Download - Vera Cupcea Abstract

Transcript
Page 1: Vera Cupcea Abstract

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Cu titlu de manuscris

C.Z.U [658.012.4+658.56]:687 (478)

CUPCEA VERA

SPORIREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR DE CONFECŢII PRIN

IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

Specialitatea 08.00.05. – Economie şi management (în industria de confecţii)

AUTOREFERAT al tezei de doctor în economie

Chişinău, 2007

Page 2: Vera Cupcea Abstract

– 2 –

Teza a fost elaborată la catedra „Economie şi Management în Industrie”

Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: Valentin Sverdlic – doctor în economie, conferenţiar universitar Referenţi oficiali: Ala Cotelnic – doctor habilitat în economie, profesor universitar

Marian M. Jalencu – doctor în economie, conferenţiar universitar

Susţinerea va avea loc la 30.11.2007, ora 1400, în Şedinţa Consiliului ştiinţific

specializat D 31.08.00.05 – 07 din cadrul U.T.M., pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca U.T.M., precum şi

pe site-ul CNAA (www.cnaa.acad.md)

Autoreferatul a fost expediat la 26.10.2007

Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat, dr., conf. univ. Cornelia Crucerescu Conducător ştiinţific, dr., conf. univ. Valentin Sverdlic Autor Vera Cupcea

Page 3: Vera Cupcea Abstract

– 3 –

I. CARACTERISTICA GENERALĂ A TEZEI

Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, un rol primordial îi revine îmbunătăţirii calităţii producţiei, cu semnificaţii deosebite pentru creşterea eficienţei activităţii economice, satisfacerea cerinţelor privind producţia şi consumul. Permanenta competiţie atât pe pieţele interne, cât şi pe piaţa internaţională a făcut ca firmele să se preocupe încontinuu de calitatea produselor, astfel încât aceasta să corespundă necesităţilor sociale. Efectele favorabile ale ameliorării calităţii produselor se concretizează în creşterea productivităţii muncii, reducerea costului producţiei, sporirea rentabilităţii.

Dar calitatea produselor şi serviciilor nu trebuie privită ca un scop în sine, ci ca o consecinţă a calităţii întregii activităţi a întreprinderii, calităţii personalului angajat, a calităţii sistemului de organizare şi conducere, a calităţii relaţiilor cu partenerii de afaceri. Astfel, managementul calităţii produselor livrate şi serviciilor oferite trebuie să fie o preocupare permanentă, un obiectiv prioritar al unei întreprinderi angajate în lupta pentru menţinerea competitivităţii, pentru câştigarea segmentului de piaţă, căruia i se adresează.

Actualmente, multe întreprinderi din industria de confecţii din Republica Moldova manifestă un interes deosebit pentru modelele de asigurare a calităţii propuse de standardele internaţionale din familia ISO 9000:2000, aflându-se în diferite faze de implementare a unui asemenea model. Unele din fabrici de confecţii au, deja, un sistem de management al calităţii certificat pe baza acestor standarde. Acestea consideră că certificarea sistemului calităţii are un impact favorabil asupra performanţelor în afaceri, recunoscând, în acelaşi timp, importanţa îmbunătăţirii continue a acestui sistem şi implementarea, în perspectivă, a principiilor managementului total al calităţii pentru asigurarea succesului în competiţie.

După perioada de declin din anii ‘90, în prezent, industria de confecţii autohtonă manifestă tendinţe pozitive de creştere a vânzărilor, ridicare a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie, majorare a numărului angajaţilor, îmbunătăţire a situaţiei financiare etc. Însă, dezavantajul major rămâne a fi orientarea la activitatea în lohn, ce se caracterizează printr-o profitabilitate redusă. Deci, strategia managerială, pe viitor, trebuie să ţină de dezvoltarea şi promovarea vânzărilor din materie primă proprie, a cărei realizare în practică va fi posibilă doar în cazul implementării unui management al calităţii performant, ridicării competitivităţii confecţiilor şi asigurării unei corelaţii optime „calitate-preţ”.

Gradul de studiere a temei de cercetare. Problemele dezvoltării economice din industria de confecţii, în condiţiile economiei administrative de comandă şi ale celei de tranziţie la economia de piaţă, au fost examinate în câteva lucrări, printre care, în mod deosebit, menţionăm teza de doctor în ştiinţe economice a dlui Zgureanu M., cu tema „Aspectele organizaţional-economice ale restructurării întreprinderilor industriale” (pe materialele industriei uşoare ale Republicii Moldova) şi a dnei Golocialova I., cu tema „Calculaţia costurilor de producţie în industria de confecţii”. În lucrările menţionate, sunt relevate aspectele restructurării întreprinderilor sectorului de confecţii şi, respectiv, specificului calculaţiei costurilor.

Page 4: Vera Cupcea Abstract

– 4 –

Teza de doctorat în cauză pune în prim-plan perioada post-restructurare, care se caracterizează prin implementarea mai multor metode, tehnici şi instrumente manageriale performante, îndeosebi, a managementului calităţii ca bază pentru ridicarea competitivităţii confecţiilor autohtone şi asigurarea unor performanţe înalte în ramură. Deci, industria de confecţii este abordată printr-o prismă calitativ nouă.

Studiind cu atenţie cercetările vestiţilor savanţi în domeniu: Olaru M., Oprean C., Kifor C., Chirilă V., Pruteanu O. Bohosievici C., Ciocoiu M., Preda C., Onofrei A., Cotelnic A., Jalencu M. etc., am constatat faptul că managementului calităţii, în particular, standardelor internaţionale de calitate seriei ISO 9000:2000, li se acordă o atenţie majoră. Însă, în nicio sursă bibliografică, mai sus-menţionată, nu a fost analizată eficienţa întreprinderilor de confecţii în urma implementării managementului calităţii. Cele expuse mai sus au determinat actualitatea investigaţiilor noastre şi au condiţionat alegerea temei pentru teza de doctor.

Scopul cercetării constă în evaluarea situaţiei economico-financiare şi în domeniul calităţii în sectorul de confecţii din Republica Moldova şi modelarea Sistemelor de Management al Calităţii în baza cerinţelor standardelor seriei ISO 9000:2000, precum şi formarea sistemului integrat de management, care va conduce nemijlocit la sporirea eficienţei activităţii sectorului.

În conformitate cu scopul abordat, au fost formulate următoarele sarcini: - Determinarea rolului şi importanţei industriei de confecţii pentru

economia naţională a Republicii Moldova; - Analiza nivelului de eficienţă economică a activităţii întreprinderilor de

confecţii; - Identificarea premiselor şi necesităţii implementării Sistemelor de

Management al Calităţii în întreprinderile de confecţii; - Elaborarea modelului Sistemului de Management al Calităţii pentru

întreprinderile de confecţii din Moldova, precum şi a modelului sistemului integrat de management „calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupa-ţională”;

- Evaluarea eficienţei economice a implementării managementului calităţii în industria de confecţii.

