Download - STAS 10702_2-80

Transcript
 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  1/13

  C,Z: 620~193.2:725STaNDARD DE STAT

  EDI'J,:'JE OFICIALAREPUBLICA SOCIALlSrA

  ROMANIA srssE10702/2-80PROTEq'1A CONTRA COROZ1Ul\'II A CONSTRUCTlfLORDIN OTEL SUPRATERANEACOPERIRI PROTECTOARE PENTRU. CONSTRUCl'll SITUATE IN MED1J "NEAGRESIVE~ SLAB AGRESIl7E S,I ellAGRRSIVITATE MEDIE

  ,/ Inlocuie ,s-te;STASE' 10702/276ONSILrUL NA'rIONAL

  PEN'fRU $TIINTA$1 TEHNOLOGIE

  INSTITUTUL R01UANDE

  STA,NDARPIZAREProtectiou o r steel overgrouudconstruetlonsPROTECTIVE COATINGS P0RCONstJmCTIONS PLACED INNON-AGGRESSIVE OR VlEAKLY-AGGRE~SrVE MEDIuMs ANPWITHMIDDLE AGGRESSIVENESS

  3 1 . U J : U i . l l ' a OT ti . P081U1 caepxnaaexaex,CTa;r(HEdX R,oacTPYIU!mI'3AIIJ;HT H bIEIIOHP hITIHl_.D;JUIKOfI-ft' 'I 'PYHIJ,M PA:;l:M;EIUEHEpIXB FIEAfPE(!(;I1Bl-lbIX, MA,JIOArPECCMBHbTX q CPE]J;HEArPEC-Cl::1.BHbIX CPE-~A.X

  I NST IT t .P.H i.o f 'IEClk,'CA1 N i : . .

  COTA . _

  1 GENER4LITA~I

  1.1 Prezeritul standard stabile~te aceperirileproteotoare contra eoroziunii ale elementelOl'de constrtrctii din otel supraterane, situatetn medii neagresive, slab agresive ~i eu agresivitatemedie. .

  1.2 Prezentul standard nJI se refera Ia protectia elementelor de cons tru c t J i din otel rezfs-t%t Is. coroziune atniosferica (ST..AS500/3-7'&).

  1.3 Clasificarea,categoriile .de p_rotectie ~reonditiile tehnice privind acoperirile protectcareslnt conform STAS 10702/1-76, iar pregatirea suprafetelor pc carese aplic1L .acoperirile pro-tectoare se va face conform STAS 10166/1-77 .

  .~

  H: : : ;e+~~ Apmbat de.:~ INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

  Str. Rome nr, 32-34 BUCURE~TI 1980-02-01 la1983-02-01Expel'imental de blE!aborat i,n!tial in 1976

  Revizuit in is: 9Telex 11312' CNS'f R'

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  2/13

  TAS E 10'702/2~80

  2 SIS'I'E:NIE DE A,COPERIRE PRIN VOPSIRJ'l:2.,1 Materialele debaz,a, ale ~,i::;;t,en1elbI' de aeoperire prin vopsiro CJ] uscaroa-pelieuleler Iaaer(A V a l , gt'Q:simcq,tota.liia sistemului de acopcl'ire i indieatule de. utilizare, In flmcti~ declasa deagrcRivitate a mediului (conform STAS 10128~7"15)} 'i de categoria de protectie Slutconforrn tabelului 1.

  Tu helnt

  N T 'crt,G['Hsa de

  ap:rccSivi tat cfl mediulu]

  'f

  Cat.e,ill>' '" deprotei \!eI'lld,icali i rl e 11 L liznre a slsteuiu ill iik !1cop.l:i'ire

  .' I .T',.

  Gr(;simoatolaHin'slS"t ernul til' de.ucoporireAli"[.un

  '" a L

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  3/13

  -3 STAB E l0702/z"SO

  Tabelul 1 (nrrnare)

  Nr.crt.

  grund pasivant .hogat inzinc sl ra~illi alchlrllcemodttlcate '

  Grosimeatotala a sis-tenruful deacopertre

  AVaIl-m

  lildica1iide utlllzare asts temuluf de aCQ_pet i : r "e.A V"

