Afla mai mult

of 52 /52
GHIDUL ANGAJATORILOR DOMENIUL ECONOMIC Job-uri \n cele mai apreciate companii Management Trainee - Shortcut c`tre o pozi]ie de manager Culisele job-ului visat

Embed Size (px)

Transcript of Afla mai mult

Page 1: Afla mai mult

gh

idu

l a

ng

aja

tor

ilo

r

do

men

iul

eco

no

mic

Job-uri \n cele mai apreciate companiiManagement Trainee -Shortcut c`tre o pozi]ie de managerCulisele job-ului visat

Page 2: Afla mai mult
Page 3: Afla mai mult

ghidulangajatorilordomeniul economic

ESTE

o bibliotecă de articole de carieră, atent selectate, care sunt menite să te ajute să-ţi planifici şi conduci cariera după principii ale SUCCESULUI,un ghid cu CELE MAI ACTIVE COMPANII din domeniul economic.

NU ESTE

un instrument de unică folosinţă.Articolele şi informaţiile din ghid îţi vor fi utile de câte ori ai nevoie de un sfat sau informaţii despre un angajator.

GhidUl ANGAjATorilor este editat de Catalyst Solutions, singura agenţie de recrutare specializată în recrutarea de studenţi şi absolvenţi. Recrutăm cei mai buni studenţi şi absolvenţi din fiecare generaţie pentru companii care apreciază talentul şi investesc în dezvoltarea lui. Dacă vrei să intri în baza noastră de date, înscrie-ţi CV-ul pe www.hipo.ro

Catalyst Solution \]i ofer` [i:

hiPo.ro – portal de carieră cu joburi DOAR în cele mai puternice companii din fiecare industrie.Angajatori de ToP – Cel mai mare TÂRG DE CARIERĂ pentru tineri profesionişti.O colecţie de Ghiduri de carieră care acoperă toate domeniile.

02. Capcana primului job Full Time

04. Management Trainee. Shortcut c`tre o pozi]ie de management

14. 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u

18. F`r` experien]`? Promoveaz`-te bine

20. Brand You - Lec]ii de credibilitate

26. Drumul mai puţin bătătorit: Tânăr întreprinzător

28. Certific`ri interna]ionale \n domeniile Audit, Finan]e, Contabilitate

32. Intr` \n culisele job-ului visat

36. Cunoa[te bine cultura organiza]ional`

40. Studiile economice Primul criteriu pentru a-]i g`si un job \n cele mai mari companii

44. Ob]ine job-ul \n 15 minute

47. Site-uri recomandate

Companie Pag

BRD 7

Credit Europe Bank 8

Citibank 9

Unilever 10

British American Tobacco 11

Heineken 12

Coca-Cola HBC 13

Bancpost 17

Danone 23

Companie Pag

Raiffeisen Bank 24,25

Deloitte 27

PriceWaterhouseCoopers 30

ING Asigur`ri de via]` 33

Dacia Groupe Renault 35

HP 38

Metro - Cash & Carry 39

ABS 42

TMF 43

sumar

Job Profiles

Ghidul Angajatorilor �

Page 4: Afla mai mult

� Ghidul Angajatorilor

{i tinerii \mbr`]i[eaz` cu bra]ele din ce \n ce mai larg deschise aceste oportunit`]i. Unii din dorin]a de a \[i ocupa timpul [i a face un ban, unii din nevoia de a avea o surs` de venit, al]ii pentru c` au \n]eles c` singura cale real` de a ajunge la un job bine pl`tit, \ntr-o func]ie cu responsabilitate este pornind de jos [i urc<nd.

Ascensiunea este mai grea. Mul]i tineri, dup` o perioad` petrecut` \ntr-o pozi]ie de entry-level, precum operator call center, agent de v<nz`ri sau ofi]er de cont, se simt bloca]i pentru c` nu reu[esc s` promoveze pe un post mai bun la care au sperat c<nd s-au angajat.

De unde dificultatea de promovare? Pe de o parte, este o tr`s`tur` a modelului actual de afaceri. Pozi]iile de profesioni[ti [i manageri sunt considerabil mai pu]ine dec<t cele mai accesibile de entry-level. Un manager conduce o echipa de 5-10 oameni, iar c<nd el va pleca, doar unul \i va lua locul.

Totu[i, posibilitatea de ascensiune este real`. Nu se concret-izeaz` pentru toat` lumea, dar se poate concretiza pentru oricine. Angajatorii de top au \nv`]at c` au nevoie s` \[i creasc` resursele umane, sunt interesa]i s` identifice tinerii cu poten]ial [i s` \i asiste pentru a deveni \n timp viitoarea genera]ie de top management.

detaliul care face diferen]a dintre cei care prind trenul spre v<rf [i cei care \l pierd ]ine de atitudinile [i comportamentele lor privind cariera. Indiferent de scuzele creative care pot fi folosite pentru a justifica plafonarea profesional`, respon-sabilitatea este una personal`. |n continuare, voi explora cele mai importante 3 tipuri de diferen]e \ntre cei care promoveaz` [i cei care nu:

Ascensiunea profesional` este preg`tit` \n primul r<nd de alegerea carierei. Unele lucruri pot fi \nv`]ate, altele nu. Talentul natural pentru un domeniu, urmat de pasiunea pentru un domeniu, fac parte din a doua categorie. |n recrutare, ca [i \n promovare, ele sunt mereu atent m`surate [i luate \n considerare. Dac` \]i alegi un domeniu profesional pentru care ai pasiune [i talent, ceilal]i le vor vedea [i vor pune mare pre] pe ele.

Dac` \n schimb alegi un domeniu pentru nivel sala-rial la care ai auzit c` se poate ajunge, sau pentru c` e la mod`, dar nu ai compatibilitate natural` pentru acesta, e[ti ca un p`trat care \ncerc` s` se potriveasc` \n gaura rotund`. Vei reu[i doar cu mult` for]` brut`, [i chiar [i atunci ceva nu va fi \n regul`. Alege-]i o carier` pentru care ai talente naturale [i pasiune [i ]i se vor deschide multe u[i.

Aplicat` \n carier`, planificarea strategic` \nseamn` c` \]i alegi o destina]ie \n carier` pe termen lung [i apoi \]i planifici pa[i intermediari care te ajut` s` ajungi acolo. De[i sun` simplu, planificarea carierei este o excep]ie pentru rom<ni. Majoritatea \[i alege primul job, impulsiv, \n func]ie de oportunitatea ce apare pe moment sau salariul oferit.

|n planificarea carierei, este vital ca fiecare pas s` te

Planificare strategic`

Angajarea, mai ales c<nd e[ti t<n`r, este u[oar`. Realitatea actual` este c` pia]a de munc` rom<neasc` se afl` \ntr-o cre[tere continu` care aduce cu ea o mul]ime de oportunit`]i de joburi pentru tineri, studen]i [i proasp`t absolven]i de facultate.

Companii multina]ionale de prim rang alearg` dup` tineri cu poten]ial pentru a le deveni angaja]i. Nu sunt joburi de top, dar multe din ele ofer` oportunitatea unui venit decent, \ntr-un mediu de lucru pl`cut, cu posibilit`]i de afirmare [i progres profesional.

Ghidul Angajatorilor Capcana primului job Full Time

Alegerea Carierei

Page 5: Afla mai mult

Discu]iile cu profesioni[ti din domeniu, activitatea de networking, interviurile de angajare, prospectarea \n cadrul t<rgurilor de carier`, prezent`rile de companii, seminarile pe teme de carier`, ziarele, revistele [i c`r]ile \n do-meniu sunt toate oportunit`]i excelente pentru a ob]ine informa]iile de care ai nevoie.

Pun<nd informa]iile ob]inute cap la cap, deciziile tale profesionale vor fi mult mai complexe [i deseori diferite de cele ale majorit`]ii. Vei \n]elege de pild` c`, dac` vrei s` ajungi manager \ntr-o mare companie, dec<t s` te angajezi ca operator call center, unde vizibilitatea ta este redus` [i de unde cu greu mai ie[i, mai bine te angajezi pe un job de assistant manager, unde e[ti mult mai vizibil [i de unde po]i promova mai u[or.

Ingredientele de mai sus nu fac \ns` de obicei promovarea s` vin` de la sine, ci e nevoie [i de un ingredient personal: caracterul. Degeaba e[ti \ntr-o pozi]ie cu vizibilitate, \ntr-o companie \n plin` dezvoltare dac` nu te interesezi de proiectele noi ale companiei [i nu te oferi s` te implici \n ele, dac` nu demonstrezi ini]iativ` [i pasiune pentru excelen]`, \ncredere \n sine, etic` [i onestitate. Caracterul asigur` un fun-dament solid pe care pot fi dezvoltate abilit`]ile de specialitate. F`r` el po]i s` ai abilit`]i excelente \n domeniu, dar s` nu produci rezultate pe m`sur`.

{i av<nd \n vedere c` este mai greu de format dec<t abilit`]ile, caracterul reprezint` criteriul ultim prin care angajatorii separ` angaja]ii pe care \i vor promova de restul. Deci, investe[te tip [i energie pentru a te forma ca un t<n`r un caracter puternic, iar acesta se va reflecta \n tot ceea ce spui [i \n tot ceea ce faci. Va reprezenta cheia care \]i va deschide cele mai multe u[i \n carier`.

Succes!

Eduard Ezeanu - Career Experts

www.careerexperts.roConsiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei

ajute s` \l faci pe urm`torul, fiecare job s` con]in` oportunitatea de promova-re. Pentru a te asigura c` acest lucru se \nt<mpl`, ai nevoie s` faci trecerea de la mentalitatea tip „m` angajez [i v`d ce fac de acolo” la mentalitatea tip „m` angajez pe jobul care serve[te strategic obiectivele mele pe termen lung”. Angajarea \nseamn` c` ai intrat \n joc. Pentru a-l juca bine [i a promo-va, asigur`-te c` \n jobul pe care \l alegi exist` urm`toarele 3 ingrediente:

|nv`]are. Alege un job care \]i d` ocazia s` \]i dezvol]i competen]e cheie la care ai nevoie s` lucrezi, ce te preg`tesc pentru jobul pe care \l ]inte[ti pe termen lung. Dac` vrei s` fii manager de v<nz`ri, un job de agent de v<nz`ri de pild` este un bun \nceput. |n acest fel, po]i s` porne[ti de la joburi la care ai acces, strate-gic alese, [i \nv`]<nd, s` \]i deschizi accesul spre joburi noi, cu mai multe responsabilit`]i.

Vizibilitate. Nu po]i promova dac` nimeni nu vede c<t de bun [i pa-sionat e[ti de jobul t`u actual. Este important ca persoane cheie din organiza]ie s` te cunoasc`, s` \]i de-scopere calit`]ile [i motiva]iile. Cine sunt aceste persoane? |n special managerul t`u direct, managerul de resurse umane, managerii depar-tamentelor unde te intereseaz` s` promovezi, dar lista nu se opre[te aici. Abilit`]ile tale de a te vinde, de comunicare [i rela]ionare, atitudi-nea proactiv` [i curiozitatea \]i vor fi critice aici.

Posibilitate. Asigur`-te c` organiza]ia \n care te angajezi este una deschis` spre formarea [i promovarea angaja]ilor s`i [i c` din jobul \n care te angajezi exist` variante concrete de promovare. Din p`cate, multe din joburile de entry-level sunt de tip „drum \nfundat”, adic` nu duc nic`ieri. Alege deci atent jobul [i organiza]ia. |]i recomand \n special companiile nou intrate pe pia]`, care au planuri mari de dezvoltare [i reprezint` o oportunitate de carier` excelent` din acest punct de vedere.

Probabil c` p<n` \n acest punct, realizezi c` toate aceste ingrediente de luat \n considerare cer din partea ta de]inerea unor informa]ii care acum \]i sunt str`ine, cum ar fi competen]ele cerute de un job, planurile de dez-voltare ale unei companii etc. Aceste informa]ii nu se dau de obicei ca flutura[ii pe strad`, ci se ob]in. Este responsabilitatea ta s` cercetezi [i s` te documentezi \n acest sens.

Caracterul t`u

Capcana primului job Full Time Ghidul Angajatorilor

Ghidul Angajatorilor �

Page 6: Afla mai mult

Una dintre cele mai puternice tendin]e care se remarc` pe pia]` este faptul c` angajatorii din domeniile bancar [i FMCG (bunuri de larg consum) [i-au creat programe speciale de recrutare pentru studen]i [i absolven]i care se prezint` sub denumiri diferite, cea mai frecvent` fiind cea de management trainee.

Vom \ncerca o scurt` defini]ie de[i pro-gramele variaz` destul de mult de la o companie la alta. Dup` cum o spune [i denumirea, trainee-ul este o persoan` care \nva]`, care parcurge un program de preg`tire – management trainee ar putea fi tradus ca fiind „managerul care \nva]`”. {tiu c` este pu]in for]at` traducerea, dar pentru multe companii scopul acestor programe este s` atrag` \n companie [i s` preg`teasc` tineri talenta]i care la un moment dat, mai repede sau mai t<rziu, s` poat` prelua o pozi]ie de management. Sunt compa-nii cum ar fi British American Tobacco, Coca Cola HBC, Credit Europe Bank... [i lista ar putea continua, \n care o parte dintre care au intrat \n companie pe o pozi]ie de trainee sunt acum manageri. “Costin M<ndrea (Marketing Man-ager), C`t`lin Cr`ciun (National Future Consumption Key Accounts Manager), Oana Ciornei (Compensations & Ben-efits Manager), Krisztina Toth (National Business Planning Manager), Octavian Belu (Senior HR Manager), Adrian Hu]iu (Area Sales Manager) au p`[it pragul companiei ca [i Trainee cu c<]iva ani \n urm`.” spune Oltea Cer`ceanu – Recruitment Manager Coca-Cola HBC – fost trainee [i ea.

“Toate persoanele care au intrat \n programul de management trainee au finalizat programul pe o pozitie de management” British American Tobacco romania

Din aceast` explica]ie decurg c<teva aspecte definitorii pentru un astfel de program:

Num`rul de aplican]i este mai mare pe pozi]ie [i concuren]a mai puter-nic`,Sistemul de selec]ie este mult mai riguros deoarece atunci c<nd se face selec]ia de la candida]i se a[teapt` competen]ele pe care trebuie s` le aib` un manager,Programul de preg`tire este mai bine pus la punct, mai variat [i oportunit`]ile de care se bucur` un trainee sunt de multe ori superioare altor pozi]ii de entry level,

Ghidul Angajatorilor Management trainee

Ghidul Angajatorilor�

management traineeShOrTCuT C~Tre O POzI}Ie de MAnAgeMenT

Page 7: Afla mai mult

De cele mai multe ori experien]a anterioar` nu este obligatorie deoarece companiile urm`resc mai degrab` un set de abilit`]i [i atitudini,C<nd vine vorba de aceste abilit`]i [i atitudini a[tept`rile de la trainee sunt mult mai mari: se a[teapt` proactivitate, ini]iativ`, orientare puternic` spre \nv`]are, abilit`]i de interrela]ionare, leadership.

