Download - Modele orientative FORMULARE CUPRI S · 11/1/ Modele orientative FORMULARE CUPRI S Formular nr. 1 - Scrisoare de înaintare Formular nr. 2 - Garanţie de bună execuţie Formular

Transcript
 • 11/1/

  Modele orientative FORMULARE

  CUPRI�S Formular nr. 1 - Scrisoare de înaintare

  Formular nr. 2 - Garanţie de bună execuţie

  Formular nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea 99/2016

  Formular nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute art. 178 din Legea

  99/2016

  Formular nr. 5- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea

  99/2016

  Formularul nr. 6 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73din Legea

  99/2016

  Formular nr. 7- Informaţii despre asociere

  Formular nr. 7A - Acord de asociere

  Formular nr. 8- Declaraţie privind cifra de afaceri

  Formular nr. 9–Experienta similară

  Formular nr. 9.1.–Declaraţie privind capacitatea tehnica - lista principalelor servicii prestate

  Formular nr. 10– Resurse

  Formular nr. 10.1.- Declaraţie care conţine informaţii privind asigurarea cu personalul de

  specialitate

  Formular nr. 10.2.- Resursele disponibilizate

  Formularul nr. 10.3. - CV

  Formularul nr. 10.4. - Declaraţie de disponibilitate

  Formular nr. 11– Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare

  la conditiile de munca si protectia muncii

  Formular nr. 12 – Formularul de ofertă

  Formular nr.13 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire

  Formular nr.14– Declaratie pe propria raspundere cu privire la îndeplinirea criteriilor de

  calificare şi selectie

 • 11/1/

  Formular nr.1

  Operator economic

  ...............................

  (denumirea/numele)

  Scrisoare de înaintare a ofertei

  Către S.C. COMPA�IA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

  Ca urmare a invitaţiei de participare publicatăpe site-ul propriu al S.C. COMPANIA DE

  APĂ ORADEA S.A. cu nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea

  procedurii de achiziţie directă pentru atribuirea contractului sectorial .......................................

  …………………………………….(denumirea contractului achiziţiei sectoriale), noi

  .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

  următoarele:

  1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de 1 copie (tehnic şi

  financiar)

  a) oferta;

  b) documentele care însoţesc oferta.

  2. Persoana de contact si nr. telefon (pentru această procedura) di datele firmei ofertante

  �ume

  Telefon pers. De contact

  Adresă

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

  Data completării ................................

  Cu stimă,

  Operator economic,

  .............................................. (semnătura autorizata şi stampila)

 • 11/1/

  Formular nr. 2

  Garanţia de bună execuţie

  Către: .................................................................................................................... (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

  Cu privire la contractul de achiziţie sectorială ...........................(denumirea contractului), încheiat între ......................(denumirea/numele, nr. în Reg Com, CUI), în calitate de contractant, şi ................................................, în calitate de achizitor, noi, .................................... (denumirea băncii) ne obligăm ferm şi irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, in termen de 3 zile bancare de la solicitare, in mod neconditionat/conditionat, renuntand la orice drept de obiectiune sau aparare rezultand din contract sau din lege, si la prima sa cerere, pana la concurenta sumei de …………………., reprezentand………………………% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neândeplinirea uneia sau mai multor obligatii care revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie sectoriala mai sus mentionat.

  Plata se va face în termenul mentionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

  Prezenta garantie este valabilă pana la data de ………………………..şi este irevocabilă. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării

  contractului. Garantia de buna executie se prelungeste obligatoriu în caz de extindere a perioadei de

  valabilitate a contractului sectorial, indiferent de motiv. Parafata de Banca…………………in ziua ………………….luna………….anul……….. ............................. (semnatura autorizata)

 • 11/1/

  Formular nr. 3

  Operator economic

  ................................

  (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrare în prevederile

  art. 177 din Legea 99/2016

  Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,la procedura de achiziţia publică ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea entităţii contractante) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 177 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, respectiv în ultimii 5 ani conformart. 184 alin. (5)lit. a) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: a)constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; b)infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; c)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; d)acte de terorism prevăzute la art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; e)spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; f)traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; g)fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

  Data completării:............................... Operator economic ................................

