Download - NTLH_21_2002 - Categ Import Baraje - M_Of_427

Transcript
 • P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

  S U M A R

  Anul XIV Nr. 427

  Nr. Pagina Nr. Pagina

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

  114. Ordin al ministrului apelor i proteciei mediuluipentru aprobarea Regulamentului privind organiza-rea i certificarea corpului de experi pentruevaluarea strii de siguran n exploatare a bara-jelor ncadrate n categoriile de importan A iB NTLH-014 i a Procedurii de avizare aspecialitilor pentru evaluarea strii de siguran nexploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C i D NTLH-015 ............................ 18

  115/288. Ordin al ministrului apelor i protecieimediului i al ministrului lucrrilor publice, trans-porturilor i locuinei pentru aprobareaMetodologiei privind stabilirea categoriilor de importan a barajelor NTLH-021 ..................... 816

  116/289. Ordin al ministrului apelor i protecieimediului i al ministrului lucrrilor publice, trans-porturilor i locuinei pentru aprobarea Metodologiei

  privind evaluarea strii de siguran n exploatarea barajelor i lacurilor de acumulare NTLH-022 ia Metodologiei privind evaluarea strii de sigu-ran n exploatare a barajelor i digurilor care realizeaz depozite de deeuri industriale NTLH-023 1725

  117. Ordin al ministrului apelor i proteciei mediuluipentru aprobarea Regulamentului privind certifica-rea personalului de conducere i coordonare aactivitii de urmrire a comportrii n timp a bara-jelor NTLH-031..................................................... 2627

  118. Ordin al ministrului apelor i proteciei mediuluipentru aprobarea Procedurii de emitere a acordu-lui i autorizaiei de funcionare n siguran a barajelor NTLH-032.............................................. 2830

  119. Ordin al ministrului apelor i proteciei mediuluipentru aprobarea Procedurii de trecere n conser-vare, postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-033................................................................... 3032

  Miercuri, 19 iunie 2002

  A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EA L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L EMINISTERUL APELOR I PROTECIEI MEDIULUI

  O R D I Npentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i certificarea corpului de experi

  pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan A i B NTLH-014 i a Procedurii de avizare a specialitilor pentru evaluarea strii

  de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C i D NTLH-015Ministrul apelor i proteciei mediului,avnd n vedere prevederile art. 4 alin. (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 244/2000 privind sigurana

  barajelor, aprobat i modificat prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 i 110 din Legea apelor nr. 107/1996,precum i ale art. 8 i 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,

  n baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Naionale pentru Sigurana Barajelor i a Altor Lucrri Hidrotehnice,n temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) i ale anexei nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea

  i funcionarea Ministerului Apelor i Proteciei Mediului, modificat i completat prin Hotrrea Guvernului nr. 352/2001,emite urmtorul ordin:

  Art. 1. Se aprob Regulamentul privind organizarea icertificarea corpului de experi pentru evaluarea strii de

  siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile deimportan A i B NTLH-014, prevzut n anexa nr. 1.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • Art. 2. Se aprob Procedura de avizare aspecialitilor pentru evaluarea strii de siguran n exploa-tare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C iD NTLH-015, prevzut n anexa nr. 2.

  Art. 3. Membrii corpurilor de experi certificai pentruevaluarea strii de siguran a barajelor i lucrrilor hidro-tehnice speciale, specialitii verificatori de proiecte iexperii tehnici atestai pentru ntocmirea evalurilor striide siguran a barajelor i digurilor din categoriile deimportan C i D, constituite n cursul anului 2000, con-form ordinelor prevzute la art. 6, i pot desfura activi-tatea n continuare pn la data expirrii valabilitiifiecruia dintre certificatele i avizele emise de MinisterulApelor i Proteciei Mediului.

  Art. 4. Direcia general de gospodrire a apelor dincadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului va aduce landeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 5. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant dinprezentul ordin.

  Art. 6. La data intrrii n vigoare a prezentului ordini nceteaz aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor,pdurilor i proteciei mediului nr. 1.096 din 8 decembrie1999 i Ordinul ministrului apelor, pdurilor i protecieimediului nr. 1.097 din 8 decembrie 1999, publicate nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 167 din 19 apri-lie 2000.

  Art. 7. Prezentul ordin va fi publicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.20022

  Ministrul apelor i proteciei mediului,Petru Lificiu

  Bucureti, 11 februarie 2002.Nr. 114.

  ANEXA Nr. 1

  R E G U L A M E N Tprivind organizarea i certificarea corpului de experi pentru evaluarea strii de siguran n exploatare

  a barajelor ncadrate n categoriile de importan A i B NTLH-014

  CAPITOLUL IPrevederi generale

  Art. 1. Membrii corpului de experi certificai pentruevaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor potevalua starea de siguran n exploatare a barajelor nca-drate n categoriile de importan A i B, n conformitatecu prevederile Metodologiei privind stabilirea categoriilor deimportan a barajelor NTLH-021, aprobat prin Ordinulministrului apelor i proteciei mediului i al ministruluilucrrilor publice, transporturilor i locuineinr. 115/288/2002.

  Art. 2. Membrii corpului de experi certificai prevzutn prezentul regulament pot evalua starea de siguran nexploatare i a barajelor ncadrate n categoriile de impor-tan C i D, n limitele specialitii pentru care suntcertificai.

  CAPITOLUL IICorpul de experi

  Art. 3. Se constituie corpuri de experi abilitate srealizeze evaluarea strii de siguran n exploatare pentrubarajele prevzute la art. 1, dup cum urmeaz:

  a) corpul de experi pentru baraje, diguri i cuvetelelacurilor de acumulare, inclusiv pentru construciile iinstalaiile-anex aferente acestora;

  b) corpul de experi pentru baraje i diguri care reali-zeaz depozite de deeuri industriale;

  c) corpul de experi pentru lucrri hidrotehnice speciale.

  CAPITOLUL IIIStructura corpului de experi

  Art. 4. Corpurile de experi pentru categoriile debaraje specificate la art. 1 sunt constituite din specialiti n

  domeniu, selectai prin concurs de ctre o comisie de cer-tificare numit prin ordin al ministrului apelor i protecieimediului.

  Art. 5. (1) Componena comisiei de certificare esteurmtoarea:

  preedinte secretarul de stat pentru ape dincadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului;

  vicepreedinte directorul general al Direciei gene-rale de gospodrire a apelor din cadrul Ministerului Apelori Proteciei Mediului;

  membri: un reprezentant al Ministerului Apelor i Proteciei

  Mediului; un reprezentant al Inspeciei de stat n construcii din

  cadrul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor iLocuinei;

  2 reprezentani din nvmntul tehnic superior; 2 reprezentani nominalizai de unitile deintoare de

  mari baraje; 2 reprezentani ai institutelor de proiectare reprezenta-

  tive n domeniu; secretar secretarul Comisiei Naionale pentru

  Sigurana Barajelor i a Altor Lucrri Hidrotehnice i albiroului operativ al acesteia.

  (2) Secretariatul comisiei de certificare se asigur deDirecia general de gospodrire a apelor din cadrulMinisterului Apelor i Proteciei Mediului.

  (3) Pentru funcionarea corespunztoare a comisiei decertificare, prin ordin al ministrului apelor i protecieimediului vor fi numii 3 membri supleani, care i nlocuiescpe membrii care nu pot participa la examinare din motiventemeiate. Comisia de certificare este valabil constituitprin prezena obligatorie a preedintelui sau a vicepreedin-telui i a cel puin dou treimi din numrul total al membri-lor.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • (4) Membrii comisiei de certificare beneficiaz de oindemnizaie stabilit prin ordin al ministrului apelor i pro-teciei mediului, potrivit art. 20 din Legea nr. 40/1991 cuprivire la salarizarea Preedintelui i Guvernului Romniei,precum i a personalului Preediniei, Guvernului i alcelorlalte organe ale puterii executive, republicat, cu modi-ficrile i completrile ulterioare, n raport cu timpul lucratn afara programului normal de lucru.

  Art. 6. (1) Corpul de experi pentru baraje, diguri icuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru construciilei instalaiile-anex aferente acestora, este constituit din25 de membri.

  (2) Corpul de experi pentru baraje i diguri care reali-zeaz depozite de deeuri industriale este constituit din15 membri.

  (3) Corpul de experi pentru lucrri hidrotehnice speci-ale este constituit din 10 membri.

  Art. 7. Un expert poate fi membru n unul sau maimulte corpuri de experi, fr ca numrul membrilor s fiereconsiderat.

  CAPITOLUL IVSelecia, certificarea i revocarea experilor

  Art. 8. La concurs se pot nscrie persoanele fizicecare au atestat de expert, eliberat de Ministerul LucrrilorPublice, Transporturilor i Locuinei, n domeniile A7 (rezis-ten i stabilitate) i B5 (siguran n exploatare) n con-strucii hidrotehnice i cel puin 10 ani de activitate ndomeniul proiectrii, exploatrii sau execuiei barajelor (A1)ori, dup caz, a depozitelor de zgur i cenu, de sterilminier, petroliere (A2), respectiv al construciilor hidroteh-nice speciale (A3).

  Art. 9. (1) n vederea nscrierii la concurs se vadepune un dosar cuprinznd urmtoarele documente:

  a) cerere-tip, conform modelului prezentat n anexanr. 1.1;

  b) copie legalizat de pe diploma de studii i, dupcaz, de pe titlurile tiinifice i altele;

  c) copie legalizat de pe atestatul de expert, eliberat deMinisterul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, ndomeniile prevzute la art. 8;

  d) memoriu de activitate general curriculum vitae;e) memoriu de activitate n domeniul de atestare;f) o recomandare din partea asociaiei profesionale din

  domeniul de activitate (de exemplu: Comitetul NaionalRomn al Marilor Baraje, Asociaia de Geotehnic iFundaii etc.);

  g) cazier judiciar;h) chitana de achitare a tarifului de verificare a dosaru-

  lui i de participare la concurs.(2) Membrii Comisiei Naionale pentru Sigurana

  Barajelor i a Altor Lucrri Hidrotehnice pot participa laconcursul pentru dobndirea calitii de expert certificat, nacest caz neputnd face parte din comisia de concurs.

  Art. 10. Dosarele de certificare se depun cu celpuin 30 de zile nainte de data stabilit pentru concurs ise in n eviden la Direcia general de gospodrire aapelor din cadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului.

  Art. 11. (1) Comisia de certificare se ntlnete ntr-oprim edin cu cel puin 20 de zile nainte de dataconcursului, analizeaz dosarele i decide:

  a) admiterea la concurs;

  b) solicitarea de completri;c) respingerea dosarului.(2) Deciziile comisiei de certificare se consemneaz

  ntr-un registru special al edinelor i se transmit persoa-nelor interesate n termen de 10 zile de la data edinei.

