Download - Matematica cls 3 Fise de lucru - Libris.ro cls 3...Matematica cls 3 Fise de lucru Author Marinela Chiriac, Sonica Dumitru Created Date 1/31/2017 2:45:34 PM ...

Transcript
Matematica cls 3 Fise de lucruMotenrurticd cla*n nIIL-fl
r,l Numere naturale de la 0 la 100 .... pag. 5 :" . : .. ..': .:
;" .'"-Numere naturale de la 0la 10 000.... pag.9 :ii!
.. :,r!t!rF::.
' ":l :::: : " ; "1"'" "":":::'""'".': "":'1.;::,;"": ' ; I " ""
"", 0 - I 000, fl:r,dlcu trecere peste ordin... pag, 19
Operatii cu numere in concentrul 0 - 10 000. frrdlcutrecere peste ordin ... pa_e. 33
'l
Fraclii
Unitali de mdsurat lungimealcapacttatealmasa/timpul ... pag 55 tt " '" 'j :'
' Monede gi bancnote ... pae 63
^*4(.o\rlz- /
pasdrea care are pe ea numdrul la care aproximezi numdrul
# t. fiecare rAnd, una din flori nu se potrivegte. Descoperili care este aceea gi incercuili-o:
.^+1 \*y J)= b#
u$i rf,Lftr
ffi ffi
c) cu cifre distincte; d) cu cifre identice; f) succesorul lui 44; g) predecesorul Iui 46; i) are suma cifrelor egaldcu 9.
.C)^ A(fJ Incercuili rdspunsurile corecte: Numirul45 este: a)par; b) impar; e) cu cifre consecutive; h) rdsturnatul lui 54;
[email protected] ^m^{fJ completeazdcu numere care corespund zilelor de naqtere:
a) ata b) amamei c) a tatdlui
S Ghici! Z Si U sunt 10 puncte
$i-s numdr de dou[ cifre.
R:mtI[tr[il tru/l\ -rt
mmtT
mtrmmtl
I
:NUtbfERErE NATURALE DE r^ I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| - -rt ,,m I ig-x :,.ei *c.r3 aru, $'$a .*-^ *&^"d* - *^ J-- -* .*r .g "h#".
l- ;f,? Ce numere a format Roxana? Scrie-le, apoi completeazdcasetele cu I semnele ,,(, ),:":
*| fl*t, {\ j
IIF *ryn1$fiffiItj,L
| {: i;: '.i
b) qase sute patruzeci c) qase sute patru zeci
b) noud sute noudzecr c) nouisute no
lrm-- | .*. l:Zi', Unegte dupd model:
ir-nrrT-nnrTTtnt_[t-j
400+60+3 600+40+3 300+40+3 400+30+4
643
463
343
434
I
I
I
I
X
IL2 a) osutd doisprezece
640 a) gasesute patruzecr
999 a) noul sute noudzeci gi noud gi noui qi noud
vazecl
Num[rd apoi scrie numerele: a)deLa299la311:
b) de Ia 610 la 598:
c) cuprinse intre 399 qi 4A2:
$ Co*pleteazdfiecare qir cu incd trei numere respectdnd pasul de numarare:
a) 400 401 4a2 f-T-n [T-t-l fl-_T_l b) 610 612 514 t-T-il rTl] r-rTl c) 810 80s 800 fi-fl t-T-t-l fT-n
ftw.apinpererchzr [email protected]@ $ Sctieli numerele pe care le pute{i forma folosind o sin[ur6 data cifrele
1, 0, 2. Colorali caseta in care se afld cifra sutelor cu rogu, cifra zecilor cu albastru, iar cifra unitdtilor cu galben.
t-T-r-r [T-i-t il-t-t r-T-rt rT-n lrn rT-n rT-ft $n oto"iif ia zeci gi apoi la sute numerele din tabel:
Nurndr 777 .a Aa1+3 999 449 Rotunjit lazeet 780 Rotunjit la sute 800
t-lTt t-T-n rTt-t mr_l rITI [T-n t-T-i-t r-T-n il-] .-l
i TT] --r-i--l
$ c**pleta{i: a) Cel mai rnic num6r de trei cifre este: b) Cel mai mare numdr de trei cifre este: e) Cen mai mic numdrpar de trei eifte este: C) Cel neei mare numdr par de trei cifre este: e) Cei mai mrie num6r scris eu trei cifre identiee este :
f} Cen ntai rmare mumbrpar scris eutrei erfre identiae est*: g) Cei nnai mie nuntErpar seris eu trei eafre distincte este: h) cei mai mane numiSrpar seris eutrei eifre dlstinate *ste: l) Succesorul ruumhruiui 999 este: j) Predeeesarul nrllnHrului 60S este: k\ R Xsftrrmn*'rrl tlrr**eXnr.hri 6'! R pcfe.
,unsA 'uE
x-Lr*R"Llm Nuf{rm NATURAII itt coNctNTRut o - to ooo
rORf{AR[.'CRIERE, CITIRT
unitdfi; 5 -?*q&o R 2ooffi; ? ,Rgfr
mii; 6 dmffi
ie ?ncercuiegte tritera corespu nzdtaarerdspunsului corect: . 7 rcprezintd in numirul 7 893 ordinul:
a) unitSlilor b) zecilor . 0 reprezintd ?n nurn5rul 9 053 ordinul:
a) sutelor b,\ unitdlilor de mii
c) unitililor de mii
rJ
l- l n Colorcazd caseta in care se afl6 numdrul scris corect cu cifre:
noud rnii noud sute noudzect gi nouS;
opt mii noud sute noudzeci gi nou6;
iS Scrie cu litere numerele:
9 642
8 007