Download - Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Transcript
Page 1: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

1.1. Cerinte comune pehtru categoriile experti contabili �i contabili auto'rizati

Contabilitate Ji raportare financiarii conforme cu reglementiirile nafionale

Contabilitatea �i raportarea financiara ale entitafilor economice

:, Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoa$terea $i evaluarea

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 1 ---------�

Tn cursul exercitiului N, societatea Alfa inregistreaza in contabilitate:

100.000 lei 4111 707

Clien\i Venituri din v�nzarea marfurilor

�i:

80.0QOlei 607 371

Cheltuieli Marfuri privind marfurile

100.000 lei

80.000 lei

Sunt inreglstrarile de mai sus consecinla aplicarii principiilor

intangibilitalii bilan1ului de deschldere �i al necompensarii?

Argumentali raspunsul.

Recunoa�terea venitului la momentul angajarii creantei fata de client este consecinta contabilitatii de angajamente. OMFP nr. 1.802/2014 define�te aceasta conventie astfel:

..

Page 2: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

,,( ... ) Efectele tranzacfiilor $i ale a/tor evenimente sunt recunoscute atunci cdnd tranzacfiile $i evenimentele se produc ($i nu pe miisurii ce numerarul sau echivalentul siiu este incasat sau pliitit) $i sunt inregistrate in contabilitate $i raportate in situafiile· financiare ale pe­rioadelor aferente." (pet. 53-(1))

,,Trebuie sii se find cont de veniturile $i cheltuielile aferente exercifiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data pliifii cheltuielilor. Astfel, se vor evidenfia in con tu rile de venituri $i creanfele pentru care nu a fost intocmitii incii factura (contul 418 «Clienti -facturi·de intocmit»), respectiv in conturile de che/tuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca factura (contu/ 408 «Furnizori - facturi nesosite»). in toate cazurile, inregistrarea in aceste conturi se efectueazii pe baza documentelor care atestii livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de insofire a miirfii, situafii de lucriiri etc.)." (pet. 53-(2))

Recunoa�terea cheltuielii privind marfurile simultan cu venitul din vanzare este o con­secinta a conectarii cheltuielilor la venituri.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede, in contextul explicitarii principiului contabilitatii de an­gajamente, �i regula conectarii cheltuielilor la venituri:

,,Veniturile $i cheltuielile care rezultii direct $i concomitent din aceea$i tranzaqie sunt re­cunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directii intre cheltuielile $i veniturile aferente, cu evidentierea distinctii a acestor venituri $i cheltuie/i." (pet. 53-(3))

Tnregistrarile de mai sus nu sunt aferente unor tranzaqii �i evenimente care ar putea afecta intangibilitatea bilantului de deschidere. Principiul necompensarii ar fi fost incalcat daca s-ar fi recunoscut in contul de profit �i pierdere doar ca�tigul de 20.000 lei.

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 2

Societatea Alfa detine un stoc de marfa achizitionat la un cost de 100.000 lei. La 31.12.N, societatea a determinat valoarea realizabila neta a stocului la 90.000 lei �i a inregistrat o ajustare pentru deprecierea marfurilor in valoare de 10.000 lei. La data de 15.01.N+ 1, societatea a vandut stocul de marfuri la 80.000 lei.

Ce trebuie sa faca societatea Alfa cu ocazia lucrarllor de inchldere a exercitiului N? Argumentati raspunsul.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in cazul evenimentelor ulterioare datei bilanfului care conduc la ajustarea situafiilor fi­nanciare anuale, entitatea ajusteazii valorile recunoscute in situafiile sale financiare, pen­tru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului." (pet. 73-(1 ))

El

Page 3: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor fi­

nanciare �; care impun ajustarea de ciitre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale

financiare sau recunoa�terea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmii­

toarele: ( ... )

d) vanzarea stocurilor dupii perioada de raportare poate fi o probii a valorii realizabile

nete la finalul perioadei de raportare; ( ... )" (pet. 73-(2))

Vanzarea stocului la pretul de 80.000 lei determina ajustarea estimarii initiale a valorii realizabile nete. Prin urmare, se va constata o a ju stare suplimentara pentru deprecierea stocului de 10.000 lei.

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ B

Societatea Alfa a incasat de la un client, in decembrie anul N, un avans in suma de SO.OOO lei, �i i-a vandut acestuia ulterior, in ianuarie N+ 1, un stoc de marfuri la pretul de 90.000 lei, costul marfurilor varidute fiind de 70.000 lei. Contabilul societatii efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

- incasarea avansulul in decembrie anul N:

SO.OOO lei 5121 707 SO.OOO lei Conturi la banci Venituri din

in lei vanzarea marfurilor

- vanzarea stocului de marfuri in ianuarie anul N+ 1 :

40.000 lei 4111 707 40.000 lei Clienti Venituri din

vanzarea marfurilor

�i:

70.000 lei 607 371 70.000 lei Cheltuieli Marfuri

privind marfurile

lnregistrarile de mai sus sunt conforme tuturor conceptelor �i princlpiilor contabile generale din OMFP nr. 1.802/2014? Argumentati raspunsul.

lnregistrarile de mai sus incalca pr_incipiul necompensarii �i prevederile referitoare la veniturile din vanzarea bunurilor.

Page 4: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Potrivit principiului necompensarii din OMFP nr. 1:802/2014:

,,( ... ) Orice compensare intre e/ementele de active $i datoril sau intre elementele de venituri $i cheltuieli este interzisa." (pet. 56-(1))

,,Toate creantele $i datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de docu­mente justificative." (pet. 56-(2))

,,Eventualele compensari intre creante $i datorii fata de aceea$i entitate efectuate cu res­pectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea creanfelor $i ve­niturilor, respectiv a datoriilor $i cheltuielilor corespunzatoare.

ln situafia de la a/in. (3), in notele explicative se prezinta valoarea bruta a creantelor $i da­toriilor care au fiicut obiectul compensarii." (pet. 56-(3))

De asemenea, ordinul precizeaza:

,,ln contabilitate, veniturile din vanziiri de bunuri se tnregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livriirii for pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atestii transferul dreptului de proprietate ast,Jpra bunurilor respective, catre clienfi." (pet. 440)

,,0 promisiune de vanzarenu genereaza contabilizarea de venituri." (pet. 442)

Entitatea Alfa nu recunoa�te in exercitiul N angajamentul fala de client generat de incasarea avansului �i procedeaza la recunoa�terea nejustificata a unui venit de SO.OOO lei in exercitiul N. Avansul incasat reprezinta o intrare de activ, dar care nu are ea efect cre�terea capitalurilor proprii. Suma incasata creeaza o obligatie pentru Alfa. Tn ianuarie N+ 1, Alfa recunoa�te ea venit diferenta pana la pretul de vanzare simultan cu recunoa�terea unei creante. Prin aceasta solutie, entitatea Alfa compenseaza creanta fata de client care ar trebui recunoscuta la nivelul pretului de vanzare cu datoria fata de acesta care ar fi trebuit sa fie recunoscuta la momentul incasarii avansului.

Venitul ar fi trebuit sa fie recunoscut la momentul vanzarii, deoarece atunci se creeaza probabilitatea obtinerii de beneficii economice viitoare. Recunoa�terea unei parti din venit anterior momentului vanzarii �i intr-un exercitiu financiar anterior incalca preve­derile paragrafelor sus-mentionate.

Exemplul ilustrativ 4

Contabilul societatii Alfa, proaspat angajat, a avut de inregistrat in contabilitate o factura de vanzare a unui stoc de marfa emisa la 10.02.N, la valoarea de 10.000 lei, �i incasarea acesteia la data de 17.02.N. Costut marfuritor vandute a fost de 8.000 lei. Solutia adoptata de acesta a fost urmatoarea:

- la data de 10.02.N - vanzarea stocului:

Page 5: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

10.000 lei

8.000lei

4111 Clienti

607

Cheltuieli privind marfurile

= 472 Venituri inregistrate

in avans

371

Marfuri

- la data de 17.02.N - incasarea facturii:

10.000 lei 5121 = 4111 Conturi la banci Clienti

in lei

�i concomitent:

10.000lei 472 = 707

Venituri inregistrate Venituri din in avans vanzarea marfurilor

10.000 lei

8.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

Este solutia de mai sus conforma principiilor contablle generale

enuntate in OMFP nr. 1.802/20147 Argumenta1i raspunsul.

Contabilul a luat decizia de a amana recunoa�terea venitului din vanzarea marfurilor

pana la momentul incasarii.

Este incalcat principiul contabilitatii de angajamente. Angajamentul (creanta) este re­

cunoscut la momentul vanzarii, dar in loc de recunoa�terea venitului, a�a cum solicita ·

contabilitatea de angajamente, se recunoa�te un venit in avans. Suma de 10.000 lei nu

reprezinta un venit in avans a�a cum este el deft nit in OMFP nr. 1.802/2014.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede: . .

,,Che/tuieli/e platite/de platit �i veniturile incasate/de incasat in exercifiul financiar curent,

dar care privesc exercifiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate,

la cheltuieli in avans (contu/ 471 «Cheltuieli inregistrate in avans») sau venituri in avans

(contu/ 472 <<Venituri fnregistrate in avans»), dupa caz." (pet. 351-(1 ))

Exemplul ilustrativ 5 ------------,

Societatea Alfa este producatoare de produse cosmetice.

La data de 15.1 O.N, o clienta a deschis aqiune in justitie impotriva

Page 6: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

societatii ea urmare a unei reaqii alergice suferite in urma utilizarii unei creme produse de Alfa. La 31.12.N, in urma discutiei cu avocatul societatii, managementul a estimat un provizion pentru litigii in valoare de SO.OOO lei. La data de 24.02.N+ 1 este pronuntata sentinta, potrivit careia Alfa trebuie sa plateasca despagubiri in valoare de 75.000 lei.

Cu ocazia lucrarllor de inchidere a exercitiului N, ce

trebuie sa faca societatea Alfa pentru a respecta principiul

prudentei?

Potrivit principiului prudentei din OMFP nr. 1.802/2014:

J .. ) La intocmirea situafiilor financiare anua/e, recunoa$terea �; evaluarea trebuie reali­

zate pe o bazii prudentii �;, in special:

a) in contul de profit $i pierdere poate fi inclus numai profitu/ realizat la data bilanfului;

b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercifiului financiar curent sau al unui

exercifiu precedent, chiar dacii acestea devin evidente numai intre data bilanfului $i

data intocmirii acestuia,·

c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacii rezultatu/ exercifiului financiar este pier­

dere sau profit. lnregistrarea ajustiirilor pentru depreciere sau pierdere de va/oare se

efectueazii pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactu/ acestora asupra

contului de profit �; pierdere." (pet. 51-(1 ))

,,Activele $i veniturile nu trebuie sii fie supraevaluate, iar datoriile $i cheltuielile, subeva­

luate. Totu�i, exercitarea prudenfei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane

excesive, subevaluarea deliberatii a active/or sau veniturilor, dar nici supraevaluarea de­

liberatii a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situafiile financiare nu ar mai fi neutre �; nu

ar mai avea calitatea de a fi credibile." (pet. 51-(2))

,,ln afara sumelor recunoscute in conformitate cu pet. 51 a/in. (1) lit. b), trebuie recunoscute

toate datoriile previzibile �; pierderile potenfiale care au apiirut in cursul exercifiului fi­

nanciar respectiv sau in cursul unui exercifiu precedent, chiar dacii acestea devin evidente

numai intre data bilanfului $i data intocmirii acestuia." (pet. 52)

Tn consecinta, cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, se va suplimenta provi­

zionul pentru litigii cu suma de 25.000 lei.

Page 7: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 6 -----------.

Contabilul societatii Alfa inregistreaza in exercitiul N plata unei chirii aferenta urmatoarelor doua exercitii in suma de 2.000 lei astfel:

2.000 lei 612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile

5121

Conturi la banci in lei

A procedat corect contabilul? Argumentati raspunsul.

2.000 lei

Contabilul nu a procedat corect. Suma de 2.000 lei reprezinta o cheltuiala in avans re­cunoscuta in exercitiul N �i care va fi inclusa la cheltuieli in exercitiile N+ 1 �i N+2, con­form OMFP nr. 1.802/2014.

Ordinul precizeaza:

,,Cheltuielile pliitite!de pliitit ( ... ) in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercifiile

financiare urmiitoare, se inregistreazii distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans (con­

tul 471 «Cheltuieli inregistrate in avans») ( ... )." (pet. 351-(1))

Exemplul ilustrativ 7

Sa presupunem ea, la 01.01.N, entitatea raportoare Alfa SA achizitioneaza un utilaj la costul de 5.000 lei. intrucat activul este destinat unei noi activitati, managerii nu sunt in masura sa aprecieze modul in care activul i�i va consuma beneficiile viitoare �i aleg metoda liniara. Durata de utilitate este estimata la 5 ani. Cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, managerii constata ea utilajul s-a consumat de o maniera degresiva �i decid schimbarea metodei de amortizare (coeficient de degresie 1,5). De asemenea, ei apreciaza ea durata de utilitate care corespunde eel mai bine ritmului de consum este de 4 ani, �i nu de 5 ani.

Care este incidenta schimbarilor de metoda de amortizare �i de

durata de utilitate conform OMFP nr. 1.802/2014? Ce presupune

aplicarea principiului permanentei metodelor in acest caz?

Ill

Page 8: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 ofera urmatoarele exemple de politici cantabile:

,,( ... ) alegerea metodei de amortlzare a lmob/1/zarllor; reeva/uarea imobilizdrilor cor­porale sou pdstrarea costului istoric al acestora; fnregistrarea, pe perioada fn care imo­

bilizdrile corporale sunt trecute fn conservare, a unei cheltuie/i cu amortizarea sou a unei cheltuieli corespunzdtoare ajustdrii pentru deprecierea constatata; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prln inventarul permanent sou intermi­tent etc." (pet. 60-(2))

De asemenea, OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Efectele moditicarli pol/tlcilor cantabile aferente exercifiului tinanciar curent se con­

tabillzeaza pe seama conturilor de che/tuleli Ji veniturl ale perloade/." (pet. 63-(2))

,Jn cazul modificdrii unei politici contabile, entitatea trebuie sa menfioneze fn notele expli­

cative natura modificdrii politicii contabi/e, precum �; motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informafii credibi/e �; mai relevante, pentru ea uti/izatorii sa poata aprecia daca noua politico contabi/a a fost aleasa fn mod adecvat, efectul modificarii asu­

pra rezultatelor raportate ale perioadei �; tendinfa rea/a a rezultatelor activitafii entitafii." (pet. 64-(2})

,,Efectu/ modificdrii unei estimdri contabile se recunoa�te prospectiv prin includerea so fn rezultatul:

- perioadei fn care are /oc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respec­tiva (de exemplu, ajustarea pentru c/ienti incerfi); sau

- perioadei fn care are /oc modificarea �; al perioadelor viitoare, daca modificarea areefect �; asupra acestora (de exemplu, durata de viafd utila a imobilizarilor corporale)."(pet. 70-(4))

Prin urmare, solutia conforma cu OMFP nr. 1.802/2014 este urrnatoarea:

la 01.01.N - achizitia activului:

6.200 lei

5.000 lei

1.200 lei

%

2131

Echiparnente

tehnologice

(ma�ini, utilaje �i

instalatii de lucru)

4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori

amortizarea anuala a activului (5.000 lei / 5 ani = 1.000 lei/an):

Ill

6.200 lei

Page 9: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

1.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind c;1mortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

la 31.12.N - schimbarea metodei �i a duratei de amortizare:

1.000 lei

Schimbarea metodei de amortizare in anul N este o modificare de politica contabila care se va contabiliza pe seama cheltuielilor anului N.

Reestimarea duratei va afecta amortizarea anului N �i a anilor urmatori.

Recalcularea pentru anul N a amortizarii tinand cont de rrietoda degresiva �i de durata de amortizare de 4 ani:

Rata liniara = 100 I 4 ani = 25%

Rata degresiva = 25% x 1,5

Amortizarea anuala = 5.000 lei x 25% x 1,5 = 1 .875 lei

Prin urmare, cu ocazia lucrarilor de inchidere se va inregistra un supliment de amor­tizare de 875 lei:

875 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

Tn notele la situatiile financiare se va face urmatoarea prezentare:

875 lei

,,Amortizarea unei categorii de echipamente tehnologice a fost ajustata la 31.12.N ea · urmare a reestimarii duratei de utilitate de la 5 ani la 4 ani.

Entitatea a luat decizia de a schimba metoda de amortizare aferenta unei categorii deechipamente tehnologice, prin trecerea de la metoda liniara la cea degresiva. Deciziaa avut in vedere observatiile cu privire la modul de consum al beneficiilor economiceviitoare in anul N. Noua politica de amortizare va afecta cheltuielile cu amortizarea afe­rente anului N.

Efectul in situatiile financiare ale perioadei de raportare este:- cheltuielile cu amortizarea aferente anului N sunt mai mari cu 875 lei;- valoarea contabila a imobilizarilor corporale este mai mica cu 875 lei;- datoria cu impozitul pe profit este mai mica cu 140 lei (875 lei x 16%);- rezultatul anului este mai mic cu 875 lei in marime bruta �i cu 735 lei (875 lei - 140 lei)

in marime neta:'

Ill

Page 10: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 8 ------------.

Societatea Alfa SA detine la 31.12.N un pachet de valori mobiliare

pe termen scurt (100 de titluri Beta achizitionate la 01.10. N-1 la

costul unitar de 20 lei). La sfar�itul exercitiului N-1, societatea

Beta este admisa la tranzactionare pe BVB. Cursul bursier

la 31.12.N este de 25 lei/titlu. Admiterea la tranzactionare a

societatii Beta va determina trecerea de la evaluarea la cost la

evaluarea la valoarea justa.

Este schimbarea bazei de evaluare a titlurilor o schimbare de

politica (metoda) contabila?

OMFP nr. 1.802/2014 mentioneaza:

,,Nu se considera modificari ale politicilor cantabile:

a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzactii, alte evenimente sou conditii care

difera, ea fond, de ce/e care au avut foe anterior; �i

b) aplicarea unei noi politici con ta bile pentru tranzactii, alte evenimente sou conditii care

nu au avut foe anterior sou care au fost nesemnificative." (pet. 62-(4))

in acest caz insa nu este vorba despre o schimbare de politica (metoda) contabila, ci

despre schimbarea circumstantelor economice care fac obiectul reprezentarii in con­

tabilitate.

:, Contabilitatea activelor imobilizate

Exemplul ilustrativ9 -------------.

in vederea constituirii, o societatepe actiuni a efectuat

urmatoarele cheltuieli: taxe platite la registrul comertului

1.000 lei, onorariul avocatului 1.500 lei, cheltuieli privirid

emisiunea �i vanzarea de aqiuni 1.400 lei. Potrivit politicii

contabile utilizate de societate, cheltuielile de constituire sunt

capitalizate �i amortizate in 5 ani.

Page 11: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Recunoa�terea cheltuielilor de constituire;

b) Amortizarea lor pe perioada maxima admisa de

OMFP nr.1.802/2014.

OMFP nr. 1.802/ 2 014 prevede:

,,Cheltuieli/e de constituire sunt cheltuielile ocazionate de fnfiintarea sau dezvoltarea unei entitafi (taxe $i alte chelttiieli de fnscriete $ifnmatriculare, cheltuieli privind emisiunea $i vanzarea de acfiuni $i obligafiuni, precum $i alte cheltuieli de aceasta natura, legate de fnfiintarea $i extinderea activitafii entitafii)." {pet. 185-( 2))

,,0 entitate poate include cheltuielile de constituire la «Active», caz fn care poate imobiliza cheltuielile de constituire. Tn aceasta situafie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate fn cadrul unei perioade de maximum 5 ani." (pet. 185-(1))

Prin urmare, entitatea va efeetua urmatoar�le inregistrari:

a) Reeunoa�terea eheltuielilor de eonstituire:

Total eheltuieli = 1. 000 lei + 1. 500 lei + 1.400 lei = 3.900 lei

3.900Jei , 201

Cheltuieli de eonstituire 404

Furnizori de imobilizari

3.900 lei

b) Amortizarea eheltuielilor de eonstituire pe perioada maxima de 5 ani (3.900 lei I5 ani = 780 lei/an):

780lei 6811

Cheltuieli de exploafare

privind amortizarea imobilizarilor

r.

2801

Amortizarea eheltuielilor de eonstituire

780lei

La sfar�itul celor 5 ani, eaqd ehelt_u_ielile de eonstituire sunt eomplet amortizate, se efee -tueaza inregistrarea:

3.900 lei 2801

Amortizarea eheltuielilor de eonstituire

201 3.900 lei Cheltuieli de eonstituire

Ill

Page 12: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 10 -----------..

La sfar�itul primului an de la infiintare, o entitate prezinta in bilant cheltuieli de constituire neamortizate in suma de 900 lei, iar capitalul propriu este format din: capital social 500 lei; profit net al exercitiului curent (inclusiv eel destinat rezervei legale} 1.680 lei. Rezerva legala de constituit din profitul curent, potrivit prevederilor legale, este in suma de 100 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati care este suma maxima

care se poate distribui din profit!JI net al exercitiului.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,ln situafia in care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepfia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire �; a profitu/ui reportat este eel pufin ego/a cu cea a che/tuielilor neamortizate." (pet. 185-(3))

Prin urmare:

Din profitul net al exercitiului de 1.680 lei se poate distribui o suma maxima de 680 lei (1.680 lei (profit net al exercitiului} - 100 lei (rezerva legala} - 900 lei (cheltuieli de con­stituire neamortizate)}.

..

Exemplul ilustrativ 11 ----------,

La data de 31.12.N-1, societatea Alfa a achizitionat vehicule �i instalatii specifice pentru forare la costul de 1.000.000 lei, durata de amortizare fiind de 10 ani. Totodata, societatea comerciala Alfa a achizitionat in data de 07.08.N, de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, dreptul de explorare a unui perimetru in zona Brazi, costul fiind de 200.000 lei. Anterior acestei date, la 05.07.N, Alfa a efectuat stud ii topografice, c6stul fiind de 10.000 lei. Durata licentei este de 4 ani, cu posibilitatea de transformare in licenta de exploatare. Totodata, firma efectueaza, in data de 15.08.N, studii geologice in valoare de 5.800 lei in vederea estimarii cantitatii de petrol din subsol.

Page 13: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Conform OMFP nr. 1.802/2014, eontabiliza1i:

a) Aehizilia instalallilor specifiee de forare �i amortizarea

anuala a aeestora;

b) Studiile topografiee;

e) Aehizilia dreptului de explorare;

d) Studiile geologice;

e) Amortizarea anuala a aetivului neeorporal.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Cheltuielile de explorare �i evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de en­

titate in legoturo cu explorarea �i evaluarea resurselor minerale, inainte ea fezabilitatea

tehnico �i viabilitatea comercialo ale extractiei resurselor minerale so fie demonstrate.

Pentru a determina daco aceste cheltuieli se recunosc ea imobilizori, o entitate ia in con­

siderare gradul tn care cheltuiala poate fi asociato cu descoperirea resurselor minerale.

(pet. 246-(1)) 0

Explorarea �i evaluarea resurselor minerale se refero la prospectarea resurselor minerale,

inclusiv minereuri, petrol, gaze naturale �i resurse similare neregenerative1 dupo ce enti­

tatea a obtinut drepturile legale de a explora intr-o anumito zono, precum �i la determi­

narea fezabilitotii tehnice �i a viabilitotii comerciale ale extraqiei resurselor minerale."

(pet. 246-(2))

,,0 entitate trebuie so stabileasco o politico contabilo speclficand ce cheltuieli sunt re­

cunoscute drept active de explorare ?i evaluare ?i trebuie so aplice acea politico in mod

consecvent. Pentru a face aceasto determinare, entitatea ia in considerare gradul in care

cheltuiala poate fi asociato cu descoperirea unor resurse minerale specifice. Urmcitoarele

sunt exemple de cheltulell care ar putea fi lncluse in evaluarea lniflalci a active/or de

explorare Ji evaluare (/ista nu este exhaustivo):

a) achizitionarea drepturilor de a explora;

b) studii topografice, geologice, geochimice �i geofizice;

c) foraje de explorare;

d) sopoturi;

e) e�antionare; �;

f ) activitoti in legoturo cu evaluarea fezabilitotii tehnice �; a viabilitotii comerclale ale

extractiei unei resurse minerale." (pet. 247)

,,0 entitate nu va inregistra ea active de natura cheltuielilor de explorare �; evaluare a re­

surselor minera/e cheltuielile angajate:

Page 14: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) rnainte de explorarea $i evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avutfoe rnainte de momentul rn care entitatea a obtinut dreptul legal de a explora o anu­mita zona;

b) dupa ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnica $i viabilitatea comerciala ale ex-tractiei unei resurse minerale." (pet. 248)

,,Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare $i evaluare." (pet. 249)

,,0 entitate trebuie sa clasifice activele de explorare $i evaluare drept active corporate sau necorporale conform naturii active/or dobdndite $i trebuie sa aplice rn mod consecvent aceasta clasificare." (pet. 251-(1))

,,Unele active recunoscute sunt tratate drept active necorporale (de exemplu, drepturile de forare), rn timp ce altele sunt corporate (de exemplu, vehicu/ele $i instalatiile de forare)." (pet. 251-(2))

,,Un activ de explorare $i evaluare nu trebuie sa mai fie clasificat ea atare atunci cand fezabi/itatea tehnica $i viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale.pot fi demonstrate. ln acest scop, activele de explorare $i evaluare se rnregistreaza pe seama conturilor corespunzatoare de imobilizari necorporale, respectiv corporate, dupa caz." (pet. 252-(1))

,,Activele de explorare $i evaluare trebuie evaluate pentru depreciere $i orice pierdere din depreciere trebuie recunoscuta rnainte de reclasificare." (pet. 252-(2))

a) Achizitia instalatiilor specifice de forare:

1.000.000 lei 216

Active corporale de explorare �i evaluare

a resurselor minerale

= 404

Furnizori de imobilizari

l.000.000 lei

amortizarea anuala a instalatiilor specifiee de fora re (1.000.000 lei l 10 ani = 100.000 lei/an):

100.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2816

Amortizarea aetivelor corpora le de explorare

�i evaluare a resurselor minerale

100.000 lei

in evaluarea initiala a a.ctivelor de explorare �i exploatare se vor include: 200.000 lei (cheltuieli cu achizitia dreptului de explorare) + 5.800 lei (cheltuieli cu studiile geolo­gice efectuate dupa achizitia dreptului) = 205.800 lei.

Page 15: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Nu se includ in costul activului necorporal cheltuielile cu studiile topografice de 10.000 lei, efectuate anterior oblinerii dreptului legal de explorare.

b) Tn data de 05.07.N, studiile topografice se recunosc drept cheltuieli:

10.000 lei 614

Cheltuieli cu studiile �i cercetarile

:;: 401

Furnizori 10.000 lei

c) Tn data de 07.08.N, achizitia dreptului de explorare:

200.000 lei. 206

Active necorporale de explorar.e �i .evaluare.

a resurselor minerale

= �04

Furnizori de imobilizari

200.000 lei

d) Tn data de 15.08.N, studiile geologice:

5.800 lei 206

Active necorporale de explorare �i evaluare

a resurselor minerale

404

Furnizori de imobilizari

5.800 lei

e) Amortizarea anuala pe durata dreptului de prim it (205.800 lei I 4 ani = 51.450 lei/an):

51.450 lei 6811

Cheltuieli 2806

Amortizarea activelor necorporale

de explorare �i ev<'Jluare a resurselor minerale

51.450 lei

9e exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

Exemplul ilustrativ 12

O entitate care activeaza in domeniul piscicol �i are ea obiect de activitate cre�terea �i valqrificarea crapului de consum pr!me�te in concesiune un lac care aparti'ne domeniului public a!'statului. Durata concesiunii este de 20 de ani incepand cu data de 01.01.N. Tn contract este prevazuta valoarea totala a concesiunii de 1.000.000 lei, cu o redeventa lunara de 4.167 lei, platibila la data de 15 a lunii urmatoare celeipentru care se datoreaza. Amortizarea concesiunii se efectueaza pe durata contractului, prin metoda liniara. La expirarea contractului, lacul se restituie domeniului public al statului.

Ill

Page 16: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i: a) Primfrea concesiunii. Argumentali varianta aleasa;b) Amortizarea lunara a concesiunii;c) Redeven1a lunara datorata;d) Plata redeven1ei lunare;e) Restituirea lacului la expirarea contractului.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Concesiunile primite se reflecta ea imobilizari necorporale atunci cdnd contractul de con­cesiune stabile�te o d,.u1_a.!E_Ji !!__va}<251!,! determinate pentru concesiune. Amortizarea valorii concesiunii urmeazaa �tape durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit con­tractului. f n cazul in care contractul prevede plata periodica a unei redevenfe/chirii, �; nu o valoare amortizabila, in contabilitatea entitafii care prime�te concesiunea, se reflecta chel­tuiala reprezentdnd redevenfa/chiria, fara recunoa�terea unei imobilizari necorporale." (pet. 176-(2))

Prin urmare:

Concesiunea primita se reflecta ea imobilizare necorporala deoarece contractul de con­cesiune prevede o durata (20 de ani) �i o valoare (1.000.000 lei) determinate de con­cesiune.

a) Tn data de 01.01.N, odata cu semnarea contractului, se recunoa�te activul necor­poral pentru valoarea totala a concesiunii primite:

1.000.000 lei

$i concomitent:

205 Concesiuni,

brevete, licente, marci comerciale,

drepturi �i active similare

= 167 Alte imprumuturi �i datorii asimilate

1.000.000 lei

Debit 8038 Bunuri primite in administrare, concesiune �i cu chirie 1.000.000 lei

b) Amortizarea lunara a concesiunii:Durata contractului = ?O ani x 12 luni = 240 luniAmortizarea lunara = 1.000.000 lei I 240 luni = 4.167 lei

4.167 lei

Ill

6811 Cheltuieli

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

= 2805 Amortizarea

concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,

drepturilor �i activelor similare

4.167 lei

Page 17: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) in data de 15.02.N se inregistreaza redeventa lunara:

4.167 lei 167

Alte imprumuturi �i datorii aslmilate

= 404

Furnizori de imobilizarl

4.167 lei

d) Plata redeventei lunare:

4.167 lei 404

Furnizori de imobilizari

= 5121

Conturi la banci in lei

4.167 lei

e) La expirarea contractului, odata cu restltuirea lacului, se inregistreaza scoatereadin evidenta a concesiunii primite:

1.000.000 lei 2805 Amortizarea

concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,

drepturilor �i activelor similare

= 205 Concesiuni,

brevete, licente, marci comerciale,

drepturi �i active similare

1.000.000 lei

�i concomitent:

Credit 8038 Bunuri primite in administrare, concesiune �i cu chirie 1.000.000 lei

Exemplul ilustrativ 1 :3

O entitate care activeaza in domeniul piscicol �i are ea obiect de activitate cre�terea �i valorificarea crapului de consum prime�te in concesiune un lac care apartine domeniului public al statului. Durata concesiunii este de 20 de ani incepand cu data de 01.01.N. Tn contract este prevazuta o redeventa lunara de 4.167 lei, platibila la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza. La expirarea contractului, lacl!I se restituie domeniului public al statului.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea concesiunii. Argumentati varianta aleasa;

b) Redeventa lunara datorata;

c) Plata redeventei lunare.

Page 18: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

Rezolvare:

Concesiunea primita sereflecta ea o cheltuiala deoarece contractul de concesiune pre­vede plata unei redevente (4.167 lei), �i nu o valoare amortizabila.

a) In data de 01.01.N, odata .cu semnarea contractului, se inregistreaza extracontabilvaloarea totala a redeventelor (4.167 lei/luna x 20 ani x 12 luni/an = 1.000.080 lei):

Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate l.000.080 lei

b) Tn data de 15.02.N se ,nregistreaza redeventa lunara:

4.167 lei 612 Cheltuieli cu redeventele,

locatiile de gestiune �i chiriile

= 401 Furnizori

4.167 lei

�i concomitent:

Credit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate 4.167 lei

c) Plata redeventei lunare:

4.167 lei 401 Furnizori

= 5121 Conturi la banci

in lei

4.167 lei

f) Exemplul ilu5trativ 14

Rezolvare:

Societatea Alfa ia in concesiune de la Administratia Parcurilor un lac situat intr-un pare, in vederea organizarii de plimbari cu vapora�ul. Durata contractului de concesiune este de 10 ani; valoarea contractului este de 18.000 lei; redeventa anuala este de 1.800 ·lei. Amortizarea concesiunii se efectueaza pe durata contractului, prin metoda liniara.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: 'a) Primlrea concesiunii. Argumentati varianta aleasa; b) Amortizarea lunar.a a concesiunii;c) Redeventa anuala datorata;d) Plata redeventei anuale;e) Ce inregistrare contabila se efectueaza la expirarea duratei

contractului?

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

Page 19: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,ln cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, incheiat potrivit legis­lafiei in vigoare, licenfa primita, respectiv dreptul primit de entitatea care are ca/itatea de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se inregistreazii la imobiliziiri ne­corporale, dacii sunt stabilite o durata $i o valoare pentru aceastii licenfa, respectiv pentru acest drept." (pet. 177-(1))

,,In infelesul prezentelor reglementiiri, un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dacii:

a) concedentul controleazii sau reglementeazii ce servicii trebuie sa presteze operatorulin cadrul infrastructurii, cui trebuie sii le presteze $i la ce pref; $i

b) concedentul controleazii - prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau in altmod - orice interes rezidual in infrastructurii la terminarea acordului." (pet. 177-(2))

Prin urmare:

Concesiunea primita se reflecta ea imobilizari necorporale deoarece contractul de con­cesiune prevede o durata (10 ani) �i o valoare (18.000 lei) determinate de concesiune.

a) La semnarea contractului se recunoa�te activul necorporal pentru valoarea totalaa concesiunii primite:

18.000 lei 205

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale, drepturi �i

active similare

b) Amortizarea lunara a concesiunii:

Durata contractului = 10 ani x 12 I uni = 120 I uni

Amortizarea lunara = 18.000 lei/ 120 luni = 150 lei

150 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

c) f nregistrarea redeventei anuale:

1.800 lei 167

Alte imprumuturi �i datorii asimilate

=

=

167

Alte imprumuturi �i datorii asimilate

2805

Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licentelor, ·marcilor comerciale,

drepturilor �i activelor simllare

404

Furnizori de imobilizari

18.000 lei

150 lei

1.800 lei

Page 20: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

d) Plata redeventei anuale:

1.800 lei 404

Furnizori de imobilizari

= 5121

Conturi la banci in lei

1.800 lei

e) La expirarea contractului se inregistreaza scoaterea din evidenta a concesiunii pri­mite:

18.000 lei

Rezolvare:

2805

Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,

drepturilor �i activelor similare

=

Exemplul ilustrativ 15

205

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale, drepturi �i

active similare

18.000 lei

Societc1tea Alfa ia in concesiune de la Administratia Parcurilor un lac situat intr-un pare, in vederea organizarii de plimbari cu vapora�ul. Durata contractului de concesiune este de 10 ani; redeventa anuala este de 1.800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl:

a) Primirea concesiunii. Argumentati varianta aleasa;

b) Redeventa anuala datorata;

c) Plata redeventei anuale.

Concesiunea primita se reflecta ea o cheltuiala, deoarece contractul de concesiune prevede plata unei redevente (1.800 lei), �i nu o valoare totala.

a) La semnarea contractului se inregistreaza extracontabil valoarea totala a redeven­telor (1.800 lei/an x 10 ani = 18.000 lei):

Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate 18.000 lei

b) lnregistrarea redeventei anuale:

1.800 lei

612

Cheltuieli ci.J redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile

= 401

Furnizori 1.800 lei

Page 21: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

�i concomitent:

Credit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate 18.000 lei

c) Plata redeventei anuale:

1.800 lei

Rezolvare:

401

Fum.izori =

Exemplul ilustrativ 16

5121

Conturi la banci in lei

1.800 lei

Societatea comerciala X incheie la data de 01.12.N un contract de franciza pe 3 ani cu societatea comerciala Y. Conform contractului, SC Y acorda SC X dreptul de a-i vinde produsele textile, sub brand1:1l sau. Produsele vor fi comercializate prin magazinele deschise de SC X, in conformitate cu practica de afaceri a SC Y. Pentru aceste drepturi primite, SC X se obliga sa achite taxa de franciza, la inceperea activitatii, in suma de SO.OOO lei plus TVA 24% �i un procent lunar de 10% din valoarea produselor cumparate �i receptionate lunar, aceasta reprezentand redeventa cuvenita SC Y. Tn luna decembrie N, SC X prime�te o factura privind taxa de redeventa in suma de 2.000 lei, TVA 24%.

Contabilizati la francizat (SC X), conform OMFP nr. 1.802/2014, urmatoarele operatii: a) Taxa lnitiala de franciza;b) Amortizarea lunara recunoscuta;c) lnregistrarea redeventei datorate.

Franciza este definita drept un sistem de comercializare a produselor �i/sau serviciilor �i/sau tehnologiilor, bazat pe o. colaborare stransa �i continua intre intreprinderi, dis­tincte �i independente sub aspect juridic �i financiar, francizorul �i francizatii sai, in care francizorul acorda francizatilor sai dreptul �i impune obligatia de a exploata o intreprindere in conformitate cu conceptul francizorului. Dreptul astfel concedat ii au­torizeaza �i ii obliga pe francizat, in schimbul unei contributii financiare directe sau indirecte, sa utilizeze firma �i/sau marca produselor �i/sau serviciilor, know-how-ul �i alte drepturi de proprietate intelectuala, sustinut prin aportul continuu de asistenta comerciala �i/sau tehnica in cadrul �i pe durata contractului de franciza, incheiat intre parti in acest scop. Aceasta definitie a fost insu�ita de legiuitorul roman, care a definit franciza in OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicata .

Page 22: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Francizorul este un comerciant care: - este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate; drepturile trebuie sa fie

exercitate pe o durata eel putin egala cu durata contractului de franciza;- confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie

sau un serviciu;- ii asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate;

utilizeaza personal �i mijloace financiare pentru promovarea marcii sale, pentrucercetare �i inovatie, asigurand dezvoltarea �i viabilitatea produsului.

Operatiunile in franciza sunt reglementate de OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicata in temeiul art. II din Legea nr. 79/1998.

Taxa initiala de franciza indepline�te definitia unei imobilizari necorporale �i criteriile de recunoa�tere, de aceea va fi reflectata in contul 205 ,,Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi �i active similare".

a) Tnregistrarea taxei initiale de franciza:

62.000 lei SO.OOO lei

12.000 lei

%

205

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale, drepturi �i

active similare 4426

TVA deductibila

= 404

Furnizori de imobilizari

62.000 lei

b) Amortizarea lunara a taxei de franciza (SO.OOO lei I 3 ani I 12 luni = 1.389 lei):

1.388 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

c) Tnregistrarea redeventei:

2.480 lei 2.000 lei

%

612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile 4801ei 4426

TVA deductibila

=

=

2805

Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,

drepturilor �i activelor similare

401

Furnizori

1.389 lei

2.480 lei

Page 23: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

�i plata redeventei:

2.480 lei

Rezolvare:

401 Furnizori

=

Exemplul ilustrativ 17

5121 Conturi la banci

in lei

2.480 lei

O entitate achizitioneaza un program de contabilitate in suma de 30.000 lei plus TVA 24%, care urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. Durata de utilizare eeonomica este de 3 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati achizitia �i amortizarea programului.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Programe/e informatice, precum �i ce/elalte imobilizarl necorporale inregistrate la ele­mentul «Alte imobiliza,ri necorporale» se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utili­zarea /or de catre entitatea care le define." (pet. 186-(2))

,,Tn cazul programelor informatice achizifionate impreuna cu licenfele de utilizare, daca se poate efectua o separare intre cele doua active, acestea sunt contabilizate �i amortizate separat." (pet. 186·(3)}

,,0 imobilizare necorporala se inregistreaza initial la costul de achizifie sau de producfie, a�a cum sunt definite in prezentele reglementari." (pet. 156)

a) Aehizitia programului informatic:

37.200 lei 30.000 lei

7.200 lei

% 208

Alte imobilizari neeorporale i

Programe informatice 4426

TVA deduetibila

= 404 Furnizori

de imobilizari

37.200 lei

b) Amortizarea anuala pe durata prevazuta pentru utilizarea programului (30.000 lei I3 ani = 10.000 lei/an):

10.000 lei 6811 Cheltuieli

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

= 2808 Amortizarea

altar imobilizari neeorporale I

Programe informatiee

10.000 lei

Page 24: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 18 --------�

Societatea Alfa acorda un avans pe baza facturii societatii Beta in valoare de 3.720 lei (3.000 lei plus TVA 24%) in vederea achizitiei unui program informatic. Peste o luna, angajatii firmei Beta instaleaza programul, costul facturat al programului fiind de 5.200 lei plus TVA 24%, din care se retine avansul platit.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Factura privind avansul (plata facturii are loc ulterior);b) Plata avansului conform extrasului de cont;c} Achizitia programului informatic pe baza f acturii Ji retinerea

avansului platit.

Nota: Prevederi fiscale avute in vedere:

Potrivit art 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin. (1 ), exigibilltatea taxel intervine la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator.

Daca factura de avans este emisa anterior incasarii avansului �i anterior livrarii bunurilor I prestarii serviciilor, prevaleaza prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.Orice furnizor de bunuri I prestator de servicii are obligatia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata la data emiterii acestei facturi �i, pe cale de consecinta, beneficiarul are drept de deducere la acela�i moment, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) din Codul fiscal.

Conform pet. 72 alin. (2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 155 alin. (16) din Codul fiscal, regular_izarea facturilor de avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri �i/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat (se emite o factura de stornare a avansului �i o factura pentru contravaloarea bunurilor livrate I serviciilor prestate) sau pe aceea�i factura (o linie din factura evidentiaza contravaloarea bunurilor livrate I serviciilor prestate �i o alta linie, stornarea avansului, diferenta reprezentand contravaloarea bunurilor livrate Iserviciil.or prestate ramasa de achitat/facturat) .

Page 25: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,in cadrul avansurilor �; a/tor imobilizari necorporale se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, programele informatice create de entitate sou achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de utilizare, precum �; retete, formule, modele, proiecte �; prototipuri." (pet. 186-( 1))

Conform aceluia�i act normativ, funqionarea contului 4094,,Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" se prezinta astfel:

,,Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorpora/e.

Con tu/ 4094 «Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale» este un cont de activ.

ln debitul contului 4094 «Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale» se inregis­treaza:

valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobiliziiri necorporale (404); ( ... )

in creditu/ contului 4094 «Avansuri acordate pentru imobifiziiri necorporale» se inregis­treazii:

valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobi/izari necorporale, cu ocazia re­gulariziirii pliitilor cu ace�tia (404); ( ... )

So/du/ contului reprezintii avansurile acordate furnizorilor de imobifiziiri necorporale, ne­decontate."

Prin urmare:

a) Factura de avans:

3.720 lei 3.000 lei

7201ei

%

4094

Avansuri acordate. pentru imobilizari

necorporale 4426

TVA deductibila

b) Plata avansului:

3.720 lei 404

Furnizori de imobilizari

::::

::::

404

Furnizori de imobilizari

5121 Conturi la banci

in lei

3.720 lei

3.720 lei

c) Achizi1ia programului informatic pe baza facturii �i re\inerea avansului platit:

Avansul este anulat prin diminuarea contului 4094.

Se recunoa�te programul informatic la costul sau de 5.200 lei.

Page 26: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Se recunoa�te diferenta in plus de TVA deductibila:

TVA deductibila aferenta costului facturat al programului = 5.200 lei x 24% = 1.248 lei

Diferenta in plus de TVA deductibila = 1.248 lei - 720 lei = 528 lei

Se recunoa�te diferenta in plus datorata furnizorului:

Total datorat = 5.200 lei + 1.248 lei (TVA deductibila) = 6.448 lei

Diferenta in plus datorata = 6.448 lei - 3.720 lei = 2.728 lei

2.728 lei 5.200 lei

528 lei

(3.000 lei)

%

208

Alte imobilizari necorporale I

Programe informatice 4426

TVA deductibila

4094

Avansuri acordate pentru imobilizari

necorporale

=

Exemplul ilustrativ 19

404

Furnizori de imobilizari

2.728 lei

Entitatea Alfa SA achizitioneaza un calculator �i doua programe informatice. Primul este sistemul de operare, iar eel de-al doilea este un program de contabilitate creat special pentru entitate. Durata de utilizare a programului de contabilitate este de 3 ani. Calculatorul se amortizeaza pe o durata de 5 ani. Odata cu achizitia programului pentru necesitatile proprii, entitatea achizitioneaza �i licenta, respectiv dreptul de a multiplica �i de a vinde tertilor acest program, pe o perioada de 2 ani.

Factura cuprinde: - pretul calculatorului: 8.000 lei;- pretul sistemului de operare: 1.000 lei;- pretul programului de contabilitate: 10.000 lei;- pretul licentei: 4.000 lei.

Cheltuielile de transport facturate de curier sunt de 800 lei. Calculatorul beneficiaza de o reducere comerciala de 10%.

Programul de contabilitate este testat �i ajustat timp de o saptamana de Un Sc!lariat impreuna CU un reprezentant al furnizorului, costurile aferente fiind de SOO lei.·

Page 27: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Cheltuielile de mentenanta lunare sunt de 200 lei.

Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, se cere:

a) Argumentati cate active va recunoa�te entitatea;

b) Contabilizati achizitia activelor;

c) Contabilizati amortizarea anuala a activelor (metoda liniara).

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,0 imobilizare necorpora/Q se inregistreazQ initial la costu/ de achizifie sau de producfie, a�a cum sunt definite in prezentele reglementQri." (pet. 156)

,,in mod normal, preful pe care o entitate ii p/Qte�te pentru a dobandi separat o imobilizare necorpora/Q va reflecta a�teptQri/e privind probt;Jbilitatea ea beneficiile economice viitoare preconizate ale imobi/izQrii SQ revinQ entitQfii. in aceste situafii entitatea preconizeazQ ointra re de beneficii economice, chiar dacQ plasarea in timp a sumei generate de intra re este nesigurQ. Astfe/, imobi/izQri/e necorporale dobandite separat indeplinesc intotdeauna cri­teriul referitor la probabilitatea ea beneficiile economice viitoare preconizate atribuibile imobi/izQrii SQ revinQ entitQfii." (pet. 157-(1))

,,in plus, costul unei imobi/izQri necorporale dobandite separat poate fi in general evaluat in mod credibil. Acest lucru se intamp/Q mai ales cand con.travaloarea achizifiei ia forma numeraru/ui sau a a/tor active monetare." (pet. 157-(2))

,,Cos tu/ unei imobi/izQri necorporale dobandite separat este a/cQtuit din:

a) costu/ SQU de achizitie, inclusiv taxele vamale de import �i taxele de achizifie neram-bursabile, dupQ scQderea reducerilor �i rabaturilor comerciale; �i

b) orice cost direct atribuibil pregQtirii activu/ui pentru utilizarea prevQZUtQ." (pet. 158-(1 ))

,,Exemple de costuri direct atribuibile sunt:

a) cheltuielile cu personalul determinate de aducerea activului la starea sa de funcfio­nare;

b) onorariile profesionale care decurg direct din aducerea activului la condifia sa de func­fionare; �i

c) costurile de testare a activului privind functionarea sa in mod corespunzQtor."(pet. 158-(2))

,,Exemple de costuri care nu constituie o parte a costului imobi/izQrii necorporale sunt:

a) costurile de introducere a unui nou prod us sau serviciu (inclusiv costurile de pub/icitate�i activitQfi promofionale);

Ell

Page 28: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

b) costurile de desfa�urare a unei activitafi intr-un foe nou sau cu o noua c/asii de clienti

(inc/usiv costurile de instruire a personalu/ui); �i

c) costurile administrative �i alte cheltuieli genera le de regie." (pet . 159)

,,Recunoa�terea costurilor in valoarea contabilii a unei imobilizari necorporale inceteazii

atunci cdnd activul se aflii in starea necesara pentru a putea functiona in maniera

intenfionata de conducere." (pet. 160)

a) Deoarece se poate efectua o separare clara intre componente, in contabilitate elevor fi inregistrate. separat . Prin urmare, entitatea va trebui sa recunoasca trei active:unul corporal (calculatorul, in valoarea caruia se va introduce �i valoarea sistemului deoperare) �i doua necorporale (programul de contabilitate �i licenta).

b) Cheltuielile de transport sunt repartizate celor trei active, proportional cu valoareafacturata a acestora .

Valoarea totala a facturii = 8.000 lei (calculatorul)-800 lei (reducerea comerciala pentru calculator)+ 1.000 lei (sistemul de opera re inclus in calculator) + 10.000 lei (programul de contabilitate) + 4.000 lei (licenta) = 22.200 lei

- cota aferenta calculatorului = 800 lei x ( 8.200 lei I 22.200 lei) = 295 lei

- cota aferenta programului de contabilitate = 800 lei x (10.000 lei I 22.200 lei)=360 lei

- cota aferenta licentei = 800 lei x ( 4.000 lei I 22.200 lei) = 145 lei

Costul de achizitie al calculatorului se determina astfel:

• Pretul calculatorului 8.000 lei

H Reducere comerciala 10% 800lei

(+) Sistem de operare 1.000 lei

(+) Cota-parte de cheltuieli de transport 295 lei

(=) Costul de achizitie 8.495 lei

Costul de achizitie al programului de contabilitate se determina astfel:

• Pretul programului

(+) Cota-parte de cheltuieli de transport

(+) Cheltuieli de testate �i ajustare

(=) Costul de achizitie

Costul de achizitie al licentei se determina astfel:

• Pretul licentei

(+) Cota-parte de cheltuieli de transport

(=) Costul de achizitie

10.000 lei

360lei

5001ei

10.860 lei

4.000 lei

145 lei

4.145 lei

Page 29: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 20 ---------,

La 31.12.N, Alfa a achizitionat un program informatic la un cost de 10.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La 31.12.N+ 1, valoarea de inventar stabilita de eomisia de inventariere este de 7.500 lei. Yn anul N+2, programul informatic este vandut.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati:

a) Ce inregistrare contabila se efectueaza la sfar�itul anuluiN+l;·

b) Cu ce valoare tigureaza programul informatic in bilantulanului N+l;

c) Ce inregistrare contabila se efectueaza odata cu vanzareaprogramului informatic.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Evaluarea imobiliziirilor corpora le �i necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoa­rea de inventor, stabilitii de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizafi, potrivit leg ii. Fae obiectul eva/uiirii �i imobiliziirile in curs de execufie." (pet. 85-( 1))

,,Corectarea valorii imobiliziirilor necorporale �i corporale �i aducerea /or la nivelul valorii de inventor se efectueazii, in funcfie de tipul de depreciere existentii, fie prin inregistrarea unei amortiziiri suplimentare, in cazul in care se constatii o depreciere ireversibilii, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustiirilor pentru depreciere, in cazul in care se constatii o depreciere reversibilii d atestora." (pet. 85-(2))

,,0 imobilizare necorporala trebuie prezentata in bilanf la valoarea de intrare, mai pufin ajustiirile cumulate de valoare." (pet. 187)

Valoarea bilantiera se determina deducand din valoarea de intrare amortizarea cu­mulata �i ajustarile pentru depreciere.

Prin urmare:

a) Situatia activului la .31.12.N+ 1:

- lei -

• Costul 10.000 Amortizarea anului N+ 1 = 10.000 lei I 5 ani 2.000 Valoarea neta contabila la sfar�itul anului N+ 1 = 8.000 10.000 - 2.000

..

Page 30: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

in cost nu intra cheltuielile de mentenanta deoarece acestea sunt ulterioa_re achizi­tiei.

29.140 lei 8.495 lei

10.860 lei

4.145 lei

5.640 lei

%

2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

208

Alte imobilizari necorporale I

Programe informatice 205

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale, drepturi �i

active similare 4426

TVA deductibila

c) Amortizarea:

= 404

Furnizori de imobilizari

29.140 lei

Amortizarea anuala a calculatorului = 8.495 lei I 5 ani = 1.699 leiAmortizarea anuala a programului de contabilitate == l0.860 lei I 3 ani = 3.620 leiAmortlzarea anuala a licentei = 4.145 lei I 2 ani = 2.073 lei

7.392 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privlnd amortizarea imobilizarilor

= % 7.392 lei 2813 1.699 lei

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport 2808 3.620 lei

Amortizarea altor imobilizari

necorporale IPrograme informatice

2805

Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,

drepturilor �i activelor similare

2.073 lei

Page 31: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida{ilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 20 -----------,

La 31.12.N, Alfa a achizitionat un program informatic la un cost de 10.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La 31.12.N+ 1, valoarea de inventar stabilita de comisia de inventariere este de 7.500 lei. In anul N+2, programul informatic este vandut.

Conform OMFP nr.1.802/2014, precizati:

a) Ce inregistrare contabila se efectueaza la sfar�itul anuluiN+1;

b) Cu ce valoare figureaza programul informatic in bilantulanului N+1;

c) Ce inregistrare contabila se efectueaza odata cu vanzareaprogramului informatic.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Evaluarea imobilizarilor corpora le�; necorpora/e, cu ocazia inventarierii, se face la va/oa­

rea de inventor, stabilita de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit

leg ii. Fae obiectul evaluarii �i imobilizarile in curs de executie." (pet. 85-( 1))

,,Corectarea valorii imobi/izarilor necorpora/e �i corporate�; aducerea for la nivelul valorii

de inventor se efectueaza, in funqie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea

unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin

constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o

depreciere reversibila a acestora." (pet. 85-(2))

,,0 imobilizare necorporala trebuie prezentata in bi/ant la valoarea de intrare, mai pufin

ajustarile cumulate de valoare." (pet. 187)

Valoarea bilantiera se determina deducand din valoarea de intrare amortizarea cu­mulata �i ajustarile pentru depreciere.

Prin urmare:

a) Situatia activului la 31.12.N+ 1:

- lei -

• Costul 10.000 Amortizarea anului N+ 1 = 10.000 lei I 5 ani 2.000 Valoarea neta contabila la sfar�itul anului N+ 1 = 8.000 10.000 - 2.000

Page 32: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Valoarea de inventar, de 7.500 lei, este mai mica decat valoarea neta contabila, de 8.000 lei, deci activul este depreciat �i se recunoa�te o ajustare pentru depreciere de 500 lei:

500 lei 6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile

pentru deprecierea imobilizarilor

= 290

Ajustari pentru deprecierea

imobilizarilor necorporale

500lei

b) La sfar�itul anului N+ 1, programul informatic va figura in bilant cu valoarea:10.000 lei (cost) - 2.000 lei (amortizare) - 500 lei (pierdere din depreciere) = 7.500 lei .

c) Odata cu vanzarea programului informatic, ajustarea pentru depreciere existentase anuleaza prin reluare la venituri:

500 lei

Rezolvare:

290

Ajustari pentru deprecierea

imobilizarilor necorporale

=

Exemplul ilustrativ 21

7813

Venituri din ajustari pentru

deprecierea imobilizarilor

500lei

Entitatea Alfa a achizitionat la 31.12.N un program informatic in valoare de 10.000 lei . Se considera ea durata de viata a activului este de 10 ani, iar metoda de amortizare stabilita este cea liniara . La 31.12.N+ 1, valoarea de inventar a programului informatic este de 8.000 lei . f n continuare consideram ea la sfar�itul anului N+2 valoarea de inventar a programului informatic devine 8.100 lei .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Pierderea din depreciere la sfar�itul anului N+l;

b) Reluarea pierderii din depreciere la sfar�ltul anului N+2.

a) Situatia activului la 31.12.N+ 1:

Amortizarea anuala : 10.000 lei/ 10 ani = 1.000 leJ

Valoarea contabila neta ;:: 10.000 lei - 1.000 lei = 9.000 lei

Valoarea de inventar = 8.000 lei

Pierderea din depreciere = 9.000 lei - 8.000 lei ;: 1.000 lei:

Page 33: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

1.000 lei 6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile

pentru deprecierea imobilizarilor

= 290 1.000 lei Ajustari

pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

b) Situatia activului la 31.12.N+2:

La sfar�itul anului N+ 1, programul informatic a figurat in bilant cu valoarea de inventar de 8.000 lei.

Amortizarea anuala = 8.000 lei I 9 anl rama�i = 889 lei

Valoarea contabila neta = 8.000 lei - 889 lei = 7.111 lei

Valoarea contabila neta daca activul nu s-ar fi depreciat cu un an in urma = 10.000 lei - 2.000 lei = 8.000 lei

Cre�terea valorii contabile a unui activ necorporal ea urmare a aprecierii fata de pe­rioadele precedente nu trebuie sa depa�easca valoarea neta pe care activul liecorporal ar fi avut-o daca ajustarea nu ar fi fost inregistrata.

Ca atare, nu poate fi reluat mai mult de 8.000 lei - 7.111 lei= 889 lei, pentru a nu depa�i valoarea de 8.000 lei.

889 lei

290

- Ajustaripentru deprecierea

imobilizarilor necorporale

= 7813 Venituri din

ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

8891ei

1'- Exemplulilustrativ22 -----------,

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contablliza11 derecunoa�terea

urmatoarelor imobilizari necorporale:

a) La expirarea unui contract de concesiune, odata cu restituireabunului, se inregistreaza scoaterea din evidenta a concesiuniiprimite, in suma de SO.OOO lei;

b) Se scoate din evidenta un program informatic, depa�it moral,din utilizarea caruia nu se mai a�teapta beneficii economiceviitoare. Costul programului informatic a fost de 100.000 lei,amortizarea cumulata pana la data scoaterii din evidenta fiindde 30.000 lei;

c) Se vinde un program informatic la pretul de vanzare de 110.000 lei, exclusivTVA 24%. Costul programului informatic afost de 100.000 lei, amortizarea cumulata pana la data vanzariifiind de 30.000 .lei.

Page 34: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,0 imobilizare necorporala trebuie scoasa din evidentii la cedare sau atunci cand niciun beneficiu economic viitor nu mai este a�teptat din utilizarea ori din cedarea sa." (pet. 188)

,,in cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari necorporale, sunt evidentiate distinct ve­niturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii �i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia." (pet. 189-(1))

,,in scopul prezentaNi in contul de profit �i pierdere, ca�tigurile sou pierderile care apar odata cu incetarea utiliziirii sou ie�irea unei imobiliziiri necorporale se determinii ea di­ferentii intre veniturile generate de ie�irea actiVulul �i valoarea sa neamortizatii, indusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, �i trebuie prezentate ea valoare netii, ea veni­turi sou cheltuieli, dupii caz, in contul de profit �i pierdere, la elementul ccA/te venituri din exploatare», respectiv «Alte che/tuieli de exploatare», dupii caz." (pet. 189-(2))

Prin urmare:

a) Scoaterea din evidenta a concesiunii primite, amortizata integral:

SO.OOO lei 2805

Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, .. ·

drepturilor �i activelor similare

= 205

Concesiuni; brevete, licente,

marci comerciale, drepturi �i

active similare

b) Scoaterea din evidenta a programului informatic, neamortizat integral:

SO.OOO lei

100.000 lei30.000 lei

o/o = 208 100.000 lei

70.000 lei

2808

Amortizarea altar imobilizari

necorporale 6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

. Alte. imobilizari · necorporale I

Programe informatlce

c) Vanzarea programului informatic, neamortizat integral:

Page 35: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

pretul de vanzare:

136.400 lei 461 Debitori diver$i

= %

7583 Venituri din

vanzarea activelor $i alte operatiunl

de capital 4427

TVA colectata

136.400 lei 110.000 lei

26.400 lei

scoaterea din evidenta .a programului lnformatic, neamortizat integral:

100,QOO lei30.000 lei

70.000 lei

%

2808

Amortlzarea altor imobilizari

necorporale 6583

Cheltuieli privind activele cedate

$i alte operatiuni . de capital

= 208

Aite imobilizari necorporale I

Programe informatice

100.000 lei

in contul de profit $i pierdere va fi prezentat ca$tigul din cesiunea programului infor­matic, de 40.000 lei (110.000 lei - 70.000 lei), la alte venituri din exploatare.

Exemplul ilustrativ 2:3 ------------. . .

Tn data de 01.05.N, in vederea achizitiei unui mijloc de transport, i se plate$te furnizorului un avans de 4.960 lei, iar la 15.05.N se prime$te factura aferenta acestui avans. Tn data de 20.05.N se prime$te factura de achizitie a mijlocului de transport, care cuprinde: pret de cumparare 5.000 lei, cheltuieli de transport 500 lei, TVA 24%, din care se retine avansul acordat. Tn data de 21.05.N se achita datoria fata de furnizor.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabllizati:

a) Plata avansulul;

b) Prlmirea facturli de avans;

c) Achlzitla mijlocului de transport $i retinerea avansulul;

d) Plata furnizorului •

Page 36: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Nota:

Prevederi fiscale avute in vedere:

Potrivit art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederlle art. 155. ( ... )

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,0 imobilizare corpora/a recunoscuta ea activ trebuie evaluata initial la costul sou deter­minat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementari, in functie de modalitatea de intrare in entitate." (pet. 226-(1))

,,( ... ) cost de achizitie inseamna pretul datorat �i eventualele che/tuieli conexe minus even­tualele reduceri ale costului de achizitie.

f n acest sens, costu/ de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de im­port �i alte taxe (cu excepfia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritafile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare �i alte cheltuieli care pot fi atri­buibile direct achizitiei bunurilor respective.

in costu/ de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuieli/e cu obtinerea de autorizatii �i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor res­pective.

Cheltuielile de transport sunt incluse in costu/ de achizitie �i atunci cand functia- de aprovizionare este externalizata; ( ... ) " (pet. 8)

a) Plata avansului:

4.960 lei 4093

Avansuri acordate pentru

imobilizari corporale

= 5121

Conturi la banci in lei

b) Exercitarea dreptului de deducere a TVA pe baza facturii de avans:

960 lei 4426

TVA deductibila

= 4093

Avansuri acordate pentru

imobilizari corporale

4.960 lei

960 lei

Page 37: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

c) Achizitia mijlocului de transport:

Pret de cumparare (5.000 lei) + Cheltuieli de transport (SOO lei) = Cost de achizitie(5.500 lei)

Total TVA aferenta costului de achizitie = 5.500 lei x 24% = 1.320 lei

Rest TVA deductibila = 1.320 lei - 960 lei anterior= 360 lei

5.860 lei 5.500 lei

360 lei

% 2133

Mijloac;e de transport

4426

TVA deductibila

retinerea avansului:

4.000 lei 404

Furnizori de imobilizari

=

=

404

Furnizori de imobilizari

4093

Avansuri acordate pentru

imobilizari corporale

d) Plata'furnizorului pentru restul de 5.860 lei - 4.000 lei (avans) = 1.860 lei:

1.860 lei 404

Furnizori de imobilizari

=

Exemplul ilustrativ .24

5121

Conturi la band in lei

5.860 lei

4.000 lei

1.860 lei

Societatea Alfa a achizitionat un utilaj la costul de 4.000 lei, plus TVA, factura fiind primita in data de 10.03.N. Utilajul este pus in functiune in data de 08.04.N, cheltuielile cu punerea in functiune, efectuate de o firma specializata, fiind de 500 lei, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i: a) Primirea facturii in data de 10.03.N;b) lnregistrarea cheltulelilor cu punerea in func1iune.

Rezolvare:

a) Primirea facturii in data de 10;03.N:

Page 38: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

4.960 lei 4.000 lei

9601ei

%

2131

Echiparriente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

4426

TVA deductibila

= 404

Furnizori de imobilizari

4.960 lei

b) Cheltuielile de punere in funqiune reprezinta o parte componenta a costului uneiimobilizari corporale, deci se adauga la valoarea acestora:

620 lei soo lei

120 lei

%

2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

4426

= 404

Furnizori de imobilizari

620 lei

. TVA deductibila

� Exemplul ilustrativ 25 ------------,

La inceputul lunii mai a anului N, societatea Alfa cumpara de la un furnizor cu sediul in SUA un utilaj in valoare de SO.OOO dolari. Utilajul este transportat pe cale navala, iar cumparatorul intra in posesia lui din. momentul in care activul este incarcat pe nava, in portul vanzatorului. Yn data de 10.05.N, transportatorul efectueaza in numele cumparatorului atat incarcarea, cat �i receptia utilajului. Cursul de schimb valutar este de 3,5 lei/dolar.

Cu aceasta ocazie, vanzatorul ii transfera cumparatorului atat proprietatea, cat �i riscurile �i beneficiile. Receptia utilajului se face de catre transportator in numele cumparatorului. La receptie, transportatorul ii confirma cumparatorului existenta utilajului solicitat �i ii transmite o copie a facturii primite de la furnizor �i o copie a procesului-verbal de receptie. Pe toata perioada transportului pana la predarea catre cumparator, utilajul se afla in proprietatea cumparatorului �i in raspunderea transportatorului.

Utilajul ajunge in tara in data de 12.06.N. Odata ajuns in tara, transportatorul i-1 preda cumparatorului �i factureaza catre acesta cheltuieli de transport in valoare de 6.000 dolari la cursul de schimb de 3,4 lei/dolar. Data la care cumparatorul a acceptat factura de transport este 12.07.N. ln perioada imediat urmatoare, cumparatorul vamuie�te activul importat (taxele vamale sunt in suma de 17.500 lei).

Ill

Page 39: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Precizati ce inregistrare contablla se efectueaza in data de1 O.OS.N, cu ocazia receptiei utilajului;

b) Calculati costul de achizltie al utilajului;

c) Contabilizati recunoaJterea utllajului pentru costul sau deachizitie.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Sunt reflectate distinct in contabilitate acele imobllizari corporate cumparate, pentru ca­re s-au transferat riscurile �I beneficiile aferente, dar care sunt Tn curs de aprovizionare (grupa 22 «/mobilizari corporale in curs de aprovizionare» din Planul de conturi general)." (pet. 196)

,,0 tranzacfie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nafionala a Romaniei, de la data efectuarii operafiunii." (pet. 319)

a) Tn data de 10.05.N, in momentul transferului riscurilor �i beneficiilor, se recunoa�teactivul in curs de aprovizionare (SO.OOO dolari x 3,5 lei/dolar = 175.000 lei):

175.000 lei 223 lnstalatii tehnice �i

mijloace de transport in curs de aprovizionare

= 404 Furnizori

de lmobilizari

175.000 lei

b) Costul de achizitie al activului se calculeaza astfel:

Pretul de achizitie stabilit la data receptiei (175.000 lei) + Cheltuieli de transport (6.000 dolari x 3,4 lei/dolar = 20.400 lei) + Taxe vamale (17.500 lei) = Cost de achizitie (212.900 lei)

c) Recunoa�terea activului la nivelul costului de achizitie:

212.900 lei

2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

= % 212.9001ei 223 175.000 lei

lnstala\ii tehnice �i mijloace de transport

in curs de aprovizionare 446 17.500 lei

Alte impozite, taxe �i varsaminte

asimilate 404

Furnizori de imobilizari

20.400 lei

Page 40: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

� Exemplul ilustrativ 26

Rezolvare:

· La 01.01.N, o entitate achizitioneaza un echipament tehnologicpentru extragerea petrolului �i, conform contractului prin carei s-a acordat dreptul de a efectua exploatari, are obligatia ea lafinalizarea exploatarii sa mute echipamentul �i sa reconstituiestratul de sol afectat. La data instalarii echipamentului, entitateaa estimat ea la terminarea extraqiei va efectua cheltuieli cudemontarea �i mutarea activului, valoarea actualizata calculataa acestor costuri fiind de 300.000 lei. Costul de achizitie alechipamentului este de 1.650.000 lei. Echipamentul are o duratade viata estimata initial de 10 ani, metoda de amortizare fiind cealiniara.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:a) Achizitia activului;b) Recunoa�terea costurllor estimate cu demontarea ii

mutarea activului;

c) Amortizarea anuala a activului.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in costul unei imobilizari corporale sunt incluse $i costurile estimate initial cu demon­tarea $i mutarea acesteia la scoaterea din funcfiune, precum $i cu restaurarea amplasa­mentului pe care este pozifionata imobilizarea, atunci cdnd aceste sume pot fi estimate credibil $i entitatea are o obligafie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale $i de refacere a amplasamentului." (pet. 226-(5))

,,Costurile estimate cu demontarea $i mutarea imobilizarii corporale, precum $i cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea acesteia, in corespondenta cu un cont de provizioane (contul 1513 «Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale $i alte acfiuni similare legate de acestea»)." (pet. 226-(6))

Prin urmare, se vor efectua urmatoarele inregistrari:

a) Achizitia activului la 01.01 ;N:

1.650.000 lei 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

= 404 Furnizori

de imobilizari

1.650.000 lei

b) Recunoa�terea costurilor estimate cu demontarea �i mutarea activului:

Page 41: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

300.000lei 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

= 1513

Provizioane pentru dezafectare

imobilizari corporale �i alte aqiuni similare

legate de acestea

300.000 lei

c) Amortizarea anuala (( 1.650.000 lei+ joo.OOO lei) / 10 ani = 195.000 lei /an):

195.000 lei

Rezolvare:

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

195.000 lei

Exemplul ilustrativ 2 7 -----------.

Alfa construie�te in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01.N �i o finalizeaza la data de 31.11.N. Cheltuielile inregistrate in legatura cu construqia au fost: materii prime 160.000 lei; salarii 120.000 lei; amortizari 150.000 lei; cheltuieli indirecte repartizate 110.000 lei; cheltuieli genera le de administratie SO.OOO lei .

Conform OMFP nr. 1.802/2014: a) Cakulati costul de prodi:ictie;b) Contabilizatl receptia �i punerea in functlune a cladirii.

OMFP nr. 1.8 02/ 2014 precizeaza:

,,( ... ) Costul de producfie sou de prelucrare al stocurilor, precum $i costul de producf/e al

imoblllzdrllor cuprind che/tuielile directe aferente producfiei, $1 anume: materiale directe,

energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa $i alte cheltuieli directe de

producfie, costul proiectarii produselor, precum $i cota cheltuieli/or indirecte de produqie

alocata 1n mod rational ea fiind legato de fabricafia acestora. ( ... )" (pet . 8)

,,Exemple de costuri car, se efectueazd in legdturd cu construcfla unel lmob/1/zdrl

corporale, direct atribuiblle acesteia, sunt:

a) costurile reprezentdnd salariile angajafilor, contribufiile legale $1 alte cheltuieli legate

de acestea, care rezulta direct din construcfia imobilizarii corporale;

b) cheltuieli materiale;

Page 42: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) costurile de amenajare a amplasamentului;

d) costurile initiale de livrare $i manipulare;

e) costurile de instalare $i asamblare;

f ) cheltuieli de proiectare $ i pentru obtinerea autorizatiilor;

g) costurile de testare a funqionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilor ne­te provenite din vdnzarea elementelor produse in timpul aducerii activului la am­plasamentul $i conditia de functionare (cum ar fi e$antioanele produse la testareaechipamentului);

h) onorariile profesionale platite avocatilor $i experfilor, precum $i comisioanele achitatein legatura cu activul etc." (pet. 226-(2))

,,Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unul element de lmoblllzari corporate

sunt:

a) cos tu rile de deschidere a unei noi instalafii;

b) costurile de introducere a unui nou prod us sau serviciu (inclusiv cos tu rile in materie depublicitate $i activitati promotionale);

c) costurile de desfa$urare a unei activitati intr-un Joe nou sau cu o noua clasa de clienti(inclusiv costurile de instruire a personalu/ui);

d) cos tu rile administrative $i alte cheltuieli generate de regie;

e) costurile reamplasarii sau reorganizarii partiale sau totale a activitafilor entitafii."(pet. 226-(3))

Prin urmare:

a) Costul de produqie = Materii prime (160.000 lei)+ Salarii (120.000 lei)+ Amortizari(150.000 lei)+ Cheltuieli indirecte repartizate (110.000 lei)= 540.000 lei

b) Receptia �i punerea in functiune a cladirii:

540.000 lei 212

Construqii

=

Exemplul ilustrativ 28

722

Venituri din produqia de

imobilizari corporale

540.000 lei

Alfa construie�te in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01.N �i o finalizeaza la data de 31.11.N+ 1.

In anul N, cheltuielile inregistrate in legatura cu construqia au fast: materii prime 160.000 lei; salarii 120.000 lei; amortizari 150.000 lei; cheltuieli indirecte repartizate 110.000 lei; cheltuieli generale de administratie SO.OOO lei.

Page 43: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Tn anul N+ 1, cheltuielile inregistrate in legatura cu construqia au fast: materii prime 140.000 lei; salarii 125.000 lei; amortizari 155.000 lei; cheltuieli indirecte repartizate 130.000 lei; cheltuieli generale de administratie 60.000 leL

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Recunoa�terea costului de productie aferent anului N;

b) Recunoa�terea costului de productie aferent anului N+1;

c) Receptia cladirii.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,lmobiliziirile in curs de execufie reprezinta investifiile neterminate efectuate in regie pro­prie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producfie sau costul de achizifie, dupa caz." {pet. 231-( 1))

,,lmobiliziirile in curs de execufie se tree in categoria imobiliziirilor finalizate dupa recepfia, darea in folosinfii sau punerea in funqiune a acestora, dupa caz." (pet. 231-(2))

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

,,Con tu/ 231 «lmobilizari corpora le in curs de execufie» este un cont de activ.

ln debitul contului 231 «lmobilizari corpora le in curs de execufie» se inregistreaza: ( ... )

- valoarea imobiliziirilor corporale in curs de execufie efectuate in regie proprie, ne­terminate (722); ( ... )

ln creditul contului 231 «lmobilizari corporale in curs de execufie» se inregistreaza:

- valoarea imobiliziirilor corporale in curs de execufie, recepf ionate, date in folosintiisau puse in funcfiune (211, 212, 213, 214, 216, 2 7 7); ( ... )

So/du/ contului reprezinta valoarea imobilizarilor corpora le in curs de execufie, altele deceit investifiile imobiliare."

Prin urmare:

a) Costul de produqie in anul N = Materii prime (160.000 lei)+ Salarii (120.000 lei)+Amortizari (150.000 lei)+ Cheltuieli indirecte repartizate (110.000 lei)= 540.000 lei

Oeoarece construqia nu este finalizata; se va recunoa�te o imobilizare in curs:

540.000 lei

231

lmobilizari corporale in curs de executie

= 722

Venituri din productia de

imobilizari corporale

540.000 lei

Page 44: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Cheltuielile efectuate sunt inregistrate dupa natura in contul de profit �i pierdere.

b) Costul de produqie in anul N+ 1 = Materii prime (140.000 lei) + Salarii (125.000 lei)+ Amortizari (155.000 lei) + Cheltuieli indirecte repartizate (130.000 lei) = 550.000 lei

Similar, se va recunoa�te o imobilizare in curs:

550.000 lei 231

lmobilizari corporale in curs de executie

= 722

Venituri din produqia de

imobilizari corporate

550.000 lei

Cheltuielile efectuate sunt inregistrate dupa natura in contul de profit �i pierdere.

c) Receptia cladirii la cost de produqie (540.000 lei + 550.000 lei= 1.090.000 lei):

1.090.000 lei 212

Construqii = 231

lmobilizari corporate in curs de executie

1.090.000 lei

't) Exemplul ilustrativ 29 -----------.

· Alfa detine o cladire veche despre care se cunosc informatiile: costde achizitie 1.200.000 lei, amortizare cumulata 400.000 lei. La datade 01.01.N, Alfa a decis demolarea cladirii �i construirea unui sediumodern.

Pe parcursul anului N s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli:cheltuieli cu serviciile primite de la o firma specializata indemolari 390.000 lei; cheltuieli cu materiile prime 660.000 lei;servicii primite de la terti privind construqia 30.000 lei; salariilemuncitorilor de pe �antier 250.000 lei; salariile personaluluiadministrativ 80.000 lei; salariile managerilor 120.000 lei;amortizarea utilajelor folosite la construqie 12.000 lei.

La sfar�itul anului N, cladirea nu era finalizata. Tn anul urmator acontinuat constructia, inregistrandu-se: cheltuieli cu materiileprime 95.000 lei; salariile muncitorilor de pe �a.ntier 250.000 lei;amortizarea utilajelor folosite la construqie 5.000 lei.

La sfar�itul anului N+ 1, cladirea a fost data in folosinta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Recunoa�terea costului de productie aferent anului N;

b) Recunoa�terea costului de productie aferent anului N+1;

c) Receptia cladirli.

..

Page 45: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenu/ de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,In cazul fn care o cliidire este demolata pentru a fi construita o a/ta, cheltuielile cu de­mo/area sunt recunoscute dupii natura /or, fara a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Acela�i tratament contabil se aplii:a �; cheltuielilor reprezentand valoa­rea neamortizata a cladirii demo/ate sau costul activu/ui respectiv, atunci cand acesta este evidentiat ea stoc." (pet. 226-(4))

Prin urmare:

Tn costul de produqie nu se includ cheltuielile cu serviciile primite de la o firma spe­cializata in demolari (390.000 lei) �i cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a cladirii demolate (1.200.000 lei - 400.000 lei= 800.000 lei).

Aceste cheltuieli vor fi recunoscute in contul de profit �i pierdere atunci cand vor fi efectuate.

a) Costul de productie in anul N = Materii prime (660.000 lei)+ Servicii primite de laterti privind construqia (30.000 lei)+ Salariile muncitorilor de pe �antier (250.000 lei)+Amortizarea utilajelor folosite la constructie (12.000 lei) = 952.000 lei

Deoarece constructia nu este finalizata, se va recunoa�te o imobilizare in curs:

952.000 lei 231

lmobilizari corporale in curs de executie

= 722

Venituri din productia de

imobilizari corporale

952.000 lei

b) Costul de productie in anul N+ 1 = Materii prime (95.000 lei)+ Salariile muncitorilorde pe �antier (250.000 lei) + Amortizarea utilajelor folosite la construqie (5.000 lei) =350.000 lei

Similar, se va recunoa�te o imobilizare in curs:

350.000 lei 231

lmobilizari corporale in curs de executie

= 722

Venituri din produqia de

imobilizari corporale

350.000 lei

c) Receptia cladirii la costul de produqie total de 952.000 lei + 350.000 lei =1.302.000 lei:

1.302.000 lei

••

212

Construqii

= 231

lmobilizari corporale in curs de executie

1.302.000 lei

Page 46: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

� Exemplul ilustrativ 50 -------------.

Rezolvare:

Alfa ince pe in luna august anul N construqia unui utilaj. Pentru testarea funqionarii corecte a utilajului s-au inregistrat cheltuieli materiale de 200 lei �i cheltuieli salariale de 300 lei. f n urma testarii au rezultat e�antioane vandute la pretul de 600 lei plus TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:

a) Cheltuielile efectuate pentru testarea func1ionarii corecte;

b) Oblinerea produselor finite;

c) Va.nzarea produselor finite;

d) Care este tratamentul contabil al costurilor de testare?

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Exemple de costuri care se efectueaza in legatura cu constructia unei imobilizari corpora le, direct atribuibile acesteia, sunt: ( ... )

g) costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilornete provenite din vanzarea elementelor produse in timpul aducerii activului laamplasamentul �i conditia de functionare (cum ar fi e�antioanele produse la testareaechipamentului); ( ... )" (pet. 226-(2))

Prin urmare, vor fi efectuate urmatoarele inregistrari:

a) Recunoa�terea cheltuielilor materiale �i salariale ocazionate de testarea functio­narii corecte:

200lei 602 = 302 200lei Cheltuieli cu Materiale consumabile

materialele consumabile

$i:

300lei 641 = 421 3001ei Cheltuieli cu salariile Personal - salarii

personalului datorate

b) Obtinerea produselor finite la costul de produqie total de 200 lei+ 300 lei= 500 lei:

500 lei 345 Produse finite

= 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

500lei

Page 47: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

c) Vanzarea produselor finite:

pre1ul de vanzare:

7441ei 4111 Clienli

= %

7015 Venituri din

vanzarea produselor finite

4427 TVA colectata

7441ei 600lei

1441ei

descarcarea gestiunii pentru costulde produqle:

500lei 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

= 345 Prod use finite

500 lei

d) lncluderea in costul activului imobilizat a costurilor de testare dupa ce s-au scazut

incasarile nete din vanzarea e�antioanelor:

Din vanzarea produselor ob1inute din testare s-a inregistrat un profit de 100 lei care

este deja recunoscut in situaliile financiare, ea diferenta intre veniturile din vanzare

�i costul de produqie. Din valoarea costurilor de testare care urmeaza a fi incluse in

costul utilajului se scade acest profit, pentru a nu se dubla recunoa�terea acestuia:

Costuri incluse = 500 lei - 100 lei = 400 lei

400lei

Ill

231 lmobilizari corporale in curs de execu1ie

= 722 Venituri din produc1ia de

imobilizari corporale

400 lei

Exemplul ilustrativ 51 ---------,

Societatea Alfa aduce ea apart la capitalul societalii Beta un mijloc

de transport evaluat la valoarea de 33.000 lei, in schimbul caruia

prime�te aqiuni; valoarea de emisiune re1inuta la subscriere

pentru o aqiune este de 11 lei, valoarea nominala a aqiunii este

de 10 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati majorarea

capitalului social la societatea Beta �i realizarea aportului.

Page 48: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Prima de aport se calcCJleaza ea diferenta intre valoarea bunurilor aportate �i valoarea nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi." (pet. 417-(5))

,,La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza �; se inregistreaza in contabilitate la va­loarea de intrare, care se stabile�te astfel: ( ... )

c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentdnd aportla capitalul social;( ... )" (pet. 75-(1))

Prin urmare:

Numarul de aqiuni noi create este de 33.000 lei I 11 lei/actiune = 3.000 aqiunl.

