Download - Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Transcript
Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

CCoonnccuurrssssuurrii

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUUnnuumm`̀rruull 1111 ((115566)) ddeecceemmbbrriiee 22000044 ll 99..000000 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

SSSSkkaannddeennbbeerrgggg

DDiiaalloogggg ccuu cciittiittoorriiii

NNuuttrrii]]]]iiee

AAnnttrreennaammeenntt

{{ttiiaa]]]]ii cc`̀.. .. ..

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

GEL DU{ EXFOLIANTGEL DU{ EXFOLIANTANTICELULIT~ ANTICELULIT~

Con]ine particule moi de cear` Cirebelle(provenite din Africa de Sud) cu efect deexfoliere asupra celulelor moarte f`r` s`irite pielea. Asocie-rea extractelor deieder` [i de castancu sfere de cear`Cirebelle pro-duce cre[tereacircula]iei pe-riferice, rege-nerare celu-lar`, elimina-rea celulitei [idiminuarea fra-gilit`]ii capilare.

Produsul arede asemenea ex-celente propriet`]ide sp`lare [i hidra-tare a epidermei.

UUttiilliizzaarree:: Gelul de du[ se maseaz` pepielea corpului insistånd asupra zonelorafectate de celulit`, apoi se \ndep`rteaz`cu ap` cald`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::225500 mmll –– 9955..000000 lleeii

ULEIURILE DE MASAJULEIURILE DE MASAJSunt amestecuri de uleiuri vegetale,

ulei mineral [i uleiuri esen]iale naturale\mbog`]ite cu fragmente de plante [ifructe. Dup` masare: stimuleaz` circula]ia,elibereaz` tensiunea [i durerile musculare,produc relaxare, mental` [i fizic`, cresctonicitatea [i flexibilitatea epidermei,elimin` depozitele de gr`sime [i toxineledin ]esuturi, induc o stare de calm, ajut` la\nl`turarea inhibi]iei. Uleiurile de masaj seprezint` \n urm`toarele variante: a)lavand`+fenicul+mu[e]el; b) portocal`; c)trandafir; d) relaxant Ylang-Ylang+patchoulli+lavand`; e)\n trei straturi:agen]i de hidratare+ulei de ment`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::115500 mmll –– 112255..000000 lleeii

TONIFIANT CORPORALTONIFIANT CORPORALCU CITRICE CU CITRICE

Con]ine un amestec de uleiuri esen]ialede citrice care dau fermitate [i elasticitatepieli i . Are efect reparator celular,pprreevveenniinndd aappaarrii]] iiaa vveerrggeettuurrii lloorr de peabdomen sau decolteu.

Ideal pentru corp, se aplic` \n fiecaresear` dup` baie sau \naintea masajului cuuleiuri aromate, fiind [i un detoxifiant \ncelulit`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::116600 mmll –– 9955..000000 lleeii

LO}IUNE ANTIACNEIC~LO}IUNE ANTIACNEIC~Destinat` \ngrijirii tenului acneic foarte

\nc`rcat cu pustule, comedoane, furuncule[i chisturi. Produsul elimin` impurit`]ileacumulate, are ac]iune antiseptic`,astringent`, cicatrizant` [i degresant`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::115500 mmll –– 9955..000000 lleeii

GEL ANTICELULIT~ CUGEL ANTICELULIT~ CUUNISFERE HERBAGENUNISFERE HERBAGEN

Succesul \nregistrat \n combaterea ce-lulitei const` \n asocierea extractului deieder` [i castane ce con]in saponozide,compu[i polifenolici, escin`, cu unisferecelulozice \nc`rcate cu vitamina E, ceproduc asupra zonelor afectate de celulit`efecte de activare a circula]iei periferice,de reglare a permeabilit`]ii pielii, antiinfla-matoare [i de regenerare celular`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::440000 mmll –– 229955..000000 lleeii

CREM~ CU SPIRULIN~CREM~ CU SPIRULIN~Spirulina sau alga albastr` este un cock-

teil oferit de natur` ce con]ine agen]iantioxidan]i, vitaminele A, C, B1, B6 [i E.Este recomandat` \n tratamentul tenurilor cutendin]` de ridare, ac]ionånd intens asupraepidermei, c`reia \i furnizeaz` principii ac-tive naturale cu efect regenerator,antioxidant.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::7755 mmll –– 112255..000000 lleeii

CREM~ CU EXTRACT CREM~ CU EXTRACT DE CHITIN~ MARIN~DE CHITIN~ MARIN~

Intensific` hidratarea ]esuturilor datorit`efectului de film natural format la suprafa]aepidermei. Are propriet`]i antiinflamatoare

remarcabile, m`re[te flexibilitatea [i elastici-tatea pielii. Con]ine extract de chitin`,principiu activ biomarin ob]inut din carapacede crustaceu. Este destinat` tenurilor des-hidratate, iritate, ridate.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::5500 mmll –– 112255..000000 lleeii

GEL REVIGORANTGEL REVIGORANTINSTANT INSTANT

Con]ine o combina]ie de uleiuri esen-]iale (camfor, mentol, lavand` [i ienup`r)[i extract de arnic` cu efect sinergic,calmant. Masat u[or \n strat sub]ire,produce o revitalizare imediat`, fi indperfect pentru picioare obosite, tensiunemuscular` [i stres \n umeri, gåt, tåmple [ifrunte. Este excelent pentru eliminarearapid` a febrei sau a durerilor musculare.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::7755 mmll –– 9955..000000 lleeii

HAIRINHIBHAIRINHIBProduce \ncet in i rea r i tmului de

cre[tere a p`rului dup` epilare, dublat`de o hidratare a pielii.

Con] ine un amestec de inhibi tor ivegetali [i de sintez` cu efect sinergic deatrofiere a firului de p`r (pån` la 70%):

l Extractele vegetale de Hamamelis,Arnic`, Ment`, Soia au efect tonic, astrin-gent, decongestiv, refri[ant, emolient, eli-minånd efectele nedorite asupra pielii,ap`rute dup` epilare.

MMoodd ddee aapplliiccaarree::FFaazzaa II – epilarea FFaazzaa IIII – aplicarea cremei Hairinhib,

prin masare u[oar`.FFrreeccvveenn]]aa aapplliicc`̀rriiii::Se poate aplica pe orice zon` a

corpului (fa]`, axil`, picioare, bra]e) dup`fiecare epilat, apoi zilnic pentru men]inereaaspectului pl`cut al pielii.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::

7755 mmll –– 9955..000000 lleeii

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS2 3

AAbboonnaammeenntteeCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss`̀ ssee aabboonneezzee llaa rreevviissttaa

„„CCuullttuurriissmm&&ffiittnneessss““ ppoott ccoonnttrraaccttaaaabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuu ppoo[[ttaall,, ppåånn`̀

ppee ddaattaa ddee 1155 aa ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacceemmpprreecciizzaarreeaa cc`̀ ppuubblliiccaa]]iiaa eessttee \\nnssccrriiss`̀ \\nnCCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozzii]]iiaa 44002255..DDaacc`̀ ddoorrii]]ii,, vv`̀ ppuuttee]]ii aabboonnaa ddiirreecctt llaa rree--

ddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]åånndd uunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuu--mmaa ddee 5500..000000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii]]iiii ssaauu

110000..000000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii]]iiii..

Mirela P\rjol, cam-pioan` mondial` . . . .8

O nou` tehnic` der`cire a corpului . .10

Geneticaface diferen]a . . . . .11

Idei pentru oameniiocupa]i . . . . . . . . . . .12

Suntem fight.ro [inu ne temem! . . . . .16

M` antrenez,chiar dac` numai concurez . . . . .17

Sc`derea \n greutate,un proces detransformarecomportamental` .18

ßtia]i c` . . . . . . . . . . .22

Dialog cu cititorii . . .24

Euro Grand Prix 2004 . . . . . . . .28

Cupa României . . . . .30

Cupa Libert`]ii . . . . .31

11 motive..... . . . . . . .32

Împins de la pieptdeclinat . . . . . . . . . .33

Am fost laMr. Olympia 2004 .34

Editura Redis Co{os. Bucure[ti - Tårgovi[te, nr. 300 C, Buftea; jud. Ilfov; cod 70.000.

Tellefon/Fax: 021/225.70.46; Tellefon: 021/225.50.57, 225.45.68, 0744.63.22.94,0722.24.47.83, 0744.32.46.45 [i 0788.571.181.

www.efitness.ro; e--mail: [email protected]

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu;; RReeddaaccttoorrii:: {{eerrbbaann DDaammiiaann,, CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, IIoonnuu]]

}}iinn]]ii[[aann,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, IIuulliiaa SSiimmoonn [[ii CCoonnssttaannttiinn IIoonneessccuu((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA));; FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa,, MMiirrcceeaa NNeetteeaa

CUPRINSCUPRINS

CCoommeennzziillee ssee ppoott ffaacceellaa tteelleeffooaanneellee rreeddaacc]]iieeii

ssaauu ppee ssiittee--uullwwwwww..rreeddiiss..rroo..

PPrree]]uurriillee iinncclluudd [[ii ttaaxxeelleeppoo[[ttaalleeCoperta 1: Viorel Ristea

BBilanilan] 2004] 2004Ca la fiecare sfår[it de an, fac [i

acum bilan]ul activit`]ii noastre. Pot s`spun c`, [i \n acest an, s-au v`zutprogrese \n special \n dezvoltareaculturismului [i fitness-ului de mas` [i \nactivitatea competi]ional` pe planinterna]ional. Cele mai bune rezultateinterna]ionale le-au ob]inut Florina Vi[an– medalie de argint la C.E de senioare,Alina Popa – medalie de argint la C.Ede senioare, Florina Cernat –campioana mondial` la junioare, MihaiPetraiche - medalie de bronz la C.M defitness juniori, Petru Ciorb` - medalie deargint la CM de veterani [i Petru Moja -medalie de bronz la CE de seniori.

La skandenberg, s-a reu[it un maresucces prin presta]ia Mirelei P\rjol carea devenit dubl` campioan` european`[i campioan` mondial`!

Revista a avut un important salt princre[terea num`rului de pagini de la 36la 40 [i a tirajului la peste 20.000ex/lun`.

Firma Redis a avut \n acest an ceamai mare cre[tere economic` de pån`acum, de aproximativ 300%! Acestlucru a permis sponsorizarea federa]iei

cu peste 120.000.000 lei, a mai multorcampioni din culturism, dar [i din altesporturi cum sunt cei mai buni lupt`toridin circuitul Local Kombat (Ionu]Iftimoaie, Ciprian Sora [i Daniel Ghi]`),fotbali[tii de la F.C. Na]ional, hochei[tiide la Steaua, cei mai buni sportivi dinskandenberg, Mirela Pårjol [i Ion On-cescu, cei mai puternici sportivi din ]ar`,powerlifterii Alexandru Soporean [i Da-niel „Mudava“ Stancu, sportivi frunta[idin atletism etc.

|n cadrul firmei, au ap`rut activit`]inoi \n domeniul cosmetic [i \n domeniulmedia, produc]iile de televiziune, pur-tånd emblema Redis Media, au maresucces la TVR 2 [i TV Sport.

Pentru c` firma s-a dezvoltat, s-aconstruit cea de-a treia cl`dire cu o su-prafa]` util` de 600 mp [i s-au maiachizi]ionat noi utilaje moderne de pro-duc]ie, investi]ia ridicåndu-se la peste250.000 euro.

Sperånd ca anul urm`tor s` fie m`carla fel de plin de realiz`ri, v` urez mult`s`ntate [i tradi]ionalul „„LLAA MMUULLTTII AANNII!!““

Cristian Dulgheru

Nouua cll`ddire a ffirmei Reddiss

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

PPPPeeeettttrrrruuuuCCCCiiiioooorrrrbbbb `̀̀̀

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele„Redis“ cunoscu]ii sportivi: echipa de fotbal F.C.Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucure[ti“,Alexandru Costache, Cristian Rasca, Ciprian Sora,Daniel Ghi]`, Felicia Muraru, C. Zlatanovici, RobertIanici, Gabriela Mihai, Ilie Mugurel, Silviu Breahn`, Da-niel Stancu, Marian Stoian, Ovidiu Cozma, DanielNegoi]`, Florin Uceanu, Petru Ciorb`, Petru Moja,Alexandru Soporean, Alexandru Bolborici, Viorel Ristea[i top-modelul Nicoleta Luciu.

Prot-R 65Este un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) bogat\n proteine (65%) [i este recomandatcelor care vor s`-[i asigure o cantitatemare de proteine \n alimenta]ie, f`r` acre[te stratul adipos. Se recomand`tuturor culturi[tilor, cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g deprodus). O m`sur` con]ine 25 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 119955..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 339900..000000 lleeii

Prot-R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i

Prot-R 65, doar c` are un con]inut maimare de proteine (85%), iar o por]iereprezint` 40 g de produs. Cu arome

de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Om`sur` con]ine 25 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 221100..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 442200..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 445500..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 883300..000000 lleeii

PPlliiccuurrii 4400 gg –– 1122..000000 lleeii

Super Protein-R 90Este un concentrat proteic de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Are aromede vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Seadministreaz` cåte o por]ie de 40 g demai multe ori pe zi, \n limita a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se amestec`cu lapte, sucuri sau ap`. O m`sur` con-]ine 30 g.

CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 227755..000000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant-RComplex alimentar proteic, vitamino-mineral

care con]ine antioxidan]i cu diferite structuri (anto-ciani, protoantociani, picnogenol, flavone, cate-hine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur`stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celu-lelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur`riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` forma-rea varicelor. Înt`re[te [i regularizeaz` b`t`ile ini-mii. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`turarea radi-calilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac-]ionånd eficient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile,tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tabletela copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte se-cundare nedorite.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee:: 110000 ttaabblleettee –– 8855..000000 lleeii

Complex REste un supliment alimentar vitamino-mineral

indicat \n cazul solicit`rilor fizice mari, \n avitami-noze, \n profilaxia [i tratarea unor boli [i viroze;stimuleaz` sistemul imunitar, regenereaz` ]esutu-rile, favorizeaz` metabolizarea calciului, fierului,amelioreaz` hipocalcemia, scade colesterolulsangvin, reduce LDL-colesterolul, m`re[te per-meabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea vaselor desånge, accelereaz` fluxul sangvin. Se prezint`sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Seadministreaz` dou` pån` la patru capsule/zi.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::5500 ccaappssuullee –– 7755..000000 lleeii

Isotonic-REste o b`utur` isotonic` reconfortant` care

con]ine glucoz` cristalizat` [i cele mai importantevitamine [i minerale. Acest produs \nlocuie[te ra-pid lichidele [i mineralele pierdute prin transpira-]ie, furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea ra-pid` dup` efort [i \nl`tur` oboseala. Este indicat\n special sportivilor, pentru refacere [i m`rireaperforman]elor, dar [i persoanelor care lucreaz`\n condi]ii de temperatur` ridicat` unde, transpi-rånd se deshidrateaz` [i pierd minerale [i vi-tamine, care sunt esen]iale pentru func]ionarea \nbune condi]ii a organismului, altfel instalåndu-se ostare de oboseal`. Produsul se prezint` sub for-m` de pudr`. Se pune con]inutul unui plic (50 g)\ntr-un recipient, se adaug` 1 000 ml ap` plat`sau mineral` [i se amestec` pån` la dizolvare.Se poate consuma \n special dup` antrenament,dar [i \n orice perioad` a zilei.

55 pplliiccuurrii –– 5500..000000 lleeii1100 pplliiccuurrii ++rreecciippiieenntt ddee 11 LL –– 9955..000000 lleeii

Allium – RSStimulator general al organismuluiEste un supliment alimentar natural \n care in-

gredientele principale sunt extrase din ceap` [iusturoi. Este: stimulent general, antioxidant,digestiv, reechilibrant glandular, stimulentimunitar, vitaminizant [i mineralizant. Principiileactive din produs au caracteristici hipoglicemia-nte, hipotensive [i constituie factori de s`n`tate [ilongevitate. Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4capsule pe zi, \n dou` reprize, dup` mese.

FFllaaccoonn ddee110000 ccaappssuullee –– 9955..000000 lleeii..

VITAMINE,VITAMINE,MINERALEMINERALE Protein-R

Un baton proteic este echivalentulnutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60g, avånd urm`toarea compozi]ie nu-tritiv`: proteine – 16 g, carbohidra]i –23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g,vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitaminaB5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag-neziu 12 mg. Valoare energetic`: 350calorii. Se recomand` culturi[tilorpentru cre[tere \n mas` [i for]`, cåt[i altor categorii de sportivi ca suportproteic, vitaminic, energetic [i mine-ral. Nu are contraindica]ii, fiind un ex-celent supliment alimentar. Se fac co-

menzi de minim 5 buc. 25% reducerepentru minimum 50 buc`]i. u

1144..000000 lleeii//bbuucc

Energic-RBatoane proteice [i energizante

care con]in proteine 8,5 g, creatin`1710 mg, glutamin` 857 mg, taurin`857 mg [i toate vitaminele [i mine-ralele con]inute de batonul Protein – R.Este recomandat \n special pentruenergie [i cre[terea \n mas` [i for]`muscular`, administråndu-se \naintede antrenament. Se fac comenzi deminim 5 buc. 25% reducere pentruminimum 50 buc`]i. u

1166..000000 lleeii//bbuucc

BATOANE PROTEICEBATOANE PROTEICE

Fibrobar-RBaton cu o valoare energetic` redus`

[i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit`fibrelor,se reduce asimilarea gr`similor [ise favorizeaz` eliminarea lor. Combatesenza]ia de foame [i are un efect de deto-xifiere a stomacului. Se recomand` consu-marea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigur` [inecesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt \nlocui-te mai multe mese, cu atåt se va realizamai repede eliminarea gr`similor. 100%vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50batoane se face o reducere de 25%.u

1144..000000 lleeii//bbuucc

Lecitin – RIntensific` func]iile cerebrale [i \mbun`-

t`]e[te memoria fiind recomandat persoa-nelor care depun activitate intelectual` sau

persoanelor cu tulbur`ri de memorie. Esteun excelent tonic, fortifiant, antioxidant [iemulgator. Lecitinele sunt compu[i carecon]in fosfor organic, acizi gra[i nesatura]i,colin`, inozitol [i se recomand` ca supli-ment alimentar fiind implicate \n metabolis-mul gr`similor. Contribuie la arderea gr`si-milor [i previne depozitarea colesterolului\n ]esuturi [i artere. Se prezint` sub form`de tablete care con]in 500 mg lecitin`. Nuare efecte negative, produsul fiind lipsit to-tal de toxicitate.

