Download - Despre durerile oamenilor -Pr Arsenie Boca

Transcript
Page 1: Despre durerile oamenilor -Pr Arsenie Boca

2.3 .

DESPRE DURERILE OAMENILOR - pr. Arsenie Bocat _ - t ! t -

I. BETESUGURILE TRUFULUI:Din trei pricini se imbolndvegte trupul:

t. De otrtrvuri in lipsa postului; carnea estefierea.

o otravi gi se mistuie tot ajutorul unei otrdvi:

Din nagtere, pentru ci fie mama sau tata nu a fost treaz cdnd s-a zimislit copilul.Din desfrAnare, pentru cd trec misura cuveniti qi incep sd-i doard spatele, spinarea, qalele.sldbesc nervii, devin iufi gi neribditori. $i acestea, pentru cI nu qi-au infrdnat poftele(puterile).

II. VRAJBA iN CASA - vine din pdcare fbcure:1. DacI clsitoria s-a inceput cu stfingul, adic6 cu desfrinarea.2, Dacd sofii triiesc in cEs5torie nelegitimtr, sao-Hr6 Cuhirnie bisericbasci. --3. Din curvii nemirturisite, fdcufe inainte sau dupi cdsitorie. Astfel, au intrat intr-o casa

nou6 cu o pecete drdceascd pe trupul qi sufletul lor qi, pentru cd nu s-au mdrturisit, acel pdcarare s[ le spargi casa, tocmai pentru c5 nu au omor6.t pe diavolul care este cel care fbcea aceslucru.

4, Licomia de avere a unui pirinte cfind gi-a miritat fata sau gi-a cisXtorit feciorul, numa,s[ oblind avere. O asemenea cdsdtorie nu fine, pentru ci s-a fbcut cu o lucrare a diavolului.

5. Nepotrivirea de virsttr. O diferen![ mare de vdrstd este un pdcat inaintea lui Dumnezer,pentru c6 este nepotrivire; spre exemplu, ce poate face o fatd tdndrd in fata unui om in toatdfiroa?

6. Din negrija de suflet a celor din casi, din negrija de spovedanie, de Sfdnta impdrtdganieqi de rdnduielile Bisericii, care sunt poruncile lui Dumnezeu. Fiindc5, dacd nu le p[zesc peacestea, le p[zesc pe ale diavolului, gi astfel nu pot sd aibi linigte.

7. CAnd nu se fine post. Cei ce se umplu de mdnie sunt cei plini de fiere, care se inmullegte incorpul omului atunci cdnd mdndncd multd carne gi nu posteqte; plini de mAnie, sar in capceluilalt.

8. DesfrAnarea so{ilor, adic6 nu respectd zilele: Miercurea, Vinerea, Duminica, sdrbdtorile depeste an gi posturile intregi. Dacd nu lin de rdnduiald, bate Dumnezeu nerdnduiala ca sd sefac6 rdnduiald.

ilI. PAGUBA iN cUnfEo PAGUBA N AGONISEALA voAsTRA - iatd pricinilepentru care Dumnezeu aduce pedeapsa asupra avutului nostru: .-

L Unii din oameni ipi drlcuie lucrurile care le au, qi atunci sI nu se mire dacd li scimplinegte cuvdntul spus, cdci di Dumnezeu dupi cuvdntul lor.Lucreazil Duminica. Daci Dumnezeu nu a lucrat Duminica, nici {ie nu ili este ingiduit siilucrezi, gi dacd vei lucra, vei pierde nu numai ceea ce ai lucrat Duminica, ci gi ceea ce arlucrat in cursul sdptlmdnii. Si nu ascultali de sfatul niminui cdnd este vorba de cinstireaDuminicii. Fiecare iqi are socoteala lui, tu ai un suflet. Cdci va veni vremea sd ceri apd cubilet (perioada lui satan).Cel ce se uiti Ia agoniseala sa ca la ochii din cap, qi-a lipit inima de lucruri pieritoare. DarDumnezeu a dat inima, nu ca sd !i-o inpotmoleqti cu gunoiul lumii, ci ca s6 |i-o indrepfi spreTat6l, Cel din ceruri. Pe El sd-L iubim, de El sI ne lipim inima, cdci neasemdnatd este platape care ne-o dd Dumnezeu, fa!6 de cea datd de lume. De aceea, nu-{i lipi inima nici de propriit6i copii, cdci de vei pdtimi durere in cele iubite peste mdsur[, cine te va mflngfiia?Ai cumpirat din rnflnI rea, din mflni pitimagi, din mini care a furat sau de la unulcare & curvit De aceea, inainte de a o amesteca cu ale tale, d6-i pu{ind apd sfinfitl, cdcipicatele trec qi asupra pdmdntului pe care calci qi asupra vitelor.

2.

aJ .