“Trainee au obiective clare de \nv`]are [i performan]` \nc` din prima zi de angajare.” spune oltea Cer`ceanu.

liviu, Trainee Coca Cola hBC:

“Am ales s`-mi \ncep cariera ca Trainee pentru oportunit`]ile de dezvoltare de aici. Compania \]i pune la dispozi]ie multe p<rghii \n acest sens. P<n` acum, a[tept`rile mi-au fost dep`[ite, mai ales \n ceea ce prive[te disponibilitatea managerilor din top de a ne explica business-ul [i de a ne ajuta s` ne integr`m. |n plus, programul \]i ofer` ocazia de a fii managerul propriei preg`tiri profesionale”.

Ce nu este un program de management trainee:

Nu este un internship – internshipul este pentru o perioad` scurt`, strict determinat` \n timp, pe c<nd programele de manage-ment trainee sunt majoritatea full time [i sunt considerate de angajatori ca joburi permanente,Nu este un training – astfel de programe includ pachete com-plexe de preg`tire a trainee-ilor, unul dintre elemente put<nd fi trainingul \n sala de curs sau la locul activit`]ii (on the job training) dar nu se opresc aici. Pe l<ng` training este pus \n mi[care un sistem complex de preg`tire care poate include: programe de coaching [i mentor-ing, sisteme de evaluare a performan]ei, rotirea pe mai multe departamente pentru a \n]elege \ntreaga activitate a companiei [i corela]iile dintre departamente.

Procesul de selec]ie poate include:

Formular de aplicare cu 5-10 \ntreb`ri – formularul este primul filtru de selec]ie. Recomandarea noastr` este s` nu \l completezi pe fug` deoarece \n aceast` faz` de selec]ie seriozitatea cu care tratezi formu-larul este la fel de important` ca experien]` acumulat` anterior. Alege cu aten]ie exemplele pe care le folose[ti \n r`spunsurile tale pentru a fi sigur c` ilustreaz` puternic atitudinea [i abilit`]ile tale,Teste de aptitudini sau de personalitate. Pentru testele de ap-titudini \]i recomand`m s` te preg`te[ti \n avans. Intereseaz`-te ce tipuri de teste sunt folosite de compania la care aplici (po]i verifica pe site sau de la persoane care au aplicat anterior). Multe companii folosesc teste similare cu GMAT. Pentru exemple viziteaz` www.GMATTutor.com. Pentru testele de personalitate singura noastr` recomandare este s` fii sincer. Mul]i candida]i sunt descalifica]i \n aceast` faz` pentru c` este depistat` inconsisten]a cu care au r`spuns la \ntreb`ri,Interviul de grup – urm`re[te abilit`]ile tale interpersonale. |]i recomand`m s` \]i asumi un rol activ \n discu]ie f`r` s` \ntrerupi ceilal]i candida]i [i f`r` s` monopolizezi discu]ia. |n aceast` faz` este important s` te po]i deta[a [i s` nu-i prive[ti pe ceilal]i participan]i ca fiind concuren]i, ci mai degrab` colegi, \mpreun` cu care construie[ti un r`spuns la \ntreb`rile intervievatorilor,Interviuri cu persoane din departamentul de resurse umane [i/sau din departamentul \n care vei lucra la final. In majoritatea cazurilor sunt 3 interviuri: cu departamentul de resurse umane, cu viitorul manager [i cu o persoan` din managementul superior, poate chiar cu managerul general.

Shortcut c`tre o pozi]ie de management Ghidul Angajatorilor

Ghidul Angajatorilor �

Page 8: Afla mai mult

� Ghidul Angajatorilor

Ghidul Angajatorilor Profil companie

Compania denumire program Termen de aplicare detalii despre program

Brd – Groupe Societe Generale VIVIER INSPECTION pe parcursul anuluiwww.brd.ro/[email protected]

Pag. 7

raiffeisen Bank Raiffeisen Trainee 1 Iulie 2007www.raiffeisen.ro [email protected]

Pag. 24,25

CitibankCitigroup Management Associate Program

31 Mai [email protected]

Pag. 9

Credit Europe BankManagement Trainee Program

pe parcursul anuluiwww.crediteurope.ro [email protected]

Pag. 8

iNG Bank ING Trainee Program 7 Iulie 2007 www.ingbank.ro

Coca-Cola hBC Management Trainee pe parcursul anului www.cchbcjobs.ro Pag. 13

British American Tobacco romania

We challenge you 30 Aprilie [email protected]

Pag. 11

Kraft Foods Trainee Program pe parcursul anuluiwww.kraft.com/careers [email protected]

danone Trainee Program pe parcursul anuluiwww.hipo.ro [email protected]

Pag. 23

Unilever Trainee Program [email protected] Pag. 10

iNBEV Own Your Future! pe parcursul anului www.inbev.com/ownyourfuture

heineken romaniaManagement Trainee program

pe parcursul anuluiwww.heinekenromania.rowww.hipo.ro/formular.doc

Pag. 12

jTi romania Trainee Program pe parcursul anuluiwww.hipo.ro [email protected]

De cele mai multe ori companiile folosesc mai multe metode de selec]ie grupate \ntr-un Assesment Center (Centru de Evaluare) care se poate \ntinde pe parcursul a dou` zile. Pe l<ng` cele enumerate mai sus un centru de evaluare mai poate include:

Jocuri de rolExerci]iu In-TrayPrezentareDiscu]ii de grupInstrumente psihometriceStudii de caz

Competen]ele urm`rite \n procesul de selec]ie

O competen]` se define[te cel mai u[or ca „abilitatea de a intreprinde activit`]i la standardele cerute, folosind un mix potrivit de cuno[tin]e, abilit`]i [i atitudini.” Profilul candida]ilor pentru un program de trainee este definit printr-un set de competen]e. Intervievatorii / evaluatorii vor \ncerca prin instrumentele enumerate mai sus s` eval-ueze nivelul t`u pentru fiecare competen]`.

Competen]ele urm`rite cel mai des sunt:

Capacitatea de analiz` - const` \n descompunerea, ordonarea, caracterizarea si ierarhizarea elementelor unui sistem, precum [i abilitatea de a \n]elege de ce siste-mul a ajuns acolo unde este [i de a previziona evolu]ia acelui sistem \n condi]iile modific`rii unui element component.Inovarea – este deghizat` de obicei \n cuv<ntul creativitate. Alteori este chiar EA, inovarea, trecut` pe lista scurt` a abilit`]ilor. Putem spune c` un angajator care caut` aceast` competen]` se a[teapt` s` duci la bun sf<r[it ideiile valoroase pe care le ai.

Lucrul \n echip` – presupune co-laborarea cu ceilal]i, \mp`rt`[irea de cuno[tin]e experien]e [i informa]ii, sus]inerea celorlal]i membri ai echi-pei \n vederea atingerii obiectivelor comuneProactivitate – a fi proactiv \nseamn` a-]i asuma responsabilitatea lucruri-lor care ]i se \nt<mpl`, \nseamn` s` ai suficien]` determinare pentru a-]i crea un context favorabil [i a ac]iona pentru a-]i atinge obiectivele.Comunicare eficient` – s` comunici \ntr-un mod clar, precis [i bine struc-turat, cu autoritate [i cu convingere. S` po]i prezenta \n mod conving`tor o problem`.Orientarea spre \nv`]are – s` fii con[tient de punctele forte, dar [i de limitele tale, urm`rind permanent oportunit`]i de dezvoltare [i \nv`]are.

Pentru mai multe detalii despre competen]e [i modul \n care le po]i dezvolta la facultate sau la servici viz-iteaz` sec]iunea Dezvoltare Personal` pe www.hipo.ro.

Pentru a fi la curent cu programele de management trainee ale companiilor de mai sus v` recomand`m s` v` abona]i la newsletterul www.hipo.ro. Pentru a afla mai multe detalii despre programele unui anumit angajator pute]i vizita sec]iunea urm`toare.

Programe de management trainee:

Page 9: Afla mai mult

Angajatori de TOP 2007 �

Page 10: Afla mai mult
Page 11: Afla mai mult
Page 12: Afla mai mult

�0 Ghidul Angajatorilor

Company nameUnilever South Central Europe

Field of Activity FMCG

Number of Employees

approximately 800 in Romania and in South Central Europe

Offices Bucharest

Born in 1930 through the merger of the Dutch margarine producer Margarine Unie and British soapmaker Lever Brothers, Unilever is one of the world’s largest consumer goods companies, producing 400 brands which span two divisions Foods and Home & Personal Care.

From tea in the morning, to soups at lunch and moisturisers in the evening, 150 million times a day people all over the world use our products…that’s 150 million opportu-nities to provide our consumers, every single day, with the nutrition, hygiene and personal care to make them ‘feel good, look good and get more out of life’.

Unilever started to invest in South Central Europe in 1995 with the acquisition of the Dero factory in Ploiesti, Romania. Headquartered in Bucharest, Unilever South Central Europe (USCE) coordinates opera-tions in the whole region – Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Mol-dova, Macedonia and Albania – that has over 55 million consumers. In 2005, USCE’s total turnover was of 175 million Euros.

USCE manages two major divisions, Foods and Home & Personal Care, and holds leading positions on the FMCG markets with brands such as Dero, Cif, Domestos, Delma, Dove, Knorr and Delikat.

Who We are?

We place people at the centre of everything we do so we are looking for resourceful individuals with a will to succeed. In return, we will give you the tools and the oppor-tunity so that together we can make our brands more popular than ever before.We have a variety of roles, functions and international locations to satisfy the most curious, imaginative and ambitious appetites. And it’s precisely these qualities that we want to attract.Whether you join us as trainee, graduate or experienced professional, we make sure that you have access to the best training courses and knowledge bases. Besides being stimulating and stretching, working here is a lot of fun. Making ideas happen in the fast-paced FMCG sector, in a team of people as bright, creative and passionate as you, feels great and will nurture your talent and encourage your potential.

WhY should You WorK With us?

We are looking for people who are open-minded, with exceptional breakthrough thinking, team commitment and outstanding behaviour.We search for young professionals/students who are able to think out of the box when passionately working to promote and grow our business and brands.We want our potential colleagues to be talented people and we encourage them to grow so as to become the future leaders capable to bring the company even more in touch with its consumers.We are searching for strong points such as fluency in English and university degree, strategic influencing, passion for customer and consumer needs and outstanding negotiation abilities. In our potential employees, we seek creativity, passion for brands, strong entrepre-neurial capabilities, good communication and presentation skills, analytical power, ability to seize the future.

What comPetencies are We looKing For?

We offer a compensation package at a very competitive market level according to performance.We provide a professional and challenging working environment, as well as great development and career opportunities.The benefits package includes performance bonuses, trainings, medical coverage, free lunch, life insurance, etc.

What can You Find in our BeneFits PacKage?

Sales (executives) Bucharest/RomaniaMarketing Bucharest/RomaniaFinance/Accounting Bucharest/Romania

WhAT Are The AreAS FOr WhICh We reCruIT?

If you think you have what it takes to work with us in the exciting domain of FMCG, please send your CV and cover letter to: [email protected]. All applications will remain in our database and will be kept strictly confidential. Only the most suitable candidates will be contacted for an interview. Thank you for your application!

hoW to aPPlY?

Ghidul Angajatorilor Profil companie

Page 13: Afla mai mult

��Ghidul Angajatorilor

Nume companieBritish American Tobacco Romania

DomeniuComerţ cu ridicata şi amănuntul al tutunului

Num`r angaja]i 270

Ora[e Bucure[ti

Pagin` web www.bat.com

Având peste 100 de ani de experienţă mondială în domeniul tutunului şi a produselor din tutun, British American Tobacco este prezent în peste 180 de ţări şi lider pe piaţa producătorilor din Romania, având în portofoliu mărci de succes la nivel mondial: Vogue, Dunhill, Kent, Pall Mall şi Viceroy.

Afacerea noastră este susţinută de mai mult de 90.000 de angajaţi la nivel mondial.

Succes, prezenţă globală şi creştere continuă – acesta este British Ameri-can Tobacco.

Pentru a menţine cele mai înalte standarde etice şi de afaceri în activitatea noastră aplicăm peste tot în lume acelaşi sistem de evaluare a activităţii şi aceleaşi procese de perfecţionare şi dezvoltare a carierei, precum şi scheme foarte competitive de remunerare şi beneficii. Fixarea aceloraşi standarde riguroase la nivel internaţional face ca British American Tobacco să aibă angajaţi de nivel înalt pe toate pieţele.

Piaţa forţei de muncă este în continuă evoluţie, iar de ceva timp ea este deschisă şi studenţilor. Problema apare însă când vine vorba de experienţa profesională. « Angajăm studenţi dar cerem experienţă » e un paradox cu care probabil te-ai obişnuit dacă îţi cauţi un loc de muncă. Unii se lasă păgubaşi, alţii colecţionează diplome şi atestate în speranţa că vor compensa lipsa experienţei, iar alţii pur şi simplu se încăpăţânează să reuşească pe o piaţă pe care aşteptările sunt tot mai ridicate. Dacă faci parte din ultima categorie eşti exact omul pe care îl căutăm, fiindcă British American Tobacco Romania a înţeles nevoia de dezvoltare a tinerilor lipsiţi de experienţă, dar talentaţi, deschişi către nou şi dornici să înveţe.

cine suntem?

British American Tobacco a conceput programul „We Challenge You” adresat proaspeţilor absolvenţi de facultate din nevoia de dezvoltare a oamenilor talentaţi şi de a asigura un flux de oameni tineri care să asigure perpetuarea unui management dinamic şi inovativ.

Programul de recrutare şi dezvoltare a tinerilor absolvenţi se desfăşoară la nivel global sub brandul „We Challenge You”; în România a fost lansat încă din 1999 şi are ca scop dezvoltarea viitorilor lideri, oameni care să dezvolte organizaţia [i pe viitor.

« We Challenge You » este o provocare lansată de British American Tobacco Romania şi concretizată printr-un program de training la locul de muncă , program care durează doi ani şi se adresează studenţilor în ani terminali şi tinerilor absolvenţi.

ce profil c`ut`m?

Principalul atribut al politicii noastre de recrutare, în principiu, este faptul că inves-tim în oamenii pe care îi alegem să facă parte din marea familie a British American Tobacco.

Pe o perioadă de 2 ani, Management Trainee-i, parcurg mai multe etape. Prima etapă constă în participarea la un program de orientare în companie, unde se prezintă în detaliu activităţile fiecărui departament. După această perioadă de introducere în culisele afacerii British American Tobacco Romania, fiecare Management Trainee va avea un program de dezvoltare cuprinzând activităţi şi proiecte în care va fi implicat efectiv în cadrul departamentului pentru care a optat. Pe toată perioada, acesta va beneficia de un coaching permanent, un feed-back realist şi obiectiv, din partea unui manager special desemnat în acest sens.

de ce s` lucrezi la noi?

cum po]i aplica

Dacă eşti interesat:să ai o carieră în Marketing, să lucrezi într-un mediu atractiv,Dacă vrei să-ţi fie recunoscută valoarea,

te invităm să trimiţi un CV şi o scrisoare de intenţie în limba engleză cu menţiunea pentru Marketing Management Trainee (code Mkt 1), pe adresa [email protected] până la data de 30 aprilie 2007.Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru interviu.Toate aplicaţiile şi interviurile sunt strict confidenţiale.

