Download - Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Transcript
Page 1: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru
Page 2: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

CELLA SERGHI

Iubiri paraleleIubiri paralele

EDITURA EMINESCU1974

2

88

Page 3: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Cuprins

PROLOG _________________________________________________ 5 Capitolul I ________________________________ 14 Capitolul II ______________________ 23 Capitolul III __________________________ 48 Capitolul IV _________________________ 67 Capitolul V _______________________ 74 Capitolul VI __________________________ 108 Capitolul VII _________________________ 135 Capitolul VIII ________________________ 144 Capitolul IX _________________________ 150 Capitolul X __________________________ 159 Capitolul XI _________________________ 170 Capitolul XII _________________________ 174 Capitolul XIII ________________________ 179 Capitolul XIV ________________________ 185 Capitolul XV _________________________ 195 Capitolul XVI ________________________ 202 Capitolul XVII _______________________ 204 Capitolul XVIII _______________________ 224 EPILOG ________________________________________________ 230

3

Page 4: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Lui NICOLAE LABIŞ

MOTO:

Nu-i ambi ie m runt s vreiţ ă ă ăs intri în sufletul oameniloră

FLAUBERT

4

Page 5: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

PROLOG

„Ştiu c a i fost prietena m tuşii mele Artemiza – îmiă ţ ă spunea Victor în scrisoarea care înso ea manuscrisul.ţ Avea c r ile dumneavoastr , cu dedica ii emo ionante. Şiă ţ ă ţ ţ când am aflat c sunte i la sanatoriul balneologie dină ţ Mangalia, am îndr znit… Aş vrea s cunosc p rereaă ă ă dumneavoastr …”ă

O scrisoare lung cu multe citate, ghilimele şiă paranteze: („Ce este romanul?” întreab Victor, citându-lă pe Georges Simenon, decât o c utare pasionant după ă ă mai mult adev r omenesc?…”) „Ve i avea r bdare s citi iă ţ ă ă ţ tot ce-am adunat în aceşti ani, de când m-am suit în tren f r s ştiu încotro plec şi ce m aşteapt ?… La-nceput,ă ă ă ă ă am vrut s iu un jurnal de şantier (în ’55 aşterneamă ţ şosele în B r gan, la C z neşti), v trimit primele pagini.ă ă ă ă ă Dar casa din care fugisem îmi ap rea mereu, nu-miă d dea pace. Atunci am scris primul capitol din ceea ce ară putea deveni un roman. Şi, dac încep cu bunica e fiindcă ă marea mea descoperire, ca şi a Artemizei – (cred c astaă a fost lovitura de gra ie, pe care a primit-o) e c nu a fostţ ă proast surioara ei, ci viclean . Sau, cine ştie, poateă ă în eleapt (dac în elepciune se poate numi for a cu careţ ă ă ţ ţ ştia s se mire, s tac , s închid un ochi şi chiar peă ă ă ă ă amândoi, la nevoie).”

Sfârşitul scrisorii, patetic: „Dar poate c ar trebui sa uită tot ce-am scris, s distrug foile astea şi, dup ani, dină ă vagi reminiscen e şi aburite imagini, din urmele durerii,ţ exilat ca Ovidiu, departe de tot ce-am iubit, din sarea lacrimilor neşterse, uscate, s reconstitui aceeaşiă poveste!”

Victor nu-mi indica nici ziua, nici ora când urma s neă întâlnim, ca s -i restitui manuscrisul, s -i spun p rereaă ă ă mea. Din scrisoare – datat cu trei zile în urm : 5ă ă septembrie 1960 – reieşea c lucreaz la Mamaia, tot laă ă

5

Page 6: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

şosele. Şi c utam s mi-l imaginez pe fiul Elenei şi ală ă doctorului Movil , c rând smoala cu vagonetul.ă ă

Prima dat îl v zusem la botez, în dantele scrobite şiă ă panglici albastre. Faimosul botez! Alt dat , când aveaă ă vreo zece ani, la concert, lâng Elena, ascultând cuă sfin enie. Maic -sa îl şi vedea mare pianist şi spera sţ ă ă colinde lumea împreun . Dar el a trântit capacul pianuluiă şi a declarat c se c lug reşte. N-a trecut mult şiă ă ă Artemiza mi-a povestit alt tr snaie a lui Victor: „A strânsă ă toate icoanele, le-a dus în curte şi le-a dat foc”. Artemiza a privit spectacolul de la fereastr şi a strigat: „Bravo,ă Nero!” Vorbea despre el cu un fel de ascuns mândrie: „Eă frumos ca taic -su, mincinos ca bunic -sa, inteligent caă ă mine. Umbl cu cârjele mele; pretinde c are o mul imeă ă ţ de avantaje, urc în tramvai prin fa , şade pe scaunulă ţă femeilor gravide şi are mai mult succes la fete, când le inspir mil . Din p cate a avut un incident cu un chelneră ă ă şi când lumea s-a strâns, a aruncat cârjele şi a fugit”. Şi Artemiza râdea, de parc n-ar fi fost ale ei cârjele, ea ceaă f r de picioare! Frumoasa Themis! Maître Bolbec… Parcă ă ă o v d în sala paşilor pierdu i, elegant în costumele eiă ţ ă b rb teşti, sigur de ea pân la insolen .ă ă ă ă ţă

Pe atunci, visul meu era s fiu secretara Artemizei.ăAlergam din sec ie în sec ie ca s-o aud pledând. Când aţ ţ b gat de seam c m in dup ea ca un c el, m-aă ă ă ă ţ ă ăţ întrebat ca pe copii, cum m cheam , câ i ani am. Apoi,ă ă ţ cu vocea groas : „Ce cau i în tribunal, e o jungl ”. Peă ţ ă urm m-a invitat la bufet… Mi-a spus c ar fi vrut s fieă ă ă actri , dar familia s-a împotrivit. Asta n-a împiedicat-o sţă ă ia lec ii la Paris cu Yvette Guilbert, de dic ie, de plastic ,ţ ţ ă de mimic : „Ea m-a înv at s vorbesc, s umblu, să ăţ ă ă ă respir. Totul se înva , feti o, chiar şi s fii frumoas ”.ţă ţ ă ă

Manuscrisul pe care-l r sfoiam acum, deşi venisemă numai s m odihnesc şi s privesc marea – era tot atâtă ă ă de stufos şi de încâlcit, ca dosarele pe care mi le d deaă Artemiza s le studiez pe vremuri.ă

6

Page 7: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

4 noiembrie 1333.

B r gan. O şosea asfaltat , anonim , banal ,ă ă ă ă ă nesfârşit . Un drum f r poveste. Vântul t ios şi aprig îmiă ă ă ă sufl în urechi şi-mi t b ceşte obrajii. Sticla pisat aă ă ă ă prafului m ustur în ochi şi în fundul gâtlejului. Oameniiă ă s-au obişnuit. Muncesc cu o înverşunare st pânit . Strângă ă şi eu ochii ca ei, scrâşnesc din din i, scuip nisipul care-miţ intr în din i, şi nu mai vreau s m gândesc la ce a fost.ă ţ ă ă Dar pentru c nu pot s dorm, traduc în stilul Artemizeiă ă Sonetele lui Shakespeare.

XXVIIObosit de munc m gr besc spre pat,ă ă ăOdihn dulce pentru bra ele de trud osteniteă ţ ăŞi-atunci începe o c l torie-n mintea mea,ă ăCare-mi munceşte gândul când truda trupului a luat

sfârşit.Fiindc atuncea gândurile mele, din dep rtarea undeă ă

zac,Se-ndreapt în pelerinaj zelos spre tineăŞi m in treaz, cu ochii mari deschişi,ă ţUitându-se în noaptea în care orbii v d.ă

10 noiembrie

Punctul sanitar e o barac de culoarea bai ului, într-oă ţ mic lizier de salcâmi, singura vegeta ie în acest inută ă ţ ţ de piatr şi de praf. Dou înc peri proasp t v ruite,ă ă ă ă ă dintre care una e dormitorul surorii. Se pare c vrea să ă uite un amor nefericit. (Eu nu vreau s uit nimic.)ă

Şi-a pus la geamuri perdelu e de tifon, albe; patul deţ fier e vopsit în alb. Masa, acoperit cu un cearşaf alb,ă scrobit. Mas de brad, dou scaune şi un cuier. Toateă ă astea le-am z rit din pragul uşii deschise a celeilalteă

7

Page 8: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

înc peri, postul de prim-ajutor. Aici, canapeaua şi masaă casolete, instrumentele, pensele, toate lucesc de- i iauţ ochii. Registrul e învelit în hârtie albastr , cum îşi învelea,ă probabil, de curând c r ile de şcoal . Sunt sigur c amă ţ ă ă de-a face cu o premiant întâi. (Destinul meu.) Înă dul piorul cu medicamente, totul în ordine. În sufletulă meu, furtuna a trecut şi a l sat în urm linişte, gol.ă ă

— Mi-a intrat o aşchie în deget.— Când s-a-ntâmplat pocinogul? – şi f r s-o interesezeă ă

r spunsul meu, a început s se preg teasc pentru oă ă ă ă mic interven ie chirurgical .ă ţ ă

Am refuzat.— Bunica se trata cu foi de p tlagin – am spus.ă ă— Trateaz -te ca bunica, dar eu î i fac o injec ieă ţ ţ

antitetanic .ăE agresiv ca Voica. Dar ce dulce era Voica uneori…ă— De ce n-ai pus toat fiola? – am întrebat-o cândă

d deam s plec.ă ă— Eu nu te întreb cum faci amestecul de nisip şi alte

mişmaşuri. Am auzit c se taie ca o maionez şi c o lua iă ă ă ţ mereu de la început.

Aşchia mi-a tras-o cu penseta, dar a trebuit s -miă panseze şi alt deget la care m lovisem cu ciocanul.ă

15 noiembrie

Azi am venit cu o ran la picior. E convins c -mi caută ă ă tot felul de pretexte ca s-o vizitez. I-am spus c scriuă nişte reportaje şi vreau s m documentez.ă ă

— Tocmai m -ntrebam ce cau i pe şantier.ă ţ— Pe Cleopatra, regina Egiptului… Nu-i semeni deloc…

Era brun , cu ochii ca mierea şi nasul uşor acvilin.ăJurnalul de şantier se termin cu o pagin care nu areă ă

dat .ă

În primele zile, când m uitam pe geam, mi se p reaă ă

8

Page 9: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

nespus de monoton. Acelaşi fum. Acelaşi praf, acelaşi vânt, aceiaşi salcâmi trişti. Acum, nicio zi nu mai seam n cu alta. La fiecare ceas bate vântul altfel, altfelă ă se aşterne lumina şi umbra.

Printre t bliile de cântare, se z reşte jos camionulă ă basculant tras sub sta ie. La fiecare deschidere a maneteiţ de blocare, asfaltul curge într-un vârtej de aburi vine i.ţ Din opt cântare desc rcate, maşina s-a umplut. Icneşteă din greu, pornit cu viteza întâia şi altul trece în loc.ă Deasupra sta iei, coşul înalt al ciclonului împroaşc unţ ă fum des, negru şi acru. Din cauza vântului, îl simt pân înă pl mâni, şi totuşi m atrage, pe zi ce trece, mai mult,ă ă şantierul. Şoseaua în devenire e vie, totul e viu. Bitumul fierbe cu b şici, butoaiele de tabl sunt ridicate cuă ă macaraua care se desprinde pe cerul de fum, ca un imens semn de întrebare. Acolo lucreaz echipa topitorilor.ă Acolo au to i bocanci cu t lpi de lemn şi m nuşi mari deţ ă ă cânep . Vântul le-a lipit pe piept şi pe bra e şuvi e negreă ţ ţ de bitum închegat.

Cred c pentru a-şi justifica prezen a pe şantier, Victoră ţ transcrise câteva rânduri dintr-o scrisoare a lui Flaubert: Exist în poetica lui Ronsard un ciudat precept. Elă recomand poetului s se instruiasc în arte şi meserii, laă ă ă fierari, la aurari, la l c tuşi, etc. Ca s ia de acoloă ă ă metafore. De aici rezult într-adev r o limb bogat şiă ă ă ă divers .ă Voica îmi d dea aceleaşi sfaturi. (Les grands iă esprits se rencontrent.1)

Victor are grij s spun c toate personajele suntă ă ă ă fictive şi orice asem nare cu realitatea, întâmpl toare.ă ă (Dar se foloseşte de numele lor reale.) A transplantat casa în cartierul Grivi ei, unde se demoleaz şi se ridicţ ă ă blocuri, dar turlele bisericii Visarion apar mereu. Bunica e un personaj de comedie, dar scena în care noul locatar e aşteptat, pare mai curând genericul unui film.

1 Marile valori spirituale se întîlnesc (fr.).

9

Page 10: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

La fiecare fereastr , o pereche de ochi. La etajul întâi,ă Elena, în negru, o cruce mare îi luceşte pe piept. Silueta dispare dup draperie, dar ochii i se aprind ca nişte faruri.ă La mansard , Clemansa. P r vopsit, ca pana corbului,ă ă zulufi, panglicu e. Artemiza, octogenar , cu parul alb,ţ ă tuns b ie eşte; spatele sprijinit pe un mald r de perne;ă ţ ă de-a lungul divanului, o banchet plin de c r i, caiete,ă ă ă ţ dic ionare, reviste. Pe genunchii osoşi care se deseneazţ ă sub p tura moale, g lbuie, ine, pe un carton, o foaieă ă ţ alb , o carte, un dic ionar.ă ţ

— The love that follows us, sometimes is our trouble.— Ce-ai spus?— Dragostea este adesea motiv de tulburare. — Nu pricep, Miso.— Nici comentatorii englezi nu în eleg sensul exact.ţ— De comentatori î i arde? Fata noastr a leşinat.ţ ă— Cum a noastr ? Elena e proprietate indiviz ? Î iă ă ţ

apar ine integral, Clemişor. Ai f cut-o ţ ă justae nuptiae.— Cum?— Ştii foarte bine cum ai f cut-o. Slav Domnului, aiă ă

fost m ritat de dou ori. Primul, tat l Lenu ii, şi-a luată ă ă ă ţ câmpii în luna de miere, al doilea…

Dar Clemansa e la fereastr , agitat , îngrozit .ă ă ă— Vine, vine camionul… — Se apropie furtuna…— Cerul e senin, Miso.— Când nepotul t u cânt ă ă Cavalcada Walkiriilor

presimte furtuna. I-auzi! Fortissimo… pam… pam… pam…

— Camionul, Miso, vine… s-a oprit…— În fa a castelului. ţ At the great door on the right… La

poarta cea mare, pe dreapta. Macbeth, actul unu, scena cinci.

La etajul întâi, femeia în negru strig , exasperat , c treă ă ă fiul ei, care cânt la pian:ă

— Victor, ispr veşte odat !ă ă

10

Page 11: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

În spatele camionului apar dou biciclete. Se v dă ă numai picioarele lungi, pedalând şi pletele, prinse în creştetul, capului, fluturând ca nişte coame de mânji. E prim var . A înflorit liliacul.ă ă

Urmeaz descrierea casei pe care o cunosc foarte bine.ă

V zut din strad , ai fi zis c -i un turn ridicat de mâinileă ă ă ă unui copil, care ar fi suprapus, jucându-se, trei turnuri. O fereastr mare la parter, una la etajul întâi şi una,ă aproape cât peretele, sus la mansard . Cl dit dup oă ă ă ă schi a Artemizei, casa n-avea zorzoane cum n-aveau peţă vremuri nici costumele ei b rb teşti. Dac nu te uitaiă ă ă atent, nu vedeai nici poarta ascuns de fier, lucrată ă minu ios – ornament neaşteptat şt nepotrivit, ca batistaţ cu dantel de Bruxelles, nelipsit din buzunarul taiorului.ă ă

Curtea p rea o ulicioar îngust , aproape acoperită ă ă ă acum, la sfârşitul lui aprilie, de crengile ninse de florile pomilor casei boiereşti de al turi. Curtea, lung , ca un gâtă ă de cimpoi, se l rgea neaşteptat de mult spre fund. Acoloă se îngr m deau magazia, garajul, grajdul… O scară ă ă îngust şi strâmt , cu balustradele rupte, te ducea – dacă ă ă aveai curaj, totul fiind putred – la podul de deasupra garajului. De o parte şi de alta, un fel de teras , ca ună coridor lung, lega alt dat casa cea mare de al turi cuă ă ă aceast cas modest în form de turn. Gardul, c ptuşită ă ă ă ă cu tabl verzuie, era g urit parc anume pentru priviriă ă ă indiscrete. Un liliac aici şi unul dincolo îşi apropiau crengile înmugurite peste gard, ca doi fra i desp r i i deţ ă ţ ţ împrejur rile vie ii, sau de o mân hain . Mâna haină ţ ă ă ă fusese Artemiza.

Cu ani în urm , Artemiza Mândru, pe atunci prima şiă singura avocat în Barou, dezgustat de târguielile dintreă ă tat l ei şi locotenentul Constan iu cu care era logodit ,ă ţ ă rupsese logodna şi declarase c nu se va mai m ritaă ă niciodat . Vroia s se mute de acas , s fieă ă ă ă independent . Nae Mândru, nici s n-aud .ă ă ă

11

Page 12: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Un an dur cearta dintre tat şi fiic . În cele din urm ,ă ă ă ă se încheie armisti iul. B ietana c p ta o parte din curte,ţ ă ă ă ca s -şi cl deasc dou od i, chipurile birou deă ă ă ă ă avocatur . Masa o va lua în familie şi lumea va crede că ă doarme sub acoperişul p rintesc. Altminteri, ar fiă compromis-o pe sora cea mic , frumoasa Clemansa,ă logodit cu un nume r sun tor. Curând, Clemansa f cuă ă ă ă nunta, cu alai mare, al turi, la biserica Visarion, cea nou ,ă ă care atunci se sfin ise. Ceea ce nu l-a împiedicat peţ b rbatul cu nume r sun tor s fug dup o lun .ă ă ă ă ă ă ă

Artemiza construi cu bani pu ini, dup o schi sumar ,ţ ă ţă ă cele dou camere de la parter, una cu o niş , în care aveaă ă o chiuvet , alta cu toaleta al turi, în care a instalat ună ă duş. Cu vremea, Artemiza mai ridic dou camere laă ă etajul întâi, şi o baie, iar mai târziu transform o parteă dintr-o mansard în dou od i luminoase, înc p toare.ă ă ă ă ă Sp l toria era şi buc t rie şi baie.ă ă ă ă

În 1936 familia trecu prin mari încerc ri. Nae Mândruă se spânzur în podul cel vechi, dup ce pierduse tot ceă ă avea în crahul unor b nci şi afaceri, înl n uite una de altaă ă ţ în criza mondial . Artemiza suferi accidentul care-i zdrobiă picioarele, în acel nenorocit 8 iunie, când, de ziua regelui, se pr buşise tribuna. Casa cea mare, sc pat de ipotecă ă ă ă de „bietul Mac”, al doilea so al Clemansei, fu scoas înţ ă vânzare şi toat familia se strânse aici…ă

Azi am g sit la cutia poştal un plic. În untru, câtevaă ă ă rânduri… Victor m anun c a terminat ultimulă ţă ă kilometru de şosea şi va începe s lucreze la primeleă blocuri care se construiesc la Mamaia, dup sistemulă cofrajelor glisante: un etaj pe zi, zece etaje în zece zile. Se va lucra f r întrerupere zi şi noapte. „Deocamdată ă ă sunt liber şi ner bd tor s st m de vorb despreă ă ă ă ă manuscrisul meu. (Dac l-a i citit, m car în parte.) Pot s -ă ţ ă ămi îng dui s v aştept în fa a Sanatoriului (sau maiă ă ă ţ poetic – peste drum, în curtea geamiei) joi, la cinci dup -ă

12

Page 13: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

amiaz ?”ă

13

Page 14: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul I

Am stat de multe ori de vorb cu tineri scriitori sauă care sperau s devie, având pe masa dintre noi ună manuscris, dar niciodat într-o cârcium . „Nu-i locul celă ă mai potrivit”, aş fi vrut s spun, dar am întrebat degajat :ă ă

— Ce- i place aici, Victor? Vinul e prost.ţ— Cârciuma.— Toate sunt la fel.— Nu. Într-una îmi plac l utarii. Aici, fata asta careă

cânt . Marea ei nep sare îmi aminteşte de Claudia dină ă Muntele Magic. Aceeaşi lene, aceeaşi indolen , un fel deţă nep sare senzual . Tivul rochiei s-a desf cut, îi atârn , şiă ă ă ă ea habar n-are.

— Poate nu ştie.— I-am spus de câteva ori. Pu in îi pas .ţ ă— Toate serile i le petreci aici?ţ— Nu. Le iau ia rând. În port e o cârcium – „Laă

Puturosul”, cânt acolo o iganc . N-are nici voce, niciă ţ ă ureche muzical , dar e amorezat de mine. De ceă ă zâmbi i? Odat , dup miezul nop ii, am v zut-o cu ochiiţ ă ă ţ ă înl crima i şi am întrebat-o ce necazuri are. O p lmuiseă ţ ă un marinar şi totuşi trebuia s cânte, s -şi termineă ă programul. Am luat-o de bra şi am scos-o de-acolo. Nuţ ştiu cine striga dup noi. Valurile erau asurzitoare. I-amă recitat versuri albe ca noaptea aceea cu lun plin …ă ă

— A în eles ceva?ţ— A în eles c nu-i singur .ţ ă ă— Artemiza era convins c ai s ajungi un mare poet.ă ă ă

Nu m-aşteptam s -mi trimi i manuscrisul unui roman.ă ţ— Totuşi am debutat ca romancier – mi-a r spunsă

Victor cu toat seriozitatea. La nou ani am început două ă ă romane deodat . Unul despre via a de desfrâu aă ţ moşierilor, cel lalt despre electrificarea satelor.ă

Victor râdea.

14

Page 15: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Fa a mobil , lic ririle vesele din privire erau aleţ ă ă Artemizei, dar triste ea care îi împ ienjenea ochii dinţ ă când în când, zâmbetul sceptic-amar, erau ale tat lui s u.ă ă

— Pe Artemiza a i cunoscut-o înainte de accident?ţ— Mult înainte; când i-am spus c vreau s fiuă ă

secretara ei a zâmbit ironic: „Ai curaj s încerci?ă Secretara mea împunge cu must ile, scuip şi zgârie caăţ ă pisicile, când se apropie cineva de mine.” Artemiza punea întreb ri f r s-o intereseze r spunsul. „Dac vrei, lucr mă ă ă ă ă ă în tribunal. Ai s vezi al câtelea suntem pe rol şi când îmiă vine rândul, te ridici şi spui: «V rog s l sa i procesulă ă ă ţ mai la urm …»” M invita la mas la Capsa. Îi pl cea să ă ă ă ă comande menu-ul, s dea bacşişuri mari, s uluiasc şi să ă ă ă stârneasc rumoare în jurul ei. Era punctual la întâlniri,ă ă de o exactitate britanic . O singur dat a întârziat, dară ă ă atunci cu mai bine de o or . Când a venit, mi-a spus că ă nepoata ei a încercat s se sinucid . Era în afar deă ă ă pericol, dar avea nevoie de o infirmier , o sor , care să ă ă stea noaptea de gard . Eu am adus-o pe Draga Ursu. Eraă student la Medicin în ultimul an, cuminte, studioas .ă ă ă Nu-l cunoştea pe tat l dumitale. Nici nu te n scuseşi,ă ă Victor. Un an mai târziu, când Draga a aflat c Elena o să ă aib un copil a rupt leg tura cu doctorul Movil . I-amă ă ă imputat c e dur . Mi-a replicat: „Sunt medic. În via aă ă ţ mea, nu numai mâinile trebuie s fie curate. Totul trebuieă s fie curat şi simplu ca mâinile mele”.ă

— S-a sp lat pe mâini ca Pilat. I-a dat un picior undevaă şi l-a trimis acas . Dar pe cine a trimis? Ce a trimis? Oă epav ! Tata a plecat pe front din pricina ei şi a murit. Eă inutil s-o ap ra i. Voica e din acelaşi aluat. Femeile asteaă ţ nu ştiu s iubeasc .ă ă

— Dup p rerea dumitale, care sunt femeile care ştiuă ă s iubeasc ?ă ă

— Lucille, eroina din Columbe, piesa lui Anouilh. Ce mult îmi place când spune: „Je serai à lui! S’il est pauvre et il ne sait même pas où coucher le soir, s’il a une

15

Page 16: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

femme et des enfants et qu’il n’a qu’une seule heure par semaine à me donner dans un café”2. Câte femei sunt în stare s iubeasc aşa? În niciun caz doctori a Ursu sauă ă ţ Voica Barot .ă

— Câ i b rba i merit s fie iubi i aşa?ţ ă ţ ă ă ţ— E o întrebare pe care mi-a pus-o şi Voica.— Ce i-ai r spuns?ă— C dragostea e vraj . –ă ă Şi, dup o t cere: — Copiii ară ă

trebui s se nasc numai din dragoste. Eu m-am n scută ă ă dintr-un calcul meschin. Mama a vrut s -şi consolidezeă menajul, tata a avut sl biciunea s -şi înşele amanta cuă ă propria lui nevast , eu i-am tr dat duplicitatea, chiară ă înainte de a veni pe lume… Şi n-a putut s mi-o ierte.ă Singura lui aten ie, o palm , chiar în ziua când a plecat peţ ă front. M îmb tasem.ă ă

— Câ i ani aveai?ţ— Unsprezece. Unchiul Mac m trimisese s aduc oă ă

sticl de vin din pivni . Am „degustat” mai multe.ă ţă— Ai început devreme…— Eram veşnic singur. Mama îl pândea la fereastr peă

tata. Pe urm a început s pândeasc poştaşul. N-amă ă ă avut mam … Când auzeam cuvântul „mam ” ", sim eamă ă ţ o emo ie vie, un dor, ca pentru o iubit pe care aş fiţ ă pierdut-o cu mii de ani în urm . Abia dup ce a murit tataă ă şi-a adus aminte de mine. Era prea târziu! Dragostea ei m sufoca. Orgoliul ei m înfuria. M scotea în lume ca peă ă ă un câine şpi : curat, înfoiat, g tit… M ducea la concerte:ţ ă ă Gieseking, Kempf… Trebuia s -i ajung (şi s -i întrec!!!).ă ă Acas , m inea legat de scaunul pianului, pân ce, într-oă ă ţ ă zi, am trântit capacul gata s -l sparg. Atunci a decis că ă trebuie s ajung diplomat. Am luat lec ii de francez ,ă ţ ă englez , german . La şcoal m duceam cu lec iileă ă ă ă ţ neînv ate şi viitorul diplomat era gata s r mânăţ ă ă ă 2 Voi fi a lui, chiar dac e s rac şi nu ştie nici m car unde o s doarmă ă ă ă ă la noapte, chiar dac are nevast , copii şi nu-i mai r mâne pentruă ă ă mine decât un singur ceas pe s pt mân , ca s ne întâlnim într-oă ă ă ă cafenea (fr.).

16

Page 17: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

repetent. Dar „m mica” a venit cu lacrimi în ochi şiă tremolo în voce: „Copilul e orfan, tat l lui a fost ună erou…” şi fiindc , totuşi, întâmpina rezisten , a g sit ună ţă ă argument uluitor: „B iatul meu e subalimentat, nu are ceă mânca, e anemiat, nu se poate concentra. Avem o m tuş oloag , mama e v duv …” Îmi cr pa obrazul deă ă ă ă ă ă ruşine, dar îmi d deam seama c totul se poate aranja cuă ă o minciun sau cu jum t i de adev ruri. Nu trebuia să ă ăţ ă ă spun nimic din tot ce se întâmpla acas . Repetam în oriceă împrejurare c Artemiza a fost o mare feminist , primaă ă femeie înscris în Barou, o progresist . Nu cumva s seă ă ă ştie c accidentul s-a întâmplat de ziua regelui, când s-aă pr buşit tribuna, sau c frumoasa cas de al turi a fost aă ă ă ă str bunicului meu! Albumul familiei era mereu ascuns înă alt parte. Tot felul de rude, pentru care, alt dat , noiă ă ă eram s r ntocii, şi ne invitau numai la înmormânt ri şiă ă ă parastase, erau acum scoase din album, scuturate de naftalin şi poftite la noi. Mama juca pe ac iuni sc zute „àă ţ ă la baisse” ca s m însoare cu una dintre verişoarele dină ă fosta protipendad , convins c vremurile se voră ă ă întoarce, ac iunile vor creşte şi eu m voi trezi s ltat înţ ă ă lumea mare. I ele s-au încurcat când s-a mutat jos, laţ parter, Barot cu fetele lui, când m-am îndr gostit deă ă Voica.

— De ce nu scrii o pies de teatru, Victor? Primaă întâlnire cu Voica, parca-ar fi prologul unei piese. Nu lipsesc nici indica iile de regie: O scar pe un hol comun.ţ ă De ramp , sprijinit , Voica. Dou zeci de ani, sub ire,ă ă ă ţ zvelt . Poart o rochie strâns pe talie, în genul rochiiloră ă ă tiroleze, mânecu e bufante. P rul e încol cit în jurulţ ă ă capului, într-un coc slobod, gata s se desfac . Multă ă ă gra ie, expresie, cochet rie natural .ţ ă ă

— Cunosc scena pe dinafar – m întrerupse Victor.ă ă— Monologul e variat, colorat. Voica îl ascult . Se vedeă

c-o atrage, dar se şi teme. Are clipe când e prins deă vraj , dar îşi revine, rezist . Îl suspecteaz . Ar vrea să ă ă ă

17

Page 18: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

în eleag hotarul dintre buna lui credin şi fanfaronadaţ ă ţă lui. P rul i se desface, îi cade pe umeri. Se dezmeticeşte.ă Mişc rile, portretul psihologic, jocul ei interior, ezit rileă ă dintre pl cerea de a-l asculta şi spiritul ei critic, vor fiă dezvoltate, spune autorul, realizate în aşa fel, încât t cerile ei s fie foarte expresive, s nu se simt c tace.ă ă ă ă ă

— Cunosc fiecare cuvânt, fiecare replic .ă— Lucrurile s-au petrecut aşa?— Ce importan are?ţă— N-ai niciun regret pentru ce-ai l sat în urm ? Nicioă ă

curiozitate?— Doamn , mor ii nu regret şi nu sunt curioşi. Poateă ţ ă

c moartea înseamn o amnezie din care nu- i mai revii.ă ă ţ Oricum, pentru mine a fost o experien necesar . Amţă ă cunoscut iadul.

— Şi raiul, l-ai g sit pe şantier? Hot rârea de a pleca peă ă şantier nu e verosimil , Victor, chiar dac e adev rat .ă ă ă ă

— N-am g sit alt solu ie. Pe vremuri, eroul seă ă ţ sinucidea, era ucis sau se însura. Niciuna din aceste situa ii nu m-a satisf cut. Fiecare epoc îşi areţ ă ă romantismul ei. Voica vroia s m vad hamal în port,ă ă ă b tut de vânturi, sau în mine de aur, târându-m peă ă burt , cu şoarecii în spinare. Ştia pe dinafară ă Universit ile mele… ăţ Parc -o aud: ă „Peste borduri s ltauă valurile, ploaia biciuia puntea, vântul şuiera şi, prin întunericul vân t al zorilor, oamenii goi pân la brâu…”ă ă Biblioteca familiei Barot era alc tuit din zece volume,ă ă ă toate de Gorki…

— Şi te-ai urcat în tren, f r bilet, la întâmplare?ă ă— Înaintea mea, la ghişeu, doi b ie i de la ar cereauă ţ ţ ă

bilete pentru C z neşti. Am repetat: C z neşti. Abia înă ă ă ă tren am aflat c se duc s lucreze în B r gan, la T.C.E.H.:ă ă ă ă Trustul de Construc ii Edilitare şi Hidrotehnice.ţ

— Şi acolo?— Oamenii m-au întrebat: „Ce ştii s faci”? Amă

r spuns: „Nimic”. M aşteptam s râd . N-au râs,ă ă ă ă

18

Page 19: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

închipui i-v . Cred c le-a pl cut sinceritatea mea.ţ ă ă ă Spuneam pentru prima oar adev rul. Ei nu ştiau c suntă ă ă un mincinos. Au fost încânta i. „Foarte bine. Avem nevoieţ şi de necalifica i.” Nu m-au întrebat ce hram port, deţ unde vin sau te-am l sat în urm . Mi-au spus unde s mă ă ă ă duc, cu cine s vorbesc. O fat durdulie, mioap – tocmaiă ă ă îşi sp rsese ochelarii – mi-a vorbit despre ochelarii ei, mi-ăa spus de câte dioptrii are nevoie. Nu mi-a cerut niciun act, nu m-a întrebat cine a fost bunicul sau str bunicul.ă Asta însemna dreptul la cantin , o mas , un pat şiă ă prieteni… Oamenii nu mi s-au p rut nici îngeri, nici sfin i.ă ţ Mai sunt unii care fur , îşi bat nevasta sau se duc laă cârcium şi-şi beau salariul. Dar nimeni nu-şi fur c ciula.ă ă ă Sinceritatea oamenilor şi furia m rii m-au liniştit. Aici amă în eles c Barot avea dreptate. În alte condi ii, un tân rţ ă ă ţ ă ca mine ar fi fost acceptat, ar fi trecut neb gat în seam .ă ă Acum asemenea personaje ies la iveal ca musca-n lapte.ă Nu sunt tolera i şi atunci sunt obliga i s aleag . Artemizaţ ţ ă ă mi-a spus: „Salveaz -te, fugi… Fugi mâncând p mântul.ă ă Nu m întreba unde. Eşti tân r. Voica o s te aştepteă ă ă dac te iubeşte, dac o iubeşti. Dac nu, ap de ploaie!”ă ă ă ă

— De ce s-a mutat Barot într-o cas veche, cuă ă poveştile ei muceg ite, cu apele ei st tute, cu miasmeleă ă ei otr vite?ă

— Fiindc n-a g sit alta.ă ă— Sau pentru c Voica trebuia neap rat s -lă ă ă

întâlneasc pe Victor…ă— Aş putea şi eu s v întreb: pentru ce c l toreşteă ă ă ă

Ana Karenina în acelaşi compartiment cu b trâna contesă ă Vronsky, dac nu pentru a-l întâlni pe peronul g rii peă ă eroul romanului?

— Dar ce bine e construit cartea! Aici, timpul faceă tumbe înainte, înapoi. Ac iunea e greu de urm rit.ţ ă Prezentul şi trecutul se îmbin ame itor. Mama st laă ţ ă fereastr şi-şi aşteapt b iatul. Poart o rochie neagr ,ă ă ă ă ă uzat , pe piept o cruce mare de argint. Aceeaşi femeie cuă

19

Page 20: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

rochie înflorat , la aceeaşi fereastr îşi aşteapt b rbatul.ă ă ă ă Aceeaşi angoas în privire, aceeaşi aşteptare neliniştit .ă ă Tân rul care iese din casa doctori ei e so ul sau fiul? Înă ţ ţ cas , aceeaşi agita ie. Se preg teşte o mare sindrofie.ă ţ ă Oaspe ii sosesc, s rb toritul întârzie. Aceeaşi lume urcţ ă ă ă pe sc rile bisericii şi pe scara interioar a casei unde areă ă loc petrecerea din pod. E botezul b iatului sau majoratulă lui? Sigur, dac eşti atent, vezi c invita ii au îmb trânit –ă ă ţ ă parc sunt din ă Le temps retrouvé a lui Proust – dar imaginile se suprapun, confuziile Elenei devin molipsitoare.

— Asta am şi urm rit.ă— Se simte peste tot un spirit de revanş .ă— Sunt sigur c mul i au început s scrie din spirit deă ţ ă

revanş . Şi unii au devenit scriitori.ă— Dup mine, personajul cel mai reuşit este Artemiza.ă

Cu aerul c n-o intereseaz decât traducerile dină ă Shakespeare, încurca i ele şi se distra. De dou zeci de aniţ ă st tea în pat, dar ştia tot ce se petrece în cas , pe strad ,ă ă ă în lume. La o singur întrebare nu era în stare să ă r spund : dac sora ei e viclean sau proast .ă ă ă ă ă

— Când a aflat… a murit.— Crezi c din cauza asta a murit? Avea 80 de ani şiă

era bolnav .ă— Cred c a murit de grea .ă ţă— E o replic bun pentru o pies de teatru, dar nuă ă ă

pentru ce s-a întâmplat atunci. N-ai putut s împiediciă acel sfârşit tragic? N-ai putea s -l modifici?ă

— Nimeni nu poate s împiedice sfârşitul, nici s -lă ă modifice.

— Scena din noaptea învierii e adev rat ? În lumeaă ă aceea mult , cu lumân ri aprinse, ai întâlnit-o peă ă Nicoleta?

— Era locul cel mai potrivit ca s m toarne a doua zi.ă ă— Eşti prea dur cu ea.— Aş putea s spun, n-am violat-o. Îi pl cea dragostea.ă ă

20

Page 21: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Pretindea c dac nu face dragoste se îngraş . Amorul,ă ă ă dansul erau sporturile ei preferate. Parc o aud: „Iubireaă te încurc , ocup prea mult loc. E ca un pian cu coad ,ă ă ă într-o garsonier .” Compara iile astea le şterpelea de laă ţ Artemiza, şi aşa reuşea s fie uneori spiritual .ă ă

— Era modest .ă— Ieder cu gheare, Witis Weichi. Se prinde singur deă ă

zid, profit de cea mai mic neregularitate ca s seă ă ă aga e.ţ

— Totuşi inspir mil ..ă ă— Seam n cu Clemansa. Modestia este şi ea o arm ,ă ă ă

când ştii s-o foloseşti.— Victor, î i m rturisesc c am citit manuscrisul cuţ ă ă

destule dificult i dar şi cu prejudec i. Am s rit capitole,ăţ ăţ ă pagini… Aş vrea s -l recitesc.ă

— V mul umesc… Sunte i primul meu cititor – zâmbiă ţ ţ Victor cu o triste e care-mi amintea de tat l s u. Îlţ ă ă întâlnisem în ziua când pleca pe front… m întreba deă Draga…

A doua zi am primit o carte de Paul Iseler „Les débuts d’André Gide vus par Pierre Louys”. Şi câteva rânduri subliniate şi traduse, pe care Victor le propune ca motto, pentru romanul lui: „Via a şi opera sunt atât de strânsţ dependente una de alta, în ciuda efortului pe care-l face arta de a plasa totul sub speciae eternitatis, atât de intim impregnate de reciproca lor influen , c nimic nu poateţă ă s-o ating pe una f r s-o afecteze pe cealalt . Or este ună ă ă ă adev r foarte banal: crea ia artistului dobândeşte oă ţ intoleran care nu e posibil decât printr-un act decisiv,ţă ă printr-o adeziune plin de r bdare exclusiv , de la spirită ă ă la idee, în sfârşit, care absoarbe în ea toat for a, toată ţ ă via a.”ţ

Folosindu-m de un biblioraft, am început s citescă ă manuscrisul, nu în ordinea sau dezordinea în care mi l-a

21

Page 22: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

trimis Victor, ci aşa cum am crezut de cuviin .ţă

22

Page 23: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Capitolul II

Clemansa clipeşte cu ochii mici, înguşti, lacomi de curiozitate. Bra ul gol, cu pielea care atârn ca o mânecţ ă ă prea lung , se întinde pentru a potrivi distan a la careă ţ ine ilustratele cu vederea ei de presbit . Mâna cealaltţ ă ă

caut în buzunarul capotului, ochelarii: „Unde i-am pus?”ă Inima îi bate gr bit .ă ă

— Şase ilustrate. Şase, într-o singur zi, şi toate pentruă Voica Barot . Vorba Elenei: S-a întors lumea pe dos. Uiteă cine c l toreşte. A mai venit şi ieri una, tot pentru veciniiă ă de jos!

Renun ând s mai citeasc f r ochelari şi, mai ales, sţ ă ă ă ă ă priceap , Clemansa urc sc rile gâfâind. „Mi s-a urcată ă ă tensiunea…” Ilustratele are s le pun la loc, mai târziu,ă ă dup ce le va vedea şi Misa. La început o s fac mofturi:ă ă ă „Dac ai v zut c nu-s pentru noi, de ce le-ai luat?” Doară ă ă nu-s scrisori. Când cineva are un secret, îl bag într-ună plic şi-l lipeşte. Ba-l mai pune şi „recomandat” şi atunci n-ar deschide, nici ea nici Elena. Dar aşa! … Nici vecinii de jos nu s-ar sup ra dac le-ar spune: „Am vrut s vedemă ă ă cum e în China”.

Ajungând la etajul întâi, Clemansa se opri şi, din obişnuin , puse urechea la uşa Elenei. Nimic nu mişca.ţă „Cine ştie la ce cap t al oraşului se afl … Se oboseşteă ă prea mult, de când cu ziua lui Victor. Numai de nu s-ar îmboln vi. A mai avut un şoc, la botezul lui Victor, de nuă şi-a recunoscut trei zile b rbatul. Dar e mult de atunci.ă Acu vrea s -l însoare. Alearg ca un cal de curse şi, slavă ă ă Domnului, e vesel . E adev rat, c asta n-o ine mult şiă ă ă ţ pe urm tace şi tace… Misa spune c blocajul psihic dă ă ă crize mai grave decât cel de ficat. Aşa e ea, pune r ulă înainte. Eu m bucur c fata noastr e bine dispus . Aziă ă ă ă mi-a promis c o s -mi dea înapoi banii pentru butelia deă ă aragaz.”

23

Page 24: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Sprinten pentru cei 68 de ani, din care cu greuă m rturisea cincizeci, Clemansa se opri speriat . „Ceă ă ghinion s fac Misa g lbenare chiar acum. Numai de nuă ă ă i-ar fi mai r u, de ziua lui Victor! Dac i-ar stricaă ă petrecerea, Elena nu i-ar ierta-o. Când se sup r , seă ă închide în odaia ei şi nu mai scoate un cuvânt, nu mai dă un ban. Victor m ciupeşte pe mine, pe Misa. Dar maic -ă ăsa îl ine. Şi casa e alta, când Elena e bine dispus .”ţ ă Clemansei îi scap o ilustrat din mân şi se apleac s-oă ă ă ă ridice. „Ce Dumnezeu, îmi tremur mâna? Am s iuă ă ţ regim. Sau, mai bine, postesc mar ea. N-am mai postit deţ când cu boala lui Mac. La început se îng lbenise. La fel caă Misa acum. Noi am zis icter, când colo… Duc -se peă pustii… Nici nu vreau s m mai gândesc. Noroc c m-amă ă ă dus la Sfântul Iosif şi m-am rugat de Sfântul Anton… Şi Mac a închis ochii ca un pui. Am s m rog şi pentru Misa.ă ă S nu se chinuie.”ă

De sus se auzi o voce groas , sonor :ă ă— Clem!O fi dat laptele-n foc. Şi doar Elena i-a strigat de jos din

poart : „Ai grij s nu dea laptele-n foc”. Vrea s facă ă ă ă ă înghe at . „Dar ce, au venit c ldurile le mari?!”ţ ă ă ă

Câteva trepte şi Clemansa e sus la mansard . Voceaă Artemizei e mai puternic , mai autoritar ca de obicei.ă ă

Ai jura c e b rbat. De când cu g lbenarea fumeaz caă ă ă ă un birjar şi nimeni nu-i mai intr în voie.ă

— Clem. Miroase a lapte ars!Dac şi-a scos Artemiza nasul din romanele ei poli iste,ă ţ

din piesa pe care o traduce, trebuie s se fi ars şi fundulă crati ei. Clemansa intr la dreapta sc rii, în buc t rie.ţ ă ă ă ă Stinge lampa de gaz care fileaz şi, neîndemânatec , lasă ă ă c r ile poştale lâng vasele care, de dou zile, z ceauă ţ ă ă ă nesp late. Motanul linge laptele scurs pe ciment.ă „Dagobert, ho omane, tigru ul marini, te-ai f cut cât oţ ţ ă namil !”ă

În crati nu mai r m sese nici cât o ceaşc de lapte.ţă ă ă ă

24

Page 25: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Dar nu se nec ji. Vorba Misei: „De ce s plângi lapteleă ă v rsat, c şi aşa are ap destul ?” Vru s toarne într-oă ă ă ă ă ceaşc , atât cât mai r m sese, dar nu g si niciunaă ă ă ă curat . Trecu la sp l torie, al turi. În cazanul de rufe,ă ă ă ă zidit într-o sob de c r mizi, şi în albia de zinc, peste tot,ă ă ă numai vase nesp late… „Elena aşteapt s le sp l eu. Baă ă ă ă s le mai spele şi ea, c doar aici m nânc şi ea şi fi-su.ă ă ă ă Dac nu-şi vindea sufrageria de jos, nu mai aveam atâtaă balamuc. A vândut-o anul trecut, de ziua lui Victor. Şi ce mobil masiv , de nuc!… O avea mama de la Floreşti.ă ă Vorba Misei: «I-a furat cumnatu’ o moşie şi i-a dat o sufragerie…» Bufetul ajungea pân la tavan. Şi era numaiă sculpturi… Pies de muzeu! Şi Elena a dat-o pe nimic, caă s -i ia lui Victor un studio modern, s -i fac o surpriz .ă ă ă ă Acu vrea s -l vând , ca s cumpere mobil Biedermeyer,ă ă ă ă de la Ivona. Tot de la ea a cump rat şi locul de la Sfântă ă Vineri. Auzi, s cumperi loc de veci, când ai la Belu cavou!ă … Vorba Misei: «Când Elena începe s cumpere şi să ă vând , când descoper mereu alte neamuriă ă simandicoase, nu-i a bun ». Are dreptate. Alt dat , ştiaă ă ă ă nici nu ne b gau în seam … «S ne mai adun m între noiă ă ă ă – zice Elena. Câ i am r mas. S -şi cunoasc şi Victorţ ă ă ă verişoarele, neamurile…» «Ce neamuri – o repede Misa, când ne-am adunat noi cu de-alde Charles Rodolphe? … Cine l-a mai v zut pe generalul Constan iu!», logodniculă ţ durerii, îl poreclise Misa, dup romanul lui R dulescu-ă ăNiger, care-mi pl cea mie. Ce carte! – ofteaz Clemansa.ă ă Elena o s strige ca din gur de şarpe când o s vadă ă ă ă pere ii afuma i. E drept c de-abia a spoit, mititica, acu’ţ ţ ă când a auzit c vin verişoarele de la Cotnari s -şi facă ă ă injec ii. Cum de le-a muşcat un câine turbat, tocmai cândţ Elena se preg tea s le cheme de ziua lui Victor?! Şi deă ă ce le-o fi zicând «delega ia»? Poreclele Misei! Ce-or sţ ă zic femeile când or s vad c sindrofia se face în pod?ă ă ă ă Noi ne-am obişnuit cu ideile lui Victor. A desenat pe pere iţ dansatoare goale. Cine s-ar fi gândit alt dat s -şi facă ă ă ă

25

Page 26: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

buc t ria în sp l torie şi petrecerile în pod? Aoleu…ă ă ă ă Cuf rul!”ă

Clemansa d du fuga în pod. Cuf rul era la locul lui.ă ă Încerc lac tul. De la o vreme nu i se mai pare înă ă siguran cuf rul… Sticlele, mai bine le-ar vinde decât sţă ă ă le sparg musafirii când se îmbat , ca de ziua lui Victor,ă ă anul trecut…

Trecând din nou în buc t rie, Clemansa d fuga laă ă ă fereastr . Numai Barot tuşeşte, de-l auzi de la o poşt .ă ă ă Şi scuip … Dar ce s caute acas la ora asta?ă ă ă

Azi-noapte iar l-a visat. Avea ochii galbeni-verzui şi s lbateci. Ochii motanului. P rul îi c dea zburlit pe frunte.ă ă ă Trupul de leu; se ridicase în dou labe şi venea spre ea,ă puternic şi sprinten. „A-nflorit cireşul”, i-a spus. Ea murea de fric , s n-o sfâşie, el îi da zor c a înflorit cireşul… S-aă ă ă trezit n duşit . Când s-a dus la fereastr , a v zut-o peă ă ă ă Elena. Rupea nişte crengi înflorite. De unde a ştiut c aă înflorit, peste noapte, cireşul? Artemiza s-a f cut foc. „E oă barbarie. De altfel, pomii nu sunt ai noştri.” „O s fie”, aă r spuns Elena şi a zâmbit misterios.ă

Printre crengile cireşului şi ale nucului b trân,ă Clemansa priveşte acoperişul casei p rinteşti. Casaă copil riei, plin de c r ile şi caietele Misei, de vocea eiă ă ă ţ b ie oas , de prezen a ei voluntar . „Toate se învârteauă ţ ă ţ ă în jurul ei. N zdr vana! Cine s-ar fi gândit c n-are s seă ă ă ă m rite, c locotenentul Constan iu, amorezat lulea,ă ă ţ elegant şi deştept, prea scund, ce-i drept – dar ce conferin e inea şi ce frumos vorbea fran uzeşte – o s seţ ţ ţ ă tocmeasc cu tata? Când auzea de nuda proprietate, seă f cea roşu ca sfecla. «Nuda? … Asta e zestre? S iauă ă nuda în spinare şi s plec cu ea?» Tata, ca s -lă ă îmblânzesc , îi spunea «generale.» Generale în sus,ă generale în jos… Şi parc i-a fost gura aurit : a ajunsă ă general. Dar Misa a r mas nem ritat . Degeaba s-aă ă ă înduplecat tata.

Ea n-a mai vrut s aud . «D -i ce vrei, numai pe mineă ă ă

26

Page 27: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

s nu m dai, tat . Eu nu sunt nici de dat, nici de luat. N-ă ă ăam s m mai m rit…» R u a f cut, şoptesc buzeleă ă ă ă ă Clemansei, dup mai bine de cincizeci de ani. O femeieă m ritat e altfel v zut . Face ea pe grozava. O tot auzi:ă ă ă ă «D -i încolo de b rba i! Nişte fiare…» Şi se laud : «I-amă ă ţ ă b gat în buzunar pe to i cum am vrut, când am vrut!»ă ţ Uite, e singur şi dac nu m-ar avea pe mine…”ă ă

Clemansa uit c şi ea e singur , deşi a fost de dou oriă ă ă ă m ritat . „Ce petreceri! Sclipea argint ria de- i lua ochii!ă ă ă ţ Mama i-a l sat-o Misei, cu limb de moarte. Ea i-a d ruit-ă ă ăo Elenei, când s-a m ritat. Eu nu i-aş fi dat-o. «Când mori,ă nu iei cu tine niciun ac», spune Misa. «Dar cât tr ieşti, aiă nevoie şi de un ac», îi r spunde. Ce i-o fi venit Elenei să ă m întrebe de rochia roşie? Cum o fi disp rut juponul? Eraă ă de tafta! Când a disp rut? Oare s -şi fi potrivit Elena oă ă cheie? Sau Victor? De ce nu m las Misa s pun cuf rulă ă ă ă în odaia ei? M car acum, de ziua lui Victor. Aş fi maiă liniştit . Am s -i dau laptele, poate o g sesc în toane maiă ă ă bune. Adineauri spunea c Elena e în stare s -şi vând şiă ă ă salteaua de sub… (Clemansa nici în gând nu îndr znea să ă repete vorbele pe şleau ale Misei.) Are gura spurcat aă tatei. Mama, o aristocrat , o sfânt …”ă ă

— Ei, Puişor, ai lins tot laptele? Cotoi ordinar… Auzi, Dagobert! Şi-a râs Victor de tine. Vino, Tigru , vino s teţ ă vad Misa. S - i vad burtica plin , altfel nu crede c i-aiă ă ţ ă ă ă p pat laptele. Hai, Puişor, hai b ie aş… hai, Dagu-Dagu…ă ă ţ

Motanul o urmeaz ca un c el. Clemansa, cu o ceaşcă ăţ ă în mân , cu ilustratele în mâna cealalt , iese dină ă buc t rie cu capul sus… Ca s ajung la Artemiza trebuieă ă ă ă s treac de scar şi s intre mai întâi în camera ei.ă ă ă ă Curat nenorocire! „Oricine vrea s-o vad pe Misa,ă ă trebuie s treac pe-aici, prin sufletul meu. «Consigna ia»ă ă ţ – spune Victor şi o tot îndeamn s vând . Nu şi nu; «Atâtă ă ă cât mi-a mai r mas, îmi trebuie…» Oglinzi cu rameă complicate de bronz, covoare persane, l mpi vene iene,ă ţ m su e Empire, bibelouri, tablouri de Sârbu şi Mirea luateă ţ

27

Page 28: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

de Mac la licita ie. Vai de mine! Unde-i samovarul?” îiţ tremur mâna. „Samovarul strig de parc ar cere ajutor.ă ă ă „S fi îndr znit Elena s -mi vând samovarul? Sau Victor?ă ă ă ă Poate c s-au în eles amândoi. Altminteri, de unde auă ţ bani? De unde a avut Elena bani, s cumpere locul de laă Sfânta Vineri?”

Disperat , Clemansa d s puie ceaşca pe pianin , dar,ă ă ă ă ezitând, de team c ar putea s-o p teze, s-o strice,ă ă ă observ c , în stratul de praf, e desenat o mân cu ună ă ă ă deget care indic un drum, ca la dentist. O ia într-acolo şi,ă când ajunge la divan, dup ce se împiedic de un covor şiă ă mai vars un pic de lapte, descoper samovarul în dosulă ă unei m su e turceşti.ă ţ

Victor! Glumele lui nes rate! Îi mut mereu câte ună ă lucru sau i-l piteşte ca s-o sperie. „Îmi scoate sufletul, golanul! Pe Misa o distreaz : «Vezi, Clem, nepotul t u teă ă face fericit .»” Clemansei nu-i pl cea s i se spună ă ă ă despre Victor „nepotul t u”; prefera „nepotul nostru”…ă „Misei ce-i pas ? Ea nu mai ine s fie tân r , de când cuă ţ ă ă ă accidentul… S-o laşi în pat cu caiete şi dic ionare… Cât oţ fi câştigând cu traducerile? V d c se tot joac piesele ei!ă ă ă Oare, e adev rat c nu are un ban pus deoparte?”ă ă Clemansa uit cât o încarc la socoteal şi, min indu-seă ă ă ţ singur , d din cap: „De când o in minte ine regim deă ă ţ ţ sl bire şi regimul e scump. Şi totdeauna a fost mână ă spart … Victor e feble ea ei. De mine nu-i pas ! Eu ducă ţ ă greul!” suspin Clemansa. Apoi, îndreptându-şi fa a,ă ţ tâmplele: „De ce s m nec jesc? …” Şi, mul umit c şi-ă ă ă ţ ă ăa g sit samovarul, cu ceaşca cu lapte într-o mân , cuă ă motanul dup ea, trecând abil printre m su e, taburete,ă ă ă ţ scaune, piedestale, se opreşte în prag, pentru a mai arunca o privire peste avutul ei. „Ce- i trebuie atâteaţ boarfe? – spune Misa. Mai vinde din ele, femeia lui Dumnezeu! Mai deschide cuf rul din pod…” „Fiecare areă ce are cu cuf rul meu. N-am s -l deschid. N-am s vândă ă ă nimic… Mac mi-a l sat mie tot. Mac a muncit ca eu să ă

28

Page 29: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

am, s am, s am…” Şi, f r s -şi dea seama, deschideă ă ă ă ă uşa care d în camera Artemizei.ă

Alb , curat , ca de sanatoriu, odaia pare goal la primaă ă ă vedere. Niciun obiect inutil. Soarele intr aici din plin.ă Adierile prim verii nu se încurc în draperii şi perdele.ă ă Parchetul, proasp t dat la rindea şi nelustruit, e ca oă scândur alb . Divanul, scund şi foarte lat, e acoperit deă ă o p tur de lân moale, g lbuie, sub care abia seă ă ă ă deseneaz formele trupului ei vl guit. M su a, aproapeă ă ă ţ cât toat lungimea divanului, e plin de caiete,ă ă dic ionare, reviste şi c r i; o singur fotografie în ram deţ ă ţ ă ă argint: Celebra Yvette Guilbert. Lâng fereastr , două ă ă fotolii în huse albe. Deasupra bibliotecii, masca lui Beethoven. Deasupra unei uşi scunde, mascat , care dă ă într-o debara, o reproducere dup ă Înving torulă lui Michelangelo. O avea de la Romain Rolland, care-i scrisese câteva cuvinte: Aceast icoan a îndoielii eroice,ă ă aceast victorie cu aripile frânte…ă Pe o etajer , Jean-ăChristophe, toate volumele şi Jean Barois, legate în antilop mov, cu dedica ia autorului. Al turi, fotografiaă ţ ă Artemizei în rob de avocat, într-o ram simpl de lemn.ă ă ă Dedesubt, cu litere mari, ap sate, scrisul Artemizei:ă

„Evoquant le passé confus Devant mon portrait de jeunesse Et doutant qu’on m’y reconnaisse, J’écris tristement: telle je fus.”3

Clemansa s-a oprit în prag. Deosebirea dintre chipul Misei, aşa cum l-a v zut o clip prin fereastra buc t riei,ă ă ă ă privind printre copaci acoperişul casei p rinteşti – fată ă n r vaş , semea – şi fa a smochinit , galben , de-ă ă ă ţă ţ ă ăacum, o izbeşte atât de tare c se-ntreab dacă ă ă

3 Evocând trecutul tulbure / În fa a portretului meu din tinere e / Şi cuţ ţ îndoial c-aş putea fi recunoscut / Scriu cu triste e : Iat cum am fost!ă ă ţ ă

29

Page 30: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

„n zdr vana” nu şi-a pus o masc .ă ă ă— Ce-ai r mas aşa încremenit , femeia lui Dumnezeu?ă ă— M uit c semeni cu cineva, dar nu ştiu cu cine… ă ă— Cu Beethoven – r spunde simplu Artemiza.ă— Betovan? Care Betovan? – întreab distrată ă

Clemansa.Artemiza râde cu poft . Dantura fals , copie fidel aă ă ă

din ilor ei mari, gata s muşte, la fel ca alt dat , p reauţ ă ă ă ă prea albi în fa a îng lbenit de boal . Ochii ei sc p rau,ţ ă ă ă ă ă lungi, negri, inteligen i.ţ

— N-am auzit bine, Miso.— Doar n-oi fi îmb trânit şi tu, Clemişor…ă— Nu – se scutur îngrozit Clemansa.ă ă— Dar ştii câte am pe cap. Sunt distrat …ăŞi, fiindc Artemiza repeta râzând: „Betovan…ă

Betovan…” Clemansa ad ug :ă ă— Doar ştii bine c Mac m ducea la concerte… Bietu’ă ă

Mac! Am crezut c nu mai am samovarul. Ştii ce fric mi-ă ăa fost?! De la o vreme, Elena tot cump r , vinde… Vreaă ă s -l logodeasc pe Victor, de ziua lui.ă ă

— Dar nu poate s se decid între Yvonne, care areă ă dou moşii, adic le-a avut, şi Armanda, care are patruă ă vii, adic ar fi putut s le aib dac ar fi murit la timp celeă ă ă ă patru m tuşi, „delega ia” …ă ţ

— Nicoleta şi ea are avere!— O s aib când s-o întoarce tat-su cu dolari, adic laă ă ă

Paştele cailor.— Elena zice…— Nu te potrivi…— V d c -i vesel . O fi aflat ceva.ă ă ă— Ce s afle, feti o, ce s mai afle? Şi de la cine? De laă ţ ă

neamurile zaharisite, ciurucurile pe care vrea s ni leă înn deasc aici?ă ă

— S se mai distreze şi ea, mititica. S mai ias înă ă ă lume. V d c e mai vesel de la o vreme.ă ă ă

— Tocmai veselia asta nu-mi place. Cred c se camă

30

Page 31: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

t mâiaz …ă ă— T mâiaz ? – se mir Clemansa.ă ă ă— Mai d şi ea pe gât câte-un p h rel. C ce naşte dină ă ă ă

pisic … Crezi c nu ştiu c - i mai dai şi tu „coraj”,ă ă ă ţ Clemişor?

— Când m doare stomahul, Miso… Sau când mă ă sperii. Uite acum, când am v zut c nu mai e samovarul,ă ă mi-a ieşit sufletul!

— Las sufletul la locul lui, spune stomac pe româneşteă şi d -mi laptele. Nu te aşeza pe ochelari. Uite-i acolo, peă fotoliu.

Clemansa se uit , mirat , la ochelari. Cum de g seşteă ă ă Misa tot ce se r t ceşte?ă ă

— Şi mai zici c eşti mioap , Miso…ă ă— Am fost. Acum v d şi ce- i umbl prin cap… Hai, nuă ţ ă

te speria! Şi nu- i mai pune atâtea întreb ri!ţ ăÎntinzând b rbia voluntar , aproape p trat , porunci cuă ă ă ă

voce groas :ă— Şezi, femeia lui Dumnezeu, şezi colea şi citeşte.

Clemansa nu-şi aminteşte s fi pomenit ceva despreă ilustratele pe care le are în mân .ă

— Tocmai din China au venit, Miso. Sunt pentru vecinii de jos, pentru Voica… Voica Barot …ă

— D -i drumul!ăClemansa se aşez , îşi potrivi ochelarii, dar ridic ochiiă ă

cu goliciunea aceea în priviri, care o scoate din s rite peă Artemiza.

— Miso, care din ele e Voica? Roşcata?— Bruneta.— A mic ?ă— Sunt gemene.Şi Clemansa priveşte în plafon, apoi c tre sor -sa,ă ă

nedumerit :ă— Cum ziceai c o cheam pe roşcata?ă ă— Georgeta.— Da, da. Aşa o strig tat -su: Geta… Getu o… Eu mă ă ţ ă

31

Page 32: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

mir c Victor n-a pl cut-o pe roşcovana. Are ochi mari,ă ă castanii. Cu cine o fi sem nând?ă

— Cu m -sa.ăArtemiza îşi d seama c boala a f cut-o mai nervoas ,ă ă ă ă

mai ner bd toare.ă ă— De unde ştii, Miso, cum era maic -sa?ă— E mai natural s semene cu ea decât cu mine. ă— Voica are ochii galbeni-verzui, ca Barot .ă— Te-ai uitat la el de aproape? Şi nu te-a muşcat? Prins parc asupra faptului şi sim ind c roşeşte,ă ă ţ ă

Clemansa schimb vorba:ă— Mi se pare c Armanda îl place pe Victor. Şi, pe câteă

am în eles, Elena n-ar zice nu.ţ— De-aia a venit „delega ia”?ţ— De ce le zici aşa, Miso?— Cinci muieri între optsprezece şi optzeci de ani, una

scurt , priveşte cu lornionul, alta lung , poart p l rie cuă ă ă ă ă pan , a treia gras , fumeaz mahorc , a patra parc eă ă ă ă ă împ iat şi a cincea, Armanda, e ca un îngeraş f ră ă ă ă aripi… Dar toate se mişc deodat şi vorbesc despreă ă acelaşi lucru.

— Dac le-a muşcat acelaşi câine…ă— S -şi termine injec iile şi s ştearg putina. Până ţ ă ă ă

acum veneau la parastase; de data asta, parc au venit laă înmormântare. Te pomeneşti c le-a anun at Elena c nuă ţ ă mai am mult…

— Le-a invitat de ziua lui Victor. Dar poate c se las cuă ă logodn . Verişoarele noastre au câte o vie, şi cine o s leă ă moşteneasc ? Armanda! Am auzit-o pe Elena când îiă spunea lui Victor: „E ca un pastel!”

— Apos… leşinat…— Parc e o poz , Miso… ii minte când cump ramă ă Ţ ă

poze cu îngeri, de la libr ria din col ?ă ţ— Îmi f ceau grea .ă ţă— ie nu- i pl ceau nici juc riile. Te c rai în copaci,Ţ ţ ă ă ăţă

tr geai cu praştia, ca b ie ii… ii minte când l-ai lovit peă ă ţ Ţ

32

Page 33: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Charles-Rodolphe?— Carolic ? Un pap -lapte! Am auzit c şi pe sta l-aă ă ă ă

invitat Elena. N-am ştiut c mai tr ieşte… Are câ ivaă ă ţ anişori mai mult ca mine.

— Yvonne îi vine nepoat . Nepoat de v r. Mi se pareă ă ă c şi pe ea a pus ochii Elena. E n scut Iepureanu. Se-n-ă ă ărudeşte cu Bibeştii…

— La prostiile astea te pricepi, soro!— Lui Victor i-a c zut cu tronc Voica. Elena îi ziceă

„scaloiu” … Ce-nseamn scaloi, Miso?ă— În dic ionar nu exist , dar Elena nu scoate cuvinteleţ ă

din dic ionar, când e vorba de vecinii de jos. Le scoate dinţ veninul ei. Şi acu’, dac-ai adus ilustratele, citeşte-le şi du-le înapoi…

— „16 aprilie, 1955” – începe Clemansa.Deşi aude foarte bine, urechile Artemizei, dac şi-ară

exprima curiozitatea, s-ar m ri ca-n desenele animate şiă ar ajunge ca nişte pâlnii de gramofon. Dar ştiind s seă st pâneasc , îşi aprinde o igar , îşi apropie scrumieraă ă ţ ă (pe m su a lung cât divanul are tot ce-i trebuie), trageă ţ ă fumul b rb teşte în piept şi îl scoate pe n ri în rotocoaleă ă ă perfecte. E, pentru cei optzeci de ani ai ei, uimitor de ager la minte, şi vioaie în mişc ri. Cine n-a cunoscut-oă ă pe Artemiza Mândru, b ietana cu p rul tuns scurt, cuă ă ochii iscoditori, înguşti, cu privirea t ioas , neagr , vie, cuă ă ă buze întinse, sub iri, frem tând de ironie, cu din ii mari,ţ ă ţ gata s se înfig în adversar? „Erau îndr gosti i de mineă ă ă ţ to i adversarii, la bar … N rozii…” A luptat aprig pentruţ ă ă drepturile femeii, ca s le aud acum repetând pân laă ă ă satura ie: So u… sosu… Sosu a zis, sosu a dres, sosu m-aţ ţ cotonogit. „N roade”, exclam indignat . Ea ar fi vrut să ă ă ă fac teatru, dar p rin ii s-au împotrivit: „Fata noastr să ă ţ ă ă joace pe sârm ?”… urla Nae Mândru, negustor cu maiă multe pr v lii în Pia a de Flori. „S faci bine s te m ri i!”ă ă ţ ă ă ă ţ Dar poate fiindc tata vindea în Pia a de Flori voaluri deă ţ mireas , pantofi de satin albi, ascu i i, ca de mort,ă ţ ţ

33

Page 34: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

l mâi şi lumân ri, fata avea oroare s fie mireas .ă ţă ă ă ă Maic -sa, o grecoaic cu preten ii de noble e, fata unuiă ă ţ ţ „cavaler de Filodoros”, a fost nevoit , neavând dot –ă ă dup ce o jefuise cumnatul care-i fusese tutore – să ă aleag între m n stire şi mezalian a cu Nae Mândru.ă ă ă ţ Negustorul bogat, furios c nevasta îl dispre uieşte, oă ţ înşela pe toate c r rile. Artemiza trebuia s-o r zbune.ă ă ă Neputând s intre la Conservator f r voia tat lui ei, s-aă ă ă ă înscris la Drept. „Am s fac teatru la Curtea cu Juri…”ă Pentru doctorat a plecat la Paris. Acolo a luat lec ii deţ mimic şi plastic cu celebra Yvette Guilbert şi despreă ă prietenia lor s-au tr nc nit vrute şi nevrute.ă ă

— Miso. Eu nu pricep… şi Clemansa cercetează ilustratele cu toat aten ia, uite: Tuan-Huang, Combat –ă ţ Dynastie Sui… Parca nu mai aveau dinastie?!

