Download - Muzica : Balada de CIPRIAN PORUMBESCU

Transcript
Page 1: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Muzica : Balada de CIPRIAN PORUMBESCU

Page 2: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

S-a născut la S-a născut la 14 octombrie 185314 octombrie 1853, în satul , în satul Şipotele Şipotele SuceveiSucevei..

A murit la A murit la 6 iulie 18836 iulie 1883, în satul , în satul Stupca Stupca , azi numit , azi numit Ciprian Porumbescu.Ciprian Porumbescu.

Page 3: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU
Page 4: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

CCa fiu al Emiliei a fiu al Emiliei şşi al preotului Iraclie Golembiovskii al preotului Iraclie Golembiovski, v, viitorul iitorul compozitor va utiliza la compozitor va utiliza la îînceput numele de nceput numele de GolembiovskiGolembiovski, , apoi, pentru o perioadapoi, pentru o perioadăă Golembiovski-PorumbescuGolembiovski-Porumbescu şşi mai i mai apoi, apoi, PorumbescuPorumbescu..

O casă modestă de la ţară.

Page 5: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Muzeul “Ciprian Porumbescu”

Page 6: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

A început studiul muzicii la Suceava şi Cernăuţi, apoi a continuat la Viena, cu Anton Bruckner şi Franz Krenn.

Page 7: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Din cauza sărăciei nu s-a Din cauza sărăciei nu s-a putut bucura de o formare putut bucura de o formare muzicală continuă şi muzicală continuă şi completă. completă.

În anul 1871, la aniversarea a În anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la Mănăstirii Putna, la festivităţi, alături de festivităţi, alături de Mihai Mihai EminescuEminescu, , Ioan SlaviciIoan Slavici, , A.D. A.D. XenopolXenopol, , Nicolae TecluNicolae Teclu şi şi alţii, participă şi tânărul alţii, participă şi tânărul Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu, uimind , uimind asistenasistenţţa cu minunatul său a cu minunatul său cântec de vioară.cântec de vioară.

Page 8: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Printre lucrările sale se Printre lucrările sale se numără : numără :

- “Rapsodia- “Rapsodia română pentru română pentru orchestrorchestră” ă” - “ - “SerenadăSerenadă”” - - ““LLa malurile Prutuluia malurile Prutului” ” - “ - “Altarul Mănăstirii PutnaAltarul Mănăstirii Putna” ” - “- “Inimă de românInimă de român”” - ” - ”Gaudeamus IgiturGaudeamus Igitur” ” - “- “Odă ostaşilor româniOdă ostaşilor români” ” şi altele şi altele … …

CCele mai populare lucrări sunt: ele mai populare lucrări sunt: "Balada pentru vioară "Balada pentru vioară şşi orchestră"i orchestră" op.29, opereta op.29, opereta "Crai nou""Crai nou" pusă în pusă în scenă pentru prima datscenă pentru prima datăă în sala în sala festivfestivăă a a Gimaziului RomânescGimaziului Românesc din din Braşov Braşov (ast(astăăzi zi Colegiul Naţional Colegiul Naţional „Andrei Şaguna„Andrei Şaguna”), unde”), unde,, pentru pentru scurtă vremescurtă vreme,, a fost profesor de a fost profesor de muzică (1881-1883).muzică (1881-1883).

Page 9: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU
Page 10: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

În plus, a compus muzica pentru celebrul cântecÎn plus, a compus muzica pentru celebrul cântec patriotic,patriotic, „Pe-al nostru steag e scris Unire”,”, muzică muzică ce este folosită astăzi de cătrece este folosită astăzi de către Albania, pentru imnul , pentru imnul naţionalnaţional „Hymni i Flamurit”.

AA scris şi melodia fostului imn scris şi melodia fostului imn Trei culori.

Page 11: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Trei culori – cântecul originalTrei culori – cântecul original

Trei culori cunosc pe lumeCe le ţin ca sfânt odor,Sunt culori de-un vechi renumeAmintind de-un brav popor.

Cât pe cer şi cât pe lume,Vor fi aste trei culori,Vom avea un falnic nume,Şi un falnic viitor.

Roşu-i focul vitejiei,Jertfele ce-n veci nu pierGalben, aurul câmpiei,Şi-albastru-al nostru cer.

Multe secole luptarăBravi şi ne-nfricaţi eroiLiberi să trăim în ţarăZiditori ai lumii noi.

Iar când fraţilor m-oi duceDe la voi şi-o fi să morPe mormânt atunci să-mi puneţiMândrul nostru tricolor.

Page 12: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu a fost arestat pentru a fost arestat pentru activitatea sa politică, activitatea sa politică, timp în care a scris timp în care a scris cele mai bune piese. cele mai bune piese.

Page 13: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Mult prea devreme, Mult prea devreme, la doar 29 de ani, la doar 29 de ani, fiind bolnav de fiind bolnav de tuberculozătuberculoză, ,

Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu se stinge din viaţă, se stinge din viaţă, în casa de la în casa de la StupcaStupca, , ((sat numit sat numit azi azi Ciprian Ciprian PorumbescuPorumbescu în în onoarea marelui onoarea marelui compozitorcompozitor)) sub sub ochii tatălui său şi ai ochii tatălui său şi ai surorii salesurorii sale Marioara, laMarioara, la

6 iulie 1883.

Page 14: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu rămâne unarămâne una dintre cele mai dintre cele mai luminoase figuri ale istoriei muzicii romluminoase figuri ale istoriei muzicii romââneneşşti, ti,

pilduitoare pentru noblepilduitoare pentru nobleţţea caracterului sea caracterului săău, pentru u, pentru curajul curajul şşi demnitatea cu care a api demnitatea cu care a apăărat rat şşi promovat i promovat

valorile de spirit ale neamului romvalorile de spirit ale neamului româânesc. nesc.

Page 15: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

““Cine seamCine seamăănnăă virtute culege renume virtute culege renume””

Leonardo da Vinci.Leonardo da Vinci.

Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu şşi-a cucerit dreptul la nemurire i-a cucerit dreptul la nemurire prin aceea cprin aceea căă, , îîn oricare dintre n oricare dintre îîmprejurmprejurăările vierile vieţţii, el ii, el a avut a avut un comportament de un comportament de îînvingnvingăătortor. .

Page 16: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU
Page 17: Muzica : Balada  de CIPRIAN PORUMBESCU

Realizat de : înv. Mioara Popa , Şcoala “Ion Basgan” FocşaniRealizat de : înv. Mioara Popa , Şcoala “Ion Basgan” Focşani

BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:

www.wikipediawww.wikipedia

http;// images.google.rohttp;// images.google.ro

Muzica : Muzica : “Balada pentru vioară şi orchestră “Balada pentru vioară şi orchestră op.29”op.29”

de Ciprian Porumbescude Ciprian Porumbescu - în interpretarea marelui - în interpretarea marelui

violonist Ion Voicu violonist Ion Voicu