  Categoria deprotectteMaterlalele de bilz';'1 . aleststemulu! de acopertre.A v,

  110

  1 7

  Se va ut.lhza :In rnedll a ca ro:r agresl-vi_~atc se datoreaza gazelor agreslvedin grupa C (conform STAS 10128-75)~i uU(~1 u.D+iditli ~i relative reduseSe va uttllza pentru remedier-ea pro-'LecJiel unorelemeote de construetlizincate InHia:! (termlc sau prin pulve-rlza re) ,\,1 care sin t, partial corodatel OO

  1 8 ulot, romtlexil ~i rt!~niper "lol"-vinllice Se va utillza In speclal pentru clementede construcut meta lice, care pot suferldeforma~U1------------1------- -----'-------------1

  180

  1 20S.e -va .uttltza nu mal In medii ell um!-dltate relativa permanent roarte rtdl-cat~ .

  9Q

  90

  90

  90

  Clasa .deagrestvltatea rriedlulul

  16 utef ~i Ta~iJljperclorvtni-1I("e

  rnduratascurtal"il~ini alehtdlce ell UscareIa aer Seva utlllza tn medii a caror agrestvl-ta le se datoreaza umJ.dit ll . t i l relativeridicate .~i nu gnzelor agreslve ( de ex.mediu 'marin montan)------------------11---------)

  Se va uttllza In medlt a caror agrestvt-vitale ~e (jatprenzii, gazelor agre~iveSe va utll lza in medii a caror agrestvt-tate 'se datoreaza gazeler agrestve ,~lern d q _ l l exista poslbllltatea d e ' cu r ll . p rea supratetelor din otel dee:lt la gradulde - cur1itire (STAS lIHfi6/1-77)Se va utiliza pentru remedlerea pro-tect.iei unor elemente de constructnzlncate initial (term lc sail prin pulverl-ZIIIC) $f care stnt.pnrttat corodate

  grund pasivant bogat inzinc ~i 'd(flni .alchjdicemo diftcat e

  QBSE.HVATIE - Acoperlrtle protectoare pentru plesele elementeror de constructlt ell peretl subttrt (groslmeapbl.l la 5 rmu) slruate in medlt ell clusa de ugnestvltate 3, vor fi aJtJttu,ite contorm 'prec!-zi\dlor de la. 11 . r" crt. 14 ... 19 ~i vor fj considerate de duratii sC,llrta ..

  2.1.1 Exemple de _produse anttcorozive care pot .intra in eomponenta siatemelor de" aeoperirepnin vopslre cu uscarea pelieulelor .la a r (A V a;) , preeum ~i exemple eu diverse moduri dealcatui:re a sistemelor de acoperire, stnt d:;t-tein anexa A.2.1.2 Ou avizul institutului de specialitate pentru protectii arrtiecrozive, lacuri~i vopselase P . O t utiliza \ i.alte prodnse anticorozive declt eele indicateIa pet. 2.1..1, cu. condit.ia ca dnrataaistemelnr de.acoperire alcatuite din a este produse, S a fie eel putin egfl!la.ell cea a sistemelorsimilare din tabelul L2,2 Acoperirile prin vopsire ell uscarea pelieulelor Ia emptor (AVo) se vor stabili de catreinstitutul de speeialitate pentru protectf anti COI 'OZive, lacuri ~i vopsele Ia eererea beneficia-rilor, tn functie de Qonili~jile specifice inilicate de ace~tia.

  19 111oI ~i l ;a~inj epoxidlcesail copol itneri vtntllct siri'i~jn-i epoxlrllce20

  clorcauctuc1I--

  22 utcl ~i c loreaucfuc

  23

  .~

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  4/13

  STAB E 1070212-80 -4-

  3 A.COPE:RIRI MET.ALIGE~.1 Groaimea minima a acoperirilor protectoare metalice (termice de ztnc AT, de zme ~ialnminiu prin metalizareAK ~i electrochimice de- zinc ! i i i eadmiu AE) in functie de elaea dea,gl'esivitate- a mediului ((!{)nforIhSTAS 10128-75) ~i de categoria dejirotectie, se -stabil6fjteconform tabelului 2.-

  'fabelul 2Acopertn protectoare rnetallce :

  termlce de dezIn.c pttn de alumlnlu e l e c t r oc h i- electrochl-Nr. C Ia s a de agresivt- CategorJade zinc metalizare prln metn- mice de .zinc mice decrt. tate 'a mediulul protcctre Ilzare cadmlu