— Vezi c scrie secolul şapte.ă— Aşa-i, secolul şapte… Îi trimite s rut ri şi isc leşteă ă ă

Tudor. Nu-i ofi erul care o aducea acas la început?ţ ă— Dac o s tot pui întreb ri, o s ne pomenim cuă ă ă ă

Elena…Ciulind urechea. Clemansa se plânge c scrisul e preaă

m runt.ă— „Am dat azi un spectacol în curtea palatului de var .ă

E aşezat pe un deal cu vegeta ie bogat . Copacii sunt caţ ă nişte umbrele. Dintr-o pagod se vede tot oraşul. În fa ,ă ţă un lac de cinci kilometri. Plimbare cu b rci acoperite. Abiaă aştept s - i povestesc…” Da, Miso, s ştii c sta e Tudor,ă ţ ă ă ă un ig nuş cu din i mul i.ţ ă ţ ţ

— Am auzit de oltean cu dou zeci şi patru de m sele,ă ă dar de igani cu din i mul i…ţ ţ ţ

— Elena crede c s-a stricat c ru a din cauza lui Victor.ă ă ţ S -i ar t m ilustratele, ca s -i lu m o piatr de pe inim …ă ă ă ă ă ă ă

— O proast „fata noastr !” Voica o s fie o mareă ă ă cânt rea . Numai Darclée mai trecea de la roluri deă ţă coloratur – regina din ă Huyheno iiţ – la contralto din Via aţ pentru ar. Ţ Dar Elena prefer tupeul, semidoc ia agresivă ţ ă

34

Page 35: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

a Yvonnei, servilismul Nicoletei…Z p cit sau poate invidioas de cunoştin eleă ă ă ă ţ

Artemizei, Clemansa spune cu suficien :ţă— Una era Darclée!— Nimic n-o împiedic pe Voica Barot s fie a doua.ă ă ă

Dac o s munceasc .ă ă ă— S nu te-aud Elena…ă ă— N-a auzit-o cântând? Se opresc trec torii în strad s-ă ă

o asculte! Despre asta ce zice „fata noastr ”?ă— C are noroc.ă— Pe lâng noroc, î i mai trebuie o voin de fier.ă ţ ţă

Încordare de fiecare clip , generozitate, puritate. Dacă ă Voica ar avea numai o pic tur din otrava Elenei, şi-ară ă otr vi vocea.ă

— N-ai suflet, Miso. ii minte ce-ai tras cu ea, atunci?Ţ Nu ştiu ce-o fi înghi it, c nu se mai trezea. Dar laţ ă biseric , la botezul lui Victor, când nu mai venea Puiu? …ă Şi, în şoapt : Când a venit, nu l-a recunoscut.ă

— Când singurul sentiment care te conduce în via eţă vanitatea, snobismul, nu ajungi departe, surioar .ă

— Nu i-a fost uşor, mititica… – suspin Clemansa – şi laă gândul c şi ea a fost p r sit odat , c şi vanitatea ei aă ă ă ă ă ă sângerat, se înduioş . Dar nu vrea s se nec jeasc .ă ă ă ă Instinctiv, îşi trece mâinile peste obraji, de jos în sus, spre tâmple, ca s -şi întind fa a, s îndep rteze urmeleă ă ţ ă ă anilor, şi, potrivindu-şi iar ochelarii: „Azi am dansat Haiducii şi De la Prut la Arieş. Mare succes. C luşarii ă au stârnit ropote de aplauze”.

— Tu pricepi ceva, Miso?— Ce-i de nepriceput, femeia lui Dumnezeu?— Tudor sta e dansator?ă— E din Ansamblul ArmateiClemansa clipeşte nedumerit .ă— Ansamblul Armatei?— Au cântat amândoi în echipa de amatori, la C.C.S.— C.C.S.? Ansamblul Armatei? Miso, ie nu i seţ ţ

35

Page 36: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

împleticeşte limb -n gur ? N-are dreptate Elena? Auzi…ă ă logodnicul în China! Fetele lui Barot , una e laă Conservator, cealalt se m rit cu un inginer! S-a întorsă ă ă lumea cu susu în jos, vorba Elenei…

— Şi ce isprav f cea Elena când lumea era cu josu-nă ă sus? Ar fi putut s studieze medicina. Putea să ă c l toreasc , s -şi îmbog easc sufletul, mintea… Dară ă ă ă ăţ ă ea îşi pândea b rbatul la col uri de strad şi pl tea agen iă ţ ă ă ţ ca s vie s -i spuie dac Puiu s-a întâlnit cu doctori a înă ă ă ţ Cişmigiu sau în Gr dina Botanic , dac doctori a îlă ă ă ţ aştepta pe Puiu la Pia a Roman sau la Cotroceni. Şi seţ ă otr vea pentru te miri ce…ă

— Cum pentru te miri ce?… A vrut s-o lase şi s seă însoare cu doctori a! Ursoaica… Ocna… Dup tine, Victorţ ă ar putea s se însoare cu fetele lui Barot !ă ă

— Cu amândou ? Haremul s-a desfiin at şi la turci,ă ţ Clemişor. Dar ia spune, cine i-a adus-o în cas peă Nicoleta?

— Mi-a fost mil de ea, mititica! Într-o sear am g sit-oă ă ă pe scar . Dârdâia de frig.ă

— Şi Elena i-a dat-o lui fi-su… s-o înc lzeasc în pat. ă ă— Nu m amestec, nu m bag… Şi, schimbând vorba:ă ă

De ce nu m laşi s -mi aduc cuf rul aici?ă ă ă— Crezi c-o s umble Barot în cuf rul t u?ă ă ă ă— Nu mai e omul la el acas . Nu mai e st pân pe ce-i ală ă

lui… Când m uit la casa de al turi… ofteaz Clemansa.ă ă ă— Nu ne-a luat-o nimeni. Am p pat-o noi.ă— Bietul Mac a scos-o de dou ori de sub ipotec . ă ă„De dragul meu – se gândeşte Artemiza, şi se întreab :ă

Oare sor -mea nu ştie nimic? N-a b nuit nimic niciodat ?ă ă ă Nu vreau s mor pân nu aflu ce se petrece în capul sta,ă ă ă care a fost şi a r mas frumos şi prost… La urma urmei, cuă p rul c nit, fa a alb , l ptoas , Clemansa, deşi comună ă ţ ă ă ă ă pân la vulgaritate, e înc frumoas . Şi n-a îmb trânit,ă ă ă ă observ Artemiza şi, micşorându-şi ochii miopi, o priveşteă cum ai privi un tablou. N-are dreptate cine spune c peă

36

Page 37: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

femeie o îmb trâneşte crati a, lipsa de preocup ri,ă ţ ă prostia. Uite c pe Clem n-au îmb trânit-o… Poate fiindcă ă ă a trişat. Se pref cea c se ocup de crati e, dar porunceaă ă ă ţ slugilor. Când nu le-a mai avut, a luat masa la pensiune «c -i mai ieftin ca acas ». Se pref cea c -i bolnav , ca s-ă ă ă ă ăo r sfe e b rbatul. Se pref cea c -l iubeşte: «Mac în sus,ă ţ ă ă ă Mac în jos» … mac… mac… Dar când a alunecat Mac de pe scara tramvaiului, sc pând cu via a ca prin minune, n-ă ţam auzit-o v itându-se, decât de costumul lui nou. «Macă şi-a stricat costumul… de ştof englezeasc … bun tateă ă ă de costum… costum nou.» Iar când, la urm , pe masa deă opera ie, l-au deschis şi l-au cusut la loc, s-a pref cut cţ ă ă nu ştie de ce şi s-a dus la coafor: «Lui Mac nu-i place să fiu neglijent … S nu vad Mac c sunt am rât …»” Şiă ă ă ă ă ă Artemiza se întreab iar şi iar dac sora ei ştie ce-a fostă ă între ea şi Mac. „Cum s-ar putea s nu ştie? Dar dac aă ă ştiut şi a t cut, p strând acelaşi ten l ptos, acelaşi surâsă ă ă blajin, dezarmant de naiv, înseamn c , în gr dina luiă ă ă Dumnezeu, animal mai şiret nu exist . Înseamn c e maiă ă ă deşteapt decât mine, care am avut scrupule, m-amă perpelit, m perpelesc…”ă

— Atunci l-am cunoscut pe Mac. ii minte, Miso? CândŢ cu ipoteca. Eram la tribunal şi te c utam pe tine. Mă ă z p cisem de tot. Sim eam aşa c m pierd prin sala aiaă ă ţ ă ă mare. Cum îi zice, Miso?

— Sala Paşilor Pierdu i. A r mas celebr de când te-aiţ ă ă pierdut tu.

Dar Clemansa n-are umor. Priveşte pe fereastr ,ă dep nându-şi cu pl cere amintirile:ă ă

— Deodat aud paşi în urma mea (şi, schimbându-şiă vocea): „Pot s v fiu de folos, domnişoar ?”ă ă ă

— Parc v-a i cunoscut la un bal mascat…ă ţ— Mascat? – clipeşte Clemansa des. – Nu, Miso, era

costumat. Ba nu, ai dreptate, mascat… Ba nu, costumat… ii minte costumul meu de „guri e”?Ţ ţ— Ai stat o noapte întreag şi ai înşirat turte dulci peă

37

Page 38: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

sforicele. Şi Artemiza ar râde cu poft , dac nu i-ar fiă ă grea .ţă

— De ce le spuneai „guri e”?ţ— Ce succes am avut! – suspin Clemansa cu pl cere,ă ă

dând ochii peste cap.— Francezul n-are dreptate când spune c ridicolulă

ucide…Dar Clemansa, în nori, surâde încântat .ă— Dar de costumul meu de leb d … Î i aduci aminte,ă ă ţ

Miso?— Aş fi jurat c -i de gâsc ! – şi Artemiza râde s seă ă ă

pr p deasc . Pupilele lucesc de tinere e în obrazulă ă ă ţ îng lbenit de boal , îmb trânit de ani… De ce te-aiă ă ă costumat, soro? N-aveai nevoie de pene str ine!ă

— Cum de ce, Miso? Nu era bal costumat? Parc te v dă ă în „Cei trei Muşchetari”.

— În to i trei? … Bat -te norocul!ţ ă— Tu erai „cei trei muşchetari”, spune, convins , dară

deodat , intrând în panic : — Unde-o fi p l ria aia mare,ă ă ă ă neagr , cu pan de stru ? Şi m nuşile albe de muşchetar?ă ă ţ ă Nu le-am v zut când am pus naftalin în cuf r.ă ă ă

— Le-or fi vândut Elena sau Victor… Clemansa r mâne perplex . Apoi, cu un accent deă ă

disperare:— Crezi c umbl în cuf rul meu?ă ă ă— Şi ce-i dac umbl ? O s - i iei lada cu tine pe lumeaă ă ă ţ

cealalt ?ă— Vai, Miso! Omul cât tr ieşte are nevoie şi de un ac.ă

Pe Elena nu ştiu ce-a apucat-o… Ce-o fi cu locul de la Sfânta Vineri?

— Nu-mi place nici mie… S cumperi un loc de veci şiă pe urm s stai s -l p zeşti şi s aştep i un client ca s -lă ă ă ă ă ţ ă vinzi! E sinistru…

— Dac nu mai avem voie s cump r m terenuri…ă ă ă ă ofteaz Clemansa.ă

— Dac nu mai avem voie s -i specul m pe cei vii, să ă ă ă

38

Page 39: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

specul m mor ii? Stuchi-v-ar mâ ele!ă ţ ţ— Din ce s tr iasc , mititica? Pensia lui Puiu şi lec iileă ă ă ţ

de francez ! P i zi şi tu…ă ă— Zic c se ine de sindrofii! A-nceput s -şi pună ţ ă ă

crucea de episcop, br rile de argint, cerceii deăţă papuaş … Scotoceşte prin albume şi-i caut pe i de maiă ă ă tr iesc, umbl s -i g seasc , îi scutur de naftalin . Şi-iă ă ă ă ă ă ă pofteşte de ziua lui Victor…

— Numai de nu mi-ar cere paharele de cristal! Ce i-o fi venit s cheme atâta lume? În pod! Cât era de zgârcit şi,ă ă uite, acum…

— Tocmai asta nu-mi place… O sup r inima…ă ă Nevrozele cardiace se manifest aşa…ă

Dar Clemansei nu-i place s puie r ul înainte.ă ă— Hai s mai vedem cum e în China, Miso. Şi,ă

potrivindu-şi ochelarii, citeşte: „Spectacol la Stadionul din Pekin, în fa a a patruzeci de mii de spectatori. Am fostţ filma i. Aş vrea s vedem împreun jurnalul la cinema.”ţ ă ă S ştii, Miso, c o ia de nevast … S -i spunem Elenei,ă ă ă ă poate s-o mai linişti.

— Dac ar putea, i-ar mânca frip i pe vecinii de jos. Înă ţ schimb, vrea s -mi fac t r boi în pod. Am s -i interzic!ă ă ă ă ă

— Vai, Miso, nici nu te gândi! Fata noastr …ăDar Artemiza, plictisit , nervoas din pricina boliiă ă :— Ar fi timpul s - i aduci aminte c e a ta.ă ţ ă— La început, mi-a venit greu s -i spun lui Mac. Mă ă

credea domnişoar …ă— Cred c a avut ocazia s se conving personal c nuă ă ă ă

erai „domnişoar ”.ă— Lui Mac nu-i pl cea s -şi aduc aminte de primulă ă ă

meu mariaj. Era gelos…— Te credea fat -mare?ă— Vai, Miso, cum vorbeşti!— Mare ipocrit eşti, Clem! Parc te aud: „Feti aă ă ţ

noastr , fata noastr ” şi-l l sai s cread c este a mea…ă ă ă ă ă ă ha, ha, ha!

39

Page 40: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Tu erai emancipat . Intelectual . Nici nu voiai s teă ă ă m ri i…ă ţ

— Şi zici c Mac era gelos? … Te iubea aşa de mult? ă— Pe mine? Vai, Miso… Nu mi-a l sat mie tot? Şi,ă

privind pe fereastr : — De ce om fi l sat noi cireşul deă ă partea cealalt ?ă

„Nu-i proast soru-mea. E viclean …” decide Artemiza.ă ă Clemansa îşi potriveşte din nou ochelarii.

— Uit -te aici: „Ultimul spectacol din Canton. Am primită pentru tine un ilic de m tase c ptuşit cu astrahan alb,ă ă m runt, m t sos şi nişte papuci, «pentru cele mai mici şiă ă ă iubite picioare din lume»” … Ce zici, Miso?

— Zic c dac nu m duceam de ziua regelui s stau înă ă ă ă pro ap, f ceam şi eu azi c l torii în China şi c p t m ilicţ ă ă ă ă ă ă şi papuci…

— Mie ce-mi aduceai, Misico? – se r sfa Clemansa caă ţă s -si ascund gândurile. „Eu am îndemnat-o s se duc .”ă ă ă ă

— O butelie de aragaz… Asta-i focul t u.ă— Numai eu ştiu cât m chinuiesc cu l mpile… Auzi ceă ă

s le dea prin cap. S -mi vând butelia! Elena a venit cuă ă ă banii buluc, s mi-i dea înapoi. Dar ce s fac cu banii,ă ă când s-au scumpit buteliile?! – şi Clemansa se opreşte brusc, ciulind urechea spre uş .ă

— M duc s v d…ă ă ă— E Dagobert… Hai, termin cu ilustratele.ă— „Azi am vizitat un atelier de filatur într-o uzin deă ă

textile în Şanhai…”Deodat , Clemansa se ridic , speriat , sc pând dină ă ă ă

poal c r ile poştale. Le strânge gr mad toate, de-aă ă ţ ă ă valma, le pune pe masa Artemizei, acoperindu-le cu o revist şi r mâne apoi eap n , în picioare.ă ă ţ ă ă

În cadrul uşii, cu piept n tura „paj”, nepotrivit cuă ă ă p rul aspru, c runt, înalt , uscat , cu o hain neagr deă ă ă ă ă ă ştof uzat peste o rochie de m tase, de un negruă ă ă decolorat, verzui, pe piept cu o cruce mare de argint, apare Elena. Nasul lung, sub ire, adulmec parc cevaţ ă ă

40

Page 41: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

nepl cut… Dar e bine dispus .ă ă— Ce-i, Clem, numai Victor când f cea ceva înă

pantaloni, st tea aşa încremenit, sp şit…ă ă— Da, da… – râde zgomotos Artemiza – aşa era Victor

când se „t ta” pe el.ă— Vai, tante Mis, urât vorbeşti…Şi Elena, vesel , începu s fredoneze:ă ă— Tu care eşti pierdut … în neagra veşnicie…ă— Vorbesc urât? Îmi pui not la purtare, Lenu o? Iaă ţ

vezi! Dac nu te-am repezit, c ai fost necuviincioas cuă ă ă maic -ta e fiindc ai f cut o compara ie cu haz. Victoră ă ă ţ avea un aer sp şit când era „t tat la tur” …ă ă

Clemansa râde for at şi repet cuvintele:ţ ă— Da, da, aşa zicea Victor…Elena ridic din umerii înal i, înguşti. Capul i se înfundă ţ ă

ca la cocoşa i.ţ— A i dat în mintea copiilor! – şi-i întinde Clemanseiţ

plasa înc rcat .ă ă— Ai grij s nu se sparg ou le. S mai facem şi nişteă ă ă ă ă

f inişuri. Dou le p strezi pentru Victor. Le vrea fierte,ă ă ă cleioase, s fiarb trei minute şi jum tate exact. Nuan aă ă ă ţ piersicii. Altfel le arunc … Şi peşte, am adus p l mid . Eă ă ă ă tot ce-am g sit.ă

— Bravo! – se bucur Artemiza. N-am mai mâncată p l mid de nu se ine minte…ă ă ă ţ

— E prea gras . Nu face bine la ficat. E pentru Victor.ă S -l faci pr jit, Clem… Uite, am g sit un bidonaş deă ă ă untdelemn grecesc. S facem salat de boeuf de ziua lui.ă ă

— Grecesc? – se mir Clemansa.ă— Unde ai g sit?ă— La cimitir, la Sfânta Vineri – glumeşte Artemiza. Dar Elena, ca şi când n-ar fi auzit:— De ocazie. Am dat ultimul ban. Victor nu suportă

mirosul de untdelemn prost, de lapte ars… Dar la voi, pân nu d laptele-n foc…ă ă

— Care voi, domnişoar , care voi? – o repede Artemiza,ă

41

Page 42: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

enervat de senza ia de grea şi de regimul sever peă ţ ţă care-l ine.ţ

Elena n-avea poft de ceart . ă ă— Vezi c sunt şi l mâi…ă ăClemansa nu mai pune întreb ri în leg tur cu bidonulă ă ă

de untdelemn şi asta i se pare Elenei suspect. De la o vreme, toate au o leg tur în mintea ei cu vecinii de jos şiă ă mereu i se pare c b trânele îi ascund ceva. Dar şiă ă Clemansei i se pare c Elena nu spune tot şi încearc s-oă ă trag de limb :ă ă

— V d c eşti bine dispus , feti o…ă ă ă ţ— Sper s vând locul. Am s -i cump r lui Victor ună ă ă

picup de ziua lui.— N-are patefon? – îndr zni Clemansa. ă— E antedeluvian.— Vai, se poate? E al lui Mac… S ave i grij ca de ochiiă ţ ă

din cap!Dar Elena, care-l şi vânduse, schimb vorba:ă— Miso. Ai voie s s deşti pomi fructiferi pe morminte?ă ă— De ce nu? Niciun text de lege nu interzice mor ilor sţ ă

m nânce fructe. Nici la romani, pe câte ştiu…ăElena nu suporta, de obicei, glumele pince sans rire4

ale Artemizei, dar acum avea nevoie de un sfat juridic.— Un vecin a s dit un corcoduş care a înflorit peă

mormântul meu.Clemansa tresare. Artemiza ridic o sprâncean şi,ă ă

dac inima nu i s-ar strânge de presim iri, ar râde cuă ţ poft .ă

— Pe mormântul t u?ă— Pe locul cump rat de mine.ăClemansa respir uşurat . Artemiza e, ca de obicei,ă ă

gata de glum :ă— Asta-i m reşte valoarea…ă— Depinde. Azi am discutat cu un cump r tor. Ună ă

client serios. Vrea s cumpere locul pentru el şi pentruă

4 Umor sec (fr.).

42

Page 43: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

nevast -sa, dar nu vrea s le fac umbr corcoduşul.ă ă ă ă— Ce fructe prefer ? – întreab Artemiza, apropiindă ă

sprâncenele, care au r mas negre, mobile, ca în tinere e.ă ţ— Las gluma, tante Mis. Omul vrea s aib soare.ă ă ă

Vrea s fac un mic monument şi o jardinier pentru flori.ă ă ă Cât or tr i, o s -l îngrijeasc chiar ei. Pe urm , nu vor să ă ă ă ă aib umbr . Ar fi prea trist…ă ă

Artemiza o urm reşte atent . Echilibrul Elenei i se pareă ă de la un timp instabil.

— Pe lumea cealalt , le trebuie soare?ă— Şi de ce nu?Şi, în timp ce Artemiza e îngrijorat de lipsa de umor aă

Elenei, Clemansa clipeşte cu l comie ă— Î i d un pre bun?ţ ă ţElenei nu-i place ca maic -sa s se amestece înă ă

treburile ei şi schimb vorba.ă— Şti i pe cine am întâlnit la cimitir? Pe Lita, nevasta luiţ

Dinu Iepureanu. Tocmai voiam s -i invit de ziua lui Victor.ă M-a condus pân acas şi i-am ar tat pe unde s intre. I-ă ă ă ăam spus s treac repede prin hol şi s urce la etajul doi.ă ă ă S n-o vad vecinii de jos.ă ă

— Crezi c sunt canibali? – o întreab Artemiza. ă ă— Nu-i nevoie s ştie prea multe…ă— Dar de când te dai tu în vânt dup rela iile astea?ă ţ

Când s-a însurat Dinu cu Lita, strâmbai din nas: „Ne face neamul de râs…”

— În familia noastr a mai fost o grecoaic , Rachel,ă ă Rachel Mussuris, m ritat cu un Brâncovean.ă ă

— Ei. Asta mai lipsea, Lenu o! S ne sco i rud cuţ ă ţ ă Brâncovenii şi pe Lita, grecoaic .ă

— E nepoata bancherului Mandel. Ce frumos s-a purtat cu mine!

— Da, da, s-a purtat foarte frumos cu Elena – interveni Clemansa.

— Cunosc povestea, c doar eu i-am f cut actele. Nu-iă ă aşa, Lenu o? Ai luat banii de dou ori pentru aceeaşiţ ă

43

Page 44: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

cocioab .ă— Casa era bine plasat , dar eu, atât de pu ină ţ

informat , c numai dup ce am pl tit taxele, mi-am dată ă ă ă seama c am r mas cu te miri ce…ă ă

— i-a r mas atât cât i se cuvenea, feti o. Nu i-aŢ ă ţ ţ ţ b gat nimeni mâna-n buzunar. Numai c misitul nu i-aă ă ţ spus numele cump r torului. Şi când ai auzit c -iă ă ă Napoleon Mandel – şo pe el!

— Foarte r u, tante Mis, c nu mi-ai deschis ochii…ă ă Noroc c unchiul Mac m-a înv at s m duc s discut.ă ăţ ă ă ă

— Bietul Mac! – d du din cap Clemansa şi strânseă puternic ochii, doar, doar o scoate o lacrim .ă

— Ce mult te iubea!— Dar pe mine? – o întreab Artemiza, privind-o peă

sor -sa în ochi.ăClemansa r spunde cu un calm des vârşit:ă ă— Mac inea foarte mult la familia mea.ţ— N-am s uit niciodat ce frumos m-a primit… –ă ă

surâde Elena nostalgic.„Ce mult seam n cu maic -sa când face pe proasta!ă ă ă

Tr iesc între gangsteri…” gândeşte Artemiza.ă— Cine? Mac? – întreab Clemansa.ă— Vorbeam de Napoleon Mandel… – şi, îndulcindu-şi

vocea, Elena adaug : Ce înf işare cuceritoare! Ună ăţ gentleman!

Dar Artemiza, t indu-i elanul:ă— Un crai f r pereche!ă ă— Cu mine s-a purtat foarte şic. I-am spus c n-am ştiută

care-i valoarea real a terenului, c sunt tân r ,ă ă ă ă nepriceput …ă

— Erai major .ă— M-a ascultat ca pe un copil nec jit. Parc -l aud: „Nuă ă

vreau s debuta i în via cu o dezam gire, domnişoar .ă ţ ţă ă ă S presupunem c actele nu s-au încheiat.ă ă Dumneavoastr vinde i acum, eu cump r acum. V rogă ţ ă ă s fixa i pre ul.”ă ţ ţ

44

Page 45: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— i-ai îngroşat obrazul şi ai cerut dublu.Ţ— Las , Miso, c ştia au bani destui – intervineă ă ă

Clemansa.— Care ştia, Clem? Care ştia? Voi tot mai crede i că ă ţ ă

„ ştia m nânc pasc cu sânge de creştin”?ă ă ă ă— Oameni şi oameni – filosof Elena.ă— A scos carnetul şi a scris suma pe care urma s-o

încasez, a sunat s vie secretara…ă— Toat suma! – str lucir ochii Clemansei, de parc ară ă ă ă

fi v zut aurul gr mad în fa a ei.ă ă ă ţArtemiza îşi d dea seama, pentru prima dat , c soraă ă ă

ei are ochi porcini. Da, aceşti ochi mititei, f r gene,ă ă devin expresivi prin l comia lor.ă

— Lita e profesoar de balet la Şcoala de coregrafie, îşiă mai g si Elena o scuz pentru invita ia f cut nepoateiă ă ţ ă ă bancherului.

— Ar fi putut s fie balerin la Oper . Era gra ioas caă ă ă ţ ă un por elan de Saxa. Dar a inut s fie „doamnaţ ţ ă Iepureanu”. Prejudec ile burgheze au nenorocit-o…ăţ

— Ei, las tante Mis! Pe dumneata cum de nu te-auă nenorocit? Ai vrut s fii un mare avocat şi ai fost.ă

— Cum nu m-au nenorocit? – scap r furioşi ochii negriă ă prea lucioşi în obrazul galben ca ceara. — Cine ştie ce afaceri murdare s-au f cut cu tribunele alea care s-auă fleşc it şi mi-au strivit picioarele!ă

Elena se întreab prin ce scamatorie, prin ce şiretlică ajunge Artemiza, oricum ar începe discu ia, la acestţ argument antimonarhic: „Accidentul de la 8 iunie”?

— Ghinion, tante Mis!— Regele, feti o! – şi Artemiza puse mâna pe bastonulţ

de bambus care se afla pe m su a lung lipit de pat. El aă ţ ă ă fost ghinionul meu, ghinionul rii… Azi m-aş fi plimbat şiţă eu la Moscova, la Pekin, la Paris şi la Roma. Şi, cu bra ulţ întins, care se prelungeşte cu bastonul de bambus, face un gest larg de parc ar vrea s arate cât e lumea deă ă mare.

45

Page 46: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Cu gândul la vecinii de jos, Elena o întreab cu ună zâmbet acru, necru tor:ţă

— Ca dansatoare sau cânt rea ?ă ţă— Ca prima avocat înscris în Barou. Ca una dină ă

primele intelectuale care au luptat pentru drepturile femeilor şi le-au ap rat împotriva bestiilor care leă exploatau.

— Nu te inerva, drag – caut s-o îmbuneze Clemansa.ă ăIar Elena, bine dispus :ă— Cine nu ştie c Mandel î i f cea curte?ă ţ ă— Ba chiar propuneri directe. Îl excitau urâ enia şiţ

inteligen a mea.ţ— Ai invitat-o şi pe tante Nathalie? – întreabă

Clemansa, ca s schimbe vorba.ă— Te-ai zaharisit, surioar . N-am mai auzit de Nathalieă

de pe vremea r zboiului cu burii…ă— Burii?— Tu n-ai de unde s ştii. C eşti tân r . Clem, eştiă ă ă ă

surioara cea mic , mezina… Dar eu in minte. În 1902 auă ţ loc trei evenimente importante: parlamentul englez decide s m cel reasc un popor mic, harnic şi viteaz…ă ă ă ă Frumoasa Clemansa se m rit pentru a doua, oar laă ă ă biserica Visarion şi-şi pune înc o dat l mâi pe cap…ă ă ă ţă Pe tante Nathalie o ridic buc tarul în bra e si-o aşaz cuă ă ţ ă fundul gol pe plita încins …ă

— Ce brut ! – izbucneşte Elena, indignat .ă ă— Câte mizerii trebuie s -i fi f cut ca s -l scoat dină ă ă ă

s rite pe bietul buc tar! – replic Artemiza.ă ă ă— Era tare rea. Dumnezeu s-o ierte! – recunoaşte şi

Clemansa.— Va s zic ştii c a murit. ă ă ăElena se repede la fereastr .ă— Victor!Clemansa, în urma ei. Repet :ă— Victor…— Ce s-a întâmplat? – întreab Artemiza îngrijorat . ă ă

46

Page 47: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Vine!— Ei şi? Vine furtuna şi nu v pas , se-ndoaie copacii şiă ă

nu v pas . Dar vine b rbatul şi v pierde i capul… Doară ă ă ă ţ nu mai suntem pe vremea când b rba ii aduceau vânatulă ţ şi femeile aşteptau neputincioase în colib .ă

— Vine cu fata lui Barot … – şopteşte Clemansa.ă— Nu permit! – strig Elena.ă— Bine c nu i s-a întâmplat nimic – r sufl Artemiza.ă ă ă— Cum nimic? – întreab Elena indignat . —ă ă N-am să

permit… Niciodat …ă— La Flèche de Cupidon est plus dure que la force

d’Hercule.Elena o privea buim cit .ă ă— S geata lui Cupidon e mai tare decât for a luiă ţ

Hercule – repet Artemiza, cu satisfac ie.ă ţ

47

Page 48: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul III

— Voica, de când te aştept…— Vin de la Conservator. Am repetat pân acum. Şi tu?ă— Eu o aştept pe Voica.— Uite, sunt aici.— Care din ele? Pe toate le cheam Voica. Dar unaă

fuge de mine, alta vine spre mine. Una m admir , altaă ă m judec . Una e dulce, alta e aspr . Una m iubeşteă ă ă ă pu in, alta deloc. Îmi amintesc de ziua când v-a i mutatţ ţ aici. Parc plesnea cerul şi scoar a p mântului.ă ţ ă

— Era frumos… Soarele ardea…— Era în mine o dezordine care anun a furtunaţ— Eşti poet, Victor.— Ca to i îndr gosti ii, Voica.ţ ă ţ— Crezi c îndr gostit şi fericit e totuna?ă ă— Dac fata pe care o iubeşti e Voica Barot , atunciă ă

da…— Şi dac nu?ă— Nu ştiu cum ar fi p mântul, dac ar fi p trat. De ceă ă ă

te-ai întunecat? De ce eşti deodat preocupat ,ă ă îngrijorat ?ă

— Tata nu vede cu ochi buni prietenia noastr . Aseară ă m aştepta…ă

— Ştiu. L-am v zut la fereastr . Parc era dacul învins,ă ă ă de pe Columna lui Traian. Geta, mut , ca o statuie aă virtu ii. To i sunt împotriva mea. Nimeni n-are încredereţ ţ în mine. „Asta mi-a fost soarta de când eram copil. To iţ au citit pe chipul meu semnele unor însuşiri rele, care, de fapt, nu existau. Dar, fiindc erau presupuse, s-au n scut.ă ă Eram modest, am fost acuzat c sunt viclean ă şi am devenit închis. Eram deosebit de sensibil la bine şi la r u,ă dar nimeni nu m mângâia. Toat lumea m jignea, amă ă ă devenit pizmaş. M sim eam superior tuturor. Lumea mă ţ ă considera inferior. Am devenit invidios. Eram gata să

48

Page 49: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

iubesc o lume-ntreag , nimeni nu m-a în eles. Am începută ţ s ur sc lumea. Tinere ea mea cenuşie a decurs într-oă ă ţ lupt cu mine şi cu lumea. Şi fiindc m temeam deă ă ă batjocur , mi-am ascuns sentimentele cele mai bune înă inim . Acolo au şi murit. Spuneam adev rul, nimeni nuă ă m credea. Am început s mint…”ă ă

— S min i? Victor, m îngrozeşti!ă ţ ăMul umit c Voica n-a recunoscut tirada lui Peciorin,ţ ă

Victor continu :ă— „Ce-nseamn minciun , adev r? Ca-ntr-un pustiuă ă ă

des şi deşert, adev rul îşi are peşterile lui, ascunzişurileă lui cavernoase, între inute de ghimpi, închise cu planteţ p duroase, aspre.”ă Era o fraz din ă Spaccio della bestia trionfante, de Giordano Bruno. Dar Voica n-avea de unde s ştie, şi asculta vr jit .ă ă ă

Voica nu citeşte. N-are timp. Cânt , studiaz . Seă ă plimb , ascult . Ştie s asculte. E ca o elev care-l obligă ă ă ă ă pe profesor s -i spun lucruri neobişnuite, s -i exalteă ă ă imagina ia, şi la urm întreab : „Adev rat?” Nu fiindc n-ţ ă ă ă ăar crede, dar fiindc ar vrea s fie sigur c totul e posibilă ă ă ă şi e adev rat. Într-un gest reflex, îşi d p rul la o parte,ă ă ă de parc ar vrea s aud mai bine. Dar atunci şi genele şiă ă ă sprâncenele şi fruntea şi n rile şi parc to i porii vor să ă ţ ă aud . Când cade pe gânduri, parc -i auzi gândurile, parcă ă ă te invit s citeşti pe fa a ei. E în fiin a ei o veşnică ă ţ ţ ă mişcare, un fel de perpetuum mobile, care te oblig s iiă ă ţ seama c exist , s -i r spunzi la toate întreb rile pe careă ă ă ă ă nu le pune. Frumoas ? Voica eclipseaz orice frumuse e.ă ă ţ Geta e echilibrat , calm , adunat în jurul a ceea ce ştie.ă ă ă Voica – deşi pare sigur de ea – e ca o frunz pe care oă ă mişc cea mai uşoar adiere de vânt. Parc e o balerină ă ă ă gata s -şi ia zborul. Când porneau împreun pe munte, cuă ă aceeaşi int , Geta p şea ca un c lu , f r s se uite niciţ ă ă ă ţ ă ă ă în dreapta, nici în stânga. Voica se oprea s culeag oă ă floare, s prind un fluture, s ridice o piatr , s se-ă ă ă ă ă

49

Page 50: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

nb ieze într-un râu, s bea dintr-un izvor, s se admire înă ă ă oglinda unei fântâni. Era convins c dac ar apare F t-ă ă ă ăfrumos dup un dâmb, dup o stânc , i-ar veni în ajutor.ă ă ă E veşnic în aşteptarea unui miracol. Via a e pentru eaţ une boîte à surprises5. Prima vioar pe care a inut-o înă ţ mân avea o singur coard . Geta a b tut cu degetul înă ă ă ă lemn: „o cutie…” Voica a ciupit coarda şi a ascultat, fermecat . Pe urm a încercat în fel şi chip s-o fac să ă ă ă cânte. A pus urechea: cânt ! Pentru ea, frunza cânt ,ă ă lemnul cânt , piatra cânt … Totul cânt . Ea îns şi parcă ă ă ă ă e o minuscul not care sare pe un imens portativ. Laă ă Casa de cultur a v zut pentru prima oar un pian. Cândă ă ă a pus degetul pe clapa galben , i s-a oprit respira ia. Aă ţ încercat apoi toate clapele cu acelaşi deget, cu toate degetele şi n-a mai fost chip s-o dezlipeşti de pian. Voica nu ştie ce înseamn bogat, s rac, urât, frumos. Totul îiă ă apar ine. Geta se uit la lucrurile din vitrin şi, dac cevaţ ă ă ă îi place, ar vrea s fie al ei. Voica simte c totul îiă ă apar ine, precum stelele, luna, ploaia, vuitul, copacii. Totţ ce-i place în vitrine, în magazine este al ei. Aşa cum po iţ s rupi o floare, pe când alta are ghimpi, se ap r , aşaă ă ă cum o stea cade şi alta r mâne ag at pe cer. Şiă ăţ ă lucrurile le po i sau nu le po i cump ra. Când cineva oţ ţ ă întreba: „Eşti frumoas sau urât ?” – ridica nasul, fruntea,ă ă îşi îndrepta umerii şi cu gâtul întins, cu mâinile trase spre spate, cu palmele legate, în l ându-se pe vârfuri,ă ţ r spundea: „Frumoas …” Geta spunea uneori „da” alteoriă ă „nu”, sau – îmbujorat : „nu ştiu”, dup cum aveaă ă panglicile c lcate şi legate deasupra urechilor, dup cumă ă avea rochia scrobit sau bo it . Duminica se credeaă ţ ă frumoas , fiindc era g tit . Voica se credea urât numaiă ă ă ă ă când era bolnav , cu comprese la gât sau pe frunte, sauă când o certa tata. P rul şi-l lega şi acum cu un şiret deă ghete, dac n-avea altceva la-ndemân . În copil rie,ă ă ă auzea mereu: „tare e deşteapt , tare o hazlie, tare eă

5 O cutie cu surprize (fr.)

50

Page 51: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

buclucaş ! Şi ce voce are!” Îi pl cea s cânte. Nu aşteptaă ă ă s-o rogi. I-ar fi pl cut ca oamenii, în loc s vorbeasc , să ă ă ă cânte. Nu-i p rea r u când cineva o l uda pe Geta, fiindcă ă ă ă Geta era a ei. Totul era al ei şi i se cuvenea. Foame nu-i era niciodat . Distrat , ron ia o coaj de pâine veche, ună ă ţă ă morcov crud, fructe din pom, de pe jos, de oriunde, ce g sea, ca o roz toare. Şi grozav îi pl cea s g seasc .ă ă ă ă ă ă Tata şi m tuşa Maria – Mamaruca – aveau grij ca ea să ă ă g seasc în cuptor, în c mar , câte ceva mai bun: ună ă ă ă cartof copt, o chiftelu … Ce minuni! Minunea eraţă aşteptat … şi se ivea. Şi ar fi fost fericit dac n-ar fi fostă ă ă miloas . Dar îi era mil de animale, de câinii lega i… deă ă ţ p s rile închise în colivii, de urşii din gr dinile zoologice.ă ă ă De oameni, numai când aveau un singur picior sau numai o mân , sau când – în timpul bombardamentelor – i-aă v zut acoperi i de p mânt. Îi venea s plâng de câte oriă ţ ă ă ă îşi amintea ochii lor plini de p mânt, gura plin deă ă p mânt, urechile cu p mânt, picioarele în p mânt. Pentruă ă ă ea asta însemna moartea. S nu mai po i s vezi cerul,ă ţ ă nici s auzi când ciripesc p s rile, nici s alergi, nici să ă ă ă ă dansezi, nici s cân i… Prima dat când a aflat, că ţ ă ă oamenii mor, a strâns pumnii şi a-nceput s urle: „Nuă vreau!” Când erau mici de tot, tata inventa pentru ele poveşti în care mama ba a fost r pit , ba s-a dat înă ă leag n şi a ajuns sus, sus de tot, atât de sus, c s-aă ă pierdut în nori, ba a luat-o apa şi a dus-o departe. Mama nu e sub p mânt şi nu e nefericit . Mama e o frunz , e ună ă ă fluture, un nor, un pesc ruş, pluteşte pe nori sau peă valuri.

Când a crescut şi n-a mai crezut în poveştile astea, n-a mai pus întreb ri şi n-a mai pomenit de mama. Singură ă nu se sim ea niciodat , fiindc Geta era întotdeauna cuţ ă ă ea. Tata era al lor şi Mamaruca şi to i verii şi „Hofman”ţ câinele ciob nesc.ă

În ’43 când au p r sit Murighiolul din Delt , aveau optă ă ă ani. În tren, un necunoscut le-a dat ciocolat . Era primaă

51

Page 52: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

dat când mâncau ciocolat . Şi le-a pl cut grozav.ă ă ă Tân rul avea o carte: ă Povestirile lui Hoffmann. Şi le-a citit cu voce tare: „În cel mai atr g tor l caş al p durii, printreă ă ă ă tufişuri care susurau în apropierea pârâului, copilul str ină ridicase un fel de cort de crini înal i şi ml dioşi, trandafiriţ ă purpurii şi lalele de diferite culori. Sub acest cort st teauă Felix şi Cristobald, împreun cu copilul str in, ascultândă ă şoaptele pârâului care le povestea, de-a valma, fel de fel de lucruri ciudate”. Când şi-a luat r mas bun, tân rul le-aă ă d ruit cartea.ă

De îndat ce au intrat în casa Mamaruc i şi s-auă ă pomenit între b ie i, Voica a spus: „Pe mine m cheamă ţ ă ă Felix şi pe sora mea Cristobald…” B ie ii se minunau deă ţ câte lucruri ştiau. Şi, cu toate c erau mult mai mici decâtă ei, erau atât de curajoase, c superioritatea lor a devenită indiscutabil . Tata le înv ase trei lucruri: s nu mint , să ăţ ă ă ă nu fure, s fie totdeauna curate. Al i copii erau îmbr ca iă ţ ă ţ mai frumos. Dar ele se plimbaser cu barca, cu vaporul,ă cu trenul… Posedau o carte de poveşti şi aveau o încredere în propria lor persoan care impunea în oriceă împrejurare. Chiar faptul c s-au pomenit cu o mul ime deă ţ veri, b ie ii Mamaruc i, le d dea un fel de prestigiu.ă ţ ă ă Curtea era plin de b ie i. Ce fericire! Dac cinevaă ă ţ ă spunea: „Sunte i prea mici!” – r spundeau: „Şi ce dac !ţ ă ă Nu ne miorl im!” a declarat Voica. „Avem un iepure!” s-aă l udat Geta. „De ce eşti roşcat ?” a întrebat-o unul dină ă b ie i, strâmbând din nas. „Fiindc sem n cu tata”, aă ţ ă ă r spuns cu mândrie. Iar Voica, în l ându-se în vârfuri,ă ă ţ pentru a marca un punct în favoarea Getei: „Când era mic , a prins un peşte roşu! Un peştişor de aur, şi atunciă p rul ei s-a f cut de aur!” Iar Geta, ca s înt rească ă ă ă ă pozi ia Voic i: „Sora mea a prins o scrumbie albastr ,ţ ă ă când era mic avea p rul albastru…”ă ă

Timpul a trecut repede, ca-n filme; filme de groaz ,ă filme de r zboi. În ’948 surorile gemene aveauă paisprezece ani. Voica dansa şi cânta la toate serb rile deă

52

Page 53: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

sfârşit de an. Geta era cea dintâi în întreceri sportive şi amândou erau fetele lui Barot , Petre Barot din echipaă ă ă care a descoperit paragelul. Fotografia lui a ap rut în ziară pe prima pagin . Fiicele sunt mândre şi convinse c toateă ă por ile le sunt deschise. Voica vrea s urce pe scen sţ ă ă ă cânte; Geta s urce mun ii vara şi iarna. Dar, în ’49, tat lă ţ ă lor e chemat la Bucureşti. Fabrica de instrumente chirurgicale din Capital , trecând de la Ministerulă S n t ii la cel al Metalurgiei, a cerut Rafin riei dină ă ăţ ă Ploieşti, câ iva oameni destoinici. Şi tata era „cel mai”…ţ Totdeauna, în toate, el e „cel mai”.

Orice plecare îi d Voichii fiorul necunoscutului. Dar înă gar nu îi aşteapt nimeni. Oraşul e un furnicar imens,ă ă nep s tor. Pornesc care încotro s caute cas . În fiecareă ă ă ă noapte g sesc alt ad post… În cele din urm , Geta seă ă ă întoarce la Mamaruca, Voica intr într-o es torie şiă ţ ă urmeaz cursul seral. Matei, cel mai tân r din echipa careă ă a descoperit paragelul, o duce pe Geta la Predeal şi o înscrie la Şcoala sportiv .ă

Vacan ele de var Geta le petrece în tab r . Voica, peţ ă ă ă şantier, cu echipa artistic a fabricii. Odat după ă ă spectacol, o caut un tân r. I se pare frumos ca un prim-ă ăamorez. Brun, cu buze roşii, pline, privirea trist , cuă lic riri ironice, îi aminteşte de necunoscutul din tren careă i-a dat ciocolat şi i-a d ruit ă ă Povestirile lui Hoffmann. Îndr gostit de el de atunci, îl aştepta. Şi a venit. Poateă ă c nu e acelaşi, dar îi seam n . Sau i se pare. Aceeaşiă ă ă voce adânc şi grav . E poet, cânt la pian, ştie s spună ă ă ă ă lucruri frumoase. „Semeni cu Cleopatra. Ai citit via a ei?ţ Am s - i dau cartea şi ai s - i vezi fotografia pe copert .ă ţ ă ţ ă Sunt îndr gostit de ea de când eram mic. Sau poateă dinainte. Cred c şi tata a fost îndr gostit de ea. La câteă ă r zboaie lucrezi, Cleopatra? Regina Egiptului era şi eaă es toare. esea intrigile, împletea destinele lumii. Ca sţ ă Ţ ă

te merit, ar trebui s fiu în acelaşi timp şi Cezar şiă Antoniu, s - i pun la picioare un imperiu.”ă ţ

53

Page 54: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— M-aş mul umi s -mi pui la picioare o hidrocentral .ţ ă ă— De aceea şi sunt aici.S-au plimbat împreun pân târziu. Noapte – f r lun ,ă ă ă ă ă

dar cu invazie de stele… Îl cheam Victor. ă— Cu cine iei lec ii, Voica?ţ— Cu nimeni.— Cu atât mai bine. Sunt pu ini profesori care nu stricţ ă

vocea. Musculatura gâtului trebuie s fie relaxat .ă ă Respira ia complet , normal , f r efort. „Sunetele s seţ ă ă ă ă ă emit aşa, ca s ai aer suficient, în elegi? S nu oboseştiă ă ţ ă coardele vocale. Sunetul trebuie s aib amploare,ă ă timbru. Toate astea le ai. Dar mai ales farmec. De când te caut! Parc te-am g sit odat , în copil rie şi te-amă ă ă ă pierdut. Ap reai uneori când eram gata s a ipesc sau să ă ţ ă m trezesc şi disp reai… Te c utam mereu… Trebuia să ă ă ă te g sesc.”ă

S-au întâlnit şi în seara urm toare. Cea . Mun ii seă ţă ţ leg nau ireal. Şantierul parc plutea. Decor ideal pentruă ă primul s rut. Urma s se revad a doua zi, dup apusulă ă ă ă soarelui şi în toate zilele, pân la sfârşitul lumii. Voica l-aă aşteptat… Dar Victor n-a venit. Un accident? Unii povesteau despre curajul lui: „Odat , o roc era gata să ă ă cad peste un grup şi Victor a dat alarma la timp şi aă evitat nenorocirea”. Al ii spuneau: „Îşi petrece noaptea înţ cârciumi”. To i erau de acord c e cultivat, talentat şiţ ă poet. Voica se întreba unde e, de ce se ascunde şi, lovită (prima oar ) în amorul ei propriu, se credea şi maiă îndr gostit decât era şi mai nefericit , când afl că ă ă ă ă Victor a plecat la Bucureşti, chemat de o telegram care-lă anun a c mama lui a murit. Acum, când o cunoştea peţ ă aceast mam , îşi d dea seama c e în stare de oriceă ă ă ă când puiul ei e în primejdie. Şi primejdia nu erau accidentele de pe şantier, ci dragostea pe care fiul ei o întâlnise…

54

Page 55: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Au trecut doi ani. Voica a fost primit în ansamblulă C.C.S.-ului şi de acolo numai ea singur a reuşit s intreă ă la Conservator. Avea ceea ce se numeşte o ureche perfect , voce curat şi gra ie. Tudor era al turi de ea.ă ă ţ ă Confidentul ei, fratele ei. Avea uneori privirea lui Hofman, câinele ciob nesc care ar fi intrat în foc pentru ea. C utaă ă în Tudor o linişte, un echilibru de care avea nevoie. Şi totuşi mai aştepta. Sim ea undeva, în adâncuri, o coardţ ă r zvr tit , care nu vibra aşa cum ar fi vrut. Era, în mintea,ă ă ă în sufletul ei o dezordine, o aşteptare neliniştit , plin deă ă presim iri.ţ

Când s-a oprit camionul cu bagajele în fa a casei înţ form de turn, au întâmpinat-o acorduri din ă amurgul Zeilor. Abia peste trei zile a ap rut Victor pe scara dintreă etaje.

— Parc am fi eroi de operet , Voica! Ne desparte, înă ă loc de paravan, un planşeu de beton. Uneori stau pe trepte şi te ascult. M tuşa mea Artemiza spune c aiă ă putea s ajungi a doua Darclée. A auzit-o în rolul Gildeiă din Rigoletto. În rolul ducelui Mantua cânta Caruso. Tita Rufo în Rigoletto, la Viena. Dirija Toscanini… Aplauzele au durat un sfert de or . Po i s - i închipui o sal în picioareă ţ ă ţ ă aplaudând 15 minute? Voica, îmi place cum ascul i. Eştiţ plin de încânt ri. Mi-ai luat tot ce-am avut mai bun:ă ă inima (mişcare spre Voica, mişcare de ap rare din parteaă ei). De ce te superi? Sunt cuvintele pe care Don Carlos le-a scris celebrei Darclée… Îmi plac întunecimile pasionale din ochii t i, r sfrângerile de aur din sufletul t u!ă ă ă (Semne de ner bdare din partea Voic i.)ă ă

— Ştiam, mi s-a spus, când ai disp rut atunci de peă şantier, c ai primit o telegram care te anun a c mamaă ă ţ ă ta a murit.

— Telegrama mi-a trimis-o chiar mama.— Nu-n eleg… De ce?ţ— Voica, nimic nu-i uşor de în eles din tot ce se-ţ

ntâmpl aici. Mama m ador , în felul ei. M-a trimis peă ă ă

55

Page 56: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

şantier ca s îndrept originea. Str bunicul a fost negustoră ă de lumân ri şi tot ce trebuie pentru parastase, botezuri şiă nun i. Voaluri de mireas , l mâi , pantofi ascu i i pentruţ ă ă ţă ţ ţ mirese şi mor i, bomboane fondante, drajeuri pentruţ coliv . Şi a câştigat destul, ca s cumpere casa de al turiă ă ă şi un cavou la Belu. Tata a fost medic militar, s rac, dară de familie veche. S-a însurat din interes, pentru zestre. Voica, toate astea s-au întâmplat de mult; eu nu existam, dar port în spinare cocoaşa. Sau aşa crede mama. E o exaltat , o exagerat , ca s nu spun mai mult. Ea m-aă ă ă trimis pe şantier, ea m-a chemat înapoi. A auzit c suntă accidente. Acum m p zeşte când viu şi când plec. Noulă ă locatar are fete frumoase. Ei, da… asta aşa e! Îi e fric să ă nu m r peasc fetele lui Barot ! Cum, nu ştii? Voiă ă ă ă sunte i.. les Montague” noi „Capule ii”. Ura dintre familiileţ ţ noastre e veche, dar pe noi nimic nu ne va desp r i,ă ţ Juliet, my Juliet.

Tot ce spune Victor o încânt şi o nelinişteşte. Victor nuă respect decât inteligen a, cultura şi for a. „Pentru mineă ţ ţ nu exist o femeie mai inteligent decât Artemiza…” „Înă ă tat l t u respect for a.” Iar, alt dat , când, întorcându-seă ă ţ ă ă acas târziu, l-a v zut pe Barot la fereastr : „Parc -iă ă ă ă ă dacul învins de pe Columna lui Traian”

— Şi Nicoleta? întreab Voica.ă— Nicoleta? – repet Victor, ca s câştige timp. —ă ă La

Floren a exist un spital de p puşi. Se aduc acolo p puşiţ ă ă ă f r picioare, f r ochi, f r gât. Nu ştiu cine a adus-o deă ă ă ă ă ă acolo. Capul e înşurubat direct pe trunchi. Picioarele parc sunt de la alt p puş . Nu i se potrivesc. Aiă ă ă ă observat?

— Ai fost la Floren a?ţ— Mi-a povestit Artemiza.

Clemansa privea pe fereastr şi ardea de curiozitate să ă ştie cu cine vorbeşte Elena.

56

Page 57: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Dup cum arat , trebuie s fie rud cu vecinii deă ă ă ă jos… M duc s v d, Miso.ă ă ă

— Ia stai aici… De mult vreau s te întreb… Tu şiă Napoleon… Ce-a fost între voi?

— Napoleon? … Care Napoleon?— Când clipeşti des, eşti suspect . Ştii bine c nu eă ă

vorba de Napoleon al treilea, ci de Napoleon Mandel, bancherul.

— Mi se pare c l-am cunoscut la un bal… – se fâstâciă Clemansa.

— Ştii, eu eram nelipsit la baluri… Tu ştii c pe Macă ă tot la un bal l-am cunoscut… Stai, cum eram costumat ?ă

— În pandişpan sau turt dulce. Las costumele şiă ă spune-mi ce-a fost între voi?

— Mi-a trimis nişte bujori… – se-ncurc Clemansa,ă l sând ochii în jos.ă

— Nu i-am spus lui Mac… Mac era gelos… Tu nu ştii?— Cum s nu ştiu… Şi, privind-o drept în ochi, cuă

în eles: ţ Je suis payée pour le savoir…6 Dar asta nu-l împiedica pe Napoleon s - i învine easc genunchii peă ţ ţ ă sub mas , nu-i aşa, Clem? – şi Artemiza râde, ar tându-şiă ă din ii mari, gata s muşte.ţ ă

— Genunchii? Ce tot vorbeşti?! – Clemansei îi apar pete roşii pe gât. — Doar tu ştii prea bine: Mac şi cu mine ne adoram.

— Ei da, ştiu. Dar a i mai avut şi voi micile voastreţ g in rii… Adu- i aminte revelionul…ă ă ţ

— Revelionul? Care revelion?Artemiza îşi d dea seama c o chinuie şi-i p rea r u:ă ă ă ă

femeia asta o ajut s se spele, s se îmbrace, s facă ă ă ă ă acei câ iva paşi de care avea strict nevoie. E drept c arţ ă ă putea s -şi ia o infirmier , f r s-o coste mai scump, dară ă ă ă po i vreodat pl ti îndeajuns grija pe care i-o poartţ ă ă ţ ă cineva? Uneori, când o priveşte aşa, clipind inocent , cuă tenul acela sup r tor de alb, cu p rul vopsit, de un negruă ă ă

6 O ştiu din experien (fr.).ţă

57

Page 58: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

prea strident, îşi iese din s rite. Alteori, îşi spune: „Areă totuşi caracter, dac ştie şi tace”. Şi apoi, nu e uşor să ă îngrijeşti un olog, nu e uşor s-o supor i pe Themis. Şi iarţ se uit la sora ei, c utând s-o în eleag . E comun ,ă ă ţ ă ă frumoas , cu f lcile acelea care încep s trag greu şi s -iă ă ă ă ă ascut b rbia, dar cu un zâmbet blajin, care-i ascundeă ă l comia, perfidia, un zâmbet dulce, lipit, uitat parc dină ă tinere e, şi ar vrea s -i smulg secretul acestei nep s ri.ţ ă ă ă ă Ar vrea, prin orice mijloc, s afle cât prostie ascunde şiă ă cât viclenie, masca asta candid .ă ă

Clemansa ar vrea s scape de iscodirile sor -si şi să ă ă vad cine e femeia cu care sta de vorb Elena.ă ă

— Vreau s m duc jos, Miso, s duc ilustratele în cutiaă ă ă de scrisori. S nu prind Elena de veste…ă ă

— Eu vreau s vorbesc despre micile voastre g in rii –ă ă ă se înc p âna Artemiza. —ă ăţ Ia spune, Clem, care din voi a fost mai şmecher? … Grozav aş vrea s ştiu… Tu sauă Mac?

— Cum şmecher, Miso? Doar tu ştii bine… Ne-am adorat! Mac îmi scria poezii… Uite, mi-aduc aminte… Şi cu o voce sub ire, privind spre tavan, începu a ciripi ca oţ şcol ri : —ă ţă Într-una din zile/Cu soare de aprilie/Mergeam printre v i, /Departe de-oraşe, /De suflete laşe, /Deă oamenii r i…ă

Artemiza izbucni în râs, şi râsul acela s n tos, cuceritoră ă dar şi necru tor, care alt dat era o replic teribilţă ă ă ă ă pentru adversari, la bar , o uşura. Apoi o cuprinse o milă ă imens : „De ce o chinuiesc? Poate e nevinovat , biataă ă Clem, poate c nu ştie nimic…”ă

— Miso, m-am gândit c tu ai putea s faci ceva pentruă ă Mac…

— Pentru Mac? Artemiza r mase tr snit şi cu ochiiă ă ă înl cr ma i de râs. —ă ă ţ Ia s vedem, soro… ce mai pot euă s fac pentru bietu’ Mac? Cine mai poate face cevaă pentru el?

— Vecinii de jos… V d c v în elege i, da. Da. Dac aiă ă ă ţ ţ ă

58

Page 59: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

vorbi tu cu Barot – ştia sunt acum la putere – poate că ă ă s-ar mai juca piesa lui Mac… Tragedia… Nu s-a jucat decât o singur dat .ă ă

— Curat tragedie! Treisprezece personaje şi toate mor la sfârşit!

— Da, Miso, ii minte? Uite, au trecut treizeci de ani şiţ eu tot nu pot s uit premiera… Parc -l v d pe Mac cum seă ă ă uita în ochii t i…ă

Artemiza îşi îndrept spatele… întinse gâtul zbârcit,ă b rbia voluntar , şi cu r suflarea t iat :ă ă ă ă ă

— Ai b gat de seam ?ă ă— Cum s nu? Se uita în ochii t i, s - i citească ă ă ţ ă

p rerea. Eu te pândeam…ăArtemiza aştepta, emo ionat , momentul m rturisirii.ţ ă ă— M pândeai?ă— Da… Voiam s v d dac - i place… Când i-ai surâs,ă ă ă ţ

parc mi s-a luat o piatr de pe inim .ă ă ăArtemizei îi dau lacrimile. Într-un moment de elan, ar

vrea s-o cheme lâng ea. S-o îmbr işeze: „Nu ştie nimic,ă ăţ s raca… Nu e viclean … e proast …” Dar obosit , îşi lasă ă ă ă ă capul pe pern . Grea a, care n-o mai p r sea de la oă ţ ă ă vreme, şi un fel de oboseal o împiedic s lupte cuă ă ă boala, s stea de vorb cu Victor, aşa cum ar vrea, să ă ă pun ordine în via a lui dezordonat …ă ţ ă

— Ferice de tine c i s-a luat o piatr de pe inim ,ă ţ ă ă Clem. Mie nu mi s-a luat… Eu am s intru în mormânt cuă o piatr pe inim … Asta o s fie lespedea mea.ă ă ă

Clemansa r mase o clip t cut . C uta s priceap sauă ă ă ă ă ă ă dimpotriv , s ascund ceva?ă ă ă

— Poate dac ai vorbi cu fata lui Barot … cu Voica…ă ă Vecinu’ ine grozav la fetele lui… Dac ai vorbi tu cu ele,ţ ă poate c s-ar juca iar piesa lui Mac… V d c se mai joacă ă ă ă şi altele care au fost scrise înainte de r zboi.ă

— Da, Apus de soare… Scrisoarea pierdut …ă— F r proptele nu merge, Miso… Clemansa, distrar ,ă ă ă

îşi urm rea ideea: — Tu ai putea s le iei aşa, pe departe,ă ă

59

Page 60: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

pe fetele lui Barot . Cu bruneta v d c te ai bine. Dar şiă ă ă roşcata m întreab de tine. O duce acas un lungan,ă ă ă parc -i un aviator… Dac ar şti cine-a fost Mac!… Po i să ă ţ ă le spui c a fost primul care a realizat cursa Bucureşti-ăParis cu bicicleta, o s le fac impresie!ă ă

Artemiza, obosit , nu mai avea putere s râd .ă ă ă— Dac o s le spun c Mac şi-a pus bicicleta la loterie,ă ă ă

o s le fac o impresie şi mai grozav !ă ă ă— Am câştigat-o tot noi…— Curat noi… Femeia lui Dumnezeu…— Mac era inventator. A scormonit, m runtaieleă

p mântului cu un burghiu…ă— Care s-a rupt la jum tate de metru…ă— Se urca în avion, ca s fac experien e cu ploaiaă ă ţ

artificial … ii minte?ă Ţ— Cum s nu in minte?! Doar ne urcam împreun … Tuă ţ ă

de ce nu te urcai în avion?— Eu? Vai, Miso, numai când m gândesc şi-mi vineă

ame eal … Şi nici Mac nu voia. inea aşa de mult la via aţ ă Ţ ţ mea! Nu m-ar fi luat pentru nimic în lume…

— La via a mea nu inea?ţ ţ— Ei, cum s nu? Doar erai sora mea…ă— Ai dreptate, eu eram sora ta, dar pe tine te iubea…

Şi, schimbând tonul: — Crezi c pe mine nu m iubea?ă ă Ce- i spunea Mac despre mine?ţ

— C eşti deşteapt foc… C omul nu se plictiseşte cuă ă ă tine…

— Bine, bine… Şi, liniştit , vorbind în şoapt : — Am s -ă ă ăi spun un secret, Clem… Vino mai aproape. Ştii c nuţ ă

sunt deşteapt ? Eu, celebra Themis, nu pot s -mi dauă ă seama dac tu râzi de mine sau… dac eşti vicleană ă ă sau…

— Eu? Vai, se poate…— Da, da, tu, prostul satului. Aşa- i spuneam când eraiţ

mic …ă— Nu m sup ram. Nimeni nu sc pa neporeclit de tine.ă ă ă

60

Page 61: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Aşa erai tu, hazlie…— Da, aşa sunt cu, hazlie… Tu practic şi eu hazlie. Şiă

asta n-ar fi nimic, dar te pomeneşti c tot tu eşti maiă deşteapt … Sau viclean ?ă ă

Ultimele cuvinte nu se mai auzir . Capul îi alunec uşoră ă pe mald rul de perne.ă

„A a ipit”, se bucur Clemansa şi, sc pat ca dinţ ă ă ă praştie, coborî sc rile, sprinten ca-n tinere e. „Slavă ă ţ ă Domnului c a adormit.” Şi, ridicând din umeri aă nep sare: „Ce s te potriveşti cu intelectualele… Nişteă ă complicate… Vorba lui Mac: S te fereasc Dumnezeu deă ă intelectuale, c nu ştiu s descuie o uş , s deschid oă ă ă ă ă cutie de conserve!”

De când avusese Artemiza accidentul, dar mai ales acum, de la o vreme, de când se îmboln vise deă g lbenare, Clemansa se gândea la ea ca la un copil, dar şiă ca la o pacoste. Şi, f r voia ei, f cea mereu socoteli: câ iă ă ă ţ ani mai are de tr it f r Artemiza, ce-o s -i r mân de laă ă ă ă ă ă ea, cum o s fie dup aceea… „Biata Misa, aşa a fostă ă totdeauna, sâcâit , iscoditoare. Doarme pu in… Şi cândă ţ era tân r , tot aşa…” „Cum s dormi când sunt atâteaă ă ă necazuri şi nedrept i pe lume?” – spunea. „La urmaăţ urmei ce m tot iscodeşte?” Şi, dând din umeri, pentru aă pune cap t unor gânduri de care fugea, Clemansa se opriă la uşa Elenei.

Artemiza deschise ochii şi se bucur de singur tateaă ă din jurul ei. Privi pe fereastra larg crengile ninse de flori,ă norii destr ma i, albi, pe cerul albastru. Somnul nu maiă ţ era, de la o vreme, decât o mare oboseal . Închise iară ochii şi, într-o a ipire uşoar , auzi ciripit de p s ri, zgomotţ ă ă ă de maşini, larm , zbuciumul str zii, foşnetele prim verii.ă ă ă Se schimbau anotimpurile, se adunau gr mezi de c r i înă ă ţ capul ei, se înghesuiau amintirile, o prindeau întâmpl rileă zilnice şi totuşi aceeaşi întrebare se m cina în mintea ei,ă ca într-o râşni stricat : ştia sau nu ştia Clemansa? Eraţă ă

61

Page 62: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

proast ori viclean surioara ei? De ce se însurase Mac cuă ă ea? Era frumoas , recunoaşte Artemiza. Mai ales alb …ă ă Avea bra e rotunde, atr g toare, albe, gâtul frumosţ ă ă rotunjit, alb. Dar era proast ! Sau poate şireat ? Poate că ă ă şi Mac şi-a dat seama c nu e proast . Poate c amândoiă ă ă se în eleseser împotriva „avocatei”, râdeau de faimoasaţ ă Themis. „S ştii c s-a îndr gostit de tine”, i-o fi spus într-ă ă ăo sear Clemansa b rbatului ei. „Da, da, Mac, s ştii că ă ă ă sor -mea s-a îndr gostit de tine… Da, s ştii c -i aşa cumă ă ă ă î i spun eu.” Iar Mac i-o fi r spuns, pe jum tate în glum :ţ ă ă ă „De ce nu? Sunt tân r, sunt frumos, sunt poet, suntă sportiv… scot bani şi din piatr seac . Hai, Clemişor, să ă ă râdem de… «Maître Bolbec»… Hai s vedem de ce-i înă stare fecioara! …”

„Nu, nu cred c-au îndr znit…” şoptesc buzele ei. Şiă pleoapele i se închid iar, obosite. Mai bine s -şiă aminteasc de ceea ce a fost frumos şi disperat înă leg tura lor. Mac îi trimitea flori. Nu flori, ci flor rii întregi.ă ă O urca în avion, ca s -i spun c-o iubeşte, ca s-o s rute…ă ă ă A încurajat-o s înve e s conduc maşina şi i-a promis oă ţ ă ă maşin . Când avea bani era risipitor, nebun, încânt tor.ă ă Când nu avea, organiza rulete, serb ri, punea bicicleta laă loterie, înfiin a societ i pe ac iuni, care n-aveau la bazţ ăţ ţ ă decât fantezia lui, naivitatea altora… Voia să scormoneasc p mântul cu un burghiu uriaş, ca s scoată ă ă ă petrol. Voia s provoace ploaia, ca s dea ogoarelor ap .ă ă ă Era nebun! Voia s-o ucid fiindc era gelos. Dup cât seă ă ă vede, era gelos şi pe nevasta lui. Sau poate aşa pretinde Clemansa.