5500 ttaabblleettee –– 7755..000000 lleeii

Siluet-RSupliment alimentar care ajut` la sl`bire

stimulånd arderea gr`similor [i eliminareacolesterolului din organism. Înl`tur` sen-za]ia de foame datorit` con]inutului marede fibre naturale care, ajunse \n stomac, \ncontact cu sucul gastric, \[i m`resc volu-

mul, creånd senza]ia de „S~TUL“. Ajut`sistemul imunitar [i are efecte anticanceri-gene datorit` con]inutului de antioxidan]i.Produsul se prezint` sub form` de pudr`,administråndu-se cåte o m`sur` \n ames-tec cu 200-250 ml ap` sau sucuri hipoca-lorice, de dou`-trei ori pe zi, \n locul me-selor, sau ori de cåte ori apare senza]ia defoame. Pentru sc`dere rapid` \n greutate,SILUET-R poate \nlocui cu succes toatemesele din zi, deoarece aduce organis-mului toate substan]ele nutritive necesare(vitamine, minerale, proteine etc.).

ccuuttiiii ddee 440000 gg –– 9955..000000 lleeii

Vegetal-REste un supliment alimentar exclusiv

vegetal, cu pu]ine calorii, care poate \nlo-cui mesele zilnice, ajutånd astfel la o sl`-bire rapid` [i f`r` probleme.

ccuuttiiii ddee 445500 gg –– 9955..000000 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

CCoommeennzziillee ssee ffaacc\\nn ssccrriiss ppee aaddrreessaa

rreeddaacc]]iieeii ssaauu tteelleeffoonniicc

((iinncclluussiivv ssââmmbb`̀ttaa [[ii dduummiinniiccaa))

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaaccoolleettuulluuii,,pprree]]uurriillee

iinncclluuzzâânndd [[iittaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Mass Forte Creatin REste un produs pentru cre[terea rapid`

\n for]` [i mas` muscular` (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola). Are oformul` care con]ine 25% proteine, 65%carbohidra]i, cele mai importante vitamine[i minerale [i, pentru ca efectul decre[tere accelerat` s` fie maxim, con]ine[i creatin` monohidrat \ntr-o cantitate su-ficient` s` stimuleze rapid for]a [icre[terea masei musculare. O parte dincarbohidra]i provin din dextroz` care ajut`la asimilarea rapid` a creatinei [i d` ungust deosebit de pl`cut produsului. Se re-comand` 2-3 por]ii din acest supliment (opor]ie are 90 g) zilnic, una fiind reco-mandat` imediat dup` antrenament. Om`sur` con]ine 35 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 116600..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 332200..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 335500..000000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 667700..000000 lleeiiPPlliiccuurrii 4455 gg –– 1100..000000 lleeii

Super Mass-REste un supliment (cu arome de vanilie,

ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit`compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo-hidra]i), poate \nlocui mesele obi[nuite dintimpul zilei [i este recomandat atåt tuturorcategoriilor de sportivi, cåt [i celor care nufac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i

colesterol. Se recomand` cåte o por]ie dedou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65 g de pro-dus). O m`sur` con]ine 30 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 118855..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 339900..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 441100..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 779900..000000 lleeii

Nutrifort-REste un concentrat de carbohidra]i, pro-

teine, vitamine [i minerale (cu arome devanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco-mandat pentru cre[terea rapid` \n mas`muscular`. O por]ie reprezint` 90 g deprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` amasei musculare, se recomand` dou`-treipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 11 kkgg –– 115555..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 331100..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 334400..000000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 663300..000000 lleeiiPPlliiccuurrii 4455 gg –– 99..000000 lleeii

Fosfocreatin-RTabblete de ccreatin`̀Creatina este o substan]`, necesar` \n

toate contrac]iile musculare, produs` \nmod natural de c`tre ficat, pancreas [i ri-nichi din aminoacizi. Combinarea creatineimonohidrat cu fosfolipide duce la formareafosfocreatinei \n stomac [i o face mai u[orasimilabil`. Prezentarea sub form` de

comprimate este foarte convenabil`, deo-arece pot fi transportate [i administrateu[or, \n plus po]i [ti cu precizie cåte grameiei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1g decreatin`. Suplimentarea alimenta]iei cucreatin`: m`re[te for]a, reduce timpul derefacere, m`re[te volumul muscular, m`-re[te sinteza de ATP, cre[te energia mus-cular`, absoarbe acidul lactic din mu[chi.Creatina folosit` este marca „Creapur“.

Administrare: pentru cre[terea energiei,masei [i for]ei musculare, se recomand`administrarea a cåte 3 comprimate de 3ori/zi, cu un pahar mare cu sucuri naturalesau cu ap`.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ffllaaccooaannee ddee::9900 ttaabblleettee –– 111100..000000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din carbo-

hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tuttifrutti [i cola) [i se recomand` pentru re-facerea rezervelor energetice ale orga-nismului. Se administreaz` 30 g \nainte deantrenament (pentru a avea energie) [i40-60 g dup` antrenament, pentru refa-cere. O m`sur` con]ine 35 g.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee11 kkgg –– 8855..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 117700..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 119900..000000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 336600..000000 lleeii AMINO-REste un produs de calitate superi-

oar`, natural, cu un procent [i raportoptim de aminoacizi esen]iali [i dipep-tide, care asigur` o nutri]ie proteic`complet` [i este asimilat total. Formu-la produsului asigur` un echilibru sta-bilit [tiin]ific pentru a avea o cre[teremuscular` optim` [i o recuperare ra-pid` dup` antrenament. Cre[te ratametabolic`, asigur` o mai bun` oxige-

nare a mu[chilor [i folose[te gr`similepentru energie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural. Se reco-mand` servirea unei por]ii a cåte 4 ta-blete, de trei ori pe zi, dintre care opor]ie, imediat dup` antrenament.Pentru sportivii de performan]`, se re-comand` dublarea dozelor.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::330000 ttaabblleettee –– 119900..000000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 224455..000000 lleeii

AMINOACIZIAMINOACIZI

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

u Reducerea este valabil` numai la comenzile prin po[t`, nu [i la magazine sau s`li.

021/225.70.46; 225.50.57;225.45.68 0744.63.22.94

0722.24.47.83; 0744.324.645;0788.571.181

fax: 021/225.70.46sau la: www.redis.ro

Acum [i

la g`le]i

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS4 5

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Supro – Izolat proteic 100% din soia

Soia este o surs` foarte valoroas`de proteine, fapt pentru care a devenitlarg utilizat` \n lumea sportului. Pro-teina din soia con]ine un procent cres-cut (35%) din aminoacizii glutamin`, li-

zin` [i al]ii din categoria celorcu caten` ramificat`, fa]` deproteinele de origine ani-mal`. De asemenea, soiaeste bogat` \n arginin`, unaminoacid cu implica]ii \nprocesele imune. Mijloacelemoderne de prelucrare auajuns s` extrag` din soia un

izolat proteic cu absorb]iefoarte rapid` \n or-

ganism [i cu oconcentra] iede peste 90%protein`, fiind

astfel o min` de aur pentru culturi[ti.SUPRO este un astfel de izolat proteic,este fabricat de firma belgian` „Dupont– Protein Interna]ional Tehnologies“, iarnoi nu am f`cut decåt s` o ambal`m.Men]ion`m c` acest produs nu are niciun adaos de arom` sau \ndulcitori, esteo protein` pur` cu o concentra]ie de90%, f`r` un gust anume, urmånd cadumneavoastr`, \n momentul pre-par`rii, s` \i da]i aroma pe care o dori]icu anumite adaosuri de: lapte, zah`r,zaharin`, nutrasweet, cacao, ness,fructe etc, dup` preferin]ele fiec`ruiasau se poate consuma chiar f`r` nici unadaos, dac` nu v` intereseaz` preamult gustul [i aroma. Se omogenizeaz`foarte bine \n ap`. Comenzile se fac peadresa [i la telefoanele redac]iei.

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 775500 gg –– 117700..000000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii ddee 22 kkgg –– 336600..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 339900..000000 lleeii

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 1122..000000 lleeii

Protwhey–RConcentrat proteic din zer

Proteina dinzer, nu numai c` asigur` „c`r`-mizile“ necesare construc]iei musculare,dar, din cauz` c` este o protein` cu ab-sorb]ie rapid`, are un efect anabolic pu-ternic prin promovarea sintezei proteine-lor \n timp ce simultan reduce distruge-rea de protein` (catabolismul). PROT-WHEY este produs de un mare combi-nat industrial interna]ional, care produceconcentrate alimentare pentru foartemulte firme de profil din lume.

Caracteristicile PPRROOTTWWHHEEYY::– protein` cu absorb]ie rapid`– cre[te la maxim sinteza proteic`– valoare biologic` foarte mare– gust foate bun– concentra]ia de proteine este de

81%.SSee pprreezziinntt`̀ llaa::

CCuuttiiii ddee 00,,99 kkgg –– 441100..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 882200..000000 lleeii

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorriiddee 4400 gg –– 2255..000000 lleeii

PROTEINMIXConcentrat proteic dinzer, lapte [i albu[ de ou

Despre calit`]ile proteinelor de dife-rite provenien]e avem diverse infor-ma]ii. Despre un tip de protein` [tim c`are absorb]ie rapid`, despre alt tip c`are un anumit aminoacid cu efect ana-bolic \n cantit`]i mari sau despre altac` are efectul nutritiv cel mai bunpentru organismul omului, fiecare tipde protein` avånd o caracteristic` careo recomand` pentru cre[terea perfor-man]ei sportive.

Pentru a mul]umi pe toat` lumea,am hot`råt s` cre`m un supliment cares` con]in` principalele surse deprotein` de origine animal`: zer, lapte[i albu[ de ou. {i, pentru c` la noi \n]ar` nu se produc materii prime cu oconcentra]ie mare de proteine, am co-mandat acest produs la unul dintremarii produc`tori deconcentrate pro-teice din Europa.P R O T E I N M I X\mbin` calit`]i letuturor proteinelorde origine ani-mal`, avånd ca-l i t`]i le nutrit ivecele mai bune.Concentra]iap r o t e i c `este de85%

SSee pprreezziinntt`̀ llaa::CCuuttiiii ddee 990000 gg –– 444455..000000 lleeiiGG`̀llee]]ii ddee 22 kkgg –– 889900..000000 lleeii

PPlliiccuurrii ff`̀rr`̀ aarroommee [[ii \\nndduullcciittoorrii ddee 4400 gg –– 2255..000000 lleeii

B.C.A.A.Complex anticatabolic

B.C.A.A. este un produs cu efect ana-bolic, ce are capacitatea de a m`ri semnifi-cativ sinteza de proteine \n organism [icare faciliteaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere (GH),IGF-1 [i insulina. De asemenea, ajut` lamen]inerea unui raport favorabil testoste-ron-cortizol.

B.C.A.A. are un remarcabil efect antica-tabolic, prevenind distrugerea proteinelor [ipierderea masei musculare.

Beneficii:n cea mai pur` form` de B.C.A.A.;n \mbun`t`]esc starea anabolic` natu-

ral` a organismului (m`resc sintezade proteine);

n \mbun`t`]esc r`spunsul metabolicpost-efort al organismului;

n previn instalarea rapid` a st`rii deoboseal`;

n produs ideal pentru perioadele dediet`.

Se recomand` administrarea a 5-10g/zi (0,1 g/kg corp), \n mai multe reprize,imediat \nainte [i dup` antrenament, dar [i\nainte de culcare [i \ntre mese zilnice. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 117700..000000 lleeii

220000 gg –– 333300..000000 lleeii330000 gg –– 443300..000000 lleeii

BBCCAAAA 9900 ccaappssuullee ddee 550000 mmgg –– 117700..000000 lleeii

Taurina|mbun`t`]e[te s`n`tateacreierului [i a inimii

Taurina este o substan]` ce se g`se[te\n ou`, pe[te, carne [i lapte [i este materieprim` pentru to]i ceilal]i aminoacizi.

Taurina [i lecitina sunt necesare pentrumetabolizarea gr`similor, previn formareacalculilor biliari, favorizeaz` absorb]ia vita-minelor liposolubile, \mbun`t`]esc stareade s`n`tate a inimii, asigur` suportul ne-cesar sintezei neurotransmi]`torilor [i auefect protector asupra creierului.

Beneficii:n \mbun`t`]e[te digestia gr`similor;n amelioreaz` s`n`tatea creierului;n efect benefic asupra inimii;n asigur` materie prim` pentru produc-

]ia altor aminoacizi;n efect antioxidant;n cre[te mobilitatea spermatozoizilor;n efect benefic \n epilepsii, hipoglicemie,

anxietate, hipertensiune arterial`.Se recomand` administrarea a 0,5 - 1g

\nainte uneia dintre mese (eventual \mpre-

un` cu 0,5-2 g lecitin`, pentru un efect maibun). u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::110000 gg –– 8855..000000 lleeii

Creatina MonohidratM`re[te for]a [i masamuscular`

Corpul nostru produce, \n mod natural,1 g de creatin` pe zi. |nc` un gram este lu-at din alimenta]ie. Suplimentarea cu creati-n` m`re[te depozitele de creatinfosfat dinmu[chi [i \mbun`t`]e[te performan]elesportive. Efectele pozitive apar la scurttimp [i se men]in o lung` perioad`; se re-marc` chiar [i o \mbun`t`]ire a vitezei decalcul matematic.

Beneficii:n 100% puritate;n ofer` organismului energia necesar`

sus]inerii efortului intensn m`re[te for]a muscular`;n \mbun`t`]e[te refacerea postefort;n cre[te volumul celular;n cre[te hidrarea celular`.Se recomand` administrarea timp de 5

zile (faza de \nc`rcare) a 10-20 g pe zi (\m-p`r]it` \n mai multe por]ii), urmat` de de 5g/zi \n faza de men]inere. Doza se admi-nistreaz` [i \n zilele de pauz`. Se poateamesteca cu ap`, lapte sau suc. Utilizareaconcomitent` a dextrozei este op]ional`.u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 8855..000000 lleeii

330000 gg –– 119955..000000 lleeii550000 gg –– 229955..000000 lleeii

L-GlutaminaCel mai importantaminoacid pentru sportivi

Glutamina reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.

Glutamina combate supraantrenamentul[i stimuleaz` cre[terea masei musculare.

|n timpul efortului fizic, organismul pier-de o cantitate important` de aminoacizi,printre care [i glutamina. Se ajunge astfel\ntr-o stare catabolic`, caracterizat` de dis-trugerea ]esutului muscular, \n scopul pro-ducerii de aminoacizi liberi.

Suplimentarea cu glutamin` ajut` la in-versarea procesului de distrugere muscu-lar` provocat` de efortul intens.

Exper]ii sunt de acord c` glutamina re-prezint` cel mai important aminoacid pen-tru sportivi.

Efectele glutaminei:n favorizeaz` sinteza proteinelor;

n previne catabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscular);

n \mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort;n stimuleaz` producerea hormonului de

cre[tere;n stimuleaz` activitatea sistemului imu-

nitar;n favorizeaz` hidrarea celular`;n cre[te produc]ia de glicogen \n ficat;n transport` azotul \n locurile \n care or-

ganismul are cea mai mare nevoie(pentru sinteza proteic`).

Se recomand` administrarea a 5-20g/zi (0,25 g/kg corp), amestecat` cu ap`,sucuri, concentrate proteice etc, \n maimulte reprize, imediat \nainte [i dup` an-trenament, dar [i \nainte de culcare [i \ntremese zilnice. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::9900 gg –– 118800..000000 lleeii

220000 gg –– 331100..000000 lleeii330000 gg –– 339955..000000 lleeii

L-CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii

Este o substan]` a c`rei func]ie princi-pal` este de a facilita transportul [i meta-bolismul acizilor gra[i \n celul`, unde suntoxida]i [i transforma]i \n energie.

|n afara \mbun`t`]irii performan]elor at-letice [i a st`rii de s`n`tate a aparatuluicardiovascular, L-Carnitina este util` \n ca-zul persoanelor supraponderale sau obe-ze, care doresc s` sl`beasc`.

Studiile au demonstrat c` administrareaa 2 g de L-Carnitin` pe zi \mpreun` cu unprogram de exerci]ii [i regim alimentar auprodus o sc`dere semnificativ` a greut`]iicorporale.

Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`-ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`simemetabolizat` de organism.

Beneficii:n acceleraz` metabolismul lipidelor, fa-

vorizånd oxidarea lor la nivel celular;n mobilizeaz` depozitele de gr`sime;n m`re[te performan]ele fizice [i rezis-

ten]a la efort;n reduce nivelul colesterolului [i triglice-

ridelor.Se recomand` administrarea a 1-2 gra-

me pe zi, cu 30-60 minute \naintea antre-namentului. u

SSee pprreezziinntt`̀ llaa ccuuttiiii ddee::3300 gg –– 117700..000000 lleeii5500 gg –– 229955..000000 lleeii

110000 gg –– 552200..000000 lleeii

u MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Firma Redis s-a angajat \ntr-o colaborare cu firmaBrenntag [i a lansat pe pia]a româneasc` o nou`linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx.

Brenntag, firm` german`, se ocup`, la nivelmondial, de distribu]ia de produse chimice [iingrediente pentru industria farmaceutic` [i

alimentar`. Substan]ele comercializate de aceast`firm` au standardul ISO 9001, cel mai \nalt standardde calitate din lume. Toate substan]ele suntanalizate riguros \n laboratoare, calitatea fiec`rui lotfiind garantat`.

Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:

021/225.70.46;225.50.57; 225.45.68

0744.63.22.940722.24.47.83;0744.324.645;0788.571.181

fax: 021/225.70.46sau la: www.redis.ro

Comenzile se fac \n scris pe adresa redac]iei

sau telefonic (inclusiv sâmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului, pre]urile incluzând

[i taxele po[tale

MAGAZINUL „REDIS NUTRI}IE“Bucure[ti, str. Mihai Eminescu 114 – 116

Magazin de unde pute]icump`ra tot ce ave]i nevoiepentru practicarea culturismului[i fitnessului: suplimente nutri-tive, (Redis Nutri]ie, Universal,Nutrimaxx), accesorii, echi -pamente etc. Aici s-a deschis [iun stand de prezentare [ivånzare al firmei produc`toarede echipament sportiv, X-tremeEquipment.

La magazin se poate ajungefoarte u[or de la sta]i i le demetrou „Pia]a Roman`“ sau„{tefan cel Mare“, \n circa 5minute de mers pe jos.

PPRROOGGRRAAMMPPRROOGGRRAAMMluni – vineri: 11 – 17såmb`t`: 11 – 14Orice informa]ii ob]ine]i la tel.

212.49.03

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS6 7

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

A doua zi de competi]ie, destinat` categoriilor de se-niori [i senioare, bra]ul stång, i-a adus \n scen` pe ai no[-tri. Ion Oncescu a pierdut \n mod stupid primul meci pen-tru c` s-a mi[cat de 2 ori \n priza de arbitru [i, de[i a re-montat pe parcurs, s-a clasat doar pe locul 9 din 17 com-petitori la 100 kg, fiind stopat de vicecampionul european,rusul Eduard Khramtsov. Categoria a fost cå[tigat` deslovacul Jan Germanus, de 10 ori campion mondial.

Mirela P\rjol, ca [i la Europene, a produs una din pu]i-nele surprize ale competi]iei. De[i neref`cut` 100% \n ur-ma insola]iei din ziua precedent`, ea a reu[it, \ntr-o cate-gorie grea, cu 7 sportive valoroase, s` cå[tige titlul mon-dial. Izbånda nu a fost deloc u[oar`, meciurile Mirelei curusoaica Lilia Khamidoullina electrizånd de-a dreptul pu-blicul prezent. Mai \ntåi, romånca a cå[tigat primul meci,revenind spectaculos dup` ce a pierdut startul. 1-0 pentrunoi. |n finala categoriei, Mirela, f`r` \nfrångere, a \ntålnit-odin nou pe sportiva din Rusia. Doar o secund` [i scoruldevine 1-1. Urmeaz` meciul decisiv pentru stabilirea \n-ving`torului. Toat` lumea o \ncurajeaz` pe Mirela. Ru-soaica for]eaz`, face o gre[eal` de cot. Dup` restart, Mi-rela face [i ea o gre[eal`. Din nou restart, o v`d pe Mirelacum rezist` eroic, [i, dramatic, rusoaica face a doua gre-[eal`! 2-1, victorie pentru Romånia! Incredibil! La primaparticipare la mondiale, Mirela cå[tiga aurul cu bra]ulstång la categoria senioare +80 kg! Imnul Romåniei r`su-n` [i noi ne tr`im momentele de glorie.

