

�43���8��2���4�(��%���#������9 �.�4��#*�# ���*�� ���.�5�������*����*�����)#�.�8��!�����#��!������*������.

��2���2��/4AG��M%�D�����#������#�S-��D�8%�����*����!�!�+��)�!��...��2���2��/4AG��M%�&������# �6�#�+��'����S�43���8��2���4�(��%�-�����!�� ���*�# ���!��� ...-��D�8%�- �...�(���'��R...�43���8��2���4�(��%�(�...��2���2��/4AG��M%������*��'���*��R...���������!

+� �� �$ ��...-��D�8%�8���# ����/���!�...�8���9��� � � �� �*� !�

&�����*�!�����9E��! ���*�!�����'������)���!���*����#�� ����!�!��/� ��.��*���!�...��������)�$��'��8���# �������$ � �S...����!������R

Page 19: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

1 9

�43���8��2���4�(��%��������...-��D�8%�&!���#!�)��!��������!��!��36�9�� ��������#�9

'�� !�����# �#...�(������� �� �9��...�-� *��� +!� *������$��" ��R

�43���8��2���4�(��%�L�����������#���.��2���2��/4AG��M%�(�$������� ��'���#���'����'��'�

*6 � �� ���!�!�...�43���8��2���4�(��%���#���*��$!� ��!���.-��D�8%��*���!���!�����# ��.�&������ ��*���!� ����

�!���!���������*��� ������$�# �����!����$�# ��!�����*���9��"�"�# �"���.�����#�����,��*��"���6��9#���5!�#!�).����<���9��'��.�(����'��#9��$�#.���*�'���&�*��*������!�*����!�9!����9����#��)���*�������!�!�������!'�� .�8��#9�� �$ ���+���������*��0.:::�����# ���!��#�.�����*�!��.�3�#�� ���'��W��R���$!�'���9�� �� ����*�����9���� ��$6���!��G�!*����$�� �� ����� #�#.� -9�$�� #�� )�� � � *��� �� $6�*�!�'� �*�!�� �*���������*��#��*�)�����������)��!�����*����.

�4J��� . ������� 5 ������6� #����"����������� ��$����2����������� )���%�(�������9 �.

-��D�8%�8�������9 �R...������������ 5 ������6� ������-��'�

��G��8��2��2���%����#�*� ...-��D�8%���9��#�*� R��G��8��2��2���%���...�*��#��� � �������9)��# ��...-��D�8%���R...�&�����*��������'�!��)��������6�9

�R��2���2��/4AG��M%��*�� � ��������������!��*������9

�...��*�� � ��� �� ���#��#�9���,��#*��)���!�2!��...-��D�8%����������*����� �� �$�����������!��A����

3 ��$�!���/���)!�!����$����$ � ���,��� � �������,��� � ������!��.�-� �9��� "�*� �$�����*�� �� �9���� �)��������$��6��� �.���# ����������*��+��$��6� ��� ��*�������9�$!�*�������*����#��� �� +�� ,�#.�D����!�� #�#...������*��#�#��!�����# �!�!���#����!����*���!...���#�#����)�������!...���#�#�*��� �...���#�#����6� ��������� �����$�*� �!������# ��...���- ��� �����������"�$�����������������'��� %������� "�� "�� ���� ��%��������� '�����$��#�"�*��!�����'���R

Page 20: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 0

G��/�82����&4��%�(�� �����$����.-��D�8%���R...����������$��...��� ��$� "������-�� .���'���

��������*��'�����-��������*���%��'��#��)�...�5�...�(��3*���...��

�#����...����� �...���$�� � ���...-��D�8%�4�S�#���*S...�3���*�����9��)�� �...�3���*��

)������...����'��� ����/�!�)�S��7��. ��$����������"�������� *���� � ��� %����2� ��� ��� � #� . ��� ��� � 5 ������ 6� #"����������� ��$��2����������� )��'�

��G��8��2��2�����%�����%����)��� R3�4�8��2��(�MA�8%�5��� .��G��8��2��2���%�8�������- �"��SL��8����2��3��5M�%�(���*����R��G��8��2��2���%�2�'�������!��- �"��.����"����� "�

����$��"- ��"����������� �'��N��M��&2��A�2/�PM��������*���%������ �������!'

*��#�� 6�6��$��$��6� ...-��D�8%�(�...G��/�82����&4��%������ �� �������'��'�*...-��D�8%�(�...��...G�M/�8%����*9���*�)�...������9�)�...-��D2�%����*��)��*�)�...������9���...�4A4DM�2���M2�%�8�9��������9�)�...����+�#� ...-��D�8%��9����9�)���+�)���9���...�4S�*���#��)��#�

�$�!�� +�� 3�� �� ���� )�� ��)���!�� +�� 3�*��)�� !�� *�������)��)��!��!��S...�����R...�B3�'�$��!����*����)���...C

G�M/�8%�E�*�$�#�9���)�...-��D2�%�E�*�$�#�9�����...-��D�8���� ��� " �� � $�� . ��� "���� %�������� ���%�4S���

#�� ��R...�3��������#�*���)���!�)�# ��S...

���2����

�*�!��� �'!���*��+���* �!�+� 6��*����#�'���*����)��������'���+�*��*��*��"��* ������!��*��$ ����! �!��$6��� ����! �!��)���.�39���$�#��!��*6� 6�.

Page 21: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 1

3 � �8� ��

(4�/8��/���������8�����5���������8���&M��-���G����4���8���4�8���J2A2�����/4AG��M��(4�G��.

(4�/8��/����%�4�� "� �!����!�� �' ������ !�#��� !�9*��!...�(�9��!����- �"��������#������)���...���9��$� � �#��#��+� 6�$!�R...�(���*���9��$� � R...�&�!��)...��'��#��#*�!���$� ����$����*������9��*�$...�(�����S

���8�%�D�����#�����������...(4�/8��/����%��6����*�����!����$������)�� �$�#9

�� )�� ...� &��...� #��� �#...� ���)��...� ������� ����...E� �*��� ����*���...� )�� #�#...�'�� ��� *�� � �����...� E�*��� ������...�-����%�������������$���...��...��� ����*���!�����*...

���8�%�D�����#�����������...(4�/8��/����%�39���#� "����#����.�2 �9 �� !��$���!

���.�39��!�� ���)����!'��*�������� ����*6���*���)�# �...����� *��� *6� �� �� �� #!�)�#*...� 3�� � �*�!���...� �6� ���$�#��� �!�� *���!�����$�#� ����� !������!�����# ��.��� *��� ��� �!����#�"!� �)6� �!���$���)��������+�*�!� ���������� � "����������#$�� � "!��!����� !��� � ����� ���!...�-� �� ������$�� ���)�.���� ������# ��R���'�����!�*��.�(��*����!��9��"�$� 6����"���*��� �,���!R�������#�9!�#*� �����)���#�9�$���!��!�*��6���������'��'���S

��5���%�������#��#*��'���# �$6���������'���S�D���9��!��*��#*������#�� ��*�!���.�3 �,���!��������!���������.A�6�!��� � ���6���������������*�!��.�(�����!�#��!�����6�!��$�#��W��!��#���*���! �!��)�...�-���� ����*��$�������*���������!�+�'� �6��� ���#��#*� ������*��.

(4�/8��/����%�(�����)�*����6�������*��.�3�9!�)�$��) ����!����...�#�9�"�*�$� �!...�#�9!�*�!*...�B����������9 ����9��"�# ���*.�4��6���'� ��+��������C...����#��������+����,!�����!�...�E�����������S�2 �#���$��&����������!���.��������!�� � �9#���*�!*�.���*� �*���9��$��� ��*��!.�������.����*�9��#!�,�� �R�-�*�����!�)9���)����$��!6������.��������$*����� ���)���.� 3�� +�$�� %� ��� �*�� !�&���������$*���!��- �"��...����+� ���...

Page 22: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 2

G���%�-���...�*6���9���!�#�������...�*�9������#��� �R(4�/8��/����%���R4���8�%�-�����*6��)�����������*��*�����������'9

!�R(4�/8��/����%���...�4S����� ��S����!�����!�����

�9�����!���� �...����8�%�J��(����!�$��������� ��������S(4�/8��/����%�8���!���� �!�...��9�!�D�!�...��9�!�3"6�9

�!��(��...����...�J���!��SJ2A2���%������*��������.(4�/8��/����%���RJ2A2���%�(�...�����9 �...(4�/8��/������.�����-"��"���� ���%�3�'�...�*��*���

�9���+�*�#���...J2A2���%�(�������9 �S(4�/8��/������� �������2����%�-���*���9�����$���RJ2A2���%��!��� �...�3��#$���&�!���...&M��-�%�-� ������9 �...�P*��*9���"��#����*����*���*

!���;������$���$��+�$!�������#9���#�!�����'��*�� � 9#��/��������# ���/���!�...

J2A2���%����#������#�����6#������6#����� ���'���*9��� � +�������*�� !������9#��&������� !�� � �*�...�-������6#��������*��9)��# ��...�*��������...�*��)� ���...�*��$� *�...��*6 �������*6 �...��9����#%�#���*�!���������9�����$�� ...-��9�����$�� S

(4�/8��/����� � "���*���-$�� "��"��%��! ��� �� #���!��#$����.

J2A2���%���*��!��#$�...(4�/8��/����%�/��'�� �����$����#�'���*��)��#�#��

*��#�!� ��.�-�#9��$���...��5���%��6���*6�������)���)�����)�������...J2A2���%�2"S(4�/8��/��������������)�� �%�����#�����*�! �*�� � 9

#��...�J���!����#�����,� ���(�*��.�/����(�*��...(4�G��%����$����*.(4�/8��/����%���"�� ���6�!�*��!�$ �R(4�G��%���*�9!���*.��*��.�����5� �$��0���� ���"'�

Page 23: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 3

3� �8� �� �

(4�/8��/����%�4�����4�����*����'� �� R4�8�%�3$�!������9 �.(4�/8��/����%����#$�!��4���R4�8�%���� ���+�$��� �!���# U...�3��"���� ��$6�9��)��...(4�/8��/����%�89��#$��) R4�8�%��#$��) ...���9���!�� �����������...(4�/8��/����%�����+���*���!��4���R4�8�%�&�'� �������9 �.(4�/8��/����%�(��*���4���R4�8�%�D�*�����9�$!�*�������9 �.(4�/8��/����%�(������*���+��$!�*���4���R4�8�%�����+�$!�*����!�������9 �.(4�/8��/����%�-�*��� ������!� ���4���R4�8�%�(�������9 �...(4�/8��/����%�(�...�*����4���R4�8�%����������9 �R(4�/8��/����%��S����)���#��#$�������R4�8�%�����#����������9 �.��6����*�����������#��

$�������*��!���$ ...�'������$9�!�# 6���������,�*�����*��%B4�����4�����'��!�������4����'6�!���4����...C�(������+���*�%�B&�'� ���*���������*�*��'� �6���!�RC�B&��C��*.�B���#�'��R�8��������*��#�� ���!���'� �9!��"�*�!C.���������9 �.

(4�/8��/���������� ���� �������/��� �%����)������9��...�4���� ���'�...����� !����*�#�� �������$�� � ����������*�#�����.

���8�%�3�"!� �!�����9 �!��*��*�$�!�����9 �!�...�/�*�(����!�����#����!���������$�# �!�*�!����*�)*.

(4�/8��/����%�3�������������������������/�*��(����!����������.

���8�%�&�����S

Page 24: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 4

3 � �8� �� � �

��!����#�#.�(4�G���� �����*6��$9�� �)����$����!����!'��*��������!'�# �����6�!�"�� .�J2A2����/4AG��M�+�*�#�*��#�'�.

���8�%�����#����# ��+� 6������9 �R(4�/8��/����%��!�*�.���8��%�&����������9 �.(4�G��%�A�6�!��#$�!� �+����*���$����#*� ��"��*� �������9

*� ��$��� *���������#*��������.���!����!���'����J���!��.J2A2���%���*� �9!�.���!�*�������!�����9#�!�.(4�/8��������������#�"� ���� �����$�-�"� ����%���S

#�������S...�/���6��!��- �"����!��$*���!�!���!��'� �6�����!�...� ��S��#*�! ��...

3 � �8� �� 5

��!����#�#.���2���2��/4AG��M�)���+� �9���#�"!� .

(4�/8��/����%���S�/���!�S�����R�&��R��2���2��/4AG��M%�3��� ������$ ���'��.�5��.���

$�*� �!��#�"!�����...(4�/8��/����%�3$��������'U...��2���2��/4AG��M%�3$��+�� ����*��*�...��6 ���'��

���*����)��������*.�/9�� ��#�+��� ��#��)��#$�.���!�!��9���*��$� ��*9���"�"�# �����! ...

(4�/8��/����%�/��� ���/���!������� �S��2���2��/4AG��M%�8�����*�'�� ���*���� ...(4�/8��/����%������R��2���2��/4AG��M%�&�� �����*�������)�*���*�)����

+��� ��*�9�� ��*� ...(4�/8��/����%��S��2���2��/4AG��M%�-�*�)�����$� �! ��*���*�����$ �

�!�.�&������#!�)��(����!�...�/���J���!��� �*�...��*��$����� ������9 �.

Page 25: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 5

(4�/8��/����%�(������/���!�.��2���2��/4AG��M%�/� ���� � �+��� ���!�.�-� ���+

,������*�����������!�)��������#��*����!��.�3��"�)��� ��������$9��*���!��� ����...�8���������� ���.����� "#���"�����"��������"�����"9�...�3����������!.�3�� �$�����$��!�.3����"!�����$�!�.��!�$����*�#��# ���$��!�*...�3���� ��#����$�!�...� 3��������� +��� ��� $6��� #�'�G�!*.��*�!�� #���9#*�����)�!��!������.�E� 6�# ����*����'�����$�# ��������*�!����.�/���$�� ����!��*���! ����.�-�+��"����&������*� ������ $ �!� � +� �9��� ��)�� *���� +�*��� )�!��� �#$����#�� ...������� �����������...�8��$��������*��$� 9������*9���� �������!'�+��)6�"�!�#�!��.���*����'����!���9#*�#������$6���!���!.��*��#*�!�*���.�3*��#����*�*�!!�+�*����� ��� +� #��� �����6�!�� �9�������� *�� �� *���$�� ���+.$.#.�*����!�!�...�-�)�������$������*��$��6� �!�*��$��6� �!����!9���"�+�*�$� ...�� 6 �!���#�%�BE�*�!�*������� SC...�5��#����$� �! ���#���*����+� �9��$��"����...�3� � �"� ��*� �*����*6�����+�*�$� ����#��$������!����������*�!����.����S...��6��#��#��*�*���#*��*����*����'������!�)���#���#"�*�+����������$�*�������+� �9��$�� ����!��+� �9�! �.�(������#����$�.��!...�"�*��"�����#����#�!"������9����!��"����# �$6� ���*�)������ ��*��!��...�E���$9��$�������)��!��#���#"�*�+����������+� �9��$�� �����!�+� �9�! �...��6���#��#���$���#*��!����+�"��'6� ���*����'��9�����#9����*����)�!��!��!��&�����*�����9��'��.���*���'����+���$��!��#$� ��������*��# ��+�"�!�����������9!�...

(4�/8��/����%�����9�$�R��2���2��/4AG��M%�������� �� ��$���!�����)6�!��

����!��,�#.�-�*��#��#6����$6���!�����!���!��*�!��...�3 ����*��*����!��!�/�!�)���*������)�!�����*��...�-�) �,�*��9�����*����!�������'�...�-��!��$�#�� ���+�����������...����#��# �#��*��!��,��� � ����!����$6���$��#������)�# ��*�������$����*������!�...�4��!�+��"���6� �����!�$ �����������.�E!�!�)�� ����9!�����.��������!��+!�*�!*������#� �.

1 Credin\[ ve=nic[, noi =i urma=ii no=tri (lat.).

Page 26: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 6

�� �#��$����*��+��������������S...�8�����$��*��+�*� 9�����'� �!�...�4�S�(�����S...�#���*����$��*6�$�� 6 �,�!���*�����$��...���*����!�*��!�����$!6���"����#��� �$�*��...�(���$����*�� #�� �!����� �� #�� +����$���$��������� �.������$*������������#�"!� �.����!������#� �...��*+�*�#�����*��$�# �!�*�!�- �"�!���$6�*�!�'�!�G�����.���!���#���!�# )�!%�B3 �������!����*���������)�SC������S...�$��� ������+��G�!*�*��)��� �������$���.��*�!��������!� �� !�� �#�%� B3$����� *����!�!�� #�� �'�� $�� #�"!� #�"!� �!������!�����)�!���G�!*�!�C.�-�+��$���9!��*�� ��!���#�%�B�# ��#9��#*���$�$!�������������!�����������9��!�SC

(4�/8��/����%�����9�$�...��2���2��/4AG��M%��$��$����*���!*��!���#�9�*���

$� ��.�-�*�$!����*�� ����)�������#�$ ��6���'����/�!9�)�.�-����*�$!������9 ���*������!��)��6��9������9�$� �� ���� �6#�!� �� �#�%� B/�� ����/���!��� *�$�!� '����!� ��� *�� *���� !�� 5� �� �!����...�/�� ����� �! �� *�� #�'��/���!�.C

(4�/8��/����%��$�R��2���2��/4AG��M%� �$�� "�*�������������� �

$� ��������*���� *�� '���� ��� ��� �6�*� 9��� # 6�,����*6��6�����'!�����$��8# ��!��$6��9����� �!���!�����*��# ��*������#$����!���$�#�!�/�!�)�.�E��#�#��!�!����+��,�#���#�'�$��������"�����G�!*�!����!���# ��.�-...

(4�/8��/����%�-...��2���2��/4AG��M%� -�� �$�� *�� ������ ������ !�#�

$6�*�!�'�$��G��*�)*���)�����$������*�!�.�-����+�������*�!��� �� $!�*����� +��$�� *�� )��)��� ��� �� +��� �.� -+�*�$�����#��*6� ��%�B(������������� ���*����!��������������"�����'�������B.�E� �9����T�(���*����#�!9!���T�# ��#����!��#��#*�$� ����,��#�����$9��*���������$9� ��.�4� $!���� *�!�� # ��$#�� "6��� �� ���.�5� ��� +��9��*��#�������!���*����$*����!�������� .�(����!�+�$�#�$� ��.���!�!�#�����*������$�*6��9�$*���!�#�'��!...

(4�/8��/���������"� ����%���!�*������R��2���2��/4AG��M%�(�...

Page 27: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 7

(4�/8��/����%�4�S��2���2��/4AG��M%� E�� # 6���� $��$�# ��� +�� ���$ �

$�$ � ����� �.� 5� �� ������...� �6�� !9��� #*�#�� #6���!�$� ���#�#��$���!��� ��...�!9����#�$���6�...��!�� 6 ����#%B2������������#�'������*�!��#����$�C...�(�" ���!���#����*.� �6��� ������ �� $*���!� #�� "�*��'� �*...� &�!�� ����T�� �9���(��������T��#��"�*�����'����������$ ���!���$����.

(4�/8��/����%���S��2���2��/4AG��M�� �*�������������%�(��� � �9!S...

��#���� #����!��� �� +�*�!��� �� �� $�� '���� �� $�� ��#�� ���!��"������#�'����*����������#9��$!6�#��� ,��*��!�� !�� +�)�������$�*������*�9�����'�����9��#�� �������"�# ���������+�#�"!����$��*��*������#*��� �...�(�������#��$!�*�"� �!�...���� �� �. ���"����.������"��"������'�

4�8���.���$���-"��%�3����9!�)�R�/��'������'���*6 #����9!�)�S

���� ��� ����� �� ��� ��� �� ���� � �� ���'�

3 � �8� �5

-��D�8���!'�*����$����)��������� �!��'����!��" ���!����3�8��&4A(�8��!���"� �!��M2���)���*�!�L2�L���� ����!���&4���

$�# �!�*�!��4�(����$6�*�!�'��43�����(��A4-�����O���-�8(9�2��$�����*�!�2�����# �!�*�!�(�MA�8��, �*���!�3��5M��������!��*�� ����*�$ �������# ���*�$���*�#����� ������6�#���� *.

-��D�8� ������� ����� �� �� � �������� ���� ��� �� � ��� ��� ���%�3 ����*�$S�4$����������)��� �$�������S

(4�/8��/����%�/���9 �S...��/�"- �����-���� �'�-��D�8%� ���� *�� *��� � 6� �6���*��� +�� )�# �� �

$���)���...��� ���#�'�$*���!���$ �����9����#�*��'����#�9!�'����+��$�����!�������#��'� ������*����'�����"����W�9����#�$!��'��#�9!� �$���#�9!� ������+� �9��*����*���$���+�*�$� ��� ����� *�� #��)�� +�*������)�� )����*��)��)������$�..

�7 ��� ��� �� � �� ��� �� ���'�

Page 28: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 8

(4�/8��/������%�������5����%�J9��*�!������9 �R...��*�!���...������� ...

-��D�8%�5���#�9��"��"��R���#�����*��������'��%�*�!���"��R

���48�/4� (�� ��3�8�%�/�� '��� *�!� *�� "����� ���.���"������������"��* �"��������.������.

����2�����-%����'���������9 �.-��D�8%���� �� ������� ������ ������ #�� � #$�6�*���!�

�����...����9����)��������������*����������������*��#�����$*������!��!�R...�/���S�D��6������&�����!���# ��...�����- �"���)��)����9���$�#�!��$����*��!���*���$�� ���!�3�*�)����9��'�� � �*���*������"�'�� �����...8���������'���R�8���������$�����*��2!��R...�8�������R...

(4�/8��/����%�E!�� �#���$���!������9 �...�&�����S�4��� ����-��������5�������� �� '�

-��D�8%� 3�9�� ��� )�� ���� ���...� 5����� #�� '���� +�#��� � ����������9��"�!���...

��3�8�%�5���$�� ���*��)�R�:��#�"�����""���<.-��D�8%������S...��� ��$�"������������������$ ���������� "�'�

(�" ����� �9����#*�! � � $6��� ��...�/9�� #� �...�8�� )��� $�*������!�������*����R���������*������$�� � �+��$6� �9*�!����$������!����6����!�/�!�)�...�5� �R...���'��R...�!���������'����*�#�"!� ...�3�9!�$!�'��+��"�*����$6����9�+� ����...��� ��$�)������������� 5 ��#��������� ������$�������� � "���#�.����"���� �#�� ���������'�7��. ���.�����%������$������������$�-������%��� 5 ������ � "���'��� �� �$�4��� �� � �� � 5 ���� ��� �����'� 7��. �� ������� ��� � "��'�� E�#��� � ��...���S...��( "��� 5 ���%��2�"'�

(4�/8��/����%���� ��������$�*� �!����!�R-��D�8%�8�*�$������!�/�!�)�...������������R...

-� �� �� $�� - �"���/��� ��� "�!� !�� &����� �� ��$� �!� !��!� �����*�!�&��...�(������*���&�����...��7��. ��"� ���� 5 ��'����!...

��3�8�%�3�����������"�����""���'-��D�8%�3�� ������� ���" ���...�E��� �!��#������#*

��! �$��*$...�++S...���9��"�������R��3�8�%�4�����"�����""���'-��D�8%�/��)��������������*��.

Page 29: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

2 9

(4�/8��/����%�������...�#��������...-��D�8%�/�� ���R...�8����� �!� - �"��� �� �,��#� !����

/�!�)�...�/���!��� #�9�� ��*� $�*�!�� *�9�� ,��*� &����� �9�� ����#� "����$�*� ��������#*�...�4S...��7��. ���"�� ��� ����.���������"�� � $�� � �3 ���������$ ��������� "�#���� ������� �'�

3 � �8� �5 �

������*�!�2�����# �!�*�!�(�MA�8���, �*���!�3��5M�����6�.4�8��$�)�� ��+�� �� ��$���!���)����#��#���*����#�� ����#���9��)��.

��G��8��2��2���%�E��*��6��#*����!�/�!�)����)��).�*���!� !��- �"����'�� �� �.� E�*��� ��!�� !��#�� �$��#�.&� �!����S�/������"�# ...�*�����������!��������#�"!��*����'���...����*���*��R

3�4�8��2��(�MA�8%� ��� #�� �*��R...� &����R...� (�) �����9���� *������ ".�(��� *��� *���$��� ��� ��� �)����$ � - �"������ �� J������� "�!� ��$�#� �!�� �!� �����"�*���!�*�!����������!�!��- �"��...

L��8����2��3��5M�%� -9�$�� ���� #*�!�� *��� ����)��� R�����R� ���*�9������...� ��� ��'R�����9���� ��� �*��!�*.���!9��#*�#�*��#�!������*�!����� �� ���!����#��...�4S#�9!�"�)��� �*���*��!�#*��#�$���'�����*��������*��$��!�$��##$�� ��9��*!��*����'�*���*���������#��$��$�������...��"��#�*��)�������'���*������*���*6 �*���...

��G��8��2��2���%�J����������)����� ���.����&�����������'���.

3�4�8��2��(�MA�8%�- �"���������)6�# �*.�5����!*� ��� �$ ��$�...

L��8����2��3��5M�%�(��*�������#�����'���...�G� 9����!���'�����$6�*�!�'�!�A���������9 ���$�����*��2!��...

1 Prefer s[ m[ r[coresc f[r[ s[ simt frigul (it.).2 Nu, prealuminate (it.).

Page 30: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 0

��G��8��2��2���%� 366 S�8�*� !����'���.� �6����9�+�*����*��������!��#�����)��'���*6 �'���!���*����9 �����.�(��#"� �!�����#*...�!��A�)�!���$�� ����*��#�9!����� �.�� 6 .�4*��!�)�! ���!��'� �6��*!$�� ��+�*�...�5��#�)�$������"�����$�)����!�...�3666 S����"����� ��"������ �� ������� �� '�

3 � �8� �5 � �

4�8��#��������$������2�����-.

4�8�%�4S�(�������(�����S�3��#*��'������# �R����#��+�*����*�R�(����!�*�!�#"6� R�89����#"6�� �*�!�*��������!���� ��S�����"��� "����������� "���$��"��%��� ���� �� "����� ��$'�

����2�����-����$��������� "���%�����"����4���R4�8�%�8��������.����2�����-%�(��*�9��#�� ��*�����R���$!6�#R4�8�%�8�...����2�����-%�&���...�4*�� ��#�� � �!'��...4�8�%�����*��#�����6��#����*6����'���!��- �"��

��S����2�����-%��!����������#�"!� ���4���.��!�!�����$��!��

�'�*���!�������!�!����������...�4!�*��������������#�+� ������������!�'� �6�.

4�8�%�(�����������...����2�����-%�-�#��"�*��'��...4�8�%�&��R...�&���#�9����(�������S...�&��...����2�����-%�-�����4���...4�8�%�-�9 �!��������...����2�����-%�-���������6������...4�8�%�-����������...����2�����-%�(�9�����6����4���...4�8�%�(��*�R...����2�����-%������*���9������...4�8�%�4S...

Page 31: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 1

����2�����-%�����6�R�8���9������#$�#R4�8�%�&���9��#$�#...���*6 ����...�E�����������!�#...����2�����-%� -� ���$ ���9�� ������ �� # 6�����9�

����������6����*��*��!�����6�*����$���!� ����� ��9, �$��#$� ����+�)�! �*�����"���������������� ��*��'����*���*������ ���,!�*�!� ��� *�� ��# �� �� '�! ��� �����#�!� �������*����$��#������� �� ��"���� �...

4�8�%�4S������...�����'��-� �� ��"�������...�����'�����2�����-%���� ��"���� ���9��������*�� ���'�#*�

4���S4�8�%�����������R...�����'�����2�����-%�E� ����� �9���)#� ��4���...�-� �9���)���

+� ����� !�� ���'�...� �6�� $������� *��*� ���� *6����'� �����*6�����*�!*����*6�����#*�!����*�!�����$��,�#��!��$� ���+��*��������# � ��+��"�����*�!�����...

4�8�%����$9��#����������.����2�����-%�8��*��$9��#���...4�8�%�-���*6��������R����2�����-%�(��*6��+�$!����;���...�(��$��!����� �...4�8�%�/9�� ���������������...����2�����-%�(��...4�8�%�8������ ��*6������*��+��'�����#����$�$���

*������*��$ ���*6�� ��*������+��)6�"�!�*�$�*!���*��#�9���$����# ��*���...

����2�����-%�(�...��� ��#��� ��...4�8�%�(��������#��� �...�-9�*��...���...�#��� �...�����'�����2�����-%�8���4�����������S4�8�%�(���*�����������*��R...����$9���!� ��"����$����R����2�����-%�8�...4�8�%����$9��$�$�� ��!��*�� ���������/���R����2�����-%���S���...4�8�%����$9��$�#����$�'����R...� -����� �� *�� �� ��

'����������...����2�����-%����'���R...��!�/�����9�!�!���������$�#9

*���!���G6�!��.4�8�%� �� � *�$ ��� �� ��# �� �� $�� ��� �!� ����!�

&����...

Page 32: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 2

����2�����-%�3�� �*��#�� ����"���� ������'���#����"�S

4�8�%�(������������...�(��� ���9�� �*�����"�� �...�������#�R�89���*�*��#�����*��.

����2�����-%�3 �$6��!���� �� ���*��������$ �$��� �.4�8�%��S��������������S...�8��#�����*�+�����...�/9

�� �����*����� "�� ��������� �� �'�#*...�-�����!���'�!9��)...

����2�����-%�(����!���'�����!�# )���+���� ��...���"��������� ��������� 2���$���� ���������'�

4�8�%���� S...�(���#������ �$��$�����*�!�2!��S��/�"������"��� ���������� "��'�

3��8� �5 � � �

-��D�8��*��$*���!�+�"����� ���#���*��$� 6��$����!��'����!(4�/8���/���������48�/4�(����3�8�.

-��D�8��"�� $� *����� � ������ �������"������ ��������2���%����...�������" ��������...���"�#�"�����""���...����#�"�-����""���'''� "�#� "�����""����� ...� $�� ��� �� ���'�...� ���*9��� "*�$!...

��3�8�%�������""������*�����*���...-��D�8%�P��...��3�8�%�! ������������...-��D�8%�:��� ���...� ��� ������ ...� �"S...� *6�� )�� �)��

��)�����9 ����" ����� ��*���...����.�����"�������%��� "-��'�

(4�/8��/����%��#*�! �9!...-��D�8%���R...�39�#*�! R(4�/8��/����%�/���9 �...-��D�8%� 89��� �#*�! � � �� � ���� �� !���� �

������ � ��*...���#9�#*�! �9���)������...��S���S...(4�/8��/����%�(��*6����+�*�$� �#��)��'�� ����*��#9

*� �*�!���...��+���������������.

1 Neostiat — neostenit, necontenit.

Page 33: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 3

-��D�8%�-�)��)����9����" �����!��8X���'�������! �!�� !��/���!9A���...� E�� #*��� *�� � �� �� ��*�9�� *��...�2��)���...

(4�/8��/����%�/��$���������9 �...-��D�8%� ������ $���...� ���� �" ��� !�� *�$�!� ���� '�!9

��)...28��2����8%�/���9 ���"����,��*��!��.(4�/8��/����%���S-��D�8%��!�*���!�/���!�R�3�...

3 � �8� �� O

-��D�8��(4�/8��/������*!�*���!�/4AG��M.

��2���2��/4AG��M%�/���9 �...-��D�8%�L��*��!����!��� �.��2���2��/4AG��M������$���%�4��*���*��)��)��!���#��

$�� �����"6���������.������ ���!�$���.�����/����������$!���#�*� �!�$ ��$#�!���#����$��.����#6� �#��!�$!� ��#*���::�����!'�������)�����#��������$ ��$#��#*�$�� )�����!� �� �����!� !�� ��� �� $�� ��� !�.� 4'� �������!��� �� ���*��� $�� ��� �<.:::��� "�!*�� *����� ��� *�# 6��� *�� ���*� ��� �� *�� �*�.� L��*� ��� $�# �� �! �� ����� ��6 �...

-��D�8%�(��*�R��2���2��/4AG��M%�����!���� �!�&�����#9��"����

*��)��������+�#���!��"����!�*�!�.-��D�8%�&��.��2���2��/4AG��M%� 5���*�!�(����� "�!� !�� 5!�*��

)���!�����9 �!��� *�� ��$ �� #� �������� �$�� ��� ��'�������.�5���*�!�(����$���.

-��D�8%�����$���R��2���2��/4AG��M%�5���!�����9 �!�.-��D�8%�&��S

1 A=a, prealuminate... nu, prealuminate... da, prealuminate (it.)

Page 34: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 4

��2���2��/4AG��M%� �6�*�!�'�!� ������� *�� $�$�D��#���!� $�� ��� )���� �� $)�.� D��#���!� ���6��� $�� $��������.�G� ����!�(�����*��#� �!����#�� ���!6���������$�� ���)���I.:::���# 6�,��.�G� ����!����6���$�����.

-��D�8%�E...�+...�+...����...�&�����,��*� ��������...�- �...3$���9�!��&�����#�� ����������������"�� �I.:::��# 6�,�����#��������!��...

(4�/8��/������ �����5� ����3��5���%�3*�� ����.��2���2��/4AG��M%�3������#����#*�� � �������.-��D�8%��R��2���2��/4AG��M%���!��*����!*�� .�(�������*

�� $�*��� ������� +�#���� �.� 2�� ����) � ����� ������6�!��.�2���*�������'����*�$�!��*��'�������!.���� ����"�# �$��"�� ��*���9������ �!���+���!�$ �!�&����9)��.

-��D�8%�&����...� ���'�� �� ��$ � �...� ���'�� +�$� 9�)����*���������� ����$ � �� "��������*��...� �����9���!�� �!�...��� ���*���������$��!�����$��6� �!����#��*�)���#��,��*.�(����9��"...�#��# ��9�$�� �...��!��#��!����.

(4�/8��/����%�/���9 ���$������! ...-��D�8%�(�*����#���� ��� �)��� *�$�!�/���� ���/���

� ����!����#������9���)��*��+� �9��*!$�����9���+�'�!��)+� *��!�! �.�����6����/���.�/�����*�!���R

(4�/8��/����%�8�������9 �.-��D�8%�� ��*R...����������/���!�R��2���2��/4AG��M%���*�!����,��*� .-��D�8%����$����$�# �...������I:����...���# �� ����!�.

��������3��5�����"������� �� �������� �� �'

3 � �8� �O

-��D�8��(4�/8��/������4�8�.

28��2����8%�4���������9 �.

1 Nici o vorb[ (it.)

Page 35: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 5

-��D�8%�4���R...�3�� � ��...��� � � �����'���S�'�'� �...�������*� *��'� �6���!�R...�5��� +�*��...� �*...� ,�#...����$���$�...��� � � %�� "������������ $�� �- ����� � .�����'��4$!� ��'� �6�����#*��'���� ��!6�������'�����)�����# �"�#����$ S����� �9��#��$�� ���$�� ��6��!��# �R�-������R

4�8�%�/���9 �...�(�����R...�8��� �...-��D�8%�8����� ��� *�!���.� 3�� � '��.�2 ���/���...

(�����R...����� .����� �9 ��!�����...����...������*�)��+�*�$�!��# �...�/9�#*����*�)�...�5���#�9��#$���� ���$��� ...

4�8�%����)���������9 �...-��D�8%��...4�8�%����)���������9 �...-��D�8%������...4�8������" ���%������R-��D�8%�(��������������9�����$��#�)���# ��*���...�(�...

�...�#9��"�*� �����...���*�$ ��...�3��'� ��*��!�����#��'� ����)��...�4� #9�,����� �� ���...� ��*� �9��� �)� � $�� �� �*�$S...� �!� ����...� �!��...� �� ��...� �6 � #�� !����#*$���!�*�!R...� -�4!����� �$�� "�!� ��'���!�� �� *�#*��� �!/�#*�)�...� E�������'��'� �!...������ "�!��� +�*��� +� �9�� ���...�-���R...�(����*��&����...

(4�/8��/����� � ������-�� ��� .���$� ���� � �%�3�����6����$9M!9�9#�#...

-��D�8%�(�...���� ���������"�# �#��#��� �*���# ���!����*����*����9���"��!������#��"����6��6��!������6��6����#������...���9��)����#�9��#$���4���R

4�8�%����)���������9 ���#�...-��D�8%��...4�8�%����)���...-��D�8%�(�����...�#��� �*��"� �*�����# ��#9�#*�����

��...(4�/8��/����%�(���4���R...�5��!�#...4�8�� �������*��� ������5��� �� �����%� ��� �9���

�����S���� �� �3 �� ���������������#�"�����$����"�'�

Page 36: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 6

3 � �8� �O �

-��D�8��4�8������ 6�����" ���!���3�8�.

-��D�8%�/���$���$�...���...�3$���9�...4�8�%�3�#�������9 �...�������9������...�/������$�

*�!�*�!�"6� 6�...�-9���� � ...-��D�8%��� �����*...4�8�%�8�...-��D�8%�� ��*��*� � ���*���*...���������'�4�8�%�8�...�������!��!�����#*��� ���'��������#���...-��D�8%�����'���R4�8�%�(�...�������*�!�2!����# �!�*�!�(��������, �*��9

�!�3 �)��...-��D�8%�������*�!�2!��R4�8�%�5��'����9����...�4������!�������9 �...-��D�8%�E�$� �)�����R4�8�%�8�������9 �...-��D�8%�� ��*��+�$� �)��*�R4�8�%�E�$� �)��!��&����...-��D�8��" ���%��"�"�%���R��3�8���������������������$ ���������� "��%�4 "� #�"���-

��""���;�

-��D�8� �������� � ��� " ����%� ���S� �/�"�'�� (�9��� ��4���S

4�8�%� 5��� #9�!����� ���� $�� ��$� �!�����9 �!��� $�- �"����"�!���$�#� �!���!� ����.

-��D�8%�-9��!�*�!�*��#9�!��������R�8���# �����R4�8�%�(�$��*�����)�����"...��+$������������ ���%��� ��'�-��D�8%�8*��9��� ����� ���6�!���*����#�9��"��'��*�!)�

���9�� �9�$�� S� �� � $�� ���� �� )����� "�����'�� �� ����*� ���$ �����������#������*������*...�����������-"�'�����#9�� �*� �� *6�� )������� �� �$�� *�� )��� $�*� !�� $� ��� $��#�$������S...�4�����'��9��"�*� ...�3���9�"!�������...�E�$����*�#*�#��������� ��*� �S

4�8�%�(�...������*������"�"�# ��*���*9��!���������"!�� ...� �9��� "� ����*� � +�� "�*...� �� ��#...� �9�$��� ��*...� �+$�"�������� ���'�

Page 37: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 7

-��D�8%��S...����...����...�(�9 �.��� � �"�����������$ ��������� "�'��4S�*��$�*� �*�����9������ ��# ��������S��+����� ������'��(�S����"������S��4 ���%��� ��'�6������� �������������� �� '��/���!�...�3��)��+�� �.������%���� ����"�$������������)���*� ��'��A����)����+�'� �6� S

3 � �8� �O � �

-��D�8��*!�*���!�/4AG��M��)����$��$��� �������$ �.

-��D�8%�/���!���!�#��+�*���*��!�.��2���2��/4AG��M%�3�9��#$���$�$������ �����+�*�9

��...�'���������...�(���#���#����*�����!��*���� ��+�*�����6���*����#�� ������$��...�4S...

-��D�8%���" �����!���...�3���!�����*!�*����/���!�.��2���2��/4AG��M%�3���!���R-��D�8%���S...�8������*...�2��9����,��#�#!�)���*�

!� �$#���!����R��2���2��/4AG��M%��'��!��,��� � �...-��D�8%����*��"�$ R��2���2��/4AG��M%����'� �!����!����#��.-��D�8%����#$�R...��'��)���I���������)�������.�-

�����...��2���2��/4AG��M%�L��� � �...-��D�8%�E�*��I������...��2���2��/4AG��M%�(�*�� ,��� � ���9�������9�� "

*�)�����!�����*��*���� 6.-��D�8%�4S���S���S...�3!�)���#9���$�$ �!��#*�#...�89��

���� ...� $��#���� *�9�� �� ���� ,��� � �...� ���� ������#�"!�������*6 �)���!�...�/���!���*��"�*��5� �...�')�!*�����9��$�� � �+��#$������#$����*����R

��2���2��/4AG��M%����"�*��'����*���9���"�$�#�$9*����!��+��#�#...

-��D�8%�/9��!�#� R��2���2��/4AG��M%�39���#�'� �!�5� �...������,��#�

+�����,�!���$� ���$*��9�9��$*����!��� *�#*����������#�"!����� ���...

Page 38: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 8

-��D�8%�����#��*���#��������������...�����!...��2���2��/4AG��M%���!�!�����!�������9 �...-��D�8%�(���*�!�!�����!�...�- �"���"����$*�������"���

*�!...�4S���*�������*���!���'6��...�*�����)"�����$�# +��)�!���3�*�)�S...�3�������...

��2���2��/4AG��M%������S...-��D�8%�3���������/���!�S...����)��#���*��#�������

���� ��'���R��2���2��/4AG��M%�3������+��$� �!� ��.-��D�8%�8���/���!�...�(����������� ����!��#����!�

$���*����)��������#�"!� �!.������*6�������)���#����!�����!�*6 �����!�� +�*�$�#��#�� +� ���*�.�4�# ��#��*�'�����$��*���)��� ��'�����������)��...�3��)� ��� ������!.�39���#�#*������!�...�B��...R�����*R...C�8��������...�-�*6�*��*� ���������)���������#�"!� �!�$���#�� ��# 6�)�!��*�#9 �...��# ���� #������������ ��'���...���������)��*�� !�$� ����*�����...

��2���2��/4AG��M%�89�)���� ��$ � �R...� �# ���� ��,��#�!��,��� � ���)�������9 �!�.

-��D�8%��������"����9���"���$�����$��#�*�...�8���#�'���������$��������"�*��*�*6��$��*�����...�8�*. ���"���2�������3��5��'�...����#�"!� �!�+� �����*������# ��$�� 9��� �� �������*�� � �*�$��#�!��...���S...��#*�! ���/���!�...5��'����$���������!��- �"�����!���� � �����R

��2���2��/4AG��M%�3"6� ��*��#"6� ��*���*� �����#"6� �!�$� �S

-��D�8%�-�)�����'���!��R��2���2��/4AG��M%�&�����*�� ���������������������

+��"��������!�.-��D�8%�3��# �6���$��'������$���# ���*�9����������#

+��3�*��)����6����+� 6����!�����+��*���...�8�*.�����"��-�2�������3��5��'�...��� � ��*���*�#��/���!�R

��2���2��/4AG��M%���9��"����!��(������������(��9��!����# ����#�#����# �#...�L��S...

-��D�8%�8��,���...�����9����#���"!���������*�9����R

1 Destul, prealuminate (it.).

Page 39: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

3 9

��2���2��/4AG��M%�8���S-��D�8%�/6���#��+��#*����!�/�!�)��$��&����...��2���2��/4AG��M%�(�����S-��D�8%���R��2���2��/4AG��M%�(�����...�D�*�9#��)��� �...-��D�8%����+�'� �6� ...�4S� +���!�S...�-����$� ���#�

#*�$...����#�"!� �!����)������ ��$�!�������$�� �...���� ��" �� ����2���� ��'��8�...�����������#*�! �...�(����'����$�� ...���� �� *�������3��5��'�...� -� $�� �� #������*�� *��M!9�93�#...

���2�����

3�!�� ����!�.�(��,���+�$��,����*6 �������6������,�����+��# !'#��*�#*.�E�����$ ���!6���� ��������,������+��! �*��# ����/�!�)�.���$����� #��)��$�� �� �!�� # ��'��!��.� E�� "���� +�����$ �� �� +�� # 6��� ����!�������� ���.����!� �������# 6�����$!���!��!��!���������.D���# ���+�����$ �.

3 � �8� ��

(�" ���!����48�/4�(��3���8����" ���!��4G�8�Q��8A�83�4�8��" ���!�-/��.�D�*����$�# ������$�����**�� �+��)��'���

�����3�8��)��'�� ��$��,��� � �� �!���� �.

(4D�4�2����3�8�%����6�*���������...(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%�/�! ��!������, �!��8X���9

'��������*��$�!� ��!��9����"!� ...�������'�!��)�������� ���...���##�#�/���S

(4D�4�2�� -/��%�4��! ...� +�� ����� +�� !�$ �...� ��� ��$�!�����!�������*��# � ��...�����!����9���� ���...�������!��$*���+�� ��)�� �� ��$�!������!�...�-�/���!9A����� ������������� �������!��$� ...�� ��*�#��)���...�B2����-�!*�R...�-�!*������6�*� R...�-�!*���*��� ���� �#�$��� RCB89�����*.C� B5���� ��� ���� -�!*�.C� E�� ) ����!� �# ��� �

Page 40: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 0

$� ���� *���� #*�$����*�...�4� )����� *���� �� )� � #!�'�$6���!��#"6�� ...

(4D�4�2����3�8�%��9���)��� �����# �*� �*������.A�����*�����.�����.��!��,� ����+�*���,��$�� ��...���������*�...���������.������� ������� �� � �� �� �, ����'''�& �� �������� ���;�

(4D�4�2��-/��%�Q!����#$�����*���*�������R(4D�4�2�� Q��8A�83�4�8%� �� ��$ � �...� ��# �

��$ ���*�����...��+...�3��9�������*��"���!����...(4D�4�2��-/��%��S�$���*6 ��"�*����� ��*� ������!�...

#�� ���*����$����# �...�4�#��)���R(4D�4�2�� ��3�8�%� 3�9!� +�*������� *�� �� �����

�����)�...�8������""���#�� ��5�������9'''�8/��)����9'''�,��"��-�� ���<��"��������� � )����"�'''<

(4D�4�2��-/��%�3666 ...�5��S

3 � �8� �� �

�����#�#.�-��D�8�� ���$��������# 6����������+�'� �6� ��*�$*���!�+�"����� ��!��'����!�(4�/8���/����.�(�������+�'��*� �

+�*�#.

-��D�8%� (�" ��...� $�� ��...� #�� ��� '��R� 4S� *�$!�*�*��S�/��$���*��-�!����� ��� ����������*��"��� 9��...�8���-�!...�/����9��$!�*� �� �� *6 �� +� $!�*�'���!�����$�� ���/���!9A���...�8�*�� � ���...�/���...�/��9�...���� ��#��...�� ���.�����.����*�!���R

(4D�4�2��-/��%�4!��*�������9 �.-��D�8%���R(4D�4�2��-/��%����R...������...-��D�8%�(�*���������*��)�9���,�R���������������#�

#"6���� �...(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%�/����! �����������9

�.-��D�8%�(���6���+�*�!���$�*��*��� ���...�/��)����9

�...� ���...� +� �#...� ����*� � *�� ������ ...�8�*��/���...�6����6���� ��'!�����...�/���...

Page 41: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 1

(4�/8��/����%����$����*�� ��$���#!�) �!�# �$6�R-��D�8%�/�� $���� *�� �� $����*�� �������! � �*6 � �

�����.(4�/8��/����%��#*�! ��- �"���.-��D�8%����...� ����� ����...� ��S� �� ���! � �� � ��*...

������� � +� ���*� ��+��# ���!���# ��...�5�����*�)������! 9"�!...

(4�/8��/����%�/���*������+� ��*�*������� .

3 � �8� �� � �

-��D�8���" ���!����48�/4�(����3�8���" ���!�Q��8A�83�4�8���" ���!�-/��.

-��D�8����"������" �� �%��6�,��������-�!...(4D�4�2��-/��%��6�,��R...�89���)����#���#��*6�,���

��*�...-��D�8%�8*�� ���9���#*�#9��+�$� �)���������*��9

#�*��.(4D�4�2��-/��%�8*�� ���9����� �#��"�����*��9

#�*��...-��D�8��������"��"����"��%��� �*����� ��*������� ��

$����� �...�-�*6�,���������*������*������� ����6������)��!��...

(4D�4�2��-/��%�4S�'� �������� �������$� �+��� ��#����#*�� �...

-��D�8%�������$� ��$6���#��#*�� �����!�!��*�# ���*���!�) ����-�!��$�)��!��"�*����!�) ������$�� ����#��� ���) ����.

(4D�4�2��-/��%��� �������)���#9��'� ��*6 ����"�)� ��*����� �9��"�'� � ����9��"�'� � �����9 ��*����...��# �����)��� ����#��� �S

-��D�8%��S�- � ���-�!��*�� ���� �*��#�'�����R(4D�4�2��-/��%����#�'�R...���R...�-���*�R-��D�8%������������ �"��� ���#*�� �$������ ��.(4D�4�2��-/��%���� ��� � ����������)��*�*6��$� .

Page 42: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 2

-��D�8%��6��$����-�!�����*6�����$��R(4D�4�2�� -/�!%� 5��*��(�������� ���� ��� $� ��

��...-��D�8%�(�������...� -�!�� �� ����$*����� '�!��)�

��$���"�*����������!��������)��R(4D�4�2��-/��%��# �R...�8�������9 �.-��D�8%�(�������������#��� �����$� ���#��"�*���

'�!��)R(4D�4�2��-/��%�(����������#��� ��R...����"�*���

��'�!��)��*���9���!�#�����.-��D�8����"�.��� ����%���...���#�"!����...��*.(4D�4�2����3�8�%�:��#� "�����""���#� <���'��� ��� ��-

�����'�-��D�8��������-"��������2� ����"�����%�E!�#� ����$���.

����%������'�����'����!����������)�� �$6����*...�8��$�9*�$...

(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%����#������'������...-��D�8%� 3�� ���� ����� ��S� ��S�8����� $�*�$...� 3��

�������*6��#�� ����'�������'���*6�����"����������'����� � �*6�����$�����6�!��$��$�$ ...�����������9�'����!...� +9+9+9+...� ��� ��� ��� #�� $�� �� #�� #*�$...� ���� ����� %������������������������= ��������4��'���*�# ��"���������������������! ...�-�!��*�����#��$���R

(4D�4�2��-/��%����*��#��6�...�&������!�# )...-��D�8%�(������� R�����9����� ����!.���� ��*���*

� 9 ������#����#*�#��$��*6���������!.(4D�4�2��-/��%����$�� ��"�����+��*�# �!�!��*�# �R-��D�8%��S...�8�*...�-��*���6��� ��*������$ �� �

#�� �� ��� ��9��$������9��!��$���+��"�*...(4D�4�2��-/��%�(���+��"�*��������#9�� �...-��D�8%�����-�!�� ��#��+���$��&) ��5�� R(4D�4�2��-/��%����#�9���$ R�8��+���$ ���*���*�

1 Ca un fulger din cer ]n b[t[lia de la Halici... +i bolnav, Doamne sfinte!(it.).

2 “Prealuminate, dar ce durere”... “Vreau”... Am studiat pe acest omminunat (it.).

Page 43: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 3

���+���$ �$*���!�(����!��!���!�*����������#��+�*���# �$6��!����...����*��*�...����#�� �����...������)�����9�...��S�'����S

-��D�8%����������-�!R(4D�4�2��-/��%�E�� !�*�#��"�*����"�*�������#�� ��$9

*���!���#�9!�!�$���+��"�*�����'������"�#���� ����"�*�!���#���������!�*����#��+� ��...�&���...�A����)������S

-��D�8%�&���S� �����)�� ����...� -� #�� #"6���� �.�4S� ��S��S�$�� ������)�����!�R...������# �*�*������$���*�# # 6�)�*������"�# ����������'�� �!�- �"��S�������"�*�$��9 � ����� �9�*...� �9�*...� �9�*...�$6��9��$��"�*�� +�� #*��� ��*� ������������*!$��*�9�� # ��!�* � +�� "����� 6 �����'�����*��� �� ��S...�-�!...��S�-�!...�$� ���#�9��#$��9����$ �!...����*�*���#�9������ ��������$��- �"��...���������'U� �� "�����!�S� �(�� . ��� "���� "�� "�� ����'�� 3�� )����*��'� �6���!����!��#9�������$������"�*�!�)�# ��.

28��2����8%��� ����������7��. ��%��. ���"����"�������'�

3 � �8� �� 5

-��D�8������2�����-������+�������(4�/8��/����.

-��D�8%����)���������R����2�����-%� (���#*� ����!�� ��# ��� � � $� ���*

#��� � ����)���'���.-��D�8%�(���� R...� ��� *��...� (����!�� ��# ��...� �+...

� � $� ���*�*6�� +����� � #��� � ���$��*������������R...��� ��#"�� �*����"�*�����*6����*���*��+� 6���� ���*�9������R...������...���!��*��9��+�)��� � ��#�����*��+�$��6� R�(��!�����R�3�����!�� � 6��9 ��������R�(�...�#�*9�!���$!�*� ...���"�6�� ����"�...

����2�����-%�3 �$6�����9���+�)��� �� ������'��!�������$��*6 ���� ���*�$�!��#�*�!��9��� ��*�� �� ����"�.

-��D�8%�(�*�� �9��� ���*�$�!�*��� ���'����!� ����� �9��� $�#*��� ��� ��� $���� �� *�9��� $��#� ��� $�#*��� �� !�+�*�$� �!�!�����$6���#9���#"6�����$�� ���$�#*��...�4�S...����)��R...�/�#9��$��� ...

Page 44: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 4

����2�����-%�(�����...-��D�8%�/��'��.����2�����-%����#��"�����'��R3��D�8%�������� ������� ����'�� �*��� �...���� ���*�

4���...��� ��$����" ��'��(�...�4������#9��$!6�#�*����9�$��9�� $�� �� #�!'� �*��...� (�� *�R...� ��9�� "�*� �����...�4� #9�,������ ���...

����2�����-%�(�����...-��D�8��%�������%�4�S�$��# �!�...���� �9��*�R����2�����-%����)�� ...-��D�8%�(�*���9��"�)�� ���9��"��*.����2�����-%�3�...-��D�8%�3�R����2�����-%���� �9������������'�#*S-��D�8%��S���S�&��)���*9��#�����+�����# �#*���S����2�����-%���"� ��'���...-��D�8%�&������"�����#���"��� �.����2�����-%�&���...-��D�8%����$ ��*�!�.����2�����-%�&���...�#���*�...���"����$����.-��D�8%��S�"����$����R�� ��*�*���#9����#*� R����2�����-%�8�*���#*��������9 �.-��D�8%�����$ � ���*�� ��*�� � 9#���9��)��'����!9�

*����� �.����2�����-%���'�#*�$��4���������9 �S-��D�8%� ���R...� 89��� ��� ...� 4S� ��S� ��SS...� ��

'� �6���!�...�(���4������"� ��'������"�����#����*��� �...�*���!������ �����(�������������.�3���*����"����$����... ��� ...�(���������9���"!� ...�-�������+���#*...�����9�$���� ����*��$9���*�$!...�-���*�$!��� *�...�&��...�(���...�9��#$�#R

����2�����-%�(�������9 �.-��D�8%�-R����2�����-%��������'�� ��*��$9���"�� ������*����

#� ����*...��9���"�'���������...

1 Nu, prealuminate, aici (it.).

Page 45: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 5

-��D�8%����� ���� ��S� ��� �� � ������ ����$ � ���� "��� '�(�����...����"����#��� �+�'��*� �...������� �*���+��$�)9�# ���*���'�� �...����*������R

����2�����-%����4���...(4�/8��/����%����4���R...�(��������*�$!...�-�#���*�...

-...-��D�8%�2��*�$!...�8*� ����������������...(4�/8��/������"���� ���%�- �"���S�/���9 �S��+��� ��

�-�����'�-��D�8��%��. ���"�������%� �������%�8�9���#��9�# ���*

9�# �!�! �.��# ���������...�����������$�...����)����#��)�$��4�����!� ����� ����#9��+���,�� ��#9���$����#���'�������*�!��������*�� ��.��6�����*�� *��)��4���� #�� #���6�9��#*�� !���� ��� ����� #�#...����������� �� ���� ����*�$!.�'��#��"�+�$!� ������*�����������.���� ��� ���*�� �9����#*� ...�����...�������!���*������*�����9��$!�*���"����$��5� �...

(4�/8��/����%�5� �R-��D�8%�- �...�3�����+�*�!�*�$��5� ���*�#�����! �*�!

*����#�� ���*��*��)6� �!�$��"����$��6� �!�.�3������*�!�� �*���!���*�)�!����*���� ����*������*�*��...�$6���+�G6�!��.�-�#�9�#$��������������%�B/���������9��)�� *��#�!��)�����#�����+�#����������#��������'�����"�����#��"����$�������# ��4������!��*�� ���/������'� �!������!�/�!�)�C.�-�*�9��*��'�����#��)� #�9��#$�...�����9#$��������)��'!���#!�)�#*�$9��6��S

����2�����-%�P'��...-��D�8%�3�� ��)�...��� ��$����"��� "���������$��"��%������'�

8��$9�*�!����������*���9��#�����$����S��� ��$���"��%��.���'��� ����/���.�-# �*�$!��9��*����� ��)���!��)�*�.�E+++...8�*...� ��*� ��...��������"�*� ...��9���*��#*� �+����� ���...5���"!�� � ...�3���*�!��� ��...�3�9!�$�)��*6��$!��*�...�������� �.��� "�� �������� �� '�

(4�/8��/����%�3�9!�$�)�...-��D�8%�(��� �� !�� � $��(����Y...� ����� �����...� 3 �6���

*�����#��*��$��*�!�!...�3�#...���- ������������������ '��(�*6��#�� ��9���)��� ����*�!�����*����#�9��� ���$�� ��!�...

Page 46: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 6

/�...���! ��#��� � ���������...�4S� �� �9���������...�4'� �� '� �6���� '� �6��...� ��� �$�� ��!...� !�� )�!�...� *�� ����6!����...� �'�� #����� )��...�8�� #����� )��S...�4�S#6���!��/��� �!����9�����# 6�$����"��'�����)�!�� ��*����9 ��!����!����� �S...�/�������#��)��'���...�3����9�'��*����#��'� ����.�&��������)���.�4$� �!������*�.�����- �"��)��)��� )����S

(4�/8��/����%�3���*������9������*�����������+�$� �)��*�$!�!�������#���*�����������*��*�$!�!�+�$�9 �)�� � �!�.� 3����������� ������ #!�)�� !�� ��*� �� �� ���! �!�#���*��+��# ��!�*����!��) ����.��!6���$�����!��'��9*�)6� ���$��*�!�!�! .� E� ����# ����������� ���������"����������#�� ���6��6���S

-��D�8%�- �"����� �� ��&�����+�*�$�S��/�"'�

3 � �8� �5

3 �!�*�!�(�MA�8���, �*���!�3��5M��� ���$������$ �.

3�4�8��2��(�MA�8%�5�����$��$�����*�!�2!��RL��8����2��3��5M�%�(����*���*���.3�4�8��2��(�MA�8%��� ����RL��8����2��3��5M�%�-����6�,.3�4�8��2��(�MA�8%���)��' �*�...L��8����2��3��5M�%�(���*��*�*�'����������"�����

*������3"� �!�����#*.3�4�8��2��(�MA�8%����*���RL��8����2��3��5M�%�3 ����...�-�- �"�����*��+��*����

���...3�4�8��2��(�MA�8%�����#���*�.L��8����2��3��5M�%�5���#�9!�����.3�4�8��2��(�MA�8%�39�����)��' ��9�! U�� ������*��

���!��'������'���6����*��,��*��!���*�����'���!���*�� ������!�����������!������!��)������!��!������!��/���!9A������!�� ��*����!����� ������� ����$���������$������$6��!9��$� �'��!�.

Page 47: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 7

L��8����2��3��5M�%������!9�������*������!���'�!��)����'� �6�...

3�4�8��2��(�MA�8%�-���#!�'...L��8����2��3��5M�%�39���#�- �"��...3�4�8��2��(�MA�8%�5�*�*��!��$������...L��8����2��3��5M�%�(��������#�9!��� �...3�4�8��2��(�MA�8%���"�# �'��...�����*...L��8����2��3��5M�%�-���$ ...3�4�8��2��(�MA�8%�����������...L��8����2��3��5M�%���������9��*���#*�� � ...3�4�8��2��(�MA�8%�&������������������#�$�#������ �9

����+��"����!�...L��8����2�� 3��5M�%�/��!�� !�� +�$������ ����� !�

�# ��...3�4�8��2��(�MA�8%�(�� #�$��� +� "�*��� ������� �

������'����#���.L��8����2��3��5M�%��������'����!���#"� ����#���-��$�R

8�*.�2�� �����.�(�$��&� �!�� �� !�� ��#���� +!� '����� �9�*�����+��)���!����...

3�4�8��2��(�MA�8%�-�*����� ���*��*���...L��8����2��3��5M�%�L�$6��#�!�����# ��������$�" ��!�

*�# �!...3�4�8��2��(�MA�8%��������������*6��!9��+� ��

'��!�����!�*...L��8����2��3��5M�%������*�!������...�*��"� �!��� �� �

��!*�...3�4�8��2��(�MA�8%�(�������...�*���*RL��8����2��3��5M�%�G���*�"!�*��...�&��������'���...

