193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

download 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

of 13

Embed Size (px)

Transcript of 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  1/13

  Portofoliu 

  La TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

  Al elevului grupei 2! "i#for$ati%a

  To&to#ov&%'i Ma(i$

  Colegiu))Pro$eteu*

  Or+,oro%a

  1

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  2/13

  TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

  Te'#ologia I#for$atiei -i Co$u#i%atiilor a .eve#it u# $otor i$porta#t al a%tivit/0ii e%o#o$i%e -i a vie0ii.e 1i %u 1i+ O $aoritate %ov3r-itoare a oa$e#ilor 4# Europa .e a&t/1i utili1ea1/ u# %al%ulator pe#tru o ga$/variata .e a%tivit/0i) 4# &pe%ial pe#tru t3#/ra ge#era0ie folo&irea u#ui %al%ulator 1i .e 1i e&te o a%tivitate #or$al/I#tegrarea .e %al%ulatoare 4# .o$e#iul e.u%a0iei refle%t/ a%e&te te#.i#0e+ Utili1area %u &u%%e& a %al%ulatoarelor4# %o#te(te e.u%a0io#ale e&te .epe#.e#t/ #u #u$ai .e .i&po#i5ilitatea lor) .ar) .e a&e$e#ea) .e fa$iliari1areautili1atorilor %u ele+ A%e&t lu%ru e&te vala5il) .e a&e$e#ea) pe#tru a%%e&ul la I#ter#et+

  I# ur$/toarele r3#.uri voi 4#%er%a &/ e(a$i#e1 $/&ura 4# %are a%%e&ul la %al%ulatoare -i %o#e(iu#ile la

  I#ter#et &u#t .i&po#i5ile) -i %3t .e 5i#e &u#t folo&ite a%e&te i#&tru$e#te 4# go&po./riile %u %opii) pre%u$ -iutili1area %al%ulatorului -i a I#ter#etului .e %atre elevi+ A%e-ti i#.i%atori vor %reio#a o i$agi#e a u#ei popula0ii6$ai ale& o popula0ie .e elevi7 8 %o$plet i#tegrat/ 4#tr8o lu$e $ulti$e.ia 8 at3t 4# i#teriorul %3t -i 4# afara-%olii+ A%ea&t/ .e&%riere &ta5ile-te %o#te(tul pe#tru o privire 4# profu#1i$e) la utili1area IT9C .e %/tre profe&ori -i elevi 4# -%olile pri$are -i &e%u#.are+

  :# a#ul 2;;? .i# go&po./riile %u %opii 4# 4#tre0i#ere 4# UE au avut u# %al%ulator a%a&/).ar r/$3# .ifere#0e %o#&i.era5ile 4#tre 0/ri+ :# ti$p %e 4# Ger$a#ia) Fi#la#.a) ,ue.ia -i Norvegia $ai $ult .e@>? .i#tre go&po./riile %u %opii 4# 4#tre0i#ere au raportat %/ au u# %o$puter) 4# Ro$3#ia a%e&ta a fo&t %a1ul

  2

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  3/13

   pe#tru .oar !?+ P3#/ 4# a#ul 2;;@) pro%e#tul go&po./riilor %u %opii) %u a%%e& la u# %al%ulator a %re&%ut 4# toate0/rile) %u e(%ep0ia ,love#iei) u#.e a r/$a& %o#&ta#t/ la u# #ivel ri.i%at .e @2?+ :# u#ele 0/ri) #u$/rul a %re&%ut%o#&i.era5il+ :# Ro$3#ia) .e e(e$plu) pro%e#tul a %re&%ut .e la ! la >B?) 4# ti$p %e Tur%ia) .e-i 4# %o#ti#uare4# ur$a altor 0/ri) a avut o %re-tere .e 1e%e pro%e#te la B? 4# a%ea perioa./+ :# ge#eral) 4# $aoritatea 0/rilor) pro%e#tul go&po./riilor %u %opii 4# 4#tre0i#ere %are a avut u# %al%ulator 4# 2;;@) &e apropie .e @;?+

  :#tre 2;;< -i 2;;@) .atele Euro&tat arat/ o &%/.ere &e$#ifi%ativ/ 4# $/&ura 4# %are $/ri$ea pro.u&uluii#ter# 5rut 6PI7 al u#ei 0/ri pe %ap .e lo%uitor &e refer/ la .i&po#i5ilitatea %al%ulatoarelor 4# go&po./rii %u %opiiafla0i 4# 4#tre0i#ere+ Puterea e%o#o$i%/) %u toate a%e&tea) r/$3#e u# i#.i%ator .e .i&po#i5ilitate &porit/ a IT9C+Cu %3t pro.u&ul i#ter# 5rut pe %ap .e lo%uitor e&te $ai $are) %u at3t #u$/rul go&po./riilor %are au %o$puteree&te $ai $are+

  Cu toate a%e&tea) %'iar -i 0/rile %u u# PI pe %ap .e lo%uitor .e&tul .e re.u& au %u#o&%ut o %re-tere&e$#ifi%ativ/ a pro%e#tului .e go&po./rii %u %opii 4# 4#tre0i#ere) %are au u# %o$puter+ :# ti$p %e o $aoritate a0/rilor 4# 2;;< au raportat %/

  Figura 1: Relaţia dintre disponibilitatea de computere la domiciliu şi PIB-ul pe cap de locuitor,

  2006 şi 200

  EU BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT

  2006 76 75 45 62 : 96 79 72 56 73 81 69 78 61 61

  2006 2"#00

  2#$00

  000 1$200

  2"00

  2#%00

  1%600

  "&&00

  2100

  20

  2%#00

  2&600

  21&00

  12200

  1"100

  200 $6 $# 6& $& # $ 2 $6 #0 $" $& # $# $1 $&

  200 2"600

  2#&00

  1000

  1200

  2$&00

  2#&00

  1%000

  2$00

  2100

  2&"00

  2%&00

  2&&00

  2"200

  12200

  1200

  HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO

  2006 70 60 98 87 65 63 34 92 69 95 95 85 94 : 96

  2006 1&00 1$&00

  "1000

  2600

  12"00

  1$600

  100 20#00

  1%000

  2#000

  2100

  2$%00

  2200

  : &"&00

  200 $& 1 % $# $% %$ 2 $6 # "   : 100

  200 1%"00 1000

  "0$00

  2"00

  1&"00

  1$$00

  1000

  20#00

  1#200

  26600

  2#00

  26%00

  2##00

  : &2000

  "

  'isponibilitatea de

  calculatoare la domiciliu

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  4/13

  A = 'isponibilitatea de calculatoare la domiciliu B = PIB pe cap de locuitor 

  O trei$e .i# 0/rile europe#e ofer/ &u&0i#ere fi#a#%iar/ pu5li%/ pe#tru %u$p/rarea .e e%'ipa$e#te IT9C.e&ti#ate e.u%a0iei+