  (3) n cazul n care comisia de certificare decide admi-terea la concurs, candidatului i se vor comunica data, orai locul unde va avea loc acesta, precum i documentelenecesare pe care va trebui s le aib asupra sa.

  (4) n cazul n care comisia de certificare decide solici-tarea de completri, candidatului i se vor comunica terme-nul de depunere i documentele solicitate. Nedepunereadocumentelor n termenul prevzut va conduce la respinge-rea dosarului.

  (5) n cazul n care comisia de certificare decide respin-gerea dosarului, candidatului i se vor comunica motivelecare au condus la aceast decizie. Dosarele respinse serestituie pe baz de semntur.

  Art. 12. Decizia de respingere a dosarului, prevzutla art. 11 alin. (5), poate fi contestat n scris la Direciageneral de gospodrire a apelor din cadrul MinisteruluiApelor i Proteciei Mediului, n termen de 5 zile de lacomunicare.

  Art. 13. Tematica pentru concurs, locurile pentru pos-turile de experi, data i locul desfurrii acestuia, precumi alte date i informaii necesare vor fi publicate n doucotidiene de mare circulaie, cu 60 de zile nainte de datastabilit pentru concurs i, la cerere, vor fi puse la dis-poziie candidailor.

  Art. 14. (1) Concursul const n examinarea oral acandidatului, efectuat de comisia de certificare, avnd labaz tematica corespunztoare domeniului respectiv i ana-liza uneia dintre lucrrile reprezentative din activitatea can-didatului.

  (2) n urma examinrii fiecare membru al comisiei decertificare acord calificativul admis sau respins pentruevaluarea cunotinelor fiecrui candidat. Un candidat poatefi admis sau respins n funcie de numrul cel mai marede calificative de acelai tip date de membrii comisiei.

  (3) Candidaii care nu se prezint la examinare la datastabilit vor fi considerai respini. Ei pot face contestaie ise pot nscrie la un alt concurs care se va organizaulterior.

  (4) Rezultatul concursului se afieaz la sediulMinisterului Apelor i Proteciei Mediului n termen de24 de ore de la data desfurrii acestuia.

  (5) Contestaiile cu privire la rezultatul concursului sedepun la Direcia general de gospodrire a apelor dincadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului n termende 72 de ore de la data afirii rezultatelor. Comisia decertificare analizeaz contestaiile i pronun o deciziecare se afieaz la sediul Ministerului Apelor i ProtecieiMediului n termen de 10 zile de la ncheierea termenuluide depunere a contestaiilor.

  (6) Dac dup primul concurs organizat nu se ocuptoate locurile pentru toate corpurile de experi prevzute laart. 6, n termen de 30 de zile se va organiza un nouconcurs. Procedura se repet pn la ocuparea tuturorposturilor.

  Art. 15. (1) Corpurile de experi constituite potrivitart. 14 se aprob prin ordin al ministrului apelor i pro-teciei mediului.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 3

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • (2) Ministerul Apelor i Proteciei Mediului va publicaperiodic n publicaii de specialitate (de exemplu, revisteleCalitate i disciplin n construcii, Hidrotehnica i altele)lista cuprinznd corpurile de experi certificai, suspendrilei revocrile certificatelor de atestare din cursul anului i,anual, lista cuprinznd toi experii tehnici certificai, nfuncie la data de 31 decembrie, cu precizarea domeniilori a specialitilor n care au fost certificai.

  (3) Experii certificai vor rspunde solicitrilor Direcieigenerale de gospodrire a apelor din cadrul MinisteruluiApelor i Proteciei Mediului, la propunerea biroului operatival Comisiei Naionale pentru Sigurana Barajelor i a AltorLucrri Hidrotehnice, n cazul necesitii efecturii deurgen de evaluri ale siguranei barajelor aflate n situaiiexcepionale (incidente, accidente, avarii, ruperi), n cazulcontraexpertizelor cerute de beneficiarii expertizelor, de per-soane fizice i juridice i/sau de organele abilitate conformlegii s controleze barajele, precum i n cazul solicitrilorfcute de autoriti similare din alte ri sau de organismeinternaionale de profil.

  Art. 16. (1) n baza ordinului prevzut la art. 15alin. (1) Direcia general de gospodrire a apelor dincadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului elibereazn termen de 30 de zile Certificatul de expert pentru evalu-area strii de siguran n exploatare a barajelor ncadraten categoriile de importan A i B, conform modelului pre-zentat n anexa nr. 1.2.

  (2) Certificatul se nmneaz personal fiecrui expertdup achitarea tarifului de eliberare a acestuia.

  Art. 17. (1) Certificatul de expert este valabil pe operioad de 5 ani de la data eliberrii, cu posibilitatea pre-lungirii valabilitii acestuia pentru perioade de nc 5 ani.

  (2) Prelungirea valabilitii certificatului de expert se facen baza examinrii de ctre comisia de certificare a unuidosar pe care expertul certificat l depune la Direcia gene-ral de gospodrire a apelor din cadrul Ministerului Apelori Proteciei Mediului cu cel puin 30 de zile nainte dedata expirrii termenului de valabilitate.

  (3) Dosarul pentru prelungirea valabilitii certificatului deexpert va conine:

  a) cerere;b) memoriu de activitate n domeniul de certificare;c) o recomandare din partea asociaiei profesionale din

  domeniul de activitate (de exemplu: Comitetul NaionalRomn al Marilor Baraje, Asociaia de Geotehnic iFundaii etc.);

  d) chitana de achitare a tarifului de prelungire a valabi-litii certificatului de expert.

  Art. 18. (1) Tariful pentru verificarea dosarului i pen-tru participarea la concurs este de 500.000 lei.

  (2) Tariful pentru eliberarea certificatului de expert estede 1.000.000 lei.

  (3) Tariful pentru prelungirea valabilitii certificatului deexpert este de 500.000 lei.

  (4) Tarifele prevzute la alin. (1)(3) vor fi actualizateanual, n raport cu rata inflaiei, prin ordin al ministruluiapelor i proteciei mediului.

  (5) Sumele ncasate din tarifele prevzute la alin. (1)(3) se fac venit la Fondul apelor, constituit n conformitatecu prevederile art. 84 din Legea apelor nr. 107/1996.

  Art. 19. (1) Experii certificai nceteaz s mai facparte din corpul de experi n urmtoarele cazuri:

  a) la expirarea termenului pentru care s-a eliberat certi-ficatul de expert, dac acesta nu a fost prelungit;

  b) prin decesul titularului;c) la cererea titularului, nregistrat la Direcia general

  de gospodrire a apelor din cadrul Ministerului Apelor iProteciei Mediului.

  (2) Certificatul de expert se revoc:a) dac persoana fizic certificat a fost condamnat

  prin sentin definitiv pentru fapte comise n exercitareaprofesiei;

  b) n caz de inactivitate a titularului pe o perioad maimare de 2 ani.

  (3) Certificatul de expert este suspendat pe perioada ncare titularul ocup o funcie care, n conformitate cu pre-vederile legii, intr n conflict de interese sau incompatibili-tate cu exercitarea funciei de expert.

  Art. 20 Experii certificai revocai pentru motiveleprevzute la art. 19 alin. (2) lit. a) nu pot s se mainscrie la concursul pentru redobndirea calitii de expertcertificat.

  Art. 21. Locurile de expert certificat, devenite vacanten una dintre modalitile prevzute la art. 19 alin. (1), vorfi scoase la concurs n termen de 6 luni.

  CAPITOLUL V

  Condiiile de exercitare a calitii de expert certificat

  Art. 22. (1) Evaluarea strii de siguran n exploa-tare a barajelor ncadrate n categoriile de importan A iB se realizeaz, pentru fiecare obiectiv, de ctre un expertcertificat n domeniu. Expertul poate angaja specialiti pen-tru realizarea expertizei.

  (2) Angajarea expertului certificat se face de ctre bene-ficiarul expertizei (deintorul sau administratorul barajului)n condiiile legii (cerere de ofert, licitaie sau ncredinaredirect, n cazuri justificate).

  (3) Nu este permis angajarea experilor certificai pen-tru evaluarea siguranei n exploatare a barajelor la careau participat direct ca ntocmitori, efi de proiect, executani(efi de punct de lucru, de lot sau de antier) ori caangajai ai societilor deintoare ale barajelor care seexpertizeaz.

  Art. 23. (1) Expertul certificat rspunde personal, ncondiiile legii, pentru soluiile i recomandrile fcute, inclu-siv pentru consecinele acestora.

  (2) Aplicarea soluiilor i/sau a recomandrilor expertuluicertificat este n sarcina i la latitudinea deciziei beneficia-rului, care rspunde, conform legii, de sigurana barajelorpe care le deine i/sau le administreaz.

  Art. 24. (1) Contestarea expertizei se poate face,potrivit legii, de beneficiar sau de organele abilitate s con-troleze sigurana barajelor.

  (2) Contestaia se rezolv prin contraexpertiz realizatde experi certificai, nominalizai de biroul operativ alComisiei Naionale pentru Sigurana Barajelor i a AltorLucrri Hidrotehnice, i este definitiv.

  Art. 25. Anexele nr. 1.1 i 1.2 fac parte integrantdin prezentul regulament.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.20024

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • ANEXA Nr. 1.1la regulament

  C E R E R E - T I P

  n vederea obinerii Certificatului de expert pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan A i B

  Subsemnatul/subsemnata ......................................., domiciliat/domiciliat n ............................,str. ........................................... nr. .........., judeul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a buletinu-lui/crii de identitate seria .......... nr. ......................., eliberat/eliberat de Secia de poliie .......... ladata de ........................, codul numeric personal .............................., avnd Atestatul MinisteruluiLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei nr. ....................., solicit participarea la concursul pen-tru obinerea Certificatului de expert pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelorncadrate n categoriile de importan A i B, organizat de Ministerul Apelor i Proteciei Mediuluin data de ................................... .

  Anexez toate documentele solicitate n Regulamentul privind organizarea i certificarea cor-pului de experi pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n catego-riile de importan A i B NTLH-014.

  (Data, semntura)

  ANEXA Nr. 1.2la regulament

  Model de Certificat de expert pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan A i B

  MINISTERUL APELOR I PROTECIEI MEDIULUI

  n baza prevederilor Legii nr. 466/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen aGuvernului nr. 244/2000 privind sigurana barajelor, ale Regulamentului privind organizarea i cer-tificarea corpului de experi pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor nca-drate n categoriile de importan A i B NTLH-014, aprobat prin Ordinul ministrului apelor iproteciei mediului nr. 114/2002, i ale Ordinului ministrului apelor i proteciei mediului privindaprobarea corpurilor de experi nr. ........../.......... se acord prezentul

  C E R T I F I C A T D E E X P E R T

  pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan A i B

  Nr. .................... din ........................

  domnului/doamnei .................................................., domiciliat/domiciliat n .......................................,str. ............................................ nr. ..............., judeul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a buleti-nului/crii de identitate seria .......... nr. .........., eliberat/eliberat de Secia de poliie .......... la datade ..................., codul numeric personal ............................., avnd Atestatul Ministerului LucrrilorPublice, Transporturilor i Locuinei nr. ....................., pentru corpul de experi .................*).

