Download - 1 Spa+úiul european +či spa+úiul rom+ónesc

Transcript

SPAŢIUL EUROPEAN ŞI SPAŢIUL ROMÂNESC

1.POZIŢIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITELE

2.EUROPA ŞI ROMÂNIA – CARACTERISTICI GEOGRAFICE DE ANSAMBLU

EUROPA

Analizând harta observăm că:-Europa are aspectul unei prelungiri a Asiei (fiind ca o mare„peninsulă" a acesteia). -De aceea, se consideră frecvent că aceste două continente (Europa şi Asia) formează în realitate o singură întindere, denumită Eurasia.

Europa şi Asia sunt situate pe aceiaşi placă tectonică – Placa Euroasiatică

POZITIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITELE

Continental european este încadrat de: - Oceanul Arctic în N, - Oceanul Atlantic, în V - Marea Mediterană în S; - Munţii Ural şi fluviul Ural în E - Muntii Caucaz , Marea Neagră, Strâmtorile Bosfor şi Dardanele în S şi SE;

Distanţele dintre extremităţile continentului sunt de circa 4 000 km de la N la S şi peste 5 000 km de la V la E.

LimitaLimita convenţională convenţională dintre Europa şi Asia este fixată în dintre Europa şi Asia este fixată în lungul Munţilor lungul Munţilor UralUral (1) (1), apoi în continuare pe fluviul Ural, apoi în continuare pe fluviul Ural (2) (2), Marea Caspică, Marea Caspică (3), (3), Munţii Munţii CaucazCaucaz (4), Marea Neagră(5), Strâmtorile Bosfor şi Dardanele(6) (4), Marea Neagră(5), Strâmtorile Bosfor şi Dardanele(6)

11

22

3344

55

66

Este situată în întregime în emisfera N, uscatul continental fiind încadrat latitudinal între: - 36° N (Capul Tarifa sau Punta Marroqui) - 71° 08' N (Capul Nord — Nordkinn)longitudinal între: - 9° 34' V (Capul Roca — Cabo da Roca) - 57° 30' E (NE Muntilor Ural).

Dacă se au în vedere extremităţile insulare, atunci: - în N se ajunge la 81°49' latitudine N ( Arhipelagul Franz Joseph), - în V pâna la 24°30' longitudine V (Islanda).

Rezultă aşadar că cea mai mare parte a continentului european este situat în zona de climă temperată

11

22

33 1 – Capul Nord1 – Capul Nord2 – Capul Roca2 – Capul Roca3 – Capul Tarifa3 – Capul Tarifa4 – Munţii Ural4 – Munţii Ural

44

EXTREMITĂŢILE GEOGRAFICEEXTREMITĂŢILE GEOGRAFICEALE EUROPEIALE EUROPEI

55

66

77

CARACTERISTICI GEOGRAFICE DE ANAMBLU

Europa are o serie de caracteristici vizibile, cum ar fi:

• ţărmurile sunt foarte sinuoase, lungimea ţărmului cca 38 000 Km , fiind continentul cu cele mai crestate ţărmuri cu numeroase peninsule şi insule exterioare; • existenţa unor mări interioare - Marea Baltică, Marea Neagră.• existenţa în S continentului a munţilor tineri din sistemul alpino-carpato-himalayan dispuşi pe direcţia V - E• valea Rinului unită cu cea a Dunării constituie o adevărată axă hidrografică navigabilă dispusă pe diecţia V-E• mediile naturale sunt dispuse sub forma unor fâşii latitudinale, paralele, de la S spre N• O linie imaginară trasată între MareaBaltică şi Marea Neagră (Kaliningrad - Odessa ) delimitează în Europa în două părţi distincte: - Europa continentală în E, cu suprafaţă mai largă, prezintă mai ales influenţe climatice continentale - Europa peninsulară în V, mai îngustă, denumită, uneori, istmul ponto-baltic, prezintă mai ales influenţe climatice oceanice

- - Identificaţi pe hartă peninsulele, golfurile, mările mărginaşe Identificaţi pe hartă peninsulele, golfurile, mările mărginaşe

şi insulele Europeişi insulele Europei

Suprafaţa EuropeiSuprafaţa Europei - - 10, 17 mil. Km10, 17 mil. Km22 ((locul Vlocul V între continente, penultimul) între continente, penultimul) cee ce reprezintă cee ce reprezintă 2% din suprafaţa Pământului2% din suprafaţa Pământului şi 1/15 şi 1/15 (6,7%) din suprafaţa (6,7%) din suprafaţa uscatului continentaluscatului continental..

Populaţia Europei, peste 700 mil loc.Populaţia Europei, peste 700 mil loc. o situează pe o situează pe loul IIIloul III între continente, între continente, ceea ce reprezintă ceea ce reprezintă 12,5% din populaţia Terrei12,5% din populaţia Terrei

Din punct de vedere Din punct de vedere geopoliticgeopolitic Europa Europa este divizată în 2 mari blocuri:este divizată în 2 mari blocuri:

UE – CSI UE – CSI

În ceea ce priveşte În ceea ce priveşte structurile de securitatestructurile de securitate, cea mai mare parte a statelor , cea mai mare parte a statelor UE fac parte şi din UE fac parte şi din NATO.NATO.

