Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei...

24
, Anul eXIl _ Nr. 7 25 -LEi EXEMPLARUL Luni 10 Ianuarie ' 1944. - 1-..!EU· A.·.·UL kOL\l.iANIEa MONITORUL OFICIAl .. PARTEA l-a ·· LEGI, DECRETE JURNA.LE A.LE CONSlldULW DE MINISTRI. DECIZIUNI MINISTERIALE. COMUNICA. TE. . - ANUNTURI (DE INTERES A R o N A M e N TEl N . L'E l' . P. a,tea l-a. Bau II-a . 'aria,,"," '. p " B L leA TI' . t LEI Ilwtla er I Desbaler.l. ______ ____________________ ______ ___________ ____ __________________________ ______ ___ IN ParticularI • • • • • • • • • • • • • • •• 4.000 2.000 1.000 500 .de Stat, III co.mune. uf- '- 800 r bane. • . • • o. .•••••••••• g;f)()() 1.500 - comunale l'ural.. • • • • •• 1.1I3!1 900 000 !!" iN ••••••••••••• 10.000 1 . - ...,. I :.. . " el una luaI. •• • • • •• -- - - - exemplar dia curent ·· I.I. •• !2h,art. r-a I 3l.,.rt. II o .. Ilnll trecutI T. 5O _. 2.000 2.000 2.000 1.000 25 · ., .abonamentul In partea lII·a (Du".terlle oarlame"""re, pentra selllunlle: Drdlnare, prelungite sa. extraOl"dlftare se 401 IeI lunar (mlnhnuin .t lu \ 1. Abonamentele II" oubllcatille pentru particulari se Ele vor fi de o dia partea autoritAtilor &1 de o timbrat \ dl.\ partea partlcularllor. nu garanteaz \ transportul zlaralal. Pentru trimiterea chitantelor lIau a zIarului pentru cererI de IA"'.w-lr', vor trImite tn suma de 211,,1 de birou ,,'1IOrto sImplu. Lo\MURIRI Toatl.' se Ifalametrul cOI'P 10. Unla :R. o. se socot !ste Rf)roxhratlv ti cuYlnte. Rlindurlle ·aecomp.\ete se calcu- leaz1 ca linII intro'!;L JURNALELE CONSILlULtJl DE MINISTRI: \ Acordarea avan·aJelor leglil'entru loc:ursJarea IndustrieI . III fabrlenntl .. ••••••••••• o .' ldem la .,1 mori •••••••••. . •. ... . ...... fnr .. Comunicate pentru de.,unerea JurlimAntulul de' incetlitenlre AutorlzArl pentru de birouri vamale ...... .. CITATIlLE' ., . .. de de ConturI. de Apel si Trlbunaie or. Judecitorillor •• . • : ••••••• ' • .• ••• - •..••• PUBLICATIILE .pEN!J!RU A-MENAJAMENTB DE PAduri latre n - 10 ba ••• o •••• o ••••••••• o tn,n,_ 2fJ ••••••••••••• o • " 2fVU- 1fM1 ••••••••••••••••• o 100,01- 2M : n : : : : : -: : : : : : .. ";OO.oI-100(),, ............ - ••••••• .. 'l'este 1Q03 .. ••••••••••• o'. • • • P(lBLlCATIl DIVCRSE: Brevete de . , - ••••• o • o •••••• de trei InserArI ••••••••• ' ••••. Libera practIci profP' n' 'f ••••••• - •• - ••••• " a- mOlfltutui •••••••••••••••••• Pierderi de .cte, Inclusiv ua ex. at. O. cu porto ...... . D:ferite pentru . . . • . . . .;! •••. " '" oartlcufarl. • • • • • • . • . •••••••• romercla'e. tabele. de .•••. 1.5JJ l!.IIOO 3.100 2.00 .. 600 300 300 6tlO 1.001) 4.000 6.000 9.000 12;.000 - 200 - 1.200 - 800 - 4iOO - ' 300 - . ' Publicatiile primIte pAnl la ora 10 se in MonItorul OfIcial rtln a treia zI. publicatiile depuse la dupA ora 10. fie inserate in Monitorul Of efaI din a treia zi se va. o taxA suplimentari de . 509.1e; dacA se cen si fie .inierate in Monitorul Oficial l in a doua zi se va o suplimentari de 100'/0' . ToatA se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial. 1. - Etisabeta.29 Telegrame: MONITOPICIAL = Telefon: 5-1828. 5-1S29 = Coat C. E. C. 201 \Jub Icatiel S UMA R: ..... , 'nltea ·t .: -- o Ministerul Culturii al Cultelor 8, - Mesaj pi!ntru inchi·derea Electoral pen- tru alegere de episcopi arhiepis,copi-mitropoliti 9·1 20. - Mesajul deschiderea a Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Orto-doxe Române 94 C). - Mesajul pentru deschiderea Col.egiului Eledora! penu-u alegerea epi-scopilor .; .. , .• , 94 Decrete-Legi Ministerr..i Finantelor 22 - Legea Nr. 2 pentru prelun1!lrea priviud licMdarea Ca&ei Fondului al . 'in. legea Nr. 266 din 1 AP'fiHe 1942, privitoare ta- xelor p,cevJ{zute în legea Fondului a.I A •••••.•••••••••••• , ••••••••••• " •• •••••• ; ..... 95 . Minisle;'uL Pt;btice al Comunicati;lor 13. - Legea Nr. 3 pentru modif'.carea unor dil1. . legea pentru organizarea Minbterului Lucrlirllor Pttb1:ce al ComunicafiIor din 26 Mai 1936 •••••. , .............. 95-'96 '!4. - Legea NI'. 4 pentru modificarea unor din lej!ea NI'. 945 d'n 1941 pentru vene- Ta.!e a Publice •.. , .......................... % Ministerul JustitieI . - Legea. Nr. 5 penb;;I1 abroj[area art-. 48 din le ea . ioriUor de oconle .............. . .• .• ...... , ...... •. , .. :. '" "96 Decret9 Minuterul do: 3.212 - C!rlSare de pen lnl scsrviclul de bU: ou >". '"96-99 Ministe/lil Economiei Natioliala 3.360-3.364, - Brevete de ..•...•. :: .. , •• : ." Minlalel .. l Muncii, OcrotiTi/ar Soclale . 1.302. - in personalul tehnio su.perior •• . ,.". 102-104 Jurnale ale CODsiliului de Minrstf!r.ul Justl/itt 1.10'J ..:.. decizÎunii penale N\·. 1.058 du\ 1943 •••• 104 DeciziUDi Consiliului de 350009, - Constituire de , .. " .......... . .... '" 104 Minil!le'rul Propagande( Nafionala 4.893. ..• . . " ., ..... ..... ..... ..... .... ,. . lIH Ministr.-ul de din con1:roalel-e de .... ••.. ,... ... 1114 4.4f12. - din de profesor •. .• ;.,... ..... iO·t 4.403, 4.366, - de profesori înlocuitori •• ..... 104-10'> 4404. - .din •...• ..... .• .. , ...... , ....... 105 4.391. - Eliminare d.jn ••.. . ..... . , .... ....... . , .... 105 4:428. - Asimilare de medici . ... ..•• .. .... .... ,. ...... .. . .. . 105 1.49-6. - Angajare •••••.••.•••••.• , ..•••••• ,.;.. 105 63. - Numire .de la P. C. A ................... ,.. . 105 RectÎ![care • . " . . , ••.• ..... ...... , ........................ 105 Ministerul Arma/el al Produc/iei de Razboia 567, 568. - <le .. .. ... .... .•.••... . .•• 10i 566. - Numire în de ••..•.•• ,., ......... 105 560. - Completare de comisiun.e ; ..• .... .••.. , " ..•• 105-106 Minist"rul Atat·prilo, lil tfU ni' 30 .673 K. - ModiIicarea deciziei N:r. 22.307 K. din 1942 .,. W6 702. - Repunere in ........ ......... .. ... , .... 1060 331. - Puneri in .disponibilitate ..... •... , ..... ... .... . .• ', 106 > Mi"isterul Culturii al Cultelor . in .... .... •... , ........... ,., ...... 106-10. 61.785. - Condamnlt ·j tn folosi.a.1 Statului •..•.••.•..••.••• un . . (Continuare !.D pag. Ioa)

Transcript of Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei...

Page 1: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

, Anul eXIl _ Nr. 7 25 -LEi EXEMPLARUL Luni 10 Ianuarie ' 1944. -

1-..!EU· A.·.·UL kOL\l.iANIEa

MONITORUL OFICIAl .. PARTEA l-a··

LEGI, DECRETE JURNA.LE A.LE CONSlldULW DE MINISTRI. DECIZIUNI MINISTERIALE. COMUNICA. TE. . - ANUNTURI JUPICI~RE (DE INTERES OE~'ERA.L)

A R o N A M e N TEl N . L'E l' . P.a,tea l-a. Bau ~ II-a . 'aria,,","'. p " B L leA TI' . t ~ LEI Ilwtla er I Desbaler.l.

"~ ______ ~ ____________________ ' ~'~' ______ I~I~.a~n~.~16~.1~U~ri~.1~3·~tu~"~~~Il~IU~-~'.!~8e~~~lu~"~e~ ___________ ~ ____ ~ __________________________ ~_I ______ ___

IN TARĂ: ParticularI • • • • • • • • • • • • • • •• 4.000 2.000 1.000 500 Auto~ltAtl .de Stat, juc;l.ţ III co.mune. uf- '-800 r

bane. • . • • o. .•••••••••• g;f)()() 1.500 -Autorităţi comunale l'ural.. • • • • •• 1.1I3!1 900 000 !!"

iN STRĂINĂTATE ••••••••••••• 10.000 1. - ...,. I :... " el una luaI. •• • • • •• -- - - -

~a exemplar dia a~ul curent ·· I.I. • •• !2h,art. r-a I 3l.,.rt. II •

o .. • Ilnll trecutI • T.5O _.

2.000

2.000 2.000

~;OOO 1.000

25 · ~40 .,

.abonamentul In partea lII·a (Du".terlle oarlame"""re, pentra selllunlle: Drdlnare, prelungite sa. extraOl"dlftare se socoteşte 401 IeI lunar (mlnhnuin .t lu \ 1.

Abonamentele II" oubllcatille pentru autorităţi şi particulari se plătesc anţlclpat. Ele vor fi in~oţlle de o adresă dia partea autoritAtilor &1 de o ~e~ere timbrat \ dl.\ partea partlcularllor.

li1~tltuţla nu garanteaz \ transportul zlaralal. Pentru trimiterea chitantelor lIau a zIarului ~I pentru cererI de IA"'.w-lr',

!te'lţlonarll vor trImite tn p~u' suma de 211,,1 fp~~e de birou ,,'1IOrto sImplu.

Lo\MURIRI Toatl.' rubllcaţllle se m~soară ' cu Ifalametrul cOI'P 10. Unla :R. o. se socot !ste Rf)roxhratlv ti cuYlnte. Rlindurlle ·aecomp.\ete se calcu-leaz1 ca linII intro'!;L ~

JURNALELE CONSILlULtJl DE MINISTRI: \ Acordarea avan·aJelor leglil'entru loc:ursJarea IndustrieI . III Industriaşi şI fabrlenntl .. • ••••••••••• o . '

ldem la me~Hla,1 .,1 mori ţ'\rin(IIti •••••••••. . •. ~r"I","''1·' ,~p .... ...... fnr .. ti\ţ""'.· Comunicate pentru de.,unerea JurlimAntulul de' incetlitenlre AutorlzArl pentru Illfllnt~rl de birouri vamale ...... ..

CITATIlLE' ., . .. Curtl1~ de CI1~atle, de ConturI. de Apel si Trlbunaie or. Judecitorillor •• . • : ••••••• ' • .• ••• -•..•••

PUBLICATIILE .pEN!J!RU A-MENAJAMENTB DE PĂDURI: PAduri latre n - 10 ba ••• o •••• o •••••••••

• o tn,n,_ 2fJ • ••••••••••••• o • • • •

" • 2fVU- 1fM1 • • ••••••••••••••••• o 100,01- 2M

: n ~OO"l1-!tM::::::: ~ : : : : : -: : : : : : .. ";OO.oI-100(),, ............ -••••••• .. 'l'este 1Q03 .. ••••••••••• o ' . • • • • •

P(lBLlCATIl DIVCRSE: Brevete de tnvenţ'ul,f . , - ••••• o • o •••••• S~hlmbiirl de nnm~.1 trei InserArI ••••••••• ' ••••. Libera practIci profP' n ' 'f • ••••••• -•• - •••••

" a- mOlfltutui •••••••••••••••••• Pierderi de .cte, Inclusiv ua ex. at. O. cu porto ...... . D:ferite pentru nutorltAţl. . . . • . . . . ; ! •••.

" '" oartlcufarl. • • • • • • . • . •••••••• romercla'e. bllanţurl. tabele. cltaţll de botlira~cle .•••.

7.~ 1.5JJ l!.IIOO 3.100 2.00 ..

600 300

300 6tlO

1.001) 4.000 6.000 9.000 12;.000

~ -

200 -1.200 -

800 -4iOO -

' 300 -

. ' Publicatiile primIte pAnl la ora 10 dimineaţa se Inserează in MonItorul OfIcial rtln a treia zI. P~ntru publicatiile depuse la ghIşeu dupA ora 10. dacă ~ cer~ să fie inserate in Monitorul Of efaI din a treia zi se va.

plăti o taxA suplimentari de .509.1e; dacA se cen si fie . inierate in Monitorul Oficial l in a doua zi se va plăti o taxă suplimentari de 100'/0' .

ToatA corespondenţa se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial. Bucureşti 1. - Bul~vardul Etisabeta.29 Telegrame: MONITOPICIAL = Telefon: ~-t820, 5-1828. 5-1S29 = Coat C. E. C. 201

--------~-------l~r. \Jub Icatiel S UMA R: Pa~lna ..... ,'nltea ·t.: --o Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor

8, - Mesaj pi!ntru inchi·derea Co.leg~ulu.j Electoral pen-tru alegere de episcopi şi arhiepis,copi-mitropoliti ,~,...... 9·1

20. - Mesajul r-Oll!~U deschiderea ses~unii extraol'dinară a Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Orto-doxe Române 94

C). - Mesajul pentru deschiderea Col.egiului Eledora! penu-u alegerea epi-scopilor şi arhiepi~()pilor-miLTopoliti .; .. , .• , 94

Decrete-Legi Ministerr..i Finantelor

22 - Legea Nr. 2 pentru prelun1!lrea <lispoziţiunHol' priviud licMdarea Ca&ei Fondului Naţionl!l al Aviaţiei, cuprinsă . 'in. legea Nr. 266 din 1 AP'fiHe 1942, privitoare launi.HcaŢea ta­xelor .şi. ~ozitclor p,cevJ{zute în legea Fondului Natiollil~ . a.I A V1e,ţtet •••••.•••••••••••• , ••••••••••• " •• •••••• ;..... 95 . Minisle;'uL Lucrărilor Pt;btice şi al Comunicati;lor

13. - Legea Nr. 3 pentru modif'.carea unor di.spoziţiuni dil1. . legea pentru organizarea Minbterului Lucrlirllor Pttb1:ce şi al ComunicafiIor din 26 Mai 1936 •••••. ,.............. 95-'96

'!4. - Legea NI'. 4 pentru modificarea unor dispoziţiuni din lej!ea NI'. 945 d'n 1941 pentru infiinţarea Di~ectiunii vene-Ta.!e a Construcţiilol' Publice •.. ,.......................... % Ministerul JustitieI .

~S. - Legea. Nr. 5 penb;;I1 abroj[area art-. 48 din le ea jud~ . ioriUor de oconle .............. . .• .• •......• , ......•. , .. :. '" "96

Decret9 Minuterul do: Război

3.212 - C!rlSare de ofiţer,j penlnl scsrviclul de bU:ou >". '"96-99 Ministe/lil Economiei Natioliala

3.360-3.364, - Brevete de invenţiuni ..•...•. :: .. , •• : ." W-l~l Minlalel .. l Muncii, SănăiăIli şi OcrotiTi/ar Soclale .

1.302. - Mişcare in personalul tehnio su.perior •• . ,.". 102-104

Jurnale ale CODsiliului de Miniştri Minrstf!r.ul Justl/itt

1.10'J • ..:.. Extind~ea decizÎunii penale N\·. 1.058 du\ 1943 •••• 104

DeciziUDi Prl!Şi!dinţl<l Consiliului de Miniştr-l

350009, - Constituire de ~om'siuM , .. " .......... . .... '" 104 Minil!le'rul Propagande( Nafionala

4.893. ~ Transf~r~,te ..• . . " ., .....•..... ..... .....• .... ,. . lIH

Ministr.-ul de Război

Şterg~ri din con1:roalel-e .ş.coH.lol' de subofiţeri •....••.. ,... ... 1114 4.4f12. - ' Desărc:Iutre din funcţia de profesor •. .• ;.,... ..... iO·t 4.403, 4.366, - Nu~ra de profesori şi înlocuitori ••.....• 104-10'> 4404. - Ind~părtare .din şcoală •...•..... .• .. , ...... ,....... 105 4.391. - Eliminare d.jn ' şcoală ••.. . ..... . , .... ....... . ,.... 105 4:428. - Asimilare de medici .... ..•• .. .... .... , . ...... .. . .. . 105 1.49-6. - Angajare tem.POl'a.t.ă •••••.••.•••••.• , ..•••••• ,.;.. 105 63. - Numire .de L~ectol' la P. C. A ................... ,.. . 105 RectÎ![care • . " . . , ••.•.....•...... ,........................ 105

Ministerul lnz(!sirărU Arma/el şi al Produc/iei de Razboia 567, 568. - FixăI'i <le ind-emnizaţii .. .. ... .... .•.••... . .•• 10i 566. - Numire în funcţie de preşedinte ••..•.•• ,.,......... 105 560. - Completare de comisiun.e ; ..•.... ;~ " .••.. , " ..•• 105-106

Minist"rul Atat·prilo, lil tfU ni'

30.673 K. - ModiIicarea deciziei N:r. 22.307 K. din 1942 .,. W6 702. - Repunere in funcţiune ........• ••......... .. . . . ,.... 1060 331. - Puneri in .disponibilitate .....•... , ..... ... .... . .• ', 106

> Mi"isterul Culturii Naţionale şi al Cultelor . Miş;cure in per8o~1 •....•....•... , ........... ,.,...... 106-10. 61.785. - Condamnlt·j tn folosi.a.1 Statului •..•.••.•..••.••• un

. . (Continuare !.D pag. Ioa)

Page 2: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

10 I~nuarie 1944.

tir. pulllll:aUel S UMA R: .Ppgiua ' Hr. publicatiei

Mln;,terul Fillanl~l(Jr Minisftrul Macerilor lnfer~{I

'95.655. - Revenue ...... f ....... r" f " ....... , .. , .... I ............ I ....... .. 107 Tablou de posturile' vacante în bugetul R. .A,. A. S. fl',f'" 111

Angajări provizorii ", ••••••••.••• ,.................... 107-108 Mzn,s:erui Culturii NatitJnaltl ;1 al Cullelor 95.659.. - Detaşare .......... ,.' .... ,. ... , ............ " .. ,. .................. " .......... , r 108

Concurs pentru ocupaU' ode posturi a.d.ministrativ~ •• , ........ :1: 1U 95.657. - Incelare de angajare .••••••.••••• •••• ••••••••.•• 108 96.561. - Ri<licare de suspen.dare •• ,... ... ................ ... 108

Mini&teru/ Lucrurilo, Publice şi al Comunicu/iilor De1egaţii şi tran.sferil.ri •...........•••••••••••••••••.••• 1~109

lng;neri înscrişi in Corp ............................... ,' Ul-ll~ Ministt.lrul EconomIei NUfionale

49.382. - Numire de membrii supleanţi , •••• , ••• , ", •••••• , • 109 Ministerul Agriculturii fi Domeniilor

Amânare de concurs ." .... " ...... " ..... "". , ... ".".""" ........ :-:... 11t Ministerul Agrimlturii şi Domeniilor Posturi vacante f •• " ••••••• " •••• , • • f. " •••••• "" •• "" • , •••• ••• 11-1

1.012. - AngajaTe de diilrnistă ......................... 0>' 109 Numiri de pldu.rari •••• 31 ••••••• # •• # •• f,. , • " •• " ••••••••• , ••• l1f'

555. - Constiluire de com:siune ............... r .. r...... 109 Ministerul Justitigl :Mişcare in personal . . •• . ..••• , .••• , •••••••••••••••• ,.,. 109-110

Acordare_ d-e n3turati%nre ..... f. •• • ' ,. t "" ~" .. , ..... ~ ••• '·11 .. . ·'.... t14 Mini,terul Muncii. Sărjfităţii şi Ocrotirilor Sociale Ministerul !1uncU, Sănătătii şi OcrofiriloT SoCÎalg

250.956. - IllGtituire de comisiune ......... ,................ 110 Concurs pent1'\l oct!<pare de poSturi de ilnpieg.' şi {:actilog. 114-1t! 100.512. - Infi:nţQre de cantină .. , ...... ,................. 110

Posturi vacante de medici şi farmacişti .................. US Miş.eare in personal ,'. r , , • , ••••• , • t ... , •• , ." ••••• ". J. •. . . . ... 110

Comunicate ,i Circulări Ministeriale

Mini.tfn Il; de Război - ,

Au1l1l1uri Jll~ciare

Cereri pentru ,chimbărI dg nume ...... ........ ........... 11$

Concu",s ş~ post vacant •. ,.· .. ,'l' ...... ,.t',.#~ •• tÎ,." •• , •••• 11,0--111 Cereri pe;ltru rec.0nstituiri de acte civile ••. : •.• , •• ,. 115-11' Deciziune ,i dlaţhini relative la cornul/area bunurilor ,vreeşti 116

MINISTERUL CULTURI1 IU'fIONALE şi . AL cut TELOR '

:Mesajul pentru behidel'ea Colegil,ll::i Electo· ni. pt:ntru a.;eger~ epiRco.pilor ~ şi arhlPll:a· copil lr mitropoliţi:

Prea Sfinţiţi Părinţi. Domnilor Mcm7wi ai OOlC{)i1tlui Elec­

JO'i'al pen/ru. aleger.ea ep:.scopilQ1' şi , arkiepiscop~lor-mitt'opol-iţi,

Colegiul Electoral pentru ale­gerea ep~scopilor şi arhiepisco­pilol>-mitropoliţj, convocat p.:! te­meiul art. 12 din legea peutru organizarea Bisericii ortodoxe , româl1e, cu modifcarea adusă prin legea Nr. 828 din 1943, şi al d'ecretului 'NI'. 3.288 din 1943, publicat în Monitorul Oiidal Nr. 298 din 21 Decemvrie 1943, pentru a proceda în ziua de 10 Ianuarie 1944 la alegerea de e­piscop pentru eparhia Con­~ta:ţltei, ter;n~jnândn-şi l~crădle,

Eu declar î1lchisă această şe­dinti a Colegiului Electoral.

Dat în Bucureşti la 7 Ianuarie 3944, ANTONESCU

Mareşal al României ~j

Conducătorul Statului Min.etrul cu!turU nafonale şi al cultelor,

P:rof, 1, Petrovlci N'r.8"

2

Mesajul pentru deschiderea sesiunii extraOi­dinari a Sfântului Sinod al Bisericii Auto­.cefale Ortodoxe Române:

Prea Sfinţiţi Părinţi, Sfântul Sinod al Bisericii au­

tocefule ortodoxe românI:.', fi:nd convocat pe ziua de 10 Ianu~,rie 1944, ,ora 18, în sesiune extr,::tor­dinară,

Potrivit art. 4 şi 5 din Statutul pentru rirganizarE:a Bisericii or­todoxe române,

Eu declai' deschisă această, se­siune.

Dat în Bucureşti la 8 Ianuar:-e 1944. ANTONESCU

Mareşal al RomAniei şi

Conducătorul Statului

Miuistrul culturii naţionale :şi .al cultelor, Prof. ,1. Petrovici

Nr.20,

Mesajul peutru deschiderea Co)egiului 1:'ec. tora.l, pentru alegerea. episcopilor şi arhie· lliseopilor-mitropoliţi:

Prea Sfinţiţi Pă'rinţij

Domn:'kn·. membri ai Oolegiului electo­ral pentru alegerea episcop. lor şi a't'1ti~ , episcopilor--mitropoliţi,

Col~gi:l11 ~l~t<!.ntJ pentrţ!, ţ!l~ ..

gerea episcopilor şi arhiepjsco­pilor-mitropoliţi, fiind convocat, pe temeiul art. 12 din legea pen~ tru organizarea Bisericii orto­doxe române,' cu modificarea a­dusă prin legea ~ r. 828 din 1943.

şi al decretului cu ~r. 3.288 din 1943, publica.t în M{)luterul Ofio(

eial N r. 298 din 21 Decemvri~

1943, pentr,u a. proceda în 'ziua de 11 Ianuarie 1944 la alegerea de episcop pentru Eparhia Bu. .. zăului,

Eu declar deschisă această şe. :dinţă 'a Colegiului ElectoraL

Dat în Bucureşti la 7 Ianuarie 1944"

ANTONESGU

Mare şal al RomA1l.!el

~i

Conducltorul Statului

Ministrul culturii naţionale şi al cultelor,

" , Prof. r. Petrovici

Page 3: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

10 IâJiuarie 19'44 '

DECRE'"rE-LEGI ;MINISTERUL FIN~NŢELOR ,

Legea N'r. 2

"A-ţ"\fTONESCU iMAREŞAL .AL R.OMANIEl!·

şi

OONDUCĂTORUL ST.ţ\.TULUr"·

r ~uPT& iOOJp()!l>t\l!l'lli Q-lll~ m nistru S%l'>et3Jr d e Si:ai 1a De. palrtamerututl Fina,nţelm' eu Nr. 92.0(}l) d n 30 Dooemvrie 1943, I In baza dlsp()ziţi'\llD.Uol' doorete!lJoI'-l:egi N.r. 3.(}.).2 4in ~ &ep-~V1l'ie ş'i N,r. 3l.Q72 IdLn 7 SeI>tiemvri~ 11940; ""

Am d:e01'.et1lit. ~i d<eer-etim: ~

D:mCRET - LEGE ~ntru prelungirea dispoziţiunilor privind lichidarea. Casll! FonCi1i1Ul ~Naţiottal al Aviaţiei, cuprinsă ~ lege/! NI. ~66 din I ApriIiIl 19~i

~rivitoare la unificarea taxelor şi impozitelor p~evăzute In legea ,}!'oudului N aţi~nal al Aviaţiei

Ari. 1. Di-spoziţiooile l.egii Nl.1. 266 d',n 1 .AprilHI)_l~, l~~ ,fur:·too;l-;e 14i fehWarua 'Casei Fondului NaţiQOO[ al. Avia'(lte.L~ ~a p.re1ungese pâll1:ă. la 30 Iuni~ 1944. \ Ari. II. Pro(;esel>e-~ifbai1e de contraven.ţie La le.g.e~ Fooaua.ui ~aţion-a.l ai Av'afei d.resate sau care ~ VO~ dresa m. ~U'l~ ~el'l()aJ&ei de l"chidau.~ a Casei Fonrllllllui NaţlOn'llll aLAVlaţlei, ;vor f:1 8iprobate, com'llID.'cat.e, operate şi Uil"'IIlăTite dm,p,ă pl'OOO. , ~ura prevă:zU!tă în leiea Fond.uihti NaţiJo11!.8-1 a.:t A,vi@,ţi."lIi.,

Dat ~ BwClt1!veşti la. S Ian'lla.l1<s 19#.

iMinlatml finantet-ol', <Ale:raadru D. Neagl1

ANTONESCU Mare~l1i &1 Româweţ

şi

Conducătorul StatuluI

Ministrul înzesuărH ar~tei şi al ·Pl'<..(luăţiei de d'ilbotii,. General de Corp de Armati Gh. Dobre

Nr.22.

)itaportul d lui l\'lini.stl1l al finl1lltelol' către il-l Mfkr~'lll.l IoD. Antoneseih jJondueătorul Sta~lul,

Dom·n.ule Mareşal, ' Pl-Ln ileg.ea N.r". 266, publicati în Mon~ton1il ru:;eial NI.". 78

din 1 .A:priili6 1942, ca o oomrecinţă a UIll' ficării taxelo.r li' im· ~irelo"l' prevăzllloo de lege'a FOOliduiu: Nafon:al al "AviaţIei, ~ FoooThlm Na"ţioo8.1 al Av" aţiei a f'wt doofii!1ţa.ti pe ziua 'tte 1 Aprilie 1942, până la tmimiu"area mboiuluJ•

", Penfu."U fchidJ3!I."e8. Ca..sei ForudluJ.'Ilţ NaţiO'.na1 811 Av:aţi-el, s'a ~d6t cn procedura det-erm nată de legea cita.tă, UlIl fR:rmen i:.wre expi"ră la 31 DooemVTi~ 1943. " Âvând in vedere, că cu tot oeforl:llfl depua de Comitetul de ~<chida:re aJ. Casei Foo.cluil'1lÎ Naţional Illl Aviaţie; , "a rămas ne­~~i:eh·d.a:t ll1l iru-portant număr de p,roc-ese-V!er'ba:l.e de oontra,. ,enţie ce însumează valoarea de lei 2·24.000.000, este absolu! lileeesa:r ea disP'O'zi.ţiu:nUe decre.tw1ui-lege N.i'. 266 OI n 1942, sa :tie p.relungl te pe incit o perioadă de şaşe i'Uni ..;.. adid până. la 00 looie 1944. ~

Conrm'm di.'\Jp~·ţiunil:(»!' " dec.r.etelol'-legi Nr. 3.052 din 5 ~. ,t-smvr"IS şi Nr. 3.072 d n 7 Se:p.oomvrie 19-ro, aVem ()n<O>llJl."~ a vă "lt.n~iIlta spre apl'()bare şi ~mnă,twră, IlIIătlllNlotuf proiect de tdIe· ,pret-lege. " ,

, Primiţi, vă. rUJgăm. Domnule Ma.r6Şal, asigull"ll4'6a dooseb:tel ~t.r6 oonsideraf uni.

Mi.llistr:!] final,te"or. - \A.lexaiuhu D, Nea", "

Nr. 92.005. " lD4S. Deeelilvrie 30,

MINIstERUL LUCRARILOR PUBLICE " ŞI AL COMUNICAŢI1LOli :";

Legea Nr, 3

"ANTONESCU IVIAREŞAL AL ROMANlEI

şi OONDUCĂTORUL STA'fULUI"

..8.\S'Up'I'jl; 'r-.rupc)ll.'t.u:l'lli d-iu: m nistru sec:ret&1' d$ StillL I t~ :oe~ . pa1"t3lmentU!1 LU~l'ăd!()l" Publiee I;'i a1. C(}mltţ!!lj~ţii1(fl' .011 N~ "'1

29.263 din 17 Noemvl' "~ "1943. Iu baza dl ~P'Oziţhlll1ilol.' dec~etdj;or-1egi Nr. 3",:(}">~2 d-iţi 5 Sep:"

tean vrie ~/ NI". 3tAY72 d':m. 7 Sept-enwri.~ 1"9'40.. Am. d:ecrei1at şi doolmăm; "

DECRET - LEGE pentru lIIod.ificarea unor dispoaiţiuni din legea "pentru orgamzarllla

Ministerului Lucrărilor Publice .şi 111 Comunieaţiil;>f din ~6 Mai 1936 "

llt-t. unic. - Dispoziţhmi:1..e 8:1't. 15, POO0tU"l 1, d:n 1~ pentru o,rg'runizarea Mi nisterului LUKl'r.ă;dlOr Publ":ce şi al Qo.. muu"eaţiilo.r, din 26 Mai 1936, mo:difiGat pl'in legea. NI'. 698 ";" din 1943, se m-od.ifkă. precnm lll'IUe~ză:

r. Ex,sminarea tutUll'Or "pl'"o'ootel-or de lRerări ce se întOCllle2o; ", 28,U S:e exOC1.1Jtă. de către adIn' nistra~ ile m.enţio:l!ate mai sus Şi. ea:re d,epă.Şesc valoa'l'ea de lei 3:0.000.000, cu excepţia. proilecteu 101' luc!l'ă'l'ilor de fortifieaţ: ,Î şi. ap:ă.ra:~'"e naţională, a p'l"oi-ee'OOloL" looI'ă:rilo:r de pură apeei.aill tat-e sil'V <că şi agrioolă, a pl'oiec~lOl!' r,

&prov'z:l{}nări1~ de mat.eri.ale d-e întreţiin-ere a şOGe1 el<Qlr şi cailoo" "" fer~re, a proioorelol" !uorăr ~O>r ee se -exec:wtJă de R.egia Auto. " noroii C. F. R, p:rooum şi a proieetelM ee intră îu competinţai de eX!aminrure '8, Consi:1iuluisuper"OP d:e arh tootUJ."ă., oonfoeID, l-egii de organiza:r.e a D i'ecţiwnii genCTlJile a, Con.~t.rueţiil()l".