  U#&pre1e%e 0/ri ofer/ &prii# fi#a#%iar p/ri#0ilor pe#tru %u$pararea .e e%'ipa$e#te IT9C .e&ti#ate%opiilor + Cu toate a%e&tea) tipul .e &prii# varia1/D 4# opt 0/ri) &prii#ul e&te oferit e(%lu&iv pri# i#ter$e.iul&u5ve#0iilor pu5li%e .ire%te) elgia -i Lie%'te#&tei# per$ite &%utirea fi&%al/ pe#tru e.u%a0ie legat/ .ee%'ipa$e#te IT9C Portugalia ofera a$5ele tipuri .e &prii#+ U# #u$/r .e 0/ri) .e a&e$e#ea) $e#0io#ea1/ %/&o%iet/0iile private ofer/ pre0uri re.u&e pe#tru a%'i1i0ia .e e%'ipa$e#te IT9C .e&ti#ate e.u%a0iei

   :# ti$p %e %ele %i#%i 0/ri %u .i&po#i5ilitate aproape %o$plet/ 6a.i%/ $ai $ult .e @@? .i# go&po./riile%u %opii 4# 4#tre0i#ere au u# %al%ulator7 #u ofer/ &prii# pu5li%) a#e$ar%a) %u o rata .e @B? ) a%or.a &u5ve#0ii pu5li%e pe#tru p/ri#0i+ :# $o. &i$ilar) #ivelul PI pe %ap .e lo%uitor #u pare &/ afe%te1e .e%i1ia u#ei 0/ri .e pea%or.area .e autoare fi#a#%iare pu5li%e pe#tru a%'i1i0io#area .e e%'ipa$e#te legate .e e.u%a0ie IT9C+ :# ti$p%e %ele -apte 0/ri %u %el $ai $are PI pe %ap .e lo%uitor #u ofer/ &prii# pu5li%) a%ela-i lu%ru e&te vala5il pe#tru-a&e 0/ri 4# grupul %u %el $ai $i% PI pe %ap .e lo%uitor+ i# a%e&t grup) .oar Ro$3#ia preve.e &prii# fi#a#%iar

   pu5li% %e#tral+

  O &itua0ie &i$ilar/ e&te 4# %ur& .e .e1voltare) 4# %eea %e prive-te .i&po#i5ilitatea a%%e&ului la I#ter#etCo#for$ u#ui raport pre1e#tat .e U#iu#ea Europea#/ i# 2;;) #u$/rul .e go&po./rii %u %opii 4# 4#tre0i#ere)%are au a%%e& la i#ter#et a%a&/ a %re&%ut &e$#ifi%ativ 4# ulti$ul .e%e#iu+

  &

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  5/13

  Ca -i 4# %a1ul .i&po#i5ilit/0ii %al%ulatoarelor) 4# u#ele 0/ri) i#%lu&iv Ger$a#ia) Lu(e$5urg) Ţ/rile .e o&Fi#la#.a) ,ue.ia -i Regatul U#it) a%%e&ul la i#ter#et e&te aproape ;;?) 4# ti$p %e 4# Gre%ia -i Ro$3#ia $ai puti# .e

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  6/13

  .igital$e.iati%e)e,ill&7+Toate 0/rile europe#e au &trategii #a0io#ale) 4# lo% &/ 4#%urae1e utili1area IT9C 4# .iferite .o$e#ii+ :#

   plu&) 2B .e tari au a.optat o &trategie 4# .o$e#iul IT9C alo%at/ e.u%a0iei+ A%e&tea au fo&t 4# $aoritatea 0/rilora.optate 4#%ep3#. .i# 2;;;+ :# Fi#la#.a &trategiile e.u%a0io#ale .i# .o$e#iul IT9C &u#t 4# pre1e#t 4# %ur& .e.e1voltare) 4# ti$p %e 4# ,ue.ia) pro5le$e .e e.u%a0ie &u#t a5or.ate 4# %a.rul &trategiei .e 5roa.5a#.+ :# Ţ/rile

  .e o&) pro5le$e .e e.u%a0ie &u#t .ire%0io#ate 4# %a.rul &trategiei ge#erale 4# .o$e#iul IT9C+ Polo#ia e&te 4#%/4# %ur& .e .e1voltare 4# .o$e#iul .e 4#v/0/$3#t8%o#%e#trat &trategie 4# .o$e#iul IT9C+ :# $ulte %a1uri) a%e&te&trategii au &%opul .e a oferi %o$pete#0ele #e%e&are 4# .o$e#iul IT9C pe#tru elevi 64# &pe%ial) %o$pete#0e.igitale .e alfa5eti1are7) pre%u$ -i &/ ofere i#&truire .e.i%at/ 4# .o$e#iul IT9C pe#tru profe&ori+ O alt/tr/&/tur/ .efi#itorie e&te fur#i1area .e te'#ologie -i i#fra&tru%tur/ #ou/ 4# -%oli+

  Grupurile 0i#t/ pe#tru a%e&te $/&uri 4# toate 0/rile &u#t elevii -i profe&orii .e la #ivelurile .e e.u%a0ie pri$ar -i &e%u#.ar+ Co#%e#trarea a&upra i#&titu0iilor .e 4#v/0/$3#t &uperior -i &tu.e#0ii lor e&te $ai pu0i#r/&p3#.it/+ :# 4#%er%area .e a a5or.a pro5le$a .e%alaului .igital 6.e%alaul .i#tre per&oa#ele %u a%%e&ul efe%tivla te'#ologia .igital/ -i i#for$a0ii -i .e %ele %u a%%e& foarte li$itat &au .elo%7) u$/tate .i#tre 0/rile europe#e

  au 'ot/r3t &/ &e %o#%e#tre1e pe p/ri#0i) 4# ti$p %e $ai $ult .e u$/tate au 'ot/r3t &/ &e %o#%e#tre1e pe a.ul0i - pe pu5li%ului larg+,trategiile ge#erale 4# .o$e#iul IT9C a%oper/) .e o5i%ei) o ga$/ larg/ .e &u5ie%te -i folo&e&% o &erie .e