  (semnătură autorizată)

  Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

 • 11/1/

  Formular nr.4 Operator economic

  _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARATIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea 99/2016

  Subsemnatul,……..................... reprezentant ............... (legal/imputernicit, dupa caz) al ......................... in calitate de ....................... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura ..............................(simplificata, licitatie deschisa, licitatie restransa etc. dupa caz) pentru atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru avand ca obiect ....................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie sectoriala si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ............................... (denumirea candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator al ofertantului, dupa caz) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în tara în care este stabilit ofertantul) pâna la data solicitata.................

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

  Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

  Data completării:............................... Operator economic ................................

  (semnătură autorizată)

  Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

 • 11/1/

  Formular nr. 5

  Operator economic

  ................................

  (denumirea/numele)

  DECLARAŢIEprivind neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016

  Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la achiziţiapublică de ................. (se menţionează achiziţia publică) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180. dinLegea 99/2016, astfel:

  a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate

  demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

  b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea activității;

  c) nu am comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești, a unei autorități administrative sau a unei organizații internaționale;

  d) nu amîncheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei in cadrul sau/in legătură cu procedura în cauză;

  e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3);

  f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care a condus la distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

  g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată respectivului contract, plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile;

  h) nu voi da declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, voi prezentat aceste informaţii sau voi fi în măsură să prezint documentele justificative solicitate;

  i) nu voi încerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau să furnizez din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a noastră, selectarea sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru către noi.

 • 11/1/

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

  Data completării:............................... Operator economic ................................ (semnătură autorizată)

  Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

 • 11/1/

  Formular nr. 6 Operator economic

  _____________________

  (denumirea/numele)

  DECLARAŢIEprivind neîncadrarea în prevederile art. 73din Legea 99/2016

  Către S.C. COMPA�IA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

  Procedura de atribuire____________________

  &r. invitaţie / anunţ de participare________________

  Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

  Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

  economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de achiziţie publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

  a) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

  b) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

  c) Societatea noastră nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractanteal S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

  d) Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

  Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii.Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru

 • 11/1/

  altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

  Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sunt: .................................................................................................................................... Denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz

  ………………......................................... Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................................

  &umele şi prenumele semnatarului ........................................

  Capacitate de semnătură ..........................................

  Detalii despre ofertant ..........................................

  &umele ofertantului ..........................................

  Ţara de reşedinţa ..........................................

  Adresa ..........................................

  Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ..........................................

  Telefon / Fax ..........................................

  Data ..........................................

  &otă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant/canditat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert

  susţinător, după caz, de către reprezentantul ofertantului.

  Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul

  în care ofertantul declara ca intenţionează sa subcontracteze o parte a execuţiei, va fi completata şi

  de către sub-contractor/sub-contractori şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului

  economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant), la fel si-n cazul terţilor susţinători.

 • 11/1/

  Formular nr. 7

  Informaţii despre asociere Către _________________________________________

  (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

  Procedura de atribuire____________________

  &r.invitaţie / anunţ de participare________________

  Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

  Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al ............................................................................................................................................................. (denumirea / numele ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuirea contractului de achiziţie publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

  1 Denumirea asocierii cu menţionarea liderului ..............................................................., 2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Entităţii Contractante, dacă este cazul Adresa sediului........................................................................... .................................................................................................. Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. 3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere a) .............................................................................................. b) .............................................................................................. c) .............................................................................................. Etc. ..............................................................................................

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................

  &umele şi prenumele semnatarului ......................................................

  Capacitate de semnătură .......................................................

  Detalii despre ofertant

  &umele ofertantului .....................................................

  Ţara de reşedinţă

  .....................................................

  Adresa .....................................................

  Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................

  Telefon / Fax .....................................................

  Data

  ....................................................

  DECLARATIE PE PROPRIE RASPU&DERE, conform art. 67 alin. (2)din Legea privind achizitiile

 • 11/1/

  sectoriale nr 99/2016

  Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de înregistrare……………………….. in calitate de lider in asocierea cu……………………………………., (denumirea completa si datele de identificare ale asociatului), asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere, ca in cazul in care asocierea va fi declarată câştigătoare, până la data semnării contractului privind achiziţia publică ”____________________________________________________________” (denumire achiziţie), vom prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata . Legalizarea se va face de catre un notar public, conform legii 36/1995 actualizata, art 89 .