  Prezentul certificat de expert este valabil pe o perioad de 5 (cinci) ani de la data emiterii.

  Secretar de stat, Secretarul Comisiei de certificare,.......................................... ...........................................................

  (semntura) (semntura)

  L.S.

  *) Se va completa, dup caz, categoria de baraje pentru care este certificat.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 5

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • ANEXA Nr. 2

  P R O C E D U R de avizare a specialitilor pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor

  ncadrate n categoriile de importan C i D NTLH-015

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.20026

  Art. 1. (1) Membrii corpului de experi certificai pen-tru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelorpot evalua starea de siguran n exploatare a barajelorncadrate n categoriile de importan C i D, n conformi-tate cu prevederile Metodologiei privind stabilirea categoriilorde importan a barajelor NTLH-021, aprobat prinOrdinul ministrului apelor i proteciei mediului i alministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuineinr. 115/288/2002.

  (2) Evaluarea strii de siguran n exploatare a baraje-lor ncadrate n categoriile de importan C i D, prevzutla alin. (1), poate fi efectuat i de ctre membrii corpuluide experi certificai de Ministerul Apelor i ProtecieiMediului pentru barajele ncadrate n categoriile de impor-tan A i B, n limitele specialitii pentru care suntcertificai.

  Art. 2. (1) n vederea obinerii Avizului pentru evalua-rea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadraten categoriile de importan C i D, denumit n continuareaviz, eliberat de Direcia general de gospodrire a apelordin cadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului,specialitii, respectiv persoanele fizice prevzute la art. 1,care doresc s participe la licitaiile organizate de benefici-ari, vor depune un dosar cuprinznd urmtoarele documente:

  a) cerere-tip, conform modelului prezentat n anexanr. 2.1;

  b) copie legalizat de pe diploma de studii i, dup caz,de pe titluri tiinifice i altele;

  c) copie legalizat de pe atestatul de specialist verifica-tor de proiecte sau de expert tehnic, eliberat de MinisterulLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, n domeniileprevzute la art. 1;

  d) memoriu de activitate general curriculum vitae;e) memoriu de activitate n domeniul de atestare;f) cazier judiciar.(2) Tariful pentru obinerea avizului se achit numai

  dup admiterea dosarului pentru avizare, iar chitana deachitare se anexeaz la acesta.

  Art. 3. (1) Direcia general de gospodrire a apelordin cadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului anali-zeaz dosarul, decide i comunic solicitantului, n scris, ntermen de 10 zile:

  a) admiterea pentru avizare;b) solicitarea de completri;c) respingerea dosarului.(2) n cazul n care se decide admiterea pentru avizare,

  solicitantului i se vor comunica: data la care se va prezenta pentru obinerea avizului; necesitatea achitrii taxei i a prezentrii chitanei

  aferente;

  documentele necesare pe care va trebui s le aibasupra sa.

  (3) n cazul n care se decide solicitarea de completri,solicitantului i se vor comunica termenul de depunere idocumentele solicitate. Nedepunerea documentelor n ter-menul prevzut va conduce la respingerea dosarului.

  (4) n cazul n care se decide respingerea dosarului,solicitantului i se vor comunica motivele care au condus laaceast decizie. Dosarele respinse se restituie pe baz desemntur.

  (5) Posturile de specialiti avizai nu sunt limitate canumr.

  (6) Contestaiile cu privire la respingerea dosarului sedepun la secretarul de stat pentru ape din cadrulMinisterului Apelor i Proteciei Mediului n termen de 5 zilede la data comunicrii. Secretarul de stat pentru ape dis-pune analiza contestaiilor, iar rezultatul, care este definitiv,se comunic solicitantului n termen de 3 zile.

  Art. 4. (1) Eliberarea avizului, al crui model esteprezentat n anexa nr. 2.2, se face personal fiecrui solici-tant, n ziua prezentrii acestuia la Direcia general degospodrire a apelor din cadrul Ministerului Apelor iProteciei Mediului, n condiiile prevzute la art. 3 alin. (2).

  (2) Avizul este valabil pe o perioad de 5 ani de ladata eliberrii, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadde nc 5 ani.

  (3) Prelungirea valabilitii avizului se face n baza depu-nerii la Direcia general de gospodrire a apelor din cadrulMinisterului Apelor i Proteciei Mediului, cu 30 de zilenainte de expirarea termenului de valabilitate, a unui dosarcare va cuprinde:

  a) cererea de prelungire;b) memoriu de activitate n domeniul de avizare;c) chitana de achitare a tarifului pentru prelungirea vala-

  bilitii avizului.Art. 5. (1) Tariful pentru obinerea avizului este de

  600.000 lei.(2) Tariful pentru prelungirea valabilitii avizului este de

  400.000 lei.(3) Tarifele prevzute la alin. (1) i (2) vor fi actualizate

  anual, n raport cu rata inflaiei, prin ordin al ministruluiapelor i proteciei mediului.

  (4) Sumele ncasate din tarifele prevzute la alin. (1) i(2) se fac venit la Fondul apelor, constituit n conformitatecu prevederile art. 84 din Legea apelor nr. 107/1996.

  Art. 6. (1) Avizul i nceteaz valabilitatea nurmtoarele cazuri:

  a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat,dac acesta nu a fost prelungit;

  b) prin decesul titularului;

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • c) la cererea titularului, nregistrat la Direcia generalde gospodrire a apelor din cadrul Ministerului Apelor iProteciei Mediului.

  (2) Avizul se revoc n urmtoarele cazuri:a) n caz de inactivitate a titularului pe o perioad mai

  mare de 2 ani;b) dac persoana fizic avizat a fost condamnat prin

  sentin definitiv pentru fapte comise n exercitareaprofesiei.

  (3) Avizul este suspendat pe perioada n care titularulocup o funcie care, n conformitate cu prevederile legii,intr n conflict de interese sau incompatibilitate cu exerci-tarea funciei de specialist avizat.

  (4) Specialitii avizai revocai pentru motivele prevzutela alin. (2) lit. b) nu pot s mai depun un nou dosar pen-tru avizare.

  Art. 7. Evaluarea strii de siguran a barajelor ncadrate n categoriile de importan C i D se efectueazsub forma unui raport de inspecie tehnic, al cruiconinut este prevzut n Metodologia privind evaluareastrii de siguran n exploatare a barajelor i lacurilor deacumulare NTLH-022 sau n Metodologia privind eva-luarea strii de siguran n exploatare a barajelor i digu-rilor care realizeaz depozite de deeuri industriale NTLH-023, aprobate prin Ordinul ministrului apelor i pro-

  teciei mediului i al ministrului lucrrilor publice, transportu-rilor i locuinei nr. 116/289/2002.

  Art. 8. (1) Evaluarea strii de siguran a barajelorncadrate n categoriile de importan C i D se realizeaz,pentru fiecare obiectiv, de ctre un expert avizat, potrivitprevederilor prezentei proceduri.

  (2) Angajarea experilor avizai se face de ctre benefi-ciarul expertizei (deintorul sau administratorul barajului) ncondiiile legii (cerere de ofert, licitaie, ncredinare directn cazuri justificate).

  Art. 9. (1) Experii avizai rspund personal, ncondiiile legii, pentru soluiile i recomandrile fcute, inclu-siv pentru consecinele acestora.

  (2) Aplicarea soluiilor i/sau a recomandrilor prevzuten raportul de inspecie tehnic este n sarcina i la latitu-dinea deciziei beneficiarului, care rspunde, conform legii,de sigurana barajelor pe care le deine i/sau le adminis-treaz.

  Art. 10. (1) Contestarea expertizei se poate face,potrivit legii, de beneficiar sau de organele abilitate s con-troleze sigurana barajelor.

  (2) Contestaia se rezolv prin contraexpertiz realizatde ali specialiti avizai, angajai de beneficiarul expertizei.

  Art. 11. Anexele nr. 2.1 i 2.2 fac parte integrantdin prezenta procedur.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 7

  ANEXA Nr. 2.1la procedur

  C E R E R E - T I P

  n vederea obinerii Avizului pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C i D

  Subsemnatul/subsemnata ..................................., domiciliat/domiciliat n ...................................,str. .......................................... nr. .........., judeul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a buletinu-lui/crii de identitate seria .......... nr. .........., eliberat/eliberat de Secia de poliie .......... la data de............................., codul numeric personal ..............................., avnd Atestatul MinisteruluiLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei nr. .........., solicit obinerea Avizului pentru evaluareastrii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C i D.

  Anexez n copie toate documentele solicitate prin Procedura de avizare a specialitilor pentruevaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C iD NTLH-015.

  (Data, semntura)

  ANEXA Nr. 2.2la procedur

  Model de Aviz pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C i D

  MINISTERUL APELOR I PROTECIEI MEDIULUI Direcia general de gospodrire a apelor

  n baza prevederilor art. 4 alin. (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 244/2000privind sigurana barajelor, aprobat i modificat prin Legea nr. 466/2001, i ale Procedurii deavizare a specialitilor pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate n

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • categoriile de importan C i D NTLH-015, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i protecieimediului nr. 114/2002, Direcia general de gospodrire a apelor din cadrul Ministerului Apelor iProteciei Mediului este mputernicit s elibereze prezentul

  A V I Z

  pentru evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelorncadrate n categoriile de importan C i D

  Nr. .......... din ..........

  domnului/doamnei ....................................................., domiciliat/domiciliat n ....................................,str. .............................................. nr. .........., judeul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a buleti-nului/crii de identitate seria .......... nr. ....................., eliberat/eliberat de Secia de poliie.............la data de ........................., codul numeric personal ..........................., avnd Atestatul MinisteruluiLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei nr. .........., pentru evaluarea strii de siguran nexploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C i D, n domeniul .......... .

