Download - CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE Parteneriat …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/hot.359-2016.pdf · ACORD DE PARTENERIAT Art. 1. Părţile ... A2.2 Derularea activităţilor

Transcript
 • CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

  H O T Ă R Â R E privind acordul pentru participarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă

  Educaţională Dâmboviţa în calitate de partener în proiectul "Şcoala Bucuriei -Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă" şi a bugetului aferent

  Consiliul Judeţean Dâmboviţa; Analizând proiectul de hotărâre privind acordul pentru participarea Centrului Judeţean de

  Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa în calitate de partener în proiectul "Şcoala Bucuriei -Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă" şi a bugetului aferent, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

  Având în vedere: - raportul comun nr.l 896/08.11.2016 al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională

  Dâmboviţa şi al Direcţiei programe europene; - Ghidul solicitantului Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6:

  Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI";

  - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin (2) lit.f, alin (4) lit. a) pct 1 şi art.45 alin (1) din Regulamentul de

  organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin.(3) lit.f şi alin.(5) lita) pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.

  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.97 alin.(l) coroborat cu art. 115 alin.(l) lit.c din Legea administraţiei publice locale

  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Artl. Se dă acordul pentru participarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa în calitate de partener alături de Asociaţia Inovitaverde, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Unitatea Administrativ Teritorială Răcari prin Consiliul Local Răcari, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa şi Asociaţia "Tineri pentru Europa de Mâine" pentru realizarea şi implementarea proiectului "Şcoala Bucuriei - Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă" şi a bugetului aferent care se va depune în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI".

  Art.2. Se împuterniceşte Directorul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa - doamna profesor Marin Maria - Cristina, sau înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze anexele cererii de finanţare precum şi acordul de parteneriat prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Şcoala Bucuriei - Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă" în cuantum de 5.081.948,94 lei (inclusiv TVA).

  Art.4. Se aprobă participarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa la bugetul total al proiectului cu suma de 866.357, 80 lei (inclusiv TVA), din care, suma de 17.327,16 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

  Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia economică, buget, Direcţia programe europene şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentyu comunicare.

  H O T Ă R Ă Ş T E :

  JLUI >FF

 • ANEXA LA Hotărârea nrJÍS/l 1.11.2016

  ACORD DE PARTENERIAT

  Art. 1. Părţile

  1. ASOCIAŢIA INOVITAVERDE, cu sediul în str. Maior Eugen Brezişeanu, nr. 33, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, codul fiscal1 RO30284877, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1;

  2. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, cu sediul în str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, codul fiscal 4279855, având calitatea de membru l/Partener 2;

  3. U.A.T. ORAŞUL RACARI, cu sediul în str. Ana Ipătescu, nr. 155, Răcari, jud. Dâmboviţa, codul fiscal 4816185, având calitatea de membru 5/Partener 3;

  4. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA, cu sediul în str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, codul fiscal 23036534, având calitatea de membru 4/Partener 4;

  5. CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA, cu sediul în str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, codul fiscal 11708445, având calitatea de membru 2/Partener 5;

  6. ASOCIAŢIA TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE, cu sediul în str. Prisecii, nr. 55, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, codul fiscal 28334876, având calitatea de membru 3/Partener 6;

  au convenit următoarele:

  Art. 2. Obiectul (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară

  proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului:

  „Şcoala bucuriei - Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă",

  care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe", Prioritatea de investiţii 10 (i) „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", apel de proiecte nr. 4 (Cod generat MySMIS -105645, program „ Scoală pentru toţi).

  (2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

  Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului (1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul

  proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. (2) Drepturile şi obligaţiile Liderului de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) stabilite prin Contractul de

  finanţare revin şi partenerilor, aceştia fiind obligaţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile sale.

  (3) Fiecare partener va răspunde individual pentru implementarea proiectului, pentru acţiunile sau inacţiunile sale, ori ale prestatorilor serviciilor externalizate în cadrul Proiectului.

