Download - Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

Transcript
Page 1: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ

PARTEA I. Concepte despre Bazele de date relaŃionale. Normalizare

Probleme

1. Să se normalizeze tabelul CURS_SUDENT Presupunem că tabela Curs_Student conŃine următoarele date: CURS_SUDENT

NrMatricol NumeSt PrenumeSt Grupa Cursuri-Nota 458 Predescu Alexandru 114 engleza-7,germana-8 521 Radu George 122 desen-tehnic-10,franceza-7 627 Cristescu Lucian 243 programare-8,engleza-10 746 Irimia Diana 361 analiza numerica-9 782 Tanase Daciela 341 gernana-6,programare-10 982 Bunea Mihaela 114 rezistenta materialelor-8 1204 Dragnea Liviu 412 educatie fizica-10 S1520 Popa Marius 452 analiza numerica-7,engleza-9

Coloana Cursuri conŃine mult prea multa informaŃie. Să presupunem că am înlocui coloana Cursuri cu două noi coloane: CURS_SUDENT

NrMatricol NumeSt PrenumeSt Grupa Curs1 Nota1 Curs2 Nota2 458 Predescu Alexandru 114 engleza 7 germana 8 521 Radu George 122 desen tehnic 10 franceza 7 627 Cristescu Lucian 243 programare 8 engleza 10 746 Irimia Diana 361 analiza numerica 9 782 Tanase Daciela 341 germana 6 programare 10

982 Bunea Mihaela 114 rezistenta materialelor 8

1204 Dragnea Liviu 412 educatie fizica 10 1520 Popa Marius 452 analiza numerica 7 engleza 9

1.1 Să se aducă tabela CURS_SUDENT la FN1. Pentru aceasta să se creeeze

tabelul CURS_SUDENT modificat corespunzător FN1. Amintim că o tabelă este în prima formă normală(FN1) dacă valorile tuturor

atributelor care o compun sunt atomice (indivizibile). În plus, nu trebuie să existe atribute sau grupuri de atribute repetitive.

1.2 Să se aducă tabela CURS_SUDENT la FN2. Pentru aceasta să se creeeze

tabelele CURS_SUDENT modificat corespunzător FN2 şi tabelele SUDENT şi CURS, rezultate în urma normalizării la FN1.

Page 2: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

Amintim că o tabelă este în FN2, dacă este în FN1 şi fiecare atribut care nu face

parte din cheia primară este dependent de întreaga cheie primară. Pentru a obŃine o relaŃie FN2 se poate aplica regula Casey-Delobel. α∪β � mulŃimea atributelor care intervin în dependenŃele funcŃionale; α∪γ � reprezintă reuniunea determinantului cu restul atributelor lui A. . 1.3 Este tabela CURS_SUDENT realizată la 1.2 în FN3? (JustificaŃi răspunsul) 2. Să se aducă tabelul Profesor la FN3 şi să se creeze tabela Titlu, rezultat în urma normalizării PROFESOR

Amintim că o tabelă este în FN3 dacă este în FN2 şi toate coloanele care nu fac

parte din cheia primară sunt mutual independente (depind direct de cheia primară şi numai de ea)

3. Tabelele Profesor şi Titlu sunt în relaŃia 1:m (un Titlu corespunde la mai

multe cadre didactice). Tabele de mai sus păstrează regulile de integritate? Amintim ca regulile de integritate sunt; - unicitatea cheii primare - integritatea entităŃii – valorile cheii primare sa fie diferite de valoarea null(o

valoare necunoscuta sau lipseşte) - integritatea referenŃială ) o cheie secundară trebuie să fie null în întregime

sau să corespundă unei valori a cheii primare asociate.(in tabela asociată nu trebuie să existe valori fără corespondent).

IdProf Nume Catedra IdTitlu Titlu Salariu 1 Popescu Marin Matematici 1 lector dr. 1300 2 Dragnea Ion Limbi straine 4 asistent 950 3 Iosif Irina Educatie fizica 3 lector 1100 4 Ilie Daniel Informatica 2 conferentiar dr. 1700 5 Savu Cristina Limbi straine 5 prepartor 680 6 Cristea George Fizica 6 profesor dr. 2150 7 Ene Horia Informatica 1 lector dr. 1300

Page 3: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

4. Să se determine anomaliile pentru tabelul Avion (RedundanŃă logică, Anomalie la inserŃie, Anomalie la ştergere şi Anomalie la modificare).

Avion A# nume capacitate localitate

1 AIRBUS 250 PARIS

2 AIRBUS 250 PARIS

3 AIRBUS 250 LONDRA

4 CAR 100 PARIS

5 B707 150 LONDRA

6 B707 150 LONDRA

Constrângere: toate avioanele cu acelaşi nume au aceeaşi capacitate.

5. Să se implementeze FN1 pentru tabelul MASINA:

Persoana Vehicul

Eu R25 - W14 - R21

Tu 205

El R5 - 305

noi BX - 305 - R12 - R25

6. Să se aducă la FN2 tabelul ATASAT_LA, prin spargerea lui în 2 tabele ATASAT_LA _2A şi ATASAT_LA_ 2B

ATASAT_LA

COD_SALARIAT# JOB_COD NR_PROIECT# FUNCTIA SUMA

S1 PROGRAMATOR P1 SUPERVIZOR 60

S1 PROGRAMATOR P2 CERCETATOR 25

S1 PROGRAMATOR P3 AUXILIAR 10

S3 VANZATOR P3 SUPERVIZOR 60 S5 INGINER P3 SUPERVIZOR 60

7. Tabelul ATASAT_LA _2A rezultat de la 6. să se aducă la FN3, realizând tabelele ATASAT_LA _3A şi ATASAT_LA _3B

Page 4: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

8. Presupunem că un şantier poate executa mai multe lucrări de bază şi că o

lucrare poate fi executată de mai multe şantiere. Pentru relaŃia EXECUTA să se specifice dependenŃele, realizând relaŃia

EXECUTA_1! Avem relaŃiile următoare LUCRARE(cod_obiectiv#, cod_lucrare#, nume); SANTIER(nr_santier#, specialitate, sef); EXECUTA(cod_obiectiv#, cod_lucrare#, nr_santier#, descriere, functie,

conducator, data_inceput, data_sfarsit). 9.Să se aducă relaŃia EXECUTA_1 rezultat de la 8, în FN3 cu regula Casey-

Delobel! 10. Să se aducă la forma BCNF (Forma normală Boyce-Codd ) INVESTESTE_IN(cod_contractant#, cod_obiectiv#, nr_contract, cota_parte), realizand INVESTESTE_IN _1 şi INVESTESTE_IN_2. (Formal, o relaŃie R este în forma normală Boyce-Codd dacă şi numai dacă pentru orice dependenŃă funcŃională totală X → A, X este o cheie (candidat) a lui R.)

Intrebări

AlegeŃi răspunsurile corecte pentru fiecare din următoarele întrebări cu răspunsuri multiple. Întrebările pot avea mai multe răspunsuri corecte.

1. SQL este

a. Un limbaj realizat de Dr. E. F. Codd

b. Un limbaj folosit pentru comunicarea cu bazele de date relaŃionale

c. Un limbaj folosit pentru definirea diagramelor ERD

d. Folosit pentru definirea şi modificarea obiectelor unei baze de date

e. Folosit pentru definirea paginilor web

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 5: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

2. O bază de date este

a. O structură denumită de date, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index

b. Un produs software furnizat de un producător de baze de date

c. O colecŃie de date interrelaŃionate gestionate ca o singură unitate

d. Definită în acelaşi mod de toŃi producătorii de software

e. Implementată diferit de diferiŃi producători

3. Un sistem de gestionare a bazelor de date este

a. O structură, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index

b. O colecŃie de date interrelaŃionate gestionate ca o singură unitate

c. Un produs software furnizat de un producător de baze de date

d. Deseori abreviat sub forma DBMS

e. O structură denumită de date, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index

4. Exemple de sisteme RDBMS sunt

a. EXCEL

b. MySQL

c. PostgreSQL

d. Oracle Database

e. Microsoft SQL Server

5. Componentele unei baze de date relaŃionale includ

a. RelaŃii

b. Tabele

c. Vizualizări de utilizator

d. Diagrame ERD

e. RestricŃii

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 6: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