  Grosimea rnlnlma a stratulul de acoperlre[LlU

  1 1 I.(neagresiva) dura-til. lungii 120 ... 1605 ... 25 .ani 40 ... 80 200 ... 3

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  5/13

  -4.1.1 Materialele de ba~iaa~e.acoperirilor suplimentare. prin vopsire, .grosimea stratulni de'zinc depus termic, grosimea t0t~Ia,aaeoperirii combinate ~i indicatille de uttlizare, in f:unc1;ie.de elaaa de agresivitate a mediului (conform ST.AS-I0-128,-75) ~idepate-goria de protec.Yie sint'conform tabelulni 3.. . -

  -5 ~~~ E 10702/2-80

  Taq,elul 3

  Nr.crt.Glasa de agre:si-vi tate a medlulul Cntegoria deprotc~tie

  -Iduratii lungli.-ndurata medicInduruta SCilI'tii

  1 0

  11

  : 1 : 2

  13

  14

  :1 5

  16

  17

  18

  1

  ."

  4 2 I(sIan agreshriO durata I nnga

  Grostmea Greslmeastratului toiala a-de "inc .acopertrltdepus combinatetermlc A.T+AV ..

  I l - ! n i J . 1 I !

  Indica tu l ie utili zareaststemu L u i de acopezlreAT-+ A .Y a

  1(neagresl vii)

  2

  Materlalele de baza aleacoperlr!JOl" supllmentareprin vepstre

  5

  IIdw:ata mcdic'III

  dural!! sennaIdUl"~ta Iunga

  IIdnratii medle

  Hiduratii SCUl'ta

  RiWni alchldlce o m ' ! usea-re la aer 20 90 Se va ut11iza In medii Incare umldlta tea .re_la_tivaeste frecvent 75 : % ~l nuslnt emana~li de gazeSe va utlliza In medln cuurn!d1tate relaUvA suhe o % ~ e l l gaze agreslvedin grupa / l . . sau B -

  R~inr a!chidiee modifi-c a i e . .Copolimeri vtnllle! 5e va utlllza In speclal_______1----------1----1-----1 Inmedumartn

  7

  9 3,(e ll a g re at v i.ta -te medie)

  ,30 110a~ini alchldtce cu nsca-re la aer Se: va util lza 111IDedll ellumldltate. relatlvs mare(max. 75 %). dar fil:rll: e-manattl de gaze agreslve

  120 Se va ubiliza In special Inmedlu marluCopolhn ert vi 1IiltdHi~lliLch!dlce modllt-cate

  Seva utiliza in medii cuUrni dlta te :re.llltlv~- to tr e61 ... 75 % -\11 4;!1l gaze a-grestve din grupa A .sauB

  Rii~i.ni perclorvinlliee Se va utiliza 1 1 1 meilil cugaze agresive dln grupaC .Rii~inl spoxldlce Se va uUllz!,! In special 10medLl ell umldttate malmare de 75'% - --

  RJislni alchldlce cu US-ear~ Ia aer2() 'S e va utlllza In medll. ellumld Ita te rela tlv . a . mare.dar f4r:l ernanat:il de ga-ze agrestve

  Copollrnerl vlntttcl Se v au ti)b:a tn &P_ccia l tnrnadtu marfnRa~i-nl alchldlce -modili-c a t e

  Se va utlliza in medii cuumldttate relativii Intre61 .. 7$% ~I cu gaze a-greslve dill grnpa A SHUBSe va ntfllzaIn medii c_ugaze agresi:ve din grupaC

  R:l~Jnr perel orvhultce

  OBSEHVATII1 Tea te sistel1l-llh~:,e acopartre J l rin vnpsl re se a_pUea pe 5t~atul de zi nc depus tarmle, prul lutarmedlul unulstrat de grund reactlv 'G 404-50sall at uuul strut degrund paslvant 4335..2 Acoperlrlle protectoare pentrn piesele elementelor de 'constructn en pt!"reti subtlrt (grostmea plnA la 5mm).situate In medii ell olasa de agreslvitate 3 vor fi alcil~l1ite c011form preeizarllnr lie Ia nr. crt. 14 ... 17 ~i-VOl' -rI considerate de durata scurta sau confarm prec!!tatllpl" de In nr, crt. 9 . .. 13 \ii vor Il eenslderate dedurata medic. - .