  (4) Fiecare partener poartă întreaga responsabilitate pentru asigurarea unui management financiar riguros şi pentru asigurarea resurselor financiare şi a unui flux financiar corespunzător pentru îndeplinirea în fapt şi la termen a activităţilor Proiectului.

  (5) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

  (6) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.

  1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz

 • (7) Toţi partenerii sunt obligaţi să îndosarieze şi să păstreze în bune condiţii toate documentele originale aferente proiectului, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.

  (8) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariţiei unei astfel de situaţii. In caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanţare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, iară punere în întârziere, fără intervenţia unui tribunal arbitrai/unei instanţe judecătoreşti şi fară îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanţare.

  (9) Partenerii sunt obligaţi să respecte legislaţia comunitară şi naţională precum şi instrucţiuni le/deci zii le AMPOCU/OI privind eligibilitatea cheltuielilor ce vor fi angajate pentru implementarea activităţilor proiectului.

  (10) Fiecare partener răspunde pentru neregulile identificate cu privire la propriile cheltuieli aferente rolului şi responsabilităţilor din cadrul proiectului, conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise de către AMPOCU/OI.

  (11) In situaţia în care vor fi aplicate reduceri procentuale rezultate din verificările procedurale întreprinse de AM/OI specifice autorizării plăţii cererilor de rambursare şi, în special, a plăţii finale, acestea vor fi suportate de către partenerii implicaţi în realizarea activităţilor ce au generat reducerile respective.

  Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului (12) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din

  Cererea de finanţare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activităţi asumate de fiecare partener:

  Organizaţia Roluri şi responsabilităţi Lider de proiect Al. Management de proiect si vizibilitate (Partener 1) Asigură managementul şi implementarea proiectului ASOCIAŢIA Asigură comunicarea cu AM/OI, respectiv cu partenerii pentru o INOVITA VERDE implementare eficientă şi eficace a proiectului

  Realizează îndosarierea şi păstrarea tuturor documentelor proiectului, inclusiv cu asigurarea unei piste de audit adecvate Realizează măsurile de informare şi publicitate asumate prin cererea de finanţare, cu respectarea prevederilor finanţatorului Asigură fluxul de numerar necesar, contribuţia proprie la finanţarea proiectului pentru activităţile în care este implicat, asigură eventualele cheltuieli neeligibile care îi revin (dacă este cazul); realizează achiziţii în proiect în limita bugetului alocat, răspunde de legalitatea acestora. A2. Program de consiliere şi orientare educaţională pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora A2.2 Derularea activităţilor de consiliere şi orientare educaţională pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora - asigură furnizarea instrumentului de sprijin - hrană pentru grup ţintă din Ciocăneşti A5: Program inovator de educaţie non-formală pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora A5.Î Program vINO-n grădiniţă, A5.2 Program vINO-n şcoală, A5.3 Program vINO~n liceu, A5.4. Program vINO-n viaţa mea şcolară, A5.5. Tabere tematice pentru elevi din şcoli ţintă.

 • Partener 2 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEJEAN DÂMBOVIŢA