  Prezentul aviz este valabil pentru o perioad de 5 (cinci) ani de la data emiterii.Director general,

  .............................................(numele, prenumele i tampila)

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.20028

  MINISTERUL APELOR MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, I PROTECIEI MEDIULUI TRANSPORTURILOR I LOCUINEINr. 115 din 11 februarie 2002 Nr. 288 din 6 martie 2002

  O R D I Npentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importan

  a barajelor NTLH-021

  Ministrul apelor i proteciei mediului i ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei,avnd n vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 244/2000 privind sigurana

  barajelor, aprobat i modificat prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 i 110 din Legea apelor nr. 107/1996,precum i ale art. 8 i 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,

  n conformitate cu avizul tehnic consultativ al Comisiei Naionale pentru Sigurana Barajelor i a Altor LucrriHidrotehnice,

  n temeiul art. 7 din Hotrrea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Apelor iProteciei Mediului, modificat i completat prin Hotrrea Guvernului nr. 352/2001,

  n temeiul art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea i funcionarea MinisteruluiLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei,

  emit urmtorul ordin:

  Art. 1. Se aprob Metodologia privind stabilirea cate-goriilor de importan a barajelor NTLH-021, prevzutn anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

  Art. 2. Experii tehnici atestai de Ministerul LucrrilorPublice, Transporturilor i Locuinei potrivit prevederilor Legiinr. 10/1995 privind calitatea n construcii i ale actelor nor-mative emise n aplicarea acestei legi i certificai/avizai deMinisterul Apelor i Proteciei Mediului pentru evaluareastrii de siguran n exploatare a barajelor, conform preve-derilor Regulamentului privind organizarea i certificareacorpului de experi pentru evaluarea strii de siguran nexploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importanA i B NTLH-014, respectiv ale Procedurii de avizare aspecialitilor pentru evaluarea strii de siguran n

  exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importanC i D NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului ape-lor i proteciei mediului nr. 114/2002, precum i deintoriide baraje, cu orice titlu, rspund n aria lor de autoritatede ncadrarea n categorii de importan a barajelor i deaducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Art. 3. Direcia general de gospodrire a apelor iInspecia de stat a apelor din cadrul Ministerului Apelor iProteciei Mediului, Direcia general tehnic n construciidin cadrul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor iLocuinei i Inspectoratul de Stat n Construcii instituiepublic din subordinea acestuia vor urmri i vorcontrola aducerea la ndeplinire a prevederilor prezentuluiordin.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • Art. 4. La data intrrii n vigoare a prezentului ordini nceteaz aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrrilorpublice i amenajrii teritoriului i al ministrului apelor,pdurilor i proteciei mediului nr. 11N/20001.098/1999,

  publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 167din 19 aprilie 2000, precum i orice alte dispoziii contrare.

  Art. 5. Prezentul ordin va fi publicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 9

  Ministrul apelor i proteciei mediului,

  Petru Lificiu

  p. Ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei,Sergiu Sechelariusecretar de stat

  ANEX

  M E T O D O L O G I E

  privind stabilirea categoriilor de importan a barajelor NTLH-021

  CAPITOLUL I

  Obiectul prezentei metodologii

  Art. 1. Stabilirea categoriilor de importan a barajelor

  reprezint o obligaie legal a deintorilor/administratorilor

  de baraje, cu orice titlu, denumii n continuare deintori de

  baraje, n temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonana

  de urgen a Guvernului nr. 244/2000 privind sigurana

  barajelor, aprobat i modificat prin Legea nr. 466/2001,

  i este utilizat pentru:

  a) stabilirea tipului de urmrire n timp a barajelor

  special sau curent n conformitate cu rigorile impuse

  de sistemul calitii n construcii;

  b) ierarhizarea barajelor n vederea stabilirii programelor

  de evaluare a strii de siguran n exploatare a acestora;

  c) stabilirea listei cuprinznd barajele cu risc sporit;

  d) stabilirea atribuiilor de verificare i control al baraje-

  lor, care revin autoritilor publice centrale din domeniul

  lucrrilor publice i din domeniul gospodririi apelor;

  e) stabilirea obligaiilor ce revin deintorilor de baraje,

  precum i altor persoane juridice i fizice privind sigurana

  n exploatare a acestor tipuri de lucrri i luarea msurilor

  corespunztoare de reducere a riscului.

  Art. 2. (1) La stabilirea categoriei de importan a

  barajelor se va ine seama de:

  a) caracteristicile tehnice ale lucrrii, furnizate de ctre

  deintor;

  b) modul n care barajul este proiectat, construit, exploa-

  tat, reparat, afectat n timpul exploatrii, inspectat periodic,

  meninut n exploatare, postutilizat sau abandonat;

  c) necesitatea proteciei populaiei, a proprietii i a

  mediului mpotriva consecinelor poteniale produse n cazul

  cedrii acestor lucrri;

  d) mrimea pagubelor poteniale sau a prejudiciului pe

  care l poate aduce un accident la barajul respectiv;

  e) impactul social-economic n cazul ruperii unui baraj;

  f) modul n care apa i/sau deeul industrial lichid ori

  depus hidraulic este acumulat n cuveta lacului de acumu-

  lare sau a depozitului.

  (2) n scopul proteciei populaiei, a proprietii i a

  mediului Ministerul Apelor i Proteciei Mediului poate trece

  un baraj ntr-o categorie de importan superioar fa de

  cea declarat de deintor i l poate declara cu risc sporit.

  (3) Lista cuprinznd barajele cu risc sporit i cele nca-

  drate conform alin. (2) ntr-o categorie superioar de impor-

  tan se aprob prin ordin al ministrului apelor i proteciei

  mediului.

  CAPITOLUL II

  Principii generale

  Art. 3. (1) Prezenta metodologie se bazeaz pe

  cuantificarea componentelor riscului i a riscului final aso-

  ciat barajelor pentru acumulri de ap, precum i barajelor

  i digurilor care realizeaz depozite de deeuri industriale,

  denumite n continuare baraje i depozite, n vederea

  ncadrrii acestora n categoriile de importan A, B, C

  i D, utilizndu-se un sistem de criterii, indici i notri.

  (2) n funcie de valoarea indicelui de risc asociat

  barajului sau depozitului, acestea se ncadreaz n una

  dintre urmtoarele categorii de importan:

  A baraj de importan excepional;

  B baraj de importan deosebit;

  C baraj de importan normal;

  D baraj de importan redus.

  n cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului

  sau depozitului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar

  barajul nu poate fi exploatat.

  (3) Criteriul de stabilire a categoriei de importan a

  barajelor i depozitelor l constituie riscul determinat prin

  relaia:

  risc = indicele de cedare x consecina.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • CAPITOLUL III

  Criterii i subcriterii

  Art. 4. (1) Indicii utilizai n evaluarea riscului baraje-lor i depozitelor sunt:

  a) indicele BA care este determinat de caracteristicilebarajului sau depozitului (dimensiuni, tip, descrctori, clasade importan), ale amplasamentului acestuia (natura tere-nului de fundare i zona seismic) i de condiiile laculuide acumulare sau, dup caz, ale depozitului; criteriile ipunctajele corespunztoare sunt prevzute n tabelelenr. 1.1 i, respectiv, nr. 2.1 din anexele nr. 1 i 2;

  b) indicele CB, de stare a barajului, care este operantpentru barajele i depozitele existente i depinde de siste-mul de supraveghere, de lucrrile de ntreinere, de princi-palele date din urmrirea comportrii n timp (UCC) i decondiiile lacului de acumulare i ale uvrajelor-anex; crite-riile i punctajele aferente sunt prevzute n tabelelenr. 1.2 i, respectiv, nr. 2.2 din anexele nr. 1 i 2;

  c) indicele CA care cuantific consecinele avariei bara-jului sau a depozitului, inndu-se seama de posibile pierderide viei omeneti, de efectele produse asupra mediului, deefectele socioeconomice etc.; criteriile i punctajele cores-punztoare sunt prevzute n tabelele nr. 1.3 i, respectiv,nr. 2.3 din anexele nr. 1 i 2.

  (2) Pentru fiecare indice cuantificarea se face pe bazasubcriteriilor i a sistemului de puncte atribuit acestora.Punctajul total al unui criteriu este dat de suma aritmetica punctajelor subcriteriilor. n cazul indicilor BA i CBsituaia cea mai favorabil este exprimat prin punctajulmaxim, iar suma punctajelor subcriteriilor este plafonat lamaximum 100. n cazul indicelui CA subcriteriile sunt punc-tate maximal pentru consecinele cele mai grave, iar sumaacestora, n situaia cea mai defavorabil, este plafonatla 100.

  (3) n cazul barajelor sau depozitelor aflate n faza deproiectare sau execuie, indicelui CB, de stare a barajului, ise va atribui valoarea maxim (CB = 100).

  CAPITOLUL IV

  ncadrarea n categorii de importan a barajelor

  Art. 5. Riscul asociat unui baraj se apreciazprintr-un indice (RB) determinat prin relaia:

  CARB = ,(a x BA + x CB)

  n care indicii CA, BA i CB sunt cei prezentai laart. 4, iar coeficienii de pondere a i au valorile:

  a) coeficientul a :a = 1 pentru baraje sau depozite proiectate ori

  verificate conform reglementriloractuale;

  a = 0,8 pentru baraje sau depozite proiectate pebaza unor reglementri mai vechi;

  a = 0,4 pentru situaii n care nu se cunosc datereferitoare la proiectare;

  b) coeficientul :

  = 1 pentru baraje sau depozite aflate nproiectare ori construcie, respectivexistente, cu comportare normal petoat durata de exploatare;

  = 0,7 pentru baraje sau depozite existentecare au suferit incidente ori accidente nexploatare, remediate prin execuia delucrri suplimentare.

  Art. 6. n funcie de valoarea indicelui de risc asociatbarajului (RB) se determin categoria de importan, dupcum urmeaz:

  a) pentru barajele care realizeaz acumulri de ap:

  RB > 0,5 baraj de importan excepional(A);

  0,5 RB > 0,25 baraj de importan deosebit (B);

  0,25 RB > 0,1 baraj de importan normal (C);

  RB 0,1 baraj de importan redus (D);

  b) pentru barajele i digurile care realizeaz depozite dedeeuri industriale:

  RB > 0,8 baraj de importan excepio-nal (A);

  0,8 RB > 0,15 baraj de importan deosebit (B);

  0,15 RB > 0,05 baraj de importan normal (C);

  RB 0,05 baraj de importan redus (D).

  CAPITOLUL V

  Dispoziii finale

  Art. 7. (1) Stabilirea categoriei de importan prin uti-lizarea prezentei metodologii revine proiectantului, n cazullucrrilor noi, respectiv deintorului sau administratorului, ncazul barajelor existente.

  (2) ncadrarea unui baraj ntr-o categorie de importanse valideaz de ctre Comisia de avizare a proiectului, ncazul lucrrilor noi, i, respectiv, de ctre Comisia deurmrire a barajelor, organizat de deintor sau la caredeintorul este afiliat, n cazul lucrrilor existente. ComisiaNaional pentru Sigurana Barajelor i a Altor LucrriHidrotehnice are drept de control asupra stabilirii categorieide importan i, dup caz, de modificare a acesteia pen-tru oricare dintre barajele din Romnia.

  Art. 8. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant dinprezenta metodologie.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.200210

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 11

  ANEXA Nr. 1

  la metodologie*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.200212

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 13

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.200214

  AN

  EX

  A N

  r. 2

  la m

  etod

  olog

  ie*)

  *) A

  nexa

  nr.