Ghidul AngajatorilorProfil companie

Page 14: Afla mai mult
Page 15: Afla mai mult
Page 16: Afla mai mult

CV-ul este cartea ta de vizit` [i cel mai puternic instrument de marketing pe care \l folose[ti \n carier`. CV-ul trebuie s`-i comu-nice angajatorului clar [i repede c` po]i face jobul, [i s` scoat` \n fa]` punctele tale forte.

Un CV conving`tor c<[tig` intere-sul cititorului \n primele 20-30 de secunde. Cu un CV conving`tor \]i po]i promova o imagine credi-bil` care s` includ`:

nivelul de profesionalism [i seriozitate,credibilitatea profesional`, capacitatea de comunicare,exemple concrete de rezultate, ob]inute \n cariera ta.

Pentru a construi un CV conving`tor trebuie s` lu`m \n considerare c` recrutorul este om [i lucrul acesta se traduce astfel:

nu vrea s` gre[easc` – va chema la interviu candida]ii care se apropie cel mai mult de profilul pe care \l caut` [i pen-tru care rezultatele ob]inute la jobul anterior sunt o garan]ie. Candidatul lui ideal este o persoan` care a f`cut acela[i job \n acela[i tip de companie pentru o perioad` suficient de mare. timpul lui este limitat – dac` prime[te 200 de CVuri pentru o pozi]ie va folosi mai \nt<i criterii pentru a elimina CVuri [i abia apoi pentru a selecta. Exemple de criterii de eliminare: experien]` prea general`, CV incomplet [i ne\ngrijit, CV prea lung, greu de citit, CV=Job description – acest tip de CV nu spune nimic despre candidat.nefiind scris \ntr-o form` clar`, simpl`, u[or de \n]eles – recrutorului \i vine greu s` \n]eleag` care este pozi]ia, care este perioada \ntre care a lucrat, care este compania [i cel mai important care sunt rezultatele [i responsabilit`]ile candidatului.nu ]ine minte totul tot timpul - e greu s` re]i numele candidatului c<nd se pierde \n CV fiind redactat cu acela[i font, e greu s` re]ii un CV din 200 dac` toate sunt \n exact acela[i format (EX: Cv European)

13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u

Ghidul Angajatorilor 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u

�� Ghidul Angajatorilor

Page 17: Afla mai mult

1. SCOATe |n eVIden}~ rezuLTATeLe|n urma unui studiu realizat pe 600 de Manageri de Recrutare lipsa eviden]ierii rezultatelor a fost de-clarat “c`lc<iul lui Ahile” \n CVurile candida]ilor.

Descrie activitatea pe care ai facut-o [i rezultatele ob]inute. Include detalii despre rezultatele la care ai contribuit [i pentru a capta aten]ia folose[te numere [i procente. Ex: “ Am imple-mentat o solu]ie de management a cheltuielilor care a redus costurile cu 10% prin depistarea \n timp util a capi-tolelor care dep`[esc bugetul alocat.“

Sarcinile [i responsabilit`]ile sunt ge-nerice pentru pozi]ie [i exact acelea[i cuvinte ar putea fi folosite de prede-cesorul sau succesorul t`u. Realiz`rile sunt personale [i demonstreaz` diferen]a pe care ai f`cut-o c<t timp ai de]inut pozi]ia. Asta este ce \nc<nt` ochiul angajatorului.

2. SeTeAz~ OBIeCTIVuL CV-uLuI |nAInTe S~ |nCePI redACTAreA LuI FII SPeCIFICDescrie doar calific`rile specifice care sunt necesare pentru a ob]ine rezul-tate bune la jobul pentru care aplici. Recrutorii vor elimina CVurile generale. Subliniaz` care este denumirea jobului dorit [i customizeaz` CVul pentru a con]ine doar experien]a relevant` pentru acest job.

Sugestie: folose[te CVuri customizate pentru fiecare tip de JOB la care aplici, chiar dac` e[ti calificat pentru mai multe tipuri de pozi]ii (un CV pentru Trainer, un CV pentru Administrator), [i subliniaz` informa]ia relevant` pentru fiecare job specific.

3. FOLOSe{Te CuVInTe CheIeDin ce \n ce mai mul]i recrutori folo-sesc baze de date cu CVuri pe care le interogheaz` pentru a g`si candida]ii pentru o anumit` pozi]ie. Include \n CV cuvinte cheie din domeniul t`u de interes. Cea mai bun` surs` pentru cuvintele cheie [i expresiile de care ai nevoie pentru CV este chiar descrierea pozi]iei.

4. eLeMenTe TehnICeFolose[te doar Microsoft Word, care este un standard \n domeniu, pentru a edita CVurile. Folosirea altor programe de editare text poate crea probleme de compatibilitate [i ca urmare s-ar putea

s` nu poat` fi deschis CVul pe PCul angajatorului. De asemenea este recomandat s` nu flosi]i format`ri complexe ale textului, fonturi speciale, imagini [i grafice pentru c` pot genera erori la deschiderea documentului. Graficile [i imaginile nu sunt recoman-date deoarece distrag aten]ia recrutorului de la con]inutul CVului.

Denumeste CVul t`u “Prenume_Nume_CV”. De cele mai multe ori Cvul este downloa-dat \ntr-un folder la un loc cu celelalte CVuri [i angajatorii nu au timp s` ghiceasc` sub ce denumire se ascunde CVul t`u. Nu trimite angajatorilor CVul \n format Zip. Rar. PDF sau alte tipuri de fi[iere care necesit` instalarea unui software pentru a fi deschise sau convertirea fi[ierelor pentru a putea fi copiate \n baza de date.

6. COnSTruIe{Te CV-ul PenTru A FI u{Or de CITIT CVurile primesc \n jur de 20 de secunde de aten]ie, de aceea CVurile concise de 1-2 pagini func]ioneaz` mai bine, indiferent de pozi]ia pentru care se aplic`. Formatarea CVului trebuie s` fie u[or de citit, simpl` [i profesionist`. Fii sigur c` frazele sunt con-cise [i c` exist` suficient spa]iu \ntre ele. Este recomandat s` folosi]i un font comun care se reg`se[te pe orice PC. Ex: Arial, Times New Roman, cu dimensiunea \ntre 10 [i 14 puncte.

Microsoft folose[te fontul Arial cu dimensiunea de 10 puncte \n majoritatea aplica]iilor sale [i oamenii s-au obi[nuit s` citeasc` acest font pe monitorul calculatoru-lui. Pentru titluri (heading) folose[te Arial 12, bold. A doua alegere bun` este Times New Roman care este folosit la majoritatea ziarelor [i revistelor printate. La acest font, spre deosebire de Arial, pentru a putea fi citit u[or v` recomand`m dimensiunea de 12 puncte.

|nainte de postarea online a CVului tre-buiesc eliminate format`rile. Multe din

13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u Ghidul Angajatorilor

Ghidul Angajatorilor ��

Page 18: Afla mai mult

solu]iile de postare online a CVurilor elimin` format`ri ca: italic, bold, bullets [i fonturile speciale.

7. nu MIn}I! |ns` SPune AdeVAruL BIneAngajatorii sus]in c` mai mult de 50% din candida]i \[i exagereaz` abilit`]ile \n CV, exager`ri care aproape \ntotdeauna sunt descoperite \n timpul interviului [i la verificarea referin]elor.

McCann Ericsson, una dintre cele mai mari agen]ii de marketing din lume, are ca motto “noi spunem adevarul bine – truth well told”

Pentru a se promova c<t mai bine, candida]ii au nevoie s`-[i \nsu[easc` aceea[i abordare f`r` a min]i. Cum se poate realiza: descriind abilit`]ile [i calific`rile \ntr-o form` pozitiv` dar f`r` s` “editezi” adev`rul.

8. FOLOSe{Te O denuMIre de JOB CLAr~!Dac` responsabilit`]ile pozi]iei pe care o ocupi nu sunt clar descrise de denu-mirea oficial` a pozi]iei, folose[te o denumire care s` descrie corect con]inutul jobului.

Nu te limita la pozi]ia din cartea ta de munc` sau de cea folosit` intern \n firm`. Titlul pozi]iei poate fi u[or modificat dac` asta \l face mai u[or \n]eles \n pia]a de munc` [i de alte companii.

Ex. Din economist po]i scrie contabil dac` responsabilit`]ile pot fi \ncadrate aici.

9. FOLOSe{Te VerBe de AC}Iune|ncepe fiecare fraz` cu un verb de ac]iune cum ar fi : coordonat, organizat, creat, planificat etc. Acestea ofer` for]` propozi]iei. Nu folosi niciodata ‘EU” \n CV, doar propozi]ii scurte cu impact. De exemplu: Dezvoltat un sistem de calcu-lare a costurilor pe proiecte. Propozi]iile complete nu sunt necesare \n scrierea unui CV, e mai bine s` folose[ti propozi]ii scurte, descriptive.

Folose[te fraze de maxim 2 r<nduri. Acestea sunt u[or de citit [i de \n]eles.

Responsabilit`]ile nu trebuie s` fie descrise \n mai mult de dou` fraze.

Ghidul Angajatorilor 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u

10. FII eXACTScrie complet numele [colilor, terme-nilor tehnici f`r` abrevieri sau ac-ronime (eventual le po]i trece \n paran-tez`) deoarece recrutorii s-ar putea s` nu \nteleag` semnifica]ia lor.

11. 100% COreCT

Aceasta este o gre[eal` foarte frecvent facut` \n CVuri.

CVul trebuie s` fie f`r` absolut nici o gre[eal` [i trebuie verificat atent mai ales dac` este redactat \n alt` limb`. Nu te baza doar pe “spell checkers” deoarece un cuvant cum ar fi “sea” este scris corect [i va trece neobservat de calculator, dar ar fi incorect dac` ai fi vrut s` scrii “see”. Trimite-l unui pri-eten pentru o verificare suplimentar`.

12. nu Men}IOnA SALArIuL dOrITMai bine subliniezi realiz`rile pe care le-ai avut [i la[` negocierea salariului pentru momentul \n care ]i se ofer` pozi]ia deoarece a[tept`rile tale ar putea fi mai sc`zute dec<t oferta. La fel nu ar trebui men]ionat \n CV nici motivul pentru care ai p`r`sit pozi]iile anterioare.

13. ACTuALIzeAz~-L deSActualizeaz`-]i periodic CVul pentru a putea aplica la pozi]iile care te intere-seaza \ntr-un termen foarte scurt, f`r` s` pierzi oportunit`]i doar pentru c` Cvul t`u nu este actualizat.

�� Ghidul Angajatorilor

Page 19: Afla mai mult
Page 20: Afla mai mult

�8

F`r` experien]`?

Promoveaz~-te bine

Ghidul Angajatorilor F`r` experien]`?

Esti chemat la interviu, pentru un job pe care ]i-l dore[ti. CV-ul t`u nu are mai mult de jum`tate de pagin`, experien]a profesional` \]i cam lipse[te, dar, inevitabil, interviul este programat pentru ziua de m<ine, iar tu nu [tii dac` vei face fa]`.

Singura solu]ie este s` treci de hopul cel mare printr-o abordare optim` a situa]iei.

|nc` o dat`, cele de mai sus sunt doar c<teva din abilit`]ile transferabile de care te po]i folosi c<nd vorbe[ti despre calit`]ile tale \n fa]a unui angajator.

Mai departe, pune accent pe pasiunile tale, dar [i pe abilit`]ile tale naturale [i pe cuno[tin]ele dob<ndite p<n` \n momen-tul respectiv. Odat` ce ai fost chemat la interviu, cu minimul de experien]` pe care o de]ii, persoana care te evalueaz` nu se a[teapt` s` \i poveste[ti c<te \n lun` [i \n stele despre experien]a ta. Orice angajator, \n schimb, caut` poten]ialul candidatului, vrea s` vad` c<t de mult [i de repede ar putea s` \nve]e acesta s` se integreze \n compania respectiv`.

|n acest articol vom descrie trei abord`ri eficiente de a te promova la interviu chiar dac` nu ai mult` experien]`. Acestea sunt: demonstra-rea abilit`]ilor transferabile, setarea [i comunicarea unui obiectiv profesional foarte clar [i comunicarea succint` [i la obiect.

|n primul r<nd, \n timpul interviului, vorbe[te chiar [i despre cele mai m`runte activit`]i relevante pentru jobul pe care \l urm`re[ti. Fie c` ai fost timp de 6 luni voluntar \ntr-o asocia]ie studen]easc` unde te-ai specializat pe training, fie c` \n timpul liceului ai dat medita]ii elevilor de gimnaziu, subliniaz` realiz`rile pe care le-ai avut \n urma acestor activit`]i. Uneori po]i chiar vorbi despre aspecte care par a nu avea leg`tur` cu jobul \n cauz`. M` refer aici la abilit`]ile transferabile. Acestea reprezint` calit`]i [i \nsu[iri ale tale care pot fi cu u[urin]` folosite \n mai multe domenii.

Urm`toarele exemple descriu c<teva exemple concrete de abilit`]i transfera-bile:

Abilit`]i de negociere [i persuasiune (\n concursuri de debate, dar [i \n rela]ia cu prietenii, c<nd \i convingi s` cumpere ceva de la tine),A vorbi \n public f`r` s` resim]i st<njeneal` (\n fa]a grupului t`u de amici, dar [i \n cadrul unei organiza]ii non-profit \n care activezi),Capacitatea de a supraveghea (membrii unei echipe, c<nd e[ti team leader)A scrie frumos (revista [colii).

Ghidul Angajatorilor

Page 21: Afla mai mult

Promoveaz`-te bine Ghidul Angajatorilor

Un alt aspect de care e bine s` ]ii cont, \n afar` de mesajul pe care \l transmi]i [i de modalitatea de livrare a acestuia, este cantitatea de cuvinte pe care le folose[ti, cantitatea comunic`rii pe care tu o realizezi. ’Less is more’ spun americanii [i aceast` deviz` are aplica]ie [i \n cazul nostru. Comunic`-]i ideile \ntr-o variant` mai degrab` scurt` dec<t \ntr-una pompoas`, de dragul conversa]iei. Angajatorii apreciaz` o minte structurat`, pe care, concret, ei o reg`sesc \ntr-o comunicare con-cis`, la obiect. Maniera ta de prezentare a ideilor ar fi bine s` fie una organizat`, f`r` abateri irelevante de la informa]iile pe care angajatorii doresc s` le aud`.

Andrei este rugat la un interviu pentru un post de pro-gramator \ntr-o firm` de IT s` se prezinte. R`spunsul dat de Andrei dureaz` 17 minute, acesta pornind de la cursurile luate \n facultate p<n` la joburile de care a fost nemul]umit. Andrei a[teapt` apoi s`pt`m<ni \ntregi un r`spuns de la acea firm`. Unde a gre[it? A uitat s` verifice dac` intervievatorul \[i dorea o prezen-tare succint`, \n c<teva cuvinte, sau una detaliat`.

|n concluzie, pentru a-]i promova o imagine de poten]ial profesionist \ntr-un domeniu, nu este necesar s` te prezin]i la un interviu cu un bagaj de 5 ani de experien]` profesional`. Dac` vei ]ine cont de cele c<teva sfaturi de mai sus, vei avea [anse s` convingi orice intervievator c` abilit`]ile [i pasiunile tale, \mpreun` cu minimul de cuno[tin]e dob<ndite, te recomand` drept un candidat de valoare, al c`rui poten]ial merit` s` fie exploatat.