Cre�terea capitalului social se realizeaza cu valoarea nominala: 3.000 aqiuni x 10 lei/ac­tiune = 30.000 lei

Prima de aport = 33.000 lei - 30.000 lei = 3.000 lei

a) Ynregistrarea majorarii capitalului:

33.000 lei 456

Decontari cu aqionarii/asociatii privind capitalul

=

b) Realizarea aportului:

33.000 lei 2133 =

Mijloace de transport

�i:

30.000 lei 1011 =

Capital subscris nevarsat

Exemplul ilustrativ 52

% 33.000 lei 1011 30.000 lei

Capital subscris nevarsat

1043 3.000 lei Prime de aport

456 33.000 lei Decontari cu

aqionarii/asociatii privind capitalul

1012 30.000 lei Capital subscris

varsat

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatille de mai

jos:

1111

Page 49: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

a) Se prime�te sub forma de donaJie un utilaj a carui valoare justa

este de 3.000 lei;

b) La inventarul anului N s-a constatat un plus, in sensul ea

un calculator cu valoarea de 5.000 lei nu era inregistrat in

contabilitate.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,La data intrc'irii in entitate, bunurile se evalueaza �i se inregistreazc'i in contabilitate la va­loarea de intrare, care se stabile�te astfel: ( ... )

d) }a valoarea justc'i - pentru bunurile obfinute cu titlu gratuit sau constatate plus lainventariere. ( ... )" (pet. 75-(1 ))

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

,,ln debitul contului 2 7 3 «/nstalafii tehnice �i mijloace de transport» se inregistreazc'i: ( ... )

- valoarea instalafii/or tehnice �i a mijloacelor de transport primite ( ... ) cu titlu gratuit ( ... )475); ( ... )

fn debitul contului 274 «Mobilier, aparaturc'i biroticc'i, echipamente de protecfie a valorilor umane �i materiale �i alte active corporate» se inregistreaza: ( ... )

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecfie a valorilor uma­ne �i materiale �i a a/tor active corporate( ... ) constatate plus la inventor (475); ( ... )"

a) Primirea prin donaJie a utilajului:

3.000 lei 2131

Echipamente

tehnologice

(ma�ini, utilaje �i

instalaJii de lucru)

b) Constatarea unui plus la inventar:

5.000 lei

Ill

214

Mobilier,

aparatura birotica,

echipamente de proteqie

a valorilor umane

�i materiale

�i alte active corporale

=

=

4753

DonaJii

pentru investiJii

4754

Plusuri de inventar

de natura

imobilizarilor

3.000 lei

5.000 lei

Page 50: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 55 -----------.

Alfa schimba utilajul X cu utilajul Y primit de la Beta. La data schimbului, situafia celor doua utilaje este: - utilajul X: pret de vanzare 3.000 lei, cost 2.500 lei, amortizare

cumulata pana la data schimbului 500 lei;- utilajul Y: pret de vanzare 4.000 lei, cost 2.900 lei, amortizare

cumulata pana la data schimbului 800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati tranzactia de schimb in contabilitatea societatii Alfa. Cota de TVA este de 24%.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,ln cazul schimbului de active, in contabi/itate se evidentiaza distinct operatiunea de van­zare/ scoatere din evidenta �; cea de cumparare I intra re in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor �; cheltuielilor aferente operatiunilor. Tra­tamentul contabil este similar�; in cazul prestarilor reciproce de servicii." (pet. 56-(4))

Prin urmare, Alfa recunoa�te:

a) Vanzarea utilajului X:

pretul de vanzare:

3.720 lei 461

Debitori diver�i %

7583

Venituri din vanzarea activelor �i alte operatluni

de capital 4427

TVA colectata

scoaterea din evidenta a utilajului X pentru costul sau:

2.500 lei 5001ei

2.000 lei

%

281

Amortizari privind imobilizarile corporale

6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

= 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalalii de lucru)

3.720 lei 3.000 lei

720 lei

2.500 lei

m

Page 51: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

b) Achizitia utilajului Y la pretul de vanzare din factura vanzatorului, de 4.000 lei:

4.960 lei 4.000 lei

960 lei

%

2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

4426

TVA deductibila

= 404

Furnizori de imobilizari

4.960 lei

(' Exemplul iluatrativ :34

Rezolvare:

O entitate a construit in anul N un ansamblu de locuinte destinate vanzarii, costul de produqie fiind de 20.000 lei. Tn anul N+ 1 s-a decis ea un bloc din acest ansamblu sa nu mai fie vandut, in vederea utilizarii ea sediu central administrativ, fiind mai spatios �i mai modern decat actualul sediu. Costul blocului este de 5.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizali oblinerea ansamblului de locuin1e;

b) Care este tratamentul contabil al blocului care va fi utilizatea sediu central administrativ?

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in cazul active/or de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuinfe care initial erau destinate vdnziirii �i care ulterior i�i schimbii destinafia, urmdnd a fi folosite de entitate pe o perioadii indelungatii sau sii fie inchiriate unor terfi, in contabilitate se inregistreazii untransfer de la stocuri la imobilizari corporate. Transferul se efectueazii la data schimbiiriidestinafiei, la valoarea la care activele erau inregistrate in contabilitate (reprezentatii decost)." (pet. 275)

Prin urmare:

a) Obtinerea produselor finite:

20.000 lei 345 Produse finite

711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

20.000 lei

Page 52: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Odata cu schimbarea destinatiei blocului, acesta este transferat la imobilizari cor­

porale:

5.000 lei

Rezolvare:

212

Construqii

=

Exemplul ilustrativ 55

345

Produse finite

O entitate a achizitionat doua utilaje astfel:

5.000 lei

a) Utilajul X a fost achizitionat in data de 07.05.N la costul de

20.000 lei �i a fost pus in funqiune in data de 08.08.N, durata

de viata utila fiind de 1 O ani; entitatea estimeaza ea dupa 5 ani

o sa vanda activul;

b) Utilajul Ya fost achizitionat la 31.12.N la un cost de 25.000 lei.

Durata de utilizare economica este de 10 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati:

a) Care este valoarea amortizabila pentru cele doua utilaje;

b) Care este durata de utilizare economica a celor doua utilaje;

c) De la ce data va calcula entitatea amortizarea celor douaactive.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Amortizarea valorii active/or imobilizate cu durate /imitate de uti/izare economica re­prezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sou de a/ta va/oare care substituie costul (de exemp/u, valoarea reevaluata)." (pet. 139-(2))

,,ln infelesul prezentelor reglementari, prin durata de utilizare economica se infe/ege du­rata de viafa uti/a, aceasta reprezentand:

a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o enti­tate; sou

b) numarul unitafilor produse sou al unor unitafi similare ce se estimeaza ea vor fiobfinute de entitate prin folosirea activu/ui respectiv." (pet. 139-(3))

,,Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in funefiune �i pana la recuperarea integra/a a valorii for. La stabilirea amortizarii imo­bilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica �i condifii/e de utilizare a acestora." (pet. 238-(2))

Page 53: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Prin urmare:

a) Valoarea amortizabila:

Pentru utilajul X, valoarea amortizabila este costul activului = 20.000 lei

Pentru utilajul Y, valoarea amortizabila = 25.000 lei

b) Durata de utilizare economica:

Pentru utilajul X, durata de utilizare economica este perioada in care activul este pre­vazut a fi disponibil pentru utilizare, adica 5 ani.

Pentru utilajul Y, durata de utilizare economica = 10 ani

c) Data inceperii amortizarii:

Pentru utilajul X, luna urmatoare punerii in funqiune, adica 01.09.N

Pentru utilajul Y, ianuarie N+ 1

Rezolvare:

{Y Exemplul ilustrativ �6

Un utilaj a fast cumparat �i pus in funqiune in data de 04.03.N, costul fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza liniar pe durata de 5 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014: a) lntocmi\i tabloul de amortizare;

b) Contabiliza\i amortizarea aferenta primului an.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Entitafile amortizeaza imobilizarile corporate utilizand una dintre urmatoarele metode de amortizare:

a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare aunor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani al duratei de utilizare econo­mica a acestora; ( ... )" (pet. 240-(1))

,,Amortizarea aferenta imobilizarilor corporate se inregistreaza in contabilitate pe seama conturilor de cheltuieli." (pet. 240-(5))

Prin urmare:

Valoarea amortizabila = 30.000 lei

Data inceperii amortizarii = 01.04.N

Suma fixa anuala, stabilita propor�ional cu numarul de ani ai duratei de utilizare eco­nomica a utilajului = 30.000 lei / 5 ani = 6.000 lei

a) Tabloul de amortizare se prezinta dupa cum urmeaza:

Page 54: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

- lei -

Exercitiul Valoarea Valoarea Valoarea amortizablla amortizarll liniare ramasa

01.04.N-31.12.N 30.000 6.000 x 9 luni I 30.000 - 4.500 =12 luni = 4.500 25.500

N+l 30.000 6.000 25.500 - 6.000 =19.500

N+2 30.000 6.000 19.500 - 6.000 =13.500

N+3 30.000 6.000 13.500 - 6.000 =7.500

N+4 30.000 6.000 7 .SOO - 6.000 =1.500

01.01.N+S- 6.000 x 3 luni I 1.500 - 1.500 = 0 31.03.N+S 12 luni = 1.500

Total 30.000

b) Amortizarea se reeunoa�te deci ea o eheltuiala, pentru primul an valoarea fiind de4.500 lei:

4.500 lei

Rezolvare:

6811 Cheltuieli

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

= 2813 Amortizarea instala!iilor �i

mijloaeelor de transport

4.500 lei

tJ1 Exemplul ilustrativ :37--------�

Un utilaj a fast eumparat �i pus in funqiune in data de 04.03.N, eostul sau fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza degresiv fara influenia uzurii morale pe durata de 5 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014: a) lntocmiti tabloul de amortizare;b) Contabilizati amortizarea aferenta primului an.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,( ... ) b) amortizarea degresiva, care consta Fn multiplicarea cote/or de amortizare liniara

cu un anumit coeficient, caz Fn care poate fi avuta Fn vedere legislafia Fn vi­

goare; ( ... )" (pet. 240-(1))

Page 55: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Concret, amortizarea degresiva consta in multiplicarea ratei anuale liniare cu unul din­

tre coeficienlii: 1,5 daca durata normala de utilizare este intre 2 �i 5 ani; 2,0 daca du­

rata normala de utilizare este intre 5 �i 10 ani; �i 2,5 daca durata normala de utilizare

este mai mare de 10 ani. Rata multiplicata se aplica la valoarea ramasa de amortizat.

Aplicarea se face pana in anul de funqionare in care amortizarea anuala rezultata este

egala cu sau mai mica decat amortizarea anuala, determinata prin raportul intre va­

loarea ramasa de recuperat �i numarul de ani de funqionare rama�i.

Prin urmare:

Valoarea amortizabila = 30.000 lei

Data inceperii amortizarii = 01.04.N

Cota liniara de amortizare = 100 I 5 ani = 20%

Cota degresiva de amortizare = 20% x 1,5

a) Tabloul de amortizare se prezinta astfel:

Exercitiul Valoarea Cota amortizabila

01.04.N- 30.000 20% x 1,5 x

31.12.N 9 luni I 12 luni

N+1 23.250 20% x 1,5

N+2 16.275 16.275 lei I 3 ani rama�i

N+3 10.850 10.850 lei I 2 ani rama�i

N+4 5.425 5.425 lei I 1 an ram as

Total

Test pentru anul N+ 1:

Amortizare degresiva

- lei -

Amortizarea Valoarea ramasade amortizat

6.750 30.000- 6.750

= 23.250

6.975 23.250 - 6.975

= 16.275

5.425 16.275 - 5.425

= 10.850

5.425 10.850 - 5.425

= 5.425

5.425 5.425 - 5.425

=0

30.000

Amortizare liniara

23.250 lei x 20% x 1,5 = 6.975 lei 23.250 lei I 4 ani rama�i = 5.812,5 lei

Amortizarea degresiva este mai mare, deci se continua cu amortizarea degresiva.

Test pentru anul N+2:

Amortizare degresiva Amortizare liniara

16,275 lei x 20% x 1,5 = 4.882,5 lei 16.275 lei I 3 ani rama�i = S.425 lei

Amortizarea degresiva este mai mica, deci se continua cu amortizarea liniara.

Ill

Page 56: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Amortizarea se reeunoa�te deci ea o eheltuiala, pentru primul an valoarea fiind de

6.750 lei:

6.750 lei

Rezolvare:

6811

Cheltuieli

de exploatare

privind amortizarea

imobilizarilor

= 2813

Amortizarea

instalatiilor �i

mijloaeelor de transport

6.750 lei

J/ Exemplul ilustrativ 58 --------�

Un utilaj a fost eumparat �i pus in funetiune in data de 04.03.N,

eostul sau fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza aecelerat pe

durata de 5 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, intocmiti tabloul de amortlzare.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,{ ... ) c) amortizarea acce/eratii, care constii in includerea, in primul an de funcfionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortiziiri de panii la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii. Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt cal­culate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la nu­marul de ani de utilizare rama$i. Deoarece amortizarea calculata trebuie sa fie co­relata cu modu/ de utilizare a activului $i, intrucat in cazuri rare o imobilizare cor­pora/ii se consuma in primul an in procent de pana la 50%, rezu/tii ea metoda de amortizare accelerata este mai pufin utilizata in scopuri contabi/e; ( ... )" (pet. 240-( 1 ))

Prin urmare, tabloul de amortizare se prezinta astfel:

- lei -

Exercitlul Amortizarea calculati Valoarea rimasi

N 30.000 x 50% = 15.000 30.000 - 15.000 = 15.000

N+l 15.000 I 4 ani rama�i = 3.750 15.000- 3.750 = 11.250

N+2 11.250 I 3 ani rama�i = 3.750 11.250 - 3.750 = 7.500

N+3 7.500 I 2 ani rama�i = 3.7SO 7.500 - 3.750 = 3.750

N+4 3.750 I 1 an ramas = 3.750 3.750- 3.750 = 0

Total 30.000

Page 57: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 59 --------�

O entitate a aehizitionat la data de 31.12.N-2 un utilaj in valoare de 100.000 lei. Durata de viata utila estlmata la aehizitie a fast de 5 ani. Cu oeazia luerarilor de inehidere a exercitiului N, managementul reestimeaza durata de utilizare la 4 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, ealculati amortizarea anilor N-1 �i N �i precizati formulele contabile corespunzatoare.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,0 modificare semnificativa a conditiilor de utilizare, cum ar fi numarul de schimburi in care este utilizat activul, precum �i in cazul efectuarii unor investitii sau reparatii, a/te/e decc1t cele determinate de intretinerile curente, sau invechirea unei imobilizari corporate poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporate sunt trecute in conservare, folosirea for fiind intrerupta pe o perioada indelun­gata, poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare." (pet. 238-(5))

Prin urmare:

a) Calculul �i inregistrarea amortizarii anului N-1:

Amortizarea anului N-1 = 100.000 lei / 5 ani = 20.000 lei

20.000 lei 681 Cheltuieli de exploatare

privind amortizarile, provizioanele �i ajustarile

pentru depreciere

=

b) Calculul �i inregistrarea amortizarii anului N:

281

Amortizari privind imobilizarile eorporale

inregistrarea amortizarii pe pareursul anului N:

681 Cheltuieli de exploatare

privind amortizarile, provizioanele �i ajustarile

pentru depreciere

= 281

Amortizari privind imobilizarile eorporale

ajustarea amortizarii ea urmare a reestimarii duratei:

20.000 lei

20.000 lei

Valoarea amortizabila aferenta anului N = 100.000 lei - 20.000 lei= BO.OOO lei

Durata reestimata = 4 ani

Ill

Page 58: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Durata trecuta == 1 an (anul curent este anul pentru care se intocmesc situatiile finan­ciare, deci anul N)

Durata ramasa = 3 ani

Amortizarea anului N = 80.000 lei/ 3 ani = 26.667 lei

Amortizarea deja recunoscuta pana la 31.12.N = 20.000 lei

Suplimentarea amortizarii anului N = 26.667 lei - 20.000 lei= 6.667 lei

6.667 lei

Rezolvare:

68.1 Cheltuieli de exploatare

privind amortizarile, provizioanele �i ajustarile

pentru depreciere

= 281 Amortizari privind

imobilizarile corporale

6.667 lei

Exemplul ilustrativ40 ----------,

Entitatea Alfa SA detine la 01.09.N un utilaJ care are un cost de 300.000 lei �i o amortizare cumulata de SO.OOO lei. Durata ramasa de utilizare este de 5 ani, iar metoda folosita este cea liniara.

Tn cursul lunii �eptembrie, entitatea angajeaza cheltuieli de intretinere necesare asigurarii funqionarii in conditii normale a acti.vului astfel: consum de materiale consumabile 1.000 lei; manopera (salarii �i asimilate) 2.000 lei; cheltuieli cu serviciile prestate de o entitate specializata 800 lei, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Precizati care este tratamentul contabil al cheltuielilorulterioare efectuate cu acest utllaj �i formulele contabilecorespunzatoare;

b) Calculati �i inregistrali amortizarea lunii septembrie:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Che/tuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corpora/ii sunt cheltuieli ale

perioadei in care sunt efectuate sau majoreaza valoarea imobiliziirii respective, in funqie

de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influenfa asupra duratei

de viafii riimase a imobifiziirilor), potrivit criteriilor genera le de recunoa�tere." (pet. 227-(1))

,,Entitatea stabile�te prin politici/e cantabile criterii/e in funcfie de care cheltuielile ulteri­oare efectuate in legiitura cu imobilizarile corporate majoreaza valoarea acestora sau se

evidenfiaza in contu/ de profit �; pierdere." (pet. 227-(2))

Ill

Page 59: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) in acest caz, cheltuielile se vor recunoa�te in contul de profit �i pierdere dupa na­tura lor �i nu se vor capitaliza, deoarece ele asigura mentinerea nivelului initial de per­formanta �i utilizarea continua a activului.

inregistrarea consumului de materfale consumabile:

1.000 lei 6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

inregistrarea manoperei:

= 3028

Alte materiale consumabile

1.000 lei

Manopera este inclusa in fondul de salarii, iar sumele se vor reflecta in' inregistrarile aferente drepturilor salariale �i obligatiilor sociale ale lunii septembrie:

2.000 lei 641,645

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli privind asigurarile �i protectia sociala

= 42,43

Personal �i conturi asimilate Asigurari socjale, protectia sociala

�i conturi a�imilate

inregistrarea facturii primite de la prestatorul extern:

992 lei 800 lei

192 lei

%

628

Alte cheltuieli cu serviciile

executate de terti 4426

TVA deductibila

b) Amortizarea lunii septembrie:

401

Furnizori

2.000 lei

992 lei

Cheltuielile ulterioare nefiind capitalizate, acestea nu afecteaza valoarea amortizabila.Prin urmare, amortizarea lunii septembrie este aceea�i cu cea a lunilor anterioare.

Amortizarea lunii septembrie = (300.000 lei - SO.OOO lei) I 5 ani I 12 luni = 4.167 lei:

4.167 lei

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instalatlilor �i

mijloacelo,r de transport

4.167 lei

Page 60: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Ex'emplul iiustrativ 41 -----------.

Entitatea Alfa SA deline la 01.09.N un utilaj care are un cost de 600.000 lei �i o amortizare cumulata de 200.000 lei. Durata ramasa de utilizare este de 5 ani, iar metoda utilizata este cea liniara.

Tn cursul lunii septembrie, entitatea angajeaza cheltuieli ocazionate de realizarea unui proiect de modernizare. Cheltuielile de modernizare au fost reprezentate de: consum de materiale consumabile 20.000 lei; manopera (salarii �i asimilate) 60.000 lei; consum de·energie 15.000 lei, TVA 24%; amortizarea echipamentelor 6.000 lei; cheltuieli cu serviciile prestate de o entitate specializata 80.000 lei, TVA 24%.

Studiul de fezabilitate atesta ea in urma modernizarii durata de utilizare a ecbipamentului va putea fi prelungita cu 3 ani �i ea se vor inregistra e'conomii de costuri privind intrelinerea curenta. Pe durata modernizarii nu se intrerupe amortizarea activului.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Preciza1i care este tratamentul contabil al cheltuielilorulterioare efectuate in legatura cu acest utilaj;

b) Calculati �i inregistrati amortizarea lunii octombrie.

a) '· Tn acest caz, cheltuielile se vor capitaliza, deoarece conduc la cre�terea duratei deutilizare a activului �i la economii de costuri.

inregistrarea consomului de materiale consumabile:

20.000 lei ·6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

inregistrarea manoperei:

3028

Alte materiale consumabile

20.000 lei

Manopera este inclusa in fondul de salarii, iar sumele se vor reflecta in inregistrarile aferente drepturilor salariale �i obligaliilor sociale ale lunii septembrie:

60.000 lei 641, 645 = Cheltuieli cu salariile

personalului Cheltuieli privind asigurarile

.�l protec1ia sociala

42,43

Personal �i conturi asimilate Asigurari sociale, proteqia sociala

�i conturi asimilate

60.000 lei

Page 61: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

consumul de energie este inclus in valoarea facturii prim it� de la furnizor:

18.600 lei 15.000 lei

3.600 lei

o/o

605

Cheltuieli privind energia �i apa

4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori

amortizarea echipamentelor utillzate in activitatea de modernizare:

6.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instala1iilor �i

mijloacelor de transport

inregistrarea facturii prirnite de la prestatorul extern:

99.200 lei BO.OOO lei

19.200 lei

o/o

628

Alte cheltuieli cu serviciile

executate de terli 4426

TVA deductibila

=

majorarea valorii activului cu costul modernizarii:

401

Furnizori

18.600 lei

6.000 lei

99.200 lei

Costul modernizarii = 20.000 lei + 60.000 lei + 15.000 lei + 6.000 lei + 80.00Q,lei = 181.000 lei

181.000 lei 2131

Echipamente tehnologice

{ma�ini, utilaje �i instalatii de h.1cru) I

analitk costuri de modernizare

b) Amortizarea:

= 722

Venituri din productia de

imobilizari corporale

181.000 lei

Amortizarea lunii octombrie trebuie recalculata tinand cont de majorarea valorii amor­tizabile prin capitalizarea costurilor modernizarii, dar �i de extinderea duratei de viata cu 3 ani.

Amortizarea perioadei ianuarie-septembrie = (600.000 lei - 200.000 lei) I 5 ani x 9 luni I12 luni = 60.000 lei

Valoarea amortizabila = 600.000 lei - 200.000 lei - 60.000 lei {amortizarea aferenta lu­nilor ianuarie-septembrie) + 181 .OOO lei = 521 .OOO lei

..

Page 62: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Durata reestimata = 5 ani + 3 ani = 8 ani Amortizare lunara = 521.000 lei I 8 ani I 12 luni = 5.427 lei Amortizarea perioadei octombrie-decembrie = (521.000 lei I 8 ani) x 3 luni I 12 luhi =16.281 lei

5.427 lei

Reiolvare:

6811

CheltuieH = 2813 5.427 lei

Amortizarea instalatiilor �i de exploatare

prlvind amortizarea imobilizarilor

mijloacelor de transport

Exemplul ilustrativ 42

Entitatea Alfa SA achizitioneaza la 31.12.N-1 un echipament la costul de 2.000.000 lei, TVA 24%. Durata de utilizare este estimata la 10 ani, iar metoda de amortizare este cea lihiara.

Se aproba un plan al inspeqiilor generale care prevede inspeqii la fiecare 3 ani.

Tn luna decembrie N+2 are loc prima inspectie, al carei cost total este de 60.000 lei. A doua inspeqie are loc la sfar�itul anului N+4

deoarece exista indicii privind existenta unor riscuri de exploatare, iar costul ei este de 70.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizati achizitia echipamentului in anul N-1;

b) Contabilizati amortizarea echipamentului in anii N, N+l �iN+2;

c) Contabilizati recunoa�terea cheltuielilor cu inspectiagenerala in luna decembrie N+2;

d) Precizati ce amortizari se inregistreaza in anii N+3 �i N+4;

e) Contabilizati recunoa�terea cheltuielilor cu inspectiagenerala in luna decembrie N+4.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,ln eazul inspeefiilor sau reviziilor generale regulate, efeetuate de entitate pentru depis­tarea defeqiunilor, la momentul efeetuarii fieearei inspeefii generale, eostul aeesteia poate fi reeunoseut drept eheltuiala sau in valoarea eontabila a elementului de imobilizari eorporale ea o inloeuire, · daea sunt respeetate criteriile de r�eunoa�tere. f n eazul recu­noa�terii eostului inspeefiei ea o eomponenta a aetivului, valoarea eomponentei se amor­tizeaza pe perioada dintre doua inspeefii planifieate." (pet. 230-(1))

,,Componentele unor elemente de imobilizari eorporale pot necesita inlocuirea la intervale regulate de timp. Entitatea recunoa�te in valoarea eontabi/a a unui element de imobilizari

••

Page 63: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

corporate costul partii inlocuite a unui astfel de element cand ace/ cost este suportat de entitate, daca sunt indeplinite criteriile de recunoa�tere pentru imobi/izarile corporate." (pet. 229-(1 ))

,,Entitatea recunoa�te in valoarea contabila a unui element de imobilizari corporate costu/ partii inlocuite a unui astfel de element cand ace/ cost este suportat de entitate, daca sunt indeplinite criteriile de recunoa�tere pentru imobilizarile corporate. ( ... )" (pet. 229-(2))

Prin urmare:

a) Achizitia echipamentului in anul N-1:

2.480.000 lei 2.000.000 lei

% = 404

Furnizori de imobilizari

2.480.000 lei

480.000 lei

2131

Echipamente tehnologic;e

(ma�ini, utilaje �i instalatli de lucru) Ianalitic activ fizic

4426

TVA deductibila

b) Amortizarea echlpamentului in anii N, N+l �i N+2:

Amortizarea anuala = 2.000.000 lei I 1 O ani = 200.000 lei

200.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor I

analitic activ fizic

2813

Amortizarea instala{iilor �i

mijloacelor de transport Ianalitic activ fizic

200.000 lei

c) Recunoa�terea cheltuielilor cu inspectia generala in luna decembrie N+2:

recunoa�terea in luna decembrie N+2 a cheltuielilor cu inspeqia genera la la chel­tuieli dupa natura lor:

60.000 lei Clasa6

Cheltuieli Clasele 2, 3, 4, 5

lmobilizari, Stocuri, Terti etc.

capitalizarea cheltuielilor cu inspeqia generala:

60.000 lei

Ill

2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru) I

analitic inspectie generala

= 722

Venituri din productia de

imobilizari corporale

60.000 lei

60.000 lei

Page 64: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

La 31.12.N+2, entitatea are doua componente: - componenta fizica, a carei valoare contabila este de 2.000.000 lei - 3 ani x

200.000 lei/an= 1.400.000 lei;- componenta de cheltuieli ulterioare, a carei valoare contabila este de 60.000 lei.

d) Amortizarea anilor N+3 �i N+4:

in anii N+3 �i N+4 se va inregistra:- amortizarea componentei fizice pe durata ramasa de 10 ani...: 3 ani = 7 ani;- amortizarea componentei de cheltuieli ulterioare pe durata dintre inspectii, res-

pectiv 3 ani.

d 1) Amortizarea activului fizic:

Amortizarea = 1.400.000 lei I 7 ani = 200.000 lei/an

200.000 lei 6.811

Cheltuieli = 2813 200.000 lei

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor Ianalitic activ fizic

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport Ianalitic activ fizic

d2) Amortizarea componentei de inspeqi.e generala:

Valoarea amortizabila = 60.000 lei

Durata = 3 ani

Amortizarea = 60.000 lei I 3 ani = 20.000 lei/an

20.000 lei 6811 = 2813 20.000 lei Cheltuieli

de exploatare · privind amortizarea

imobilizarilor Ianalitic inspeqie generala

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport Ianalitic ins�ectie generala

e) Recunoa�terea cheltuielilor cu inspeqia generala in luna decembrie N+4:

el) Scoaterea din evidenta a valorii cantabile a inspeqiei anterioare:

Costul inspeqiei anterioare = 60.000 lei

Amo'rtizarea cumulata == 2 ani x 20.000 lei/an = 40.000 lei

Valoarea contabila = 20,000 lei

Page 65: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

60.000 lei 40.000 lei

20.000 lei

o/o

2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport Ianalitic inspeqie generala

6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital I

analitic valoare ramasa inspectie generala

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

= 2131 6QOOOI�

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru) I

analitic inspeqie generala

e2) Recunoa�terea in luna decembrie N+4 a cheltuielilor cu a doua inspeqie generala la cheltuieli dupa natura:

70.000 lei Clasa 6

Cheltuieli

= Clasele 2, 3, 4, 5

lmobilizari, Stocuri, Terti etc.

e3) Recunoa�terea componentei de inspectie generala:

70.000 lei 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru) I

analitic inspeqie generala

=

La 31.12.N+4, entitatea are doua componente:

722

Venituri din produqia de

imobilizari torporale

70.000 lei

70.000 lei

- componenta fizica, a carei valoare contabila este de 2.000.000 lei - 5 ani x200.000 lei/an = 1.000.000 lei;

- componenta de cheltuieli ulterioare, a carei valoare contabila este de 70.000 lei.

@ Exemplul ilu5trativ 4:3 -----------,

Societatea Alfa detine doua cladiri despre care se cunosc urmatoarele informatii:

Clidirea 1:

- costul initial = 1.600.000 lei;- durata de viata utila = 20 de ani;- metoda de amortizare folosita este cea liniara;- amortizarea cumulata pana la sfar�itul exercitiului N => 160.000 lei;- durata de viata utila ramasa la 31.12.N = 18 ani.

Page 66: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Cladirea 2: - eostul initial = 2.000.000 lei;- durata de viata utila = 20 de ani;- metoda de amortl2:are folosita este eea liniara;- ·amortizMea eumulata pana la sfar�itul exercit'iului N = 200.000 lei;- durata de via\a utila ramasa la 31.12.N = 18 ani.

La sfar�itul exerci\iului N, eele doua cladiri sunt reevaluate la valoarea justa. Valoarea justa stabilita de un evaluator independent a fost de 1.728.000 lei pentru cladirea 1 �i de 1.440.000 lei pentru cladirea 2.:Potrivit politicii societa\ii, rezerva din reevaluare este virata la rezultatul reportat pe masura

_amortizarii imobiliz�rilor eorporale.

Conform OMFP nr. 1.802/20·14, contabilizati amortizarea cladirilor, efectele reevaluirli eel or doua cladiri la 31 .. 12.N folosind cele doua procedee de ree\faluare, amortizarea cladirilorin anul N+l �i reallzarea r�zervei �in reevaluare.

OMFP nr. 1 ;802/2014 precizeaza: ,,Prin derogare de la eva/uarea pe baza principiu/ui costt.iluide achizifie sau al costului de produqie, entitdfile pot proceda la reevaluarea imobilizdrilor corpora le existente la sfar�i­tul exercifiului linanciar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea just a, cu reflectarea rezultatelor acestei reeva/uori in situafiile financiare intocmite pentru ace/ exercifiu." (pet. 99-(1))

,,Amortizarea ca/culata pentru imobilizd(ile corporate .astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu exercifiul financiar urmotor celui pentru care s-a efectuat re­evaluarea." (pet. 99-(2))

,,La reevaluarea unei imobilizori corporate, amortizarea cumulata la data reevaluorii este tratata in unul din urmotoarele moduri: a) recalculato proportional <u schimbarea valorii cantabile brute a activului, astfel incat

va/oarea contabi/a apctivu/ui, dupo ;eeva/uare, SO fie ega/d CU va/oarea sa reeva/uatd.Aceasta metoda este folosito, deseori, in cazul in care activul este reeva/uat prin ap/i-carea unui indice; sau ,

b) eliminata din valoarea contabild bruta a activului �i valoarea neta, determinata inurma corectorii cu ajustorile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata aactivu/ui. Aceasta metoda este folositd, deseori, pentru c/odirile care sunt reevaluate lavaloarea for de piafo." (pet. 103)

,,Elemente/e dintr-o categorie de imobilizdri corpora le se reevalueazo simultan pentru a se evita reevaluared selectivd $i raportarea in situafii/e financiare anuale a unor valori care sunt o combinafie de costuri �i valori calculate la date diferite." (pet. 105-(1))

I:.

,,Dacii un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face pa rte trebuie reevaluate." (pet. 105-(2))

Ill

Page 67: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

,,0 categorie de imobilizdri corpora le cuprinde active de aceea�i naturd �i utilizdri similare, aflate in exploatarea unei entitdti." (pet. 105-(3))

,,In cazul in care se efectueaza reevaluarea imobili+iirilor corpora le, diferenta dintre va­loarea rezultatd in urma evaluarii pe baza costu/ui de achizitie sou a costului de produefie �i valoarea rezultatd in urma reeva/udrii trebuie prezentatd in bi/ant la rezerva din re­evaluare, ea un subelement distinct in «Capital �i rezerve» (contu/ 105 «Rezerve din re­evaluare»)." (pet. 108)

,,Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatu/ reportat (contul 1175 ,,Rezu/tatul reportat repr�zentand surplusul rea­lizat din rezerve din reevaluare'J, atunci cand acest surplus reprezinta un cd$tig realizat." (pet. 109-(1))

,,Tn sensul prezentelor reglementdri, cd$tigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din cd$tig poate fi realizat pe mdsura ce actlvuleste folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calcu/ata pe baza valorii cantabile reevaluate $i valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului." (pet. 109-(2))

,,Daca rezultatu/ reevaluarii este o cre$tere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel:

ea o cre$tere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului «Capital $1 rezerve», daca nu a existat o descre�tere anterioara recunoscuta ea o che/tuiala afe­renta acelui activ; sou

- ea un venit care sa compenseze cheltuiala cu descre�terea recunoscuta anterior la ·ace/activ.''

,,Daca rezultatul reevaluarii este o descre$tere a valorii cantabile nete, aceasta se trateaza ea o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reeva/uare nu este inregistrata o suma referitoare la ace/ activ (surplus din reeva/uare) sau ea o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului «Capital $i rezerve», cu minimul dintre valoarea acelei rezerve �i valoarea descre�terii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ea o cheltuiala.'' (pet. 111 ·(2))

,,Sumele reprezentand diferenfe de hatura venitlirilor $i cheltuielilor rezultate din reeva/u­are tre6uie prezentate separat tn contl!I de profit �i pierdere (contul 755 «Venituri din re­evaluarea imobilizarilor corporate», respectiv contul 655 «Cheltuieli din reevaluarea imo­bilizarilor corporate», dupa caz).'' (pet. 111-(3))

,,Nicio pa rte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu excepfia cazu/ui in care reprezinta un Cd$tig efectiv realizat." (pet. 112)

Societatea Alfa poate proeeda la reevaluare la sfar�itul exercitiului �i trebuie sa reeva­

lueze toate cladirile (nu poate reevalua diseretionar doar anumite cladiri).

a) Societatea Alfa va inregistra amortizarea cladirilor 1 �i 2 astfel:

pentru cladirea 1 (1.600.000 lei I 20 ani = 80.000 lei/an):

m

Page 68: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

80.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2812

Amortizarea construqiilor

pentru cladirea 2 (2.000.000 lei I 20 ani = 100.000 lei/an):

100.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

=

b) Reevaluarea cladirilor la sfar�itul exercitiului N:

pentru clidirea 1:

2812

Amortizarea construqiilor

Valoarea neta contabila = 1.600.000 lei - 160.000 lei = 1.440.000 lei

Valoarea justa = 1.728.000 lei

Plus de valoare = 288.000 lei

80.000lei

100.000 lei

Efectele reevaluarii pot fi contabilizate folosind unul dintre cele doua procedee:

• Procedeul reevaludrll slmultane a valorll brute 1/ amortizar/1 cumulate

Acesta presupune determinarea unui coeficient de reevaluare care este multiplicat apoi cu valoarea bruta �i amortizarea cumulata a imobilizarii corporale .

Coeficientul de reevaluare = Valoarea justa I Valoarea neta contabila = 1.728.000 lei I1.440.000 lei = 1,2

Valoarea bruta reevaluata = Valoarea bruta (soldul contului de imobilizari) x Coeficien­tul de reevaluare = 1.600.000 lei x 1,2 = 1.920.000 lei

Amortizarea cumulata reevaluata = Amortizarea cumulata x Coeficientul de reevaluare = 160.000 lei x 1,2 = 192.000 lei

Valoarea bruta reevaluata - Amortizarea cumulata reevaluata = 1.920.000 lei -192.000 lei= Valoarea justa = 1.728.000 lei

Contabilizarea reevaluarii:

Majorarea valorii brute cu 1.920.000 lei - 1.600.000 lei = 320.000 lei �i majorarea amortizarii cumulate cu 192.000 lei - 160.000 lei = 32.000 lei

320.000 lei 212

Construqii = %

105.01

Rezerve din reevaluare

2812

Amortizarea construqiilor

320.000 lfi 288.000 lei

32.000 lei

Page 69: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Soldurile conturilor dupa reevaluare se prezinta astfel:

D 212 c D Si 1.600.000

I 320.000

D 105.01 c

I 28s.ooo

• Procedeul reevaluarli valorli ramase neamortlzate

2812 c

ISi 160.000

32.000

Aces ta presupune anularea amortizarii cumulate pentru a aduce construqia la valoarea neta contabila (contul 212 va fi egal cu valoarea neta contabila in urma acestei operatii) �i inregistrarea plusului de valoare.

anularea amortizarii cumulate:

160.000 lei 2812

Amortizarea construqiilor

inregistrarea plusului de valoare:

288.000 lei 212

Construqii

=

=

212

Construqii

105.01

Rezerve din reevaluare

Soldurile conturilor dupa reevaluare se prezinta astfel:

D

Si 1.600.000 288.000

D

212

160.000

105.01

1288.000

pentru clddlrea 2:

c D 2812

160.000

c

Valoarea neta contabila = 2.000.000 lei - 200.000 lei = 1.800.000 lei Valoarea justa = 1.440.000 lei Minus de valoare = 1.800.000 lei - 1.440.000 lei = 360.000 lei

160.000 lei

288.000 lei

c

• Procedeul reeva/uiir/1 slmultane a valor/1 brute Ji amortizar/1 cumulate

Coeficientul de reevaluare = 1.440.000 lei I 1.800.000 lei = 0,8

Page 70: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Valoarea bruta reevaluata = Valoarea bruta (soldul contului de imobilizari) x Coeficientul de reevaluare = 2.000.000 lei x 0,8 = 1.600.000 lei Amortizarea cumulata reevaluata = Amortizarea cumulata x Coeficientul de reevaluare = 200.000 lei x 0,8 = 160.000 lei Valoarea bruta reevaluata - Amortizarea cumulata reevaluata = 1.600.000 lei -160.000 lei = Valoarea justa = 1.440.000 lei

Contabilizarea reevaluarii: Diminuarea valorii brute cu 400.000 lei (2.000.000 lei - 1.600.000 lei) �i a amortizarii cumulate cu 40.000 lei (200.000 lei - 160.000 lei)

400.000lej 40.000 lei

360.000 lei

%

2812

Amortizarea constructiilor

65.5

Cheltuieli din reevaluarea

imobilizarilor corporate

= 212

Construct ii 400.000 lei

Minusul de valoare va fi inregistrat integral pe cheltuieli deoarece nu a existat rezerva din reevaluare inregistrata anteri�r pentru cladirea 2. Soldurile conturilor dupa reevaluare se prezinta astfel:

D 212 c D 2812 c

Si 2.000.000 1400.000 40.000

D 655 c

360.000 I • Procedeul reevaludrii valorii rdmase neamortlzate

anularea amortizarii cumulate:

200.000 lei 2812

Amortizarea constructiilor

inregistrarea minusului de valoare:

360.000 lei 655

Cheltuieli din reevaluarea

imobilizarilor corporale

=

=

212

Constructii

212

Construqii

I Si 200.000

200.000 lei

360.000 lei

Page 71: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 44

Societatea Alfa detine un teren clasificat ea imobilizare corporala. Terenul a fast achizitionat la costul de SOO.OOO lei �i este reevaluat astfel: - la 31.12.N, la valoarea justa de 600.000 lei;- la 31.12.N+ 1, la valoarea justa de 450.000 lei;- la 31.12.N+2, la valoarea justa de 520.000 lei.

in exercitiul N+3, terenul este vandut la pretul de vanzare de 530.000 lei. Operatia este scutita de TVA in baza art. 141 alin. (2) lit. f ) din Codul fiscal.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Efectele reevaluarii la sfar�itul exercitiilor N, N+1 �i N+2;b) Vanzarea terenului �I realizarea rezervei din reevaluare.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Tn cazul terenurilor �i cladirilor care au fost reevaluate �i au facut obiectul unei cedari par­fiale, la scoaterea din evidenta a acestora, diferenfa din reevaluare aferenta parfii cedate se considera surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzator valorii cantabile a terenurilor, respectiv a·cladirilor, scoase din evidenfa, �i se evidenfiazii in contul 1175 «Re­zultatul reportat reprezentdnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare»." (pet. 114)

a) Efectele reevaluarilor vor fi contabilizate astfel:

la sfar�itul exercitiului N:

Valoarea contabila = SOO.OOO lei

Valoarea justa = 600.000 lei

Plus de valoare = 100.000 lei

Plusul de valoare va fi contabilizat prin afectarea rezervei din reevaluare:

100.000 lei 2111

Terenuri = 105

Rezerve din reevaluare

100.000 lei

Pentru reevaluarea terenului, societatea Alfa utilizeaza un cont analitic distinct.

la sfar�itul exercitiului N+ 1:

Valoarea contabila = 600.000 lei

Valoarea justa = 450.000 lei

Minus de valoare = 150.000 lei

Page 72: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Pentru minusul de valoare va fi diminuata rezerva din reevaluare in limita soldului exis­tent (100.000 lei), iar restul (SO.OOO lei) va fi contabilizat pe cheltuieli.

150.000 lei 100.000 lei

SO.OOO lei

%

105

Rezerve din reevaluare

655

Cheltuieli din reevaluarea

imobilizarilor corporale

la sfar�itul exercitiului N+2:

Valoarea contabila = 450.000 lei

Valoarea justa = 520.000 lei

Plus de valoare = 70.000 lei

= 2111

Terenuri 150.000 lei

Pentru cheltuiala din exercitiul N+l va fi inregistrat un venit de SO.OOO lei, iar restul plusului de valoare (20.000 lei) va afecta rezerva din reevaluare.

70.000 lei 2111

Terenuri

b) Vanzarea terenului:

530.000 lei 461

Debitori diver�i

=

descarcarea din gestiune a terenului vandut:

520.000 lei

Ill

6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

=

% 755

Venituri din reevaluarea

imobilizarilor corporale

70.000.lei SO.OOO lei

105 20.000 lei

Rezerve din reevaluare

7583

Venituri din vanzarea activelor �i alte operatiuni

de capital

2111

Terenuri

530.000 lei

520.000 lei

Page 73: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Jn urma vanzarii rezulta un ca�tig din cesiune de 10.000 lei (530.000 lei � 520.000 lei) care se prezinta in contul de profit �i pierdere la alte venituri din exploatare.

realizarea rezervei din reevaluare:

20.000 lei 105 Rezerve

din reevaluare

1175 Rezultatul reportat

reprezentand surplusul realizat din

rezerve din reevaluare

20.000 lei

© Exemplul ilustrativ45 ----------...

Rezolvare:

Tntreprinderea Alfa achizitioneaza o cladire la costul de 100.000 lei, cu terenul aferent, al carui cost este de 20.000 lei, TVA 24%. Durata de utilizare a cladirii este de 50 de ani, metoda de amortizare este cea liniara. La 31.12.N, valoarea justa a terenului este estimata la 25.000 lei.

Ce inregistrari contabile trebuie facute conform OMFP nr. 1.802/2014?

Prevederi.le OMFP nr. 1.802/2014 aplicabile acestui caz sunt:

,, Terenurile �; cladiri/e sunt active separabile �; sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna. Ocre�tere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afec­teaza determinarea valorii amortizabile a cladirii." (pet. 192)

Jnregistrarile contabile sunt urmatoarele:

achizitia activelor:

148.800 lei 100.000 lei

20.000 lei

28.800 lei

%

212 Construqii

2111 Terenuri

4426 TVA deductibila

= 404 Furnizori

de imobilizari

amortizarea cladirii (100.000 lei I 50 ani = 2.000 lei/an):

2.000 lei 6811 Cheltuieli

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

2813 Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

148.800 lei

2.000 lei

Ill

Page 74: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

evaluarea la valoarea justa a terenului:

5.000 lei

Rezolvare:

2111

Terenuri

=

Exemplul ilustrativ 46

105

Rezerve din reevaluare

5,000 lei

lntreprinderea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de SO.OOO lei, rezerva din reevaluare disponibila fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi eonstruit un ansamblu de cladiri destinate vanzarii. Costurile eonstruqiei se ridiea la 200.000 lei.

Se cere:

a) Sa se precizeze care sunt regullle din OMFP nr. 1.802/2014aplicabile rezolvarii acestui caz;

b) Sa se prezinte inregistrarile contabile.

a) Prevederile OMFP nr. 1.802/2014 aplieabile aeestui eaz sunt:

,,ln cazul in care un activ care a fost inifial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinfe destinate vanzarii, valoarea terenulul se evidenfiaza distinct la stocuri, la va/oarea de inreg/strare in contabilitate." (pet: 274-(l))

,,Dacii terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului, rezerva din reeva/uare corespunziitoare acestuia se transfera in contul 1175 «Rezultatul reportat re­prezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare)).11 (pet. 274-(2))

b) Tnregistrarile eontabile sunt urmatoarele:

reclasifiearea terenului in eategoria stocurilor:

SO.OOO lei 371 Marfuri

realizarea rezervei din reevaluare:

10.000 lei

105 Rezerve

din reevaluare

2111

Terenuri

1175

Rezultatul reportat reprezentand

surplusul reali.zat din rezerve din reevaluare

SO.OOO lei

10.000 lei

Page 75: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

inregistrarea cheltuielilor aferente construqiei realizate din produqie proprie:

200.000 lei Clasa6 = % 200.000 lei Cheltuieli.dupa natura Clasele 2, 3, 4, S

lmobilizari, Stocuri Terti etc.

inregistrarea produqiei proprii:

200.000 lei 331 = 711 200.000 lei Produse in curs Venituri aferente

de executie costurilor stocurilor de produse

recep\ia cladirii:

200.000 lei

Rezolvare:

345 = 331 200.000 lei Produse finite Produse in curs

de executie

Exemplul ilustrativ 4 7

O entitate caseaza un utilaj depa�it moral al carui cost de achizitie a fost de 200.000 lei, amortizarea cumulata pana la casare fiind de 37.000 lei. Cheltuielile ocazionate de casare se ridica la 15.000 lei, din care materiale 7.000 lei, restul fiind salariale. Din casare rezulta piese de schimb recuperate in valoare de 18.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Scoaterea din evidenta a utilajului casat;b) Cheltuielile legate de casare;c) lnregistrarea pieselor de schimb recuperate.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Tn cazul scoaterii din evidenfii a unei imobiliziiri corporale, sunt evidenfiate distinct ve­niturile din vanzare, che/tufelile reprezentand valoarea neamortizatii a imobiliziirii �i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia." (pet. 243-(1 ))

,,ln scopul prezentiirii in contul de profit �i pierdere, ca�tigurile sau pierderile obfinute in urma casiirii sau cediirii unei imobiliziiri corporale trebuie determinate ea diferenf ii

Page 76: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

intre veniturile generate de scoaterea din evidenfa �; valoarea sa neamortizata, inclusiv

cheltuielile ocazionate de aceasta, �; trebuie prezentate ea valoare neta, la venituri sau

cheltuieli, dupii caz, in contul de profit�; pierdere, la elementul «Alte venituri din exploa­

tare», respectiv «Alte cheltuieli de exploatare», dupa caz." (pet. 243-(2))

Prin urmare:

a) Scoaterea din evidenta a utilajului casat, incomplet amortizat:

200.000 lei %

37.000 lei 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport 163.000 lei 6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

= 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

b) Cheltuielile legate de casare se recunosc pe naturi de cheltuieli:

materiale:

7.000 lei 602

Cheltuieli cu materialele consumabile

salariale:

8.000 lei 641

Cheltuieli cu salariile personalului

=

=

c) Tnregistrarea pieselor de schimb recuperate:

obtinerea pieselor de schimb la costul lor:

18.000 lei 3024

Piese de schimb

=

302·

Materiale consumabile

421

Personal - salarii datorate

7588

Alte venituri din exploatare

200.000 lei

7.000 lei

8.000 lei

18.000 lei

Page 77: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilu5trativ 48

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati urmatoarele

operatii privind ie�irea imobilizarilor corporale efectuate de

Alfa:

a) Se vinde un utilaj la pretul de vanzare de 110.000 lei, exclusiv

TVA 24%. Costul utilajului a fost de 100.000 lei, amortizarea

cumulata pana la data vanzarii fiind de 30.000 lei;

b) Scoaterea din evidenta a unui depozit distrus in totalitate in

urma unui incendiu. Costul depozitului a fost de 100.000 lei,

amortizarea cumulata fiind de 75.000 lei;

c) Alfa contribuie cu a port in natura la capitalul societatii Beta.

Aportul consta intr-un utilaj cu valoarea contabila de intrare

de 25.000 lei, amortizare cumulata 10.000 lei. Tn schimbul

aportului, Alfa prime�te actiuni ea titluri de participare:

1.000 de aqiuni, pret de emisiune 20 lei/aqiune.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Diferenfa dintre valoarea imobilizarilor financiare dobandite $i valoarea neamortizata

a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul a/tor entitafi,

precum �i diferenfa dintre valoarea participafiilor primite ea urmare a participarii cu

active pe termen scurt (creanfe) �i valoarea active/or care foe obiectu/ participafiei se

inregistreaza pe sea ma veniturilor (con tu/ 768 ,,Alte venituri financiare'J, la data dobandirii

ace/or titluri." (pet. 264-(2))

a) Vanzarea utilajului, neamortizat integral:

pretul de vanzare:

136.400 lei 461

Debitori diver�i

= %

7583

Venituri din

vanzarea activelor

�i alte operatiuni

de capital

4427

TVA colectata

136.400 lei

110.000 lei

26.400 lei

Page 78: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

scoaterea din evidenta a utilajului, neamortizat integral:

100.000 lei %

30.000 lei 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport 70.000 lei 6583

Cheltuielr privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

= 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �I instalatii de lucru)

b) Scoaterea din evidenta a depozitului distrus in incendiu:

100.000 lei 75.000 lei

25.000 lei

%

2812

Amortizarea construqiilor

6587

Cheltuieli privind calamitatile �i alte

evenimente similare

c) Aportul la capital:

= 212

Constructii

valoarea contabila a imobilizarii acordate in natura:

25.000 lei %

10.000 lei 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport 15.000 lei 261

Aqiuni detinute la entitatile afiliate

2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

100.000 lei

100.000 lei

25.000 lei

diferenta dintre remunerarea primita �i valoarea contabila a aportului (1.000 ac­tiuni x 20 lei/actiune - 15.000 lei = 20.000 lei - 15.000 lei = 5.000 lei):

5.000 lei

Ill

261

Actiuni de!inute la entitatile afiliate

768

Alte venituri financiare

5.000 lei

Page 79: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 49

Alfa a eumparat in anul N un.teren la costul de 100.000 lei. ln anul N+ 1, terenul a fost reevaluat la valoarea justa de 1 SO.OOO lei. Tn anul N+2, entitatea a decis sa foloseasca terenul pentru a eonstrui un ansamblu de locuinte destinat vanzarii.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizati achizltla �I reevaluarea terenului;b) Ce tnregistrari contabile se efectueaza in anul N+2?

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Tn cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vanzarii, valoarea terenului se evidenfiaza distinct la stocuri, la valoarea de inregistrare in contabilitate." {pet. 274-(1 ))

,,Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului, rezerva din reevaluare corespunzatoare acestuia se transfera in contul 1175 «Rezultatul reportat re­prezentand suiplusul realizat din rezerve din reevaluare»." {pet. 27 4-(2))

a) Aehizitia terenului:

100.000 lei 2111 Terenuri

= 404 Furnizori

de imobilizari

100.000 lei

inregistrarea diferentei pozitive din reevaluare (1 SO.OOO lei -100.000 lei= SO.OOO lei):

SO.OOO lei 2111 Terenuri

= 105

Rezerve din reevaluare

SO.OOO lei

b) Tn anul N+2, valoarea terenului se evidentiaza in eategoria stoeurilor de marfuripentru valoarea inregistrata, adiea 1 SO.OOO lei:

150.000 lei 371

Marfuri = 2111

Terenuri 150.000 lei

eoneomitent se anuleaza surplusul pozitiv din reevaluare inregistrat in ereditul eontului 105:

SO.OOO lei 105

Rezerve din reevaluare

1175

Rezultatui reportat reprezentand

surplusul realizat din rezerve din reevaluare

SO.OOO lei

Ill

Page 80: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ50 --------�

O intreprindere aehizitloneaza la 31.12.N-2 o cladire la eostul de 100.000 lei, amortizata liniar in 1 O ani. La sfar�itul anului N, cladirea este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei.

Rezolvare:

Tn data de 01,03.N+ 1 se decide ea aeeasta clad ire sa fie imbunatatita in vederea vanzarii ei ulterioare.

Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabilizati achizitia �i reevaluarea cladirii;

b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul N+ 17

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Atunci cdnd existc'i o modificare a utilizc'irii unei imobi/izc'iri corporate, 1n sensul cc'i aceasta

urmeazc'i a fi imbunc'itc'ifitc'i in perspectiva vdnzc'irii, la momentul luc'irii deciziei privind

modificarea destinafiei, in contabilitate se inregistreazc'i transferul activului din categoria

imobilizc'iri corpora le in cea de stocuri. Transferul se inregistreazc'i la valoarea neamortizatc'i

a imobilizc'irii. Daca imobilizarea corpora/ii a fost reevaluatc'i, concomitent cu rec/asificarea

activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia."

(pet. 273-(1))

Prin urmare:

a) Aehizitia cladirii in anul N-2:

100.000 lei 212

Construqii

situatia cladirii la sfar�itul anului N:

• Costul

Amortizarea anuala = 100.000 lei I 10 ani

= 404

Furnizori de imobilizari

Amortizarea cumulata pe 2 ani ( N-1 �i N) = 2 ani x 10.000 lei/an

Valoarea neta contabila = 100.000 - 20.000

Valoarea justa

Diferenta pozitiva din reevaluare = 84.000 - 80.000

Ill

100.000 lei

- lei -

100.000

10.000

20.000

80.000

84.000

4.000

Page 81: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

eliminarea amortizarii cumulate din valoarea bruta:

20.000 lei 2812

Amortizarea constructiilor

=

inregistrarea diferentei pozitive din reevaluare:

4.000 lei 212

Constructii

=

212

Construqii

105

Rezerve din reevaluare

20.000lei

4.000 lei

La sfar�itul anului N, cladirea va fi inregistrata in bilant la valoarea de 84.000 lei .

b) Amortizarea anului N+ 1:

• Valoarea reevaluata la 31.12.N

Amortizarea anuala = 84.000 lei I 8 ani rama�i

Amortizarea perioadei 01.01.N+ 1-01.03.N+ 1 =10.500 lei I 12 I uni x 2 I uni

Valoarea ramasii la 01.03.N+ 1 = 84.000 - 1.750

recunoa�terea amortizarii pentru anul N+ 1:

1.750 lei 6811

Cheltuieli

=

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

2812

Amortizarea constructiilor

transferul cladirii la stocuri la valoarea neamortizata:

84.000 lei 1.750 lei

82.250 lei

%

2812

Amortizarea constructiilor

331 Produse in curs

de executie

= 212

Construqii

concomitent se anuleaza surplusul pozitiv din reevaluare:

4.000 lei 105

Rezerve din reevaluare

1175

Rezuitatul reportat reprezentand

surplusul realizat din rezerve din reevaluare

- lei -

84.000

10.500

1.750

82.250

1.750 lei

84.000 lei

4.000 lei

Page 82: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 51

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali urmatoarele

operatil privind compensa1iile de la terti:

a) Tn urma unui accident in care a fast implicat un autoturism dinparcul auto propriu al entitatii Alfa, societatea de asigurari astabilit dauna totala, urmand sa vireze in contul entitatii sumastabilita drept despagubire. Mijlocul de transport completamortizat are un cost de 100.000 lei. Suma stabilita dreptdespagubire este de 20.000 lei;

b) Societatea Alfa prime�te o factura emisa de un service autopentru lucrari de reparatii la un autoturism, in suma de

3.000 lei + TVA 24%. 0 societate de asigurari achita direct catreservice suma de 1.500 lei.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,Jn cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobiliziiri corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum $i achizitionarea sau con­structia ulterioarii de active noi sunt operatiuni economice distincte $i trebuie inregistrate ea atare pe baza documentelor justificative. Astfe/, deprecierea active/or se evidentiazii la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiazii pe sea ma veniturilor conform contabilitiitii de angajamente, in momentu/ stabilirii acestuia."

(pet. 244-( 1))

,,Exemple de asemenea compensatii pot fi inregistrate in urmiitoarele situatii:

a) sume incasate I de incasat de la companiile de asigurare pentru deprecierea sau pier­derea unor imobiliziiri corporale cauzatii, de exemplu, de dezastre natura/e sau furt;

b) sume acordate de Guvern, in schimbul unor imobiliziiri corpora le, de exemplu, terenuricare au fost expropriate." (pet. 244-(2))

Prin urmare:

a) Seoaterea din evidenta a mijlocului de transport complet amortizat:

100.000 lei

2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloaeelor de transport

= 2133

Mijloace de transport

100.000 lei

Page 83: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

recunoa�terea venitului din despagubiri de la societatea de asigurari:

20.000 lei 461

Debitori diver�i

= 7581

Venituri din despagubiri, amenzi �i penalitati

20.000 lei

b) Factura primita de la service-ul auto:

3.720 lei 3.000 lei

720 lei

%

611

Cheltuieli cu intretinerea �i reparatiile

4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori 3.720 lei

recunoa�terea venitului din despagubiri de la societatea de asigurari:

1.500 lei 461

Debitori diver�i

= 7581

Venituri din despagubiri, amenzi �i penalitati

1.500 lei

diminuarea datoriei fata de service:

1.500 lei 401

Furnizori

= 461

Debitori diver�i 1.500 lei

� Exemplul ilustrativ 52 ---------

O entitate intentioneaza sa cumpere o cladire cu scopul de a fi inchiriata tertilor in baza unui contract de leasing operational. Tn vederea cautarii unui vanzator, ea face apel la serviciile unei agentii imobiliare, care va percepe un comision de 2% din costul de achizitie. Cladirea a fost cumparata la pretul de 1.000.000 lei. La data achizitiei, entitatea a platit notarului urmatoarele taxe: solicitarea in regim de urgenta a extrasului de carte funciara pentru autentificare 200 lei; taxa de intabulare 5.000 lei; onorariul notarului 20.000 lei. Cladirea se amortizeaza liniar in 10 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia cladirii;

b) Amortizarea anuala a cladirii.

Ill

Page 84: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Urmatoarele constituie exemple de investifii imobiliare: ( ... )

c) o cladire aflata in proprietatea entitafii (sau definuta de entitate in temeiu/ unui con­tract de leasing financiar) �i inchiriata in temeiul unuia sau mai mu/tor contracte deleasing operational;"( ... ) (pet. 198)

a) Prin urmare, cladirea va fi recunoscuta ea investitie imobiliara. Pentru evaluareacostului �i calculul amortizarii aplicam acelea�i reguli ea in cazul imobilizarilor cor­porale:

• Pret de cumparare

+ Comision agentie imobiliara = 1.000.000 lei x 2%

+ Taxe notariale = 200 lei + 5.000 lei + 20.000 lei

Cost investi\ie imobiliara

recunoa�terea initiala:

1.045.200 lei 215

lnvestitii imobiliare = 404

Furnizori de imobilizari

b) Amortizarea anuala (1.045.200 lei I 10 ani = 104.520 lei/an):

104.520 lei

6811 Cheltuieli

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

=

· E><emplul ilustrativ 55

2815

Amortizarea investitiilor imobiliare'

1.000.000 lei

20.000 lei

25.200 lei

1.045.200 lei

1.045.200 lei

104.520 lei

Entitatea Alfa a achizitionat la data de 31.12.2013 o cladire la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 1 O anl. f ncepand cu luna martie 2015, Alfa s-a hotarat sa ii inchirieze integral cladirea firmei Beta in leasing operational.

Conform OMFP nr.1.802/2014: a) Contabilizati achizifia cladil'ii;b) Contabilizati amortizarea anului 2014;c) Ce inregistrari contablle se efectueaza in anul 2015?

Justificati raspunsul.

m

Page 85: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,, Transferurile in sau din categoria investifiilor imobiliare trebuie fiicute dacii �i numai dacii existii o modificare a utiliziirii, evidenfiatii de: ( ... )

c) incheierea uti/izdrii de ciitre posesor, pentru un transfer din categoria proprietiifilorimobiliare utilizate de posesor in categoria investifiilor imobi/iare; ( ... )" (pet. 204)

Prin urmare, in luna martie 2015, cladirea va fi transferata din categoria imobilizarilor corporale in categoria investiJiilor imobiliare.

a) AchiziJia la 31.12.2013:

100.000 lei 212

Construqii

= 404

Furnizori de imobilizari

b) Amortizarea anului 2014 (100.000 lei I 10 ani = 10.000 lei):

10.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind arnortizarea imobilizarilor

= 2812

Amortizarea construcJiilor

c) in anul 2015 se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

100.000 lei

10.000 lei

amortizarea perioadei ianuarie-februarie 2015 (10.000 lei x 2 I uni I 12 I uni =1.667 lei):

1.667 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

=

transferul cladirii la investiJii imobiliare:

100.000 lei 215

lnvestilii imobiliare

=

2812

Amortizarea construqiilor

212

Construqii

�i pentru amortizarea cumulata (10.000 lei + 1.667 lei = 11.667 lei):

11.667 lei 2812

Amortizarea construcJiilor

= 2815

Amortizarea investiJiilor imobiliare

1.667 lei

100.000 lei II

11.667 lei

Ill

Page 86: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

amortizarea investitiei imobiliare pe perioada ramasa:

Numarul de luni de amortizare ramas = 10 ani x 12 luni - 12 luni - 2 luni = 106 luni

Valoarea ramasa = 100.000 lei - 11.667 lei = 88.333 lei

Amortizarea lunara = 88.333 lei I 106 I uni = 833 lei

Amortizarea pentru perioada martie-decembrie 2015 = 10 I uni x 833 lei/luna = 8.330 lei:

8.330 lei

Rezolvare:

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

=

Exemplul ilu5trativ 54

2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

8.330 lei

Entitatea Alfa achizitioneaza la data de 31.12.2012 o cladire la costul de 350.000 lei cu scopul de a fi folosita ea sediu central administrativ. Durata de amortizare este de 10 ani. Yn luna martie 2014, Alfa a inchiriat cladirea unui tert in leasing operational.

La 31.12.2015, cladirea este reevaluata la valoarea justa de 450.000 lei.

La data de 01.10.2016, Alfa decide sa utilizeze din nou cladirea ea sediu central administrativ.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizati achizitia cladirii;b) Contabilizati amortizarea anilor 2013 �i 2014;

c) Precizati ce inregistrari se efectueaza la 01.01.201 S.Justificati raspunsul;

d) Contabilizati reevaluarea cladirii la 31.12.2015;

e) Precizati ce inregistrari se efectueaza la 01.10.2016.

Justificati raspunsul;f) Contabilizati amortizarea cladirii pe perioada 01.10.2016-

31.12.2016.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Transferurile in sou din categoria investifiilor imobiliare trebuie fiicute dacii �; numai dacii existii o modificare a utilizaril, evidenfiatii de: ( ... )

Ill

Page 87: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) incheierea utiliziirii de ciitre posesor, pentru un transfer din categoria proprietiifilorimobiliare utilizate de posesor in categoria investifiilor imobiliare; ( ... )" (pet. 204)

Prin urmare, la data de 01.01.2015, cand se aplica pentru prima data OMFP nr. 1.802/2014, care introduce categoria de investi\ii imobiliare, cladirea va fi transferata din categoria imobilizarilor corporale in categoria investi\iilor imobiliare:

,,Transferurile in sau din categoria investifiilor imobiliare trebuie fiicute dacii �i numai dacii existii o modificare a utiliziirii, evidenfiatii de:

a) inceperea utiliziirii de ciitre posesor, pentru un transfer din categoria investifiilor imo­biliare in categoria proprietiifilor imobiliare utilizate de posesor; ( ... )" (pet. 204)

Prin urmare, la data de 01.10.2016, cand Alfa decide sa utilizeze din nou cladirea ea se­diu central administrativ, cladirea va fi transferata din categoria investi\iilor imobiliare in categoria imobilizarilor corporale.

Tn ceea ce prive�te reevaluarea, vom aplica acelea�i reguli ea in cazul imobilizarilor cor­porale.

a) Achizi\ia cladirii la 31.12.2012:

350.000 lei 212

Construqii

b) Amortizarea anuala:

= 404

Furnizori de imobilizari

pentru anul 2013 (350.000 lei I 10 ani = 35.000 lei/an):

35.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

pentru anul 2014:

35.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

c) Tnregistrarile efectuate la 01.01.2015:

=

=

cladirea este transferata la investi\ii imobiliare:

350.000 lei 215

lnvesti\ii imobiliare =

2812

Amortizarea construqiilor

2812

Amortizarea construqiilor

212

Construqii

350.000 lei

35.000 lei

35.000 lei

350.000 lei

Page 88: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

amortizarea cumulata de 70.000 lei:

70.000 lei 2812

Amortizarea constructiilor

= 2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

amortizarea anuala a investitiei imobiliare pentru anul 2015:

35.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2815

. Amortizarea investitiilor lmobiliare

d) Reevaluarea investitiei imobiliare la 31.12.2015:

70.000 lei

35.000 lei

eliminarea amortizarii cumulate din valoarea bruta (35.000 lei/an x 3 ani =

1 OS.OOO lei}:

105.000 lei 2815

Amortizarea investltiilor imobiliare

inregistrarea plusului de valoare :

= 215

lnvestitii imobiliare

Valoarea ramasa = 350.000 lei - 1 OS.OOO lei = 245.000 lei

Plus de valoare = 450.000 lei - 245.000 lei = 205.000 lei

205.000 lei 215

lnvestitli imobiliare

e} f nregistrarile efectuate la 01.10.2016:

= 105

Rezerve din reevaluare

105.000 lei

205.000lei

amortizarea investitiei imobiliare reevaluate pe perioada 01.01.2016-01.10.2016:

Amortizarea anuala = 450.000 lei I 7 ani = 64.285 lei

Amortizarea lunara = 64.285 lei/an I 12 luni = 5.357 lei

Amortizarea perioadei = 9 luni x 5.357 lei/luna = 48.213 lei

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

transferul investitiei imobiliare la imobilizari corporale:

48.213 lei

Page 89: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

48.213 lei 2815 = 2812 48.213 lei Amortizarea Amortizarea

investitiilor imobiliare constructiilor

�i:

450.000 lei 212 = 215 450.000 lei Constru�tii lnvestitii imoblliare

transferul lui 105:

205.000 lei 105 = 1175 205.000 lei Rezerve Rezultatul reportat

din reevaluare repretentand ·surplusul realizat dinre:2:erve din reevaluare

f) Amortizarea cladirii pe perioada 01.10.2016-31.12.2016:Amortizarea perioadei = 3 luni x 5.357 lei/luna = 16.071 lei

16.071 lei .. 6811

Cheltuieli · de exploatare.

privind amortizarea imobilizarilor

= 2812

Amortizarea construqiilor

16.071 lei

Exemplul ilustrativ 55 -----------,

Entitatea Alfa planteaza in anul 2014vita-de-vie pentru care se efectl)eaza �i se inregistreaza in perioada aprilie-noiembrie 2014 urmatoarele cheltuieli: achizitia �i plantarea vitei-de-vie in luna martie-40.000 lei; ingra�aminte 6.000 lei; amortizarea lunara a utilajelor agricole 3.000 lei; salariile lunare ale personalulul 5.000 lei; total c.ontributii �alariale 1.161 lei; Jucrari prestate de terti 1.000 lei. Pentru lunile urmatoare, aprilie-august 20.15, totalul cheltuielilor este de 90.000 lei. in luna august 2oi 5 se considera ea plantatia de vita-de-vie indepline�te conditiile pentru recunoa�terea ea imobilizare.corporala. Vita-de-vie se amortizeaza in 20 de ani.

Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabiliza11 oblinerea produc1lei in anul 2014;< • •• .!

b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul 201 S? Justifica11 .

Page 90: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802!2oi°

4 pr�vede:

,Jn categoria imobiliziirilor corporate se urmiiresc distinct activele biologice productive." (pet. 207-( 1)) ,,Activele blologice productive sunt orice active, altele deetlt a<;tivele biologice de �atura stocurilor; de exemplu, animalele de /apte, vlfa-de-vie, pomii fructiferi �i copacii din care se obfine lemn de foe, dar care nu sunt tiiiafi. Activele biologice productive nu sunt prod use agricole ci, mai degrabii, sunt active autoregeneratoare." (pet. 207-(2))

Prin urmare, vita-de-vie reprezinta o imobilizare corpora la care va fi recunoscuta in mo­mentul indepliniril conditiilor, in cazul de fata intrarea pe rod in august 2015. Din mo­mentul plantarii pana la intrarea pe rod, cheltuielile recunoscute initial pe naturi de cheltuieli vor fi recunoscute ea imobilizari corporale in curs.

a) Tn anul 2014 se inregistreaza produqia in curs la costul total de 40.000 lei+ 6.000 lei+ 3.000 lei + 5.000 lei + 1.161 lei + 1.000 lei = 56.161 lei:

56.161 lei 231 lmobilizari corporale in curs de executie

b) Tnregistrarile efectuate in anul 2015:

= 122

Venituri din produqia de

imobllizari corporale

56.161.lel

pana in luna august 2015 se inregistreaza produqia in curs la costul total de90.000 lei:

90.000 lei 231 lmobilizari corporale in curs de executie

= 722

Venituri din productia de

· imobilizari corporale

90.000 lei

Noti: Produqia in curs se inregistreaza lunar. Din motive de simplificare am inregistrat totalul cheltuielilor.

in august 2015 se recunoa�te plantatia de vita-de-vie la costul total de 56.161 lei+ 90.000 lei = 146.161 lei (sold cont 231 ):

146.161 lei 217 Active biologice

productive

231 lmobilizari corporale in curs de �xec;utie

146.161 lei

amortizarea pentru perioada septembrie-decembrie 2015 .(146.161 lei I 20 ani x 4 luni / 12 luni = 2.436 lei):

Page 91: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

2.436 lei

Rezolvare:

6811

Cheltl!ieli de �xpJoatare

priv0

in'd amortizarea imobilizarilor

=

E�emplul ilustrativ 56

2817

. Amortizarea activelor biologice productive

2.436 lei

Entitatea Alfa.exploreaza de 2 ani o zona din Marea Neagra in care se gase�te o rezerva de gaze. La 31.12.N, entitatea ia decizia de a intreri.Jpe activitatea', deoiirece s'..a demons hat ea volumul de gaze

' riu asigura viabilitatea;c�merdala a exploat_arii. Activele de explorare.�i evaluare sunt constituite din: - dreptul de explorare (reflectat in contul 206 ,,Active

necorporale de explorare �i evaluare a resurselor minerale")in valoare de 600.000 lei, amortizarea cumulata fiind de400.000 lei (reflectata in contul 2806 ,,Amortizarea activelor·necorporale de explorare �i evaluare a resurselor minerale");utilaje de fora re (retlectate in contul 216 ,,Active corpora lede explorare �i evaluare a resurselor minerale") in valoare de41.000.000 lei, amortizare cumulata 10.000.000 lei (reflectatain contul 2816 ,,Amortizarea activelor corporale de explorare $ievaluare a resurselor minerale").

Dreptul de explorare expira la 31.12.N+ 1. Entitatea nu poate anula acest drept achizi1ionat in urma cu 2 ani. Tn urma deciziei de intrerupere a activitalii de explorare, managementul estimeaza o valoare de inventar pentru activul necorporal de explorare de 40.000 lei �i o valoare de inventar pentru activul corporal de explorare de 20.000.000 lei. Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati ce inregistrari contabile se efectueaza la 31.12.N.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza: ,,Activele de explorare �i eval1,1are trebuie evaluate pentru depreciere �i orice pierdere dindepreciere trebuie recunosc<Jti

i

inainte de reclasificare." (pet. 252-(2)) ,,Unul sou mai multe din uriniitoarele fapte �i imprejuriiri indicii faptul ea o entitate trebuie sii analizeze �i sii iflregistre:ze,· ilaca este cazul, o ajustare pentru deprecierea active/or de explorare �; evaluare:

Ill

Page 92: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumitii zonii a expirat in de­cursul perioadei sau va expira in viitorul apropiat $i nu se preconizeazii reinnoirea;

b) nu sunt previizute 1n buget cheltuielile necesare pentru explorarea in continuare $ipentru evaluarea resurselor minerale in acea zonii;

c) explorarea $i evaluarea resurselor minerale dintr-o anumita zonii nu au dus la des­coperirea unor cantitiiti de resurse minerale via bile din punct de vedere comercial, iarentitatea a decis sii intrerupii aceste activitiiti in zona r��pectivii;

d) existii suficiente date care sii indice ea, de$i este posibilii o dezvoltare in zona respec­tivii, este pufin probabil ea valoarea con ta bi/ii a activului de explorare $i evaluare sii fiecomplet recuperatii fn.urma valorlficiirii sau vanziirii etc." (pet. 253)

,,Un activ de exptorare $i evaluare nu trebuie sii mai fie clasificat ea atare atunci cand fe­zabilitatea tehnica' $i viabi/itatea cqmercialii ale extractiei unei resurse minerale pot fi demonstrate. In acest scop, activele de explorare $i evaluare se 1nregistreazii pe seama conturilor corespunzatoare de lmobiliziiri necorporale, respectiv corporale, dupii caz." (pet. 252-(1))

Prin urmare:

La 31.12.N se reeunosc pierderi din depreciere pentru activele de explorare:

deprecierea activului necorporal de explorare:

Valoarea ramasa = 600.000 lei -400.000 .lei = 200.000 lei Valoarea de inventar = 40.000 lei Pierdere din depreciere = 200.000 lei - 40.000 lei = 160.000 lei

160:000 lei 6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile

pentru deprecierea imobilizarilor

=

- deprecie.rea activului corporal de explorare:

2906

Ajustari pentru deprecierea activelor

necorporale de explorare �i evaluare a resurselor minerale

Valoarea ramasa = 41.000.000 lei - 10.000.000 lei = 31.000.000 lei Valoarea de inventar = 20.000.000 lei Pierdere din depreciere = 31.000.000 lei - 20.000.000 lei = 11.000.000 lei

160.000 lei

11.000.000 lei 6813 = 2916 11.000.000 lei

Ill

Cheltuieli de exploatare· privind ajustarile

pentru deprecierea imobilizarilor

Ajustari pentru dep'recierea activelor

corporale de explorare �i evaJuare a resurselor minerale

Page 93: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

reclasificarea activului .n�corporal de explorare la imobilizari necorporale:

600.000 lei 208 = 206 600.000 lei Alte imobilizari Ac;tive necorporale

necorporale de explorare �i evaluare a resurselor minerale

400.000 lei 2806 = 2808 400.000 lei Amortizarea Amortizarea

activelor necorporale altor imobilizari de explorare �i evaluare necorporale

a resurselor minerale

160.000 lei 2906 = 2908 160.000 lei Ajustarl pentru Ajustari pentru

deprederea activelor deprecierea altor necorporale de imobilizari necorporale

explorare �i evaluare a resurselor minerale

reclasificarea activului corporal de explorare la imobilizari corpora le:

41.000.000 lei

10.000'.000 lei

11.000;000 lei

2131 = 216 41.000.000 lei Echipamente Active corporale tehnologice de explorare �i evaluare

(ma$ini, utilaje �i a tesurselor minerale instalatii de lucru)

2816 = 28n 10.000.000 lei Amortizarea·c1ctlvelor Amortizarea

corporale de explorare instalatiilor �i $i e\/aluare a mijloacelor de transport

resurselor minerale

·2916 = 2913 11.000.000 lei Ajustari pentru Ajustari pentru

deprecierea activelor deprecierea instalafiilor �i corporale de mijloacelor de transport

explorare �i evaluare a resurselor minerale

Exemplul ilustrativ 57 ----------.

Entitatea Alfa prime�te de la furnizorul de energie 10 stal pi pentru racordarea la reteaua de energie electrica. Valoarea acestora este de SOO.OOO lei . Se estimeaza o durata de utilizare de so de ani, amortizarea Jiind liniara. Entitatea plate�te tarifele de racordare de 4.000lei .

Ill

Page 94: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1 :802/2014, 'contabilizati: a) Prlrnirea stalpilor;b) Plata tarifelor de racordare;c) Transferul venlturilor in avans la venituri curente;d) Amortizarea anual� a actlvelor recunoscute.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Entitaf(le care primesc active de la clientii /or, sub forma de imobi/izari corRorale sou numerar care are ea destinafie achizifia sou construirea, de imobilizari corporale, pentru a-i conecta la o refea de electricltate, gaze, apa sou pentru a l.e furniza accesul continuula anumite bunuri sou servicii, potrivit legii, evidenfiaza·datoria corespunzatoare valoriiactive/or respective ea venit amcinat in contul 478 «Venituri rn avans aferente active/orprimite prin transfer de la clienfi»." (pet. 405-( 1))

,,Venitul amcinat se inregistreaza ea venit c;urent in q;,ntul de profit $i pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor respective." (405-(2))

,,In c;azu/ racordarii utilizatori/or la refeaua electrkii, contrava(oarea cheltuielil�r supor­tate de utilizatori cu racordarea reprezintii imobiliziiri necorporale de natura drepturilor de uti/izare $i se evidenfiazii in contul 205 ,,Concesiuni, brevete, licenfe, miirci comerciale, drepturi $i active similare''/analitic distinct." (pet. 406-(1))

,,Amortizarea imobilizorilor necorporale previizute la a/in. 0):se inregistreaza pe perioada pentru care entitatea are drep_tul de a utiliza refelele respective, ,da�a aceasta durata este specificata in contractele incheiate sau, daca nu este stabilitii o asemenea durata, pe durata de viafii a instalafiilor de utilizare de la locul de cons um." (pet. 406-(2))

,,Tratamentul contabil prevazut la pet. 406 se ap/ica $1 in cazul cheltuielilor efectuate de entitiifi pentru racordarea la refeaua de apa, gaze sau alte utilitafi, dacii in contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la refelele respective de dis­tribufie." (pet. 407 -.(1))

Prin urmare:

a) inregistrarea stalpilor:

SOO.OOO lei

1111

214 Mobilier,

apa ratura -birotica, eehipamente de proteqie

a valorilor umane �i materiale

�i alte active corporale

= 478 Venituri in avans aferente a�tivelor

· primite prin transferde la clienti

SOO.OOO lei

Page 95: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Plata tarifelor de racor�are:

4.000 lei 205

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale, drepturi �i

active similare Itaxe de racordare

= 5121

Conturi la band in lei

4.000 lei

c) Transfen.H veniturllcrr in avans la venituri curente pe masura amortizarii:

100.000 lei 478

Venituri in avans aferente activelor

primite prin transfer de la clienti

= 7588

Alte venituri din exploatare

100.000 lei

d) Amortizarea anuala a activelor recunoscute:amortizarea anuala a stalpilor (SOO.OOO lel I 50 ani = 100.000 lei/an):

100.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2814

Amortizarea altor imobilizari corporale

100.000 lei

amortizarea anuala a drepturilor de racordare (4.000 lei I 50 ani = 80 lei/an):

80 lei· 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2805

Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,

drepturilor �i activelor sirhilare

80 lei

Exemplul ilustrativ 58 --------�

Entitatea. Alfa realizeaza operatiuni de descoperta in judetul Cluj. Obiectivul este extragerea de minereu de cupru, filonul fiind identificat �i evaluat. Entitatea utilizeaza uh agregat specializat complex al carui cost de achizitie este de 5:000.000 lei. Se estimeaza ea operatiunile se vor desfa�1.1ra timp de 1 O ani, amortizarea fiind liniara. f n cursul exercitiului N sunt suportc;ite urmatoarele costuri de descopert�:

Page 96: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

i) cheltuieli cu consumuri de materiale 5.400.000 lei, din care:pentru extragerea minereului in vederea obtinerii de stocuri 4.600.000 lei;

- pentru accesul imbunatatit la filon 800.000 lei;ii) cheltuieli cu salariile �i asimilate 2.400.000 lei, din care:

- pentru extragerea minereului in ve�erea obtinerii destocuri 1.600.000 lei;

- pentru accesul imbunatatit la filon 800.000 lei;iii) cheltuieli cu amortizarea echipamentelor 1.200�000 lei, din

care:- pentru extragerea minereului in vederea obtinerii de

stocuri 1.000.000 lei;- pentru accesul imbunatatit la filon 200.000 lei;

iv) cheltuieli cu serviciile prestate de terti 900.000 lei, din care:- pentru extragerea minereului in vederea obtinerii de

stocuri SOO.OOO lei;- pentru accesul imbunatatit la filon 400.000 lei.