Şi Artemiza, cu fa a imobil , galben , cu b rbia strânsţ ă ă ă ă între dou adâncituri, ca nişte mari paranteze, cu col urileă ţ gurii c zute, amare, sem nând uluitor cu masca luiă ă Beethoven prins deasupra uşii, a ipeşte din nou.ă ţ

Încrucişându-se cu Elena pe scar , Clemansa o auziă bomb nind:ă

62

Page 63: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— M sufoc în propria mea cas !… Acum au început să ă ă vin şi neamurile din provincie.ă

— „Delega ia”? – întreb Clemansa, cu ghidul laţ ă verişoarele din Cotnar.

— Toate le în elegi pe dos – o repezi Elena ofensat . ţ ăClemansa nu se sinchisi. Coborî treptele, îşi întinse

tâmplele. Un necaz însemna un rid mai mult. În curte, o z ri pe femeia cu basma înflorat şi se îndrept spre ea,ă ă ă cu pasul mai leg nat, mai cochet. „Trebuie s fie dină ă neamurile lui Barot …”ă

— Aştepta i pe cineva? o întreb , sub iindu-şi glasul. ţ ă ţFemeia privea arbuştii de o parte şi de alta a gardului. — Parc -s doi fra i…ă ţ— Casa de al turi a fost… Clemansa se opri şi înghi i înă ţ

sec. Ar fi vrut s se laude: „A fost a noastr ”, dar îşiă ă aminti de Elena: „Fii cu ochii-n patru… Azi trebuie s ştiiă cu cine vorbeşti şi ce spui… Nu-i bine s se ştie ce-amă avut, ce avem…” A fost a lui Fanache – o-ntoarse Clemansa. Sor -mea îi zicea „gangurul” sau „pişc -nă ă floare”. Sor -mea e avocat … poate a i auzit de Themis…ă ă ţ I se spunea şi… „Maître Bolbec”… Era o pies cu oă femeie-avocat… So u’ pl tea consulta ia şi intra la rândţ ă ţ cu clien ii, ca s -i spun nevestii c nu mai are o c maşţ ă ă ă ă ă curat , un nasture, o batist .ă ă

— Ce s -i faci? Nu-i uşor şi cu slujb şi cu cas !ă ă ă— Eu sunt casnic – se l ud Clemansa — So u’ nuă ă ă ţ

mânca decât din mâinile mele…Clemansa ar fi vrut s mai sporov iasc , dar, v zând-oă ă ă ă

pe Elena la fereastr , schimb vorba: ă ă— Veni i de departe?ţ— De la Ploieşti.— Trenul e o pacoste. Mie-mi face mal de mer. Şi o

pofti pe femeie s şad pe banc . E bine c a i pusă ă ă ă ţ lucrurile la umbr … Apoi, cu dorin a de a şti ce e înă ţ coşarc : — S nu se strice ce-a i adus… Îl aştepta i…ă ă ţ ţ

— Pe cumnatu-meu.

63

Page 64: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Eu ştiu când vine… Tuşeşte de se-aude din cap tulă str zii. Când se apropie de col , scoate cheile… Când audă ţ cheile, mi-aduc aminte de bietu’ Mac, so ul meu. Totţ aşa… Tuşea de-l auzeam de departe. Fuma mult: şaizeci de ig ri pe zi… De-acolo i s-a tras… Şti i, a avut… „duc -ţ ă ţ ăse pe pustii…”

— Cumnatu-meu s-a l sat de fumat.ăMaria îi vedea pe amândoi fra ii, aşa cum erau în iarnaţ

aceea, cu pielea b şicat , cu arsuri şi eczeme la subsuori,ă ă cu deger turi la picioare. S-au l sat de fumat to i dină ă ţ echip …ă

— O s sta i mai mult? – o iscodeşte Clemansa.ă ţ— Am venit s m ar t la doctor.ă ă ăClemansa, cu o mişcare a capului, arat casa deă

al turi.ă— Chiar aici e o doctori . I-au dat casa când au f cut-oţă ă

directoare. Şi, privind în jur s n-o aud cineva: —ă ă La cel mai mare spital. Acolo a fost şi fata noastr ..ă

— E doctori ?ţă— Fata noastr ? Nuuu, adic , s vede i… Şi, z rind-oă ă ă ţ ă

pe Elena la fereastr : — Ave i copii?ă ţ— Trei b ie i… Doi la rafin rie… Cel mic termin şcoalaă ţ ă ă

anul sta şi se specializeaz şi el în petrol…ă ă— Şi so u’… poate a i auzit: Mac Popescu… a inventatţ ţ

un burghiu, ca s g ureasc p mântul, s dea de petrol.ă ă ă ă ăFemeia f cu ochii mari.ăDar Clemansa continu liniştit :ă ă— Da, da. Un burghiu uriaş, cum ar veni sapa la sond .ă

Ca s sfredeleasc p mântul. Eu nu m pricep aşa deă ă ă ă bine la treburile astea – se scuz ea, r sf ându-se.ă ă ăţ

— Şi a reuşit?Clemansa, ca s nu r spund , ia cotoiul în bra e:ă ă ă ţ— Îl cheam Dagobert. Nepotul nostru l-a botezat ca peă

un rege.Femeia se întreab dac „nepotu” nu-i Victor, tân rulă ă ă

de care cumnatul ei i-a vorbit cu atâta n duf… Şi începeă

64

Page 65: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

s -l în eleag . Cum s se încuscreasc Petre cu pup zaă ţ ă ă ă ă asta vopsit ca un ou de Paşte, sau cu cioara de laă fereastr , care poart pe piept o cruce ca de episcop?ă ă

Dar Clemansa voia s aduc vorba despre piesa deă ă teatru a lui Mac. Şi, la urma urmei, de ce o tot pândea Elena? N-avea voie s schimbe şi ea o vorb cu un om?ă ă Când tr ia bietul Mac, putea s stea de vorb cu cineă ă ă voia. Nu se temea nici de glumele Artemizei, nici de înfumurarea Elenei, nici de obr zniciile lui Victor. Acum…ă

— Poate c a i auzit despre so u’. A scris şi în jurnal. Aă ţ ţ inventat ploaia…

Cumnata lui Barot se d pu in înapoi şi o priveşte maiă ă ţ atent .ă

— Adic , s plou tocmai când e nevoie – o l mureşteă ă ă ă Clemansa.

— Aşa da. Altminteri, ploaia e cunoscut de pe timpulă lui Noe.

— Sigur. Numai c Mac… bietu’ Mac… so u… dac nuă ţ ă se pr p dea, s r cu u’… La început sl bea. Nu ştiam deă ă ă ă ţ ă ce sl beşte. Pe urm s-a-ng lbenit. Dar cine s seă ă ă ă gândeasc ?… Mai întâi, ficatu’… şi sor -mea v d c totă ă ă ă aşa… g lbenare…ă

În clipa aceea se auzi o tuse puternic , ipete de copii,ă ţ z ng nit de chei. Clemansa s ri în picioare, sprinten .ă ă ă ă Clipea de parc o sup ra soarele şi nu ştia ce s fac . Să ă ă ă ă stea? S plece? În poart ap ruse Barot cu un b ie el înă ă ă ă ă ţ bra e şi cu o ceat de copii dup el.ţ ă ă

— Stai s - i ridic pu in pleoapa. Hai, c te-am dus înă ţ ţ ă bra e destul. Hai, m i omule, c doar n-o s r mâi cuţ ă ă ă ă praful în ochi…

Ceilal i st teau smirn şi cu gura c scat .ţ ă ă ă ă— De ce n-a i avut grij de el? Cum adic ? A fost firulţ ă ă

de nisip mai şmecher ca voi? Şi le arat pe vârful batistei:ă Uite cât este de mic şi voi cât sunte i de mari! Şi, s ltândţ ă în bra e bondocul: — Acum eşti mai uşor… Aşa-i c nu teţ ă mai doare? Nu pune mâna la ochi. Hai s te sp l peă ă

65

Page 66: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

mâini…Pe Clemansa o surprinse, ca şi întâia dat , capul acelaă

cu p rul alb, zbârlit parc de vânt. I se pare de fiecareă ă dat altfel. Uite cum îi râd ochii în cap. Uneori suntă galbeni ca ai motanului, alteori parc te b nuiesc, parcă ă ă te silesc s -i m rturiseşti adev rul. „Care adev r?” seă ă ă ă întreab Clemansa. „Şi de ce m fâstâcesc în fa a lui? Deă ă ţ ce? Uite, vine spre mine.” Şi Clemansa se sperie ca la cinema, când maşinile de pe ecran parc ar da buznaă peste oamenii din sal . Dar Barot , f r s-o bage înă ă ă ă seam , se opreşte în fa a cumnatei lui şi, voios, cu fa aă ţ ţ sc ldat în lumin , o s rut zgomotos pe amândoi obrajii.ă ă ă ă ă

— Mario, când ai sosit?

66

Page 67: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Capitolul IV

Camera cea mare a fetelor se prelungea cu o niş , careă avea o fereastr larg spre strad . În fa a ei, lipit deă ă ă ţ ă perete, o mas acoperit cu stamb , care imita bineă ă ă cretonul înflorat. La fel erau îmbr cate perni ele de peă ţ cele patru scaune în jurul mesei. De o parte, un bufet tot alb, de brad, din care se putea trage o t blie; deasupra,ă câteva rafturi pentru ceşti şi farfurii. De cealalt parte eraă o chiuvet , lâng o m su pe care se afla un reşou deă ă ă ţă aragaz. Mica sufragerie era desp r it de odaia propriu-ă ţ ăzis prin draperii din acelaşi material ca şi husele careă acopereau cele dou divane înguste, puse cap la cap,ă ocupând toat lungimea peretelui. Deasupra, un raft cuă c r i. O oglind scoas dintr-un dulap vechi era prins cuă ţ ă ă ă patru şuruburi pe peretele al turat. Deasupra ei, câtevaă fotografii t iate din ziare şi înr mate simplu. În mijloculă ă od ii, o mas rotund şi dou fotolii de pai.ă ă ă ă

— E bine c ave i dulapurile în perete – observ Mariaă ţ ă de fiecare dat când vine. Şi priveşte împrejur încântat .ă ă Raftul sta de când îl ave i?ă ţ

— Musai acum s le mai fac dou – şi, ar tând masaă ă ă înc rcat cu c r i: — Uite ce-au mai strâns… Eu credeamă ă ă ţ c mobila de paie se ine în gr din … dar Voica, cuă ţ ă ă g rg unii ei, face numai cum ştie eaă ă

— i-ai g sit şi tu naşul.Ţ ă— La-nceput, am vrut s le duc în curte. Dar ce, m-aă

l sat? „Ce-ai cu ele, leule?! Sunt vesele şi uşoare. Cândă am s ajung la Oper , astea am s le arunc pe geam şiă ă ă am s -mi pun mobil ca în palatele Dogilor.” Se credeă ă Julieta, Desdemona, Tosca… Mi-a adus şi oala asta de p mânt. Era pe undeva, prin pivni . Mirosea a varz . Aă ţă ă sp lat-o Geta, a op rit-o şi uite-o plin de crengi înflorite.ă ă ă Au v zut-o pe nebuna de sus c despoaie pomii şi, hop şiă ă

67

Page 68: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

ele, ca maimu ele!ţMaria, cu ochi curioşi de copil, umbl de colo pân coloă ă

şi descoper chitara atârnat în perete.ă ă— A luat-o Voica de ocazie, spune Barot , îmbufnat. Laă

Voica toate sunt „ocazii” … Dar, când o prinzi n-are-un ban. Vorba aia: cinci câştig, zece m nânc… n-am s dau,ă ă n-am s iau, ce-mi r mâne pun deoparte…ă ă

— Bine c-a i sc pat de vechituri… Uite, i-au înr mat şiţ ă ţ ă fotografiile, ce mai vrei? Şi Maria, apropiindu-se, citi rar rândurile pe care le ştia pe de rost: „Fra ii Barot dinţ ă echipa care a descoperit paragelul”, aici sunte i cu to ii.ţ ţ Aici, tu cu Matei…

Barot , dup ce-şi scoase haina, îşi suflec mânecileă ă ă c m şii şi începu s -şi spele mâinile, fa a. Maria îi preg tiă ă ă ţ ă prosopul.

— O s - i fie urât când or pleca fetele…ă ţ— De ce s plece?ă— Ei, asta-i bun … Geta se m rit ..ă ă ă— Geta? – se întunec Barot . Şi tot frecându-şiă ă

mâinile: — Te pomeneşti c-ai venit s vezi câ i oaspe i amă ţ ţ poftit, ca s ştii câte p s ri s tai, câte vedre de vin să ă ă ă ă aduci…

Şi, totuşi, se sim ea bine c o vedea aici pe Maria,ţ ă sco ând lucruri din coş, treb luind ca la ea acas . Dac i-ţ ă ă ăar spune ce s-a-ntâmplat azi! Dar de ce s-o nec jeasc ?ă ă „Ştie ingineraşul sta cine sunt eu? De unde s ştie?” Şiă ă privirea lui Barot se îndreapt instinctiv spre fotografiaă ă ag at pe perete.ăţ ă

— Prea se uit repede toate, Mario. Î i apare fotografiaă ţ în ziar, te laud lumea, te s rb toreşte şi, a doua zi, gata!ă ă ă Fiecare se bate cu tine pe burt . A treia zi, totul s-a uitat.ă Ba îşi îng duie un b ie andru…ă ă ţ

— Care b ie andru? Ce- i tot freci mâinile, omule?ă ţ ţ Anton – la fel, şapte piei ia de pe el. I-am spus-o chiar azi: barem frate-tu când se spal , se cunoaşte, c -i roşcovan,ă ă alb, dar tu parc eşti dat cu bai …ă ţ

68

Page 69: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Barot îşi scoate c maşa, aplecându-se cu capul subă ă robinet, ca s -şi r coreasc ceafa. Dac ar fi tot aşa deă ă ă ă uşor s toarne ap rece peste sufletul lui… Oareă ă ingineraşul o s vie s -i cear mâna Getei? …ă ă ă

Barot se freac cu prosopul de pânz aspr , lucrat cuă ă ă ă arnici roşu pe margini.

— Mai am patru la fel – spune Maria: dou pentru Geta,ă dou pentru Voica.ă

Barot trase din cui o c maş curat . Cumnat -sa îiă ă ă ă ă cunoştea fiecare gest, „Ce-o fi cu el? Nici n-a-ntrebat de Anton, de b ie i, de copii… Nu-i sunt to i boii acas .ă ţ ţ ă Nimeni nu-i mai intr -n voie şi îşi iese din fire pentru teă miri ce…”

— Ascultam deun zi la radio ce succes a avută ansamblul de cântece şi dansuri în China. „D-aia o fi Petre aşa fudul de la o vreme” – a zis Anton.

— Numai prostul e fudul – o repezi Barot . —ă Crezi că Voica se mai gândeşte la Tudor? Îl socoteam ginerele meu… Pentru ea s-a l sat de meserie şi a-nceput să ă op ie… Un electrician bun se face dansator de dragulţ ă

ei… Şi acum el e în China şi ea umbl prin cârciumi cuă Victor! Fata mea la cârcium ! Ce zici, Mario?ă

— A fost şi ea o dat .ă— Nu le mai acoperi ca o cloşc . Tu le-ai alintat.ă

Ingineraşul vine în seara asta s-o cear pe Geta.ă— S fie într-un ceas bun!ă— Crede c lumea a-nceput cu el. Noi, ştia cu p rulă ă ă

alb, nu mai ştim nimic. Habar n-au mucoşii ştia ce-amă f cut noi, pentru ca ei s aib acum diplome şi s le piceă ă ă ă totul mur -n gur !ă ă

— Nu prea le pic . M uit la Mircea al meu cât seă ă omoar cu înv tura.ă ăţă

— Dar în ce condi ii! Dac n-am fi fost noi, atunci…ţ ă— Atunci şi-atunci!Barot se uit la cumnata lui şi parc n-o maiă ă ă

recunoaşte. Mamaruca, r bd toare, bun , parc -lă ă ă ă

69

Page 70: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

înfrunt . Nimic nu mai e ca alt dat .ă ă ă— Tu vrei statuie pentru „atunci”. Niciun b iat nu mai eă

bun s - i fie ginere. Pentru Geta, îl vrei pe Matei fiindc teă ţ ă ştie „de atunci”.

— Vreau s ştiu pe ce mâini îmi dau fata. Vreau un omă care s aib grij de ea când eu n-am s mai fiu. Getei îiă ă ă ă trebuie un b rbat aşezat, chibzuit, care s-o ocroteasc .ă ă Cine mai e ca Matei?

— Dar ea îl iubeşte pe Horia. Doar nu pui frâu la inim ,ă aşa, ca la motor! Nu iei inima în mâini cum ai lua volanul maşinii. Apeşi pe direc ie şi pe-aci i-e calea… Geta areţ ţ dou zeci de ani. Ce cau i tu cu ciubotele tale în sufletulă ţ ei? Tu i-ai croit via a cum i-a pl cut. Las-o s şi-oţ ţ ţ ă ă tr iasc şi ea dup inima ei.ă ă ă

— Nu intru cu ciubotele, Mario, intru cu socoteal , cuă chibzuin , cu şcoala vie ii.ţă ţ

— Zi mai bine cu socotelile tale, care nu se potrivesc cu ale ei. Eu ştiu ce vrei tu pentru Geta. S vedem ce vreaă ea!

— E înc p ânat ca un catâr. Horia şi Horia…ă ăţ ă— E îndr gostit , Petre. Tu nu mai ştii ce-i asta? Ce-i cuă ă

Ioana? De ce nu te-nsori cu ea?Barot tace. În minte-i vine chipul smead al Ioanei, aşaă

cum i-a ap rut cu un an în urm . Venise s fure flori dină ă ă curte. Elena o prinsese de fust şi-i striga: „Hoa o!” Fataă ţ a coborât din pom. El a pus mâna pe um rul ei: „Eă logodnica mea!” Şi, luând-o de bra a ieşit pe poart cuţ ă ea. În capul str zii, la lumina felinarului, când se preg teaă ă s -i trag un perdaf, îi v zu ochii trişti, fa a mic , obosit .ă ă ă ţ ă ă „Stau cu coşul în pia – îi spusese. Când ai nevoie deţă flori, s vii s - i dau gratis.” Iar el, b tând-o pe um r: „Aiă ă ţ ă ă grij , s nu mai faci n zbâtii de-astea! Poate s sar ună ă ă ă ă câine s te muşte.” „Ce s fac? Am doi copii…” „Şiă ă b rbatul?” „Şi-a g sit alta…”ă ă

Barot st tea la fereastr şi p rea c urm reşte noriiă ă ă ă ă ă care se adunau. Dar nu vedea nimic altceva decât seara

70

Page 71: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

aceea îndep rtat , ochii mari ai Ioanei, din ii ei ca o dâră ă ţ ă alb de lumin , n-auzea decât glasul ei p timaş: „Arz -l-ă ă ă ăar focu’!”

— Ia spune, Petre, de ce nu te-nsori? Ioana e o femeie de treab . Te pierde din ochi. Ce-ai de gând?ă

— S-a înapoiat omul ei…— Dup un an? ă— Dup doi.ă— Şi l-a primit?Indignat , Maria se scoal în picioare, apropiindu-se deă ă

cumnatul ei. Parc nu-i venea s cread .ă ă ă— Am îndemnat-o eu s se împace.ă— Nu mai ii la ea?ţ— Nu iu?…ţEra atâta dezn dejde ă în întrebarea asta, c Mariei i seă

frânse inima. Dar vocea lui Barot redeveni aspr .ă ă— Copiii nu-s vinova i. S-a întors tat l lor…ţ ă— Dar a l sat-o cu un copilaş bolnav în spital, cu altulă

în bra e. I-aş suci gâtul. Ioanei nu-i e sil de el?ţ ă— A ascultat de mine. Eu le ar t femeilor numaiă

prietenie. Când îmi pomenesc de m ritiş, le spun: „Amă dou neveste: Geta şi Voica…” Şi pe urm , tu ştii, Mario,ă ă eu nu iau în serios femeile… Ca s nu-şi râd de mine…ă ă Când eram mic, copiii îmi strigau în cor: „Cârnu f r nasă ă moare de necaz”. Când cineva m alinta c am ochiă ă frumoşi, mama spunea: „Ochi de capr înecat …” Ca să ă ă nu urlu când b ga pieptenul în p rul sta încâlcit, b ga înă ă ă ă el foarfeca cu care tundea oile. Zulufii creşteau repede, se risipeau pe frunte, m uitam chiorâş printre ei şi-oă auzeam: „Zbanghiule, cre ule, bor osule…” Şi eu, Mario,ţ ţ am r mas cu o îndoial . Când m pl cea o fat , ziceamă ă ă ă ă c minte. Cu Anişoara a fost altfel. Ba nu, nici atunci.ă Parc nu-mi venea s cred c -i sunt drag, chiar aşa cumă ă ă spunea ea… şi pl cut…ă

— Voica e Anişoara leit . Numai ochii i-a luat de la tine.ă Parc -s ochi de motan – galben-verzui…ă

71

Page 72: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Geta are privire de catifea, ca Anişoara.— Frumoase fete ai, Petre. Noroc s aib !ă ă— Norocul ni-l facem singuri.Apa d dea în clocot. Barot scoase fa a de mas dină ă ţ ă

sertarul dulapului şi-o întinse. Se vedea c e obişnuit cuă gospod ria.ă

— Las , omule, c preg tesc eu tot ce trebuie.ă ă ă— Ba stai colea. Mario, şi te odihneşte. Ştii c mie-miă

place s fac totul singur. N-am vrut ca fetele mele să ă simt c n-au mam … ă ă ă

Şi Barot mai turn ap în ceainic.ă ă ăEl nu ştie dac -s frumoase sau nu fetele lui. Ştie doară

c -s fetele lui, via a lui, bucuria lui, grija lui de fiecareă ţ clip . Ce nefericit a fost când s-a pr p dit b ie aşul! Caă ă ă ă ţ s nu se dea b tut, şi-a ferecat necazul cu grij şi s-a lipită ă ă şi mai mult de fetele lui. Barot nu-şi d dea seama că ă ă instinctul lui de posesiune patern , hr nit de nevoia deă ă afec iune, poate şi sacrificiile care de multe ori au dep şitţ ă for ele lui, crescuse nem surat, devenise tiranic. „De ceţ ă întârzie Geta? Voica, sau e la Conservator, exerseaz , sauă la Oper . Cine mai poate s-o ie din scurt?”ă ţ

Pe Maria o izbi îngrijorarea de pe fa a cumnatului ei.ţ În elegea cât de singur s-ar sim i dac fetele ar pleca deţ ţ ă lâng el, amândou .ă ă

— Petre, o mai ii minte pe Ecaterina? Ştii c nu s-aţ ă m ritat… Eu cred c tot pe tine te aşteapt .ă ă ă

Barot îşi aminteşte de o fat cu strung rea .ă ă ă ţă— Avea haz… Era peltic …ăEcaterina, rihtuitoare la cizm rie, venise la el cu ziarulă

în care ap ruse fotografia lui pe prima pagin . „V-amă ă recunoscut numaidecât” – a şuierat printre din i. Eraţ aprins la fa . Ochii îi sclipeau ca la un şoricel. Dar şiă ţă pân atunci nu era zi s nu-i ias în cale. El, om deă ă ă aproape patruzeci de ani, ea, abia dou zeci. Venea şi seă juca cu fetele lui, le g tea ca pe nişte p puşi mari. Leă ă f cea sandale din resturi de piele. A r mas tr snit cândă ă ă

72

Page 73: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Maria i-a spus: „Ecaterinei i-a c şunat s se m rite cuă ă ă tine… I-ai c zut cu tronc, uite-aşa…” El se credea b trân.ă ă Maria nu contenea: „E cuminte, vrednic , i-s dragiă feti ele, eu zic s-o iei…” Atât le-a trebuit dr coaicelor, s-ţ ăaud ! Pe unde or fi fost pitite? În seara aceea s-a pomenită cu ele pe genunchi: „Cati m-a tras de p r… Cati e rea…”ă „Nu min i, Getu o!” Parc o vede pe Geta cu ochii ei mari,ţ ţ ă castanii, cerându-i ajutor Voic i: „Şi dac nu ne-a tras, ce-ă ăi?” îl întreba Voica, înfipt . „Dac nu ne-a tras, o s neă ă ă trag … Şi gata… Şi o s ne bat …” „De unde ştii tu,ă ă ă Voichi ?” „Ştiu… mamele vitrege trag copiii de par.” Şi,ţă luându-l de gât ca nişte muieruşte: „Mai bine s ne iei peă noi, leule! Ne m rit m noi cu tine.”ă ă

Şi iat cum Ecaterina, ghiocel r s rit în sufletul lui după ă ă ă o iarn cumplit , a fost smuls de mâinile Getei şi Voic i,ă ă ă strivit de picioarele lor dolofane. Despre Ioana nu le-a vorbit. A tot amânat. Abia acum, de curând, s-a sim itţ tras ca de nişte telegari care-l duceau la întâlnire cu prim vara. Într-o zi era gata s -i spuie: „S se m riteă ă ă ă fetele şi te iau de nevast , Ioano…” Dar i-a luat-o eaă înainte: „S-a întors b rbatul meu…”ă

73

Page 74: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul V

În autobuzul aglomerat la ora aceea, cam pe la cinci dup -amiaz , Geta se gr bea s coboare înaintea tuturor,ă ă ă ă când un camion se opri de-a curmezişul, punându-i r bdarea la încercare. În mul imea care traversaă ţ bulevardul z ri silueta lui Horia. Getei îi b tu inimaă ă repezit. Ar fi vrut s poat deschide uşa maşinii, s sară ă ă ă înainte de a ajunge în sta ie. „Uite – spune cineva –ţ fluier mili ianul şi ei habar n-are.” Geta îşi d seama c eă ţ ă ă vorba de Horia. De ce o fi traversat?

Autobuzul înainta sup r tor de încet în urmaă ă camionului şi privirea b rbatului care o urm rise totă ă timpul o stingherea. „E în stare s vie dup mine. Ce bineă ă c m aşteapt Horia! Numai de-ar fi acolo! Poate c aă ă ă ă traversat s -şi ia ig ri!” În sfârşit, uşa se deschide şiă ţ ă Geta porneşte spre chioşcul de ziare, locul întâlnirii. Inima-i bate. Horia e cu ziarul desf cut, citeşte cufundat.ă Getei îi piere bucuria, zâmbetul. Îl vede ridicând privirea spre cer, de parc de acolo ar trebui s pice fata pe care-ă ăo aşteapt . Cerul se înnoureaz . Geta se apropie atât deă ă mult, încât ar putea s -i scoat caietul din buzunarulă ă bluzei de balon. Întinde mâna. Dar el i-o prinde.

— Ho ii!ţ— Vai, cum m-ai speriat, Horia! E fermecat , ca deă

obicei, de apropierea lui. — Cum de-ai sim it? Şi, uitândţ de sup rare, îi surâde cald.ă

— Caietul sta e legat cu fire electrice de inima mea…ă— Şi de cine- i pas mai mult?ţ ăHoria o ia cu bra ul de talie şi o pornesc pe bulevard înţ

sus.— Nu mi-ai r spuns…ă— Când te-am cunoscut, am avut un şoc… Şi, sim indţ

c Geta se îndep rteaz , o strânge mai tare. —ă ă ă Ne-am

74

Page 75: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

înnourat, domnişoar ? Ia spune, Roşcule , cu cât la sută ţ ă m iubeşti mai pu in în clipa asta?ă ţ

— Cu sut la sut .ă ă— Foarte bine. Am vrut adev rul, îl am. Şi acum,ă

spune, ce te-a sup rat? Hai, curaj!ă— Îmi dai tot felul de nume caraghioase.— Prima pies pe care am v zut-o a fost ă ă Fântâna

Blanduziei. Aş fi vrut s m îndr gostesc, s-o chemeă ă ă Geta…

— Şi înaintea mea n-ai întâlnit-o?Din pricina vehiculelor care treceau, Horia poate c n-aă

auzit întrebarea.— La ce te gândeşti, Horia?— La Tutuleanca mea. La început nu puteam s spună

„tu”, f r s m bâlbâi… tu – tu… Ca s ies dină ă ă ă ă încurc tur , i-am spus Tutu.ă ă ţ

— Acum nu te mai fâstâceşti. Eşti îndr zne , sigur deă ţ tine, prea sigur. Asta nu-i place tatei…

— Tat l t u nu m cunoaşte.ă ă ă— Nici eu nu te cunosc, Horia.— Nu-i nimic, avem timp… toat via a…ă ţ— Nu crezi c ar fi bine s ne cunoaştem înainte?ă ă— Ce în elegi prin „înainte”? Înainte de ce? Ce bine- iţ ţ

st când roşeşti. Tutu, iubita mea, spune, crezi c ofi erulă ă ţ St rii Civile va pecetlui soarta noastr ? Ea s-a pecetluit înă ă tramvaiul 3. Acolo te-am v zut prima dat … Habar n-ai,ă ă nu-i aşa? Erai palid , obosit , p rul î i c dea încâlcit peă ă ă ţ ă frunte, nu se vedea decât cuta dintre sprâncene. Fa a,ţ îngust , alb strie, câ iva pistrui; ineai în mân o garoafă ă ţ ţ ă ă roşie. Cine i-a dat-o, sau cui o duceai?ţ

— Eram urât ?ă— Nu ştiu cum erai, dar aveai dou lumini e în ochi,ă ţ

dou lic riri triste, ca dou candele mici. Aş fi vrut s fieă ă ă ă ale mele. Şi tocmai când credeam c le-am pierdut, m-amă pomenit cu tine la fabric .ă

Geta respir cu nesa mireasma florilor. Vântul apleacă ţ ă

75

Page 76: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

spre ea ramurile copacilor. E fericit .ă— Acum lumini ele sunt ale mele.ţ— Şi nu- i mai dai seama c sunt urât … Ei bine, Horia,ţ ă ă

s ştii c în autobuz cineva a spus: „Ce fat frumoas !”ă ă ă ă— Eu te-am f cut frumoas .ă ă— S nu aud tata… Ieri m-a întrebat de ce vreau să ă ă

m m rit cu tine. Tata nu-n elege de ce.ă ă ţHoria o-ntrerupe violent:— Nu-i nevoie s în eleag tata de ce vrei s te m ri iă ţ ă ă ă ţ

cu mine!— Tata ne-a crescut cu greut i, pe care tu nu i le-ăţ ţ

nchipui, Horia. De dragul nostru nu s-a mai însurat. Şi era tân r, atunci…ă

— R u a f cut. De-aia e ursuz…ă ă— Tata ursuz? Şi, f r s -şi dea seama, Geta seă ă ă

desprinse de bra ul lui. —ţ Nu-l cunoşti…— Îl cunosc foarte bine. Ieri am intrat în atelier, când

Barot , lâng maşina de t iat tabl , spunea şlefuitorilor:ă ă ă ă „Pun aici mâna dac reuşeşte inginerul…” — „Nu vreauă s am socru ciung!” – am spus.ă

Geta zâmbeşte fericit :ă— Tata ne aşteapt …ă— Geta, nu insista. Te rog, azi nu… S mergem să ă

mânc m ceva. Închipuie- i: pân la ora asta n-am luată ţ ă masa…

— De o s pt mân aud acelaşi cântec.ă ă ă— Nicio fat din lume nu admite s - i fie foame cândă ă ţ

eşti amorezat. Dac m nânci cu poft o ciorb deă ă ă ă perişoare. Înseamn c n-o iubeşti…ă ă

— Ai cunoscut multe fete?— Le-am uitat pe toate, când ai ap rut tu… Tutu.ă— În fiecare zi îi spun tatei c o s vii la noi.ă ă— În fiecare zi încerc în fa a oglinzii: „Tovar şe Barot ,ţ ă ă

am onoarea s v cer mâna fiicei dumneavoastr … Vă ă ă ă rog, tovar şe Barot , s -mi acorda i… V rog s -mi face iă ă ă ţ ă ă ţ deosebita cinste…” Mai am nevoie de o repeti ieţ

76

Page 77: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

general . Mâine m prezint cu gambet , m nuşi albe şiă ă ă ă flori…

— Las glumele, Horia…ă— Atunci s - i spun ce s-a întâmplat azi: Am g sit peă ţ ă

tabl scris cu litere de-o şchioap : „Lustruireaă ă electrochimic a metalelor, anul 2000”. Am şters 2000 şiă am pus data de mâine: 15 mai 1955.

— Chiar mâine, Horia? De ce nu mi-ai spus? Trebuia în prima clip …ă

— Erai bosumflat .ă— Te-am v zut din autobuz. Un camion ne împiedica să ă

ajungem în sta ie. Uşile nu se deschideau. Îmi venea sţ ă sparg geamurile! Şi tu citeai ziarul, nep s tor.ă ă

— Voiam s v d cum s-a terminat meciul…ă ă— E totuşi primul lucru pe care trebuia s mi-l spui,ă

dragul meu. Totul e pus la punct? Eşti sigur c-ai reuşit?— E primul lucru care trebuia s m -ntrebi, „dragaă ă

mea”.— Nu sunt draga ta? — Ba da.Era şi o oboseal şi o urm de ironie, care oă ă

însp imântau în acest „ba da”.ă— Horia, ce-i cu tine?— Mâine îi invit pe şlefuitori la mine în laborator. Am

stat pân la ora asta ca s pun totul la punct. Acumă ă mergem s s rb torim taiorul t u. Î i st foarte bine.ă ă ă ă ţ ă Totul e albastru şi nou-nou . Şi tu eşti a mea…ţ

O lu de mân şi începu s alerge cu ea. Parc zburau.ă ă ă ă Apoi, încetinind pasul:

— Ah, birocra ia asta, ce pacoste! Aş renun a şi laţ ţ mas , cu toate c mor de foame, şi m-aş duce acum cuă ă tine la ofi erul St rii Civile s termin m povestea…ţ ă ă ă

Geta, cu firea ei închis , chibzuit , lent , era vr jit şiă ă ă ă ă speriat în aceeaşi m sur . Se sim ea atras deă ă ă ţ ă entuziasmul lui Horia şi era nemul umit în acelaşi timp.ţ ă Se gândeşte la Voica şi la Victor. Ce uşor e s dai altuiaă

77

Page 78: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

sfaturi: „Las -l!” Dar dac ar trebui ca ea s se despartă ă ă ă de Horia? Nu, asta i se pare cu neputin . E altceva. Deţă ce altceva? Voica îl iubeşte pe Victor… Ea îl iubeşte pe Horia. Te po i vindeca de o iubire adev rat ? Şi de ce sţ ă ă ă te vindeci? Doar nu e o boal . E o flac r care, dac s-ară ă ă ă stinge, te-ai stinge şi tu. Dar poate c Voica nu iubeşteă aşa. În via a ei, muzica ocup prea mult loc,ţ ă Conservatorul, singura ei preocupare… S cânte pe scenaă Operei e visul ei.

— Ce-nseamn s termin m povestea, Horia? Nu-ă ă ăn eleg…ţ

— E vorba de o faz care nu-mi place. Ne plimb m peă ă str zi, ne s rut m pe furiş, prin gr dini, prin parcuri,ă ă ă ă seara ne desp r im. De ce? Vreau s fii a mea, muiereaă ţ ă mea. În elegi?ţ

Geta se apropie iar de el. Ner bdarea lui, instinctul luiă de posesie o tulburau. Chiar şi cuvintele astea: muierea mea, îi pl ceau… Îşi amintea vocea, tonul implacabil ală tat lui ei când le-a vestit c Ioana s-a întors la b rbatul ei:ă ă ă „E muierea lui…”

— Tata ne aşteapt , Horia.ă— Cine ştie…— Când ai s -l cunoşti mai bine, o s ai cu totul altă ă ă

p rere despre el. De altfel, sem na i.ă ă ţ— Nu cred. C n-are încredere în mine, treac -mearg ,ă ă ă

dar c nu-şi d seama ce importan are lustruireaă ă ţă electrolitic a metalelor, c nu-i al turi de mine înă ă ă împrejurarea asta şi face sat cu unii dintre şlefuitori, şi singurul lui argument e c : de când lumea, se lustruieşteă cu mâna – asta m scoate din s rite… Hai, Roşcule , e ună ă ţ restaurant pe marginea lacului. Uite Crai-nou! Vreau s -lă v d cum se oglindeşte în ap … şi s ne dorim ceva…ă ă ă Dac pui mâna pe aur şi te ui i la Crai-nou, şi- i exprimi oă ţ ţ dorin … P rul t u e de aur… lâna de aur. Argonau ii nuţă ă ă ţ au g sit-o. Eu sunt mai norocos…ă

Oare Horia a uitat c i-a f g duit s vin s vorbească ă ă ă ă ă ă

78

Page 79: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

cu tat l ei? Era pentru el un lucru aşa de pu in însemnată ţ s-o cear în c s torie?ă ă ă

— Roşcule , azi n-am mâncat. Mi-e foame..ţ— Ce dezordonat eşti, Horia. Eu am fost la croitor, dar

tu? În fiecare zi te aud: azi înc n-am mâncat. Vino la noi,ă tata ne aşteapt . O s vorbim în linişte. Ai s vezi cumă ă ă are s se bucure tata. Şi pe urm , ştii, e singur… tata eă ă obişnuit s bea ceaiul cu noi, când se însereaz . Voicaă ă exerseaz acum pân târziu seara la Conservator, şi peă ă urm se duce la Oper . S-a împrietenit cu casieri a şi-i dă ă ţ ă bilete. Sunt sigur c tata a pus de ceai, a pr jit pâinea.ă ă ă S vezi cum preg teşte totul cu pl cere, cu r bdare…ă ă ă ă

„Cu aerul sta de miel blând, e înc p ânat ca ună ă ăţ ă catâr”, gândeşte Horia şi e hot rât s reziste.ă ă

— Azi nu. Sunt preocupat, obosit. Am stat patru ore să preg tesc electrolitul. Mâine le ar t şlefuitoriloră ă experien a mea. Pe urm tat l t u o s stea altfel deţ ă ă ă ă vorb cu mine.ă

— Sunte i la fel de orgolioşi, v sim i i jigni i pentru teţ ă ţ ţ ţ miri ce. Nu mai ştiu în ce împrejurare, ai fost împotriva lui. Şi, deodat ne vede împreun , mereu împreun …ă ă ă

— Şi sunt mai prejos de aspira iile lui? La urma urmeiţ eşti o fiin vie, st pân pe destinul t u…ţă ă ă ă

Geta sim ea c e momentul s -i vorbeasc de Matei.ţ ă ă ă Amânase destul… Nu are nimic de ascuns, totul s-a petrecut la lumina zilei. Şi totuşi şov ie. „Sunt sigur c n-ă ăai s -mi ascunzi niciodat nimic”, îi spusese Horia laă ă început, Dar asta însemna ca pe viitor s nu aib niciună ă secret fa de el. Trecutul îi apar inea. Horia nu exista.ţă ţ Era liber . Atunci, de ce n-a îndr znit s -i arateă ă ă fotografiile din mun i? Pentru c era peste tot cu Matei şiţ ă nu ştia care va fi reac ia lui Horia. Şi Geta, uluit , îşi dţ ă ă seama c omul pentru care şi-ar da via a e ună ţ necunoscut.

— Tata m socotea logodit …ă ăCuvintele astea s-au rostogolit de pe buze aproape f ră ă

79

Page 80: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

voia ei. De obicei, le sucea pe toate fe ele şi pân la urmţ ă ă renun a. De la tata a înv at exigen a fa de cuvântulţ ăţ ţ ţă rostit. Numai c tat l ei avea r bdare, n-o sl bea din ochiă ă ă ă pân nu-i r spundea. Pe când Horia era gr bit, distrat şiă ă ă ea îşi g sea greu cuvintele.ă

Horia se opri şi o privi atent. Ochii lui, ca nişte frunzuli e cu puncte aurii, deveneau uneori de un verdeţ crud. Buzele sub iri, pe care plutea de obicei un zâmbetţ glume , c p tau o mişcare de linie oblic , o intimidau.ţ ă ă ă

— Te socotea logodit ?… Şi, privind cerul cu nep sareă ă : — Vine ploaia…

— Eşti sup rat, Horia?ă— Nu. Mi-ai spus c te-ai înscris la Şcoala sportiv ,ă ă

fiindc te atr geau mun ii, via a în aer liber. Voiai s teă ă ţ ţ ă ca ri cu frânghiile, iarna s schiezi. Dar într-o zi aiţă ă renun at, ca s urmezi matematicile prin coresponden .ţ ă ţă De ce?

— Mi-am dat seama c nu am destul rezisten ca să ă ţă ă devin alpinist . În sport, nu sunt bune jum t ile deă ă ăţ m sur . Nu ajunge perseveren a, voin a, trebuie s aiă ă ţ ţ ă rezisten fizic , talent…ţă ă

— S nu crezi c un matematician netalentat ajungeă ă prea departe!

— Eu nu vreau s ajung un matematician, ci oă profesoar de matematic sau de aritmetic . Îmi placă ă ă copiii…

— Şi în fabric de ce-ai întrat?ă— Ca s nu mai fiu în sarcina tatei. Era un fum toră ă

p timaş. Nu se mai îndura s -şi cumpere tutun; el spuneă ă c -i face r u. Tuşeşte, e adev rat, dar eu sunt sigur c aă ă ă ă ă vrut s fac economii pentru noi. Îi pl cea s ia o uic cuă ă ă ă ţ ă un prieten; a renun at. A devenit socotit pân laţ ă zgârcenie. Pentru noi. Voica a intrat la Conservator… Trebuie s-o ajut m.ă

Ar mai trebui s -i spun : „Matei m-a ajutat s intru laă ă ă Şcoala sportiv . Era un alpinist pasionat şi îl admiramă

80

Page 81: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

grozav. Aveam şaisprezece ani şi eram îmb tat de aerulă ă tare al mun ilor, de schi, de z pad , de primejdie, deţ ă ă vitez …” Dar despre asta o s -i vorbeasc alt dat . Ceă ă ă ă ă curios i se pare c Horia n-o întreab cu cine a fostă ă logodit !ă

Geta se pomeni mergând înapoi, spre Pia a Roman şiţ ă se însenin : „Vrea s vin la noi…” Dar în sta ia deă ă ă ţ autobuz, Horia spune:

— Lu m maşina de-aici şi mergem la lacuri… ă— Vine ploaia, Horia, nu vezi?— Vântul alung ploaia. O s fie foarte frumos… S lciileă ă ă

despletite şi Crai-nou… în lac…Geta n-ar şti s spun de ce unele clipe cu Horia erauă ă

pline de farmec, uşoare ca fulgul, altele ap s toare,ă ă cenuşii, nesigure şi prevesteau furtuna. Se destr maă acum sufletul ei, aşa cum se destr mau norii înainte deă ploaie.

Horia t cea.ă„Poate c aşteapt s -i spun cu cine am fost logodit ,ă ă ă ă

cine e, cum îl cheam , dac l-am iubit…”ă ă— Horia, nu pot s merg cu tine.ăO înecau lacrimile. Ar fi putut s -i spun : „De când aă ă

murit mama, tata e trist când se întunec , îi placeă cenuşiul-violet al amurgului, dar vrea s fim împreun .ă ă Acum sunt sigur c nu st o clip locului, toarn mereuă ă ă ă ă câte o ceaşc de ap în ceainic, închide şi deschideă ă fereastra s ia aer în piept, şi iar repar ceva, o priz , ună ă ă scaun, o juc rie a unui copil din vecini. Se pricepe la toateă şi pentru orice are r bdare.”ă

— Tata nu s-a însurat fiindc noi nu l-am l sat, în elegi,ă ă ţ Horia? N-am fi îng duit o prezen str in între noi. Voicaă ţă ă ă şi cu mine ne luam la întrecere, ca tata s nu se simtă ă singur. Mai ales acum, de când s-a desp r it de Ioana…ă ţ

Ar fi vrut s -i vorbeasc lui Horia despre via a lor deă ă ţ familie, despre anii lor grei! Dar cum? Când? Se vedeau numai în grab , în frânturi de clipe. Şi atunci nu ştiauă

81

Page 82: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

unde s mearg … s vad un film… s se plimbe prină ă ă ă ă parcuri, s intre în libr rii, în s li de expozi ie, muzee…ă ă ă ţ Odat a chemat-o la el acas . Dar ea s-a codit şi el n-aă ă st ruit.ă

— Bine, Geta, atunci te conduc pân acas , dar s ştiiă ă ă c nu-mi plac înc p ân rile, îmbufn rile, capriciile tale.ă ă ăţ ă ă De altminteri, aş vrea s ne lu m cât mai curând… s teă ă ă mu i la mine. Am o odaie ca o cabin de vapor. Cu unţ ă geam rotund. Şi o buc t rie cu un mic balcon. Deasupraă ă noastr , cerul. La picioarele noastre, oraşul. Vrei s viiă ă acum s vezi cum începe furtuna? Hai, Geta, vino laă mine!

Geta simte c -i iau foc obrajii.ă— Nu, Horia. Nu. Hai tu la noi. Ştiu c te plictisescă

pomenindu- i mereu de tata. Dar între noi şi tata suntţ leg turi pe care trebuie s le cunoşti şi tu. Mi-ai f g duită ă ă ă c ai s vii azi. S stai de vorb cu el… S -l cunoşti acasă ă ă ă ă ă la el… Ai s vezi: e vesel, bun, tân r… Un copil mare.ă ă Câteodat aştept s se scuture ninsoarea de pe p rul lui.ă ă ă Când era tân r, avea p rul roşcat, ca al meu… Aă ă înc run it când a murit mama. A albit când a murit frateleă ţ meu. Avea numai un an.

Geta vorbea cu o c ldur aproape matern . Sufletul luiă ă ă Horia oscila între o în elegere plin de dragoste şi unţ ă ghimpe de gelozie: „A fost logodit şi nu mi-a spus… Deă ce?”

— Eu nu cred c un om poate s fie într-un fel la fabrică ă ă şi altfel acas . Pe tineri îi priveşte pe sub sprânceneleă stufoase, gata s -i muştruluiasc sau s -i zeflemiseasc . Iă ă ă ă se tot pare c nu-i respectat, c el sau ei au dus greul şiă ă noi huzurim. Dac vrei s -i explici ceva, te repede: „maiă ă pe scurt”, „am în eles”. Dac -i vorbeşti mai tare, î iţ ă ţ spune: „nu sunt surd”, şi aşa mai departe. Nu mai st rui,ă Geta, nu pot s vin. M va privi cu un zâmbet de dispre .ă ă ţ De obicei, nu-mi pas . Acum sunt nervos. Dac am s -iă ă ă spun c experien a mea e pus la punct şi mâine îi invită ţ ă

82

Page 83: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

pe şlefuitori la mine în laborator, ca s vad cu ochii lor…ă ă o s ridice o sprâncean , o s zâmbeasc ironic… Şi nimică ă ă ă nu m scoate mai r u din s rite ca neîncrederea lui. Astaă ă ă e. N-are încredere în mine, sau nu vrea s aib .ă ă Preocup rile mele nu-l intereseaz … Nici pe tine nu teă ă intereseaz … asta e mai grav!ă

— Eşti nedrept. De atâtea ori am stat de vorbă împreun .ă

— M-ai ascultat cu r bdare, dar nu cu interes… Nu cuă încredere. Nu cu toat inima, nu cu toat dragostea…ă ă

Patima pe care Horia o punea alt dat când sus ineaă ă ţ ceva, acum avea un iz de ostilitate, care Getei nu-i sc pa.ă

— Fii pu in atent, Horia, adun -te. i-am spus: Tataţ ă Ţ voia s m m rite cu cineva la care inea foarte mult… neă ă ă ţ socotea logodi i…ţ

— S te m rite? Cum aşa, ca la turci? – izbucneşteă ă Horia. i-a g sit un ginere, s-au tocmit, s-au învoit… Ţ ă

Geta se opri şi se uit la el, ca la un om pe care-l vedeaă pentru prima oar . Numai tat l ei ştia s fie uneori atâtă ă ă de brutal. Dar tat l ei avea acest drept, pe când Horia…ă

— S - i fie ruşine! Ce-nseamn „s-au tocmit”?ă ţ ă— Adic s-a în eles cu „logodnicul”: ce zestre îi d , câteă ţ ă

perechi de case, câte hanuri, câte moşii, câte vii… câte ceaşcire… câte prostire…

„Cum îndr zneşte?” – se întreb Geta şi, ieşindu-şi dină ă fire:

— Matei e un maistru vestit! Specialist în petrol! În ’48, dup na ionalizare, a fost sufletul echipei care aă ţ descoperit paragelul… Şi, fiindc Horia t cea: — Matei eă ă alpinist… schior… a luat o cup …ă

Dar Horia privea copacii care se înfiorau de adunarea grea a norilor, frunzele, florile care se agitau.

— Matei! Ce nume!— Nu-i urât!— Cei patru evanghelisti au fost trei: Luca şi Matei… Şi,

zâmbind acru: — Matei, Matei… Apoi, schimbând tonul pe

83

Page 84: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

neaşteptate şi privind-o pân în adânc, cu toată ă gravitatea: — Geta, de ce nu te m ri i cu Matei?ă ţ

Înduioşat , Geta îi lu bra ul şi-şi vârî capul în um rulă ă ţ ă lui. Ce miraculos se topeau necazurile toate când îşi înfunda nasul, buzele, fruntea în um rul sta care-iă ă apar inea, în haina pe care o adulmeca, aşa cum un câineţ îşi adulmec st pânul. Sim ea c -i a lui toat , c e de peă ă ţ ă ă ă acum „muierea lui” şi, cu un s lbatec sim de posesiune,ă ţ îşi repeta: „E al meu, numai al meu!”

— Nu, nu, te rog, nu te pisici, Geta! Era un verb anume c utat pentru clipele când se alinta, când îşi vâra capul,ă fa a, la pieptul lui. Cine te-a înv at s - i strângi p rul înţ ăţ ă ţ ă creştetul capului? Şi, sco ând cele dou ace mari, l s s -ţ ă ă ă ăi cad pletele pe umeri, s i le bat vântul şi ploaia. Apoi,ă ă ă dându-i deoparte zulufii, desf cu i pe frunte, ca nişteă ţ franjuri, îi privi îngrijorat cuta dintre sprâncene. — Cine ştie ce mai ascunzi aici?

Norii se adunaser grei. Horia st tea în fa a ei f r s -iă ă ţ ă ă ă pese de trec torii, rari de altfel, foarte gr bi i.ă ă ţ

— Geta, oamenii pe care-i pre uieşti şi-i admiri pot fiţ mul i. Dar pe care s -i iubeşti, cum te iubesc eu pe tine,ţ ă tu pe mine…

Emo ia-l împiedic s urmeze.ţ ă ă„Dar dac l-a iubit pe Matei cum a iubit-o el pe Genia?ă

Dac i-ar vorbi despre Genia acum? Va suferi? Ei şi? Va fiă pedepsit pentru «Matei» … Dar de ce s-o pedepseasc ?ă ă Poate c şi ea a amânat, a aşteptat o clip potrivit !”ă ă ă

— Tocmai asta nu în elege tata: de ce te iubesc.ţDe data asta, inându-l de bra , imprimând şi ritmul şiţ ţ

direc ia paşilor ei, îl conducea spre cas .ţ ă— Tata ne-a obişnuit de când eram mici s -i explic mă ă

fiecare lucru. El ne-ntreba „De ce?” şi noi trebuia s neă gândim şi s r spundem. Câteodat e foarte greu s puiă ă ă ă ordine în gânduri, în sentimente… şi mai ales s - i g seştiă ţ ă cuvintele. Dar aştepta, şi cu r bdarea lui ne silea s -iă ă spunem tot. Ei bine, acum nu mai pot s -i r spund. Nuă ă

84

Page 85: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

ştiu de ce-mi place s fiu mereu lâng tine. De ce, cândă ă sunt lâng tine, nu-mi mai pas de nimeni şi de nimic.ă ă Vreau s m m rit cu tine, Horia. Cu nimeni altul. Voica eă ă ă îndr gostit de Victor, dar visul ei e s cânte la Oper , şi,ă ă ă ă dac nu-i îndr gostit , nu cânt bine. Adic aşa credeă ă ă ă ă ea… Se teme de m ritiş, de copii, de greut i… Eu vreauă ăţ s fiu nevasta ta, s avem copii. Vreau s fiu profesoar ,ă ă ă ă fiindc -mi plac copiii. Uite, Horia, o pic tur de ploaie peă ă ă nasul t u. Vezi c vine ploaia! A şi venit… Hai la noi…ă ă Sunt sigur c , dac o s stai de vorb cu tata, o să ă ă ă ă ă în eleag de ce te iubesc. M cunoaşte atât de bine! Şi-ţ ă ăapoi, tata se pricepe s m soare un om, s -l cânt reasc ,ă ă ă ă ă s descopere ce-i bun în el. S nu-i vorbeşti despreă ă fabric , despre şlefuire, ascu ire. Spune-i: „O iubesc peă ţ Geta şi vreau s m -nsor cu ea”. Şi o s plec m vara laă ă ă ă mare. Tata ne-a dus odat la Sfântu Gheorghe şi amă v zut unde se vars Dun rea-n mare. Dar eram mică ă ă ă atunci. Îmi pare bine c am s v d marea cu tine!…ă ă ă

Niciodat Geta n-a vorbit atât de mult şi n-a fost maiă conving toare, mai cald , şi totuşi Horia sim ea c esteă ă ţ ă peste puterea lui s stea de vorb cu Barot acum.ă ă ă

— Nu st rui, Geta, crede-m . Nu m poate suferi. E plină ă ă de el, îngâmfat…

— E tat l meu! Şi Geta repet cu o privire aspr ,ă ă ă asimetric , aproape s lbatec : — E tat l meu!ă ă ă ă

Cerul e biciuit de fulgere de argint. Copacii se lupt cuă vântul. Din capul str zii apar doi tineri. El, înalt, adus dină spate, vrând parc s protejeze fata de vântul care seă ă ridic în vârtej… Nu se sinchisesc de furtun . Se opresc.ă ă P rul ei flutur ca o coad de zmeu, care vrea s -şi iaă ă ă ă zborul. Stau unul în fa a altuia. Tunetul nu-i sperie.ţ

Elena, în aşteptarea lui Victor, r sufl uşurat . Nu eă ă ă el… Parc vrea s-o ia în bra e. Ba nu, el a plecat cu paşiiă ţ mari, ea a r mas neclintit . Parc -i o trestie pe care oă ă ă clatin vântul. Un fulger spintec cerul din nou. Copaciiă ă

85

Page 86: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

parc se umfl , se înfoaie, tunetele zguduie casa, strada,ă ă fata nu se mişc din loc. Îi zboar p rul, eşarfa.ă ă ă

Scena a fost urm rit la mansard de Clemansa, laă ă ă etajul întâi de Elena, la parter de Barot . Clemansa vreaă s închid fereastra, dar cu toat frica de fulgere, tunete,ă ă ă îi red Artemizei întâmplarea cu fidelitate de reporteră sportiv:

— El a plecat. Ea a r mas pe loc, roşcata. Uite, parc -iă ă r stignit . Ba nu, se clatin … parc o bate vântul… Stai,ă ă ă ă uite c el se întoarce. S-a întors. O ia de bra . A luat-o.ă ţ Vine cu ea. Vin împreun … la noi.ă

— La noi? – se mir Artemiza. — Fugi, soro…ă— Au intrat în cas . La vecinul de jos…ă

Barot r mâne câtva timp la fereastr , în lumina careă ă ă se schimb . Geta şi Horia au intrat pe uş în holul comun.ă ă Ea îl roag s aştepte o clip , intr singur în odaie şiă ă ă ă ă face câ iva paşi spre fereastr .ţ ă

— Bun seara, tat . Horia e-aici. Vrea s - i vorbeasc .ă ă ă ţ ă— Ce cinste!— Vrea s -mi cear mâna..ă ă— i-a pus Dumnezeu mâna-n cap.Ţ— Te rog s -l primeşti cum se cuvine.ă— Când intr un om în cas la mine, ştiu cum s mă ă ă ă

port.Geta deschide uşa. Horia intr . E intimidat dar, ca să ă

par sigur de el, vorbeşte prea tare:ă— Bun seara. Am venit s st m de vorb .ă ă ă ă— Bun seara. S vorbim mai încet… Şi, c tre Geta: —ă ă ă

Maria nu se simte bine, a a ipit.ţ— Mamaruca? – Geta e fericit . —ă A venit Mamaruca?— N-ai chemat-o tu? Geta, fâstâcindu-se:— Da, dar nu mi-a spus c vine chiar azi.ă— Vrea s se opereze de apendicit , dar s-o mai vadă ă ă

un doctor.

86

Page 87: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Îi cunosc pe to i chirurgii – spune Horia cu oţ convingere care-l face pe Barot s zâmbeasc ironic.ă ă ă

— Chiar pe to i?ţ— Au nevoie de mine, le repar aparatele de raze,

frigiderele… Şi, fiindc Barot t cea: — Sunt colaboratoră ă ă la reviste medicale. Redactez anumite inova ii.ţ

Geta se îndreptase spre col ul unde a ipise m tuşa ei.ţ ţ ă Tare i-ar face bine s-o ia Mamaruca în bra e, ca peţ vremuri, şi ea s -i spun tot ce o apas pe suflet! „Cum aă ă ă fost în stare Horia s plece aşa şi s m lase în strad , s -ă ă ă ă ămi întoarc spatele şi s dispar ? Bine c s-a înapoiat…ă ă ă ă altfel, totul s-ar fi terminat chiar acum între noi şi pentru totdeauna…” Dar clipele acelea nu le va uita. Cerul se întunecase deodat , ca şi cum un bec uriaş s-ar fi stins…ă Îl iubeşte atât de mult? De ce? Tata are dreptate când o întreab : „Îl cunoşti? De cât timp îl cunoşti? Îl iubeşti? Deă ce? Cum îl iubeşti, dac nu-l cunoşti de ce-l iubeşti?”ă

În fa a oglinzii întunecate, se privea f r a seţ ă ă recunoaşte. P rul încâlcit nu mai avea nici culoare, niciă str lucire. Ar fi vrut s -l pieptene, dar nu era în stare să ă ă ridice bra ele. Îl auzea pe Horia vorbind f r s inţ ă ă ă ţ ă seama c doarme prin apropiere cineva, era sigur de el,ă sprinten, de parc nu s-ar fi întâmplat nimic cu câtevaă clipe înainte.

— Am propus ca pentru generalizarea unor anumite inova ii s colaboreze tehnicienii din fabrica noastrţ ă ă împreun cu medicii.ă

— Ce-n elegi dumneata prin generalizarea anumitorţ inova ii? – îl întreba tat l ei, ca la examen.ţ ă

— Redau rezultatele certe ob inute, adic le prezint înţ ă aşa fel încât s le-n eleag oricine; circula ia s fie câtă ţ ă ţ ă mai r spândit .ă ă

Urm o t cere care o nelinişti. Geta se îndrept într-ă ă ăacolo. Tat l ei st tea cu spatele la Horia. „Cum e înă ă stare?” Nu… Tata închide fereastra. Horia, în picioare, se uit la ea, dar parc n-o recunoaşte.ă ă

87

Page 88: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— V d c Mamaruca a adus o mul ime de bun t i…ă ă ţ ă ăţ spune, ca s curme t cerea.ă ă

Iar Barot , cu neaşteptat voie bun :ă ă ă— Mere, brânz , caltaboşi, ce de bun t i în coş… Maiă ă ăţ

departe, cum e, Getu o? Cum spunea i voi când era iţ ţ ţ mici?

— Şi din ele, Mamaruca are/S ne fac de mâncare. /Şiă ă pl cint ne va face/Tot ce ştie c ne place…ă ă ă

Îl înduioşau sfor rile pe care le face fata lui, ca sţă ă aduc o destindere şi era gata s-o ajute. Dar Horia, înă în elegerea asta de familie, se sim ea şi mai stingher.ţ ţ Geta îşi d dea seama c veselia tat lui ei e for at .ă ă ă ţ ă St tea iar cu spatele la ei şi t ia pâinea pe un fund deă ă lemn, aşa cum ştia el, f r grab , cu toat aten ia, ca nuă ă ă ă ţ cumva o felie s fie mai groas ca alta.ă ă

— S pui pe mas , Getu o, tot ce mai trebuie… Uiteă ă ţ apa fierbe… s bem un ceai…ă

Horia se gândea: „La urma urmei, n-am s lungescă vizita asta. Am s -i spun b trânului c vreau s m însoră ă ă ă ă cu fata lui şi s termin m povestea.” Şi, fiindc Barotă ă ă ă continua s taie pâine:ă

— În mâna dumitale st pâinea şi cu itul – începu Horiaă ţ pe ton de glum .ă

— Aşa se şi cuvine, r spunse Barot grav. Noi nu ne-ă ăam câştigat drepturile la loterie.

— Nici noi.Barot se întoarse spre el, m surându-l, de parc -lă ă ă

vedea pentru întâia oar , apoi îşi urm liniştit treaba,ă ă preocupat s-o ajute pe Geta, s nu lipseasc nimic peă ă mas .ă

Geta treb luia f r spor, urm rind înte irea furtuniiă ă ă ă ţ afar şi în cas . Ar fi trebuit s intervin într-un fel sauă ă ă ă altul, dar n-avea for a necesar . Nimic nu e mai r u decâtţ ă ă s nu ştii ce vrei. Dac Horia ar fi luat-o de bra , în clipa înă ă ţ care s-au întâlnit în sta ia de tramvai şi ar fi adus-o aiciţ într-o fug , şi în loc de bun ziua i-ar fi zis tat lui ei: „Oă ă ă

88

Page 89: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

iubesc pe Geta, vreau s m -nsor cu ea”, ar fi fostă ă altceva. Dar acum, ca într-o curs în care calul s-aă poticnit la pornire, nimic nu mai poate s fie aşa cumă jocheul şi-a închipuit, a dorit… Ca în vis, când sim i cţ ă zbori sus, mereu mai sus, şi deodat cazi… Horia oă ridicase pe bra e, la în l imi ame itoare, ca s -i deaţ ă ţ ţ ă drumul, f r mil .ă ă ă

— A i putea s -mi spune i – i se adres Horia tat lui ei –ţ ă ţ ă ă de ce v opune i la inova ii care pot aduce foloaseă ţ ţ incalculabile?

Şi, instinctiv, scoase caietul din buzunar şi-l puse pe mas .ă

— Vorbi i mai încet – şopteşte Geta, care simte c n-arţ ă avea r bdare s asculte o discu ie despre ascu irea şiă ă ţ ţ lustruirea electrochimic .ă

Dar, în acelaşi timp, îşi aminti cuvintele lui Horia: „Nu m-ai ascultat niciodat cu interes, cu dragoste.” Poate că ă are dreptate. „I-am sorbit cuvintele f r s le urm rescă ă ă ă sensul. Îmi pl cea s -i aud vocea…”ă ă

— Dumneata te-ai ocupat de o inova ie – spuse Barotţ ă cu un calm des vârşit, punând pe mas sarea, piperul,ă ă muştarul.

— E vorba de distrugerea, prin unde ultrascurte, a d un toarelor din cereale.ă ă

— De ce-ai l sat-o balt ?ă ă— Dispozitivul meu a fost experimentat la Institutul de

Fizioterapie şi s-a constatat moartea a sut la sut dină ă eşantionul încercat.

Geta e mul umit şi mândr de r spunsul lui Horia.ţ ă ă ă Barot , dimpotriv , îl crede flecar şi repet cu oarecareă ă ă ner bdare:ă

— Pe urm ?ă— Am fost apreciat pentru noutatea propunerii despre

care, în literatura de specialitate, nu s-a mai g sit nicioă alt încercare.ă

— Cine face aprecierea?

89

Page 90: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Geta îşi d seama c tat l ei are accente deă ă ă agresivitate, care îl vor îndârji pe Horia.

— Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole. Am adresa. Se recunoaşte c e de foarte mareă importan .ţă

— Cred şi eu – îl întrerupe Barot – dar atunci, unde-iă clenciu?

— În actualele condi ii ale tehnicii ultrascurtelor,ţ opera ia este atât de lung şi de costisitoare, încât nuţ ă poate fi vorba de o aplica ie practic .ţ ă

— Şi n-ai c utat solu ii… practice?ă ţ— Pasiunea mea este s g sesc ceva nou. Horia ridică ă ă

bra ele cu un gest de nep sare. —ţ ă Cu realiz rile practiceă s se ocupe al ii..ă ţ

„Cât e de îngâmfat!” – observ Barot , dar în elege c ,ă ă ţ ă pentru firea Getei, aceast siguran pe care o areă ţă inginerul în tot ce spune, trebuie s fie foarte atr g toare.ă ă ă

— În aşteptarea r spunsului la inven ia mea, mi-a venită ţ ideea ascu irii şi şlefuirii metalelor pe cale electrochimic .ţ ă V invit mâine în laborator. Totul e preg tit. N-am vrut s -ă ă ăi chem pe şlefuitori pân ce n-am pus totul la punct.ă

Şi ar mai fi vrut s spun ceva, dar Geta interveniă ă :— Horia, s l s m asta. Hai la mas … S lu m ceva.ă ă ă ă ă ă— Dac nu mânc m peşte, putem s discut m şi laă ă ă ă

mas , replic Horia.ă ăGetei îi tremura ceainicul în mân . Îl credeaă

dezordonat, z p cit, dar vesel, bun, blând… Când colo…ă ăBarot citeşte gândurile fetei şi zâmbetul lui spune:ă

„Ehei, i-ai g sit naşul, feti o…”ţ ă ţÎn clipa aceea se ivi în cadrul celor dou înc peri,ă ă

Maria. Geta l s ceainicul pe mas , se fripse la deget,ă ă ă dar, f r s -i pese, s ri de gâtul m tuşii şi o s rută ă ă ă ă ă ă zgomotos pe obraz.