A treia zi de competi]ie, emo]ii \n lupta de la bra]uldrept. Primul intr` \n scen` Oncescu. Mult mai hot`råt, elcå[tig` 2-3 meciuri, [i \l d` „la secund`“ chiar pe campio-nul mondial, Jan Germanus. Toat` lumea credea c` ni-meni nu \i mai poate sta \n cale. Din p`cate, cånd mai tre-buia s` cå[tige un singur meci [i intra \n medalii, Ion „sestinge“ [i pierde, din nou, pe gre[elile lui, terminånd con-cursul la aceast` categorie pe locul 6, din 20 de concu-ren]i. Germanus iese pe 2, cå[tig`tor fiind rusul GadziOmarov. Trist, dar poate data viitoare Ion va fi mai sus.

|ntr-o categorie cu 8 concurente, la bra]ul drept, MirelaP\rjol intr` decis` s` dubleze performan]a din ziua prece-dent`. |n sferturi se \ntålne[te, din nou, cu aceea[i rusoai-

c`, Khamidoullina, cu un cap mai \nalt` decåt romånca.Meciul este destul de scurt, rusoaica cå[tig` [i o v`d pe Mi-rela schimonosindu-se de durere. |ncheietura måinii drepte\ncepe s` se umfle [i toat` lumea ne sare \n ajutor cughea]` [i tot felul de spray-uri [i unguente. Romånca aveaasigurat` medalia de bronz, \ns` decide, a[a accidentat`,s` lupte mai departe. Cå[tig` urm`torul meci, admirabil, [iob]ine medalia de argint! Antebra]ul \ncepe s` i se umfle,renun]`m a mai disputa finala [i o urc`m, mai mult cu for]a,pe Mirela \n ambulan]`, de frica unei accident`ri mai grave.La spital, medicii au stabilit c` nu e nici un os afectat, cinumai ligamentele [i tendoanele de la \ncheietur`. Dou`luni pauz` total`. Mirela pl`te[te tribut ambi]iei sale imense.Este \ns` cea mai tare din lume. Felicit`ri !

Trebuie s` v` m`rturisesc c`, de[i am fost arbitru, nusunt mul]umit, \n general, de arbitrajul de la aceste cam-pionate, care a fost destul de neuniform. De[i regulamen-tul e destul de clar, unele decizii au fost controversate,fiind huiduite \ndelung de public [i au existat o gr`mad`de proteste oficiale, printre altele [i unul f`cut de echipanoastr`, f`r` succes \ns`.

La echipe, Rusia a dominat competi]ia, pe locul 2 s-aclasat Ucraina [i pe locul 3 Canada.

Mul]umim tuturor celor care ne-au \ncurajat, au crezut \nnoi, precum [i celor care ne-au f`cut o primire a[a frumoa-s` la sosirea pe Otopeni. Aceast` deplasare a prilejuit unefort imens [i pentru sponsorul nostru tradi]ional, RedisNutri]ie, care a scos din pu[culi]` o sum` cu cinci cifre, \ndolari, pentru a acoperi toate cheltuielile. Eu zic c` s-ameritat [i nu ne-am \ntors cu måna goal` din „]`rile calde“.

|n \ncheiere, Asocia]ia Romån` de Skandenberg, „Bra]de Fier“, ureaz` un c`lduros „La Mul]i Ani“ tuturor cititori-lor revistei „Culturism&Fitness“!

Drago[ CORCOVEANU,secretar general al Asocia]iei Române de

Skandenberg „Bra] de Fier“, arbitru interna]ional

AXXVI-a edi]ie a Campionatul Mondial de Skanden-berg a prilejuit o premier` pentru Romånia. MirelaP\rjol a cå[tigat titlul mondial! Concursul [i manifes-

t`rile adiacente s-au desf`[urat \n perioada 20-28 noiem-brie 2004, gazda fiind ora[ul Durban, situat \n Africa deSud. O s` \ncerc, \n continuare, s` v` povestesc cum audecurs ostilit`]ile.

Cel mai important lucru care s-a \ntåmplat \nainte decompeti]ie a fost acceptarea Romåniei ca membru cudrepturi depline al Federa]iei Mondiale de Skandenberg(World Armwrestling Federation, WAF). |n calitate de se-cretar-general al Asocia]iei Romåne de Skandenberg„Bra] de Fier“, am sus]inut la congresul WAF dosarul ]`riinoastre [i ]`rile prezente au aprobat, \n unanimitate, can-

didatura noastr`. Demn de re]inut, de la congresele EAF[i WAF, este c` s-a decis introducerea controalelor anti-doping \ncepånd cu competi]iile de anul viitor. Astfel, seface \nc` un pas \n direc]ia dorit` de toat` lumea, de re-cunoa[tere a skandenbergului de c`tre Comitetul Inter-na]ional Olimpic.

La cåntarul oficial s-au stabilit categoriile la care auparticipat cei doi sportivi romåni: Mirela P\rjol la +80 kgsenioare [i Ion Oncescu la 100 kg seniori. |n urma test`riiarbitrilor, deloc simpl`, eu am primit dreptul de a arbitra [ila acest turneu. |n concurs s-au \nscris \n jur de 400 desportivi reprezentånd 32 de ]`ri de pe toate continentele.

Ca organizare, gazdele s-au descurcat onorabil, de[ise putea [i mai bine. Mesele de concurs nu au fost de ceamai bun` calitate, dar au fost impuse de WAF. Spre sur-priza multora, locul de desf`[urare a fost un cort imens,plasat chiar pe plaja Oceanului Indian. Toat` lumea a tre-buit s` lupte cu temperaturile ridicate, peste 30-35 de gra-de, [i cu umiditatea mare, specific` verii tropicale. |nc` dela festivitatea de deschidere, Mirela a f`cut o insola]ie [i afost cåt pe-aci s` nu concureze la bra]ul stång. Noroc c`nu a concurat \n acea zi, prima zi de competi]ie fiind desti-nat` \ntrecerilor la categoriile de juniori, masters [i per-soanelor cu handicap. Ace[tia au demonstrat reale cali-t`]i, ar`tånd c` acest sport poate fi practicat la orice vårs-t`. Oricum, este impresionant s`-i vezi pe cei cu handicapcu ce ambi]ie se lupt` la masa de concurs [i este de ad-mirat curajul [i devotamentul lor fa]` de skandenberg.

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 98

Skandenberg

MIRELA PÎRJOL, CAMPIOANÅ MONDIALÅ!MIRELA PÎRJOL, CAMPIOANÅ MONDIALÅ!

Ionn Onncesscuu,, Mirella P\rjjoll [i Draggo[ Corcoveannuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS10

Atunci cånd oamenii fac efort fi-zic, mu[chii lor consum`energie [i genereaz`, pe lån-

g` lucru mecanic, c`ldur`, considera-t` un produs secundar. Atunci cåndse acumuleaz` prea mult` c`ldur` \ncorp, aceasta conduce la limitareaperforman]ei.

Cu pu]in timp \n urm`, doi biologide la Universitatea Stanford au dez-voltat o metod` de r`cire a corpuluiprin amplificarea transferului de c`l-dur` la nivelul palmelor. Ideea de lacare au pornit este ob]inerea vasodi-lata]iei la nivelul arterelor [i venelorpalmare prin atragerea mecanic` a

sångelui la acest nivel. Aceast` teh-nic` a fost deja testat` pe unii atle]i\n timpul antrenamentelor de preg`ti-re pentru Jocurile Olimpice de la Ate-na [i va fi extins` pentru a fi utilizat`la personalul militar [i alte persoanecare sunt nevoite s` lucreze \n con-di]ii de c`dur` extrem`.

„Noi r`cim pur [i simplu corpul dela interior la exterior [i nu de la exte-rior la interior, a[a cum func]ioneaz`metodele conven]ionale“, spune cer-cet`torul Dennis Grahn, cel care acreat dispozitivul de r`cire \mpreun`cu colegul s`u H. Craig Heller, profe-sor de biologia mediului la Universita-tea Stanford.

Inven]ia celor doi oameni de [tiin]`func]ioneaz` prin crearea unui mediucu presiune subatmosferic`. Dr.Grahn explic`: „Se introduce månasubiectului \ntr-o cutie rigid` cu o su-pap`, care se strånge \n jurul pumnu-lui, [i apoi scoatem o parte din aeruldin interiorul cutiei. Aceast` opera]iu-ne favorizeaz` irigarea cu sånge amåinii. Apoi r`cim suprafa]a pielii depe palm` cu ajutorul unui sistem princare circul` ap` rece. Rezultatul esteo r`cire rapid` a sångelui la nivel peri-feric. Arterele transport` sångele de lanivelul inimii direct \n structurile vascu-lare periferice, iar venele vor transpor-ta sångele r`cit \napoi la inim`“.

Grahn [i Heller, cercet`tori specia-liza]i \n termoreglare, au \nceput cer-cet`rile pentru a construi un aparat cuajutorul c`ruia s` poat` controla tre-murul violent pe care \l \nregistreaz`unii pacien]i atunci cånd ies dinanestezie dup` o opera]ie, fenomendatorat suprim`rii mecanismelor dereglare a temperaturii \n timpul anes-teziei. Aplicånd acela[i mecanism,dar \n sens invers, de \nc`lzire, ei auob]inut rezultate remarcabile (\nc`lzi-re \n doar 10 minute, comparativ cu 2ore, prin metode clasice), fapt care i-a\ncurajat s`-[i continue cercet`rile.

Urm`torul punct de interes a fostaplicarea principiului la sportivi \n tim-pul antrenamentelor. Ei au observatc`, atunci cånd sportivii au folosit dis-pozitivul de r`cire pe parcursul antre-namentelor anaerobe (cum ar fi exer-ci]iile cu greut`]i), unde timpul pån`la epuizare este foarte scurt, efecteleasupra performan]elor atletice au fostextraordinare. Se ofer`, spre exem-plificare, cazul unui culturist care, cuajutorul acestei metode, a reu[it, \n[ase s`pt`måni, s` creasc` num`rulde flot`ri de la 180 la 600 (executate\n aceea[i perioad` de timp).

|n timpul exerci]iilor aerobe, cum arfi alergarea \n mediu cald, dispozitivulde r`cire cre[te semnificativ rezisten-]a. Dr. Grahn afirm` c` se poate du-bla rezisten]a unei persoane pentru oanumit` sarcin` dat`. Implica]iile suntimportante nu numai pentru sportivi,dar [i pentru muncitorii care lucreaz`\n mediu cald sau personalul militar.Metodele actuale de r`cire nu ofer`rezultate mul]umitoare. Cei doi cerce-t`tori v`d dispozitivul sub forma uneim`nu[i, care s` nu stånjeneasc`func]iile motorii, sau \ncorporat \n bo-canci. |n acest fel, un soldat care lup-t` \n de[ert, spre exemplu, poateavea rezolvat` problema r`cirii, chiardac` poart` un costum de protec]ieantiarme chimice.

Cu ajutorul acestei tehnologii, for-]a, rezisten]a [i chiar calitatea vie]iipot fi ameliorate atåt pentru sportivi,cåt [i pentru alte persoane. Ceea cetrebuie remarcat este c` toate \mbu-n`t`]irile ob]inute cu dispozitivul luiGrahn [i Heller, fie c` este vorba defor]` sau rezisten]`, persist` [i dup`ce sportivul nu mai recurge la utiliza-rea acestuia.

Problema elimin`rii c`ldurii \mpin-ge performan]a sportiv` cu \nc` unpas \nainte!

Dr. ßerban DAMIAN

Vii la sal` sperånd s` ajungi unnou Arnold. Te antrenezi cåte-va luni [i, dac` pui \ntreb`ri,

afli de la b`ie]ii din sal` c` nu oricinepoate ajunge ca Arnold. Nu conteaz`numai cåt de ambi]ios sau tanacee[ti, ci [i ce poten]ial genetic ai mo[-tenit. Vezi c` unele grupe cresc rela-tiv repede [i te entuziasmezi, dar, pede alt` parte, sunt cåteva grupe careau tendin]a s` r`mån` \n urm`. Nu\n]elegi de ce exist` aceast` proble-m` chiar [i \n cazul celor bine dota]igenetic. |n fond, to]i mu[chii apar]inaceluia[i corp, sunt hr`ni]i cu ace-lea[i suplimente [i måncare, benefi-ciaz` de acela[i timp de odihn`, suntcondu[i de acela[i sistem nervos.

A[adar, de ce aceast` diferen]` \ncre[terea diferitelor grupe? De cespatele cre[te u[or, iar pieptul nu?De ce gambele refuz` s` creasc`, iarumerii par s` creasc` indiferent cefaci [i cåt te antrenezi.

Ei bine, faptul c` cele mai multegrupe musculare cresc relativ u[or

nu garanteaz` c` toate grupele au unbun poten]ial genetic.

De ce nu cresc unele grupe la felde repede? Exist` mai multe motive.De obicei, e vorba de grupe care au,din na[tere, mai pu]ine celule muscu-lare [i atunci, de[i cele care exist`cresc \n volum, datorit` antrenamen-telor, tot cu 30-40 % ca [i cele alegrupelor cu mai multe celule muscu-lare, cre[terea m`surabil` \n cm esteevident mai mic`. Adic`, un mu[chicare ini]ial are, s` zicem, 1 cm grosi-me [i cre[te \n volum 40 % ajunge laaproximativ 1,2 cm \n grosime, iar unmu[chi care ini]ial are 2 cm grosime[i cre[te tot 40 % \n volum ajunge la2,4 cm \n grosime. De[i celulele mus-culare din ambele exemple au cres-cut \n mod egal, \n al doilea caz pro-gresul, m`surat \n cm, este dublu.

Din p`cate, nu to]i ne na[tem cuun num`r de celule musculare la ab-solut toate grupele musculare. Ceimai mul]i au cåteva grupe mai slabdotate. Cu cåt ai mai pu]ine, cu atåt ai mai multe [anse s` ajungi campion.

Din p`cate, sunt multe cazuri de spor-tivi care au multe grupe deficitare, darse \nc`p`]åneaz` s` se viseze cam-pioni de culturism [i cred c` folosireasteroizilor anabolizan]i rezolv` toateaceste probleme mo[tenite.

Evalua]i-v` cu aten]ie fizicul [imo[tenirea genetic` \nainte de a v`visa \n pielea lui Arnold. Dac` nuave]i o structur` osoas` potrivit`, omas` muscular` care cre[te u[or \nmajoritatea zonelor corpului, [anselede a ajunge campion de culturismsunt mici \nc` din start. Pute]i face to-tu[i culturism pentru a v` \mbun`t`]iaspectul [i for]a, ceea ce nu e pu]in.

Dac` ave]i ce trebuie pentru aajunge campion, trage]i „tare“ la sal`[i månca]i bine. Cine [tie, poate chiare scris \n destinul d-voastr` s` fi]i ur-m`torul Arnold. Iar dac` nu, n-a]imuncit degeaba la sal`, v` ve]i alegecu un corp puternic, mai frumos [imai s`n`tos.

Florin Uceanu

OO tteehhnniicc`̀ nnoouu`̀ ddee rr`̀cciirree aaccoorrppuulluuii \\nn ttiimmppuull eeffoorrttuulluuii ffiizziicc

GENETICAGENETICA FACEFACE DIFEREN}ADIFEREN}A

11

CN 20044 cat.. 775 kgg: Cllauuddiuu Pop ((lloc 5),,Deceball Ollteannuu ((lloc 3),, Cosstell Torcea ((lloc 2)

FllorinnUceannuu

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Este un produs natural, solubil,ob]inut din zer proasp`t [i gustos.Concentra]ia proteic` (100% dinzer) este de 65%. Pudra proteic`este ob]inut` prin ultrafiltrarea [iatomizarea zerului, produsul finitavånd calit`]i nutritive excelente.

Proteina din zer este o protein`cu absorb]ie rapid`, are un efectanabolic puternic prin promovareasintezei proteinelor \n timp ce,simultan, reduce distrugerea deprotein` (catabolismul).

Gustul este excelent, natural.Produsul nu con]ine \ndulcitori,arome sau conservan]i, este 100%natural. Se recomand` tuturor ca-tegoriilor de popula]ie, cu deose-

bire celor cu activit`]i consumatoa-re de energie, ca supliment pentrucompletarea alimenta]iei zilnice.Pentru culturi[ti este excelent atåt\n perioada de mas`, cåt [i \nperioada de definire. Se adminis-treaz` zilnic cåte una-trei por]ii a40 g (\n func]ie de necesit`]i),amestecat cu ap` sau alt lichid. Om`sur` con]ine 25 g.

Se prezint` la: Cutii de 900 g – 320.000 lei

S`cule]i de 2 kg – 640.000 leiG`le]i de 2 kg – 670.000 lei

Comenzile se fac la telefoaneleredac]iei [i pe site-ul www..rredis..rro

PPEERRFFOORRMMAANNTT MMAASSSS

IDEIIDEI PENTRUPENTRUOAMENIIOAMENII OCUPA}IOCUPA}I

&FITNESS&FITNESS 13

Majoritatea [tim cum este cånd nuai chef de antrenament sau s` facidiverse lucruri, cånd te sim]i f`r`energie.

De ceva timp, au fost inventate b`-uturile de tip Energy Drink, esen]adin care sunt ob]inute majoritateaacestora fi ind fabricat` de firmaNeuber – Brenntag din Austria, fabri-cantul [i distribuitorul suplimentelorNutrimaxx.

De curånd, firma Redis a adus \nRomånia produsul „Instant EnergyDrink Nutrimaxx“, produs original, fa-bricat \n Austria, la un pre] foartebun. Deci, de acum, dac` ave]i o pe-rioad` a zilei \n care v` sim]i]i f`r`energie, nu trebuie decåt s` dizolva]iun plic de „Instant Energy Drink“, \n250 ml de ap` [i, \n circa 20-30 deminute, sunte]i apt de orice activitate

fizic` sau intelectual`.Culturi[tilor le recomand`m aceas-

t` b`utur` \nainte de antrenamentpentru „a rupe fiarele“.

Recomand`m numai un plic/zi, iarseara este contraindi-cat` administrareapentru c` aceast`b`utur` con]ine co-fein` [i s-ar putea s`

nu mai pute]i dormi.Costul unui plic este de circa 5 ori

mai mic decåt al b`uturilor de acesttip „gata preparate“, care se g`sesc\n magazine, dar produsul nostru areavantajul c` ocup` pu]in spa]iu, este

u[or (15 g) [i nu con]ineconservan]i sau alte substan]ecare asigur` de obicei stabilitatealichidelor.Compozi]ie nutritiv`/plic: Zaha-roz`-12,5 g, Acid citr ic-1 g,Taurin`-801 mg, Glucoronolacton`-481 mg, Cofein`-80 mg, Inozitol-40mg, Niacin` 9 mg, Ac. Pantotenic-3,3 mg, Piridoxina-1,2 mg, Ribo-flavina-0,8 mg, Ciancobalamina-0,5mg, Energyflavour SD-0,8 mg.

Produsul este contraindicat per-soanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Instant Energy Drink Nutrimaxx

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimm 55 bbuucc`̀]]ii 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 1100..000000 lleeii//pplliicc RReedduucceerreeaa eessttee vvaallaabbiill`̀ nnuummaaii

llaa ccoommeennzziillee pprriinn ppoo[[tt`̀,, nnuu [[ii llaa mmaaggaazziinnee ssaauu ss`̀llii..