  2 es

  te rep

  rodu

  s n

  facsim

  il.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 15

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.200216

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • MINISTERUL APELOR MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, I PROTECIEI MEDIULUI TRANSPORTURILOR I LOCUINEI

  Nr. 116 din 11 februarie 2002 Nr. 289 din 6 martie 2002

  O R D I Npentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor i lacurilor de acumulare NTLH-022 i a Metodologiei privind evaluarea strii de siguran

  n exploatare a barajelor i digurilor care realizeaz depozite de deeuri industriale NTLH-023

  Ministrul apelor i proteciei mediului i ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei,avnd n vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 244/2000 privind sigurana

  barajelor, aprobat i modificat prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 i 110 din Legea apelor nr. 107/1996,precum i ale art. 8 i 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,

  n conformitate cu avizul tehnic consultativ al Comisiei Naionale pentru Sigurana Barajelor i a Altor LucrriHidrotehnice,

  n temeiul art. 7 din Hotrrea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Apelor iProteciei Mediului, modificat i completat prin Hotrrea Guvernului nr. 352/2001,

  n temeiul art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea i funcionarea MinisteruluiLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei,

  emit urmtorul ordin:

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 17

  Art. 1. Se aprob Metodologia privind evaluarea striide siguran n exploatare a barajelor i lacurilor de acu-mulare NTLH-022, prevzut n anexa nr. 1.

  Art. 2. Se aprob Metodologia privind evaluarea striide siguran n exploatare a barajelor i digurilor care rea-lizeaz depozite de deeuri industriale NTLH-023,prevzut n anexa nr. 2.

  Art. 3. Experii tehnici atestai de Ministerul LucrrilorPublice, Transporturilor i Locuinei potrivit prevederilor Legiinr. 10/1995 privind calitatea n construcii i ale actelor nor-mative emise n aplicarea acestei legi i certificai/avizai deMinisterul Apelor i Proteciei Mediului pentru evaluareastrii de siguran n exploatare a barajelor, conform preve-derilor Regulamentului privind organizarea i certificareacorpului de experi pentru evaluarea strii de siguran nexploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importanA i B NTLH-014, respectiv ale Procedurii de avizare aspecialitilor pentru evaluarea strii de siguran n exploa-tare a barajelor ncadrate n categoriile de importan C iD NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor iproteciei mediului nr. 114/2002, precum i deintorii debaraje, cu orice titlu, rspund n aria lor de autoritate de

  ncadrarea n categorii de importan a barajelor i de adu-cerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Art. 4. Direcia general de gospodrire a apelor iInspecia de stat a apelor din cadrul Ministerului Apelor iProteciei Mediului, Direcia general tehnic n construciidin cadrul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor iLocuinei i Inspectoratul de Stat n Construcii instituiepublic n subordinea acestuia vor urmri i vor controlaaducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Art. 5. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant dinprezentul ordin.

  Art. 6. La data intrrii n vigoare a prezentului ordini nceteaz aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrrilorpublice i amenajrii teritoriului i al ministrului apelor,pdurilor i proteciei mediului nr. 21N/20001.099/1999pentru aprobarea metodologiilor privind evaluarea strii desiguran n exploatare a lucrrilor hidrotehnice, publicat nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 167 din 19 apri-lie 2000, precum i orice alte dispoziii contrare.

  Art. 7. Prezentul ordin va fi publicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I.

  Ministrul apelor i proteciei mediului,

  Petru Lificiu

  p. Ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei,Sergiu Sechelariu,secretar de stat

  ANEXA Nr. 1

  M E T O D O L O G I E

  privind evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor i lacurilor de acumulare NTLH-022CAPITOLUL I

  Dispoziii generale

  Art. 1. (1) Evaluarea strii de siguran n exploatarea barajelor i lacurilor de acumulare, inclusiv a construciilori instalaiilor-anex aferente, denumit n continuareevaluarea siguranei, este o expertiz tehnic cu caracterspecial, pe care, n conformitate cu prevederile art. 64alin. (2) i ale art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996,deintorii de lucrri hidrotehnice, cu orice titlu, au obligaias o efectueze periodic, indiferent de mrimea lucrrii saude folosinele acesteia.

  (2) n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) dinOrdonana de urgen a Guvernului nr. 244/2000 privindsigurana barajelor, aprobat i modificat prin Legeanr. 466/2001, evaluarea strii de siguran n exploatare iverificarea respectrii exigenelor de performan referitoarela sigurana barajelor se realizeaz de experi tehniciatestai de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor iLocuinei, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind cali-tatea n construcii i ale actelor normative emise n aplica-rea acestei legi, i certificai/avizai de Ministerul Apelor iProteciei Mediului pentru evaluarea strii de siguran nexploatare a barajelor, denumii n continuare experi.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • Art. 2. (1) Se supun prevederilor prezentei metodolo-gii barajele, inclusiv cuvetele lacurilor de acumulare i con-struciile i instalaiile-anex aferente, denumite ncontinuare lucrri hidrotehnice, ncadrate n categorii deimportan conform Metodologiei privind stabilirea cate-goriilor de importan a barajelor NTLH-021, aprobatprin Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului i alministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuineinr. 115/288/2002.

  (2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) barajele idigurile care realizeaz depozite de deeuri industriale.

  Art. 3. n conformitate cu prevederile art. 5, 9 i 13din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, orga-nizarea activitii de supraveghere i urmrire a comportriin timp i evaluarea siguranei lucrrilor hidrotehnice repre-zint o component a sistemului calitii n construcii.

  Art. 4. Coordonarea, ndrumarea i urmrirea acti-vitii de supraveghere a lucrrilor hidrotehnice, n vedereaexploatrii n siguran a acestora, precum i pentru evalu-area siguranei lor, sunt realizate de Comisia Naionalpentru Sigurana Barajelor i a Altor Lucrri Hidrotehnice,denumit n continuare CONSIB, care funcioneaz pelng Ministerul Apelor i Proteciei Mediului ca organismcu caracter consultativ.

  Art. 5. (1) Evaluarea siguranei unei lucrrihidrotehnice constituie o verificare a strii tehnice a lucrrii,precum i a condiiilor de exploatare, urmrindu-se modulde ndeplinire a exigenelor prevzute de reglementrile nvigoare i de practica inginereasc din domeniu, pe care orealizeaz, n condiiile prevzute de prezenta metodologie,experi sau comisii de expertiz coordonate de experi cer-tificai/avizai conform Ordonanei de urgen a Guvernuluinr. 244/2000, aprobat i modificat prin Legea nr. 466/2001.

  (2) n cazul n care se constat c lucrarea hidrotehnicverificat prezint un grad de siguran mai mic dect celprevzut prin reglementrile n vigoare, evaluarea siguraneitrebuie s stabileasc i soluiile posibile de remediere, nvederea asigurrii nivelului normat de siguran.

  Art. 6. Experii care efectueaz evaluarea strii desiguran n exploatare a lucrrilor hidrotehnice sunt certi-ficai, respectiv avizai, n conformitate cu Regulamentul pri-vind organizarea i certificarea corpului de experi pentruevaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor nca-drate n categoriile de importan A i B NTLH-014 icu Procedura de avizare a specialitilor pentru evaluareastrii de siguran n exploatare a barajelor ncadrate ncategoriile de importan C i D NTLH-015, aprobateprin Ordinul ministrului apelor i proteciei mediuluinr. 114/2002.

  CAPITOLUL IIEtapele i coninutul evalurii siguranei

  Art. 7. Evaluarea siguranei se realizeaz prinmetode de investigare specifice i cuprinde att analizainformaiilor existente (proiect, date despre execuie, com-portare n exploatare), ct i studii i/sau postcalcule pri-vind valorile actualizate ale parametrilor determinani pentrusigurana n exploatare a lucrrii hidrotehnice.

  Art. 8. (1) Prin coninut i abordare, evaluarea sigu-ranei cuprinde dou etape:

  etapa I, evaluarea preliminar, care are ca obiect:a) caracterizarea strii tehnice a lucrrii hidrotehnice i

  a condiiilor de exploatare, astfel cum rezult dininformaiile existente n momentul evalurii i din inspeciatehnic de constatare a strii tehnice i funcionale;

  b) stabilirea programului de investigaii suplimentare,necesare pentru finalizarea analizei strii de siguran,dac este necesar;

  etapa a II-a, evaluarea final, care are ca obiect:a) stabilirea strii de siguran a lucrrii hidrotehnice,

  inndu-se seama de analiza tuturor factorilor, inclusiv derezultatele investigaiilor suplimentare;

  b) propunerea lucrrilor i a msurilor necesare pentruaducerea parametrilor constructivi i funcionali la gradul desiguran n exploatare corespunztor cerinelor ireglementrilor n vigoare;

  c) stabilirea condiiilor de exploatare pentru perioadaurmtoare.

  (2) Fiecare etap se ncheie prin ntocmirea unui raportde evaluare.

  Art. 9. Pentru efectuarea evalurii preliminaredeintorul/administratorul lucrrii hidrotehnice va pune ladispoziie expertului care ntocmete evaluarea urmtoareledocumentaii:

  a) datele privind proiectarea, execuia, funcionarea iexploatarea lucrrii hidrotehnice;

  b) raportul de sintez privind comportarea n timp alucrrii hidrotehnice de la punerea n funciune i pn nprezent.

  Art. 10. Documentaia prevzut la art. 9 lit. a) sentocmete pe baza datelor existente privind proiectarea,execuia, funcionarea i exploatarea lucrrii hidrotehnice iva avea urmtorul coninut:

  1. Prezentarea general a lucrrii hidrotehnice:1.1. Amplasarea (bazinul hidrografic, cursul de ap,

  codul cadastral din Cadastrul apelor, judeul, localitile dinamonte i din aval, cile de acces etc.)