În calitate de obiect de cercetare au servit fabricile de confecţii din Republica Moldova.

Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică a cercetării au constituit-o lucrările savanţilor străini şi autohtoni: Olaru M., Oprean C., Kifor C., Chirilă V., Pruteanu O. Bohosievici C., Ciocoiu M., Preda C., Onofrei A., Cotelnic A., Jalencu M. în domeniul managementului calităţii.

Baza informaţională. Drept material iniţial pentru realizarea cercetărilor au fost utilizate rapoartele financiare ale fabricilor de confecţii, planurile de afaceri, Anuarele statistice ale Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, rapoartele Ministerului Industriei şi Infrastructurii şi Serviciului Vamal al Republicii Moldova, precum şi ale organizaţiilor MEPO, ARIA/CPC etc.

Page 5: Vera Cupcea Abstract

– 5 –

Metodele principale de cercetare utilizate în lucrare sunt: metoda analitică şi comparativă, deducţia, inducţia, calculul indicatorilor financiari, grupările statistice, analiza SWOT etc.

Inovaţia ştiinţifică a investigaţiilor constă în următoarele: - Argumentarea necesităţii utilizării sistemului integrat de management „calitate-

mediu-sănătate şi securitate ocupaţională” pentru întreprinderile de confecţii; - Modelarea Sistemului de Management al Calităţii pentru întreprinderile de

confecţii autohtone prin abordarea procesuală; - Elaborarea metodologiei de evaluare a costurilor calităţii în baza metodei

PAF şi determinarea eficienţei economice a Sistemelor de Management a Calităţii în cadrul întreprinderilor de confecţii;

- Determinarea premiselor economice de implementare a managementului calităţii în întreprinderile de confecţii din Republica Moldova;

- Argumentarea eficienţei economice a industriei de confecţii din Republica Moldova prin aplicarea modelelor economico-matematice.

Valoarea practică a tezei rezidă în: argumentarea implementării Sistemelor de Management al Calităţii în baza

standardelor internaţionale de calitate ISO 9000:2000 pentru întreprinderile de confecţii;

specificarea etapelor de implementare a sistemului integrat de management în sectorul de confecţii din Republica Moldova;

folosirea sistemului Balanced Scorecard drept instrument principal al aprecierii eficienţei Sistemului de Management al Calităţii;

utilizarea ciclului PDCA în scopul evaluării costurilor calităţii; propunerea metodologiei de determinare a costurilor calităţii.

Aprobarea tezei. Teza de doctor a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei „Economie şi management în industrie” a Universităţii Tehnice din Moldova, precum şi în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil al Universităţii Tehnice a Moldovei.

Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de Ministerul Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova. De asemenea, rezultatele cercetării pot fi aplicate şi în cursurile didactice „Managementul Calităţii” şi „Managementul Total al Calităţii”, incluse în planul de învăţământ al Universităţii Tehnice a Moldovei.

Structura şi conţinutul tezei. Scopul şi sarcinile cercetărilor au determinat următoarea structură a tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie, anexe.

În Capitolul I – Abordările teoretico-ştiinţifice ale managementului calităţii – se prezintă definiţia calităţii şi se analizează esenţa conceptului de management al calităţii, inclusiv a funcţiilor şi principiilor acestuia. De asemenea, se expune conceptul de management al calităţii totale (TQM) ca formă evolutiv-superioară a managementului calităţii.

În Capitolul II – Evaluarea situaţiei economico-financiare şi a managementului calităţii în întreprinderile de confecţii din Republica Moldova

Page 6: Vera Cupcea Abstract

– 6 –

– este efectuat benchmarkingul industriei de confecţii autohtone în comparaţie cu nivelul atins mondial, evaluată situaţia economico-financiară în cadrul fabricilor de confecţii din Republica Moldova, prezentată analiza situaţiei existente în domeniul managementului calităţii în corespundere cu prevederile standardului ISO 9001:2000 „Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe”.

În Capitolul III – Necesitatea şi căile de sporire a eficienţei implementării Sistemului de Management a Calităţii în întreprinderile de confecţii din Republica Moldova – sunt relevate premisele şi necesitatea managementului calităţii în industria de confecţii autohtonă. Este propus modelul Sistemului de Management al Calităţii în baza abordării procesuale, sunt specificate etapele de implementare a acestuia şi este prezentat modelul sistemului integrat de management „calitate-mediu-sănănate şi securitate ocupaţională”. Totodată, au fost propuşi indicatori şi instrumente ale calităţii necesare pentru evaluarea eficienţei Sistemului de Management al Calităţii. În scopul argumentării economice a sporirii eficienţei economice în industria de confecţii, a fost optimizat programul de producţie pentru fabrica de confecţii SA „Ionel” prin intermediul modelelor economico-matematice.

Publicaţii. Principiile şi ideile de bază ale tezei au fost expuse în 11 lucrări publicate într-un volum total de 2,56 coli de autor şi prezentate în cadrul a 6 conferinţe republicane şi internaţionale, inclusiv 2 - în reviste ştiinţifice.

II. TEZELE FUNDAMENTALE ALE LUCRĂRII 1. Conceptele de calitate şi management al calităţii. În prezent, calitatea a

devenit un element atât de vital în lumea afacerilor, încât, pentru a-i asigura nivelul corespunzător sunt necesare şi foarte esenţiale perceperea şi tratarea corectă a concepţiei acesteia.

Standardul ISO 9000:2000 aduce o nouă viziune asupra conceptelor specifice calităţii. Calitatea este definită ca: „gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerinţele faţă de produs, proces sau sistem” .

Conform acestei definiţii: - Calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică, ci printr-un

ansamblu de caracteristici; - Calitatea nu este de sine stătătoare, ea existând numai în relaţie cu produsul,

procesul sau sistemul. După părerea noastră, prin calitate se înţelege ansamblul proprietăţilor unui

produs, exprimate prin parametri tehnico-economici, grad de utilitate, eficienţă economică în exploatare, a căror evaluare permite aprecierea măsurii în care produsul corespunde cerinţelor consumatorilor cărora le este destinat.

Bazele managementului calităţii au fost definite în baza cercetărilor şi lucrărilor elaborate de pionierii mişcării pentru calitate – oameni de ştiinţă, dar şi practicieni, începând, mai ales, cu anii 50. Cei mai importanţi precursori ai managementului

Page 7: Vera Cupcea Abstract

– 7 –

calităţii sunt consideraţi: W.Edward Deming, Joseph M.Juran, Armand V.Feigenbaum, Kaoru Ishikawa şi Philip B.Crosby.