Succes!

Daniela Ghimpe]eanu, Career Experts

www.careerexperts.roConsiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei

Angajatori de TOP 2007

Mihai trebuie s` r`spund` la \ntrebarea: Ce abilit`]i ale tale te fac diferit de restul candida]ilor? Dup` c<teva secunde de g<ndire, r`spunsul acestuia este: ’Consider c` de]in cele mai importante atuuri pentru acest job (Asistent manager): sunt o persoan` organizat`, am bune abilit`]i de comunicare [i de interrela]ionare [i sunt obi[nuit s` fac fa]` cu brio situa]iilor de criz`’. Dup` o zi, Mihai este anun]at c` a postul este al s`u.

Mai mult dec<t cele enumerate, este important s` dovede[ti c` ai un obiectiv clar [i bine setat, c` [tii unde vrei s` ajungi sau c` m`car \ncerci s` afli c`tre ce te \ndrep]i. |n plus, f` tot posibilul ca din cuvintele tale s` reias` preocuparea pentru viitoarea carier`, mai degrab` dec<t s` vorbe[ti despre trecut. Cu at<t mai mult \]i va fi de folos aceast` abordare cu c<t experien]a anterioar` este un minus pentru tine.

|n timpul interviului, Maria discut` numai despre unica ei activitate din timpul facult`]ii: experien]a pe care a dob<ndit-o \n cele 4 luni \n care a fost educatoare la o gr`dini]`, despre cum se \n]elegea cu copiii [i despre cum i-a \nv`]at s` picteze [i s` c<nte; intervievatorul nu o \ntrerupe, mai ales c` Maria \[i g`se[te cu greu cuvintele. Maria aplicase pentru un post \n Public Relations, unde abilit`]ile de concentrare, de structu-rare a informa]iei [i abilit`]ile de comunicare sunt esen]iale. A doua zi, Maria a primit un telefon de la intervievator, care o anun]a c` postul a fost ocupat de altcineva.

�9

Page 22: Afla mai mult

|n urm` cu 10 ani, credeam [i eu, majoritatea tinerilor, c` odat` intrat \n business voi intra \ntr-o lume “serioas`”, unde totul este dominat de puterea [i precizia sistemelor [i unde procesele de comand` [i control sunt singurele care \]i asigur` succesul [i performan]a, ca individ sau organiza]ie.

Am descoperit \ns` c`, mai presus de toate, identitatea personal` clar`, preocuparea pentru \nv`]area continu`, abilitatea de a comunica cine e[ti [i aspira]iile pe care le ai, reputa]ia pe care ]i-o construie[ti acolo unde lucrezi – contribuie mult mai mult la performan]a personal`! |ntr-un cuv<nt – BrandYou!

Fiind un puternic \ncurajator al tinerei genera]ii, al inova]iei [i al abord`rilor potrivite a obiectivelor, mai degrab` dec<t al sloganului “a[a s-au f`cut lucrurile p<n` acum la noi [i a[a vom continua”, iat` mai jos cele mai importante 10 lec]ii personale cu care mi-am c<[tigat [i men]inut credibilitatea personal`:

1. Alege cu inima [i nu cu mintea ceea ce vrei s` faci: pentru un brand personal viu!

Fie c` este vorba de companii mari sau mici, locale sau multina]ionale, mediul de business solicit` din ce \n ce mai mult` energie din partea celor care munc-esc. Mai mult dec<t at<t – pentru a reu[i trebuie s`-]i asumi riscuri, s` ar`]i curaj, mult` disciplin` person-al` [i mult` transpira]ie! Dac` ceea ce faci nu este ceea ce \]i dore[ti vei evita s`-]i asumi responsabilit`]i

[i te vei ascunde \n spatele proceduri-lor [i regulilor din companie.

2. Define[te-]i aspira]iile [i ambi]iile personale: pentru un brand personal plin de energie!

“Pentru ce vreau s` devin cunoscut?” Nike – inoveaz`, Toyota – garanteaz` calitatea, Harley-Davidson – \]i red` libertatea de a fi tu \nsu]i, produsele [i serviciile acestor companii sunt consumate \n baza aspira]iilor lor [i a eforturilor pe care le fac de a ajunge acolo. Cine dore[ti s` fii \n 2010? Un specialist recunoscut pentru felul \n care transform` \n solu]ii informatice solicit`rile unor colegi de la alte departamente din aceea[i companie sau un “agent liber” \n presa scris` a c`rui unicitate este simplitatea [i claritatea cu care surprinde im-pactul obiceiurilor de consum ale tinerei genera]ii asupra economiei rom<ne[ti?

“Cred c` anii de liceu, uniforma vi[inie [i num`rul matricol de pe ecuson, al`turi de ceila]i 250 colegi din genera]ia mea au f`cut ca pe sonetul de absolvent clasa a XII-a s` scrie: “Am fost mai altfel [i mai-nu-[tiu-cum”. M` definea un sonet [i \nc`-l mai p`strez pentru un lucru pe care nu vreau s`-l fac uitat, oriunde m-a[ afla – profesorii, colegii de liceu, portarul [i femeile de serviciu, toti [tiau c` sunt Bogdan. Pentru c` eram altfel, [i a[a mi-am propus s` [i r`m<n. Asta acum nou` ani.

A urmat o facultate \n care am \ncercat s` stau departe de “stimabile student”, “dumneavoastr`” sau “regu-lamentul de fun]ionare”. Am evadat \n activit`]i voluntare, \n medii lipsite de formalism, \n grupuri creative, \n proiecte care s` m` provoace [i s` m` creasc`. Pentru ast`zi.

Ieri. Am c`utat un mediu \n care s` fiu altfel, \n care s` conteze [i s` se pre]uiasc` c` sunt altfel. Altfel - pentru lipsa de formalism “dup` vorb`, dup` port”, pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, pentru abilitatea de a [ti ce vrea [i “dom’ profesor” [i “tanti de la col]”, pentru c` cer de la mine s` [tiu de ce m` trezesc \n fiecare diminea]` [i pentru o echip`, un manager, un furnizor sau un client care s` pre]uiasc` asta.

Sunt trainer ast`zi. Pentru m<ine aspir s` fiu la fel: mai “altfel” dec<t ast`zi.”Bogdan Pode, Trainer Human Invest

Brand Youlec]ii de credibilitate

Ghidul Angajatorilor Brand You

Articol realizat de Viorel Panaite - Partener, Human Invest

“Cum s` am o carier` de succes?” – este o \ntrebare legitim`, pe care mul]i dintre cei cu v<rste cuprinse \ntre 19 [i 25 de ani o au \n minte! Odat` cu trecerea timpului se adun` experien]e personale [i, cei mai noroco[i, [tiu s`-[i extrag` cele mai bune lec]ii care s`-i ajute.

Pentru ce vrei s` devii cunoscut(`)?

�0 Ghidul Angajatorilor

Page 23: Afla mai mult

��Ghidul Angajatorilor

3. F` o prioritate strategic` din dez-voltarea ta personal`: pentru un brand personal tot mai matur!

Maturizarea profesional` nu se \nt<mpl` doar \n s`lile de curs! Cele mai importante lec]ii sunt cele pe care le \nve]i “pe front”, prin deciziile pe care le iei zilnic. Obi[nuie[te-te \ns` s` te \ntrebi frecvent: “Ce pot \nv`]a din aceast` situa]ie?”, “Ceea ce voi \nv`]a \n acest proiect, experien]ele pe care le voi avea, se aliniaz` planului meu de dezvoltare personal`? Dac` nu – atun-ci de ce s` m` mai implic?”, “Care sunt cele mai importante 10 lec]ii pe care le-am inv`]at \n ultimul an? |mi sus]in ele brandul pe care vreau s`-l am \n aceast` companie?”

4. Caut` experien]e diverse pentru a dob<ndi abilit`]i diverse: pentru un brand personal plin de culoare!

Majoritatea companiilor, \n lupta pentru eficien]`, tind s` devin` din ce \n ce mai conven]ionale [i mai procedurate, iar de la indivizi se a[teapt` din ce \n ce mai mult s` se conformeze. V<neaz` orice oportunitate de a ie[i din rutina activit`]ii zilnice, chiar dac` este vorba de voluntariat! Dac` e[ti invitat s` fii manechin pentru o zi la o parad` de mod` \n companie sau la un eveniment caritabil – f`-o! Dac` trebuie s` fii ghidul prin Bucure[ti al unui grup de [oferi francezi vorb`re]i veni]i la o Conven]ie a transportatorilor, f`-o! Vei avea mai multe pove[ti [i mai multe abilit`]i noi dec<t altcineva!

5. Leadership-ul personal este cea mai important` unealt`: pentru un brand personal cu sus]in`tori!

Po]i avea performan]e excelente doar cu sprijinul celor din jur! [i po]i ob]ine ceea ce dore[ti ajut<ndu-i onest [i

entuziast pe cei din jurul t`u s` ob]in` ceea ce doresc ei! Afl` cine sunt cei din jurul t`u dincolo de rolul de coleg, \ncurajeaz`-i s`-]i povesteasc` despre visurile lor, arat`-le cum ac]iunile [i comportamentele tale se aliniaz` valorilor tale profunde sau ofer`-le solu]ii neconven]ionale pentru situa]ii de rutin`! Aceste lucruri te vor ajuta s`-i atragi [i s`-i men]ii \n jurul t`u pe cei mai buni, pe cei mai talenta]i [i pe cei mai ambi]io[i – \mpreun` cu care po]i promite [i realiza lucruri extraordinare!

6. F` promisiuni [i arat` c` te ]ii de ele: pentru un brand personal de \ncredere!

Cele mai trainice m`rci de produse sau servicii \[i datoreaz` rezisten]a \n timp faptului c` s-au ]inut de promisiunile f`cute: fanii Real Madrid-ului aleg s` vin` \n continuare la stadion, chiar dac` echipa merge prost o vreme, pen-tru c`, \n timp, \n marea parte a meciu-rilor Real a promis [i oferit spectacol! Volvo a promis, a oferit [i continu` s` ofere siguran]`! Care sunt promisiunile pe care le faci [i cum te ]ii de ele? Cei din jurul meu [tiu c` promit s` atrag \n Human Invest c<t mai mult clien]i ambi]io[i [i care au aspira]ii \ndr`zne]e \n ceea ce prive[te compania lor: [i a[a arat` majoritatea clien]ilor pentru care livr`m proiecte de consultant` [i training!

7. Men]ine [i cultiv` rela]ii puternice de prietenie: pentru un brand personal deschis!

Copii fiind [tiam imediat de la “ga[ca noastr`” de b`ie]i sau “de la fete” dac` vreun joc urma s` \nceap` pe strad`

sau cine a primit juc`rii noi!! {tiam ce se \nt<mpl` \n cartierul vecin sau c` aveam sigur rezervat un loc la tortul aniversar al cuiva din grup! Abilit`]ile sociale de a stabili rapid [i u[or pri-etenii sunt cruciale \n business: [tii

pe cine s` suni dac` ai nevoie de o informa]ie, iar cei din jur [tiu c<nd pot conta pe tine! Vei fi recomandat rapid unei persoane care nu te cunoa[te sau vei fi informat printre primii despre ultimele nout`]i din companie.

8. Abilit`]ile de v<nzare sunt cruciale: pentru un brand personal cu impact!

Dac` nu-]i place s` vinzi, las`-]i orice ambi]ie la o parte! Sunt nenum`rate cazurile \n care produse excelente au e[uat datorit` planurilor defectuoase de marketing sau v<nz`ri! Marmelada de Kahul a fost superioar` “tehnic” multor altor produse existente azi: natural`, savuroas` [i bogat` \n vita-mine – este \ns` de neg`sit pe rafturi! Un profesor excelent, de[i viseaz` s` aib` un impact mai mare \n via]a elevilor sau s` revolu]ioneze sistemul

lec]ii de credibilitate Ghidul Angajatorilor

“M-am \ntrebat de ce pot face ceea ce fac, \n Rom<nia, la 25 de ani! Dup` 4 ani de voluntariat, o slujb` \n India pentru jum`tate de an, balet [i schi, c`l`torii cu trenul prin Europa [i cu rucsacul \n spate prin mun]ii Rom<niei. |ntre o cafea cu cea mai bun` prieten` [i skype cu prieteni din 3 continente…

Diversitatea m-a inv`]at s` am curaj s` \ncerc lucruri noi, s` nu m` sperie ce nu cunosc, s` \nv`] mereu [i s` accept c` nu o s` [tiu vreodat` totul! Frecvent, \mi e mult mai u[or s` g`sesc puncte comune cu cei cu care intru \n contact [i am pove[ti care te pot ]ine conectat. Sunt lucruri vitale pentru succesul meu profesional!”

Alexandra Georgescu, Trainer Human Invest

Page 24: Afla mai mult

�� Ghidul Angajatorilor

de \nv`]`m<nt, continu` s` aib` succes an de an doar \ntr-o mic` comunitate, pentru c` nu a [tiut cum s`-i conving` pe cei care decid c` visul s`u poate fi realitate. Face]i o prioritate din dob<ndirea abilit`]ilor de v<nzare: nu da]i vina pe nimeni sau nu fi]i sup`ra]i dac` colegi sau prieteni din jur, “v<nz`tori” mai buni \[i ating obiectivele mai repede – pur [i simplu a[a func]ioneaz` sistemul!

9. Calitatea design-ului are un impact mai mare dec<t performan]a tehnologiei: pentru un brand personal atr`g`tor!

G<ndi]i-v` pentru o clip`: deciziile pe care le lu`m zilnic au la baz` “calitatea design”-ului mediului din jur: design-ul ne face s` respingem sau s` ne dorim un anumit lucru. Respingem astfel un sistem sofisticat de management al performan]ei dintr-o companie sau o invita]ie la o [edin]a care urmeaz` “tipare ale eficien]ei” datorit` “calit`]ii design”-ului acestora (fie te fac s` te sim]i “procesat de sistem”, fie te irit`). |n con-secin]` facem orice s` sc`p`m de corvoada lor pentru c` ne storc de energie! |n acela[i timp, suntem ner`bd`tori s` avem o \nt<lnire individual` cu un manager care ne d` un feedback onest privind performan]a individual` sau s` avem o \nt<lnire de lucru cu un client cu care \]i place s` lucrezi – chiar dac` nu este dintre cei mai profitabili! Dac` ar fi s` v` evalua]i “calitatea design-ului personal”, pe o scar` de la 1 la 10, c<t de atr`g`tor sau energizant sunte]i pentru cei din jur?

10. Formeaz`-]i ambasadori: pentru un brand personal de r`sunet!

Despre brand-urile de succes se vorbe[te, apar pove[ti [i legende, consumatorii le promoveaz` altor consumatori, nu-mele lor este pe buzele tuturor! Ce-i face pe consumatori s` le recomande [i pe al]ii s` le consume este calitatea experien]ei personale pe care au avut-o venind \n contact cu acel produs sau serviciu: o solu]ie rapid` dat` de o banc` atunci c<nd un client mai avea la dispozi]ie doar o or` pentru o decizie sau un extra serviciu de calitate oferit de o companie de curierat unui client la momentul potrivit! Ce experien]e unice ai oferit

Ghidul Angajatorilor Brand You

colegilor t`i de lucru astfel \nc<t s`-i faci s` vorbeasc` despre tine: le-ai acordat suficient timp s`-i ascul]i \nainte de a le oferi solu]ia ta? I-ai surprins pl`cut ajut<ndu-i s` g<ndeasc` independent? Ai aflat cine sunt cu adev`rat?