Dat m Burureşti la 8 IMlu8ll""e 1944. ANTOl'ffiSCU

Mareşal al Romaniei şi

Condu:~torul Statului

MuustfilI IUer1l11lor .publice şi al comun.ieaţilloI', ~. Al. Attl.\ Coul:4o.tine!C\I

Ministrul finantelor, , Aleundru D. Neagu.

Nr,23.

RapC/nul EI-lui ministru al luerii'l1o'r ilubliee şi al eomuni'.laţillor el!.tt'( . . ~-l Mafi'Şal Ion ·A.ntone.scu, Conducătorul Statului.

Dm'nl1ule MO!/"eşal,

" P.rin ar~. 15 al Legii de o'l~:lInizat'e il. lVIi!nt \9rel'uiliu;1 Lum'ă;l'lll?'M "Publice şi al Oom1.tl1Î1<'...nJţiiloQ>f din 26 Mai 193;6, mM fic!l.~ P'f.n, l~ea Nr. 6-98 d n 1~ s'a prevăznt c()mpeb ruţa Comnhuiluil tehn"c sup~rior de 8. eXi/llm"na tolllOO proieaooLe de lUlC<răon ce Bel întoomOOc de Administraţii.1e publiee şi ca.re Mpwşesc vruliO'a.~ d~ 14.000.000 lei. '.

Având in& în ved~i'e, pe de Q P8JI'Iie, doainţa l\flll:St6'l'ul~ 'Af:alCeriI-oT Int€lf'ue de a miI': eompetinţa. dle a.pl'Q;b.a.1"e a Adm;... nistra.ţii101.' "looaie tntil"eprinderirol.' looale şi Dir.ooţ wnU "ge1l~ rÎl.Ie Il. Exproatăa':lol' Oomunale,Î8lr pe de altă part.e, ţ .nW seama de scumpirea. ee s'a prod:us până în prezent la mate .. l;a'e Şi mâna dl8 looru, faţă de preţurile p'eţei dm 1939, pre-. "oom şi avizul dat ale OoIliSiliu,ţ tehn e superior,. ~ta liQ C!U!l. fMt f xim oompen n~a ace . .ştui OonF liu pentru ex.amUlarea pro!ec­te1oI' ce dep㺀Sc 3O.QOO 000 Iei. astflel cum prin leg~ specuum am fixat-o şi pentru proiootcle OOl1§itroo:ţiuor p'ubhee 00 B~ examinează d-e OoM 1" ul supe!liO-f al arhitee.tull'ii.

ln wOOst 9OOp, illl ba/Ua dMrete.lor-leg" NI'. 3.{)52 din 5 Sep<. t€lInvrie ş! NI'. :l072 din 7 Sep!:emvr"e 1940, avem o:n!()M'(1 !t vă I:JUpun:e spre ş"Dl'obare si /remnătlUlm oJMl!lratwl proioot d~ ~:ool·et-leg~

I

Page 4: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

96 MONITORUL OF .:.C.l.AL (Partea 1) N.r. !. la Iaulilarie 194.4

PrimiJL vă. rugăm., DomuUl.e .iYlaT~al, asgura:re.a ~birei ~ OO1JS det'3ţ tmf.

Ministru, lUCI'iLWl>l publice şi al e.omtmic;ttillol',

C. Al. Atta COllSfaJlti~

Ni'. 29.~63. l!43, Noeruvrie 17.

:wgea :tir. 4,

,.,ruWO:N'm CU MAREŞA!. AL ROlHANlEJ

şi OO~DUCĂTORUL: ST A.'l!'\1LUI"

Asup1'a l'.a!po<rflliillii d·m m uîst:ru iO'eeM~ (,le St~t. 'Fa De­partamentul L'IN~răn,'Jor Publice şi al C~1iI11lI-ootiif& eu. NI', 27.300 din 1943,

In baza dl {l-oziţiwilol' decret TlOr-J.egi ~T. 3.(}!'5,2 {lin 5 Bep-1lmnme ~ NI': 8.Q12 (1f'lJ:l 7 Se'pt>emvri.e 1;940,

Am deeI"et~ ~ dee.retăm: DEC'HET - LEGr~

'(!litru !r.o\lificlUt<1! ttlta, dilflloriţitmi clln legea. Nr. 945. din. L94~. peuttu iDfiinţa.r~a DilectittlIii ~~ne-r~Je a amxstrueţiI'l6r !'trbl'ic::e

,.1?f. 1tnic. - Dispo.ziţiu'ni[,e ari. 8. a1! n. 1.. 'd n legea N'i'. 945

elin 1941, modifieat pol' Jl Jeg le NY. 2"56 şI ·Nr. &!H} du lW3, se mo(~U;că.1 erWID nrmC'8!2"J~

F"roir.eM e tuhmw CiOlLliltrneţlilOi" ]}'ltT)1iee da- (J; 'Va oare mai 1Il&1'e (T~ 3-JGoo.€l:JO kl efl' exce'p'ţill& prevăznte fa lU't. 2 rul: aiC5S'­

te. legi. alt mere- ®oo. aJful!ate. Înaânt~re 'Spore eX3i:nm1l1re Di.­fII1cf in'''''ii gf'IWl'(tB~ 8 Con.stI'l:leţffi<'JlF' pnMiee, se vor apl"oba de uo>e ComirilliI wperiOO' cIe ru-lritxtm"ă ce va: f'rmeţfona ~ Iânaoi lIil1 steral Luoerări' O'J" Puhli(e şi al . Camlmimf.tillO!l".

Dat; llll. Bnei1lr~i Ja.. S Ill!lrnanre 1944. .A..141~'ONEs(''U

Mar~a.r al RomAniei şi'

Coniht,:-.itomI Statului :Ministrul lueriU'ilor pnN'iee şi "j. e01!!ll'D>icmţiilol',

C. Al. Atta Constantinescu

NI'. 24.

Minil;trul finlUlţelor,

AJeudm D. J(eagu

Jt!IportuJ d-iui min.i~trl1 al lucl'ă:iJor pUblice şi al comunicaţiilor e.1Hre d-' Mare!;lal 1"10 AJltOllt'S<'U. (',mducătol'ul Statului.

.vom.1~ltlt' Ma'/'Bşal. . Spm:irea. ecls','ulni lllM~e:~ şi mânei (re lml'll, proou'@Ji În prez(C:!1<& faţă. de pr-~ţtl\Y le: ))ieţj;. dm 1939. pl'«um şi dorinţa M nisterull1Ji Afaeel'fIol' Interne de a mări comp:eti:!1ţa de apl'O­bal'M Administraţii1ior locale şi 6J"g'ane:o:r _ tmdal'e, pentru lntriirlle- at.e · eă:ror }lrQ;ecte prin }t-gea. :şr. 945 din 1941. este (/e!~ în exam llltl\"a Consiliului S~i0'r de ,hhiteetm'ă ne de-1ermnă 81 vi mga să binev&iţi a Ilpreba majomYea valorii pro­ieetftm- ck- hre:rări ee urmează a. r. sapt1Sie aoom.i organ, la ei­in de 30000'tJOO lei, ei:fr.! pa ew.re am a d6pf&t~ şr pen~ pl'oie.ctel~ noe lucrări ce ead in competinţa rut;!' aprob-&re a Con­lIffiulni: Tehn~ Super 01'.

Daei şi Dom:năa.Voost:ră., Dom!lu)e MareŞIJ1. aprobaţi m~dul JIlIell de ~ voot>a, vă ~ să bbrevoiţi, pe baza decntelor-Jegi

NI'. 3.052 din 5 Septe'n:h\.''l'ie: şl Nr:. 3,.002 d.:n 7 Sel)teJllvrit~ 1940i­să ll'Vestiţi cu. semnătura DT"., a.:ătma.tul pl'oioect d~ decret-le..,ma. .

Primiţi, vă ru.găm, Thn}B.mtl~ l\.Ia reş al , a"igu.l'a.l'·e~ înaltei noa::; tl'e considera-ţiunL

MinistrII I lucl'ă.!iJ.oJ: p.ubliee: ~ :.~ eOllllmieaţj.ilol:,

C. Al. Atta C'onstlln1:inesclI

Nr. ,27.300, 19!3, Noeruvris l'1,

MIN1S·TERUL JUSUŢIEl

Legea Nr. S. ,,-<lliTONESCU

MARBş.lla AL ROMANTEI , şi

.. CONDUCĂTORUL STATULUllt

A,<.\llpra l'a'p(\lt'tul'lli d-1n;' fi ni. .:tra 8€1Cl',etal' d.e St'llllr la De~ paF't~mmtu;t J'use;ţi:ei eu Nr. 181.6U1 din 1943'.

In baza 61 SJ.lozl1flnniIror (leereteroI' -l-egi Nr. 3.00.2 €M 5 Sep· reJl1'Vlif' ş' Nh~. ~.012 :{l~ 'I ScpfJem Fie 1940,

.Am del"l'efta t şi: treCl"etăm:

JJEiCN;h."'l' - LEGE . pentm atmtgutl'& an . .0(& din Jegell judecăU1riilo!' efe lKUIe

Art. WM. '- Art. 4& din l-€gea. jOOooător;ilor de ~'. pri­-rn()'r' h~ tinerea mlni registMr ('k< prmp,rie-tmte. se abrogi.

Dcrt in Bn-e'Uol'est! ]a 8 18m-llaT'-e 1944. .

NI'.2Ş.

• ANTONESCU

Ma:reşa! al Rombiel

~ .Callwitend S1atRllri

Ministrul justiţil':1,

Ion C Marines<:u

RapJl'tul d·lul mIDlilLl'U al J\1st1pet către d-! M:ll-CŞ31 Ina .Âl!otc:JhE~1I

Conducătorul Statului

ll'tmdm Jl(J;f'~, Prin regulamootnl pe'ntrn simplifiearea serviciilor la tcibu,'­

na'1e sI judoec.ătOTii. prin desîiinţar~a ~ transformarea 'b m>ape a un.~l~ registre.. am de.;;;fii:nţat ~i reg:strul de proprietăţi, pre­văzut de ari. 78 din regrdamtmtul legii judeeăto.riilor d~ ocoale, dewnit inutil faţă de reg~stl"uI ce !Se ţine la. triIm.nnJ.

Cum .a'0el'.Yt l'eg'stru e1'3 pl'evuntt şide· arl.. 48 din ]e~a ju:" decăt~riilol" d6 oeoaJe. era !ree~y că acest a:riieQl să fie abr6gat.

In oo:nsechlrtli. am -mtoemit aliiiwoattll j)'1'OiE:Ct 00 deeret·~ pentru abrogarea a.rl. 48 din regea. judeeăt(Jri~lor de oeoo'le.

Dacii. şi D~ Voos-Ue. semteţi de acord eu. preveduile prezent:nM decret-]ege. în baza disp~iUDlo~ de<ll'ttelor.tegÎ Nl". 3.('52 din 5 Septemvrie- Ş: Ni". 3.072 din 7 SeptemVl'i~ 1940~ cu (InoaTe vă :rog să binevoiji a-l aproba ii semna.

Prim' ţi. vă. rog, D6mm1le Mar.eşa}. asiguraYea în'aUei ,neie eon.sideraţiuIli.

!finistmJ justitfel. Ion c. MarmftC1l

NI'. 181.607. llM!t. De-eem-ffla 81

DECRETB ltJ1'flsnJml.. DE RAZB&I

• .ANTONESCU llAR.EŞAL .AL ROMâNIEI

In 1Jaza dis~iţiUn·J{)r . decl"elelol'­legi Nr. 3 • .00·2 din 5 Septemvrle fi Ny. 3.012 din 7 Septtmvrle 19'-ID;

p6ntrn ser-vi:Ciul <Le birou. pe data ari­tati pentru ·fiecar&,. a urmitorilti ofi.4! 'Ieri adivi ti de rezervă:

~ C0NDUOĂ'TORUL STATULlU" A\'ând in vedeTe ra.p(}r{'1.."t d-toi mi ..

!iistru Sf:C~2r de S'at k Deparfa-men­tqJ eli Ră7.boi ' Ni: 13UJ56 din 29 No­

'~.e 1943,

l\: ' '-

Având în vtdere uti('01~ 62' ti 63 \lin Iegea asupra poz 'ţiunii ofterifor şi hotărirea. CcInsiIi1l1ni Superior sl Of­iMi" luată :p.rjn procesele-wrbafe Nr .. 12 ~ lR din 1943,

Am tbl'dat Şi 4ecretăm! Ari ... t • . Se. aprobă . ele BOl. el~

Pe c1a!a ' ele 2 Heemvrie 1~ 1. OFlŢERI AO'l'lV1

dfaDteria LoeottJi'lftti-eaWwft

Rusu r. Pompei, 31.x.1939. Motivul c~asăr',f: teoBiooe ~

)h. 18~ şi M.n. 111/2,

Page 5: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

10 Ianuarie 1944

:Bill.'zescu Ioa.llt Sl.X.l9-39t. l\IotivuJ clasăl'ii~ ulcerr duodeoo:t şi

,a~ culoză uretraIă •. Şopron Vasile, 18.VII.1942. lfotivul cl~sării: eventraţLe post ape:­

ii'lltorie. cu2 f stu:~e co-l1Sooutive, eol:i. , ~estectomie xUombUieală.

Ma'w ,'

Negul€''SCu Constantin, 18.VII.l!l42, Motivu'l elasării: ulcer duodeual ope· ~at {gash'O-en,tel'O-aiUastoui&ză}. '

OăpUa'wi

Dumitraşcu Mihail, 1.tv.19-S2. Mot'Vlll elasăl'ii: inS1lflc.ienţă aoM1{i~

~oml);eTIf)ată.

Căciullă Ni{)o!a.e.. 16X1935. Motivul c.lasăiri1 ~ paehH;leurită, baza

,stân~ă. N~ulescu Gh. Gheorgne, lO.V.19-36. Motivul clasării: cOl'tieo pleurită, am ..

~le vâl'faru pulmonare. Crctu'escu Leon, 1.VT 1938. Motivu 1 (J.Ţ.a~o/,lrii: insH" cienţli llol'tică. ~nca E. Ioan 8,VI.1940. Motivul cla,sării: Itstule p.erialla1e. N'o(lulescu C. Şt-efa.n. 15'.XI.19!1. Motivul clasăJ.~: 1'IOOto-eolîtă mee.

roasă lim!>,nograhul'Omatow:' (Nioola. 'Pavre). '

Vlah St. Dumitru. 23.VII.1942. Motivul cl3!:Wii: ao.rtită, eronÎCa

·'Wioară .

Guţan L, GaVl,·t, 25 X.1~39~ . Motivul cla.şăl";i: scleroză. ina.etivii. iL

lobului sU!pe'ri()l~ drent , -, . :Cav~rţa.

Ma'lo.· Pârâia.n.u D. Ovidiu, ·31.X.1942.. .

Motivul c;~aSări i: : dIabet zaharat. ' J • (

Cifpitooi

Sârbu Vladimir, 1.VI.1938. Motivul C'lasăl'u: 8l:o--tigmatizm-miopie,

,fte 6 D. O, S., eu v.,. O. S. 1/6 şi. V. O. J). = 1. i'al'adento.ză cn cX}}ulsare to­tală a d ',nţilor maxUai'i super'lod şi pa~~ tia.' maxilarul inferior. De~Jita,te.- fi· mieă.

Frunz.escu A. Petre. S..VL1940. M')tivul cl8Jilă.rii: rig,',ditatea coloanei

,vi.'t'tebra:l.e dl<ll-saI.e eotlS'ooultt~v opera.ţil3i 'Alb ei, după M(}l'bu Pott.

ArUleda Că.pitani

Foleia A.. , Vietor, 1O.V.I941. . 'lf:>tivul clasărin: S,iudrom Bazedo­

~ian. VOi.cli N. IuJiall, OO.III.1943. Motivul cl'asăl'~;:, hipel'm.etrQpie, de+,

fi ti. şi stra'bism c.o.nv.ergeut la ochiul stâIlg, Cll ambliopie eOllBeeutivă, V. , O. D.

Andri-evieţ A. CoMtantlu, ·-10.V.1941. Mot<-:vu.l ~tasării: seşu.el-e după.' t1'9'mbo

ite-o ;tă. a membl'uhIi int~or drept.

Pe data do 19 NoeÎnvrÎ& ltl43- .

Colonel

Ceru eseu M'. Constantin, 18. VII, 1942. Motiv-nU clasării: ulrer duodffl.1al ame-

liorat· '

Loooteltenri

Căpităneseu T. Ioan, 8.VI.194ft, MoţivuJ c.1asăr~~: spollldili~ă cu ten­

dinţ.ă r ' Z'Omctică. Frezoi M. Mihail, 2O.III.1943. Motivul elasiirii: ealus ,",'cws 1/3

gam.ba inferioară dl.'e-aptă cu sem 'an­chihză articu' aţi ei tiI" o-tarsie:n e . . ' Este a.eeirumtat în tim!>'ul prog1~amu;lui dte instru<!ţie.

Genill f'.ă.p'f~it

N'îculElb"CU Gh. M;hail, IO.V.1941. Motivul e'asării: parq,d-e'lltoză, lipsur~

multi-ple ~.'e'.i.1.tare cu prezenţa a 4 dinţi antogonişti-debilitate ' fizicii.

JlilIdarmeria Maior

Stefă.nlescu C. Constantin. 8,VI,1940. Motivul c1asării: . basedovism inci­

p:oot cU debmtate' fizică.

Pe data de- 2 NO{'llivl"'Îe 1943

O"O:RPUL OFIŢEIULOR SANITAR! Mel1fe loootfN1:CfI,f-aolmu:l

Turtureanu Gheorghe, 8.VI.194{J. M~tiV1Ll clasărli: braDşită cronică. e11-

~nftz.em· p.u1m~.ar şi rupe:rlensiUllte ar· teI':ală. '

Medio ~il>1'

g'FJOială Gh. Toodol'. 8.VI.1940. ' 'Mot::vul elasării: diabet .zaharat.

:ITeteri11.al' că1J.ftan.

. Pascu Seb3l~tian, 8.VI.1940. , Motivul elasădÎ: sel1n'OZă pulmonară, hHa.ră Şl petobtlară. cu si.nfi~a sinusultlt casEg-elinfraematie dl'<ept ~i uşooxă inc

au f' f,ienţă lrepatieă. ' . ' .

'CORPUL OFIŢIDRILOR ADM1NISTR..!\.TIVI AcIministr-a.ţia

, .d il.l/lti'~i8trator-că7Jita.';j.

Bel'esen Constantin. 8:. VI, 1940-. M:>tivur clasăr~i: fistu'-e cl'oniee pe·

l'iana.te, otită medie supurată. cronică stângă. .

II. OFIŢERI DE REZERVĂ ,Pe data de 2 Noemvrie 1~43.

Infanteria coro-nci ele 'I'eZ6r~

c.on13tanti~eScu Gheorghe, 1.IV.1936. M()tivuf elasărr"i: ao,rtită cu hiperten.

,SÎmue arteriaJlă (17/9) şi am3mie. eof.e· ~~stţţă_ eronid .. :' J~u ~Tă ule.el'aţie -ai1â~ă), Traeh.eo~f>ronşită, grlpală, seia ... t'că stângă.,

L~d~'tenenţ!-oolO!l!ei de ?·8F.!ert.5,

Rădoi Z. Dumitru, 31.X 1939-. . MotivUl . c-tas~H~ f;~tuf~ p.erilInală,

. operată şi vindooată; Hipel'.'teD&iu.n.e ar ..

97 •

ter'a'ă moderată, Mx. 19, Mn. '9· 'bron~ . şită cronică. . ". '

Gl1;eorghiu Mihail, 1.VI.1938. l\I[o ~~vut c'klsării: a.o-rtită iihCip :~utlij

llU bronşită cl'on:că şi ob~itat.e .

CăpU'G'/i,i de re.e·ervil.

Şel'1ehea Ni.(lo~ae, lO.V 1925-. M'lf vul elasării: sta Cle astenică fără,

lezluui neurolo~ ce obipc.Hve, Pp.trescu Titus, 1Q.V.1939. l\I[.>tivn\ e:\asă.rii: otită cronică scl~l'o­

ades 'vă p()sf-supuratică,. după Reada­tînă, cu S1lElUare de transmisitin-0 par­ţială,

LOtJotc l!lJn.l ; ((f' " P;?P ,'llil

Pora Glreorghe, 1,V.1918-. MotiviIt cla.~lrii: bl't'lnşitit Cl'oulr.ă, ent.c

fizematNtSă ş: il1sufie.'.ent,ă eircnlatoriE!'r uşoa.ră hipertensiune arterială (17-10,5 V. L.) .

Bo?,za Ioan. 1.IV.1921, Mo-thml elasu··t: o-tită M .. "d<,e SllpU.

tati!. cl'onieă sfângă, Otit.ă. ei-c.atl'Î<!ală dreaptă. eu nll~;;tl.e 1'I"!'f'1':: );' 'ht atte-ralii.

'Andr&iaş Traian, -2,3.V.1923· Mot;vul ~laslL,,'i: sequele d.e ltemfna ..

l'E"ză dl'\papHi. mushtne Brte-rială, Mx, 101/2-Mn. 11.

GU!g'uţă Vasile, lO.V.l93«. Motiw'l eIasări.i: fe-zeetie p-arţ'aJă de

stomac cu g8~ro-ent"1.·o.lI,"~t{!flloză. MllDtNHllU Vasile., 24.I,1938.

, M.:>tivul e"as~c;: var-1ce fll'ommtat~f amhe'le ga,moo ş.i !'~I'm ~ ,1 ~ambei drepte-_

OOi~ma Ioan. 1.VI,1938 .. Mo.fvul elasărU! ~<;:;tI'O-~ntero-a;nas­

temg.ZJ8 cu sta,"'E\ j!leUE'1'1l Ui hnnă. L;ţzlt~E'$u (P\~(wglt~, lOV.U139.

" MoHvu1 elasRl'ii: 1:nf1-'tra-t'~ stl'h<>1a .. vicn'l,arn dr"'aptă, vsl'iee eu: flexioo:ităţj Il ~amoo' stâl,l~.,

M'UlltNl1lU Tudose. lO,V.1939. Mo"'V1l1 clasih4h l!a~l"6 ... enteI'() 11.'IlEa~

temoză. după U'l~eI' gastric. , ,

POp('Smt D. n-heo.'r.g-h~. '25,X.1!}::t!}. Motivul c.las8:rii: DYflH,<J1tă cl'On1C8.f eu

en~zem pu.lmomn~. aOl''''Hi (''POR'cit Ins:fescn Rt~ra,n. 2!5,X.1939-. Motivul e1asi\rH: eic~ltl.'ioo Întinsă Il

hrp<)COlldrnJuÎ (lr~pt. cu e-~~\tnlrţ'(& eon­aec~"·'Vă. colecistp.rtomie- · şi cpstoţ()~ pentru abnes !lllbft'~l1~(,.

r~I'!'l<,n Pavel. 2.5.X.1939:. . MOJ,vlll chI'3ărî': nevroza traumaticli (din ră7..holul · t;r.e<>uH: '

Matl.'i ~lmton. 24 IJ942. Mot:vru e1asării ': scleroză prumQnal'1Î

stând. C' /.lranu r. Ioan, 2l.).JII 943 MoNVllt !JT~rli: iJ:A"P.+ '....,,~. M'1'e1(l,1'1u. M:t'ooa, 2IO.tTI.1943. Motivu1 ,clasării: se.1eroz& puJmonarli.

8ubloc~teM1Oţ, till ulle'Mlil

S,>reneenat Ioan. 1.XT 1917 . MollivtiJ. Glaairli: ' ca':cwoz:ă, renall

<lreapt& ......

I

Page 6: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

98 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 1

Ioan P. Constantin, 15.XI.l917. Mot~vul. c1asării: uşoară aortită ('D,lfi·

;JJem pulmonar. . ' Ha.şeganu D· Ilie. 15.VIII.1926 ...

Motivul cla.sării : uşoară llortită cU ta· iIlhi.cardi.e SÎDusaIă. . Băluţă Ni.oolae, 31.III.19~7.

Motivul eIasării:. aGtigmatism mIopie. • oompus bila-lil'ral de 8 d, 1-.., ambii ochi. Coroidităper:pape, ară miopicii,. V. C. D.=lf8, V. O. S.=1/6. . Oanţă R. Gheorghe, 31.III.l007.

Motivul clasării: cicatrice înruildată. moJ.e.tu;l drept. je7lă în mers după răn re de război: , Ştefan C. COOl tsnuD 10.V.193<9,

Motivul elasării: n€vrită optică NC·

. (robulbarii.. ochiul . d~t cu ic.ctem cen­.t.raJ. V. O· D .. = 1/20 V. O. S.=l.

O~teanu Ilie. 8·VI.1940. Motivul clasăl'ii: . seleroză pulmonară. Gh·ea. Ght.'Orghe. 8.VI.1940. Motivul e1asării: cicatrice în 1/3 ,r.lfe­

'rioară a· gambei drepte şi ma'l1!'inii ex-100m.e plantaro, eu limitat'ea ~:unii 'plantei şi u. Umelor patru degete a!p. pi­.eiorului C01'e5pffilzător, c<>nse:C'lltive unei 'nevrte a nervului . planl~E' prin rănire tIe război.

Bucur Eugen, 8.Vl.19'40. , Motivul elasării: astigmatism hlJperme­iropic c-ompus+5 d, O. D. hipel"metropie O. S· + 1 d, a'cuitate viruală. fără c.o-­a-ecţi.e O D. 1/6, O. S. = 1 hemalt.miolie tOOnseeuiiy unei splillO ])jfi.de oculte.

Cata.li~a 1. Petre, 30.VI.19<W. Mottvul ela ill'ji: Modifi-cări respira­

torii la ambii p.ulmoni. Miopie de 9 li O. . S. ~i 6 d. O. D· eu V. O. D.=lj2=V. O. f;. 113, după e{}reeţie.

Manoleseu Dumitru, 30.VI.1940. . Motivul c1.a.săl'ii: otită medie supuratl cronică, drea-ptă, timpan cieatrie:al .,stâng, hlxeacuzi.e accentuată.

Stau AUl'el, 3O.VI.1940. Motivul clasării: artrită, cronică cotul

~tâ;ng cu atrofie musculară a membru­lui oor~un?..ător şi limitarea mi'ŞCărilor ari. I.otului. - Antoo€S<!u GheOr~he. 30.Vl.194Q.

Mo!ivul <,ll\~rij: Iipl"A c,omltlletă a oa,u' 'turii 'superioare şi turburări di' peptiee IlODS6CuHve cu debilitate fizicii.

GheOl'Oviei ~r 1'cea, lO.V.1941. Motivul c1asării: rezecţie de ' lmnll'(3

:pentru ulcer duoden al. Hul'&il. EUgelliu. 10.V.1942. MoHvul cl~ării: hel'nie musculară a

am.dricc:p ului stâng, dt' mărimea unui 'pumn C~l ţ1~oal'ă gl'lfulilte în mers. cOlise­l:ntivă unei ciootl'i.ce vic:oase.

Duma Octav:an, 25.V 1942. Mot: vul cJ.asării: 6t;ra b am divergeut

:;t.ângo fii nst'gmati m miop·e. compus de ,- 8 d.; mascu-Iă OOl'llNlOă centrală O. S. V. O. S. - numără degetele la 0,50 tClD. 0·1}). - normal.

Cristea 1000, 1.VI.1943. Motivul c1asării: coroidită atrofk!ă ma·

eulară dre.a.ptă V. O. D.=l; 1/20; V. O. S. = 1; .

Cavaleria Maior' . de reat!1''lJă

Rin-a. Albert. l.IV.l920. Motivul clasării: aortită, hipertffilslllDe

arteriailJ". (23/11). Locotcnen1; de reaer'IJă

Dudea N: Matei. 15.II·1932. Motivul e1a.sării: aritmie completă prin

fibrile·flutter. , Ion€S~u N. Dumitru, 24.1:1942. Motivul cla' ării fibroxă pulmonară eu

deb:Iitate f~zi.că pronunţată • P-etre;cu A. Nioo1ae. 2O.III.1943. J

Motivul clasării: insuficienţă mltra-Ill. cu debilitate fizică.

Subloo~te'i1.e·m de retlel"c!J Croitoru Gh. G'rig()I'e, 1.IV.1940. MoHvul (~&lării: debilitate fizică pl'O·

nu.ntată. -

Artilerla (':ăpitan de reaCl-lJu,

Boek I. C()Ijlstantin, 2O.III.1943i Motivul c!asării: PariLdentoz.ă, turbu·

rări dig€Stive prin ~ipsă completă a mo­larilOl' şi pr~molaTiJ..or 2JU.pt'l'iOl>i~: a 4 molari iJnferiori.

Locotemifl,ţi do 'reqer~ă

Bahmiiller Fr. Otto, 1.V.191.s~ Motivul c1asă1'ii: foarte T1~re val'ice II.

gambei drepte. Lipsa parţ' ll'lă a danturii în maxilarul superior bnc. 4 dinţi, ante­g<>nişti •

Ghelooa I·· Ioan, 10.V.1939. Motivul clasă,rii: deprWrune p~hlcă

şi tachi{!ardie. Ceraphidis V. Adrian Vaxcu, 8.VI.

1940. , M<>tivul clasării: varice profunde ale

ambel<>f gambe. Bodea I. Cornel, lO.V.1941. Motivul clasării: uleer duodenal eu

me1a.nă şi hematone~ . Căp-ruciu N· Ioan, M.I.1942. Motivul c1asăl'iI: ool'ti.co-pleurită, vâr­

ful stbg.

Suulocotenefl,ţ-L ae j'ese'/"v{E

Morţun Neghi.nă Mircea Vatsile, t.IV, 1!f4()'

Motivul c1asăl'ii: c;;tenbză si insufi· uienţă mitrală, insufieienţă 'a0l1ică în. c<>mpe.:lsare. . IEăeescu l\f. Constannn CeISi'llil, S.VI. .1940.

:1Iotivui elaslirii: otită medie catarală cronică bilateraJii cu , uşoară scăd'e!'e ' de auz. . .

Geniu Locotllnettţ~ de j'el/6t''Uli

Popescu M. Aure1. 1.VI:l9-38. :Moti.vul e1a&irii, miop::e CU ' astigms"

10 Ia.nuarie 1944

tIsm miopie de -~ d. ,O. D. şi - 11 d. O· S. = 1/3 după (!oţ'ecţie.

Biicher I. Ioan. 10.V.1939 . Motivul cl8J ării: Strabism convergent

c,u a-mbliOlpie O. S .. V. O. S.=număr~ degetele a 1/2, M~ V. O. D. ::::J 1. r

8ublocotenenţi de rezt!1"llă

Brătucu Gh. Ioa'a Alex., 8·VI.1940 • Motivul elasării: catar tubo·timp81l~

cronic bilateral. Lixianu S. Ioan, 8.VI.1940 • . Motivul' clasă,rii: ulcer duodenal (r@

dicolin ic ) . Nichita I. Petru, 10. Y.1941. Motivul clasărH: insuficienţă mitrall!

oo~l€tlSată.

Chimişti

Sublocotenent ' ohimiBt de ;'eeff'IJlI

Dum'trescu N:co!ae, 1:1V.1940. Motivul e~asării: artrită sneroiHaeil 'bt<

laterală şi ostdtă a vârfului sael'u1ui dfi 'natură ba'Ci:lară· Modificări respiraf.()ri~ la vârful plămânului stâng.

Jandarmeria Loootenent·colimel de i'et!e'I'lJţJ

Dospinescu ioan, 1.X.1931. Motivul clasă-rii: ambliopie. HipermoB"

tropie + 7 d., ambii ochi dimin,uarea ac" eE!ntuat-ă, vizuală, 1/25, O. S. yi 1/2 O. D.-r după C(}~,

lntendenţa

Intelldant mator .

Ba'Ciu 1. Conda.ntin. 1.IV.1937. Mo!i:vJI dasări: flebită eronÎel l '

ga.m ooi drept~. Administraţia

.4d1niuiatratm' Zoootentnt,co'01~eZ de 763fTfJ!l

Mirăuţă 1. Alexandru, 8.VI.l940. Mot:.vul tlasării: Bronşită croni~

emfizema t<>asă. Medici

Medic căpito.,tI ac 'rezervă Schuster Siegfried, l.IX.1915. Motivul clas.lrii: Varice profunde eu::

oedem mai accentuat la gamba stâng~ ' Mcd~t loootenenţi de rez/I,"vă

Popescu I. Ghe<Jrghe, 20 III.1943. M,<>tivul clasării: A<>rtită incipi{!l1t~

eu hipert{!na.,;mi (18Yz-111/a V. L.), cu: turburăJri. vestibulare şi s1mă papilară.