  Partener 3 U.A.T. ORAŞUL RĂCARI

  Asigură resurse materiale, comunicarea şi monitorizarea acţiunilor din unităţile de învăţământ parteneri asociaţi, pentru derularea eficientă a activităţilor cu grupul ţintă. A6. Dezvoltarea unui grup de acţiune local pentru susţinerea unei comunităţi de învăţare participativă. Coordonează activitatea, asigură comunicarea cu instituţii relevante pentru scopul proiectului. Organizează şi participă la defaşurarea a 6 evenimente pentru parteneriat participativ pro-şcoală. Dezvoltă şi coordonează acţiunile Grupului de acţiune locală pro-şcoală. Resurse umane implicate: Manager de proiect, Coordonator activităţi non-formale, Responsabili activităţi non-formale pt. grup ţintă preşcolari/elevi scoală gimnazială / liceu şi părinţi/tutori ai acestora, Experţi activităţi non-formale, Consultant educaţional, Responsabil parteneriate, Asistent manager, Responsabil financiar, Responsabil juridic, Specialist IT. Resurse materiale achiziţionate prin proiect: 1 dulap fişet, 1 desktop, 3 laptopuri (cu licenţele aferente), 1 cameră foto-video, 1 imprimantă multifuncţională, 9 Truse mobile expert şi alte materiale didactice / auxiliare pt. desfăşurarea activităţilor non-formale, 2 standuri expoziţionale, hrană pentru copii/elevi din grupul ţintă Ciocăneşti (instrument de sprijin), consumabile, papetărie. Resurse materiale puse la dispoziţie: sediu proiect. Asigură selecţia şi managementul grupului ţintă copii, elevi, părinţi/tutori ai acestora (120 de preşcolari, 360 elevi din ciclul primar şi secundar, 108 de părinţi/tutori/reprezentanţi legali ai acestora). Asigură instrumente de sprijin pentru copii / elevi din grupul ţintă (rechizite/materiale de învăţare). Resurse materiale achiziţionate prin proiect: 4 laptopuri (cu licenţele aferente), 1 multifuncţională, 3 imprimante, 180 Seturi educative motivaţionale pentru copii / elevi (instrument de sprijin, 39 Seturi educative pentru şcoli ţintă (pentru desfăşurarea activităţilor non-formale), hrană pentru copii/elevi din grupul ţintă (instrument de sprijin), servicii pachete cazare - masă - transport, 2 standuri expoziţionale, servicii catering evenimente, consumabile, papetărie. Resurse materiale puse la dispoziţie: sediu proiect, sală de conferinţe echipată. Asigură resurse materiale pentru desfăşurarea activităţilor, respectiv ca instrumente de sprijin (dotări şcoli, instrument de sprijin hrană şi materiale de învăţare pentru copii/elevi din Răcari). Realizează comunicarea cu unitatea de învăţământ partener asociat din Răcari (inclusiv structurile acesteia) pentru derularea eficientă a activităţilor cu grupul ţintă. A2. Program de consiliere şi orientare educaţională pentru copii, elevi şi părinţi /tutori ai acestora A2.2 Derularea activităţilor de consiliere şi orientare educaţională pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora - asigură furnizarea instrumentului de sprijin - hrană pentru grup ţintă din Răcari A4. Program de educaţie de tip remediat pentru elevi din grupul ţintă. - asigură furnizarea instrumentului de sprijin - hrană pentru grup ţintă din Răcari A5; Program inovator de educaţie non-formală pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora A5.J Program vINO-n grădiniţă, A5.2 Program vINO-n şcoală, A5.3 Program vINO-n liceu, A5.5. Tabere tematice pentru elevi din şcoli ţintă.