  Operator economic,

  …….........……………….

  (semnătură autorizată)

 • 11/1/

  Formular nr. 7A

  Acord de asociere

  �r.....................din..................................

  CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

  Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

  S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

  şi

  S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

  CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

  Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform

  Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

  Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................................................(denumire entităţii contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

  b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

  CAPITOLUL III - TERME�UL ACORDULUI

  Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului,

  respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

  CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

  Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

  ........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de

  asociere……………………………………………………………………………………………,

  desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia

  şi tuturor membrilor asocierii.

  Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate

  obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

 • 11/1/

  Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi

  următoarele:

  1._______ % S.C. ___________________________

  2. _______ % S.C. ___________________________

  Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării

  contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori

  situaţia o cere.

  Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa

  greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea

  consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

  Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a

  lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de

  asociere) şi Beneficiar.

  Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

  LIDER ASOCIAT

  semnătura

  ASOCIAT 1

  semnătura

  �OTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

 • 11/1/

  Formularul nr. 8

  Operator economic

  ................................

  (denumirea/numele)

  Declaraţie privind cifra de afaceri

  Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va complete acest formular.

  Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani

  Anul Valoare

  Moneda

  Curs de schimb Echivalent LEI

  1

  2

  3

  Media anuală a cifrei de afaceri

  Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a fiecărui membru al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat sau în curs. Valorile vor fi prezentate în lei la cursul mediu de referinta pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca Centrala Europeana.

  Numele ofertantului Semnătura persoanei autorizate Data

 • 11/1/

  Operator economic Formular nr. 9 ___________________ (denumirea/numele)

  EXPERIE�TA SIMILARĂ

  �r. Contract Similar [introduceţi numărul

  contractului similar] Informaţie

  Identificare Contract [introduceţi numele şi numărul contractului]

  Dată de atribuire [introduceţi ziua, luna, anul]

  Dată încheiere [introduceţi ziua, luna, anul]

  Rolul în contract [bifaţi căsuţa potrivită]

  Contractant unic �

  Contractant asociat �

  Sub-Contractant �

  Suma totală contractuală [introduceţi suma totală în lei]

  Dacă în poziţia de partener într-o Asociere, introduceţi valoarea din suma totală

  [introduceţi procentul

  din suma totală]

  [introduceţi suma

  totală în lei]

  Numele Beneficiarului final: [introduceţi numele întreg]

  Adresa: Numere telefon/fax E-mail:

  [indicaţi strada/numărul/oraşul/ţara]

  [introduceţi numerele de telefon/fax, inclusiv codul de ţară, urban]

  [introduceţi adresa e-mail, dacă este disponibilă]

  Descrierea condiţiilor similare

  1. Sumă [introduceţi suma în lei, în cifre şi litere ]

  2. Dimensiune fizica [introduceţi cantitatea fizică de activităţi]

  3. Complexitate [introduceţi o descriere a complexităţii]

  4. Metode/Tehnologii [introduceţi aspecte specifice de metode/tehnologii

  implicate în contract]

  5. Alte caracteristici [introduceţi alte caracteristici, aşa cum sunt ele

  descries în Secţiunea C.,Specificaţii Tehnice]

  Semnătura

  [persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

 • 11/1/

  Formular nr. 9.1. DECLARAŢIE privind lista principalelor Servicii Prestate

  Operator economic

  ...............................

  (denumirea/numele)

  DECLARAŢIE

  PRIVI�D LISTA PRI�CIPALELOR SERVICII PRESTATE � ULTIMII 3 A�I

  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabilefaptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

  Nr. crt.

  Obiect

  contract

  Denumirea/nume

  beneficiar /client Adresa

  Calitatea

  prestatorului*)

  Preţ contract sau valoarea serviciilor

  prestate (în cazul unui contract aflat în

  derulare)

  Procent

  îndeplinit de prestator

  (%)

  Perioadă derulare contract**)

  1 2 ...