Tn cursul anului N se platesc despagubiri de 2.000.000 lei celor expropriati in vederea avansarii in exploatarea miniera.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:

a) Costurile de descoperta. Justificati raspunsul;

b) Plata despagubirilor.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Descoperta repr�zinta activitatep de indepartare a sterilului (pamdntul extras), desfa�u­rata de entitafi care desfa�oara operafiuni de minerit la suprafata, pentru a obfine accesul la zacaminte de minereu. ( ... )" (pet. 254-(1))

,,Ca urmare a operafiunii de descoperta din etapa de producfie, entitatea poate inregistra doua beneficii din activitatea de descoperta: minereu care poate fi folosit pentru a produce stocuri �i un acces mai bun la cantitafi suplimentare de material care vor fi exploatate in viitor." (pet. 254-(2))

,,Costuri/e 'aferente dctivitafii de descoperta reprezinta stocuri daca beneficiul din activi­tatea de descoperta este realizat sub forma stocutilor produse." (pet. 255-(1))

,,1 n masura in care beneficiul ii constituie accesul imbunatafit la minereu, entitatea recu­noO$te aceste costuri ea un activ imobilizat (laca se ihdeplinesc toate condifiile urmatoare: a) este probabil ea beneficiul economic viitor (accesul mai bun la filon) asociat activitafii

de descoperta sa revina entitafii;

Page 97: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) entitatea poate identifica componenta filonului la care accesul a cunoscut o imbunQ-tatire; �i

c) costurile aferente activitQfii de descoperta asociate acelei componente pot fi evaluatein mod credibil." (pe.t. 255-(2))

,,Activul imobilizat aferent activitQfii de descopertQ trebuie SQ fie contabilizat ea element suplimentar sau ea o imbunQtQfire a unui adiv existent. Ca urmare, activul imobilizat aferent activitQfii de descopertQ va fi contabilizat ea pa rte a unui activ existent, �i nu ea un activ de sine statQtor." (pet. 256)

,,Entitatea evalueazQ initial activul imobilizat aferent activitQfii de descoperta la cost, acesta reprezentand cumularea costurilor suportate direct pentru efectuarea activitQfii de descopertQ prin intermediul careia se imbunQtQfe�te accesul Ja componenta de minereu identificatQ, plus o alocare a cheltuielilor de regie direct atribuibile." (pet. 258-( 1))

,,Costurile aferente operafiunilor ocazionale, dar care nu sunt necesare pentru ea activi­tatea de descopertQ din etapa de producfie SQ continue conform p/anului, nu trebuie incluse in costurile activului aferent activitafii de descoperta. Nu sunt incluse in costul activului nici despQgubirile platite celor expropriati pentru a se putea inainta cu explorarea minierii." (pet. 258-(2))

Prin urmare:

a) Tn fieeare luna, costurile de descoperta se reeunosc ea active, astfel:

recunoa�terea stocului de produqie la nivelul eosturilor cumulate pentru extrage­rea minereului (4.600.000 lei+ 1.600.000 lei+ 1.000.000 lei+ SOO.OOO lei= 7.700.000 lei):

7.700.000 lei 345

Produse finite = 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

7.700.000 lei

reeunoa�terea in valoarea agregatului de deseopertare a costurilor agregate pen­tru accesul imbunatatit la filon (800.000 lei + 800.000 lei + 200.000 lei + 400.000 lei = 2.200.000 lei):

2.200.000 lei 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru) I

analitic activ de descoperta

= 722

Venituri din produqia de

imobilizari eorporale

b) Despagubirile platite expropriatilor nu se recunosc ea active:

2.000.000 lei 6581

Despagubiri, amenzi �i penalitati

= 5121

Conturi la banci in lei

2.200.000 lei

2.000.000 lei

Ill

Page 98: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidaiifor la examenul de acces

Q Exemplul iluatrativ 59 --------�

Rezolvare:

Un utilaj in valoare de 12.307 lei este achizitionat in baza unui contract de leasing financiar cu urmatoarele caracteristici: data intrarii in vigoare 01.01.N; durata contractului 5 ani; ratele de 1.500 lei se platesc la sfar�itul anului; rata efectiva a dobanzii 10%; avansul de 6.000 lei este platibil imediat; transferul dreptului de proprietate se face la valoarea reziduala de 1.000 lei. Cota de TVA este de 24%. Activul este amortizat liniar pe o perioada de 5 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali la locatar: a) Plata avansului pe baza facturii;b) lnregistrarea intrarii activului;c) Inregistrarea facturii pentru prima rata �i plata ei;d) Amortizarea activului;e) Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala.

Nota:

Transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. 129 al in. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfar�itul perioadei de leasing, daca locator.ul/finantatorul transfera locatarului/ utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consldera a fi sfar�itul perioadei de leasing �i data la care locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului inainte de sfar�itul perioadei de leasing, situatie in care valoarea de transfer va cuprinde �i suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Daca transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator se realizeaza inainte de derularea a 12 I uni consecutive de la data inceperii contractului de leasing, se considera ea nu a mai avut loc o operatiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. in cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare �i arendare de bunuri, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii (care constituie data la care ia na�tere faptul generator al TVA).

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

..

Page 99: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

"Reflectarea in contabilitatea locatarilor a active/or aferente operafiunilor de leasing fi­nanciar se efectueaza cu ajutorul conturilor de imobi/izari necorporale $i imobi/izari cor­porale." (pet. 215-(1))

,,Dobdnzile de platit corespunzatoare datoriilor din operafiuni de leasing financiar se in­registreaza in contabilitatea locatari/or periodic, conform contabi/itafii de angajamente, in eontrapartida contului de cheltuieli. Dobdnda de pldtit, aferenta perioadelor viitoare, se evidenfiaza in conturi in afara bilanfului (con tu/ 805 7 «Dobdnzi de platit»)." (pet. 215-(2))

,,lnregistrarea in contabilitate a amortizarii bunu/ui ce face obiectul contractului se efec­tueaza in cazul leasingului financiar de cdtre locatar/utilizator, iar in cazul leasingu/ui ope­rafional, de catre locator/finanfator." (pet. 214-(1))

,,ln cazul leasingului financiar, achizifiile de catre locator de bunuri imobile $i mobile sunt tratate ea investifii in imobilizdri, fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politico normala de amortizare pentru bunuri similare ale locataru/ui." (pet. 214-(2))

Prin urmare:

a) Tabelul de ealcul al platilor privind redeventele:

Specifi- Anul- Dobinda care tate

(rata)

01.01.N - -

01.01.N 6.000 -

31.12.N 1.500 6.307 x 10% = 631

31.12.N+l 1.500 5.438 x 10% = 544

31.12.N+2 1.500 4.482 x 10% = 448

31.12.N+3 1.500 3.430 x 10% = 343

31.12.N+4 1.500 2.273 x 10% = 227

Anul N+5 1.000 -

valoarea reziduala

Total 14.500 2.193

Plata avansului se inregistreaza astfel:

7.440 lei 6.000 lei

1.440 lei

%

4093

Avansuri aeordate pentru

imobilizari eorporale 4426

TVA deduetibila

=

- lei

Principal Sold ramas

- 12.307

6.000 12.307 - 6.000 = 6.307

1.500 - 631 = 869 6.307 - 869 = 5.438

1.500 - 544 = 956 5.438 - 956 = 4.482

1.500 - 448 = 1.052 4.482 - 1.052 = 3.430

1.500 - 343 = 1.157 3.430 - 1.157 = 2.273

1.500 - 227 = 1.273 2.273 - 1.273 = 1.000

1.000 0

12.307

512 Conturi eurente

ta banci

7.440 lei

Page 100: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

�i:

6.000 lei 167

Alte imprumuturi �i datorii asimilate

= 4093

Avansuri acordate pentru

imobilizari corporale

b) lntrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:

12.307 lei 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

= 167

Alte imprumuturi �i datorii asimilate

�i dobanda evidentiata in conturi extrabilantiere pentru total:

Debit 8051 Dobanzi de platit 2.193 lei

c) Factura aferenta ratei 1:

1.860 lei 869 lei

631 lei

360 lei

%

167

Alte imprumuturi �i datorii asimilate

666

Cheltuieli privind dobanzile

4426

(1.SOOleix24%) TVA deductibila

= 404

Furnizori de imobilizari

concomitent, se diminueaza dobanzile evidentiate extrabilantier:

Credit 8051 Dobanzi de platit 631 lei

plata facturii:

1.860 lei 404

Furnizori de imobilizari

= 512

Conturi curente la banci

d) Amortizarea activului (12.307 lei I 5 ani = 2.461,4 lei/an):

2.461,4 lei

Ill

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

6.000 lei

12.307 lei

1.860 lei

1.860 lei

2.461,4 lei

Page 101: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

e) Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala:

1.240 lei

1.000 lei

240 lei

�i plata:

1.240 lei

%

167

Alte imprumuturi

�i datorii asimilate

4426

TVA deductibila

404

Furnizori

de imobilizari

=

=

Exemplul llustrativ 60

404

Furnizori

de imobilizari

512

Conturi curente

la banci

1.240 lei

1.240 lei

La data de 01.05.N, Alfa a inchiriat, pentru un an, o cladire de la

societatea Beta. Chiria lunara este de SO.OOO lei, valoarea neta a

cladirii este de BOO.OOO lei, durata de viata utila ramasa este de

40 de ani, metoda de amortizare.este cea liniara.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la locatar:

a) Valoarea de inventar a cladirli luate cu chirie;

b) Chiria lunara �i plata acesteia.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,ln contabilitatea locatarului, bunurife luate in leasing operational sunt evidenfiate in con­turi de evidenta din afara bilantului." (pet. 218-( 1 ))

,,Sumele platite sau de p/atit se inregistreaza in contabilitatea locatarului ea o cheltuiala in contu/ de profit �i pierdere, conform contabilitafii de angajamente." (pet. 218-(2))

Prin urmare:

a) La data de 01.05.N, valoarea de inventar a cladirii luate cu chirie se inregistreaza

intr-un cont extrabilantier:

Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate BOO.OOO lei

b) Recunoa�terea chiriei lunare drept cheltuiala:

Page 102: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

62.000 lei

SO.OOO lei

%

612

Cheltuieli cu redeventele,

locatiile de gestiune

�i ehiriile

1 2.000 lei 4426

TVA deduetibila

= 401

Furnizori

eoncomitent, extraeontabil, se diminueaza rata de leasing:

62.000 lei

Credit 8036 Redevente, loeatii de gestiune, ehirii �i alte datorii asimilate SO.OOO lei

plata ehiriei:

62.000lei

Rezolvare:

401

Furnizori

=

Exemplul ilustrativ 61

512

Conturi eurente

la banci

Reluand datele din problema anterioara, se eere:

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la locator:

a) Chiria lunara �I incasarea ei;

b) Amortizarea lunara a cladirii.

OMFP nr. 1.802/2 014 precizeaza:

.62.000lei

,,La contabilizarea operafiunilor de leasing operafional, locatorul trebuie so prezinte bu­nurile date in regim de leasing operational in conturile de imobilizari necorporale �; imo­bilizari corporale, in conformitate cu natura acestora." (pet. 217-(1))

,,Sumele incasate sau de incasat se inregistreaza fn contabilitatea locatorului ea un venit in con tu I de profit �i pierdere, conform contabilitafii de angajamente." (pet. 217-(2))

,,in cazul leasingului operafional, bunurile sunt supuse amortizarii de catre locator, pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia." (pet. 214-(3))

Prin urmare:

a) Factura privind chiria lunara:

-,

Page 103: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

62.000 lei 4111 = % 62.000 lei Clienti 706 SO.OOO lei

Venituri din redevente, locatii de gestiune

�i chirii / 4427 12.000 lei

TVA colectata

incasarea:

62.000 lei 512 = 4111 J 62.000 leiConturi curente Clienti

la banci

b) Amortizarea lunara (800.000 lei I 40 ani x 1 luna I 12 luni = 1.667 lei):

1.667 lei

Rezolvare:

6811 Cheltuieli

de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor

= 2812 Amortizarea

construqiilor

1.667 lei 1..

Exemplul ilustrativ 62 ------------,

Entitatea Alfa ii inchiriaza· entitatii Beta o cladire in urmatoarele conditii: perioada contractului de inchiriere 1 an; chiria se plate�te trimestrial la data de 10 a primei luni cl trimestrului; chiria lunara 5.000 lei; chiria primei luni 1.500 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, se cere: a) Calculati contraprestatia aferenta contractului de inchiriere;b) Calculati ce valoare se recunoa�te lunar la venituri sau la

cheltuieli;c) Prezentati, la chiria�, inregistrarile contabile lunare aferente

trimestrului I.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,La negocierea sau la renegocierea unui leasing operational, locatorul fi poate oferi loca­tarului anumite stimulente pentru a incheia contractul. Exemple de astfel de stimulente sunt plata unui avans in numerar catre locator sau rambursarea ori asumarea de catre

Page 104: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

locator a costurilor locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, modernizari ale actlvului in regim de leasing $i costuri aferente unui angajament anterior de contract de leasing al locatarului). Alternativ, se poate conveni ea, in perioadele initiale ale duratei contractului de leasing, locatarul sa plateasca o chirie mai mica sau sa nu plateasca deloc." (pet. 221)

,,Toate stimulentele acordate pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit trebuie recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contrapresta­tiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulen­tului, de forma sau de momentul in care se face plata." (pet. 222-(1))

,,Stimulentele dintr-un leasing operational se refera la contraprestatia pentru utilizarea bu­nului in sistem de leasing. Costurile suportate de locator drept stimulente pentru incheie­rea unui nou contract de leasing sau pentru reinnoirea unuia existent nu se considera ea facand parte din costuri/e initiate care sunt adaugate la valoarea contabila a activufui in sistem de leasing." (pet. 222-(2))

,,De exemplu, in cazul incheierii unui nou contract de leasing pentru care, drept stimulent acordat locatarului pentru participarea la noul contract de leasing, locatorul este de acord sa plateasca cos tu rile de reamplasare ale locatarului, sa contribuie la plata unor cheltuieli de amenajare/modernizare efectuate de locator sau este de acord ea pentru o perioada sa nu incaseze nicio chirie de la locator (acordarea unei perioade de gratie), atat locatorul, cat $i locatarul vor recunoa$te valoarea neta a contraprestatiei, de-a lungul duratei con­tractului de leasing, utilizand o singura metoda de amortizare." (pet. 222-(3))

,,Locatorul trebuie sa recunoasca valoarea agregata a costu/ui stimulentelor drept o dimi­nuare a venitu/ui din leasing pe durata contractuluide leasing, pe o baza liniara, cu excep­tia cazului in care o a/ta baza sistematica este reprezentativa pentru e$alonarea in timp a beneficiului activului in sistem de leasing." (pet. 223-(1))

,,Locatarul trebuie sa recunoasca beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara, cu exceptia cazului in care o a/ta baza sistematica este reprezentativa pentru e$alonarea in timp a be­neficiului locatarului rezultat din utilizarea activului in sistem de leasing." (pet. 223-(2))

,,Prevederile pet. 223 referitoare la suportarea liniara a cheltuielilor pe durata contractului se aplica $i in cazul stimulentelor acordate cu ocazia incheierii de contracte de inchiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiria$ilor." (pet. 224)

Prin urmare:

a) Contraprestatia aferenta eontraetului de inchiriere = 5.000 lei/luna x 11 luni +1.500 lei = 56.500 lei

b) Lunar se recunosc la venituri sau cheltuieli: 56.500 lei I 12 luni = 4.708 lei.

e) Tnregistrari cantabile la chiria�:

Page 105: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

luna 1, trimestrul I - chiria aferenta primului trimestru (5.000 lei/luna x 2 luni + 1.500 lei = 11.500 lei):

11.500 lei 6.792 lei (11.500 lei -

4.708 lei)

4.708 lei

�i plata:

11.500 lei

%

471

Cheltuieli inregistrate in avans

612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile

401

Furnizori

=

=

401

Furnizori

512

Conturi curente la banci

luna 2, trimestrul I - cheltuieli de reluat in luna a doua:

4.708 lei 612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile

= 471

Cheltuieli inregistrate in avans

luna 3, trimestrul I - cheltuieli aferente celei de-a treia luni:

4.708 lei 612 =

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile

%

471

Cheltuieli inregistrate in avans

401

Furnizori

11.500 lei

11.500 lei

4.708 lei

4.708 lei 2.084 lei (6.792 lel -

4.708 lel)

2.624 lei (4.708 lel-

2.084 lei)

Exemplul ilustrativ 6:3 ----------.

Rezolvare:

Reluand problema anterioara, prezentali, la proprietar, inregistrarile contabile lunare aferente trimestrului I.

f nregistrari cantabile la proprietar:

luna 1, trimestrul I - chiria aferenta primului trimestru (5.000 lei/luna x 2 luni + 1.500 lei = 11.500 lei):

Page 106: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

11.500 lei 4111 = % 11.500 lei Clienti 472 6.792 lei·

Venituri inregistrate in avans

706 4.708 lei Venituri din redevente,

locatii de gestiune �i chirii

�i incasarea:

11.500 lei 512 = 4111 11.500 lei Conturi curente Clienti

la banci

luna 2, trimestrul I - venituri de reluat in luna a doua:

4.708 lei 472

Venituri inregistrate in avans

= 706 Venituri din redevente,

locatii de gestiune �i chirii

4.708 lei

luna 3, trimestrul I - venituri aferente celei de-a treia luni:

4.708 lei 2.084 lei

2.624 lei

Ill

% 472

Venituri inregistrate in avans

4111

Clienti

=

Exemplul ilustrativ 64

706 4.708 lei Venituri din redevente,

locatii de gestiune �i chirii

Alfa achizitioneaza titluri imobilizate ale societatii Beta, in valoare totala de 100.000 lei {aqiuni la entitatile afiliate), din care 5.000 lei achitate pe loc din contul curent, 60.000 lei eliberate, dar neachltate, iar restul neeliberate.

Ca urmare a detinerii acestor titluri, Alfa are de incasat dividende in suma de 1.000 lei, din care incaseaza 800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia titlurilor;

b) Plata ulterioara a varsamintelor efectuate pentru emitent;

c) Dividendele.

Page 107: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,lmobilizarile financiare recunoscute ea activ se evalueaza la costul de achizifie." (pet. 266)

Contabilitatea titlurilor de valoare achizitionate trebuie sa tina cont de valoarea elibe­rata achitata imediat sau ulterior �i de partea neeliberata care urmeaza sa fie platita emitentului.

lmobilizarile finandare recunoscute ea active se evalueaza initial la costul de achizitie sau la valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora. in ceea ce prive�te costul de achizitie al valorilor mobiliare pe termen lung, acesta este alcatuit din pretul de achizitie plus costurile de tranzaqionare direct atribuibile achizitiei lor.

Cheltuielile accesorii privind achizitionarea imobilizarilor financiare nu afecteaza va­loarea initiala a acestora, d se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exer­dtiului.

Prin urmare:

a} Achizitia titlurilor:

100.000 lei 261 = % ]00.000 lei Aqiuni detinute 512 5.000 lei

la entitatile afiliate Conturi curente la band

404 60.000 lei Furnizori

de imobilizari 269 35.000 lei

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari

finandare

b) Plata varsamintelor:

35.000 lei - 269 = 512 35.000 lei Varsaminte de efectuat Conturi curente

pentru imobilizari la band finandare

c) Contabilizarea dividendelor neincasate:

200 lei 267 = 761 2001ei Creante imobilizate Venituri din

imobilizari finandare

incasarea dividendelor:

800 lei 5121 = 761 800 lei Conturi la banci Venituri din

in lei imobilizari finandare

El

Page 108: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 65

O entitate, Alfa, vinde aqiuni detinute la entitatile afiliate la un pret de vanzare de 1 OS.OOO lei �i plate�te un comision de 10.000 lei. Titlurile au fost achizitionate cu 80.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati vanzarea titlurilor,

incasarea contravalorii lor �i plata comisionulul.

a) Recunoa�terea pretului de vanzare ea venit:

105.000 lei 461 Debitori diver�i

= 7641 Venituri din

imobilizari financiare cedate

105.000 lei

b) Scaderea din evidenta a titlurilor la costul lor:

80.000 lei 6641 Cheltuieli privind

imobilizarile financiare cedate

= 261 Aqiuni detinute

la entitatile afiliate

80.000 lei

c) Tncasarea titlurilor cedate �i inregistrarea comisionului:

105.000 lei 95.000 lei

10.000 lei

m

%

512 Conturi curente

la banci 622

Cheltuieli privind comisioanele �i onorariile

= 461 Debitori diver�i

105.000 lei

Exemplul ilustrativ 66 -----------,

Alfa participa la capitalul social al entitatii Beta SA, nou-infiintata, cu un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator a fost stabilita la SOO.OOO lei. Aceasta participatie este

Page 109: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

recunoscuta de Alfa in categoria actiunilor detinute la entitatile afiliate. Caracteristicile echipamentului sunt: valoarea de inregistrare contabila 550.000 lei; durata de utilizare economica 5 ani. Ulterior, entitatea vinde jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social la o valoare negociata de 280.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a): Scoater�,F�in e�idei,ta a utilajului in urma participarii la

constituirea capitalului social al societatii Beta �I primirea titlurilor;

b) Tnregistrarea valorii titlurilor de participare primite careexcede valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale;

c) Vanzarea titlurilor.

Amortizarea anuala = 550;000 lei / 5 ani = 110.000 lei

a) Tnregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utiiajului:

550.000 lei 110.000 lei

440.000 lei

%

2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport 261

Actiuni detinute la entitatile afiliate

= 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

550.000 lei

b) Tnregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamorti­zata a imobilizarilor corporale (SOO.OOO lei - 440.000 lei = 60.000 lei):

60.000 lei 261

Aqiuni detinute la entitatile afiliate

c) Vanzarea titlurilor:

pretul de vanzare:

280.000 lei 461

Debitori diver�i

=

=

768

Alte venituri financiare

7641

Venituri din imobilizari financiare

cedate

60.000 lei

280.000 lei

Page 110: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

descarcarea gestiunii pentru cost:

Valoarea titlurilor.= 440.000 lei+ 60.000 lei= SOO.OOO lei

Costul titlurilor vandute = SOO.OOO lei x 50% = 250.000 lei

250.000 lei

1111

6641

Cheltuieli privind imobilizarile

financiare cedate

261

Aqiuni detinute la entitatile afiliate

/' o.����irci..t�Exemplul ilu5trativ67

250.000 lei

fn data de 21 .05.N, entitatea Alfa a achizitionat de pe piata reglementata un numar de 3.000 de aqiuni ale entitatii Beta, reprezentand 55% din aqiunile din capitalul social al acestei societati, la un pret unitar de 200 lei/aqiune, din care 10% platite pe loc, iar restul pastrate pe termen lung (mai mult de un an). in funqie de procentul de control corespunzator titlurilor, Alfa clasifica aceste imobilizari financiare concretizate in titluri cotate ea fiind actiuni detinute la entitatile afiliate. - La 30.11.N se platesc varsamintele emitentului;- La .. 31.12.N, valoarea de cotatie din ultima zi de tranzaqionare

a �ctiunilor cotate detinute la societatea Beta este de 145 lei/ac­tiune;

- La 31.12.N+ 1, valoarea de cotatie din ultima zi detranzaqionare a aqiunilor cotate detinute la societatea, Beta .este de 120 lei/aqiune;

- La 31.12.N+2, valoarea de cotatie din ultima zi detranzaqionare a aqiunilor cotate detinute la societatea Betaeste de 180 lei/aqiune;

- La 21.09.N+3, entitatea Beta ii comliflica etititatii Alfa ea, inconformitate cu hotararea Adunarii generale, se niajoreazacapitalul social al entitatii Beta cu rezervele existente in soldulcontului 1068,,Alte rezerve''. Drept urmare, se inregistreaza ocre�tere a valorii nominale a aqiunilor societatii Beta cu 12 lei/ac-

. liline; - La 31.12.N+ 3, entitatea Alfa constata ea valoarea de cotatie

din ultima zi de tranzactionare a unei aqiuni cotate aferenteentitatii Beta este de 217 lei;

- La 21.06.N+3, entitatea Alfa hotara�te sa vanda titluriledetinute la entitatea Beta, la pretul de 310 lei/aqiune,tranzaqJa fiind efectuata pe piata reglementata.

Conform OMFPnr. 1.802/2014, contabilizati in ordine cronologica tranzactiile de mai sus.

Page 111: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

a) 21.05.N - achizitia titlurilor (3.000 aqiuni x 200 lei/aqiune = 600.000 lei, din care600.000 lei x 10% = 60.000 lei platiti pe loc):

600.000 lei 261 = Aqiuni detinute

la entitatile afiliate

b) 30.11.N - plata varsamintelor:

540.000 lei 2691

Varsaminte de efectuat privind aqiunile

detinute la entitatile afiliate

=

%

2691

Varsaminte de efectuat privind actiunile

detinute la entitatile afiliate

600.000 lei 540.000 lei

5121 60.000 lei Conturi· la banci

in lei

5121

Conturi la banci in lei

540.000 lei

c) 31.12.N - valoarea de cotatie de 145 lei/actiune este mai mica decat valoarea deintrare de 200 lei/aqiune, deci titlurile sunt'depreciate �i se constituie o ajustare pen­tru depreciere (3.000 aqiuni x (200 lei/aqiune - 145 lei/aqiune) = 165.000 lei):

165.000 lei ·6863

Cheltuieli financlare privind ajustarile pentru pierderea

de valoare a imobilizarilor financiare

= 2961

Ajustari pentru pierderea de valoare a aqiunilor detinute la entitatile afiliate

165.000 lei

d) 31.12.N+ 1 - valoarea de cotatie de 120 lei/aqiune este mai mica decat valoareade intrare de 200 lei/aqiune, deci titlurile sunt depreciate, ajustarea pentru deprecierenecesara fiind: 3.000 actiunl x (200 lei/aqiune - 120 lei/aqiune) = 240.000 lei.

Din anul precedent exista constituita o ajustare de 165.000 lei, deci pentru anul N+ 1 trebuie sa majoram ajustarea existenta cu 240.000 lei - 165.000 lei= 75.000 lei:

75.000 lei 6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea

de valoare a imobilizarilor financiare

= 2961

Ajustari pentru pierderea de valoare a aqiunilor detinute

. la entitatile afiliate

75.000 lei

Page 112: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

e) 31.12.N+2 - valoarea de cotatie de 180 lei/aqiune este mai mica decat valoareade intrare de 200 lei/actiune, deci titlurile sunt depreciate, ajustarea pentru deprecierenecesara fiind: 3.000 actiuni x (200 lei/aqiune -180 lei/aqiune) = 60.000 lei.

Din anul precedent exista constituita o ajustare de 240.000 lei, deci pentru anul N+2 trebuie sa diminuam ajustarea existenta cu 240.000 lei - 60.000 lei = 180.000 lei, prin reluarea ei la venituri:

180.000 lei 2961

Ajustari pentru pierderea de valoare a aqiunilor detinute la entitatile afiliate

= 7863

Venituri financiare din ajustari pentru

pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

180.000 lei

f) 21.09.N+3-Alfa va inregistra pentru aqiunile entitatii Beta pe care le detine plusulde valoare nominala de 3.000 actiuni x 12 lei/aqiune = 36.000 lei:

36.000 lei 261

Actiuni detinute la entitatile afiliate

= 768

Alte venituri financiare

36.000 lei

g) 31.12.N+3 -valoarea de cotatie de 217 lei/aqiune este mai mare decat valoareade intrare de 200 lei/aqiune, deci ajustarea pentru depreciere existenta se anuleazapentru soldul ei de 60.000 lei:

60.000 lei 2961

Ajustari pentru pierderea de valoare a aqiunilor detinute la entitatile afiliate

h) 21.06.N+3 -vanzarea actiunilor:

= 7863

Venlturi financiare din ajustari pentru

pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

60.000 lei

pentru pretul de vanzare (3.000 aqiuni x 310 lei/actiune = 930.000 lei):

930.000 lei 461

Debitori diver�i = 7641

Venituri din imobilizari financiare

cedate

930.000 lei

scoaterea din evidenta pentru costul lor total de 600.000 lei + 36.000 lei =636.000 lei:

636.000 lei

m

6641

Cheltuieli privind imobilizarile

financiare cedate

= 261

Actiuni detinute la entitatile afiliate

636.000 lei

Page 113: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 68

In data de 21.05.N, Alfa a achizitionat 2.000 de aqiuni la institutia de credit Casa Credit, societate nelistata, la un pret unitar negociat de 5.000 lei/aqiune. In funqie de procentul de control corespunzator titlurilor, Alfa clasifica imobilizarile financiare necotate drept actiuni detinute la entitatile asociate. - La 31.12.N, institutia de credit Casa Credit a intrat in

incapacitate de plata, iar Banca Centrala i-a retras autorizatiade funqionare, declan�andu-se procedura falimentului; drepturmare, pentru aqiunile necotate se inregistreaza o pierderede valoare estimata la 40%;

- La 31.12.N+ 1, entitatea Alfa constata ea lichidarea institutieide credit Casa Credit este in curs de desfa�urare; drepturmare, pentru aqiunile necotate se inregistreaza o pierderesuplimentara de valoare, estimata la 30% din valoarea initiala aacestora;

- La 21.06.N+2, entitatea Alfa prime�te o comunicare din partealichidatorului institutiei de credit Casa Credit,.potrivit careia,in urma procesului de lichidare, s-a virat suma de 3.000.000 leiaferenta aqiunilor detinute de entitatea Alfa.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl in ordine cronolt>gica tranzactiile de mai sus.

a) 21.05.N - achizitia intereselor de participare (2.000 aqiuni x 5.000 lei/aqiune =10.000.000 lei):

10.000.000 lei 262

Aqiuni detinute la entitati asociate

= 2692 10.000.000 lei Varsaminte de efectuat

privind aqiunile detinute la entitati

asociate

b) 31.12.N - constituirea unei ajustari pentru depreciere pentru pierderea estimata10.000.000 lei x 40% = 4.000.000 lei):

4.000.000 lei 6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea

de valoare a imobilizarilor financiare

= 2962

Ajustari pentru pierderea de valoare a aqiunilor detinute la entitati asociate

�i entitati controlate in comun

4.000.000 lei

Ill

Page 114: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

c) 31.12.N+ 1 - recunoa$tetea ajustarii suplimentare (10.000.000 lei x 30% =

3.000.000 lei):

3.000.000 lei 6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea

de valoare a imobilizarilor financiare

= 2962

Ajustari pentru pierderea de valoare a aqiunilor detinute la entitati asociate

$i entitati controlate in comun

3.000.000 lei

d) 21.06.N+ 2:

trecerea pe cheltuieli a contravalorii actiunilor detinute la Casa Credit, pentru va­loarea lor de intr.are:

10.000.000 lei 6641

Cheltuieli privind imobilizarile

financiare cedate

= 262

Aqiuni detinute la entitati asociate

10.000.000 lei

anularea ajustarilor cumulate de 7.000.000 lei (4.000.000 lei+ 3.000.000 lei) ea ur­mare a inregistrarii pierderii de valoare:

7.000.000 lei 2962

Ajustari pentru pierderea de valoare a aqiunilor detinute la entitati asociate

$i entitati controlate in comun

= 7863 7.000.000 lei Venituri financiare din ajustari pentru

pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

incasarea sumei de 3.000.000 lei virate de lichidator:

3.000.000 lei

Ill

5121

Conturi la banci in lei

=

Exemplul ilustrativ 69

768

Alte venituri financiare

3.000.000 lei

O entitate acorda la 01.01.N doua imprumuturi pe termen de 5 ani, unul in valoare de 100.000 lei unei filiale $i altul in valoare de 200.000 lei unei alte societati. Dobanda anuala de incasat se calculeaza la o rata de 20%, iar rambursarea se va face la sfar$itul celor 5 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza\i:

Page 115: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

a) Acordarea imprumuturilor pe termen lung;b) Dobanda anuala de incasat aferenta imprumuturilor pe

termen lung acordate;c) lncasarea dobanzii anuale;d) lncasarea imprumuturilor acordate la sfar�itul celor 5 ani.

Rezolvare:

a) Acordarea imprumuturilor pe termen lung:

300.000 lei 100.000 lei

200.000 lei

% 2671

Sume de incasat de la entitatile afiliate

2675 Tmprumuturi

acordate pe termen lung

= 5121 Conturi la banci

in lei

300.000 lei

b) Dobanda anuala de incasat aferenta imprumuturilor pe termen lung acordate:

Dobanda anuala de incasat de la filiala = 100.000 lei x 20% = 20.000 lei

Dobanda anuala de incasat de la entitatea din afara grupului = 200.000 lei x 20% =40.000 lei

60.000 lei 40.000 lei

20.000 lei

% 2676

Dobanda aferenta imprumuturilor

acordate pe termen lung

2672 Dobanda aferenta sumelor de incasat

de la entitatile afiliate

c) Tncasarea dobanzii anuale:

60.000 lei 5121 Conturi la banci

in lei

=

766 Venituri din

dobanzi

%

2676 Dobanda aferenta imprumuturllor

acordate pe termen lung

2672 Dobanda aferenta sumelor de incasat

de la entitatile afiliate

60.000 lei

60.000 lei 40.000 lei

20.000 lei

Ill

Page 116: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

d) f ncasarea imprumuturilor a cord ate la sfar�itul celor 5 ani:

300.000 lei

Rezolvare:

5121

Conturi la banci in lei

=

Exemplul ilustrativ 70

%

2671

Sume de incasat de la entitatile afiliate

300.000 lei 100.000 lei

2675 200.000 lei imprumuturi

acordate pe termen lung

Alfa ii acorda entitatii Beta un imprumut de 100.000 lei pe termen de 2 ani, rambursabil in rate constante, cu o dobanda anuala de 20%, care trebuie platita la sfar�itul fiecarui an. Dobanda din primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul celui de-al doilea an.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Acordarea imprumutului;b) lnregistrarea dobanzii cuvenite in primul an;c) lncasarea dobanzii restante in cursul celui de-al doilea an;d) Rambursarea imprumutului.

a) Acordarea imprumutului:

100.000 lei 2675

imprumuturi acordate

pe termen lung

= 5121

Conturi la banci in lei

100.000 lei

b) inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an (100.000 lei x 20% = 20.000 lei):

20.000 lei 2676

Dobanda aferenta imprumuturilor

acordate pe termen lung

= 766

Venituri din dobanzi

c) incasarea dobanzii restante in cursul celui de-al doilea an:

20.000 lei

Page 117: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

20.000 lei 5121 = 2676 20.000 lei Conturi la band Dobanda aferenta

in lei imprumuturilor acordate pe termen lung

d) Rambursarea imprumutului:

SO.OOO lei

Rezolvare:

5121 = 2675 SO.OOO lei Conturi la band imprumuturi

in lei a cord ate pe termen lung

Exemplul ilustrativ 71 --------�

O sodetate-mama acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 100.000 lei pe o durata de 2 ani, cu o dobanda preferentiala de 20% pe an. imprumutul se restituie in doua tran�e egale la sfar�itul fiecarui an, cand se incaseaza �i dobanzile anuale. Ulterior, filiala a intrat in stare de faliment, motiv pentru care nu s-au mai incasat rata din anul al doilea �i dobanda aferenta, carese includ in pierderi.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Acordarea imprumutului;b) lncasarea dobanzii in primul an;c) Rambursarea primei rate;d) Dobanda cuvenita in anul al doilea;

e) Dobanda nerecuperata �i rata neachitata.

a) Acordarea imprumutului:

100.000 lei 2671

Sume de incasat de la entitatile afiliate

= 5121

Conturi la band in lei

b) lncasarea dobanzii in primul an (100.000 lei x 20% = 20.000 lei):

20.000 lei 5121

Conturi la band in lei

= 766

Venituri din dobanzi

100.000 lei

20.000 lei

Ill

Page 118: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

c) Rambursarea primei rate a imprumutului (100.000 lei I 2 ani = SO.OOO lei):

SO.OOO lei 5121

Conturi la banci in lei

= 2671 Sume de incasat de la entitatile afiliate

SO.OOO lei

d) Dobanda cuvenita in anul al doilea, calculata la imprumutul ramas (100.000 lei x20% - SO.OOO lei) = 10.000 lei):

10.000 lei 2672 Dobanda aferenta sumelor de incasat

de la entitatile afiliate

= 766 Venituri din

dobanzi

10.000 lei

e) lncluderea la pierderi a dobanzii nerecuperate �i a ratei neachitate:

60.000 lei 663 Pierderi din creante

legate de participatii

= %

2672 Dobanda aferenta sumelor de incasat

de la entitatile afiliate

60.000 lei 10.000 lei

2671 SO.OOO lei Sume de incasat de la entitatile afiliate

:> Contabilitatea activelor circulante

Ill

Exemplul ilustrativ 72 ----------.

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime in suma de 5.000 lei �i un stoc initial de marfuri in suma de 6.000 lei. in cursul lunii au loc urmatoarele operatii:

a) Achizitia de materii prime in valoare de 3.000 lei, TVA 24%;

b) Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, TVA 24%;c) Consumul de materii prime la costul de 1.500 lei;

d) Vanzarea de marfuri la pretul de vanzare de 8.000 lei, cost deachizitie 4.500 lei.

La inventarierea de la sfar�itul lunii, stocurile finale faptice au fost: materii prime 6.600 lei �i marfuri 3.300 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii metodei inventarului permanent.

Page 119: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,f n condifiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate opera­fiunile de intrare �; ie�ire, ceea ce permite stabilirea �; cunoa�terea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat �; valoric." (pet. 290)

Prin urmare, operatiile de mai sus se vor inregistra astfel:

a) Achizitia de materii prime:

3.720 lei o/o 3.000 lei 301

Materii prime 720 lei 4426

TVA deductibila

b) Achizitia de marfuri:

2.480 lei o/o 2.000 lei 371

Marfuri 480 lei 4426

TVA deductibila

c) Consumul de materil prime:

1.500 lei 601

Cheltuieli cu materiile prime

d) Vanzarea de marfuri:

d1) recunoa�terea venitului din vanzare:

9.920 lei 4111

Clienti

d2) descarcarea gestiunii:

4.500 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

=

=

=

=

=

401

Furnizori

401

Furnizori

301

Materii prime

o/o 707

Venituri din vanzarea marfurilor

4427

TVA colectata

371

Marfuri

3.720 lei

2.480 lei

1.500 lei

9.920 lei 8.000 lei

1.920 lei

4.500 lei

Page 120: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

e) Situatia in conturi:

D 301 c D Si 5.000 1.500 (c) Si 6.000 (a) 3.000 (b) 2.000

Sfd 6.500

el) diferente constatate la inventar pentru materiile prime:

Sold scriptic (Sold final debitor) 6.500 lei

Sold faptic 6.600 lei

Tnregistrarea plusului de materii prime: 100 lei

371 c

4.500 (d2)

Sfd 3.500

100 lei 301 Materii prime

= 601 Cheltuieli cu

materiile prime

100 lei

e2) diferente constatate la inventar pentru marfuri:

Sold scriptic (Sold final debitor) 3.500 lei

Sold faptic

Tnregistrarea minusului de marfuri:

3.300 lei

2001ei

2001ei

607 Cheltuieli

privind marfurile

= 371 Marfuri

200 lei

Exemplul ilustrativ 7B -----------.

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime in suma de 5.000 lei �i un stoc initial de marfuri in suma de 6.000 lei. Tn cursul lunii au lac urmatoarele operatii:

a) Achizitia de materii prime in valoare de 3.000 lei, TVA 24%;

b) Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, TVA 24%;

c) Consumul de materii prime la costul de 1.500 lei;

d) Vanzarea de marfuri la pretul de vanzare de 8.000 lei, cost deachizitie 4.500 lei.

La inventarierea de la sfar�itul lunii, stocurile finale faptice au fast: materii prime 6.600 lei �i marfuri 3.300 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii metodei lnventaruluj intermitent .

Page 121: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,lnventarul intermitent consta in stabilirea ie�irilor �; inregistrarea /or in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfar�itul perioadei." (pet. 291-(1))

,,Entitafile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea fap­tica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligafii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea �; efectuarea inventa­rierii elementelor de natura active/or, datoriilor �; capitalurilor proprii.'1 (pet. 291-(2))

,,Metoda inventarului intermitent consta in faptu/ ea intra rile de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli." (pet. 291-(3))

,,Stabilirea ie�irilor de stocuri in cursul perioadei are la baza lnventarierea faptica a sto­curilor la sfar�itul perioadei. /e�irile de stocuri se determina ea diferenfa intre valoarea stocurilor inifiale, la care se adauga valoarea intrari/or, �; valoarea stocurilor la sfar�itul perioadei stabilite pe baza inventarului." (pet. 291-(4))

Prin urmare, operatiile de mai sus se vor inregistra in contabilitate astfel:

a) Achizitia de materii prime:

3.720lgi %

3.000 lei 601

Cheltuieli cu materiile prime

720 lei 4426

TVA deductibila

b) Achizi1ia de marfuri:

2,48Q !gi %

2.000 lei 607

Cheltuieli privind m,arfurile

480 lei 4426

TVA deductibila

=

=

401

Furnizori

401

Furnizori

3.720 lei

2.480 lei

c) Consumul de materii prime nu se inregistreaza. Acesta se determina la sfar�itulperioadei pe baza relatiei:

le�iri = Sold initial + lntrari - Sold final stabilit la inventar

le�iri = 5.000 lei + 3.000 lei - 6.600 lei = 1.400 lei

d) Vanzarea de marfuri:

pretul de vanzare:

Ill

Page 122: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

9.920 lei 4111

Clienti

= % 9,920 lei 707 8.000 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 1.920 lei TVA colectata

le$irile de marfuri nu se inregistreaza. Acestea se determlna la sfar$itul perioadei pe baza relatiel:

le�iri = Sold initial+ lntrari - Sold final stabilit la inventar

le�iri = 6.000 lei + 2.000 lei -.3.300 lei = 4.700 lei

e) Anularea soldurilor initiale:

pentru materiile prime:

5.000 lei 601

Cheltuieli cu materiile prime

pentru marfuri:

6.000 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

f) Preluarea soldurilor finale:

pentru materiile prime:

6.600 lei 301

Materii prime

pentru marfuri:

3.300 lei 371

Marfuri

=

=

=

=

301

Materii prime

371

Marfuri

601

Cheltuieli cu materille prime

607

Cheltuieli privind marfurile

5.000 lei

6.000 lei

6.600 lei

3.300 lei

Exemplul ilustrativ 74 ---�----�

Alfa detine la inceputul lunil martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei �i un stoc initial de produse in curs de executie in suma de 6.000 lei.1n cursul lunii au loc. operatiile:

Page 123: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

a) Obtinerea de produse finite in valoare de 3.000 lei;b) Vanzarea de produse finite la pretul de vanzare de 8.000 lei,

cost de produqie 4.500 lei.

La inventarierea de la sfar�itul lunii, stocurile finale faptice al,J fost: prod use finite 3.600 lei �i prod use in curs de executie 5.800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii metodei inventarului permanent.

Rezolvare:

a) Obtinerea de produse finite:

3.000 lei 345 Produse finite

b) Vanzarea de produse finite:

b 1) recunoa�terea venitului din vanzare:

9.920 lei 4111

Clienti

=

=

711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

%

7015 Venituri din

vanzarea produselor finite

4427 TVA colectata

b2) descarcarea din gestiune a produselor finite vandute:

4.500 lei 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

c) Situatia in conturi:

D Si 5.000 (a) 3.000

345

4.500 (b2)

Sfd 3.500

=

c

345 Produse finite

cl) diferente constatate la inventar pentru produsele finite:

3.000 lei

9.920 lei 8.000 lei

1.920 lei

4.500 lei

..

Page 124: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Sold scriptic (Sold final debitor) Sold faptic f nregistrarea plusului de materii prime:

100 lei 345 Produse finite

3 .5 00 lei 3.6 00 lei

100 lei

=

c2) pentru productia in curs de executie:

Sold scriptic (Sold final debitor) 6.000 lei Sold faptic 5.800 lei f nregistrarea minusului pentru productia in curs de executie: 200 lei

200lei 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

=

Exemplul ilustrativ 75

711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

331 Prod use in curs

de executie

100 lei

200lei

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei �i un stoc initial de produse in curs de executie in suma de 6.000 lei. Tn cursul lunii au loc operatiile: a) Obtinerea de produse finite in valoare de 3.000 lei;b) Vanzarea de produse finite la pretul de vanzare de 8.000 lei,

cost de produqie 4.5 00 lei.

La inventarlerea de la sfar�itul lunii, stocurile finale faptice au fost: produse finite 3.6 00 lei �i produse in curs de executie 5 .800 lei .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai sus in condltiile utilizarii metodei inventarului intermitent.

Rezolvare:

a) Obtinerea de produse finite: nu se contabilizeaza.

b) Vanzarea de produse finite:

recunoa�terea venitului din vanzare:

9 .920 lei

4111 Clienti

= % 7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

9.920 lei 8.000 lei

1.920 lei

Page 125: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

descarcarea de gestiune: nu se contabilizeaza.

c) Anularea soldurilor initiale:

11.000 lei 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor deproduse

= %

345

Produse finite 331

Produse in curs de executie

11.000 lei 5.000 lei

6.000 lei

d) Preluarea soldurilor finale:

9.400 lei 3.600 lei

5.800 lei

Rezolvare:

% 345

Produse finite 331

Produse in curs de executie

= 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

9.400 lei

Exemplul ilustrativ 76 --------�

Alfa se aprovizioneaza cu materii prime: 20 buc. x 200 lei/buc. =4.000 lei pret de cumparare �i cheltuieli de transport 1.000 lei. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA poate firecuperata de la autoritatea fiscala;

b) Achizitia matei'iilor prime in cazul in care TVA nu poate firecuperata de la autoritatea fiscala.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,( ... ) costul de achizifie al stocurilor cuprinde: preful de cum pa rare, taxele de import �i alte taxe (cu excepfia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritafile fiscale), cheltuieli/e de transport, manipulare �i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizifiei bunurilor respective.

f n cos tu I de achizifie se lnclud, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuieli/e cu obfinerea de autorizatii �i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuiblle direct bunurilor res­pective.

Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie �i atunci cand funcfia de apro­vizionare este externa/izata; ( ... )" (pet. 8)

Page 126: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Prin urmare:

• Pret de cumparare = 20 buc. x 200 lei/buc.

+ Cheltuieli de transport

4.000 lei

1.000 lei

= Cost de achizitie 5.000 lei

1.200 lei + TVA = 5.000 lei x 24%

= Total factura 6.200lei

a) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA poate fi recuperata de la autoritateafiscala:

6.200 lei 5.000 lei

1.200 lei

o/o

301

Materii prime 4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori 6.200 lei

b) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA nu poate fi recuperata de la autori­tatea fiscala:

6.200 lei 301

Materii prime = 401

Furnizori 6.200 lei

Exemplul ilustrativ 7.7 -----------.

Alfa achizitioneaza combustibil in valoare de 3.000 lei, TVA 24%, conform facturii, destinat unui vehicul pentru care este limitat dreptul de deducere a TVA conform art. 1451 din Codul fiscal.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati achizitia in

conditiile in care combustibilul nu este stocat.

Nota:

Articolul 1.451 alin. (1) din Codul fiscal precizeaza urm�toarele: ,,Prin excepfie de.la prevederi/e art. 145 se limiteaza la 50% dreptul

de deducere a taxei aferente cumpararii, achizifiei intracomunitare,

importului, inchirierii sou leasingului de vehicule rutiere motorizate

�; a taxei aferente cheltulelilor legate de vehiculele aflate in proprletatea sou in foloslnfa persoanei impozabi/e, in cazui

in care vehiculele nu sunt uti/izate exclusiv in scopul activitafii

economice".

Page 127: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Normele metodologice de aplicare a art. 145 1 din Codul fiscal men1ioneaza ea prin cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinla persoanei impozabile se intelege

orice cheltuieli direct atribuibile unui vehicul, cum sunt cheltuielile de reparafii, de intrefinere, cheltuielile cu /ubrifianfi, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru funcfionarea vehicufufui. Nu reprezinta cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi

direct atribuibile pentru un anumit vehicul.

Potrivit art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, nu sunt deductibile ,,50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitafii economice: cu o masa tota/a maxima autorizata care so nu depa�easca 3.500 kg �i care so nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzdnd �i scaunul �oferului, aflate in proprietatea sau in folosinfa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situafiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categoril: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenfa, servicii de

paza �i proteefie �i servicii de curierat;2. vehicu/efe utilizate de agenfii de vdnzari �i de achizifii;3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata,

inclusiv pentru serviciile de taximetrie;4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv

pentru inchirierea catre a/tepersoane sau pentru instruire decatre �colile de �oferi;

5. vehiculele uti/izate ea marfurifn scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenfa aces tor prevederi nu includ cheltuie/ile privind amortizarea". . ' �

Tn normele de.aplicare a art. 21 din Codul fiscal se precizeaza ea aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea profitului impozabil se efectueaza dupa aplicarea limitarii aferente taxei pe valoarea adaugata, respectiv aceasta se aplica �i asupra taxei pe valoarea adaugata pentru care nu

s-a acordat drept dededucere din punctul de,vedere al taxei pevaloarea adaugata.

a) Achizitia combustibilului:

m

Page 128: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

3.720 lei % = 401 3 .720 lei1.500 lei 6022/deductibil Furnizori

Cheltuieli privind combustibllii

1.500 lei 6022/nedeductibil Cheltuieli privind-

combustibilii 360lei 4426/deductibil

TVA deductibila 360lei 4426/nedeductibil

TVA deductibila

b) lncluderea TVA in costul de achizitie al combustibilului:

360lei 180 lei

180 lei

% 6022/deductibil Cheltuieli privind

combustibilii 6022/nedeductibil Cheltuieli privind

combustibilii

= 4426/nedeductibil TVA deductibila

3601ei

ln acest caz, cheltuiala nedeductibila cu combustibilii este de 50%, adica 1.500 lei + 180 lei = 1.680 lei.

Ill

Exemplul ilu5trativ 78-----------,

Alfa importa marfuri de la un furnizor extern, Beta , cu sediul in SUA , in urmatoarele conditii: pret de cumparare 1.500 dolari (include transportul �i asigurarea pe parcurs extern), taxa vamala 1 0,5%, TVA 24%. Cursul de schimb valutar aplicabil la data receptiei este de 3,60 lei/dolar. Cursul de schimb pentru calculul valorii in vama este de 3 ,50 lei/dolar. Pentru a aduce marfa in unitate, Alfa apeleaza la serviciile unei firme de transport intern, Delta, de la care prime�te o factura in valoare totala de 992 lei (inclusiv TVA).

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Calculati costul de achizitie;

b) Contabilizati receptla bunurilor importate;

c) Contabilizati plata TVA in vama;

d) Contabilizati factura prlmita de la furnizorul de transportintern.

Page 129: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Nota:

Taxele vamale aplicabile iricepand cu data de 01.01.2007 la punerea in libera circulatie a marfurilor provenite din tari terte sunt cele prevazute in anexa Regulamentului (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara �i statistica �i Tariful Vamal Comun. Pentru a vizualiza taxa vamala poate fi accesata baza de date nationala TARIC_RO.

f n aplicarea art. 168-172 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dlspozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, in situatia in care valoarea in vama a marfurilor este exprimata in alta moneda decat cea nationala, cursul de schimb folosit la determinarea acestei valori este cursul de schimb stabilit �i comunicat de Banca Nationala a Romaniei in penultima zi de miercuri a lunii anterioare lunii in care se utilizeaza.

Jn cazul in care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ea urmare a unei politici comune, faptul generator �i exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care intervin faptul generator �i exigibilitatea respectivelor taxe comunitare (art. 136-(1) din Codul fiscal).

Conf6rm art. 139 din Codul fiscal, baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea in vama a bunurilor, stabilita conform legislatiei vamale in vigoare, la care se adauga orice taxe, impozite, comisioane �i alte taxe datorate in afara Romaniei, precum �i cele datorate ea urmare a importului bunurilor in Romania, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata care urmeaza a fi perceputa.

Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele �i cheltuielile de ambalare, transport �i asigurare, care intervin pana la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania. Primul loc de destinatie a bunurilor ii reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania, sau, in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania.

Baza de impozitare nu cuprinde: a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile �i alte reduceri de

pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatiitaxei;

b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotararejudecatoreasca definitiva �i irevocabila, penalizarile �i oricealte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a

Ill

Page 130: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile �i/sau tarifele negociate (nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate);

c) dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentruplati cu intarziere;

d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa �iclienti, prin schimb, fara facturare; e) sumele achitate de opersoana impozabila in numele �i in contul altei persoane �icare apoi se deconteaza acesteia, precum �i sumele incasatede o persoana impozabila in numele �i in contul unei altepersoane.

Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabile�te conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama (art. 139-( 1) din Codul fiscal).

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei achitate pentru importul de bunuri (altele decat cele prevazute la art. 146 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal}, persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ea importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum �i documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. lmportatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punctul de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import, trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA �i accize (art. 146-(1) lit. c) din Codul fiscal).

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,Jn cazul bunurilor achizltionatefnsofite de facturii sau de aviz de insofire a miirfii, urmdnd ea factura sii soseascii ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data recepfiei bunurilor." (pet. 314-(4))

Prin urmare:

calculul valorii in vania:

• Pret de cumparare = 1.500 dolari x 3,50 lei/dolar

+ Taxa vamala = 5.250 lei x 10,5%

= Valoare in vama

5.250,00 lei

551,25 lei

5.801,25 lei

Page 131: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

TVA achitata in vama = 5.801,25 lei x 24% = 1.392,30 lei

a) Costul de achizitie:

• Pret de cumparare = 1.500 dolari x 3,60 lei/dolar {cursul ladata receptiei)

+ Taxa vamala

+ Cheltuieli de transport incluse in costul de achizitie atunci candfunqia de aprovizionare este externalizata {exclusivTVA) =

992 lei x 100 I 124)

= Cost de achizitie

b) Receptia bunurilor importate:

5.951,25 lei 371 Marfuri

c) Plata TVA in vama:

1.392,30 lei 4426 TVA deductibila

=

=

% 401.01

Furnizori/Beta 446

Alte impozite, taxe �i varsaminte

asimilate

5121 Conturi la banci

in lei

d) Factura primita de la furnizorul de transport intern:

992 lei 800 lei

192 lei

% 371

Marfuri 4426

TVA deductibila

= 401.02 Furnizori/Delta

5.400,00 lei

551,25 lei

800,00 lei

6.751,25 lei

5.951,25 lei 5.400,00 lei

551,25 lei

1.392,30 lei

992 lei

Exemplul ilustrativ 79 ---------,

Alfa achizitioneaza 2.000 de pungi cu scop de revanzare la pretul de 2 lei/punga, ecotaxa O, 1 lei/punga, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati achizitia pungilor.

Nota:

Potrivit Ordinului ministrului mediului �i schimbarilor climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului �i

Ill

Page 132: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor �i taxelor datorate la Fondul pentru mediu (privind modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari �i completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile �i completarile ulterioare), obligatia de a calcula �i de a plati ecotaxa in valoare de 0, 1 lei/buc. revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi �i saco�e pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, dupa cum urmeaza:

a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere,pentru pungile �i saco�ele fabricate in Romania;

b) operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalajede desfacere, pentru pungile �i saco�ele achizitionate din afaraspatiului national.

Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi �i saco�e pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxarii sunt obligati:

a) sa stabileasca lunar, pe tip de material, cantitatea �i numarulde pungi �i saco�e pentru cumparaturi, cu maner integrat sauaplicat, introduse pe piata nationala;

b) sa declare �i sa plateasca trimestrial, pana la data de 25 alunii urmatoare trimestrului in care s-a desfa�urat activitatea,cantitatile �i numarul de pungi �i saco�e pentru cumparaturi,cu maner integrat sau aplicat.

Ecotaxa este o taxa nerecuperabila care se include in costul de achizitie:

• Pret de cumparare = 2.000 pungi x 2 lei/punga 4.000 lei

2001ei

4.2001ei

1.008 lei

+ Taxe nerecuperabile (ecotaxa) = 2.000 pungi x 0, 1 lei/punga

= Cost de achizitie

+ TVA = 4.200 lei x 24%

= Total factura

Achizitia pungilor se contabilizeaza astfel:

5.208 lei 4.200 lei

1.008 lei

Ill

o/o 371

Marfuri 4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori

5.208 lei

5.208 lei

Page 133: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 80 --------�

Alfa obline din produqie proprie 2.000 de pungi la costul de produclie de 1,5 lei/punga. Ulterior, ii vinde unui client 1.800 de pungi la prelul de vanzare de 2 lei/punga, plus ecotaxa de o, 1 lei/punga, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Obtlnerea pungllor din productie proprie;b) Vanzarea pungilor.

Rezolvare:

a) Oblinerea de produse finite la cost de produqie (2.000 pungi x 1,5 lei/punga =3.000 lei):

3.000 lei 345 Produse finite

b) Vanzarea de produse finite:

711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

Pretul de vanzare = 1.800 pungi x 2 lei/punga = 3.600 lei

Ecotaxa datorata bugetului = 1.800 pungi x 0, 1 lei/punga = 180 lei

TVA colectata = (3.600 lei + 180 lei) x 24% = 907,2 lei

4.687,2 lei 4111 Clienli

= %

7015 Venituri din

vanzarea produselor finite

446

Alte impozite, taxe �i varsaminte

asimilate 4427

TVA colectata

3.000 lei

4,687.2 lei 3.600,0 lei

180,0 lei

907,2 lei

descarcarea gestiunii pentru costul de productie (1.800 pungi x 1,5 lei/punga =2.700 lei):

· ·

2.700 lei 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

= 345 Produse finite

2.700 lei

1111

Page 134: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Exemplul ilustrativ 81

Alfa rec;ep\ioneaza in data de 20.07.N marfuri in valoare de 5.000 euro primite fara factura de la un furnizor cu sediul in Franla, Cursul de schimb al BNR aplicabil la data recep\iei a fost de 4, 1820 lei/euro. La data de 30.07.N (ultima zi bancara a lunii), cursul de schimb a fost de 4, 1630 lei/euro. In data de 12.08.N se prime�te factura externa emisa in data de 10.08.N. Cursul la data facturii este de 4, 1819 lei/euro. Data exigibilita\ii TVA este 10.08.N. Achizi\ia intracomunitara se eviden\iaza in declara\ia recapitulativa �i decontul de TVA aferente lunii august.

Conform OMFP nr. 1.802/2014: a) Contabiliza1i recep1ia marfurilor;b) Contabilizali actualizarea datoriei in valuta la sfar�itul lunii

iulie N;c) Contabiliza1i TVA pe baza facturii �i preciza11 ce inregistrari

contabile se efectueaza la primirea facturii.

Nota:

Tn cazul achizi\iilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilita\ii taxei, a�a cum este stabilita la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi recep\ionate bunurile.

f n cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, daca nu a fost emisa nicio factura/ autofactura pana la data respectiva. Prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii, daca factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatoril de servicii, de la care, pana la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenfiaza distinct in contabilitate (contul 408 «Furnizori - facturi nesosite»), pe bozo documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv aserviciilor." (pet. 310-(2))

,,0 tranzacfie in valuta trebuie inregistrata inifial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nafionala a Romaniei, de la data efectuarii operafiunii." (pet. 319)

Page 135: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,La finele fiecarei /uni, creanfele �i datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al piefei valutare, comunicat de Banca Nafionala a Romdniei, din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferenfele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenfe de curs valutar, dupa caz." (pet. 325-(1))

,,in cazul bunurilor achizifionate insofite de factura sau de aviz de insofire a marfii, urmdnd ea factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data recepfiei bunurilor." (pet. 314-(4))

Prin urmare, pentru operatiile de mai sus se efectueaza urmatoarele inregistrari:

a) Receptia marfurilor provenite din achizitia intracom.unitara (5.000 euro x 4, 1820 lei/euro (cursul la data receptiei) = 20.910 lei):

20.910 lei 371 Marfuri

=

b) Evaluarea datoriei la finele lunii iulie N:

408

Furnizori -facturi nesosite

20.910 lei

Datoria la sfar�itul lunii = 5.000 euro x 4, 1630 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR, din ultima zi bancara a lunii in cauza) = 20.815 lei

Datoria contabilizata initial= 20.910 lei

Diminuarea datoriei �i recunoa�terea diferentei de curs valutar = 20.910 lei - 20.815 lei =95 lei:

95 lei 408

Furnizori -facturi nesosite

c) Primirea facturii de la furnizor:

= 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

inregistrarea TVA pe baza cursului de la data facturii:

95 lei

Baza de impozitare = 5.000 euro x 4,1819 lei/euro (cursul valutar la data facturii) = 20.909,5 lei

TVA= 20.909,5 lei x 24% = 5.018,28 lei

5.018,28 lei 4426 =

TVA deductibila

reflectarea datoriei in contul de furnizori:

Sold 408 = 20.91 O lei - 95 lei= 20.815 lei

4427

TVA colectata 5.018,28 lei

Ill

Page 136: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

20.815 lei

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

408 Furnizori -

facturi nesosite

=

Exemplul ilustrativ 82

401 Furnizori

20.815 lei

Societatea Alfa receptioneaza in data de 26.05.N marfuri in valoare de 5.000 euro primite fara factura de la un furnizor german. Cursul de schimb al BNR aplicabil la data receptiei este de 4, 1950 lei/euro. La sfar�itul lunii mai, cursul de schimb a fost de 4, 1792 lei/euro. Cursul de schimb la 15.06.N (data la care se procedeaza la autofacturare) a fost de 4,2322 lei/euro. Tn data de 23.06.N, societatea prime�te factura externa emisa la 19.05.N. Cursul la data facturii este de 4, 1949 lei/euro.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Receptia marfurilor provenite din achizitia intracomunitara;

b) Actualizarea datoriei fata de furnlzor la sfar�itul lunii mai;

c) Autofacturarea;

d) Primlrea facturii.

Nota:

Normele metodologice date in aplicarea art. 135 din Codul fiscal precizeaza urmatoarele: ,,Oaca beneficiarul nu a primit o factura de la furnizor pdna in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut Joe faptu/ generator, are obligafia sa emita autofactura prevazuta la art. 155 1 a/in. (1) din Codul fiscal. Pentru determinarea taxei se utilizeaza cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal, respectiv eel din data emiterii autofacturii. Tn situafia in care, ulterior emiterii autofacturii, beneficiarul prime�te factura de la furnizor, care este emisa la o data anterioara datei autofacturii, acesta are obligafia de a ajusta baza de impozitare in funcfie de cursul de schimb in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor".

a) Receptia marfurilor provenite din achizitia intracomunitara (5.000 euro x 4, 1950 lei/euro = 20.975 lei):

20.975 lei

371

Marfuri = 408

Furnizori -facturi nesosite

20.975 lei

Page 137: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Actualizarea datoriei fata de furnizor la cursul de inchidere (la 30.05.N):

Datoria la sfar�itul lunii = 5.000 euro x 4, 1792 lei/euro = 20.896 lei

Datoria contabilizata anterior= 20.975 lei

Diferenta de curs valutar = 20.975 lei - 20.896 lei = 79 lei

791ei 408

Furnizori -facturi nesosite

= 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

c) Tnregistrarea TVA pe baza autofacturarii, in data de 15.06.N:

Valoarea marfurilor = 5.000 euro x 4,2322 lei/euro = 21.161 lei

TVA= 21.161 .. lei x 24% = 5.078 lei

5.078 lei 4426

TVA deductibila

= 4427

TVA colectata

791ei

5.078 lei

d) Primirea facturii de la furnizor genereaza stornarea inregistrarii efectuate pentruTVA pe baza autofacturarii (deoarece data facturii este anterioara datei de 15 a luniiurmatoare �i, prin urmare, exigibilitatea TVA survine la data facturii):

(5.078 lei) 4426

TVA deductibila

4427

TVA colectata

inregistrarea TVA pe baza cursului de la data facturii:

Valoarea marfurilor = 5.000 euro x 4, 1949 lei/euro = 20.974 lei

TVA= 20.974 lei x 24% = 5.033 lei

5.033 lei 4426

TVA deductibila

= 4427

TVA colectata

(5.078 lei)

5.033 lei

reflectarea datoriei in contul de furnizori, deoarece a sosit factura (20.975 lei - 79 lei = 20.896 lei):

20.896 lei 408

Furnizori -facturi nesosite

= 401

Furnizori 20.896 lei

Page 138: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 85 -----------,

Alfa vinde produse finite in valoare de 3.000 lei, TVA 24%, cost de produqie 2.600 lei. Ulterior, clientul ii returneaza societa\ii Alfa produse finite evaluate la 1.000 lei, cost de produqie 900 lei, iar Alfa ernife o factura in ro�u in acest sens.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Vanzarea produselor finite;

b) Returul produselor finite.

Nota:

Potrivit art. 138 din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori pre\urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precurn �i in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ea urrnare a unui acord scris intre parti sau ea urrnare a unei hotarari judecatore�ti definitive �i irevocabile sau in urrna unui arbitraj.

Potrivit Normelor metodologice, in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri �i/sau prestatorii de servicii i�i ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata, dar evenimentele preva:zute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii �i inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. Tn acest scop, furnizorii/ prestatorii trebuie sa ernita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus daca baza de irnpozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus daca baza de irnpozitare se majoreaza, care vor fi transmise �i beneficiarului. Aceste prevederi se aplica �i pentru livrarile intracomunitare.

OMFP nr. 1.802/2014 preci,zeaza:

,,In cazul miirfurilor returnate de clienfi in acela�i exercifiu financiar in care a avut foe operafiunea de vanzare, se corecteazii conturile 411 «Clienfi», 707 «Venituri din vanzarea miirfurilor», 607 ccCheltuieli privind miirfurile» �; 371ccMiirfuri». In cazul in care:miirfurile returnate se referii la o vanzare efectuatii in exercifiul financiar precedent, coreqia se inregistreazii la data bilanfului in con tu I 418 ccC/ienfi- facturide intocmit», respectiv con tu I

408 ccFurnizori - facturi nesosite» �; se reflectii in situafiile financiare ale exercifiului pentru

Page 139: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

care se face raportarea dacii sumele respective se cunosc la data bilanfului. Tratamentul TVA in aceste situafii este eel previizut de legislafia in domeniu." (pet . 330-(1))

11Prevederile a/in. (1) se aplicii $i in cazul returului de prod use finite vandute, corectandu-se conturile corespunziitoare, respectiv 7015 «Venituri din vanzarea produselor finite», 711 «Ve­niturl aferente costurilor stocurilor de prod use» $i 345 «Prod use finite»." (pet. 330-(2))

Prin urmare, pentru oper.atiile de mai sus se efectueaza urmatoarele inregistrari:

a) Vanzarea de produse finite:

recunoa�terea venitului din vanzare:

3.720 lei 4111

Clienti %

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

descarcarea din gestiune a produselor finite vandute:

2.600 lei 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

b) Returul produselor finite:

345

Produse finite

3.720 lei 3.000 lei

720 lei

2.600 lei

ajustarea venitului din vanzare �i a creantei pentru produsele returnate:

(1.240 lei) ,4111 = % {1.240 lei) (!ienti 7015 (1 .000 lei)

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427 (240 lei)

TVA colectata

ajustarea stocului de produse finite:

(900 lei) 711 = 345 (900lei) Venitu'ri aferente Produse finite

costurilor stocurilor de-prod use

Ill

Page 140: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

Exemplul ilustrativ 84 -----------,

Alfa achizitioneaza materii prime in valoare de 3.000 lei, TVA 24%. Ulterior, ii returneaza furnizorului materii prime in suma de 1.000 lei, primind o factura in ro�u in acest sens.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati returul materillor

prime.

Conform pet. 330 din OMFP nr. 1.802/2014, prezentat mai sus, returul materiilor prime se inregistreaza astfel:

{1.240 lei} (1.000 lei)

(240 lei)

% =

301 Materii prime

4426 TVA deductibila

Exemplul ilustrativ 85

401 Furnizori

(1.240 lei)

Alfa achizitioneaza 3.000 buc. de materie prima la pretul de 5 lei/buc. La receptie se constata o lipsa de 200 buc., care i se imputa la pretul de 5 lei/buc. delegatului unitatii. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia de materii prime �i constatarea lipsei;

b) Ajustarea sumei TVA deduse la momentul achizitiei;

c) lmputarea lipsei.

Nota:

Bunurile constatate lipsa din gestiune nu sunt considerate livrari de bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 148 �i 149 din Codul fiscal �i ale pet. 53 �i 54 din Normele metodologice de aplicare a celor doua articole mentionate.

Nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila. f n cazul bunurilor furate, persoana

Page 141: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Tn cazul bunurilor lipsa din.gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA, indiferent daca pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei.

Rezolvare:

a) Achizitia de materii prime �i constatarea lipsei:

Factura primita de la furnizor cuprinde:

• Pret de cumparare = 3.000 buc. x 5 lei/buc.

+ TVA= 15.000 lei x 24%

= Total factura

15.000 lei

3.600 lei

18.600 lei

Materii prime receptionate = (3.000 buc. - 200 buc.) x 5 lei/buc. = 14.000 lei

Lipsa = 200 buc. x 5 lei/buc. = 1.000 lei

]8.600 lei 14.000 lei

1.000 lei

3.600 lei

% 301

Materii prime 6588

Alte cheltuieli de exploatare

4426

TVA d.eductibila

= 401

Furnizori 18.600 lei

b) Ajustarea sumei TVA deduse la momentul achizitiei bunurilor (1.000 lei (lipsa) x24% = 240 lei):

240 lei 635 = 4426 240 lei Cheltuieli cu alte TVA deductibila impozite, taxe �i

varsaminte asimilate

c) lmputarea lipsei:

1.000 lei 4282 = 7581 1.000 lei Alte creante Venituri din despagubiri, in legatura amenzi �i penalitati

cu personalul

Page 142: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ86 .-----------�

·Pentru fabricarea a 600 buc. din produsul A, in cursul anului N s-auefectuat urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 5.000 lei; cheltuieliindirecte de productie 3.000 lei, din care variabile 1.800 lei. Gradulde utilizare a capacitatii de produqie a fost de 60%. Cheltuielileadministrative au fost de 4.000 lei, iar cele de desfacere, de3.200 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Calculati costul de productie;

b) Contabilizati obtinerea produselor finite.

Principiile de determinare a costului de produqie al unui activ sunt stipulate la pet. 8 �i pet. 79 ale OMFP nr. 1.802/2014:

,,( ... ) cost de productie inseamna pretul de achizitie al materiilor prime �i al m<1terialelor consumabile �i alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului in cauza.

Costu/ de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum �i costul de productie al imobi­lizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, �i anume: materiale directe, energle consumata in scopuri tehnologice, manopera di recto �i a/te cheltuieli directe de produqie, costu/ proiectarii produselor, precum �; cota cheltuielilor indirecte de produqie alocata in mod rational ea fiind legato de fabricatia acestora.

Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ costurile direct legate de unitatile produse, cum ar fi costurile cu manopera directa. De asemenea, ele includ �i a/ocarea sis­tematica a regiei fixe �i variabile de productie generata de transformarea materialelor in produse finite. Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care raman relativ constante,.indiferent de volumul produqiei, cum.sunt: amortizarea, intre­tinerea seqiilor �i utilajelor, precum �i costurile cu conducerea �i administrarea seqiilor. Regia variabila de productie consta in acele costuri indirecte de produqie care variaza di­rect proportional sau aproape direct proportional cu volumul productiei, cum sunt mate­rialele indirecte �i forta de munca indirecta.

Alocarea regiei fixe de produqie asupra costurilor de conversie se face pe baza capacitatii normale a instalatiilor de productie. Nivelu/ real de produqie poate fi folosit daca se considera ea acesta aproximeaza capacitatea normala. Valoarea cheltuielilor cu regia fixa alocate fiecarei unitati de productie nu se majoreaza ea urmare a obtinerii unei pro­ductii scazute sau a neutilizarii unor echipamente. Cheltuielile de regie nealocate sunt recunoscute drept cheltuiala in perioada in care sunt suportate. f n perioadele in care se inregistreaza o produqie neobi�nuit de mare, valoarea cheltuielilor cu regia fixa alocate fiecarei unitati de productie este diminuata, astfel incat stocurile sa nu fie evaluate la o valoare mai mare decat costul /or. Regia variabila de productie este a/ocata fiecarei unitati de produqie pe baza folosirii reale a instalatiilor de productie.

Ill

Page 143: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Un proces de produefie poate conduce la obfinerea simultana a mai mu/tor prod use, de exemplu, in cazul obfinerii prod use/or cup/ate sau in cazul in care exista un prod us princi­pal �i a/tu/ secundar. Atunci cand costurile de conversie nu se pot identifica distinct, pen­tru fiecare produs in parte, acestea se aloca pe baza unei metode rationale, aplicate cu consecvenfa. Alocarea se poate baza, de exemplu, pe valoarea de vanzare relativa a fieca­rui produs, fie in stadiu/ de producfie in careprodusele devin identificabile in mod distinct, fie in momentul finalizariiprocesului de producfie. Prin natura for, majoritatea produselor sec:undare au o va/oare nesemnificativa. in acest caz, ele suntadesea evaluate ICJ valoarea reali�abila neta �i aceasta valoare se deduce din costu/ produsului principal. Ca urmare, valoarea con ta bi/a a produsului principal nu difera in mod semnificativ de costul sau.

in situafia in care anumite costuri (regii) generate sau costuri de proiectare a produselor pot fi identificate ea avand legatura cu unele stocuri, acestea se includ in costul stocurilor respective.

ln masura in care prestatorii (le servicii au stocuri, ei le evalueaza la costurile for de produc­tie. Aceste costuri cohstau, ih primul rand, in manopera �i in alte costuri legate de personalu/ direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea, precum �i in cheltuielile de regie de atribuit. Manopera �i alte costuri legate de vanzare �i de personalul angajat in administrafia genera/a nu se includ, ci sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in care sunt suportate. Costu/ stocurilor unui prestator de servicii nu include marjele de profit sau cheltuielile de regie neatribuibi/e, care sunt adesea incorporate in preturi/e facturate de prestatorii de servicii.

in costul de producfie al bunului se include o proporfie rezonabila din cheltuielile de regie fixe sau variabile atribuibile indirect bunului in cauza, in masura in care acestea se refera la perioada de producfie. lncluderea in costul stocurilor a regiilor generate poate fi adecvata in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in locul �i forma dorite. ( ... )" (pet. 8)

'

,,Exemple de costuri care nu trebuie incluse in costu/ stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuielf ale perioadei in care au forvenit, sunt urmatoarele: - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producfie inregistrate peste limi­

tele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei; cheltuieli/e de depozitare, cu excepfia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de producfie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricafie. Cheltuielile de depozitare se includ in costul deproducfie atunci cand sunt necesare pentru a aduce stocurile in /ocul �i in starea in care se gasesc; regiile (cheltuieli/e) generate de administrafie care nu participa la aducerea stocurilor informa �i locul final; regia fixa nea/ocatii costului, care se recunoa�te drept cheltuiala in perioada in care a aparut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitafii normale de producfie (activitate)." (pet 79-(1))

,,Capacitdtea normala de producfie reprezinta producfia estimat a fi obfinuta, in medie, de-a lungul unui anumit numar de perioade, in condifii normale, avand in vedere �i pier­derea de capacitate rezultata din intretinerea planlficata a echipamentu/ui." (pet 79-(2))

Page 144: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) Prin urmare, cheltuielile administrative �i cele de desfacere nu se includ in costul deproduqie.

• Cheltuieli directe 5.000 lei

1.800 lei + Cheltuieli indirecte de productie variabile

+ Cheltuieli indirecte de produqie fixe = 1.200 lei(3.000 lei - 1 .. 800 lei) x 60% (acestea se includ in functie degradul de utilizare a capacitatii de produqie) 7201ei

= Cost de produc1ie 7.520 lei

b) Obtinerea produselor finite:

7.520 lei 345 Produse finite

= 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

7.520 lei

Cheltuie.lile fixe de productie neincluse in costul de productie reprezinta costul sub­activitatii (1.200 lei x 40% = 480 lei) - un cost al perioadei.

Exemplul ilustrativ 87

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliz:ali urmatoarele operalii efectuate de societatea Alfa:

a) Se primesc prin donatie materii prime evaluate la valoareajusta de 3.000 lei;

b) In urma dezmembrarii unui utilaj, se recupereaza materialeauxiliare in valoare de 3.000 lei �i piese de schimb in valoarede 1.500 lei. Piesele de schimb recuperate se folosesc pentrurepararea altui utilaj;

c) Se achizitioneaza scaune in valoare de 2.000 lei, TVA 24%, �i sedau in folosinta;

d) Se doneaza unei alte societati prod use finite, la cost deproduqie de 1.000 lei. Operatia este impozabila din punctulde vedere al TVA. Cota de TVA este de 24%;

e) Se transfera produse finite la magazinul propriu de desfacerecu amanuntul. Costul de produqie al produselor finitetransferate a fost de 3.000 lei. Cota de adaos comercial este de30%, TVA 24%;

f ) 0 parte din produsele finite fabricate de entitate se utilizeaza pentru aqiuni de protocol. Costul de produqie al produselor finite a fost de 1.200 lei;

Page 145: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

g) Sunt distruse de un incendiu produse reziduale, costul fiind de1.000 lei.

Nota:

Tn sensul art. 128 alin. (8) lit. f ) din Codul fiscal, bunurile acordate gratuit in cadrul aqiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri (impozabile TVA) daca valoarea totala a. bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal. Acelea�i prevederi se aplica �i in cazul microintreprit'lderilor sau al persoanelor impozabile care nu trebuie sa depuna situatii financiare anuale conform prevederilor legale. Conform art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicate asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile �i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile d� protocol �i cheltuielile cu impozitul pe profit.

Acordarea gratuita de bunuri este livrare de bunuri impozabila TVA daca nu se incadreaza in destinatiile prevazute de lege conform Normelor metodologice.

Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

,,La data intriirii in entitate, bunurile se evalueazii �i se inregistreazii in contabilitate la va­loarea de intra re, care se stabile�te astfel: ( ... )

d) la valoarea justa - pentru bunurile obfinute cu titlu gratuit sau constatate plus la in­ventariere. ( ... )" (pet. 75-(1))

,,in debitul contului 301 «Materii prime» se inregistreazii: ( ... ) .;

valoarea mat�riilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit �i a celor rezultate din. dezmembriiri (601, 758); ( ... )

f n debitul contului 302 «Materiale consumabile» se inregistreazii: ( ... )

valoarea la pref de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventor, a celor primite cu titlu gratuit �i a celor rezultate din dezmembriiri (602, 758); ( ... )

f n creditul contului 345 «Prod use finite» se inregistreazii: ( ... )

valoarea la pref de tnregistrare a produselor finite transfeiate in magazinele de van­zare proprii (311); ( ... )

valoarea produselor finite donate sau distruse prin calamitiifi (658); ( ... )"

La pet. 276 din OMFP nr. 1.802/2014, marfurile sunt definite drept bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare maga­zinelor proprii.

Page 146: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) Primirea de materii prime prin donatie:

3.000 lei 301

Materii prime

=

b) Recuperarea de materiale �i piese de schimb:

�.500 lei % =

3.000 lei 3021

Materiale auxiliare

1.500 lei 3024

Piese de schimb

consumul pieselor de schimb:

1.500 lei 6024 =

Cheltuieli privind

piesele de schimb

7582

Venituri din

donatii primite

7588

Alte venituri

din exploatare

3024

Piese de schimb

c) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar:

2.480 lei

2.000 lei

480 lei

%

303

Materiale de natura

obiectelor de inventar

4426

TVA deductibila

=

darea in folosinta a obiectelor de inventar:

2.000 lei 603

Cheltuieli privind

materialele de natura

obiectelor de inventar

=

401

Furnizori

303

Materiale de natura

obiectelor de inventar

3.000 lei

4.500 lei

1.500 lei

2.480 lei

2.000 lei

concomitent, evidenta obiectelor de inventar se tine cu ajutorul conturilor in afara

bilantului:

Debit 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta 2.000 lei

d) Donarea de produse finite:

1.000 lei

6582

Donatli acordate

= 345

Produse finite

1.000 lei

Page 147: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

�i pentru TVA (1.000 lei x 24% = 240 lei):

240 lei 635

Cheltuieli cu alte

impozite, taxe �i

varsaminte asimilate

= 4427

TVA colectata

2401ei

e) Transferul produselorfinite in categoria marfurilor pentru a fi vandute in magazinul

cu amanuntul:

Adaos comercial = 3.000 lei x 30% = 900 lei

TVA neexigibila = (3.000 lei + 900 lei) x 24% = 936 lei

4.836 lei 371 = % 4.836 lei Marfuri 345 3.000 lei

Produse finite

378 900 lei Diferente de pret

la marfuri

4428 9361ei

TVA neexigibila

f) Utilizarea produselor finite pentru actiuni de protocol:

1.200 lei 623

Cheltuieli de protocol,

reclama �i publicitate

= 345

Produse finite

1.200 lei

g) Produse reziduale distruse de incendiu:

1.000 lei 6587

Cheltuieli privind

calamitatile �i alte

evenimente similare

=

Exemplul ilustrativ 88

346

Produse reziduale

1.000 lei

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este

urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 buc. x 1 leu/buc.; 05.08 - intrari

20 buc. x 2 lei/buc.; 10.08 - intrari 30 buc. x 3 lei/buc.; 20.08 -

intrari 40 buc. x 4 lei/buc.; 30.08 - intrari 5 buc. x 4,5 lei/buc.;

18.08 - ie�iri 55 buc.; 25.08 - ie�iri 43 buc. La ie�irea din gestiune

se utili2:eaza metoda FIFO (primul intrat - primul ie�it) .

Page 148: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2.014, stabili\i: a) Valoarea ie�irilor din 18.08;b) Valoarea ie�irilor din 25.08;c) Valoarea stocului final.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 mentioneaza:

,,Potrivit metodei «primul intrat - primul ie�it» (FIFO), bunurile ie�ite din gestiune se eva­lueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile ie�ite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica." (pet. 96-(3))

Prin urmare:

a) Valoarea ie�irilor din 18.08:

01.08 Stoc initial 10 buc. x 1 leu/buc.

05.08 lntrari 20 buc. x 2 lei/buc.

10.08

18.08

lntrari

le�iri

30 buc. x 3 lei/buc.

55 buc. x?

l Rest 5 buc. x 3 lei/buc.

Valoarea ie�irilor din 18.08 = (10 buc.' x l leu/buc.) + (20 buc. x 2 lei/buc.) + (25 buc. x 3 lei/buc.) = 125 lei

b) Valoarea ie�irilor din 25.08:

18.08 Stoc ramas 5 buc. x 3 lei/buc.

20.08

25.08

lntrari

le�iri

40 buc. x 4 lei/buc.

43 buc. x? Rest 2 buc. x 4 lei/buc.

Valoarea ie�irilor din 25.08 = (5 buc. x 3 lei/buc.) + (38 buc. x 4 lei/buc.) = 167 lei

c) Valoarea stocului final:

25.08

30.08

Stoc ramas

+ lntrari

= Stoc final

2 buc. x 4 lei/buc.

5 buc. x 4,5 lei/buc.

8,0 lei

22,5 lei

30,5 lei

·. Exemplul ilustrativ 89 --------�

Situatia stocurilor in luna august este urmatoarea: 01.08 - stoc initial 1 O buc. x 1 leu/buc.; 05.08 - intrari 20 buc. x 2 lei/buc.;

Page 149: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

10.08 - intrari 30 buc. x 3 lei/buc.; 20.08 - intrari 40 buc. x 4 lei/buc.; 30.08 - intrari 5 buc. x 4,5 lei/buc.; 18.08 - ie�iri 55 buc.; 25.08 - ie�iri 43 buc. La ie�irea din gestiune se utilizeaza metoda LIFO (ultimul intrat - primul ie�it).

Conform OMFP nr. 1.802/2014, stabilili:

a) Valoarea ie�irilor din 18.08;

b) Valoarea ie�irilor din 25.08;

c) Valoarea stocului final.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Potrivit metodei «ultimul intrat - primul ie�it» (UFO), bunurile ie�ite din gestiune se eva­

lueaza la costul de achizifie sau de producfie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii

lotului, bunurile ie�ite din gestiune r5e evalueaza la cos tu I de achizifie sau de producfie al

lotului anterior, in ordine cronologica." (pet. 96-(4))

Prin urmare:

a) Valoarea ie�irilor din 18.08:

01.08 Stoc initial 10 buc. x 1 leu/buc.

r05.08 lntrari 20 buc. x 2 lei/buc.