  $/&uri pe#tru pu#erea 4# apli%are a a%e&tor &trategii+ Cel $ai i$porta#t e&te fur#i1area .e $eto.e .e 4#v/0are pe#tru a utili1a IT9C 4# &%opuri e.u%a0io#ale 8 fie pe#tru elevi &au profe&ori+ o$e#iile &trategi%e perti#e#te 4#a%e&t &e#& &u#t e8Lear#i#g) fur#i1area .e %o$pete#0e .igitale -i $a&&8$e.ia) .e&f/-urarea .e IT9C 4# -%oli -i e8i#%lu1iu#e+ :# $aoritatea 0/rilor) $/&urile .e for$are 4# .o$e#iul IT9C pe#tru -%oli a%oper/ .e o5i%ei $ai$ulte .i# &u5ie%tele .e $ai &u&+ Cu toate a%e&tea) 4# Cipru) Ro$3#ia -i Lie%'te#&tei# .oar u#ul &au .ou/&u5ie%te &u#t a5or.ate 4# $/&urile .e for$are+ Norvegia are #u$ai proie%te .e %er%etare) $ai .egra5/ .e%3t$/&uri .e for$are %u privire la toate &u5ie%tele $e#0io#ate $ai &u&+ A%e&t lu%ru arat/ %/ a fo&t &ta5ilit u# %a.ru

  ge#eral .e la i#%eputul pa#a la $ilo%ul a#ilor 2;;; 4# %are IT9C -i e.u%a0ia &u#t a.u&e 4$preu#/+:# plu&) $ulte 0/ri au &u&0i#ut %/ proie%tele .e %er%etare &tu.ii au fo&t) .e a&e$e#ea) i#&tru$e#te

  i$porta#te .e pu#ere 4# apli%are a &trategiilor ge#erale 4# .o$e#iul IT9C+ A&tfel .e proie%te pre%u$ -i%re-terea gra.ului .e 4#0elegere %u privire la efe%tele utili1/rii IT9C) per$ite luarea $/&urilor %are ur$ea1/ &/fie $ai efi%ie#t .ire%0io#ate+ A%e&t lu%ru e&te .eo&e5it .e i$porta#t pe#tru utili1area IT9C 4# -%oli) a%ea&ta e&te1o#a fii#. %ea 4# %are %ele $ai $ulte 0/ri raportea1/ e(i&te#0a u#or proie%te .e %er%etare+

  Mo#itori1area %e#tral/ a te'#ologiei i#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor 

  oar -apte 0/ri europe#e #u .i&pu# .e $e%a#i&$e &pe%ifi%e .e $o#itori1are %e#tral/+ :# lo% &/ evalue1e

  &trategiile lor #a0io#ale 4# .o$e#iul IT9C) 4# u#ele 0/ri) pu#erea 4# apli%are -i evaluarea are lo% la #ivel lo%al-i #i%i o $o#itori1are #u e&te efe%tuat/ la #ivel #a0io#al+

  :# %a1ul 4# %are $e%a#i&$ele %e#trale .e $o#itori1are au fo&t raportate) ele iau .iferite for$e) &u#tefe%tuate .e %/tre .iferite orga#i&$e -i i#%lu. .iferite gra.e .e .etaliere+ elgia 6Co$u#itatea fla$a#./7),pa#ia -i Polo#ia au .e1voltat i#.i%atori privi#. i#fra&tru%tura -i %u privire la &o%ietatea i#for$a0io#al/) 4#&%opul .e a $/&ura progre&ele 4#regi&trate 4# pu#erea 4# apli%are a &trategiei 4# .o$e#iul IT9C+ elgia6Co$u#itatea fla$a#./7 i#%lu.e) .e a&e$e#ea) per%ep0iile p/r0ilor i#tere&ate %u privire la utili1area IT9C 4#

  6

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  7/13

  e.u%a0ie+ :# Norvegia) o age#0ie e(e%utiv/ a $i#i&terului e.u%a0iei) Ce#trul pe#tru IT9C 4# e.u%a0ie)$o#itori1ea1/ pu#erea 4# apli%are a &trategiei IT9C 4# ti$p %e 4# Repu5li%a Ce'/ i#&pe%toratul -%olarefe%tuea1/ evalu/ri a#uale+ U#garia -i ,lova%ia evaluea1/ 4# %o#te(tul proie%te fi#a#0ate .e UE 6P'are) F,E7)4# ti$p %e Italia i$pli%/ parte#eri 4# evaluarea proie%telor &prii#ite e(ter#+ Ger$a#ia) E&to#ia) Fra#0a) Leto#ia-i Portugalia au rapoarte perio.i%e privi#. a%tivit/0ile -i proie%tele+ Cu toate a%e&tea) 4# ,ue.ia) evalu/rile vor fi

  efe%tuate .oar 4# %a1ul 4# %are pla#urile .e a%0iu#e &e apropie .e 4#%'eierea a%e&tora+Fra#0a) Litua#ia -i Polo#ia) pri#tre altele) -i8au atri5uit i#&titu0iilor &/ $o#itori1e1e pu#erea 4# apli%are a

  &trategiei lor 4# .o$e#iul IT9C+ Cu toate a%e&tea a%e&te i#&titu0ii &e %o#%e#tre1e $ai $ult pe te'#ologiilei#for$a0iei ge#erale &au 4# 5a#./ larg/ .e%3t pe &trategii %u a&pe%te e.u%ative+

  For$ularea politi%ii -i %oor.o#area pu#erii &ale 4# apli%are &u#t) f/r/ 4#.oial/) &ar%i#ile %ele $ai&e#&i5ile .i# pu#%t .e ve.ere politi% 4# e(e%utarea &trategiei .e e.u%a0ie 4# .o$e#iul IT9C+ Nor$al) a%ea&t/re&po#&a5ilitate revi#e 4# pri#%ipal #ivelului a.$i#i&trativ %e#tral al $i#i&terelor e.u%a0iei+ :# -ai&pre1e%e 0/ri)la #ivel %e#tral .efi#e-te e(%lu&iv politi%/+ :# U#garia) a%e&t lu%ru i#%lu.e age#0iile 4# %a.rul $i#i&teruluie.u%a0iei+ :# alte 0/ri) %are au o &trategie .e e.u%a0ie 4# .o$e#iul IT9C) for$ularea politi%ilor e&te efe%tuat/ 4#

  %o$u# .e %/tre $ai $ulte orga#i&$e+ :# Cipru) Malta) ,lova%ia -i Norvegia) a%e&tea i#%lu. orga#i1a0ii ale&o%iet/0ii %ivile) 4# ti$p %e i#&titu0iile .e 4#v/0/$3#t iau parte 4# E&to#ia) Gre%ia) Cipru) Ola#.a) ,love#ia -iRegatul U#it 6A#glia -i Ţara Galilor7+