  Operator economic,

  ..................................

  (semnătură autorizată)

  *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

  **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

 • 11/1/

  Operator economic Formular nr. 10

  ................................

  (denumirea/numele)

  RESURSE

  &r. invitaţie de participare________________

  Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

  Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune din punctul de vedere al resurselor

  alocate. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame care sa identifice in mod clar tot

  personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea

  Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor

  personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

  Data completării

  ............................................

  (denumire Ofertant)

  ............................................ (numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

  ............................................

  (semnatura autorizata)

 • 11/1/

  Operator economic Formular nr. 10.1 ………………………… (denumirea/numele)

  DECLARAŢIE CARE CO�ŢI�E I�FORMAŢII PRIVI�D ASIGURAREA CU PERSO�ALUL DE SPECIALITATE

  (se va urmări corespondenţa cu CV-urile ataşate)

  �umele si prenumele expertului

  Pozitia propusa

  Ani de experienta profesionala

  Varsta �ivelul Educational

  Domeniile de specialitate

  Experienta in Romania

  Limbi straine si nivelul cunoasterii lor (Foarte Bine, Bine, Mediu, incepator)

  Documente relevante pentru demonstrarea nivelului educational si a experientei

  Data completării …..................(ziua, luna anul).

  Ofertant ….............

  …………………(numele operatorului economic)

  ………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

 • 11/1/

  Formular nr. 10.2.

  DECLARAŢIE

  Operatorul Economic

  ......... (denumirea, date de identificare si adresa)

  Către ________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

  Procedura de atribuire____________________

  Nr. invitaţie / anunţ de participare________________

  Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

  RESURSELE DISPO�IBILIZATE

  Subsemnatul(a) ……...... (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …......... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

  De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................. (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.

  Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

  PERSO�AL DE SPECIALITATE

  �r. ctr.

  Personal angajat cu contract de muncă

  (funcţia)

  Profesia angajaţilor

  (conform diplomei de

  absolvire sau calificărilor)

  �r. angajaţi

  Personal de conducere

 • 11/1/

  Personalul ce urmeaza a fi utilizat pentru indeplinirea contractului

  Post/�ume Studii

  Alte cursuri relevante

  pentru contract şi autorizaţii/

  diplome/ specializări

  obţinute

  Experienţa Profesională

  În domeniu

  (In luni)

  În relaţii contractuale cu ofertantul

  (In luni)

  1 (numele

  complet) Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: …………………………………. (acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură)

  Experienta profesionala

  Post/�ume De la Data – pana la Data

  Locatia Operatorul economic

  Pozitia Descrierea

  Data completării ................................

  Operator economic, ..............................................

  (semnătura autorizata şi stampila)

 • Curriculum vitae Europass

  Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Informaţii personale

  Nume / Prenume �ume, Prenume Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate,

  facultativă, vezi instrucţiunile)Telefon(oane) (rubrică facultativă,

  vezi instrucţiunile)Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi

  Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

  (rubrică

  Experienţa

  profesională

  Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă,

  începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Educaţie şi formare

  Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de

  formare profesională absolvite, instrucţiunile)

  Calificarea / diploma obţinută

  11/1/

  Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  �ume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Mobil: (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

  Formularul nr. 10.3.

  Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă,

  Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de începând cu cel mai recent. (vezi

 • 11/1/

  Disciplinele principale studiate / competenţe

  profesionale dobândite

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Nivelul în clasificarea naţională sau

  internaţională

  (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Aptitudini şi

  competenţe personale

  Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a

  doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

  Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere &ivel european (*) Ascultare Citire Participare

  la conversaţie

  Discurs oral

  Exprimare scrisă

  Limba Limba

  (*) &ivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

  Competenţe şi abilităţi

  sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Competenţe şi aptitudini

  organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Competenţe şi aptitudini

  tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Competenţe şi aptitudini

  de utilizare a calculatorului

  Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Competenţe şi aptitudini

  artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Alte competenţe şi

  aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

  (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

  Informaţii suplimentare

  Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 • 11/1/

  Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă,

  vezi instrucţiunile) Data completarii …………………

  Nume titular, _________________ (semnătura titular)

 • 11/1/

  Formularul nr. 10.4.