10.08 lntrari 30 buc. x 3 lei/buc.

18.08 le�iri 55 buc. x? Rest 5 buc. x 1 leu/buc.

Valoarea ie�irilor din 18.08 = (30 buc. x 3 lei/buc.) + (20 buc. x 2 lei/buc.) + (5 buc. x 1 leu/buc.) = 135 lei

b) Valoarea ie�irilor din 25.08:

18.08

20.08

25.08

Stoc ramas

lntrari

le�iri

5 buc. x 1 leu/buc.

40 buc. x 4 lei/buc.

43 buc. x?

i Rest 2 buc. x 1 leu/buc.

Valoarea ie�irilor din 25.08 = (40 buc. x 4 lei/buc.) + (3 buc. x 1 leu/buc.) = 163 lei

c) Valoarea stocului final:

25.08

30.08

Stoc ramas

+ lntrari

= Stoc final

2 buc. x 1 leu/buc.

5 buc. x 4,5 lei/buc.

2,0 lei

22,5 lei

24,5 lei

Page 150: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplulilustrativ 90 ---�----�

Situatia stocurilor in luna august este urmatoarea: 01.08 - stoc

initial 10 buc. x 5.000 lei/buc.; 08.08 - intrari 20 buc. x 2.000 lei/buc.;

16.08 - intrari 30 buc. x 3.000 lei/buc.; 19.08 - intrari 80 buc. x

4.800 lei/buc.; 30.08 - intrari 15 buc. x 2.000 lei/buc.; 17.08 - ie�iri

40 buc.; 21.08 - ie�iri 70 buc. La ie�irea din gestiune se utilizeaza

metoda CMP calculat dupa fiecare receptie.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, stabiliti:

a) Valoarea ie�irilor din 17.08;

b) Valoarea ie�irilor din 21.08;

c) Valoarea stocului final.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Metoda «costului mediu ponderat» (CMP) presupune calcularea costului fieccirui element

pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul

perioadei $i a costului elementelor similare produse sau cumpcirate in timpul perioadei.

Media poate fi calculatci periodic sau dupci fiecare recepfie. Perioada de ea/cul nu trebuie

sci depci$eascci durata medie de stocare." (pet. 96-(2))

Prin urmare:

a) Valoarea ie�irilor din 17.08:

01.08 Stoc initial 10 buc. x 5.000 lei/buc.

08.08

08.08

16.08

16.08

17.08

lntrari 20 buc. x 2.000 lei/buc.

10 buc. x 5.000 lei/buc. + 20 buc. x 2.000 lei/buc.

10 buc. + 20 buc.

Stoc disponibil

lntrari

30 buc. x 3.000 lei/buc.

30 buc. x 3.000 lei/buc.

30 buc. x 3.000 lei/buc. + 30 buc. x 3.000 lei/buc.

30 buc. + 30 buc.

Stoc disponibil

le�iri

60 buc. x 3.000 lei/buc.

40 buc. x?

= 3.000 lei/buc.

= 3.000 lei/buc.

Page 151: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Cele 40 buc. ies la un cost mediu ponderat egal cu 3.000 lei/buc.

Valoarea ie�irilor din 17.08 = 40 buc. x 3.000 lei/buc. = 120.000 lei

Tn stoc vor ramane 60 buc. - 40 buc. = 20 buc., evaluate la CMP 2 = 3.000 lei/buc.

b) Valoarea ie�irilor din 21.08:

17.08 Stoc ramas 20 buc. x 3.000 lei/buc.

19.08 lntrari 80 buc. x 4.800 lei/buc.

20 buc. x 3.000 lei/buc. + 80 buc. x 4.800 lei/buc. CMP

3

= ---------------- = 4.440 lei/buc.20 buc. + 80 buc.

19.08

21.08

Stoc disponibil

le�iri

100 buc. x 4.440 lei/buc.

70 buc. x?

Cele 70 buc. ies la un cost mediu ponderat egal cu 4.440 lei/buc.

Valoarea ie�irilor din 21.08 = 70 buc. x 4.440 lei/buc. = 310.800 lei

Tn stoc raman 100 buc. - 70 buc. = 30 buc., evaluate la CMP3 = 4.440 lei/buc.

c) Valoarea stocului final:

30.08 lntrari 15 buc. x 2.000 lei/buc.

30 buc. x 4.440 lei/buc. + 15 buc. x 2.000 lei/buc. CMP

4 = ---------------- = 3.626,67 lei/buc.

30 buc. + 15 buc.

30.08 Stoc disponibil 45 buc. x 3.626,67 lei/buc.

Valoarea stocului final = 45 buc. x 3.626,67 lei/buc. = 163.200 lei

Exemplul Hustrativ 91 --------�

Situatia stocurilor in luna august este urmatoarea: 01.08 - stoc initial 1 O buc. x 5.000 lei/buc.; 08.08 - intrari 20 buc. x 2.000 lei/buc.; 16.08 - intrari 30 buc. x 3.000 lei/buc.; 19.08 - intrari 80 buc. x 4.800 lei/buc.; 30.08 - intrari 15 buc. x 2.000 lei/buc.; 17.08 - ie�iri 40 buc.; 21.08 - ie�iri 70 buc. La ie�irea din gestiune se utilizeaza metoda CMP periodic (lunar).

Conform OMFP nr. 1.802/2014, stabilili:

a) Valoarea ie�irilor din 17.08;

b) Valoarea ie�irilor din 21.08;

c) Valoarea stocului final.

Page 152: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Rezolvare:

CMP calculat lunar = [(10 buc. x 5.000 lei/buc.) + (20 buc. x 2.000 lei/buc.) + (30 buc. x 3.000 lei/buc.) + (80 buc. x 4.800 lei/buc.) + (15 buc. x 2.000 lei/buc.)] I (10 buc. + 20 buc. + 30 buc. + 80 buc. + 15 buc.) = 594.000 lei / 155 buc. = 3.832,2 lei/buc.

Valoarea ie�irilor din 17.08 = 40 buc. x 3.832,2 lei/buc. = 153:288 lei

Valoarea ie�irilor din 21.08 = 70 buc. x 3.832,2 lei/buc. = 268.254 lei

Valoarea stocului final = (155 buc. - 40 buc. - 70 buc.) x 3.832,2 lei/buc. = '1'72.449 lei

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 92 ----------,

Alfa obtine produse finite, utilizand metoda costului standard. La inceputul lunii decembrie, situatia stocurilor era: - pantaloni: 300 buc., evaluate la costul standard de 100 lei/buc.;- fuste: 500 buc., evaluate la co.stul standard de 70 lei/buc.

Diferenta de pret aferenta celor doua stocuri este de 12.000 lei (nefavorabila).

In cursul lunii au loc operatiile: - se fabrica 100 buc. de pantaloni �i 300 buc. de fuste;- se vand unui client 150 buc. de pantaloni la pretul de vanzare

de 120 lei/buc. �i 600 buG. de fuste la pretul de vanzare de76 lei/buc.;

- la sfar�itul lunii se calculeaza costul efectiv al produselor finite,respectiv: pantaloni = 110 lei/buc. �i fuste = 65 lei/buc.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizati obtinerea produselor finite �i inregistrarea

diferentelor de pret;

b) Contabilizati vAnzarea produselor finite;

c) Ca!culati �i inregistrati diferen1ele de pre1 aferente stocurilor

ie�ite.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in funcfie de specificu/ activitafii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de aseme­nea, metoda costului standard, in activitatea de producfie, sau metoda prefului cu ama­nuntul, in comerful cu amanuntul." (pet. 286-(1 ))

Page 153: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale consumurilor de materia/e $i con­sumabile, manoperei, eficientei $i capacitiitii de producfie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic $i ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dot." (pet. 286-(2))

,,Diferentele de pref fatii de cos tu/ de achizitie sou de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute in costul activului." (pet. 286-(3))

,,Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor ie$ite $i asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:

Diferente de pret aferente intrarilor in cursul perioadei, cumulat de la

inceputu/ exercitiului financiar pana la S<;>ldul initial al

+ diferentelor de pref

Coeficient de repartizare

=

finele perioadei de referintii ��������������������� xlOO

So/du/ initial al stocurilor la pret de +

, inregistrare

Valoarea intrarilor in cursul perioadei la pref de inregistrare, cumulat de la

inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta

Acest coeficient se inmulfe$te cu valoarea bunurilor ie$ite din gestiune la pret de inregis­trare, iar sumo rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost in­registrate bunurile ie$ite." (pet. 286-(4))

,,La sfdr$itul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile contu­rilor de stocuri, la pref de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sou costul de producfie, dupa caz." (pet. 286-(6),

,,Diferentele de pret se repartizeaza proportional atat asupra valorii bunurilor ie$ite, cdt $i asupra bunurilor ramase fn.stoc." (pet. 286-(7))

,,Contul 348 ((Diferente de pref la produse»

Cu ajutorul acestui cont se fine evidenta diferentelor intre pretul standard (prestabi/it) $i costul de producfie al produselor finite $i semifabricatelor.

Contul 348 ((Diferente de pret la produse» este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor.

Tn debitul contului 348 ((Diferente de pret la prod use» se inregistreaza: - diferentele de pret in plus sou nefavorabile (costul de producfie este mai mare decat

preful standard) aferente prod use/or intrate in gestiune din producfie proprie (711 );- diferentele de pref in minus sou favorabile (costul de produqie este mai mic decat

pretul standdrd) repartizate asupra produselor ie$ite din gestiune (345, 347).

Tn creditul contului 348 ((Diferente de pref la produse» se inregistreaza: - diferenfele de pret in minus sau favorabile aferente produselor intrate in gestiune din

productie proprie (345, 347);- diferentele de pret in plus sou nefavorabile repartizate asupra produselor ie$ite din

gestiune (711 ).

So/du/ contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc."

Page 154: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

in cazul multor entita{i, contul 348 �i, in general, conturile de diferente de pret utilizate in cazul evaluarii stocurilor la cost standard sunt utilizate cu funqia de activ �i de pre­luare a diferentelor nefavorabile in negru �i a celor favorabile in ro�u.

348 ,,Dlfer,ente de pret la prod use"

Cont de activ ..

DEBIT CREDIT

Diferentele de cost aferente intrarilor de Diferentele de cost aferente ie�irilor de stocuri: stocuri: - nefavorabile in negru; - nefavorabile in negru;- favorabile in ro�u. - favorabile in ro�u.

Sold final debitor care reprezinta diferentele de cost aferente stocului existent la sfar�itul perioadei: - nefavorabile in negru;- favorabile in ro�u.

Prin urmare:

a) Obtinerea produselor finite �i inregistrarea diferentelor de pret:

pantaloni = 100 buc. x 100 lei/buc. (costul standard) = 10.000 lei:

10.000 lei 345.01 Produse finite I

Pantaloni

;:: 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

10.000 lei

Costul de produqie efectiv de 110 lei/buc. este mai mare decat pretul standard de 100 lei/buc., deci exista o diferenta de pret in plus sau nefavorabila de 100 buc. x ( 110 lei/buc. - 100 lei/buc.) = 1.000 lei:

1.000 lei 348 Diferente de pret

la produse

= 711 Venitl.lri aferente

costurilor stocurilor de produse

1.000 lei

in contul 345, produsele finite figureaza la cost standard: 100 buc. x 100 lei/buc. (costul standard) = 10.000 lei.

Soldul contului 711 (10.000 lei+ 1.000 lei= 11.000 lei) reflecta costul efectiv = 100 buc. x 110 lei/buc .

Page 155: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

fuste = 300 buc. x 65 lei/buc. (costul efectiv) = 19.500 lei:

19.500 lei 345.02

Produse finite IFuste

= 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

19.500 lei

Costul de productie efectiv de 65 lei/buc. este mai mic decat pretul standard de 70 lei/ buc., deci exista o diferenta de pret in minus sau favorabila de 300 buc. x (70 lei/buc. -

65 lei/buc.) = 1.500 lei:

1.500 lei 345.02

Produse finite IFuste

Sau:

(1.500 lei) 348

Diferente de pret la prciduse

=

=

348

Diferente de pret la produse

345.02

Produse finite IFuste

1.500 lei

(1.500 lei)

Soldul contului 345 (19.500 lei+ 1.500 lei= 21.000 lei) evidentiaza produsele finite la cost standard = 300 buc. x 7.0 lei/buc.

In contul 711, produsele finite figureaza la cost efectiv = 300 buc. x 65 lei/buc. = 19.500 lei.

b) Vanzarea produselor finite pentru pretul de vanzare:

b 1) factura cuprinde:

- pantaloni: 150 buc. x 120 lei/buc. (pretul de vanzare) = 18.000 lei

- fuste: 600 buc. x 76 lei/buc. (pretul de vanzare) = 45.600 lei

Pret de vanzare total = 18.000 lei + 45.600 lei = 63.600 lei

TVA= 63.600 lei x 24% = 15.264 lei

Total factura = 63.600 lei + 15.'264 lei = 78.864 lei

78.864 lei 4111

Clienti %

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

78.864 lei 63.600 lei

15.264 lei

Page 156: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

b2) descarcarea gestiunii pentru costul standard:

- pantaloni = 150 buc. x 100 lei/buc. (costul standard) = 15.000 lei

- fuste = 600 buc. x 70 lei/buc. (costul standard)= 42.000 lei

57.000 lei 711

Venituri aferente

costurilor stocurilor

de produse

= %

345.01

Produse finite I

Pantalohi

345.02

Produse finite I

Fuste

57.000 lei

15.000 lei

42.000 lei

c) Calculul �i inregistrarea diferentelor de pret pentru produsele finite ie�ite:

Situatia in conturi in varianta inregistrarii de mai sus in ro�u:

Solduri initiale la produsele finite evaluate la cost standard:

pantaloni: 300 buc. x 100 lei/buc. (costul standard) = 30.000 lei

fuste: 500 buc. x 70 lei/buc. (costul standard)= 35.000 lei

Sold initial la diferentele de pret la produse = 12.000 lei (nefavorabila)

D 345.01 c D 345.02

Si 30.000 15.000 (b2) Si 35.000 (1.500) (a)

42.000(b2)

10.000 (a) 19.500 (a)

Sfd 25.000 Sfd 14.000

D 348 c

Si 12.000

1.000 (a) 6.783 (c)

(1.500) (a)

Sfd 4.717

K = [(12.000 lei + 1.000 lei - 1.500 lei) I (65.000 lei + 31.000 lei)] = 0, 119

Diferente aferente ie�irilor = 0, 119 x 57.000 lei= 6.783 lei

c

Contul 348 are un sold final debitor in negru, deci diferenta de pret este nefavorabila:

6.783 lei

711

Venituri aferente

costurilor stocurilor

de produse

= 348

Diferente de pret

la produse

6.783 lei

Page 157: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 9:3 -----------,

Alfa prezinta la inceputul lunii decembrie urmatoarea situatie a stocului de marfa: Si 371 = 200 buc. x 155 lei/buc. = 31.000 lei; Si 378 = 5.000 lei; Si 4428 = 6.000 lei. Tn cursul lunii au loc operatiile: - Achizitia de marfuri: 500 buc. x 110 lei/buc., TVA 24%;- Vanzarea de marfuri la pretul cu amanuntul, inclusiv TVA, de

54.250 lei. Adaosul comercial practicat este de 25%.

Conform OMFP nr.1.802/2014: a) Contabiliza11 achizilia marfurilor;

b) Contabiliza1i v�nzarea marfurilor;

c) Preciza1i cu ce valoare vor figura marfurile in bilan1.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,La calcularea procentului mediu de adaos comercial, so/du/ initial al contului de marfuri �i valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila." (pet. 286-(4))

,,ln comerfu/ cu amanuntul poate fi utilizatii metoda prefu/ui cu amiinuntul, pentru a de­termina costu/ stocurilor de articole numeroase �i cu mi�care rapidii, care au marje similare �i pentru care nu este practic sii se foloseascii a/ta metodii.

f n aceastii situafie, cos tu/ bunurilor vandute se calculeazii prin deducerea valorii marjei brute din prefu/ de vanzare al stocurilor. Orice modificare a prefu/ui de vanzare presupune recalcularea marjei brute." (pet. 286-(8))

a) Achizitia marfurilor:

factura cuprinde:

• Pret de cum para re= SOO buc. x 11 O lei/buc. SS.OOO lei

+ TVA = SS.OOO lei x 24% 13.200 lei

= Total factura 68.200 lei

68.200 lei % SS.OOO lei 371

Marfuri 13.200 lei 4426

TVA deductibila

= 401 Furnizori

68.200 lei

includerea in valoarea stocului a adaosului comercial �i a TVA neexigibile:

Adaos comercial = SS.OOO lei x 25% = 13.750 lei

TVA neexigibila = (SS.OOO lei+ 13.750 lei) x 24% = 16.500 lei

Page 158: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

30.250 lei

b) Vanzarea:

371 Marfuri

b 1) pretul de vanzare:

= % 378

Diferente de pret la marfuri

4428

TVA neexigibila

Pret de vanzare incasat = Pret cu amanuntul,inclusivTVA = 54.250 lei

Pret cu amanuntul, exclusiv TVA = 54.250 lei x 100 I 124 = 43.750 lei

TVA= 54.250 lei x 24 I 124 = 10.500 lei

54.250 lei 5311

Casa in lei

= % 707

Venituri din vanzarea tnarfurilor

30.250 lei 13.750 lei

16.500 lei

54:250lei 43.750 lei

4427 10.500 lei TVAcoledata

b2) descarcarea gestiunii pentru costul de achizitie:

Calculul adaosului comercial aferent marfurilor vandute:

D 371 c D 378 c

Si 31.000 54.250 (b2) 8.750 (b2) Si 5.000 SS.OOO (a) 13.750 (a) 30.250 (a)

Sfd 62.000 Sfc 10.000

D 4428 c

10.500 (b2) Si 6.000 16.500 ('a)

Sfc 12.000

K 378 = (5.000 lei + 13.750 lei) I [(31.000 lei + 85.250 lei) - (6.000 lei + 16.500 lei)] = 18.750 lei I 93.750 lei= 0,2

Adaos comercial aferent ie�irilor = 0,2 x 43.750 lei= 8.750 lei

Cost de achizitie = 54.250.lei - .10.500 lei - 8.750 lei= 35.000 l�i:

Page 159: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

54.250 lei 35.000 lei

8.750 lei

10.500 lei

%

607 Cheltuieli

privind marfurile 378

Diferente de pret la marfuri

4428 TVA neexlgibila

= 371 Marfuri

54.250 lei

Marfurile figureaza in bilant cu costul de achizitie al marfurilor ramase in·stoc = 62.000 lei - 10.000 lei - 12.000 lei = 40.000 lei.

Rezolvare:

. '-l<:\/y( 0 � �� \ Exemplul ilustrativ 94 ---·-------,

Tn cursul anului N, Alfa a achizitionat un stoc de marfuri la costul de 10.000 lei. La sfar�itul anului N se estimeaza ea stocul ar putea fi vandut la pretul de 9.000 lei, cheltuielile ocazionate de vanzare fiind de 2.000 lei.

La sfar�itul anului N+ 1, marfurile se afla inca in stoc �i se estimeaza ea stocul ar putea fi vandut la pretul de 8.000 lei, cheltuielile ocazionate de vanzare fiind de 5.000 lei.

La sfar�itul anului N+2, marfurile se afla inc� in stoc �i se estimeaza ea stocul ar putea fi vandut la pretul de 11.000 lei, cheltuielile ocazionate de vanzare fiind de 2.000 lei.

La sfar�itul anului N+3, valoarea realizabila neta a fost estimata la 12.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, prezentaJi inregistrarile contabile care se efectuea�a la inchiderea exerciJiilor financiare N, N+l, N+2 �i N+3.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,La stabilirea valorii de inventor a bunurilor se va ap/ica principiul prudenfei, potrivit ca­ruia se va fine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecieri/or sau pierderilor de va/oare." (pet. 8�-( 1))

,,Pentru elemente/e de natura active/or inregistrate la cost, diferenfele constatate in minus intre valoarea de inventor �i valoarea contabila se evidenfiaza distinct in contabilitate, in conturi de ajustari, aceste elemente menfinandu-se la valoarea for de intra re." (pet. 84-(2))

Ill

Page 160: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregiitirea candidafi/or la examenul de acces

,,Activele de natura stocurilor se evalueaza la cost, mai putin ajustdrile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara mi$Care. in cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare dealt valoarea de inventor, valoarea stocurilor se diminueaza pdna la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere." (pet. 88-(1))

,,Fae obiectul evaluarii $i stocurile in curs de executie." (pet. 88-(2))

,,in intelesul prezentelor reglementari, prin valoare realizabila neta a stocurilor se intelege pretul de vdnzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfd$urarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cdnd este cazul, $i costurile estimate necesare vdnzdrii." (pet. 88-(3))

,,Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate fn bi/ant la o valoare· mai mare decdt valoarea care se,poate <;?�tine prin: vtilizarea sau vdnzarea for. fn acest scop, valoarea stocuri/or se diminueazd pdnd la valoarea realizabild netd, prin reflectareq unei ajustari pentru depreciere." (pet. 292)

Prin urmare:

a) La sfar�itul anului N:

Valoarea realizabila neta = 9.000 lei - 2.000 lei = 7.000 lei

Valoarea realizabila neta de 7.000 lei este mai mica decat costul de 10.000 lei, deci stocurile sunt depreciate �i se· constituie o ajustare pentru depreciere de 10.000 lei -7.000 lei= 3.000 lei:

3.000 lei 6814 Cheltuieli de exploatare

privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

b) La sfar�itul anului N+ 1:

= 397

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

Valoarea realiiabila neta = 8:000 lei - 5.000 lei = 3.000 lei

3.000 lei

Valoarea realizabila neta de 3.000 lei este mai mica decat costul de 10.000 lei, deci stocurile sunt depreciate �i este nevoie de o ajustare pentru depreciere de 10.000 lei -3.000 lei = 7 .OOO lei.

Din anul precedent, exista deja o ajustare pentru depreciere constituita de 3.000 lei.

Deci ajustarea existenta se majoreaza cu 7.000 lei - 3.000 lei = 4.000 lei:

4.000 lei

II

6814 Cheltuieli de exploatare

privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

= 397

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

4.000 lei

Page 161: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) La sfar�itul an_ului N+2:Valoarea realizabila net�= 11.000 lei - 2.000 lei = 9.000 lei Valoarea realizabila neta de 9.000 lei este mai mica decat costul de 10.000 lei, deci stocurile sunt depreciate �i este nevoie de o ajustare,pentru depreciere de 10.000 lei -9.000 lei = 1.000 lei. Din anul precedent, exista dejc1 o ajustare pentrudepreciere constituita de 7.000 lei. Deci ajustarea existenta se diminueaza cu 7.000 lei - 1.000 lei= 6.000 lei:

6.000 lei 397

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

= 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

6.000 lei

d) La sfar�itul anului N+3:Valoarea realizabila neta de 12.000 lei es�.e mai mare decat costul de 10.000 lei, deciajustarea pentru depreciere se anuleaza pentru soldul ei, de 1.000 lei:

1.000 lei 397 = 7814 1.000 lei Ajustari pentru

deprecierea marfurilor · Venitlfri din ajustari

pentru depreciereaactivelor circulante

Exemplul ilustrativ.95 --------�

Societatea.Alfa achizitioneaza marfurl (bauturi racoritoare) in suma de 5.000 lei+ TVA 24b10, insotite de.ambalaje care circula in regim de restituire'tn suma de 500 lei. Se vand marfuri la pretul de vanzare de 6.000 lei+ TVA 24%, costul de achizitie al marfurilor vandute fiind de 3.000 lei, impreuna cu ambalaje in suma de 300 lei. Ambalajele sunt returnate de client, iar societatea Alfa, i le returneaza, la randul sau, furnizorului.

Conform OMFP .nr. 1.802/2014, contabiliiati: a) Achizitia de marfuri insotite de ambalaje care circula in

regim de restituire;b) Vanzarea marfurilor impreuna cu ambalajele care circula pe

principiul restituiril;c) Ambalajele returnate de client;d) Restituirea ambalajelor furnizorului.

Nota: Ambalajele in regim de restituire nu sunt facturate clientului (circula pe baza de aviz de insotfre a marfii) �i nu se supun taxei

Page 162: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

pe valoarea adaugata, clientul fiind obligat sa le restituie. Pentru ambalajele nerestituite de client, furnizorul va intocmi o factura in termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii, in care va inregistra �i TVA aferenta ambalajelor nerestituite (art. 137 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal).

In sensul art. 137 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal, ambalajele care circula intre furnizorii de marfa �i clienti prin schimb, fara facturare, nu se includ in baza de impozitare a taxei, chiar daca heneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului �i achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma garantiei bane�ti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale, fara taxa. Restituirea garantiilor bane�ti nu se reflecta in documente fiscale. Persoanele care i':IU primit ambalaje in schinibul unei garantii bane�ti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale, cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ea urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altar cauze de aceea�i natura. In termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor, pe baza evidentei vechimii garantiilor primite �i nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garan\ii mai vechi de un an calendaristic. (pet. 19 alin. (7) �i (8) din Normele metodologice de aplicare a art. 137 din Codul fiscal)

a) Achizitia de marfuri insotite de ambalaje care circula_in regim de restituire:

6.700 lei o/o = 401 6.7001ei s.ooo lei 371 Furnizori

Marfuri 1.200 lei 4426

TVA deductibila 500 lei 409

Furnizori - debitori

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 500 lei

II

Page 163: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Vanz�rea marfurilor lmpreuna cu ambalajele care circula pe principiul restituirii:

pretul de vanzare:

7.740 lei 4111

Clienti = %

707

Venituri din vanzarea marfurilor

4427

TVA colectata 419

Clienti - creditori

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 300 lei

descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:

3.000 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

=

c) Tnregistrarea ambalajelor returnate de client:

300lei 419

Clienti - creditori =

371

Marfuri

4111

Clienti

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 300 lei

d) Restituirea ambalajelor furnizorului:

3001ei 401

Furnizori = 409

Furnizori - debitori

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 300 lei

7.740 lei 6.000 lei

1.440 lei

300lei

3.000 lei

300lei

300lei

- �� '�S·�Exemplul ilustrativ 96 ----------.

O societate are ea obiect de activitate achizitia �i vanzarea de cladiri . La data de 07.04.N, aceasta a achizitionat o cladire la costul de 1.000.000 lei . La 31.12.N, valoarea realizabila neta a cladirii a fost de 900.000 lei. La data de 05.08.N+ 1, conducerea a decis ea

Ill

Page 164: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenu/ de acces

aceasta clad ire achizitionata in vederea vanzarii sa fie inchiriata tertilor in leasing operational. Durata de amortizare este de 10 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabiliza1i achizilia cladirii;

b) Contabilizali deprecierea cladirii la 31.12.N;

c) Precizali ce inregistrari contabile se efectueaza la 05.08.N+ 1;

d) Contabiliza1i amortizarea cladirii.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Tn cadrul stocurilor se cuprind:

a) marfurile, �i anume bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revdnzarii ( ... );"(pet. 276-(1))

,,Transferurile in sau din categoria investifiilor imobiliare trebuie facute daca �i numai daca exista o modificare a utilizarii, evidenfiata de: ( ... )

d) inceperea unui leasing operational cu o a/ta parte, pentru un transfer din categoriastocurilor in categoria investifiilor imobiliare." (pet. 204)

Prin urmare:

a) Achizitia cladirii la 07.04.N va fi recunoscuta in categoria marfurilor:

1.000.000 lei 371 = 401 1.000.000 lei Marfuri Furnizori

b) Recunoa�terea deprecierii la 31.12.N:

Cost de achizitie la 07.04.N 1.000.000 lei

Valoare realizabila neta la 31.12.N 900.000 lei

Pierdere din depreciere = 1.000.000 lei - 900.000 lei 100.000 lei

100.000 lei 6814 = 397 100.000 lei Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru

privind ajustarile deprecierea marfurilor pentru deprecierea activelor circulante

Ill

Page 165: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) Transferul cladirii la investitii imobiliare la data de 05.08.N+ 1:

1.000.000 lei 215

lnvestitii imobiliare

= 371

Marfuri 1.000.000 lei

�i pentru ajustare:

100.000 lei 3�7. Ajustari pentru

deprecierea marfurilor

= 2915

Ajustari pentru deprecierea investitiilor

imobiliare

100.000 lei

d) Amortizarea investitiei imobiliare pe perioada septembrie N+ 1 - decembrie N+ 1((1.000.000 lei - 100.000 lei) I 10 anl x 4 luni I 12 luni = 30.000 lei):

30.000 lei

Rezolvare:

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

=

Exemplul ilustrativ 97

2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

30.000 lei

O societate a achizitionat la 31.12.2013 o cladire la costul de 1.000.000 lei, amortizata liniar in 20 de ani, care este inchiriata tertilor in leasing operational. La data de 01.03.2015 incep lucrarile de amenajare a cladirii in vederea vanzarii ei ulterioare. Tn luna martie sunt efectuate cheltuieli de 25.000 lei. Pe toata perioada amenajarii au fost efectuate cheltuieli totale de 100.000 lei. In iulie 2015, aceste lucrari sunt receptionate, iar in august cladirea este vanduta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Precizati �e inregistrari contabile se efectueaza la 01.01.2015;b) Contabilizati amortizarea cladirii in anul 201 S;c) Precizati ce inregistrari contabile se efectueaza la demararea

amenajarii in vederea vanzarii;d) Contabilizatl cheltuielile cu amenajarea in luna martie;e) Contabilizatl receptia lucrarilor de amenajare.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

Page 166: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

,,Urmatoarele constituie exemp/e de investitii imobiliare: ( ... )

c) o c;ladire aflata in proprietatea entitatii (sau detinuta de entitate in temeiul unui con­tract de leasing financiar) �i inchiriata in temeiul unuia sau mai mu/tor contracte deleasing operational; ( ... )" (pet. 198)

,,Transferurile in sau din categoria investitiilor imobiliare trebuie facute daca �i numai daca exista o modificare a utilizarii, evidentiata de: ( ... )

b) inceperea procesului de amenajare in perspectiva vanzarii, pentru un transfer din ca-tegoria investitiilor imobiliare in categoria stocurilor; ( ... )" (pet. 204)

,,0 entitate transfera o proprietate imobiliara din categoria investitiilor imobiliare in ca­tegoria stocurilor daca �i numai daca intervine o modificare in utilizare evidentiata de demararea lucrarilor de amenajare, in perspectiva vanzarii. Pe perioada de amenajare sunt adaugate costurile, iar la recepfia finala se procedeaza la transferul de la stocuri ./a investitii imobiliare, in vederea cedarii." (pet. 205-( 1))

Prin urmare:

a) La 01.01.2015, cand se aplica pentru prima data OMFP nr. 1.802/2014, care intro­duce categoria de investitii imobiliare, are loc transferul cladirii la investitii imobiliare:

Situatia cladirii la sfar�itul anului 2014 a fost urmatoarea:

Costul 1.000.000 lei

Amortizarea anuala = 1.000.000 lei I 20 ani

Valoarea neta contabila =1.000.000 lei - SO.OOO lei

SO.OOO lei

950.000 lei

1.000.000 lei 215

lnvestitii imobiliare = 212

Constructii 1.000.000 lei

�i pentru amortizare:

SO.OOO lei 2812

Amortizarea construqiilor

= 2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

SO.OOO lei

b) Recunoa�terea amortizarii pentru anul 2015 (pana la demararea amenajarii in ve­derea vanzarii, adica lunile ianuarie �i februarie) (SO.OOO lei x 2 luni /12 luni = 8.333 lei):

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

8.333 lei

c) Transferul cladirii la stocuri la valoarea neamortizata la demararea amenajarii invederea vanzarii (01.03.2015):

Amortizarea cumulata a investitiei imobiliare = SO.OOO lei+ 8.333 lei== 58.333 lei

Ill

Page 167: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

1.000.000 lei 58.333 lei

%

2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

941.667 lei 331

Produse in curs de executie

::: 215 1.000.000 lei lnvestitii imobiliare

d) Cheltuielile cu amenajarea efectuate in luna martie sunt inregistrate dupa natura:

25.000 lei 6xx

Cheltuieli dupa natura

::: %

3xx

Stocuri 4xx

Terti 5xx

Trezorerie

iar la sfar�itul lunii martie se inregistreaza produqia in curs:

25.000 lei 331

Produse in curs de executie

= 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

reluarea produqiei in curs la inceputul lunii aprilie:

25.000 lei 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

e) Receptia lucrarilor de amenajare:

1.041.667 lei 345

Produse finite

:::

:::

331

Produse in curs de executie

%

331

Produse in curs de executie

711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

25.000 lei

25.000 lei

25.000 lei

1.041.667 lei 941.667 lei

100.000 lei

�i totodata, la receptia finala, se procedeaza la transferul de la stocuri la investitii imobiliare:

215

lnvestitii imobiliare

::: 345

Produse finite 1.041.667 lei

Ill

Page 168: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilu5trativ 98

Entitatea Alfa a achiziJionat in anul 2013 un teren la costul de 100.000 lei. lniJial, destinaJia terenului nu era determinata. La 31.12.2014, terenul a fost reevaluat la valoarea justa de 180.000 lei. Tn anul 2016, societatea a decis sa foloseasca terenul pentru a construi un ansamblu de locuinJe destinat vanzarii.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Precizati ce inregistrari contabile se efectueaza I.a 01.01.201 S;b) Precizati ce inregistrari contabile se efectueaza in anul 2016.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Urmatoarele constituie exemple de investifii imobiliare: ( ... )

b) terenurile definute pentru o utilizare viitoare inca nedeterminata. fn cazul in care o en­titate nu a hotardt daca va utiliza terenul fie ea pe o proprietate imobiliara utilizatade posesor, fie.in scopul vdnzarii pe termen scurt in cursul desfa�urarii normale a ac­tivitafii, atunci terenul este considerat ea fiind definut in scopul cre�terii valorii ca­pitalului; ( .. .)" (pet. 198)

,,In cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinfe destinate vdnzcirii, valoarea terenului se evidenfiazci distinct la stocuri, la valoarea de inregistrare in contabilitate.'' (pet. 27 4�(1))

,,Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului, rezerva din reevaluare corespunzatoare acestuia s.e transferci in contul 1175 «Rezultatul reportat re­prezentdnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare»." (pet. 27 4-(2))

Prin urmare:

a) La 01.01.2015, cand se aplica pentru prima data OMFP nr. 1.802/2014, care intro­duce categoria de investitii imobiliare, are loc transferul terenului la investiJii imobi­liare la valoarea justa de 180.000 lei:

180.000 lei 215 lnvestiJii imobiliare

= 2111

Terenuri 180.000 lei

b) Tn anul 2016, valoarea terenului se evidenJiaza in categoria stocurilor de marfuripentru valoarea inregistrata, adica 180.000 lei:

180.000 lei

Ill

371 Marfuri

= 215

lnvestiJii imobiliare 180.000 lei

Page 169: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

concomitent, rezerva din reevaluare existenta. se transfera in contul 1175:

80.000 lei

Rezolvare:

105 Rezerve

din reevaluare

= 1175 · Rezultatul reportat

reprezentand surplusul realiz.at din

rezerve din reevaluare

80.000 lei

Exemplul ilustrativ 99 ------------.

Entitatea Alfa este o entitate agricola cu activitate complexa. ln luna martie 2015, aceasta achizitioneaza vaci de lapte. Cheltuielile lunare cu ingrijirea vacilor sunt: furaje 100.000 lei, servicii veterinare 20.000 lei, medicamente 10.000 lei, materiale pentru curatenie 8.000 lei, utilitati 6.000 lei. Se obtin SO.OOO litri de lapte. Jumatate:din laptele obtinut se vinde la pretul de vanzare de 75.000 lei,. iar restul se folose�te in procesul de produqie pentru fabricarea branzei. Pentru fabricarea branzei se efectueaza costuri totale de 106.242 lei. Ulterior se vinde toata branza la pretul de vanzare de 1 SO.OOO lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Obtirerea laptelui la cost de productie;b) Vanzarea laptelui;c) Obtinerea.branzei la cost de productie;d) Vanzarea branzei.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Activele biologice de natura stocurilor sunt ace/ea care urmeaza a fi recoltate ea prod use agricole sau vdndute ea active biologice." {pet. 278-(1 ))

,,Exemple de active biologice de natura stocurilor sunt animalele destinate producfiei de came, animalele definute 1n vederea vdnzarii, pe$til din fermele piscicole, culturlle, cum ar fi cele de porumb $i grdu, $i copacii crescufi pentru cherestea." {pet. 278-(2))

,,Produsele agricole sunt cele rezu/tate la momentul recoltarii de la activele biologice ale entitafii, de exemplu, Iona, copaci taiafi, bumbac, lapte, struguri, fructe culese etc." {pet. 279-(1))

,,Daca entitatea raportoare prelucreaza produsele agricole, rezulta produse finite, de exem­plu, fire, imbracaminte, covoare, cherestea, brdnza, zahar, fructe prelucrate etc." {pet. 279-(2))

Page 170: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Prin urmare, laptele este un produs agricol, iar branza, un produs finit.

a) Obtinerea laptelui la cost de produqie:

cheltuielile lunare totale se recunosc pe naturi de cheltuieli:

Total cheltuieli = furaje 100.000 lei + servicii veterinare 20.000 lei + medicamente 10.000 lei + materiale pentru curalenie 8.000 lei + utilitati 6.000 lei = 144.000 lei

144.000 lei 6xx

Cheltuieli dupa natura

oblinerea laptelui ea produs agricol:

144.000 lei 347

Prod use agricole ILapte

b) Vanzarea laptelui:

prelul de vanzare:

75.000 lei 4111

Clienti

' =

=

%

3xx

-Stocuri4xx

Terli Sxx

Trezorerie

711

Venituri aferente · costurilor stocurilor

· de produse

7017

Venituri din vanzarea produselor agricole

costul de productie (144.000 lei/ 2 = 72.000 lei):

72.000 lei 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

c) Obtinerea branzei:

= 347

Produse agricole ILapte

� • 7 '

cheltuielile lunare totale se recunosc pe naturi de cheltuieli:

106.242 lei 6xx

Cheltuieli dupa natura

= %

· 3xx

. Stocuri 4xx

Terti Sxx

Trezorerie

144.000 lei

144.000 lei

75.000 lei

72.000 let

106.242 lei

Page 171: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

obtinerea branzei ea produs finit:

106.242 lei ,,345 ...

Produse finite IBranza

= 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

106.242 lei

d) Vanzarea branzei:

pretul de vanzare:

150.000 lei 4111

Clienti 7015

Venituri din vanzarea

produselor finite

150.000 lei

costul de produqi�:

106.242 lei 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

= 345

Produse finite IBranza

106.242 lei

Ex�ntplul Uustrativ 100 ------------.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali urmatoarele opera1ii:

a) Se,achizitioneaza pe baza facturii marfuri in valoare de200.000 lei+ TVA 24%. Marfurile vor fi livrate peste 7 zile;

b) Se receptioneaza marfurile anterioare;

c) Seobtin din produqie proprie produse finite (mobilier) la .. costul de produqie de 20.000 lei �i din ele se retin produsefinite in valoare de 8.000 lei pentru a fi utilizate ea materiale denatura obiectelor de inventar;

d) Se obtin din procesul de produqie semifabricate la costulde produqie efectiv de 8.000 lei. Ulterior se elibereaza spreprelucrare in alte seqii, unde vor fi utilizate ea materii prime,semifabricate in valoare de 7.000 lei;

e) Se obtin produse finite din productie proprie la costul de5.000 lei;Acestea vor fi utilizate ulterior ea ambalaje;

f) Se caseaza ambalaje in valoare de 3.000 lei;

g) Se transfera la marfuri un lot de materii prime in suma de · 1.000 lei pentru a f ivandute, deoa·rece nu· mai sunt necesare;

h) Se trimit spre prelucrare la terti materiale consumabile invaloare de SO.OOO lei conform avizului de insotire. Se primescde la terti obiecte de inventar in valoare de SS.OOO lei, costulprelucrarii 5.000 lei, TVA 24%.

Page 172: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Rezolvare:

a) Achizitia pe baza fact,urii a marfurilor, care inca nu au fost livrate efectiv:

2�a.0001�i ' % = 401 248.000 lei

200.000 lei 327 Furnizori

Marfuri in curs

de aprovizionare

48.000 lei 4426

TVA deductibila

b) Receptia efectiva a marfurilor:

200.000 lei 371 = 327 200.000 lei

Marfuri Marfuri in curs

de aprovizionare

c) Obtinerea de produse finite:

20.000 lei 345 = 711 20.000 lei

Produse finite Venituri aferente

costurilor stocurilor

de produse

transferul de produse finite pentru a fi utilizate ea materiale de natura obiectelor

de inventar:

8.000 lei 303 ::; 345 8.000 lei

Materiale de natura Produse finite

obiectelor de'inventar

d) Obtinerea semifabricatelor:

8.000 lei 341 = 711 8.000 lei

Semifabricate Venituri aferente

costurilor stocurilor

de produse

eliberarea de semifabricate spre prelucrare in alte sectii, unde vor fi utilizate ea

materii prime:

7.000 lei

... -

301

Materii prime

= 341

Semifabricate

7.000 lei

Page 173: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

e) Obtinerea de produse finite:

5.000 lei 345

Produse finite

= 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

transferul produselor finite in categoria ambalajelor:

5.000 lei ,), .

381

Ambalaje

f) Casarea ambalajelor:

3.000 lei 608

Cheltuieli privind ambalajele

g) Transferul materiilor prime la marfuri:

1.000 lei 371 Marfuri

=

=

=

345

Produse finite

381

Ambalaje

301

Materli prime

h) Ttimiterea spre prelucrare la terti a materialelor consumabile:

SO.OOO lei 351

Materii �i materiale aflate la terti

=

primirea obiectelor de inventar de la terti:

SO.OOO lei 303

Materiale de natura obiectelor de inventar

�i costul prelucrarii:

6.200 lei %

5.000 lei 303

Materiale. de natura obiectelor de inventar

1.200 lei 4426

TVA deductibila

=

=

3021

Materiale auxiliare

.351

Materii �i materiale aflate la terti

401

Furnizori

5.000 lei

5.000 lei

3.000 lei

1.000 lei

SO.OOO lei

SO.OOO lei

6.200 lei

Page 174: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 101

Entit�tea Alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8.000 de · aqiuni Beta ea valori mobiliare pe termen scurt, la pretul de 8 leiiactiurie. Comisioanele suportate legate de aceasta achizitiesunt de 900 lei. Plata se face direct din contul bancar. SocietateaBeta nu este cotata pe o piafa reglem'entata. Dupa o luna, Alfavinde 1.000 de aqiuni Beta unui alt actiona,r, la pretul de9 lei/actiune._ Dupa 2 luni, Alfa vinde 500 d� actiuni Beta unui altaqionar,'ia pretul de 7 lei/aqiune. incasarea se face direct incontul bancar.Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia actiunilor;

b) Vanzarea actiunilor.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza: ,,La-fntrarea in entitate, ir'ivestitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie sau la valoarea stabilita potrivit contractelor." (pet. 295-(1)) ,,ln cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata re­glementata, costul de-achizifie nu include costurife de tranzactionare direct atribuibile achizifiei /or, aceste costuri fiind inregistrate in conturile de cheltuieli corespunzatoare." (pet. 78-(1)) ,,ln cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzactionare pe o piafa reglementata, precum �; al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizifieinclude �i costurile direct atribuibile achizifiei /or (de exemplu, costuri legate de onorarii platite avocatilor, evaluatorilor)." (pet. 78·(2))·

Prin urmare, operatiile de mai sus genereaza urmatoarele inregistrari: a) Achizitia aqiun_ilor: ·in cazul de fata aqiunile nu sunt cotate, deci comisioanele se includ in cost:Pret de cumparare = 8.000 aqiuni Beta x 8 lei/actiune = 64.000 lei Cost de achizitie = 64.00Q lei + 900 lei (comisioane) = 64.900 lei

64.9001ei 501

Aqiuni detinute la entitatile afiliate

= 5121

Conturi la banci in lei

Cost de achizitie unitar = 64.900 lei / 8.000 actiuni Beta= 8, 11 lei/ac�iune

·111

64.9001ei

Page 175: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Vanzarea aqiunilor:.vanzarea celor 1.000 de· aqiunl dup� o luna:'

Valoare incasata = 1.000 aqiuni Beta x 9 lei/aqiune = 9.000 lei Aqiunile sunt scoase din evidenta pentru costul lor (1.000 aqiuni Beta x 8, 11 lei/ac­tiune = 8.110 lei):

9.000 lei 5.1J1.

Conturi la banci in lei

= %

501

Aqiunidetinute la entita\il� afiliate

. ·7642 Ca�tiguri din investitii

pe termen scurt cedate

· 9.ooolei8.110 lei

8901ei

vanzarea celor SOO .de aqiuni dupa 2 luni: Valoare incasata = soo'a�t/µni Beta x 7 lei/actiune = 3.500,lei. Aqiunile sunt scoase din evidenta pentru costul lor (500 aqiuni Beta x 8,11 lei/aqiune = 4.055 lei):

4.055 lei 3.500 lei

SSS lei

Rezolvare:

%

5121

Conturi la banci in lei 6642

Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

Exemplul ilustrativ 102

501

Aqiuni detinute la entitatll.e afiliate

· 4.055 lei

Alfa achizitionea�a. prin intermediul 'ur;iei banci 8.000 de actiuni · Beta ea valori mobiliare pe termen scurt, la pretul de 8 lei/aqiune.C�misioanel� suportate lega,te de ¥1Ceasta achizitie sunt de 900 lei.Plata achizitiei actiunilor se va realiza ult�rior. Comisionul esteplatit pe loc din' contul curent: Societatea Beta este cotata pe opiata reglementata.Conforri\ OM'i=P �r. 1.802/2014, cor'ltabiUzaii:a) Achizitia actiunilor �i plata comisionului;b) Plata ulterioara a actiunilor achizltionate.

. -. .. ) .. . . ,- . ' • . . ·,

in cazul cle fata aqiunile S\.mt,-c.ot�te, deci comisioanele nu se includ, in .cost,, ci vor fi recunoscute drept cheltuieli ale perioadei.

Page 176: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Similar cazurilor prezentate in capitolul privind imobilizarile financiare,. daca plata se realizeaza ulterior, se utilizeaza contul ,,Varsaminte de efectuat pentru actiunile de­tinute la entitatile afiliate" (5091 ).

'

Prin urmare,·vor fi efectuate urmatoarele inregistrari: a) Achizitia aqiunilor �i plata comisionului:Pret de cumparare = 8.000 aqiuni Beta x 8 lei/aqiune = 64.000 lei

64.000 lei 501 = 5091 64.000 lei Aqiuni detinµte Varsaminte de efectuat

la entitatile afiliate pentru actiunile detinute la entitatile afiliate

plata comisioanelor:

9001ei 622 = 5121 900lei Cheltuieli privlhd 'Conturi la banci

c:omisioanele �i onmariile · in lei

b) Plata ulterioara a actiuniior achizitionate:

64.000 lei

Rezolvare:

5091 Varsaminte de efectuat

pentru aqiunile detinute la entitatile afiliate

= 5U1 Conturi la banci

in lei

64.000 lei

Exemplul ilustrativ 105 ---------.

Alfa achizitioneaza prin intermediui unei banci 8.000 de actiuni Beta ea valori mobiliare pe termen scurt, la pretul de 8 lei/actiune. Comisioa.nele suportate legate de aceasta achizitie sunt de 900 lei. Plata se face direct din contui b'ancar. Societatea Beta nu este cotata.pe o' piata reglementata .. La sfar�itul anului N, valoarea titiurilor'stabilita CU ocazia inventarierii este ,de 8 iei/aqiune.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl achizitia actiunilor �i inreglst��rea deprecierii la.sfar�itul anului.

OMFP nr. 1.8 02/ 2 014 precizeaza: ,,Pentru deprecierea investifiilor definute ea active circulante, la sfdr�itu/ exercifiu/ui finan­ciar, cu ocazia inventarierii, se recunosc ajustiiti pentru pierdere de valoare, inregisttatepe seama cheltuielilor." (pet. 2 97-( 1))

Ill

Page 177: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,La sfdr�itul fiecarui exercifiu financiar, ajustarile pentru pierderile de valoare inregis­trate se suplimenteaza, se diminueaza sau se anuleaza, dupa caz. La ie�irea din entitate a investitiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru pierdere de valoare se anuleaza." (pet. 297�(2))

,,Titlurile pe termen scurt (acfiutii �i alte investifii financiare) admise la tranzactionare peo piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotafie din ultimo zi de tranzacfionare,iar cele netranzaqionate, la costul lstoric mai pufin eventualele ajustari pentru pierdere devaloare." (pet. 91-(1))

Prin urmare, operatiile de mai sus se contabilizeaza astfel:

a) Achizitia aqiunilor:

Tn cazul de fata aqiunile nu sunt cotate, deci comisioanele se includ in cost:

Pret de cumparare = 8.000 actiuni Beta x 8 lei/aqiune = 64.000 lei

Cost de achizitie = 64.000 lei+ 900 lei (comisioane) = 64.900 lei

64.900 lei 501

Actiunl detinute la entitatile afiliate

= 5121

Conturi la banci in lei

64.900 lei

Cost de achizitie unitar = 64.900 lei / 8.000 aqiuni Beta = 8, 11 lei/actiune

b) La sfar�itul anului N:

Valoarea de inventar de 8 lei/aqiune este mai mica decat costul de 8, 11 lei/aqiune, deci actiunile sunt depreciate �i, cl.Im nu sunt (otate, se constituie o ajustare pentru depreciere de 8.000 aqiuni Beta x (8, 11 lei/aqiune - 8 lei/aqiune) = 880 lei:

880 lei 6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea

de valoare a imobilizarilor financiare

= 591

Ajust�ri pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entltatile afiliate

880 lei

Exemplul ilustrativ 104 --------�

Alfa constituie un depozit in data de 01.02.N, in suma de 3.000 euro, cu scadenta la 30.04.N. La data constituirii depozitului, cursul de schimb valutar este de 4, 1220 lei/euro (corespunzator zilei de 29.01.N, ultima zi bancara a lunii ianuarie N).

Pe toata perioada evaluarii, presupunem urmatoarele cursuri de schimb valutar, cu mentiunea ea datele de 29.01.N �i 26.02.N reprezinta ultimele zile bancare din lunile respective:

Page 178: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Data (zl bancari) Cursul leu/euro

29.01.N 4,1220 01.02.N 4,0805 26.02.N 4,1073 31.03.N 4, 1276 30.04.N 4,0958

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali:

a) Constituirea depozitului;

b) Evaluarea lunara a depozitului;

c) Lichidarea depozitului.

Rezolvare:

OMFP nr, 1.802/2014 precizeaza:

,,Depozitele bancare pe termen scurt in valuta se inregistreaza la constituire la cursu/ de schimb valutar comunicat de Banca Nafionala a Romdniei, de la data operatiunii de con­stituire." {pet. 295-(2))

,,Lichidarea depozitelor constituite in valuta se efectueaza la cursu( de schimb va/utar co­

municat de Banca Nafionala a Romdniei, de la data operatiunii de /ichidare." {pet. 296-( 1))

,,Diferentele de curs valutar intre cursul de la data constituirii sau cursu/ la care sunt inregistrate in contabilitate �; cursul Bancii Nafionale a Romdniei de la data /ichidarii depozitelor bancare se inregistreazd la ven(turi sau cheltuie/i din diferenfe de .curs valutar, dupa caz." {pq. 296-(2))

,,La finele fiecarei /uni, disponibilitiitile in valuta �; alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive �; depozite in valuta, se evalueaza la cursul de schimb al piefei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romdniei din uliima zi bancara a lunii in cauza." (pet. 304-(3))

,,Diferenfele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sou cheltuie/i din diferenfe de curs valutar, dupa caz." (pet. 304-(4))

Prin urmare:

a) Constituirea depozitului (3.000 euro x 4, 1220 lei/euro = 12.366 lei):

12.366 lei 508 . Alte investilii pe termen seurt

�i ereante ;:isimilate

b) Evaiuarea lunara a depozitului:

sfar�itul lunii februarie:

Ill

= 5124 Conturi la band

in valuta

12.366 lei

Page 179: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Valoarea depozitului evaluat la cursul din ultima zi bancara a lunii in cauza = 3.000 euro

x 4, 1073 lei/euro = 12.321,9 lei

Valoarea anterioara a depozitului = 12.366 lei

Diminuarea depozitului �i recunoa�terea diferentei de curs valutar (12.366 lei -

12.321,9 lei = 44, 1 lei):

44,1 lei 6651

Diferente nefavorabile

de curs valutar

legate de

elementele monetare

exprimate in valuta

sfar�itul lunii martie:

= 508

Alte investitii

pe termen scurt

�i creante asimilate

44,l lei

Valoarea depozitului evaluat la cursul din ultima zi bancara a lunii in cauza = 3.000 euro

x 4, 1276 lei/euro = 12.382,8 lei

Valoarea anterioara a depozitului = 12.321,9 lei

Majorarea depozitului �i recunoa�terea diferentei de curs valutar (12.321,9 lei -

12.382,8 lei = 60,9 lei):

60,91ei 508

Alte investitii

pe termen scurt

�i creante asimilate

c) Lichidarea depozitului:

= 7651

Diferente favorabile

de curs valutar

legate de

elementele monetare

exprimate in valuta

Valoarea incasata = 3.000 euro x 4,0958 lei/euro = 12.287,4 lei

Valoarea contabila a depozitului = 12.382,8 lei

12.382,8 lei

12.287,4 lei

95,41ei

%

5124

Conturi la banci

in valuta

6651

Diferente nefavorabile

de curs valutar

legate de

elementele monetare

exprimate in valuta

= 508

Alte investitii

pe termen scurt

�i creante asimilate

60,91ei

12.382,8 lei

Page 180: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustratlv 105 --------�

La inceputul lunii mai, o entitate are in contul curent un disponibil de 6.000 euro, evidentiati la un curs valutar de 4,0531 lel/euro.

Presupunem ea in cursul lunii entitatea efectueaza urmatoarele operatiuni:

1) Tn data de 5 mai: plata unui furnizor = 4.500 euro, datoria fiindinregistrata in contabilitate la un curs de 4,0150 lei/euro;

2) Tn data de_ 15 mai: incasarea unui client= 2.300 euro, creantafiind inregistrata in contabilitate la un curs de 4,0015 lei/euro;

3) Tn data de 25 mai: rambursarea unui credit bancar pe termenscurt = 1.200 euro. Creditul este inregistrat in contabilitate laun curs de 4,0039 lei/euro.

Cursurile de schimb comunicate de BNR sunt:

Data (zi bancara) Cursul leu/euro

05.05.N 4,0694

15.05.N 4,0738

25.05.N 4,0969

31.05.N 4,1620

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabllizati operatiile de mai sus;

b) Ce inregistrare contabila se efectueaza la sfar�itul lunii?

OMFP nr. 1.802/2014 mentioneaza:

,,Contabilitatea disponibilitafilor aflate in banci/casierie �i a mi�carii acestora, ea urmare a incasarilor �i plafilor efectuate, se fine distinct in lei �i in valuta." (pet. 303)

,,Operafiunile privind incasarile �i plafile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nafionala a Romaniei, de la data efectuarii operafiunii respective. Tn vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectudrii operafiunii se infelege cursul de schimb al piefei valutare, comunicat de Banca Nafionala a Romaniei, din ultimo zi bancara anterioara operafiunii, disponibil ea informafie la momentul efectuarii operafiunii (incasare, plata, emitere de do­cumente)." (pet. 304-(1))

Prin urmare:

a) Contabilizarea operatiilor:

a 1) plata furnizorului:

Ill

Page 181: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Datoria recunoscuta anterior= 4.500 euro x 4,0150 lei/euro = 18.067,5 lei

Suma platita = 4.500 euro x 4,0694 lei/euro = 18.312,3 lei

18.312,3 lei 18.067,5 lei

244,8 lei

% 401

Furnizori 6651

Diferente nefavorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

a2) incasarea clientului:

= 5124

Conturi la banci in valuta

Creanta recunoscuta anterior= 2.300 euro x 4,0015 lei/euro = 9.203,45 lei

Suma incasata = 2.300 euro x 4,0738 lei/euro = 9.369,74 lei

9.369,74 lei $124

Conturi la banci in valuta

a3) rambursarea creditului:

= % 4111

Clienti 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

Datoria recunoscuta anterior= 1.200 euro x 4,0039 lei/euro = 4.804,68 lei

Suma platita = 1.200 euro x 4,0969 lei/euro = 4.916,28 lei

4.916.28 lei 4.804,68 lei

111,60 lei

% 519

Credite bancare pe termen scurt

6651

Diferente nefavorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

b) La sfar�itul lunii:

= 5124

Conturi la banci in valuta

18.312,3 lei

9.369.74 lei 9.203,45 lei

166,29 lei

4.916,28 lei

Page 182: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Situatia in contul 5124, in euro �i in lei:

Sold initial 5124 in lei = 6.000 euro x 4,0531 lei/euro = 24.318,6 lei

D 5124 euro c D 51241ei c

Si 6.000 4.500 (al) Si 24.318,60 18.312,30 (a 1) (a2) 2.300 1.200 (a3) (a2) 9.369,74 4.916,28 (a3)

Sfd 2.600 Sfd 10.459,76

Valoarea celor 2.600 euro la cursul de inchidere = 2.600 euro x 4, 1620 lei/euro = 10.821,2 lei

Soldul in lei al contului 5124 = 10.459,76 lei

1nregistrarea diferentei de curs aferente disponibilului in valuta (10.821,20 lei -10.459,76 lei= 361,44 lei):

361,44 lei

Rezolvare:

5124. Conturi la banci

in valuta

=

Exemplul ilustrativ 106

7651 Diferente favorabile

de curs valutar legate de

elementele monetare exprimate in valuta

361,44 lei

O entitate are de platit o factura externa in valoare de 1.039 euro, data scadenta fiind 30.04.N. Neavand disponibil suficient in contul deschis in euro, entitatea participa cu lei la o licitatie valutara pentru a cumpara suma de 1.039 euro. La sfar�itul operatiunilor de vanzare, respectiv cumparare de valuta, extrasul de cont in lei din data transferului de lei se prezinta astfel: - suma CU care se participa la licita\ie = 4.385,52 lei;- comisionul = 30 lei;- cursul de schimb valutar stabilit de banca comerciala pentru

licitatie = 4,2209 lei/euro.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl:

a) Plata in lei efectuata in vederea achizitiei de euro;b) Achizitia de euro.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Operafiunile de vanzare-cumpiirare de valutii, inclusiv cele derulate in cadrul contrac­telor cu decontare la termen, se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca

1111

Page 183: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

comercialii la care se efectueazii licitafia cu valutii, fiirii ea acestea sii genereze in con­tabilitate diferente de curs valutar." (pet. 304-(2))

,,Sumele virate sau depuse la biinci ori prin mandat po�tal, pe bazii de documente pre­zentate entitiifii �; neapiirute incii in extrasele de cont, se inregistreazii distinct in con­tabilitate (contul 5125 «Sume in curs de decontare»)." (pet. 302-(2))

,,ln con tu I de viramente interne se inregistreazii transferurile de disponibilitiifi biine�ti intre conturile la biinci, precum �; intre conturile la biinci �; casieria entitiifii." (pet. 307)

Prin urmare:

a) Plata in lei efectuata in vederea achizitiei de euro (1.039 euro x 4,2209 lei/euro =

4.385,52 lei):

4.415.52 lej

4.385,52 lei

30,00 lei

%

581

Viramente interne 627

Cheltuieli cu

serviciile bancare

�i asimilate

= 5121

Conturi la banci

in lei

4.415,52 lei

b) Achizitia de euro:

4.385,52 lei

Rezolvare:

5124

Conturi la banci

in valuta

=

Exemplul ilustrativ 107

581

Viramente interne

4.385,52 lei

Alfa achizitioneaza 50 de bilete de tratament la pretul de

1.500 lei/bilet, comision perceput de agentia de turism 500 lei,

TVA la comision 24%. Biletele sunt distribuite integral salariatilor.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia biletelor de tratament;

b) Distribuirea biletelor de tratament.

a) Achizitia biletelor de tratament:

Costul biletelor = 50 bilete x 1.500 lei/bilet + 500 lei (comisionul) = 75.500 lei

TVA la comision = 500 lei x 24% = 120 lei

II

Page 184: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenulde acces

75.620 lei

75.500 lei

120 lei

. %

5322

Bilete de

tratament �i odihna

4426

TVA deductibila

b) Distribuirea biletelor de tratament:

75.500 lei 6458

Alte cheltuieli

privind asigurarile

�i proteqia sociala

=

=

Exemplul ilustrativ 108

401

Furnizori

5322

Bilete de

tratament �i odihna

75.620 lei

75.500 lei

Alfa achizitioneaza tichete de calatorie in valoare de 3.000 lei,

TVA 24%. Ulterior se utilizeaza tichete de calatorie in valoare de

1.800 lei, pentru deplasari in interes de serviciu.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achlzitia tichetelor de calatorie;

b) Utilizarea tlchetelor de calatorie.

Rezolvare:

a) Achizitia tichetelor de calatorie:

3.7201ei

3.000 lei

7201ei

%

5323

Tichete �i bilete

de dllatorie

4426

TVA deductibila

b) Utilizarea tichetelor de calatorie:

1.800 lei

625

Cheltuieli cu deplasari,

deta�ari �i transferari

=

=

401

Furnizori

5323

Tichete �i bilete

de calatorie

3.720 lei

1.800 lei

Page 185: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 109--------�

Un magazin ii vinde unui intermediar vouchere care le dau dreptul

clientilor sa achizitioneze produse la preturi mai mici decat cele

practicate in mod normal. Magazinul emite 150 de vouchere,

fiecare in valoare de 100 lei, care sunt transmise societatii de

intermediere. 20 de vouchere nu sunt vandute �i sunt returnate

de societatea de intermediere. Detinatorii a 70 de vouchere le

utilizeaza in magazin, in timp ce 60 de vouchere expira neutilizate.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la magazin:

a) Emiterea voucherelor;

b) Transmiterea voucherelor c�tre intermediar;

c) Returnarea voucherelor nevAndute �I anularea acestora;

d) Utilizarea voucherelor in magazine;

e) Vouchei'ele expirate.

a) Emiterea voucherelor (150 vouchere x 100 lei/voucher= 15.000 lei):

15.000 lei 5328

Alte valori

=

b) Transmiterea voucherelor intermediarului:

15.000 lei 461

Debitori diver�i

=

472

Venituri inregistrate

in avans

5328

Alte valori

15.000 lei

15.000 lei

c) Returnarea voucherelor nevandute (20 vouchere x 100 lei/voucher= 2.000 lei):

(2.000 lei) 461 = 5328 (2.000 lei)

Debitori diver�i Alte valori

�i anularea acestora:

(2.000 lei) 5328 = 472 (2.000 lei)

Alte valori Venituri inregistrate

in avans

Ill

Page 186: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

d) Utilizarea voucherelor in magazin (70 vouchere x 100 lei/voucher= 7.000 lei):

TVA= 7.000 lei x 24 / 124 = 1.355 lei

7.000 lei 472 Venituri inregistrate

in avans

= %

707 Venituri din

vanzarea marfurilor 4427

TVA colectata

e) Voucherele expirate (60 vouchere x 100 lei/voucher= 6.000 lei):

TVA= 6.000 lei x 24 / 124 = 1.161 lei

6.000 lei 472 Venituri inregistrate

in avans

=

Exemplul ilustrativ 110

%

707 Venituri din

vanzarea marfurilor 4427

TVA colectata

7.000 lei 5.645 lei

1.355 lei

6.000 lei 4.839 lei

1.161 lei

Reluand problema de mai sus, conform OMFP nr. 1.802/2014,

contabilizati la societatea de intermediere:

a) Primirea voucherelor;

b) Vanzarea voucherelor catre clienti;

c) Returnarea voucherelor.

Rezolvare:

a) Primirea voucherelor:

15.000 lei 5328

Alte valori

b) Vanzarea voucherelor catre clienli:

15.000 lei

Ill

5311./5121

Casa in lei IConturi la banci

in lei

=

=

462 Creditori diver�i

5328

Alte valori

15.000 lei

15.000 lei

Page 187: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

cl Returnarea voucherelor:

(2.000 lei)

Rezolvare:

5328

Alte valori =

Exemplul ilustrativ 111

462 Creditori diver�i

(2.000 lei)

Entitatea Alfa achizitioneaza 50 de carnete a cate 20 de tichete de masa la valoarea nominala de 9,41 lei/tichet. Costul imprimatelor este de 500 lei, TVA 24%. Alfa a acordat efectiv 40 de carnete, restul de 10 fiind returnate la emitent.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Achizitia tichetelor de masa;b) Acordarea tichetelor de masa;c) Returnarea tichetelor de masa.

lmpozitul pe salariu corespunzator este suportat de salariati.

Nota:

Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Codul fiscal:

,,Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ea urmare a unei relatii contractuale de munca, precum �i orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, �i care sunt realizate din:

a) sume primite pentru munca prestata ea urmare a contractuluiindividual de munca, a contractului colectiv de munca, precum�ipe baza actului de numire: ( ... )- valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cre�a,

tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii; ( ... )"

Potrivit art. 29615 lit. o) din Codul fiscal:

,,Nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii ( ... ) urmatoarele:

o) tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou �itichetele de cre�a, acordate potrivit legii; ( ... )"

a) Achizitia tichetelor de masa de la unitatea emitenta:

Page 188: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenut de acces

Valoarea tichetelor de masa = 50 carnete x 20 tichete/carnet x 9,41 lei/tichet = 9.410 lei

Costul imprimatelor = 500 lei

TVA= 500 lei x 24% = 120 lei

10.030 lei

9.410 lei

5001ei

120 lei

%

5328

Alte valori

628

Alte cheltuieli

cu serviciile

executate de terti

4426

TVA deductibila

b) Acordarea tichetelor de masa:

= 401

Furnizori

10.030 lei

Valoarea tichetelor de masa acordate = 40 carnete x 20 tichete/carnet x 9,41 lei/tichet

= 7.528 lei

7.528 lei 6422

Cheltuieli cu

tichetele

acordate salariatilor

c) Returnarea tichetelor de masa:

= 5328

Alte valori

7.528 lei

Valoarea tichetelor de masa returnate = 10 carnete x 20 tichete/carnet x 9,41 lei/tichet

= 1.882 lei

1.882 lei 461 = 5328 1.882 lei

Debitori diver�i Alte valori

�i:

1.882 lei 5121 = 461 1.882 lei Conturi la banci Debitori diver�i

in lei

impozitul pe salariu corespunzator tichetelor de masa este retinut salariatilor

(7.528 lei x 16% = 1.204,48 lei:

1.204,48 lei 421

Personal - salarii

datorate

= 444

lmpozitul pe venituri de natura salariilor

1.204,48 lei

Page 189: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 112 -----------.

Magazinul de desfacere cu amanuntul Alfa vinde marfuri la pretul de vanzare de 5.000 lei, TVA 24%. Contravaloarea marfurilor este incasata partial cu tichete de masa ( 150 tichete x 9,41 lei/tichet) �i partial in numerar. Tichetele sunt trimise spre decontare la unifatea emitenta, fiind ulterior incasate in contul curent. Comisionul facturat de firma emitenta este de 100 lei, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Vanzarea marfurilor;

b) lncasarea contravalorii marfurilor;

c) Trimiterea tichetelor spre decontare la unitatea emitenta;

d) lnregistrarea comisionului retinut de fitma emitenta;

e) lncasarea contravalorii tichetelor.

a) Vanzare� marfurilor:

6.200 lei 4111 =

Clienti

b) lncasarea contravalorii marfurilor:

Tichete = 150 tichete x 9,41 lei/tichet = 1.411,5 lei

Numerar = 6.200 lei - 1.411,5 lei = 4.788,5 lei

6,200,Q lei o/o =

1.411,5 1ei 5328 Alte valori

4.788,5 lei 5311 Casa in lei

o/o §,20Q lei707 5.000 lei

Venituri din vaniarea marfurilor

4427 1.200 lei TVA colectata

4111 6.200,0 lei Clienti

c) Trimiterea tichetelor spre decontare la unitatea emitenta:

1.411,5 lei 461 Debitori diver�i

= 5328 Alte valori

1.411,5 lei

Ill

Page 190: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenu/ de acces

d) inregistrarea comisionului retinut de firma emitenta:

1241ei 100 lei

% 628

Alte cheltuieli cu serviciile

executate·de terti

= 461 Debitori diver�i

124 lei

241ei · 4426TVA deductibila

e) lncasarea contravalorii'tichetelor: ,

Valoarea incasata = 1.411,5 lei - 124 lei = 1.287,5 lei

1.287,5 lei 5121 Contur,i la banci

in lei

= 461 Debitori diver�i

1.287,5 lei

Exemplul ilustrativ 11 B --------�

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati urmatoarele operatii efectuate de Alfa: a) Acordarea in cadrul unei campanii publicitare a 150 de tichete

cadou in valoare de 10 lei fiecare. lmpozitul pe venit estesupmtat �e entitate;

b) Acordarea de Craciun a 300 de tichete cadou salariatilor, a cate50 lei fiecare. lmpozitul pe venit este retinut din salarii;

c) Acordarea salariatilor a 100 de tichete de vacanta a cate 50 leifiecare. lmpozitul pe venit este retinut din salarii.

Nota: Tichetele cadou sunt bonuri valorice care, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou �i a tichetelor de cre�a, cu modificarile �i completarile ulterioare, se procura de angajatori de la unitati emitente �i se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama �i publicitate, precum �i pentru cheltuieli sociale.

Tlchete cadou Potrivit prevederilor pet. 70 lit. i) din Normele metodologice date in aplicarea art. 55 alin. (3) din Codul fiscal, tichetele cadou acord,ate potrivit legii, indiferent daca acestea sunt acordate pqtrivit cu�ntumului prevazut la ar.t. 55 alin. (4) lit. a) din Codul

Page 191: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

fiscal (care se refera la cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pa�telui, zilei de 1 iunie, Craciunului �i a sarbatorilor similare ale altar culte religioase, precum �i la cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 m&rtie, in Hmita sumei de 150 lei), sunt avantaje primite de persoana fizica.

Potrivit art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, ,,sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani $ifsau in natura obtinute de o persoaria fizica ce desfa�oara o activitate in baza unui contract individual de mun,ca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, denumirea veniturilor ori de forma sub care se acorda ( ... ):' La stabilirea impozitului pe venituri din salarii se iau in calcul aceste avantaje, care sunt cuprinse in venitul brut lunar din salarii, avantaje care se impoziteaza cu cota de 16%. Potrivit art. 29615 lit, o) din Codul fiscal, nu se �uprind in baza lunara a contributiilor sociale opligatorii ti.chetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou �i tichetele de cre�a,.acordate potrivit legii.

Cadouri in bani Ji in naturi

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pa�telui, zilei de 1 iunie, Craciunului �i a sarbatorilor s·imilare ale altar culte religioase, precum �i cadourile oferite angajatelor cu ,ocazia zilei de 8 martie, in masura in care valoc;lrea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depa�e�te 150 lei, nu sunt incluse in veniturile salariale �i nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit. Plafonul st.abilit pentru cadourile oferite de angajatori (in bani �i in bunuri) copiilor minori ai angajatilor cu ocaziile de mai sus se aplica pentru fiecare copil minor al fiecarui angajat. Aceste cadouri in banl�i in bunuri nu se cuprind in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii, potrivit art. 29615 lit. b) din Codul fiscal.

Cadourile in bani �i in natura acordate cu ocaziile de mai sus care depa�esc 150 lei, precum �i cadourile oferite cu alte ocazii sunt impozabile din punctul de vedere al impozitului pe venit �i al contributiilor sociale obligatorii.

Pentru angajator, din punctul de vedere al impozitului pe profit, acesfe cheltuieli cu cadourile in bani �i in natura sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, ea �i cheltuieli sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile �i completarile ulterioare.

Page 192: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii sunt impozabile din punctul de vedere al impozitului pe venit, cu cota de 16%, potrivit art. 78 din Codul fiscal.

Angajatorii tare incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda angajatilor vouchere de vacanta. Potrivit Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, tichetele de vacanta acordate angajatilor din �ectorul privat �i bugetarilor se inlocuiesc cu vouchere de vacanta. Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de yacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal. Tn conditiile in care salariul minim brut pe tara este de 975 lei din 1 ianuarie 2015, angajatii vor putea primi vouchere de vacanta de maximum 5.850 lei. Legea nr. 94/2014 a aprogat dispozitiile potrivit carora angajatorii pot acorda tichete de vacanta numai in cazul in care in anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit, dupa caz. Tn cazul cumulului de functii, voucherele de vacanta pot fi acordate, conform legii, numai de angajatorii unde beneficiarii in cauza i�i au funqia de baza. Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta sunt: 10, 20, 30, 40 �i SO lei, acestea emitandu-se numai in sistem on-line incepand cu 01.01.201 S. Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bllete de odihna, acordate potrivit Leg ii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile �i completarile ulterioare. Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate de angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita a 6 salarli de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este eel stabilit prin hotarare a Guvernului.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

,,Con tu/ 642 «Cheltuieli cu avantajele Fn natura $i tichetele acordate salariafilor»

Cu ajutorul acestui cont se fine evidenfacheltuielilor cu avantajele Fn natura, respectiv cu tichetele de masa, de vacanfa, de cre$ii $i cadou acordate salariafilor, potrivit leg ii.

Tn debitul contu/ui642 «Cheltuieli cu avantajele Fn natura $i tichetele acordate salariafilor» se Fnregistreaza: - contravaloarea avantajelor rn natura acordate salariafilor (421 );- valoarea tichetelor acordate salciriafilor (532)."

Page 193: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

a) Acordarea de tichete cadou in qidrul unei campanii publicitare (150 tichete x10 lei/tichet = 1.500 lei):

1.500 lei 623

Cheltuieli de protocol, reclama �i publicitate

=

impozitul pe venit suportatde entitate:

5328

Altevalori 1.500 lei

Valoarea tichetelor reprezinta suma neta, iar cota de 16% se aplica la suma bruta. Presupunand ea valoarea de 1.500 lei �st.e valoarea neta, irnpozitul se calculeaza astfel: X (brut) - 16% x X (brut) = 1.500 lei (net) X (brut) = l.785,71 lei lmpozit = 1.785,71 lei - 1.500 lei= 285,71 lei

285,71 lei 635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe �i

varsamlnte asimilate

= 446 .

Alte impozite, taxe �i varsaminte

asimilate

285,71 lei

b) Acordarea de tichete cadou sal.arialilor (300 .tichet� x 50 lei(tichet = 15.000 lei):

15.000 lei 642

Cheltuieli cu avantajele in natura �i tichetele acordate salariatilor

= 5328

Altevalori 15.000 lei

impozitul pe salariu corespunzator tichetelor cadou este retinut salarlatilor (15.000 lei x 16% = 2.400 lei):

2.400 lei 421

Personal - sala'rli datorate

= 444

lmpozitul pe venituri de natura salariilor

2.400 lei

c) Acordarea de ti�hete de. vacanta salariatilor (100 tichete x 50 lei/tichet = 5.000 lei):

5.000 lei 642

Cheltuieli cu avantajele in natura �i tichetele acordate salariatilor

= 5328

Altevalori 5.000 lei

impozitul pe salariu corespunzator tichetelor cadou este retinut salariatilor (5.000 lei x 16% = 800 lei):

800 lei 421

Persorial - salarii datorate

= 444

lmpozitul pe venituri de natura salariilor

8001ei

Page 194: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 114 -----------.

Alfa deschide un acreditiv pentru plata datoriei fata de un

furnizor extern, in suma de 3.000 euro. Cursul de schimb este

de 4,2431 lei/euro. Datoria a fost inregistrata initial la cursul de

4, 1462 lei/euro. Cursul la data decontarii este de 4,2125 lei/euro.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, c:ontabilizatl:

a) Oeschiderea acreditivului;

b) Plata furnizorului din acreditiv;

c) RecunoaJterea diferentei de curs aferente acreditivului;

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Tn vederea achitdrii unor obligafii fafd de furnizori, entitdfile pot solicita deschiderea de acreditive la bdnci, in lei sau in valutii, in favoarea acestora." (pet. 305-(1))

,,Lichidarea acreditivelor constituite tn valutii se efectueazii la cursul de schimb comunicat de {3anca Nafionalii a Romdniei, de la data operafiunii de lichidare." (pet. 305-(2))

,,Diferenfele de curs valutar intre cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt inregistrate fn contabilitate �i cursul Biincii Nafionale·a Romdniei de la data lichidiirii acreditivelor se fnr.egistreazii la venituri sau cheltuieli din diferenfe de curs valutar, dupii caz." (pet. 305-(3))

Prin urmare:

a) Desehiderea aereditivului = 3.000 euro x 4,2431 lei/euro = 12.729,3 lei:

12.729,3 lei

�i:

12.729,3 lei

581 Viramente interne

5414 Acreditive in valuta

b) Plata furnizorului din acreditiv:

=

=

5124 Conturi la banci

in valuta

581

Viramente interne

12.729,3 lei

12.729,3 lei

Datdria reeunoscuta anterior= 3.000 euro x 4, 1462 lei/euro = 12.438,6 lei

Valoarea decontata din acreditiv = 3.000 euro x 4,2125 lei/euro = 12.637,5 lei

Ill

Page 195: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

12.637,5 lei 12.438,6 lei

198,9 lei

%.

401 Furnizori

6651 Diferente nefavorabile

de curs valutar legate de

elementele monetare exprimate in valuta

= 5414 12.637,5 lei Acreditive in valuta

c) Recunoa�terea diferentei de curs aferente acreditivului (12.729,3 lei - 12.637,5 lei= 91,8 lei):

91,8 lei

Rezolvare:

66$1 Diferente nefavorabile

de cu�s valutar legate de

elementele monetare exprimate in valuta

= 5414 Acreditive in valuta

91,8 lei

Exemplul ilustrativ 115 ---------,

Alfa ii acorda in data de 23.12.N unui salariat un avans in vederea unei deplasari in tara, in suma de 2.500 lei. Avansul nu a fost decontat pana la sfar�itul anului. Tn data de 04.01.N+ 1, salariatul prezinta ordinul de deplasare pentru justificarea avansului: 7 zile diurna a cate 42,5 lei, o factura de cazare de 1.000 lei, TVA 9%,

restul de restituit.

Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabilizali a�ordarea avansului;

b) Precizali ce inregistrare contabila se efectueaza la sfariitulanului;

c) Contabilizali justificarea avansului.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Sumele in numerar, puse la dispozifia personalului sau a terfilor, in vederea efectuiirii unor plafi in favoarea entitc'ifii, se inregistreazii distinct in ·,ontabilitate (contul 542 ccAvan­suri de trezorerie», respectiv contul 461 ccDebitori diver$i», in cazul terfilor)." (pet. 306-(1))

Page 196: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

,,Sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii �; nedecontate pana

la data bilanfului, se evidenfiaza in contu/ de debitori diver�/ (461 «Debitori diver�i») sau

creanfe in legatura cu personalu/ (4282 «Alte creanfe in legatura cu personalul»), in funcfie

de natura creanfei." {pet. 306-(3))

Prin urmare:

a) Acordarea avansului:

2.500 lei 542

Avansuri de trezorerie

= 5311

Casa in lei 2.500 lei

b) La sfar�itul anului, suma reflectata in contul 542 nejustificata este virata in con­tul 4282:

2.500 lei 4282

Alte creante in legatura

cu personalul

542

Avansuri de trezorerie

2.500 lei

c) Justificarea avansului:

Caza re+ diurna = 1.000 lei + 7 zile x 42,5 lei/zi = 1.297,5 lei

TVA aferenta cazarii = 1.000 lei x 9% = 90 lei

Suma restituita = 2.500 lei - 1.297,5 lei - 90 lei= 1.112,5 lei

2,500,0 lei 1.297,5 lei

90,0 lei

1.11 2,5 lei

% = 4282 2.500,0 lei 625 Alte creante

Cheltuieli cu deplasari, in legatura deta�ari �i transferari cu personalul

4426

TVA deductibila 5311

Casa in lei

Exemplul ilustrativ 116 -----------,

Alfa ii acorda in data de 28.12.N un avans de 2.000 lei administratorului firmei, in vederea achitarii unor facturi catre furnizorul de marfuri. Avansul nu a fost decontat pana la 'sfar�itul

Page 197: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

anului. Tn data de 05.01.N-+:1, administratorul prezinta o factura privind achizitia marfurilor in suma de 992 lei, inclusiv TVA, achitata in numerar din suma primita drept avans, restul avansului

· fiind restituit in numerar.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:a) Contabilizati acordarea avansului;b) Precizati ce inregistrare contabila se efectueaza la sfar�itul

anului;c) Contabilizati inregistrarea facturii privind achizitia

marfurllor;d) Contabilizati justificarea avansului.

a) Acordarea avansului:

2.000 lei 542

Avansuri de trezorerie

= 5311

Casa in lei 2.000 lei

b) La sfar�itul anului, suma reflectata in contul 542 este virata in contul 461:

2.000 lei 461 Debitori diver�i

=

c) Tnregistrarea facturii privind achizitia marfurilor:

992 lei 800 lei

192 lei

% 371

Marfuri 4426

TVA deductibila

d) Justificarea avansului:

2.000 lei 992 lei

1.008 lei

'%

401 Furnizori

5311

Casa in lei

=

542

Avansuri de trezorerie

401 Furnizori

461 Debltori diver�i

2.000 lei

992 lei

2.000 lei

Ill

Page 198: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Exemplul ilu5trativ 117--------�

Alfa ridid.i de la banca suma de 2.000 euro pentru a-i acorda un

avans unui salariat pentru o deplasare in strainatate. Cursul de

schimb este de 4,8560 lei/euro. La intoarcere, salariatul depune

ordinul de deplasare, care cuprinde: factura de cazare pentru

5 nop1i in valoare de 800 euro; diurna 5 zile x 87,5 euro/zi, iar

restul se restituie. Cursul de schimb este de 4,2320 lei/euro.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Ridicarea valutei din contul curent;

b) Acordarea avansului;

c) Justificarea avansului.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,ln cazul plafilor in valuta suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc in

contabilitate la cursul din data efectuarii operafiunilor sou la cursul din data decontarii

avansului." (pet. 306-(2))

Prin urmare:

a) Ridicarea valutei din contul curent (2.000 euro x 4,8560 lei/euro = 9.712 lei):

9.712 lei 581

Viramente interne

$i:

9.712 lei 5314 Casa in valuta

b) Acordarea avansului:

9.712 lei 542/ valuta Avansuri

de trezorerie

c) Justificarea avansului:

Ill

=

=

=

5124 Conturi la band

in valuta

581 Viramente interne

5314 Casa in valuta

9.712 lei

9.712 lei

9.712 lei

Page 199: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Cazare + Diurna = 800 euro + 5 zile x 87,5 euro/zi = 1.237,5 euro x 4,2320 lei/euro =5.237, 1 lei

Suma de restituit = 2.000 euro - 1.237,5 euro = 762,5 euro x 4,2320 lei/euro = 3.226,9 lei

Diferente de <::urs valutar = 9.712 lei - 5.237, 1 lei - 3.226,9 lei = 1.248 lei

9,712.0 lei % = 542/ valuta Avansuri

de trezorerie

9.712,0 lei 5.237, 1 lei 625

Cheltuieli cu deplasari, deta�ari �i transferari

3.226,9 lei 5314

1.248,0 lei Casa in valuta

6651 Diferente nefavorabile

de curs valutar legate de

elementele monetare .exprimate in valuta

� Contabilitatea ter\ilor. Subven\ii pentru investi\ii

Exemplul ilustrativ 118

Tn data de 01.05.N, in vederea ac.hizitiei de materiale consumabile, i se plate�te furnizorului un avans, pe baza facturii primite anterior, de 4.000 lei plus TVA 24%. La data de 20.05.N se prime�te .factura privind stornarea avansului �i factura privind achizitia de materiale consumabile, care cuprinde: pret de cumparare 5.000 lei, cheltuieli de transport 500 lei, TVA 24%. Tn data de 21.05.N i se achita furnizorului diferenta din contul curent.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Primirea facturii de· avans �i plata avansului;b) Achlzitia' de matei'iale consumablle;c) Factura de stornare a avansului;d) Plata diferentei.

