Search results for Universitatea Tehnicƒ

Explore all categories to find your favorite topic

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH ASACHI” IAŞI Facultatea de Constructii si Instalatii Aprobat Rector Profdring Ion GIURMA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTE…

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Proiect ID 1936 cod SMIS 49184 CENTRU DE MONITORIZARE AL IMPACTULUI _V2 –CMIIM Raport de Informare 25 Ianuarie 2016 Pagina…

1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Bucureşti 2009 2 Lucrarea este destinată candidaţilor…

Universitatea Tehnic a Moldovei la un semicentenar 11 UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI LA UN SEMICENTENAR I. Bostan, academician al Academiei de tiine a Moldovei Rectorul…

Universitatea Tehnică a Moldovei la un semicentenar 11 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI LA UN SEMICENTENAR I Bostan academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Rectorul…

1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI CREȚU VASILII NANOSTRUCTURI DE OXIZI SEMICONDUCTORI CuO MoO3 ȘI ZnO PENTRU DETECTAREA GAZELOR 13403 FIZICA NANOSISTEMELOR ȘI NANOTEHNOLOGII…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI Dare de seama privind activităţile academice şi administrativfinanciare pe perioada 2004 - 2007 Bucureşti, 2008 CUPRINS…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI FACULTATEA DE GEODEZIE DEPARTAMENTUL DE TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU TEZA DE DOCTORAT Rezumat Contribuții la modernizarea serviciilor…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREȘTI TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING OF BUCHAREST Bd. Lacul Tei 124, Sect. 2 RO 020396 Bucharest 38 ROMANIA Tel.: +…

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHUTI.POB.05-F2, rev.0 U N I V E R S I T A T E A T E H N I C " G H E O R G H E A S A C H I " D I N I A I Facul t y / Depar tment : Electronics,

Raport privind evaluarea externă a calităţii academice Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 1 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE P100-1/PROIECTAREA SEISMICĂ A CLĂDIRILOR. VOLUMUL 2 - B. COMENTARII…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Cu titlu de manuscris C.Z.U.: [664.143 + 664.68] : 634.51 (478)(043.3) GROSU CAROLINA VALORIFICAREA ŞROTULUI DE NUCI ŞI OBŢINEREA PRODUSELOR…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI UNIVERSITATEA BUCUREŞTI Facultatea de Matematică-Informatică ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Statistică Matematică…

UNIVERSITATEA TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” DIN IAICod PO.CSUD.01 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIIA REVIZIA C.S.U.D. C.S.U.D. D.E.A.C. C.E.A.C. Consiliul de