 • Partener 4 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA

  Asigură resurse materiale, instrument de sprijin hrană, comunicarea cu unitatea de învăţământ partener asociat (inclusiv structuri), pentru derularea eficientă a activităţilor cu grupul ţintă din Răcari. A6. Dezvoltarea unui grup de acţiune local pentru susţinerea unei comunităţi de învăţare participativă. Coordonează activitatea, asigură comunicarea cu instituţii relevante pentru scopul proiectului. Organizează şi participă la defaşurarea a 6 evenimente pentru parteneriat participativ pro-şcoaiă. Dezvoltă şi coordonează acţiunile Grupului de acţiune locală pro-şcoală. Resurse umane implicate: Cordonator proiect Partener 3, Expert partneriate pro-şcoală, Secretar, Contabil, Expert achiziţii publice. Resurse materiale achiziţionate prin proiect: 7 laptopuri, 3 imprimante, 300 Seturi educative motivaţionale pentru copii / elevi (instrument de sprijin), 12 Seturi educative pentru şcoli ţintă - parteneri asociaţi (pentru desfăşurarea activităţilor non-formale), hrană pentru copii/elevi din grupul ţintă din Răcari (instrument de sprijin), servicii pachete cazare - masă -transport, servicii catering evenimente, consumabile, papetărie. Resurse materiale puse la dispoziţie: sediu proiect, sală de conferinţe echipată. Al. Management de proiect si vizibilitate Sprijină solicitantul în asigurarea unui management de proiect eficient; Furnizează informaţii solicitantului pentru raportările necesare în cadrul proiectului; Asigură fluxul de numerar necesar, contribuţia proprie la finanţarea proiectului pentru activităţile în care este implicat, asigură eventualele cheltuieli neeligibile care îi revin (dacă este cazul; realizează achiziţii în proiect în limita bugetului alocat, răspunde de legalitatea acestora. Contribuie la asigurarea vizibilităţii proiectului şi a finanţatorului, diseminarea informaţiilor şi a valorii adăugate rezultate prin derularea proiectului; A2. Program de consiliere şi orientare educaţională pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora A2.1 Realizare materiale suport pentru activitatea de consiliere A2.2 Derularea activităţilor de consiliere şi orientare educaţională pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora Coordonează şi realizează activitatea A2 şi subactivităţile aferente. Participă la elaborarea instrumentelor de lucru necesare - ghid pentru experţi, broşură pentru părinţi, fişe, planuri de intervenţie individualizată etc. Implementează programul de consiliere şi orientare educaţională pentru 120 de copii, 360 de elevi şi 108 de părinţi / tutori ai acestora; A5: Program inovator de educaţie non-formală pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora A5.5. Tabere tematice pentru elevi din şcoli ţintă. - participă cu activităţi de consiliere şi motivaţionale pentru grupul ţintă A6. Dezvoltarea unui grup de acţiune local pentru susţinerea unei comunităţi de învăţare participativă. Contribuie la realizarea acţiunilor prevăzute în activităţile A5 şi A6 ale proiectului. Resurse umane implicate: Coordonator proiect Partener 2, Experţi scriere Ghid/Broşură, Experţi consiliere educaţională, Secretar, Contabil. Resurse materiale achiziţionate prin proiect: dotare cabinete de consiliere de asistenţă psihopedagogică din şcoli ţintă:7 laptopuri (cu licenţele aferente), 1 videoproiector, 7 multifuncţionale, materiale didactice / auxiliare pentru activităţi proiect. Resurse materiale puse la dispoziţie: sediu proiect, 1 cabinet de consiliere de asistenţă psihopedagogică dotat, 7 săli cu scop consiliere din

 • Partener 5 CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA

  Partener 6 ASOCIAŢIA TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE

  şcoli ţintă dotate parţial. ______ ___ ____ Al. Management de proiect si vizibilitate Sprijină solicitantul în asigurarea unui management de proiect eficient; Furnizează informaţii solicitantului pentru raportările necesare în cadrul proiectului; Asigură fluxul de numerar necesar, contribuţia proprie la finanţarea proiectului pentru activităţile în care este implicat, asigură eventualele cheltuieli neeligibile care îi revin (dacă este cazul; realizează achiziţii în proiect în limita bugetului alocat, răspunde de legalitatea acestora. Contribuie la asigurarea vizibilităţii proiectului şi a finanţatorului, diseminarea informaţiilor şi a valorii adăugate rezultate prin derularea proiectului; A3. Dezvoltarea capacităţii profesionale a cadrelor didactice, inclusiv personal de sprijin din şcoli ţintă 3.1 Pregătirea şi desfăşurarea programelor de formare profesională 3.2 Acţiuni integrate de sprijin pentru cadre didactice Coordonează şi realizează activitatea A3 şi subactivităţile aferente. Participă la elaborarea instrumentelor de lucru şi monitorizare necesare (suporturi de curs, fişe de lucru, instrumente de evaluare etc); Organizează şi desfăşoară programele de formare profesională pentru cadrele didactice din grupul ţintă. A6. Dezvoltarea unui grup de acţiune local pentru susţinerea unei comunităţi de învăţare participativă. Contribuie la realizarea acţiunilor prevăzute în activitatea A6 a proiectului. Resurse umane implicate: Coordonator proiect Partener 5, Responsabil desfăşurare programe formare, Expert valorizare bune practici, Formatori, Secretar, Contabil. Resurse materiale achiziţionate prin proiect: 1 imprimantă, 1 laptop, 1 desktop, consumabile, papetărie, servicii catering, 75 seturi instrumente sprijin cursanţi (seturi material didactic), consumabile cheltuieli indirecte,. Resurse materiale puse Ia dispoziţie: sediu proiect, spaţii formare A 5: Program inovator de educaţie non-formală pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora A5.1 Program vINO-n grădiniţă, A5.2 Program vINO-n şcoală, A5.3 Program vINO-n liceu, A5.5. Tabere tematice pentru elevi din şcoli ţintă. Asigură realizarea activităţilor cu grupul ţintă. Resurse umane implicate: Coordonator proiect Partener 6, Expert activitate non-formală, servicii contabilitate. Resurse materiale achiziţionate prin proiect: consumabile, papetărie. Resurse materiale puse la dispoziţie: sediu proiect dotat.

