Download - Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

Transcript
Page 1: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

-I-r.rrANAPern a.cHe

affilogia

Page 2: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

Tatiana Petrache

DICTIONARDE NUME)

Carte tipdriti cu binecuvAntarea

TEOFANMitropolitul Moldovei gi Bucovinei

Editura DOXOLOGIAlasj,2016

Page 3: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

Cuprins

PrecizHri introductive ..............." .................7

Abrevieri ...............23

Lexicon ..................25

Scurt apendice explicativ ...........

Bibliografie selectivi ............135

Tabel alfabetic al sfinlilor ortodocgi .....197

Page 4: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

LEXICON

Page 5: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

.9Eeav--\

Aaronvezi Aron.

Abel, Abela(rar) reproduce vechiul numeebraic Hebhel, Habhel purtat decel de-al doilea fiu al protop6-rinlilor Adam gi Eva. Dintresemnifi caliile propuse, menfi-onim: ,,suflu vital" gi ,,ceal6;vanitatg degerticiune" sau poa-te fi raportat la un subst. asir.aplu sau nblu, ,,fiu". q Filierabizantino-slavon 6: Au el, Ao il( u).

Filiera lat.-catolicd: Abel, Abela;

deiv. Abelin, Abelina.

Acachie(exclusiv masc./ rar) corespun-de numelui pers. gr. Arcarcnq,format cu a- privativ Eircarcoq,,rdu, ticdlos"; are sensul ,,ino-cent, fird de rdutate". s Acachie

a pitruns ftr onomastica noas-trd pe filiera bizantino'slavond.Lr romAnd existi gi sub formele:Acachi, Agache, Agachi.

Achila, Achilinavezi Acvila (masc.); Acvilin"Acvilina.

Aa-AdAchim

vezi loachim.

Achindin, Achindinanume apokopaic de origine gr.,

corespunde adj. gr. arciv 6uv oe,

alcdtuit din a- privativ gi subst.

rciv\uvo,,pericof primejdie",avAnd sensul ,,cel lipsit de pri-mejdie, sigur". u Forma de masc.

apare in calendarul creqtin. uFiliera bizantino-slavoni: Achin-din, Achindina, Chindina, Chindin.

Filiera latind: Acidina.

Acvila (masc.) Acvilin, Acvilina(rar) este la origine un derivatadj. de la cognomenul romanAquila, format pe baza subst.comun aquila,,,vultur, acvili",pasdre sacri in Antichitate gi

folosit la romani ca simbol allui Zeus. a Acaila, Acailin, Actti-lina sunt nume reprezentatein calendarul creqtin. u Filierabizantino-slav 6: Adtila, Achilinn,Aculinn, Culin. F orme modeme,de influenld apuseani: Acailin,Acailina.

Ada, deriv. Adina (fem.)prezintd doud ipoteze etimo-logice: fie prenume biblic (V.T.,

Facere 4,19 ; 36,2) corespunzi-tor termenului ebr. 'Adah, (f.or'mat de la radicalul 'dh, ,,aim-podobi, a infrumusefa"), numeindependent sau hipoc. al unuiteoforic cu semnificafia ,,Elo-him a impodobit, a infrumu-se!at", fie este vorba de unhipoc. format pe teren romA-nesc sau imprumutat din Apus,

Page 6: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

Ad-Afcorespunzetor numelor Pers.gerrrl Adela, Adelaida (de la ele-mentul germ. Adnl,,,nobil") sauprenumelui de origine lat.Adriana.

Adam (exclusiv masc., rar)corespunde ebr. 'Adam gi an-noaqte mai multe variante eti-mologice: L. Ipoteza biblicd a-propie numele de ebr. 'adha-mah, ,,sol, pimAnt".2. Se por-negte de la ebr. 'adham, caredesemna specia umani in ge-neral, ,,omul", gi uneori aveasensul'de ,,bdrbat". 3. S-a in-cercat explicarea numelui prinetiopiani: ,,a fi frumos", arab6:

,,a se uni, a fi sociabil", saut

asiriand: ,,a face, a produce".s Filiera slavd: Addrnan, Adirnul,Addmu.g, Addmu!, Adnmachi. F or-me noi: Adamin, Damin.ln ono-mastica romAneascS, este pre-zent mai ales ca nume de fa-milie.