Promovarea în viaţă a principiilor managementului calităţii este o necesitate de prima stringenţă pentru întreprinderile moldoveneşti, care tind să devină competitive. Cunoaşterea de către managerii moldoveni a acestor principii ar condiţiona implementarea unor Sisteme de Management al Calităţii eficiente la întreprinderile din republică, ce ar constitui primul pas spre ridicarea competitivităţii companiilor autohtone.

Astfel, importanţa managementului calităţii pentru întreprinderile de confecţii din Republica Moldova rezultă din următoarele considerente:

În primul rând, pentru o întreprindere, realizarea şi menţinerea calităţii dorite de client, în condiţii de eficienţă, reprezintă o necesitate în afaceri. Realizarea acestui deziderat este condiţionată de utilizarea planificată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare de care dispune;

Pe de altă parte, clientul doreşte să aibă încredere în capacitatea întreprinderii de a-i furniza calitatea cerută şi de a menţine această calitate. Pentru câştigarea acestei încrederi, întreprinderea trebuie să fie în măsură să demonstreze că are implementat un sistem de management al calităţii eficient.

2. Analiza situaţiei economice şi importanţa industriei de confecţii. Actualmente, în industria de confecţii din Republica Moldova activează circa 100 de întreprinderi, toate – private Întreprinderile mari din sector (Ionel SA, Dana SA, Rada SA, Bălţeanca SA, Tricon SA etc.) au fost fondate încă pe timpurile Uinunii Sovietice cu capacităţi de producţie ce corespundeau cererii pieţei ex-sovietice. Odată cu restructurarea sectorului au apărut o serie de companii mijlocii, deseori, sub formă de întreprinderi mixte cu participarea partenerilor din ţările Uniunii Europene (Italia, Belgia, Olanda etc.). Întreprinderile micro, în general, nu sunt reprezentative: o parte au apărut şi au dispărut, o parte au supravieţuit şi-şi continuă activitatea.

Ponderea industriei de confecţii din Republica Moldova în indicatorii macroeconomici de bază ai economiei naţionale este destul de importantă. De exemplu, ponderea industriei de confecţii în PIB constituie 1,3%, în total volum de producţie - 3%, în export –25% etc.

Importanţa industriei de confecţii pentru economia naţională a Republicii Moldova este următoarea:

- Fiind una din ramurile strategice pentru ţara noastră, industria de confecţii are, în opinia noastră, perspective foarte mari, deoarece nu revendică o dotare înaltă cu capital, se caracterizează prin rotaţia înaltă a mijloacelor circulante, iar termenul de recuperare a investiţiilor este destul de redus;

- Industria de confecţii a moştenit o dotare tehnică destul de bună, are o experienţă de producţie bogată, imagine favorabilă pe piaţă;

- Fiind o ramură orientată spre export, industria de confecţii posedă un potenţial deosebit pentru întărirea relaţiilor externe ale Moldovei şi îmbunătăţirea balanţei de plăţi;

Page 8: Vera Cupcea Abstract

– 8 –

- Industria de confecţii are şi anumite avantaje în ceea ce priveşte adaptarea la condiţiile economiei de piaţă şi reacţia rapidă la cerinţele consumatorilor.

În decursul 90, perioada de tranziţie la economia de piaţă, a avut loc o scădere esenţială a volumelor de producţie în industria de confecţii autohtonă, care, astăzi, constituie numai 1/5 din nivelul anului 1990. Cauzele principale au fost:

• Încetarea relaţiilor economice cu partenerii tradiţionali; • Ridicarea preţurilor la materia primă şi resursele energetice şi, respectiv,

creşterea costurilor de producţie; • Reducerea exportului producţiei din materie primă proprie; • Importul necontrolat în ţară, care a afectat activitatea producătorilor locali; • Necorespunderea nivelului tehnologic al producţiei cerinţelor pieţei; • Experienţa insuficientă de lucru pe pieţele externe. Totodată, la începutul secolului XXI, situaţia economico-financiară a industriei

de confecţii din RM manifesta tendinţe pozitive de dezvoltare. Desigur, volumele de producţie ale fabricilor de confecţii din Moldova, la ora actuală, nu se compară cu cele de până la 1990. Cu toate acestea, la fabricile din sectorul dat, spre deosebire de alte ramuri ale economiei, în ultimii cinci ani, se observă o creştere constantă atât a volumelor de producţie, cât şi a vânzărilor (figura 1).

Figura 1. Dinamica volumului de producţie al confecţiilor în RM, (mln lei) Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

În anul 2005, conform datelor Ministerului Industriei şi Infrastructurii al

Republicii Moldova, producţia-marfă în preţuri curente la primele trei întreprinderi din sectorul de confecţii (SA Ionel, SA Bălţeanca, SA Tricon) a atins circa 68% din total producţie pe industria de confecţii a ţării noastre.

Dacă analizăm structura în sortiment a confecţiilor, atunci observăm că volumul de producţie la majoritatea articolelor sporeşte (tabelul 1).

66

307,8377

491,6577,7 555,8

0

100

200

300

400

500

600

1995 2002 2003 2004 2005 2006

Page 9: Vera Cupcea Abstract

– 9 –

Tabelul 1 Producerea confecţiilor în sortiment (mii buc.)

Sortimentul 2004 2005 2006 Haine de lucru 2118,5 3467,5 3931,1 Paltoane şi scurte 800,1 709,2 953,3 Costume 361,2 333,1 189,7 Jachete 562,3 481,0 554,6 Pantaloni şi şorturi 1579,1 1911,8 2176,1 Rochii 179,7 64,5 225,7 Cămăşi şi bluze 485,3 1096,8 1557,4 Fuste 371,5 462,7 470,5 Total 6457,7 8526,6 10058,4

Sursa: Доклад о социально-экономическом развитии Республики Молдова в 2006 году // Логос Пресс. 17.03.2007, №10.

Este firesc faptul că, odată cu ridicarea volumelor de producţie şi a vânzărilor,

în sectorul de confecţii a sporit şi utilizarea capacităţilor de producţie. De exemplu, “Ionel” SA, “Dana” SA, “Tricon” SA, în prezent, lucrează la 80-95% din capacităţi de producţie.

Cu toate că valoarea adăugată este scăzută, articolele de confecţii continuă să fie una din principalele grupe de mărfuri la export, ceea ce contribuie la îmbunătăţirea structurii de export a ţării. În perioada 2000-2005, exportul de confecţii a crescut de circa 3 ori, ceea ce denotă o dinamică pozitivă de dezvoltare a ramurii.