6. Printre tipurile de restricŃii care pot fi folosite în bazele de date se numără

a. NOTNULL

b. RelaŃie

c. Cheie primară

d. CHECK

e. Unicitate

7. Scopul normalizării este de a rezolva următoarele probleme

a. Anomalia de inserare

b. Performante reduse

c. Anomalia de creare

d. Anomalia de ştergere

e. Anomalia de actualizare

8. Procesul de normalizare

a. Începe de la tabele, pentru a ajuta proiectanŃii să descopere vizualizările de utilizator

b. A fost dezvoltat de Dr. E. F. Codd

c. A fost dezvoltat de Oracle

d. Este aplicat sistematic fiecărei vizualizări de utilizator

9. Un identificator unic(cheie)

a. Trebuie determinat înaitea procesului de normalizare

b. Poate fi compus dintr-un singur atribut

c. Poate fi compus din zero sau mai multe atribute

d. Poate fi compus din mai multe atribute concatenate

10. Prima formă normală rezolvă anomaliile cauzate de

a. DependenŃele parŃiale de cheia primară

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 7: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

b. Grupurile repetitive

c. DependenŃele tranzitive

d. Atributele multivaloare

e. RelaŃiile de tip unu-la-mai-mulŃi

11. A doua formă normală rezolvă anomaliile cauzate de

a. DependenŃele parŃiale de cheia primară

b. Grupurile repetitive

c. DependenŃele tranzitive

d. Atributele mulŃi valoare

e. RelaŃiile de tip unu-la-mai-mulŃi

12. A treia formă normală rezolvă anomaliile cauzate de

a. DependenŃele parŃiale de cheia primară

b. Grupurile repetitive

c. DependenŃele tranzitive

d. Atributele multivaloare

e. RelaŃiile de tip unu-la-mai-mulŃi

13. Pentru aducerea în prima formă normală a unei relaŃii ne-normalizate

a. Atributele care depind doar de o parte a cheii sunt eliminate

b. Atributele multivaloare sunt mutate într-o nouă relaŃie

c. Atributele care sunt dependente tranzitiv sunt eliminate

d. Grupurile repetitive sunt mutate într-o nouă relaŃie

e. Identificatorul unic al relaŃiei originale este copiat în noua relaŃie

14. Problemele de dependenŃă parŃială

a. Sunt rezolvate de FN2

b. Sunt rezolvate de FN3

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 8: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

c. Pot apărea în relaŃiile cu chei primare concatenate

d. Apar cand un atribut non-cheie depinde doar de o parte a cheii primare

e. Apar cand un atribut non-cheie depinde de un alt atribut non-cheie

Partea a_II_a Access

1. 1.Deschideti o aplicatie de baze de date. 2.Creati o baza de date noua in diirectorul My Documents. 3.Creati o tabela cu urmatoarele campuri: Cod_valuta Number Valuta Currency Curs Number 4.In tabela create, stabiliti Cod_valuta ca fiind cheie primara. 5.Creati un formulat nou. 6.Cu ajutorul formularului introduceti urmatoarele 5 inregistrari in tabela: 2 euro 35.0003 dolar 33.0001 franc 5 lira 4 7.Creati un filtru de tipul Filter By Selection pentru tabela create. 8.Deschideti tabela create. 9.Mutati atributul 3 inaintea atributului 1 10.Salvati datele si deschideti aplicatia de baze de date.

2. 1.Deschideti baza de date 1.mdb. 2.Utilizati instrumentul de cautare, pentru a gasi in tabela Profesor inregistrarea cu

numele Maria. 3.In aceasta inregisrare modificati numele in Alina. 4.Creati o interogare asupra tabelei Profesor, in care afisati toate atributele pentru

profesorii cu o vechime mai mare de 15 ani. 5.Rulati interogarea creata. 6.Creati o interogare asupra tabelei Universitate in care afisati doar campurile 1 si

3. 7.Stabiliti atributul Nr_profesori din tabela Catedra ca fiind indexat fara duplicate. 8.Creati un raport asupra tabelei Profesori.

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 9: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

9.Grupati datele din raport dupa atributul Vechime. 10. Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date .

3. 1.Deschideti o aplicatie de baze de date. 2.Creati o baza de date noua in directorul My Documents. 3.Creati o tabela cu urmatoarele campuri: A Number (cheie primara) B Text 4.Creati o tabela cu urmatoarele campuri: A Number E Date 5.Craeti o legatura intre tabele prin intermediul campului A . 6.Stabiliti atributul E ca fiind indexat fara duplicate. 7.Ctreati un filtr de tipul Filter By Selection pentru prima tabela. 8.Creati o interogare asupra tabelei 2 in care afisati doar canpul 2. 9.Modificati orientarea paginii. 10. Salvati toate datele si inchideti aplicatia de baze de date. 1.Deschideti baza de date 3.mdb. 2.Stergeti tabela Informatii, din baza de date. 3.Deschideti tabela Casete si modificati dimensiunea atributului Nume_film la

100. 4.Deschideti un formular existent. 5.Cu ajutorul formei selectati inregisrarea 3 si modificati Nr_casete la 10. 6.Utilizati comanda Undo pentru a reface operatia anterioara. 7.Modificati lungimea unei coloane in tabela Casete. 8.Utilizati instrumentul de cautare, pentru a gasi intregistrarea cu valoarea

Richard Gere pentru atributul Actor. 9.Stergeti aceasta inregistrare. 10. Inchideti aplicatia de baze de date.

4. 1.Deschideti aplicatia de baze de date. 2.Creati o baza de date noua in direcctorul My Documents. Salvati-o cu numele

dumneavoastra. 3.Creati o tabela cu urmatoarele campuri: Inregistrare 1 Number-Long Integer

Page 10: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

Inregistrare 2 Text- dimensiune 50 Inregistrare 3 Currency 4.Salvati tabela cu numele Numere. 5.Creati un formular nou asupra tabelei Numere. 6.Salvati formularul cu denumirea Formular Numere. 7.Introduceti 2 inregistrari in tabela Numere. cu ajutorul formei create. Inregistrare 1 Inregistrare 2 Inregistrare 3

100 Prima valoare 31 300 A doua valoare 32

8.Utilizati instrum,entul de cautare, pentrua gasi inregistrarea in care campul

Inregisrare 3 ia valoare 31. 9.Modificati Prima valoare cu Prima_Valoare. 10.Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date. 1.Deschideti baza de date cu 4.mdb. 2.Adaugati atributul Adresa_firma tabelei Comenzi. 3.Stergeti tabela Informatii din baza de date. 4.Modificati tipul coloanei Nume_produs in tabela Produs. 5.Creati o interogare asupra tabelei Produs, in caer afisati doar campurile ce au

unitatea de masura « litrii » 6.Creati un raport asupra tabelei Produs. 7.Introduceti in antetul raportului o imagine. 8.Mutati imaginea in partea stanga a antetului. 9.Salvati raportul cu denumirea Raport_Produs. 10.Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date.

5. 1.Deschideti aplicatia de baze de date. 2.Craeti o baza de date noua cu nmele baza de date pe C:/ 3.In baza de date nou create , construiti o tabela cu urmatorele atribute : Tara Text-dimensiune 20 Data_curenta Date/Time- Short Date Nume_firma Texe-dimensiune 30 Cheie_primara Autonumber 4.Stabiliti atributul Data_curenta ca find indexat cu dupliacte. 5.Mutati atributul Cheie_primara astfel incat sa devina primul atribut din tabela.

Page 11: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

6.Creati o regula de validare pentru atributul Cheie_primara, astfel incat sa nu primesca valori mai mari de 256.

7.Introduceti in tabela creata 5 inregistrari. 8.Imprimati toate inregistrarile din tabela. 10.Inchideti aplicatia de baze de date. 1.Deschideti baze de date 5.mdb. 2.Creati un filtru de tipul Filter By Selection pentru tabela Carte. 3.Sortarti datele din tabela Autor in ordine alfabetica dupa numele autorului. 4.Aplicati filtrul creat asupra tabelei Carte. 5.Creati un formular pentru tabela Autor. 6.Cu ajutorul formularului selectati inregistrarea 2 si modificati numele autorului. 7.Stergeti inregisrarea cu nr 1 din tabela. 8.Creati un raport asupra tabelei Carte. 9.Modificati dimensiunea paginii din A4 in Letter. 10.Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date.

6. 1.Deschideti aplicatia de baze de date. 2.Creati o baza de date noua si salvati-o in directorul My Documents. 3.Utilizati functia Help pentru a cauta informatii despre tabele. 4.Creati o tabela noua si denumiti-o Informatii. 5.Introduce-ti in tabela 3 atribute. 6.In tabela creata stabiliti primul camp ca fiind cheie primara. 7.Creati un raport asupra acestei tabele. 8.Grupati datele din raport in functie de al doilea atribut. 9.Salvati raportul cu numele Raport. 10.Inchideti baza de date creata. 1.Deschideti aplicatia de baze de date. 2.Deschideti baza de date 6.mdb. 3.Stergeti tabela Campuri din baza de date. 4.Modificati lungimea unei coloane in tabela Autor. 5.Creati un formular pentru tabela Autor. 6.Adaugati numele dumneavoastra in antetul formularului creat. 7.Creati o interogare cu date din tabelele Autor si Carte. 8.Salvati interogarea cu numele Query. 9.Rulati interogarea creata. 10.Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date.

7.