Comenzile se fac \n scris pe adresa

redac]iei sau telefonic

(inclusiv sâmb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului,pre]urile

incluzând [itaxele po[tale

002211//222255..7700..4466;;222255..5500..5577;; 222255..4455..6688

00774444..6633..2222..994400772222..2244..4477..8833;;00774444..332244..664455

ffaaxx:: 002211//222255..7700..4466ssaauu llaa:: wwwwww....rreeddddiissss....rroo

&FITNESS&FITNESS12

Am stat cu mult` lume de vorb`,atåt despre programul sportivcåt [i despre via]` \n general,

[i am ajuns [i eu la concluzia la caremul]i dintre noi ajungem \n cele dinurm`: inamicul nostru num`rul 1 esteTIMPUL. Indiferent dac` ne stabilimca scop sc`derea \n greutate, acu-mularea de mas` muscular`, amelio-rarea capacit`]ii de a face fa]` laefort aerob sau pur [i simplu vrem s`ne men]inem \n form`, trebuie, \n pri-mul rånd, s` fim capabili s` ne ges-tion`m timpul, astfel \ncåt s` facemloc antrenamentelor \n programulnostru.

Pentru unii dintre noi reprezint` oadev`rat` provocare g`sirea unui locliber \n programul zilnic pentru a mer-ge la sal`, atunci cånd cea mai mareparte a zilei ne este ocupat` de servi-ciu, familie… c` despre relaxare rarmai poate fi vorba. {i totu[i, exist`oameni care reu[esc aceast` „perfor-man]`“. Au ei oare solu]ii secretepentru a comprima timpul? Sigur, nu.Sunt doar mai organiza]i [i mai deci[is` fac` loc [i pentru sport.

Analizånd comportamentul acesto-ra, am sintetizat principalele caracte-ristici ale omului ocupat, dar carereu[e[te s` \[i g`seasc` timp [i pen-tru sport.

Trebuie men]ionat, \n primul rånd,faptul c` ei reu[esc s` se ]in` de unprogram prestabilit. To]i ne facem di-verse planuri pe termen mai lung saumai scurt, dar pe cåte reu[im s` leducem la bun sfår[it? Spunem ade-sea „o s` m` duc la sal` cånd o s`am timp mai mult“. E doar o formul`pentru a ne min]i singuri. Timp maimult nu o s` avem niciodat`, decåtdac` ni-l facem. Organizarea progra-mului este cheia. Trebuie pur [i sim-

plu s` facem loc antrenamentelorprintre alte activit`]i curente. |n listacu lucruri „de f`cut“ trebuie s` intro-duce]i [edin]ele de antrenament, cape oricare alt` activitate. De fapt, to-tul porne[te de la importan]a pe careo acord`m antrenamentelor. Dac` \nordinea priorit`]ilor, antrenamentuleste undeva spre coad`, atunci esteclar c` nu ve]i reu[i niciodat` s`ajunge]i la sal`, chiar dac` printr-o\ntåmplare fericit` a]i avea mai multtimp liber. Una dintre cele mai gravegre[eli, pe care o putem face, estes` accept`m ca timpul acordat antre-namentului s` fie unul „de rezerv`“ \ncazul \n care apar probleme neprev`-zute, consumatoare de timp.

Se \ntåmpl` uneori s` intervin` [iastfel de probleme, \ns` trebuie s`\ncerc`m s` reprogram`m antrena-mentul, nu s` s`rim peste el. |n alt`ordine de idei, trebuie s` sacrific`mtimpul pentru antrenament doar pen-tru urgen]ele cu adev`rat importante.

O idee bun` ar fi s` merge]i la sa-l` \n week-end. Sfår[itul de s`pt`må-n` este de obicei o perioad` de timp\n care suntem mai liberi. Programuleste mult mai flexibil [i avem contro-lul asupra organiz`rii lui.

Uneori este o idee bun` s` impli-ca]i [i pe al]ii \n planurile voastre.Dac` v` hot`rå]i s` merge]i la sal`\mpreun` cu un prieten sau cu unmembru al familiei, s-ar putea s`ave]i un stimul \n plus [i s` fi]i maipu]in tenta]i s` trage]i chiulul atuncicånd v` lipse[te tragerea de inim`.

Orice a]i face, exist` totu[i mo-mente cånd pur [i simplu nu ve]i reu-[i s` v` ]ine]i de programul propus.|n aceste situa]ii, nu trebuie s` v` ju-deca]i prea aspru. |n fond, conteaz`ceea ce face]i pe termen lung. Trebu-ie doar s` nu v` pierde]i motiva]ia [is` relua]i antrenamentele imediat cev` rezolva]i problemele urgente.

Dr. ßerban DAMIAN

MMAARRIILLII CCLLUUBB

Fitnnessss,, massajj,,coaffor \nn cuurånnddssauunn` [i ssollar –ddot`ri dde uulltim`

or`,, perssonnallcallifficat [i

ssuupllimennte nnuutritiveStr..Tepess Vodda

nnr..1-3,, Buucuuressti 2Tell: 077244..7735..77099

Fax: 021/ 302..993..366E-maill:

[email protected]

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Vårsta: 33 ani|n`l]ime: 1,65 mGreutate: 55 kg extrasezon, 51 concursStarea civil`: nec`s`torit`Studii: student` \n ultimul an la

Universitatea de Vest „Vasile Goldi[“,Arad

Ocupa]ie: student`Palmares:l locul 2 la CN 2001, cat. 52 kgl locul 4 la Balcaniada 2001, cat. 52 kgl locul 3 la CN 2004, cat. bodyfitness Hobby-uri: arta (italian` \n special),

c`l`toriile, muzica, lecturaMånc`ruri preferate: cea italian` \n extrasezon [i

pe[tele \n preg`tirea de concursPlanuri de viitor: s` fiu s`n`toas`Exemplu antrenament pentru piciooare:– fand`ri, 4 serii a cåte 10-15 repet`ri– pres` sau genuflexiuni, 4 x 6-10– extensii, 4 x 10-15– flexii femurali sau \ndrept`ri, 4 x 8-12

SIMONASIMONADRAGALINADRAGALINA

&FITNESS&FITNESS

Acesta este, la ora actual`, unuldin cele mai populare [i, \n acela[itimp, folosite suplimente. Dac` v`antrena]i de câ]iva ani, ve]i puteaaprecia imediat beneficiul acestuiprodus. Este un produs organic carese g`se[te \n cartilagii [i \n lichidul si-novial de la nivelul articula]iilor. Acestcompus a fost utilizat demult în tra-tarea cazurilor u[oare [i moderate deartrit` [i alte leziuni ale articula]iilor.Sportivii utilizeaz` acest suplimentpentru ameliorarea dureri lor de

articula]ii [i pentru a sus]ine procesulde refacere a cartilagiilor lezate. Esterecomandat s` lua]i 1.500 mg gluco-samin` (sulfat sau clorhidrat) zilnic.Majoritatea datelor indic` faptul c`ac]iunea acestui supliment începedup` 6-8 s`pt`måni de la începutuladministrãrii, astfel încât, pute]i fisiguri c` men]ine]i administrarea operioad` suficient` de timp pentru abeneficia de efecte semnificative.Dac` ave]i probleme cu articula]iilesau sunte]i doar un sportiv careurmeaz` antrenamente dure, v`recomand`m acest produs asociat,eventual, cu un antiinflamator natural.

Produsul de fa]` esterealizat de grupul canadian PANGEO,axat \n special pe produc]ia diferitelorsuplimente pe baz` de vitamine [iminerale.

O cutie are 100 tablete, fiecaretablet` avånd 250 mg. Se recomand`consumarea a 1-2 tablete, de 3 ori pezi, dup` mesele principale.

PPrree]] 9955..000000 lleeii ++ ttaaxxee ppoo[[ttaalleeComenz i le se po t face l a

te le foane le : 0232 /266 .900 ;0722.876.311 [i pe e-mail la [email protected] sau laadresa: Olympus Grup, Str. S`r`rienr. 6, Ia[i, cod 700082.

GGGGLLLLUUUUCCCCOOOOSSSSAAAAMMMMIIIINNNNAAAA

15

|n fotografii: Emil Dulgheru [i Vlad Pihureac

HHAANNOORRAACC NNRR.. 11:: Produs termic de tip pullon, din material polar c`ptu[it cu vatelin`matlasat`, deosebit de eficient la frig. Reali-zat \n 2 sau 3 culori, partea superioar` estedublat` cu piele ecologic`, iar cus`turilesunt aplatizate. Buzunarele se \nchid cu fer-moar [i este ajustabil \n talie. Model com-pact [i polisportiv disponibil \n toate m`ri-mile. Pre]: 650.000 lei

HANORAC NR. 2: Produs termic din materi-al polartec dublat cu vatelin` matlasat`,foarte eficient la temperaturi sc`zute. Esteconfec]ionat la 2 culori, are fermoar deta[a-bil [i glug`. Finisarea este ob]inut` prinaplatizarea cus`turilor, buzunarele se \nchidcu fermoar [i este ajustabil \n talie. Modelagreabil [i polivalent, disponibil \n toate m`-rimile. Pre]: 650.000 lei.

C~MA{~ DUBLAT~ MÅNEC~ LUNG~ dinmaterial tip tricot, avånd c`ptu[eala interi-oar` matlasat`, buzunare largi [i fermoardeta[abil. Ajustabil` \n talie. Model cu linieclasic`, confortabil [i polivalent, disponibil\n toate m`rimile. Pre]: 535.000 lei.

PRE}URILE PRODUSELORINCLUD TAXELE PO{TALE

PRODUSE TIP LICRA1. Tricou mulat plas` 290.0002. Tricou mulat uni 290.0003. Tricou mulat 2 culori 310.0004. Tricou mulat f`r` mânec` cu fermoar 310.0005. Tricou mulat fermoar 2 culori 330.0006. Tricou mulat multicolor H 330.0007. Maiou culturism 240.0008. Bluz` mulat` mânec` lung` uni 325.0009. Bluz` mulat` mânec` 2 culori 345.00010. Bluz` mulat` månec` lung` fermoar 345.00011. Bluz` mulat` månec` lung` fermoar 2 culori 365.00012. Colant scurt 270.00013. Colant 3/4 320.00014. Colant lung 360.00015. Slip concurs 270.00016. Costum baie dam` 450.00017. Combinezon culturism 550.00018. Echipament fitness aerobic dam`:

- bustier` + colant (scurt, 3/4, lung) 500 - 550 - 600.000

- body + colant (scurt, 3/4, lung) 630 - 680 - 730.000- bustier` + chilot + colant

(scurt, 3/4, lung) 700 - 750 - 800.00019. Bandan` 100.000

PRODUSE TIP TRICOT, BUMBAC, POLIESTER, POLAR1. Tricou mulat bumbac + elastan 230.0002. Tricou mulat „Ronnie Coleman“ 320.0003. Tricou culturism H 360.0004. Tricou culturism fermoar deta[abil 390.0005. Hanorac f`r` månec` 390.0006. C`ma[` f`r` månec` 390.0007. C`ma[` dublat` månec` lung` H 535.0008. Pantaloni 400.0009. Pantaloni bretele 440.00010. {ort larg H 300.00011. Trening bumbac nr. 1 H 930.00012. Trening bumbac nr. 2 H 1.135.00013. Hanorac nr. 1 H 650.00014. Hanorac nr. 2 H 650.00015. Bluz` bumbac månec` lung` H 400.000

ACEESORII FITNESS1. M`nu[i antrenament 170.000H Model nou

Pentru comenzi, suna]i la tel: 021-647.52.45 [icomunica]i-v` \n`l]imea [i greutatea. Articolul

comandat va respecta cerin]a d-voastr`. X-TREMEEQUIPMENT poate onora comenzi pentru absolut

orice dimensiuni!Pentru colaboratorii en-gros, se ofer` un discount de 25%

pentru comenzi \ntre 5-15 milioane lei [i 30% pentru comenzide peste 15 miloane lei.

La unele produse, \n func]ie de tipul de material [i dedimensiuni, pre]ul este orientativ.

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Am trecut recent pe la sala luiAlexandru Costache, aflat` la LiceulAurel Vlaicu din Bucure[ti. L-am g`sitantrenåndu-se intens [i m-am uitat lael cu admira]ie la fel cum f`ceam \nurm` cu 22 de ani, cånd m`

antrenam \n aceea[i sal` cu el [iconcuram amåndoi pentru RapidBucure[ti.

Cånd a f`cut o pauz` [i a executatc`teva pozi]ii, am ajuns la concluziac` la veterani putea s` cå[tigecompeti]ia [i dac` venea ne\nc`lzit.

CCrriissttiiaann DDuullgghheerruu: De ce nu maiconcurezi?

AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee: Ce sens maiare? Nici nu mai [tiu cåte titluri decampion am la activ, iar trofeele,diplomele [i medaliile nu prea maiam pe unde s` le a[ez prin cas`!Drept s` spun, nici nu prea \mi maiplace atmosfera de la concursurile de

acum, mai ales c` au ajuns laconducere ni[te persoane care nu aunici o treab` cu culturismul. Am v`zutc` persoanele de valoare s-au retras,nu [tiu ce mai cau]i tu pe acolo.

CC..DD..:: Am fost ales \n federa]ie, amvrut s` nu dezam`gesc pe cei care m-au ales, dar, din fericire, \n februariesunt noi alegeri [i eu nu voi maicandida la vreun post \n biroul federal.

AA..CC..:: Foarte bine, asta e o decizie\n]eleapt`!

CC..DD..:: Dac` nu mai concurezi, dece te antrenezi a[a tare?

AA..CC..:: Cum pentru ce? Pentrumine, eu [i acum, la 50 de ani, facantrenamente dure [i am tot timpulabdomenul vizibil [i conturat.

CC..DD..:: Cånd ai fost \n cea mai bun`form` de concurs?

AA..CC.. :|n anul 1986, cånd amcå[tigat open-ul la na]ionale, avånd69 de kilograme [i urma s` plec laEuropene, dar nu am primit acceptulautorit`]ilor de atunci.

CC..DD..: Cu ce te mai ocupi \n afar`de manageriatul s`lilor tale?

AA..CC.: Antrenez oameni importan]idin afaceri [i politic`, dar [i pu[ti,cum este R`zvan Alexe, care aprogresat enorm de cånd m-am

ocupat de el. Uite fotografii vechi [inoi, la interval de 3 luni deantrenament.

CC..DD..:: Eu ce s`-]i spun? Succes \ncontinuare [i abia a[tept s`-]i iau uninterviu la 60 de ani, sunt curios cumvei ar`ta!

AA..CC..:: Fii sigur c` nu m` las desport.

Cristian Dulgheru

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS16

MA ANTRENEZ, CHIARMA ANTRENEZ, CHIARDAC~ NU MAI CONCUREZ!DAC~ NU MAI CONCUREZ!Fight.ro

A \nceput \n aprilie 2003. Un site mic,unde la \nceput ne certam \ntre noi carepe care bate, Bruce Lee pe Van Damme,Seagal pe Norris. Am avut norocul s` ne [i\n]elegem [i s` cre[tem \mpreun` \nv`-]ånd ceva: de[i \n sporturile de lupt` e[tisingur cu adversarul, de[i nic`ieri altun-deva nu lup]i pentru a pune jos la propriuun om, noi, cei care iubim spa]iul cu 16corzi, depindem de lucrul \n echip` [i co-municare mai mult ca \n alte sporturi. Ori-cåt de dur st` treaba \n ring, sportivii ade-v`ra]i nu sunt brute sau b`t`u[i vulgari. Arr`måne singuri [i via]a lor \n sport ar fiscurt`! [i... pe ffiigghhtt..rroo, de asemenea.

Curånd ProTV ne-a nominalizat dreptcel mai bun site unde po]i \nv`]a desprelupte. Am avut osul [irei spin`rii de a dapeste nas galelor Local Kombat, pentrucalitatea sportiv` slab` ini]ial. De[i ar fi tre-buit s` ne punem m`nu[i (de politician, nude box!) : era o man` cereasc` s` apar`„pe sticl`“ un site cu 100 de useri ! Surpri-za : oamenii de la Pro nu s-au sup`rat. Auzis „vrem s` \nv`]`m de la voi“. Nu ne-amsim]it \n al 9-lea cer, era mai mult de lucru!Atunci a venit printre noi, scurtånd drumuldin Italia cu o „]eava“, un om plecat s`care cu spatele ajuns prin munca proprie\ntre acele 16 „sfori“ peste care atårnalogo-ul K1, emblema „cremei“ sportului: Io-nu] Iftimoaie. \l pute]i \ntålni scriindu-ne [iacum. Dup` el : Florin Vintil`, Ionu] Atodi-resei, comentatorul Eurosport-Ro dl. Ganci[i mul]i al]ii. Interesant cum oameni care arputea fi VIP-uri cu „fi]e“, rup din munc` sauodihn` ore pre]ioase, fac echip` cu cei maitineri care calc` \n s`li sau \[i comenteaz`propriile meciuri \ntrebånd publicul ce nu apl`cut.

Cum am avut atåtea [anse? Probabilne-a ajutat principiul acceptat de la \nce-put: de[i individual sau individualist, ori-zontul sporturilor de lupt` e vast. Un cam-pion mare se na[te din \nvin[i de calitate.Suntem acolo ca s` \nv`]`m asta \mpre-un`. Sprijinul adev`rat pentru un sportiveste ca \n ziua \n care e criticat s` [tie c`se \ntåmpl` asta pentru victoria de måine,iar cånd este \nvins va fi ridicat` [i måna

lui sus, pentru c` f`r` \nvin[i, bunii campi-oni sunt vedete de carton.

Ve]i \ntreba cum reu[esc oameni custatut de amatori [i diletan]i ceva peste po-sibilit`]ile lor umane dac` e s` vorbim deprofesionism. Promotori cu nume consoli-dat sau lupt`tori cu palmares mare ]in contde ce [i cum se scrie [i au modestia de avorbi f`r` s` \[i pun` cariera ca argument.Pentru c` spiritul de echip` nu exclude pecel critic, dimpotriv`! Un comentator bunde fotbal nu trebuie s`-l fi driblat pe un ata-cant ca s`-i comenteze jocul. De aceea,ve]i vedea pe prima pagin` deviza : „Sun-tem ffiigghhtt..rroo [i nu ne temem!“ – „We areffiigghhtt..rroo and we are not afraid!“ Veni]i s` v`convinge]i singuri !

Acum am \nceput o colaborare cuaceast` revist` [i, \n fiecare num`r, vompublica nout`]i din artele mar]iale.

Iat` \n continuare comentariul finalei K1din acest an.

Toate loviturile duc laDome: K-1 World GrandPrix 2004

70.000 de spectatori \n aren` [i milioa-ne \n toat` lumea au urm`rit turneul \n care8 „ale[i dintre ale[i“ au luptat pentru titlulde campion absolut K-1, „regele“ greilor dinkickboxing. Fascinant: sunt cei mai buni.Teribil: sunt cei mai grei. Suspans maxim:meciurile din calific`ri i[i spun cuvåntul [i,uzat din incle[t`rile de \nceput, o mic`eroare te cost` titlul. Sau pur [i simplu n-aif`cut destul ca s` convingi judec`torii.

N-au lipsit surprize, controverse, deza-m`giri. Campionul Japoniei, Musashi, treceprintr-o decizie foarte discutabil` de omulcu surås de clown [i lovituri de fier, RaySefo (NZ). Micul thailandez, Kaoklai Kaen-norsing, cu 50 de kilograme sub masivulamerican Mighty Mo, „g`se[te“ capul aces-tuia cu o tibie prin salt [i... se vede c` une-ori m`rimea nu conteaz` ! Puternicul ve-teran Peter Aerts (Hol.), de 3 ori titular alcircuitului, se accidenteaz` [i pierde in fa]anou-venitului ex-campion de box FransBotha (Africa de S.) \ntr-un duel al titanilorOlandei, b`trånul campion (de 4 ori !) Er-nesto Hoost „Dl. Perfec]iune“ pierde decizia\n prelungiri \n fa]a tån`rului campion en-titre Remy Bonjaski, dup` un meci care a]inut [i judec`torii cu sufletul la gur`.