  DECLARAŢIE DE DISPO�IBILITATE

  Subsemnatul/subsemnata .................... cu domiciliul în ......................... legitimat cu CI/BI, seria: ............., nr.:..............., declar că sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente poziţiei de .................................. în vederea executării contractului „..............................” care urmează să fie atribuit de către ................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante), pe întrega perioadă a exercitării atributiilor ce-mi revin, pentru ofertantul .............................. (denumire ofertant).

  Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă care să împiedice îndeplinirea în condiţii optime a atribuţiilor aferente poziţiei de ............... în cadrul proiectului sus-meţionat.

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

  Totodată declar că am luat la cunoştiinţă de prevederile art. 326 “Falsul în Declaraţii” din codul penal referitor la “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

  Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de disponibilitate în cazul în care perioada de execuţie a contractului se va prelungi datorită unor motive care nu pot fi prevăzute la momentul de faţă.

  Nume persoană care oferă D de disponibilitate

  Semnătura

  Data

  Denumire ofertant

  Semnătura

  Data

 • 11/1/

  Formularul nr. 11 Operator economic _____________________ (denumirea/numele) Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania. De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

  Data completării

  ............................................

  (denumire Ofertant)

  ............................................ (numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

  ............................................ (semnatura autorizata)

 • 11/1/

  Formular nr. 12

  Operator economic

  ...............................

  (denumirea/numele)

  OFERTĂ

  Către ....................................................................................................

  (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

  1. Examinând documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ...............................................(denumirea serviciului) pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). Suma totală de ….………….lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare,sa prestam serviciile in conformitate cu contractul de servicii, în ............ (perioada în litere şi în cifre). 3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 4. Precizăm că: |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; |_| nu depunem ofertă alternativă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Data .../.../... . ..........….........., (semnătură), în calitate de ........…..............., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .................………………....... (denumirea/numele operatorului economic)

 • 11/1/

  Operator economic ___ Formularul nr. 13 (denumire ofertant)

  DECLARAŢIE PRIVI�D Î�SUŞIREA DOCUME�TAŢIEI DE ATRIBUIRE

  Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

  Ca urmare a inviaţiei de participare publicat pe siteul propriu S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. cu nr..................... în data de................................şi pe SEAP la Anunţurile de publicitate, noi ....................................... (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul atribuirii contractului de prestari servicii ......................................................(denumirea contractului de achiziţie publică) şi declarăm că NE ÎNSUŞIM documentaţia de atribuire (Invitaţia de participare, Caietul de sarcini, Formularele şi Clauzele contractului), oferta şi documentele de calificare depuse de noi, respectând întrutotul cerinţele dumneavoastră. ............................................... Data completării (numele şi prenumele reprezentantului legal) ..................................

  (semnătura reprezentantului legal)

  ....................................

  (ştampila societăţii)

 • 11/1/

  Operator economic Formular nr. 14 ...............................

  (denumirea/numele)

  DECLARATIA PE PROPRIA RASPU�DERE CU PRIVIRE LA �DEPLI�IREA

  CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECTIE

  Subsemnatul, ..............reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de: - ofertant unic (cu ofertă individuală) - ofertant asociat (cu ofertă comună) laachiziţia directă de execuţie lucrări pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an.

  Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie,astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

  1. Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 1.1.Declaratie privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea 99/2016 - Formular nr.3; 1.2.Declaratie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute art. 178 din Legea 99/2016 - Formular

  nr.4; 1.3.Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016-

  Formular nr.5; 1.4.Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea 99/2016-

  Formular nr.6; 2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - Certificat constatator emis de Oficiul

  Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial 3. Capacitatea economică şi financiară 3.1.Declaratie privind cifra de afaceri - Formular nr. 8 4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 4.1..Experienta similară - Formular nr. 9 4.2.Declaraţie privind capacitatea tehnica-lista principalelor servicii prestate-Formular nr. 9.1. 4.3.Resurse - Formularele nr. 10 -10.4 5. Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţia mediului- ISO 9001/ echivalent

  *�OTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, numere înregistrare sau alte asemenea.

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

  Data completării ………….. Operator economic,

  ................................... (semnătură autorizată)