1.Deschideti aplicatia de baze de date. 2.Creati o baza de date noua datele dumneavoastra pe directorul C :

Page 12: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

3.Afisati pe ecran bara de instrumente WEB. 4.Creati o tabela cu urmatoarele atribute : COD Numeric Byte NUME Text dimensiune 15 caractere SUMA Currency Euro 5.Creati o noua tabela cu urmatoarele atribute : Nr_Crt Autonumber Cod Numeric Byte Firma Text dimensiune 20 Adresa Text dimensiune 25 6.Stabiliti in prima tabela ca cheie primara COD. 7.Creati o legatura intre cele doua tabele dupa campul COD 8.Salvati modificarile facute 9.Mutati in tabela 2 campul Firma dupa campul Adresa 10.Inchideti aplicatia de baze de date 1.Deschideti o aplicatie de baze de date 2.Deschideti baza de date 7.mdb 3.Modificati lungimea unei coloane in tabela Catedra 4.Cautati inregistrarea cu nr 3 si modificati cod profesor ca fiind egal cu 10 5.Creati o interogare cu date din tabelele Catedra si Profesor. 6.Sortati datele din tabela Profesor in ordine alfabetica dupa Nume_profesor 7.Creati un raport asupra tabelei Universitate. 8.Modificati orientarea paginii. 9.Imprimati toate datele obtinute in raportul anterior creat 10.Salvati toate modificarile facute si inchideti baza de date.

8. 1.Deschideti o aplicatie de baze de date 2.Creati o baza de date noua in directorul C : 3.Creati o tabela in care introduceti 5 campuri.Dintre acestea 2 vor fi de tip

Text,2 vor fi numerice si 1 de tip data calendaristica 4.Creati un formular nou asupra tabelei create anterior. 5.Cu ajutorul noului formular introduceti in tabela 5 inregistrari 6.Adaugati numele dumneavoastra in antetul formei.

7.Creati o interogare care sa contina numai campurile 1 si 2 8.Rulati interogarea creata. 9.Imprimati doar inregistrarile selectate din tabela creata 10.Salvati toate datele si inchideti aplicatia de baze de date 1.Deschideti baza de date 8.mdb

Page 13: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

2.Deschideti tabela Masini si introduceti urmatorul atribut Nume. 3.Stergeti legatura dintre tabelele Masini si Masini Disponibile 4.Sortati datele din tabela Masini, in ordine crescatoare dupa atributul

Masini_disponibile 5.Creati un raport asupra tabelei Masini 6.Introduceti in subsolul raportului numele dvs. 7.Grupati datele din raport dupa atributul Masini_disponibile 8.Modificati dimensiunea paginii din A4 in Letter 9.Imprimati raportul la o imprimanta disponibila 10.Salvati modificarile facute si inchideti apllicatia de baze de date.

9. 1. Deschideti o aplicatie de baze de date. 2. Creati o baza de date noua in directorul My Documents. 3. Creati o tabela cu urmatoarele campuri:

Numar_intrare Number Data_intrare Date Cantitate_intrata Number Denumire_produs Text

4. In tabela create stabiliti atributul Numar_Intrare ca fiind cheie primara. 5. Creati un formular nou. 6. Cu ajutorul formularului introduceti 5 inregistrari in tabela. 7. Creati un filtru de tipul Filter Exculding Selection. 8. Deschideti tabela creata in Desing View. 9. Mutati atributul 3 inaintea atributului 1. 10. Salvati datele si inchideti aplicatia de baze de date.

1. Deschideti baza de date 9.mdb. 2. Utilizati instrumentul de cautare, pentru a gasi inregistrarea cu valoarea 2 pentru

atributul Cod_caseta din tabela Casete. 3. In aceasta inregistrare modificati numele filmului ca fiind Film5. 4. Creati o interogare asupra tabelei Casete in care afisati doar campurile 1,3,5. 5. Rulati interogarea creata. 6. Creati o interogare asupra tabelei Casete, in care afisati doar campurile pentru care

atributul Tip_film are valoarea Actiune. 7. Stabiliti atributul Nume_film ca fiind indexat cu duplicate. 8. Creati un raport asupra tabelei Casete. 9. Grupati datele din raport dupa atributul Cod_imprumut. 10. Salvati modificarile facute si inchideti aplicatiile de baze de date.

10. 1. Deschideti o aplicatie de baze de date. 2. Creati o baza de date noua in directorul My Documents.

Page 14: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

3. Creati o tabela denumita Elevi ce va contine urmatoarele campuri: Nume_elevi Text Data_nasterii Date Varsta Number - Integer Nr_scoala Number - Integer

4. Creati o tabela denumita Clasa ce va contine urmatoarele campuri : Nume Text Clasa Number Medie Number Nr_scoala Number - Integer

5. Creati o legatura intre tabela Elevi si tabela Clasa. 6. stabiliti atributul Nr_scoala ca fiind indexat fara duplicate. 7. Creati un filtru de tipul Filter By Form pentru tabela Elevi. 8. Creati o interogare asupra ambelor tabele in care afisati campurile Nume_elevi,

Varsta, Clasa, Media. 9. modificati orientarea paginii. 10. Salvati toate datele si inchideti aplicatia de baze de date.

1. Deschideti baza de date 10.mdb. 2. Adaugati urmatorul atribut Numar_telefon tabelei Autor. 3. Stergeti tabela Campuri din baza de date. 4. Modificati lungimea coloanei Nume in tabela Autor la 100 de caractere. 5. Creati o interogare asupra tabelei Carte, in care afisati doar cartile ce au codul mai

mare de 100. 6. Creati un raport asupra tabelei Autor. 7. Introduceti in antetul raportului o imagine. 8. Mutati imaginea in partea stanga a antetului. 9. Salvati raportul cu denumirea Raport autor. 10. Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date.

11. 1. Deschideti aplicatia de baze de date. 2. creati o baza de date noua si salvati-o in directorul My Documents. 3. Utilizati functia Help pentru a cauta informatii despre tabele. 4. Creati o tabela noua si denumiti-o Informatii. 5. Introduceti in tabela 3 atribute. 6. in tabela creata, stabiliti primul camp ca fiind cheie primara. 7. Creati un raport asupra acestei tabele. 8. Grupati datele din raport in functie de al doilea atribut. 9. Salvati raportul cu numele de Raport. 10. Inchideti baza de date creata.

Page 15: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

1. Deschideti baza de date 11.mdb. 2. Stergeti tabela Informatii din baza da date. 3. Deschideti tabela Produs si modificati dimensiunea atributului Cantitate. 4. Deschideti formularul Produs. 5. Cu ajutorul formularului selectati inregistrarea 3 si modificati Cantitatea la 250. 6. Utilizati comanda Undo pentru a reface operatia anterioara. 7. Modificati lungimea unei coloane in tabela Comenzi. 8. Utilizati instrumental de cautare, pentru a gasi inregistrarea cu Cod_produs 4. 9. Stergeti aceasta inregistrare. 10. Inchideti aplicatia de baze de date.

12. 1. Deschideti aplicatia de baze de date. 2. Creati o baza de date noua in directorul My Documents. Salvati-o cu numele

dumneavoastra. 3. Creati o tabela cu urmatoarele campuri: CNP Number Double Nume Text dimensiune 50 Data Date/Time Medium Date 4. Salvati tabela cu numele Persoana. 5. Creati un formular nou asupra tabelei Persoana. 6. Salvati formularul cu denumirea Formular Persoana. 7. Introduceti doua inregistrari in tabela Persoana, cu ajutorul formei create.

8.Utilizati instrumental de cautare, pentru a gasi inregistrarea cu CNP-ul 102. 9. Modificati numele persoanei in Andrei. 10. Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date.

1. Deschideti baza de date 12.mdb. 2. Adaugati urmatorul atribut – Adresa_mail – tabelei Profesor. 3. Stergeti tabela De sters din baza de date. 4. Modificati lungimea unei coloane in tabela Profesor. 5. Creati o interogare asupra tabelei Universitate, in care afisati doar campurile care au

valoarea atributului Cod_Catedra mai mare decat 100. 6. Creati un raport asupra tabelei Universitate. 7. Introduceti in antetul raportului o imagine. 8. Mutati imaginea in partea stanga a antetului. 9. Salvati raportul cu denumirea Universitate.

CNP Nume Data 102 Alina 19-Jun-94 98 Maria 18-Feb-2002

Page 16: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

10. Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date.

13. 1. Deschideti aplicatia de baze de date. 2. Creati o baza de date noua cu numele baza de date pe C:\ 3. In baza de date noua creata, construiti o tabela cu urmatoarele atribute :

Oras Text dimensiune 20 Data examinarii Date/Time Short Date Nume Centru Text dimensiune 30 Numar curent Autonumber

4. Stabiliti atributul Nume Centru ca fiind indexat cu duplicate. 5. Mutati atributul Numar Curent, astfel incat sa devina primul atribut din tabela. 6. Creati o regula de validare pentru atributul Numar Curent, astfel incat sa nu

primeasca valori mai mari de 256. 7. Introduceti in tabela creata 5 inregistrari. 8. Imprimati toate inregistrarile din tabela. 9. Salvati toate datele. 10. Inchideti aplicatia de baze de date.