��� ���!���'����� ����! �...3�4�8��2��(�MA�8%�G�S�'��)���*����...�����!���$� ��9

*� �- �"���+��G6�!��...����*�����...L��8����2��3��5M�%����"�����#��$�#*����...3�4�8��2��(�MA�8%���������...L��8����2��3��5M�%�����#���*�...3�4�8��2��(�MA�8%���'����� ��'��...������� ����!9��

"�+�"��� ...L��8����2��3��5M�%��S

Page 48: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 8

3�4�8��2��(�MA�8%�...$��#$� �����$ ��*9���*��*.L��8����2��3��5M�%���������"�� �R3�4�8��2��(�MA�8%�8��#���"!�.L��8����2��3��5M�%�������$!�*�����������...�2��9

��"�$!�*� R3�4�8��2��(�MA�8%�3���*���$9������������� � #�

)�����$*����!�...�2��R�8��� �...�2!���)��RL��8����2��3��5M�%�8��*�����$�� �����$�� ����.�/9�

�#�#������ ���'���!��- �"����*���!���*���'�!��)...3�4�8��2��(�MA�8%�G+SL��8����2��3��5M�%������ � *9�# 9���$ ����'�"�����

�$� � �� �����$ ���$��*�# �!R3�4�8��2��(�MA�8%�8�.L��8����2�� 3��5M�%� &���...� �$��� �$�� $6��� �#$��

���...��6��#���'���������6����������������9���6�*�.�/6��#��#$�!��$��'� .�2��)�! ���*����#���� ���� +������$���6��.���)�! ���+!�#��� �����*�� ��������!���6���$��)�! ����*�� �9���!�*����+� �9��$��$�# �...

3�4�8��2��(�MA�8%���9�����"��9�# �RL��8����2��3��5M�%�-���9���������)�*�����) �!�

����� ����#6����� �+���# ����$��*6������!���...3�4�8��2��(�MA�8%���� SL �*���!�3 �)��%������#9����� � �*9���*���*�������W�*6�

�����!� W���"���������#*� ����*�$!�*��$*����!�����...3�4�8��2��(�MA�8%�2�6 ��#����SL��8����2��3��5M�%�-9�*���$�)�� �...�������������.���-

"�� �������� �� '�3�4�8��2��(�MA�8%��*��*������#�����"����$*�������

����� ��#��'�!�)��������������*�����*� ����!��*��#�9� ���*�� *�� ���$ ��...� -� *�!��� �$�� ��� �$�� ��� �� ����)���� ��3�*��)���*���!��������$��*9���������*� � �.

L��8����2��3��5M�%���)�� �...�5��� ��������...�*����'�!���R����*�$��*�������*�#*� ���*����$!��+� �#�...�*���#���$���#��+������$9�����������*��$!� ��!���...�5��R��*...�*...���...��� ...�39�� �$ ���������!...�����)��R

1 Dere= — cal cu p[rul ro=u amestecat cu alb.

Page 49: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

4 9

3 � �8� �5 �

�����#�#.�G� ����!��2�����&4����$�# �!�*�!��4�(���)���*�!�L2�L��$6�*�!�'��43�����(��A4-�

-�8(�2������O��)�������$ �.

G��/�82����&4��%�&���������"�� ��(�������'��������3 �)��.

3�4�8��2��(�MA�8%�&����#�9��"�����SL��8����2��3��5M�%���� � �����...�43���8��2���4�(����"����������.��� "����%�&�����'���

�����$����'���...�N��M��&2���43���%���R������!����'���R�43���8��2���4�(��%���...� ���� �� ��...� 3�� �*�� *�

����'����#��*����� ����������...��6��������������#���������� ��#9��+� ���*� �*���'��#�����)��...

�N��M��&2��(��A4-%�����#��$!�*�!��8�����...�/9���"���� �*��$9���*6��...

�N��M��&2��-�8(�2%�E�����#��!���!�*���*6�����)�#9 �/���!�...

54�8��2��L2�L%����#��'� �����#��"����RG��/�82����&4��%�8*����.54�8��2��L2�L%�/���!���9���#�#�����+�'��*�*���

#��'� ����.�N��M��&2�����O�%�-���...3�4�8��2��(�MA�8%�-���...�N��M��&2��-�8(�2%�-���...G��/�82����&4��%� ���� � �� *�� )���� ����!�� ��9!

(��������#�9!���...�43���8��2���4�(��%������! ���'��...�N��M��&2��(��A4-%�-�) ���...�N��M��&2��-�8(�2%�-���$�� � ��...�N��M��&2��(��A4-%�-����*...54�8��2��L2�L%�������!�!���9�!����...�����9�!������9�

!��(�������S

Page 50: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 0

�43���8��2���4�(��%�(��$ ���9��"�*� �*����!��!�...�-'�!��)��*�����'������"�"�# ���...

&M��N82����&4��������������7��. ��%�B8�*...�/��9�...�*�� ��#��C...�/ �!�!S

3�4�8��2��(�MA�8%����$��*���9������"��!...G��/�82����&4��%������9������"��!R�(���*���)��

#��"�R����9�����'��*�����'���!R��������#9�������+�!�*�!�!�R�-�*����9�����$!���!�����*��)�� �!�R�39��$!6�#*�)���(������R

3�4�8��2��(�MA�8%�4�)��'����� ����.G��/�82����&4��%�4�)��'��������'�S3�4�8��2��(�MA�8%�D�...G��/�82����&4��%�89������"�"�# S�43���8��2���4�(��%���*���"���!��S

3 � �8� �5 � �

�����#�#.��!�*���!�/4AG��M�� ������#�"!6����$����$������$ �.

��2���2��/4AG��M%�����# �����+���!��S�3����� ����#����$��#���*��#����$��*��# � ������ � ����+���!��S

�43���8��2���4�(��%�����/���!���*�����+���!��R��2���2��/4AG��M%�(�U�9 ���*���� � �'����+�)��� ����

+���!��R�43���8��2���4�(��%�����������!���*��#�9���!��R��2���2��/4AG��M%�����$ � ���*��������9���!�#...

/���*�!���!.�3��$!�'��$���*�#�.��������)������'������+�$� .� -� B��!���� $�*� �!�� ��!�...� *�� ��...*�� ��...C� ��*������!������$�*�S

��� �� �������� "�� ����� �����$� �3��5��'��43���8��2���4�(����"��*���%�����*�������+���!��.��2���2��/4AG��M%�8��#$����R�43���8��2���4�(��%�/���!��� )��9�� +�� "��S���9�

#$�#R��������#���9��"�*� ���9����#R��2���2��/4AG��M%�8��)��#$�#�R...���)��� ...���$�!

�����!���$�* .�������*�!�2!����"�� �...

Page 51: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 1

/���/2���%�������*�!�2!��R��2���2��/4AG��M%� 3$�#� �� "�9�9$��...� ����-!9�9

#�#�)���...��!���...�B*����...�*����C...�(������ �9��"����!����� $����*�� ��� ��'�� #�� �� #*�!� �� #�� ��'!� *�9�� ���� 9�$�...

G��/�82����&4��%�3666 S

3 � �8� �5 � � �

-��D�8�� ���!��'����!�(4�/8���/������+�'��*� �+����!�������� *9����� ����$�# �)������'!�� ��*��*�*��.Y�A�!'���!��"�����

*��*���*����!���*�.�-*���$� �.�(�" ���!����48�/4�(����3�8���" ���!�Q��8A�83�4�8���" ���!�-/��.�5��$��������# 6���.

-��D�8%�3�� �+� �������#�'...�(��������9�# �...���6�9�����9��� #!�, � *�� *�����...� �9��6������9��� $�#���,��.� ���5������� ��-��5��������'�� 5���� *������ #$�9,�...�-9��6����������...�2���9���"�*�)�����#!�'����9��$��)�!���$��#*����!�/�!�)����$ �!��/6��# ������ ���+�� �6��!� # �����!��...�4S� !�#��� -�!�� �9�� ��,�...� ���� ������������������'��5��"��!�)�# ��...��� ���������5��'��(�...�-�!��...����#�*�)�R

(4D�4�2��-/��%���R�8�������9 �.-��D�8%����*��)�����'��...�����.�� ��� ���5�'���������

����� �'��3��)��'���.�E� �����������.�(����������+�*���3 �)��������$���$�...��� ���������5��'��������*�!�2!����9�)�� R�/���!�...��4�������"�������%����� �'�

��2���2��/4AG���%��*������9 �.-��D�8%�89��"�# R...��2���2��/4AG��M%�D�# ������9 �...-��D�8%���$!�*� ...�J9���#$�#�#�� ���*�+�� �...��2���2��/4AG��M%�E�� �...�����9 �...-��D�8%�8��!9����# R��2���2��/4AG��M%�A�# ������9 �...����*���'�!��)...-��D�8%���R...���'�!��)����'� �!�$�����*...�����#�9�

��# ��)��!����� ���...R�E!������*�$�!...�4�9��S...�E!�����...E!�����...�-�*�9!�����R

Page 52: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 2

��2���2��/4AG��M%����*�9!���*��"����*�9!���*��*�!����# ������� �+��$� ...

-��D�8%�E!������*�$�!S...��2���2��/4AG��M%�(��*�$�����9��)��' ������9 �.-��D�8%�E!������*�$�!S����*�$���# �*�*����...�8����!�

!�*�!� !�...� G� ����� ��'����� #�� )�� �� �# ��...� 8�*������...����"�!����...�����"���...�/���!�S

��2���2��/4AG��M%��#*�! �������.-��D�8%��#*�! ���$6��������*6�...�(�9 ��!��$�����*�!

2!��...� -��� !6���� *�# �!...� ������� �'�� �� �9�$���$�� ����...�8���������# �!�*��(�����R

3�4�8��2��(�MA�8%�(�������9 �.-��D�8%�(�9 ���9�#$����*�������, �*���!�3 �)������

#�9!� )���...�8������ �� 3 �)��R...� �4������� "�� ����� ����� ��'�

L��8����2��3��5M�%������*������9 �.-��D�8%�(��� ��*����*R...��(���3��5��'�����������#�

$���$��(��������$��3 �)���+�$� �)��*��)��'��!�����)��9'�!��!���+�$� �)��*����+���...��>���������)����%�����������'����- �"����9���# ��!��+���!����*����*����� ��'��#���� ���#*��*��#�"!� �!�!�����)���...

��2���2��/4AG��M%�����#!�) �������...-��D�8%�89��+���!�#R��2���2��/4AG��M%���*��#�'�...� ��9����������9��...-��D�8%�������*��� R��>�������)������"��%��� �$��'��89

���� �� )�� �9�...� ���� #�� $�*�$��� *���� *�� ��� �� �� $�9*�$� R�(�$��$� ����*� �� ��$ �������������...��S���-�������#�������������'����!� ��...�/���!�...

��2���2��/4AG��M�����"������%��*�������S-��D�8%����# ��������� ���R...�(�9 ���9�#$����#��)�

$6��� #�� ��� )�� ��S...� �3��5��� "�� ����� ������'� ���� � ��� ��� �����������. ��� ����#�"��%��5����$��"- $� *��%��2� ���'������,��*������)6� ��� �+�$�����...��/������"� $�������� ��� "���������.���'�������'� �!...��( �".������'��3������"���� ���#...��( ��"� $�'�����$� ����� *�� � ���#...�-� �� ��*�

1 Olac — caru\[ de po=t[.

Page 53: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 3

�*������� �...���������� ��*���$�� ����# �!�! �...��/������ -5 ������ 6� � $�� �������3��5��� ����� ��� �� '�� �S� �����9�*�...�#*��$�������)��# ���#��� � �...

��G��8��2��2���%��'��������$*����!�...-��D�8%�3*��'�9!��*���!����!�...�D��������!��� 6����

)��*��*�����'����"�*�����...�����!��*��#�"!����...��!��*�$*���!...��!��*����*�!���...��!��*��+�*��� ��!�...����+�*�9!�...��$���$����*...��+��� ����" �� '��8��)����#���#�...�8�)����� #�� )���� #�� �#�...� -� �� *�9��� )���R� �������6� '�� 3�#$��"�*���!�� ���#�����# ���*��*�$�!�+��,�#...������������ �9 ��+��$�� ����# �!�! �...��4��� ��)��������.�������"�#�%����� �%��* �����"�"�����2�"#����� ���� ���"� $�'�����*�������#*R��� ��� ������� �$ ��...��7��. ��"��"����%��2� �����"����������� �� � �������'� 4��� �� ��� "�-�� "������ �� '� 7��. �� %����$��'���������*�!�������� �...��� ��$ ��#��#����*��#*�...��������� ����$��4��� �'����� ��#���R...�(���)����������*����#��$!�'��$��!6����*�# �!...

(4�/8��/������%������ ���%�8��������������9 �S-��D�8%�8���...����.�����7���"���� ��� �����5� ����-

����'�+��$����$�����) '��89����,�...�5��"��!� ���#����!����9��...

(4D�4�2�� -/��%� �!� �����R...� �!� ������/��������9 �...

-��D�8��"�� ����������� 2� �%�/���� ��/�!�)���� � ���...4# ����'�����*�� ����)9������� ��*�#��# ������ �����$�*���9�����".�3�� �$� ����*�����$ ������...���!����$���...��*6��/�!�)��+�����+��� ��*��� ��$�! ���$#*�$�����9����� '���� ������ �� ������� +���6�$�!��� !��(��$ � ��� �*���)���/�!�)������)��#������.����)���������������$ ����9����#$�� �$�����*��#��+�'�����#*�$���!�...�*��)������������ �������9���)����� �*��#�9�������#*��#�"!� �!��

Page 54: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 4

�# �� ...�*��)������*������!����#�9!�� ����#�9!�*�# ��#*��*� ����������!���� ��*������������!����""��$6���!��������*�����������(����!����# ����#�#���# �#...

G��/�82����&4��%�8���!�� ��������9 �S�4J�%������S-��D�8%�8�...���S...�������"�# �'�� �!�����'������!�

��!���/�!�)����'�� �$�� � �����S����"�# �����*�!���"�# � ���S...�3�� �'� �6�...�����%��� ����$�����)�$�������������"� ��� 5 ������6� #�"����������� ��$��>����������� )��'�

/2�J�/��%�8�S���S-��D�8%�4�S�$����� 6����S...�2���#�� �����)�� �R

���#����...�!��4�'*��!����!���!��&����!���$�*��!��3�*��$���!��,����!����*�)���!�����'���...�2���#�� �$�����)�� �R��� �� � ��9�!'��� !�� �� !�'���� !�� 3*����� !�� ��#���� !������� ...�2���#�� ...�'� �6��!�/���!���A�������- '������6���� ��(�'��!�� �� L����� ��A������� ��A� *��� ��/��3$� ���!�����!���G����*��#�!����(�,'���$6�*�!�'�!����4������A����������"����$�!���!�...�&�!��R...����6� S...�-�$���#�!�� !��� #9�� ����� � �� # �� � � $��6� �!�/�!�)�� *�� $������ ����� ����S� ���� ����$��� �"�����'�� 3�"!����...&� �6�����...�������� *��������)����������� ���6� '���9��*��*� �#�����#*��$�#�!�+� �9����6���*���*�*��#�� �*��� ���� �������� ��� '� � � �� $��� �� +�� $��� ��� ���6��9#������! �$�� �����*��$�� �������#��!�#�����'���!������)# ���#��#���*��+�$� �)��$���,���'� �� ���*��� �� ��...��� ��'��������R...����...���"�# ...��*�����'�!��)...�5��6�*�����6�*��"�����!!������*�� � �#�����#*���#�� �!.��1��-���#������������'��-9��� ���#�!���������!��!����!��! )���!�� ����� !�� � ��...���� "�*� � *����� '� 6�������!��$�# ���������� �� ����'�.� E�)��!� *�� $�*��9�� *�!�$����#*�! ���"��!�...�-�$��"�!�#9���!�#���+�)��!.�5!�#!�)����

Page 55: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 5

��!6������+� �# � W��!� ���������"��!��������!������#!�����$�$���!������W��)����������*��*��� �+��*�$!���...��6���������� �� ����� �����������"���'���6��)�� "� +��"���� !��)�� +������ #�9� �*%� B(������� �� #����� � � *�9�� "�# � $����������*�9�� ������*���� ��*���*������� �*�������#9�� !$ � �� #�"!� �!������ *�� ��� # � � �� ��*!� � +�� "���$��6�!��...�(��� ����9���$���# ...�(��������#6��� �9���$��$�*� �!����!���*��������#6����$�*���*�� ��*�#$���6� ����� #������!������ $�$��SC� �1������ $�� ������'�&������� ��*�#�� ����*���*���*��*��� ��*�)6� �!�� ...� J������ �� *�)� �!�� !�� - �"���� *���� )9�� "�# � '�*$6���!���6�*�'� �6����...�*��/�!�)���9��"�# ���# �����!�������9��"�# ����������������)��# ����*��������!���)�� ���9�������!��������!���)�� ��+��)��*�!�)�*!��...���S...�8�*...&� �6���'�!��)�����$� �*�#...�/�� ���# ����$��������...�39��$��� ���! *��)����� 6���...��3�$� ���%���� ���'�3�� ��'�&�����S...��/-���������������'��-�)������ ������*����*����)��� ��#$������������������"��%��� �"���*��)�����������#�#�������&�������*6��#�� �+��)���...����)����������9�����"�# �$����������...��� ���������������"���� ���%��"������ "��� ��'��3��������9���6��.��7��. ���� ������4��� ��"���������3���)��'��&�����...�)��...�#��9 �...�������9 �...�$���*������...�&��...��+�������5�'��(�������'��*�)6� ����...����"�-�� "�������� '����S...�������"�����$��������� ���������������%���� ���3 �����$- ���.���������"�� '�

/����%�- �"���S(4D�4�2��-/��%��! "�!����#9���"�$� � .G��/�82����&4��%������ R��2���2��/4AG��M%�����#�������R�3����!����# ����9

���$�#�+�*�S

1 Cacom — hermin[.

Page 56: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 6

���2���5

4�*��������*�# �!�!�.�E��"�������$� ���# �,���*��$���!�����.����!�!���*�$����$� �!.��6����$� ����$�!������#���������!�$.�4��#�.������#���"�!�� ���" �����$�����!����!�'�# ��.�E��"���!�$� �9!��(����!���# ����#�#����# �#�$��*��*�.�4�������$���*!#.�2��*���#9 �#.� E��# 6�����������*�� ��� ��$ ������ "����# ���*����#���#*��� +�*�� ���*�# �!�!�.��� �����+�����$ �.�3��*��$�������.����+�*�$� �#9��$�#��!��*6� 6�.�2��#*����*��# ����/�!�)��+��$!���!�+� 6.

3 � �8� ��

(4�/8��/���������8�����5�����4�8�.

���8�%���!*�9 ���"�����#����������9��+�*�#��*�� �� ����$ ��...

��5���%�/�*������*��#�������.(4�/8��/����%�3�9!�"�)��� ���S�����S����*��"�*�)��9

'��� �#*���6��9�� ����!�...� $����� ��� #"6� S...� �6� *6 �!�$�������#����9��#*�#���� �������#*���9��$�#9��$������ !�� &����...� �� 6�6 � $�� &����� $�� ����� �� +���9���*��� ����� �#�9�#��� ���6��...���#9����# ���! ...��S...

���8�%�4# ����!�������9 �.��5���%�(��*6��#�9� ���#����$�# ������*���...(4�/8��/����%�36 ...�3����� �������*��)��'�� ����.4�8���#���*��+��)6�"�!�$*����!���!��$� �%�(��������9

��!�������.���8�%�����' ����# ����!�.��5���%������� R�3��"�*��'��.(4�/8��/����%�3�� �9�����/�*��(����!�S��39���

���6�.�(������/����#���*��'�����!��$� .�4�8�%�(�����R(4�/8��/����%�(�������'���$��# �S���8�%�4����#�"!� �!��"��������S(4�/8��/����%�(��������$���9����� �������!�� .

������$����!����)��'��"�������*�����!���6����+� ���*� �...B�S�$�����*���)���$ ��$��!��#*����!�/�!�)�C...�-���� �� ��)������*���*��!��$�����*�!�2!��...�4�"�*�)�...����#�"�R...

Page 57: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 7

��5���%�8������*�...���8�%�������!�'�!��)...(4�/8��/������#���*��!��"����# ���%�-�*��'�*���S...

��#��!�����+�*�$� �*��!�'����!��...���*�!�#9����*6� 6�...3����!����#�������������...�����!�#���...�-�- �"�����*�...�����$�#���S��!��������$���'

���8�%���!*�9 ���"�����#�������S��5���%��������...(4�/8��/����%� D�...� E�� ���� 9�!� ��...� ���6� ��

4���...�����#9��#*�!��#�9������)�# �...����R4�8�%�(��������.(4�/8��/����%�/ *���*���#��*����� ��*���9����9

� ...��/�"�����$ �������� �� �'

3� �8� �� �

4�8���-��D�8��+� �9���)�# �6� ���'�����*.

4�8�%�(�9��(�������#�����!*��������!*���*��!����*�$!����6���#*�!� ���$���� S...�����!��$�#����6 ����*���$�� !���...� ��� �� ��$ **���9��� ���� ...� 3�� )���� *�"�*�...��������������$��� �� ��$����". ����������'���S...

-��D�8%����� �9�� #$��� ��4���R...�(�� $���!!�� +� �9�$�� �...

4�8�%��������*��������������*������*�����...-��D�8%� 5��9�*��...� �����...� �� � � %�������5�� ���

� �'�������...4�8�%��������*�����...-��D�8%�(������9���#��������9���#�����...�(���9

��R4�8�%��*�����.�8��*����#�9��"�#*�#�����...�����"�� �'�

/9���#�#9��)�# �#*.-��D�8%���#���4�����$��'� ��������#��#��+� �����!�9

�*�...�����" ���$6���9���"�*� �#���#�...�E��*��6������!�*��...�4����������9��$!�*��#��)��'�� �*�����R

4�8�%�3 �$6��...-��D�8%�8���'�'� ���������...��*...��...

Page 58: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 8

4�8�%�����)��������9 �...-��D�8%�5�����#��)��'�...���! ...���! ...4�8�%�����)��������9 �������)���������...�5���������9

�!����9����$�#�#��)��#*��! "�!...�-��9�����������S-��D�8%�����9�����������R4�8�%��6��#���*�9�� "�*�$!�*���...�*6�� +���*�*��

+���*...-��D�8%�&�'� �R...�4�S...���*...4�8�%���S-��D�8%���R...� &��!�����R...�8��� �9��� #����� '�!�#*

��! ��)����...4�8�%�(��*�R-��D�8%�������*�R...�8��)���#�9�� ���*�R...4�8�%�4S�'���S...�(�������9 �����#� �*�����!��!�9

�����...�B�9���#�����'�!�#*���! ��)����...C�*�...��� � �"�$������ ���5�'�

-��D�8%�/����9��$!�*...4�8�%�8*���...���*�������*����$���# �...-��D�8%�E...�+...�3�� ��#��� ...4�8�%����)���...-��D�8%���R4�8�%�3�� ��"�*�!��!�*��#�9�*�!*�$��5� �...-��D�8%�(������$��5� �...4�8�%�-�#�� ���*��#�� ���*����#�� �9� ��*������'�� ��

*�� � �����...-��D�8%�3������*��#������*���#����9� ��*����$��5�9

�...4�8�%����...�E��"�*������!��(�������������"� �!���)��9

'����'�����!������9 �!���$��*�����#$������ ��'�#��)�*�...

-��D�8%�(����...�/6�����$*���!��# ��'!�# ��� ...4�8�%�8���*�����������9 �...�(����! ���������6��#*

*����*�����"�#��������'�� ...�8���9���"���!$ �������9 �...��9���*�!�*���������...�*9���$�!���*����!�'����"�*...�-�9��"��#%�B�����...�)���'�!�*�!��*�!�R�3��������"�SC�-�����9���"�#�! � �+��#*�������9���"�"�*� ���)��� �����9��"�+� ��#������!����#6����������"��#%�B8�����#�� ������9 �SC...�&��������)#��...�(�*�...

Page 59: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

5 9

-��D�8%�4�����*��#�"!� ��9�� ��S4�8�%�3��)���*�� � ��T�*��9��"�"�# �T���"�# ��# ��.-��D�8��"��"�� ��%���-������%�(�...���*���# ��S4�8�%��9��*���#*� R-��D�8%� D��� �S...� ���� ��� ��...� ����#�������...� ��

��# �����#�...� �*���*�����...����$���!��!'...��# �...���...*��$���!�*���� ��9!�$�� ��!����!��...�*�������...

4�8�%�&� �!� � �S�-�*�������� R-��D�8%���� �!��$*��...�*�������...����"�!����...4�8�%�8��"�!����������9 �...-��D�8%���������...�(�9�����$�����*���$�...4�8�%�/���*�#9��*�$���#$� ����!���)��...��/�"������

"��� �'-��D�8%�-# ���*�$����!�9���#$�#...�$�*� S...�-��9�����

�������*���*����*�$...�E...�-�$�� ��#������*�*�!����$�5� �...���#6���!������+����...�3�9���� ��#�#*�'����*�9�)#��$6��������)����...����� ����� � �"������������"�����'�E�����������*�����!*����!����!�...��� � �)�����-������������ �����'�/ �� 5 ������ � "����$���� �������"�"�'

4�8�%������*����!�$����S-��D�8%���$���*��$�)�!�� �!���*��#�"!� �!� ����*��)��9

'�!�� �!�...� ����� *��$�)�!��� #�"!� �!� �� )��'�!�� �!�� #�� *�!��*��!�����#����!����������...

4�8�%�4S�����9 �S-��D�8%�������!S...4�8�%�(������'�����$��...���$������*�...-��D�8%�8�...��7��. ���� �$��%������"��� $��'��/9��#���...

E��*��$!���$�!�...�4���...��� � �)�� �"���� ����������'�8�...�$��*�����"�����#6� ...�(�" ���#��)���)���9���� ������� ��...�(�9 ��!��"����# ����4���...��� "��'��(�#*��"����# ��...�����!�'����������...�3���'�9!�$������...���#�"!�'��...��� "��#�"��. ������ �� ���#� ����%������"��)���� "���� -��)�"#�� ��$������ "��"�5��� �'��4S...���R...�8��)����...

4�8���" ������ ��� �����%�/���9 �S-��D�8%�...���)�!�������#�9� �����'������!���*����

����!...�4�8�%������� R���������$��R�������*�$!�!��#6��!

��9#�...� 5#����...

Page 60: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 0

-��D�8%�...P����*�����...�(�$�� �...���# �!�!������G6�!��...

4�8�%��9��� ��'��� �*��)��'�������*����#��*�...����#�"�*R�E!��'�#*���������! ...����)����#��"��$�!�������#�$�*����*�!*���)�#�� �!��*��*����#�9�'��*���#�'����*�������#��#$�� �...

-��D�8%� ...�� ����! ...� 8�...� ��������...� *6� �� �� �#!�)���*6� �*��'� �6��� ...��� ����� � ...���# ��*6 �)��!����#*����"� �...�(�...���...�- �"��...� � �!�'����!��...

4�8�%�(����! �����)#���*��*���6��!��9���6�.- �"��%�...��������������9����*�!��*�� �...�/�� ��#�#*

�����...� ������ ��� '���...� �� *��� �� �9�� +������ �� *�� $�*�$!�!��...

4�8�%����(�������S�������������� �7��. ��.���#�"!��������...�(�����...

-��D�8%�...89��+���!�#...�(�����R...�3��"�*������...�4*�)����� $���!� �� ��, � $�� #$� �� �� ��!'��� *�� #$*�!� *�$ ...4���S...

4�8�%������*�������9 �S�4S�*�����#��'� �����S�E�)���#�9!��� �$ .�/6�!����#9��� �$�*��*����...�E��)#���! �#$���� ���!...

-��D�8%�.../6��6��������...����!�����������...�5#�!���...���*����9���#$�#...���� ��#�����...

4�8�� �"�� %��5����%� D����#*��/�*��(����!�� �� ,�"�! � ��!����������� ���)��)��!����# ��S

-��D�8%� ...��� �����!� # 6��� ���� ��� !�*��"��...� #���� *��# ����...

4�8�%�(�����S...�(�����...�5#�!� !��������...�/6�����$ �� +�� "���*�...�4*�� )����� $���!� �� ��, �� �� ���*��� ��!��*�# �!�����9���#$�#...���)#R...�89���)����...�-9�)#�)��'��!����$����*�...�3��*�� ...�#������ ...���S���$��9)���+�*��� �����*�����)���#"�*��...�4�S�(9���+!��'�������*�����'���*�*��*�$!S...��7- ���������5���$�����������$��'�

-��D�8%�E...�+...�+...4�8�%���������9 �R-��D�8%���S� *�� )#� "����#...� �9�� �� +� �9���!� ��6 S...

������#��'� �����...��$�...��$�...

Page 61: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 1

4�8�%��$��������S�&����$���#�9�� ���*�S-��D�8%�4�����4���S�5��� +�*���� �*...� �+�� � � � ��� %�

����#������)�$��� �����$������$-��"���������� ����������#������#������� 2�#����.�����'����+���!�#��4���R...

4�8�%�(�������9 �S��+������� ������'�-��D�8%�8��$!6���...4�8�%�8��$!6��...�3�� �"��* ������"��* �...�D��* ���

)#����"�* ��*��#�"�����������! ...28��2����8%�������)����#��� ���*��9��#!�...��9���#$�#...

3 � �8� �� � �

-��D�8��4�8��������2�����-��$��"� ������� .

����2�����-��)��������"��� �%�(�����S-��D�8%�4S���������� �*�����*6���#*�$� ���,�,��...�4S

��S����2�����-%�/9���#��'����*��)6� �!����9��+� ��#

��,���*���6��!.���� ��*� ��6�����������*�!���)�����.�89����*�! � �*� ��!�� �*� )�!�.�/9��$!�#� � *�!�!�� ���$��#�! �!...��!�*����"R�8��� �.�-9����,��#.

-��D�8%��� R����2�����-%��� ������9 �S...�4�����#������'�� �*��$9

���"�� �.4�8�%������9���#$�#�������.����2�����-%��9��$9���"�� ��'�������*�����������

���*�!��...4�8�%����R����2�����-%�(���*���������...4�8�%�(���"�� �...�����%���� �$� *�'�-��D�8%�(�����������!���*�!����# �,���'� �6�S�������

�����)� ���� �$ ��...��S��S...4�8�%���R-��D�8%�8�*...������ ��$��8�.����*�� ����# �.�&��9��+�

#6�.� ��� #����� !��$�*� �.������*�� !������!�*.��!�������!'���"���*� .�-�!�����.�P������$ �.�3*��'��*����$�9

Page 62: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 2

$�#�+��$�$�#.�-�#����� ���$��� ��*6 �+��J�����.��*�!��#9����+���6�������!��)��.�-�#��)�# �� � � ������T�#�������$��- �"���!��!���$�#� �!���!� �����T�*��������$�#$��&�����+��#*����!�/�!�)��������<��!���#��# �6����!�9#��!������#�9!��!�������� ��$�! �!�A��������#�9!�����.

����2�����-%�(�R-��D�8%�(��*�� ��������R����2�����-%���...-��D�8%���R����2�����-%�/���9 �...-��D�8%�8�� )��� #�"!��������R�8�� #��� +�*��� ��!�

��!�R...�����#��!��#��...��S...������ �$��- �"���)�� 6��9#��)���� �R

����2�����-%�8�������9 �...-��D�8%��9��)��� �)��� ��!��� �+��$� R����2�����-%�8�������9 �...-��D�8%�/9��)�� �)�!�� �!...�4� ���������%�#����9�

�#*����#"6�� �!...��� � ����������$��'����S�4�����4���...)���+�*��...� ���� �� ���� ������- �"��...��������*��)6� �!S

����2�����-%����)6� �!S

3 � �8� �� 5

-��D�8��4�8�������������.

28��2����8%�/�� ���!�$� ���...-��D�8%����R...� 3�� � ��...� �� ��� *���� #9�*�$���� *�� �

�������#������� �*��������!�...4�8�%�(���� �*��������!�R-��D�8%�(���� �*����� *�!�*��'��'��*6������! ����9

*�!...4�8���"��"��$���� �"�-�%� �� ���?��6������! ���� *�!R-��D�8%�89���"� � ���...�3�� ����� ����������� �*��

�*�� ���9���"�# �$!�./�-���2���������%�(��������*��*�9���"�*� S����".�-

$����������� ����'�

1 Buluc — ceat[ de oameni ]narma\i.

Page 63: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 3

-��D�8%���R/�-���2���������%�(��*6 ���9��#$�#������9 �.-��D�8%�3!�)�!��$����������$�����*�*������!./�-���2���������%�3��#$���#*�*������!.-��D�8%��� ���������� ���...��7- � ��'��(�*��#$����

*������!�+����#����#!�)�!���*��#������� ...�����.���$����� � � �*���*6�...��S...�#���*�������...�3��#���*�����!�*���*����"�# �#!�*�*�$��#����'���� �$ � ��#���'�*���#*��#!�9'�...��!...��...S���������...�(�*������� �$� ����#��#�$���*�������$ ����*����# 6���...��*�!��#�� � �����$� 9�)�...

4�8�%�����#��#�$���R-��D�8%�/�� �����$�# ��������#���.�89���)�� ����!�*��

�� ����*�*��$�� .�8�9�����$���6���#�"!� �!��*� ��$�!.�3�$���������� ����"�������"��� '�

4�8�%����$�!R-��D�8%����R�3�9����!��#�9��+�$��'��#*��#�"!� 9

�!R4�8�%� 3�"!� �!R� (��� *�� ��� ��� ��� ��#*�*� *6�

(���������9������)� �*�����R-��D�8%���*...�3� �*����������...

3 � �8� �5

-��D�8��(4�/8��/������+�'��*� ��+���!'����4�8�.

(4�/8��/������)����������� �� �?�(����! � �9���� �$9 � R�/9��$���' �+� �9��*!$��*��*������9�����)��*��!�...

-��D�8%������)��*����'��������/���R��!�� ��*� ��#���!��*��)���)��R�(���!�� ��*� ������ �����$� ���$�����*����*���9��+�)��� .���!��) ����R������+���!�$ ����)���*�*���*!���# *�!%�B��#� �������*����������RC�4���...���$��������$�...��...��...��S...����9��$!�*��/���S

(4�/8��/����%���� �9����� ������9 �R-��D�8%�������R��� ...�������R�8�*.(4�/8��/����%�J9��*�!R

Page 64: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 4

-��D�8%�8�.(4�/8��/����%�J9��"��R-��D�8%�8�.(4�/8��/����%����� ��#��R-��D�8%������������*�������������*�!�����.�2��!

��� ��*�!�!�! ��6���.�/9���!����*�!���� ������*��$�*�!��6���...

3 � �8� �5 �

�����#�#.�G� ����!���&4����$�# �!�*�!��4�(���)����# 6���.

G��/�82����&4��%�������"�*������9 �R-��D�8%�������"�*��$�����*�!�2!��RG��/�82����&4��%��!R�#��� �#.-��D�8%���)��� R������'�!��)�*�����.�43���8��2���4�(��%�/����! �#��"�*��...-��D�8%����R�8��#��"�*����#��$���� ���#��"�*�...�2�'!�

+�*� �#����9!�#����������...�����)�#��$����)��'��!�RG��/�82����&4��%�8�� � #9�����!�#�!.�-�$ �� �����

)��'�� �.-��D�8%�-�*����$ �� �RG��/�82����&4��%�8�*��.4�8�%�8�*��R-��D�8%�(���*����$ �� ���4���R4�8�%�- ����������9 �R-��D�8%�D��� ��*�� ������ ��*�����"��#*�#��� ��$�� ���!

3�*�)�...G��/�82����&4��%����#��� �������9 �R-��D�8%� ����� #����� !��2!���� !��(������ �� !�� 3 �)��...

&�����*��"�*�R�43���8��2���4�(��%�E�$� �)��)�����!���*����*��9

��$����* �����9 �.�3*�#��!��5!�#!�).-��D�8%����������$����*�����!�����...(4�/8��/����%�(���"�!�� ��R

1 Oghial — plapum[.

Page 65: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 5

-��D�8%��6��������!��#*�! ��������+�*�������#*�! ...�43���8��2���4�(��%����#��)���" ��������9 �.G��/�82����&4��%�-���...-��D�8%�4� #�� #9����� ������ �� )�� #!�,�� ����!��� ��

���!��� !�� &������ ��� !�� - �"��...� 3�� ��� #�� ���#�� )�������!�...

G��/�82����&4��%�E�$� �)��*�R-��D�8%�E�$� �)��)�������!����*6����������...G��/�82����&4��%�5����� ��������R�����$�!������9

!��!��*6��#����"!��$���)���.�����������9�����$�R�����#�$��� $�$ ��!�R

-��D�8%�2!��...�(�����...�3 �)��...G��/�82����&4��%�(����9������ �#�'��*������#!�,

!��- �"��S-��D�8%�G�S����!����'���...����!...�56�6�9)��$�� ��

*��*��#���������#$�����*��)�����������#�����*�����#6�9��!��$��!�*���!��������)�*...���/�"��������$���� ���������"��-� '�

4�8�������������%������9)����������*������$ �#*.

3 � �8� �5 � �

-��D�8��(4�/8��/������4�8���*!�*���!�/4AG��M���" ���!��3�8����" ���!�Q��8A�83�4�8����" ���!�-/�!*���� ��!��� ���+���6��.������ ���$������$ �.

-��D�8%�3�� ��� *6 �� ��R�3�� *����� �� *��)9��� *�!*� 6���...

(4D�4�2��-/��%�-��$��*��#9���*����� �������9 �R-��D�8%�4*�� ���...��S��S��S...�-�!...�$��*����������)

�9���"�+�*���� �*�$�!...���������*��*...(4D�4�2��-/��%���������*��*R���R���������*��*R��2���2��/4AG���%��������9 ������#��*����� �.-��D�8%�8��#�����*����� �...�8�� ���6�� !���!�!��9

�*����*�!��+� ��*�$��!���������� �...��2���2��/4AG���%��� ���������"�# �*�� � �����S

Page 66: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 6

-��D�8%��*���*���*�� �...�-�!�����*��#�� �"���!���*�9!��R

(4D�4�2��-/��%��# ��R���� ������*�$!�#���$�� ������������...

-��D�8%��R...���� ������'� �6��*��� �+��*�$!���...��R(4D�4�2��-/��%������'� �6�R������*�$!R-��D�8%�G�S�-�!...�� �9 ��'��...(4D�4�2��-/��%���*������ ...-��D�8%�-���9�)��R(4D�4�2��-/��%����#��)��R-��D�8%�89����� �'����-�!...4�8������ �������-"��"�����#�� ���%��������5��%�/���9

�...-��D�8%���*��'� �6��!...���*����*�$!�!...�2��*�$!�$��*�

���"��!����...�$��*�...��+��� ����� ���������'��(���� �#�...+�)�! ...�*�����"����*�!�$���*������� ��*������!��#����!�...

4�8�%�-�*��)����" ��������9 �R-��D�8%�5���#�� ��#��� ...����"�����'��8�9�����-�!R(4D�4�2��-/��%�39��#����R�����# ������6����S-��D�8%�/���...�4���...���.�� *������...����...�5��*���

��...(4�/8��/����%���S4�8�%������" ����!�# )�!...

3 � �8� �5 � � �

-��D�8��*!�*���!�/4AG������" ���!�Q��8A�83�4�8��" ���!�-/��.

-��D�8%�A� �R(4D�4�2����3�8�%�7�#���"���""���'(4D�4�2��-/��%�A� �R...��$���$���� �...�(�*���9���

)��...� #�� # �� ���...� *�� "���� +�� ,�#...� ���.� -� �*���9�� �)����#�� ��*�$��#�'�����9 ��"�����# �...

-��D�8%�4S� ��S� ��S...�(�*���9�� �� )���� �9��� !��� ��6 ...�A!�����-�!...

(4D�4�2��-/��%�3���!���R���)��������!���R�-�*�����9 �R

Page 67: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 7

-��D�8%�(�#"���-�!S�- �"����!�/�!�)���9������)���#�"�� !��� S� ���.����� @�����"����� ����� ���� �� '� +�� .��#.� ������������������'�

(4D�4�2��-/��%�3��"�� !��� R�(���*6��)��� ��*��*�$����"�*�!��+��#�#���+��,�#��*��#�������'��...�����#����#���9��#�#�����9 �R

-��D�8%�5����S����.�����7���%����". �����������'�7��. �%$��%��� �������)�����"������� ��'��5���R...�8*���!��� ���...����'� �$�����!�...����*� ��*�9��#�#��9���#�B��� �9�$����(�������*������ ��*��"�*SC�-��!�����'� �$�� ����!�������#�������'�$�� ������R����� %��5���#� ����"�� $� *����. �%��2�"'�

��2���2��/4AG��M%�4S-��D�8%���S������ �"���������������������'�(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%��*���+�*!�� ������6�!�.-��D�8��%����������%������� $��2���"��� �����"�5'..��� �!� ��# ��� *���!�� �� � +�� *������ #"����#*�9#�� ����!�

��...�5�� +�$������ �...� "��)��� �...�$��*��� +��*��� ��$��$��6� ...��6�������# ���*���#$���"�����9��9��������# ��...-������ �������� ��!�����# ����$��*���������� ����9 ���*!������ �...�-��������*��$������+� ���#$ �...�*����'�)�� ����*�!�)*!���...������ ���# ��+�$��������$� ����...��������...���������...���#!�)��+��)�*...���$� ����...

��2���2��/4AG��M%�4S�$��� �!����# ��S-��D�8%�...-�����'�)�� ����*�!�)*!���...(4D�4�2��-/��%�4S������ ���S(4D�4�2����3�8�%�A�#Z�/���S-��D�8� �"�� ���� � � ���� ������ ���%� �� ��� ����...� !�

���#��...� +� �#��*��#�� "�� �!��#���� � �!������&����...-�*6��+!�# ��$��#���&�����+���#�...��6����*�9��"�*� �$�"�� �!�� ��...�-�*6��+��� ��#�"!� �!�# ���...��S��S��S��S

Page 68: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 8

3 � �8� �� O

�����#�#��(4�/8��/������4�8������8�����5����)������$ �.����� ��������# 6�����$������*!$��$�����*�!�2���

��# �!�*�!�(�MA�8.

(4�/8��/����%�- �"��...�*�����- �"���R...4�8�%�/���9 �...�����������9 �R��G��8��2��2���%��������� ...�!��!�*��...(4�/8��/����%���*�!...��+���������������$����"�����'�

89����� ...4�8�����.�������%�8��������*������������*����������...(4D�4�2��-/��%�8�������...������ 6 ���$� ��...����

���#�"!� ��(�����...(4�/8��/����%����� +�$*���������!!��$��$����...

�����! ���#�"�� ...���)�� � $�� /��� #� � �����"� "#� *��� ���������'�

(4D�4�2��-/�������@�����"�����%�����#� � R(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%��� �*����������#.(4D�4�2��-/��%�3*�$�...����.�����@�����"�����$����.-

�������"�� �� ������� �'����R�8�R(4D�4�2����3�8�%�3��#�����.(4D�4�2��-/��%��6�� #9���� �$ �...� �!��*����)�...

�� � � "�� ������� $�� ����� )��'����������)�� ����� #��$��� !����...

(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%�-�!�� ���!�� �...�(����9����)��"�*������������# �...

4�8�� �������� )��� %�� � 5 ��� ��� � "���#� %�� ��������� �?���*� ���...�9�!�*���9�$!�*������9#�!�...���- ������-�����%�������� ��'�

(4�/8��/����%���*����*��R�/6������#9���$� ��R��2���2��/4AG��M%����R�3��������*�)6� �!�!�R...

2���#���"!�...(4�/8��/����%����# ���R��2���2��/4AG����� "�����%�8��#9���.-��D�8��%�������� ��%�/����$��...����...��S��S�"!�*��...

Page 69: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

6 9

(4D�4�2��-/��%�2�����$�����!R4�8�%���*� �9!S-��D�8� �#����*��%���� "�*S� �S� �S� �������� "- ���� ���

����%�����'�(4�/8��/����%�D�*���# �#S-��D�8��"��%��� ���#���"�5������5��#�"������� ��� ��%�/��9

�...�4���...�-�!...�89������ R(4�/8��/����%�8�...���...��!����$�-��"�����������'�-��D�8%�� ��*����*��$!6��R(4D�4�2��-/��%�/���9 ������!�)�...-��D�8%�-�!...��6��*�����������"'��� ����)���'������S

(���*������������R����'����*��...������"�*�!��# ��$��!6���"�*�!���$���������...���S���- ������������ ��������'���R...�89����'��R�&������...����# ���R

��2���2��/4AG��M%��!���$��&����������9 �.-��D�8%�E...�+...�+...����*���9����! �����...�8��# ���� ���!�

"�!...� ���� #�� ���#*�R� ���� "�� �� ��� 2���� ��'�� ���� #� ���#*�R...�- �"��R���R�D�!�*�R...�8�$� �!�*�...�/���!��)��� *�� # ���...� �3��5��� "�� ����� � .��� "���� $�� "�� %��� ���"�5��� �� �. �'��3$���9��)��'��*��������*��$����*����! �!�+��!�*�!����...���R...

��2���2��/4AG��M%�8��#!�� ...�/����$���#���"!�...�/�"��������������"��� '�

(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%�4�*����*���...(4D�4�2��-/��%������� ��S(4�/8��/����%����������9 �S-��D�8%�89���...� 39��$� �! ...� ���� +�*�$R...��...� �...� �...

�S...���- ����� "�����6� ���������������7��.��� �'��(��9�...���S...���9�...

(4D�4�2��-/��%����"�*...���� ��%�%����2� ����- ��� ��'�(4D�4�2����3�8�%�8�S(4�/8��/����%�8�S4�8�%���S���S��5���%�8�S���8�%�8�S(4D�4�2��Q��8A�83�4�8%��S���S-��D�8%�����������R...�-� ���4���R...���- �����������

"����������7��.��� �'�����������%������� ��'�

Page 70: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 0

(4�/8��/����%�8�...���� ���*�...-��D�8%����#��#*��'�*�9���# ��#*�#...�4���S�#�'�...

#�'�...� *9��� #�� ,��*S...� �� � � %�� ��� " �� '�� - �"���� ��- �"����...�5���)��������*6 S�4S���S���S� #�� #�� +�$!�9��#*��!����S...��7��. ���� ����������$�#�$�5��������� ������#��"�������"��� '�

(4�/8��/����� ������-"�� %��������5��%���S���S��� ���*�S� ���� ������� %�� ����� ��� $�� .���� � .��� "���'���S...� #��*��*�����)"��...������� ����+�6�, �+���,!�*�!���!��S

(4D�4�2��-/��%�39��#"6�� S���*� S(4�/8��/����%���S�(�����S4�8�%�89��$*� R(4�/8��/����%�(�...�$�*� �#�!...4�8�%�2����� ��9���"�# � �+��"���S(4�/8��/����%�3$����$�$���!��*�)�...���- ���?�8��

���� "���4��� �;9��3��*� ������...�3��+� ���*�...�5��...���� ���*�����"��%����"'�

3 � �8� �O

-��D�8�#���$��� ��$�� ��$ �!��� �����*��$���!�+������6���!�� �!'��� ��*�������!�*�� .�(��$��#�'��*�����#6���!�.�����"�*�*6�)�

$���#$����!��#���$��#*�+�*�������������������#$���.

-��D�8%�4S�*���)����$��- �"��������$� �!���$�#� �!������!�/�!�)�R...��������#�*��#�� �'� �6����'�!��)R...���2!���!9�����#��� �*��$�)���...�/��#��+��� ��9�9!��'S...�*� ��!���# ���#�� �*�!�...�E��"�*���# �������"���S...��� �9!...��6��� ��*�!���...���!�!�+� ���������,��*�...�&����$� �9��$6�U�!�����*��...�������9�"�����)�!�����*�)���!�...2���������������*�!��*��...�2��!���+���,!�*�!����!��...P'�����*�$� �!��$6���������#� ���6���������...��6����)����� +�� *�$��#�� "����*����6������6��!��� �����*���6�������+�)6� ���� ��*��$����!�*��$�� �9����!�� �*��#��#$�� �...�(��������#�9!��� �...�(�������R...�(���*����

1 Ohavnic — de veci.

Page 71: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 1

��)��R� ����- �"���)��)������#� �$��&�����$�� ���...���� - �"��� )��)��� 9��� ����� � *���6������� *������# �����!�����...��!� "���� "���� �� )���� *��)��������� �� � #"� �!���� �� ���# �����...�3�"!� �9�����)�������*�����#*�#��"���#������*��+��#�'�����...���������)��R...�3��*�9 �������/�!�)�� �9�� $��$�# �� #�� �#*�#�...� -� *�� �*�# #"6� ����!��$��*� ������!�����$!��$��$�# �S���- ���?�8������ "���������4��� �;9�� E...� +...� +...�(�...S�39�� +�$!� � !�9���S������� ��� �������� $�� ������" �� '��J9�� +�$!� ���9�����*�������S�/���...�4���...���#�"!����...��� �������� �����$�-��������"� �������"����'��(�#*����������!�...��$�...�� � �%����� ���%��� 5 ������ � "��'�

(4�/8��/����� ���)�$���� ��� �������%�/���9 ��� #�� ������ S

-��D�8%�/��)�����...(4�/8��/����%�&����������...�2 �� � ...-��D�8%�5��� �� � ...���9��)����*����� ������*...

���.������'�!���������3 �� �$������ � '��3�������$�����!�*�# ��/6��# ����� ��...�8��)��...R�/��� �...

(4�/8��/����%���U�#��)�������9 �R-��D�8%�8����������*����+�"����� ��+�������...������#�

)���������'U��*6 ������9�...���" �...���9���$�) �9� 6 ������+��"���...�8���9��"�*���� ��...�����5� �'���S�*)����� ���&�������*�����$� ...

��- ���� � ���� ��?� 8��� ���� "��� )���� 4��� �;9�:�)��"�4��� �#� 5 �� ��� ������� $�� �� �� ��� �� ���� ��� $�� �. ��

�����"�#� �"� $�#� �����#� $�� � �� %�� ������5�'�&4A(�8%��S�/���9 �S-��D�8%��...�����5� �'���...���9�9�9 �S...�D��...�"��...����

����� � �� ���#� ���� "�� ����� ���� � � � '��/�� '��...����5� �'��/�...� )�...� ���...� ���� %������� %�� $�� � "�������'1 ��������'��4...��...��...�/�!�)�...��+��� ���� ������������� ���'�

������� ���� "- ���� ��� �� ���� ���'�

� � � � �

Page 72: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 2

��&�����A�BC�A�D�

������ !�����#$%

-��DM8�JM954(M�2�����&4���4A4DM�2�����4�2M�8254�8��2���M�M&MJ��G��8��2�� 3M�2��82�43���8��2���43/��-�����5�3���8��2������/���N��M��&2��������M�N��M��&2���48(����N��M��&2��&��4-3�M���2��G��8M�4/�32���4/���MJ����82&�5��9�4A4DM�2���3��&�5��9�43���8��2���2����N�L�&�5��95�3����8��2��3�/��M�M��8�4�(��8��G����4������2����&4��/4AN�(���J2A2����/4AG��M(4�/8����8�4�8��48�������/3Q[8��2��8�28��4����(����3M28�28A2�28�5N8M�4�28���/�-��$���*�#����$�����)6�� ����'� ���

1 Tat[l nostru carele e=ti ]n ceruri (slav[ veche).

Page 73: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 3

���2���

��# �!�!�#��3�*��)�.�2��$�)��.�4�#*����#��*�'�������!��$�)���+������.���$�*�*��#*���+��#�!'� *�.���# �!�!�����+�"���������$���# ����������$����� �.��6 �)��!������$� ����*�$�� ��*�����*����*�����.�3�$ �$�)��������6�!*.

3 � �8� ��

(4�/8����8���4�8����8��2��8���+��'�!*��.

8��2��8�%�...D� �!��������R�3 ����*�������$�*� .���# �*�����$ ���+��� �*�!�!��.�J��$��3"6� ��5����������*9���"���...

(4�/8����8�%��9���"�"��R...8��2��8�%��)�*������!��3�*��������!�*�� �+�������

3"6� ��5��������#9��# ��$ �"����*��$�# �����!'���W����36!9*��� �� !�� �#�*�� '��� �� �� "�����#��� �9�� ��� � *�����!�# ��)�*���9������#������ � �...

(4�/8����8�%�-9������#������ � �...�4�"����R...8��2��8�%�(�������9 �...(4�/8����8�%�4�"�'��R...8��2��8�%�- ����R...(4�/8����8�%�-9������#������ � �...�&������"�"�#

#��"�!�*�� ������!��#��'� ��!��!��� �...���# �����...8��2��8�%��S4�8�%����$�� �����!��#�����������*�#�������#�� ��'��,

���� � ����������# ��...�/9��*���� ��*���*���*6�)��� - �"������ $��"� � �� *�� )�# �� �!�� ��$ ��� !�� *�# �!�!��G6�!��.�(� ��*���*���������9���#�%�B4����� �� �+�*���!��#����RC�B���#"6� �!�#����RC��B������!��#"6� �!�#����.(������!��#����!����������*����$����*����� �!���#$�!�* ��*!�� #����!���� *�$ ���� *���� *��*�� "6���!��� �� ��6�!�� �� ���9�!�...C�B����#����������9 �SC�B��*�����!9�����#��$6�,�!������/�� ���.C�-���#���� +��$����*���������.�����*���� %�\��! ���#�'������*��*�#��!��*��"!�*����"�*�!�.�-������*�9��,�#.�-9��!����� �������+��,���!�*�$�!�.�-��������

Page 74: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 4

���!���� �#����!�������!�*�!����!�'��.�(����������%�-9������#������ � �...

4�8�%����*�� ���6��� ������9 �R(4�/8����8�%����������9 �R...�8*�!�����9 ����#$���

"� �!���#��!�*�����T�*�����)����T�+��������3"6� ��5���...�:����� � "�� %��5���� $�� ��"�'�

3� �8� �� �

(4�/8����8����4�8��#��*�'�����,�#.

(4�/8����8�%�E���*�# �*�# �!�+�)�*� � �� ����#��$����.�3�!*!�9!�$!6������!��'� �6��+!�*6� �.���)�# �� �9��4�������#"6� �!��*�� �����9��������!...

4�8�%�(���*�'�!�)�! ���!���+��$���#��...��6�)���# ���+���� �����...�&���*�����$�$�#�- �"�������$9�*...

(4�/8����8�%���������!�� ��$R4�8�%�/*����� ��� ������ *��� *�� *�� �!� !�...� �6�

$����� #��*� �����������!�!��$���!...����*�9!�)��...� E!���� +��*���+�������+��#�"!� ...�E!�#���+���6�...�����#*� ����$!� �!��!'�...�������#�*�����# ���...�������*���$�����!�!������...

(4�/8����8�%�(�$��'����...4�8�%�(����� �� ��)�����*�*� �� ����$�� �����'�� ...(4�/8����8�%������)����*�R4�8�%�4*�R...����#�!��!���$�� �...�-���#���6�����#9

�$������*��$���...�-�"�!�����*��$�)�!�...(4�/8����8�%���� ��� �9���' ��4���...4�8�%�(��� ���(�������� #�9!� �����#*�� +�� #6��!� !�

�'����S...�(������6��#*��#� �*����*��'���+����6���'��,...�-�9���#��� � �!�!�...

(4�/8����8�%�����6��6�R4�8�%�4������!� �...�-���'!��'����9'�����*������

*���6�!��!��+��#$� �����6����!�$�!���!������"�6�!��!�5� �.�4� ��)��������9����!������$����!��$*����#6�������*�$��#��$��������/������$������������*��+��#�#���#�%�B/���������'� �6��*���#�� �����+�)�#���)6��9����$ ��$����������!�!�/��!�����"����$��(����!���# ��

Page 75: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 5

�#�#����# �#C...�-�*�# �!�!���#��� ���)��'�!��!�...������$���#��...

(4�/8����8�%�(�$����#��S...�4�S� *�� �!�����S...D��*����*��*����!�9����$�*� S...�-����"��*���� ���*�...

4�8�%�E��� ��#�9��������!��9����� ��# �*����*�����"�"�# �)#� ...

(4�/8����8�%�-� ��*�9��"�*� R4�8�%����$!6�#...����$!6�#...(4�/8����8�%�(��*�R4�8�%����"�)�� �#��������"���*6 �#�9!�$���S(4�/8����8�%�3��"��$��� ��)������/�!�)�R4�8�%������'�����!���!�����9��# � ���#�$ �"�� �!�����

&��������# ����#�$ ���$� �!����...(4�/8����8�%�(���# ��+�*�...4�8�%��!����+!��� ��$ ��#��)������...�4�)�����9��)��...

���� � �R(4�/8����8�%����*���#�����R4�8�%���������'� �!� � ���'���!� � ���#"6� �!� � �S�(����9

��*��� �� *��- �"��*�...��� ��,��� +���'��,��'�!��� *����#�9�#�#...

(4�/8����8�%����*�$...4�8�%�3 � ��$� �) ...�!� �+��#$� �...(4�/8����8�%���� ��$...4�8�%��� ��!���6��...(4�/8����8�%����$����S4�8�%���'�� ����� �������$����*�!�����'���...(4�/8����8�%�����������!��#�"!� ��4���S4�8�%��� 6���...(4�/8����8�%�������#�� � 6����R4�8���"������������ �� �� � �%�4S��S��S� 6������

"�����#�S(4�/8����8�%�(���������9��!�� ��������#��!���$� �!

�������������!���# ��...4�8�%������������,!�����...(4�/8����8�%�8�$�!���!'�S...�E��*�# �!�!���!�������!9

��� )��� � $�� �$�� �6 � *��5�*���� �� *��#�!�� 3 ���.�/9� ��'� �#�9!�+�"��� �$6���#9�������#*���*�#�������#*�...

Page 76: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 6

4�8�%����)������#��*������ ��������.(4�/8����8�%�5������$�� ����*���������$�� ��#*��9

'����$#*��+� �9���*6���*���*�#...������*6��)���*��9 �!�����#]F�����"�*...

4�8�%���� �!�����#]FR...�G+...(4�/8����8�%���9�#�'����$���9�"�# �...�#��,���*���

"����...4�8�%�3�'����+�� �!���#�9!�"�6���������#�+����!��...(4�/8�� ��8�%� E�� ��!��R...� 2�� #$��� $!� � �� �

3�#��������- �"����...���S...�(��� ���4�����*������**���� �!�R

4�8�%�3!�)������!�S(4�/8����8�%�&��R4�8�%�5 ����+�����'������'!6��!��*�#�...���#$����*�

����*����������...(4�/8����8�%�4S�- �"����S�)6� �,�"����+���!�#S...���9

"� *�'��6�� �� �� #"6� �!� )��)�R...�/�*�� ��(����!���� �9��S...���- ����7��.��� �� ����� $-���� "�������� %����-����������$�����'�����R�-*�!���!����#*�!�!��*�$!�!��$��� �!���"������+���!�$*����...�����)��'��R...��S���*��# ���S...� ��� #*�*�!����!��� )�� �!� �$�!����9�����$����),�!�#...�-����������#��'����$������� ��*�$����*������6�� ����'�*��!����������*��...�����9���!� �!�����9������6�����*...

4�8�%�������"������$ �...�- �"�����)��'�� ��"����#.(4�/8����8�%�����������#��$��*6���� �# �$6�S...�(�

#�� +�*��*��� ��� �*%� B89�� )�� � #�� #$��...� ��� '��� #�# �$6��� �SC�(�� '� �� *6�$�� ��� �*%� B��� #�#� #9�� �*� SC(��#���6����*��"����#�!'� *��� ����*%�B��*������6��$��)�! ����� �SC�����)������*�!�#��"�"�# �"� ��!��8������&�#�9��'...�����+���������� ���!��$�����"���!'����� �#������*�������)��'�!��!�%�)��'����+�)��� ���...�-��*���������*9�!� #9���� $�� ����!����� *�� $�� ���� �� ��'�!�� ��'�!�����*6���*��B*��C�+��!�*���B��#C���B��#C�+��!�*���B*��C.�&� ���� ��$�* �� �� *���!������! �������$��� ����� *��$���$�����!�...�5����4�����*���#�9� ���*�R�/6���)��"����!�9���...�(�������������#����$�����!��!��- �"��������#��*���*�� �S

Page 77: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 7

4�8�%�����S(4�/8����8�%�8���$ � ���#���9��'���+��"��� �S4�8�%�(�����S(4�/8����8�%�-���9!��#*�#...����9���# ����...4�8�%��9���*��#*� �+��'�����������...�4�S���*�������

���S...�����!�+�*��������!�����...������*������#���...��*��*����� �"��...� ���6����!�� !��� �!'�� �� ���#��� *�� ���$���� !�" �*���� ��#���#"�*����*��������$�...