Adela (fem.)hipocoristic fr. de lagerm. Adelheid, nume descrip-tiv sau augural, care are labazdgetm. adal, ,,nobil", de la cares-au format mai multe com-puse qi derivate; Adela, Adala,Adelaida, Adalberta, Adelinda,Alinda. u Numele prezintd eti-mologie multipli, deoarece apdtruns la noi prin interme-diul mai multor limbi moder-ne (germand, francez5, italiann).n Forme curente ale numelui:Adela. Adelina; hipoc. Ada, Alina

28

(aceste din urmd nume pot aveagi alte explicafii).

Adelaidacorespunde numelui germ.Adelheid, nume descriptiv sauaugural cuvAnt compus dinadal, ,,nobil" + sufixul -heit, osajutorul cdruia se formeazdsubst. abstracte din adjective,//ceea care este de neam nobil".u Nume calendaristic catolic,

Adolf (masc.)nume augural qi afectiv, de ori-gine germanici; este un com-pus din elementele adnl, ,,nobiY'qtltulf, ,,lup". Numele este for-mat pe terenul mitologiei ger-manice, unde lupul este un a-nimal sacn-r (ca Ei la vechii daci).u Numele (f. rar) este preluatdin onomastica apuseani.

Adrian, Adriananume afectiv, indicAnd origi-nea locald; reproduce cogno-menul lat. Hadrianus, ,,cel ori-ginar din Hadria", derivat dela toponimul Hadria. n Numecalendaristic cregtin. u brterme-diar bizantino-slavon. s Formevecli: Adrian, Adriena, Udrea,deiv. Udrigte, Udrica, Udrila. Pnncontaminare cu Andrei, aparformele: Andrian, Andriana.

Afrodita (exclusiv fem., rar)nume mitologic la vechii greci;prezintd semnificafie gi origineobscure. Una dintre ipotezepomeqte de la originea orien-tali a cultului zeilei frumusefli

Page 7: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

gi iubirii gi leagd semnificaliainifaH de ideea de,,fertilitate".intr-o alti interpretare numeleeste corelat cu sanscr. abhradatta

,,diruiti de nori" (de la abhra

,,nor" Ei datta,,din:iti"). Expli-ca$a tradif,onald apare la Hesiodgi se conformeazd istoriei mi-tice a nagterii zeifei: Afrodrtaderivi din subs. gr. dQp6q, ,,splt-m6". u Existi Ei interpretareacare propune un etimon vechiiliro-albanez compus drn Afr,,,aproape" , sj ditta, ,,21", c'lsen-sul ,,se apropie ziua". Afroditaapare i:r calendarul cregtin. u

Numele zeifei este reluat i:r e-poca modernd datoritd curen-tului renascentist care revigo-reazi tradifa antiddtilii greco-latine.

Agamemnoneste un nume mitologic gre-cesc antic, compus din ayav,,,foarte mulf ', sj ptvas,,,insist",cu sensul ,,cel ce insistd mult".Cel mai probabif a pitruns pefilierd cultd neogreaci.

Agapie, Agapias-a format pe baza subst. gr.oyhrq,,,dragoste". in cregti-nism are o semnificafie speci-ali, de,,milostenie gi dragostefrifeasci", iar in comunitateacregtini primitivd are sensul de

,,masd fue1easd", cunoscutd ini-

lial ca ,,euharistie". a, Agapie,

Agapia, Agapion, Agapit aparincalendarul cregtin. p Lrterme-diar bizantino-slavon. s Forme

Agvechi: masc. Agapin, Gapie, Aga-

chi; fem. Agafia, Gafia, Gapia.

Agapionderivat de la Agapie, Agapia.

Agapitderivat de ta Agapte Agapia.

Agathope (masc.)nume devofional, de originegreaci, format de la subst. com-

pus grecesc a1t a9ono nq,,,bine-fdcitor". n Nume devolionalcregtin. u Lrtermediar bizantino-slavon.

Agaton (rar), Agataeste un vechi nume grecesc cuun pronun{at caracter afectivgi augural, corespunzdtor for-mei feminine a adj. dya9oq,

,,blJn". a Agnta qi Agaton sttntnume calendaristice creqtine.a Agata a pitruns la noi pe fi-lierd bizantino-slavond. s Formevedri folosiie lanoi: Agatia, Gatia,

Agafia, Agafinn, Gafina, Agahia,

etc. Forme hipoc. masc. Agatingi compusul Agatonic (dya9oE,

,,bLrn" gi v ircr1,,,victorie" ).