  (13) Pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanţare şi cu alin (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

  Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

  Liderul de parteneriat - Partener 1 ASOCIAŢIA INOVITAVERDE

  1.496.618,59

  Partener 2 INSPECTORA TUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBO VIŢA

  1.172.305,00

  Partener 3 UA.T ORAŞUL RĂCARI

  1.097.650,40

  Partener 4 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCA ŢIONALĂ DÂMBOVIŢA

  866.357,80

 • Partener 5 CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA

  394.964,40

  Partener 6 ASOCIAŢIA TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE

  54.052,75

  Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului) 5.081.948,94 Notă : * valorile menţionate vor fi cele existente în cererea de finanţare.

  (14) Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

  Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) : 0 ASOCIAŢIA INOVITAVERDE Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) :0 Partener 2 Valoarea contribuţiei (în lei) : 175.845,75 INSPECTORATUL ŞCOLAR Valoarea contribuţiei la valoarea loială a proiectului (%) • 3.46 JUDEŢEAN DÂMBO VIŢA Partener 3 Valoarea contribuţiei (în lei) : 21.953,01 UA.T. ORAŞUL RĂCARI Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) • 0,43 Partener 4 Valoarea contribuţiei (în lei) : 17.327,16 CENTRUL JUDEŢEAN DE Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) • 0,34 RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA Partener 5 Valoarea contribuţiei (în lei) : 59.244,66 CASA CORPULUI DIDACTIC Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%): 1,16 DÂMBOVIŢA Partener 6 Valoarea contribuţiei (în lei) : 0 ASOCIAŢIA TINERI PENTRU Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) • 0 EUROPA DE MÂINE

  Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

  Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) A.Drepturile liderului de parteneriat (15) Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri

  furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare şi altor documente necesare implementării proiectului şi executării contractului de finanţare.

  (16) Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) are dreptul de a stabili celorlalţi Parteneri un termen limită pentru depunerea documentelor ce privesc cereri de prefinanţare/plată/rambursare. In situaţia depăşirii termenului stabilit, Partenerii înţeleg şi îşi asumă faptul că documentele respective vor fi depuse odată cu următoarea cerere de prefinanţare/plată/rambursare formulată.

  (17) Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) are dreptul să refuze celorlalţi Parteneri, în scris şi motivat, depunerea oricăror documente ce privesc cereri de prefinanţare/plată/rambursare, dacă se consideră că respectivele documente sunt incomplete sau suportă un risc ridicat de neeligibilitate în ceea ce priveşte respectivele cheltuieli.

  (18) In situaţia în care Partenerii au efectuat anumite cheltuieli considerate de către AMPOCU/OI eligibile la momentul depunerii cererilor de prefinanţare/plată/rambursare, conform prevederilor

 • contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile, însă, ulterior acestui moment, AMPOCU/OI sau un alt organism/autoritate a statului decide şi declară neeligibilă respectiva cheltuială din motive neimputabile Liderului de Parteneriat (beneficiar/Partener 1), Partenerul care le-a efectuat are obligaţia restituirii cheltuielilor neeligibile.