Nemeth Nicolae, l.II.1930. Motivul clasăl'ii: Trombo-flebită mem'

brului inferior stâng mio:!ardită. Va .. l'Îce .e-uperf:cial şi profund al gamhef şi coa.psei stângi, edem cronic turburărtt trofice ale mem brukli inferi<>l' stânr.

Veterinari Veterinar căpitan de resert'ii

C'ii$1;oloveanu I()an, 10 V.1941. Motivul clasării: Rezecţie gastridc

Vete1"Îna'r locotenent de rezf'T·vă

Daf:n Iosef, 2O.III.J943. Motivu I clasării: SCO' ioză pron llI\r

ţată ,şi debilitate fizică~ pronunţată.

Page 7: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

. .. li IanUarie 1944 MOmT"IU1L OFIMAL (Partea n Nr .,

Vetermar 811-blocote'il.e".t de ,eeei"flil

Gh.ooÎ-ghiade St. G:heorghe,. lO.V. ~9:r.J. -

Motivul c.lasării: Variee ale gambec ior cu flexuozităţ.i şi dilataţiuni mati, !ol"mdnd p~chete la· gam.b~ dreaptă.

. Marina Regală Căpitam ele rezervă

Andrieş Ştefan, 15LVIII. 1938. :Motivul elasătii.: Insuficienţă aor·

lică.

Art.11. D-I ministrJ secretal' de Stat ~I/, D<!partamentul de Războiu Este în­~rcinat cu · eXl:'Cutarea acestui decret.

Dat în BucureŞti la 11 Decemvrie 1943.

ANTONESCU ~teşal al RomAniei

şi

Cand'lc;ătorul Statului

Ministrul de războiu, '~entra1 ae Corp de Armată Constantin l"antazi

Nr. 3.212

MINISTERut ECONOMIEI NAŢIONALE

"AKTONES!JU . MAREŞAL AL ROMANIEI

şi

CO~UCĂTORUL eTATlJLUI" In baza dispoz:ţiunilor decretelor-legi

;NI'. 3.052 din· 5 Septemvric ş. Nr. 3.072 ~in 7 Septemvr:t! 1940,

Asupra raportulu · d-Iui ministru se' t:retar d,e Stat la Depar-amC'ntul Inzes­:răI';i Armatei şi al Proclucfei de Război ş: ad:inter:m' la' DepartamentuL Econ<>- ­:miC'· Naţionale cu NI'. 173.693 din 29 Decemvrie 1943;

Având în ,rederc legea, asupra breV6' telor de . nvenţ" une,

Am decretat şi decretăm: Art. 1. Sc· acordă brevete de illven~

fiune: Verein:gte Deutsche Me1.allwerke Âk­

,t.iC'nge.o;llschaft : Tren de aterisare. Dosal' :Nr. 35.345.

A~bert Ruprecht; rnt" r.zător cu bau" 'dă. Dosar NI'. 35.346.

ZellstDfffa,brik Waldhof: '!'esu l ueiri~ :t,abll pentru ba.ndaje. Dosar NI'. 35.347.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrit'ken: iVas închis, în splt:cial lampă electr'că cu 'descăl'cal'e, lampă incandesoontă sau alte .s:milare. Dosar Nr. 35.360.

~. V. Philips' Gloeiiampenf.abri{·kell: mtocmil'e 'pe,ntru ajustarea oefectu'ui .stereoofonic la instalaţii pentru tranSffil.­gîunea, steTeofonică. Dosar Nr. 35.361.

Deutsche· Gold- und S Ibcr-Sche·dean. ijta1t vormuls Roessler: n:spozitiv şi pl'o. ~edeu de distilare. Dosar NI'. 35.363.

"Hale", HanseatischC'R Kettenwerk G .. m. b. il.: Pr(}(!edeu de fosfatat supra~ faţa ferului şi aI:ajelol' lor. Dosar Nr. 35.372. .

J. E. Rehieckcl' ·Â.-a.: Imbuniităţiri la

construcţia f-ormelor de tur~ăto.rie. · !)o­sar NI'. 35.378.

Olemens A. Voigt: Suspensie elasti.că în special pentru automobile. Dos·ar Nr. 35.37!l

N. V. Philips' Gloeilampenfabri(Oken: - Lampă electr:că cu descărca.re. Dosal' NI'. 35.380. . .

Otto He nrich Kopp: Branţuri orto­pedice şi pi·ocedoeul dC' fabrica re. Dosar NI'. 35.383. .

Anton Kohlndorfer: Haină şi proce­deul de c('!'lfecţ:onllrC'. D{)sa.r Nr. 35.3.85.

I. G. ·F'arben·n'dustri(· Akt engeseU­schaft: :Procedeu şi dispozitiv pentru se­parar>ea unor bemiee~1110z(' din soluţ:! ,al~ calinC' apoase. Dosar Nr. 35.387.

Clemens A. Vo gt: Piesă de cauc:uc şi metal. Dosar NI'. 35.388. -

Thomsen & Co. Werft. Fahrzeug- u. Maschinenfabrik G. m, b. H.: Vehicul cu roate pe osii continui. Dosar· Nr. ·35.389. '

lleinrieh SchoUer: Procedeu pentru ,prep'ararea h:d.ratulul dt! glucoză d n soluţii ap<>ase de glucoză, în special din produsele de hidrol:zal'e a amidonului şi

. d n siropurl dC' zahăr de lemn. Dosar NI'. 35.390.

J. E. Reinecker Aktien.gesellschaft : : :Model pentru forme dC' turnătorie OO,U-

ţinând ciment ca liant. Dosar NI'. 35.399.

Clemens A. Vo·gt: Culpă elast"că pen­tru transm~terea momentului de răsu­c:re. Dosar" Nr. 35.400.

J. E. Reineckel' Aktien~esellschaft: ProcC'deu pentt·u grăbirea întăl':rii fof' melor şi mie'.wrilor de ciment şi n1s:p. Dosar NI'. 35.401.

Compagnie Franf}vse de Raffina,ge: Procedeu d,e fabricat n~ru de fum. Do' sar NI'. 35.403. . ClemeU!~ A. Vo·gt: Roată de veh:cuI. Dosar NI'. 35.404.

CIemens  . Voigt: Bandaj de cauc1ue cu învC'::ş d.e uzură. Dosar NI'. ·33.405.

J ean Bebr: Legătură la capete <de ca­bl:u. Dosar NI'. 35.408.

Paul Schmeck: Dispozitiv de punere în miljCal'\:' în special pentru maş:ni de cop·at planul': (heHografe). Dosar NI'. 35.411.

Office Nation·al IJldustJ·i.el de l'Azotc: Pl'00ode-u pentru fabricarea h'drogenu­lui şi oxidului de ca..rbon. Dosar Nr • 35.417.

I. G. Farbeu:ndustrie Akt"engesell· schaft: Procedeu pentru R~pal'area It­

me3teeur:!Ol' produse de reacţia d:ntre halogen şi biuxid doa limlf cu hid.l'ocaJ'c buri. Dosar Kr. 35.418.

I. G. Fal'ben:ndustric Akt·ellge.seU­schaft; Procedeu de :Fa.br· cat compuşl orgauiei aisul:fului . Dooar Nr. 35.419.

J. lPohFog . .A IdiengeseIlschaft: Roată . ,~eu~Ware pentru vehicuLe ~ şine. Do" sar Nr. 35.421.

99

Chemische . Fabrik . L6wenb~rg - ' Dr. Warth & 00. : Procedf'~ pent~u d,esa­grogarea ·unu mat~rial· cu Mnţ:nut de -celuloză: Dosa-r· NT. 35.ţl22. '

"Siand!l.lu" De!ltsch~ Sichtkartei G~ sellschaft m .. b. H.: Cartotecă. ,. Dosul" Nr. 35.423 . . Hans Fattlngel': Pl'oo.-dE'U de prepa: rat pat serii. Dosar NI' 35.42fl.

Siiddeutsche Zellw111e · Ak+ .engeselle schaft: 'Procedeu de preparat d(·l'·vaţi, sO'lubili de I'gnină. Dosar NI'. 35.4:tO. ·

Didi.er-Werke Aktie'1'!t'SellS%ft: Pi'~' Ctdeu şi nstaJaţ"~ de ~"hl':cat ('ocs mec talur~c · din combustibil. care nu proc duc eocs compact. Dosar~Nr. 3:;.433. . Ari. II. Se acordă ·brevet de impor~" Vu~: .

Herbert Sc.hocu: Oontrafişă reglabiltt de Il.v:on, executată ca tpb teles(op ii <'u. ,. , e:.ectromot.or montat. precum Şl cu' an. grenaj: Dosar NI'. 35.375

Ari. III. D-1 min:stru secretar -··de Stat la Depart.amentul Inzestrlirii Arma. tel şi al Producţiei ' :1('" Război şi " aa. interim la Departamentu· Econt\miei ~a.. ţionale <este Însărc nat \!U aduc'erea l:i în.. deţ.l'n ire prezeutului decret. . .

Dat în Bucureşti lâ- 3Q Dccemvl'ie 1943.

ANTONESCU­Mareş.al al RomânIei

'li Conducătorul Statului

Ministrul -îD.zestrării armatei şi al produl'ţiel de răzooiu şi ad·interim la Departamentlli

EeoMmiei Naţionale. General de Corp de Artnată Gh. Dobre Nr. 8.360.

"ANTO~ESCU MAREŞAL AL ROMÂ."UEt

si CO~DUCĂ TORUr.J STA 'l'ULUI14

Iu .baza d 's,poziţiunilol' decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Septemn'ie şi Nil' 3.012 din 7 Septemvr-ie 19-40, .

.Asupra raportu'ui d-Iui m·nistru se­m'etar de S"at la Deorartamentul Inzesc

trări' Armatei şi al Producţiei doe- Răz. boi şi ad-~ntel:in la Departamentul Eco· nomiei Naţiolln1e cu NI'. 173.69-4 din 2'9- Decemvrie 1943;

Având în ved~re legea 3(supra bre vete~(lr de iuvenţiuue,

Am decretat ş i dc-cr-etăm ~ A71. 1. Se acordă brevete doe iuven

ţiune: I. G. FalrbenÎlldustrie AktiengeseU­

schaft: Procedeu d-e pt'e.parat hidrooa.r~ buri clol'urate. Dosar NI'. 35.43.6.

Deutsche Gold- nnd STlbel'-S·cbeidean·· sta;l,t vOl'mals ~sler: Obiecte metalice eu supl'afeţe de metal uobH întărite.

. Dosar NI'. 35.438; Vel'~inigte Deutsche -Metallwerke AL:­

tieD~I1schaft: Dispozit:v de zăvoriro

Page 8: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

100 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr, '1

pentru ej]lndri i de lucru la avioane. Do' sar Nr. 35439.

Maybach-Motorenbau G. m. b. H.: Motor în patJi'll timpi în special peD'tm autoInlobHe. Dosar Nor. 35.442.

Nicolo S lvestr:ni: Materi: texti1e al'"

tificiak Dosar Nr. 35.443. Daimler-Bez Aktj en.gesellschaft: Dis­

pozrt1v de ctanşal~ pentru bneş.e. Dosar Nr 35.448.

Volcan, S. A.: Perfecţionlki la gene­l'atorij d(> ~cet 1enă ş; de alte gaze. Dosar Nr. 35.450.

Gerolf Zorn : Toe de scris cu b:Iă. Do­sar ~~'. 35.451.

Kugelf schel' Georg Scllăf~r & 00. : Ontii de lagăr D()Sllir Nr. 35..453. , Knoll A. G., C~mische Fabriken:

Prooodeu de preparat uleiuri sicaHve. DCsar Nr. 35.455.

"IIermanL. Schubert": Procedeu de innobilat textile (!1l răşin: fenolice. Do­.&ar ~r, 35.457.

Les Usines de Mclle: P'l'()cedeu de fa. br:cat ()ft.fine ş' diolefine prin ca't.aliză dt'Shidratantă. D3sa.r Nr. '35:459.

Volcnn, S. A.: GenE'raf.ar de aeetilenă cu var uscat. D{1sar N'f. 35.461.

Gertrud Z:nn, născută BMdekerl: Mase infl-amllbile <le sulf ş' asfalt, res­pectiv de asfalt, cu. inflnmabili'tate re­dusă, d~tinate a fi turnate calde: Dos.ar Nr. 35,463.

Delr:sche Gold- una Silber-Schei­deanstalt vormals Roes,sler: Procedoeu de lnă'lb t f:bl'-e ~~tale. Dos8JI' ~r. 35.467.

C. Lorenz Akti.engeseUsehart: Proce­d-eu pentru reduce,l~a erorilor de ind'i­eaţi.e detenninate de yariaţii d~pendente d,e ~cord ale t:mpului de propagare a Jaze.i curenţ 10,1' elce:riei aIt€rna.tivi. Do-sar ~T. 35.471. '

He nrich Lanz Aktiengesellschaft : ROată de sem~nat 'pelitru maşini de se­m,ă/lat cart()fi. Dosar Nr. 35-472.

Forschungs- und Verwertun.gsges.e1-sehaft m, b. H.: Procedeu peILtru obţi­ner€'3. caueillculni din pă'rţ-i de plante, Dtsar Nr. 35.479.

Forschungs- und Vel'wertungsgesel-:Is~h:af,t m. b. H.:' Procedeu pentru obţi­nerea eauciucului dln părţi de ,pJante care confn cauciuc. Do..<"ar Nr. 35480.

. Karl R:ehard Leopo1d Grauding: Une.Jtd pent!"l baterea (fspozitivelo.r de fixare. DOS3r Nr. 35.48l.

Daimler-Benz Aktiengesel1schaft: Compresol' ·încăreă.tor cu şuruburi ·pen­tru sprijinit pereţii cu6ei unul de altul, îndeosebi pent,1'U motoarele de av:aţie, Dosar Nil'. 35.487.

Askania-WeI'ke AktiengeseolJschaft: Grav:mţtru. Dosa,l' Nr. 35.494,

Deutsch~ Q()ld- und S.vlber-Schei. deanstalt vOl'mals Rt~ler: InseC'ti(!,!d, Dosar Ni'. 35 501.

,KnoU A. -o.. Chemisehe Fabriken ~ ~ced~ pentru ~Tep8rarea unor pro' d~i de eon<lf'S81'e aoomănăt()rj răşinilor. Dos3or :Nr. 35.505,

8

Knoll A. -G. Chemische Fabl'iken: ' Procedeu pentru prepararea uno.r pro­duşi de condensare. D<l~r Nr. 35.506.

Otto Dunkel: C'uplaj de contact e1tlC­

tr'c. Dosar Ni'. 35.507. Ari. II. Se MC!l"dă p,revete de perfec~

ţÎl{)llare:

Veetscher Magn,esitwel'ke Act engesel .. lsallaft: Massă refractară pentru căptu­şit cuptoare ':lldustr-iale fixe (cUp':oru'6 cu ,puţ de încărcare sau ceva analog). D'Os8il" Nr. 35.465..

Fra'nkfurter Maschinenbau Aktienge­sellschaft vorm. Pok()rny & W:ttekirul: Motor eu (!<lmbust:une internă montat pe bărci în afara bordnlui. DoSQl' NI', 35.514.

Ari. III. D-l ministru s€(!l'et3il' de Stat la Depa,rtamentul Econ()miei Na~ ţ:ona1e eS'~e însărcinat cu executarea a· oostui decret. '

Dat în BUCUl':e~ti la 30 DooemVT ~ 1943. '

ANTONESCU Mareşal al României

'Ii ConducătoI1l1 Statului

Ministrul inzestrării armatei şi al producţiei de ră.iOOi şi ad-intcrim JaDepartmnentui

Economiei Naţionale. Gener~ de Corp de Armată Gh, Dobre

Nr, 3~361.

"ANTO~1lESCU MAR.EŞAL AL RO~~IE:r

şi

CONDUCĂTORUL STATULUI" , In ba~a d:spoziţiunilor decretelo:r-l~gi

Nr. 3.052 din 5 Septemvrie ~i NI' 3.072 din 7 '~eptemVl'ie 19'40, ,

Asupra raportu~ui d,-lui m'nistrn se· cretar de S':at la Dep'artamentu1 !Dzes­trări'. Armatei şi al Producţiei <l-e Răz .. boi şi ad-inter'm la Departamentul E00-nomiei Nafonale cu Ni". 113.695 din. 2'9' DecemVl,ie 1943; .

A vând în vedere legea. asupra ,br~ vete~:'r de invenţiuIl.c, I ' ' .

Am decretat şi decroetăm: Ari. r. Se acordă brevetoe de mve'n­

ţlune: Sheyer - D~,im.ler-Puch Aktiengesen·

sch.aft: SUp<Jrt pentru arme de fl::c. Th>­sar Nil'. 33.949.

Luz-Bau, G. m. b. H. ~ Armăt.ură pentru bC':on armat în ronstrucţ:i rez~s­tente la bo'lIibardament. Dosar Nr. 34.226.

Rheinm:efall-BO'l'S!g Aktienges-ellschaft: Dispoz'tiv de şl-efui t găuri cilindrice tiau (JOD ,ce. Dosar' Nir. 34:271.

Sehuberth.Werk: Cască de metaL Dosar Nr. 34.402.

Auergesellschaft Aktiengesellsehaft: Tubu~eţ detector de ~.~,' Nr.

. 34. 510. Hugo 8,chneidet' Akti'eng€OO).Iseha.ftJ

10 Ianualie 1944

Tub de cartuş oomb:nut. DOMl' Ns:'. 34.607.

MetaHgesellscbaft AktieugeseI1c;cbaft: Procedeu pe:ntru confeeţ'()narfU unor Jliese m:ci de fier. DI.::sar NI'. 35:276.

Sehubel'th-Werk: Ca,'5că de oţel. Dosar NI'. 35.348.

.Aktieng.esellsch'ilft ,,"Ormals Sikoda­wel'ke in pilsen: Cartu>~ scudat• Dasar NI'. 35.541.

1000 Dumitru: Focos de fund per­('''Il~nt cu sigul'anţă ş: annare piroteh~ n·di. Dosar NI'. 35.573.

Rhe' nmettaJ Borsig Aktiengesellschaft ~ Lagăr de och're pentru aTme şi aparate­antiaer:ene. Dosar l\'\l'. 35.597.

ZoHan V. Duea: Obturator elastic eu. segmenţi comandaţi. Dosar NT. 35.{)03.

CaIJ.'l WaIther Waffenfabrik: Culat3 pentru arme aU'tomal~. D<>.>,ar Nr. 35.633,

Viţache Săvoiu: Cartuş şi g.lonţ re­dus cu aer <!Omprimat. D()sal' Nr. 35 657(

Heinrich Gerst: Pat pentru, adăpos.­tur de- apărare pa~ivă. Dos.ar Nr. 35.667.

AU0rg'{;S~llschaft Akt engesellschaft !

Vizor pentru măşti de gaze şi oche~Sl't de prot-ecţ:e. Dosar Nr. 35.669.

OberhiiHrn Vereinigte Oberscbles:seh~ Hiittenwerke A.kf:iengesellschaft: Bomba pentru atac deLa m1cii înălţime. Dosat' Nil'. 35 681. -

Ioan 01' .şan: Ambalaj m1l'ta:lic pentru aansarea cu paraşuta a armamentului şi mate-rialeLol'. Dosal' ~r. 35.7{)4.

Gheorghe R. Tr'fan: Mod'fieal'ea ~ adaptal'ea (!al'abine~or şi arm~()r de in­:fanter-'e M-anliehel', eal. , 6,5 rom, Md. 18'93 Ş a al!'m~]or ruse, cal. 7,62 mms -pentru a fi folosite de h'u:pele sp-ee:ale ale armatei. Dosar Nr. 35.725.

Hohdan I?antoflicek şi Oldrich Tu· rrek: C.ap<'ă exp'losivu din mat01'~ t€rmo­p1a,c;:tică fără tub metafc. Dosar Nr, 35.72.s.

"Oţel Rap'el", S. A. R., pentru pre­luel'are-a oţeclului : Focos automat pentru grena.d-e. J)Qsar NI'. 35728.

Deuische Wdfen nud Munitionsfa· br :ken Aktiengesellschaft : Procedeu ds măsu:rat t:mpmi scurte. Dooal' KT'. 35.750.

Friedrich Streit: Culată pentru Îu{!ht. zăt()a1'8 cilindl'i~. Dosar N.r. 35.788.

Radu Ol'oveanu: Vizor pentru tra" gere antiaer:ană l?i anticar. Dosar N'I'. 35,789.

.Alexandru Vivoseh:: Fooos pen&ru grenade doe mână. Dosar Nr. 35.831.

.AuergeseUschaft Aktiengeselschaft: ViZOT plC-utru mă~ti. qe gaze" Dosar NI;' , 35.837.

Waffenwerke , Briinn AktiengeseU. sehaft, Zbrojovka, Brno, a, s.: Arml de foc portativă. Dosar Nl'. 35,889.

Messerschmitt A. °G.: Avion cu arlpl an'~erl:ară extensibilă. Dosar Nr. 35.849,

AUl'el Manu:' Amortisol' de şoo peu": tru lJ '8il'8şute. Dosa,l' Nr. 35.856 .

W:af:f-enwerke Briinn .AktiengeseU.

Page 9: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

10 Ianuarie 1944 MONITOHUL OFICIAL (partea Il Nr. 7

;choaft, Zbrojovka, Brn.o, a, ~,: A'l.'mă dt> tor cu mundştua baseulabil. Dosar Nor. loc automată. DoSar Nr. 35.858. 35.527.

Deutsche pyrothensche Fabriken G. N. V. Philips Gloe'lampenfabriken: in. b. H.: Pl,<>iectil. Dosar NI.'. 35.868. La.mpă electri{!,~ cu descăr-eare. Do al'

Ott{) Henrich Drăger: Aparat resp:·. Nr. 35.533. ~tor de ÎILă1lţme cu regulatol' de aeI' Askanla-Wel'ke Akti.ellgesellscbaft: ~prmentar dependent de înălţime. Do" Gravimet1"u. Dosar Nr. 35.537. [jar NI'. 35.'914. Askania-Wel'ke Aktiengese11s<lhaft,,!

Ion Bungeseu: Post d~ oomandă eCll- Gravimetru. Dosar NI.'. 35.538. t.relă de noapte pentru tragerea contra· Katadyn G. m. b. H.: Dispozitiv de p,vioaneJ.o;L' invizibile. Dosar Nr. 35.921. limpezit şi. de.<ililfectat, de €x. apa pota­

Oarl WaHher Waffenfabrik: Vizor bilă. Dosa.r NI'. 35.542. t~u sc8.1.1llel ~rentru armele de foc ilUto· Brohltal Aktieng.esellschaft fur Steiu. 'ViUI,t.e. Dosar Nr. 35.933. und Tonindustrie: ReeuJ>eratoal'e cu mai

Atlerg~sel1s<:ha.ft Aktiengese11schaft : multe zone, îndeosebi pentru cuptoare . Cutie penlru mă..,ti de gaze. DoSlIl' Nl·. inalte. Dosar NI'. 35.543. ~l5.~57. Luftfabl'tg~rătewerk Hakenfelde, G.

..4."'. II. Se adcll"dă, 'bTeV&te de perie<:';. m. b. H.: Giroscop azimutal. Dosa.r NI'. tionaoo: 35.549.

'Auoergooetlschaft .A.ktiengesel1sehaft: Rudolf Zindler: Blocuri pentru sta-'l'ubuleţ dctectoo.' de gaze. Dosar NII.". · nograme. Dosar Nr. 35.550. ;~5.813. - . Deutsehe Babcook & Wilcox-Dampf.

Art. III. DJ In'nistru secl':et-~r de . kessel-Werke Aktiengesellsehaft: Regu­l:)l(ilt :ta Departamcntul Inzestră:t'I\. Ar.. lafor de tempe.ra.tl.rră. pentru aburi. Do­matei şi al Producţie: de RăzbOI ŞI a~. . sar NI'. 35.551. .inte~im 121 DepAal't~m?ntul Eeono'lll1ei PommeI'Stlhe Eisengiesserei und Ma~ N'aţ1ona1e. este lllsarcmat .cu aduoor«t schinenfabrik A. G. şi Otto Heiden: la lndoepltniTe a prer.entulu1 decret. .' Tăvălug eu grapă. Dosa·r Nr. 35.553.

Da.t in Bucureşti la 30 Dooemvr, ~ Deutscbe Gi>ld und S'~lber-Schei-"943-. deanstalt vorma1.Q Roessler: Procedeu

ANTONESCU de filtrwt metale. Dosar Nr. 35.556. Mare~l a;i Romaniei Harry ~ratzsehmar: Dispozitiv la

y yagoanele basculabile Dosar Nr. 35.558. Condue!toru1 Statului Zylinderhiilsenfabrik K. & F. Schuch:

MinIstrUl inzestrăril armatei şi al productiei Prooodeu şi instalaţie pentru :preluera­as rii.z~iu ~l ad·interim la Dopartamentul rea unor piese de lUIC1'U. Dosar NI'.

Economiei Naţionale, 35.559. General de Corp de Armată Gh. Dobre St.anislaus Heinrich Ri<lhter: Pli<e NI'. 3.362. permanent. Dosar NI'. 35.563.

1,ANTONESCU MAREŞAL AL ROMANIEI:

şi

CONDUCăTORUL STATULUI" In baza dispoziţ.iunilor decretelor-legi

Nr. 3.Q&'2 din 5 Septemvrie şi NI'. 3.Q72 'din 7 Septemvr:e 1940,

Asupra raportului d-lui m.mlstru se­.\Jl'etar de Sts,t la Departamentul In. :zestrării Armatei şi Producţiei de Răz­Jboiu şi ad·interim la Departamentul 'Economiei Naţionalţ>, cu Nr. 173.696 'din 29 Deeemvrte 1943;

Baugrund G. m. b. H.: Procedeu pentru seoaterea unor miezuri de p~ ~ânt întregi. Dosar NI'. 35.564.

J. S. Schatt Armaturenf~bl'ik: lnsta-. laţie pentru grajdUri sau similare. D(}e ear Nr. 35.565.

Fried. Krupp G1'1lS()nwerk. Aktiell­g6Sellsbaft: Prooedeu pentru topit şi rafinat bucăţi d~ fier pudlat printr'O' metodă Duplex. Dosar NI'. 35.566.

Karl Cuker: Proeedeu pentru inda. părta.rea substanţeI OI' cu miros şi gust nţjplăcut din sfecJ.3.. Dosa.t7 NI'. 35.567.

ROhlll & Haas G. m. b. H.: Procedeu de tăbăcire cu ajutorul enz:melor pro­teolitice. Dosar Nr. 35.569. Având m. vedere legea. asupra breve·

i;elor de mvenţiune. Thomsen & Co. W E:rft, Fahrzeug und Mascbinemabrik Gesellscbaft mit be­

de inven:- schrânken Haftung: Vehicul pentru Am dooretat şi decrcl.ăm: Ari. 1. Se acord' brevete

Jiune: T Deut8cha Gold und 8:1ber-Scbe-i­Heanstalt V01'IDa18 Roossler: Utilizarea ~egl.'ului de fum pentru producerea ,mătasei artificiale negre, colorate, la. :tors. DoS8.l" NI.'. 35.517.

Knoll, A. G. C'hem:sche Fabriken: ~l'oeedeu pentru prepararea unor pro· '~uşi de condensare. Dosar Nr. 35.519. ~imax' AkW!J1·geselLschaft: Extino-

toate terenurile. Dosar Nr. 35.570. Apparatebau System Behm G. m. b.

H:. Radiator cu apă caldă şi cu încăl· zire autonomă. Dosar Nr. 35.576.

Willi ' Strecker: Procedeu şi .dispo­zitiv pentru turnarea metalului uşor. Dosar Nr. 35.577.

Âiot. II. Se acordă brevete de per­fecţionare :

J)entsche .ţ]o.1d urui S'!ilber-Schei.

10l

dean.stalt vormali!: Roe~lel'! Ingeeti(,.4~. Dosar NI.'. 35.51G.

Wieuer Lokomotivfabl'ik AktiellgeseU· oohaft: Ra.cord de abur pentru insta. laţiile ajutătoare ale looomotivelor elt -' acumulare de înaltă lH'esiune. Dosar Nt. 35.525.

Metallgesellschaft Aktieng 'ellsehaflt: Metal de lag.lir cu plumb, eonţillând at.. <laIii şi alea1ii pământoa-se. Dosar NI', 35.5!26.

Deutsche Gdld und. S~,lber-Sch(}i· deanstalt vOl'D1als Roe:ssler: Illsectie:zi. Dosar Nr. 35.528.

Fassfabrik Diener & Roth: Proeedeu. de curbat butoaiele. Dosar NI.'. 35.578 .

Art. III. D-l m:n.istru. secre.t4llr ~ . Stat la Departamentul Inz.estrării M~ matei şi al Producţiei de Războ'u, şi 00.­interim la Departamentul Economici Naţilonale este însărcinat cu adu<!el'ea la îndeplinire a acestui decret.

Dat în Bucureşti Ioa. 30 Dooemvrie lfM.3.

ANTONESCU MarefAl al României

şi

Conh<:ător-ul Statulul

Ministrul IDzestrării armatei şi al prt>duc~il\l.

~o răzooi şi atl-interim la. Departamentlll Economiei Naţionale.

GeMr&1 de Co.rp de ArIDAtA Gh. DobII'; Nr.3.363,

"ANTONESCU MAREŞAL AL ROMANIEI

şi CONDUCĂTORUL STATULU!" In baza dispoziţiunilW' decretelor-legi

Nr. 3.052 din 5 Septemvrie şi NI'. a.07a din 7 Septemvr:.e 1940,

Asupra raportului d-Iui minlstru sec .' 6l'etar de Stat la Departamentul In. zestrării Armatei şi al Producţiei dG' Război, şi ad-interim la Departamentul Econom'oei Naţionale eu Nr. 173.697 din 29 Deeemvl"ie 1948;

Având ln vedere legea asupra breve; telor de iIivenţÎ'..me,

Am decretat şi deeretăm: Arţ. 1. Se acordă brevete de inve'll~

tiune: Fides Gesellsebaft fur die Verwaltung·

lllllld VerwertQ!llg wn gewerbli.chen.· &huwroohte~ mitt beschrankt€4l' ·Ha.fq tung: Montaj de instalaţii telefoniC8 cu mai multe centrale în serie. Dosat' Nr.35.588.

Bochumer Verein fur Gussstahlfa,. bl'ikation A. G.: Instalaţie pentru tn.. doirea şi tratarea la cald a. foilol' d0J 1!1J:IC. Dosar Nr. 35.589.

Alex.andru Bojinescu: D"spozitiv pen .. oi

tru sterilizarea lichidelor alimenta.n;. Dosar Nr. 35.591.

Aurelian I. Dragomir~u: Cap d& jardere cu trei bra\<e pentru limpi de>

Page 10: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

loa petl'ol (sif>Wn l)rimus) eu dit>pozi.tiv de d€.'3fundat bruţele. D~ar Nr. 35·59-2.

Hermann Schubert; Liguo.polioze, c;:l.in l~nll, pa i> şlll[te mrutew.i1IW~.me- vege:ta;h:. l>o&al' NI'. 35.594.

Metaliea. Rmnână-, so.oi&tate în llU'lll.e colectiv, Al. RerJescu & FI'; HageÎatein: Smfpellsie elast:c-ă p~ntnt vehicule. Do­lar N!'. 35.595,

Finstel'Wf),ldel~ ~inen G. ro, b, H.: Impră.,?tiltor de {1ălclurii 'In special peIl.. t~'u lichide cu tendin~ de a forma coaje. Dosar NI'. 35.5S6.

Deutsche Gold uud SJber,Schei. deanst.'1.lt wOl'mals Roessler: Ep'\.uarea plllmbl.lIui prin ' filtrare. . Dosar Nor, 85·598. . . '

A.lfred Mayel'biichler : M aşillJ;~ de Şeris d~ mlZl!lfltar. Dosar Nl'. 35.6{)1.

Heiurich Vorltauf: Pro,cec1e'u pentru l'ăcirea lopeţiIQr turb~nelol' cu gaze. Do­sar Nr. 35.605.