1. Deschideti aplicatia de baze de date. 2. Deschideti baza de date 13.mdb. 3. Stergeti tabela Informatii din baza de date. 4. Modificati tipul atributului Cantitate, din tabela Produs, din Text in Number. 5. Deschideti formularul Produs. 6. Adaugati numele dumneavoastra in antetul formulaului Produs. 7. Creati o interogare cu date in tabelele Produs si Comenzi in care sa afisati din tabela

Produs campurile Nume_produs si Unitate_de_masura, iar din tabela Comenzi campurile Nume_firma si Cantitate_ceruta, pentru acele inregistrari pentru care cod_produs din tabela Produs este egal cu cod_produs din tabela Comenzi.

14. 1. Deschideti aplicatia de baza de date. 2. Creati o baza de date noua si salvati-o in directorul My Documents. 3. Utilizati functia Help pentru a cauta informatii despre tabele. 4. Creati o tabela noua si denumiti-o Informatii. 5. Introduceti in tabele 3 atribute . 6. In tabela creata stabiliti primul camp ca fiind cheie primara . 7. Creati un raport asupra acestei tabele . 8. Grupati datele din raport in functie de al 2-lea atribut . 9. Salvati raportul cu numele Raport. 10. Inchideti baza de date creata . 1. Deschideti baza de date 14.mdb. 2. Deschideti tabela Casete imprumutate si introduceti atributul

Data_imprumut de tip Date .

Page 17: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

3. Stergeti legatura dintre tabelele Casete si Casete imprumutate. 4. Sortati datele din tabela Casete in ordine descrescatoare dupa atributul

Actor. 5. Creati un raport asupra tabelei Casete . 6. Introduceti in antetul raportului , numele dumneavoastra si data curenta . 7. Grupati datele din raport dupa atributul Tip_film . 8. Modificati dimensiunea paginii din Letter in A4 . 9. Imprimati raportul la o imprimanta disponibila . 10. Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baza de date .

15. 1. Deschideti aplicatia de baza de date . 2. Creati o baza de date noua cu numele dumneavoastra pe directorul C: 3. Afisati pe ecran bara de instrumente Database . 4. Creati o tabela cu urmatoarele atribute : Atribut 1 Numeric Byte Atribut 2 Text dimensiune 15 caractere Atribut 3 Currency tip Euro 5. Creati o noua tabela cu urmatoarele atribute : Atribut 1 Numeric Byte Atribut 4 Text dimensiune 20 caractere Atribut 5 Text dimensiune 25 caractere 6. Stabiliti in prima tabela ca cheie primara Atribut 1 . 7. Creati o legatura intre cele doua tabele dupa campul Atribut 1. 8. Salvati modificarile facute . 9. Mutati in tabela 2 campul Atribut 5 inaintea campului Atribut 4 . 10.Inchidetai aplicatia de baza de date . 1. Deschideti baza de date 15.mdb. 2. Utilizati instrumentul de cautare , pentru a gasi in tabela Profesor inregistrarea

cu numele Maria . 3. In aceasta inregistrare modificati numele in Andreea . 4. Creati o interogare asupra tabelei Profesor , in care afisati toate atributele

pentru profesorii cu o vechime mai mare de 15 ani . 5. Rulati interogarea creata . 6. Creati o interogare aspura tabelei Universitatea in care afisati doar campurile 1

si 3 . 7. Stabiliti atributul Nr_profesori din tabela Catedra ca fiind indexat fara

duplicitate . 8. Creati un raport asupra tabelei Profesori . 9. Grupati datele din raport dupa atributul Vechime . 10.Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baza de date .

Page 18: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

16. 1. Deschideti o aplicatie de baze de date . 2. Creati o baza de date noua in directorul My Documents . 3. Creati o tabela cu urmatoarele campuri : A Number (Cheie primara) B Text 4. Creati o tabela cu urmatoarele campuri : A Number E Date 5. Creati o legatura intre tabelele prin intermediul campului A . 6. Stabiliti atributul E ca fiind indexat fara duplicitate . 7. Creati un filtru de tipul Filter By Selection pentru prima tabela . 8. Creati o interogare asupra tabelei 2 in care afisati doar campul 2. 9. Modificati orientarea paginii . 10.Salvati toate datele si inchideti aplicatia de baze de date . 1. Deschideti baza de date 16.mdb . 2. Adaugati atributul Adresa_firma tabelei Comenzi . 3. Stergeti tabela Informatii din baza de date . 4. Modificati tipul coloanei Nume_produs din tabela Produs . 5. Creati o interogare asupra tabelei Produs , in care afisati doar campurile ce au

unitatea de masura "litri" . 6. Creati un rapot asupra tabelei Produs . 7. Introduceti in antetul raportului o imagine . 8. Mutati imaginea in partea stanga a antetului . 9. Salvati raportul cu denumirea Raport_produs . 10.Salvati modificarile facute si inchideti baza de date .

17. 1. Deschideti o aplicatie de baza de date . 2. Creati o baza de date noua in directorul C : 3. Creati o tabela in care introduceti 5 campuri . Dintre acestea doua vor fi de tip

Text ,doua vor fi numerice si unul de tip data calendaristica . 4. Creati un formular nou asupra tabelei create anterior . 5. Cu ajutorul noului formular introduceti in tabela 5 inregistrari . 6. Adaugati numele dumneavoastra in antetul formei . 7. Creati o interogare care sa contina numai campurile 1 si 2 . 8. Rulati interogarea creata . 9. Imprimati doar inregistrarile selectate din tabela creata . 10.Salvati toate datele si inchideti aplicatia de baza de date .

Page 19: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

1. Deschideti baza de date 17.mdb 2. Stergeti tabela Date din baza de date . 3. Deschideti tabela Casete imprumutate si modificati tipul atributului

Nr_casete_imprumutate ca fiind Integer . 4. Deschideti un formular existent . 5. Cu ajutorul formei selectati intregistrarea 4 si modificati Nr_casete la 15 . 6. Utilizati comanda Undo pentru a reface operatia anterioara . 7. Modificati lungimea unei colane din tabela Produs . 8. Utilizati instrumentul de cautare , pentru a gasi inregistrarea cu valoare Desene

animate pentru atributul Tip_film . 9. Stergeti aceasta inregistrare . 10.Inchideti aplicatia de baza de date .

18. 1. Deschideti aplicatia de baze de date . 2. Creati o baza de date noua in directorul My Documents . Salvati-o cu

numele dumneavoastra . 3. Creati o tabela cu urmatoarele campuri : CNP Number Double Nume Text dimensiune 50 Data Date/Time Medium Date 4. Salvati tabela cu numele Persoana . 5. Creati un formular nou asupra tabelei Persoana . 6. Salvati formularul cu denumirea Formular Persoana . 7. Introduceti doua inregistrari in tabela Persoana cu ajutorul formei create .

CNP Nume Data 102 Alina 19-Jun-94 98 Maria 18-Feb-2002

8. Utilizati instrumentul de cautare pentru a gasi inregistrarea cu CNP-ul 102 . 9. Modificati numele persoanei in Mihai . 10.Salvati modificarile facute si inchideti baza de date . 1. Deschideti aplicatia de baze de date . 2. Deschideti baza de date 22.mdb . 3. Stergeti tabela Campuri din baza de date 4. Modificati lungimea unei coloane in tabela Autor . 5. Creati un formular pentru tabela Autor . 6. Adaugati numele dumneavoastra in antetul formularului creat . 7. Creati o interogare cu date din tabelele Autor si Carte . 8. Salvati interogarea cu numele Query . 9. Rulati interogarea creata . 10.Salvati modificarile facute si inchideti aplicatie de baze de date .