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  6/13

  E l0702j2-SQ -G-

  4.1.2, . Bxemple de aeoperiri eombinato rle zinc d pus termie ~i vopsire in fnnctie d e elasade 'agrestvitate.a mediului (conform STAS. 1012_8-75) ~i doe 'ca,tegoria de proteetie stnt date inanexa B.4.2 Acoperiri combinate de ZlnC san ahrminiu prin metalizare ~i YOpSll'e (AM +AVa)4.2.1 etalul de protectie, materialele de baza ale acoperirilor suplimentare prin vopsire,grosimea totala a sisterrrulni de p:rotectie~i .indicatiile de utilizare, in functrie de clasai deagresivitate a rnedlului (conform Sr,rAS 10128-75) l} i de. categoria de protectde, srut conformtabeluluid. .

  Tabclul 1 1 :

  Clasa de agre-slvttate IimediululCategorla deprotecpe

  .MateJ:~alele de ~a~ii aleaooperlrtlor supllmentare

  prIll vopslre

  Grosimeatotalst aacopertrttcombinateAilll+A I'"I - L _ m

  1. 1 II (neagresl vii) durat~ lun'ga, I2 IIduqrLa meQiI lc3 III

  dl1~atii scurta4 2 I Zn 1 1 0 R 1i~ltljalchidlce cu uscare 120

  (slab ugreslva) dnratii IUnglL In aer

  Nr.crt.

  5

  7 ['Idunata medic

  Metaluldeprotecjle

  AI 80

  RiI~ht1alehldlce cu uscarola aer '

  120

  1 6 0

  1 90

  Indlca tn d e utlllzareaststernulul de acoperlre~4.J\J -I - jl Va

  8 1 1 1du ra ti l scurt1i

  Rl!~l11j a lchldlce inod,i!L-c a t e

  Se va 11tllt za In medii Ill,cafe l.lmli:litatea rellitiviieste trecvent 75% If i IllI~IJlt erililnatli de gazeagt'esiveSe va u l lUzlI In medli 011~lmidltate ~eJativii sitb60 %'. dar ill care pot exis-ta gaze a g ,r es i ve din .gru-pa A sau grupa BBe va u.tillza 1n medii tncare umldltatea rela tiv a.este Irecvent 75 % ~i Utistnl ernana l. U de gaieaWesive

  Se va uUliza In medll cuumldltate l'eJativii mare,da r rara eurana (:iL de gazeagte$lve -Se va utlllza In special tnrrredlu marin.

  RiI~illi alehldlce cu uscareln . aCT -

  9 3 I(Ctl agreslvita- Zn SOte medic) dllfatii IWlg1 l

  Se va utthz a in msdtiell umrditate relatlva tntre61 ... 75 % (!'Icu gaze 'D-greslve din grupa A sauaSe va IIUIi1.a In medii ellga-ze agreslve dln grupaC5e V~ utlliza In medii cuumldttate relatlva per-marrent roarte rj-ellcal'ji

  "

  10

  u .~12

  13

  Copoltmert viniJi,d

  RiWlIlalchlclice modill-eate

  R)lJilli perclorvlnlnce

  HiI~tl1l epoxldlce,

  -

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  7/13

  -'7-

  Tabelul 4 (urmare)GroslmealotJllii Racoperlrll

  comnlnat eAM + AVaMetalu]deprotectte

  Clasa de agre-slvltate amedlululMaterlalele de baza aleaceperirflor supllmentare_prtn vopslre

  Indicattl de uttllzaroaslstemuhu de aceparlreAM + AVa_Nr.crt. C a legoria' depcotectlc

  270 Sa va utrllza In .medii. e llmnldltate relatiw'a mare,dar Eaiaemalla~ii. de ga-.zengresive .R1I$ini alchldlee CU usca-re [a aer

  Hi Copolhnerl vlnlllcl. Se va utlUza In 'specialtil .madlu marin _

  1 Q na~ini a lcn ldlec rnudltl-eate Se va nbillza In medii eullmldilate relatiVa tntretH .. 75 % ~i CL l g a z e agre-sive dill grttpa A sall BSe Vii. iItiliza in medii cugUe iI.g re slv e d iu . g J:u paC '

  1 .8 Se va uttllzu tn mudll ell\Jmidlta te 1c!.aUv,aper-rnauent tearte rldlcal4

  AI.80Idurata medie Se va u'lHlzll in medii Cllumldltate relaUvii mare,

  dar fiil:ii emanattl dega-Ze a.greslvc' .