— Ce bine c eşti aici, Mamaruca!ăŞi ar mai fi vrut s spun : „Ce bine c reg sesc fa a ta,ă ă ă ă ţ

cu miros de s pun, de ruf proasp t , curat , care îmiă ă ă ă ă

90

Page 91: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

aminteşte copil ria…”ă— Mai încet! Te-ai ars la deget. Crezi c n-am v zut?ă ă

Parc eşti Voica. Ianoş de la rafin rie îi spunea Mocuşcaă ă 7. Îl ii minte pe Ianoş?ţ

Dar Barot ştia c Geta cea potolit , m surat înă ă ă ă ă mişc ri, are uneori, când nu-i sunt boii acas , când oă ă roade ceva, când ascunde ceva, gesturile repezite, nest pânite ale Voic i. Iat-o acum f când prezent rile peă ă ă ă ner suflate vorbind mult şi de-a valma, aşa cum nu eraă firea ei, ci influen a Voic i.ţ ă

— Ce lucruri bune ne-ai adus, Mamaruca! Ce face Mircea? Şi-a terminat proiectul? Bondocel a-nceput să vorbeasc ?ă

Maria r spunde, urm rindu-l pe Horia cu coadaă ă ochiului. „Nu-i urât, degeaba zice Petre. Un lungan deşelat, cu nasul mare. Mircea al meu e tot aşa adus din spate… Dac stau atâ ia amar de ani cu nasul în c r i! Şi,ă ţ ă ţ cu satisfac ie: Al meu are nasul drept, parc -i scris.ţ ă B iatul sta îl are mai mare, mai îndr zne , dar nu-i lipit şiă ă ă ţ obraznic. Parc-ar spune: sunt tân r! Şi lumea e a mea.ă Ochii, ceda i şi cu perni e dedesubt, verzi ca iarba. Îi râdţ ţ ochii în cap. Are pe vino-ncoa, b iatul…”ă

— Getu o, nu ştii la ce spital lucreaz doctori a deţ ă ţ al turi? Taic -tu zice c e tare priceput .ă ă ă ă

— Doctori a Ursu? – se repezi Horia s r spund înţ ă ă ă locul Getei – mi-a telefonat chiar ieri… I s-a defectat un aparat de raze ultrascurte.

— L-ai reparat? – îi t ie vorba Barot .ă ăEra în graba acestei întreb ri o provocare v dit . ă ă ăMaria se gândea: „Afurisit eşti, Petre. Stai la pând ,ă

vân torule!”ăHoria ar fi dat orice s poat s spun : „Bineîn eles că ă ă ă ţ ă

am fost şi am reparat aparatul…” Dar de ce s mint ? Nuă ă avea obiceiul. Şi nu-i datora nimic lui Barot . Avea cevaă de ascuns? Enervarea lui creştea în fa a aştept riiţ ă

7 Veveri (ung.).ţă

91

Page 92: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

zeflemitoare a viitorului socru. Dorin a Getei de a-l vedeaţ sc pând cu fa a curat îl scotea din s rite…ă ţ ă ă

— Nu, n-am fost… N-am avut timp. N-am vrut sa ies din laborator pân n-am preg tit electrolitul. Mi-au trebuită ă zile şi nop i, ca s stabilesc propor iile dintre acizi. Amţ ă ţ c utat un electrolit pentru fiecare metal în parte. Înă sfârşit, azi am reuşit s pun totul la punct. Mâine îi chemă pe şlefuitori la mine.

Vorbea ca un şef. Geta citea pe fa a tat lui ei, ca într-oţ ă carte deschis . Îşi d dea seama c acest fel „înfipt” de aă ă ă fi al lui Horia nu poate s plac „leului”. Dar Horia puteaă ă s fie şi altfel – simplu, modest, cald, apropiat. Acumă parc dinadins inea gâtul întins, nasul lui mare p reaă ţ ă mai obraznic. Şi doar îl d sc lise: „Tatei îi plac tinerii maiă ă modeşti… Verii mei n-ar îndr zni s fumeze în fa a lui.”ă ă ţ

— Unde „la mine”? – se f cu Barot c nu pricepe.ă ă ă— La mine, în laborator. Dac stau dou sprezece oreă ă

din dou zeci şi patru acolo şi mig lesc tot felul de socoteliă ă cred c pot s spun la mine, nu?ă ă

— Eu am înv at c tot ce e acolo e al nostru – ziseăţ ă Barot , solemn.ă

Maria îi arunc o privire care însemna: „Afurisit maiă eşti, omule!”

— Bineîn eles, al nostru o s fie rezultatul, darţ ă deocamdat …ă

Şi Horia, strângând pleoapele, privea cu pl cere şiă ner bdare de copil farfuriile pe care le înşira Mamarucaă pe mas .ă

— Şi ce spune inginerul-şef? – îl mai iscodi Barot ,ă vrând s -şi verifice nu numai p rerea lui, dar şi curajul luiă ă Horia.

— Doar dumneata îl cunoşti. E fricos, laş… Îi plac hâr oagele. Dac ar lua foc fabrica, în loc s pun mânaţ ă ă ă pe furtunul de ap şi s strige: ajutor! te-ar pune să ă ă isc leşti o hârtie din care el s ias basma curat . Să ă ă ă ă vedem ce-o s spuie mâine, el care a luat parteaă

92

Page 93: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

şlefuitorilor… Sigur îi vine greu lui Andrei s se despartă ă de o metod pe care o practic de treizeci de ani şi careă ă s-a moştenit din genera ie-n genera ie, de la str moşii,ţ ţ ă noştri daci, care lustruiau şi ei cu mâna, pe piatr , cu uleiă şi polizor; cât despre Ferig , abia s-a calificat, şi eă mândru c are, pentru prima dat , o meserie. Dară ă dumneata nu se poate s nu îmbr işezi metoda deă ăţ lustruire prin electroliz şi poate – cine ştie – s mă ă ă îmbr işezi şi pe mine – ad ug cu o nuan de glum ,ăţ ă ă ţă ă dar gr bit s ajung unde vrea.ă ă ă

Barot îl pofti la mas . El însuşi se aşez şi începu să ă ă ă ung tacticos o felie de pline cu muştar, peste care puseă cu exagerat aten ie o felie de sl ninu , un strat de sareă ţ ă ţă şi unul de piper.

Mamaruca îşi aminti c are în coş un borc nel cuă ă dulcea de trandafiri. Geta îi oferi lui Horia un ou fiert şi-lţă întreb în şoapt :ă ă

— Vrei s -l cur eu?ă ăţ— Da, sigur… şi în gândul lui: „Mi-e aşa foame c aşă

stinge tot ce e pe mas , cât ai clipi… Bunica mi-ar fi adusă acum o crati cu tocan , sau cu iahnie de fasole, sauţă ă chiftelu e marinate, o bucat de brânz , o ceap de apţ ă ă ă ă mare, alb , frumoas … Bunica ar fi ştiut c n-am mâncată ă ă de ieri de la prânz. Cine ar fi crezut c Barot e omul careă ă bea ceai cu pâine pr jit şi st s taie tacticos un ou înă ă ă ă patru… Unde e bunica s m vad aici în pe it? Ce hază ă ă ţ avea şi ce bine râdeam împreun !”ă

Şi deodat se sim i revoltat, singur şi trist. Urm reaă ţ ă mişc rile Getei, tot aşa de încete, de minu ioase, deă ţ pedante, ca ale lui Barot , şi era furios c e atât deă ă integrat în familia ei, atât de pu in a lui. Voia s -şiă ţ ă aminteasc despre ce a vorbit mai înainte, fiindcă ă t cerea, fireasc la mas între membrii aceleiaşi familii,ă ă ă pe el îl stingherea.

— Doreşti ceva? – îl întreb Geta, v zând c -i gata să ă ă ă se ridice de la mas .ă

93

Page 94: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— O scrumier .ăHoria îşi aprinse o igar . Era singurul mijloc s -şiţ ă ă

potoleasc foamea. Mai ales c el mânca foarte repedeă ă de obicei, iar Barot , cu o încetineal care pe oricine l-ară ă fi scos din s rite.ă

Geta se repezi s -i aduc scrumiera. Horia nu-i puteaă ă ierta c n-a vrut s mearg cu el undeva, s ia masa, s fiă ă ă ă ă fost acum împreun amândoi, numai ei doi, singuri, într-ăun loc ad postit, de unde ar fi privit împreun cum vineă ă furtuna, cum se îndoaie salcâmii. Ar fi mâncat câte o friptur bun şi ar fi stat de vorb nestingheri i. Aveaă ă ă ţ atâtea lucruri s -i spun şi parc o foame, o sete vecheă ă ă de a o privi, de a o asculta, de a o avea aproape, numai pentru el. F r voie şi pentru prima dat o compara cuă ă ă Genia… Genia ar fi primit propunerea lui cu riscul ca maic -sa s-o învine easc în b t i. Genia îl urma oriunde,ă ţ ă ă ă ca un c el credincios; pentru ea, nimic nu era greu ca s -ăţ ăi fac pe plac. Ce mult a iubit-o!… Şi ce sigur era c nu seă ă va mai îndr gosti niciodat . Cât despre însur toare, i-aă ă ă jurat c n-o s se însoare. Parc o aude: „Ai dou zeci deă ă ă ă ani, Horia… Cum po i s juri?” Câ i ani au trecut? De ceţ ă ţ era atâta linişte în jurul mesei?

— Nu v sup r fumul? – o întreb pe Maria.ă ă ă ă— Sunt obişnuit . Ai mei fumeaz to i. Degeaba seă ă ţ

ascundea Mircea… N-avea nici cincisprezece ani, îşi întorcea buzunarele pe dos şi le scutura cu grij . Eu îlă miroseam de la o poşt …ă

Barot soarbe zgomotos din ceaşca de ceai.ă— Foarte r u.ă— Totu-i s înve e bine – spuse Horia.ă ţ— Zbârnâie – se mândri Maria şi puse mâna pe solni ,ţă

ca s-o opreasc pe Geta s mai s reze, pentru a treiaă ă ă oar , aceeaşi feliu de pâine cu unt.ă ţă

— Asta-i principalul, s zbârnâie… Şi, strivind igara înă ţ scrumier : — Azi la fabric , un b iat îmi ar ta o pies şiă ă ă ă ă d dea zor cu „domnule inginer” în sus şi „domnuleă

94

Page 95: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

inginer” în jos… Inginerul-şef, care trecea tocmai pe-acolo, i-a f cut observa ie: Crezi c s-ar sup ra tovar şulă ţ ă ă ă inginer dac nu i-ai zice «domnule»? I-am pus b iatuluiă ă mâna pe um r: „Mie po i s -mi spui cum î i place… şiă ţ ă ţ b die, şi m i frate… şi Horic , numai treab s faci, să ă ă ă ă ă zbârnâie…”

Mamaruca îi mai turn un ceai.ăGeta îi oferi al doilea ou cur at. Ea mesteca aceeaşiăţ

buc ic de pâine pr jit , pe care n-o putea înghi i. Nuăţ ă ă ă ţ putea uita plecarea lui Horia. Opintirea lui. „De ce n-a vrut s vin aici şi acum de ce face, parc înadins, ca saă ă ă nu-i plac tatei? Şi de ce m nânc aşa repede?”ă ă ă

— Foarte r u – se încrunt Barot . —ă ă ă Noi trebuie s neă îngrijim şi de educa ia tineretului. Cât despre „zbârnâit”,ţ mare lucru s zbârnâi când statul î i d totul mur -n gur !ă ţ ă ă ă Şcoal , c min, maiştri s -şi bat capul… Şi, sorbind foarteă ă ă ă încet din ceaşca de ceai: — Vorba aia: muie i îsţ posmagii…

— Nu sunt deloc muie i – îl înfrunt Horia, privindţ ă exasperat la r bdarea cu care Barot asezoneaz , la felă ă ă ca şi sfertul de ou, buc ica de sl nin , pe care mai întâiăţ ă ă şi-a t iat-o în patru. —ă Nu-i uşor s mesteci c r ile cândă ă ţ al ii înaintea ta n-au citit o singur carte… Nu uita i cţ ă ţ ă noi…

— Care noi? – îl întrerupe Barot cu o privire care ar fiă vrut s spun : „Stai, omule, mai încet, c nu eşti laă ă ă restaurantul g rii… nu pierzi trenul!”ă

— Noi, care inem pentru prima dat cartea în mân .ţ ă ă Acum câ iva ani, când d deam lec ii în diferite case, unţ ă ţ b ie el de-o şchioap îmi ar ta, într-o carte poştal , podulă ţ ă ă ă unde a dus-o de mân Dante pe Beatrice… Într-alta,ă Scala din Milano. „Aici a auzit bunica Othello, când a fost cu bunicul în c l torie de nunt .” Sau, alt dat , cândă ă ă ă ă ascultam la radio un fragment din Romeo şi Julieta, mă pomenesc c fratele lui mai mare îmi spune: „Pe Verdi l-aă impresionat aşa de mult muzica lui Wagner, c n-a maiă

95

Page 96: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

scris nimic, timp de dou zeci de ani…” Furios c nu ştiamă ă nimic din toate astea, am început s colind anticariatele.ă Seara treceam pe la Oper sau pe la Ateneu, după ă spectacol şi luam programul „ca s m cultiv”. Timpulă ă liber, pu in cât aveam, îl petreceam în magazine cuţ instrumente muzicale. La-nceput, m pref ceam c vreauă ă ă s cump r discuri. Mi le puneau vânz toarele s le ascult.ă ă ă ă Pe urm , când au v zut c nu pot s cump r, mi leă ă ă ă ă puneau, chipurile, de încercare…

„Despre lucrurile astea nu mi-a vorbit niciodat ”, seă întristeaz Geta.ă

— Copiii noştri… vru s continue Horia. ăDar Barot , întrerupându-l:ă— Dumneata ai copii?— Ei, Petre, te faci c nu-n elegi! – se sup ră ţ ă ă

Mamaruca.Horia era pornit. Încetineala cu care mânca Barot îlă

exaspera. Când t ia o bucat de pâine, parc oficia.ă ă ă— Am avut câteva sute de copii. La şaisprezece ani

eram instructor de U.T.C. Mul i dintre elevi erau mai mariţ decât mine.

Horia ajunsese la ron itul cornule elor cu magiun.ţă ţ Barot mai rupea cozile de p trunjel.ă ă

— Odat , dup un examen, o delega ie de elevi mi-aă ă ţ cerut s -i las s se plimbe la Şosea, în lipsa directorului. Oă ă sut de b ie i au plecat, disciplina i, pe grupuri. Dar cândă ă ţ ţ s-a sunat de mas , directorul a venit c-o falc -n cer şi unaă ă în p mânt, s m întrebe ce s-a-ntâmplat… Nu seă ă ă înapoiase niciun elev.

— Aha – f cu Barot , aruncând deoparte frunzele deă ă p trunjel uşor veştejite.ă

— Ce muştruluial am primit! ăMaria râdea. Horia o privea cu simpatie.— Dumneata semeni cu bunica… De câte ori credea că

sunt distrat, îmi mai punea ceva în farfurie.— P i dac o goleai tot aşa de repede ca acum – surâseă ă

96

Page 97: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Barot … Voica tot aşa, habar n-are ce mestec – şi,ă ă uitându-se la ceasul deştept tor de pe bufet – trebuie să ă vie…

— Dar nici ca tine, Petre – spuse Maria – aceeaşi jum tate de ou, aceeaşi buc ic de sl nin … tot leă ăţ ă ă ă presari cu verdea şi piper şi tot pui untdelemn… Cândţă ai s m nânci, omule?ă ă

— Eu îi las pe ceilal i s se sature… Aşa am înv at. Sţ ă ăţ ă iau la urm … dup ce s-au s turat to i. Apoi, ar tându-iă ă ă ţ ă lui Horia caietul: — Ai venit s ne citeşti poezii?ă

Geta ar vrea s schimbe macazul discu iei şi Horia să ţ ă spun , în sfârşit, pentru ce a venit. Mamaruca vrea s -lă ă ajute.

— Acum e vremea poeziei, c dup ce se-nsoar … ă ă ăDar Horia o-ntrerupe:— Nevoia de poezie nu trece, dac ai avut-o, dac o ai.ă ă

Din p cate, se confund rimele cu poezia şi se ajunge laă ă concluzia c românul e n scut, poet. Şi, fiindc nimeni nuă ă ă scotea un cuvânt, continu : — Confuzia asta am f cut-o şiă ă eu. Mi-am zis: Scriu versuri, deci trebuie s m înscriu laă ă Filologie. Dar, dup ce am ocolit de trei ori oraşul, ca să ă am timp s m gândesc… şi s m r zgândesc…ă ă ă ă ă

Barot îi pune Getei în farfurie o buc ic de sl nină ăţ ă ă ă asezonat conştiincios cu sare, piper, şi muştar, şi, c treă ă Horia:

— Înseamn c nu eşti hot rât!ă ă ă— E greu s alegi… – spune Horia pe gânduri.ă— Totul e s alegi bine – c ut Maria s acopereă ă ă ă

asprimea lui Barot .ăGeta îi era recunosc toare Mamaruc i, şi-l privea cuă ă

mândrie pe Horia.— Bunica visa s m vad inginer. Îi pl cea cum sună ă ă ă ă

la ureche „inginer”. Mie mi-ar fi pl cut s construiescă ă avioane, s fac primul zbor de încercare, dar desc rcamă ă l zi la b c nia cea mare de pe Calea Victoriei. Seara mă ă ă ă preg team pentru politehnic .ă ă

97

Page 98: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Când era asta? – întreab Barot .ă ă— În ’48… O iarn grea. Nu m mai înc lzeam decâtă ă ă

prin buc t riile clien ilor, unde duceam coşurile cuă ă ţ pachete şi sticle de vin. Odat , o feti cu ochii roşii deă ţă plâns mi-a spus c a luat not rea la algebr . I-am cerută ă ă caietul, m-am aşezat pe lada cu care adusesem marfa, am chemat-o lâng mine şi, cu caietul pe genunchi, i-amă ar tat cum trebuie s rezolve problema. Când a intrată ă maic -sa, a f cut ochii mari: „De ce cari dumneata l zi şiă ă ă coşuri, dac ai şcoal ?” „Fiindc tata a fost un om r u –ă ă ă ă am r spuns. Când a murit a luat cu eă l sacul cu cocoşei de aur. Casele, moşia… În loc s mi le lase mie, le-a dus cuă el pe lumea cealalt .” Cucoana a în eles gluma, ironia şiă ţ m-a întrebat dac vreau s meditez feti a.ă ă ţ

În jurul mesei, to i ascultau în t cere. Pic turi grele deţ ă ă ploaie izbeau în geam. Barot se-ntreba unde e Voica şiă nu-şi dorea în clipa asta decât un singur lucru: s-o vadă intrând pe uş , s -i dea un ceai fierbinte.ă ă

Geta, cu inima strâns , întreab :ă ă— Pe urm ?ăÎn mintea lui Horia apare Genia. O clip ezit , apoi, câtă ă

se poate de simplu:— Pe urm m-am îndr gostit.ă ăGeta înghite în sec, dar are for a s întrebe:ţ ă— De fata pe care o meditai?— De alta…— Ei bravo! – f cu Barot şi fa a i se lumin . Acum eă ă ţ ă

bine dispus, întinerit şi, în gândul lui: „Ia-i încet, c spuneă tot…”

Mariei îi place sinceritatea b iatului.ăGeta ar vrea s surâd , s spun un cuvânt, dar nuă ă ă ă

poate. F lcile îi sunt încleştate. Zgomotul apei în burlan,ă pe streaşin , parc inund casa. Horia priveşte peă ă ă fereastra întunecat .ă

— Tot aşa ploua… atunci…Ar fi vrut s -i povesteasc Getei, într-o zi, totul, aşaă ă

98

Page 99: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

cum a fost… Dar s aleag el ziua. De ce a ales-o ea?ă ă Acum ar vrea s dea înd r t, dar nu se mai poate. Cei dină ă ă jurul mesei aşteapt .ă

— E o poveste de dragoste, scurt şi trist … ă ăGeta îşi simte mâinile reci, tâmplele aprinse.Barot îşi d seama c fata lui îşi face sânge r u şi eă ă ă ă

furios pe Horia.— Noi, atunci în ’48, d deam o b t lie aprig ca să ă ă ă ă

refacem industria…Geta ar vrea s se scoale, s deschid fereastra, s -şiă ă ă ă

r coreasc fa a în ploaie… Horia a fost îndr gostit? De ceă ă ţ ă nu i-a spus?

Dar Horia, liniştit, îşi dep rteaz scaunul şi, f cându-şiă ă ă loc, îşi încrucişeaz picioarele lungi şi mai aprinde oă igar .ţ ă

— Eram student în anul întâi, n-aveam nici dou zeci deă ani şi nici un ban, nici o bucurie… Într-o zi am chemat-o la telefon pe eleva mea s-o anun c nu pot s viu. Mi seţ ă ă fixase un examen. Mi-a r spuns o voce str in . Amă ă ă întrebat ce num r e acolo. Mi-a r spuns şi a închis. Amă ă chemat a doua zi din nou, la acelaşi num r da telefon.ă

— De ce? – întreab Barot , turnându-şi înc un ceai şiă ă ă oferindu-le şi celorlal i. —ţ De ce-ai chemat dac era ună num r greşit?ă

Maria surâde cu îng duin a unei mame care a crescută ţ trei b ie i.ă ţ

Geta îşi ridic pletele în creştetul capului. Parcă ă niciodat n-a fost atâta z puşeal . Ar vrea s -şi prindă ă ă ă ă claia de p r în ace, dar îşi aminteşte c acele sunt înă ă buzunarul lui Horia. Cât timp e de când i-a luat acele, de când i-a spus: „Î i st mai bine cu pletele în vânt”?ţ ă

Barot cunoaşte aceast mişcare a Getei, de a-şiă ă strânge p rul. Voica, dimpotriv , îşi desface cocul, prinsă ă slobod pe ceaf , şi coada îi alunec pe um r cu unduireă ă ă de şarpe. „Sunt inimoase fetele mele!”

Horia îşi striveşte igara în scrumier şi urmeaz peţ ă ă

99

Page 100: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

acelaşi ton liniştit:— Îmi pl cea vocea ei. I-am f g duit c n-o s caută ă ă ă ă

niciodat s-o cunosc sau s-o v d… Nu doream altcevaă ă decât s -mi dea voie s-o chem în fiecare zi la telefon, să ă st m de vorb .ă ă

Barot soarbe din ceaşc plictisit. ă ă— Alt treab n-aveai?ă ăMâinile Getei cad obosite, p rul îi alunec înapoi peă ă

um r, în inele întunecate.ăHoria simte ce se petrece în sufletul ei. Ar vrea s -iă

mângâie p rul. Acum e aproape castaniu; în soare e caă aliajul de aur şi cupru. Tare ar vrea s-o ia în bra e, s seţ ă uite în ochii ei catifela i şi s -i spun : „Asta s-a întâmplatţ ă ă de mult, acum şapte ani.” Dar îşi aminteşte de mişcarea cochet a umerilor ei: „Îl cheam Matei… Am fost ca şiă ă logodit . M-am înscris la Şcoala sportiv fiindc -miă ă ă pl ceau mun ii”. —ă ţ Sau fiindc Matei era alpinist?ă

Maria e curioas s -afle povestea.ă ă— Timp de trei luni, am chemat-o la telefon zilnic.

Exact la aceeaşi or . Nu s-a întâmplat niciodat s n-oă ă ă g sesc sau telefonul s fie ocupat. Ştiam acum totul unulă ă despre altul, doar c nu ne v zusem. Ea nu m chema.ă ă ă

— Aveai telefon? – întreb Barot , vrând s -l prind cuă ă ă ă ocaua mic .ă

— Eleva mea avea telefon. Puteam s fiu g sit acolo laă ă aceeaşi or . Într-o zi, am sim it o nevoie cumplit s-o v d.ă ţ ă ă Dar tocmai atunci, telefonul ei era ocupat. Am încercat iar şi iar. Mereu ocupat. Deodat aud soneria telefonuluiă meu. Era ea. Încercase în acelaşi timp s dea de mine. Neă chemam, ne c utam unul pe altul. Eu voiam s-o rog să ă ne-ntâlnim, ea dorea acelaşi lucru…

„Unde vrea s ajung ?” – se întreab Barot . Ceă ă ă ă urm reşte zevzecul sta? Şi se uit îngrijorat la fata lui.ă ă ă

Geta vrea s -şi dea curaj: „Oare nu e o închipuire,ă istoria asta? Poate vrea s se r zbune din pricina luiă ă Matei…”

100

Page 101: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Maria e numai ochi şi urechi.Horia face câ iva paşi spre fereastr . Apoi se întoarce,ţ ă

r mâne în picioare cu mâinile sprijinite de speteazaă scaunului.

— Ploua cu g leata, la fel ca acum. Numai eu, pe Podulă Izvor, singur, cu umbrela deschis . Umbrela bunicii.ă Oamenii ad posti i în ganguri, sub streşini, râdeau deă ţ mine: „Hei, amorezatule…” Eu m plimbam în sus şi-nă jos. Venisem eu o jum tate de or înainte. Ea a sosit laă ă şase exact.

„Şi ce ne intereseaz pe noi am nuntele astea?” ară ă vrea s întrebe Barot .ă ă

Fa a Getei e alb strie. Maria inea bra ul ocrotitor peţ ă ţ ţ um rul ei.ă

Horia vorbea ca pentru el:— Ne-am privit lung şi am luat-o de bra . Ploaia seţ

potolise.„Cum era? – ar vrea s întrebe Geta. – Frumoas ?”ă ăLui Barot îi e atât de mil de fata lui, încât intervineă ă

brutal: — Unde vrei s ajungi?ă— O s vede i… Câteva clipe, am t cut amândoi. Apoiă ţ ă

Genia a spus: „Azi e ziua mea…” – „Ce pot s fac? – amă întrebat-o… sunt s rac.” – „Nu-i adev rat! – mi-a r spuns,ă ă ă eşti bogat…” Am în eles c are dreptate. Un om tân r,ţ ă ă îndr gostit, e bogat.ă

Barot o urm reşte pe Geta şi ner bdarea lui creşte.ă ă ă Dar şi interesul pe care începe s -l poarte lui Horia. Areă mâini şi picioare prea lungi, dar mişc rile expresive,ă fireşti, vocea sc zut , pl cut . Nu. Barot n-ar fi ştiut să ă ă ă ă ă spun de ce b iatul sta, care alt dat îl irita, acum îlă ă ă ă ă cucerea treptat. Maria asculta ca la teatru. Din când în când lua mâna Getei, o mângâia.

Horia nu se gr bea:ă— Am luat-o pe bulevard în sus. Ne-am oprit în fa aţ

unui magazin de bijuterii. Genia mi-a propus s intr m,ă ă

101

Page 102: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

eu m-am prins în joc. Genia a cerut un inel, pe care l-am v zut în vitrin . Şi mi-a cerut p rerea: „Î i place?” Avea oă ă ă ţ piatr verde, oval , şi diamante de jur împrejur. M-auă ă trecut sudorile: „Dac nu e un joc? Dac vrea s -lă ă ă cumpere?” Dar m-am liniştit numaidecât, v zând cum seă alint : „Nu e mai frumos cel cu piatra roşie?” – „Da, dragaă mea, i-am r spuns, tu eşti oacheş , o s - i stea mai bineă ă ă ţ rubinul…” M-a luat de bra şi am ieşit pe strad şi am râsţ ă ca nişte copii.

Maria, luându-i iar mâna Getei, se sperie de cât e de rece. Ar vrea s -i spun : „Bine, feti o, tu plecai cu Mateiă ă ţ în excursii, te uitai la el ca la a şaptea minune… Parc te-ăaud: «Ce frumos schiaz Matei… Matei pe schiuri parc -iă ă un zeu»!”

Barot îşi şterge briceagul şi începe încet, cu r bdare,ă ă s -şi cure e un m r. „Vrea el s ajung undeva!”ă ţ ă ă ă

— Am intrat într-o libr rie, Genia a ales o mul ime deă ţ c r i, f r s cumpere niciuna. Într-un alt magazin a cerută ţ ă ă ă o valiz solid dar uşoar . „Pentru o c l torie cu avionul”,ă ă ă ă ă îi explica vânz torului. Dar niciuna nu i-a pl cut.ă ă

Barot îi întinse Getei un sfert de m r cur at.ă ă ăţMaria, cu îndemânare, pe nesim ite, începu s strângţ ă ă

masa. Era un obicei de care nu se putea dezb ra şi care-lă sup ra pe Barot . Era gata s -i spun : „S nu-mi iei nimică ă ă ă ă de pe mas , poate mai gust m ceva”, dar nu îndr zneaă ă ă s -l întrerup pe Horia.ă ă

— Ne-am dus în Cişmigiu. Am luat câte un covrig şi câte o limonad . Am c utat porumbeii, le-am dată ă firimituri. „ ii minte – i-am spus Geniei – c i-am f g duitŢ ă ţ ă ă c , de ziua ta, o s fim la Vene ia… Vezi c m in deă ă ţ ă ă ţ cuvânt?”

Geta se joac cu l n işorul de pe gât, şi f r s vrea îlă ă ţ ă ă ă rupe. Mirat , se uit la el. Horia i l-a dat de 1 martie. Aă ă fost fericit atunci. Şi l n işorul, de care atârn oă ă ţ ă minuscul motociclet de argint, pare singura realitate înă ă tot ce o înconjoar acum. Altminteri, ar putea s maiă ă

102

Page 103: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

spere c e un vis urât, c se va trezi…ă ă— Câteva zile mai târziu, Genia se îmboln veşte deă

scarlatin . Un prieten, student la Medicin , mi-a dat ună ă halat alb şi am putut s intru la spital s-o v d zilnic.ă ă

Barot îşi pierde r bdarea:ă ă— De ce n-ai luat-o de nevast ? Iar privirea lui oă

întreab pe Getaă : „Ei, ce zici? A fost vorba s vie s -miă ă cear mâna ta…”ă

Geta, înfiorat , aşteapt s aud c fata a murit.ă ă ă ă ă Altminteri, de ce s-ar fi desp r it?ă ţ

— Num ram zilele amândoi, nu mai aveam r bdare.ă ă Patruzeci de zile…

Barot e gata s strige: „Nici noi nu mai avemă ă r bdare!”ă

Geta ar vrea s alunge gândul c Genia a murit. Ar doriă ă oricare alt deznod mânt. Acum în elege de ce Voica sareă ţ paginile, ca s afle sfârşitul, când citeşte o carte. „Ceă liniştit vorbeşte Horia…”

— În ziua mult aşteptat , viscol. Str zile erau troienite,ă ă nicio maşin . Dar îi f g duisem s-o duc acas . Ea s-a uitată ă ă ă în fundul ochilor mei şi a şoptit simplu: „Ştiu… c ai s teă ă ii de cuvânt…”ţ

— Mare lucru încrederea! spune Maria.Horia caut privirea Getei şi repet :ă ă— Mare lucru încrederea… Genia avea atâta încredere

în mine c nu puteam, nu trebuia s-o dezam gesc.ă ă— Şi ce-a devenit încrederea asta? – întreab Barot .ă ă— Toate încerc rile mele de a g si un mijloc ca s-o ducă ă

acas au fost de prisos. Dar încrederea ei, convingerea că ă eu pot orice, c sunt în stare de orice minune, nu-miă d dea pace. M-am dus la Salvare. Am dat buzna pesteă tot. Am deschis toate uşile. Am ajuns în biroul directorului.

„Îndr zneala nu-i lipseşte”, gândi Barot , cu o ciudată ă ă mul umire.ţ

— Sunt îndr gostit – am început. Directorul se uita laă

103

Page 104: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

mine ca la un nebun.— Sunt obişnuit şi cu accidente mai grave – mi-a spus. Mariei îi vine şi s râd şi s plâng . „Am s povestescă ă ă ă ă

acas copiilor.”ă„În toat firea nu e b iatul sta”, gândeşte Barot şi,ă ă ă ă

f r s -şi m rturiseasc , o-n elege pe Geta. Se uit la ea.ă ă ă ă ă ţ ă Ar vrea s-o mângâie, s-o încurajeze, dar ochii ei mari nu-l v d decât pe Horia. „Aşa ascultau fetele mele când leă spuneam poveşti. Ochii Getu ei se aprindeau ca la iepuriiţ de cas . Urechile i se ascu eau. Gura i se strângea, p rulă ţ ă parc -i lua foc. Uite, Maria a dat şi ea în mintea copiilor…ă Numai de n-ar sc pa farfuria din mân … De ce întârzieă ă Voica? De mult m-aş fi dus dup ea, dac …”ă ă

— Trebuie s-o scot din spital – strig Horia, de parc înă ă fa a lui n-ar sta Barot , ci directorul Salv rii. I-amţ ă ă f g duit… Genia are încredere în mine. Nu vreau s-oă ă dezam gesc. Am nevoie de o maşin … „De obicei – mi-aă ă r spuns directorul, liniştit, mi se cere maşina Salv riiă ă pentru bolnavii care trebuie interna i, cazuri grave,ţ urgente. Nu pentru cei care s-au înzdr venit şi vor s iasă ă ă din spital…” „E un caz foarte grav – am spus. Dac oă dezam gesc…”ă

„De ce nu s-a f cut artist, b iatul sta?” se întreabă ă ă ă Barot .ă

Iar Maria gândeşte: „De ce nu scrie un roman?” Geta are un singur gând, o singur dorin : S nu cumva să ţă ă ă aud c Genia a murit…ă ă

Horia vorbeşte acum repede, precipitat:— Într-o clip i-am povestit directorului toat viaă ă ţă

mea. Nu mi-am cunoscut p rin ii, bunica mesteca toată ţ ă ziua cu f c le ul rufele în cazan, le c lca, eu le c ram peă ă ţ ă ă la casele oamenilor. Greu am rupt câte-un an de şcoal .ă Am tras cu din ii înv tura. Curs peste obstacole.ţ ăţă ă Gardurile peste care trebuia s sar erau din ce în ce maiă înalte. Am s rit peste tot ce mi-a ieşit în cale, gata s -miă ă frâng gâtul sau s câştig cursa.ă

104

Page 105: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Barot şi cei din jurul lui au fiecare, poate altfel,ă imaginea acestei curse peste obstacole. Dar aten ia lor eţ la fel de încordat . Horia tace. Se plimb prin camer ,ă ă ă adus din spate.

„Dac s-au iubit aşa de mult, de ce n-au r masă ă împreun ? Ce caut Horia aici, ce caut eu între ei?” – seă ă întreab Geta.ă

— „Uite, mi-a r spuns directorul, am s - i dau sania. Eă ă ţ tras de doi cai albi, zdraveni, frumoşi. Maşina Salv rii eă ă prea trist , nu se potriveşte cu o dragoste aşa deă înaripat . Du-te, b iete, şi ia- i fata…” Genia m aşteptaă ă ţ ă la fereastr . Am urcat câte trei trepte, i-am îndesat peă cap c ciula, am luat-o în bra e, i-am pus haina pe umeri,ă ţ m-am urcat cu ea în sanie şi, când am ajuns acas , amă intrat cu ea pe bra ele mele.ţ

Geta nu mai simte ghimpele, în ep tura veninoas ,ţ ă ă gelozia de la început. Ar vrea acum s-o ocroteasc şi eaă pe Genia, s împiedice nenorocirea care undeva oă pândea…

Barot se întreab iar: „Ce-a devenit dragostea asta?” ă ă— Genia a spus: „Mam , el e Horia… Cu el vreau s mă ă ă

m rit.” Femeia a t cut. Fata era sl bit şi grija mea oă ă ă ă mişca. Dar pe urm n-a mai vrut s m primeasc înă ă ă ă cas . Când Genia se întâlnea cu mine, o b tea de-oă ă snopea.

— De ce? – întreab Barotă ă— Voia s-o m rite cu altul… ăBarot , dezmeticit, începe s în eleag .ă ă ţ ăGeta, dimpotriv , nu mai pricepe nimic. Unde e Genia?ă— De ce nu te-a urmat? – întreab Mamaruca,ă

sup rat .ă ă— Era logodit sau ca şi logodit cu un pictor deă ă

biserici din satul lor, din Ardeal. Tat l b iatului era om cuă ă stare. Al i copii n-avea. Mama Geniei slujise dou zeci deţ ă ani în aceeaşi cas , ca s -şi in fata la şcoal . Locuia şiă ă ţ ă ă acum în odaia de serviciu a foştilor st pâni, dar munceaă

105

Page 106: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

cu ziua, pe la alte case. Mi-a istorisit câte umilin e aţ îndurat ca fata ei s -şi termine liceul. Nu mai putea s-o ieă ţ în facultate. Era obosit . Voia ca Genia s se m rite bine,ă ă ă s-o între ie şi pe ea… Eu ce eram? Cum puteam eu sţ ă r spl tesc o via de sacrificii? Cine eram eu? Câ i aniă ă ţă ţ aveam? Ce situa ie? Degeaba c utam s-o fac s priceapţ ă ă ă c trebuie s aib r bdare, c am s ajung inginer, c oă ă ă ă ă ă ă s avem grij de ea. „Peste câ iva ani?” întreba şi repetaă ă ţ cu înc p ânare: „Nu mai rezist şi nu vreau ca fata meaă ăţ s munceasc . Dar la urma urmei s hot rasc ea…”ă ă ă ă ă

— Şi? – întrebar în cor to i cei din jurul mesei.ă ţ— Genia, fata pe care o iubeam cu toat tinere ea, cuă ţ

toat cinstea sufletului meu, repeta ca o somnambul .:ă ă „Mama spune, mama vrea, mama crede… Mama a muncit destul, nu mai poate.”

Horia se opreşte în fa a lui Barot :ţ ă— În seara asta, când am auzit-o pe Geta: „Tata vrea

s m m rit cu Matei…” am fugit. Eram hot rât s nu mă ă ă ă ă ă mai întorc. S o las s fac ce vrea. S se m rite cu cineă ă ă ă ă vrea „tata”. Înseamn c nu e a mea, aşa cum am crezut.ă ă Pe urm , m-am gândit: „Nu! Am f cut o greşeal atunci…ă ă ă Sunt sigur c am greşit. Trebuia s lupt!”ă ă

Maria se uit cu drag la el. L-ar lua în bra e şi l-ară ţ s ruta ca pe copilul ei: „Tinere ea nu e uşoar …”ă ţ ă

— Uneori îmi caut o scuz – spuse Horia ca pentru el. —ă Vremurile erau grele atunci, în ’48, dup na ionalizare.ă ţ Bunica abia se mai inea pe picioare. Trebuia s am grijaţ ă ei.

Ochii i se împ injenesc, glasul e sc zut, r guşit. Apoi,ă ă ă deodat , st pânit, hot rât, cu alt for :ă ă ă ă ţă

— Şi totuşi am greşit!Barot e dezarmat. Geta se simte obosit , epuizat , caă ă ă

dup un drum lung. Ar vrea s întrebe ceva, dar nuă ă poate, buzele i se deschid, dar întrebarea o pune Maria:

— Ce-a devenit fata?— Tr ieşte la ar , are doi copii şi un b rbat be iv. Eaă ţ ă ă ţ

106

Page 107: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

munceşte, el bea, o înjur şi-o bate…ăPrivirea Getei întreab : „O mai iubeşti?”ăHoria, îngrijorat de parc o pierduse, face un singur pasă

şi e cu mâinile amândou , mari, grele, posesive, peă umerii ei.

107

Page 108: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul VI

O cârcium mizerabil îşi tr ia ultimele zile. Pe jos,ă ă ă ciment, noroi. Furculi ele se rupeau. Pe fa a de masţ ţ ă p tat cu vin şi gr sime, Victor scrie versuri şi se credeă ă ă Francois Villon; deseneaz şi-i vorbeşte Voic i despreă ă Toulouse Lautrec. Împrejur, numai cheflii.

— Victor, de ce bei?— Dup dou pahare, vinul te însenineaz . Dup trei,ă ă ă ă

te linişteşte, dup patru, te stârneşte, te înveseleşte,ă dup cinci, devii genial. Şi – ca s-o conving pe Voica:ă ă

— Sunt Will şi sufletul i-l vreau statornic, /crescândţ aproape de iubirea mea. /Când sufletul te ceart c -i preaă ă dornic, /prin Will vei împlini dorin a ta. /Prin Will comorileţ s-or împlini/şi înc o piatr greu s-ar osebi. /Deci întreă ă ceilal i s -mi îng dui, c -s mul i la num r, nu-s deţ ă ă ă ţ ă num rat, /Nimic nu sunt, dar vreau s mi-l obl dui, peă ă ă acest nimic de tine alintat.

— Ai b gat de seam c Will e nume, e verb, e voin ,ă ă ă ţă e dorin , e tot… Voica, am început s traduc sonetele luiţă ă Shakespeare, pentru tine.

Ea îl asculta cu încordare, s nu-i scape un cuvânt. Eraă însetat de tot ce-nseamn cultur şi-acum, pentru primaă ă ă dat , se ad pa dup pofta inimii. Vroia s ajung peă ă ă ă ă scena Operei; el îi d dea sfaturi:ă

— O linie, un gest, precizeaz sursa unui cântec. Nuă po i s -l salu i pe Nero, cum l-ai saluta pe Ludovic al XIV-ţ ă ţlea. Când cân i, trebuie s te mişti, s umbli, dup rochiaţ ă ă ă pe care o por i. Trena unei jupâni e din secolul al XVI-leaţ ţ ar împiedica mersul unei studente care vrea s se urce înă tramvai sau alearg s nu piard masa la cantin … Erauă ă ă ă fraze luate aidoma din cartea celebrei cânt re e Yvetteă ţ Guilbert – Arta de a cânta un cântec, dar Voica n-avea de unde s ştie.ă

108

Page 109: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Arta e dragoste, Voica. S faci oper de art ,ă ă ă înseamn s iubeşti, şi tu nu eşti în stare s iubeşti.ă ă ă

„Dac nu l-aş iubi n-aş fi aici”, gândeşte Voica,ă îngrijorat .ă

— S mergem, Victor, e târziu.ă— Şi tu nu eşti în stare s ui i c e târziu?…ă ţ ăFurios, voia acum s-o scoat din s rite, debitând frazeă ă

din aceeaşi carte:— Ai gâtul prea lung. Asta nu-i un cusur. Dar faptul c -lă

ii prea drept te face trufaş . Pare-ai vrea s spui: „Suntţ ă ă Voica Barot şi nimeni nu m merit ”. Dar inuta astaă ă ă ţ an oş î i anuleaz farmecul. S nu m în elegi greşit. Eţ ţ ă ţ ă ă ă ţ

vorba de farmecul pe care-l cere scena. Altminteri, eşti numai farmec. Uite, când î i laşi capul pu in peste um r…ţ ţ ă

Voica st tea ca pe ghimpi.ă— Trebuie s mergem, Victor.ă— Ce fericit sunt c te-am g sit, Voica! Aveam atâteaă ă

rezerve de aşteptare…Dar Voica, lucid :ă— De când faci proviziile astea? De când m aştep i?ă ţ— De când m-am n scut şi poate dinainte. Am moştenită

nostalgiile tat lui meu, visele lui neîmplinite şi aceeaşiă nevoie de prezen a unei fiin e puternice. Tu ai ingenuit iţ ţ ăţ şi prospe imi de copil, dar în acelaşi timp eşti bineţ înarmat pentru jungla asta care-i via a. Eu sunt în fazaă ţ mea de n pârlire. Am nevoie de un om tare al turi deă ă mine…

— Ce-i între tine şi Nicoleta?— Vorbeşti de lup şi lupu-i la uş .ăNicoleta şi Costache îşi f ceau loc printre mese.ă— De când v c ut m!ă ă ăF r s -i ă ă ă bage în seam . Victor începu s recite:ă ă

Dorind s fiu ca al ii ă ţÎn speran e mai bogat, ţF cut-am mul i prieteni. ă ţ

109

Page 110: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Dorind felul de a fi al unuia Şi elul celuilalt!ţ 8

Nicoleta, f r a se sinchisi, îi ceru osp tarului nişteă ă ă cârn ciori, o sticl de bere.ă ă

Se f cuse târziu. Lumea de la celelalte mese pleca. ăVoica repeta:— M-aşteapt tata. ăDar Victor, plictisit:— Pe mine, Iocasta… Cred c , pân la urm , am s m -ă ă ă ă ă

nsor cu mama… Îmi place cum sun : Iocasta…ă— Parc -i spuneai Madame Butterfly? – interveniă

Nicoleta. Dar el, ca şi când n-ar fi auzit:— Voica, aş vrea s te v d în rolul lui Cio-Cio-San…ă ă— De ce? Ca s te-aştepte? – întreab Nicoletaă ă

agresiv .ă— Ca s-o v d în rolul unei îndr gostite. ă ăNicoleta nu se d du b tut :ă ă ă— Sunt zile când te-ai îndr gosti şi de-o capr cuă ă

basma, vorba lui tante Mis…— Ba e vorba lui Colas Breugnon! Şi replica e foarte

frumoas : „Dar nu, Breugnon, vorbeşti cu p cat. Nu creziă ă nici tu ceea ce spui. Cea dintâi pe care o îndr geşti eă iubita cea adev rat , cea frumoas şi numai ea trebuieă ă ă s - i fie drag . Stelele au n scut-o ca s - i r corească ţ ă ă ă ţ ă ă inima. Poate pentru c n-am sorbit-o la timp, mi-e sete, şiă o s -mi fie sete toat via a.”ă ă ţ

Pe drum, Nicoleta reuşi, prin tot felul de manevre, să fie al turi de Victor. Costache, r mânând în urm cuă ă ă Voica, îşi ridica prietenul în slava cerului:

— Victor e un poet adev rat. Dac nu izbuteşteă ă întotdeauna e fiindc nu vrea s umble pe drumuriă ă b tute. E mai greu s scrii când ai citit mult. E mai uşoră ă când te crezi buricul p mântului… Mie mi se parc c mergă ă

8 Shakespeare. Sonete (engl.).

110

Page 111: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

cu roaba, în timp ce al ii au descoperit avionul cu reac ie.ţ ţ— Depinde ce cari cu roaba şi ce transpor i cu avionul.ţ— Voica, tu nu-l iubeşti pe Victor, aşa începe povestea.— Aş vrea s ştiu cum se termin o poveste careă ă

începe cu Victor…Şi Voica e gata s -l întrebe ce e între Victor şi Nicoleta.ă

Dar Costache e îndr gostit de Nicoleta.ă

Într-o diminea la B neasa, bicicletele aşteptau laţă ă umbra unui copac. Fiecare fir de iarb , înfiorat, vibra.ă Florile sm l uiau câmpul şi corolele se ridicau, s ltauă ţ ă curioase.

— Sunt fericit, Voica.— Ce înseamn s fii fericit, Victor?ă ă— S fiu cu tine. S mi se par c tot ce m înconjoară ă ă ă ă ă

eşti tu, este al nostru.Şi, prinzând-o de um r, o r suci în aşa fel, ca s -i arateă ă ă

câmpia toat . Parc era de aur. Apoi, tr gându-i uşoră ă ă p rul r sucit în creştetul capului, îi ridic fruntea şi-i ar tă ă ă ă ă cerul. Tot argintul lumii topit în albastrul lui sclipea.

— S vrei s împ r i toate emo iile şi bucuriile şi toateă ă ă ţ ţ lacrimile cu iubita ta… S nu vrei s vezi f r ea oă ă ă ă pic tur de ploaie, pe o frunz . S nu vrei s sim i subă ă ă ă ă ţ t lpile goale roua dimine ii, înfiorarea amurgului…ă ţ

Şi, desf când bra ele, Victor îi oferi parc lumeaă ţ ă întreag într-un singur gest:ă

— Uite o c pi de fân…ă ţăŞi, pe bra e, o duse pân acolo.ţ ăCulca i la umbra c pi ei, buzele lui erau atât deţ ă ţ

aproape de ale ei, încât le sim ea vibra ia. Degetele lui seţ ţ plimbau pe gâtul ei întins. Voica nu mai ştia dac o ardeă soarele, degetele sau buzele lui. Şi totuşi se ap ra. Victoră sim ea c nu-i fericit . Nu vrea s fie. De ce? Nu areţ ă ă ă încredere în el. De ce îşi acoper sânii cu palmele, de ceă s-a ridicat brusc în picioare, când a sim it pe coapseţ mâinile lui?

111

Page 112: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Mi s-a p rută c aud paşi.ă— Min i!ţ— M-am gândit la Nicoleta. Ne urm reşte peste tot. iiă Ţ

minte, atunci, la cinema?— La cinema?Lui Victor îi înghea şira spin rii.ţă ă— Nu- i aduci aminte? Nicoleta a cump rat biletele.ţ ă

G sise numai dou locuri al turi, al treilea, câteva rânduriă ă ă mai departe. Tu te-ai aşezat lâng mine. „Locul meu eă lâng tine, Voica.” Dup un timp, am sim it privirea eiă ă ţ peste um r, şi, brusc, am întors capul. Nicoleta era înă picioare, lipit de perete; ne urm rea. Ochii ei imenşiă ă parc voiau s ne înghit . Spune, Victor, cum ai putut s-oă ă ă laşi acolo, în picioare?

— Avea locul ei.— Atunci, de ce st tea în picioare, lipit de perete? Deă ă

ce ne pândea?Voica pretinde adev rul, dar nu-l suport . Victor eă ă

ispitit s i-l arunce în obraz. S-o pedepseasc pentruă ă luciditatea ei, pentru cochet riile ei, pentru jocul ei ipocrită de fecioar care se ofer şi se refuz .ă ă ă

La urma urmei, totul a început «înainte». Barot nu seă mutase la noi… Dar poate c Nicoleta sim ea, presim eaă ţ ţ c se apropie primejdia. Albinele se adun în fa aă ă ţ ferestrei, când se apropie furtuna. Furtuna vine, dacă întâlneşti o oaie neagr . Nicoleta e oaia neagr .ă ă

În seara aceea, m-am dus la biserica Visarion, atras de spectacolul pe care-l vedeam pe fereastr (sau poate deă grija pe care mi-o d dea absen a prelungit a mamei). Înă ţ ă mul imea compact , la lumina unei lumân ri, amţ ă ă recunoscut-o pe Nicoleta. Mi-a dat lumânarea, am dat-o mai departe şi am pornit în oraş haihui. Câteva zile mai târziu, dup ce am citit o poezie la cenaclu, cineva, luândă cuvântul, a vorbit despre incompatibilitatea dintre tonul revolu ionar al unor poezii şi înconjurul bisericii cuţ

112

Page 113: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

lumânarea aprins … Urechile mi-au luat foc şi nu ştiu deă ce m-am gândit la Nicoleta. Elle se débrouille, la petite Nicole9, spunea Clemansa. Poate c aşa se descurc ,ă ă turnând… Poate c era acolo în serviciu comandat! Dacă ă o prind, îi sucesc gâtul!

Dar n-a trecut mult şi am g sit-o acas . O aduseseă ă mama. Şi, pe când îmi înşira diverse rubedenii, ca s -miă explice cum ne înrudim, Nicoleta t cea şi m privea cuă ă ochii dilata i, umezi, ochi de juncan , care m atr geau înţ ă ă ă vidul lor. M absorbeau ca o pr pastie. Am s -i sucescă ă ă gâtul, m-am gândit iar; dar chiar atunci am observat că nu are gât. Un cap de p puş înşurubat direct pe trup.ă ă Privirea mea a coborât pân la picioarele ei cam sub iri,ă ţ nepotrivite cu sânii prea mari. Mama a re inut-o la mas .ţ ă Eu am plecat înainte de mas . Târziu, când m-amă înapoiat, am g sit-o pe marginea patului meu. Cu aceiaşiă ochi imenşi, frumoşi şi goi… „Tu m-ai turnat?” am întrebat-o scurt. T cea. Am vrut s-o strâng de gât, dar eaă a l sat capul în jos, de parc ar fi r spuns: Sunt vinovat ,ă ă ă ă taie-mi capul. Ceafa ei scurt şi groas m înfuria. I-amă ă ă b gat din ii în ceaf , aşteptând un gest de împotrivire, ună ţ ă scâncet. Nicoleta a plecat în zori, f r s scoat ună ă ă ă cuvânt, f r s ştiu dac mi-a pl cut sau i-am pl cut,ă ă ă ă ă ă dac a fost sau nu fecioar . M sim eam vl guit,ă ă ă ţ ă consumat, trist.

„Biata Colette spal vasele la restaurantul Cina, ca s -ă ăşi termine liceul la cursul seral”, mi-a spus mama. „De acolo car tot felul de bun t i m michii, care nu-şi iaă ă ăţ ă singur un pahar cu ap ”, a completat Artemiza. „Ştiamă ă c e vegetarian ”, a intervenit Clem. „Vegetarian cuă ă ă brânz ”, râde Artemiza. „E catolic ”, o scuza Clemansa,ă ă „A sl bit mititica, o comp timea mama. Nu ştiu din ceă ă tr ieşte!” ă „D’amour et d’eau fraiche”10 – a replicat Artemiza, aruncându-mi o privire de complicitate. Iar mai

9 Se descurc , micu a Nicole (fr.).ă ţ10 Din dragoste şi ap rece (fr.).ă

113

Page 114: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

târziu, între noi:— Ce zici, Casanova?— Une fois n’est pas coutume11… am r spuns curajos. ăÎntr-adev r, terminasem cu Nicoleta sau ea cu mine.ă

Nu ştiu. Nu mai venea pe la noi. O îngrijea pe mama ei, care se sclerozase de tot. Auzeam: tante Virginie s-a dus cu un pumn de cocoşei de aur s cumpere zah r… Tanteă ă Virginie nu mai iese din cas , e bolnav … E pe moarte…ă ă Tante Virginie a murit. Mama era disperat şi repeta:ă „Tocmai azi! Trebuie s m duc la înmormântare! Tocmaiă ă azi.” Şi era furioas c nu întreb de ce „tocmai azi”. Până ă ă mi-am dat seama c „tocmai azi” se mut la parter noulă ă locatar. Nu ştiam cine este, dar eram r scolit, tulburat.ă Dup ce a plecat mama, am ridicat capacul pianului… Deă câ i ani nu mai cântasem la pian? De când mi-a muritţ câinele… Câ i ani au trecut? Mama m-a g sit la pian. Nuţ ă ştiu ce mi-a spus. N-am auzit. Era în picioare la fereastră şi aştepta. Îmi transmitea neliniştea ei, sau poate era în mine o nelinişte, un tumult, de parc s-ar fi izbit valurileă de stânci, de parc s-ar fi pr buşit o avalanş în mun i.ă ă ă ţ

— Victor, termin odat …ă ăN-am vrut s termin, n-am vrut s ştiu de nimic. Cândă ă

s-a potolit g l gia, am plecat. M-am dus la un cinema.ă ă Voiam s -mi treac timpul. Când m-am întors acas , cândă ă ă urcam pe scar , am auzit o voce curat ca argintul,ă ă suav . „De ce te chinuieşti atâta timp cât Isoldaă tr ieşte?” Am crezut c se transmite la radio aria Isoldei.ă ă Eram furios c s-a întrerupt brusc. Am dat fuga în cameraă mea. Vroiam s deschid radioul, pe întuneric. Am sim it oă ţ prezen şi am aprins lumina. În pat, Nicoleta. Sl biseţă ă atât de mult c mi s-a p rut c am alt trup în bra e. Nu-miă ă ă ţ mai pl cea. Dar coapsele ei, parc mai slabe, mă ă ă înduioşau. Plângea încet, mocnit, era înghe at . „Suntţ ă singur ”, şoptea printre sughi uri, şi se ag a de mine, seă ţ ăţ zb tea ca o vrabie r nit . „Victor, s nu m p r seşti! Mi-ă ă ă ă ă ă ă

11 O singur dat nu e obicei (fr.).ă ă

114

Page 115: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

e frig!” Nu-i r spundeam. Vroiam s-o înc lzesc. Oă ă mângâiam. Dar, fiindc nu puteam s -i spun c o iubescă ă ă sau s -i fac vreo promisiune, c utam s -i dau singuraă ă ă bucurie de care eram în stare: o bucurie trist . Ea, receă de data asta, nu participa, nu t cea ca atunci, nu seă oferea, se ag a cu disperare. „Nu mai am pe nimeni.ăţ R mân aici. R mân la voi. Nu m mai duc acas . Mi-eă ă ă ă frig… Victor… Victor…”

Mi-am amintit ca prin vis c a fost o înmormântare înă ziua aceea… Tante Virginie! Nu cumva a venit direct de la înmormântarea mamei ei? Spre ziu , când am insistat să ă se îmbrace, m-a întrebat:

— De ce? Nu vrei s te vad vecinele? Î i pas de ele!ă ă ţ ă— Care ele?— Ştii tu.— Dar tu? Tu, de unde ştii? Ce ştii? Vorbeşte.— Tante Héléne spunea c vecinul de jos…ă— Când? Unde spunea? La cimitir? Şi tu ciuleai

urechea, când coborau sicriul în groap ? Când mama taă intra în p mânt? Ce oroare! S pleci imediat!ă ă

— Nu, Victor.— Atunci plec eu.M-am îmbr cat şi am coborât scara. Pe strad , amă ă

sim it-o în urma mea… Ca un câine, venea dup mine.ţ ă— Cum îl cheam pe noul locatar? – am întrebat-o.ă— Hai, c tu ştii tot.ă— Are dou fete. Nu le-ai v zut?ă ăNu i-am r spuns. Nu ştiam c Voica Barat e Cleopatra,ă ă ă

fata de care m îndr gostisem pe şantier la Bicaz.ă ă— Victor, mi-e frig!Nicoletei îi cl n neau din ii. Am umblat n uc pe str ziă ţă ţ ă ă

pân s-a deschis o cafenea unde i-am dat un ceai.ă

La început t cea. Aştepta. Aştepta noaptea. Nu cereaă nimic, se d ruia. Sau poate m consuma. Nu ştiu. Nu m-ă ăam gândit c are suflet. Are? Sufletul e localizat undevaă

115

Page 116: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

în creier. Nu m-am gândit c Nicoleta are creier. Sau că ă se foloseşte, ca orice alt animal, de instinct. Pornind de la premisa c nu are creier, am crezut c nu are inim (cuă ă ă toate c , în cas , nu se vorbea decât de inima ei bun ).ă ă ă Era bun din calcul şi rea din instinct. Bun tatea şi-oă ă ar ta, r utatea şi-o ascundea. Arma de care se foloseaă ă era modestia.

Dar dac Voica ar şti c noaptea o in pe Nicoleta înă ă ţ bra e şi ziua am cruzimea s -i ofer filmul iubirii noastreţ ă platonice, ce-ar spune? „E un monstru!” Cum aş putea fe-o conving c nu sunt un monstru? Dar de Nicoleta, cumă mai puteam s scap? Parc e un fir de p r în mâncare,ă ă ă acelaşi fir de p r în toate farfuriile. Şi dac , la început, s-aă ă mul umit cu pu in, când a sim it primejdia a început sţ ţ ţ ă lucreze activ ca o cârti . Parc o v d în întuneric, laţă ă ă cinema, lipit de perete. Ochii ei asupra noastr , parc seă ă ă dilatau, parc voiau s ne înghit ! Când am ieşit din sal ,ă ă ă ă Voica nu mai era lâng mine. Ne desp r ise lumea careă ă ţ ieşea în grupuri masive, sau ea se dep rtase. Pe strad ,ă ă în fa a mea, Nicoleta…ţ

— Cr pai dac nu te aşezai lâng Voica?ă ă ăI-am tras o palm . Nu ştiu dac Voica a v zut sau nu.ă ă ă

Cred c nu a v zut. Dar atunci, de ce n-a scos niciună ă cuvânt pân acas ? Nicoleta disp ruse de parc oă ă ă ă înghi ise p mântul. Am g sit-o îmbr cat pe margineaţ ă ă ă ă patului. Am dat-o afar pe uş . A r mas pe scar ,ă ă ă ă scâncind ca un c el, pân când a dat peste ea Clemansa,ăţ ă care ieşise s -i dea drumul cotoiului.ă

— Bietul copil! – povestea a doua zi. — Copil orfan… Îi e urât acas . O fi avut vreun vis urât! A venit la noi şi s-aă aşezat pe scar .ă

— Ce fat bun ! – suspina Elena. Dac Victor s-ară ă ă însura cu ea, n-aş mai avea nicio grij . Îi lustruieşteă pantofii, îi calc pantalonii.ă

116

Page 117: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— I-a r mas şi casa lui tante Virginie – adaogă ă Clemansa.

— Şi dac într-o zi se întoarce tat l ei… cu dolari…ă ă zâmbeşte Elena, ca în vis.

Numai Artemiza o intuieşte pe Nicoleta.— Ochii şi urechile lui Darius… Asta e Nicoleta!— Darius? – se mir Clemansa.ă— Ia adu- i aminte, Clem! În clasa întâi de liceu aiţ

înv at Istoria antic . Într-a doua, s-a d râmat şcoala…ăţ ă ă— Cum s nu ştiu, nu sunt incult ! Unul a fost Darius…ă ă— El a fost unul, dar ochii şi urechile lui se tot

înmul eau…ţDar Nicoleta a fost mai tare decât Artemiza. Avea

picioare bune, neobosite, sub iri dar vânjoase şiţ sprintene. Artemiza n-avea picioare deloc. Şi, de la o vreme, se folosea de Nicoleta mai mult decât de cârje sau de rotilele scaunului.

— _Ascult , feti o – i-a spus într-o zi – de bine de r u i-ă ţ ă ţai luat bacalaureatul. E adev rat c e, cum se spune, peă ă puncte. Dar, de bine de r u, ai o patalama! Şi pe urm ?ă ă Un point, c’est tout?12… Ce-ai de gând s faci?ă

— S urmez Filologia.ă— Bine. Am s vorbesc cu rectorul.ă— Am vorbit eu. – Şi, fâstâcindu-se – când m-a i trimisţ

cu o carte… cartea cu dedica ie – i-am spus c suntţ ă nepoata matale şi c aş vrea…ă

— Joci tare, feti o! Şi bine faci. În jungl trebuie sa ştiiţ ă s te aperi. Ai cursuri?ă

— Mi le-a dat CostacheŞi aşa m-am pomenit cu Nicoleta coleg la Filologie. Eu,

în ultimul an, ea, în primul, dar asta nu schimba nimic. Ziua înv a cu Costache, seara împreuna cu el pornea înăţ c utarea noastr . Şir nu se l sau pân nu ne g seau.ă ă ă ă ă

Col mansardat. Sub scar , nişa unei camere mari,ţ ă

12 Un punct şi gata ? (fr.).

117

Page 118: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

camera lui Victor. Pian. Pick-up, m su de fier forjat, ună ţă mic bar, o canapea îngust , lamp cu picior înalt, câtevaă ă rafturi cu c r i, c r i peste tot, dezordine voit . Peă ţ ă ţ ă cartoane, pe pere i, texte din ţ Biblie: „Dumnezeule, tu vezi tot…” „Vegheaz şi te roag ”. „Nu sucomba tenta ieiă ă ţ – spiritul doreşte, carnea e slab ”. Nicoleta, la pian, cântaă o şansonet şi se acompania: ă Gué, Gué, toujours sur le quai…

Victor îi explic Voic i:ă ă— E o balad veche, cavalerul de Gué era trist, c utaă ă

un loc unde s -şi îngroape iubita…ăNicoleta continu , ciulind urecheaă :— Un coin de roses dans le jardin, pour enterrer sa

bien-aimée13… Şi, sculându-se brusc:— Î i place, Voica?ţ— Ar trebui s-o aud de la început…— Indiferent cum începe, la urm cavalerul te îngroapă ă

– zâmbeşte Nicoleta cu o urm de melancolie.ăVictor, surprins de spiritul ei de replic prompt şiă

agresiv de la o vreme, îşi toarn un pahar de vin şiă intervine prosteşte:

— Depinde…— De ce depinde? – întreab Voica.ă— De ce fel de iubire… de ce fel de iubit .ăNicoletei îi vine sângele în obraz. Voica vrea s plece.ă

Costache a g sit la radio o muzic de dans. Victor vrea să ă ă danseze cu Voica.

— Nu, e târziu. Am urcat pentru o clip . Mâine amă examen.

— Un artist trebuie s sar peste o zi proast , ca un cală ă ă bine antrenat peste un obstacol. De fapt, nici nu ştiu ce rost au notele. Mai important decât vocea e expresivitatea, plastica gestului.

— Dar ce, e dansatoare? – spune Nicoleta şi, ridicându-şi cu gra ie marginea rochiei, îl invit pe Costache laţ ă

13 Un col cu trandafiri, în gr din , ca s -şi îngroape iubita (fr.).ţ ă ă ă

118

Page 119: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

dans.Victor îi ofer Voic i un pahar de vin.ă ă— Nu. Trebuie s plec… M aşteapt tata.ă ă ă— Ce-ar fi s ne emancip m?ă ă— Ce-n elegi prin asta?ţ— S nu mai d m socoteal …ă ă ăNicoleta, dansând, prinde vorbele în zbor, râde:— Tata fuma la closet pân la cincizeci de ani, ca să ă

nu-l vad bunicu’…ă— Victor, ce-i între voi? – întreab Voica în şoapt .ă ă— Te iubesc, Voica!— Pe ea ai îngropat-o?… Alta la rând? …— N-am iubit-o, n-o iubesc. Nu am min it-o, nu te mint.ţ— Totuşi, ne pândeşte, ne d târcoale.ă— Aşa e casa asta, numai ochi şi urechi.Era furios pe Costache, care, l sându-se condus deă

Nicoleta, dansa în preajma lor.— V cunoaşte i de mult? – întreab Voica. ă ţ ăVictor d du pe gât paharul cu vin.ă— Optsprezece ani a-mplinit la mine-n pat. Voica îi arunc o privire îngrozit .ă ă— Spune, Voica, dac într-o înc ierare l-aş ucide peă ă

amantul amantei mele, tu mi-ai aduce basamac la puşc rie?ă

Nicoleta se pr p deşte de râs.ă ă— Cum ai spus, Victor? Amantul amantei? Îmi place

grozav…Voica s-a îndreptat spre uş . E cu mâna pe clan .ă ţă

Victor îi prinde mâna.Nicoleta râde şi repet :ă— Amantul amantei… Victor, nu te nec ji, î i aduc euă ţ

basamac!Voica a reuşit s -şi elibereze mâna, a deschis uşa şi aă

coborât sc rile în grab . Victor în urma ei. În capulă ă sc rilor, Barot .ă ă

— Ce-i, Voica, s-a mutat cârciuma sus?