Page 20: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

19. 1. Deschideti aplicatia de baze de date . 2. Creati o baza de date noua cu numele baza de date pe C:\ 3. In baza de date nou creata construiti o tabela cu urmatoarele atributre : Oras Text dimensiune 20 Data examinarii Date/Time Short Date Nume centru Text dimensiune 30 Numar curent Autonumber 4. Mutati atributul Numar Curent astfel incat sa devina primul atribut din tabela . 5. Atasati atributului Oras optiunea Indexed with Duplicates . 6. Creati o regula de validare pentru atributul Numar Curent , astfel incat sa nu

primeasca valori mai mari de 256 . 7. Introduceti in tabela creata 5 inregistrari . 8. Imprimati toate inregistrarile din tabela . 9. Salvati toate datele . 10.Inchideti aplicatia de baze de date . 1. Deschideti o aplicatie de baze de date . 2. Deschideti baza de date 19.mdb . 3. Modificati lungimea unei coloane in tabela Catedra . 4. Cautati inregistrarea cu nr. 3 si modificati cod profesor ca fiind egal cu 10. 5. Creati o interogare cu date din tabelele Catedra si Profesor 6. Sortati datele din tabela Profesor in ordine alfabetica dupa Nume_profesor 7. Creati un raport asupra tabelei Universitate 8. Modificati orientarea paginii 9. Imprimati toate datele obtinute in raporturi ulterior creat 10. Salvati toate modificarile facute si inchideti baza de date

20. 1. Deschideti aplicatia de baze de date 2. Creati o baza de date noua cu numele dumneavoastra pe C:/ 3. In baza de date nou creata construiti o tabela cu urmatoarele atribute Nume_depozit Text-dimensiune 20 Data_curenta Date/Time- Short Date Nume_material Text- dimensiune 30 Cod_curent Autonumber

4. Stabiliti atributul Data_curenta ca fiind indexat dublicate 5. Mutati atributul Cod_curent astfel incat sa devina primul atribut din tabela 6. Creati o regula de validare pentru atributul Cod_curent, astfel incat sa nu primeasca

valori mai mari de 256 7. Introduceti in tabela creata 5 inregistrari

Page 21: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

8. Imprimati toate inregistrarile din tabela 9. Salvati toate datele 10. Inchideti aplicatia de baze de date

1. Deschideti baza de date 20.mdb. 2. Utilizati instrumentul de cautare pentru a gasi inregistrarea cu valoarea 2 pentru

atributul Cod_caseta din tabela Casetei 3. In aceasta inregistrare modificati numele filmului ca fiind Film interesant 4. Creati o interogare asupra tabelei Casete in care afisati doar campurile 2 si 4 5. Rulati interogarea creata 6. Creati o interogare asupra tabelei Casete, in care afisati doar campurile pentru care

atributul Tip_film are valoarea Actiune 7. Stabiliti atributul Nume_film ca fiind indexat cu duplicate 8. Creati un raport asupra tabelei Casete 9. Grupati datele din raport dupa atributul Cod_imprumut 10. Salvati modificarile facute si inchideti aplicatia de baze de date

Partea a_III_a SQL

Întrebări şi Probleme

AlegeŃi răspunsurile corecte pentru fiecare din următoarele întrebări cu răspunsuri

multiple. Întrebările pot avea mai multe răspunsuri corecte. 1. SQL este a. Un limbaj orientat spre obiecte b. Un limbaj procedural c. Un limbaj nonprocedural d. Un limbaj declarativ e. Un limbaj standard 2. Într-un aranjament client/server a. Componentele software DBMS ruleaza pe server b. Componentele software DBMS ruleaza pe client c. Componentele software ale clientului SQL ruleaza pe client d. Componentele software ale clientului SQL ruleaza pe server 3. Un client SQL in linia de comanda a. Necesita un sistem bazat pe ferestre b. Ruleaza pe o mare varietate de platforme client. c. Necesita un browser web pe client. d. Afişează datele şi opŃiunile de comandă folosind caracteristici grafice e. Afişează răspunsurile la comenzi sub formă de mesaje de tip text

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 22: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

4. Un client SQL cu interfata grafica (GUI) a. Necesita un sistem bazat pe ferestre b. Ruleaza pe o mare varietate de platforme client. c. Necesita un browser web pe client. d. Afişează datele şi opŃiunile de comandă folosind caracteristici grafice e. Afişează răspunsurile la comenzi sub formă de mesaje de tip text 5. Un client SQL bazat pe web a. Necesita un sistem bazat pe ferestre b. Ruleaza pe o mare varietate de platforme client. c. Necesita un browser web pe client. d. Afişează datele şi opŃiunile de comandă folosind caracteristici grafice e. Afişează răspunsurile la comenzi sub formă de mesaje de tip text 6. ClienŃii SQL oferiŃi de Oracle sunt a. iSQL b. Query Analyzer c. iSQL*Plus d. SQL*Plus e. SQLWorksheet 7. ClienŃii SQL oferiŃi de Microsoft sunt a. iSQL b. Query Analyzer c. iSQL*Plus d. SQL*Plus e. SQLWorksheet 8. Extensiile SQL create de furnizori a. Cresc portabilitatea codului SQL b. Scad portabilitatea codului SQL c. Contribuie la diferenŃierea produselor oferire de diferiŃi producători d. Au fost bazate pe cererile pieŃei e. Sunt compatibile între implementările diferiŃilor producători 9. InstrucŃiunile SQL a. încep cu un cuvânt cheie reprezentând o comandă b. Se termină cu un cuvânt cheie reprezentând o comandă c. încep cu un delimitator, cum ar fi caracterul punct şi virgulă d. Se termină un delimitator, cum ar fi caracterul punct şi virgulă e. încep cu o paranteză deschisă 10. Elementele limbajului SQL includ a. Cuvinte cheie b. Nume ale obiectelor din baza de date c. Operatori

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 23: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

d. RestricŃii e. Constante 11. Elementele limbajului SQL sunt separate prin a. Virgule b. Exact un spaŃiu c. Unul sau mai multe spaŃii d. Linie nouă e. LiniuŃe de subliniere 12. Numele obiectelor bazei de date pot include a. Paranteze b. LiniuŃe de subliniere c. Numere d. Litere e. Virgule 13. InstrucŃiunile SQL pot li împărŃite în următoarele categorii a. Limbajul dc definire a datelor (DDI, - Data Definition Language) b. Limbajul dc selectare a datelor (DSL - Dala Selection Language) c. Limbajul dc replicare a datelor (DRL - Dala Replication Language) d. Limbajul pentru controlul datelor (DCL - Data Control Language) e. Limbajul dc manipulare a datelor (DML - Data Manipulation Language) 14. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) include

următoarele instrucŃiuni: a. SELECT b. INSERT c. CREATE d. ALTER e. DELETE 15. Limbajul de interogare a datelor (DQL - Data Query Language) include

următoarele instrucŃiuni: a. SELECT b. INSERT c. CREATE d. ALTER e. DELETE 16. Limbajul de manipulare a datelor (DML - Data Manipulation Language) include

următoarele instrucŃiuni: a. SELECT b. INSERT c. CREATE d. UPDATE e. DELETE

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 24: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

Limbajul de definire a datelor - DDL AlegeŃi răspunsurile corecte pentru fiecare din următoarele întrebări cu răspunsuri

multiple. ReŃineŃi că întrebările pot avea mai multe răspunsuri corecte.

1. Tipurile de date oferă următoarele avantaje

a. Respectă standardele publicate b. Oferă un set de comportamente utile pentru utilizatorii bazei c. Asigură independenŃa faŃă de date d. RestricŃionează datele din coloane la caractere care au sens în context e. Ajută sistemul DBMS să stocheze mai eficient datele din coloane

2. Tipurile de date pentru caractere

a. Sunt mai flexibile decât tipurile de date numerice b. Acceptă atât date cu lungime fixă, cât şi date cu lungime variabilă. c. Necesită întotdeauna specificarea preciziei şi a scalei d. Determină completarea coloanelor până la lungimea maximă maximă e. Pot stoca şiruri de caractere în format specific unei limbi naŃionale

3. Tipurile de date numerice

a. Sunt mai flexibile decât tipurile de date pentru caractere b. RestricŃionează valorile din coloane la numere şi simboluri înrudite, cum ar fi

virgulele şi simbolul dolar c. Necesită întotdeauna specificarea preciziei şi a scalei d. Stochează valori exacte sau aproximative e. Sunt potrivite pentru a fi folosite în calcule

4. Tipurile numerice standard includ

a. INTEGER b. NUMBER c. FLOAT d. BOOLEAN e. INTERVAL

5. Tipurile de date temporale standard includ

a. DATETIME b. DATE c. TIMESTAMP d. TIMEZONE e. TIME

6. Valorile NULL

a. Pot fi folosite pentru reprezentarea datelor care lipsesc sau nu sunt cunoscute b. Înseamă acelaşi lucru ca şi spaŃiile libere c. Sunt egale cu alte valori NULL d. Nu sunt egale cu alte valori NULL e. Sunt întotdeauna permise în mod prestabilit 7. InstrucŃiunile DDL includ a. CREATE

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 25: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

b. ALTER c. DELETE d. INSERT e. UPDATE

8. InstrucŃiunea CREATE DATABASE a. FuncŃionează exact la fel în toate sistemele DBMS relaŃionale b. Specifieă întotdeauna numele bazei de date c. Specifieă întotdeauna numele proprietarului bazei de date d. Poate include parametri specifici producătorului e. FuncŃionează la fel cu instrucŃiunea CREATE SCHEMA

9. DefiniŃia unei coloane din instrucŃiunea CREATE TABLE poate include a. Numele tabelului b. Numele coloanei c. restricŃie la nivel de tabel d. clauză DEFAULT e. O clauză NULL sau NOT NULL

10. Numele unei coloane dintr-un tabel a. Trebuie să fie specificat în instrucŃiunea CREATE TABLE b. Trebuie să fie unic în cadrul bazei de date c. Trebuie să fie unic în cadrul tabelului d. Poate fi folosit într-un singur index e. Trebuie să fie specificat în instrucŃiunea ALTER TABLE