Pornind de la analiza economico-financiară a sectorului de confecţii autohton, se pot trage următoarele concluzii:

Utilizarea potenţialului productiv şi tehnic al industriei de confecţii din Republica Moldova este nesatisfăcătoare, ceea ce afectează profitabilitatea fabricilor;

Cu toată îmbunătăţirea indicatorilor economici de bază, în întreprinderile de confecţii mai persistă problemele deficitului de mijloace circulante proprii, costuri de producţie înalte, organizarea neraţională a activităţii de producţie din cauza dependenţei totale de comenzile clienţilor;

Nu toate fabricile de confecţii atrag o atenţie cuvenită reutilării tehnice şi orientării la parametrii de bază – sortiment, calitate, preţ în scopul satisfacerii cerinţelor consumatorilor şi asigurării competitivităţii producţiei.

3. Evaluarea situaţiei existente în domeniul calităţii la întreprinderile de confecţii. Este deja unanim acceptat că, pentru a putea colabora cu partenerii străini, întreprinderile noastre de confecţii trebuie să producă mărfuri de calitate foarte înaltă. Şi, în acest scop, se impune aplicarea standardelor internaţionale de calitate ale seriei ISO 9000:2000, care prevăd elaborarea şi implementarea Sistemelor de Management al Calităţii (SMC), ce asigură alinierea întreprinderii la cerinţele internaţionale. Până la ora actuală, doar trei întreprinderi din industria de confecţii din Republica Moldova dispun de certificate de calitate internaţionale ISO 9001:2000.

Page 10: Vera Cupcea Abstract

– 10 –

Astfel, principalele obiective ale implementării managementului calităţii pentru întreprinderile de confecţii din Republica Moldova trebuie să fie:

- Satisfacerea promptă a cerinţelor şi aşteptărilor tuturor clienţilor interni şi externi cu produse de calitate, conforme cu specificaţiile convenite de comun acord;

- Continua îmbunătăţire a Sistemului de Management al Calităţii prin control statistic al proceselor, audit intern, acţiuni preventive şi corective, instruire permanentă;

- Crearea unui climat de competiţie pentru realizarea performanţelor profesionale ale salariaţilor, concretizate în mărirea performanţelor întreprinderii;

- Satisfacerea cerinţelor societăţii prin ţinerea sub control riguros a factorilor de poluare şi prin adaptarea specificaţiilor de produs la cerinţele instituţiilor de protecţie a mediului.

4. Modelarea Sistemului de Management al Calităţii pentru întreprinderile de confecţii autohtone prin abordarea procesuală. Ţinând cont de specificul sectorului de confecţii, în teză, este propus modelul Sistemului de Management al Calităţii pentru întreprinderile de confecţii din Republica Moldova orientat spre sporirea eficienţei economice a acestora, care este bazat pe abordarea procesuală (figura 2).

În acest context, se propune clasificarea tuturor proceselor întreprinderilor de confecţii în trei grupe:

• Strategice, care presupun implementarea şi menţinerea în buna funcţionare a SMC-ului în cadrul întreprinderii.

• Operaţionale, care implică efectuarea proceselor referitoare la ciclul de viaţă al produsului.

• De suport, care se referă la efectuarea proceselor auxiliare (mentenanţă, verificare şi calibrare a instrumentelor de măsurare şi control, evaluarea personalului, controlul mediului de lucru, audit intern etc.).

La baza modelului SMC elaborat pentru întreprinderile de confecţii autohtone stau domeniile standardului ISO 9001:2000 (pentru fiecare proces este prezentat punctul standardului respectiv, la care se referă acesta), precum şi persoanele/departamentele responsabile de procesul specificat. După părerea noastră, avantajul modelului propus rezidă în faptul că acesta permite identificarea hărţii proceselor în cadrul fabricii de confecţii, precum şi interacţiunea acestora, concomitent ţinând cont de cerinţele standardului ISO 9001:2000 şi specificul sectorului de confecţii.

Page 11: Vera Cupcea Abstract

– 11 –

Figura 2. Modelul Sistemului de Management al Calităţii pentru

întreprinderile de confecţii din Republica Moldova Sursa: Elaborat de autor în baza specificului întreprinderilor de confecţii.

Page 12: Vera Cupcea Abstract

– 12 –

Totodată, pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii, în conformitate cu standardele seriei ISO 9000:2000, în întreprinderile de confecţii autohtone, este recomandabilă parcurgerea următoarelor etape:

- Evaluarea situaţiei existente în domeniul calităţii (benchmarking). - Definirea strategiei în domeniul calităţii. - Elaborarea organigramei Sistemului de Management al Calităţii. - Instruirea personalului. - Documentarea Sistemului de Management al Calităţii. - Implementarea operaţională a Sistemului de Management al Calităţii. - Auditul de evaluare a Sistemului de Management al Calităţii. - Certificarea Sistemului de Management al Calităţii. 5. Argumentarea sistemului integrat de management „calitate-mediu-

sănătate şi securitate ocupaţională” pentru întreprinderile de confecţii. Ţinând cont de tema tezei, pentru eficientizarea activităţii industriei de confecţii, se propune modelul sistemului integrat de management: Calitate-Mediu-Sănătate şi securitate ocupaţională. Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică, ceea ce contribuie la decizii strategice şi operaţionale optime, care iau în considerare toate aspectele esenţiale, ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii atât din punct de vedere al calităţii, cât şi al mediului sau siguranţei şi igienei alimentare etc.

În figura 3, sunt prezentate componentele sistemului integrat de management propus.

Figura 3. Sistem integrat de management pentru întreprinderile de confecţii

din Republica Moldova Sursa: Elaborat de autor în baza specificului întreprinderilor de confecţii.

6. Justificarea utilizării sistemului Balanced Scorecard drept instrument

principal al aprecierii eficienţei Sistemului de Management al Calităţii. De asemenea, pentru ridicarea eficienţei întreprinderilor de confecţii din Republica Moldova prin implementarea managementului calităţii, este necesară elaborarea unei strategii a calităţii bine definite. Strategia calităţii este considerată o strategie concurenţială, deoarece misiunea calităţii este aceea de a face faţă concurenţei.

Page 13: Vera Cupcea Abstract

– 13 –

Pentru industria de confecţii din Republica Moldova, strategia îmbunătăţirii continue se va baza pe următoarele principii:

1- Îmbunătăţirea continuă va integra toate departamentele şi persoanele din cadrul fabricilor de confecţii, precum şi toate componentele procesului de realizare a produselor şi serviciilor;

2- La baza îmbunătăţirii continue va sta focalizarea pe client; 3- Îmbunătăţirea continuă poate fi obţinută prin înţelegerea tuturor proceselor

din cadrul întreprinderii. Implementarea strategiei Kaizen la fabricile de confecţii autohtone va impune

utilizarea ciclului PDCA, care reprezintă o metodă de organizare şi desfăşurare a activităţilor de conducere, orientată în direcţia îmbunătăţirii continue (figura 4).