Semifinalele: Bonjaski, pus \n dificultateserioas` de pumnii lui Botha, prinde o sin-gur` gre[eal` [i piciorul lui pune jos„bizonul alb“ \n ultimele secunde, una dincele mai spectaculoase \ntors`turi desitua]ie! Kaoklai pierde \n fa]a lui Musashi,nu f`r` s` fi disputat, cu multe loviturireu[ite, o repriz` de prelungiri.

Finala a reeditat pe cea din 2003 : de[ijudec`torii japonezi „au sperat cu Musashi“[i au impus 2 reprize de prelungiri cu totulinutile, Bonjaski - „pantera neagr`“ sare [ipeste acest obstacol [i \[i adjudec` din noucea mai disputat` finala a sporturilor delupt`, devenind a doua oar` campionabsolut.

ßtefan Valentin [i AlexandruAmarfei – redactori www.fight.ro

AAll.. Cosstache\nn 1998866

„SUNTEM FIGHT.RO {I NU NE TEMEM !“„SUNTEM FIGHT.RO {I NU NE TEMEM !“

Mighhty Moo [i KaooklaiKaeennoorsing

AAllexannddruuCosstache \nn 20044,,

lla 50 dde anni

17

R`zvann AAllexemai 20044

R`zvann AAllexeauugguusst 20044

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

|ntr-un num`r recent al revistei„Obesity Research“, a fost publi-cat rezultatul unui studiu care a

durat 2 ani, efectuat de c`tre cercet`-torii de la Summa Health System \nAkron, Ohio. Acesta este primul stu-diu extensiv care vine s` certificefaptul c` pacien]ii care \[i petrec untimp mai lung \n activit`]i fizice [i, \nacela[i timp, \[i controleaz` alimen-ta]ia au cele mai mari [anse s` sca-d` \n greutate. Reversul este de ase-menea corect: pacien]ii care \[i pe-trec foarte pu]in timp f`cånd efort fi-zic [i cei care nu \[i controleaz` dietasunt cei mai susceptibili de a cre[te\n greutate.

Conform doctorului Everett E.Logue, cele mai bune rezultate aufost ob]inute de c`tre cei care au in-trodus controlul por]iilor de alimente.„De[i observ`m modele similare, \nceea ce prive[te sc`derea \n greuta-te, prin reducerea consumului de lipi-de, \mpreun` cu cre[terea consumu-lui de fructe [i legume, cre[terea acti-vit`]ii fizice generale [i a antrena-mentelor planificate, comportamentulcu ajutorul c`ruia se ob]ine cea maiimportant` sc`dere \n greutate estecel prin care m`rimea por]iilor de ali-mente este controlat`“. Controlul por-]iilor de alimente pare a fi mai u[orde acceptat din punct de vederecomportamental decåt introducereaunui program de exerci]ii fizice. Cutoate acestea, cele mai multe studiiconcluzioneaz` c` efortul fizic esteun element foarte important \n ob]i-nerea [i men]inerea unei greut`]i op-time pe timp \ndelungat.

Studiul a ar`tat c` 38% din paci-en]ii supraponderali, care timp de doiani au respectat, \n mod constant,

controlul por]iilor de alimente, aupierdut mai mult de 5% din greutateade baz`. Similar, 33% din pacien]iicare nu au respectat controlul por]i-ilor au crescut cu peste 5% din greu-tatea de baz`.

Mesajul acestui studiu este simplu:trebuie s` m`nånci mai pu]ine calorii[i/sau s` consumi mai multe caloriidac` vrei s` scazi \n greutate. Esteatåt de simplu, \ncåt cei mai mul]i oa-meni consider` c` este prea simpluca s` fie adev`rat [i alearg` dup`solu]ii complicate [i adesea ineficien-te. Nu exist` scurt`turi, \n schimb,exist` o mul]ime de c`i prin care pu-tem consuma mai pu]ine calorii [i ar-

de mai multe. Important este s` neg`sim propria metod` de a måncara]ional [i de a face exerci]ii, pe cares` o men]inem toat` via]a. Tr`im\ntr-un mediu care predispune laobezitate. Trebuie, printr-un procescognitiv, s` \ncerc`m s` modific`mmediul \n care tr`im sau s` \nv`]`ms` nu mai r`spundem la semnalelecare ne conduc la consumul excesivde alimente sau la sedentarism (deexemplu, trebuie s` fim aten]i undefacem cump`r`turile, und

e lu`m masa \n ora[, undepetrecem timpul \n afara serviciului).

Dr. ßerban DAMIAN

SC~DEREA |N GREUTATE, UNSC~DEREA |N GREUTATE, UNPROCES DE TRANSFORMAREPROCES DE TRANSFORMARE

COMPORTAMENTAL~COMPORTAMENTAL~

&FITNESS&FITNESS18

DDDDrrrr .... {{eerrrrbbaann DDDDaammiiaann,, mmeedd ii cc ggeenneerraa ll ii ss tt ,, ii nnss tt rruucc ttoorr ddee ccuu ll ttuu rr ii ssmm [[ ii ff ii tt nneessss ,, vv `̀ rr `̀ssppuunnddee ll aa \\nn tt rreebb `̀rr iill eeggaattee ddee mmeedd ii cc iinn `̀,, rree ffaacceerree ,, nnuu tt rr ii ]] ii ee ,, ff ii zz iioo lloogg iiee ,,aann tt rreennaammeenntt ,, ppee ss ii tteeuurr ii ll ee wwwwww.... ttooooppccccuull ttuurrrr ii ssssmm.... rrrroooo [[ ii

wwwwww.... ttooooppff ii ttnneessssssss.... rrrroooo llaa rruubbrr ii ccaa „„ ccoonnssuu ll ttaann ]] `̀““ .. TTrr iimmii ttee ]] ii\\nn tt rreebbaarreeaa [[ ii vvee ]] ii pp rr iimmii rr `̀ssppuunnss \\nn ccee ll mmaa ii ssccuurr tt tt iimmpp..

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

gambele fac parte din aceast` pozi-]ie. Precis arbitrii s-au jucat cu spec-tatorii pentru c` a durat mult mai multca de obicei, pentru a da un verdict.Cånd punctul ro[u a ap`rut \n dreptulnumelui lui, indicånd c` el a cå[tigatcompara]ia [i concursul, Ronnie nu ac`zut la podea cum a f`cut de maimulte ori \n trecut, ci doar a \ngenun-chiat \ntr-o rug`ciune. Jay a fostcalm, ca de obicei. Probabil s-a obi[-nuit cu ideea.

lll Costel Pripas este culturist deperforman]`, dar are [i calit`]i care \lfac unic \n Romånia? El reu[e[te s`fac` mai multe lucruri care \ l\ncradeaz` \n categoria fachirilor.Poate sa mestece o lam` de ras, \[i

bag` ace prin piele, \[i coasepicioarele, bag` o a]` \n gur` [i oscoate prin abdomen sau prin nas,love[te o sticl` cu podul palmei [i \isparge fundul etc. El a ap`rut f`cåndaceste lucruri la Antena 1, TVR1 [i,recent, la TV Sport, \ntr-o emisiunerealizat` de Redis Media.

lll Romånia a luat parte la con-cursul de skandenberg „Nemiroff Pro-fessional's Armwrestling World Cup2004“? Cunoscut` [i sub denumireade „ZLOTY TUR“, competi]ia, aflat` laedi]ia a V-a, a reunit, \n capitala Polo-niei, Var[ovia, cei mai valoro[i sportiviprofesioni[ti din lume. Campionul Ro-måniei, Ion Oncescu, a ocupat unmeritoriu loc 4 la categoria 95 kg, fiindfoarte aproape de a-[i egala perfor-man]a de anul trecut, cånd s-a \ntorscu medalia de bronz. Cå[tig`torul ca-tegoriei 95 kg a fost celebrul ameri-

can John Brzenk, protagonist \n filmul„Over The Top“ al`turi de SilvesterStallone. Cel mai bun profesionist \n2004 este rusul Alexei Voevoda, \n-ving`tor la acest concurs atåt la cate-goria +95 kg, cåt [i la open! Organi-zatorul Igor Mazurenko a apreciataceast` competi]ie, la care compa-triotul nostru, Drago[ Corcoveanu, afost unul dintre cei mai aprecia]i arbitriprezen]i, drept cel mai tare turneu deskandenberg din ultimii 15 ani.

lll Federa]ia Italian` de Thai-Boxl-a declarat pe Ionu] Ifimoaie cel maibun lupt`tor din Italia, el primind untrofeu \n form` de m`nu[` de box?La venirea \n ]ar`, i-a f`cut cadouacest trofeu, \n semn de prietenie, luiCristian Dulgheru, cånd s-au \ntålnitla petrecerea aniversar` de 9 ani aPro TV, unde au fost invita]i amåndoi.

lll pentru rolul din filmul „Troia“,Brad Pitt a pus cåteva kg de mu[chi\n plus? Prin contract, Brad a fostobligat s` intre \n „pielea personaju-lui“, care trebuia s` fie musculos,pentru a fi credibil ca erou lupt`tor.Evident c` Brad s-a apucat de cultu-rism [i antrenamentele au fost seri-oase. |ntr-un interviu, acordat unuipost TV din SUA, el a spus c` antre-namentele au fost a[a de dure [iepuizante c` a trebuit s` se lase defumat. Rezultatele \ns` s-au v`zut,mai ales c` personajul interpretat deBrad, Achile, a ap`ut deseori sumar\mbr`cat. Acest caz demonstreaz`\nc` o dat` c` po]i ob]ine rezultatelenotabile chiar dac` \ncepi antrena-mentele la 40 de ani, cum a fost ca-zul lui. Asta se [tia de mult \n cercuri-le noastre, ale culturi[tilor, dar e binec` a aflat [i restul lumii. |ncåntat derezultate, Brad inten]ioneaz` s` con-tinue antrenamentele pentru a con-serva rezultatele.

lll Pax Beale, Masters Mr. Ame-rica, a scos o nou` carte de cultu-rism? Culturistul de 74 de ani, care af`cut cåteva demonstra]ii \n Romånia

\n anii ‘90 [i a pl`tit din buzunarul luideplasarea unei echipe de culturi[tiromåni \n California pentru a partici-pa la 3 concursuri, a scos pe pia]` ocarte intitulat` „Body For The Ages“.|n aceast` carte exist` [i un capitoldedicat experien]elor tr`ite de el \nRomånia [i prieteniile cu culturi[tiiromåni.

lll culturistul profesionist MilosSarcev a debutat \n lumea filmului?Cunoscutul campion al Iugoslaviei,stabilit de ani buni \n California, areun rol de b`iat bun \n filmul „WhenShadows Die“. El are numeroasescene de lupt`. |ns`, \ntr-o scen`,Sarcev a sufeirt arsuri de gradul doi[i trei pe fa]`, gåt, piept, spate [i, maiserios, pe måini. Se pare c` se va re-cupera complet. Filmul va fi scos pepia]` \n noiembrie. So]ia sa, Miramar,campioan` de fitness, apare [i ea \nrol de vr`jitoare. Sper s` ajung` [i \nRomånia.

lll Jay Cutler va promova haine-

le firmei „Max Muscle“? Triplul cå[ti-g`tor la Arnold Classic [i triplul ocu-pant al locului secund la Mr. Olympiaa semnat un contract potrivit c`ruia elva promova noua linie de haine sporta firmei Max Muscle. Adic` va primihaine gratis, va poza \n ele pentru di-ferite reclame [i cataloage [i va primibani buni pentru asta. Cånd e[ti bun,to]i te caut` s`-]i ofere contracte.

lll Stallone este un admirator aloamenilor puternici? El \nsu[i, unfrecvent practicant al culturismului,Silvester Stallone, a fost v`zut \ntrespectatorii concursului „StrongestMan“, organizat de Arnold \n cadrulweek-end-ului Arnold Classic, cåndare loc [i concursul de culturism cuacela[i nume.

lll am aflat din mass-media oveste tr ist`? A murit campionulGheorghe Hum`, cel care a dominatscena competi]ional` \n anii ‘70, lascurt timp dup` ce s-a \ntors \n ]ar`,el fiind plecat din anii ‘80. S`-i fie]`råna u[oar`!

lll Ronnie Coleman a f`cut ogre[eal`, la ultimul Mr. Olympia, careera s`-l coste titlul? |n noua [i contro-versata rund` a provoc`rilor directe,ultima compara]ie a fost aleas` deColeman care trebuia s`-l provoacepe Jay Cutler. Cånd prezentatorul i-a\ntins microfonul, Ronnie a anun]at,\ntr-un fel mai personal, pozi]ia alea-s`: „Bezn`, final de meci... amforadin spate“. Numai c`, dup` momentulcånd semnalul sonor, care anun]a \n-ceputul celor 5 secunde \n care tre-buia s` se \ncordeze cei doi, Ronnie,\n loc s` \ntre \n pozi]ie imediat, a[acum a f`cut Jay, a \ntårziat pentru a-[i pune \n valoare trapezul. Buzz!Cele 5 secunde au trecut, Jay a reu-[it s` scoat` totul de la aceast` pozi-]ie, iar Coleman nu.

To]i ochii s-au \ntors c`tre tabelacare anun]a, imediat, cui dau arbitriicele 2 puncte aferente cå[tig`riiacestei compara]ii. La acel moment,cele 2 puncte puteau fi foarte pre]ioa-se, mai precis puteau valora 45.000$, diferen]a dintre locul 1 [i locul 2.

Ronnie s-a jucat cu focul, mai alesc` Jay \l domin` copios la gambe, iar

&FITNESS&FITNESS22 &FITNESS&FITNESS 23

Draggoss Corcoveannuu arbitrånndd meciuull ddinntreIonn Onncesscuu [i ssuueddezuull AAnnddreassRuunnddsstrom,, meci cå[tiggat dde OnncesscuuCosstell Pripass

Ronnnnie Collemann [i Jay Cuutller

Crisstiann Duullggheruu [iIonnuu] Ifftimoaie

Bradd Pitt

Pax Bealle

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

R`zvan Dragane – jud.Dåmbovi]a

R. Nr. de ore de antrenament s`p-t`månal, necesar pentru a ob]ine re-zultate maxime, variaz` de la individla individ. Astfel, ectomorfii trebuie s`se antreneze mai pu]in, iar endomor-fii [i mezomorfii mai mult. Arnoldajungea [i la 12 ore pe s`pt`mån`,iar Mike Mentzer sau Dorian Yates

sub 6 ore, de[i to]i sunt mezomorfi.Deci, nu e o regul` fix` [i tot ce pots`-]i recomand este s` experimen-tezi, \ntre limitele men]ionate.

R. Culturismul d` rezultate [i f`r`aparatur` sofisticat`, \n fond, pe vre-mea lui Arnold, haltera [i gantereleerau de baz`.

R. Dup` cå]i ani se ajunge la per-forman]e mari? P`i, depinde de po-ten]ialul t`u genetic, de duritatea an-trenamentelor [i, nu \n ultimul rånd,„de ajutorul“ dat de suplimentele nu-tritive, care pot accelera mult progre-sele. |n condi]ii ideale, po]i concura lamondiale dup` 4 ani, iar \n condi]iineadecvate, dup` 10-15 ani, chiardac` ai poten]ial genetic bun.

R. Ronnie Coleman este, la ora ac-tual`, culturistul cu cea mai dezvolta-t` mas` muscular` din \ntreaga lume.

Gabi Dragoman –Bucure[ti

R. Am citit [i eu articolul despresteroizi \n revista men]ionat` de tine.Autorul articolului insist` asupra ne-cesit`]ii legaliz`rii steroizilor, sus]i-nånd c` efectele lor au ajuns s` fiecalomniate \n pres`, iar riscurile,asociate folosirii acestora, foartemult exagerate. El sus]ine c`interzicerea steroizilor \n sporturileolimpice a fost o mi[care gre[it` [ic` fiecare ar trebui s` poat` face cevrea, la fel ca \n culturismulprofesionist, alt fel se l imiteaz`performan]a. Ce uit` autorul arti-colului este faptul c` folosirea ste-roizilor [i a altor substan]e interzisea dus, treptat, la crearea unor corpuricare, la 1,80 m \n`l]ime, cånt`resc120-140 kg, practic f`r` gr`sime subpiele [i cu vene foarte clar vizibile pepiept, bra]e, spate [i picioare.

Din acest motiv, oamenii obi[nui]i,care de altfel urm`resc cu pl`cere di-ferite sporturi, r`mån [oca]i nepl`cutcånd v`d poza unui concurent la Mr.Olympia. A fost demult dep`[it nive-lul atins de Arnold sau Frank Zane.Ei erau aprecia]i de publicul larg [idatorit` lor culturismul a „explodat“ca mi[care sportiv` de mas` \n SUA[i \n restul lumii.

|n zilele noastre, unii dintre profe-

sioni[ti nu pot urca sc`rile pån` laetajul al 2-lea f`r` a gåfåi din greu.Germanul Markus Ruhl, care a f`cuto demonstra]ie la Bucure[ti, acum 2ani, s-a oprit gåfåind aproape sufocat,dup` o demonstra]ie de 3 minute pescen` [i a trebuit s` se a[eze cas`-[i revin`. Evident, profesioni[tii deazi nu sunt deloc interesa]i de s`n`ta-te [i condi]ie fizic`.

Mike Mentzer a scris odat` \ntr-orevist`: „De ce-mi vorbi]i mie despres`n`tate? Nu sunt un entuziast aflat\n c`utarea s`n`t`]ii, sunt un cultu-rist“. M` \ntreb dac` aceast` filozofiea fost un factor ce a avut un rol \nmoartea, prematur`, a acestuia lavårsta de 49 de ani. Au mai fost [i al-te decese \ntre culturi[tii profesioni[ti.

A[adar, riscurile folosirii steroizilornu sunt chiar de ignorat cum su-gereaz` autorul articolului pro-ste-roizi. Sigur, va zice el, folosirea unordoze mici nu e a[a periculoas`, daruit` c` exist` o gr`mad` de tinerinaivi, u[or de impresionat, care suntgata s` fac` orice pentru a c`lca peurmele lui Arnold [i, dac` e[ti ires-ponsabil [i spui c` singura cale pen-tru ob]inerea unei dezvolt`ri superi-oare \n mas` muscular` necesit` fo-

losirea steroizilor, exact asta vorface. Numai c` vor lua megadoze desteroizi, gåndindu-se c` nu o s`p`]easc` mare lucru.

Jack Lalanne, culturist al anilor‘30-’40, avea bra]e de 52 cm \nainteca steroizii s` apar` pe pia]` [i eracapabil s` alerge 10 km, s` fac`exerci]ii de gimnastic` la bar` sau s`\noate 1 km. Jack tocmai a \mplinit90 de ani [i \nc` mai are bra]e impre-sionante.

|n]elege]i ideea? Trebuie s` ale-ge]i!

Eu am preferat calea natural`. Pede alt` parte, ast`zi exist` suplimentealimentare sigure, f`r` efecte secun-dare, care v` pot ajuta, dac` ave]i un

genetic potrivit, s` ajunge]i aproapede nivelul la care erau culturi[tii dinvremea lui Arnold [i Frank Zane, f`r`folosirea steroizilor.