119

Page 120: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Nu trebuie s v d la cinema cum arat o cârcium … ă ă ă ăBarot i-a tras o palm .ă ă

Apropierea dintre Artemiza şi Voica s-a f cut f r ştireaă ă ă mea. Toate personajele de sus pân jos au luat parte,ă afar de Barot , prea demn, prea mândru pentruă ă asemenea sfor rii. Geta spunea despre mine: „bibliotecă ă r sturnat în camion” sau „sclivisi ii ştia care, alt dat ,ă ă ţ ă ă ă s-ar fi uitat de sus la noi, umbl acum neîngriji i, ca s leă ţ ă plângem de mil . Nişte p uni; şi-au pierdut cozileă ă colorate, dar le-au r mas destule pene ca s -şiă ă împodobeasc frazele…” De unde-o fi g sit fotografiaă ă mea cu monoclu şi cu fesul pus pe-o sprâncean ? Geta aă fost de la început pornit . Barot st tea de vorb cuă ă ă ă mine. Îi pl cea muzica. „Uneori, când ascult, parc cinevaă ă îmi umbl în suflet, parc -mi atinge o ran . Alteori, mă ă ă ă iscodeşte, îmi pune întreb ri, sau îmi r spunde. Îmiă ă limpezeşte gândurile sau m p trunde încetişor, cu grij ,ă ă ă dar şi cu un fel de curiozitate, m ia de mân şi p şim peă ă ă un teren necunoscut. În ziua când ne-am mutat aici, nu ştiu ce bucat cântai, dar parc se pr buşeau mun ii, seă ă ă ţ sp rgeau z gazurile şi apele o luau razna… Da, da, parcă ă ă alerga o herghelie de cai dezl n uit , o herghelie de caiă ţ ă s lbatici, şi se ridica praful…”ă

— Compozitorul e nevoit uneori s exprime sentimenteă care ies din m sura omeneasc şi atunci imagineaz oă ă ă herghelie de cai dezl n uit …ă ţ ă

— Aş vrea ca fetele mele s înve e cât mai mult, să ţ ă cunoasc muzica şi pictura şi tot ce-i frumos. Eu n-amă avut parte…

Bineîn eles, a venit şi ziua când tot el i-a spus Voic iţ ă :— Las -l… Nu e de noi… Vorbeşte urât cu maic -sa, cuă ă

bunic -sa. Şi ce le-o mai fi zicând când o ia peă fran uzeşte. Vorbeşte fran uzeşte şi înjur româneşte…ţ ţ ă

Sau, alt dat :ă ă— Ştiu c i-e greu s - i deschizi sufletul, Voica. Nu suntă ţ ă ţ

120

Page 121: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

duhovnic… Dar dac ai nevoie de un sfat, i-l dauă ţ : Las -l!ă— De ce?— Tu ştii mal bine de ce. Te gândeşti c sunt b trân şiă ă

nu-n eleg. Pentru copii, tata e totdeauna b trân: tata eţ ă tata. Voica, nu cred c amorul e orb; dac n-ai vedea câteă ă parale face, ai fi fericit , dar nu eşti.ă

Geta pune sare pe ran :ă— Care e dovada de iubire pe care i-o d ? Te-aţ ă

întrebat vreodat dac i-e cald sau i-e frig? Teă ă ţ ţ ocroteşte? Ştie c , pentru vocea ta, fumul e otrav şi teă ă trage dup el în cârciumi. Te ine pân noaptea târziu şiă ţ ă tu stai şi te ui i în gura lui, fiindc jongleaz cu citate, seţ ă ă îmbat cu vin şi pe tine te îmbat cu fraze. Îl compar peă ă Horia care se exprim simplu, dar nu ui i niciun cuvânt.ă ţ Nu- i mai d pace, te oblig s te gândeşti. Frazele luiţ ă ă ă Victor sunt ca puhoaiele de munte, car cu ele tot ceă g sesc în cale, te uluiesc, te ame esc, dar când teă ţ dezmeticeşti, nu mai ii minte nimic. Numai c Victor areţ ă grij s nu te dezmeticeşti…ă ă

— Are nevoie de mine.— Şi cum îl aju i? Înva mai bine de când te cunoaşte?ţ ţă

Bea mai pu in?ţ

Artemiza era un adversar tare, mai ales când se trezea în ea sufrageta.

— Voica, uite o carie pe care aş vrea s-o citeşti: Madame Curie. Nu i-o împrumut, i-o dau. ţ ţ Un livre prété c’est un livre perdu.14 M preocup o întrebare. Nu-iă ă singura. Ce s-ar fi întâmplat dac Maria Sklodowska s-ar fiă m ritat cu alesul inimii ei, fiul unor nobili polonezi, undeă era guvernant ? M îngrozeşte şi m obsedează ă ă ă întrebarea asta: ce s-ar fi întâmplat dac nobilii eiă st pâni, snobi şi îngâmfa i, nu s-ar fi opus la c s toria lor?ă ţ ă ă E posibil ca marele destin care o aştepta, întâlnirea cu Pierre Curie, epocala lor descoperire, Premiul Nobel şi tot

14 O carte pe care o împrumu i e o carte pierdut (fr.).ţ ă

121

Page 122: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

ce ştim, sa se fi împiedicat de o banal fericire? Crezi că ă exist o singur iubire, Voica, un singur fel de a fi fericit?ă ă Cazurile sunt prea rare şi neinteresante. Dac Julieta n-ară fi murit la 14 ani, şi Romeo, odat cu ea, crezi c iubireaă ă lor ar fi durat pân la adânci b trâne e? Nu- i pierdeă ă ţ ţ vremea, Voica. Ascult -m pe mine. E mai grav s - iă ă ă ţ pierzi vremea, decât s - i pierzi capul. Capul i-l maiă ţ ţ reg seşti, dar timpul fuge iremediabil. Ce repede fuge…ă S - i spun eu ce repede fuge… Şi într-o zi dai socoteal .ă ţ ă Mai ales dac ai avut norocul sau nenorocul s ai ună ă talent. Atunci neliniştea, îndoielile devin tovar şi deă drum. În timpul sta, tot felul de nechema i îşi dau cuă ţ p rerea. Vrei s cân i, abia ai înv at s deschizi gura şiă ă ţ ăţ ă se g seşte cineva care te îndeamn s o ii mai închis ,ă ă ă ţ ă s nu se vad c ai strung rea . Unul spune c ai n rileă ă ă ă ţă ă ă prea mari. Altul te sf tuieşte s le dila i mai mult. Tu ai oă ă ţ voce cu mari posibilit i de interpretare, dar o prietenăţ ă „sincer ” te bate pe um r: ai o voce dr gu , dar s oă ă ă ţă ă auzi pe X, e mondial ! Voica, nepotul meu, un bună psiholog, a c utat, dimpotriv , s - i dea încrederea deă ă ă ţ care ai nevoie. Nu i-a ghicit în palm c ai s ajungiţ ă ă ă celebr şi ai s pleci peste m ri şi ri? N-a c utat s teă ă ă ţă ă ă ajute, dându- i lec ii şi sfaturi ca s te fac s crezi c -iţ ţ ă ă ă ă atotştiutor? Uite o carte, Voica, acolo, în stânga. Un erou al timpului nostru. Ai s descoperi în biblioteca asta,ă uneltele de seduc ie ale nepotului meu. Decât s teţ ă plimbi eu el prin cârciumi şi s -i ascul i sfaturile, mai bineă ţ vino aici şi ia-le de la surs . Vezi romanul lui Lermontov…ă se deschide la tirada lui Peciorin… E calul lui de b taie…ă Chiar şi pe mine a încercat s m cucereasc cu tiradaă ă ă asta. Zâmbeşti? Nu sunt tân r şi frumoas ? Frumoas n-ă ă ă ăam fost niciodat . Dar deşteapt am fost şi am r mas.ă ă ă Victor vrea s ob ie de la fiecare câte ceva şi pedala peă ţ care apas e farmecul lui personal, triste ea moştenit deă ţ ă la taic -su. Şi, întinzând mâna, Artemiza ia cartea, oă r sfoieşte. Uite tirada lui Peciorin, cred c ai s-oă ă

122

Page 123: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

recunoşti: „To i au citit în chipul meu semnele unorţ însuşiri, care erau de fapt inexistente. Dar ele au fost presupuse şi astfel s-au n scut. Am fost acuzat c suntă ă viclean, am devenit închis. Eram deosebit de sensibil la bine şi la r u, nimeni nu m mângâia, lumea m jignea…”ă ă ă şi aşa mai departe… Mi-e grea ! – f cu Artemiza. Nu deţă ă tirada asta care e foarte frumoas , ci de nepotul meuă care o debiteaz , ca şi când ar fi din capul lui. Da, da.ă Asta e metoda num rul unu: sunt o victim a familiei,ă ă port o moştenire grea… P rin ii mei s-au urât… Tata aă ţ fost nefericit. Îi seam n… A doua: Sunt cultivat, foarteă cultivat, cel mai cultivat b iat din lume. Am citit, tot, ştiuă tot. A treia: Vreau s te ajut s - i realizezi visul. Ai voce.ă ă ţ Profesorii oficiali nu fac dou parale. Î i nenorocesc vocea.ă ţ Î i recomand o profesoar care s - i dirijeze vocea, nu sţ ă ă ţ ă i-o omoare. (Se vede din jocul interior al Voic i, dintr-oţ ă

anumit nervozitate c recunoaşte cuvintele lui Victor.)ă ă Ce zici, Voica? Are memorie bun , pramatia. Nu i-a spusă ţ c sunetul trebuie s fie adus în fa , în masc , pe nas?ă ă ţă ă Da, aşa e, cu cât urc mai sus, mai înalt, trebuie adus maiă în masc , în cutia de rezonan a cavit ii bucale,ă ţă ăţ deasupra laringelui. Cutia de rezonan a cânt re ului eţă ă ţ acelaşi lucru cu cutia viorii care amplific vibra ia corzii. Eă ţ foarte adev rat şi sun foarte bine, nu-i aşa? Numai că ă ă asta nu-i din capul lui… Uite colo, în dreapta, o carte în piele vişinie: Arta de a cânta un cântec. Autoarea e Yvette Guilbert. Cartea asta e o comoar . O comoar din careă ă nepotul meu scoate tot ce-i trebuie, ca s te fac praf. Iaă ă deschide… unde vrei… şi ai s -i recunoşti papagalul.ă

Voica citeşte: Studiul plasticii fixeaz epocile. Ună cuvânt, o fraz , te pune pe drumul gestului pe careă trebuie s -l faci. O linie, un gest, precizeaz sursaă ă îndep rtat a unui cântec. Nu po i s -l salu i pe Nero cumă ă ţ ă ţ l-ai saluta pe Ludovic al XIV-lea. Trebuie s urm reştiă ă echivalen a gândirii poetice. Arta e dragoste. S faciţ ă oper de art înseamn s iubeşti.ă ă ă ă

123

Page 124: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Artemiza (amuzându-se): Concluzia: Iubeste-m , Voica,ă dac vrei s devii o mare artist …ă ă ă

Voica vrea s spun ceva, dar nu poate vorbi.ă ăArtemiza e în verv :ă— Numai c Voica Barat nu-i cade uşor în bra e, niciă ă ţ

chiar cu arsenalul sta greu. Nepotul meu n-a încercat să ă te scoat din s rite, ar tându- i cusururile? Nu i-a spusă ă ă ţ ţ c n-ai inut , c nu ştii s umbli? … Uite, citeşte aici…ă ţ ă ă ă

Ai gâtul prea lung, îl ii prea drept şi asta te face sţ ă pari trufaş … Dar inuta asta an oş te lipseşte deă ţ ţ ţ ă farmec. Ajunge s citeşti numai titlul capitolelor…ă

Voica ezit , dar cu nesa ul de a şti tot, de a seă ţ convinge pân la cap t, citeşte: ă ă Cum se face s aiă farmec? Ce te ajut s ai farmec? Dorin a de a pl cea, deă ă ţ ă a suprima tot ce ar putea s displac .ă ă

Artemiza:— Nepotul meu nu i-a spus: „supravegheaz - iţ ă ţ

gra iile”? „Caut s ai o personalitate atr g toare”? Veziţ ă ă ă ă c scrie acolo.ă

Voica (citeşte): Personalitatea trebuia s i-oă ţ construieşti tu însu i. Disciplineaz - i sl biciunile,ţ ă ţ ă îndep rteaz - i instinctele perfide…ă ă ţ

Victor intr şi în elege totul dintr-o privire. Artemiza seă ţ face c nu-l vede.ă

— Voica, ia cartea asta: Sparkenbrook. V d c nepotulă ă meu a subliniat câteva fraze, şi le-a tradus în româneşte. Nu i le-a spus ca şi când ar fi ale lui?ţ

Voica, alb ca varul citeşte: ă Actul dragostei nu devine deliciu senzual, ci un extaz care face s dispar diferen aă ă ţ între dou fiin e.ă ţ

Victor e în fa a Artemizei, gata s-o sugrume. Darţ avocata, p strându-şi calmul:ă

— Voica, ia c r ile astea, lui îi r mân destule.ă ţ ă— Mi-ar trebui un camion!Victor, c tre Artemiza:ă— Iago, n-am s - i iert niciodat …ă ţ ă

124

Page 125: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Artemiza (scuzându-se): Am vrut s -i deschid ochiiă fetei.

Voica: Am g sit aici sursa „geniului” t u. Î i admiramă ă ţ inteligen a, cultura, în loc s - i admir memoria. Şi,ţ ă ţ ar tându-i biblioteca: Era mai cinstit s -mi împrumu iă ă ţ câte o carte.

Victor (Artemizei): N-am s - i iert niciodat .ă ţ ăVoica (spre Artemiza): Mul umesc! V mul umesc. N-ţ ă ţ

am s uit, şi iese ca o regin , p r sind scena.ă ă ă ăVictor (c tre Artemizal: De ce ai f cut asta?ă ăArtemiza: Eşti un criminal. O cari prin cârciumi, o ii înţ

fum, o plimbi pe str zi, a doua zi e afon . ă ăVictor: Eşti b trân şi urât …ă ă ăArtemiza: O femeie inteligent nu-i niciodat urât . Şiă ă ă

de b trâne e nu scap nimeni!ă ţ ăVictor, sim ind nevoia s-o insulte: Eşti o fat b trân …ţ ă ă ăArtemiza: Tu s fii s n tos! (Râde cu poft .)ă ă ă ă

Confiden ial… Am iubit în cincinale…ţVictor (trântind uşa): Iago!Artemiza (îl cheam ): Victor…ăEl nu se întoarce, dar ea îi vorbeşte, ca şi când ar fi de

fa : i-ai f cut de cap. Nu-i nimic. Şi n zbâtiile astea potţă Ţ ă ă fi de folos, dac ştii s te opreşti la timp… Ajunge! Aşa nuă ă se mai poate! Adun -te. Nu mai şov i. Caut - i drumul,ă ă ă ţ alege… Barca asta se clatin . Uite. Mie mi-e grea . Î iă ţă ţ dau tot ce am. Dar pleac de aici, din casa asta. Nu maiă ai nevoie de trei d dace… Fugi mâncând p mântul! Nuă ă m întreba unde… La dracu! Dar s scrii, s cunoşti via a,ă ă ă ţ s suferi, s iubeşti şi s ur şti. Atunci ai s scrii. Auzi? Să ă ă ă ă ă deschizi ochii mari în jur şi s cau i s în elegi prezentul şiă ţ ă ţ mai ales viitorul. Ai talent, Victor. Dumnezeu î i d , darţ ă nu- i bag în traist … Nu te potrivi la âfnele maic -ti, laţ ă ă ţ ă fanteziile ei maladive. Scutur -te de trecut, dar bine, cumă se scutur p mântul când e cutremur. Las-o în pace peă ă Voica. Pleac . Du-te unde vezi cu ochii… Umple- i sufletulă ţ de via adev rat , vie… Umple- i ochii de frumuse ea ei!ţă ă ă ţ ţ

125

Page 126: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Ştiu, îmi por i un ghimpe c i-am deschis ochii Voic i.ţ ă ă Numai asupra fanfaronadei tale nu şi asupra însuşirilor bune, care, orice s-ar spune, le ai şi atârn mai greu laă cântar… Am f cut-o spre binele ei şi al t u. Sunte i preaă ă ţ tineri ca s v lega i de mâini şi de picioare, şi sunte iă ă ţ ţ artişti… S nu uita i asta… Arta cere jertfe. N-o s leă ţ ă pute i face ţ decât pornind liber care-ncotro. Poate într-o zi o s v întâlni i. Ea o cânt rea , tu un poet. Un scriitor.ă ă ţ ă ţă Dar pân atunci, am socotit c e mai bine s - i spun aşa.ă ă ă ţ Pe limba mea: las fata în pace! Iar ei – nu-i de tine,ă feti o!ţ

Complotul împotriva mea d inuia. Complotul t cerii. Miă ă se p rea c to i îmi sunt duşmani. Chiar şi Costache. Într-ă ă ţo noapte, când am r mas f r vin, f r bani, mi-am adusă ă ă ă ă aminte c mai am în pod câteva sticle de Cotnari. Acontă din zestrea pe care urma s-o primesc dac , de ziua mea,ă m logodeam cu un miel nevinovat, Armanda. Se f ceauă ă mari preg tiri şi eram plictisit, exasperat. Nicoletaă pretindea c -i îns rcinat . Vinovatul, eu. Costache,ă ă ă îndr gostit de Nicoleta, nu b nuia nimic. Degeaba c utamă ă ă s -i deschid ochii. Ce tot umbli cu proasta asta? Ce- iă ţ pierzi vremea? Ce po i tu s discu i cu ea?ţ ă ţ

— Mie s -mi spui dac erai beat. Nu-i aşa c erai beat?ă ă ă Cum ai putut s spui c a împlinit optsprezece ani la tine-ă ăn pat? Tic losule!ă

— In vino veritas. Mi-a tras o palm .ă— Costache, eşti un idiot, un dobitoc. Când vrei s fiiă

fericit, închizi un ochi. Tu îi închizi pe amândoi. Eşti laş.— Eşti beat în permanen , Victor. Asta-i singura taţă

scuz .ă— Mai am nişte sticle de Cotnari. Vino cu mine. Trebuie

s ajungem în pod.ă— Dac retragi ce-ai spus…ă— Nu retrag nimic. Eşti prietenul meu… Hai s bem… ă

126

Page 127: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Costache mi-a întors spatele. Eu nu-mi g seam cheia.ă Am scotocit în toate buzunarele. În cap mi se-nvârtea basamacul. Am c utat în toate buzunarele. În cele dină urm am b tut la uş discret. Nu voiam s -l trezesc peă ă ă ă Barot şi nici pe Geta, inamicul meu cel mai înverşunat.ă Voica plecase din Bucureşti şi nu ştiam unde. Sus, la mansard , fereastra deschis , lumina aprins . Am strigat:ă ă ă „Eu sunt. Victor…” Eram sigur c Artemiza o s m aud .ă ă ă ă De când n-avea picioare, auzea ca un iepure. Sigur c nuă vroiam s-o mai v d, dar ea o s-o trimit pe Clem. Nimeniă ă nu ştie mai bine s umble în vârful picioarelor. De două ă ori pe noapte cobora s -i deschid lui Dagobert. Dar uiteă ă c nu ap rea bunicu a. M-am urcat în copac. Nu pentruă ă ţ prima dat . Cunoşteam drumul, din crac -n crac . Audă ă ă vocea groas a Misei: „Vezi ce vrea cimpanzeul?!”ă Clemansa o linişteşte: „Ma chérie, c’est le vent…15” „E cimpanzeul!” repet cu autoritate Artemiza. Eram gata să ă pun piciorul pe fereastr , când îl v d ca într-o ap care seă ă ă mişc pe Barot .ă ă

— Ei, ce cau i acolo?ţ— Îl caut pe Victor…— Când ai s - i rupi gâtul, n-ai s mai faci filosofie! Hai,ă ţ ă

d -te jos…ă— Îl caut pe Victor, pe onoarea mea…— D -te jos imediat!ă— Vreau s -i cânt o serenad zei ei Themis. Zei aă ă ţ ţ

drept ii, m tuşica mea, fecioara r t cit . Uite şiăţ ă ă ă ă bunicu a. Acum o s apar şi mama: „Eu sunt, bunţ ă ă ă mam . Fiul t u iubit, eu, şi de la oaste…” M-am încurcat…ă ă

— Când bei nu te-ncurci…— Când nu beau, n-am curaj s stau de vorb cuă ă

tovar şul Barot …ă ă— Vino s st m de vorb . Ai grij s nu cazi.ă ă ă ă ăAm început s cobor din crac -n crac şi nu s-ar fiă ă ă

întâmplat nimic, dac n-ar fi ap rut mama „despletit şiă ă ă

15 Draga mea, e vântul… (fr.).

127

Page 128: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

cernit ”. Când a tras un ip t: „Victor!!!” am alunecat deă ţ ă pe ultima crac . Barot m-a prins, m-a sus inut cât aă ă ţ putut, dar mi-am scrântit piciorul. Dac nu m prindea,ă ă îmi rupeam picioarele amândou sau şira spin rii. Aşa, m-ă ăam ales doar cu o entors şi cu dispre ul lui. Acum eraă ţ convins c sunt iremediabil pierdut şi c trebuie s oă ă ă scape pe Voica de mine.

Uneori întrerup lectura şi-i pun lui Victor întreb ri,ă parc -i cer socoteal : „N-ai încercat s stai de vorb cuă ă ă ă Barot ?” R spunsul îl g sesc pierdut printre foileă ă ă nenumerotate:

Barot a venit s m vad . Aveam piciorul imobilizat,ă ă ă ă genunchiul umflat, împachetat în vat , strâns într-ună bandaj compresiv.

Îl credeam ursuz, violent. Barot are un suflet înşelată de tot ce se poate numi poezie şi un fel de nostalgie a anilor care au preg tit eliberarea şi a primilor ani care auă urmat. Mi-a vorbit despre copil ria lui.ă

Fiu de pescar, n-a apucat s înve e decât patru claseă ţ primare, într-un sat – Murighiol, în Delt . Acolo se-ănjghebase o şcoal , adic o clas şi se adusese ună ă ă profesor. Dar era nevoie de cel pu in şapte elevi şi erauţ numai şase. „M-au adus pe mine dintr-un sat vecin – Uzlina – şi nimeni nu îndr znea s -mi spun nici du-te maiă ă ă încolo, c dac m sup ram şi plecam, se închideaă ă ă ă şcoala… Şi aşa am f cut patru clase primare. Aş vrea caă fetele mele s înve e cât mai mult, s ajung unde n-amă ţ ă ă putut eu s ajung. Îmi p rea bine când îi vorbeai Voic iă ă ă despre teatru, muzic , pictur . Îi cântai la pian, îi d deaiă ă ă lec ii de francez . Te admira grozav, şi pentru Voica,ţ ă admira ia e totul! Acum e nemul umit de tine şi de ea.ţ ţ ă Crede c din cauza ta ia note proaste. Şi eu tot aşa cred.ă Victor, e timpul s - i bagi min ile-n cap, s înve i, s te iiă ţ ţ ă ţ ă ţ pe picioarele tale. Crezi c-ai s po i s tr ieşti caă ţ ă ă

128

Page 129: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

maimu ele, c rându-te-n copaci? Vrei s - i hr neştiţ ăţă ă ţ ă nevasta cu alune?”

— Înc nu m-am gândit cum s -mi hr nesc nevasta…ă ă ă Câ i ani aveai dumneata când te-ai însurat?ţ

— Treizeci.— Şi pân atunci ă n-ai fost îndr gostit, tovar şe Barot .ă ă ă

Şi n-ai s rutat nicio fat ? Şi ă ă n-ai f cut niciă un chef? Şi nu te-ai urcat în copaci? Cum se face c a i fost to iă ţ ţ neprih ni i, cumin i. Şi „fete-mari”… to i câ i ne da iă ţ ţ ţ ţ ţ lec ii, azi? Dumneata ştii bine c tinere ea nu-i uşoar . Eţ ă ţ ă amar şi dulce ca o nuc întreag , cu coaj şi miez. Cândă ă ă ă întâlneşti iubirea la treizeci de ani e mai uşor. Eu am întâlnit-o la dou zeci… Tata mi-a l sat o trusă ă ă chirurgical şi c r i de medicin . Dar eu n-am reuşit laă ă ţ ă examenul de admitere. La Drept am intrat, fiindc aşaă dorea m tuşa mea, Artemiza. Dup un an am renun at,ă ă ţ fiindc nu mi-a pl cut. N-aş fi fost niciodat un str lucită ă ă ă maestru al barei, aşa cum visa ea. Filologia, sper s-o termin, ca s am o licen , dar mama n-are r bdare. Vreaă ţă ă s m însor. Mi-a pus în bra e un album s -mi aleg oă ă ţ ă nevast . Parc e o a de…ă ă ţ ţă

— Victor, e mama ta! – îl întrerupe Barot .ă— Mi-e sil .ă— Mie spune-mi ce ai de gând s faci. Dup ce î i ieiă ă ţ

licen a?ţ— Vreau s fiu scriitor şi asta nu e o meserie… E ună

blestem.— Eu cred c e o meserie, dac o iei în serios. Dar miă ă

se pare c tu nu iei nimic în serios. Te gândeşti c se voră ă g si întotdeauna destui proşti ca s munceasc pentru ună ă ă geniu ca tine. Ia, spune drept, nu gândeşti aşa?

Nu îndr zneam s -i m rturisesc c şi asta îmi trecuseă ă ă ă prin cap. Voiam s scap de privirea lui vân t , ascu it caă ă ă ţ ă un t iş de lam .ă ă

— Tot ce pot s spun e c o iubesc pe Voica.ă ă— S iubeşti e frumos, b iete, şi mai ales pl cut. Dară ă ă

129

Page 130: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

mai departe?— Dumneata de câte ori ai inut o fat în bra e te-aiţ ă ţ

gândit mai „departe”?— Dac Voica e pentru tine una din fetele pe care le iiă ţ

în bra e…ţLui Barot îi n v lise sângele în obraz şi-i pierise înă ă ă

aceeaşi clip , l sându-i fa a alb ca hârtia. S-a ridicat să ă ţ ă ă plece.

— M-a i în eles greşit. Nu m cunoaşte i.ţ ţ ă ţ— Te-am în eles prea bine. Te ui i în jurul t u şi- i spui:ţ ţ ă ţ

nu s-a schimbat nimic. Sau nu s-a schimbat mare lucru. Ei bine, te înşeli. Alt dat , un b iat ca tine treceaă ă ă neobservat. Acum iese la iveal , ca musca-n lapte. Uşile iă se închid. R mâne pe dinafar , izolat, singur. S vezi ceă ă ă singur ai s fii! Ai s te crezi persecutat? Nu, ai s fii scosă ă ă din joc. Voica e din alt aluat. Visul ei e s ajung la Oper ,ă ă ă şi cine-i st în cale e duşmanul ei. Şi al meu! Spune,ă Victor, cum o aju i s -şi realizeze visul? Poate c nu-i preaţ ă ă târziu s-o aju i. Am încredere în tine.ţ

— Vre i s -mi da i o dovad ?ţ ă ţ ă— Spune…— Aş vrea s ştiu unde-i Voica…ă— La Baia-Mare. Studen ii dau acolo un spectacol.ţ

Cine putea s -i împrumute bani de drum? Artemizei nu-ăi va cere pentru nimic în lume. Cine şi-ar fi putut închipui c tocmai ea… Singurul om întreg în casa asta… Singuraă fiin în care avea încredere… De când i-a murit câinele,ţă Victor era convins c numai Artemiza îl iubeşte.ă Intrigant ? Nu şi-o imaginase. Sufraget de pe vremeaă ă r zboiului cu burii, cum îi pl cea s spuie, nevoia ei de aă ă ă ap ra femeia se exacerbase tocmai fiindc nu mai pleda.ă ă Fiindc nu le mai ap ra la Curtea cu Juri, le ap ra oricum,ă ă ă oriunde. Se desfiin ase Curtea cu Juri. Dar nu ap r toriiţ ă ă din oficiu. Au c p tat drepturi femeile, dar Themis,ă ă continua s lupte pentru drepturile lor… (Pentruă

130

Page 131: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

traducerea lor în fapt, se scuza Artemiza.) „B trână ă maniac !” repeta Victor furios.ă

Singurul prieten care-i mai r m sese, Costache.ă ă Dovad c acceptase s se întâlneasc cu el, deşi eraă ă ă ă sup rat. Costache nu-l va l sa. Îi va împrumuta bani.ă ă

Dar la „Ambasador”, unde aveau întâlnire, o singură mas liber . O fat se îndreapt într-acolo, ajungeă ă ă ă înainte, ocup masa.ă

— Aştept o prieten – îi spuse intimidat . —ă ă Dar până vine… Dac dori i…ă ţ

P rea foarte impresionat c -l vede sprijinindu-se înă ă ă cârje şi se interesa s afle ce i s-a întâmplat. Îi zâmbea şi-ăi vorbea, ca şi când l-ar fi cunoscut. Victor, v zându-l peă osp tar a comandat un şpri şi dou cafele. Fata aveaă ţ ă chef de vorb : „A i venit odat la ă ţ ă Tân rul Scriitor…ă Eram acolo… Când v-au ap rut poemele, le-am citit…”ă

Victor nu mai ştie când a dat pe gât şpri ul, cafeaua…ţ Fata a spus: „A venit prietena mea”, şi atunci l-a descoperit şi el pe Costache, la o mas mai dep rtat .ă ă ă Mul umind pentru ospitalitate, i-a f cut semn osp tarului,ţ ă ă ar tându-i unde se mut (se în elegea c acolo va achitaă ă ţ ă consuma ia).ţ

— Faci pe interesantul… îl primi acru Costache, ar tându-i cârjele.ă

— Azi e ultima zi… Vreau s plec la Baia-Mare.ă— În ce scop?— „Documentare” e parola. Şi, imitând-o pe Voica: Au

fost oameni care şi-au l sat nevasta, copiii şi au plecat laă Polul Nord. Tu n-ai curajul s coborî într-o min . O ştii peă ă Voica! Ridic nasul, sprâncenele şi- i vorbeşte ex catedra!ă ţ „Victor, trebuie s - i g seşti vioara, arcuşul timpul t u…”ă ţ ă ă

— Voica are dreptate. Şi dup un Eminescu s-a n scută ă un Arghezi.

— Bine c recunoşti. În sfârşit…ă— Hai. Nu mai exagera! Nu face pe nebunul! Spune ce

vrei?

131

Page 132: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Un mic împrumut. Vreau s scap de sindrofia pe careă o preg teşte mama de ziua mea.ă

— Anul trecut ai spus la fel şi te-ai amuzat copios.— Am b ut copios, asta-i altceva…ăCostache îi f cu obişnuita moral şi chem osp tarul laă ă ă ă

plat .ă— Mai întâi, dou cafele şi un şpri – f cu Victor.ă ţ ă— S-a pl tit.ă— Cum s-a pl tit? Cine a pl tit?ă ăŞi, întorcând capul, instinctiv, spre masa unde se

aşezase la început, îşi d du scama într-o clip de situa iaă ă ţ penibil în care fusese pus. Fetele nu mai erau acolo.ă

— Nu i-am spus, nu i-am ar tat c m mut aici? Apoi,ţ ţ ă ă ă c tre Costache: — Î i dai seama? O fat , pe care nici nuă ţ ă ştiu cum o cheam , nici de unde s-o iau, a pl tit pentruă ă mine… Ce-o s cread ? Şi, enervat, s-a ridicat în picioareă ă şi a ipat la osp tar: Dobitocule, i-am f cut semn c mţ ă ţ ă ă ă mut. i-am ar tat masa. Unde i-e capul?Ţ ă ţ

— Ce-ai spus? – îl înfrunt omul pe acelaşi ton. ăVictor a ridicat o cârj , gata s -l izbeasc . Dară ă ă

Costache, apucându-l de bra :ţ— Eşti nebun!Într-o clip s-a îngr m dit lumea. Victor a l sa cârjele şiă ă ă ă

a disp rut.ă

Ore întregi, la Mili ie, a explicat. Osp tarul recunoaşteţ ă c n-a fost lovit, dar nu-i iart gestul, jignirea. Cum aă ă îndr znit s -i spun „dobitocule”? Dar Victor ştia una şiă ă ă bun : c nu poate admite ca o fat necunoscut să ă ă ă ă pl teasc pentru el. Şi-a ieşit din fire. Îi pare r u… Nu s-aă ă ă putut st pâni…ă

— De ce umbli cu cârje, dac n-ai nevoie? Ca s ai cuă ă ce s loveşti? De unde ai cârjele? Le împrumu i, caă ţ cerşetorii care împrumut copii ca s inspire mil ?ă ă ă

Au trecut patru ore pân s-a încheiat procesul-verbal,ă pân a sc pat de acolo. Era peste m sur de enervat. Îşiă ă ă ă

132

Page 133: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

amintea de Barot : „Azi i-ai rupt piciorul, mâine o s - iă ţ ă ţ frângi gâtul”. Vinovat e Costache, deşi n-ar putea spune de ce e de vin Costache. E de vin mama care aă ă încurajat prietenia asta: „Las’ c -i bine s fii prieten cuă ă Costache”. Artemiza e şi ea vinovat . „Costache ine laă ţ tine. E dintre prietenii t i, singurul care-mi place…” Îlă ridica în sl vi: „Versurile lui Costache n-au o frumuse e înă ţ sine, dar sunt însufle ite de tot ce face vigoarea clasei lui.ţ Sim i undeva o violen de revolu ionar.” Şi vorbeleţ ţă ţ Artemizei îi r sun în minte, m rindu-i furia: „Costache,ă ă ă cu toate atributele lui de intelectual, r mâne un proletar.ă Tu, Victor, cau i ziua de ieri – la propriu şi la figurat –ţ Costache, ziua de mâine.” Hm! Costache şi Costache! Voic i îi plac mai mult versurile lui Costache. „Au oă sinceritate, un optimism…” Şi Costache a ajuns s seă cread poet… „Alt dat st tea gur casc şi îmi ascultaă ă ă ă ă ă poeziile, îmi sorbea cuvintele. Acum s-a emancipat, S-a urcat scroafa-n copac…”

Victor îşi d dea seama c ceea ce l-a legat de Costacheă ă era admira ia lui nelimitat . Pentru el nu exista un poetţ ă mai talentat decât Victor Movil . În şedin e îi cânta înă ţ strun . Lua cuvântul înaintea altora şi îl sus inea chiară ţ când greşeala lui era cusut cu a alb . Buna credin ,ă ţă ă ţă cinstea lui Costache treceau asupra lui Victor. În schimb, el îi stiliza poeziile. Îi împrumuta c r i, îl chema s asculteă ţ ă muzic . Îl înv a s în eleag un tablou. Stând de ani deă ăţ ă ţ ă zile la c min şi, mâncând la cantin , Costache eraă ă bucuros s g seasc o cas deschis , o mas bun şi…ă ă ă ă ă ă ă pe Nicoleta. De unde s ştie c o s se îndr gosteasc ?ă ă ă ă ă Era obligat s -i spuie de la început c tr ieşte cu ea?!ă ă ă Dac n-ar fi fost el, ar fi fost altul, al ii…ă ţ

Era în dreptul bisericii, când a auzit un strig t disperat:ă— Victor!Nicoleta, în hain alb de ploaie (o sp la la dou -treiă ă ă ă

zile), cu p rul oxigenat, lucind ca oglinda (to i banii şi-iă ţ d dea la coafor), cu pantofii lustrui i (mania ei, s -şiă ţ ă

133

Page 134: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

lustruiasc tot timpul pantofii), cu o serviet umflat iaă ă ă sub ioar – c ra totdeauna ceva.ţ ă ă

— Ce-i cu tine? Ce vrei? De ce-mi ieşi în cale?— Victor, nu mai pot amâna. Trebuie s vorbeşti cuă

doctori a. Pe mine m-a refuzat. Te rog, du-te! La urmaţ urmei, ştie cine eşti… Ea şi tat l t u… Cine nu ştie?ă ă

— Asta nu te priveşte pe tine. Alt doctor nu mai exist ?ă— N-am bani şi mi-e fric . Uite, tu po i s -i dai… Uite,ă ţ ă

trusa chirurgical a tat lui t u. Ştiu c are nevoie. Azi aă ă ă ă aruncat trei bisturie în timpul unei opera ii. Mi-a spusţ sora.

— De unde o ai? Cum ai g sit-o?ă— Am v zut unde ai pus-o. Vroiai s-o vinzi, ştiu eu deă

ce… Dar eu nu pot s mai amân. Dac nu m aju i, mă ă ă ţ ă duc la Costache şi-i spun tot… Şi-i cer bani…

134

Page 135: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Capitolul VII

Neliniştea Elenei creşte odat cu norii care se adun ,ă ă umfl coroanele copacilor, scutur frunzele, florile, leă ă împr ştie în fereastra ei.ă

Unde e Victor? Pentru ce are iar nevoie de bani? S fiă aflat c se întoarce logodnicul, c se m rit Voica? Deă ă ă ă când cu Voica, e nervos, ar gos, vine târziu acas . Tat-ţă ăsu leit. Uneori, nici nu ştie pe care din ei îl aşteapt .ă Adineauri parc -şi aştepta b rbatul. Visase cu ochiiă ă deschişi: Era botezul lui Victor. Toat lumea la biseric ,ă ă to i invita ii-n p r. Puiu, nic ieri… Elenei i se pare c deţ ţ ă ă ă dou zeci şi unu de ani aşteapt la aceeaşi fereastr .ă ă ă Alt dat , întârzia Puiu. Acum, Victor… Şi, c utând s seă ă ă ă linişteasc : „E obiceiul lui Victor s întârzie, tat-su. Leit.ă ă Mâine nu-l las s ias din cas , ca s nu am emo ii.ă ă ă ă ţ Musafirii sunt pofti i la ora opt. O s fie o petrecereţ ă comme dans les beaux vieux temps…16 O s se danseze,ă o s se cânte. O s curg şampania! Elena îşi ridic uşor,ă ă ă ă ca pentru dans, poalele rochiei. Ce mult îi pl cea să ă danseze… Ceaiurile de la „Principele Mircea”, seratele de la Cercul Militar! Logodna… Deodat se uit împrejur,ă ă îngrijorat . Pere ii au ochi şi urechi, nimeni nu trebuie să ţ ă prind de veste c poart o ran în suflet. Botezul a fostă ă ă ă de mult şi Puiu pân la urm a venit… Nu l-a recunoscut,ă ă a leşinat… Ei şi? Puiu a r mas cu ea. De ochii lumii, dar aă r mas. Bine c i-a f cut un copil… Copilul ei!ă ă ă

Repezindu-se la sertarul comodei, cu fric s nu intreă ă cineva pe uş , scoate o rochie de organdi, roşie caă flac ra. Roşu-portocaliu. Am s-o pun de ziua lui… Când oă s vad Clem, o s leşine. Cum de n-a g sit şiă ă ă ă combinezonul de tafta? F cea ape, ape, fâşâia… Rochiaă cu un furou obişnuit e prea transparent . Dar mişcareaă

16 Ca în frumoasele timpuri vechi (fr.).

135

Page 136: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

umerilor ei ascu i i parc ar spune: ei, şi?…ţ ţ ăLista invita ilor era sub sfeşnicul de argint. O ia sţ -o mai

citeasc o dat . To i au primit s vie. Chiar şi generalul,ă ă ţ ă neconsolatul logodnic al Misei, chiar şi b trânul Charles-ăRodolphe. O fi venit şi la botezul lui Victor? Nu-şi mai aminteşte s -l fi v zut altfel, decât c lare la Şosea,ă ă ă f cându-i semn binevoitor de departe. Nu, la botez n-aă venit, s-a scuzat politicos: Yvonne avea pojar. Asta înseamn c e mai mare decât Victor… Dar ce contează ă ă doi-trei ani? Cine şi-ar fi închipuit atunci c Victor ar aveaă şanse la mâna prin esei? Poate chiar mâine s anun eţ ă ţ logodna. Dac Victor ar asculta-o… Parc -l aude: „Are ună ă cap de cal…” Da, dar va avea Vlaşca şi Teleormanul… E deşteapt , cultivat , rasat . Artemizei nu-i place: „ âfnaă ă ă ţ ei greceasc ”. Dar Artemiza cui nu-i g seşte cusur?ă ă Nicoleta „e de un servilism suspect”. Victor „a r sturnat-ăo” pe cuf rul Clemansei. Vocabularul Artemizei. „Tu i-aiă înn dit-o… Lenu o…” Bine am f cut. Trebuia s -mi scapă ţ ă ă b iatul de chivu a de jos. Darclée a doua… Voica Barot …ă ţ ă Nicoleta e fata lui tante Virginie, n scut … ce curios că ă ă am uitat cum e n scut . Şi dac taic -su se întoarce…ă ă ă ă

Elena încearc la pian o melodie din opereta ă Prin esaţ Dolarilor. Am v zut-o dup r zboi. Cu Leonard. M întrebă ă ă ă cum a convins-o Victor pe Clem s -i dea pianina… Pianulă ar fi fost mai de efect. Un pian de concert în mijlocul podului, ce poate s fie mai original? Dar cum s -lă ă ducem? „Taie-i coada”, a spus Artemiza, bine dispus şiă veninoas . Nici m car g lbenarea n-o îmblânzeşte! Dacă ă ă ă ar vrea s îmbrace jacheta ei smocking, s -şi puie bluzaă ă alb scrobit , papion negru şi o camelie, ca pe vremuri, şiă ă s apar între oaspe i… aş instala-o într-un fotoliu.ă ă ţ Artemiza Mândru, prima femeie înscris în Barou… Dar i-ă ţai g sit, Misa s -mi fac o pl cere! Dac s-ar însura Victoră ă ă ă ă cu chivu a de jos, sunt sigur c ar coborî din pat, aşaţ ă ă cum poate când vrea, m-ar pune s-o g tesc, ba ar chemaă şi fotograful s -i fac o poz cu paharul de şampanie înă ă ă

136

Page 137: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

mân , la dreapta lui Barot … Pe când aşa, „între fosileleă ă pe care le-ai poftit, am s par şi eu o fosil ” – i-a spus.ă ă

Elena e iar la fereastr : „De ce întârzie Victor? Copaciiă se despletesc jalnic, strada e pustie. De ce s-a certat Victor cu Nicoleta, de ce mi-a cerut bani?… Toate certurile cu Puiu începeau de la bani. Bani şi bani… Când am s scap de obsesia banilor? Unde e vremea când Misaă b ga mâna-n buzunar: «Na, feti o, nu te nec ji…» Scoteaă ţ ă bani din chimir şi unchiul Mac: «Ia, feti o, dar s nu ştieţ ă Clem…» Curios, singurul om care nu trebuia s -iă cunoasc necazurile era mama ei… Chiar când Puiu,ă furios c nu primea zestrea promis ca s ias dină ă ă ă armat , a p r sit-o – toat lumea vorbea în şoapt , s nuă ă ă ă ă ă afle Clem. Suferea de migrene şi trebuia menajat . Puiuă disp ruse. Ea c uta s -şi procure luminal, dup zile şiă ă ă ă nop i de aşteptare… Clemansa trebuia menajat , s nuţ ă ă se nec jeasc … Totdeauna a fost menajat . Ce timpuri!ă ă ă ofteaz Elena. Treceam din bra ele Misei pe genunchii luiă ţ Mac şi amândoi m îndopau cu bomboane şi bani ca să ă tac. Şi acum, tot ea cu gura mare: «Codoaş ai fost deă mic , Lenu o… Da, da, ştii tu ce vreau s spun… Cine i-aă ţ ă adus-o pe Nicoleta lui Victor?» Ce-i pas Misei? Şi-a f cută ă mendrele. Odat povestea cum a apucat-o o furtun peă ă munte – „eram într-un grup de tineri” – cineva a întrebat: «Ce c utai acolo cu ei?» ă «Je couchais avec»17 – a r spuns.ă Consternare general . Abia dup câteva secunde aă ă izbucnit primul hohot de râs şi au urmat altele. Glumise sau nu? Atunci avea haz. Acum st în pat şi are p reri. Eă ă uşor s ai p reri când ai o pensie mare şi drepturi deă ă autor pentru traduceri, adnot ri, colabor ri… Când totulă ă î i vine de-a gata, la pat, e uşor s faci pe comunista şi sţ ă ă faci sat cu de-alde Barot . Câteodat îmi vine s -mi iauă ă ă lumea-n cap, s las totul balt , s fug în lume… Dar niciă ă ă luxul sta nu pot s mi-l permit. Am un copil… S -l v d laă ă ă ă casa lui, s -i g sesc o nevast , care s -i poarte de grij …ă ă ă ă ă

17 M culcam cu ei (fr.).ă

137

Page 138: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Eu am obosit… Oare copilul sta îşi d seama deă ă sacrificiile mele? Ştie cât m-am zb tut ca s -l primească ă ă în liceu? Cum s-o fi zvonit c suntem moşieri? A trebuit să ă dovedeasc , pledând zile în şir c moşia a fost în realitateă ă un proces pentru o moştenire la care ar fi avut dreptul str bunica lui Victor, apoi fiicele ei. Artemiza a renun at.ă ţ Clemansa a câştigat procesul în ultima zi a lui ’47… Ghinion! Dar nu-i nimic, vremurile se schimb … şi moşia,ă care nu a fost nici a bunicii, nici a Clemansei, nici a mea, va fi a lui Victor. Degeaba râde Misa cu poft şi-şi izbeşteă fruntea: «Asta moşie, feti o… uite moşia mea! Inteligen a,ţ ţ talentul, astea-s moşii! Pune-l pe Victor s -nve e. Nu-iă ţ b ga în cap g rg uni. Nae Mândru, bunic -tu a vândută ă ă ă lumân ri în Pia a de Flori, bomboane pentru coliv şi oă ţ ă aristocrat sc p tat l-a luat fiindc avea bani. Asta aă ă ă ă ă fost revolu ia burghez ; burghezia pornit de la opinci aţ ă ă vrut s aib blazoane. Cererea a fost aşa de mare, c auă ă ă început s se importe blazoanele din Fanar şi de laă Roma.» Când Misa se crede la bar , cine-o mai poateă opri? Dar ea, Elena, ştie una şi bun : c numele areă ă nevoie de bani şi banii de nume. Idealul ei pentru Victor: o fat cu zestre. Movil e un nume cunoscut de peă ă vremea lui Ştefan cel Mare. Dar numai averea mai poate s -i dea str lucire. Şi dac Victor se însoar cu o fată ă ă ă ă bogat … «Mai las fumurile şi sindrofiile», îi spune Misa.ă ă Ba nu le las şi… de ziua lui…»”

Elena îşi încearc iar rochia de bal a Clemansei în fa aă ţ oglinzii. Pentru Victor o s fie o surpriz . E obişnuit s-oă ă vad în negru, râde de ea: „despletit şi cernit ”. Pentruă ă ă el, nu-i o femeie, poate doar o femeie b trân . Dară ă doctori a purta iarna asta o c ciulit roşie! Poate c maiţ ă ă ă are aman i! Ea ştie s tr iasc , ştie de ce-a tr it. Eu amţ ă ă ă ă fost o proast … Aşa mi-a spus Bazil: „Verişoar , proastă ă ă ai fost… Dar nu-i prea târziu… Was nicht war, das kann noch werden…18 Ce curios c l-am întâlnit tocmai cândă

18 Ce n-a fost, poate s mai fie (germ.).ă

138

Page 139: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

voiam s -l invit. Cu un gest ştrengar, i-a ridicat b rbia.ă ă Ha, ha, ha, râde Elena şi, mişcându-se în fa a oglinzii, cuţ rochia prins cu amândou mâinile în talie, începe să ă ă fredoneze: Comme la fumée d’une cigarette… Şi gândurile ei se împr ştie ca fumul, sar ca nişte spiriduşiă de pe o sârm pe alta…ă

Dar angoasa îşi face loc: Unde e Victor? De câ i ani îşiţ pune întrebarea asta? Ce greu l-a crescut! An de an l-a împins… Profesorii spuneau: „E inteligent, dar capricios, distrat, r sf at”. De ce nu? Atâta copil am şi eu. Eă ăţ frumos, cultivat, inteligent, talentat. Recunoaşte şi Misa c e talentat. Şi totuşi, în ultima clas de liceu, cât p-aciă ă s -l elimine. Nu înv a, nu-i p sa de nimic. Scria poezii,ă ăţ ă citea. Ce disperat a fost când au chemat-o la şcoal ! Ceă ă inspirat a fost când a spus: „Îi e foame! E distrat, fiindc -ă ăi fl mând!” Se uitau profesorii unii la al ii. Elenei îi vine să ţ ă râd . Nu e ea nepoata Artemizei? Aşa-i venea Misei, cândă pleda, câte o idee, pe neaşteptate, o idee care d râmaă dintr-o suflare castelul din c r i de joc pe care-l ridicaseă ţ adversarul. De ce n-ar avea şi ea, Elena, idei sclipitoare? A fost o adev rat stupoare când a spus: „B iatul nuă ă ă înva , fiindc -i e foame… Pensia e mic . Am o mamţă ă ă ă b trân , o m tuş şi mai b trân infirm … Desigur c a iă ă ă ă ă ă ă ă ţ auzit de Artemiza Mândru.” Elena râde. De la o vreme i se-ntâmpl s-o apuce un râs, pe care nu şi-l poateă st pâni. O umfl râsul, ca pe vremea când era şcol ri .ă ă ă ţă Era un adev rat chin c n-avea voie s -şi dea drumul, să ă ă ă râd dup pofta inimii. Acum îşi d drumul. Şi dac e deă ă ă ă fa Clemansa, râde şi ea, f r s ştie de ce, ca s n-oţă ă ă ă ă contrazic . „Nu-i nimic. Mai bine s m cread nebun ,ă ă ă ă ă dar s -mi ştie de fric . Misa se uit câteodat la mineă ă ă ă ciudat. Vrea s ştie de ce râd. Dar eu am şi uitat. Da, nuă mai ştiu de ce râdeam. Da, pensia e mic . O m tuşă ă ă oloag , victima monarhiei…” Elena se învârte iar în fa aă ţ oglinzii şi se întreab : cum i-ar sta cu p rul vopsit? Roşuă ă ca flac ra, roşu ca rubinul. A povestit despre accidentulă

139

Page 140: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

de la 8 iunie, despre pr buşirea tribunei, despre mor i şiă ţ r ni i… Când e vorba de Victor e inspirat . Nu-şi pierdeă ţ ă şirul. „Copilul creşte, e prea înalt pentru vârsta lui, şi toat noaptea scrie. Poate c va fi un mare scriitor… Şi n-ă ăam cu ce s -l hr nesc. Are nevoie de o hran maiă ă ă substan ial … Da, da… nu se poate concentra, fiindc -i eţ ă ă foame…” „Şi dumneavoastr nu ave i nicio slujb ?” – aă ţ ă întrebat-o unul dintre profesori tocmai când ceilal i erauţ câştiga i de partea ei. „Nu uita i c am în grij douţ ţ ă ă ă b trâne şi un copil.” Îşi aminteşte cum a intrat în panic :ă ă s nu apar Clemansa cu p rul ca pana corbului, cu fa aă ă ă ţ ca laptele, cu turbanul din petale de catifea roz, legat cu o voalet vişinie, cu rochi a imprimat cu flori roz pe fondă ţ ă negru… Era vara, în ajun de examene. Putea s apar cuă ă tocuri înalte, gentu de argint! „Unde-o fi gentu a deţă ţ argint? N-am v zut-o în cuf r… Şi nici ă ă face-à-main-ul… Poate s -l fi luat tot eu şi s -l fi pus în sertar. Nu mai ină ă ţ minte de la mân pân’ la gur ! Nu g sesc trusaă ă ă chirurgical . „Şi Elena deschide alt sertar, dar îl închide laă loc şi d fuga la fereastr . Pe unde umbl copilul? Misa îşiă ă ă bate joc: «Ce copil? Împlineşte dou zeci şi unu de ani! Eă b rbat!» Nu, Victor nu o s fie niciodat un b rbat. Eă ă ă ă copilul meu, al meu… Dar de ce întârzie?”

Turlele bisericii Visarion îi amintesc botezul. Trebuia să afle toat lumea c so ul ei s-a întors acas , c a p r sit-ă ă ţ ă ă ă ăo pe doctori , c sunt ferici i, c au un copil, un b iat.ţă ă ţ ă ă Neap rat, b iat. Şi b iat a fost. Victorie! Ce nume frumos:ă ă ă Victor! Doctori a, de ciud , a disp rut. Artemiza îi d deaţ ă ă ă zor c a plecat la Congresul din Sco ia. Chiar acolo, înă ţ biseric , şi-a g sit s spuie c doctori a a plecat laă ă ă ă ţ Congresul din Sco ia… Sigur c m-a pufnit râsul! Oţ ă

ranc la Congresul din Sco ia! Da, a pufnit-o râsul şi nuţă ă ţ s-a mai putut opri. A avut o criz de râs. Nimic altceva…ă Şi acum îi vine s râd . Şi privirea ei şov ielnic trece deă ă ă ă la turlele bisericii Visarion la casa de alaiuri. Cine ar fi crezut c o s se l f ie aici doctori a? Ce neruşinare! Şi,ă ă ă ă ţ

140

Page 141: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

uitând ca de obicei c de dou zeci şi cinci de ani casa nuă ă mai e a lor, spune cu voce tare: „Tot a noastr o s fie.ă ă Acolo m-am n scut. Acolo se d deau seratele, ceaiurile…ă ă Acolo ap rea Clemansa, frumoas în rochiile ei decoltate.ă ă Toate le purta pe combinezon de tafta. Pe Misa parc oă v d în taior negru, cu bluza scrobit , cu papion… scap ră ă ă ă de verv . Mac era gelos. Mac era gelos şi pe Clemansa şiă poate şi pe mine. D dea pe gât pahar dup pahar. Maiă ă ales când lipsea Artemiza. Când o vedea, plesc ia deă pl cere. Da, când o vedea era bine dispus şi puteai s -iă ă ceri orice… „Ia spune, Lenu o, pe care-l vrei? Mi se pareţ c i-a c zut cu tronc v rul’ Bazil, cavaleristul! Nu? Dară ţ ă ă doctorul Movil ? Îi st bine uniforma de ofi er. Frumosă ă ţ b rbat! Parc -i un faraon… Hai s vedem ce-i de f cut?ă ă ă ă Vrea s ias din armat şi are nevoie de bani… Şo pe el!ă ă ă Ha, ha, ha…” Mac râdea zgomotos. Era cireşul înflorit, ca acum; în var , nunta cu alai la biserica Visarion. Înă toamn , cearta cea mare. Şi dispari ia lui Puiu.”ă ţ

Elena priveşte iar pe fereastr cerul înc rcat… Când s-ă ăau adunat norii? Unde e Victor? Mintea ei face iar drum înapoi. Se vede la Salvare… O sor îi şterge fruntea, oă mângâie… „Ave i r bdare, o s vin …” De unde ştia,ţ ă ă ă şerpoaica? Nu cred c s-au cunoscut când a venit Puiu laă spital. S-au cunoscut înainte? Ce curios! Abia acum îşi dă seama c Voica seam n cu doctori a. Nasul scurt, uşoră ă ă ţ acvilin, gâtul lung, inuta trufaş . Ce au femeile astea deţ ă ştiu s ie capul sus? Şi Elena se repede la oglind şi-şiă ţ ă potriveşte iar, peste rochia ei neagr , uzat , rochia roşieă ă a Clemansei. Nu o purtase Clem în seara logodnei ei? Mac, nervos, o îndemna pe Artemiza s bea. Artemiza,ă necru toare, i-a dat peste mân , şampania s-a v rsat.ţă ă ă Clemansa şi-a muiat degetele în şampanie: „O s -miă poarte noroc!” Elena se întreab iar dac mama ei ştiaă ă sau nu. Alt dat Mac, cu paharul la gur , cu privireaă ă ă t ioas , o insulta pe Artemiza. Se auzea cum îi scrâşnescă ă din ii. Artemiza nu clipea, Clemansa broda pe etaminţ ă

141

Page 142: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

transparent , ca un abur mov, doi porumbei albi într-ună col : „Un portvizit de ziua lui Mac.” „Unde o îi portvizitul?ţ Am s i-l dau lui Victor de ziua lui.” Pe Elena o pufneşteă râsul. Croitorul lui Mac g sise în buzunarul unui client oă agend cu adrese şi, între ele, adresa Artemizei şiă num rul ei de telefon… Misa rânjea ridicând oă sprâncean şi tr gea un fum din igaretul de sidef: „E şiă ă ţ clientul meu, nu numai al croitorului t u.” Iar Mac,ă hohotind: „Curat client”. „Câ i clien i ai, domnişoar ?ţ ţ ă Mul i? Pl tesc bine?”… Elena vede mâna ridicat a Misei,ţ ă ă mâna osoas , gata s loveasc , şi retr ieşte intensă ă ă ă încordarea de atunci. Inima i se f cuse cât un purice.ă Artemiza era gata s -l plesneasc pe Mac. Dar Clemansa,ă ă cu zâmbetul ei blajin, îi prinse mâna: „Las , s treac deă ă ă la tine, Misico! Lui Mac nu-i plac femeile emancipate, tu ştii c nu-i plac intelectualele… avocatele…”ă

Elena râde. Lui Mac nu-i pl ceau avocatele, dar îiă pl cea Avocata. De ce n-are şi ea curajul Misei? Tupeulă ei? Parc o vede ar tându-i lui Mac ziarul: „Vezi ce scrieă ă aici? Curtea cu Juri. Artemiza Mândru a pledat la Curtea cu Juri în procesul… Asta înseamn c … am clien i.” Macă ă ţ se învine ea, roşea, se îng lbenea şi mai d dea pe gâtţ ă ă câte un pahar. Despre atmosfera asta viciat , Puiuă spunea: „Le quai des brumes”19, şi într-o zi a început şi el s bea. Mac îl scuza: „Doctori a asta e ocn . Las , Lenu o,ă ţ ă ă ţ o s -i treac .” „F -i un copil.” O îmboldea şi Clemansa:ă ă ă „Da, da, f -i un copil!” Clemansa avea totdeaunaă dreptate. Avea idei pu ine dar bune. „Hai s plec m laţ ă ă Sinaia…” Şi aşa s-a întâmplat. Mac a câştigat la rulet …ă Puiu a fost chemat telefonic. I s-au dat banii f g dui i caă ă ţ s ias din armat … Victor s-a n scut nou luni maiă ă ă ă ă târziu.

În fa a ferestrei, Elena respir cu nesa aerul rece careţ ă ţ anun furtuna. Mâine e ziua lui Victor. Dac doctori a arţă ă ţ ieşi acum din casa de al turi, i-ar striga: „Mâine e ziua luiă

19 Cheiul în cea (fr.).ţă

142

Page 143: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Victor. Te invit…” „De ce nu? S vie s vad ce b iată ă ă ă am… inteligent… frumos… cultivat… talentat…” Elena trage aerul rece în piept. Copacii parc se umfl şi ei deă ă pl cere. „B iatul meu e poet…” Ar vrea s-o întrebe peă ă rivala ei: „Tu ce ai? O cas plin de copii, dar nu sunt aiă ă t i. Copii p r si i la maternitate, lua i de la Casaă ă ă ţ ţ copilului… Lua i de la orfelinat. Eu am unul, dar e alţ meu.” Degeaba o laud Misa: „E asistent universitar… e oă personalitate… e tân r , frumoas , timpul parc n-aă ă ă ă trecut peste ea. Când a auzit c nevasta amantului ei oă s aib un copil, i-a dat un picior undeva.” Da, aşa s-aă ă întâmplat. Dar Elena tocmai asta nu-i iart . I-a trimisă acas b rbatul umilit, o epav …ă ă ă

Poate c are dreptate Barot , poate c Dumnezeu nuă ă ă exist . Altfel cum s-ar putea s tr iasc aici, sub ochii ei,ă ă ă ă s înfloreasc acolo în casa p rinteasc , s uite lumea că ă ă ă ă ă e o neruşinat ? C a tr it f r sfial cu un om însurat…ă ă ă ă ă ă Doctori a, trimi ându-i b rbatul acas , i-a luat pân şiţ ţ ă ă ă dreptul de a se v ita, de a fi o victim … „O ur sc!”ă ă ă şoptesc buzele ei uscate, sub iri. O fat de la ar , cuţ ă ţ ă g uri la pingele, o slujnicu oacheş , slab ca Voicaă ţă ă ă Barot . Are acum maşin la scar , fotografia în ziare…ă ă ă Dar sup rarea îi trece şi-i vine s râd : „Scoal -te tu, să ă ă ă ă m aşez eu…” Şi iar aceleaşi idei, aceleaşi amintiri,ă traduse în fraze cu aceleaşi cuvinte, macin mintea eiă obosit , când deodat îşi vede b rbatul intrând în casaă ă ă de-al turi. „Puiu, şoptesc buzele ei. Nu, nu! Nu, suntă nebun … e Victor!” şi scoate un r cnet de fiară ă ă înjunghiat :ă

— Victor!

143

Page 144: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul VIII

Înc rcat cu toat ura pe careă ă o supsese odat cuă laptele mamei, uitat dar stârnit acum de Nicoleta,ă ă Victor a intrat la doctori a Ursu.ţ

— Sunt Victor Movil , a început f r alt introducere.ă ă ă ă— Ştiu, a r spuns liniştit .ă ăÎl v zuse de multe ori venind spre cas sau plecând.ă ă

Avea exact mersul tat lui lui. Îl sim eai dezordonat,ă ţ distrat, dup cum se oprea din mers c utând parc s -şiă ă ă ă aminteasc ce zi este, cât e ceasul, cine-l aşteapt .ă ă

Victor o vedea pentru întâia dat de aproape peă Ursoaica, rivala, „Ocna”, inamicul num rul unu al familiei,ă sperietoarea de ciori. Dar inuta femeii, dreapt în fa aţ ă ţ lui, mândr şi demn , neaşteptat de frumoas şi încă ă ă ă tân r , ochii stilizatori, îl descump neau şi, ca s nu-şiă ă ă ă tr deze intimidarea, repet agresiv:ă ă

— Sunt fiul doctorului Movil .ă— Am citit câteva poezii semnate de dumneata într-o

revist …ă— V-au pl cut?ă— Nu sunt critic literar.Ce zâmbet fermec tor are şi ce voce profund !ă ă— Totuşi, v pute i da seama dac cineva are talentă ţ ă

sau nu.— Sunt prea multe cazuri când se confund talentul cuă

dexteritatea. Se scriu poezii şi de dragul unor potriviri de cuvinte. Un fel de ala-bala-portocala… Dar poate c nuă m pricep… Sunt medic chirurg.ă

Voica spunea cu aceeaşi mândrie, cu aceeaşi palpitare a n rilor: Sunt student .ă ă

— Ştiu c mânui i bine bisturiul. ă ţ— Totdeauna cu folos.— Restul, literatur ? – întreab Victor cu un zâmbetă ă

144

Page 145: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

trist, ironic.Sem na halucinant cu tat l lui.ă ăPentru ea, şi azi ca şi atunci, tot ce nu era concret, tot

ce nu se putea trata, t ia, extirpa cu bisturiul, tot ce nuă se putea coase cu catgut, tot ce nu se putea pip i, palpa,ă tot ce nu se putea folosi practic, tot ce nu se putea construi sau d râma, cu mâinile sau cu maşinile dirijateă de oameni, însemna treab de oameni f r treab , adică ă ă ă ă literatur . S fr mân i o pâine cu mâinile tale, să ă ă ţ ă construieşti un pod sau o cas , asta în elegea… Chiar şiă ţ zborul imagina iei, când trebuie s duc la o descoperireţ ă ă ştiin ific , practic , le în elegea… Literatura însemnaţ ă ă ţ pentru ea o clip de odihn , ca şi igara din care tr geaă ă ţ ă cu nesa , dup opera ie, ca patinajul sau tenisul, pe careţ ă ţ le mai practica şi acum, dup anotimp, diminea aă ţ devreme, înainte de a începe munca la spital.

— Restul, literatur … râse doctori a ar tându-şi din ii,ă ţ ă ţ albi, s n toşi. Romanele, piesele de teatru, filmele deă ă dragoste m distreaz ; uneori se numesc drame, alteoriă ă tragedii, dar în via a de toate zilele, toate se termin într-ţ ăun pat. Noroc c patul aduce pe lume copii şi eu îi ador.ă Mai ales în clipa când scot primul ip t. Îmi place s -iţ ă ă primesc pe peronul vie ii. Mormolocul, când îl iau în bra e,ţ ţ e c ldu ca o pâine când iese din cuptor. E s n tos,ă ţ ă ă voinicu . Eu îl salt în bra e, el miorl ie, şi popula ia seţ ţ ă ţ înmul eşte.ţ

Victor îşi aminti de Nicoleta şi arunc o privire peă fereastr . Îl aştepta.ă

— Nu-i chiar aşa de simplu. Tinere ea nu e uşoar . Nuţ ă sunte i de aceeaşi p rere?ţ ă

— A mea a fost grea. Pân la dou zeci de ani nu mi-amă ă îng duit nicio pl cere, nicio vacan . Trebuia s muncesc,ă ă ţă ă s r zbesc. Alergam în cursa vie ii ca o gloab nehr nit ,ă ă ţ ă ă ă ne es lat , încovoiat de greut i, al turi de cai de curseţ ă ă ă ăţ ă bine hr ni i, îngriji i dup tipic, cu înc rc turaă ţ ţ ă ă ă reglementar , uşoar . Cursa era nedreapt şi grea.ă ă ă

145

Page 146: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Condi iile inegale. E uşor s spui: şi alt dat ieşeau laţ ă ă ă iveal cei înzestra i, dovada doctori a Ursu… Dar cine i-aă ţ ţ num rat pe cei c zu i în drum? Cine ne calculeaz uzura,ă ă ţ ă oboseala cu care am ajuns la potou, noi, gloabele care am alergat în curs ?! Nu-mi îng duiam pe atunci nici oă ă clip de odihn , nici o s rutare, nici un somn care s mă ă ă ă ă sature, niciun pahar de vin… Nimic din ce-mi cerea timp şi bani. Dou drumuri pe jos, zilnic, de la Facultatea deă medicin la Vatra Luminoas , unde eram intern . Uneoriă ă ă m culegea în drum un b trân birjar care se retr gea cuă ă ă tr sura lui. „Nu i-e fric , feti o, cu mortul sub ioar ?” mă ţ ă ţ ţ ă ă întreba. Mortul era craniul pe care-l luam cu mine, ca să mai studiez la c min. Când nu aveam g rzi de noapte,ă ă f ceam g rzi particulare, tot noaptea. Ziua o luam de laă ă început. În ultimul an, am lucrat la Salvare. Accidente, sinucideri. Femei, mai ales. Una din ele se numea Elena Movil … Cerea mereu s -şi vad b rbatul şi eu mă ă ă ă ă întrebam cum arat un b rbat care-şi duce femeia laă ă sinucidere. Convingerea c -i un monstru creştea peă m sur ce timpul trecea şi el refuza s vie. A treia noapteă ă ă a ap rut. Camera era luminat numai de pâlpâireaă ă verzuie a unei candele.