Nota:

Potrivit art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin. (1 ), exigibilitatea taxei intervine la data emiteril unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator .

Page 200: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Daca factura de avans este emisa anterior incasarii avansului �i anterior livrarii bunurilor I prestarii serviciilor, prevaleaza prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Orice furnizor de bunuri I prestator de servicii are obligalia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata la data emiterii acestei facturi �i. pe cale de consecinta, beneficiarul are drept de deducere la acela�i moment in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) din Codul fiscal.

Conform pet. 72 alin. (2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 155 din Codul fiscal, regularizarea facturilor de avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livra.rii de bunuri �i/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat (se emite o factura de stornare a avansului �i o factura pentru contravaloarea bunurilor livrate I serviciilor prestate) sau pe aceea�i factura (o linie din factura evidentiaza contravaloarea,bunurilor livrate Iserviciilor prestate, iar o alta linie, stornarea avansului, diferenta reprezentand contravaloarea bunurilor livrate I serviciilor prestate ramasa de achitat/facturat).

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Avansurile acordate furnizorilor, precum �; cele primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in contu�i distincte." (pet. 311-(1))

,,Con tu/ 409 «Fumizori - debltori»

Cu ajutorutacestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpa­rari de bunuri de natura stocurilor, prestari de servi'cii, imobilizari corpora le sau necorporale.

Con tu/ 409 ((Furnizori - debitori» este un cont de activ.

f n debitul contului 409 «Furnizori - debitori» se inregistreaza: • \' •1 • "

- valoarea avansurilorfacturate (401, 404); ( ... )

f n creditul contului 409 <<Furnizori - debitqri» se inregistreaza:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu ace�tia(401, 404); ( ... )

So/du/ contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate."

Prin urmare:

a) Primirea facturii de avans:

Page 201: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

4.960 lei % = 401 4.960 lei 4.000 lei 4091 ·· Furnizori

Furnizori - debitori pentru cumparari

de bunuri de natura stocurilor

960lei 4426

TVA deductibila

�I plata avansului:

4.960 lei 401 = 512 4.960 lei Furnizori Conturi curente

la banci

b) Achizitia de materiale consumabile:

factura cuprinde:

• Pret de cumparare 5.000 lei

+ Cheltuieli de transport 5001ei

= Cost de achizitie 5.500 lei

+ TVA= 5.500 lei x 24% 1.320 lei

= Total factura 6.820 lei

6,820 !�i % = 401 6.820 lei 5.500 lei 302 Furnizori

Materiale consumabile 1.320 lei 4426

TVA deductibila

c) Factura de stornare a avansului:

{4.2§Q lei) % = 401 (4.960 lei) (4.000 lei) 4091 Furnizori

Furnizori - debitori pentru cumparari

de bunuri de natura stocurilor

(960 lei) 4426

TVA deductibila

d) Plata diferentei (6.820 lei - 4.960 lei= 1.860 lei):

1.860 lei 401 = 512 1.860lei Furnizori Conturi curente

la banci

Page 202: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilu5trativ 119

Tn data de 01.05.N, in vederea vanzaril de produse finite, se incaseaza de la un client un avans, pe baza facturii emise anterior, de 4.000 lei plus TVA 24%. Tn data de 20.05.N se emite factura privind vanzarea produselor finite, care cuprinde pretul de vanzare de 5.5 00 lei, �i factura privind stornarea avansului. Tn data de 21.05.N se incaseaza in contul curent diferenta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Factura de avans ii incasarea avansului;b) Vainzarea produselor finite;c) Factura de stornare a avansului;d) Tncasarea diferentei.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/201 4 mentioneaza:

,,Contul 419 «Clienfi - creditori»

Cu ajutorul acestui cont se fine evidenfa clienfilor - creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienfi.

Con tu/ 419 «Clienfi - creditori» este un cont de pasiv.

in creditu/ contu/ui 419 «Clienfi - creditori» se inregistreazii:

- sumele facturate clienfilor reprezentand avansuri pentru livriiri de bunuri sau prestiiride servicii (4 7 7 ); ( ... )

in debitul contului 4 7 9 «Clienfi - creditori» se inregistreazii:

- decontarea avansurilor incasate de la clienfi (4 7 7 ); ( ... )

So/du/ contului reprezintii sumele datorate clienfilor � creditori."

Prin urmare, operatiile de mai sus se inregistreaza astfel:

a) Factura de avans:

4.960 lei 4111 Clienti

�i incasarea avansului:

4.960 lei

Ill

512 Conturi curente

la banci

=

=

%

419 Ciienti - creditori

4427 TVA colectata

4111 Clienti

4.960lei 4.00b lei

960lei

4.960 lei

Page 203: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Vanzarea produselor finite:

factura cuprinde:

• Pret·de vanzare 5.SOOlei

1.320 lei+ TVA= 5.500 lei x 24%

= Total factura

6.820 lei 4111

Clienti =

6.820 lei

%

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

6.820 lei 5.500 lei

1.320 lei

c) Factura de stornare a avansului:

(4.960 lei) 4111

Clienti = o/o {4.960 lei}

419 (4.000 lei) Clienti - creditori

4427 (960 lei) TVA colectata

d) incasarea diferentei (6.820 lei - 4.960 lei = 1.860 lei):

1.860 lei 512 Conturi curente

la banci

= 4111

Clienti 1.860 lei

Exemplul ilustrativ 120

Alfa exporta marfuri unui client din afara UE pe cont propriu in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF 1.500 dolari, transportul pe parcurs extern 200 dolari, asigurarea pe parcurs extern 70 dolari. Cursurile de schimb au fast: la livrarea marfurilor = 4,2 lei/dolar; la incasarea creantelor = 4,35 lei/dolar; la primirea factutii privind transportul pe parcurs extern = 4,32 lei/dolar; la plata transpottului pe parcurs extern = 4, 18 lei/dolar.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CIF;b) Cheltuielile de asigurare �i plata lor;c) lncasarea contravalorii marfurilor vandute;

d) Cheltuielile ·de transport pe parcurs extern �i plata lor .

Page 204: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Nota:

CIF - termen inclus in INCOTERMS (acronim pentru INternational commercial TERMS - Termeni de Comert International). Scopul regulilor INCOTERMS emise de Camera lnternationala de Comert de la Paris este de a asigura interpretarea uniforma a celor mai frecvent folosite conditii comerciale in comertul exterior. Conform conditiilor de livrare INCOTERMS, fiecare reglementare specifica modul in care are loc transferarea cheltuielilor �i a riscurilor intre parti, precum �i modul in care se repartizeaza obligatiile referitoare la principalele operatiuni: procurarea mijloacelor de transport, suportarea cheltuielilor de transport, suportarea cheltuielilor de asigurare, suportarea cheltuielilor de incarcare/ descarcare, obtinerea documentelor de expeditie �i transport, plata taxelor �i impozitelor aferente. Ca urmare, conditia de livrare se specifica in contract imediat dupa stipularea pretului contractual �i determina care din elementele anterioare sunt cuprinse, pe langa contravaloarea marfurilor, in pretul contractual.

Tn cazul conditiei CIF (cost, asigurare �i navlu), vanzatorul are acelea�i obligatii ea in cazul termenului CFR (Cost and Freight), dar, suplimentar, el trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumparatorului de pierdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului marltim. Vanzatorul incheie contractele de asigurare �i plate�te prlma de asigurare. Termenul CIF implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export.

f n cazul conditiei CFR, vanzatorul angajeaza nava, o incarca �i o duce in portul de destinatie convenit.

Exportul pe cont propriu in conditii de livrare CIF se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:

a) Veniturile din vanzarea marfurilor sunt reprezentate de valoarea externa FOB ·a marfurilor vandute in lei (pretul extern este format doar din pretul marfii) �i seinregistreaza in contul 707 ,,Venituri din vanzarea marfurilor";

b) Tn momentul vanzarii, cheltuielile de asigurare �i de transport pe parcurs extern seinregistreaza in contul 708 ,,Venituri din activitati diverse";

c) Creanta fata de clientul extern este reprezentata de valoar.ea externa CIF in lei(pretul extern este format din pretul marfii + transportul pe parcurs extern + asigurareape parcurs extern);

d) Asigurarea �i transportul pe parcurs extern se inregistreaza separat in conturile613 ,,Cheltuieli cu primele de asigurare" �i 624 ,,Cheltuieli cu transportul de bunuri �ipersonal'; urmand a fi recuperate de la clientul extern;

Page 205: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

e) Venitul este recunoscut atunci cand produsele au fost incarcate la bordul vasului ,sunt libere (vamuite) pentru export �i vanzatorul a contractat transportul �i asigurarea .

Prln urmare:

a) Livrarea marfurilor in conditii de livrare CIF:

calculul valorii externe FOB:

Valoare externa CIF = 1.500 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Transport pe parcurs extern = 200 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Asigurare pe parcurs extern = 70 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Valoare externa FOB = (1.500 dolari - 200 dolari - 70 dolari) x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

livrarea marfurilor:

6.300 lei 4111 = %

Clienti 707

Venituri din vanzarea marfurilor

708

- lei -

6.300

840

294

5.166

6.300 lei 5.166 lei

1.134 lei Venituri din (840 lei + 294 lei)

activitati diverse

b) Cheltuielile de asigurare �i plata lor:

inregistrarea cheltuielilor:

2941ei 613 = 401 2941ei Cheltuieli cu Furnizori

primele de asigurare

plata cheltuielilor de asigurare:

2941ei 401 = 5124 294lei Furnizori Conturi la banci

in valuta

c) f ncasarea contravalorii marfurilor vandute:

Suma incasata = 1.500 dolari x 4,35 lei/dolar (cursul la incasarea creantelor) = 6.525 lei

Valoarea din factura recunoscuta anterior drept creanta = 1.500 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 6.300 lei

Page 206: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

6.525 lei 5124

Conturi la banci in valuta

= % 4111

Clienti 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

d) Cheltuielile de transport pe parcurs extern �i plata lor:

inregistrarea cheltuielilor:

6.525 lei 6.300 lei

225 lei

Valoarea la livrare recunoscuta anterior = 200 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 840 lei

Valoarea la facturarea transportului = 200 dolari x 4,32 lei/ddlar (cursul la primlrea fac­turii privind transportul pe parcurs extern) = 864 lei

864lei 8401ei

%

624

Cheltuieli cu transportul de

bunuri �i personal 24 lei 6651

Diferente nefavorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

plata cheltuielilor:

= 401

Furnizori 8641ei

Valoarea la facturare calculata anterior= 200 dolari x 4,32 lei/dolar (cursul la primirea facturii privind transportul ·pe parcurs extern) = 864 lei

Valoarea la plata = 200 dolari x 4, 18 lei/dolar (cursul la plata transportului pe parcurs extern) = 836 lei

864lei .401

Furnizori = %

5124

Conturi la banci in valuta

7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

864lei 836 lei

28 lei

Page 207: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Venitul este recunoscut atunci cand produsele au fost incarcate la bordul vasului, sunt libere (vamuite) pentru export �i vanzatorul a contractat transportul �i asigurarea. Cheltuiala cu transportul �i asigurarea este recunoscuta in aceea�i perioada in care are loc recunoa�terea venitului, chiar daca nu s-a prim it factura de transport �i/sau de­contul de asigurare (caz in care se utilizeaza contul 408).

Exemplul ilustrativ 121

Alfa exporta marfuri pe cont propriu unui client din afara UE in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF 1.500 dolari, transportul pe parcurs extern 200 dolari, asigurarea pe parcurs extern 70 dolari. Valoarea cheltuielilor de transport din factura prestatorului de servicii a fost de 150 dolari. Cursurile de schimb au fost: la livrarea marfurilor = 4,2 lei/dolar; la incasarea creantelor = 4,35 lei/dolar; la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern = 4,32 lei/dolar; la plata transportului pe parcurs extern =4, 18 lei/dolar.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CIF;b) Cheltuielile de asigurare �i plata lor;c) Tncasarea contravalorii marfurilor vandute;d) Chelttiielile de transport pe parcurs extern �i plata lor;e) Regularizarea veniturilor.

Rezolvare:

a) Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CIF:

calculul valorii externe FOB:

Valoare externa CIF = 1.500 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) Transport pe parcurs extern = 200 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) Asigurare pe parcurs extern = 70 �olari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) Valoare externa FOB = (1.500 dolari - 200 dolari - 70 dolari) x 4,2 lei/dolar (cursul la livmea marfurilor)

livrarea marfurilor:

- lei -

6.300

840

294

5.166

Ill

Page 208: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

6.300 lei 4111 = o/o 6.300 lei Clienti 707 5.166 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

708 1.134 lei Venituri din (840 lei + 294 lei)

activitati diverse

b) Cheltuielile de asigurare �i plata lor:

inregistrarea cheltuielilor:

2941ei 613 = 401 294lei Cheltuieli cu Furnizori

primele de asigurare

plata cheltuielilor de asigurare:

2941ei 401 = 5124 294lei Furnizori Conturi la banci

in valuta

c) Tncasarea contravalorii marfurilor vandute:

Suma incasata = 1.500 dolari x 4,35 lei/dolar (cursul la incasarea creantelor) = 6.525 lei

Valoarea din factura recunoscuta anterior drept creanta = 1.500 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 6.300 lei

6.525 lei 5124

Conturi la banci in valuta

= o/o 4111

Clienti 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare exprimate in valuta

d) Cheltuielile de transport pe parcurs extern �i plata lor:

inregistrarea cheltuielilor pentru suma facturata de 150 dolari:

6.525 lei 6.300 lei

225 lei

Valoarea la livrare = 150 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 630 lei

Valoarea la facturarea transportului = 150 dolari x 4,32 lei/dolar (cursul la primirea fac­turii privind transportul pe parcurs extern) = 648 lei

Page 209: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

648lei

63 0lei

%

624

Cheltuieli cu transportul de

bunuri �i personal

= 401

Furnizori 648 lei

18 lei 6651

Diferente nefavorabile de curs valutar

legate de

elementele monetare

exprimate in valuta

plata cheltuielilor pentru suma facturata de 150 dolari:

Valoarea la facturare = 150 dolari x 4,32 lei/dolar (cursul la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern) = 648 lei

Valoarea la plata = 150 dolari x 4, 18 lei/dolar (cursul la plata transportului pe parcurs extern) = 627 lei

6481ei 401

Furnizori

= %

5124

Conturi la banci

in valuta

7651

Diferente favorabile

de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

648 lei

627 lei

21 lei

recunoa�terea regularizarii veniturilor pentru diferenta ((200 dolari - 150 dolari) x

4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 210 lei):

210 lei 708

Venituri din activitati diverse

=

Exemplul ilustrativ 122

707

Venituri din vanzarea marfurilor

Alfa exporta marfuri pe cont propriu unui client din afara UE

210 lei

in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF 1.500 dolari, transportul pe parcurs extern 200 dolari, asigurarea pe parcurs

extern 70 dolari. Valoarea cheltuielilor de transport din factura prestatorului de servicii a fost de 250 dolari. Cursurile de schimb

au fost: la livrarea marfurilor = 4,2 lei/dolar; la incasarea creantelor

Page 210: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

= 4,35 lei/dolar; la primirea facturii privind transportul pe parcurs

extern = 4,32 lei/dolar; la plata transportului pe parcurs extern =

4, 18 lei/dolar.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Livrarea marfurllor la extern in conditii de llvrare CIF;

b) Cheltuielile de aslgurare �i plata lor;

c) Tncasarea contravalorii marfurilor vandute;

d) Cheltuielile de transport pe parcurs extern �I plata lor;

e) Regularizarea veniturilor.

Rezolvare:

a) Livrarea marfurilor la extern in condilii de livrare CIF:

calculul valorii externe FOB:

Valoare externa CIF = 1.500 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Transport pe parcurs extern = 200 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Asigurare pe parcurs extern = 70 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Valoare externa FOB= (1.500 dolari - 200 dolari - 70 dolari) x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

livrarea marfurilor:

6.3001ei 4111

Cllenli

= %

707

Venituri din

vanzarea marfurilor

- lei -

6.300

840

294

5.166

6.300 lei

5.166 lei

708 1.134 lei

b) Cheltuielile de asigurare �i plata lor:

inregistrarea cheltuielilor:

2941ei 613

Cheltuieli cu

primele de asigurare

=

Venituri din (840 lei + 294 lei)

activitali diverse

401

Furnizori

2941ei

Page 211: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

plata cheltuielilor de asigurare:

294lei 401

Furnizori =

c) fncasarea contravalorii marfurilor vandute:

5124

Conturi la banci in valuta

294lei

Suma incasata = 1.500 dolari x 4,35 lei/dolar (cursul la incasarea creantelor) = 6.525 lei

Valoarea din factura recunoscuta anterior drept creanta = 1.500 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 6.300 lei

6.525 lei 5124

Conturi la banci in valuta

= % 4111

Clienti 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

d) Cheltuielile de transport pe parcurs extern �i plata lor:

inregistrarea cheltuielilor pentru suma facturata de 250 dolari:

6.525 lei 6.300 lei

225 lei

Valoarea la livrare = 250 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 1.050 lei

Valoarea la facturarea transportului = 250 dolari x 4,32 lei/dolar (cursul la primirea fac­turii privind transportul pe parcurs extern) = 1.080 lei

1.080 lei 1.050 lei

% 624

Cheltuieli cu transportul de

bunuri �i personal 301� 6651

Diferente nefavorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

= 401

Furnizori

plata cheltuielilor pentru suma facturata de 250 dolari:

1.080 lei

Valoarea la facturare = 250 dolari x 4,32 lei/dolar (cursul la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern) = 1.080 lei

Valoarea la plata = 250 dolari x 4, 18 lei/dolar (cursul la plata transportului pe parcurs extern) = 1.045 lei

Page 212: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

1.080 lei 401 Furnizori

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

= % 1.080 lei 5124 1.045 lei

Conturi la banci in valuta

7651 35 lei Diferente favorabile

de curs valutar legate de

elementele monetare exprimate in valuta

recunoa�terea regularizarii veniturilor pentru diferenta ((250 dolari - 200 dolari) x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor) = 210 lei):

210 lei 707 Venituri din

vanzarea marfurilor

=

Exemplul ilustrativ 125

70 8 Venituri din

activitati diverse

210 lei

Alfa a vandut marfuri unui client din afara UE pe cont propriu in conditii de livrare FOB: valoarea externa CIF 1.500 dolari, transportul pe parcurs extern 200 dolari, asigurarea pe parcurs extern 70 dolari. Cursurile de schimb au fost: la livrarea marfurilor = 4,2 lei/dolar; la incasarea creantelor = 4,35 lei/dolar.

Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabilizati livrarea marfurilor la extern in conditii delivrare FOB;

b) Contabilizati incasarea clientilor;

c) Precizati ce inregistrare contabila s-ar fi efectuat la incasareaclientilor in conditiile in care cursul de schimb la incasare arfi fost de 4, 1 lei/dolar.

Nota:

Potrivit conditiei FOB (Free on Board), vanzatorul i�i indepline�te obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de incarcare convenit. Costurile �i riscurile de pierdere �i deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FOB implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export.

La fel ea livrarea sub conditie FAS (Free Alongside Ship), �i livrarea sub conditie FOB este compatibila numai cu vanzarea care implica fie un transport maritim, fie un transport fluvial de marfa.

Page 213: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

ln acest caz, pretul extern este format doar din pretul marfii.

Valoare externa CIF = 1.500 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la liv'rarea marfurilor)

Transport pe parcurs extern = 200 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Asigurare pe parcurs extern = 70 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Valoare externa FOB= (1.500 dolari - 200 dolari - 70 dolari) x 4,2 lei/dolar (cursul la livrarea marfurilor)

Prin urmare:

a) Livrarea marfurilor la extern in conditil de livrare FOB:

5.166 lei 4111 Clienti

b) incasarea clientilor:

= 707

Venituri din vanzarea marfurilor

- lei -

6.300

840

294

5.166 I

5.166 lei

Valoarea incasata = 1.230 dolari x 4,35 lei/dolar (cursul la incasarea creantelor) = 5.350,5 lei

Valoarea la facturare recunoscuta anterior= 1.230 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livra-rea marfurilor) = 5.166 lei

5.350,5 lei 5124

Conturi la band in valuta

=

c) f ncasarea clientilor la cursul de 4, 1 lei/dolar:

% 4111 Clienti 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

5.350.5 lei 5.166,0 lei

184,5 lei

Valoarea incasata = 1.230 dolari x 4, 1 lei/dolar (cursul la incasarea creantelor) = 5.043 lei

Valoarea la facturare recunoscuta anterior= 1.230 dolari x 4,2 lei/dolar (cursul la livra­rea marfurilor) = 5.166 lei

Page 214: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

5,166 lei 5.043 lei

123 lei

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

%

5124 Conturi la banci

in valuta 6651

Diferente nefavorabile · de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

== 4111 Clienti

5.166 lei

Exemplul ilustrativ 124 -----------.

Tn luna mai se livreaza marfuri in baza avizului de insotire a marfii, pret de vanzare exclusivTVA 3.000 lei, TVA 24%. Tn luna iunie se intocme�te factura, pret de vanzare exclusiv TVA 4.000 lei, TVA 24%. Presupunem ea societatea are ea politica regularizarea conturilor 418 ,,Clienti - facturi de intocmit" �i 4428 ,,TVA neexigibila" �i inregistrarea eventualelor diferente de valoare intre aviz �i factura.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Livrarea marfurllor in baza avizului de insotire a marfii;

b) Factura emisa in luna iunie.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in contabi/itatea furnizorilor $i clienfilor se inregistreazii operafiunile privind cumpiirii­rile, respectiv livriirile de miirfuri $i produse, serviciile prestate, precum �i alte operafiuni similare efectuate." (pet. 310-(1})

,,Oatoriile ciitre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, panii la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenfiazii distinct in contabilitate (contul 408 «Furnizori - facturi nesosite»), pe baza documentelor care atestii primirea bunurilor, respectiv a ser­viciilor." (pet. 310-(2))

Creanfele fafii de clienfii pentru care, panii la finele lunii, nu au fost intocmite facturile se evidenfiazii distinct in contabi/itate (contul 418 «C/ienfi - facturi de intocmit»), pe baza documentelor care atestii /ivrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor. (pet. 310-(3))

Prin urmare:

a) Livrarea marfurilor in baza avizului de insotire a marfii:

Ill

Page 215: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

3.720 lei 418 Clienti­

faeturi de intoemit

b) Faetura emisa in luna iunie:

faetura euprinde:

• Pret de vanzare

+ TVA= 4.000 lei x 24%

= Total faetura

= %

707 Venituri din

vanzarea marfurilor 4428

TVA neexigibila

4.000 lei

960lei

4.960 lei

3.720 lei 3.000 lei

7201ei

regularizarea eonturilor ,;TVA neexigibila" �i ,,Clienti - faeturi de intoemit":

720lei 4428 = 4427 720 lei TVA neexigibila TVA eoleetata

�i:

3.720 lei 4111 = 418 3.720 lei Clienti Clienti-

faeturi de intoemit

inregistrarea diferentei de valoare intre aviz �i faetura:

1.240 lei 4111 Clienti

= %

707 Venituri din

vanzarea marfurilor 4427

TVA eoleetata

1.240 lei 1.000 lei

240 lei

Exemplul ilustrativ 125 ----------.

Tn luna mai se livreaza marfuri in baza avizului de insotire a marfii, pret de vanzare exclusiv TVA 3.000 lei, TVA 24%. Tn luna iunie se intocme�te faetura, pret de vanzare exclusiv TVA 2.000 lei, TVA 24%. Presupunem ea societatea are ea politica regularizarea eonturilor 418 ,,Clienti - faeturi de intoemit" �i 4428 ,,TVA neexigibila" �i inregistrarea eventualelor diferente de valoare intre aviz �i faetura .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Livrarea marfurilor in baza avizului de insotire a marfii;b) Factura emisa in luna iunie.

Page 216: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

a) Livrarea marfurilor in baza avizului de insotire a marfii:

3.720 lei 418

Clienti -facturi de intocmit

b) Factura emisa in luna iunie:

factura cuprinde:

• Pret de vanzare

+ TVA = 2.000 lei x 24%

= Total factura

= %

707

Venituri din vanzarea marfurilor

4428

TVA neexigibila

2.000 lei

480lei

2.480 lei

3.720 lei 3.000 lei

7201ei

regularizarea conturilor ,,TVA neexigibila" �i ,,Clienti - facturi de intocmit":

480lei 4428 = 4427 480 lei TVA neexigibila TVA colectata

�i:

2.480 lei 4111 418 2.480 lei Clienti Clienti -

facturi de intocmit

inregistrarea diferentei de valoare intre aviz �i factura:

(1.240 lei) 418

Clienti -facturi de intocmit

=

Exemplul ilustrativ 126

%

707

Venituri din vanzarea marfurilor

4428

TVA neexigibila

(1.240 lei} (1.000 lei)

(240 lei)

f n luna mai se achizitioneaza marfuri in baza avizului de insotire a marfii, cost de achizitie exclusiv TVA 3.000 lei, TVA 24%. f n luna iunie se prime�te factura, cost de achizitie exclusivTVA 4.000 lei, TVA 24%. Presupunem ea societatea are ea politica regularizarea conturilor 408 ,,Furnlzori - facturi nesosite" �i

Page 217: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

4428 ,,TVA neexigibila" �i inregistrarea eventualelor diferente de

valoare intre aviz �i factura .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achlzltia marfurilor in baza avizului de insotire a marfti;

b) Factura primita in luna iunie.

Rezolvare:

a) Achizitla marfurilor in baza avizului de insotire a marfii:

3.720 lei %

3.000 lei 371

Marfuri

7201ei 4428

TVA neexigibila

b) Factura emisa in luna iunie:

factura cuprinde:

• Pret de vanzare

+ TVA= 4.000 lei x 24%

= Total factura

= . 408

Furnizori -

facturi nesosite

4.000 lei

9601ei

4.960 lei

regularizarea conturilor ,,TVA neexigibila" �i ,,Furnizori - facturi nesosite":

7201ei

�i:

3.720 lei

4426

TVA deductibila

408

Furnizori -

facturi nesosite

=

=

4428

TVA neexigibila

401

Furnizori

inregistrarea diferentei de valoare intre aviz �i factura:

1.240 lei % = 401

1.000 lei 371 Furnizori

Marfuri

240lei 4426

TVA deductibila

3.720 lei

720 lei

3.720 lei

1.240 lei

Page 218: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 12 7 -----------,

Tn luna mai se achizitioneaza marfuri in baza avizului de insotire a marfii, co$t de achizitie exclu�ivTVA 3.000 lei, TVA 24%. Tn luna iunie se prime�te factura, cost de achizitie exclusivTVA 2.000 lei, TVA 24%. Presupunem ea societatea are ea politica regularizarea conturilor 408,,Furnizori - facturi nesosite" �i 4428,,TVA neexigibila" �i inregistrarea eventualelor diferente de valoare intre aviz �i factura .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:

a) Achizilia marfurilor in baza avizului de inso1ire a marfii;

b) Factura primita in luna iunie.

a) Achizitia marfurilor in baza avizului de insotire a marfil:

3.720 lei % 3.000 lei 371

Marfuri 7201ei 4428

TVA neexigibila

b) Factura emisa in luna iunie:

factura cuprinde:• Pret de vanzare

+ TVA= 2.000 lei x 24%

= Total factura

= 408 Furnizori -

facturi nesosite

2.000 lei

480 lei

2.480 lei

3.720 lei

regularizarea conturilor ,,TVA neexigibila" �i ,,Furnizori - facturi nesosite":

480lei

�i:

2.480 lei

4426

TVA deductibila

408

Furnizori -facturi nesosite

=

=

4428

TVA neexigibila

401 Furnizori

inregistrarea diferentei de valoare intre aviz �i factura:

(1.240 lei} (1.000 lei)

(240 lei)

Ill

o/o .371

Marfuri 4428

TVA neexigibila

= 408

Furnizori -facturi nesosite

480lei

2.480 lei

(1.240 lei)

Page 219: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 128 ----------,

Societatea Alfa a negociat cu Beta, fumizorul sau de materii prime, o reducere de 10% ori de cate ori achiziFoneaza o cantitate maimare de 100 buc. la o singura comanda. Pretul unitar al materiilorprime este de 100 lei/buc. Societatea Alfa comanda 500 buc.Pentru Beta, bunurile sunt produse finite. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia de materii prime la cumparatorul Alfa;

b) Vanzarea produselor finite la vanzatorul Beta.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate $i se practicii asupra prefului de van­zare;

b) remizele - se primesc in cazul vanziirilor superioare volumului convenit sou dacii cum­piiriitorul are un statutpreferenfial,· $i

c) risturnele ..:. sunt redi.Jceri de pref calculate a supra ansamblului tranzacfiilor efectuatecu acela§i terf, in decwsul unei perioade determinate." (pet. 76-(7))

,,Reducerile comerciale acordate de furnizor $1 inscrise pe factura de achizifie ajusteazii in sensul reducer;; c;ostul 9e achizifie al bunurilor. Atunci cand achizifia de prod use $i primirea reducerii comerciale sunt tratate impreunii, reduceri/e comerciale primite ulterior facturii­rii ajusteaz�, de asemenea, costu/ de achizifie al bunurilor." (pet. 76-(1))

Totodata, in sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile �i alte reduceri de pret nu se cuprind in baza de impozitare a taxei daca sunt acordate de furnizor/prestator direct in beneficiul clientului la momentul livrarii/pres­tarii �i nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau a unei livrari.

Prin urmare, in acest caz, reducerea este remiza.

Cota de TVA se va aplica la valoarea neta:

Pret de baza = 500 buc. x 100 lei/buc. = SO.OOO lei;

Reducere acordata de 10% inscrisa in factura = SO.OOO lei x 10% = 5.000 lei;

Valoare neta = 45.000 lei; - TVA = 45.000 lei x 24% = 10.800 lei.

Page 220: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) La cumparator, achizitia de materie prima:

55.800 lei % 45.000 lei 301

Materli prime 10.800 lei 4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori 55.800 lei

b) La vanzator, vanzarea produselor finite:

55.800 lei

Rezolvare:

4111

Clienti =

Exemplul ilustrativ 129

%

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

55.800 lei 45.000 lei

10.800 lei

Tn data de 23.01.N se achizitioneaza marfuri in valoare de 20.000 lei. Tn data de 06.02.N se prime�te o factura ulterioara de reducere comerciala in suma de 5% aferenta facturii din data de 23.01.N, mentionandu-se pe factura de reducere marfurile care sunt reduse. La data primirii facturii de reducere, in stoc mai exista marfa in valoare de 7.000 lei, restul (de 13.000 lei) fiind vanduta. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i la cumparator: a) Achizilia marfurilor;b) Factura ulterioara prlvind reducerea comerciala primita.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Reducerile comerciale primite ulterior facturiirii corecteazii costul stocurilor la care se re­

ferii, dacii acestea mai sunt in gestiune. Dacii stocurile pentru care au fost primite redu­cerile ulterioare nu mai sunt in gestiune, acestea se evidenfiazii distinct in contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite»), pe seama conturilor de terfi." (pet. 76-(2))

Prin urmare:

Reducere pentru marfa aflata in stoc = 7.000 lei x 5% = 350 lei

Reducere pentru marfa vanduta = 13.000 lei x 5% = 650 lei

Page 221: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Total reducere = 350 lei + 650 lei = 1.000 lei

TVA aferenta reducerii = 1.000 lei x 24% = 240 lei

a) Achizi�ia marfurilor:

24.800 lei %

20.000 lei 371

Marfuri

4.800 lei 4426 TVA deductibila

= 401

Furnizori

24.800 lei

b) Factura ulterioara privind reducerea primita:

{1.2401en (350 lei)

(650 lei)

(240 lei)

Rezolvare:

%

371 Marfuri

609

Reduceri comerciale

primite

4426 TVA deductibila

= 401

Furnizori (1.240 lei)

Exemplul ilustrativ 1 BO -----------.

ln data de 23.01.N se vand produse finite in valoare de

20.000 lei. ln data de 06.02.N se emite o factura ulterioara de reducere comerciala in suma de 5% aferenta facturii din data de

23.01.N, mentionandu-se pe factura de reducere marfurile care

sunt reduse.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la vanzator:

a) Vanzarea produselor finite;

b) Reducerea comerciala acordata ulterior facturarii.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Atunci cdnd vdnzarea de produse �i acordarea reducerii comerciale sunt tratate impre­

una, reducerile comerciale acordate ulterior facturarii ajusteaza veniturile din vdnzare."

(pet. 76-(3))

Page 222: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Prin urmare, intrucat pe factura de reducere se mentioneaza marfurile care sunt red use aferente facturii anterioare, din 23.01.N, tragem concluzia ea vanzarea �i reducerea sunt tratate impreuna �i deci vom ajusta venitul din vanzari.

Reducere comerciala acordata = 20.000 lei x 5% = 1.000 lei TVA aferenta reducerii = 1.000 lei x 24% = 240 lei

a) Vanzarea produselor finite:

24.800 lei 4111

Clienti = %

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

b) Reducerea comerciala acordata ulterior facturarii:

(1.240 lei) 4111

Clienti =

ExemplulJlustrativ 151

%

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA cplectata

24.800 lei 20.000 lei

4.800 lei

(1.240 leil (1 .OOO lei)

(240 lei)

In data de 08. 12.N, entitatea Alfa ii vinde clientului Beta prod use finite in valoare de 20.000 lei. In data de 21.12.N ii emite clientului Beta o factura de reducere in suma de 1 .OOO lel pentru toate vanzarile afe�ente anului N. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza\i la vanzator:

a) Vanzarea produselor finite;

b) Reducerea comerciala acordata ulterior facturarii.

Rezolvare:

OMFP nr. 1 .802/2014 precizeaza:

,,Atunci cdnd vdnzarea de produse �; acordarea reducerii comerciale sunt tratate impre­una, reducerile comerciale acordate ulterior facturarii ajusteaza veniturile din vanzare.''

(pet. 76-(3))

Page 223: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Reduce rile comerciale acordate ulterior facturiirii, indiferent de perioada la care se referii,

se evidenfiazii distinct in contabilitate (contul 709 «Reduceri comerciale acordate»), pe

sea ma conturilor de terfi." (pet. 76-(4))

In acest caz, vanzarea de produse �i acordarea reducerii comerciale nu sunt tratate im­preuna �i le vom evidentia in contul 709 ,,Reduceri comerciale acordate''.

a) Vanzarea produselor finite:

24.800 lei 4111

Clienti

= %

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

24.800 lei 20.000 lei

4.800 lei

b) Reducerea comerciala acordata ulterior facturarii:

(1.240 lei)

Rezolvare:

4111

Clienti

=

Exemplul ilustrativ 152

%

709

Reduceri comerciale acordate

4427

TVA colectata

(J.240 leil (1.000 lei)

(240 lei)

In data de 23.01.N se prime�te/emite o factllra privind reparatia unei ma�ini, in valoare de 20.000 lei. In data de 05.03.N se prime�te/acorda printr-o factura ulterioara o reducere comerciala in valoare de 1.000 lei. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) La cumparator, primirea facturii privind reparatia ,i

reducerea comerciala primita ulterior facturarii;

b) La vanzator, emiterea facturii privind reparatia ,i reducerea

comerciala acordata ulterior facturarii.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

Page 224: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

,,Reducerile comerciale legate de prestarile de servicii, primite ulterior facturarii, respectiv

acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidenfiaza distinct

in contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri

comerciale acordate»), pe seama conturilor de terfi." (pet. 76-(5))

Prin urmare:

a) La cumparator:

primirea facturii privind reparatia:

24.800 lei

20.000 lei

%

611

Cheltuieli cu intretinerea

�i reparatiile

4.800 lei 4426

TVA deductibila

=

reducerea comerciala primita ulterior facturarii:

(1.240 lei} % =

(1.000 lei) 609

Reduceri comerciale

primite

(240 lei) 4426

TVA deductibila

b) La vanzator:

emiterea facturii privind reparatia:

24.800 lei 4111 =

Clienti

reducerea comerciala ac9rdata ulterior facturarii:

(1.240 lei) 4111 =

Clienti

401

Furnizori

401

Furnizori

%

704

Venituri din

servicii prestate

4427

TVA colettata

%

709

Reduceri comerciale

acordate

4427

TVA colectata

24.800 lei

(1.240 lei)

24,800 lei

20.000 lei

4.800 lei

(1.240 lei}

(1.000 lei)

(240 lei)

Page 225: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 155 --------�

Tn data de 23.01.N, entitatea Alfa emite o factura privind vanzarea de marfuri - o linie tehnologica de extractie a petrolului - in valoare de 30.000 lei �i manopera de montaj a liniei in valoare de 6.000 lei, TVA 24%. Ulterior, in data de 04.02.N, ea acorda o reducere comerciala de 10% a supra pretului de vanzare alinstalatiei �i de 7% asupra manoperei, mentionandu-se acest lucrupe factura de reducere.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i la vanzator:

a) Emiterea facturii din data de 23.01.N;

b) Factura ulterioara privind reducerile acordate.

Reducerea pretului liniei tehnologice = 30.000 lei x 10% = 3.000 lei

Reducerea pretului manoperei = 6.000 lei x 7% = 420 lei

Total reducere = 3.000 lei + 420 lei = 3.420 lei

TVA aferenta reducerii = 3.420 lei x 24% = 820 lei

Tinand cont de paragrafele privind tratamentul contabil al reducerilor ulterioare men­tionate anterior, vom proceda astfel:

a) Vanzarea liniei tehnologice �i reducerea sunt tratate impreuna �i deci vom ajustavenitul din vanzari.

b) Tn cazul manoperei, reducerea legata de prestarea de servicii va fi evidentiata incontul 709 ,,Reduceri comerciale acordate'�

Prin urmare:

a) Emiterea facturii din data de 23.01.N:

44.6401ei 4111

Clienti = %

707

Venituri din vanzarea marfurilor

704 Veniturl din

servicii prestate 4427

TVA colectata

44.640 lei 30.000 lei

6.000 lei

8.640 lei

Ill

Page 226: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

b) Factura ulterioara privind reducerile aeordate:

(4.240 lei)

Rezolvare:

4111 = % (4.240 !ei}

Clienti 707 (3.000 lei)

Venituri din

vanzarea marfurilor

709 (420 lei) Redueeri comerciale

aeordate

4427 (820 lei)

TVA coleetata

Exemplul ilustrativ 154

La data de 15.01.N, societatea Alfa prime�te de la furnizorul Beta o

factura de redueere eomerciala aferenta volumului tranzaqionat

in ultimul trimestru al anului N-1, in valoare de 1.000 lei, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizaii:

a) Ce inregistrari contabile efectueaza la data de 31.12.N-1 Alfa

fi Beta;

b) Ce inregistrari contabile efectueaza la data de 15.01.N Alfa fi

Beta.

OMFP nr. 1.802/2014 preeizeaza:

,,Evenimentele ulterioare datei bilanfu/ui sunt acele evenimente, favorabile sou nefavora­bile, care au loc intre data bilanfului �i data la care situafiile financiare anuale sunt auto­rizate pentru emitere." (pet. 72-(1))

,,Evenimentele ulterioare datei bilanfului includ toate evenimentele ce au loc pano la data la care situafiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar daco acele evenimente au Joe dupa declararea publico a profitului sau a a/tor informafii financiare selectate." (pet. 72-(3))

,,ln cazul evenimentelor u/terioare datei bilanfului care conduc la ajustarea situafiilor fi­nanciare anuale, entitatea ajusteazo valorile recunoscute in situafiile sale financiare, pen­tru a reflecta evenimentele u/terioare datei bilanfului." (pet. 73-( 1))

Jn cazul in care reducerile comerciale reprezinto evenimente ulterioare datei bilanfului care conduc la ajustarea situafiilor financiare anuale, acestea se inregistreazo la data bi­lanfului in con tu/ 408 «Furnizori - facturi nesosite», respectiv con tu/ 418 «Clienfi - facturi de

Page 227: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

intocmit», �; se reflectii in situafiile financiare ale exercifiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmeazii a fi primite, inregistrate la data bilanfului in contul 408 «Furnizori - facturi nesosite», corecteazii costul stocurilor la care se referii, dacii acestea mai sunt in gestiune." (pet. 76-(6))

Prin urmare:

a) inregistrari la data de 31.12.N-1:

a 1) Alfa - inregistrarea reducerii comerciale primite aferente trimestrului IV (fara fac­tura):

(1.240 leil (1.000 lei)

(240 lei)

%

609

Reduceri comerciale primite 4428

TVA neexigibila

= 408

Furnizori -facturi nesosite

(1.240 lei)

a2) Beta -inregistrarea reducerii comerciale acordate aferente trimestrului IV (fara fac­tura):

(1.240 lei) 418

Clienti -facturi de intocmit

b) inregistrari la data de 15.01.N:

b1) Alfa:

stornarea inregistrarii initiale:

1.24Q lei % 1.000 lei 609

Reduceri comerciale primite

240 lei 4428

TVA neexigibila

inregistrarea facturii de reducere:

(1.240 leil (1.000 lei)

(240 lei)

%

609

Reduceri comerciale primite 4426

TVA deductibila·

=

=

=

% (1.240 leil 709 (1.000 lei)

Reduceri comerciale acordate

4428 (240 lei) TVA neexigibila

408

Furnizori -facturi nesosite

401

Furnizori

1.240 lei

(1.240 lei)

Page 228: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

b2) Beta:

stornarea inregistrarii initiale:

1.240 lei 418 Clienti­

facturi de intocmit

= % 709

Reduceri comerciale acordate

4428 TVA neexigibila

1.240 lei 1.000 lei

2401ei

inregistrarea facturii de reducere:

(1.240 lei)

Rezolvare:

4111 = % {1.240 lei} Clienti 709 (1.000 lei)

Reduceri comerciale acordate

4427 (240 lei) TVA colectata

Exemplul ilustrativ 1 B5

Socletatea Alfa, din Romania, achizitioneaza in luna noiembrie anul N marfuri in valoare de 10.000 euro, de la un furnizor francez. Alfa prime�te factura de la furnizor, aceasta fiind datata inainte de 15.12.N. Cursul BNR aplicabil la data emiterii facturii a fost de 4,2988 lei/euro. Cursul la data receptiei marfurilor a fost de 4,2968 lei/euro. Cursul de schimb la sfar�itul lunii noiembrie este de 4,2738 lei/euro. Cota de TVA aplicabila este de 24%. Tn decembrie anul N, furnizorul acorda o reducere comerciala de 700 euro, pentru care emite o nota de credit. Cursul de schimb la data notei de credit este de 4,2988 lei/euro. La aceasta data marfurile au fost vandute �i nu se mai afla in gestiunea societatii Alfa.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Achizitia marfurilor;b) Actuallzarea datoriei fata de furnizor la sfar�itul lunli

noiembrie N;c) Tnregistrarea reducerii comerciale primite de la furnizor.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,0 tranzacfie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nafionala a Romaniei, de la data efectuarii operafiunii." (pet. 319)

Page 229: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Tn cazul bunurilor achizifionate insofite de facturii Sau de aviz de insofire a miirfii, urmand ea factura sii soseascii ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data recepfiei bunurilor." (pet. 314-(4))

,,La finele fieciirei /uni, creanfele �i datoriile in valutii se evalueazii la cursul de schimb al piefei valutare, comunicat de Banca Nafionalii a Romaniei, din ultima zi bancarii a lunii in cauzii. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau che/tuieli din diferente de curs valutar, dupii caz." (pet. 325-(1))

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei impozabile �i a TVA aferente pen­tru achizitia intracomunitara este cursul din data exigibilitatii taxei, conform art. 135 din Codul fiscal, ori data emiterii facturii de catre furnizorul extern, ori data de 15 a lu­nii urmatoare celei in care a avut loc livrarea in celalalt stat membru. Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, spre deosebire de livrarile/prestarile in tara, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii de catre furnizor, in situatia in care factura este emisa inaintea celei de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea de bunuri.

Prin urmare:

a) Achizitia marfurilor:

Din punct de vedere contabil, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate a marfurilor achizitionate este cursul de la data receptlel bunurilor.

Valoarea marfurilor in lei = 10.000 euro x 4,2968 lei/euro = 42.968 lei

Baza de impozitare a TVA= 10.000 euro x 4,2988 lei/euro = 42.988 lei

TVA= 42.988 lei x 24% = 10.317 lei

42.968 lei

�i:

10.317 lei

371 Marfuri

4426

TVA deductibila =

401

Furnizori

4427

TVA colectata

b) Actualizarea datoriei fata de furnizor la sfar�itul lunii noiembrie N:

Datorie initiala fata de furnizor = 10.000 euro x 4,2968 lei/euro = 42.968 lei

42.968 lei

10.317 lei

Datorie fata de furnizor la sfar�itul lunii noiembrie = 10.000 euro x 4,2738 lei/euro = 42.738 lei

Diferenta favorabila de curs valutar =42.968 lei - 42.738 lei= 230 lei

230 lei 401

Furnizori = 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

230 lei

Page 230: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

c) Tnregistrarea reducerii comerciale primite de la furnizor (nota de credit):

Valoarea reducerii in lei = 700 euro x 4,2968 lei/euro = 3.008 lei

Ajustarea bazei de impozitar� a TVA= 700 euro x 4,2988 lei/euro = 3.009 lei

Ajustarea TVA = 3.009 lei x 24% = 722 lei

3.008 lei

�i:

(722 lei)

Rezolvare:

401 = 609 3.008 lei Furnizori Reduceri comerciale

primite

4426 = 4427 (722 lei) TVA deductibila TVA colectata

Exemplul ilustrativ 156

Societatea Alfa, care aplica sistemul TVA la incasare, achizitioneaza in data de 16.03.N, pe baza facturii, marfuri in suma de 1.000 lei, TVA 24%. In data de 26.03.N, societatea Alfa ii plate$te furnizorului 372 lei. La 28.03.N prime$te de la furnizor o factura de reducere de 86,80 lei (care consta intr-o reducere comerciala). La aceasta data, marfurile au fast deja vandute $i nu se mai afla in stoc.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl:

a) Achizitia marfurilor;

b) Plata furnizorului;

c) Factura de reducere primita.

Pentru ajustarea TVA in cazul achizitiilor realizate de I de la persoanele care aplica sis­temul TVA la incasare, se aplica corespunzator prevederile art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv se opereaza reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar in situatia in care cuantumul taxei aferente anularii depa$e$te taxa neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii.

a) Achizitia marfurilor:

1.240 lei 1.000 lei

240 lei

%. 371

Marfuri 4428

TVA neexigibila

= 401

Furnizori 1.240 lei

Page 231: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Plata furnizorului:

372 lei 401 Furnizori

= 5121 Conturi la banci

in lei

372 lei

�i TVA deductibila aferenta (372 lei x 24 I 124 = 72 lei):

72 lei 4426 = 4428 72 lei TVA deductibila TVA neexigibila

c) Factura de reducere primita:

TVA aferenta = 86,8 lei x 24 I 124 = 16,8 lei

(86.8 lei) (70,0 lei)

(16,8 lei)

Rezolvare:

%

609 Reduceri comerciale

primite 4428

TVA neexigibila

= 401 Furnizori

(86,8 lei)

Exemplul ilustrativ 1 '37 ----------.

Societatea Alfa, care aplica sistemul TVA la incasare, emite catre clientul sau Beta o factura pentru o livrare de marfuri la data de 12.01.N, in valoare de 1.200 lei, TVA 24%. La data de 22.02.N, aceasta incaseaza suma de 1.248 lei de la Beta. In data de 27.02.N, societatea Alfa ii acorda clientului Beta o reducere de pret de 25% din contravaloarea bunurilor livrate.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Vanzarea marfurilor;b) Tncasarea de la clienti;c) Emiterea facturil privind reducerea ulterioara acordata.

a) Vanzarea marfurilor:

1.488 lei 4111 Clienti

= %

707 Venituri din

vanzarea marfurilor 4428

TVA neexigibila

1.488 lei 1.200 lei

288 lei

Page 232: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

b) Tncasarea de la clienti:

1.248 lei 5121

Conturi la banci in lei

=

TVA aferenta incasarii = 1.248 lei x 24 I 124 = 241 lei

241 lei 4428 =

TVA neexigibila

4111

Cilenti

4427

TVA colectata

c) Emiterea facturii privind reducerea ulterioara acordata:

1.248 lei

241 lei

Societatea Alfa emite o factura in care inscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 1.200 lei x 25% = 300 lei, �i TVA aferenta, respectiv 288 lei x 25% = 72 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin. ( 10) din Codul fiscal, in luna februarie N societatea Alfa va anula TVA neexigibila pentru soldul de 288 lei - 241 lei= 47 lei �i va diminua taxa colectata cu diferenta de 72 lei - 47 lei= 25 lei.

Vanzarea marfurilor �i reducerea sunt tratate impreuna, deci vom ajusta venitul din vanzari.

(372 lei) 4111 =

Clienti %

707

Venituri din vanzarea 'marfurilor

4427

TVA colectata 4428

TVA neexigibila

(372 leil (300 lei)

(25 lei)

(47 lei)

Tntrucat suma reducerii, de 372 lei, depa�e�te valoarea creantei fata de client (sold cont = 1.488 lei - 1.248 lei= 240 lei), diferenta de 372 lei - 240 lei= 132 lei se va inregistra in contul 419 ,,Clienti - creditori":

132 lei 4111

Clienti

=

Exemplul ilustrativ 158

419

Clienti - creditori 132 lei

Tn data de 10.04.N, entitatea Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii: pret de cumparare 2.000 lei, TVA 24%. Termenul de

Page 233: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

decontare conform contractului este de 2 luni. in data de 20.04.N

Alfa prime�te de la Beta o factura reprezentand un scont de 10%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl:

a) lnregistrarea facturii primite;

b) lnregistrarea reducerii financiare primite.

Rezolvare:

OMFP nr . 1.802/2014 precizeaza:

,,Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea

datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate." {pet. 77-(1))

,,Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint<i venituri ale perioadei indiferent de

perioada la care se refera (contul 767 «Venituri din sconturi obfinute»). La furnizor, aceste

reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se re­

fera (contul 667 «Cheltuieli privind sconturile acordate»)." {pet. 77-(2))

Prin urmare:

a) inregistrarea facturii primite:

2,4SQ lei % =

2.000lei 371

Marfuri

480lei 4426 TVA deductibila

b) Tnregistrarea reducerii financiare primite:

Scant = 2.000 lei x 10% = 200 lei

TVA aferenta scontului = 200 lei x 24% = 48 lei

Total datorie de redus = 248 lei

2481ei 401 Furnizori =

401 Furnizori

%

767

Venituri din

sconturi ob�inute

2.480 lei

248 lei

2001ei

4426 48 lei TVA deductibila

Page 234: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 1 59

Tn data de 10.04.N, entitatea Alfa ii vinde marfuri entitatii Beta in baza facturii: pret de vanzare 2.000 lei, TVA 24%. Termenul de decontare conform contractului este de 2 luni . Tn data de 20.04.N, Alfa ii emite entitatii Beta o factura reprezentand un scont de 10%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Tnregistrarea facturii emise;b) lnregistrarea reducerii financiare acordate.

a) Tnregistrarea facturii emise:

2.480 lei 4111 Clienti

=

b) inregistrarea reducerii financiare acordate:

Scont = 2.000 lei x 10% = 200 lei

TVA aferenta scontului = 200 lei x 24% = 48 lei

Total creanta de redus = 248 lei

248lei 2001ei

%

667

Cheltuieli privind sconturile acordate

48 lei 4427 TVA colectata

=

%

707 Venituri din

vanzarea marfurilor 4427

TVA colectata

4111 Clienti

2.480 lei 2.000 lei

480 lei

248lei

Exemplul ilustrativ 140 -----------,

in data de 10.04.N, Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii: pret de cumparare 2.000 lei, TVA 24%. in calitatea sa de platitor, Alfa emite un efect de comert . Ulterior, efectul este platit in mod direct, in numerar .

Page 235: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia marfurilor;

b) Emiterea efectului de comert;

c) Plata efectului de comert.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 mentioneaza:

110perafiunile privind vanzarile/cumpiirarile de bunuri �i prestarile de servicii efectuate pe

baza efectelor comerciale se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunziitoare de

efecte de primit sau de, platit, dupa caz." (pet. 313-(1 ))

Prin urmare:

a) Achi zitia marfurilor:

2.480 lei % = 401 2.480 lei 2.000 lei 371 Furnizori

Marfuri 480lei 4426

TVA deductibila

b) Emiterea efectului:

2.480 lei 401 = 403 2.480 lei Furnizori Efecte de platit

c) Plata efectului de comert:

2.480 lei 403 = 5311 2.480 lei Efecte de platit Casa in lei

Exemplul ilustrativ 141

Tn data de 10.04.N, Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii: pret c:le cumparare 2.000 lei, TVA 24%. Tn calitatea sa de platitor, Alfa, in contul datoriei pe care o are fata de Beta, emite un efect de cornert. Decontarea se efectueaza prin intermediul uhei banci, Alfa platind un comision de 2% pentru serviciul bancar efectuat.

..

Page 236: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia marfurilor;

b) Emiterea efectului de comert;

c) Plata efectului de comert.

Rezolvare:

a) Achizitia marfurilor:

2.480 lei 2.000 lei

480lei

% 371

Marfuri 4426

TVA deductibila

= 401 Furnizori

2.480 lei

b) Emiterea efectului de comert:

2.480 lei 401 Furnizori

= 403 Efecte de platit

2.480 lei

c) Plata efectului de comert:

Comision = 2.480 lei x 2% = 49,6 lei

2.s29.6 lei2.480,0 lei

49,61ei

%

403 Efecte de platit

627 Cheltuieli cu

serviciile bancare �i asimilate

5121 Conturi la band

in lei

2.529,6 lei

Exemplul ilustrativ 142 --------�

in data de 10.04.N, Alfa ii vinde marfuri clientului Beta in baza facturii: pret de cumparare 2.000 lei, TVA 24%. ln calitatea sa de beneficiar, Alfa, in contul creantei pe care o are fata de Beta, prime�te un efect de comert. Ulterior, efectul este incasat in mod direct, in numerar .

Page 237: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Vanzarea marfurilor;

b) Primirea efectului de comert;

c) Tncasarea efectului de comert.

Rezolvare:

a) Vanzarea marfurilor:

2.480 lei 4111 = % 2.�HlQ leiClienti 707 2.000 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 480lei TVA colectata

b) Primirea efectului de comert:

2.480 lei 413

Efecte de primit de la clienti

= 4111

Clienti 2.480 lei

c) lncasarea efectului de comert:

2.480 lei 5311

Casa in lei = 413

Efecte de primit de la clienti

2.480 lei

Exemplul ilustrativ 14:3 ---------,

Jn data de 10.04.N, Alfa ii vinde marfuri clientului Beta in baza facturii: pret de cumparare 2.000 lei, TVA 24%. Tn calitatea sa de beneficiar, Alfa, in contul creantei pe care o are fata de Beta, prime�te un efect de comert. Ulterior, efectul este incasat prin intermediul unei banci, care percepe un comision de 2%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Vanzarea marfurilor;

b) Primirea efectului de comert;

c) Tncasarea efectului de comert,

Page 238: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Rezolvare:

a) Vanzarea marfurilor:

2.480 lei 4111 = % 2.4�0 lei Clienti 707 2.000 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 4801ei TVA colectata

b) Primirea efectului de comert:

2.480 lei 413 Efecte de prlmit

de la clienti

= 4111 Clienti

2.480 lei

c) Tncasarea efectului de comert:

Comision = 2.480 lei x 2% = 49,6 lei

2.480.0 lei 2.430,4 lei

49,6 lei

Rezolvare:

%

5121 Conturi la banci

in lei 627

Cheltuieli cu serviciile bancare

�i asimilate

= 413 Efecte de primit

de la clienti

2.480,0 lei

Exemplul ilustrativ 144 --------�

Alfa prime�te de la un client un efect de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior, Alfa depune la banca pentru scontare efectul de comert, taxa scontului perceputa de banca fiind de 10%; numarul de zile pana la scadenta efectului este de 20, iar comisionul de andosare este de 100 lei.

Conform OMFP nr. i .802/2014, contabilizati: a) Primirea efectului;b) Tncasarea efectului scontat.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,In conturile de terfi se inregistreaza distinct operafiunile de scontare, forfetare �i alte operafiuni, efectuate cu institufii de credit." (pet. 312-(1))

Page 239: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Scontul comercial reprezinta operafiunea prin care, Fn schimbul unui efect de comert (cambie, bi/et la ordin), institufia de credit pune la dispozifia posesorului creanfei valoarea efectului, mai pufin taxa de scont �i comisioanele aferente, fara a a�tepta scadenfa efectu­lui respectiv, iar institufia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor." (pet. 312-(2))

,,Forfetarea reprezinta cumpararea, fara recurs asupra oricarui definator anterior, a unor creanfe scadente la termen, ea rezultat al livrarii de bunuri sou prestarilor de servicii, contra unei taxe forfetare." (pet. 312-(3))

Prin urmare:

a) Primirea efectului:

2.000 lei 413

Efecte de primit de la clienli

= 4111

Clienli 2.000 lei

b) Tncasarea efectului scontat:

Scont = 2.000 lei x 10% x 20 zile I 360 zile = 11, 11 lei

Valoarea incasata de la banca = 2.000 lei - 11, 11 lei (scont) - 100 lei (comision) =1.888,89 lei

2.000,00 lei 1.888,89 lei

%

5121

Conturi la banci in lei

= 413

Efecte de primit de la clienli

2.000,00 lei

100,00 lei 627

11, 11 lei

Cheltuieli cu serviciile bancare

�i asimilate 666

Cheltuieli privil)d dobanzile

Exemplul ilustrativ 145 ------------.

Alfa prime�te de la un client un efect de comerl in valoare de 2.000 lei. Ulterior, Alfa remite bancii spre incasare efectul comercial. Ulterior se incaseaza efectul, comisionul platit pentru serviciul bancar fiind de 100 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali: a) Primirea efectului;b) Remiterea efectului spre incasare;c) lncasarea efectului.

Page 240: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

a) Primirea efectului:

2.000 lei 413 Efecte de primit

de la clienti

= 4111 Clienti

2.000 lei

b) Remiterea efectului spre incasare:

2.000 lei 5113 Efecte de incasat

= 413 Efecte de primit

de la clienti

2.000 lei

c) Tncasarea efectului:

2.000 lei 1.900 lei

100 lei

Rezolvare:

%

5121 Conturi la banci

in lei 627

Cheltuieli cu serviciile bancare

�i asimilate

= 5113 Efecte de incasat

2.000 lei

Exemplul ilustrativ 146 ------------.

Alfa prime�te de la un client un efect de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior, Alfa remite bancii spre scontare efectul de comert, taxa de scont fiind de 200 lei. Comisionul perceput pentru operatiunea bancara este de 100 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea efectului;

b) Remiterea efectului pentru a fi scontat;

c) Scontarea efectulul.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreazc'i intr-un cont in afara bilantului (contul 8037 «Efecte scontate neajunse la scadenfc'i») fi se mentioneaza in notele

explicative." (pet. 313-(3))

Page 241: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

a) Primirea efectului:

2.000 lei 413

Efecte de primit de la clienti

= 4111

Clienti 2.000lel

b) Remiterea efectului pentru a fi scontat:

2;000 lei

�I:

5114

Efecte remise spre scontare

= 413

Efecte de primit de la clienti

2.000 lei

Debit 8037 Efecte scontate neajunse la'scadenta 2.000 lei

c) Scontarea efectului:

2.000 lei 1.700 lei

lOOlei

2001ei

�i:

%

5121

Conturi la banci in lei 627

Cheltuieli cu serviciile bancare

�i asimilate 666

Cheltuieli privind dobanzile

= 5114

Efecte remise spre scontare

2.000 lei

Credit 8037 Efecte scontate neajunse la scadenta 2.000 lei

Exemplul ilustrativ 147 --------�

Tn cadrul unui contract de cesiune de creanta, societatea X (cesionar) preia o creanta fata de un client, A, de la societatea Y (cedent) in urmatoarele conditii: cost de achizitie 25.000 lei, valoare nominala 30.000 lei. Societatea X va incasa suma de 28.000 lei .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la cesionar: a) Prel.uarea creantei;b) lncasarea clientului A;c) Plata catre cedent.

Page 242: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Creanfele preluate prin cesionare se evidenfiaza in contabilitate la costul de achizifie (articol contabil 461 «Debitori diver�i» = 462 «Creditori diver�i»). Valoarea nominala a creanfelor astfel preluate se evidenfiaza in afara bilanfului (contul 809 «Creanfe preluate prin cesionare»)." (pet. 333-(1))

,,In cazu/ achizifiei unui portofoliu de creanfe, costul de achizifie se aloca pentru fiecare creanfa astfel preluata." (pet. 333·(2))

,,In cazul in care cesionarul recupereaza de la debitorul preluat o suma mai mare decclt costul de achizifie al creanfei fafa de acesta, diferenfa dintre sumo incasata �i costul de achizifie se inregistreaza la venituri (contul 758 «Alte venituri din exploatare» I analitic distinct) la data incasarii." (pet. 333-(3))

,,In cazul in care cesionarul cedeaza creanf a fafa de debitorul preluat, acesta recunoa�te in contabilitate la data cedarii:

a) o cheltuiala (contul 654 <<Pierderi din creanfe �i debitori diver�i»), daca costul de achi­zifie al creanfei cedate este mai mare decclt preful de cesiune al acesteia; sou

b) un venit (con tu I 758 «Alte venituri din exploatare» I analitic distinct), daca preful de ce­siune al creanfei cedate este mai mare decdt costul de achizifie al acesteia." (pet. 333-(4))

Prin urmare:

a) Preluarea erean\ei la eostul de aehizi\ie:

25.000 lei 461/A

Debitori diver�i =

�i eviden\ierea valorii nominale extraeontabil:

Debit 809 Crean\e preluate prin eesionare 30.000 lei

b) Tneasarea clientului A:

28.000 lei 5121

Conturi la banci in lei

e) Plata eatre eedent:

25.000 lei

Ill

462N

Creditori diver�i

=

=

462N

Creditori diver�i

o/o 461/A

Debitori diver�i 7588

Alte venituri din exploatare

5121

Conturi la banci in lei

25.000 lei

28.000 lei 25.000 lei

3.000 lei

25.000 lei

Page 243: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

�i:

Credit 809 Creante preluate prin cesionare 30.000 lei

Exemplul ilustrativ 148

Tn cadrul unui contract de cesiune de creanta, societatea X (cesionar) preia o creanta fata de un client, A, de la societatea Y (cedent) in urmatoarele conditii: cost de achizitie 25.000 lei, valoare nominala 30.000 lei. Societatea X va incasa suma de 23.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali la cesionar:

a) Preluarea creantei;b) Tncasarea clientului A;c) Plata catre cederit.

Rezolvare:

a) Preluarea creantei la costul de achizitie:

25.000 lei 461/A

Debitori diver�i =

�i evidentierea valorii nominale extracontabil:

Debit 809 Creante preluate prin cesionare 30.000 lei

b) Yncasarea clientului A:

25.000 lei 23.000 lei

2.000 lei

%

5121

Corituri la banci in lei

· 654

Pierderi din creante �i debitori diver�i

c) Plata catre cedent:

25.000 lei

�i:

462/Y

Creditori diver�i

=

=

Credit 809 Creante preluate prin cesionare 30.000 lei

462/Y

Creditori diver�i

461/A

Debitori diver�i

5121

Conturi la banci in lei

25.000 lei

25.000 lei

25.000 lei

Page 244: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 149

Tn cadrul unui contract de cesiune de creanta, societatea X (cesionar) preia o creanta fata de un client, A, de la societatea Y (cedent) in urmatoarele conditii: cost de achizitie 25.000 lei, valoare nominala 30.000 lei. Societatea X va incasa suma de 28.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la cedent:

a) Cedarea creantei catre societatea X;

b) Suma incasata de la cesionar.

a) Cedarea creantei catre societatea X:

30.000 lei 25.000 lei

5.000 lei

o/o

461/X

Debitori diver�i 654

Pierderi din creante �i debitori diver�i

= 4111/A

Clienti 30.000 lei

b) Suma incasata de la cesionar:

28.000 lei 5121

Conturi la banci in lei

=

Exemplul ilustrativ 150

o/o

461/X

Debitori diver�i 758

Alte venituri din exploatare I

analitic ca�tig din cesiuni de creante

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

28.000 lei 25.000 lei

3.000lei

a) Plata avansurilor catre salariati din contul curent, de 2.000 lei;

b) Cheltuielile cu salariile inregistrate pe baza statului de salarii,de 10.000 lei;

Page 245: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

c) Retinerile din salarii: avansul, contributia personaluluila asigurarile sociale de 10,5%, contributia angajatilorpentru asigurarile sociale de sanatate de 5,5%, contributiapersonalului la fondul de �omaj de 0,5%, sume retinutereprezentand chirii de 300 lei, ·impozit pe venituri de 16%;

d) Plata salariilor nete.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adao­surile, premiile din fondul de salarii, indemnizafiile pentru concediile de odihna, precum �i cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele repre­zentdnd participarea personalului la profit, acordate potrivit leg ii, �i alte drepturi in bani �ii sau in natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata." (pet. 334)

,,Contabilitatea decontarilor privind contribufiile sociale cuprinde obligafiile pentru con­tribufia la asigurari sociale, contribufia la asigurari sociale de sanatate �i la constitulrea fondului pentru ajutorul de �omaj/1 (pet. 340-(1))

Elementele de calcul �i decontare a remuneratiilor, a�a cum sunt ierarhizate in statul de salarii, se prezinta astfel:

• Salariul brut de baza (realizat)

(+) Sporuri �i adaosuri

(+) lndemnizatli de cbnducere �i alte sporuri acordate pentru functii de conducere

(+) lndexari de salaril,1 �i compensari ale cre�terilor de preturi

(+) Avantaje in natura

= Venit brut total

(-) Contributia personalului la asigurarile sociale

(-) Contributia personalului la fondul de �omaj

(-) Contributia personalului la asigurari sociale de sanatate

= Venitnet

(-) Deducerea pers6nala

= Venit baz a de calcul (venit imp ozabil)

(-) lmpozitul pe salarii

(+) Deducerea personala

= Salariu net

(-) Avansuri acordate personalului

(-) Retineri in favoarea tl;!rtilor

(-) Retineri in favoarea unitatii

= Salariul net de plata (rest de plata)

Page 246: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Prin urmare:

a) Plata avansurilor catre salariati din contul curent:

2.000 lei 425

Avansuri acordate personalului

= 5121

Conturi la banci in lei

2.000 lei

b) Cheltuielile cu salariile inregistrate pe baza statului de salarii:

10.000 lei 641

Cheltuieli cu salariile personalului

c) Retinerile din salarii:

= 421

Personal - salarii datorate

10.000 lei

Contributia personalului la asigurarile sociale = 10.000 lei x 10,5% = 1.050 lei

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate = 10.000 lei x 5,5% = 550 lei

Contributia personalului la fondul de �omaj = 10.000 lei x 0,5% = 50 lei

lmpozitul pe venituri = (10.000 lei - 1.050 lei - 550 lei - 50 lei) x 16% = 1.336 lei

5.286 lei 421

Personal - salarii datorate

= %

425

Avansuri acordate personalului

427

Retineri din salarii datorate tertilor

5.286 lei 2.000 lei

3001ei

4312 1.050 lei Contributia personalului

la asigurarile sociale 4314 550 lei

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale

de sanatate 4372 50 lei

Contributia personalului la fondul de �omaj

444 1.336 lei lmpozitul pe venituri

de natura salariilor

d) Plata salariilor nete (10.000 lei - 5.286 lei (total retineri) = 4.714 lei):

4.714 lei 421

Personal - salarii datorate

= 5121

Conturi la banci in lei

4.714 lei

Page 247: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 151 --------�

Alfa achizitioneaza echipament de proteqie in baza facturii: pret de cumparare 3.000 lei, TVA 24%. Echipamentul de protectie este distribuit salariatilor �i este suportat in proportie de 50% de Alfa �i de 50% de salariati.

Conform OMFP.nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Achizitia echipamentului;

b) Distribuirea catre salariati a echipamentului;c) lnregistrarea TVA;

d) Retinerea contravaloril echipamentului suportate de salariati,

a) Achizitia echipamentului:

3.720 lei o/o =

3.000 lei 303

Materiale de natura obiectelor de inventar

720lei. 4426 TVA deductibila

b) Distribuirea catre salariati a echipamentului:

3.ooo lei1.500 lei

1.500 lei

o/o

603 Cheltuieli privind

materialele de natura obiectelor de inventar

4282 Alte 'creante in legatura

cu personalul

=

401 Furnizori

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

3.720 lei

3.000 lei

c) f nregistrarea TVA colectate (ea o creanta asupra salariatilor), calcuiata prin aplica­rea cotei standard de 24% asupra contravalorii echipamentului distribuit acestora(1.500 lei x 24% = 360 lei):

360 lei 4282 Alt� creante in legatura

cu personalul

= 4427 TVA colectata

3601ei

Page 248: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

d) Retinerea contravalorii echipamentului suportate de salariati (1.500 lei+ 360 lei=1.860 lei):

1.860 lei

Rezolvare:

421

Personal - salarii datorate

= 4282

Alte creante in legatura

cu personalul

1.860 lei

Exemplul ilustrativ 152 ------------,

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali:

a) Ajutoarele materiale cuvenite salariatilor, in suma de 4.000 lei,suportate din asigurarile sociale;

b) Tnregistrarea drepturilor de personal neridicate, in suma de3.000 lei;

c) Plata drepturilor de personal neridicate, in valoare de 1.800 lei;

d) Tnregistrarea drepturilor de personal neridicate prescrise, insuma de 1.200 lei.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,f n contabifitate se inregistreaza distinct alte drepturi $i avantaje care, potrivit legislafiei in vigoare; nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, afimerite antidot etc.), precum $i alte drepturi acordate potrivit legii." (pet. 336-(1))

,,Drepturile de personal neridicate in termenul legal se inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane." (pet. 336-(2))

a) Ajutoarele materiale cuvenite salariatilor, suportate din asigurarile sociale:

4.000lei 431

Asigurari sociale 423

Personal - ajutoare materiale datorate

b) Tnregistrarea drepturilor de personal neridicate:

3.000 lei

421

Personal· - salarii datorate

= 426 Drepturi de personal

neridicate

4.000 lei

3.000 lei

Page 249: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) Plata drepturilor de personal neridicate:

1.800 lei 426

Drepturi de personal

neridicate

= 5121 Conturi la banci

in lei

1.800 lei

d) Tnregistrarea drepturilor de personal neridicate prescrise:

1.200 lei

Rezolvare:

426

Drepturi de personal

neridicate

=

Exemplul ilustrativ 155

7588 Alte venituri

dih exploatare

1.200 lei

Alfa are un angajat cu un venit brut de 3.000 lei �i 2 persoane in

intretinere. Alfa are obligatia sa constituie �i sa vireze la bugetul

. statului urmatoarele sume: contributia la asigurarile sociale de

15,8%; contributia la asigurarile sociale de sanatate de 5,2%;

contributia la fondul de �omaj de 0,5%; contributia pentru

concedii �i indemnizatii de asigurari sociale de sanatate de 0,85%;

contributia pentru accidente de munca �I boli profesionale de

0,214%: contributia pentru fondul de garanti]re pentru plata

creantelor salariale de 0,25%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:

a) Venitul brut;

b) Contrlbuliile angajatorului;

c) Plata contribu1iilor catre stat.

a) Venitul brut:

3.000 lei 641

Cheltuieli tu salariile

personalului

b) Contributiile angajatorului:

421 Personal - salarii

datorate

contributia la asigurarile sociale (3.000 lei x 15,8% = 474 lei):

3.000 lei

Page 250: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

4741ei 6451

Cheltuieli privind contributia unitatii

la asigurarile sociale

= 4311

Contributia unitatii la asigurarlle sociale

contributia la asigurarile sociale de sanatate (3.000 lei x 5,2% = 156 lei):

156 lei 6453

Cheltuieli privind contributia angajatorului

pentru asigurarile sociale de sanatate

= 4313

Contributia angajatorului pentru asigurarile

sociale de sanatate

contributia unitatii pentru ajutorul de �omaj (3.000 lei x 0,5% = 15 lei):

15 lei 6452

Cheltuieli privind contributia unitatii

pentru ajutorul de �omaj

= 4371

Contributia unitatii la fondul de �omaj

4741el

156 lei

15 lei

contributia pentru concedii �i indemnlzatii de asigurari sociale de sanatate (3.000 lei x 0,85% = 25,5 lei):

25,5 lei 6453

Cheltuieli privind contributia angajatorului

pentru ·asigurarile sociale de sanatate

= 4313.CCI

Contributia angajatorului pentru asigurarile

sociale de sanatate

25,5 lei

contributia pentru accidente de munca �i boli profesionale (3.000 lei x 0,214% =6,42 lei):

6,42 lei 6451

Cheltuieli privind contributia unitatii

la asigurarile sociale

= 4311.Fond accidente

Contributia unitatii la asigurarile sociale

6,42 lei

contributia pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (3.000 lei x 0,25% = 7,5 lei):

7,5 lei 635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe �i

varsaminte asimilate

c) Plata contributulor catre stat:

= 447.Fond garantare

Fonduri speciale -taxe �i varsaminte

asimilate

7,5 lei

Page 251: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

684.42 lei

474,00 lei

156,00 lei

%

4311

Contributi� unitatii

la asigurarile sociale

4313

Contributia angajatorului

pentru asigurarile

sociale de sanatate

15,00 lei 4371

Contributia unitatii

la fondul de �omaj

25,50 lei 4313.CCI

Contributia angajatorului

pentru asigurarile

sociale de sanatate

6,42 lei 4311.Fond accldente

Contributia unitatii

la asigurarile sociale

7,50 lei 447.Fond garantare

Fonduri speciale -

taxe �i varsaminte

asimilate

=

Exemplul ilustrativ 154

5121

Conturi la banci

in lei

684,42 lei

Societatea Alfa prezinta urmatoarea situatie la data de 30.06.N:

impozitul pe profit calculat, declarat pentru trimestrul I, 20.500 lei;

impozitul pe profit platit 15.000 lei; impozitul pe profit calculat la

sfar�itul lunii iunie 35.800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl:

a) Constituirea obligatiei de platii la data de 30.06.N;

b) Virarea obligatlei de plata.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,lmpozitul pe profit/venit de p/atii trebuie recunoscut ea datorie in limita sumei nepliitite."

(pet. 342-(1))

,,Dacii suma pliititii depii�e�te suma datoratii, surplusu/ trebuie recunoscut drept creanfii."

(pet. 342-(2))

Page 252: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

,,lmpozitu/ pe profit, precum �i celelalte impozite pentru care legislatia fiscala prevede efec­

tuarea de plafi anticipate se reflecta distinct in contabilitate, pe sea ma cheltuielilor �i a con­

turilor de datorii, cu evidenfierea separata a achitarii contravalorii acestora." (pet. 342-(3))

Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit se efectu­

eaza cu ajutorul contului 441,,lmpozitul pe profit/venit'; care este un cont de datorii: se

crediteaza cu sumele datorate de unitate bugetului statului reprezentand impozitul pe

profit aferent perioadei �i se debiteaza cu sumele virate de unitate la bugetul statului.

Evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit se realizeaza cu ajutorul contului 691 ,,Chel­

tuieli cu impozitul pe profit'; care este un cont de cheltuieli: se debiteaza cu suma im­

pozitului pe profit aferenta perioadei, rezultata din calcul, �i se crediteaza la sfar�itul

perioadei, odata cu transferul soldului acestui cont asupra contului de profit �i pierdere.

Profitul se calculeaza �I se evidentiaza trimestrial, cumulat de la inceputul anului. Plata

impozitului pe profit se efectueaza, de asemenea, trimestrial.

Prin urmare:

a) Constituirea obligatiei de plata la 30.06.N (35.800 lei - 20.500 lei = 15.300 lei):

15.300 lei 691

Cheltuieli cu

impozitul pe profit

= 4411

lmpozitul pe profit

15.300 lei

b) Virarea obligatiei de plata (15.300 lei - 15.000 lei = 300 lei):

300 lei 4411

lmpozitul pe profit

=

Exemplul ilustrativ 155

5121

Conturi la banci

in lei

300 lei

Alfa are un angajat cu un venit brut de 1.050 lei �i 2 persoane in

intretinere. Retinerile din salarii sunt: contributia personalului la

asigurarile sociale 10,5%; contributla angajatilor pentru asigurarile

sociale de sanatate 5,5%; contributia personalului la fondul de

�omaj 0,5%; impozit pe venituri 16%. Deducerea personala este

de 450 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati impozitul pe salariu

datorat �i plata acestuia.

Page 253: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Contrlbutia personalului la asigurarile sociale = 1.050 lei x 10,5% = 110 lei

Contributla angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate = 1.050 lei x 5,5% = 58 lei

Contributia personalului la fondul de �omaj = 1.050 lei x 0,5% = 5 lei

Total retineri = 110 lei + 58 lei + 5 lei = 173 lei

Venit impozabil = 1.050 lei - 450 lei - 173 lei = 427 lei

lmpozit pe salariu = 427 lei x 16% = 68 lei

681ei 421

Personal - salarii datorate

= 444

lmpozitul pe venituri de natura salariilor

68 lei

�i plata impozitului pe salariu:

68lei 444

lmpozitul pe venituri de natura salariilor

=

Exemplul ilustrativ 156

512

Conturi curente la banci

68lei

Alfa este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA. in cursul perioadei, Alfa efectueaza urmatoarele operatii:

a) Achizitioneaza o instalatie tehnologica de la un furnizorgerman, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA,valoarea de intrare a acesteia fiind de 2.000 euro (9.000 lei),TVA 24%. Presupunem ea sunt indeplinite conditiile specificeunei achizitii intracomunitare;

b) Vinde unui client francez marfuri in suma de 5.000 euro(22.500 lei). Clientul este persoana impozabila inregistrata inscopuri de TVA, iar bunurile sunt transportate din Bucure�ti inParis;

c) Vinde unui client iordanian marfuri in suma de 4.000 euro(18.000 lei);

d) Cumpara din import marfuri in valoare de 5.000 dolari(20.000 lei), care vor fi vandute in Romania. Cu ocazia intocmiriideclaratiei vamale de import se calculeaza �i se plate�te invama taxa vamala de 10% �i TVA de 24%.

e) Achizitioneaza.o cantitate de cereale (grau) de la un furnizorplatitor de TVA in regim de taxare inversa. Valoarea tranzaqieia fost de 20.000 lei. Ulterior vinde o cantitate de cereale (grau)unui cumparator platitor de TVA. Pretul de tranzaqionare estede 25.000 lei.

Page 254: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

f) Tncaseaza in numerar contravaloarea marfurilor vandute prinmagazinul propriu de catre o societate comerciala, persoanaimpozabila inregistrata in scopuri de TVA, la nivelul sumei de16.120 lei, TVA inclusa. Cota de adaos comercial aplicata a fostde30%;

g) Cu ocazia efectuarii inventarierii la data de 31.12.N s-aconstatat lipsa unui utilaj. Valoarea de inregistrare a acestuia incontabilitate este de 3.000 lei, iar valoarea amortizariiinregistrate pana la constatarea minusului a fost de 1.000 lei.Se gase�te vinovat salariatul care ii avea in raspunderegestionara �i i se imputa lipsa la inventar, la valoareaneamortizata.

Conform OMFP nr. 1.802/2014 �i Codului fiscal, contabilizati tranzac;:tiile de mai sus.

a) in cazul unei achizitii intracomunitare vom aplica taxarea inversa:

9.000 lei· 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

=

�i taxarea inversa (9.000 lei x 24% = 2.160 lei):

2.160 lei 4426 =

TVA deductibila

404 Furnizori

de imobllizari

4427

TVA colectata

9.000 lei

2.160 lei

b) Operatiunea este o livrare intracomuntara scutita cu drept de deducere:

22.500 lei 4111

Clienti = 707

Venituri din vanzarea marfurilor

22.500 lei

c) Operatiunea este un export de bunuri, fiind scutita de TVA cu drept de deducere:

18.000 lef

Ill

4111

Clienti = 707

Venituri din vanzarea marfurilor

18.000 lei

Page 255: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

d) Tn cazul unei operatuni de import urmate de o livrare locala nu exista scutire de laplataTVA:

Pret de cumparare = 20.000 lei

Taxa vamala = 20.000 lei x 10% = 2.000 lei

Valoare de achizitie in vama = 22.000 lei

TVA datorata in vama = 22.000 lei x 24% = 5.280 lei

inregistrarea platii TVA in vama:

5.280 lei 4426 = TVA deductibila

5121

Conturi la band in lei

5.280 lei

e) in cazul livrarilor de bunuri supuse masurilor de simplificare I prestarilor de serviciiin regim de taxare inversa, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorli emit facturi

fara taxa �i inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptuf ea au aplicat taxa­rea inversa.