  :# &tr3#&/ leg/tur/ %u pro5le$a .e for$ulare a politi%ilor e&te pro5le$a .e %oor.o#are a &trategiei+ :#.ou/&pre1e%e .i# %ele pai&pre1e%e 0/ri regiu#i 4# %are a.$i#i&tra0ia %e#tral/ for$ulea1a e(%lu&iv politi%a)re&po#&a5ilitatea pe#tru %oor.o#area &trategiei) .e a&e$e#ea) revi#e a%e&tui #ivel+ e e(e$plu) 4#Fi#la#.a) a%ea&ta e&te re&po#&a5ilitatea Co#&iliului Na0io#al al E.u%a0iei 4# %a.rul $i#i&terului+ :# alte 0/ri) arelo% %ola5orarea 4#tre orga#ele .e la .iferite #iveluriD 4# ,love#ia -i Lie%'te#&tei#) i#&titu0iile .e 4#v/0/$3#t%ola5orea1/ %u a.$i#i&tra0ia %e#tral/+ E(ti#.erea pe a%ea&t/ a5or.are) Ger$a#ia) 4$preu#/ %u u# alte %i#%i 0/ri)i$pli%/ orga#i&$ele pu5li%e .e la .iferite #iveluri .e guver#are) pre%u$ -i autorit/0ile .i# .o$e#iul e.u%a0iei 4#

  %oor.o#area politi%ii+ :# %ele .i# ur$/) $ai $ulte 0/ri 6,pa#ia) Litua#ia) ,lova%ia -i Regatul U#it 6Irla#.a .e Nor. -i ,%o0ia77 &e 5a1ea1/ pe %ola5orarea .i#tre orga#i&$ele pu5li%e ale a.$i#i&tra0iei+

  Pu#erea 4# apli%are a &trategiilor %e#trale 4# .o$e#iul IT9C 4# e.u%a0ie 4#&ea$#/ a &e a&igura %/$/&urile &u#t pu&e 4# fu#%0iu#e -i &/ au#g/ la pu5li%ul 0i#t/+ A&tfel) 4# $aoritatea 0/rilor europe#e) i#&titu0iile&u#t i$pli%ate 4# pu#erea 4# apli%are a a%e&tor &trategii+ A%ea&ta e&te .e o5i%ei reali1at/ 4# %ola5orare %ua.$i#i&tra0iile lo%ale &au regio#ale) 4# fu#%0ie .e gra.ul .e %e#trali1area a &i&te$ului .e 4#v/0/$3#t

  Cu toate a%e&tea) 4# Cipru) Mi#i&terul E.u%a0iei e&te re&po#&a5il e(%lu&iv pe#tru pu#erea 4# apli%are a&trategiei IT9C 4# e.u%a0ie+ :# Malta) e&te) .e a&e$e#ea) Mi#i&terul I#fra&tru%turii) Tra#&porturilor -Co$u#i%a0iilor+ :# Lu(e$5urg) Mi#i&terul E.u%a0iei -i a altor $i#i&tere la #ivel %e#tral &u#t re&po#&a5ile+ :# alte0/ri) lo%ale &au a.$i#i&tra0ii regio#ale au re&po#&a5ilit/0i %o$u#e) 4# ti$p %e 4# Polo#ia e&te pu&a i# apli%are .e%/tre alte orga#i1a0ii &au age#0ii i#.epe#.e#te+

  Ca -i 4# %a1ul re&po#&a5ilit/0ii pe#tru for$ularea politi%ii -i &trategiei .e %oor.o#are) re&po#&a5ilitatea pe#tru fur#i1area .e fi#a#0are pe#tru livrarea &trategiei IT9C 4# e.u%a0ie revi#e autorit/0ilor pu5li%e la #ivel%e#tral -i regio#al+ :# $aoritatea 0/rilor) a$5ele #iveluri au o re&po#&a5ilitate %o$u#/+ :# opt 0/ri) #u$ai#ivelul %e#tral e&te re&po#&a5il pe#tru fi#a#0are+

  :# ti$p %e pu#erea 4# apli%are) 4# %ele $ai $ulte %a1uri i$pli%/ i#&titu0ii .e 4#v/0/$3#t) 4# elgia6%o$u#itatea fra#%e1/7) E&to#ia) Italia) ,love#ia) Regatul U#it 6A#glia -i Ţara Galilor7 -i Norvegia) i#&titu0iile.e 4#v/0/$3#t &u#t) .e a&e$e#ea) i$pli%ate 4# fi#a#0area $/&urilor .e pu#ere 4# apli%are a &trategiei IT9C 4#e.u%a0ie al/turi .e a.$i#i&tra0iile %e#trale regio#ale -i lo%ale+ :# Italia) orga#i1a0ii ale &o%iet/0ii %ivile &u#t) .e

  #

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  8/13

  a&e$e#ea) i$pli%ate+:# aproape toate 0/rile) a%0iu#i 4# %a.rul &trategiilor .e e.u%a0ie 4# .o$e#iul IT9C &u#t fi#a#0ate .e la

   5ugetul pu5li%+ Nu$ai Polo#ia -i ,ue.ia #u raportea1/ e(i&ta u#or $e%a#i&$e &pe%ifi%e .e fi#a#0are+ :# ,ue.ia)a%e&t lu%ru e&te 4# %o#%or.a#0/ %u faptul %/ #u au o &trategie #a0io#al/ 4# .o$e#iul IT9Corie#tat/ %/tree.u%a0ie+ E&te) .e a&e$e#ea) 4# %o#for$itate %u pri#%ipiul %/ &i&te$ul .e 4#v/0/$3#t &ue.e1 #u pri$e-te

  fi#a#0are &pe%ifi%/ .e la #ivel %e#tral+ e a&e$e#ea #i%i 4# Polo#ia #u e(i&t/ #i%i o &trategie e.u%a0io#al/orie#tat/ &pre .o$e#iul IT9C+i#tre %ele 2 .e 0/ri %arefolo&e&% fo#.uri pu5li%e pe#tru a%0iu#i .e 4#v/0/$3#t i# .o$e#iul IT9C) !

  raportea1/ %/ i#ve&te&% 4# proie%te &pe%ifi%e) 4# ti$p %e altele a%or.a &u5ve#0ii pu5li%e ge#erale+ e e(e$plu) 4#Au&tria e&te 4# %ur& .e .e1voltare o &trategie .e viitor U#garia are u# proie%t .e fi#a#0are e8paper8pilot) u# proie%t .e eLear#i#g $e#tor -i u# &i&te$ .e %o#&ilier flu( .e lu%ru) iar 4# ,pa#ia) pla#ul .e Ava#1a %o$5i#/$/&urile la #ivel #a0io#al -i &u58#a0io#al+ :# trei&pre1e%e 0/ri) fo#.ul .e fi#a#0are a &trategiilor .e e.u%a0ie 4#.o$e#iul IT9C e&te %o#&tituit pri# i#ter$e.iul u#ui parte#eriat pu5li% privat+