Reichel & Ca. Rostschut.3Werk: Pl'Q­eed€'ll pentru aeoperirea fie-rului şî oţ.e­luhli eu me ~al şpriţuit proteet,or (lOD:­

tra 1'llIginei. Dosâr Nr. 35.6·06. Joser Kopetz; Procedeu şi dispo'zitiv

pentru fabricarea. 'unor furnituri s-au tuburi cu şanţ ondnlat în formă eli-60id.aI.ă, D~ar NI'. 35:.667 ..

N, V . . Pbilips.' Gloeilampenfllbl'ike:n: Resonator eu activitate' şi dispozitiv

pentn lillde ultre seurte cu un resona­tor cu cavitate. Dosar NI'. 35.6QS.

V€reinigte Kugellagerfabr'ken A. G.: Ajutaj tubular pentm partea supe­rioară. a fu.;:,-elor de toTa sau a mosoare­lor de aţă. Dosar Nr. 35:.609.

"Carl Birkenstoclt: Dispozitiv de măsurat plcâol'ul. Dosar NI'. 35.610.

Lasoo' Burui8iOO şi DumitJ.'u Ioan: Procedeu pentru depal'<lzital'ea cel'eal~ !()l' şi legumin()3s-elo.l' Îll si!ozUl'i saa în oriee fel de r,3llliel'e . etulşe, sub <f-l'euj.t mchis. Dosar NI'. 35.611.

. Nicolae Antoniu: Sepa:ra.tcll' eentr'd1:l.­gal. Dosar NI'. 35.612.

Nicolae Antoniu: M.aşmă. l·apidă. p4lOO:. tru fabricarea la cald a pl'Odl:1Selo); de metal. Dosar Nr 35.613.

lIfărg.hit Lăscaie ~ Tăbli~ ~~ scris. Dosar NI'. a5.6.14. ,

.Aiexandra Miol'an: Dispo.zitiv de în­chidere pentru )t~c::pienţi ele lemE. Do­sar NI'. 35.615.

Leon GoifalLt & C-ie~ Prooodeu pen­tru e,eonomfs:rea cooitOl'll'M în fabrica­rea tubunrQr ~mpresibil6 de amoalaj, • ettliuril&l' de amba:laj şi alt61·a. Dosar Nl'. 35.616

.AJe-xaool'u Petrini: Ta~pă şi p-iele ftll"Jliţiale. Dosar Nr. 35.61&.

N. V. Philips~ Groielampen181bl'iken: ,'Montaj p~nt.l'u moou1area în freevel!lţă ~ &. UD-e-i unde purlitoare. Dosar NI',

35.621. &lcie.t,e ,Ii 'El'OOtr{)-Chim~. :Q'ectra-M~­

tal':Dl"gie et des ÂeieM ~le~triq~

. 10

40NIT01U,iL OFICIAL (Partea. 1) . N~, 7

fi >Ugioo I Perfecţionări in. obţinerea. CN­maţilor alcar..:ui. Dosar NI' 35.623.

Sigmund Dercovi~i: Aparat el~'ic de spă;at rofel~. DQIŞa!' NI'. 35.624.

Louis Fel'Tan.d: Proood:e-u fi di$po­~tiv pentru asiguJ.'!1n~a funcţionării au­toma;te el; cuptoarel.QJ' de electraIiză la cald· DQsar NI?, 35.625.

Richard Miiller: Dispozitiv de va­poriza,l'e arurgint:nlui şi cQmp.l.1şilOl' hli. DilS<\r NI', 35.626.

C. Lorentz Aktiellges.ellschaft : Pro. cedeu de detel:minat direcţia prin me­toda reeepţîei oodelol' medulate p~'in f0Cvenţ,li-;- Dosar NI', 35·627.

C. Lorez Aktiengese11schaft: Di­pozitiv ele.u'oma'gnefKl de :>cm, pentru telegrafia de imag':ni. Dosar Nr. ~5.62.S,

Ari. III. D-l mhkshru lSle0l.'eloo.l' d~ Stat la D€ipartamentul Inzastl'ării Ar­matei şi al :Producti~! de Război şi 00-iuterim la Deparlameu1Jul. Hcono-mied.

-Nationale ~ste însiln:mat eu aducerea. 'la, indeplinir~ a a,eeHt'nl de.'C-ret. . Dat în Bu.cureşti' t~ 3l) Dooenlvl'ie 1943.

ANTONESCU Ma·reşa1 al ~omâniei

şi -­Conc!'4cătorul Statului

Mimar.till inzestră.tii armatei ~ ' al PJ!'W1HlţM de l'bQQ~' şi ad·interim la; .D.ellarllaljl~ntu1

Economiei 'Naţionalei' ~ Gener~ de CoJ:p 4e Annati Oh, BobII!:

Nr. a.364. . .

MINISTERUL MUNCII, SĂNĂT.lŢI1 ŞI. CilCROT~RlJ.OoR SQ:CIALE

".,ANTO:r-mSC11 MAREŞAL AL ROMANIEI

. şi .

CONDUCĂTORUL S'l."ATULUI" Asupr;,\l, raportului d-lui m::aistru: se.

cretar de Stat la Departamentul Muncii. . Sănătăţii şi Oero-Ul'i1o.r Sociale eu NI', n.M8 di.n 16 Decemvr:e 194a J

In b8!Za di-spoziţiIDtilo.r deetetel&l·. le.gi NI'. 3JJ52 din 1) Sep'te.mme fi Nr . . .3.07'2 din. 7 Septemvri<e , 194t},

Am decretat şi deeretăm:

. A!~t. 1. Se f8Jce mIIll~roar.ea. mişe8>l~ pe .tUna de 15 IanilaTie 1944 în. peI\Son~lul tehnic superioJ? r pendinte de Minist.eru.i MUIlJeii, Sănătăţii şi Oc-rotixil.o:r- Soeial'e-, in comol'mi-wt-e- cu {tiSJlO'ziţil$:i;le legu pentru organ ' zarel1 sanitară a StatUlm ~-i eu aVIzele (1()misioei Adminifl.tl'ati~ ce funeţio-Bează. pe lângă ae.."St mini8tW',

'daie In'}) prooesele verbale ml Nr. 19 din 12 O<ltomvrie şi 13 din la Deeem­Vlri~ ..1943 şi anmne:

1).1 dr. C05ma I()u, actual msp€iCtor 'general sa::Oitar d'c-r.nitiv, se ml~eşte" de­fnitiv. după cel'ere, inspecwr genera;1 saDit~r şi ele Oel"OfiTC regi.ona1 al Regi , 'Imei Saalittart: ,i d~ Oe.rotiT'e IV:- $biu,

-10 Ianuru:i& 19441

pe baZa Wţ-t. 68 d:n leg'ea pentru Ol'gam.. za:rea sanitaTă a S'taiu1uÎ.

D-1 ·m. Hagi Pal'08schlv Ardeal. le

numeşte deî-i:ni~iv în. p~stuI , de: medl~ Primar· u.e boli interne la Centriit de Sănătate cln Se.coonliJ. Samita.r n Negru BnetlLt'<!şu, fiind: reuşit' l'a. eO!neursul p'r,evăzut de art. 184 din legea: pentl'lI ~l'glWizarea sa:nital!ă a Stat-ulm. .

D·l elI'. Almă,.~,.:u:LU Simion se nrool~~ defin:tiv, după. e~ere, în postw} de: me­die p:dmal' Chi11ll'g dela; SpitalUl! Cm. traI din Oe-rniîmpt fîind reuş1t 1& eXil/-<

menul de clasif:eare pentru medtci pri [ millri, spooialitatea cllir1!lrgi,e gene1.'al~; deP$ în seshm~a -D~emvrie 1942.

D-I d:r .A.r~e!lle Valeri.u se n~ definitiv,' d\'tpă l0eir31'e; în pastuJ} de. med1c prillial' chi:rurg dela Spit,aTuI ),:RegiIr8. Mariaţi ' fclin Chişin~u.. .fiind reuşit la examenru U.e clasifkar.e peninl medici pl'mal'i, specialitat(l!a. chiTwgiG geoo:ra:Jă, depu$ în 'seSiunea loo:e 1943.

n-ra, ar. I~rga Elen.a. se llltme~te de-­:ffnitiv, <.flrpa. ce~re, fu pootul de med1~ Jlrimar ~t.()matt)l.og la Spitalul din B:rli. ... ha. fiind rellmfli, Ia. examenul. de e!asi).. fi·(l~re pentru'. medici primari, ~peeiah:c tatea steinatologi~ depns. ~n se:;-iunea Ilmie 1943. '

D-ra dr. FIQ1:'escu I10ana se nUilneşte . . - .. " defin:tiv, după ce'l~r-e, in po~l de me~ dic şef al Labol11torl!U:1.1i .(ili,T Igienă din l)Qroh{}i, fiind reuşită la examenul' de elasifica:r~ pentru m~d' ei şefi ile 1&00-rator de igimnă şi 18.Ralize bi.ol{)gicc, de~ pus. în. Septemvrie Î94;t . r. 1 dr, Năstase Ion, aC'tual nJ>edic ,dl\3'fin.:tiv, da .cir.cumscripţie la oraşul Bacău, se 111:\m·c.şte . dclirutiv în postuL de medie şef a.l oraşului Bacăll:, in baza

. al't: 84 din }egea' plmt1'1l' orga.nnarea J)lanita'l'ă a StatuJui.

D~l dr. · Harhoill Zaha.r:l1, acotual IDtli­

IDO; defuriti-v de ei:reumscl'ipţie la. ora­Şl'l'} Mediaş, se nrwneş't-e · defi'llitiv în pas. tul. de medio(; şef al eraşului Mediaş. in ooza m't. S4 din legea pentru ~l'g.a:n:lIa· '1~81 $8iI'lital"ă a Statllli tU,

D-} fu·, P6p Ni'OOlae, aeb\ll..a.l' JOOdic d.efmit.iv 9,} Ci'N'U'Il'lscripţi.ei Beba. Ve­dJ.il, jud.· Tim~) se transferă definitil'!i după cel'e're, in postul da medic al 61'!l~ ~u . ni Tg. Mă.gurele.

D-I dr. Unguremn C'oJllStarrtinr :fost medic stagiar de eil'c-. se rep-rimeşte dec

fmitiv in serviciU', m pelS'tul de medi~ al circ. şi Spitalului Vatra DorMi r jud. Câmpttlung.

D-l dl', ,ArdeleaJ'lu Dmnitlrn, 8ICtt:!.al me.diie d'efin'tiv al C1Jro. V\a.tra Holda.: 'Viţei, 511d. Câmp;\1!luDfţ, se . tramlerl definitiv, dUJ;lă .0erel~, în postl!ll de me' die a~ Crr.c. Moldoviţed, ooela,şi judet. .. D-r dr .. F-el'leşa;nu Iancu, wctn!,\~ m~ di-e, definitiv, al: Sp;itailum mixt ... l&i.it ~

Page 11: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

10 lanua.rie 1944

~ud. BUJZău, S6 transferă definitiv, după cerere, în po.stul de me.dc al Spi­:l&lului mixt Orşova, jud. Sever'ill.

D-I dr. Piescu Grigore. actua.l medic nef ntiv al Circ. Lunca.~iţJ3, jud. Tu1. iuea, 83 transferi. definitiv, după cerere, in postul de medic al Circ. şi Spitalului lsaccea, ace 'aşi judeţ.

D-I dl', Alexandrescu NiMla.e, actual med:c def:nitiv al Circ. Bă'ţăteşti, jud. Neamţ, se transf~ră d~finitiv, după ce­'rere, în postul d'3 medic al Circ. şi St>t. tIl'ului Tg. Frumos, jud. Iaşi.

D·I dr. Margine Ion, actual medic doef:ntiv al Circ. şi Spitalului Sculeni.

) rjud. Bălţi., se traThSfe-ră def:nitiv, după 3er~re, în postul de medie a.l Circ. Mi­l'1i.stirea Doamnei, jud, Botoşani.

D·l dr, Dorin Petr-e, actua.! medic p!'ov:zor'u al Circ, S ; ăne.ştii de Jos pe Cel"emuş, jud. Storoj:neţ., se ' confirmă def'mitiv în postul I{!~ ocupă, 'in baza ilU't. 291 elin legea. pentru organizarea san~tară a S tatuil.ui, fi'n(l reuş=t la exa­menul de c'asificare pentru medici co­munali de Circ. rur'l11ă sau urbană de­pus 'in 1 ulb 1943.

D-l dr. Costea Nico'ae, actu3;l med:e provizoriu de Circ. al ol'l1\şUll Bălţi, se amnfirmă dennitiv in postul 00 ocupă, pe baza ,a!'t, 291 din legea pentru orgac

-' DIzarea. San'tară a Statului, fiind reuşit , . ]a exmmenu} d~ c'asificare pentru me·

'd.bci comunali de Circ. rurală sau 1101'·

'bană depus în Iu1ie 1943, - D-na Câmpineanu Pana:te Nicor·~şti­Agrip:na, flIl'macist şef d ~fiuitiv la De­pozitul. de materiale Sanitare Chiş'nău ~ d-l bmovid Ono'frei, farmaeist şef ·definitiv 1'1. D'recţia Inzestrării şi Con­strucţiilor Sanita.re, se transferă, unul in J(}cul ce'u~lalt.

D-l dr. Manspart Adalbertn, medie definitiv al Circ. Lipova, jud. Timiş , trecând c'andestin în Ungaria, se lasă in d:'spolubilitate pentru părăsirea ser­v:eiului.

D-l dr, Pop V.asile, renunţând la .transferarea c;e i s'a făcut prin decr·~ttu Nr. 3,064 din 22 Noemvrie 1943, ea med:c al Circ. Mânăştur, jud, SeVel'!n ,. rămâne mai departe la vechiul său post de m,:,dic al C·rc. Şugag, jud, Alba.

In conformita:te cu art. 294 d~n legea pentru organizarea sanitară a Statu'ui, rirrnătorii medici consultanţi specialişti .se definitivează c& medici primari de' speeiaFi:alte în sel'vi6le ce ocupă, ară, tate ro. dreptul fiecărui.a, pe ba.za ~xa·­menelor de cla.,>uit(ll:r-a pentru medici pri­mari de specialitate, pe care le--au tre­mtt la Ministerul Mundi , Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale: .

D:l dr. Sorin Schiau, ' ca medic pri; ma·r de oorumltaţii, -specialitUltea rai1in. log'e ~a' D:spensaru~ T, B, C, Nl". 1 al­Ca.~i Na:ţional~ ~ As~urărilor Socia e din BUCUl'eşti.

MO~'lTORUL OFICIAL ' (ParfPa n Nl" 1

D-l dr. Nemeş Ion, c.a medic . primat· d) coooultap, spec:a.l tat pJl. dflrmato­venerice la Dispensarul Nr. 2 "Miha~l ~nescu". _.

D-I dr, Bure1lŞ Oonstantin, ca med:c primar de consultaţii, spec a 'itat-:a of­talmolog:e la Oficiul Asigurărilor Sa. eba'e Ploieşti.

D-I dt\ Rădulescu Ion, ca medic pl'i­mar de consultaţii, specialita t~a radio­log:e la Oficiul Asigurărilor Soc:ale Bră la.

D-I dr. Mărculescu Thus, ca medic Pl'ooru.· de consultaţii, specia'i,tat "a pe. d ia tri.e şi puer:eultnră la Of eiul Asi­gurăriior Sociale Iaşi.

D-I dr, Păun Andrei, ca. mooic pri­mar de oonsu~taţr, spec~alitatea ra<'[o. logie la. Oficiul Asigurărilor Socia:e Turnu Severin,

1)-1 dr, PIl.'.'.ca.riu Radu. ca medic pri­mar de consultaţ i, sp ~ci.a'itatea chirur­gie gen·eraIă, la Oficiul AsigurăriloL' &ciale Braşov.

D-l dr, Tomescu Virgil, cu medic pri­mar de consultaţi=, spec:a.1itMea. radio. logie la Casa de Credit şi Asistenţă P. '1'. T.

D·I dr. Stoica Virgil, ca medic pri­lllJll' de oousu'taW, sp~cialitatea stoma­tologie Ia S'pitalul C. F. R Simel'ia, jud. Hunedoara.

Următorii medici primari de spita.le dJef''llt:vi, se num.esc di~"t·ori rui spita­le-lor unde funcţionează, în conformi­tate cu al't. 111 din legea pentru orga­n' zarea sanitară a S'~atului ,i anume:

D-I dr. Bona Tra.ian, medic pl"im<:r chirurg def:nitiv 1& Spitalul din Su· ceava, direetol" al acelui spital.

D-I dr, Ceapă Ca1istrat, medie pri-. mar chirurg definitiv la Spitnrl Cen­tral din Ch' şinău, dir'?e>tol"' 1!\1 ace1ui spi,tal..

D-l. dr. Constantine.scu Nico·a.e, me· dic primar de urologie definitiv a Spi. talul ."Re,gi~ Maria" din Ohiş'nău,' director al ace'ui spital.

D·I dr. Muntean:u Gheorghe, medic pr:mar ddin'tiv al Spitalului de. oonul­gioşi din Chişinău) director al aceiui spital.

D-I dl'. Ghercul~u Toma, . med.'c primar detf:nitiv de obstetrică şi giooCQ­logie la Spita'ul judeţean Chiş' nău, dÎ-. rector al acelui spital.

D-I dr. Isanos Mihail, medic primar d-efin·tiv <al Spitalului de boli min'tah şi nervoase 'Costiugeni, jud. Lăpuşna, director al aoolui spital. ' , . . D·na dr. B(}nciu Agrip:naj medic· primar de.fiuit·v al Centl-u1ui pentru OIer()tirea copiilor .din Chişinău., direc­tor al acelui centru.

D~l dr ... Sto!an . Coootantfin. m'!die primâ-r chirurg defin!tiv lla S'Pita1ul dia Bălţi, director &1 Melui spital!.

108 • - <

D-' d~, ŢUr.c8'llU Grigore, mt6d >c pri. mar ChU'Ul'g deLllLv . 8. ~pita'u:l din Cahul, direc,()r al acelui spital.

D-l dr. Andre ' :Vui'e, medic primar defiu:t:v de boli interne la Spit.alul din Lsmail, dir :ctor <1\..1 aeelui BP taI,

D-I dr. Constandache Ion., medic primar definitiv de medi-eină 'ntel'nă la Spita'ul din Sorooo, dil'OOtOl' al a.c·~lui sp taI.

D-I dr. 11'0fti Em:neseu. med :c pri­mar chirurg definitiv al Spita'ului d n T ghilna, director .al acelui spital.

D-I dr. Bârcă Iom. medie pr'mar chirurg definitiv la Spita'ul din Oră.'1' tb, repal'bat 'in 8.e.eiaş · calita:e la Spi­alul din Orh-ei, se confirmă definitiv în acest d~n urmă post ş: se numeşte di. rector al ace:ui sp:tal.

Următorii moo!ci se numesc defintiv după eerrr', în locurile arăta ~e în dt'ell tul f ecăruia, pe b~za axamellului de elas:ficare pentru medi-ci comuna'i şi de <.JÎ'l'il, sanitară rurală sau urba.lJă , fnut în sesiunea Iul 'e 1M3:

D-I dr. Sandov:ci Vasi.e la C:rG, şi Spitalul N<ma Suliţă, jud, Hotin,

D·I dr, Gheorghiasa. M h 3i, la Cirl1 BOl'oaia, jud. Baia. . D.;l dr. Hor-angă Ion, la Cire. Vă·

leni, jud. Roman, D-I dr. Herman Ion, la. Circ. Băht­

şeşti, jud, Roman. D-I tIr. Popescu Emil, 18. Circ, ~âu~

te!a, jud. Vruslu;. .

D·na dr. Strigoiu Dogaru Ptau1a, !&

Circ. Bataci, jud. Teleol'man. D na dr. Rugescu Ştefănescu Marja,

Circ. Fântâne'e, jud. Bo~oşani. D-1 dr. Oă'ăl'3Şu Toma, la Circ. l!'lo ..

r~ti, jud, Prahova. In conform ta.te cu art. 209 din leg·?a

pentru org::.nizar.~a. sa.nr : ară a Statll.­lui şi an, 92 din legea generală de pens:uni din 11 Iul:e 1943, următorul personal teluric super'or din Serviciile ac,3tui m:nister, se pune in retragere din oficiu pent.ru limită de vârsta, pentru a-şi aranja drep' ur l.e la pensio pe data arătată . in dreptul fiecăruia şi anume: ,

D-l dl'. Dl':llgU Vic.to1', medic şef at judeţu1ni Brăila, pe ziua de 1 ApriUff 1944. .

D-l dr. Paţiea Qonstautin, medie pri mar, director al Spita.lulu; de izolal'e din Galaţi. pe ziua de 1 Mai 1944,

D-l fu. Marinescu Gheorghe, med1c primar de ul'o'ogie la. Sp'talul Centrul "Pl'of. dr. 1. Cantacuzino'.' a:n Bucu" r:şti, pe ziua de 1 F "bruarie i944,

D-l dr. Alexandrescu G. Nico'ae, chi­mist şef el. !I-a la Laboratorul de 'lg'c­ni din Bra11ov; pe ziua de 1 Aprilie 1!}44,

D·I dr. Bogdănescu A. George, me-

, ,

Page 12: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

." 104

ale al Circ. Q>p~ceni M<>goşeşti, jud. Ilfov, pe- ziua d~ 1 Ml'i 1944.

D-na Matilda Hala.revici, profesoară medieo-pedagogă la Aşezămâiltul de

, orbi d'n Bucureşti, pe ziua de 1 Apti.' te 1944.

D·I Goorge Halarevie!, direcOOr pro­fesor m 'dico-pedagogic la AşezământuJ de orbi din Bucureşti, pe Ziua de 1 Mai 1944.

Art. II. D-l mirijstru ~tar de Stat Je. Depar,amentui Munc:i, Sănătăţii şi Oe,rotiri'or Soo:ale, este însăre:na.t eu execu:area prezentul?i door,~t.

Dat în Bucureşti la ' 22 Decemvrie 1943. "

':ANTONESCU Xare .. 1 al RomAniei

~ COllducătorul St&tulu,i

Ministrul mnncii, sănătăţii fi OOl'otlriJor sociale,

Prof. dr. P. Tomesc:u Nr. ~.au.

] U.R l,f A ~-E ALE CONSILIULP:I DE MINIŞTRI

MINISTERUL JUSTlţIEI

Consi:iiul de Min:ştri, în şe<lint-a ~ dela '0 Decem:vr:e 1943; , ,

Luând în del berMe l'ef.eratul d-Iui min stru al just,iţiei, eu privire la ex­tinderea ~usp-endăr!j dec:ziunii penale Nil'. 1.058 din 1-6 Octomvrie 1943 'a Ca-­mer'i de punere şub acuzare de pe lângă Curtea de Apel din 'Bucureşti, secţia 1, prin ca.re fostul mag 'strat Constantin Ră-tescu, a fost trimis în judecată pene tru d~lictuf prevăzut de art, 283 din' oodul penal; Văzând şi dispoziţiunile illl'l. 2 al l<e.

g.ii Nr. 8-31 din 1'942, lOOdificat P'1'În J~ gea Nr. 489 d'n 27 IuHe 1'943,

Dec'dem: Se oextind~, in cond :ţiuni1e legii Nr.

831 din 19-42, modificată prin legea NI', , 489 d!n 27 Iulie 1943, suspend,area e:re­cu~r'i dec-iz'un;j penale Nil'. 1.058 din 16 Octnmvrie 1943, SI CalOOI'ii de ac~ zare d~ pe lângă Curtea de A'P~f' din Bu. 0oreşti, recţia 1, dată împ<>triv.a fustIP lui magisitr-at Constautin Rătescu, pen­tru faptul prevăzut de ari. 283 din co­du1 penal, în vederea trimit~l,'i numi­tn1u' pe f'lont pentru re-ab:Htare. Mare~l Ion Antonescu, Ion C, Marlneacu,

GeJieraJ D. 1. Popeseu, Prof. 1. Pettovi.1IJ

'1:. Al. AUa Constantine8cu. General'Gh"J

Dobre, 1. Marian, Nr. 1.100.

DECIZIUNI PREŞEDINţIA

CONSILIULUI DE MINIŞTRI

.Prin dwzia, d-Iui eeerelar genel'al iiI P~inţi'f!l Consiliului de Min',-tri cu Nr."850.000 din 8 l&nuarle 1943, comi. .i:l1ue& d~ pronunmi ,roentru, p,umi~ ,

II

fONJ10RUL OFIC1AL Wartea , lLN'f. 1

ina.intări ş' -transferări, a Preş<:dinţiei Consil:ului de M'niştri, se constituie, pe data prezenţei dec ziuni, după eum ur­mează:

P"€şedinte: dJ subd,irector general Petru Bănescu, d'~torul Corpului de' oontr<)l şi anchete.

Membri, d-ni.i: subdirec'or ,g€nera1 Gr' gore Basarabtanu, d:rectorul D:'rec· tiei reJaţr~or cu departamentele, mem­bru tras la sorţi; dirootor Dumitru Zissu, directorul Direcţiei admin:strafve; dil·~tor Stelian G€O~SC'u, directo.rul­Direcţi@ contab:1'tăţii j d:rectorul servi­ciului unde există vaeanţa, sau înlocui-torul său. '

ISeC'l'etar: d-şoara Fulvia ~porea. şef. de Qiro'u.

, MINISTERUL PROPAGANDEI NATIONALE

10 ;Ianuarie ,-1944

datţl. de 1 Dec-?mvrie -1943. elev;J). set" gent Zabadoş' Lad'slau~, p~lltru moi. \'Ili:

că pădiseşte ca.zarma fără v\:Iie, este uw element rău, v:ţios , şi .inapt a deveni subof'ţer .de car.eră: , : ,EI~vul va f triuLS (!<>rpului de ori.:

gîne, ~ntru <:-ontÎinuaa:ea servie,ului mi,... 1 tar sub arme. '

I~em ',' Nr. _ ~100 din 23 Decemviif: 1S43, 'se ,deSărc:ri~ din fu.nc.ţiun~ d~~ profesor, la desenul industrial d-esen teohn:.c, dooen omament.aJ şi d~eu . p=o. iecţie, gd. căpitan petrescu Nicolae, care pred,a, aceste cursuri, la Şco8.\'a Tebn:cii. Industriali MilitaTă' Auto Găeşti. pen-­tru flaptul că ~te m'lltat dm 8iCea ga.rni. :roană, şi ee însăreinWlă cu predarea .a .. cesror C'UIl'Suri suh:QOOt. re:ze.rvă Cris­tescu N istor, C:aTe este d~ sp~ alitat.e. şi este ofiţ-er organic al Bataliollului, d~ cart' apaIrţioo şi aieli'erlll Găeştî. ,

Pr'in deciz:'Iluea d-lui min 'stru sub\. secretar de Stat la Departamentul Pro­pagandei Naţ' ona/le <m N:r. 4,800 p, di'Il! 5 lanua;zo:e 19114. d-ra' Afrodita Tăr..ă- Idero Nr. 4.400 din 23 Decemvri~ seseu, subşef de b:rou eu 1 gradaţ.ie in 1943, se n'llllll€ÎSc pr<>ff.SOri pentru acut Direcţiu.nea S~:ă.Iă a Ofic~f\llui ' Na- şc-olar 1943-1944, sp're a, preda curs 1",

ţional de ,Turism, (n'Upa A 9, tip 31, riie de ma.i jOs, la Şooa1a Tehn:că h:­retriba 'tă (?U salariul bruto lunsl' de la dustri:aLă M litarii Au.to. Nr. 3, e~ 18.600, se tl"8nsf-eră în ';'l100res de servi- funcţionează pe lângă Batal:onul 3 In .. ' du, pe d'.aita Oi€' 15 Ianuar:e '1944, CU stru-cţie şi Rep,araţii Auto, unnători~ ace'~ grad, la Di-rooţiunea eontabili- ~ p,rofesori civili: 1lăfii din a,e:est dep-artamellit, plătită din 1. Ştiinţe naturale: Pl'Oreool' nnmi~ Jl(>stul vae-ant de sub şefă de b''l'OU cu 2 PaID.tea Aurclia., în afrfl'ă de eOOre· ÎJ1~ gradaţii, grupa A 9, tip -ro. vacad la }oooitor plet. t. r. Guciureanu St. t

acea 'd:recţiune, ootaşându-se pe aceeaşi 2, Mecanica: profesor numit Pante€l &!am în interes de 'servici.u, ],a Di,recţiu- ' AureJia, în af~il"'ă de oeadre; înlocuitori nea Propa'l58"ooei d'in aeest departaDl€nt. p1ot. t. r. Vişo 'u Octav.

MINISTERUL DE RĂZBOI

Pl,'n deci.zîooea ' d·lui secretar general al Subsecl'e.tariatul'lli de Stat al Annatei de Ua~t cu NI'. 4.2ee din 14 Decemvrie 1943. se şterge din controaleTe ŞcoaJt'i Subofiţ.eri InfaI!:ter'ie, de pe ,1ângi Regi­mentnl 'de ' Gardă al Conducătorului Statulnl, şi se trimit fam.:1ie', elevii no .. taţi mai jos, nnd inapţi a d-eveni snb­of ţeri de car:~ră:

Elev vofunt&'l' Sâl'bu C, ,Gheorgbe. Elev vo:unt411l' Opriţă F, Ioan." I dem Nr. 4.393 din 20 Decemvrîe

1943, se şterg d:n controat~le Şcoo.I6i Subofiţeri Infallter~ Făgăraş, şi se tri .. :m't 'i!orpUl':lor, de orig:ne. pentru . con.'" tinuarea sel'Vie'iul~ui miEt.ar sub arm~. e1:~ii notaţi mai jos, , :pentrUi 'motive!le wătate în dreptul fi,eeărnia:

1. Elev frunta'ş loooşcu Petre, ctg. 1944, p:entru părăsirea cazarmei fără. tvo:e şi d~rt8!l'e'.

2. EIC'V sergent N-eaeşu N. St.oica, ne'> indeplinind coooiţiunile ordinului ge­neral lC1l ~'l'. 56 din 1943, al M. R. Dir. Pel'sOOaJ:uhiID.

Idem Nr. 4.394 din 20 Decemvri-e 1943, le şterge din controalele ŞcoaJei Sub.­~fi,~ri Bez~~v~ l.nfanter·~ Lugoj, ~

3. Geografia: profesor numit Ptmfelt Aurelia, în afară de cadre; înloouito~ p-Iot. t. r. CuciUJreanu St.

4. Aritemt;;ca: prof~r numit Pa,ntea: AUirelia, în afaTă de oodlre; îr\ocuiwi serg. t. r. U-cra neţ N'6tor, ,

5. Goometr:a: profesor num' t Pante3!; Aurelia, in afară de cadre; înlocuitoie

sergt. t. 1'. Ucraineţ Nist<>r. 6. I sOOria: profesor rlmmit Vasiliu ,As<.

~az!a, în afară d~ <!adre; înlocu:tOi;' pl.ot. t. r. Ouci'Uire-anu St.

7, Româna: profesor n'UlIDit Buzatov Constanţa, în: afară de eadlre; inloc'U~tor plot. t,l'. Cudureanu St.

8. Desen proec.ţ e: profesor ll'Umi~ C.antemir Gheorghe, în ai'M'i. de cadrE' ; sIt. MaiIlJaIl'-că Gavri1ă.

9. Desen geometrie: p1'()f~r numit, Cantemh' Gheorghe, în afa:ră de cadre ~ inloeui,tor sIt. Manareă Gavrilă.

10. Dooen induştri-al: profesor numh Cantem.h· Gheorghe, în afară de cadre E inlocuitor S!t. M-a.narcă GaVrilă. ...

11 Desen olQnl8>merital: profesor num:t Canbemir Gheorghe, în afară de cadre r Ifnlooult.o.r 1f.1t. M.anareă Gavrilă. .

Plata Q.!'elor de 6U!l'S ~ntru prof.eso,ri~ mel'!ţÎlnnl/lţi' mai SIllS, se va fa/~e oo:nfQrm ~eci1ti'iiÎ m:nist01'i.aLe în vigoare,

Page 13: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

o", -

. ' klein· Nr, 4:404 din :23 ,Ue-c.emwie 19i3, se ' îndepăNeaoo dill Şco8J'a Tehnică Indu.<5tiiaIă , . Militară Auto, Nr, 3,,'oore ful1i:::ţi-one-~ pe lângă Batalionul ' 3 In-'

. ;'il ru.cţ e şi Reparaţii Auto, R.oman, ~le. ~ul Cozma <.A u·rel d:n anu~ I, al ac.estei ~1i, -pent.ru faptul ' că:' a fug~t de două ori din şeoo.lă, decla>rân<Î' că nu-i place

. nilcÎ cartea şi niei meser:4.I., SUiSnumitll.l elev se înaIXl 'ază la fami·

Jia sa, împreună cu toa.t.e actele pe care re' a:re d.epme La Ş<lOOJ,ă"

Idem NI'': "4,366 d'n :' 20 D~emvrie 19'43; se ,n;um13Sc p,rofesori şi înlQcuitoiii f,>T-ofesori!oy, , PeI1l ~rq. predaJ'lea. cursuril9l' fu ŞCMla Suhofi'ţRri de ··,Traitlsmls uni (a-aevi ş: lWJe:r.vă)' p~ anul 1943/944, UFmă.t(}:Ml :

1, T'op'ografie: 'prof~' titular, . l{.eol, i Şerbăne.s<iu . Mihai; ' înlocuitori cpt, An­gel,eseu Opr şa.n, It, Cantarngi'u D.