“No matter what you’re doing today, there are four things you’ve got to measure yourself against. First, you’ve got to be a great teammate and a sup-portive colleague. Second, you’ve got to be an exceptional expert at something that has real value. Third, you’ve got to be a broad-gauged visionary -- a leader, a teacher, a farsighted “imagineer.” Fourth, you’ve got to be a businessper-son -- you’ve got to be obsessed with pragmatic outcomes” Tom Peters, The Brand Called You,

http://www.fastcompany.com/online/10/brandyou.html

Viorel PanaitePartner, Human Invest

Leadership-ul personal este cea maiimportanta unealta!

Page 25: Afla mai mult
Page 26: Afla mai mult

�� Ghidul Angajatorilor

La început de carieră orice tânăr poate întâmpina dificultăţi. De câţiva ani deja, Raiffeisen Bank vine în sprijinul studenţilor, masteranzilor sau proaspeţilor absolvenţi cu o serie de programe care îşi propun să creeze oportunităţi de valorificare a potenţialului pentru acei tineri care aspiră la o carieră în domeniul finan-ciar – bancar.

Alina Bebia, Recruitment Manager, defineşte conceptul de talent manage-ment, ca parte a politicii de resurse umane a Raiffeisen Bank: “Atragem, dezvoltăm şi reţinem tinerii în care identificăm calităţi (talente) deose-bite. Dedicate lor, am dezvoltat patru programe: Raiffeisen Trainee, Bursa Raiffeisen, Stagiile de practică şi SME Raiffeisen School. Beneficiile pentru un tânăr participant la programele Raiffeisen sunt nu numai experienţa practică, înţelegerea bankingului ca business, expunere şi vizibilitate dar şi şansa reală de a deveni membru al echipei noastre”.

În urmă cu 4 ani, Raiffeisen Bank România a lansat, în premieră în Grupul Bancar Raiffeisen, programul raiffeisen Trainee, plecând de la ideea că “sistemul bancar românesc are foarte mulţi specialişti excelenţi, dar înca nu destui manageri. Cred că este de datoria noastră să investim în tineri care să poată prelua responsabilităţi în acest domeniu” afirmă Steven van Groningen, Preşedinte Raiffeisen Bank România.

Programe de management trainee se regăsesc în majoritatea companiilor multinaţionale de elită. Care sunt atuurile Raiffeisen Trainee? Alina Bebia ne răspunde: “Din dorinţa de eficientizare şi ca urmare a feedback-ului primit la cele 4 ediţii anterioare, programul a fost supus unor mici ajustari. Astfel stagiarii sunt directionaţi, în funcţie de trăsăturile de personalitate şi abilităţi, către linii de business specifice (retail, corporaţii, trezorerie şi pieţe de capital, risc şi operaţiuni). În felul acesta identificăm şi valorificăm potenţialul tinerilor la cote superioare iar tinerii, ca viitori bancheri, descoperă şi conştientizează direcţia în care vor avea cel mai mult de oferit”.

Programul este la a 5- a ediţie, are amploare naţională, durează 6 luni, sunt admişi 10 tineri absolvenţi de învaţământ superior care sunt şi angajaţi full –time.

Bursa raiffeisen, concept unic pe piaţa din România, este o dovadă de responsabilitate socială. “Nu este vorba despre o sponsorizare în sens comercial ci de un sprijin financiar nerambursabil pe care banca îl oferă studenţilor cu rezultate de excepţie, admişi la universităţi de prestigiu din strainătate, fără însă a condiţiona revenirea şi angajarea lor în cadrul băncii dupa finalizarea studiilor. Totuşi, celor care îşi doresc să îşi dezvolte cariera în sistemul bancar le oferim un job la întoarcerea în ţară.” afirmă Alina Bebia.

Programul este la a-4-a ediţie, are amploare naţională, a premiat până acum 30 de bursieri, în urma primelor 2 ediţii 6 tineri de excepţie sunt angajaţi ai băncii şi se aşteaptă întoarcerea de la studii a beneficiarilor celei de a-3 a ediţii.

Stagiile de practică Raiffeisen sunt accesibile unui numar mai mare de tineri aspiranti la o carieră în domeniul financiar-bancar. “Studenţilor li se oferă oportunitatea de a participa la activităţile de zi cu zi şi astfel de a fi un ajutor real pentru colegii din unităţile bancare. Este o experienţă practică de neînlocuit iar perspectiva este ca după efectuarea stagiului vor putea decide dacă banking-ul este domeniul în care îşi doresc o carieră” ne spune Alina Bebia.

Programul are amploare naţională, durează 2 săptămâni, în anul 2006 din cei aproape 800 de tineri care au efectuat stagii de practică atât în Bucureşti cât şi în sucursalele şi agenţiile din ţară 174 au fost angajaţi, 130 pe diferite poziţii în sucursale şi agenţii în Bucureşti şi în ţară iar 44 de tineri au primit oferte de angajare pentru posturi deschise în administraţia centrală (în special în call-center şi în departamentul de debt collection).

Pentru SME raiffeisen School, de asemenea program inovator pe piaţa românească, orientat spre sectorul IMM-urilor, Alina Bebia ne descrie profilul candidatului ideal: ”proactiv, orientat spre rezultate, cu spirit de echipă, excelente abilităti de comunicare şi negociere. În doua cuvinte, un vânzator abil. Stagiarii sunt pregătiţi pentru posturi de Relationship Manager iar în funcţie de performanţe pot deveni într-un timp scurt directori de agenţii”.

Programul este la a-3-a ediţie, are amploare naţională, durează 6 luni, sunt reţinuţi pentru angajare doar cei mai performanţi, urmează traininguri şi cursuri de perfecţionare în domeniul vânzărilor, sunt angajaţi full-time pe toată durata programului.

Programele raiffeisen Bank

�� Ghidul Angajatorilor

Page 27: Afla mai mult
Page 28: Afla mai mult

Ghidul Angajatorilor drumul cel mai pu]in b`t`torit

Drumul mai puţin bătătorit:

Tânăr întreprinzătorPropria afacere. Un concept care ne fascineaz` pe mul]i dintre noi. Majoritatea persoanelor tinere pe care le \ntreb ce vor cu adev`rat s` fac` profesional, ignor<nd temerile [i obstacolele, \mi spune c` vor s` aib` o afacere personal`. Nu [tiu exact \n ce domeniu, dar sunt atrase de idee.

Ca [i conceptul str`lucitor de manager \ntr-o multina]ional`, [i cel de t<n`r \ntreprinz`tor are numeroase benefi-cii, dar [i costuri care deseori r`m<n ascunse p<n` c<nd ajungi \n pozi]ia respectiv`. Este important ca \nainte s` te lansezi \ntr-o afacere, s` le con[tientizezi pe deplin. |n continuare, voi discuta dou` aspecte importante de luat \n considerare:

Este motivul num`rul unu pentru care \]i po]i dori o afacere personal`: ideea c` \ntr-o zi, c<nd afacerea este cunos-cut` [i apreciat`, nu vei depinde de nimeni [i de nimic.

Tehnic vorbind, independen]a nu exist`. C<nd e[ti angajat, e[ti legat de a-]i mul]umi \n primul r<nd [eful prin ceea ce faci. C<nd e[ti \ntreprinz`tor, e[ti legat de a-]i mul]umi clien]ii prin serviciile pe care le oferi. Se schimb` persoana pe care o serve[ti, dar ea este mereu acolo. |ntotdeauna e[ti dependent de ceva pentru venitul t`u, [i \n afaceri, acel ceva \nseamn` al]i oameni.

Care este diferen]a? }ine \n principal de povara acestei dependen]e. Dac` ai reu[it s` faci din afacerea ta una cunoscut` [i apreciat`, e[ti dependent de clien]i, dar nu de un client anume. Ai op]iunea de a \]i alege clien]ii, de a-i nemul]umi pe unii, pentru c` a[a cum se spune, are balta pe[te. Cel pu]in dac` afacerea ta este una de succes, ajuns` \n stadiul \n care vin clien]ii la tine [i cer serviciile tale.

Independen]a

�� Ghidul Angajatorilor

Page 29: Afla mai mult

��Ghidul Angajatorilor

T<n`rul \ntreprinz`tor Ghidul Angajatorilor

\mp`rt`[easc` cu tine.

Din punct de vedere strategic, po]i probabil s` \]i dai deja seama c` o decizie \n]eleapt` este ca \nainte de a porni propria afacere \ntr-un domeniu, s` petreci c<]iva ani \ntr-una sau mai multe companii profesioniste din domeniul respectiv. Altfel, va trebui s` redescoperi focul. Este o descoperire fascinant`, dar drumul p<n` la ea este prea dureros pentru mul]i dintre noi.

}in<nd cont de aceste aspecte, decizia de a fi t<n`r \ntreprinz`tor sau a te angaja, simplific<nd, poate fi redus` la o decizie ce depinde de personalitatea ta. A fi \ntreprinz`tor \nseamn` a avea un bagaj de tr`s`turi de personalitate, cu care s` parcurgi drumul cu succes.

Este important s` fii o persoan` orientat` \n primul r<nd pe rezultate [i calitate, nu pe imagine, s` ai o dorin]` puternic` de afirmare [i independen]`, curajul de a risca, \n]elepciunea de a risca calculat [i optimismul care \]i spune c` din aceste riscuri vei scoate ceva pozitiv. Av<nd \n vedere c` pentru mul]i dintre noi, securitatea financiar` [i stabilitatea sunt valori importante, iar disponibilitatea de a risca este mic`, rezult` c` un viitor de \ntreprinz`tor este un risc sau un lux pe care nu ni-l vom asuma niciodat`.

Totu[i, personalitatea nu este ceva fix. Este dificil de modificat, dar nu imposibil. Fiind con[tient de acest lucru, doar tu e[ti responsabil pentru decizie: vei fi un angajat, sau vei face efortul necesar pentru a te dezvolta [i a deveni un bun \ntreprinz`tor?

Succes \n a alege!

Eduard Ezeanu - Career Experts

www.careerexperts.roConsiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei

Asta creeaz` o impresie destul de puternic` de libertate, la care de multe ori nu ai acces ca simplu angajat, chiar atunci c<nd e[ti bun \n ceea ce faci. Este \ns` important s` iei mereu \n considerare faptul c` aceast` libertate se cucere[te, prin construirea unei afaceri sustenabile, de o calitate foarte bun`. {i pentru c` probabil te \ntrebi cum po]i face asta, s` trecem la al doilea aspect.

Fiecare domeniu de afaceri are regulile sale de succes, mai mult sau mai pu]in similare cu alte domenii de afaceri. Este \n]elept de presupus c` dac` intri pentru prima oar` \ntr-un domeniu, nu vei cunoa[te aceste reguli, [i le vei descoperi \n timp. De[i banal, am descoperit c` acest aspect este de-seori ignorat, \n special de tinerii \ntreprinz`tori. Mul]i tineri se lanseaz` \n domenii de afacere pe care nu le cunosc, dar care sun` interesant, [i pleac` la drum cu a[teptarea s` ofere servicii de calitate din prima, s` aib` clien]i [i succes din start.

De exemplu, am cunoscut absolven]i de psihologie care la absolvire [i-au pornit mici firme de consultan]` \n resurse umane, cu speran]a c` teoria \nv`]at` la facultate le confer` capacitatea de a face consultan]` de calitate \n mediul de afaceri.

Veste bun` este c` succesul \n afaceri se \nva]`. Este important s` \n]elegi [i cum. Dac` experien]a ta \n domeniu este zero [i nu te \nva]` nimeni, procesul de \nv`]are va fi unul denumit foarte sugestiv, prin „\ncercare [i eroare”. S` ne imagin`m un caz simplificat: \]i deschizi o firm` care organizeaz` evenimente. Primul eveniment, intuitiv, \ncerci s` \l faci \ntr-un fel, care din anumite puncte de vedere merge, din altele este un e[ec. |ncerci \n alt fel, care are alte dezavan-taje. |ncerci din nou [i din nou, p<n` c<nd g`se[ti modul de organizat evenimente care func]ioneaz`.

Bine\n]eles, \nv`]area prin \ncercare [i eroare nu este un dat. Po]i s` o accelerezi, analiz<nd atent fiecare re-zultat ob]inut [i \n]eleg<nd ce a dus la acel rezultat, apoi realiz<nd modific`ri strategice, sau po]i s` o \ncetine[ti, f`c<nd lucrurile mereu [i mereu \n acela[i fel, cu speran]a c` un miracol se va produce, [i apoi d<nd vina pe clien]i, pe lume, pe via]` pentru c` nu ob]i succes.

Un al doilea mod de a \nv`]a, mult mai u[or [i eficient este cel prin modelare. Acest tip de \nv`]are are loc mai ales c<nd te angajezi \ntr-o companie profesionist`, care a trecut deja prin procesul de \nv`]are prin \ncercare [i eroare. Drept urmare, ea a testat [i dezvoltat \n timp un sistem de a face lucrurile care func]ioneaz`. |n acest caz, \nv`]area \nseamn` c` te familiarizezi cu acest sistem [i \l aplici, p<n` c<nd devine modul t`u natural de a te comporta.

|nv`]area prin modelare este mult mai rapid` pentru c` te duce direct la re]eta care func]ioneaz`, [i evi]i ciclul de \ncerc`ri [i erori. |n plus, te salveaz` de multe din frustr`rile asociate cu e[ecul. Premisa \ns` este aceea c` respectiva companie chiar este una profesionist`, [i are un sistem bine pus la punct, o \n]elepciune acumulat` \n timp, uneori \n zeci de ani [i de ]`ri, pe care este dispus` s` o

Modalitatea de \nv`]are

Page 30: Afla mai mult

�8 Ghidul Angajatorilor

Page 31: Afla mai mult

Dac` vrei s` \]i dezvol]i o carier` \n domeniile audit, finan]e, contabilitate, vei auzi cu siguran]` 2 acronime: ACCA [i CFA. Asta pentru c` tot mai mul]i angajatori cer aceste certific`ri pentru pozi]ii cum ar fi: Contabil, Financial Accountant, Auditor junior, Auditor senior, Auditor Intern, Reporting Accountant, Controlor financiar, Contabil [ef [i lista poate continua. La o c`utare dup` “ACCA” pe doar 2 portaluri de joburi g`sim peste 50 de pozi]ii care includ aceast` cerin]`.

De ce ar trebui s` le cuno[ti \nc` din studen]ie? Pentru c` ob]inerea acestor certific`ri dureaz` destul de mult [i cu c<t le \ncepi mai repede, cu at<t [an-sele s` evoluezi mai rapid \n aceste trei domenii cresc. Un alt motiv ar fi c` o parte din angajatori acoper` investi]ia necesar` certific`rii [i acest aspect ar putea influen]a alegerea primului t`u job.