   No0iu#ea .e %o$pete#0e &au a5ilit/0i e&te a%u$ utili1at/ pe &%ar/ larg/ 4#tr8u# %a.ru .e 4#v/0/$3#t+ U##u$/r tot $ai $are .e progra$e .efi#e&% &%opurile e.u%a0io#ale -i o5ie%tivele 4# a%e-ti ter$e#i+ O %o$pete#0/Ji$pli%/ a5ilitatea .e a &ati&fa%e %ererile %o$ple(e) pri# $o5ili1area re&ur&elor p&i'o&o%iale 6i#%lu&iv aptitu.i#i

  &i atitu.i#i7) 4#tr8u# %o#te(t parti%ularJ 6OEC 2;;>) p+ !7+ Ele &u#t) 4# ge#eral) .efi#ite %a re1ultate ale pro%e&ului .e 4#v/0/$3#t -i .e for$/) pri# ur$are) parte .i# &%'i$5are %o#%eptual/ J.e la o a5or.are .e i#trare pe 5a1/ .e %o#0i#ut 4#tr8o a5or.are .e ie-ire 5a1ate pe %o$pete#0eJ 6Mala# 2;;;) p+ 2=7+

  Re%o$a#.area a.optat/ .e %/tre Parla$e#tul Europea# -i Co#&iliu 4# 2;;< privi#. %o$pete#0ele %'eie pe#tru 4#v/0area pe tot par%ur&ul vie0ii .efi#e-te %a.rul europea# .e referi#0/ pe#tru a%e&t .o$e#iu+ A%e&tai#%lu.e %o$pete#0ele %/ Jto0i i#.ivi1ii au #evoi pe#tru 4$pli#irie per&o#al/ -i .e1voltare) %et/0e#ia a%tiv/)i#%lu1iu#ea &o%ial/ -i o%uparea for0ei .e $u#%/ J+

  Aproape toate 0/rile europe#e i#%lu. %o$pete#0ele8%'eie ale UE) 4# .o%u$e#tele lor .e .ire%0ie %e#tral/ pe#tru 4#v/0/$3#tul o5ligatoriu+ Ger$a#ia -i Lie%'te#&tei# le i#%lu.e 4# progra$ele lor #a0io#ale) f/r/ a fa%e

  referiri &pe%ifi%e la %o$pete#0ele8%'eie ale UE8%a.ru+ :# Ţ/rile .e o& -i I&la#.a #u e(i&ta regle$e#t/ri %e#trale%u privire la a%e&te pro5le$e+ Cele $ai $ulte 0/ri au i#tro.u& a%e&te %o#%epte 4# ulti$ul .e%e#iu) .oar %3teva auapli%at a%e&te %o$pete#0e la $ilo%ul a#ilor @@; 6.e e(e$plu) elgia 8 Co$u#itatea fra#%e1/7) Fi#la#.a),ue.ia -i Regatul U#it 6A#glia -i Ţara Galilor7+ :# %a1ul 4# %are 0/rile $e#0io#ea1/ %o$pete#0ele8%'eie 4# progra$ele lor) le i#%lu. pe toate %ele .i# %a.rul UE+

  Aproape toate 0/rile %are apli%/ pre1e#tul %a.ru .e %o$pete#0e &ugerea1/ utili1area te'#ologieii#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor %a u# $ilo% .e a auta pe elevi pe#tru a a%'i1i0io#a %el pu0i# u#ele .i#tre a%e&te%o$pete#0e+ E(%ep0iile &u#t ulgaria) Ger$a#ia) ,ue.ia -i Regatul U#it 6,%o0ia7+ U#&pre1e%e 0/ri) %'iarre%o$a#.a utili1area te'#ologiei i#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor pe#tru toate %o$pete#0ele %'eie ale UE+ Nu e&te&urpri#1ator) utili1area te'#ologiei i#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor e&te %el $ai fre%ve#t re%o$a#.at 4# leg/tur/ %u%o$pete#0a .igital/) ur$ate .e %o$pete#0e $ate$ati%e -i %o$pete#0e .e 5a1/ 4# -tii#0/ -i te'#ologie+ Utili1areate'#ologiei i#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor e&te %el $ai fre%ve#t re%o$a#.at pe#tru %o$pete#0ele .e a 4#v/0a -i a.e1volta &piritul a#trepre#orial+ 

  Potrivit Co$i&iei Europe#e 4# .o$e#iul te'#ologiei i#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor) &trategiile .e evaluare&u#t e&e#0iale pe#tru pu#erea 4# apli%are a u#ui %a.ru 5a1at pe %o$pete#0e+ i# $o$e#t %e re1ultatele 4#v/0/rii#oi &u#t &u&%epti5ile .e a fi evaluate folo&i#. $eto.e #oi .e evaluare) e&te i$porta#t &/ &e a#ali1e1e .a%/.o%u$e#tele .e .ire%0ie i#%lu. ori%e re%o$a#./ri pe#tru evaluarea %o$pete#0elor8%'eie

  Cele $ai $ulte .i#tre 0/ri re%o$a#.a evaluarea .e u#a &au $ai $ulte %o$pete#0e8%'eie ale UE i#%lu&e4# .o%u$e#tele lor .e .ire%0ie %e#tral/+ :# %a1ul 4# %are evaluarea %o$pete#0elor8%'eie e&te re%o$a#.at/) .e

  $

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  9/13

  $ulte ori &e apli%/ #u$ai pe#tru o parte .i# ele+ :# &pe%ial) e(i&t/ -a&e 0/ri %are re%o$a#.a evaluarea tuturor%o$pete#0elor8%'eieD elgia 6Co$u#itatea Fra#%e1/7) E&to#ia) Irla#.a) ,pa#ia) ,love#ia -i Regatul U#it6A#glia) Ţara Galilor -i Irla#.a .e Nor.7+Co$pete#0ele pe#tru %are evaluarea e&te) .e o5i%ei re%o$a#.at/ &u#t%o$pete#0e 4# $ate$ati%/) %o$u#i%area 4# li$5a $ater#/) %o$pete#0e .igitale -i .e %o$u#i%are 4# li$5&tr/i#e+ :# Norvegia e&te 4# %ur& .e .e1voltare 4# pre1e#t u# %a.ru .e evaluare a %o$pete#0elor .e 5a1/

  Privi#. $ai pre%i& la J%o$pete#0e .igitaleJ) %are e&te %el $ai &tr3#& legat .e IT9C) -apte&pre1e%e 0/riraportea1/ %/ au re%o$a#./ri pe#tru evaluarea &a+ Co$pete#0e 4# li$5a $ater#/) $ate$ati%/ -i li$5i &tr/i#e&u#t &i#gurele 1o#e %are &u#t re%o$a#.ate pe#tru evaluare 4# $ai $ulte 0/ri+