(4�/8����8�%���"�# ...4�8�%� �� !�,��� �� )��,�!� *�!� #"6� S�/9�� ��$� � ���9�

���S(4�/8����8�%�J9���������9����$� ...�4�"�� ���!��

�� ���9#�R4�8�%���# �$6��!�������*��)����)��"S(4�/8����8�%�(�R4�8�%�(�S(4�/8����8�%�4���S...�/9�������4���...�/9�����

+�*�S...�(���#��������(��������#��$�������*��# ��$*� ������'���*�����9���������#...���- ����7��.��� ��.�����*��-���'����S�)��S

3 � �8� �� � �

(4�/8����8���4�8���-��DM8�JM�����&4��.

�7��.��� �� )���� ������� %�� � ���� $�� ���� ��� "� � E����� �#� ������'�

-��DM8�JM%��S���S��S���S����#��$�� �S�8��)�����#��� �����!���� �� �� 3�#���S�/����! � $������ �� �...� �9�� 6!���S...��S�(�����S...�8��������������R

(4�/8����8�%�89������ �*�9������ ...-��DM8�JM%�3�����#$����� �R�(���� �*����!����#�

"�������������3�#����+�*����� �R(4�/8����8�%� ��!���� �# ���# �!� ������� ���� *��

�# ����3�#�����# �!���$� ���*�� 6 �*6 ��# �.���������"��� ���$�� �����'�

Page 78: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 8

-��DM8�JM%���� ��$!�*����'���R���'��� #��$!��*����9�����),�!�...�(�����...

�+�� %��������� '�� � ���� "�� �-�� "�����'� 7��.��� �� �� ���� ��'�(4�/8����8�%�5����#��"�*�*��#��*�)��...-��DM8�JM%�(�# �!�*9��)� ...(4�/8����8�%�/9����$��#���!��$�����#��"�*�*���

*��)��#*���*��*����*��)��#*�#��*���#��)��#*.����'����#�$!��*�.�

-��DM8�JM%���� ��$!�*����'���R...�3��������6�*��#�!*��*��$!� �!��+��,�#...�4���...

�+�� %��������� '�� � ��� "�����'�4�8�� �%�����%�8����!�/��� �!��� �� "�# � '��...�(�� *�

#�$�����$�������R-��DM8�JM%���S28��4����(����3M%�(�������!����#�.(4�/8����8������7��.��� ��%�5R-��DM8�JM%�4��!���� ���� �������*���6�*����...(4�/8����8�%�(�$����#���)R-��DM8�JM%�/6���$!�*�!��)6�� ����...(4�/8����8�%�����#�����R-��DM8�JM������������� ��%�P�����*�$!���*�#��#�9����

����6 ...(4�/8����8�%�(�����S-��DM8�JM%���R

��� �� � � � � $��� � � �� ��'��� �� � � � #� ���� 2����� %�����)��#� "�� ����� ���� %� ���'� 7��.��� �� �� ���)�$��� ��� �� ��

%������$ ��'�-��DM8�JM%�����#�� "��*�!������...�/���#���� ��6�...

�4 ��-��� ��'�6����������� "�'��3��)����*�!�!��'���.

Page 79: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

7 9

3 � �8� �� 5

-��DM8�JM���2�����&4����!���"� �!���4�2-�82��)���*�!�������M�M&MJ��$�����*�!�3M�2��82��)# ���*�!�����/����)# ���*�!

3�/���$6�*�!�'�!��48(�����$�# �!�*�!��43/�-�������')�!9!���"� �!��3����')�!9$�# �!�*�!��2����N�L���*��#�!

�MJ����82����M�M��8.

-��DM8�JM%�&�������'����)����#��+�����$�� ����*�3�#���� �*���*6�����$���� ����#��� ���+�����!�����*����� #��$6�,�!�#*�$������ �� #��$�# ����$��*��!�! �...����*��R...�(��*�� �*��R...�3$�������)��'�S..�5��#�� ���3"� 9�!R...����)��#�������������������!R...

�4A4DM�2����4�2-�82%�(�������9 �S-��DM8�JM%������ �����R54�8��2���M�M&MJ%����*6 ��#"� ������!�� ������$�� ��

����!� +�� #$����� $������� !�� ����.� �������� !�� "��� ��6 �������*���9��#$�������*�9������)��'R

-��DM8�JM%�5���*�������*��*�$�!�+��#�#S54�8��2���M�M&MJ%����+�)��� ���!��- �"���*�!�/���

����!��) ����!�&������'��*�!���$��� �!�����9 �!�.-��DM8�JM%���*����$�# �/�!�)�� � ���������*�$

�*6 �#�9�"�'� � � �S...���9��#!�, �����*�!����9� ��*��,��#����������*��S

54�8��2���M�M&MJ%��$���9�� �������!��#"� ������9 �...

-��DM8�JM%�&������#�����6S...�E�*�$��9)��*��3�#����9���"�����*��#����9���*������!����*��,��� *�!�$��$�!�����!�...��������9���"�- �"����9)����*�����"�����$ ������9�*���� ��'�*� ����'��...� *���9���$�*�$�� "�!�#�!��'� �#*...*����������"�+��$���,�...�*��������"���� ������# ��+� �#�$9����#�!����!��*�$�!��������#"� ��*������"�*� ...����*�9��$!���R...� ��� *��R...� ��� ��*� ��� *�� !��R...� E�*�$���� ���*��9)����� ��*��$�������#��)��'���#����#�"!� �!S

�4������� "�� ����� ����� � ��'� ������� . ��� "���� "�� %��� ��� ����"�� �� �� ��'�

Page 80: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 0

�4/�32���MJM���82%�(�������9 ������#���*�*����*��� ����!���'�����*9��)��� ���! �����$�� ���! ���9��+�)��� �������! �.

-��DM8�JM%�G+S�G+S�(�S�43���8��2��-�����%�- �"���*�!�/����'� ��$��!���+�

*��� ���#�!��� $���� ��!����� �� ��� *�� ��!���� +�*���$�*�...

-��DM8�JM%�-�*�9���#�'��*�!�����+��� ��9�����R�43���8��2��-�����%���*��*�� ��*�����������'��*�

��!���.-��DM8�JM%� (��� ��*� )��� #�� �'��#*�� ��!���...� ��

*��R...5�3���8��2��3�/�%��������� !�� +�*�$� �� *�� *�!���

����!������.-��DM8�JM%�G+S�G+S�(�S�N��M��&2���48(���%�3����������� !��#�'�$��!�!�

*��!��� �� !���������$ �.� ���*� #�� *������ *�� *� ��$���!�����!���*9���)����+���,� ���!�!��.

-��DM8�JM%������"� �������+� �����)��*...�4�*����)�'��...

5�3���8��2������/��%�&��*�����)��*�+� �����������+�*���� �...

-��DM8�JM%�3���*��������S���*��#"� �!�����'� �6�S&�5��9�4A4DM�2���3��%�/���9 ������������*����*�'��%

*���*6�����������9'6��!.-��DM8�JM%�G+S�G+S�(�S��G��8��2��3M�2��82%���'����+�*����$�*���9�*��

��$ ����...�-�$������9 ��!��� ���������B������!�!���$�9� �����*�!������*�����B...

-��DM8�JM%�(������*6����������!����#���*6����#������*��4�������$�����+��$� ...�� ��*������# ��!�* �!!���$�� ��...����"�����*�S...�-� ������ �����R

�4A4DM�2����4�2-��82%�-���������9 �S-��DM8�JM%��S��� �R�4A4DM�2�� ��4�2-��82%� -� ���� $�� ���������

# �$6��!��������+�)��!��*����!���.�(�*������9 ��)��� ��! "�!...���#!�'��#��"�*��*��)����*�� +��*�#��!�...�������*���...�*������!��'���S

���� "�� ����� � ����� ���� ��� 7��.��� �� )���� � � �����'7��.��� �� %� ����$��'�

Page 81: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 1

-��DM8�JM%��# ����$� ���������/��� ��� # �$6� ���� �� �R���� � ��� ��R���������)�"'��8�9��������6����*6 #��+�$�� ��6��# �!����*��!�� ��#$����*��������'����*��"�!�������$ ���!���� #�� !�� "�*������$�#�*�����*����#� ���*��#��#����������������������������$#*�$�$��9 ��������#�"!� �!������"��+�*��+��)������$�'�����*�+� �9���$�# ���$�� ����!�/�!�)�S...�G��#�*���# ����*� 9"���#9���$��#�������$�����S...�4��������#�� �'������������������S...

�7��.��� �� "�� ������ .����"'� ���� )����� %�� )����� "�� ����$��� $- "����� ��� (�� � ������'�

��&4��%� �#*�! �9��������9 ��� �� �� �9���� *�� #�� '� �6��������� ����)��'��.�������+�'� �6� �$�� ����!�3�*�)9�� #�$ � $� ��� ���%� #�$ � - �"��� *�!� 3"6� �� #�$ � &�����#�$ �����9 ���*6������*�$!����#�$ �����9 �����*6��!��� �� ��$���6����*����������� �9����#�� ��$�! �!����* # *�� #"6� �!���� ����#*�� *6�� ������ +�� #*���� ) ����!�&�������*6��+�$!���$�#$����*����.�-�&������������9 ��)��#�����#�����"�*���!���"� ��!�/�!�)�.�(9�$������� 9��*������ ����*6 ������ �������#����!��&������������9 �!�%� B�# �� ��� #�� $�� �� �� ��� #�� *���� �# �� #�� *�)��� !���� �������*�����#�� ����'�����9��#�'��!��$����*�����!��9)��# ��C.� -9��� ����#� $6�*�!�'� �� $�� ��� �!� 3�*�)��� ��� "9�*�� ��� '��)� �� �� ���� �$�� *��� ��� "�# .� ��9��������#�"!� �!����R�����$��*���#�� �����"�# ���#�� �$�����! ...� -� ��� #�� � �*6 � �� ���$ �� ���6���� ����� #�� � +�$� ��*����$�� ���������*6 �)��)������$�� ��*6 �)��!�����T�*���� �S�T�*6 �)���!�...�(9�$��*���#���*������9 ��*�%����������#�� �'�������������������R...

-��DM8�JM%�(�S��S��&4��%��$����� � �����%�*�������'��!�� 9��� � #�

�����*��*�$�!�+��,�#���#����'���!�����!���"����#�9��#$��$�#�!��$6�����*�����9��$!�#����������!�#�9���������!�*�*�$�!� +�� #�#�� �� #�� #��$!�*������!���$�� *�9�� )�� #$���$�#�!.�(�������9 ������������!��"�!��#�!��!��!����9��*���!�!���� *� !�� "�!�#�!� ���� �� �� ����!�����...� ��� 9��� �)��$�# �����$����'�� �!�- �"��...

Page 82: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 2

-��DM8�JM%�59���#�$�����*����������...��&4��%���� *�� 9�# �� ��������� +���� � �*� "���� �

����9 �...����$!�*������*�...��+$���� ���� ��'��-��9�)��$��'� �6��!�- �"����*�$�� 6����!�- �"������#*�# ��+��������) �����������9��#�# �*��#�!�#��"��*�9��"�# ��!�����...��6��9������"�����)����#*�! ��*�$���� ���*����#*�! ���������B3�'��!�����# �#C...�-�#�����/�*�����*# ������#�"�S�����%��5���'�

-��DM8�JM%�G+S�G+S��&4��%��6��+��� �����!��!�# )�!�����������)��,'�

+��*��� �� � ����9��$� � �#������#*���#*6�' ���*6 ��$� �#��*����*���� ��*�� ��.��*���#9������#*��'� �)�����!�.3�#����# �������+�*6�!����� �!����� � �������!����6�9�����6�!��� *�� ��$� �!� #��� ���)*� �!�2�����W� �� �*��������! �� ����������+� ���! )�����!��.���������# ���'�����*6��- �"���+�$�!�!��&��W�*�� ��*�����������$��*������<.:::�����!'���$�����������!�#�9��$�*�.�(��*�#�� ��� +� ���� !��� ��!�� # ��)�*�� *�� ��!���R� �6��� �9�+�*�$� ������:.:::����# �����9��+�"�$��/�!�)������*��"�#�#���������� #�� "��'�����*������ ��*���!�...�3����# ��*�����$6��9��,������� ��6 ��������9��$����#�'��+�*��$���...

-��DM8�JM%�3�#����+���!��$�� � �9����*��#���9#���$������*��"�9#�...�(��*6������� R

��&4������� ��%�D����������$ ���*...-��DM8�JM%� 8���9�� +���!���� *6�� �9��� #$���� *�

3�#�����9����� ...��&4��%�E��!�*�!�����*�*6����"� ����*��������"����#���

����������&�#���'��#*�!�*� �����/�� �������*������)�*���#$������#$�����3��'�...

-��DM8�JM%���+�$!� ���$ ���*S��&4��� �� �� "���� ��%� -9�$�� ��� �� � ���...�A�,!�

�����!�����+� 6���$��������*!�������*...-��DM8�JM%��� ��*� �����$ ���*�����S��&4������� ��� ��%�����*�$!�*6�� ��!���+��'������� �

�*��9�#�$���*�$�!����$�)����*�!�!�� �����!�)��*�����9�$������������ � ���*������$�# ����!��,�"���$�# ��.

Page 83: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 3

-�*��)�����!��(����������� �������'���'���$�� � �����+����*�9��8# ��.� -� �� �#�� ���� # �#�� '� �!�.� -� *��� #9����$���)����+�����*���'��� �!��!�����#$��� ������!��������#���*��,�!�����!�)��!���*�����$��!�*�!���*�9# �.�-9���#�%�B/���9 ���#���'�� �$����!�)������$��'������$�����������$���������*���$� �)������$�� �������!������� !��SC�-�$��#���$������'����*����6������6�!��$��$���6 ���9!�#��� �������#����$!6��6�%�B����#�9���,� �(���������������*�SC

-��DM8�JM%���+�$!� �������*�����S�2�����&4��� ��5����%�(9�$�� ���� *�������R...�5�

+�*����*�������)��)��������!��/�!�)�S-��DM8�JM%�(������+���!�������������*�����#*�$����!�9

�����,��#��*�'������R������$�# �� ��$�����)�� �����9���!������$����!�)������$�����������$����#*�!����$������� �� $�� �!��S� E�� ��� �9�� � ��# � *�!*���!� �� �� ��� �!���������� �*�!�� *����$6��� �� !�� #*����!�/�!�)��� �*�!��#$���*������ ���9��#$�#�*�����"��#����#�!�!��- �"��S...

��&4��%��������#���� ������������9��� �#���� �+�"���� !��(�������.� - �� *�� ��� ������ � �� *�� ��� !9�� )�� ���.

-��DM8�JM%�2��#*�$��3�#���S��&4��%���'�� ��$��/�!�)�������9 �.-��DM8�JM%�/9��#*6�'������!���S...�4�S���'�������9

'�����������9��"���� �+��'����...���*��!�*��!� ��...�&���# ����� ��#�9��!�$��� ����!����#�'!��'���!���!��S...�(��)���$����*���6�,��$���� �#��#����"!��+��!� ��� ��+���,!�*9�!�#"� �!��!���#*S

�2����N�L�%�E������!������9 �!����!�'���!������!�/�!�9)�...

-��DM8�JM%�E������!������#����)������*��!��+������*��������*���#�S

�4A4DM�2����4�2-�82%�/���9 �...-��DM8�JM%�/���!��!���"� ���*���...�43���8��2���43/��-�����%�/���9 �...-��DM8�JM%�/���!��$�# �!�*���*���...54�8��2���M�M&MJ%�/���9 �...

Page 84: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 4

-��DM8�JM%�/���!��)���*���*���S...��� �*�����+�*��9,�����# ����)�������"�����*����������)��S...�-� �...���# ��$ ��$�� �9 ��R...��#*�! �...

�M�M��8%��#*�! ������9 �.-��DM8�JM%��#*�! ����+�)����*�����#��$ ��$#�� �$�

������!������$��*������9!�)�����#!�$6�����9�"�$���� #������� �+��!�*�!�!�S...�&�����"�*���*��)���S...��S�'���*9�� #�# � ���$ ��� #�9�� �#*����� ����������S...� -� ��9� !���*���6�,�������'���*������...���#��)��'�� �*��� ��+����9��!������!��$��*���9!�)���+�����6� ��+��$�� ������!�9��S...�(�*��9)�...�5�����#����#�"!�S...��4��������� ������$��'����%�����"��������%��� "��#�7��.��� ���� ���" �� '��4�*6 ��#�#�# ���*�$� �!���# �����6�������!�������!����S...��4 ��-��� ��'�6����������� "�'��3��)��/���!����/��6�*.

3 � �8� �5

-��DM8�JM��J2A2����/4AG��M���/4AN�(���./�� 6�����*�� �!����/3Q[���(4�/8����8�.

�7��.��� �� "��� �-�� � �� ��� � ��� %������'�3��5��� $��3�������)��� ����$��� %�� ����)��� $�� ���)�"�� %�� �� ��� ��� ��'�

/4AN�(���%�2��9��"R/4AG��M%�2��9��"�# ���������$ �.../4AN�(���%�5��'�����+!�)��R/4AG��M%�8�./4AN�(���%�(�*���9��"R/4AG��M%�� ��*�#��� �*�����#9����#*� .../4AN�(���%�4���S...����$������ �*�9!�"� ���*��.../4AG��M%����#�9�"������./4AN�(���%���R...�-� ���" ��.../4AG��M%���9��#*�$����!���������� ���'���" ���!�.../4AN�(���%� 3�9!� ���� '��� �� ���*�...� �� ����� '��

�#"�*� �...�#��#������*�����.../4AG��M%�2��*�!�� *����������� �����$����!�...� �� $9

*���!���$ ���#...�#��*�!*��*�� ��.../4AN�(���%�-���!�)�����!9���)����#���*�%�B����S

(����!�/�!�)� #������� *�������9#�SC� 3�� *�'��6�'������'������ ��*�$������*���...

Page 85: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 5

/4AG��M%�3���������*��*����+��� ���#��������$����9��*��*�)��!��*�$...

/4AN�(���%�4���R/4AG��M%�3��#*�$���*�$�!.../4AN�(���%�-�*���...�(�U�*�����*�������)��� ��'9

�*�����6��*��*����+��� �R/4AG��M%�4!��#�!'� *��� � ��*���"�*R...��!�����'���

��#�#.../4AN�(�����������"���� "����3��5���%��# �R/4AG��M�� "����� �%�&���# �...����'������#�#������

!������*��#����)��#��$6����*...��+���������5�����"����������'�/4AN�(���%�4���S/4AG��M%�-�*��#��$�������'��*6��$�#*���'!��*��*��9

��+��� �.-��DM8�JM�����*����-"�������������%����*�������� ��9

'�����6���!��!��- �"����R�3��5��� $��3������� "- "����� ����� ��� ��� �'

3��5��� "�� ���. ��� ��-�� �� .����'�/4AG��M%�/��6�*������9 �S/4AN�(���%�&��*��� �/���!�S-��DM8�JM%�-���������6��.../4AN�(���%�G� S���*�� ����S/4AG��M%�3��)���...��������#������9 �R-��DM8�JM%�����#�*��*��� ����������� � ����+��/�!9

�)�.�3��5��� $��3�������� ��"� ��� ����� ��� �'�

/4AN�(������*���%��$����*���9���...����*��'��R-��DM8�JM%� &��� ����� �� #����!� !�� - �"����S...�4�

/���!���'����#�� ��� ����#�*� �S�5���#�����+������*�9�� !��3�#���S�-����"�#�����*��*�$6�*�!�'���8�)�9������� �*������!����������,�����&�!�����*�#$� ���!G�������*�'� �6��!�$6�*�!�'���G� �����!�'�...�3������*����*��'� +�*��,��� ���*6�S�(���'�����(�������S���� ��" �� �$-��%�)���$�������� "��� ����3��5���$��3�������'���� ��"���� ��/��6�*R

/4AN�(���%�&�����#�����'���+����...-��DM8�JM%�����#�� �������) �,���!��-��'���*�����

!���6�����S

Page 86: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 6

/4AN�(���%�(������$������! ������9 �...-��DM8�JM%�(��*�R/4AN�(���%�������� ���������� !��-��'���*��� +� �9��

������ *�� ����� ��� '�� ��W� *6����� $����� *�� )��*�����'��%�L S�*��#�'����$�*�*��!� �!�$��#$���������S�-�#�9� 6�$!�� !�*��!���*�!���*��$6���#��#$����)��'�������$�)��*�������� *�� ��� ��#S� B-��*� �� #6���!�� ������!9�)���SC�-�� ��$� ���*�!�!����6�'�.��$��#6����������"�*...�5��'�����*��'��R

-��DM8�JM%��� !����� *�� ���.�3��'����/���!����9 �� !��6�!*���#*�� ����"���!�$����)������ ����*���� �!��9��!�����'���*��)��!�����]�����G����*�� ��$�*����!�'���+����$����#����8*���� ��*��#6���!�������&����*��$��"������#�'����*���$�.

/4AN�(���%��6 �9�����*�����"�*���������&����*� ��.�6���#��'������9 �����*� ��������#��#��� ���'����*�...�(�...#�����#�'!��+�*��...������'�������'����*����#9��+�'� �#�'������9 �!��+� 6���� �� ��$������ �*������� ��� ��*�...�*����� ������#*�! ���*�$������9 �...

/4AG��M%������*�����...�3��!����������9 �...�3����������'� ���*�$�!��6���*��#���"!���*�����+�*�$� ���...

-��DM8�JM%�D�.../4AN�(���%���� *�� *��� ���� �9������9 �!�� *6���9�

'�� S���*�������S-��DM8�JM%�/���#������ ����U�!�9��$�#.../4AN�(���%�G+�� �+S...� �# �� �� # 6���� �9�# �� �� ���$ �W

*�������� +��� �����$�*� !�����$ ����$�� "�*� !�� # 6�����*��6��9��#�#���!���������*�����������"��#�W����6����������*6��+��)������������ ��*���� ��+� ��'�*�����# 6���� �� *���� �� ���$ �W� �9�� �$�*� !�� # 6����� �$�� "�*� !����$ �W� �*��6��� �� !�� �� *�� � �9��� *�...� 5��� *�� #�#*��'�������$ ����# 6���...�/6�������������#����#*��'�...��������6������9��*��� ...

-��DM8�JM%�/�#����#*����!�.../4AN�(���%�(�����R-��DM8�JM%�(������!�9��!�#� �������$ �...��/��6�*

#�� +�*��*������*��/���!���*����#�� !�$ ��*����*����!���)�.�

Page 87: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 7

/4AN�(���%����"���6��� ��*���!���������#��#��"���6� ����!��*�� ��...

/4AG��M%�3�� ����!���9���#�����"�*�������...�3�������� ������ " '� !��� "�� ��� �����#� ����� $�� ��� ��'�-��DM8�JM%��� ���#*����.../4AN�(���%����.-��DM8�JM%��� ��S#/4AN�(���%�/���!�� "�*�� *6 � ��� ��� � � $9��� #*���

# ���*�����#��$�� ��*�����...-��DM8�JM%��� ���$�����.../4AN�(���%����...-��DM8�JM%��� ��S/4AG��M%�&���/��6�*�*6 ������� � �*9���$�����'��...

������ ���3��5��� $��3�������� �� ��"�� " '�-��DM8�JM%���������/���!�...�/9�� ����� �����...� 39�

)��#� �"����9�����.../4AN�(���%� ���� #�� ��� #�� )��#�...� (9� 6 �� #"� S...� -

�����)���)��!�*�� ���#"� �!���9��"��S����*�9����*���6�������! *�)�...�/��'����*��/���!�.��4� '�

-��DM8�JM%�/�� �������/���!�...��4� '��-9��$�����!�# �...

/4AN�(���%���9�����"��9�# �R...�/��'�����*��/���!�.�4� '�

-��DM8�JM%�/��# �6�������*�$����*��*���"��...�/��#�����'��...������*�����#9���#...

/4AN�(���%�8��#$��������R...-��DM8�JM%�/���/���!�...��4� '�/4AG��M%�89��!�����$��������9 �.�8�� ��$����*���� 9

����!...����'������8*���� ���.../4AN�(���%�4���S...�/��'��������*��/���!�...��4� '�

-���...��4� '������$�...�/�.../4AG��M%���*����S�*��"�*�#*�� ��!���6��S/4AN�(���%��S�39�� #$��) S�3����� "��$�����!���!S...

E�������� #��*��9���...� ��� )��� #�9�������� #��*��9����/���!�R��4� '�

-��DM8�JM%�/9���!�$�� ...�)���!�$��.../4AN�(���%�-�����9���!�$�� �����)��� ��'���...

Page 88: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 8

-��DM8�JM%�/���!�����$���� ���)6�� ����R/4AG��M%�/6��� ��� #*�!����� ���� �9�� $����� #$��

����!��./4AN�(���%��*���6������*�!*����������9��$����

*��'� *!��#$�������!��.-��DM8�JM%�8*���� ��/���!�.��4� '�/4AN�(���%�2��'��...�3 �S��+�������������$���$��"���-

����'��2��'��9��9��9��9��9��*��/���!�S-��DM8�JM%�8�����9� ����.../4AN�(���%�-9�$�...���*�R����*�9������� ��������9

�!�R...�/��'����9���!�!�S-��DM8�JM%�8���*���� �"�*�#�*������$���.../4AN�(���%���R��"!�������9 ���*��/��6�*����� ��*�

��"�*�S-��DM8�JM��"��*���%����R...�/���!����������*���9

��./4AN�(���%��#*�� �R-��DM8�JM%�(����*�����...�3�����!����*�'���� �.�-

*6 ��!�) ����9������ 6 ���$������)��'��./4AN�(���%�3"6� ��8�#*� �������,� �9�S

�3��5��� ����� �������'� 7�� �- ��'� (�� %�)���"�'7��.��� �� "�� "�� "�-� �*�� "��� � %������'�3�������� "�� %���� -

2� *�'�-��DM8�JM%�2��S�����'�/4AN�(���%�&����*S-��DM8�JM�(���S�����'�/4AN�(���%�&������*S-��DM8�JM%����S�����'�/4AN�(���%�&��9��9��9��9*S...-��DM8�JM��"�������$�-��)�$���%����� �W�&����*...�&��9

����*...�&��9��9��9��9*S�&��9��9��9��9��9*.../4AN�(���%��S��S-��DM8�JM%�5�����*� ���R...�8����*� ���...��� 9*� 9���...

�� 9*� 9*� 9���.../4AN�(���%��S��S��$���9����*�!��������...�/9�

"�*� ������)6�� �...� �����*��*�����!.���$ �� +�*� ����.- �"����� ��/���!�� �6.�� -� *�� �6��...�(9��� ��� �� '����!����*��*�����S

Page 89: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

8 9

-��DM8�JM�����"��?���S�������!���# �$6��$���)� �!��$�*�# �����$��)���� � ����S

/4AN�(�����"������������"��� ���%�-�$��#$����������*�$��)# �������S

-��DM8�JM%���������/���!�...�8���8*���� .../4AN�(���%�/���!��������...�����6�R/4AG��M������%�P.../4AN�(�����"��� �����%���*�������*S-��DM8�JM%�/���!���"�#���!�9� ��*�����9�!�! ���R/4AG��M%�D��� ��*���./4AN�(���� �%����������-"��%� ��� �9��...� *���9��

���� * � 6���...�$��!��,��� � ����6�!*�!�...-��DM8�JM%���)��� R/4AG��M%�5��� .-��DM8�JM%�������!� ��!9���+� ��*� �*9����6 ���*�!.../4AN�(������� �$��)����$���"������%�2��,������$���6 ...

��!��!���*�!�.../4AG��M%�(�������#��$���...-��DM8�JM%��� �!���9����� �*�!�!.../4AN�(���%�8*�*��'������9��"�#*�#...���!��!���*�9

!�...��4� '�-��DM8�JM%�(���!����!*���$��,�#R�(����*��#������*�*

��*��$���*��*���� �!��������*�!�!�����9 ��.../4AG��M%�����$�����*�*��*�!...-��DM8�JM%������$� �)��!����6��S/4AN�(���� ��� � %����� �%���!��!���*�!�S...�8�� � �

*������# ��������#�������...-��DM8�JM%���9���)� ��������9�!�! ������� � �����...

"�����*��'����*.../4AN�(�����$�������-"���������$� ��%�E�S...�D����R...

��!��!���*�!�S...�3�����!�#��!��*��$�����$ ��*�����'��9*...� *9������� ����#*� ��...� 2�� '�'�*��/�!�...� $���*�/�!�R...� �3�������� "�� ����$��� � ������� � ����� ��� �� $- �� ���'�

-��DM8�JM%�-�*6�����+�$��������������$�����!������ �� !�� $�� *�!� �� ���� ����� � �� +�� �*�� !�� ����'��.3��6��.�E�#�6*�$�����!����6����9� +� �#�� !��$��*�!

Page 90: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 0

�����.�8��)�����#��$���*�$!�+��"����!��.�-���!�����'� ������ �#���$�!���������! �$�� ����!�*��$�� ������...

/4AG��M%�-9���"�"�# ����# �$6��$���!�*��$��*�!.-��DM8�JM%��S�!�*���!������ �*��S/4AN�(����������"����%�/�����'�9�*...�����*��/�!�...

���$���...-��DM8�JM%�����$!� ����*�!��!���*9���"�!�� �*9��#���� �

'�!�!���������)6�"�!�*�� �!��#�! ���!���!'�.../4AG��M%�4�+� 6�$!���...-��DM8�JM%�/6��#�� +�*�!�*�� *�!�!.� �� ��� +�� ,�.� ��#�

$� ������6���#6���!�.���!�!�#����9����$#��!�������.�J� *��*�!.�����*��#����!�����'������$��9�!� ��.��������'�#�������#������6��.�3�����"� �� ���9���"�*��#�$*� �����#6���.�5������6��!�!�.�A������ ����)6�!.�56,���#����!�.(����*�����$ ��$���*��*��$����*�!���*��*S���S�-�!��#��$��*6 ����$ ��+����������������$���! �������+��#6��$�*��!�! �S

/4AG��M%��6�������� +�$�#�� +���� � ��!�!� *����9 �# � ��$!�#������ ��"�.�3��"�*�#�������*��*6�����!�*�$!�!��"!����!�!����'�������*��!�����9 �!�S

-��DM8�JM���� �%��!���������!��*�����#����� ����*�$�'����!��� ����!�$�� �����������������"�*�$!�!�'��*�9!������- �"��S� ������$��� � 5 ��� ��� .����� ���� "�'���S$�" �������9 ���� ����$�" �...���'���� ��+�'��!��#*����!/�!�)�S...���S����# �6�������6 S...�-�#�� ������!�/�!9�)�S...

/4AN�(��������"������%�������"���9�# �R...�����%��� ������. �%��2�"'�

-��DM8�JM%��� �!��)���!��)6�� ����R.../4AG��M%�5��...-��DM8�JM%��S.../4AG��M%��������!����+� ���*�����*���$��$�# ...-��DM8�JM%�(�*��!9���$����$��'�������...�-�#����...

�1 ���"������������"�������'�/4AG��M%�-R

1 Ciacâr — cu ochi de culori diferite.

Page 91: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 1

-��DM8�JM%�-.../4AG��M%��S��S/4AN�(����������"����%�&�9'�*...�/�!�...- �"�����"!������� ���������*�� �.�

��- ���� ��� .���� �� ������ ��"���"'� 7��.��� �� ���" ��'�/4AG��M%�������# �R-��DM8�JM%���#��)��...���S��*�� ��)��!��9��"�# ���

'��S��4� '�/4AG��M%���� ��#��� �R

3 � �8� �5 �

�48�������/3Q[��-��DM8�JM��/4AG��M�/4AN�(�����������.

������ ������� /��"FG'�-��DM8�JM���������%� ���� ���������/��"FG�%�5����*��9

���)���� �9�� ��$ ��#*����!���!��$�����!�$!��������������� ��*6����"���� ��S��+�"������������ 2�#������5��$�-�"�����-���� �'��&��R

�48�������/3Q[%�D��� ��'���*6��#�� �*������9 �S/4AG��M�� � ����%���� ������# �S�D����#�'�� S-��DM8�JM%�/���!���*���� �$��*�� �!�����#]FR/4AG��M%�(�������9 ������*�� �!��# ��*����� ��#...�48�������/3Q[%������'��� ����!���*���������!����9

'���� �,���!�.������$��"�-��� "��%��7��.��� �'�-��DM8�JM%���������������...�����"�������� "��$�� ������

����������������'�/4AG��M�� � ����%�����!�#�#�'���S-��DM8�JM���������-�������������"���� �%��6� �9���!�9

�*�...�48�������/3Q[%�3��*6� R...�(����# ��*����R/4AN�(����������"����%�&�9'�*...�48�������/3Q[���*���%����R-��DM8�JM� �����%�2�� ��$...�(�$����������!�)����

�$�� � ���������...��$���� ������'��)��...���#!����*��9�*��#��������!�� ��...

Page 92: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 2

/4AG��M�� � ����%���� �!�S������!��S�-�*����*��S-��DM8�JM%��6� ���������*6� �S...�(��...����)��������

���#...��+��. ���"����"��"����*�� ��'��������/��"FG�%�� � �����3��5��'��8������ �� �����)��"�#�����!...�-���'���#��� ������������,�.�������� /��"FG� "�� ��� ����� ��� ��� �� $�� %���-�� ����� "�� ��*�� ��

��� 5 ����� ��� ��� �� "��� � $�� � ��� ��� ���5��� � �� "�����'���/�%��� �9��S/4AG��M%��S��S

��� �� � � � � )���� %�� ����)��� $�� ���)�$��� %������� ��'� ��� � � "�� )���� ��� "�� �������� 2�"#� ��� � ��#� ��'�

-��DM8�JM%� ��S�/���!��� *�� "� �� "����*� ����S� 2���� ������ �!���9���#�$��+������������� ��$����*���� ��...��������)�)��������9����� �����$��$6�������*�$�����!*�...���"��������� ���*�����$� ���...����"��������9���$���*���*���+����!�������...�4�S�����S������ �� ����!����$�� ��S���"�����'�

��/�%���!�����9��� �$����������9 �!�...��+�"�����'�-��DM8�JM%�-���������! �*����!���...����"�����'�(4�/8����8�%�4�S����"� ��-��� "��'�-��DM8�JM�����"������%����9���" � R/4AN�(����������"����%�2��'�9��*��/�!�...

Page 93: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 3

���2����

2��!�����$����� �!������!��.���*�!���$6����!�!��- �"����.��� ���$���!��+� ���*��#����'����������!��#��)����#$���# 6��������*���+���# ����$� �������������$��$�# ���6�*�.��� ���*��������+��!����������!��# 6����������!�����$ �.�(����#��*�'�����+� �9��$�� ����*��!�! ������� �!��������#���*��#$���*��� � .�/����!�'�� �����# ���������*�$����*��"����.�8���#���*����$������#�$!�'���!���.�5�������$�#����6 �������������$!���.

3 � �8� ��

�2�����&4�����*��#�!��MJ����82�)��$��*�������+� 6������$ �.����#�!��MJ����82��+�'��*� �+���������)6�� ������*� �!'����#���������*�!��*��*�� �!�!��'�6����*9�� �$���*��+���6��.

�4/�32���MJ����82%�3�9�'��������!R��&4��%�8��)��'���*.����+������)*!�����!�!�*��9

!���*�����#$���"�!�#�!�!���9�!����.��!�"!�������$�*��� ���"�����.�2����� #�9� ���*�� ������ *�$.� E� #$�#�� *����*��6�,�� �� $!�*� � $���� � *��� #�� ��*�� )��'�� *�� #�� "�� #$��!���� �� "�!�� !��� �!...�/�� +�������� �*��# ��������.�(�*�)�������!���������$���$���...��!��*�$!�!�*�����9������#$��'������$��*����!9���#!�, �*��*�����...�������� �S

�4/�32���MJ����82%����6�� � $����...�8�� !9�� ���9 R...

��&4��%��S�#�9!�"���� �*6������������*���!...�����*� �#9�� # �6�'� �� #9�� +��*� ...� �'�� �9�� )�� � +�� "��.� 39�� � � !����!���������9���#��$�#6��$��" �*��*�)6� %�B��'������� ��!�$������6��!� �����������SC...�-��9����#��� �*��*�...

�4/�32���MJ����82%��������!��*�� ����.��&4��%�������"�# �#��"�������� ...����#�� �+��!�*��!

����!���9�!����...����"�����'�������$�� ���������$��9 ���������#�����$�����'���*�� ��*�������*��!��.�89���)���

Page 94: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 4

#���,������*����� ��.��6�����8�������+���!�$ �!����"�# ��)� �#�����$��" �*�����0::���*�$�$�����!�...����2'�-������$���*6 ����)�����#�"!� �����S...���S...

�4/�32���MJ����82%�(����� ��*���� �*6 �������!������ �...� &��� �� (�������...� ���� #�� #�� +�'������ �- �"����...�3��)��'�����! *�)�...�(��*����� !������*�!� �#����!�R

��&4��%� 4S� ��S� ��*�!� #�� � �# ��...� ��� ��� �����'�3����!�� #�� ��� �...��7�- � �����5��'��(�� �� !�#��� !�#�� �� �,�)��!�...��9��S�/9��#!�' ���*�!����#����!�����#������*$��...

�4/�32���MJ����82%�-���������#�R��&4��%����(����.���# �����*��#�+�*�$�'� ���...����9

'���#��$*���*��...�3��������...�89���)����#������*��*����...

�4/�32���MJ����82%�2��R��&4��%�2�����9����*��$*����!�...

���� .�������� �� ������� ��� ������� "��� '�

3� �8� �� �

����"� �!���4�2-�82��)���*�!��M�M&MJ��$�����*�!�3M�2��82�)# ���*�!�3�/��)��$��$����*�����������$ ���+�'��*���+������

��)6�� �������������*�����MJ����82.��$���!�)���*�!���M�M&MJ��������������������.

5�3���8��2��3�/�%����������������...54�8��2���M�M&MJ%�/��!���������������!�)��...��G��8��2�� 3M�2��82%� E� ���*� ...� ������ ��#���

#����!�...5�3���8��2��3�/�%�����!R��G��8��2��3M�2��82%�8�������!.�4A4DM�2����4�2-�82%�4���� ���...5�3���8��2��3�/�%����������� ���R�4A4DM�2����4�2-�82%�4�)����...������������*���

'��R...�8��"�*�����*���9����$��#�*��'��!�...�������������-�� �'��- � ��*�����# �R

Page 95: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 5

5�3���8��2��3�/���������-"������%�4�*���������'��.�4A4DM�2����4�2-�82%�������#9��� �...5�3���8��2��3�/�%�(���*���)���#����#9��� �R���*��9

�!��*��#�$ �#����!�����# �������*���#�� .�8�������!��"�����*���#9��� ������*�������.

�4A4DM�2����4�2-�82%�4S���S�*������������*���#9��� �R���������*����!�����6�����'�*��� ����* �� �+���!�*�+� �9�� *�� �� �#*�#�.�8�� )����� �*����� #�$ ��6��R�89�+���!�#R��6�� �9����#��� �*��$�)�!����9����� �$��!�����9*�!�� �!�����, R

5�3���8��2��3�/�%�8�.�4A4DM�2����4�2-�82%�89��#�� ��3�*������*���#9

�$��$�����6 �!� ��R��G��8��2��3M�2��82%�����#9�$��$�R�4A4DM�2����4�2-�82%�4�#�'�...��G��8��2��3M�2��82%���*�R�4A4DM�2����4�2-�82%���!�S54�8��2���M�M&MJ%�(��*���9��#*�#����#*�$.�4A4DM�2�� ��4�2-�82%� -� *������ �� �� ��� ���� �

���...54�8��2���M�M&MJ%��# ��9#�!�*�������*�� .�4A4DM�2����4�2-�82%�&!���#!�) ��"�����6����#*�9

!�!���#�*�� �*��� �!%��!��9��� �+���!�#�!�)��...54�8��2���M�M&MJ%�(��� � 6��9 ���*�9��� ���,���"� �R�4A4D��2����4�2-�82%���� �����)��...5�3���8��2��3�/���� ���� �� � ���� �������� �� �%����*�

$9�*� ��9�� $����* � ����!� #����� #���� $6��� !�� ��� ���9���...

��G��8��2��3M�2��82%����*�!�� ���# ��...54�8��2���M�M&MJ%��*�!��'� ������!�.�A����)����)���

#����$�# ��#*�������'���"���#...�*�� ��$�!�!����'���������*��$*����!�����+��! ���*��*�$�!�!��������*��*�����!���$ �����#��$���� !��)6�"...�4S� "����*�� #���� ��� #9����*�$�# ���6�!��*������!�*����#��*������$��$�$ �!���$� ���*���!�����$ ...

�4A4D-�2����4�2-�82%����*#R

Page 96: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 6

54�8��2���M�M&MJ%�2*#...���� ��$�#� �!�&�������*�!�� ��������� ������� �!�����*�!��$6��9������5���*�.�4� �������$��&*��.�5���*�����*�!��.�2�����$������*9�����!���'��6��*��$��*�����"��)� ���$.����"#$�� �$��&����������"����9��!� ��������9���"� +�"$ � �9$���!���$ � +� ��� *�����.�39�� �*� � +������$*������ �9�$��$ �*�$�!�+��$�$ ...�2������ ...���#�� �����# 6�,��...-9��$*� �*����$�#������$��#�*�S

�4A4DM�2����4�2-�82%�����*��9���)��� ...54�8��2���M�M&MJ%���$�!� !��� *������� *�$�!� �� $�

$�*� ���!��(�����.�4A4DM�2����4�2-�82%�/��#�����! R54�8��2���M�M&MJ%������!��(�����$6����*.��G��8��2��3M�2��82%�(��*�����!��!��#��"�*����$�9

���...���� .����� ��� � ��� � ��� ��� ���� ��� �� '�

54�8��2���M�M&MJ%�����#�'���...��G��8��2��3M�2��82%�D�...

3 � �8� �� � �

�6�*�!�'�!��48(�����)# ���*�!�����/����$�# �!�*�!�-�������M�M��8���4�(�����8��G����)��$��+� 6��*�����������$ ��

+�'��*���*��)6�� ��.

�N��M��&2���48(���%��*���9���#�#�9!��� �$ ��.�43���8��2��-�����%�5������!�*��*�!�!�.5�3���8��2������/��%�5����������$!���...�43���8��2�� -�����%�8���� #�� �*�� �� *��� � �!�

$���!���*��#���!��+�*�#�...����*��*�����$���!����'���������!�...��� �!�������+� 6!� ���! ��#�!'� �*��R

�M�M��8%�4S�*6 �!����S�/�����*���9�)����'������9��!�#����9�*��$��)6�� ��������*���������+���*�!�!�#!�9'���!��6�$�!����!�...� &����� #����� "� !�#� � $����� #����*��*�������*�!...

5�3���8��2�� ����/��%� ��� �� *��� ��� !9�� "� *��*� �# �!...� E�� � ��� �9�� ����� +�� !��� �9�� )�!$�� +�� ��*� �9�

Page 97: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 7

�# �����#����!�� �!��#���*�"����*� �...�3���� ����)6�� 9�!...

�4�(��%����� �$�# ���6���#�!'� *�.8��G���%���$���,��...�N��M��&2���48(���%��$��� )�� �9��� ��� � ����!

��$ �����'� � ��������*��*�$�.�4�(��%�3�'�*��# �!���6�$�!����!������# �!������9

*...8��G���%�5�!$!��*�!*���+��*������ �...�43���8��2��-�����%������*����"�# ���!������#����

#*�$����#���� �.�56�� ���#�� �"�*.���# ����,��� � ����*��#�����!����.�3��)����*����������*��#� �...

8��G���%�����������#��S����#��!�#�$���� �!��$��,�#...�M�M��8%�/9��!�#�������� �9�����'...�43���8��2��-�����%�5��...�E� ���*� ����!'�*�����

!9���)��� ��*�� �S�N��M��&2���48(���%�8�9� ��*��$���$���!.5�3���8��2������/��%�&�� ����� ��#���� ��#*��'���

�9����#�9� ���*�...���� ���� %� ���� � �������� $�� 2���� "�� �� � �������� ��� ��$����

������ ��� $�� ���)��'�������)���� ������� %�� 2�"$�� $������� ��� ������ ������"�'�

3 � �8� �� 5

-��DM8�JM��*��*����#�#���*��$6�*�!�'�!�������M�$6�*�!�'�!�&��4-���#$� ���!�G��8M.�56�� ������� ��.

�N��M��&2���48(���%�&��������9 �R-��DM8�JM��$������%�/��'���*����*6�.�43���8��2��-�����%������# �� ��!��*�������9 �...

������$ ��#�� ������� ����)��...-��DM8�JM��$������%�(�9�����# �!�!���#��������B��# ��

!���# ��C��B����# �!��!���# �!�C��$6�9��*��$�������...5�3���8��2�� ����/��%� -9��� )�# �6� ���� ���#*���

����9 �...-��DM8�JM��$������%�(�����"���*6 �#��+�������)# ������

����9�����"���*���*�����#�$ ��6����*6������#��*��$��*�!���...��7�����'�

Page 98: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 8

3�M���2��G��8M%�������9�$����������9 �R-��DM8�JM%� �6�*�!�'�!��������� $�# �!�*�!� -���$�� �

)# ���*�!����������#��"�*���!�����$ ���$��*��������# ����+��� ��� $6����*�!�� �� *�!�� ��� # ���� !�� $�! ��!� *�� �9)���!...��*�!���6���9)��*���)���#�*� ...��S��� "!�*�� !���'���S...��� �!��� � 9 ����'��R

�M�M��8%�3!�)��(����!�...������!��*...�43���8��2��-�����%����(�������)��' ������9 ���*�

�!...-��DM8�JM%�&���!�*�����...�3��)���*��������#�##��..

���������"�������5� �����"��� �$��)����$���%����'��3�9!�"�*�#��9���!����� #����...� 3�� ��� ��� )��*�� ���� �� #$�� ��� �# ��� �� ���'���� *����*��!��$���$���6 �� *�� *�� �!�� !�'�6�� �� *�� �$��� �!�� +���6�...� ����� �� )�� ����� ����,�R

�M�M��8%���# ��������9 �.-��DM8�JM%����������� 6���R8��G���%���������9 �.-��DM8�JM%�����������)��*R�4�(��%���# ��������9 �.-��DM8�JM%����������*��*��#���� ������$�� �R�M�M��8%�8*� �������9 �.-��DM8�JM%�������*����#�!�*��*�� �!�"������*!$R�M�M��8%���# ��������9 �.-��DM8�JM%��������*��#���� ���6���*�����'��R�M�M��8%���# ��������9 �.-��DM8�JM%��������*����*���+�������*����!�#�!'� �*R�M�M��8%���# ��������9 �.-��DM8�JM%�8��$� �#9�!��...��!�����)�...�2 ��9)��*�!��

#�#������ #�� #"6���� �� ��!���'��������� #��$��!����������)6�� ...

�4�(��%�(���)���...-��DM8�JM%�(9��!����!�*���!���# ����"������$� ��...8��G���%�(���)���...

1 Halca — cerc de fier folosit la aruncarea din galop a suli\ei (joc ]nmare cinste la turci.)

Page 99: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

9 9

-��DM8�JM%��*�!�� '� �� *�$��� ������...� ����� �� )�� ����# �$6��$���!�+�#���#����$6����*���...

8��G���%���������9 �S�4�(��%�&�����S�M�M��8%������#����...�/�*����*����#�� � �"�����

*���!�������9��!����!���$��$�# �����$ �����6�*�.����#�� ���)��$�$��!���'6�������$�#����� ���9���*����*���$� ��� +� �9�� "6� 6��...� $6��� ,�#�� $��"� �� "��6��...� �*�!�� ���)�����������+�*��*� ����*������������#������*���,��*�� ��$ ��"����*�����# ����$� ��.�8�������������9 �...�/��*���S

8��G���%�D��� �������!�*6����)��'��9��#$��)������#����...

-��DM8�JM�����.�����-"��%�D�S�(������"�)�� �#��)���$��*�!�!��*��$� ...

�4�(��%��6����#��"�*��������+�*��*���9�# ��R...-��DM8�JM������������� ��%�/������'U��*6 ����*����S...

������������� #�7� ����$��/����� '��8*� ����������*��)�...����9�� � �� !�� $*��.� E�� *��6�� )��� ���� �� ��� ��� '�*9��6�...��!� ��������� #�/����� #�7� ���#�:��5�� �$���� �-��'�� ��� #�������� �!��...��������� �9������ +� �����#��� *�$��*����� �9��#��!��!������*� �9��*�'��+�+���...�-�#������*�� �*6��)���,����...�8�9���*�����*������*�!��9��'����! ��...

�M�M��8%�8���������������*...-��DM8�JM%������9 �S�� �!�%�8���*�!�����������9 �����$�� �������*�!����

������.-��DM8�JM%�-�$�� ��� ��S�/���!�#�$�� ��� ��S��������

"- .����� ��� ��� �� � � ��� "����������� %�� � ��� � "����'�56�� ����$���*�����*�����...�- ��!�*��!�...

28�5N8M�4�%�����#����������9 ���*������� 6 ��#!�,'����+�)��� ���*6�������9���*���$�.

-��DM8�JM%�G� ���$9�# �!�! ������ ��*�������+� 6���$�� ��� # 6������ *���� #�� !�#���'!�...�J���� *��# ��� +�����9)�...����������#�������*�������'� ���*��*����!����*� $#!�...�����������$��5��� $����� ��'������������������ $�'�

Page 100: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

100

��S����$�*� �*���9���"�# S���S�*��$�*� S�N��M��&2�� ������M%� ���� #�#� �!�*���!� *�� *�� ��

����9 �!���$���������� �����$ ��� !������ +� �#.�3�� �!#����"!�#����!��#��$��!���'!� �����!��A��� ��$�...

-��DM8�JM%��9���"� ��*� �+�� S�N��M��&2��������M%����$��� ������!�...-��DM8�JM%�(����)��*��S�N��M��&2��&��4-%����$��� ���8�)�����*����*�

*��9����� ���������,��#�*�� ��W���$ ���9��� �* �$� *��)�!������*��$� ���9���!�#� �+�����...

-��DM8�JM�� ����"�%���9���"� ���� �$� *��)�������� ������#��"�#�# �!��)����S...����"� �$ �*�������# �����!����...�3������#�����+�� � �#"� �!��*��������+�*��,��� ���!�$S

3�M���2��G��8M%�����#$����*��������� ��...-��DM8�JM%�-�*������� ����*��� ��S...�2�����������

�*����!�*�����...�(�# �!����)��' .����!�*��S...�D�*����*��!�!�S...��$�*���$��*��������# �...����� ��*���������# 6���*����#������ �!���$6���!����*�!'����*� �...��*�!����!�*�!)�# ��...

�!������#� 4 �$� $��,� ��� "�� ���'�

3 � �8� �5

-��DM8�JM��/4AG��M��*�)����� 6�������������.

-��DM8�JM�����"������%�/���!��� ���� R����"�)�� �*6 �9)��*!$��#����...�3�����#���*�� ����� � ���...��S��$���6�9�!� ���"�#�...��!��9���!�#�!�*�!...���- ��������5���������� �'7��.��� �����" ��'�����R...����,��#...�3������ ��...�E!�)��R...�����*���*���!��!���*�����$��������*� ����*�!�����#�� *�'����� '���� )���� *�� �� ��# �� �� #�� �*�� �� *��!�! �$�� ��+� ���*���������...�(�9 ��$��!���� ���������!�$6���#�#...��$�*��$�� "���� +���# ����$� ����#*� �...�3$��)6�"...�E��*��� � �!�$��$�# ��*��#���#*���+���������� �� �9��*�������!�����������!'�*��!�$ �!�...�8�9!�)��R

/4AG��M%��6 ����*�$!...�3 ��$��'�6�*...�3��� ��+���6�9*��...

-��DM8�JM%��!��# �S...��S���S���������)�"�$��. ���"�����������#�� �$������ �����)����������) '���������# R

Page 101: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

101

/4AG��M%�(�...���������.-��DM8�JM%��R/4AG��M%�2�� 6!���...-��DM8�JM����$���%���� ��$�*� �!���!���� .../4AG��M%����� ��$�! �!...-��DM8�JM%�E!�'���+��()��.../4AG��M%��# ��#���9��"�*.��9���"���� �0::�����!'�9

���<0:�+��� ����<0:�������...���$��������������� ��� �� ���� #�9� ��� #�� ������ �'�� ��)��� �� ��*� �� �����...

-��DM8�JM%�3�9!��*�R/4AG��M%����$9����*���S-��DM8�JM%�(������*��"�*R/4AG��M%��6����� S-��DM8�JM%�3��)��+�*��./4AG��M�� ���� �� �%��� #�������� �� �%�/�S...

��� ��� ������� %����� �� � � )����������)���"�'�-��DM8�JM%�4S����������6 ��S...����)6�� ��R/4AG��M%�(��#9��+� 6�$!��#�9!�)�����#�����#�� ����...

- � ��*��#!�,�� R28A2�2�%�- ...

�7��.��� �� ���" ��'�/4AG��M%�-9��#��"�*�+� �*��R28A2�2�%�/� ���"�*.-��DM8�JM������-�������������� ���%���������#���

��*��S/4AG��M%�/���)���*�!�R�8���*�!�...�/�� !�����$ �...

/��#�#...28A2�2�%�5�� .../4AG��M%����*����9�*�����$ �+��#$����.

�+�� . ��� "���� ��� ��"�������'6������ "�� ������- ���� � ��� ������� "��� '�

-��DM8�JM���������� �"� ������������%���S�*�9��"�"�*6�����R�4�!�#��+��*�� �!����...

/4AG��M%� 5���� +�'��*� �� +�� ����� �� )6�� ����.../��6�*��$����...

Page 102: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

102

3 � �8� �5 �

- �"������/���!���*�� �!�����#]F���/��6�*.

-��DM8�JM%��S�)� *�� �� ��*���������� *���� !������)����*����+�*�!��� ������ ��$ ��"����$�#����6 �S��*��%����-����� �����"����*����+�'!6���� ��$��*�!��������)6�� ��S���������-��"�"#���%�)���$���$-��"������ ��" �'�

�48�������/3Q[%�� 6 �#�� ������ "����*6 ��� � ������.��+�"�����'����9��#��"�*�*��*�� �!R

-��DM8�JM%�3�...�*6�� �9���$���!�����...�48�������/3Q[%�� ��*���������$��...-��DM8�JM%�/����$������!�� ��...����"�����'�/4AN�(���%�/��� �����9���!��S�D����#�'�� R...�-��9

��� ��� �9���...�8*9��$*� ���...-��DM8�JM������������%����9��"��" � �����������R.../4AG��M%�E����������!��*�# �!R�48�������/3Q[%�(���*��9��"��" � R/4AN�(���%��6��������#��#����!R...��������" � ...-��DM8�JM%���R���������*���#$�� �������*� �+������.../4AN�(���%�4���S�3�� "�*���*��/���!�� +�� !��#��'��9

��*�!...���� ��'���#��"��" � ...��� �����!�����" � ��*���������"��*��$�$ �!�...����!����*�'�������#���*�!���.�(��9�������)#���)#����6 �.�3��"�*���*�9�� +� ���*��)���*���...

/4AG��M%�����$�.../4AN�(���%����������)�!�...�-������$���!...�B/����*��

����� �� � ��� ����� �� � �� #9�� $�� !�� ����...C� �7��.��� �"����������������/��"FG'��4���S...��!�+��"�*���*���6��...�����$���!...��7��.��� ��"����������������/��"FG'���S�#�9�9�������!���S...� �6��� *�9��� )�� � +�� ��#...� ��� "�#���� '� �� ��*���� ��*�����!������*��"�...

/4AG��M%����$9��*6�$�.../4AN�(���%� ...���9����*��� +� �9�� '� *�...� �7��.��� �

����� ��� ������5�� ��� ������� /��"FG'�� �S� 6�!96�!� ��9��S������ �� )!�,����� +�� '����!�� !�� )��S...� �����,��#�� !�G������*�������� �...

Page 103: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

103

/4AG��M%� ���� �#*���� �*��� *�� ��� ��$%� '�9'�9��*�S...�89���*�����#���...

/4AN�(���%�&������*���#����...�(�� ������*�� �������������*��)��...

-��D�8�����"��"�� ��$��"�������%����2 �� ����5� ��� ��%�*�!�...�����*�!�...

�48�������/3Q[%����#��"���*�!�������9 �R-��DM8�JM%�3������$!��������),�!�S...�3�9�*�$��.../4AN�(�������".�������$�����%�3�9�*�$��...-��DM8�JM%�3��#����'�*���!�...�3��5��� "�� ����� ��� %��� � ��� ��� ���� ��� �� � $�� ���� )���'

��� ��� ��������'�/4AN�(���%��� �����8*���� ��4�'�� ��G��...�&����9

*...�4S�&����*����*����"� ������������#��������� ��+��$�9���...��- ��� *�������� 5��� $���'� ���� ���� %�� ���� ���"��"�� ������'�-��DM8�JM�� ��� ��%��#*�! ��������*�� �������� ��#��S

2����9����*�!��� �!'�R�2���� �$���!R�2����*�� �!�R�3���9�� ��������6��...� 3�� �'����� #����!�...� 3�9�"�� *�� �!$6���+��$!�#�!�...�4S�*��"������� S...

�48�������/3Q[%�3�� ���!��"���!��)��# ��R-��DM8�JM����������%������ �� ��� ��%�4S���S�#�� �'!6��

������!���S�/# ����!���'!��'����� �9������� *���� �������� ����+���� ��$�����"�������� S����'�!�#9����*��'!�9,������*��� +����*����9���� !���������� �#�� +��*���9��!�� !�S� 2�#�!� �� *����������!� !�� (��������� $�� *��+� 6!��� ��+!�# �6����+��!�'���#�9� ���*��,�����!������������,!�*S�P�'��!���$�*����#9�� !�� �$�*� ���/�!�)����,�*����*���� ���6!��*��*�����!��!����$ �����#*�� �S�4S�!*�!������*�$!����� �� ������"�����*������#�� �� ��S...���������%��"��� #� ����5� ��� �'����S��*�!�S...

�48�������/3Q[%�����# ���*�!�������9 �R-��DM8�JM�%�3������$!���...�4�#��$!����*��!�*���...�48�������/3Q[%��S/4AG��M%�/���9 �S/4AN�(������� �%����*���*����������*�!��S...�3�9�

��$���#�!���������! ����...

Page 104: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

104

-��DM8�JM�%�������!��# ����"����$��*�����9��+�'!6�� 9��)��*��!�...��#*�! ���� ������#*�! ����"���!�...��������!����"����#R...��!��"���������� �!�!����# ��"���������,S���������'�*���S��!��# ����� ��#��+��*������)����!��#� �����������!��#*������#*�)����!�S��!��#���$��������'�#*S(����������"�*� �$�����$���!�*���*��$! ...���*�� �$���!�*�# �...� E!�)���*��*�������R...�3�9!� +�)6� �#*�*���6�����*����!��)��*��� ���������� !��)���#$*�� )��"����*���$6��� �� �*�!�S

/4AG��M%�/���9 �S�/���9 �S-��DM8�JM���%�����$�����)�"�%�8������,����S�48�������/3Q[%�����#9�,����R-��DM8�JM�%�D���S...�-����#�����#"6���� �S...�48�������/3Q[%����#��#��#"6����#*�R-��DM8�JM�%�56�� �����S/4AN�(���%�&��#����S�(��*��#��#��#"6����#*�R��'����

+�*�$� .� (�� *�9��� )�� � !�� )6�� ����R� 3�� )6���S� �4� '3����������� �� �� ��'�

-��DM8�JM� � �� �������%�/�!�� )6������ *�� ��� �� #�9� ��*��*�#��*��)6�� ���*������...

/4AN�(���%�(�*���������*...����)6�� ������# �����%�3� ������#�������� ...�&����...�3��������� ���#�� ���S��4� '�- ������"�������� ���"- ������'�����#��"�R

/4AG��M%�2��*��'./4AN�(���%�4���S-��DM8�JM�����)����%�����%������9��"�*�R/4AN�(���%�/�R����)����#��)�S��4� '�-��DM8�JM�%���9��"�*�R/4AN�(���%�/9���"�*����� �����9������.��4� '�-��DM8�JM�%�/���!������$�������)�...�/9��"��.../4AG��M%��� ���R-��DM8�JM%�(�...���" ���*�� ���$��#*����!�/�!�)�...

�+�� � ��������$�� �'��48�������/3Q[%�4S�"�����#�����6������/�!�)�S...