Iat` un program de suplimentarecomplet` a alimenta]iei care pe minem-a ajutat s` fiu masiv [i fibrat, f`r`folosirea steroizilor: 2 cupe Ideal Pro-tein (sau alt tip de protein` cu oconcentra]ie de 75-80%), o linguri]`creatin`, o linguri]` glutamin`, 0,5 gcarnitin`, 1 g taurin` amestecate cuap` [i o jum`tate de can` de Musli cufructe plus un complex de vitamine [iminerale [i 2 pastile de Natural Sterol.Toate astea, de 2 ori pe zi (diminea]ala trezire [i imediat dup`antrenament). Seara, \nainte deculcare, \nc` 2 cupe cu Ideal Proteinamestecat cu ap`. Dac` v` trezi]ipeste noapte, e o idee bun` s` mailua]i o cup` de Ideal Protein cu ap`.

|n rest, 3 mese care con]in ori car-ne de vit`, de pe[te, pui, ori brånz`,lapte sau iaurt f`r` gr`sime, ori un ou\ntreg [i 7 albu[uri. Desigur, [i legu-me [i fructe. Toate astea, pe lång`un antrenament greu [i odihn` mult`,mi-au adus bra]e de 50 cm. Nu v`dde ce n-ar func]iona [i la tine.

Florin Cojocar – Jud.Suceava

Sunt nenum`rate exemple de cul-turi[ti care au ob]inut progrese re-marcabile [i rezultate notabile, de[iau \nceput culturismul mult dup`vårsta ideal` considerat` a fi deaproximativ 16 ani. Astfel, AlexandruCostache, de[i a \nceput culturismulla 24 de ani, a cå[tigat, de-a lungultimpului, peste 10 titluri de campionna]ional; Pax Beale s-a apucat deculturism la 54 de ani [i a cå[tigattitlul de campion al SUA la masters,categoria peste 50 de ani; Ed Corneys-a apucat de culturtism la 28 de ani[i a avut o carier` \ndelungat`,cå[tigånd chiar [i concursuri deprofesioni[ti.

A[adar, vårsta de 22 de ani, pecare o ai, nu este un impediment denedep`[it, de altfel, studii [tiin]ificeau demonstrat c` b`trånii de 80 deani pot s`-[i dezvolte for]a [i masamuscular` dac` fac exerci]ii cu greu-

t`]i, evident, nu ca la 20 de ani, darrezultatul este \ncurajator.

R. Pentru a v` l`]i spatele, celemai eficiente sunt trac]iunile la pieptcu priz` pu]in mai larg` decåt l`]imeaumerilor. Trac]iunile cu priz` mai lar-g` scurteaz` cursa pe care o efectu-eaz` coatele \n sus [i \n jos, fa]` detrunchi, [i o curs` mai scurt` e maipu]in eficient`.

Ave]i grij` s` nu v` apleca]i sprespate cånd trage]i de måner \n jospentru c` transforma]i exerci]iul\ntr-un ramat.

Pe de alt` parte, l`]imea spateluidevine mai evident` [i mai impresio-nant` dac` mic[ora]i zona taliei.Avånd \n vedere c` ave]i mult` gr`si-me \n acea zon`, e bine [i s` alerga]ide 2-3 ori pe s`pt`mån`, \ncepåndcu cåte 5 minute, pentru a ajungetreptat la 20 de minute. |n timpul regi-mului, trebuie s` evita]i orezul, carto-fii, produsele f`cute din f`in`, dar [icarnea gras`, fructele uscate, dulciu-rile etc. [i s` g`ti]i f`r` ulei, untur`sau maionez`.

R. La Pec-Dec este stimulat` par-tea de sus a pectoralului, dac` coate-

&FITNESS&FITNESS

Sebasstiann V`ssuu]

25

PetruuMojja

&FITNESS&FITNESS24

AAllexannddruuPopesscuu

Peter Bartha

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Solu]ia ideal` pentru cei care vor s` cå[tige mas` muscular` datorit`formulei cu dou` surse de protein`:

l una cu absorb]ie rapid` (50% din total protein`)l cealalt` cu absorb]ie lent` (50% din total protein`)

Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 oreDac` dori]i rezultate spectaculoase:

O por]ie se ob]ine amestecånd o m`sur` de „IDEAL PROTEIN“ cu o can` cu lapte (sau cu ap`, dac` vre]i s` sl`bi]i). O cutie con]ine 35 de por]ii.

NNUU AARREE EEFFEECCTTEE NNEEGGAATTIIVVEECCoommeennzziillee ssee ffaacc îînn ssccrriiss ppee aaddrreessaa ssaauu llaa tteelleeffooaanneellee rreeddaacc]]iieeii..

VVee]]ii ppll`̀ttii pprroodduussuull ddooaarr îînn mmoommeennttuull rriiddiicc`̀rriiii ddee llaa ppoo[[tt`̀,, pprree]]uull iinncclluuddee [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee..Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 225.000 lei, s`cule]i de 2 kg – 450.000 lei,

g`le]i de 2 kg – 470.000 lei

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei meseprincipale ale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre celetrei mese principale ale zilei

TVR2 [i Redis Nutri]ie v` prezint`, \n fiecaresåmb`t`, de la ora 12,30 emisiunea

„„TToopp SSppoorrtt““care cuprinde tematici din culturism, fitness,

probleme medicale \n sport, nutri]ie etc.

|n s`pt`månalul „TopSport“, s-a publicat \n serial,timp de 11 numere, \n perioada5 februarie – 16 aprilie 2003,suplimentul 100 exerci]i i deculturism. |n fiecare num`r, aufost publicate exerci]i i dinfiecare grup` muscular`, iar \nultimul num`r, dedicat acestuiserial, pute]i g`si indica]ii [iprograme de antrenament.

Toate cele 11 ziare „TopSport“ pot fi comandate latelefoanele [i pe adresa re-dac]iei. Plata se face la primireacoletului – 50.000 lei

OFERT~SPECIAL~

NOUNOU|n Bucure[ti, Cartierul Pajura, str. Dridu,

nr. 2 ({coala nr. 178)

SSAALL~~ DDEE CCUULLTTUURRIISSMM {{II FFIITTNNEESSSS

Aparatur`ultramodern`. Aici g`si]i [isuplimentenutritive.

Tel.0724.262.142,0724.534.043

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 2726

le stau tot timpul la nivelul umerilor, [ipartea de jos a pectoralilor, dac` coa-tele sunt tot timpul sub acest nivel.

R. Pentru un deltoid „cåt mai ro-tund“, trebuie s` ai bine dezvoltatetoate cele 3 p`r]i ale um`rului: del-toidul anterior, lateral [i posterior. |n-cepe \ntotdeauna cu zona cea maislab dezvoltat`.

R. E bine s` alternezi perioadele\n care lucrezi cu greut`]i mai mici,dar un volum mai mare de antrena-ment, cu perioadele \n care lucrezi cugreut`]i mai mari, dar un volum maimic de antrenament.

Costel Foamite – Bac`u

R. „Lupta cu steroizii“, cui \i spuitu, merge \n direc]ie bun`. Federa]iaface controale antidoping la Na]iona-le, noi explic`m \n revist` c` folosireasteroizilor e o direc]ie gre[it`, pe planinterna]ional, la toate concursurilemari de amatori, sunt testa]i primii 3sportivi, \n America a \nceput o cam-panie contra folosirii lor [i profesio-ni[tii au intrat \n vizorul autorit`]ilor,

ba chiar au f`cut pu[c`rie unii dintreei, Arnold a declarat c` va lupta pen-tru eliminarea lor din culturism pentruc` au \ndreptat acest sport \ntr-o di-rec]ie gre[it` etc. Sigur c` sunt pa[imici fa]` de ceea ce a[ vrea eu [iunii dintre cei care ne scriu, dar e to-tu[i un progres. Gåndi]i-v` c` pån`acum 4 ani nu erau controale serioa-se la Na]ionale [i cine era naturalavea [anse mici s` devin` campion.Acum nu po]i ie[i campion dac` nue[ti testat. Unii s-au „ars“ r`u, au fostprin[i de 2 ori [i au fost suspenda]ipe via]` din activitatea competi]iona-l`. Abia acum fac [i ei, probabil, cul-turism natural [i profit` pentru primaoar` [i de beneficiile aduse s`n`t`]iide acest sport, pentru c` nu v`d dece s-ar mai dopa.

R. Avånd \n vedere c` e[ti ecto-morf extrem (1,85 m [i 65 kg la 19ani), ]i-a[ recomanda, o perioad`, s`faci doar unele exerci]ii: \ndrept`ri, ge-nuflexiuni, \mpins din culcat, flexiipentru bicep[i, ramat din aplecat, ridi-c`ri de umeri (pentru trapez), toate cubara, [i trac]iuni la bar`, la piept. Cåte8 serii pe s`pt`mån` din fiecare,maxim 3 exerci]ii pe antrenament acåte 5-8 repet`ri seria, cu pauze de 2-3 minute, cu accent pe m`rirea greu-t`]ilor. Celelalte exerci]ii l`s`-le pentrucånd vei fi mai masiv. Antreneaz`-te ozi da, una nu [i m`nånc` mult.

Cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

10 plicuri de Isotonic-Rla pre]ul de numai 95.000 lei.

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care se poatefolosi la prepararea produsului.

Recipientul are un dop construitspecial pentru sportivi, nefiind nevoies` fie scos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipient poate fifolosit [i pentru prepararea pudrelor

protei-c e ,

putånd ]ine loc de shaker. Ofertastandard cuprinde plicuri cu toatecele trei arome, dar, la cerere, pute]i

primi toate plicurile cu o singur`arom`. Comenzile pentru aceas-

t` ofert` se pot face latelefoanele redac]iei saupe wwwwww..rreeddiiss..rroo..Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la maga-zinul de prezentare„Club Redis“, str. MihaiEminescu 114-116.

Ofert`special`

Denne[Ennei

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Constantin Ionescu

De mul]i ani, acum \n special, decånd ultimele 10-15 edi]ii Mr. Olym-pia se ]in \n SUA, a devenit o tradi]ie:dup` concursul de Mr. Olympia, cå]i-va dintre concuren]ii de vårf se de-plaseaz` peste Ocean, \n Europa, s`participe la o serie „fulger“ de concur-suri cunoscute, acum, sub numele de„Euro Grand Prix.“ Acest evenimenteste o mare oportunitate din multepuncte de vedere: suporterii culturis-mului profesionist din Europa au pri-lejul s` vad` la fa]`, \n form` de con-curs maxim`, cå]iva dintre finali[tii laMr. Olympia. Apoi, culturi[tii profesio-ni[ti europeni de vårf au prilejul de aconcura cu cei mai buni din lume. {i,\n sfår[it, este o oportunitate pentruto]i, participan]i [i organizatori, s`cå[tige ceva bani!

Anul acesta au fost organizate treiastfel de Grand Prix-uri: Moscova,Amsterdam [i Londra. Num`rul [i lo-ca]ia acestor concursuri nu sunt fixe;variaz` de la an la an, \n func]ie deputerea de sponsorizare. Dar iat`, pescurt, rezultatele [i cåteva comentarii.

Moscova, 5 noiembrie

Cå[tig`torul a fost de a[teptat;Ronnie Coleman, f`r` concuren]`!Mai ales de notat c` aceasta a fost a23-a victorie a lui Ronnie la concur-surile profesioniste dep`[ind, astfel,recordul de 22 de victorii de]inut deVince Taylor, Master Mr. Olympia.Alt mare eveniment a fost prezen]afaimosului campion rus, Federov,considerat de mul] i unul dintreprincipalii pretenden]i la titlul Mr.Olympia, \n urm`torii ani! Rusul aavut astfel ocazia de a concuradirect cu cei mai buni profesioni[tidin lume. {i, \ntr-adev`r, a f`cut-o cucinste, ocupånd locul doi. A fost [i osurpriz`: Radoslav Slodkiewicz,ocupantul pozi] iei a treia dup`preliminarii, nu s-a mai prezentat lafinal`, datorit` unei condi]ii medi-cale!?

Iat` clasamentul final (primii treiclasa]i ob]in calificarea la Mr. Olym-pia 2005; din moment ce Rusul Tsi-kunkol este \nc` amator, s-a calificatenglezul Sheridan:

1. Ronnie Coleman (SUA)2. Alexander Federov (Rusia)3. Sergei Tsikunkol (Rusia)4. Michael Sheridan (Anglia)5. Kris Dim (SUA)6. Alberto Bistocchi (Italia)7. Tommi Thorvildsen (Norvegia)8. Guseppe Albi (Italia)9. Alexander Tumashevion (Rusia)

Amsterdam, 6 noiembrie

Mare diferen]` \n stil de organiza-re, comparativ cu Moscova! Dac` laMoscova competi]ia s-a organizat\ntr-o sal` apar]inånd for]elor armate,cu solda]i posta]i la u[i, Amsterdam afost o \ntoarcere la 180 de grade!Show-ul a fost considerat unul dintrecele mai spectaculoase din ultimeledou` decade ale competi]iei! Concur-sul a fost organizat \ntr-o sal` mare aunui club de noapte, cu baruri, chel-neri]e aproape dezbr`cate, laser-lightshow, o scen` de tip cabaret [i unpublic foarte prietenos care a venitmai degrab` s` se distreze decåt s`vocifereze la deciziile arbitrilor! Ca s`nu mai spunem de atmosfera rela-xant` [i chiar spectaculoas` creat`de competitori, care au concurat maidegrab` ca arti[ti decåt ca sportivi!

Coleman a cå[tigat din nou, cuu[urin]`. O serie de culturi[ti, mai devaloare decåt cei de la Moscova,s-au prezentat, dup` cum indic` [iclasamentul final de mai jos. Musta-fa Mohammed a prezentat o rutin`de pozare, pe muzic` clasic`, demare clas` [i spectaculozitate, carea ridicat pur [i simplu sala \n picioa-re! Alte nume mari, neprezente laMoscova, Markus Ruhl, Chris Cor-mier, dar [i Kris Dim, au ad`ugat lacondi]ia de mare clas` a concursului.

Englezul Michael Sheridan s-aprezentat bine, ca [i la Moscova, iarspaniolul Ramon Gonzalez a prezen-tat un fizic asem`n`tor faimosuluiDorian Yates. De folos a fost prezen-]a faimosului Milos Sarcev, acum ca

antrenor al lui Kris Dim [i MustafaMohammad, \n special ajutåndu-l peMustafa cånd acesta a avut o criz`datorit` deshidrat`rii!

De ad`ugat c` la Moscova s-au \n-registrat tensiuni \ntre concuren]i \nspatele scenei [i c` poli]ia a intervenit.Dimpotriv`, la Amsterdam, totul a fostun mare spectacol, relaxant, unde,atåt publicul cåt [i concuren]ii au avuto sear` memorabil`! Ce diferen]`!

Iat` clasamentul final (primii patruclasa]i ob]in calificarea la Mr. Olym-pia 2005):1. Ronnie Coleman (SUA)2. Chris Cormier (SUA)3. Mustafa Mohammad (Iordania)4. Kris Dim (SUA)5. Markus Ruhl (Germania)6. Mike Sheridan (Anglia)7. Ronnie Rockel (Germania)8. Ramone Gonzalez (Spania)9. Sammi Ben Otman (Olanda)10. Tommie Thorvildsen (Norvegia)

Londra, 7 noiembrie

Deci, trei zile, trei concursuri con-secutive, \n trei mari capitale europe-

ne! Concursul de la Londra a fost,mai degrab`, la nivelul celui de laAmsterdam, dar cu mai mult` seriozi-tate, tipic stilului britanic, de mareclas`, \ntr-un auditoriu confortabil,adiacent celebrului stadion de fotbalWembley. Coleman cå[tig`, din nou,al 25-lea concurs profesionist al ca-rierei sale, un record \n materie! Deasemenea, de remarcat condi]ia ex-trem de striat` a englezului PaulGeorge, campion britanic \n 2003,

dar [i nefericirea spaniolului RamonGonzalez, care, cu pu]in, a ratat cali-ficarea la Mr. Olympia 2005!

Iat` clasamentul final (primii patruclasa]i ob]in calificarea la Mr. Olym-pia 2005):1. Ronnie Coleman (SUA)2. Chris Cormier (SUA)3. Kris Dim (SUA)4. Markus Ruhl (Germania)5. Ramon Gonzalez (Spania)6. Michael Sheridan (Anglia)7. Ronnie Rockel (Germania)8. Paul George (Anglia)9. Tommie Thorvildsen (Norvegia)10. Migger Milazzo (Italia)11.Peter Brown (Anglia)12. Harold Marrillier (Anglia)13. Ian Morgan (Anglia)14. Bistocchi Alberto (Italia)14. Alves-Jorge Jose (Fran]a)16. Armand Plaisant (Fran]a)17. Emro Karaduzovic (SerbiaMuntenegru)18. Fabrizio Zittucro (Italia)

EURO GRAND PRIX 2004EURO GRAND PRIX 2004

&FITNESS&FITNESS28 &FITNESS&FITNESS 29

Comercializez centuri din pielenatural`, de cea mai bun`

calitate, cus`tura [i cataramaduble, interior din piele \ntoars`,

dimensiuni: S–M–L–XL.Pre] – 1 buc. 430.000 lei

– 2 buc. 380.000 lei/bucComenzi la tel. 0740.020.423

DANGER’S TEAM, o cl`dire cu 4 etaje, complet utilat`cu echipamente pentru fitness, culturism, aerobic [i

karate. Acest complex se afl` chiar \n centrulBucure[tiului, \ntre Pia]a Universit`]ii [i Pia]a Unirii,

la km 0 vizavi de Volksbank [i spitalul Col]ea.Informa]ii la tel. 021.311.13.37

l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI lCONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l

AAllexanndder Fedderov,, Ronnnnie Collemann [i Kriss Dim

Kriss Dim,, Ronnnnie Collemann [i Chriss Cormier

Chriss Cormier,, Ronnnnie Collemann [i Markuuss Ruuhll

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS30 31

Ca \n fiecare an, la Timi[oara, \ndecembrie, are loc Memorialul VasileBalmu[ organizat \n memoriaculturistului ucis la revolu]ie.Organizatorul acestui concurstradi]ional, dl. Florin Teodorescu, af`cut eforturi deosebite \n acest an,reu[ind s`-l aduc` pe locul 4 la Mr.Olympia, Dexter Jackson, \n trecut fiindinvita]i Eduado Kawak [i Craig Titus.

Revenind la concurs, care a avut loc\n 11decembrie, participarea inter-na]ional` a fost mai numeroas` ca \norice alt` edi]ie“ pe lång` italieni (unvicecampion european [i un campionmondial, acum concuren]i la masters)[i multiplul campion european PeterCelik, care a participat \n l imitelecategoriei 90 kg, unde, dup` p`rereapublicului [i a mea, trebuia s` seclaseze al doilea.

Per ansamblu, concursul a fost oreu[it`, iar show-ul de final al lui Dexter„The Blade“ Jackson a fost pe m`suraa[tept`rilor. Dexter a fost \ntr-o form`apropiat` de cea de concurs, de[i maigreu cu vreo 10 kg, a impresionatpl`cut, ridicånd \n picioare sala Olimpiadin Timi[oara.

Mai multe am`nunte precum [ifotografii pute]i afla accesånd forumulsite-ului wwwwww..ttooppccuullttrriissmm..rroo la rubricaCompeti]ii, unde vor ap`rea [i ni[te

poze inedite f`cute de membrii\nregistra]i prezen]i [i ei la acestconcurs. Iat` clasamentul:

SSeenniioorrii 6655 kkgg1. Josef Tamas (Titanic Tg. Mure[)2. Valentin Rogoveanu (CSM Re[i]a)3. Gabriel Paglia (Italia)SSeenniioorrii 7700 kkgg1. Ovidiu Cozma (CSM Baia Mare)2. Aldo Fumogalli (Italia)3. Florin Toth (CS Florin Teodorescu)SSeenniioorrii 7755 kkgg1. Anatoli Semerenco (ANEFS Buc.)2. Fabio Oberti (Italia)3. Giampaolo Coco (Italia)SSeenniioorrii 8800 kkgg1. Sere Sandor (S`n`tatea Ergolemn

Satu Mare)2. C-tin Guduleasa (CS Fl. Teodorescu)3. Alexandru Popescu (Redis Buftea)SSeenniioorrii 9900 kkgg1. Angelo Alexa (Farul C-]a) + OPEN2. Gratiano del Grande (Dumi Fitness Cj)3. Celik Peter (Serbia)SSeenniioorrii ++9900 kkgg1. Marcel Manea (Activ Sibiu)2. Denes Engi (CSU Tg. Mure[)3. Gheorghe Cozma (AS Lacta Tg.