  1.2. Deintorul sau administratorul1.3. Funciile lucrrii hidrotehnice, clasa i categoria de

  importan (inclusiv modul de stabilire i modificrile sufe-rite pornind de la corespondena clasei de importan cusituaia actual)

  1.4. Construciile i instalaiile-anex aferente ale lucrriihidrotehnice

  1.5. Datele caracteristice pentru lucrarea hidrotehnic(volume de ap, niveluri minime i maxime ale apei cores-punztoare diferitelor asigurri, suprafaa bazinului contro-lat, lucrrile hidrotehnice existente din amonte i din aval)

  1.6. Scurt istoric al lucrrii hidrotehnice (perioadele derealizare a etapelor importante, ncepnd cu lucrrile destudii, unitile care au participat la diferitele etape, persoa-nele responsabile pentru faze i lucrri importante, eventu-ale modificri ale concepiei generale, lucrri deexpertizare)

  2. Condiii naturale n amplasament:2.1. Situaia hidrologic (debite medii, minime, maxime,

  volumul undelor de viitur pentru diferite asigurri, modulde determinare i comparaia cu valorile iniiale deproiectare)

  2.2. Situaia geologic (natura rocii din frontul deretenie i din cuveta lacului, principalele caracteristici mine-ralogice i fizico-chimice, caracteristici de calcul adoptate,accidente tectonice)

  2.3. Situaia hidrogeologic (descrierea straturilor-suporti a principalelor caracteristici, surse de alimentare i dre-naj, chimismul apelor subterane)

  2.4. Seismicitatea zonei, actual i la proiectare 3. Descrierea lucrrilor din frontul de retenie:3.1. Datele constructive (plan de situaie i seciuni

  caracteristice, materiale utilizate etc.) 3.2. Lucrrile de etanare i drenaj (descriere, ampla-

  sare, tehnologie de execuie, lucrri de verificare)

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.200218

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • 3.3. Evacuatorii de ape mari, echipamentele hidromeca-nice i disipatorii

  4. Verificarea prin calcul a lucrrii:4.1. Calculele de rezisten i stabilitate n regim static

  i dinamic 4.2. Calculele de infiltraii, inclusiv cele privitoare la

  influena amenajrii asupra regimului apelor subterane dinzon

  4.3. Calculul hidraulic al evacuatorilor 4.4. Zonele posibil a fi inundate n aval pentru diferite

  ipoteze de funcionare a evacuatorilor i pentru diferite ipo-teze de rupere a barajului

  5. Sistemul de supraveghere:5.1. Obiectivele sistemului de supraveghere (fenomene

  considerate importante pentru sigurana lucrrilor, observaiiprogramate i parametrii msurai pentru urmrireaacestora)

  5.2. Instalaiile i aparatura de msurare pentrusolicitrile exterioare (posturi hidrometrice n amonte iaval, limnigrafe, mire, pluviometre, termometre, foraje hidro-geologice, profiluri de urmrire a colmatrii lacului i aevoluiei albiei n aval, aparatur seismic etc.)

  5.3. Instalaiile i aparatura de msurare pentruurmrirea lucrrilor de barare i a fundaiei acestora(deplasri absolute n plan i pe vertical, deplasri rela-tive, infiltraii, eforturi i deformaii, presiuni interstiiale, tem-peraturi interne etc.)

  5.4. Modificrile survenite n alctuirea sistemului desupraveghere (ieirea din funciune sau renunarea laanumite sisteme de msur, instalarea de sisteme noi,datele de intrare n funciune, modificri ale msurtorilorde referin)

  6. Sistemul de avertizare-alarmare7. Date privind execuia:7.1. Ritmul de execuie, succesiunea etapelor principale 7.2. Sinteza rezultatelor activitii de verificare a calitii

  execuiei 7.3. Evenimentele deosebite din timpul execuiei (viituri,

  seisme, accidente, defeciuni, remedieri, schimbri desoluii)

  7.4. Constatrile comisiilor i ale organelor de control larecepiile efectuate (msuri dispuse i realizate, inventarulde lucrri i msuri nerealizate)

  8. Situaia documentaiilor existente:8.1. Cartea construciei (inclusiv evidena observaiilor i

  a msurtorilor efectuate n cadrul supravegherii) 8.2. Regulamentele de exploatare i de urmrire a com-

  portrii 8.3. Schema organizatoric pentru activitatea de

  exploatare 8.4. Planul de avertizare-alarmare a localitilor, obiecti-

  velor social-economice i a terenurilor din aval n caz deaccident la lucrarea hidrotehnic

  9. Situaia reglementrilor privind gospodrirea apelori protecia mediului:

  9.1. Avizul de gospodrire a apelor 9.2. Autorizaia de gospodrire a apelor 9.3. Acordul de mediu 9.4. Autorizaia de mediu 9.5. Evaluri ale strii de siguran n exploatare Art. 11. Documentaia prevzut la art. 9 lit. b) se

  ntocmete pe baza informaiilor obinute prin observaii imsurtori n cadrul activitii de urmrire a comportrii ntimp (UCC) pe ntreaga perioad de existen a lucrrilor iva avea urmtorul coninut:

  1. Organizarea activitii de supraveghere:1.1. Schema de organizare, atribuiile i responsabilitile

  diferitelor compartimente, pregtirea personalului 1.2. Frecvena observaiilor i msurtorilor 1.3. Criteriile de avertizare-alarmare 1.4. Aprecieri asupra funcionalitii aparaturii 1.5. Prelucrarea primar a msurtorilor 1.6. Studiile de comportare ntocmite 1.7. Fluxul informaional-decizional 2. Solicitrile lucrrii n cursul exploatrii (caracterizate

  n raport cu valorile de calcul): 2.1. Nivelul n lac 2.2. Precipitaiile nregistrate n zona lucrrii 2.3. Temperatura aerului 2.4. Viiturile nregistrate 2.5. Solicitrile seismice 2.6. Modificrile produse de colmatare sau eroziuni 3. Sinteza observaiilor vizuale (curente i a inspeciilor

  periodice efectuate n cadrul programului de supraveghere): 3.1. Integritatea structurii, inclusiv fundaia i versanii 3.2. Lacul de acumulare i versanii acestuia 3.3. Evacuatorii i echipamentul hidrometric 3.4. Situaia enalelor amonte i aval 4. Evoluia parametrilor msurai:4.1. Deplasri (absolute i relative) 4.2. Infiltraii, inclusiv funcionarea sistemelor de drenaj

  (debite, niveluri piezometrice etc.) 4.3. Alte elemente msurate (eforturi i deformaii,

  presiuni interstiiale, temperaturi etc.) 4.4. Comparaia dintre parametrii msurai i prognoza

  iniial, precum i cu prognoza rezultat din simulri pemodele de comportare

  5. Evenimente deosebite nregistrate i msurileadoptate

  6. ConcluziiArt. 12. Raportul de evaluare preliminar se

  ntocmete de expert i va cuprinde: a) definirea obiectului evalurii siguranei; b) aprecieri privind relevana datelor prezentate de

  deintorul lucrrii hidrotehnice; c) caracterizarea strii tehnice a barajului, rezultat din

  analiza datelor disponibile; d) referatul de inspecie tehnic a lucrrii hidrotehnice; e) evaluarea preliminar a siguranei n raport cu exi-

  genele de performan stabilite de reglementrile nvigoare;

  f) identificarea situaiilor de risc i, eventual, ierarhizareaacestora;

  g) programul de investigaii suplimentare (studii de tereni de laborator, postcalcule, simulri i manevre de exploa-tare etc.), necesare pentru ntocmirea raportului final deevaluare;

  h) concluzii. Art. 13. Referatul prevzut la art. 12 lit. d) va avea

  urmtorul coninut: 1. Condiii de realizare a inspeciei:1.1. Scopul inspeciei 1.2. Datele generale asupra inspeciei 1.3. Situaia construciei n perioada inspeciei, speci-

  ficndu-se condiiile de exploatare (normale, cu restricii,constructive, situaia unui incident, accident sau a uneiavarii), nivelul apei n lac, valoarea debitelor afluente n lac(raportat la Q modul), regimul de precipitaii, temperaturaexterioar i evoluia lor n ultimele 4 sptmni, eveni-mente speciale semnalate anterior de ctre personalul deexploatare (seisme, deversri, valori deosebite la aparaturade msur existent)

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 19

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • 2. Evacuarea apelor mari:2.1. Condiii conexe: a) condiii n bazinul amonte (privind debitele maxime

  naturale i accidentale); b) condiii n bazinul aval (restricii, meninerea capa-

  citii de scurgere); c) sistemul hidrometric propriu; d) existena, cunoaterea i aplicarea regulilor de

  exploatare la ape mari, funcionarea sistemului informaionaln cazul n care este prevzut pregolirea sau funcionareacorelat n cascad a amenajrii

  2.2. Capacitatea evacuatorilor: a) condiii generale (pentru fiecare evacuator indepen-

  dent: deversor liber, de semiadncime, golire de fund etc.); b) starea lucrrilor din beton (starea general, degradri,

  fisuri, rugozitate); c) dispozitive i msuri pentru evitarea blocrii cu pluti-

  tori sau ghea, mijloace de intervenie n caz de blocare; d) starea disipatorului de energie; e) limitri de debit datorit unor lucrri asociate; f) capacitatea i disponibilitatea evacuatorilor suplimen-

  tari prevzui n proiect (central hidroelectric, ecluze, eva-cuatori fuzibili)

  2.3. Echipamente hidromecanice pentru evacuarea ape-lor mari:

  a) probe de funcionare n prezena experilor (n sar-cin sau cu batardouri lsate);

  b) grtare i dispozitive de curare: gradul denfundare;

  c) batardouri (existen, stare, condiii de montare); d) trolii, motoare; e) cabluri, lanuri, tije de manevr; f) circuite hidraulice i pneumatice; g) sisteme de nclzire (dezgheare); h) sistemul de control al poziiei; i) sisteme multiple de acionare, accese; j) accese, iluminat normal i de siguran n zonele de

  acionare i de intervenie; k) surse de alimentare cu energie; l) mijloace de intervenie n caz de blocare a echipa-

  mentelor 2.4. Morfologia patului i regimul nivelurilor la ape mari: a) situaia colmatrilor n lac; b) situaia enalelor amonte i aval (eroziuni, depuneri,

  vegetaie); c) dispozitive de msur a nivelurilor n lungul acu-

  mulrii; d) niveluri aval n cazul apelor mari i efectele acestora

  asupra acceselor pentru intervenie i asupra siguranei cir-cuitelor de alimentare cu energie electric

  3. Lacul de acumulare:3.1. Stabilitatea versanilor: a) alunecri de versani (stabilizate sau active, descri-

  ere, evoluie, mijloace de urmrire, lucrri de stabilizare); b) eroziuni de maluri (descriere, efecte)3.2. Colmatarea ca surs de aciuni suplimentare

  (ncrcri, grzi, remuu) asupra lucrrilor de retenie 4. Starea structural a lucrrilor:4.1. Observaii vizuale asupra lucrrilor: a) condiii pentru observaii vizuale: starea acceselor

  (galerii, pasarele, puuri, berme, taluzuri), iluminat, epuiz-mente, ventilaii;

  b) pentru suprafeele vizibile din beton: fisuri, exfolieri,umeziri i scurgeri de ap, infiltraii, deteriorri mecanicesau chimice, depuneri minerale sau organice, efecte pro-duse de eroziune sau cavitaie;

  c) pentru rosturi (permanente sau de construcie):deschidere, strivire, forfecare, infiltraie, depuneri, prezenavegetaiei;

  d) pentru lucrrile de umpluturi: starea taluzurilor, pro-tecie, abateri din profil, fisuraie, crpturi, crevase,prbuiri