.2. Eiect.ricJ,~t~ apbcrată: profesor titu­lar maior Alexe C-ti'I); înlocu:tori cp,t. Ivănescn Adr an, cpt, ~ădescu ~nhaiI, ; Illtstl'. Pâ:jo! N!c.olae.

3. AdJniinistJ,'aţ:'e militar~: profesor ,titular ma or int~ Nestpresu ,D,; î'nlocuic

'led oom. s'JJt Ant()on~\SlCU. M.~ plo't, maj. MiaJIlea C.

,~. (}~e .d~ ,luptă: 'profesor titu1JaT cpt • . 'Poenaru S,; înlocu;wr sIt. Marin€8C\l Glt· .

51, OrgaDbzarea şi fun-cţi<>naa'oo trans­ro 's' unilor: profesor tituLar maior :Mac rinesqn H.; !înlocu toti cpt, Izb~\l A., cpt, Băd€Scu M,

6 Ol'gani!2larea şi m<>bil 'iaroo armatei: profesor titular cpt. Ili~u Virgil; iu­rocu:tor -cpt. Angel-ooeu Oprişan. . 7. Cunoaşterea ,celorlalte arme: pro­

fesor titular cpt. Ganea Emil; în1oe-uie :t;ol."i cpt. Angelescu QpriŞau.

S, Conferinţe idormative: profesor titular' maior R:iZea.nu Gh, r înlocuitor cpt. I vălIleSCu. Adl'i3.lll.

9. Oorespondenţă. m'lital'ă: prof.esor ·titu:ru· maior înt. Nestol'escu D.; înlo.-4lU'iltoI' Clpt. Oh1roou Ioan, plot.. maj. Ma~ ;t1ea C.

10 . .A.r~rtmw{lă Şi geometrie: . profesot' ,titular cpt Beneş Ioan .; înloeu;tori It. Canbaregiu D., It. M li'tarn. .

11. Igi€'na: prof-esol' titulail" medic cpt. 'rrai'aD H. Ioan.

Dreptulri.J;e de indem.nitate cuvelllite p.rofe.;orJor pe-lJ.tru predarea cursuri­lor, sutit eele specif:cate în D, M., în vi~ goare pe exerciţiul 1943/S44.

POO deciria d~hliÎ SiOOl'e\;a:l' de Stat al Al'mrroe:\ de U®ea,t ~r. 3089 dl:n 20 De'; c,e.mVor:l~ L943, s'a hotărât: se şterg d:~ OOD'too'alelJe Şc .. S'\l!bofiţe-ri re2leryă Cava;;.

~ ~ o:. r

lerie' anul II; urmăiontelev:i. pentrll moth~le 8Il'ăta,te în d~tul ' fiecăru:a: " El-ev ea.pora.l reze.rvă Rusu Zev:n, pentru motivul ' ~ a fost hil'otonis:t p~,; 8e l'€'parfz~ă Cercului Teriw-1':a1 r€Sip€emv.

Elev e<lipora~ rezervă Bădescu Cons-· tapt~I).it'clasait &erve:.ul'ui· 8u.xHiar. E:6 îna· PO·M.ă Qorpului de orig'nă. p€ntru oon­t:'nuarea setrv'e ulQJi miJ'1f;a:r aux·[iâa.'.

Elev caporal rezervă ~lid-ea. Emntlioil ~9 ştJel'ge d'n oontroa1Je1e. Şcoalei, iii;nd :lIdJn1s 8. urma cUll'snritle Şcoalci , Subo-f~ţeri â<ctivi de Cavalerie, '

Prin doo:i.a d lui SUJbsOOI'le<t.rIl.' de Sltat ai! 'Armate« d,:- Uscat, ~r. · 4.3t9Q d:n 20 Dooen;tvrkl 1943,. se şterge d n con,t:roa~ lele Şcoallei Su~fiţeri rezervă Oava-­ler:e ~r. 1, elevul re~rv:\St' Marcu Au· reI, p:ntru motivul. că nu este recrutat ro cond.iţiunile - art., . 16 dhi L. R. A. şi se la-să la vatră pentru a fi încol."porat cClU contingentul respectiv, în termen.

.. Jd;em . NI'. 4,391 din . 20 De.~emv·ri;3

1943, se <€~'m'~l1ă ~in Şeoala Of·iţeri Ca­'V'8;'c1:'le djm Germania, clevud anul 1 GeQI'geio--OO Emi'l, poohru m~t:vul de r~a. vo:nţă şi Hpsă <compl:etă de inte;r~ in e~e'\l't.al]"ea. servi.c 'uluâ.

Se roep.ar!Jiw-1Ză, la.· 1ID COl"p "ăe fu.·u.pă pentru oon,tir!il/3,r~a 8el'vie~ul-ui, prin gr'ja M8.I'eJ~i &t.at lVLajOf.

1 se rl1d·:Ică. dreptul df! a dev€ni ofiţeA" -i>a.u su!bOf' ţer de rezerva •. ,

Pt'iOÎl d·~oC ';z!Îa d lui ' s~~>etat' g?n~l'a 1 'al M'n;SOOvu~ui. de Ră3'boi ~r, 4.428 a:n

· 29 DooemvI"-e H)43, u!'1DMori;i med':~i car~ nu sunt . or:ţel"i de l"€-1J:l'vă ş: se găs€f>1 incca.d'rati în lucrăr'le de mob'li,z.are ~le un'tăJţ1ilo.1' şi f{)rmaţ'un'h' aiI'llll3,t€'i, pre­stând ef€ciiv ~"V'e:i!UQ. S~ alslm''leftză în gradu.l de med'c, du-pă eU'lll urm.ell.:ză.:

I. Medici In gradul ao medio 8ublocofl17ient

Cost.eSiCU Mi!hai1 Ilie, 00 lilb~ă p'l'1lIe~ ttlcă dela 17 I1ll11':~ 1942.

Minoocl.escu Vilrş:ca Beeb].ell' M:haJ,I, el}

[lber:il pralC'ttcă dela 14 Octomuioe 1941. lVLirroo Dllm~truf ' C11 bbera pra,cti.că.

· d<eJa 14 M.a~ 1'9'43. . - . Hâ~bu 10a,n, eUi libera pr'8oetiICă d.eJa

2G Iu'Iie 1943. Sprs;u C1'/lDa .A~.etXandl"u, 00U 1li!berll!

p-rructiiw, d'Na 12 00t.omvri<e 19'413. Zac<:a Clllsta'l1otJn, cu Libera p'raetică

.c1-eila 1 IUIIll!!6 1949. Dr-epml'l-le de &'0100 şi. indemllităţil;e

gradului sepectiv. ee ouvjn p~.r$onalului il5i-m;lat, numni pentu.·u timpu[ ,*.rv:t efativ la l.l!Il'tă:ţIÎ'le şi f~rn};alţiuin'Je a;1'. matei, după dMa de 27 Noemvrie 1942, nu însă mai îl1ta'llte de data obţinerH d~eptu[u!it dl(l! liib:er8J ItlrooMtci il! profe-: 3:mtci~ "

• !

'Pri'n d~ă!?f'3l d-lu~ min·stru.. iiU1Js.oor~ tar .de Stat a~ ' Apxov'lZlQnă-r~l Al'Jnatei; Şi PQpUllaţci civile XT. lA9·6 <1121 4: Ia;; nua:r~e 19'44, d-ra Unt.a.ru I. _Ma~ioall'aI.! a.ngajMă temporar la l'311bsecl'atar atu'U '4e Stat al ApTov>()z,'ouării Ârmate: şi!' ~opulaţici C:'V]-e, Ofle 111 Centra,l a-ţ, ~re.al.e.I(}r. , ~ deci~ia m,,,n:ster.8.lii Nl'~

' 1,478 dm 9 n~oomvrloe 1943,00 CQlUS de!'~ demis:onllt.ă. pe ~a.ta num:rei, p.{\ntr.u .Qi(J;.

prezelltare la serv1yÎ'Il.

Pl·'ndl'IC:~i'31 d-lui d;'l'ect()l' g'€'l1-el'aJ aJ: Administraţiei Comerciale a .. POl'tU!:'i1o~ şi Căilot>i.' de Comunicaţie pe Apă (p .. !: C. A,) Nr. 63 din 6 Ia~ual'Je 1944, s~ aprobă pe dl1t~, de 10 Iă.nuflrie 1944 nu' mirea d-Iui Popa Dumitru în postul de; inspector gr· B. ca.t. 8.G1. nI, rell'ibni@:

cu 15,()()() lei lunar. eaterOI'ia I-a de. !~ calitate; la Direcţimloo Gt.nerală P.O, A. .

RECTIFICARE [n deci®ia p, C. A. NI'. 22.749 dird

21 Th::C'e,mvf'.Île 1943, p'u:bli-e!llt~ în l\'!<J ->. n.itorUn. Of'(l" al ~r. 301 (pa'l'1.'€.a I-a.) din 28 Deoomn'Îe 1'943, lâ pa-g. 11002, colo8.m III, l'ându'l ' 2-5 de sus în j<)S "se­va citi: ;1.6.550 le?:, în, l(1c d~: ,,1'6,5<Kt ·· 1 -" <el,

El'{)ilil.'.e d~ tipar,

MINISTERUL U(ZESTRĂRII ARMAT'!!:t

ŞI AL PRODUCTIEI DE RAZBOl

Prin d.eIC'·lZi:a wn:ster' a.Iă NI', 567 d:l~ 3- bnur;>e 1944, d-l îndrumă.tol' a,l i1U'>

matei şi l'!(lthidMI(}l'. Oohxnal C; Dia~ .. nescu., va r I."e't!l"=lbu::t de soo, "Rogi fer" eu o i,oo.eumizatie lunairii. d-e Lei 50,000 :tretto, cu Î'll<cepoe.r.e dela da.ta. l1um:rii.

. .

IMm Nl'. 5618 d~n 3 T.,a.nual"ie ,1944. BOB. "Rog'feT" va nlăti d lui ~ aVO(il1 eon~li,er A'l:exalIlodrn Halrtl1lalI', u'UlJDit Îtf eaj!;i1'atlea de e.olls'foel' ju.r:id":e la, a-eea .S'O"

e5et.atiC. P'6 lângă. înd'rn.măt1orui arma.tei'! {) iiJl,dle<Jn!ll"''2'I3.ţ' e lunall'ă doe lei 31.1.000 nett'O, cu in.cepJel'e d-':Jla data, 'llum1l"ii .

Idem NI', 5<606 di'11 3 IaÎl:rn~r'~ 1944r' se num.eşt2 ln fulilcţ''l1Ill,ea de p~şoo"ntl~ al CQmCsi-e' S'UIt)~l·ioal'e d~ .A.rb~traj. d~ ll'llm!tă pe ~.curt .,Com'\l'Ie.{)Il". pen~rn ju..: i'lo°'carea. T€,CI1llil11aţiu'U'lol' fă-cute eu· pri~ V!l\6 le fahr!oeN-e-.aeau.c\wmll.,'lor 8\ltO. d-l~ Ooijonel Ure.ch~:cu Coo'S'tilIJ1,ti'll, cu Yflce.., . pere dela data de 15 DecoeilllVl':.e 190.

Idem NI'. 5:60 din 31 Decemvl.!\} 1943, . 1, Com~'llI:U'nea pentru stabil' rea· Tl1.'e ..

tu.r:'lor d'e'fiu'tiv-e ale proo'Ul'101;oo.' faihri~ ealhe şi Livrate lVI. I. A. p. R. de <,ăt.re;. U.zhlell€' "M-etr-Qm", pe rm:pu~ (I~19 .~ IsnulliriE> 19--t3 la 00 Illll'l!oe lQ43. -nu. mită pr':n dee" ,z' ai m''fli~Mri.aHt ~'1'. ~!:..t) iDu'blicattă în lIfun.:t{}rul OfikiaJ .Nr. 301'

l3

Page 14: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

106 UONTTORUL OF[ClAL (Partea I) 'Nr. it

> d.n 28 Dooemvrie 1943, SIe compt.eteaozd, ieU:

u) Lt.-Cd. :ng. Tăuăsescu Ovî.d:u. de~ II.-oga,t d' n p.a.r'tea D~ro1CţJei F8ibricaţ ei :Ml'lli.ţi1ilol' şi

b) Căpirtan ;l.lJg. P :ed.emoD:OO Oostin, (t~legat din partea C'Olll.iti.eti de Rooepţie IJ , CV'lltrol dela. U'Zinele "l'[~tr()m" . ambii fin calittate de membri şi care să coruu­ICr.eoze cu Com'l51ia de stab'.(irea preţUl·i. [l.'()t· de.finitiV1e n'llIDllii La. pta.bifl-ea 1>'1"0. ceutu1uu. de p:e.roel':, pe timpul deJ.'a în.­.;epeL"~ fr.lbril~ţi.ei ş; până la ~.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

N<)~ m:nistru secretar de Stat la. D partaruentul Afaoor:Ior Interne,

Având in vedere raportJ1 Inspootora.­iulu. General al ,Jandarmer:ei, cu Nr. 403.9"90 d n 1943, din care se oons~a.:a .că M n.stoerul de Război, prin deciziu­lina NI'. 4,225 din 9 Decemvl':e 1943, a. stabil t că ooman-danţii Corpurilor d~ Armată şi Oor,ur lor Tel' tor :ale, aunt ,autor.zaţi a apl'()ba cheltuieli până la. f.llma de le: 10.000.000;

Avand în vejere deciziunea noastră ~r. 2Z307 K. d'n 17 Februar:e 1942, prm (lare am autorizat pe d-l General de Corp de Armată C. Z. Vasiliu să apro-00 ch~ltu:eI: numai până. la. limita su­~l1ei de 1.000.00u lei;

Cons derâud că suma de 1.000.000 lei, in actualele timpuri este prea min:mă, fu raport cu nevo le In.sp~toratu.hi Ge­lleral al J andarmer:.e: a.ctuale;

Iu Laza drepturilor confeL"_te nQuă p1' n dispoziţiunJe legale in v:goare,

Dec.dem: Ari. 1. D 6po1'. ţiunle ar!. 1 ş~ II din

deriziunea m:n sterială NI'. 22·307 K. d n 17 Februar-e 1942, Si! modif că dupa :cu ro u rmea.ză :

a) D-l General d~ C-01'p de Armata ~C. Z. Vas:!!J', mspec!;or -geueral al jan­darmer:ei, este l1utorizat ca in numele :nostru să aprobe . angajăr de che:tuieIt lPl" n llUnă înro ală .şi eventuaJ pr:n lici­'taţi , care d'unt facultative, vână Ia ,811-

!lUa da le 10.000.000, p-entru satisface­TeR . nevoilor de ()rice fel ale unităţ:lor jandarmer'ei;

b) In cazul chelt·;r:etilor din fOlldn­(l' le cu afeetaţ une specială ale un:tăţi­ilor jandarmerie'. limita de aprobare va. It. de 1.000 00{) lei. '

Peste l imita acestor sume se va cefe :aprobarea . X :n sternlui Afacel;lot' Iu­terne.

.Ari. Il. In l'psa din garnizoană a id-lu' G~neral de Corp de Armată C: Z. iVssil'tl, inspooror general al jaţidal'me­!f!I!, d-i ~nerâl de n:vizie Ioan T~por, Illjntot' :ru;peet">f general al' jatidarme-1'.ei, este auwl'izat să aprooo cheltuieli

14

în lim:ta lYamelor prevăzute la. arn. 1 şi 2 .ie ma: SWI,

Restul disp"ziţ:'Ill1Îlol' prevăzute în dae z unea m.nister:ală Nr. 22.307 din 1942, l'ămân mai depart~ în vigoare.

A.t·t. III. D-l director al contabilităt:i ALn st-erului Afacer:Ior Interne şi eL.]) insp-e,!tor general ar jandarmer:ei au în,. csăr<linarea executării acestei dec:z uni.

Dată la 5 Ianuarie 1944. MinuitJ'u. GenerM de CoIp dll Armată. J). l.!

Popesca

NI'. !~.673 K.

Prin dec z:a d-Iru prefect al Poliţioi Ca.p·talei cu Nr. 702 din 4 Ianuarie 1'944, gardianul publie clasa III Ioan: ~sta.ehe, dela Corpul Gard:en1of Pu­hl 'Ci de pe lângă a.ceas!ă prefeetU!'ă d~ poliţie, se repune ' în fnncţie, pe dal.dl suspendării doe 1 Iure 1943, şi la drepc turi, pe data de 1 Ianuar:e 1944, întru­cât a fost ach tat de just:ţie 00 orice penafate. '

Pl<n. dec.:z·'a d-!uÎ djreebor goo-eral al penilten.e areJof' şi i'rlSftutelor de pl·p.­

venţie NI'. 331 din 3 Ianoo1'Îe 1944, ~rmătorii gardieni, se pun în diapol!·ibi .. l:tat~, la da,t;el-e aritate in drep'tul ii~ Gafi'UIa:

1. Ivllleseu Petre, dela Peuit:enci&'ul Car.aş, pe data. de 1 Dec-emwie 1~431 p~ntru n:epl~lltMe la posll.

2. Todea Ion., dela Pen te.ncmrul Ca.­l'aş , pe 1 Deeemvrie 1943, pentru n-cpre .. zenta.l'e la post.

3. Dârlă C. Ilie, dela Penitene'arnl CăIăl'aşi, pe 1 Deeeuwrie 1943, p-entru .reprezentare b. post.

4. N'ch:ia V. Aleea. dela Pen:ten~ ,elam) Galaţi, pe 10 Dooemvrioe 1943, f.iind eonoontrabiL

5. Gaidarg 'u Şte!foo, dela Penîteneia... rol Călă:raşi, pe 1 De-cemvri-e 11943, peu· tru nepr-Menia.re la pos1l.

6, 'l'âl'u C. Constanti,n, d1edia Pen.iter:­ciarul Tighiua, pe 1 Decemvri:e 1943. pentru nepr.ez,euta.l".e la post.

7. H:iba!l Dumitru, dela perr:b,mcia­rut Câmpu.luug Mold., pe 1 Deee.mvl'ie 194.3, pentru nepl.'ezertare ta post,

8. D.n,Ciă, A, Constantin, dela Peni. tenciarul Brăila, pe 1 Decellwl'i.e 1943, 1)6ntl'u' nepl'CIZental-e la p~"1.

9. Manga P. B. Ion, cle':a. P·eciteveia­. ruJ Br&ila, pe 1 D~mvri6 1'943, pen~ tru neprezen ta'l.'e la. post. .

10. Bolpga Ion, dela. Penitenciarul 'Brăila, p<e 1 DooemVl'ie ':Ul43, pentru n-eprerentar.e '118. post,

11. BaJanoviei Ion, d~la Penitenc;~U'Ut Su{!~ava, pe 15 Decemvrie 1943, fiiud

,~nc-eatrabil. 12. Pintilie MihPi, deJ,a Penitencia.rul

SooerJYa" p>9 1 De.eemVll.'i6 '1943. nentru neprez.entare la poat.

10 Ia-nuarie 1944

MINISTERUL CVLTUlUI NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR

Noi, m:nistru secretar de Stat la De< partambntul Culturii Naţ onale fi aJ; Cultelor,

De.~:dem: Ari. un:c. - In baza pr-ooes"ltui-verba.~

Nr. 3 din 26 Noemvr:e 1943 al Com," S:llll i pentl"U examiuarea cand'daţi1ofj la examenul de referent literar, ţ;nut la Casa Şooa.lelor în z:lla de 24 Noemvri6i 1943, pliBc'Um $i d 'spo-ziţiun lor art. 3~ !şi 7.S d:n Codul funcţionarilor public'e Se numeşte, pe data imediat ul'mătoal'O; s:pariţi61 dec:l2IÎunii în Monitorul Of c;al, în postal vacant de referent literar, ISi DÎ!l'ecţ Il ed:tUlil şi: înrestrăe i cu mat~ :r:al didaete, din Adm:n:straţîa Casei şooalelol', d'l Ion Soreanu-ţfugariu.

Dată, la 29 Noemvrle 1943, Millistru.. Prof. 1. Petrovici

Nr.1.200,

Prin dec:e.:a minstel'ială NI'. 289.638 (l'n. 29 Decemvrie 1943, d-na Parasch~~ Vi.ctoria S6 deleag.ă. cu gerarea D rec­ţ~p,i L:-e-eului temet c de fete d:n Bacăll, pe data de 1 Ianuarie 1944, în locul d-n~i COllstanţ.a. Dumitreseu, a. cărea deloegaţ' e in-eetează pe 30ceeaşi dată.

Idem NI'. 2.171 din 8 Ianuarie 1944. următoţii profesori se deleagă, pe ziua. de 10 Ianuarie 1!t44, Cu gerarea q;ree­ţilllli{or şcoalelor arătate în dreptUl fî~ căruia:

1. Al l\.IUlin, la Liceul .,D. Can4emir" din Bucureşti, în meui d-Iui IO'Lie8cU Sach(lcJa'rie. a cărui delegaţie încetează, pe aeeeaşi qată.

2. Mihail Iacob. Ia L~ul .,Mihai Vi­teazul" din BucUl'eşti , în loeul d-lul M. Popescu_Spillen i, demisionat.

3. N. Vasiliu, la Liceul de băieţi din Co'ao,tanţ.a. în loeul d-Iui Nieoll Turlu· r-eauu, a cărui delegatie înootează pe aceeaşi da1ă. .

4. M. Pitaru, la Liceul de fete din Caracal, în locul d-l1ei Lucia Duţl.:"cll. a cărui delega'ţie înOOlesZ8 ,pe a~e{'aş{ dată.

Idem Nr. 46.4 din 1944, Se l'Cf:u!).{)aştc, pe data de 1 Ianuarie 1944, pe am1 şC'Jlal' 1943/944, llum'rea C.

'dr. T~od<)l' Bod.ogae ca pr{)fesol' supr­n'Ul!' la CatOO1'3 de istoria b:5el"('~i uni, v'ersale ş:' pairolQp:le, de1a Aeadem:4.l. Teo­log-jeli ,.Andre:allă" d 'n S!hin

Prin der;z'a d-lui m:nlstru subseere. taI' de Stat. Ia Departamf'lltul Cult·:n'i\ Nafonale şi al 811lte1()1' Nr. 284.212 ~in 20 D~(!emvr'e 1943. dona Eu~eui,a P' n­t'Jie. ma·stră. 't~tulară pr(lvizQrie de gGS4 .podă1"ie la Şc'oa1a profes'Ql1ală. fete din

Page 15: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

10 Ianuarie 1944 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 7.

COIDl'l\t-Tighina, se elelf:agă cu gerarea . !Diriicţiun i şcoalei de g~opdărie rurali ;d:n Cot:ugeuji.-Mari-Soroea, pe data de ·1 N{)emvr:e 1943, în looltl d-nei Va.ler a (Alexandru, care se nume:;;te directoare pe a-ceeaşi dati la Şooala de g<>spoclărie ll";)rală di>l1 Român-eşti-T:glilna.

D-t"ei Mal':a Mai{)l'escn, directoarea Şeoalei de goopodăr:e rUl.'ală din Ro­mâne~t1-Tigh:na, ii în.cetează delegaţ_R de d rect{)m'e pe z.iua d-e 1 Noemvlie 1943.

·Pl·.n doow.a d-lui tfecl'etar general pcntl'll culte şi a.rte la Departamentul Culturii Naţ'()nale şi al Oultelor, Nr. 64.531 din 21 DecemVl'ie 1943, se re.eu·· noaşta, pe data de 15 Decemvr' e 194J, DUlIlirea preotulu Ilie A. Bl'umăresc :l, ln po tul de paroh dela parohia nou în­fi:nţată S.eimeni · II, judeţul Constanta, fit:nd plătit cu 4.800 k lunar, grupa A 7 bi&'-35.

Ide:ll _Jr. 64.883 din 1943, se recu-- n6aşte, p.e data de 1 Iama~'i,e 1944, nn­

mirea :eromonahului Gh mnazie Pr.co­p'€, ln postul de duhovnic, nOu infim­~.at la Sf. }Iânăst::r>e PQiana Măru!u', ju­deţul R -Sărat, pJăt:ndu-;-se salariul cu­

. venit preoţilor d~lhovnÎ1:i., c,ateg. IV, le~ 2.65Q. .

Idem Ni'. 64·557 diu 1M3, ~e l'cCU­

nOa.')te, pe data de 15 Decemvr:e 1943, numirea cooern:cruui preot Bllralamb e iCojo~arl1, i.n postul III de preot dela Paroh:a Sf. Maria-Patriarhul Miron Cristea, d:n Bucureşt', urmând să :fie .pJăt~t cu salari'JJ cuvenit unui preol> doctor În teologie, fără gradaţii, oores· rpunzătoo: grupe A 7 b:s, tip 31, lei 8.600, e-a~~rja I-a .. __

Idem NI'. 64 884 din 23 Decemvrle 1943, se recunoaşte, pe data d~ 1 Ia.nua­l':e 1944. u·'1I1sferll.rea 1)l'eotullli Nico­la.c Enache d~Ja Puwhia NC1'eju Mic, judeţul Puma, la Paroh·;a Ul'.echeşt, a­cela.şi judeţ.

'Pl'in decizia d-11'Îl dil'ecwl' al culturii naţ'onale şi al cultel()l' din Provincia, .Basarab:a, NI'. 61.785 din 29 Deecmvrie 1!J43, d-I UI\S-ulescu Nicolae, d:rector, lJCuiaru Ion, subdirector, şi Ursu An· drei, C~8' el" t<>ţ d~la Şeoala normală de băJ.eţi "M:hai Viteazul" din Chi~ .năn, Se coodamnă în folUsul Statului:

Prima'l, în cal tate de gesti()nar prin­eipal, :ar al do:1ea ş~ al treilea &ordar tu p~imul la plata sumei de 1,362.395 }ţ', constatată Jj·psi ,'in ul'lXla sparger.i ' casei, de f' 6).' a menţ:oîlu1iej şcoli în noap­.:00& de 18 spre 19 Octomvl'ie 1942.

])-} Ursulescu Nicolae se eon-d8.JJll)i,

Î1i aceeaşi calitate, la plata. urmiitoare­l()r sume:

Le, 158.441, rest disponib:l d:Ll ges­tiunea 1941/1942, nooontabilizat, în fo­losul Statului.

uei 24.525, diferenţa de spooJlaţ;e la. materiale şi 9.650 le, difeI-er.ţa reali­zată. d:'ll vânzal'ea materialelor, ambele sume nec<>nta.bTzate, ce urmează a fi văr-'ate o.omitetului şcolar d-ela Şcoala.

normală de băeţi "Mihai Viieazu!U, (Th·:il1ău.

Lei 8.25i>, suma Îllcasată în contul hranci de bani, pe r·mp'ul câJJd nu fum;­li()na internatul pe lângă şcoala SJsmeu­ţionată, În folosul oomitetulUt şc-olal' ras­.pec1iv.

Lei 25.692 ş~ 1.810, <:06 reprezintă di­ferenţe de j·l.lstificări proven t~ din ope­l'afuni cu două rânduri de act~.

Le1 09.2'25, ee repl'ez:ntă val{)ar,ea ma.. terialuhf întrebu nţat la reparaţii şi pentrJ! ca·re nu se pre2intă dovada pro­eurăr:;, În foJ()t,-u1 com: tetului şc-o:ar al Şcoalei normale de băieţi "l\f hai Vi­teazul", Chiş:,uău.

D-niti: Andrei Ui-su, casier, Ş Ion Je­l'eghi, eontabil, dela su,smenţionala

şcoală, se c:ondamnă soI:dar la plata SU~ mei de le: 4.91-8, pr~venită din taxe ~ Iare în.casate ş: nefă,cute ,'e.lit, în folo­sul c{)mi1JetuJ <li şcolar resp.ect:v.

D-n:ti: V. AnastasesCll, secretar şi, Ion J1ll'eght, contnbil, dela şcoala susmenţ .o­nată, se condamnă sol'dar, la plata sir -mei de lei 800, sumă honificată de 2 ori, în folosul comi1etuhli şcolar al Ş~oalei iI!Qrmale de bă eţi "Mihai Viteazul" , Chiş:nă·u.

D-nÎ!: Ul'Suleseil! N~'colae, director j prof. inginer Toeodor Al'SenesC'u, agro­Dom, ~:, Jeregh_ I()n, contabJ, se con­<lemuă. solida.r la .plata sumei de 55.6i1 lei, sumă proven. tă din llejustificarea.

. ~.()mpletă a soldulu. magaz'ei fermei sus­menţionatei şcoli din exerc:ţ:ul fin an­e:ar 1941jH142, în fol()sul com tetului şcolar respectiv.

prezenta dec::zirJ'lli6 se dă cu drept d-c apel la Inalta Curte de Conturi, în ter­men de 2 luui dela data cOIl:runieăril, oonform ali;. 226"<l n legea oonta.bJităţ.JiJ publice.

MINISTERUL FINANŢELOR

Pli.n decizia ministerială NI" 95.655 din 3 Ian'Uarie 194t1, se l'evine asupra primirii demi.'iiei, pe data de 15 Noem­yrie 1543, a d-lui Băd.ăluţ Petre, an­gajat temporar la Dir.ecţiunee.. persona­lului; Sl~<;llUm.itul m<mţinându-s-e în ser­*i'l1 l~.~~i. (lkoot.ill,R1}

. ' .

107

Idem NI'. 9'5.557 din 31 Decemvrie 1943, pen,sionar-i prevăzuţi mai jos se angajează f.emporel', pe data prezen­tării la serviciu, care nu va depăşi 3{)

zile ro. urmă, cu atribuţiunile, diumn. şi serviciile iJl<licate în dreptul fiecă,.. ru:.a : . 1. Călin Dumitrn, eu atl'ibllţiuni de impiegat, la AdmirLi.$traţia financiară Sectorul IV Verde, mmând să fie re. tribuit cu o diurnă fix,ii, de lei 6.000 bruto lunar.

2. Popescu Oonstant:.n, cu atribuţiunl de impiegat, la Administraţia f·nan .. c' ară Sectorul IV Verde, urmând si fie retribuit cu o dimnă fixă lunară de; lei 6.000 bruto hma.r.

3. Boltei Dumitru, cu atribuţiuni de agent adm ·nistrativ. la Administraţia, financ:ară Sectorul IV Ve·rde, urmând a fi retribuit cu difel'enţa btre l?al8JC riul a-etual al gradului avut şi pensia. ce primeşte.

4. Ionescu Gheorghe, cu atribnţiunf. de impiegat, urmând a fi retl'ibl.1't cu o dimnă fiX\3, lunară de lei 6.000 lu­nar, la Adm;nistraţia financiadl Soo­torul IV Verde.

5. Gurgu Toma, cu atribuţiuni de im­pie~t, Ia Admin'straţia financ!ară Vâlcea, urmând să fie retribuit cu o diurnă fixă de lei 4.770 bruto lunar

6. Tarful~ Alexandru, cu atribu­ţiurr~ de agent administrativ, la Admi· nistl'aţia finauc'ară Vâlcea, urmând să. fie retribuit cu dif-erenţa Între salariul Il.(!tual al gradUlui avut şi pensia ce pl'έmeşte.

7. Dorc.u Pt>tre, cu atnbuţiuni de 00 .. p;-eg'at la Admin'straţia financiară Bo. toşani, urmâl1d să fie retrilmit eu o­diurnă fur,!:i d~ lei 5.300 bruto hmar

8. Augel-e.c:eu Sterian, cu atribllţiun! de impiegat, la Administraţ'a. fi n an­e,'acl. Brăila U1'mând să ne retl'ibnit Cll o diUl'llă fixă de lei '6.000 bruto lu­nar.

9. Neni'ţa. Ioan, eu atribuţiuni de a.4

gent de contnI, la Admin'stl'aţia finan­ciară Covurlui, urmând să fie l'ettibuit cu o diurnă f'xă de lei 7.000 bI'uto lUlllal·.

li>, Ştef,3.ne8CU Ştefan, cu atlibuţiuni dc agent de control, la Administl'at.l4t1 financiară Covul'lui, urmând să fie re­tribuit cu o diurnă fixă de lei 7.000 bruto Junar.