Figura 4. Ciclul PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Sursa: Oprean C., Kifor K. Managementul Calităţii, Sibiu, 2002. Odată implementat ciclul PDCA, este necesară identificarea indicatorilor-cheie

de performanţă, care se recomandă să fie mărimi măsurabile. Aceasta ne va ajuta la transformarea declaraţiilor generale, cuprinse în politica calităţii din întreprinderile de confecţii, în ţinte clare.

În acest scop, propunem utilizarea sistemului Balanced Scorecard, elaborat de Norton-Kaplan, la începutul anilor `90, ce se combină foarte bine cu cerinţele standardului ISO 9004:2000, care prevede recomandări de îmbunătăţire continuă a Sistemului Calităţii. În teză, s-au stabilit indicatori de performanţă necesari pentru evaluarea eficienţei Sistemelor de Management al Calităţii la fabricile de confecţii autohtone.

Page 14: Vera Cupcea Abstract

– 14 –

7. Elaborarea metodologiei de evaluare a costurilor calităţii în baza metodei PAF şi determinarea eficienţei economice a Sistemelor de Management al Calităţii. Ştiind că o parte din costurile totale ale unei întreprinderi sunt alocate pentru realizarea obiectivelor calităţii, este necesar ca eficienţa Sistemului de Management al Calităţii să fie măsurată în termeni economici.

În acest sens, a fost propusă metodologia de evaluare a costurilor calităţii cu ajutorul metodei PAF, esenţa căreia constă în aprecierea costurilor de prevenire a defectelor, controlului calităţii şi pierderilor rezultate de la non-calitate.

Dat fiind faptul că certificarea Sistemelor de Management a Calităţii de organisme recunoscute de certificare contribuie la creşterea vânzărilor întreprinderii, pe de o parte, şi reducerea costurilor de producţie, pe de altă parte, este binevenită aprecierea eficienţei economice a Sistemelor de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor de confecţii din Republica Moldova.

Ţinând seama de caracterul complex al eficienţei economice pentru Sistemele de Management al Calităţii, pentru evaluarea acesteia vom utiliza indicatorul eficienţei economice absolute, care exprimă profitul anual obţinut la o unitate de investiţii şi reprezintă, de asemenea, rentabilitatea capitalului investit:

e=P/I, unde P exprimă profitul suplimentar obţinut de la implementarea Sistemului de

Management al Calităţii în întreprindere; I – investiţiile capitale necesare pentru elaborarea, implementarea şi certificarea

Sistemului de Management al Calităţii în întreprindere. Este cert faptul că însuşi Sistemul de Management a Calităţii nu generează, în

mod direct, creşterea profitului, dar implementarea şi menţinerea continuă a acestuia contribuie, în mare măsură, la reducerea costurilor de producţie şi, mai concret, a costurilor calităţii. În condiţiile creşterii vânzărilor şi reducerii costurilor, profitul, evident, este în creştere.

În teză, autorul a determinat estimativ că economia costurilor calităţii şi, respectiv, a costurilor de producţie la SA „Ionel”, rezultată la implementarea Sistemului de Management al Calităţii, a constituit, în medie, circa 382 mii lei anual. În cazul dat, economia costului de producţie poate fi considerată ca sporirea profitului la SA Ionel. În acelaşi timp, la întreprinderea în cauză, investiţiile capitale pentru implementarea şi certificarea Sistemului Calităţii au alcătuit circa 354 mii lei.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, coeficientul de eficienţă economică a Sistemului de Management al Calităţii, implementat la SA „Ionel”, este egal cu 1,08 (382000/354000), ceea ce demonstrează că efectul obţinut la implementarea SMC, conform standardului ISO 9001:2000, este mai mare decât resursele consumate sau investiţiile efectuate.

Desigur, cele menţionate mai sus sunt posibile doar în cazul funcţionării unui Sistem de Management al Calităţii real şi eficient, şi nu doar formal implementat pentru obţinerea certificatului internaţional de calitate.

8. Argumentarea economică a eficienţei industriei de confecţii prin aplicarea modelelor economico-matematice. În scopul elaborării şi argumentării strategiei

Page 15: Vera Cupcea Abstract

– 15 –

de dezvoltare a ramurii de confecţii în Republica Moldova, care presupune, la rândul său, şi planificarea strategică prezentă în modelul Sistemului de Management al Calităţii propus, în teză, s-a optimizat programul de producţie a SA „Ionel” în baza utilizării modelelor economico-matematice. Întreprinderea în cauză a fost aleasă ţinând cont de faptul că dispune de producere atât din materie primă proprie, cât şi în lohn, spre deosebire de alte întreprinderi (mai ales, cele cu capital străin), care lucrează preponderent în lohn.

În tabelul 2, sunt reflectaţi principalii indicatori ai eficienţei economice.

Tabelul 2 Indicatorii optimi ai eficienţei economice la SA „Ionel” Indicatorii Unitatea de

măsură Valoarea optimă

1.Volumul de producţie anual 769860* Inclusiv: - din materie primă proprie 596198 - în lohn

unităţi

173662 2.Vânzările 355778,7 Inclusiv: - din materie primă proprie 323047,1 - în lohn

mii lei

32731,6 3.Costul producţiei 327476,1 Inclusiv:

mii lei

- din materie primă proprie 296139,8 - în lohn

31336,3

4.Profitul 28302,6 Inclusiv:

mii lei

- din materie primă proprie 26907,3 - în lohn

1395,3

5.Rentabilitatea producţiei 8,0 Inclusiv: - din materie primă proprie 8,3 - în lohn

%

4,3 6.Productivitatea muncii mii lei 178,0 7.Costul la 1 leu producţie-marfă lei 0,92

* - în calcul a fost luat în considerare numai sortimentul de bază. Sursa: Prelucrat de autor în baza datelor întreprinderii.