  4.2. Inspectarea prilor imersate (dac este cazul, nraport cu natura fenomenelor care pot afecta starea desiguran)

  4.3. Subpresiuni, infiltraii i drenaje: a) starea dispozitivelor directe de msurare a subpresiu-

  nilor, a drenajelor i a altor construcii de descrcare asubpresiunilor (puuri de depresurizare, filtre aciculare,epuizmente, sifonri);

  b) localizarea de zone de infiltraie, grifoane, prbuiri,alunecri locale n zonele umede, apariia vegetaieispecifice;

  c) starea sistemului de separare i msurare a debitelorinfiltrate, corectitudinea bilanului msurtorilor pe zone ipe ansamblul lucrrii (galerii, puuri, rigole, canale);

  d) starea fizic, de ntreinere i de funcionare a echi-pamentelor electrice i mecanice care contribuie la asigura-rea drenajului (pompaj, sifonare, prevenirea ngheriicapetelor de evacuare pe fiecare component, inclusivdubla alimentare cu energie)

  4.4. Incidente, accidente sau avarii anterioare: a) descrierea incidentelor, accidentelor sau a avariilor,

  precum i a remedierilor efectuate; b) observaii asupra modului de realizare a remedierilor

  i asupra comportrii acestora; c) durabilitatea unor reparaii mai vechi 4.5. Semnalarea modificrilor vizibile aduse construciei: a) adugri, demolri, accese noi sau desfiinate; b) verificarea corectitudinii modificrilor n raport cu pro-

  iectul i reglementrile legale specifice 5. Verificarea sistemului de urmrire a comportrii n

  timp:5.1. Controlul existenei, cunoaterii i aplicrii

  instruciunilor de urmrire curent i special pentru echipade supraveghere local

  5.2. Verificri privind funcionarea dispozitivelor i a apa-raturii de msur, privind modul de prelucrare primar imodul de transmitere a informaiei n cazuri tipice

  5.3. Verificarea funcionrii sistemului informaional carepermite decizia i intervenia rapid n cazul unor observaiianormale, inclusiv a timpului scurs ntre observaie i primi-rea ordinului de aciune pentru situaii atipice simulate

  5.4. Starea acceselor pentru observaii vizuale i pentrumsurtori

  6. Alte elemente:6.1. Verificarea sistemului de arhivare i transmitere a

  datelor, precum i a accesibilitii rapide la documente(planuri, cartea construciei)

  6.2. Sistemul de comunicaii i de avertizare-alarmare(n condiii de defectare a liniei de comunicaii normale)

  6.3. Existena i cunoaterea Planului de avertizare-alar-mare a populaiei i a obiectivelor din aval n caz deaccident la lucrarea hidrotehnic i a procedurii de decizien caz de alert

  6.4. Existena i accesibilitatea materialelor i pieselorde schimb pentru intervenii n caz de incident, accidentsau avarie, conform prevederilor proiectului i instruciunilorde exploatare.

  Art. 14. Raportul de evaluare final se ntocmete deexpert i va cuprinde:

  a) sinteza raportului de evaluare preliminar a sigu-ranei;

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.200220

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • b) rezultatele investigaiilor suplimentare (cu rapoarte-anex de detaliu);

  c) referatul privind starea tehnic, funcional i de sigu-ran n exploatare a lucrrii hidrotehnice;

  d) propuneri privind condiiile de continuare a exploatriilucrrii, specificndu-se, dup caz: funcionarea la parametriidin proiect, funcionarea cu restricii n exploatare saufuncionarea condiionat de realizarea unui program delucrri de remediere sau de reabilitare;

  e) concluzii. Art. 15. Referatul prevzut la art. 14 lit. c) va avea

  urmtorul coninut: 1. Aspecte generale:1.1. Deintorul sau administratorul lucrrii 1.2. ncadrarea n clase i pe categorii de importan 1.3. Reglementrile utilizate la proiectare i execuie;

  diferene fa de sistemul de reglementri actuale 1.4. Organizarea activitii curente de evaluare a sigu-

  ranei n funcionare 1.5. Avariile, incidentele sau fenomenele atipice produse

  n exploatare 1.6. Interveniile constructive n perioada de exploatare 2. Aspecte hidrologice i hidraulice:2.1. Regimul hidrologic actual; baza de date i modul

  de evaluare, comparaie cu regimul evaluat la data pro-iectrii, valori de calcul i de verificare

  2.2. Capacitatea evacuatorilor de ape mari, capacitiproiectate i capaciti actuale, fiabilitate, influenainstruciunilor de exploatare asupra capacitii de evacuareproiectate

  2.3. Tranzitarea viiturilor prin acumulare2.4. Sisteme de prognoz i de exploatare operativ2.5. Condiii de curgere la coada lacului, cote de remuu

  i efecte asupra grzilor2.6. Capacitatea de tranzitare a albiei aval n raport cu

  condiiile de exploatare n siguran2.7. Planuri de alarmare i evacuare n zona aval3. Aspecte structurale:3.1. Metodele de calcul utilizate la proiectare, scenariile

  de cedare considerate, criteriile de rezisten i stabilitateurmrite, elementele evideniate de postcalcule

  3.2. Ipotezele de ncrcare i coeficienii de siguran(eventual probabiliti de cedare)

  3.3. Stabilitatea fundaiei3.4. Deformaiile i deplasrile structurii3.5. Nivelul eforturilor i/sau al presiunilor interstiiale3.6. Deteriorarea materialelor (efectul mbtrnirii sau ale

  suprasolicitrilor), evoluia deteriorrilor3.7. Apariia discontinuitilor structurale fisuri,

  crpturi, deschideri de rosturi etc.3.8. Infiltraii i subpresiuni3.9. Prognoza comportrii seismice (metodologie, inter-

  pretri)4. Aspecte privind lacul de acumulare:4.1. Stabilitatea versanilor

  4.2. Colmatarea i efectele acesteia asupra structurii icapacitii de evacuare a apelor mari

  4.3. Exploatarea n regim de iarn efecte structurale5. Aspecte privind sistemul de urmrire a comportrii

  n timp:5.1. Existena i gradul de dotare cu aparatur de

  msur i control (AMC)5.2. Instruciunile de urmrire curent i special5.3. Sistemul informaional i decizional5.4. Monitorizarea special n cazuri de seism sau viituri6. Consideraii privind riscul i eficiena msurilor

  preventiveArt. 16. Dac datele avute la dispoziie permit for-

  mularea concluziilor privind condiiile de exploatare, evalua-rea siguranei se poate ncheia dup etapa de evaluarepreliminar, la propunerea expertului, prin ntocmirea refe-ratului prevzut la art. 15.

  CAPITOLUL IIIDispoziii finale

  Art. 17. (1) Documentaiile de evaluare a siguraneilucrrilor hidrotehnice sunt naintate de deintor pentruavizare la Direcia general de gospodrire a apelor dincadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului.

  (2) Avizarea se efectueaz de ctre biroul operativ alCONSIB. La edinele de avizare vor fi cooptai ca membriai comisiei de avizare i ali specialiti, la propunereaDireciei generale de gospodrire a apelor din cadrulMinisterului Apelor i Proteciei Mediului.

  (3) La avizare particip reprezentantul deintoruluilucrrii hidrotehnice i expertul care a efectuat evaluareasiguranei.

  (4) n funcie de concluziile analizei, comisia de avizarepoate emite, la recomandarea biroului operativ al CONSIB,un aviz privind evaluarea strii de siguran a lucrrii hidro-tehnice, semnat de toi participanii, sau poate solicita com-pletri i reprogrameaz avizarea lucrrii. Avizul esteobligatoriu pentru obinerea acordului i autorizaiei defuncionare n siguran a lucrrii hidrotehnice.

  (5) Avizarea se efectueaz n conformitate cu prevede-rile Instruciunilor de organizare i funcionare a comisiilorde avizare a documentaiilor de evaluare a strii de sigu-ran n exploatare a barajelor NTLH-040, care seaprob prin ordin al ministrului apelor i proteciei mediului,n baza avizului tehnic consultativ al biroului operativ alCONSIB.

  (6) Membrii comisiei de avizare beneficiaz de o indem-nizaie de edin stabilit prin ordin al ministrului apelor iproteciei mediului, potrivit art. 20 din Legea nr. 40/1991 cuprivire la salarizarea Preedintelui i Guvernului Romniei,precum i a personalului Preediniei, Guvernului i alcelorlalte organe ale puterii executive, republicat, cu modi-ficrile i completrile ulterioare, n raport cu timpul lucratn afara programului normal de lucru.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.2002 21

  ANEXA Nr. 2

  M E T O D O L O G I Eprivind evaluarea strii de siguran n exploatare a barajelor i digurilor care realizeaz

  depozite de deeuri industriale NTLH-023CAPITOLUL I

  Dispoziii generale

  Art. 1. (1) Evaluarea strii de siguran n exploatarea barajelor i digurilor care realizeaz depozite de deeuri

  industriale, denumit n continuare evaluarea siguranei, este

  o expertiz tehnic cu caracter special, pe care, n confor-

  mitate cu prevederile art. 64 alin. (2) i ale art. 68 din

  Legea apelor nr. 107/1996, deintorii/administratorii, cu

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • orice titlu, au obligaia s o efectueze periodic, indiferentde mrimea lucrrii sau de folosinele acesteia.

  (2) n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) dinOrdonana de urgen a Guvernului nr. 244/2000 privindsigurana barajelor, aprobat i modificat prin Legeanr. 466/2001, evaluarea strii de siguran n exploatare iverificarea respectrii exigenelor de performan referitoarela sigurana barajelor se realizeaz de experi i specialitiatestai de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor iLocuinei i certificai/avizai de Ministerul Apelor iProteciei Mediului, denumii n continuare experi.

  Art. 2. (1) Se supun prevederilor prezentei metodolo-gii urmtoarele baraje i diguri realizate pentru stocarea iepurarea mecanic a hidroamestecurilor de deeuriindustriale:

  a) iazurile de decantare a sterilului din industria minier;b) haldele de zgur i cenu din industria termo-

  electric;c) batalele de lam din industria petrolier;d) batalele de lam din industria chimic i petro-

  chimic;e) batalele din zootehnie;f) batalele pentru depozitarea deeurilor i substanelor

  toxice i periculoase.(2) Lucrrile prevzute la alin. (1), denumite n continu-

  are lucrri hidrotehnice, se ncadreaz n categorii deimportan n conformitate cu Metodologia privind stabilireacategoriilor de importan a barajelor NTLH-021, apro-bat prin Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului ial ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuineinr. 115/288/2002.

  Art. 3. n conformitate cu prevederile art. 5, 9 i 13din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, orga-nizarea activitii de supraveghere i urmrire a comportriin timp i evaluarea siguranei lucrrilor hidrotehnice repre-zint o component a sistemului calitii n construcii.

  Art. 4. Coordonarea, ndrumarea i urmrirea acti-vitii de supraveghere a lucrrilor hidrotehnice, n vedereaexploatrii n siguran a acestora, precum i pentru evalu-area siguranei lor, sunt realizate de Comisia Naionalpentru Sigurana Barajelor i a Altor Lucrri Hidrotehnice,denumit n continuare CONSIB, care funcioneaz pelng Ministerul Apelor i Proteciei Mediului ca organismcu caracter consultativ.