���*�������$����� ��...����*6�$!������� �...���*��# �!����*��"6����"!������# ����...

/4AG��M%�4� !��)��# ����*6����$��#*�)�������9����

Page 105: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

105

���6�*������#���� ��*�*��$�������������$���...�*������! ����$�����$6� �*���...

/4AN�(���%�4���S-��DM8�JM�����)����%�����%�&��� ���'��� ����"�����#�...

P�6�� $��6� �!�� �� ��6�!� +�� �� !�� '�'� ����*� �� '��'��#�*���� ����*���*�*������!�����*������!�$�# �� ���#� �...

�48�������/3Q[%����)����#��"����!�)���S/4AN�(���%�/��*���R�������)����#��"���!�)���*�S-��DM8�JM%�(��*���/��6�*R/4AN�(���%���� ����!*��������9��$�������*�...�(6�!9

6�!����9��...���- ���������"�������%�� ��������'�����#��"�R/4AG��M%�2�#�S-��DM8�JM%���$���S/4AN�(���� �������-"�� %�� "��� �%� 4S� *6 �� ����S

�� ����*�����*��*...�����9��...���S����S��� ����$�� �'��48�������/3Q[%����"�*������9 �R���������/��"FG�� ��

%�� ������5�#� �������� $�-$�� ������� . � ��������'� 6�"���������$��"- ������'�3��5�������������%����� �� �$�����"��-� � �������7��.��� �'�

/4AG��M%�/���9 �����$���,�...�����,���������S-��DM8�JM��"�������-"�������� ����3��5���%�D����!�

"���S...�/9��#� ����#6���S...��7��.��� ��%�)���$���������'�39���*� �+������!�'�...��S...�39����"!� S...

��- ���� ��� ������� $�-�� �)������ "� ��� %����� �� *�'�/4AG��M��������"�$�%�/���9 �S-��DM8�JM�)����������� �"���� ���$��� ���� �. ��%

39��#$��) S�����"�����'��8��+�*�S����������"�������5��'���*�9!�...��� ��*�!�S...�2��$�������)�...��4� '�

�48����� ��/3Q[� ����������%��� ��*� � *��#�9�!� ���S�+������'�

-��DM8�JM%�8��+�*�...�5�� ��*�S�48�������/3Q[%�36���R��� ���� R/4AG��M%�3"6�� R-��DM8�JM%�P�6�� ...���*.../4AG��M%�3�� ��#$�!...-��DM8�JM%�4S�#�����#$�!.../4AG��M%�3�� ��!��...

Page 106: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

106

-��DM8�JM%������9�����������#$�!�S/4AN�(���� �"�� ��*������$��� $�� "�� ����� %�� "��� �%� 39�

#"6�� R...�����+!�)����������S��� ������"� ��'�-��DM8�JM� �������-"�� ����5���%�4S� ��S��9�������

#6���!�S...�D����$6��� �S...�39����*�S...��. ���"��������� ��� ���#�� �$������ ����"�������������) '��- ���������"������� ���'����S��S��S

�+������ "�� �*�� $�� "�� "�� "������ ��������'��48�������/3Q[%�����������9 �R��7��.��� ���������-

)�"'�/4AG��M%��9��"�*� �����!�$ ��*����#�...��7��.��� �����'��48�������/3Q[%�8�����*�� �� �#9��� � �+� �9�*�!�.../4AG��M%�J�#9��$��� S-��DM8�JM���"������%�3���������#*...��+������� ������'�

(9�*���+�*�!�...�#9���#...�#9���#...�#9���#...���- $ *���-�������'��56�� ��������+�*�$� ...�(������*����9���+� ��*��!�)6�� ����R

�48�������/3Q[��%�������%�/���9 ������*#���"���...-��DM8�JM%�(���S...�4!��*���...�48�������/3Q[%��$�R-��DM8�JM%�5�S/4AG��M��������-"�� �����5� ����7��.��� ��%�(������

�� �*�����*�$!S-��DM8�JM%����"�# S...����!���!�$��*6������#6����

!�#�� �6��� !�$��*�� �� �� !�$S...� ���$�# �� #9�� *�#*� ...� �� !9�+���� ...���#9���#...

�48�������/3Q[%��� ���R/4AG��M%�(���*� ���.-��DM8�JM%� ...�39���#� +� �9��*!$�...�-�*!$���*��# ���

)��� ��*�� �� S�48����� ��/3Q[� ����� � 5 ��� ��������%� ��� )���

����9 �R��+������'�/4AG��M%�8�*S/4AN�(���� �"�� ��*������$��� $�� "�� ������� %�� $�*���%� ��

"�*�R...�5��'����������R-��DM8�JM%�3�"!� �!������# �� �$!� �� ��$��#�$ �*� �9

Page 107: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

107

���'�����#������*�����*�*�*���� �������!�������#9����'���!S...�/���!������$����...

��- ���� ���"����� ����� ��"�$'�/4AN�(���%�4���S�����#��"�R/4AG��M��%����#����7��.��� ��%�2�����!...-��DM8�JM%���)��� ��"���S���$���!S/4AN�(���%�8�����#$�����������...��/ ��� ������"� ��'�/4AG��M����������� ����%�3�9�������������.-��DM8�JM�����"��%�3����9!�+���!...

�3��5��� "- ���� ����� �� *��� ���� "��� '�/4AG��M%���9��+��� �...

�7- ������� ������� $�� �� ������'�-��DM8�JM%��!� ...�48�������/3Q[�����"������%���������9 �R-��DM8�JM������������?�-��������.../4AG��M� �"�� %��� ���� � ���� � � �� � �%� �9��� 6�6 � +�

�#�...�48�������/3Q[%����*��R/4AG���%����"���.../4AN�(�������*���������-"��$������%�56�� ��������"�*...

8��$���#��'�����$����+�� ���...-��DM8�JM�����3��5���%����*#�*�������...�J9��#"6��

�6��.../4AG��M%�8����9��# ��$ ...-��DM8�JM%�3$�!�9 ������� ��!���...�������)���*!$��$�

*������)��������*�� �� ...���������������� %� �����$�� . ������� �"�������"��������'�

/4AG��M� �%����#� ������ ������� /��"FG�%� ������ *�� �������R...�8�*���$���#�9��#$�!�*�� �!...

-��DM8�JM��������-"�� �����%�4*������9��#*�� ���� � ����#��)���+��� ���!������!���$��$�# �...

/4AG��M%�89�#*�! ��� ����...� �9�� #�� +���!��� ��*...� �*���'�!��)�����9#�...�D����!��+� 6�!����#�$��*���9!��*�...

-��DM8�JM�� ������%�(������#�� �*���'�!��)...�3��#���'�*���!�...�3��+�*� ����)6�� �����...

�3��5��� ��"�� ��� ��� �� � %��� � ���� � ��� � ��� ���$�� �������$��� "�� �������'�

/4AN�(�������$���� ������ �� � ��%���9�����"��9�# �R

Page 108: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

108

-��DM8�JM%� P��� 9�$��� *6�� #�� )��� #*�!������� ������ �S

�3��5��� ��)���'�

/4AN�(��������"��"��"�� ��$������*����$���%�3��#��#*��!�*�����$� ��...

��- ��� %�� ������ ��� ������ ��� 5��� $�$�� ��� )������� ������ ���� ������� ��� ��'�

-��DM8�JM%�-������+� �#�*��#��"���!��...�D�������9���"�*#...� (��� �� ��� $�" �� �� *6� � � �� *6� �� "����#...� ��S� #��#*�! ��S...� ��- ��� �������'� ������� ��� "�� ��"�$�"�'�� ��*�����!��������������!�#���+����...�E����������+������9������...�/�!�����*����*��+�����!�# ��!�����$ ���������!!�� # 6���...� �� ���� �� �*������ $�� � ���� �� � �����%"�����*�S

/4AG��M%� ��� �����!� *6����� �� *�� +�����!� �*6����� �.

-��DM8�JM5� �"���� /��"FG�%� 5��� ��*���� �����S...� �� ����R��/�� �"������� �3�������'�������� ...�3��#��#*��!�*�����$� ��...�����,!�*�!�#���9!�*�$�������*�$�!�����*���� ������ �� $���!� *�����#� �� �������...� �*...� ����� ���...'��...��/�� �"�� $ *��������"�'��(����������� �9����!�9 � ���������*����+�����!������9����...�/���!���#��� ��6����# �...�L��*�9 ��*���6����...��3��5���%��"�������� '����#����...��6����*���)��...�/���$�� ����$�# �������!���...

/4AG��M%�8�� �� ���...�������#�� �*���!'��!��� #�9���� '� �!� +�� ��*�� "!����...� ��� �!�� ���#]F%����9�� $!�*��# �$6����*6���6���*6�����#������*6���� �������*�� �������...

-��DM8�JM%�3�� ����...�-�������#�� ����*�� �����9���������+��� �...

�+����� "�� "- ����� � �����'�

Page 109: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

109

3 � �8� �5 � �

�����#�#���!���"� �!���4�2-�82��)���*�!��M�M&MJ�$�����*�!�3M�2��82.

/4AG��M��%����#����7��.��� ��?�/���9 ���'���S-��DM8�JM%�&��...� ��#�...�4S� ��S� �*�� �� ��� ������� �

����'���� �� 3�*�����...� �*���)�� +� ��'%� ��� �)� � ����*� !�)6�� ����R

54�8��2���M�M&MJ%���� ������ �� #��� � � ��� *��'� ���*����...�-�*��"�!�*�+��$�� ��*�����!��*����*�������...

�4A4DM�2����4�2-�82%�����'������*#�*�� �$���!�����'��...�5��#��*�$�����*�...��6��#����$�# ���#�%�B39�#"6�� �*������'��SC�-�����'���*��#*�� +�*��$9� 6 �*6 �����9�� ��"�*��B��SC...�-���$ �+� ���*������+!�����...

-��DM8�JM%� ���� �*�� �����...� ����� !�� "���...3�*�����R

54�8��2���M�M&MJ%�2����$������.��G��8��2��3M�2��82%�(�������9 �R-��DM8�JM%�2����#...�48�������/3Q[%�4S�*6 ������S�4A4D��2����4�2-�82� ���� 7��.��� ��%� �� � ��� � !�

�6��R-��DM8�JM%� ��� ��6�� ...� �6�� �� *��� �� �9�� $��!�#

������!�...�5����#�9!�)���...���� ���� $�-� ���)�"�'�

�4J�%�4S��S���)��� %�� "����'�

54�8��2���M�M&MJ�����3��5���%�(��� ���)��*�R�48�������/3Q[%�-��!����*#�*�)�...���9���*#R/4AG��M��%����� ��%���R�8�*...54�8��2���M�M&MJ%��� �$!����#6���.../4AG��M%��S��S����!�$S54�8��2���M�M&MJ%��9�*��!�$R...�8��$����#�� ...

�3�������� ".�����'�-��DM8�JM���������%�3�*������ ����)6�� ��� �� *����

Page 110: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

110

$��/��6�*�+� �9���*�� �����+� �9���*�� �*����������*�)�����...

�+� � �� �������� $�� ��� ����� ��� $�-� ���'�/��6�*�� �� ���%�&������/���!���*�9��)����'����*9

�!...��- ���� %�� ������ ����"�� �� �� ��'�

�4/�32���MJ����82%�/�S��9���� ����� �!�R...�89��)��� � $���� �!�����R� �/����� %�� "����� %���-��� "�.��'�� ��S����9 ���#��)��'�� ��*�...

-��DM8�JM�����"������$���������%��2�"�%����#��)��'�� �R���� )��'�� �R

�4/�32���MJ����82%�(������#��$�� ������"�$��������������*���� �� $���� ����$ � *���!� *�� '� �!� ��'���S...� 39���#$6� ��)���!�*�����"�*��� �+��$��$�# �...

��� �� ���" �'�-��DM8�JM��������-"�����*�$�$�����"���������%����R�4/�32���MJ����82%��� �!�S54�8��2���M�M&MJ%��� �!�R-��DM8�JM%�3��"�*��� R...��� �!�R...��!��*����#������

# ��+��# ���*������*����*����*����*�$���#�!'� *�R...�-����!�����������R...�8��#��$�� �...

54�8��2���M�M&MJ����������)�������%�/������� ��������!���� �!�R...�8*�)�R...�8���R...

28�5N8M�4�%�&������9��#$�#��������!������9��#$�#(��������!��(�����9��#$�#���!��/�" ��*��#9���"���� ��$��*������������� ����*����*���#9���"����� � ���'�!���.�*�����"�� �'����!��9��'��'�!��*�!...��$�����������9��...

-��DM8�JM�� ��� ��%�3�����#����'�*���!����������...&�*��������S...�&�*����...�/�� �9���"��#������S...����������������)����'��- S

Page 111: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

111

3��8� �5 � � �

�����#�#����2�����&4��.

-��DM8�JM%����������"�# ����'���R...��� �'��R...�89���� ���*R��*��*��#9���R...��� �'��R...

��&4��� �)�"��?�/���9 ����� *��*� ����R...�4�S� '���!�������S��+��� ��� �$���-��"�����'�7��.��� ��"��%��� ������"� ���� ��'��(��#��$�#������ ��*���!��$!����� ��'����!�����#��#����!���*��#*�'����!�S

-��DM8�JM%�(��*���9��# � �$��!6�������R��&4��%�8��)����#�� ��'���$� ��*���������9 �!�...���

*�!�� �*���!...�(�$��*���9����#$��� �������!�������������� �������!����'���...�5����#��� ...

-��DM8�JM%���R��&4��%������9����#$��#�����9������...-��DM8�JM%�4S�'�*��������...�'�*����...���� �9��

"...��&4��%���U�#��"����� R��3�� �'��(��*��!�#���*�$� �!�

+��,�#R...�39��+� 6�$!� �*�)�R�-�*�R...�8��)���$���� �*����&�!���� ��G����...� E�*� ��� ��� �$�*� R...� �9�*R...�(�� *�� ��)�R...� &�*���������� *�� ��� �� �...� ��� ������� *�� #9�+� 6�$!� R...�����'���� �*� ���6"6�*�� !�� ���'�� +��� ��9�+�*�$��'� �!�...

��������� � �� �'��4A4DM�2����4�2-�82%� P����*�� �����*!��� �

�� ��#�� ������*...��&4��%�8��$�*�$...54�8��2���M�M&MJ%�&��9���"...��&4��%��S��S...�8��#��$�� �...-��DM8�JM%�������#��$�� �����'���R...��&4����� ���������5���?�&� �6��������'������9 �...�8*

$��*�$������9�)��...��S�������S...����*�� � �������*�� 6�!����)�!���*���������!��+�*� ���...��� �!�...��3�$� ��

Page 112: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

112

%�����������'�����)�� ��'����R...��� �!�...���������� �������'�39��!�� ��$���������9��+� ��*� ���������$���� �!����9�#�9!�+� ���*�.�8*� ���$������������#��!���#��+��"��� �...�� �!��������"!���6��$����*���$��$�# !��...���������� ������'�����������$��"���...�8*� ��$9����*�����*�� ...����"�����'��E��*������ �������"����$��*����#���9����$����*�+� ���*���$��*����#���9��$� �����...�/�������*��"�!��!����� ���*�����!�!...�8�������������9 �...�*��9��)��� �+�/�� ����$6�U�!���6������...

-��DM8�JM��"�� �� *�����-����� �� $�-$�� %��� ���� � ���%(����...

��&4��� �"�� ���� %�������� ����� �������%� 8�9� ��������'��...�*�...� �...�9��+�)��� ���� �����!...

54�8��2���M�M&MJ%�(������)��*� ���#*��$6� $�� ���������*�9����$������!�...���S...

��&4��%��S� � ����*�� ��*���� #9�$��$�...���������� "������ �� '�� ��� $�*� �!��� �9��� !�#� � �*�S� 39�� �$� ...� #��#$�� ...� ���� ��� �$�*� � +� 6...���!�!��� *�����*� *�)��$������� ��� ����#���� !�� ����...� �� �� �*�...� �� &�!��...� �G����...��%���� �-�����$��'�������&�!��R...��� �*��� ��R...

�N��M��&2��������M%��$���$�� ��...��&4������� ��� ��%�����!$#�� �R3�M���2��G��8M%�2��!����������!����$��*9���!$#��

��S��,� ��������� *�'���&4��� �%������ ��%�2S� �S� �������S�8*� �S�2S� �S

��- ������"���*���-�����������?��;��;'''��/9�� +���!�#��!�9#�!S...���8*� �S...���S�#�� ��S��3����$���!��- �"����.������!�����'� �6�������9 �S

-��DM8�JM���������$���������� ��%��� ��$ �...�8������*���'���...

��&4��%� �����#��...� (��� ��� *����#��� ��*...� 5�������...�(�*����)6�� �$������...

-��DM8�JM%�2��)6�� ...��&4��%������)��+�*� ...�/������*�#�� � � ����$����

*��!��'� �!�S...���*���#�9��+�*�����*���$�# ����*��#������#*���'�*���..�����$������ ���5�'���S�8��)���$���� �!�S(������������8*� �...�4�S�'� �6����#�*� S...����'���#�

Page 113: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

113

)�����!������...���������� ��������$�-��)���� %�������� ������5���%��2�"'����R...��/������� ����$��:��5�� �$������ ����������"�������������'�7��.��� �����" ���$�� %���$�� *��������'���S �# ��R...

8��G���%�(��� � ��� �# ��...���*��$9�!� ��!��...��/*�����$��%����"'�

��&4�������"� ����%���� R�4�(����������%�/�� S��&4����*�����������������%���S�(�������*���9���"�*�

��*���9��"�*� R-��DM8�JM%����R���R/4AG��M��%�����$�� "����%����"�*R��&4����%$�������%��5������������ ����%����S����S...��9

��)��� R...�8��"�*����*��������S�8��"�*����*��8*�9 �S...�8��"�*����*������9 �S...�(����������� ��(���������!�� ��"������!��(����!���7��.��� �����" ����+��)�*�'��9*�)6� � S...�/����#9����#�'����!�����*�������9 �!��*����� ���� $!� ���� �� ���!� �9��� �# ��� ��$ � *���*�#...�(9�*���#����!��)������*�$�!����...�$��$!������$��)#*�!���9!� )�� �*�$��...� $6��� )�� +�*��� �*�� �� #�� )�� �#*��$��6� �!S...���)��� �*9����� R...�-����$!6��...�2 ��9)�!�������*�����$!6����*�����$� �#��$!6��S...�E�$���� ��9�!�*���!��)��# ���#��$!6���!��*�$�!�!���� �!���!����S...�4!�*���...���������S���S...��� ������� ��'�4����������'�

Page 114: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

114

���2�����

4� ���+��*�# �!�!���3�*��)�.������$��$���!��!� ���!�.�E��"��������6������# 6!$�#�'���#�#��6����"���.�3 !�!���)�!.�(�$��# 6!$#��)��*�������$���6��9#�.����$������������# ��*�������!������9$�����"��*��"�#����� ������.��� �����$���"��.��! ������� ���������+����$ �����! ��+��# 6���.�E���,!�*�������! ��#*���������!�*�)�������! .

3 � �8� ��

-��DM8�JM���(4�/8����8�.�- �"������+� �9�� ��*����*� "���*��)����$� ���.������!�!�# 6���

���$����!.�(������������+�'��*� ��+� �9���)�# �6� �+�*�#�*����!������6�*�������� �!�.�

(4�/8����8�%���9��� �#*�! �...� D������ �9�� *�� )������$��*�� �!�����#]F...

-��DM8�JM%�8�9��"�����#*...(4�/8����8�%���� ��!��������!R-��DM8�JM%�8�*�����! �...(4�/8����8�%�8��$���"�����!...�(��������!��$�6���

!��*�������$ ���T��S�����!�#����$ ��S�T�*���!������...�-9�*������$����*�� � �!���!� ���*��...�8�9������)��'�...-� ��!����*��)����S

-��DM8�JM%�5��'��!����9��# 6�,��� ��)��������.��!���#�����# �*��+�� ��'!�����...�D�*�*��*����*���+��*��"�*��)����� �� $� � ��*�� +��/�!�)�S...� (�*�� *�� �,� ���!� !�(��������#�� � �� ��+��������# ���"�����,� ���!�!�����������)�����(����!��� �� ��#��#"��6��S����������$� �#�� �#*��'���"�����+��'��'� ...������� 6 S

(4�/8����8�%�8*�$��*�� �����'��'� �+��"����...-��DM8�JM%�(������� R...�G+...�-�*�9��$�#����*�� �!�

���#]FR(4�/8����8�%�/�R...�P#���#��+�$�� ���#*���$� ����

*��������!��!�������!��� ��# ������� ...�-����� 6 �+�*���������)���������$���#��)����*�*�#�$ �����!�� � $� ��9�*� �� ��� ��� "���� $� ��� *������# �*�� $� ����� *��� �� �!�� ��*���)6*��!��*�$!���� S

Page 115: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

115

-��DM8�JM%�/��"�*�#���6�������...(4�/8����8�%�-� ��$���!�...-��DM8�JM%����*��R(4�/8����8�%����'���S-��DM8�JM%���� �����,*��'���...�$�� �����������...

��������� ����� �$��"��2� �������'�(4�/8����8�%����*�� ����R-��DM8�JM%�� �#*����� ��6��...(4�/8����8�%����*� �����) ����R-��DM8�JM%���9�� $�#�� �� ��*� S...� ��9�� "�# � �����

�# �...(4�/8����8�%�(������*�9��"�# ��������# �S...��!� ��9

��� *�!� &���� *���� �� +� �*� �/�!�)�� �� ,�#� �� $6��� #�#�- �"��� *�!� /����� *���� ��*�� �*����� !�� �!� �����+�#�"!���9��*��#�"!� �!�!���'������+� ��6��# �$6������$�# ��#� �����������*� ��...�����#����!���)�*�+��*�$ �!�����# �!��...����"�# ��������#�� ...�4�#������6����$���9���� ��*� S

-��DM8�JM��������-"�� ����� �%�(����...(4�/8����8�%����*�� ����R-��DM8�JM%�� �#*� *���*�� ���...�4�S� +�*�$� �!� �� "�#

����S...(4�/8����8���������-"�� ����� �7��.��� ��%�������

*��'� �!��� �!��$6����$9����*����+���# ��+��� ��9��#�$��$�...

-��DM8�JM�����"������%�(�...��!��9��"�# ��!�#�!�*�...(4�/8����8�%�...*����!������9 ��#��������!���!�����!�

�!�!������9 �...-��DM8�JM%������...(4�/8����8�%����*���#��$��)�!�+��$��$�# ��*�!���

) �������# ������R-��DM8�JM%�8��� �...(4�/8����8�%�8�9!�)���R-��DM8�JM%�&���...(4�/8����8���� �$������ ����"�������������) �%�8��!9�

)��� �*6�...-��DM8�JM���������"�������"���������%�8�S

Page 116: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

116

(4�/8����8�%���*� S-��DM8�JM%���*� S(4�/8����8�%�����+��! ��# 6�*�R-��DM8�JM� �����"� ��� )����#� ��"������ � � ��� �����%�4S

+��! �...(4�/8����8�%������6�*��$��$�# �R-��DM8�JM%�4S��6�*�...(4�/8����8����������%�-�*���#9��$��)�! R-��DM8�JM%����S(4�/8����8����*��������%�(�R-��DM8�JM�����*����-"��%���R(4�/8�� ��8�%� 8�*...� -� #9�� ��# � �9��� ��� �*#�

+�'��*� � +���������)6�� �����$���$���� !�*�!�����$6�9�������9 �...

-��DM8�JM%�3���*�...(4�/8����8�%�2������������ 6!��������#�$���!��<0:��

��!'��...-��DM8�JM%�3���*�...(4�/8����8�%�����#���*�R...�����'�����9���#$�#...-��DM8�JM%�����������S(4�/8����8�%�(������� 6���'���!���������� ��$�

!�R�4�*�������$�� ������#�����...�-�*������9��!�� �*�9������!��)6�� ����R

-��DM8�JM������*������� �� �%����� �R(4�/8����8�%������*#���*��6�...-��DM8�JM%�(������� R(4�/8����8�%�36���!���'��#��+�*����#�...�-�����9 �

�����*�!���*��/���!����/��6�*���*��*�� �!�����#]F���$�# �����*��#...��������9����� ���*R

-��DM8�JM���*��������%����)���#���*R...����$���� �!�!9��...��� �$������ ����"�������������) '�

(4�/8����8�%��S���S...�'��'� �!�4��...���*��!�����9 �!�...�*�!����'���)6�� ��...�*�!�����6�����# ��...�*�$ ���!*�$!�����*�#�...�4S���S...

-��DM8�JM������ ��%�� ��*R...���S������S...(4�/8����8�%���9��$�#���� ��*� S���9��"�# ������

�# �S

Page 117: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

117

-��DM8�JM� ��������� ��%� ����9 �� ���6��� ����!�*���������!��(�������S

(4�/8����8�%�8����� ����������*�*������� ������S

-��DM8�JM��"��"����� .���#� �� ������� ��%�2"S�����S...�� � �"����". ��� ������'��3�����+�$�*��������...

(4�/8����8�%���� �!�����#]F��$�# ��������...-��DM8�JM%�8*�� ������ +���!��R...�8*�� �S� �/�"�

�����"��� '�(4�/8����8������ ��� ���%�����#�����������#���*

$�$����!�����6$�S��7- �������. '�� ������"� �������� �� �'�

3� �8� �� �

(4�/8����8����8��2��8�.

8��2��8��������������.����%�(������$!6���R...�4S...�'������# ��������S...�����#��"�"�# �������$��6��*��#�9� ���*�$��*������# ��!�* ��# �����$��*���!�/�!�)�R...�(������$!6��R...�(��*�R

(4�/8����8���$�������-"�� ���5��%�/���6��!9�!�$����...� !��8������&�#���'� �� !��(�#$��9�����...� ���# ���!�����+������# ����*��"����+��#�#��!�� ���+�� ������#9�� $��� � *�9� ��� )��'�%� B��� ����� (�#$��RC� B(�������S�(��� �RC� B-� ��� ���� !6���� ���� *����! � �9���' C...� -9����� ��#*�!�� ��*� �!�� #��� *����� +���*�!�*���!��'��"�*� ����...

8��2��8�%�������$���*�)�...�����"�#�R(4�/8����8�%�- �"����...8��2��8�%�(����!R...��S...(4�/8����8��������)�$�������%����"�*�"� �!�R8��2��8�%���*��������)��'�#*.(4�/8����8�%����)��'�#*R8��2��8�%�5��'�#*�+�*� ��*�����!�9���...��6 ��� ���"9

�������$�)�#*�"���� !��4�����*���� ���*���9���# �*��"��9���!������*��*�!����!6��...

Page 118: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

118

(4�/8����8�%�4S�'� ��4���S...�-���*��)�����8*�9!��R

8��2��8�%�/��*���� �*��$6����6��...(4�/8�� ��8�%� �6����6��R...� (�9 �...� ��# �!�*�!

-���$����������+� ����!���� ���� ��*��"�*�...�3�����������8*�!��...

8��2��8�%��6����6��R(4�/8����8�%�-���U� ���*R8��2��8�%���� ���...(4�/8����8�%� -� *6�� )�� "� �$�� ��� �$�� ��� #�� �

�6��� �!�����...8��2��8�%�(�$�� �R...��6 �������*��*��#���� �������

����� 6 �����!��*�# �!�$6�����������*...(4�/8����8�%�(�9 �� �� �� �9�� $��4���...� 3�� �

#��� ...����"������$�-�������� ������'�8��2��8�%�4S���R(4�/8����8�%�/9��#�� ��� �� �� #��9������ ��9

��...�������*���$�������6�!��*��*��$��$�$ �����*���%B��� #������ *����*��*��&��'���C�� �� ��%� B��� #������ *�#"6� ��+�$��� ��#���!���C.�E�*����� �...

8��2��8�%�(������#����9�������*���� ������*...��� "������ $�� �� ��'��� �� �� � � "�� ����� ����� � '�

(4�/8����8�%���S

3 � �8� �� � �

(4�/8����8���4�8������� 6����-��DM8�JM.

(������ ����� ���� $�� #*����!� *�!� ��! .� 4���� � ��� $��� "���+�'��*� ��+��������� ��#��!��"�������!'�����*��$���!�+�*����� ���#$!� � �� �$������!�#� �$��#$� �.�4����#��� ���6����������9����*��!�"��� �.�(��������#��� ���������! ����.

4�8�%�(��*�����*�����R(4�/8����8�%�(������ �9���,�� R4�8�%�(�����*��R����*���������$��$��6� R(4�/8����8����������-���� ����������%�����#��,�*�

$���$���!� ���- �"���*�!�/���...

Page 119: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

119

4�8������" ���%�(�����S...��# 9���$ ���9��)�� �+��)#���*���!�#�!�!����'� �!�+���#�%�B��������4���R����� �!�$!6���SC�3���+��#�#.�/�#��'� ������.���#��*�$�!�$��$����.E�*�#���*�.�-�*������"����#����!��)���������T���# ��� ��*�!����T��9���#�%� B��������4����� ���� �!���������)�*SC�-������!� �#��$�#����!���������$ �.�B�������4�������)"���!�*������+�*�$� �)����# �����*!�����*�)9���!�#� ���� �����)���������SC�/���� �$ �.�E�*����9�#��...�/9�$�*�� "��� *6����� �6��#*� *�� ,��� � �� �)�������# �����#���...�(�*�������)��R...�4S...

(4�/8����8�%�3��������)��'����)#�...4�8�%�8���#����...(4�/8����8�%�/9��*���� ��*��+� �9����+���#��%

B���#]F���#�$ �+�� �!���#�9!�"�6���������#�+����!��...4�8�%������� #9�� $��� ...� ��� "�# � ���...�/9�� $��$#

(�������...(4�/8����8�%�89��"�# ����...��9���)��� �*����+�����$9

����*����+��'����!��!��- �"����...����#]F���"����S4�8�%��S...�/�*����(����!�S...�����%��5���'�(4�/8����8�%�4�"�����$6������ ����!�������...���9

��"�*��+��!�*�!����R4�8�%���������$������#9��!�#�...(4�/8����8�%�-�$�����...4�8�%��9����� ����!9����'S(4�/8����8�%�(��� *6������!� +�� ��#$���%� B8*9

�� �SC4�8�%��9����� �...(4�/8����8�%����!9��*��#*� ��!9���6��6� ��9��"�*�

,�*��...4�8�%�-�������*������ �...�������$�*����$��...(4�/8����8�%�/����!�����#�...��9��"�# �����...4�8�%�4�S������*���'�!�����$�����*��!�����*���!�

��!��#"6� ��"�*�����/���...�-�*6��"�� �!�������&����9)���� #�� �$���� !�� !������!� !��� *�$!�!� #�� ������ #$��� �+���6��'����!��$���$���6 �!����...

(4�/8����8�%�(�...��...4�8�%�-�&�����#���*��� �� �*���� �6�'�%� B��$!�!

Page 120: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

120

�������#"��� C...�-�#����������� ��!�9�����...�*����*��!9���"���#*� ���S

(4�/8����8�%�(������(9���!9���� �...4�8�%�L��...�*��!9����� ����"�����# �S(4�/8����8�%�(���"��#���!� ���������!����R...4�8�%��9����� ����!9����'S(4�/8����8�����������%�4�*�9���"�*������*���9���"�*�R4�8�%����������# �$6�S(4�/8����8�������������%������...� �� # �$6�...���

)�������6 �...�(�������!��$!���...4�8�%���'���$�� ���#����� ��!���� �����...(4�/8����8�%�����"�#��+������)6�� ��...4�8�%��S����#$���9���*����+�*����*�����#*�! �$�)9

�# ���� ��� #��� *����� ��# ���!�#*� �� ��� *�� �!� +�� ������$��$�# ...

(4�/8����8�%��)��������!�!���6�*�R4�8�%������S����"� ��*� ����������$9��#�!�����!�)���9

�#*�S(4�/8����8�%��)����'*��#��'��R4�8�%��� �!�R...� �6��� #��'������$������ #�� � �������

������!������...(4�/8����8�%�� ��*R...4�8�%�8��� �...�������"�# �#��"�...(4�/8����8�%�(��!������#��������!���!...4�8�����������%�3�������R(4�/8����8�%�-��*���"�����9����)�! ��#�$���!�...4�8�%�8*���"���R(4�/8����8�%�E!�����*��)�R4�8������"������%�(��*�����+� ��'R...�8�� ��*�#��+��� ��

�������'������#�#��+��������*�� �� ��*��������*��!���9��!�S...�����#�9!�"���6 R...���S���S...

(4�/8����8�%���� �� �� *�� ���� #$���� � ��!��...� *� �� ��*��������*��!�����!����"�*���!�!����*����'���...�'���,��#�#��*�$ ���!�*�$!�����*�#�...

4�8�%�4�"��6)� ����!������*�� �������#9��$!6�#...(4�/8����8�%�-�!��*6�)��$���������#9����# ���

��� �*#�� ����*� � +�� �#�...� ��� �����...� ��� 6!���� )�# �+�'��*� �+��)�# �� ����)6�� �����!�)���#*...

4�8�%������9��#$�#R

Page 121: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

121

(4�/8����8�%���# �!�*�!�-���$�...�-��#�$���!��<0:����!'��...

4�8���.����� ���%�����!9���*#����!9��$��� ...�(��*��!9��"��*#R...�-�*��*� ����� 6!����!��)6�� �����������#*�R...<0:�����!'��R...�D�#�#���*#� +��� �� #�� #�#��#*������!!�� !����...

(4�/8����8�%�8�...��$�...4�8����������%�(������� R(4�/8����8�%�39��)��� ��$��#6���...4�8������"������%���S� "�#�#��$!� S...�(��*��R...�-��

*�R�����������*������!R...(4�/8����8�%�/��6�*��'�� ��#�9!�"� �6� ����*�$!...

����...���/���!�...4�8�%��!�!9��$!� R...�(��*�R...(4�/8����8�%��!R...�2��*�!*...�<0:�����!'��S4�8�%������...����#��$�� �...(4�/8����8�%�(��� �*�� !���� �!�� 9�� "� � � *��)�

'�6�*�+��$��$�# �R��6!����!��*�# ��9��� ...���������!9������6 �*��#�����#���"!�...�����$!� ��*�U�!��$!� R...

4�8��������������-"��%�4�S��9��"�*�S�/9��"�*�S���*�����S���*S��+$�� ���������5��'�

(�/8����8�%����9���������#R...�������*���!���!��$���#"6� ��"�*�����/���S

4�8�%�- �"����S(4�/8����8�%���� �9!��9!��'�� �S4�8������������5�5����%�- �"����S��� ���%���� ��

�� ����#�7��.��� �#�%����� ��%��* �#�"�� ���� �����%� ������- �)���'�

-��DM8�JM%��S�S�S�/���!�S�/���!�S��/�����"������'�4�8���"���������� ���.�����"������%�4�S�*��������� S��� ��

%����"�� ���'�-��DM8�JM%�������R(4�/8����8���"��������-"��%�5�������*6��$��

�� �!�...�7��.��� �� . ��� "����� ��� ��"�������'� ����#� %�� � ��� �� "���-

"� ��'�-��DM8�JM�� ����"�%�E+++...��S�*����#*�#�!��# �R(4�/8����8�%��!...��!...��!�!����*����'���...

Page 122: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

122

-��DM8�JM���*���%�4�#9�)������ �...(4�/8����8�%�8�� ��*�R-��DM8�JM%�2�����'� �6��*9������#�� 6����...�����

���)�"'�4 ���%��� ��'������������������� "�'���9��S�/��� �S�����$��4�������*��9��'�����+�������...��� 6����������������'��'� ...�����)���S���������)�"'� �������� � ��-�� �� �������� �� '��/���!�S�2S�/���!�S

��� �� � � � #� � ��-� ���)�$��� ��� ���#� "�� ����'�

3 � �8� �� 5

-��DM8�JM��/4AG��M���/4AN�(���.

�3��5��� %����� �� � � ��� ����� �� ��� ������ ��� � "�#� $��3�������#� � 2������ ��#� �������������� �� '�

-��DM8�JM�� ����"�$���������%�/���!���#��+���� �$���...(������#�$ ��6�����#*��'� ��������!...�-�����)���*...�- �"��������'��������������*�*6����� �...���!���!��#*�� �S����'�*�!S...�(�#*��*������!�...�8*����"����$�����#����*��"����)�����"����� �������...�(��� �...�/��6�9*R...������'�����$*����!��!��/���!�...

/4AN�(���%�(��*6��#�� ��,� ���!�!�...-��DM8�JM%���# ��,� ��.../4AN�(���%�&��)���*9��#��"��)�#�!�$�����6�*� �...-��DM8�JM%������9�������6�*���.../4AN�(���%�&����9������'�� ...��S���+����*� �'�!��S...

���+�*�������!%�B����!SC�-� ���!���9��,��� � �����*��!�$�6�����9��,��� � ��!��*��...

/4AG��M%�&��9���*��+� ������!��*��./4AN�(���%��R�*��"�!����*�R��'���$��$�'���!���

���� �� 9��� �� #�"!� � +�� "��...� �7��.��� �� ���� � � $�� ���� �����'���6�������9 ������#��"�"�# ����+��!�*�!�����9 �!�����"�*����$������+��!�*�!�!���9����!��!�*�!������*��+�!�*�#�9���*���!%�B����!���$�������#!�,'�C��#�9� "��#����+�!�*�!�!�%�B�������$�������#!�,'�SC...��6����*9����,��#��$!6�#S...�/��"�����#� ��*��$����!�S...�&��!�*��9��,����*����'��W�*�!�!���'����"�����������#� ���'�W���9��� � ���!

Page 123: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

123

�*�%�B(���) �!���#��'����*�����6�*� ���#�#*��!�SC...���������#�� �#��� �#���9��#� �W��������*��*�!�������"�*W���9��"����#����9�*�!��#*W����9��"�*���#��$����*���,...�����)�� #�� �*��� #�� '���S...� ��� *�� #�� '���R...� �$�R...� �$����9���*�...��6��...�(����+��*��#�9���*�����!R�E��/�!�)���+���� �� +��8# ���� ������$��/�!�)���$����� ��$��8# �����*������$�R...�4S...�/9��#� �������9 ����9��#� �S

-��DM8�JM%�/����'���/��6�*�������'�.../4AN�(���%��6 �#����'R-��DM8�JM%�-�����9��#� �.../4AN�(���%�(��*�����'�R-��DM8�JM%�����#��*����� �!��������.../4AN�(���%�4���R...�-�$��"�R...-��DM8�JM%�3��#�9�'� ����$���*�!�+������S/4AN�(���%�(���#��'������!����*��#�����'��R-��DM8�JM%�/���!�S/4AG��M%������*��������S...-��DM8�JM%���'�����*�)���# �R/4AG��M%�3��'��S-��DM8�JM%�/��6�*��!�#��#!�,'���*��������� ��.../4AN�(���%�4���SR-��DM8�JM%����$��*��!���$�# ��)���.../4AN�(���%�/�*�� !���� �S� ���� %��5���� ��� �������'�

����9��� "���# � *�)�����$� �) �$�� ������.�(�������#�9�����#��� � ���*��'���!��*6����� ...

�7��.��� �� %�� . ��� "���� "�� � "�'�3�������� ��"�� .�����'�-��DM8�JM� ������ ��� "�� ����� %�� �� ��� ��� ���%� 5��� ��

/���!�R�����*� !������ �� $� ������ �� �#6��S� �+�� � ��"���"� �� �.����"���-���� '��3����!��!��������!�����$���9�"���.� �*�# � $� �*�!� �� $�!�� ����� # ��!�* � *�� #����!�...3"���!�� �� !�����$������ ��...����# �!� #�9�$�� "���� +�"���...�4S���S���S�*���#9��+���!'�� ��*���#��� ������*���#�# �����*����#����#*��#����"�*�*����#9�����*...�/��)��R...

/4AG��M��"��.�� ��� ���5��%��'������#*...-��DM8�JM�� ������#�%$��������$��������%�4S��$���9

��� #������ �� !�������� +�*�� $9� 6 �� �� � � $�� ��"���� )�!�������� � �$��,��� � �S����$� ���*�$��#�!�*6����)���

Page 124: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

124

����!�� �!�S�3�'�#!�'�� ��$� ����� � �*���# ����#����*��#��# ��)��"�$� ����� ��*� %�+� �9��$�� ��!������+��*��!�! ����'��SE�� !����� ��� +���!�*������ +����'��� �����)���!S�-�*6������� �� �� �� !����� +�� $���� ��� ������ � ��*� !������)���!�S...�/���!��� ��� �*� *���� *�� *���� #�� �#*�� #9$� �!��*�!������#*��#���!��#�"!� �!�������#*S...��������9'��������!��/�!�)�S...�4S���S���S...�(�9 ��� +� ���� �9 ���)����9�#*�! ��!�����...

/4AG��M%�/���9 �����...-��DM8�JM%� 5��� #�� � R...� �������!�S...� -9���� �

���#R...�4�� �*���*���� ����������#...�E���������!���...�3����!�$��...���- ��������� �'��E������������'���...�����*��� ��� "� # �6�#� +� �9�� $� *��)�...� ��S...� 39��� $��...� 5�'���...�(�9 ����"�S

�3�H,/(I� ��"�� ����� ��� �� '�

3 � �8� �5

-��DM8�JM���2�����&4����54�8��2���M�M&MJ����N��M��&2��48(����������� 6�����*�!�!��'������)���� ���$���# 6���.

�(�� �������#� %����� �� %�������#� ��� . � �"�#� ��� � ��� ��$�� ����� %�� � ��� ��� �������� �'�

�����������-"��%�3�� ���������9 �S-��DM8�JM%�(�...��...������� �'��R54�8��2���M�M&MJ%�3!�)������!�S-��DM8�JM%������9���*�$���*�$�!����'���R��'���%� ��#�������9 ��� #�9!� ��� $!�!��� #�9!� )#*�!��#*�

��$�����#�9!�'� ��#����!��*���!9��'� � ���(�������S-��DM8�JM���������%�D�*�*��������*6��!�#��+� 6�$!�

#�...����������"��������'�...�(����������*�$� �� ������� ���$!� �� ��*6 �*�$�!� ��...�4S�������*�$�!� ���������)������$�# �� *�*� �����������)�����*�$�!� ��...� ����...�4S����!�#���S...���9���"�*��"����#"� ��!�� �!�R

��&4��%��6��'��)��� � �� !�� *����� !����� �� ��� *��$� ...

-��DM8�JM%��6��'��)��� �����!�����!������������*���$� ...

Page 125: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

125

��&4��%����"�*��4���������9 ���*���9���)��� 9��������!�...

-��DM8�JM%�4���R...� &���� #��� ��#�...� ������� �)�)���...�����+�)�����*6�...��. ���"�������"��������'�

��&4�������"����������������%���S54�8��2���M�M&MJ%�&� ��4�����*����! �+!��'��S-��DM8�JM��"��*���%�(�������)��*���*�$�����S�-

4���� #�� �6��� �� +� ����...� -� ���$ ��� #�� �� ��$ ��� �$$�����������#�� ��$������...�-���������� ����*��$� �������S

��&4�����5����%����� ��������9 �!�S-��DM8�JM%���"����S��&4��%�-�"� �����S-��DM8�JM���*���%�4����'�������'�������*6�� ���� �

��� � ...�(��*6������� R��&4��%�(��S�3�����# �*�*��"�!�����9 �!�...54�8��2�� �M�M&MJ%� -� ����9 �� #�� ��� ��#*�!��

�����*�����!����'���.�43���8��2���48(���%�������# �!�������S-��DM8�JM%����"����#��9��������������������*��'��9

'��!��*��"�S...���+�*��*� R�N��M��&2���48(���%�8�������9 �...-��DM8�JM%�3�����+�*��...�4�#������� ��+�*���*�����!...

3�����+�*��*...��/����������"��� ����.���������$ ��#���)�-���.���� /" �#� )�"��������� /����� #� )�"������������ #�� 5 �-���������� ��#����� ���!������#����� ���4 �$#�"��� ��,� ��#�����"���� �� ���$�� "�� %��5���� %� ���� ��������'�&��9���)�� ���#��)��+� ���*���*��'��S...������ �*����&�!��...G������'����#�'�R��#*�� �R

3�M���2��G��8M%��#*�� �������9 �.-��DM8�JM%�-����$ ���)6�,��#�R...�4�#�������)����

�����������*��!�! �...3�M���2��G��8M%�(��#9���������$ ������#�� �� *�

# 6���...��!����9��� 9������'��...-��DM8�JM�����"������%�8*���# 6���...��*��...������

�9���+� ��'� ...�&�!����!��8�)������#9����R�N��M��&2��&��4-%�5��*6���������*����$��*9���"

Page 126: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

126

*�*��...�E����*���!��#�� ��� �...-��DM8�JM%� -9�� 3�*��)�� )�� $!���� *�� !�� ��� �...

8���9�������'���R��&4��%�89���� ���...�(�*����$����* �����9 �...-��DM8�JM���*���%�4S�'� �6���������'���...�����6���

!���!...��"�������"����������*����#9���#...�5�������� ����*�����9��#$�#� �...���������"���� ��'��4S���*6 ���,�#� �9�$!�*�� *�� )��������� ,�#� �� *�'��� "���� )����S� ������$ ��$����$�����) ����������� �����5�'�����#$���*�� �����R

�4A4DM�2����4�2-�82%�8�*������9 �.-��DM8�JM%�8�*���� *���!�� �!�...� ��# �!�*�!� -���$�

�9��)�� R��G��8��2�� 3M�2��82%� 5��9�*��...� E!� !�#�� *�

"� �*����!��+�� 6��...-��DM8�JM������������� ��%�-���$�!�� ��*������!...�G+S...

3 � �8� �5 �

�����#�#��(4�/8����8����4�8��)��$���"��.

�� � � �� ������#� ��� ����� %�� ��*������#� $�� ��"��� ���5� � �� ���#%����"�� �-��� ������� ��� ���'� �� �� � "�� %��� ���� "-�� ���� "��

$�� ��� �� ��'� �� �� �������� ���)�"���� �� ��� ������'������� "�� ��� ��� �.� �� ��� "� ���'�

(4�/8����8�%�4�����4������*�#�� �'���...�(������(�����S

4�8�%�8���������#�� �'���...�4��$���9���$��6� ...���*�� �$9�!���������9!���#�#*...�������!������*��...

-��DM8�JM%����*���*�� �R(4�/8����8�%�4�����)��9���� ...����#�� ...�(���9

��...4�8������)�������� "��� ������%�(�����R...������ �...

E���� �!������+� ����*...-��DM8�JM%�3��)����*��)���...��&4����������%�4������ �9 ��'���!�����...����#��

��'����� $��� �!�� ��...� ��� *��� *���R...� 4S� (������(�����S��!���� ��������'���S

Page 127: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

127

4�8�%���'���R...�89�)��� '��'�...� *����# ��!�� ��#�...*��$���!�!����!��...�*���*��*����#�!����$�� ������*6��#�+�*��� ��� "�!�����*���...�-� !���!�#�!� !�������*��...�(�S�S...

-��DM8�JM��.��������� "�"����� � �%���9������������9���*6 ...

(4�/8����8�%�D�9���!������������9 ����9��� ���...��'!6���*�������!...��9��)�� ���#�����������$��*6�)��'���...

-��DM8�JM�����" ���%�-�*��)��'���R...�/9��#$�#�*�����)������*6�...����������"��������'�

(4�/8����8�� ����" ���%� �� �)� ...� ��� ��� ���...� 89� ��'����...� 3��$� �!�� ����� ��$!��*�...��:���������� ���)�$�� ����� �7��.��� �'�

4�8�%�-�������$ ����'������$�$���!�+��*���*�!�3"6� ...E�� 6���$*���!��!���$ ��'������$9�!�# 6��...�B8�*��/����*�� ��#��RC...

�4������� ������ *�'� ������� ����'�-��DM8�JM%��������!�S...�&�!��S4�8�%�B4�����4�����*��#�"!� ��9�� ��S��9����S�-�+�*��*�

�# ��SC�B-�*��)����" ��������9 �R�B5���#�� ��#��� ��4���SC��&4����$�������-"�� ���5��%����)�����S54�8��2���M�M&MJ%��! ��)�����S-��DM8�JM%�5����#��"�� � ��!��R54�8��2���M�M&MJ%�3��#��+� ���*�������9 �S4�8�%�B...���5� �R...� ����$��5� �...C-��DM8�JM%����*�*��#"6���� ��*�������!�� �!�S4�8�%�(��*�� ��#�$��R-��DM8�JM%�G+...4�8�%� 3�$������� �� �� !�� �)�!�!...� ��� (��������

)#����R...��S�����! ��������!�)#����...�*��*���6��!��9��6� S...�-����#�����+� ��*������#������#6������#���*%B8�����#�� ������9 �SC�B4�����4�����*��#�"!� ���+�� ��S�3�)���*�� � 9 ����*��9��"�"�# ����"�# ��# ��...������*���# ��SC8���������������S...����������$���"�-$�� ����� "���$�#��������#����'�

B�� +���!�#��4���RC��!���'�� B(�������9 �SC����"����'�

Page 128: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

128

4S�4S���S...�E!�)��.���$*� �$��#*���...�B/��'��C...�B8���#����$�����!��*�# ��/���# ���� ��C...��!���'��-�#9��+�*�9�� ...� B4S�/�!�)�SC

-��DM8�JM%�&���*��#9��#"6�� S4�8�%�8������#9��#"6�� ...����#��#��#"6����#*�R...�4��/�*�

��(����!�...�*��!�������!��*���!�...�/�#��+�����$��'�9��!�� +�� �'��,� !�...� -�����#�� �� *������...� ��� !���������S...�&������#�����*��S...��� � �!� ������������� ��#$�9��...

-��DM8�JM%�(��*������)��'�� �R(4�/8����8�%�(������9 �...�*6�������*...4�8�%�4S����$��!����!���� �!��!�S...�-# �9!�$6��� �...

�# �9!��*��� �...��# �9!������� �...��# �9!��� �� �...�4S�*���!�...8��*���!S...�4�S�*��'�*!�!��!�������*���*��*�������"����*�'���!��*����#�����# �9��$����*�����#"6� �+��*��*�)��...��7��.��� �. ��� ����$� ��� ��� ������ ��'�� 8�� )�� # �*� ,�*��!��� ��9� ��'�����)#�!�...

�4A4DM�2����4�2-�82%����)���*���#��$�������������#��$����*��)���...

4�8�%�8�9����$���6��6����...����!����#9��*���!3"� �!��)�# ��R...�J��������������!����*S

-��DM8�JM%������S4�8�%�-�#9��"�*� �����...���!9��+����$� ...-��DM8�JM%�����*���� �R4�8�%�4S�!9��+���� �+� ����*�!...-��DM8�JM%�8���#9�� ��#�!��+� ����*��*��#��)�������'��...4�8�%���S�B��������4��������� �!��$!6���SC-��DM8�JM%�����9��9�*S4�8�%�B5"���!�*������+�*�$� �)����# ������6����/�!9

�)�S...C-��DM8�JM���������%������ ��� ���%�����9��9�*S4�8�%�4��!� ����� ���� *�� "���...� �7��.��� �� ���" ��'�

3*���"�9�����6�*��$��*���*�$!�!�$����...-��DM8�JM%�����9��9�*��)���*S(4�/8����8�%�����4�����#�9����� �!�������!��*��9

�!�...�� � � "�� ����� ����� �� ���'� !����#� %$�� %��� ���� � ��

$�� ���)�$��� "������ ��� ��� 7��.��� �'�4�8�%�4S�*������*���S-��DM8�JM�������� ��%�3��+�*�$��S

Page 129: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

129

3 � �8� �5 � �

-��DM8�JM���2�����&4����!���"� �!���4�2-�82�)���*�!��M�M&MJ��')9)�!9!���"� �!��3����$�����*�!�3M�2��82�

)# ���*�!�����/����)# ���*�!�3�/���$6�*�!�'�!�������M�$6�*�!�'�!�&��4-��$6�*�!�'�!��48(�����#$� ���!�G��8M�

*��#�!��MJ����82.�7��.��� �� "��� ��) ���� "� ���� ���� ��� �'�

��&4��%�4�#������ ���'���� ��$ ��+� ����������9 �!�...-��DM8�JM%�&�����...��&4��%�...��*����$��*�������� ��6 9��()���!��+�)��!�

*����!���...-��DM8�JM%�5�����������S�������������S�3�#����

��������S�N��M��&2��������M%� ���� &�!���� ��G������9��� "�#

�*��...��&4�������"�������#������������%��6������#%�"�*���*�

)����� '���...-��DM8�JM��"��������-������� ���%�(������*��)����S��&4��� ����$����%� ...$� �) � )�*��!�� �'*�� ����#*�

�����������#�'���+� ������������9 �.-��DM8�JM%�2�����#*�#��# �R��&4��%�8*������$�� � ���.�/� ��� � ���������

*�$���� �����*����"�*����� +��$�� �.����#�����������$��'*��!�$��6� �!���9������)�����#*�#.�8���������'���R

���%������S-��DM8�JM%������������'�...��&4��%�������$������!���� �� ...-��DM8�JM������������� ��%������S��&4��%�...�9���)����#��+�*����*����6�� ����������

�6�� �� ����...� E�)��!�� �� ������ *�� ��!���� �,���6�� !�#"6�� ����9���"�!�# ����*��# �...

-��DM8�JM%�59��������9��S��&4��%�...�9��� ���#�$����*��*6�,���*��+�)����� � ��9

��...�8���������'���R�4J��� . ������!������#�4 �$�$��,� ���%������S-��DM8�JM%������)��# �������*�������S��&4��%�...*��#��)��'��#*������!��()����!���!�����

!��3�#������#��+� ����#*�������)�*�!��!��� ����$�� �9

Page 130: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

130

���!� $�� *���� +!� *���� �����9 �.� 3�#������$�� � �9� ���#� +�$� ���* � $�� $���#"���9#�� �$#*�$�!� �� !���������������� �#�/��!�#]��*��#����#*�! ��!������9 �!�����!��()���!�...

-��DM8�JM��. ���� �) �� $���������%����*��R��&4��%�����$#*�$�!���!���������...-��DM8�JM%�G�S�-��������$#*�$�!R��&4��%�������.-��DM8�JM���������%������ �� ����"�%��6����#�# R��&4��%�����$�9�#��� �.-��DM8�JM%�-����9����#R��&4��%�������.-��DM8�JM���*������)�"�%�4S���S�/���!�S�/���!�S

�3��5����������������� �� '���)�����#�"���/���!�S����9� ��!����*����'�����#��$�" ��#*��$���$#*�$�!����������������� �#�/��!�#]��!��*�# �!...�-�)����$���� �9!�'��...�� +�$� ���* �!� $� ���*�!�� *��� �!� ��!����� �!� !�3�#���� ����!���!��$9��*���� "����) ������ 9���*��� 9����+��*�#� �������B*�!�����' �$�� ����!�!��C�������#�*�'������"!� ��� *6� 6�� !�� !���� B*� ��!� "���� ���,�� �� *9�*6�����$�#� ����C...��3�� ���%�����������'�...��R...�-���*��9�� ��#�!��*�# �!R��3��5�����"�'�

��&4�������$����%�����$!����$��"���'�# ����������)�*��*���#*� ��!����.

-��DM8�JM��� ������)�"�%�4S���S�/���!������� ��*������)�*�� $�� ��� �!� !�� ��'���S...� ������ � ��'�� -� !9�� #*� ��� '��R

��&4��%�3*� ��� R-��DM8�JM���*���%�(�� � �*�9�)��...����"�)�� �#�����"

# ��*��� ��$�������� #�� "�)��� ��� 9�� #*� ��� ������! '�������!�� *��)�# �� �!�...

�4������� "�� ��������� �� ����� � ��'���&4��%���R-��DM8�JM%�(�����R...�-�!9��#��� � R��&4������� ��%�/6��������9 �...-��DM8�JM���*������)�"�%�����#�����! *�)�R...�-��

*6��+!�*���� R

Page 131: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

131

��&4�������$����%����'� �!���� !����#��� !9���#*�$� ��"�����!������ �...��������#��� �*�!����...

-��DM8�JM%��S�J9��� ���)���S��&4������ ����-"���� ���%�-���*���*��# ��������� �

*��*� ���R-��DM8�JM%��S� �� #�� $���� �� *��*� ���R...� ���� �������

������'��-���*�9����� R...���*�)���9�#*��#R��&4��%���R-��DM8�JM%�&�����S��&4��%����*�� ����6#�!�!����S�/��$� ����#������6�R

-�*�� �� ���*�# ��������6#S-��DM8�JM%�G�S� ��S� #�� �6������'���S...�G�S...�G�S...

����� �#*�#�!��# ������ �����R...��+��%�������"���"� �� '��(��� �9 ��'��...

�4A4DM�2����4�2-�82�����"������$�����)����"������-�����%�89���� �#��#$�...

-��DM8�JM%�89�� � R...�4S�2 ��9)�� !�� �!�� *�� ��� � �...�4������#����� �#�"��"��"��"������� ��'��(��� �������'��R...�2 �9 ��'����'��...

54�8��2���M�M&MJ�����"������%�(�...�-9�����*��*���!���...

-��DM8�JM%�����$��# �#*�#...����9��#*�#����������*���...���'���...� �...�*���*R

��&4�������$����%�(�...�3������...�(��������#*�#.-��DM8�JM%�2 �9 ��'��S��&4��� ����$����%�/9���� � ...� �� �����...� -� *�9��

#*�#�+���*��# ��*�� �R-��DM8�JM%�- � !���� �R��&4��%�(���*�*�$!����+�)��� .-��DM8�JM%�� �� ��#�#S��&4������� ��� $������" ��#���������$����$��#�%����#�"�

��� "- �*�#� ���) � ��)����� �$�$���%� B���� $�� ���!� 3�*�)�� ��� ����!�/�!�)���*��+�*���*����)��!��$*����!��!�C...����"�5����� �. ��$��"������$��'�

-��DM8�JM���*��������%�� �� �S��&4����������� "��%�...C!���� ��9)��)���"�*���!�!�

- �"���*�!�/���C...����������� "�'��...��#*�#�!��������9��

Page 132: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

132

#*�#9����S��4������#�%�������� �#����)�"��%�������'�-��DM8�JM���6����#��# �6�'��%��S���S���S...�5���)���

��*����+���� �$�� ���!�3�*�)�S...��S���S...��# 9���$ ��T����*��#����$������!���$��T�*�����!����������)�� ���#�!���$6���#���$���T�������*�!�����*9��'����!�������� ��$��� �� 3�*��)��� ��� ����!� 3�� ��!�.� �6�)��$����#�9� ��*�������+� 6�$!�����+��*� � �.�3��+�*��*�����*���!.�B�����RC�8����#$������$����$� ���*�!�!�.��$��� ����*6 �)��#����.���!�!�*��.�������*�!�����!.�3��+�*�����!�$ �.�4��!���!��� ��9����#�"!� �!.�E!�#*� �*�#*�����#�#**�� ��� �*��# �S...� �S� ��S...� ��*�� *�$��#�!� �%� B���� $�� ���!3�*�)������ ����!�/�!�)���*��+�*���*����)��!��$*�9���!��!���� ��9)��)���"�*���!�!��- �"���*�!�/�������#��� *���9����#�� ���$#*�$�!���$���� �!�� �!����� �����9��'�*��� � *�� ����� �� #*6�' �� �� - �"������ �� ��#� �� ��$ ���)�!��������9 �!�����*��*��������# ���� � �����6��)�*�$!�*� ���'����*����'���C.��S���S����+���!�#R...���*���*�� ��'���� �� ��� � #�� #!�,��#*�� !�� 3�#���� �� #������!��#*��$�����...����#�� �- �"��������)��)�R��� ��S...L��*��S

&)9)�!9!���"� �!� �#�*� ���� � "�� ���������%� &� �6�� !�'� �6�...�L�������'�����*�������)���!S

�������� "��� ���$���'�5�3���8��2��3��%�3*�� �9�����+���!�...�L���S

�������� "��� ���$���'��N��M��&2���48(���%�����)�����!���+��"����/�*�

(����!���,����*���������)��� S�������� "��� ���$���'�

�4A4DM�2����4�2-�82%�-�$ ���*������*��*�����...����6���+��"�*...