  Pe la#ga %o$pete#0ele8%'eie %are 4#%orporea1/ %a.ru .e referi#0/ europea# pe#tru 0/rile $e$5re) .ea&e$e#ea tre5uie &/ i#%lu./ alte aptitu.i#i ge#erale &au %ro&&8%urri%ulare 4# .o%u$e#tele lor .e .ire%0ie+ Multeorga#i1atii i#ter#atio#ale au %o$pilat li&te .e aptitu.i#i &au %o$pete#0e pe %are elevii tre5uie &/ 4#ve0e 4# -%oal/a&tfel 4#%3t a%e&teia &u#t preg/ti0i %ore&pu#1/tor pe#tru a fa%e fa0/ %u $e.ii &o%iale -i .e $u#%/ %o$ple(e+ U#e(e$plu 5u# e&te Parte#eriatul pe#tru A5ilit/0ile &e%olul 2) %are e#u$er/ e(perti1a %u#o-ti#0elor -i a%o$pete#0elor %o#&i.erate e&e#0iale pe#tru a a&igura .i&po#i5ilitatea &e%olului 2 pe#tru fie%are elev+

  Toate .o%u$e#tele .e .ire%0ie pe#tru 4#v/0/$3#tul o5ligatoriu &/ i#%lu./ %el pu0i# -a&e .i#tre a%e&tea5ilit/0i %a re1ultatele .orite a pro%e&ului .e 4#v/0/$3#t+ Ca -i 4# %o$pete#0ele %'eie ale UE ) %ele $ai $ulte 0/ri

  au i#tro.u& a%e&te %o$pete#0e 4# ulti$ul .e%e#iu) %u e(%ep0ia elgia 6Co$u#itatea Fra#%e1/7) ,pa#ia) Au&tria),ue.ia -i Regatul U#it 6A#glia -i Ţara Galilor7) %are .ea au avut %o$pete#0e pe 5a1/ .e %a.re 4#%a .i# @@;+O a#ali1/ a .o%u$e#telor .e .ire%0ie arat/ %/ toate 0/rile apli%/ %reativitatea) %apa%itatea .e re1olvare a

   pro5le$elor -i %o$u#i%area %a -i a5ilit/0i pri#%ipale+ Cu toate a%e&tea) alte a5ilit/0i .i# a%ea&t/ %ategorie #u&u#t 4$5r/0i-ate .e %/tre toate 0/rile) .e e(e$pluDK g3#.irea %riti%/ %er%etare -i a#%'et/ #u &u#t i#%lu&e 4# a#e$ar%aK Cola5orarea #u e&te i#%lu&/ 4# ,ue.iaK a5ilitatea .e luare a .e%i1iilor #u apare 4# .o%u$e#tele .e .ire%0ie 4# ,ue.ia &au a#e$ar%aK i#ovarea #u e&te 4#%orporat/ 4# .o%u$e#tele .i# a#e$ar%a) Litua#ia) Portugalia &au ,ue.ia+

  A5ilit/0iile .i# via0a -i .i# %arier/) i#i0iativa) a5ilit/0iile .e auto8.ire%0ie &u#t i#%lu&e 4# toate.o%u$e#tele .e .ire%0ie a#ali1ate) .arD

  K fle(i5ilitatea -i a.apta5ilitatea #u &u#t a%operite 4# .o%u$e#tele .e .ire%0ie .i# elgia 6Co$u#itateafra#%e1/7) a#e$ar%a) E&to#ia) Litua#ia -i ,ue.iaK Litua#ia) Lu(e$5urg) Au&tria -i ,lova%ia #u i#%lu. %o#.u%erea -i re&po#&a5ilitateaK Pro.u%tivitatea e&te J%alifi%areJ i#%lu&/ 4# .o%u$e#tele .e .ire%0ie -i e&te $e#0io#at/ 4# #u$ai .ou/1e%i .e0/ri+

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  10/13

   

  Re%o$a#./ri le pe#tru evaluarea a5ilit/0iilor tra#&8%urri%ulare #u &u#t pre1e#te i# %o$paratie %uevaluarea %o$pete#0elor8%'eie ale UE + oar = 0/ri raportea1/ faptul %/ .o%u$e#tele lor .e .ire%0ie i#%lu.re%o$a#./ri pe#tru a evalua a %el pu0i# o parte .i# %o$pete#0ele tra#&8%urri%ulare+Co$pete#0ele %el $afre%ve#t re%o$a#.ate pe#tru evaluare &u#t .e re1olvare a pro5le$elor -i .e %o$u#i%are+ :# ge#eral) a5ilit/0ile.e 4#v/0are -i .e i#ovare &u#t re%o$a#.ate pe#tru evaluarea $ai .e& .e%3t %ele .e via0/ -i .e %arier/+Nu$/rul .e%o$pete#0e %are &u#t re%o$a#.ate pe#tru evaluare varia1/ .e la u#a &i#gur/ 64# ulgaria) 4# %a1ul 4# %are%reativitatea e&te re%o$a#.at/ .oar pe#tru evaluare7) la toate 64# ,love#ia -i Regatul U#it 8 A#glia) Ţara Galilor-i Irla#.a .e Nor.7+

  Alfa5eti1area .igital/) %u#o-ti#0ele -i a5ilit/0ile #e%e&are pe#tru a parti%ipa la a%tivit/0ile e&e#0iale .eutili1are a te'#ologiei i#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor) e&te %o#&i.erat/ a&t/1i .rept %o#.i0ie pe#tru .o53#.irea .e%o$pete#0e .e 5a1/+Co$i&ia Europea#/ a pu& alfa5eti1area .igital/ pe u# lo% i$porta#t pe age#.a &a pe#truur$/torii 1e%e a#i+

  ,%opul Co$i&iei Europe#e e&te %a toate 0/rile &/ i#%lu./ %el pu0i# u#ele .i#tre o5ie%tivele e#u$erate .e4#v/0are 4# .o$e#iul te'#ologiei i#for$a0iei -i %o$u#i%a0iilor) 4# .o%u$e#tele lor .e .ire%0ie pe#tru4#v/0/$3#tul o5ligatoriu+ O5ie%tivele .e 4#v/0are J) folo&i#. u# %al%ulatorJ -i J4# %/utare .e i#for$a0iiJ) au fo&ta.optate .e %/tre toate a%ele 0/ri 4# %are .o%u$e#tele lor .e .ire%0ie %ita o5ie%tive &pe%ifi%e+ JUtili1areaapli%a0iilor .e 5irouJ e&te) .e a&e$e#ea) u# o5ie%tiv pe &%ar/ larg/ a progra$elor) %are a fo&t a.optat .e %/treaproape toate 0/rile+O5ie%tivul a.optat e&te Jutili1area .e .i&po1itive $o5ileJ) %are e&te i#%lu& 4# .o%u$e#tele .e.ire%0ie .e .oar apro(i$ativ u$atate .i# &i&te$ele .e 4#v/0/$3#t+ Ţ/rile %are au toate o5ie%tivele e#u$erate 4#.o%u$e#tele .e .ire%0ie lor) fie pe#tru 4#v/0/$3#tul pri$ar &au &e%u#.ar &u#t ulgaria) Ger$a#ia) Gre%ia),pa#ia) Leto#ia) U#garia) Malta) Polo#ia) ,lova%ia -i Regatul U#it 6Ţara Galilor -i ,%o0ia7+