  Art. 5. (1) Evaluarea siguranei unei lucrri hidroteh-nice constituie o verificare a strii tehnice a lucrrii, pre-cum i a condiiilor de exploatare, urmrindu-se modul dendeplinire a exigenelor prevzute de reglementrile nvigoare i de practica inginereasc din domeniu, pe care orealizeaz, n condiiile prevzute de prezenta metodologie,experi sau comisii de expertiz coordonate de experi cer-tificai/avizai conform Ordonanei de urgen a Guvernuluinr. 244/2000, aprobat i modificat prin Legea nr. 466/2001.

  (2) n cazul n care se constat c lucrarea hidrotehnicverificat prezint un grad de siguran mai mic dect celprevzut de reglementrile n vigoare, evaluarea siguraneitrebuie s stabileasc i soluiile posibile de remediere, nvederea asigurrii nivelului normat de siguran.

  Art. 6. Experii care efectueaz evaluarea strii desiguran n exploatare a lucrrilor hidrotehnice sunt certi-ficai n conformitate cu Regulamentul privind organizareai certificarea corpului de experi pentru evaluarea strii desiguran n exploatare a barajelor ncadrate n categoriilede importan A i B NTLH-014, respectiv avizai nconformitate cu Procedura de avizare a specialitilor pentruntocmirea evalurii strii de siguran n exploatare a bara-jelor ncadrate n categoriile de importan C i D

  NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor i pro-teciei mediului nr. 114/2002.

  CAPITOLUL IIEtapele i coninutul evalurii siguranei

  Art. 7. Evaluarea siguranei se realizeaz prinmetode de investigare specifice i va cuprinde att analizainformaiilor existente (proiect, date despre execuie, com-portare n exploatare), ct i studii i/sau postcalcule pri-vind valorile actualizate ale parametrilor determinani pentrustarea de siguran n exploatare a lucrrii hidrotehnice.

  Art. 8. (1) Prin coninut i abordare evaluarea sigu-ranei va cuprinde dou etape:

  etapa I, evaluarea preliminar, care are ca obiect:a) caracterizarea strii tehnice a lucrrii hidrotehnice i

  a condiiilor de exploatare, astfel cum rezult dininformaiile existente n momentul evalurii i din inspeciatehnic de constatare a strii tehnice i funcionale;

  b) stabilirea programului de investigaii suplimentare,necesare pentru finalizarea analizei strii de siguran,dac este necesar;

  etapa a II-a, evaluarea final, care are ca obiect:a) stabilirea strii de siguran a lucrrii hidrotehnice,

  inndu-se seama de analiza tuturor factorilor, inclusiv derezultatele investigaiilor suplimentare;

  b) propunerea lucrrilor i a msurilor necesare pentruaducerea parametrilor constructivi i funcionali la gradul desiguran n exploatare corespunztor cerinelor i regle-mentrilor n vigoare;

  c) stabilirea condiiilor de exploatare pentru perioadaurmtoare.

  (2) Fiecare etap se ncheie prin ntocmirea unui raportde evaluare.

  Art. 9. Pentru efectuarea evalurii preliminaredeintorul/administratorul lucrrii hidrotehnice va pune ladispoziie expertului care ntocmete evaluarea urmtoareledocumentaii:

  a) datele privind proiectarea, execuia, funcionarea iexploatarea lucrrii hidrotehnice;

  b) raportul de sintez privind comportarea n timp alucrrii hidrotehnice de la punerea n funciune i pn nprezent.

  Art. 10. Documentaia prevzut la art. 9 lit. a) sentocmete pe baza datelor existente privind proiectarea,execuia, funcionarea i exploatarea lucrrii hidrotehnice iva avea urmtorul coninut:

  1. Prezentarea general a amenajrii:1.1. Amplasarea (judeul, localitile apropiate din aval i

  din amonte, cile de acces, bazinul hidrografic, cursul deap, codul cadastral din Cadastrul apelor etc.)

  1.2. Deintorul/administratorul lucrrii1.3. Funciile depozitului, clasa i categoria de impor-

  tan (inclusiv modul de stabilire i modificrile suferite,pornind de la corespondena clasei de importan cusituaia actual)

  1.4. Componentele lucrrii (elemente de retenie,instalaii de depunere a deeurilor, sisteme de colectare ievacuare a apelor etc.)

  1.5. Datele caracteristice pentru amenajare n stadiulactual i n cel final de dezvoltare a depozitului (volume,niveluri, lucrri existente n amonte i aval)

  1.6. Scurt istoric al lucrrii (perioadele de realizare aetapelor importante ncepnd cu lucrrile de studii, unitilecare au participat la diferite etape, persoanele responsabilepentru faze i lucrri importante, eventualele modificri aleconcepiei generale, lucrrile de expertizare)

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 427/19.VI.200222

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

 • 2. Condiii naturale n amplasament:2.1. Situaia hidrologic (debite medii, minime, maxime,

  volumul undelor de viitur pentru diferite asigurri nseciuni caracteristice n funcie de sistemul de colectare ievacuare a apelor provenite din precipitaii sau topireazpezilor, volume scurse de pe versanii limitrofi cuveteidepozitului, volume czute direct pe suprafaa depozitului,modul de determinare, comparaie cu valorile iniiale deproiectare)

  2.2. Situaia geologic (natura rocii din frontul deretenie i din cuveta depozitului, principalele caracteristicimineralogice i fizico-chimice, caracteristici de calcul adop-tate, accidente tectonice)

  2.3. Situaia hidrogeologic (descrierea straturilor-suporti a principalelor caracteristici, surse de alimentare i dre-naj i parametrii lor de baz, chimismul apelor subterane,captri de ape subterane n zon)

  2.4. Seismicitatea zonei (actual i la proiectare)3. Descrierea lucrrilor depozitului:3.1. Sistemul de realizare a depozitului i modul de

  nlare3.2. Datele constructive n stadiul actual de dezvoltare a

  depozitului (plan de situaie, seciuni caracteristice transver-sale i longitudinale, materiale utilizate etc.)

  3.3. Lucrrile de etanare i drenaj pentru elementelede retenie descrise (amplasare, tehnologie de execuie,lucrri de verificare)

  3.4. Cunoaterea potenialului de risc al zonei de sigu-ran din avalul depozitului (plan de situaie, borne topo-grafice de delimitare i modul de respectare a acesteia)

  4. Descrierea instalaiilor i a tehnologiei de depunerea deeurilor:

  4.1. Parametrii de baz privind sistemul de depunere adeeurilor (tipul deeurilor, raportul solid/lichid, tehnologiade depunere, volume depuse n intervale de timp caracte-ristice, modul de transport i de depunere)

  4.2. Caracteristicile fizico-chimice ale deeurilor depozi-tate

  4.3. Tehnologia de transport 4.4. Alte date necesare5. Descrierea lucrrilor i/sau a instalaiilor de captare

  i evacuare a apelor:5.1. Lucrrile de captare i evacuare a apelor din bazi-

  nul hidrografic amonte i a celor scurse de pe versaniilimitrofi cuvetei depozitului (plan de situaie i seciunicaracteristice)

  5.2. Lucrrile de captare i evacuare a apelor dincuveta depozitului (plan de situaie i seciuni caracteristice)

  5.3. Lucrri de etanare i drenaj al cuvetei depozitului5.4. Instalaiile de recirculare i/sau de epurare a apelor

  colectate din cuveta depozitului (parametrii funcionali prin-cipali, randamentul de epurare)

  6. Comportarea prognozat a lucrrilor:6.1. Rezultatele calculelor de rezisten i stabilitate, n

  regim static i dinamic6.2. Rezultatele calculelor de infiltraii (att pentru com-

  portarea elementelor de retenie la infiltraii, ct i influenaamenajrii asupra regimului apelor subterane din zon)

  6.3. Calculele hidraulice pentru lucrrile/instalaiile decaptare i evacuare a apelor

  6.4. Zonele din aval posibil s fie afectate n ipotezaruperii elementelor de retenie

  7. Sistemul de supraveghere:7.1. Obiectivele sistemului de supraveghere (fenomene

  considerate importante pentru sigurana lucrrilor, observaiiprogramate i parametrii msurai pentru urmrirea aces-tora)

  7.2. Instalaiile i aparatura de msurare pentrusolicitrile exterioare (posturi hidrometrice n amonte iaval, limnigrafe, mire, pluviometre, termometre, foraje hidro-geologice, aparatur seismic etc.)

  7.3. Instalaiile i aparatura de msurare pentruurmrirea lucrrilor de retenie i a fundaiei acestora(deplasri absolute n plan i pe vertical, deplasri rela-tive, infiltraii, eforturi i deformaii, presiuni interstiiale etc.)

  7.4. Instalaiile i aparatura necesare pentru urmrireacantitii i calitii apelor evacuate din depozit (debitmetre,laborator, foraje hidrogeologice etc.)

  7.5. Modificrile survenite n alctuirea sistemului desupraveghere (ieirea din funciune sau renunarea la anu-mite sisteme de msur, instalarea de sisteme noi; datelede intrare n funciune, modificri ale msurtorilor de refe-rin)

  8. Date privind execuia:8.1. Ritmul de execuie, succesiunea etapelor principale8.2. Sinteza rezultatelor activitii de verificare a calitii

  execuiei8.3. Evenimente deosebite din timpul execuiei (seisme,

  viituri, perioade cu caracteristici climatice deosebite, acci-dente, defeciuni, remedieri, schimbri de soluii etc.)

  8.4. Constatrile comisiilor i ale organelor de control larecepiile efectuate (msuri dispuse i realizate, inventarulde lucrri i msuri nerealizate)

  9. Situaia documentaiilor existente:9.1. Cartea construciei (inclusiv evidena observaiilor i

  a msurtorilor efectuate n cadrul supravegherii)9.2. Regulamentele de exploatare i de urmrire a com-

  portrii9.3. Schema organizatoric pentru activitatea de exploa-

  tare9.4. Planul de avertizare-alarmare a localitilor, a obiec-

  tivelor social-economice i a terenurilor din aval n caz deaccident la lucrarea hidrotehnic

  10. Personalul de exploatare a depozitului:10.1. Date privind modul de asigurare cu personalul

  necesar, conform regulamentului de exploatare a depozitu-lui

  10.2. Date privind gradul de calificare a personalului deexploatare

  11. Situaia reglementrilor privind gospodrirea ape-lor i protecia mediului:

  11.1. Avizul de gospodrire a apelor11.2. Autorizaia de gospodrire a apelor11.3. Acordul de mediu11.4. Autorizaia de mediu11.5. Autorizaia de exploatare n condiii de siguran11.6. Date privind programul de etapizare, suspendarea

  sau retragerea autorizaiilor din aceste domenii.Art. 11. Documentaia prevzut la art. 9 lit. b) se

  ntocmete n baza informaiilor obinute prin observaii imsurtori n cadrul activitii de urmrire a co