-��DM8�JM�� ����"�%������'������)��)� S��G��8��2��3M�2��82%����*�$�!...-��DM8�JM%������'���� ���)� S...�/���!�S� 3��5��

������������'��(�����9�����*��*��)��,�!S...���$���!�����*R/4AG��M%��$#*�$�!R-��DM8�JM%���$�S

Page 133: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

133

/4AG��M%��*������9 �.-��DM8�JM%�E��*� �����9�� �����S��3��5�����"��������'

3�$� ���%�����������'��5��'�� �����'���S...�(��*�� �*R��&4��%��� �$ �#��)��!�� �.-��DM8�JM%����R���R��&4��%�(����!���()���!S-��DM8�JM%��� �$��#�...�����%�� ��'���&4��%��6��#����$�# �#*�)6� ��!������#9�������$�

��...�-��6����9�������*�...�2 ��9)��!�����.�����!��9��!' �����! ����9������#�*6 �)��)��������*���9���!�#� ��6�!��+�� ����������!�#�!�#9���#*� ...�4�*�#��$���# ��+�*�������#��������*6� �*����'�*�����*����)����9��)�����#��!�#��*6 �9��$�#�����# �� ���+��#$����,�!��������!����#��*���!�#6��+������������!������ ������'��!��*��#*� �$�� ���...� ���� ����,��#...� �9��� #!�, � #�'� ��� ����� �#�"!� �!������9��"�# ��#*�#�!�*���...�3������������� �*���9��"�# �$���6���)# ��������������#�*��*�9����)� 6��� ��9��"��� ������$�� ����!�3�*�)�...�-�#�"!� �!�����9�� "�# � �#*�#� �����*!��...�/�� ��#�� )��� *�� *���� +����'�������+�$��� ����!����+��$�*����,!��������*���� ��*� �+��� ���*�)�...

�4J�����$� ��%������S-��DM8�JM%�E��� �������!�S��&4��� ���� ������%� �� �����...� *6�� �� "�# � +�� $���9

,�S...���� ���� "�'��2 ��9)��!�����...�- �"����"�!������9�!��� ��� S� &������ +��� �� �� )��������� S� 8�)�# ������ �S�D���������S�8��9�������'���S��� �!������ S���9����,��#R�2�'�����*�� �����$�� ���*��*!����������# ��*6��!��*�$�!�������*6��!��*�$�!��! ��...���)�����!�*���*����)��#�*��+��*��6�S���������%������ ��)���'��/9�����������������! �� ���� ��# �����R�-�$�� *��� #�� ��# ���R���- �"�����T������ �������9 ��T�$��*���� !9���*��#*� ���*�*�$!��$��*���9!�+�*�!�����!��#6��!�����'� �6����*6 ����+�����"����$��*���9!�!����$��������*�!�!�����������+�'����!����!�� *6�� ��� �$�*�� ���$ ��� !�� ���� +�� "��� ���# ��!��������*�����+�$�)�# ����'� �!!��'��*�!�����*6�"�*��� �*�� #$������ +� �*���%� B��� �!� #�� �,����� ����!

Page 134: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

134

����!�SC�-�*��*������# �����!��+�$���*����R������ ���$�9'����!R...�(9���"������*��������9���"�"�# �#�9��#�*�#*��6 �!T���� �� �������9 ��T� *6��&��������#�� �� ����#��#�����$!�$6��#�'�$�������$����������S...

�4������� . �� "����� ��� ���� ��'�-��DM8�JM��.����"�%���)�� �#������� S��&4��%����"�$� � ����9���)�� S���9�����#��������

"�# � ����� �)��� *�� ��� +�$!�#��� ��#$����*�� ��� �9�+� �� � ���� $�� *���� ��#��� -���$�� �� "�*�#��/���# �8�����!�...�8�9������'���R

�4J�%�(�S��S-��DM8�JM%��������G����R��������&�!��R���������� 9

�*�R�3$�����)�S�N��M��&2��&��4-%�(�������9 ���*���#��"�R���"�#

"����#��"������*���'�����9��"�# ...-��DM8�JM��%����������. �%�8�S�8�S��&4��%�8�9���$���'� �6���������!�!������6 ���*��'��9

��!� �� *�# ��S...�3*�#�!���*�� �� #�������*��#*�#�!�����������*��#�"!� �!����S�(������#9������� ���!��� *9��"�# ���$ �����+��$!�*� ...

-��DM8�JM%�-�*��)���#���*R��&4��%��������9 ���"����#��� ����*��� �+��*��#��*���

#9��+� �#������9������'���...-��DM8�JM%��#�����$*���$#*�$�!���# 9���$ ��#��$��#�

*�� ��...�����#9��$!�#���#*��*��)����������$��R��&4��%�(������#�$ ��6��#��� ����#�#�����$#*�$9

�!�...-��DM8�JM��.��� -�����$���%�(�����"�# ����� ������...��&4��%�3�9!�)���...-��DM8�JM%��9���)��� ���S��&4��%������R�3�9!�)�������������'���...-��DM8�JM%�8�� ��'��S�3������� %����� ������'� ��� �� �� � �� � ���� !������#� 4 �$� $�

,� ��'���&4��%�P*�*�����!���"�# ��*#��...��$���...-��DM8�JM%�P*S��&4��%�3�9�)�����*���#�� R...

Page 135: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

135

-��DM8�JM%�-��� �9��� ��!�����9��#*��'�����$���+���� ���R

�4������� %����� "�� �����"��*�'�

��G��8��2��3M�2��82%�-���*��#����9�)�������9��9 �R

5�3���8��2�� ����/��%�� ��*�� *���#��*��*� ���$6��*���#9��*�R

-��DM8�JM%����*��*� � 9����S5�3���8��2��3�/�%�����#�9!�,��*��R-��DM8�JM%��9���,��*� ���S54�8��2���M�M&MJ%�-��$��*����!���R-��DM8�JM���*����������������%�������#�� ���S��&4�������" ���%��S�2����9����!���S...�4�S...�2��S...����

����� ������� � 7��.��� �'�� 2���� $�� *���� ��� *��#*� 9��� ���*�� 9�������� 9��������� 9�����6��...

&)9)�!9!���"� �!��#�*%���'���S��&4��%� ...��� #*�!� 9��� ��� � ��#9��� ��� *�!*� 9��� ��

�6��6� 9�...�4A4DM�2����4�2-�82%���'���S���'���S��&4��%�...���$�#9��$�� ��������$�)��� 9���9������ �

*�!���'��!�...������*����#9�� �*� �$� ���*�...������*���9�$6��� ����#��������6 �!����!���!�...�������*��# �...��+%�� �����"�'�

�4A4DM�2���M�M&MJ����$� ��%����$!6������'���R��&4��%� ...���� �*��# �� "���� $���*��� �� ��$�#� �� $�

�� �!�S...� �*��� !�� )�...�89��� )����� #�� )�� #$�S...� ���$6��� �������$6� S

�4������� ����� %�������� �'�

-��DM8�JM%������ �!�R��1����"��)�� #� . ���"�������"-��������'�

��&4��%�4S��S��S�$���� �!�S...��+�����������$� �� '�������� �*��$���������� �� ����"��� ������������� ���"������'��8����� ������� ��!�!� $�� *���9!� ��� �� !�� -�"��� *�!� 3"6� ...�8���#�*��*��*�!���$��*���9���$�� � 9����*6��������*...�8������!�����*�� ����*��# ��������*��...�8�����������*����...

1 Sinie — tabl[ de copt.

Page 136: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

136

8���3������ ��!�...�8�����������*�� �!...�8���3�*�����$������*��# �...�8�������'��...������ ���� $������ ����"�$�������'��-�$�� ��� �������9����� ����#���*...� ��*...�*6 ����#��� � S...�4S�������$!6���$�������*��������*��*$���� �!���*����#9���#����$��)���*�������6���S...�D������ ���#6���S

�4������� ���'�-��DM8�JM���������%�2S�����"�����'��/���!�S��3��5��

�����'����9�#�'�S�3��5��� )���� ������� "���� ������'�

��&4��������������%���R...�8**6���9��*��� ����6�����S���� ���" �� '�7��.��� ��. �������� $��%� ���'�4 �$#�!��-�����$��,� ���"������%�����������'��/9�������+...

-��DM8�JM�� ����������%�4�����9 �S��&4���� �������" �� �2�"�%������S�5�����#��"��*����!

'� �6��!��*���� �9��*��#*� S...-��DM8�JM%��� ��#6� ...�4J��&4�����%����"�*������9 �R-��DM8�JM%�...������� �S54�8��2���M�M&MJ%�D����,��*� �R-��DM8�JM%��������#R54�8��2���M�M&MJ%���S-��DM8�JM%���R54�8��2���M�M&MJ%�-�"����)��R-��DM8�JM%����9���#R54�8��2���M�M&MJ%���S-��DM8�JM%���S...�G��S��1 ���"����"�������������'���&4��%�39�)�����,����*�$���...-��DM8�JM��"�� ����$�� .����"�%��S�*�$R����$�� �����

��,�S��&4��%�4�S��/�"�������'�

��� �� �������� "���� ��� �.� �� ���'�

Page 137: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

137

���2���5

4�#�!���������*�� �)���!���!������*����������.4�"����*�����'�#*�����+���,!�*�*��$�� �� �!�!��(�����.����$��� �!�

��"���� ����!�!��- �"���*�!�/������*�$�� �*����$��������� �#�)�*��.�E���$��$������ ���������#��+� �#�.�������!�����#*��+��"������$6!���+��! ����#�'������������.�E��# 6�������"����# �����)�!���*����#��#*��������#�$���$�������,!�*�!�*�# �!�!�.�E��"����+��# 6������� ����� !������ *���� �� +� �9��� *����.� E�� $�� ��� ���$ ��� ��� !�������� ��+��*����#��)�����$�$����'!���.�������*�$��!�!������!��� 6���,�*������ ����"����*����$�$���!�.�4�� �����+�����$ �.

3 � �8� ���6�*�!�'�!�������M��$6�*�!�'�!�&��4-���#$� ���!�G��8M�

+��)�# �� �������'�.

�N��M��&2��������M%�3��"�"�# �)��)� R3�M���2��G��8M%������9���"�"�# �"�!��#�!�R�N��M��&2��&��4-%�(�������!�*�9��"�!�# �#�� ���+�

��� ���$���$ ��$�!�!�R3�M���2��G��8M%�/9��"�*��#�����+� ��'.�N��M��&2��������M%���'���� ����� +�� ��$ �!�*�$�!�

!��������*����!�������- �"������!��������*�� ��*.3�M���2��G��8M%������������*�� ��*R...�!��;.:::��

��*��*����#��+� ��*����+�*��*���*��$��������!��������!������*�!����9����'�$6���!�����!R...�-���� ��#��$!�*��!��3�#����# ���������������!�����)�# �� �!��!����*'��9$������*#�+��'� �!�R

�N��M��&2��������M%�(���+�$������*����#*�#�����$!�����*��...

�N��M��&2��&��4-%�8����!�$��...���� ��*��$��*���9�'� ���+�$� �)����!�����$��*������!�#��+��$�*�...�(�������*���!��3�#���...���������*��+�� ������$�������� �#�$�� ����*��������*����'������)�!����!���� ���������+������!...�8����!�$��...

3�M���2��G��8M%����9��)��� �$���$����*����9�����#*�� ��R

Page 138: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

138

�N��M��&2��������M%�8�����$�� ���*�����#�� ���$�*����������*���� ���*�)������!�!��*����#9���"���# ��*��*�� �...

3�M���2��G��8M%���'���� ��)��)� � �� �*#...� ��'����)�����$ � �%�*���$6��� �������$6� ...

�N��M��&2��&��4-%������������$��8*� ��9��+�*�#...�N��M��&2��������M%��9��+�*�#R3�M���2��G��8M%�4S�#���*�"!�*�S��1 �������� �� �$�

���� ����� ������� ����'��2���#�� �*�!�!��'���R�N��M��&2��������M%�E��*�#��!����'�����#��#"� ��#*.3�M���2��G��8M%����$�� ��#"� �!�*�� ���#�'�R�N��M��&2��&��4-%�2�������*��R�N��M��&2��������M%�2��9��)����(����!...3�M���2��G��8M%�(���)���R�N��M��&2��������M%�4...��3�$� ������%���� �'��3666 S

3 � �8� �� �

-��DM8�JM���N��M��&2��������M���N��M��&2��&��4-�3�M���2��G��8M.

�7��.��� �#� %����� �� %�� * �#� ��"�.��� ��� �#"�� ������ ��� ���� ���� ���'�

-��DM8�JM%�����#��$����*��*����#���*����$�������#��#*� ����+���*��# �$6��!�S������������ ����� 5 ��$����"��'����+�*��*� .�8*����!������'���$6����9��#$��)...�/����*�)�� ���'�...�2����#9���!�� �!��+� �*����*�����$��6�!��...�� � �� *�9��� $� � ...� �# �� �� )��� �� $�*� �...�/���!�.../���!�S...

�N��M��&2��������M%�8��#9��+� ��#...-��DM8�JM%�2����R�N��M��&2��������M%�2���!9�� ��#������9 �.-��DM8�JM%���� �S� 3�� +� ����#*�� � ��,!�� !�� � ���!�� �

���!�������!�...�(���'�����9���)�� R�N��M��&2��&��4-%�8�������9 �...-��DM8�JM%�3��)������'S...�2���#�� R3�M���2��G��8M%��*�#��!����'���...-��DM8�JM� ������� ��%�4S���'���S...� 39���� � ...�4�� "

Page 139: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

139

�)6����!�*�����#9���� � ��!R...�(��*�����)�R�4��)����#��!� �� �$���� �!...� *����)��'�� �� #�9!� +���!����� ��R����� �����$��� ����%��2�"'��(�9 ���#$� �������#$���9!��*��- �"����+��� ��$ ��*����#��+� �#�...�*���9��#� �...���*� ���S

3�M���2��G��8M%�/���*������9 �...��/�"���������������� �� '�

-��DM8�JM%���)�� R���- �����������%���� �'��39�����9�� �*�!*� 6���!�S

�N��M��&2��������M%�39������� ������9 �...-��DM8�JM%�5���#��$� ���*���*����...�N��M��&2��&��4-�� �# �%�3��$� ���*�������9 �...-��DM8�JM����"�5����.��� "�� �����"��� �%����)����#��"�

���*��#�� ���������! ��*���...��� �������� '��5���9���)���R�N��M��&2��������M%�2������ #�� *�)��...����!�! �...

���� %��5���'�-��DM8�JM���*������)�"�%�4S��S�)����"�*�S�N��M��&2��&��4-%�(��(�������������9 �S-��DM8�JM%�5�#��*������9����)���$���� �!�*���...�����9

��)���� #�� "...��*� �R...���� �� �� � � ������ ������� ����.���#�%����� ���%�������#�����������"�����#������5�����$���$������������������%�����'��- ����*������������� �� "��-���'�������������S

3 � �8� �� � �

�����#�#���(4�/8����8������ 6����#$� ���!�G������/4AG��M.

(4�/8����8�%�E�������������S-��DM8�JM%����)��R(4�/8����8�%�3�9��#*�$�����!�����*�����#�"!� �!��

�#6��������������!�����S-��DM8�JM%� -� $�� ��� *��� �� ���� ����� *�� �� �9��� "

)��)����9��+�)��)������6��9 �R(4�/8�� ��8�%� ��� ��� ������ �� 8*� �...� ���R...

/�!�����#������...-��DM8�JM%�3��$� ���*�S

Page 140: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

140

(4�/8����8�%��#*�! �...���- ���?�8/��� ��;�/��� ��;9������� ��������9 �!�S�8��)���#6������)��)� S

-��DM8�JM%���� �� ����*�$�#*��$�...�������� ��...�'��������...�-� ��)���#��'���#�'��+�� ��*�R

(4�/8����8�%���9���# �*� ��R-��DM8�JM%����#9�����#*� S...����# �*��$��!���*���

��$� R����#�� � +�*�$� ����� !�...�2*�9�$6������#�� "�*!�S

(4�/8����8�%����� �!...-��DM8�JM%���$�S(4�/8����8�%�...*����9��#$�)� ����� �*��!�*���!�9�

�*�����9���#%�B�����9 �...�#�9��� ��������SC�4# ���*���+�$���#*��9����#%�B�����9 ��#�9��� ��������SC�-�"� �!�...

-��DM8�JM%�D� �!�S(4�/8����8�%� ...�9���� � +�������*�� ���9��� �#%

B(����!����!�# )...�#�9� �� ��������SC...-��DM8�JM%����$�$�����#�9!����...�!��" �*���# �����#� �

��)����!�...���"� �!��� �!�...�!����������� � ...(4�/8����8�%�E������!����*�*���� �9����#*� ...-��DM8�JM%�89���*���#*� 9�S(4�/8����8�%�E������!�� � �!�� ��...-��DM8�JM%�8��!9���*���#*� S(4�/8����8�%�E������!��'��*�!�� ���*�!�#"6� ...-��DM8�JM��"��������� �.��� "����%�4�S����'��#����*�S(4�/8����8�%�E������!��/��� �!������$�� ����� ��9

���$�*� �!���!��...-��DM8�JM%�(�����9���$�*� �...(4�/8����8���� ���%��������5��%�E������!��*���!�...

�9�!�!�*���!�����!�...-��DM8�JM%�(��#9���#���9��� ��*��$�# ��*�$�!� !��(��9

������9���*�!*���� ��6�������S(4�/8����8���"��"�� ��������%�8�����*�#�����*

$��� �...�4S�)���*�����)���*�$�����������������9�#��� �����)��#��� �����!��+�*�����*�$� 6�!�*6��#��*�!*�����)�#�'� ������*6����#���$���#�������)��*��� ������*6��)��*�B � �B...�)�� ��'���#�9��+���!�����������...�)���� ��9'���#��)��"���!�...

Page 141: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

141

-��DM8�JM��"����������.��� "����%�/��� �S�/��� �S(4�/8����8�%�...�����9)��$�� ����S�N��M��&2��������M%�(�����...�N��M��&2��&��4-������%��������5��%�(�����...-��DM8�JM%�3�#S...�8��"������S...��� �*��� ��#��"�$��9

����!�3�*�)������ �����!�/�!�)����� ���&�!����!���"� ��+�!�*�!�!����� �����...�������������.��� "���'��/��� �S

(4�/8����8�%�(��$� ���9��"�"�# �� �9��"���� S�4S�#6� ��!�+� ����*�!�S

��- ��� "����������?� 8/��� ��;� ���� ��;9�-��DM8�JM��"����������.��� "���#�. ���"���#�"- �������)�-

�����"�����%�2��S�����"�����'�(4�/8����8���#��*!� ���%�4�S�����S

���������� ��?� 8/��� ��;9� 7��.��� �� . ��� "���'�- ���� � ��� � �)������ "����'�

-��DM8�JM%�(�S...�39��#$��) S�����"�����'�(4�/8����8�%�4S��� �$!����#6�����- �"����S������ ��-

���$��� �����-���"� ��'�-��DM8�JM�����4 �$�%�(�9��9�*S�4 �$� )�� � "�� � � %�� �� �� ��� �� �� #� � ��� "�� ��$�� ���'�(4�/8����8�%������R�(����� ��&�!��R...�������*9��

"...�4S���!����S�/�� �*� ��...� ����� .����� "���� "�� ����%� ���'��4�S�4�S��/�"�'�

-��DM8�JM��"����-���"� ���$�-$��� �� ���%�������%�����������+���!���...�4# �� ...�(��������$���9���+�*�#��*�.../9��#� �...

G��/�82��������M� �%�� �� ���� )��� %�� � 5 ��%� ��" �����������$*� ������)�...

-��DM8�JM�� ������ 5 ��� ������$����"���%�8��$� �#�'���...���*�*! ...�&�!������# �...

�4A4DM�2��&��4-%�8�������9 �����'��...-��DM8�JM��� ����"���%�����...��� �*�����# �...G��/�82��������M%�8�������9 �...�'��...-��DM8�JM%�/9��#� �������$� �#��'���...�����"������#��

$������ ��� � ���� ������$���.��������'�����*9���+�� ��+� �9�����*��'���...��6�����)��*���������*�# ����'���*���#������������������ ����!��"��R

Page 142: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

142

�4A4DM�2��&��4-�������5���%��2�"�%�(�# �!������9 �S-��DM8�JM�����*����-"�������������%������# �!R�4A4DM�2��&��4-%�8�*������...-��DM8�JM%������# �!R�4A4DM�2��&��4-%�����9��������9 ����# �!��*�$� �...-��DM8�JM%�- �"���*�!�/����������"�*� �+��� ��9����9

�...�4A4DM�2��&��4-%�(������*6������� ...-��DM8�JM%�D�*������� ...�-����)�����#������#*S�4A4DM�2��&��4-%�(�$��*�9��'�� �$������������ �

$�� ��������� ��� � �!��#���&����...-��DM8�JM%���� �� �� $�� ��� 9��� "� ������ ��� � �!�

����&����...������)��'�������S�4A4DM�2��&��4-%�/���� �...����$6���*6�R-��DM8�JM%��6������)������3"� �*����#9�#*�! ���������#�

$����*��#*�S� �4 �$� $�� !������� "�� ���)�"�� %����2 �'� ���� ��,� ���$��3��5��#�"�5��� �� �. �#�)������������������ �� '�3����R����"�*�'���R�8��)�R�8��!�9���#$�#�*�9��� �$ ...���)9���#*��'� �!��"���R...

3�M���2��G��8M%�&����#�� ��*�#��!����'���...-��DM8�JM�����"������%����R...���#$�����G������*����

#$� ��S...�/���!�S.../4AG��M%�8�����#�*������ �����...-��DM8�JM%�E�*� ��R...������������$�*� R/4AG��M%���� ���������#��� �...-��DM8�JM%�3��#��� �S/4AG��M%��#�*��#$��������...-��DM8�JM%�4���� ����*�!������$���#�*...�2�U�!9���$�9

*��#�9!� ��...���,��*� ����#6� S...�����!���')9)�!�!���"� �!�)��*����!�������...�- �������*�S...���!�!�����)�R

3�M���2��G��8M%�E��*�� ��!����'�������)���!����...�-��#��#"� ��#*...

-��DM8�JM%�3"� �!�������������!S...�8��)���#��)�R3�M���2��G��8M������-$����� 2�%�8�S-��DM8�JM%�4S��S������%���2��'��-�&�!����*���*�����

�,��#R...�(���,��#����!���"� ��&�!��R...����)�� �S...�4S���S��S� ���� ��'��R...� ��� $��6� � *���!� �� #�9�$������

Page 143: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

143

���S...�/���!����# ����# �R/4AG��M%�(�# ����'�����"������0::��*������!�#� �����!�

,�#���*���#��!�����$����������8*� �...-��DM8�JM%�-�*��"�*�#� ���!��R/4AG��M%����"�*����...-��DM8�JM%�4S��S�$!������#�9� ����#��������$��*��

'���S...� ��"�!�� #�'�� �� *�!�!S� 3�� !�#�� $�� ��� *�# �!�!�.../���*����!��'���S��!������-�- �����" �� '����"��� �" �� '�8���# �...�$9��!��- �"���*�!�/���S

G��/�82��������M��%��� ����" �� ����7��. �����3 ���%��*������� �������9 �...

-��DM8�JM%���# �9���*��#��*������...�������#�����69�!�� ����)��!��� �� *��� ���� +���6��� !�� - �"��� *�!�/���S��!�!���� �R

/4AG��M%�A� �������9 �.-��DM8�JM%�������$R...�8�R�8��"�*����*��������$� �9

�S�/�"� ����� ��� �� '� �- ���� �������� � ���'�

3 � �8� �� 5

4�8����(4�/8����8�.

�� � � )���� ����� .���#� ��� �� ������ %����2���� ��5���#��� .��� -�� ���'� ���� � ��#� "�� ������� � � ���'�

4�8�%�4S� �9���� �$ � S...������������S��7 ��� ���� ���'����*�9��...�8�����$!6���...���- -�� ������� ���'���� �*�� +�*��...� �9�� #���...� ������ - �"����...� �� ���� ����'��...3�*��)��)�����������+��!���+�*��*� ��*��'�#9��...����*����#���9!�#$��R���9!�*��/���9����R...��������*�����"�*�����)#�����6 ����$!6���$���#������9��#��"����*6�� �9��� �$ �...�/��'���$���!�������#6�������*��*�#�������...����������6�*��$��*�$...�E��'�� ���*�������9��� (�������...������� ...���� ���� � � %�� .���'��56� �!�����...�8��#����*����"�����...�E�� �� ��#�� ���*��+������# ��#������ �...��9!�9!�...

(4�/8����8���"��"�������"����� "����������������� �

Page 144: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

144

�������#�� ��)�������� � �$��"��"������%�4S������"��* �S���� ����� ���*�����!�!���!������!���*6��9���� �$�$���...�39��+� ��#���#9���$� �!���*����$ #$����*����...�(����! �����9������� ��"�*��#��*����*���*����)��...�(�*9���)����*�#��$� ��*���*...�4�S...

4�8�%�366 ...�3�����#���� �$ �...��'������...(4�/8����8�%�4�����������R4�8�%�(�.(4�/8����8�%�4��������)��R4�8�%�(�.(4�/8����8�%�����#�� ���R4�8�%���R...���R...�4����'��'�����'����#9��$��!������...(4�/8����8�%�- � ��*�����# ���4���R

�+�� � ����� "���� �� ����� $�� "�� ���'�4�8�%�4�� �� $�#���...� ��� "����#� *6� �...� -� �� �� � "��9

���#��*��+���!�$*����...��- ���� ��� ������ ������ �'�

(4�/8����8�%���9��"��� �!��# �R4�8�%� 56� �!� #�� ��"!�...� (�� ��� !9��� �� �$ �...� 5���

��������9!���������� ���$�� �����+!�*��� �...(4�/8����8�%�4S����)������9�����4���S�������*����

���)���$*� ��!���# �����!'�...������*������9����*���$#9*�$�!������� �#��9��� �# *!�����# �����9��#$�#�*��+����# ���6� ����� ����9��������9��/�!�)�...�8�����)�����#����"�����������*��#��������"�� ��'���#�����"�S�-9���)�����)���#��#$��*�)������9���*�...���9������#������ �$���� �� $�� ��...�/�!�)�� �� $�# �S� ���� ����� ������� � "�� $�� � �� 5 ������ ��� � ���7��.��� �'���� ��� "���� '�E�� ��������6��R�4�S���#��*� �������#�"!� �!S�8��$� ...-9���,��� �+��� ���*���# �#�!�...���S�4�����*��"�*��4���R...����������������"����� � '�

4�8�%�/��+�*� ��*�������...(4�/8����8�%����������R4�8�%��������� R...�- �"����.(4�/8����8�%�4�#9������S4�8�%�E��#$��*�������...����$�)�� �9!...����!������

Page 145: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

145

!�� *���!�� ����#"� �� D�*����S� -� *��� +����*�� '���!�S5#�����*��#���...�5���*�����������6�!��$�������!�$!�����$�#�������!��...��S�#9���$� ����6�...�5#�����*�����*��#�,��*��*���!���+�"�*�����...���������*���$�� ����'�

(4�/8����8�%��9��)��� � ���������*R...�-���� !9�#������ R

4�8�%�(��*�R(4�/8����8�%�3��)���*���+�����*��!�'��#*��#���

*���*�����...4�8���"�-�.�� ���$�� � �������$ �%���R(4�/8����8�%�8����!�!�! ...4�8�%��S...�-!�!�! �$���#�9�"�*�*�9�)���...(4�/8����8�%�E���������� �*�!���)��� �����������

�*6 �*�9��"�# .���� ��������*�9��"�# ��9��"�# ��*�� �����*����9����#�����"�S...�3����������4���...

��- ���� ������� ���"���'�4�8�%�2��R(4�/8����8�%�E��� �*�!���# ��...4�8�%��*��#���� ��$ �R...�89����� � �� �����$ ��...(4�/8����8�%�����#��)��- �"�������*�, ������...4�8�%�- �"����R�(�����...�-���'���*��#����!���� �����

6���...�������� "�� ������'� ��- ��� � "���� ��� � ����'�

(4�/8����8�%�3��'� R�(�������+����9 ����������*��#9 �S...�5��S...��/�"��������������.���'�

3 � �8� �5

-��DM8�JM��&��4-���4�8�.

�7��.��� �� )���� %�"� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ��� � "�#� ��� �� ����"�� � �$ � ���� ��� �� '� &� ���� ��� "���� �����

"����$�� ��� �����'�� � � ���)�$��� ��"��� ���� $�� � ���� � ����E

������� %$�� �� *���� � ��� %������� $�� "�� ����� ������ %� ����'�-��DM8�JM%�4S�*6���#��'� �$��)������$������ �...�(��9

Page 146: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

146

��#�'�����S��4 �$�"���������"�-�� �������" ����$�-���������� "�'���# ����9��*����� ��# �$6��!S�(�� �������9����$�9 �#9�� ��������9��)�� �#���#�S...�5������������#$��6� � ����*�9���6���'� �6��!��- �"��S

�4A4DM�2��&��4-%�3�� ��!���!���6��������9 �S...��S��!��$�$ ...

-��DM8�JM�� ������"�����%�-# ����9�!�������# ����9�!�!��...�(������ ��������!����#��$��*�������+� �#9�������� ��� $� � #�����6�*...� E�� *��6�� )���6�*�� *�� $�" �...+��������$*� ��!�...�(��" �*��$*� ������!����������*�$#��*���...�$6���)��$��*�� ���*�# �!�!��*��*�$� ��'����� S�4 �$�%�� ��'��A���...�#�� ��'���*��#�'���! ��S...�(��*���9���� R

�4A4DM�2��&��4-%��� �*���)�����$ � �...������� �...-��DM8�JM%�/��'����9���"�!�� 9�...��6��)��#��#9��#*�

���%�B3��� ��*������#�SC�/��� ��+� �9�*�!�...�-���!�������# ������"����*��*����$���#����!��!�$ ������$� �!��*���#9���# �*���$�������������*�� �!�����+�"��� �S�89�9)���$��*���$�����*�.�/��+�*��*������������.��������������%�B3��� ��*������#�SC�/��� �...���*...��*�!���� �!�9����*����#�� +�$�����#�� +�*�!�*�...��� ������������� !�9$��%�B89���� SC�� ��*�# ���%�B/���!�����#�'�SC...�����9����������$ �!��+��)�� �!����*�6�*���*���!����R...

�4A4DM�2��&��4-%������������9 �...-��DM8�JM%�����$����R...�- �������#�� ��*��"�*��*�

)��������������*��������)������������)��������9$�� ����9�$���$�%�B3��� ��*������#�SC��S����9���� S

�4A4DM�2��&��4-%�(����! �����#���#$������)�9� �!������"�����#��� ��*����$���+���!�#��...

-��DM8�JM%��*�+���!�#�!�$��)�# ���"�$ �!�...���9����9��$�� ���#���9�����)��...�/6����#$�� �*�����!�!����*�����!���...

�4A4DM�2��&��4-��".��"�%�����$*�������9 �...-��DM8�JM%�� 6 ����'��S�3��)���+���!��*�$� �!��*���

)���*���...�E�������9!�...�(������� 6 �������S�5��"�*������� ���*������!��!������#�����+��! ����*�$� �!��'����� S��S�*�!����9������# �6�#������)���#��)��������!���!���! ��S...����� �9��#$��� R

Page 147: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

147

�4A4DM�2��&��4-%�8�������# �!������9 �S-��DM8�JM%����...�3�9��� R�4A4DM�2��&��4-%�3�9�'�����#�9����S

�������� "�� ������'�4�8�%�P�)6� �!��#�� �*����)�!��!���#��#��$� �!��#*�...-��DM8�JM%�4���R...� �������� "- ������'�� ��S...� 3�9

�� R...����"�����$ �*��*�!�!�...���*��4���...��� ���'���*��9����#�$��- �"������!� ��R

4�8�%���9��$�#�R...�������� ���$��'�

-��DM8�JM%�(��9��#�'�S...4�8�%�E�$� �)������!�� ��R

�4 �$� %� %������� ��� " �� '�-��DM8�JM%�5���#���*...��(���4 �$'����� ���������R...

+�$� �)������+�#��...�2���! �*�"...�-# �����# �6����*����*��*���"��...

4�8�%� -� &����� ������ )��...� �� �#� �$�� �...� ...����#��)��#��8# ��9������...

-��DM8�JM� �%�������� " �� �%� �# �� �#�...� 3���������&�!��.

�4A4DM�2��&��4-%�D���� �9 ��������'��...���) ����!���*����*����!���� ���...������9���#$*� �$6��9������ ...-���*�� ���!����'������"�*� ���*� � �...

-��DM8�JM%�(������������� �� 6 ��!���R...��- ��� *������� ����� ��'�

�4A4DM�2��&��4-%���S-��DM8�JM%�&�!����*�!�!S

���� ������ � ��$��� � ���� ��� �� '�

3 � �8� �5 �

-��DM8�JM��&��4-��4�8����/4AG��M.

�3��5��� %�� %�������#� �����#� ���� ��� �� .#��� 5 ����� ������ $�� ��� " �� � "�� "�'�

/4AG��M%�8�� ���*��������...

Page 148: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

148

-��DM8�JM��"������ ��%�(��*�R/4AG��M%�5�����S-��DM8�JM%�5�R...���� ���" �� '�/4AG��M%��9��*��...-��DM8�JM%��6���#9���*��*�� ��'���#��+�*�$���9����

#�"!� �!S/4AG��M����"�.��� �������%��'�� �� "�*�����)��� � �

# ����*�$!�����*�#�%�B�6��#9��+� ���*���#��#��+� ���*��!�'�����SC� -9��� �$� � !���� #*��#���� �# ���� *�� *!�*� ��)�����!.�-����#�����*���� ���+�)�!�����+�)�!� ��.�2��!#�����#��)����+�� � ��*�# ��!���!�����%�����'��S������6�9�����6�!�� +�)6� �� $�!���!�� $�� *���� �'���� !�� $��6� .3�� ��#����+��*�� �.�8���+� �9��*!$���$�����.�3$� ���!�G����# ���%�B4�����'��������'��� 6 ��#6���S�(�*��9)���� ���$��!��*�#��*��)�����SC�-�#��"�*������� ���" �*���*��*���)��+���6����*����*������"�"�# ��# �����������$���"������#��#����� 6��9#��+���� ��$6������#�����)������$���$���*� ������!.��$��#$� ���!�G�����!���#��'���!��%�B(����!���!�# )C...

-��DM8�JM%�4S��S��U*���!�# )S/4AG��M%� B...#�$����9)�� �� ��� ����!�.C� �� #�� � ���

+� ���6����#��#"� ������$�)����*!� �������*�$���*9�������������*�%�B*�9��"�#�� "�C.�-9�� +� �#����#�'!�$!�����#6���.�(��������'����'�*����#����*6 �)����� ��$ �!���$� ���T��� !�� " �*�� !�) ���� #����� #*6� ��T�$6��� �9���$#��+�����.�-�����*6��'�*� ��*���6����!���#�%�B8�S��9�����9��SC�(���� �9��)��+�������*��#6���!��6����*��)�# 9�� �!����$ ���*��*�$�!�+��,�#...

-��DM8�JM%�L�#��� � S/4AG��M%� E� 6� �� *��#�!����������!������ 6�6��$9

*���!��$���!���$��)# ���*�!���������*��#6���!��$��"����$�����*�!�3�*�������*�����$ �����! �...

-��DM8�JM%��S�/���!��� ��"�*�*!�*��S/4AG��M%�...$6�*�!�'�!����������#����,!�*��')9)�!

)# ���*�!�3���*�������!�# 6����#*�#����)���*�!�����'�� ��"����*����������#9���$��$� ����!�#��#���*��$��!����*��!�! �...

Page 149: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

149

-��DM8�JM%��S�/���!��� ��"�*�*��#S�(���9��"���#��$��!���"� �!���� ������� �9���"�"�*� �)# ���*...

/4AG��M%��9���� �������...-��DM8�JM%�(�����������������!.../4AG��M%��� ��*� �+����*���...-��DM8�JM%�4�S���!���...������� 6!���...�$�#��+���,!�*9

�!�!���*��+� �9���*���S�(��#9���#*�!��2�������+�$�����/�#*�!���*���� � ��!����$�����!�*�� �� �� ����!������9 �������!�)�����9���$������ !��#��$� �$��#*��$� ����!����#*����9���"�*��$���#��+�*�!�*��3�!����������$��*�*���!��������*��#�'������!����������#��#��#$�!��*���!�2�9�������9���+�*����*���� �!�����������9�������*��*���9����/��� �!�����$��*�$�!�����$��*�$�!�!��/��6�*S...4S���!���S���!���S...�����%�� ��'�

4�8�%��9���#�'���#*��/�*��(����!�%�B(��*��$!6���*�� ��� ����)� � ������ �� $�� ��� 9�� *�!*� � *���!C...� -9�� �#/�*��(����!��'���� �%�B�6��)������#����� �9�$��C...

3 � �8� �5 � �

-��DM8�JM��&��4-��/4AG��M��4�8���G��8M��������M��MJ����82������/����3M�2��82�

�48(�����3�/�����M�M&MJ.

�N��M��&2��������M%��� �������9 ���'����$�*���+�*����� ���...

54�8��2���M�M&MJ%�����*S-��DM8�JM%�(��� �R54�8��2���M�M&MJ%����#*�#���"�# �#�9�*�$����� �����

!��- �"���*�!�/����$���6�����)���*�!�...�3�$� ��� %����� ������'�

-��DM8�JM��"������������" �� �"�� "��?��S�4A4DM�2��&��4-���� �����-�?�/���9 �...-��DM8�JM%�5�����#�9�+� ��*�*�)6� �!���������#�S...

4S����)�� �!��S54�8��2���M�M&MJ%�8����9������)�� ����9�����)�� S��G��8��2��3M�2��82%�8�9�����)�� �,��*6��#�9

����+��!�*�!�()���!�...

Page 150: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

150

5�3���8��2��3�/�%�L��*6��"������!���...�N��M��&2���48(���%�4#6���"�����)��...5�3���8��2������/��%������*����'�����*��*���� ��)�

+� 6!��+������,��*���9�$�...�4/�32���MJ����82%�-�$��*�$� !���$�� ���*����#�

��#*�!��!�������3�*��)�...54�8��2���M�M&MJ%���� ��� *�$� !�S� �7��.��� �� . ��

"����� ��"��������'��(������$���� �!�...���������� !9�� ��#9 ���! ���)6�"�!���� �!��+��$��$�# �...

-��DM8�JM��.����"�%�/��S54�8��2���M�M&MJ%�...�*�6��$����'�������������

��� ��*6�����*#�$��"�9#���������������*6����#*��� )*!�����!�*��*�� ������� ��*���9��"�# �$��� ��*6�������*������������*���9��$�#�*�������$��*�$��!�#6��9����� �����# �����!��� ����*!� ���!�*�����#!�)��*��*�������"��� #�� ��)����+�*����� S

-��DM8�JM%�/��S54�8��2���M�M&MJ%�4S�*��"�����*�S��G��8��2��3M�2��82%������ �!�� +!� ���� $�� ��� *�

# ��!�*���$�� ���) �,��$����'����$�� ������!�!��*��$�� ��#$ �+��$��6� �!�/�!�)������#�� �#$����6� ������S

-��DM8�JM%�/��S54�8��2���M�M&MJ%������ �!��+!��#6���*6�����9

���+�� ����!�!�+�����!�!����!����$����'����*6��'���!�#"� ��� ��#��$����*���6�,��#����+����#*��$�*���*����!�9��S

-��DM8�JM%�/���!���#��)��������!S4�8�%�-�����6� �!�������$����, ����������$�...�+� �9

���!�#�9�����$��# 6�)�!��+��*��!�! ��'����!�...���� $�� ����������� "��� � %��5 ���� ��$��

$�� ������� ��� ������ �� " ���� ����'�54�8��2���M�M&MJ%���9����*��'� ��4����*6���9��

)���+�������9���)������� ����*�!��R-��DM8�JM%�/���!����� �!������ R/4AG��M%�4�� .-��DM8�JM%����6�*� �'��R���'�� �'��R/4AG��M%�����������9 �.

Page 151: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

151

-��DM8�JM%�8���9��#$�#R/4AG��M%�����#�9��#$��R-��DM8�JM%�(���'����*...���$���!����)��'�� �S4�8�%�P��� �!�� #��)��'��#*�� �� #!�'�����!�� #����9

'!�...�4S�*��"����#�������*���6�!��#�$ �*�$� 6...�8������� �$ ���$��- �"����S

5�3���8��2��3�/�%�(�����S�4/�32���MJ����82%�5#����S5�3���8��2������/��%�2��)#���6 S�N��M��&2���48(���%�5#�!���$������S-��DM8�JM%�G����S...����� �!��#�9���#*���� �$���!��

#��$��� �� ������'�� ������# �,����# �!��� ���...�$�� ����#����...���R���� ���� R...

3�M���2��G��8M%��� �$������"- ��"�� ���������?�/�#�$��� ������� $����*�����9 �!��� *��� #9��� #�$���� ���# ���#�� �����+��"�� �!��!�...

-��DM8�JM%����*����� �"�� �R3�M���2��G��8M%�D�� �9�����# �#...-��DM8�JM%��S�'��...�'��...�D�9��� ���...��,� �����"�

�����.���'���S��'�������)�� ����6��!�����!�...54�8��2���M�M&MJ%�89��)�� ...�5��)����$�9�!���# 9

��...-��DM8�JM��%�.��� ��%����6��!�����!��#��)��,��*�...��G��8��2��3M�2��82%�E� 6�����#6��� ���9�$����

,��*�S-��DM8�JM%� (�*9��� "� )�� � $�*��� �� "����!����

"�$ � ��� ��#*�!6�������!� +�$� �)�� ����!��� $�� �� *��!���������!�...

54�8��2���M�M&MJ%�2���#��"���!�R...�������# ��$�"����#*������$��*�$�*��!����9��#�������$�9���6����9���������!�9��#�"!� �S�/!������9 �!�����9���"R�E��#�"!� R...���'�����9��#�"!� S

-��DM8�JM��������,� ��#�� ��� ������%�(����'U������'U�G����S�8�#�*� �� �*�� �� ��� �� � $������! S� D�*���� �*!$�!��!���#�� ������)�������S�8*�$�$����*���,������*��"��"�������������������*...

54�8��2���M�M&MJ%�8�*���)��� ���*��#��#��+�$!�9��#*��*���# ��#*�#...

Page 152: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

152

-��DM8�JM%������*���# ��#*�#R54�8��2���M�M&MJ%�3����������6������*�����*�

���� �!��� *�� ����'����� *�� ��������� *�� ��8*� ��� *�� ��*���� �9�$��$���9���#�"!� �!�*��� S

-��DM8�JM%��S��S���S���������������" �� �"���������� �$�"������$��� �"�"��� ��� ������ � '�

3��8� �5 � � �

�����#�#��(4�/8����8�.

(4�/8����8�%�8�� �� +� ��'� *�� "�*S� ��� )���� +� )��� �� �S

-��DM8�JM%�(��� ��*��"�*R(4�/8����8�%� 3*�$� �� ��� *����� �� �� #*�$� S...

E�$�� ���������� ������'#��*�+��*�������!�T�����9��"�T����#�9���# �*�.��������!��-!9�9#�#�!������,�#S�4�*6 ����! ����"�#*����!�����*6 ���#�#����# ��*��������$����9#�$���!���# ���������*����9��"���������#$��� �S�A�,��9�� #������*�����#6� � !������ �S�&��� �� #���*���������$��"���"�!�$�� � ���#����$��#���� � �!�$��"���"*��$�����������**6�����#����$������"����#"6� ��+�$�� �����.-��)����!�/�#*�)���)������$�$��!6�����!��*�����*��)��#��*��"����#����,��#*�S�-� ���"�!�"�!��!��- �"���*�!�3"6� �)��� #���*��� *�!*6��$�# �� *����������� ���� �� '#��**��� ��R...

-��DM8�JM%��� �*����9 ����)����$�$���9�*R�, �� ��� !������� ��"�� ����� .���'�

(4�/8����8�%�4S�/�!�)���*���!�����,��#S���# ����#!�)�� �����'����������'�����*���*���� �� 6!�������$����9*��+� ����*�!�S

-��DM8�JM%�������!��������S(4�/8����8�%��� ���$��������.����%�5"�����$��#�*��*���

+�)�!���*�$��#�!����$����$��*�!� ������ ��*��$�# ���!���9!�*�$���..�*����$������ !����� ��*��$�# ���!�����!�9�*�$���...*����$����������!����� ��*��$�# ���!����!�9�*�$���...

G��/�82��������M��)������%�8���������9 �.

Page 153: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

153

-��DM8�JM%�(��������RG��/�82��������M%�39��� ��"��...(4�/8�� ��8�� �������-"��%� �� ��$ �� $6����6���

����9 �...�3�� ������6��� ...-��DM8�JM%��6�U�!��#"6�� �!�!��R...�8��������9����6�9

...�-�"����$�$�S...���������� ����.�����'����S...(4�/8����8�%�4S�4S54�8��2�� �M�M&MJ%� 5�� ��!������ �����S

(�������� #�� )�� ���� �������!�� !�� *���� � �� #�� )�����# �!�� $� ��� *�� #�� )���� *�� )��� )���S...�/���9 ��� �� $� ���*...

-��DM8�JM%�3�� S54�8��2���M�M&MJ%��� � *��3��#������'� ��$���6��

"!# ��!����*6����!�� �+��'�����# 6!$�$��*����# ��'�! ��*�#�...-��DM8�JM%��S�3�� S54�8��2���M�M&MJ%�...��*�����������#*� ��6��9#����

*!� �# 6!$���!�*���9������ �'�! ����9��$�� ����!�*��*�!�!�#�'�����...�3 6!$�#�� �����...

-��DM8�JM���*������)�"�%��S��S�)��#�� ���# 6!$R54�8��2���M�M&MJ%�...'�! ����/�!�)�...�-�$������!�

#�'�*����)��$�����! �!����)���*�#��)���*�...-��DM8�JM%��S���S��� ��S�G�S���S54�8��2���M�M&MJ%�-��� ����*�����#����#�!�!��- �"��

*�!�/���S-��DM8�JM��.����"�%���9�������S���9S���) ������*�$�!S...

3�9� �*� *�� $�� *6!�S...� �������'��� +� 6...� &�� ���� $�� �!� !�������#��)����*���#�����9����# ���!�!�*�$� �!��*�!��!�!�S

4�8�%���� 9���*��#9���#��*�!��������! ��#������*�...��������*�)����*��*���)���*��)��)� �)��"�,��*��...

-��DM8�JM���%���-$��� ���%�������%���S�����'���S���-��� ���� "����� � '��� �� � � � � "�� ����� � ������

$�-� "������ �����'�54�8��2���M�M&MJ%�8��"�*����*�������S-��DM8�JM%�/��� ���*���9��#� �...

����� �"��� �� �����"�'�54�8��2���M�M&MJ%�E�#� � �)��"���#� ��� �����#��)�

$� �!S

Page 154: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

154

-��DM8�JM%�P��S...���S...��- ��� *������� 2�"'� 7��.��� �� "�� ����� � .��� "�� � ���� "��� '

��� $������ ��� ����$� �� ��� .�����'� !��)�$��'� 1 ��� "����'��� "������ ��������� $�� . ��� "����� � ����'

��� � *���� ��� � ��� ��� .��� "���'� �- ��� ������ �)������ "����'�(4�/8����8���"������ ���%�4S�#���*S-��DM8�JM� � �� � � ) ���%�/� �!� �� �# �� R...�8����

)���R��1 ���"���'��- ����$�� �$ "� ��)�����'��4�S...�+��#"6�� �#!�'�S

(4�/8����8���%����*����%���9��"�*� ��- �"����R-��DM8�JM%�/9��� "�*� � ���S� ���� ����� ��� .��� "���'

��� ��� �� �����'��� ������ ��� .��� "���'�� 3�� "�� �� �...� �...�...����� �!�.���*� �*�����)��'�� �S�+�� ������ ��"� � !������#� 4 �$� $��,� ��� ���)�"�� %�� ������ $�� ������ ������'�� � � $�- � � �� � ��� %������#� "�� ����� %� ����� $����" ��'��� ����� � � � %�� ������ �� ������ ��� . �� $�#� ��� �� �������

��� *����#"�� ������� �� " � �������#� %�� � � � 5 ��#

�� ���� ��� ) � $�-� ����� ��� )��'�(4�/8����8�%�3�$���9 ���*����...�+��$����*�� ��#�"!�9

�!S�����%��� ����"��������'��(�������#��'��S...-��DM8�JM�����"������%�����#��'�R(4�/8����8����������������.�����-"��%�3��� ��S...

��9��"�# ��������# �S-��DM8�JM%�2��$�����������...����$9�!����S(4�/8����8��������������%�����$�*� �#��'���...-��DM8�JM���� �%���������S(4�/8����8��*9��!�������'�*����%��S...�J�#9��$��� S-��DM8�JM��"��������-"��%�-9������#...(4�/8����8�%���"�# � ��� ...-��DM8�JM%�����#$� ...��+���� ����$���� '�(4�/8����8�%�39���#��/�*����(����!�S-��DM8�JM%�����#9���#R(4�/8����8�%� -� 3���� �� 3�*������� �� �������� �

����!������ ���������� ������'���� ����'����� ��8*� ��� ������������ �!�...�����'�

Page 155: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

155

-��DM8�JM%�-���*���6�R(4�/8����8�%�8��#�� ��'��� ��#��'���...�5��!��# �

��"�*��#����...��������*����#��'��'�*�*��*�$� �!�� �� �...-��DM8�JM%�&������ �S4�8�%�...D��*��*��#���*�*�����!�*����!����# ��+�$�����

*����!��...���������� ���"���'�! ���� ��)�� �"������ "�����) ���������'�...���$�!���*�*��#*� �����$ ������#$�!� �+����$ ��$����+�*�$� ���$�� � � +��#6������$ ��"� ���������'���!�#�����*�9����#����"����)#�...

-��DM8�JM� �%������� $�� ����%�(���� �!���� #9��$��� ����...

(4�/8����8�%��*�����'��...���������R...�����'�-��DM8�JM%�(����...�(��*���6�R(4�/8����8�%�/�� � � !�� &�!��...� *6 �� ����S� �S� *6 �

����S...�4A4DM�2��&��4-%����#��'����������...-��DM8�JM%�5��!�������� S��4� '�(4�/8����8�%�/��� �!��G����...3�M���2��G��8M�������������-"��%�5���$������'���

����9 �...-��DM8�JM%��S�����#$� ��S3�M���2��G��8M��%$��$�������� ������%�8��#�� ���*...(4�/8����8�%�/���!���#�����$����"����*�� � 9 ��...

������#9��#$�#...�2��*�!��*���$������������+�*�!�...��� 9 �����"�# ��������� ���'�...��� ����� ��'��...

/4AG��M%�(�� ���'��!��*�������$���...(4�/8����8�%�4S���S���!��*���� ��$��*��#�� ��$��...-��DM8�JM��"��$�������������$� ��%��� ����!...�!�����*�$

��"����...(4�/8����8�%�5��!�$��"�*��$����*��...�/��+� 6�)�

"�*����6�...���S���6���� � ...����!��!���...�$�)�!�� �� ���$�...� ��S� ��S� )�� "�*�� "�����...� )�� !�������...� )�+� ����� �...�)����"!��$���!...�������!...����#$�� ��...

-��DM8�JM��%�.���� ��%�5���+��'����!����!�������S���"�����#���� S����"�����'�

4�8�%����R...�����R...�����.�������$����� ���%�������� ��'�

Page 156: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

156

(4�/8����8�%������9���"�#��� � ...-��DM8�JM%�- ��� � ���� *�� �*� ���...�/���!��� #���

$�# ���������$������...��3��5������" ��'�(4�/8����8�%����*��R-��DM8�JM%����*�� �!�����#]F...(4�/8����8�%������ 6���...-��DM8�JM%��R(4�/8�� ��8�%� ��� )�� � #�� �*� $���� �)����...� ��

���$ �...-��DM8�JM��%$��"�� ������.��$�-�%�������%��������+���!...

3�� '��� +�� #��� � ��� �����...� �3��5��� %�� ����� ���.�'�&�����������#��� �����,!�...

(4�/8����8�����"����%����*9���"�#��' ���*�$�!�!�- �"����...

-��DM8�JM���� �*�� )��'���S�'��S...�����6���'���...(4�/8����8�%�����$��"�*��)��!�'���+���$� �)��#�9

"!� �!�� �����!��S4�8���%�� ��� � ��� � � %�"�$��%�8�� ,��*���� �����)��� "

,��*��...���� �����)�#��)���� �...�����R...�(����������R...-�*�#��!��- �"�����*6�*���R����� ��'��5������������9!������...

-��DM8�JM%�&� ��4���S�/�� ��*�!�*���!�...(4�/8����8�%�3��!��)��S...��S���'�� �$������! ...�E�

*��6�� ��)�� ���S...-��DM8�JM%���R�8�9��$!�*����R(4�/8����8�%�&���...-��DM8�JM%����$����#�� ��S...�4���'����� ���"�*���

�������������������!�!��...(4�/8����8�%��6����!�#� ������9 �S�3��)������'����

��3�������������������'��...-��DM8�JM%� ��� *�� �� ��*� �!...� �� ��*� �!� �� ��*� � �

��! ...(4�/8����8�%�3��)�������������8*� ������� �!�...-��DM8�JM%�3��)��*��*�������#����!�*�!�$�����*�!����!

$6�*�!�'!�����!�*��#�!�...�2���#�� R3�M���2��G��8M%����"�� ...(4�/8����8�%����"�� ����'� �6���� �����*��$���

$� 6��*���*6�� ��*���!��!...-��DM8�JM�� �� ���%����"�� ���'��...�4S�*��$��� S...

&�!����#��)�# �� �����*������!��...��...

Page 157: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

157

(4�/8����8�%�...�� �� �3"� �!...-��DM8�JM� ...*9��� ��"�������!�$��*�� ���)�� �...� *�

)����$�*��*��'���...�-�#��������#��#*��*�!��+� 6�$!� ���!��3�#�������!��3�!�������!�����...

�4A4DM�2��&��4-�����"��%�5��#*�������9 �...-��DM8�JM%�3�9�)��������*���#��#��$��� ��*��*��)*!�9

�S��&= � �'���S�$��6� �"��* ��!�/�!�)����9��"�# �� �#�)���+��#*����!� ���'� �6��������� 6�����"�!�*��'!6���9���� ��...

(4�/8����8�%�4S�'!6���9���� ��S-��DM8�JM� � � ������ �= � ��� ���$���%� �������� ���� �

)��������,�����!����S����������6������'�����S�������������!�)��# ��!�*�*��#����!��!�������S

4�8��� �����������*�������� *����) �� ������%�4S�(���9�������S...�(����S...����*��.�����)����,�#���#*����$��*��6�����)���*��$��*����!�...

-��DM8�JM%������$�� �...�*�� ��*�...���# ���!��- �"����9)��S�-����!������*�!�����) �,��*��# �����!���#"����� ��+����$��*��*����#"�������6�*6��9����'�!�!�...�-�*�$��*�#�����$� ��Y���� ���$�� ��T��"�� �����$��# ���.����!�� ��+��#*� ����$!� �!��$�������,����#���*�!��+�*�������!������ ����!��'������*���#9����*��!���������!����� �S...�*���"�6� �$�������...��*����#$ �$�� � ��...��*�����$ �$�!��...��*���+������*��� �$����� ��...��*��� �$ �$�� ��*...����*���� ������ #��� +�� )�$���!�� )��# ���� �� #*��� "�$ �!���������!������!��*������"�# ����'���*���!� �����*�!&�������*���� ��*��/�*���*�!�&� �6�������) ����*��- �"��*�!�/���S��&= � �� �$���� � ����"�'������#$��� �+� ����*�!��!����S...����)��� ������R�(��9��$�����!�$!�...�*���!$!����� )�� #�� +�� #*����!� '��*�!�����S...� ��� �� $�� �...$6�����*��# ��$��"� �...�$��*�����9������*� 9������...����%���-��� ��������� � ������� "��� ��� ������������'��� -"��� ��������#�������������7��. �����3 ��#���� ��%����* ��)��� � �'��-� ���"����7��. ���� *�� ��������� !�����R...���9�*����R...�(��*��$�!�� R...����#$���'���!�� �!���*����#����*�*�� �� *������ )���� #�9�� ��*�� +�*���*���R� ��- $� *�� %�"� ��#� ������� � 5 ��'�� -� #�� #�� � '� �!!�� �!�R...� ��� �# �

Page 158: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

158

��!��� 3�*�� &���� �$�*�� �� !�'���� 3*����� ������ ���#���!����*�)�...� ,�*��...���S...�������� ����'���� "�� �����������E�"��"�5����� �. �E���)���������E�� 5 ���%��� ���������'�

4�8���)������-$��%��.���#������ ���"��)���� "���%�4S��S�4A4DM�2��&��4-��"���� ��%�����# �������9 �R3�M���2��G��8M%�����������9 �R�4A4DM�2��������M%�����6��������9 �S/4AG��M%�&����������9 �S��+�� ��2�"�������"� ���$�-

"�" ��'�(4�/8����8�%�89������*...�(��9�)�...�5��'��������

"����#S-��DM8�JM� ���������-"��%� 4� ��#���...� 8�*...� ���

%��� ���� "���� 7��. �'� ��� "������ ��������'�� 4S� �9�� ��*��S�������)�...��+���������� 5 ���$���-�����'��3�'�� ���9��)�� #���#�...����9���*��%�B89����#���#�...��9���� RC...��S�)��#$����*�����!� �����*�����!����...

(4�/8����8�%�-�/�!�)��*����!��R...�8���9��!�R-��DM8�JM%�/�!�)���9�����S...�5���#$����*�$�!� ��

��#*����!��*�# �...�3*����!��9�!����S�3�9!�#*����S...���S...�+��� ���� 5 ����������#�"��"��������������'�

(4�/8����8�%���'�� �$������! ...�5��'�� �������9 �S5��'�� �S

-��DM8�JM%��� ��*� ...�3�9!�#*�� ��*���! ����*��*�*��9�!...�/6���#����9!����)��...�������������������$��'�

4�8�%��S��S(4�/8����8�%�89��#�9!����)��S4�8�%��S��S-��DM8�JM%�/� #�� ��� $*����!�...� J���9��S...�/�

���S...�4S�����'��S...����� ���������� '����'���...��� �!�...�+��� ����"��. ���"�������"���������$������� ��'�

4�8�%��S��S-��DM8�JM%�3�9� ���*�R...������$ �R...(4�/8����8�%�8�����������!����S-��DM8�JM%�/�����...�8�����)��...�4 ��)�...�(�" ���!...(4�/8����8�%�89����*��#�9�����"�*�S4�8��� ���������-"�����7��.��� ��%��S��S

Page 159: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

159

-��DM8�JM%�E� ����*...�E� ����*...�����%�������%��� ��� "����$�-$�����"�.���'�4�������%�"�" ��'�

�4A4DM�2��&��4-��"������ ��%�����!9��� ��) R(4�/8����8�%���...����#*�$� �/�!�)�S4�8���%����)�$���$�� ������� %�������%�8���� �$ ���$�

- �"����S��� �� � � � � $��� � � "�� %���� �$� *�� $�� ���'�

3 " 6 � �

Page 160: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

160

� �&���

������ !����#$%

����2�����-�4A4DM�2��&��4-54�8��2��A�4P��N��M��&2��/�G2��+��������� ����N��M��&2��/����-�43���8��2����&4�M�N��M��&2������23�M���2��-�8(�2&�595����4A4DM�2����4�2-�8��8�� ���38�-��8��43/��G��8��2��GN���/4AN�(���3�8(4/���4�&�����/�8�(4D�4�2��-/���9�2��43��-�����9����43��-������9����43��-����59����43��-28��4����(����3M4��3�4�(M�8(����8�48�4�9�2����3��������9������3���������9������3�������59������3������59������3������8�9(4�/8�4�8�

Page 161: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

161

A�828��8�3��3��(4�A�&������# ���� *.

Page 162: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

162

���2���

P��!��*����!� ���!��*�# �!�!����3�*��)�.�����,!�*����� ������+��! .����#�'� �������$��� ������'��!������#����"���$���*����#��)��*�� ���*�# �!�!�.�E����$ �!�$�������$�� ���!�#� ��$�# �������!�*���$��#��#$�,���$������!����������#�.�������� �����9��!����!����!������'�6����#*6����$��*����#��$!�'���# �����$���.�����$�#��!�*��"���!���� �.

3 � �8� ��

/4AN�(������4�&����3�8(4/��������/�8��$��'�6�!���#*6�����*��#��*�!����#���*����*�����*��#�!�.

/4AN�(�����*��)���� �������'��$��#�'�#��*���*���*��*��"�# ��,�#�$��'�6����*��*�$�!�$���.

���� �� ��� "�� )��� %���'�/4AN�(�����%��� ��� �"����� ���� ���%��"��# ����...�8�9

���*����������!�...����"�+������ ����9���"�!�� �#��*�...�5��!������*�!...�����$!�#*���*���)��'�����"��!������ �...��...��- ������� %����#� ���� � ��� � ���"�#� ����� #� � ������� $��������'�

3�8(4/��%����9��*�!���R/4AN�(��������"������%�����#��"�R���/�8���%������� ����?���U�9�*�!��...�*����.../4AN�(���%����������#��������*�� ��"�*��#*�...�/�...