Doctori a revede scena. Totul se deap n în fa a ei, caţ ă ă ţ într-un film pe care-l revezi dup ani de zile. O clip s-auă ă privit f r niciun cuvânt. S-au pomenit într-un câmpă ă magnetic. Dar toate astea in de trecut. Ce rost are s -iţ ă fac dest inuiri lui Victor, ce ar putea în elege? De multeă ă ţ ori a încercat şi ea s -şi disece starea sufleteasc deă ă atunci. Parc ar fi dat pe gât, dintr-o data, o sticl deă ă Cotnari vechi. Era ame it , nu ştia ce s spun . El parcţ ă ă ă ă nu ştia pentru ce venise. Mişcau buzele f r s audă ă ă ă nimic. Se încruntau şi unul şi altul, deschideau ochii mari şi iar îi micşorau, ca nişte copii care vroiau s priceapă ă ceva ce se întâmpl , de obicei, celor mari. Numai în visă timpul are aceste m suri n zdr vane, numai în basme seă ă ă îns ileaz , cât ai clipi, un destin. Medici amândoi,ă ă

146

Page 147: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

chirurgi, nu credeau nici în vise, nici în stele. Dimpotriv ,ă g seau, amuzându-se, explica ii pentru orice miracol. Eaă ţ spunea: „M aşteptam la o mutr de asasin. Poate deă ă aceea mi s-a p rut c ai ochi blânzi, un zâmbet bun, trist,ă ă deşi cam ironic.” Iar el: „M aşteptam s dau de fa aă ă ţ uscat , rea a Elenei, de nasul ei ascu it, de umerii eiă ţ osoşi, şi iat o fat plinu , cu talie sub ire, cu forme deă ă ţă ţ amfor , o fa de copil, un p r numai inele întunecate,ă ţă ă m t soase, zbârlite… Ce frumoas eşti!” a şoptit. Iar ea,ă ă ă parc pentru întâia dat vedea un b rbat…ă ă ă

Dar toate astea s-au întâmplat cu dou zeci şi cinci deă ani în urm . Ce vroia Victor acum? Ce avea în servietaă aceea umflat , pe care o l sase pe marginea mesei? Ceă ă vroia s ştie? Ce minciuni i s-au spus?ă

— De ce a i fost atât de dur , de neiert toare, când a iţ ă ă ţ aflat c mama va avea un copil? De ce l-a i dat pe uşă ţ ă afar ? E adev rat? Tata a c utat, prin toate mijloacele să ă ă ă se întoarc , s v împ ca i… V telefona zilnic, vă ă ă ă ţ ă ă aştepta ore întregi în fa a spitalului, la toate col urile deţ ţ strad . V trimitea bilete, scrisori, vroia s v vorbeasc .ă ă ă ă ă De ce nu l-a i primit?ţ

— Ce-ar fi putut s -mi spuie? O poveste cu barza careă aduce copiii? Meseria mea m împiedic s cred c barzaă ă ă ă aduce copiii. El mi-ar fi spus: „Sunt nenorocit”. Eu aveam s -i r spund: „Eşti însurat, vei avea un copil…” Copilul eă ă acum în fa a mea. Ca s -l pot privi în fa mi-am sacrificatţ ă ţă dragostea.

— Numai pentru asta?— Şi fiindc nu suportam minciuna. Şi fiindc nu voiam,ă ă

nu puteam s -l împart. Credeam c e numai al meu, că ă ă de so ia lui îl leag numai un act de stare civil , oţ ă ă conven ie social şi mila. Dar f cea dragoste cu ea…ţ ă ă

Şi, ca s -şi st pâneasc înc furia vie dup atâ ia ani, îlă ă ă ă ă ţ întreb pe Victor, de parc în clipa asta ar fi intrat pe uş :ă ă ă

— Aş putea s ştiu cu ce î i pot fi de folos?ă ţVictor îşi arunc iar privirea pe fereastr . Nicoleta îlă ă

147

Page 148: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

aştepta.— Trusa chirurgical a tat lui meu… murmur cu voceaă ă ă

nesigur , sco ând din serviet o cutie neagr , plat şiă ţ ă ă ă parc nou-nou .ă ţă

Doctori a încearc s -şi st pâneasc surpriza. B iatulţ ă ă ă ă ă are nevoie de bani şi eu, ca o n road , îmi pun întreb ri,ă ă ă îi fac confiden e.ţ

— M rturisesc c aş avea nevoie de un bisturiu bun,ă ă spuse în clipa când Victor deschise cutia, şi, luând cu itaşul în mân , se oglindi în el, cu pl cerea unui copilţ ă ă care cap t o juc rie pe care o dorea de mult.ă ă ă

— Azi a i aruncat trei în timpul unei opera ii.ţ ţVictor observ surpriza doctori ei. O sprâncean seă ţ ă

ridic pe fruntea prea mobil în contrast cu rigiditateaă ă umerilor, a gâtului întins.

— Vom avea şi noi, în curând, c ut doctori a s -şiă ă ţ ă st pâneasc surpriza.ă ă

— Dar pân atunci?ă— Pân atunci, probabil c dumneata ai nevoie de baniă ă

– i-a r spuns cu o ironie în privire şi o siguran care-lă ţă umileau.

Dar hot rât s ias cu capul sus din întâmplarea asta,ă ă ă Victor îi întinse cutia:

— Vroiam s v-o d ruiesc.ă ă— M feresc de Danai, chiar când aduc daruri – surâseă

doctori a, cu toat siguran a pe care şi-o rec p tase.ţ ă ţ ă ă— E o amintire de la tat l meu. Credeam c v-ar faceă ă

pl cere.ă— Am dep nat şi aşa prea multe amintiri – i-a replicat,ă

cu o promptitudine care nu mai l sa nicio portiă ţă deschis . Pentru poe i, amintirile sunt o surs deă ţ ă inspira ie, şi dac i-am fost de folos, cu atâta mai bine.ţ ă ţ Numai c , mi se pare, c în afar de talent şi inspira ie,ă ă ă ţ mai trebuie şi munc …ă

— Munc şi iar munc ! Nu mai auzim altceva şi nu maiă ă vorbim despre altceva. Şi, amintindu-şi cuvintele pe care

148

Page 149: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Barot i le spusese cu ironie, le repet cu cinism: Se voră ă g si totdeauna destui proşti care s munceasc pentruă ă ă câ iva poe i cu talent sau poate cu geniu…ţ ţ

Doctori a roşi de ciud , gata s -l dea afar . Dar,ţ ă ă ă aruncând o privire pe fereastr , o recunoscu pe fata careă o c utase la spital de diminea . Acum îl aştepta peă ţă Victor şi în elegea de ce. Încântat c a g sit fraza cuţ ă ă ă care s încheie discu ia, zâmbi cu indulgen :ă ţ ţă

— Ei, hai, te-a aşteptat destul biata fat !ă— Da, s-a întâmplat… începu Victor.— Se tot întâmpl între b ie i şi fete, mai alesă ă ţ

prim vara…ăÎn clipa aceea Victor sim i c o ur şte pe ea, peţ ă ă

Nicoleta, pe Voica, pe toate femeile din lume. Şi cine spune c n-a sim it niciodat nevoia s ucid , minte!ă ţ ă ă ă

149

Page 150: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul IX

Clemansa ardea de curiozitate. „Ce-o fi f cut Victor laă doctori a Ursu? … Doar aşa, ca s -i fac maic -si înţ ă ă ă necaz? Biata Elena, de-o s pt mân tot umbl , car şiă ă ă ă ă aduce, cump r -vinde, ca s -l serbeze de ziua lui. N-areă ă ă inim copilul sta! Numai de n-ar avea s rmana Elena ună ă ă şoc…” Pân n-a venit Victor acas n-a îndr znit să ă ă ă coboare s-o vad . A aşteptat mai întâi s vin Victoră ă ă acas .ă

— E caz de puşc rie… o nec jeşte Artemiza. ă ăClemansa tresare.— Ce-i caz de puşc rie, Miso?… Doar e fata noastr .ă ă— Dar ilustratele sunt ale vecinilor. S le ieiă

coresponden a, înseamn s le faci şicane…ţ ă ă— Tocmai asta e, c nu le g sesc…ă ă— De aia te tot foieşti, femeia lui Dumnezeu? Vezi că

le-a luat Elena.— A fost aici? Când? Eu unde eram?— În pod. Ca s vezi cuf rul dac e în siguran , dacă ă ă ţă ă

lac tul e bine închis, dac s -l mai fereci o dat .ă ă ă ă— L-am acoperit cu un preş.— L-ai camuflat.— Vai, Miso, toate le ştii, eu credeam c dormi…ă— Am s am timp destul s dorm pe lumea cealalt .ă ă ă

Mult a fost, pu in a r mas…ţ ă— Ce tot spui, Miso? Ştii, chiar voiam s te-ntreb: ie nuă ţ

i-e fric de moarte?ţ ă— Dac nu mi-a fost fric de via …ă ă ţă— Cum o fi pe lumea cealalt , Miso? Tu te-ai gândit?ă— Sigur. Am prostul obicei s m gândesc.ă ă— Şi cum o fi?— Aşa cum a fost pân nu m-am n scut… ă ăClemansa r mâne o clip n uc de simplitatea acestuiă ă ă ă

150

Page 151: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

r spuns, apoi suspin :ă ă— Toate le ştii, Miso!Atât de mult s-a obişnuit s gândeasc Artemiza înă ă

locul ei, încât se întreab cu grij : „Ce-am s m fac cândă ă ă ă n-are s mai fie?…” C ci, „f r s-o doboare inteligen a”,ă ă ă ă ţ cum spune Artemiza, Clemansa îşi d seama cât îi e deă necesar aceast minte care rumeg şi interpretează ă ă ă pentru ea toate întâmpl rile zilei. Cu instinctul ei deă animal, în elege c mintea asta, care fr mânt şiţ ă ă ă t lm ceşte pentru ea toate întâmpl rile zilei, minteaă ă ă Artemizei, atât timp cât scap r aici, d vie ii ei un sens.ă ă ă ţ Altminteri, ar muri de plictiseal . Şi totuşi, asta n-oă împiedic s -şi doreasc , în ascuns, o eliberare… Toateă ă ă planurile ei de viitor încep din clipa „Când Misa n-o s maiă fie…”

— Tu ce crezi, Miso, de ce s-o fi dus Victor la doctori aţ Ursu?

— Las asta, mai bine du-te şi vezi ce face Elena cuă ilustratele. Hai, pune-le în cutia cu scrisori, ce mai aştep i?ţ

Artemiza era ner bd toare s ştie ce se întâmpl josă ă ă ă între Elena şi Victor. Ilustratele erau un pretext.

— i-am spus, Clem: e caz de puşc rie…Ţ ă— Fugi, soro!— Eu nu pot s fug c n-am picioare. Repede-te tu. Hai,ă ă

nu mai sta!Clemansa d du fuga, dar se întoarse din prag.ă— Miso, crezi c fata lui Barot …ă ă— Las-o tu pe fata lui Barot . Ştii bine despre cine-iă

vorba.— Mi se pare c Nicoleta…ă— i se pare? Nu mi-ai spus tu c Nicoleta doarmeŢ ă

aici… c ai dat odat peste ei… c o r sturna pe cuf rulă ă ă ă ă t u? Şi acum umbli cu „mi se pare?”ă

Clemansa înghite în sec.— Cine te-ar auzi, Miso…

151

Page 152: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— N-ar crede c sunt fecioar , nu-i aşa? Dar tu ceă ă crezi? Sunt fecioar sau nu?ă

— Dac nu te-ai m ritat…ă ă— Ei şi, asta-nseamn c nu m-am „r sturnat”? Şiă ă ă

Artemiza râde cu poft , uitându-şi o clip boala. Dară ă privirea stupid a Clemansei, ochii aceia goi, care clipescă întruna, îi readuc senza ia de grea , care nu-i d pace deţ ţă ă câteva zile. Ei, las , nu te mai fr mânta, Clemişor, o s - iă ă ă ţ strici tenul, şi nu leşina, c n-are cine s -mi aducă ă ă „ultimele ştiri” …

Când Clemansa trecu pe la uşa Elenei, o izbi mai întâi t cerea din untru. Sigur, Misa o s-o ia repede: „Prostulă ă satului, femeia lui Dumnezeu, de ce n-ai intrat s vezi ce-iă acolo?”

Deodat , auzi vocea lui Victor:ă— Nu te mai gargarisi cu eroismul tatei. N-a fost un

erou. A fost un biet om nenorocit. Abia acum îmi dau seama. Şi s m sl beşti cu familia! De la o vreme nu audă ă ă decât familia şi familia… Care familie? „Delega ia” sauţ „Bébé Cadum”, care g seşte c e spiritual s intre înă ă ă c mar şi s sting tot ce g seşte? „Prin esa” cuă ă ă ă ă ţ semidoc ia ei agresiv sau al ii care alt dat nu neţ ă ţ ă ă d deau bun ziua?ă ă

Clemansa, b gând de seam c uşa nu-i închis , doară ă ă ă cr pat , o mai împinge pu in. Elena st tea în picioare înă ă ţ ă mijlocul od ii, cu crucea mare de argint pe piept, cuă br rile toate de argint. Vorba Misei: „De la o vreme,ăţă prea se împodobeşte. Parc nu-i a bun …” Nasul Eleneiă ă parc se albise, se lungise, se sub iase. „Cum seam nă ţ ă ă cu tat-su!” se mir Clemansa. Şi, pentru prima dat după ă ă aproape cincizeci de ani, îi revine clar în minte figura primului ei so , levantin sprâncenat, cu ochii mari, coda i,ţ ţ cu nasul lung, sub ire, ascu it. Pe Victor nu-l vede nic ieri.ţ ţ ă Clemansa îşi mai vâr o dat nasul pe uş . Victor, cuă ă ă spatele spre ea, sta pe scaunul pianului. Elena striga:

152

Page 153: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Mie s -mi r spunzi ce-ai c utat acolo?ă ă ă„Are dreptate, se gândeşte Clemansa, ce-a c utat laă

Ursoaica?” Dac ar afla, ar l sa totul balt şi ar da fugaă ă ă s -i spun Misei.ă ă

— Nu-mi place s m pândeşti, s m spionezi… Peă ă ă ă tata l-ai pândit, l-ai spionat toat via a, nu- i ajunge?ă ţ ţ

— Tu ştii cât r u mi-a f cut neruşinata? A tr it cu tat lă ă ă ă t u în v zul lumii…ă ă

— S -i fie de bine… Tata nu te iubea, asta ar fi fost de-ăajuns ca s fii nefericit . Pe cine iubea, ce importană ă ţă are?

— Nu are importan cu cine m -nşela? …ţă ă— Dac n-ai fi amenin at cu sinuciderea, dac i-ai fiă ţ ă

redat libertatea, s-ar fi însurat cu femeia pe care o iubea. Dar ai preferat s te înşele.ă

— N-ai suflet! – strig Elena ieşit din min i.ă ă ţ— De la tine am înv at c sufletul te încurc înăţ ă ă

vremurile astea. Şi, r sucindu-se cu scaunul, f cu câtevaă ă acorduri. Apoi, cu fa a din nou spre Elena: — Fiiţ mul umit c am venit acas … Ştii c am fost re inut laţ ă ă ă ă ţ Mili ie? … Am sc pat ca prin urechile acului…ţ ă

Dar Elena are o idee fix :ă— Ce-ai c utat al turi?ă ă„Ciudat, nu-i pas , nu-i pas de ce am fost re inută ă ţ

acolo, ce mi s-a întâmplat.”— Bine, s st m de vorb , ca între gangsteri…ă ă ă— Las limbajul Misei. Tu ştii c , dac nu-mi puneamă ă ă

toat voin a, toat via a în joc, ai fi ajuns şofer de taxi, ă ţ ă ţ ca v rul nostru Bazil? A cui a fost ideea s pleci pe şantier?ă ă

— A ta. Dar, dup dou s pt mâni, mi-ai trimis oă ă ă ă telegram c ai murit, s viu urgent înapoi… Pentru caă ă ă acum s te lauzi cu eroismul meu pe şantier. Aşa cum nuă mai conteneşti cu eroismul tatei…

— Şi ce vrei s spui? N-a fost un erou, tat l t u?ă ă ă— A plecat pe front fiindc se în buşea în casa asta. Ună ă

om cu aripi frânte… Ca mine… Am s -mi iau câmpii şiă

153

Page 154: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

eu… M sufoc…ă— Şi fiindc te sufoci aici te duci acolo? Şi, întinzândă

din nou mâna spre fereastr , teatral: Ce-ai c utat la ea?ă ăClemansa împinge uşa câte pu in, s vad mai bine…ţ ă ă

Altminteri – vorba Misei – teatru la microfon.Camera p rea dintr-o dat goal . Parc era o scenă ă ă ă ă

luminat numai într-un unghi al ei. Nu erau aprinse decâtă lumân rile pianului, cu becuri electrice. „De ce o fi stândă Elena cu lumina asta chioar ? Nu seam n cu mine… seă ă ă bucura Clemansa, eu la lumin nu fac economie…”ă Sim ea de fiecare dat o pl cere stranie când vedea cţ ă ă ă fata ei nu-i seam n deloc. Parc voia s se conving că ă ă ă ă ă nu e a ei. C e prea tân r , ca s aib o fat … Clemansaă ă ă ă ă ă nu vrea nici în gând s pomeneasc vârsta Elenei.ă ă

— Am vrut s -i vând trusa, se auzi vocea lui Victor,ă venind din cel lalt col al od ii.ă ţ ă

— Cum ai îndr znit? – url Elena.ă ă— Trusa? E tot ce mi-a r mas de la tat l t u.ă ă ăClemansa aude „tr sura” şi se-ntreab : „Când a avută ă

Puiu tr sur ?”ă ă— Femeia asta care mi-a luat b rbatul!ăErau acum iar amândoi fa -n fa .ţă ţă— Poate te vrea şi pe tine?! Ce po i s ştii? … râdeaţ ă

Elena for at.ţClemansa îşi aminti c aşa râdea şi Mac, atunci cândă

era furios pe Misa. „Cu femeile astea emancipate, po i sţ ă te aştep i la orice”, spunea Mac.ţ

— Po i s fii liniştit . Nu i-am pl cut deloc. Dar ea… Eaţ ă ă ă mi-a pl cut. Şi-l în eleg pe tata. E o femeie adev rat …ă ţ ă ă

„Parc îl împinge necuratu’…” gândi Clemansa. „Ceă Dumnezeu! N-are minte copilu’ sta?!”ă

— Ce înseamn „o femeie adev rat ”? Ce au ele,ă ă ă femeile adev rate şi noi nu avem… Avem şi noi, z u că ă ă avem şi noi…

— Mam , nu fi vulgar .ă ă— Vulgar ? Eu?!ă

154

Page 155: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Clemansa o vedea în plin lumin . Ochii Elenei erauă ă imenşi, n rile dilatate. Dreapt , înalt , cu crucea mare deă ă ă argint lucind pe piept, cu mâinile atârnând sub greutatea br rilor, cu privirea int spre uş . Clemansa d du unăţă ţ ă ă ă pas înapoi.

— Vulgar ! – repeta Elena înaintând spre Victor, gataă parc s -l strâng de gât. Atunci cum e chivu a de jos?ă ă ă ţ Cum e? Dac eu sunt vulgar , cum sunt fetele luiă ă Barot ?ă

— Mam , nu- i dau voie…ă ţ— Nu-mi dai voie? Cine eşti tu s -mi dai sau s nu-miă ă

dai voie? Ui i tot ce-am f cut pentru tine?ţ ă— Ştiu, dar nu mai pot! Plec şi nu mai vreau s faciă

nimic pentru mine…— Victor, se înmuie deodat vocea Elenei, mâine e ziuaă

ta… Puişor… Îl cunoştea, era în stare s dispar , s nuă ă ă vin acas , s-o fac de râs. —ă ă ă Am pentru tine o surpriz .ă Nu mai eu ştiu cât am alergat! Rudele noastre nu mai au telefon. M-am dus pe la fiecare s -i invit. O s vie şiă ă unchiul nostru. Charles-Rodolphe, prin ul…ţ

— Escrocul? – întreb Victor, nep s tor. ă ă ăClemansa înghi i în sec. Escrocul era unchiul Lic .ţ ă— Escroc? Charles-Rodolphe? – se sim i ofensat Elena.ţ ă

Era unul dintre cei mai boga i oameni din ar !ţ ţ ă— Când furi, e uşor…— Cine te-a „prelucrat”? Doctori a sau fetele luiţ

Barot ? Asta o fi alian a dintre rani şi muncitori? Asta-iă ţ ţă înv at la şcoala lor?ăţ

— În orice caz la şcoala voastr am înv at c Tacheă ăţ ă Mândru, str bunicul, l-a luat de barbişon şi i-a strigată „Escrocule!”

— Confunzi – f cu Elena jignit . —ă ă Pe unchiul Lic l-aă f cut escroc. Lic „tr sur ” i se spunea, c nu se d deaă ă ă ă ă ă jos din tr sur . Pentru tine m-am judecat cu unchiul Lic .ă ă ă Ultimul ban l-am cheltuit pentru tine.

— De ce? Ca s -mi atârni o tinichea de coad , în ală ă doisprezecelea ceas?

155

Page 156: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Ce tinichea? Era moştenirea la care aveau dreptul mama şi Misa.

„Mama”, şopteşte Clemansa… Şi parc nu-i vine s -şiă ă cread urechilor. „Mama.” Niciodat Elena nu-i spuseseă ă mam .ă

— Într-o zi, tot a noastr o s fie! – b tea Elena dină ă ă picior cu toat convingerea.ă

Victor izbucni în râs:— Paşte, murgule, iarb verde!ăRâsul Artemizei, întocmai. Sem na atât de mult, încâtă

Clemansa privi sus, în capul sc rilor, s vad dac nuă ă ă ă cumva era acolo n zdr vana.ă ă

Victor vru s deschid fereastra, dar Elena se împotrivi.ă ă Ploaia b tea în geam. B tea atât de tare, încât Clemanseiă ă i se f cu fric şi frig. Ar vrea s plece, dar mai întâiă ă ă trebuie s afle de ce-a fost Victor la doctori .ă ţă

— S vedem cine râde la urm , b iete! Dac nuă ă ă ă perseverezi, dac nu ai în via un el…ă ţă ţ

Dar Victor o întrerupe:— Ai pus degetul pe ran . N-am niciun el. E mai r uă ţ ă

decât s n-ai busol în largul m rii.ă ă ăClemansa nu pricepea nimic, dar era în vocea lui Victor

o dezam gire, o triste e atât de cumplit , încât o prinseă ţ ă îngrijorarea. Tocmai acum, de ziua lui… S nu seă îmboln veasc …ă ă

— Tu m-ai înv at c un el, oricare ar fi, te încurc .ăţ ă ţ ă Deviza ta era: v zând şi f când… Ei da, poate c e bineă ă ă s asişti ca un spectator la toate câte se întâmpl . Poateă ă c e bine, dar e foarte trist. Vezi furtuna asta? Noi st mă ă cu geamul închis şi aştept m s treac , ploaia o privim peă ă ă fereastr , aştept m s treac , mâine o s fie soare,ă ă ă ă ă frumos, dar noi n-o s st m în arşi a lui. O s aştept m să ă ţ ă ă ă treac arşi a, s treac vara, s treac toamna, s treacă ţ ă ă ă ă ă ă iarna… s treac anotimp dup anotimp, ca s seă ă ă ă schimbe vremea şi vremurile. Aşa m-ai înv at, s închidăţ ă ochii şi s aştept. S m joc de-a baba oarba, în loc să ă ă ă

156

Page 157: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

tr iesc.ăClemansa nu în elegea nimic din toate astea. „Pareţ

tare nec jit, bietul copil, parc -i bolnav…”ă ăElena, dimpotriv , era acum bine dispus . Se-nvârteaă ă

prin odaie, aproape c dansa.ă— Victor, de ziua ta, o s avem şampanie. Şi zece sticleă

de Cotnari vechi… vechi… O s vezi ce vin grozav!ă Armanda se topeşte dup tine… Cât despre Nicoleta… Ceă s mai vorbim!ă

— S n-aud de ea!ă„Aşa-i trebuie – se bucur Clemansa. –ă Ce-a c utat cuă

el în pod, pe cuf rul meu?! De când i-am v zut, îl visez peă ă Barot …” Grozav ar coborî acum s asculte la uşa lui… să ă ă se uite pe gaura cheii, s -l vad . Dar nu se clinteşte.ă ă

Elena e din ce în ce mai vesel .ă— Bine c nu i-a luat trusa! ă ţVorbea precipitat.— i-am g sit discurile pe care le doreai: DariusŢ ă

Milhaud, Germaine Tailleferre, Francis Poulenc…Era în glasul ei o vibra ie pe care Clemansa n-oţ

recunoştea.— Armanda o s recite. Recit foarte frumos! Tu singură ă

ai observat c e ca un pastel. Fiecare din m tuşile ei areă ă câte o vie. Î i dai seama, Victor…ţ

Elena e lâng el, gata s -i mângâie p rul, dar el oă ă ă împinge brutal.

— Las -m ! Mi-e sil … Mi-e sil de toat lumea asta,ă ă ă ă ă pe care o înn deşti aici…ă

— De ce i-e sil ? Fiindc tragi a s r cie, tragi la veciniiţ ă ă ă ă de jos!… i-e gândul tot la chivu a ta! Ei, afl c seŢ ţ ă ă m rit , i-a luat-o înainte. Chivu a se m rit … Spoiă ă ţ ţ ă ă tingiri… Voica Barot se m rit ! Trebuie s fie ofi erulă ă ă ă ţ care venea pe-aici, când s-au mutat! Vreun fost lingurar!

Şi Elena, ap sând pe clape cu un singur deget,ă fredoneaz : ă Comme la fumée d’une cigarette20…

20 Ca fumul unei ig ri (fr.).ţ ă

157

Page 158: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Nu-i adev rat! – ip Victor scos din min i.ă ţ ă ţ— Ba-i adev rat!ăŞi, cu un aer triumf tor, Elena lu de pe comod câtevaă ă ă

ilustrate şi i le vârî lui Victor sub nas.Clemansei i se opri r suflarea. Ilustratele! Cum de-auă

ajuns aici? Cum s mai pun mâna pe ele?ă ăElena râdea for at.ţ— Tudor nu-i logodnicul? Nu i-ai stricat tu c ru a? Poateă ţ

c i-ai stricat şi mireasa…ă— Nu- i permit! – se înfurie Victor.ţ— N-am obiceiul s - i cer voie, mucosule! Uite, aici…ă ţ

Toate sunt pentru Voica Barot …ăŞi, cu suprem satisfac ie, îi întinse ilustratele.ă ţ— Ce caut aici? Cum îndr zneşti s citeşti oă ă ă

coresponden care nu- i apar ine? M dezguşti! – strigţă ţ ţ ă ă Victor.

Şi, fiindc Elena continua s -i vâre sub nas ilustratele,ă ă Victor îi d du una peste mân şi ieşi, trântind uşa.ă ă

— Au! – se auzi ip tul ascu it al Clemansei, pe careţ ă ţ Victor, f r s vrea, o îmbrânci.ă ă ă

— Victor! se auzi strig tul disperat al Elenei.ăDar Victor s ri treptele câte dou , c zu în gol, se loviă ă ă

de cineva în holul întunecos, şi, înjurând, ieşi în strad .ă

158

Page 159: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Capitolul X

Abia dup ce trecu de biserica Visarion şi ajunse înă bulevardul proasp t sp lat de ploaie, Victor se întreb deă ă ă cine s-a împiedicat a doua oar şi dac putea s fieă ă ă Clemansa în dou exemplare, s -i stea de dou ori înă ă ă cale, sus, în fa a uşii şi jos, lâng ultima treapt . Dar dacţ ă ă ă nu te împiedici de Clemansa în casa asta, de cine s te-ămpiedici? Cine pândeşte pe sc ri, la uşi? S fi ajuns laă ă aceast dexteritate încât s asculte în acelaşi timp şi laă ă etaj şi la parter? S se fi dat de-a dura pe scar şi s fiă ă ă ajuns jos înaintea lui? Nu-i nimic. E tineric bunicu a. Seă ţ scoal , îşi scutur rochi a, îşi aranjeaz zulufii la tâmple,ă ă ţ ă şi, în pantofiorii cu tocuri înalte, d fuga sus s raportezeă ă superiorului. Dar dac jos era Barot ? Dac l-a îmbrâncit?ă ă ă O s spun cu drept cuvânt c sunt nişte s lbatici veciniiă ă ă ă de sus, burjuii… Poate c nici pentru Voica n-am fostă altceva decât b iatul vecinilor de sus – un burghez. Voicaă se m rit ? Foarte bine. Toat lumea va fi mul umit .ă ă ă ţ ă Dac eu m-aş însura cu Voica s-ar sinucide în acelaşi timpă tat l ei şi mama mea. Nu, Barot nu e omul care s seă ă ă sinucid . Oamenii ca el nu abandoneaz terenul. Când i-ă ăam propus Voic i s fugim în lume, a crezut c glumesc.ă ă ă „Totuşi, Capule iiţ şi Montaguii nu vor admite nici în ruptul capului ca tu s fii a mea…” Dac aş întâlni-o acum, i-aşă ă râde-n nas. „Tu nu eşti Jeanne Hébuterne. Tu n-ai s moriă niciodat din dragoste. Nu eşti Julieta. E drept c , laă ă început, nici Julieta n-a vrut s moar . A simulat. Tu niciă ă s simulezi nu ştii. Tu eşti Voica, Voica Barot …” Îmiă ă place cum ridici n sucul când te prezin i «Voica Barot ».ă ţ ă Julieta era mai modest . Ştiu ce ai s r spunzi, î i cunoscă ă ă ţ repertoriul: «Ea nu trebuia s -şi apere demnitatea. F ceaă ă parte din clasa privilegiat …» Da, î i cunosc r spunsurile,ă ţ ă îmi place încrederea ta în tine. Orgoliul, demnitatea ta.

159

Page 160: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Voica, ce mult nevoie aş avea în seara asta de tine! i-ă Ţaş povesti întâmplarea din cafenea şi tu m-ai în elege: Oţ fat care habar n-am cine e, de unde s-o iau, a pl tită ă pentru mine. N-am avut dreptate s fiu furios pe osp tar?ă ă Furios eram din cauza ta… Sigur, nu trebuia s -l insult,ă nici s ridic mâna! Dac ne-am putea st pâni! Dac ai fiă ă ă ă aici, s - i spun ce am pe suflet! Dar nu am pe nimeni.ă ţ Numai bolta cereasc deasupra mea, conştiin a din mineă ţ ! Ce bine ştiu oamenii geniali s spun lucrurile cele maiă ă simple… Dar pentru asta au trebuit mai întâi s fieă geniali. Ca s spui: ă Mehr Licht21, trebuie s fii Goethe…ă adic s scrii ă ă Faust… Ce-o fi cu şedin a la care am fostţ chemat? Dac e pentru mine? Dac s-a aflat? Nu, n-aă ă avut când s se afle… Paşii se apropiau din ce în ce.ă Alt dat , nu le-ar fi dat importan . Dar acum îl scoteauă ă ţă din s rite. De ce dracu nu mai apare o cârcium ? Cine-o fiă ă individul care m urm reşte? Ce vrea? Paşi de b rbat,ă ă ă asta e sigur. Am s m întorc şi am s -i spun: „Imbecilule,ă ă ă ce vrei de la mine? Nu m intereseaz b rba ii… Niciă ă ă ţ femeile nu m mai intereseaz . Sunt mort…” Ce-ar fi să ă ă fac stânga-mprejur şi s -l plesnesc? El o s r mân uluit,ă ă ă ă eu am s -i spun: „un act gratuit…”ă

Întorcând capul, Victor v zu un tân r înalt, camă ă deşelat, pu in adus din spate. Ce vrea?ţ

— Ce vrei? l-a întrebat, cerându-i parc socoteală ă pentru tot ce i se întâmplase în ziua aceea.

— Nimic. Avem acelaşi drum.— Eu m duc s m spânzur. ă ă ăHoria zâmbi.— i-ai încheiat toate socotelile, nu mai ai nimic deŢ

f cut, nicio int ?ă ţ ă— Suntem mul i f r int . Proşti, dar mul i. „Unde l-amţ ă ă ţ ă ţ

mai v zut pe lunganul sta?”ă ă— Proşti, da. Mul i, z u nu cred – spuse Horia.ţ ă— Fiindc mint şi se bat cu pumnii-n piept, demagogii…ă

21 Mai mult lumin (germ.).ă ă

160

Page 161: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Apoi, neaşteptat, bruscând lucrurile: Hai s bem un şpri .ă ţ Caut o cârcium …ă

Abia acum, la lumina felinarelor din Pia a Victoriei,ţ Horia îl vedea bine. Un b iat frumos, sprâncenat, care nuă putea s nu- i atrag privirea. Nasul drept, buzele camă ţ ă groase, cu m iestrie arcuite, ochii negri, înfunda i subă ţ pome i de copil.ţ

— Nu semeni a borfaş.— Borfaş? – se mir Victor.ă— Ce c utai acolo, pe-ntuneric, pe scar ? Cum mi-aiă ă

c zut în spate? Şi, dac ai v zut c ai trântit un om, de ceă ă ă ă nu i-ai cerut scuze? De ce n-ai stat s vezi ce i s-aţ ă întâmplat? De ce ai fugit?

— Aş putea mai curând s te-ntreb eu ce c utai acolo?ă ă Dar ştii c mi-ai dat o idee? Borfaş… Iat o solu ie…ă ă ţ Tocmai m -ntrebam cum s -mi câştig existen a…ă ă ţ

— Şi alt solu ie n-ai g sit?ă ţ ă— Nu.— Nu cumva eşti Victor Movil ? ă— Vreau s r mân incognito…ă ă— S - i fie de bine.ă ţCând Victor ridic bra ul s smulg o crengu , Horiaă ţ ă ă ţă

primi un duş de ap în obraz.ă— La urma urmei unde mergi?— S m spânzur, i-am spus!ă ă ţStelele se înmul eau de parc o mân nev zutţ ă ă ă ă

aprindea pe cer câte o candel .ă— Credeam c glumeşti, dar, dac vorbeşti serios, nuă ă

avem acelaşi drum.— Bei?Horia nu pricepe.— Te-am întrebat dac bei… ă— Ce s beau?ă— Ceai de tei… de cozi de cireşe, de siminichie… –

Apoi, tare ca unui surd: Ce- i place? Vinul, uica,ţ ţ basamacul… Ce preferi?

161

Page 162: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Eu? – f cu Horia preocupat de altceva.ă— Nu, Popescu… – şi, cu o duritate neaşteptat : Ai fostă

atât de fericit în via c n-ai avut nevoie s bei?ţă ă ă— Am b ut o singur dat , când a-mplinit bunicaă ă ă

şaptezeci de ani. Când am luat primul meu salariu de inginer. I-am cump rat un batic cu flori roşii, am g tit-o,ă ă am luat-o de bra şi: „Hai, domnişoar , în oraş s -iţ ă ă tragem un chef…” Ne-am întors ca nişte cheflii. Vorbeam tare, râdeam tare. Lumea se uita la noi şi nu ştia ce să cread . Bunica m ar ta ca pe-o minune: „Nepotul meu aă ă ă ieşit inginer… Da, da, inginer adev rat…” N-am avută mam …ă

— Dac ai şti ce c tuşe î i pune. Eşti cu prieteniiă ă ţ undeva, şi i-ar face pl cere s mai r mâi cu ei, dar ştii cţ ă ă ă ă te aşteapt în col ul str zii sau la fereastr , îi ard ochii înă ţ ă ă cap de grij ; zici c nu- i pas , dar nu mai ai astâmp r,ă ă ţ ă ă r bdare, chef… Dac într-o noapte nu vii acas ,ă ă ă înnebuneşte de-a binelea…

— Mie mi se pare o adev rat fericire s aib cinevaă ă ă ă grij de tine, s te aştepte… Şi, în gândul lui. „Poate că ă ă Geta m aşteapt . Ce-ar fi s m întorc… De ce nu m-aă ă ă ă l sat s -i spun ce s-a-ntâmplat, în continuare? Ceilal i mi-ă ă ţau întors spatele… Au plecat. Tat l t u s-a întors, m-aă ă ajutat s v d unde-i greşeala… Înseamn c nu s-aă ă ă ă sup rat…”ă

— Fericire! – scrâşneşte Victor. — Habar n-ai! Dac teă îndr gosteşti, î i spioneaz paşii, î i pândeşte mişc rile.ă ţ ă ţ ă Vrei s te însori, nu-i place fata. În schimb, î i aduce înă ţ cas tot felul de lighioane, ca s te însoare după ă ă socotelile ei.

Horia se gândeşte la mama Geniei, la Barot . E normală s vrei s asiguri fericirea copilului t u. Numai c fiecareă ă ă ă are alt no iune despre fericire! Cum o fi acel Matei, peă ţ care Barot îl regret atât de mult? De ce-ar merita-o elă ă pe Geta, mai mult decât mine? Cum a iubit-o? Se poate iubi în mai multe feluri?

162

Page 163: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Victor se opri în fa a unei cârciumi.ţHoria ar vrea s plece, dar îi e sete. Şi apoi, obosită

peste m sur , sau poate tocmai de aceea, îşi d deaă ă ă seama c nu va putea dormi. Dar, de îndat ce a intrat l-aă ă izbit nepl cut fumul de ig ri, de cârna i pr ji i, deă ţ ă ţ ă ţ butoaie goale, de pivni , de mucegai.ţă

Victor ochi o mas .ă— Ce vin î i place?ţ— Totul e s aib sifon.ă ă— Am în eles: un şpri rece şi nişte mititei… Şi acum,ţ ţ

spune-mi, inginerule, ce f ceai acolo, pe-ntuneric… Oă aşteptai pe Geta? Sau plecai de la ea… Eu sunt vecinul de sus; Victor… pramatia de Victor. Tot ce se spune despre mine e adev rat, Da… Am fost, sunt, şi am s fiuă ă totdeauna îndr gostit de Voica. Şi, ca s -i fac mamei înă ă ciud , aş fi în stare s m însor, cu ea.ă ă ă

— Numai pentru asta?— Şi ca s n-o ia altul. Câinele gr dinarului. Îşi p zeşteă ă ă

osul. Uite şi prietenul meu Costic . To i osp tarii suntă ţ ă prietenii mei, afar de unul cu care m-am certat azi. Ună cap p trat cu care am ajuns la Mili ie. Şi, c tre osp tar: Oă ţ ă ă baterie, Costic . Vinul casei, şase mititei, sifon rece!ă

— Azi am avut o zi grea – continu Victor – mi-am ieşită din min i, când am auzit c Voica se m rit cu Tudor,ţ ă ă ă locotenentul invizibil… Voica pretinde c e pentru ea caă un frate. Dar se m rit cu el. De ce-or fi vrând toateă ă fetele s se m rite? Suprema dovad de dragoste pe careă ă ă po i s i-o dai unei fete e s-o ceri de nevast .ţ ă ă

Horia zâmbeşte. „Abia aştept s-o in în bra e, s fie aţ ţ ă mea. Nevasta mea… A mea toat noaptea… S descifreză ă aceast amar şi dulce enigm care e femeia mea…”ă ă ă

— O cunoşti pe Voica? Are o fa prelung , smead ,ţă ă ă buze roşii, groase, ochii îndep rta i, lungi, uneori g lbuiă ţ ă ca mierea, alteori verzi ca frunza crud , gene castanii,ă dese ca nişte periu e. Numai marea e atât deţ schimb toare ca ochii ei… Ochii lui Barot . Dar ai lui suntă ă

163

Page 164: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

înguşti ca o linie, ca un ascu iş de lam . Ai ei, mari,ţ ă nes ioşi, curioşi s ştie, s afle, s surprind tot ce seăţ ă ă ă ă mişc pe p mânt, pe sub p mânt, în aer, în ap . Geta eă ă ă ă mai frumoas . Voica e mai mult decât frumoas . Numaiă ă natura are for a asta de a varia culorile, lumina,ţ densitatea aerului, vibra ia, dintr-o clip într-alta. Dar ceţ ă are mai atr g tor e gura… Din ii prea mari, dară ă ţ str lucirea lor î i ia ochii. Când se sup r , se cutremură ţ ă ă ă mun ii. Ca o adev rata artist , îşi permite s fie ea îns şiţ ă ă ă ă în orice împrejurare. Chiar şi capriciile, âfnele ei sunt deţ mare actri …ţă

Toate astea îl interesau pe Horia, dar nu-i pl cea caă despre sora Getei s -i vorbeasc un necunoscut, ună ă chefliu. Ce-ar spune Geta dac l-ar vedea aici?ă

— Şi de ce s-a terminat? Sau de ce v-a i certat? –ţ întreab Horia.ă

— Po i s ştii vreodat de ce-a început şi de ce s-aţ ă ă terminat? Poate fiindc ea e fata lui Barot , îndr cit ,ă ă ă ă mândr , comunist din n scare, şi eu, b iatul mameiă ă ă ă mele. O burghez cu fumuri şi preten ii de aristocrat .ă ţ ă Voica pretinde c sunt superficial, fiindc mi-a venit totulă ă de-a gata.

— Şi nu-i aşa?— Dac te gândeşti la bunurile de larg consum…ă— Şi chiar la cele spirituale.— Da, am avut acas o bibliotec medical , unaă ă ă

juridic şi una literar . Voica nu-mi iart biblioteca asta.ă ă ă Are un fel de ostilitate, o mândrie strident a originei ei:ă „Tata a f cut numai patru clase primare”. Ei şi? Pentruă asta merit o decora ie? Sau eu, pentru c am moştenit oă ţ ă bibliotec , trebuie s devin miner? Voica e convins că ă ă ă numai aşa aş putea s rup cu lumea mea…ă

— La urma urmei, eu tot nu ştiu care e lumea ta! A dumitale…

— În seara asta ne putem tutui. Uite c a venit b utura.ă ă Mâine, dac nu vrei, nu m cunoşti.ă ă

164

Page 165: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Victor turn vin în pahare şi, dup prima sorbitură ă ă:— În seara asta, dac nu ne-ntâlneam…ă— Î i alegeai alt cârcium … ţ ă ă— Crezi c nu mai sunt tineri care se sinucid?ă— În orice caz, nu când sosesc mititeii. Victor d du pe gât paharul şi începu cu totul firesc:ă

Via a m-a somat,ţCa un pai am ascultat de porunca ei: hai! Şi f când la fel cu întregul norod ăAm vrut s aleg, între pur, între glod.ă

Versurile astea le-am scris când aveam doisprezece ani.

În fa a adev rului am stat ca un bou ţ ăPrivind cum se clatin sfânta mea cas , ă ăŞi vrând s caut mugurul nou, ăPrea mult m aplecai pe teras .ă ă

Horia fu cucerit de farmecul vocii, grav şi cald , altaă ă decât cea r stit de mai-nainte.ă ă

— Şi acum ce scrii?— Poezii decadente. Nu te speria, aşa sunt considerate

acum. Peste zece ani vor trece poate drept prea cumin i.ţ— Şi pân atunci?ă— Traduc sonetele lui Shakespeare.

Risipitoare frumuse e, de ce s - i cheltuieştiţ ă ţAl frumuse ii tale har, p strându-l numai pentru tine.ţ ăNatura nu d niciun dar, îl împrumut doar,ă ăŞi ca s spun drept, celor risipitori…ă

Î i place?ţ

Ca filomela-n pragul verii cânt ă

165

Page 166: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Şi îşi opreşte cântul, când vin zilele fierbin i. ţNu fiindc vara-i mai pu in frumoas -acum, ă ţ ăDecât atunci când imnurile-i triste f ceau s tacă ă ă

noaptea,Dar muzica-i s lbatic încearc fiecare ramur , ă ă ă ăŞi fructele, crescute mari, îşi pierd deliciul rar.

Horia se gândea: Geta are dreptate când spune despre Victor: brânz bun în burduf de câine. Dar e talentat! Ceă ă ciudat contrasta vocea lui cu înf işarea de copilăţ bosumflat. O gropi i se adâncea în obraz, de îndat ceţă ă schi a un surâs. Sigur c a fost dintr-acei copii pe lângţ ă ă care nu po i s treci f r s te opreşti s -i mângâi, s -iţ ă ă ă ă ă ă întrebi: Cum te cheam ? Câ i ani ai?ă ţ

— Trebuie s existe un motiv care a declanşat furtuna.ă Cine-i de vin ?ă

— Aş putea s spun: Nicoleta.ă— Exist şi o Nicoleta?ă— Floare carnivor … ă— Nu-n eleg.ţ— Femeia blând şi dulce, care-şi încol ceşte bra eleă ă ţ

moi dup gâtul masculului, îl topeşte şi-l diger . Nicoletaă ă m consum trupeşte, Voica sufleteşte… Şi, dând pe gâtă ă un pahar cu vin: — Dac nu m -n elegi, sau eşti ipocrit,ă ă ţ sau eşti de origin s n toas …ă ă ă ă

— De unde ştii de ce origine sunt?— Se vede de la o poşt .ă— Asta m onoreaz .ă ă— Da. Ave i un fel de snobism ţ à rebours. Alt dată ă

p rea interesant s treci drept om din lumea mare. Acumă ă e la fel de interesant s pari din lumea mult .ă ă

— Poate, cine vrea neap rat „s par ” una sau alta.ă ă ă Dar un om trebuie „s fie” nu „s par ” … L sând la oă ă ă ă parte str bunicii, bunicii, m tuşile, tu ce eşti, Victor, şi,ă ă mai ales, ce vrei s fii?ă

— „Din furtuna vie ii nu m-am ales decât cu câteva ideiţ

166

Page 167: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

şi nici cu un sentiment”, spune Peciorin. M tuşa mea,ă Artemiza, i-a dovedit Voic i negru pe alb c sunt ună ă mincinos. Poate c sunt modest. Mi se pare c n-aş fi înă ă stare s exprim, tot atât de bine cu al ii, ceea ce simt…ă ţ Ce vin am c mi-a luat-o înainte Lermontov, bun oar …ă ă ă ă

— Ai b ut destul, Victor. Eu zic s te lepezi de toateă ă tinichelele pe care sfânta ta clas i le-a legat de coad .ă ţ ă Pleac de-acas . Şterge-o!ă ă

— Uşor de spus. Ai v zut multe case cu bilete deă închiriat lipite de geam? Se pare c existau înainte, dară eu, de când m-am n scut…ă

— Eu ştiu ce înseamn s n-ai un acoperiş, un pat.ă ă Când am venit în Bucureşti… Ce mare mi s-a p rută oraşul! Palatul Telefoanelor parc amenin a s -mi cad -nă ţ ă ă cap. Forfota lumii, vacarmul. Parc erau într-un film, careă vrea cu tot dinadinsul s te striveasc … Am coborât spreă ă Cişmigiu. De la o tarab , am cump rat un kilogram deă ă struguri. Se pornise o ploaie grozav . Lacrimile îmiă curgeau pe obraz amestecate cu pic turile de ploaie. Ună copil a venit şi s-a ad postit lâng mine, vârându-se subă ă punga de struguri pe care o ineam la piept. Sim eamţ ţ copilul lipit de coaps şi-mi p rea bine c pot s -i fiu deă ă ă ă folos…

— Trebuie s -n eleg c n-ai s m laşi nici pe mine înă ţ ă ă ă drum? Erou pozitiv, ce mai-ncolo-ncoa. Pariez c eşti fiuă de ceferist!

— Ai câştigat pariul. Numai c eu nu l-am cunoscut peă tata. Împlinisem abia un an când a avut un accident de locomotiv . Trebuia s i se taie piciorul şi n-a acceptat. Aă ă preferat s moar .ă ă

— Erou negativ.— Era îndr gostit de mama şi n-ar fi vrut s -l iubească ă ă

din mil . Iar ea îl iubea aşa de mult încât, dup un an, s-aă ă stins. M-a crescut bunica. La unsprezece ani am venit singur în Bucureşti, s caut un prieten al tatei de careă ştiam numai c e înalt, frumos, brunet, are musta mareă ţă

167

Page 168: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

neagr , îl cheam Vasile şi, dac am s -l g sesc, are să ă ă ă ă ă m ajute.ă

— Şi l-ai g sit?ă— Da, dar pân atunci, am vândut pe strad limonad ,ă ă ă

semin e, baloane colorate, ziare. Am fost ucenic la oţ brut rie. Copilul brutarului se trezea în toiul nop ii, şi euă ţ trebuia s m joc cu el, pân i se f cea somn şi adormea.ă ă ă ă Tu spui: o iubesc pe Voica, dar eu nu-n eleg cum oţ iubeşti!?

— Uneori aş vrea s fim singuri pe o stânc , înconjura iă ă ţ de ap , s ne uit m unul în ochii altuia şi apa s crească ă ă ă ă în jurul nostru şi noi s nu vedem, s nu ştim, s nu neă ă ă sinchisim de nimic…

— S muri i împreun … Ei bine, eu, cu fata pe care-oă ţ ă iubesc, vreau s tr iesc împreun . S fie a mea, femeiaă ă ă ă mea, în elegi, Victor? S -mi împart cu ea patul, masa,ţ ă casa, grijile, bucuriile, necazurile.

Horia îl vede pe Barot cu mâinile pe umerii Getei. „Ce-ăi, fata mea? Tu crezi c via a o s fie o prim var lung ,ă ţ ă ă ă ă şi fericirea ca o halvi de care întinzi şi tot întinzi? Dar,ţă zilele cenuşii, înfrângerile, lipsa de bani, nedrept ile,ăţ ploaia, vântul, furtuna, înz pezirile, înghe ul nu înseamnă ţ ă via şi, adeseori, fericire? Fericirea seam n mai curândţă ă ă cu acele ochiuri de ap care se ivesc când începeă dezghe ul, cu ceea ce sim i când vezi primii muguri peţ ţ crengile goale, când natura se scutur de iarn .”ă ă

— Totuşi, Eminescu n-a iubit-o pe Veronica Micle, aşa cum spui tu: „Hai s împ r im patul, pâinea, via a…”ă ă ţ ţ

— Atunci îndr znesc s spun c n-a iubit-o. A fost oă ă ă be ie, un vis, o evadare, sau cine ştie ce atrac ie, care areţ ţ nevoie de un ambalaj poetic. Dar eu în eleg c , atunciţ ă când iubeşti, femeia s intre cu totul în circuitul t uă ă psihic, fizic, intelectual, nevoia de a o sim i al turi s fieţ ă ă ca nevoia de aer, s sim i c , pentru ca s-o ui i, ar trebuiă ţ ă ţ s mori.ă

— Crezi c exist un singur fel de a iubi, o singură ă ă

168

Page 169: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

iubire? Geta e singura fat pe care ai iubit-o?ă— Recunosc c , oricât de tân r ai fi, por i cu tine ună ă ţ

trecut care pe cel lalt îl nelinişteşte, îl chinuie. Î i vine să ţ ă ştergi ochii iubitei, cum ai şterge o t bli ca s nu r mâieă ţă ă ă nicio urm din ceea ce era scris înainte. Şi, fiindc asta nuă ă se poate, cau i s-o pedepseşti, îi ar i şi tu t bli a pe careţ ăţ ă ţ s-au înscris bucuriile şi necazurile tale. Ei, Victor, ce te ui iţ aşa la mine? Credeai c poe ii au monopolulă ţ complica iilor sufleteşti? Noi, inginerii, numai compasul şiţ rigla? Am v zut cum ne simplific scriitorii, cum neă ă compromit în romanele lor. Nu au nici curiozitate, nici fantezie, nici aripi. Dar s fii poet înseamn s zbori undeă ă ă al ii nu pot s ajung .ţ ă ă

— Dac zbori, î i frângi aripile.ă ţ— Vlaicu şi al ii cum au riscat? Dar pentru asta î iţ ţ

trebuie pasiune şi sinceritate. Trebuie s ştii s lup iă ă ţ pentru ce crezi şi pentru ce te doare, s nu fii flecar şiă fanfaron, s te gargariseşti cu vorbe umflate caă sinucidere, moarte, s bei şi s spui anecdote şi s teă ă ă crezi un erou din vremea lui Lermontov. Poeziile voastre sunt, de la o vreme, pline de inova ii tehnice, deţ eprubete, de strunguri. Dar ce şti i voi despre poeziaţ laboratorului, despre pasiunea c ut rii, despre fiorulă ă g sirii? Ca s smulgi necunoscutului secretul, s creeziă ă ă ceva nou, e nevoie de o gesta ie ca pentru naşterea unuiţ copil, ca pentru apari ia unei flori care n-a existat pân laţ ă tine.

— Trebuie s recunosc c eşti mai inteligent decât al iă ă ţ ingineri şi cu un vocabular ceva mai variat. Dar tot despre laborator şi despre experien e ai vrea s scriu, nu-i aşa?ţ ă Ei bine, eu vreau s scriu despre dragoste, despre stele,ă despre o bucat de zah r care se topeşte într-o ceaşc deă ă ă ceai… Ai v zut vreodat cum cade o bucat de zah r dină ă ă ă mâna unei fete pe care o iubeşti, cum se topeşte în ceaşca de ceai? Şi c tre osp tar: — Mai adu o sticl deă ă ă vin…

169

Page 170: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul XI

În odaia lui Barot , Elena, sprijinit de uş , repeta cuă ă ă tremolo în voce:

— Copilul meu… b iatu’! A disp rut… A lipsit toată ă ă noaptea…

În picioare, Barot r spunde liniştit: ă ă— S-a f cut şi el b iat mare…ă ă— Dumneata nu po i s -n elegi – se smiorc ie Elena.ţ ă ţ ă— Dumneata nu eşti mam …ă— Asta aşa-i… surâde Barot .ă— Nu sunt mam . Dar, ca tat , în eleg c un copil careă ă ţ ă

se ascunde de mama lui, trebuie s aib motive serioase.ă ăElenei îi sclipesc ochii de indignare.— Motive? L-am crescut cu sacrificii, pe care dumneata

nu le po i b nui. I-am dat o creştere – şi, c utându-şiţ ă ă cuvântul – impecabil …ă

— Da, am v zut. Ştie s s rute mâna, nu-şi vâră ă ă ă degetele în nas, ciripeşte fran uzeşte şi înjur româneşte.ţ ă Dar nu ştie c s punul cu care se spal nu creşte în pom.ă ă ă Pâinea nu pic din copac, ca mana din ă Biblie. Cineva munceşte, ca el s le aib . Un b iat care nu ştie s -şiă ă ă ă coas singur un nasture sau s -i fac mamei un ceai cândă ă ă vine acas obosit , dup p rerea mea, nu e bine crescut.ă ă ă ă

— L-am ocrotit…— L-a i r sf at. Nu v sup ra i, doamn , dar, dupţ ă ăţ ă ă ţ ă ă

mine, e neinteresant un b iat care caut fericirea înă ă clondirul cu vin.

— Via a noastr a fost grea, foarte grea.ţ ă— Şi a noastr , uşoar ?ă ă— Nu e la fel. Nu vi se pun be e în roate.ţ— Cine-i pune be e-n roate lui Victor? Cine-l ine legatţ ţ

de o corabie care se scufund ?ă— Eu? Eu îl in legat? Nu l-am trimis pe şantier, laţ

170

Page 171: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Bicaz? Nu-l trimit la şedin e?ţ— Ziua îl trimite i la şedin e, s se bat cu pumnul înţ ţ ă ă

piept, seara îi înn di i aici tot felul de petrec re i. „Du-teă ţ ă ţ pe şantier, b iatul meu. Eşti deştept, bun de gur , cânt -ă ă ăle în strun . Dac ai talent, m car s - i foloseasc . Scrieă ă ă ă ţ ă cum le place «lor», dar s nu pui suflet. Demagogia e laă mod . Fii demagog.”ă

— N-am venit s primesc o lec ie.ă ţ— Tocmai voiam s v întreb de ce a i venit…ă ă ţ— B iatul meu… Nu ştiu unde s-a dus. N-a venit toată ă

noaptea… N-a dormit acas …ă— E prima oar ?ă— Da… Nu… Chiar aşa, toat noaptea, nu. Nu s-a maiă

întâmplat.— O s v obişnui i. E b rbat. ă ă ţ ăDar Elena parc nu aude:ă— Sunt disperat ! L-am aşteptat toat noaptea.ă ă

Dumneata ştii ce-nseamn o noapte întreag ? Laă ă fereastr , la poart , pe strad , pe str zi… De diminea îlă ă ă ă ţă caut peste tot… Nu mai ştiu unde s m duc. L-am c utată ă ă şi al turi. Da… L-am c utat şi acolo… Dar ea nu eraă ă acas . Mi s-a spus c e la spital… Acolo mi s-a spus:ă ă „Opereaz ”! Am aşteptat. Telefonul suna mereu. Amă urm rit nu ştiu câte conversa ii… cazuri… Ea n-a venit.ă ţ Cred c n-a vrut. Şi timpul trecea. N-am mai avută r bdare. Am plecat. Am venit aici.ă

— Crede i c l-am ascuns în garderob?ţ ă— Poate şti i ceva… Poate v-a spus… E ziua lui. Am oţ

mul ime de invita i… M-am dus la fiecare acas . N-auţ ţ ă telefon… Nu mai au nici telefon. Nu mai au nimic, nimic…

— Când caut , mai g sesc ei o bijuterie de familie, ună ă covor persan – zâmbi Barot , dar îl izbi o anumit lucire înă ă ochii Elenei, o ciudat grimas a gurii, pe fa a aceea caă ă ţ de carton.

— M-am gândit c poate a avut nevoie de bani. Poateă v-a cerut… Poate v-a adus trusa… Trusa chirurgical aă

171

Page 172: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

so ului meu… Vroia s-o vând .ţ ă— Eu lucrez la o fabric de instrumente chirurgicale. Ceă

s fac cu o trus ?ă ă— Avea nevoie de bani… Poate c vroia s plece.ă ă— Unde s plece? Prea o duce bine aici… Are treiă

d dace. Unde mai g seşte aşa pleaşc ?ă ă ă— Nu m are decât pe mine, şi am obosit. Vreau s -lă ă

însor. Eu nu mai pot s am grija lui. Nu mai pot… Aş vreaă s -i g sesc o fat … o fat bun .ă ă ă ă ă

— Care s -i g teasc , s -i spele rufele, s -i lustruiască ă ă ă ă ă pantofii, s -i lege şireturile, s -i moaie posmagii…ă ă

— S -i poarte de grij când eu n-am s mai fiu.ă ă ă— Alt mam , alt d dac . Doamn , nu crede i c ar fiă ă ă ă ă ă ţ ă

timpul s -l în rca i? S -l l sa i s ia via a în piept?ă ţă ţ ă ă ţ ă ţ— El e poet. Are talent… Pentru copilul ei, o mam e înă

stare de orice…— Sunt mame şi mame.— Asta da… Sunt mame şi mame. Eu mi-am sacrificat

via a. Am f cut sacrificii, pe care dumneata nu po i s eţ ă ţ ă b nuieşti. Am mâncat pâine goal pentru ca el s aib …ă ă ă ă

— Cozonac…— S aib de toate…ă ă— Ce a i f cut pentru sufletul lui? ţ ăElena îl priveşte perplex . „Cine îndr zneşte s mă ă ă ă

judece pe mine?”— Mi-am c lcat pe inim şi l-am c utat al turi… Laă ă ă ă

doctori a… Femeia asta a tr it cu so ul meu… Eu amţ ă ţ închis ochii, ca s nu-l despart pe Victor de tat l lui. Şiă ă acum m-am umilit şi m-am dus la ea… acolo. Nu ştiu dacă dumneata în elegi. Mi-a luat b rbatul… Acum vrea s -miţ ă ă ia copilul…

Barot o priveşte atent. Elena a izbucnit într-un hohotă de plâns. Un plâns nervos, nest pânit. Barot n-aă ă suportat niciodat lacrimile femeilor.ă

— Sta i jos, linişti i-v ! V aduc un pahar cu ap .ţ ţ ă ă ăŞi, în timp ce Elena soarbe apa ca un copil însetat,

172

Page 173: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Barot se gândeşte ce s -i spuie ca s-o linişteasc .ă ă ă— Ei, cum de am uitat! L-am întâlnit pe prietenul lui…— Costache? – întreab Elena între sughi uri.ă ţ— Da… Costache. Au chefuit toat noaptea… de ziuaă

lui Victor.— De ziua lui Victor… – şopteşte Elena îmblânzit ,ă

c p tând culoare în obraz.ă ă— Mai mul i prieteni – spune Barot – nu ştiu la care dinţ ă

ei a dormit. Dup -mas au o şedin , pe urm ă ă ţă ă vin to iţ aici, s mai ciocneasc un pahar.ă ă

— O s vie?ă— Sigur! Victor m-a invitat şi pe mine.Elena începe s râd . Acum e convins c Victor o să ă ă ă ă

vie. Numai el era în stare s -l invite pe Barot ca s -i facă ă ă ă ei în necaz! Şi Elena, care fusese toat noaptea, toată ă ziua, chinuit de team şi de griji, se sim i deodat atâtă ă ţ ă de liniştit , încât, într-un elan de generozitate, îl pofti şiă ea:

— S veni i! Avem zece sticle de Cotnari. Avemă ţ şampanie… Avem de toate…

Era încredin at c de petrecerea pe care o preg tiseţ ă ă ă atât de minu ios, depindea tot viitorul ei şi al lui Victor.ţ

173

Page 174: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul XII

Artemiza, proptit în perne, întindea pe coperta deă piele cafenie, pe care scria cu litere aurite Albumul avoca ilor din România, ţ c r ile de joc pentru o pasien .ă ţ ţă Asta i se întâmpla numai când voia s -şi domolească ă nervii.

— Miso! – strig Clemansa alarmat , f r a-şi lua ochiiă ă ă ă de pe fereastr . Diminea a avea foi plisate, aşa, cu nişteă ţ carouri… Acum, parc aduce cu Elena… Z u daca nuă ă aduce cu Elena…

— Te-ai ramolit, feti o?!ţEra prea aprig duşm nia Elenei, prea veche ura eiă ă

împotriva doctori ei, ca s -şi poat imagina cineva oţ ă ă situa ie ca asta.ţ

— Ce-ar fi, Clem, s intri în câmpul muncii ca detectiv?ă in minte c citeai cu nesa Ţ ă ţ Frumoasa Alexandrina sau

otr vitoarea din Giurgiu.ăClemansa, pentru care era liter de evanghelie tot ceă

spunea Artemiza, încerc s se linişteasc .ă ă ă— Mi-aduc aminte. Era cu o femeie care a vrut s -şiă

omoare b rbatul… Ce carte! – suspin Clemansa, cuă ă nostalgie pentru acele vremuri. Şi totuşi, îndoiala r mânea. Sem na cu Elena… Ce s caute Elena acolo?…ă ă ă S-o fi dus s -i cear socoteal …ă ă ă

— Avea un copil, nu-i aşa. Clem?… Şi un amant…— Da, a vrut s -i dea so ului o linguri de dulcea înă ţ ţă ţă

care a pus otrava. Dar, când s ia so u’ dulcea a, copilulă ţ ţ s-a repezit şi a luat linguri a…ţ

— Şi ea l-a l sat?ă— Te pui cu dracii de copii?… Dac nu-l l sa, prindeaă ă

de veste so u’ c -i otr vit dulcea a…ţ ă ă ă ţ— Logic. Şi ce-a f cut? ă— I-a dat alt dulcea .ă ţă

174

Page 175: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Ce simplu! Şi totul s-a terminat cu bine, nu-i aşa? Şi, c utând s vad dac soru-sa e viclean sau proast : —ă ă ă ă ă ă Dar, la urma urmei, cu ce-o sup ra bietul om?ă

— P i, nu i-am spus? Alexandrina avea un amant.ă ţ— Şi a sacrificat copilul?— O fi f cut altul – replic Clemansa, cu o senin tateă ă ă

care o înfioar pe Artemiza.ă„Oare prostia, la un anumit grad, se poate schimba în

cruzime? Oare, nu e îngrijorat şi ea de dispari ia luiă ţ Victor? O fi sim it vreodat Clemansa fiorul maternit ii?ţ ă ăţ Îşi aminteşte vreodat c a purtat-o pe Elena în pântec?…ă ă C Victor, copilul Elenei, e într-un fel şi al ei? …”ă

— S ştii c s-a dus s -l caute.ă ă ă— Cau i acul în carul cu fân – spune Artemiza, care nu-ţ

şi poate închipui c Elena a intrat în casa doctori ei.ă ţ— S-o fi v zut când i-a spus c Voica se m rit şi a vrută ă ă ă

s -i bage sub nas c r ile poştale! S -l fi v zut pe Victoră ă ţ ă ă cum şi-a ieşit din fire şi i-a dat peste mân … Ilustratele,ă pe jos… El, la uş , glon , d peste mine, m îmbrânceşteă ţ ă ă gata s m omoare. Elena, dup el… Eu, şontâc-şontâc,ă ă ă cum am putut, am intrat şi am strâns c r ile poştale. Iaă ţ uite ce vân taie! Şi Clemansa îşi ridic rochia lung deă ă ă culoarea acadelei roz, acest roz care-i d Artemizei oă senza ie de grea . —ţ ţă Bine c le-am pus în cutia deă scrisori, Miso. Mi-am luat o piatr de pe inim ! Şi,ă ă aşezându-se pe marginea patului Artemizei, îşi potrivi ochelarii ca s urm reasc pasien a.ă ă ă ţ

— Î i iese?ţ— Nu iese niciodat .ă— Atunci de unde ştii c-o s vie?ă— Ştiu c are s i se fac foame şi are s vin s pape.ă ă ă ă ă ă— Ca Dagobert! Unde-o fi cotoiul mamii?„M-aş duce la baba Tinca – se gândeşte Clemansa. M-

aş duce s -mi dea în c r i…” De dou zeci de ani tr ieşteă ă ţ ă ă cu frica s nu dea baba Tinca pe-aici. S nu afle deă ă nenorocirea cu tribunele. S nu afle Misa c baba Tinca i-ă ă

175

Page 176: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

a prevestit nenorocirea! „O s fie poftit de cinevaă ă mare… S nu se duc .” Cine s fie mai mare ca regele…ă ă ă Dar, atunci, de ce-a tot îmbiat-o: „Du-te, Miso… Auzi, să ai tu invita ie la tribun şi s nu te duci…” De unde sţ ă ă ă ştiu ce-o s se-ntâmple? caut s se apere Clemansa. Niciă ă ă ast zi, dup dou zeci de ani, nu-şi îng duie să ă ă ă ă recunoasc în gândurile ei cele mai tainice pricinaă adev rat pentru care a îndemnat-o pe sora ei s seă ă ă duc . De câte ori n-o tot încearc Artemiza: „Tu ştii ce-iă ă gelozia, Clem? Nu te-a pişcat niciodat ?” Nu, sunt lucruriă care trebuie ferecate cu şapte lac te… Nici chiar ea nuă mai trebuie s ştie c ştie… Degeaba o tot iscodeşte…ă ă Cât despre nenorocitele alea de tribune..! Cine şi-a închipuit c-or s cad ? Şi, f r s -şi dea seama, buzele eiă ă ă ă ă murmur :ă

— N-a avut noroc…— Cine n-a avut noroc? – întreab Artemiza, r sfoindă ă

distrat un roman poli ist.ă ţSperiat , prins parc asupra faptului, Clemansa seă ă ă

bâlbâie:— Elena, s r cu a… N-a avut noroc. Abia a venit, aă ă ţ

întrebat de el şi a plecat. Mi s-a p rut c a intrat al turi.ă ă ă Dar, vorba ta, ce s caute fata noastr la Ursoaica? Simtă ă c m apuc durerea de cap… Miso, m laşi s aducă ă ă ă ă cuf rul aici? Poate c mai e timp. Tot la asta mă ă ă gândesc… Cine ştie cum se-mbat şi le vine-n gând să ă umble în cuf rul meu. La mine-n odaie nu mai e loc niciă pentru un ac, tu ştii prea bine… Noaptea asta am visat c -mi umbla cineva în cuf r… Da, da… Am visat mâiniă ă multe… Mişunau ca viermii în cuf r.ă

— Nu pot s suf r garderoabe, cufere… Şi tot cu ochiiă ă în carte: — Te pomeneşti c-o fi vreun cadavru în untru, înă cuf rul t u…ă ă

— Un cadavru? Unde? Vai, Miso, nu m speria…ă— „Detectivul descoperi într-un cuf r cadavrul uneiă

femei mutilate şi se întreb : Crim sau sinucidere?”ă ă

176

Page 177: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Las glumele, Miso… Mai bine spune-mi, de ce-aă fugit Victor aşa, ca nebunul? De ce n-a venit azi-noapte acas ? Şi nici azi… tocmai de ziua lui!… Dac nu seă ă întoarce, ce facem? Nu crezi c trebuie s primim noiă ă oaspe ii? Doar n-o s -i l s m singuri în pod!ţ ă ă ă

— S - i fure cuf rul…ă ţ ă— Nu ştiu, azi parc toate îmi merg anapoda… Deă

diminea a venit aviatorul şi a c utat-o pe roşcata, peţă ă urm s-a întors Barot cu fetele amândou . Cu ună ă ă geamantan şi pachete. S ştii c se preg tesc de nunt …ă ă ă ă

— Spune, Clem, de ce i-ai pus l mâi şi a doua oar ,ţ ă ţă ă când te-ai m ritat?ă

— Fiindc -mi st tea bine…ă ă— Da, e un argument. Şi de ce-i spui inginerului

„aviatorul”?— Fiindc poart o hain scurt , din balonseide,ă ă ă ă

strâns în talie, umflat , şi pantaloni de aceeaşi culoare…ă ă— Ce fel de culoare, femeia lui Dumnezeu?— Tocmai, c nu prea are culoare. E aşa, ca vântul. Şiă

p rul lui în cap e tot aşa, zburlit de vânt, epos, ca laă ţ arici… Tot aşa… Am v zut odat un film cu o aviatoare…ă ă Stai, cum o chema?