Ce este ACCA?ACCA este o organiza]ie profesional` cu sediul \n Marea Britanie, av<nd o tradi]ie de peste 100 de ani, care [i-a \nceput activitatea \n anul 1904 ca asocia]ie a contabililor londonezi [i s-a extins la nivel interna]ional, devenind \n 1996 Association of Char-tered Certified Accountants (ACCA). Aceast` organiza]ie este recunoscut` de statele membre ale Uniunii Europene [i de Organiza]ia Na]iunilor Unite.

|n prezent, ACCA este cea mai important` organiza]ie mondial` a profesioni[tilor contabili, care num`r` peste 320.000 de membri [i studen]i din 160 de ]`ri, av<nd o re]ea de 70 de birouri \n toat` lumea. Prin programele sale de preg`tire, care sunt \n concordan]` cu Standardele Interna]ionale de Educa]ie emise de iFAC (international Federation of Accountants), prin reputa]ia, influen]a [i dimensiunea sa, ACCA a devenit liderul mondial al form`rii profesiei contabile. Asemenea mediului universitar, ACCA ofer` 2 categorii de programe: pentru formarea profesional` ini]ial` complet` sau punctual` pe anumite teme [i formarea continu` dup` certificare, care este obligatorie pentru men]inerea acesteia. Programul de preg`tire oferit de ACCA asigur` cuno[tin]ele [i aptitudinile necesare unui profesionist contabil, capabil s` r`spund` celor mai mari exigen]e ale practicii economice.

|ncep<nd din 2007, \n concordan]` cu noile cerin]e impuse de globalizarea profesiei contabile, ACCA va introduce o nou` schem` de preg`tire [i certificare (ACCA2007), care va cuprinde 2 p`r]i: ACCA Business [i ACCA Professional. Programul de master “Contabilitatea afacerilor” se \ncadreaz` \n strategia promovat` de ACCA de parteneriat cu mediul academic, pentru implementarea noii scheme de preg`tire [i certificare ACCA2007.

ACCA \n rom<niaACCA a \nfiin]at de cur<nd \n rom<nia un birou local care va avea responsabilit`]i [i pentru rela]iile cu Bulgaria [i republica Moldova. Asocia]ia organizeaz` exam-ene pentru ob]inerea calific`rii ACCA sau a unei diplome \n Financial Management, precum [i a unui certificat \n International Auditing.

„Datorit` num`rului mare de studen]i rom<ni \nscri[i la examenele ACCA din Europa s-a luat decizia deschiderii unui birou [i \n Rom<nia”, explic` Oana Neac[u, adminis-trative assistant ACCA Rom<nia.

„Unul dintre cele mai mari avantaje ale calific`rii ACCA este varietatea [i gradul de specializare ale subiectelor. De[i \n multe privin]e este asem`n`toare cu un MBA, ACCA este mult mai mult dec<t at<t, nefiind egalat ca resurse sau recunoa[tere la nivel mondial”, explic` Andreia Manea, head of ACCA Romania, Bulgaria [i Moldova.

Certificarea ACCAValoarea [i relevan]a programelor ACCA este cu at<t mai mare cu c<t se bucur` de o recunoa[tere f`r` egal din partea angajatorilor, oferind drept de liber` practic` profe-sional` \n toate ]`rile globului unde aceste standarde sunt recunoscute [i aplicate. |n martie 1999, structura [i con]inutul programelor ACCA au fost adoptate de c`tre Na]iunile Unite ca standard de referin]` pentru armonizarea profesiunii contabile la nivel global. ACCA este singura organiza]ie profesional` cu aplicabilitate real` interna]ional`, recunoscut` ca atare de c`tre Banca Mondial` [i USAID. Ambele organiza]ii au utilizat ACCA ca model \n dezvoltarea profesiunii contabile \n toat` lumea.

ACCA are dou` sesiuni de examene pe an, \n iunie [i \n decembrie \n care se pot da p<n` la patru examene. Pentru acestea, studen]ii pot \nv`]a individual sau pot apela la companii din pia]` care furnizeaz` cursuri.

institutul irECSoN prin Colegiul ACCA a dob<ndit \n anul 1999 statutul de Accredited Tuition Provider derul<nd activit`]i de consultan]`, administrare [i preg`tire (tuition) pentru examenele ACCA.

Majoritatea candida]ilor la examenele ACCA sunt angaja]ii puternicelor firme de con-sultan]` financiar` Ex: Deloitte, PricewaterhouseCoopers.

Ce este CFA ?Chartered Financial Analyst este un titlu profesional ce se acord` de c`tre CFA Institute, din Statele Unite, [i este cea mai \nalt` calificare pentru profesioni[tii \n investi]ii. |n special \n Statele Unite [i \n Canada, gradul CFA este de regul` o condi]ie

Certific`riinterna]ionale \n domeniileAudit, Finan]e, Contabilitate

Certific`ri interna]ionale \n domeniile Audit, Finan]e, Contabilitate Ghidul Angajatorilor

Ghidul Angajatorilor �9

Page 32: Afla mai mult

�0 Angajatori de TOP 2007

Page 33: Afla mai mult

Certific`ri interna]ionale \n domeniile Audit, Finan]e, Contabilitate Ghidul Angajatorilor

pentru o pozi]ie de top \n administrarea fondurilor de pensii, fondurilor de investi]ii etc. Asocia]ia CFA Institute are peste 80.000 de membri, \n 125 de ]`ri, cu 131 de asocia]ii locale afiliate.

Asocia]ia CFA rom<niaScopul asocia]iei este promovarea celor mai \nalte standarde profesionale \n domeniul analizei [i managementului investi]iilor, \n conformitate cu Codul [i cu Standardele de practic` [i etic` profesional` ale CFA Institute. Asocia]ia este deschis` tuturor candida]ilor care au absolvit Nivelul 1 al examenelor CFA [i au peste patru ani de experien]` legat` de analiza sau de managementul investi]iilor. |n Rom<nia sunt peste 220 de candida]i \nscri[i \n programul CFA, afla]i la diferite „niveluri“.

CFA & fondurile de pensii« Un fond de pensii ce va fi administrat de un absol-vent CFA va oferi participan]ilor un dublu avantaj: \nt<i performan]` investi]ional` superioar` [i apoi un lucru foarte important, \n special \n ]ara noastr`, standarde de etic` f`r` pat` » afirm` Emilia Bunea, Vicepre[edinte Interamerican [i Pre[edinta Asocia]iei CFA Rom<nia. “De]in`torii de CFA subscriu la Codul de etic` al CFA In-stitute, care protejeaz` micii investitori chiar [i \mpotriva celor mai subtile „derap`ri“. |n SUA gradul CFA a devenit [i mai c`utat, tocmai pentru c` garanteaz` nu doar pri-ceperea, ci [i probitatea profesional` a de]in`torilor s`i.”

Pentru a ob]ine aceast` calificare sunt necesare, printre altele, absolvirea unei succesiuni de trei examene („niveluri“) [i experien]` de peste patru ani \n domeniul investi]iilor.

Primul CFADrago[ Cabat, \n prezent CFA \n cadrul OTP Bank, a fost primul rom<n care a \nceput aceast` certificare \n Rom<nia, \n 1997, primind una dintre cele cinci burse acordate \n toat` lumea [i, odat` cu aceasta, aproape 20 de kilograme de c`r]i. “Diploma este o certificare a cuno[tin]elor economice [i financiare, urm`torul nivel dup` un MBA, CFA fiind considerat` de cunosc`tori drept ‘top of the top’. |n Rom<nia CFA nu este \nc` pre]uit` la adev`rata valoare, \ns` este din ce \n ce mai cunoscut` [i mai c`utat`, mai ales de angajatori. Mai ales multina]ionalele privesc ca pe un mare avantaj diploma de CFA iar absolven]ii de CFA sunt recunoscu]i ca speciali[ti \n orice domeniu financiar” afirm` Cabat.

www.accaglobal.com www.cfainstitute.orgwww.irecson.ro

Ghidul Angajatorilor ��

Page 34: Afla mai mult

Ghidul Angajatorilor intr` \n culisele job-ului visat

Cu siguran]` c` termeni ca: viitor profe-sional, plan de carier`, jobul visat, aria de activitate potrivit` sun` atr`g`tor [i te sim]i matur ‘profesional’ c<nd po]i vorbi cu dezinvoltur` despre ei. Dar ce e de f`cut atunci c<nd aceste concepte sunt \nc` vagi pentru tine [i tu \nc` nici nu ai avut primul job? Cum po]i s`-]i planifici viitoarea carier` dac` nu te-ai decis ce vei face \n continuare sau dac` pur [i simplu nu ai avut ocazia s` afli ce ]i se potrive[te?

|]i propun mai departe unul dintre cele mai la \ndem<n` [i mai eficiente instru-mente de preg`tire a carierei: interviul informa]ional.

Acesta reprezint` o surs` de \ncredere pentru a afla dac` jobul, compania, do-meniul \n care \]i dore[ti s` lucrezi este a[a cum \]i imaginai sau cum ai auzit \n cercul t`u de cuno[tin]e. Concret, interviul informa]ional \]i d` [ansa de a fi tu cel care pune \ntreb`ri, pentru a cunoa[te reponsabilit`]ile unui job, tipul de cultur` organiza]ional` a unei firme preferate [i chiar oportunit`]i de carier` \n aria ta de interes.

intr~ in culisele

joB-uluimult visat

�� Ghidul Angajatorilor

Page 35: Afla mai mult
Page 36: Afla mai mult

�� Ghidul Angajatorilor

Este important s` re]ii c` atunci c<nd dore[ti s` te folose[ti de acest instru-ment, scopul t`u principal este de a aduna informa]ii care mai t<rziu te vor ghida c`tre un job potrivit ]ie. |n cadrul unui interviu informa]ional nu \i ceri interlocutorului s`-]i dea de munc`, ci doar informa]ii referitoare la postul pe care ]i-l dore[ti. De[i, uneori, este posibil ca persoana intervievat` s` fie impresionat` de cum te prezin]i [i s`-]i ofere ponturi referitoare la joburi disponibile. Mai mult chiar, te sf`tuiesc s` ai la tine un CV, pentru o astfel de situa]ie.

Ce urmeaz` dup` ce ai identificat c<teva posturi care te atrag, \ntr-un domeniu pe care ]i l-ai ales [i eventual, [i \ntr-o companie la care visezi?

|n primul r<nd, construie[te-]i o re]ea de oameni care te pot ajuta s` duci acest demers la cap`t. Sunt convins` c` ai cel pu]in c<]iva prieteni care la r<ndul lor cunosc ni[te persoane care \]i pot face leg`tura cu oamenii cu care dore[ti s` ai o discu]ie am`nun]it`. Cerceteaz` terenul [i vezi dac` nu cumva persoanele respective sunt mai aproape de tine dec<t \]i \nchipuiai. Nu te desparte de ei dec<t un e-mail pe care s`-l trimi]i sau un apel telefonic pe care s`-l efectuezi, pentru a-]i stabili o \nt<lnire cu ace[tia.

Este crucial s` nu te g<nde[ti c` p`rerea unei singure persoane este de ajuns pentru o viziune de ansamblu asupra unui job. Cu c<t mai multe per-soane intervievate, cu at<t mai multe argumente pro [i contra unui post sau a unei companii. De asemeni, nu te l`sa descurajat de refuzurile pe care le vei primi. Uneori, scuza despre lipsa timpului pentru cele 20-30 de minute de interviu este foarte adev`rat`; \n plus, multe dintre persoanele pe care le vei contacta vor fi susceptibile la cererea ta, a[a c` este indicat s`-]i prezin]i inten]iile sub o form` c<t mai diplomatic`.

Mai departe, interviul \n sine va decurge cu \ntreb`ri ale c`ror r`spunsuri \]i sunt de mare interes [i de care ai nevoie pentru conturul imaginii job-ului t`u viitor. Mai jos ai o list` cu posibile \ntreb`ri:

Cum a]i ajuns pe aceast` pozi]ie [i \n acest domeniu?Care este programul unei zile obi[nuite de munc`?Ce studii sunt necesare pentru acest job?Ce calit`]i [i abilit`]i ar fi indicat s` aib` un candidat?Care parte a jobului v` aduce cele mai multe satisfac]ii? Care sunt problemele \nt<lnite?Ce oportunit`]i de avansare exist` \n aceast` companie / pe aceast` pozi]ie?Exist` o cerere de personal \n aceast` companie?Ce sfaturi i-a]i da unei persoane care dore[te s` \nceap` s` lucreze \n acest dome-niu?Ce fel de preg`tire se ofer` unui angajat nou?Ce p`rere ave]i despre CV-ul meu? M` poate ajuta s` \ncep o carier` \n acest dome-niu?Pe cine \mi recomanda]i pentru un alt interviu?

Dup` ce ai reu[it s` discu]i cu mai multe persoane avizate, c<[tigul e de partea ta: nu numai c` ai [ansa de a explora oportunit`]ile pe care ]i le ofer` o carier`, dar cu aceast` ocazie \]i setezi [i o ]int` profesional`. |n plus, ob]ii multe informa]ii despre calit`]ile necesare pentru un job; explorezi dincolo de titulatura pompoas` a unui post [i vezi, concret, ce presupune acesta [i cum te po]i acomoda cu mediul de lucru. }ine cont c` odat` ce ai avut contact cu, s` zicem, un manager, acesta poate s` fie un prim pas al unei rela]ii profesionale.

Foarte important este c` odat` cu informa]iile pe care le afli, ai mari [anse de a descoperi oportunit`]i de angajare care nu sunt f`cute publice. Chiar mai mult, \]i identifici propriile plusuri [i minusuri pentru un job.

Lista beneficiilor ar putea continua, dar te las pe tine s` descoperi, prin practic` [i perseveren]`, c` un interviu informa]ional \]i va deschide u[a c`tre alegerea potrivit`.

Succes!

Daniela Ghimpe]eanu, Career Experts

www.careerexperts.roConsiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei

Ghidul Angajatorilor intr` \n culisele job-ului visat

Page 37: Afla mai mult
Page 38: Afla mai mult

Atmosfera de lucru este pl`cut`

Compania investe[te \n dezvoltare profesional` prin programe de instruire adecvate

Pachetul salarial oferit este atractiv (venit+beneficii)

Activitatea \n companie \mi ofer` provoc`ri profesionale

Companiei \i pas` de angaja]i

Managementul companiei este performant / competent

Compania pl`te[te orele suplimentare

Pot promova rapid \n interiorul companiei

Compania ofer` locuri de munc` sigure

Compania este prosper`

Dotarea tehnico-material` este corespunz`toare

Compania are o strategie bine definit` [i clar`

|n companie ai posibilitatea de a desf`[ura activit`]i variate pe temen lung

Compania are o bun` reputa]ie pe pia]`

Compania denot` responsabilitate social`

Programul de lucru este flexibil

Compania are modele (persoane) pe care le pot urma

Compania este lider de pia]`

Sediul este aproape / u[or accesibil

Sediul companiei arat` foarte bine

0 20 40 60 80 100

Ai terminat facultatea recent sau e[ti pe cale s` o termini \n cur<nd. Poate ai deja ceva experien]` de munc` dob<ndit` pe parcursul [colii sau nu. Poate te-ai orientat deja c`tre un domeniu profesional [i c`tre o companie \n care vrei s` te angajezi cu scopul de a-]i dezvolta serios cariera.

|n aceast` etap`, aspectele esen]iale care sunt luate \n considerare de tineri \n alegerea locului de munc` – conform studiului ‘Cel mai dorit angajator*’ organizat de Catalyst Solutions - sunt urm`toarele:

Studiul a fost realizat \n parteneriat cu Synergize Consulting, companie membr` a grupului Daedalus.