11. Boul'eanu Constanti:n, cu ab'ibu­ţiUl.Ti de agen.t de control, la Ac1min;s. traţia financiară Neamţ, urmând Bă fie l"etribuit cu o diurn! fixă de lei 6000 br\1>to lunar.

112. Rusu Gheorghe, 6U atl'ibuţlun1 de agent admint...trativ, la Adm·.n;f;t~ tia finene'ară Neamt, m'mi\nd aR fle retl'ihv1.t 1\11 o diurnă. fixă de lei 5.300 brow lua.nr •

15

Page 16: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

108 lifONITORUL OFICIAli (Plll're-a. I} NI. 7

13. P etl;eseu A,rghif, cu atribuţiuni. 'de agent ad.ID.i.niBtrat:v, la Administra, t,ia financiară N~a;mţ, urmâu,d a fi rec

,tribuit cu o dil1l"l1ă fixă. de lei 5.300 ' bruto lU!llar.

14. Costin Gheorghe, cu atrihuţitmi lle agent admini~rativ, la Adm-mistl'a;" ţia - financiară Neamţ, 'urmând să fie retribuit eu o diU'l'l1ă fixă de lei 5·300 bruto lunar.

]5. Antohi Ioan, cu atribuţiuni de iimpiegat, la Adn1·.i!ili.ira~a financiarii. tGacău, urmând să fie retribuit cu di~ Ifo·enţ.a între salariul actual al gra~ felului avut şi pensia 00 prill)eşte.

16. Dumitru C. Nicolae, cu atribu· ;jilllli. de impioegat, la Adm:.nistraţia fi· nan,ţial'ă Dâmboviţa" urmând 8.3. fie r~ itr' buit cu o diurnă 'fixă de lei 4.800 bruta lunar.

17. ,Stinea Iacob, cu atl'ibuţiuni ds i1l1p~e",lYfIt, la .Admi.n;'.straţia fiminciadl, 'Alba., 1ll<Jllând să fie l'etribuit <m Q

r1iul'llo, fixă de lei 4-800 bMito lunar. 18. Poenaru Mihail, eu atl'ibnţi'uui

de impiegat, ,la AdminiStraţ'a fina~­iciai·ă Sevţrin, urmând să fie retribuit 'eu diferenţa Între salaliul actual ~l gradului avut şi pensia ce primeşte.

19. Ciornei Dumitru, {}U at;':buiţuni ,Ilo impiegat, la Eeonomatul Ministeru­lui' de Finanţe, 'lU'l1lând să fie retri­bu:t eu o p.iUl'uă. fix,~ de lei 10.000-brut.o hmaI'.

:2(}, Tasache Nicodim, cu atr:buţiuni de ,agent admini~trativ, la l\.dmiuistra­

jţia. financi'a.ră · Fălciu, urmând să fi& retrtbuit cu diferenţa i:ntl'e salariul .actual al gradului avut-~. pen~ia cţţ Iprimeşte. ,

21.. Ghelărescn Gll~()rghe, cu atribu,.. j~unî de impiegat, la Administraţia fi· :nanciară Constanţa, urmând să fie re· rtr:buit cu o diunu. fixa de Ici 8·000 bruto lunar.

22. Bugeac Gheorghe, eU. atribuţiun! :rle impiegat, la AdmihiS'traţia finan­;o:al'ă Prahova, ~rlnâud să fie retribuit cu o diUI'D.!'i f~xă de lei 6.000 bl"uto lu­rtlt!'.

Idem -NI'. )5.659 din 3 Ianuarie 1944, d~na Ana Yl?l'Veri. pensionară, anga,c :jat;ţl. temporar la Direeţiunea Generală Il Da,torlei Publice, se detaşează, pe data ;prezentei dooiziul1i, la Ca~ Generală de: ipcnsiuni.

Idem Nl'. 94.1.94 din · 24 De'cel1lv:ri~ 1943, d-I Octavian GhiţuLescu. doct()or i'and în drept. se angajează temporar" pe data. d~ 1 De'cemvlie 1943, ca refe­rent :fără gradaţie la Oficiul de studii &i c-oordonare financiară, as'milâ.ndu-Sf!J ro grad ti salarizare cu refer~mţii ~itu­nari făl'Ii gradaţie, gr,upa A. 17, tipul 21 tlo ~.alari~.re.

HJ.

Idem NI'. 95.657 din 3 Ianuarie 1944~ moeteazi, pe data de l ' Ianuarie ,1944! angajarea d-lui Crăciunescu Aurelt

diurn:st ~poral' l~ Administraţia fi", nanciară ~orj. întru cât susnnmit.ul n~l eores:punde serviciului.

Idem Nr. !:i6.561 din 5 Ianuarie 1944~ ilO ridicii., pe data pr~zen.tei deciziuni, stmpendatea din ser,riciu, aplicată cori~ form ~rt. 160 din Codul funcţionari~ lor publici, prin dooiziile ministerial~ Nr. 51.324 dm. 26 August 1943 şi Nţ'; -54.469 elin 4 SepteJllvrie 1943, d-lor f Stăn~cu, AlI~l şi Galeş 'Dulnitru, şefi de serviciu; Langa Ştefan, c~ntl'olo~ şef; Titorian Virgil, "Şţf de secţie; Ma-. 1'iI!- Ruse-n, Panait.escu- Florin şi Ran~ delescu Constantm, 8ubşeIi de b'.rou, şi Coman lOB, pereepto'r de agenţie, de.< l.egl!-t percaptor de circum.sclipţie, toţi dela AdminiStraţia .:financiară C9'n.~ stanţa, şi se repun 111 sel'vi-eiu, în pos.­turile ee 001.1Pall: la, aceeaşi '8.dminist.ra. ţie, dooarece au fost sci>Şi de sub 11'l'Il1ă~ rire pentru faptele C'aft:> an atras S1.1~ pendarea lor. '

Idem NI'. 95.55-5 din 31 Deoomwfli 1943, eandi,daţii p1'evăzll.'ţi mai jos se angajează temporar, pe data 1'1'eOO:\1- , tă.rii la serviciu, eare nu 'va depăşi 30 zile în urmă, la serviciilo indieate în dreptul fiooăruia, fi':nd asimilaţi peu'"

" tru sal~rizare cu funcţionarii din gruP(l, .A. 9) tipul de salarizare 35:

1. Jelescu N. Jean, la Direcţiulle~ Gene1'al.3, a. Vă:iirilor.

2. Popescu S. COllstantin., la Oficiul general al planUl"ilor de mvest.iţii. Îl1K g,estrare şi fumitu1'i :pubf{}e. .

3. Penescu Viorfc~: ' la Direeţiun.ea geoorală ti. bugetului şi contabilităţii generale a, Statului.

4. Butoi Maria Viol~ta., la Direcţiuo< nea eontabilităţii.

5. Dumţtriu Zenobia, ~ Dil"e.eţi'1l­:nea contabilităţii.

6. Modrogan - Andr-ei, la D1recţi.unoo personalului.

7. B!irbieru Ioan, 'la DirooţiUl1eaper'~ ŞJona1u1ui,.

a, Burcea Nicu, 1a Eeonomatul Mi~ nisterului de Finanţe.

9. M-arine.'!e.u Gheorghe, la Eeonoon~ tul MinisterulUi de Finanţe.

10. Neaga Tatiana, la Dirooţiurea ge.. ' ne-rală fi, bugetului şi contabilitaţii ge.­nevale fi, Statului.

Prin: deei.z::a d-Iui director general al Oasei Generale de Pen$!mif NI.". 113.438 din 31 Decemvrie 1943, d-nU: Panai~ teseu Îon, ' Băloiu Maria, Popescu 1, Aurelia şi Nedţ:lcu Dumitru, se anga", jează, temporar, .pe data prezentării la erviciu, la Casa (kn,of'..rali d6 r .enSimii,.

10 Ianuarie 1944

,00; funcţiollu1'i diUl"ll~ti; grupa A , 9~ tipul 35 de salalizare. cu o ditU'Dă egală' ,cu salariul ' gradl,llui de- impiegat f~r&; ~a:daţie. ' '

Prin decizia d-lui diI'ootOl' geueral al Institutului General de Asigurare, Eco. nomie, credit Şi Asistenţă al Funcţto« llarilor şi Pensio:O:::ll'jlor Publici, Nl', 28.855 din 5 , Ianuarie 1944, dl'e.pturi lff de semn.!i.tură" prin' care se angajează! vala.bil Casa de Eeonomie, Credit şi' Asistenţă a J.ilun<'.ţionaruor Publici dm Basarabia. se del-eagă după. CUDl Ul'-

meaZrt: Pri.iha. SCIlU1ătul'ă, d-Ior: Alexaliâl'l1

Ehervain. preşOO::!ll4;ele oonlitetului de. direcţie :at CareI şi C. BUlileau:n, diroo­t.orul Casei.

A doua seninwtmă, d-lui' C. Buiti­leanu, directorul Casei, ' jar ,în lipsa d ... cmle, d-lui 1. !. N. -8toiea; şeful ser­.viciului finan~iaral Casei".

Prezenta decizie intră în vigoare del«: data Jlublici'i!'ii ~i m MOllitorul Ofi· cial.

Id€m Nr. Z!:l .. S5S din 5 Ianuap!,e 1944, ii-ra C'hercilll Aristiţa, flUbşef de biroU!

,-cu 2 -gra.daţi i dela Inb.'~prinde.ri1e Mu ... nicipi'ului Ploieşti, l'egie publică comel'" cială, se transferă, d'l1pă cerere, Ia InstL tut, p,e data de l{) I.annar:e 1944-

Idem Nr. 28.503 ' din, 31 Decemvrie' 1943, se primeştt', pe data de 1 Ianuari« 1944. ' demlsi~ea din fUţl.eţioue a a-re~ Constanţa Grăjd{:anu, subşef de b:rml' tempGI'ar~j angajată priP" deciz' n lnstitu~ tului Nr. 17.994 dm 1943, pe lângă; Casa d'e credit şi as;stenţă it fune.ţionari--~or publici, '

P.rin dee'~zia d-Iui direetOl~ general a~ ~Monetă1~i Naţ:.onale, Nr. 17.615 d'n :li l.anUlH'ie, 1944, se a.ngaj!,>ază ca djurniştL la MOn€tălia Na,ţională, p~ data de 1-Ianuarie 1944, următorII;

D-I Pâ-.rlăţeanu Dumitru, r.et.ribuit Cll'

.o diurnă eg'ală cu ' sa1ar!ul g--r8dului de!. subşcl de birou fără gra:la'ţ' e, grupa Al 9, tipul de salarizare 29, '

D-ua Enăehescu Angeia., cu o diurnă! tegală' cu salariul gl'adl.tlui de dacti1if grafă fără gradaţie1 grupa A/40, tipul: de salal'Îzare 35 ~ ~oarel.e: Nichita Elena. Mihăi1escu;

Sofia şi !Pelinesc~ Filoftt..ia., ' cu o dillrnit egală,.' cu salar1ulgradu!ui de impiegat? fără, g'ttada,ţle, grupa A!~, (pul de Sl,l,la~ 't'.iz81'e 35.

Pr1n d'('Cizia d-Iui diref'toJ' general al Ad-ţiei Comerciale M. A. T . Nr. 55.323! din 31 Decemvr e 1943, 11:1 Buzl'ltu Atae nasi.e, agent de control principal făl'i gradaţie la Depozitul dl:' ţuică' din :Suc oCur-eşti , se deleagă ~f nj acelUI devw.~. ,P<l dala de 1 Ianutu;·;et 19«. ' -i',

Page 17: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

10 Ianuarie 1944 MONITOlmL OF:CIAL (Partea 1) Nr. 7

Idem Nr. 55.-:100 din 31 D~eeIDvl'ie 1943, d'l Pandrea Ioan, i1gent de eontrol fără gradaţie, se transferă, după eerC'l;e dela Depozitul ChiLa Nouă, la Depozi. I.ul T;ghina, pc data de 1 Lanuarie 1944.

MINISTERUL ECONOMlEI NAŢIONALE

Prin dec zia d-Iui comisa·I' general al pl'l'ţul'ilor NI'_ 49.382 din 30 DtcemVl'ie 1943, se numesc. pe data prezentei decL zJllni, ca membri supleanţ: in Comis:u­nea pentru clasarea local urilor şi stabi. lirea tarifdol' <lIn loca..urile de consu­maţie d n Bueure~ti, inst.tuită prin deci· z:a ministeria.lă NI'. 29 167/943, urmă· torii:

D-I IOn TeodoI'.esen, .col1si liC'y tehnic la Com:sariatul General al Preţurilor, ca sllp:eant al d-ltti general C. Ceph:anu: pn·şedinte.1e comisiei.

D-l Gh ţă I01'dăche cu, bec:l'e1:a:l' gene­J'1l1 al Si'lldicatului alim~t.ar, ca membru 8Upleant al d-Iui Iod Răcaru.

D-I 1. Zamfirescu, subdireetor la Pri­măria Mnnic piulr.i Bucun~ti, ca mem­bru supleant al d-lui D:nu!cscu C-tin,

D-l N. POpes<!u, restaurator, din par­tea Sfatului Nl."gnstores<1, Ca membru su' pleant al d-Iui 1. Pet<:.n.

D-I Micu Gheorghe, l'estamat()r, din pa-rtea Camtl'ei de Come.l1 ş' de Indus­trie din Bucureşti, ca membru sUI?leant al d-loi Gancioviei N. .

D-I Bârsu 1. Ioan, funcţionar în Ca­mlsal'iattLui General al IPreţmilor, ca secrefar, în looul d-Iui Cost.eseu l()ll, tre' eut la B. N. R.

, MINI~TERUL

J.GP.ICULTURH ŞI DOMENIILOR

Pl·in deciz:a m;n sterială NI'. 1.012 din 4 Ianu·arie 1944, Visea .F'lorica se anga­j.ea'ză; în baza art. 59 din Codul funcţIO­narilor pub:ic, in caJiUJ.l.C de impiegată diurnistă, pe intervalul de timp dela 1 Dec(-nlvrie 1943 până la 31 Ma!1:i.e 1944., l'etribtdă cu o d:ul'nă lunară e~h valen­tă sa;al'iu:ui gradului !'le impiE>gat fără gradaţii (grupa Aj9, tipul 3ii), redus cu 10 la sută, la Came.l'u a-gr colă Făgă~ raş, din bugetul căruia urmează a fi sa· larizată.

Idt-m Nr. 555 din 3 Ianuarie 1944, Comisiunea de propuneri pentru numiri) îna'ntări ş: transferări a Mi'nisterului A­gi.cu:turii şi D()meniilor, -se coustitue pe anul ]944, in modul următor:

Preşeqinte: d~l dr. C. Câlnicfanu, se­cretar general, iar în llpsa d-saLe, sau eând esfe ocupat cu ItItc iuerăr', comi . sinnea va fi prezidată de d-I dr, Iuliu Radţllovici, sl."cretar -general.

Membri titulari: _ 1. D-I Gh. L:nd.e, directorul persona-

lnlu:. ' 2. D-I Gh. Pl·iboillnu, (111'ooto1'ul Con­

tenc1osu1ui •

3. D-I R. Topală, diroot.orul contabili· tăp.

4·. D:rootorul serv:cinlni unde există vaeanţa.

Membri supleanţi: 1. Del Al. P. RădulesC'u, director, sub.

directorul pers{)nalului, ca supleant al d-Iui Gh. L;ndt".

2. D-I D. Ghiţul.escu, director, şeful Sel'vLcÎului l'~Îol'mei agrare, ca supleant al d-hli Gh. Pl'iboiallu.

3. D-l T. V()inea, subdirectonll eonta,. b:Iităţii, ea supkant al J-Iui R. Topală.

4. Subd rectorul serviciului unde exis­tă va-eanţa.

Seere~rul comisiunii : d-l Glt. BăInţă, subdirectoI' în Direefa personalulu-i, iar în lipsă, d-l 'fraian Dum'tl:escu, şt'f de secţie in aceeaşi direcţiune.

Tdem NI'. 1.15-3 din 4 Iannalie 1944, Dav:_descu Ion, conduct()r silvic ord nal' cI. I (buget Stat), dela Direcţia silvică, se d~t.aşează în interes de se1'liciu, pe data prezentei deciz'uui, la D:recţ.a M, O. N. T şi A. P. Dincă Gh" pădurar cI. 1, dela ,Ocolul

Bil~c Sib:u, se transferă după cerere, pe data de 15 Ianuarie- 194~,. Ia Ooolul silvic Bl'ezoi , jud. Vâlcea.

Plata &'l~a:l" ului urm.ează a 1 se fae>e din bugetul de cheltu:cli din venituri cu afectaţiune specială al Direcţiei pădur:­lor p~rsvanelor jU:ţid.icr, din postul de pădurar princ=pal la cat. IV, din care este Tctribuit in prezent.

Idem N,r. 2.001 din 7 Ianuarie 1944, d-l .zanif~re.3cu Emil, absolvent al Şcoa­lei naţiOillale de vitielliturii Ch'şinău, s-e numeşte,. pe ziua de 15 Ianuar e 1944, în gradul de conduetol' agr:c()} ajutor (grupa B/1, tipul 12), la Cam M'a agi:~­oolă R. Sărat, in post corespunzăt<Jr va­cant la ca.t, III-a, în bugetul Camerei respectivt',

D-I Neamţu Toma, absolvent al Şcoa­lei dE." agricultură gr. 1 Miroslava-Iaşi, Ee numeşte, pe ziua d:e 15 Ianuar-e 1944, în gradul de ad-t()r llgl·icol ajutor (gru­pa 0/9, tipul 11, la Camera agl' coli Baia. În post corespunzător vacant la eat. IV-a, în Bugetul CamlTei respec­tive.

Se anulează, pe data prezentei d·eei. ziun;, publ'carea unui post de conduc­tor R.,,"Ticol ajut()r, cat. I:I·a, şi 1 sd-tor agr:eol aJutor. cat. IV-a, inserată in Mo- -nitorul Oficial Nl'. 136 din 15 Iunie 1943.

Idem Nr. 1.999 d'n 7 Ianuarie 1944, d-l Colţes('u Constantin, ad-tor agricol şef el. II, 4ela Depo7i tul de armăsari Domniţa, jud. Drăila (ştat Nr. 4, lit. Â.., Inst:tuţii zootehnice), se transferă, d'up! cerere, pe z' ua de 15 Ianuarie 1944, la Ocolul- agricol Măicăneşti, pendintto de Camera a.grioolă R Să.rat, pl'elcng·ndu· i-se l>ână la acea~tă dată detaşa.rea fă·

109

cută prin D. M. NI'. 67.961 din 1943, la: susmcnţiona1ul ocol agricol.

D-sa va:c Salarizat din postul de ad' t()r agricol Şt"Î cI. II, cat. IV, vacanu dela 1 Aprilie 1943, în lmogetul Camerei respective.

D.} Ar{lel.ean Iosif, actual diurnist ],a

Camt"fi\ agl'ioolă Timiş-Turontal, se llU ..

meşte, pe z na de 15 Ianuarie 1944. în: gradul de ad-tor agricol ajutor (grupa C/9, tipol 11), la aeeeaşl Cameră, plă­t:ndll-~ din posful de ad-tor agricol el. I, cat. 1, prevăzut În bugetul Camel''Ci respective.

D-I Hanea Constantin se numeşte, pe ziua d-e 15 Ianuarie UJ44, în gradul de: ad-t{lr agr: 001 ajntm' (gTupa Ct9, tipul 11), la (Jamera agricolă Covurlui, iri post corespunzător vacimt la cat. IV, în. bugetul Came/'ci respeetive.

D-I Dumitru St. Arexandrll se nu­meşte, pe ziua de 15 Ianuari-e 1944, în gradul de M-tOl' aţ!ricol ajut.()l' (~l'upa. C/9, tipnl11), la Ocolu) agl'co] Va;ea Mare, pendinte de -Camera agricolit Dâmboviţa, în post corespllDză tor va­cant la cat. IV în bugetul Camerei res .. pC'ctive.

Se al111 1-ează, pe data prezentei deci­zinn i , publicarea următMrelor postur': 1 ad tor agricol cI. 1, ~t. 1; 2 ad-tori a~r:C<l1i ajutori , cat. IV şi 1 ad-tor a" gri col fer el. II, cat. IV, inserată în Mo­nitorul Ofie:al NI'. 136 d~n 15 Iunie 1943.

Prin ded,ziu'l'!·oo d-lui adm~nish-atol' .aII Ciflsei Pădu!l':)or Statului eu NI'. 93.014 d-n 28. Decemvrie 19043, pădu~rul bug'e­tar r!1. III Nic"llllU' PI.':oteaF;t8., dela O ?O ..

luI Silvie N. Gh. p()P()v:ci..se pune în d':sponibiJitate, pe timp d·{' un an, eUl î.D:cepere Coela 1 1-a:nU'llr:e 19<M, şi br!g-a­(fierul bu~etal' D nuJ.esep F:Ol'ea, de'a Ocolul Silvic Hâ.rtieştl, se suspendă din se-rvieiu pe termen de o lună. fără, p1ata s'ru'·ari'lllp'Î, pe data de mai sus, pr:.mul pentru păşu:cat abu(3:v, şi secun· dul pentru rea C'l'Ied . nţă în sel'vÎciu.

Idem NI'. 88.676 d!.D 2'9 Decemvrie 1943, HiigEdiis Iulian, vânător el. I, bu« getar. se transferă cu post cu tot pe data {l{' 15 Ial:l'l1llrie 1943, dela Oco'ul Regal de Vân~toare Casa Ver4e; f.a OCQlul Silvic Caraeal,

Idem ~T. 94.585 din 29 Dee·eIDVl'le 19'43, d.l M:o'dovanu Vasile, pădurar bugetar el. III, dela OCQlul S:'lv:c Si­neşti-faşi, se s1]SIpt'I:)(]ă d n servici~. p.e terme'l d·e o lună, fără plata salar ul li, dela data de 1 Ianuarie 1944, pentru pur:,are n.e-(lemnă faţă de public, şi în S('(l"V;ciul Strutului,

Mem Nl:, 97.147 d:n 31 D-ecemvrit: 1~3 se transferă JIU inte.,~ul s~n'i~ u­ltui, pe data de 1'5 lan'llllT:e 1'9~, d-ni.i:

Oonductor si.lvitCl eli. 1 Pop VlctOl~,,dm

17

Page 18: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

110 MONITORUL OFICIAL CP&I'tea 1) NI'; '7

Centrala 'Direeţiei S:tv'ce Craiova, la - Fabr,ca FiliafJ:" .

Conduetor Gilv:c Budiu Simio~, de:a Ooo.U11 Silv c Gura. Honţ, la Ooolul Sirl.­y.e Vaşcău..

Pr:n deckdul1.:a c1-1ui di,rector aJ. Re­go'ooalei V Silvică Bucllreş~i cu Nr. '97,002 din 30 Decemvr.e 1943, d-) Da­mian Petre. pădurar la Ocolul de re· gim si'lvic Ilfov, se transferă in interes 11e serv:eiul.,pe data pubI:cării în Moni­torul Ofie '!B.l a prez~ntei del.'iz ,uni, la O'eo:ul Sţlv':c Brănf:'Şti, jud, Ilfov, îr.­tr'un post de pădurar cI. III, grupa D 2, tipd 11 de i'llar,zare, r,epart:zat Oco­'luJtlJi .Brăn~ti de către Oasâ Pădurilor.

Idem ' Nr.' 95.9086 G:in 22 Decemvr;e 1~, d-l Vizirea'nu '1'. Ion se nutneŞte ~n pootu,1 d<e pădul'ar bugetar provizoriu C:. III, grupa D 2, tiPUlI '11 de Salari­zare, la OCQlul ~ihr'c Buzău, jud. Buză), 1>e daba de i Iatti'uar:e 19-44, în pos' ul devenit vacant prin pensior.area pe a.. c:. :aşi dată a pădu.rarului Petrache Ghtol'ghe elin Ocolul Buzău.

.. ~ Prin dooiziunea ~-lui dh'eetQ1O al Di­

l'ecţiei I Reg<onale Silvice Caps Chişinău cu Nr, 00,367 d:n 20 Dt't."'€invr e . 1943, iPădu~'artil Palumarc-' ue Gheorghe S8 p'Jn<l 'n disp-on.:b·1itate d 11 postul de pil-

, dural' el. II, grupa D, tipul 10 de salar;' zate. r,€'la Oco"ll SiIv:e Lozova, jud. Lă­pu.şn!l , 1>e data pnbHeări. prezentei în. l\Iou:torul OfidaI.

Păd'1lrarul Grecu Tti.J1ase, se îndepăr. teE'Ză d"ll postul de pădura.r cI. 1 II, grupa D, tipul 11 de salari.za.c"e, det:a Oco~ul S:·lvic Zloţi, jud. Tighi.na, pe data de 1 Decemvr e 1'943,

Pădural'ul Sârghie Silvestl'u, se de­m:sioneal'Ji . din pootul d'e pădurar cI. III, ~t"Upa D, t pul 11 de s&.la1"zare, de;a. Oco:UJl Silv~ Talmaz, jud, Tighina, pe iQ.a.t.a pu:blicăl'ii prezente: în Mon~toru1 pfici.a<L

MINiSTERUL MUNCn, SĂNĂTĂŢII ŞI OCROTIRILOR SOCIALE

Noi, m'n:stl'u s:lbsoorctar de Sta.t la Departamentul Muncii,

Avâ'Jd în vedel'c referatul Dir. Ger.e. 1'ale Il Castti Na1ionai'e a Asigurăr lor-80c:08.le, inre&, sub ~I'_ 147.9J!O din 1943,

Decidtem: Ari, [, Se institu~e Ul'Illm'Oarea wmi­

tlÎe pentru întocmirea luol'ăl':Ior de huget~ pe exerdţ lIi f~nandaI' 1944f945, a per. EIOnaslului admin:st,nalt'iv, moo:eal, far­llXlaooutic., eh'mist şi aux rar sanitar d:n IAs'gllră'r:Ie Soc'ale, cu începere dela. 1 Decem\"'rie 1'943: . Preşed:t:te, d-l d-r. Aughel 100, sub~ d i r«tO'r general.

Membri el·nii: St. Şerbănes6u, dill'ec" tor; Dan Stinoiu, dirootol'; P. Popeseu,

18

di,rec.tOr.; dr, ~răt'.eo<:u C" di,vector; <fr. Corde.scu O., subd~:rect()r.

Art, II, D-l d,:rootor gent>ra.l atl Casei Naţionale a Asigurărilor Soaale va. aduce la îndep:inire dispozlţ:unile pre­zentei deci:z:uni.

Dl!\Jtă La Z3 DOOE.>mvr:e 1913. p. fldinistro subs9cretar de Stat, C. St§...

nescu NI'. 150.!}56,

Pl":'l1 d~:z a d-'ui m'nistru subsecre. ·ta'r de Stat la Departamentu Mm.c·-i. Ni'. 100,512 din 31 Deeemvrie 1943. so­cietatea petrol"fer& ,,Kon,tinental" d n comuna Do'oeşti, judeţul Dâmbr,v:ţa, ' este obl'gată a înfiinţa o cant nă pentru salariaţ: în termen ,de 30 de zil-e deJa pub'!carea przentei d-ec:z i în Monitorul Of c1a1.

Idem Nr. 148:045 d'n 18 De(lleu.vrIe 1943, d-I Ig'nuţa Ioan. impitga.t fără gradaţ ela Of"c:ul de As'gurăti So\!'al-e Arad, se defin'tivează pe data imediat următoare publ"eării în Mon!torul Ofi­c al a prezentei d,ooiziun', ' în gradu' ce

.deţine. urinând a f' p' ă!.'it în continURl'6 din p-ostul său actual.

Idem Nr, 148.046 d'u 18 D~mvF0 1943, se recunoaş~e dreptul la a 2-a gra­daţie C'u înee'pere dela 1 AUr!!ie 1943, d-ne Cal'şeli Aure';a, subşef de b'rul! cu 1 grad,aţie la Ofic"u' de Asgurări So­c'ale P.-Neamţ, urmând a fi plăti'ă din d:spon birtăţ"le creditului de salar:i.

Id-em Nr. 148.047 d'n 18 Dec-emvr:e 1943, d-ua Anescu Winc'.er Mar'a, sub· şef de birou fără gradaţie la Ofic:ul de As'gurări Soc a!oC Deva. se transferă după ce.rer-e în Casa Naţ"onaJă a Asi. ~urăr'1or Soc:ale. urmâud a f" plătită din post vaeanf de subşef de birou, La. D 1'€'Cţia adm'nistrafvă,

Idem Nr. 148.048 din 18 Dece.revr'e 1943, se re0tif.:că d':spoziţ:ullile Jec:~ ziunii cu NI'. 00.225 din 1943, în sensu' că d-n'i: Stănescu Ar:stQtel d-e~a. OfÎC':ul de As'gurări Social-e Bră la ŞI Encica V rg'nia, dela Of c'ul .le A .. ~gu· rări Soe'a'e Constanţa, se ina'ntează pe data de 1 Sept-emvrie 1943. la gradul d~ , 9'Cf de -secţ e cu 1 gradaţie (gl"upa A 9, t P 26), în 'oc de şef de s~ctiE' fără g-ra­d~ţ·e. urmând ca plata grada~ 'i~or să S6

faeă d':n economde d~:;'a cr~d'tul de sahu'·j.

, Idem Nr. 148.050 din 18 Decelllvri6 1'!J43 , d·na rrighi1 u C. L H,g,.na, imp:ega~ eu 3 gradaţii la. A-dmin.istraţ it f:nan­<:iară laş, se tran'sferă du:pă eel.'erE:~, IX! dw:a de 15 Decenivr e 1943, în ace< e.aşi ca~itate. la D:rec"ţ:a cont8.bili~ăţii d n Casa Naţională a. As gurărilor Soc c"ale, urmând a. fi piăt,ită din post v&:

cant de ~ub..'1Cf ~e birou,

Idem NI'. 150.954 diu 23 Decemvr~ 1943, d-na Corj.esc-u-Vasi'lf'SC\1 PIiU'a, fostă dacrt lografă el. 1 [-~ în Casa NlI.< ţională a As'gurăr:'ol' Sociale. se repri­uieş!e în serv'c:u, pe data d<e 1 Iant..arie 1944, în grad echivalent de da('tilografă cu 2 gradaţ i, urmând a fj 1,'ănă d'n post va~ant de dootr()!n'âf~ eu 3 .gra­d:::ţ1i, la D'spensarul Nr, 2 <tu Cavi~ tală.

Ide'll1 Nr. 150,9-55 d'll 23 Decemvr:e 1943, d-l Enescu Gh. dh-ectu!' în Casa Naţiona:,ă a As gurărilor Socia~€, se re.­

, p.art'~a7ă pr'n de<hia m·l1'stcl'ial:' Nr. , 70.568 d~n 1943, în intersul esl'V eju 'ui 'dcla Inspectoratul Braşov la Inspecto. r.atul general adm'n 'strativ d~n Bucuc

reşt:, se cons~del'ă transferJi,t 1n intere­sul sel~e u'ui dela Braşov ~a. Bucu!'e~ti.

Pl~n deeiz!a d·J.u: direCtor 'genera1 aL Casei Naf.onale a As!gurări'ol' Aoe a.le1 Nr. 145.608 din 15 Dec,emvrip 1943. iI.1 -Morufu Petre, om de ~rv'('il1 ('1. ·TT 'a Ofc u1 d" Asigurari Sociale LuLgoj se treoe pe data 'med''Il,t următoare p-:.Ib1i4

cări' în Mon 'tOI'n1 Ofeial a ·r;l'ezfT:t~ dec:ziunii. în funcţiune echivalentă de lntel1de-nt cI. II, (grupa D 1. tip 5~, uI'-

, mând a f p'ăft d'n postu' d~ iI!tendenf.: el. II, d:n· care este I"~ribuH în prezent,

, Pr:ll dec'zia directoratuJu' &ăna:ăţii, Guvernământul Basarabiei Nr, 28.999 diu 17 Decemvrie 1943, se pun prov'zo~ 1"u în retra~er(> ppntru l'mită de v!l~~ă, conform act. 35. 36 şi 37 din ('oduL funcţ"onar 'lor pubrc':

D-J N-acu Gb€orghe. Ilgen·t sanitar Ta. cerc. P,~r·e~ti. circ. Sculeni, jud. :Ciilţl, pe z'ua de 1 Mai 1944.