Agatocle (masc.)nume afectiv, de origine gr.;este compus antic din elemen-tele &ya06E,,,bun, de neam bun,curajos, vitea/', Ei rctrtoq,,,glorie,

celebritatg zgomot, rumoare",cu sensul ,,cel care are faimi deviteaz". u Nume calendaristiccregtin. u Intermediar bizan-tino-slavon.

29

Page 8: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

Ag-AlAgatope (exclusiv masc.)

este un compus gr., format dindya9oE, ,,bw{', qi r6noq, ,,loc".n Nume calendaristic cregtin.n Intermediar slav.

Agheu (Aghie)nume devo!.onal gr" de origineebr., format delahaggay, ,,celcare ia parte la sirbitoare"; areIa baz6, ebr. hag,,sirbdtoare",inrudit cu arab. lujj ,,peleinaj"qi sir. hago,;sirbitoare"; estede asemenea pus in legituricugr. &yLog. u Nume calenda-ristic cregtin. n Intermediar slav.

Aglaia (exclusiv fem.)nume de inspiralie religioasi,Agl1ia desemna in mitologiagreaci una din cele trei Xrlprrsg(sau Grafii, in mitologia ro-mand). Semnificafia numeluieste legati de adj. gr. dy),a6s,,,strdlucitor, minunat". n Lrter-mediar neogrecesc.

Agnes (fem., rar)nume afectiv, care are labazdgr. Alryry fomnt de la adj. byoq,,plJT, crtrat, neintinat" gi, ulte-rior, ,,sfAnt, cuvios". Nu esteexdusi nici pdtunderea nulne.lui pe filierd latin+ sub influ-enla termenului teologic agnuq,,miel". u Nume calendaristiccreqtin. s Forme mai vechi, a-testate in sinaxare (intermediarbizantino-slav): masc. Agnas,fem. Agni. Prsrumele a pitrunsin epoca modemi pe filierd neo-greacd (Aneza, Anezina), dar Eica imprumut din onomasticaapuseand (Agnes, Agnesa).

30

Agtpa (masc.); deriv. Agripin(rar), Agripina

la romani, in mod tradilionafacest nume desemna modulde nagtere al respectivei per-soane; cognomenul roman Agrl-ppa, de la care s-au format de-rivatele Agrippinus, Agrippina,este explicat in mod curent prin,,ndscut cu picioarele inainte".Unii specialiqti consideri cd a-ceasti explicatie line de etimo-logia popular5, adevdrata sem-nifi cafie rimAn6nd necunoscutd.u Agripa qi Agripina sunt mrmecalendaristice creEtine.

Albertnume augural, un compus deorigine germanici din elemen-tele adnl, ,,nobt7", sj beraht, ,,strd-lucit". Nume calendaristic ca-tolic.

Ahile (exclusiv masc.)numele eroului grec legendar,fiul lui Thetis gi al lui Peleu,regele mirmidonilor, reproducegr. Ay t)).eug. Antroponimularclabazd, gr. tl.yoq> *dyi).og,

,,suferin!5, m6hnire, supdrare".n Ahile apare in calendaml creg-tin. u Forme vechi atestate lanoi: Hilei, Hilu.

Albu, Albanume afectiv, desemnAnd o par-ticularitate fizicS, tenul sau pi-rul de culoare foarte deschisisau, dimpotrivS, este o poreclipentru persoanele cu tenul gipirul de culoare inchisd; este

Page 9: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

Macarie, Macaria (masc.)nume augural de origine gr.,format pebaza adj. gr. parca-ptoE, ,,feric7t". u Nume calen-daristic creqtin. s Intermediarslav. u Nume intAlnit mai alesin mediul monahal este ates-tat sub formele: Macarie, Mdcare.

Macavei, Macovei (masc.)corespunde numelui biblic ebraicMacchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei, Ma-clea etc.

Macrina (fem.)prezinti doui interpretiri eti-mologice fie a fost creat pe bazaadj. lat. macer,,,slab, subfire,pufin la trup; sirac", fie de lagr. paxp6g, ,,lwtg inalf'. u Nu-me calendaristic creqtin. u Ilrter-mediar bizantino-slavon. p For-mevedri, sub care a circulatnu-mele la noi: Mdcrina, Crina, Ma-criu, Macra, Macrea.