Tnregistrarea taxei de catre cumparator atat ea taxa colectata, cat �i ea taxa deductibila in decontul de taxa este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. Co­lectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.

Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ea atat furnizorul, cat �i beneficiarul sa fie iritegistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Prin urmare:

achizitia cantitatii de grau:

20.000 lei 371

Marfuri =

taxarea inversa (20.000 lei x 24% = 4.800 lei):

4.800 lei 4426 = TVA deductibila

vanzarea:

25.000 lei 4111 = Clienti

401

Furnizori

4427

TVA colectata

7017

Venituri din vanzarea produselor agricole

f ) TVA se calculeaza prin metoda sutei marite, respectiv:

16.120 lei x 24 I 124 = 3.120 lei

20.000 lei

4.800 lei

25.000 lei

Ill

Page 256: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

vanzarea marfii, pe baza bonului fiscal:

16.120 lei 5311

Casa in lei =

scaderea din gestiune a marfii vandute:

% 707

Venituri din vanzarea marfurilor

4427

TVA colectata

Adaos comercial aferent = 13.000 lei x 30 I 130 = 3.000 lei

16.120 lei 10.000 lei

3.000 lei

3.120 lei

%

607

Cheltuieli privind marfurile

378

Diferente de pret la marfuri

4428

TVA neexigibila

= 371

Marfuri

16.120 lei 13.000 lei

3.120 lei

16.120 lei

g) Conform prevederilor art. 148 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoana impozabilai�i pierdE! dreptul de deduce re a taxei pentru bunurile lipsa din gestiune. f n acest caz,potrivit Normelor metodologice de aplicare a acestui articol, persoana impozabila tre­buie sa ajusteze, la data modificarii intervenite, taxa deductibila aferenta bunurilor denatura stocurilor, activelor corporale fixe in curs de executie, activelor corporale fixe,altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital, in situatia in care persoanaimpozabila pierde dreptul de deducere a taxei. Ajustarea reprezinta in aceasta situatieanularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata deduse initial �i se evi­dentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentulcare a generat ajustarea.

f n cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt con­siderate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA, indiferent daca pen­tru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei.

scaderea din gestiune a bunului constatat in minus la inventar:

3.000 lei 1.000 lei

2.000 lei

II

%

2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport 6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

=

2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

3.000 lei

Page 257: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

inregistrarea imputarii:

2.000 lei 4282

Alte creante in legatura

cu personalul

= 7588

Alte venituri din exploatare

2.000 lei

inregistrarea ajustarii TVA (2.000 lei x 24% = 480 lei):

480 lei

Rezolvare:

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe �i

varsaminte asimilate

= 4426 480lei TVA deductibila

Exemplul ilustrativ 157-----------,

La data intocmirii lunare a decontului de TVA, Alfa prezinta urmatoarea situatie: rulaj debitor 4426 ,,TVA deductibila" 6.000 lei; rulaj creditor 4427 ,,TVA colectata" 4.200 lei; sold initial 4424 ,,TVA de recuperat" 2.200 lei. Tn luna urmatoare, in urma regularizarii, a rezultatTVA de plata in suma de 5.800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali:

a) Regularizarea TVA la sfar�itul lunii;

b) Compensarea pentru luna urmatoare a TVA de recuperat cuTVA de plata.

La sfar�itul perioadei fiscale (luna sau trimestru) se inchid conturile de TVA deductibila �i TVA colectata, putand rezulta un excedent al taxei pe valoarea adaugata colectata, numit TVA de plata, pe care contribuabilul trebuie sa ii plateasca la bugetul de stat in termenul prevazut de lege, sau un excedent in perioada de raportare, denumit suma negativa a taxei. Aceasta diferenJa de taxa, in plus sau in minus, dintre TVA colectata �i TVA deductibila se inregistreaza in conturi distincte {,,TVA de plata" sau ,,TVA de recu­perat") �i se regularizeaza in condiJiile legii.

a) Regularizarea TVA la sfar�itul lunii:

6,0QQ lei % = 4426 6.000 lei 4.200 lei 4427 TVA deductibila

TVA colectata 1.800 lei 4424

TVA de recuperat

Ill

Page 258: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezulta o taxa de recuperat in urma regularizarii de 2.200 lei + 1.800 lei = 4.000 lei.

b) Compensarea in luna urmatoare a TVA de recuperat cu TVA de plata:

4.000 lei

Rezolvare:

4423

TVA de plata = 4424 4.000 lei

TVA de recuperat

Exemplul ilustrativ 158 --------�

La data intocmirii lunare a decontului de TVA, Alfa prezinta urmatoarea situatie: rulaj debitor 4426 ,,TVA deductibila" 15.000 lei; rulaj creditor 4427 ,,TVA colectata" 20.000 lei; sold initial 4424 ,,TVA de recuperat" 2.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Regularizarea TVA la sfar�itul lunii;

b) Compensarea TVA de plata cu TVA de recuperat existenta insold;

c) Plata diferentei.

a) Regularizarea TVA la sfar�itul lunii:

20.000 lei 4427

TVA colectata

= %

4426

TVA deductibila 4423

TVA de plata

b) Compensarea TVA de plata cu TVA de recuperat existenta in sold:

2.000 lei 4423 = 4424

TVA de plata TVA de recuperat

c) Plata diferentei (5.000 lei - 2.000 lei = 3.000 lei):

3.000 lei 4423 = 5121

TVA de plata Conturi la banci in lei

..

20.000 lei 15.000 lei

5.000 lei

2.000 lei

3.000 lei

Page 259: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 159

O ferma a recoltat 10.000 kg de ro�ii, pe care le-a depozitat in ladite. Jn momentul scoaterii ro�iilor din depozit in vederea vantarii se constata ea ele cantaresc 9.970 kg ea urmare a degradarii lor naturale. Pretul de inregistrare este de 10 lei/kg. Limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea legumelor proaspete este de 0,7%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014 Ji Codului fiscal,_ contabilizati minusul constatat Ji precizati tratamentul TVA aferente.

Tn ceea ce prive�te tratamentul fiscal al perisabilitatilor, art. 21 alin. (3) lit. d) din Co­dul fiscal precizeaza: ,,Urmatoarele cheltuieli au deductlbilitate llmltati: ( ... ) perlsa· billtitlle, in llmitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice''.

Pet. 35 din Normele metodologice de aplicare a art. 21 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal precizeaza:,,Nu sunt considerate perlsabilitati pierderlle tehnologice care sunt cu­prinse in norma de consum proprie necesari pentru fabricarea unui produs sau obtinerea unui serviciu''.

Pet. 53 alin. (1 O) lit. f ) din Normele metodologice de aplicare a art. 148 din Codul fiscal precizeaza: ,,( ... ) persoana impozablli nu are obllgatla ajustirll taxei deductlblle in cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi, de exemplu, urmatoarele, dar fara a se limita la acestea: ( ... ) perisabllitatile, in llmitele stablllte prin lege''.

• Lipsa constatata = 10.000 kg - 9.970 kg = 30 kg. Pentru aceasta lipsa se intocme�teun referat in vederea trecerii la perisabilitati.

• Limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea legumelor proas­pete este de 0,7%. Prin urmare, limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege ladepozitarea ro�iilor = 10.000 kg x 0,7% = 70 kg.

• Minusul de 30 kg inregistrat la cantar este inferior limitei maxime a perisabilitatilor,de 70 kg. Prin urmare:

managerul fermei va putea aproba perisabilitati pentru 30 kg;

nu se ajusteaza taxa pentru perlsabilititlle admise de lege .

Page 260: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Pentru 30 kg x 10 lei/kg = 300 lei se face inregistrarea:

3001ei 607

Cheltuieli privind marfurile

=

Exemplul ilustrativ 160

371

Marfuri 3001ei

Se reia problema precedenta, cu mentiunea ea in momentul scoaterii ro�iilor din depozit in vederea vanzarii se constata ea ele cantaresc 9.920 kg, ea urmare a degradarii lor naturale.

Conform OMFP nr. 1.802/2014 �i Codului fiscal, contabilizali

minusul constatat �i preciza1i tratamentul TVA aferente.

Rezolvare:

• Lipsa constatata = 10.000 kg - 9.920 kg = 80 kg. Pentru aceasta lipsa se intocme�teun referat in vederea trecerii la perisabilitati.

• Limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea legumelor proas­pete este de 0,7%. Prin urmare, limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege ladepozitarea ro�iilor = 10.000 kg x 0,7% = 70 kg.

• Minusul de 80 kg inregistrat la cantar este superior limitei maxime a perisabilita­tilor, de 70 kg. Prin urmare:

pentru minusul aferent celor 70 kg nu se ajusteaza TVA;

pentru minusul aferent celor ·10 kg se procedeaza la ajustarea TVA.

Pentru 70 kg x 10 lei/kg = 700 lei se face inregistrarea:

700 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

=

Pentru 10 kg x 10 lei/kg = 100 lei se face inregistrarea:

100 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

�i se ajusteaza TVA deductibila:

=

TVA aferenta eel or 10 kg = 10 kg x 10 lei/kg x 24% = 24 lei

371

Marfuri

371

Marfuri

700 lei

100 lei

Page 261: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

241ei

Rezolvare:

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe �i

varsaminte asimilate

= 4426 241ei TVA deductibila

Exemplul ilustrativ 161 ----------.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai jos:

a) Se vinde un program informatic la pre1ul de vanzare de110.000 lei, TVA 24%; costul programului informatic 100.000 lei;amortizarea cumulata pana la data vanzarii 30.000 lei;

b) Se achizilioneaza obligaliuni ea investilii financiare pe termenscurt la costul de achizilie de 1.300 lei;

c) Se vand obligaliunile de mai sus la prelul de vanzare de 1.400 lei;d) Tn data de 01.05.N se exporta un utilaj: pre1 de vanzare

20.000 euro; curs de schimb la data vanzarii 4,3 lei/euro. Lasfar�itul lunii mai, cursul de schimb este de 4,4 lei/euro, lasfar�itul lunii iunie, de 4,2 lei/euro, iar la data incasarii, de4,5 lei/euro;

e) Se decide scoaterea din eviden1a a unui debitor insolvabil,pentru valoarea de 65.000 lei, TVA 24%;

f ) Ulterior, debitorul devine solvabil �i este reactivat;

g) Se inregistreaza o amenda datorata autorita1ilor romane insuma de 1.500 lei.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Creanfele/datoriile entitiitii fafii de alfi terfi, a/fii decat personalu/ propriu, clienfii �; fur­

nizorii, se inregistreazii in conturile de debitori/creditori diver�i." (pet. 350)

a) Vanzarea programului informatic, neamortizat integral:

preJul de vanzare:

136.400 lei 461 Debitori diver�i

= %

7583

Venituri din vanzarea activelor �i alte operatiuni

de capital 4427

TVA colectata

136.400 lei 110.000 lei

26.400 lei

II

Page 262: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

scoaterea din evidenta a programului informatic, neamortizat integral:

100.000 lei 30.000 lei

70.000 lei

%

2808

Amortizarea altor imobilizari

necorporale 6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

b) Achizitia obligatiunilor:

1.300 lei 506

Obligatiuni

c) Vanzarea obligatiunilor:

1.400 lei 461

Debitori diver�i

=

=

=

208

Alte imobilizari necorporale

462

Creditori diver�i

%

506

Obligatiuni 7642

Ca�tiguri din investitii pe termen scurt cedate

d) Vanzarea utilajului (20.000 euro x 4,3 lei/euro = 86.000 lei):

86.000 lei 461

Debitori diver�i

la sfar�itul lunii mai:

7583

Venituri din vanzarea activelor �i alte operatiuni

de capital

Creanta fata de debitori = 20.000 lei x 4,4 lei/euro = 88.000 lei

100.000 lei

1.300 lei

1.400 lei 1.300 lei

100 lei

86.000 lei

Majorarea creantei �i recunoa�terea diferentei de curs valutar = 88.000 lei - 86.000 lei = 2.000 lei

2.000 lei

461

Debitori diver�i = 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

2.000 lei.

Page 263: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

la sfar�itul lunii iunie:

Creanta fata de debitori = 20.000 lei x 4,2 lei/euro = 84.000 lei

Diminuarea creantei �i recunoa�terea diferentei de curs valutar = 88.000 - 84.000 = 4.000 lei

4.000 lei 6651

Diferente nefavorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

= 461

Debitori diver�i

incasarea (20.000 lei x 4,5 lei/euro = 90.000 lei):

90.000 lei 5124

Conturi la banci in valuta

e) Scoaterea din evidenta a debitorului:

= %

461

Debitori diver�i 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

4.000 lei

90.000 lei 84.000 lei

6.000 lei

Taxa pe valoarea adaugata poate fi ajustata in cazul in care contravaloarea bunurilor li­vrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatore�ti definitive de inchidere a proceduriiinsolventei.

TVA= 65.000 lei x 24 I 124 = 12.580 lei

65.000 lei 52.420 lei

12.580 lei

%

654

Pierderi din creante �i debitori diver�i

4426

TVA deductibila

=

�i urmarirea lui printr-un cont in afara bilantului:

461

Debitori diver�i

Debit 8034 Debitori sco�i din activ, urmariti in continuare 65.000 lei

f ) Reactivarea debitorului cand devine solvabil:

65.000 lei

in cazul in care TVA a fost ajustata la scoaterea din evidenta, se va colecta cu ocazia reactivarii.

Ill

Page 264: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

65.000 lei 461

Debitori diver�i

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

= o/o 754

Venituri din creante reactivate

�i debitori diver�i

65.000 lei 52.420 lei

4427 12.580 lei TVA colectata

�i regularizarea contului in afara bilantului:

Credit 8034 Debitori sco�i din activ, urmariti in continuare 65.000 lei

g) 1nregistrarea amenzii datorate:

1.soo lei

Rezolvare:

6581

Despagubiri, amenzi �i penalitati

= 462

Creditori diver�i 1.500 lei

Exemplul ilu5trativ 162 ----------,

Jn data de 31.12.N, Alfa achizitioneaza un utilaj la costul de SO.OOO lei, TVA 24%. Utilajul este subventionat pentru suma de 7.000 lei. Acesta este amortizat prin metoda liniara in 5 ani. La sfar�itul celui de-al treilea an, societatea va ram bursa 70% din valoarea subventiei primite.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Achizitia utilajului;b) Recunoa�terea dreptului de a primi subventia;c) lncasarea subventiei;d) Amortizarea anuala;e) Trecerea anuala a subventiei la venituri;f) Rambursarea subventiei.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital �i rezerve deoarece aces­tea reprezintii sume acordate sub rezerva indeplinirii anumitor conditii de ciitre societate." (pet. 402-(1 ))

,,Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregis­treaza in contabilitate ea subventii pentru investifii �i se recunosc in bi/ant ea venit amdnat (contul 475 «Subventii pentru investifii»). Venitul amdnat se inregistreazii ea venit curent in contul de profit �i pierdere pe masura inregistrarii cheltuieli/or cu amortizarea sou la ca­sarea ori cedarea active/or." (pet. 402-(2))

Page 265: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Restituirea unei subvenfii referitoare la un activ se inregistreazii prin reducerea soldu/ui venitului amanat cu suma rambursabilii." (pet. 404-(1 ))

,,In miisura in care suma rambursatii depii�e�te venitul amanat sau dacii nu existii un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integralii restituitii, se recunoa�te imediat ea o cheltuialii." (pet. 404-(3))

Prin urmare:

a) Aehizi\ia utilajului:

62.000 lei SO.OOO lei

12.000 lei

% 2131

Eehipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instala\ii de lueru)

4426

TVA deductibila

= 404

Furnizori de imobilizari

b) Recunoa�terea dreptului de a primi subventia:

7.000 lei 4451 = 4751

Subventii Subven\ii guvernamentale guvernamentale

pentru investitii

e) ineasarea subven\iei:

7.000 lei 512 = 4451

Conturi curente Subven\ii la banci guvernamentale

d) Amortizarea anuala (SO.OOO lei / 5 ani = 10.000 lei/an):

10.000 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instala�iilor �i

mijloaeelor de transport

e) Trecerea anuala a subven�iei la venituri (7.000 lei / 5 ani = 1.400 lei/an):

1.400 lei 4751

Subventii guvernamentale pentru investitii

= 7584

Venituri din subventii pentru investi\ii

62.000 lei

7.000 lei

7.000 lei

10.000 lei

1.400 lei

Page 266: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

f) Rambursarea subventiei:

La data rambursarii, soldul subventiei = 7.000 lei (subventie primita)- 3 ani x 1.400 lei/an

(subventie reluata) = 2.800 lei

Subventie de rambursat = 7.000 lei x 70% = 4.900 lei

4.900 lei 2.800 lei

2.100 lei

%

4751

Subventii

guvernamentale

pentru investitii

6588

Alte cheltuieli

de exploatare

=

� Exemplul ilustrativ 16B

512

Conturi curente

la banci

4.900 lei

Alfa prime�te prin donatie un utilaj cu o valoare de piata de

60.000 lei. Durata de viata utila a fost fixata la 5 ani, iar metoda de

amortizare este _cea liniara.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea prin donatie a utilajului;

b) Amortizarea anuala;

c) Trecerea anuala a subventiei la venituri.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Tn conturile de subvenfii pentru investifii se contabilizeaza �; donafiile pentru investifii, pre­cum �i plusurile la inventor de natura imobilizarilor corpora le �i necorporale." (pet. 394-(3))

Prin urmare:

a) Primirea prin donatie a utilajului:

60.000 lei 2131

Echipamente

tehnologice

(ma�ini, utilaje �i

instalatii de lucru)

= 4753

Donatii

pentru investitii

b) Amortizarea anuala (60.000 lei I 5 ani = 12.000 lei/an): .

Ill

60.000 lei

Page 267: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

12.000 lei 6811

Cheltuleli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

12.000 lei

c) Trecerea anuala a subventiei la venituri (60.000 lei I 5 ani = 12.000 lei/an):

12.000 lei

Rezolvare:

4753

Donatii pentru investitii

= 7584

Venituri din subventii pentru investitii

·- 9<? �

12.000 lei

La sfar�itul anului N, cu ocazia inventarierii, s-a constatat ea .un utilaj cu o valoare stabilita la 12.000 lei nu era inregistrat in contabilitate. Durata de viata utila a fost fixata la 5 ani, iar metoda de amortizare este cea liniara.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) lnregistrarea utilajului constatat plus la inventariere;

b) Amortizarea anuala;

c) Trecerea anuala a subventiei la venituri.

a) inregistrarea utilajului constatat plus la inventariere:

12.000 lei 2131

Echipamente tehnologice

(ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

= 4754

Plusuri de inventar de natura

imobilizarilor

12.000 lei

b) Amortizarea anuala (12.000,lei I 5 ani = 2.400 lei/an):

2.400 lei 6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2813

Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

c) Trecerea anuala a subventiei la venituri (12.000 lei I 5 ani = 2.400 lei/an):

2.400 lei

Ill

Page 268: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

2.400 lei

�'* Qk"�l.\l'

�-----:::7 ___ _

Rezolvare:

4754

Plusuri de inventar de natura

imobilizarilor

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

= 7584

Venituri din subventii pentru investitii

2.400 lei

Exemplul ilustrativ 165 --------�

La inceputul anului N, Alfa ii vinde clientului Beta marfuri in valoare de 10.000 lei, TVA 24%. La sfar�itul anului N, Beta are dificultati financiare, iar Alfa estimeaza probabilitatea de neincasare a creantei la 80%. La sfar�itul anului N+ 1, creanta nu este incasata, iar probabilitatea de neincasare a creantei este reestimata la 90%. La sfar�itul anului N+2, creanta nu este incasata, iar probabilitatea de neincasare a creantei este reestimata la 70%. ln anul N+3, Beta da faliment, iar Alfa are certitudinea ea nu va mai recupera creanta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabllizati operatiile efectuate la inventarul fiecarui an in parte �i inregistrarea pierderii din crean1e.

Nota: Taxa pe valoarea adaugata poate fi ajustata in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatore�ti definitive de inchidere a procedurii insolventei.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Evaluarea la inventor a creanfelor �i a datoriilor se face la valoarea /or probabila de in­casare sau de plata. Diferenfele constatate in minus intre valoarea de inventor stabilita la inventariere �i va/oarea contabila a creanfelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creanfelor." {pet. 89-(1))

,,Pentru creanfele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare." {pet. 89-(2))

,,Creanfele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 ((C/ienti incerti sau in litigiu» sau in conturi analitice ale conturilor de creanfe, pentru a/te creanfe deC<lt clienfii)." (pet. 331)

,Jn scopul prezentarii in situafiile financiare anua/e, creantele se evalueaza la valoarea probabilii de incasat." (pet. 332-( 1)) .

,,Atunci cand se estimeazii ea o creanfii nu se va incasa integral, in contabilitate se in­registreazii ajustiiri pentru pierdere de valoare, la nivelu/ sumei care nu se mai poate recupera." {pet. 332-(2))

Page 269: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Prin urmare:

a) La inventarul anului N:

inregistrarea clientilor incerti, pentru valoarea creantei, inclusivTVA (10.000 lei+

10.000 lei x 24% = 12.400 lei):

12.400 lei 4118

Clienti incertl

sau in litigiu

= 4111

Clienti

12.400 lei

constituirea ajustarii pentru depreciere pentru pierderea probabila (12.400 lei x

80% = 9.920 lei):

9.920 lei 6814

Cheltuieli de exploatare

privind ajustarile

pentru deprecierea

activelor circulante

b) La inventarul anului N+ 1:

= 491

Ajustari

pentru deprecierea

creantelor - clienti

9.9201ei

Ajustare pentru depreciere necesara pentru pierderea probabila = 12.400 lei x 90% =

11.160 lei

Ajustare pentru depreciere existenta din anul N = 9.920 lei

Astfel, ajustarea va fi majorata cu 11. 160 lel - 9.920 lei = 1.240 lei:

1.240 lei 6814

Cheltuieli de exploatare

privind ajustarile

pentru deprecierea

activelor circulante

c) La inventarul anului N+2:

= 491

Ajustari

pentru deprecierea

creantelor - clienti

1.240 lei

Ajustare pentru depreciere necesara pentru pierderea probabila = 12.400 lei x 70% =

8.680 lei

Ajustare pentru depreciere existenta din anul N+ 1 = 11.160 lei

Astfel, ajustarea va fi diminuata cu 11.160 lei - 8.680 lei = 2.480 lei:

2.480 lei 491

Ajustari

pentru deprecierea

creantelor - clienti

= 7814

Venituri din ajustari

pentru deprecierea

activelor circulante

2.480 lei

Page 270: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

d) Tn anul N+3:

inregistrarea pierderii din creante:

12.400 lei % 10.000 lei 654

Pierderi din creante �i debitori diver�i

2.400 lei 4426 TVA deductibila

= 4118 12.400 lei Clienti incerti sau in litigiu

anularea ajustarii, pentru soldul ei de 8.680 lei:

8.680 lei

Rezolvare:

491 Ajustari

pentru deprecierea creantelor - clienti

=

Exemplul ilu5trativ 166

7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

8.680 lei

La inceputul anului N, Alfa ii vinde clientului Beta marfuri in valoare de 10.000 lei,TVA 24%. La sfar�itul anului N, Beta are dificultati financiare, iar Alfa estimeaza probabilitatea de neincasare a creantei la 80%. Tn cursul anului N+ 1, se incaseaza de la Beta 4.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Operatiile efectuate la inventarul anului N;

b) lncasarea clientului in anul N+ 1.

a) La inventarul anului N:

inregistrarea clientilor incerti, pentru valoarea creantei, inclusiv TVA (10.000 lei +10.000 lei x 24% = 12.400 lei):

12.400 lei 4118 Clienti incerti sau in litigiu

= 4111 Clienti

12.400 lei

constituirea ajustarii pentru depreciere pentru pierderea probabila (12.400 lei x 80% = 9.920 lei):

Page 271: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

9.920 lei 6814

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile

pentru deprecierea aetivelor cireulante

= 491

Ajustari pentru deprecierea ereantelor - clienti

9.920 lei

b) 1n anul N+l:

ineasarea clientului:

4.000 lei 512

Conturi eurente • la banci

= 4118

Client! ineerti sau in litigiu

4.000 lei

�i diminuarea ajustarii pentru valoarea ineasata:

4.000 lei

Rezolvare:

491

Ajustari pentru deprecierea ereantelor - clienti

Exemplul ilustrativ 16 7

7814

Venituri din ajustari pentru deprecierea aetivelor cireulante

4.000 lei

Alfa aehita in luna deeembrie asigurarea RCA valabila pentru anul urmator, in suma de 2.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/201.4:

a) Contabilizati plata asigurarii in luna decembrie;

b) Precizati inregistrarea contabila care se efectueaza in luna

ianuarie.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Cheltuielile platite/de platit �i veniturile incasate/de incasat in exercifiul financiar curent, dar care privesc exercifiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans (contul 471 «Cheltuieli inregistrate in avans») sau venituri in avans (contu/ 472 «Venituri inregistrate in avans»), dupa caz." (pet. 351-(1))

,,in aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli �i venituri: chirii, abonamente, asigurari �i alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente �; alte venituri aferente perioadelor sau exercifiilor urmatoare." (pet. 351-(2))

Page 272: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregiitirea candidafilor la examenul de acces

Prin urmare:

a) Plata primei de asigurare in luna decembrie:

2.000 lei 471

Cheltuieli inregistrate in avans

= 512

Conturi curente la banci

2.000 lei

b) Trecerea lunara pe cheltuieli a partii aferente din asigurare:

RCA= 2.000 lei I 12 luni = 167 lei/luna

167 lei

Rezolvare:

613 Cheltuieli cu

primele de asigurare

=

Exemplul ilustrativ 168

471

Cheltuieli inregistrate in avans

167 lei

Alfa ii factureaza unui chiria� in avans chiria pe 3 luni pentru punerea la dispoziJie a unui spaJiu de birouri. Factura prezinta urmatoarele date: 10.000 lei, TVA 24%. Proprietarul a optat pentru taxare prin depunerea notificarii la administraJia financiara de care aparJine.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contablllzati:

a) lnregistrarea facturil de chirle �I incasarea acesteia;

b) Recunoa�terea lunara a venlturilor din chirll.

a) lnregistrarea facturii de chirie �i incasarea acesteia:

12.400 lei

�i:

12.400 lei

m

4111

ClienJi

5121

Conturi la banci in lei

=

=

%

472

Venituri inregistrate in avans

4427 TVA colectata

4111

Clienti

12.400 lei 10.000 lei

2.400 lei

12.400 lei

Page 273: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Recunoa�terea lunara a veniturilor din chirii (10.000 lei I 3 I uni = 3.333 lei):

3.333 lei

Rezolvare:

472 Venituri inregistrate

in avans

= 706 Venituri din redevente,

locatii de gestiune �i chirii

3.333 lei

Exemplul ilustrativ 169 ----------,

In data de 01.01.N, Alfa a contractat un credit bancar pe termen lung in valoare de 300.000 lei pe o perioada de 10 ani, comisioanele bancare percepute de banca fiind de 10.000 lei. Dupa 3 ani, Alfa ramburseaza tot creditul ramas.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizali plata comisioanelor la primirea creditului;

b) Preciza1i inregistrarea contabila care se efectueaza lunar inlegatura cu comisioanele;

c) Preciza1i inregi$trarea contabila care se efectueaza inlegatura cu comisioanele odata cu rambursarea creditului.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

"Onorariile �; comisioanele bancare achitate in vederea obfinerii de imprumuturi pe ter­men lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans urmeaza sa se recunoasca la cheltuieli curente e�alonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective." (pet. 351-(4))

Prin urmare:

a) Recunoa�terea comisioanelor la primirea creditului drept cheltuieli in avans:

10.000 lei 471 Cheltuieli inregistrate

in avans

= 5121 Conturi la banci

in lei

10.000 lei

b) Recunoa�terea cheltuielilor in clasa 6 pe perioada de rambursare, adica 10 ani:

Anual = 10.000 lei I 10 ani = 1.000 lei

Lunar= l.000 lei I 12 luni = 83 lei

83 lei 627 Cheltuieli cu

serviciile bancare �i asimilate

= 471 Cheltuieli inregistrate

in avans

83 lei

Page 274: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

c) Odata cu rambursarea anticipata a creditului ramas se transfera la cheltuieli curen­te soldul contului 471 (7 ani x 1.000 lei/an= 7.000 lei):

7.000 lei 627

Cheltuieli cu serviciile bancare

�i asimilate

= 471 Cheltuieli inregistrate

in avans

7.000 lei

:> Contabilitatea capitalurilor

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 170

Se cunosc urmatoarele informaJii:

Capital social subscris nevarsat SOO.OOO lei; capital social subscris varsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligaJiunilor in aqiuni 1.000 lei; rezerve din reevatuare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat (sold debitor) 8.000 lei; rezultatul exerciJiului (sold creditor) 5.000 lei; repartizarea profitului 5.000 lei; subvenJii pentru investiJii 3.000 lei; acJluni proprii 2.000 lei; pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 6.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, calculati marimea capitalurilor proprii.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Capita/ul �i rezervele (capitaluri proprii) reprezintci dreptu/ actionarilor asupra active/or unei entitciti, dupci deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprihd: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatu/ reportat, rezu/tatu/ exercitiu/ui financiar." (pet. 408)

,,Actiunile proprli rciscumparate, potrivit legii, sunt prezentate fn bi/ant ea o coreqie a ca­pitalului propriu." (pet. 413)

,,Ca�tigurile sau pierderile legate de emiterea, rciscumpcirarea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sou anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitcitii (actiuni, pcirti sociale) nu vor fi recunoscute in contul de profit �i pierdere. Contravaloarea primitci sou plcititci in urma unor astfel de operatiuni este recunoscutci direct in capitalurile proprii �i se prezintci distinct in bi/ant, respectiv Situafia modificcirilor capitalu/ui propriu, astfel:

Page 275: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

- ca�tigurile sunt reflectate in con tu I 7 4 7 «Ca�tiguri legate de vanzarea sau anularea in­strumentelor de capitaluri proprii»;

- pierderile sunt reflectate in con tu I 7 49 ccPierderi legate de emiterea, rc'iscumpiirarea,vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii»."(pet. 414-(1))

Formula in masura sa dezvaluie structura capitalurilor proprii se regase�te in OMFP nr. 1.802/2014:

• Capital social

+ Alte elemente de capitaluri proprii

+ Prime de capital

+ Rezerve din reevaluare

+ Rezerve

+ Diferen!e de curs valutar din conversie

± Rezultatul reportat

± Rezultatul exercitiului financiar

Repartizarea profitului

Actiuni proprii

± <::a�tiguri sau pierderi recunoscute ea elemente de capitaluri proprii

+ lnterese care nu controleaza

= Total capitaluri proprii

Prin urmare:

• Capital social subscris nevarsat SOO.OOO

+ Capital social subscris varsat 10.000

+ Prime de emisiune 2.000

+ Prime de conversie a obligatiunilor in aqiuni 1.000

+ Rezerve din reevaluare 9.000

+ Rezerve legale 6.000 - Rezultatul reportat (sold debitor) (8.000)

+ Rezultatul exercitiului (sold creditor) 5.000 - Repartizarea profitului (5.000) - Actiuni proprii (2.000) - Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, (6.000)

vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

= Total capitalurl propril 512.000

- lei -

Page 276: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 171

Se constituie o societate comerciala pe aqiuni prin subscriere integrala �i simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv, in urmatoarele conditii: capital subscris 90.000 lei; numar de actluni 90 de tltluri; valoarea nominala a unei actiuni 90.000 lei I 90 titluri = 1.000 lei; cheltuieli de constituire platite direct din contul curent 500 lei. Potrivit politicii societatii, cheltuielile de constituire se capitalizeaza �i se amortizeaza in 5 ani. Eliberarea a 50% din capitalul social subscris se realizeaza prin depunerea in numerar direct in contul de la banca. Unul dintre actionari, care a subscris 5 aqiuni, aduce drept aport un mijloc de transport evaluat la 10.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Subscrierea actiunilor;

b) Plata cheltuielilor de constituire;

c) Eliberarea a 50% din capitalul social subscris prin depunereain numerar;

d) Aducerea tnijlocului de transport ea aport la capital.

Nota:

Potrivit Leg ii societatilor nr. 31 /1990, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, societatea pe actiuni se poate constitui prin subscriere integrala �i simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. Tn cazul unei subscrieri integrale �i simultane a·capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din eel subscris. Diferenta de capital social subscris trebuie sa fie varsata:

a) pentru aqiunile emise pentru un aport in numerar, in termende 12 luni de la data inmatricularii societatii;

b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen deeel mult 2 ani de la data inmatricularii.

Capitalul social al societatli pe aqiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune. Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris �i fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de

Page 277: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Economii �i Consemnatiuni - CEC SA ori la o band\ sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. Aqiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral. Daca exista aporturi in natura, fondatorii vor solicita judecatorului­delegat numirea unuia sau mai multor experti din lista expertilor autorizati. Ace�tia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea �i modul de evaluare a fiecarui bun aportat �i vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului �i valorii actiunilor acordate in schimb, precum �i alte elemente indicate de judecatorul-delegat. Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor, la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva.

Conform OMFP nr. 1.802/2014 �i Planului de conturi general, evidenta constituirii �i mod1ficarii capitalului social se realizeaza prin contul de pasiv 101 ,,Capital''. Tn creditul contului se inregistreaza constituirea �i cre�terea capitalului prin aportul in bani �i/sau in natura al proprletarilor, prin capitalizarea rezultatului �i prin operatii interne, iar in debit, miqorarea capitalului prin rambursarea catre asociati �i acoperirea de pierderi provenite din exercitiile financiare precedente. Soldul contului este creditor �i repre­zinta capitalul propriu ea sursa permanenta de finantare a activelor intreprinderii.

Contul sintetic de gradul 1101 ,,Capital" se dezvolta pe doua conturi sintetice de gra­dul II: 1011 ,,Capital subscris nevarsat" �i 1012,,Capital subscris varsat''. Prin aceasta dez­voltare a conturilor se asigura delimitarea contabila a celor doi pa�i necesari in consti­tuirea capitalului social - subscrierea �i varsarea.

Evidenta aporturilor subscrise de asociati pentru constituirea �i cre�terea capitalului social se realizeaza prin contul 456 ,,Decontari cu aqionarii/asociatii privind capitalul''. in debitul acestui cont se inregistreaza capitalul subscris de aqionari/asociati, respectiv sumele achitate acestora cu ocazia retragerii capitalului; in creditul contului se reflecta valoarea aporturilor varsate in numerar �i/sau in natura, precum �i capitalul retras de aqionari/asociati. Soldul debitor al contului reprezinta capitalul subscris nevarsat de aqionari/asociati, iar eel creditor, datoria din capitalul de rambursat.

a) Subscrierea aqiunilor (90 actiuni x 1.000 lei/aqiune = 90.000 lei):

90.000 lei 456

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

= 1011

Capital subscris nevarsat

90.000 lei

1111

Page 278: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

b) Plata cheltuielilor de constituire:

500 lei 201 = 5001ei

Cheltuieli de constituire

512

Conturi curente

la banci

c) Eliberarea a 50% din capitalul social subscris prin depunerea in numerar direct in

contul de la bandi (90.000 lei x 50% = 45.000 lei):

45.000 lei

�i concomitent:

45.000 lei

512

Conturi curente

la banci

1011

Capital subscris

nevarsat

= 456

Decontari cu

actionarii/asociatii

privind capitalul

1012

Capital subscris

varsat

45.000 lei

45.000 lei

d) Aducerea mijlocului de transport evaluat la 10.000 lei ea a port la capital:

10.000 lei

�i concomitent:

10.000 lei

Ill

2133 = 456 10.000 lei

Mijloace Decontari CU

de transport aqionarii/asoclatii

privind capitalul

1011 = 1012 10.000 lei

Capital subscris Capital subscris

nevarsat varsat

Exemplul ilustrativ 172

Se aduce ea aport la capitalul social un mijloc de transport

evaluat la valoarea de 33.000 lei; valoarea de emisiune retinuta

la subscriere pentru o aqiune este de 11 lei; valoarea nominala

a unei aqiuni este de 10 lei.

Conform ,OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati majorarea

capitalului social.

Page 279: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Prima de aport se calculeazii ea diferenfa intre valoarea bunurilor aportate �i valoarea

nominalii a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi." (pet. 417-(5))

Prin urmare:

Numar de actiuni noi create = 33.000 lei I 11 lei/aqiune = 3.000 aqiuni

Cre�terea capitalului social se realizeaza cu valoarea nominala: 3.000 aqiuni x 10 lei/ac­tiune = 30.000 lei.

Prima de aport = 33.000 lei - 30.000 lei = 3.000 lei

Tnregistrarea majorarii capitalului:

33.000 lei

33.000 lei

�i:

30.000 lei

456 Decontari cu

actionarii/asociatii privind capitalul

2133 Mijloace

de transport

1011 Capital subscris

nevarsat

=

=

=

% 33.000 lei 1011 30.000 lei

Capital subscris nevarsat

1043 3.000 lei Prime de aport

456 33.000 lei Decontari cu

actionarii/asociatii privind capitalul

1012 ·30.000 leiCapital subscris

varsat

Exemplul ilustrativ 17'3 -----------,

Se cunosc urmatoarele informatii: profit contabil realizat in exercitiile financiare precedente 1.000 lei; prime de emisiune 3.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) lncorporarea in capltalul social a profitului contabil realizatin exercitiile financiare precedente;

b) lncorporarea in capitalul social a primelor de emisiuneexistente.

Page 280: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,( ... ) Contul 117 «Rezultatul reportat»

( ... ) In debltul acestui cont se inregistreazii: ( ... ) - profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ea sursii de majo­

rare a capitalului social, potrivit leg ii (7 0 7 ); ( ... )"

Prin urmare:

a) incorporarea in capitalul social a profitului contabil realizat in exercitiile financiareprecedente:

1.000 lei 117

Rezultatul reportat = 1012

Capital subscris varsat

1.000 lei

b) Tncorporarea in capitalul social a primelor de emisiune:

3.000 lei

Rezolvare:

1041 = Prime de emisiune

Exemplul ilustrativ 17 4

1012

Capital subscris varsat

3.000 lei

Se transforma 2.000 de obligatiuni in 1.000 de aqiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100 lei, iar valoarea nominala a unei aqiuni este de 190 lei.

Conform OMFP nr.1.802/2014: a) Calculati prima de conversie a obligatiunilor in actiuni;

b) Precizati formula contabila privind majorarea capitalului.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Prima de conversie a obligafiuni/or in actiuni se calculeazii ea diferentii intre valoarea no­minalii a obligafiunilor corespunziitoare imprumuturilor obligatare �; valoarea actiunilor emise potrivit prevederilor contractua/e, atunci cand valoarea obligafiunilor depii�e�te va­loarea actiunilor corespunziitoare." (pet. 417-(6))

Prin urmare:

a) Prima de conversie a obligatiunilor in actiuni = (2.000 obligatiuni x 100 lei/obliga­tiune) - (1.000 aqiuni x 190 lei/aqiune) = 10.000 lei

Page 281: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) inregistrarea contabila privind majorarea capitalului:

200.000 lei

Rezolvare:

161 imprumuturi din emisiuni

de obligatiuni

= %

1012 Capital subscris

varsat 1044

Prime de conversie a obligatiunilor

in aqiuni

200.000 lei 190.000 lei

10.000 lei

Exemplul ilustrativ 175 ----------

Se dau urmatoarele cazuri: a) Se constituie o societate comerciala pe aqiuni in

urmatoarele conditii: numar de aqiuni subscrise 1.000 detitluri; valoarea nominala a unei aqiuni 100 euro; curs deschimb valutar la data subscrierii 4,3 lei/euro. Eliberareacapitalului social subscris se realizeaza prin depunerea innumerar direct in contul de la banca; curs de schimb valutarla data eliberarii 4,4 lei/euro;

b) Se constituie o societate comerciala pe aqiuni in urmatoareleconditii: numar de aqiuni subscrise 1.000 de titluri; valoareanominala a unei aqiuni 100 euro; curs de schimb valutarla data subscrierii 4,3 lei/euro. Eliberarea capitalului socialsubscris se realizeaza prin depunerea in numerar direct incontul de la banca; curs de schimb valutar la data eliberarii4,2 lei/euro.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati majorarea capitah.Jlui social pentru cazurile prezentate mai sus.

a) Aportul in valuta:

subscrierea aportului la cursul de schimb de la data subscrierii (1.000 aqiuni x100 euro/actiune x 4,3 lei/euro = 430.000 lei):

430.000 lei 456 Decontari cu

aqionarii/asociatii privind capitalul

= 1011 Capital subscris

nevarsat

430.000 lei

Ill

Page 282: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

realizarea aportului la cursul de schimb de la data varsarii (1.000 aqiuni x 100 eu­ro/aqiune x 4,4 lei/euro = 440.000 lei):

440.000 lei

�i concomitent:

430.000 lei

512

Conturi curente la banci

1011

Capital subscris nevarsat

b) Aportul in valuta:

=

=

%

456

Decontari cu aqionarii/asociatii privind capitalul

7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

1012

Capital subscris varsat

440.000 lei 430.000 lei

10.000 lei

430.000 lei

subscrierea aportului la cursul de schimb de la data subscrierii (1.000 actiuni x100 euro/aqiune x 4,3 lei/euro = 430.000 lei):

430.000 lei 456

Decontari cu aqionarii/asociatii privind capitalul

= 1011

Capital subscris nevarsat

430.000 lei

realizarea aportului la cursul de schimb de la data varsarii (1.000 aqiuni x 100 eu­ro/aqiune x 4,2 lei/euro = 420.000 lei):

430.000 lei % = 456 430.000 lei 420.000 lei 512 Decontari CU

Conturi curente actioharii/asociatii la banci privind capitalul

10.000 lei 6651

Diferente nefavorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

�i concomitent:

430.000 lei 1011 = 1012 430.000 lei Capital subscris Capital subscris

nevarsat varsat

Ill

Page 283: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 17 6

Se dau urmatoarele eazuri: a) in anul N s-a acumulat o pierdere eontabila de 1.000 lei; in anul

N+ 1 se aeopera pierderea din rezultatul pozitiv al exercitiilorprecedente (se presupune ea exista profit nerepartizat in anulN-2);

b) Tn anul N se acumuleaza o pierdere contabila de 2.000 lei; inanul N+ 1 se acopera pierderea din alte rezerve;

e) Se aeopera o pierdere de 4.000 lei prin contributia aqionarilor,eontributie depusa in eontul curent.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile eontabile prezentate mai sus.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Pie_rderea contabilii reportatii se acoperii din profitul exercifiului financiar curent, dupa apro/;>area situafiilor financiare anuale conform legii, �i eel reportat aferent exercifiilor fi­nanciare precedente, din rezerve, prime de capital �i capital social, potrivit hotarcirii aduna­rii generale a acfionarilor sau asociafilor, cu respectarea prevederilor legale." (pet. 423-(1))

Prin urmare:

a) Reportarea pierde-rilor pentru exercitlul urmator, pentru a fi acoperite din rezultatulpozitiv:

01.01.N+ 1 - aeumularea pierderilor contabile de 1.000 lei aferente exercitiului N:

1.000 lei 1171.N

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperita

= 121 1.000 lei Profit sau pierdere

exercitiul N+ 1 - acoperirea pierderilor din rezultatul pozitiv al exercitiilor prece­dente (se acopera din profitul exercitiilor precedente in ordine eronologica); presupu­nem ea avem profit nerepartizat in exercitiul N-2:

1.000 lei 1171.N-2

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neaeoperita

= 1171.N

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neaeoperita

1.000 lei

Page 284: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid penrru pregatirea candidafilor la examenul de acces

b) Acoperirea pierderilor din rezervele legale create in acest scop:

01.01.N+ 1 - acumularea pierderilor contabile de 2.000 lei aferente exercitiului N:

2.000 lei 1171.N

Rezultatul. reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperita

=

acoperirea pierderilor din alte rezerve:

2.000 lei 1068

Alte rezerve =

121

Profit sau pierdere

1171.N

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperita

c) Acoperirea pierderii prin contributia aqionarilor:

2.000 lei

2.000 lei

miqorarea capitalului social pentru acoperirea pierderii acumulate, de 4.000 lei:

4.000 lei 1012

Capital subscris varsat

= 1171

Rezultatul reportat reprezenfand profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperita

4.000 lei

constituirea creantei fata de actionari pentru partea de capital social ,,disparuta" prin inglobarea pierderii:

4.000 lei 456

Decontari cu aqionarii/asociatii

privind capitalul

varsarea contributiei actionarilor:

4.000 lei 512

Conturi curente la banci

=

=

1011

Capital subscris nevarsat

456

Decontari cu actionarli/asociatii privind capitalul

transformarea capitalului social nevarsat in capital varsat:

4.000 lei

1011

Capital subscris nevarsat

= 1012

Capital subscris varsat

4.000 lei

4.000 lei

4.000 lei

Page 285: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 177 --------�

Situatia capitalurilor unei entitati se prezinta astfel: capital social 900.000 lei; rezerve 4.000 lei; numar de aqiuni 1.000 de titluri. Se dedde diminuarea capitalului cu 10%, prin rambursarea capitalului catre asociati. Se au in vedere urmafoarele cazuri: a) Modalitatea reducerii valorii nominale a aqiunilor cu 10%;b) Modalitatea reducerii numarului de aqiuni cu 10%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati diminuarea capitalului social pentru cele doul cazuri.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Operatiunile care se inregistreazii in contdbilitate cu privire fa, miqorarea capitalului sunt, in principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau piirti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ea urmare a retragerii unor acfionari sau asociafi ( ... )." {pet. 412-(4))

a) ·Modalitatea reducerii valorii nominale cu 10%:

Valoare nominala inalnte de diminuare = 900.000 lei I 1.000 actiuni = 900 lei/actiune Valoarea nominala se diminueaza cu 900 lel/aqiune x 10% = 90 lei/aqiune. Valoare nominala dupa diminuare = 900 lei/aqiune - 90 lei/actiune = 810 lei/aqiune Diminuarea capitalului = 1.000 aqfuni x (900 lei/aqiune - 810 lei/actiune) = 90.000 lei

consemnarea obligatiei de rambursare a capitalului:

90.000 lei 1012 456 90.000 lei Capital subscris Decontari cu

varsat aqionarii/asociatii privind capitalul

�i la rambursare:

90.000 lei 456 = 512 90.000 lei Decontari cu Conturi curente

actionarii/asociatii la banci privind capitalul

b) Modalitatea reducerii num1rului de actiuni cu 10%:

Valoare nominala inainte de diminuare = 900.000 lei I 1.000 actiuni = 900 lei/actiune Numarul de aqiuni se diminueaza cu 1.000 aqiuni x 10% = 100 actiuni. Diminuarea capitalului social= 900 lei/actiune x 100 aqiuni = 90.000 lei

Page 286: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

consemnarea obligatiei de rambursare a capitalului:

90.000 lei 1012

Capital subscris varsat

= 456 Decontari CU

aqionarii/asociatii privind capitalul

90.000 lei

�i la rambursare:

90.000 lei

Rezolvare:

456 Decontari cu

actionarii/asociatii privind capitalul

=

Exemplul ilustrativ 178

Se dau urmatoarele cazuri:

512

Conturi curente la banci

90.000 lei

a) 0 intreprindere cumpara 1.000 de titluri din propriile aqiuni;valoarea nominala este de lO lei, iar pretul de rascumparare,de 15 lei. Aqiunile sunt vandute la un pret de 13 lei;

b) 0 intreprindere cumpara 1.000 de titluri din propriile aqiuni;valoarea nominala este de 1 O lei, iar pretul de rascumparare,de 15 lei. Actiunile sunt vandute tertilor la un pret de 16 lei;

c) 0 intreprindere cumpara 1.000 de titluri din propriile aqiuni;valoarea nominala este de 1 O lei, iar pretul de rascumparare,de 15 lei. Aqiunile sunt anulate;

d) 0 intreprindere cumpara 1.000 de titluri din propriile aqiuni;valoarea nominala este de 16 lei, iar pretul de rascumparare,de 15 lei. Aqiunile sunt anulate.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati tranzactlile descrise mai sus.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Ca�tigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu

gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitafii ( acfiuni, parfi sociale)

nu vor fi recunoscute in contul de profit �i pierdere. Contravaloarea primita sau platita in

urma unor astfel de operafiuni este recunoscuta direct in capitalurile proprii �i se prezinta

distinct in bilanf, respectiv Situafia modificarilor capitalului propriu, astfel:

- ca�tigurile sunt reflectate in con tu I 141 «Cd�tiguri legate de vanzarea sau anularea in­strumentelor de capitaluri proprii»;

Page 287: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABIL/TATE

- pierderi/e sunt reflectate in contul 149 ,,Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,

vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulare<J'instrumentelor de capitaluri proprii»."

(pet. 414-( 1 ))

Prin urmare:

a) Rascumpararea propriilor aqiuni la pretul de rascumparare (1.000 aqiuni x 15 lei/ac­

tiune = 15.000 lei):

15.000 lei 109

Aqiuni proprii

= 512

Conturi curente

la banci

15.000 lei

aqiunile rascumparate sunt vandute la pretul de vanzare (13 lei/aqiune x 1.000 ac­

tiuni = 13.000 lei):

15.ooo lei

13.000 lei

2.000 lei

%

512

Conturi curente

la banci

1491

Pierderi

rezultate din vanzarea

instrumentelor

de capitaluri proprii

= 109

Ac\iuni proprii

15.000 lei

b) Rascumpararea propriilor aqiuni la pretul de rascumparare (1.000 aqiuni x 15 lei/ac­

tiune = 15.000 lei):

15.000 lei 109

Actiuni proprii

= 512

Conturi curente

la banci

15.000 lei

vanzarea aqiunilor rascumparate la pretul de vanzare (16 lei/aqiune x 1.000 ac­

tiuni = 16.000 lei):

16.000 lei 512

Conturi curente

la banci

= %

109

Actiuni proprii

1411

Ca�tiguri legate

de vanzarea

instrumentelor

de capitaluri proprii

16.000 lei

15.000 lei

1.000 lei

Ill

Page 288: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

c) Rascumpararea propriilor aqiuni la pretul de rascumparare (1.000 aqiuni x 15 lei/ac­

tiune = 15.000 lei):

15.000 lei 109

Actiuni proprii

= 512

Conturi curente

la banci

15.000 lei

reducerea capitalului social cu valoarea nominala a aqiunilor (1.000 aqiuni x

10 lei/actiune = 10.000 lei):

15.000 lej

10.000 lei

5.000 lei

%

1012

Capital subscris

varsat

1495

Pierderi rezultate

din'reorganlzari,

care sunt determinate

de anularea

titlurilor detinute

= 109

Aqiuni proprii

15.000 lei

d) Rascumpararea propriilor actiuni la pretul de rascumparare (1.000 aqiuni x 15 lei/ac­

tiune = 15.000 lei):

15.000 lei 109

Aqiuni proprii

= 512

Conturi curente

la banci

15.000 lei

reducerea capitalului social cu valoarea nominala a aqiunilor (1.000 aqiuni x

16 lei/aqiune = 16.000 lei):

16.000 lei 1012.

Capital subscris

varsat

= % 1§,QQO lei

109 15.000 lei

Actiuni proprii

1412 1.000 lei

Ca�tiguri legate

de anularea

instrumentelor

de capitaluri proprii

Page 289: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 179--------�

C::u ocazia subscrierii aporturilor, valoarea la pret de emisiune este de 1 OS.OOO lei, iar valoarea nominala a aqiunilor subscrise, de 100.000 lei. Primele de emisiune constituite au urmatoarea destinatie: 3.400 lei sunt transferate la rezerve �i 1.600 lei pentru cre�terea capitalului social.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i: . ..

a) Majorarea capitalului social �i constituirea primelor deemisiune;

b) lncorporarea primelor d� emisiune in capi�al �i rezerve.

Modul de calcul al primei de emisiune a fost prezentat anterior. ln plus, conform OMFP nr. 1.802/2014, evidenta primelor legate de capital se realizeaza prin contul sintetic de gradul I, cu functie de pasiv, 104,,Prime de capital'; care se dezvolta pe cele patru sintetice de gradul II: 1041,,Prime de emisiune'; 1042 ,,Prime de fuziune/divizare'; 1043 ,,Prime de a port'; 1044 ,,Prime de conversie a obligatiunilor in aqiuni''.

OMFP nr. 1.802/2014 predzeaza:

,,Con tu/ 104 «Prime de capital» este .un cont de pasiv.

f n creditu/ contu/ui 104 «Prime de capital» se inregistreaza: - valoarea prime/or stabilite .cu ocazia emisiunii, fuziunii/qivizarii, aportului la capital �ii

sau din conversia obligafiunilor in acfiuni (456).

f n debitul contului 104 «Prime de capital» se inregistreaza: - prime/e de capital incorporate in capita fut social (101 );- primele de capital transferate la rezervf! (7 06);- pierderi/e cantabile ale exercitiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit

legii (7 7 7).

So/du/ contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve."

Prin urmare:

a) Constituirea capitalului sodal �i a primelor de capital:

105.000 lei · 456

Decontari CU aqionarii/asociatii privind capitalul

= % 1 OS.OOO lei 1041 5.000 lei

Prime de emisiune 1011 100.000 lei

Capital subscris nevarsat

Page 290: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

b) Tncorporarea primelor de capital in capitalul social �i in rezervele intreprinderii:

5.000 lei

Ill

1041 =

Prime de emisiune

Exemplul ilustrativ 180

Se cunosc urmatoarele informatii:

%

1012 Capital subscris

varsat 1068

Alte rezerve

5.000 lei 1.600 lei

3.400 lei

a) Se constituie la sfar�itul anului rezerve legale din profitul brut,in suma de 1.000 lei;

b) Se utilizeaza rezer.vele legale constituite mai sus pentruacoperire� unor pierderi contabile din anii precedenti;

c) Se constituie rezerve statutare, in suma de 3.000 lei, �i alterezerve, in suma de 4.000 lei, din profitul net;

d) Se utilizeaza sumele inregistrate mai sus in contul 1068 ,,Alterezerve" pentru finantarea unor investitii �i se incorporeaza incapital;

· e) Se inregistreaza dividendele datorate aqlonarilor din profitulrealizat in exercitiile precedente, in suma de 2.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabillzali opera1lile desc'rlse mai sus.

Nota:

La art. 183 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31 /1990, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, este mentionat ea se va prelua anual din profitul societatii eel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Din punct de vedere fiscal, potrivit art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu prevederile pet. 50 din Normele metodologice de aplicare a art 22, rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta atinge a cincea parte din capitalul social subscris �i varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare �i funqionare.

Page 291: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Contabilitatea rezervel6r se fine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale �; alte rezerve." (pet. 419-(1))

,,Rezervele legale se constituie anual din profitul entitafii, in cotele �; limitele prevazute de lege ( ... )." (pet. 419-(2))

,,Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitiifii, con­form prevederilor din actul constitutiv al acesteia." (pet. 419-(4))

,,Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabi/e sau in alte scopuri, potrivit hota­rarii aduniirii generale a acfionarilor sau asociafilor, cu respectarea prevederilor legale." (pet. 419-(5))

,,Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exerclfiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil 129 «Repartizarea profitului» = 106 «Rezerve». Profitul contabil riimas dupii aceastii repartizare se preia la inceputul exercifiului financiar urmiitor celui pentru care se intocmesc situafiile financiare anuale in contul 117 «Rezultatul reportat», de unde urmeazii a fi repartizat pe celelalte destinafii hotarate de adunarea genera/ii a acfionarilor sau asociafilor, cu respectarea prevederilor legale." (pet. 421-(2))

in raport cu structurile de rezerve comentate mai sus se folose�te eontul 106 ,,Rezerve" dezvoltat pe sintetice de gradul II, in funqie de regimul �i destinatia rezervelor.

Constituirea rezervelor se inregistreaza in creditul conturilor mentionate mai sus, iar utilizarea lor, in debitul acestora. Soldul creditor al conturilor evidentiaza rezervele de­limitate ea sursa de finantare durabila a activelor.

a) Constituirea rezervelor legale:

1.000 lei 129

Repartizarea profitului 1061

Rezerve legale 1.000 lei

b) Utilizarea rezervelor pentru aeoperirea pierderilor din exercitiile anterioare:

1.000 lei 1061

Rezerve legale

= 1171

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperita

c) Constituirea rezervelor statutare �i a altor rezerve din profitul net:

1.000 lei

..

Page 292: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

7.000 lei 1171

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neaeoperita

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

% 1063

Rezerve statutare sau eontraetuale

1068

Alte rezerve

7.000 lei 3.000 lei

4.000 lei

d) lneorporarea rezervelor utilizate pentru finantarea unor investitii in eapitalul so­cial:

4.000 lei 1068

Alte rezerve 1012

Capital subseris varsat

4.000 lei

e) Dividendele datorate aqionarilor:

2.000 lei

Rezolvare:

1171

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea necieoperita

= 457 Dividende de plata

2.000 lei

Exemplulilustrativ181 �-------�

O intreprindere aehizitioneaza la data de 31.12.N-1 o instalatie la eostul de 100.000 lei, amortizata liniar in 1 O ani. La sfar�itul anului N+ 1 are loe reevaluarea aetivului, valoarea justa fiind de 84.000 lei. Se eonsidera ea surplusul din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura ee aetivul este folosit in intreprindere.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, efectuati inregistrarile eontabile

aferente anului N+2.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Surplusul din reevaluare inclus rn rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul

direct rn rezu/tatu/ reportat (contu/ 1175 «Rezuftatul reportat reprezentdnd surplusul rea­

lizat din rezerve din reevaluare»), atunci cdnd acest surplus reprezintii un cd�tig realizat."

(pet. 109-( 1))

Ill

Page 293: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Tn sensul prezentelor reglementiiri, cd�tigul se considerii realizat la scoaterea din evidenfii a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din cd�tig poate fi realizat pe miisurii ce activul este folosit de entitate. Tn acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenfa dintre amortizarea calculatii pe baza valorii cantabile reevaluate �i valoarea amortiziirii calculate pe baza costului initial al activului. (pet. 109-( 2))

La sfar�itul anului N+ 1, activul va fi recunoscut in bilant la valoarea reevaluata de

84 .000 lei.

Calcule aferente anului N+2:

• Amortizare calculata la valoarea reevaluata:

84 .000 lei I 8 ani rama�i 10.500 lei

Amortizare calculata lc1 costul initial al activului:

80.000 lei I 8 ani rama�i 10.000 lei

= Diferenta de transferat la rezerve 5001ei

500lei 105

Rezerve din reevaluare

= 1175

Rezultatul reportat reprezentand

surplusul reallzat din rezerve din reevaluare

500 lei

Exemplul ilustrativ 182 --------�

Se cunosc urmatoarele informatii:

a) La 01 .01.N+ 1 se inregistreaza profitul net reallzat in exercitiul

financiar N, in suma de 3.000 lei;

b) Se repartizeaza profitul net pe urmatoarele destinatii aprobate

de adunarea generala a actionarilor: dividende de plata1.2 00 lei; alte rezerve 1.800 lei;

c) Se acopera din rezerve pierderi contabile ale exercitiilor

precedente, conform hotararii adunarii generale a aqionarilor,

in suma de 4.900 lei;

d) Se acopera prin reducerea capitalului social pierderi contabileale exercitiilor precedente, conform hotararii adunarii generale

a actionarilor, in suma de 1.100 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiunile

descrise mai sus.

Page 294: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Contul 7 7 7 «Rezultatul reportat» este un cont bifuncfional.

ln creditul acestui cont se inregistreaza: - profitul net realizat in exercifiul financiar incheiat, evidenfiat la inceputul exercifiului

financiar urmator fn rezultatul reportat (7 2 7 );- pierderile contabile ale exercifiilor financiare precedente, acoperite din prime de ca­

pital, potrivit leg ii (7 04);- pierderile contabile ale exercifiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, con­

form hotararii adunarii genera le a acfionarilor/asociafilor (7 06);- pierderile contabile realizate fn exercifiile financiare precedente, acoperite prin redu­

cerea capitalului social, conform hotararii aduhiirii generale a acfionarilor/asociafilor(101);

- pierderile cantabile inregistrate fn exercifiile financiare precedente, acoperite dinrezultatul reportat reprezentand profit, conform hotararii adunarii generale a acfio­narilor/asociafilor (7 17);

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor cantabile, constatate fn exercifiulfinanciar curent, aferente exercifiilor financiare precedente (4 71, 461 �i alte conturi ,ncare urmeaza sa se evidenfieze corectarea erorilor);

- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct fn capitalu/ propriu, atuncicand acest surplus reprezinta ca�tig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a acti­vului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sou pe masura folosirii activuluide catre entitate (7 05).

ln debitul acestui cont se fnregistreaza: - pierderile cantabile realizate in exercifiu/ financiar fncheiat, transferate la fnceputul

exercifiului financiar urmator a supra rezultatului reportat (7 2 7 );- profitu/ contabil realizat fn exercifiile financiare precedente, utilizat ea sursa de majo­

rare a capitalu/ui social, potrivit leg ii (101 );- profitul net realizat fn exercifiile financiare precedente �i care se repartizeaza ,n exer­

cifiile financiare urmatoare pe destinafiile aprobate de adunarea genera/a a acfio­narilor/asociafilor, potrivit leg ii (7 06, 717, 446, 457);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor cantabile, constatate ,n exer­cifiul financiar curent, aferente exercifiilor financiare precedente (401, 404, 43 7, 437,438, 447, 4423, 446, 447, 448, 462 �i alte conturi in care urmeaza sa se evidenfiezecorectarea erorilor);

- pierderile legate de emiterea; rascumpararea, vanzarea, cedarea cu tit/u gratuit souanularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (7 49).

So/du/ debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar so/du/ creditor, profitu/ ne­repartizat."

Page 295: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Repartizarea profitu/ui se inregistreaza in contabilitate pe destinafii, dupa aprobarea situafiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legate in vigoare." (pet. 421-(1 ))

,,Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercifiu/ui financiar curent, in baza unor prevederi legate, se inregistreaza prin articolul contabil 7 29 «Repartizarea profituluii> = 706 <<Rezerve». Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputu/ exercifiului financiar urmiitor celui pentru care se intocmesc situofiile financiare anuale in contul 7 7 7 «Rezultatul reportat», de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinafii hotarate de adunarea genera/ii a acfionarilor sau asociafilor, cu respectarea prevederilor legate." (pet. 421-(2))

,,Evidenfierea in contabilitate a destinafiilor profitului contabil se efectueazii dupa adu­narea genera/a a acfionarilor sau asociafilor care a aprobat repartizarea profitului, prin in­registrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite acfionarilor sau asociafilor, rezerve $i alte destinafii, potrivit legii." (pet. 422-(1 ))

,,Tnchiderea conturilor 7 2 7 «Profit sau pierdere» $i 7 29 «Repartizarea profitului» se efec­tueazii la inceputu/ exercifiu/ui financiar urmiitor celui pentru care se intocmesc situafiile financiare anuale. Ca urmare, cele douii conturi apar cu soldurile corespunziitoare in bilanful intocmit pentru exercifiul financiar la care se referii situafiile financiare anuale." (pet. 422-(2))

,,In contul 7 7 7 «Rf!ZUltatul reportat» se evidenfiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercifiului financiar curent a rezultatului din contul de profit $i pierdere al exercifiului financiar precedent, precum $i rezultatul reportat provenit din modificiirile politicilor contabi/e, respectiv din corectarea erorilor contabile." (pet. 422-(3))

,,Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercifiului financiar curent, dupa aprobarea situafiilor financiare anuale conform leg ii,· $i eel reportat aferent exercifiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital $i capital social, potrivit hotararii adu­niirii generate a acfionarilor sau asociafilor, cu respectarea prevederilor legate." (pet. 423-( 1))

,,ln /ipso unor prevederi legate exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generate a acfionarilor sau asociafilor, respectiv a consiliului de administrafie." (pet. 423-(2))

Prin urmare:

a) Profitul net realizat in exercitiul financiar ineheiat, evidentiat la ineeputul exerei­

tiului finaneiar urmator in rezultatul .reportat:

3.000 lei 121

Profit sau pierdere

1171

Rezultatul reportat

reprezentand profitul

nerepartizat sau

pierderea neaeoperita

3.000 lei

Page 296: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

b) Repartizarea profitului net pe destinatii:

3.000 lei 1171 = % J.000 lei

Rezultatul reportat 457 1.200 lei

reprezentand profitul Dividende de plata

nerepartizat sau 1068 1.800 lei

pierderea neacoperita Alte rezerve

c) Acoperirea din rezerve a pierderilor cantabile din exercitiile precedente:

4.900 lei 106

Rezerve

= 1171

Rezultatul reportat

reprezentand profitul

nerepartizat sau

pierderea neacoperita

4.900 lei

d) Acoperirea din capitalul social a pierderilor cantabile din exercitiile precedente:

1.100 lei

Ill

1012

Capital subscris

varsat

= 1171

Rezultatul reportat

reprezentand profitul

nerepartizat sau

pierderea neacoperita

1.100 lei

Exemplul ilustrativ 185 ----------,

La SC Alfa SA, in urma unui control intern desfa�urat in anul

N+ 1, se 'constata ea entitatea a incasat contravaloarea unei

faeturi reprezentand o prestare de servicii, in suma de 2.000 lei,

fara ea factura respectiva sa fie inregistrata in contabilitate la

momentul emiterii ei {anul N). Presupunem ea eroarea este

eonsiderata semnificativa potrivit politicilor societatii Alfa SA.

Cota de impozit pe profit este de 16%, iar cota de TVA, de 24%.

Majorarile de intarziere pereepute se ridica la 100 lei pentru

anul precedent �i la 50 lei pentru anul curent.

Conform.OMFP nr. 1.802/2014, contabilizaii:

a) Corectarea erorli, inclusiv diferenia de impozit;

b) Cheltuielile cu majorarile de intarziere.

Page 297: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Corectarea erorilor aferente exercifiu/ui financiar curent se efectueaza pe sea ma contului

de profit �i pierdere." (pet. 67-(1))

,,Corectarea erorilor semnificative aferente exercifiilor financiare precedente se efectueaza

pe seama rezultatului reportat (contu/ 1174 «Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor cantabile»." (pet. 67-(2))

,,Erorile nesemnificative aferente exercifiilor financiare precedente se corecteaza, de ase­

menea, pe seama rezultatului reportat. Totu�i, potrivit politicilor cantabile aprobate, ero­

rile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit �i pierdere." (pet. 67-(3))

,,Corectarea erorilor aferente exercifiilor financiare precedente nu determina modificarea

situafiilor financiare ale ace/or exercifii." (pet. 68-(1))

,,ln cazul erorilor aferente exercifiilor financiare precedente, corectarea acestora nu pre­

supune ajustarea lnformafiilor comparative prezentate in situafiile financiare. lnformafii

comparative referitoare la pozifia financ/ara �i performanfa financiara, respectiv modifi­

carea pozifiei financiare, sunt prezentate in notele explicative." (pet. 68-(2))

Prin urmare:

a) Corectarea erorii (factura omisa):

2.480 lei 4111

Client!

= %

1174

Rezultatul reportat

provenit din corectarea

erorilor cantabile

4427

TVA colectata

diferenta de impozit (2.000 lei x 16% = 320 lei):

3201ei 1174

Rezultatul reportat

provenit din corectarea

erorilor cantabile

= 4411

lmpozitul pe profit

b) f nregistrarea cheltuielilor cu majorarile de intarziere:

2.480 lei

2.000 lei

4801ei

320 lei

Page 298: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

150 lei 100 lei

50lei

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

%

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor contabile 6581

Despagubirl, amenzi �i penalitati

= 4481

Alte datorii fata de bugetul

statului

150 lei

Exemplul ilustrativ 184 ----------,

Tn luna februarie N+ 1 se constata ea o entitate a omis sa inregistreze in anul N cheltuieli facturate in baza unui contract de prestari de servicii, in suma de 5.000 lei . Presupunem ea eroarea este considerata semnificativa potrivit politicilor societatii . Cota de impozit pe profit este de 16%, iar cota de TVA, de 24% .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Corectarea erorii, inclusiv diferenta de impozit;

b) Repartizarea la inchiderea exercitiului financlar curent

a profitului pentru acoperirea cu prioritate a pierderii

rezultate din corectarea erorilor contabile, dupa aprobarea

de catre AGA a situatiilor financiare anuale.

a) Corectarea erorii:

6.200 lei 5.000 lei

1.200 lei

%

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor contabile 4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori

diferen!a de impozit (5.000 lei x 16% = 800 lei):

800 lei

..

4411

lmpozitul pe profit

= ·1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor contabile

6.200 lei

8001ei

Page 299: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) in cazul coreqiei de erori care genereaza o pierdere reportata, ea trebuie acope­rita inainte de efectuarea oricarei repartizari din profit (5.000 lei - 800 lei = 4.200 lei):

4.200 lei

Rezolvare:

1171

Rezultatul reportat reprezentand profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperita

=

Exemplul ilustrativ 185

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor contabile

4.200 lei

O entitate emite la 01.01.N 1.000 de obligatiuni, cu dobanda 12%; pretul de rambursare este egal cu valoarea nominala �i cu pretul de emisiune: 1.000 lei/obligatiune, durata de rambursare 10 ani. Dobanda se plate�te anual. lmprumutul este rambursat la �cadenta finala.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizaii: a) Subscrierea imprumutului �i incasarea lui;b) Plata anuala a dobanzil; ·c) Ran1bursarea imprumutului la scadenia finala.

a) Subscrierea imprumutului (1.000 obligatiuni x 1.000 lei/obligatiune = 1.000.000 lei):

1.000.000 lei 461 = 161 1.000.000 lei Debitori diver�i lmprumuturi

din emisiuni de obligatiuni

incasarea imprumutului:

1.000.000 lei 512 = 461 1.000.000 lei Conturi curente Debitori diver�i

la banci

b) Plata anuala a dobanzii (1.000 obligatiuni x 1.000 lei/obligatiune x 12% =

120.000 lei):

120.000 lei 666 Cheltuieli

privind dobanzile

= 512 Conturi curente

la banci

120.000 lei

Page 300: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

c) Rambursarea imprumutului la scadenta finala:

1.000.000 lei

Rezolvare:

161 Tmprumuturi din emisiuni

de obligatiuni

=

Exemplul ilustrativ 186

512 Conturi curente

la banci

1.000.000 lei

O entitate emite la 01.08.N 1.000 de obligatiuni, cu dobanda 12%; valoare nominala 1.000 lei/obligatiune, egala cu pretul de rambursare; pret de emisiune 900 lei/obligatiune; durata de rambursare 10 ani. Dobanda se plate�te anual. Primele privind rambursarea imprumutului se amortizeaza liniar pe durata imprumutului. Tmprumutul este rambursat la scadenta finala.

Conform OMFP nr.1.802/2014: a) Contabilizali subscrierea imprumutului ii incasarea lui;b) Contabilizali dobanda datorata la sfariltul anului N;

c) Contabilizali amortizarea primelor privind rambursareaobliga1iunilor in anul N;

d) Precizali cu ce valoare figureaza imprumutul din emisiuni deobliga1iuni in bilan1 la sfariltul anului N;

e) Preciza1i plata anuala a dobanzii in anul N+1;f)" Contabilizali rambursarea imprumutului la scaden1a finala.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Atunci cand suma de rambursat pentru o datorie este mai mare decat suma primita, dife­renfa se inregistreaza intr�un cont distinct (169 «Prime privind rambursarea obligafiunilor

$i a a/tor datorii»). Aceasta trebuie prezentata in bi/ant ea o corecfie a datoriei corespunza­toare, precum $i in notele explicative." {pet. 365-( 1))

,, Va/oarea acestei diferenfe trebuie amortizata printr-o sumo rezonabila in fiecare exercifiu financiar, astfel incat sa se amortizeze comp/et, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei (articol contabil 6868 «Cheltuieli financiare privind amortizarea prime/or de ram­bursare a obligafiunilor $i a a/tor datorii» = 169 «Prime privind rambursarea obligafiunilor

$i a a/tor datorii»)." {pet. 365-(2))

Prin urmare:

a) Subscrierea imprumutului:

Suma de rambursat = 1.000 obligatiuni x 1.000 lei/obligatiune (pretul de rambursare = valoarea nominala) = 1.000.000 lei

Page 301: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Suma primita = 1.000 obligatiuni x 900 lei/obliga1iune (pretul de emisiune) = 900.000 lei

Prime privlnd rambursarea obligatiunilor = 1.000.000 lei - 900.000 lei= 100.000 lei

1.000.000 lei 900.000 lei

100.000 lei

%

461

Debitori diver�i 1691

Prime privind rambursarea obligatiunilor

incasarea imprumutului:

900.000 lei 512

Conturi curente la banci

=

=

161 1.000.000 lei Tmprumuturi din emisiuni

de obligatiuni

461

Debitori diver�i 900.000 lei

b) La sfar�itul anului N, dobanda nu este exigibila �i se inregistreaza ea datorie:

1.000 obligatiuni x 1.000 lei/obliga1iune (valoarea nominala) x 12% x S luni I 12 luni = SO.OOO lei

SO.OOO lei 666

Cheltuieli privind dobanzile

= 1681

Dobanzi aferente imprumuturilor

din emisiuni de obligatiuni

c) Amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in anul N:

SO.OOO lei

100.000 lei (prime) I 10 ani (durata imprumutului) x S I uni I 12 I uni = 4.167 lei/an

4.167 lei 6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea

primelor de rambursare a obligatiunilor �i a altor datorii

d) La sfar�itul anului N:

= 1691

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Sold 161 ,,Tmprumuturi din emisiuni de obligatiuni" = 1.000.000 lei

4.167 lei

Sold 1691,,Prime privind rambursarea obligatiunilor" = 100.000 lei - 4.167 lei= 95.833 lei

Tmprumutul din emisiuni de obligatiuni va figura in bilant la finele anului N cu 1.000.000 lei - 95.833 lei= 904.167 lei.

Page 302: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

e) Plata anuala a dobanzii in anul N+ 1:

1.000 obligaJiuni x 1.000 lei/obligatiune (valoarea nominala) x 12% = 120.000 lei, dincare aferenta anului trecut SO.OOO lei, restul de 70.000 lei fiind aferent anului N+ 1.

120.000 lei SO.OOO lei

70.000 lei

%

1681 Dobanzi aferente imprumuturilor

din emisiuni de obligatiuni

666 Cheltuieli

privind dobanzile

= 512 Conturi curente

la banci

120.000 lei

f ) Rambursarea imprumutului la scadenta finala:

1.000.000 lei

Rezolvare:

161 Tmprumuturi din emisiuni

de obligatiuni

=

Exemplul ilustrativ 187

512 Conturi curente

la banci

1.000.000 lei

O entitate emite la 01.01.N 1.000 de obliga\iuni, cu dobanda 12%; valoare nominala 1.000 lei/obligatiune, egala cu pretul de rambursare; pret de emisiune 900 lei/obligatiune; durata de rambursare 1 O ani. Dobanda se plate�te anual. Primele privind rambursarea imprumutului se amortizeaza liniar pe durata imprumutului. Tmprumutul este rambursat anual in 10 rate constante la sfar�itul anului.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:

a) Subscrierea imprumutului �i incasarea lui;

b) Plata anuala a dobanzii la sfar�itul anului N;

c) Amortizarea primelor privind rambursarea obliga1iunilor inanulN;

d) Rambursarea primei tran�e la sfar�itul anului N;

e) Plata anuala a dobanzii la sfar�itul anului N+1.

a) Subscrierea imprumutului:

Suma de rambursat = 1.000 obligatiuni x 1.000 lei/obligatiune (pretul de rambursare =valoarea nominala) = 1.000.000 lei

Suma primita = 1.000 obligatiuni x 900 lei/obligatiune (pretul de emisiune) = 900.000 lei

Page 303: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Prime privind rambursarea obligatiunilor = 1.000.000 lei - 900.000 lei = 100.000 lei

1.000.000 lei 900.000 lei

100.000 lei

%

461

Debitori diver�i 1691

Prime privind rambursarea obligatiunilor

incasarea imprumutului:

900.000 lei 512

Conturi curente la banci

=

=

b) Plata anuala a dobanzii la sfar�itul anului N:

161

Tmprumuturi din emisluni

de obligatiuni

461

Debitori diver�i

1.000 obligatiuni x 1.000 lei/obligatiune x 12% = 120.000 lei

120.000 lei 666

Cheltuieli privind dobanzile

= 512

Conturi curente la banci

c) Amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in anul N:

100.000 lei (prime) I 10 ani (durata imprumutului) = 10.000 lei/an

10.000 lei 6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea

primelor de rambursare a obligatiunilor �i a altar datorii

=

d) Rambursarea primei tran�e la sfar�itul anului N:

1691

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Tn fiecare an se ramburseaza 1.000 obligatiuni I 1 O ani = 100 obligatiuni.

1.000.000 lei

900.000 lei

120.000 lei

10.000 lei

Valoare rambursata = 100 obligatiuni x 1.000 lei/obligatiune (pretul de rambursare =valoarea nominala) = 100.000 lei

100.000 lei 161

Tmprumuturi din emisiuni

de obligatiuni

=

e) Plata anuala a dobanzii la sfar�itul anului N+ 1:

512

Conturi curente la banci

100.000 lei

900 obligatiuni ramase x 1.000 lei/obligatiune (valoarea nominala) x 12% = 108.000 lei

108.000 lei 666 = 512 108.000 lei Cheltuieli

privind dobanzile Conturi curente

la banci

Page 304: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 188 --------�

O entitate emite la 01.01.N 1.000 de obliga\iuni, cu dobanda 12%; valoare nominala 1.000 lei/obligatiune; pret de emisiune 900 lei/obligatiune; durata de rambursare 5 ani. Ymprumutul este rambursat prin anuitati constante la sfar�itul anului.

a) Calculali anuitatea;

b) lntocmili planul de rambursare a imprumutului;

c) Contabilizati plata anuitatii in primul an.

Rezolvare:

Daca se foiosesc anuita\ile constante, in fiecare an se ramburseaza o suma constanta formata din rata creditului �i dobanda. Calculul anuitatii are la baza formula:

A= (C x r) I [1 - (1 + r)""]

unde:

A =_anuitatea de rambursat;

C = imprumutul rambursat la valoarea actuala;

r = rata dobanzii;

n = durata imprumutului.

Prin urmare:

a) Calculul anuitatii:

A = (1.000.000 lei x 12%) I [1 - (1 + 12%)-5] = 277.409 lei

b) Planui de rambursare a imprumutului:

Anl Anultate Dobindi

1 277.409 1.000.000 x 12%=

120.000

2 277.409 842.591 x 12%=

101.111

Rat a imprumutulul

277.409-120.000 =

157.409

277.409-101.111=

176.298

- lei -

Sold rimas datorat la

inceput de an

1.000.000

1.000.000-157.409 =

842.591

Page 305: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Ani Anultate Dobindi Rata Sold rimas imprumutului datorat la

inceput de an

3 277.409 666.293 x 277.409- 842.591 -12%= 79.955 = 176.298 =79.955 197.454 666.293

4 277.409 468.839 x 277.409- 666.293-12%= 56.261 = 197.454 =56.261 221.148 468.839

5 277.409 247.691 x 277.409- 468.839-12%= 29.723 = 221.148 = 29.723 247.691 247.691

(cu aproximatie)

Total 1.000.000 0

c) Plata anuitatii in prim1;1I an:

277.409 lei % = 512 Conturi curente

la banci

277.409 lei 157.409 lei 161

120.000 lei

lmprumuturi din emisiuni

de obligatiuni 666

Cheltuieli privind dobanzile

Exemplul ilustrativ 189

O entitate are emis un imprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numar de obligatiuni 1.000 de titluri; pret de rambursare 1.200 lei/titlu; valoare nominala 1.000 lei/titlu; pret de emisiune 900 lei/titlu; durata imprumutului 10 ani; dobanda anuala 10%. Se au in vedere urmatoarele cazuri: - Se rascumpara �i se anuleaza 200 de obligatiuni, pret de

rascumparare 1.300 lei/titlu;

- Se rascumpara �i se anuleaza 300 de obligatiuni, pret derascumparare 1.100 lei/titlu.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza\i:

a) Rascumpirarea �i anularea obllga\iunilor in cele doua cazuri;

b) Trecerea primelor asupra cheltuielilor cu ocaziariscumpiririi obliga\iunilor.

Page 306: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

Rezolvare:

a) Rascumpararea obligatiunilor la pretul de rascumparare in primul caz (200 obliga­tiuni x 1 .300 lei/titlu = 260.000 lei):

260.000 lei 505

Obligatiuni emise �i rascumparate

=

�i anularea obligatiunilor emise rascumparate:

512

Conturi curente la banci

260.000 lei

lmprumutul din emisiuni de obligatiuni se diminueaza cu numarul de obligatiuni anu­late x valoarea lor de inregistrare initiala, adica pretul de rambursare (200 obligatiuni x 1.200 lei/titlu (pretul de rambursare) = 240.000 lei):

260.000 lei 240.000 lei

20.000 lei

0/o 161

Ymprumuturi din emisiuni

de obligatiuni 668

Alte cheltuieli financiare

= 505

Obligatiuni emise �i rascumparate

260.000 lei

rascumpararea obligatiunilor la pretul de rascumparare in al doilea caz (300 obli­gatiuni x 1.100 lei/titlu = 330.000 lei):

330.000 lei 505

Obligatiuni emise �i rascumparate

=

�i anularea obligatiunilor emise rascumparate:

512

Conturi curente la banci

330.000 lei

lmprumutul din emisiuni de obligatiuni se diminueaza cu numarul de obligatiuni anu­late x valoarea lor de inregistrare initiala, adica pretul de rambursare (300 obligatiuni x 1.200 lei/titlu (pretul de rambursare) = 360.000 lei):

360.000 lei 161

lmprumuturi din emisiuni

de obligatiuni

= 0/o 360.000 lei 505 330.000 lei

Obligatiuni emise �i rascumparate

768 30.000 lei Alte venituri

financiare

Page 307: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Trecerea primelor asupra cheltuielilor cu ocazia rascumpararii obligatiunilor:

Prima de rambursare unitara = 1.200 lei/titlu (pretul de rambursare) - 900 lei/titlu (pretul de emisiune) = 300 lei/titlu

Primele aferente obligatiunilor rascumparate = 500 obligatiuni rascumparate x 300 lei/titlu = 150.000 lei

150.000 lei

Rezolvare:

6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea

primelor de rambursare a obligatiunilor �i a altar datorii

Exemplul ilustrativ 190

1691

Prime privind rambursarea obligatiunilor

150.000 lei

O societate prime�te in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in suma de SO.OOO lei. Dobanda anuala este de 30% �i se plate�te lunar. Creditul este rambursat integral la scadenta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, c:ontabiliza1i:

a) Primirea creditului;

b) Plata dobanzii lunare;

c) Rambursarea creditului la scaden1a.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, datoriile din creditele pe termen lung primite de la banca �i alte persoane juridice se contabilizeaza prin conturile de pasiv 162 ,,Credite bancare pe termen lung" - sumele principale �i 1682,,Dobanzi aferente creditelor ban­care pe termen lung" - dobanzile aferente.