N = 815 (persoane) baza total`Scala: 10 - Extrem de important1 - Deloc important

Ghidul Angajatorilor Cunoa[te bine cultura organiza]ional`

cuno{te Bineculturaorganiza}ional~

83.7%

82.1%

81.3%

80.3%

80.3%

77.5%

70.3%

68.9%

67.1%

66.3%

63.9%

59.6%

52.9%

50.7%

50.5%

46.2%

41.1%

32,2%

25.6%

22%

�� Ghidul Angajatorilor

Page 39: Afla mai mult

Din cele 20 puncte de mai sus, 6 aspecte (1, 2, 4, 5, 6, si 8) descriu cel mai bine cultura organiza]ional` a companiei. Acest rezultat denot` importan]a pe care tinerii o acord` culturii organiza]ionale \n alegerea companiei pentru a-[i construi cariera de succes pe care [i-o doresc.

Pentru a reu[i s` evaluezi bine cultura organiza]ional` trebuie s` te asiguri c` po]i r`spunde la dou` \ntreb`ri:

Cum st` compania la care vreau s` aplic la aceste capitole?Acord suficient` importan]` celor 6 aspecte despre cultura organiza]ional` \n alegerea mea sau m` las influen]at de scoruri mari la celelalte aspecte?

Bine\n]eles c` acum r`m<ne s` ob]ii informa]iile pe baza c`rora s` po]i r`spunde la cele dou` \ntreb`ri. Aici intervine cea mai mare problem` \n procesul de angajare. Sunt pu]ine com-paniile care \[i comunic` transparent cultura organiza]ional`. {i mai pu]ine sunt companiile care \[i comunic` at<t cultura la care aspir`, c<t [i cultura tr`ita \n prezent.

Ce r`m<ne de f`cut \n cazul acesta? R`m<ne s` ne facem tema pe cont propriu.

Haide]i s` vedem dup` ce ar trebui s` ne uit`m. Cum putem s` ne d`m sea-ma dac` cultura organiza]ional` este una care ne va ajuta s` ne dezvolt`m pe plan profesional?

Mai jos sunt listate c<teva

1.

2.

abord`ri prin care putem desco-peri informa]ii pe baza c`rora s` identific`m r`spunsurile la cele dou` \ntreb`ri de mai sus.

Particip` la prezent`rile companiilor \n cadrul evenimentului Angajatori de TOP;Ini]iaz` discu]ii cu prietenii, rudele, colegii sau cuno[tin]ele acestora care lucreaz` \n firma care te intereseaz`; Pune \ntreb`ri concrete s` afli acele as-pecte care \]i descriu cel mai bine cultura organiza]ionala. Ex:

Dac` m` angajez \ntr-o pozi]ie de entry level, c<nd mi s-ar evalua performan]a?Managerii din compania dumneavoas-tr` sunt preg`ti]i s` fie coachi [i mentori pentru angaja]ii tineri?Pute]i s` \mi explica]i diferen]a \ntre cultura organiza]ional` tr`it` \n prezent [i cea spre care v` \ndrepta]i?C<te zile de training se investesc \n medie \ntr-un angajat t<n`r?Cum se comunic` strategia companiei c`tre angaja]i?Da]i-mi c<teva exemple cum condu-cerea companiei demonstreaz` c` \i pas` de angaja]i?Da]i-mi un exemplu de angajat t<n`r care a reu[it s` fie promovat repede \n carier` pe baz` de merite profesionale?

Prin r`spunsurile la aceste \ntrebari \]i vei da seama \n ce m`sur` compania este una \n care:

se promoveaz` pe baz` de merite profesionale;

1.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Cunoa[te bine cultura organiza]ional` Ghidul Angajatorilor

se investe[te \n dezvoltarea man-agerilor prin experien]a c`rora vei \nv`]a [i te vei dezvolta [i tu;atmosfera de lucru este una cole-gial`, cu spirit de echip`;comunicarea este una transparent` [i autentic`.

Odat` ce afli informa]ia relevant` despre cultura organiza]ional c<t [i celelalte aspecte e[ti preg`tit pentru a lua o decizie strategic`. Decizia strate-gic` este aceea prin care alegi deseori calea mai dificil` pe termen scurt, dar cu perspective bune pe termen lung.

Pentru unii dintre noi nu este u[or s` ne alegem un loc de munc` \n care ni se evaleaz` performan]a. |ntr-o astfel de companie ]i se cere [i ]i se exp-loateaz` c<t mai mult din poten]ialul t`u. Aceast` cale, mai dificil`, este cea mai solid` funda]ie pentru dezvoltarea noastr` personal` [i profesional` pe termen lung.

Cultura organiza]ional` influen]eaz` nivelul de profesionalism la care ne dezvolt`m. Nivelul de profesionalism, la r<ndul s`u influen]eaz` nivelul mate-rial [i social la care evolu`m ulterior.

Acum nu \]i r`m<ne dec<t s` alegi ce ac]iuni vei \ntreprinde \n demersul t`u de angajare. Vei lua \n considerare acest aspect important \n alegerea urm`torului job?

Succes!Eduard Radu

Eduard Radu este fondatorul primului centru privat de consiliere \n carier` din

Romania, Career Experts, care ofer` servicii de coaching profesional

[i dezv`luie atitudinile, ideile [i aptitudinile necesare unei cariere de succes. Pentru a afla mai multe informa]ii vizita]i www.careerexperts.ro sau scrie]i-ne la

[email protected].

Ghidul Angajatorilor ��

Page 40: Afla mai mult
Page 41: Afla mai mult
Page 42: Afla mai mult

Ghidul Angajatorilor Studiile economice – primul criteriu pentru a-]i g`si un job \n cele mai mari companii

�0 Ghidul Angajatorilor

Cu toate c` oferta de pe pia]` de munc` cre[te \n toate domeniile, economi[tii au \nc` cele mai mari [anse de a-[i g`si un job \n timpul facult`]ii sau la terminarea acesteia.

Indiferent de facultatea absolvit`, studiile economice sunt \n topul cerin]elor angajatorilor din Rom<nia. Evi-dent c` simpla absolvire a unei facult`]i din domeniu nu este suficient`, cuno[tin]ele de calculator [i limbile str`ine sunt cerin]e obligatorii dac` vrei un job bun [i posibilitatea de a-]i dezvolta o carier`.

Criteriile \n func]ie de care am f`cut selec]ia joburilor de mai jos sunt num`rul ridicat de oferte \n aceste domenii, dar [i oportunit`]ile de dezvoltare pe care le ofer`. Num`rul mare de oferte este sus]inut \n mare parte de c`tre companii care au deschis \nc` de anul trecut centre de suport regionale pentru care fac recrut`ri continuu pe parcursul anului 2007.

Consultant clientel` este una dintre cele mai atractive joburi oferite \n domeniul bancar. B`ncile \[i dezvolt` continuu gama de produse, motiv pentru care oferirea de consultan]` clien]ilor \n alegerea produselor care le satisfac cel mai bine nevoile este obligatorie. Pentru aceste posturi sunt prefera]i absolven]ii de studii economice care au bune abilit`]i de comunicare interpersonal` [i cunostin]e \n domeniul financiar. Provoc`rile mari apar \n momentul \n care consultan]a se face pentru clien]i persoane juridice, companii foarte mari care au nevoie de servicii financiare complexe.

Contabil. BPO sau Business Process Outsourcing este un termen din ce \n ce mai folosit \n lumea afacerilor de ast`zi. Din ce \n ce mai multe companii exter-nalizeaz` activit`]ile unor departamente, \n principal datorit` costurilor mai reduse. Aceste activit`]i care pot fi de contabilitate, resurse umane (recrutare, salarizare), IT, suport tehnic sunt preluate de compa-nii care sunt specializate \n BPO [i care devin astfel printre cei mai mari angajatori de tineri absolven]i. Contabilitatea este una dintre activit`]ile cele mai externalizate la nivel mondial.

In ultimii doi ani \n Rom<nia s-au deschis peste 200 de astfel de centre \n care se ofer` mai multe tipuri de servicii pentru clien]i care sunt de cele mai multe ori companii interna]ionale. Printre cei mai mari angaja-tori sunt TMF, Accenture [i Genpact.

Pentru pasiona]ii de domeniu, cerin]ele sunt de absolvire a unei facult`]i \n cadrul c`reia s-a aprofun-dat contabilitatea. Limbile str`ine sunt foarte c`utate datorit` faptului c` serviciul este prestat c`tre un client interna]ional, iar contabilitatea se realizeaz` \n limba ]`rii respective. Cei care vorbesc foarte bine italiana, franceza, portugheza, spaniola, germana \[i pot \ncepe cu usurin]` cariera \n acest domeniu.

Printre avantajele acestui job sunt lucrul cu clien]i str`ini, aprofundarea limbii str`ine mai ales la nivelul termenilor tehnici, familiarizarea cu alte sisteme contabile.

studiile economice PriMUl CriTEriU PENTrU A-}i G~Si UN joB |N CElE MAi MAri CoMPANii

Page 43: Afla mai mult

Studiile economice – primul criteriu pentru a-]i g`si un job \n cele mai mari companii Ghidul Angajatorilor

Ghidul Angajatorilor ��

Analist business este de cele mai multe ori pozi]ia de intrare pentru cei care doresc s` devin` consultan]i. Profilul clasic pentru acest job este absolvirea unei faculta]i din domeniul economic, rezultate academice peste medie, experien]` interna]ional`, foarte bune abilit`]i de comunicare, [i cel pu]in limba englez` la nivel excelent. Pe de alt` parte angajatorii investesc foarte mult \n preg`tirea [i dezvoltarea persoanelor, iar \n doi - trei ani se evolueaz` pe postul de consultant. Oportunit`]ile \n acest domeniu au crescut din momentul \n care a decis intrarea cu partea de consultan]` \n Romania una dintre cele mai mari companii din lume \n acest domeniu – Accenture. ABS [i Roland Berger sunt alte dou` companii \n care \]i po]i dezvolta o carier` \n domeniu.

Consultant functional este o varia]ie a jobului de consultant [i este specific companiilor care ofer` servicii de implementare de softuri de tip ERP (Enterprise Resource Planning). Consultantul trebuie s` \n]eleag` afacerea clientului, procesele [i fluxurile din departamente [i s` poat` translata aceste fluxuri \ntr-o diagram` care apoi este transformat` de c`tre pro-gramator \ntr-un sistem informatic. IBM Global Delivery Center a pornit \n acest an un proiect de recrutare amplu pentru consultan]i func]ionali, mai ales pentru cei care vorbesc german`, francez` [i italian`.

V<nz`rile continu` s` fie unul dintre domeniile \n care tinerii absolven]i \[i pot g`si cu u[urin]` un job. Servicii financiare, autoturisme, soft-uri, bunuri de larg consum, spa]ii pentru birouri … pentru a enumera doar c<teva dintre ariile \n care oferta de joburi continu` s` fie \n top. A alege cariera de “v<nz`tor” este o oportunitate pentru cei care sunt atra[i de ideea de venituri mari corelate cu performan]a, care vor s` vad` c` extra efortul lor este recompensat corespunz`tor [i celor c`rora le place s` interac]ioneze cu mul]i oameni. Pentru a fi un “v<nz`tor” bun trebuie s` fii proactiv, deschis la nou, perseverent, bun negociator, flexibil, sociabil, conving`tor, rezistent la stres.

Specialist achizi]ii este un job specific companiilor multina]ionale [i presupune rela]ia cu furnizorii – \ntocmirea cer-erilor de ofert`, selectarea furnizorilor, ne-gocierea [i semnarea contractelor, managementul contractelor. Abilit`]ile necesare pentru o carier` \n acest domeniu sunt negocierea, capacitatea de a lucra \ntr-un mod organizat, aten]ia distributiv`, multi-tasking, dar [i capacitatea de a respecta sistemele [i procedurile interne.

job focus: ACTUArViitorul \nseamn` incertitudine. Unele eveni-mente care se pot \ntampl` sunt indezirabile. Riscul este probabilitatea ca aceste eveni-mente s` se \nt<mple. Actuarii sunt exper]i \n evaluarea probabilit`]ii unor evenimente viitoare, design-ul unor modalit`]i creative de a reduce probabilitatea evenimentelor cu efect negativ, diminuarea impactului \n cazul producerii acestor evenimente.

Aflat \n topul primelor cinci joburi \n Statele Unite, unul dintre cele mai bine pl`tite, jobul de actuar poate fi g`sit mai ales \n cadrul angajatorilor din domeniul asigur`rilor.

Pentru a ajunge actuar sunt necesare studii \n domeniul financiar, contabilitate, economie, afaceri, foarte bune cuno[tin]e de matematic`, probabilit`]i, statistic`. Este un job care implic` un nivel ridicat de stres [i aten]ie la detalii, dar pentru cei pasiona]i de risc [i de modalit`]i prin care \l pot diminua, poate fi foarte recompensator.

Page 44: Afla mai mult

Basic requirements for the Junior Consultant:Soft skills including developed problem solving, team working, communication skills; Resilience and flexible approach to work;Pragmatic and dynamic person, who would enjoy dynamism of a fast growing enterprise; Good level of English;Excellent computer operating knowledge.

Profil companieGhidul Angajatorilor

Architected Business Solutions has been founded in 2004 as the Roma-nian representative of IDS Scheer Ger-many, serving about 6,000 customers in over 70 countries through a network of its own branch offices and partners. The software and consulting company IDS Scheer develops Business Process Management solutions for corpora-tions and public authorities. With its ARIS Platform for Process Excellence, the company offers an integrated and complete tool portfolio for strategy, design, implementation and controlling of business processes. Thanks to the integrated approach of ARIS Value En-gineering (AVE), our consultants build bridges between corporate strategy, business processes, IT solutions and the controlling of running processes in their customers’ organizations.

The solutions provided by our com-pany are adressing various industries like chemical and pharma, consumer goods and distribution, finance and banking, the public sector, telecommu-nications and utilities.

To cover a wide area of services, Achitected Business Solutions has developed three service lines that are designed to cover our customers` needs in the business process man-agement system: Business Consulting, Technological Solutions and Financial Services.

Who are we?

how can you

apply

If you want to join our team of young and ambitious professionals, please send your CV and a brief intention letter to the following e-mail adress: [email protected]

Within Architected Business Solutions we value flexibility and the chance to explore—both personally and professionally. We are driven by the desire to create competitive advantage not only for our clients, but also for our people, in the form of unique skills and insights.

What we offer is the chance to develop professionally and personally gaining hands-on experience and expertise in various industry projects through technical and soft skills trainings, highlighted by performance appraisal schemes that benchmark each employee`s career path.

Why should you work with us?