Mure[)MMaasstteerrss 8800 kkgg1. Renato Garavaglia (Italia)2. Dumitru Cheteles (Titanic Tg.

Mure[)

3. Ioan Mititelu (CS FlorinTeodorescu)

MMaasstteerrss ++8800 kkgg1. Giuseppe Bessana (Italia)2. Liviu Astanei (Petrochimistul

Pite[ti)3. Valentin Gu]` (Body Gym Deva)MMaasstteerrss ++5500 kkgg1. Celik Peter (Serbia) +OPEN2. Giuseppe Besana (Italia)3. Eugen Kantor (Astra Arad)Fitness 1,60 m1. Mihaela Mari[ca[ (CSU

Oradea)2. Lumini]a Cosac (ANEFS Buc.)3. Raluca Indre (Delta Power Cluj)Fitness 1,67 m1. Lenu]a Slabu (CSU Oradea) +

Open2. Cristina L`descu (CSU Oradea)3. Cristina Mnerie (CSM Baia

Mare)

prof. Cristian Neagu

l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI lCONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l CONCURSURI l

|ncercarea de a men]ine tradi]iaCupei Romåniei a fost una extremde reu[it`. Bistri]a, un frumos

ora[ transilvan, care, dup` gazduireacu succes a Balcaniadei \n 2002, iat`c` a recidivat prin organizarea aces-tui concurs.

Competi]ia a \nceput cu categoria52 kg feminin,unde s-a impus BorsiEmoke (Rapid Oradea). La +57 kg,Mihaela Pas`re (Culturistul Rm. Vål-cea) a f`cut demonstra]ie, neavåndadversare, motiv pentru care [i cat57 kg nu s-a ]inut.

|n cadrul cat. 65 kg, lupta a foststråns` \ntre doi sportivi extrem devaloro[i, \n final` impunåndu-se B`r-bos Gabriel.

La categoria 70 kg, Ovidiu Cozma,dublu campion na]ional, s-a impus cuo form` care l-a \ndrept`]it s` aspirela concursul open. Pe locul doi, s-aclasat un tånar cu o structur` foartebun`, Cristian Berciu de la AS Dumi-fitnes Cluj, care, pe lång` culturismulde performan]`, este [i membru peforumul site-ului wwwwww..ttooppccuullttuurriissmm..rroo.

La 75 kg, un alt sportiv care acti-veaz` pe forumul mai sus amintit,Emil Dulgheru, a reu[it s` cå[tigemedalia de bronz, cå[tig`tor fiindIoan Jurc`.

Daniel Moldovan (CSM Bistri]a) s-a impus la cat. 80 kg, dup` ce laNa]ionale concurase la cat. 65 kg.

|n acest an, a revenit \n concursuriSandor Sere din Baia Mare, un spor-tiv cu mult` experien]` care cå[tigacompeti]ii \nainte de 1989. El a par-ticipat [i la Memorialul Popa Anatol,\ns` aici a venit \ntr-o form` maibun`, reu[ind s` se impun` deta[at\n limitele categoriei 85 kg.

Cå[tig`torul categoriei 90 kg a fostsportivul cu cea mai bun` form` dinconcurs, Alexa Angelo (Farul Con-

stan]a), medalia de argint revenindu-ilui Peter Bartha.

La categoria grea, s-a impus Ma-nea Marcel (Activ Sibiu), un sportivcare a crescut mult \n valoare.

|n cadrul openului, Alexa Angelo aavut adversari redutabili \n OvidiuCozma [i Szandor Sere, impunån-du-se \ns` f`r` dubii ca cel mai bunsportiv al competi]iei.

CCLLAASSAAMMEENNTT::SSeenniiooaarree 5522 kkgg1. Emoke Borsi – Rapid Oradea2. Simona Dragalina – Astra Arad3. Georgeta Olaru – Cult. Rm. Vl.SSeenniiooaarree ++5577 kkgg1. Mihaela Pas`re - Cult. Rm. Vl.FFiittnneessss ddeemmoonnssttrraattiivv1. Mihaela Mari[ca[ – CSU Oradea2. Lenu]a Slabu – CSU Oradea3. Cristina L`descu – CSU OradeaSSeenniioorrii 6655 kkgg1. Gabriel B`rbos – CS{ {oimii/Activ

Sibiu2. Adrian R`doi – CSM/Hard Body Ia[iSSeenniioorrii 7700 kkgg1. Ovidiu Cozma – CSM Baia Mare

2. Cristian Berciu – Dumifitness Cluj3. Hora]iu Bota – CSM Bistri]aSSeenniioorrii 7755 kkgg1. Ioan Jurc` – Rapid Oradea2. Claudiu L`c`tu[ – CSM Bistri]a3. Emil Dulgheru – Redis BufteaSSeenniioorrii 8800 kkgg1. Daniel Moldovan – CSM Bistri]a2. Istvan Szasz – CSU Tg. Mure[3. Petrea L`c`tu[u – P. G. Vatra DorneiSSeenniioorrii 8855 kkgg1. Sandor Sere – S`n`tatea Ergolemn

Satu Mare2. Laszlo Kriszta – Rapid Oradea3. Viorel Fechete – Dumifitness ClujSSeenniioorrii 9900 kkgg1. Alexa Angelo – Farul C-]a2. Peter Bartha – BB Lacta Hidro. Tg.

Mure[3. Adrian Gr`dinaru – CSM Ia[iSSeenniioorrii ++9900 kkgg1. Marcel Manea – Activ Sibiu2. Gheorghe Cozma – BB Lacta Hidro.

Tg. Mure[3. Dene[ Engi – CSU Tg. Mure[

prof. Cristian Neagu

CUPA ROMÂNIEI CUPA ROMÂNIEI BISTRI}A, 20.11.2004BISTRI}A, 20.11.2004

CUPA LIBERT~}IIMemorial Vasile Balmo[ -

edi]ia a XVI-a

Openn ssenniori: Marcell Mannea,, AAnnggello AAllexa[i Sere Sannddor

conncuurssuull dde openn ssenniori

Dexter Jackssonn

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Dezvoltarea pectoralilor este un punct-cheie \n pro-gramul de antrenament al oric`rui sportiv amatorsau profesionist. Exerci]iile care se adreseaz`

pieptului sunt \mp`r]ite \n dou` mari categorii: \mpins [iflutur`ri. |mpinsul de la piept se poate executa cu halterasau cu gantere, pe diverse planuri de \nclinare. Dintreacestea, \mpinsul de la piept pe plan declinat poate puneunele probleme de natur` medical`, pe care a[ vrea s` lesubliniez \n continuare.

|n primul rånd, este vorba de hipertensiunea arterial`.De[i poate mul]i cred c` aceasta este o boal` pe care ofac doar oamenii \n vårst`, realitatea este c` exist` o for-m` numit` hipertensiune arterial` esen]ial`, care se insta-leaz` chiar la adultul tån`r. |n prima faz`, aceast` boal`poate fi complet asimptomatic`, adic` persoana nu [tie c`

este bolnav`, dac` nu \[i m`soar` regulat tensiunea arte-rial`. Riscul apare la culturi[tii care au tensiune mare [i seantreneaz` cu greut`]i mari, eventual ]inåndu-[i respira]iaatunci cånd \mping greutatea. Unii dintre ei pot avea unanevrism arterial la nivel cerebral, adic` o dilatare local` aunui vas de sånge cu sub]ierea peretelui vascular. Acestanevrism se poate rupe atunci cånd tensiunea cre[te ex-cesiv [i se produce hemoragie cerebral`, cu poten]ial le-tal. De aceea este bine ca, din cånd \n cånd, s` v` m`su-ra]i tensiunea arterial` sau s` merge]i la medicul de fami-lie pentru aceasta. Chiar dac` sunte]i tineri [i (aparent)s`n`to[i, s`n`tatea nu este ve[nic`. Din p`cate...

|mpinsul din declinat poate pune probleme de acestgen, deoarece pozi]ia \n care capul este mai jos decåtcorpul favorizeaz` stagnarea unei cantit`]i mai mari desånge la nivel cerebral. Cred c` oricine a f`cut acest exer-ci]iu, mai ales cu greutate mare, s-a sim]it ame]it sau aavut urechile \nfundate sau o senza]ie de presiune \n cap,atunci cånd s-a ridicat dup` o serie de repet`ri.

O alt` posibil` problem`, legat` de \mpinsul declinat,este afectarea articula]iei um`rului, datorit` unghiului lacare se lucreaz`. Presiunea exercitat` de greutate poateprovoca compresia unor structuri locale, prin \mpingereacapului humerusului (osul bra]ului) \n acromion (acea por-]iune a omoplatului care formeaz` „acoperi[ul“ articula]ieium`rului). Structurile afectate pot fi tendonul comun al ro-tatorilor um`rului (rotund mare, rotund mic, infraspinos [isubscapular), tendonul bicepsului [i bursa humeral`. Re-zultatul este durerea local`. O alt` situa]ie nepl`cut` este„ciupirea“ tendonului rotatorilor \n spatele articula]iei um`-rului. Cea mai bun` atitudine, atunci cånd apare durere laun exerci]iu, este s` nu mai face]i acea mi[care, fiindc`totdeauna exist` alternative. |n multe cazuri, durerea trece\n cåteva s`pt`måni [i ve]i putea relua exerci]iul.

Pån` aici am prezentat doar aspectele negative aleacestui exerci]iu [i sper s` nu trage]i concluzia c` ar tre-bui s` \l evita]i. Din contr`, este un exerci]iu foarte eficientpentru dezvoltarea pectoralilor mari, a deltoizilor, a tricep-sului [i din]atului anterior. |mpinsul pe plan declinat solici-t` cu prec`dere por]iunea inferioar` [i medial` a pectora-lilor, care au originea pe coaste [i stern. Am spus „cu pre-c`dere“ fiindc` [i por]iunea superioar` este implicat` \nmi[care, \ns` \ntr-o mai mic` m`sur`.

Dr. ßerban Damian

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS 33

ÎMPINS DE LA PIEPT PEÎMPINS DE LA PIEPT PEPLAN DECLINAT – CELEPLAN DECLINAT – CELEDOUÅ FE¥E ALE MONEDEIDOUÅ FE¥E ALE MONEDEI

32

11.. DDuurreeaazz`̀ mmaaii mmuulltt!!O [edin]` de antrenament de culturism ]ine \ntre 60-90

de minute, iar înc`lzirea, adic` preludiul obligatoriu, nu neia mai mult de 10-15 minute! Mul]i chiar \l sar.

22.. CCuu ccââtt ee[[ttii mmaaii nneepprriicceeppuutt,, ccuu aattââtt ppoo]]ii mmaaii mmuulltt((ee))!!Este o regul` pe care o [tie toat` lumea! Din diverse

motive bine [tiute, \ncep`torii pot lucra mai multe grupe,\n cadrul unei [edin]e de antrenament, decâtprofesioni[tii! Sun` bine, nu?

33.. PPoozzii]]iiiillee ddee lluuccrruu llee aalleeggii nnuummaaii ttuu!!Dac` ai chef s` faci într-o zi un exerci]iu într-o pozi]ie

neconven]ional` nu vei auzi pe nimeni bomb`nind! Celmult admirativ! Marii campioni au încercat \ntotdeaunametode noi de antrenament!

44.. AAii vvooiiee ss`̀ iieeii ppaauuzz`̀ ccâânndd vvrreeii!!Poate ai avut o zi proast`, poate nu e[ti într-o form` bun`,

poate ai indigestie, poate te doare capul, poate Luna e înconjunc]ie doar cu Jupiter, poate adenozintrifosfatul t`u a a-vut o noapte alb`, poate nu ai pur [i simplu chef în ziua res-pectiv`. Po]i s` faci pauz`! Nu-]i va repro[a partenerul c` n-a]i mai f`cut-o de o s`pt`mân` (grupa muscular` respectiv`,vreau s` zic)! În culturism pauza are efectele ei benefice!

55.. CCâânndd ee[[ttii llaa ccaapp`̀ttuull ppuutteerriilloorr,, nnuu--]]ii vvaa ssppuunnee nniimmeennii::DDooaarr aattââttaa ppoo]]ii??

Nu este obligatoriu, dar faptul c` ajungi la epuizare eun lucru bun, pentru c` nu oricine poate atinge pragul res-pectiv. Cu alte cuvinte, dac` ajungi la cap`tul puterilor, încadrul unui antrenament, nu vei auzi repro[uri, din contra,a doua zi te vei bucura de acest lucru! {i vei putea \mp`r]iexperien]a cu to]i prietenii!

66.. DDaacc`̀ nnuu rreeuu[[ee[[ttii oo ddaatt`̀,, nnuu ee nniiccii oo pprroobblleemm`̀!! A[a este, dac` cedezi fizic sau psihic în cadrul unui an-

trenament, vei sta obligatoriu pe margine [i vei continuanumai când te vei sim]i în stare, acest lucru r`mânând lalatitudinea ta [i numai a ta! |n culturism nu exist` impoten-]`! Doar gluconeogenez`!?

77.. PPaarrtteenneerruull vvaa rreeccuunnooaa[[ttee ccâânndd ee[[ttii ssuupprraaaannttrreennaatt [[iittee vvaa oobblliiggaa ss`̀ ffaaccii ppaauuzz`̀!!

Supraantrenamentul este o tem` de discu]ie frecventîntâlnit` în culturism. Numai discutând sincer cu partene-rul, ve]i putea privi obiectiv cauzele care au dus la supra-antrenament [i evitarea acestora pe viitor! Asta chiar n-a]icrezut-o, nu? Pute]i [i singuri s` v` da]i seama!

88.. MM`̀rriimmeeaa cchhiiaarr nnuu ccoonntteeaazz`̀!! Foarte des ne este dat s` auzim aceast` replic`! Ei

bine, \n sal` chiar c` nu ne intereseaz` m`rimea! Impor-tant` e mi[carea, corectitudinea ei, ritmul de execu]ie [inum`rul de repet`ri folosite. Mai sunt unii care vor s` im-presioneze punând discuri enorme pe bar` [i f`când re-pet`ri par]iale [i mi[c`ri incorecte, dar ace[tia mai mult casigur au oarece neîmpliniri sentimentale, eufemistic vor-bind, [i vin s`-[i verse oful în sal`.

99.. DDuupp`̀ ccee aaii rreeuu[[iitt oo sseerriiee ffooaarrttee bbuunn`̀,, nnuu vveeii aauuzziiddeeccllaarraa]]iiii ddee ddrraaggoossttee pprriinn ssaall`̀!!

Da, stima]i cititori, chiar dac` e[ti cel mai bun la ceeace faci [i toat` lumea vrea s` fac` antrenament cu tine, lasfâr[itul unei „serii“ excep]ionale nimeni nu-]i va spune„Te iubesc!“, partenerul nu te va lua prin surprindere ros-tind tandru: „E[ti tot ce mi-am dorit“, iar haltera nu-]i va[opti niciodat` la ureche: „Vreau s` fii tat`l copiilor mei!“

1100.. HHaalltteerraa nnuu vvaa ffii nniicciiooddaatt`̀ nneessaattiissff`̀ccuutt`̀!! Dac` nu reu[e[ti s` „atingi“ punctul culminant, adic`

m`car o repetare peste cele de data trecut`, \n nici un caznu-]i va striga haltera s` continui pentru c` ea e în conti-nuare nesatisf`cut`!

1111.. PPoo]]ii lluuccrraa îînnttoottddeeaauunnaa nneepprrootteejjaatt!! Chiar dac` toat` lumea spune c` e mai sigur s` folo-

se[ti mijloacele de protec]ie, atât timp cât nu ]i-e fric` deb`t`turi po]i l`sa deoparte m`nu[ile, iar dac` po]i ]ine ba-ra în mâini la 150 de kilograme, nu te va obliga nimeni s`folose[ti chingile! Iar centura? Numai la greut`]i „serioase“[i exerci]ii a[ijderea!

NN..BB.. PPeennttrruu cceeii ccaarree aauu lluuaatt \\nn sseerriiooss aarrttiiccoolluull ddee ffaa]]`̀,,aa[[ ffii \\nnddrr`̀zznniitt,, ppooaattee,, ss`̀ llee ssppuunn cc`̀ aamm [[ii vvoorrbbiitt sseerriiooss,,ddaarr ccuumm \\nn oorraa[[uull mmeeuu ttooaattee ss`̀lliillee ssuunntt \\nncchhiissee ppeeppeerriiooaaddaa SS`̀rrbb`̀ttoorriilloorr...... eeii bbiinnee,, vvaa ttrreebbuuii ss`̀ aarrdd [[ii eeuu ccaa--lloorriiiillee ccuummvvaa,, nnuu??

SS`̀ aavvee]]ii ppaarrttee ddee SS`̀rrbb`̀ttoorrii FFeerriicciittee [[ii ccââtt mmaaii aannaabboolliicceeccuu ppuuttiinn]]`̀!!

Alin Paiu[, antrenor culturism [i fitness

11 MOTIVE PENTRU CARE, DE S~RB~TORI, E11 MOTIVE PENTRU CARE, DE S~RB~TORI, EMAIMAI BINE S~ FACI CULTURISM ÎN LOC DE SEX!BINE S~ FACI CULTURISM ÎN LOC DE SEX!

TOPCULTURIS

M.RO

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

&FITNESS&FITNESS &FITNESS&FITNESS34

Pentru cei care nu m` cunosc:m` numesc Iulia Simon, cam-pioan` na]ional` de junioare

2002 [i 2003, locul III la CM de juni-oare 2002 [i vicecampioan` euro-pean` de junioare \n 2003. Deaproape un an, locuiesc \n SUA,patria culturismului.

Anul acesta am fost invitat` la celmai mare concurs profesionist, Mr.Olympia, de compania de produseEuropa. Dup` cum [ti]i din num`rultrecut al revistei, concursul Mr. Olym-pia 2004 s-a ]inut \n perioada 28-30octombrie, la hotelul Mandalay Beydin Las Vegas. Locuind \n acestora[, mi-a fost foarte u[or s` ajung laconcurs.

|n prima zi, culturi[tii profesioni[tis-au fotografiat cu fanii, care erau cusutele veni]i din toate col]urile lumii.

A doua zi, \n timp ce m` \ndrep-tam spre locul unde aveam s` m` in-stalez, la standul firmei, pentru a daautografe fanilor, peste cine crede]ic` dau? Domnii Rafel Santoja [i Ben

Weider. Domnul Rafel Santoja [i-aadus aminte de mine, de acum 2 anide la CM din Portugalia, apoi mi-a f`-cut cuno[tin]` cu Ben Weider. Dac`mi-ar fi spus cineva, acum 3 ani, c` os`-l \ntålnesc pe Ben Weider,

pre[edintele IFBB, nu l-a[ fi crezut.|ns` am avut ocazia s` [i discut pu]incu domnia sa.

Am stat de vorb` cu mul]i culturi[tiprofesioni[ti de top [i am f`cut o gr`-mad` de poze. Printre starurile deacolo, l-am \ntålnit [i pe SylvesterStallone. Acesta mi-a vorbit de liniade produse, pe care \ncerca s` o lan-seze pe pia]` [i, dintre acestea, mi-am`rturisit c` \i place, cel mai mult,budinca de ciocolat` concentrat pro-teic. Sylvester este un tip care [tie s`]in` oamenii aproape de el [i cred c`acest lucru \i va aduce mult succes \nnoua sa afacere.