Tn creditul conturilor se inregistreaza datoriile din creditele primite, respectiv dobanzile aferente, iarin debitul lor, dupa caz, rambursarile de credite �i platile de dobanzi. Soldul creditor al conturilor reprezinta datoriile din credite pe termen lung �i mediu, respectiv din dobanzi neexpirate pana la inchiderea exercitiului financiar.

Prin urmare:

a) Primirea creditului:

SO.OOO lei 512

Conturi curente la banci

= 1621

Credite bancare pe termen lung

SO.OOO lei

Page 308: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

b) Plata dobanzii lunare:

Dobanda lunara = SO.OOO lei x 30% / 12 lunl = 1.250 lei

1.250 lei 666 Cheltuieli

privind dobanzile

c) Rambursarea creditului la scadenta:

SO.OOO lei 1621 Credite bancare pe termen lung

=

512 Conturi curente

la banci

512 Conturi curente

la banci

1.250 lei

SO.OOO lei

Exemplul ilu5trativ 191 --------�

Rezolvare:

La data de 01.01.N, o societate prime�te in contul curent un

credit bancar pe o perioada de 1 O ani, in suma de SO.OOO lei.

Rambursarea imprumutului se face in 10 tran$e egale la sfar�itul

fiecarui an, cand se plate$te $i dobanda anuala. Rata anuala a

dobanzii este de 30%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea creditului;

b) Plata dobanzii in anul N;

c) Plata primei tran$e in anul N;

d) Plata dobanzii in anul N+ 1.

a) Primirea creditului:

SO.OOO lei 512 Conturi curente

la banci

b) Plata dobanzii anuale pentru anul N:

=

Dobanda anuala = SO.OOO lei x 30% = 15.000 lei

15.000 lei 666 Cheltuieli

privind dobanzile

1621 Credite bancare pe terrrien lung

512 Conturi curente

la banci

SO.OOO lei

15.000 lei

Page 309: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) Rambursarea primei tran�e in anul N (SO.OOO lei I 10 tran�e = 5.000 lei):

5.000 lei 1621 Credite bancare pe termen lung

= 512 Conturi curente

la banci

5.000 lei

d) Plata dobanzii anuale pentru anul N+ 1:

Dobanda anuala pentru anul N+ 1 la creditul ramas = (SO.OOO lei - 5.000 lei rambursati) x 30% = 13.500 lei

13.500 lei

Rezolvare:

666 Cheltuieli

privind dobanzile

=

Exemplul ilustrativ 192

512 Conturi curente

la banci

13.500 lei

La data de 01.05.N, o societate prime�te in contul curent un credit bancar pe o perioada de 1 o ani, in suma de SO.OOO lei. Rata anuala a dobanzii este de 30%. Dobanda se plate�te anual. Rambursarea imprumutului se face la scadenta finala.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primlrea creditului;

b) Dobanda datorata in anul N;

c) ·Plata anuala a dobanzii in anul N+ 1;

d) Rambursarea creditului la scadenta.

a) Primirea creditului:

SO.OOO lei 512 Conturi curente

la banci

= 1621 Credite bancare pe termen lung

SO.OOO lei

b) Dobanda anuala de SO.OOO lei x 30% = 15.000 lei nu este exigibila �i se recunoa�teea datorie.

Dobanda anului N (de la 1 mai la 31 decembrie, adica 8 luni) = 15.000 lei I 12 luni x 8 luni = 10.000 lei:

10.000 lei 666 Cheltuieli

privlnd dobanzile

= 1682 Dobanzi aferente

creditelor bancare pe termen lung

10.000 lei

Page 310: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

c) in anul N+ 1, plata dobanzii anuale de 15.000 lei, din care 10.000 lei aferenti anu­lui trecut �i 5.000 lei aferenti anului curent (15.000 lei I 12 lunJ x 4 luni = 5.000 lei):

15.000 lei 10.000 lei

5.000 lei

%

1682 Dobanzi aferente

creditelor bancare pe termen lung

666 Cheltuieli

privind dobanzile

= 512 Conturi curente

la banci

15.000 lei

d) Rambursarea creditului la scadenta:

SO.OOO lei

Rezolvare:

1621 Credite bancare pe termen lung

= 512 Conturi curente

la banci

SO.OOO lei

Exemplul ilustrativ 195 --------�

La data de 01.01.N, o societate prime�te in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in suma de SO.OOO lei. Rambursarea imprumutului se face in 10 tran�e egale la sfar�itul fiecarui an, cand se plate�te �i dobanda anuala. Rata anuala a dobanzii este de 30%. Tn anul N+ 1, e�titatea nu are suficiente resurse financiare �i nu poate achita rata s'cadenta. Aceasta este platita in anul N+2.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i: a) Primirea creditului;b) Plata dobanzii in anul N;c) Rambursarea primei tran�e in anul N;d) Plata dQ!)anzii in anul N+ 1;

e) Eviden1ierea ratei restante in anul N+ 1;

f ) Plata ratei restante in anul N+2.

a) Primirea creditului:

SO.OOO lei 512 Conturi curente

la banci

= 1621 Credite bancare pe termen lung

SO.OOO lei

Page 311: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Plata dobanzii anuale pentru anul N:

Dobanda anuala = SO.OOO lei x 30% = 15.000 lei

15.000 lei 666

Cheltuieli privind dobanzile

= 512

Conturi curente la banci

c) Rambursarea primei tran�e in anul N (SO.OOO lei I 10 tran�e = 5.000 lei):

5.000 lei 1621

Credite bancare pe termen lung

=

d) Plata dobanzii anuale pentru anul N+ 1:

512

Conturf curente la banci

15.000 lei

5.000 lei

Dobanda anuala pentru anul N+ 1 la creditul ramas = (SO.OOO lei - 5.000 lei rambursati) x 30% = 13.500 lei

13.500 lei 666

Cheltuieli privind dobanzile

= 512

Conturi curente labanci

13.500 lei

e) Evidentierea ratei devenite restanta la sfar�itul anului N+ 1:

5.000 lei 1621

Credite bancare pe termen lung

= 1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate

la scadenta

5.000 lei

f ) Plata ratei restahte in anul N+2:

5.000 lei 1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate

la scadenta

= 512

Conturi curente la banci

5.000 lei

Exemplul ilustrativ 194 -----------,

Se cunosc urmatoarele date: contravaloarea lucrarilor executate conform situatiei de lucrari 200.000 lei; garantie de buna executie 4%, conform contractului, fiind retinuta dih contravaloarea lucrarilor; cota de TVA 24%.

Page 312: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2014, inregistrati la beneficiar:

a) Primirea facturii de la constructor;

b) Constituirea garantiei de buna executie;

c) Plata diferentel datorate constructorului;

d) Restituirea garantiei la sfar�itul perioadei presupunand ea

nu au existat situatii care sa solicite garantia.

Nota:

Tncepand cu data de 1 ianuarie 2007 nu a mai fost admisa reducerea bazei de impozitare a TVA cu valoarea garan1iilor acordate, motiv pentru care factura pentru lucrarile de

construqii-montaj se emite la valoarea integrala rezultata din

situatiile de lucrari intocmite de constructor �i acceptate de beneficiar. Din acest moment, garantiile acordate beneficiarilor lucrarilor in constructii nu mai reprezinta operatiuni din sfera de aplicare a TVA deoarece nu indeplinesc cumulativ cele patru condi1ii impuse prin art. 126 alin. (1) din Codul fiscal.

Astfel, intreaga valoare a situatiilor de lucrari acceptata la plata reprezinta baza de impozitare a TVA. De�i garantiile nu intra in baza de impozitare a TVA, beneficiarul lucrarilor are dreptul sa ii achite constructorului valoarea facturii emise diminuata cu valoarea garantiei stabilite prin contract. Tn cadrul unei facturi emise, cu suma garantiei acordate de constructor poate fi diminuata doar valoarea totala a facturii formata din baza de impozitare �i TVA colectata, rezultand astfel o suma neta

de plata. Valoarea garan1iei se inscrie in factura cu semnul

minus, fara a inscrie TVA in dreptul sau. Deci suma neta de plata reprezinta diferen1a dintre valoarea totala facturata (inclusiv

TVA) �i valoarea garan1iei acordate.

a) Primirea facturii de la constructor:

248.000 lei % 200.000 lei 231

48.000 lei

lmobilizari corporale in curs de execu1ie

4426

TVA deductibila

= 404

Furnizori de imobilizari

248.000 lei

Page 313: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Constituirea garanliei de,buna execu1ie:

Garantie = 200.000 lei x 4% = 8.000 lei

8.000 lei 404 Furnizori

de imobilizari

= 167

Alte imprumuturi �i datorii asimilate

8.000 lei

c) Plata diferentei datorate constructorului (248.000 lei - 8.000 lei= 240.000 lei):

240.000 lei 404 FLlrnizori

de imobilizari

= 512 Conturi curente

la banci

240.000 lei

d) Restituirea garanliei la sfar�itul perioadei:

8.000 lei

Rezolvare:

167

Alte imprumuturi �i datorli a�im

0

ilate

= 512 Conturi curente

la banci

8.000 lei

Exemplul ilustrativ 195 ---------,

O entit.ate �i·a calculat �i contabilizat un impozit pe profit de 3.000 lei. Organele de control fiscal au decis ea impozitul datorat este de 5.000 lei. Pentru solutionare, entitatea a deschis in anul N un proces judecatoresc pentru suma de 2.000 lei, proces care nu s·a finalizat pan a la sfar�itul anului N. f n anul N+ 1, acesta este solutionat, instan1a stabilind, in urma unei expertize contabile, ea impozitul datorat este de 3.700 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizaJi:

a) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul N;

b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul N+ 1.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bu·

getu/ui de stat, in condifiile in care sumele respective nu sunt reflectate ea datorie in relafia

cu statul." (pet. 382·(1 ))

Page 314: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

,,Aceste provizioane se constituie, de exemplu, pentru: diferente de impozite rezultate din operatiuni de control nefinalizate; impozite pentru care. entitatea are de$chise procese in instanfa; rezerve din facilitafi fiscale sou alte rezerve pentfu care in legislatia fiscala exista prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum �; in alte situafii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit." (pet. 382-(2))

Prin urmare:

a) Tn anul N se constituie un provizion pentru impozite pentru suma de 2.000 leipentru care entitatea a deschis procesul:

2.000 lei 6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

= 1516

Provizioane ,pentru impozite

2,000 lei

b) in anul N+ 1:

recunoa�terea datoriei ramase de plata (3.700 lei - 3.000 lei= 700 lei):

700 lei 691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

= 4411

lmpozituf pe profit ·700 lei

anularea provizionului:

2.000 lei

Rezolvare:

1516

Provizioane pentru impozite

=

Exemplul ilustrativ 196

7812

Venituri din provizloane

2.000lei

Conform prevederilor contractului colectiv de munca, o entitate are obligatia de a plati prime reprezentand participarea salariatilor la profit in valoare de pana la 5% din profitul distribuibil, de

· achit.;1t in 45 de zile de la aprobarea situatiilor financiare de catreAGA. Ca a�are, in anul � se decide acordarea de prime in valoarede SOO.OOO lei.· Primele sunt acordate in anul N+ 1.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati:a) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul N;b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul. N+ 1.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

Ill

Page 315: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

,,Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: ( ... )

h) prime ce urmeaza a se acorda personalu/ui in functie de profitul realizat, potrivit pre­vederilor legale sau contractuale; ( ... )" (pet. 377-(1))

f>rin urmare:

a) in. anul N: .

constituirea unui provizion pentru primele datorate salariatilor:

SOO.OOO lei 6812 Cheltuieli de exploatare · privind p'rovizioanele

I ';"

= 1518 SOO.OOO lei Alte provizioane

b) In anul N+ 1:

acordarea primelor:

644

Cheltuieli cu primele .reprezentand

participarea 'p�rsonalului · · . la profit

= 424

P�ime reprezentand participarea personalului

la profit

SOO.OOO lei

odata cu plata efectiva a primelor nete, provizionul ramas fara obiect se anuleaza:

SOO.OOO lei 1518 =

Alte proyizioane 7812

Venituri din provizioane

SOO.OOO lei

Exemplu_l ilustrativ 197 ----------,

Entitatea Alfa acorda pentru 20 de salariati 200 de optiuni. Fiecare optiune da dreptul la achizitia a 10 aqiuni ale firmei, pret de exercitare 7 lei/actiune. Conditia pentru exercitarea optiunii este ea salariatii sa lucreze in firma timp de S ani.

in eel de-al doilea an se considera ea este probabil ea 2 salariati sa piece din entitate inaintea expirarii perioadei de S ani. La sfar�itul anului 3, situatia este aceea�i ea in anul precedent. La sfar�itul anului 4 se presupune ca este probabil ea un salariat sa piece inaintea expirarii perioadei. La expirarea perioadei de S ani se constata ea toti salariatii au ramas in firma.

' Conform bMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i in cei 5 ani f:jenef

t

ciile acordate angaJa1ilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii.

Ill

Page 316: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Beneficiile sub forma acfiunilor proprii ale entitafii (sau alte instrumente de capitaluri pro­prii) acordate angajafilor sunt inregistrate distinct (contul 643 «Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii»), in contrapartida conturilor de capitaluri proprii (1031 «Beneficii acordate angajafilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii»), la valoarea justa a respective/or instrumente de capitaluri proprii, de la data acordarii ace­/or beneficii. Recunoa$terea cheltuielilor aferente muncii prestate de angajafi are foe in momentul prestarii acesteia." (pet. 339-(1))

,,Data acordarii beneficiilor reprezinta data la care entitatea $i angajafii beneficiari ai res­pective/or instrumente infeleg $i accepta termenii $i condifiile tranzacfiei, cu menfiunea ea, daca respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioara (de exemplu, de catre acfionari), data acordarii beneficiilor este data la care este obfinuta respectiva aprobare." (pet. 339-(2))

,,Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intra in drepturi imediat, la data acordarii beneficiilor, angajafilor nu Ii se cere so finalizeze o perioada specificata de servicii inainte de a avea dreptul necondifionat asupra respective/or instrumente de capitaluri proprii $i, in absenfa unei dovezi privind contrariul, entitatea va considera ea servicii/e prestate in schimbu/ instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. f n acest caz, cheltuielile aferente se inregistreaza integral, la momentul respectiv, in contrapartida cu conturile de capitaluri proprii." (pet. 339-(3))

,,Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intra in drepturi numai dupa indeplinirea de catre angajafi a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt inregistrate pe masura prestarii serviciilor, pe parcursu/ perioadei pentru satisfacerea condifiilor de intrare in drepturi, in contrapartida cu conturile de capitaluri proprii. Suma inregistrata drept cheltuieli va avea in vedere estimarea numarului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra in drepturi, iar aceasta estimare trebuie revizuita daca infor­mafiile ulterioare indica faptu/ ea numarul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra in drepturi este diferit fata de estimarile precedente, astfel incdt, la data intrarii in drepturi, estimarea respectiva so fie egala cu numarul de instrumente de capitaluri proprii care intra in drepturi." (pet. 339-(4))

Prin urmare:

a) Anul 1:

Numarul de aqiuni care poate fi cumparat = 200 optiuni x 1 O aqiuni/optiune = 2.000 actiuni

Cheltuiala prlmului an= 2.000 actiuni x 7 lei/actiune (pret de exercitare) I 5 ani = 2.800 lei

2.800 lei

643

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente

de capitaluri proprii

= 1031 Beneficii acqrdate

angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii

2.800 lei

Page 317: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Anul 2:

Cheltuiala necesara anului 2 = 2.000 actiuni x 7 lei/actiune (pret de exercitare) x 2 ani I5 ani x 8 salariati rama�i I 10 salariati initial = 4.480 lei

Cheltuiala existenta = 2.800 lei

Cheltuiala de inregistrat in anul 2 = 4.480 lei - 2.800 lei = 1.680 lei

1.680 lei

c) Anul 3:

643

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente

de capitaluri proprii

= 1031

Beneficii acordate angajatilor sub forma

instrumentelor de capitaluri proprii

1.680 lei

Cheltuiala necesara anului 3 = 2.000 actiuni x 7 lei/aqiune (pret de exercitare) x 3 ani I5 ani x 8 salariati rama�i I 10 salariati initial = 6.720 lei

Cheltuiala existenta (sold 1031) = 4.480 lei

Cheltuiala de inregistrat in anul 3 = 6.720 lei - 4.480 lei := 2.240 lei

2.240 lei

d) Anul 4:

643

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente

de capitaluri proprii

= 1031

Beneficii acordate angajatilor sub forma

instrumentelor de capitaluri proprii

2.240 lei

Cheltuiala necesara anului 4 = 2.000 actiuni x 7 lei/aqiune (pret de exercitare) x 4 ani I5 ani x 9 salariati rama�i I 10 salariati initial = 10.080 lei

Cheltuiala existenta (sold 1031) = 6.720 lei

Cheltuiala de inregistrat in anul 4 = 10.080 lei - 6.720 lei = 3.360 lei

3.360 lei

e) Anul 5:

643

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente

de capitaluri proprii

= 1031

Beneficii acordate angajatilor sub forma

instrumentelor de capitaluri proprii

3.360 lei

Cheltuiala necesara anului 5 = 2.000 aqiuni x 7 lei/aqiune (pret de exercitare) x 5 ani I5 ani x 10 salariati rama�i I 10 salariati initial = 14.000 lei

Ill

Page 318: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Cheltuiala existenta (sold 1031) = 10.080 lei

Cheltuiala de inregistrat in anul 5 = 14.000 lei - 10.080 lei = 3.920 lei

3.920 lei

Rezolvare:

643

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente

de capitaluri proprii

=

Exemplul ilu5trativ 198

1031

Beneficil acordate angajatilor sub forma

instrumentelor de capitaluri proprii

3.920 lei

Entitatea Alfa a aplicat politica reevaluarii periodice a imobilizarilor corporale. Tn ianuarie 2016, Alfa intra intr-un grup care aplica metoda de evaluare bazata pe costulistoric. Prin urmare, Alfa va efectua o modificare a politicii sale contabile. La data de 31.12.2015, soldurile conturilor cumulate pentru construqii au fost: Cont 212, sold final debitor = 700.000 lei; Cont 281'2, sold final creditor= 100.000 lei; Cont 105/Constn.lqii, sold final creditor= 140.000 lei. Valoarea initiala a cladirii la cost istoric a fostde 840.000 lei, durata de viata stabilita initial a fost de 40 de ani �i durata de viata ramasa la 31.12.2015 a fost de 25 de ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati modificarea de politica contabila.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Efecte/e modificiirii politicilor contabile aferente exercifiilor financiare precedente se in­registreaza pe seama rezultatului reportat (contul 1173 «Rezultatul reportat provenit din modificiirile p'olitlcllor cantabile»); daca efectele modificaril pot fi cuantificate." (pet. 63-(1 ))

,,Efecte/e modificiirii. po/iticilor con ta bile aferente exercifiului financiar curent se contabi­lizeaza pe seama conturilor de cheltuie/i �i venituri ale perioadei." (pet. 63-(2))

,,Oaca efectul mddificatli politicii contabile este imposibil de stabilit pentfu perioadele tre­cute, modificarea politicilor 'contabile se efectueaza pentru perioadele viitoare, incepand cu exercifiul financiar curent �; exercifiile firianciare urmatoare celui in care s-a luat decizia modificarii politicii contabile." (pet. 63-(3))

,,ln cazul modificarii politicilor con ta bile pentru o perioada anterioara, entitiifile trebuie sa ia in considerare efectele fiscale ale acestora." (pet. 63-(4))

Ill

Page 319: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

:'.:ONTABILITATE

Prin urmare:

a) Situatia conturilor daca Alfa nu ar fi aplicat niciodata metoda de reevaluare:

- lei-

Cont Soid ln.i\lal Amortlzare cumulati Sold final la 31.12.2015

212 840.000 - 840.000

2812 0 840.000 lei/ 40 ani x 15 ani* = 315.000 lei 315.000

* Durata ramasa la 31.12.2015 este de 25 de. ani. Deci de la inceput pana la 31.12.2015 s-auamortizaiAO ani- 25 ani = 15 ani.

b) Compararea soldurilor existente la 31..12.2015 (in co11di\Hle reevaluarii) cu celerecalculate rnai sus daca Alfa nu �r � aplicat niciodata '!'etoda qe reevaluare (prinstabilirea diferentelor de fapt trebuie sa aducem situatia existenta la 31.12.2015 la ni­velul soldurilor recalculate pentru a obtine aplicarea retroactiva a modificarii politiciicantabile):

Cont Sold bllant la 31.12.2015

(1)

212 700.000 , · !';

· 2812 100.000

105/ 140.000 Constructii

Sold recalculat dacA Alfa nu ar fi apllcat niclodatA metoda de

reevaluare '

(2)

840.000

..

315.000

0

. '

- lei -

DlferentA

(3),;. (2)- (1)

840.000 - 700.000 = +140.000

315.000 - 1 DO.OOO = +215.000

0-140.000= (140.000)

c) Tnregistrari:

140.000 lei

�i:

140.000 lei

212 Construqii

105 Rezerve

din reevaluare

=

=

.2812 Amortizarea construqiilor

%

2812 Amortizarea constructiilor

1173 Rezultatul

reportat provenit din modificarile

politicilor cantabile

140.000 lei

14Q,QOO lei 75.000 lei

(215.000 lei-

140.000 lei)

65.000 lei (140.000 lei -

75.000 lei)

m

Page 320: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

E�emplul ilustrativ 199 ----------.

Entitatea Alfc;1 a aplicat politica reevaluarii periodice a imobilizarilor corporale. Tn ianuarie 2016, Alfa intra intr-un grup care aplica metoda de evaluare bazata pe costul istoric. Prin urmare, Alfa va efectua o modificare a politicii sale cantabile: La data de 31.12.2015, soldurile conturilor cumulate pentru instalatii au fost: Cont 213, sold final debitor = 290.000 lei; Cont 2813, sold final creditor= 70.000 lei; Cont 105/lnstalatii, sold final creditor = 24.000 lei. Valoarea initiala a instalatiei la cost istoric a fost de 270;000 lei, durata deviata stabilita initial a fost de 1 O ani �i durata de viata ramasa la 31.12.2015 a fostde 5 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati modificarea de

politica contabila.

a) Situatia conturilor daca Alfa nu ar fi aplicat niciodata metoda de reevaluare:

Cont

213

2813

* 10 ani - 5 ani

Sold Initial

270.000

0

- lei -

Amortlzare cumulatA Sold final la 31.12.2015

- 270.000

270.000 lei I 10 ani x 5 ani* = 135.000 lei 135.000

b) Compararea soldurilor existente la 31.12.2015 (in conditiile reevaluarii) cu cele re­calculate mai sus daca Alfa nu ar fi aplicat niciodata metoda de reevaluare:

- lei -

Cont Sold bllan1 la Sold recalculat dacA Alfa nu ar DlferentA 31.12.2015 fl apllcat nlclodatA metoda de

reevaluare

(1) (2) (3) = (2) - (1)

213 290.000 270.000 270.000 - 290.000 =(20.000)

2813 70.000 135.000 135.000 - 70.000 =+65.000

105/ 24.000 0 0 - 24.000 = (24.000) lnstalatii

Page 321: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

i'CONTABILITATE )

i c) Tnregistrari: I I

I C

! 20.000 lei

$i:

6s.ooo lei 4.000 lei (24.000 lei -

20.000 lei)

61.000 lei (65.000 lei -

4.000 lei)

Rezolvare:

105

Rezerve din reevaluare

o/o 105

Rezerve; din reevaluare

1173

Rezultatul reportat provenit din modificarile

politkilor �onta'bile

=

=

Exemplul ilustrativ 200

213

lnstalatii tehnice �i mijloace de transport

20.000 lei

2813 65.000 lei Amortizarea instalatiilor �i

mijloacelor de transport

ln data de 01.01.2015 se obtine un imprumut de 10.000 lei cu termen de rambursare de 10 ani. ln contract se mentioneaza dobanda de 5% pe an platita integral la rambursarea creditului �i faptul ea imprumutul va fi rambursat la o valoare mai mare cu 1 o/o din suma primita.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea creditului;

b) lnregistrarea primei;

c) Recunoa�terea dobanzii datorate;

d) Amortizarea primei.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Atunci cand suma de rambursat pentru o datorie este mai mare deciJt suma primitii, di­

ferenfa se tnreglstreazd intr-un cont distinct (169 «Prime privlnd rambursarea obll­

gaflunllor JI a a/tor datorli»). Aceasta trebule prezentatd in bllanf, ea o corecfle adatoriel corespunzdtoare, precum Ji In notele explicative." (pet. 365-(1))

,,Valoarea acestei diferente trebuie amortizatii printr-o sumii rezonabilii in fiecare-exercifiu

financiar, astfel incat sii se amortizeze comp/et, dar nu mai tiJrziu de data de rambursare

..

Page 322: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenu/ de acces

a datoriei (articol contabll 6868 «Cheltuleli financlare privind amortlzarea prime/or

de rambursare a obllgaflunllor Ji a a/tor dator/1» = 7 69 «Prime privlnd rambursarea

obligaf/unllor Ji a a/tor datorli»)." (pet. 365-(2))

Prin urmare:

a) Tn data de 01.01.2015, primirea creditului:

10.000 lei 512

Conturi curente la banci

=

b) lnregistrarea primei (10.000 lei x 1%=100 lei):

100 lei 1692

Prime privind rambursarea altor datorii

=

162

Credite bancare pe termen lung

162

Credite bancare pe termen lung

10.000 lei

100 lei

c) Tn data de 31.12.2015, recunoa�terea dobanzii datorate (10.000 lei x 5% = SOO lei):

SOO lei 666

Cheltuieli· privlnd dobanzile

=

d) Amortizarea primei (100 lei / 10 ani = 10 lei/an):

10 lei 6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea

primelor de rambursare a obligatiunilor �i a altor datorii

=

:> Contabilitatea veniturilor �i cheltuielilor

Nota:

1682

Dobanzi aferente creditelor bancare

pe termen lung

1692

Prime privind rambursarea altor datorii

SOO lei

10 lei

Tn paginile anterio'are, prin corespondenta conturilor, v-ati familiariiat cu majoritatea veniturilor �i cheltuielilor. Ca atare, in cele ce urmeaza, vom prezenta doar aspectele netratate anterior.

Page 323: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 201 ---------.

f n luna ianuarie N, entitatea Alfa prime�te 1n regim de consignatie marfuri in valoare de 80.000 lei de la entitatea Beta. La entitatea Beta, valoarea contabila a marfurilor este de 72.000 lei, aceasta practicand un comision de 30%. Comisionul perceput de Alfa este de 10% din pretul deponentului. Contractul este valabil in perioada ianuarie-iunie anul N �i prevede ea stocul nevandut la 30.06.N i se va returna deponentului. Deponentul percepe o penalizare de 0,6% din valoarea marfurilor ramase nevandute. Tn cursul anului N, entitatea Alfa vinde marfurile primite astfel: ianuarie - vanzari in valoare de 20.000 lei; martie - vanzari in valoare de 12.000 lei; aprilie - vanzari in valoare de 20.000 lei; iunie - vanzari in valoare de 18.000 lei; la sfar�itul lunii iunie se returneaza marfuri in valoare de 10.000 lei. Este neglijat efectul TVA.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Vanzarea marfurilor primite in regim de consignatie laconsignatar pentru luna ianuarie;

b) Primirea facturii de la deponent la consignatar pentru lunaianuarie;

c) Returul maffurilor nevandute la deponent �i penalizarile

facturate consignatarului.

a) Tnregistrarea vanzariimarfurllor primite1n reglm de consignatie pentru luna ianuarie:

Vanzarea marfurilor la pretul CU amanuntul = 20.000 lei + 20.000 lei X 10% = 22.000 lei

22.000 lei 5311

Casa in lei 707

Venituri din vanzarea marfurilor

b) Primirea facturii de la deponent pentru luna ianuarie:

20.000 lei 371

Marfuri = 401

Furnizori

22.000 lei

20.000 lei

descarcarea gestiunii la pretul de cumparare al marfurilor vandute in regim de consignatie:

20.000 lei 607 Cheltuieli

privind marfurile

371 Marfuri

20.000 lei

Ill

Page 324: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

�i concomitent:

Credit 8039 Alte valori in afara bilantului 20.000 lei

c) Returul marfurllor nevandute la deponent:

returul marfurilor (10.000 lei -10.000 lei x 30% = 7.000 lei):

7.000 lei 371 Marfuri

= 357 Marfuri

aflate la terti

7.000 lei

veniturile din penalizari facturate consignatarului (10.000 lei x 0,6% = 60 lei):

60 lei 4111

Clienti

Exemplul ilustrativ 202

758 Alte venituri

din exploatare

60lei

f n luna ianuarie N, entitatea Alfa prime�te in regim de consignatie marfuri in valoare de 80.000 lei de la entitatea Beta. La entitatea Beta, valoarea contabila a marfurilor este de 72.000 lei, aceasta practicand un comision de 30%. Comisionul perceput de Alfa este de 10% din pretuldeponentului. Contractul este valabil in perioada ianuarie-iunie anul N �i prevede ea stocul nevandut la 30.06.N i se va returna deponentului. Deponentul percepe o penalizare de 0,6% din valoarea marfurilor ramase nevandute. Este neglijat efectul TVA. fn cursul anului N, entitatea Alfa vinde marfurile primite astfel: ianuarie - vanzari in valoare de 20.000 lei; martie - vanzari in valoare de 12.000 lei; aprilie - vanzari in valoare de 20.000 lei; iunie - vanzari 'in valoare de 18.000 lei; la sfar�itul lunii iunie se returneaza marfuri in valoare de 10.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea marfurilor in consignatie la consignatar;

b) Returul de marfuri, la consignatar;

c) Penalizarea, facturata de deponent pentru marfurile

nevandute, la consignatar;

d) La deponent, emiterea facturii pentru marfurile vandute, eaurmare a situatiei vanzarilor facute de consignatar, pentru

luna ianuarie;

e) La deponent, descarcarea gestiunii pentru marfurilevandute de consignatar �i facturate acestuia, pentru luna

ianuarie.

Page 325: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

a) Tn luna ianuarie N, primirea marfurilor in consigna\ie la consignatar:

Debit 8039 Alte valori in afara bilantulul 80.000 lei

b) Tnregistrarea returului de marfuri, la consignatar:

Credit 8039 Alte valori in afara bilantului 10.000 lei

c) Tnregistrarea penalizarii, facturata de deponent pentru marfurile nevandute, la con­signatar ( 10.000 lei x 0,6% = 60 lei):

60lei 658

Alte cheltuieli de explqatare

= 401

Furnizori 60lei

d) La deponent, emiterea facturii pentru marfurile vandute, ea urmare a situatiei van­zarilor facute de consignatar, pentru luna ianuarie:

20.000 lei 4111

Clienti

= 707 Venituri din

vanzarea marfurilor

20.000 lei

e) La deponent, descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute de consignatar �i fac­turate acestuia, pentru luna ianuarie ( 20.000 lei - 20.000 lei x 30% = 14.000 lei):

14.000 lei

Rezolvare:

607 Cheltuieli

privind marfurile

Exemplul ilu5trativ 205

357

Marfuri aflate la terti

14.000 lei

Agentia de voiaj Alfa i-a vandut clientului X bilete de cazare in valoare de 2.000 lei (suma incasata in numerar), comision 15%. Biletele de cazare au fost cumparate de la hotelul Beta .

Conform OMFP nr, 1.802/2014, contabilizati la Alfa: a) Vanzarea �I incasarea biletelor in numerar;b) Plata furnizorului de servicii hoteliere.

OMFP nr . 1.802/2014 prevede:

Ill

Page 326: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

,,Sumele colectate de o entitate in numele unor terfe parfi, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valodrea adaugata persoanele care acfioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. ln aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite." (pet. 432)

Prin urmare:

a) Recunoa�terea venitului din comision �i a datoriei:

Comision = 2.000 lei x 15% = 300 lei

2.000 lei 4111/X % 2.000 lei Cilenti 704 3001ei

Venlturi din servicii prestate

401/Beta 1.700 lei Furnlzori .,

incasarea in numerar a biletelor vandute clientului X:

2.000 lei 5311 Casa in lei

4111/X Clienti

2.000 lei

b) Plata furnizorului de servicii hoteliere Beta;

1.700 lei

4Q,1/Beta Furnizori

=

Exemplul ilustrativ 2Q4

5121 Conturi la banci

in lei

1-700 lei

Alfa construie�te o cladire, perioada contractulu.i fiind Ol .08.N-30.09.N+2. La sfar�itul exerdtiului N, costurile a.u fost de 30.000 lei;

. valoarea lucrarilor 1n curs de executie la sfar�itul anului N+ 1 este de 150.000 lei, iar la 30.09.N+2, costul efectiv este de 200.000 lei. Facturarea se realizeaza· pentru suma de 250.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatE a) Recunoa�terea costurilor pe naturi de·cheltuieli in cei 3 ani;b) Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana

la sfar�itul perioadei pentru anii N �i N+l;c) lnregistrarea lucrarilor obtinute in anul N+2;d) Facturarea .

Page 327: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

a) Tn luna ianuarie N, primirea marfurilor in consignatie la consignatar:

Debit 8039 Alte valori in afara bilantului 80.000 lei

b) Tnregistrarea returului de marfuri, la consignatar:

Credit 8039 Alte valori in afara bilantului 10.000 lei

c) Tnregistrarea penalizarii, facturata de deponent pentru marfurile nevandute, la con­signatar ( 10.000 lei x 0,6% = 60 lei):

60lei 658 Alte cheltuieli de expl9atare

= 401 Furnizori

60lei

d) La deponent, emiterea facturii pentru marfurile vandute, ea urmare a situatiei van­zarilor facute de consignatar, pentru luna ianuarie:

20.000 lei 4111 Clienti

= 707

Venituri din vanzarea marfurilor

20.000 lei

e) La deponent, descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute de consignatar �i fac­turate acestuia, pentru luna ianuarie ( 20.000 lei - 20.000 lei x 30% = 14.000 lei):

14.000 lei

Rezolvare:

607

Cheltuieli privind marfurile

Exemplul ilustrativ 205

357 Marfuri

aflate la terti

14.000 lei

Agentia de voiaj Alfa i-a\iandut clientului X bilete de cazare in valoare de 2.000 lei (suma incasata in numerar), comision 15%. Biletele de cazare au fost cumparate de la hotelul Beta .

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la Alfa: a) Vanzarea �i incasarea biletelor in numerar;b) Plata furnizorului de servicii hoteliere.

OMFP nr . 1.802/2014 prevede:

Page 328: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Veniturile din prestari de servicii se fnregistreaza fn contabilitate pe m(lsura efectuarii acestora. Prestarea de,servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari �i orice alte operafiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri." (pet. 446-( 1))

,,Stadiul de. execufie al, lucrcirii se determina pe baza de situafii de lucrari care fnsofesc facturile, procese-verbale de recepfie sau alte documente care atesta stadiul realizarii �i recepfia serviciilor prestate." (pet. 446-(2))

,,f n cazul lucrarilor de construcfii, recunoa�terea veniturilor se face pe baza actului de re­cepfie semnat de beneficla'r, prin care se certifica faptul ea executantul �i-a indeplinit obligafiile rn conformitate cu prevederile contractului �i ale documentafiei de execufie." (pet. 446-(3))

,,Contravaloarea lucrarilor rerecepfionate de beneficiar pdna la sfdr�itul perioadei se evi­denfiaza la cost, rn contul 332 «�ervicii rn curs de execufie», pe seama contului 712 «Ve­nituri aferente costurilor serviciilor fn curs de execufie»." (pet. 446-(4))

Prin urmare:

a) In anul N:

recunoa�terea costuri.lor pe naturi de cheltuieli:

30.000 lei 6xx 2xx, 3xx, 4xx, Sxx 30.000 lei Conturi de cheltuieli Conturi de imobilizari,

stocuri, terti, disponibilitati

contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana la sfar�itul perioadei:

30.000 lei

b) In anul N+1:

332

Servicii in curs de executie

= 712

Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

stornarea produc:tiei in curs de executie la inceputul perioadei:

30.000 lei 712

Venituri aferente costurilor serviciilor in curs"de executie

332

Servicii in curs de executie

30.000 lei

30.000 lei

Page 329: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

recunoa�terea costurilor pe naturi de cheltuieli pentru anul N+ 1 (150.000 lei -30.000 lei = 120.000 lei):

120.000 lei 6xx

Cdnturi de cheltuiell 2xx, 3xx, 4xx, Sxx 120.000 lei

Conturi de imobilizari, stocuri, terti, disponibilitati

contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana la sfar�itul perioadei:

150.000 lei

c) Tn anul N+2:

332

Servicii in curs de executie

712

Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

stornarea produqiei in curs de executie la inceputul perioadei:

150.000 lei 712

Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

332

Servicii in curs de executie

150.000 lei

150.000 lei

recunoa�terea costurilor pe naturi de cheltuieli pentru anul N+2 (200.000 lei -150.000 lei = SO.OOO lei):

SO.OOO lei 6xx = 2xx,3xx,4xx,Sxx SO.OOO lei Conturi de cheltuieli Conturi de imobilizari,

stocuri, terti, disponibilitati

inregistrarea lucrarilor:

200.000.Jei 332 = 712 200.000 lei Servicii in curs Venituri aferente

de executie costurilor serviciilor in curs de executie

d) Facturarea:

250.000 lei 4111 = 704 250.000 lei Clienti Venituri din

servicii prestate

�i descarcarea gestiunii:

200.000 lei 712 332 200.000 lei Venituri aferente Servicii in curs

costurilor serviciilor de executie in' curs de executie

Ill

"\

Page 330: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 205

Alfa prime�te sub forma de subventii in anul N suma de 30.000 lei, din care 3.000 lei se incaseaza la data acordarii, iar restul, ulterior, in aceea�i perioada. Suma de 7.000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2.500 lei pentru anul N, iar restul, pentru exercitiile financiare urmatoare), suma de 5.000 lei este pentru plata unor materii prime achizitionate �i este aferenta perioadei in curs, iar restul este pentru plata personalului �i este aferent perioadei in curs.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati primirea �i incasarea subventiei.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Veniturile din exploatare cuprind: ( ... )

d) venituri din subvenfii de exploatare, reprezentand subvenfiile pentru acoperirea dife­renfelor de pref $i pentru acoperirea pierderilor, precum $i alte subvenfii de care bene­ficiaza entitatea; ( ... )" (pet. 435-( 1))

,,( ... ) veniturile incasate/de incasat in exercifiu/ financiar curent, dar care privesc exercifiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la ( ... ) venituri in avans (contu/ 472 ccVenituri inregistrate in avans») ( ... )." (pet. 351-(1))

30.000 lei 27.000 lei

3.000 lei

o/o

445

Subventii 512

Conturi curente la banci

%

7411

Venituri din subventii de

exploatare aferente cifrei de afaceri

7412

Venituri din subventii de

exploatare pentru materii prime �i

materiale 7414

Venituri din subventii de

exploatare pentru plata personalului

472

Venituri inregistrate in avans

30.000 lei 2.500 lei

5.000 lei

18.000 lei

4.500 lei

Page 331: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Exemplul ilustrativ 206 ----------.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati urmatoarele

operatii efectuate de Alfa:

a) Se inregistreaza un debit de 5.000 lei, suma datorata desalariatul X;

b) Se achizitioneaza marfuri de la un furnizor, transportul fiindefectuat de o firma specializata. La primirea bunurilor seconstata lipsa unor marfuri in suma de 3.000 lei, care i seimputa �oferului Y, angajat al firmei de transport;

c) Tn urma unui proces judecatoresc cu clientul Z, se inregistreazao despagubire datorata de acesta in suma de 7.000 lei;

d) Se primesc prin donatie materii prime in valoare de 1.500 lei.

Se neglijeaza influenta TVA.

a) Datoria salariatului:

5.000 lei 428/X

Alte datorii �i creante in legatura

cu personalul

b) Lipsa imputata tertilor:

3.000 lei 461N

Debitori diver�i

c) Valoarea despagubirilor datorate de terti:

7.000 lei 4111/Z

Clienti

d) Materiile prime primite prin donatie:

1.500 lei 301

Materii prime

7588

Alte venituri din exploatare

7588

Alte venituri din exploatare

7581

Venituri din despagubiri, amenzi �i penalitati

7582

Venituri din donatii primite

5.000 lei

3.000 lei

7.000 lei

1.500 lei

'

Page 332: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 207 ---------,

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati urmatoarele operatii efectuate de Alfa �i precizati ce inregistrare se efectueaza in luna iulie:

a) Tn luna aprilie se inregistreaza dobanda cuvenita, in suma de3.000 lei, aferenta unui imprumut acordat pe termen lung uneialte entitati. Dobanda va fi incasata in luna mai;

b) Tn luna mai se incaseaza dobanda;c) Tn luna iunie se incaseaza suma de 6.000 lei, reprezentand:

2.000 lei dobanda lunii trecute, 2.000 lei dobanda lunii curente�i 2.000 lei dobanda lunii viitoare, pentru un imprumut acordatpe termen lung unei alte entitati.

a) Dobanda de primit:

3.000 lei 2676

Dobanda aferenta imprumuturilor

acordate pe termen lung

b) Tncasarea dobanzii in luna mai:

3.000 lei 512

Conturi curente la banci

c) Tncasarea dobanzii in luna iunie:

6.000 lei 512

Conturi curente la banci

=

=

766

Venituri din dobanzi

2676

Dobanda aferenta imprumuturilor

acordate pe termen lung

%

2676

Dobanda aferenta imprumuturilor

acordate pe termen lung

766

Venituri din dobanzi

472 Venituri inregistrate

in avans

3.000 lei

3.000 lei

6000 lei 2.000 lei

2.000 lei

2.000 lei

Page 333: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1i/or la examenu/ de acces

d) f n luna iulie, recunoa�terea venitului din dobanda:

2.000 lei

Rezolvare:

472 Venituri inregistrate

in avans

= 766 Venituri din

dobanzi

2.000 lei

Exemplul ilustrativ 208--------�

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati urmatoarele operatii:

a) f n data de 20.05.N se incaseaza o creanta comerciala in valuta insuma de 500 euro, creanta rezultata din vanzarea unor marfurila 05.05.N. Cursul de sthimb valutar la data vanzarii marfurilor afast de 4,4 lei/euro, iar la data incasarii, de 4,5 lei/euro;

b) Tn data de 25.05.N se plate�te o datorie comerciala in valutain suma de 400 euro, datorie rezultata in urma achizitiei unormarfuri la 05.05.N. Cursul de schimb valutar la data achizitieimarfurilor a fast de 4,5 lei/euro, iar la data platii, de 4,4 lei/euro;

c) Tn data de 28.12.N s-au vandut marfuri in valoare de 200 euro,curs la data vanzarii 4,4 lei/euro. Cursul valutar comunicat deBNR la inchiderea exerdtiului N a fast de 4,5 lei/euro;

d) Tn data de 27.12.N s-au achizitionat marfuri in valoare de300 euro, curs la data achizitiei 4,5 lei/euro. Cursul valutarcomunicat de BNR la inchiderea exercitiului N a fast de4,4 lei/euro;

e) Se prime�te de la un furnizor un scant de 2% dupa dataachizitiei bunurilor. Valoarea bunurilor este de 1.000 lei,TVA24%;

f) Se incaseaza o subventie pentru a acoperi o pierdere dincalamitati in valoare de 1.000 lei.

a) f ncasarea creantei:

Creanta = SOO euro x 4,4 lei/euro = 2.200 lei

Suma incasata = 500 euro x 4,5 lei/euro = 2.250 lei

2.250 lei 5124 Conturi la band

in valuta

% 4111 Clienti 7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

2.250 lei 2.200 lei

SO lei

Page 334: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) Plata datoriei:

Datorie = 400 euro x 4,5 lei/euro = 1.800 lei

Suma platita = 400 euro x 4,4 lei/euro = 1.760 lei

1.800 lei 401

Furnizori %

5124

1.800 lei 1.760 lei

c) Tnregistrarea diferentei de curs valutar:

Conturi la banci in valuta

7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare exprimate in valuta

Creanta contabilizata in momentul vanzarii = 200 euro x 4,4 lei/euro = 880 lei

Valoarea creantei la sfar�itul anului N = 200 euro x 4,5 lei/euro = 900 lei

201ei 4111

Clienti =

d) Tnregistrarea diferentei de curs valutar:

7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

Datorie contabilizata in momentul achizitiei = 300 euro x 4,5 lei/euro = 1.350 lei

Valoarea datoriei la sfar�itul anului N = 300 euro x 4,4 lei/euro = 1.320 lei

30lei 401

Furnizori

e) Primirea scontului:

Scont = 1.000 lei x 2% = 20 lei

=

TVA aferenta scontului = 20 lei x 24% = 4,8 lei

Total datorie de redus = 24,8 lei

7651

Diferente favorabile de curs valutar

legate de elementele monetare

exprimate in valuta

401ei

201ei

301ei

Page 335: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

24,Blei 401 Furnizori

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

%

767 Venituri din

sconturi obtinute

24.Blei20,0 lei

4426 4,8 lei TVA deductibila

f) Yncasarea subventiei pentru acoperirea pierderii din calamitati:

1.000 lei

Ill

512 Conturi curente

la banci

7417 Venituri din

subventii de exploatare in caz de calamitati �i alte evenimente

similare

1.000 lei

Exemplul ilustrativ 209 ----------,

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de

mai jos efectuate de societatea Alfa privind regularizarea

inventarului:

a) S-a eonstatat ea un utilaj cu o valoare stabilita la 12.000 lei nuera inregistrat in contabilitate;

b) S-a constatat un plus de materii prime in suma de 4.000 lei;

c) S-a constatat un plus de produse finite in suma de 2.000 lei;

d) S-a eonstatat un plus de obligatiuni, aehizitionate ea investitiifinanciare pe termen seurt, in suma de 8.000 lei;

e) La inventarierea casieriel s-a inregistrat un plus de numerar de1.500 lei;

f) S-a constatat lipsa unui utilaj; valoare contabila 12.000 lei,amortizare cumulata 4.000 lei;

g) S-a eonstatat un minus de materii prime in suma de 1.000 lei;

h) S-a constatat un minus de produse finite in suma de 7.000 lei;

i) I se imputa unui salariat utilajul constatat lipsa la inventar, lavaloarea de inlocuire de 13.000 lei;

j) I se imputa unui salariat materiile prime eonstatate lipsa la inventar, la valoarea de inloeuire de 2.000 lei;

k) Se eonstata un minus de materii prime ea urmare a deprecieriicalitative, peste normele legale, neimputabil, in suma de3.000 lei.

Se neglijeaza influenta TVA.

Page 336: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

a) 1nregistrarea utilajului constatat plus la inventariere:

12.000 lei 2131

Echipamente tehnologice

{ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

b) lnregistrarea plusului de materii prime:

4.000 lei 301

Materii prime

c) Tnregistrarea plusului de produse finite:

2.000 lei 345

Produse finite

4754

Plusuri de inventar de natura

imobilizarilor

601

Cheltuieli cu materiile prime

711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

d) Tnregistrarea plusului de investitii financiare pe termen scurt:

8.000 lei 506 Obligatiuni

= 768

Alte venituri financiare

e) Tnregistrarea plusului de numerar la inventarierea casieriei:

1.500 lei 531

Casa

f ) Tnregistrarea minusului de imobilizari corporale:

12.000 lei 4.000 lei

8.000 lei

o/o

281

Amortizari privind imobilizarile corporale

6583

Cheltuieli privind activele cedate

�i alte operatiuni de capital

=

7588

Alte venituri din exploatare

2131

Echipamente tehnologice

{ma�ini, utilaje �i instalatii de lucru)

12.000 lei

4.000 lei

2.000 lei

8.000 lei

1.500 lei

12.000 lei

Page 337: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

g) Tnregistrarea minusului de materii prime:

1.000 lei 601

Cheltuieli cu

materiile prime

h) Tnregistrarea minusului de produse finite:

7.000 lei 711

Venituri aferente

costurilor stocurilor

de produse

i) lmputarea utilajului constatat lipsa la inventar:

13.000 lei 4282

Alte creante

in legatura

cu personalul

301

Materii prime

345

Produse finite

7588

Alte venituri

din exploatare

j) lmputarea materiilor prime constatate lipsa la inventar:

2.000 lei 4282

Alte creante

in legatura

cu personalul

7588

Alte venituri

din exploatare

1.000 lei

7.000 lei

13.000 lei

2.000 lei

k) Tnregistrarea minusului de materii prime ea urmare a deprecierii calitative, peste

normele legale, neimputabil:

3.000 lei

601

Cheltuieli cu

materiile prime

301

Materii prime 3.000 lei

Exemplul ilustrativ 210--------�

Conform OMFP nr. 1.802/2014, intocmiti Registrul-jurnal

privind operatiile de inchidere a exercitiului financiar N, pe baza

urmatoarelor date:

Page 338: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Nr. in reg is-

trarll

1.

2.

3.

a) Diferente de inventar:

- lei -

Speclficiri* Sold conturi Sold inventar Dlferen1e

(1) (2) (3) = (2)-(1)

Materii prime 20.000 20.000 -

Produse finite 23.000 21.000 -2.000

Marfuri 30.000 30.000 -

* 5-a folosit metoda inventarului permanent.

b) Amortizarea imobilizarilor: cladiri 21.500 lei; echipamente

tehnologice �i mijloace de transport 12.500 lei; mobilier �i

aparatura birotica 7.000 lei;

c) Provizioane �i ajustari constituite la inchiderea exercitiului:

riscul de litigiu cu un client 5.000 lei; ajustarea investitiilor

financiare pe termen lung 1.200 lei; ajustarea stocurilor de

marfuri 2.000 lei; ajustarea creantelor 3.600 lei;

d) Regularizarea �i delimitarea in timp a cheltuielilor �i veniturilor:

diferente de curs valutar nefavorabile din conversia creantelor

in valuta 1.300 lei; cheltuieli cu asigurarile in avans 1.100 lei.

Registrul-jurnal

privind operatiile de inchidere a exercitiului financiar N

- lei -

Data Expllcatla Contul Suma inregis-

trarii D c

31.12.N Minus inventar - prod use 711 345 2.000

finite

31.12.N Cheltuieli cu amortizarile 6811 %

2812 21.500

2813 12.500

2814 7.000

31.12.N Cheltuieli cu provizioanele 6812 1511 5.000

�i ajustarile de valoare 6863 296 1.200

6814 %

397 2.000

491 3.600

Page 339: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Nr. in reg ls-

trarli

4.

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Data Expllcatla Contul Suma inregis-

trarll D c

31.12.N inregistrari privind 6651 4111 1.300 conturile de regularizare 471 613 1.100

TOTAL 57.200

Exemplul ilustrativ 211 ------------.

f n contabilitatea societatii Alfa figureaza urmatoarele informatii: vanzari de marfuri 20.000 lei; costul de cumparare al marfurilor vandute 5.000 lei; venituri din productia imobilizata aferente unei constructii realizate in regie proprie �i neterminate pana la inchiderea exercitiului 28.000 lei; cheltuieli cu materiile prime 5.000 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri care urmeaza a fi incasate 6.000 lei; subventii aferente activelor constatate plus la inventar virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu salariile personalului 8.500 lei; amortizarea constructiilor 15.000 lei; venituri din vanzarea construqiilor 12.000 lei; amenzi datorate autoritatilor romane 870 lei, din care s-au platit 600 lei; dividende de primit ea urmare a detinerii de titluri imobilizate 1.200 lei. Se exclude influenta TVA.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Operatiile descrise mai sus;

b) lnchiderea conturilor de cheltuieli;

c) lnchiderea conturllor de venituri;

d) Determinarea rezultatului contabil.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,in contabilitate, profitul sau pierderea se stabile�te cumulat de la inceputul exercitiului

financiar." (pet. 420-(1))

,,Rezultatul exercitiului se determina ea diferenta intre veniturile $i che/tuielile exercitiului."

(pet. 420-(2))

,,Rezultatul definitiv al exercifiului financiar se stabile$te la inchiderea acestuia $i repre­

zinta so/du/ final al contului de profit $i pierdere." (pet. 420-(3))

1111

Page 340: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Conturile din clasa 6,,Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funqie de activ, cu exceptia

contului 609 ,,Reduceri comerciale primite': care are funqie de pasiv.

La sfar�itul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit �i pierdere (121).

Conturile din clasa 7 ,,Conturi de venituri" sunt conturi cu functie de pasiv. Fae exceptie

conturile 709,,Reduceri comerciale acordate': care are funqie de activ, �i cele din grupa 71 ,,Venituri aferente costului produqiei in curs de executie'; care sunt bifunqionale.

La sfar�itul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit �i

pierdere (121 ).

a) Contabilizarea operatiilor:

vanzari de marfuri:

20.000 lei 4111

Clienti

costul de cumparare al marfurilor vandute:

5.000 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

707

Venituri din vanzarea marfurilor

371

Marfuri

20.000 lei

5.000 lei

venituri din produqia imobilizata aferente unei construqii realizate in regie pro­prie �i neterminate pana la inchiderea exercitiului:

28.000 lei 231

lmobilizari corporale in curs de executie

cheltuieli cu materiile prime:

5.000 lei 601

Cheltuieli cu materiile prime

=

722

Venituri din produqia de

imobilizari corporale

301

Materii prime

28.000 lei

5.000 lei

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri care urmeaza a fi incasate:

6.000 lei 445

Subventii

= 7411

Venituri din subventii de

exploatare aferente cifrei de afaceri

6.000 lei

Page 341: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

subventii aferente activelor constatate plus la inventar virate la venituri:

8.000 lei 4754

Plusuri de inventar

de natura

imobilizarilor

cheltuieli cu salariile personalului:

8.500 lei 641

Cheltuieli cu salariile

personalului

amortizarea construqiilor:

15.000 lei 6811

Cheltuieli

de exploatare

privind amortizarea

imobilizarilor

venituri din vanzarea activelor:

12.000 lei 461

Debitori diver�i

=

=

amenzi datorate autoritatilor romane:

870 lei 6581

Despagubiri, amenzi

�i penalitati

amenzi platite:

6001ei 462

Creditori diver�i

7584

Venituri din subventii

pentru investitii

421

Personal - salarii

datorate

2812

Amortizarea

construqiilor

7583

Venituri din

vanzarea activelor

�i alte operatiuni

de capital

462

Creditori diver�i

5121

Conturi la banci

in lei

dividende de primit ea urmare a detinerii de titluri imobilizate:

1.200 lei 267

Creante imobilizate

761

Venituri din

imobilizari financiare

8.000 lei

8.500 lei

15.000 lei

12.000 lei

8701ei

600 lei

1.200 lei

Page 342: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

b) inchiderea conturilor de cheltuieli:

34.370 lei 121

Profit sau pierdere

c) Tnchiderea conturilor de venituri:

75.200 lei 20.000 lei

28.000 lei

6.000 lei

8.000 lei

12.000 lei

1.200 lei

%

707

Venituri din vanzarea marfurilor

722

Venituri din produqia de

imobilizari corporale 7411

Venituri din subventii de

exploatare aferente cifrei de afaceri

7584

Venituri din subventii pentru investitii

7583

Venituri din vanzarea activelor �i alte operatiuni

de capital 761

Venituri din imobilizari financiare

= %

607

Cheltuieli privind marfurile

601

Cheltuieli cu materiile prime

641

Cheltuieli cu salariile personalului

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

6581

Despagubiri, amenzi �i penalitati

121

Profit sau pierdere

34.370 lei 5.000 lei

5.000 lei

8.500 lei

15.000 lei

8701ei

75.200 lei

..

Page 343: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

d) Determinarea rezultatului contabil:

Rezultat contabil = Venituri - Cheltuieli = 75.200 lei - 34.370 lei= 40.830 lei

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 212

Magazinul Alfa acorda clienlilor sai puncte cadou la fiecare achizilie pe care ace�tia o fac, ei putand folosi in viitor punctele pentru achitarea produselor cumparate. Magazinul acorda punctele cadou astfel: pentru fiecare 10 lei cheltuili se acorda un punct cadou, care valoreaza 0,8 lei. ln luna septembrie N, magazinul a inregistrat vanzari de marfuri in valoare de 300.000 lei. in luna octombrie, un client cumpara marfuri in valoare de 30.QOO lei �i folose�te pentru plata acestora 1.000 din punctelepe care le-a acumulat. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la magazin:

a) lnregistrarea vanzarii marfurilor �i a punctelor cadouacordate in luna septembrie;

b) lncasarea sumelor de la clienti in luna septembrie;c) lnregistrarea vanzarii marfurilor �i incasarea clientului in

luna octombrie.

OMFP nr. 1.802/2:014 precizeaza:

,,Unele entitafi pot practica programe de fidelizare a clienfilor, care presupun acordarea

de puncte cadou acestora. Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru a achizifiona bunuri

sau servicii gratuite sau cu pref redus, ea parte a unei tranzactii de vdnzare de bunuri sau

prestari de servicii, sub rezerva indeplinirii unor eventuale condifii suplimentare. Entitatea

contabilizeaza punctele cadou ea o componenta identificabila a tranzacfiei in cadrul

careia acestea sunt acordate (contul 472 «Venituri inregistrate in avans»/analitic distinct).

Suma corespunzatoare punctelor cadou se recunoa$te drept venit in momentul in care

entitatea i$i indepline$te obligafia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei in

cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou. Daca se estimeaza ea nivelul cheltuielilor

necesare indeplinirii obligafiei de a furniza premiile depc'i$e$te contravaloarea primita sau

de primit pentru acestea, la data la care clientul le rascumpara, pentru diferenfa aferenta

entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion." (pet. 437-(1))

,,Condifia pentru inregistrarea ea venituri in avans a valorii punctelor cadou este ea pro­

gramul de fidelizare practicat de entitate sa permita cunoa$terea, in orice moment, a

urmatoarelor informafii: valoarea punctelor cadou acordate, termenele la care expira

('Y

Page 344: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

valabilitatea acestora, valoarea punctelor cadou onorate �i valoarea punctelor cadou existente, ce urmeaza a fi onorate in perioada urmatoare." (pet. 437-(2))

,,In situafia in care entitatea nu dispune de un sistem de evidenfa a punctelor cadou, care sa permita cunoa�terea informafiilor menfionate la a/in. (2), sou in cazul in care en­titatea practica alte sisteme de fidelizare a clienfilor, cum ar fi cupoane valorice, tichete, aceasta inregistreaza venituri curente in clasa 7 «Conturi de venituri» pentru sumo totala �;, concomitent, un provizion aferent costurilor estimate a fi suportate pentru onorarea obligafiilor asumate." (pet. 437-(3))

Prin urmare:

a) Tnregistrarea vanzarii marfurilor �i a punetelor eadou aeordate in luna septembrie:

Calcule preliminarii:

TVA aferenta vanzarii = 300.000 lei x 24 / 124 = 58.065 lei

Numarul de punete aeordate = 300.000 lei / 1 O lei/punet = 30.000 punete

Valoarea punetelor aeordate = 30.000 punete x 0,8 lei/punct = 24.000 lei

Venitul din vanzarea marfurilor recunoseut = 300.000 lei - 24.000 lei - 58.065 lei = 217.935 lei

300.000 lei 4111 = %

Clienti 707

Venituri din vanzarea marfurilor

472

Venituri inregistrate in avans

4427

TVA eoleetata

b) f neasarea sumelor de la clienti in luna septembrie:

300.000 lei 5121

Conturi la banci in lei

4111

Clienti

3QO.OOO lei 217.935 lei

24.000 lei

58.065 lei

300.000 lei

c) f nregistrarea vanzarii marfurilor �i ineasarea clientului in luna oetombrie:

Valoarea punetelor folosite de client= 1.000 punete x 0,8 lei/punet = 800 lei

Suma de ineasat de la client ea urmare a folosirii punetelor sale= 30.000 lei - 800 lei = 29.200 lei

TVA aferenta pretului de vanzare = 30.000 lei x 24 / 124 = 5.806 lei

Venitul din vanzarea marfurilor reeunoseut = 29.200 lei - 5.806 lei = 23.394 lei

Page 345: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

vanzarea:

29.200 lei 4111

Client!

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

= o/o 29.200 lei 707 23.394 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 5.806 lei TVA colectata

veniturile in avans din utilizarea punctelor se reiau la venituri curente:

800 lei 472

Venituri inregistrate in avans

707

Venituri din vanzarea marfurilor

800 lei

incasarea clientului:

29.200 lei

Rezolvare:

5121

Conturi la banci in lei

4111

Clienti 29.200 lei

Exemplul ilustrativ 215 ----------,

Magazinul Alfa acorda pentru unele produse aflate in promotie tichete valorice care pot fi folosite ulterior pentru reducerea sumei datorate in cazul unor achizitii. f n luna septembrie N, magazinul vinde produse aflate in promotie in valoare de 60.000 lei, acordand tichete valorice in sum a de 1.000 lei. f n luna octombrie N, un client achizitioneaza bunuri de 15.000 lei folosind tichetele valorice pe care le detine, in valoare de 300 lei. Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la magazin:

a) Vanzarea marfurilor in luna septembrie;

b) Vanzarea marfurilor in luna octombrie ii incasarea clientului.

a) Vanzarea marfurilor in luna septembrie ii incasarea clientului:

TVA aferenta vanzarii = 60.000 lei x 24 / 124 = 11.613 lei

Venitul din vanzarea marfurilor recunoscut = 60.000 lei - 11.613 lei= 48.387 lei

60.000 lei

4111

Clienti o/o

707

Venituri din vanzarea marfurilor

4427

TVA colectata

60.000 lei 48.387 lei

11.613 lei

Page 346: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

concomitent, se constituie un provizion pentru valoarea tichetelor acordate:

1.000 lei 6812 Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele

= 1518 1.000 lei Alte provizioane

b) Vanzarea marfurilor in luna octombrie �i incasarea clientului:

Suma de incasat de la client ea urmare a folosirii tichetelor valorice = 15.000 lei - 300 lei

= 14.700 lei

TVA aferenta vanzarii = 14.700 lei x 24 I 124 = 2.845 lei

Venitul din vanzarea marfurilor recunoscut = 14.700 lei - 2.845 lei = 11.855 lei

14.700 lei 4111 % 14.700 lei Clienti 707 11.855 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 2.845 lei TVA colectata

�i incasarea clientului:

14.700 lei 5121 Conturi la banci

in lei

4111 Cilenti

14.700 lei

concomitent, provizionul aferent reducerii se reia la venit:

300 lei 1518 =

Alte provizioane 7812

Venituri din provizioane

3001ei

Exemplul ilustrativ 214 ----------.

Entitatea Alfa inregistreaza la 31.12.2015 datorii aferente concediilor de odihna neefectuate ea urmare a incetarii contractului de munca pentru un salariat, in suma de 5.000 lei/luna. Salariatul a lucrat 12 luni in 2015 �i a avut dreptul la 25 de zile de

concediu, iar la 31.12.2015 mai avea de efectuat 15 zile de concediu.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Sa.lariul brut pentru concediul neefectuat;b) Retinerile din salarii;c) Plata salariilor nete.

Page 347: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Nota:

Codul muncii prevede:

,,Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este

permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca:'

(art. 146-(3))

,,Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza

de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat

salariul de baza, indemnizatiile �i sporurile cu caracter permanent

cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul

individual de munca:' (art. 150-(1))

,,lndemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica

a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 I uni

anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu

numarul de zile de concediu:' (art. 150-(2))

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Sumele datorate �i neachitate personalului pana la sfar�itul exercifiului financiar (con­

cediile de odihna �; alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa

fie incasate de la acesta, aferente exercifiului in curs, dar care urmeaza a fi platite/incasate

in exercifiul financiar urmator, se inregistreaza ea alte datorii $i creanfe in legatura cu

personalul." (pet. 338-(1))

,,Concediile de odihna se inregistreaza pe seama datoriilor atunci cand suma for este

comensurata in baza state/or de salarii sau a a/tor documente care sa justifice suma res­

pectiva. f n lips a acestora, sumele reprezentand concedii de odihna se recunosc pe sea ma

provizioanelor. Prevederile prezentului alineat referitoare la recunoa$terea unor obligafii

fafii de salariafi, pe seama datoriilor sau a provizioanelor, se aplicii $i in cazul bonusurilor

acordate angajafilor." (pet. 338-(2))

Prin urmare:

a) Salariul brut pentru concediul neefectuat:

Salariul brut aferent ultimelor 3 I uni= 3 I uni x 5.000 lei/luna = 15.000 lei

Numarul de zile lucratoare in ultimele 3 luni (presupunand ea luna are 30 de zile, 4 sam­

bete �i 4 duminici) = 3 I uni x 30 zile - 3 I uni x 8 zile libere = 66 zile

Media zilnica = 15.000 lei I 66 zile = 227,2 lei

Suma datorata pentru zilele de concediu neefectuate = 227,2 lei/zi x 15 zile = 3.408 lei

Page 348: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

3.408 lei 641

Cheltuieli cu salariile

personalului

= 4281

Alte datorii in

legatura CU personalul

3.408 lei

b) Retinerile din salarii:

Contributia personalului la asigurarile sociale = 3.408 lei x 10,5% = 358 lei

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate = 3.408 lei x 5,5% = 187 lei

Contributia personalului la fondul de �omaj = 3.408 lei x 0,5% = 17 lei

lmpozit pe venituri = (3.408 lei - 358 lei - 187 lei - 17 lei) x 16% = 455 lei

1.017 lei 4281

Alte datorii in

legatura cu personalul

%

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

4314

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale

de sanatate

4372

Contributia personalului la fondul de �omaj

444

lmpozitul pe venituri de natura salariilor

1.017 lei

358 lei

187 lei

17 lei

455 lei

c) Plata salariilor nete (3.408 lei - 1.017 lei= 2.391 lei):

2.391 lei 4281

Alte datorii in legatura cu personalul

Exemplul ilustrativ 215

5121

Conturi la banci in lei

2.391 lei

Entitatea Alfa inregistreaza la 31.12.2015 datorii aferente

concediilor de odlhna neefectuate ea urmare a incetarii contractului de munca pentru un salariat care prime�te o remuneratie fixa de 3.000 lei/luna plus un bonus trimestrial �i o prima anuala. Bonusul se calculeaza dupa incheierea trimestrului, iar prima, dupa intocmirea situatiilor financiare anuale. Din datele estimate, aceste venituri suplimentare sunt de 1.500 lei. La data bilantului nu se cunoa�te valoarea totala a veniturilor aferente

Page 349: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

ultimului trimestru din anul 2015. Numarul de zile de concediu anual = 25 zile; numarul de luni lucrate in cursul anului 2015 =10 luni; numarul de zile de concediu efectuate in cursul anului =10 zile.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati ce inregistrare contabila se efectueaza la data de 31.12.2015.

Salariul brut aferent ultimelor 3 luni = 3 I uni x 3.000 lei/luna = 9.000 lei

Remuneratie totala = 9.000 lei + 1.500 lei (venituri suplimentare) = 10.500 lei

Numarul de zile lucratoare in ultimele 3 I uni (presupunand ea luna are 30 de zile, 4 sam­bete �i 4 duminici) = 3 luni x 30 zile - 3 luni x 8 zile libere = 66 zile

Media zilnica = 10.500 lei I 66 zile = 159 lei

Numarul de zile de concediu la care salariatul are dreptul, corespunzator perioadei lu­crate = 25 zile x 10 luni I 12 luni = 21 zile

Concediu neefectuat = 21 zile - 10 zile de concediu efectuat = 11 zile

Valoare estimata = 11 zile x 159 lei/zi = 1.749 lei

1.749 lei

6812 Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele

Exemplul ilustrativ 216

1517 Provizioane pentru

terminarea contractului de munca

1.749 lei

Entitatea Alfa prime�te 2.000.000 lei pentru finantarea unui proiect in anul N. f n cursul anului N, Alfa a efectuat �i a platit cheltuieli aferente proiectului in suma de 900.000 lei, valoare pe care o specifica in cererea de rambursare. f n urma analizei activitatii sale, autoritatea aproba doar 400.000 lei, restul sumei fiind considerata nejustificata. Pentru suma nejustificata autoritatea diminueaza finantarea acordata.

Conform OMFP nr. 1.802/2014: a) Contabilizati primirea subventiei;b) Contabilizati plata cheltuielilor,aferente anului N;c) Contabilizati recunoa�terea veniturilor aferente anului N;d) Contabilizati incasarea sumei aprobate;e) Ce inregistrare se efectueaza pentru partea nejustificata Ji

neaprobata?

Page 350: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

a) Primirea subventiei:

2.000.000 lei 445

Subventii = 472

Venituri inregistrate in avans

2.000.000 lei

b) Plata cheltuielilor aferente anului N:

900.000 lei 6xx Cheltuieli efectuate

pe naturi de cheltuieli

= 512

Conturi curente la banci

900.000 lei

c) Recunoa�terea veniturilor doar la nivelul sumei a probate in cererea de rambursare:

400.000 lei 472

Venituri inregistrate in avans

= 741

Venituri din subventii de exploatare

400.000 lei

d) f ncasarea sumei aprobate:

400.000 lei 512

Conturi curente la band

= 472

Venituri inregistrate in avans

400.000 lei

e) Regularizarea sumelor pentru partea nejustificata �i neaprobata (900.000 lei -400.000 lei = SOO.OOO lei):

SOO.OOO lei 472

Venituri inregistrate in avans

445

Subventii SOO.OOO lei

Exemplul ilu5trativ 217 --------�

Entitatea Alfa SA prime�te �i incaseaza in data de 01.08.N o subventie guvernamentala de 250.000 lei pentru crearea a 1 O locuri de munca �i pastrarea lor pe o perioada de 4 ani. Costul recrutarii �i angajarii noilor salariati este de SO.OOO lei, iar cheltuielile cu salariile sunt de 600.000 lei in primul an, crescand in urmatorii ani cu cate 5% pe an, ea efect al inflatiei. La sfar�itul anului N+2, societatea estimeaza neindeplinirea conditiilor de acordare a subventiei (va fi nevoita sa disponibilizeze doua locuri de munca �i deci nu le va putea mentine timp de 4 ani)

Page 351: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

�i probabilitatea rambursarii unei parti de 75% din valoarea subventiei. La data de 01.1 O.N+3 se ramburseaza 80% din valoarea subventiei primite.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, prezentati inregistrarile contabile aferente anilor N, N+ 1, N+2 �i N+3.

Rezolvare:

I. Calculul costurilor:

Costuri anul N = 600.000 lei (salarii) + SO.OOO lei (costuri de recrutare) = 650.000 lei

Costuri anul N+ 1 = 600.000 lei + 600.000 lei x 5% = 630.000 lei

Costuri anul N+2 = 630.000 lei+ 630.000 lei x 5% = 661.500 lei

Costuri anul N+3 = 661.500 lei+ 661.500 lei x 5% = 694.575 lei

Costuri totale = 650.000 lei+ 630.000 lei+ 661.500 lei+ 694.575 lei= 2.636.075 lei

II. Anul N:

a) Primirea subventiei in da1

ta de 01.08.N:

250.000 lei 445 Subventii

b) Tncasarea subventiei in data de 01.08.N :

250.000 lei 512

Conturi curente la banci

=

472 Venituri inregistrate

in avans

445 Subventii

c) Tnregistrarea cheltuielilor aferente anului N:

salar ii (600.000 lei x 5 I uni/ 12 luni = 250.000 lei):

250.000 lei

recrutare:

SO.OOO lei

641 Cheltuieli cu salariile

personalului

628 Alte cheltuieli cu serviciile

executate de terti

421

Personal - salarii datorate

512

Conturi curente la banci

250.000 lei

250.000 lei

250.000 lei

SO.OOO lei

Page 352: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

d) Transferul subventiei la venit pe perioada 01.08.N-31.12.N:

250.000 lei x 600.000 lei (costuri cu salariile in anul N) I 2.636.075 lei (total costuri) x 5 I uni I 12 luni = 23.709,49 lei

250.000 lei x SO.OOO lei (costuri de recrutare) I 2.636.075 lei (total costuri) = 4.741,89 lei

Total venituri in avans de transferat = 23.709,49 lei + 4.741,89 lei = 28.451,38 lei:

28.451,38 lei

II. Anul N+1:

472

Venituri inregistrate in avans

741

Venituri din subventii de exploatare

a) inregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente anului N+ 1:

perioada 01.01.N+ 1-31.07.N+ 1, cand salariile au fost de 600.000 lei:

600.000 lei x 7 luni I 12 luni = 350.000 lei

perioada 01.08.N+l-31.12.N+ 1, cand salariile au fost de 630.000 lei:

630.000 lei x 5 luni I 12 luni = 262.500 lei

Total salarii in anul N+ 1 = 350.000 lei + 262.500 lei = 612.500 lei:

612.500 lei 641

Cheltuieli cu salariile personalului

b) Transferul subventiei la venit in anul N+ 1:

421

Personal - salarii datorate

perioada 01.01.N+ 1-31.07.N+ 1, cand costurile au fost de 600.000 lei:

28.451,38 lei

612.500 lei

250.000 lei x 600.000 lei (costuri in anul N+ 1) I 2.636.075 lei (total costuri) x 7 luni I 12 luni = 33.193,28 lei

perioada 01.08.N+l-31.12.N+ 1, cand costurile au fost de 630.000 lei:

250.000 lei x 630.000 lei (costuri in anul N+ 1) I 2.636.075 lei (total costuri) x 5 I uni I 12 luni = 24.894,96 lei

Total subventie de transferat in anul N+ 1 = 33.193,28 lei + 24.894,96 lei= 58.088,24 lei:

58.088,24 lei 472 = 741 58.088,24 lei Venituri inregistrate Venituri din subventii

in avans de exploatare

Ill. Anul N+2:

a) Tnregistrarea cheituielilor cu salariile aferente anului N+2:

perioada 01.01.N+2-31.07.N+2, cand salariile au fost de 630.000 lei:

630.000 lei x 7 luni I 12 luni = 367.500 lei

Page 353: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

perioada 01.08.N+2-31.12.N+2, cand salariile au fost de 661.500 lei:

661.500 lei x 5 luni I 12 luni = 275.625 lei

Total salarii in anul N+2 = 367.500 lei+ 275.625 lei= 643.125 lei:

643.125 lei 641

Cheltuieli cu salariile personalului

b) Transferul subventiei la venit in anul N+2:

421

Personal - salarii datorate

perioada 01.01.N+2-31.07.N+2, cand costurile au fost de 630.000 lei:

643.125 lei

250.000 lei x 630.000 lei (costuri in anul N+2) I 2.636.075 lei (total costuri) x 7 lunl I 12 luni = 34.852,95 lei

perioada 01.08.N+2-31.12.N+2, cand costurile au fost de 661.500 lei:

250.000 lei x 661.500 lei (costuri in anul N+2) I 2.636.075 lei (total costuri) x 5 luni I 12 luni = 26.139,71 lei

Total subventie de transferat in anul N+2 = 34.852,95 lei+ 26.139,71 lei= 60.992,66 lei:

60.992,66 lei 472 = 741 60.992,66 lei Venituri inregistrate

in avans Venituri din subventii

de exploatare

c) Constituirea unui provizion pentru probabilitatea de rambursare a subven\iei(250.000 lei x 75% = 187.500 lei):

187.500 lei 6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

IV. Anul N+3:

1518

Alte provizioane

a) Tnregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente anului N+3:

perioada 01.01.N+3-31.07.N+3, cand salariile au fost de 661.500 lei:

661.500 lei x 7 luni I 12 luni = 385.875 lei

perioada 01.08.N+3·01.1 O.N+3, cand salariile au fost de 694.575 lei:

694.575 lei x 2 luni I 12 luni = 115.762,5 lei

Total salarii in anul N+3 = 385.875 lei+ 115.762,5 lei= 501.637,5 lei:

501.637,5 lei 641

Cheltuieli cu salariile personalului

b) Transferul subventiei la venit in anul N+3:

Ill

421

Personal - salarii datorate

187.500 lei

501.637,5 lei

Page 354: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

perioada 01.01.N+3-31.07.N+3, cand costurile au fost de 661.500 lei:

250.000 lei x 661.500 lei (costuri in anul N+3) I 2.636.075 lei (total costuri) x 7 luni I 12 luni = 36.595,60 lei

perioada Ol .08.N+3-01.1 O.N+3, cand costurile au fost de 694.575 lei:

250.000 lei x 694.575 lei (costuri in anul N+3) I 2.636.075 lei (total costuri) x 2 I uni I 12 luni = 10.978,68 lei

Total subventie de transferat in anul N+3 = 36.595,60 lei + 10.978,68 lei= 47.574,28 lei:

47.574,28 lei 472 = 741 47.574,28 lei Venituri inregistrate Venituri din subventii

in avans de exploatare

c) Rambursarea subventiei la data de 01.1 O.N+3:

Suma rambursata = 250.000 lei x 80% = 200.000 lei

Soldul contului de venit amanat la data de 01.1 O.N+3 = 250.000 lei (primlti in anul N) -28.451,38 lei (transferul subventiel in anul N) - 58.088,24 lei (transferul subventiei in anul N+l)- 60.992,66 lei (transferul subventiei in anul N+2) - 47.574,28 lei (transferul subventiei in anul N+3) = 54.893,44 lei

200.000.00 lei % 54.893,44 lei 472

145.106,56 lei

Venituri inregistrate in avans

6588

Alte cheltuieli de exploatare

d) Anularea provizionului pentru soldul sau:

187.500 lei 1518

Alte provizioane

:, Contabilitatea elementelor extrabilantiere

Exemplul ilustrativ 218

512 200.000,00Jei Conturi curente

la banci

7812

Venituri din provizioane

187.500 lei

Societatea comerciala Gama avalizeaza un bilet la ordin emis de Alfa in favoarea societatii Beta, in valoare nominala de 35.000 lei, cu scadenta la 90 de zile. La data scadentei, emitentul, societatea Alfa, efectueaza plata catre Beta, iar Gama scoate din evidenta angajame�tul acordat societatii Alfa (avalul).

Page 355: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati: a) Jnregistrarile contabile efectuate de Alfa;b) lnregistrarile contabile efectuate de Beta;c) Jnregistrarile contabile efectuate de Gama.

Rezolvare:

Avalul reprezinta angajamentul neconditionat prin care un tert sau un semnatar al unei cambii sau al unui bilet la ordin, numit avalist, altul decat tragatorul sau acceptantul, devine garant pentru operatiunile unui coobligat fata de o cambie sau un bi let la ordin. Avalul se da chiar pe efectul comercial in cauza sau pe un act separat, utilizandu-se una dintre formulele ,,pentru aval" sau ,,pentru garantie'; urmata de semnatura avalistului. Totodata, avalistul este obligat sa indice �i persoana pentru care da avalul.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea angajamentelor acordate se realizeaza cu ajutorul contului 801 ,,Angajamente acordate''. in debitul contului se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre intreprindere, iar in cre­ditul contulul se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor. Sol­dul contului reprezinta valoarea angajamentelor acordate de intreprindere, existente la un moment dat.

Prin urmare:

a) Alfa efectueaza urmatoarele inregistrari:

emiterea biletului la ordin in favoarea societatii Beta:

35.000 lei 401 Furnizori I Beta

403 Efecte de platit

la scadenta, plata contravalorii efectului comercial:

35.000 lei 403 Efecte de platit

=

b) Beta efectueaza urmatoarele inregistrari:

primirea biletului la ordin:

35.000 lei 413 Efecte de primit

de la clienti

depunerea efectului comercial pentru incasare:

35.000 lei

5113 Efecte de incasat

5121 Conturi la banci

in lei

4111 Clienti I Alfa

413 Efecte de primit

de la dienti

35.000 lei

35.000 lei

35.000 lei

35.000 lei

Page 356: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

incasarea efectiva a efectului comercial:

35.000 lei 5121

Conturi la banci in lei

=

c) Gama efectueaza urmatoarele inregistrari:

avalizarea titlului:

Debit 8011 Giruri �i garantii acordate 35.000 lei

5113

Efecte de incasat

incetarea angajamentului sau catre societatea Alfa:

Credit 8011 Giruri �i garantii acordate 35.000 lei

Exemplul ilustrativ 219

35.000 lei

Societatea Alfa emite un bilet la ordin in favoarea societatii Beta, in valoare nominala de 24.000 lei, cu scadenta la 60 de zile. Efectul comercial este avalizat de catre societatea Gama. La scadenta, Alfa ii plate�te contravaloarea biletului la ordin societatii Beta.

Rezolvare:

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Emiterea biletului la ordin de catre Alfa in favoarea societatiiBeta;

b) Primirea angajamentului (avalului) din partea societatii Gama;

c) Plata la scadenta a efectului comercial;

d) Scoaterea din evidenta a angajamentului primit de Alfa dinpartea societatii Gama.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea angajamentelor primite se realizeaza cu ajutorul contului 802 ,,Angajamente primite''. Tn debitul contului se inregistreaza valoarea angajamentelor primite de societate, iar in creditul contului se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor. Soldul contului reflecta valoarea angajamentelor primite de societate, existente la un moment dat.