  HI Ra:;>ini alchldlce ell ,U$-care 1 a 'aer l\lO

  20 Se va uttliza in rnedli ellumldltare relatlva tntre61, ,75 % ',~ic u g f1 ~e a g re -Sive dlil grupa A~,:ill B

  .Rii~ini alchldlce modifl-cat e

  21 SI!WI utlliza in medii enumldltate relut,ivtl. In11"o61 .. 7 -5 '% ~i cu gaze agre-siva din grupa C

  Rli$ini perclorvlntltce

  .HIdurata scurta22

  OBSERVATII1 Teate- slsternele de acoperlre prln vopstce se apfidi pe 'slratuLdc metallzare priq. hll'crmcdhll unnl. stratdlig~lmd reaettv G 404-5r1~uu al unui strat de 'grll.nd pastvant 4 ..:'J35.. .2 ACQpeI'irjJc protectoare peuun plesele elementelor de constructtl eu percti sulrtirl (grosimea p.ttu'i Ia 5 mrn)situate in rnedlt eu clasa de agresl ...HaLi :,: V,OI" fi alc!Uuite l;lunJorm p'teci!li1irlfo.rd e Ja; nr, crt. 19 ... 21 ~i

  VOl' Iiconsiderate de dUl'atii s'curtli sau uonrorm llrecb._1ii"i)ril:de Ia nr. crt. 9 ... 18 st vor Jl constderate dedurata medle.

  4-.2.2 Example de aeopertri combinate de zinc san aluminiu prin metalizare f} i vop Ire, infuncllie d elasa de agl'e_si'Vitate a .mediului (conform STASlO128-7 5) ~ide, categoris, de protee-tie slnt date inanexa C.

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  8/13

  AB E l07'O2/2-80 -8-

  ANEXA A

  .A.I Exemple de produse anticoroaive eare pot intra incomponentasistemelor de acoperireprinvopsire en usearea pelieulei la aer ( 1 \ .Va)

  Nr. .crt.12345 Grund pe bazil cis:

  1 3789

  10

  111 21 31415 Vopsea pc bn~!1 dr,:Hi171819 Btu",ll pe b [I Z !1 ;. d e :2 "021t-2223 'L2,.

  Penllml'ren prcdusulul-

  tile! : _grllnd miniu G :j51-4culel : gTLlJld galben anttcoroslv PIUltl'lI nave G -13.1-2ulei: grund rosu oxld anttcorosiv G 7:3.1-3:r1i~i1~1epox:j.dice:grllncl rosu oxid illdol cornponentl :HOOacetat polivlnlllc : 'grund reactlv in rlol cornpoucntl G -[tN-50 sal! grund paslvant4335copollmcrt v i nill.d : gJ'ulld paslvaut G 83~-~Ocopoltmert vlnlllc) : grund Ja~c nave 'G 42~L'1OTi\~ilJi p,cl'dorVinilltlc: grnnd rosu uxld 4070rii~inl alc,hidicc CII Ilscarc In aeI' : gflllld )u[uIJI G 3555 saugrund !lnticol'oslv 5321)ra9"ini alchldlce en uscare In aer : grand 1'0511 oxld o - 735-6 sau grund brun antl-ceroslv 5()

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  9/13

  - - -e>s~~~ro. . . . . .. . . .0Q3. . . . .. . . . . . .

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  10/13

  - 1 0

  < : ' 1.~

  ,' ",i: lo' c : l

  , . . . .

  "

  '"'"s.~c.

  , . ,i)'",

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  11/13

  ).l -- STA.S E 107.02/2,-80

  ,/-

  . .,.,

  ' "~.;: :OJP-o

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  12/13

  TAS E 10102/2-80 - 12 - .

  0'1

  ."

  , . . . .

  . . . . .

  i

  OJr oO JE

  c. . .8:::l8 -8,

  o.-

 • 8/3/2019 STAS 10702_2-80

  13/13

  -13-

  "r

  . - -OJ ~O J'

  o. . .< :>. . . .-e' > : !e

  ,. . . . .: aoE

  . . . .. . . . 1I

  " ,'"?:::I".,"0:a:3 ..~. Q)" '" e s

  . ~ . t l ! !,::-~~> r < 5o0:0

  iioe,

  I~

  ."