�3��$ �!����#���*�.�����#�� ...������� ���'��R...�8��#�� ��������������R

���/�8��� �� � �����-$�� �"��%�(�$��*�"�� ������� "��������$��*���# ��#�'�*�".�8�� ��� ��!������*�!�����!�3�*�)�...�P��!��3�*�)��# ���+��$*�����"�*�������# ��+��$*����...�P���� ����'!��$������*����...

/4AN�(���%�8����� #$���...� )�#��*��� ��� �� �� )��...&6�S�"����!���*�!�S

������ #� � ������� $�� �������� ����� ��� �� ��� � ���# �3�������'�

���/�8�%��������*�*��)�������'����/��6�*R

Page 163: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

163

/4AN�(���%�/9��"�����9��"��������"������*��"����������9��#� �...

���/�8�%�&����/��6�*�������*�)�R/4AN�(���%� ���R� ��R� -����� R...� ��� ��'!� �� ��

+�)6� �!��*�������+� �#���*�!����...3�8(4/��%�...�6��6� �$!�#*�.../4AN�(���%���������*����R3�8(4/��%�.../��!�#��+� �9���6��.../4AN�(���%�G+9�+S3�8(4/��%� ...��� *�� ���!...� +�*�#�� �*��� #�� )�� *��

+�����.../4AN�(���%�G+9�+S3�8(4/��%�3 �!�!�����*�*�9����$�!����$���)���...�/�

� �!���!����!��#��� ��!�����.../4AN�(���%���*��S3�8(4/��%��6������"�������!*��������!�.../4AN�(������*���%������������S3�8(4/�����������%�-�$���R/4AN�(���%���R� *�R...�8���� ��)��� ...� P#�� ��� *9��

���� R...�����#��S3�8(4/����"����������������3��������%�4���*����

#� ��S/4AN�(���%���S...��*����*����� ������ ���3�����

��*��� �����9 ���A����� #����� !�#�� *��!���� *���$����*- �"����������!��+��� ��9�����R

3�8(4/��%�(������A����R�2�U� ��$����$��$�...�4�&��%����# ���+�� �� ��!����S/4AN�(���%� ��� )��'� ���� �S...� B�� �# ��� +�� �� �� !�9

���SC...� ��� 3��������3���������*���� )���� ��� �� �*� � 6��9 ����!���"� �!��&�!����#�����!�#��*���$�*�#���#��"�...D�*����*���!��!�.��!�*��*����!���*��$�!���!�����*��*��!���*��$�!�'��*�!����!�*��()���!���*���� !������*���6�!*�!��*�� 6!)�!...���(��*�!����$�#��#����������'��*��������#���9����*�*�"�!� �� #�'���# �R�8�...�*�$�#�*���'��)� "��!...�-*��!������+����� ...�$6����9�$�*��)������!���"� �!��&�!���9��$6�*�!�'�!��A����...��S��������)��9����#!������#�9������# ��S�89��� ������$���������#����� �S...�����6��R...

Page 164: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

164

5����)��)�������...�3���������! �*�����# �,������������!� �+��#$� ��*6 � ���������'����#*�$� ��# ����������� �*� ��*���# 6�*�...���R�2��'���"�$������$*����S�-�*��$*����...��� 6*...� ��� 6*...

���/�8�%����*��� ���� ��*��- �"������*���*���),�!�*������# ����� � �+� �9��*!$�R

/4AN�(���%�/����! ���# ���� ...3�8(4/��%�89�)���*����# ����.../4AN�(���%�������� �������$6���*����...�-9��$!�*���

����"�*�...���/�8�%�(��"�*��*�R/4AN�(���%���!�S3�8(4/��%�����"���#R/4AN�(���%�D����#���+�*��� � W��*�������$�����*����

��� �W�)�#�!��� �# W�) �������$!6�����*�����*�$!W��6������ #�� ,�*�� *������*���6��� *�� ���*�!�!.�4����� #����#*�#��$!��������#*� ��$!���#�9!� "� !�� ��� �!�...������ �R...B/����'���/��6�*...�/����'���������9��#� �C...����*�9!���...�-9�� ������*����*�$�!�!����'������9�!�!����������9�!!�� 8*� ��� �9�!� !�� ����!������ �9�!� !�� �������� �9�!� !�3�*��������9�!�!�����������9�!�!��3�����9�!�!������'��...�����'�� ���� �*6�� +�*�$������.��6�� �6� � +� 6�!� �9$���� #��� �� #���.����� �!�#�!���!��� *���� #�� ���������.� ��� �!� �!������� ���� 9�� '��!�.� ���� �� �6�!*��!����� �� )���S...� �7- ������� . '�� 4�S� #�� � *!$�� �� !�(��������*6����)�������'���#��"���'��*6 �#��)��S...����������$�������'����S...���S...���S...���$�!�!������'���#���# ���!� '�!'���#�...� 3!�)��/�!�)�� +!� '!�# ���S� -'� �6��!���'�����$�� ���!�3�*�)��*���9�"�#��*�����$��� �S...��S������������$��� ���'�...�89���)����#��"���*�$6�*�!�'��*��� ������*�)���*���*�!���"� ���*����S...�(������9�������...�4�S����"����#������*��������*��S...�3���*�...

3�8(4/��%����#���*�R/4AN�(���%�������!9���"�� ��) ...3�8(4/��%�-9��$!�*� ���,��*� �R/4AN�(���%�E� ���'��$�� � 9 ����&�!����*���!�����!�*�!

����!�...

Page 165: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

165

���/�8�%�-����9��$!�*� R/4AN�(���%�E��/�� ���.�������� ���*���"� ����!��8��9

����&�#���'.��� #��� � �$�� ,�$6��#�!�� �� "� �!�� *���� �� #9�#� �+���!�*.�D���!��$!6�����.�B2�U� ���*�������RC�B��*�!�����.C�-9��#��� � �$��#��9 ��A���������9����$!� 9���!�*�����9���� �$��$��� ���# �����#9���#�!��)�!�����#9��$��9� �+�������.

�4�&����$����$���%�A������S/4AN�(���%�����#��R�4�&��%�8�*.3�8(4/��%���*������+�*�$� �#��*6� �����!�*��"���!�#�

#��# ���.���/�8�%���# �����*����#��# ����*�����$������.�2 ��9

)�...�*����*������*!$.�4�&��%�/6��������#������9�$�������#������9��)�*�)�

��#��.3�8(4/��%�/�! ���#9���*������"�������R/4AN�(���%�89���)���� � 9 ���#��"�R3�8(4/��%�8�S/4AN�(���%�&�������*9���"�'��.�4��'�������$ ...���

$�� ���T�*6 ����!��������T��� ��$������)�����*��$����*�*�$!���*�#�...�39����*��)�# �����&�'��9)��...

���/�8�%�4���A�����...3�8(4/��%����'���#��"�)��������#*�.../4AN�(���%�����������&�!���#���*��*9���"�'����)�*��

)�*�����)��� ���#� ������������'������*��#9���"� ���6���$��#$������"�����,����������*�!�...

�4�&��%�(����� ��6 ��+�'� �6��#*�*�$!���*�#�S����*��$������R����$������R

���/�8�%���# �!�!���3�*��)�...3�8(4/��%�-�3�*��)�...���/�8�%�-�����...�4�&��%���S�'����#��*��� ��$��*�U�#9�!����...�5��'�...

)��'�...����#��# �6���*�!�!�+��#*������#������*����#����9� ��*�)�� #��� #����� #"6� �*��������� �� #����� �� +�� *�9$ �!��*�!��S

���� ������� ���'��� �� ���" �'�

Page 166: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

166

/4AN�(�����"���� ��%�����#��"�R3�8(4/��%����!�#�!�!��A����.../4AN�(���%�G� S�D�*����!��!�*�!�!�S

������ #� � ������� $�� �������� "�� ���� ��� $�� ����� %�� ��� �� ��� ��'

��� ���'� ��� . �� ��)�*� �'�3� �8� �� �

/4AN�(���

/4AN�(���� �"�����#� %$�� $ *�� ���.�#� � � "�� � $�� "��������������� �)�����������%����9��*�!���R...��*��/��6�*S...3�� �*����!�...�8����#$���R...�8�R...�������'��/9��"��...'����"�*�...�8��#9��������...�3�����!�#�$9��$�� �...��:��"�� �� )���'�� ���9� �*�!���R...� (�� !���*�...� 5��'�� �...�4������ #����!...� *��$� �!�� !�� !���R...�(9��� "� "�# � !���"� �!&�!����!9���"�!�� ������$����� ���9���"�# ��� %�'�9'�9'���S...8����!�'�'���!��S...� 3�������!� !��&�'���...� D����#����...�����9��/��6�*��*���9��&�'���.���������� ��'�2��"���� R...�39�$��$�R...�/�#9��$��� ...��:��"��� ��)���'����...����������������)��5�'��(����������...�(���������...

�+�� )���� � �� "� � "- ������� ��� ��� �"�����#� %�.�$�� �� %���-��)�$���� ���"� $�� ���� ���-�� �����'� ������ ����� #� �������

��� �� �� � ��� ��� $�� � ��� ��� ���) � ���� %���-�� ��� ��� ��� .���'��"������ "�� ������� ��� ���'�

3 � �8� �� � �

����2�����-���/4AN�(���.

/4AN�(���� �" ��� %�� "�"� $�� "�� ����� ��"��� � ��$�%� ���9�*�!�R...�8����#$���R...�3��������*�������*...��*��#���� ���� ��*����...����������'��8�#*� ��������"������9��"R...(�*���9��� "� "�# �� �9��� "� '� � ...� �*�� ��� �� *�� �*�R...� ��)���R...����)����������!�R...

Page 167: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

167

����2�����-%�4��'��.../4AN�(�����%�)�����&���!�#�9��*����!�����...�4��'��

#�� �����...��*��'��9'�����...��+...��+...�-�*��� ��*������������!�R

����2�����-%��� ��.../4AN�(���%� �� ��...� �� ��...� �� ������ *������ �� $�

���...����#$��$�!*��%�#� ���!��� ���/��6�*��"�# ��,� ���!�*�$ ���!��*�$!�����*�#���"�# �*��!����!�����9#�!��)���!�� �!���)����...���������$��) ��!��*������"����$�!9*��%�/��*�����(���������'��...�G���!S

����2�����-%��� ���������/�,����!...�/4AN�(���%����9*��R����2�����-%��� ��.../4AN�(���%��9�!� ��!������!9���+���!�#.����2�����-%�/�,����!.../4AN�(���%�/�9��...����...�8��*���#*...�������#����!9

"�!...�������$� ����*���...����2�����-%�(�#*��9��� �� 3"6� �!� �� ��� #�9�� �9

#*���$���!�����!�.../4AN�(���%��S��# ���!�*...��!!�! ��*6 ���� 6���...����2�����-%�3�� ���$ ����'�#��!�.../4AN�(���%���� �9��� ��$ S�(���9�� ��$�9��'�*���� �9

�# ���9��"�*.����2�����-%�(9���"����*6���#$�� ����# ����� �9��+��9

��./4AN�(���%�3$�� 9��#$�� ��������9���$����* �!���"� �!

�!�������������&�!���&�'�������A�������!���������$�# ��� ��*��$6����9���#$����!���*��#������#*���...�-�������9��#$���#$���9�� ��������$���!����$��� �...

����2�����-%�...�9���*���#*� �$�������...�����$#���$�)������!��- �"���*�!�/�����#"6� �!�����$��� �...

/4AN�(���%����9*��R����2�����-%�...�9���*���#*� �$��A����...�����*�$!��

*�#�...�(�����*� �� ��� �� ��� ���$� ��*� � $�� ��� # ���������! � +�*�#�*��#!�'�...�(��*6 ������9��� ��#���)���!# �����*6 ������9���$�#��6���$�� ��� ���# ������*6 �����9��� �' � ���...� �4 ��� %�� �� ���'�3�������� "�� "�����'��4S

Page 168: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

168

$��6� �#"6� ��!�������!�S�����%��5����$��"������������'�����������!�*��!���# ��������� ��9�� ���#$�*��#6�9��!�����S

/4AN�(���%��R...���*�����'��...��� ��'���#*�! �S����2�����-%��#*�! ./4AN�(���%���*�)�������!������� ���#���������

)����'� ����...� ����$��$�9 ��� �...� #����� ���� �� *����...�������� ���'��8��$������! ...�3��)�...�3*� �����!���...������ ��������*��'�

����2�����-%�����)���#��)����� ��$!�*��$���R/4AN�(���%��# ���� ���'�����...�5�����#�� ��)��"����#�

���)��...�2�S����'��S��������S�3�����S������ #� �������� $�� � ������� )��� ������'�

3 � �8� �� 5

����2�����-��/4AN�(������4�&������/�8����3�8(4/��.

/4AN�(���%�&���*��)�����...�2����'��...�3�9�*����#��� ��$��6� �!...���9��"�)�6�R�8��� �...

3�8(4/��%����)����# ����R����2�����-%�5�����*��)����/�!�)����(�������S/4AN�(���%�8��)��#$�#����R...�(���*��)����(�������

��*��)����/�!�)�R����2�����-%� (�������� )���� !����� ��/�!�)�� $�

- �"���*�!�/���S/4AN�(���%����- �"��������6��...����2�����-%���!�*�9��$�� � ���� ��+�*���*�!�*�� ���� �

)��$�����������!�)����#�������...3�8(4/��%�����!�#S�E��������!�����...���/�8�%����*9���"�*���� �...��������$�*�$...����2�����-%�E��*��6��)��$�*�$�...��������$��&�!��

��$��A����...��*����� ���*�# �!�!���#�� ,��*����#���!�9���.

������ � . ��� "���� ��� �������� � � "�-�� �5���'�

Page 169: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

169

/4AN�(���%���9��"�)�6�R�4�&��%�89��#$�#R/4AN�(���%���9��#$�#R�4�&��%�/�! .../4AN�(���%���$�*�$� R�4�&��%���*�$� ./4AN�(���%� �� R�4�&��%��6 ���� ����!��#��$�*��$�%�����������.�/��6�9

*./4AN�(���%�����!�*.����2�����-%��#*�! ���/��6�*...� *�*�/��6�*� �

*�����./4AN�(���%�(�����9��#�����*�����/�9,��9��!S����2�����-%�...����9���#$�#�*����*�������� �����$��*9

���"�#�"!� �)��'�!����!��+� �9��, ��������$���6�!*�!�$)����#�'�$�)���!�*�# �!�!�...

/4AN�(������*���%�(���*���#*S����2� ����-%� (�� �� *��)�� ���� +!� *���#*� ��� �$�

*�$�!� !�.../4AN�(���%�(����$��*�R����2�����-%�...*��$��#�"!� �!�!�.../4AN�(������*���%�����9���#�"!� R����2�����-%�&����������+� ���*� .../4AN�(������*��#����" ��� �2�"�$�� � ��� �� ��%������

)��#$�#����R����2�����-%�4S�$���#��$�������+����� ...�3�'�$!� ���

���9���"�����0:����*���# �����#�"!� �'�������!�� .../4AN�(���%��R����2�����-%� ...������ #�"!� �'������� ����� *���#�

*�)��������# ��.�-� *�U� �9��'� � � ,�*��� ���*9���*�"��)*!����� *9�����$��*9��� "��� �6�!���R����9���$��9 �9�����������6�����*���*�*#$����*��#� ������...(��� �� $���� ���/��6�*...

/4AN�(���%�/�#��$����*���9��!�� �!��)�!�...����2�����-%�������������� �����#��+�'��*�$�������

*��)���� �������� ���#�����$�����.../4AN�(�����"���� ��%���� �9���$�" � #��)� ���6��...

#�9���#*�...

Page 170: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

170

����2�����-%�/6���#��)��)�����*���# ����9��"�# $����.�2��"����6�*� ���������+!�����*�+��"�*��9���$����#9�!����*�)�...�8�#�!� ���$�������������$�����9��"�*����#�!��$��*��������+���6��...

/4AN�(�����)�� �"�-�%����������"�� �%�2 �...�2 �...�4�&��������-����"���"�� ��%�E!�*���� R/4AN�(���%�8�.�4�&��%�� ��*R/4AN�(���%�(���)���#�9�� "��$�� ��R����*���������

�������#�!����R...�����������*�������������#*����$�*9���#����!�.�2 �9�*�!����U�*����9���*��� �$��"*�9 �����$�#��9 ������)�# �R

����2�����-%�D� ���9����#���...���"� ���R/4AN�(���%�������9�R����2�����-%�4����"� ���R/4AN�(������*���?�(��#9����#*� ����9���� �*��$*��9

��!��+��� ��� ���� �...�3���9���*�����,�...����2�����-%��S...�8��� ��� #�� *��� #����� #�$��� �9�

+�*�$��������.../4AN�(������*���%�E�*�$� ����R����2�����-%�E�*�$� R���W�+�*�$���R��./4AN�(������*���%�������)��#$�#����R

��- ���� ����$� ��'��4�&��%�36 S...�����"� �!�&�!����*�����#�!�!��������

�!�#����A������*��$���!����*� �*�� "�*�!��*��'��'���!'���...*6 ��������#���*�!*����!�$�"!��6�...

3 � �8� �5

����"� �!�&��4-��$6�*�!�'�!�A�4P������/�8������2�����-���4�&����/4AN�(������3�8(4/��.

/4AN�(��������"�"�%�8���#*����# �$6��...3�8(4/��%�P����#������"��������...����$�� ��"��*6

������'��...������ #�3�������#� � ������� "�� � �� 2�"'� !� �� � "�� ������� $�

� �%�� �� ��� ��� ��� ���.���� 4 �$� ��� �� �� ��� �'

!����� � ��$� %$�� ��"������� � ��� $�� "�� �� ��� %� ���� � ��'�

Page 171: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

171

�4A4DM�2��&��4-� ������ �����"� ������� ��5�� ��� !��-��� � ��$�%� -� �� ��U� �9�� #�"!� � )6� �!R...�(�� �9��*�� )��,��*� ��� #9�� "�*��.�(�� ��*� )��� � ���� #9�� �#*�! ��.�(� ���6���)�����6�����...��9������ 9�...����)����# ����R3$���� $�� �!���.

����2�����-%�3 ���� ��� "�# � $��5�#"���� #�'� *���!�� $��$�� �� $�� $��6� �!� *�!���� '!���#!�) � �� (�������.3 ���� �� +�*�#� ��� "�# � +�� *�!�� ��$ �� ������ ��!'�� �!6���������� �!'�# ��� *�� $��������.� D����� �� ��� �� �� ��*� ������ �� $�� !���,!�*�!� ���*�.� (����! �� ��� ��+�"��� � �*���!�� *� ��!��� 3��������G�!*��� &�*�*���������� �� ����94# ��).� ��� +�$!� � ;I� �� ���� ������! ��� ,��� � ����)����������9�� #�$�#�� � � ���!� !� �� �� +�*��*��!��� ���9�� '� � � *�� �� ��������*�!��� ���9�� ��� � *�� �� �� #�"�����!�.� ��� ��)� ��� *���� #�9!� "� *��� �����! ��*�*�+��#�"!� �!�����#� � �� ��$!��!����$�� ��9$�!� !�� ��).� -� ��)� ��� #9�� +�� � ���!����!�9�93�#...� -��� ��� *���� � ��*!� � +�� ���� !�� )�*�*�...

�N��M��&2��A�4P���������4 �$�%�&�������� �S����2�����-%�/���� ���'����!�...�N��M��&2��A�4P�%�5��'�� �...����2�����-��������4 �$�%� ...�����$��*6 �9���+��9

�� ��+�� ����*���,�!���!��+�*�$� ...�4A4DM�2��&��4-%�����9����#���R����2�����-%����#�� �# ���S�4A4DM�2��&��4-%�3 ���...���3�*��)�...����2�����-%�(��*�# �!�!��# �R�(���9���!����!���*��

$��'� ��)9����*����)9���#$����������"�# �*��������������!��- �"���*�!�/���������� �*�!�������/���������!�����!��������$���*!#�!�*��*���# �#�!�!��*����+���9���*����*�!�*�����9��+������*��� �+��� ��������...�/9��� *���#*� � ��*� ��!��� �����!�������� *������� �$�!�!�$��� �� *��� �!'�# �� ��/�!�)�...� �*�� !�9���*��9�#*� �$�� �� ��+���!�!�����!�����!�!����#!�)�...�-� �*���*�#��"��# ���R��*�����9���*��#*� ���������+�*�!�*� *������� ��"���������"����"�6���*���6���+�"$ ��+��*����!���������*����# �"��#�'�$�)�!����������!�!��$��*���9!

Page 172: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

172

)�� �����9�� +� ��*� �*��� $�� *���9!� ��� �������9��� �#*����*�����$��*���9!�#� �$�� � �������+��������"���������S

�6�*�!�'�!�A��������$� ��%�E���!R�����#��"���# �R�4A4DM�2��&��4-%����*����� R����2�����-%��� ��9)��)�S���� �����" �'��4A4DM�2��&��4-%��� �����'����!R����2�����-%����$�'�� �<<�������������#�� ��� ��

��'����!��*��� ����������"�!�����������9�!...�����%��5���'��N��M��&2��A�4P�%�-9�!R����2�����-%�-9�!�!��- �"���*�!�3"6� S�4A4DM�2��&��4-����� ��� ��%���R����2�����-%�����&�!��S�- ��*���� � !���"� �!������

&�!���� �9���*���#*� ��*���I:������������*����!� ��!��.E� �9�����#*������#�� <����������*�����!��#��+� �#��!�����#!� ��I����$� ���$�!�����)��!.�����"� �!���� ���)6�!*��*�!���!���9����$#�����*���.��&�!����"����#��)�����#��$$��!�����*����# 6���.��/�9�)6� ����$��!6���� ��.��E���*��%B�� ���*�*�� �C�.��6��#6���!��+�*�$��#��$*����$���'����! �������+�*�$��#��$!6�����#��� ��$�!$����'� �6��!����� ��9��#�%�B���#�� ���)����$���!���"� �SC�/��!�����*�*�������#�*������� ���"���.���# �9��#�$ ��6��� ���*���!�$6�*�!�'��8�)�����!�����$� 6����'���������9��"�!�)9 �$������$ �������!��!���"� ...�(��...����� ...������ ����*���#*...

�4A4DM�2�� &��4-%� ��...� ��� �� *���#*...� E�� #$�+� 6�$!�����)��� ������ �*���"�*��#�� ���)��� ���*6����!�9���"�� �R

����2�����-%�/��*���#*�*!�*���!�/���!���$6�*�!�'�!A��������)���*�!�L��,���*6���!���*������!��#������$����9���*�� �� !�� $� ��*������ !�� ��#*��� �� $��� $��� �� $��'��'�...

�N��M��&2�� &��4-%� 4S� �� ���! ...� �9�� *�$�� $��6� �!S�/�������$� ���)��'����#$����������$� ��#��)��'���#$����...

�N��M��&2��A�4P�%�������� �$9����� ����*���*�� ������! �� "����#�'�� ���T���� �*�� "����#� �� � �� ��T�*�

Page 173: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

173

��# �*�����#�'����T� ����'��'��+�#$*� ������# ����������!����T��!'���������!��"����T� ���� �$��, ���#�����T#�'���� �� #$�� ���T� �� �� � $� ��#� �� )��*.� 5������ �$��"�*� �'�������������.�-� ��T���)��"��!��T��9��#*�$� ��� �#.�(���6���������*�$!� ��)���'��'� ����)���T�*����"��!�.���� ��'��#��#���*������9#����!���� �����#���� ��#��#*��*�� ���� ��� ����!�����������9�!...�����%��5���'��! "�!������!���S�����)��!��*�����...�����$!��������� #��6���� !�� - �"��� *�!� /���S...� ���'���� 3���������������#�...��1 ���"����"�-�� '�

����2�����-%�8���� +�� *�# �!�!� �� 3�*��)����� "�#9�#��� +�*�#...

/4AN�(���� ��*���%� ��� �� '��� !�� ��S� 2�'��...� *6 !����S�(��������'����9������������������$ �...�A��9���...�*6��$�" �� ...�*���������������!�*��...����� � ���#*�����!����*���������!��9�)�����#���! �!����*����9�!� ��!��...!�����6���*�� ����� ����!�����$*���*�����...��������*�9!��������...

����2�����-%�3��)��������! ���)��...�4A4DM�2��&��4-%�(���*�*����*�9��#$�#���� ��'��#�

�)��� ��)��!�� �!�...����������*��������$��*�!�!���*�# �!.����������"������'�

����2�����-%�(���#��)�� ����#��#*�� ���!�������#�'�'��*.

/4AN�(���%�39��#*�� ��...���*��#���9��#*�� ��R...�(�*���)����#���#�...�8��)��#$��������R

�4�&��%�8�� �9���# �*�S/4AN�(���%� (�� *�� #�� ����9���# �*R...� &���� ��

��$ � �...�2��$6�! ��"!������� ��*9���"���!�#*����!�/�!9�)��� �� ��$� �� �!...� B��� #�� � �� ���� *�$!�!� ��������� �9�!!�C...�(��������� �9��S�����%��5���'������ �������#� � �� �����$ ��#� � ��3�5�#� � �� (����#� � �� 7 ����#

� � ��3 �� $#� � �� �� "��$#� � �� ��"� #� � �� �����#�5� ��� ,�� � $�� �������'�

�4A4DM�2��&��4-%� &����� *���� �� )�� *����� �� $�������!��*�# �R...�3����� ��#��#*�.

��&4�M%���$������������9!�*���#*.

Page 174: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

174

���38�-%�3�9!�)���...�8�9!�*���#*.��4�2-�82%�/������'U����*����� ��*���# ���*6 �*��

�# ���*6 �"�*���*6 �*���!9��"�*� .����"��# ��������#9���*����$��� � ���.�4*�� !�� ,��*��� �����#����� �� ��� *�$��W�6������$ ������'� � ����#����*9�� ��#�$�!���!�����! ����+��)������9��������!$ ���� ��$��*����*������"��� ��� �6� �����$ �.

/����-%�-�*��)�����!���"� ��&�!��R�4A4DM�2��&��4-%�P*��*9���"��� ��...���%�������� ��R�4A4DM�2��&��4-%��!���������...��9�!...�����%��5���'����%��S...�3���)���#*�S/4AN�(���%� &���� �����)��# ���� ������ � �� *�

�*��+� 6���+� 6...����9��#$�#��! ���!��...�*��B*�!�*�9��$�� ���� ��+�*�B...�(�*����$�� ��*����� ���� ����*�� ���� ��*���9��$�� R��# ����)��'�R�-��9��"�*� �*��*�����#9��$!�9*� ���9��#��� � �$��6� �!...���*��...

�!����� � ��$� ���)�$��� ��" �� ���3�������#� � ��� %������ "�� "�� ����� $�� "�� �� � %������'�

����2�����-%�8�����*����� �������)��*���#*.�8��)��*����� �.�(����!�������$���# ���!���.����!�#� �!��������!��� ;.:::��� *�!������ $�� *���� *���!� ��!�����9� $�#�#�� !�$����*���#���������*��#�$���/�!�)����#�����#��+��#*����!�.�8�����)�� .���������� ��+��#!�*����������.�-9���#�*�!����!������ ����$�����*��B��� ��'��C.�E� �9���#�"!� ��*����� �!.�3���*��*��*�*���#��+�'� ����'�*�����*���)���*6��#��+� ��*�$���)�����9����#�#*�*�'�!.�(9���$� ��#��#��'�����!�/�!�)��*��$� ���*��*���9!�#��'�!��+� 6�����$��<<��������$�'�����#�"!���������)9������������#����*������ ������*����$ ���+�"���������)���S�(����#��!�#���.������"����*�$��*���'��"����*6���...��,��#��!��G6�!��.5���� $�� '� �6���������*�.� ������ *9��� "� ����6 9�# �6��6�9��+��'����!����!�.�E��� ����5)!����+���#�%�B�*�*���#$��� ��� � �9 ��SC���*��5)!������� ������ �������"���� ��'��-��*��*��#���!�#��� ��!��"������������!���)�����9!��!��/��*�%�B�����*�*#$����*�������!����!���)��# ����<�/��������#*� ����*�$!�*����#��)��*������� ��.�-��*�# �"�*��

Page 175: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

175

#��#��� ��*���# ����/��������- �"��9)��)�.�3*�#9��������*����'�����$�� ���!�3�*�)�.C��#*�! %�B����- �"��9)��)�C.������ ���#*�#�!�!����*����'�����9�!�)��)��!��)�# ��...���#�*� �...������ ��� �%���� ����.������4 �$'�4�������"��������"�'�

�4A4DM�2��&��4-%�(�...��...�$��*9���"...�N��M��&2��A�4P������ ��� ��%�(��� �!� !�...� 3!�)�!�

*!� ��� �...�4A4DM�2��&��4-�����H��* �%�����+�� ��������6��...�N��M��&2��A�4P�%�E�� ������...����� ����*�...�N��M��&2������2%����*�!������#�� ��� +�$�����!��

��!��/!�# )�!.�39�$��$���#*�! ��!�.����...����...��*�!�����#...� �*����� ����*� ���...� ����...�(���� *�9�� *�� �� #9�#*�! ������ ���9��#�� ���� ������ .���"�# ���� 6���...�������'� �6�...

��4�2-�82%�3*�#�!�!����'����+!�*����� ��R/�G2�%�(��*�R�89���"��# �!�#*�! ��������!�R-�8(�2%�(��*�R�43/�%��������# �R��4�2-�82%�8��$�*�$��R�2������! ��#����%�#*�#�!��

#*�! ���.�(�*���! *��)�����)� �#*�#�!�!����*���� ��*��#*�! ��������!������*���#�.�8��*������*�!���� *������ � ������)��+����!���*������*���������*6 ��� ��#�+����!�.

����2�����-%��������������$ � ��'����!.�3�$� ��� %����� ������'�

��4�2-�82%�����+��)��������������*���#*��#*�#�!!����'���.�3!�)�!��!���*��# 6�*...�(�...�$������'���#*�#...(�����*�������! ...�!�� ����<...�3��"�#*�#��!R...�89���� �*�#���*...��! "�!...�(��������#�9!��� ���*��- �"�����+� *!�#���*�� ��*� ���� ��9)��...��!��)�$���"����!����'��3��"�,��� �*������!...�-�#������� ��...�3���*���*��#*�#�!����"��!�!����*���'������#*�! ������!��- �"��9)��)�...���*����5)!���# �R

����2�����-%���/������"�# ���*����������.��4�2-�82%���"�# ���*�)�����*��������! *�)�...������

�# ��������������$������# �����$� � �#9��"��...����2�����-�����"������%����#��"��R

Page 176: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

176

��4�2-�82%�8�� ��#�$���.../4AN�(���%�4S����!���9�����!...��4�2-�82%�...*��#�$��������)��� ��*6��*��������

*6�� *�� ��� �� ���.� 2�� #�� #�$���� *�� ��$ � ��� �!�� *�# �6�'� � �...��������$� ���#���� ��6�����6�����9 �!��"����#�� ��*����� ��R

����2�����-%�������������-"��%�5�#��*������"��� 9�...�S

��4�2-�82%�8�...���...�-�����*�*��B��C�#��+�$� �)�� �!�� B�C� ...�� ��#� �� *�� �.� E�� *�� ��� ��� #�� �� ��� #*�#�� ��$��#*�#���#*�! ���.��#*�! ����#�������*����)��)��!�- �"��.�3*�#�!��$��"��������)������9!�*����� ���*����!�*9��� "� �!� $�� ���!�� ��'���.� � ��*� *��� )��� #�� *����� *�#*�! ������� "���)��� �R...�-�� +�� #"6�� ...� *6����� "...� !�� 5)!���# ����!��������������"�*�$�!��- �"���*�!�/���R

����2�����-����� ��� ��%��S����� ���&������$���9� ���- �"��������*6������������$��#*����!�/�!�)����*���� �������������# ��� ��S

���� ������� .$����$��'��4A4DM�2��&��4-%����������'��R�4�&��%�5��,�$6��#�!�./4AN�(���%������ ����!�'�������� �*���9��$���#�#*

*�'��!��*�!�������������� �� �������!*��...����2�����-�����" ���%���� ���� ��4���R�4A4DM�2��&��4-%������ ���'� ��4���...����2�����-%�&� �R...�(��*�R�4A4DM�2��&��4-%�(����! �...� ����! �...� *�9�� +��9

������ ���...����� $�� "�� $� *�� %����2���� ���.������ 4 �$#� � � #� : "� "� #

H����� � $�� ��� '�����2�����-���������������)�$�������� ���%��������4���R���/�8�%�89��*����� �R��S/4AN�(���%�(����U�#9��*����#*�R����������)��� 9�R

�4������� ���)�"�� ��� ���"������ %� ��"���'� �����$ ��� . ����� ��"�� ��� %���� �'�

1 Pan — titlu dat odinioar[ marilor boieri polonezi, utilizat uneori =i ]nMoldova.

Page 177: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

177

����2�����-����� ��� ��%�������4���R4�8������$�����%����#�� .����2�����-��%����������%������ R...���S...4�8�%����)����# ����!��*�# �R����2�����-%�(��!�� ���B# ���C��9���6�� ����!�� ��

�����'���S� &��� ��� "� "�# � #�� "� "�# � #��� +�� *!$�� +�� *����#*�#���'���!�S�8�����,��*���$��*�$.�5��*�������9��*�!�����#�$� �������6�*��9� �9�!� ��...��6������6�9�#*...�4S������9��#$������*��!�#�!����R

4�8������ ���%�8�S����2�����-%�8�9����*���� �...4�8�%�8�� ��*���#*S����2�����-%� �S� # ���� '���S...� ��� ��� � *�� - �"��

+�#�����$��*�$...�*�!�$����$��*��"�*���*������������'� ���*�9���...

4�8������ ���%��!...��� ��������R...�E...����2�����-������� � �2�"�$��������%���-�� �����'���

��"�5����$��%$�� � ���"� � ���� ����%���)�...���*��#����!�*�#�� ��!�!��- �"��9)��)�...

�4A4DM�2��&��4-%�5������*��*...������ ����...�N��M��&2��A�4P�%� ���*�!� *�� *���� +�#����...���

�� �...�) �!������� ��*��#�����#�����# �*��*���! ��������9!...

/4AN�(���%�-�*��*���!����'�...����2�����-�����3��������%���...��3��������"����� .���

%���� ���'���4�2-�82%�3����!��*�# ����$� � �"�"�*� ��*���;:��

������� ���*����:���.�-9�$��*��*�$!��9�!� !��- �"���*�!/���������"!� �T�*����*�������!��T�+�#���� �*��"���!�����!����� ���R

4�8�%���������9��+�"��� ��������$��#$� �����$ ���*�$�������!�# 6���������*9���*��*��*�*9���!�*��"��.

��4�2-�82%������#�'��S�4A4DM�2��&��4-��������.�����%�����*����������)9

��# ��R8�3��3��%� ���� ��� $� ������� ��� ���# ��� ���� ��

$� ����� �� �����)��# ��R� 3�� �)���#*�� *�� �� *�$!�!

Page 178: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

178

��������� �9�!� !�...� ��� #�� � "������ �� *6�� )����� *�)��$� �� �*�� ��$ � ��� �� �� $�� ������.� ��� *�����(�!*��� *�+� �����+�����*��)��)��/�!�)��#��)��#"6��...

(�!*�%����#��*��R�4A4DM�2��&��4-������ ��$�%�4�'� ��'� �6��9'� �6���

��$��)����������!�...�A�*�� ��*��)��"...(4���%�8����*�#*����*��� *� *��)�� "� *6 ��� ���� #�

��� �.�������#9��� ��������!�����!��$9��!������*�������*����$ ����*��...��6��#�#�# ����!R

/4AN�(���%�5����������*���� �������...���)��� *����� �9���*���� ���R...���*��"���!������ #��# �����*���9���"�$� � �* ��*�� �� ��*���9���+�)��� �#��* �#*.�-��9����"�������9����#��������9����#� �...

�H��* � %�� . ��� "���� "�� � ��'�(4���%����)��)����)��)��...����*9��$*� ...A�828����%���=� *�%���$*� S���$*� S...��#�����)#��*�

)���� ��9��*�# �!�"������)�# �...�����...�� �9!S...��4�2-�82%��S�+�*�$�����*�$!...�4A4DM�2��&��4-��"��*���%�2��$!����#"��� ...���U

#��#��� ��+��������R...�8������������#$����$��# ...A�828��%��� ����������...�����+!�)�...�8�����*����R...

&��...����2�����-��� �������������"- ������#����" ���%�E��� �

9��)��$���#...�N��M��&2��A�4P�%�A���� #�� ��� $���#�� S�4�� )�� "

��������)��"�� �,��*���*��+���!� ���������S����2�����-��"�� ���������� �%�E��� ��9��)��$���#...�N��M��&2��A�4P�%�������$���#9��"�*...����2�����-%�...���#��)��#$������'�#��$��*�������9

����9!�� �.../4AN�(���%� 2 ��� � ��� ��� !9�� �$�*� ...� ��� #��� �

$��6� �!...�!����� � ��$� "�� ����� �3�������'�3�������� ��"� ��'�

����2�����-%��� "�# � �� �� ��� *������� '��� *�� $6���*�!���) ����*6 ���9�# ��*� � ��+��� ���'� �6��*���9����� �*6 �*6����)�� ����*��*������+��(���������*��!�����+�*���*�!�3"6� .����!6�����!�#��$�$��#������"� ���9���'�� .

Page 179: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

179

-�"� ����������*�����'�� �!��������.�-���6���*��#9*����#�'�$�)�!��!���*������"!���#�'�����!��#����!�.�-���� �����!����! �!��!�*��������*�������#9��� ����.�-�*��#9*����+����� ���.�D� ��+��*���3�!*�����'�� �!��(�����.�������!�+��'���*��$���*����*�$.�-�3�!*�������'�!���*��$���!���!'���*�� #$*�!� *�$ � �� �� ��, �$�� #$� �...�����!�� �!�...

A�828����%����)�$���%���=� *�%�(�R�*���!����R����2�����-%�...*��$��*�����"�"�# �'�� ...�*�������9

�...A�828��%�����#�� ���R�E��$����'��...����2�����-%�-��'��+�$!�#��$��!��D!����;������...

��(������<�...�*������!�����'�!��).�E� �9�����*�9��'� ���#�*� ��$�#*����� ��� � *�� �*��� *�����!� !��� �� �����!� !��� +� �9��)��.��������!�$!�*�� �9!� !���*��6�#�!� ��$��(�����.�-(������#��'� ��*�����������*���'���$��*���������$�#�� ��� $�� "� �� *�� $���!� ��!'��� *�� #$*�!� *�$ .� -� #�� +� ���#�*������!� '�� ��� ��� ����� '�!��).� E� �9�� ���(������ ���� +� 6�$!���� $�� ��� *���*� �#*�$�� ...� *������ "� �*�!�����!�*����"� �!��������/���...

4�8�%�(������� �����!��*�# ��*���*�!�*�# �!�!�R����2�����-%� ...�� )����$��3�!*���� *���� #���*��� ��9

$��� $�� !6���� �� "6� 6��� �� $� ���� *�� �*���� �� �����*�# �!�!�� )�# ��...

4�8�� ����"������%� (�� ���� � �� ���� �� '��� *�� �# �9�*�# �!�!�$��*�������!9��)��� ��*�� �R

����2�����-%� ...-�(������ �$�� $�� 3�!*��.� B��� "���3�!*��RC�B8���(�����.C�B(��*�9��#�� ��*�����R���$!6�#RCB8�.C� B&����� �*�� �� #�� � ��'��C...� B����*�� #�� ���6�#����*6����'���!��*��������SC...

4�8��� ��� ���%�(����������������*�!�S����2�����-%� B4!�*���� �� ������ �� #�9� �������

����!� '� �6��� �� #�� "�*�� '��C...� B&��R� &��� #�9� ��(�������S� &��SC� B-� ���� 3�!*��.C� B-� ���� 3�!*��.C� B-�� �!���(�����.C

4�8���%���� � ���� ����%�4S�/�*����(����!������+���'9���#*�*��$��)������!��- �"����S...����*�!��#"6�� ...�����#9

Page 180: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

180

��#"6�� R��3�$� ���%�����������'�����2�����-%����#"6�� R...��������!��'�!��)� � ����� # �

+� �#�+� �9���� �*��*������"��*�!�����*...���# 6���...�+��,!�*�� �� #�� $9�� #*����� "�*� !�� ���$ ��� �#*��� �� ���� �*�'��� ��� ��$ �...

�4A4DM�2��&��4-%�(������� �*���9��)��� R��3�� ��%����� ������'�

����2�����-%��������!����������*��3�!*��.�-9�� �)����*��#*�#���"����(�����.�B(��������9���#��'����*�)6� �!����9��+� ��#���,��*���6��!.C�5�������!����*�9#�� ��#���*�����.�-�*������!�#���*��+� �9���6����9��#��*���� �!�#� $!�� �� +���!�#.� B�� RC� B�� ������9 �SC...� B3�!*���#����� �'�� � *�� $9��� "�� �SC� -� ��%� B���� �9��� #$�#�(�����C...� B��� $9��� "�� �� '���� �� �*���������� �� ��*�!��...C�B���R...C�B(���*���������...C�B(���"�� �SC�-�#�+�'�����������$!6�#���.�-�'� �6��!�*������+�'!���#!�)...

4�8����*�����$���%�4S�)���+�*����"�� �!�������!�'������������� � �S

�!����� � ��$� $��� � � ���� $�� "�� %���� �$� *�'��N��M��&2��A�4P�%�D�� �!���R�4A4DM�2��&��4-%�5��)��!���# ��S��4�2-�82%�4#����#�!�!��- �"���*�!�/���S

��� �� %�������5�'�����2�����-� �� ����%�8��� ������ $!6���...� ��� �� ��

#"6�� ...�5�������# ����*��������!�� �!�S��4�������?��3*�!��S/��'���)�����#��)��$9���'��'� ���� ��*6 �+�������*�S3 �����$�����)��# ����$ ����*����$ � ��)��*6����/�!9�)�S���������� �3�������#�� ����������'��-� �����������...�+��. ���"����"��"�� ������'�

/4AN�(��������%��������5��%�4��'��������9 �...����2�����-%�4��'���#�� �����.../4AN�(�����"������ ��%������9��"�*� �����...

1 Tâlv — fructul unei plante numit[ tigv[, sau chiar tâlv, ]ntrebuin\at lascoaterea prin aspirare a vinului din butoi; unealt[ de forma unei pâlnii cu\eav[ lung[, folosit[ ]n acela=i scop.

Page 181: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

181

����2�����-%�/�9 �� �9��"�*� �����*��$�� ����������� �� �9��"�*� �����...�8��)��'�#*�*����*��...�(�������#�+�*�!�*�*�!�!...

/4AN�(������������ ���%�/��'��� ��9��������9 �...����2�����-%����)��!����$9���*�!���9��*���� 6�'� �!��

�9��*�!�� 6��6���)��"��� �.../4AN�(������ ���2�"�%�E�S����2�����-%�3�� �� �������������#�� �9� ��*���...

&������)�����!�*��...�3��!�*���S���2����

��'������$�� ���# 6�������6�!��3�*��)�.���� �!�!���� ���������+�"�������� +��"�����*�!���!� !��A����.�3��$���+���$�� ����*�� ��!��# ��!�����)6�� +��)6�"��!�� !�����#�' �!��# �������!��'���!��.�3�)��������!�3�*��)�.��� �����+�����$ ���+��# 6������ +��"��.��6�)�*�$�*...

3 � �8� ��/4AN�(������3�8(4/��.

�( � ����"��� ��#�3�������� "�-��� ���� "�� . ��� �� "���"� ��'!�� � ��� *�� "���� ��� ��� ����� ������ ��������� ����'�

/4AN�(��������.���� ����� ���%����...�'����...����#�� ��#!�)�...��������*�!����#!�)�R...�3������� ���� �*�� ��������#*�#�'��R�B(+9�9�+9��/�99���*��#+9+9 �'�99�����+��#*�99�*�9#���"9�"�*�9�...�*�9�...��! ��+����*�#���"9�"C...

3�8(4/�����*���%����#*�R/4AN�(�����"����"�%��S...����!��&����)��!6����D�!����...3�8(4/��%����*����R/4AN�(���%��...����������!�...��������*����R...���

�6�R���� �6�R...�8�#�!����������� �� )6�� � *�� ����)�!� �$����...

3�8(4/�����*���%���"�����#�R/4AN�(���%�����#����R...��������#*������*���� �)��

*�� ��� �� � � ���� 9��� "��,!�*�!...�/6�!��� *�� ���!���!���!�...�-��'��,��������� ����#��#$������*�*��*�����...

Page 182: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

182

��� ����$!������*��#��� �...�-�'�����'�����*��#�6� 69��...� ��� +� �*���� B��SC� ��� B��SC...�4"S��9�� ������ 3��9��������S...�3��"�� ��������*6���9���)��� 9���� 9*�S...

3�8(4/��%������6�*�R/4AN�(���%�(��� #�#���*�R�(������� �� �9��S...� (�

3�*�!�...����!�#� 9��!�����#�#�*�����!...�����6�R��6��)��9�*�!�A�����+�� ��#���� !������+��#�%�B/���*��/���SC����� +��*���� !�*��!�.�-���%� B(9�$������'!�� #��� �#.C�-���$�)�'!6��*�����)��!...�����6�R...�����9��"�*��'�����9*�!��)��# ��...� 3�� !�� "�*��� � �!�� *��$9��� � ������� �� #�� !�'��� +��#6�S�/��*���R...�����9��$� �����*���� ,�#...���#�#����"�����#������#9���"�$�#����,�#...�2S��S�'� 9��"�*�������*�S

3�8(4/�����*���%�-���*�����R/4AN�(���%��R...���������"��� �...��9��#��"��*�����S

3 � �8� �� �

/4AN�(�����3�8(4/�����4�&��������/�8�.

���/�8�%����*�����"�*��/��6�*R...�3�����R�3��"�$� ��������*6�����)9���)��� ...��������*�*��'�� ��*�R

/4AN�(���%�3!�)��(����!�...���)��� �(����!�...�8�9���!�#� ����������������������...

���/�8�%����9���"��#R.../4AN�(���%�5������#...�-�*��)����)�������S...������

!��������� ��$���6����� ���$�������...��6����'�6�����$����*�!...�-� ���#�$ ��6�����������!��� ���*�!.�E�����+� 6�����*�����*�!�������� *����� *�����#��...������������#�����+�)�#��...�-��$�� ���#�$ ��6��������!�*���$���...

���/�8�%�/���������S...3�8(4/��%�(� �9��� '!����� � #�� # ���*�� ���S� ������

"����'�

Page 183: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

183

/4AN�(���%���������� �!�������# �����R�4�&��%�(���9��� "� "�# � )��� *������ ���� "� "�# � *��

���.../4AN�(���%�&����*�!�����*�!���...�4�$�������+��#�*���.

����������$�#��+��# ��,��+� 6���*��*��*� ����#��)�# ��*���$�������...���$���!���6����*�!�9*�!���$��6�'����$����*�!���$���# �"���...����6� �!���#��$�����*�9��$�!��...(������������+�*�#���*�.�/����$����"����#��)�����*�� )��������*� �� )��*�� *�� +� �9���*��.� E� #$��#����.����������������*���#*���*6 �$� �.�-�B���C����B���C����.� E� �#$���...����������6��������$6�������$��#��*����� ��� �� +�*�$�� #�� ���#*.� ���������!�)���� ��9�� "�# ����� �(������������� *�����)��� #�� ����� #�� +�)�����#�����...�����6�...�"�*���...������9��)����6��!���)6�!��69�!��+� �9��$�� ���$��*�$�!�!��$��6� ����$�*�...����#��)��#$�������...�89��#��*����...�(��"�*���+������#*...�E��" �*�����$ �+���*%�B/6������#�����SC�B�����*���������*�RC

�4�&��%����� ��)������/��6�*S/4AN�(������ �$������ ��2�� �%�G�9��9��S���/�8�%�8��$�*�$�����$��"�*���./4AN�(���%�������$�*�$� �R...�(����! ��9��)��� �$�

)��������S...��6�� #��� �����#����.�D�*�� #��������� #��#�.�J� �� ���*��*��$�*���.�-��*�%�B5���� ���*����������$� �)�.�(��*���9��"�*�R...�3������������)�����6����!�����B...�-9������*�)6� �!...�������"!�*�������*����!�����# �R����������������"���*��������*6�������.�(�$�*��� �� )���� �� �� ����S� ��� ��� �� ����� *�!��#�� �*���.� ������ *���� *������� *�!��.� ���� '��)�!� �� $�� )������ !�- �"�������,��#������!�*��#*��!����"���#�'��� ��9)��...

���/�8�%�(�U�*�U� �9��#��� � �$���'���R/4AN�(���%����D�!���������*�)�!���� ���� �+��"����*9�

#�'�� ���$ �� �� ����...� -��9��� ��$�� �� !�*� �� #6����� $��!...� *�� ���� $�� )���*�!� A����...C3��$�� �9!��/��6�*�#��$�� �9!SC���S�)���*�!�A�������������S�(���#�9!�)��� !��6��S������������#����$�# �� �S�(�$��*��"��6��������# 9��� *���!�� D������� ��� ��*� � !�� D�!����� *�� !�� ���#�$ ��6�...�����������*�����9���"�� �$�# ��/���...

Page 184: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

184

3�8(4/�����*���%��S�+� *!��� ��*���...���/�8�%�- �#��#*�R/4AN�(���%�����...�*��*9$�*...����*��!���"� �!������S���/�8�%�/������9��� �� �+��*�$...3�8(4/��%�(�*������'�� ...�4�&��������������%�-��*�����'R3�8(4/��%�������"�*�����!�*6���'�� �S�4��!��� �$

������� �$ �������!����������.�4��!��� �$ ...����� �*�� �R�3��$������ ��+� �9��'������#*��.�8����!������$��*�!���'� � �R�3��$������ ��6��+�����$...

3�8(4/��%����$��!��)��*���"�#����������R���/�8�%�����#��"�R����$��!�� � ��...��9���'� � R�39��

�#�+��$�# ��.�8�9���'� � R���� �! 9��+��$�.�-�9���9��'� � ���������9���'� � �������9���'� � ��$6������*��� �!�$�*�...�-9���� �� �!������# ��*9�� � ��*�...

/4AN�(���%�� �S�3$��*� �!�S���/�8�%� 8�� *��� *���� �...� 4� "� �*��������� ��

#�'��*���*�����!�$���'�!���*���*���*9�*��$�������!� 6�$!��+�� ,�#.�-�#��!������6#�"����#�9�����#�������*�.�6��"��#��$!�*���������#��� �...

/4AN�(���%�-�������#��� � �$��/���...��������S���/�8�%� ...�� ��9�� �#�%� B������!�)#]�...� ���� ��...

�"�������"���������� �C...�������������"��� ��%��� ���'��-+�*�$��#��$!6���...

/4AN�(���%�/���� �9�� $!6�#...� (�� *�� �9�� "� $!6�#R��"���'�

���/�8�%�4�!������+��$�.�����'������#����������'!6�9*����!��������#������" ���*��!������*��#��.�3*��#����#6��� �� ���!'����9��� ���9��"�*��#���...�B/�!�)#]�...�+�...+�C...�4�#��� �.�E�*�#���*�������#��� �.�4�!�#��+�������$���.�/��� ��+���� .������*�!�.��6�����+� ���#��*�$�!.����*�������6!�������*�!�.��6����9�����)���...�-����S...(��� ������'����*���"�*�����!��4'�� �R

�3�������� "������� "�����)���!������ ��$'��4�&��%����4'�� �����'� ��(������������!��.����#9

1 Majiar, m[jer — pescar, negustor sau c[r[u= de pe=te.

Page 185: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

185

��� ��$��*�����# ���*��*�����*��*����+�*� ���)���/�!�)���*��*�$�!�!����#�+�*� ���*�����!���.�-������)#]���� 9����!�!��!����$!� �'�* �����#��*������$9����� ��*��)���"'� ��...������"!���� ��9)����!�� ��#��)����!��!��#$� ����!�!���!�������.�(���'� �!����$������...����*���#��...�� ���������� �$ ������!�*��'!6����'!6��...��S

3�8(4/��%�������"�# �#��"�.���/�8�%�(�U�*����*����!�*��*��������'��R�4�&��%�8��� �.3�8(4/��%�����"�����#�R�4�&��%�(�./4AN�(���%�����'�!��R�4�&��%�(�.3�8(4/��%�4��'�� R�4�&��%�E...3�8(4/��%������)��� 9�R�4�&��%�(�.���/�8�%��9��)��' R�4�&��%�8�./4AN�(���%�&������ #9��)���$9������� �� ����!*�� 9��

)��'.��9����*�%�BG�SC�-��9�����#$���%�BG�SC��� ������$������������'������6��R

���/�8�%�-�*��"�*���+�� �'���R3�8(4/��%�/��*�./4AN�(���%�8�� ����*�!���!��#�����#���$����*�

!����.� �+�� "��� � "�� ���� *�����'�� 5��S� ����$�� ���� $������ �'�

3 � �8� �� � �

����2�����-��!���"� �!�&��4-��)# ���*�!�/����-��#$� ���!-�8(�2���" ���!�-/�����*�������#�#.

�!������ ��$#� ��� �� �� ������ %�.�$�� �#� $�� ����� �� )��� �������'�����2�����-��%$�� "�� ������.�'����)������$�)� ��������

��%�&�������'��R������� �� ���$���������� �'�� ��$�"����'�&����3�����R

Page 186: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

186

3�8(4/��%�3�� ���� ������9 �S����2�����-%���������������"����� *������� � ��������%

3�����*�� � 9 ��.�(��������*��*���#�����.�4A4DM�2��&��4-%�E�*�$�����!...�*��#��"�*�R����2�����-%����!�$ ��$��*�$�!�+��$�$ ��� ���*���9�

����� ���*�� ����9�*� ���#9����B'�9'�9'�C���*�!���� ��� ���*�� �� �.���*���*�� � 9 ��.�8����!�&�'���!��...�/��6�9*��'��R�/�...������������ ��� ���"� '�

/4AN�(�������$�� ��$��".��"�%��S���������9 �S����2�����-� ���� ��������%� �S...� ��� *��� �� R...� E...

/���!��������...�(��$� ���������� �9���)��� ...�&����...)9���$�� � �'��...�/���!�#�����*� ���������...�59���*�9'��6 �$���&�*���R����)6�� �*��#�!'� *R

���/�8�%�56�� ������9 �.����2�����-%���9����*#������! R���/�8�%�����#��������9 �.����2�����-%������...�����������������#��� ��*�+�

"����$���,�����*��*�$ �!��!������ ������*��*�$ ��*�!�!���# ����'� � ���$��!�*��+��$!����#����!����$6���#������!�#*�9�$��� � ���*����*���!�.

���/�8�%�-9����6�*��!��*��"������...����2�����-%�������#���*��*�����*������!*����� � ��

���*�����#$��*� �...��+�� ����������'��&��...�&��...�4S��*� ����# ���������"�*��)�...����!���&�����9��!�*�!�# ����!�)���� *�� *����!� �� !���� $�� �����!�� �� ��� "6!"6� $��$���!/�!�)�S

�4A4DM�2��&��4-%����#��"���*�����������+�)���.-/��%�(�*�9����)��...�8�� � �*���6��!��!���� ...�E�*�

*�*9��#���!�...������9��"�"�*...����2�����-%���9�����#�����6��*��#�...�(��*��)���

����!���$�...�4S�3���*��/����������� ������!�����!�*��� �S...�3��� ...�3������6��#*� !���!����(�#$� �)��...-����$� �#��� ...

5�3���8��2��/����-%�(�*�����!��9�����*����� ��� �� ��+��" �*��*!$���$��!�����9������"��*6 �#$6����������'��...

1 Jitni\[ — magazie de grâne, hambar.

Page 187: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

187

����2�����-%�(����...���9�����#�����6��#�9��"#!������� ���9�� �# �$6���-�!...

-/��%����� #!�,�� �� �� # �$6��!� ��)��� .� 3!���� "�*�� *�)���� #��� *�� $�� �.� 3 �$6��!� $���� ��� *�� �9���� +�*� ��.5�#��*����!�#�"����*��#�9!�#!�,��#*���! �!�+��!�*�#��#��#!�,��#*�#����.������)�#��*���# �$6��!���#!������#!����# �$6�...�-�*���9��#!����/�� ����8��*������*���9���"����# �$6��$��6���*���� ������R��6�� ��#!�,�#*��*�!������ �����������9 �� ��#�$�...�������# �$6����*�����#!���R

����2�����-%�����-�!...��!����# ��*�����)����!�...3�M���2��-�8(�2%�(���*6������9#��$����*�� ��#�9

�...��3����*�9� ���*�$�!.��������# �$6����*�����#!���R-/��������%�/���9#����#!�����*�*�'��)��� ���9��!��

��$�������*����*����9��"�*�� ��'����.����)��'��8��*��������*����...�/���9 �...����#���9��!������6 ...

����2�����-��"��*���%�-�!������)��'���*��$��� �!������- �"���*�!�/���R

-/��%��S...�- �"��R...�- �"�������'� �6������� 6���...�/���9 ���� � 6���...

����2�����-%�4S� 6���S-/��%� ...�� ��� '� �6�.� ��� )������ !�� - �"���� ���9��� "

�� ���9���"�$��� ����.����)����������9 �!�...����#*�$��9��'�!��.����- �"�����9!�*�� �������*������! ��!�$�����.�4#������� �����$� ��*6��!9�����#�!��$*������� ��*����)� ����#��#��$��"�*��*��#$����*������$� � � �!�#���&������*#�!��������...�/���9 �����������...

����2�����-%�A���������'.-/��%���'���������.����2�����-%��...��*�!���������#"6� S-/��%������# �$6����������.����2�����-%�-����#�� ������...-/��%���$ 6��*��������...��(���4 �$'��A����)�#������

*�� �*�9#��S����2�����-%�4S�-�!��-�!...-/��%�����*����R...�(����������"�*� �$�����*��$�� �

*����!9�� ���+�������*�����"�+� �9��$�� �����"��9��*��!�! �.(�� �*��� ���� ���*��� ���� $*������ �����6�.� (�� #�

Page 188: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

188

+�'�!��)�� ������*���)���*��*�!�!�! ����#��'�!��)�� ����$*�����$��������! �$��*�!�!�! ������#����� �9�����*������*��*��!�! �...�/���9 ��"�*�*�����#����������*����*����9���$!�*�����*������#����*��#����������$ �!�...

����2�����-��*������%����*������# ���-�!R-/��%�����#��"�R�/����*����*��# 6�������� � �*�����$9

�...������*��(���������9��� 6��� �$��# 6��������'�R����2�����-%���$���" �����"���!���# �$6����� �...

�6�� #�� �������'��R�4�&��%����...����2�����-%�-�*��*�*���!�����������"�*R�4�&��%�������*�*...����2�����-%� ������ *�*� #� �...� P�6�* � !�� )��'��

��)��� ��# ��...���*������"!�*�R...�8��$�����'�� �������...3�� ���*��3�*��)��*������$� ��...�-�*�!�������*6 �� �����$���...

/4AN�(���%��6 ��� �$�!�'��...����2�����-%��6 ����$��������...�&�!��...��+���������

"����'��4A4DM�2��&��4-%���*�9!�������9 �.

�+�� ���B����� ������ ���B����� �� ��$��'�����2�����-%����'��...�3�� �$� ���#�� ���$��*����!�

���!��$� ���*� �����������'�����9�$�� ���$�� �����!��*���"�!�*�.�5 �,����"�# ��) �,9�"�*.���� ��!���# �������!�D����� �� !�� 3 6�*�� �9�� !�� &���9�� �.� E� $�� +�� # �$6������)�*���#�$������!�����$�# ��!���*��!������#*�!��" �*�#�� �$�� ���" �*��*�� �.�(9�*�+��� ��#��"��������#!�'������������� !��.�/6���)���$���$�# �)���)�# �� ���*������ ��"�6��������*��#*�����"��.�(�*��9)��������9��* �9!�...�-�!...��+��. ���"����"��� "�'������ ���� ��� �� � )������� H��* #� �����$ ��� $�� ���� ��� (����'�

Page 189: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

189

3 � �8� �� 5����2�����-��!���"� �!�&��4-��)# ���*�!�/����-��#$� ���!-�8(�2��)���*�!�A�4P�����4�2-�82���$6�*�!�'�!�����2.

����2�����-%�5�����...�5����������R�N��M��&2������2%�(�������9 �.����2�����-%����*����$!�*� R54�8��2��A�4P�%��!�*�������9 �.����2�����-%�3��#���*�...����*�!�*�������#�����#� 9

���.�-����)�������*�)��...�4A4DM�2��&��4-%�G���*�!�$��$� �����...����2�����-%����R�4A4DM�2��&��4-%�/�����$9�!�*�*�!�����*6�...����2�����-%�/������ �� $9�!� ��*�!��...� $��*����� �...