Prin urmare:

a) Emiterea biletului la ordin de catre Alfa in favoarea societatii Beta:

24.000 lei 401 Furnizori I Beta

403 Efecte de platit

b) Primirea angajamentului (avalului) din partea societatii Gama:

Debit 8021 Giruri �i garantii primite 24.000 lei

24.000 lei

Page 357: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

c) Plata la scadenta a efectului comercial:

24.000 lei 403 Efecte de platit

= 5121

Conturi la band in lei

24.000 lei

d) Scoaterea din evidenta a angajamentului prim it de Alfa din partea societatii Gama:

Credit 8021 Giruri �i garantii primite 24.000 lei

Rezolvare:

Exemplul ilu5trativ 220 --------�

Alfa a luat cu chirie de la societatea Beta o cladire in valoare de SOO.OOO lei, in scopul folosirii ei ea sediu administrativ, pe o durata de 20 de ani. Chiria lunara platita societatii Beta este de 15.000 lei. La expirarea duratei contractului de inchiriere, Alfa ii restituie cladirea societatii Beta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea cladirii;

b) Plata lunara a chiriei;

c) Restituirea cladirii.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea imobilizarilor corporale luate cu chirie se realizeaza cu ajutorul contului 8031 ,,lmobilizari corporale luate cu chirie'; pe baza ·contractelor de inchiriere semnate cu proprietarii imobilizarilor corporale. in debitulcontului se inregistreaza, pe baza contractelor de inchiriere sau a proceselor-verbalede inchiriere, valoarea de inventar a imobilizarilor corpora le luate cu chirie de societate.in creditul contului se inregistreaza valoarea acelora�i imobilizari corporale, restituiteproprietarilor, pe baza proceselor-verbale de primire-predare. Soldul contului reflectavaloarea de inventar a imobilizarilor corporale luate cu chirie, existente la un momentdat in societate.

Prin urmare:

a) Primirea cladirii:

Debit 8031 lmobilizari corporale luate cu chirie SOO.OOO lei

b) Plata lunara a chiriei:

15.000 lei

II

612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile

5121 Conturi la banci

in lei

15.000 lei

Page 358: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

c) Restituirea cladirii luate cu chirie:

Credit 8031 lmobilizarl corporale luate cu chirie SOO.OOO lei

Rezolvare:

Exemplul ilu5trativ 221

Alfa are in stoc furnituri de croitorie �i doc evidentiate in contabilitate in contul 302 ,,Materiale consumabile'� Alfa ii trimite societatii Beta pentru prelucrare doc in valoare de 4.000 lei �i furnituri in valoare de 1.000 lei. Beta prelucreaza aceste materiale �i obtine halate de lucru, manopera facturata fiind de 2.000 lei, TVA 24%. Alfa prime�te halatele de la Beta �i le distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea lor, restul fiind suportat de intreprindere.

Conform OMFP nr.1.802/2014, precizati:

a) lnregistrarile contabile efectuate de Alfa;

b) lnregistrarile contabile efectuate de Beta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea valorilor materiale primite de societatile comerciale pentru prelucrare sau reparare se realizeaza cu ajutorul contului 8032 ,,Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare". Unitatile pot primi pentru prelucrare sau reparare imobilizari corporale, stocuri de materii prime, materiale, obiecte de inventar, ambalaje, obiecte pretioase etc. in debitul contului se inregistreaza, la pre­turile prevazute in contract, valorile materiale primite spre prelucrare, reparare sau finisare. in creditul contului se inregistreaza, la acelea�i preturi, valorile materiale prelucrate, reparate sau finisate. Soldul contului reflecta valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, existente in societate la un moment dat.

Prin urmare:

a) inregistrarile cantabile efectuate de Alfa:

predarea materialelor spre prelucrare societatii Beta (4.000 lei (doc)+ 1.000 lei (fur­nituri) = 5.000 lei):

5.000 lei 351

Materii �i materiale aflate la terti

302

Materiale consumabile 5.000 lei

primirea halatelor realizate de Beta, costul fiind de 5.000 lei (materiale consumabile) + 2.000 lei (manopera) = 7.000 lei:

Page 359: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

7.480 lei 7.000 lei

480 lei

% 303

Materiale de natura obiectelor de inventar

4426

(2.000 lei x 24%) TVA deductibila

distribuirea halatelor catre salariati:

7.000 lei 3.500 lei

3.500 lei

% 4282

Alte creante in legatura

cu personalul 658

Alte cheltuieli de exploatare

b) inregistrarile contabile efectuate de Beta:

primirea materialelor spre prelucrare:

% 351

Materii �i materiale aflate la terti

401

7.480 lei 5.000 lei

2.480 lei Furnizori (2.000 lei (manopera) +

480 lei (TVA))

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

7.000 lei

Debit 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 5.000 lei

facturarea manoperei:

2.480 lei 4111

Clienti %

704

Venituri din servicii prestate

4427

TVA colectata

2.480 lei 2.000 lei

4801ei

scoaterea din evidenta a materialelor primite spre prelucrare, concomitent cu tri­miterea halatelor:

Credit 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 5.000 lei

II

Exemplul ilustrativ 222

Alfa achizitioneaza de la Beta, pe baza de factura, materii prime in valoare de 40.000 lei �i materiale auxiliare in valoare de 30.000 lei, TVA 24%, pe care le lasa in custodia societatii Beta, pe o durata de 30 de zile, din cauza llpsei spatiilor de depozitare. La expirarea perioadei, bunurile sunt aduse in gestiunea socletatii Alfa,

Page 360: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

intocmindu-se nota de primire, receptie �i constatare de diferente. Pentru societatea Beta, aceste bunuri reprezinta produse finite, al caror cost efectiv de produqie este de SS.OOO lei, iar pretul de inregistrare este de 60.000 lei.

Conform OMFP nr.1.802/2014, precizati:

a) lnregistrarile contabile efectuate de Alfa;

b) lnregistrarile contabile efectuate de Beta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea valorilor materiale primite in pastrare sau in custodie se realizeaza cu ajutorul contului 8033,,Valori materiale primite in pastrare sau custodie''. Tn categoria valorilor materiale primite in pastrare sau in custodie intra imobilizarile corporale, materiile prime, materialele, obiectele de inventar, marfurile, ambalajele etc. primite temporar de o societate comerciala pentru pastrare sau in custodie, pe baza unui act de primire, iar ulterior ie�ite pe baza unui act de scoatere din custodie, intocmit in acest scop. Tn debitul contului se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate intre parti, valorile materiale primite de societatea comerciala in pastrare sau in custodie. Tn creditul contului se inregistreaza, la acelea�i preturi, valorile materiale ie�ite din custodie sau pastrare, ea urmare a restituirii lor, a lipsurilor la inventar etc. Soldul contului reflecta valorile materiale primite spre pastrare sau in custodie, existente in societate la un moment dat.

Prin urmare:

a) lnregistrarile contabile efectuate de Alfa:

inregistrarea bunurilor procurate de la Beta, pe baza de factura, dar ramase in cus­todia acesteia, la costul total (30.000 lei + 40.000 lei = 70.000 lei):

86.800 lei 70.000 lei

16.800 lei

% 351

Materii �i materiale aflate la terti

4426

TVA deductibila

plata facturii:

86.800 lei 401

Furnizori

401

Furnizori

5121 Conturi la banci

in lei

86.800 lei

86.800 lei

aducerea in gestiune a materiilor prime �i a materialelor auxiliare achizitionate, platite �i lasate in custodia societatii comerciale Beta:

II

Page 361: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

70.000 lei 40.000 lei

30.000 lei

%

301

Materii prime 3021

Materiale auxiliare

=

b) fnregistrarile cantabile efectuate de Beta:

351

Materii �i materiale aflate la terti

70.000 lei

vanzarea produselor finite la pretul de vanzare (30.000 lei+ 40.000 lei= 70.000 lei):

86.800 lei 4111

Clienti = %

7015

Venituri din vanzarea

produselor finite 4427

TVA colectata

86.800 lei 70.000 lei

16.800 lei

descarcarea gestiunii de produsele finite vandute, la pretul de inregistrare:

60.000 lei 711 Venituri aferente

costurilor stocurilor de produse

= 345

Produse finite

inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite vandute:

60.000 lei

Costul efectiv, de SS.OOO lei, este mai mic decat pretul standard de inregistrare, de 60.000 lei, deci exista o diferenta'de pret in minus sau favorabila, care pentru produ­sele ie�ite se inregistreaza astfel:

5.000 lei 348

Diferente de pret la produse

incasarea contravalorii produselor finite vandute:

86.800 lei 5121

Conturi la band in lei

345

Produse finite

4111

Clienti

inregistrarea produselor finite vandute �i incasate, ramase in custodie:

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 70.000 lei

5.000 lei

86.800 lei

scoaterea produselor finite din custodie la expirarea perioadei contractuale (30 de zile):

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 70.000 lei

II

\

Page 362: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 225

Alfa prime�te bunuri de la o persoana fizica spre vanzare, in regim de consignatie, in valoare de 20.000 lei, comision 12%, TVA 24% din valoarea comisionului. Dupa vanzarea marfurilor catre populatie, Alfa face plata catre deponent. Contabilitatea este organizata sub forma unor servicii de vanzare contra unui comision.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea marfurilor spre vanzare in regim de consignatie;

b) Vanzarea cu numerar a marfurilor;

c) Plata deponentului;

d) Scoaterea din evidenta a marfurilor vandute.

Rezolvare:

a) Primirea marfurilor spre vanzare in regim de consignatie:

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 20.000 lei

b) Vanzarea marfurilor:

Comision = 20.000 lei x 12% = 2.400 lei

TVA= 2.400 lei x 24% = 576 lei

Pret de vanzare cu TVA incasat in numerar = 20.000 lei + 2.400 lei + 576 lei = 22.976 lei

22.976 lei 5311 Casa in lei

c) Plata deponentului:

20.000 lei 462

Creditori diver�i

=

d) Scoatetea din evidenta a marfurilor vandute:

% 462

Creditori diver�i 704

Venituri din servicii prestate

4427

TVA colectata

5311 Casa in lei

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 20.000 lei

22.976 lei 20.000 lei

2.400 lei

576 lei

20.000 lei

Page 363: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilu5trativ 224-----------.

Alfa decide scoaterea din evidenta a unui debitor, pentru valoarea de 65.000 lei. Se neglijeaza influenta TVA.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati: a) Scoaterea din eviden1a a debitorului;b) Reactivarea debitorului cand acesta devine solvabil.

Rezolvare:

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea acestor debitori se realizeaza cu ajutorul contului 8034 ,,Debitori sco�i din activ, urmariti in continua re". Debitorii societatii care au fost sco�i din activul bilantier, ea fi!nd insolvabili sau disparuti, conform dispozitiilor legale trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau pana cand expira termenul de prescriptie. Tn debitul contului se inregistreaza sumele datorate societatii de catre debitorii insolvabili sau disparuti, sco�i din activ, iar in creditul contului se inregistreaza sumele reactivate ea urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris. Soldul contului reflecta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, sco�i din activ, nereactivate sau neprescrise, existente la un moment dat.

Prin urmare:

a) Scoaterea din evidenta a debitorului:

65.000 lei 654

Pierderi din creante �i debitori diver�i

= 461

Debitori diver�i

�i urmarirea lui printr-un cont in afara bilantului:

Debit 8034 Debitori sco�i din activ, urmariti in continuare 65.000 lei

b) Reactivarea debitorului cand acesta devine solvabil:

65.000 lei 461

Debitori diver�i

�i regularizarea contului in afara bilantului:

754

Venituri din creante reactivate

�i debitori diver�i

Credit 8034 Debitori sco�i din activ, urmariti in continuare 65.000 lei

Ill

65.000 lei

65.000 lei

Page 364: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 225 --------�

Alfa decide scoaterea din evidenta a unui debitor, pentru valoarea de 12.000 lei. La o data ulterioara, termenul de prescriptie expira �i debitorul nu devine solvabil. Se neglijeaza influenta TVA.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizati scoaterea din evidenta a debitorului;

b) Precizati ce inregistrare se efectueaza la expirareatermenului de prescriptie.

a) Scoaterea din evidenta a debitorului:

12.000 lei 654

Pierderi din creante �i debitori diver�i

461

Debitori diver�i 12.000 lei

�i urmarirea lui printr-un cont in afara bilantului:

Debit 8034 Debitori sco�i din activ, urmariti in continuare 12.000 lei

b) La expirarea termenului de prescriptie se regularizeaza contul in afara bilantului:

Credit 8034 Debitori sco�i din activ, urmariti in continuare 12.000 lei

Exemplul ilustrativ 226 --------�

Alfa inchiriaza de la Beta o cladire, evaluata la 200.000 lei. Chiria este in suma de 1.000 lei/luna, plata facandu-se la sfar�itul anului din contul curent. Durata contractului de inchiriere este de 3 ani. La expirarea contractului de inchiriere se restituie cladirea.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Preluarea cladirii luate cu chirie;

b) inregistrarea chiriei totale datorate;

c) Plata anuala a chiriei;

d) Restituirea cladirii.

Page 365: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Rezolvare:

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea acestui tip de datorii se realizeaza cu ajutorul contului 8036 ,,Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate''.

Tn aceasta categorie se incadreaza sumele datorate de societatea comerciala altor persoane fizice sau juridice pentru bunurile luate de aceasta in cesiune, locatie sau

chirie. Tn debitul contului se inregistreaza sumele datorate de societate din contractele de cesiune, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate, iar in creditul contului se inregistreaza sumele efectiv platite de societate. Soldul contului reflecta valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor �i a altor datorii asimilate pe care intre­prinderea le are de platit la un moment dat.

Prin urmare:

a) Preluarea cladirii luate cu chirie:

Debit 8031 lmobilizari corporale luate cu chirie 200.000 lei

b) Tnregistrarea chiriei totale datorate (1.000 lei/luna x 12 luni x 3 ani = 36.000 lei):

Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate 36.000 lei

c) Plata anuala a chiriei (1.000 lei/luna x 12 luni = 12.000 lei):

12.000 lei 612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune

�i chiriile·

= 5121

Conturi la band in lei

�i regularizarea contului in afara bilantului, pentru chiria anuala platita:

12.000 lei

Credit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii �i alte datorii asimilate 12.000 lei

d) Restituirea cladiril:

Credit 8031 lmobilizari corporale luate cu chirie 200.000 lei

Exemplul ilustrativ 227---------

Alfa prime�te de la un client o cambie in suma de SO.OOO lei, cu scadenta la 60 de zile, reprezentand contravaloarea produselor

Page 366: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

finite vandute acestuia. Alfa sconteaza efectul comercial la banca inainte de scadenta cu 15 zile. Taxa scontului practicata de banca este de 25% pe an.

Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabilizati primirea efectului comercial;

b) Contabilizati depunerea efectului comercial la banca, invederea scontarii sale;

c) Contabillzati scontarea efectiva a cambiei;

d) Precizati ce inregistrare contabila se efectueaza la scadenta,

Rezolvare:

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilitatea efectelor comerciale care nu au ajuns la scadenta, dar care sunt scontate la bandi se realizeaza cu ajutorul contului 8037 ,,Efecte scontate neajunse la scadenta''. Tn debitul contului se inregistreaza valoarea efectelor comerciale scontate la banca inainte de scadenta lor, iar in creditul contului se inregistreaza efectele comerciale scontate ajunse la scadenta. Soldul contului retlecta valoarea efectelor comerciale scontate �i neajunse la scadenta, existente la un moment dat.

Prin urmare:

a) Primirea efectului comercial:

SO.OOO lei 413 Efecte de primit

de la clienti

= 4111 Clienti

b) Depunerea efectului comercial la banca, in vederea scontarii sale:

SO.OOO lei 5114 Efecte remise spre scontare

413 Efecte de primit

de la clienti

�i inregistrarea efectului de comert in contul in afara bilantului:

Debit 8037 Efecte scontate neajunse la scadenta SO.OOO lei

c) Scontarea efectiva a cambiei:

Scontul se calculeaza pe baza relatiei:

S = Vn x d x ts I 360

SO.OOO lei

SO.OOO lei

Page 367: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

unde:

S = scontul;

Vn = valoarea nominala a cambiei;

d = durata, in zile, de la scontare pana la scadenta;

ts = taxa scontului.

S = SO.OOO lei x 15 zile x 25% I 360 zile = 520,83 lei

Valoarea actuala a cambiei = SO.OOO lei - 520,83 lei = 49.479, 17 lei

50.000.00 lei 49.479, 17 lei

%

5121

Conturi la banci in lei

5114

Efecte remise spre scontare

50.000,00 lei

520,83 lei 667

Cheltuieli privind sconturile acordate

d) La scadenta se regularizeaza contul in afara bilantului:

Credit 8037 Efecte scontate neajunse la scadenta SO.OOO lei

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 228

Alfa a achizitionat de la Beta marfuri care s-au dovedit a fi de proasta calitate. Ca atare, in anul N, Alfa a intentat un proces entitatii Beta. Pana la sfar�itul anului, sentinta nu este cunoscuta, dar in cazul in care Alfa ca�tiga, Beta ii va rambursa societatii Alfa contravaloarea marfurilor de proasta calitate, de 100.000 lei. Tn anul N+ 1, procesul este incheiat �i Beta ii plate�te despagubiri societatii Alfa in suma de 1 so.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizatl:

a) Ce inregistrari contabile efectueaza Alfa in anul N;

b) Ce inregistrari contabile efectueaza Alfa in anul N+ 1.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede urmatoarele:

,,Un activ contingent este un activ potential care apare ea urmare a unor evenimente

anterioare datei bilanfului �; a cc'iror existenfo va fi confirmato numai prin aparifia sau

Page 368: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

neaparitia unuia sau mai mu/tor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlu/ entitafii.

Un exemplu in acest sens ii reprezinta un drept de creanta ce poate rezulta dintr-un litigiu in instanta (de exemplu, o despagubire), in care este implicata entitatea $i al carui rezultat este incert." (pet. 358-( 1))

,,Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau nea$tep­tate, care pot so genereze intrari de beheficli economice in entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute rn conturile bilantiere. Acestea trebuie prezentate in notele explicative in cazul in care este probabila aparitia unor intrari de beneficii economice. Active/e con­tingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar recu­noa$terea /or ar putea determina un venit care so nu se realizeze niciodata." (pet. 358-(2))

in cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ contingent $i trebuie procedat la recunoa$terea lui in bi/ant." (pet. 358-(3))

Prin urmare:

a) Tn anul N exista un activ potential (intrarea viitoare de numerar) a carui existentava fi confirmata de incheierea procesului, fapt care nu se afla sub controlul societatiiAlfa. Ca urmare, se va recunoa�te un activ contingent in notele explicative.

b) Jn anul N+l, realizarea venitului din despagubire este sigura �i se recunoa�te ac­tivul in bilant:

150.000 lei 5121

Conturi la banci in lei

7581

Venituri din despagubiri, amenzi �i penalitati

150.000 lei

:> Evenimente ulterioare datei bilantului

Exemplul ilustrativ 229 --------�

Societatea Alfa i�i incheie exercitiul financiar la 31.12.N. Situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere la data de 30.05.N+ 1.

Au fost efectuate urmatoarele tranzactii de catre Alfa:

a) Tn data de 15.01.N+ 1, in urma unui control intern, se constataea entitatea a incasat contravaloarea unei facturi reprezentando prestare de servicii, in suma de 2.000 lei, fara ea facturarespediva, dintr-o eroare, sa fie inregistrata in contabilitate,

Page 369: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ill

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

la momentul emiterii ei (anul N). Presupunem ea eroarea este eonsiderata semnifieativa; cota de TVA este de 24%. Majorarile de intarziere pereepute se ridiea la 100 lei;

b) Tn data de 10.12.N, Consiliul de administratie a decis sa inehidao seqie. Pana la 31.12.N a fost aprobat un plan detaliatpentru restructurare, au fost trimise scrisori clientilor �i avizede concediere personalului. Costurile de restructurare aufost estimate la 5.000 lei, fiind constituit un provizion pentrurestrueturare pentru aceasta valoare. Proeesul de restructurareeste finalizat in data de 20.01.N+ 1, iar entitatea constata eatrebuie sa le plateasca fo�tilor angajati suma de 6.500 lei;

c) Tntreprinderea Alfa achizitioneaza componente electronicede la intreprinderea Beta. Tn procesul de produqie, Alfaasambleaza eomponentele �i obtine calculatoare pe care levinde ea marfuri, principalul client fiind soeietatea Gama.Tn anul N, Gama eonstata ea o parte dintre calculatoare suntde proasta calitate �i intenteaza societatii Alfa un proces.Consilierii juridici estimeaza pierderea procesului �i necesitateaplatii unei amenzi de 30.000 lei. Ca atare, in anul N Alfa aeonstituit un provizion pentru litigii in suma de 30.000 lei.In data de 25.02.N+ 1, procesul este terminat �i Alfa estecondamnata prin hotarare judecatoreasca la plata unei amenzide 26.000 lei;

d) La data de 31.12.N, valoarea de piata a valorilor mobiliare alesocietatii Alfa era de 5.000 lei. La data de 01.02.N+ 1, valoareade piata ajunge la 3.000 lei;

e) in cursul anului N, Alfa a intentat un proces firmei Delta pentrunerespectarea unor conditii dintr-un contract incheiat. Lasfar�itul anului N, procesul nu este inca terminat, dar consilieriijuridici eonsidera ea este probabil ea Alfa sa ea�tige proeesul�i sa primeasea de la Delta despagubiri in suma de 7.000 lei.Prin urmare, la sfar�itul anului N, Alfa a prezentat in noteleexplicative la situatiile financiare un activ contingent in valoarede 7.000 lei. Procesul se incheie in data de 20.02.N+ 1 infavoarea entitatii Alfa, care trebuie sa primeasca o despagubirede la Delta in sum a de 10.000 lei;

f ) In iulie N+ 1, Alfa eonstata ea a omis sa inregistreze in anul N cheltuieli facturate in baza unui contract de prestari servicii, in suma de 5.000 lei. Presupunem ea eroarea este considerata semnificativa; cota de TVA este de 24%;

Page 370: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

g) Tn data de 15.03.N+ 1, Alfa constata ea un salariat a furat unstoc de marfuri in valoare de 3.500 lei. Salariatul recunoa�tefapta �i marfurile ii sunt imputate la pretul pietei, de 4.000 lei,TVA 24%;

h) Tn anul N, Alfa i-a vandut unui client marfuri in valoare de1.240 lei, TVA inclusa. Tn noiembrie N, clientul a anuntatdificultati financiare �i probabilitatea achitarii doar a unuiprocent de 60% din valoarea datorata. Ca atare, Alfa aconstituit o ajustare pentru deprecierea creantelor - clientipentru probabilitatea de neincasare de 40%: 1.240 lei x 40% =496 lei.Tn data de 28.01.N+ 1, instanta judecatoreasca pronuntafalimentul clientului;

i) Tn anul N, Alfa a vandut o instalatie in valoare de 2.480 lei,TVA inclusa. Tn decembrie N, debitorul a anuntat dificultatifinanciare �i probabilitatea achitarii doar a unui procent de40% din valoarea datorata. Ca atare, Alfa a constituit o ajustarepentru deprecierea creantelor - debitori diver�i pentruprobabilitatea de neincasare de 60%: 2.480 lei x 60% = 1.488 lei.Tn data de 20.08.N+ 1, instanta judecatoreasca pronuntafalimentul debitorului.

Nota: Se elimina incidenta fiscala privind impozitul pe profit.

Conform OMFP nr.1.802/2014: a) Analizati fiecare tranzactie in parte �i stabiliti in ce masura

se incadreaza in categoria evenimentelor ulterioare dateibilantului. Argumentati raspunsul;

b) Precizati pentru fiecare tranzactie in parte ce inregistrari seefectueaza in anul N+ 1;

c) Precizati, acolo unde este cazul, daca este sau nu necesaraprezentarea de informatii suplimentare in notele explicativela situatiile financiare ii care sunt acestea.

a) Pet. 73 alin. (2) din OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza exemple de evenimente ulte­rioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare �i care impunajustarea de catre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale financiare sau re­cunoa�terea de elemente care nu au fast anterior recunoscute, printre care �i desco­perirea de fraude sau erori ce arata ea situatiile financiare anuale sunt incorecte.

Totodata, pet. 67 alin. (1) din OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza: ,,Corectarea eroril orafe­rent e exercifiului financiar curent se efectu eazii p e sea ma c ontului de profit�; pi erdere''.

Page 371: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Prin urmare, situatiile financiare ale anului N vor fi afectate prin inregistrarile:

corectarea erorii (factura omisa):

2.480 lei 4111

Clienti

majorarile de intarziere:

100 lei 6581

Despagubiri, amenzi �i penalitati

.%

704

Venituri din servicii prestate

4427

TVA colectata

4481

Alte datorii fata de bugetul

statului

2.480 lei 2.000 lei

480 lei

100 lei

b) Pet. 72 alin. (4) din OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza ea pot fi identificate doua tipuride evenimente ulterioare datei bilantului, printre care cele care fac dovada conditiilorcare au existat la data bilantului �i conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale.

Tn acest caz, la data de 20.01.N+ 1 a pare evenimentul ulterior datei bilantului, respectiv finalizarea procesului de restructurare, care reflecta conditiile ce existau la data bilan­tului privind constituirea provizionului.

Ca atare, entitatea va ajusta situatiile financiare prin majorarea provizionului existent cu suma de 6.500 lei - 5.000 lei = 1.500 lei:

1.500 lei 6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

1514

Provizioane pentru restructurare

1.500 lei

c) �i in acest caz, la data de 25.01.N+ 1 a pare evenimentul ulterior datei bilantului,respectiv finalizarea procesului judecatoresc, care reflecta conditiile ce existau la databilantului privind constituirea provizionului.

Ca atare, entitatea va ajusta situatiile financiare prin diminuarea provizionului existent cu suma de 30.000 lei - 26.000 lei = 4.000 lei:

4.000 lei 1511

Provizioane pentru litigii

7812

Venituri din provizioane

4.000 lei

d) Pet. 74 alin. (2) din OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza exemple de evenimente ulte­rioare care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, precum diminuareavalorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul de timp dintre data bilantului �i datala care situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere.

Page 372: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Ca atare, in acest caz, Alfa nu va ajusta situatiile financiare ale anului N.

Totu�i, in masura in care considera ea acest eveniment este semnificativ, va trebui sa prezinte in notele explicative la situatiile financiare informatii despre natura eveni­mentului �i o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta.

e) Tn acest caz, la data de 20.02.N+ 1 a pare evenimentul de ca�tigare a procesului,care reflecta o conditie ce exista la data bilantului, respectiv probabilitatea de ca�tigarea procesului. Ca atare, Alfa va ajusta situatiile financiare ale anului N prin majorarea ac­tivului contingent cu 10.000 lei - 7.000 lei= 3.000 lei.

f) Tn acest caz este depa�ita data la care situatiile financlare anuale sunt auto­

rizate pentru emitere. Ca atare, acesta nu reprezinta un eveniment ulterior datei bi­lantului, ci o corectare de erori cantabile aferenta exercitiului precedent.

Pet. 67 al in. (2) din OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:,,Corectarea erorilor semnificative afe­

rente exercifiilor financiare precedente se efectueaza pe sea ma rezultatului reportat ( ... )".

Prin urmare, vom inregistra:

6.200 lei 5.000 lei

1.200 lei

%

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor contabile 4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori 6.200 lei

g) Descoperirea de fraude reprezinta, a�a cum prevede OMFP nr. 1.802/2014, un eve­niment ulterior care conduce la ajustarea situatillor financlare.

Ca atare, Alfa va recunoa�te lipsa marfurilor �i imputarea lor salariatului prin formulele:

lipsa in gestiune:

3.500 lei

imputarea:

4.000 lei

607

Cheltuieli privind marfurile

428

Alte datorii �i creante in legatura

cu personalul

371 Marfuri

758

Alte venituri din exploatare

3.500 lei

4.000 lei

Page 373: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

�i ajustarea TVA (4.000 lei x 24% = 960 lei):

9601ei 635 Cheltuleli cu alte impozite, taxe �i

varsaminte asimilate

= 4426 9601ei TVA deductibila

h) Pet . 73 alin . (2) din OMFP nr. 1.802/201 4 precizeaza exemple de evenimente ulte­rioare care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, printre care �i falimentul

unui client, aparut ulterior datei bilantului.

Tn acest caz, entitatea va majora valoarea ajustarii pentru depreciere cu diferenta de 1.240 lei - 496 lei= 744 lei:

744lei 6814

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile

pentru deprecierea activelor circulante

491

Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti

744lei

i) Tn acest caz este depa�ita data la care sltuatiile financiare anuale sunt autori­

zate pentru emitere. Ca atare, acesta nu reprezinta un eveniment ulte.rior datei bilan­tului �i in consecinta, in data de 20.08.N+ 1, odata cu falimentul debitorului, se va anulaajustarea existenta, tranzaqie care afecteaza exercitiul N+ 1:

1.488 lei 496

Ajustari pentru deprecierea

creantelor -debitori diver�i

7814

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

1.488 lei

Contabilitate de gestiune

:> Clasificarea costurilor

Exemplul ilustrativ 250 --------�

O societate fabrica �i comercializeaza un singur produs. Costurile totale ale perioadei au fast de 31.500 lei, dupa cum urmeaza:

- Materiile prime consumate au fast de 1 1.500 lei;

Page 374: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

- Salariile perioadei au fost de 14.000 lei, din care 8.000 leipentru personalul din produqie, 4.000 lei pentru personaluldin distributie, 2.000 lei pentru personalul administrativ;

- Amortizarea activelor imobilizate a fost de 6.000 lei, din care4.000 lei pentru utilajele folosite in produqie �i 2.000 leipentru activele utilizate in scopuri administrative.

ldentificati costurile de productie pentru stocurile produse �i costurile care nu trebuie incluse in costurile de productie.

Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

u( ... ) Cost de producfie inseamnii preful de achizifie al materiilor prime $i al materialelor consumabile $i alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului in cauzii.

Costul de producfie sau de prelucrare al stocurilor, precum $i costul de producfie al imo­biliziirilor cuprind cheltuielile directe aferente producfiei, $i anume: materiale directe, energie consumatii in scopuri tehnologice, manoperii directii $i alte cheltuieli directe de producfie, costul proiectiirii produselor, precum $i cota cheltuielilor indirecte de producfie a/ocatii in mod rational ea fiind legato de fabricafia acestora. ( ... )" (pet. 8)

,,Exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit, sunt urmiitoarele:

- pierderile de materiale, manopera sau a/te costuri de producfie inregistrate peste li­mitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;

- cheltuielile de depozitare, cu excepfia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare inprocesul de produefie, anterior trecerii intr-o nouii fazii de fabricafie. Cheltuielile dedepozitare se includ in costul de producfie atunci cand sunt necesare pentru a aducestocurile in /ocul $i in starea in care se giisesc;

- regiile (cheltuielile) generate de administratie care nu participii la aducerea stocurilorin forma $i locul final;

regia fixii nealocatii costului, care se recunoa$te drept cheltuialii in perioada in care aapiirut. ( ... )" (pet. 79-(1))

Aceste prevederi sugereaza clasificarea costurilor dupa funqiile entitatii (adiea dife­ritele aspeete ale activitatii unei entitati, reflectate in structura organizatorica). Astfel, eosturile se impart in costuri de aehizitie (aprovizionare), costuri de produqie, costuri de distributie, costuri de administratie.

Prin urmare, costul de productie al stocurilor include:

• Costul materiilor prime= 11.500 lei

• Costul manoperei legate de productie:::;:; 8.000 lei

• Amortizarea aferenta produqiei = 4.000 lei

Total costuri de productie pentru stocuri = 23.500 lei

Page 375: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Costurile care nu sunt incluse in costul stocurilor (costuri in afara produqiei) sunt:

• Costuri de desfacere = 4.000 lei (salarii)

• Costuri de administratie = 2.000 lei (salarii) �I 2.000 lei (amortizari)

Total costuri care nu sunt incluse in costul stocurilor = 8.000 lei

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 251

O societate fabrica doua produse, A �i B. Se cunosc urmatoarele informatii: - Pentru produsul A s-au consumat 200 kg de materie prima,

iar pentru produsul B s-au consumat 300 kg. Un kg de materieprima Costa 5 lei;

- Salariile angajatilor din produqie sunt de 20.000 lei. Angajatiisunt implicati in activitati pentru ambele produse;

- Amortizarea utilajelor folosite in produqie este de 10.000 lei.Utilajele sunt folosite pentru ambele produse.

ldentificati costurile de productie pentru produsele A �i B. Care

dintre aceste costuri sunt directe �i care sunt indirecte?

Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

,,( ... ) Costul de producfie sau de prelucrare al stocurilor, precum �i costul de produqie al

imobiliziirilor cuprind cheltuielile directe aferente producfiei, �; anume: materiale directe,

energie consumatii in scopuri tehnologice, manoperii directii �i alte cheltuieli directe de

produqie, costul proiectiirii produselor, precum �i cota cheltuielilor indirecte de producfie

alocata in mod rational ea fiind legato de fabricafia acestora.

Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ costurile direct legate de unitiifile

produse, cum ar fi costurile cu manopera directa. De asemenea, ele includ �; alocarea

sistematica a regiei fixe �i variabile de producfie generata de transformarea materialelor

in produse finite. ( ... )" (pet. 8)

Aceste prevederi vizeaza clasificarea costurilor in directe �i indirecte. Criteriul este corelatia cu obiectul de calcul al costului (gradul de identificare la nivelul acestuia). Costurile directe sunt cele care se identifica la nivelul obiectului de calcul al costului, in timp ce costurile indirecte sunt aferente mai multor obiecte.

Tn cazul societatii din exemplu:

Page 376: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Costuri directe: costurile cu materia prima, deoarece se pot identifica la nivel de prod us: • Costul materiei prime pentru produsul A = 200 kg x 5 lei/kg = 1.000 lei• Costul materiei prime pentru produsul B = 300 kg x 5 lei/kg = 1.500 lei

Costuri indirecte: salariile (20.000 lei) �i amortizarea (10.000 lei); acestea sunt aferente ambelor produse {obiecte de calcul de cost).

Tn concluzie, cele trei costuri - cu materia prima, cu salariile angajatilor din productie �i cu amortizarea utilajelor - sunt costuri de productie pentru produsele A �i B. 0 parte dintre acestea sunt costuri directe (materia prima), putand fi identificate la nivel de produs. Celelalte sunt costuri indirecte (aferente ambelor produse) �i pentru a calcula costul fiecarui produs va trebui utilizat un mod de repartizare a acestora.

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 2:32 --------�

Societatea Alfa a inregistrat urmatoarele costuri in luna martie: costul materiilor prime folosite in produqie 5.000 lei; costul amortizarii utilajelor folosite in produqie 4.000 lei; costul chiriei spatiului de produqie 2.000 lei.

ldentificati valoarea regiei fixe de productie.

Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

,,( ... ) Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care raman relativ

constante, indiferent de volumul productiei, cum sunt: amortizarea, intretinerea sectiilor �; utilajelor, precum �; costurile cu conducerea �; administrarea secfiilor. Regia variabila de

producfie consta in acele costuri indirecte de producfie care variaza direct proportional

sau aproape direct proportional cu volumul produefiei, cum sunt materialele indirecte �i

forta de munca indirecta. ( ... )" (pet. 8)

Aceste prevederi fac trimitere la clasificarea costurilor dupa comportamentul acestora, adica modul in care evolueaza la modificarea volumului productiei. Tn functie de acest criteriu, costurile se clasifica in costuri variabile �i costuri fixe. Costul variabil este costul care variaza in mod direct proportional in suma totala in functie de modificarile unei masuri de activitate (de obicei, volumul productlei). Costul fix este un cost a carui marime totala nu este afectata {in interiorul intervalului relevant) de modificarea volumului de activitate.

Tn cazul nostru, costul cu materia prima variaza in mod proportional cu modificarile volumului de productie. Este evident ea, daca societatea va produce o cantitate mai mare de produse, va cre�te consumul de materie prima. Costul cu materia prima este un cost direct.

Page 377: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Pe de alta parte, amortizarea utilajelor �i chiria spatiului de productie raman nemodi­ficate la modificarea volumului produqiei (evident, intr-un anumit interval). Acestea sunt costuri fixe de produqie.

in concluzie, regia fixa de produqie este formata in acest exemplu de costurile cu amortizarea �i.chiria.

Regia fixa = 4.000 lei + 2.000 lei = 6.000 lei

Rezolvare:

Exemplul llustrativ 2:3:3

Se cunosc urmatoarele costuri dintr-un atelier: a) Costul cu amortizarea unei ma�ini folosite pentru doua

produse a fost de 17.500 lei in fiecare dintre ultimele doua luni;b) Costul cu materia prima a fost de 30.000 lei in luna trecuta

(s-au prod us 1.500 buc.) �i de 36.000 lei in luna curenta (s-auprodus 1.800 buc.).

Clasificati aceste costuri in directe/indirecte �i variabile/fixe.

a) Amortizarea este un cost indirect, deoarece ma�ina este utilizata pentru doua pro­duse �i costul nu se poate identifica la nivel de produs. Deoarece costul este acela�iindiferent de volumul produqiei, putem spune ea este un cost fix. in concluzie, amorti­zarea este un cost indirect fix.

b) Materia prima este un cost direct deoarece se poate identifica la nivel de produs.Deoarece costul variaza odata cu produqia (producem mai mult, consumam maimulta materie prima) inseamna ea este un cost variabil. in concluzie, materia primaeste un cost direct variabil.

Exemplul ilustrativ 2:34 ----------.

Pentru o firma de produqie se cunosc urmatoarele costuri: costuri variabile 10 lei/buc., costuri fixe 22.000 lei pentru fiecare 3.000 buc. Pretul de vanzare unitar este de 20 lei.

Previzionati costul total �i rezultatul pentru urmatoarele niveluri de activitate:

a) 2.000 buc.;

b) 3.000 buc.;

c) 4.000 buc.;

d) 6.000 buc.;

e) 7.000 buc.

Page 378: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Tinand cont de clasificarea costurilor in funqie de comportament, discutata anterior, se observa urmatoarele:

costurile fixe raman constante pe anumite intervale;

costurile variabile variaza direct proportional cu volumul activitatii.

Prin urmare, in exemplul nostru: - lei -

Elemente 2.000 buc. 3.000buc. 4.000buc. 6.000buc. 7.000 buc.

Vanzari* 40.000 60.000 80.000 120.000 140.000

Costuri variabile** 20.000 30.000 40.000 60.000 70.000

Costuri fixe*** 22.000 22.000 44.000 44.000 66.000

Rezultat -2.000 8.000 -4.000 16.000 4.000

*

** volum produqie x pre� de v�nzare unitar volum produqie x cost variabil unitar

*** Costurile fixe sunt de 22.000 lei pentru fiecare 3.000 buc. (sunt constante in interiorul unorintervale).

Se observa ea rezultatul firmei este influentat de modul in care costurile evolueaza odata cu cre�terea activitatii. Nu neaparat cre�terea volumului activitatii conduce la cre�terea rezultatului, deoarece costurile fixe raman constante numai pe intervale.

:> Pierderile

Exemplul ilu5trativ 255

Tntr-un atelier de mobila se prelucreaza lemn, iar in urma procesului de taiere rezulta pierderi. Tn general, in fiecare dintre lunile ianuarie �i februarie au fost prelucrati 200 m3 de lemn achizitionat, cu un cost total de 200.000 lei (adica 1.000 lei/m3).

Se considera ea un procent de 15% reflecta pierderile normale in procesul de taiere. Situatia pierderilor in cele doua I uni se prezinta astfel: - in luna ianuarie, prin procesul de taiere s-au inregistrat pierderi

de 14%;- in luna februarie s-au inregistrat pierderi de 18%.

Calculati costul lemnului care afecteaza costul produselor finite (costul mobilei) in cele doua luni �i discutati tratamentul aferent pierderilor.

1111

Page 379: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

Rezolvare:

Legat de pierderi, OMFP nr. 1.802/2014 arata:

,,Exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit, sunt urmatoarele:

pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste li­mitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei; ( ... )" (pet. 79-(1))

Pierderile pot avea diferite cauze: pot rezulta din procesul de produqie in sine (de

exemplu, pierderi rezultate in urma procesului de taiere a materialelor, prin evaporare sau topire) sau pot rezulta in urma utilizarii gre�ite a materiilor prime, din cauza pro­blemelor de calitate sau a erorilor umane. Astfel, pierderile reprezinta resurse consu­

mate care nu se regasesc insa in produsul final.

Tn functie de natura pierderilor, acestea pot fi:

• pierderi normale - sunt inerente procesului de productie, prin urmare, sunt inevita­bile �i nu pot fi controlate;

• pierderi anormale - sunt date de utilizarea necorespunzatoare a ma�inilor, a mate­

rialelor sau provin din probleme de calitate, prin urmare, sunt evitabile �i pot ficontrol ate.

Pierderile normale afecteaza costul stocurilor, iar cele anormale sunt cheltuieli ale perioadei.

Tn luna ianuarie, pierderile inregistrate sunt normale (procentul de 14% este inferior celui de 15% considerat limita normala maxima) �i, prin urmare, intreaga valoare a cos­

tului lemnului achizitionat (200.000 lei, adica inclusiv costul aferent pierderilor) afec­teaza costul produselor finite obtinute.

Tn luna februarie, in sensul prevederilor din OMFP nr. 1.802/2014, procentul de 15% este acceptat ea limita normala admisa, iar pierderile suplimentare (pana la 18%) nu pot fi incluse in costul stocurilor. Se inregistreaza pierderi de 200 m3 x 18% = 36 m3

, din

care:

• pierderi normale = 200 m3 x 15% = 30 m3

• pierderi anormale = 6 m3

Costul pierderilor anormale se exclude din costul produselor finite. Prin urmare, costul lemnului care va afecta costul mobilei este: 200.000 lei - 1.000 lei/m3 x 6 m3

= 194.000 lei. Pierderile anormale (6.000 lei) vor afecta cheltuielile perioadei.

Ill

Page 380: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

:> Produqia 1n curs de executie

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 2:36 ------------,

Societatea Moblux se ocupa cu produqia de mobila la comanda. Jn luna martie s-a lucrat la doua comenzi: X45 �i X46. Comanda

X45 a fost finalizata �i a necesitat costuri de productie de 12.400 lei.

Comanda X46 nu a parcurs toate etapele de produqie. Costurile cu aceasta comanda au fost de 4.500 lei in luna martie.

Analizati cum afecteaza cele doua comenzi valoarea stocurilor

societatii Moblux.

Uneori, in cursul unei perioade, sunt finalizate toate produsele care au inceput sa fie

fabricate. Alteori insa, acestea tree numai prin anumite etape de produqie pana la sfar­

�itul perioadei. Aceasta reprezinta produqia in curs de executie. OMFP nr. 1.802/2014

define�te astfel productia in curs de executie:

,,f n cadrul stocurilor se cuprind: ( ... )

h) producfia in curs de execufie, reprezentand producfia care nu a trecut prin toate fazele

(stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum �; produsele nesupuse

probe/or �; recepfiei tehnice sau necompletate in intregime. in cadrul produCfiei in curs

de execufie se cuprind, de asemenea, serviciile �; studiile in curs de execufie sau neter­

minate." (pet. 276-(1))

De asemenea, se arata ea:

,,Valdarea produselor �i serviciilor in curs de execufie se determina prin inventarierea pro­ducfiei neterminate la sfar�itu/ perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului

de finalizare sau a stadiult1i de efectuare a operafiilor tehnologice �i evaluarea acesteia la

costurile de produqie." (pet. 288)

Jn cazul nostru, comanda X45 este terminata, deci reprezinta un produs finit, iar co­

manda X46 reprezinta productie in curs de executie. Comenzile permit utilizarea de fi�e pentru calculul costului, iar fi�a costului produqiei in curs de executie cuprinde

costurile acumulate pana in acel moment. Jn concluzie, valoarea stocurilor societatii

Moblux cuprinde atat valoarea comenzii X45 ea produs finit, cat �i valoarea comenzii X46 ea produqie in curs de executie.

Ill

Page 381: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

Exemplul ilustrativ 2'37 --------�

Tntr-un atelier se produc fete de masa brodate. Tntr-o luna au fost lansate in fabricatie 10.000 de fete de masa. Materia prima (materialul) a fost taiata; costul pentru o fata de masa este de 10 lei. Restul costurilor sunt legate de tivirea �i brodarea fetelor de masa. La sfar�itul perioadei, 8.000 de fete de masa au fost terminate, iar restul de 2.000 au fost lucrate in proportie de 50%. Costurile de produqie ale perioadei (cu exceptia materiei prime) au fost de 108.000 lei.

Calculati costul productiei in curs de executie �i costul produselor finite.

Tn ceea ce prive�te determinarea costului produqiei in curs de executie, OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Valoarea produselor �; serviciilor in curs de execufie se determina prin inventarlerea pro­duqiei neterminate la sfdr�itul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sou a stadiului de efectuare a operafiilor tehnologice �; evaluarea acesteia la costurile de produqie." (pet. 288)

Tn exemplul nostru, prin urmarirea stocurilor �i prin inventariere se observa ea 8.000 de fete de masa au fast finalizate, iar 2.000 nu au parcurs toate etapele, deci reprezinta productie in curs de executie. Prin constatarea gradului de finalizare s-a determinat un grad de finisare de 50%.

Costul productiei in curs de executie cuprinde costul materiei prime (deoarece aceasta este incorporata inca de la inceput) �i celelalte costuri de productie in functie de gradul de incorporare a acestora. Aprecierea gradului de finisare a produqiei in curs presupune estimarea gradului de avansare, iarin cazul productiei in cantitati mari, care trece prin faze uniforme de productie, conduce la utilizarea procedeului echivalarii.

Deoarece o fata de masa aflata in curs de executie are un grad de finisare de 50%, in locul a doua fete de masa in curs de executie, firma ar fi putut obtine una singura ea prod us fin it; deci cele 2.000 buc. aflate in curs de executie sunt echivalente cu 1.000 de produse finite. Firma ar fi obtinut 8.000 + 1.000 = 9.000 produse finite.

Cost de prelucrare unitar = 108.000 lei I 9.000 buc. = 12 lei/buc.

Costul unei fete de masa (produs fin it)= 10 lei (materie prima) + 12 lei (prelucrare) = 22 lei

Cost total produse finite= 22 lei/buc. x 8.000 buc. = 176.000 lei

Costul unei fete de masa neterminate (prod us in curs de executie) = 1 O lei (materie prima) + 12 lei x 50% (prelucrare) = 16 lei

Cost total produqie in curs de executie = 16 lei x 2.000 buc. = 32.000 lei

Page 382: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

:> Repartizarea costurilor indirecte

Rezolvare:

Exemplul ilu5trativ 2:38 -----------.

O firma produce �i vinde doua produse, Pl �i P2. Se cunosc urmatoarele informatii pentru luna decembrie:

lnformatii P1 P2

Cantitate produsa 1.000 buc. 500 buc.

Cost unitar cu materia prima 8 lei 10 lei

Salariatii �i utilajele lucreaza pentru ambele produse. Costurile cu salariile �i amortizarile pentru aceasta luna au fost de 30.000 lei.

ldentifica11 costurile directe �i indirecte �i calculali costul

de produc1ie pentru P1 �I P2 dadi se repartizeaza costurile

indlrecte in func11e de cantltatea produsa.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, costul de Rroductie cuprinde ,,( ... ) cota cheltuielilorindirecte de produqie alocata in mod rational ea fiind legato de fabricafia acestora ( ... )" (pet. 8).

,,( ... ) Tn costul de producfie al bunului se include o proporfie rezonabila din cheltuielile de regie fixe sou varlabile atribuibile indirect bunului in cauza, in masura in care acestea se refera la perioada de producfie. lnc/uderea in costul stocurilor a regii/or generale poate fi adecvata in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in locul $i forma dorite. ( ... )" (pet. 8)

Aceste prevederi se regasesc �i in OMFP nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea �i conducerea contabilitatii de gestiu­ne, care mai explica in plus �i ea ,,( ... ) atunci cand costurile de producfie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru fiecare prod us tn pa rte, acestea se aloca pe baza unor pro­cedee rationale aplicate cu consecventa ( ... )" (pet. 2.3).

Tn exemplul nostru, costul cu materia prima este un cost direct, iar costurile cu salariile �i amortizarile sunt costuri indirecte. Costurile indirecte se repartizeaza pe produs in functie de cantitatea produsa. Tn total s-au produs 1.500 buc. Costurile indirecte totale sunt de 30.000 lei. Prin urmare, pentru fiecare unitate din cantitatea produsa se repartizeaza costuri indirecte de 30.000 lei I 1.500 buc. = 20 lei/buc.

Costul de productie se calculeaza adunand costurile directe �i costurile indirecte:

Page 383: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

P1 P2

Costuri directe 1.000 buc. x 8 lei/buc. SOO buc. x 1 O lei/buc. = 8.000 lei = 5.000 lei

Costuri indirecte 1.000 buc. x 20 lei/buc. 500 buc. x 20 lei/buc. = 20.000 lei = 10.000 lei

Cost de productie 28.000 lei 15.000 lei

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 2:39--------�

Societatea Ferexport se ocupa cu produqia unor piese din fier care sunt vandute constructorilor de ma�lni. f n luna iunie, societatea a produs doua tipuri de piese, Pl (500 buc.) �i P2 (1.000 buc.), conform descrierii �i costurilor prezentate mai jos: - fierul se achizitioneaza in bucati standard - s-au achizitionat

1.800 buc. la un pret de achizitie de 1 leu/buc.; fiecarepiesa produsa este realizata dintr-o bucata standard defier;costurile legate de achizitii au fost de 360 lei; in stocexista la inceputul lunii 200 buc. la un cost de achizitiede 1,3 lei/buc.; pentru evaluarea stocului defier seutilize�za metoda LIFO;

- bucatile defier se prelucreaza intr-un atelier - costurileatelierului (salarii, amortizari, energie) au fost de 3.000 lei �ise repartizeaza in funqie de timpul de lucru (2 ore pentruo bucata din P1 �i o ora pentru o bucata din P2).

Calculati costul de productie total �I unitar pentru cele doua tipuri de piese.

Prevederile generale pe baza carora vom determina costul de produqie sunt urma­toarele (OMFP nr. 1.802/2014):

,,( ... ) Cost deprodue{ie inseamna preful de achizifie al materiilor prime $i al materialelor

consumabi/e $i alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului in cauza.

Costul de producfie sou de prelucrare al stocurilor, precum $i costul de producfie al imo­

bilizarilor cuprind cheltuieli/e directe aferente producfiei, $i anume: materiale directe,

energie consumata in scopuri tehnologice, manopera dlrecta $i alte cheltuieli directe de

producfie, costul proiectarii produselor, precum $i cota cheltuieli/or indirecte de producfie

alocata in mod rational ea fiind legato de fabricafia acestora. ( ... )" (pet. 8)

Ill

Page 384: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Pe baza acestor prevederi deducem urmatoarele: - costul de productie cuprinde costurile directe de produqie $i costurile indirecte

de productie (repartizate);- calculul costului de produqie urmare$te fluxul activitatii - costul cuprinde costul

de achizitie al materiilor prime, la care se adauga costurile procesului de produqie.

Calculul costului de achizitie se realizeaza pentru materiile prime achizitionate $i cu­prinde pretul de achizitie al materiel prime, la care se adauga costurile de aproviziona­re. Materia prima achizitionata in acest exemplu este fierul (achizitionat in bucati). La pretul de achizitie de 1 leu/buc. se adauga costurile de achizitie, care sunt de 360 lei, ceea ce inseamna 360 lei I 1.800 buc. achizitionate = 0,2 lei/buc.

Prin urmare, costul de achizitie al unei bucati achizitionate este:

1 leu (pret de achizitie) + 0,2 lei (costuri de aprovizionare) = 1,2 lei

Costul de productie este afectat cu costul materiei prime consumate, ceea ce presupune intocmirea fi�ei de stoc pentru materia prima. Dupa achizitie, in stoc se afla 200 buc. x 1,3 lei din luna anterioara $i cele 1.800 buc. x 1,2 lei achizitionate in aceasta luna. Noi trebuie sa calculam costul celor 1.500 buc. consumate pentru a produce cele 1.500 de piese. Prin urmare, se intocme$te fi$a de stoc pentru materia prima (metoda LIFO):

Data lntriri leJirl Stoc

Cant. Cost Valoare Cant. Cost Valoare Cant. Cost Valoare (buc.) (lei) (lei) (buc.) (lei) (lei) (buc.) (lei) (lei)

1 iunie 200 1,3 =260

Achizitie 1.800 1,2 = 2. 160 - - - 200 1,3 =260

+1.800 1,2 + 2. 160

= 2.420

Consum - - - 1.500 1,2 = 1.800 200 1,3 =260

+300 1,2 +360

=620

Din fi$a de stoc observam ea s-au consumat 1.500 buc. (din care 500 buc. pentru Pl $i 1.000 buc. pentru P2) la un cost de 1,2 lei/buc.

Calculul costului de produqie se realizeaza pentru produsele finite obtinute in cursul perioadei. Costul de productie este format din costuri directe de productie (inclusiv costul materiei prime determinat in etapa anterioara) $i costuri indirecte de productie (salarii, amortizari, energie, intretinere etc.). Costurile de productie cuprind toate costurile angajate pentru a transforma materiile prime in produse finite. Costul pro­dusului finit cuprinde costul tuturor resurselor consumate inainte ea produsul finit sa fie stocat ea atare.

Repartizarea costurilor indirecte se realizeaza in funqie de timpul de lucru. S-au lu­crat: 2 ore/buc. x 500 buc. (Pl) + 1 ora/buc. x 1.000 buc. (P2), adica 1.000 ore (Pl) +

Ill

Page 385: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

1.000 ore (P2), ceea ce presupune un total de 2.000 ore. Costurile indirecte totale

sunt de 3.000 lei. Prin urmare, unui produs i se repartizeaza pentru fiecare ora lucrata

un cost indirect de 3.000 lei I 2.000 ore= 1,5 lei.

Costul de produqie se calculeaza adunand costurile directe �i costurile lndirecte:

P1 (500 buc.) P2 (1.000 buc.)

Costuri directe (materia 500 buc. x 1,2 lei/buc. 1.000 buc. x 1,2 lei/buc.

prima) =600 leL = 1.200 lei

Costuri indirecte 1.000 ore x 1,5 lei/ora 1.000 ore x 1,5 lei/ora = 1.500 lei = 1.500 lei

Cost de productie 2.100 lei 2.700 lei

Cost de produqie unitar 2.100 lei I 500 buc. 2.700 lei I 1.000 buc.

= 4,2 lei/buc. = 2,7 lei/buc.

Exemplul ilu5trativ 240

O societate fabrica doua produse, Pl �i P2, fiind impartita in trei

departamente: productie, distributie �i administratie. Se cunosc

urmatoarele informatii:

- materia prima consumata a costat 1.000 lei (500 kg x 2 lei/kg);- costul ambalajelor a fost de 200 lei (200 buc. x 1 leu/buc., adica

1 leu pentru fiecare produs vandut). Produsele sunt ambalate

in momentul vanzarii;

costul salariilor a fost de 1.900 lei - din care 1.400 lei pentru

personalul productiv, 200 lei pentru salariatii de la distributie �i

300 lei pentru administratie;- amortizarea a fost de 1.500 lei - din care 1.000 lei pentru

utilajele �i spatiul implicate in productie, 400 lei pentru

mijloacele de transport ale distributiei �i 100 lei pentru spatiul

destinat administratiei.

Salariatii, ma�inile �i spatiul sunt comune pentru ambele produse;

costul lor se repartizeaza in funqie de cantitatile produse (pentru

costul de produqie).

P1 P2

Materie prima consumata 1 kg/buc. 2 kg/buc.

Cantitate produsa 100 buc. 200 buc.

Cantitate vanduta 75 buc. 125 buc.

Page 386: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

a) ldentificati care sunt costurile care afecteaza costul de

productie;

b) Calculati costul de productie pentru P1 �i P2.

a) f n exemplul nostru, costurile de produqie sunt formate din:

materia prima consumata - care este un cost direct (1.000 lei);- salarii (1.400 lei) �i amortizari (1.000 lei) aferente productiei - acestea sunt costuri

indirecte care vor fi repartizate fiecarui produs.

Costurile in afara produqiei sunt: ambalajele (200 lei), salariile �i amortizarea aferente distributiei �i administratiei (1.000 lei in total).

b) Calculul costului de productie presupune insumarea costurilor directe �i indirecte.Pentru a determina costurile indirecte pentru fiecare produs se recurge la repartizareaacestora pe baza unui criteriu (in cazul nostru, cantitatea produsa).

f n total au fost prod use 100 buc. (P1) + 200 buc. (P2) = 300 buc. Costurile indirecte de produqie sunt de 2.400 lei. Prin urmare, fiecarei unitatl prod use i se repartizeaza 2.400 lei / 300 buc. = 8 lei costuri indirecte.

Calculul costului de productie:

P1 (100 buc.) P2 (200 buc.)

Costuri directe (materia prima) 100 buc. x 1 kg/buc. 200 buc. x 2 kg/buc. x 2 lei/kg = 200 lei x 2 lei/kg = 800 lei

Costuri indirecte 800 lei 1.600 lei

Cost de productie 1.000 lei 2.400 lei

Cost de productie unitar 1.000 lei / 100 buc. 2.400 lei I 200 buc. = 10 lei/buc. = 12 lei/buc.

Exemplul ilu5trativ 241

Pentru un cabinet de audit �i expertiza contabila se cunosc urmatoarele informatii pentru primul trimestru: - au fost prestate urmatoarele servicii: auditarea situatiilor

financiare ale societatii Alfa (A), prestarea de servicii deexpertiza contabila la societatea Beta (E) �i prestarea de serviciide consultanta la societatea Gama (C);

- s-au lucrat 200 de ore pentru A, 50 de ore pentru E �i 100 deore pentru C. Costul mediu al orei de lucru este de 150 lei;

Ill

Page 387: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Rezolvare:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

- costurile firmei (atragerea clientilor, formarea angajatilor,deplasari, utilitati etc.) au fost de 35.000 lei �i se repartizeaza infunqie de numarul de ore lucrate.

Calculati costul celor trei comenzi.

Costul serviciilor (comenzilor) este format din costuri directe (salarii) �i costuri in­directe.

Repartizarea costurilor indirecte se realizeaza in funqie de numarul de ore lucrate. S-au lucrat in total 200 ore (A)+ 50 ore (E) + 100 ore(()== 350 ore. Costurile indirecte sunt de 35.000 lei. Prin urmare, pentru fiecare ora lucrata i se repartizeata fiecarei comenzi un cost indirect de 35.000 lei I 350 ore= 100 lei.

Costurile indirecte se repartizeaza astfel:

Comanda A: 200 ore x 100 lei/ora = 20.000 lei

Comanda E: 50 ore x 100 lei/ora = 5.000 lei

Comanda C: 100 ore x 100 lei/ora = 10.000 lei

Costul serviciilor se calculeaza astfel:

A {audit) E {expertiza)

Costuri directe 200 ore x 150 lei/ora so ore x 150 lei/ora = 30.000 lei = 7.500 lei

Costuri 20.000 lei 5.000 lei indirecte

Cost complet SO.OOO lei 12.500 lei

:> lmputarea ra1ionala

Exemplul ilu5trativ 242

C {consultanta)

1 oo ore x 150 lei/ora = 15.000 lei

10.000 lei

25.000 lei

Tn atelierul de produqie al unei entitati s-au inregistrat urmatoarele costuri in luna martie: costuri cu materia prima 20.000 lei, costuri variabile cu salariile 5.000 lei, costuri cu amortizarile 10.000 lei. Capacitatea de produqie a atelierului este de 1.000 buc./luna. Tn luna martie au fost produse 800 buc.

Determinati valoarea costurilor de productie .

Page 388: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

,,( ... ) Regia fixd de producfie constd in acele costuri indirecte de producfie care rdman relativ constante, indiferent de volumul producfiei, cum sunt: amortizarea, intrefinerea secfiilor �; utilajelor, precum �; costurile cu conducerea �; administrarea secfiilor. ( ... )

Alocarea regiei fixe de.producfie asupra costurilor de conversie se face pe baza capaci­tdfii normale a instalafiilor de producfie. Nivelul real de producfie poate fi folosit dacd se considerd cd acesta aproximeazd capacitatea normald. Valoarea che/tuielilor cu regia fixd a/ocate fiecdrei unitdfi de producfie nu se majoreazd ea urmare a obfinerii unei pro­ducfii scdzute sau a neutilizdrii unor echipamente. Cheltuielile de regie nealocate sunt recunoscute drept cheltuiald in perioada in care sunt suportate. in perloadele in care se inregistreazd o produefie neobi�nuit de mare, valoarea cheltuielilor cu regia fixd alocate fieciirei unitiifi de produefie este diminuatii, astfel incat stocurile sii nu fie evaluate la o valoare mai mare decat costul /or. ( ... )" (pet. 8)

,,Capacitatea norma/d de producfie reprezintii producfia estimat a fi obfinutii, in me­die, de-a lungul unui anumit numdr de perioade, in condifii norinale, avand in vedere �; pierderea de capacitate rezultatd din intrefinerea planificatd a echipamentului." (pet. 79-(2))

Principiul imputarii rationale este urmatorul: deoarece costurile indirecte fixe sunt acelea�i indiferent de volumul productiei, imputarea acestora pe produs trebuie sa se realizeze in functie de gradul de utilizare a capacitatii de produqie. Acest grad se calculeaza ea raport intre capacitatea reala (capacitatea utilizata) �i capacitatea nor­mala. Deci in costul produselor se includ costurile indirecte fixe aferente gradului de utilizare a capacitatii de produqie.

Prin urmare, in cazul nostru, costurile indirecte fixe sunt imputate in funqie de gradul de utilizare a capacitatii de productie. Tn cazul in care se produc 800 buc., capacitatea de produqie este utilizata in proportie de 80% (800 buc. I 1.000 buc.), ceea ce inseamna ea doar 80% din aceste costuri vor afecta costul produsului. Partea corespunzatoare celor 20% reprezinta costul subactivitatii, care nu este un cost al produsului, ci un cost al perioadei.

A�adar, costurile indirecte fixe de 10.000 lei:

afecteaza costul produqiei in funqie de gradul de utilizare a capacitatii de pro­duqie, adica 10.000 lei x 80% = 8.000 lei;

- afecteaza costul perioadei cu partea aferenta gradului de neutilizare a capacitatiide productie, adica 10.000 lei x 20% = 2.000 lei.

Tn concluzie, costurile de produqie includ: costurile directe (20.000 lei materia primal, costurile indirecte variabile (5.000 lei salariile) �i cota-parte din costurile indirecte fixe aferenta gradului de utilizare a capacitatii de produqie (8.000 lei), obtinandu-se un total de 33.000 lei.

Page 389: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

:> Sistemul conturilor de gestiune

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 245

O societate are in contabilitatea financiara ch�ltuieli cu salariile de 19.500 lei, dir:i care: - 3.000 lei sunt salarii directe pentru produsul A;

4.000 lei sunt salarii directe pentru produsul B;- 8.000 lei sunt salarii indirecte, aferente departamentului de

productie;- 2.000 lei sunt salariile angajatilor de la distributie;- 2.500 lei sunt salariile angajatilor din administratie.

a) Care sunt prevederile din OMFP nr. 1.826/2003 �i din OMFPnr. 1.802/2014 privind utilizarea conturilor de gestiune?

b) Care ar fi conturile cu ajutorul carora entitatea ar urmari

salariile in contabilitatea de gestiune?

a) f n OMFP nr. 1.826/2003 se precizeaza urmatoarele reguli legate de sistemul con­turilor de gestiune:

,,( ... ) Contabilitatea de gestiune se organizeaza de administratorul persoanei juridice fie

utilizand conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabllitatea financiara, fie

cu ajutorul evidenfei tehnico-operative proprii.

Fo/osirea conturilor cantabile, precum �; simbolizarea acestora se efectueaza astfel incat

sistemul de stocare �; de accesare a informafiilor obfinute sa fie flexibil �; sa permita o gama

larga de opfiuni. Lista conturilor de gestiune este adaptata in functie de scopurile urmarite,

respectiv: evidentierea fluxului costurilor, determinarea costurilor aferente stocurilor, de­

terminarea veniturilor �; a rezultatelor fn functie de activitatea care le genereaza, efectua­

rea de previziuni etc. ( ... )" (pet. 1)

Prin urmare, utilizarea conturilor nu este obligatorie. Folosirea lor de catre entitati are la baza decizii legate de organizarea sistemului contabil �i de utilizarea informatiei.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede urmatoarele conturi in clasa 9 ,,Conturi de gestiun-e":

90. DECONTARI INTERNE

901. Decontari interne privind ch�ltuielile

902. Decontari interne privind produqia obtinuta

903. Decontari interne privind diferentele de pret

Ill

Page 390: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

92. CONTURI DE CALCULATIE

921. Cheltuielile activitatii de baza

922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

923. Cheltuieli indirecte de productie

924. Cheltuieli generale de administratie

925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCTIEI

931. Costul produqiei obtinute

933. Costul produqiei in curs de executie

OMFP nr. 1.802/2014 nu prevede regulile de funqionare a acestor conturi.

b) Daca firma ar opta pentru utilizarea sistemului conturilor de gestiune, tinand contde modul in care acestea funqioneaza in practica de specialitate, urmarirea costurilor

cu salariile s-ar realiza astfel:

Preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiara se realizeaza cu ajutorul contului

901 ,,Decontari interne privind cheltuielile'; care se crediteaza, iar inregistrarea pe

destinatii se realizeaza prin debitarea conturilor din grupa 92 ,,Conturi de calculatie":

19.500 lei % 901 19.500 lei

3.000 lei 921/A Decontari interne

Cheltuielile privind cheltuielile

activitatii de baza

4.000 lei 921/B

Cheltuielile activitatii de baza

8.000 lei 923

Cheltuieli indirecte

de produqie

2.500 lei 924

Cheltuieli generale

de administratie

2.000 lei 925

Cheltuieli

de desfacere

Dupa colectarea cheltuielilor pe destinatii se repartizeaza costurile indirecte, in cazul nostru salariile, prin creditarea contului 923 ,,Cheltuieli indirecte de productie" �i prin

debitarea contului 921 ,,Cheltuielile activitatii de baza'; cu analitice pe produse. Dupa

aceasta operatie contul 923 se soldeaza.

Ill

Page 391: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Costurile de distributie �i administratie sunt costuri ale perioadei, care se inchld prin debitarea in contrapartida a conturilor de decontari interne.

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 244 ----------.

Societatea Alfa obtine intr-o luna produse finite evaluate la costul standard de 18.000 lei. La sfar�itul lunii se determina costul real de 19.000 lei.

Aratati cum se reflecta aceste operatii in contabilitatea

financiara �i in contabilitatea de gestlune (in cazul utillzarii

sistemului conturilor de gestiune).

Pe baza practicilor existente, succesiunea de etape pentru calculul costului �i modul de funqionare a conturilor sunt urmatoarele:

a) In cursul lunii se inregistreaza obtinerea produqiei finite evaluate la cost standard:

18.000 lei 931

Costul productiei obtinute

= 902

Decontari interne privind produqia

obtinuta

18.000 lei

b) Simultan cu aceasta inregistrare, in contabilitatea financiara se contabilizeaza:

18.000 lei 345

Produse finite 711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

18.000 lei

c) La sfar�itul perioadei se calculeaza costul efectiv, se determina abaterile �i apoi sejustifica cheltuielile. Tnregistrarea costului efectiv se realizeaza astfel:

19.000 lei 902

Decontari interne privind produqia

obtinuta

921

Cheltuielile activitatii de baza

19.000 lei

d) Costul real este de 19.000 lei, deci abaterea de 1.000 lei este nefavorabila. Tnregis­trarea abaterilor de la costul standard se realizeaza astfel:

Page 392: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

1.000 lei 903 Decontarl interne privind diferentele

de pret

= 902 Decontari interne privind produqia

obtinuta

1.000 lei

e) Tn contabilitatea financiara, abaterea se contabilizeaza astfel:

1.000 lei

Rezolvare:

348 Diferente de pret

la produse

Exemplul ilustrativ 245

711

Venituri aferente costurilor stocurilor

de produse

1.000 lei

Pentru o societate, costul suportat in cursul lunii pentru produsul P este de 15.000 lei. La sfar�itul lunii se determina prin inventariere valoarea productiei in curs de executie, �i anume 2.500 lei.

a) ldentificati conturile care ar putea fi utilizate in contabilitatea de gestiune pentru urmarirea costurilorproduselor finite �i ale produselor in curs de executie;

b) lnregistrati in contabilitatea financiara �i in contabilitatea degestiune obtinerea productiei in curs de executie.

a) Conturile utilizate sunt:- Contul 921 ,,Cheltuielile activitatii de baza" se debiteaza in cursul lunii cu costurile

directe pe obiecte de cost (se utilizeaza analitice) �i cu costurile indirecte de pro­duqie repartizate obiectelor de cost, iar la sfar�itul lunii se crediteaza la decontareacostului efectiv aferent productiei finite (in contrapartida contului 902) �i produqieiin curs de executie (in contrapartida contului 933).

- Contul 931 ,,Costul productiei obtinute" urmare�te produqia finita. Se debiteazain cursul lunii la obtinerea produqiei la cost standard (in contrapartida contului902) �i se crediteaza la sfar�itul lunii la obtinerea costului efectiv (in contrapartidacontului 901 ).

- Contul 933 ,,Costul produqiei in curs de executie" urmare�te produqia in curs deexecutie. Se debiteaza la sfar�itul lunii cu valoarea produqiei in curs de executie(in contrapartida contului 921) �i se crediteaza la sfar�itul lunii la justificarea chel­tuielilor (in contrapartida contului 901 ).

Page 393: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

b) La sfar�itul perioadei, contul 921/P ,,Cheltuielile activitatii de baza. Produs P" are

soldul debitor de 15.000 lei. La obtinerea productiei in curs de executie {valoare deter­

minata prin procedeele descrise mai sus) se contabilizeaza creditarea contului 921/P,

astfel incat suma ramasa este costul produselor finite:

2.500 lei 933/P

Costul productiei

in curs de executie

921/P

Cheltuielile

activitatii de baza

2.500 lei

simultan, productia in curs de executie se inregistreaza �i in contabilitatea finan­

ciara:

2.500 lei 331

Produse in curs

de executie

711

Venituri aferente

costurilor stocurilor

de produse

2.500 lei

:> Raportarea interna a informatiei din contabilitatea de gestiune

Ill

Exemplul ilustrativ 246 --------�

Pentru unul dintre produsele societatii Alfa {pentru care nu exista

stoc de produse finite la inceputul sau la sfar�itul perioadei) se

cunosc urmatoarele informatii:

- venituri din vanzari 10.000 lei;

cost de productie 6.000 lei;- cost de distributie 2.000 lei;

- cost de administratie 1.000 lei.

a) Explicati in ce masura se poate dezvolta in cadrul sistemului

de contabilitate de gestiune un mod de raportare a

informatiei privind produsul;

b) Aratati, pe baza datelor disponibile, ce informatii ar putea fi

incluse in rapoartele interne;

c) Dati exemple de doua tipuri de decizii pentru care

informatiile ar putea fi utile; dati exemple �i de alte

informatii care ar putea fi furnizate in rapoartele interne in

fiecare caz.

Page 394: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

a) Spre deosebire de contabilitatea financiara, care este normalizata, contabilitateade gestiune presupune flexibilitate in organizare. Deoarece scopul contabilitatii degestiune este de a sustine aqiunile managerilor �i procesul de luare a deciziilor, in re­glementarile contabile (OMFP nr. 1.802/2014 �i OMFP nr. 1.826/2003) prevederile exis­tente se refera in principal la calculul costului de produqie, informatie utilizata �i laevaluarea in contabilitatea financiara ..

Firmele sunt incurajate insa (inclusiv prin OMFP nr. 1.826/2003) sa intocmeasca bugete �i sa utilizeze instrumente care sa permita masurarea �i managementul performantei. in acest sens, se realizeaza rapoarte interne destinate managerilor, care cuprind in­formatii din mai multe surse (aceste rapoarte interne numindu-se uneori tablouri de bord). in acest sens, in OMFP nr. 1.826/2003 se arata:

,,( ... ) Contabilitatea de gestiune furnlzeaza lnformatii necesare elaboriirii de rapoarte

$i analize interne utilizate de managementul unitiifii in luarea deciziilor. Cerinfele de prezentare $i analizii a informatiilor oferite de contabilitatea de gestlune nu sunt /imitative. La organizarea contabilitatii de gestiune se va urmari ea informatiile obfinute sa satisfaca

atat necesitiitile de informare existente, cat $i pe cele in continua schimbare. ( ... )" (pet. 1)

Prin urmare, este indicat ea firmele sa implementeze �i sa utilizeze sisteme de raportare interna, in functie de nevoile lor informationale.

b) Pe baza datelor disponibile, contabilul de gestiune poate include in raportul catremanageri informatii precum:- rentabilitatea produsului (rezultat (marja produsului) = 1.000 lei, rentabilitate 10%);- structura costului (ponderea componentelor costului in costul total);- ponderea elementelor de cost �i rezultat in cifra de afaceri.

Aceste informatii pot fi prezentate astfel:

lnformaJii ExerciJlul N Structura %in CA

(lei) costului

(%)

Venituri din vanzari 10.000 100

Cost de productie 6.000 66,67

Cost de distributie 2.000 22,22

Cost de administratie 1.000 11, 11

Cost complet 9.000 100,00

Rezultat 1.000

Rentabilitate 10%

c) lnformatiile despre costurile produsului sunt utile pentru decizii precum:- fixarea sau modificarea pretului de vanzare;

60

20

10

90

10

Page 395: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

- analiza costului �i identificarea unor solutii de reducere;- stabilirea cantitatilor care vor fi produse in vederea vanzarii pentru perioadele ur-

matoare.

Pentru fiecare dintre aceste decizii pot fi furnizate informatii suplimentare din contabi­litatea de gestiune sau din alte surse: - pentru gestionarea pretului de vanzare - aceasta depinde de masura in care firma

poate influenta pretul de vanzare {tipul produsulul, tipul de concurenta de pepiata). Tn mod normal, pot fi prezentate informatii despre preturile concurentilorpentru produse similare �i despre elasticitatea cererii in functie de pret;

pentru analiza costului �i identificarea unor solutii de reducere a acestuia pot fi furni­zate informatii suplimentare despre componenta costurilor, in special pentru a sta­bili costurile acelor activitati care nu adauga valoare {stocare, intarzieri etc.);

- pentru previzionarea cantitatilor �i rezultatelor viitoare sunt necesare cunoa�tereacomportamentului costurilor {componenta variabila �i componenta fixa), precum

. �i informatii despre piata {cererea) ..

1.2. Cerinte suplimentare pentru categoria experti contabili

Contabilitate Ji raportare financiara conforme reglementarilor nafionale

Contabilitatea �i raportarea financiarii a entitiififor economice

:> Situatii financiare individuale

Exemplul ilu5trativ 24 7

La inceputul anului N, societatea comerciala Alfa achizitioneaza 70% din societatea Beta, platind suma de 400.000 lei. Bilantul societatii Beta la data achizitiei se prezinta astfel:

Bilantul societitii Beta

- lei -

Elemente Sume

Program informatic 20.000

Licente 30.000

Terenuri 300.000

Construqii 200.000

Utilaje 100.000

Page 396: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

Rezolvare:

Elemente Sume

Marfuri SO.OOO

Creante 20.000

Disponibilitati 60.000

Total active 780.000

imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 250.000

Datorii comerciale SO.OOO

Datorii salariale 20.000

Datorii sociale 5.000

Total datorii 325.000

Capital social 370.000

Prime de capital 20.000

Rezerve 30.000

Rezultatul exercitiului 35.000

Total capitaluri proprii 455.000

La data achizitiei, valorile juste corespundeau cu valorile istorice la majoritatea elementelor, cu exceptia urmatoarelor: terenuri 350.000 lei, utilaje 120.000 lei �i marfuri 40.000 lei. Consideram ea la sfar�itul anului N valoarea de inventar a fondului comercial stabilita de comisia de inventariere a fost de 30.000 lei.

a) Calculati marimea fondului comercial;

b) Contabilizati fondul comercial;

c) Contabilizati amortizarea anuala a fondului comercial peperioada maxima specificata de OMFP nr. 1.802/2014;

d) Contabilizati deprecierea fondului comercial.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Fondul comercial se recunoa$te, <;le regu/Q, la consolidare $i reprezintQ diferenta dintre costul de achizitie $i valoarea justQ la data tranzactiei, a pQrfii din activele nete achizi­tionate de CQtre o entitate." (pet. 178)

,,in cazul in care fondu/ comercial este tratat ea un activ, aces ta se amortizeazQ, de regu/Q, in cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Totu$i, in cazurile excepfionale in care durata de utilizare a fondului comercial nu poate fi estimatQ in mod credibil, entitQfi/e pot SQ amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioadQ de peste 5 ani, cu condifia ea aceastQ perioada SQ nu depd$easca 1 O ani." (pet. 183-(1))

,,Atunci cand se constatQ plerderi de valoare pentru imobi/izQr//e financiare, trebuie consti­tuite ajustdri pentru pierdere de valoare, astfel incat aces tea SQ fie evaluate la cea mai mica valoare atribuitQ acestora la data bilanfu/ui." (pet. 141-(1))

Page 397: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

,,Evaluarea la valorile minime ( ... ) nu poate fi continuata daca nu mai sunt ap/icabile mo­

tivele pentru care au fost constituite ajustarile respective." (pet. 141-(4))

,,Prevederile pet. 141 a/in. (4) nu se aplica ajustarilor de valoare corespunzatoare fondului comercial. Ajustarlfe pentru deprecierea fondului comercia/ corecteaza valoarea acestuia (articol contabil 6817 «Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial» = 2071 «Fond comercial pozitiv»), fora a fi reluate ulterior la venituri." (pet. 142)

a) Calculul fondului comercial:

calculul activului net contabil (ANC) al societatii Beta, evaluat la valoarea justa:

ANC = Active identificabile la valoarea justa - Datorii identificabile la valoarea justa

ANC = (20.000 lei + 30.000 lei + 350.000 lei + 200.000 lei + 120.000 lei + 40.000 lei +20.000 lei + 60.000 lei) - (250.000 lei + SO.OOO lei + 20.000 lei + 5.000 lei) = 840.000 lei - 325.000 lei = 515.000 lei

calculul activului net contabil dobandit de societatea Alfa:

515.000 lei x 70% = 360.500 lei

determinarea fondului comercial (FC):

FC = Pretul platit - ANC dobandit de societatea Alfa

FC = 400.000 lei - 360.500 lei = 39.500 lei

b) Recunoa�terea fondului comercial:

achizitia titlurilor de participare, la pretul platit de 400.000 lei:

400.000 lei 261

Aqiuni detinute la entitatile afiliate

=

recunoa�terea fondului comercial pozitiv:

39.500 lei 2071

Fond comercial pozitiv

512

Conturi curente la banci

261

Aqiuni detinute la entitatile afiliate

400.000 lei

39.500 lei

1n acest moment, soldul contului 261 este 400.000 lei - 39.500 lei= 360.500 lei, adica activul net contabil dobandit de Alfa.

c) Amortizarea fondului comercial pe perioada maxima de 5 ani (39.500 lei I 5 ani =7.900 lei/an):

7.900 lei

Ill

6811

Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor

= 2807

Amortizarea fondului comercial

7.900 lei

Page 398: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

CONTABILITATE

d) Deprecierea fondului comercial:

Valoarea contabila la sfar�itul anului N = 39.500 lei - 7.900 lei= 31.600 lei

Valoarea de inventar = 30.000 lei

Pierdere din depreciere = 31.600 lei - 30.000 lei = 1.600 lei

1.600 lei 6817

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile

pentru deprecierea fondului comercial

2071

Fond comercial pozitiv

1.600 lei

Exemplul ilustrativ 248 --------�

O intreprindere realizeaza un software pentru care a mobilizat

mai multe echipe de informaticieni. Cheltuielile ocazionate de

realizarea acestuia sunt prezentate in tabelul de mai jos:

- lei -

Perloada Specificare Costuri

01.02.N-28.02.N Echipa A achizitioneaza mai multe CD-uri 1.500

pentru a analiza software-urile similare.

01.03.N-30.03.N Fiind oarecum nemultumita de rezultatele 3.200

echipei A, societatea antreneaza o a doua echipa, B, care efectueaza o serie de analize pe Internet tot pentru a analiza software-urile similare.

01.04.N-15.04.N Echipa C analizeaza �i evalueaza 1.100

concluziile primelor doua echipe.

16.04.N-30.06.N Pe baza concluziilor echipei C se 2.300

intocme�te modelul logic al datelor (schema conceptuala pe suport de hartie) care va sta la baza viitorului program.

01.07.N-30.09.N Se intocme�te modelul conceptual al 6.000

datelor pe baza noilor cuno�tinte stabillte de modelul logic (se proiecteaza pe calculator un prim format al software-ului). ln acest moment, informaticlenii nu garanteaza fezabilitatea tehnica a software-ului �i nici nu sunt siguti de existenta resurselor tehnice necesare pentru finalizarea programului.

Page 399: Admitere Ceccar 2015 contabilitate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

Perioada Speclficare

01.1 O.N-31.12.N Au loc programarea efectiva �i analiza software-ului.

01.01.N+l- Se testeaza programul. 30.01.N+l

01.02.N+l- Se desfa�oara cursuri pentru pregatirea 28.02.N+l personalului tn vederea utilizarii

programului.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Stabiliti ce activitati se includ in fazele de cercetare �i

dezvoltare;

b) Calculati �i contabilizati cheltuielile aferente fazei de

cercetare �i cheltuielile aferente fazei de dezvoltare.

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

Costurl

19.000

21.000

1.200

,,Pentru a stabi/i dacii o imobilizare necorporalii generatii intern respecta criteriile de recu­

noa�tere, o entitate imparte procesul de generare a activului in:

a) o fazii de cercetare; $i

b) o fazii de dezvoltare." {pet. 164-(1))

,,Dacii o entitate nu poate face distinctia intre faza de cercetare �; cea de dezvo/tare ale

unui proiect intern de creare a unei imobilizdri necorporale, entitatea trateazd costurile

aferente proiectului ea fiind suportate exclusiv fn faza de cercetare." {pet. 164-(2))

,,Nicio imobilizare necorporald provenita din cercetare (sau din faza de cercetare a unui

proiect intern) nu trebuie recunoscuta. Cos tu rile de cercetare (sau cele din faza de cercetare

a unui proiect intern) trebuie recunoscute drept cheltuiald atunci cand sunt suportate."

{pet. 165-( 1))

,,Exemple de activitafi de cercetare sunt:

a) activitiifile destinate obfinerii de cuno�tinfe noi;

b) identificarea, evaluarea $1 seleefia finald a ap/icafiilor pentru rezu/tatele cercetarilor

sau pentru alte cuno�tinfe;

c) cdutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau

servicii; �;

d) formularea, proiectarea, evaluarea �i sel