Junior Consultants for:

Technology Solutions

Business Consulting

Financial Services

career opportunities within aBs

Business consultancyProcess optimisationProcess Performance ManagementInternal AuditBalanced Score CardFinancial modelsDefine or improve reporting systems

Technology solutions & outsourcingSystem integration, SAP/ERP/SCM/CRM implementation servicesManagement, support and integration services for IT operations, including application hosting and call center activities.e- learning

Financial ServicesFinance & Accounting outsourcingManagerial Reporting Package design and implementationAccounting methodologies/ procedures preparation and implementationAssistance to FI/ CO (SAP modules) implementationSpecialized trainings

�� Ghidul Angajatorilor

Page 45: Afla mai mult

Bookkeeping and Reporting Services

Human Resourceand Payroll Sercives

Domiciliary andManagement Services

Corporate SecretarialServices

International VAT Registrationand Refund Services

Registar andShareholder Services

Structured FinanceServices

International Licesingand Collection Services

Fund AdministrationServices

Page 46: Afla mai mult

Ghidul Angajatorilor ob]ine job-ul \n 15 minute

oB}ine joB-ul |n �� minute

De[i poate p`rea surprinz`tor pentru practicile de recrutare cu care suntem obi[nui]i, participarea la un t<rg de carier` \]i poate aduce jobul dorit \ntr-un timp extrem de scurt.

Pentru a \ntelege mai bine cum func]ioneaz` lucrurile am stat de vorb` cu Ana Giurc` [i Drago[ Gheban, doi dintre consultan]ii Catalyst Solutions, firma organizatoare a t<rgului de carier` “Angajatori de TOP”.

“Organiz`m evenimente de carier` de doi ani de zile, evenimente de carier` care se bucur` de participarea celor mai activi [i dori]i angajatori din Rom<nia. |n ace[ti doi ani de zile am fost martorii multor pove[ti de success, care au avut loc la Angajatori de TOP, [i cred ca ele pot fi replicate \n num`r mult mai mare, dac` candida]ii ar \n]elege cum trebuie s` se preg`teasc` pentru acest gen de evenimente”, spune Ana Giurc`.

“S` analiz`m \mpreun` ce face majoritatea candida]ilor c<nd caut` un job”, continu` consultantul Catalyst Solutions. “Ce metode se folosesc? Banuiesc c` [i tu, la fel ca mine, ai paria c` este vorba de un CV, un computer [i o conexiune la Internet. |ntr-adev`r, acestea sunt cele mai folosite [i mai previzibile metode. {i din acest motiv, au o problem` major`: nu te diferen]iaz` de ceilal]i candida]i, [i nu sunt foarte eficiente”.

Peste 90% dintre tinerii afla]i \n c`utarea unui loc de munc`, folosesc doar c<teva metode pasive de c`utare a unui job, cum ar fi:

Aplicarea la joburile de pe site-uri de recrutare; Trimiterea CV-ului prin email la companiile unde doresc s` lucreze; Trimiterea CV-ului prin email la firme de recrutare; C`utarea de joburi \n pres`; C`utarea de joburi prin c<teva cuno[tiin]e.

“Te invit s` vezi procesul de recrutare [i din cealalt` perspectiv`, cea a recrutorului: ai pus un anun] de job [i prime[ti sute de CV-uri, din care peste jum`tate nu \ndeplinesc nici m`car cerin]ele fundamentale ale jobului. Sunt prost structurate, pline de cli[ee, nu \]i creeaz` o impresie clar` despre profilul persoanei, iar tu ca recrutor e[ti at<t de ocupat \nc<t nu vei acorda dec<t 30 de secunde fiec`rui CV ca s` te conving`”, spune Drago[ Gheban.

Folosind aceste metode de a-]i manifesta interesul pentru un job, nu faci altceva dec<t s` te pui \n aceea[i turm` imens` cu restul [i s` speri c` vei fi observat, cu-noscut [i selectat. “Statistic vorbind, [ansele tale, de[i poate e[ti un candidat valoros sunt la fel de mari (sau mici) ca [i ale unui candidat mediocru, deoarece un CV pe mail nu spune foarte multe despre tine ca persoan`, cu at<t mai mult, cu c<t probabil nici nu ai foarte mult` experien]`”, adaug` consultantul Catalyst Solutions.

Totu[i, de ce sunt at<t de folosite? Pe de o parte pentru c` mul]i dintre noi nu ne oprim s` ne g<ndim c<t de bine chiar func]ioneaz`. Pur [i simplu facem ceea ce face [i restul. Pe de alt` parte, pentru c` fiind metode pasive, nu presupun efort mult, nu \]i asumi nici-un risc [i nu e nevoie s` ie[i din zona ta de confort.

“Am s` \mp`rt`[esc cu voi c<teva din ideile pe care le-am auzit repetate de nenum`rate ori de c`tre companiile partici-pante la Angajatori de TOP”, spune Ana Giurc`. “Lucrul cel mai de pre] pe care l-ar dori aceste companii s`-l aud` de la un candidat ar fi un text de genul urm`tor: “Bun` ziua, m` numesc,………, sunt student \n ultimul an la,………., [i \mi doresc foarte mult s` lucrez \n …. (domeniul); am obser-vat c` oferi]i joburi \n acest domeniu [i mi-ar face pl`cere s`-mi povesti]i un pic mai mult despre aceste oportunit`]i”. Dup` ce ai asculta prezen-tarea f`cuta de c`tre com-panie nu-]i mai r`m<ne dec<t s` le spui cu cuvintele tale de ce \]i dore[ti s` lucrezi \n acel domeniu [i ce anume te recomand` pentru asta.

Nici o companie nu vine s` \l descopere pe Einstein la un t<rg de carier`. Singura lor a[teptare este s` \nt<lneasc` tineri care [tiu ce vor, care demonstreaz` c` sunt pasiona]i de acel domeniu [i care au curiozitatea de a \n]elege [i a descoperi mai multe depre compania respectiv`. Cu toate acestea este surprinz`tor c<t de pu]ini candida]i \n]eleg [i aplic` acest lucru. De mult prea multe ori, singura \ntrebare pe care o primesc ca recrutor este “Ce posturi oferi]i?” [i “Cu ce se ocup` compania dumneavoastr`?”.

Ghidul Angajatorilor��

Daca e[ti bine preg`tit [i [tii ce vrei, un t<rg de carier` poate fi cea mai scurt` [i eficace cale de a ob]ine jobul dorit \n compania dorit`.

Page 47: Afla mai mult

ob]ine jobul \n 15 minute Ghidul Angajatorilor

{i tocmai aici exist` OPORTUNITATEA pentru cei care \n]eleg cum pot folosi acest lucru \n avantajul lor. Imagineaz`-]i urm`torul scenariu. E[ti recrutor de la standul unei companii multina]ionale. }i-au trecut pe la stand 200 de candida]i \n ziua re-spectiv`. Majoritatea au lasat un CV \n treac`t, unii nici m`car at<t. To]i te-au intrebat ce posturi oferi, de[i ele erau prezentate pe site-ul [i bro[ura evenimentului. Din to]i cei 200, au fost totu[i 3 persoane, care au venit la stand, ]i-au spus c` s-au interesat despre companie pe internet, c` au g`sit una sau dou` din pozi]iile deschise ca fiind foarte interesante pentru ceea ce [i-ar dori s` fac` pe viitor, ]i-au cerut mai multe detalii [i apoi a]i avut o conversa]ie pl`cut` de 5-10 minute despre ce au facut p<n` acum [i de ce consider` c` ar fi persoana potrivit` pentru postul respectiv.

tu dac` ai fi acel recruiter, pe cine ai fi mai degrab` tentat s` invi]i la un interviu?“Din experien]a de p<n` acum, 90% din tinerii profesioni[ti pe care companiile i-au angajat la t<rgul de carier` Angajatori de TOP au fost candida]i care au procedat precum cei 3 da]i ca exemplu mai sus”, completeaz` Drago[ Gheban, consultant Catalyst Solutions.

NU UiTA – companiile particip` la astfel de evenimente cu dou` mari obiective:Vor s` stea de vorb` personal cu c<t mai mul]i candida]i1.

Vor s` transmit` un mesaj coerent despre oportunit`]ile de carier` pe care le ofer`.

Tu ar trebui s` ai de asemenea 2 mari obiective:

s` \n]elegi companiile [i joburile deschise,s` stai de vorb` pe \ndelete cu fiecare dintre companiile care ofer` oportunit`]i din aria ta de interes [i s` te asiguri c` le-ai comunicat \ntr-un mod conving`tor, profesionist [i c<t se poate de clar inten]ia ta de a te al`tura echipei lor.

2.

1.

2.

Ghidul Angajatorilor ��

Page 48: Afla mai mult

Ghidul Angajatorilor ob]ine job-ul \n 15 minute

Ana Giurc`, adaug` “G<nde[te-te de c<te ori ai ocazia s` \nt<lne[ti [i s` stai de vorb` \ntr-un cadru semi-formal cu un HR Manager, un coordonator de departament sau chiar un CEO, persoane a c`ror p`rere [i impresie poate at<rna greu \n procesul de selec]ie ulterior. Mul]i candida]i nici m`car nu ajung s` primeasc` un feed-back dup` ce au aplicat pe un site de recrutare sau au trimis un CV pe e-mail. |n schimb, \n cadrul unui t<rg de carier` ai ocazia acestui contact direct care poate \nsemna foarte mult dac` [tii cum s` folose[ti acest` ocazie.”

tocmai pentru a fi preg`tit a[a cum trebuie am identificat mai jos c<teva aspecte pe care nu trebuie s` le ignori:

Asigur`-te c` ]i-ai f`cut temele \nainte de t<rg. Verific` site-ul www.hipo.ro unde g`se[ti lista tuturor participan]ilor [i dac` identifici companii de care e[ti interesat asigur`-te c` [tii cu ce se ocup` [i ce pozi]ii au deschise; vei crea astfel o impresie pozitiv` puternic`; neproced<nd a[a vei ob]ine exact efectul contrar.

Reprezentan]ii companiilor se a[teapt` de la tine s` te po]i prezenta [i “vinde” singur.

Fii \mbr`cat \ntr-o ]inut` \ngrijit`, c<t mai business dac` se poate.

S` ai un num`r suficient de CV-uri cu tine; chiar dac` ai aplicat online, e bine sa la[i [i o copie fizic`, deoarece recrutori de la standuri \ntotdeauna \[i iau noti]e pe CV-urile care le primesc.

|ncearc` s` fii relaxat \n timpul discu]iei cu reprezentan]ii companiilor. Un z<mbet [i contactul vizual conteaz` mult pentru o prim` impresie.

Preg`te[te-te s` r`spunzi la \ntreb`ri despre ce te motiveaz` \n via]a profe-sional`, \n ce domenii \]i dore[ti s` lucrezi [i ce te atrage la ele. Dac` nu faci parte din categoria vorbitorilor \n public, ar fi bine s`-]i preg`te[ti de acas` c<teva idei.

Preg`te[te-]i c<teva \ntreb`ri pe care s` le adresezi companiilor care te intereseaz`. E important s`-]i ar`]i interesul fa]` de ele, [i vor crea o impresie pozitiv` \n mintea recrutorului.

Nu aborda direct compania care te intereseaz` cel mai mult. F`-]i inc`lzirea cu altele care te intereseaz` \ntr-o m`sur` mai mic`, pentru a te familiariza cu genul de \ntreb`ri care se pun [i de abia apoi arunc`-te \n “marea b`t`lie”.

Dup` o conversa]ie pl`cut` cu un reprezentant al com-paniei \ncearc` s` ob]ii o carte de vizit` sau o adres` de email. Este recomandat s` faci follow-up dup` eve-niment cu un scurt email \n care s`-]i reafirmi interesul pentru pozi]ia [i compania respectiv`. Te va ajuta prin a fixa [i mai bine numele t`u \n mintea recrutorului.

|n final, sorteaz` toat` informa]ia din bro[urile [i flyerele pe care le-ai adunat la t<rg [i trimite CV-ul acolo unde consideri ca e[ti interesat. }ine minte c` paleta de oportunit`]i \n domeniul ales de tine este probabil mult mai larg` dec<t ce ai descoperit la t<rg. Prin urmare te invit`m s` verifici \n mod regulat www.hipo.ro pentru toate oportunit`]ile la zi de la cei mai dori]i [i activi angajatori din economia rom<neasc`.

Ghidul Angajatorilor��

Page 49: Afla mai mult

angajatori de toP cel mai mare târg de carieră din România continuă online pe www.hipo.ro până la 31 mai 2007.

Găseşti în continuare pe www.hipo.ro:101 companii, liderii principalelor industrii35 de companii multinaţionale pe care altfel nu ai cum să le întâlneştiJoburi premium ale angajatorilor prezenţi la eveni-mentPrincipalele programe de management trainee dedi-cate absolvenţilor De la modele de CV-uri, structura recomandată, lungimea CV-ului, la modul în care îţi compui CV-ul chiar şi atunci când nu ai experienţă

www.hipo.ro

Ghidul AngajatorilorSite-uri recomandate

www.postuniversitar.ro

Postuniversitar.ro (Postgraduate.ro) este o resursă de dezvoltare a carierei pentru absolvenţi de toate vârstele, indiferent de profilul facultăţii absolvite. Site-

ul cuprinde un ghid orientativ de studii postuniversitare, articole, diverse oportunităţi educaţionale ce îţi vin în sprijinul dezvoltării carierei profesionale.Site-ul prezintă oportunităţi educaţionale şi de formare profesională* (cum ar fi: masterate, studii postuniversita-re, certificări, cursuri diverse, traininguri pentru angajaţii firmelor, etc) şi resurse de carieră utile în căutarea, dema-rarea sau dezvoltarea carierei profesionale.În secţiunea internaţională se regăsesc studii pentru cei care sunt interesaţi să înveţe în străinătate: UK, Franta, Italia, Germania, Austria, Elvetia, Spania.

www.academiadeafaceri.ro

AcademiadeAfaceri.ro oferă cursuri online de nivel Premium care se desfăşoară pe durata a 12 săptămâni şi conţin suporturi de curs, seminarii online, aplicaţii

practice, simulări şi analize de caz, proiecte şi teste finale. Cursanţii beneficiază de un orar flexibil, metode eficiente de învăţare şi fixare a cunoştinţelor bazate pe aplicaţii practice, discuţii libere, analiza de exemple şi modele practice şi asistenţa promptă din partea profesorilor sau a asistenţilor de curs.Punctul principal de atracţie îl reprezintă bursele de studii online:

MBA - Business Europe (administrare afaceri)European Business Communication (comunicare în afaceri)European Business Management (managementul afacerilor)English for European Business (engleza pentru afaceri)

www.studentie.ro

Ghidul studentului modern

www.studentcv.ro

Ce este StudentCV.ro

Arhiva Naţional` de CV-uri Studenţeşti este un proiect naţional şi internaţional realizat de Alianţa Naţionala a Organizaţiilor Studenţeşti din România (A.N.O.S.R.) în parteneriat cu portalul de resurse studenţeşti www.onlinestudent.ro . StudentCv.ro este o acţiune orientată spre cariera tinerilor încurajând activitatea extraşcolară, activităţile bazate pe volntariat şi pregătirea pentru o carieră de profesionist. Completează-ţi CV-ul în for-matul EuroPASS, singurul format recunoscut în Uniunea Europeană ca standard.

www.onlinestudent.ro

Pune-ti rotiţele în mişcare!

Resurse pentru carieră şi oportunităţi pentru studenţi.

Burse Joburi Cazare Admitere LicenţăReferate MasterDoctorat

CarierăUniversităţi BiblioteciChefuriUmorSănătate Cultură Ştiri

Ghidul Angajatorilor ��

Page 50: Afla mai mult
Page 51: Afla mai mult
Page 52: Afla mai mult