AT .

q-4

Page 2: Despre durerile oamenilor -Pr Arsenie Boca

5 .

6 .

7.

Cdnd a fost izgonit Adam din Rai, Dumnezeu a blestemat pimdntul: "Pentru cd ai ascultat de:glasul femeii tate gi ai mdncat din pomul din care 1i-am poruncit : "numai din acela si numdndnci" qi ai mdncat dintr-insul, blestemat sd fie p6mdntul intru lucrurile tale. intrunecazuri vei mdnca dintr-insul in toate zilele viefii tale. Spini gi pdldmidd ifi va rodi lie gi tevei hrdni cu iarba pdm6ntului. in sudoarea fe{ei tale ifi vei mdnca p6inea talpdndcdnd te veiintoarce in pdmdntul din care eqti luat; ci pdmdnt eqti qi in pdmdnt te vei intoarce"(Facere 3"I7-t9).Iar femeii i-a zis: "Voi inmulli mereu necazurile tale gi suspinul tdu; in dureri veinagte copiii gi bdrbatul tdu va fi intoarcerea ta gi el te va stdpdni"(Facere 3,16). O greqeald iinoastrd atdrnd asupra intregii averi.Cineva se line de vriji asupra ta, iar tu nu ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta. Cinelucreazd cu diavolul, are puteri asupra ta pentru c[ nu ai ocrotirea lui Dumnezeu. Ca sd numai poat6 lucra duhurile rele, curdlegte-fi trupul tiu prin post, fr sfeqtanie, pune-fi o Sfbntd9ruce in curte gi roag6-te lui Dumnezeu sd te ocroteascd.In curtea in care stai, sau pe pimintul pe care-l lucrezi, apasi juriminte, blesteme saunedreptate. Sd luafi seama, sd nu tiiafi o brazdd din pimdntul care nu este al vostru, cdciaduce moarte. Se poate insd sI fie asupra cu4ii tale gi alte pdcate: poate ai cumpdrat aceastdcurtc cu bani muncifi intr-o vreme cdnd trdiai in desfrdnare. De acegti bani, deqi i-ai muncitnu te vei folosi, clci asupra lor apasd pdcatele de cdnd i-ai muncit qi Dumnezeu lasd sd temuqte gerpii care ii ascunzi p6nd te vei mdrturisi.Apastr blestemele plrinfilor sau ale altuia asupra casei tale gi asupra ta, sau, ce este gimai des, copiii leptrdafi qi ingropa{i ici, colo. Lepidarea copiilor este un pdcat strigitor lacer.

8. Avem pdcate din tinere{e sau mai pe urml, gi nu le-am ispiqit, cd nu-i destul sd le spuisub patrafir, trebuie sd le gi ispdgeqti, de bund voie; cd de nu, vine bdtaia lui Dumnezeuasupra ta pi peste tot lucrul m6inilor tale.

Iv. coPII imlnAcrTr, NEAscuLTAroRro NECREDTNcTo$r $I DESFRANA1T:

1. P"Xria#i n+a$ plzit'postul-qi nu s-au putut infr0na de la poftele trupeqti, qi aga hu cdlcatzilele gi timpurile neingdduite: Miercurea, Vinerea, Duminica, slrbitorile de peste an giposturile intregi. To{i copii carc rezulti sunt neascultdtori gi indtrrdtnici, pentru cd niciplrin{ii lor nu au ascultat de poruncile lui Dumnezeu de apdzi zilele sfinte.

2. Mamele nu s-au pizit pinX la curifie deplini gi aga se nasc copii plini de bube qi pot muri.$i daci in wemea aceea tata a mai fost gi beat, se nagte un copil care va fi sliblnog fie cumintea, fie cu trupul, fie cu amdndoud.

3, fn vremea sarcinii nu te-ai pilnt de blrbat; de aici mulfi copii se nasc morli sau mor detineri, sau dacd trdiesc, alunecd in curvie, pentru cd s-a intipdrit pecetea curveascd pe ei incddin pdntecele mamei lor.

Se glsesc acestea in Sfdnta Scripturd, cdci toate prin cdte trece mama in vremea celor 9luni de sarcini, fie bune fie rele, se intipdresc in copil. Cdnd va creqte mare, toate ii vor rdsiriin cale.

Roadele curviei pdrinlilor se vid ca in oglindd in comportarea copiilor lor: fetele cufusta scurtd, sau mai grav cu buricul gol; bdielii gi chiar bdrba{ii cu belciuge in urechi.

Deci, dupd cum vedem, p_esJg ryari€ tntinsd a milei lui Durnnezeu, se poate da p6nd gi cucopita; insd impotriva urgiei mdniei Lui nu se mai poate face nimic.

Dacd are cineva minte, sigur va lua aminte Si se va indrepta.La cdrma Btsericii e Tatdl nostru, Si noi, eei binecredincioSi Stim cui slujim.