D-l Seen Vas le, agent sanit-at l.a <:erc. şi circ. Pâl"Fţa, jud. Bă'ţ' , pe ziua d{ll 1 Iunie 1944.

COMUNICATE ŞI CT~ CULĂRI MiNISTERIALE

MINISTERUL DE RAZBOI Direcţia de Studii şi Lucrări Noi P. C, A.

ldem Nr, 148,049 din lS D~elt.vr e Se aduce la cunoştinţa celor 'intere-1943, se acordă cu începere de1a 1 Apri- saţi că în ' ziua de 15 Februarie 1944, r~ 1943, pr'ma grada~ d-lui Todll~rea se va ţ'ne în 10calul D're-cţ:-ei de studii V'Ol'-e" adual şef de b:rou făl"ii gril,12ţie şi luerări no' P. C. A. Bucureşti, str~ la orc 111 dp Asi/!'Urăti 8oc:a\· T'm;· . Gh. Lazăr Nr, 2. U11 COllcms pPLtru. şoal'a. urmând a fi plătită din disponi- _ ,ocuparea uDui post bug>etal' de cl.<lctic. blităţile <ll'editaJui de sR.Iar.Î!:~ , llogra.fă C{l.t:, 11, el. III, retribuit Cl1 sa-

Page 19: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

: ~o Ianuarie' 1944 IONlTO,RUL OFll'!1AL Wal'tea Il NI' 7

.)al':ul ~ar (le lei _ 8.000, plus act'es()­riHe.

So' eitanţii trebu~ să mdepl'nettscă oondiţiun le art. ' 6' d n sta,tutu, .persona..

' lului P. C. A .o refedor la numiri. Informaţiun o ziln'c la Se>cretar atul

Direcţ,i€'i de studii P. C. A.., d:n str. "Gh. Lazăr NI'. 2. .

Adul'.nistraţia Comercială a Porturilor şi a Căilo,' de Comunicaţie pe Apă

Se aduce la (:lmo~t nţă că a D re(:ţiu~ Dea docur lor Gaiaţi se afli\ vl:ltaat , JXlstul d-e 'şef <l{' b'rou cI. II, cat. Id. re~ tr'buH eu 9400 Ici Junar, plus a~(.'ESO-tii">t>. .-

. 'Con<mrsul se va tine la data dl! 12 Febru-ar'e 1944 la D'recţiuneâ d,<>cm l()r

' ·Ga1.af. Îlnde se pot lua toate informa­, ţiun ! le.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Regia Autonomă a Asigurărilor de 'Stat R. A. A. S. '

. Tablou de posturile vacante în bugetul R. A. A. ~. pe exerciţiul 1943/944, prin demlsii şi transi'erări:

1) 1 subşef de bir-ou fă,l'ă gradaţii, grupa A 9, t p 32. . 2) 1 subşef dl\) birou ţU 2 gradaf~ gt'Upa. A 9. t ip {30.

MINISTERUL CULTURII ~AŢIONALE ŞI AL CULTELOR

lnatitul:ul de Stu.dii fi Cercetări Balcanice din Bucureşti

La. Institutu' de Stud:i şi C-ereetări Baleaniee d n Bueur~ti se va ţ ne (.'OU­

(iUrB pentru ocuparea următoare:or p<>So ~uri adminis~rative:

1 post de se(!retar, (A 33, tip 27), cu salar'ul de 10.200 le: lunar. .

1 post de b 'bl ot ecar (A 34, tip 29) 9

cu salariul de 10.200 '~i 1un-ar. Concursu 1 se va ţine la Bucul'eşt1

·in z'ua de 15 lanuar'e 1944. Perti le d-e insel' 'ere însoţite de actele ecrute de C'o­dul funcţionai1cr nub1ie. se VOT' r-rimi până 1n ziua de 14 Ianuarie 1944. Ia. c!'nc'e'aria d-lu; prof, V·ct.or Papac(j~tel!, (F1leuJ.:atea de ;itel'e, etaj III).

Cond tiun:1e examenu'ui sunt: Cand' daţ' i să rfispundă îl1datol': 1'i101'

:prevăzute doe Codul funcţionarilor pu­b ·~,r;. : să f e lieent' aţi î~ l'tere ş: să fi ga+i<:!fă'Cllt gorv!du 1 m Tt<> T'.

C'Oucursul va c-onsta d'n Ul'mătoareie probe:

1. O probă scrisă d n Istoria Roreâni~ ~Ol' Ş; Il ponmn'elOl' Ralean' 00.

2. Examen oral din mater;a ·dela Jllll1(')t-ul 1. din I?~og'raf'-R Pe'r1~n~ulei Ih'".Ru·oo şi llOţ'uni de drţpt adn/nis· l.raJiv.

~ Pputru amnplţ> T1()t~lr se l'f'l'P ('u­YlC'""t.('l'AI!. ,,,.,,p: 'imn; b~lNm!""'. ~ar n·on­.,,.,, <,"1 (1" " 'bliot!e<:'al', s' notiuni de Nu bl·'Otooonomie.

JlIi'iISTERUL LUClURILOH PUBLICE ~I AL C'OMUN~CATiILO'R '

ColegIul IDgiDerilor

Această publicaţie satisfaee şi legea Nr. 9-3'9 d:n 21 Oetomvrie 1941. modifi­cată ' cu legea Nr. 780 din 21 OctorrÎvrie' 1942, (Monitorul Of:eial Nr. 251 din 22 Octomvr:e 1941 şi Moni~rul Ofic:al Nr. 247 din 22 Octomvrie 1942), pentru obr:gaf vital€-a inginerilor de a S{'rvi la S :at.

N~tmele scttise cu litere 'ltwrl cursive sunl ale celor ce Cad iw prevederile aces-tei legi. . .

Instituti: le pttblice unnează să intre în corespmw.-enţă cu ce pe care doresc să-i OJngajez6 şi să cOm1tniCe CoZegi1dut ing ·nerilo .. îw timp de 30 zile dela apa­yiţ~ acestei pu,bticaţi . atât numele ceZot' ce au răspuns invitaţiei, cât şi celor C8

n'au răspuns.

Lista Nr. 40 fi, inginel'ilol' illstri~i în aecţia "Conştrucţiuni". (U' mare la ultima rată pu­blicatii. în Monitorul Of:eial Nr. 259 din 1943).

1.785. Bodea 4. Sabin. ' - 1 786. MURAiuu 1. GHEORGHE,

. Diplomat dcla politehnica din Bucu­reşti.

Adresa: Bucureşti, al-sea Grant

N-r. ·52. 1.787. T.ICUrĂ D. VASILE Diplomat dela Politehniea din Bucu·

reşti. Adresa: Bucureşt:" str. G-ra! A:nge~

le.:;.cu Nr. 94, A p . . 6. 1.788. Urs1t1 C. Nicandl'ls.

Lista Nr. 33 a. inginerilor Îll9(l1'lşi Sn I*'lltia ,,Mecanică ,,1 Electricitate". (Urmare la ultima listă publicată în Monito1'Ul Ofieial Nr. 259 din 1943).

3006. CLIMOV 1. VIOTOR 'Slpee!aliilatea e~ectrom€'Canică, diploo

mat Mia .Şcoala Politehnică din Timi• şoara.

In serviciul C. F. R, g 007. Coste 1. Zena Soecalitatea electr!c ·tate. 3.008. COTEANU' 1. V A&ILE Speeialitatea electromecan ·că. d:plo-

ma·t dela S00llla. PoHehn1că ·"Gh. Asa­{lhi". Cernăuţi.

Adresa: I~i, str. l\oI. KogălnioemlU Nr. '9. -

3009. Diinget' R. T.Atdwig S'T)t'{!iaHlltea elec1ric;tate. 3.010. GHEORGHIU D. IOAN Specialitatea electricitate, d'p1omat

do(>'~a Şcoala Politehnică "Gh. Asaeh1",

Iaşi. Adrec..a: Bnzău. sh'. Credinţei NI'. 9. !=! 011. GHEORGHIU V. VLADle

MIR . Specialitatea electricitate, <l'plomat

doe1,'l Poliilehn:ca din. Bucureşti. Iu servo Soo. R'ld!odifuziune (îndep1i.

n~te obl'gativitaiea). .

. 111 " i ...

3.012. HODOŞ GR. GHEORGHE-. Sp€cialitatea electromecan că, ~rp'Qc

mat q.ela Şooala pol' iehnÎ<lă .,Gh. .Asa" ehi", Cernăuţi.

Adresa : Vaslui, str. Gh. Raeoviţl1; NI'. 54.

3.013. TOMA D. ILIE Speei-alitatea electromecan'că, d!plo ...

mat dela Şcoala politehnică d :~ Timl'" 'loara.

Adresa: R.eş·'ţa, str. Cloşca N lf. 4.

Lista. Nr. 20 Il inginlJol'ilor tnser.işi în eeeţitt

t . .de;·OfIautică, Marină ~ .drmamanet. (UrtDlU"t;

. la ultima lism publicată în Monitcrul Oficial Nr; 259 d:n 1943).

133. Iaco'vachi N. Ionel Special:tatea aeronautică, transf€'l'alJ

dela Secţie. ,Industrie Chimică", Mo .. n!t<>rul Ofie"al NI', 253 ~in 1 Noemvl'ic; 1989, pag. 61(}6, eol. II, p{)ziţia 907; de unde se anulează.

Lista .Nr. ~6 a ingine1'ilor înd~işi în sf'cţi~

,,Miu şi Metalurgie". (U:mare la u1timn 118t~ publicată in Yonitorul Of icial Nl'. Hi5 dia 1943).

1.032, .ilNGHELE80U 8'1.'. DUMI .. TRU •

Speciaftal.ea m:no şi m-eta'lul'gi,{', ' di. plomat d.ela Politehnicad=n Bucureşti.

'Adl'~: Bucureşti. atI'. Lucaei NI'. 16.' 1.033. Be er Lothat· Spec:aH'atea m:lle. 1,034. Dar1ciuc C. Nic()lae Spee:alHatea lD:ne. 1.035. DIJMĂ..RESCU , D. ARIS.

TIDE, SpeciaFtatea mine şi meta'lul'gie, di.

plomat dela Politehnica d:u Bucureşti. Adresa : Bucure.~H, calea Floroosct":

Nr.44. 1.036. DRĂ..GOTESOU E. NICOLA1{ SpeciaHatea minoşi metalurgie, di ..

iplomat d-e-Ia Politehnica d;n Bucureşti. _~dresa: Craiova, str. V. Aleesandl~~

NI'. 50. 1.037. DmnitresC"u 1. Alexandru Specialitatea mine. 1.038. DUMI1'RESOU GH. GHEOR­

GHE Spe<!ialitatea mine ş. metalurgie d~

plomat dela Polit{'hniea din Bueu" Teşti.

Adr·e-sa,: corn. B rezoLVâlcea. 1.03'9. "hlIROESaU C. CONSTAN·

TIN-GRIGORE-ION Spe<!ialitatea miM ş! metalm'gie dl ..

plomat deja Politehnica din Bucu-, l'{'Şti. .

In serv!'ciul ~Iinisterului Ec()nomi~ Nationale.

1040. NASTA A. CONSTANTIN .. TRAIAN

Speeialitatea min,e r{ metalurgie d!e. ])l{)mat dela Politehnica din Bucu" l-eŞ'i,

In. serviciul C. F. R.

19

Page 20: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

AfONITORUL OFICI AL (P~l'tea Il Nr. 7

1.041. POPA Z ARON Sp(Ul' alitstea mine Ş meta.lurgie, di.

!p:omat dela Politel:tnica din Bucu· lte~' '.

.Adl'e.~a; corn. Ghelar-Hunedoara.

Lista NI' 35 a inginerilor înseri~i in secţia ylflduatrie C7limică". (Urmare la oUima listă.

publica.ti. 111 Monitorul Oficial Nr. 259 din

1943) .

1.~33. CItlS1.'EA 1. NICOLAE Spec 'alitatea chimi·e indurs.tr:~ă, dia

l'Ioma:t dela PoHehn:-ca din Bueureşti. Adresa :- Uzinele Mârşa -A vrig, Sibiu. 1.534. DUMITRESCU N. NICO­

Lil Jii Spec'alitatea chimie' industrială, di.

~1()ruat dela Politehnica din BuCttr~ti. Adl'esa: Bucureş:ti , str. Vespasian

NI" 7. 1.535. Cojoc;a.r-u. R. Viefor Sp.eci'alitatea ch mie în industriile fi­

gr: e~le Ş1 aPmentare. 1536. GEORGESCU C. MIRCEA Speciafotatea ch:mie industrială, di.

jploma t dela PoUt~hn:ea din Bucu­:re!'; ti

Adr.AS'Q.: Ploieşt;, str, Vasile Lupu Nl'. 35.

1·537. Opt. IONESCU D. PANCU SpeciaF'tarea. chimie iudustria.1ă, di.

!p"lomat dela PoHtilhnica din Bucu· reşti

Ofiţer aet1y. 1.538. LITIN&CHII N. OLGA Special <tatea chimie industrială, di.

!p"lomat dela Polttehn:ea din Bucu· :res+ i

Adresa: B'U(lureşt~ str. Basal'abia !N·I. 34.

1.1>3'9. MĂRCULEŢIU TR. VICTOR· TRAIAN

Special"tatoo ch1mie industrială, di. plomat d-ela PoHtehn:ca din Bucu· resti

Adresa: Uzillele ,.Nitrogen" r comuna: '..I.'ârllăvelli-Tâmava Mare.

1540. MtJLLER C. COLOMAN Sperialofatea chimie industrială, dl.

!J>lomată dela Pol:1ehn1ca din Bucu­reşl i .

. Adresa.: Bucureşti, aleea. MrtropoEci NI". 9.

1.541. N XST ASE 1. PE 'lIRE SpeciaHatoo chimie industrială, di.,

1Jl'1omat d-ela PoHtehn:ca din Buo('u· reş1-i.

Adresa: S-oo. Apolon de Petrol, Târ­,gov:ş1:-e.

542. P )fUNESCU E. MIRCEA. 10V .

Spee:alitatea chimie, d'plomat dela J)i.P Techn;sche Hochschule Berlin.

In soerviciu1 Soc· G-].e de Gaz şi Eloo­tric:tate (îndepljn~e obrgativ~at.ea).

1543. TJINASESCU F. 1 .. NICO· '!-tAE

20

Specia.l'tatea ch:mie industrială, di. {plomat d,el·n, PoHtehn:ca. din Bucu· reşti .

Ad·r.esa: Bucureşti, &11'. F :n.laudl.l­NI'. 15 .

Lista N . ~3 a iugin~rilOl" înscl'Î~i în I!ecţia "Silvică". (Urmare la ultima. listă publicată in Monitorul Oficial Nr. 259 din 1943).

1.198. COSTIN·SCORŢOV N. NI· COLAE

D:p1omat dela .r'-oHtehnica. din Bucu­r·eşti.

Adresa : BUCUl'~ti, {jalea 'Vicboriei NI'. 177.

1.199. E lefte1'escu N. Nicolae. 1.200. POPESCU C. CONST AN­

TIN Diplomat dela. politehnica d;n Bmm-

reşti . . Adresa: CaI.afftt , str. Cal'oaJ I Nr. 57. 1.201. TULBURE GH. THOADER Diplomat dela politehnica din Bucll-

!re-şti. - Adresa: com. 'rârnava, jud. Hlllloe­

doara, Of. Brăniseni. 1.202', V ASILACHE V. AN ATO­

LIE D:-plomat dela politehnica din Bucu-

reşti. Adresa: Bucureşrr, str. Barbu Dela,-

vrancea Nor. 4 bis.

Lista Ni'. 32 a inginerllor inscr~l in secţia ,.Ag·j·onom.ie". (Urmare la ultima lisLa Jlubli­cată in Monitorlll Oficial Nlr. 259 din 1943).

2.018. Apolza,n T. Teodor. 2.01'9. ARDELEANU N. IOAN D~plomat d-ela Politehn'C'a, din Tirul-

şaa.ra-Cluj. Adresa: <lom. BOl'uşti, jud. Bacău. 2.02.0. AVRAMESCU 1. ALEXAN.:

DRU D:plomat d-el-a P<llHehni.ca din Bucu-

. rcş>ti. Adresa: corn Po.s-eşti, jud. Prahove.. 2.021. BALTĂ M. VERONICA Diplomată dela Politehnica d:n Bu-

cureşti. Adl'esa: BucureşH, str. Caro! Kuappe

Nl''' 72 b:s. 2 022'. Bat-actariu V . M hal. 2.023. BARBU GH. MIRCEA D~l}l(}mat d-ela Politehn'ea,. din TÎll1i ..

ş-oal'a-Cluj. Adresa: comuna Cl"ÎB-tian-Braşov. 2 .024. BEŢIVU GR. NICOLAE Diplomat . dela. Politehn:ea "Gh. As<a-

. -6h' ~ , Iaşi.

Adresa: Chişinău, str. Iaşi. Nr, ~6. 2.025. BLĂJ AN 1. VASILE -Diplomat dela Politehnica din T:mi-·

şoara-Cluj. Adresa: 000'1nl .Agrieol Halma.,&iu·

Arad. 2'.026. BRADEANU B.-IOilN-LAU­

BENŢll1.

10 Ianuarie 1944

Dip!oma.t dela Polltehnioo. din Bu~ l'eşti.

Adresa.: Bucureşti, b-dul Mărăşt~ Nr. 61.

2.027. BRĂ1LEA.NU C. DUMITBUi Diplomat dela Politehuiea din T:mf...

şoara-Cluj . Adl'esa: Focşani, str. Greg'orian Nr. 5 .. 2.028. Bullga V. Victor. 2.02'9. BUNDALESCU Ji'. VLADI~

MIR D"plomat dela P<llitehnica .,Rege16

Carol II", BUCUl'EŞti. In servic'uI Ministerului Agriculturii! 2.030, Căpă.ţână T. Ioan. '2.031. Chi?'iţescu Gh. Emil. 2.032. Cocimaru D. Damian. 2.033. COJOCARIU 1. DUMITRU' Diplomat dela. Politehnica d'n 'l'imi ..

şaua-Cluj,

Adl'es~a: Comuna. Ung1l!r;eni, jud-eţu~ Botoşant.

2.034. (J1'eţu1eseu A. VIYIliamin,. 2.035. CRISTEA V. DUMITRU Diplomat dela. Politehnic!.!. d'n Ti-mi"

. şoal'a-C1uj. Adl'esa: F.acultatea. de Agronomie Ti.

lll. ;:;.0 al'a. 2.036. DANCA D. DUMITRU Diplomat dela PoHtehnict. d'n Timi~

şoaro-Cluj. Adresa: Şcoala. de Hort:oculturlt

Turdu .. 2.037. Dă.scăliţa D. ·Vasile. 2.038. Davides-cu D. Nicu1ac. 2.039. DIACONU 1. MARIN ~i8

Rlf.DULESCU 1. MARIN ~)'plo~at d~la P'olitehniea "Gh . .Ma"

ciu" IaşI. w ~dre~a: Şcoala de Horticultură Ţi.

gan'a, Jud. Prah()va. 2.040. DIMITRESCU T. MARIA

(năoo. Guşeilă-Neg-rea). Diplomată dela Po1it~hnica d:u Bueu ..

.l'eŞti . Adl''e5a: Bucureşti. str. Antim NI'. 65, 2'.041. DIMITRESCU ŞT. 1.10MA DiplJOmat dela PoI'tehn''Ca din Bucu-

reşti. tIn şel',vic'uI Pepiuierei Istrita-Buzliu. 2.D-12. DUMITRESCU P. VIC'l'OR Diplomat d-ela Po1iotehnica din 'l'imi ..

şoara-C1uj.

Adresa: Buzău, str. n~ Popescu. Ner. 6.

2.043. GOOl'gesC1t.. D. Constantin Mi1·· {}Ba-.

2' 044. GIURGfUVEANU D. ALE" XANDRU ,

D:;plomat dela Politehu"ca din BUoC(l" I'ICşti. .

Adresa: Bu<:ureş~i, str. Dr. Sergent Nr.3. .

2.045. IONESCU Ş'll. NICOLAE D:'p.lomat dela. PoHtdnr\;a din Bu-c.u"

~ti. . ' A dresa: c{)m. Va lea Voevozilor, jud. Dâmbov:ţa.

Page 21: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

. tU IanUilJ'l&-1944 . 2.U46. ImI;eS'.4m V. Nk&lere.

MONITORUL OFWIAL (partea 1) Nr. "1

Z.'O&l. PETBE."!CJU D. TEOJ)()'R­FL01JJN :~H147. M'A.NOLW e. P1iJllr-ffEBAS·

TIA.N-nipl(}m.~f deJa, .F0Irtelmie,a tl.in BUi~ll-

Jft"Şfi, . . Ad.resa; Bumtl"eşti. s<tllOO.a · Cri\.ngaşr

. N;y. 6!t

2.M8. l1f.AXlM 1. PLORlCA. · ·Di~!(}1'ria.tă €leJa- P:oIife-ltnica)ti i:rl :B'tlen­

'~'eşt i . Adresa : Bne'lt~ir, ·s tJ1'. Av. Stâl­

pE'~mu Nl'. 12. 2.04'9. MEŞTEPJJLY D. IOD D~plcmat {lela Poiite:bny'rea din Bllcu'

J.'{'ş li.

Iur sen-icml M~i>siei'1i.l!hti A.giiC\lllLu'ii ~, Domeni·~ur. .

2JJ~(}. El()clarmn. D: Vtc!01'. 2·051. MORA.IW lJtl. WLlU Diplamkl.t (l.eIa P~itcll.l1i.C<.1, (rm Tfrai.

ş.o~r~·Cfnj. _ .A{h..~: C'-mn. 'Grwns, Of. Cipălt, jud,

r.râl'ill3:va 1\{I(1ă. . 2,052. l11UREA. N. NICOLAE D~pi.eml.-tt tlela PaHt:henFea, ,.Gh. Atifl.-

- efi;U l'aşi. . In sel'1'\;rnl Gnv.ernăm1.Îla·tuln( Basa­

l"abiei . .

2.053. MU8'1'EAPĂ P. 'l'ERENTE D:;plmnat dela ~li:t~hn':ea (lin Bucu'

-~r l. Âilix:sa: Corn. fj:~oillai, Jud. Cahul.

c" - !UlM. NECŞA 1. CORNEL Di!plomat dela Pe1itehnr.ca '<un 'l'imi-~·tra-Clllj. .

Adroe. a: Comuna Bungarn, jnd. Si~ hin. .

2.055. NEGRlLĂ 1 . .AUREL D1pImuat deJa Potit-elm'~ din &tn­

l'~ti. . ,AdJ:.e.<;;.a: Craiova, &li'. Mihail Em~ne·

ae.n Nli'. 15. 2.056.. NI8TOB V. ION D~ploma.t dela PoJitehu'!ctt din Bueu<

;r.e-şti. . Adrt:511: Ferma cam. Jigăliu, jud. Ia·

,Iomiţa.

2.057. Q.PRIŞ N. EP AMlNONDA. Dlplomat dela PoHteh.nrea iIin Timi~

",a.ra-Cluj. In servi·eiti·) jud. Oc.iacuv. ·2.t>58. PERU] r. (JON.S'PLiN'TIN DlplOOlR-t deta Politehn"c<l din .Boou,w

If'~ti. . Adr€s8;: Staţ unea Oell{)JogI~ Dră"

găşarrt ViUCM. 2.059:. PEBJU C, ELIZA, (născ.

'Stoian). Di'ploml8ită dela P(Jlitelmiea din Du.­

··.eşti. Adr-Ma: Staţia Oeno1ogLeă »răgă.

f8Jli-Vllcea. 2.060. PERŞUNABU AL. (J.ON8·

T.ANTIN Diplomat d(l'la Polite1mi(!8 am Bu.

-;ru.~i.

.Adl"esa: ·'BuC:ThUfti. fiti'. BUza F;~l:" pe&eu NI'. 12. .

. .Diplomat dclt't. P\}li't~blfirka din Bnp . 0il'l'leŞti.

Adr·asa.: Rul.1ure~ti. iit!.'. Isvor NI". M. ZJJ:62'. POPESCU 4. (JON8TAA'~

TIN -IFpro.mat <lela: PGlitelmiea tii» Tinlr­

şos:t:a-Cl1!lj. A~li'eSa: C311Ueat 2.UU3. POPES(JU V. ll.tf.R.tUA.M·

BIE Dip!();mat dela P()lftclmlea ,.Gh. Âsa.·

e1'li" Iaşi. .Ac'tre.sa'; Bu{:ur-eşt1, Pach~ ProtoplI-

peS0H NT. 182. 2.064. POPESCU H. NATAIJ.tf.

(»m&6', Popov1ei) <

. D'p~fJmafă dcla P~litehl!liea "Gh.. .AEa­ehi" Iaş-i.

.Adre-",a: Boonreşti, PaelIe Protopo­pes(m N1", 132.

2'.OfiS. POPE8C'V D. NIC'QLAB Diplomat dela Po!itehn:ea. (lin Bn=

ell:r~şti. Adresa: Bueureşti. str. Od~ (Î(}s.t

~ndra) Nor. 18. 2066. POPESCU v. PETRB ]):plomat dela P&itelm:~ mn. Bu­

. ~llre&ti. A'dr-esa : Bneureşti, str. I'l'm-etu1u i

Nr. 30 . . 2.061. PREOPEABA 1. NICOLAE D:p1omat deEa p(jfitehniea din Timi .

ŞQara.Ctuj. .. . Adresa: oom. Bu:gh.ea de Jos, Jud.

M1:18OO1-2.06S. P~"'iJdan. N. Stefan. 2:0fi9. BĂDULli;S'C'U V. GHEOR­

GHE Diplomat. {leIa PoliteJmi-ea. din :Bu-

eltr~i. .Adresa ~ Stllţ!mr.-€a Experimoohl1ă

M u.\fa:tlar -Constan ţaL 2.&10. ROŞU D. J)UMITRU ' DIplomat deJfj, P-61ite1miea din Timt.

~ara-Clu.j. Adl"esa ~ Com. Vădeni, ~f.ltnl Pr~ajOO,

jud. Gorj. . 2'.071. 8A.N'1}U T. ALEX.ANDBJ} Diplomat dela Politelror-ea din Un-

eU'l\esti. Adffila ~ ~ueureşU, str. Abr'Oo NI'. 139. 2.072,. 8TEFLEA. N. SORIN . D:plronat d!!-la Politelmiea din Tlml•

~ara-Clnj. Adresa: Om9ianţa, :sil'. 11 Aprilie

!Nl'.3. 2.073. Rtma'» A. AgiloesslB' (năse . Sava). 2.074. ŞEBB.4NE8CU GH. MIŞU . Diplomat dela Şeoo!aP()litehnieă nGh.

J\saehi" Iaşi. Adl:esa: BUZffl.l, str. Petre Bărbuleseu

·NT,48. 2.075. TEODORESCU D. PAUL ·J)ip!()mat · dela Politehn:a din Bu.

Cll'~ti. A«'r;esa; }JtiC'lireşti, calea.. (b·~Viţ~i

N.I'. l)8.

113

2·0'76. TOPORA.N1J D. TVETANA. Diplomati. de-Ia pE)l tehnka din Bu."

emeşH.

In servieiul Mmister'll1ui Aglt-ieufutri~ ş: Domeniilor.

2J177. TRANlJ.tfFlRESaf] 1 • .A.LN­X&NDRU

D pl6maJ dela Teeniscli.-e Hoehseh'l:lJe. M'i!h:rehen. .

In se.rvie-inl M' nist-ernmi AgrieTl1mrii ~ Domrni~(}r.

2.078. Tl'OnWUl NfcoFae-Nflcu. 2.079. ŢURa.l1NU N. 17 ALENTIN A D~I(}mt4tă d.ela poritclm:e~ Gh. ÂSa-

ellin ;ra.şi

fu 'S(}1'Vchrl Guv.en]ământuhli. Basara­biet.

2,,080. VA.SILE8(J'U 1. AUREL D'p!mnat deFa Folitehniea d!n Bt1ell­

:m!ti. Adresa: Piteşti, str. M:ha; Vit~l

NI". 14 • 2·081. l1'LĂBCEAJlU 'V. DVMl'1'U·

CHE Dîp100nat dela Pc>litehnica .,611. Asa,..

ehi" Iaşi. Adresa:. Booul'eşti, stlt_ Si. Nic-o·1a.e.­

Tej Nr. 78. Lista Nl'. 23 a in.,ofuerilar înscrişi în Colegiu.,

in baza ari. 3 rirom li s·'a aeor!l!tt şi o 811eooiao

~at6' ClJIJu'R<d'Dvă. (Urmllre- la ultima listă plt· ~li(lat1\; 1n l\!lJnitol'1:l!1 Ofie'aJ Nr. 155 d:a 1!l43).

181. (J.'l.'rsfea M. Vasile Secţ' a ,~Ieeanieă ş' E·f.e.C!tl'lc'it·aJe",

1OpeeiaJ!lat<!3 seellndarn: exeentiin' i de pava:je<. C"3'll8 Iiză:ri şi c·Iădrn.

138. Ftores~Te P. 10an Secf a .,MI'C8i'liieă şt E'eeq.!e1tat.e" ,

~iarHate.a e1ectricitate, sp.ee:aUtatea se" . fflilnaffrn moeeanreă.

139. Mafasă (J. Iotf4t Seef'ă . "MOO8Ilică şi E!ectr:e~t!lt~",

speefar~atea e!ec·rieitafe, specia1Ttate~ secundară mecanică. '

140. OfJf'id, M. Imi! :Seet"it ,,:hJdustl"'~ ClIimkă", specia·

Jitat{'s sec'lmdară mecanică.

Lista Nr. 8 a. Inginerilor insallş'. emU'arm. ail't. 41. eăr"ra li 8 fa aeordat şi SI 8peO'ÎaUtote slUJ'l.ulilarii. (UrIOOl'e 1& uIt:rua. liat!i publicatii, ia Moniw.."'U1 Ofieial N1'. Ui5 din l!NS)

15. E'r&ese'if, A. CfnI,.<:tatlCin .Spooi-aJltatea secmndară ~ 'aewnaut!cL 16. }'tTtiaăe Nica1tu Speeial:.tat.ea secundari: EOOleută:rl de

construcţii. 17. looe.sCII. Dimib';e lSip('C·181ita.t.ea st'cundară, executăr,i dţ)

coD::.tmeţii. 18. Vi'âmeaft'16 M. N 00la(? Spee alit8'tea ile(!undal'ă, execntăr'· dt

\lOl~l'.tructii. TI'oţi din aceste Us\e. S'llnt obligaţi !"ă,

posede ş~ a't}'torizat1a de profes~i'(,-. e-h. . be1:!l!tl1 d~ eătre C61~gru. pe anul in curs.

IJeeaB. CotL9f. Bs.!,1Il &eretar general, Bujor St'fl.fl1I4

\

2-1

Page 22: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

1.t4

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DOMENIILOR:

'Ministerul Agriculturii şi l;)omeniiloJ:; 'ttduce la cunoştilIl'ţa. că, s'a amânat pen­~.ru data de 7 Februl1'ţie 1944 cO'll<lursul ~ Il.rma să se ţină !d, ooest departament. It.! zin,a de 10 Ianuarie 1944, pentru oeu~ !parea: p08turilor vacante de contabm.

C<>Ilidiţiuniie de admitere sunt aceleaşi, !p'ub.1:cate în Monitorul OfieiaJ Nr. 266 y,l in J3. Noom:V:l'ie 1!t43.

(lnstibutul de Cercetări Agn?nomice ai României

In bugetul I'nstitutului de Ctll'cetări {Agl'onomioo al României Sllilt va<eante. !;rec,e posturi de ajutori oontahili lfi' eX5

iteriol.", care se vor OCl1!l3<a, prin traus.fe· iI'ări, repl'imiri ' sau numiri î'n oondiţiu· nile al"ătate de 3'l'l. 7,5 <!:iTI Codul fll~~Q"' f1&rilor publici.

Pentru nimiri se va 'ţille t;OUWl'ti fu ~iu~ d~ 2lS Ianuarie ]944. la sediul In" ,gtitu:tuilli din Bu<mreşli, b-dul ' Mără.şti

<NI'. 61, {)ora 10, cand:da:ţii depunâ:;:;d ~ :reri însoţite de toate p.cteIe cerui.e- de ,Codnl fU"OOţiOUlll'U01' pubuei, 'j)â:nil Î!.l' ~illll de 25 Ianu~Tif.' 1944.