11. O restricŃie la nivel de coloană a. Poate referi una sau mai multe coloane b. Poate fi inclusă într-o instrucŃiune CREATE TABLE sau ALTER TABLE c. Foloseşte o sintaxă identică sau aproape identică cu cea a unei restricŃii de

acelaşi tip la nivel de tabel d. Poate fi folosită oriunde ar putea fi folosită o restricŃie la nivel de tabel e. Are o sintaxă care diferă de la un tip de restricŃie la altul

12. Sintaxa corectă pentru clauza DEFAULT este a. DEFAULT (precizie, scală) b. DEFAULT [NULL | NOT NULL] c. DEFAULT (expresie) d. DEFAULT (nume–coloană) REFERENCES name–tabel (nume_coloană.) e. DEFAULT [UNIQUE | PRIMARY KEY]

13. Sintaxa corectă pentru o restricŃie NOT NULL este a. nume_coloană tip--de–date IS NOT NULL b. nume_coloană tip–de–date NOT NULL c. DEFAULT [NULL | NOT NULL] d. CREATE NOT NULL INDEX ON nume_coloană e. nume–coloană REFERENCES NOT NULL

14. Sintaxa corectă pentru o restricŃie UNIQUE este a. [CONSTRAINT nume—restricŃie] UNIQUE (nume_coloană) b. [CONSTRAINT nume—restricŃie] UNIQUE (nume_tabel) c. DEFAULT UNIQUE (nume_coloană) d. nume_coloană REFERENCES UNIQUE nume_tabel

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 26: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

e. DEFAULT [UNIQUE | PRIMARY KEY] 15. Sintaxa corectă pentru o restricŃie referenŃială este

a. [CONSTRAINT nume—restricŃie] REFERENCES nume_index b. [CONSTRAINT nume—restricŃie] REFERENCES nume_tabel c. FOREIGN KEY nume_coloană REFERENCES nume_tabel (nume_coloană) d. REFERENCES nume—tabel (nume_coloană) e. nume_coloană REFERENCES UNIQUE nume_tabel

16. InstrucŃiunea CREATE INDEX a. Poate fi folosită pentru crearea restricŃiilor de unicitate şi cheie primară b. Poate include cuvântul cheie UNIQUE c. Trebuie să refere două sau mai multe nume de coloane d. Poate include cuvintele cheie ASC sau DESC pentru orice coloană e. Poate specifica ordinea ascendentă sau descendentă pentru una sau mai multe

coloane 17. Instructiunea CREATE VIEW

a. Stochează o interogare în baza de date b. Poate include cuvântul cheie opŃional CASCADE c. Poate include cuvântul cheie opŃional OR REPLACE d. Trebuie să conŃină o comandă DMI, validă e. Trebuie să conŃină o instrucŃiune SELECT validă

18. Utilizările valide ale instrucŃiunii ALTER TABLE includ a. Adăugarea coloanelor b. Modificarea lungimii sau a preciziei coloanelor c. Redenumirea unui tabel d. Eliminarea unei chei primare e. Adăugarea unei chei primare

19. O instrucŃiune ALTER TABLE nu poate fi folosită pentru a. Schimbarea tipului de date al unei coloane la un tip numeric dacă în coloana

respectivă există date de alt tip b. Redenumirea unei coloane c. Schimbarea unei restricŃii din NULL în NOT NULL pentru o coloană care

conŃine valori nule d. Eliminarea unei chei exteme care referă o cheie primară e. Eliminarea unei chei primare dacă există chei exteme care referă cheia

primară 20. InstrucŃiunea DROP poate fi folosită pentru a şterge

a. restricŃie referenŃială b. Un index c. Un tabel d. O coloană dintr-un tabel e. O vizualizare

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 27: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

Limbajul de interogare a datelor(DQL)

Întrebări şi probleme 1. O instrucŃiune SELECT fără o clauză WHERE a. Selectează toate coloanele din tabel sau vizualizare b. Returnează un mesaj de eroare c. Selectează toate rândurile din tabel sau vizualizare d. Afişează numai definiŃia tabelului sau a vizualizării e. Scrie întotdeauna rezultatele într-un fişier jurnal 2. În SQL, ordinea rândurilor din rezultatele interogării a. Este specificată de clauza SORTED BY b. Poate fi ascendentă sau descendentă pentru orice coloană c. În mod prestabilit este descendentă, dacă nu se specifică o altă ordine d. Este imprevizibilă dacă nu este specificată in interogare e. Poate fi specificată numai pentru coloanele din setul de rezultate al interogării 3. Operatorul BETWEEN a. Specifică un domeniu de valori care include şi capetele b. Poate fi rescris folosind operatorii <= şi NOT <= c. Poate fi rescris folosind operatorii <= şi >= d. Selectează rândurile adăugate în tabel într-un anumit interval de timp e. Nu este inclus în standardul ISO/ANSI 4. Operatorul LIKE standard a. Foloseşte semne de întrebare drept caractere de înlocuire poziŃionale b. Foloseşte liniuŃe de subliniere drept caractere de înlocuire poziŃionale c. Foloseşte liniuŃe de subliniere drept caractere de înlocuire nepoziŃionale d. Foloseşte simboluri procent drept caractere de înlocuire poziŃionale e. Foloseşte simboluri procent drept caractere de înlocuire nepoziŃionale 5. O instrucŃiune SQL care confine o funcŃie de agregare a. Poate conŃine şi coloane calculate b. Poate conŃine şi coloane obisnuite c. Trebuie să includă o clauză ORDER BY d. Trebuie să includă o clauză GROUP BY e. Nu poate include, în acelaşi timp, o clauză GROUP BY şi o clauză

ORDERBY 6. Când operatorii AND şi OR sunt combinaŃi în aceeaşi clauză WHERE

a. Sistemul SGBD returnează un mesaj de eroare b. Operatorul AND are prioritate mai mare decât operatorul OR c. Operatorul AND are prioritate mai mică decât operatorul OR d. Parantezele, sunt obligatorii e. Parantezele sunt opŃionale

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 28: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

7. Sintaxa corectă pentru eliminarea valorilor nule din rezultatele interogării este

a. = NULL b. NOT = NULL c. <>NULL d. IS NULL e. IS NOT NULL

8. FuncŃiile SQL standard pentru şiruri de caractere includ

a. UPPER b. MIDDLE c. LOWER d. SUBSTR e. EXISTS

9. FuncŃiile, SQL matematice standard includ

a. LENGTH b. ROUND c. CAST d. MIN e. ABS

10. Operatorul UNION

a. Elimină rândurile duplicate din setul de rezultate b. Include rândurile duplicate în setul de rezultate c. Combină două interogări într-o singură interogare de tip join d. Combină seturile de rezultate a două interogări într-un singur set de

rezultate e. Este numit JOIN în unele implementări SQL

ScrieŃi instrucŃiunile SQL pentru următoarele probleme 1. GăsiŃi toate filmele din tabelul FILM pentru care MPAA_COD_INCHIRIERE

are altă valoare decât „R". 2. AfişaŃi titlurile şi preŃurile tuturor filmelor pentru care

PRET_VANZARE_DVD este cel puŃin 19.99, dar nu mai mare de 29.99, ordonate crescător după preŃ.

3. AfişaŃi toate filmele pentru care genul (COD_GEN_FILM) este Comdy şi categoria MPAA (MPAA _COD_INCHIRIERE) este PG-13, împreună cu filmele pentru care genul este Drama şi categoria este R.

4. 14. Câte închirieri (tabelul FILM_INCHIRIAT) nu au nici o valoare în coloana LATE_OR_LOSS_FEE?

5. Câte persoane au un nume de familie (NUME_FAMILIE_PERSOANA) care conŃine litera „a", majusculă sau minusculă?

6. AfişaŃi toate titlurile de filme care conŃin cuvântul „the", cu sau fără literă mare.

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 29: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

7. FolosiŃi funcŃia SUM pentru a afla totalul valorilor din coloana PLATA_INCHIRIAT din tabelul FILM_INCHIRIAT.

8. AfişaŃi primele cinci caractere din numele de familie (NUME_FAMILIE_PERSOANA) din tabelul PERSOANA, dar eliminaŃi toate valorile duplicate din setul de rezultate?

9. Din tabelul FILM, afişaŃi toate genurile (COD_GEN_FILM), împreună cu media preŃurilor pentru DVD (PRET_VANZARE_DVD) pentru fiecare gen, rotunjită la două poziŃii zecimale.

10. AfişaŃi toate filmele (ID_FILM) care au fost închiriate (tabelul FILM_INCHIRIAT), cu suma totală strânsă din taxele de închiriere (PLATA_INCHIRIAT) sau taxele de întârziere sau pierdere (PLATA_PENALIZARE) pentru filmul respectiv. Sugestie: adunaŃi valorile PLATA_INCHIRIAT şi PLATA_PENALIZARE, apoi însumaŃi (SUM) rezultatul respectiv pentru fiecare valoare ID_FILM. Unele valori din coloana PLATA_PENALIZARE sunt nule, aşa că, dacă nu aveŃi o funcŃie care să înlocuiască valorile nule cu o altă valoare (zero, în acest caz), veŃi obŃine valori nule în rezultate. În Oracle, funcŃia se numeşte NVL, în Microsoft SQL Server se numeşte ISNULL, iar în MySQL se numeşte IFNULL. (Se pare că nu există o funcŃie echivalentă în D132).