  B.Obligaţiile liderului de parteneriat (19) Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanţare în sistemul electronic. (20) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de

  parteneriat, potrivit art. 2013 şi următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanţare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum şi pentru a reprezenta membrii Parteneriatului faţă de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului şi derularea contractului de finanţare.

  (21) In cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanţare şi va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

  (22) Liderul de parteneriat (Partener I) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum şi copii ale altor documente necesare implementării proiectului şi executării contractului de finanţare

  (23) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI.

  (24) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităţilor asumate şi/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalţi membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvenţă a partenerului în cauză.

  (25) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare şi a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanţare şi a legislaţiei aplicabile.

  (26) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefmanţ are/p lată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanţare.

  (27) Liderul de parteneriat are obligaţia de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanţare/plată/rambursare, pentru cheltuielile pre vizionat e/efectuate de către parteneri.

  (28) In cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, proporţional cu partea rămasă de executat din contract şi care preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieşte,

  (29) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

 • Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n (30) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate

  de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. (31) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie

  informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum şi copii ale altor documente necesare implementării proiectului şi executării contractului de finanţare.

  (32) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

  (33) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanţare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

  (34) Partenerii au dreptul să fie informaţi în timp util de către Liderul de parteneriat despre termenul limită stabilit de acesta pentru depunerea documentaţiei aferente fiecărei cereri de prefinanţare/plată/rambursare ce urmează a fi formulată.

  (35) Partenerii au dreptul să fie informaţi în timp util de către Liderul de parteneriat despre autorizarea de către AMPOCU/OI a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare, aprobarea modificărilor contractului de finanţare precum şi orice comunicări ale AMPOCU/OI cu privire la implementarea proiectului.

  B. Obligaţiile Partenerilor 2,3, n (36) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente

  achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.

  (37) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofmanţate din instrumente structurale.

  (38) Partenerii sunt obligaţi să notifice în timp util Liderul de parteneriat cu privire la apariţia oricărei situaţii care poate genera întârzieri în implementarea activităţilor proiectului sau orice alte impedimente în atingerea rezultatelor şi scopului proiectului.

  (39) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum şi orice alte documente necesare implementării proiectului şi executării contractului de finanţare.

  (40) Partenerii sunt obligaţi să cuprindă în bugetele proprii sumele necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor derulate în proiect, cât şi a contribuţiei proprii la cheltuielile totale ale proiectului.

  (41) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

  (42) Partenerii au obligaţia să depună la Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1), în termenul stabilit de acesta, numai documentaţii complete privind cheltuieli eligibile ce urmează a fi solicitate prin cererile de prefinanţare/plată/rambursare ce urmează a fi formulate, în caz contrar asumându-şi orice risc de neplată/neeligibilitate în ceea ce priveşte respectivele cheltuieli.

  (43) Partenerii au obligaţia respectării termenelor prevăzute în contractul de finanţare cu privire la rambursarea cheltuielilor angajate în cadrul proiectului, în caz contrar asumându-şi orice risc de neplată/neeligibilitate în ceea ce priveşte respectivele cheltuieli.

 • (44) Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea unei cereri de prefinanţare/plată/rambursare vor fi suportate de către Partenerul care a angajat respectiva cheltuială.

  (45) In situaţia în care Partenerii au efectuat anumite cheltuieli considerate de către AMPOCU/OI eligibile la momentul depunerii cererilor de prefinanţare/plată/rambursare, conform prevederilor contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile, însă, ulterior acestui moment, AMPOCU/OI sau un alt organism/autoritate a statului decide şi declară neeligibilă respectiva cheltuială din motive neimputabile Liderului, Partenerul care le-a efectuat are obligaţia restituirii cheltuielilor neeligibile.