— Hélène Boucher.— Exact… Cum de- i aduci aminte? Nici nu l-ai v zut.ţ ă

Sem na cu doctori a… Tot aşa umbla cu p ru-n vânt ca oă ţ ă aviatoare.

— Dar ce, soro, azi e ziua avia iei?ţ— E ziua lui Victor, dar e lung cât o zi de post.ă— De-ar trece odat … Am grij de cuf r!ă ă ă— De cuf r ai grij , femeia lui Dumnezeu?ă ă— P i, s vezi… cumnata de jos… – începu Clemansa.ă ăDar Artemiza, ieşindu-şi din fire:— Va s zic exist cumnate de sus şi cumnate deă ă ă

jos…Clemansa îşi d seama c Artemiza o ia la vale. Dar laă ă

ce-ar folosi s se supere?ă

177

Page 178: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— ii minte, Miso, cum disp rea Elena, pe vremuri,Ţ ă când îl c uta pe Puiu? Punea detectivi, îi pl tea ca s -iă ă ă spun pe unde umbl .ă ă

— Clem, tu nu voiai s ştii pe unde umbl Mac, cu cineă ă se-ntâlneşte Mac?

— Eu? Vai, Miso, Mac m adora…ăCu toat neliniştea care o chinuieşte, sau tocmai ca să ă

şi-o potoleasc , Artemiza începe s-o iscodeasc pe sor -ă ă ăsa:

— Numai pe tine te adora?— Mie mi-a l sat pensia…ă

178

Page 179: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Capitolul XIII

Barot n d jduia în tain c , odat , în strad , s deaă ă ă ă ă ă ă ă de Ioana. Dup ce a îndemnat-o s se împace cu b rbatulă ă ă ei, dup ce cu brutalitate o îndep rtase de atâtea ori, laă ă început, când îi a inea calea, acum ardea de ciud c nu-iţ ă ă mai d semne de via . Degeaba îşi spune: „Eu i-am cerută ţă s ne desp r im. Nu se putea altfel… I s-a înapoiat omul;ă ă ţ trebuia s r mân cu el. Adic ce, s-o împ r im? Asta nu!ă ă ă ă ă ţ S r mân cu mine? Da, aşa voia Ioana. Dar copiii sunt aiă ă ă lui, nu ai mei…” Aşa i-a fost scris: de câte ori s-a apropiat de ceea ce fetele lui numesc aşa de uşor „fericire” s-a izbit, ca de o stânc , de ceea ce el numeşte atât de greuă „datorie”. În împrejur ri, pe care al ii, ca s fie mul umi i,ă ţ ă ţ ţ închid un ochi, el îi deschide pe amândoi, ba îşi mai pune şi ochelari. Ioana era ultima revenire din afundul calm şi cert al balaurului, era ultima bucurie a unui sentiment greu de m rturisit.ă

Ca durerea de din i amor it de anestezic, care peţ ţ ă neaşteptate iese la iveal , dorul îşi ar ta acum col ii vii,ă ă ţ sfredelitori. Şi atunci pere ii od ii parc se mişcau şi, caţ ă ă un şcolar care nu are voie s fumeze acas , c uta totă ă ă felul de pricini s ias în strad . Getii i-a spus: ă ă ă „Am de f cut un referat, e vorba de primirea unui tân r stagiar.ă ă La fabric am dosarul cu toate datele şi e mai multă ă linişte acolo.” Şi într-adev r, când Voica e acas , totul seă ă mişc în jurul ei, ca rotocoalele în jurul unei pietriceleă aruncate în ap . Se schimb vremea brusc. Uşi, ferestre,ă ă sertare se deschid, nimic nu mai r mâne la locul ştiut.ă Hârtiile zboar de pe mas şi te ui i împrejur s vezi deă ă ţ ă unde vine curentul. Neliniştea care crescuse nem surat înă ultimele zile o pusese pe seama Voic i, a lipsei eiă prelungite. Dar Voica a venit, casa s-a umplut de fiin a eiţ tumultuoas . Se învârtea ca un titirez pe vârfulă

179

Page 180: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

picioarelor şi, s rindu-i în bra e: „De ce nu te-nsori,ă ţ leule?” – „Cu cine?” – „Ia nu te mai preface, roşcovanule!” De ce s-a sup rat atât de r u de o glumă ă ă zvârlit de fata lui, la întâmplare? Şi pe Ioana, de ce-aă îndemnat-o s -şi primeasc b rbatul, s -l ierte? Numai deă ă ă ă dragul copiilor ei, sau de grija pe care i-o dau fetele lui? S fie, undeva, în adânc, o lips de încredere în via ?ă ă ţă Oboseal ? Teama de a lua totul de la început? Ioana,ă furioas , îi vorbea numai despre b rbatul ei. Dar, în uraă ă ei, nu se ascundea un strop de iubire? Da, via a aţ strecurat o pic tur de încredere în sufletul lui, care, subă ă toat înf işarea aceea de om puternic, st pân, sigur deă ăţ ă el, a s pat câte pu in, mereu… Dac cineva l-ar fi oprită ţ ă acum, deodat , şi, b tându-l pe um r, l-ar fi întrebat ceă ă ă caut la doi paşi de fabric , ar fi r spuns ca un şcolară ă ă vinovat: am de f cut un referat. Dar, el e aici pentruă Geta. Nu trebuia s -i povesteasc ce s-a întâmplat înă ă laborator. Nu trebuie s fie tocmai el m rul discordieiă ă între fata lui şi omul pe care ea îl iubeşte… Scena din laborator se desf şoar acum ca o secven de film:ă ă ţă Horia le arat şlefuitorilor baia în care urma s seă ă întâmple „minunea” – lustruire şi ascu ire f r mâinile lor.ţ ă ă

„Mi-au trebuit zile şi nop i, ca s potrivesc propor iileţ ă ţ dintre acizi. Am c utat electroli i pentru fiecare metal. Amă ţ g sit electrolitul pentru mai multe metale. Uita i-v … euă ţ ă vâr acum stativul în baie. Acul, dup cinci minute, va faceă drumul înapoi… Privi i pe tablou. Aici se vede regimul deţ func ionare al b ii.” Şi Horia apas pe buton, priveşteţ ă ă ceasul. „Voltmetrul indic tensiunea. Lucr m la cinciă ă vol i…”ţ

Şlefuitorii priveau, unii cu neîncredere, al ii cu oţ curiozitate crescând . El, cu emo ie, cu team şi cu un felă ţ ă de mândrie. „Ginerele meu!” Horia vârî bisturiile în lichid. Barot se şi vedea spumând Getei: „A reuşit!” Când,ă deodat , Horia sare ca ars şi-i priveşte pe şlefuitori, ca ună judec tor de instruc ie. Fa a i se învine eşte, buzele îiă ţ ţ ţ

180

Page 181: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

tremur şi strig ca scos din min i: „Cineva a umblat aici!ă ă ţ Cine? Cine a umblat aici? Cine a umplut baia cu ap ?”ă

Barot , amintindu-şi întâmplarea, strânge buzele,ă pumnii. „Nu- i dau voie!” a strigat.ţ

Fiecare îşi arat altfel indignarea. Horia, gâtuit,ă descompus, îşi trece privirea de la unul la altul.

— Toat munca mea… zile şi nop i… ă ţ— Doar z vor şti de dou ori!ă ă ă— Voiam s fiu sigur! Abia poate vorbi. —ă Voiam s fiuă

sigur c , în lipsa mea, nu intr nimeni… C nimeni nu-şiă ă ă vâr coada… Totuşi, cineva a intrat aici!ă

— Prin gaura cheii?— Când cineva vrea s - i fac r u…ă ţ ă ă— Nu- i dai seama ce vorbeşti?!ţTo i, pe rând, îi întorc spatele şi pornesc spre uş .ţ ă

Numai el, Barot , r mâne în prag, se opreşte o clip ,ă ă ă chibzuieşte, se întoarce, se apropie de baia cu pricina.

— S golim rezervorul…ă— S -l golim… şopteşte Horia, dar nu-i în stare s mişteă ă

un deget.Barot goleşte rezervorul, îl şterge, şi amândoi, înă

aceeaşi clip , v d firul sub ire de ap prelingându-se dină ă ţ ă robinetul de umplere al b ii.ă

— Robinetul n-a fost destul de bine strâns – spune Horia. Dac f ceam un dispozitiv, un preaplin, apa treceaă ă în baia exterioar . Un lucru de nimic – suspin Horia.ă ă

— Nu e lucru de nimic.Acas îi povesteşte Getei ce s-a întâmplat: „Ne-aă

jignit… În elegi? Ne-a b nuit pe to i… Pe mine!” „Cum aţ ă ţ îndr znit?” – a întrebat Geta. Ochii i se aprind, ca laă iepurii de cas . Privirea i se ascute şi nu te iart . Îlă ă iubeşte pe Horia, dar e în stare s renun e la el… Şi toateă ţ din vina lui. „Fiindc tot la Matei i-e gândul – spuneaă ţ Maria – fiindc Matei te ştie de pe vremea când i-aă ţ ap rut poza în ziar. Fiindc aici nimeni nu- i cunoaşteă ă ţ isprava. Nu mai pui suflet, Petre! Î i faci datoria şi atât…ţ

181

Page 182: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Dar care e datoria, unde începe, unde sfârşeşte?” „Ei, cum? M-am întors şi i-am ar tat unde-i greşeala.” „Peă urm i-ai întors iar spatele, şi-ai plecat, umflat, plin deă tine. Ai venit acas , de parc ai fi câştigat un meci.” Ei,ă ă Getu o, ce zici: cine sunt eu şi cine e «ingineraşul»!ţ

Ieşind s ia aer în curte, Horia v zu lumina aprins la oă ă ă fereastr la parter şi se îndreapt într-acolo. Deasupraă ă unui dosar, capul alb, zbârlit a lui Barot îi d du o clip deă ă ă emo ie. Meşele r sucite îi c deau pe frunte, ca la copiiţ ă ă când îşi fac lec iile. Un cap seme , neobişnuit. „Şi, totuşi,ţ ţ dac ai şti cât e de copil ros câteodat ” – spunea Geta.ă ă ă „Dac i-aş bate în geam? Dac , i-aş spune ce m doare?ă ă ă De ce am trecut prin atelier, la prânz, f r s -i dau bună ă ă ă ziua? Eram nec jit şi îmi era ruşine c m-am poticnit iar.ă ă Iat adev rul… Dar, te pomeneşti c o s m privească ă ă ă ă ă cu mali ioas pl cere. «D -te cu capul de perete, b iete!ţ ă ă ă ă Mie ce-mi pas !»” Horia era gata s treac mai departe,ă ă ă când, sim ind o prezen , Barot se ridic în picioare şi seţ ţă ă ă apropie de fereastr . Horia, închipuindu-şi c -i gata deă ă atac, îşi preg ti ap rarea. Dar glasul lui Barot era calm şiă ă ă cald.

— Noroc!— Bun seara!ăCâteva clipe mai târziu se plimbau al turi sub boltaă

luminat ca o câmpie plin de licurici.ă ă— Ce noapte frumoas ! Parc niciodat n-au sclipită ă ă

stelele aşa! – spune Horia.— Geta, când era mic , punea mereu întreb ri despreă ă

stele şi cer. Voia s fie astronom..ă— Nu vrei s st m aici? – întreb Horia, ar tând l zileă ă ă ă ă

din fa a magaziei de ambalaj.ţSe aşezar al turi şi Horia îşi deschise sufletul simplu:ă ă— Nu îmi închipuiam c o s m poticnesc iar. Nu maiă ă ă

ştiu ce s cred. Controlez iar şi iar regimul de lucru;ă acelaşi, exact acelaşi, ca şi pentru faza de laborator, şi

182

Page 183: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

totuşi…— Clenci! – surâse Barot . Aşa spunea frate-meuă

Anton, când ne poticneam… în ’48, cu paragelul. Acum îi spunem antigel şi se g seşte pe toate c r rile. Dară ă ă atunci…

— Ştiu c înainte de na ionalizare se importaă ţ paraflowul, care, introdus în cantitate mic , mi se pareă 0,2 la sut , în uleiurile noastre, le împiedica s înghe e.ă ă ţ Noi trebuia s g sim ceva asem n tor, altfel toată ă ă ă ă industria, toate mijloacele de transport ar fi stagnat în iarna aceea.

Barot era pl cut surprins c Horia nu era str in deă ă ă ă importan a acelui „ceva asem n tor”.ţ ă ă

— Problema a fost dat spre dezlegare în diferite uzineă şi chiar nou la politehnic … Eu eram atunci în anulă ă întâi… Pe urm , am aflat c o echip de la o rafin rie dină ă ă ă Ploieşti a izbutit.

— Noi – f cu Barot cu mândrie de copil. Echipaă ă noastr . Lucram zi şi noapte cu scurte clipe de somn,ă când a ipeam de-a-n picioarelea.ţ

— Ei, dar pân la urm a i izbutit – suspin Horia cu oă ă ţ ă urm de invidie, care pe Barot îl m guli. Da, a i izbutit.ă ă ă ţ

— St ruin , r bdare… St ruin , r bdare! Încredere deă ţă ă ă ţă ă fier şi r bdare…ă

— Mai mult r bdare decât am eu, nu se poate! Câtă ă despre încredere, ce s mai vorbim! Am avut euă încredere la început, darmite acum, când am dep şit fazaă de laborator! Acum am certitudini absolute şi totuşi, undeva, m poticnesc… Trebuie s existe o explica ie.ă ă ţ Am greşit… Dar unde? Poate dac mi-ai povesti cuă am nunte, dar absolut cu toate am nuntele, cum a iă ă ţ reuşit atunci…

Era acum în vocea lui Horia o disperare de copil r t cită ă într-o p dure. Ajutorul pe care-l cerea îl m gulea peă ă Barot , îi d dea sentimentul prestigiului de care seă ă bucurase cu ani în urm , îi amintea epoca eroic aă ă

183

Page 184: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

primilor ani dup eliberare.ă— Nu v d ce leg tur are.ă ă ă— Poate c are.ăDup tremurul uşor al glasului, Barot îşi d dea seamaă ă ă

cât este de adev rat interesul lui Horia şi ghemotocul deă nemul umire în jurul c ruia, cu anii, se adunaser mereuţ ă ă altele, se desf cea treptat, dezlegându-i limba.ă

— Îmi aduc aminte, era o noapte senin . Steleleă puzderie, ca acum, dar gerul f cea s trosneasc pietrele.ă ă ă Aş vrea s în elegi, cum de altfel i-am mai spus, că ţ ţ ă experien ele se f ceau într-o hal f r uşi şi f r ferestre,ţ ă ă ă ă ă ă aveam nevoie de ventila ie cât mai bun , purtam şube peţ ă noi şi înc l ri de pâsl cât mai groase, ca s nu neă ţă ă ă înghe e picioarele. Ne înf şuram mai întâi picioarele înţ ă ziare, apoi le viram în ciorapi de lân . Şi totuşi, nuă sc p m de frig. Din pricina oboselii şi a lipsei de somn.ă ă Gazele ne d deau o sete de nepotolit. Usturimile neă scoteau din s rite. Într-o zi s-a g urit vasul cilindrului deă ă reac ie. Nu ştiu cum am sc pat. St team lâng aparat, caţ ă ă ă s reglez temperatura, când m-am pomenit împroşcat cuă un val de acid. Sângele m-a podidit pe nas, fa a mi-a fostţ furnicat , m ustura de parc o mie de albine m-ar fiă ă ă în epat deodat . Am ieşit afar înnebunit. Cel mai tân rţ ă ă ă din echip şi-a rupt halatul, mi-a înf şurat fa a, m-a luată ă ţ în cârc , a luat prima maşin care i-a ieşit în cale şi m-aă ă dus la spital.

— Matei?Barot prinde tâlcul întreb rii, dar trece uşor maiă ă

departe.

184

Page 185: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Capitolul XIV

Perdeaua sub ire penduleaz în dreapta şi-n stânga.ţ ă— Parc -i un voal de mireas … şopteşte Geta.ă ă— O coad de smeu – spune Voica şi cere am nunteă ă

despre Mamaruca.— A înc put pe mâini bune. Horia a vorbit cu doctori aă ţ

Ursu, vecina noastr . Deocamdat r mâne câteva zile înă ă ă spital, numai pentru analize. E o apendicit veche. Nimică altceva.

Un cap roşcovan şi unul oacheş, proptite pe peretele alb, cu picioarele ascunse sub fustele largi, strânse în talie. Geta şi Voica sorb aerul îmbibat de respira iaţ frunzelor tinere, a pomilor în floare.

— Voica, vezi s nu r ceşti. Începe s se r coreasc .ă ă ă ă ă Nu vrei s închid fereastra?ă

— Parc -i o noapte de var !ă ăLiniştea e spart din când în când de zgomote care seă

rostogolesc pe sc ri, se strecoar pe sub pere i, trec prină ă ţ pere i; mereu alt muzic , parc se joac cineva sţ ă ă ă ă ă schimbe posturile la aparatul de radio sau discurile la pick-up: muzic de jazz, can onete italiene, roman eă ţ ţ demodate… râsete, veselie strident …ă

Geta se încrunt : „Au l sat iar uşile vraişte laă ă buc t rie, la pod…”ă ă

„E ziua lui Victor” – gândeşte Voica, dar spune: — Artistele au venit cu tocuri înalte şi au vrut să

coboare în min . Ce-au râs minerii!ă— I-ai promis tatei c nu cobori în min … Nu i-a fostă ă ţ

fric ? Ştii c nu poate s uite accidentul…ă ă ă— Care accident?— Nu- i aduci aminte? Ianoş, prietenul tatei care î iţ ţ

spunea Mocuşca… A alunecat şi a venit peste el c rbunele, un bloc de o ton … S-a g sit numai bocancul.ă ă ă

185

Page 186: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Accidente se-ntâmpl şi când traversezi o strad !ă ă— Tata n-avea astâmp r de grija ta. Nici nu ştii ceă

nervos e de la o vreme!Trecându-şi mâna prin p r, cum avea obiceiul, Voica îşiă

desf cu cocul, slobod, mereu gata s cad peste umeri,ă ă ă pe spate. Ce dor i-a fost… Ce dor îi este…

— Abatajele sunt sus inute de urşi, adic bârne,ţ ă coloane care se pot pr buşi.ă

— Şi totuşi, eşti o fricoas …ă„Şi totuşi, am avut curajul s fug de Victor, s mă ă ă

despart de el. La început mi s-a p rut mai uşor!”ă— Uneori se poate întâmpla s se aprind un strat deă ă

c rbune sau s cazi pe sc ri, s te dai de-a dura zeci deă ă ă ă metri.

— Şi atunci, ce-ai c utat acolo?ăVoica e gata s m rturiseasc : „Voiam s -l uit”. ă ă ă ă— Eram curioas .ă„Ce-ar fi s -i spuie: dac nu coboram în min , mă ă ă ă

înapoiam cu primul tren!”— Minerii sunt oameni sobri, severi… ai crede c nuă

ştiu s râd . Ei bine, nu- i închipui cum le place muzica,ă ă ţ dansul… Câte întreb ri ne-au pus… Şi cu ce pl cere î iă ă ţ arat cum e la ei sub p mânt…ă ă

Zgomotul se înte ea pe scar . Se auzeau mereu paşiţ ă care urcau, uşi care se deschideau, se închideau, se trânteau…

Geta şi Voica nu voiau s bage în seam , nu voiau să ă ă pomeneasc de Victor. ă

— Copaci întregi se aduc pentru armare, se c ptuşescă pere ii cu lemn. Bârnele in tavanul, dup ce s-a scosţ ţ ă c rbunele. Şi totul e boltit frumos… S vezi, din cauzaă ă presiunii, cum cade tavanul, cum se desfac aşchii-aşchii… Atunci se scot bârnele şi se pun altele la loc…

Geta se gândeşte la Horia. Era sigur c-o s vin laă ă ă gar . Ce simplu ar fi fost s se împace, dac venea…ă ă ă

Voica tresare, ascult paşii care urc pe scar …ă ă ă

186

Page 187: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Zgomotul uşilor, care se descind şi se închid…— Ştii, Geta, m-am împrietenit cu un cal. Un cal b trână

şi orb…— Unde? – şi Geta se întreab : „Ce face Horia acum?ă

Dar mâine? O s m aştepte? O s vin spre mine? Dară ă ă ă dac n-o s vin ?”ă ă ă

— În unele galerii mai întortocheate se mai lucreaz şiă acum cu cai, nu cu maşini Diesel. Şi nu-i uşor s -i cobori,ă ştii? Trebuie s se obişnuiasc cu umezeala şi lipsa deă ă aer. Au acolo grajduri speciale şi nu sunt scoşi decât când orbesc, când le putrezesc picioarele din cauza umezelii, a prafului de piatr …ă

— Bie ii cai! — ofteaz Geta cu gândul la Horia. Nu i-aţ ă ţ fost mil , Voica? Şi deodat , suspectând-o: Când eraiă ă mic , inventai tot felul de poveşti…ă

— M-am convins c toate poveştile sunt adev rate.ă ă Prietenul meu, calul b trân şi orb, e acolo de treizeci deă ani… Şi mai e un cal tân r, nemaipomenit de frumos…ă P r cafeniu, m t sos, glezne nervoase, o minune de cal!ă ă ă Şi o putere neobişnuit ! Trage treizeci de tone…ă

— Voica, exagerezi! O maşin Diesel trage…ă— Calul sta e un fenomen! Cine nu-l ştie? De fapt, e oă

iap . Gr jdarul e foarte politicos cu ea, îi spune pe nume,ă ă o pofteşte cu toat deferen a: „Domnişoar Margareta,ă ţ ă vrei s faci un şut?” Şi dac i se pare c e obosit , vine şiă ă ă ă anun cu toat seriozitatea: „Domnişoara Margareta nuţă ă vrea… Nu e dispus !” Ştie c pentru nimica-n lume nuă ă trebuie s for eze un cal s intre în al doilea şut.ă ţ ă

— Ne-ai scris c ai g sit o pisic , jos, în min . Nu-miă ă ă ă vine s cred…ă

— Ba da! O pisic sur . A fost alb la început, po i s - iă ă ă ţ ă ţ închipui, Geta? Alb de tot… şi a devenit cenuşie, caă noaptea, numai din cauza c rbunelui. Cum a ajuns acolo,ă nimeni nu ştie. S-a aciuat în grajd şi s-a împrietenit cu caii. Cu şoarecii…

— Pisica? S-a împrietenit cu şoarecii?! Voica, ai luat-o

187

Page 188: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

razna!Dac-ar fi în stare s-o ia razna, ar urca sc rile. „La mul iă ţ

ani, Victor!” S -l vad doar un minut şi s fug … Să ă ă ă ă fug …ă

— În via se întâmpl atâtea lucruri ciudate! Pisica aţă ă intrat din greşeal ; greşeal de tinere e… Sunt mul i aniă ă ţ ţ de atunci şi a r mas în min , în elegi, Geta?ă ă ţ

— Trebuie s fie foarte trist s nu vezi nop ile asteaă ă ţ înstelate…

— E oricum trist, Geta. Dar, ca s nu se tr deze: — E oă ă via foarte dur , dar care îşi are poezia ei!ţă ă

Parc îl aude pe Victor: „Vrei s cobor în min ?” – „Şiă ă ă de ce nu? Ai cunoaşte oameni adev ra i, ai g si o nouă ţ ă ă surs de inspira ie!’”ă ţ

De sus venea acum o melodie leşinat – ă Stelu a!ţ ce haz avea Victor când o imita pe Clemansa: „Muzica a compus-o v rul nostru, Florescu…” ă Tu care eşti pierdut înă noaptea veciniciei…

— Geta, de ce s-a dus tata la fabric tocmai în searaă asta?

— Trebuie s fac un referat. Aici, nu vezi, sindrofiile seă ă in lan …ţ ţ

— Şi-n alte seri, tot aşa?„Voica ştie c -i ziua lui Victor. De ce nu pomeneşteă

numele lui?”— Voica, de când ai venit, mi se pare c -mi ascunziă

ceva. Dar eu am r bdare. Sem n cu tata. Aştept!ă ă— Eu nu mai am ce s ascund… Dar tu, Geta? Cum te-ă

ai îndr gostit de Horia?ă— C utam sec ia de modelaj, chiar în ziua în care amă ţ

fost angajat . Şi am dat de el. M-a condus din atelier înă atelier. Parc era un senior mândru de colec iile lui. „Uiteă ţ un termostat hidraulic pentru cultur ”, dar vocea lui sunaă de parc ar fi spus „te iubesc…” „Ce s-ar face cercet toriiă ă noştri f r termostat?” Dar eu în elegeam: „Ce m-aş faceă ă ţ eu f r tine?”ă ă

188

Page 189: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Şi i-ai c zut în bra e?ă ţ— A scos din buzunar un bisturiu…— Şi a vrut s -şi taie vinele…ă— Mi-a vorbit de şlefuirea şi ascu irea electrochimic ,ţ ă

de importan a ei pentru instrumentele chirurgicale…ţ— Şi te-a f cut praf…ă— Las glumele, Voica. Îl iubesc.ă— Î i prieşte! Te-ai f cut mai frumoas . ţ ă ăŞi, privind-o atent :ă— M-a izbit în gar frumuse ea ta.ă ţŞi Voica e gata s repete cuvintele lui Victor:ă

„Frumuse ea ta e lipsit de poz , e profund . Tu nuţ ă ă ă mimezi nimic din ce e în jurul t u. Frumuse ea ta vineă ţ din untru, te transfigureaz .”ă ă

— Horia î i spune c eşti frumoas ?ţ ă ă— El ştie una şi bun : eşti a mea, muierea mea! ă— Şi tu îi dai voie?— Recunosc vocabularul tatei. ii minte ce-a spus cândŢ

s-a întors b rbatul Ioanei? „La urma urmii e muiereaă lui…”

— Eu nu-l aprob pe tata. Nu trebuia s renun e laă ţ Ioana.

— Voica. Eu nu mai ştiu ce aprob şi ce nu. Parc a fostă un cutremur…

— V în elege i?ă ţ ţ— Ne cert m.ă— Cine cedeaz ?ă— Eu.— Eşti pierdut .ă— Sunt nenorocit . Tata nu se împac cu Horia…ă ă— Şi tu? Sunt atâ ia b ie i, câte stele pe cer! Şi ie i-aţ ă ţ ţ ţ

c şunat ingineraşul sta, care se uit la tata de sus!ă ă ă— De ce ingineraş? E inginer. Îl pasioneaz inven iile. Îlă ţ

exaspereaz birocra ia, comoditatea, laşitatea oamenilor.ă ţ Pretinde c tata îi cânt în strun inginerului-şef, c faceă ă ă ă sat cu şlefuitorii mai retrograzi.

189

Page 190: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Îndr zneşte?ă— Voica, a îndr znit şi mai mult. L-a b nuit, adic i-aă ă ă

b nuit pe to i, de sabotaj.ă ţ— L-a b nuit pe tata?!ăVoica pare revoltat , dar e atent la ce se petrece sus.ă ă

E obiceiul lui Victor s schimbe posturile la radio, s cauteă ă mereu altceva.

— Lucrurile s-au l murit – spune Geta – dar tata n-o s -lă ă ierte. L-a jignit.

— Şi tu! Nu-l mai iubeşti pe tata?— Mi-aş da via a pentru el, dac ar fi a mea. Dar via aţ ă ţ

f r Horia ar fi ca o noapte f r lun , f r stele… oă ă ă ă ă ă ă noapte opac pân la sfârşitul lumii… o noapte grea. Nuă ă ştiu dac în elegi!?ă ţ

Voica se ridic în picioare. P rul, alb strui în luminaă ă ă serii, îi acoper umerii.ă

— Dar când eu am avut nevoie de în elegerea ta? Te-ţam g sit mai tare decât un zid de c rbune. Ştiai una şiă ă bun : ispr veşte cu Victor. Argumentul t u: tata! Ei, tataă ă ă e acum mai fericit?

— Nu-i acelaşi lucru. Pe tine, în fiecare prim var teă ă zguduie un cutremur. Adu- i aminte când a plecat Tudorţ în China. L-ai condus la gar . Te-ai întors emo ionat ,ă ţ ă schimbat . Mi-ai spus c te-ai logodit…ă ă

— Nu mai ştiu. Nu auzeam ce spune. Parc nu mai eraă Tudor, prietenul nostru… Pleca departe… La Moscova, la Pekin. Creştea în mine un fel de mândrie… Parc retr iamă ă ziua când a ap rut fotografia tatei în prima pagin … iiă ă Ţ minte?

— Tata a fost primul meu iubit! — Şi al meu!Şi capetele celor dou fete se apropiar iar şiă ă

zâmbetele lor se topeau şi amintirea rivalit ii lor leăţ apropia şi mai mult sub bolta acestei nop i de prim varţ ă ă cald .ă

Urm o t cere în care strada, casa, fur cuprinse deă ă ă

190

Page 191: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

zgomotele înv lm şite ale sindrofiei de sus, şi sufletulă ă Voic i, gândurile ei, de prezen a lui Victor.ă ţ

— Ascult , Voica. Acum ai fost acolo sus. Ai fi b ut, ai fiă ă fumat, ai fi ieşit înc lzit … Te-ai fi plimbat pe str zi… iiă ă ă Ţ minte când i-ai pierdut vocea de tot? A trebuit s - iţ ă ţ amâni examenul…

— Bine c s-a sfârşit…ăŞi, ridicându-şi p rul, Voica îl învârti iar cu o singură ă

mişcare în creştetul capului şi se îndrept spre fereastr .ă ă— Voica, vrei un ceai, s pun apa s fiarb ? ă ă ăDe sus venea acum o muzic ciudat .ă ă— Festinul p ianjenului,ă şopteşte Voica.E în odaia lui Victor… Apa clocoteşte în samovar.

„C rbunii i-am încins într-un fier de c lcat, spune Victor…ă ă Ceştile mi le-a d ruit Artemiza. Le-a adus de la Egger, oă localitate de lâng Marienbad. Acolo a cunoscut-o Goetheă pe Ulriche şi s-au îndr gostit. El avea şaptezeci de ani. Eaă nou sprezece. A cerut-o în c s torie, dar n-a c p tată ă ă ă ă învoirea familiei. Ulriche nu s-a mai m ritat niciodat , şiă ă pân la nou zeci de ani, cât a tr it, i-a adus în fiecare ană ă ă lui Goethe, de ziua lui, un buchet de flori pe mormânt… Poate c Goethe şi Ulriche au b ut ceai din ceştile astea.ă ă Poate c sunt vr jite…” Victor a turnat ceaiul în ceşti, eaă ă a luat cu mâna o bucat de zah r şi a l sat-o s cad înă ă ă ă ă ceaşca lui, apoi înc una. Privea cum se topesc buc ileă ăţ de zah r, sim ea c se topeşte voin a ci: „Cum i-aiă ţ ă ţ ţ p strat aerul sta feciorelnic şi vicios în acelaşi timp,ă ă Voica? Cred c s-ar putea scrie mai mult despre gura taă decât despre surâsul Giocondei…”

— ie î i place muzica asta?Ţ ţVoica se întoarce spre Geta ca trezit din vis. Aceeaşiă

muzic se transmitea la radio atunci, şi Victor a întrebat-ăo: „Î i place?”ţ

— Festinul p ianjenului.ă Un balet de Albert Roussel. Scena, la ridicarea cortinei, reprezint în prim-plan oă imens pânz de p ianjen. În fa a ei, evoluează ă ă ţ ă

191

Page 192: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

carnivorul. Dou , trei efemeride au şi fost prinse în pânzaă ucigaşe, altele îi dau târcoale…

— Ce multe lucruri ştii, se minuneaz Geta.ă— Ce scump le-am pl tit!ăEra în bra ele lui Victor, leg nat de apeleţ ă ă

scânteietoare ale ochilor lui ame i i. O dureau ochii.ţ ţ Buzele îi erau obosite, dar dorin i p timaşe necunoscute îiţ ă treceau prin coapse, prin sâni, şi reînnoiau setea, nesa ulţ buzelor. Întreaga ei fiin urm rea cu ochii deschişi acelţă ă soi de înec, de sfârşit şi de început, paradisul din care Eva a fost izgonit , bucuria de a descoperi p mântul. Întreă ă privirile şi buzele lor nu mai era loc pentru nici o întrebare, nici un gând, nici o team . Razele soarelui oă c utau, ă o prindeau, o leg nau, le sim ea pe bra e, peă ţ ţ pântec, pe coapse… „— Voica, «toat via a am aspirat să ţ ă iubesc o fiin cu o dragoste absolut , echivalând cuţă ă credin a care transcende ra iunea din care s-a n scut şiţ ţ ă care exist apoi din propria ei via .»” Dar pân şi înă ţă ă clipele acelea repeta frazele altora. „Actul dragostei nu devine un deliciu senzual, ci un extaz, care face să dispar diferen a între dou fiin e. Aman ii care cunoscă ţ ă ţ ţ asta, întâlnesc echivalentul mor ii şi al poeziei.” Cum aţ putut s -i şopteasc în clipele acelea cuvinte scoaseă ă dintr-o carte22, înv ate pe dinafar , repetate poate şi înăţ ă alte împrejur ri… Cum ar putea s -l ierte? Cum ar puteaă ă s uite?ă

— Ce sear înstelat ! – spune Geta.ă ăCe opac era seara aceea. Victor îi lua capul în mâini, îiă

sorbea gura. Pe urm , nu mai ştie… Izbeau în geamă pic turi ca nişte pietricele. Lovea piatra în geam, înă acoperiş, în uş … Loveau pumnii cuiva care vroia să ă intre. Amândoi ştiau cine e…

— Îl mai iubeşti? – o întreab Geta.ă— M gândesc numai la el. La tot ce a fost… Numaiă

când îi scriu m liniştesc.ă

22 Sparkenbroke – roman de Charles Morgan.

192

Page 193: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Îi scrii?Geta, care punea în tot ce f cea şi spunea frânaă

m surii, scoase aproape un strig t.ă ăDar Voica începu cu glas liniştit, sc zut:ă

Tu ai murit, pe tine te-ntâlnesc la tot pasul,Tu, cel pe care l-am iubit şi-l iubesc ca pe-un mort.De ce-mi ieşi în cale ca orice altul?Din tot ce-a fost patim şi dezam gire cât a trecut? ă ăCât a r mas?ăDin zborul meu c tre tine, spre piscuri muiate-nă

albastru, Din c derile în pr p stii înghe ate şi negre, ă ă ă ţUnde, de ce m-am oprit? Unde m aflu? ăM-ai jupuit, m-ai f râmi at, m-ai murd rit. ă ţ ăCum de-am ieşit din visul sta urât mai întreag , ă ăMai bogat , mai vie?ăTu ai murit… Eu sunt vie.Şi zilnic aproape de tine m gândesc la ce-a fost, ăLa ce-o s fie!ăOchii-mi ard de lacrimi încremenite. Sufletul mi-e

pârjolit.Tu ai r mas în amintire întreg, viu, ca o f clie… ă ăDar tu eşti mort, iubitul meu. F clia arde ăLa c p tâiul dragostei mele ă ăŞi nu-mi pare r u.ăDragostea mea a murit, dar în cenuş mai sunt f râmeă ă

incandescente, vii…Dac-ai veni, dac-ai sufla, s-ar aprinde…Fl c ruile albastre s-ar roşi, s-ar întinde.ă ăVâlv t ile m-ar cuprinde iar, f r mil .ă ă ă ă ăDar tocmai asta nu vreau. Prin ele o dat am trecut,ăLe-am sim it arsura,ţM-am zvârcolit în focul dragostei şi n-am pierit. Am sc pat vie!ăAcum, în prospe imea z pezii, am sim it ghioceii.ţ ă ţ

193

Page 194: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Pe crengi arse de frig simt, presimt mugurii…Îi v d, îi aud cum se sparg.ăAm s -i aştept.ăAm s duc întâile frunze,ăToat prim vara am s-o duc la mormântul dragosteiă ă

mele… Acolo, ştii unde…Pe maidanul pe care ai zvârlit-o ca pe-un gunoiUite cum str luceşte,ăCa un licurici într-o p dure… noaptea.ăDragostea mea a murit!Dar uite-o întreag în steaua de-acolo, ăÎntâia stea pe tot necuprinsul acestui amurg,Uite-o întreag în lacrima care a r mas ag at ă ă ăţ ăÎntre gene…

De emo ie, Voica nu mai poate articula niciun cuvânt.ţ Geta se întoarce şi-o priveşte, îngrozit . Îi ia mâinile, îiă şterge lacrimile care se rostogolesc pe obraz.

— Aşa de mult îi iubeşti?— S-a terminat, Geta, n-avea grij . Pentru mine iubireaă

înseamn vraj … şi vraja asta, Victor a rupt-o. Iubireaă ă pentru mine e ca polenul de pe aripile fluturelui. Trebuie s m ajute s zbor. Victor a risipit polenul. Dar m-aă ă ă ajutat s m gândesc la multe lucruri… Şi, încercând să ă ă glumeasc :ă

— Tata nu trebuie s ştie c scriu poezii, are şiă ă altminteri destule necazuri cu mine… cu noi!

Geta îi mângâie obrazul ca unui copil nec jit.ăPe strad se auzeau paşi. Felele se ridicar în picioareă ă

deodat , speriate, ciulir urechile, apoi se repezir laă ă ă fereastr , ca doi c eluşi care-şi aşteapt st pânul.ă ăţ ă ă

194

Page 195: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Capitolul XV

Horia scoate un pachet de ig ri şi-i ofer lui Barot .ţ ă ă ă— Mul umesc, m-am l sat de tutun, tot atunci… Guraţ ă

parc -mi era ars ; oamenii cu ochii cât cepele, fe ele,ă ă ţ încordate, gura, uscat . Aşteptam. Temperatura sc deaă ă sub zero grade, minus un grad, minus dou , minus treiă grade, minus patru…

Barot urm rea, reflectându-se pe fa a lui Horia, înă ă ţ ochii cu pupilele m rite, pe fruntea lui sever , emo iileă ă ţ prin care trecuse el însuşi atunci..

— Şi mai departe?— Am ajuns la unsprezece grade. Noi eram mul umi i,ţ ţ

nu era un succes, dar eram pe calea cea bun .ă— Şi a mai durat mult? – întreab Horia îngrijorat,ă

uitând c antigelul a fost g sit cu ani în urm ; parc seă ă ă ă temea s nu înghe e motoarele, s nu se opreasc .ă ţ ă ă

— Zile şi nop i de-a rândul pân am ajuns la dou zeciţ ă ă de grade. Minus dou zeci de grade. Produsul nostru aveaă aceeaşi eficacitate cu paraflowul care nu se mai putea importa.

— Frumoase clipe! – şopteşte Horia.— Da, sunt clipe care te desp gubesc de toateă

înfrângerile şi te fac s vezi c via a e totuşi frumoas .ă ă ţ ă— Totuşi – repet Horia oprindu-se în fa aă ţ

laboratorului… În eleg de ce e Geta mândr de tat l ei.ţ ă ă— Da, e mândr ? – întreab Barot cu un zâmbet care-iă ă ă

lumineaz fa a înc lzit , fa a întinerit , o fa de copil.ă ţ ă ă ţ ă ţă— Geta spune: „Gând tata zâmbeşte, parc înfloreşte oă

livad ”.ă— Fetele mele sunt tari în vorbe meşteşugite. Voica

scrie poezii şi crede c nu ştiu…ăEra dornic s ajung mai repede acas … I se întâmplaă ă ă

adeseori s -i fie dintr-o dat aşa dor de fetele lui! Dară ă

195

Page 196: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Horia, nes ios, punea mereu întreb ri.ăţ ă— Şi când a i ajuns la faza industrial totul a mersţ ă

normal?— Aş, de unde! S-au schimbat dozajele de materii care

trebuiau s intre în reac ie, s-au variat timpii de lucru. Nuă ţ ştiam unde e clenciul. Când m sur m temperaturaă ă lichidului din recipient, temperatura era într-un fel, când introduceam clorul, creştea…

— Temperatura?— Da, acolo ne-am poticnit.— Acum ştiu – sare Horia – şi dac aş avea pe cineva să ă

m ajute…ă— P i, eu de ce sunt aici?ă— Dar… Horia se bâlbâie de emo ie. —ţ Dureaz patruă

ore numai preg tirea b ii! Şi, ridicând privirea spre cer: —ă ă A ap rut o stea!ă

— Nu-i nimic, stelele o s aştepte!ă

Se apucar de treab , în t cere, ca şi cum de ani deă ă ă zile ar fi lucrat cot la cot: Barot – liniştit, abil, atent,ă Horia – cu privirea concentrat , sever .ă ă

— Totul e acum, când punem la fiert, s reuşim să ă men inem temperatura între 100-120 de grade. Altfel seţ stric electrolitul. Nu-i uşor s men ii temperatura întreă ă ţ 100-120 de grade! Totul depinde acum de asta! Aşa încât, te rog s închizi robinetul de gaz, mai mic sau maiă mare, exact cum am s spun eu.ă

Horia vorbea pe un ton autoritar, care nu-l mai sup raă pe Barot .ă

— S nu dep şeasc pentru nimic în lume 120 deă ă ă grade…

Nu-i b iat r u, gândi Barot , dar îi lipseşte st pânireaă ă ă ă de sine. Îi venea s -i spun : ine- i firea, b iete… Dar seă ă Ţ ţ ă re inu şi cu aten ia încordat , liniştit, vrând parc s -iţ ţ ă ă ă transmit calmul lui, s -i dea o lec ie de st pânire deă ă ţ ă sine, puse mâna pe robinet.

196

Page 197: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Deschide – porunci Horia, ca un comandant de vapor… 90… 90,5… 100… Mai mare… 115… Aten ie!ţ Strânge! Închide!

Temperatura creştea. — Strânge… strânge… – strig Horia. ăDegeaba încearc Barot s strâng , robinetul eă ă ă ă

în epenit.ţ— Strânge! – url Horia ca ieşit din min i. —ă ţ Risc mă

totul acum… 120…Barot priveşte împrejur. Horia nu în elege ce-lă ţ

preocup tocmai acum când totul e în joc. Dar cât ai clipi,ă Barot pune mâna pe o bucat de pânz sub ire, înfundă ă ă ţ ă gura de gaz, cere un cleşte. Horia a în eles şi-i întindeţ cleştele. Barot reuşeşte s înfunde focul cu palma. Îlă ă ustur groaznic, dar a reuşit s men in temperatura laă ă ţ ă 120 de grade.

— E bine! – strig Horia. 120 de grade! Electrolitul eă preparat. Acum eu am s m sor densitatea, dumneata aiă ă s notezi varia ia ei, în timp ce scade temperatura.ă ţ Aştept m pân la optzeci.ă ă

„Oare b iatul sta n-a v zut c mi-am ars palma?” –ă ă ă ă dar, descleştându-şi din ii, Barot întreab :ţ ă ă

— Şi acum?— Leg m pe bara catodic o elul respectiv. Te rog, dă ă ţ ă

drumul la curent. Bine! Acum potrivim tensiunea şase vol i… cu densitatea 40 de amperi…ţ

— Cât timp trebuie s r mân o elul în baie?ă ă ă ţ— Cinci minute…„Uşor de spus”, morm ie Barot , care ar vrea s aibă ă ă ă

r gazul s -şi sufle în palm . Trec dou minute f r oă ă ă ă ă ă singur vorb . Trec greu… Horia şi Barot stau încorda iă ă ă ţ cu câte un termometru în mân . Nu vorbeşte decâtă arsura din palma lui Barot şi r spunsul lui t cut… „Bineă ă ă c am salvat electrolitul. S vedem acum unde-iă ă clenciul!”

Horia verific temperatura:ă

197

Page 198: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Avem tocmai optzeci de grade.— Nou zeci şi cinci – spune Barot .ă ăHoria încruntat m soar iar şi repet r spicat:ă ă ă ă— Optzeci…Barot nu se las . Vâr iar termometrul în lichid, îlă ă ă

scoate şi, în aparen , liniştit:ţă— Nou zeci şi cinci…ăO clip se privesc unul pe cel lalt, fa -n fa , seă ă ţă ţă

înfrunt ca doi cocoşi… în ochii lui Horia scap r insulte:ă ă ă „Eşti nebun!” „Ce, sunt chior?” întreab privirea luiă Barot .ă

Dar nu se pronun niciun cuvânt.ţăBarot nu mai simte arsura din palm . Horia a vârât iară ă

termometrul:— Optzeci!Barot mai m soar şi el o dat şi, încleştându-şiă ă ă ă

f lcile, strângând pumnii ar vrea s lase totul balt , şi s -iă ă ă ă întoarc spatele acestui zevzec. Dar fa a lui Horia seă ţ însenineaz în aşa m sur , sprâncenele se ridic peă ă ă ă frunte atât de caraghios, col urile gurii exprim atâtaţ ă bucurie, încât Barot aşteapt o explica ie.ă ă ţ

— Ia s vedem unde pui dumneata termometrul! ăÎntrebarea e atât de liniştit , tonul atât de vesel, încâtă

Barot nu mai pricepe nimic.ă— Uite aici, lâng pies l-am pus. Aici..ă ă— Lâng pies ? Chiar aici?… Glasul lui Horia e din ce înă ă

ce mai emo ionat, pupilele dilatate, fa a numai surâs şiţ ţ blânde e. Aici…ţ

Barot nu mai ştie ce s cread .ă ă ă— Ei, vorbeşte odat !ă— Acum am în eles!ţE atâta uimire, atâta naiv uimire în ochii m ri i şi uşoră ă ţ

umezi i ai lui Horia, c oricine ar putea citi în ei fericirea,ţ ă dar Barot tocmai îşi pierde r bdarea şi ridic vocea, deă ă ă parc Horia ar fi surd:ă

— Ei, ce-i aici? Ai g sit clenciul?ă

198

Page 199: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Horia şi-a dat seama c electrolitul, în imediataă apropiere a metalului introdus r mâne mai cald, iar spreă zonele îndep rtate mai rece. C aceast diferen nu seă ă ă ţă producea în baia cea mic , unde cantitatea de metal eă neînsemnat , ci numai aici, unde cantitatea mare deă metal influen eaz temperatura electrolitului.ţ ă

— Uite-aici, în jurul piesei – strig Horia – unde puiă dumneata termometrul, temperatura e mai mare… Apoi, mai domol: — Din cauza piesei, electrolitul se înc lzeşteă mai mult aici, temperatura se ridic la nou zeci şi cinci deă ă grade. Iar eu am nevoie de optzeci… Degeaba aveam eu optzeci în celelalte puncte… Tocmai aici, unde mă intereseaz pe mine s fie optzeci, aici e mai mult… Uiteă ă de ce nu reuşeam…

— P i asta ni s-a întâmplat şi nou atunci cu paragelul,ă ă se lumineaz Barot . Ne trebuie un agitator. Să ă ă uniformiz m temperatura, aşa am f cut şi noi atunci…ă ă Doar am vorbit de agitator…

— De unde s -l iau acum?ăHoria era atât de fericit, c nu mai vedea în fa aă ţ

ochilor. Barot pune mâna pe o baghet de sticl . ă ă ă— Poftim!— Nu, ine-l dumneata. Trebuie s agi i tot timpul baia.ţ ă ţ— Mie-mi spui?!Şi, în timp ce agita lichidul, Horia, cu inima b tându-iă

de parc ar fi trebuit în clipa urm toare s smulg o steaă ă ă ă de pe cer, scoase bucata de o el din baie şi, transfiguratţ de parc zeci de reflectoare aruncau asupra lui lumina, i-ăo întinse lui Barot .ă

— Argint curat! Aur alb… Ce zici? Şi Horia lu câteva bisturie, le introduse în baie şi, f ră ă ă

s spun vreun cuvânt, aştepta, nu ca un inginer, ci ca ună ă copil, s se repete minunea… Apoi, sco ându-le pe rând, iă ţ le ar t lui Barot .ă ă ă

— Ei, ce zici, lucesc? Taie?… Sunt ascu ite? Şi, tot ţ el, cu naiv mândrie: Uite, taie ca briciul… Şi, smulgându-şi ună

199

Page 200: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

fir de p r din cap, îl taie cu bisturiul în dou .ă ăBarot lu cu itaşul şi, la fel de copil ros, întinse uşoră ă ţ ă

ascu işul pe încheietura mâinii. Horia îl lu de bra .ţ ă ţ— S mergem… Uite ce noapte frumoas ! ă ăBolta era sinilie, stropit cu paiete de argint.ă— S mergem – spuse Barot . Geta o s ne fac ună ă ă ă

ceai.Horia era atât de turburat, încât nu mai putu scoate un

cuvânt. Cum de-a în eles Barot c dorin a lui cea maiţ ă ă ţ mare ar fi s-o vad pe Geta? S -i spun : „Acum ştiu ce felă ă ă de om e tat l t u. Acum te în eleg…”ă ă ţ

— Dar poate s-a culcat – încearc o ezitare de bună ă creştere.

— Sunt sigur c fetele mele m aşteapt . Avem şi oă ă ă sticl de vin… Am preg tit-o ca s-o s rb torim pe Voica.ă ă ă ă

O umbr trece peste bucuria lui Barot . E ziua luiă ăVictor. Sindrofia de sus nu-i pentru fata lui o încercare prea grea?

— Nu ştiu cum s - i mul umesc… spune Horia.ă ţ ţ— Las , o s ai prilejuri destule… Dac Geta o s fieă ă ă ă

mul umit … Şi c utând s -şi st pâneasc tulburarea: Sţ ă ă ă ă ă ă ştii c fata asta nu-i uşor de strunit.ă

— Ştiu! – se repezi Horia.— Ei, cum aşa? V cunoaşte i numai de câteva luni.ă ţ— M cunosc pe mine de 25 de ani. ăHoria îi amintea lui Barot propria lui tinere e.ă ţ— Dar pe ea, „mâ a blânda”… o cunoşti? Sau ea nuţ

intr în socoteala asta?ă— Mai întâi nu mi se pare blând … ă— Ei, asta-i bine… E bine c i-ai dat seama… Ai v zută ţ ă

c din te miri ce se întunec şi începe s tac , şi tace, şiă ă ă ă creşte în ea sup rarea, ca un aluat în care ai pus drojdieă şi l-ai aşezat pe marginea plitei.

— Asta m scoate din s rite. Aş vrea, când o sup ră ă ă ă ceva, s -mi spun f r ocol… Aşa, de la obraz. S vedemă ă ă ă ă ce-i de f cut, poate are dreptate…ă

200

Page 201: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Sigur, aşa ar fi bine… Dar ea nu-i aşa cum ar fi bine, nu e aşa cum vrem noi, e aşa cum e…

— Înv ul are şi dezv .ăţ ăţ— N-are, Horia, ascult -m pe mine. Fetele mele suntă ă

gemene, dar nu seam n una cu alta. Voica, ce-i în guşă ă ă şi-n c puş . Pe ea n-o jigneşti cu una cu dou . Foc deă ă ă paie, se sup r şi-i trece. O singur dat şi-a pierdută ă ă ă capul, dar chiar şi atunci când am întrebat-o: „Te doare tare?” – mi-a r spuns: „Da, m doare, dar când m doare,ă ă ă cânt mai frumos. Şi pentru mine asta-i totul.” Geta pare mai rece, mai chibzuit , dar e mai p timaş , mai dârz .ă ă ă ă

— Las c ştiu eu cum e GETA! – îşi pierde Horiaă ă r bdarea. Şi îmi place aşa cum e. Şi chiar dac nu-miă ă place totdeauna, e a mea.

Barot r mâne o clip încurcat. Caut s -l în eleag peă ă ă ă ă ţ ă tân rul sta, aşa de sigur de el şi atât de st pân pe fataă ă ă lui. Ar vrea parc s -i cear socoteal , ce înseamn „e aă ă ă ă ă mea”, dar, punându-i uşor mâna pe um r, îl priveşteă drept în fa .ţă

— Aşa şi trebuie s fie. Eu am alintat-o… Tu s rupiă ă pisica.

— Cum s rup pisica?ă— La ar , când ginerele trece pragul casei cu mireasaţ ă

în bra e şi-i iese pisica în cale, las mireasa jos, ia pisicaţ ă şi-o rupe în dou … ca s vad nevasta ce b rbat straşnică ă ă ă este el, şi s -i ştie de fric .ă ă

Şi Barot începe s râd cu poft .ă ă ă ăHoria ascult acest râs s n tos, familiar, pe care parcă ă ă ă

în copil rie, cândva, îl mai auzise, care parc -i înso iseă ă ţ primii paşi, primele jocuri, şi dup care, f r s ştie,ă ă ă ă tânjise.

— Trebuie s invent m altceva, metoda cu pisica eă ă dep şit …ă ă

Horia privea acum cu ochi senini de copil pomii ninşi de petale. În copaci sclipea câte o stea juc uş . „Via a eă ă ţ totuşi frumoas . Totuşi… totuşi…”ă

201

Page 202: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul XVI

— Spune, Miso, cum îl chema pe la care ineaă ţ p mântul în cap?ă

— Atlas! – şi, privind-o pe Clemansa cu b nuial : —ă ă Spune drept, nu l-ai visat pe Barot în chip de Atlas?ă

— Da… Nu… – se bâlbâi Clemansa. — Am visat că umbl musafirii în cuf r şi m-am repezit s v d ce şi cum.ă ă ă ă Când colo, în buc t rie, m pomenesc c d unul pesteă ă ă ă ă mine. Unul din ia cu chica netuns . Vorba ta, Miso: s -lă ă ă duci la tuns ca pe c eluşii flocoşi… Mi-e fric s nu-miăţ ă ă fure sifoanele… De câte ori e o sindrofie la noi în pod, dispar dou -trei sifoane…ă

— Cum adic , fur lumea asta bun ?ă ă ă— Ei, nu fur , dar ia… şi pe urm le vinde.ă ă— Şi- i aduc banii?ţ— Aş, de unde! Cump r vin cu sifoanele mele… I-auzi,ă ă

Miso, ce cânt ! Nu e ă Stelu aţ ? Şi Clemansa începe să fredoneze: — „Tu care eşti pierdut în neagra veşnicie…”ă

— Ispr veşte, c mi-e r u şi roman ele astea totdeaunaă ă ă ţ mi-au f cut grea .ă ţă

— Stelu a? ţ Vai, Miso, ce melodie. A compus-o v rulă nostru Florescu. S ştii c de la el a moştenit Victoră ă talentul.

— Te-am întrebat dac-a venit…— Nu ştiu, c m-a furat somnul.ă— Şi l-ai visat pe Barot ?ă— Vai, se poate… nici pomeneal .ăPrivirea Artemizei avu o lic rire de satisfac ie. „Pe cineă ţ

va min i Clemansa când eu n-o s mai fiu? De cine se vaţ ă feri? Cui îi va pune întreb ri? Cine îi va r spunde? Dară ă oare s-ar putea s nu mai fiu?” întrebarea i-a venit deă multe ori în minte în ultimele zile, dar a gonit-o în grab .ă „Sunt laş ? Nu. Nu de moarte m cutremur… dar nici deă ă

202

Page 203: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

veşnicia ei. Moartea, s fie s n toas , când are s vin ,ă ă ă ă ă ă am s -i spun: «N-am tr it degeaba… Nu-mi face pl cereă ă ă s mor, dar nici n-am s m tocmesc cu dumneata».” Şiă ă ă un surâs amar îi strânge gura, îi sub ie buzele albe.ţ Şampania trebuie s fie cu pricina… Niciodat n-aă ă suportat şampania. I-a pl cut vinul bun. Dar cu Elena n-aă fost chip… A st ruit ca niciodat . Excesiv de vesel , cuă ă ă sticla înf şurat în şervet: „Hai s ciocnim de ziua luiă ă ă Victor!…” Nu mai p rea deloc îngrijorat de lipsa luiă ă Victor. Repeta: „O s vie. Are o şedin şi pe urm vine.”ă ţă ă Zâmbea misterios: „Vine…” Într-o mân inea o farfurieă ţ cu tort de moca, în cealalt sticla de şampanie şi oă îndemna: „Hai, Miso, las regimul…” Purta o rochieă transparent , rochia roşie de sear a Clemansei, dar f ră ă ă ă juponul lung de tafta. I se vedeau picioarele, ca nişte fuse, de la genunchi în jos. Cred c atunci m-a apucat oă ame eal … Sau poate din pricina Armandei, care,ţ ă sp l cit cum e, şi-a pus o rochie roz ca petalele deă ă ă trandafir, din care se f cea dulcea , în copil ria ei.ă ţă ă Ligheane pline de petale, pentru o dulcea care nu-iţă pl cea.ă

— Clem, de ce i-ai pus şi tu capotul sta de culoareaţ ă zmeurei? Parc v-a i vorbit, s veni i aici la mine în culoriă ţ ă ţ leşinate, de şerbeturi, de dulce uri, de compoturi şiţ siropuri!

Clemansa vede pe mas resturile de tort şi de pişcoturiă şi se mir c Misa, care nu suport un b de chibrit înă ă ă ăţ scrumier , rabd toat mizeria asta. Deodat îşi dă ă ă ă ă seama c paharele sunt ale ei.ă

— Paharele! Le aveam în bufet… Încuiate… Cristalele mele! Şi-o fi potrivit cheile! Elena e în stare s -mi umbleă şi în cuf r… M-a întrebat de un combinezon de tafta… Mă ă duc s v d, Miso!ă ă

Dar Artemiza îi apuc bra ul cu toat puterea. Capul iă ţ ă se învârteşte, stomacul i se strânge, o vede ca în vis pe Elena cu rochia transparent şi vomit .ă ă

203

Page 204: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul XVII

Victor se îndrepta f r grab spre cas . Nu e uşor să ă ă ă ă supor i o şedin de opt ore şi s pleci cu un vot de blamţ ţă ă în spinare. Parc ar avea o cocoaş . Poate c e mai bineă ă ă aşa. S-a spart buba. A curs puroiul. Dar n-a fost uşor… Nu-i uşor s stai cu sufletul la gur , s vezi cum treceă ă ă aten ia de la unul la altul, cum î i vine rândul s fii ar tatţ ţ ă ă cu degetul… Ai laşitatea s speri c numai tu vei sc pa.ă ă ă Aştep i o minune când deodat auzi: „Un demagog, unţ ă stângist…” Şi cine te arat cu degetul? Cel mai bună prieten… Costache! Da, mi-a fost devotat – trebuie să recunoasc Victor – poate prea devotat. Era sigur că ă toate mi se cuvin, pentru talentul, pentru cultura mea. Credea în cinstea mea sufleteasc . N-am s uit spaimaă ă din ochii lui, când Nicoleta a declarat cu glas tare că tr ieşte cu mine! Privirea lui asupra mea… Cred c aşa s-ă ăa uitat Cezar când Brutus i-a înfipt pumnalul: „Tu, Victor, tu prietenul meu!”… Credeam c ştie… Şi doar i-am spus.ă M credea beat. Nu-şi închipuia c sunt în stare de oă ă tic loşie… Şi Victor îşi închipuie c -i povesteşte Artemizeiă ă ce s-a întâmplat: La început am fost critica i to i trei cţ ţ ă umbl m prin cârciumi, ne îmb t m. Costache mai ales aă ă ă fost luat în t rbac . I se imputa c ascult anecdoteă ă ă ă reac ionare, c râde şi face haz de ele. Întrebat dac ştieţ ă ă c Nicoleta nu e fata unui inginer disp rut pe front, aşaă ă cum declarase ea, ci a unui mare antreprenor de case care a l sat blocuri neterminate şi a fugit în str in tate cuă ă ă banii, Costache a spus c nu ştie. Eu ştiam, dar am negat.ă Centrul aten iei a trecut, atunci, de la Costache laţ Nicoleta. A fost chemat s ias în fa a s lii pline. Cerulă ă ă ţ ă era purpuriu. Obrajii ei, la fel. La toate întreb rile Nicoletaă a r spuns da! A m rturisit f r ruşine c tr ieşte cu mine.ă ă ă ă ă ă Costache aştepta s neg. Mi-era mil de el, mi-era ruşineă ă

204

Page 205: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

de mine. Costache era singurul om care credea în mine. Ştiam c e cinstit şi o iubeşte pe Nicoleta. Am t cut. N-ă ăaveam ce s spun, n-aveam nicio scuz . M-am liniştită ă când, cu tot calmul ei aparent, încol it , şi-a ieşit dinţ ă s rite şi a m rturisit c mai are leg turi de dragoste cuă ă ă ă al i doi studen i… Erau prieteni între ei, şi nu ştia unul deţ ţ altul. Furioşi c au fost tr da i, a început fiecare s spună ă ţ ă ă tot ce ştia despre Nicoleta: c ur şte regimul, c umblă ă ă ă prin cârciumi, c vine acas la mine unde se fac orgii.ă ă Costache, întrebat dac e adev rat, a f cut semn c nuă ă ă ă poate vorbi. Buzele îi tremurau f r s poat scoate ună ă ă ă cuvânt. În elegeam tot ce se întâmpl cu el. Aşteptam sţ ă ă vorbeasc . „Am fost înşelat în dragostea mea – a spus –ă în încrederea mea în prietenie. Mi-e foarte greu acum… Dar nicio sanc iune n-o voi socoti prea aspr . Trebuia sţ ă ă ştiu c , de la anumite poezii de sertar, de la anumiteă anecdote pân la ura împotriva regimului e numai ună pas… Trebuia s fiu necru tor, s smulg masca de peă ţă ă fe ele astea…” Şi a ar tat spre Nicoleta, spre mine. S-aţ ă cerut excluderea noastr . M-am uitat în jurul meu şi parcă ă nu în elegeam ce se-ntâmpl . Nu ştiam c sunt atât deţ ă ă legat de Costache, c ar putea s m doar atât! Nuă ă ă ă ştiam cum m-am legat de fiecare. Parc m aflam în fa aă ă ţ unei pr p stii şi cineva se preg tea s -mi dea un brânci.ă ă ă ă Dar cred c în privirea mea era atâta groaz şi oă ă rug minte atât de disperat , încât s-au g sit oameni careă ă ă mi-au s rit în ajutor, m-au ap rat. Au vorbit de talentulă ă meu, de curajul meu, de exigen a mea artistic , deţ ă generozitatea mea. Nu ştiam c sunt atât de iubit, atât deă pre uit. „Are talent.” Şi, din felul cum vorbeau despreţ talentul meu, aflam c am prieteni tocmai în clipa în care-ăi pierdeam. Mama îmi b gase în cap c numai ea mă ă ă iubeşte. M-a împiedicat s cred în ceilal i, s cred în ceva,ă ţ ă s zbor cu propriile mele aripi. Mi le-a frânt de îndat ceă ă am avut un elan. Totuşi, în timpul şedin ei, când cineva aţ îndr znit s-o atace, i-a luat ap rarea… Şi chiar acum cândă ă

205

Page 206: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

urca sc rile, imaginând îngrijorarea ei, se sim i înc rcată ţ ă de afec iune. Uşa era încuiat . Nu se aştepta. Nu-i nimic,ţ ă o s treac pe la Artemiza s -i povesteasc toate prină ă ă ă câte a trecut. Ea g seşte solu ii în orice împrejurare…ă ţ

În capul sc rii, Victor ascult vocifer rile din pod. Dar înă ă ă loc s-o ia la dreapta, spre buc t rie, o ia la stânga, treceă ă prin odaia Clemansei şi d buzna la Artemiza. Dar seă opreşte în prag. Misa v rsa. Clemansa îi inea frunteaă ţ peste lighean.