Combinarea datelor din mai multe tabele

Întrebări şi probleme

l. O subinterogare a. Poate fi folosită pentru a selecta valorile care vor fi aplicate condiŃiilor din

clauza WHERE b. Poate fi corelată sau necorelată c. Reprezintă o cale puternică de calculare a coloanelor d. Trebuie să nu fie încadrate în paranteze e. Permite selectarea flexibilă a rândurilor

2. O uniune (join) fără o clauză WHERE sau o clauză JOIN a. Are ca rezultat un mesaj de eroare b. Nu returnează nici un rând din setul de rezultate c. Reprezintă o uniune externă (outer join) d. Reprezintă o uniune internă (inner join) e. Are ca rezultat un produs cartezian 3. O uniune externă (outer join) a. Poate fi scrisă în Oracle SQL folosind un simbol (+) în clauza FROM b. Poate fi scrisă în Microsoft SQL Server folosind operatorul = sau =* în clauza

WHERE c. Returnează toate rândurile doar din unul dintre tabele d. Returnează toate rândurile din unul sau din ambele tabele

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 30: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

e. Poate fi catre stânga, către dreapta sau completă 4. O auto-uniune (self join) a. Nu poate avea niciodată ca rezultat un produs cartezian b. Poate fi o uniune internă sau o uniune externă c. Rezolvă relaŃiile recursive d. Poate folosi o subinterogare pentru a limita şi mai mult rândurile selectate e. Implică două tabele diferite 5. O uniune (Join) a. Combină coloanele din două sau mai multe tabele în rezultatele unei singure

interogări b. Combină rânduri din interogari multiple într-un singur set de rezultate c. Este realizată ori de câte ori în clauza FROM sunt specificate mai multe tabele d. Necesită folosirea unei clauze JOIN e. Necesită o listă de tabele separate prin virgule în clauza FROM 6. O uniune de egalitate (equijoin) a. Este cunoscută şi sub numele de uniune externă (outerjoin) b. Este cunoscută şi sub numele de uniune internă (innerjoiti) c. Este cunoscută şi sub numele de auto-uniune (selfjoin) d. Realizează întotdeauna legarea rândurilor folosind o condiŃie de egalitate (=) e. Realizează întotdeauna legarea rândurilor folosind o condiŃie de inegalitate

(<>)

7. Calificatorii numelor de coloane: a. Pot fi nume de tabele b. Pot fi numere care indică poziŃia relativă a tabelelor dîn lista FORM c. Pot fi pseudonime pentru numele de coloane , definite în clauza FORM d. Pot fi pseudonime pentru numele de tabele, definite în clauza FORM

8, O uniune încruşişată este: a. O uniune Naturală b. N produs cartezian c. O uniune externă d. O uniune Internă 9. O clauză JOIN folosind cuvântul cheie USING a. Nu poate fi folosită atunci când coloanele prin care se face legarea tabelelor

au nume diferite b. Nu poate fi folosită atunci când coloanele prin care se face legarea tabelelor

au aceleaşi nume c. Defineşte o uniune internă d. Defineşte o uniune externă e. Defineşte o auto-uniune

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 31: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

10. O subinterogare corelată a. Rulează mai eficient decât o subinterogare necorelată b. Rulează mai puin eficient decât o subinterogare necorelată c. Are o interogare internă care refera coloane din interogarea externă d. Are o interogare externă care refera coloane din interogarea internă e. Are o interogare internă care nu face nici o referire la coloanele din

interogarea externă

ScrieŃi instrucŃiunile SQL pentru următoarele probleme: 1. AfişaŃi numele şi identificatorul de client ale tuturor persoanelor decedate

(valoarea DATA_MORTII nu este nulă) care încă au conturi de client. 2. AfişaŃi numele angajatilor care au conturi de clienŃi. FolosiŃi uniuni pentru a

stabili ce clienŃi sunt angajaŃi şi ce angajaŃi au conturi de clienŃi. 3. RescrieŃi interogarea anterioară pentru a folosi subinterogări în loc de uniuni. 4. AfişaŃi numele de familie al fiecarui angajat, împreună cu numele de familie

al şefu1ui lor. 5. AfişaŃi numărul de închirieri pentru fiecare format (DVD şi VHS). 6. AfişaŃi numărul de identificare (FILM_ID) şi data la care trebuie returnate

(DATA_RETURNARII) pentru toate filmele închiriate şi încă nereturnate (coloană RETURNAT_DATA din tabelul FILM_INCH conŃine valori nule), dar care nu au fost cumpărate (coloană DATA_VANZARII din tabelul FILM_COPY conŃine valori nule).

7. AfişaŃi numarul de identificare şi titlul filmelor care nu au fost închiriate niciodată.

8. Folosind subinterogări pentru a filtra rândurile. AfişaŃi titlul filmelor pentru care în inventar există o copie VHS (MEDIA_FORMAT = ‘V’, iar DATA_VANZARII are valoarea NULL) dar pentru care nu există copii DVD (MEDIA_FORMAT = ‚D’ ).

9. RescrieŃi interogarea anterioară folosind o uniune în local unei subinterogări pentru a găsi filmele în format VHS.

10. AfişaŃi toate filmele pentru care în inventar există mai multe copii în acelaşi format.

interogărilor avansate

Întrebări şi Probleme 1. FuncŃiile SQL

a. Returnează un set de valori b. Returnează o singură valoare c. Pot fi folosite în clauza WHERE a unei instrucŃiuni SQL d. Pot fi folosite ca pseudonime pentru numele tabelelor intr-o instr. SQL e. Pot fi folosite în lista de coloane a unei instrucŃiuni SQL

2. FuncŃia REPLACE a. Înlocuieşte un nume de tabel cu un nume de vizualizare b. Înlocuieşte numele unei coloane cu pseudonimul coloanei

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 32: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

c. Înlocuieşte un şir de caractere dintr-o coloană cu un alt şir de caractere d. Înlocuieşte toate valorile dintr-o coloană cu un alt set de valori e. Înlocuieşte toate rândurile dintr-o vizualizare cu rânduri conŃinând date dintr-

un alt tabel 3. FuncŃia LTRIM

a. Elimină spaŃiile de la sfârşitul şirurilor de caractere b. Elimină spaŃiile de la începutul şirurilor de caractere c. Poate fi imbricată cu alte funcŃii d. înlocuieşte valorile nule cu alte valori în şirurile de caractere e. Elimină spaŃiile de la începutul şi de la sfârşitul şirurilor de caractere

4. FuncŃia CHAR a. Este numită CHR în unele implementări SQL b. Este identică cu funcŃia ASCII în unele implementări SQL c. Returnează valoarea corespunzătoare unui caracter din setul de caractere ASCII d. Returnează caracterul corespunzător unei valori e. Transformă o valoare numerică într-un şir de caractere

5. FuncŃia SIGN a. Returnează -l daca parametrul furnizat are valoare negativa b. Returnează 0 dacă parametrul furnizat are valoarea zero c. Returnează +1 dacă parametrul furnizat are o valoare pozitivă d. Returnează 0 dacă parametrul furnizat are valoarea NULL e. Returnează o valoare nulă dacă parametrul furnizat nu este un număr

6. FuncŃia CEILING a. Rotunjeşte un număr prin adăugire până la primul număr întreg b. Rotunjeşte un număr prin scădere până la primul număr întreg c. Returnează întotdeauna un număr întreg d. Returnează un număr întreg sau o valoare nulă e. Este numită CEIL în unele implementări SQL

7. FuncŃia FLOOR a. Rotunjeşte un număr prin adăugire până la primul număr întreg b. Rotunjeşte un număr prin scădere până la primul număr întreg c. Returnează întotdeauna un număr întreg d. Returnează un număr întreg sau o valoare nulă e. Este numită FLR în unele implementări SQL

8. Expresiile CASE

a. Permit executarea condiŃională a clauzelor dintr-o instrucŃiune SQL b. Există sub două forme, respectiv statice şi dinamice c. Exista sub două forme, respectiv cu căutare şi fara cautare d. Există sub două forme, respectiv simple şi cu cautare e. Există sub două forme, respectiv standard şi cu cautare

ScrieŃi instrucŃiunile SQL pentru următoarele probleme:

1. AfişaŃi valorile MPAA_RATING_COD din tabelul MPAA_RATING, cu liniuŃele de despărŃire înlocuite cu spaŃii.

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 33: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

2. Folosind funcŃia CHAR (numită CHR în Oracle), afişaŃi valorile FILM_ID şi FILM_TITLU pentru toate filmele care conŃin apostrofuri (caracterul ASCII 39) în titlu.