��������*��$!� ����#�$�#...���S�4A4DM�2��&��4-%�G���*����*��...����2�����-%�8*�$��*���S...����*��! � ��# �!�*��2�9

������ *�� ��!���� �� *�� � ��...� 4S� �� *�� ��� #�� ���� �*��� �� � ���#�'�*������!�����!������$����� ��*�����$� �$#�� $���#*�� $� ��!�� !�� 3�!���� �� #�� ��)6�!�� $���*���*����*�!�������!��"�����#�������*�� S�&���'����$�� ���#�! ����$�� ���)����$�� ���$���!�...�4�������)6�� ...���!��*��$����$�� �� �S�&������ ��'���#��$!� �,�!�!��# ��!���� #�� *!��� !�*����$�� ��� �� �����$�*� �!�����# ��� �� $�� ��� *�� *�� )��� )��� �$�� ���� *�� #�� ��� *�9# ��#*�� � ��9��� *��9��� "�# ...� E�$��'�� �� 5�������!���� ����$�,� ����'�� ���'#��*��3"6� �!��(�� ����3�*��)���'#��*��2#$������&����3"6� ������#*��)����6���9D����#�� '#��*�� ��G6�!����/6��# ���� 3�*�!� �/����8�����!�����*�9� ��'���'#��*�$#*�$�!����5�...&���#��#$��)�#*...�-�9����)�����9����� ��*�!����*�����!9���)����*���*��#*���S

54�8��2��A�4P����� ���" �� �%�3�9���...3�M���2��-�8(�2%��6����9�����$� ��S����2�����-%�4���*���'� ���*��� �!���#9��������+� �9

���#�'����9���#$�������*6 ��$�*� ����������*�9��'� ��,�*�����"������J�����...

�N��M��&2������2%����#!�,�*�����������*��# ����!�����#*��#$���!����"�������#*��$����#�$���$��$���!����#9 ��...

Page 190: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

190

��4�2-�82%�5#��...����2�����-%��������)#��������)��.��������)��

���#���$���.��������#���$����$���...�-�$�� ���*�� #�� �$������������*�����������'�...

��4�2-�82%�5�����# �����)#...����2�����-%� 5#...� *6�� #�� #"6���� �� )���...� (��� *�

!�#����$����������!������ �����9���"�$ ���9�����$ ���9�� $� ���� �9�� ��...�/�� �� ��� ��� �� ������ )�����#���)�����$��'�*��!�����*��$��,�� "�!��$��*����!�9���"�*� � ��*�����,�� "��$�� ���'�*��!��!��...�����9���#� �$�����!����9���"�*� ��*����� ����9���$!6�#��#*�! 6���*�+�� )#�� ,�!��� �*�!���� ����� �#$ � !�� ��� *������� ��#�9' �...� E�� ����!� #�� !�#�� $�� ��� )��T� �� 3�����!��� �/�����!���9��4! �!��T���!�)���#���...�/9��� ��#�$���� �9�� ,�#��9���$�) �$�� ��*� ������4 ���!��*��$�9�"����# ����9���)#� S�-9���'�� � !��D�!������!��&������!�� �� � ��9�9&�! ��� !�� �*���� !�� ������ !�� 2�������� !�&# ����� �� !�� *���!�� D������ �9�!�� *������!�� ����!.���# �$6� �����!�!�����9����� ����!��*6 �������� ��'���!�����$�� ��� ������P�$�!�...� ��S...� *�� #��$!6��� ��*�!�...���S� ��*�S...���������)��+� ���*���*�#��!�����.8��)��� ���*9���"�# �*6��*��D�������*6��*��P�$�!��+� 6�*��D��������$��*��P�$�!��������*��D�����������*��P�$�!�...����+���!� �*��#�����"��+���!� S�/9�� � �9������*��P�$�!������*��D�����.�8����#���$���$���!�)���#��#��$!�'��9��*������� �!��*��!�����*�#�S...������"�)���$���,��9���"�D������$��#*����!�2����9��� "�� "�� �!�� *������!�� *���� +�$������ ��$�# �� � 6 ��!�'� �� ������R...� 8�!�*�S...� 3�� ��� �$��$��� ��� �*�������#�9�#*�� ����������!�6������!�!S...�4S������)#� S�3��)#��������������S

5�3���8��2��/����-%���"�$ � ...�D������+��+� ���� �# �$6�����&# ����������������*��!�����2�������!������ ���9�9&�! ���*��#� �!��!����$��,��.

1Diac — scriitor de cancelarie, gr[m[lic.2Sinet — act, document.3Mislete — denumirea slavon[ a literei m din alfabetul chirilic.

Page 191: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

191

����2�����-%��������� �!��)#�!������!��- �"�����)#�!���S������� �� ��*��!� �� �� � ��9�9&�! ��� ��� *��#*� ��� ������*��������*��2�������!���*��&# ���...���S�-�!�-�!��)��*�9���6����*�������!�*���*��!��...���*�����*��*��I::���#� ����0:��� 6�������9�����# ��S...���S���������� ��� �'�

��4�2-�82%�8�����*��)#�����...54�8��2��A�4P�%�- S���*S����2� ����-� ����" ���%�/*� �� � �S�/�!�)�� ��� �

�*�S...�8����!�*����#��*�����*�#���*�������S...�E��!������$��� ���*������*�*������!�*���$������$�� ���*���� ��S

��4�2-�82%�3��#��+�$!���#*���6���!�...�$�������$�9� ���!�...

����2�����-%�3���������������#�����)���������S��*�U� �#��������S...�2"S...�(�*��9)�����6�����*9���#��$*�*�$�!��A� ...��4���������"������"��� '����������� ��������6�� ...������#!�,'��$�� ����!S...�-����#�� ����!��'���...�+S...

3 � �8� �5����2�����-��A�828�������� 6����-/��.

A�828������������������ �� #�� ������������ ���$�-������������ ���5��%���9���#$��� S

����2�����-%�4����9��#�� ����SA�828��%�����#�� ���R����2�����-%���R...�&�'��(�!*�.A�828��%�8�.����2�����-%�4���...A�828��%�8�...�����#��)�.����2�����-%�(�#$� �)��SA�828��%�8�...����2�����-%����*�U�#��"�...�*�U�#��"�R...A�828��%�8����*�� R����2�����-���*���%�(�*�� �9�#*���...A�828����%$��� ���������� ���5��%����#�� ������9 �S

Page 192: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

192

����2�����-%���S...������ ���$�#�������# ����*�������,!������'�*��!�.

A�828��%���R...�4S���S���S��� ���������� �� ��$�$�����"�-�� � ��� '��������$9�# �...� *���9���#�-�!�$9�# �!�! �...��+�"�������� '�� ��$���"������������ *'�H����� �%�"������������������ *'�

����2�����-%��R...���9��"�*� RA�828��%�89���"�*� �'��������9 �R����2�����-%�����"�*��������������!���...A�828��%�����"�*��������������!���...�-���*��"�*�

�����(�#$� �)��R����2�����-%� D�*���9��� *����� � *�� ����8����...

*�� ��...A�828��%�(���*��������� �9��*����� ...����2�����-%��S�������+�*�$�...����#$�� � 6��9 ���#�

�9�# 6�$�����*���� ����# 6�$��� �...A�828��%�4��9���#$�#� � �����! ...����2�����-%������*���9���#RA�828��%�/9�� *�� � ...� /9�� #$�#� *������9 �� ��

����������#�� ��*���*���� �# �$6�������#�� ����'���*��� �'��'� ������"� �...

����2�����-%������ ��*�9���#RA�828��%����#���*R���*...���� ��!��� ���"����#����!�

"�#$�#�����...����2�����-%��#*�! ���8����S...� ����)���� +��� ��

*�!��!�! �RA�828��%���!���...����2�����-%���!���R...�5��*�� �RA�828��%�(�...�)��*�� �...����2�����-%����#�� �� "�*�������) �,��*��$��3��9

���...A�828��%���S�*��'��9��$���S...��� ���9��"���� �*�

�6������"�*��) �������$��������6�����������������)���6���������������...��!��6������9��)���#��$!6��...�5���������9 ���*������9 ��!�����'�S

����2�����-%�������'�R...�4S����'��!���*�6�*����� ��� �"�����.�������'������!� �����6�*���� ���*������$� �

Page 193: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

193

�����������!�*�������#6�����*�����������#9����'�+�*�$� ����9���"�������*��$! ...

A�828��%����)��������+� ��*��*�...�-��9�+�*�� �)�������'��...��6�����*�!*���*�+���6�%�B(������������!�� ��# ��� '������ �#�$��� �����!��� ��� ��� )�����#"��� �� �� "��*��...� �� ��'��� �� *�� �!����(�#$� �)������������# ��SC

����2�����-%�(�������� ��'��� �...A�828��%�-��9�$��������"����#�������) ���...����2�����-%�8������ ��� �*��#��RA�828��%�����*��#� R����2�����-%����� �*��)��RA�828��%�8�*��#�� ��$�)�#*...����2�����-%�(�9 ���8������ �9 �...�4�� ��.� ��� � � ��

����� $�� "�� ����� ������ %�� ������� ��5���� ��'�� ��� � � *�� �������R...

A�828��%�(�...����2�����-%�...*�����*�$R...A�828��%�(�...����2� ����-%� ...*�� #�� ...� $�)�� �� '��...� *�� #��

'� �6�...A�828��%������...����2�����-%� ...*�� ���� � "� ��*�!�����*���*�#� �

*�!������������#"� �*���R...A�828��%�(�...����2�����-%�...*�� ���� �"�*����...A�828��%�(�...��...����2�����-%����� ��*��*��)��RA�828��%�3�� ��)��'����*���'����9� 6 �����...����2�����-%�3�� ��# ��...����#�� ����S...�5���+�*���

8������ #�� �� #��� ...� ��� "������ %�� ���$���� $�-$�� "�� � ��� ��� �����'��(���������9��$�� �����*���������$��� �������*��� �...�/9����� �$� ���*����#��)#��$��"���...��9�#�"!� �!���������)��#� �$�*����!�� �S����"�������������'��/9��+���!�#��8����R

A�828��%�(�������9 ����S����2�����-%������#�������!�����'�...

Page 194: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

194

A�828��%��������9 �...����2� ����-%� ������...� �����9 �� �� -�!� #�9�

+���$ ���6��...����� �...A�828��%�2�����-�!R...�-�!S...��7���)������������ �-

� '�-/��%��������*�����R...�(9 ���8����RA�828��%�/6�������!��!��!�*������'U��#��#�"!���#�9

� ���*�...-/����"��*���%�3�"!� +��"�*�*6��#��# ������� "�*�!�#9

�$��������'U...�/6�������!�����#9�$���...���� ��'��#��#��$����+�*� ��+�*� ���...�(����� ��� �#������$6���R

A�828��%�(���� �...-/��%���9���6��������*6���9�����*�� �� �+��,���'��

���9����*�%�B8������$6����6���#��"��*�������� �RCA�828��%�3������#*��#��$��$��#�!��#����#��#����!'�#*��#�

*���#*��#��*�#...�����6��*���� ���'��...-/��%����#�� ���'��R...��������6��#*������������ �.

��������'�������� �$ �#�������#*���#�����#*���#����!'��#*����������!�.�-�$�# ����#���!�...�*6��*������)��"��� �...)��#�"!���9�)�� ��*��+� �9��*!$�...

A�828��%�������#�����������!�R-/��%����� �R���� ��M!9�9#�#...�- ��*����#����$6�����

�� �����*��6��#������ 6���...���� !�� "���...�2���)��9�*����! ��!�����...�2���+������#�$ ��6���9����*�9�!���...�! ��������!��...��9���� ��'���+�*�����...

����2�����-%���+���!�#��8����RA�828��%�����...�$6���...�8�*...-/��%�(�U� *�� ��'��R...��6����� �� �� "�����#�� �� �� *�9

�� ������� �...���9� ��'��R...���9� ��'���������� ���'����...��� ���'��������9� ��'����...

����2�����-%�-�!...-/��%���*����#*�! ...����2�����-%���9��"�*�� ���*����$�#��*������'�����

*�!)��)�*��!��+��'����!�� �!�R-/��%�(9���"�"�����#���9���#��!���*6 �)��$���...�����

�*�9�����+��*�!)��)�*��!�.����2�����-%�-��*�����)�������R

Page 195: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

195

-/�����*���%����)�������R...���#U�#��)�...�(�*�9�$!�*�...A�828��%����������#���!�...�$������! .����2�����-%�������*��$�#��*���9���$�*�$��*��)��9

'�...-/��%�89���$�*�$����...���������� �H����� '�����������������'�����2�����-%�-��*��)�*��!��9���"�$�� ���!�*�!���

'��...�-� ������!����R...-/��%���...��"������� �H����� ��9����*�%�A������...A�828��%�������-�!R-/��������� ���� ����%����9����*�����...�5��#�� ��#��� ���

���#��� �9��*���#��� ���)��$��/�*��(����!�...A�828��%�������R����2�����-%��������"�*� ������*����...A�828��%�������R����2�����-%�(��� *�� ��S� ��� %���� �$� *�'� �� �� ���

��� �� � &�� -�� �� #� � � #� : "� "� #� ��� #� 5 �� ��3�5�#��� "��$�$����"� '�!������ ��$��� "������������H���-�� '��(����9���"��)� ���*�...

-/��%�8���$� �����*���!�$�� ���*����,�#...

3 � �8� �5 �����2�����-��A�828����-/�������8�9(4�/8���4�8��

8�3��3����(4�����G��/�82��/�G2�����38�-���43/������$��������4�&��.

4�8���"��������� ������$�-��"�������� �%����"�� �!������!�'���������!���# ����!�������*6�� ����� ��!��������9��*���� ��*�� ����*������#�� ������*��������������*�!��� � �W� �����#! ��$����'�����������+��� ��9��'��...�-����*���� ���� ��'�� � ����� "� �.�D�����#�!� �!��$!� ���*���!�9���+�*����� ���,!�����...

���8�9(4�/8�%�(�������%��"�������� #���"����������� 2���+��!�#��*�$�,�*6��9#��9���# ��...��!��*�� �6� $�� - �"���!� �� - �"���!� )�� #����� �� $�� �!��*�...� E!� �$�%B8���������*�������!�����'�C.�-��!��*��!�*��!�9���*�%�B3�����"!�� � �SC�4S�(�#$� �)����$���#���# "�!�$��*�$�$�� ���#�������#��� ��...����"��* ���� S

Page 196: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

196

A�828��%����"��* ���� S���8�9(4�/8�%�8�9������8����R����2�����-%�-�(�!*����*��#9����� ��$��)��*����

*6���'� �6����*���*�#R���8�9(4�/8�%�(����9����������9���#���*������*

4����� �*� 8�# �#�%� B3����� �*��� !�� ����� *9��� #�9)��'�#*C.�-�����*����������)����)��'�� ����)���.

8�3��3��%�8��)����9��+�*�$� �#�����������.����2�����-%�&��*���)��9�*��.(4��������������%����*������!�#�!�!�...����2�����-%�8��+� �9�*�!���'��*�...��*...����...(4���� ����������%� 3�� #��� ��6��� !�� �� ���� "�!� !�

- �"������$� �!�!���!� ������* ���/�!�)�...����2�����-%�8�...���������'��*�...(4�����%����������� ��������%����!�!�*��$�*� ��...��6��...����2�����-%����'��*����������...(4���%�����9���$�*�� �������R-/��%������������ �$�*����*����������*���'�9

*��...(�!*�%���9���#������9 �R����2�����-%���� �9��*���'��*�R(4��������������%���9���$ ��T�*���$�� ����*��*�9

,��*��+��#$�����T��� ��#��"�*��!�������9���+�����$*���*�����9���#�%�B3$��������!��#����9� ����#����9�#$6�9������#����9� �����+�����$���#����9�� ��)��#*���#����9�+��*�C.-��9���#%�B3$��������!��#��#��# �6������$��������*��#�����#�9� ���*����'�� �����'�� C.�-�$�����+�����!��!����...���$����*����!��*�!�*����$����*�� ��*�!���)��� �����)��� ���������$��6� �!�$���$��������9���"�+� �����*#�9!�#�"!��*��$9����������$�!��...�3���9�#*�!�����*���*�����9�#*�!��$�����S

�43/�%����������*��)�������� ����� ���...���38�-%�3�����#��+� ���*��'�� �����'�� ...

�&�� -�� �� � $�� : "� "� � "�� %��5���'�����2�����-������������%����)��+�*����R�������*�

#$����'� �6��R���8�9(4�/8�%������������9 ������)��'�!���...

Page 197: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

197

8�3��3��%�-�*���# �S(4����������5���"��������%��9���#$�#...��9���#$�#...�&�� -�� �� � "�� )��� %�� !����� � ��$#� H����� � %� � � ��

��� � � )�"�������'�-/��%�2���!������*�#��$��� ���� 6!���...����+�*�$�

��9�*����� ��������,�*���*�����$�������!��"�*���*���� ��������$!�*���9�*���������)�...��$��#�9���!��#*���# ���$�*�$�!���# ������+�*�$�#�����"�������+��*�!������������,�"�9�#*...

���8�9(4�/8�%������-�!R-/��%��6!���...���8�9(4�/8�%������ 6!���R-/��%�M� *���9�� $!�*� �� �� �!�...� �9�� #�� � *������

��...� M� *���� �� "�*� � $�� ����� �� ���� �� "�����#�� �� $����� ���� �� ��6 ...� ��������9 �...� ���� *���� 9��� $��� ����!��)���!�����#�!������!�S

����2�����-����� ������#� � ����%�3����9� ��� #����9#$6����...�J+...���������� �����$����'�!��)�$��'��������$��'��S�#��)�����'��S...�&��*���*�9��)#� �#��)���'6�.

(4��������"������%�89���)#� �����)��� ...�-�*��)����*6��������)���#��+�$!��� �...

�/����� ����� � $�#� *������ ��� H����� #� %��������$��'�����2�����-%����'������)�����# ������R...�2��� �

��R...�4�&��%����������9 �R����2�����-����"����%���)�����# ������R�4�&��%�8�������9 ����*�����# �����������...�3��

�����!��*�������"�# �������#�� ��# ��...�2��!���� �!��� �����!���*��!����$����*��)!�*����!��5�...���)!�*����!��5����!�� �$��5!�����*�����!9��$�#��# ��...

����2�����-��*������%�3�� ��"����#*��(����������� �!� *����)��'�� �S...����������!���������# ���T� "�� �5!���!�)!�*����!��5��T�*����#�����#*���*��# ��'�� �R

�4�&��%���S����2�����-%�3��)��+�*����*���# ����*��$� �����*�

��!��...������ ���"����������������� �� '�����$����� ��������'�

Page 198: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

198

3 � �8� �5 � ������#�#���!���"� �!�&��4-��)���*�!�A�4P���)# ���*�!�/����-�

�8(������8�48�4�����*�!����������!�����*.

�4A4DM�2��&��4-%�39�$��$�������9 �...5�3���8��2��/����-%�3��)�...����9���#��#�����)���S���8�9(4�/8�%�5�� �!��RA�828��%�5�R4�8��������� ����%�8��!�#��)���"�����*��� ��*����#�9

"!� �!��!��...�4�*�9���"�*� ��(��������#��!���� ��$�*� �!�S-/��%�8��#��$�� �������9 ���"����#�9�,��*...����2�����-%������#�9��#6��#*�"����,��*� �R-/��%�-��*�����9���#6�R����2�����-%�/���#6��#*���$�����S54�8��2��A�4P�%�3�'����*��� .�-����)���� +�*���

#�� �*���� ���#6���*�������������*��*�$� �!��+���6��!�+�����6� �����!��...

����2�����-%�3��$!�*��*�!��!S�������"������'�54�8��2��A�4P�%�(��*�R-/��%�3��#���*��!����*���#�9�*�����*�$�!�$�� $#�...�/����� ���� ���� .��� �� ���H�����#������ � $���������#� �� �� ��

������ � "� ��� $�� ��� *��� ����� ������ �" ��� ��� .� �'� ����� ��#��� *�� �#� �����"��� #� ���� ��� $�� ��� � � ������*'����� �"� $�� �-

���� ������'�3�������� ��� ���� ��'� 6�� ������ ����� ��� �� )�� � ��� ���H�����#� �������� ������ $���� �'� ��� ����"�'�6�����

����� 2�"� � ��� ���H�����'������� ���� "- ���� ��� �.� �'�����2�����-����*)��$���� ������H������%���*�$�!�!�

A� .../���/2�J�%��S��!�!��A� R����2�����-%�...�*6��� ���!� ��*�#*��!�2�����...�(9

���"�"�# �*�$�!�!��$!������ ��*��'�������!��!����'������"� �6#� �� ���� �9��� "� $�)�# �� *�� # ��!�*���� !�� �������+� 6�$!��!�� �� #���� �� $!�'��!�� �� $��5�#"��� �� �� $����!��"����#����#*��'� �����!��"���S�-�9���$� ���#���� �'���!��� *��� *����� �� �$� � �$�� ��#"6�� ��� ���� ��� ��)�!��*��!��*��+�"����������)���!�S��6������ %�������"���-

Page 199: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

199

"� ��'��(��!��P�$�!�R�39��* �...�BE�� �� �*�$�!��$!������� �*�����!�!��A� C...

-/��%�8��� ���*����"�# �)��� ��������� �*���*��S����2�����-%��6��������� �*�����*��� ���)�������

#�9��$���$��*�$�*�������!��/� ������)�...������$��'��BE� �� �*�$�!��$!�������� �*�����!���!��A� W�"���� ��*�$9!���!��*�9���"�*� ���� � �!��!��C...

���8�9(4�/8����������%���*� S�3�� � ���SA�828��%�8�!����#�'��S4�8�%��������"�*!�# �#��#���*����#��)���# ���S����2�����-��"������� �.����#� ��������$���%�...C��*���

*�$�!��*�!���*����)����#��"��*���!�2�����W�#��*�����*�9$� �!���*�!����*�������)� �#��"�C...

4�8�%����#��"�R����2�����-%�3��)��#$���/� ��S5�3���8��2��/����-%�����*�#*�#�!�)!�*��������

+�$� ���* �!� *������!�� ����!.� ���� ��� "���"� �� '�� E�� ���!�#��� ��*������!.������$��'��...C&�������#�����*������ �������� ��#��$���*���2������$��#!����#��A� ���$��*�$!�� )��)��C...

���8�9(4�/8�%�2��R5�3���8��2��/����-������$���%�...C���������+��/�� �9

�����$���� ����+��/�!�)�C...���%��S��S�4A4DM�2��&��4-%�3��)��*�!��!S54�8��2��A�4P�%���!��!�#�� ���S����2�����-%�8����*� #�'����*�'������!�)���#*...

����9!�� "����!�...� ��������� ����� � ���� �*...� ���� ��� �$�� ���.�� ...(��9!�� ���� *�� �...�/�� ���� ����� �# �$�� �9 �����...

�8(���%���S�(����S��8�48�4%�/������������ �*S<.��������� ���%����$����'�����2�����-%�-���)�#��)����+�*��)�������*6��$� ��

���...� -� #$�����(�!*�� *�� ��� 9��� �� �� ��� 9��� #$6�9���� �����9��� ��#�+�����$������9���� ��) ������9���+��9*� ...

��� �� �� ��� � ��'� J�� ��� ���� *�'�

Page 200: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

200

���2�����

4���'��)����# �,����$���$����)��#�����������!��+����� .�E�"����������� �.�2��*�� .�E���$�� ����#��)����!��!����� �!�.�����*���*�$�*���# �����.

3 � �8� ��

A�828��������# ������ ���4�&������� 6�����-/��.

A�828�����-��� �����������������%�(���#����������9��!���*���*��$���6���...�A6��!��!���6�!��!���#$���*����6��6�� ���� �� $� �! .� 4�� (������� +����9 ��� �$���� �$���� ��$������!����...

28�43��-�������#�)��������"��� �%�4!�*������)�...A�828��%�E�� �...��+��������� '���������R43��-2�%�8���������...�/�� ��*��#"6����!���� !�� !�9

�����...�/�!����...���� ����'� ����� � )���� ���� ��� �� '�

A�828��%��S����'��...���������� �R�4�&������"�.���������%����...A�828��%������$�����R�4�&��%�8�...����$�����...A�828��%����)���*R�4�&��%�8*�$��)���*...A�828��%���� � �R�4�&��%�8*�$��!���"� �!�&�!��...A�828��%����$��*���*���R�4�&��%���� �$��*��)�...�/9�� ��#...A�828��%���U� �9�� ��#R�4�&��%����� � �*����9�� ��#...A�828����"��*���%�3�"!�*�����*�!��$��*�9���*� �!�

��!���$�)���...�4�&��%�(���#�"!�����������*������#���!�*��������#�9

��#$����.A�828��%�3 �...��/- � ��������� �'��3�9��������!�)�...

Page 201: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

201

�4�&��%�/�!������# ��...A�828��%���" ���'��...�4�&���� ������ � ������%����'�� ����!����...A�828��%���)�� ���$��R�4�&��%�D��� ����$��...A�828��%�(���$�� �R�4�&��%�4�����$�� �...A�828��%�(�*� ��R�4�&��%�(�*�!�...�'��������!���$�#...��*���!���$�#...A�828����"��*���%�M�"�)���������)�...�4�&��%�/9���� � �*��$��6� �!...�3���������#*...

/9��!�� �(�����������!�...A�828����������� ������ ����%����*�!�����S�4�&��%�(������*�!���...A�828��%�-�*�����#��'� �����S�4�&��%�(���+��'� �...A�828��%�3�� ��"�*�� � �����!R�4�&��%�8*�� ������9��*�� � �����!...A�828��%����*��������'� �!�...�4�&��%�E��'� �!���9������...A�828��%����*����#9��+� 6�$!� R�4�&��%�4����*...A�828�������)����-�����%����'�������!�! �������� �

������)�����#��'� ������...�4�&��%��!�! ���R...����)�� �+�*� ...������ ���� ���

��#���...A�828��%��!�! ���...�'��...�(�����R�D�*��)������9

$��������$�� �R�4�&��%�3��)��...�3 ���8����S...�(��*�����# �RA�828��%�(����� ���� ��# �� ��������#�� ��# �� �...�4�&��%�3 �...�"�*�...������ ��# �� �...A�828����"��*���%�/���$�� ���������$���$�R�4�&��%�2���)����8����...A�828��%���� S...�(�� �!���9��"�*�������'�R

1Bleau — tinichea; tabl[ de fier cu care se ]mbrac[ la capete osiacarului.

Page 202: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

202

�4�&��%�/�R...�4����SA�828��%�(���+��$!�*�R�4�&��%�8��� �...�(�9�$!�*������!���+��$!�*������...A�828��%�� ��*...�$�)�# �� �9��*��� �9��'� � �!��D�!9

����...�4�&��%�/9���'� � �*���#��'� �...A�828��%�3$���9��$�# ��*6���# ��������*���9���#�

*�����!�� �$��$���!�*���#*��*�����"�# ���� �������*��� �9��+���, ...����...

�4�&��%�3��"��)� �*��!����#� �.������������+��� ������$�������$6�������,��#�!���!�*��$��$���!.��9���$�! ���9��� !�� � $��$���!.� 5���*�!�A������9�� �#%� B��� "�*�� ���9'��RC�B���#�� "�*RC...�/9�� +��"�*� ��...�������� �...�/9��$���� � +� �9���*�� ��'!�, � !�������*���# 6���� !�������!��$ ���!��*�$...�-��9��+���, �(�������...�8��� ��#��$�)9�# �#*...

A�828�����*���%�3$���9�����'�#�...�4�&��%�&�#��!���*��#9��+� 6�$!� ��! �������������� �

#��+����*����#9��+� 6�$!� ���...A�828�����*���%�8��� ��*����!R�4�&��%�&�...����� ����!...A�828��%����#$���9�9!...�4�&��%����� ����!...�*9��"� ��"�����#���"�����#����

+���������$�!�����*9���'�� ���! �����6 ...A�828��%�(�*��������! �����������6 ...�4�&��%�...*����#��'� ���*��������*��#�*�...A�828�����*���%����*��R�4�&��%�...�*��������*�...�/���9����...��9�'���...A�828��%�����*��#��'� ����9�'�������������6 ...�4�&��%�...*�*��'���$��"� ��"�����#�9"�����#�...�����

��9!��'��...A�828��%����$���# �S�4�&��%�...���*�����"!�#��*��'�� �!����'��...A�828��%����������S�4�&��%�...��'�� �!���9�#$����...A�828��%����$��# S�4�&��%�...*�9�����"�*�...A�828��%�4S�*������S

Page 203: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

203

�4�&��%�...$6�������� ������! �)�6��*����)�6�...A�828��%�3���*�!S�4�&��%�-�"� ����"!6����*6 ��#��$� ��*�#�������$!6�#...

��$!6�#...��9� 6 .A�828��%�3���*�S�-���*�9�����!��"�*��#�9�#$��R�4�&��%�5���*�������������������!����'� ��������,��#

�$����! ������! �...A�828��%�-��*�����������R�����) ���������������6�.�4�&��%�-9�)����6�!���#$�����$6�! ����9�!��������

�!'����������...A�828��%�-9�!������!�� #�� � �#$��...� �� #�� � �����

'�����*�� �� ������!�9���#��� �...�4�&�������"������%�-��!�'�����*������'���$���! �!...A�828��%������'���$���! �!R�4�&��%�����#���'�� �...A�828��%����9�#$�#�#�R�4�&��%�8���...�3��#���!...A�828��%�-���������' �����!�$��*���9!��'��R�4�&��%�8��� �...A�828��%���� �# ��$�)�# �S�4�&��%�(�*����� � ���! �����)�#�!�...���� ������9�

�!�*������)�...�H����� � "�� ����� "�-�� ����'� ����� � "�� ����� ����� � '�

A�828��%���" ������'��...�8��'�R�4�&��%�8�...�����9��#� �...A�828��%�P#���*�...�4�&������� ��� ��%�/�#9��$��� ...�3��)��#"6���*��6�...A�828��%����#��#��#"6����#*�R�4�&��%���)�# ������...A�828��%�8��#9��#"6�� R�4�&��%�8��+�*�...�����...A�828��%�89��$�� ��!R�8��!9��$!6�#���R��������R

��- ���� *�����'� �����3�������� $�� � ������'�

Page 204: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

204

3� �8� �� �A�828�����4�&����3�8(4/�����/4AN�(���.

/�� 6�����-/��.

�3�������� $�� � ������� )��� ���� � ��� � "����'� 7�� ����"�� �� ��� $����)�"�� �H����� � $�� ����� '�3�������� �� ��� �� ��� �����

��� "����'�/4AN�(��������� �������%�D�����#����$*�����*����...

3��� ������$ �.3�8(4/��%�-�$9��# 6���.../4AN�(���%� �9��6����...A�828��%�(�*� ��R/4AN�(���%�(9�*����!6������'��)�...��(�������� '�

-� ��*�� ��$!�'����R�4�&��%��������$!�'���.../4AN�(���%������*��������$!�'RA�828�����*���%��$������� ���� .../4AN�(���%�3�� ...���*��#�����"�R���� ��������R...

8�9������'��R...��������'��� ��*��# � �����# �...����9���#��" ���!�-�!%�B8��$����������*������� �*�$!.�S���#�� ��"�*���6 �*����*�SC�B���$��*9���"��'����!� !�)��SC��*���.�B-��*���9��#��"�...�������!��� �!�RC�B-�*�����!������*�RC��*���.����/�����9��#$�#%�B8���*����"�*������*���*��'��'� �!�#�����������#!� �*��(�*�9#�9�� $�# C.� �� ������� $�� H����� � ��'�� -� /���� ����$����������#������ �9��B#!���B��*����*����.

A�828�����*���%�������/���R/4AN�(���� � ������ ��� � �������%� 3�9�� #$��� �!�

*���!�� �...3�8(4/�����*���%���' ��!�...A�828��%������...������'����/��6�*R/4AN�(���%�&��)���*����...�(�*���9���!�#����$�����S

��������!...�(������� ����9��"�*��$� ���*������� �...A�828�����*���%�-9���'�� R/4AN�(���%�����#����R...�39���$� ��R...�-����!��# ��9

���#*�#...�/����� !6����D�!������ !��P����� #�#�!�� *�����!'��� �...

Page 205: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

205

A�828��������%�-���*6���9��)��� 9�R/4AN�(���%�/�����$9�!���$ �!��...A�828�����*���%�(����$ ����R...�-9��#*��R/4AN�(���%�8*�� �SA�828�����*���%�39��"���� � R/4AN�(���%�����'���...A�828�����*���%�4�"���� R/4AN�(���%�(��������#9���� �SA�828�����*���%�� ��*��*������'�� R/4AN�(���%� ��*��� �*��� �*�...���� �6�R�������� �6#R...

��*��'��S...�(��*6 ����� +��*���*6 9��$�*�� +��$�!����������6��#*�!��/��������#��$���...

�4�&���� "����%�/��6�*S/4AN�(���%�����# ���S�A���������)�� �*������9�����#9

����...�39���$��#�����*����! ������� ...A�828��%�-�����*������#��!�.../4AN�(�����"�� ��������������������%�3���������� �9

�� �...�'��9��"�#*�#R3�8(4/��%� B(����/���� � � ��#�� �� �� #�� ��� ����

+����.C�����'���$#�#*� �� ���6��!�...�/4AN�(���%���*�...���*�...�-�*���6��R...��H������'����

�6����6����� �!�R...����* �� ������'��...���� ������ �#�* �� R

�4�&��%����+�)��� �����...3�8(4/��%�(��*6�R/4AN�(���%� (�� *6�� �'�� �...� ���'��...� �� '�!���

#�����#������*�)���R�5�����#���"� ������R�4�&��%��������"!��*��...����'� �6�.../4AN�(���%�����'� �6�R...��*���#��)��$��/����� �

�����)����+� ���S...�8�� ��#�$��������'����*��)�����# ���!�*���R����"�!��!�$���$���*��"�����!��*���!�...�5��� ���9��...��6���9�6����#��#*� ���...�-����)����6��!�������...(�� �9��� ������ ��9��� �!���� *�� �!�� $�# � �9��� +�*���*�� "���� $*� ���6��6���...� ����6��...� ��� �� � �# ...8��� ��*���...���9��#*��'� ...�E��� �����)��'��������)�#�!...��*���)��'�� ���#�"��...

�4�&�������"�#�%������� �%�3������� ����/��6�*...

Page 206: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

206

/4AN�(���%�3������� ��R�(��*��#������� ��RA�828��%�(��*��#��)���� ��R...��9��"�*� �*�)�R�J9��"�*�

*�)�R�4�&��%���'������ ������ �...3�8(4/��%����� ��$ � �...� ��� �'�#*� $�� ) �,���� �

���'� �)��#���# ������$�����������#*� �����)�.../4AN�(���%�5������"��$9�*RA�828����%����2�� ���%�(�����#9���#�*���� ���)���

���9�����)�� .../4AN�(���%�3*�� ���)���R������ �� ����� �S�4�&��� ����"������%� 2����9#����!�R...� ��� ���

*�� ��...��/�"��������������"��� '�A�828��%���� ...�'� �!����'��S3�8(4/��%������*����9���"�+�����!��!�...A�828��%�-��9��#$�#���$�)�# �� �# ��� �# �...�2��'��

*�����'���$����"� �������9�#$�������9�����"�*�...���)�# ��������� �# ����!����� �# ...�(��)9���#$���9�������6�...

/4AN�(���%����'����#*�*9���"...A�828��%����'����� ��/��6�*R/4AN�(���%�(����� �����+� ��'RA�828��������������%�(��*����R/4AN�(���%�3�����+�*������������9��#$�...A�828��%�3�� ��+�*������R...�8��#9��#"6�� �$�)�# ��

!�R...���S� �# ��"��$�)�# ���$��*�����9��#$�#�.��- ���� *�����'� 7��� ������ ����� ��� �� '� H����� � %�� ��"�

%� ����'�/4AN�(���%�/��3�����...����'����'�� ��$��#��9 �S3�8(4/��%�4���R...�����#��"�RA�828��%�-�!...-/��%�8����...A�828��%�����!�R-/��%�(��!���������������)��������*...�������� ��*�

!��"�*��*��!�#��+�*�����!��*����*�����*6�$�����*�����$ �...A�828��%�3�� ��#��� ��-�!...-/��%� -� �� *�� #����� #����R� ��� #�� � '� �6�...� ��� #�� �

#��� �$������� �...A�828��%���9�+���,�� �'��...��+�"�����'�

Page 207: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

207

-/��%��� ���"����#��#��)�� �...�2��!�*���6�����$ ����! �!*��"�!*�����! �...�-��#�"!���6�...��9���'� ...�*���+��*�...���...� ���*�� !9��� ��#� !���*�� �� #6���...� *��# �!�� ��$ �...����� ��!��'��� �...�-��9��#*�#�����" � ...��9���+���, �T����*�'��������*�����T�*6 ����$� � ��*6 ����� � ...�89�)�� �(�������...��������$ ���9���#%�B-���!��*�$�!������9�$�������#*�B.�����$��#.�����*� �'���!��*����*���#9������...�39��+�*��� �*��)�...���+� ��#�*�$�!...�����#�"!� ��6�*...-� �9�� � � #�"!� �!...�4S� ) �,� #�� ���!�)��� *����9�����)��� S...�-�/��6�*���"�# �$��!�����...��S���S���S

/4AN�(���� �������� ��� 7���%� -�/��6�*� �� "�# $�� !�����...

-/��%��!���*�!��*��*�$!�!�!�� � 9#��.../4AN�(���%����*�$!�!�!�� � 9#��...-/��%����������*�����!6�����!���!�*���6������S

���� �����$��� ��� ��� *'�/4AN�(���%��!�*���6������S-/��%����*�9!��6�*��*�)�...��6���#9��"�*� �*�������*S/4AN�(���%���*S�*�9����� �� ���/���S-/��%����/���R/4AN�(���%��������� R...�&����)���*����...�!6����D�!9

����...����P�����#�#�...�&��� ��*�����...-/��%�&���9 �� ��!����*��*����������*��!���...3�8(4/�����*���%�8�� ��#�$�����-�!...A�828�����*���%�������/��6�*��)�#�!�����'��...-/��%��!�#9��"�*� ������6 �*����*�...�8�����$� �� ��!�

�!S/4AN�(�����"�� ������� $�� � ����7��� %���� ��%�-�!*��

��*�...-/��%���#�9����!�#�9��...�3�����#$��!��*��)��*�� �9��

+���, ��.../4AN�(���%�(���*������'������!�R-/��%�(���*���9�R...����'��'��*�������$��*��$���!���*#�!� �

*�� �*�� *���� '��#*�� �� *�� �'��,� ��$�...���� ��� �9����������!����#�"!� �!�!���*9��"��)6��#�"!� ...

A�828��%�4��-�!��-�!...-/��%� ��#�9!�� 8������ *�� ����9�#*�! �...� 3�� ��� ����

Page 208: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

208

+�'�!��)�� ...�3�� ���*���*�!����$�������#*6��������*�!�S...�����'�!��)���9�� ��'��S

/4AN�(���%�(�*���������� �����R-/��%�-� � �!���'������!�...�E� ���*�� ����$9�!�!�! ��*9���

#*���!��)��!���)�����!�...�E...���6 ��� S...���*� �*����������"���*��� �...

A�828��%�D���*��� �R�3 �...����������$��� ����%������'��3�������� � � ��� 7��� ��� � ���'�

/4AN�(���%�-�!...�-�!*�...-/��%����9�# ����� ������'���'��...A�828����)���*���!' ���+���6��%�-�!...����������

*�����*��� �...�3�� ����...��������#*�����!��� �...-/��%� ���� #�� $�� �R�(�� �!�� ��9�� ��'��R� -� *��

#�� !�� "�*RA�828����������-��%����S-/������� ��� ��%�4S�(�������(�������+������*�����

��$�����*�� #���!�������!����!�)��!��S�3"6� �� ����� +�*����*��#*�'��'���������) �,���"����������'���S��7���� ����$��#��� "��������� .������ $�� "��������������� �� '��- ����������'�

A�828��%�5�������!S

3 � �8� �� � �����2�����-��!���"� �!�&��4-��)���*�!�A�4P���)# ���*�!

/����-��$6�*�!�'�!�����2��A�828����/4AN�(������3�8(4/��.

����2�����-��%����� �� %��* ��%�A��������*�����*�������)�R����"�����'�

A�828��%�/������'U����*����*������9�����#*� ��*6 #��*���*�� !�*��"���!�������$������������ ��#����� *�����!�/�!�)��#���*�������#�����+� ���*�S

����2�����-%�&�!���� ��)#���*6�����#!��$��*�$!�!# ����9�� +� ��*���)#�!�*��"����*��"�$ ��...���*� �*���9�"�# �'�� ��9���"�"�# ����$�*� �#�����"��"����S

�4A4DM�2��&��4-%� ...&� 9�� #9�� '� �� �� *�$!�...� �� +$!�*���������"���6� ��!�������'��!...

Page 209: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

209

����2�����-��������3��������%�(��� �R...�/�9�S���� �9�� #*��'� R

/4AN�(���%�����$���������"����#���������!�������9 �.

����2�����-��"��*���%��6���R/4AN�(���%�1::�"����0.�2��!������!.�/���*��#���*�

'����#���)�*�*��$������...����2�����-��.�����-��"����"��� "��%�/��6�*��3��9

�����"���� ���*���6���$��"�6���*��$*����!��+��#*��...���������������� �� '��8*���� �����!���� ����!�/��R

54�8��2��A�4P�%�8�*...�39��� ��"��...����2�����-��%����2�� ��%�����:.:::��������R...���

#��"�R...������*...�&�����*6��*�����*�����)����'�*�!��R...�A��������# ����9 ���*���)��...

A�828��%� �#*�! � ��� ����� �� )��'��� *� �� �� �!�#�!����9 �!�...��/�"�������"��� '�

����2�����-%����*6�R�4A4DM�2��&��4-%�/6����$��6��...54�8��2��A�4P�%�3�'���� ������� ��#9����#6���!��9

�*�������#�$ ��6�...5�3���8��2��/����-%�(�$�� �)���!������9 �!��� *�

*�'���� R����2�����-%������� +� �*� � �)��!�� ���'� �!���9

� 6������'�������!����.5�3���8��2��/����-%�89��� *���� *�� *��*� �������9

�!��#����9��"���#�)�� �$��*����������!��*����� ��...����2�����-%���������� �'�����*�����$ ��9��*�$���

���+� ���#��$��6���$��*������� ��#9����!��4'�� �...���S...+�*��.� ���� $�����'��.� E� 6!�� ��� #� .�����.�8*� �����.���*�� *6�$�� *��'�!��� *6 � *6��$�.��!� �!��� #� .���������*�.�8*� �����.�2���!�����# ��� !�� #�"!�#�� )6� �!.� 3� �!�$6�,�! �� ��� ��� $�� ���� ��*�#����.�/�� �$�.� ���'���#*�!�*�.�2��*����!��$��6� .�B���*�9��#!����� �.C��-�#*�9 ������*�$.�(�#*�!�*�����#*�! ������.�8�*.�/��� ��!����'��.�2��#��6#���$���! ��!���.�B/���9 ����9��*�� ��� ��+� ��*�+��$�.C�B&��.C�(#$����*����#���� �.�/��+� ���#�.E!��� �$ ����*��*������� �� �� �����$ ��.�E�$�*��*�!�!.

Page 210: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

210

/��$�#�� $�� '�6�*.� -� �#� �� "�# ...� ��)� !�� # �!�� $6��9�*������$!���$�!�� �� ����...���� ������������ �$ ������ �����*.�/��+�*����$�� ���#�"!� �!�!�����'��...���9 ���*�!�!�...�/�#����+�*����� ��*6�$�!��������"�#��# ��'� �!�...����*6�����)���'� �R

54�8��2��A�4P�%��6��$����*�� ������9 �S����2�����-%�������*��S...�8�������*��#���*6��)��

���'��...54�8��2��A�4P�%���)�� R�4S�#���*�S����2�����-%�8��*�������*�!��.�B���'��RC�B(�������9

��� �� !��� #9�$��$��� #�� � !����$�� ��9�*C...� B�6�� #�� "�RCB���!����$ ���.C�B����*�!��RC�B���� +��"�����$��*�����.CB���*�����RC�B8�.C�B3�9�����...����*�U�#�� �� �*9����9���!��'���RC�B������SC�B��R�4# �� �����!'��...����#��$�� �SCB3�� ��������#��$�� �SC�5��'���# .�/��� �� !���.�B����9��������9 ���#��$�� �SC�(��� ���# ������� ��.�B&��S����0::�� *�!����� #$�� ���� ��� +��� ��� !��!��� ������� �9.E��� ���*���6��!���"���W���� �9�$��$�$������! ��#����� �+�)�!��W� ���#"������� ��# �6��W�����+���� ������ �9� ��9*...�-9����9��*�$6�U�!��$�)6����!�)����+��������!�$�#�'�$�������$���.C�B���+���!�#.C�-�#��"�*����)��� .

54�8��2��A�4P�%�4S�3���*�S����2�����-%����# 6�����$��������# �,��W�!�����$ ��

��#� �����'�����<���*�!���# �"���'�! �W�+��"����$���*�������*���� �#�� *�� 6���!...I� � �*�� $� �� *�� ��*��!�...� �6��)��R

54�8��2��A�4P�%�4����*�*�#� �.����2�����-%�8�������$������...54�8��2��A�4P�%����+�$!� ���!��!�...����2�����-%�(�R54�8��2��A�4P�%�5���'��S����2�����-%�5 �,�� *�� *�� �� "�6��� #�� #�� # ��*����

$���$��������# �,���$6�U�!��*�!������!�!��*����*�'�����'!�.��*�!��#9�� �$ ��$��!���*����)������)�!�W�#��+�*�!�*���#��*���+��*��# ����+��#$� �!��!��.��# ���� ���'���������)*!����� �� ) ����� �� �� ��6 .� ��� �6��� *�� ��*��!�� � #�"�$ ��#*��*��*�!���...����*����R

Page 211: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

211

54�8��2��A�4P�%�����"� �!�&�!�������) ��������� ��6 .�4A4DM�2��&��4-%�&���)���*�!�A����.������# ���+�

�!������! ��*6 � +�����.� 3��$����*��#*��� ������ #�$�.5��*�'�����������'� .�5��$��� ������$� ��.

����2�����-%�&��S...�A�������$9�� !��3�������$9�!�����������$9��!��&��!����$9��3$6��!����.@::���) �,.���#�� $�������! � �*6 � #�� "� �� #�� ��� "� �*6 � +�� *!$��� ��6 ����.��6�*�!�'�!��*��#���6���#*����*���+��$���*����#��$!����#����!�����...

�N��M��&2������2%����$!������!����� �...�3����$����#��#���$���#*��������#����$���������#��#���$���#*�...

����2�����-%������'� �6��������� � �*������...�4A4DM�2��&��4-%����6����!��/��6�*...����2�����-%�-����*��#��"�*R�4A4DM�2��&��4-%���*�'�� ...�#��# ����$�� �...54�8��2��A�4P�%������*��&�!���!��*����+��#$� ���9

)6� �����!��)�!���+� ���$�������'�������9��*���$6���!�"��.��*��*��+�+�$����*��*��#����!�.�5���*�� ��#*�$���.��#� ��������!��# ���#*�#�.�5�����$��*��*��!��������+�'������+����*�!���+��# �������+��'�! �...

����2�����-%��������$� ���#�����"�*������+�)6� 9 ��%�����#$���$�����T�!�����$ ��!���*���)��T��! ��+�$�9 �)�� �...

54�8��2��A�4P�%�E��$�����#�� � �$�...��*�...�N��M��&2������2%�3*� ���*�����*�6����+�)6� ��9

*�� �� $��� �� *���� #9��� +�*��...� ��*��!�� ,�#...�/6��� $� �$��� ...� �� *�!���� �'�� # ��*��6��9#�� $��� $������ ���$��,�#���$��*�$�*���!���6���!�)���+��*��# ���+��#$� �...

����2�����-� ����H��* �%�3����� #�9� ���*�� +�$� �)� �...

54�8��2��A�4P�%�8��#��$�� �S����2�����-%� ��$�� +�*�!���� ��$�# �#*� �#�$��� )6��9

��!��...54�8��2��A�4P�%�8��#��$�� �S����2�����-%�3���*���*��#9���$� ��...54�8��2��A�4P�%�8���*S����2�����-%�&������#������A������'������#����S

Page 212: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

212

54�8��2��A�4P�%� ���� �� �� $��� ���S� E� #$���� �9�#$�#*��+��$�����#���+��'����S

5�3���8��2��/����-��"���� ��%�&����)��'���������R����2�����-%�����/��6�*��#�����6���...����6�����S...

������� 4 �$� $�� H��* '�� -� #�� ��� *�� �.� ��� �!� �$���+�*�$����W� ���!�$������������� ������ $��������!��#$���� ��*����!�����'�����S

�4A4DM�2��&��4-���� ���" �� �%�&�9'�9'�...����2�����-%� �*��� #�� ,����� ��� �� �� �� "������ $�� �

%������$� *���$���$���$��$6����$��#�������$��#"6� �������*��)���!�$ ������*��'����/�!�)���*�*��"���!���'���!�S

�4J�%�L����S����2�����-%�2��*��#���*6��#���#�����'��...�/� 9

���� #��)��/��6�*...��3 �� $� ��"������� "��� '��5�...�������� ����� ��� �� '������"� �!� &�!��� �������� ��� ���%� &�9'�9'���S

����2�����-%�4S������!�&�'���!��...���*��9����/�!9�)��'���������*�� ����������������*�����'��S

3 � �8� �� 5

����2�����-��A�828�������+��������-/�����/4AN�(���.

A�828����)������������������ �� �%�(�����...����2�����-����"������%����#�� �����!����#!�)���!� ����

��"����*�!�� �!�R������...����� �*��...A�828��%�4�������S����2�����-����"�����������%�-�*6������6��#*

*��9� 6 ���������# �6�#�+��'����!����!���*��# ��*��������6�!����!�� ��� #9��� $�!� R�8�� #9�� #*� ��� � ��*� �$���'�� ���#�$���'��'������!�R...���������6����)6�9�9 ���*����*�� 6���...����#�� ��# ��������S...�A�����#�# ��*����� $��� $����...� ���� �9�� ��� � �*�� �� !���!�*����$*�����+�*� ���#���*�������� �*��!�����#�����*�*���!�������!'�# ���*��"!��������!�R

A�828��%�4��'� �9�"�*�!����*�...����2�����-������������%��*��+�$6���� ��*�6���!...A�828��%�����*������9 �R

Page 213: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

213

����2�����-%�P*� *�� �� �� � *�!���� "����#� *�$!� �!��������9���)�����$�����'����+��)����S...�5���R

A�828�����������%�3�9����R����2� ����-%� ���'���� +�*���6��9#��� �$��$�

+�*�������...A�828��%����R����2�����-%�P*�#��������!����#��$����!�����...A�828��� ���� ���� � � %�� ����%� ��� � � !�� *6�� ��

)�� ...�&��...����2�����-%�D���� �9 ��#����9��#��'����6��...��4� '�

3������������������$��...A�828����������-"��%����2���%�3�����R...�8�9!�)�

$��3�����...����2�����-%�-9��� ��'��*���*�� ��#��$� �����*�9

�� �� ���!�...� "����#����� !��� #�� �� ����#*�� *�!��� ��6��6�����!���#9�$��$�� � �!...�/������'U��/� ��S

A�828��%�����������9 �R�5��'�� ���*�� ���6��� ...����2�����-%�3��)��'�#*�$�����6� �RA�828��%�5�����#���*�*�� ��"�����6���!�...����2�����-%�/���6��#*�*�����!����� ��*6��+�)��

*��#�!...�89���������$� ���*�RA�828�������.�����%�8�...������...����2�����-%�4�������$���$��������*�������$ ����

"������*�!*� �RA�828���� "�����%�(�!�*...����2�����-%���������*����!��$��6� ...�#�����...�4'��,

�� #9���*�'��+���� ,�#�*�� �!$!����!��� ��(����������$�#�'��,� �� ��� $��#�#� �� #*����!� $�� *���� # ��� ��...����"�����'��8�9�)��R

A�828����%�.����$ ���%�4S�����9 ���*���R����2�����-%�4# �� ...��# 9���$ ���9������ ...A�828����%��"�������� �$���-��������%���!*�9 ���!�9

�*�������9 �...����2�����-%�3�����*�!*R...���*���*6�������!�+�

# ���%�B3�#��*���� ����SC...A�828����������� �������%����)���...����������)����

��*...

Page 214: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

214

����2�����-%�&��#��)���*�)�%�#��'���S��H����� ����-" ��'�3��������)����������� �� '����)�� R

/4AN�(���� ��������� ��%� ��...����2�����-%���������R/4AN�(���%�/6�*���������� +������.����2�����-%������*��#��+�*�!�*�.../4AN�(���%������* .����2�����-%������.../4AN�(���%������ �...����2�����-%�3�9���*�./4AN�(���%���#.����2�����-%��� ��R/4AN�(���%��� ��.����2�����-%�3�� ������ ���#��$����...A�828�����5�������������2��%�2����/��6�*R/4AN�(�����������-"��������� ������%������� �.A�828��%������� �R/4AN�(���%������SA�828����"���� ���%��! �� ��#$�������!�������*��%

$� ��R��� ��S...��R���S...�-�"����*��� �...����2�����-%����!����� ��!�.../4AN�(���%�/��*������)��SA�828��%�(��*��������#*����������$���!��*�)6� R/4AN�(���%�/�����'�#*��*��!����� ����9���)����...����2�����-%��!��*����#���9�� �$�./4AN�(���%����'��������9 �S����2�����-%�3�����(�������S/4AN�(���%����S������������������������� �� '�A�828��%�4S��������*����*��#�� �*�$!R

�7��� )���� ���� "��� '�����2�����-%�-�!�����$��������!�*��...-/��%� (�*�� +�$������ � �� $�# �� !�� �� $�# �� ��...

3��� ��R���S...�����R�/�S...� E� !��R��������...�2��!��������+��*�� �!�����$�# ...���*��#9������' R

����2�����-%����!����� �...�������$��/��6�*...-/�����*���%�4��"����#������...��9���*���*�...����2�����-%�4��) ����#�!� S

Page 215: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

215

-/��%�3����9��#$��������#�...����2�����-%�4���*��'�����!...�(����R...���$����+�

������*�!�!�.�-�#��"�*��"����#��*���������������+� ��**�$�!��$���!S�(����*��������*��"� �!����� ��!��/��6�9*S

-/��%����#$�R...�(9� 6 ������#9��+�#��� RA�828��%�-�#�9�#�������/��6�*���������������3��9

�������&�!��...-/��%�4SA�828��%�...��)���*�!�A��������)# ���*�!�/� ��...-/��%��!�SA�828��%�...��$6�*�!�'�!��*�...-/��%�-���������!�*�!�RA�828��%�...������9#���� ��9)��...-/�����*���%�4�����+�#�������'� �6�...�E�*���!��)��

�9��#��#��� ��*����#��"��#�*���������!����� � �!R�3�������!���"� �!�&�!��S�������*��#9�����$�*����#�!�R�����#��� ��"� ��!�� � ���������!��'�� ...����#��$�*�$��!�����'��...�3��*���6�����!��3�����...��+�����H������'�����*���#*�! �R

A�828��%�3��+�*��$��!�� ��...-/��%� ��� ��� �*�� "!��*���� 8����...� ��� )��'�� � ����

"����#���6�R����2�����-%��#*�! ��...-/��%���*����#*�! ...����2�����-%�89�������*RA�828��%�8�*...����2�����-%�2��)�� �*�����������#*�! �...�4�S�9��

�'� � ���'��...A�828��%����'��R����2�����-%�...#�9�)6���*�9� �9���!'�...A�828��������������%���)�# ������#9��#"6�� R����2�����-%�...!9���"�*��#$� ��...A�828������"��� ���%�5���'� ������9 �S...���)�# �����

#9��#$��) S����2�����-%���S...���*�����# �������S-/��%�8���� ������9 ����� ��9)��...�������� ���8�9

�����"� ��!��&�!��R...�������)��+���!��S

Page 216: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

216

����2�����-%���S...�4���$��!�SA�828��%�(����...-/��%���)6� �!������9 �S����2�����-%����)6� S-/��� � � �� � ����%� -� "� �� �� )���� #�� ,��� *�� �9��� "� +�

���!��!��...�(����'��...�����# ��������$�*�$...A�828��%�39����������!�#��...����2�����-%�8��+�*�...-/��%��������!�#��...����*6��������������9#�R����2�����-� ����������5� � � ������%��#*�! ���8�9

���SA�828�������������5� � �������%��#*�! S-/��%����)��'��*�������...����2�����-%������ RA�828��%���� S����2�����-%�3 ��� �!���!������ �����+�*�$� ...-/��%�56� �!������9 ���*!� ���*���!...����2�����-%�4��-�!�����*�$!�$�*�$�����$�� ������ �

���*�$�!S...����)6� R�8��)��R���$�*��*����$� ��...-/��%����#��"�R...�3��"��'� �!�R...���!��/��6�*����#�

��*�...�-���9���%�B�!�!�S...�(���S�(���SCA�828�������"������%��S�3�'�������9 �S����2�����-%�������)����S-/��� � �*���� *������� �������� %�� ������ ���%� 4S� *�

�����'��-�!��*�������'S...�/��!�$���*��)��'����������#����9�$�*�$S������� �'�����#�'�������9 �����*��# �S

����2�����-%� ��� #�� '��S� ���� %��5���'� H����� � "�%��5����$��� '�7��#����)����-�����"� ���#�"��� ��������#�%���������� #�$��"������$��'��8������#�'�S

A�828��%��"���������%�������$�-�� �����" �� ����7��. ����3 ���%�3�'��!��G�# �#S

����2�����-��� �" �� �$������ ��� . ���%�4S�9���$�������+���6������� 6�����+�*��*6 �$������+���6���!����'� �6�����"��# �!�#9����� ����'������#��$!� ��#*���#�$����# ��!����� �S...�����������-�!R

-/��%��������*�!� #�����#���#$�� ����$��$���!�/�!9�)�� �� �!�#�!�����9 �!�� #�� #����*�� �'�!�� *������6����

Page 217: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

217

���!�� �������!�S����2�����-%�8������*�"�!S��+��������.�'��4��!���� �

)��#*6� ������6���*��#��# ��!�*�� ���'�*���S��H����� ���"��"���������� ��$'��89���)����S���S���*��(����������"�*��$�� ��� *�� #�"!� �!� �� �!S�5�� !�#������*�� �'��S� �/�"�������� ����� ��� �� � $�� "�� ���� "������'�� �S�/��6�*S/��6�*S

/4AN�(�����"- ����$�����"��)����%��*S����2�����-%���!�!S/4AN�(���%����J� ��R����2�����-%�D�9 ��),�!���J� �������� S

3 � �8� �5A�828����-/�������# ����������������� ������2�����-.

��- ��� ������ ������� %���-��� )����'� ��� ���� *�� �� "��� "����#���� *�� $�� ������� �������'�

A�828��� � "������%� ���6� �!� �� #9��� �#$*��� �9�������������*�6�*��S

-/��%�(���9����������$9�*SA�828��%�J9��"�*�R-/��%�D�*�R�(���������...�������� ����...A�828����"�� ���������� �%�(�����R�3�� �$���� �...-/��%�8�� ��,�*���*�� ��...A�828��%�(�*9��� ������������"���,�*���...-/��%����*��)��'�� ����R...�����#��'��������!...A�828��%�39��+� �� ���!� �!...�B&�9'�9'�SC��� � �S...�-

)�� �...�-�)�� �...-/��%�8����� �#*�! ���8����...� ��9�� "� #�� "�...�4��!�

*���� +�� +�*�$��� "���!��$���,��� ��*���������! ����$����*�����$���,�.

A�828���� "������%��S���B(��������B...�#�� �����9��!�S��� ���%��������5��$��"���� ��'�

-/��%��������'��...�/��#� �#�'���$������*����)�...A�828��%�4�� �$���� �� �'�)�� ���(������� $�� ����!

/�!�)�S

Page 218: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

218

-/��%����&�!������R����3���������RA�828��%�-�$��3�������*�����6�������9��"�� ����

$��&�!����*����# 6!$�9�!��������9�� � �...-/��%����*�����)���� ��#���$�������+� 6R...A�828����"������$���$���.�� *��%�������S-/��%�����#����9!��$����*6�������# "�!�������SA�828���� "������%��S�*��*!�*� �� �����...����R...-/��%����)����#��"��#��...�#��"����'��$��*������*�!*�+�

$*����...�#��������"���#*� �#���#��"���� ����! SA�828���������� ���$������*� "��%�������!�+���,!�*9

�!�!��S...�E!�)�S...���S�E!�)���-�!S��+$�� ���������5��'�����������*��$� �$�� ��!�����+��� ����S

-/��%���� ��#��� �����RA�828��%�J�#9��$��� ...-/�������������%�3 ���A������...����9��*�!�R...��H�-

���� ��� ������� �'�/���������"� $������'�����*���R...���)��R...��S��� �9����� ����� ���!�)���...