  10

  Creativitate

  I#ova ie

  Co#.u%ere i re& o#&a5ilitate

  G3#.ire %riti%/

  Pro.u%tivitate

  I#i iativ/

  Fle(i5ilitate i a.a ta5ilitate

  Re1olvarea ro5le$elor 

  Cer%etare i a#%'et/

  Cola5orare

  Co$u#i%are

  Luarea .e%i1iilor 

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  11/13

  O5ie%tivele .e 4#v/0are IT9C e#u$erate $ai &u& &u#t) .e o5i%ei) i#%lu&e 4# .o%u$e#tele .e .ire%0ie pe#tru 4#v/0/$3#tul &e%u#.ar) .e-i %ele $ai $ulte 0/ri le au la a$5ele #iveluri o5ligatorii+ E&te relativ rar pe#tru0/rile 4# %ur& &/ i#%lu./ a%e&te o5ie%tive .e 4#v/0are .oar 4# 4#v/0/$3#tul pri$ar) .e-i Jfolo&i#. .i&po1itive$o5ileJ e&te i#%lu& .oar la #ivel pri$ar) 4# Polo#ia+ Mai $ult) o5ie%tivele .e 4#v/0are i#%lu&e .e o5i%ei 4#.o%u$e#te .e .ire%0ie pe#tru &e%u#.ar) $ai .egra5/ .e%3t pe#tru 4#v/0/$3#tul pri$ar &u#t Jfolo&i#. .i&po1itive

  $o5ileJ) J.e1voltarea a5ilit/0ilor .e progra$areJ -i Jutili1area &o%ial $e.iaJ+Mai $ulte 0/ri i#%lu. 4# o5ie%tivele .e 4#v/0are 4# .o$e#iul IT9C 4# progra$ele lor+ A%e&tea a%oper/ o

  ga$/ larg/ .e a&pe%te+ E&to#ia &u5li#ia1/) 4# %o#ti#uare o%urile pe %o$puter -i 5a1a .e a#ali1/ a .atelor+A%ea&ta .i# ur$/ e&te) .e a&e$e#ea) i$porta#t/ pe#tru Leto#ia -i Regatul U#it+ :# %ele .i# ur$/) i$pa%tul&o%ial al IT9C e&te u# o5ie%tiv .e 4#v/0are 4# ,pa#ia) Fra#0a) U#garia) Regatul U#it -i Lie%'te#&tei#+

  Ma#ualul privi#. &trategiile .igitale pe#tru tra#&for$are e.u%a0io#al/ re%o$a#./ i#tegrarea utili1/riiIT9C -i $a&&8$e.ia .igital/) pri# &ar%i#i &pe%ifi%e 4# toate .o$e#iile) 4# &%opul .e a .e1volta flue#0a .igital/+Cer%et/rile au &u5li#iat faptul %/ e(i&t/ 4#tr8a.ev/r) o &%'i$5are .e la a5ilit/0ile .e pre.are 4# .o$e#iul IT9C4# i1olare fa0/ .e a5or./ri $ai ori1o#tale) Jtre%ere gra#i0ele tra.i0io#ale .e &u5ie%te a%a.e$i%eJ -i %are fa% parte.i# alte aptitu.i#i %o$ple(e) %u$ ar fi .e %ola5orare -i .e %o$u#i%are+

  :# afar/ .e a fi utili1at %a u# i#&tru$e#t ge#eral) IT9C e&te pre.at/ %a .i&%ipli#/ &eparat/ 4# opt 0/ri6Repu5li%a Ce'/) Leto#ia) Polo#ia) ,lova%ia) Regatul U#it 6A#glia -i Ţara Galilor7) I&la#.a -i Tur%ia7) la #ivel pri$ar+ e a&e$e#ea) la a%e&t #ivel) IT9C e&te i#%lu& 4#tr8u# &u5ie%t .e te'#ologie 4# ulgaria) Fra#0a) Italia)Cipru) Marea rita#ie -i I&la#.a+ La #ivel &e%u#.ar) 4# .o$e#iul IT9C e&te pre.at/ %a .i&%ipli#/ &eparat/ -i fa%e parte .i#tr8u# &u5ie%t .e te'#ologie 4# aproape ori%e &i&te$ .e 4#v/0/$3#t+ E(%ep0iile &u#t a#e$ar%a) Irla#.a)Ţ/rile .e o&) Fi#la#.a -i ,ue.ia) u#.e IT9C e&te utili1at %a u# i#&tru$e#t ge#eral pe#tru toate &u5ie%tele+

  ,igura#0a o#li#e poate i#%lu.e o $are varietate .e &u5ie%te+ :# raportul .e fa0/) -a&e ele$e#te pri#%ipaleau fo&t a#ali1ateD %o$porta$e#tul o#li#e i# &igura#t/) pro5le$ele .e %o#fi.e#0ialitate) '/r0uirea %i5er#eti%/)e&%/r%area -i pro5le$a .reptului .e autor) utili1area &igur/ a telefoa#elor $o5ile -i .e %o#ta%t %u per&oa#e

  #e%u#o&%ute+JCo$porta$e#tul ,afe o#8li#eJ -i Jpro5le$ele .e %o#fi.e#0ialitateJ) &u#t pre1e#te %a te$e 4# toate 0/rile%are au &i&te$ .e operare i#%lu& 4#tr8o for$/ 4# progra$a -%olar/+ :# &u5ie%t 4# %o#.i0ii .e &igura#0/%o$porta$e#tul o#8li#e) &tu.e#0ii &u#t 4#v/0a0i &/ #u .e1v/luie #i%i o i#for$a0ie %u %ara%ter per&o#al) i#%lu&iva.re&a lor) #u$ele -%olii lor) #u$erele .e telefo#) et% + :# $ai $ulte %ur&uri ava#&ate) elevii 4#va0/ $o.ul 4# %are%o$pa#iile -i age#0iile .e %ole%tare a i#for$a0iilor pot folo&i .atele prelu%rate+