  (46) Partenerii au obligaţia ca, în perioada de implementare a proiectului şi la finalul acesteia să predea Liderului de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) copii conform cu originalul după toate documentele aferente proiectului, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile efectuate.

  (47) Partenerii au obligaţia ca, în perioada de implementare a proiectului, Ia finalul acesteia, precum şi pe o perioadă de 3 ani post-implementare, să notifice în scris Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) care sunt datele de contact actuale şi complete, precum şi adresa completă ( stradă, număr, clădire, etaj, nr. cameră, oraş, judeţ) la care se găsesc toate documentele deţinute în legătură cu Proiectul. Obligativitatea notificării se menţine ori de câte ori respectivele date/adresă se modifică.

  (48) Partenerii au obligaţia ca, în perioada de implementare a proiectului, la finalul acesteia, precum şi pe o perioadă de 3 ani post-implementare, să desemneze o persoană de legătură care să pună la dispoziţie, dacă este necesar, toate documentele deţinute şi solicitate în legătură cu Proiectul de către Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1)/ AMPOCU/OI.

  (49) Partenerii au obligaţia să acorde Liderului de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) cât şi reprezentanţilor AM/OI sau oricărui alt organism abilitat de lege, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor.

  Art. 8 Achiziţiipublice (1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu

  respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislaţiei aplicabile în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului şi/sau alte organisme abilitate, după caz.

  Art. 9 Proprietatea (50) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a

  acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

  (51) înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

  (52) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

  (53) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

  Art. 10 Confidenţialitate (54) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile

  primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice

 • utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

  Art. 11 Legea aplicabilă (55) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea romană. (56) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării

  anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional la contractul de finanţare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

  Art. 12 Dispoziţii finale (57) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le

  pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

  (58) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecinţă rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

  întocmit în şapte exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

  Semnături

  Lider de parteneriat (Partener 1) ASOCIAŢIA INO VITA VERDE

  CRISTINA MIHAELA NICOLESCU Preşedinte

  Semnătura Data şi locul semnării

  Partener 2 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

  SORIN ION Inspector şcolar general

  Semnătura Data şi locul semnării

  Partener 3 U.A.T. ORAŞUL RĂCARI

  MARIUS FLORIN CARAVEŢEANU Primar

  Semnătura Data şi locul semnării

  Partener 4 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ ED UCA ŢIONALĂ DÂMB O VIŢA

  MĂRIA CRISTINA MARIN Director

  Semnătura Data şi locul semnării

  Partener 5 CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA

  DANIELA LUMINIŢA BARBU Director

  Semnătura Data şi locul semnării

  Partener 6 ASOCIAŢIA TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE

  VLĂDUŢ ANDREESCU Preşedinte

  Semnătura Data şi locul semnării

 • C E N T R U L JUDEŢEAN DE R E S U R S E ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA Calea Domnească Nr. 127 TÂRGOVIŞTE

  Telefon/fax 0245/211144 E-mail: cirac damhoiaiyahoo.corn, Web site: ciraedb.isledu.ro

  Nr. 1896/08.11.2016

  privind acordul pentru participarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa în calitate de partener în proiectul "Şcoala Bucuriei - Parteneriat pentru

  o comunitate de învăţare durabilă" şi a bugetului aferent

  Programul Operaţional Capital Uman stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.

  Strategia Programului Operaţional Capital Uman urmăreşte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE şi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

  Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare - competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă - contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020.

  Autoritatea de Management POCU a publicat Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI".

  Beneficiar eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este şi Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa - în calitate de partener alături de autorităţi şi instituţii publice sau organizaţii non -guvernamentale.

  Propunem aprobarea participării Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa în calitate de partener alături de Asociaţia Inovitaverde, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Unitatea Administrativ Teritorială Răcari prin Consiliu! Local Răcari, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa şi Asociaţia "Tineri pentru Europa de Mâine" pentru realizarea şi implementarea proiectului "Şcoala Bucuriei - Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă" şi a bugetului aferent care se va depune în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii lOi: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI".