3. AflaŃi valoarea ASCII a semnului de exclamare (!). 4. AflaŃi preŃul mediu al filmelor în format DVD (coloana RETAIL_PRET _DVD

din tabelul FILM), cu media calculată rotunjită prin adăugire la cea mai apropiată sumă fără zecimale.

5. AflaŃi preŃul mediu al filmelor în format VHS (coloana RETAIL_PRET_VHS din tabelul FILM), cu media calculată rotunjită prin scădere la cea mai apropiată sumă fără zecimale.

6. Pentru o bază de date Oracle, generaŃi comenzile SQL pentru eliminarea tuturor restricŃiilor referenŃiale aflate în proprietatea utilizatorului curent. Vizualizarea Oracle de tip catalog se numeşte USER_CONSTRAINTS, iar restricŃiile referenŃiale au valoarea 'R' în coloana CONSTRAINT_TYPE. Numele tabelului pe care se bazează restricŃia se află în coloana TABLE_NAME a vizualizării. Nu uitaŃi că trebuie să folosiŃi comanda ALTER TABLE pentru eliminarea unei restricŃii.

7. Pentru o bază de date Microsoft SQL Server, afişaŃi toate restricŃiile de tip cheie externă. FolosiŃi tabelul de sistem SYSOBJECTS, în care NAME este numele restricŃiei, iar coloana XTYPE are valoarea 'F' pentru restricŃiile de tip cheie externă.

8. ScrieŃi o instrucŃiune SQL care afişează fiecare cont de client (CLIENT_CONT_ID) cu un şir de caractere bazat pe valoarea coloanei COPIL_INCH_ALLOWED_INDIC, care să conŃină textul „Poate fi inchiriat de copii" dacă valoarea coloanei este 'Y' şi textul „Nu poate fi inchiriat de copii" dacă valoarea este 'N'. Sugestie: Cel mai bine funcŃionează în acest caz o expresie CASE simplă.

9. ScrieŃi o instrucŃiune SQL care afişează fiecare film (FILM_ID) şi o valoare

pentru deceniu, în funcŃie de valoarea coloanei ANUL_PRODUCERII sau necunoscut), în acest caz v-ar fi de folos o expresie CASE cu cautare.

10. ScrieŃi o instrucŃiune SQL care afişează fiecare inchiriere a unui film (tabelul FILM_INCH) cu valoarea TAXA_PENALIZAREclasificaŃa astfel:

None (valoare nulă sau zero), Minor (valoare < 10) sau Major (valoare > 10) .

Limbajul de manipulare a datelor – DML

Întrebări şi probleme

1. Limbajul DML include următoarele comenzi SQL: a. INSERT b. REMOVE c. UPDATE d. SELECT e. DROP

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 34: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

2. O instrucŃiune DML poate referi a. Coloane din mai multe tabele b. Coloane dintr-un singur tabel c. O vizualizare care conŃine coloane dintr-un singur tabel d. Coloane ale unei vizualizări bazate pe un singur tabel e. Coloane ale unei vizualizări bazate pe mai multe tabele 3. La formarea unei instrucŃiuni DML, trebuie să tineti seama de următoarele

restricŃii a. RestricŃii referenŃiale b. RestricŃii de securitate c. RestricŃii NOT NULL d. RestricŃii de unicitate e. RestricŃii cheie primară 4. O instrucŃiune INSERT cu o clauză VALUES a. Trebuie să aibă o listă de coloane b. Trebuie să aibă o listă de valori c. Poate insera rânduri multiple la o singură rulare d. Poate folosi cuvântul cheie NULL pentru a atribui valori nule coloanelor e. Poate include o clauză WHERE 5. O instrucŃiune INSERT cu o comandă SELECT imbricată este utilă pentru a. Găsirea următoarei valori pentru o cheie primară atribuită secvenŃial b. Mutarea rândurilor dintr-un tabel în altul c. Popularea unui tabel de test cu date dintr-un alt tabel d. Eliminarea rândurilor duplicate dintr-un tabel e. Inserarea mai multor rânduri într-un tabel cu o singură instrucŃiune 6. O instrucŃiune INSERT cu o comandă SELECT imbricată a. Trebuie să aibă două liste de coloane, una în clauza INSERT şi una în b. Trebuie să aibă o instrucŃiune SELECT internă care retumează un singur rând

de date c. Poate folosi cuvântul cheie NULL pentru a atribui valori nule coloanelor d. Poate include o clauză WHERE e. Trebuie să aibă în instrucŃiunea SELECT internă o listă de coloane care

corespunde cu lista de coloane din clauza INSERT sau cu coloanele din tabelul în care sunt inserate datele

7. O instrucŃiune UPDATE fără o clauză WHERE a. Actualizează toate rândurile din tabel cu valori nule b. încearcă să actualizeze toate rândurile din tabel c. Eşuează şi returnează o eroare d. Şterge toate rândurile din tabel e. Are ca rezultat un produs cartezian

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 35: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

8. O instrucŃiune DELETE fără o clauză WHERE a. Actualizează toate rândurile din tabel cu valori nule b. Eşuează si returnează o eroare c. încearcă să şteargă toate rândurile din tabel d. Are ca rezultat un produs cartezian e. Trebuie să includă o listă de coloane 9. O instrucŃiune UPDATE a. Trebuie să includă o clauză SET b. Trebuie să furnizeze o nouă valoare pentru cel puŃin o coloană c. Trebuie să includă o clauză WHERE d. Poate atribui unei coloane valoarea unei alte coloane e. Poate atribui unei coloane o listă de valori derivate dintr-o expresie 10. O instrucŃiune DELETE a. Poate include o listă opŃională de coloane b. Poate include o clauză WHERE opŃională c. Poate folosi cuvântul cheie FORCE pentru a forŃa ştergerea rândurilor d. Nu poate încălca restricŃiile referenŃiale ale tabelului e. Poate avea o instrucŃiune SELECT internă, ca parte a clauzei WHERE 11. Clauza SET dintr-o instrucŃiune UPDATE poate atribui unei coloane o valoare

care este a. O constantă b. Numele unei alte coloane c. O listă de valori d. Orice expresie din care rezultă o singură valoare e. Cuvântul cheie NULL 12. InstrucŃiunea SELECT internă a unei instrucŃiuni INSERT poate include a. O clauză WHERE b. O clauză GROUP BY c. Una sau mai multe funcŃii de agregare d. O uniune a mai multor tabele e. O clauză UNION

ScrieŃi instrucŃiuni SQL pentru următoarele probleme 13. Folosind o instrucŃiune INSERT cu o clauză VALUES, dar fără listă de

coloane, inseraŃi în tabelul FILM_GENRE un nou rând, cu valorile FILM_COD_GEN = TRAIN' şi FILM_DESCRIERE_GEN = Training'.

14. Folosind o instrucŃiune INSERT cu o clauză VALUES si o listă de coloane,

inseraŃi în tabelul FILM un nou rând, cu următoarele valori pentru date:

For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007Edited by Foxit PDF Editor

Page 36: Intrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III ... fileIntrebări şi probleme la cursul de Baze de date, anul III, toate formele de învăŃământ PARTEA I. Concepte

FILM_ID: 99 FILM_COD_GEN: 'TRAIN' MPAA_COD_RATING: NR FILM_NUME: ANGAJAT

Training Video

15. Folosind o instrucŃiune INSERT cu o instrucŃiune SELECT internă, inseraŃi

în tabelul FILM_LIMBA un rând pentru limba japoneză (COD_LIMBA = 'ja'), asociat cu toate filmele din tabelul FILM. (în prezent, tabelul FILM_LIMBA nu conŃine nici un rând pentru limba japoneză.)

16. CreaŃi un tabel, numit TOTAL_INCHIRIERE, folosind instrucŃiunea

CREATE de mai jos. Folosind o instrucŃiune INSERT cu o instrucŃiune SELECT internă, inseraŃi în tabelul TOTAL_INCHIRIEREun rând pentru fiecare film din tabelul FILM INCHIRIERE, conŃinând numărul total de închirieri şi suma totală obŃinută din închirierea filmului respectiv.

CREATE TABLE TOTAL_INCHIRIERE (FILM_ID INTEGER NOT NULL, NUMBER_OF_INCHIRIERES INTEGER NOT NULL, TOTAL_COST_INCHIRIERES NUMERIC (7, 2) NOT NULL); 17. ŞtergeŃi toate rândurile din tabelul INCHIRIERE TOTAL.

18.ŞtergeŃi rândurile pentru limba japoneză, create la întrebarea 15.

19. Copia 1 a filmului 1 (FILM_ID = 1, NUMAR_COPIE = 1) a fost vândută pe data de 15 ianuarie 2005. actualizaŃi rândul respectiv din tabelul FILM_COPII. 20. ActualizaŃi tabelul FILM astfel încât să creşteŃi cu 10 procente toate

preŃurile pentru formatul VHS (RETAIL_PRET_VHS) care nu conŃin valori nule.