Comparând indicatorii eficienţei economice pentru programul de producţie

optimizat cu situaţia efectivă de la SA Ionel pentru anii 2005-2006, observăm o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei şi anume:

- Creşterea vânzărilor şi a volumelor de producţie de circa 3,5 - 4 ori. Aceasta va fi posibilă în baza orientării spre producerea din materie primă proprie, iar producţia-marfă va include preţul produsului finit şi nu al serviciilor, ca în cazul lohnului, vânzările sporind esenţial. Actualmente, se fabrică, practic,

Page 16: Vera Cupcea Abstract

– 16 –

acelaşi volum de producţie, dar valoarea vânzărilor este comparativ scăzută din cauza acordării serviciilor în lohn, acestea fiind puţin profitabile;

- Schimbarea corelaţiei în fabricarea producţiei din materia primă proprie şi lohn de la actuala 10/90 spre 77/23;

- Reducerea cheltuielilor la 1 leu producţie-marfă cu circa 5-6 bani, datorită, în mare măsură, „efectului la scară”;

- Creşterea rentabilităţii producţiei cu circa 2-3 puncte procentuale, mai ales, pentru producţia din materie primă proprie, care va fi de două ori mai profitabilă decât lohn-ul;

În final, trebuie menţionat că atitudinea de neîncredere, pe care o au o parte din consumatori faţă de nivelul calităţii confecţiilor autohtone, ar putea fi depăşită. Consumatorul autohton trebuie să se obişnuiască cu gândul că el este „rege” şi dictează nevoile şi preferinţele sale pe piaţă. Producătorului nu-i rămâne decât să contribuie la transformarea aşteptărilor consumatorului în necesităţi reale şi să le realizeze. În acest caz, vor avea de câştigat atât consumatorul, cât şi producătorul, ceea ce înseamnă că cererea a fost satisfăcută la nivelul cuvenit.

III. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Cercetările efectuate în teză impun formularea următoarelor concluzii: 1. În prezent, calitatea a devenit un element atât de vital în lumea afacerilor,

încât, pentru a-i asigura nivelul corespunzător sunt necesare şi foarte esenţiale perceperea şi tratarea corectă a concepţiei acesteia. Prin calitate se înţelege ansamblul proprietăţilor unui produs, exprimate prin parametri tehnico-economici, grad de utilitate, eficienţă economică în exploatare, a căror evaluare permite să se aprecieze măsura în care produsul răspunde cerinţelor consumatorilor cărora le este destinat.

2. Actualmente, managementul calităţii se profilează tot mai mult ca un imperativ major al dezvoltării întreprinderilor. Importanţa managementului calităţii pentru întreprinderile de confecţii din Republica Moldova rezultă din următoarele considerente: în primul rând, pentru o întreprindere, realizarea şi menţinerea calităţii dorite de client, în condiţii de eficienţă, reprezintă o necesitate în afaceri; pe de altă parte, clientul doreşte să aibă încredere în capacitatea întreprinderii de a-i furniza calitatea cerută şi de a menţine această calitate.

3. În toate ţările în curs de dezvoltare, industria de confecţii este considerată ramura economiei care poate ieşi din criză cel mai rapid, stopa declinul economic şi chiar poate trage după ea şi alte sfere economice. În prezent, ponderea industriei de confecţii din Republica Moldova în indicatorii macroeconomici de bază ai economiei naţionale este destul de importantă. De exemplu, ponderea industriei de confecţii în PIB constituie 1,3%, în totalul volumului de producţie - 3%, în export – 25%. În industria de

Page 17: Vera Cupcea Abstract

– 17 –

confecţii din Republica Moldova, activează circa 100 de întreprinderi, toate – private;

4. Industria de confecţii este considerată una din cele mai dinamice ramuri ale industriei mondiale. Ţările înalt dezvoltate tind să ridice profitabilitatea industriei de confecţii pe baza transferului procesului de producere în ţările în curs de dezvoltare, unde costurile de producţie sunt mai joase. Astfel, în industria de confecţii mondială, se dezvoltă două procese de bază, care pot fi numite convenţional – globalizarea şi regionalizarea;

5. Întreprinderile de confecţii din Republica Moldova sunt afectate de aceleaşi probleme ca şi întreprinderile din alte domenii. Cauzele principale sunt: încetarea relaţiilor economice cu partenerii tradiţionali şi ridicarea preţurilor la materie primă şi resurse energetice, ceea ce a condus la reducerea utilizării capacităţilor de producţie; scăderea exportului producţiei din materie primă proprie; importul necontrolat în ţară, care a afectat activitatea producătorilor locali; necorespunderea nivelului tehnologic al producţiei cerinţelor pieţei; experienţa insuficientă de lucru pe pieţele externe;

6. La începutul secolului XXI, situaţia economico-financiară în industria de confecţii din Republica Moldova manifestă tendinţe pozitive de creştere. În ultimii 2-3 ani, majoritatea întreprinderilor sectorului de confecţii au îmbunătăţit esenţial indicatorii săi economici, au redus esenţial datoriile creditoare, rotaţia capitalului s-a accelerat, stocurile de producţie finită s-au micşorat, iar solvabilitatea fabricilor este în creştere. În anul 2006, producţia-marfă în preţuri curente a constituit circa 556 mln lei, iar numărul de angajaţi a depăşit cifra de 14 mii persoane. Conform datelor unui studiu efectuat de Banca Mondială, circa 78% din capacităţile fabricilor de confecţii din Moldova sunt utilizate pentru servicii în lohn;

7. Eficienţa economică a industriei de confecţii din Republica Moldova este relativ joasă. Diagnosticarea situaţiei economico-financiare a relevat următoarele: rotaţia începtinită a activelor, costul la 1 leu producţie-marfă înalt, lichiditate absolută mică, rentabilitate economică şi financiară scăzută. În contextul tendinţelor de dezvoltare din industria de confecţii autohtonă, eficientizarea activităţii va fi posibilă prin implementarea managementului calităţii performant;

8. Perspectivele de dezvoltare a sectorului de confecţii din Moldova vizează creşterea volumului de producere din materia primă proprie, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii şi designului produselor. Analiza SWOT pentru industria de confecţii din Republica Moldova ne arată că potenţialul acestui sector al economiei naţionale este încă prea slab pentru a penetra piaţa europeană, de aceea, managementul întreprinderilor de confecţii trebuie să adopte o strategie concretă de dezvoltare ulterioară.

Page 18: Vera Cupcea Abstract

– 18 –

Avînd în vedere cele expuse mai sus, se impun următoarele recomandări: 1. Sporirea eficienţei economice a fabricilor de confecţii este posibilă prin

implementarea unui management al calităţii performant. Urmare a încheierii etapei de restructurare managerială şi financiară, specifice tranziţiei la economia de piaţă, în întreprinderile de confecţii din Moldova, s-au creat premisele implementării unor Sisteme de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale ale seriei ISO 9000:2000, ce ar determina sporirea competitivităţii confecţiilor autohtone, mărirea volumului vânzărilor şi orientarea la export. Până la ora actuală, doar trei întreprinderi din industria de confecţii din Republica Moldova dispun de certificate internaţionale de calitate ISO 9001:2000;

2. Ţinând cont de specificul întreprinderilor de confecţii, modelul Sistemului de Management al Calităţii propus pentru întreprinderile de confecţii este orientat spre sporirea eficienţei economice a acestora şi se bazează pe abordarea procesuală. În acest context, se propune gruparea tuturor proceselor întreprinderilor de confecţii în trei nivele de procese: strategice, care presupun implementarea şi menţinerea în buna funcţionare a SMC-ului; operaţionale, care implică efectuarea proceselor referitoare la ciclul de viaţă al produsului; de susţinere, care presupun efectuarea proceselor auxiliare.

3. Pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în conformitate cu standardele seriei ISO 9000:2000 în întreprinderile de confecţii, este recomndabilă parcurgerea anumitor etape. Principalele etape sunt: evaluarea situaţiei existente în domeniul calităţii, planificarea calităţii, instruirea personalului, elaborarea documentaţiei, implementarea operaţională a SMC, auditul intern şi certificarea.

4. Sporirea eficienţei activităţii industriei de confecţii va fi posibilă prin implementarea sistemului integrat de management: Calitate (ISO 9001) – Mediu (ISO 14001) - Sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS 18001). Crearea unui astfel de sistem integrat poate avea următoarele avantaje: simplificarea sistemelor de management deja existente, în cazul în care acestea există; creşterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte; optimizarea consumului resurselor utilizate etc.;

5. Calitatea trebuie privită de fabricile de confecţii ca o funcţie managerială strategică, care le va sprijini în îmbunătăţirea activităţii. Pentru realizarea în practică a strategiei Kaizen la fabricile de confecţii, se va utiliza ciclul PDCA, care reprezintă o metodă de organizare şi desfăşurare a activităţilor de conducere orientate în direcţia îmbunătăţirii continue. Odată implementat ciclul PDCA, este necesară identificarea indicatorilor-cheie de performanţă, care se recomandă să fie mărimi măsurabile. În acest scop, s-a propus utilizarea sistemului Balanced Scorecard, esenţa căruia, pentru fabricile autohtone de confecţii, constă în stabilirea indicatorilor şi instrumentelor calităţii pentru evaluarea eficienţei Sistemelor de Management al Calităţii;

6. În cazul sistemului tradiţional de management, menţinerea competitivităţii întreprinderii se realizează, în mod esenţial, prin evaluarea

Page 19: Vera Cupcea Abstract

– 19 –

costurilor calităţii cu ajutorul metodei PAF. Efectuarea analizei PAF pentru SA Ionel a demonstrat că implementarea Sistemului de Management al Calităţii la această întreprindere a contribuit la reducerea costurilor calităţii cu circa 380 mii lei. După părerea noastră, în analiza costurilor calităţii trebuie pus accentul pe prevenirea defectelor încă din faza de proiectare, precum şi pe participarea întregului personal în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii;

7. Asigurarea eficienţei economice a întreprinderilor de confecţii se impune ca factor determinant al competitivităţii producţiei şi ca bază necesară pentru creşterea economică de mai departe. Calculul eficienţei Sistemului de Management al Calităţii efectuat în baza întreprinderii SA Ionel ne permite să tragem concluzia despre necesitatea stringentă a implementării standardelor seriei ISO 9000:2000 în cadrul fabricilor de confecţii autohtone, avantajul principal fiind recuperarea investiţiilor în termen mai mic de un an, precum şi sporirea eficienţei economice a activităţii acestora;

8. Argumentarea eficienţei economice pentru sectorul de confecţii autohton poate fi demonstrată prin utilizarea modelelor economico-matematice. În teza în cauză, a fost optimizat programul de producţie pentru liderul industriei de confecţii autohtone Ionel SA. Conform calculelor, proporţia optimă pentru producerea din materie primă proprie şi lohn ar fi: paltoane pentru femei şi fuste – 80/20, paltoane pentru bărbaţi - 70/30, costume pentru bărbaţi – 75/25. Comparând indicatorii eficienţei economice pentru programul de producţie optimizat cu situaţia efectivă de la SA Ionel pentru anii 2005-2006, observăm o îmbunătăţire semnificativă şi anume ridicarea vânzărilor de 3,5-4 ori, reducerea cheltuielilor la 1 leu producţie-marfă cu 5-6 bani, precum şi creşterea rentabilităţii producţiei cu circa 2-3 puncte procentuale.

În concluzie, menţionăm că un factor de importanţă majoră, care survine în condiţiile pieţelor dezvoltate, este calitatea produsului. În prezent, Sistemele de Management al Calităţii sunt mijloace reale de a ne asigura că produsele şi serviciile noastre sunt de o calitate stabilă, care vor satisface cerinţele clienţilor noştri. Astfel, calitatea produselor se impune ca factorul determinant al competitivităţii întreprinderii.

IV. PUBLICAŢII LA TEMA TEZEI

1. Cupcea V. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii – factor al creşterii competitivităţii întreprinderii. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Volumul 1, Chişinău: Editura U.T.M., 8-9.10.2004, p.200-201. – 0,17 c.t.

2. Cupcea V. Utilizarea sistemului Balanced Scorecard în evaluarea eficienţei Sistemelor de Management al Calităţii în întreprinderile de confecţii. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe

Page 20: Vera Cupcea Abstract

– 20 –

socioumanistice”, ISBN 1811-2668, Volumul II, Chişinău: CEP USM, 2005, p.589-591 – 0,23 c.t.

3. Cupcea V. Benchmarkingul situaţiei în industria de confecţii mondială. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională TMCR 2005, Volumul 5, Chişinău: Editura U.T.M., 19-21.05.2005, p.371-374 – 0,20 c.t.

4. Cupcea V. Evaluarea situaţiei în domeniul managementului calităţii în industria de confecţii din Republica Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională TMCR 2005, Volumul 5, Chişinău: Editura U.T.M., 19-21.05.2005, p.375-378 – 0,17 c.t.

5. Cupcea V. Caracteristica industriei uşoare din Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării”, Volumul I, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, 24-25.06.2005, p.95-99 – 0,24 c.t.

6. Cupcea V. Relevarea specificului documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii la întreprinderile de confecţii din Republica Moldova. Simpozion ştiinţific internaţional “Riscul în economia contemporană”, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi: Editura Economică, 2005, p.249-253 – 0,29 c.t.

7. Cupcea V. Industria de confecţii – tendinţe pozitive de dezvoltare. B&F-Profit, nr.7-8, iulie-august 2005, Chişinău, p.49-53 - 0,32 c.t.

8. Купча В. Швейная промышленность: реальность и перспективы. B&F-Profit, №.7-8, iulie-august 2005, Chişinău, p.49-53 - 0,32 c.t.

9. Cupcea V., Sverdlic V. Evaluarea eficienţei economice a Sistemelor de Management al Calităţii în cadrul fabricilor de confecţii din Republica Moldova. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Studenţilor şi Doctoranzilor consacrată Anului Fizicii, Volumul I., Chişinău: Editura U.T.M., 17 noiembrie 2005, p.155-156 – 0,17 c.t.