Diferenţa de longitudine de aproximativ 700 între E şi V determină existenţa a 5 fuse orare

POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ROMANIEI

2800 km

2600

km

2800 km

1050 km

454500 N N2525

00 E E

464600 N N

POZIŢIA GEOGRAFFICĂ A ROMÂNIEIPOZIŢIA GEOGRAFFICĂ A ROMÂNIEI

Beba Veche

Zimnicea

Horodiştea

Sulina

ROMÂNIA

POZITIA GEOGRAFICĂ

• România este situată în Europa Centrală la intersecţia paralelei de 450 N cu meridianul de 250 E

• Paralela de 450 N indică jumătatea distanţei dintre Ecuador şi Polul Nord, fapt care determină caracterul temperat al climei.

• Meridianul de 25o E indică jumatatea distantei dintre Oc.Atlantic şi M-tii Ural fapt care demonstrază poziţia în central-europeană a României.

• România se află în SE Europei Centrale, învecinându-se cu spaţiul balcanic ce aparţine Europei Sudice, cu spaţiul Europei Estice şi prin intermediu Mării Negre cu Asia Mică, zona Caucazului şi Orientul Apropiat.

• Paralela de 460 N trversează teritoriul ţării noastre la jumătate distanţei dintre extremitatea N şi cea S a ţării trecând prin S Depresiunii Colinare a Transilvaniei

• Punctul de intersecţie al paralelei de 46o N cu meridianul de 25o E este considerat centrul geometric al ţării şi este situat la N de oraşul Făgăraş.

• Extremităţile geografice ale Romaniei sunt: - 43o 37’ lat. N (pct. cel mai sudic este orasul Zimnicea) - 48o 15’ N (pct. cel mai nordic este orasul Horodiştea. - 20o 15’ long. E (pct.cel mai vestic Beba Veche) - 29o 41’ E (pct.cel mai estic oraşul Sulina)

• Consecinţe geografice: - Temperaturile medii anuale sunt cu 2 – 30C mai ridicate în partea S a ţării

faţă de cea N - Soarele răsare şi apune cu aproape 40 minute mai devreme la Sulina faţă

de Beba Veche

• Romania este aşezată la distanţe aprox. egale 2800 km de extremităţile geografice ale Europei : N-Capul Nord, E-M-ţii Ural, V-Capul Roca, S-Insula Creta(1050km)

• Consecinte geografice: - Interferenţe ale structurilor geologice şi de relief specifice ale Europei de

Est cu cele din Europa Centrale - Climatul temperat-continental de tranzitie cu influenţe din toate direcţiile:

Infl. Oceanice - V Infl. Submediteraneene – S şi SV Infl. Pontice (pe litoral) – E Infl. Scandinavo-baltice – N - Limita E a fagului; limita V a stepei; limita N a viţei-de-vie - România este cu 2 fuse orare înaintea Eueopei Occidentale (fusul

meridianului Greenwich)

- - AnaliAnalizaţi harta şi identificaţi elementele geografice comunezaţi harta şi identificaţi elementele geografice comune ale Europei şi ale României ale Europei şi ale României

CARACTERISTICI GEOGRAFICE DE ANSAMBLU

• România poate fi considerată astfel o ţară :

- carpatică,

- danubiană

- pontică

- panonică• Caracterul carpatic al spaţiului geograficeste dat de:

- ponderea relieful carpatic (60% din teritoriul ţării) -situarea celei mai mari părţi din acest lanţ montan pe teritoriul ţării noastre (55%).

Consecinţe geografice:

-Constituie un „castel de ape" al râurilor din România

-Determină etajarea biopedoclimatică,

-Influenţează şi nuanţările climatice regionale

-Au o mare importanţă în dezvoltarea vieţii economice.

•Caracterul dunărean (danubian) al ţării constă în faptul că:-o mare parte din cursul fluviului este situat pe teritoriul ţării (38%) - situarea aproape integrală (97%) a teritoriului ţării în bazinul hidrografic al Dunării -prezenţa zonei de vărsare, Delta Dunării pe teritoriul ţării noastre.Consecinţe geografice:- Importantă resursă de apă – irigaţii, alimentarea cu apă a localităţilor şi intreprinderilor industriale-Cale de navigaţie de importanţă europeană-Resurse hidroenergetice- Resurse piscicole

• Caracterul pontic ete dat de ieşirea la Marea Neagră, deşi lungimea ţărmului românesc este relativ redusă (244 km), în raport cu cea a celorlalte ţări riverane.

Consecinţe geografice: - Cale de navigaţie - Pescuit - Acces la resursele de pe platforma continentală - Turism litoral

• Larga deschidere a reliefului şi a hidrografiei spre Câmpia Panonică şi Europa Centrală îi dă caracterul panonic.

• Suprafaţa României – 238 391 km2 , o situează pe locul 12 în Europa şi

pe locu 9 în UE• Suprafaţa României reprezintă aproape 2,5% din întinderea Europei şi

0,16% din suprafaţa uscatului continental la nivel global.• Populaţia României (21, 7mil loc – 2002) reprezintă 3% din populaţia

Europei şi 0,34% dinpopulaţia Terrei• Caracteristica demografică principală a acestui spaţiu o reprezintă

locuirea sa de către o populaţie neolatină,care formează romanitatea orientală.

• Din punct de vedere geopolitic România face parte din UE şi este membră NATO