A venit [i momentul finalei concur-sului Mr. Olympia. Am avut ocazia s`v`d, pe viu, cel mai puternic concursdin lume, un adev`rat spectacol. Afost fantastic!

|n ultima zi a week-end-ului Olym-pic, am fost invitat` la un muscle-camp la care au participat to]i cultu-

35

Kevinn Levronne,, Iuullia Simonn [i Milloss Sarcev

ri[tii profesioni[ti [i, bine\n]eles, ogr`mad` de fani.

Astfel am avut ocazia s` intru \ncontact cu mul]i culturi[ti profesio-ni[ti. Ei nu sunt cu mult diferi]i de cul-turi[tii romåni. M`nånc` \n jur de 6mese pe zi, se antreneaz` \n s`libine dotate. To]i profesioni[tii au ungenetic extraordinar [i nu le e fric` s`creasc` \n m`rime, deoarece ei [tiuc` numai a[a pot ajunge pe scen`.Da, folosesc steroizi anabolizan]i, daracesta este culturismul profesionist.|ns` muncesc foarte mult. Unii a[-teapt` [i 20 de ani pentru a deveniprofesioni[ti. {i sunt foarte bine do-cumenta]i \n materie de nutri]ie [i an-trenament.

O singur` persoan` m-a impresio-nat enorm [i acela este [i va r`måneMilos Sarcev. Acest om are o gr`ma-d` de diplome \n nutri]ie. Mul]i noiprofesioni[ti se antreneaz` cu el. Amstat de vorb` de multe ori cånd eram\n sala lui [i mi-a povestit despre lu-cruri pe care greu le auzi \n alte p`r]i.Este \ntr-adev`r „THE MIND“ (Creie-rul) \n acest sport [i, din aceast` cau-z`, mul]i atle]i (sprinteri) au apelat lael.

Adev`ra]ii profesioni[ti nu se „do-peaz` la greu“ fiindc` nu ar ob]ineacea frumuse]e a mu[chilor, \ns` s`[ti]i c` se antreneaz` foarte mult „cuminte“, caut` cele mai noi informa]ii[i acest lucru ajut` enorm.

M` bucur c` am avut ocazia s`scriu acest articol pentru romånii deacas`, satisfac]ia mea personal`este enorm` [i promit c` o s` v` ]inla curent cåt pot [i poate, vreodat`,vom organiza un musclecamp \n Ro-månia, cu vedete ale culturismuluiprofesionist.

Sfatul meu la final? Månca]i s`n`-tos, fi]i motiva]i, antrena]i-v` inteli-gent [i.. ne vedem la anul, \n direct,de la Olympia week-end 2005.

Iulia Simon,Las Vegas, SUA

cuu Doriann Yatess

AMAM FOSTFOST LALAMR. OLYMPIAMR. OLYMPIA 20042004

cuu Dexter Jackssonn

cuu Raffaell Sanntojja [i Benn WWeidder

cuu Richardd Jonness

cuu Markuuss Ruuhll

TOPCULTURIS

M.RO

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

&FITNESS&FITNESS&FITNESS&FITNESS

Mariuuss G\llc`Fellddioara,, Bra[ov

C-tinn Brånncoveannuu Nocrich,, jjuudd.. Sibiuu

AAllexannddruu Cosste{tei,, jjuudd.. Bihor

&FITNESS&FITNESS

CREATIN Bar-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: favorizeaz` dez-voltarea musculaturii [i intensifi-c` reac]iile anabolice din orga-nism. Creatina este o substan]`regulatoare, energetic` produ-cånd energie [i for]` muscular`[i m`rind viteza de metabolizarea gr`similor. Raportul bine echili-brat al ingredientelor asigur`consumatorului o nutri]ie corect`[i eficient`. Se recomand` con-sumarea a 2-3 batoane pe zi.CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruu uunnbbaattoonn ddee 2200 gg)):: creatin` 2 g,proteine 3 g, carbohidra]i 7 g, fi-bre 2 g, gr`simi 5 g, minerale1,2 g, fosfatide 0,2 g, calciu 0,1g, magneziu 0,02 g, potasiu0,03 g, zinc 0,003 g; vitamine(mg): C-8, B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6; (mcg), Biotin`-6,ac. Folic-8, ac. Pantotenic-2,B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii//bbuucc..L-CARNITIN-R

RReeccoommaanndd`̀rrii:: accelereaz` me-tabolismul lipidelor, mobilizeaz`

depozitele de gr`sime, m`re[teperforman]ele fizice [i performan]ala efort, reduce nivelul coleste-rolului [i tr igl iceridelor. Serecomand` consumarea unuibaton cu 30 de minute \nainteaantrenamentului [i unul \nainte deculcare. CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruu uunnbbaattoonn ddee 2200 gg)):: LL--carnitin` 1g, proteine 3g , carbohidra]i 7g, f ibre 2 g, gr`simi 5 g,minerale 1,2 g, fosfatide 0,2g, calciu 0,1 g, magneziu0,02 g, potasiu 0,03 g, zinc0,003 g; vitamine (mg): C-8,B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6;(mcg), Biotin`-6, ac. Folic-8, ac.Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii//bbuucc..

BCAA-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: este un produs cu

efect anabolic, m`re[te semnificativ sintezade proteine \n organism, faciliteaz`

eliberarea natural` de hormoni (GH, IGF1 [iinsulin`). Ajut` la men]inerea unui raportfavorabil testosteron-cortizol. BCAA are unremarcabil efect anticatabolic preveninddistrugerea proteinelor [i pierderea maseimusculare. Se recomand` consumarea a 3-10 batoane/zi, \n mai multe reprize, imediat\nainte [i dup` antrenament, dar [i \naintede culcare [i \ntre mese.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruuuunn bbaattoonn ddee 2200 gg)):: BCAA1,4 g, proteine 3 g,carbohidra]i 7 g, fibre 2 g,

gr`simi 5 g, minerale 1,2 g,fosfatide 0,2 g, calciu 0,1 g,magneziu 0,02 g, potasiu0,03 g, zinc 0,003 g; vita-mine (mg): C-8, B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6; (mcg),Biotin`-6, ac. Folic-8, ac.Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii//bbuucc..

TAURIN-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: \mbun`t`]e[-te digestia [i arderea gr`-similor, are efect antioxidant,asigur` materia prim`pentru metabolizarea altoraminoacizi, are efect hi-poglicemic [i accelereaz`spermatogeneza. Se reco-mand` 1-2 batoane pe zi\naintea meselor.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruu uunn bbaattoonnddee 2200 gg)):: taurin` 1 g, proteine 3 g,carbohidra]i 7 g, fibre 2 g, gr`simi 5 g,

minerale 1,2 g, fosfatide 0,2 g, calciu 0,1g, magneziu 0,02 g, potasiu 0,03 g, zinc0,003 g; vitamine (mg): C-8, B1-0,2, B3-4,B5-0,6, B6-0,6; (mcg), Biotin`-6, ac. Folic-8, ac. Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii//bbuucc..

L-GLUTAMIN-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: favorizeaz` sinteza pro-

teinelor, previne distrugerea]esutului muscular, ajut` larecuperarea dup` efort, cre[-te produc]ia de glicogen \nficat, \mbun`t`]e[te re-cuperarea dup` efort, favori-zeaz` hidratarea celular`.

Se recomand` consumarea a 2-6 batoanezilnic \n mai multe reprize, \nainte [i dup`antrenament sau \ntre mese.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruu uunn bbaattoonn ddee2200 gg)):: L-glutamin` 2 g, proteine 3 g,carbohidra]i 7 g, fibre 2 g, gr`simi 5 g,minerale 1,2 g, fosfatide 0,2 g, calciu 0,1 g,magneziu 0,02 g, potasiu 0,03 g, zinc0,003 g.

VVaallooaarree nnuuttrriittiivv`̀:: 100 kcal1122..000000 lleeii//bbuucc..

ANTICOLESTEROL-RRReeccoommaanndd`̀rrii:: accelereaz` me-

tabolismul lipidelor, mobilizeaz`depozitele de gr`sime,m`re[te performan]ele fizice [iperforman]a la efort, reducenivelul colesterolului [itrigliceridelor. Se recomand`consumarea a 2-4 batoanezilnic.

CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀ ((ppeennttrruuuunn bbaattoonn ddee 2200 gg)):: proteine 3 g,carbohidra]i 7 g, f ibre 2 g,gr`simi 5 g, minerale 1,2 g,fosfatide 0,2 g, calciu 0,1 g,magneziu 0,02 g, potasiu 0,03g, zinc 0,002 g; vitamine (mg):C-8, B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6; (mcg), Biotin`-6, ac. Folic-8, ac. Pantotenic-2, B12-1,8,D-8UI, E-6UI.

1122..000000 lleeii//bbuucc..ANTIOXIDANT-R

RReeccoommaanndd`̀rrii:: are un efect antioxidantasupra radicalilor liberi produ[i \n timpulmetabolismului, \mbun`-t`]e[te imunitatea, sti-muleaz` producerea hor-monului de cre[tere, \m-bun`t`]e[te refacereapostefort, accelereaz`metabolismul lipidelor, re-duce nivelul colesterolului[i trigliceridelor. Se re-comand` consumarea a

2-4 batoane zilnic pentru\nlocuirea meselor, de-oarece asigur` to]inutrien]ii necesari uneialimenta]ii s`n`toase.CCoommppoozzii]]iiee nnuuttrriittiivv`̀((ppeennttrruu uunn bbaattoonn ddee2200 gg)):: proteine 3 g,

carbohidra]i 7 g, fibre 2 g,gr`simi 5 g, minerale 1,2g, fosfatide 0,2 g, calciu0,1 g, magneziu 0,02 g,potasiu 0,03 g, zinc0,005 g; vitamine (mg):C-20, B1-0,2, B3-4, B5-0,6, B6-0,6; (mcg), Biotin`-6, ac. Folic-8,ac. Pantotenic-2, B12-1,8, D-8UI, E-12UI.

1122..000000 lleeii//bbuucc..

CCoommeennzziillee ssee ffaacc llaa tteelleeffooaanneellee rreeddaacc--]]iieeii [[ii ppee ssiittee--uull wwwwww..rreeddiiss..rroo

LLaa ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc..,, ssee ffaaccrreedduucceerrii ddee 2255%%

BATOANE NUTRITIVEBATOANE NUTRITIVEV` puunem llaa diispozii]]iie o nouu` gaam` de baattoaane nuuttriittiive ce

con]]iin suubsttaan]]e cuu efectt foaartte puutterniic penttruu ob]]iinereaa uunorrezuullttaatte suuperiioaare \n preg`ttiire

3736

MMaaggaazziinn ddee ccoommeerrcciiaalliizzaarree aa ssuupplliimmeenntteelloorrnnuuttrriittiivvee \\nn PPllooiiee[[ttii,, ssttrr.. BBrreebbeenneeii 33,, bbll.. 33,, aapp.. 33,,

llåånngg`̀ ccoommpplleexx „„NNoorrdd““IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell:: 556611..777722;; 559977..339944;; 00772222..332244..006611

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice,cum ar fi: bare [i discuri olim-pice? Sunte]i a[tepta]i la sala deculturism [i fitness din Bucure[ti,\n incinta Liceului „Aurel Vlaicu“,situat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campionna]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, mas`biliard, sac de box, incluse \nabonamentul lunar. Programuls`lii este: 9:00-20:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel: 0723.154.313; 0740.096.475

S`li de culturismCSS 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) – lång` turnul de para[utism

telefon: 0722.697.522; antrenor DanEnu]`

SIMONE GYM 1Bucure[ti, cart. Drumul Taberei, str. Pa[cani 8. Tel. 413.22.84;

Antrenori: Cornel [i Simona Badea725.77.04; 0723.370.156

VIVA CHAMPIONVila Loyal, Str. Col. Iosif Albu, nr.62B, sector 3, Bucure[ti. AntrenorAlexandru {otae. Tel: 0723.799.198

CLUB FORCE 1 Bucure[ti, Cart. Macaralei, str.

Armeni[ 2, tel. 345.25.90

CLUB FORCE 2Bucure[ti, {os. Colentinei 25-27

(Teiul Doamnei), tel.242.80.00

DUMSIL GYMSal` fitness, masaj, bodybuilding \n

Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel324.26.99; 0722.227.048

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i nr.6.

Tel. 0722.530.015

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

Vindem prin po[t`:l bare „Z” produc]ie Germania, la pre]ul de 1.200.000 lei/buc.l bare drepte cu lungimea de 1700 mm la 1.500.000 lei/buc.l månere de gantere la 350.000 lei/perecheal discuri, cu gaura de 30 mm, la 38.000 lei/kg de: 15 kg, 10 kg, 5

kg, 2,5 kg [i 1,25 kgl pl`ci pentru helcometre cu greutatea de 5 kg la 40.000 lei/kgl centuri din piele la 480.000/lei cu dimensiuni de S, M, L, XLPreciz`m c` taxele po[tale sunt incluse \n pre]uri.Comenzi [i informa]ii la 0742.351.550.

TOPCULTURIS

M.RO

Page 20: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

Vindem, pentru practicarea culturismului, tricouri,pantaloni, fond de ten, bare olimpice, m`nu[i deantrenament, centuri din piele de cea mai bun`

calitate, prin telefon: 0262/220614; 07445100 06;0744828833

SSSSuuuuppppeeeerrrrggggyyyymmmm IIIInnnnccccO nou` sal` de culturism, dotat` ultramodern,

s-a deschis \n Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]uVasile 57 (cl`direa Jolly Fun). Informa]ii

la tel. 461.08.67 sau la www.supergym.ro

Vånd videocasete: MrOlympia '92-'03,

Antrenamente: Lee Priest,Kevin Levrone 1 [i 2,

Dorian Yates, Shawn Ray,Ronnie Coleman 1 [i 2,Flex Wheller, Naser El

Sombathy, Marcus Ruhl,Jay Cutler, Greg Kovacs,Monstruous Man, Miss

Olympia 2002, Miss FitnessOlympia 2002, Powerlifting,

Streching, PartnerMassage. Pre]ul unei

casete este de 120.000 lei,f`r` taxe po[tale. Comenzi

la tel. 0722279516Vånd suplimente Redis \n

Buz`u, la sala „OxigenCenter“. Tel. 0722.299.435Vånd suplimente nutritive

„Redis“ \n Sibiu. Tel.0740.026.851

Vindem suplimente nutritive„Redis“ \n Gala]i, A.F.

Pantelimon, Pia]a Central`.Tel.: 0741.053.523

Vånd CD-uri [i DVD-uri cuantrenamentul marilor

campioni. Antrenamentul luiK. Levrone, R. Coleman, D.

Yates, Arnold, MarkusRuhl, Nasser El Sombathy,Mr. Olympia 2001, 2002. Nou: Jay Cutler, lupte,

fitness etc. Un CD cost`65.000 lei. Informa]ii la tel.

0724.332.107Distribuitor de suplimentenutritive \n Rm. Vålcea.

Inf. la 0722.473.011Instructor de culturism [ifitness, \mi ofer serviciile

pentru antrenamentepersonale \n Bucure[ti.Tel. 0723.484.107 sau

647.17.74 – Andrei Florin

Vånd avantajos, \nSuceava, sal` culturism: 2helcometre turn cu pl`cimetalice, pres`, b`nci

\mpins, discuri [i haltere(1 ton`) etc. Pre]avantajos. Tel.0723.287.923

Vånd helcometru nou cu 3posturi, saltele din burete

1x1 m, discuri din fier 1-30kg. Tel.: 0724.383.369;

0245/630762

Produse RReeddiiss,, UUnniivveerrssaall,,NNaattuurraall PPlluuss \\nn BBuuzz`̀uu..

Tel. 0238.436.138

Antrenor culturism cumaxim` seriozitate, \mi

ofer serviciile pentruantrenamente personale

nivel \ncep`tor [iintermediar, \n Bucure[ti.

Tel. 0722.393.859

Vånd convenabil aparatepentru dotarea unei s`li deculturism [i fitness, inclusiv

discuri [i bar` olimpic`. Tel. 0722.587.140

Producem [i comercializ`maparate profesionale de

fitness [i culturism. Calitate[i finisaje deosebite (inox [i

aluminiu) la pre]uriaccesibile, cu posibilitatea

de plat` \n rate sau leasing.Tel: 0788.514.380,

0721.694.529

Vånd convenabil aparatede culturism pentru toate

grupele musculare, pentrudotarea unei s`li, inclusiv

bare, discuri, gantere. Tel. 0742788846

MIC~ PUBLICITATE

Un nou magazin, cu suplimente RedisNutri]ie, s-a deschis \n Bucure[ti, la

magazinul Obor, pe holul intr`rii principale(intrarea McDonald’s).

To]i cei care doresc numerele din urm` alerevistei noastre le pot procura trimi]~nd pe

adresa redac]iei un mandat po[tal cu suma de5.000 lei pentru fiecare revist` solicitat`.

Redac]ia mai dispune de numerele: 48, 66, 67,69,70 - 74, 78, 83-86, 88-91, 96, 97, 102, 105,108, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 121-150.

OFERTå SPECIALåPute]i ob]ine toate revistele enumerate mai sus

la pre]ul de numai 90.000 lei

DEXTROZDEXTROZ~~(GLUCOZ~ CRISTALIZAT~), RECOMANDAT~

PENTRU ENERGIE {I ABSORB}IA MAI BUN~ ACREATINEI. 1 KG – 55.000 LEI

COMENZILE SE FAC LA TELEFOANELEREDAC}IEI

PPOOWWEERR ZZOONNEEBucure[ti, Liceul Nichita St`nescu,

Str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou CostinGeorgian). Tel.: 34.00.024; Program L-v: 9-21; S: 9-15; D:10-14. Tarife : B`ie]i 400.000 lei nelimitat; fete 300.000 leinelimitat. Sal` de 250 mp., 30 posturi de lucru simultan, 20bare, tone de discuri. Program antrenor personal - 60.000

lei/or`. Vindem suplimente nutritive.

VVåånndd ssaauunnee ccuu ddoott`̀rrii ccoommpplleettee llaa ccoommaanndd`̀..

IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 0077444455110000 0066

CCCClllluuuubbbb SSSSppppoooorrrrtttt iiiivvvv „„„„EEEEllll lllleeee’’’’ssss““““Str. Logof`tul Luca Stroici, nr. 13, sector 2,

lang` sta]iile RATB Armeneasca sau Bati[tei.Rela]ii la tel.: 0724.217.487; 021.434.21.14 de luni

pån` duminic`, \ntre 10,00 – 20,00.

www.redis.rommaaggaazziinn oonn--lliinnee ddee vvåånnzzaarree

ssuupplliimmeennttee nnuuttrriittiivvee [[ii aacccceessoorriiii ppeennttrruupprraaccttiiccaarreeaa ssppoorrttuulluuii

FITNESSFITNESS TRADERTRADER INTERANTIONALINTERANTIONALUnic importator [i distribuitor aparatur` nou` [i secondhand disponibil` \n stoc.Tel.: 0788.886.688, 0788.883.388, 0726.009098Depozit: {oseaua {tef`ne[ti, nr. 126, sector 2,Bucure[tiShowroom: Sala de fitness [i bodybuilding, str. CamilRessu nr. 41, sector 3e-mail: [email protected]

TOPCULTURIS

M.RO

Page 21: Revista Culturism & Fitness nr. 156 (11/2004)

V` recomand suplimentele nutritive„Redis Nutri]ie“

Nicoleta Luciu

Revist` editat` de Redis Co.

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt

mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeeevvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,

iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuussssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt

TOPCULTURIS

M.RO