10. Cupcea V., Sverdlic V. Etapele de implementare a Sistemului de Management al Calităţii în întreprinderile de confecţii din Republica Moldova. Conferinţa Jubiliară Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 40-a Aniversări a Doctoranturii UTM, Volumul III, Chişinău: Editura U.T.M, 17-18 noiembrie 2006, p.6-8 – 0,17 c.t.

11. Cupcea V. Argumentarea economică a strategiei de dezvoltare a industriei de confecţii din Republica Moldova prin aplicarea modelelor economico-matematice. Meridian Ingineresc, ISSN 1683-853X, nr.2, 2007, Chişinău: U.T.M., p.69-73 – 0,28 c.t.

Page 21: Vera Cupcea Abstract

– 21 –

ADNOTARE la teza de doctor în economie cu tema:

„Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii”

Teza dată are ca scop studierea concepţiei managementului calităţii în

întreprinderile industriei de confecţii din Republica Moldova. În lucrare, a fost examinată baza teoretico-ştiinţifică a concepţiei de calitate şi management al calităţii, au fost descrise funcţiile şi principiile acestuia, prezentate caracteristica managementului calităţii totale şi importanţa acestuia în condiţiile economiei de piaţă. De asemenea, au fost analizate rolul şi poziţia industriei de confecţii moldoveneşti în economia naţională şi industria de confecţii mondială, evaluată situaţia financiar-economică actuală a întreprinderilor ramurii, depistate problemele şi propuse strategiile de dezvoltare ulterioară a ramurii. A fost analizată şi situaţia în domeniul managementului calităţii în industria de confecţii, în corespundere cu cerinţele standardului internaţional de calitate ISO 9001:2000.

În teză, au fost prezentate caracteristica şi structura standardelor internaţionale de calitate ale seriei ISO 9000:2000 şi relevate premisele, precum şi avantajele implementării acestora la fabricile de confecţii din ţară, propus modelul Sistemului de Management al Calităţii în baza abordării procesuale şi caracterizate etapele de implementare a acestuia. Pentru dezvoltarea ulterioară a întreprinderilor ramurii, a fost propus modelul sistemului integrat de management „Calitate-Mediu-Sănătate şi securitate ocupaţională”, prezentată strategia îmbunătăţirii continue în baza ciclului PDCA, elaborată lista indicatorilor şi instrumentelor calităţii necesare pentru evaluarea eficienţei Sistemului Calităţii, a fost prezentat calculul costurilor calităţii şi al eficienţei economice de la implementarea managementului calităţii în industria de confecţii autohtonă. În lucrare, sunt aplicate modelele economico-matematice, care permit eficientizarea activităţii fabricilor de confecţii.

Abordările teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, pot fi aplicate de fabricile de confecţii şi vor contribui la asigurarea funcţionării normale a ramurii în Republica Moldova.

Page 22: Vera Cupcea Abstract

– 22 –

ANNOTATION To the Thesis of economics degree on the Theme

«Efficiency increase of clothing companies through the implementation of quality management»

This dissertation is dedicated to the study of quality management concept at the

clothing enterprises from the Republic of Moldova. Therefore, the scientific and theoretical basis of quality and management quality’s concepts was revealed, the functions and principles were described and the main characteristics of Total Quality Management and its importance in a market economy were presented. Also, the role and position of clothing industry of Moldova in the national economy and world clothing industry were analyzed, evaluation of actual economic and financial situation of branch enterprises was given, main problems were revealed and the strategies for further development suggested. A benchmarking of quality management in the clothing industry was made according to the requirements of international quality standard ISO 9001:2000.

The basic features and structure of international quality standards ISO 9000:2000 were presented in the dissertation, as well as premises and advantages of their implementation at the clothing enterprises from the republic, the model of Quality Management System on the basis of process approach was proposed and implementation stages of the above-mentioned standards were characterized. For further development of branch companies the model of integrated system of management “Quality-Environment-Health and Occupational Securuty” was proposed, the strategy of continuous improvement using PDCA cycle was suggested, the list of quality indicators and tools necessary for the evaluation of Quality System’s effectiveness was developed and the calculation of quality costs and economic efficiency from quality management’s implementation at the clothing industry of Moldova is presented. Economical and mathematical methods were applied that determine the efficiency of clothing plants’ activity.

Theoretical statements and practical recommendations, presented in the dissertation, can be used by clothing enterprises and will assure a normal functioning of the branch in the Republic of Moldova.

Page 23: Vera Cupcea Abstract

– 23 –

АННОТАЦИЯ диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему

«Рост эффективности деятельности швейных предприятий путем внедрения менеджмента качества»

Данная диссертация посвящена изучению концепции менеджмента

качества на предприятиях швейной отрасли Республики Молдова. С этой целью в работе была рассмотрена научно-теоретическая основа концепции качества и менеджмента качества, описаны его функции и принципы, дана характеристика менеджмента тотального качества и его важность в условиях рыночной экономики. Также были проанализированы роль и место швейной отрасли Молдовы в национальной экономике и мировой швейной промышленности, дана оценка нынешней финансово-экономической деятельности предприятий отрасли, выявлены проблемы и предложены стратегии дальнейшего развития отрасли. Была продиагностирована ситуация в области менеджмента качества в швейной отрасли Молдовы в соответствии с требованиями международного стандарта качества ИСО 9001:2000.

В диссертации была дана характеристика и структура международных стандартов качества серии ИСО 9000:2000 и выявлены предпосылки и преимущества их внедрения на швейных предприятиях республики, предложена модель Системы Менеджмента Качества на основе процессного подхода и охарактеризованы этапы внедрения вышеупомянутых стандартов. Для дальнейшего развития предприятий отрасли была предложена модель интегрированной системы менеджмента «Качество-Окружающая среда-Здоровье и Рабочая безопасность», представлена стратегия постоянного улучшения на основе цикла PDCA, разработан список показателей и инструментов качества необходимых для оценки эффективности Системы Качества, а также был приведен расчет затрат качества и экономической эффективности от внедрения менеджмента качества в швейной отрасли Молдовы. В работе были применены и экономико-математические модели, позволяющие повысить эффективность деятельности швейных фабрик.

Теоретические изложения и практические рекомендации, представленные в диссертации, могут быть использованы швейными предприятиями и будут способствовать обеспечению нормального функционирования отрасли в Республике Молдова.

Page 24: Vera Cupcea Abstract

– 24 –

CUPCEA VERA

SPORIREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR DE CONFECŢII PRIN IMPLEMENTAREA

MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

Specialitatea 08.00.05. – Economie şi management (în industria de confecţii)

AUTOREFERAT

al tezei de doctor în economie

Bun de tipar 19.10.07

Formatul 60 x 84 1/16. Coli de tipar 1,5. Coli de autor 1,0. Tirajul 50 ex.

PrepressPrint-SD