E8�N�2��43��-%�4�$*� �������$�...A�828�����-��������%�4!��*��)�...�&��...����*���R�3$���SE8�N�2��43��-%���*�9��#$���...�36��������*�!...A�828��%��������!9��)��� RE8�N�2��43��-%�����#�9!�)�R...�������"�!���...�����#�9

!�)��RA�828��%����*������RE8�N�2��43��-%�89���#$�#R-/��%����#��$� ��*���������!�R�&����������!��RE8�N�2��43��-%����$����*���!��...-/��%�(��� ���9��)��� ���*RE8�N�2��43��-%����#��)�R...����)��� �*6�������6��

��$��*�!�$�� ���!��...�$9�!�$� ��!����*�����9���'��6 �����!9���)��� ...�-9�$���9���#�� � *�� �� #9���� � �'� �!�����$�� �...� � 6 �...

��- ���� ���� ���� ���"����'�

-/�������"������%�A������SA�828��%�-�!SE8�N�2��43��-%�89�)��� ����...�8����$�# �#*� !��...

*���#�9�!�#�R�/�������� � ���� ��"� $� �����'�

Page 219: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

219

���(4�����43��-%�4!�*�������$�...�/��"�����#� �...A�828����%��%����������� �%�5�...�#��$����$� ��...���(4�����43��-%��� �����...��6������$ ���9����

#� �������...A�828��%����*���R���(4�����43��-%����#��"�R...���*���#��$��$��!��...A�828��%��������!9��)��� R���(4�����43��-%�5��� .�(�*�����"� ���*���!������

/�!�)�����"�$��!���...A�828��%������R���(4�����43��-%�3��� �#�!9���!�#� ...A�828��%�3$����*�)���"!�*��!�S���(4�����43��-%���*�9��#$���...�(�$��*���#�����$�

!���*�������!���$6���!��"��� ��� �$����!���������+�*�$���)�!����'!���"������!�����$ �...�������$�# �������!�)�!�...��� �*�!����*����)���*�!��A��������*�� �����# ���� !��� +��� ��*������!���# ��.� E!� *����� ��R�����#����9!*����#*�R...�J$��*���������#���*�����6������...

A�828��%�������*�$ ���!�)�# ��R���(4�����43��-%���U�#��"�...����'��SA�828��%� ���'��R� ��)�# ��� ��� #9�� #"6�� S...� �'�� �

+�*�$� ���#��)��#"6���*��'��S...�E�)�������*���,�*�!����) ����� ���*�$������!�S

-/����������������"� $�%�3�� ��!��RE8�N�2��43��-%����*���������R...-/��%����)�����)��������*�� �...E8�N�2��43��-%����*�$��*���$����R-/��%�8��)���#�9�� ���*�RE8�N�2��43��-%�������...�89����*������!�*��RA�828���������� ����� ��"� $�%�-�$������R���(4�����43��-%������������$�����*���������)����

*��������)����+��� ����*�!��...���!�!�#��+�)6� �#�'������*������ � �!�!��$��6� ...���#9����#�*����# ��!�*����#���$���!��$���6�...�-������!�������)��# ��...

-/��%�E��#*�! ������)��'� �!�...���(4�����43��-%�5�����������'� ��...���� #�� )�9

��R

Page 220: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

220

A�828������������� ���%�P*�*9��)��� �$�����...���(4�����43��-%�(�...��!� ��*��*������������$���!

�# ���*������ ����!�$...��6���#�9!�)���#��"�*����)��� ...-/��%�����6��...���(4�����43��-%����*�R-/��%�3���9��!��...���(4�����43��-%�8��$� �#9���*...-/��%�(�������R�!��!����# ��%�89�����#� ...��# "�!�����# ������*R-/��%�3���9��)�...���(4�����43��-%���� #��)��R�2��*�!������ ...�(�9�

)����(���������#�9����$ ������9���...�/���*�#��$�)�#*�*��������$� ...

E8�N�2��43��-%�/��)���*���������#����)����*�!����R���(4�����43��-%�����#����...�/����!������������

*���!��'�!�...�������� �����!...��"� $��� ��"� ����� "��� '�

-/��%�2���)���*��R�����#�� �����'��RA�828����"���� ���%������!�����R-/��%�&� �!�...A�828��%�8���-�!����...�89���R-/����"������ ��%�(�S...����#��"�RA�828��%�2���!�#�������*��������S����� ����� ��$

������'��� ���%��"��� ��������"���'����S�(����!S��1 ��� �) �� $��$��"������$������"� ���'�

����2�����-%�/��'����6����*6 �*�!�!S...����# ��R...2�����������9��"� �� 6����S...�(9����)���#�"!� ���9���$�)!������*��!�����*6��S...

A�828�������"� ����%��9�*� �9���#�*��/��6�*...-/����%�������%��9�*�#�� �*������� ...����2�����-��� �"��"�����.����%���!�!S...����"�*�'�*�����

# 6�)�!��*��'!��S����"� ��� ���� �� '��- ����!������ ��$�$����"��� ��)���'�H����� �$��7�����)��'�

A�828��%�4�S�*�������!��"���S

1Dumnezeul meu! (it.).2Sfânt[ Fecioar[, ajut[-ne! (it.).

Page 221: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

221

-/��%��������RA�828��%�����9)6�� ...-/��%��9��)��� RA�828��%�(�...�-�*���!�#S-/��%����!9���+���!�#��������!9������ SA�828��%�/�#��'� �����...-/��%�������������'� �...A�828��%�(�����*���+���������!��+�*�!�*��������...

��)��� ...-/��%�89���)��� ���9������ ������ �...���)�� ��#9���#...

*��)#�!�������)�...A�828��%�8��������*���� ��...-/��%����#��*����#*�S...�8����*9����6���*�����!�#�9

����������*9��)������*������#�����...�E���!�$��#��!����������'������ ���S

A�828���� "�����%����#��#*�!�) ��!��*��*��*!���#*� �#�'�$*����!���# ���!��...�4S��������$����S

-/��%��!R����� ��'���#��"��!����*�!SA�828��%�-�*��$� �����$��#�*�S-/��%��6�����#�B���"�*�'�*��C������9���)��� ...���$�!

!����#�� ���6�!��!���$�#���$*����!��!����*�S�����" ���$��"�"������%��H����� '������*��)�...

A�828��%�E�������...�3�����#��"�+� 6�$!� �*�)����9��!�S

-/��%����#���#��+� 6�$!�RA�828��%�/��+� ��'R-/��%������...�(������*��...�����#�9!��$��$�RA�828��%�P%�(������"���� �S-/��%�-��*�����*���*�R

��������� "�� �� ����� �����'� ��� � ����'�A�828��%���� �R� 5��'�� �S...�8��!� )�...� ��"� $�� "��-

���������� �'�-/��%�����R�2����� �!�) RA�828��%����#9��+� 6�$!� ...�*�*�#9��+� 6�$!� �*�)���

$��+�"�������� �...4# ���!��"��� �����%����+�)�#S��� ���$���� ��'�A�828������� �������%����5��%���+�)�#S������� ���$�-

�"�����'�

Page 222: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

222

-/��%�����*6������+�)�����#�"!� �!�!���#*�$����*���!)��S

��- ��� �������� %�� ������ ��'� ������� �������� ��"���$��#� "�"�����'

�- ��� �������� %�� ��������'� ���� ���� "��� � !����� � ��$#)������� H��* #� ���.���� 4 �$#� ���� ��� (����#

)�"���������3 �� $� ��� )�$������� ������ $�� ����� ��� "���'����� ��#�3�������� $�� � ������� ���� ��� � ���� ��� ����� '

����2�#� )������� $�� ��� ��'�

3 � �8� �5 �

����2�����-��!���"� �!�&��4-��)���*�!�A�4P���$6�*�!�'�!�����2�)# ���*�!�/����-��A�828����-/����/4AN�(����3�8(4/�������4�&����+� �#�$���� �������"�����.

����2�����-%����)���!��(���������*������*�!���# 9�����*���# ����������'�� S�E������!���� �!����9�!�D�!��9�!�3"6� �!��(�������S����� %��5���� �� �'�����'�� ����*���� �����*�������������!�#�*��*���������� ��"�9!�����6���������������������S

54�8��2��A�4P���%��5�����-"��%� E������!���� �!���9�!�D�!����9�!�3"6� �!��(�������S

����2�����-%� -� �� )��� "� �)6�� *�$�� $�� *�$� 9���$ �!�) �,�+�"�*��*����$�������$����!���#�� �#��# ���+�#*�����"�������$�������"�$ �!���!���#��)���+��!���!��*��!���� ��!����'� �� � �� #��)���'�����*����)���$������ ����#�#�#��#�! ��$��������!��...�-�$������������#��#��$���9���#*��+� ���$� ��!������)���S

�N��M��&2�� ����2� �"�� %��5����%�8���!�� �� �!��� �9�!D�!����9�!�3"6� �!��(�������S

����2�����-%�/9�����*�� �#�"!� �!�������#�!��4'��9 �...���*�����# �������...�-�$����#�$�����$ ��!������#9 ��� ���$�#� �� ���� ����� $�*� ��� �������!������ �� +�#6���!�� '���!��� !���� S...� P�*� $�# �� �� ��� +�� )�!��������!��� +��*��� +�� '�! �� �� ���� ��� $9� 6 �� �� *����$�#�#�� �...���������#$�...����*����)����,�����+����!���

Page 223: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

223

)��� �)��� �� $�)�# W��6��� �!���!��� � �� ) �,�� �# ��!��!�S...�59���$�� � �*���� ��)��)��...�-� ��A�������� ���&�!����� ����*����� ���/� ��...

5�3���8��2��/����-%�8������ ����*����9�������������! �+��"��������!����# ��...�(��*�'���!��*��*�����+� �*� �'� �!���������������*��*������ "�$ � �'�����RD�� *�� � ����!�� )��)��!�� �� ��� #�9!� $������#*�� !����$6�U�!��#"6�� �!�)��*��!��S�8���!���� �!����9�!�D�!����9�!3"6� �!��(�������S

�/�����3�������� $�� � ������#� ������ ��� � ���� ��� ����� #� ��� * ��� %����"'�

����2�����-%��S�+!�� �#��...�$��*�!����) ����� ����� ��S

/4AN�(���%��9�����#������9 �...������������ ������9'���!�$ 6��9#��*������ ��S

A�828��%� ���'��S� �+$�� . ��� ����� "���� �� $�� %������ "�����'�

����2�����-%����'�������'��S...�-�!S-/��%��*�������S����2�����-%�5# �������...��*��#*�$�$�����'��S...

������������ ��#���+��)6! ����.�2������!�����#��"�*�+��� �W�#�9���$�*��*�!�!��*����$� ���W��'�#*W�#���#*6� ��W*����!�� !�� ��� !�*�!�� �� ��� # ���$�� !�*W���� +�"��� �W���+�*�!��#*...�������*��$��6� �!� #��*��$������� +��� ���)�S...� �6�� ���� ��� )6,6 .� ���'��� ��*�� �9� #$��#�...� E������+!�# ���.������*������"�*�� � ����� ����*����"�������!��#���'�+� �9���'�!�*��������...�-9!�)����*���*����*��6����$��*�!�*����� ���...�4S�� ��*�#$�!'����$�!��...������ 6���...����'�����*���*��"����+��#�#...

A�828��� �*�������� ��� �������%� ��� �� *������ "� *�� � ���� ���������R���- �������������� '�+��� �� �������$���%�����'��8�S��S���...�$�)�# ������#9��#"6�� ...�����...�����...�����"�����#�S...

�4A4DM�2��&��4-%�&� �!�"!�*��S3�8(4/��%��� �...��'���$��A������S�4A4DM�2��&��4-%��S��+��� ���� ���������������� �-

�����'�

Page 224: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

224

A�828����������%�(��*������9��#$�#R...�4S������) ���S...�E��� ��� ��+������*���"� ����'���S...�/���...��S�����$�)�# ����9�*�+��� �...

�4�&����"����$�� �����������%�8����S...�/���9 �S...����9 ��9��...

����2�����-%�-�!��#�9��)��� ���S-/��%�- ��������#��$!��*��+��"��������S�4�&�����-����"�. ������ �%�(��*��$!6����8����R...�8�

�9�������#�����...����'�� S...�-��6�!�� �!��#�� ������'���S...�4S���)�# �...�$�)�# �...�4��S��+��5������5���$���� ��'�

A�828��%����!9�������6 ��"����#��)������"����#��� �S...-�$�)�# ���#9��+�*��� S...��� ��� "��� ��������� '�

5�3���8��2��/����-%�4�#*���������9 �.����2�����-%�3��)�� +�*��.��/����� �"�� � '������ �9�

��#R...� ��� )��R...� 3�� ��� #$���� � '�*���� *9���'�� � ���������*9���$��� �$��*�!����) ����� �����R...

�3�4�(�%�G� ����!�/���#9��+� ��#�+��3�*��)�...����2�����-%�(��*�R�3�4�(�%�...)�� ��*S�4J������"������%����*R����2�����-%�3��)�S...��9��9��9��S

Page 225: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

225

���2���5

4�#�!����*�# �!�!����3�*��)��+�'��*� ��+��# �,���)�*�.���)���!��*����������#�.���!*�������,��9+�$��,���*��!�*��������������� �!�������#���������'�.�4���#���������#*�����+��"�������# ����.���!� ��'��*��#�� �� #*�#.� E���,!�*�!� #�!� #$6������ ��� $�!*����� *�!��6��������#����*������+�*���� ��*��)������*������.����$�����$�� �� �!��)��)��!����� ���/��� ���!� �����*�!�&����- �"���*�!�/�����&����.��� �����+�����$ ����+��"��.

3 � �8� ��

4�8���A�828�����-/��.

4�8�%�(�������!��)��'�� ��$�������#$��...-/��%������������!�$��*�$��!�!�R�4�����)��'�#*���! �

*6���9�����*���#$�#.A�828��%�(�����)����#��6�� �# .�/9�$�*�����6��

*!� ��� �� *�$.� B��9����8������8����...�(�9 ���8����...��� ���'�.C

-/��%�-��*������ ���'�R�5���#���*�%�B5��9�*����8�9�����*����� ���'�BR

4�8�%����*����#��*�����������#�$������...A�828��%�8�� �� �# �...� �6�� ����� "�# � ���� �� $�#�9

���6 �+��� �������'�R�-�#��$!�'���� �*�...�-��������� ��*��#��$� ��*��+���!...

-/��%�4S���9��S� ��� �*��#��$� ��*��+� �9���'����RA�828��%�8�.-/��%�-9��)����#��� �*��#��$� ��*��+��*�$�!�����!�R

�*��*����#��"������!����$����*�����'����R4�8�%�&�!��)R...�/��6�*��*���������� �...�-����!��

#9���+�*�#...�8*����������6�*...-/��%�...���!����9�������6�*R�(���*6 �)����#��"�R...

-�!�� ������� ��" ����4�������" ��S4�8�%��������-�!����...��# 9���$ ��� 6����� !9������

# ��6�.����#�� � +��)6�"�!�$*����!��.�/9���# ��*��� �$�*���*�!��� !6�������� !����*�!*���.�����#*�! � .��9����� %�B8����������#��$�� �SC�������#��$�� �R...�8��� �...

A�828��%�3�����#��*��*��*�)�R

Page 226: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

226

-/��%����#��#��*��*�R�2��'�# ��RA�828��%����-�!...�2��'���...4�8�%�&���RA�828��%�&����#*...-/��%�-�*��#��)����'���RA�828��%�8��� �...-/��%�8��� �*����'���...����� �*��)��...�� ��*�*��� R4�8�%�����$�������...���9��"�*� ��$��'�����RA�828��%� 5��'� '���!��� *�� �� *�� �.�/�!���� !�

(�������.�E��!���$���# ���+��*���.�-�*6����#��$�����9'��...����%�� ������ � ��$��$� ��������...�4S����'�������9'����*�*��9�� �� S

-/��%�3���*�!����'��...�*�����# �,���)����!�) ��� ��#�� S4�8�%�(��*��!�*������A������RA�828��%����) ������$��� �/�!�)�S-/��%�-������ ���8������������� �...4�8�%����*�9���#�$������RA�828��%����R4�8�%�(����!...A�828�������������%�� ��������%�(����!R...�����...�5#�

# �#��9��$������S...�-9��� � #�"!� �!�� !�����#�� +�)�!�� +������...

-/��%���S��9���!����8����...4�8�%����#$�RA�828�������"������%����#����!��#*6� �����*������!�

�����*��)�� ��*������*� ���#9��$�#�$���6#���9��$��� �#$��3�*��)�...�-����������*��$�� ����*�����...

-/��%���)��� ��*����6�!�"����#�*���� 6�,�� ����$!���SA�828��%��������#*�#� �$�� � �...-/��%�E�� !�*�#�9!�*��#�����9!��#*��#�...�-�#���������

*�$!�������6 ������*9���$��������*9��"���...�����"� �!�&�!����9�)���*��*�$!�*6�� �9��"�*� �$�� ��...

A�828��%�/9������� ...�/9���"�*� �*��$!6��...��� � �...E������.�B8������8������ ��)���#�9��*�!*�*�)6� �!RC�B(� ����!�RC�B(�.C� B� ��*������SC

Page 227: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

227

3� �8� �� �

4�8���A�828����-/���������2�����-��!�������3�8(4/��.

����2�����-��"������$��� %���$ �����.����$��)����$�������"����)� �%��!��������"�*�$!...�8�����"�*��#��)��'�#*��9���'�...�89�����*...

4�8�%�8�*S����2�����-%������ �� ����$!�*���...�����*�$���-�!...-/��%���R�3��$!�*R�2��R����2�����-%��6���!��������#��$�����!���*��...-/��%�����*��R...�D����!���*��...A�828��%��!����6��R...�8����$���,�...����2�����-��)����"��������������. ��%��S...�-�)�R...

���"�*��4���R4�8�%�5��'����*��A������...����2�����-������������%�5��'��...�-�*��)��'��RA�828��%���)�# ����'� �!����!�������...����2�����-%���)��� ��-�!R-/��%��$���$����)��� ...����2�����-��H�������%�8����� 6 RA�828��%�� 6 ...����2�����-%���)��� ��-�!R-/��%�3�����+�*�$���*9���"���)��� ...A�828��%�-�)���)��'�������'��...����2�����-%��S����'����9���"�"�# ���"�!�#...�-����

�� ��...A�828��%�/�R����2�����-%���6������...�-��9������)��' ��! *�9

)�RA�828�������%����*�� ��%�&���������9 �...����+� ��9

'���$��4������4����$������*��*�9�"��)6������9 ���� �9��#*��'� R...�8������� �*������...

-/��%������)��� S����2�����-%�G+...�-�*��������*6������R

1Râ\[ — denumirea slavon[ a literei r din alfabetul chirilic.

Page 228: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

228

A�828��%�5��#������*6 ��������+� 6!���...����2�����-%�...(��*6 �����)��+� 6!����...A�828��%�...��...����2�����-%����#$���SA�828��%�...���#��� �...����2�����-%�4�� #��)��#��� � �9�*��...�8��� �*�...��(�

"�����'���� ���!��� �R-/��%�(��*����RA�828��%�8�S-/����#��6�6��%�(�U�*��#�9��"�*�RA�828��%��! �� �...����2�����-%���"�# �*���*�� �...�-�)��"� ���*�� � 9

�����...����"���������� ����������'��4����� �� �9��"�*� ����...�����*��'�

-/�����*���%�-�*��������"�*�R����2�����-%�-����+�'� �6��#*...-/��%�(���*���)���#�������� 6���R����2�����-%�5����4�����*��*�$!��������!� � R��(���

������'��(9���� �*�9���*��������,!���)�!�9���#$�������� �� *�� !�9��� #$���� �6����9)�� �� $�� )�...� ��*��� ��*� ����...�3�� ���*�...�-����)��"�*������"�# ...

-/��%�����*���)9��!���� �����!S4�8�%�D�*�9#��)��� ���"�� �SA�828��%�����������!�*��"���!�����������#��)�

������ �� !�*��"���!��9�#*�! ��� ���6��� *6�� #9�� *��$�������)�� #*6� ��� ��� !���$�#� *�� *�!���� "����#����� ��!*���!�...

-/��%������$#�!��)��'�� �S����2�����-%�������#��$�� �S�� � � ���" ��#� ������-$�� ������ ��� )������ ���� "���

�� ��� !����� � ��$'�A�828��%����#�����#��$�� �������9 �R����2�����-%����$�# ���������#*����!��(�������...-/��%�������"!� R����2�����-������������%�(�*��9)�...��/�"��������� �-

� '�����2�����-%�-�!�� ��*����+��(�������R

Page 229: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

229

-/��%�����#�����*��R����2�����-%�-9����#$!� ��*��)��)��R-/��%��# �R...�8��� ��*��#���*...�3��"�����S...����2�����-%�8�� ��#"��-�!...-/��%���*�������9��#"...����2�����-%������ ��*��(�������������'����$��$9

# ��$��#!��!����*���*��#��# �$6��!��!��R-/��%�8�*���*��#�R...�-9�$����*�� #����� !��$��$#9

��#*�� # �$6��!� !��R� 5��� #�� #�� "�*�� (�������� #!���# �$6��!�� !��R

����2�����-%����!�����*��!�! ���-�!...-/��%�(�*��$��!������# ��# �$6��!�!��*��� ��*��'���!��*�

����#��"�*��(��������$��!�����*��!�! �R����)��+��#*�� �����*��� +� #*��� �� ������*�.�(�������� #�9� #*�� �� �� $9�!�!�! R�3�����6����'R����"�����$ ������.����"�*���#�� �����.�-����+!�*�����$ � ���+�#����'��� � ���+�#�����9)���!��!�# )��!� � ����������!�����$��$��6� S

����2�����-%�(����*��#!������*���*��#��#*�$����9$��$# �����6���# �$6��!�R

-/��%�(������������#���*��# �$6��!�%�B��� ���*���9�$��$# 9��!��)����R...��������! �� ���'�B.

����2�����-%�(���-�!���S�3 �$6��!���)��)� �*���9��#*�#��*��!��)����...�3�� �'�!��)��-�!�'�!��)...

-/����%��������%�&�!��)R�-�$�� ���*������9��#$�#R...����R

����2�����-%�8���*�!�S-/��%�&����'����� ���...����2�����-%�3�� ��)�...-/����#��6�6��%�89����*S����2�����-%�3�"!� �!��9��'�!��)��-�!.-/��%��# �R...�(�" ���!�&�!�����" ���!�A������*��$�!���!�

!��...�����9���*��#��"�*�#�"!� �!�...�/����� � ������� ����� .���'�

3�8(4/��%�/���9 �...��+�������� ���'�����2�����-%�(��!��!���"� �!�&�!��R������$��'�����*���

��*� �(������...-/��%��S

Page 230: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

230

����2�����-%� ...!��� �$���$�� #�� ��)�!��#*�...���� �9������...�4S����#�� ��R�5��+�*�$�������/�!�)�S

-/��� �#$��� �%�(�U���U� #�� +�*�$�R...�/���9 ��� �� �#� #�$!�*R

����2�����-%����������!���*��...-/����%�.����$ ��%�4����...

������� %�� . ��� "���� "�� � "�'� 7��� ��"�� ����� ��� �� '� +�� ����� ��"� � ������3�������� ����� .���#� ���.���� $�� �� � ��"�.��'�

3 � �8� �� � �

����2�����-���/4AN�(���.

����2�����-%����"!� R/4AN�(���%��"!� ������9 �.����2�����-%���.../4AN�(���%�/����$���!��/��#!�)�� .��*�!������#9

*�#� ��� ������.����*6 �)��#��*������*��*6�)���!���� � .���#���������'�!��)����9��"�# �'�!��)...

����2�����-%��S�-��9��"�# �'�!��)R.../4AN�(���%�(�����!���$��*��#9��+� ��#�*����# ����� 9

����!��/���� �� $!�*� � +�"����� � +�������! �� '���� !�/��#!�)�� ��"�*6��9#��*����'�!��)...

����2�����-%�D�*6��9#��'�!��).../4AN�(���%��*�!����$*� ���$�����#��������6�����

�! 9��#$���8�)�������*6���$���������!��'���������...

����2�����-%�/����!��'���R/4AN�(���%�-����� ��)�!�...����2�����-%����#�������#����$�� ���/��!�������

'�������������$����#*...���$ �!��(�����S/4AN�(���%����(�����R�D����#*��(�������S����2�����-%����*�(�������!��4'!*�����*��*��"����!�9

�� ���+��� ���$�����!��3�!���S/4AN�(���%�� ��*��$��*���)6�R����2�����-%�������S/4AN�(���%���...�����9 �R...�4S����2�����-%����- �"���*�!�/�����$���!� �����*�!�&���

$���� ���/��� ��$��&�������#*�!�*� ���!���������$�� ���

Page 231: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

231

$��) �,��$�����*��$��)��*��$���������$��)��$��*��*���#�� ����6���!��&# �������#��!���� ������$��*��*����)���+�*���*��!����'�� �����$�������������9��!��A�������9��!�&�!�����9��!��/� �����9��!���*����9��(��*�!�����$�� � �����!� *���� #�� +�*���� +� ��� G�# �#� *�� '��� �� ��$�*���*���*��� �S

/4AN�(�������-��������5��%���� �9���������...����2�����-%�(��*�R/4AN�(���%��# �����#��$�� �S����2�����-%��S���*6 ������9����#����*���� ��S.../4AN�(�����"���������%������� ���%�� ��*...�#9�!����#��!�

���������...����2�����-%���9���� ��������+��� ��*��#9��"�*�S...

/��6�*����*�������...��6���# ����R/4AN�(���%�(����#� �...����2�����-%�����S/4AN�(���%� ������ �U� '��S� �����*�� �9!�� #�������

�...����2�����-%� ���$����*�#*� #�� ���#*�S...� ��� *��3��9

����"��$9�*...��6��#��)��# �6����3"� �!��+�*����$���!��� ��������)����!�...

/4AN�(���%�3�� ���� ������9 �...�����"��� "�������.���'�����2�����-%�- ����R/4AN�(�����"�-��� ����%��� ���*�!����*��)��'�S��+��"�����

�� '�����#��������#���#�� ���������*�������#�� ��*��$���������*��� ���*��*�����������"!���*���$�!�...�P#�� )�� ������ �� )�� ������ �!�� �� $!����� �� #�� )�� *!� )�!��� �� ,�#��...�� � #$�)���� +�$�� ����� $���� �� #�� ���� �!�$�$�+�$��,���!�����9 �!�S

����2�����-%�&����/��6�*��'��...�����*����9 ���"��*���9���#$�#.��3�������� ��"�������.���'��4�������'���#�$�#���) ���S�(���9���"����9���"�"�# ����'����+�*�$�����$��������)6��� �������"�"�# ���������$���9���$��6� � ���*6�����*�'��6����!���6�������$�� �������! �������9 �!�����$�# �!��2��������$6���!�� �!����!�����S...���S...)#��!����!�S...

�/���������� .����4 �$#�3 �� $� $�� (����'�

Page 232: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

232

3 � �8� �� 5

����2�����-��!���"� �!�&��4-��)# ���*�!�/����-�$6�*�!�'�!�����2������� 6�����*��!���!�GN���.

����2�����-%����!�#���"�*�!��$!�*�*��!�...�����R�4A4DM�2��&��4-%����#���...����2�����-%�- �...����#��������#�����*�������!�

'�����������#���*...�2��R�4A4DM�2��&��4-%�39�$��$����8�)����...����2�����-%��R�4A4DM�2��&��4-%�8��� �...����2�����-� ��-��� �"� ���)�"�%� 4S� ��S� ��S� !�#��9�

'�����!�#��9�#��#���*�...����3�!����+�$!�*��� ��!�...5�3���8��2��/����-%����3�!���R�N��M��&2������2%�(������ ����!�/����9�...����2�����-%�G� ����!�/��R...���"�# �����*��) ����

�������6�* ��������)���.�P�6�* �!���"�# ������������.��#*�#���������.�8*������,��#�����$��$���!.�G� ����!/�����"�# �# �6��� ����#9��"�*� ��$�*� ����9���,��#���6�* .��*� �!���"�# ���������������� ��*� �+��)�������)����!�#9��$��"�*� �+���6��...��#*�! ��9������ ����!�/���� ��������!�����#�����9��!����#��...�5���)���...�-�����*�*9��"�����9���"...�)����$��$���...�+� ����� ��������!��/����"���$����*������� �� "���� !�� ���#���� �9�� !�� ��#��...� 5��)���...

�/����� ������� ����� .���� �5� ���,�� '��G��8��2��GN�������� ��� ��%�/���9 �...����2�����-%�5��'�� �...�*���R�G��8��2��GN�����"�.�����"�%����$���� ���)���!...����2�����-%���'������9���� ����*�����)6� R�G��8��2��GN���%�8�������9 �...��������9 �...

1 A slomni — a ]ncepe s[ priceap[.2 Bahn[ — mla=tin[, smârc.3 Târn — m[tur[ de m[r[cini sau de nuiele de mesteac[n.

Page 233: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

233

����2�����-%�8����...�*����*�� ��R�G��8��2��GN���%����#��"�...����2�����-%�(��������'��R�G��8��2��GN���%�3��� ��#�...����2�����-%���*����'��R�G��8��2��GN���%�3��� ��...����2�����-%��� ���������'��� ����� ���G6���S...�/�

)����*�*��'���...�G��8��2��GN���%�E�)�������9 �...�-����*������*9

���#��"�...����2�����-%�-��*��#�� R�G��8��2��GN���%����"��� �#�����"�...����2�����-������*������� �� �%���#$������ ��*�9�

�� #$�#S�G��8��2��GN�����$��� ����� ��� ��%�3$��������9 �S����2�����-%����+�*�$...�G��8��2��GN���%�3��+�*�$������9 �...����2�����-��������� ����" ����%�E�*�$�#��...�G��8��2��GN���%�(�������...� !�...� !�...� !�����*���

����9 �...����2�����-��"��*������)�"�%�G+S...�/���� ����'���...�4A4DM�2��&��4-%�(�������#����� ��������...����2�����-%�8���# ��...��...�G��8��2��GN�����%����������������%�8��+������#*...����2�����-%�E������� �S��,�� �%��"�������) � ����-

�5�'�����9*��R...����R...��!R...�-�*�9���#R...��9��)��� ...��R...�����!R

�G��8��2��GN���%�(�������9 �S����2�����-%�-�!9����� � �R�G��8��2��GN���%�������*�!����!�S����2�����-����)�� �#��� ���" �� �%�4�S�*6��!�S

�4������#� "���� �#� "�� ������ � ����'��4A4DM�2��&��4-%�����������9 �R����2�����-��"��������-"��%���S...�8�*��S...�G6���...

�+��. ���"����"��� "�'��3��)��'�#*������...�3��������.�3����+�'��*...�E����,�#��*�)���#��*�'����#��� �����...

�/�"� ������� ����� ��� �� '�

Page 234: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

234

3 � �8� �5

G� ����!�/�G2��$�����4�2-�82��$�# �!�*�!���&4�M��#$� ���!-�8(�2��������!��'������3"� �)����"��.�5��'�#*�+�*� .

��4�2-�82����������"�������%���� ������ ���%�8�����9���.

�43���8��2����&4�M%����)�� �$�����)����.G��/�82��/�G2%������S3�M���2��-�8(�2%�-�������'���...G��/�82��/�G2%�����#9�������+� 6R�43���8��2����&4�M%�(����� �...���� ����-��������'

4������� ��'��(����� �...���� ����-��� ����� '�4������� ��'�������*��R

��4�2-�82%� 3�9� )��'�� )���...� ��� �9����� *���� ���...�89����*������� ���...�3�� �+��3"� �����#"� �!������9!��#*�! �...�(��������*������� !9���#*�! ������!9���#*�!9 �...�)�� ��'��#��#��#�$��...

�43���8��2����&4�M%�-�!������ � ��������� ����� ��*...

G��/�82��/�G2%����#��"�*���+�$� �)�� � ����R�43���8��2����&4�M%���9���,��� �*���6���$���)���9

��!�...3�M���2��-�8(�2%�J�����9��$���,����������)��

+�$� �)...��4�2-�82%����������!�SG��/�82��/�G2%�E�$� �)�� � ��������"�����'���S�-9

��� +�'� �6� � �� ��...���� *6 � #�� +���!��#*� ���� *�� � 6 � ����$���...���S�(��!�� +�*�$� �B&�������������9 �C...�8�9���� 6 ...

�4J�%�(����S���� ���� ������ )������ ���� ��� �� '�

Page 235: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

235

3 � �8� �5 �

����2�����-��!���"� �!�&��4-���� ����!�/�G2��$6�*�!�'�!�����2�)# ���*�!�/����-��$�# �!�*�!���&4�M��#$� ���!�-�8(�2��*�!�!�'������#"� ��������+��������)���*�!�A�4P�������*�$!���*�#�.

E�$��,���!�!������2�����-�# ���!���"� �!�&��4-��$6�*�!�'�!�����2��)# ���*�!�/����-.

�4J��������*��?�84����*�� 9#� ��?�8��������$��#����� -� 9�%&�������������9 �S�3�� ���� ������9 �S

����2�����-���������� ��%�&���R...�&����#��)��"���9��...��� �� ����!��'����#�� ���#*�...�����#�#�� ����*� ����*�*�����#�#�� ���#*�� �� ����!��'���...���������� ��'�� ���������5��'������*��$�*� �*�����#�� ��...

G��/�82��/�G2%������$����!$#�#*������9 �...����2�����-%����� *6�� ��'��� #�� !�������� ��6��...

�� ��6���...�*�*������# �S...���*���������)��$�����#���...�*�$����#��...�(�����#�����)������)��...�2����R

3�M���2��-�8(�2%���'�!��)������9 �.����2�����-%�2��� ��� ��� +� ��'� �� �9��� +� ��'� � *�

���...�43���8��2����&4�M%���������#���!��/��#!�)�� ...����2�����-%�(�$�� ��9�*RG��/�82��/�G2%����!�����9 ����!��������������#9

���"��#"��� ������!�...����2�����-%�-�*�����R3�M���2��-�8(�2%��������������9 �.����2�����-%��9��)��� � �R3�M���2��-�8(�2%�8����9��#$�#�$�# �!�*�!��!'� �.����2�����-�����������%��9��)��� ������ �R�43���8��2����&4�M%�8����9��#$�#��� ����!�/��.����2�����-� �*������%� �S...� -� �� �!��� �� ����

/�����9��#$�#�!���"� �!���� �����...���� �����%�&�������������9 �...�8��!9���)��� ...

G��/�82��/�G2%����!9���)��� ...�����*�� ����!�������#�+��#$�������6�6�...

����2�����-%�(��*��#9���#R�(�" ���!�-�!�!9���"�*�� � ...G��/�82��/�G2%�8��*����+���" ��...����2�����-%�8��#9�����*� � �*��-�!R

Page 236: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

236

5�3����82�2��/����-%�-9�*�������!��...�H����� ��������� ��� ���� � ��$� "�� ���)�"�� %����� ��� $�-$�� �=�����

������ �� � ����� � 5 �� �����3�5�'�G��/�82��/�G2��%����� ��%������9��#$�#��*�����"��)6�

!���������'�'����� ����...����2�����-%�89���"�'���#�9� �� �$���" ���!�-�!RG��/�82��/�G2�����"������%�(�...�*�������!���# ��...

��9$� �����$��$���$���...���-�!...�"�*�#...����2�����-%�-�!�"�*�#R...�89�9�9�S...�8����"�*�#����!

�� ���'�...�-�-�!����������� ���'�...�D�*�#������!�*����#*���...���������$���$�-����)�$��'��-�-�!��9�#*�����*6 *����*������ �...�8�������#�9� �� �$��-�!...��4 ��-��� ��'3�5��"��"�5����� �. �'����������.���������������� "�'�

�4���2��(����3M%������*�S����2�����-%���9���*���� ...�*��#�� �9� ��*�+��$�����-

�������� "��)�� �"�� � "�'�����*����9��"�*� ����)���� �!��# ��R

�4���2��(����3M%���� ���!��...���2�����-%�E��#$�#�#���!���)���*��# �6����+��#$� �...�4���2��(����3M%�&������+��)��'��������9 �...����2�����-%��...��+��. ���"����"��� "�'��G� ����...��5 �-

� ������" ���� �9��#"� � �*���!RG��/�82��/�G2� �%����� ��%� 3"� � R...�8�...� ���)��9

' ...����2�����-%�5�#��*�����������...G��/�82��/�G2%�8�...����2�����-%���*� S...��*����� "� "�# �$�*� ...������

��� ...������9��#$�#��*����9��#$�#...�*���$����(�����#����!��!�������R��!��)�$��� ����� �5 �� ���3�5�#�� ���"�%�������$��'�

G��/�82��/�G2%�(��(�����R...�89������ ...����2�����-%��������� ������� ...���(�����...�4S��

��*� �*���*6����'�!��)����#������)�!�#*S�������"�5����$ � ���� .���� $�� ��� ������ ������'����" �S�2��� #�� �#*��"���� #9�� �#*��� *��)�R...�4� )�# �� '���� )�� � ��� $�� ���*���...��3 �� $���%��5���'���S�#���� ��6�S...�(9���"�*�$��)9��� �#*���� $���,�.� ���*�� "���� #�9� +�6�,��� )�� 6�,.

Page 237: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

237

/�� ��� �� � ���$����#*���$����*��#�! ���!�.����� �! )��� #�� � !�� ��� �!�� ��G� �.�2����� ��9�� ��#$��.J���!����"���!�/�#*�)���+��+������*�)� ��������# �*6���9���������$� �����!�.�(��!���������$ �����������#�� � ���$�#����������� *��*� ��$���.���� #�� "�*��R�4S��� ����)���!��'� �6������!�!����#!�)����!��&�������!����!�8�! ��"����!�)������������)��'�S

3�M���2��-�8(�2%���)��� ...�*�� ��*�#�� ��0:.:::�����9 �R

����2�����-%���)��� ...3�M���2�� -�8(�2%� ��� 3�!���� +�#��� �� $���

��)�!���R����2�����-%���)��� S3�M���2��-�8(�2%����!�����! )������"�)���0:.:::R����2�����-%���)��� S3�M���2��-�8(�2%������� �������:.:::R����2�����-%���)��� S3�M���2��-�8(�2%���� � ������"�)���;:.:::R����2�����-%���)��� S3�M���2��-�8(�2%�-��������,� ������*���R����2�����-%���)��� S3�M���2��-�8(�2%�� ��*...����2�����-%�� ��*R3�M���2��-�8(�2%�R...����2�����-�������������%�&����#$� ���SG��/�82��/�G2%�E�*� ������"�*��"�����#$� �!����*��# 9

�!�����# ������"��#*�#����� ��!���� � ��!����� !��!������ � ��!���� ��*!��� ����� ��!��...� E�*� ��� ��9��� +� ���*��$����S...�-�*��*6 ����# �R

����2�����-%����*6 �������!�#� ���� ����SG��/�82��/�G2%���R�N��M��&2������2%�(����SG��/�82��/�G2�����(�����%�&� �6����$� �*�#S�N��M��&2������2�� �����#�'��%��� ���� 6����*����*�

������������*������������! ...����2�����-%��*�S...�J+S...��6��#�'��)��'�� ���+�*� 9

�����3"� �!...�J+S...��(�����"����� ���� ����"���� �'�

Page 238: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

238

G��/�82��/�G2%�-9�$��*������)���*�����)���# �*�������*��*�$�����)�# �!�����# ���)���"���' ���*�����!����# ���)���"���#�...

�4A4DM�2��&��4-%�3������S����2�����-%��S...�J+S...��SG��/�82��/�G2%�...���)�����# �6�#���#$ �S����2�����-%����� ��*RG��/�82��/�G2%�R...����2�����-�������������%�&������ ����S��4�2-�82%�/��'����9���"�"�# ��*6 ����"������9 �.

8�"������"� ���*��*�!*���+��$*������#����'���!�*��#�$����+��)���������+� ����*�!�*����+�)�!���!����...�89��#���� �9��� )����� �9��� #�"���� +�� ��*�!� *���� #�� +� ��$�� ���!�*���!��+�*�$� �...

����2�����-����������� ���%����!�#��#�"!����# ��...��"��������� ���'������� �9���"�# �*� �+�)��� ��!�����*�� ...

��4�2-�82�� ���"�%������'��...�G+...�J�������*�������9 �������*���!�'���!����9���������#��*6 �*6�)��#���9*��.�3�'�#���*���#���*��*���!�����# �,���#�� ��������*���'��������#�� �*�#�������'���...�J������#���*�...�J�����#���* �S...

����2�����-���������� ��%����+���!�#...��4�2-�82%����9��)����#���*...����2�����-%�&����'�����9����*�...5�3���8��2��/����-��������4 �$�%����(��������� ��

!��"�!R�4A4DM�2��&��4-%����S�43���8��2����&4�M%���������9 �...����9��*����*�$�!...����2�����-%�89���*��"�*��*���!S�43���8��2����&4�M%�...���9��*�����)����...����2�����-%�89���*��"�*��*����S�43���8��2����&4�M%�...���9��*����*�# ��...����2�����-%�L�� "���*��# ���9���*��� 9�������...�43���8��2����&4�M%�...��!�9����..�������9��*���

)������)�������*�# ������...������!�9����������9 ���*����#�� ��!����!�...

����2�����-%�&����'����$�# �!�*�!�S

Page 239: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

239

�4A4DM�2��&��4-%�4�S�*����*�!�!�S����2�����-%��S...�#������� ����"������'������#"� ...

$6����*����9������ ��# �"�*��)��# ��...G��/�82��/�G2%�D�*�R����2�����-%�(���"�*�S...�(���$�������)��# ������...G��/�82��/�G2%�3��+�*����������$6����� ��*��),�!�S�N��M��&2������2%��S����2�����-%�-� *�� #9�� +�*����R...�-� !�� ��*�� �� !�

!������!�� � ������!����� ��R...�4S�/�!�)���"��� ������9���*�� #�� ��� *�� #�� �� 6��#*�� '���� !�� $*����!�� � ���� 6!���!���*���� ��,�"��#*S��/�����H��* #����)�$����������.����#����$ �����.���'��A����S�8��)9���#$�#���R�5�# ���'���S

54�8��2��A�4P������)�$���". ���$����������%�������# ������9 �R

����2�����-%�5�# ��'���S����*���#*��$��"���...54�8��2��A�4P�%�(9���"���)��# ���*�������...����2�����-%�3$����A��������������$��...54�8��2��A�4P�%��� ���������#� �!��9��!����!�8#9

��!����������� ��#��#9����*���#�$���/�!�)�.�E� �9�����$ �*����+��#$� �!��!���*���.:::����# ��.��6�����������*�!�������� ���)�*.��6��$�)�# ������*�!���9���#"6�� �$�)9�# ��.���#��*�� ��!�.������'�9���# �6�#�#�'�3���*����9��$��� �+�*��...����$�� �$����*����!������9 ��#��)���9���)�� ...��������9)��# ����*��"�*��R�/��� ...�"���!��#*��9'� �...�G� ����!�/���$��*9��� $6�� ���������� �����9����*��*�� � ��!�...

����2�����-�����.�����-"��%�&����)���#�����'� ����*�� ��*����*��!������*��! )��...

54�8��2��A�4P�%� -� ��� )��������9 �R...� ��������9���...� *������9�� �� ����*�!��� *6�������#*��� #����� "��� �*�����S

�4A4DM�2��&��4-%�4S�A������A����S54�8��2��A�4P�� �%$�� � � " �� � ����5�����%� -9����

$�� �!��'�6�R...�J��9�������9 ����9��� 9��*6���9��"�*� )���*�� �9�� +� ��*�*6�������� #�� ���*S�-� #���9��$�!6��9��'� �6��!��- �"��������*�����������#6���!�� � ��!���+�#���� �� *�� #6���!�� !��!���� �� #��!���� �� ����!��� �� �� #�9

Page 240: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

240

*�!��S���� �����'�5�3���8��2��/����-%����"�*��A����R54�8��2��A�4P�%�/���*�!��*�!�������$�� �9���"!���

*��$��$��$���!�/�!�)��# ��#"6� �!�A���������*�*������� �S

�N��M��&2������2%��� ��$ ���A����S54�8��2��A�4P�%�4S�������9 ���� �)�#�!R...�5�S���

���������S...�/���� �������9 ������+��'����*S����2�����-%�(���#�� ...��0:.:::��� ��*S54�8��2��A�4P�%���U9� ������R...� -9��� #������ �

�0:.:::� �� ��R� 4S� *�� *��� )��'�#*R� ��� �� � �� ��� �!���������� "�!� ��$ � �!� !�� - �"��� *�!�/���� �� )��)��!/�!�)�R

�4A4DM�2��&��4-%�4S�A����S54�8��2��A�4P��������������������%�5��*����� ���S�D�9

)���!������������'� ��# �������'� ����*���,��#�!��)������'� �6�����$�������*�$!��� �����6#�!� !��S...�(��*6�#�� � �9��� $!6�#S� �!���'�� ��#��9��� #�� $!6��...� ��9�...$�*� �!����!�����*�!��S

�4A4DM�2�� &��4-� ���"������#� ������ !����� � ��$�%/���9 �...

����2�����-%����'�����*���*��R...�-�*�9����*���*�9���#$������)���!R

54�8��2��A�4P�%���)���!R...��������)��R����2�����-� �"�����#� ������ "���� ������3�5����%

&���!���!����"�*����������!�S54�8��2��A�4P�%�����R...�8�S��(����������. '�����$��9

���*�����������*��*��� ��S��+���� �$� *�����!������ ��$'�����2�����-%�����$��$��9)�����#*�! ��.�3��,��*��.

���*���#�����'� ��R...���� � ���9�����' �A����...G��/�82��/�G2%��� ���#��)���"�*��!��!�*.54�8��2��A�4P�����������%���R����2�����-%�J+S...�A����S...�3���*���*��������!�� ��9

'���)����.�5�#��*�����*��� ���!�� ��!����#�� .����!���������! "�!.�3�� � !��$����*�� !�������)#].� E!� *���#*����*����� �.�/9�� '� � � �� � ��� !9��� '� � � �� ��� ��.� 5���$�*��������!�� ���! �!.�-�$�*���$��*������9���������)#]

Page 241: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

241

�# ���*������!��- �"���*�!�/���.�8�������!�� �.�5�#��*���!��������$ ��� !�� �.� 3�*�� )��� # �� *��� �.� - �� *�9��$� � ���!�����������6�!��!��A����.

54�8��2��A�4P�%���� �9��� +�'� �6� � �# �!S�/�� �*�)��)6� � ��+����#�!���# ��S

����2�����-%�5�#��*�����!���$�#��$�# ����� ���!�� �./�� ���#��)���+�)6� �$��!�����*�����#��)���"�*��*��)��+��,� ���!� ��*!����� �����#�! ���!�.����#*�#�)��)��!����.��!����� ��*��#9��#� �+��#*����*��#$�,��!�������*� ��*�)���# ��*��)���# ����#��)���+� ���*��+���� �����/�!�9)��)��# ��$��!�*��$�� ��������������/�� ���.�-�����9����#$��#�*������"�� ���������.�5�#��*���!�������������*6 �$� �����$�����!�.

��4�2-�82%��0:.:::...���9��S����2�����-%����*� �����)����� �� !���� �� ,��� � �

$6���#9�,������*S�(���������!�����*���#*� ����$���$���*��$���...� E��)�������# �������9���$� ���# �6����;:.:::���# ���*�!���$��*���*�����R

G��/�82��/�G2%�8������$� ��������9 �.�N��M��&2������2%�-���*����RG��/�82��/�G2%���#���* �����.54�8��2��A�4P�%�-� �9��+�'���� � �S����2�����-%�����+��A����S...����"��)� ��0.:::�����

��9���"�+���, ��*6 ������������*���� ����!�/����9��"� ��#�$���# ���$��!��*�#�!��!��...

G��/�82��/�G2%�(�����#9���"��#�"����)������...54�8��2��A�4P�%�-� ���� ��� ���RG��/�82��/�G2%�3�� S�-�$��- �"���!9���$���# ��# ��

+���,���!�'� �!����!�����'���S����2� ����-%� &���� ;:.:::�� ���� ��� I:.:::R� (��

<:.:::RG��/�82��/�G2%�-�*��#��"�*���*��<:.:::R54�8��2��A�4P�%�3�������$�� ���������!���������S����2�����-%�(�����*��������# ����� ��6��)���

/�!�)�� !�� *�������� ����!�� �S� 5����$���� "�*��!��)��� �����*!�$� �!���)��� �� ��$��)� �����*��$����*���$��$�# �)�#��# ����*���� �����!���������...���������*�����9

Page 242: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

242

���$�#�,����*�# ���)��"����$ ��*��#��� �����9���!�#�!��.�(��<:.:::����# ������$����1.:::������*�'���*��)6� �!�������'�!�* � ��*.�E�*����#*����9�!�#�#����������*#�����6�*��� �*� #�� #�� �����.� 8�)�!�� *�� !�� '� �!�� �+� ���6��9���*����#$���W�"�*6��9�����)����������!������!���$��*��# �"!�W�+������!����9������*���!�W�*���� �� $�� � �����...� ���� #�9� 6��#*� $6��� !����� ��"!��6�����������S�5������#� �!��$���������#��#��)��#�W)�� �����������+��#�#W�)��� ��)�"6� 6�!�W�)��$�# �����)��!�#��+��������*6 �$��'� �6�������*����#��!���� �*��#*�*�!�.� 4S� *���#*� ����� *�9�� $�!���� *�� �����!��� *��#*���� ��!��� *�� +� ���*��!��� *�� )�����!��� *���$�!��� *�$��6� ��!�� �����*��"6����!��*�9�*�$����$��6� ��!��*���+��� � $�� *�!������ �� $��$��*���� �� $�� *������� *��$�)��!�!��S�������*�*6�����!���- �"���*�!�/����+���#������!��'!6�*�!� ��� �9�� �#�%� B&���� �� #������ '�� ��� '���� �#������*9��#��"��# ��...���*��*��)���)��'������������*�*��)��"C.�-�������*6� �*��)�*������6������*���#���������� �!� !�...�8�� � ��� *���9���� � �� *6����� +�)���� #�*���#*�$��6� �!���*��������*�� ��S

54�8��2��A�4P�%�5����$��������������!������ �S5�3���8��2��/����-%��9�����*��)��S�N��M��&2������2%�-�)��'�!��!���*��$*� ��!����*����

��!��$*����!������*��� �S����2�����-%�5�����)����� �$ ��+���� � ���8�����!�

*���I.:::���#�"!� �.�5������������+��#�#.���#���!�����$9 �����'�������$���$���$���!��+��#�#��#$���(�!����$6������#��+�*���)�!��.�(��6����*�$�*����*�����*� � �.�*�#��)���+�"���� ��*���������� ������ �.�-����)���'�*�����*������9��)����#"��������# �����$�*���!�*�9!�.�(�����)���!���*� � ����)���"�'�������)���!��9���*6������)���#*�$�����)���#��!����� ����)���*�'��+�+���!'�&# ���.�5���# ��$ �!����!��$6��������� ��������)������ ������*6����#��)���#*����.�E�)���!�)�$��"�����+�)�����9$���+��'������9��������+�)���+����#��!��(��������9��)�� ��*���������'U� !�9� ��#��*6 � !����)�!��...��&�� ��� �'�����#������,� ��(����������6� � ���!��*��#��#*�$�������

Page 243: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

243

��"���*��!�$��6�!��S�4 �$#� H��* #�3��/�7� $�� (����#� � ��� %�� ���� ������ ������ ��

����#� "�� %��5���'� ��� �� ������� "� �� %�� �������'�G��/�82��/�G2%�(������+�*�$� ����*�<:.:::������9

�.����2�����-����� ���� ����$���%����R...�� 6 �#��#��"

#!� � $� ��!��/�!�)�� #��� #�� "� #�*� � � )!���� �� )�R�������#��"����� �!��)�*��#!�)�R�8��)�� ��������- 9'�������6������(�'��!����A��������A� *�����(�9,'������4�������A����������&�!��������'�����������'�����$��#�*�!R�3�"!� �!�!���#��"�$�� �+��� ��9������� #�� ��� "� ��*� � ��*� �����!��� !��R� -� *�� �� #�� #�� "+�����6� � �*���������6������*�# ��$� ���$��*����#�#$�,���������!��*����)���#�� ���#*�R...��S����)��+�*�$��*�� ��*�)���*������� ��!��$!�*� ��+�����6��S�5��� ��*��$�#9 ��)��*��� ��*� � ���$�# ��'� �!!��$�# �!�S�5��)�����'�$�� )�� �� *�$� )�� ��� �� *�� "���!�� )��# ��� )��� +�$��'�������!�� �� !�� 3 ��'�!S� 5��� ���� *�#�!�� )��# ���� )����6���*� ��!����)���$��"�*��+�������'#��*!��*��� ��� +��*����#9���+�*��� �$������������# ������)�� �S...�(�)���� ����...�)��)����� �����*���������#������+���6���!�) �,!��S...�(9�)����! ��#�*� ��!�...��! �S...�+� ���*�9)�9���$6�������)��������)��)��$���*������# ���*��*��������!��# ����#�#�G�# �#���$�� ��!��*�!���� �* �...�-�*��)���#�"�*���R

G��/�82��/�G2�� �� �%����*�����%����)���"�*������...����2�����-���*�����$���%�4�S������ ������� ��� ��

�����S...� -� �!� �9�� "�# � "�� �!�� !�� &������ �9�� "�# � "�!� !�- �"���*�!�/������9��"�# �# ����$� �!�!���!� �����*�!�&����*�������!�/��� �!��S�59����� ��)9�� +���!� �� ��)��� *��� ��*�$�����*���� �+��'�#��!��$��*����)�!�9��#$�#��!...

54�8��2��A�4P�%�/���9 �S�4A4DM�2��&��4-%�/���9 �S����2�����-%���*��� *������� *��� *�� *�*� ������ �

/�!�)����$����9��$��*�$�!�G� ����!��/������*�����+�*�$�#��*��� !��$*����!��$�����!�S...�4S�*�*�)��*���#*������ 6���S��!������ ����" ���'��2����6�* �������'�����

Page 244: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

244

�������� *������ �����!��$!�����+� ���*�����*�� ����+��6�"� �����'��)������� � �����$��# ...���*�� ������*...2��"�*��...��9�!�...�)6��� ��S

54�8��2��A�4P����� ���" �� �%�56��� ��R����2�����-%��#*�! ��S...������� ���������#�*�����#���

��$!�*� �'�!��)�!��������*��9��)��' ...������R������R...G��/�82��/�G2��������� ���%�(�...����2�����-%� ��� ���#���� �� $!�*� � $ !� �� 3�*��)��

��� #��� �#� *������ �� *�� )�...� ���� �� ������ �9�� )� � #� �� �$���" ���!���!�!������...������...������R��!������ ���" ���'�

G��/�82��/�G2��������%�(�...����2�����-%�- ����*�R...�D�*�������!������S54�8��2��A�4P�%�(��������R����2�����-%����3�!�����#���#��+�*���S

�4 �$#� H��* #�3 �� $#� (����� $�� �����$ ��"�������8 ;� ;9����"����'�

����2� ����-%� �#*�! ���� +�� #"6�� ...� G� ����!��9�$���# �$��*6�����'� ����*��!��W�#9��+� ��#�!��3�*��)�W��# �*� ���# ���$�# ��*���9!�$�#�#��W���#$��6� � 9����9��� ����!��$�# �6���'��<.:::����:.:::���) �,�����)��*.-��# ���������#$ �+�*���.:::�����6�6�������*9����#�'����!��*�# �!�!��� ���*���*�����,�����#��"����!�...�3�5��)�� �"��������� "��'��8�������R...�8�������R...����!���!G6���� �9����� �$��6��!��*�!��*�!��*�9��"�$ � ...��+� ������� '��-�$��6� �!����#��*�#*���#�� ��+��� ����)�R��!��-���� ��$� �� ���" �� #��� %�)���$�������� "��� � ���3�5�#�$�-�*��$��� �����5�'�3�5�����" ��� $��������� ������ - � �*���'�����-�� �����'�

/���/2�J��&4������"������ ��%��S��S����2�����-%����#�'��!��- �"���*�!�/����!9���*��# �

!�����*���*��#��#��*����#*��*��������������!���!�)�9��#*S...���S�$�� ���*���*��...�/�!�)��$����*���!���*�*'�������)����*�#��'���#*����*�#��"��'���S

Page 245: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

245

���2��5

/����+��!���$��*$�����$ �W�# 6�*���# ���! �W�������*���*�����W��#)�!��� "�����$���! ����#)��.� E�� "���#��)���*���!��!'�# ����!�$���� �� ����#*�����!������!��.

3 � �8� ��

4�8���A�828����GN�����$����#)�!���"���W�#$������$ ������2�����-�������$����# 6�*��*9���#�*����#�'�*�$� 6��*�

#�'��$��$�$ ��*���$�*�+��$*�������*����$�!������$!��������*� �+� �9��$�� �.

A�828��%�(�����...4�8�%�3����!���$�!��...GN���%�-9�!�$�����!��.A�828��%�(��$� �����$���9��+�*�#��*�...GN���%�(��$� �����$���9��+�*�#��*�RA�828��%�(��*6 ������*��%�B�*���������9���$��9

� �*�$������C������������,�#����$�����'�#��!��������9����.� ��� )#��.� -� *6�� )#��!�� #�� +�*��� ���� ���� �$ ��...�2�����*�# �!�!R�2��������'��R�2�������9��!R� ���� �� #�"!� � �� 9�� �#$ R...� 5����� $�� ����� �#������#��� ����+��$!�*� ����$���$#�����# ���*��$! �.-�!�*��!�9��*�������'������*�����9�$�*��#�#$��!���!�#�������� �� !�� +������� +�����.� -� �� �����*����� !���#�"!� �!�����#��� ��)������ ������*!$���$��*���$!6������*��$!6��...�(�������!�#���#���� ���������*��# �� ���$��!�...B�!6����8����RC���*���.�-�����%�B����#��$!6��R������$� .C�E� ������6�������!��9��!���+���6�!��!�.�B����������SC� B(�*�� ��� $� ��...� 3�� ��� �� �$ ���$�� *�!�!�.C8����� �*��� ��*.� E�� +� ����*�!� ��$�� ���� )�$�� #�# ��������#9�$������$6���#���!'���!�*��"���!�������#9�"����+����)��#� �!����!��...

4�8�%�D������"��* ����9���"�$� � �#��"��*������"��*9

Page 246: Barbu Delavrancea - Apus de Soare (Teatru)

246

�S...�D� ��!��- �"���*��/�����"����#��� �W�*6���"!����$�#�#����!��/�!�)�...�3����!���� ����������"����#��� �W�*6��"!���+!�+�����#�������!���# ���� � ��...�(��*����$� �9!�����W� *6�� �,��#�������� �*#�� $�� #���!����...�(�$�� �)����+� ��������� ���#��+� ���#�...�E�$�#����*�������$��*�$�9!�#����+��#*���.�-��*����� �9!��"!��6���+�#� � ������ ��+� �#�$��$� ��...���S�#$����9���*6 ����"�"�# ���"��* ���*6 �#�� �����"��* �R

GN���%�(��*����#�9��"������!�R�(��4�����*����#�"�����!�) �����)��� ���#�����A��������*����+�����$��*�!�+�*�$� ���*����*������"���)��� �R�(��4�����*�������!' +��������#�����A��������*�����'����+�*�$� �����!�R

A�828��%�(��4���������! ��*�*���! ����#�"�� ...4�8�%�(��8����������! ��*�*���! ������#��#�"���...A�828��%����#�� � 6�������$� ���'�...4�8�%����#�� ��!'������������$� �����9��*��6��)�

+�*����*�...����#�� �!��#"6�� �!��� ���!��+�*�$� �!���*�9���!��...

GN���%�(���!����)�� ���*������!������!��'����� !������.�����#������!%�B59���#� ��� ��������������'��R3����#���! �!��������*�#��������)�� !�#��� #�� )��'����# 6�� *���6�!�� +�� #6�.C� -� $��# ����� +� �� �� �� *�� �#�#����#$��#�%�B��*����S�*�����������'� ��SC...

A�828��� � ���������!������ ��$�%�3�� +�)6� .�3����9! ����.�2 ��9)�� !���!...