  JPro5le$e .e e&%/r%area -i .repturile .e autorJ %o#&tituie al .oilea ele$e#t al &i&te$ului .e operare pre1e#te 4# progra$ele .i# aproape toate 0/rile+ Copiii 4#va0/ .e&pre e(i&te#0a .reptului .e autor pe#tru u#ele$ateriale o#8li#e) -i %e 4#&ea$#/ a%e&t lu%ru 4# %eea %e prive-te .repturile .e autor Jpe#tru a .i&tri5ui) repro.u%e-i .e a fa%e lu%r/rile lor la .i&po1i0ia pu5li%ului+ I#te#0ia e&te .e a auta %opiii &/ 4#0eleag/ a&pe%tele legate .e

   partaare .e fi-iere ilegale) 4# &pe%ial %u privire la oferirea &ervi%iilor .e tip peer8to8peer .e partaare+A 4#v/0a .e&pre $o.ul 4# %are &/ &e o%upe .e J%o#ta%tul %u per&oa#e #e%u#o&%uteJ pe i#ter#et e&te) .e

  a&e$e#ea) u# &u5ie%t foarte i$porta#t 4# aproape toate progra$ele #a0io#ale) %are i#%lu. u#ele ele$e#te ale&i&te$ului .e operare+ Pe#tru a evita ori%e fel .e le1iu#i fi1i%e) %opii &e re%o$a#./ &/ #u &e 4#t3l#ea&%/ %u%i#eva %are l8a %u#o&%ut o#8li#e) f/r/ a &pu#e u#ui a.ult -i) .e a&e$e#ea) &u#t 4#v/0a0i %/ ori%e a&tfel .e4#t3l#iri tre5uie &/ ai5/ lo% 4#tot.eau#a 4#tr8u# lo% pu5li%+

  I#ti$i.area 4# -%oli a .eve#it u# &u5ie%t .e i$porta#0/ tot $ai $are 4# ulti$ii a#i -i pe#tru %/ tot $ai

  11

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  12/13

  $ul0i %opii folo&e&% i#ter#etul -i telefoa#ele $o5ile pe#tru a %o$u#i%a) J'/r0uirea %i5er#eti%/J a .eve#it o pro5le$/+ Copiii &u#t 4#tot.eau#a &f/tui0i &/ &pu#/ p/ri#0iilor -i profe&oriilor %u privire la '/r0uirea %i5er#eti%/-i &/ #u p/&tre1e t/%erea %u privire la ori%e i#%i.e#t+ :# u#ele 0/ri a%e&t &u5ie%t e&te a5or.at 4# %ola5orare %ua&o%ia0ii &au alte orga#i&$e pu5li%e %are operea1/ 4# -%oli+

  :# %ele .i# ur$/) Jutili1area 4# &igura#0/ a telefoa#elor $o5ileJ) e&te $ai pu0i# evi.e#t/ %a u# &u5ie%t

  &i&te$ .e operare 4# pla#ul .e 4#v/0/$3#t) .ar u#ele i#i0iative %o$ple$e#tare e(i&t/ 4# $ulte 0/ri europe#e+ i#%e 4# %e$ai $ult telefoa#ele $o5ile au a%%e& %o$plet la I#ter#et) %opii -i ti#erii utili1ea1/ at3t %o#e(iu#i fi(e %3t-i telefoa#e $o5ile pe#tru a #aviga pe I#ter#et+ Pri# ur$are) a%elea-i $/&uri .e &igura#0/ %a pe#tru utili1areaI#ter#etului) .evi# i$porta#te pe#tru utili1area telefoa#elor $o5ile 6.e prote%0ie a .atelor %u %ara%ter per&o#al)evit3#. %o#0i#ut ./u#/tor) .e prote%0ie a %o#&u$atorului) .epe#.e#ta .e o%uri .e #oro%) et%7+

  :# $ulte 0/ri) alte &u5ie%te &u#t) .e a&e$e#ea) a%operite .e %urri%ulu$8ul &i&te$ului .e operare+ A%e&tea pot i#%lu.e u#ele .i#tre pro5le$ele legate .e %ri$i#alitatea i#for$ati%/ &au o%uri .e .epe#.e#ta .e %al%ulatorla fel %a 4# Leto#ia) &au u#ele .i#tre a&pe%tele uri.i%e legate .e %u$paraturile pe i#ter#et &au 5a#%are) la fel %a4# Ger$a#ia) U#garia) &au Au&tria+ :# elgia 6Co$u#itatea fla$a#./7) Gre%ia) ,pa#ia -i Regatul U#it) %ur&uri

  o#8li#e .e &igura#0/ 64# pri#%ipal 4# partea &uperioar/ a 4#v/0/$3#tul &e%u#.ar7 &/ i#%lu./ a&pe%te) %u$ ar fifia5ilitatea i#for$a0iilor) preve#irea -i re%uperarea .e la &pa$) viru&i &i alte tipuri .e $alare &i &olutii te'#i%e pe#tru e8&igura#0/ 6fireall) 5a%8up8uri) politi%i &igure parola) et%+7

  e-i u#ele 0/ri #u raportea1/ i#%lu.erea &igura#0ei o#li#e) a%e&t lu%ru #u 4#&ea$#/ %/ pro5le$ele legate.e a%ea&ta #u &u#t a%operite la -%oal/+ :# elgia 6Co$u#itatea ger$a#ofo#/7) ele$e#te %u$ ar fi Ju#%o$porta$e#t o#8li#e 4# %o#.i0ii .e &igura#0/J) Jpro5le$e .e %o#fi.e#0ialitateJ) J.e&%/r%are -i pro5le$ele .e%oprig'tJ) pre%u$ -i J%o#ta%t %u per&oa#e #e%u#o&%uteJ) &u#t i#%lu&e 4# .iferite &u5ie%te+ :# Ţ/rile .e o& -i,ue.ia) autorit/0ile -%olare &au $u#i%ipalit/0ile lo%ale pot .e%i.e &/ i#%lu./ a&tfel .e &u5ie%te 4# %urri%ulu$8ul)%'iar 4# %a1ul 4# %are #u &u#t re%o$a#./ri %e#trale &/ fa%/ a%e&t lu%ru+

  12

 • 8/17/2019 193116512 Tehnologia Informaţiei Şi Comunicaţiilor

  13/13

  Bibliografe

  + Eur.i%e 2;;+  Information and Communication Technology in European Education Systems(ICT@Eu ro pe.e d u). ru&&el&D Eur.i%e+2+ Euro&tat) 2;;5+ ,tati&ti%&D Information Society+'ttpDepp+eur o &tat+e%+euro p a+eu  port a lp a ge portal i#for$at i o# & o%ie t . ata.ata 5 a&e + Ala8Muta) +) Pu#ie) +) 9 Re.e%er) C+) 2;;B+  ICT for Learning, Innovation and Creativity. Poli% 5rief prepare. 5 t'e I#&titute for Pro&pe%tive Te%'#ologi%al ,tu.ie& 6IPT,7) oi#t Re&ear%' Ce#tre) Europea#Co$$i&&io#+!+ ala#&at) A+) la$ire) R+ a#. efala) ,+) 2;;