Magdalena (fem.)supranume/ probabil de for-mafie greacd, ce indici locali-tatea de provenien!5, ,,din Mag-

Madala", sat de pescari din Gali-leea. Toponimul corespundesr;,bst. mighdal, ,,tt)rr., castel".q Nume calendaristic cregtin.n Filierd slavd: Mdgruqca, Mdg-dula, Mdddkna Mdddlula, Magdngi forme masc.: Mdgdilin, Mddn-lin, Mdgdu!. Influenfi apuseandrecentd: Madlen, Madlena, Mari-Iena (f.ormat de la Maria Mag-dalena), Madia, Madina.

Malahia sau Maleahi (masc.)nume teoforic de provenientdbiblicS" continu5 ebr. Maleaki-j 6h,,,mesageni,solul lui Dum-nezeu". u Nume calendaristiccregtin. n Intermediar bizan-tino-slav. u Forme vechi, subcare a circulat numele la noi:Mdlalxi, Malachie, Malache, Ma-lahie, Malahila.

Maia (fem.)nume devolional antic, cu re-zonanfe in mitologiile greaci,italici gi indiani. Formele lat.Mnius, Maiaprovin dinh-o formineatestatd, *magius, de la radi-calul indo-euro pean * mag-, *me g-,

,,mate", numele semnificAndprobabil ,,zeu (zeil6) mare".

Malvina (fem.)este probabil un nume afectivde origine germanicS, inifialun compus din elemer:rtele mad.al-,

,,loc de adunare", gi-ztin, ,,pie-ten". O altX interpretare pro-pune originea gaelici (irlandezdgi scofiani) a numelui, creat pebaza compusului maolmhin,,,frunte netedi". s Nume ca-lendaristic catolic. u imprumutrecent din apus.

Page 10: Dictionar de nume - cdn4.libris.ro de nume - Tatiana...corespunde numelui biblic ebraic Macchabaei. n irrtermediar bizan-tino-slav. q Forme vechi ates-tate la noi: Macoaei, Macaaei,

MaMamant (masc.)

nume afectiv de origine greacd,Mapaq, Mapavrog, cu semni-ficafia,,cel iubitor de mami".n Nume calendaristic catolic.

Manase (masc.)nume biblic cu valoare afec-tivd gi apotropaicd, reproduceebr. Manasseh, pus in legituricu vb. nasa, ,,a uita", qi subst.menaseh,,,ceva care te face sd

uiti". n Lrtermediar bizantino-slav. n Forme care au circulatla noi: Manase, Manasi, Mana-siia, Manafiea, Minasia (conta-minare anMina).

Manuel, Manuelahipoc. pentru Emanuel. u Subaceastd formi numele aparein calendarul creqtin.

Mara (fem.)cunoaqte o dubld interpretare:hipocoristic romAnesc pentruMaria qy in anumite cazuri, re-produce un vechi nume ebraigMarah, creat pe baza subst. ebr.mnrah, ,,arrrar", ce indici ,,arrt6-riciunea, nefericirea". u Ca nu-me de origine catolicd, Mara apdtruns la noi datoritd influ-entei latino-catolice.

Marcel, Marceladerivate de la Marcu. Numeleeste explicat gi prin subst. lat.marcellus,,,ciocdnel", de la mar-cus, ,,ciocarr". O alti ipotezdconsiderd lat. Marcus un deri-vat de la Mars, zetl rdzboiu-lui la romani. u Nume calen-daristic cregfin.

94

Marchel, Marchelavarianti pentru Marcel, Mar-cela.

Marchian, Marchianavariantd pentru Marcian,Marciana.

Marcian, Marcianaderivat de la Marcu.

Marcu (masc.)nume teoforic roma& continudlat. Marcus, un derivat de la nu-mele zeului rdzboiului, Marte,gi are semnifica$a ,,dedicat luiMarte". Din aceeaqi familiede cuvinte face parte gi nu-mele lunii martie. u Marcu Eiderivatele Marcia, Marcel, Mar-cela, Marcianila, Marcian suntnume calendaristice creqtine.u La noi, numele a pdtruns maihtai prin intermediar bizan-tino-slav: Marm, Mircan, Mdrcuq,

M-arcea, Marcil, Marcoci, Mmcog,

Mdrchel, Mntchisn etc., cele maimulte din aceste forme fiindcunoscute astdzi ca nume defamilie. Influenli occidentalimodemd: Marc6l, Marctla, Mar-celina gi Mnrcidna.

Mardarienume atestat in limba greaci,Map\aprcq, MapSovnq, arc labazdun adj. care face referirela o populafie din Hircani4 oregiune situati intre Arme-nia qi Marea CaspicE, ,,al mar-dilor, marzilor". s Nume ca-lendaristic cregtin.