  Se propune participarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa din valoarea totală a proiectului 5.081.948,94 lei (inclusiv TVA) cu suma 866.357, 80 lei (inclusiv TVA), din care 17.327,16 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă.

  Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea abandonului timpuriu al şcolii pentru 480 de copii şi elevi aparţinând grupurilor vulnerabile din judeţul Dâmboviţa prin programe de integrate de consiliere, educaţie remedială şi activităţi non-formale orientate către nevoile specifice ale acestora, programe orientate către 108 părinţi/tutori, precum şi îmbunătăţirea competenţelor a 75 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar care profesează în comunităţi vulnerabile.

  http://ciraedb.isledu.ro

 • Activităţile în care Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa este implicat:

  Activitatea 2: Program de consiliere şi orientare educaţională pentru copii, elevi şi părinţi / tutori ai acestora - consiliere individuală şi de grup pentru 120 de copii de grădiniţă, 240 de copii din şcoala gimnazială (învăţământul primar şi gimnazial), 120 de elevi de liceu - consiliere individuală şi de grup pentru 108 părinţi/tutori/reprezentaţi legali ai copiilor şi elevilor din grupul ţintă Activitatea 5: Program inovator de educaţie non-formală pentru copii, elevi şi părinţi/tutori ai acestora • consiliere individuală şi de grup pentru elevii care vor participa în tabere tematice (aferente activităţii nr. 5) Activitatea 6: Dezvoltarea unui grup de acţiune local pentru susţinerea unei comunităţi de învăţare participativă - participare în cadrul activităţii nr. 6, implicare în desfăşurarea evenimentelor tematice propuse - activitate aferentă cheltuielilor indirecte (activităţi financiar-contabile, arhivare documente, etc) - asigurarea vizibilităţii proiectului

  Rezultatele proiectului: - 1 Plan de management elaborat şi implementat - 1 Plan de vizibilitate - 1 Ghid activităţi de consiliere pentru experţi elaborat şi distribuit - 1 Broşura pentru părinţi elaborată şi distribuită - 120 copii grup ţintă consiliaţi - 360 de elevi grup ţintă consiliaţi - 108 părinţi consiliaţi - 480 planuri individualizate de intervenţie - 75 cadre didactice formate - 2 programe formare organizate şi desfăşurate - 6 schimburi de bune practici pentru cadre didactice care activează în comunităţi defavorizate organizate - 75 de instrumente de sprijin furnizate profesorilor din grup ţintă - 360 de elevi sprijiniţi prin activităţi remedíale - 120 de copii participanţi la activităţi non-formale - 3 tipuri de ateliere non-formale organizate şi desfăşurate pentru preşcolarişi elevi clasa a IVa - 240 elevi clasa a Xa participanţi la activităţi non-formale - 5 tipuri de ateliere non-formale organizate şi desfăşurate pentru elevi clasa a Villa şi a XA - 120 elevi de participanţi la activităţi non-formale - 4 tabere tematice organizate şi desfăşurate - 160 de elevi participanţi în tabere - 90 părinţi participanţi la activităţi non-formale - 2 tipuri de activităţi non-formale organizate pentru părinţi - Grup de acţiune local constituit şi funcţional - 6 evenimente pentru parteneriat participativ pro-şcoală organizate şi desfăşurate

  Proiectul se va implementa în regiunea Sud-Muntenia, în judeţul Dâmboviţa, în oraşul Răcari şi în comuna Ciocăneşti. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de Ia data semnării contractului de finanţare.

  Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa în calitate de partener în proiectul "Şcoala Bucuriei - Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă" şi a bugetului aferent.

  Director C.J.R.A.E. Dâmboviţa "SSStSîaJvlARIN

  Direcţia Economică, Buget Director Executiv

  ec. Mariana DEMENESCU

  Direcţia Prograin* Europe Director i£¿écutrv>

  jr. dr. Valerii'FlojiîiGILIA