„B trânele s-au îmb tat!… Cum au ajuns în halul sta!ă ă ă Trebuie s fi n v lit diverşi nepo i şi verişori să ă ă ţ ă ciocneasc cu ele, şi-au b tut joc!” Furios, trece prină ă buc t rie, vrea s intre în pod s -i dea afar pe to i, dar,ă ă ă ă ă ţ g sind uşa cr pat , se opreşte, dup obiceiul Clemansei.ă ă ă ă

„Nu se poate!” Victor strânge pleoapele, ca s poată ă deschide apoi ochii mai bine. Elena, într-o rochie ca flac ra, îmbr cat peste un combinezon prea scurt,ă ă ă p rea, dup p rerea lui, goal . Un omule agitat, pirpiriu,ă ă ă ă ţ care – dup unele poveşti auzite în cas sau uneleă ă fotografii din album, trebuie s fie „generalul”, fostulă logodnic al Misei – gesticula şi s rea, ca şi când ar fi fostă tras de sfori nev zute. În mân avea un pantof, pe care-lă ă b ga sub nas v rului Basil.ă ă

— Da i-mi voie… Am zis pinteni de argint şi lam deţ ă Saumur… Când zic lam de Saumur, eu ştiu ce vorbesc…ă – se sup r generalul. —ă ă S bem un pahar pe chestiaă asta, s ciocnim cu frumoasa Elena…ă

Dar v rul Basil, fostul cavalerist, p rea foarte sup rat:ă ă ă— Mon général, dumneata s te ocupi de istorie şiă

geografie. Eu, personal, am purtat pinteni de Saumur…— Da i-mi voie – se îndârji generalul – pintenul e pintenţ

şi – ar tând c lcâiul pantofului – are aici, în coad , o tijă ă ă ă cu o roti , pe când lama…ţă

Dar cavaleristul, b tându-se cu pumnul în piept repeta:ă— Pinten, mon général. Eu, personal, am purtat pinteni

206

Page 207: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

de Saumur… Şi, ca s fie mai conving tor, îşi izbiă ă c lcâiele milit reşte şi d du pe gât paharul cu vin.ă ă ă

— Lam de Saumur şi pinteni de argint – se r steşteă ă generalul, şi, ridicând pantoful în aer – ofi erii ruşi aveauţ pinteni de aur…

— Şi atunci, mon général – sughi e v rul Basil –ţ ă ’mneata pretinzi c eu mint? Şi atunci, ’mneata crezi că ă eu n-am purtat cizme Chantilly?

Generalul ridic un deget amenin tor.ă ţă— Chanteclair! Am zis pinteni de argint şi lam deă

Saumur.Şi, sup rat, arunc pantoful Elenei în aer. ă ăDe departe cineva strig : Banco!ă

Pe fereastra deschis intra f r cru are aerul rece.ă ă ă ţ Artemiza parc înviase din mor i. Privea ca pe un miracolă ţ puzderia de stele şi mirosea cu pl cere rufele curate,ă proasp t schimbate şi mâinile sp late cu s pun deă ă ă lavand . Dar grija ei în leg tur cu Victor reveneaă ă ă dureroas .ă

— Spune, Miso, tu crezi c se m rit f r biseric feteleă ă ă ă ă ă lui Barot ?ă

— F r .ă ă— Nunt f r biseric ! strâmb din nas Clemansa.ă ă ă ă ă— F r l utari s nu fie!ă ă ă ă— Mie şi acum îmi pare r u c nu m-am cununat cuă ă

Mac la Sfântu Iosif. S ne cânte orga din ă Lohengrin…— Şi f r org , crezi c nu- i punea coarne? – c uta s-oă ă ă ă ţ ă

încerce Artemiza. Şi, în gândul ei: „Trebuie s aflu, dacă ă ştie sau nu. Nu vreau s mor pân nu aflu…” Un fel deă ă ner bdare de a pune ordine în tot ce era nel murit, un felă ă de presim ire c evenimentele se precipit nu-i maiţ ă ă d deau astâmp r. N-ar şti s spuie ce evenimente. Dar ară ă ă vrea s scape de sindrofia din pod, de invita ii Elenei. Ară ţ vrea s stea de vorb cu Victor. „ iu la el ca la ochii dină ă Ţ cap”, îşi m rturiseşte într-un moment de sl biciune. „Aşă ă

207

Page 208: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

vrea s realizeze el visul meu. Aş fi vrut s ajung o mareă ă actri , dar prejudec ile, timpurile mi-au stat în cale.ţă ăţ Timpurile s-au schimbat. Lui, nimic nu-i st în cale. V d că ă ă scrie toat noaptea. Mi-a stilizat sonetele şi a început să ă le traduc el mai departe… Dar poeziile lui? De ce nu miă le mai citeşte, de ce nu le public ? E veşnic nemul umit,ă ţ sceptic. Fuge şi de formule care-l îngr desc, şi de celeă dep şite, de drumuri b tute. Caut . Se caut … Nu-iă ă ă ă limpezit sufleteşte. Pentru Costache, fiecare vers tip rit eă o victorie. Are fascina ia prezentului. E sincer în tot ceţ face. Victor are nostalgia sincerit ii şi un ochi criticăţ necru tor.” Totuşi e convins c o s r zbeasc . Trebuieţă ă ă ă ă ă s stea de vorb cu Victor, trebuie s -i spuie sau mai bineă ă ă s -i scrie. ă

Clemansa st tea ca pe jeratec:ă— Miso, m-aş duce s v d…ă ă— Ce s vezi, Clem? Stai aici şi spune-mi de ce mă ă

pândeai într-o sear când m înapoiam acas ? St teai înă ă ă ă poart . M aşteptai. De altfel, sear de sear m pândeaiă ă ă ă ă când m -ntorceam acas . E mult de-atunci. Dar ia adu- iă ă ţ aminte… Şi nu te mai uita la mine aşa… Numai porcul are o privire sticloas , ca a ta. Se vede c nu cunoaşteă ă adev rata fric … Singura lui fric e c va fi t iat.ă ă ă ă ă Intensitatea din privirea lui e numai l comie, dincolo deă care urmeaz o indiferen – eu aş numi-o porcin . Dară ţă ă despre altceva vorbeam. Da, eu m mutasem aici, voiă locuia i dincolo, în casa tatei. De ce m pândeai la poart ,ţ ă ă când m înapoiam de la treburile mele? De ce mă ă pândeai, de ce st ruiai s vin la voi? Mac pândea şi el laă ă fereastr . De ce m pândea? De cum m vedea intrând,ă ă ă se repezea s -mi pun un scaun sub c…ă ă

— Vai, Miso, urât mai vorbeşti!— Las asta şi r spunde-mi: de ce era i voi în întrecere:ă ă ţ

„Vrei o cafea, Misico? Uite, am pus de cafea. E gata cafeaua… Vrei un pahar de vin bun? Un coniac… Un m ră ionatan?”

208

Page 209: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Clemansa respir , în sfârşit, liniştit :ă ă— Miso, ştii, noi te iubeam…— Bine, bine. Dar chiar aşa, ca s m pândi i şi s mă ă ţ ă ă

duce i în cas la voi sear de sear , aproape cu for a!ţ ă ă ă ţ— Vezi, Miso, ca s spun drept, noi ne mai şi plictiseamă

câteodat … Mac se plimba prin cas cu mâinile la spate,ă ă eu d deam pasien e… Tu ştiai câte-n lun şi în stele… Neă ţ ă mai dezmor eai…ţ

— Va s zic asta era…ă ă— Sigur c asta. Tu toate le ştiai, Miso, toate nout ile.ă ăţ

Şi acum tot aşa. Chiar m gândesc, când tu n-ai s maiă ă fi…

— De ce crezi tu c n-am s mai fiu?ă ă— Fiindc tu eşti mai mare… – r spunde Clemansaă ă

serioas .ăArtemiza ar vrea s râd , dar nu are for a. Schi ează ă ţ ţ ă

doar o grimas .ă— Da, ai dreptate, eu sunt mai mare şi, pe deasupra,

am icter… Nu-i aşa, Clem, c te gândeşti şi la asta? Parcă ă aşa a-nceput şi boala lui Mac. Numai c el a acceptată opera ia… N-a ştiut c l-au deschis şi l-au închis. Eu refuzţ ă s m taie…ă ă

— Las , Miso… Acolo a fost altceva. Şi, vrând să ă schimbe vorba: — Ia spune, tu care le ştii pe toate, crezi c ştia, aşa cum ar fi vecinul de jos, crezi c se m rită ă ă ă ă fetele lui f r zestre?ă ă

„Nu-i proast sor -mea, e şireat , gândeşte Artemisa,ă ă ă altminteri nu se poate. Toate certurile mele cu Mac aveau loc sub nasul ei, certuri camuflate, bineîn eles… Insulte!ţ Eu, pref cându-m c povestesc un proces pe care îlă ă ă studiam, ajungeam la concluzia c b rbatul e o bestie! Elă ă istorisea, chipurile, p ania unui prieten şi ajungea laăţ concluzia c femeia e o târf !… Clemansa d dea pasien eă ă ă ţ şi arbitra aceste discu ii. Şi, culmea, inea cu femeia,ţ ţ ap ra târfa… Ştia c e vorba de mine? Atunci e şi maiă ă ciudat…”

209

Page 210: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Ascult , Clem…ă

Prin uşa întredeschis , Victor v zu înşirat pe ladaă ă Clemansei grupul eteroclit: cele patru m tuşi de laă Cotnari şi scumpa lor nepoat , Armanda.ă

V rul Julien, cu figura lui pre ioas , nasul lung, sub ire,ă ţ ă ţ privirea mioap cu ochelarii de sticl groas , gustaă ă ă încântat dintr-un pahar de vin. „Delega ia” vorbea peţ diferite voci, dar exact ca din carte, şi precipitat, s nu-şiă piard şirul.ă

— Con ine alcool etilic, care… înso it mai ales în rileţ ţ ţă calde… de slabe propor ii de alcool propilic, butilic,ţ aminolic, caproic, etcetera… explica „Iasca”, cea mai în vârst şi mai uscat dintre m tuşi.ă ă ă

— Un procentaj foarte variabil de zah r, albumin ,ă ă urme de coritin , atât de utile pentru materia cerebral ,ă ă completa bondoaca, ducând ar t torul la tâmpl .ă ă ă

Iar a treia, cu vocea pi ig iat :ţ ă ă— De asemenea şi eter oneantic şi eterat, veritabile

parfumuri…Julien, buim cit, îşi potrivea ochelarii.ă— Şi acid carbonic, dou grame la litru – ad ugă ă ă

Armanda, cu glasul duios: E contra insensibilit iiăţ mucoasei gastrice… Şi se opune la oxidarea vinului care, când se produce, e fatal buchetului… Şi, v zând că ă ă m tuşile nu intervin, încheie curajos, ca la examen: —ă Acidul succinic cu glicerina este factorul preponderent în savoarea vinului…

Ame it şi neştiind cum s scape de erudi iaţ ă ţ „delega iei”, Julien p ru încântat de apari ia unei femeiţ ă ţ planturoase, g tit cu o cap de vulpi argintii, peste oă ă ă rochie uzat , înflorat , care-l lu de bra .ă ă ă ţ

La început, pe Victor îl z p ci aceast lume scoasă ă ă ă parc din naftalin şi adunat la sindrofia din pod. Dar,ă ă ă ca-ntr-un tablou de Breughel, începu s se desluşească ă treptat fiecare personaj cu individualitatea lui proprie, cu

210

Page 211: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

anecdota pe care şi-o amintea. Capul de cal era Yvonne, „domni a”, cu care maic -sa visa s -l însoare, înc de peţ ă ă ă vremea când era ânc. Bébé Cadum, fiul celui mai mareţ garaj de automobile – care fusese pe vremuri obez, p reaă acum ca un sac golit. Dinu Iepureanu, inginerul, sem naă cu Harold Lloyd. Lita, nevasta lui, era acea Rachel de care Victor fusese îndr gostit în copil rie. Por elanul de Saxaă ă ţ se mai ofilise, dar ochii erau adev rate turcoaze. Litaă umbla tot pe vârfuri, gata s danseze un menuet. Spreă uimirea lui ap ru Nicoleta, cu rochia ud , de parc-ar fiă ă sc pat de la înec. „Cum o fi îndr znit, dup cele ce s-auă ă ă întâmplat, s vie aici? I-am interzis. Şi mama ştie c i-amă ă interzis. De ce-a poftit-o?” Bébé Cadum o stropea cu un sifon şi ea ipa excitat . To i p reau cu chef, dar nimeniţ ă ţ ă nu era vesel cu adev rat. Lita sus inea c Darius Milhaudă ţ ă e unul din cei şase mari compozitori francezi moderni. Dar „domni a” p rea oripilat . ţ ă ă Quelle horreur!

— Dac -i din familia lui Matei Millo, e v r cu noi –ă ă interveni Bébé Cadum, împ ciuitor.ă

Gras, vesel, plin de bani, conducând un Packard alt dat , avea mare succes la femei. Judec tor la Vidra,ă ă ă îşi înc rca maşina cu to i cei care aveau acelaşi drum,ă ţ plus o crati de sarmale, câteva sticle de vin şi ultimeleţă anecdote. Se spunea c e generos şi are haz. Acum eraă şofer de taxi, purta haine prea largi, prea uzate, dar nu-şi pierduse buna dispozi ie. Era tot atât de incult şi amatorţ de fotografii şi anecdote picante.

Lita era fericit c se transmite la radio ă ă Le Festin de l’araignée.

Yvonne, ridicând falca, protesta:— Asta nu-i muzic !ăDinu lu ap rarea so iei sale. C s toria lui cu Litaă ă ţ ă ă

fusese, dup aceea a lui Julien cu o infirmier frumoas ,ă ă ă Angela, a doua mezalian în familie.ţă

— E un balet! – începu Lita.— De când vreau s -l aud!ă

211

Page 212: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Dar Yvonne, furioas :ă— Uo!… Asta-i muzic ? Bine c mi l-am adus peă ă

Shelley! – şi scoase din buzunar un mic şi elegant volum.Nicoleta luase sifonul din mâna lui Bébé Cadum, care îi

oferea batista şi-i propunea armisti iu:ţ— Hai s te şterg pe fa şi s te pup… pe gât.ă ţă ăVictor în elegea de ce a fost de-atâtea ori gata s-oţ

strâng de gât, şi-i p rea r u c n-a f cut-o.ă ă ă ă ă„Dup opt ore de şedin , şi dup tot ce i-au auzită ţă ă

urechile, a venit aici la sindrofie? Costache e distrus şi ea petrece?”

— Cum te descurci cu politica? – o întreba Julien.— Cu lozinci din Shakespeare: „The people are the

city”23 sau „Peace, freedom and liberty”24. Mi le-a scris tante Mis. Mi-a dat o list întreag şi v d c se potriveşte.ă ă ă ă

Domni a citea tare din Shelley.ţLita vroia s asculte ă Festinul.— De ce n-ai r mas acas ? o repede Yvonne.ă ă— Verişoar , i-ai pierdut averea, dar âfna şi proastaă ţ ţ

creştere i-au r mas intacte.ţ ăÎn consternarea general se auzi:ă— Banco!Şi tot atunci ap ru şi Elena cu b trânul Charles-ă ă

Rodolphe. Victor îl recunoscu dup o fotografie din album.ă Artemiza îl poreclise Bas-joues. El, când era mic, îi spunea Baju. Baju avea capul mare, picioarele scurte şi purta haine dup moda lui Schubert, la fel ca în fotografia dină album.

Elena, v zând c se îngroaş gluma, c uta s aplanezeă ă ă ă ă conflictul dintre Lita şi Yvonne, poftindu-i pe to i la oţ gustare.

„Delega ia” începu s împart salata de boeuf şi sţ ă ă ă toarne vin în pahare. Victor înghi ea în sec. Îi era sete. Iţ se uscase gura.

23 Poporul e cetatea (engl.).24 Pace, independen şi libertate (engl.).ţă

212

Page 213: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Nicoleta flirta cu Julien.„Femeile astea au inim de piatr ”, gândi Victor. Ară ă

vrea s -i spuie Voic i povestea toreadorului, dar nu-şiă ă amintea nici titlul c r ii, nici autorul.ă ţ

— „La réalité à l’état pur arrête instantanément le coeur”25, îl cita Julien pe Valéry, ca s-o impresioneze pe Nicoleta.

— Mai schimb placa, iubitule – interveni Angela,ă întinzându-i o farfurie b rbatului ei.ă

La postul lui de observa ie, aşa cum o v zuse de-atâteaţ ă ori pe Clemansa – cum de-i luase pe nesim ite obiceiurile?ţ – Victor asculta şi acumula revolte: E cu putin ca nimeniţă s nu întrebe de el, maic -sa s nu aib nicio privire spreă ă ă ă aceast uş unde st de atâta timp obosit, fl mând,ă ă ă ă însetat? Singura care, din când în când, privea într-acolo, ca o oaie speriat era Armanda, care o ajuta pe Elena,ă dar inea s -i atrag aten ia lui Bébé Cadum c vinul peţ ă ă ţ ă care-l d pe gât nu-i un vin obişnuit, ci trebuie mirosit,ă savurat, b ut cu grij , degustat:ă ă

— Mie mi-e mil de el.ăM tuşile o aprobau dând din cap în acelaşi timp, dară

vorbind pe rând:— Are tinere e, maturitate, b trâne e – spunea tanteţ ă ţ

Eulalie.— E atent! – se auzi glasul gros al m tuşii Amélie.ă— E atent! – repeta Eugenie cea lung şi cu glasă

ascu it.ţIar Melanie, bondoaca:— E atent!— Cine e atent? – întreab Bébé Cadum.ă— Vinul! – îi r spunde „delega ia” în cor.ă ţ— E atent şi primeşte ecourile vie ii, de acolo de undeţ

se afl ! – spune Armanda, privind spre uş .ă ă— Din m runtaiele p mântului! – o sus ine „Iasca”, peă ă ţ

când surorile ei d deau din cap.ă

25 Realitatea în stare pur î i opreşte inima instantaneu (fr.).ă ţ

213

Page 214: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— În momentul în care vi a înfloreşte, el fierbe acolo, înţ pivni , i se adresa Armanda lui Victor, înecându-se deţă emo ie.ţ

Bébé Cadum privea n uc spre fiecare din m tuşi şiă ă spre nepoata lor, care continua de dragul lui Victor:

— Când în lumina aurie a toamnei, în podgorii, oamenii culeg strugurii, vinul, jos, în hrube se agit , fierbe.ă

— Fierbe! – aprobar m tuşile.ă ăLui Victor i se uscase cerul gurii de sete. Vedea cum se

duc una dup alta sticlele de Cotnar, aconto pentru viileă pe care urma s le primeasc de zestre, dac s-ar însuraă ă ă cu Armanda şi, furios, îşi d dea seama c nimeni nu seă ă întreab unde e s rb toritul. Fiecare îşi urm rea pe contă ă ă ă propriu o idee şi factorul cel mai important p rea s fieă ă reminiscen a.ţ

— Banco! – strig deodat Charles-Rodolphe, ap rândă ă ă în prim-plan, de bra cu generalul. Unul cu capul preaţ mare, cel lalt ca un şoricel. Dar la fel de seme i.ă ţ

— S nu ne-mpotrivim r ului, mon général, s -lă ă ă stârpim, adic s bem paharul pân la fund! Banco! iiă ă ă Ţ minte la Monte Carlo, la Casino, ce banco i-am tras?

— Pardon. Pardon, Prin ule. S nu smulgem vi a cuţ ă ţ r d cin cu tot… S desfiin m be ia, dar s l s m via.ă ă ă ă ţă ţ ă ă ă

Lui Charles-Rodolphe îi tremura mâna în care ineaţ paharul.

— Banco!— Prin ule, s bem Bruderschaft!ţ ăO clip , Victor nu mai auzi decât ciocniri de pahare, deă

furculi e şi farfurii. „Domni a” înfuleca pe ner suflate. „Eţ ţ ă vorace în aspecte placide” – spunea despre ea Artemiza.

În clipa aceea se auzi glasul cristalin al Litei: — Ia uita i-v cu cât poft m nânc asceta noastr !ţ ă ă ă ă ă ă

„Domni ei” îi sc p furculi a din mân , ochii ei sc p rarţ ă ă ţ ă ă ă ă de ciud şi, ridicând farfuria cu salat de boeuf deasupraă ă capului Litei, era gata s-o pocneasc , dar Dinu interveniă ia timp, prinzându-i mâna. Charles-Rodolphe întreba cu

214

Page 215: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

candoare:— Mais de quoi s’agit-il?26

Elena privea în jurul ei cu disperarea unui om care se îneac şi cere ajutor. Visa de atâta vreme o sindrofie înă care s str luceasc blazonul ramurii aristocrate aă ă ă familiei! O sindrofie care s fie şi logodna lui Victor! Şiă acum privea împrejur, f r s -n eleag ce se-ntâmpl .ă ă ă ţ ă ă Ochii ei parc rugau pe fiecare s nu se supere, şi-iă ă îndemnau s m nânce, s bea. Privirile ei se îndreptauă ă ă spre uşa întredeschis , ca şi când de acolo ar fi trebuit să ă vin ajutorul, dar Victor, într-o fâşie de umbr , r mâneaă ă ă invizibil.

Cavaleristul îi întinse Elenei paharul lui şi-i şopti ceva la ureche. Dar ea r spunse tare, ca pentru toat lumea:ă ă

— Une femme bien née ignore la passion.27

Şi, în timp ce unii mâncau şi beau, incidentul dintre Yvonne şi Dinu creştea.

C utând s împace lucrurile, z p cit , Elena întindeaă ă ă ă ă mereu o cutie de tinichea „delega iei”.ţ

— Pr jituri… Usc turi… Servi i, naş , servi i!ă ă ţ ă ţ— În caz de conflict armat, râdea Bébé Cadum ame it,ţ

eu sunt de partea „Domni ei”.ţV rul Basil c uta şi el s aplaneze incidentul:ă ă ă— Floret , stilet sau bât ?ă ă— La alegere. Cu floreta lup i, cu stiletul ucizi, cuţ

bâta…— Au fost invita i aici oameni care în eleg numai deţ ţ

bât – îl întrerupse Yvonne. Dac te bagi în t râ e, teă ă ă ţ m nânc porcii!ă ă

Dar Angela, bine proptit pe picioarele ei şi cu mâinileă în şolduri:

— Ce vrei s spui, verişoar ? Vezi c eu n-am înv at laă ă ă ăţ Oxford… Eu sunt din Cr c uani…ă ă

Haina de vulpe îi c zu de pe umeri l sând-oă ă

26 Dar despre ce e vorba ? (fr.).27 O femeie din lumea bun nu ştie ce înseamn pasiunea. (fr.).ă ă

215

Page 216: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

planturoas , sculptural , drapat parc , în rochia cu floriă ă ă ă decolorate. Şi, cerându-i parc socoteal b rbatului ei:ă ă ă

— Asta e lumea mare!? Lumea voastr ! ăIar Julien, afectat, gra ios şi monden:ţ— Vous saurez alors ce que c’est que le monde: une

réunion de dupes et de fripons…28

— Zi pe româneşte! – f cu Angela cu o sinceritateă cuceritoare.

Râdeau unii şi al ii dar f r r utate. Numai Elenaţ ă ă ă disperat din pricina propor iilor pe care le luaseă ţ incidentul şi c utând s -l acopere, întindea cutia deă ă pr jituri, şi cu toate c numai una din m tuşi era naşa ei,ă ă ă repeta cu glas de papagal:

— Servi i, naş , servi i…ţ ă ţ— Le monde înseamn „lumea bun ” – explica Lita, cuă ă

ironie. Când nu rezist fiziceşte, âşneşte din ea puroiul.ă ţ— Fugi, soro! – exclam Angela, mai mult fiindc vedeaă ă

c-o prinde.Charles-Rodolphe, încântat, ridic paharul cu vin:ă— Banco! – şi o s rut pe Angela pe obraz, zgomotos,ă ă

apoi, candid, c tre Yvonne: ă Qui est cette petite?… Cine-i feti a?ţ

De data asta, toat lumea se porni pe râs, numaiăYvonne r mase în epat şi „delega ia”, nedumerit , peă ţ ă ţ ă când Bébé Cadum punea la pick-up un disc. Cavaleristul nu ştia pe cine s invite la dans: pe Yvonne, pe care voiaă s-o îmbuneze, sau pe Angela, la care râvnea.

— Junona cu bra ele albe, hai s dans m… ţ ă ăJulien privea st ruitor picioarele Nicoletei proptite peă

un scaun, şi continua s filosofeze:ă— Ra ionalitatea omeneasc fa de complexitateaţ ă ţă

vie ii e înrudit cu nevoia oamenilor de a-l face peţ ă Dumnezeu cu barb .ă

Nicoleta zvârli paharul.

28 O s şti i atunci ce este lumea bun : o adunare de înşela i şi înşel tori.ă ţ ă ţ ă (fr.).

216

Page 217: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— La barbe!29

— Banco! – strig Charles-Rodolphe, aruncând şi elă paharul.

— O şedin de spiritism! – propunea Elena invita ilorţă ţ ei.

Fa a parc îi era v ruit . Ochii îi ardeau în cap, buzeleţ ă ă ă erau date cu roşu ostentativ, m rind gura într-o încercareă de a o face atr g toare. Generalul o invit la dans. Dară ă ă Elena ridic un picior, ca s explice c e descul .ă ă ă ţă Generalul scoase din buzunar pantoful şi i-l oferi gra ios.ţ

— Pinteni de Saumur, lam de argint.ăVictor nu izbuteşte s recunoasc în atitudinileă ă

dezm ate ale Elenei pe mama lui. Dac ar privi cuăţ ă senin tate şi nu otr vit de dezam giri acumulate, ară ă ă vedea în striden a Elenei şi în tot ce era ostentativ înţ purtarea ei, ravagiile pe care le-au f cut, în lungul anilor,ă vanitatea ei nesatisf cut , snobismul ei stupid. Dac n-ară ă ă fi fost mereu preocupat de el însuşi, agresiv cu ea, şi-ar fi dat seama c , în ultima vreme, îşi între inea o uşoară ţ ă veselie dând pe gât câte dou -trei p h rele de rom şiă ă ă fredonând La fumée d’une cigarette. „Nu-mi place cum arat maic -ta – spunea Artemiza. Are insomnii rebele,ă ă cheltuieşte banii f r rost.” Dar lui nu-i p sa. Nici acumă ă ă nu b nuieşte disperarea ei: „Unde e Victor”, şi groaza că ă nu va veni. În mintea ei au început confuziile între ziua teribil a botezului, când îşi aştepta b rbatul şi clipeleă ă astea, când, de ziua fiului ei, lipseşte tocmai el, s rb toritul. „Nu, Victor n-o s m fac de râs!” – c utaă ă ă ă ă ă Elena s -şi dea curaj, dând pe gât ba şampanie, ba vin, înă timp ce el, be ivanul, asista, pentru prima dat treaz, la oţ ă be ie, şi tot ce vedea îl dezgusta, îl scotea din s rite, îlţ ă umilea. De unde s ştie c , în mintea Elenei, Voica Barotă ă ă era acum doctori a şi s imagineze panica ei, c au fugitţ ă ă împreun , ca atunci la botez.ă

În sufletul lui Victor dospea nem surat indignarea şiă

29 Expresie francez : m plictiseşti.ă ă

217

Page 218: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

dorin a de a se r zbuna pe Nicoleta. Povesteaţ ă toreadorului nu-i d dea pace.ă

Elena o ar ta cu degetul pe Lila.ă— O s danseze…ă— Hai, Salomeea! – o încuraja Nicoleta. Şi, ridicându-şi

poalele rochiei: Dac nu, dansez eu!ă„Iat femeia din pricina c reia am pierdut-o pe Voica,ă ă

mi-am pierdut cel mai bun prieten şi am luat vot de blam!” scrâşnea Victor.

— Î i aducem pe tav capul lui Ioan – b teau din palmeţ ă ă unii şi al ii.ţ

— Am nevoie de un voal…— Cuf rul! – propuse Nicoleta.ăSe încinse mare veselie în jurul ideii de efrac iune aţ

cuf rului. „Delega ia” privea, consternat , dezastrul careă ţ ă se apropia. Armanda, care se pref cuse c nu-l vede peă ă Victor, îi cerea acum ajutor.

— Banco! – striga Charles-Rodolphe, în semn de aprobare.

— Te-ai ramolit, Prin ule! – interveni generalul.ţ— Aici nu-i Monte Carlo. La sunetul trâmbi ei s aliniemţ ă

în iambi regimente şi cohorte…— La asalt, mon général, striga v rul Basil care, până ă

acum, o înghesuise pe „Domni a” într-un col maiţ ţ întunecat, ca s-o împace.

Victor sim ea un gol în stomac. I se învârtea capul şiţ totuşi continua s fie curios, s aud , s vad . Niciodată ă ă ă ă ă nu şi-a dat seama mai bine ca acum unde se poate ajunge înşirând cuvinte, numai de dragul sonorit ii lor.ăţ

Julien amesteca acum resturile de b uturi din diferiteă sticle în acelaşi pahar, vorbind neîntrerupt:

— Dup cum amorul adev rat îşi g seşte moartea înă ă ă îns şi împlinirea lui, tot aşa poezia materializat înă ă trohee, iambi, dactili, spondei înseamn eşecul inspira iei.ă ţ

Ochelarii îi c zur . Julien care nu-şi lua singur un pahară ă cu ap (ca s moar cu demnitate) se l s jos pe vine,ă ă ă ă ă

218

Page 219: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

apoi în patru labe, ca s -şi caute ochelarii.ă— Sunt un burlac convins – perora cavaleristul. Şi,

sughi ând: — Contra c s toriei şi înmul irii. ţ ă ă ţ In vino veritas.

Pe Victor începe s -l intereseze felul cum se oglindea înă fizionomia celor din jur o frazeologie lipsit de sens.ă

— Cea mai bun poezie e cea care n-a fost scris , şi celă ă mai frumos amor e cel care aşteapt toat via a – sughiă ă ţ ţă Bébé Cadum, ca cet eanul turmentat.ăţ

— Da i-mi voie, ori e bun şi nu exist , ori nu e bun şiţ ă ă ă exist … protest generalul.ă ă

— Bravo, generale, de acord: poezia s fie poezie… cuă p s rele şi cu stele – spuse cavaleristul, încântat de elă ă însuşi în cinstea gazdei! S bem! Unde e frumoasa Elena,ă şi de ce e gol paharul meu?

— Banco!Elena, în fa a cuf rului, privea cu o curiozitate avidţ ă ă

cum cotrob iau în untru o mul ime de mâini; i se p reaă ă ţ ă c se înmul esc mâinile şi, la rândul ei, începu să ţ ă r scoleasc , s r v şeasc , cu lacom pl cere, în cuf rulă ă ă ă ă ă ă ă ă Clemansei.

„Delega ia” era prezent . Una cu ochelari, alta cu ţ ă face-à-main, una cu pan , alta cu evantai, toate priveau cuă oroare, de parc în fa a lor s-ar fi despuiat un sicriu.ă ţ Victor privea şi el, ca un sacrilegiu, cuf rul deschis.ă

Nicoleta ap ru cu un corset de m tase lucioas , roz,ă ă ă îmbr cat peste rochie, alergând ca un cal, în timp ceă Julien îi inea şireturile ca pe nişte h uri. Ea fugea, el,ţ ăţ vizitiul, o inea de h uri şi, ame it, f ceau ocolul podului.ţ ăţ ţ ă Lila, care g sise un şal spaniol, dansa pocnind degetele înă chip de castagnete. În clipa aceea se auzi un ip t:ţ ă

— Hoa o!ţŞi Victor o v zu pe Angela tr gând din sânul Yvonnei oă ă

superb dantel neagr .ă ă ă— „Domni a”! Ha, ha, ha… „Domni a” … Ha, ha,ţ ţ

ha… Şterpeleşte, „Domni a”! Ha, ha!ţ

219

Page 220: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Yvonne îi cerea ajutor lui Bébé Cadum. Julien, ca s fieă spiritual, îşi îngroş vocea şi începu s strige şi s bată ă ă ă din palme, chemând un personaj imaginar:

— S vie Osman! Osman, taie-i capul! Unde eă iataganul, Osman?

Elena priveşte aiurit cum se sfâşie dantela tras deă ă inimile Yvonnei şi ale Angelei. Şi, în h rm laia aceea,ă ă Armanda, care g sise în cuf r un album, citea ca dintr-oă ă carte de rug ciuni:ă

Pe aceasta fil , de vreme-mb trânit . ă ă ăDe- i arunci privirea, s nu citeşti, iubit …ţ ă ă

— Pardon – o corect generalul – „s nu citeşti, iubito”!ă ăPalid , cu fa a transparent , cu p rul galben-decolorată ţ ă ă

şi ochii de un albastru şters, Armanda continu cu glasulă stins privind spre uş :ă

De î i arunci privirea, s nu citeşti, iubito… ţ ăSunt lacrimile mele…

— Bravo, Ofelia! Hai s dans m conga…ă ă— Conga…To i începur s cânte, s chiuie, s trop ie. Într-un felţ ă ă ă ă ă

de dans în monom, sunt luate pân şi cele patru m tuşi.ă ă— Banco!„Oare mama va intra şi ea în hora asta?” – se întreabă

Victor, însp imântat. „Nu, nu va îndr zni…” Simte c n-ară ă ă suporta. Aten ia lui o prinde ca un reflector în lumina luiţ crud , şi totuşi nu vede c , sub zâmbetul lipit, fa a ei eă ă ţ numai durere. Nu vede şi nu vrea s vad c firul sub ire,ă ă ă ţ hotarul dintre normal şi patologic, s-a rupt, c echilibrulă şubred s-a pr buşit. Nu-şi în elege partea de vin ,ă ţ ă lovitura de gra ie pe care absen a lui la aceast sindrofieţ ţ ă i-a dat-o Elenei, şi tot ce-a însemnat pentru ea înjghebarea acestei petreceri.

220

Page 221: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Fostul cavalerist, imaginându-şi c poart şi acumă ă pinteni de argint, ca pe vremuri, la Saumur, o prinde zdrav n de şolduri. Ochii lui Victor se întind şi se umfl caă ă nişte ochi de broasc estoas . Face doi paşi… E în fa aă ţ ă ţ mamei lui şi-i zvârle în obraz:

— Târf ! …ăCu nervii biciui i, cu sufletul strivit, cu buzele strânse caţ

s -şi st pâneasc lacrimile, Victor se pomeni în strad .ă ă ă ă Respir cu nesa aerul rece, curat, îşi umfl pieptul ca ună ţ ă însetat. La fereastra lui Barot , aceeaşi lumin de far.ă ă

Se opri, şov i o clip , atras şi z p cit, ca un fluture.ă ă ă ă „Pân acum am ascultat la uş , acum s m uit peă ă ă ă fereastr ? Ce Dumnezeu, sem n cu Clemansa? Tocmai cuă ă ea? Nu… Nimic nu m mai leag de casa asta, şi de Voicaă ă mai pu in ca orice. Toate femeile sunt la fel. Nicoleta,ţ dup tot ce s-a-ntâmplat, petrece, danseaz , îşi dă ă ă poalele peste cap. Neruşinata! Cât despre mama… N-am s m mai întorc niciodat , niciodat !”ă ă ă ă

Instinctiv îşi vârî mâna-n buzunar. O sut de lei. „Undeă pot s ajung cu o sut de lei? Nu import . Oriunde… Şiă ă ă apoi? Şi apoi am s v d. Un lucru e sigur; nu m maiă ă ă întorc. Nu m mai întorc niciodat . Femeile… toate laă ă fel… Povestea toreadorului? Îşi aminteşte… Este de Hemingway. Dar cum se numeşte? Dac i-aş spune Voic iă ă p ania toreadorului m-aş r cori… Ce mai am de pierdut?ăţ ă Când ai pierdut tot, nu mai ai decât de câştigat. Aş vrea s -i v d mutra. Eu, urcându-m pe fereastr , ea, uluit ,ă ă ă ă ă înlemnit , obligat s m asculte. Dar dac tat l ei eă ă ă ă ă ă acas ? Nu-i nimic, spun ce am de spus şi dispar f r nicioă ă ă explica ie… O s m cread beat? N-au decât s creadţ ă ă ă ă ă ce vor. Oamenii ştia gândesc dup un model mecanic:ă ă «Vine de sus, unde-i mare zaiafet de ziua lui. Festinul p ianjenului… S rb toritul a b ut, s-a-mb tat…» Ha, ha,ă ă ă ă ă ha… ziua mea! Dac-aş putea, aş râde în hohote. Râsul te elibereaz de o agresivitate refulat . Nu ştiu cine a spus-ă ăo, dar eu am nevoie acum de torente de râs! Am s facă

221

Page 222: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

pe be ivanul. Da, f r nicio introducere, aşa, pe nepusţ ă ă ă mas , am s povestesc ce-a p it toreadorul. Am s strig:ă ă ăţ ă Banco! Şi am s plec mai departe. Fetele lui Barot o să ă ă fie sigure c am înnebunit. Habar n-au ce-nseamn un actă ă gratuit, n-au auzit nici de Raskolnikov, nici de Lafcadio… Şi nici n-au nevoie s aud … Sunt un dobitoc! De ce s -ă ă ămi pierd vremea? Nu m mai intereseaz Voica… Lumeaă ă e larg . Hai, Victor, avanti!”ă

Dar nu f cu nici trei paşi şi, ca o juc rie mecanică ă ă împins de un arc cu traiectorie scurt se întoarse. Înă ă fâşia de lumin care ajungea pân la ei, în cadrulă ă ferestrei, fetele lui Barot !ă

Victor îşi pierdu dintr-o dat curajul. Spera într-oă n lucire. Ar fi vrut s le vad disp rând în neant, cuă ă ă ă aceeaşi halucinant iu eal . Dar ele nu se clinteau.ă ţ ă Dimpotriv , îl priveau curioase şi rele ca nişte pisiciă siameze.

„Dinadins au pus lumina cu abajurul de metal, aşa, ca s -mi scoat ochii. Dar eu nu sunt un şoarece prins înă ă capcan … Şi am s-o dovedesc…”ă

— Pot s v fiu de folos cu ceva? Şi, fiindc ele t ceau:ă ă ă ă — Un toreador – începu pe un ton degajat – se îndr gosteşte de o femeie şi, ca suprem dovad a iubiriiă ă ă lui, îi aduce urechea taurului pe care, de dragul ei, l-a r pus.ă

Geta şi Voica nu se clintesc.— Dup câtva timp, la un hotel din Madrid, în sertarulă

noptierei, lâng o cutie goal de ig ri Chesterfield, a fostă ă ţ ă g sit urechea taurului… urechea pentru care toreadorulă ă şi-a primejduit via a!ţ

Voica vrea s r spund . Geta, sucindu-i mâna, o obligă ă ă ă s tac .ă ă

— Se ridic soarele,ă caut s citeşti, Voica. E un romană ă de Hemingway…

Voica sim ea în mân unghiile Getei care-i porunceauţ ă : Taci!

222

Page 223: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Aş vrea s ştiu – urm Victor, cu acelaşi surâsă ă zeflemitor – ce ar fi f cut Voica Barot ?ă ă

Voica îşi eliber mâna din strânsoarea Getei şi, cuă acelaşi curaj cu care r spundea tat lui ei când era mic :ă ă ă

— Eu aş fi t iat urechea toreadorului…ă— Asta- i seam n , domnişoar Barot ! – surâse Victor,ţ ă ă ă ă

ironic.— Dar poate n-ai în eles c aici e vorba de un simbol:ţ ă

urechea taurului era omagiul pe care toreadorul îl aducea femeii iubite.

— Era cruzimea b rbatului – îl întrerupse Voica. N rile îiă ă frem tau, ochii îi sc p rau. —ă ă ă Urechea taurului e simbolul cruzimii toreadorului. Femeia a fugit mâncând p mântul.ă Ce bine o-n eleg! Eu aş fi f cut la fel…ţ ă

Umerii Voic i se mişcau de parc ar fi respirat cuă ă umerii. Mânecu ele bufante se umflau. Pupilele seţ m reau. Parc era o pisic zbârlit . O pisic mare, gataă ă ă ă ă de atac.

— Nu-n elegi, Voica, aici e vorba de o dovad supremţ ă ă de dragoste. Dragostea unui toreador, nu a unui miner…

— Nu cunosc toreadorii, dar sunt sigur c e mai eroică ă s lup i cu un munte de c rbune decât cu via a unuiă ţ ă ţ animal.

— Şi mai util… nu-i aşa?Dar Voica, cu indiscutabila autoritate a tat lui ei,ă

imitându-i calmul, mişcarea sprâncenelor, a n rilor înă vânt:

— Da, mai util!Apoi, c tre Geta, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat:ă— S închidem fereastra… E frig…ă

223

Page 224: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

Capitolul XVIII

În pod, be ia era pe sfârşite, dar nici Artemiza nu maiţ avea mult. Cu toate c spuneaă : „Mi-e mai bine”, n-o l saă pe sora ei s se îndep rteze cu un pas. Glasul ei era dină ă ce în ce mai stins, tr s turile fe ei mai blânde, dar tocmaiă ă ţ blânde ea asta i se p rea Clemansei ciudat . Pentruţ ă ă prima oar , într-o via atât de lung , Misa s-a l sată ţă ă ă moale în mâinile ei, s fie sp lat , primenit , îngrijit .ă ă ă ă ă Pentru prima dat repeta: „Eşti o fat bun , Clem”,ă ă ă pentru prima dat sora cea mic îi vorbea Artemizei caă ă unui copil:

— Acu stai frumos, c m duc în pod s v d ce-i cuă ă ă ă lada.

— Mai bine stai s vezi ce-i cu mine… f cu Artemiza cuă ă un zâmbet care abia se schi a. Ia vezi, sunt galben ?ţ ă

— Mai mult pe la ochi, suspin Clemansa. Mac tot aşa…ă— Tot aşa? Ce vrei s spui?ă— Vai, se poate? Duc -se pe pustii!ă— Cancer?Clemansa îşi f cu la iu eal câteva cruci.ă ţ ă— La ficat e f r dureri, nu-i aşa, Clem? Cel pu ină ă ţ

uneori… Mac tot aşa… A avut noroc… bietu’ Mac.— A avut… o lu pe Clemansa gura pe dinainte. Şi soraă

mamei… ii minte, Miso? O ii minte pe c lug ri aţ ţ ă ă ţ Agripina? Şi-a cump rat coşciug, c -i era fric de infla ie,ă ă ă ţ l-a inut sub pat zece ani şi când l-a vândut, s-a pr p dit,ţ ă ă mititica. Şi tanti Tinca, o ii minte. Miso? Pierdea ţ ce pierdea şi, când se sup ra, spunea „pas” şi se trântea înă popou, pe jos. Poc!

Dar Artemiza nu mai avea umor. Alt dat se pr p deaă ă ă ă de râs, când îşi amintea de maica Agripina, de tanti Tinca. Acum…

— Începe cu icter, nu-i aşa, Clem? Sau poate se

224

Page 225: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

sfârşeşte cu icter… Nu-i nimic. Totul e s fie f r dureri.ă ă ă— Miso, s vezi cum a fost. Mac vroia s m nânceă ă ă

cireşe. Şi i-am adus de alea negre, mari şi pietroase. Nu mai ştiu cât a costat kilogramul. Nu m-am uitat. Am luat mai bine de un kilogram.. Aproape dou … De unde să ă ştiu c o s le m nânce pe toate? Atunci s-a pornit oă ă ă diaree… Ce diaree! … Mi-a fost fric s nu puie carevaă ă vina pe mine, s nu cread c am vrut s -l omor!ă ă ă ă

Pe Artemiza o trecu un fior rece prin şira spin rii.ăPeste zgomotul din pod âşneau râsete, exclama ii,ţ ţ

muzic strident . Artemiza ar fi vrut s se ridice, s -şi iaă ă ă ă bastonul şi s se duc s -i dea afar pe to i, dar îşi sim eaă ă ă ă ţ ţ for ele p r sind-o şi ştia c trebuie s fac economie deţ ă ă ă ă ă for e.ţ

— Ce Dumnezeu, au înnebunit, aristocra ii? ţ— Micleştii sunt o familie de 500 de ani, de la Ştefan

cel Mare… îi ap ra Clemansa.ăF când un efort, Artemiza încerca s se ridice, dar,ă ă

neputincioas , l s capul pe pern .ă ă ă ă— Spune, Clem, tu ştiai?— Ce s ştiu, Miso?ă— Uite, închid ochii şi o s - i fie mai uşor… ă ţClemansa privi atent fa a asudat , verzuie a Artemizeiă ţ ă

şi, ca s câştige timp, mai întreb o dat :ă ă ă— Ce s ştiu?ă— Nu te mai preface… De atâ ia ani te prefaci… Deţ

atâ ia ani aştept adev rul… Hai, curaj… Clem…ţ ă adev rul…ă

— Care adev r?ă— Ştii bine… Clemensa l s ochii-n jos.ă ă— Mac? B nuiam… dar eu ziceam: Duc -se pe pustii…ă ă— Ispr veşte cu prostiile astea! – începu Artemiza s -şiă ă

piard r bdarea.ă ă— Uite, Clem, închid ochii şi poate nu-i mai deschid, să

ştii c nu-i mai deschid pân nu-mi spui adev rul. Hai, nuă ă ă te mai codi… Ştiai c eu şi Mac… Hai, curaj… Vezi, amă

225

Page 226: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

închis ochii… Aştept… Ştiai c noi doi… noi doi…ă„Uite, închid ochii”, aşa spunea Misa când era mic şiă

voia s afle ceva cu tot dinadinsul… Curios, cum şi-aă p strat toate obiceiurile: „Uite, închid ochii şi, dac nu-miă ă spui adev rul, nu-i mai deschid niciodat …” Da, aşa oă ă amenin a. Şi ea, copil – dac avea cinci ani – speriat cţ ă ă ă sora ei nu-şi mai deschide ochii, r spundea la oriceă întrebare. Dar acum îi venea greu. Tare greu…

— Ce s ştiu, Miso?ă— Hai, Clem, Clemişor, Clemchen… Hai, acum nu mai

are importan … Tu nu vezi? Încet-încet, îmb trânim…ţă ă— Vai, Miso, cum po i s spui una ca asta?!ţ ă— Ei, las , nu te speria. Numai eu îmb trânesc… Tuă ă

eşti mai mic … mult mai mic … Te-am inut în bra e, i-ă ă ţ ţ ţam schimbat scutecele… parc erai o p puş … singuraă ă ă p puş pe care am inut-o în bra e, am leg nat-o… amă ă ţ ţ ă iubit-o…

Clemansa e înduioşat . Nu-i uşor s te împotriveştiă ă Misei şi nici r bdare nu mai avea. O chinuia peste m sură ă ă teama c se umbl în cuf rul ei. Sim ea c se întâmplă ă ă ţ ă ă ceva acolo în pod. Oamenii când se îmbat sunt în stareă de orice. Dar şi Artemiza îşi pierduse r bdarea şi, cu oă energie neaşteptat , îndreptându-şi spatele, se pomeniă strigând:

— Ce taci ca porcu-n porumb? Spune, ştiai c eu şiă Mac…

„Dac spun. M las s plec…” socoteşte Clemensa,ă ă ă ă care st pe j ratec.ă ă

— M duc s v d ce-i cu lada, Miso!ă ă ă— Spune, ştiai?— Eu n-am dat atâta importan , Miso… Şi, sculându-ţă

se, îşi netezi rochia: — Vezi, eu nu m-am potrivit… Nu mi-am f cut sânge r u… Şi, aranjându-şi p rul pe tâmple:ă ă ă — Mac îmi d dea tot ce câştiga, muncea pentru mine… Tuă aveai, câştigai bine. Mac avea grij de mine, îmi d deaă ă tot… Şi pensia… mie mi-a l sat tot… tot.ă

226

Page 227: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

Ochii Artemizei erau acum ca dou lame negre cuă sclipiri albastre. Sc p rau.ă ă

— Şezi colea, Clem… vorbeşte…— Vai, Miso, m fierbi f r ap …ă ă ă ă— Vorbeşte! – ridic glasul Artemiza şi, schi ând doară ţ

gestul de a-şi lua bastonul: Vorbeşte, c altminteri oscioră nu- i r mâne întreg!ţ ă

— B rba ii, Miso, tu nu-i cunoşti…ă ţ— Eu nu-i cunosc? Buzele galbene încercar ună

zâmbet.— Nişte cotoi, ca Dagobert al nostru. De ieri n-a mai

dat pe-acas , motanu’. Cine ştie pe ce streşini umbl ! Şiă ă Victor… Nu vezi? Mac tot aşa. Dar casa era cas şi masaă era mas …ă

— Da, casa era cas – repet Artemiza în sil şi cuă ă ă greutate îşi trecu mâna pe fruntea asudat .ă

— Mac nu mânca decât din mâinile mele… De tes propres blanches mains30, spunea Mac. Poate câte-un aperitiv prin oraş… Şi, tot potrivindu-şi rochia: M duc ună pic dincolo s v d ce-i cu lada…ă ă

Dar Artemiza n-o mai sc pa din ochiă :— Şi de ce-ai t cut, dac ştiai?ă ă— Mac spunea: „Nu râcâi murd ria c pute…”ă ă— Da, aşa spunea Mac? Şi Artemiza, f r nicio greutateă ă

se ridic în coate. Sim ea c ar putea acum s umble şiă ţ ă ă chiar s se ia la trânt cu oricine i-ar ieşi în cale. —ă ă Va să zic eşti viclean , nu eşti proast … De când vreau să ă ă ă ştiu?

— Proast ? Vai, Miso, cum po i s crezi! Bine, tu eraiă ţ ă mai mare… Vorbeam şi cu Mac! „Misa n-a avut noroc…”

— Da, aşa spunea Mac?Artemiza avea acum o intensitate în priviri care ar fi

putut s clatine mun ii.ă ţ— Mac zicea totdeauna ca mine. Noi ne-n elegeam deţ

minune, doar ştii!

30 Din mâinile tale curate şi albe (fr.).

227

Page 228: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

— Ca gangsterii între ei! – scânteiar înc o dat ochiiă ă ă înguşti ai Artemizei şi, sculându-se pe jum tate, puseă mâna pe bastonul de bambus. Ca borfaşii, ca ho ii!ţ Tremurar buzele ei uscate. —ă Deschide fereastra. Vreau s v d stelele, cerul… Deschide! Urla ca o fiară ă ă înjunghiat . —ă Aer! Vreau aer! D -mi bastonul… Poate că ă m întâlnesc cu tâlharul acolo, în codru…ă

Bra ul se întinse într-o suprem încordare şi degeteleţ ă se resfirar galbene, uscate, crispate, bâjbâind ca mâinileă unui orb.

În clipa aceea, uşile se deschiser toate şi musafirii,ă înşira i în monom, n v lir , în cap cu Elena, op ind,ţ ă ă ă ţ ă cântând şi râzând.

— Conga, conga! – strigau ca s lbatecii.ăClemansa înlemni v zând pe gâtul unei femei o dantelă ă

neagr , sfâşiat , dantela ei de zile mari. Pe umerii alteia,ă ă şalul spaniol… „S-a umblat în cuf rul meu!” şopteşte, dară nimeni n-o aude. Disperat , se întoarce c tre sora ei s -iă ă ă cear ajutor. Dar capul Artemizei c zuse pe pern , greu,ă ă ă obosit. Clemansa pune degetul la gur şi le face semn:ă

— Doarme, s n-o scula i… doarme… ă ţElena privea în gol şi râdea.Înfiorat , Clemansa ar vrea s-o întrebe pe Misa: „Creziă

c fata noastr şi-a pierdut min ile? Crezi c Elena…”ă ă ţ ăDar pe fa a de cear a Artemizei, pe fa a eiţ ă ţ

înfrumuse at , înnobilat de moarte, pe masca aceea maiţ ă ă inteligent , mai vie ca în zilele ei glorioase, un zâmbetă zeflemitor a înghe at pe vecie. Iar ochii, pe care nimeniţ nu se apleca s -i închid , priveau cu dispre pe cei careă ă ţ d n uiau şi chicoteau în jurul ei.ă ţ

Noaptea devenise deodat mai rece, stelele sclipeauă prea tare şi se mişcau necontenit. Lui Victor nu-i p reaă r u c s-a oprit în fa a ferestrei lui Barot . Nu-i p rea r uă ă ţ ă ă ă de nimic. Paşii lui înaintau gr bi i. Dac l-ar întrebaă ţ ă cineva încotro se îndreapt , n-ar şti s spun . Dar eă ă ă

228

Page 229: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

gr bit. Ar vrea s mearg întruna… s mearg , s umbleă ă ă ă ă ă pân la sfârşitul zilelor lui. De departe se aude o melodieă din Carmen: Toreadore… ha, ha, ha… Parc r sun înă ă ă jungl hohotele de râs a mii de papagali s lbateci. Eă ă convins c Voica a deschis fereastra, c e vocea ei, c -şiă ă ă bate joc de el „Toreadore…”

Pe bulevard, maşini, tramvaie. Oameni, oameni, oameni… Pentru fiecare e o sear ca oricare alta…ă Soarele o s r sar mâine ca de obicei. Şi totul vaă ă ă continua, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat în seara asta. Nimic…

Lui Victor i se pare c de r s ritul soarelui îl desparteă ă ă acum o noapte f r sfârşit. C în noaptea asta trebuie să ă ă ă piar lumea amintirilor şi umilin elor lui.ă ţ

Nu mai ştia pe unde se afl când auzi o tuse careă venea de departe. Numai pe Barot îl po i auzi de laă ţ distan e uriaşe. Paşii se apropiau. Dup mersul ap sat,ţ ă ă dup vocea plin , şi grav ca un dang t de clopot, nuă ă ă ă putea fi decât el. Al turi, cu pasul s ltat, un tân r înalt,ă ă ă uşor adus din spate, cu glasul pu in r guşit, repezi iţ ă ţ vesel, cald. Pasionat:

— Visez o motociclet cu ataş…ă

Pe peron, v lm şeal de lume, bagaje… Unde plecaă ă ă fiecare? Unde se duceau to i aceşti oameni cu boccele,ţ valize, l zi şi rucsacuri? El n-avea în mân decât un plică ă alb şi în suflet o team nem rturisit .ă ă ă

Cu un tremur scurt, al mâinii l s s alunece plicul înă ă ă cutia de scrisori. O locomotiv se preg tea s plece,ă ă ă mar ial , grea, conştient parc de marea ei menire.ţ ă ă ă Lumea se agita, se gr bea, alerga. Fiecare spunea ceva.ă Striga: s -mi scrii, îşi lua r mas bun de la cineva. „S -miă ă ă scrii.” Fiecare avea rude, prieteni… Pe el nU-1 conducea nimeni… „S -mi scrii…” „Am s scriu… Nu sunt sigură ă dac am sau nu talent, dar am ceva de spus – şi e poateă acelaşi lucru…”

229

Page 230: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

EPILOG

Lung plimbare cu Victor pân la cap tul digului.ă ă ă— Dac aş fi pictor, aş picta numai marea. Poate într-oă

via întreag , într-o sut de tablouri, aş fi în stare sţă ă ă ă redau schimb rile prin care a trecut de când am pornită împreun . A i v zut cum sorbea soarele, cum se juca cuă ţ ă razele lui? Pe urm s-a întristat. Acum începe s sufere,ă ă sângereaz . Vede i acolo spre Doi Mai?… Într-o zi amă ţ pornit pe malul m rii şi am mers pân la Vama Veche,ă ă convins c am s-o întâlnesc, dar m-au oprit gr nicerii. M-ă ăau întrebat ce caut. Le-am spus c sunt îndr gostit. „Caută ă o fat . O cheam Voica.” Nu m-au crezut.ă ă

— Sfârşitul Artemizei a fost aşa cum l-ai descris?— Când coboram sc rile, am auzit un strig t. M-amă ă

întors. Capul Artemizei z cea pe pern , respira ia îi eraă ă ţ grea. M-am apropiat de ea. „Victor, uite bastonul. Du-te dincolo şi d -i afar pe to i.” „M duc s chem un doctor.”ă ă ţ ă ă „N-am nevoie. Cu bastonul întins ar ta spre Clemansa:ă Uite doctorul meu. M-a vindecat. M simt bine. Pleac ,ă ă b iete, nu te sinchisi de mine… de nimeni… Fugiă mâncând p mântul. Î i dau bani, uite-acolo în sertar. Iaă ţ tot…” „N-am nevoie de nimic.” „Cu nimic n-ajungi departe. Şi tu trebuie s ajungi departe. Fugi… Hai,ă repede. Las-o pe Voica, las-o s înve e. Când o s fie peă ţ ă picioarele ei şi tu pe picioarele tale… Atunci… Dac nu…ă ap de ploaie…” Se f cuse frig.ă ă

— S c ut m o cârcium – mi-a propus Victor. Poate laă ă ă ă Cazino, dac nu s-a închis.ă

Întunericul venea parc din adâncurile m rii şi puneaă ă st pânire pe mare, pe plaj , pe dig. Mergeam al turi,ă ă ă t cu i. Cazinoul era închis, dar pe terasa acoperit eramă ţ ă la ad post. Osp tarul îl cunoştea pe Victor. Ne-a propus oă ă uic fiart .ţ ă ă

230

Page 231: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

— Şi plicul pe care l-ai l sat s alunece în cutia deă ă scrisori, în gar …ă

— Era pentru Voica. Pe patru pagini – numele ei.— S-ar zice c o anumit ciud te împiedic s -i daiă ă ă ă ă

via .ţă— Dar m ajut s scriu. ă ă ă Facit indignatio versum… Am

avut naivitatea sau îngâmfarea s cred c voi fi ună ă Pigmalion şi am dat de o personalitate puternic , rebel .ă ă Voica ştia foarte bine ce vrea şi unde trebuie s ajung .ă ă Nimic nu trebuia s -i stea în cale, nimeni…ă

— Încercai mereu s-o şochezi. De ce?— Ca s m r zbun sau s -l r zbun pe tata. Ne-amă ă ă ă ă

îndr gostit de femei care nu ştiu s iubeasc . Vor s neă ă ă ă in în les . Noi ne smucim. Nu suport m lesa. Vor s fieţ ă ă ă ă

iubite şi s r mâie libere. Când îşi dau seama c seă ă ă îndr gostesc, nu ne iart . Sunt prea independente, preaă ă lucide. Aici, la mare, o fat , ca s se r zbune, m înşelaă ă ă ă cu un cocoşat. Era înalt , statuar . Venus din Milo, dar cuă ă superbe bra e. Furios c se afişa cu el, i-am zvârlit în faţ ă ţă cuvinte grele. Dar ea, cu un zâmbet calm, m-a-ntrebat: „Care e diferen a dintre voi? El e pe dinafar , cum eşti tuţ ă pe din untru…” Cred c şi Voica mi-a dibuit cocoaşa. Şi s-ă ăa ap rat. S-a cabrat, mi-a sc pat. Poate de aceea oă ă iubesc… Sunt femei pe care le iubim toat via a. Nu, oă ţ via nu ajunge. Poate c tata continu prin mine s-oţă ă ă iubeasc pe doctori a lui. Ştiu ce gândi i: „E nebun”…ă ţ ţ „Ah, dac aş putea s pun pe cap boneta de nebun ă ă – il berezo a sognali – spune eroul lui Pirandello; şi s alergă pe str zi, s intru în case strigând fiec ruia adev rul!ă ă ă ă Cum pute i s şti i, doamn , de ce un om a furat, altul eţ ă ţ ă asasin şi de ce al treilea – nu prea frumos şi pe deasupra s rac – a acceptat s împart dragostea so iei lui cu altulă ă ă ţ bogat, tân r, frumos, dac nevasta îl trateaz cu respectă ă ă şi se ascunde cu grij de oameni! Rana sângereaz , dară ă nimeni n-a v zut-o.” Dar, la urma urmei, eu n-amă asasinat, nici n-am furat! Repetam fraze din c r i,ă ţ

231

Page 232: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

traduceam versurile lui Apollinaire şi le ofeream Voic iă f r s citez autorul. „Am în noaptea asta/ O inim în careă ă ă ă vidul/ A s pat, s-a instalat/ S-ar zice c în vidul sta cadă ă ă mereu/ F r s dau de fund/ Şi c nu-i nimic de care să ă ă ă ă m ag / Din fericire numai în seara asta/ În celelalte mă ăţ ă ag de tine/ Imaginând frumuse ea ta/ Pentru a o ridicaăţ ţ extaziat deasupra universului.” Versurile lui Apollinaire exprimau atât de bine ce aş fi vrut s -i spun, încât oă l sam s cread c sunt ale mele. Dar nu le aşterneamă ă ă ă pe hârtie, nu le publicam, i le şopteam şi voiam s -i citescă în ochi admira ia. Da, am iubit-o pe Voica şi mi se pareţ nefiresc s vorbesc despre ea la trecut. Dar am iubit-o, euă aşa cum sunt şi nu cum ar fi vrut s fiu. „Cum ar fi vrut?”ă „— Nici tu nu eşti Jeanne Hébuterne!” i-am spus odat .ă „— Jeanne? m-a întrebat Voica. Era frumoas ? Ai iubit-o?”ă „— Era aşa cum am visat-o.” „— Şi ea?” „— Ea l-a iubit pe Modigliani.” Voica nu ştia cine e Modigliani. „Un mare pictor şi un mare be iv, i-am spus. Se droga, o b tea. Darţ ă Jeanne «pur şi blond ca o madon de Rafael» îl urmaă ă ă peste tot. «Aman i p timaşi cu înf işarea unor eterniţ ă ăţ logodnici»31 Au hot rât s moar împreun . Şi, fiindc n-ă ă ă ă ăau reuşit, el a fost dus la spital şi a murit acolo; ea s-a aruncat pe fereastr . Era într-a noua lun .” Voica mă ă ă asculta cu ochi sticloşi. Parc erau lacrimi înghe ate.ă ţ

— Ai rev zut-o pe Voica?ă— Acum un an… Eu turnam asfaltul pe litoral, Voica

venise la Festivalul Filmului de la Mamaia. A trecut pe lâng mine într-un grup de tineri. Nu m-a recunoscut.ăEra frumoas , elegant , cu o p l rie mare de pai, eu înă ă ă ă salopet murdar . Seara am c utat-o prin toateă ă ă restaurantele. În cele din urm am g sit-o cu aceiaşiă ă prieteni. M-am aşezat la o mas al turi. Nu voiam să ă ă pierd un cuvânt. Nimeni nu m b ga în seam . În aten iaă ă ă ţ tuturor era Voica. Altfel îmbr cat , altfel regizat …ă ă ă Râdea. „De câte ori trenul se pune în mişcare, Tudor mă

31 André Salmon: Via a lui Modigliani.ţ

232

Page 233: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Iubiri paralele

cere de nevast . De data asta am strigat: «Da!» Sper că ă m-a auzit.”

„Ai s te r zgândeşti, Voica!” – am spus de la masaă ă vecin . To i au întors capul c tre mine, mira i, de parcă ţ ă ţ ă aş fi fost un surdomut care a c p tat grai. Am plecat f ră ă ă ă s spun un cuvânt. Am hoin rit toat noaptea. Plaja eraă ă ă pustie ca un deşert. Marea, neliniştit , parc aştepta… Oă ă aştepta pe Voica. Soarele nu vroia s r sar . O aştepta…ă ă ă Atunci, de undeva de departe, ca un fluture imens a venit cu bra ele deschise, uşoar de parc nu atingeaţ ă ă p mântul. Am alergat spre ea. Când mâinile noastre s-auă atins, s-a ivit la orizont geana de foc. Emo iona i şi t cu i,ţ ţ ă ţ urm ream cum se urc pe cer, treptat, segmentul încins,ă ă cum devine glob de jeratec. Ochii ei m ri i m întrebauă ţ ă dac o mai iubesc, buzele ei şopteau: „Eu nu suntă Jeanne”. I-am spus: „Nu mai vreau s v d r s ritulă ă ă ă soarelui f r tine, Voica, r mâi cu mine”. Voica zâmbeaă ă ă trist: „Eu nu sunt Jeanne”. Nu g seam cuvinte, nuă g seam argumente ca s-o conving s r mân .ă ă ă ă

Dac tac, înseamn c te iubesc, Jeanne.ă ă ăSuf r peniten a acestui câmp cu violete îngenuncheat,ă ţSubt morile de vânt care macin animale, oameni,ăHran pentru ciocul lung al stelelor carnivore,ăPe malul m rii îmi plimb melancolia ascultândăLacrima clopotului verde în adâncul m rii…ă

— Voica, vrei s înot m departe, departe… ă ăMi-a cerut s-o iau înainte, c m va ajunge din urm .ă ă ă

Nu ştiu cât am înaintat, dar când am întors capul am v zut c sunt singur. Marea era imens , grea, ca şiă ă ă singur tatea mea. Lacrimile au început s -mi pice peă ă luciul apei. Am vrut s înot mai departe pân la ultimaă ă pic tur de vlag şi atunci s dispar. Dar mi-am auzită ă ă ă plânsul. Suna lugubru. Soarele era deasupra mea. Mâine va r s ri din nou, m-am gândit: totul va fi la fel cum aă ă

233

Page 234: Adam si Eva - 101books.ru101books.ru/pdf/Cella-Serghi-Iubiri-paralele.pdfAdam si Eva - 101books.ru

Cella Serghi

fost. Valurile îmi vor aduce la mal hoitul umflat: hrană pentru ciocul lung al stelelor carnivore… Şi dac nu mi-lă aduce, tot una… Ce va dovedi moartea mea? „O moarte care nu dovedeşte nimic.” De câte ori îmi place un titlu, mi-o ia altcineva înainte.

Îl ascultam pe Victor şi c utam s g sesc hotarul dintreă ă ă ce e bun şi ce e r u în acest personaj, care nu mai ştiamă dac este real sau l-am g sit într-o carte.ă ă

— Am g sit un motto pentru cartea mea, mi-a spusă însufle it: ţ For much imaginary was there – „c ci multă ă imagina ie era acolo!” Shakespeare: ţ The rape of Lucrece.

234