Dl!~ţiunea ' regimului rgllViC,

i\'iirli!-;t~1'Ul .A~uItUl~i şi Dom<:!"JulQr i~vâ·.a:d în vedere dispoziţillnile ru't . . · 56 :(\iu <:odu.î silvio şi 8Tt. 4 di-u decretul~ negE! NI.'. 418 din 1943 pentru întregirea ;oOID€'uiului IoyesHer, publică spre ,eunoş­"Uinţa ge-neral.iJ că Supl'-avegherea şi ,paza j\)ădurilOr şi perimet~elor d~ ameltor-are .. lin cuprinsul Ocolului silvic Baia-de­Criş. jud. Hllne{loara" supuse l'egimulu1 sUvi.:: în baza arl. 1. este îllocredinţată a· g611ţi'lOl' !'ilvici: Vârdea ~ma:uoil, Pvenar Ioan şi Toma.-'C Gheoz:gh~ recun')S61lţ.î N! pădurar-i provizorii de a;eest miu·ister.

I(}cupa.~a posturilor ,ya~.nte d.e · impie< gaţi(e), în zilele fixate .m. dreptul fi~<: frărui inspeDtOl'at, după eum urmează:

La In...<JP-6"ctoratul Re.gÎ(}lna1 al Mlmcii Timişoara se va da e.xaIrul.n în ziua ' de 25 Ianua.rie 1!M4, ora 8,30, pe.ntra.l ocu.; pare31 p{)Stul'ilor v~nte d{1 impiegaţI(e) (lela instituţiile pendinte de a.eest subse" cretariat de Stat. din judeţele: Timiş. Ca~ Severin. Arad, HtUl~doorii,~ Bi· hol' şi Mehedinţi.

La. Inspectoratul Reg. al Muneh Si .. 'hiu se va da examtln în ziua de 1 Fs· bruarie 1944, ora. 8,30, pe-ntru oc.upal'ea pooturilor vac8mte de impiegaţi (e) delt/! Âustituţiile pendint.e {le acest subseereta" riat de; Stat, dhi. judeţele: Sibiu; Cluj~ ~l'urda. Făgă.~, rrârnava-Mare. ' Tâl'~·· :nava-Mică, Alba., J)o,lj şi Gorj.

La ~. Regional al MltWi Iaş'e de vai da. examem. în ziua, de 1 Februarie !f}44, ora 8,3-0, peirtrn oouparea posturi­lor vaeanta de ÎIDipie;ga,ţi(e), deja. insU", tuţiil.e pentdinte de 8~ subsec.retariat de Stţtt, din judeţele: Ia:ş~ Vaslui, Ba­ciî.u. Făleill. Bo-lotjla:ni., R.oman, P.-Neam~ ~i Bala.. • Cel 00 «ore$tl a r.;e 'însel'ie la ooest exa~ . meu, VOi' înai'nt& odată eu cererea; (l~ îl!!" -llcri.ere urml1toal-ele acte:

a) C~Ttifi~t ele Cetăţenie; b) Cei"tifieat d~ origine etniooJ <o) Extract de n,a.'jltere; d) Certlficat că nu a sufoerit vreo Co-ll!"

darmnllT8 Pei1tru faptcJe. pvevăzute de al'" tiooluJ 139 din. Codul fun<l'ţi<>narilol' !l;Hl.D

blici ; e) C'.ertificat de bUilă purial't!!; _ 1) C~rtrfiea·t d~ studii (diploma de lic

e.enţă sau tm certuieat de absolvire . a li­ceuLui sau g Ulloei şcoli teoretice ecllivae

l{lnt.e) ;

MUHSTERUI,. JUSTIŢIEI , .. -DirecţilUlen' judiciară

g) Calildidaţii bărbaţi vor d«pooe cel.­... lific-4l.t de satisracere a legii recrutărH.

Menţi.Oluăm că absolvenţii Şoo'alelol' . l}l"ofeaiQon.a,J!e nu p{)lf; candida la ac-est {}X8imen.

l'rin (lecreI:1.11-lege Ni'. 2.704 din 1!t43, publicat în MonItorul Oficial NI'. 2-11 din 14 Oeton~vrie )943, s'a aeordat 'llaturaJi7.area a-lui Ma,rian Cohllrschi, uomi<;;liat în Arad. str .. Ni~ulo()e~. Ni·, 1~~ :Care a depus la 29 ,Noemvrie 1943 le-­~iultul ;jurământ, dela care 'daţii îri~ep 8ă se producă efe~teh~· naturalizării în ţ'londi.ţiunile prevăzute d~ legea. privic

!toare la dobândil"OO şi pierderea naţifr nalitiiţii române, . Dos. Nl'. 2.489{Nat,/939.

MINISTERUL MUNCII. SANATĂTII ŞI OCROTJRILOR SOCIALE

n Irecţia. admlDistrati vi 11 persoll4lului 'Se aduce Ia, cuuoştinţa cel(}1' mteresa1ţl,

d se vor ţin6 la Subsecl'ctariatul d~ Stat iil Muncii, Dire-cţia pefSOOlalului. d;n str. !Alt"!:. Do,n~ci NI'. 36, Bucureşti,..în ziua ne 14 Februarie 19:44. ora 8.30. prceum şi 1t8. inspectoratele regiooale ale acestui iSubseel"etariat d~ Stat, examene pentru.

..tkeste acte vor fi d~p1lW la sediul IUe EJpex:toi:ateJor region.a.le de mU.ilcă în raza. cărora domiciHază caJtl.didaiul.

Cei care DU 'au domiciliul intr 'unul din judeţele arătate Dia; S1lS vor înainta (!.eJ:lel'ea d~ înscriere. tnşoţită (le toote /W"

tele l!~are la Direcţia pCl'SOOlalului 'din str. Alex.~ DOIiici NI'. 36, Buc>ureşti. _ Se atrage. atenţia .că eei c,a,re au vârsta .mai mieă '-d~ 21 ani ~ mai mare de 35 !lui, nU vor fi a'dmişi la exame·i.l.

In Iip:;:,ă de crundidaţi vor fi ad~Işi şi , tinerii ayân<l vâima de c.el puţin 18 alti ln1!pJini:ţi.

Exa.menul va oonsta din 4 plwe: 1. Verifica~a' titlurilo!' şi a coodiţil1'

:nUor de ad.misibilital(}. ' 2; Examen medical, , ~

, 3. Pvoba-ser-id. !~. Proba o.rală. ,"'-

.to ls,IlIutrio 1:944

F!e.ea;oo d~ pr.obele d-eJa plu1ctel\1 11 ~ şi 3 Imllt eli:minato.i-ii. ,

Pl'oble d~m punetele 3 şi 4 ~(ll .voo;: !f;1'006 dm următoo.rele materii: fA'OOgT&o{.

fia, ~toria lWmânilol', n'Oţ1uJ!i de drep.IÎ tl.dmiuistrativ, Codul f'Ull~ţi(}llJal'ilor pu,q

. bUci şi m.aterii. spec,ial~ tn legătură ~ seI'v.icii1e SlIOO:8Cretaria1,'u1ui de Sta,t &t Mtmeii. .... - .

PeLllru il. ţi dt.'dal'aţi admişi, esndi .. daţii(e1e) trebu-e să obţină la fieca,~ :probă ooI puţin nota şapte.

~l'. 1()O.95-a, 1'!}44. Iltnil1al'!s 3',

.'- Se 3!duee l~ cliJl]l()şHn'ţ{!, ~eJOl' infii.'j. :r~aţi că ~ '001' ţine ta &ubsecr~tariatui de Stat al Muncii, Direc'ţia persona1u,<l lui, din str. Alex- Doniei NI'. 3u, Bu~n."'· l<eşti, în ~iua doe 21 Februm'j,e 1941~ 01'& 8,30. prooum şi la impe-ctoratcle regi<io( :uaJe ale acestui oobsecretaria.t d'e Stat, oe.xanHm'e pe.nlrn ooupaOOtl1 jp05turilol\ 'vacante de dactilografi(e), 1.11 zilele 9.."

:rătate în· dreptul fieC'Rrlii . insp.wtora\t după cum urmea.ză.:

La Inspec.toratul R.egioool al Muncit. 'TimişO>â.ra. ee v-a da, examen în 'ziua de; '2:7 Ia'Lluarie 1944, ora 8,00, ;pOO.trll OCl1'" !parea posturilQor vacante da dactil 0<'>.

grafiCe), dela instituţiilo pcndinte d~ aeest subse.cre:ta.ris.t de Stat, elin judec 'ţele: Timiş, Caraş. Severin, Arad, nu" :noooo.ra, Bihor şi Meh~i'llţi.

.. La Inspectoratul Regional al !d:uucu. Sibiu se va da examen in ZiU& de 3 FEr" bl"us.rie 1944, ora 8.30, poo,tru ooupare@ posturilo-r va,ca:nte de dacti]ogl'a.fi (e), dela ii}Stitu1iUe :pendinte. de R<lest sub4

se6r~tariat de S·tat, din judeţele: Sioiut Cluj, · Turda. Făgăraş, Târnava-Marer Târnava-Mică, Alba. Do!j şi Gorj. . Lat Inspectoratul Regional al MU'ilcÎt I~i se va da exa.mţ3n în ziua de :1 Fa" bruari~ 1944. ora 8.30, p€'ntru o:eupa..: 1'00. pOsturilor vacante de dactilografi(e).' de;'La instituţiile pendintE" de arest sub< secretariat (de Stat" din jud.: Iaşi, VaS'" lui, Bacă-u, Fă.lciu, _ ' Bow.lani, ~m8'D. P. -N.eamţ şi Baia.·

Cei ee dorese a ~€ ÎnM;rie la. aoost' of:xa.men VOI' înainta ,oda-li!. - eu eel'er~ţ.l'

de inscr-iere. următoarele a.c{e:· 1. Certificat de naţiO'ilalitate: 2. C€rtific·at de oligine etnică, 3. Extract de na'Ştere, -

4. Oertificat că nu a sufe.rit vreo oon," damnal'e pentru fapte prevăzute de art. 139 din -CQdul fWIliCf)oUH1'i!Q,r pu­l)1iili,

5. Certificat de bună purtare. .6- Certfficat de studii; aooo1v€:nta tî~

~~lui sau a unei şcoli eehivalente. 7'. Pe-tiţionarH b&rbaţ.i vor ' depun~ ş(

:~rtifica.t dt'! m!.tisfaoorea: legii re.e.rutirll:< ,.

Page 23: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

16- Ianuarie 1944 MomTORUL OFTC'lAL (Partea n Nr . .,

. Se me.iJţionează eă în caz oc 1ip~'1i ele __ :candidaţi cu titluri su.perioare, Vill' fi iidmL~:i şi candidaţii cu absolvenJa şcoa­iti elementare de comerţ, a gimnaz1ului teOl'efe, a gilJlfl'az'ulu:() eomerc:a] sau u. ~oolelor echivalente,

Absolvent,ii sau absolventel-e ş<!(}alelor Jlrc,fe~iona1e- nu pot eandida la a.c{',st exa­men,

Candidaţii (ele) trebue să aibă vârsta 'de cel puţin 18 şi de cel mult 35 am.

CC';Icu1'8ul va. consta din următoarele !J>i'ohe:

il) Veri:fical'ca: actelol' şi a t.'.ondiţh.l-iV.ilor de a,dmitcre f -

b) Vizita medicală; u) Proba: dictare;

, d) Proba: cClpiere. . Prob~le dela pUDIctele b şi (j sunt t'li­

m.lnatorii. '. NI'· 100,9.52. 1944, Ia.nua·r~ 3,

Direr.tia personalului

· & a.duce la cunoştinţ.1 că. sunt va­t.:mte următoarele postur::

:.vIedie primar la Sanatoriul T. B. O. MOl'oeni. jud. Dâmboviţa,

'rrei farmarişti la Direcţia medicală V. F. H. din BI)t'ureşti. "

Medie al c:rcumcl'ipţiei P~nc()ta) ju­f1~t.ul Araii, : Medic al e:'reumscl'ipţiei Măneşti, ju­

a.etul Dâmboviţa.

D-nii me<lici şi farmacişti care În­;trunesc condiţiile art. 187 d'n legea pentru organ:zarea sanitată a StatulUi, '~i doresc . a OOUpţl acest.e locuri. vor 'face " cerer: ministerului în termt>n de :00 de zile dela inseral,'ea prezentei PIl­~1ic.aţii în Monjtoru~ Oficial: · Nr. 82,497. 1944, Ianuarl-e 5.

~ NUN ŢUR 1.. TU D,I C JAR E MINISr~RUL JUSTIŢIEI

' )linisteta1 publică I!.cestea, conform ait. 11 St,Te ştii..nţa acelora tare ar voi să facă ct>oziţiune in termenul şi coli·

· ditiunile r-revizute de a!in. II al zi· suluj articoi şi d~ art. 3 din legea

r asuprq numelui rlin 8 Aprilie 1936. D-I Constantin P. Matfeev, domici­

iliat în comuna Reni, str. Ion Creangă INr. 17, jud, Ismail, a ,făcut cerere a­îCestui min~ster de a fi autol'izat să

lichimbe, pe h&za att. 10, numele săll patronimic de Matfeev în ,acela 4e Ma­:Ît~escu, spre . a se n~i Consţăn.ţin Ma-teescu. •

' ,~ D=l Victol' Gh. · Deşleâgă. domi. i:liliat în Cahul, piaţa Ctlza-Vodă Ni". 120, a · f.:ictit cerere acestui minister, de lI: fi autorizat să sch'tnbe,' în baza an. 10, :numele sliu patronimIc de Beşleagă în acela de Set'ele~uJ sp.t:e l!! ~ ~ul!l:i Yie-,tOl' Seceleanu. ", - .. . .

- D-l dr. Ioan Gh. Be.şleagă, domi­<liliat în Cahul, piaţa Cuza-Vodă Nr. 20. a ' făcut cerere ·a.cestui minister de a fi autorizat să schimbe, pe baza art. 10, numele său patronimic de Beşleagă în acela de Seceleanu, spre Il. se numi dr. Ioan Gh, Sooeleanu,

. - D-I Andr'ei Diuris, domiciliat în oraşul Reni, jud. Ismail, strada 22 Iu­nie Ne. 15, a f~ut cerere acestui m'n :s .. ter de a :fi · aiutorizat să sch:mbe, pe baza art. 10, numele său patronimic- de Diuris, în acela de Dumitrescu, spre a se numI .Andrei Dumitrescu.

- " D-l Pavel P. Ra!!oţi, domieil:at :în ca-mlma Târnăveni, stra.da Simion Calutiu Nr, 14, jud. Târnava-Mică, a flWut cer~l'e acestui minister de a fi au­tOl':zat sa. schimbe, pe ba0a ari:. 10, nu­mele Său pat.ron:mic de Racoţi în acela de Racov;ţeanu, spre a se numi Pavel P. Ra,coviţ,oonu,

- D-na Toodora St. Tătaru, dornici­liată în comuna Gerneţi, judeţul Mehe­dillţi, a :făcut cerere acestui minister de a fi autor:zaM. să schimbe, pe, baza al't, 10, numele său patronimic de Tă­tam în acela de 'fudor,gnescu, spre a se numi Teodoril, Tudorănescu.

- P-I Âurel Podhorodeschi, domici­liat în ' Galaţi, strada Chihan Vodă Nr. 24, a :făcut cerere acestui minister de a :fi autorizat să schimbe, pe . baza 81't. 10, numele său patronimic de Podho­rodeschi în acela de Dornescu, spre .ft, se num: Aurel Dornescu,

- D-l IoaIi D. Osadiuc, domiciliat în Piatra-Neamţ, strada Alex.andru cel BllD Nr. 54, a făcut cerere acestui mi­nister de a fi automat să sch'mbe nu­mele său patronim:c de Osadiuc în a­cela de Oprescu, spre 9. se unmi Ioan D. Opr€scu. -

D-l Ghe-orgh.e L. Lazarovici, dom. in Bucureşti. str Oluj NI', 55, a ~ăcJt cel'er~ acestui minister -de a fi autorizat să schimbe numele să,u patronimic de La­z!trovici ~n acela df! P9Pescu, spre a se nmni Gheorghe Popescu.

- D-l Gheorghe N, Cam.enschi, do­mici1iat în comuna Ciuciuleni, judeţuJ LăpUşna, a f,:lCU,t cerere acest~ minis­fer de a fi autm'izat să sah' tilbe, pe baia art. 10, numele patrou'm':c de Oamenschi în acela de S~ăn€scu, spre ~ se num~ Gheorghe N. Stănescu.,

- D-l Sergiu A. Pogorevici" doniici~ liat în eomun.a.Brânzeni-Stroeşti·, jude­ţul Bălţi, a făcut cerere acestui minis­ter de a fi at,toriz.at să " schimbe numele său patronimi~ de ,Pogorevici în acela de Pogor, spre § ~ 1111mi ~rg·iu A. POgOl·. • ."

11li

- n-} AJexariJdru 1. Cozârsehi do­miciliat ' în Chişinău, sh'ada Uni~ii' Nr.. 1'4, 8 făcut cerere ~ acestUI minister de de LA fi autor zat s!i. schimbe numele său -patr~)!lim:(l de Cozârschî în acela ·lt! COzireanu, spre a se numi Alexandru 1. Co~reanu.

- D-na Parascbiva V Petf:l'OV, domi­cilia:.-,li în corn, Geadâi'-Lunga, jude­ţul Tigh'na, P. făcut cerere ' acestui mi­nister de a fi autoritată să schimbc nu­mele său patronimic de Petro\>' în a­cela de Petru, spre a. se !lumi Paras­chiva Petrn,

-- D-I Vladimir A, Pogoreviei. doll1i~ ci1iat în coru. Bl'ânzeni-Stroeşti, jud. Bălţi, ' a fă,cut cerere acestui m:nisterf

~ de a fi autor'zat să schimbe, pe baza !l1'tJ.. 10, n~mele său patronimic de Pogore­vici, în /lJCela de Pogor, spre Il ~ ll1~mi Vladimir Pogor.

....; D-l Constanti·n 1, Chioru. 'domici­liat în ··COUl. Nispol'eni, jud. Lăpuşn'a, a :făcut cerere acestui minister dr Il f{ autor'zat să schimbe numele său p.atl·()oo nimi<l de Chioru, în acela de Măgu­reanu, spl'e a se numi Constantin l\Hîiu-rea nu. .

Parchetul Tribunalului llfov

D-na Florica Epure n.9.scută Io~if; refugiată din Trans:]vania, ~actualmente domicili.ată în Bucureşti. sti', Carag;i11e ' Nr. 1 b:s, cu cererea înregistrată la a· <lest parch€lt sub Nr, 30,882 din 16 De­cemvrie 1943, cere reconstitu',l'ea actu~ lui . de - naştere al fiicei sale ' naturale Elisabeta, născută ln comuDa Mintiul­Gherlei, jud, Som-e.~, la data de '23 No; emvrie i930, \ In con:formitate cu dispoziţil1ni1e art. 3 d:n decretul-lege NI'. 4.062 din 1940, re:fr'tor la recon.c;-tituirea -adelor de stare dvnă ale refug1aţ lor d'n 14 De­cenivr:e 1940, invităm autorităţilf' şi persoallele care deţin extractul sau alte înscrisuri referitoare la actul a cărui reconstituirea 'se cere prin petiţiunea .de m~i sus,' să, le depune. de urgent.i la Pat. cheiul acestui tribunal. -

Prim-prOCllf\lf, Gr. Burdep, ... Prim-secretar, (Inil~sr.ifrabt7.) .

-D-na ~ar:a Moldovan, născută P u­ticari, refugiată din Transilvan'a. 'ac­tualmente eu' domiciliul ales în Bucu­reşti. str, Ion Ţăranu NI', 4, la d-Iavo­cat Ioan Podaşcă, cu cererea înregis­tr~tă la acest parchet ., sub Nr. 21.683) cere reconst:tuirea actului să.u de căsă.~ torie.

Numita este căsătorită cu Ilie Mol· · do:van în comuna Tiha' Bâl'găului, jud. Năsău'd, la. data de .25 Ianual'ie 19a6;·

Page 24: Anul eXIl -LEi EXEMPLARUL MONITORUL OFICIAl · 2018. 1. 11. · anul exil _ nr. 7 25 -lei exemplarul luni 10 ianuarie ' 1944. monitorul 1-..!eu·a.·.·ul kol\l.ianiea oficial ..

Ha, \iONITORUL OFH'I AL Wartea 1) l'Q'f . '1 10 lanuario 194',

'PrejedhUţi.a 'Consiliului de Mini§~ .Sub'iecretariatul de 'Stat al :ilom9.ni~ri.ii 1-

colonizării ,i inventAtului , C07Îtisi,unoo specială. -de ju4eoată (J, eam'llf1ării

, bml.ur :ZOl". _ drepturilO'f şi ,intm'cieWi' 6~re~'i ~ per..tr~ 'I'eprilfYl.area sa,botiil'M, .oPB'!'ff!, ae l'a:"

In conformitate cu disP9ziţiunile 8.rt. -3 din decretul-lege Nr, 4,06~ din , 1940, ,refer.tor la rooonstituirea a.ctelor -, de , /Stare civ:lă. ale rofug~aţilor din. 14 De­'I1emyrle 1940, invităm autorităţile şi :pe'l"60an~le care det,in ex~ractul sau aha qnscrisuri referitoare la actul a cărui reconstituire !re cerc prin petiţiunea de mai sus, să le depună de ul'lgenţă la. parch.etul, aoostu. tribunal.

Prim-procuror; (}r Rurdea

Pl'im-secretar, (lnilcsc:frftbil)

Parchetul Tribunallllui Arad

D-I Bura Ioau, refugiat din comuna ,Cherţa M-că, jug. Batu Mare, domicif ai in comuna Vân.:itol'i, jud. Arad, eu NI'. ,32'7, prin cererea înregistrată la aces.t , parchet sub Nt ... 18 .49~ d:n 1943, soli-1}itii I"€:Constituirea urmă,toarelor acte: '

1, Extnwtul de na.5tere, ' Susnumitul este născut în comuna

Cherţa Mieă, jud. Sa>tu Mare, la . data de 12 Aprilie 1913, fiul lui Bura Iacob şi Isac Anuţa., ambii născuţi în comuna Cherţa Mîcă, jtld, Sa-tu Mare, de reU-giune greco-calo.ucă. , ,

2, Certificatul de naţionalitate, Numitul estE' de naţionalitate şi ce·

tătean român înscr:s în registrul ,de lla:ţio.nalita.te ~ comunei · ChCl'ţa Mică, :~iud, 8atu Ma.re.

Noi, primul-procuror al Parchetului ~rribunalu! ui Arad, , "

In coruonnitate cu di..spoziţiunile. an. 3 din decretul-lege Nr, 4.062 din 13 De­~~mvrie 1940, publi<lat în Mon 'torul 0,­fie'al din 14 DecemVl'ie 1940, privito~ la -reconstituirea actelor de :i:are civilii, El

persoanelor refugite d:n BiIlsarabia şi ~ordul Bucovinei, ş: extins pentru re:. Ifug:aţii din Kordnl Âl'deilJului în baza decretului-lege Nl'. 1,101 din 1 Âprili~ 1941, publicat în Mouitorul Ofie'al din 17 Aprilie 1941, invWim p-e orice p€r­iSORnă sau autorita te eal'O deţine un aoCt sau alte ÎMCrisuri pr:vitoare la actele ~e urmează a fi reconstituite, să le de· pună sub 1u3re de dovad.c1. la grefa Tri-bunalulu" Arad '

Totodată invităm ol'il(le persoană care îCunoaşt{l pe petiţionar să se prezinte ne­&n~'ârziat la Parchetul Tribunalului Ae

, lrad, pentru a arăta înscris dătelE" ('f}

iposedă, cu prhire la starea civi}.1i, a pe· itiţion81'uhli.

Arad, 20 Oetomvrie 1943, Prim-proouror, DI'. Marl"ll Hu:0u

Pl'im-see~'etar, N. Popa

4epli'll rea , fol'meloţ' , pentru reconstitui.. rea &.!tului de e-ăsă,torÎe a sJbsemnatu .. lu'i Bnd .Ioan, născut la 26 DecL'mvrie 1914, în comuna Breb-:v.Iar:amureş; am Îneheiat căsă~ria cu Magda,lena Ţin ... &: năsC1ltă la 21 .Deeemvrie 192] în Ci. chirlău, jud, Satll-l\~are, la of ţf'rul stă­rii c'vile din com. Doha, jud. Satu-Mare, în ziua de 26 FebruarIe 1938_ .

Pr.ezint ex~ras d,e căsă.tori.e dela, lParoc

hia română d n Doba,; Propun martori: 1. Riţiu Ştefan, domiciliat în Petro<

ş('u i .

- mâ1~i.2'{tI"e.

Deeiziunea Nr. 2.012

Comisiuuea, pe'atru motivele care ~ vor vedoo., în, numele"lcgii. , decide:

2, S,\;'tta Gheorghe, d(,Hl1ieili.nt în ?etro. -şeui ,

Confirmă ca reale opera'ţiimile de, V1Îil'

, dere'cumpă-ral'e a maşiniloF. 'inSJta1.aţinc nllor, uue1tel(}r şi pi€s€lor de ~sehimb, a'· flate in fabl'ieade tr.ieotaje _ din Buen­re..<;;ti, str. CO'Dst . .. Bă1ăeescu NI:'· 2. pre:­cum şi a mobilieţului instalaţîunilor ~ emblt!mei "La "'l'ony" , aol maga,zinuluÎ d~ tricotaj-e, situat ' în Bu~iil,~şti, -b-duL Tac ehe Ionescu Nr. 7, ,împreună cu fon.du1 de comerţ al acestui "maga,z:n, Otpt'ra:ţiutţi intel'v~niw înlrie Yl"ba'l Cohen .~Il 'eaii' .. tate- de -vânzător~ şi Ce.cilia Popa. Î'a ca~ -litate de dobândltoal'e, prin contr~ctul " d~ vânz9.re, -aut, de Tribunalul î!fo.v" sect:a de Ilo-tariat, sul> N-r. 27,260 'din. 1941. )

Cu stImă, Ioa7/. B1t,{J,

No', dr. Dumitru V. Roşea, procuro!" şef al Parchetului Tr:ounalului'Haţ:g,

In conform·tate cu disp.. art. ,III din decretul.leg", Nr. 4.062··d 'u 1940, rere~ ' ritor la r.eco:n.stituirea act'.elor de stare civ lă ale re-fug' aţilol' din 14 Decemvrie 1940, inv :t.ăm autorităţile şi persoane:16 ea:re tit;Ş~ în extrasele' sau .alt.e îl}scrieri referitoare actelor a căror recoHstitu're se cere p(n petiţiune~ 9-e m!j.i 8118, să le d:epună d.e urgenţă Ia Parchetul a{}estui tribunal.

Proouror şef, Dr. D1i'lJritl'u · V~ RO~Q4

. Prim-secretar, Indescifrabil

NI'. 5.913. - ' 1943; Noemvl'ie 20.

, Patchetul Tribunalului Hunedoara-Deva PeWia d-nei Iuliaila Adam eătrll d-I prim­

.- proeuror - al Parehet'ului -î\ilJtmalului Hu.:,­nedoa'ţ'a-Deva.

DO?nnule~)1'im,-pl'oClI'1"01',

Subsemnata Iuliana Adam; domic:~ Hată în Orăştie , jud. Hu:nedoara"strada M'hai Vit.eazul Kr, 5, refug:a,tă din Za­lău., jud. Sălaj, vă rog' să binevoiţ a dis­pune în&epllnirea fo-rmcloI' legalt pentru rec~nst:tuil'ea a.ctului de naşterp al nu' mit~j, năs-c'ui'ă în Pă11il~a, la data d~ 12 April';e 1915, ., ,

Pro.pun ca maJ:tor' pc' Rodina Ioan şi Rodba V(fron1ca, C;t.l c.om:ci l1111 în O-l'ăştie, str. Mihai V:tea"ml Nr, }.3. '

Cu stimă, Aiiam l uliana .

Noit pr'mul-pr.()curol' al !parchetului' Tribuuâlului Hunedoara Dev-a,

,In c{)nformit~te cu diE:p. al't. III dia decretuEl'g,e Nr. 4.062 d'n 1940, r'e!fe:­l'itor la reconstituirea actelor de sta1'8 e~vlă: ale 1,zfL1.giaţilor dIn 14 Dee,,-'mvri'e 1940, comb, cu decretul-lege NI', 362 di:!,1

Cu recurs, _ 'Da,tă şi c:tită in şedinţă publieă. la 16 _

Sentemvrie< j9~13. ' Preş.,diutc, . N. Moiseanu

,:Membri: M; Ghirg!'IJ., 1. Oltean",

,sec-te-tar, 1. llilailÎeNJU

Dos. Nr, -'2.125/3. A. 1,

CITAfIUNI

Presedintia Con!i1iului de Miniştri ' , , ,

CornL'I'ilm.el! specială ilo judecată 1 ca'/l'\ 'ltflăm ' ' b1tnlt,r:lo'r, areptltrilor , şi intereslrllJol'. tVj'eeşf~

şi 2>entru j'ep1'ima1'ea sabotării opl'rei de- rq. 1I1ân.izare.

Iu c,onrol'mitnte cu ' dispoz··ţi.ile .ari. la şi 14 di.n l€gea Nr., 196 din 14 Martie 1942, .se f!ite3'z'ă . :llaintea a.cestei C.O'!l1i· Siu.lJ~, în Bl1CUl'~,t!. b-duL Carol NI'. 6~

, pe'Zltru, 2'Jua de ,19 Iannari~ 1944, ora 17., "d-nH! ing. LUl1€8cU Emil, la Ar. Gij.

" Cl'ă~scu, str. R"!!a1ă NI', 1, Bucllr~i;, Rost>ufe,'d Cha~'les. str: Dl', List")' "N'l'. 62, . BU{!Ul.',eRti ; PesE.','lfcJ.d Leo,pold, ~str.,

Di'. V ster NI'. 62. Duc-ure.<:ti; Lt':reaull, IIenri. dl'. Mal"R R0setti -N"'. 53, Bl1('u~ ,1'r>Sti: T1p"'ea;t'u J\.T'ha11, str. M,ar-ia RrrS:-eUî N~, 'fiS. Bl1r'm':>~:ti: ' Rn",,,,,,i'e.ld Kmt, 'Stt, ,Hofp a\1l1 Nr. 3. ' Buc1H'ecc:f. -

Nr. 32,9M.· 194-1. Iatll'ar~ 5. ' . ,Dos, Ni uns.'

- . 17 Apr·:lie 1941. publ:cat In M-an 'toml, - In oonÎol'lllita!e (:''1~ di~ozitiile a:r~. Oficial Nr. 92 din 1941, .Invităm autor'· 1:3.si 14 din leg-ea NI', 196 din 14 -Marţl,a tăfle şi persoanE-le card deţln extra~<ml , 19,42, se ~itează înaintea ., a'cestfÎ Comi-

Parch'ltul Tribunalului Haţeg sau aHe înscrisuri referitoare liA-actul a 8;'\.111i, w' Bl1clll'E"t1i, h-dnl Ca1,~1 ... NI" _00., ~eHţin. d·lui loan .Bud <lătre d-I prim-plocu" , -cărui reconst:tuire a cerL1t prin pet'fn- ,pentru ziua de 26 Ianua,l'ie 1944, · ouI! ·

rol' al Parchetului Tribunalului Haţeg nea de mai sus, să te depună de urgenţă 17, d-nU: Iosif Moica zis Roşc"('>haf.l, st1;'> Domnul/) prim·procuror, la Parchetul ' aeestui trib-unal', C~r(}l NI'. '5:8, ' BlleUl·~ti; Samuel Zab~'

Subsemnatul Ioan 'Bnd, refugiat din: Prim proouror, Dr. Ion Maroreanu l·ia; sh', Lt··eru. ' l'a.pazogl-u Nl'; 49, Bl'ţ- -' Poba, jud. Satu-Mare, ăctualment~ d(}~ Secretar, ~'II~If(j't'H.bit .e1.1reşti. '~·, ". micil!at în Petroşeni, st.r .. ,Avram Stanca ;Nr, 15.88!l 1943, D~emVl'i~29, -, , ' Wl', 31.615, 19-34. pN:{'yr,,,f'ie f(k, ' ~r. 1, cu onoare vă rog a dispun-e înc Dos_ Nr, 3.358/943. ,', ,Dos, Nr" 3,,91713. ţ>... ::f. ~M~o-n~lto-r~UI~Of~iC~la~J ~şl~l-m-pr~im-e-n~·IJ~()~S~ta~tu~It&\.';'-------------_""'_----~~""----:D~iR~E:-:C:T"':O-:R-:G~E':':N:E:RA~L.:"'.--"":'!- .~, ; •.•

lI\'iPRfMERII\ CF.NTPAr,~ EUGEN L BALLAN